Sony | D-NE320SP | Sony D-NE320SP Betjeningsvejledning

D-NE320SP/NE329SP/
NE329LIV2
Betjeningsvejledning
ATRAC-cd Walkman
Bærbar
cd-afspiller
© 2004 Sony Corporation
D-NE320SP/NE329SP/NE329LIV2.GB.2-318-873-11(1)
ADVARSEL
For at undgå fare for brand
eller stød må enheden ikke
udsættes for regn eller fugt.
Installer ikke enheden på et indelukket
sted, f.eks. en bogreol eller et indbygget
skab.
For at undgå brand må apparatets
ventilationsåbninger ikke være tildækket af
aviser, duge, gardiner el.lign. Anbring ikke
tændte stearinlys på apparatet.
Til kunder i USA og Canada
GENBRUGELIGE NIKKELHYDRIDBATTERIER
Nikkel Metal Hydridbatterier kan
genbruges.
Du kan hjælpe med at beskytte
miljøet ved at returnere brugte
genopladelige batterier til den
nærmeste indsamlings- og
genbrugsstation.
Du kan få flere oplysninger om genbrug af
genopladelige batterier ved at ringe gratis på
1-800-822-8837 eller gå ind på http://www.rbrc.org/.
Forsigtig: Undgå at berøre beskadigede eller
lækkende Nikkel Metal Hydrid batterier.
Kunder, der har købt produktet i USA
For at undgå fare for brand eller stød må der
ikke anbringes væskefyldte genstande, f.eks.
vaser, på enheden.
Produktregistrering
FORSIGTIG
Brug af optiske instrumenter sammen med
dette produkt forøger faren for øjenskade.
Korrekt registrering vil gøre det muligt for os at sende
dig e-mails om softwareopgraderinger, nye produkter
og anden vigtig information. Tak.
I nogle lande kan der gælde regler for
bortkastelse af det batteri, der bruges til at
forsyne produktet med strøm. Henvend dig
til de lokale myndigheder.
FORSIGTIG
• USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR
ÅBEN
• DU MÅ IKKE SE DIREKTE PÅ
STRÅLEN ELLER SE DIREKTE PÅ
DEN MED OPTISKE INSTRUMENTER
• CLASS 1M USYNLIG
LASERSTRÅLING NÅR ÅBEN
• SE IKKE DIREKTE MED OPTISKE
INSTRUMENTER
CE-mærkets gyldighed er begrænset til de
lande, hvor det er gældende i henhold til
lovgivningen, hovedsaglig i EØS-landene
(Europæiske Økonomiske
Samarbejdsområde).
Ejer’-registrering
Modelnummeret og serienummeret står på
cd-afspillerens bagside. Noter disse numre på pladsen
nedenfor. Henvis til dem ved en eventuel henvendelse
til din Sony-forhandler angående dette produkt.
Model nr. ___________________________
Serienr. ____________________________
Registrer dette produkt online på www.sony.com/
walkmanreg
<http://www.sony.com/walkmanreg>
Hvis du har nogen spørgsmål om dette produkt,
kan du henvende dig til:
www.sony.com/walkmansupport
Sony Network Portable Audio supporttelefon
1-(866)-456-7669
Sony Customer Information Services Center
12451 Gateway Blvd., Ft. Myers, FL 33913
Dette udstyr er blevet testet, og det er konstateret, at
det er i overensstemmelse med grænseværdierne for en
digital enhed af Klasse B ifølge Del 15 i FCC-reglerne.
Disse grænseværdier er udviklet med henblik på at yde
brugeren rimelig beskyttelse mod skadelig interferens
i forbindelse med installation i private hjem. Udstyret
udvikler, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi,
og kan, hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med vejledningen, forårsage skadelig
interferens på radiotrafik. Der er dog ingen garanti for,
at der ikke opstår interferens i en bestemt installation.
Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens på
radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan afgøres ved at
slukke og tænde for udstyret, opfordres brugeren til at
forsøge at fjerne interferensen ved at tage en eller flere
af følgende forholdsregler:
– Nyindstil eller flyt antennemodtageren.
– Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren.
– Forbind udstyret til en stikkontakt på et andet
kredsløb end det, modtageren er tilsluttet.
– Henvend dig til forhandleren eller en erfaren radio/
tv-tekniker for hjælp.
Du advares om, at ændringer eller modifikationer af en
hvilken som helst art, der ikke udtrykkeligt er godkendt
i denne vejledning, kan gøre din godkendelse til at
betjene dette udstyr ugyldig.
2
D-NE320SP/NE329SP/NE329LIV2.GB.2-318-873-11(1)
Indholdsfortegnelse
Lav dine egne ATRAC-cd'er................... 4
Hvilke diske kan afspilles med denne
cd-afspiller? ...............................................5
Forholdsregler........................................ 7
Om sikkerhed .............................................7
Om cd-afspilleren .......................................7
Om håndtering af cd'er ...............................7
Om hovedtelefoner/øretelefoner .................7
Om højttalerstativet ....................................7
Klargøring
Kontrol af medfølgende tilbehør ........... 8
Vejledning til dele og knapper .............. 9
Klargøre en strømkilde
(Genopladeligt batteri) ........................ 10
Ved brug af et tørbatteri............................12
Kontrollere, om der er mere strøm på
batteriet ....................................................12
Når lysnetadapteren bruges ......................13
Afspille spor i din foretrukne rækkefølge
(PGM-afspilning) ....................................25
Gentaget afspilning af spor
(Gentaget afspilning) ...............................25
Ændre lydkvalitet ................................. 26
Valg af lydkvaliteten.................................26
Tilpasse lydkvalitet...................................26
SOUND-punkter ......................................27
Ændring af valgfri indstillinger ........... 28
Indstilling af forskellige funktioner..........28
OPTION-punkter......................................29
Tilslutte andre enheder til højttaler
stativet ................................................. 31
Yderligere oplysninger
Fejlfinding ............................................. 32
Vedligeholdelse .................................... 35
Specifikationer ..................................... 35
Ekstra tilbehør ...................................... 36
Afspilning
Afspille en cd ....................................... 15
Lytte til cd'en med brug af
højttalerstativet ................................... 16
Grundlæggende afspilningsbetjening
(Afspil, stop, søg) ....................................18
Fastlåsning af knapperne (HOLD) ...........19
Søgning efter foretrukne spor/filer ..... 19
Søgning ved at gennemse grupper
(Filvisning) ..............................................19
Søgning ved at gennemse en liste med
grupper/filer (Listevisning) ......................20
Kontrollere cd-data på displayet...............20
Ændre afspilningsindstillinger
(PLAY MODE) ....................................... 22
Afspilningsindstillinger (PLAY MODE) ...23
Afspilning af grupper ...............................24
Afspilning af foretrukne spor
(Bogmærkeafspilning) .............................24
Afspilning af foretrukne afspilningslister
(afspilning af m3u-afspilningsliste) .........24
Indeks ................................................... 37
I denne vejledning beskrives brug af afspilleren. Se
"Installations-/Brugsvejledning" vedrørende den
medfølgende software SonicStage.
Meddelelse til brugere
Om den medfølgende software
Afhængig af teksttypen og tegnene, vises tegnene på
SonicStage muligvis ikke korrekt på denne enhed.
Dette skyldes:
– Begrænsningerne ved denne afspiller.
– Afspilleren virker ikke normalt.
ATRAC3plus er et varemærke tilhørende Sony
Corporation.
"WALKMAN" er et registreret varemærke tilhørende
Sony Corporation omfattende hovedtelefonprodukter
i stereo.
er et varemærke
tilhørende Sony Corporation.
3
D-NE320SP/NE329SP/NE329LIV2.GB.2-318-873-11(1)
Lav dine egne ATRAC-cd'er
Ud over almindelige lyd-cd'er kan du også afspille en original cd, der kaldes "ATRAC-cd", som du
laver vha. den medfølgende software, SonicStage. Ved brug af SonicStage kan der optages
ca. 30 lyd-cd'er* på en cd-r eller cd-rw.
Følgende er en kort oversigt over, hvordan du kan høre musik på en ATRAC-cd.
Installer SonicStage på computeren.
SonicStage er en software, der laver originale cd'er
ud fra musik, som er blevet kopieret fra lyd-cd'er på
computeren. Det kan installeres fra den medfølgende
cd-rom.
ATRAC-cd
Lav en ATRAC-cd.
Når du har valgt dine foretrukne sange ud fra den musik,
som er gemt på din computer, kan du optage dem på en
cd-r/cd-rw vha. SonicStage.
Lyd-cd'er,
MP3-filer
Lyt til dem med denne cd-afspiller.
På den originale cd kan du medbringe mange sange,
uanset hvor du går hen.
Læs den medfølgende "Installations-/Brugsvejledning"
vedrørende installation af SonicStage og oprettelse af ATRAC-cd'er.
* Når den samlede afspilningstid for en cd (album) er ca. 60 minutter,
og du optager med 48 kbps på en 700 MB cd-r/cd-rw i ATRAC3plusformat.
4
D-NE320SP/NE329SP/NE329LIV2.GB.2-318-873-11(1)
Hvilke diske kan afspilles med denne cd-afspiller?
Lyd-cd'er:
Cd'er i CDDA-format
CD-DA (Compact Disc Digital Audio) er en
optagestandard, der bruges til lyd-cd'er.
ATRAC-cd'er:
Cd-r/cd-rw med lyddata komprimeret i ATRAC3plus-format, som er blevet
optaget med SonicStage*
ATRAC3plus (Adaptive Transform Acoustic Coding3plus) er en lydkomprimerings
teknologi, der opfylder kravene om høj lydkvalitet og gode komprimeringsforhold.
ATRAC3plus gør det muligt at komprimere lydfiler til omkring 1/20 af deres originale
størrelse ved 64kbps.
Denne cd-afspiller kan afspille følgende bithastigheder og samplingsfrekvenser:
Bithastigheder
Samplingsfrekvenser
ATRAC3
66/105/132 kbps
44,1 kHz
ATRAC3plus
48/64/256 kbps
44,1 kHz
Der kan vises op til 62 tegn på denne cd-afspiller.
MP3-cd'er:
Cd-r/cd-rw med lyddata komprimeret i MP3-format, som er blevet optaget
vha. anden software end SonicStage*
Nedenfor vises de bithastigheder og samplingsfrekvenser, som denne afspiller kan
afspille. VBR-filer (Variable Bit Rate) kan også afspilles.
Bithastigheder
Samplingsfrekvenser
MPEG-1 Layer3
32 - 320 kbps
32/44,1/48 kHz
MPEG-2 Layer3
8 - 160 kbps
16/22,05/23 kHz
MPEG-2.5 Layer3
8 - 160 kbps
8/11,025/12 kHz
Denne afspiller opfylder ID3-tag-format version 1.0/1.1/2.2/2.3/2.4. ID3-tag er et
format til tilføjelse af visse data (spornavn, albumnavn, kunstnernavn osv.) på
MP3-filer. På denne cd-afspiller kan der vises op til 64 tegn ID3-tag-oplysninger.
CD-Extra og Mix-Mode-cd'er:
Cd-r/cd-rw hvor data i CD-DA format og cd-rom-format optages sammen.*
Hvis du ikke kan afspille din cd, skal du ændre "CD-EXTRA"-indstillingen i
OPTION-menuen ( side 30). Så kan du afspille cd'en.
En ATRAC-cd med lyddata komprimeret i MP3-format, som er blevet indspillet med anden
software end SonicStage, kan også afspilles.
Med SonicStage kan der ikke laves cd'er med blandede lyd-formatdata.
* Der kan kun afspilles diske i ISO 9660 Level 1/2 og formattypen Joliet.
Fortsættes 
5
D-NE320SP/NE329SP/NE329LIV2.GB.2-318-873-11(1)
Musikdiske med teknologi til
ophavsretbeskyttelse
Dette produkt er udformet til afspilning
af diske, der opfylder Compact Disc (cd)
-standarden. I den senere tid er diverse
musikdiske kodet med teknologi til
beskyttelse af ophavsret blevet markedsført
af nogle pladeselskaber. Vær opmærksom på,
at der blandt disse diske er nogle, som ikke
opfylder cd-standarden, og som ikke kan
afspilles med dette produkt.
Forskel i filstruktur for ATRAC-cd'er og
MP3-cd'er
ATRAC-cd'er og MP3-cd'er består af "filer"
og "grupper". En "fil" svarer til et "spor" på
en lyd-cd. En "gruppe" er en samling af filer,
og svarer til et "album".
Ved MP3-cd'er opfatter denne cd-afspiller en
MP3-mappe som en "gruppe", så ATRACcd'er og MP3-cd'er kan betjenes på samme
måde.
Antal brugbare grupper og filer
• Maksimalt antal grupper: 256
• Maksimalt antal filer: 999
Afspilningsrækkefølge for ATRAC-cd'er og
MP3-cd'er
Ved ATRAC-cd'er afspilles filerne i den
rækkefølge, som er valgt i SonicStage.
For MP3-cd'er kan afspilningsrækkefølgen
være forskellig afhængigt af optagemetoden
for MP3-filer på disken. En "afspilningsliste",
som indeholder en afspilningsrækkefølge
for MP3-filer, kan også afspilles. I følgende
eksempel afspilles filer i rækkefølgen
 til .
MP3
Gruppe
Fil
(Maksimalt antal biblioteksniveauer: 8)
Bemærkninger
• Hvis der er optaget ATRAC3plus-filer og
MP3-filer på den samme cd, afspiller denne
afspiller ATRAC3plus-filerne først.
• Afspilningsevnen for denne cd-afspiller
kan variere afhængigt af diskens kvalitet og
optageudstyrets tilstand.
• A til Z, a til z, 0 til 9, og _ (understregning) er
godkendte tegn.
• Gem ikke filer i andre formater, og opret ikke
overflødige mapper på en disk med ATRAC3plus/
MP3-filer.
Om ATRAC-cd'er
• Cd-r'er/cd-rw'er, der er optaget i ATRAC3plusformat, kan ikke afspilles på en computer.
Om MP3-cd'er
• Sørg for at tilføje filtypenavnet "mp3" til filnavnet.
Men hvis du tilføjer filtypenavnet "mp3" til en
anden fil end en MP3-fil, vil afspilleren ikke kunne
genkende filen korrekt.
• Ved komprimering af en kilde i en MP3-fil
anbefales det at indstille komprimeringsparametrene til "44.1 kHz", "128 kbps" og
"Constant Bit Rate."
• For at optage op til den maksimale kapacitet skal
skrivesoftwaren indstilles på "Pause i skrivning".
• For at optage op til den maksimale kapacitet på en
gang på medier, hvorpå der ikke er optaget noget,
skal skrivesoftwaren indstilles på "Disk på en
gang".
6
D-NE320SP/NE329SP/NE329LIV2.GB.2-318-873-11(1)
Forholdsregler
Om sikkerhed
• Hvis der trænger faste genstande eller
væsker ind i cd-afspilleren, skal den
afbrydes og derefter kontrolleres af fagfolk,
inden den betjenes igen.
• Stik ikke fremmedlegemer ind i DC IN
3 V-stikket (ekstern strømindgang).
Om cd-afspilleren
• Hold cd-afspillerens linse ren, og berør
den ikke. Hvis du gør dette, kan linsen
blive beskadiget, og cd-afspilleren vil ikke
fungere korrekt.
• Placer ikke tunge genstande oven på
cd-afspilleren. Cd-afspilleren og cd'en kan
blive beskadiget.
• Efterlad ikke cd-afspilleren på et sted
i nærheden af varmekilder eller på et
sted med direkte sollys, meget støv eller
sand, fugt, regn, mekanisk chok, ujævne
overflader eller i en bil med lukkede
vinduer.
• Hvis cd-afspilleren forårsager forstyrrelser
af radio- eller tv-modtagelse, skal
cd-afspilleren slukkes eller flyttes væk fra
radioen eller fjernsynet.
• Diske med en usædvanlig form (f.eks.
hjerte, firkant, stjerne) kan ikke afspilles på
denne cd-afspiller. Forsøger du alligevel at
gøre dette, kan det beskadige cd-afspilleren.
Brug ikke diske af denne type.
Om håndtering af cd'er
• En cd holdes ren ved at holde den i
kanterne. Berør ikke overfladen.
• Klæb ikke papir eller tape på cd'en.
• Udsæt ikke cd'en for direkte sollys eller
varmekilder som f.eks. varmluftledninger.
Efterlad ikke cd'en i en bil, som er parkeret i
direkte sollys.
Om hovedtelefoner/
øretelefoner
Kørselssikkerhed
Brug ikke hovedtelefoner/øretelefoner,
når du kører og cykler, eller når du styrer
et motorkøretøj/fartøj. Det kan forårsage
en trafikulykke, og det er ulovligt mange
steder. Det kan også være farligt at afspille
ved høj lydstyrke, når du spadserer, især ved
fodgængerovergange. Udvis stor forsigtighed,
eller undgå helt at bruge hovedtelefonerne/
øretelefonerne, i situationer hvor der kan
opstå fare.
Undgå beskadigelse af hørelsen
Skru ikke for højt op for lydstyrken, når du
bruger hovedtelefonerne/øretelefonerne.
Hørespecialister fraråder at afspille ved
vedvarende høj lydstyrke i længere tid ad
gangen. Hvis du får ringen for ørerne, skal du
skrue ned for lydstyrken, eller helt undgå at
bruge hovedtelefonerne/øretelefonerne.
Vis hensyn over for andre
Hold lydstyrken på et moderat niveau, så du
stadig kan høre, hvad der sker rundt om dig,
og vise hensyn over for andre mennesker.
Om højttalerstativet
• Højttalerenheden, den indbyggede
forstærker og stativets kabinet er justeret
nøjagtigt. Stativet må ikke skilles ad eller
ændres.
• Stil stativet på en plan overflade.
• Stativet kan vakle eller falde, afhængigt
af hvor du stiller det. Placer ikke
værdigenstande nær stativet.
• Når stativet bæres, skal det holdes på
afstand af disketter, kreditkort o.lign.,
så eventuel beskadigelse fra magneten i
højttaleren undgås.
• Hvis stativet ikke skal bruges i længere tid,
skal du sørge for at afbryde lysnetadapteren
fra lysnetstikkontakten. Selv om du
indstiller strømkontakten på stativet på
"OFF", er strømmen ikke slået helt fra.
7
D-NE320SP/NE329SP/NE329LIV2.GB.2-318-873-11(1)
Klargøring
Kontrol af medfølgende
tilbehør
• Lysnetadapter
(AC-ES3010K2)
• Højttalerstativ
• Øretelefoner
• Øretelefoner
(Kun modellerne
E18, AU2, TW2
• Fjernbetjening
(Andre modeller)*)
• Genopladeligt batteri
(Kun modellerne
E18, AU2, TW2 *)
Slut øretelefon/hovedtelefonstikket godt
fast til fjernbetjeningen.
(Kun modellerne E18, AU2, TW2)
Hovedtelefoner eller
øretelefoner
Til kunder i USA
Lysnetadapteren, som følger med denne
enhed, er ikke beregnet til servicering. Hvis
lysnetadapteren holder op med at virke
efter hensigten under garantiperioden,
skal adapteren returneres til det nærmeste
Sony-servicecenter eller autoriserede
Sony-værksted for at blive udskiftet. Hvis
problemet opstår efter garantiperiodens udløb,
skal adapteren bortskaffes.
• Bæreetui til batteri
• Cd-rom (SonicStage)
Afspil ikke denne cd-rom på en lyd-cd-afspiller,
herunder denne afspiller.
• Lysnetstikadapter (Kun model E33*)
• Betjeningsvejledning (denne bog)
• Installations-/Brugsvejledning
* Du kan finde områdekoden for din model øverst til
venstre for pakkens stregkode.
Bemærk
Brug kun den medfølgende fjernbetjening. Du
kan ikke betjene denne afspiller med andre
fjernbetjeninger.
8
D-NE320SP/NE329SP/NE329LIV2.GB.2-318-873-11(1)
Vejledning til dele og
knapper
 Betjeningsknap
 (afspil/pause)*/ENTER
Cd-afspiller
 Cd-afspiller:
–-knap ( side 18-20, 25)
Fjernbetjening:
+/– -knapper ( side 18)
 Cd-afspiller:
/CHG-knap
( side 11, 12, 8-20, 25-27, 29)
Fjernbetjening:
 -knap ( side 18)
 SEARCH-knap ( side 19, 20)
Klargøring
( side 15, 16, 18-20, 22, 24-26, 28)
/ ( side 18, 20, 24, 26)
*/ ( side 19, 20, 22, 24-26, 28)
VOL +/– ( side 15, 16)
 DISPLAY/MENU-knap

( side 21, 22, 24, 26, 28)
+ -knap ( side 18, 19, 25)
  (hovedtelefoner) -stik ( side 15)
Fjernbetjening
(kun modellerne E18, AU2, TW2*)
 DC IN 3V-stik ( side 12, 13)
 HOLD-kontakt (på bagsiden af
cd-afspilleren) ( side 19)
 OPEN-kontakt ( side 10, 15)
 VOL +/– -kontrol ( side 15)
 Klemme
  (afspil/pause)* -knap ( side 15, 18)
 / -knapper ( side 18)
 AUX IN-stik ( side 31)
 DC IN 3V-stik ( side 16)
* Du kan finde områdekoden for din model
øverst til venstre for pakkens stregkode.
Højttalerstativ
  (hovedtelefoner)/
(højttaler) -kontakt
( side 16, 17, 31)

/OFF•POWER ON-kontakt
( side 11, 17)
 Betjeningslampe ( side 16)
 Tilslutningsklemme ( side 35)
* Denne knap har en berøringsprik.
Fortsættes 
9
D-NE320SP/NE329SP/NE329LIV2.GB.2-318-873-11(1)
Display
 Tegndatadisplay ( side 21)
 Atrac3plus-/MP3-indikator ( side 5)
 Disk-indikator ( side 15)
 Batteri-indikator ( side 12)
 Indikator for afspilningsliste
Klargøre en strømkilde
(genopladeligt batteri)
Oplad det genopladelige batteri, inden du
bruger det første gang, eller når det er afladet.
For at opretholde den originale batterikapacitet i længere tid bør batteriet kun
oplades, når det er helt afladet ("Low Battery"
vises på displayet).
Da den medfølgende højttaler kun er til denne
afspiller, kan du ikke oplade nogen anden
model med dette stativ.
1
Skyd OPEN-kontakten for at åbne
afspillerens låg.
 Gruppe-indikator
wj Bogmærke-indikator ( side 24)
wk Afspilningsindstilling-indikator
wl Timer-indikator ( side 29)
OPEN-kontakt
e; Lyd-indikator
2
Åbn låget til batterirummet inde i
afspilleren.
Løft
låget til
batterirummet
3
Tryk på
Isæt det genopladelige NH-7WMAAbatteri, så  passer med tegningen i
batterirummet.
Isæt -enden
først.
10
D-NE320SP/NE329SP/NE329LIV2.GB.2-318-873-11(1)
4
Luk låget, så det klikker på plads.
Indstil kontakten på højttalerstativet
på "
/OFF." Tryk derefter på
/CHG på cd-afspilleren for at
begynde opladning.
"Charging"-indikationen blinker, og
indikatorsektionerne på
lyser
efterfølgende.
 Tryk på /CHG.
5
 Indstil på "
Forbind lysnetadapteren til det
medfølgende højttalerstativ. Sæt
derefter cd-afspilleren i stativet, så
det klikker på plads, og  -mærket
på afspilleren er rettet ind efter
 -mærket på stativet.
Klargøring
Tryk her.
6
/OFF."
til en lysnetstikkontakt
Lysnetadapter
Når batteriet er helt opladet, forsvinder
"Charging".
Bemærkninger
Højttalerstativ
3
til DC
IN 3V
• Oplad ikke andre genopladelige batterier end et
NH-7WMAA.
• Hvis du trykker på /ENTER ved opladning,
standser opladning, og afspilning af cd'en
begynder.
• Ved opladningen bliver cd-afspilleren og det
genopladelige batteri varmt. Dette udgør ingen
fare.
• Tag det genopladelige batteri ud, når afspilleren
ikke bruges i længere tid.
• Ved opladning lyser betjeningslampen på
højttalerstativet ikke.
Fortsættes 
Ret  ind efter .
11
D-NE320SP/NE329SP/NE329LIV2.GB.2-318-873-11(1)
Sådan oplades det genopladelige
batteri uden at bruge det medfølgende
højttalerstativ
/CHG
til DC IN 3V
Hvis batterilevetiden er forkortet til
ca. halvdelen af en normal opladning efter at
have prøvet denne procedure, skal batteriet
udskiftes med et nyt genopladeligt batteri.
Bemærkning om at bære det genopladelige
batteri
Brug det medfølgende bæreetui til batteri
for at beskytte mod uventet varme. Hvis det
genopladelige batteri og metalgenstandene
kommer i kontakt med hinanden, kan der
dannes varme eller opstå brand som følge af
kortslutning.
Ved brug af et tørbatteri
Lysnetadapter
til en lysnetstikkontakt
1
Tilslut lysnetadapteren til DC IN
3 V-stikket på cd-afspilleren og en
lysnetstikkontakt.
2
Tryk på /CHG.
Opladning begynder.
Sådan tages batteriet ud
Tag batteriet ud som afbildet nedenfor.
Brug kun følgende typer tørbatterier til cdafspilleren:
• LR6 (størrelse AA) alkalisk batteri
1 Skyd OPEN-kontakten for at åbne
afspillerens låg.
2 Åbn låget til batterirummet inde i
afspilleren.
3 Isæt et LR6-batteri (størrelse AA)
(medfølger ikke), så  passer med
tegningen i batterirummet, og luk låget, så
det klikker på plads.
Kontrollere, om der er
mere strøm på batteriet
Den resterende mængde strøm på batteriet
angives på displayet som vist nedenfor. I takt
med at den sorte indikatorsektion mindskes,
reduceres den resterende strømmængde
yderligere.




 "Low Battery" *
* Biplyde.
Bemærkning om det genopladelige batteris
levetid, og hvornår det skal udskiftes
Hvis batteriet er nyt eller ikke har været brugt
i lang tid, kan det ikke altid oplades helt.
I så fald skal det oplades, indtil "Charging"
forsvinder fra displayet. Brug derefter
afspilleren, indtil batteriet er helt afladet
("Low Battery" vises på displayet). Gentag
denne procedure flere gange.
Når batteriet er afladet skal det udskiftes med
et nyt, eller det genopladelige batteri skal
oplades.
Bemærkninger
• På displayet vises den omtrentlige resterende
strømmængde. For eksempel angiver en sektion
ikke altid en fjerdedel af batteristrømmen.
• Afhængig af driftsbetingelserne kan displayet
blive større eller mindre i forhold til den faktiske
resterende strømmængde.
12
D-NE320SP/NE329SP/NE329LIV2.GB.2-318-873-11(1)
Batterilevetid 1)
Når du bruger et genopladeligt NH-7WMAAbatteri (opladet i ca. 5 timer 5))
G-PROTECTION
"1"
"2"
10
9
Lyd-cd
17
15
ATRAC-cd 3)
12
11
MP3-cd 4)
1)Målt i overensstemmelse med JEITA-standarden
(Japan Electronics and Information Technology
Industries Association)
Den viste afspilningstid er omtrentligt antal
timer, når du bruger afspilleren på en flad og
stabil overflade, og "POWER SAVE" er indstillet
på "ON" ( side 30). Denne værdi varierer
afhængigt af, hvordan afspilleren bruges.
2)Når du bruger et Sony LR6 (SG) alkalisk tørbatteri
(fremstillet i Japan)
3)Optaget ved 48 kbps
4)Optaget ved 128 kbps
5)Opladningstiden varierer afhængigt af, hvordan
det genopladelige batteri bruges.
Bemærkninger om genopladelige batterier
og tørbatterier
• Tørbatterier må ikke oplades.
• Kast ikke batterier ind i ild.
• Bær ikke batterier i en lomme m.m., hvor der også
er mønter eller andre metalgenstande. Batteriet
kan udvikle varme, hvis plus- og minuspolerne
utilsigtet kommer i kontakt med en metalgenstand.
• Når batterierne ikke skal bruges i længere tid, skal
de tages ud af apparatet.
• Hvis der opstår batterilækage, skal eventuelle
aflejringer i batterirummet tørres af og nye
batterier isættes. Skulle du få batteriaflejringer på
huden, skal du vaske dem grundigt af.
Klargøring
Ved brug af et alkalisk batteri 2)
G-PROTECTION
"1"
"2"
22
20
Lyd-cd
41
38
ATRAC-cd 3)
26
24
MP3-cd 4)
Når lysnetadapteren
bruges
Du kan strømforsyne afspilleren med
lysnetadapteren uden at bruge batteriet.
til DC IN 3V
Lysnetadapter
til en lysnetstikkontakt
1
Tilslut lysnetadapteren til DC IN
3 V-stikket på cd-afspilleren og en
lysnetstikkontakt.
Fortsættes 
13
D-NE320SP/NE329SP/NE329LIV2.GB.2-318-873-11(1)
Bemærkninger om lysnetadapteren
• Afbryd alle strømkilder, når afspilleren ikke skal
bruges i længere tid.
• Brug kun den medfølgende lysnetadapter. Hvis
der ikke fulgte en adapter med cd-afspilleren, skal
du bruge en AC-E30HG-lysnetadapter (fås ikke i
Australien). Hvis du bruger andre lysnetadaptere,
kan dette medføre funktionsfejl.
Stikkets polaritet
• Berør ikke lysnetadapteren med våde hænder.
• Tilslut lysnetadapteren til en let tilgængelig
lysnetstikkontakt. Hvis du bemærker noget
unormalt ved lysnetadapteren, skal du straks
afbryde den fra lysnetstikkontakten.
14
D-NE320SP/NE329SP/NE329LIV2.GB.2-318-873-11(1)
Afspilning
4
Afspille en cd
Juster lydstyrken ved at trykke på
VOL +/–.
VOL +/–
1
Skyd OPEN-kontakten for at åbne
afspillerens låg.
Tilslut hovedtelefonerne/øretelefonerne til
afspilleren på forhånd.
Hovedtelefoner/
øretelefoner
Afspilning
OPEN-kontakt
til 
(hovedtelefoner)
På fjernbetjeningen
(Kun modellerne E18, AU2, TW2)
Efter at have placeret cd'en i afspilleren i
trin 2 skal du trykke på  og justere
lydstyrken ved at dreje VOL +/–.
VOL +/–

2
Placer cd'en i afspilleren, og luk
låget.
Sådan tages cd'en ud
Udtag cd'en, mens du trykker på
omdrejningstappen midt i afspilleren.
Etiketten skal
vende opad
3
Tryk på /ENTER.
(disk) bevæger sig, og afspilleren
begynder at afspille.
/ENTER
15
D-NE320SP/NE329SP/NE329LIV2.GB.2-318-873-11(1)
Lytte til cd'en
med brug af
højttalerstativet
1
Skyd OPEN-kontakten for at åbne
afspillerens låg.
2
Placer cd'en i afspilleren, og luk
låget.
3
Forbind lysnetadapteren til det
medfølgende højttalerstativ. Sæt
derefter cd-afspilleren i stativet, så
det klikker på plads, og  -mærket
på afspilleren er rettet ind efter
 -mærket på stativet.
4
Indstil kontakterne på
højttalerstativet på "POWER ON"
og .
Betjeningslampen lyser.
Betjeningslampe
Indstil på .
5
Indstil på
"POWER ON."
Tryk på /ENTER på afspilleren.
Du kan høre lyden fra højttalerne.
/ENTER
til en lysnetstikkontakt
Lysnetadapter
Højttalerstativ
3
6
Juster lydstyrken ved at trykke på
VOL +/– på afspilleren.
VOL +/–
til DC
IN 3V
Ret  ind efter .
16
D-NE320SP/NE329SP/NE329LIV2.GB.2-318-873-11(1)
Sådan tages cd'en ud
Fjern cd-afspilleren af højttalerstativet.
Fjern derefter cd'en, mens du trykker på
omdrejningstappen midt i afspilleren.
Afspilning
Sådan lytter du til cd'en med brug af
hovedtelefoner sluttet til cd-afspilleren
I trin 4 i "Lytte til cd'en med brug af
højttalerstativet" ( side 16) skal du indstille
/ -kontakten på stativet på .
Sådan bruges højttalerstativet uden at
bruge lysnetadapteren
1 Isæt batteriet ifølge proceduren beskrevet
i "Ved brug af et tørbatteri" ( side 12).
2 Indstil
/OFF•POWER ON-kontakten
på stativet på
/OFF.
3 Indstil / -kontakten på stativet på .
4 Tryk på /ENTER på afspilleren.
Bemærkninger
• Du kan ikke skifter cd'er, når cd-afspilleren er
sluttet til højttalerstativet.
• Luk låget på cd-afspilleren godt til, og sæt derefter
afspilleren i højttalerstativet.
• Når du bærer højttalerstativet med cd-afspilleren
tilsluttet, skal du holde både stativet og afspilleren
godt fast.
• Når du afspiller cd'en, mens den er sluttet til
højttalerstativet, indstilles lydstyrken på standard.
• Når du bruger højttalerstativet uden
lysnetadapteren, bliver lydstyrkeniveauet udsendt
fra højttalernes lavere, fordi lyden udsendes uden
at passere gennem stativets forstærker.
Fortsættes 
17
D-NE320SP/NE329SP/NE329LIV2.GB.2-318-873-11(1)
Grundlæggende afspilningsbetjening
(Afspil, stop, søg)
For at
Afspille Afspille fra det første spor
Betjening
Standse Holde pause/Genoptage afspilning efter
pause
Tryk på /ENTER ( på fjernbetjeningen).
Søge
Fra stop skal du trykke på og holde /ENTER
( på fjernbetjeningen), indtil afspilning begynder.
Standse afspilning
Tryk på  (stop)/CHG ( på fjernbetjeningen).
Finde begyndelsen af det aktuelle spor 1)
Tryk en gang på .
Finde begyndelsen af foregående spor 1)
Tryk gentagne gange på .
Finde begyndelsen af det næste spor 1)
Tryk en gang på .
Finde begyndelsen af efterfølgende spor 1) Tryk gentagne gange på .
Gå hurtigt tilbage 1) 3)
Tryk på og hold .
Gå hurtigt fremad 1) 3)
Springe til efterfølgende grupper 2)
Tryk på og hold .
Tryk gentagne gange på
(gruppe) +.
Springe til foregående grupper 2)
Tryk gentagne gange på
(gruppe) –.
1)Du kan både foretage betjening ved afspilning og pause.
2)Du kan foretage betjening ved afspilning af andre cd'er end lyd-cd'er.
3)Du kan ikke foretage betjening, når du bruger en MP3-fil, som er optaget på en cd-r/cd-rw i Packet Writeformat.
18
D-NE320SP/NE329SP/NE329LIV2.GB.2-318-873-11(1)
Fastlåsning af knapperne
(HOLD)
Du kan forhindre, at der ved et uheld bliver
trykket på en knap, ved at låse knapperne.
1
Skyd HOLD-kontakten på
afspillerens bagside i pilens retning.
"HOLD" blinker, hvis du trykker på en
knap, når HOLD-funktionen er aktiveret.
Søgning ved at gennemse
grupper (Filvisning)
På en cd som f.eks. en ATRAC-cd eller en
MP3-cd med flere optagede filer kan du søge
efter en fil ved at kontrollere navne på grupper
(undtagen på en lyd-cd) eller filer omkring
den fil, der afspilles.
1
Tryk gentagne gange på SEARCH.
Navnet på grupperne og filerne omkring
den aktuelle fil vises på displayet.
MR.SNO
The Train
Where do
Sådan låses knapperne op
Skyd HOLD-kontakten i modsat retning af
pilen.
Afspilning
For modeller leveret med fjernbetjening:
Du kan bruge HOLD-funktionen separat
for fjernbetjeningen og afspilleren
(på bagsiden). Selvom HOLD-funktionen
på afspilleren er aktiveret, kan du betjene
afspilleren med fjernbetjeningen, med
mindre du også indstiller HOLD på
fjernbetjeningen på ON.
Søgning efter
foretrukne spor/filer
Yo
 Gruppenavne
 Filnavne
2
Tryk på
+ eller
en gruppe.
3
Tryk på  eller  for at vælge en fil.
4
Tryk på /ENTER.
Afspilning af den valgte fil begynder.
– for at vælge
Sådan annulleres søgning
Tryk på .
Fortsættes 
19
D-NE320SP/NE329SP/NE329LIV2.GB.2-318-873-11(1)
Søgning ved at gennemse
en liste med grupper/filer
(Listevisning)
Du kan søge efter et spor/en fil ved at
kontrollere formattypen for musikkilden og
navnene på grupper og filer.
1
Tryk gentagne gange på SEARCH.
Hvis du afspiller en cd, hvor der er
optaget blandede lyddata:
Skærmen til valg af formattype, f.eks.
"ATRAC ROOT" og "MP3 ROOT", vises
først.
Tryk på /ENTER.
2
Tryk på  eller  for at vælge en
gruppe, og tryk på /ENTER.
3
Tryk på  eller  for at vælge en fil.
4
Tryk på /ENTER.
Afspilning af den valgte fil begynder.
Kontrollere cd-data på
displayet
Du kan kontrollere cd-data på displayet.
Afhængig af, hvilket land du købte
cd-afspilleren i, er standardsproget måske
ikke "ENGLISH". Skift om nødvendigt
LANGUAGE-indstilling ( side 29).
Når du afspiller en MP3-cd med filer med et
ID3-tag, vises ID3-tag-data. (Når der ikke
er nogen ID3-tag-data, vises filnavn eller
gruppenavn.) ( side 5)
Bemærkninger
• Tegnene A-Z, a-z, 0-9, og _ kan vises på denne
afspiller.
• Inden afspilning af en fil læser afspilleren alle
data om filer og grupper (eller mapper) på cd'en.
"Reading" vises. Denne aflæsning kan tage noget
tid afhængigt af cd'ens indhold.
• Hvis filen ikke tilhører en gruppe, vises
"MP3 ROOT" på displayet.
Sådan vendes tilbage til den foregående
skærm
Tryk på  eller
–.
Sådan annulleres søgning
Tryk på .
20
D-NE320SP/NE329SP/NE329LIV2.GB.2-318-873-11(1)
Sådan kontrolleres dataene på displayet
Tryk gentagne gange på DISPLAY/MENU.
ATRAC-cd/MP3-cd
 Filnavn, kunstnernavn 3), filnummer,
forløbet afspilningstid
Lyd-cd
 Spornummer, forløbet afspilningstid
(Kunstnernavn, spornavn)1)

Gruppenavn 3), CODEC-data 4),
samlet antal filer

Filvisningsskærm
Afspilning

Samlet antal spor på cd'en, samlet
resterende tid for cd'en, resterende tid
for det aktuelle spor 2)

Filvisningsskærm
1)Når du afspiller en lyd-cd med tekstdata,
f.eks. cd-tekst, vises data i parentes.
2)Disse oplysninger vises kun ved normal afspilning.
3)Ved afspilning vises "kunstnernavn" ikke, hvis
disken ikke har ID3-tag-oplysninger. Hvis listen
med gruppe-/filnavne vises på displayet, vises
"kunstnernavn" og "gruppenavn" ikke.
4)Bithastighed og samplingsfrekvenser vises. Mens
en MP3-fil oprettet ved VBR (variable bit rate)
afspilles, vises "VBR" på displayet i stedet for en
bithastighed. I visse tilfælde vises "VBR" halvvejs
igennem afspilningen, frem for i begyndelsen.
21
D-NE320SP/NE329SP/NE329LIV2.GB.2-318-873-11(1)
Ændre
afspilningsindstillinger
5
Når "REPEAT" vises, skal du vælge
"ON" eller "OFF" og trykke på
/ENTER.
(PLAY MODE)
Du kan bruge forskellige afspilningsinds
tillinger, f.eks. at vælge sange du vil lytte
til, og afspilning af sange i en foretrukken
rækkefølge.
For nærmere oplysninger om afspilningsindstillinger, se  side 23.
Du kan også afspille sange gentagne gange ud
fra de afspilningsindstillinger, som du vælger
(gentaget afspilning,  side 25).
1
Sådan vender du tilbage til normal
afspilning
Vælg "ALL" i PLAY MODE-menuen.
Tryk på DISPLAY/MENU, indtil
menuskærmen vises.
: PLAY MODE
: SOUND
: OPTION
2
Tryk på  eller  for at vælge
" PLAY MODE."
3
Efter at have trykket på /ENTER
skal du trykke på  eller  for at
vælge afspilningsindstillingen.
Standardindstillingen er "ALL"
(normal afspilning).
4
Tryk på /ENTER.
22
D-NE320SP/NE329SP/NE329LIV2.GB.2-318-873-11(1)
Afspilningsindstillinger
Display på cd-afspilleren
ALL
GROUP
1
SHUFFLE
BOOKMARK
PLAYLIST
AUTO RANKING
RANKING SHUF
PROGRAM
INTRO
Forklaring
Alle spor på cd’en afspilles i en sporrækkefølge.
Ved ATRAC-/MP3-cd’en er en afspilningsrækkefølge anderledes,
afhængig af indstillingen for "PLAY ORDER" i OPTION-menuen.
Alle filer i den valgte gruppe eller alle grupper afspilles (kun ATRAC-cd/
MP3-cd) ( side 24).
Det aktuelle spor afspilles en gang.
Alle spor på cd’en afspilles en gang i vilkårlig rækkefølge.
Alle filer i den valgte gruppe afspilles en gang i vilkårlig rækkefølge
(kun ATRAC-cd/MP3-cd) ( side 24).
Spor, hvor der er tilføjet bogmærker, afspilles. Afspilning af spor
med bogmærker begynder i rækkefølge efter spornummer, ikke i den
rækkefølge, bogmærkerne blev tilføjet ( side 24).
Spor i den valgte m3u-afspilningsliste* afspilles (kun MP3-cd)
( side 24).
De spor på cd’en, som du hyppigst har afspillet, afspilles fra
nr. 10 til nr. 1.
Op til 32 spor, som afspilleren automatisk har registreret som de hyppigst
afspillede, afspilles i vilkårlig rækkefølge.
Afspilning
GROUP SHUFFLE
(PLAY MODE)
Op til 64 spor afspilles i din foretrukne rækkefølge ( side 25).
Ca. de første 10 sekunder af alle spor, som efterfølger det aktuelle spor,
afspilles en gang.
* En m3u -afspilnings liste er en fil med en indkodet MP3-fil-afspilnings rækkefølge . Hvis du vil bruge afspil
ningslistefunktionen, skal du optage MP3-filer på en cd-r/cd-rw vha. indkodningssoftware, som understøtter
m3u-formatet.
Du kan afspille de 8 øverste lister (sorteret efter filnavn) på skærmen på cd-afspilleren.
Fortsættes 
23
D-NE320SP/NE329SP/NE329LIV2.GB.2-318-873-11(1)
Afspilning af grupper
1
2
3
4
Udfør trin 1 og 2 i "Ændre
afspilningsindstillinger (PLAY
MODE)" ( side 22). I trin 3 skal
du vælge "GROUP" eller "GROUP
SHUFFLE" og trykke på /ENTER.
Tryk på  eller  for at vælge en
gruppe.
Hvis du vælger en gruppe på en MP3-cd
el.lign. ved at søge gennem alle mapper,
skal du trykke på  eller .
Hvis du vælger en gruppe inden for
den samme mappe, skal du trykke på
 eller .
Tryk på /ENTER i mindst
to sekunder.
Afspilleren begynder afspilning af alle
filer i den gruppe, du har valgt.
Når "REPEAT" vises, skal du vælge
"ON" eller "OFF" og trykke på
/ENTER.
Bemærk
Hvis gruppen ikke har nogen spor, står der "Invalid"
på displayet.
Afspilning af foretrukne
spor (Bogmærkeafspilning)
1
2
Ved afspilning af det spor, hvor
du vil tilføje et bogmærke, skal
du trykke på /ENTER, indtil
blinker langsomt.
Hvis du vil tilføje et bogmærke til
to eller flere spor, skal du gentage
trin 1.
Du kan tilføje bogmærker for op til
10 cd'er ved lyd-cd'er (op til 99 spor på
hver cd) og op til 5 cd'er ved ATRACcd'er/MP3-cd'er (op til 999 spor for
hver cd).
3
Tryk på DISPLAY/MENU, indtil
menuskærmen vises.
4
Tryk på  eller  for at vælge "PLAY
MODE", og tryk på /ENTER.
5
Tryk på  eller  for at vælge
"BOOKMARK", og tryk derefter på
/ENTER.
6
Når "REPEAT" vises, skal du vælge
"ON" eller "OFF" og trykke på
/ENTER.
Sådan fjernes bogmærker
Ved afspilning af et spor med et bogmærke
skal du trykke på og holde /ENTER, indtil
forsvinder.
Bemærkninger
• Hvis du forsøger at tilføje bogmærker til spor på
den elvte cd (på den sjette cd ved afspilning af
ATRAC-cd'er/MP3-cd'er), slettes bogmærkerne for
den cd, du afspillede først.
• Alle bogmærker gemt i hukommelsen bliver
slettet, hvis du fjerner alle strømkilder.
• Alle bogmærker gemt i hukommelsen bliver
slettet, hvis du fortsat bruger afspilleren med det
genopladelige batteri, mens "Low Battery" vises,
uden at oplade batteriet.
Afspilning af foretrukne
afspilningslister (afspilning
af m3u-afspilningsliste)
1
I trin 3 i "Ændre afspilningsindstillinger (PLAY MODE)"
(side 22) skal du vælge
"PLAYLIST."
2
Tryk på  eller  for at vælge en
afspilningsliste.
3
Tryk på /ENTER.
24
D-NE320SP/NE329SP/NE329LIV2.GB.2-318-873-11(1)
Afspille spor i din
foretrukne rækkefølge
(PGM-afspilning)
1
Mens afspilleren er standset skal du
vælge "PROGRAM" i trin 3 i "Ændre
afspilningsindstillinger (PLAY
MODE)" ( side 22), og derefter
trykke på /ENTER.
Gentaget afspilning af
spor (Gentaget afspilning)
1
Vælg "ON" i trin 5 i "Ændre
afspilningsindstillinger (PLAY
MODE)" ( side 22).
Sådan vender du tilbage til normal
afspilning
Vælg "OFF".
Afspilning
2
Tryk på  eller  for at vælge et
spor, og tryk på og hold /ENTER,
indtil displayet skifter.
Ved afspilning af en ATRAC-cd/
MP3-cd: Du kan også vælge en fil i en
anden gruppe ved at trykke på
+
eller
–.
3
Gentag trin 2 for at vælge spor i din
foretrukne rækkefølge.
Du kan vælge op til 64 spor.
Når du afslutter indtastning af spor nr. 64,
vises det først valgte spor (lyd-cd)/filnavn
(ATRAC-cd/MP3-cd) på displayet.
Hvis du vælger 65 spor eller flere, slettes
de først valgte spor et efter et.
4
Tryk på /ENTER.
Afspilning starter i den valgte rækkefølge.
Kontrollere programmet
1 Mens afspilleren er standset skal du
vælge "PROGRAM" i trin 3 i "Ændre
afspilningsindstillinger (PLAY MODE)"
( side 22), og derefter trykke på
/ENTER.
2 Tryk på og hold /ENTER, indtil
displayet skifter. Hver gang du trykker
på /ENTER, vises sporene i
afspilningsrækkefølge.
Sådan annulleres PGM-afspilning
Tryk på .
25
D-NE320SP/NE329SP/NE329LIV2.GB.2-318-873-11(1)
Ændre lydkvalitet
Se  side 27, for nærmere oplysninger om
indstilling af SOUND-punkter.
Valg af lydkvaliteten
2
Tryk på  eller  i mindst
2 sekunder for at vælge
frekvensområdet.
3
Tryk gentagne gange på  eller
 for at vælge kurveform.
For hvert frekvensområde er der 3 former
gemt i hukommelsen.
Du kan vælge "EQUALIZER"-indstilling
og/eller "CLEARBASS"-indstilling. Hvis du
vælger begge på samme tid, kan du nyde en
kraftigere baslyd i den ønskede lydkvalitet.
1
Tryk på DISPLAY/MENU, indtil
menuskærmen vises.
2
Tryk på  eller  for at vælge
" SOUND."
Low
Mid High
Frekvensområde
4
Tryk på  eller  for at vælge
lydstyrken.
Lydstyrken kan indstilles i 7 niveauer.
Lydstyrke
3
4
Efter at have trykket på /ENTER
skal du trykke på  eller  for at
vælge det punkt, du vil opsætte, og
trykke på /ENTER.
Tryk på  eller  for at vælge en
indstilling, og tryk på /ENTER.
Tilpasse lydkvalitet
Du kan individuelt indstille lydkvaliteten
for hvert frekvensinterval ved at kontrollere
kurveformen på displayet.
1
Vælg "EQUALIZER" i trin 3 og
"CUSTOM" i trin 4 i "Vælge
lydkvaliteten."
"Low" vises først.
Der er 3 frekvensområder; "Low" (lyd
i den lave del af intervallet), "Mid" (lyd
i den mellemste del af intervallet), og
"High" (lyd i den høje del af intervallet).
Low
Mid High
5
Gentag trin 2 til 4 for at foretage
justeringer for de resterende
2 frekvensområder.
6
Tryk på /ENTER.
Sådan vendes tilbage til den foregående
skærm
Tryk på .
Sådan annulleres justeringsbetjeningen
Tryk på  i mindst 2 sekunder.
Bemærkninger
• Hvis lyden forvrænges som følge af dine
lydindstillinger, når du skruer op for lydstyrken,
skal du skrue ned for lydstyrken.
• Hvis du kan mærke en forskel i lydstyrken
mellem "CUSTOM"-lydindstillingen og andre
indstillinger, skal du indstille lydstyrken efter eget
ønske.
26
D-NE320SP/NE329SP/NE329LIV2.GB.2-318-873-11(1)
SOUND-punkter
For at vende tilbage til den foregående skærm skal du trykke på . For at annullere
indstillingsbetjeningen skal du trykke på  i mindst 2 sekunder.
Punkt
EQUALIZER
(Equalizer-indstilling)
SOFT
ACTIVE
HEAVY
Til vokal, fremhæver lyden i det midterste interval.
Livlige lyde, fremhæver lyden i det høje og lave interval.
Kraftfulde lyde, fremhæver yderligere lydene i det høje og
lave interval sammenlignet med ACTIVE-lyd.
CUSTOM
Brugerdefineret lyd (se  side 26 for nærmere oplysninger).
Normal lydkvalitet.
 OFF
1
2
3
Afspilning
CLEARBASS
(Baslyd-indstilling)
Indstillinger (: Standardindstilling)
Normal lydkvalitet.
 OFF
Fremhæver baslyd.
Fremhæver baslyd mere end 1.
Fremhæver baslyd mere end 2.
Bemærk
Hvis du ændrer indstillingen af EQUALIZER-punktet, efter du har indstillet CLEARBASS-punktet, får
indstillingen af EQUALIZER-punktet forrang.
Hvis du indstiller både EQUALIZER-punktet og CLEARBASS-punktet, skal du indstille EQUALIZER-punktet
først.
27
D-NE320SP/NE329SP/NE329LIV2.GB.2-318-873-11(1)
Ændring af valgfri
indstillinger
For nærmere oplysninger om indstilling af
OPTION-punkter, se side 29.
Indstilling af forskellige
funktioner
Du kan indstille forskellige funktioner, såsom
sproget i menuen og afspilningsrækkefølgen
for grupper/filer.
1
Tryk på DISPLAY/MENU, indtil
menuskærmen vises.
2
Tryk på  eller  for at vælge
" OPTION."
3
Efter at have trykket på /ENTER
skal du trykke på  eller  for at
vælge det punkt, du vil opsætte, og
trykke på /ENTER.
4
Tryk på  eller  for at vælge en
indstilling, og tryk på /ENTER.
Når du indstiller "LANGUAGE" eller
"PLAY ORDER", skal du gentage trin 3.
28
D-NE320SP/NE329SP/NE329LIV2.GB.2-318-873-11(1)
OPTION-punkter
For at vende tilbage til den foregående skærm skal du trykke på . For at annullere indstillings
betjeningen skal du trykke på  i mindst 2 sekunder.
Punkter
LANGUAGE
(sprog til menu
osv.)
Indstillinger (: Standardindstillinger)
Vælg sproget til menuteksterne, advarsler
MENU
 ENGLISH
osv.
FRENCH
Standardindstillingerne varierer fra område
GERMAN
til område, afhængigt af hvor du har købt
cd-afspilleren.
ITALIAN
TEXT 1)
G-PROTECTION 1)
(for at undgå, at
lyden hopper)
1
AVLS
(begrænse
lydstyrken)
 OFF
TIMER
(timer slået fra)
 OFF
BEEP
(betjeningslyd)
 ON
SEAMLESS 1) 4)
(afspille spor
uafbrudt)
 OFF
2)
2
ON
1-99 min
OFF
ON
Vælg sproget til cd-tekst, ID3-tag osv.
Hvis du vælger "AUTO", kan du læse
ENGLISH
teksten på følgende sprog.
FRENCH
Standardindstillingerne varierer fra område
til område, afhængigt af hvor du har købt
GERMAN
cd-afspilleren.
ITALIAN
PORTUGUESE
RUSSIAN
SPANISH
Beskyttelse mod lydhop gives med cd-lyd af høj kvalitet.
 AUTO
Afspilning
PORTUGUESE
RUSSIAN
SPANISH
Der gives forbedret beskyttelse mod lydhop.
Lydstyrken ændres, uden at der lægges en grænse på
lydstyrken.
Der lægges en grænse på den maksimale lydstyrke for at
beskytte din hørelse.
Timeren virker ikke.
 vises på afspilleren. Du kan kontrollere den resterende
afspilningstid ved at vælge denne indstilling ved afspilning.
Tryk gentagne gange på  eller  for at forøge eller formindske
tidslængden med 5 minutter, eller hold  eller  trykket ned for
at forøge eller formindske med 1 minut. Standardindstillingen
er "10 min".
Der lyder en biplyd, når du betjener afspilleren. 3)
Biplyden er slået fra.
Cd’en afspilles som optaget på disken, herunder mellemrum
mellem spor.
Cd’en afspilles uden mellemrum mellem spor.
Fortsættes 
29
D-NE320SP/NE329SP/NE329LIV2.GB.2-318-873-11(1)
Punkter
POWER SAVE
(spare strøm)
PLAY ORDER 1)
(afspilningsrækkefølge)
Indstillinger (: Standardindstillinger)
POWER SAVE-funktionen er ikke aktiveret.
 OFF
ON
TRACK
GROUP
CD-EXTRA 1) 5)
(afspilning efter
diskformat)
 OFF
ON
Indstillingen af SOUND-punkterne er ikke effektiv.
Afspil musikkilden i rækkefølge efter
optagelse.
ID3TAG TNO Afspil i rækkefølge efter ID3-tag-nummer.
FILE NAME
Afspil i alfabetisk rækkefølge efter
filnavnene.
Afspil musikkilden i rækkefølge efter
 OFF
optagelse.
ON
Afspil musikkilden i rækkefølge efter
gruppenavne.
Indstil til "OFF", så længe du kan afspille cd’en normalt.
 NORMAL
Hvis du ikke kan afspille din CD-Extra, skal du indstille den til
"ON". Du kan afspille den.
1)Du kan kun indstille dette, når afspilleren er standset.
2)AVLS er en forkortelse for Automatic Volume Limiter System.
3)Når højttalerstativet bruges, er der ingen biplyd.
4)Denne funktion virker kun for ATRAC-cd'er.
5)Denne funktion virker kun for lyd-cd'er og CD-Extra-cd'er.
Bemærkninger
• Selvom "G-PROTECTION" er indstillet på "2", kan lyden hoppe:
– hvis cd-afspilleren udsættes for kraftigere vedvarende rystelser end forventet,
– hvis der afspilles en snavset eller en ridset cd, eller
– ved cd-r'er/cd-rw'er, hvis en disk af lav kvalitet afspilles, eller der er problemer i forbindelse med den
oprindelige optageenhed eller applikationssoftwaren.
• Selvom "SEAMLESS" er indstillet på "ON", afspilles sporene ikke altid uafbrudt, afhængigt af hvordan
kildemusikken blev optaget.
30
D-NE320SP/NE329SP/NE329LIV2.GB.2-318-873-11(1)
Tilslutte andre enheder
til højttalerstativet
Du kan høre musik ved at tilslutte andre
enheder, f.eks. en md-afspiller eller en pc. Se
betjeningsvejledningen til den enhed, du vil
tilslutte.
Sørg for, at alle enheder er slukket, inden der
tilsluttes.
Afspilning
til AUX IN
Tilslutningsledning
(ministik, medfølger ikke)
til hovedtelefonstikket
MiniDisc-optager,
pc el.lign.
Indstil kontakterne på højttalerstativet på
"POWER ON" og .
Juster lydstyrken med lydstyrkekontrolknappen på den tilsluttede enhed.
Bemærk
• Inden du afspiller musik, skal du skrue ned for
lydstyrken på den tilsluttede enhed for at undgå at
beskadige højttalerstativet.
• Tilslut højttalerstativet til hovedtelefonstikket på
tilsluttede enheder. Tilslut ikke højttalerstativet til
LINE OUT-stikket på en tilsluttet enhed.
• Hvis du bruger AUX IN-stikket på højttalerstativet
til tilslutte en anden enhed ved afspilning af cd'en
tilsluttet højttalerstativet, blandes lyden fra den
tilsluttede enhed med lyden fra cd'en.
31
D-NE320SP/NE329SP/NE329LIV2.GB.2-318-873-11(1)
Yderligere oplysninger
Fejlfinding
Henvend dig til nærmeste Sony-forhandler, hvis et problem ikke kan løses, efter du har kontrolleret
disse symptomer.
Strøm
Symptom
Det genopladelige batteri kan ikke
oplades.
Årsag og/eller afhjælpning
 Det genopladelige batteri sidder ikke i batterirummet. Isæt det
genopladelige batteri ( side 10).
 Du trykkede på  på fjernbetjeningen. Ved stop skal du trykke
på /CHG på cd-afspilleren*.
 Cd-afspilleren er ikke sat korrekt på højttalerstativet. Slut
tilslutningsklemmen på afspillerens bagside godt fast til
højttalerstativets tilslutningsklemme ( side 11).
* Kun modellerne E18, AU2, TW2
Lyd
Symptom
Lydstyrken øges ikke, selvom du
trykker gentagne gange på VOL +.
Årsag og/eller afhjælpning
Ingen lyd, eller der høres støj.
 Slut hovedtelefon/øretelefonstikkene godt til.
 Stikkene er beskidte. Rens jævnligt hovedtelefon/
øretelefonstikkene med en tør, blød klud.
Der høres en raslende lyd fra
cd’en.
 Luk batterirummets låg godt til ( side 10).
SOUND-punkter kan ikke
opsættes.
 "POWER SAVE" er indstillet på "ON." Indstil den på "OFF"
( side 30).
Når højttalerstativet bruges, kan
du ikke høre lyden fra højttalerne.
 / -kontakten er indstillet på . Indstil den på
 "AVLS" er indstillet på "ON". Indstil den på "OFF"
( side 29).
.
Betjening/Afspilning
Symptom
Afspilningstiden er for kort. Cd’en
afspilles ikke.
Årsag og/eller afhjælpning
 Kontroller, at du bruger et alkalibatteri og ikke et
manganbatteri.
 Udskift tørbatteriet med et nyt LR6 (størrelse AA) alkalibatteri
( side 12).
 Oplad og aflad det genopladelige batteri adskillige gange
( side 12).
32
D-NE320SP/NE329SP/NE329LIV2.GB.2-318-873-11(1)
Symptom
Visse spor kan ikke afspilles.
Årsag og/eller afhjælpning
"Low Battery" vises på displayet,
og cd’en afspilles ikke.
 Det genopladelige batteri er brugt helt op. Oplad batteriet
( side 10).
 Udskift tørbatteriet med et nyt LR6 (størrelse AA) alkalibatteri
( side 12).
"Hi DC in" vises på displayet.
 Der bruges en lysnetadapter med en højere ydelse end den
medfølgende eller anbefalede. Brug kun den medfølgende
lysnetadapter eller bilbatteriledningen anbefalet i "Ekstra
tilbehør" ( side 36).
Cd’en afspiller ikke, eller "Ingen
disk" vises på displayet, når en cd
er anbragt i afspilleren.
 Cd’en er snavset eller defekt. Rens den eller udskift den.
 Kontroller, at cd’en er isat med etiketten opad ( side 15).
 Der er kondensvand i cd-afspilleren. Lad den stå i nogle timer,
indtil fugten fordamper.
 Luk batterirummets låg godt til ( side 10).
 Kontroller, at batteriet er isat korrekt ( side 10).
 Tilslut lysnetadapteren til en lysnetstikkontakt på korrekt vis
( side 13).
 Tryk på /ENTER mindst et sekund, efter at lysnetadapteren
blev tilsluttet.
 Cd-r’en/cd-rw’en i afspilleren er tom.
 Der er problemer med cd-r/cd-rw’ens kvalitet, optageudstyret
eller applikationssoftwaren.
"HOLD" blinker på displayet, når
du trykker på en knap, og cd’en
afspilles ikke.
 Knapperne er låst. Skub HOLD-kontakten tilbage ( side 19).
Afspilning begynder fra det
sted, hvor du afbrød afspilning
(genoptagelsesfunktion).
 Genoptagelsesfunktionen er aktiveret. For at begynde afspilning
fra det første spor skal du trykke på og holde /ENTER (
på fjernbetjeningen) ved stop, indtil det første spor begynder
afspilning, eller åbne låget på afspilleren ( side 18). Eller
du kan fjerne alle strømkilder, og derefter isætte batteriet eller
tilslutte lysnetadapteren igen.
Ved afspilning af en ATRAC-cd
eller en MP3-cd drejer cd’en ikke
rundt, men du kan høre lyden
normalt.
 Denne afspiller er designet til at standse rotationen af en
ATRAC-cd eller MP3-cd ved afspilning for at nedsætte
strømforbruget. Det er ikke en funktionsfejl.
 Du forsøgte at afspille filer, der er gemt i et format, som ikke er
kompatibelt med denne afspiller ( side 5).
 Vælg en anden indstilling for "CD-EXTRA" i OPTIONmenuen. Du kan afspille cd’en ( side 30).
Yderligere oplysninger
Fortsættes 
33
D-NE320SP/NE329SP/NE329LIV2.GB.2-318-873-11(1)
Symptom
"No File" vises på displayet, efter
du har trykket på /ENTER, eller
når afspillerens låg er lukket.
Årsag og/eller afhjælpning
Displayet bliver vanskeligt at
læse eller viser indikationerne
langsommere.
 Du bruger cd-afspilleren ved høje temperaturer (over 40 °C)
eller ved lave temperaturer (under 0 °C). Ved rumtemperatur
begynder displayet igen at fungere normalt.
Selvom du ikke har valgt
"BOOKMARK," blinker
(bogmærke).
 Hvis du har valgt en anden afspilningsindstilling end
(Bogmærke).
"BOOKMARK", blinker
Afspilning standser pludseligt.
 Off-timeren er blevet indstillet. Indstil "TIMER"-indstillingen
til "OFF" ( side 29).
 Det genopladelige batteri eller tørbatteriet er brugt helt op.
Oplad det genopladelige batteri ( side 10), eller udskift
tørbatteriet med et nyt LR6 alkalibatteri (størrelse AA)
( side 12).
Det er ikke muligt at betjene
afspilleren, og der vises en streng
med 8 tal eller bogstaver på
displayet på cd-afspilleren.
 Dette fænomen kan opstå afhængigt af den anvendte cd.
Udtag alle strømkilder, og isæt derefter batteriet, eller tilslut
lysnetadapteren. Prøv at betjene afspilleren igen. Kontakt
nærmeste Sony-forhandler, hvis problemet ikke løses.
 Der er ingen ATRAC3plus-/MP3-filer på cd-r’en/cd-rw’en.
 Der bruges en cd-r/cd-rw, hvis data er blevet slettet.
 Cd’en er snavset.
Andet
Symptom
Når du lukker cd-afspillerens låg,
begynder cd’en at rotere.
Du kan ikke betjene cd-afspilleren
korrekt vha. fjernbetjeningen. *
Årsag og/eller afhjælpning
 Afspilleren læser oplysningerne på cd’en, ingen funktionsfejl.
 Knapperne på afspilleren forbliver utilsigtet trykket ned.
 Fjernbetjeningen er ikke korrekt tilsluttet.
* Kun modellerne E18, AU2, TW2
34
D-NE320SP/NE329SP/NE329LIV2.GB.2-318-873-11(1)
Vedligeholdelse
Sådan rengøres kabinettet
Brug en blød klud, som er let fugtet med vand
eller et mildt rengøringsmiddel. Brug ikke
sprit, rensebenzin eller fortynder.
Sådan rengøres tilslutningsklemmen
Rengør jævnligt tilslutningsklemmen på
højttalerstativet med en vatpind eller en tør
klud som afbildet nedenfor.
Specifikationer
Cd-afspiller
System
Digitalt lydanlæg med compactdisk
Laserdiode-egenskaber
Materiale: GaAlAs
Bølgelængde: λ = 770 - 800 nm
Emissionsvarighed: vedvarende
Laserudgang: Mindre end 44,6 µW
(Denne udgang er værdien målt ved en afstand
på 200 mm fra objektivlinsens overflade på den
optiske pick-up blok med en 7 mm åbning.)
DA-konvertering
Frekvensreaktion
20 - 20 000 Hz +1
–2 dB (målt af JEITA)
Udgang (ved 3 V indgangsniveau)
Hovedtelefoner (stereoministik)
Ca. 5 mW + ca. 5 mW ved 16 Ω
(ca. 1,5 mW + ca. 1,5 mW ved 16 Ω)*
*Til kunder i Europa
Yderligere oplysninger
1-bit quartz time-axis-konvertering
Strømkrav
• LR6-batteri (størrelse AA): 1,5 V jævnstrøm
DC × 1
• Genopladeligt NH-7WMAA-batteri fra Sony:
1,2 V jævnstrøm DC × 1
• Lysnetadapter (DC IN 3 V-stik):
220 V, 50 Hz (Model til Kina)
120 V, 60 Hz (Model til Mexico)
• Mærkespænding: 1 A
Højttalerstativ
Højttalerdel
Højttalersystem: 36 mm (diameter)
Impedans: 6 Ω
Mærket indgangsstrøm: 0,45 W
Maksimal indgangsstrøm: 0,65 W
Forstærkerdel
Mærket udgang: 0,45 W + 0,45 W
(10 % total harmonisk forvrængning, 1 kHz, 6 Ω)
Indgang: Indgangsledning med stereo-ministik
Indgangsimpedans: 16 kΩ ved 1 kHz (AUX IN)
Fortsættes 
35
D-NE320SP/NE329SP/NE329LIV2.GB.2-318-873-11(1)
Generelt
Driftstemperatur
Ekstra tilbehør
5 °C - 35 °C
Mål (b/h/d) (ekskl. fremspring og knapper)
Cd-afspiller: Ca. 137,8 × 30,9 × 137,8 mm
Højttalerstativ: Ca. 258,4 × 97,5 × 138,0 mm
Vægt (ekskl. tilbehør)
Cd-afspiller: Ca. 178 g
Højttalerstativ: Ca. 290 g
Amerikanske og udenlandske patenter på licens fra
Dolby Laboratories.
Design og specifikationer kan ændres uden
forudgående varsel.
Lysnetadapter*
AC-E30HG
Aktivt højttalersystem
SRS-Z1
SRS-Z30
DCC-E345
Bilbatteriledning
Bilbatteriledning med
biltilslutningssæt
DCC-E34CP
Biltilslutningssæt
CPA-9C
Tilslutningsledning
RK-G136
Øretelefoner (undtagen til
kunder i Frankrig)
MDR-EX71SL
MDR-G04SL
MDR-J20SP
MDR-E808LP
Øretelefoner (til kunder i
Frankrig)
* Specifikationer for lysnetadaptere varierer fra
område til område. Kontroller din lokale spænding
og stikkets form inden køb.
Din forhandler har muligvis ikke alt det
ovennævnte tilbehør. Bed forhandleren om
yderligere oplysninger om tilbehør i dit
land/område.
36
D-NE320SP/NE329SP/NE329LIV2.GB.2-318-873-11(1)
H
Indeks
HEAVY 27
HOLD-funktion 19
Højttalerstativ 8, 16, 31
Symboler
(Batteri) 11, 12
(disk) 15
1 23
 (Timer) 29
I
ID3-tag
INTRO
L
A
ACTIVE 27
Afspil 18
Afspilning af m3u-afspilningsliste
ALL 23
ATRAC3plus 5
ATRAC-cd 5
AUTO RANKING 23
AVLS 29
Batterilevetid 13
BEEP 29
BOOKMARK 23, 24
Bæreetui til batteri 8
C
Cd-afspiller 9
CD-DA-format 5
CD-Extra 5
CD-EXTRA 30
Cd-rom (SonicStage) 8
CD-TEXT 21
CLEARBASS 26, 27
CUSTOM 27
D
10
E
Ekstra tilbehør
EQUALIZER
36
26, 27
F
Filvisning 19
Fjernbetjening 8
G
Genopladeligt batteri 8, 10
Gentaget afspilning 25
G-PROTECTION 29
GROUP 23, 24, 30
GROUP SHUFFLE 23, 24
Gruppe 6
24
LANGUAGE 29
Listevisning 20
Lysnetadapter 8
Låg til batterirum 10, 12
M
MENU 29
Mix-Mode-cd
MP3 CD 5
5
Yderligere oplysninger
B
Display
20
23
O
OPTION
29
P
Pause 18
PLAYLIST 23
PLAY MODE 22
PLAY ORDER 30
POWER SAVE 30
PROGRAM 23, 25
R
RANKING SHUF
23
S
SEAMLESS 29
SHUFFLE 23
SOFT 27
SonicStage 4
SOUND 27
Standse 18
Søg 18
T
TEXT 29
TIMER 29
TRACK 30
Tørbatteri 12
Ø
Øretelefoner
8
37
D-NE320SP/NE329SP/NE329LIV2.GB.2-318-873-11(1)
D-NE320SP/NE329SP/NE329LIV2.GB.2-318-873-11(1)
D-NE320SP/NE329SP/NE329LIV2.GB.2-318-873-11(1)
Download PDF

advertising