Sony | MDR-RF840RK | Sony MDR-RF840RK Betjeningsvejledning

5
N Klargøring
Pakke ud
Kontroller, at du har følgende:
Stil hovedtelefonerne på senderen, så
senderens POWER/CHG-indikator lyser rød.
Batterilevetid
Placer hovedtelefonerne på senderen, så pilene
passer til hinanden. Hvis hovedtelefonerne ikke
placeres korrekt, oplades de ikke.
Opladning tager ca. 16 timer, og herefter slukkes
POWER/CHG-indikatoren.
Model
MDR-RF840RK
MDR-RF860RK
• Hovedtelefonerne (1)
Hovedtelefoner
L
Trådløst stereo hovedtelefonsystem
R
(Ved brug af Sony alkalibatterier LR03/AM-4(N))
*1 ved 1 kHz, 1 mW+1 mW udgang
*2 Tiden angivet ovenfor kan variere, afhængigt af
temperaturen eller brugsforholdene.
Betjeningsvejledning
Om systemets opladningsmetode
Dette system anvender en kontaktfri oplademetode
med elektromagnetisk induktion, som ikke kræver
nogen tilslutninger.
Bemærkninger
• Unimatch-stikadapter (1) (stereo-ministik y stereophone-stik)
Bemærkninger om batterier
• Læg ikke metalgenstande (mønter, klips el.lign.) nær
senderens opladningspunkt. Senderen og metallet
kan blive varme, og det er farligt.
Bemærk
Det genopladelige nikkel-metalhydridbatteri bør
udskiftes med et nyt, når det kun holder halvdelen af
den forventede tid efter en korrekt genopladning. Det
genopladelige batteri af type BP-HP550-11 fås ikke i
almindelig handel. Du kan bestille batteriet fra den
forretning, hvor du købte dette system, eller hos den
nærmeste Sony-forhandler.
Klargøring af senderen
1 Tilslut senderen til audio/video-udstyret.
• Genopladeligt nikkelhydridbatteri BP-HP550-11 (1)
• Læg ikke genstande, der er modtagelige for
magnetisme (hævekort, disketter med magnetisk
kodning el.lign.) nær systemet. Hvis de udsættes for
senderens elektromagnetiske felt, kan de blive
ubrugelige.
L
MDR-RF840RK
MDR-RF860RK
Oplade det medfølgende
genopladelige batteri
Det medfølgende genopladelige nikkelmetalhydridbatteri oplades ikke fra første gang, du
bruger det. Sørg for at oplade det inden brug.
Placer hovedtelefonerne på senderen for at oplade dem.
1
Tryk på PUSH-knappen på venstre hus for at
åbne låget til batterirummet.
Låget til batterirummet løsnes.
ADVARSEL
Velkommen!
For at mindske risikoen for brand eller
elektrisk stød må enheden ikke udsættes
for regn eller fugt.
Tillykke med dit køb af Sony trådløst stereohovedtelefonsystem MDR-RF840RK/RF860RK. Læs
denne vejledning grundigt, inden du tager enheden i
brug, og gem vejledningen til fremtidig brug.
Nogle af funktionerne er:
• Den kompakte sender gør det enkelt at oplade ved
en kontaktfri oplademetode med elektromagnetisk
induktion, som ikke kræver nogen tilslutninger.
Hovedtelefonbatteriet oplades ved at sætte
hovedtelefonerne på senderen.
• Den automatiske tænd/sluk-funktion på
hovedtelefonerne sparer batteristrøm.
• Støjreduktionssystemet gengiver en klar lyd med
minimal transmissionsstøj. (Kun MDR-RF860RK)
• Med det trådløse system kan du lytte til et program
uafhængigt af de begrænsninger, som en ledning
giver
• Hi-Fi lydgengivelse
• Nem tilslutning til TV og Hi-Fi-udstyr
• Modtageområde på op til 100 meter
• Lydstyrke-kontrolfunktionen på hovedtelefonerne.
• Komfortabel øreomsluttende hovedtelefon med
selvregulerende hovedbøjle.
For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød
må der ikke anbringes væskefyldte genstande, f.eks.
vaser, på enheden.
For at undgå elektrisk stød, må kabinettet ikke åbnes.
Overlad alt reparationsarbejde til fagkyndige.
Tilslut lysnetadapteren til en let tilgængelig
lysnetstikkontakt. Hvis du bemærker noget unormalt
ved lysnetadapteren, skal du straks afbryde den fra
lysnetstikkontakten.
Monter ikke apparatet et indelukket sted, som f.eks. et
bogskab eller et indbygget skab.
Udsæt ikke batteriet for kraftig varme som f.eks.
direkte sollys, ild el.lign.
Sony Corp. erklærer herved, at dette udstyr
overholder de væsentlige krav og andre relevante
bestemmelser i Direktiv 1999/5/EF.
For nærmere oplysninger kan du besøge webstedet:
http://www.compliance.sony.de/
Kassering af gammelt
elektrisk og elektronisk
udstyr (gældende i EU og
andre europæiske lande med
separate
indsamlingssystemer).
Dette symbol på produktet eller på dets emballage
angiver, at produktet ikke må behandles som
husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres til et
indsamlingssted for genbrug af elektrisk og
elektronisk udstyr. Ved at sikre, at dette produkt
bortskaffes korrekt, hindres eventuelle negative følger
for miljø og mennesker, som ellers kunne forårsages af
forkert affaldsbehandling for produktet. Genbrug af
materialer bidrager til bevaring af naturens
ressourcer. For nærmere oplysninger om genbrug af
dette produkt kan du henvende dig til dine lokale
myndigheder, husholdningsaffaldsservice eller den
butik, hvor du købte produktet.
PUSH-knap
(tryk)
2
Brug ikke et andet genopladeligt batteri end det
medfølgende.
Luk låget til batterirummet.
1Sæt tappen ind i hullet øverst til venstre.
2Luk låget, så det klikker på plads.
Bemærkninger om
modtagekvalitet
L
1
Vælg en af tilslutningerne nedenfor afhængigt af
stiktypen:
A Sådan tilsluttes til et hovedtelefonstik
Sender
VOLUMEkontrolknap
(lydstyrke)
Til en
lysnetstikkontakt
Stikkets polaritet
• Når senderen er placeret på eller nær et tv, kan det
opfange støj. I så fald skal senderen placeres på
afstand af tv’et.
• Hvis det tilsluttede udstyr har funktionen AVLS
(Automatic Volume Limiter System), skal du sørge
for at slå funktion fra, når senderen bruges. Ellers er
du nødt til at skrue op for lydstyrken på
hovedtelefonerne, og det kan forårsage støj.
N Betjening af systemet
4
Tilslut den medfølgende lysnetadapter til
senderen.
1 2 3
CHANNEL
For at mindske risikoen for høreskade skal du først
skrue ned for lydstyrken.
Til DC IN
12V-stik
R
A
L INPUT
B
Sender
Til en
lysnetstikkontakt
Lysnetadapter
(medfølger)
Træk ikke den selvjusterende bøjle op, når du ikke
bruger hovedtelefonerne; ellers forbruges der
batteristrøm.
Tænd det audio/video-udstyr, der er
tilsluttet senderen.
Selvjusterende
bøjle
Hvis senderen er tilsluttet hovedtelefonstikket,
skal du indstille lydstyrke-kontrolknappen på
lydkildeudstyret så højt som muligt, men ikke så
højt, at lydsignalet bliver forvrænget.
R
A
L INPUT
Venstre kanal
(hvid)
Hovedtelefoner
Støjreduktionsproces (kun MDR-RF860RK)
Sender-enheden komprimerer lydsignalet og
omformer det til radiofrekvenssignal. Hovedtelefonenheden omformer det modtagne radiofrekvenssignal
til et lydsignal og dekomprimerer det.
Denne proces reducerer støj, der opfanges under
transmission.
Tilslutningsledning
(medfølger)
Sender
Når senderens POWER/CHG-indikator ikke
lyser rød
Sådan genoplades hovedtelefonbatteriet
efter brug
Placer hovedtelefonerne på senderen efter brug. Da
den indbyggede timer registrerer, når opladning er
gennemført, er det ikke nødvendigt at tage
hovedtelefonerne af senderen efter opladning.
3
Unimatchstikadapter
(medfølger)
Til
hovedtelefonstik
(stereo-ministik)
Til
hovedtelefonstik
(stereo-phonestik)
B Sådan tilsluttes til LINE OUT eller REC OUT
• Senderen holder automatisk op med at sende
radiofrekvenssignaler, mens batteriet oplades.
• Dette system er af sikkerhedshensyn udformet til
kun at oplade det medfølgende genopladelige
batteri af type BP-HP550-11. Bemærk, at andre typer
genopladelige batterier ikke kan oplades med dette
system.
• Hvis der er isat tørbatterier, kan de ikke oplades.
• Forsøg ikke at bruge det medfølgende BP-HP550-11
genopladelige batteri til andre komponenter. Det er
kun beregnet til brug med dette system.
• Oplad ved en temperatur i omgivelserne på mellem
0 °C og 40 °C.
4
Til INPUT Bstik
1 2 3
CHANNEL
R
A
L INPUT
Tag hovedtelefonerne på.
Når du tager hovedtelefonerne på, slås strømmen
på hovedtelefonerne automatisk til. POWERindikatoren på det højre hus lyser rød.
Sørg for at sætte højre hus R på højre øre, og
venstre hus L på venstre øre.
Bær hovedtelefonerne lodret på dit hoved, så den
automatiske tændefunktion aktiveres korrekt.
Sender
1 time
16 timer*2
60 minutter*
18 timer*3
40 minutter*
14 timer*3
2
Sæt den nye pude på driver-enheden.
Hæng kanten af puden på en side af driverenhedens rillekant, og drej derefter kanten af
puden omkring driver-enheden i rillen som
afbildet nedenfor.
Når puden sidder godt fast i rillen, skal du justere
puden til lodret position.
N Yderligere oplysninger
Forsigtighedsregler
• Hvis du ikke skal bruge senderen i længere tid, skal
du afbryde lysnetadapteren fra lysnetstikket ved at
holde om stikket. Træk ikke i ledningen.
• Lad ikke det trådløse stereo-hovedtelefonsystem
ligge på et sted, der er udsat for direkte sollys,
varme eller fugt.
B
DC IN 12V
Sådan mindskes risikoen for at beskadige
hørelsen
Undgå at bruge hovedtelefonerne ved høj lydstyrke.
Hørespecialister fraråder at afspille ved vedvarende,
høj lydstyrke i længere tid ad gangen. Hvis du får
ringen for ørerne, skal du skrue ned for lydstyrken
eller helt undgå at bruge hovedtelefonerne.
Vis hensyn over for andre
RF transmission
2
compression
output signal
34
decompression
noise level (low)
Henvend dig til nærmeste Sony-forhandler, hvis du
har nogen spørgsmål eller problemer vedrørende
systemet, der ikke er dækket i denne vejledning.
5
1 Sender-enheden komprimerer lydsignalets
dynamiske område og omformer det derefter til
radiofrekvenssignal.
2 Der kan forekomme støj pga. transmission over
lang afstand o.lign.
3 Hovedtelefon-enheden omformer
radiofrekvenssignalet til et lydsignal.
4 Der kan forekomme støj under omformningen.
5 Dekompression af lydsignalets dynamiske område
reducerer støjniveauet og forbedrer
signalstøjforholdet.
Senderens effektive
områder
Svenska
, Kontroller tilslutningen af audio/videoudstyret eller lysnetadapteren.
, Kontroller, at audio/video-udstyret er tændt.
, Skru op for lydstyrken på det tilsluttede audio/
video-udstyr, hvis senderen er tilsluttet
hovedtelefonstikket.
, Skift radiofrekvensen med CHANNELvælgerkontakten (kanal) på senderen, og indstil
derefter på den samme radiofrekvens med
TUNING-vælgeren (eller TUNING-knappen)
på hovedtelefonernes højre hus.
, Lyddæmper-funktionen er aktiveret.
• Brug hovedtelefonerne tæt på senderen.
, Hovedtelefonernes POWER-indikatorlys
(strøm) slukkes, dæmpes, blinker, eller lyden
bliver forvrænget eller der kommer støj på
lyden.
• Oplad det genopladelige batteri, hvis det er
svagt, eller udskift alkaliske batterier med
nye. Hvis POWER-indikatoren stadig er slået
fra efter opladning af batteriet, skal
hovedtelefonerne bringes til en Sonyforhandler.
Forvrængning
, Hvis senderen er tilsluttet hovedtelefonstikket,
skal du skrue ned for lydstyrken på det
tilsluttede audio/video-udstyr.
, Skift radiofrekvensen med CHANNELvælgerkontakten (kanal) på senderen, og indstil
derefter på den samme radiofrekvens med
TUNING-vælgeren (eller TUNING-knappen)
på hovedtelefonernes højre hus.
, Hovedtelefonernes POWER-indikatorlys
slukkes, dæmpes, blinker, eller lyden bliver
forvrænget eller der kommer støj på lyden.
• Oplad det genopladelige batteri, hvis det er
svagt, eller udskift alkaliske batterier med
nye. Hvis POWER-indikatoren stadig er slået
fra efter opladning af batteriet, skal
hovedtelefonerne bringes til en Sonyforhandler.
Høj baggrundsstøj
, Gå tættere på senderen. Støjniveauet stiger,
desto længere væk du går fra senderen.
, Hvis senderen er tilsluttet hovedtelefonstikket,
skal du skrue op for lydstyrken på det
tilsluttede audio/video-udstyr.
, Skift radiofrekvensen med CHANNELvælgerkontakten (kanal) på senderen, og indstil
derefter på den samme radiofrekvens med
TUNING-vælgeren (eller TUNING-knappen)
på hovedtelefonernes højre hus.
, Hovedtelefonernes POWER-indikatorlys
slukkes, dæmpes, blinker, eller lyden bliver
forvrænget eller der kommer støj på lyden.
• Oplad det genopladelige batteri, hvis det er
svagt, eller udskift alkaliske batterier med
nye. Hvis POWER-indikatoren stadig er slået
fra efter opladning af batteriet, skal
hovedtelefonerne bringes til en Sonyforhandler.
Hold lydstyrken på et moderat niveau, så du stadig
kan høre, hvad der sker rundt om dig, og vise hensyn
over for andre mennesker.
Headphones unit
input signal
Husk at tage hovedtelefonerne og senderen med til
Sony-forhandleren, når du har brug for
reparationsarbejde.
Härmed intygar Sony Corp. att denna utrustning står
I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav
och övriga relevanta bestämmelser som framgår av
direktiv 1999/5/EG. För ytterligare information gå in
på följande hemsida:
http://www.compliance.sony.de/
Dansk
Undertegnede, Sony Corp. erklærer herved, at
følgende udstyr overholder de væsentlige krav og
øvrige relevante krav i Direktiv 1999/5/EF. For
yderligere information gå ind på følgende
hjemmeside: http://www.compliance.sony.de/
Suomi
Sony Corp. vakuuttaa täten että tämä laite on
direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä
koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Halutessasi lisätietoja käy osoitteessa:
http://www.compliance.sony.de/
Norsk
Sony Corp. erklærer herved at utstyret er i samsvar
med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i
direktiv 1999/5/EF. Gå til denne URL-en for mer
informasjon: http://www.compliance.sony.de/
∂ÏÏËÓÈο
ªÂ ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Ë Sony Corp. ¢ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ·˘Ùfi˜ Ô
ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ Û˘ÌÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÚÔ˜ Ù˘ Ô˘ÛÈÒ‰ÂȘ
··ÈÙ‹ÛÂȘ Î·È Ù˘ ÏÔÈ¤˜ Û¯ÂÙÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ù˘
Ô‰ËÁ›·˜ 1999/5/EK. °È· ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ·Ú·Î·ÏÔ‡ÌÂ
fiˆ˜ ÂϤÁÍÂÙ ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË ÛÂÏ›‰· ÙÔ˘
‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘:
http://www.compliance.sony.de/
Français
Par la présente, Sony Corp. déclare que ce type
d’appareil est conforme aux exigences essentielles et
aux autres dispositions pertinentes de la directive
1999/5/CE. Pour toute information complémentaire,
veuillez consultez l’URL suivante :
http://www.compliance.sony.de/
Deutsch
Hiermit erklärt Sony Corp., dass sich dieses Gerät in
Übereinstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen und den anderen relevanten
Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Weitere Informationen erhältlich unter:
http://www.compliance.sony.de/
Español
Por medio de la presente, Sony Corp. declara que el
equipo cumple con los requisitos esenciales y
cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles
de la Directiva 1999/5/CE. Para mayor información,
por favor consulte el siguiente URL:
http://www.compliance.sony.de/
Nederlands
Tekniske data
Generelt
Bærefrekvens
863,52 MHz, 864,02 MHz, 864,52 MHz
Kanal
Kanal 1, Kanal 2, Kanal 3
Modulation
FM stereo
Frekvensreaktion
MDR-RF840R: 20 – 20.000 Hz
MDR-RF860R: 10 – 22.000 Hz
Sender TMR-RF840R, RF860R
Strømkilde
12 V jævnstrøm: medfølgende
lysnetadapter
Lydindgang Phono-stik, stereo-ministik
Mål
Ca. 216 × 105 × 96 mm (b/h/d)
Vægt
Ca. 220 g
Mærket strømforbrug
3W
Hovedtelefoner MDR-RF840R, RF860R
Strømkilde
Den optimale afstand er op til ca. 100 m uden at
systemet opfanger nogen interferens. Afstanden kan
dog variere alt efter omgivelser og miljø. Hvis
systemet opfanger støj, mens du bruger det inden for
ovenfor nævnte afstand, skal du mindske afstanden
mellem sender-enheden og hovedtelefonerne eller
vælge en anden kanal.
Vægt
Hierbij verklaart Sony Corp. dat dit apparaat in
overeenstemming is met de essentiële eisen en de
andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Nadere informatie kunt u vinden op:
http://www.compliance.sony.de/
Italiano
Con la presente Sony Corp. dichiara che questo
apparecchio è conforme ai requisiti essenziali ed alle
altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva
1999/5/CE. Per ulteriori dettagli, si prega di
consultare il seguente URL:
http://www.compliance.sony.de/
Português
A Sony Corp. declara que este equipamento está
conforme com os requisitos essenciais e outras
provisões da Directiva 1999/5/CE. Para mais
informações, por favor consulte a seguinte URL:
http://www.compliance.sony.de/
Medfølgende genopladeligt nikkelmetalhydridbatteri BP-HP550-11 eller
(størrelse AAA) tørbatterier, der fås i
almindelig handel
Ca. 300 g inkl. batteri
Design og tekniske data kan ændres uden
forudgående meddelelse herom.
Bemærkninger
Omtrentligt antal Omtrentlig brugstid*1
timer
til opladning*1
MDR-RF840RK MDR-RF860RK
3
Transmitter unit
1
Vælg radiofrekvensen med CHANNELvælgerkontakten (kanal).
1 2 3
CHANNEL
WALKMAN*,
TV, el.lign.
Tag den gamle pude af ved at trække den
ud af rillen på huset.
Bemærkninger om hovedtelefoner
• Hvis der høres en hvæsende lyd, skal du gå tættere
på senderen.
• Du kan høre støj, når du afbryder lysnetadapteren
fra senderen, inden du slukker hovedtelefonerne.
B
Sender
Kontroller, om højre og venstre hovedtelefon sidder
korrekt på senderen. Tag hovedtelefonerne af og sæt
dem på senderen igen, så POWER/CHG-indikatoren
lyser rød.
1
Tag hovedtelefonerne af senderen.
DC IN 12V
Højre kanal
(rød)
Magnetiske
kraftlinjer
3
*1 ved 1 kHz, 1 mW+1 mW udgang
*2 timer krævet til fuld opladning af et tomt batteri
*3 tiden angivet ovenfor kan variere, afhængigt af
temperaturen eller brugsforholdene.
DC IN 12V
Senderen begynder automatisk at sende
radiofrekvenssignaler, når den registrerer et lydsignal
fra det tilsluttede udstyr.
Hvis den ikke registrerer et lydsignal i mere end ca. 4
minutter, holder senderen op med at sende
radiofrekvenssignaler, og POWER/CHG-indikatoren
slukkes.
Når senderen modtager et lydsignal igen, begynder
den at sende radiofrekvenssignalerne, og POWER/
CHG-indikatoren lyser grøn igen.
Hvis lydsignalet er meget svagt, sender senderen ikke
radiofrekvenssignaler. Hvis senderen er tilsluttet et
hovedtelefonstik, skal du sørge for, at lydstyrken på
det tilsluttede udstyr er indstillet på 5 – 6 eller højere.
Du kan ikke høre begyndelsen af lyden fra
hovedtelefonerne, indtil senderen begynder at sende
radiofrekvenssignalerne efter registrering af et
lydsignal.
Bemærkninger
1 2 3
CHANNEL
Ingen lyd/Dæmpet lyd
TUNING
Senderens POWER/CHG-indikator lyser grøn.
Genopladeligt
batteri
Puderne kan udskiftes. Hvis puderne bliver beskidte
eller slidte, skal de udskiftes som afbildet nedenfor.
Puderne fås ikke i almindelig handel. Puder til
udskiftning kan bestilles hos den forhandler, hvor du
købte systemet, eller hos den nærmeste Sonyforhandler.
Hovedtelefonerne slukkes automatisk, når
du tager dem af
— Automatisk tænd/sluk-funktion
Inden du lytter
2
Fejlsøgning
Sende radiofrekvenssignaler fra senderen
Opladning og antal brugstimer
2
TUNINGknap
(indstilling)
VOLUME
• Brug kun den medfølgende lysnetadapter. Brug ikke
en anden lysnetadapter.
1
Udskiftning af puderne
R
Sender
Bemærkninger
Til INPUT A-stik
Hovedtelefoner
Bemærkninger
3
Dette system anvender meget højfrekvente signaler på
800 MHz-båndet, så modtagekvaliteten kan forringes
pga. omgivelserne. I følgende eksempler omtales
forhold, der kan mindske modtageområdet eller
forårsage interferens.
• Inden i en bygning med mure konstrueret af
stålbjælker.
• Et område med mange arkivskabe el.lign. af stål.
• Et område med mange elektriske apparater, som kan
udvikle elektromagnetiske felter.
• Senderen er placeret på et metalinstrument.
• Et område der vender mod en vejbane.
• Der er støj eller interferenssignaler i omgivelserne
pga. radioanlæg i lastbiler o.lign.
• Der er støj eller interferenssignaler i omgivelserne
som følge af trådløse kommunikationssystemer
installeret langs vejbaner.
Sæt det medfølgende genopladelige nikkelmetalhydridbatteri i batterirummet, så 3
polen på batteriet passer til 3 mærket i
rummet.
B
Lysnetadapter
(medfølger)
R
• Placer ikke en radio nær systemet. Der kan høres støj
fra radioen. I så fald skal radioens vinkel ændres,
eller den skal flyttes væk fra systemet, så der ikke
høres støj.
L
L INPUT
dynamic range
Sony Corporation Printed in Denmark
A
Lytte til et program
Opladningspunkt
http://www.sony-europe.com
R
DC IN 12V
Til DC IN
12V-stik
Træk den selvregulerende bøjle op, og kontroller
POWER-indikatoren på højre hus. Batteriet er stadig
driftsklart, når indikatoren lyser rød.
Oplad det genopladelige batteri eller isæt nye
tørbatterier, hvis POWER-indikatorlyset dæmpes,
blinker, eller hvis lyden bliver forvrænget eller
støjfyldt.
Sender
• Lysnetadapter (1)
• Tilslutningsledning (1) (phono-stik y stereoministik), 1 m
1 2 3
CHANNEL
Kontrollere den resterende batteristrøm
POWER/CHGindikator
(strøm/opladning)
B MDR-RF860RK
Tryk kortvarigt på TUNING-knappen for
automatisk indstilling af hovedtelefonerne. Hvis
du ikke modtager et klart lydsignal, skal du
trykke på den igen.
Når indstilling er gennemført, skal du skrue
lydstyrken op til et moderat niveau med
VOLUME-kontrolknappen på det højre hus.
Tilslut den medfølgende lysnetadapter til
senderen.
Omtrentligt antal timer*1
28 timer*2
22 timer*2
• Du må ikke oplade et tørbatteri.
• Bær ikke et tørbatteri sammen med mønter eller
andre metalgenstande. Der kan udvikles varme,
hvis batteriets positive og negative poler utilsigtet
kommer i kontakt med metalgenstande.
• Hvis du ikke skal bruge optageren i længere tid,
skal du tage batterierne ud for at undgå
beskadigelse fra utætheder og tæring.
• Senderen (1)
2
Brug af hovedtelefonerne med tørbatterier
(sælges særskilt)
Tørbatterier (størrelse AAA), som fås i almindelig
handel, kan også bruges til at strømforsyne
hovedtelefonerne. Isæt batterierne på samme måde
som beskrevet i trin 1 til 3 i “Oplade det medfølgende
genopladelige batteri”. Når der er isat tørbatterier,
bliver batterioplade-funktionen ikke aktiveret.
5
Tilslutningsledning
(medfølger)
Højre kanal
(rød)
Venstre
kanal (hvid)
Til LINE OUTeller REC OUTstik
Indstil kanalen til senderens kanal med
vælgeren (eller knappen) på
hovedtelefonernes højre hus.
A MDR-RF840RK Vælg kanalen til senderens
kanal med TUNING-vælgeren på
hovedtelefonernes højre hus.
Når indstilling er gennemført, skal du skrue
lydstyrken op til et moderat niveau med
VOLUME-kontrolknappen på det højre hus.
• Når du bruger hovedtelefonerne inden for
senderens effektive områder, kan senderen
anbringes i en hvilken som helst retning fra lytteren.
• Selv inden for signal-modtageområdet, er der nogle
steder (“døde zoner”), hvor radiofrekvenssignalet
ikke kan modtages. Disse egenskaber er en naturlig
del af radiofrekvenssignaler, og skyldes ikke en
funktionsfejl. Ved at flytte senderen let, kan den
“døde zones” placering ændres.
R
Stereoanlæg,
videobåndoptager
el.lign.
VOLUMEkontrolknap
(lydstyrke)
TUNINGvælger
(indstilling)
1 2 3
VOLUME
* “WALKMAN” og “WALKMAN”-logoet er
registrerede varemærker tilhørende Sony
Corporation.
GB01CEK_DA.p65
1
Black
18-08-02, 20.20
MDR-RF840RK,MDR-RF860RK_CEK [GB] 3-095-629-12(1)
Download PDF

advertising