Sony | PS-HX500 | Sony PS-HX500 Pladespiller med mulighed for ripping med lyd i høj opløsning Betjeningsvejledning

4-585-834-11 (2) (DA)
Stereogrammofonsystem
Betjeningsvejledning
Introduktion
Lytte til en vinylplade
Optagelse af en vinylplade
Vedligeholdelse
Yderligere oplysninger
PS-HX500
Ejerens notater
Modelnummer og serienumre findes
på bagsiden. Noter disse numre ned
i områderne nedenfor. Henvis til disse
numre, når du ringer til Sony-forhandleren
vedrørende dette produkt.
Model No. PS-HX500
Serienr.________________
ADVARSEL
For at mindske risikoen for brand eller
elektrisk stød, må dette apparat ikke
udsættes for regn eller fugt.
AC-adapteren er til brug i indendørs i tørre
omgivelser.
For at forhindre brand må apparatets
ventilationsåbninger ikke dækkes
til med aviser, duge, gardiner osv.
Udsæt ikke apparatet for åben ild
(f.eks. tændte stearinlys).
For at forhindre brand eller elektrisk stød må
dette apparat ikke udsættes for dryp eller
sprøjt, og der må ikke anbringes genstande,
der indeholder væsker, f.eks. vaser, på
apparatet.
Anbring ikke apparatet i et trangt rum, f.eks.
en bogreol eller et indbygget skab.
AC-adapteren må ikke dækkes med
nogen ting og skal anvendes et sted,
hvor temperaturen er op til 40 °C.
Enheden er stadig tilsluttet strømkilden,
så længe den er tilsluttet stikkontakten
i væggen, selvom selve enheden er slukket.
Da strømforsyningsstikket på
AC-strømadapteren bruges til at koble
AC-strømadapteren fra elnettet, skal den
kobles til en stikkontakt, som det er nemt
at få adgang til.
Hvis den ikke reagerer som forventet, skal
du straks tage stikket ud af stikkontakten.
2
AC-adapteren kan ikke repareres og skal
bortskaffes straks, hvis den bliver beskadiget
eller ikke fungerer.
FORSIGTIG:RISIKO FOR ELEKTRISK STØD
MÅ KUN ANVENDES PÅ TØRRE
STEDER
Polaritet af jævnstrømsudgang fra
AC-adapteren

Meddelelse til kunder: Følgende
oplysninger er kun gældende for
udstyr, der er solgt i lande, hvor
EU-direktiverne gælder.
Dette produkt er fremstillet af eller på vegne
af Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan. Forespørgsler
i forbindelse med produktoverholdelse
baseret på EU-lovgivning skal adresseres til
den godkendte repræsentant, Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgien.
Henvendelser vedrørende service eller
garanti skal ske til de adresser, der står
anført i de separate service- eller
garantidokumenter.
Til kunder i Europa
Bortskaffelse af gammelt
elektrisk og elektronisk
udstyr (gælder i EU
og andre europæiske
lande med separate
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller pakken
med produktet angiver, at produktet ikke må
bortskaffes som husholdningsaffald. Det skal
i stedet indleveres på en deponeringsplads
specielt indrettet til opsamling af elektrisk
og elektronisk udstyr, der skal genindvindes.
Ved at sikre, at produktet bortskaffes korrekt,
forebygges de eventuelle negative miljøog sundhedsskadelige påvirkninger, som en
ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan
forårsage. Genindvinding af materialer vil
medvirke til at bevare naturens ressourcer.
Yderligere oplysninger om genindvinding
af dette produkt kan fås hos myndighederne,
det lokale renovationsselskab eller butikken,
hvor produktet er købt.
CE-mærkningen gælder kun for de lande,
hvor den håndhæves juridisk. Det gælder
hovedsageligt EØS-landene (Europæisk
Økonomisk Samarbejdsområde).
Dette produkt er testet og fundet
i overensstemmelse med grænseværdierne
i EMC-bestemmelsen ved brug af et
forbindelseskabel på højst 3 meter.
Funktioner
PS-HX500 er et sterogrammofonsystem
til analog afspilning af vinylplader. Hvis du
tilslutter en computer til grammofonen,
kan du bruge det optagelsesprogram, som
er designet til dette grammofonprodukt,
til at optage lydspor fra vinylpladen som
lydkilder med høj opløsning.
Du kan afspille lydkilder med høj opløsning
ved at overføre lydkilder, der er optaget
med høj opløsning, til en kompatibel
lydenhed eller ved at bruge computer­
software, der understøtter lydafspilning
med høj opløsning.
Brug af grammofonen for første gang
Du skal først samle grammofonen.
Læs instruktionerne i denne vejledning,
og saml grammofonen. (Se side 9).
Lytte til en vinylplade
Grammofonen har ikke en indbygget
højttaler. Hvis du vil lytte til en vinylplade,
skal du tilslutte en lydenhed, f.eks. et
stereoanlæg eller en forstærker til
grammofonen med de medfølgende
PHONO-kabler og afspille vinylpladen.
(Se side 14).
Optagelse af lydspor på en computer
Du skal tilslutte en computer til din
grammofon via USB-porten og installere
programmet Hi-Res Audio Recorder på
computeren. (Se side 18).
Bemærk
Din grammofon er ikke en analog pladeafspiller,
der er designet til DJ-anvendelse (Disk Jockey).
Hvis du stopper eller drejer pladen i forkert
retning med hænderne, vil grammofonen holde
op med at fungere.
3
Om vejledninger
Betjeningsvejledning
(denne vejledning)
Beskriver den
grundlæggende betjening
af grammofonen,
herunder samling af
grammofonen, afspilning
og optagelse af en
vinylplade samt
vedligeholdelse af
systemet, køb af
forbrugsvarer samt
fejlfinding.
Hjælp til Hi-Res
Audio Recorder
(onlinevejledning)
Beskriver betjeningen af
programmet Hi-Res Audio
Recorder til optagelse af
lydspor fra en vinylplade
på en computer. Hvis du
vil se hjælpen, kan du
gå til
http://rd1.sony.net/help/
ha/hrar/.
Bemærk
Hvis du vil bruge programmet
Hi-Res Audio Recorder, skal
du oprette forbindelse til
internettet og downloade
og installere programmet
på en computer.
4
Indholdsfortegnelse
Ejerens notater................................. 2
Funktioner......................................... 3
Om vejledninger............................... 4
Dele og knapper............................... 6
Introduktion
Yderligere oplysninger
Forholdsregler.................................23
Fejlfinding........................................23
Garantibevis
og reparationstjenester.................. 25
Specifikationer................................ 26
Udpakning........................................ 8
Websteder for kundesupport..........27
Samling af grammofonen................ 9
Indeks..............................................27
Montering af støvdækslet............... 13
Lytte til en vinylplade
Tilslutning af en lydenhed..............14
Afspilning af en vinylplade............. 15
Optagelse af en vinylplade
Optagelse af lydspor
på en computer...............................18
Vedligeholdelse
Rengøring af pickup'en.................. 20
Rengøring af pickup'en.................. 20
Udskiftning af drevremmen............ 21
Rengøring af støvdæksel
og grammofonværket.....................22
5
Dele og knapper
Front
Spindel (side 9)
Gummimåtte (side 8, 10)
Pladetallerken (side 8, 9)
Placer pladetallerkenen på spindlen, når du
samler grammofonen. Den har en drevrem,
der er viklet om pladetallerkenen.
SPEED/POWER-drejeknap
(side 16, 19)
Drej knappen for at tænde/slukke
grammofonen eller vælge den
rotationshastighed, der passer til vinylpladen,
der skal afspilles.
Støvdæksel (side 8, 13)
Støvdækselhængsler (side 8, 13)
Kontravægt (side 8, 11)
Drej mod uret for at justere tonearmen
og pickup'ens tryk, efter du har samlet
grammofonen.
6
Anti-skatingknap (side 10, 12)
Drej denne knap for at justere antiskatingtrykket, efter du har samlet
grammofonen.
Tonearmslås (side 11, 16, 17)
Lås tonearmen for at beskytte mod fysiske
stød, når du ikke har til hensigt at afspille
en vinylplade.
Tonearmsløftegreb (side 16)
Brug dette greb til at løfte eller sænke
tonearmen. Tonearmen sænkes langsomt.
Tonearmsstøtte (side 11, 17)
Anbring tonearmen her, når du ikke
afspiller en vinylplade.
Tonearm (side 10, 16, 17)
Pickuphuset (side 21)
Pickup (side 21)
Hovedstykke (side 16)
Bemærk
Pickup'en er en højpræcisionskomponent.
Håndter den forsigtigt, så den ikke beskadiges.
Bagside
PHONO/LINE-kontakt (side 14)
Brug denne kontakt til at vælge den
lydudgangstype, der passer til din tilsluttede
lydenhed, f.eks. et stereoanlæg eller en
forstærker.
 USB-port (type B) (side 18)
Brug denne port til at tilslutte en computer
til optagelse.
 DC IN (side 15)
Lydudgang (side 14)
 Jordstik (side 14)
7
• Støvdækselhængsler (2)
Introduktion
Udpakning
Kontroller, at du har alt det medfølgende
tilbehør, der er nævnt nedenfor.
Kontakt din forhandler, eller besøg
kundesupportwebstedet, hvis noget af
tilbehøret mangler. (Se side 27).
• AC-adapter (1)
• Pladetallerken (med drevrem) (1)
• PHONO-kabler med jordledninger
• Gummimåtte (1)
• USB-kabel (1)
• Kontravægt (1)
• Støvdæksel (1)
• Betjeningsvejledning (denne vejledning)
• Garantibevis
• Ejerens registreringskort (til kunder i USA)
Bemærk
Gem pakkematerialerne i tilfælde af, at grammo­
fonen skal til reparation.
• 45 rpm-adapter (1)
Placer adapteren på spindlen for at
afspille en 17 cm vinylplade.
8
Samling af
grammofonen
Bemærk
Tilslut ikke din grammofon til en stikkontakt med
AC-adapteren, før du er færdig med at samle den.
• Placer enheden på en plan overflade.
• Undgå at placere enheden i nærheden af
elektriske apparater (f.eks. et fjernsyn, en
hårtørrer eller en fluorescerende lampe),
da det kan medfører brummen eller støj.
• Placer enheden, hvor den ikke udsættes
for vibrationer fra f.eks. højttalere,
smækken med døre osv.
• Hold enheden væk fra direkte sollys,
ekstreme temperaturer og meget støv
og fugtighed.
• Hold enheden væk fra elektroniske
enheder, der kan udsende radiobølger
eller elektromagnetisk støj.
1 Placer pladetallerkenen på spindlen.
Hold pladetallerkenen vandret, men du
placerer den på spindlen.
Introduktion
Forholdsregler ved placering
Montering af
pladetallerkenen
Pladetallerken
Spindel
Motortrisse
Bemærk
Hold godt fast i pladetallerkenen, så du ikke
taber den, da den kan forårsage personskade
eller beskadige grammofonen.
2Drej pladetallerkenen til en position,
hvor du kan se motortrissen
gennem det rektangulære hul ved
spidsen af det røde bånd, der er sat
fast med tape på pladetallerkenen.
Rødt bånd
Motortrisse
9
3Fjern det selvklæbende tape, træk
og hold fast i det røde bånd, og sæt
drevremmen rundt om motortrissen.
Justering af
tonearmsbalancen
Juster tonearmsbalancen, så du bevarer
tonearmen vandret (ingen balance), så der
anvendes korrekt pickuptryk på vinylpladen.
1 Fjern pickupbeskyttelsesdækslet.
Pickupbeskyttel­
sesdæksel
Bemærk
Bemærk
•Vrid ikke drevremmen.
•Sørg for at fjerne det, så snart du har sat
drevremmen rundt om motortrissen.
4Placer gummimåtten
Fjern pickupbeskyttelsesdækslet forsigtigt,
så du ikke beskadiger pickup'en.
2Sørg for, at målertallet ”0” på
anti-skatingknappen står ud
for referencemærket.
på pladetallerkenen.
Bemærk
Sørg for, at den rillede side af gummimåtten
vender opad. Bagsiden af gummiet kan
kendes ved, at der er trykt SONY på den.
10
Anti-skatingknap
3Monter kontravægten bag
på tonearmen.
Skub forsigtigt kontravægten på, og drej
den i pilens retning, indtil forsiden af
måleringen når helt hen til den hvide
streg på tonearmen.
5Drej kontravægten med uret eller
mod uret, indtil tonearmen er
i vandret balance.
Det kan være nemmere at justere
tonearmsbalancen ved at dreje
kontravægten en lille smule ad
gangen og fjerne hænderne for at se,
om tonearmen er i vandret balance.
Hvid streg
Bemærk
Tip
Du kan dreje kontravægten med uret for at
flytte den udad eller mod uret (i retning af
den sorte pil ovenfor) for at flytte den indad.
4Lås tonearmslåsen op, og løft
Hold spidsen af pickup'en væk fra
gummimåtten eller pladetallerkenen,
mens du justerer tonearmsbalancen.
Introduktion
Kontravægt
6Sæt tonearmen tilbage
på tonearmsstøtten.
tonearmen fra tonearmsstøtten.
Tonearmslås
11
Justering af pickupog anti-skatingtrykket
Så snart tonearmen er i vandret balance,
skal du justere pickup'ens tryk og antiskatingtrykket.
3Drej anti-skatingknappen,
så måletallet ”3” står ud for
referencemærket.
1 Drej kun måleringen på
kontravægten for at bringe
måletallet ”0” på ringen hen
ud for den hvide streg på
tonearmen.
Målering
Tip
Bemærk
Drej ikke kontravægten langs med måleringen.
2Drej kun kontravægten mod uret
for at bringe måletallet ”3” på
ringen hen ud for den hvide
streg på tonearmen.
Tip
12
Det anbefales at bruge forskellige pickuptryk
til hver enkelt pickup. Hvis du vil beskytte
pickup'en og pladen mod beskadigelse, skal
du justere pickuptrykket til den anbefalede
værdi. Sæt pickuptrykket til ”3” på
grammofonen.
•Anti-skatingjustering er påkrævet for
at anvende korrekt anti-skatingtryk,
der annullerer det indvendige tryk,
der produceres af den roterende
pladetallerken, mens vinylpladen afspilles.
•Du skal indstille anti-skatingtrykket til
den samme værdi som det pickuptryk,
du indstillede i trin 2.
Montering af
støvdækslet
1 Indsæt de medfølgende
støvdækselhængler i hængsel­
lommerne på støvdækslet.
Når du transporterer dette produkt, skal
du sørge for, at du har godt fat i bunden
af produktet, som illustreret nedenfor.
Hvis du ikke holder det korrekt, kan du tabe
produktet, hvilket kan resultere i fejlfunktion
eller personskade.
Introduktion
Hængsellommer
Bemærkning om transport af
dette produkt
Støvdækselhængsler
2Juster de vedhæftede hængsler
med hængsellommerne på din
grammofon, og tryk støvdækslet
fast.
Tip
Hvis du vil fjerne støvdækslet fra grammo­
fonen, skal du åbne støvdækslet helt, tage
fat i begge sider i nærheden af dækslets
bund og forsigtigt trække det opad.
13
Lytte til en vinylplade
Tilslutning
af en lydenhed
2Tilslut de medfølgende PHONOkabler til AUX eller de analoge
indgangsstik på lydenheden.
Tilslut det hvide stik på kablet til det
hvide (L)-stik og det røde stik til det
røde (R)-stik.
Bemærk
• Sørg for at slukke lydenheden, f.eks. et
stereoanlæg eller en forstærker, før du
opretter forbindelse.
• Sørg for at foretage alle tilslutninger, før du
tilslutter AC-adapteren til en stikkontakt.
1 Sørg for at PHONO/LINE-kontakten
på bagsiden af grammofonen er
indstillet til LINE.
Bemærk
Tip
Hvis du ønsker at bruge PHONO-indgangs­
stikkene på din lydenhed til tilslutning, skal
du indstille PHONO/LINE-kontakten til PHONO.
Dette vil dog sænke lydudgangsniveauet
betydeligt.
14
Sørg for at sætte stikkene helt ind. Løse
tilslutninger vil forårsage afspilningsstøj.
Tip
Din lydenhed kan have jordstik i nærheden
af PHONO-indgangsstikkene. Tilslutning af
jordstikkene på grammofonen og lydenheden
med en jordledning kan reducere afspilnings­
støjen.
3Tilslut AC-adapteren.
Afspilning
af en vinylplade
Bemærk
1 Placer en vinylplade på
pladetallerkenen.
Vinylplade
Lytte til en vinylplade
Bemærk
Hvis du vil undgå støjinterferens, skal du
anbringe AC-adapterkabinettet så langt
væk fra grammofonen som muligt.
Før du afspiller en vinylplade, skal du skrue
ned for lydstyrken på den tilsluttede lydenhed
(en forstærker, højttaler osv.), så du undgår en
mulig høj knitrende lyd. Den knitrende lyd, der
udsendes, når pickup'en kommer i kontakt med
vinylpladen, kan beskadige lydenheden. Vent,
indtil pickup'en er anbragt på vinylpladen, og skru
derefter op for lydstyrken.
Bemærk
Placer kun én vinylplade på pladetallerkenen
ad gangen.
Hvis du vil afspille en 17 cm vinylplade
Skal du placere den medfølgende
adapter til 45 rpm på spindlen.
15
2Drej SPEED/POWER-drejeknappen
for at vælge den rotationshastighed,
der passer til vinylpladen.
4Flyt tonearmen til positionen over
det ønskede nummer.
Tonearm
Pladertallerkenen begynder at dreje
rundt.
Bemærk
Når du flytter tonearmen, skal du holde
forsigtigt i hovedstykket.
SPEED/POWERdrejeknap
5Træk tonearmsløftegrebet mod
forsiden af grammofonen.
Tonearmen sænkes langsomt,
og afspilningen starter.
Tip
Rotationshastigheden er normalt trykt
på mærkaten på midten af vinylpladen
eller på pladeomslaget.
3Lås tonearmslåsen op, og skub
Tonearms­
løftegreb
tonearmsløftegrebet mod bagsiden
af grammofonen.
Tonearmen hæves langsomt.
Hvis du vil stoppe afspilningen, før den
afsluttes, skal du skubbe tonearms­
løftegrebet mod bagsiden af
grammofonen. Tonearmen hæves
langsomt og afspilningen stopper.
Bemærk
Tonearms­
løftegreb
Tonearmslås
16
• Når du lukker støvdækslet, skal du lukke det
langsomt, så du undgår at pickup'en hopper.
• Under afspilning skal du holde hænderne
væk fra tonearmen og den roterende
vinylplade.
• Under afspilningen skal du ikke stoppe
rotationen af pladetallerkenen med
hænderne.
Tip
Når du bruger tonearmsløftegrebet, undgår
du at ridse vinylpladen og du får en jævn
afspilning.
Når afspilningen er færdig
1 Skub tonearmsløftegrebet mod
2Flyt tonearmen tilbage på
tonearmsstøtten.
3Træk tonearmsløftegrebet mod
forsiden af grammofonen, og lås
tonearmen fast med tonearmslåsen.
Lytte til en vinylplade
bagsiden af grammofonen.
4Drej SPEED/POWER-drejeknappen
for at vælge ”STANDBY”.
Pladetallerkenen stopper med at dreje,
og grammofonen slukkes.
17
Optagelse
af en vinylplade
Optagelse af lydspor
på en computer
Du kan tilslutte din grammofon og en
computer med det medfølgende USB-kabel
og bruge programmet Hi-Res Audio
Recorder til at optage lydspor fra en
vinylplade på computeren. Programmet
Hi-Res Audio Recorder er et optagelses­
program, som er eksklusivt designet til
dette grammofonprodukt.
Bemærk
•Hvis du vil downloade programmet
Hi-Res Audio Recorder, skal du bruge en
computer med en internetforbindelse.
•Programmet Hi-Res Audio Recorder er blot
et optagelsesprogram. Det er ikke i stand til
at afspille.
•USB-udgangssignaler kan kun bruges til
optagelse, ikke til afspilning.
Mac
Operativsystemer:
Mac OS X 10.9
Mac OS X 10.10
Mac OS X 10.11
Skærmopløsning: 1024 x 768 eller højere
Alle andre operativsystemer end de angivne
understøttes ikke.
Bemærk
Det garanteres ikke, at dette program fungerer
korrekt:
–– på enhver computer med et af de angivne
operativsystemer
–– på en hjemmebygget computer
–– på en computer med et brugeropgraderet
operativsystem
–– på en multiboot-computer
–– med computerens strømsparefunktioner:
Når systemet er suspenderet eller slumrer
(standby)
1 Tilslut en computer til din
grammofon.
Tip
Hvis du vil overføre lydkilder med høj opløsning,
der er optaget på en computer, til en anden
lydenhed til afspilning, skal du bruge en lydenhed,
der understøtter lydafspilning med høj opløsning.
Systemkrav
Windows
Operativsystemer:
Windows 7 (32/64 bit)
Windows 8 (32/64 bit)
Windows 8.1 (32/64 bit)
Windows 10 (32/64 bit)
(Den seneste servicepack er påkrævet).
CPU: Intel Core 2-processor 1.6 GHz eller
hurtigere
Hukommelse: 1 GB eller større
Skærmopløsning: 1024 x 768 eller højere
18
Til USB-porten
USB-kabel
(medfølger)
Til USB-porten
Computer
(medfølger ikke)
2Drej SPEED/POWER-drejeknappen
for at vælge ”ON” for at tænde
grammofonen.
4Brug programmet Hi-Res Audio
Recorder til at optage lydspor
på computeren.
Hvis du ønsker detaljerede instruktioner
i brugen af programmet Hi-Res Audio
Recorder og overførsel af lydspor til en
lydenhed med høj opløsning, henvises
du til Hjælp til Hi-Res Audio Recorder på
http://rd1.sony.net/help/ha/hrar/.
Bemærk
Hi-Res Audio Recorder på
computeren.
Du finder detaljerede instruktioner
på webstedet for dit område.
Gå til http://www.sony.eu/support,
skift til webstedet for dit land, og søg
efter ”Hi-Res Audio Recorder”.
Optagelse af en vinylplade
3Download og installer programmet
•Sørg for at bruge det medfølgende USB-kabel til
at tilslutte en computer til din grammofon. Brug
ikke en USB-hub eller et USB-forlængelseskabel
til tilslutning.
•Sørg for at sætte USB-kabelstikket lige ind og
helt ind i USB-porten. Undlad at bruge magt for
at sætte det ind i porten, da det kan forårsage
funktionsfejl.
•Når du ikke har til hensigt at optage lydspor
på en computer, anbefales det, at du frakobler
USB-kablet fra din grammofon. Når computeren
er tilsluttet til grammofonen via USB-porten,
kan der komme støj, når du afspiller med den
tilsluttede lydenhed.
•Hvis du har tilsluttet en computer til din
grammofon med et USB-kabel med henblik
på optagelse, uanset PHONO/LINE-kontaktens
position bag på grammofonen, sender
afspilning af en vinylplade lyddata, der er
optimeret af grammofonens equalizer, til
computerens USB-port.
19
Vedligeholdelse
2Sæt pickupbeskyttelsesdækslet på
pickup'en.
Rengøring af pickup'en
Pickup'en er en højpræcisionskomponent.
Håndter den forsigtigt, så den ikke
beskadiges.
Brug et kommercielt tilgængeligt
rengøringsprodukt til rengøring af
pickup'en.
Rengøring af pickup'en
Pickup'en kan blive slidt op, beskadiget
eller så beskidt, at den ikke kan rengøres,
afhængigt af hvordan den anvendes.
I denne situation skal du udskifte pickup'en.
Hvis du ønsker en ekstra pickup, skal du
kontakte din forhandler eller besøge
webstedet for kundesupport.
(Se side 27).
Bemærk
Husk at sætte pickupbeskyttelsesdækslet på,
før du udskifter pickup'en, så du ikke beskadiger
finderspidserne eller pickup'en.
Fjerne pickup'en
1 Sluk for din grammofon og
den tilsluttede lydenhed, og tag
AC-adapteren ud af stikkontakten.
20
3Hold pickuphuset () med en hånd,
tag fat i pickup'en med den anden,
og træk derefter pickup'en i pilens
retning for at fjerne den fra
pickuphuset.

Påsætte pickup'en
1 Sæt pickupbeskyttelsesdækslet på
pickup'en.
2Hold pickuphuset () med en
hånd, og indsæt derefter tappen
på pickup'en i kontakten på
pickuphuset.
Drevremmen slides og kan knække med
tiden. I denne situation skal du udskifte
den med en ny.
Hvis du ønsker en ekstra drevrem,
skal du kontakte din forhandler eller
besøge webstedet for kundesupport.
(Se side 27).
1 Sluk for din grammofon og
den tilsluttede lydenhed, og tag
AC-adapteren ud af stikkontakten.
2Fjern gummimåtten.
3Skub pickup'en i pilens retning,
indtil den klikker på plads.
3Tag drevremen af motortrissen.
Vedligeholdelse

Udskiftning
af drevremmen
4Stik din pegefinger og tommelfinger
ind i pladetallerkenens runde huller
for at holde fast i pladetallerkenen
og fjerne den.
21
5Vend pladetallerkenen på hovedet,
og fjern drevremmen.
6Vikl en ny drevrem omkring
pladetallerkenen, og sørg for,
at den ikke er snoet.
Følg trinene i ”Samling af grammofonen”
for at afslutte samlingen. (Se side 9).
Bemærk
Reservedrevremme har ikke det røde
indikationsbånd påsat.
Rengøring af støvdæksel
og grammofonværket
Brug en tør, blød klud til at rengøre
støvdækslet og grammofonværket.
Hvis det er vanskeligt at tørre snavset af,
skal du bruge en tør klud, der er fugtet let
med et mildt rengøringsmiddel. Anvend
ikke kemiske opløsningsmidler, som sprit,
rensebenzin eller fortynder, der kan
beskadige finishen.
22
Yderligere oplysninger
Forholdsregler
• Alle andre varemærker og registrerede
varemærker er varemærker eller registrerede
varemærker, der tilhører de respektive
indehavere. I denne vejledning er ™ og ®
ikke angivet.
Sikkerhed
• Før du betjener enheden, skal du kontrollere,
at driftsspændingen i din enhed er den
samme som den lokale strømforsyning.
• Hvis der kommer væske eller faste
genstande ned i kabinettet, skal du afbryde
strømmen til enheden og få den kontrolleret
af en kvalificeret tekniker, før den bruges
igen.
• Tag netledningen ud af stikkontakten,
hvis enheden ikke skal bruges i en længere
periode. Hvis du vil frakoble ledningen, skal
du trække i stikket. Træk aldrig i ledningen.
Gem kassen og pakkematerialerne. De udgør
en ideel beholder til at transportere enheden.
Hvis du har spørgsmål eller problemer med
din enhed, som ikke er beskrevet i denne
vejledning, bør du kontakte den nærmeste
Sony-forhandler.
Bemærkning om optagelse
Optaget musik må kun anvendes til privat
brug. Anden brug af musikken kræver
tilladelse fra copyrightindehaveren.
Varemærker
• IBM og PC/AT er registrerede varemærker
tilhørende International Business Machines
Corporation.
• Microsoft, Windows og Windows Media er
enten varemærker eller registrerede
varemærker tilhørende Microsoft Corporation
i USA og/eller andre lande.
• Mac, MAC OS og OS X er varemærker
tilhørende Apple Inc., der er registreret
i USA og andre lande.
• ASIO er et varemærke tilhørende
Steinberg Media Technologies GmbH.
• DSD er et registreret varemærke, der tilhører
Sony Corporation.
Hvis din grammofon ikke fungerer korrekt,
skal du først gennemgå følgende forslag,
før du anmoder om en reparation. Kontakt
din forhandler, eller besøg webstedet for
kundesupport, hvis forslagene ikke kan løse
dit problem. (Se side 27).
Afspille en vinylplade
Du hører ingen lyde fra computeren eller en
lydenhed, der er tilsluttet via USB-porten.
CC Hvis du vil lytte til en vinylplade, skal du
tilslutte en lydenhed med de medfølgende
PHONO-kabler. (Se side 8.)
CC Brug USB-porten til at tilslutte en computer,
når du vil optage lydspor med programmet
Hi-Res Audio Recorder, som er designet til
dette grammofonprodukt. Du kan ikke bruge
USB-porten til at tilslutte en lydenhed.
Tonearmen hopper, udfører skating eller
forbliver på samme spor.
Yderligere oplysninger
Om indpakning
Fejlfinding
CC Kontravægten er ikke korrekt justeret.
Når du justerer pickup'ens tryk, skal du
dreje kontravægten, ikke måleringen.
(Se side 12).
CC Pladetallerkenen er ikke i vandret niveau.
Placer grammofonen på en plan overflade.
CC Vinylpladen er støvet eller ridset. Rengør
overfladen med et kommercielt tilgængeligt
renseprodukt, eller udskift vinylpladen.
23
Du oplever lydproblemer.
Lydniveauet varierer.
CC Hvis en snavset pickup forårsager hyppig
støj, skal du rengøre pickup'en med et
kommercielt tilgængeligt rengøringsprodukt
til pickupnåle. Udskift pickup'en, hvis den er
slidt. (Se side 20).
CC Sørg for, at pickup'ens tryk og antiskatingtrykket er indstillet korrekt.
(Se side 12.)
CC Drevremmen kan være slidt. Udskift
drevremmen. (Se side 21).
CC Hvis en snavset vinylplade forårsager
hyppig støj, skal du rengøre overfladen
med et kommercielt tilgængeligt
renseprodukt til plader.
CC Sørg for, at pickup'ens tryk og antiskatingtrykket er indstillet korrekt.
(Se side 12).
CC Pickup'en er slidt. Udskift den med en ny.
(Se side 20).
Du hører rumlen eller lavfrekvent
brusende støj*.
CC Din grammofon er placeret for tæt på
højttalerne. Flyt grammofonen væk fra
højttalerne.
* Dette fænomen, som kaldes ”akustisk feedback”
forekommer, når vibrationer, der bevæger sig
gennem luften eller faste genstande (f.eks. hylder,
et skab eller et gulv) fra højttalere opsamles af
pickup'en, forstærkes og gengives via højttalerne.
Du hører støj.
CC Sørg for at PHONO/LINE-kontakten på
bagsiden af grammofonen er indstillet til
LINE. Hvis PHONO/LINE-kontakten er indstillet
til PHONO, når grammofonen tilsluttes til
andre indgangsstik end PHONO-indgangs­
stikkene på lydenheden, hører du måske
afspilningsstøj. Tilslut ikke grammofonen til
PHONO-indgangsstik på lydenheden, når
PHONO/LINE-kontakten er indstillet til LINE.
CC Kontroller, at der IKKE er en computer
tilsluttet grammofonen med et USB-kabel.
Når computeren er tilsluttet til grammofonen
via USB-porten, kan der komme støj, når du
afspiller med den tilsluttede lydenhed.
Lydniveauet er for højt eller for lavt.
CC Der er valgt forkert rotationshastighed.
Kontroller rotationshastigheden på
mærkaten i midten af vinypladen eller
på pladeomslaget, og vælg den korrekte
hastighed. Drej SPEED/POWER-drejeknappen
for at vælge ”33” for 33 1/3 rpm-plader eller
”45” for 45 rpm-plader.
CC Drevremmen kan være snoet eller slidt.
Ret drevremmen ud. (Se side 21).
24
CC Pickup'en er slidt. Udskift den med en ny.
(Se side 20).
Drevremmen kan være slidt eller itu.
CC Udskift drevremmen. (Se side 21). Hvis du
ønsker en ekstra drevrem, skal du kontakte
din forhandler eller besøge webstedet for
kundesupport. (Se side 27).
Pladetallerkenen drejer ikke rundt.
CC Sørg for, at AC-adapteren er korrekt tilsluttet
en stikkontakt og DC IN på din grammofon.
CC Sørg for, at drevremmen sidder ordentligt fast
om motortrissen. (Se side 10.)
Den afspillede lyd er for lav eller forvrænget.
CC Sørg for, at PHONO/LINE-kontaktens
position på din grammofon svarer til typen af
indgangsstik på den lydenhed, der bruges til
tilslutning af grammofonen. (Se side 14.)
Softwareinstallation
Du kan ikke installere programmet Hi-Res
Audio Recorder på en computer.
CC Besøg vores websted for at få detaljerede
anvisninger på download og installation af
programmet.
Gå til http://www.sony.eu/support, skift til
webstedet for dit land, og søg derefter efter
”Hi-Res Audio Recorder”.
CC Kontroller, at computeren har
internetforbindelse.
Garantibevis og
reparationstjenester
Garantibevis
Din grammofon leveres med et garantibevis,
som forhandleren udleverer ved købet.
Læs garantiens vilkår og betingelser, udfyld de
påkrævede oplysninger, og gem garantibeviset
et sikkert sted.
Sony giver garanti på grammofonen i et år fra
købsdatoen.
Du rådes til at have følgende oplysninger klar,
før du kontakter din forhandler eller webstedet
for kundesupport (Se side 27).
• Modelnummer: PS-HX500
• Serienummer bag på grammofonen:
• Beskrivelse af fejlene: Beskriv så meget,
du kan.
• Købsdato:
• Forhandlerens navn:
Hvis pickup'en eller drevremmen er beskadiget
eller slidt på grund af fejlanvendelse, bliver
reparationen udført mod betaling.
Reparationstjenester
Hvis forslagene ikke løser problemet, skal
du kontakte din forhandler eller besøge
webstedet for kundesupport. (Se side 27).
Reparationstjenester inden
for garantiperioden:
Reparation ydes i henhold til garantiens
vilkår og betingelser. Se garantibeviset,
hvis du ønsker yderligere oplysninger.
Yderligere oplysninger
Når din grammofon ikke fungerer korrekt, skal
du først gennemgå de forslag, der er nævnt
i ”Fejlfinding”, for at finde ud af, om der er brug
for en reparation.
Reparation efter garantiperioden:
Hvis grammofonen forventes at genvinde dens
funktionalitet ved reparation, kan nødvendige
reparation udføres på din anmodning og mod
betaling.
Garantiperiode for reservedele:
Sony stiller funktionelle komponenter
i forbindelse med reparation til rådighed
(komponenter, der er påkrævede af hensyn til
grammofonens funktionalitet) i mindst otte år
efter ophør af salg af produktet i henhold til
det japanske ministerium for økonomi, handel
og industri, og yder reparationstjenester
i denne periode. Afhængig af den komponent,
der skal repareres, kan der stadig tilbydes
reparationstjenester efter denne periode.
Hvis du ønsker yderligere oplysninger,
kan du se webstedet for kundesupport:
(Se side 27).
25
Specifikationer
Motor og pladetallerken
Drevsystem
Drevrem
Motor
Jævnstrømsmotor
Pladetallerken
296 mm dia. (støbt i aluminium)
Hastigheder
33 1/3 og 45 rpm, 2 hastigheder
Lydfejl og frekvensflimmer
Mindre end 0,25 % (WRMS)
S/N-forhold
Mere end 50 dB (DIN-B) med den medfølgende kassette
Tonearm
Type
Dynamisk afbalanceret lige arm med blød afdæmpningskontrol
Effektiv armlænge
221 mm
USB-tilslutningsmulighed
Udgangsport
USB Type B
USB 2.0
Pickuphus
Type
MM
Pickuptryk
3g
Udgangsniveau
2.5 mV
Generelt
Strømforsyning
Jævnstrøm 5 V 2.0 A (AC-adapter)
Strømforbrug
3 watt
Dimensioner
430 x 104 x 366 mm (bredde/højde/dybde)
Vægt
Ca. 5.4 kg
AC-adapter
HK-AR-050A200-US for USA og Canada
Indgang
100–240 V vekselstrøm, 0.35 A 50/60 Hz
Udgang
Jævnstrøm 5 V 2.0 A
HK-AR-050A200-EU for europæiske lande
Indgang
100–240 V vekselstrøm, 0.35 A 50/60 Hz
Udgang
Jævnstrøm 5 V 2.0 A
HK-AR-050A200-GB for Storbritannien
Indgang
100–240 V vekselstrøm, 0.35 A 50/60 Hz
Udgang
Jævnstrøm 5 V 2.0 A
Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
26
Websteder for
kundesupport
Hvis du ønsker oplysninger om køb
af reservedele, tilbehør og andre support­
tjenester, kan du besøge webstedet for
kundesupport for dit område.
http://www.sony.eu/support
Indeks
Yderligere oplysninger
AC-adapter...............................................8, 15
Adapter til 45 opm........................................8
Adapter til 45 rpm........................................15
anti-skatingknap.................................6, 10, 12
DC IN........................................................ 7, 15
gummimåtte........................................6, 8, 10
hovedstykke............................................. 7, 16
installere............................................ 4, 19, 24
jordstik..................................................... 7, 14
justering................................................. 10, 12
kontravægt............................................6, 8, 11
lydudgang................................................ 7, 14
motortrisse..........................................9, 10, 21
målering.......................................................12
PHONO-kabler.........................................8, 14
PHONO/LINE-kontakt.............................. 7, 14
pickuphus...................................................... 7
pickuphuset................................................20
pickuptryk....................................................12
pladetallerken..................................6, 8, 9, 24
Programmet
Hi-Res Audio Recorder.................4, 18, 19, 24
reparationstjenester................................... 25
rotationshastighed..................................... 16
SPEED/POWER-drejeknap.............6, 16, 17, 19
spindel...................................................... 6, 9
støj.......................................................... 9, 24
støvdækselhængsler........................... 6, 8, 13
tonearm............................... 7, 10, 11, 16, 17, 23
tonearmsløftegreb..............................6, 16, 17
tonearmslås................................... 6, 11, 16, 17
USB-kabel.................................................8, 18
USB-port..............................................7, 18, 23
varemærker................................................. 23
websteder for kundesupport..................... 27
27
© 2016 Sony Corporation
Download PDF

advertising