Sony | D-EJ010 | Sony D-EJ010 Betjeningsvejledning

Afspilningsindstilling
Bogmærke
Resterende strøm
på batteriet
Lydindstilling
Afspilningstid
Spornummer
Display
DC IN 4.5 V
 (hovedtelefoner)
til en
lysnetstikkontakt
Hovedtelefoner
SOUND/AVLS
på P-MODE/
VOL +*/–
OPEN
HOLD (bagside)
Lysnetadapter
Display
*Knappen har en berøringsprik.
Betjeningsvejledning
Strømkilder
Sådan bruges batterierne (medfølger
ikke)
1 Skyd til OPEN for at åbne afspillerens låg,
og åbn låget til batterirummet inden i cdafspilleren.
2 Isæt to størrelse AA (LR6) alkaliske batterier,
så  passer med tegningen inden i
cd-afspilleren, og luk låget, så det klikker
på plads. Isæt -enden først (for begge
batterier).
Batterilevetid* (omtrentligt timetal)
Når du bruger cd-afspilleren på en flad og stabil
overflade. Afspilningstiden varierer afhængigt af,
hvordan cd-afspilleren bruges.
G-PROTECTION
/
*(afspil/pause)
 (stop)
G-on
G-off
16
11
To alkaliske LR6-batterier (SG) fra
Sony (fremstillet i Japan)
* Målt i overensstemmelse med JEITAstandarden (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
• Indikatorsektionerne af
viser den
omtrentlige resterende strøm på batteriet.
En sektion angiver ikke altid en fjerdedel af
batteriets strøm.
Sådan bruges lysnetadapteren
(medfølger ikke)
Tilslut lysnetadapteren som afbildet.
Afspille en cd
1 Skyd til OPEN for at åbne låget, sæt cd'en på
omdrejningstappen, og luk derefter låget.
2 Tryk på .
For at afspille fra det første spor skal du
trykke på  i mindst 2 sekunder, mens cdafspilleren er standset.
• Cd-afspilleren kan afspille cd-r'er/cd-rw'er
optaget i Compact Disc Digital Audioformat (lyd-cd), men afspilningsevnen kan
variere, afhængigt af diskens kvalitet og
optageudstyrets tilstand.
• Dette produkt er designet til at afspille diske,
der er i overensstemmelse med cd-standarden
(Compact Disc).
Nogle pladeselskaber er begyndt at
markedsføre musikdiske, der er kodet med
teknologi til ophavsretbeskyttelse. Vær
opmærksom på at der blandt disse kan være
nogle, der ikke følger cd-standarden og ikke
kan afspilles på dette produkt.
Digital MEGA BASS-funktion
Ved afspilning skal du trykke gentagne gange på
SOUND/AVLS for at vælge “SND 1” eller “SND 2”.
Skru ned for lydstyrken, hvis lyden er forvrænget.
AVLS*-funktion *Automatic Volume Limiter
System
Tryk på SOUND/AVLS og hold.
Hvis “AVLS” blinker tre gange, er funktionen
aktiveret.
Hvis “AVLS” blinker en gang, er funktionen
desaktiveret.
AMS*/søge-funktion
*Automatic Music Sensor
For at finde begyndelsen af de(t) foregående/
aktuelle/næste/efterfølgende spor: Tryk gentagne
gange på /. For at gå hurtigt tilbage/
fremad: Tryk på og hold /.
Funktionen afspilningsindstilling
Ved afspilning skal du trykke gentagne gange på
P MODE/
:
Ingen indikation (normal afspilning)
 “1”(afspilning af et enkelt spor) 
“SHUF”(afspilning i vilkårlig rækkefølge)  “
”(bogmærkeafspilning)
For at gentage den afspilningsindstilling, du
valgte, skal du trykke på og holde P MODE/
,
indtil “
” vises.
G-PROTECTION-funktion
Funktionen yder beskyttelse mod lydhop ved
mange forskellige typer aktiv brug.*
Standardindstillingen er “G-on”. For at vælge “Goff” skal du trykke på , mens du holder 
trykket ned ved stop. Vælg “G-off” for at få cd-lyd
af høj kvalitet.
* Lyden kan hoppe: Hvis cd-afspilleren udsættes
for stærkere stød end forventet, hvis en snavset
eller ridset cd afspilles, når du bruger cd-r/cdrw'er af dårlig kvalitet, eller hvis der er problemer
med optageenheden eller softwaren.
Bogmærkeafspilning
Hvis du tilføjer bogmærker til dine yndlingsspor,
kan du kun lytte til disse spor fra sporet med det
laveste nummer.
1 Ved afspilning af det spor, hvor du vil tilføje et
bogmærke, skal du trykke på og holde ,
indtil “
(bogmærke)” blinker på displayet.
2 Gentag trin 1 for at tilføje bogmærker til de
ønskede spor.
3 Tryk gentagne gange på P MODE/
, indtil “
” blinker.
4 Tryk på .
Sådan fjernes bogmærker
Ved afspilning af et spor med et bogmærke, skal
du trykke på og holde , indtil “ ” forsvinder
fra displayet.
Hvis du skifter cd'er og starter afspilning,
bliver alle de bogmærker, der er tilføjet for den
foregående cd, slettet.
Forholdsregler
Om sikkerhed
• Hvis der trænger faste genstande eller væsker
ind i cd-afspilleren, skal den afbrydes og
derefter kontrolleres af fagfolk, inden den
betjenes igen.
• Stik ikke fremmedlegemer ind i DC IN 4.5 Vstikket (ekstern strømindgang).
Om strømkilder
• Afbryd alle strømkilder fra cd-afspilleren, når
den ikke skal bruges i længere tid.
Om lysnetadapteren
• Brug kun AC-E45HG
Stikkets
lysnetadapteren (medfølger polaritet
ikke). Brug ikke nogen anden
lysnetadapter. Det kan
forårsage funktionsfejl.
• Berør ikke lysnetadapteren med våde hænder.
• Tilslut lysnetadapteren til en let tilgængelig
lysnetstikkontakt. Skulle du bemærke noget
unormalt ved lysnetadapteren, skal du straks
afbryde den fra lysnetstikkontakten.
Om tørbatterier
• Kast ikke batterierne på åben ild.
• Bær ikke batterierne sammen med mønter
eller andre metalgenstande. Det kan medføre
varmeudvikling, hvis batteriets positive og
negative poler ved et uheld får kontakt med
metalgenstande.
• Bland ikke nye batterier med gamle batterier.
• Brug ikke forskellige batterityper sammen.
• Når batterierne ikke skal bruges i længere tid,
skal de tages ud af enheden.
• Hvis der opstår batterilækage, skal eventuelle
aflejringer tørres af batterirummet og nye
batterier isættes. Skulle du få batterivæske på
dig, skal du vaske den grundigt af.
Om cd-afspilleren
• Hold cd-afspillerens linse ren, og berør den
ikke. Ellers kan linsen blive beskadiget, og
cd-afspilleren fungerer ikke korrekt.
(Forholdsregler)
• Stil ikke tunge genstande oven på cd-afspilleren.
Cd-afspilleren og cd'en kan beskadiges.
• Efterlad ikke cd-afspilleren på et sted i
nærheden af varmekilder eller på et sted med
direkte sollys, meget støv eller sand, fugt,
regn, mekanisk chok, ujævne overflader
eller i en bil med lukkede vinduer.
•
Hvis cd-afspilleren forårsager
forstyrrelser af radio- eller tvmodtagelse, skal cd-afspilleren
slukkes eller flyttes væk fra
radioen eller fjernsynet.
• Diske som ikke er af
standardform (f.eks.
hjerte, firkantet,
Specifikationer
stjerne) kan ikke afspilles på denne cd-afspiller.
Hvis du forsøger af afspille dem, kan det
beskadige cd-afspilleren. Brug ikke den type
diske.
Om hovedtelefoner
Kørselssikkerhed
Brug ikke hovedtelefonerne, når du kører og
cykler, eller når du styrer et motorkøretøj/fartøj.
Det kan forårsage en trafikulykke, og det er
ulovligt nogle steder. Det kan også være farligt
at afspille ved høj lydstyrke med dit headset, når
du spadserer, især ved fodgængerovergange.
Udvis stor forsigtighed, eller undgå helt at bruge
hovedtelefonerne i situationer hvor der kan opstå
fare.
Strømkrav:
Anlæg: Digitalt cd-lydanlæg
Laserdiode-egenskaber:
Emissionsvarighed: vedvarende
Laser-udgang: Mindre end 44,6 µW (Dette
udgangsniveau er værdien, som måles på en
afstand af 200 mm fra overfladen på objektivlinsen på den optiske pickup-blok med 7 mm
åbning.)
• To størrelse AA-batterier (LR6): 1,5 V
jævnstrøm × 2
• Lysnetadapter (DC IN 4.5 V-stik): 120 V,
60 Hz
Mål (b/h/d) (uden fremspring og knapper): Ca.
139,8 × 27,9 × 139,8 mm
FORSIGTIG
Brug af optiske instrumenter sammen med dette
produkt forøger faren for øjenskade.
Nogle lande har regler for bortskaffelse af det batteri, der
anvendes til at strømforsyne produktet. Forhør dig hos de
lokale myndigheder.
Bemærk: Dette udstyr er blevet testet, og det er konstateret, at det
er i overensstemmelse med grænseværdierne for en digital enhed
af Klasse B ifølge Del 15 i FCC-reglerne. Disse grænseværdier er
udviklet med henblik på at yde brugeren rimelig beskyttelse mod
skadelig interferens i forbindelse med installation i private hjem. Udstyret
udvikler, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og kan, hvis det ikke
installeres og bruges i overensstemmelse med vejledningen, forårsage
skadelig interferens på radiotrafik. Der er dog ingen garanti for, at der ikke
Bemærkning om DualDisc
En DualDisc er et tosidet
diskprodukt, der kombinerer
optaget dvd-materiale på
den ene side med digitalt
lydmateriale på den anden
side. Da lydmaterialesiden
ikke opfylder cd-standarden
(Compact Disc), garanteres
afspilning på dette produkt
ikke.
Undgå beskadigelse af hørelsen
Undgå at bruge hovedtelefoner ved høj lydstyrke.
Hørespecialister fraråder at afspille ved vedvarende
høj lydstyrke i længere tid ad gangen. Hvis du får
ringen for ørerne, skal du skrue ned for lydstyrken,
eller helt undgå at bruge hovedtelefonerne.
Vis hensyn over for andre
Hold lydstyrken på et moderat niveau. På den
måde kan du høre lyde fra omgivelserne og
tage hensyn til folk omkring dig.
Sådan rengøres stikkene
Hvis stikkene bliver beskidte, er der
ingen lyd, eller der høres støj.
Rengør dem jævnligt med
en tør, blød klud.
Vægt (ekskl. tilbehør): Ca.196 g
Driftstemperatur: 5°C - 35°C
Design og specifikationer kan ændres uden
forudgående varsel.
opstår interferens i en bestemt installation. Hvis
dette udstyr forårsager skadelig interferens på radioeller tv-modtagelse, hvilket kan afgøres ved at slukke og
tænde for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at fjerne
interferensen ved at tage en eller flere af følgende forholdsregler:
– Nyindstil eller flyt antennemodtageren.
– Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren.
– Forbind udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det,
modtageren er tilsluttet.
– Henvend dig til forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker for hjælp.
Du advares om, at ændringer eller modifikationer af en hvilken som helst
art, der ikke udtrykkeligt er godkendt i denne vejledning, kan gøre din
godkendelse til at betjene dette udstyr ugyldig.
Fejlfinding
Henvend dig til nærmeste Sony-forhandler, hvis et problem varer ved, efter
at du har foretaget kontrol.
“Hold” vises på displayet, når du trykker på en knap, og cd'en afspilles ikke.
 Knapperne er låst. Skyd HOLD tilbage.
Lydstyrken øges ikke, selvom du trykker gentagne gange på VOL +.
 Tryk på og hold SOUND/AVLS, indtil “AVLS” blinker en gang, så du kan
annullere AVLS-funktionen.
Cd-afspilleren fungerer ikke korrekt.
 Der er opstået kondensvand. Lad afspilleren stå i flere timer, indtil fugten
fordamper.
http://www.sony-europe.com
Sony Corporation Printed in Denmark
Download PDF

advertising