Sony | SRS-ZR5 | Sony SRS-ZR5 Bærbar trådløs BLUETOOTH®/Wi-Fi®-højttaler Betjeningsvejledning

Audio system til personlig lyd
TRIN 2: Opret forbindelse til dit
Wi-Fi-netværk
TRIN 3: Afspilning af musik via Wi-Fi
Et Wi-Fi-netværk gør det nemmere at afspille musik fra trådløse enheder i hjemmet.
Det anbefales at have SongPal installeret på din smartphone eller iPhone for at lytte til musik via Wi-Fi.
Betjeningsvejledning
Andre måder at lytte til musik via Wi-Fi
Hjælpevejledningen fortæller, hvordan du kan afspille musik på andre måder.
Sådan installerer du SongPal på din
smartphone/iPhone
Med et Wi-Fi-netværk kan du spille musik i høj kvalitet fra online streamingtjenester eller fra din computer eller smartphone. Du kan desuden nyde
musikken i flere rum på samme tid.
Andre måder
Du kan lytte til musikken, der er gemt på din Xperia, via musik-app'en, eller til
musikken, du har gemt på din PC, via den gratis software, MediaGo.
Hvis du allerede har installeret SongPal, kan du springe dette trin over. Se "Afspilning af musik fra
denne enhed via SongPal".
4-592-257-23(1)
©2016 Sony Corporation Printed in Malaysia
http://www.sony.net/
Du kan vælge følgende måder for at tilslutte enheden til dit Wi-Fi-netværk:
1
•• Opret forbindelse med SongPal
Opsæt enheden fra SongPal, der er installeret på din smartphone/iPhone.
•• Opret forbindelse med Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
Opsæt enheden ved at trykke på knappen WPS på din trådløse router.
2 Tryk på [SongPal] på din smartphone/iPhone for at starte app'en, og følg derefter
Installér SongPal på din smartphone/iPhone.
Søg efter SongPal på Google Play (Play Store) eller App Store.
vejledningen på skærmen.
Link til SongPal
3 Tryk på [SRS-ZR5], når skærmen til højre vises.
Du kan lytte til din yndlingsmusik med forskellige stilarter med trådløse højttalere.
•• Opret forbindelse med PC
Du kan også oprette forbindelse fra din computer. Flere oplysninger findes i
hjælpevejledningen.
Indhyl samtidigt dine rum i musik med en gruppe højttalere.
SRS-ZR5
Nyd endnu bedre surround sound med flere Sony's Sound BAR
(ekstraudstyr).*
Opret forbindelse med SongPal
* Se den følgende URL-adresse for den kompatible Sony's Sound BAR eller AV
receivere.
Nødvendig hardware: Android smartphone eller iPhone/iPod touch, en trådløse router
http://sony.net/nasite/
Konfigurer enhedens Wi-Fi-indstillinger med en Android smartphone eller iPhone, hvor du har installeret
SongPal.
Hjælpevejledning
(webdokument til PC/smartphone)
Beskriver enheden i detaljer, beskriver netværk og oprettelse af BLUETOOTH®-forbindelse med forskellige
enheder osv.
Installér SongPal på din smartphone eller iPhone. Slut enheden til et Wi-Fi-netværk ved at følge
vejledningen på enhedens skærm.
Afspilning af musik fra denne enhed via SongPal
Søg efter SongPal på Google Play™ (Play Store) eller App Store.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-zr5/h_zz/
Nødvendig del: Android smartphone/iPhone/iPod touch installeret med SongPal
•• Slut din smartphone eller iPhone til denne enhed via BLUETOOTH. Indstil BLUETOOTH-funktionen på din
smartphone eller iPhone, før du opretter forbindelse.
•• Nogle trådløse routere understøtter flere SSID'er. Enheden og din smartphone eller iPhone skal sluttes til
samme SSID.
Hjælpevejledningen beskriver:
•• Flere oplysninger om tilslutning til Wi-Fi-netværk
•• Hvordan man opretter et link med SongPal-app'en
•• Netværkstilslutning og afspilning med hvert operativsystem
•• Tilslutning og afspilning via BLUETOOTH med forskellige enheder
•• Softwareopdateringer
•• Hvordan man tilslutter den anden og efterfølgende ender med Wi-Fi osv.
Sæt to højttalere sammen for at skabe en bredere stereolyd.
1
Tryk på din smartphone/iPhone for at afspille musik på den via SongPal.
SRS-X99
SRS-X99
Du kan finde flere oplysninger om de følgende tilslutninger, afspilningsmåder samt anden information i din
hjælpevejledning.
Gå til TRIN 3 for musikafspilning
BLUETOOTH
Opret forbindelse med Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
2 Efter du har valgt din musik, kan du starte afspilningen og justere lydstyrken.
Nødvendigt hardware: trådløs router med Wi-Fi Protected Setup™-knap (WPS)
1
TRIN 1: Tilslutning til en stikkontakt
Tilslut enheden til en stikkontakt ved hjælp af den medfølgende netledning. Sørg for at tilslutte netledningen
ordentligt til enheden.
Placer enheden tæt på din trådløse router, og
tryk derefter på knappen  (tænd/sluk) for at
tænde enheden.
Indikatoren  (tænd/sluk) blinker. Vent, indtil
indikatoren stopper med at blinke. Det kan
tage omkring 30 sekunder.
Blinker
Lyser
2 Tryk på knappen UPDATE/WPS på enheden,
Afspilning af musik fra denne enhed via Google
Cast
Nødvendig del: Android smartphone/iPhone/iPod touch installeret med SongPal
og hold den nede, indtil den bipper
(ca. 2 sekunder).
Mens indikatoren UPDATE/WPS blinker, virker
knappen ikke.
1
Indstil Google Cast.
Gå til trin 2, hvis du allerede har installeret en app, der svarer til Google
Cast.
a. Tryk på din smartphone/iPhone for at afspille musik på din smartphone/
iPhone ved hjælp af SongPal.
b. Tryk på [Settings].
c. Tryk på [Google Cast].
d. Tryk på [Learn how to cast].
e. Kontrollér, hvordan tjenesten benyttes og hvilke applikationer, der svarer til
Google Cast, og vælg derefter en applikation for at indstille den.
3 Tryk på knappen Wi-Fi Protected Setup™
(WPS) på routeren indenfor 90 sekunder.
Blinker
2 Start den installerede applikation, der svarer til Google Cast.
Lyser
Bemærkninger
•• Der kræves to højttalere af den samme model for at anvende den trådløse surround-funktion eller den
trådløse stereofunktion.
•• Der kan kun afspilles musikfiler på hjemmenetværkets serverenhed. Lyd fra videofiler kan ikke afspilles.
•• For at indstille en gruppering med en soundbar, hjemmebiograf osv. skal du opdatere softwaren på denne
enhed og apparatet til den nyeste version.
Du kan afspille til musik fra en BLUETOOTH-enhed via en trådløs forbindelse.
Inden du bruger BLUETOOTH-funktionen, skal du udføre parring for at
registrere din BLUETOOTH-enhed.
Tilsluttede komponenter
Du kan afspille musik fra din smartphone, bærbare musikafspiller eller et USB-flashdrev ved at tilslutte dem til
enhedens USB-port. Eller du kan afspille musik fra din bærbare musikafspiller ved at slutte den til enhedens
AUDIO IN-stik.
Hvis du slutter HDMI-kablet (medfølger ikke: højhastighedstype) til HDMI IN ARC-porten på dit tv og HDMI ARC
TO TV-porten på denne enhed, kan du afspille tv'ets lyd på denne enhed.
HDMI ARC TO TV
USB
AUDIO IN
3 Tryk på Cast-ikonet og vælg derefter [SRS-ZR5].
* ARC er en funktion til at sende tv'ets lyd fra HDMI-indgangsporten på et tv til en AV-enhed ved hjælp af et HDMI-kabel.
Kontroller, at der ikke er tilsluttet et LAN-kabel. Du
kan ikke bruge en kabelbaseret forbindelse
samtidig med, at du bruger en trådløs forbindelse.
Gå til TRIN 2 for den trådløse forbindelse
Afhængigt af den trådløse router skal du trykke på knappen Wi-Fi Protected Setup (WPS) og holde den
nede i få sekunder. Du kan finde flere oplysninger i routerens betjeningsvejledning.
Når der er oprettet Wi-Fi-forbindelse, lyser LINK-indikatoren orange.
Gå til TRIN 3 for musikafspilning
Sådan afspilles musik gemt på en USB-flashdrev
4 Start afspilningen på applikationen, og juster lydstyrken.
Nødvendig del: Android smartphone/iPhone/iPod touch installeret med SongPal
Du kan afspille musik, som er gemt på et USB-flashdrev.
1. Tilslut USB-flashdrevet til USB-porten på denne enhed.
2. Tryk på knappen FUNCTION, så indikatoren USB lyser.
3. Brug SongPal for at vælge musik og starte afspilning.
Dele og knapper
Sådan kontrolleres Wi-Fi-signalstyrken
(modtagefølsomhed)
Hold knappen VOLUME  og knappen SET UP
nede. Indikatorerne  til  vil lyse, afhængigt af
signalstyrken. Antallet af lysende indikatorer
indikerer signalstyrken. Hvis signalstyrken er svag,
vil ingen indikatorer blinke. Flere oplysninger
findes i hjælpevejledningen.
Når indikatoren lyser eller blinker
 (tænd/sluk) indikator
Indikatorstatus (farve)
Enhedsstatus
Lyser (grønt)
Enheden er tændt.
Lyser (orange)
Enheden er indstillet til
standbytilstand for
BLUETOOTH/netværk.
Lyset er slukket
Enheden er indstillet til
standbytilstand.
Blinker (grønt)
• Når du tænder enheden,
blinker indikatoren langsomt
grønt, og derefter lyser den.
• Når du trykker på knapperne
VOLUME /, blinker
indikatoren én eller tre
gange i overensstemmelse
med lydjusteringen.
Blinker (rødt)
En softwareopdatering
mislykkedes, eller enheden er i
beskyttelsestilstand.
Slut netledningen til en let tilgængelig stikkontakt,
da netledningen bruges til at frakoble enheden fra
hovedforsyningen. Hvis du bemærker noget
unormalt ved den, skal du øjeblikkeligt trække
stikket ud af stikkontakten.
Anbefalede kabler
Sørg for korrekt afskærmning og jording af kabler
og stik ved forbindelse til værtscomputere og/eller
periferienheder.
Bemærk venligst, at produktet ikke er vandtæt.
Fejlfinding
Du må ikke udsætte enheden for dryp eller sprøjt
og placere genstande med væske, f.eks. en vase,
på enheden, da dette kan øge risikoen for brand
eller elektrisk stød.
FORSIGTIG
Bemærkning til kunder vedrørende udstyr, der
sælges i lande, som er underlagt EU-direktiver
Dette produkt er fremstillet af eller på vegne af
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Forespørgsler relateret til produkt
overensstemmelse i henhold til EU lovgivning skal
adresseres til den autoriserede repræsentant, Sony
Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da
Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgien. For service
eller garanti henviser vi til de adresser, som
fremgår af vedlagte service- eller
garantidokumenter.
Gyldigheden af CE-mærkningen er begrænset til
de lande, hvor den håndhæves, dvs. primært i
EØS-lande (det Europæiske Økonomiske
Samarbejdsområde).
LINK-indikator
Indikatorstatus (farve)
Enhedsstatus
Lyser (orange)
Enheden er tilsluttet til et
Wi-Fi-netværk.
Lyser (pink)
Enheden er tilsluttet til et
kabelforbundet netværk.
Blinker (orange)
Enheden er ved at oprette
forbindelse til et
Wi-Fi-netværk.
Blinker (pink)
Enheden er ved at oprette
forbindelse til et
kabelforbundet netværk.
Blinker (rødt)
Der kunne ikke oprettes
forbindelse til et netværk.
Lyser (rødt)
Der kunne ikke oprettes
forbindelse til et netværk, eller
forbindelsen mislykkedes,
selvom netværksindstillingen
er fuldført.
NETWORK-indikator
Knappen/indikatoren  (tænd/sluk)/ PAIRING
Knapperne VOLUME /
Knappen FUNCTION
Indikatoren L R
Indikatoren LINK
Indikatoren UPDATE
Indikatoren NETWORK
Indikatoren BLUETOOTH
Indikatoren HDMI
Indikatoren USB
Indikatoren AUDIO IN
N-mærke
(USB)-port

AUDIO IN-stik
Knappen UPDATE/WPS
Knappen SET UP
Knappen STEREO PAIR
AC IN-terminal
LAN-port
HDMI ARC TO TV-port
Skruehul til vægmontering*1
*1 Brug hullerne til at montere enheden på en væg.
For detaljer henvises til Hjælpevejledningen.
Når indikatoren lyser eller blinker
Farven på den lysende/blinkende indikator viser
indstillingens tilstand. Flere oplysninger findes i
hjælpevejledningen.
Indikatorstatus (farve)
Enhedsstatus
Lyser (hvidt)
Enheden er indstillet til
NETWORK-tilstand.
Farven på den lysende/blinkende indikator skifter,
afhængigt af den tilsluttede musiktjeneste. Flere
oplysninger findes i hjælpevejledningen.
UPDATE-indikator
Indikatorstatus (farve)
Enhedsstatus
Lyser (orange)
Enheden registrerer en nyere
version af softwaren, mens der
er oprettet forbindelse til
internettet.
Blinker (orange)
Enheden opdaterer softwaren.
Enheden kan ikke betjenes
under en igangværende
opdatering.
Læs denne vejledning grundigt, før enheden
betjenes, og gem vejledningen til fremtidig brug.
ADVARSEL
Du må ikke udsætte apparatet for regn
eller fugt, da dette kan øge risikoen for
brand eller elektrisk stød.
Undlad at dække apparatets ventilationsåbning
med aviser, duge, gardiner, osv. for at reducere
risikoen for brand.
Udsæt ikke enheden for åben ild (f.eks. tændte
stearinlys).
Du må ikke anbringe enheden et sted med
begrænset plads, f.eks. i en bogreol eller i et skab.
Enheden er stadig strømtilsluttet, så længe den er
sluttet til en stikkontakt, også selvom selve
enheden er slukket.
Dette produkt er tiltænkt brug i følgende lande:
GB/IE/MT/IT/FR/NL/LU/BE/CH/LI/AT/DE/ES/PT/
HU/SI/SK/CZ/BG/RO/MD/HR/RS/ME/MK/AL/
Kosovo/BA/LT/LV/EE/GR/CY/PL/FI/NO/SE/DK/IS/
TR
Bemærkning til kunder i Europa
Undertegnede Sony Corp. erklærer herved, at
følgende udstyr overholder de væsentlige krav og
øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
For yderligere information gå ind på følgende
hjemmeside:
http://www.compliance.sony.de/
5.150-5.350 MHz-båndet er begrænset til
indendørs brug.
Produktet er blevet testet med et
forbindelseskabel under 3 meter og er fundet i
overensstemmelse med de begrænsninger, der er
angivet i EMC-direktivet.
Bortskaffelse af udtjente batterier
samt elektriske og elektroniske
produkter (gælder for den
Europæiske Union og andre
europæiske lande med separate
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet, batteriet eller
emballagen betyder, at produktet og batteriet ikke
må bortskaffes som husholdningsaffald.
På visse batterier kan dette symbol anvendes i
kombination med et kemisk symbol. Det kemiske
symbol for kviksølv (Hg) eller bly (Pb) er anført hvis
batteriet indeholder mere end 0,0005% kviksølv
eller 0,004% bly. Ved at sikre at disse produkter og
batterier bortskaffes korrekt, tilsikres det, at de
mulige negative konsekvenser for sundhed og
miljø, som kunne opstå ved en forkert
affaldshåndtering, forebygges. Materiale
genindvendingen bidrager ligeledes til at beskytte
naturens ressourcer.
Hvis et produkt kræver vedvarende
elektricitetsforsyning af hensyn til sikkerheden
samt ydeevnen eller data integritet, må batteriet
kun fjernes af dertil uddannet personale.
For at sikre en korrekt håndtering af batteriet og
det elektriske og elektroniske udstyr, bør de
udtjente produkter kun afleveres på dertil
indrettede indsamlingspladser beregnet til
affaldshåndtering af batterier og elektriske og
elektroniske produkter.
Med hensyn til øvrige batterier, se venligst
afsnittet der omhandler sikker fjernelse af
batterier. Batteriet skal derefter afleveres på et
indsamlingssted beregnet til affaldshåndtering og
genindvinding af batterier.
Yderligere information om genindvinding af dette
produkt eller batteri kan fås ved at kontakte den
kommunale genbrugsstation eller den butik, hvor
produktet eller batteriet blev købt.
Hvis der opstår et problem, mens du betjener
enheden, skal du prøve følgende for at løse
problemet, før du kontakter den nærmeste
Sony-forhandler.
•• Kontroller din Hjælpevejledning.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-zr5/h_zz/
•• Kontroller oplysningerne om problemet på
webstedet med kundesupport.
http://www.sony.eu/support
•• Fjern netledningen fra enheden, og tilslut den
igen.
•• Slut enheden til HDMI ARC-porten på dit tv for at
afspille tv'ets lyd fra denne enhed.
Hvis problemet forsætter, efter at du har gjort alt
ovenstående, skal du kontakte den nærmeste
Sony-forhandler.
Forholdsregler
Om sikkerhed
Fabriksskiltet og vigtige oplysninger om sikkerhed
findes i bunden af hovedenheden.
MAC-adressen findes under bunden af enheden.
MAC1: MAC-adresse på kabeltilsluttet netværk
MAC2: MAC-adresse på Wi-Fi-netværk
•• Før du tager enheden i brug, skal du kontrollere,
at enhedens driftsspænding svarer til den
spænding, der bruges hos dit lokale
strømforsyningsselskab.
Om placering
•• Du må ikke placere enheden, så den står på skrå.
•• Du må ikke placere enheden i nærheden af
varmekilder eller på et sted, hvor det udsættes
for direkte sollys, meget støv, fugt, regn eller
mekaniske vibrationer.
Om vægmontering
•• Monteringen skal udføres af en Sony-forhandler
eller autoriseret installatør under hensyntagen til
sikkerheden.
•• Forbered vægbeslaget (medfølger ikke) og
skruer (medfølger ikke), som passer til væggens
materiale og styrke, hvis du vil montere enheden
på væggen. Da en gipspladevæg er meget
skrøbelig, skal beslaget og skruerne fastgøres
sikkert i en bjælke. Monter enheden vandret med
skruer og dyvler på en stort, flad væg.
•• Sørg for, at der er nok plads bag enheden, hvis
du monterer enheden på en væg, så du kan
tilslutte andre enheder til enheden. For detaljer,
se Hjælpevejledningen.
•• Sony er ikke ansvarlig for ulykker eller skader,
som skyldes ukorrekt installation, utilstrækkelig
vægstyrke, ukorrekt skruemontering eller
naturkatastrofer osv.
Om betjening
•• Du må ikke stikke små genstande osv. ind i
stikkene eller ventilationsåbningerne på
bagsiden af enheden. Enheden kan kortslutte,
eller der kan opstå fejl.
Om rengøring
•• Du må ikke rengøre kabinettet med sprit,
rensebenzin eller fortynder.
Andet
•• Hvis du har spørgsmål eller oplever problemer
med enheden, der ikke beskrives i denne
vejledning, bedes du kontakte den nærmeste
Sony-forhandler.
•• Når du bortskaffer eller bortgiver enheden, skal
du sørge for at initialisere den for at gendanne
alle standardindstillingerne. Flere oplysninger
findes i hjælpevejledningen.
Om ophavsret
•• Windows, Windows-logoet og Windows Media
er enten registrerede varemærker eller
varemærker tilhørende Microsoft Corporation i
USA og/eller andre lande.
•• Dette produkt er beskyttet af visse immaterielle
ejendomsrettigheder tilhørende Microsoft
Corporation. Brug eller distribution af
pågældende teknologi uden for dette produkt er
forbudt uden licens fra Microsoft eller fra et
autoriseret datterselskab af Microsoft.
•• iPhone og iPod touch er varemærker tilhørende
Apple Inc., registreret i USA og andre lande.
"Made for iPod" og "Made for iPhone" betyder, at
et elektronisk tilbehør er designet til at kunne
samarbejde med iPod og iPhone, og at det er
blevet certificeret af udvikleren til at opfylde
præstationsstandarder for Apple. Apple er ikke
ansvarlig for driften af denne enhed eller for dets
overholdelse af sikkerheds- og
lovgivningsmæssige standarder. Bemærk, at
brugen af dette tilbehør med iPod eller iPhone
kan påvirke den trådløse ydeevne.
App Store er et servicemærke tilhørende Apple
Inc.
•• "
" er et mærke tilhørende Wi-Fi Alliance.
•• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® og Wi-Fi
Alliance® er registrerede mærker tilhørende Wi-Fi
Alliance.
•• Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ og Wi-Fi
Protected Setup™ er mærker tilhørende Wi-Fi
Alliance.
•• MPEG Layer-3-lydkodningsteknologi og patenter
er givet i licens fra Fraunhofer IIS og Thomson.
•• N-mærket er et varemærke eller registreret
varemærke tilhørende NFC Forum, Inc. i USA og i
andre lande.
•• Denne enhed bruger teknologien High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™). Termerne HDMI
og HDMI High-Definition Multimedia Interface og
HDMI-logoet er varemærker eller registrerede
varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC i USA
eller andre lande.
•• BLUETOOTH®-ordmærket og logoer tilhører
Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug af sådanne
mærker af Sony Corporation sker under licens.
Andre varemærker og handelsmærker tilhører de
respektive ejere.
•• Google Play og Android er varemærker
tilhørende Google Inc.
•• Google Cast og Google Cast-mærket er
varemærker tilhørende Google Inc.
•• "Xperia" og "Xperia Tablet" er varemærker
tilhørende Sony Mobile Communications AB.
•• LDAC™ og LDAC-logoet er varemærker
tilhørende Sony Corporation.
•• DLNA™, DLNA-logoet og DLNA CERTIFIED™ er
varemærker, servicemærker eller
certificeringsmærker tilhørende Digital Living
Network Alliance.
•• Dette produkt inkluderer Spotify-software, som
er underlagt tredjepartslicenser, der findes her:
https://developer.spotify.com/
esdk-third-party-licenses/
•• Spotify og Spotify-logoer er varemærker
tilhørende Spotify Group.
•• Systemnavnene og produktnavnene, der angives
i denne vejledning, er generelt varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende producenten.
Mærkerne ™ og ® er udeladt i denne vejledning.
Bemærk vedr. licens
Produktet indeholder software, som Sony
bruger på licens efter aftale med ejeren af
ophavsretten. Vi har forpligtet os til at
videreformidle aftalens indhold til kunderne
efter krav fra ejeren af ophavsretten til
softwaren.
Gå ind på følgende side og læs licensaftalen.
http://rd1.sony.net/help/speaker/sl/16/
Specifikationer
Generelt
Strøm
Strømkrav
220 V–240 V AC, 50 Hz/60 Hz
Strømforbrug
30 W
Strømforbrug (i standby)
Mindre end 0,5 W
Strømforbrug (i standby for BLUETOOTH/
netværk)
Bemærk vedr. GNU GPL/LGPL-anvendt
software
Produktet indeholder software, der er underlagt
følgende GNU General Public License (herefter
forkortet "GPL") eller GNU Lesser General Public
License (herefter forkortet "LGPL"). I henhold til
disse licenser har kunderne har ret til at hente,
ændre og videredistribuere kildekoden for den
angivne software i overensstemmelse med
betingelserne i de medfølgende GPL- eller
LGPL-licenser. Kildekoden for den ovenfor
angivne software findes på internettet.
Gå til følgende URL for at downloade, og vælg
derefter modelnavnet "SRS-ZR5".
URL: http://oss.sony.net/Products/Linux/
Bemærk, at Sony ikke kan svare på eller besvare
forespørgsler vedrørende kildekodens indhold.
Bemærk vedr. opdatering
Enheden kan opdateres automatisk til den
seneste software ved at bruge den, mens den
er sluttet til internettet med kabel eller via
Wi-Fi-netværk.
Når softwaren opdateres tilføjes der nye
funktioner, der muliggør en mere praktisk og
stabil brug.
Hvis du ikke vil opdatere softwaren automatisk,
kan du deaktivere denne funktion via SongPal,
der er installeret på din smartphone/iPhone.
Softwaren opdateres muligvis automatisk for at
opnå en stabil drift, også selvom du deaktiverer
denne funktion. Softwaren kan stadig opdateres
manuelt, selvom du deaktiverer funktionen.
Du kan finde flere oplysninger om indstilling og
brug i din Hjælpevejledning.
Enheden kan muligvis ikke bruges under en
opdatering.
Ansvarsfralæggelse vedrørende
tjenesteydelser, som tredjeparter
tilbyder
Tjenesteydelser, som tredjeparter tilbyder, kan
ændres, afbrydes eller afsluttes uden
forudgående varsel. Sony kan ikke holdes
ansvarlig i denne type situationer.
Mindre end 3 W
Mål (med fremspringende dele og knapper)
Ca. 101 mm × 161 mm × 101 mm (b/h/d)
Vægt
Ca. 1,7 kg
Medfølgende tilbehør
Netledning (2)
Betjeningsvejledning (dette dokument)
Garantibevis (1)
Kunder i Storbritannien, Irland, Malta, Cypern og
Hongkong:
Brug netledning (A).
Af sikkerhedshensyn er netledning (B) ikke tiltænkt
brug i ovenstående lande/områder og må derfor ikke
bruges i disse lande/områder.
Kunder i andre lande/områder:
Brug netledning (B).
(A)
(B)
Netledning (B) medfølger ikke til kunder i Hongkong.
Afsnit om USB-port
Du kan tilslutte et USB-flashdrev eller Walkman®, som
er kompatibel med denne enhed.
Understøttet format*
MP3: 32/44,1/48 kHz, 16 – 320 kbps (CBR/VBR)
AAC: 16/22,05/24/32/44,1/48 kHz, 16 – 320 kbps
(CBR/VBR)
WMA: 32/44,1/48 kHz, 16 – 320 kbps (CBR/VBR)
WAV: 16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz
(16/24 bit)
AIFF: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz (16/24 bit)
FLAC: 16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz
(16/24 bit)
ALAC: 16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz
(16/24 bit)
DSD (DSF/DSDIFF): 2,8/5,6 MHz (1 bit)
Overførselshastighed
Højhastighed
Understøttet USB-enhed
Mass Storage Class (MSC)
*Kompatibilitet med al software til kodning/skrivning,
optageenheder og optagemedier kan ikke garanteres.
Kompatible iPhone/iPod-modeller
Bluetooth-teknologien arbejder sammen med
iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6,
iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s,
iPod touch (6. generation), iPod touch
(5. generation).
Bemærk
Sony påtager sig intet ansvar for mistede eller
beskadigede data på din iPhone/iPod, når du slutter
din iPhone/iPod til denne enhed.
Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
Download PDF

advertising