Sony | SRS-X77 | Sony SRS-X77 Bærbar trådløs BLUETOOTH®/Wi-Fi®-højttaler Lynvejledning til opsætning og start

4-570-616-82(1)
Audio system til personlig lyd
Wi-Fi-startvejledning
Dette dokument beskriver, hvordan du afspiller musik, efter at enheden har oprettet forbindelse til et Wi-Fi-netværk.
Medfølgende dokumenter
Et Wi-Fi-netværk gør det nemmere at afspille musik fra trådløse enheder i hjemmet, f.eks. en pc eller smartphone/iPhone. Hvis du ønsker oplysninger om andre tilslutnings- eller afspilningsmetoder, skal du læse din Hjælpevejledning (flere oplysninger findes i dette dokument i højre side).
Vælg en Wi-Fi-tilslutningsmetode, afhængigt af enheden, og
fortsæt derefter til afsnittet " Tilslutning af enheden til et
Wi-Fi-netværk" nedenfor.
Start Konfigurer enheden som følger.
1 Indstil NETWORK
Afspilning af musik via et trådløst netværk
Xperia
Konfigurer enhedens Wi-Fi-indstillinger med en Androidsmartphone, hvor du har installeret SongPal (gratis app).
iPhone
Konfigurer enhedens Wi-Fi-indstillinger med en iPhone/
iPad/iPod touch, hvor du har installeret SongPal (gratis app).
WPS
Konfigurer enhedens Wi-Fi-indstillinger med tryk på en
enkelt knap ved at bruge en trådløs router med WPS-knap
(AOSS).
Pc
Konfigurer Wi-Fi-indstillingerne med en browser på en pc. Se afsnittet
om "Afspilning af musik via et Wi-Fi-netværk" i din
Betjeningsvejledning (særskilt dokument).
Beskriver afspilning af musik, der er gemt på din pc eller på en anden
enhed, via Wi-Fi-netværk.
Indstil musikken, som er gemt på pc'en, til deling, og lyt til
den ved hjælp af Media Go.
Pc (Media Go)
3 Træk antennen op i lodret position.
OFF/ON-kontakten til
ON.
Wi-Fi-startvejledning (dette dokument)
Vælg din enhed eller den software, der skal afspille musikken, og gå
derefter til " Afspilning af musik med enheden" på næste side.
Betjeningsvejledning (separat dokument)
Beskriver vigtige sikkerhedsoplysninger, oprettelse af BLUETOOTHforbindelse, fejlfinding osv.
Pc (iTunes)
Pc (Windows Media Player)
Tryk
Hjælpevejledning (webdokument til pc/smartphone)
Smartphone (appen SongPal)
2 Slut enheden til en stikkontakt med
Xperia (appen Music)
lysnetadapteren for at lade den op.
Kontroller, at der ikke er tilsluttet et
LAN-kabel. Du kan ikke bruge en
kabelbaseret forbindelse samtidig
med, at du bruger en trådløs
forbindelse.
SRS-X77
Beskriver enheden i detaljer, beskriver netværk og oprettelse af
BLUETOOTH-forbindelse med forskellige osv.
Brug SongPal til at afspille musik på din smartphone/
iPhone/iPad/iPod touch.
iPhone/iPad/iPod touch
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x77/h_zz/
 Tilslutning af enheden til et Wi-Fi-netværk
Xperia
Konfigurer enhedens Wi-Fi-indstillinger med
en Android-smartphone, f.eks. en Xperia, hvor
du har installeret SongPal (gratis app).
Denne metode kræver Wi-Fi-tilslutning af din
smartphone og BLUETOOTH-forbindelse
mellem din smartphone og enheden.
Oplysningerne om Wi-Fi-indstillingerne
sendes fra din smartphone til enheden via
BLUETOOTH.
• Nogle trådløse routere understøtter flere
SSID'er.
Enheden og din Android-smartphone skal
sluttes til samme SSID.
Nødvendige enheder: Xperia™ eller anden Android-smartphone, trådløs router
1
Første trin:
 Slut din smartphone til dit Wi-Fi-netværk.
2
Tryk på knappen / (afbryder) for at
tænde enheden.
3
Opret BLUETOOTH-forbindelse mellem
enheden og din smartphone.
Hvis din smartphone ikke understøtter NFC-funktionen,
skal du se  til  til højre.
 Noter SSID'et og adgangskoden på den router,
som din smartphone opretter forbindelse til, på
linjerne nedenfor.
 Tryk på [SongPal] på din smartphone
for at starte appen.
Du kan finde flere oplysninger i routerens
betjeningsvejledning.
Blinker
Blinker
langsomt
SSID:
Følg vejledningen på skærmen.
Rør mærket
med din
smartphone, og
hold den på
stedet, indtil
den reagerer.
 Installer SongPal på din smartphone.
Søg efter SongPal på Google
Play™
 Aktiver BLUETOOTH-funktionen på din
smartphone.
 Tryk på SongPal for at
åbne appen, og tryk
derefter på [Open the
Bluetooth setting
screen].
 Rør N-mærket på enheden med din smartphone.
Adgangskode:
Indikatoren / (afbryder) lyser grønt.
Gå til næste trin, når indikatoren LINK blinker langsomt
(én gang hver 3. sekund). I nogle tilfælde kan det tage
op til 4 eller 5 minutter, før den begynder at blinke
langsomt.
Parringen fuldføres på ca. 1 minut.
4
Kontroller, at indikatoren
lyser.
Smartphone, der ikke understøtter NFC
 Tryk en enkelt gang på knappen
(BLUETOOTH) PAIRING på enheden.
 Tryk på [SRS-X77] på
din smartphone.
(BLUETOOTH)
5
Konfigurer Wi-Fi-indstillingerne ved at
følge vejledningen i SongPal.
Kontroller, at indikatoren LINK lyser
orange.
Hvis der skal angives en
adgangskode på skærmen, skal du
vælge SSID'et og indtaste den
adgangskode, som du noterede i
trin 1 – .
Blinker
*1 Første gang du trykker på knappen (BLUETOOTH)
PAIRING efter at have købt enheden, blinker
indikatoren (BLUETOOTH) hurtigt. Hvis du vil parre
en anden enhed, skal du trykke på knappen
(BLUETOOTH) PAIRING og holde den nede, indtil
den bipper.
Blinker
Lyser
Lyser
Skærmen til højre vises.
Når indikatoren lyser konstant, er der oprettet
Wi-Fi-forbindelse. Dette sker efter ca. 1 minut eller
derover, afhængigt af miljøet.
Når der er oprettet BLUETOOTH-forbindelse, stopper
indikatoren (BLUETOOTH) med at blinke og lyser
konstant.
Indikatoren
6
Hvis Wi-Fi-forbindelsen mislykkes, blinker indikatoren LINK
rødt. Hvis det er tilfældet, gentages fremgangsmåden i fra
trin 2.
(BLUETOOTH) blinker hurtigt.*1
Se næste side for at få flere oplysninger om afspilning
iPhone
Konfigurer enhedens Wi-Fi-indstillinger med
en iPhone, hvor du har installeret SongPal
(gratis app).
Denne metode kræver Wi-Fi-tilslutning af din
iPhone og BLUETOOTH-forbindelse mellem
din iPhone og enheden. Oplysningerne om
Wi-Fi-indstillingerne sendes fra din iPhone til
enheden via BLUETOOTH.
Nødvendige enheder: iPhone/iPad/iPod touch, trådløs router
1
Første trin:
 Kontroller, at din iPhone er
sluttet til dit Wi-Fi-netværk.
2
Tryk på knappen / (afbryder) for at
tænde enheden.
3
Opret BLUETOOTH-forbindelse mellem enheden og din iPhone.
 Tryk en enkelt gang på knappen
PAIRING.
(BLUETOOTH)
 Søg efter enheden på en iPhone.
4
Kontroller, at indikatoren
lyser.
(BLUETOOTH)
5
Konfigurer Wi-Fi-indstillingerne ved at følge vejledningen i SongPal.
 Tryk på [SongPal] på din iPhone for
at starte appen.
Følg vejledningen på skærmen.
• Nogle trådløse routere understøtter flere
SSID'er. Enheden og din iPhone skal sluttes til
samme SSID.
Blinker
Tryk på [Indstillinger] 
[Bluetooth].
Blinker
langsomt
Indikatoren
 Installer SongPal på din iPhone.
Søg efter SongPal i App Store
Indikatoren / (afbryder) lyser grønt.
Gå til næste trin, når indikatoren LINK blinker langsomt
(én gang hver 3. sekund). I nogle tilfælde kan det tage
op til 4 eller 5 minutter, før den begynder at blinke
langsomt.
(BLUETOOTH) blinker hurtigt.*2
Blinker
 Tryk på [Allow], hvis [Share Wi-Fi settings?] vises.
6
Kontroller, at indikatoren LINK lyser
orange.
Skærmen til højre vises.
 Tryk på [OK], når skærmen til
højre vises.
Lyser
Blinker
Lyser
Aktiver BLUETOOTH.
*2 Første gang du trykker på knappen (BLUETOOTH)
PAIRING efter at have købt enheden, blinker indikatoren
(BLUETOOTH) hurtigt. Hvis du vil parre en anden enhed,
skal du trykke på knappen (BLUETOOTH) PAIRING og
holde den nede, indtil den bipper.
Når indikatoren lyser konstant, er der oprettet
Wi-Fi-forbindelse. Dette sker efter ca. 1 minut eller
derover, afhængigt af miljøet.
Når der er oprettet BLUETOOTH-forbindelse, stopper
indikatoren (BLUETOOTH) med at blinke og lyser
konstant.
Hvis Wi-Fi-forbindelsen mislykkes, blinker indikatoren LINK
rødt. Hvis det er tilfældet, gentages fremgangsmåden i fra
trin 2.
Tryk på [SRS-X77].
Se næste side for at få flere oplysninger om afspilning
WPS
Konfigurer enhedens Wi-Fi-indstillinger med
tryk på knappen WPS (AOSS) på den trådløse
router og enheden.
• Hvis du vil kontrollere, om din trådløse router
understøtter WPS (Wi-Fi Protected Setup™),
skal du se routerens betjeningsvejledning.
Nødvendig enhed: Trådløs router med WPS-knap (AOSS)
1
Placer enheden tæt på din trådløse
router.
2
Tryk på knappen / (afbryder) for at
tænde enheden.
Blinker
3
Tryk på knappen WPS på enheden, og
hold den nede, indtil den bipper (ca. 2
sekunder).
4
Tryk på knappen WPS*3 på routeren
inden for 90 sekunder.
Blinker
langsomt
5
Kontroller, at indikatoren LINK lyser
orange.
Blinker
Hvis det ikke lykkes at oprette Wi-Fi-forbindelse
Enhedens Wi-Fi-indstillinger kan konfigureres med en browser på en pc. Slut enheden til en pc med et
almindeligt netværkskabel (LAN).
Lyser
Du kan finde flere oplysninger i din Betjeningsvejledning under afsnittet "Afspilning af musik via et Wi-Finetværk".
Indikatoren / (afbryder) lyser grønt.
Gå til næste trin, når indikatoren LINK blinker langsomt
(én gang hver 3. sekund). I nogle tilfælde kan det tage
op til 4 eller 5 minutter, før den begynder at blinke
langsomt.
Knappen WPS findes bag på enheden.
Afhængigt af den trådløse router skal du trykke på
WPS-knappen og holde den nede i få sekunder. Du kan
finde flere oplysninger i routerens betjeningsvejledning.
*3 Afhængigt af den trådløse router kaldes WPS-knappen
muligvis for en "AOSS-knap".
Når indikatoren lyser konstant, er der oprettet
Wi-Fi-forbindelse. Dette sker efter ca. 1 minut eller
derover, afhængigt af miljøet.
Hvis Wi-Fi-forbindelsen mislykkes, blinker indikatoren LINK
rødt. Hvis det er tilfældet, gentages fremgangsmåden i fra
trin 2.
Se næste side for at få flere oplysninger om afspilning
Fortsættes: "  Afspilning af musik med enheden" på næste side
 Afspilning af musik med enheden
Der kan blive pålagt kommunikationsgebyr ved download af en app eller ved gennemsyn af din Hjælpevejledning. Design og visninger af appen kan ændres uden varsel.
©2015 Sony Corporation Printed in China
Musik på din pc
Pc (Media Go)
Musik på din smartphone/iPhone
Smartphone (appen SongPal)
Nødvendig enhed: Pc med installeret Media Go
Du kan afspille musik, der er gemt på din pc,
med enheden ved hjælp af softwaren Media
Go.
• Start med at gå til følgende URL, og installér eller
opdatér den seneste version af Media Go (gratis
software) på din pc.
Kunder i Europa:
http://www.sony.eu/support
Kunder i USA:
http://esupport.sony.com/US
Kunder i Canada:
http://esupport.sony.com/CA/
Kunder i andre lande/områder:
http://www.sony-asia.com/section/support
1
Slut enheden og pc'en til dit Wi-Fi-netværk.
2
Tryk på knappen NETWORK på enheden.
3
Nødvendige enheder: Smartphone/iPhone/iPad/iPod touch med installeret SongPal
1
Du kan afspille musik, der er gemt på din
smartphone/iPhone, med SongPal (gratis
app).
Klargør Media Go.
 Åbn [Media Go] på din pc.
 Vælg [Preferences...] i menuen [Tools].
Slut enheden og din smartphone/iPhone til
dit Wi-Fi-netværk.
• Du kan finde flere oplysninger om SongPal i din
Betjeningsvejledning under afsnittet "Om
SongPal".
2
Installer SongPal på enheden.
 Installer SongPal på din smartphone/iPhone.
Hvis du allerede har installeret SongPal, kan du springe
følgende over og gå til .
3
Brug SongPal til at afspille musik på din
smartphone/iPhone.
 Tryk på din smartphone/iPhone.
Søg efter SongPal på Google Play eller i
App Store.
 Tryk på [SongPal] for at starte appen.
Følg vejledningen på skærmen.
 Tryk på [SRS-X77], når skærmen
til højre vises.
Preferences
Enheden og pc'en skal sluttes til samme SSID for din router.
Se næste side for at få flere oplysninger om tilslutning af
enheden til dit Wi-Fi-netværk, og kontroller, at indikatoren
LINK lyser orange på enheden.
Indikatoren NETWORK lyser hvidt, og enheden skifter til
tilstanden NETWORK.
 Vælg et musiknummer, der skal afspilles, og juster
lydstyrken.
Enheden og din smartphone/iPhone skal sluttes til samme
SSID for din router.
Se næste side for at få flere oplysninger om tilslutning af
enheden til dit Wi-Fi-netværk, og kontroller, at indikatoren
LINK lyser orange på enheden.
Musikken afspilles.
4
Indstil Media Go på din pc som server.
 Vælg [Media Sharing], og kontroller [Library name].
[Library name] ændres til et vilkårligt navn.
5
Xperia (appen Music)
Afspil musik ved at betjene Media Go på din pc.
Vælg
(Throw) nederst i Media Go-vinduet.
 Vælg [SRS-X77] i menuen Throw i Media Go.
 Vælg et musiknummer, der skal afspilles, og juster
lydstyrken.
Media Sharing
Library name
Nødvendig enhed: Appen Music, der er kompatibel med Xperia
Du kan afspille musik, der er gemt på din
Xperia, ved at betjene appen Music.
• Denne funktion er tilgængelig, hvis du har en
Xperia med appen Music (eller WALKMAN®)
forudinstalleret.
• Start med at opdatere Android-operativsystemet
på din Xperia til den seneste version.
• Du skal muligvis deaktivere [Auto. valg af trådløs
indstilling] under [Throw-indstillinger] på din
Xperia. Du kan finde flere oplysninger i
brugervejledningen til din Xperia.
1
Slut enheden og din Xperia til dit Wi-Finetværk.
Kontroller, at alle tre afkrydsningsfelter under [Media
Sharing] er markeret.
2
Afspil musik på din Xperia ved at betjene appen Music.
 Tryk på
([Music]) på
din Xperia for at starte
appen.
 Afspil musikken, og juster lydstyrken.
 Tryk på , og tryk
derefter på [SRS-X77].
 Vælg [OK], når du har kontrolleret skærmen.
Enheden og din Xperia skal sluttes til samme SSID for din
router.
Se næste side for at få flere oplysninger om tilslutning af
enheden til dit Wi-Fi-netværk, og kontroller, at indikatoren
LINK lyser orange på enheden.
Musikken afspilles.
Musikken afspilles.
Pc (iTunes)
Du kan afspille iTunes-musik på din pc ved
hjælp af AirPlay.
• Start med at opdatere iTunes til den seneste
version.
Nødvendig enhed: Pc med installeret iTunes
1
Slut enheden og pc'en til dit Wi-Fi-netværk.
iPhone/iPad/iPod touch
2
Du kan afspille musik, der er gemt på din
iPhone/iPad/iPod touch, med AirPlay.
Afspil musik ved at betjene iTunes på din pc.
 Start iTunes på din pc.
Vælg
 Vælg [SRS-X77] i menuen AirPlay i iTunes.
(AirPlay) i vinduet iTunes.
• Start med at opdatere din iPhone/iPad/iPod
touch til den seneste version.
• Skærmeksemplerne er fra iOS 8.
Nødvendige enheder: iPhone/iPad/iPod touch
1
Slut enheden og din iPhone/iPad/iPod
touch til dit Wi-Fi-netværk.
2
Afspil musik ved at betjene din iPhone/iPad/iPod touch.
 Svirp opad på skærmen for
at åbne dit Kontrolcenter.
 Tryk på [SRS-X77].
 Vælg et musiknummer, der skal afspilles, og juster
lydstyrken.
Enheden og pc'en skal sluttes til samme SSID for din router.
Se næste side for at få flere oplysninger om tilslutning af
enheden til dit Wi-Fi-netværk, og kontroller, at indikatoren
LINK lyser orange på enheden.
 Tryk på
 Afspil musikken, og juster lydstyrken.
(AirPlay).
Enheden og din iPhone/iPad/iPod touch skal sluttes til
samme SSID for din router.
Se næste side for at få flere oplysninger om tilslutning af
enheden til dit Wi-Fi-netværk, og kontroller, at indikatoren
LINK lyser orange på enheden.
Musikken afspilles.
Musikken afspilles.
Pc (Windows Media Player)
Du kan afspille musik på enheden ved hjælp af Windows Media Player
på pc'en.
• Du kan finde flere oplysninger i din Hjælpevejledning.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x77/h_zz/
Link til SongPal:
Du kan finde flere oplysninger om enheden i anden dokumentation
Afspil musik i alle rum via Wi-Fi.
Du kan afspille din yndlingsmusik i uovertruffen lydkvalitet i forskellige
rum fra dine pc'er eller mobiltelefoner og endda fra
musikstreamingtjenester.
Betjeningsvejledning (separat dokument)
Du kan kontrollere funktionen med appen SongPal, der er installeret
på din smartphone/iPhone.
Hvis du bruger flere enheder, der er kompatible med linkfunktionen til
SongPal, skal alle enheder være sluttet til samme Wi-Fi-netværk. Du
kan finde flere oplysninger i din Hjælpevejledning, der beskrives til
højre, eller i den Wi-Fi-startvejledning, der leveres med hver enhed.
•• Sikkerhedsoplysninger
•• Dele og knapper
•• Tilslutning til Wi-Fi-netværk via pc
•• Tilslutning/afspilning via BLUETOOTH eller andre enheder
•• Om NFC-funktionen
•• Fejlfinding
•• Specifikationer
osv.
Hjælpevejledning (webdokument til pc/smartphone)
•• Flere oplysninger om tilslutning til Wi-Fi-netværk
•• Link til appen SongPal
•• Tilslutning og afspilning med hvert operativsystem/hver enhed
•• Tilslutning og afspilning via BLUETOOTH med forskellige enheder
•• Softwareopdatering
osv.
URL til Hjælpevejledning:
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x77/h_zz/
Download PDF

advertising