Sony | MDR-RF800RK | Sony MDR-RF800RK Betjeningsvejledning

N Klargøring
4
Tilslut den medfølgende lysnetadapter til
senderen.
Sender
Pakke ud
Klargøring af senderen
1 Tilslut senderen til lyd/video-udstyret.
4
Vælg en af tilslutningerne nedenfor afhængigt af
stiktypen:
Kontroller, at du har følgende:
• Hovedtelefonerne (1)
1 2
CHANNEL
INPUT
Tænd kontakten på hovedtelefonernes
venstre hus.
N Yderligere oplysninger
Kontroller, om strøm-indikatoren på venstre hus
lyser rød. Sæt højre hus (R) på højre øre, og
venstre hus (L) på venstre øre.
Forholdsregler
Sender
CHARGE
DC IN 12V
Til DC IN 12V-stik
Trådløst stereo hovedtelefonsystem
1 2
CHANNEL
Til en
lysnetstikkontakt
• Senderen (1)
5
Lysnetadapter
(medfølger)
Bemærkninger om hovedtelefoner
5
Sørg for at indstille kontakten på venstre
hus til OFF/CHG. Forbind derefter senderens
CHARGE-stik til stikket på venstre hus.
Tilslutningsledning
(medfølger)
CHG
• Unimatch-stikledning (1) (stereo-ministik y
phono-stik)
• Tilslutningsledning (1) (stereo-ministik y stereoministik)
• Genopladelige nikkelhydridbatterier (2)
ON
Til
hovedtelefonstik
(stereoministik), LINE
OUT- eller REC
OUT-stik
Når senderens strøm-indikator ikke lyser
rød
Kontroller, om kontakten på hovedtelefonernes
venstre hus er indstillet til OFF/CHG. Hvis kontakten
er indstillet til ON, lyser strøm-indikatoren ikke rød.
Sådan genoplades hovedtelefonbatterierne
efter brug
Forbind hovedtelefonerne til senderens CHARGE-stik
på samme måde som beskrevet i trin 5 i “Opladning af
de medfølgende genopladelige batterier” efter brug.
Da den indbyggede timer registrerer, når opladning er
gennemført, er det ikke nødvendigt at tage
hovedtelefonerne af senderen efter opladning.
MDR-RF800RK
Opladning af de
medfølgende
genopladelige batterier
ADVARSEL
Velkommen!
For at mindske risikoen for brand eller
elektrisk stød må enheden ikke udsættes
for regn eller fugt.
Tillykke med dit køb af Sony trådløst stereohovedtelefonsystem MDR-RF800RK. Læs denne
vejledning grundigt, inden du tager enheden i brug,
og gem vejledningen til fremtidig brug.
Nogle af funktionerne er:
• Med det trådløse system kan du lytte til et program
uafhængigt af de begrænsninger, som en ledning giver
• Hi-fi lydgengivelse
• 10 timers uafbrudt brug med det medfølgende
genopladelige batteri.
• Nem tilslutning til tv og hi-fi-udstyr
• Modtageområde på op til 100 meter
• Lydstyrke-kontrolfunktion på hovedtelefonerne.
De medfølgende genopladelige nikkelmetalhydridbatterier er ikke opladet den første gang,
du bruger dem. Oplad dem inden brug.
Oplad batterierne ved at forbinde senderens
CHARGE-stik til hovedtelefonerne.
1
Tag låget til batterirummet på
hovedtelefonernes venstre hus af.
Der er berøringsprikker på oversiden af låget og
huset, så du kan kontrollere lågets placering. Tryk
på låget og drej det mod uret med håndfladen, så
prikken på låget rettes ind efter prikken på
venstre side af huset.
Hold hovedtelefonerne på skrå, så dækslet falder
af huset.
Sender
*1 ved 1 kHz, 1 mW+1 mW udgang
*2 timer krævet til fuld opladning af tomme batterier
*3 Tiden angivet ovenfor kan variere, afhængigt af
temperaturen eller brugsforholdene.
Brug af hovedtelefonerne med tørbatterier
(sælges særskilt)
Bemærkninger om
modtagekvalitet
Dette system anvender meget højfrekvente signaler på
800 MHz-båndet, så modtagekvaliteten kan forringes
pga. omgivelserne. I følgende eksempler omtales
forhold, der kan mindske modtageområdet eller
forårsage interferens.
• Inden i en bygning med mure konstrueret af
stålbjælker.
• Et område med mange arkivskabe o.lign. af stål.
• Et område med mange elektriske apparater, som kan
udvikle elektromagnetiske felter.
• Senderen er placeret på et metalinstrument.
• Et område der vender mod en vejbane.
• Der er støj eller interferenssignaler i omgivelserne
pga. radioanlæg i lastbiler o.lign.
• Der er støj eller interferenssignaler i omgivelserne
som følge af trådløse kommunikationssystemer
installeret langs vejbaner.
Omtrentligt antal
brugstimer*1
30 minutter*3
10 timer*3
2
Sæt de medfølgende genopladelige
nikkelhydridbatterier i batterirummet, så
3-polerne på batterierne passer til
3-mærkerne i rummet.
Brug ikke andre genopladelige batterier end de
medfølgende.
Tørbatterier (størrelse AAA), som fås i almindelig
handel, kan også bruges til at strømforsyne
hovedtelefonerne. Isæt batterierne på samme måde
som beskrevet i trin 1 til 3 i “Opladning af de
medfølgende genopladelige batterier”.
Når der er isat tørbatterier, bliver batteriopladefunktionen ikke aktiveret.
INPUT CHARGE
Til en
lysnetstikkontakt
Lysnetadapter
(medfølger)
Bemærkninger
• Brug kun den medfølgende lysnetadapter. Brug ikke
en anden lysnetadapter.
Stikkets polaritet
• Når senderen er placeret på eller nær et tv, kan det
opfange støj. I så fald skal senderen placeres på
afstand af tv’et.
• Hvis det tilsluttede udstyr har funktionen AVLS
(Automatic Volume Limiter System), skal du sørge
for at slå funktion fra, når senderen bruges. Ellers er
du nødt til at skrue op for lydstyrken på
hovedtelefonerne, og det kan forårsage støj.
• Hvis der høres en hvæsende lyd, skal du gå tættere
på senderen.
• Du kan høre støj, når du afbryder lysnetadapteren
fra senderen, inden du slukker hovedtelefonerne.
Senderens effektive
områder
Den optimale afstand er op til ca. 100 m uden at
systemet opfanger nogen interferens. Afstanden kan
dog variere alt efter omgivelser og miljø. Hvis
systemet opfanger støj, mens du bruger det inden for
ovenfor nævnte afstand, skal du mindske afstanden
mellem sender-enheden og hovedtelefonerne eller
vælge en anden kanal.
Bemærkninger
• Når du bruger hovedtelefonerne inden for
senderens effektive områder, kan senderen
anbringes i en hvilken som helst retning fra lytteren.
• Selv inden for signal-modtageområdet, er der nogle
steder (“døde zoner”), hvor radiofrekvenssignalet
ikke kan modtages. Disse egenskaber er en naturlig
del af radiofrekvenssignaler, og skyldes ikke en
funktionsfejl. Ved at flytte senderen let, kan den
“døde zones” placering ændres.
N Betjening af systemet
Udskiftning af puderne
Lytte til et program
For at mindske risikoen for høreskade skal du først
skrue ned for lydstyrken.
Puderne kan udskiftes. Hvis puderne bliver beskidte
eller slidte, skal de udskiftes som afbildet nedenfor.
Puderne fås ikke i almindelig handel. Puder til
udskiftning kan bestilles hos den forhandler, hvor du
købte systemet, eller hos den nærmeste Sonyforhandler.
1
1
Inden du lytter
Tænd det lyd/video-udstyr, der er tilsluttet
senderen.
Hvis senderen er tilsluttet hovedtelefonstikket,
skal du indstille lydstyrke-kontrolknappen på
lydkildeudstyret så højt som muligt, men ikke så
højt, at lydsignalet bliver forvrænget.
Omtrentligt antal timer*1
28 hours*2
*1 ved 1 kHz, 1 mW+1 mW udgang
*2 Tiden angivet ovenfor kan variere, afhængigt af
temperaturen eller brugsforholdene.
Senderen begynder automatisk at sende
radiofrekvenssignaler, når den registrerer et lydsignal
fra det tilsluttede udstyr.
Hvis den ikke registrerer et lydsignal i mere end
ca. 4 minutter, holder senderen op med at sende
radiofrekvenssignaler, og strøm-indikatoren slukkes.
Når senderen modtager et lydsignal igen, begynder
den at sende radiofrekvenssignalerne, og strømindikatoren lyser grøn igen.
Hvis lydsignalet er meget svagt, sender senderen ikke
radiofrekvenssignaler. Hvis senderen er tilsluttet et
hovedtelefonstik, skal du sørge for, at lydstyrken på
det tilsluttede udstyr er indstillet på 5 – 6 eller højere.
Du kan ikke høre begyndelsen af lyden fra
hovedtelefonerne, indtil senderen begynder at sende
radiofrekvenssignalerne efter registrering af et
lydsignal.
Til DC IN 12V-stik
Batterilevetid
Batteri
Sony alkalisk batteri
LR03/AM-4(N)
Henvend dig til nærmeste Sony-forhandler, hvis du
har nogen spørgsmål eller problemer vedrørende
systemet, der ikke er dækket i denne vejledning.
Bemærkninger
DC IN 12V
Opladning og antal brugstimer
Omtrentligt antal
timer til opladning
1 time
16 timer*2
Stereoanlæg,
videobåndoptager
el.lign.
Tilslut den medfølgende lysnetadapter til
senderen.
1 2
CHANNEL
• Forbind ikke CHARGE-stikket til noget andet end
disse hovedtelefoner.
• Senderen holder automatisk op med at sende
radiofrekvenssignaler, mens batterierne oplades.
• Dette system er af sikkerhedshensyn udformet til
kun at oplade de medfølgende genopladelige
batterier af type BP-HP550. Bemærk, at andre typer
genopladelige batterier ikke kan oplades med dette
system.
• Hvis der er isat tørbatterier, kan de ikke oplades.
• Forsøg ikke at bruge de medfølgende BP-HP550
genopladelige batterier til andre komponenter. De
er kun beregnet til brug med dette system.
• Oplad ved en temperatur i omgivelserne på mellem
0 °C og 40 °C.
2CH
Sende radiofrekvenssignaler fra senderen
* “WALKMAN” og “WALKMAN”-logoet er
registrerede varemærker tilhørende Sony
Corporation.
2
1CH
Højre
kanal
(rød)
Til LINE
OUTeller REC
OUT-stik
WALKMAN*, TV,
etc.
Bemærkninger
Dette symbol på produktet eller på
dets emballage angiver, at produktet ikke må
behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet
indleveres til et indsamlingssted til genbrug af
elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sikre, at dette
produkt bortskaffes korrekt, hindres eventuelle
negative følger for miljø og mennesker, som ellers
kunne forårsages af forkert affaldsbehandling for
produktet. Genbrug af materialer bidrager til bevaring
af naturens ressourcer. For nærmere oplysninger om
genbrug af dette produkt kan du henvende dig til
dine lokale myndigheder, husholdningsaffaldsservice
eller den butik, hvor du købte produktet.
Hold lydstyrken på et moderat niveau, så du stadig
kan høre, hvad der sker rundt om dig, og vise hensyn
over for andre mennesker.
Venstre
kanal (hvid)
Hovedtelefoner
OFF
CHG
2
Tag den gamle pude af ved at trække den
ud af rillen på huset.
Luk låget til batterirummet.
Tryk på låget og drej det med uret med
håndfladen, så berøringsprikken på låget rettes
ind efter prikken på højre side af huset.
Sender
Hovedtelefoner
CHARGE-stik
Kontrollere den resterende batteristrøm
Slå kontakten på hovedtelefonernes venstre hus til
(ON), og kontroller strøm-indikatoren på venstre hus.
Batterierne er stadig driftsklar, når indikatoren lyser rød.
Oplad de genopladelige batterier eller isæt nye
tørbatterier, hvis strøm-indikatorlyset dæmpes,
blinker, eller hvis lyden bliver forvrænget eller der
kommer støj på lyden.
CHG
3
Vælg radiofrekvensen med CHANNELvælgerkontakten.
Fejlfinding
Ingen lyd/Dæmpet lyd
, Kontroller tilslutningen af lyd/video-udstyret
eller lysnetadapteren.
, Kontroller, at audio/video-udstyret er tændt.
, Skru op for lydstyrken på det tilsluttede audio/
video-udstyr, hvis senderen er tilsluttet
hovedtelefonstikket.
, Skift radiofrekvensen med CHANNELvælgerkontakten på senderen, og vælg derefter
den samme radiofrekvens med kontakten på
hovedtelefonernes højre hus.
, Lyddæmper-funktionen er aktiveret.
• Brug hovedtelefonerne tæt på senderen.
, Hovedtelefonernes strøm-indikatorlys slukkes,
dæmpes, blinker, eller lyden bliver forvrænget
eller der kommer støj på lyden.
• Oplad det genopladelige batteri, hvis det er
svagt, eller udskift alkaliske batterier med nye.
Hvis strøm-indikatoren stadig er slået fra efter
opladning af batteriet, skal hovedtelefonerne
bringes til en Sony-forhandler.
Forvrængning
, Hvis senderen er tilsluttet hovedtelefonstikket,
skal du skrue ned for lydstyrken på det
tilsluttede audio/video-udstyr.
, Skift radiofrekvensen med CHANNELvælgeren på senderen og kontakten på
hovedtelefonernes højre hus.
, Hovedtelefonernes strøm-indikatorlys slukkes,
dæmpes, blinker, eller lyden bliver forvrænget
eller der kommer støj på lyden.
• Oplad de genopladelige batterier, hvis de er
svage, eller udskift tørbatterier med nye. Hvis
strøm-indikatoren stadig er slået fra efter
opladning af batterierne, skal hovedtelefonerne
bringes til en Sony-forhandler.
Høj baggrundsstøj
, Gå tættere på senderen. Støjniveauet stiger,
desto længere væk du går fra senderen.
, Hvis senderen er tilsluttet hovedtelefonstikket,
skal du skrue op for lydstyrken på det
tilsluttede audio/video-udstyr.
, Skift radiofrekvensen med CHANNELvælgerkontakten på senderen, og vælg derefter
den samme radiofrekvens med kontakten på
hovedtelefonernes højre hus.
, Hovedtelefonernes strøm-indikatorlys slukkes,
dæmpes, blinker, eller lyden bliver forvrænget
eller der kommer støj på lyden.
• Oplad det genopladelige batteri, hvis det er
svagt, eller udskift alkaliske batterier med nye.
Hvis strøm-indikatoren stadig er slået fra efter
opladning af batteriet, skal hovedtelefonerne
bringes til en Sony-forhandler.
2
Sæt den nye pude på driver-enheden.
Hæng kanten af puden på en side af driverenhedens rillekant, og drej derefter kanten af
puden omkring driver-enheden i rillen som
afbildet nedenfor.
Når puden sidder godt fast i rillen, skal du justere
puden til lodret position.
CEK01da.p65
1
Black
∂ÏÏËÓÈο
ª∂ ∆∏¡ ¶∞ƒ√À™∞ ∏ Sony Corp. ¢∏§ø¡∂π √∆π H
™À™∫∂À∏ ™Àªª√ƒºø¡∂∆∞𠶃√™ ∆π™
√À™πø¢∂π™ ∞¶∞π∆∏™∂π™ ∫∞π ∆π™ §√π¶∂™
™Ã∂∆π∫∂™ ¢π∞∆∞•∂π™ ∆∏™ √¢∏°π∞™ 1999/5/∂∫.
°È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ, ·Ú·Î·Ïԇ̠ӷ
ÂÈÛÎÂÊı›Ù ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋
‰È‡ı˘ÓÛË (URL): http://www.compliance.sony.de/
Français
Par la présente, Sony Corp. déclare que cet appareil
est conforme aux exigences essentielles et aux autres
dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Pour de plus amples informations, veuillez vous
reporter à l’URL suivante :
http://www.compliance.sony.de/
Deutsch
Hiermit erklärt die Sony Corporation, dass sich dieses
Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen und den anderen relevanten
Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Erläuterungen dazu finden Sie unter folgendem URL:
http://www.compliance.sony.de/
Español
Por medio de la presente, Sony Corp. declara que el
equipo cumple con los requisitos esenciales y
cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles
de la Directiva 1999/5/CE.
Para obtener más información, visite la dirección URL
siguiente:
http://www.compliance.sony.de/
Nederlands
Hierbij verklaart Sony Corp. dat dit toestel in
overeenstemming is met de essentiële eisen en de
andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Ga naar de volgende URL voor meer informatie:
http://www.compliance.sony.de/
Italiano
Con la presente Sony Corp. dichiara che questo
apparecchio è conforme ai requisiti essenziali ed alle
altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva
1999/5/CE.
Per ulteriori informazioni, accedere al seguente
indirizzo URL:
http://www.compliance.sony.de/
Português
A Sony Corp., declara que este equipamento está
conforme com os requisitos essenciais e outras
provisões da directiva 1999/5/CE.
Para saber mais pormenores, aceda ao seguinte URL :
http://www.compliance.sony.de/
Sender TMR-RF800R
Strømkilde
12 V jævnstrøm: medfølgende
lysnetadapter
Lydindgang Stereo-ministik
Mål
Ca. 105 × 135 × 105 mm (b/h/d)
Vægt
Ca. 115 g
Mærket strømforbrug
5W
Hovedtelefoner MDR-RF800R
Strømkilde
1 2
CHANNEL
Norsk
Herved erklærer Sony Corp.at dette utstyret er i
overensstemmelse med vesentlige krav og andre
relevante bestemmelser som fremgår av direktiv
1999/5/EC.
Gå til denne URL-en for mer informasjon:
http://www.compliance.sony.de/
Bærefrekvens 863.52 MHz, 864.52 MHz
Kanal
Kanal 1, Kanal 2
Modulation
FM stereo
Frekvensreaktion
20 – 20,000 Hz
Bemærk
De genopladelige nikkelhydridbatterier bør udskiftes
med nye, når de kun holder halvdelen af den
forventede tid efter en korrekt genopladning. De
genopladelige batterier af type BP-HP550 fås ikke i
almindelig handel. Du kan bestille batterierne fra den
forretning, hvor du købte dette system, eller hos den
nærmeste Sony-forhandler.
Suomi
Sony Corp. vakuuttaa täten, että tämä laite on
direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä
koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Lisätietoja on seuraavassa Web-sivustossa:
http://www.compliance.sony.de/
Generelt
Bemærkninger om batterier
• Du må ikke oplade et tørbatteri.
• Bær ikke et tørbatteri sammen med mønter eller
andre metalgenstande. Der kan udvikles varme,
hvis batteriets positive og negative poler utilsigtet
kommer i kontakt med metalgenstande.
• Hvis du ikke skal bruge optageren i længere tid,
skal du tage batterierne ud for at undgå
beskadigelse fra utætheder og tæring.
Husk at tage hovedtelefonerne og senderen med til
Sony-forhandleren, når du har brug for reparationsarbejde.
Dansk
Undertegnede, Sony Corp., erklærer herved, at
følgende udstyr overholder de væsentlige krav og
øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Yderligere oplysninger findes på
http://www.compliance.sony.de/
Specifikationer
Afbryd CHARGE-stikket fra
hovedtelefonerne.
Senderens strøm-indikator lyser grøn.
3
Undgå at bruge hovedtelefonerne ved høj lydstyrke.
Hørespecialister fraråder at afspille ved vedvarende,
høj lydstyrke i længere tid ad gangen. Hvis du får
ringen for ørerne, skal du skrue ned for lydstyrken
eller helt undgå at bruge hovedtelefonerne.
Vis hensyn over for andre
VOLUME
CHARGE-stik
Kassering af gammelt elektrisk
og elektronisk udstyr
(gældende i EU og andre
europæiske lande med
separate indsamlingssystemer).
Skru lydstyrken op til et moderat niveau med
VOLUME-kontrolknappen på venstre hus.
Unimatch-stikledning
(medfølger)
• Lysnetadapter (1)
Yderligere oplysninger findes på
http://www.compliance.sony.de/
Indstil kanalen til senderens kanal med
kontakten på hovedtelefonernes højre hus.
Sender
Hvis antennedækslet løsnes fra senderen, skal
dækslet sættes på senderen igen.
Undertegnede, Sony Corp., erklærer herved, at
følgende udstyr overholder de væsentlige krav og
øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Sådan mindskes risikoen for at beskadige
hørelsen
Til INPUT-stik
Bemærk
Installer ikke enheden på et indelukket sted, f.eks.
en bogreol eller et indbygget skab.
ON POWER
DC IN 12V
Strøm-indikatoren på senderen lyser rød.
Opladning tager ca. 16 timer, og derefter slukkes
oplade-indikatoren.
Betjeningsvejledning
For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød
må der ikke anbringes væskefyldte genstande, f.eks.
vaser, på enheden.
For at undgå elektrisk stød, må kabinettet ikke åbnes.
Overlad alt reparationsarbejde til fagkyndige.
Tilslut lysnetadapteren til en let tilgængelig
lysnetstikkontakt. Hvis du bemærker noget unormalt
ved lysnetadapteren, skal du straks afbryde den fra
lysnetstikkontakten.
OFF
CHG
INPUT CHARGE
• Hvis du ikke skal bruge senderen i længere tid, skal
du afbryde lysnetadapteren fra lysnetstikket ved at
holde om stikket. Træk ikke i ledningen.
• Brug ikke det trådløse stereo-hovedtelefonsystem på
steder, der er udsat for direkte sollys, varme eller
fugt.
Svenska
Härmed intygar Sony Corp. att detta högtalarsystem
står i överensstämmelse med de väsentliga
egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser
som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Mer information finns på webbadressen:
http://www.compliance.sony.de/
Vægt
Medfølgende genopladelige nikkelmetalhydridbatterier BP-HP550 eller
(størrelse AAA) tørbatterier, der fås i
almindelig handel
Ca. 220 g inkl. batterier
Design og specifikationer kan ændres uden
forudgående varsel.
06-11-02, 15.47
MDR-RF800RK_CEK [GB] 2-684-424-11(1)
Download PDF

advertising