Sony | BDP-S370 | Sony BDP-S370 Betjeningsvejledning

4-169-142-11(1)
Softwaren i denne afspiller kan blive opdateret i fremtiden. For nærmere oplysninger om
tilgængelige opdateringer kan du gå ind på: http://support.sony-europe.com/
z
Du kan finde gode råd, tips og oplysninger om Sonys produkter og tjenester ved at
gå ind på: www.sony-europe.com/myproduct/
Betjeningsvejledning
Blu-ray Disc™/DVD Player
BDP-S370/S373
4-169-142-11(1)
Trykt i Ungarn
© 2010 Sony Corporation
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\Dvd\MP02
S992\Layout\Da\020WAR.fm
master page=left
specdef20091006
010COV.book Page 2 Friday, January 15, 2010 2:19 PM
ADVARSEL
For at mindske risikoen for brand
eller elektrisk stød må enheden
ikke udsættes for regn eller fugt.
For at undgå elektrisk stød må
kabinettet ikke åbnes.
Reparationsarbejde må kun
udføres af fagfolk.
Lysnetledningen må kun udskiftes
af en autoriseret serviceforhandler.
Batterier må ikke udsættes for
kraftig varme, f.eks. sollys, åben
ild eller lignende.
ADVARSEL
Brug af optiske instrumenter
sammen med dette produkt øger
risikoen for øjenskader. Forsøg
ikke at skille kabinettet ad, da den
laserstråle, der er anvendt i Bluray/DVD-afspilleren, er skadelig
for øjnene.
Reparationsarbejde må kun
udføres af fagfolk.
Denne etiket sidder på den
laserbeskyttende afskærmning
inde i kabinettet.
Dette apparat er klassificeret som
et KLASSE 1 LASER-produkt.
KLASSE 1 LASERproduktmærket sidder på den
laserbeskyttende afskærmning
inde i kabinettet.
Oplysninger til kunder i
Storbritannien og Irland
Af hensyn til brugervenligheden
og sikkerheden er udstyret forsynet
med et stik, der overholder
BS1363.
Hvis det er nødvendigt at udskifte
sikringen i det medfølgende stik,
skal der bruges en sikring med det
samme amperetal som den
medfølgende, og som er godkendt
af ASTA eller BSI til BS1362
(dvs. med
- eller
-mærket).
Hvis det stik, der følger med
udstyret, har et aftageligt
sikringsdæksel, skal du sørge for at
fastgøre det, når du har skiftet
sikringen. Brug aldrig stikket uden
påsat sikringsdæksel. Kontakt
nærmeste Sony-servicecenter, hvis
du mister sikringsdækslet.
Kassering af gammelt
elektrisk og elektronisk
udstyr (gældende i EU og
andre europæiske lande
med separate
indsamlingssystemer).
Dette symbol på produktet eller på
dets emballage angiver, at
produktet ikke må behandles som
husholdningsaffald. Det skal i
stedet indleveres til et
indsamlingssted for genbrug af
elektrisk og elektronisk udstyr.
Ved at sikre, at dette produkt
bortskaffes korrekt, hindres
eventuelle negative følger for miljø
og mennesker, som ellers kunne
forårsages af forkert
affaldsbehandling for produktet.
Genbrug af materialer bidrager til
bevaring af naturens ressourcer.
For nærmere oplysninger om
genbrug af dette produkt kan du
henvende dig til dine lokale
myndigheder, renholdningsselskab
eller den butik, hvor du købte
produktet.
Bortskaffelse af udtjente
batterier (gældende i EU
og andre europæiske
lande med separate
indsamlingssystemer)
Dette symbol på batteriet eller på
emballagen angiver, at det batteri,
der leveres med produktet, ikke må
behandles som
husholdningsaffald.
På nogle batterier anvendes dette
symbol i kombination med et
kemisk symbol. De kemiske
symboler for kviksølv (Hg) eller
bly (Pb) tilføjes, hvis batteriet
indeholder mere end 0,0005 %
kviksølv eller 0,004 % bly.
Ved at sikre, at disse batterier
bortskaffes korrekt, hindres
eventuelle negative følger for miljø
og mennesker, som ellers kunne
forårsages af forkert
affaldsbehandling for batteriet.
Genbrug af materialerne bidrager
til bevaring af naturens ressourcer.
For produkter, der af hensyn til
sikkerhed, ydelse eller
dataintegritet kræver en permanent
tilslutning med et indbygget
batteri, må dette batteri kun
udskiftes af en kvalificeret
reparatør.
For at sikre, at batteriet bliver
behandlet korrekt, skal du ved
afslutningen af produktets levetid
indlevere det til et indsamlingssted
for genbrug af elektrisk og
elektronisk udstyr.
For alle andre batterier henvises til
afsnittet om, hvordan batteriet
fjernes sikkert fra produktet.
Indlever batteriet til et
indsamlingssted for genbrug af
udtjente batterier.
For nærmere oplysninger om
genbrug af dette produkt eller
batteri kan du henvende dig til dine
lokale myndigheder,
husholdningsaffaldsservice eller
den butik, hvor du købte produktet.
2
BDP-S370/S373
4-169-142-11(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\Dvd\MP02
S992\Layout\Da\020WAR.fm
master page=right
specdef20091006
010COV.book Page 3 Friday, January 15, 2010 2:19 PM
Producenten af dette produkt er
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan. Den autoriserede
repræsentant for EMC og
produktsikkerhed er Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Tyskland. For alle spørgsmål
vedrørende service og garanti
henvises der til adresserne i de
særskilte service- eller
garantidokumenter.
Forsigtighedsregler
• Denne enhed anvender
220 V–240 V vekselstrøm,
50 Hz/60 Hz. Kontroller, at
enhedens driftsspænding er den
samme som spændingen i din
lokale strømforsyning.
• For at undgå fare for brand eller
stød må der ikke anbringes
væskefyldte genstande, f.eks.
vaser, på enheden.
• Monter enheden, så
lysnetledningen straks kan
afbrydes fra stikkontakten i
tilfælde af vanskeligheder.
Bemærkninger om diskene
• Hold om diskens kanter, så
den ikke snavses til. Berør
ikke overfladen. Støv,
fingeraftryk eller ridser kan
forårsage funktionsfejl på
disken.
• Udsæt ikke disken for direkte
sollys eller varmekilder, f.eks.
ventilationskanaler, og
efterlad den ikke i en bil, der er
parkeret direkte i solen, da
temperaturen inde i bilen kan
blive meget høj.
• Opbevar disken i det
tilhørende etui efter afspilning.
• Rens disken med en
rengøringsklud. Aftør disken
fra midten og udad.
Forsigtighedsregler
Dette udstyr er blevet testet. Det
er i overensstemmelse med
grænserne, der er fastsat i
EMC-direktivet for et
tilslutningskabel på under
3 meter.
• Brug ikke opløsningsmidler,
f.eks. rensebenzin, fortynder,
almindelige disk/linserengøringsmidler eller
antistatisk spray beregnet til
vinyl-lp’er.
• Hvis du har trykt diskens
mærkat, skal den tørres før
afspilning.
• Brug ikke følgende diske.
– En linserenser.
– En disk, der ikke er af
standardform (f.eks. kort
eller hjerte).
– En disk med etiket eller
mærkat påsat.
– En disk hvor der er rester af
klæbemiddel fra
cellofantape eller en mærkat.
• Overfladen på
afspilningssiden må ikke
behandles for ridser.
Om placering
• Placer afspilleren på et sted
med tilstrækkelig ventilation
for at undgå overophedning af
afspilleren.
• Undlad at placere afspilleren
på en blød overflade, f.eks. et
tæppe, der kan blokere
ventilationsåbningerne.
• Monter ikke afspilleren på et
indelukket sted, f.eks. en
bogreol el. lign.
• Placer ikke afspilleren i
nærheden af varmekilder eller
på steder, hvor den udsættes
for direkte sol, meget støv eller
mekaniske stød.
• Placer ikke afspilleren
udendørs, i biler, på både eller
på andre fartøjer/køretøjer.
• Hvis afspilleren bringes
direkte fra kolde til varme
omgivelser eller placeres i et
meget fugtigt rum, kan der
dannes kondensvand på
linserne inde i afspilleren.
Hvis det sker, virker
afspilleren muligvis ikke
korrekt. Tag i så fald disken ud
og lad afspilleren stå tændt i
ca. en halv time, indtil fugten
er fordampet.
• Afspilleren må ikke monteres,
så den hælder. Den er kun
beregnet til vandret montering.
• Undlad at placere tunge eller
ustabile genstande på
afspilleren.
• Placer ikke andre genstande
end diske på diskskuffen. Det
kan forårsage skade på
afspilleren eller genstanden.
• Tag alle diske ud af
afspilleren, når du flytter den. I
modsat fald kan afspilleren
beskadiges.
• Når afspilleren flyttes, skal
lysnetledningen og alle andre
kabler afbrydes fra afspilleren.
,fortsættes
BDP-S370/S373
4-169-142-11(1)
3
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\Dvd\MP02
S992\Layout\Da\020WAR.fm
master page=left
specdef20091006
010COV.book Page 4 Friday, January 15, 2010 2:19 PM
Om strømkilder
• Afspilleren er ikke afbrudt fra
vekselstrømskilden (lysnettet),
så længe den er tilsluttet en
stikkontakt, heller ikke hvis
selve afspilleren er slukket.
• Afbryd afspilleren fra
stikkontakten, hvis du ikke
skal bruge den i længere tid.
Afbryd lysnetledningen ved at
tage fat om stikket. Træk
aldrig i selve ledningen.
• Bemærk følgende for at
forhindre, at lysnetledningen
beskadiges. Brug ikke
lysnetledningen, hvis den er
beskadiget, da det kan medføre
elektrisk stød eller brand.
– Lysnetledningen må ikke
komme i klemme mellem
afspilleren og væggen, en
hylde el. lign.
– Læg ikke noget tungt på
lysnetledningen, og træk
ikke i selve lysnetledningen.
Om tilslutning til HDMI
OUT-stikket
VIGTIG MEDDELELSE
Bemærk følgende, da forkert
håndtering kan beskadige HDMI
OUT-stikket og
tilslutningsstikket.
• Ret forsigtigt HDMI OUT
-stikket på afspillerens bagside
og HDMI-tilslutningsstikket
ind efter hinanden. Kontroller,
at deres form passer, og at
tilslutningsstikket ikke er
vendt om eller på skrå.
Forsigtig: Afspilleren kan
fastholde et stillvideobillede
eller skærmbillede på din tvskærm på ubestemt tid. Hvis
du lader stillvideobilledet
eller skærmbilledet stå på dit
tv i længere tid, risikerer du
at beskadige tv-skærmen
permanent. Plasma-tv’er og
projektions-tv’er er særligt
følsomme over for dette.
Henvend dig til nærmeste
Sony-forhandler, hvis du har
spørgsmål om eller problemer
med afspilleren.
Om justering af lydstyrken
Skru ikke op for lydstyrken, når
du lytter til en passage med et
meget lavt lydniveau eller uden
lydsignaler. I modsat fald kan
din hørelse eller højttalerne blive
beskadiget, når der afspilles en
passage med en meget høj
lydstyrke.
Om rengøring
Rengør kabinettet, panelet og
knapperne med en blød klud. Du
må ikke bruge skuresvamp,
skurepulver eller
opløsningsmidler, f.eks. sprit
eller rensebenzin.
• Sørg for at afbryde HDMI
-kablet, når afspilleren flyttes.
• Når du tilslutter eller afbryder,
må du ikke skrue HDMI
-stikket i eller dreje det.
Om rengøring af diske,
disk/linse-rensere
Brug ikke rensediske eller
disk/linse-rensere (af flydende
eller spraytype). De kan
forårsage funktionsfejl.
Om udskiftning af dele
Hvis afspilleren repareres, kan
reparerede dele indsamles til
genudnyttelse eller genbrug.
4
BDP-S370/S373
4-169-142-11(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\Dvd\MP02
S992\Layout\Da\010COVTOC.fm
master page=right
specdef20091006
010COV.book Page 5 Friday, January 15, 2010 2:19 PM
Indholdsfortegnelse
ADVARSEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Forsigtighedsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Oversigt over dele og knapper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Tilslutninger og indstillinger
Trin 1: Klargøring af afspilleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Trin 2: Tilslutning af afspilleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Trin 3: Easy Setup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Tilslutning til netværket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Afspilning
Afspilning af en disk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Afspilning fra en USB-enhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Afspilning via et netværk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Valgmuligheder til rådighed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Indstillinger og justeringer
Bruge visningerne af indstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Network Update . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Screen Settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Audio Settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
BD/DVD Viewing Settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Parental Control Settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Music Settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
System Settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Network Settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Easy Setup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Resetting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Yderligere oplysninger
Fejlfinding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
5
BDP-S370/S373
4-169-142-11(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\Dvd\MP02
S992\Layout\Da\030PAR.fm
master page=left
specdef20091006
010COV.book Page 6 Friday, January 15, 2010 2:19 PM
Oversigt over dele og knapper
Frontpanel
z
N -knappen har en berøringsprik. Brug berøringsprikken som reference ved betjening af afspilleren.
A Diskskuffe
F x (stop)
B POWER-indikator
G N (afspil)
Lyser hvid, mens afspilleren er tændt.
C Fjernbetjeningssensor
D Frontpaneldisplay
N, X: Lyser under afspilning eller
pause.
: Lyser, når gentage-indstillingen
aktiveres.
: Lyser, når der udsendes
720p/1080i/1080p-videosignaler.
E
(USB) -stik
Tilslut en USB-enhed til dette stik.
H Z (åbn/luk)
I [/1 (tændt/standby)
Tænder afspilleren eller indstiller på
standby.
Sådan låses diskskuffen (Børnelås)
Du kan låse diskskuffen for at forhindre, at
den åbnes ved en fejltagelse.
Når afspilleren er tændt, skal du holde ned på
N på afspilleren i mindst 10 sekunder.
Diskskuffen låses eller låses op.
Bagpanel
A LINE OUT (R-AUDIO-L) -stik
G HDMI OUT -stik
B LINE OUT (VIDEO) -stik
C DIGITAL OUT (COAXIAL) -stik
H COMPONENT VIDEO OUT
(Y, PB, PR) -stik
D DIGITAL OUT (OPTICAL) -stik
I LAN (100) -stik
E Ventilationsåbninger
F
(USB) -stik
6
BDP-S370/S373
4-169-142-11(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\Dvd\MP02
S992\Layout\Da\030PAR.fm
master page=right
specdef20091006
010COV.book Page 7 Friday, January 15, 2010 2:19 PM
Fjernbetjening
De tilgængelige funktioner på
fjernbetjeningen afhænger af disken eller
situationen.
A Z (open/close)
Åbner og lukker diskskuffen.
-TV- t (TV input select)
Skifter mellem tv og andre
indgangskilder.
-TV- [/1 (TV on/standby)
Tænder tv’et eller indstiller på standby.
[/1 (on/standby)
Tænder afspilleren eller indstiller på
standby.
B Talknapper (0 - 9)
Til at indtaste titel/kapitelnumre osv.
2 (volume) +/–
Justerer tv’ets lydstyrke.
THEATRE (side 30)
Skifter automatisk til den optimale
videoindstilling for film.
THEATRE-knappen fungerer kun, når
der er tilsluttet til en Sony Theatre Modekompatibel AV-forstærker (receiver) eller
et Sony Theatre Mode-kompatibelt tv.
AUDIO (side 21)
Vælger sproget, når der er optaget flere
sprog på en BD-ROM/DVD VIDEO.
Vælger lydsporet på CD’er.
SUBTITLE (side 21)
Vælger undertekstsproget, når der er
optaget undertekster på flere sprog på en
BD-ROM/DVD VIDEO.
(favoritter) (side 16)
Viser internetindhold, der er tilføjet til
favoritlisten. Du kan gemme op til 18 af
dine foretrukne programmer med
internetindhold.
C Farveknapper (rød/grøn/gul/blå)
Genvejstaster til interaktive funktioner.
z
Talknap 5, AUDIO, 2 + og N knapperne har en
berøringsprik. Brug berøringsprikken som
reference ved betjening af afspilleren.
D TOP MENU
Åbner eller lukker BD’ens eller
DVD’ens topmenu.
POP UP/MENU
Åbner eller lukker BD-ROM’ens popup-menu eller DVD’ens menu.
,fortsættes
BDP-S370/S373
4-169-142-11(1)
7
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\Dvd\MP02
S992\Layout\Da\030PAR.fm
master page=left
specdef20091006
010COV.book Page 8 Friday, January 15, 2010 2:19 PM
OPTIONS (side 16)
Options-menuen (valgmuligheder), der
kan vælges fra, vises på skærmen.
HOME
Aktiverer afspillerens startmenu
Viser wallpaperet, når der trykkes på
kategori-ikonen i startmenuen.
RETURN
Går tilbage til den foregående visning.
</M/m/,
Flytter fremhævelsen for at vælge et vist
punkt.
F
(lys) (kun BDP-S373)
Tænder 4- og 5-knapperne
(undtagen </M/m/, og ENTER).
Praktisk til betjening i mørke.
Startmenu-display
Startmenuen vises, når du trykker på HOME.
Vælg en kategori med </,. Vælg et punkt
med M/m, og tryk på ENTER.
Punkt
Kategori
Midterknap (ENTER)
Til at indføre det valgte punkt.
E ./> (previous/next)
Springer til det foregående/næste kapitel,
spor eller fil.
/
(genafspil/ryk frem)
Genafspiller kortvarigt de aktuelle scener
i 10 sekunder/rykker kortvarigt hurtigt
fremad i de aktuelle scener i 15 sekunder.
m/ M (hurtigt bagud/hurtigt
fremad)
• Når der trykkes på den under
afspilning, rykker disken hurtigt
bagud/hurtigt fremad. Hver gang du
trykker på knappen under afspilning af
video, skifter søgehastigheden.
• Afspiller i slowmotion, når der trykkes
på knappen i mere end ét sekund under
pause.
• Afspiller et billede ad gangen, når der
trykkes kortvarigt på knappen under
pause.
(Setup): Justerer afspillerens
indstillinger.
(Photo): Viser billeder.
(Music): Afspiller musik.
(Video): Afspiller video.
(Network): Viser punkter fra netværket.
N (play)
Starter eller genstarter afspilning.
DISPLAY (side 15)
Viser afspilningsinformationen på
skærmen.
X (pause)
Holder pause i eller genstarter afspilning.
x (stop)
Standser afspilning og husker
stoppunktet (fortsætte-punktet).
Fortsætte-punktet for en titel/spor er det
sidste punkt, du har afspillet eller det
sidste foto for en fotomappe.
8
BDP-S370/S373
4-169-142-11(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\Dvd\MP02
S992\Layout\Da\040BAS.fm
master page=right
specdef20091006
010COV.book Page 9 Friday, January 15, 2010 2:19 PM
Trin 1: Klargøring af
afspilleren
Tilslutninger og indstillinger
Kontrol af det medfølgende
tilbehør
Kontroller, at du har følgende dele:
• Fjernbetjening (remote) (1)
• R6-batterier (størrelse AA) (2)
Klargøring af fjernbetjeningen
Indsæt to R6-batterier (størrelse AA), så 3
og # på batteriernes ender passer til
mærkerne i batterirummet.
Tilslutninger og
indstillinger
9
BDP-S370/S373
4-169-142-11(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\Dvd\MP02
S992\Layout\Da\040BAS.fm
master page=left
specdef20091006
010COV.book Page 10 Friday, January 15, 2010 2:19 PM
Trin 2: Tilslutning af afspilleren
Tilslut ikke lysnetledningen, før du har foretaget alle tilslutninger.
Tilslutning til tv
Vælg en af følgende tilslutningsmetoder, alt efter indgangsstikkene på tv’et.
Rødt stik skal forbindes til rødt stik osv.
HDMI -kabel (medfølger ikke)
Høj kvalitet
Audio/video-kabel (medfølger ikke)
Komponent-videokabel
(medfølger ikke)
Audio/video-kabel (medfølger ikke)
Standardkvalitet
b
Tilslut ikke afspilleren via en videobåndoptager. Videosignaler fra videobåndoptagere kan blive påvirket af
ophavsretsbeskyttelse, og billedet bliver forvrænget på tv’et.
10
BDP-S370/S373
4-169-142-11(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\Dvd\MP02
S992\Layout\Da\040BAS.fm
master page=right
specdef20091006
010COV.book Page 11 Friday, January 15, 2010 2:19 PM
Tilslutning til AV-forstærkeren (receiveren)
Vælg en af følgende tilslutningsmetoder, alt efter indgangsstikkene på AV amplifier (receiver).
Når du vælger A eller B, skal du foretage de nødvendige indstillinger i "Audio Settings"opsætningen (side 20).
Tilslutninger og indstillinger
HDMI -kabel (medfølger ikke)
HDMI-kabel (medfølger ikke)
t Indstil "BD Audio MIX Setting" (side 20).
Koaksialt digitalkabel (medfølger ikke)
eller
Optisk digitalkabel (medfølger ikke)
t Indstil "Dolby Digital (Coaxial / Optical)*1" (side 20)
og "DTS (Coaxial / Optical)*2" (side 20).
Audio/video-kabel (medfølger ikke)
*1
Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories. Dolby,
Pro Logic og DD-symbolet er varemærker, som
tilhører Dolby Laboratories.
*2
Fremstillet på licens under amerikansk patent nr.:
5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762;
6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929;
7,392,195; 7,272,567 og andre udstedte og anmeldte
amerikanske og internationale patenter. DTS er et
registreret varemærke, og DTS-logoerne og
symbolet, DTS-HD og DTS-HD Master Audio er
varemærker, som tilhører DTS, Inc.
© 1996-2008 DTS, Inc. Med forbehold af alle
rettigheder.
11
BDP-S370/S373
4-169-142-11(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\Dvd\MP02
S992\Layout\Da\040BAS.fm
master page=left
specdef20091006
010COV.book Page 12 Friday, January 15, 2010 2:19 PM
Trin 3: Easy Setup
Når der tændes den første gang
Vent et øjeblik, før afspilleren tændes og
starter "Easy Setup".
1
Tilslutning til netværket
Wired Setup
Brug et LAN-kabel til at forbinde til LAN
(100) -stikket på afspilleren.
Forbind afspilleren til lysnettet.
LAN-kabel (medfølger ikke)
til lysnettet
2
Tryk på [/1 for at tænde for
afspilleren.
Bredbåndsrouter
ADSL-modem/
Kabelmodem
Internet
Sådan vælges netværksindstillingerne
3
Vælg "Network Settings", "Internet Settings"
og derefter "Wired Setup" (side 24), og følg
vejledningen på skærmen for at gennemføre
opsætningen.
Tænd for tv’et, og skift
indgangsvælgeren på tv’et, så
signalet fra afspilleren vises på
tv-skærmen.
USB Wireless Setup
Sluk for afspilleren, og tilslut derefter USB
trådløs LAN-adapteren (UWA-BR100 fås
først fra januar 2010) til USB-stikket på
forsiden eller bagsiden af afspilleren.
b
USB trådløs LAN-adapteren kan muligvis ikke
købes i alle regioner/lande.
USB trådløs LANadapter
4
LAN-kabel (medfølger ikke)
Udfør "Easy Setup".
Følg vejledningen på skærmen for at
foretage de grundlæggende indstillinger
ved hjælp af </M/m/, og ENTER på
fjernbetjeningen.
Trådløs LANrouter
ADSL-modem/ Internet
Kabelmodem
</M/m/,
ENTER
12
BDP-S370/S373
4-169-142-11(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\Dvd\MP02
S992\Layout\Da\040BAS.fm
master page=right
specdef20091006
010COV.book Page 13 Friday, January 15, 2010 2:19 PM
Sådan vælges netværksindstillingerne
Vælg "Network Settings", "Internet Settings"
og derefter "USB Wireless Setup" (side 24),
og følg vejledningen på skærmen for at
gennemføre opsætningen.
Tilslutninger og indstillinger
13
BDP-S370/S373
4-169-142-11(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\Dvd\MP02
S992\Layout\Da\050PLY.fm
master page=left
specdef20091006
010COV.book Page 14 Friday, January 15, 2010 2:19 PM
Afspilning af en disk
Vedrørende diske der kan afspilles, se “Diske
der kan afspilles” (side 29).
1
Skift indgangsvælgeren på tv’et, så
signalet fra afspilleren vises på
tv-skærmen.
2
Tryk på Z, og læg en disk i
diskskuffen.
Med afspilningssiden nedad
3
Tryk på Z for at lukke diskskuffen.
vises i startmenuen, og afspilning
starter.
Hvis afspilningen ikke starter
automatisk, skal du vælge
i
(Video),
(Music) eller
(Photo) kategorien, og trykke på ENTER.
Afspilning
Bruge BONUSVIEW/BD-LIVE
Nogle BD-ROM’er med "BD-LIVE-logo*"
har bonusindhold og andre data, som kan
downloades og bruges.
*
1
Tilslut en USB-hukommelse til
USB-stikket på bagsiden af afspilleren
(side 6).
Brug 1 GB eller større USB-hukommelse
som lokalt lager.
2
Forbered til BONUSVIEW/BD-LIVE.
• Tilslut afspilleren til et netværk
(side 12).
• Sæt "BD Internet Connection" til
"Allow" (side 21).
14
BDP-S370/S373
4-169-142-11(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\Dvd\MP02
S992\Layout\Da\050PLY.fm
master page=right
specdef20091006
010COV.book Page 15 Friday, January 15, 2010 2:19 PM
3
Indsæt en BD-ROM med
BONUSVIEW/BD-LIVE.
Betjeningsmetoden er forskellig,
afhængigt af disken. Se
betjeningsvejledningen til disken.
Du kan afspille video/musik/fotofiler på den
tilsluttede USB-enhed.
Vedrørende USB-enheder der kan afspilles,
se “Filtyper der kan afspilles” (side 29).
1
Tilslut USB-enheden til USB-stikket på
afspilleren.
Se betjeningsvejledningen til
USB-enheden før tilslutning.
Vise afspilninginformationen
Afspilning
z
For at slette data i USB-hukommelsen skal du
vælge "Erase BD Data" i
(Video), og trykke på
ENTER. Alle data gemt i buda/ budb-mappen
bliver slettet.
Afspilning fra en
USB-enhed
Du kan kontrollere afspilningsinformation
osv. ved at trykke på DISPLAY.
Den viste information er forskellig,
afhængigt af disktype og afspillerens status.
Eksempel: ved afspilning af en BD-ROM
USB-enhed
2
Vælg
(Video),
(Music) eller
(Photo) i startmenuen
med </,.
3
Vælg
(USB Device) med M/m, og
tryk på ENTER.
A Den aktuelt valgte vinkel
B Titelnummer eller navn
C Den aktuelt valgte lydindstilling
D Funktioner til rådighed (
vinkel,
lyd,
undertekster)
E Afspilningsinformation Viser
afspilningsindstilling, Afspilningsstatuslinje, Disktype, Video-codec,
Bithastighed og Gentage-type.
F Kapitelnummer
G Billedopløsning/videofrekvens
15
BDP-S370/S373
4-169-142-11(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\Dvd\MP02
S992\Layout\Da\050PLY.fm
master page=left
specdef20091006
010COV.book Page 16 Friday, January 15, 2010 2:19 PM
Afspilning via et netværk Valgmuligheder til
rådighed
Streame BRAVIA Internet Video
Fungerer som en gateway, der leverer det
valgte internetindhold og et bredt udbud af
on-demand underholdning direkte til din
afspiller.
1
Forbered til BRAVIA Internet Video.
Tilslut afspilleren til et netværk (side 12).
2
Vælg
(Video),
(Music) eller
(Photo) i startmenuen
med </,.
3
Vælg en internerudbyder-ikon
med M/m, og tryk på ENTER.
Når der ikke er blevet indhentet en liste
over internetindhold, vises en ikon for
"ikke indhentet" eller en ny ikon.
Sådan bruges kontrolpanelet
Kontrolpanelet vises, når videofilen
begynder at afspille. De viste punkter kan
variere, afhængigt af indholdsleverandører til
internettet.
For at vise igen skal du trykke på DISPLAY.
Forskellige indstillinger og
afspilningsbetjening er til rådighed efter tryk
på OPTIONS. Hvilke punkter, der er til
rådighed, varierer alt efter situationen.
Fælles valgmuligheder
Punkter
Playback
History
Detaljer
Viser en titel i
afspilningshistorien for en
BD-ROM/DVD-ROM/
musik-CD baseret på
Gracenote-teknologi.
Repeat
Ændrer gentageSetting
indstillingen.
Favourites List Viser favoritlisten.
Play/Stop
Starter eller standser
afspilning
Play from start Afspiller punktet fra
begyndelsen.
Information
Viser information på en BDDisplay
ROM/DVD-ROM/musikCD baseret på Gracenoteteknologi.
Add to
Tilføjer internetindhold til
Favourites
favoritlisten.
Remove from Fjerner internetindhold fra
Favourites
favoritlisten.
Kun (Video)
Punkter
AV SYNC
A Kontrol-display Tryk på </M/m/,
eller ENTER for afspilningsbetjening.
B Afspilnings-statuslinje Statuslinje,
Markør der viser den aktuelle position,
Afspilningstid, Videofilens varighed
C Den næste videofilnavn
D Den aktuelt valgte videofilnavn og
rating
Detaljer
Justerer forskydningen
mellem billede og lyd ved at
forsinke lydsignalet i
forhold til billedsignalet
(0 til 120 millisekunder).
Video Settings • Picture Quality Mode:
Vælger billedindstillinger
for omgivelser med
forskellig belysning.
• FNR: Reducerer tilfældig
støj, der optræder på
billedet.
• BNR: Reducerer
mosaikmønstret støj på
billedet.
• MNR: Reducerer mindre
støj omkring billedets
konturer (moskitostøj).
16
BDP-S370/S373
4-169-142-11(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\Dvd\MP02
S992\Layout\Da\050PLY.fm
master page=right
specdef20091006
010COV.book Page 17 Friday, January 15, 2010 2:19 PM
Punkter
Play/Pause
Top Menu
Menu/Popup
Menu
Title Search
Angle
Afspilning
Chapter
Search
Detaljer
Starter eller holder pause i
afspilning.
Viser BD’ens eller DVD’ens
topmenu.
Viser BD’ens pop-up-menu
eller DVD’ens menu.
Søger efter en titel på en BDROM/DVD VIDEO og
starter afspilning fra
begyndelsen.
Søger efter et kapitel og
starter afspilning fra
begyndelsen.
Skifter til andre synsvinkler,
når der er optaget flere
vinkler på en BD-ROM/
DVD VIDEO.
Kun (Photo)
Punkter
Detaljer
Slideshow
Speed
Ændrer
slideshowhastigheden.
Slideshow
Afspiller et slideshow.
Rotate Left
Roterer fotoet 90 grader
mod uret.
Rotate Right
Roterer fotoet 90 grader med
uret.
17
BDP-S370/S373
4-169-142-11(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\Dvd\MP02
S992\Layout\Da\060ADJ.fm
master page=left
specdef20091006
010COV.book Page 18 Friday, January 15, 2010 2:19 PM
Bruge visningerne af
indstillinger
Vælg
(Setup) i startmenuen, når du skal
ændre indstillingerne for afspilleren.
Standardindstillingerne er understreget.
1
Vælg
(Setup) i startmenuen
med </,.
2
Vælg opsætningskategori-ikonen
med M/m, og tryk på ENTER.
Ikon
Forklaring
Network Update (side 19)
Opdaterer afspillerens software.
Screen Settings (side 19)
Udfører videoindstillingerne i
overensstemmelse med typen af
tilslutningsstik.
Indstillinger og
justeringer
Audio Settings (side 20)
Udfører lydindstillingerne i
overensstemmelse med typen af
tilslutningsstik.
BD/DVD Viewing Settings
(side 21)
Udfører detaljerede indstillinger
for BD/DVD-afspilning.
Parental Control Settings
(side 22)
Udfører detaljerede indstillinger
for forældrekontrol-funktionen.
Music Settings (side 22)
Udfører detaljerede indstillinger
for Super Audio CD-afspilning.
System Settings (side 23)
Udfører afspillerrelaterede
indstillinger.
Network Settings (side 24)
Udfører detaljerede indstillinger
for internet og netværk.
Easy Setup (side 24)
Kører Easy Setup igen for at
lave de grundlæggende
indstillinger.
Resetting (side 24)
Nulstiller afspilleren til
fabriksindstillingerne.
18
BDP-S370/S373
4-169-142-11(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\Dvd\MP02
S992\Layout\Da\060ADJ.fm
master page=right
specdef20091006
010COV.book Page 19 Friday, January 15, 2010 2:19 PM
DVD Aspect Ratio
Network Update
Letter Box
Viser et billede i bredformat
med sorte bånd for oven og
for neden.
Pan & Scan
Viser et billede i fuld højde
på hele skærmen, med
siderne beskåret.
Vælg "OK" for at opdatere afspillerens
software via netværket.
z
• Det anbefales at opdatere via netværket omkring
hver anden måned.
• For information om opdateringsfunktioner kan du
gå ind på følgende website:
http://support.sony-europe.com/
TV Type
16:9
4:3
Vælg denne, når du tilslutter
til et bredformat-tv eller et tv
med bredformatfunktion.
Cinema Conversion Mode
Auto
Normalt skal du vælge
denne. Afspilleren
registrerer automatisk, om
materialet er videobaseret
eller filmbaseret, og skifter
til den relevante metode til
konvertering.
Video
Den metode til konvertering,
der er egnet til videobaseret
materiale, bliver altid valgt
uanset materialet.
Vælg denne, når du tilslutter
til et 4:3-tv uden
bredformatfunktion.
Screen Format
Original
Fixed Aspect
Ratio
Vælg denne, når du tilslutter
til et tv med
bredformatfunktion. Viser et
4:3-billede i 16:9billedformat, også på et
bredformat-tv.
Ændrer billedstørrelsen, så
den passer til
skærmstørrelsen med det
oprindelige billedformat.
Indstillinger og justeringer
Screen Settings
Output Video Format
HDMI
Normalt skal du vælge
"Auto".
Vælg "Original Resolution"
for at udsende den
opløsning, der er optaget på
disken. Når opløsningen er
lavere end SD-opløsningen,
forbedres den til
SD-opløsning.
Component
Video
Vælg den opløsning, der
passer til dit tv.
Video
Indstiller automatisk den
laveste opløsning
z
• Når HDMI OUT-stikket og andre
videoudgangsstik forbindes på samme tid, skal du
vælge "Component Video".
• Hvis der ikke vises noget billede, når du indstiller
"HDMI"- eller "Component Video"-opløsning,
kan du prøve en anden indstilling af opløsning.
,fortsættes
BDP-S370/S373
4-169-142-11(1)
19
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\Dvd\MP02
S992\Layout\Da\060ADJ.fm
master page=left
specdef20091006
010COV.book Page 20 Friday, January 15, 2010 2:19 PM
BD/DVD-ROM 1080/24p Output
Auto
Off
Udsender kun 1920 × 1080p/
24 Hz-videosignaler, når du
forbinder et 1080/24pkompatibelt tv med HDMI
OUT-stikket.
Vælg denne, når tv’et ikke er
kompatibelt med 1080/24pvideosignaler.
Audio Settings
Audio (HDMI)
Auto
Normalt skal du vælge
denne. Udsender lydsignaler
alt efter status for den
tilsluttede HDMI-enhed.
PCM
Udsender PCM-signaler fra
HDMI OUT-stikket.
YCbCr/RGB (HDMI)
Auto
Registrerer automatisk den
tilsluttede tv-type, og skifter
til den passende
farveindstilling.
DSD Output Mode
On
Udsender DSD-signaler fra
HDMI OUT-stikket ved
afspilning af en Super Audio
CD. Når "On" er valgt,
udsendes analoge signaler
ikke, når der afspilles en
Super Audio CD.
Off
Udsender PCM-signaler fra
HDMI OUT-stikket ved
afspilning af en Super Audio
CD.
YCbCr (4:2:2) Udsender YCbCr 4:2:2videosignaler.
YCbCr (4:4:4) Udsender YCbCr 4:4:4videosignaler.
RGB
Udsender RGBvideosignaler.
HDMI Deep Colour Output
Auto
Normalt skal du vælge
denne.
12bit
Udsender 12bit/10bitvideosignaler, når det
tilsluttede tv er kompatibelt
med Deep Colour.
10bit
Off
BD Audio MIX Setting
On
Udsender lyden ved at
blande den interaktive lyd og
sekundære lyd til den
primære lyd.
Off
Udsender kun den primære
lyd. Vælg denne for at
udsende HD-lydsignaler til
en AV-forstærker (receiver).
Vælg denne, når billedet er
ustabilt, eller farverne ser
unaturlige ud.
Dolby Digital (Coaxial / Optical)
Pause Mode
Auto
Normalt skal du vælge
denne. Billeder i dynamisk
bevægelse vises uden
sløring.
Frame
Viser statiske billeder i høj
opløsning.
Downmix
PCM
Omsætter signalerne, så de
udsendes som Linear PCM.
Vælg dette ved tilslutning til
en lydenhed uden indbygget
Dolby Digital-dekoder.
Dolby Digital
Vælg dette ved tilslutning til
en lydenhed med indbygget
Dolby Digital-dekoder.
DTS (Coaxial / Optical)
Downmix
PCM
Omsætter signalerne, så de
udsendes som Linear PCM.
Vælg dette ved tilslutning til
en lydenhed uden indbygget
DTS-dekoder.
DTS
Vælg dette ved tilslutning til
en lydenhed med indbygget
DTS-dekoder.
20
BDP-S370/S373
4-169-142-11(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\Dvd\MP02
S992\Layout\Da\060ADJ.fm
master page=right
specdef20091006
010COV.book Page 21 Friday, January 15, 2010 2:19 PM
Audio DRC
Auto
Udfører afspilningen på det
dynamiske område angivet
af disken (kun BD-ROM).
Andre diske afspilles på
"Standard"-niveau.
Standard
Udfører afspilning på et
standard
komprimeringsniveau.
Wide Range
Ingen komprimering virker.
Giver en mere dynamisk lyd.
BD/DVD Viewing
Settings
BD/DVD Menu
Vælger standardsproget for menuer på BDROM eller DVD VIDEO.
Når du vælger "Select Language Code", vises
displayet til indtastning af sprogkode. Indtast
koden for dit sprog ifølge “Sprogkodeliste”
(side 33).
Surround
Udsender lydsignaler med
surround-effekter. Vælg
denne ved tilslutning af en
lydenhed, der understøtter
Dolby Surround (Pro Logic)
eller DTS Neo 6.
Stereo
Udsender lydsignaler uden
surround-effekter. Vælg
denne ved tilslutning af en
lydenhed, der ikke
understøtter Dolby Surround
(Pro Logic) eller DTS Neo 6.
Audio
Vælger standardsproget for spor på BDROM eller DVD VIDEO.
Når du vælger "Original", vælges det sprog,
der har prioritet på disken.
Når du vælger "Select Language Code", vises
displayet til indtastning af sprogkode. Indtast
koden for dit sprog ifølge “Sprogkodeliste”
(side 33).
Indstillinger og justeringer
Downmix
Subtitle
Vælger standardsproget for undertekster på
BD-ROM eller DVD VIDEO.
Når du vælger "Select Language Code", vises
displayet til indtastning af sprogkode. Indtast
koden for dit sprog ifølge “Sprogkodeliste”
(side 33).
BD Hybrid Disc Playback Layer
BD
Afspiller BD-lag.
DVD/CD
Afspiller DVD- eller
CD-lag.
BD Internet Connection
Allow
Normalt skal du vælge
denne.
Do not allow
Forbyder
internetforbindelse.
21
BDP-S370/S373
4-169-142-11(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\Dvd\MP02
S992\Layout\Da\060ADJ.fm
master page=left
specdef20091006
010COV.book Page 22 Friday, January 15, 2010 2:19 PM
Parental Control
Settings
Password
Indstiller eller ændrer passwordet for
forældrekontrol-funktionen. Med et
password kan du angive en begrænsning for
afspilning af BD-ROM, DVD VIDEO og
internet-video. Hvis det er nødvendigt, kan
du skelne mellem begrænsningsniveauer for
BD-ROM og DVD VIDEO.
Music Settings
Super Audio CD Playback Layer
Super Audio
CD
Afspiller Super Audio CDlaget.
CD
Afspiller CD-laget.
Super Audio CD Playback Channels
DSD 2ch
Afspiller 2-kanals området.
DSD Multi
Afspiller flerkanals området.
Parental Control Area Code
Afspilning af nogle BD-ROM’er, DVD
VIDEO’er eller internet-video kan være
begrænset efter geografisk område. Scener
kan være blokeret eller erstattet af andre
scener. Følg vejledningen på skærmen og
indtast dit firecifrede password.
BD Parental Control
Afspilning af nogle BD-ROM’er kan være
begrænset ifølge brugernes alder. Scener kan
være blokeret eller erstattet af andre scener.
Følg instruktionerne på skærmen og indtast
dit firecifrede password.
DVD Parental Control
Afspilning af nogle DVD VIDEO’er kan
være begrænset ifølge brugernes alder.
Scener kan være blokeret eller erstattet af
andre scener. Følg instruktionerne på
skærmen og indtast dit firecifrede password.
Internet Video Parental Control
Afspilning af nogen internet-video kan være
begrænset ifølge brugernes alder. Scener kan
være blokeret eller erstattet af andre scener.
Følg instruktionerne på skærmen og indtast
dit firecifrede password.
Internet Video Unrated
Allow
Muliggør afspilning af
internet-video uden rating.
Block
Blokerer for afspilning af
internet-video uden rating.
22
BDP-S370/S373
4-169-142-11(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\Dvd\MP02
S992\Layout\Da\060ADJ.fm
master page=right
specdef20091006
010COV.book Page 23 Friday, January 15, 2010 2:19 PM
Screen Saver
System Settings
On
Slår screensaver-funktionen
til. Screensaverbilledet
vises, når afspilleren ikke
bruges i mere end
10 minutter, mens en
skærmvisning vises.
Off
Slår funktionen fra.
OSD
Vælger dit sprog til afspillerens
skærmvisning.
Dimmer
Stærk belysning.
Dark
Svag belysning.
Off
Slår belysningen fra under
afspilning. Svag belysning,
bortset fra under afspilning.
Software Update Notification
On
Indstiller afspilleren til at
oplyse dig om nyere
versioner af softwaren
(side 19).
Off
Slår funktionen fra.
Control for HDMI
On
Off
Giver dig mulighed for at
bruge "Control for HDMI"funktionen (side 30).
Gracenote Settings
Auto
Downloader automatisk
diskinformation, når
afspilning af disken
standser. Tilslut til
netværket for at downloade.
Manual
Downloader
diskinformationen, når
"Playback History" eller
"Information Display" er
valgt i Options-menuen
(valgmuligheder).
Slår funktionen fra.
Quick Start Mode
On
Forkorter opstarttiden, når
afspilleren tændes.
Off
Mindsker strømforbruget i
standby.
Indstillinger og justeringer
Bright
Auto Standby
On
Off
Slår "Auto Standby"funktionen til. Vender
automatisk tilbage til
standby, hvis der ikke
trykkes på en knap på
afspilleren eller
fjernbetjeningen i mere end
30 minutter.
DivX(R) VOD
For nærmere oplysninger kan du gå ind på
følgende website: vod.divx.com
System Information
Viser information om afspillerens
softwareversion og MAC-adressen.
Slår funktionen fra.
Auto Display
On
Viser automatisk
information på skærmen, når
du skifter titler,
billedindstillinger,
lydsignaler osv., der
fremvises.
Off
Viser kun information, når
du trykker på DISPLAY.
23
BDP-S370/S373
4-169-142-11(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\Dvd\MP02
S992\Layout\Da\060ADJ.fm
master page=left
specdef20091006
010COV.book Page 24 Friday, January 15, 2010 2:19 PM
Network Settings
Internet Settings
Forbind afspilleren til netværket på forhånd.
For nærmere oplysninger, se “Tilslutning til
netværket” (side 12).
View Network Viser den aktuelle
Status
netværksstatus.
Wired Setup
Vælg denne, når du
tilslutter direkte til en
bredbåndsrouter.
USB Wireless Vælg denne, når du bruger
Setup
en USB trådløs LANadapter.
For yderligere oplysninger
kan du gå ind på følgende
website, og tjekke FAQ:
http://support.sonyeurope.com/
Easy Setup
Kører "Easy Setup" igen for at udføre de
grundlæggende indstillinger. Følg
vejledningen på skærmen.
Resetting
Reset to Factory Default Settings
Du kan nulstille afspillerens indstillinger til
fabriksindstillingerne ved at vælge gruppen
af indstillinger. Alle indstillingerne i gruppen
bliver nulstillet.
Initialize Personal Information
Du kan slette dine personlige oplysninger,
der er gemt i afspilleren.
Network Connection Diagnostics
Du kan køre netværksdiagnose for at
kontrollere, om netværksforbindelsen er lavet
korrekt.
BD Remote Device Registration
Registrerer din "BD Remote"-enhed.
Registered BD Remote Devices
Viser en liste over dine registrerede "BD
Remote"-enheder.
24
BDP-S370/S373
4-169-142-11(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\Dvd\MP02
S992\Layout\Da\070ADD.fm
master page=right
specdef20091006
010COV.book Page 25 Friday, January 15, 2010 2:19 PM
Fejlfinding
Hvis du får nogen af følgende problemer ved
brug af afspilleren, kan du bruge denne
fejlfindingsvejledning til afhjælpning af
fejlene, før du indleverer afspilleren til
reparation. Henvend dig til nærmeste
Sony-forhandler, hvis et problem ikke kan
løses.
Billede
Yderligere
oplysninger
, Kontroller, at alle tilslutningskablerne er
korrekt tilsluttet (side 10).
, Skift indgangsvælgeren på tv’et for at vise
signalet fra afspilleren.
, Nulstil billedopløsningen til den laveste
opløsning ved at trykke på x på afspilleren
i mindst 10 sekunder.
, Prøv følgende for HDMI-tilslutninger:
1 Sluk afspilleren og tænd den igen.
2 Sluk for det tilsluttede udstyr og tænd det
igen. 3 Afbryd og tilslut derefter
HDMI-kablet igen.
, HDMI OUT-stikket er tilsluttet til en
DVI-enhed, der ikke understøtter teknologi
til ophavsretsbeskyttelse.
, For HDMI-tilslutninger skal du kontrollere
"Output Video Format"-indstillingerne i
"Screen Settings"-opsætningen (side 19).
, Når der også modtages analoge signaler,
skal "BD/DVD-ROM 1080/24p Output"
indstilles til "Off" i "Screen Settings"opsætningen (side 20).
, For BD-ROM skal du kontrollere
"BD/DVD-ROM 1080/24p Output"indstillingen i "Screen Settings"opsætningen (side 20).
Yderligere oplysninger
Der er ikke noget billede, eller billedet
vises ikke korrekt.
Displaysproget på skærmen skifter
automatisk, når der tilsluttes til HDMI
OUT-stikket.
, Når "Control for HDMI" er indstillet til
"On" (side 23), skifter displaysproget på
skærmen automatisk i overensstemmelse
med sprogindstillingen for det tilsluttede tv
(hvis du ændrer indstillingen på tv’et osv.).
,fortsættes
BDP-S370/S373
4-169-142-11(1)
25
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\Dvd\MP02
S992\Layout\Da\070ADD.fm
master page=left
specdef20091006
010COV.book Page 26 Friday, January 15, 2010 2:19 PM
Lyd
Der er ingen lyd, eller lyden udsendes
ikke korrekt.
, Kontroller, at alle tilslutningskablerne er
korrekt tilsluttet (side 10).
, Skift indgangsvælgeren på
AV-forstærkeren (receiveren), så
afspillerens lydsignaler udsendes fra
AV-forstærkeren (receiveren).
, Hvis lydsignalet ikke kommer gennem
DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL)/
HDMI OUT-stikket, skal lydindstillingerne
kontrolleres (side 20).
, Prøv følgende for HDMI-tilslutninger:
1 Sluk afspilleren og tænd den igen.
2 Sluk for det tilsluttede udstyr og tænd det
igen. 3 Afbryd og tilslut derefter
HDMI-kablet igen.
, For HDMI-tilslutninger kan du, hvis
afspilleren er tilsluttet til et tv via en
AV-forstærker (receiver), prøve at tilslutte
HDMI-kablet direkte til tv’et. Se også
betjeningsvejledningen til AV-forstærkeren
(receiveren).
, HDMI OUT-stikket er tilsluttet til en
DVI-enhed (DVI-stik accepterer ikke
lydsignaler).
, Enheden, der er tilsluttet til
HDMI OUT-stikket, understøtter ikke
afspillerens lydformat. Kontroller
lydindstillingerne (side 20).
HD Audio (Dolby Digital Plus, Dolby
TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio
og DTS-HD Master Audio) udsendes ikke
med bitstrøm.
Disk
Disken afspilles ikke.
, Disken er beskidt eller skæv.
, Disken er vendt om. Indsæt disken med
afspilningssiden nedad.
, Disken er i et format, der ikke kan afspilles
af denne afspiller (side 29).
, Afspilleren kan ikke afspille en optaget
disk, der ikke er korrekt afsluttet.
, BD’ens eller DVD’ens regionskode passer
ikke til afspilleren.
USB-enhed
Afspilleren registrerer ikke en
USB-enhed, der er tilsluttet til afspilleren.
, Kontroller, at USB-enheden er tilsluttet
korrekt til USB-stikket.
, Kontroller, om USB-enheden eller et kabel
er beskadiget.
, Kontroller, om USB-enheden er tændt.
, Hvis USB-enheden er tilsluttet via en
USB-hub, skal du tilslutte USB-enheden
direkte til afspilleren.
BRAVIA Internet Video
Billedet/lyden er dårlig/detaljer går tabt i
visse programmer, især ved hurtige
bevægelser eller mørke scener.
, Indstil "BD Audio MIX Setting" til "Off" i
"Audio Settings"-opsætningen (side 20).
, Kontroller, at den tilsluttede AV-forstærker
(receiver) er kompatibel med hvert HD
Audio-format.
, Billed/lydkvaliteten kan være dårlig,
afhængigt af indholdsleverandører til
internettet.
, Billed/lydkvaliteten kan forbedres ved at
ændre forbindelseshastigheden. En
forbindelseshastighed på mindst 2,5 Mbps
for Standard Definition-video anbefales
(10 Mbps for High Definition-video).
, Ikke al video indeholder lyd.
Den interaktive lyd udsendes ikke.
Billedet er lille.
, Indstil "BD Audio MIX Setting" til "On" i
"Audio Settings"-opsætningen (side 20).
, Tryk på M for at zoome ind.
26
BDP-S370/S373
4-169-142-11(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\Dvd\MP02
S992\Layout\Da\070ADD.fm
master page=right
specdef20091006
010COV.book Page 27 Friday, January 15, 2010 2:19 PM
Netværksforbindelse
Andet
Afspilleren kan ikke oprette forbindelse til
netværket.
Afspilningen starter ikke fra begyndelsen
af indholdet.
, Kontroller netværksforbindelsen (side 12)
og netværksindstillingerne (side 24).
, Tryk på OPTIONS, og vælg "Play from
start".
Meddelelsen "A new software version has
been found on the network. Perform
update under "Network Update." vises på
skærmen, når afspilleren tændes.
Afspilningen starter ikke fra det
fortsætte-punkt, hvor du sidst standsede
afspilningen.
, Se “Network Update” (side 19) for at
opdatere afspilleren til en nyere
softwareversion.
"Control for HDMI"-funktionen virker ikke
(BRAVIA Sync).
, Kontroller, at "Control for HDMI" er
indstillet til "On" (side 23).
, Hvis du ændrer HDMI-tilslutningen, skal
du slukke afspilleren og tænde den igen.
, Hvis der opstår strømsvigt, skal du indstille
"Control for HDMI" til "Off", og derefter
indstille "Control for HDMI" til "On"
(side 23).
, Kontroller følgende, og se
betjeningsvejledningen til komponenten:
– Den tilsluttede komponent er kompatibel
med "Control for HDMI"-funktionen.
– Den tilsluttede komponents indstilling
for "Control for HDMI"-funktionen er
korrekt.
, Når du tilslutter afspilleren til et tv via en
AV-forstærker (receiver):
– Hvis AV-forstærkeren (receiveren) ikke
er kompatibel med "Control for HDMI"funktionen, kan du ikke altid betjene
tv’et fra afspilleren.
– Hvis du ændrer HDMI-tilslutningen,
afbryder lysnetledningen og tilslutter den
igen, eller der opstår et strømsvigt, så
prøv følgende: 1 Skift
indgangsvælgeren på AV-forstærkeren
(receiveren), så billedet fra afspilleren
vises på tv-skærmen. 2 Indstil "Control
for HDMI" til "Off", og indstil derefter
"Control for HDMI" til "On" (side 23).
Se betjeningsvejledningen til AVforstærkeren (receiveren).
Diskskuffen åbner ikke, og "LOCKED" eller
"TLK ON" vises på frontpaneldisplayet.
, Når "LOCKED" vises, er afspilleren låst.
For at annullere børnelåsen skal du holde
ned på N på afspilleren, indtil
"UNLOCK" vises på frontpaneldisplayet
(side 6).
, Kontakt en Sony-forhandler eller et lokalt
autoriseret Sony-servicecenter, hvis "TLK
ON" vises.
Yderligere oplysninger
BRAVIA Sync ("Control for
HDMI")
, Fortsætte-punktet kan blive slettet fra
hukommelsen, afhængigt af disken, når:
– Du åbner diskskuffen.
– Du afbryder USB-enheden.
– Du afspiller andet indhold.
– Du slukker afspilleren.
Diskskuffen kan ikke åbnes og du kan ikke
tage disken ud, selv om du har trykket
på Z.
, Prøv følgende: 1 Sluk afspilleren, og
afbryd lysnetledningen. 2 Tilslut
lysnetledningen igen, mens du trykker ned
på Z på afspilleren. 3 Hold Z på
afspilleren trykket ned, indtil skuffen åbnes.
4 Tag disken ud. 5 Når "WAIT" vises på
frontpaneldisplayet, skal du holde ned
på [/1 på afspilleren i mindst 10 sekunder,
indtil afspilleren tændes igen.
"Exxxxx" eller "FAN ERR" vises på
frontpaneldisplayet.
, Kontakt en Sony-forhandler eller et lokalt
autoriseret Sony-servicecenter og oplys
fejlkoden, hvis "Exxxxx" vises.
,fortsættes
BDP-S370/S373
4-169-142-11(1)
27
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\Dvd\MP02
S992\Layout\Da\070ADD.fm
master page=left
specdef20091006
010COV.book Page 28 Friday, January 15, 2010 2:19 PM
, Prøv følgende, hvis "FAN ERR" vises:
1 Kontroller, at ventilationsåbningerne på
bagsiden af afspilleren ikke er blokeret.
2 Placer afspilleren på et sted med
tilstrækkelig ventilation for at undgå
overophedning af afspilleren.
Afspilleren reagerer ikke på nogen
knapper.
, Der er dannet kondensvand inde i
afspilleren (side 3).
, Hold ned på [/1 på afspilleren i mindst
10 sekunder, indtil indikatorerne på
frontpaneldisplayet slukkes. Hvis
afspilleren stadig ikke reagerer på nogen
knap, skal lysnetledningen afbrydes og
derefter tilsluttes igen.
Specifikationer
System
Laser: Halvlederlaser
Indgange og udgange
(Stiknavn:
Stiktype/udgangsniveau/
belastningsimpedans)
LINE OUT R-AUDIO-L:
Phonostik/2 Vrms/10 kOhm
DIGITAL OUT (OPTICAL):
Optisk udgangsstik/–18 dBm
(bølgelængde 660 nm)
DIGITAL OUT (COAXIAL):
Phonostik/0,5 Vp-p/75 ohm
HDMI OUT:
HDMI standardstik med 19 ben
COMPONENT VIDEO OUT (Y, P B, P R):
Phonostik/Y: 1,0 Vp-p/
PB, PR : 0,7 Vp-p/75 ohm
LINE OUT VIDEO:
Phonostik/1,0 Vp-p/75 ohm
LAN (100):
100BASE-TX-stik
USB:
USB-stik Type A (Til tilslutning af en
USB-hukommelse, hukommelseskortlæser,
digitalkamera og digitalt videokamera)
Generelt
Strømkrav:
220–240 vekselstrøm, 50/60 Hz
Strømforbrug:
22 W
Mål (ca.):
430 mm × 219 mm × 36 mm
(bredde/dybde/højde) inkl. fremspring
Vægt (ca.):
2,0 kg
Betjeningstemperatur:
5 ºC til 35 ºC
Betjeningsfugtighed:
25 % til 80 %
Medfølgende tilbehør
Se side 9.
Specifikationer og design kan ændres uden
forudgående varsel.
28
BDP-S370/S373
4-169-142-11(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\Dvd\MP02
S992\Layout\Da\070ADD.fm
master page=right
specdef20091006
010COV.book Page 29 Friday, January 15, 2010 2:19 PM
Diske der kan afspilles
Bemærkning om dobbeltlags BD/DVD
Afspilningsbilleder og lyd kan midlertidigt
blive afbrudt, når lagene skifter.
Blu-ray
Disc*1
BD-ROM
BD-R*2/BD-RE*2
Regionskode (kun BD-ROM/DVD VIDEO)
DVD*3
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD*3
CD-DA (Musik-CD)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
Super Audio CD
Der er påtrykt en regionskode på bagsiden af
enheden. Enheden kan kun afspille
BD-ROM/DVD-ROM, der er mærket med
identiske regionskoder eller ALL
.
Regionskode
*1
Diske som ikke kan afspilles
•
•
•
•
•
•
•
•
BD med kassette
DVD-RAM
HD DVD
DVD-audiodiske
PHOTO CD
Dataafsnit på CD-Extra
VCD/Super VCD
Lydmaterialesiden på DualDiscs
Bemærkninger om diske
Dette produkt er designet til at afspille diske,
der opfylder CD-standarden (Compact Disc).
DualDiscs og nogle musikdiske kodet med
teknologi til ophavsretsbeskyttelse opfylder
ikke CD-standarden, og derfor kan disse
diske ikke altid afspilles på dette produkt.
Bemærkning om afspilningsbetjening for
BD/DVD
Filtyper der kan afspilles
Video
Filformat
Filtypenavne
MPEG-1 Video/PS*1 ".mpg", ".mpeg",
MPEG-2 Video/PS, ".m2ts", ".mts"
TS*1
DivX*2
MPEG-4 AVC
".avi", ".divx"
*1
Yderligere oplysninger
Da Blu-ray Disc-standarden er ny og under
udvikling, kan nogle diske muligvis ikke
afspilles, afhængigt af disktype og version.
Lydudgangen er forskellig afhængigt af kilde,
tilsluttet udgangsstik og valgte lydindstillinger.
*2 BD-RE: Ver.2.1 BD-R: Ver.1.1, 1.2, 1.3,
herunder BD-R af typen "organisk pigment"
(type LTH) BD-R optaget på en pc kan ikke
afspilles, hvis postscripts kan optages.
*3 En CD eller DVD afspilles ikke, hvis den ikke er
blevet afsluttet korrekt. For yderligere
information henvises til betjeningsvejledningen
til optageenheden.
".mkv", ".mp4", "
.m4v", ".m2ts", ".mts"
WMV9*1
".wmv", ".asf"
AVCHD
*3
Music
Filformat
Filtypenavne
MP3 (MPEG-1 Audio ".mp3"
Layer III)
AAC*1*4
".m4a"
WMA9 Standard*1*4
".wma"
LPCM
".wav"
Photo
Filformat
Filtypenavne
JPEG
".jpg", ".jpeg"
*1
Afpilleren afspiller ikke kodede filer som f.eks.
DRM.
En del afspilningsbetjening for BD/DVD kan
være bevidst indstillet af
softwareproducenter. Da der kan afspilles
BD/DVD i overensstemmelse med det
diskindhold, som softwareproducenterne har
udformet, er nogle afspilningsfunktioner
muligvis ikke til rådighed.
,fortsættes
BDP-S370/S373
4-169-142-11(1)
29
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\Dvd\MP02
S992\Layout\Da\070ADD.fm
master page=left
specdef20091006
010COV.book Page 30 Friday, January 15, 2010 2:19 PM
*2
OM DIVX VIDEO: DivX® er et digitalt
videoformat, der er udviklet af DivX, Inc. Dette
er en officiel DivX-certificeret enhed, som kan
afspille DivX-video. Gå ind på www.divx.com
for mere information og softwareværktøjer til at
konvertere dine filer til DivX-video. OM DIVX
VIDEO-ON-DEMAND: Denne
DivX-certificerede® enhed skal registreres for at
kunne afspille DivX Video-on-Demand (VOD)
indhold. For at generere registreringskoden, skal
du finde afsnittet DivX VOD i enhedens
opsætningsmenu. Gå til vod.divx.com med
denne kode for at gennemføre
registreringsprocessen og lære mere om
DivX VOD.
*3 Der kan afspilles filer i AVCHD-format, som er
optaget på et digitalt videokamera el. lign. En
disk i AVCHD-formatet kan ikke afspilles, hvis
den ikke er blevet korrekt afsluttet.
*4 Afpilleren afspiller ikke kodede filer som f.eks.
Lossless.
b
• Nogle filer kan muligvis ikke afspilles, afhængigt
af format, kodning eller optageforhold.
• Nogle filer redigeret på en pc kan ikke afspilles.
• Afspilleren kan genkende følgende filer eller
mapper på BD, DVD, CD og USB-enheder:
– mapper op til 5. træ
– op til 500 filer i et enkelt træ
• Nogle USB-enheder virker muligvis ikke med
denne afspiller.
• Afspilleren kan genkende Mass Storage Class
(MSC) -enheder (f.eks. flashhukommelse eller en
HDD), der er FAT-kompatible og ikkepartitionerede, Still Image Capture Device
(SICD) -enheder og 101 tastatur (kun USB-stik
på forside).
• For at undgå ødelæggelse af data eller
beskadigelse af USB-hukommelsen eller
-enhederne skal du slukke afspilleren, når du
tilslutter eller afbryder USB-hukommelsen eller
-enhederne.
• Afspilleren kan ikke altid afspille videofiler med
høj bithastighed på DATA CD’er jævnt. Det
anbefales at afspille disse filer ved hjælp af
DATA DVD’er.
Om BRAVIA Sync-funktioner
(kun for HDMI-tilslutninger)
Hvis du forbinder Sony-komponenter, som er
kompatible med "Control for HDMI"funktionen, med et HDMI-kabel (medfølger
ikke), forenkles betjeningen som vist
nedenfor:
• One-Touch-afspilning Med ét tryk på en af
de følgende knapper, tændes det tilsluttede
tv, og tv’ets indgangsvælger skiftes
automatisk til afspilleren.
– [/1
– HOME: Startmenuen vises automatisk
(side 8, 14, 18).
– N: Afspilningen starter automatisk.
• System Power-Off (automatisk slukning af
system) Når du slukker tv’et med -TV- [/1
eller tænd/sluk-knappen på tv’ets
fjernbetjening, slukkes afspilleren og
HDMI-kompatible komponenter
automatisk.
• Theatre (biograf) Når du trykker på
THEATRE, skifter afspilleren automatisk
til den optimale videoindstilling for film.
Når der er tilsluttet til en Sony
AV-forstærker (receiver) ved hjælp af
HDMI-kablet, skifter højttalerudgangen
også automatisk. Når der er tilsluttet til et
Theatre Mode-kompatibelt tv ved hjælp af
HDMI-kablet, skifter tv’ets videoindstilling
til Theatre Mode. Tryk på knappen igen for
at vende tilbage til den oprindelige
indstilling.
• Language Follow (automatisk sprogskift)
Når du ændrer sproget for skærmvisning på
tv’et, ændres afspillerens sprog for
skærmvisning også, når afspilleren har
været slukket og tændt.
Sådan forbereder du til BRAVIA
Sync-funktioner
Indstil "Control for HDMI" til "On" i
"System Settings"-opsætningen (side 23).
For nærmere oplysninger om indstillingerne
for tv’et eller andre tilsluttede komponenter,
henvises til betjeningsvejledningen til tv’et
eller komponenterne.
30
BDP-S370/S373
4-169-142-11(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\Dvd\MP02
S992\Layout\Da\070ADD.fm
master page=right
specdef20091006
010COV.book Page 31 Friday, January 15, 2010 2:19 PM
z
• Når du tilslutter et Sony-tv, der er kompatibelt
med "Control for HDMI" Easy Settingfunktionen med HDMI-kablet, skifter "Control
for HDMI"-indstillingen på afspilleren
automatisk til "On", hvis "Control for HDMI"indstillingen på det tilsluttede tv er indstillet til
"On". Se betjeningsvejledningen til tv’et.
• Når du tilslutter et Sony-tv, der er kompatibelt
med BRAVIA Sync-funktioner med HDMIkablet, kan du betjene de grundlæggende
funktioner på afspilleren med tv’ets
fjernbetjening, hvis "Control for HDMI"indstillingen på det tilsluttede tv er indstillet til
"On". Se betjeningsvejledningen til tv’et.
b
Om trådløs LAN-sikkerhed
Da kommunikation via den trådløse
LAN-funktion sker ved radiobølger, kan det
trådløse signal opfanges af uvedkommende.
For at beskytte trådløs kommunikation
understøtter denne afspiller forskellige
sikkerhedsfunktioner. Sørg for at konfigurere
sikkerhedsindstillingerne korrekt i
overensstemmelse med dit netværksmiljø.
Ingen sikkerhed
Selvom du nemt kan foretage indstillinger,
kan enhver opfange trådløs kommunikation
eller trænge ind i dit trådløse netværk, selv
uden avancerede værktøjer. Husk på, at der er
risiko for uautoriseret adgang eller læsning af
data.
WEP
WEP sikrer kommunikationen for at
forhindre uvedkommende i at aflytte
kommunikationen eller trænge ind i dit
trådløse netværk. WEP er en
sikkerhedsteknologi, der gør det muligt at
tilslutte ældre udstyr, som ikke understøtter
TKIP/AES.
WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP er en sikkerhedsteknologi, der er
udviklet til at afhjælpe manglerne i WEP.
TKIP giver et højere sikkerhedsniveau end
WEP.
Ophavsret og varemærker
• Dette produkt indeholder teknologi til
ophavsretsbeskyttelse, der er beskyttet af patenter
i USA og andre intellektuelle
ejendomsrettigheder. Brug af denne teknologi til
ophavsretsbeskyttelse skal autoriseres af
Macrovision og er beregnet til fremvisning i
private hjem og anden begrænset brug,
medmindre Macrovision har givet tilladelse til
andet. Imitation og demontering er forbudt.
• "AVCHD" og "AVCHD"-logoet er varemærker,
der tilhører Panasonic Corporation og Sony
Corporation.
• Java og alle Java-baserede varemærker og logoer
er varemærker eller registrerede varemærker, der
tilhører Sun Microsystems, Inc.
•
, "XMB" og "xross media bar" er varemærker,
der tilhører Sony Corporation og Sony Computer
Entertainment Inc.
• Dette produkt indeholder High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™) -teknologi.
HDMI, HDMI-logoet og High-Definition
Multimedia Interface er varemærker eller
registrerede varemærker, der tilhører HDMI
Licensing LLC.
• "Blu-ray Disc" er et varemærke.
• Logoerne "Blu-ray Disc", "DVD+RW", "DVDRW", "DVD+R", "DVD-R", "DVD VIDEO" og
"CD" er varemærker.
• "BD-LIVE", "BD-LIVE"-logoet og
"BONUSVIEW" er varemærker, der tilhører
Blu-ray Disc Association.
• "x.v.Colour" og "x.v.Colour"-logoet er
varemærker, der tilhører Sony Corporation.
• "BRAVIA" er et varemærke, der tilhører Sony
Corporation.
• "PhotoTV HD" og "PhotoTV HD"-logoet er
varemærker, der tilhører Sony Corporation.
• MPEG Layer-3 lydkodingsteknologi og patenter
på licens fra Fraunhofer IIS og Thomson.
• DivX®, DivX Certified® og tilknyttede logoer er
varemærker, der tilhører DivX, Inc. De bruges
under licens.
,fortsættes
BDP-S370/S373
4-169-142-11(1)
Yderligere oplysninger
Afhængigt af den tilsluttede komponent, virker
"Control for HDMI"-funktionen ikke altid. Se
betjeningsvejledningen til komponenten.
WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES er en sikkerhedsteknologi, der bruger en
avanceret sikkerhedsmetode, som er klart
forskellig fra WEP og TKIP.
AES giver et højere sikkerhedsniveau end
WEP eller TKIP.
31
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\Dvd\MP02
S992\Layout\Da\070ADD.fm
master page=left
specdef20091006
010COV.book Page 32 Friday, January 15, 2010 2:19 PM
• Musik/videogenkendelsesteknolog og tilhørende
data leveres af Gracenote®. Gracenote er
branchestandarden inden for
musikgenkendelsesteknologi og relateret levering
af indhold. Yderligere oplysninger kan findes på
www.gracenote.com. CD, DVD, Blu-ray Disc og
musik og videorelaterede data fra Gracenote, Inc.,
copyright © 2000-present Gracenote. Gracenote
Software, copyright © 2000-present Gracenote.
Et eller flere patenter ejet af Gracenote gælder for
dette produkt og tjeneste. Se Gracenotes
hjemmeside for en ikke-udtømmende liste over
gældende Gracenote-patenter. Gracenote,
CDDB, MusicID, MediaVOCS, Gracenotelogoet og logotypen, og "Powered by Gracenote"logoet er enten registrerede varemærker eller
varemærker, der tilhører Gracenote i USA
og/eller andre lande.
• Andre system- og produktnavne er generelt
varemærker eller registrerede varemærker, der
tilhører producenterne. ™ og ® mærkerne ikke er
angivet i dette dokument.
Kodenumre på tv’er, som kan
betjenes
Hvis der er angivet flere kodenumre, skal du
prøve at indtaste dem et efter et, indtil du
finder den kode, som passer til tv’et.
Producent
Kodenummer
Sony
01 (standard)
Grundig*1
11
Hitachi
24
ITT*1
15, 16
JVC*1
33
LG/Goldstar
76
Loewe
45
Nokia*1
15, 16, 69, 73
Panasonic
17, 49
Philips*2
06, 07, 08, 72
Saba*1
12, 13, 74
Samsung*3
22, 23, 71
Sanyo
*1
25
Sharp
29
Telefunken*1
36
Thomson*1
43, 75
Toshiba
38
*1
*2
*3
BDP-S373 Kun
Kun 06, 08 eller 72 kan vælges for BDP-S370.
Kun 71 kan vælges for BDP-S370.
32
BDP-S370/S373
4-169-142-11(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\Dvd\MP02
S992\Layout\Da\070ADD.fm
master page=right
specdef20091006
010COV.book Page 33 Friday, January 15, 2010 2:19 PM
Sprogkodeliste
For nærmere oplysninger, se “BD/DVD Viewing Settings” (side 21).
Stavemåden for sprogene overholder standarden ISO 639: 1988 (E/F).
Kode Sprog
Yderligere oplysninger
ikke specificeret
Forældrekontrol/områdekode
For nærmere oplysninger, se “Parental Control Area Code” (side 22).
Nummer, område (kode)
2044, Argentina (ar)
2047, Australien (au)
2046, Østrig (at)
2057, Belgien (be)
2070, Brasilien (br)
2090, Chile (cl)
2092, Kina (cn)
2093, Colombia (co)
2115, Danmark (dk)
2165, Finland (fi)
2174, Frankrig (fr)
2109, Tyskland (de)
2200, Grækenland (gr)
2219, Hong Kong (hk)
2248, Indien (in)
2238, Indonesien (id)
2239, Irland (ie)
2254, Italien (it)
2276, Japan (jp)
2304, Korea (kr)
2333, Luxembourg (lu)
2363, Malaysia (my)
2362, Mexico (mx)
2376, Holland (nl)
2390, New Zealand (nz)
2379, Norge (no)
2427, Pakistan (pk)
2424, Filippinerne (ph)
2428, Polen (pl)
2436, Portugal (pt)
2489, Rusland (ru)
2501, Singapore (sg)
2149, Spanien (es)
2499, Sverige (se)
2086, Schweiz (ch)
2543, Taiwan (tw)
2528, Thailand (th)
2184, Storbritannien (gb)
33
BDP-S370/S373
4-169-142-11(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\Dvd\MP02
S992\Layout\Da\010COVIX.fm
master page=left
specdef20091006
010COV.book Page 34 Friday, January 15, 2010 2:19 PM
Indeks
Ord i anførselstegn vises på
skærmvisningen.
Symbols
(favoritter) 7
F
S
Farveknapper 7
Fejlfinding 25
Fjernbetjening 7, 9
Forældrekontrol 22
Fortsætte 8, 27
SUBTITLE 7
"Screen Settings" 19
"Setup" 18
Softwareopdatering 19, 23
Startmenu 18
System Power-Off
(automatisk slukning af
system) 30
"System Settings" 23
G
"Gracenote Settings" 23
A
AUDIO 7
Afspilningsinformation 15
"Audio Settings" 20
"Auto Standby" 23
B
"BD/DVD Viewing
Settings" 21
BD-LIVE 14
BD-R 29
BD-RE 29
BONUSVIEW 14
BRAVIA Sync 27, 30
BRAVIA internet-video
16
Batterier 9
Bitstrøm 26
Blu-ray Disc 29
Børnelås 6, 27
C
CD 29
"Control for HDMI" 23,
27, 30
D
DISPLAY 8
"DSD Output Mode" 20
DTS 20
DVD 29
Deep Colour 20
"Dimmer" 23
Diske der kan afspilles 29
Dolby Digital 20
H
HDMI 19, 20
HOME 8, 18
I
Internetindhold 7, 16
L
Language Follow
(automatisk sprogskift) 30
M
MAC-adresse 23
"Music Settings" 22
N
"Network Settings" 24
"Network Update" 19
Nulstille afspilleren 24
T
THEATRE 7, 30
TOP MENU 7
"TV Type" 19
Tilslutning
AV-forstærker
(receiver) 11
Netværk 12
Tv 10
U
USB 15
W
WEP 31
WPA2-PSK (AES) 31
WPA2-PSK (TKIP) 31
WPA-PSK (AES) 31
WPA-PSK (TKIP) 31
O
OPTIONS 8
"OSD" 23
One-Touch-afspilning 30
Opdatering 19
P
POP UP/MENU 7
"Parental Control Settings"
22
Q
"Quick Start Mode" 23
E
R
"Easy Setup" 12, 24
Regionskode 29
"Resetting" 24
34
BDP-S370/S373
4-169-142-11(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\Dvd\MP02
S992\Layout\Da\010COVIX.fm
master page=right
specdef20091006
010COV.book Page 35 Friday, January 15, 2010 2:19 PM
35
BDP-S370/S373
4-169-142-11(1)
Download PDF

advertising