Sony | BDP-S580 | Sony BDP-S580 S580 3D Blu-ray Disc™/DVD player Betjeningsvejledning

master page=Right
F:\SD0002_B1\DATABDPS480\4261097411_DK\4261097411\4261097411_DK_COV\DK_010COV.f
m
4-261-097-41(1)
Denne afspillers software opdateres muligvis i fremtiden. Du kan få oplysninger angående
tilgængelige opdateringer på: http://support.sony-europe.com/
z
Du kan finde gode råd, tip og oplysninger om Sony produkter og tjenester på:
www.sony-europe.com/myproduct/
Betjeningsvejledning
Blu-ray Disc™ / DVD Player
BDP-S480/S483/S580
4-261-097-41(1)
Printed in Malaysia
© 2011 Sony Corporation
BDP-S480/S483/S580
4-261-097-41(1)
F:\SD0002_B1\DATABDPS480\4261097411_DK\4261097411\4261097411_
DK\DK_020WAR.fm
master page=left
specdef20090918
ADVARSEL!
For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød
må du ikke udsætte dette apparat for regn eller fugt.
Undlad at åbne kabinettet for at undgå elektrisk stød.
Overlad alt reparationsarbejde til autoriseret
servicepersonale.
Netledningen må kun udskiftes i en kvalificeret
servicebutik.
Batterier eller apparater, der indeholder batterier, må
ikke udsættes for stærk varme som fx sollys, ild eller
lignende.
FORSIGTIG
Brugen af optiske instrumenter i dette produkt øger
risikoen for øjenskader. Eftersom laserstrålen, der
anvendes i denne Blu-ray Disc/DVD-afspiller, er
skadelig for øjnene, må kabinettet ikke skilles ad.
Overlad alt reparationsarbejde til autoriseret
servicepersonale.
Håndtering af udtjente elektriske og
elektroniske produkter (Gælder for den
Europæiske Union og andre europæiske
lande med separate
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at
produktet ikke må behandles som husholdningsaffald.
Det skal i stedet indleveres på en deponeringsplads
specielt indrettet til modtagelse og oparbejdning af
elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre at
produktet bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle
negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger,
som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan
forårsage. Genindvinding af materialer vil medvirke til
at bevare naturens ressourcer. Yderligere information
om genindvindingen af dette produkt kan fås hos
myndighederne, det lokale renovationsselskab eller
butikken, hvor produktet blev købt.
Denne etiket findes på det laserbeskyttede hus
indvendigt.
Fjernelse af udtjente batterier (gælder i
den Europæiske Union samt europæiske
lande med særskilte
indsamlingssystemer)
Dette apparat er klassificeret som et KLASSE 1
LASER-produkt. Etiketten med KLASSE 1
LASERPRODUKT er placeret på bagsiden af det ydre
kabinet.
Dette symbol på batteriet eller emballagen betyder, at
batteriet leveret med dette produkt ikke må bortskaffes
som husholdningsaffald.
På visse batterier kan dette symbol anvendes i
kombination med et kemisk symbol. Det kemiske
symbol for kviksølv (Hg) eller bly (Pb) er anført hvis
batteriet indeholder mere end 0,0005% kviksølv eller
0,004% bly.
Ved at sikre at sådanne batterier bortskaffes korrekt,
tilsikres det, at de mulige negative konsekvenser for
sundhed og miljø, som kunne opstå ved en forkert
affaldshåndtering af batteriet, forebygges.
Materialegenindvendingen bidrager ligeledes til at
beskytte naturens resourcer.
Hvis et produkt kræver vedvarende
elektricitetsforsyning af hensyn til sikkerheden samt
ydeevnen eller data integritet, må batteriet kun fjernes
af dertil uddannet personale.
For at sikre en korrekt håndtering af batteriet bør det
udtjente produkt kun afleveres på dertil indrettede
indsamlingspladse beregnet til affaldshåndtering af
elektriske og elektroniske produkter.
Med hensyn til øvrige batterier, se venligst afsnittet der
omhandler sikker fjernelse af batterier. Batteriet skal
derefter afleveres på et indsamlingsted beregnet til
affaldshåndtering og genindvinding af batterier.
2
BDP-S480/S483/S580
4-261-097-41(1)
F:\SD0002_B1\DATABDPS480\4261097411_DK\4261097411\4261097411_
DK\DK_020WAR.fm
Yderlige information om genindvinding af dette
produkt eller batteri kan fås ved at kontakte den
kommunale genbrugsstation eller den butik, hvor
produktet blev købt.
Producenten af dette produkt er Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Den
autoriserede repræsentant for EMC og
produktsikkerhed er Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. For
service eller garanti henviser vi til de adresser, som
fremgår af vedlagte garantidokument.
Forholdsregler
• Denne enhed anvender 220–240V AC, 50/60Hz.
Kontroller, at apparatets driftsspænding er identisk
med den lokale strømforsyning.
• Anbring ikke objekter, der er fyldt med væsker, f.eks.
vaser, på apparatet, så risiko for brand eller stød
undgås.
• Installer denne enhed sådan at netledningen
øjeblikkeligt kan trækkes ud af stikkontakten, hvis
der skulle opstå problemer.
master page=right
specdef20090918
Forholdsregler
Dette udstyr er afprøvet og fundet i
overensstemmelse med grænserne, der er angivet i
EMC-direktivet, ved brug af et forbindelseskabel,
som er kortere end 3 meter.
Om placering
• Placer afspilleren på et sted med tilstrækkelig
ventilation til at forhindre varmeophobning i den.
• Placer ikke afspilleren på en blød overflade som
fx et tæppe, hvor ventilationshullerne kan blive
blokerede.
• Installer ikke denne afspiller i et lukket rum, som
fx i en bogreol eller lignende sted.
• Afspilleren må ikke placeres på et sted i nærheden
af varmekilder eller i omgivelser med direkte
sollys, meget støv eller mekaniske rystelser.
• Placer ikke afspilleren udendørs, i køretøjer, på
skibe eller andre fartøjer.
• Hvis afspilleren flyttes direkte fra kolde
omgivelser til varme omgivelser, eller hvis den
placeres i et meget fugtigt lokale, kan fugt
kondenseres på linserne inde i afspilleren. Sker
dette, fungerer afspilleren muligvis ikke korrekt.
I så fald skal du fjerne disken og lade afspilleren
stå tændt i cirka en halv time, indtil fugten er
fordampet.
• Installer ikke afspilleren så den står skråt. Den er
kun beregnet til brug i vandret position.
• Placer ikke metalgenstande foran frontpanelet.
Det kan begrænse modtagelsen af radiobølger.
• Placer ikke afspilleren på et sted, hvor der
anvendes medicinsk udstyr. Det kan forårsage
funktionsfejl på medicinsk udstyr.
• Hvis du anvender en pacemaker eller andet
medicinsk udstyr, skal du kontakte din læge eller
producenten af dit medicinske udstyr, inden du
anvender den trådløse LAN-funktion.
• Afspilleren bør installeres og betjenes med en
minimumafstand på mindst 20 cm eller mere
mellem afspilleren og en persons krop
(eksklusive yderpunkter: hænder, håndled, fødder
og ankler).
• Placer ikke tunge eller ustabile genstande ovenpå
afspilleren.
• Placer ikke andre genstande end diske i
diskskuffen. Det kan beskadige afspilleren eller
genstanden, hvis du gør det.
• Tag eventuelle diske ud når du flytter afspilleren.
Hvis du ikke gør det, kan disken blive beskadiget.
• Tag netledningen og alle andre kabler ud fra
afspilleren, når du flytter den.
,Fortsættes
BDP-S480/S483/S580
4-261-097-41(1)
3
F:\SD0002_B1\DATABDPS480\4261097411_DK\4261097411\4261097411_
DK\DK_020WAR.fm
Om strømkilder
• Afspilleren er ikke koblet fra strømforsyningen,
så længe den er tilsluttet stikkontakten på
væggen. Dette gælder også, selvom selve
afspilleren er blevet slukket.
• Tag afspillerens stik ud fra stikkontakten, hvis du
ikke skal bruge afspilleren i længere tid. Hvis du
vil tage netkablet ud af stikkontakten, skal du tage
fat i selve stikket. Du må aldrig trække i
ledningen.
• Bemærk følgende punkter for at forhindre at
netledningen beskadiges. Brug ikke netledningen
hvis den er beskadiget, eftersom det kan medføre
elektrisk stød eller brand.
– Sørg for, at netledningen ikke klemmes mellem
afspilleren og væggen, hylden osv.
– Placer ikke noget tungt ovenpå netledningen og
træk heller ikke i selve netledningen.
Om justering af lydstyrken
Skru ikke op for lyden, mens du lytter til et afsnit
med meget lave indgangsniveauer eller helt uden
lydsignaler. Hvis du gør det, kan dine ører og
højttalerne beskadiges, når der afspilles et afsnit
med høj lyd.
Om rengøring
Rengør kabinettet, panelet og knapperne med en
blød klud. Anvend ikke nogen form for slibemidler,
skurepulver eller opløsningsmidler som f.eks.
alkohol eller rensebenzin.
Om rengøringsdiske, disk/linserengøringsmidler
Brug ikke en rengøringsdisk eller et disk/
linserengøringsmiddel (flydende eller som spray).
De kan forårsage funktionsfejl i apparatet.
master page=left
specdef20090918
• Sørg for at frakoble HDMI-kablet, når du flytter
afspilleren.
• Hold HDMI-tilslutningsstikket lige, når du
foretager tilslutning eller frakobling af HDMIkablet. Bøj eller tryk ikke HDMItilslutningsstikket ind i HDMI OUT-stikket.
Om at se 3D-videobilleder
Nogle mennesker oplever muligvis ubehag (som
f.eks. anstrengte øjne, træthed eller kvalme), når de
ser 3D-videobilleder. Sony anbefaler alle seere at
holde regelmæssige pauser, når de ser 3Dvideobilleder. Hvor længe og hvor ofte der behøves
pauser varierer fra person til person. Du må afgøre,
hvad der fungerer bedst. Hvis du oplever ubehag af
nogen art, skal du stoppe med at se 3Dvideobilleder, indtil ubehaget ophører. Konsulter
en læge hvis du finder det nødvendigt. Du bør også
se (i) betjeningsvejledningen og/eller
advarselsmeddelelserne for udstyr anvendt, eller
Blu-ray Disc-indhold afspillet med dette produkt og
(ii) vores webside (http://www.sony-europe.com/
myproduct/) angående de seneste oplysninger.
Mindre børns (især dem under seks år) syn er stadig
under udvikling. Konsulter din læge (som f.eks. en
børnelæge eller øjenlæge) inden mindre børn gives
lov til at se 3D-videobilleder.
Vokse bør overvåge mindre børn for at sikre, at de
følger anbefalingerne beskrevet ovenfor.
,fortsættes på side 6
Om udskiftning af dele
Hvis der udføres reparation på denne afspiller,
indsamles de udskiftede dele muligvis til brug for
genanvendelse eller genindvinding.
Om tilslutning til HDMI OUT-stikket
Bemærk følgende eftersom forkert håndtering kan
beskadige HDMI OUT-stikket og
tilslutningsstikket.
• Ret omhyggeligt HDMI OUT-stikket på bagsiden
af afspilleren og HDMI-tilslutningsstikket ind
efter hinanden ved at kontrollere udformningen af
dem. Sørg for, at tilslutningsstikket ikke er vendt
på hovedet eller skråtstillet.
4
BDP-S480/S483/S580
4-261-097-41(1)
F:\SD0002_B1\DATABDPS480\4261097411_DK\4261097411\4261097411_
DK\DK_010COVTOC.fm
master page=right
specdef20090918
Indholdsfortegnelse
ADVARSEL! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Forholdsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Vejledning til dele og knapper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Tilslutninger og indstillinger
Trin 1: Tilslutning af afspilleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Trin 2: Lynopsætning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Tilslutning til netværket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Afspilning
Afspilning af en disk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Afspilning fra en USB-enhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Afspilning via et netværk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Tilgængelige funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Internet
Browse på websider . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Indstillinger og justeringer
Brug af indstillingsskærmene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
[Netværksopdatering] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
[Skærmindstillinger] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
[Indstillinger for lyd] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
[BD/DVD-visningsindstillinger] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
[Indstillinger for børnesikring] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
[Musikindstillinger] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
[Systemindstillinger] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
[Netværksindstillinger] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
[Lynopsætning] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
[Nulstilling] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Yderligere information
Fejlfinding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
5
BDP-S480/S483/S580
4-261-097-41(1)
F:\SD0002_B1\DATABDPS480\4261097411_DK\4261097411\4261097411_
DK\DK_010COVTOC.fm
VIGTIG MEDDELELSE
Advarsel: Med denne afspiller kan du bevare et
stillvideobillede eller et skærmbillede på tvskærmen uendeligt. Hvis du lader
stillvideobilledet eller skærmbilledet forblive
på tv-skærmen i lang tid, kan tv-skærmen blive
permanent beskadiget. Plasmafjernsyn og
projektions-tv-apparater er følsomme over for
dette.
Hvis du har nogle spørgsmål eller problemer i
forbindelse med afspilleren, skal du kontakte din
nærmeste Sony-forhandler.
Kopibeskyttelse
Vær venligst opmærksom på de avancerede
indholdsbeskyttelsessystemer, der bruges på både
Blu-ray Disc™ og DVD-medier. Disse systemer,
der kaldes AACS (Advanced Access Content
System) og CSS (Content Scramble System), kan
indeholde begrænsninger for afspilning, analoge
udgangssignaler eller lignende funktioner.
Anvendelsen af dette produkt og de eventuelt
anvendte restriktioner kan variere afhængigt af
købsdatoen, da det beslutningstagende råd for
AACS kan anvende eller ændre sine
restriktionsregler efter købstidspunktet.
Ophavsrettigheder og varemærker
• "AVCHD" og "AVCHD"-logoet er varemærker
tilhørende Panasonic Corporation og Sony
Corporation.
• Java, kaffekop-logoet og alle Java-baserede
mærker er varemærker eller registrerede
varemærker tilhørende Sun Microsystems, Inc. i
USA eller andre lande.
•
, "XMB", og "xross media bar" er varemærker
tilhørende Sony Corporation og Sony Computer
Entertainment Inc.
• Dette produkt indeholder High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™)-teknologi.
HDMI, HDMI-logoet og High-Definition
Multimedia Interface er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende HDMI
Licensing LLC i USA og andre lande.
• "Blu-ray Disc" er et varemærke.
• "Blu-ray Disc", "DVD+RW", "DVD-RW",
"DVD+R", "DVD-R", "DVD VIDEO", og "CD"logoerne er varemærker.
• "BD-LIVE", "BD-LIVE"-logoet og
"BONUSVIEW" er varemærker tilhørende Bluray Disc Association.
• "Blu-ray 3D" og "Blu-ray 3D"-logoet er
varemærker tilhørende Blu-ray Disc Association.
• "x.v.Colour" og "x.v.Colour"-logoet er
varemærker tilhørende Sony Corporation.
• "BRAVIA" er et varemærke tilhørende Sony
Corporation.
• "PhotoTV HD" og "PhotoTV HD"-logoet er
varemærker tilhørende Sony Corporation.
master page=left
specdef20090918
• MPEG Layer-3-lydkodningsteknologi og
patenter er licenseret fra Fraunhofer IIS og
Thomson.
• Windows Media er enten et registreret
varemærke eller varemærke tilhørende Microsoft
Corporation i USA og/eller andre lande.
Dette produkt er beskyttet af visse intellektuelle
ejendomsrettigheder tilhørende Microsoft
Corporation. Anvendelse eller distribution af
sådan teknologi uden for dette produkt er forbudt
uden en licens fra Microsoft eller et autoriseret
Microsoft-datterselskab.
• Musik- og videogenkendelsesteknologi og
relaterede data leveres af Gracenote®. Gracenote
er industristandarden for levering af
musikgenkendelsesteknologi og relateret
indhold. Se www.gracenote.com angående
yderligere oplysninger.
CD, DVD, Blu-ray Disc og musik- og
videorelaterede data fra Gracenote, Inc.,
copyright © 2000-i dag Gracenote. Gracenotesoftware, copyright © 2000-i dag Gracenote. Ét
eller flere patenter, som ejes af Gracenote, gælder
for dette produkt og denne service. Se Gracenotewebsiden angående en ikke-udtømmende liste
over gældende Gracenote-patenter. Gracenote,
CDDB, MusicID, MediaVOCS, Gracenotelogoet og logotypen, samt "Powered by
Gracenote"-logoet er enten registrerede
varemærker eller varemærker tilhørende
Gracenote i USA og/eller andre lande.
• Wi-Fi CERTIFIED™-logoet er et
godkendelsesmærke tilhørende Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi Protected Setup™-mærket er et mærke
tilhørende Wi-Fi Alliance.
• "Wi-Fi CERTIFIED™" og "Wi-Fi Protected
Setup™" er varemærker tilhørende Wi-Fi
Alliance.
• DLNA®, DLNA-logoet og DLNA
CERTIFIED™ er varemærker, servicemærker
eller godkendelsesmærker tilhørende Digital
Living Network Alliance.
• Alle andre varemærker er varemærker tilhørende
de respektive ejere.
• Andre system- og produktnavne er generelt
varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende producenterne. ™ og ® -mærker er
ikke angivet i dette dokument.
6
BDP-S480/S483/S580
4-261-097-41(1)
master page=right
specdef20090918
F:\SD0002_B1\DATABDPS480\4261097411_DK\4261097411\4261097411_
DK\DK_030PAR.fm
Vejledning til dele og knapper
Frontpanel
z
Knappen N er udstyret med et følbart punkt. Brug det følbare punkt som en reference når du betjener
afspilleren.
A Diskskuffe
F x (stop)
B Strømindikator
G N (afspil)
Lyser hvidt, når afspilleren tændes.
C Fjernbetjeningssensor
D Display på frontpanel
N, X: Lyser under afspilning eller
pause.
: Lyser, når gentag-indstillingen
aktiveres.
:Lyser, når der udsendes 720p/1080i/
1080p videosignaler.
E
(USB)-stik
Tilslut en USB-enhed til dette stik.
H Z (åbn/luk)
I [/1 (tænd/standby)
Tænder afspilleren eller sætter den i
standby-tilstand.
Sådan låses diskskuffen (Børnelås)
Du kan låse diskskuffen for at forhindre, at
den åbnes ved en fejltagelse.
Mens afspilleren er tændt, skal du holde N
på afspilleren nede i mere end 10 sekunder.
Diskskuffen låses eller låses op.
Bagpanel
A LINE OUT (R-AUDIO-L)-stik
E
B LINE OUT (VIDEO)-stik
F Ventilationshuller
C HDMI OUT-stik
G DIGITAL OUT (COAXIAL)-stik
D LAN (100)-terminal
H COMPONENT VIDEO OUT (Y, PB,
PR)-stik
(USB)-stik
,Fortsættes
BDP-S480/S483/ S580
4-261-096-11(1)
7
master page=left
specdef20090918
F:\SD0002_B1\DATABDPS480\4261097411_DK\4261097411\4261097411_
DK\DK_030PAR.fm
Fjernbetjening
De funktioner, der er til rådighed på
fjernbetjeningen, afhænger af disken eller
situationen.
A Z (åbn/luk)
Åbner eller lukker diskskuffen.
-TV- t (tv-indgangsvalg)
Skifter mellem tv og andre
indgangskilder.
-TV- [/1 (tv tænd/standby)
Tænder tv'et eller sætter det i standbytilstand.
[/1 (tænd/standby)
Tænder afspilleren eller sætter den i
standby-tilstand.
B Talknapper (0 - 9)
Indtaster titlen/kapitelnumrene osv.
2 (lydstyrke) +/–
Justerer lydstyrken på tv'et.
AUDIO (side 24)
Vælger sproget, når der er optaget flere
sprog på BD-ROM'er/DVD VIDEO'er.
Vælger lydsporet på CD'er.
SUBTITLE (side 24)
Vælger undertekstsproget, når der er
optaget flere undertekstsprog på BDROM'er/ DVD VIDEO'er.
(lydløs)
Fjerner lyden midlertidigt
C Farveknapper (rød/grøn/gul/blå)
Genvejstaster til interaktive funktioner.
D TOP MENU
Åbner eller lukker topmenuen på BD'er
eller DVD'er.
POP UP/MENU
Åbner eller lukker pop-up-menuen på
BD-ROM'er eller menuen på DVD'er.
OPTIONS (side 17)
z
• Knapperne nummer 5, AUDIO, 2 +, og N er
udstyret med et følbart punkt. Brug det følbare
punkt som en reference når du betjener
afspilleren.
• Grå knapper, der lyser i mørke (kun BDP-S483).
Den funktionsmenu, der kan vælges,
vises på skærmen.
HOME
Går ind på afspillerens hjemmemenu.
Viser baggrunden, når der trykkes på
kategoriikonet for hjemmemenuen.
RETURN
Vender tilbage til forrige visning.
</M/m/,
Flytter fremhævningen for at vælge et
vist punkt.
8
BDP-S480/S483/ S580
4-261-096-11(1)
master page=right
specdef20090918
F:\SD0002_B1\DATABDPS480\4261097411_DK\4261097411\4261097411_
DK\DK_030PAR.fm
Midterknap (ENTER)
Går ind på det valgte punkt.
E ./> (forrige/næste)
Springer til forrige/næste kapitel, spor
eller fil.
X (pause)
Sætter afspilningen på pause eller
genstarter den.
Visning af hjemmemenu
Hjemmemenuen vises, når du trykker på
HOME. Vælg en kategori ved hjælp af
</,. Vælg et punkt ved hjælp af M/m, og
tryk på ENTER.
Menupunkt
Kategori
m/M (hurtigt tilbage/hurtigt
fremad)
• Spoler hurtigt tilbage/hurtigt fremad på
disken under afspilning. Hver du
trykker på knappen under afspilning af
videoer, ændres søgehastigheden.
• Afspiller i langsom gengivelse ved tryk
på knappen i mere end ét sekund under
pause.
• Afspiller ét billede ad gangen ved et
kortvarigt tryk på knappen under pause.
z
Afspilning i slow-motion eller med et
billede ad gangen er ikke muligt med en
Blu-ray 3D Disc.
[Opsætning]: Justerer afspillerens
indstillinger.
[Foto]: Viser fotos.
[Musik]: Afspiller musik.
[Video]: Afspiller videoer.
[Netværk]: Viser netværkspunkter.
N (afspil)
Starter eller genstarter afspilning.
(favoritter) (side 17)
Viser det internetindhold, der er føjet til
listen over favoritter. Du kan gemme op
til 18 af dine foretrukne
internetprogrammer.
x (stop)
Stopper afspilningen og husker det sted,
hvor der blev stoppet
(genoptagningspunkt).
Genoptagningspunktet for et titel/spor er
det sted, du sidst afspillede, eller det
sidste foto i en fotomappe.
DISPLAY (side 15)
Viser afspilnings- og
webbrowsinginformation på skærmen.
9
BDP-S480/S483/ S580
4-261-096-11(1)
master page=left
specdef20090918
F:\SD0002_B1\DATABDPS480\4261097411_DK\4261097411\4261097411_
DK\DK_040BAS.fm
Tilslutninger og indstillinger
Trin 1: Tilslutning af afspilleren
Tilslut ikke netledningen, før du har foretaget alle tilslutningerne.
For medfølgende tilbehør henvises til "Medfølgende tilbehør" (side 31).
Tilslutning til tv'et
Vælg en af følgende tilslutningsmetoder i henhold til indgangsstikkene på tv'et.
Når du tilslutter, skal du matche farven på tilslutningsstikket med den på stikket.
HDMI-kabel (medfølger ikke)
Høj kvalitet
Lyd-/videokabel (medfølger ikke)
Komponentvideokabel*
(medfølger ikke)
Lyd-/videokabel (medfølger ikke)
Standardkvalitet
* Beskyttet indhold på BD-ROM sendes med en opløsning på 480i/576i fra COMPONENT VIDEO OUTstikket (side 6).
b
Tilslut ikke afspilleren via en videoafspiller. Videosignaler, der føres gennem videoafspiller, kan blive
forstyrret af kopibeskyttelsessystemer, og billedet på fjernsynet kan blive forvrænget.
10
BDP-S480/S483/S580
4-261-097-41(1)
master page=right
specdef20090918
F:\SD0002_B1\DATABDPS480\4261097411_DK\4261097411\4261097411_
DK\DK_040BAS.fm
Tilslutning til din AV-forstærker (receiver)
Vælg en af følgende tilslutningsmetoder i henhold til indgangsstikket på AV-forstærkeren
(receiveren). Når du vælger A eller B, skal du foretage de passende indstillinger i
[Indstillinger for lyd] (side 23).
Tilslutninger og indstillinger
HDMI-kabel (medfølger ikke)
HDMI-kabel
(medfølger ikke)
t Indstil [BD-lydmixindstilling] (side 23).
Koaksial digitalkabel
(medfølger ikke)
t Indstil [Dolby Digital*1] (side 23)
og [DTS*2] (side 23).
Lyd-/videokabel (medfølger ikke)
*1
Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic og det dobbelte D-symbol er
varemærker tilhørende Dolby Laboratories.
*2
Produceret under licens under USA patenter #:
5.451.942; 5.956.674; 5.974.380; 5.978.762;
6.226.616; 6.487.535; 7.212.872; 7.333.929;
7.392.195; 7.272.567 og andre USA og
verdensomspændende patenter, givne og under
behandling. DTS og symbolet er registrerede
varemærker og DTS-HD, DTS-HD Master
Audio og DTS-logoerne er varemærker
tilhørende DTS, Inc. Produktet inkluderer
software. © DTS, Inc. Alle rettigheder
forbeholdes.
11
BDP-S480/S483/S580
4-261-097-41(1)
master page=left
specdef20090918
F:\SD0002_B1\DATABDPS480\4261097411_DK\4261097411\4261097411_
DK\DK_040BAS.fm
Trin 2: Lynopsætning
Når du tænder afspilleren første gang
Vent et kort øjeblik til afspilleren tænder
og begynder [Lynopsætning].
1
Tilslutning til netværket
Tilsluttet opsætning
Brug et LAN-kabel til at slutte til LAN (100)terminalen på afspilleren.
Indsæt to R6-batterier (størrelse AA)
ved at modsvare enderne 3 og # på
batterierne med markeringerne inde i
batterirummet.
LAN-kabel
(medfølger ikke)
Bredbåndsrouter
2
Tilslut afspilleren til stikkontakten.
Til stikkontakten
3
Tryk på [/1 for at tænde for
afspilleren.
ADSL-modem/
kabelmodem
Internet
z
Det anbefales, at du bruger et afskærmet (lige eller
krydset) interface-kabel (LAN-kabel).
Sådan indstilles netværksindstillingerne
Vælg [Netværksindstillinger],
[Internetindstillinger] og derefter [Tilsluttet
opsætning] (side 26), og følg vejledningen på
skærmen for at fuldføre opsætningen.
Trådløs USB-opsætning
Sluk for afspilleren og tilslut derefter USBadapter til trådløst LAN (UWA-BR100 fås
først fra oktober 2010) til USB-stikket foran
eller bag på afspilleren.
b
4
5
Tænd for tv'et og skift derefter
indgangsvælgeren på tv'et, sådan at
signalet fra afspilleren vises på tvskærmen.
USB-adapter til trådløst LAN er muligvis ikke til
rådighed i visse regioner/lande.
USB-adapter til
trådløst LAN
Udfør [Lynopsætning].
Følg vejledningen på skærmen for at
indstille de grundlæggende indstillinger
med </M/m/, og ENTER på
fjernbetjeningen.
LAN-kabel
(medfølger ikke)
Trådløs LANrouter
ADSL-modem/ Internet
kabelmodem
</M/m/,
ENTER
12
BDP-S480/S483/S580
4-261-097-41(1)
F:\SD0002_B1\DATABDPS480\4261097411_DK\4261097411\4261097411_
DK\DK_040BAS.fm
master page=right
specdef20090918
Sådan indstilles netværksindstillingerne
Vælg [Netværksindstillinger],
[Internetindstillinger] og derefter [Trådløs
USB-opsætning] (side 26), og følg
vejledningen på skærmen for at fuldføre
opsætningen.
Tilslutninger og indstillinger
Trådløs USB-opsætning (kun
BDP-S580)
Anvend den trådløse LAN-funktion, der er
integreret i afspilleren.
LAN-kabel (medfølger ikke)
Trådløs LANrouter
ADSL-modem/ Internet
kabelmodem
Sådan indstilles netværksindstillingerne
Vælg [Netværksindstillinger],
[Internetindstillinger] og derefter [Trådløs
opsætning (indbygget)] (side 26), og følg
vejledningen på skærmen for at fuldføre
opsætningen.
13
BDP-S480/S483/S580
4-261-097-41(1)
F:\SD0002_B1\DATABDPS480\4261097411_DK\4261097411\42610
97411_DK\DK_050PLY.fm
3
Afspilning
1
Skift indgangsvælgeren på dit tv,
sådan at signalet fra afspilleren vises
på din tv-skærm.
2
Tryk på Z og placer en disk i
diskskuffen.
Indsæt en BD-ROM med BONUSVIEW/
BD-LIVE.
Betjeningsmetoden varierer afhængigt af
disken. Se i den betjeningsvejledning der
fulgte med disken.
Afspilning af en disk
Se "Afspilbare diske" (side 31) angående
hvilke diske, der kan afspilles.
master page=left
specdef20090918
z
For at slette data på USB-hukommelsen skal du
vælge [Slet BD-data] i
[Video], og trykke på
ENTER. Alle data, som er gemt i buda-mappen,
bliver slettet.
Visning af Blu-ray 3D
Du kan vise en Blu-ray 3D Disc med "Bluray 3D"-logoet*.
*
1
• Tilslut afspilleren til dine
3D-kompatible enheder vha. et
højhastigheds HDMI-kabel.
• Indstil [3D-udgangsindst.] og
[Tv-skærmstørrelsesindst. for 3D] i
[Skærmindstillinger]-opsætningen
(side 21).
Afspilningssiden vender nedad
3
Tryk på Z for at lukke diskskuffen.
Afspilningen starter.
Hvis afspilningen ikke starter
automatisk, skal du vælge
i
kategorien
[Video],
[Musik] eller
[Foto] og trykke på ENTER.
Anvendelse af BONUSVIEW/BDLIVE
På nogle BD-ROM'er med "BD-LIVE"logoet* kan der være bonusindhold og andre
data, som kan downloades og efterfølgende
vises.
Klargør til afspilning af Blu-ray 3D
Disc.
2
Indsæt en Blu-ray 3D Disc.
Betjeningsmetoden varierer afhængigt af
disken. Se i den betjeningsvejledning der
fulgte med disken.
z
Se også de betjeningsvejledninger der følger med
dit tv og den tilsluttede enhed.
*
1
Tilslut en USB-hukommelse til USBstikket på bagsiden af afspilleren
(side 7).
Brug en USB-hukommelse på 1 GB eller
mere som din lokale hukommelse.
2
Klargør til BD-LIVE (kun BD-LIVE).
• Tilslut afspilleren til et netværk
(side 12).
• Indstil [BD-internetforbindelse] til
[Tillad] (side 24).
14
BDP-S480/S483/S580
4-261-097-41(1)
F:\SD0002_B1\DATABDPS480\4261097411_DK\4261097411\42610
97411_DK\DK_050PLY.fm
Visning af
afspilningsinformation
Du kan kontrollere afspilningsinformation
osv. ved at trykke på DISPLAY.
Den viste information varierer afhængigt af
disktypen og status for afspilleren.
Eksempel: ved afspilning af en BD-ROM
master page=right
specdef20090918
Afspilning fra en USBenhed
Du kan afspille video-/musik-/fotofiler på
den tilsluttede USB-enhed.
Se "Filtyper, der kan afspilles" (side 32)
angående hvilke USB-enheder, der kan
afspilles.
Tilslut USB-enheden til USB-stikket på
afspilleren.
Afspilning
1
Se i den betjeningsvejledning der fulgte
med USB-enheden, inden du tilslutter
den.
A Udgangsopløsning/videofrekvens
B Titelnummer eller navn
C Den aktuelt valgte lydindstilling
D Tilgængelige funktioner (
vinkel,
lyd,
undertekster)
E Afspilningsinformation
Viser afspilningstilstand, statusbjælke
for afspilning, disktype, videocodec,
bithastighed, gentagefunktion, forløbet
tid og samlet afspilningstid.
USB-enhed
2
Vælg
[Video],
[Musik] eller
[Foto] på hjemmemenuen med
</,.
3
Vælg
[USB-enhed] med M/m og
tryk på ENTER.
F Kapitelnummer
G Den aktuelt valgte vinkel
15
BDP-S480/S483/S580
4-261-097-41(1)
master page=left
specdef20090918
F:\SD0002_B1\DATABDPS480\4261097411_DK\4261097411\42610
97411_DK\DK_050PLY.fm
Afspilning via et netværk
BRAVIA Internet Videostreaming
Fungerer som en gateway til levering af det
valgte internetindhold og et udvalg af ondemand underholdning direkte til afspilleren.
z
Noget internetindhold kræver registrering via en pc,
før det kan afspilles.
1
Klargør til BRAVIA Internet Video.
Tilslut afspilleren til et netværk (side 12).
2
Vælg
[Video],
[Musik] eller
[Foto] på hjemmemenuen med
</,.
3
Vælg et ikon for en udbyder af
internetindhold med M/m og tryk på
ENTER.
Når der ikke er indhentet nogen liste over
internetindhold, vises der et ikkehentetikon eller et nyt ikon.
Sådan bruges kontrolpanelet
Kontrolpanelet vises, når videofilen
begynder at afspilles. De viste punkter kan
variere afhængigt af udbyderne af
internetindhold.
Tryk på DISPLAY for at få vist
kontrolpanelet igen.
C Netværksbetingelser
indikerer signalstyrken for den
trådløse forbindelse.
indikerer en kabelbaseret
forbindelse.
D Netværksoverførselshastighed
E Navn på den næste videofil
F Navn på den aktuelt valgte videofil
Afspilning af filer på
hjemmenetværk (DLNA)
Et DLNA-kompatible produkt kan afspille
video-/musik-/fotofiler, der gemmes på et
andet DLNA-kompatible produkt via et
netværk.
Følgende er en liste over de forskellige
former for DLNA-kompatible produkter.
Denne enhed kan bruges som afspiller og
renderer.
• Server: Et produkt, der sender data.
• Afspiller: Et produkt, der modtager og
afspiller data.
• Renderer: Et produkt, der modtager og
afspiller data.
Det kan kun betjenes fra andre produkter.
• Controller: Et produkt, der kontrollerer en
renderer.
1
Forbered til brug med DLNA.
• Tilslut afspilleren til et netværk
(side 12).
• Forbered de andre nødvendige DLNAkompatible produkter. Se i den
betjeningsvejledning, der fulgte med
produktet.
For at afspille en fil fra en DLNA-server via
denne enhed (DLNA-afspiller)
A Visning af kontroller
Tryk på </M/m/, eller ENTER for
afspilningsfunktioner.
B Statusbjælke for afspilning
Statusbjælke, markør som indikerer
den aktuelle position, afspilningstid,
varighed for videofil
PC
Denne
enhed
Server
Afspiller
Vælg DLNA-serverikonet fra
[Video],
[Musik] eller
[Foto] og vælg derefter
den fil, du ønsker at afspille.
16
BDP-S480/S483/S580
4-261-097-41(1)
master page=right
specdef20090918
F:\SD0002_B1\DATABDPS480\4261097411_DK\4261097411\42610
97411_DK\DK_050PLY.fm
For at afspille en fil fra en DLNA-server via
et andet produkt (Renderer)
For at bruge afspilleren som en PARTYvært
Når du afspiller filer fra en DLNA-server på
denne enhed, kan du bruge et produkt, der er
kompatibelt med en DLNA-controller (en
telefon etc.), til at kontrollere afspilningen.
Vælg et spor
[Musik] og vælg [Start
Party] fra funktionsmenuen for at starte en
PARTY.
For at afslutte PARTY skal du trykke på
HOME.
Denne
enhed
Server
Renderer
Telefon,
etc.
Controller
Kontroller denne enhed ved hjælp af en
DLNA-controller. Se i den
betjeningsvejledning, der fulgte med DLNAcontroller.
Afspilning af den samme musik
i forskellige rum (PARTY
STREAMING)
Du kan afspille musik i flere rum samtidigt
ved at tilslutte Sony-produkter, der er
kompatible med DLNA og funktionen
PARTY STREAMING.
Følgende er en liste over de forskellige
former for PARTY STREAMINGkompatible produkter.
Denne enhed kan bruges som en PARTYvært og en PARTY-gæst.
• PARTY-vært: Et produkt, der lagrer og
afsender musik.
• PARTY-gæst: Et produkt, der modtager og
afspiller musik.
1
Forberedelse til PARTY STREAMING.
• Tilslut afspilleren til et netværk
(side 12).
• Tilslut de produkter, der er kompatible
med funktionen PARTY
STREAMING, til et netværk.
For at bruge afspilleren som en PARTYgæst
Vælg
[Party] i
[Musik] og vælg
ikonet for PARTY-værtsproduktet.
b
Afspilning
PC
Salgs- og produktlinjen af produkter, der er
kompatible med funktion PARTY STREAMING,
varierer afhængigt af dit land.
Tilgængelige funktioner
Der er forskellige indstillinger og
afspilningsfunktioner til rådighed, hvis du
trykker på OPTIONS. De punkter, der er til
rådighed, afhænger af situationen.
Almindelige funktioner
Punkter
Oplysninger
[Gentag
indstilling]
Indstiller
gentagefunktionen.
[3D-menu]
[3D-dybdejustering]:
Justerer dybden af et 3Dbillede.
[Favoritterliste] Viser listen med favoritter.
[Afspil/Stop]
Starter eller stopper
afspilningen.
[Afspil fra
start]
Afspiller punktet fra
begyndelsen.
[Tilføj til
favoritter]
Tilføjer internetindhold til
listen over favoritter.
[Fjern fra
favoritter]
Fjerner internetindhold fra
listen over favoritter.
,Fortsættes
BDP-S480/S483/S580
4-261-097-41(1)
17
master page=left
specdef20090918
F:\SD0002_B1\DATABDPS480\4261097411_DK\4261097411\42610
97411_DK\DK_050PLY.fm
Kun
[Video]
Kun
[Musik]
Punkter
Oplysninger
Punkter
Oplysninger
[3Dudangsindst.]
Indstiller om der automatisk
skal udsendes 3D-video eller
ej.
[Tilføj
diasshow
BGM]
[A/V-synkronisering]
Justerer forskydningen
mellem billede og lyd ved at
forsinke lyden i forhold til
billedet (0 til 120
millisekunder).
Registrerer musikfiler på
USB-hukommelsen som
baggrundsmusik til
diasshow (BGM).
[Start Party]
Starter PARTY med den
valgte kilde.
Emnet bliver muligvis ikke
vist afhængigt af kilden.
[Videoindstillinger]
• [Billedkvalitetstilstand]:
Vælger
billedindstillingerne for
forskellige lysmiljøer.
• [FNR]: Reducerer den
tilfældige støj, der
optræder i billedet.
• [BNR]: Reducerer den
mosaik-lignende blokstøj i
billedet.
• [MNR]: Reducerer mindre
støj omkring
billedkanterne
(moskitostøj).
[Forlad Party]
Forlader et PARTY, som
afspilleren deltager i.
Funktionen PARTY
STREAMING fortsætter
blandt andre deltagende
produkter.
[Luk Party]
Afslutter et PARTY, som
afspilleren deltager i.
Funktionen PARTY
STREAMING afsluttes for
alle deltagende produkter.
[Pause]
Sætter afspilningen på
pause.
[Topmenu]
Viser topmenuen på BD'er
eller DVD'er.
[Menu/Popup- Viser pop-up-menuen på
menu]
BD-ROM'er eller menuen på
DVD'er.
[Søg efter titel] Søger efter en titel på BDROM'er/ DVD VIDEO'er og
starter afspilning fra
begyndelsen.
[Søg efter
kapitel]
Søger efter et kapitel og
begynder afspilning fra
begyndelsen.
[Vinkel]
Skifter til andre
visningsvinkler, når der er
optaget flere vinkler på BDROM'er/DVD VIDEO'er.
[Musiksøgning] Viser oplysninger om audiocd'en (CD-DA) baseret på
Gracenote-teknologi. Søger
efter relateret information
ved hjælp af nøgleord fra
Gracenote ved valg af
[Album], [Spor], eller
[Kunstner]. Viser en liste
over titler ved valg af
[Afspilningshistorik] eller
[Søgehistorik].
Kun
[Foto]
Punkter
Oplysninger
[Diasshowhastig.]
Ændrer hastigheden på
diasshowet.
[Diasshoweffekt]
Indstiller effekten for
diasshows.
[Diasshow
BGM]
• [Fra]: Slår funktionen fra.
• [Min musik fra USB]:
Indstiller de musikfiler
som er registreret i [Tilføj
diasshow BGM].
• [Afspil fra musik-CD]:
Indstiller sporene på CDDA'er.
[Diasshow]
Afspiller et diasshow.
[Drej til
venstre]
Drejer fotoet 90 grader mod
uret.
[Drej til højre]
Drejer fotoet 90 grader med
uret.
[Støjreduktion Justerer billedkvaliteten af
for IP-indhold] internetindhold.
[Videosøgning] Viser oplysninger om BDROM/DVD-ROM baseret
på Gracenote-teknologi.
Søger efter relateret
information ved hjælp af
nøgleord fra Gracenote ved
valg af [Video] eller
[Medvirkende]. Viser en
liste over titler ved valg af
[Afspilningshistorik] eller
[Søgehistorik].
18
BDP-S480/S483/S580
4-261-097-41(1)
F:\SD0002_B1\DATABDPS480\4261097411_DK\4261097411\42610
97411_DK\DK_060INT.fm
master page=right
specdef20090918
Visning af internetbrowser
Internet
Browse på websider
Du kan kontrollere webstedets information
ved at trykke på DISPLAY.
Den viste information varierer afhængigt af
webstedet og status for siden.
Du kan få forbindelse til internettet og nyde
websteder.
1
Klargør til internetbrowser.
Tilslut afspilleren til et netværk (side 12).
Vælg
[Netværk] på
hjemmemenuen med </,.
3
Vælg
[Internetbrowser] med M/m
og tryk på ENTER.
z
Nogle websteder anvender funktioner, som denne
browser ikke understøtter. Nogle websteder vises
måske ikke korrekt eller virker måske ikke.
For at indtaste en URL
Valg [Indtast URL] fra funktionsmenuen.
Indtast URL ved hjælp af softwaretastaturet
og vælg [Enter].
For at indstille standardstartsiden
Internet
2
A Sidens titel
B Markør
Flyt den ved at trykke på </M/m/,.
Anbring markøren på det link, du
ønsker at få vist, og tryk på ENTER.
Webstedet for linket bliver vist.
C Sidens adresse
D SSL-ikon
Viser, hvis webstedet er beskyttet og
sikkert tilsluttet.
Når den side, der skal indstilles, vises, skal du
vælge [Sæt som startside] fra
funktionsmenuen.
E Indikator for signalstyrke
Vises, når afspilleren er tilsluttet et
trådløst netværk.
For at afslutte internetbrowser
F Statusbjælke/indlæsningsikon
Vises, når en side indlæses eller under
download/overførsel af en fil.
Tryk på HOME.
G Felt til tekstindtastning
Tryk på ENTER og vælg [Indtast] fra
funktionsmenuen for at aktivere
softwaretastaturet.
H Rullebjælke
Tryk på </M/m/, for at flytte
sidevisningen til venstre, op, ned eller
til højre.
,Fortsættes
BDP-S480/S483/S580
4-261-097-41(1)
19
F:\SD0002_B1\DATABDPS480\4261097411_DK\4261097411\42610
97411_DK\DK_060INT.fm
Tilgængelige funktioner
Der er forskellige indstillinger og funktioner
til rådighed, hvis du trykker på OPTIONS.
De punkter, der er til rådighed, afhænger af
situationen.
Punkter
Oplysninger
[Browseropsætning]
Viser indstillingerne for
internetbrowseren.
• [Zoom]: Øger eller
reducerer størrelsen af det
viste indhold.
• [JavaScript-opsætn.]:
Aktiverer eller deaktiverer
JavaScript.
• [Cookie-opsætning]:
Indstiller, hvorvidt der skal
accepteres cookies eller ej.
• [SSL-alarmvisning]:
Aktiverer eller deaktiverer
SSL.
[Indtast]
Viser softwaretastaturet, så
du kan indtaste tegn, når du
browser på et websted.
[Afbryd]
Flytter markøren til næste
linje i feltet til
tekstindtastning.
[Slet]
Sletter et tegn til venstre for
markøren ved indtastning af
tekst.
[Vinduesliste]
Viser en liste over alle
websteder.
Ved at vælge vinduet kan du
returnere til et tidligere vist
websted.
[Bogmærkeliste]
Viser listen med bogmærker.
[Tegnsæt]
Indstiller tegnkoden.
[Forrige side/
Næste side]
Går til forrige/næste side.
[Annuller
indlæsning]
Stopper indlæsningen af en
side.
[Indlæs igen]
Genindlæser samme side.
[Indtast URL]
Gør det muligt at indtaste en
URL, når softwaretastaturet
er vist.
[Tilføj til
bogmærker]
Tilføjer det aktuelt viste
websted til listen med
bogmærker.
[Sæt som
startside]
Indstiller det aktuelt viste
websted som
standardstartsiden.
master page=left
specdef20090918
Punkter
Oplysninger
[Åbn i nyt
vindue]
Åbner et link i et nyt vindue.
[Vis certifikat]
Viser servercertifikater, der
sendes fra sider, som
understøtter SSL.
20
BDP-S480/S483/S580
4-261-097-41(1)
master page=right
specdef20090918
F:\SD0002_B1\DATABDPS480\4261097411_DK\4261097411\42610
97411_DK\DK_070ADJ.fm
Ikon
[Lynopsætning] (side 26)
Gentager Lynopsætning for at
udføre de grundlæggende
indstillinger.
Indstillinger og justeringer
Brug af
indstillingsskærmene
[Nulstilling] (side 26)
Stiller afspilleren tilbage til
fabriksindstillingerne.
Vælg
[Opsætning] på hjemmemenuen,
når du vil ændre afspillerens indstillinger.
Standardindstillingerne er understregede.
Vælg
[Opsætning] på
hjemmemenuen med </,.
2
Vælg ikonet for opsætningskategorien
med M/m og tryk på ENTER.
Ikon
Forklaring
[Netværksopdatering]
(side 21)
Opdaterer afspillerens software.
[Skærmindstillinger]
(side 21)
Udfører videoindstillingerne i
henhold til typen af
tilslutningsstik.
[Indstillinger for lyd]
(side 23)
Udfører lydindstillingerne i
henhold til typen af
tilslutningsstik.
[BD/DVDvisningsindstillinger]
(side 24)
Udfører detaljerede indstillinger
for BD/DVD-afspilning.
[Indstillinger for
børnesikring] (side 24)
Udfører detaljerede indstillinger
for børnesikringsfunktionen.
[Musikindstillinger]
(side 25)
Udfører detaljerede indstillinger
for Super Audio CD-afspilning.
[Systemindstillinger]
(side 25)
Udfører afspillerrelaterede
indstillinger.
[Netværksindstillinger]
(side 26)
Udfører detaljerede indstillinger
for Internettet og netværket.
[Netværksopdatering]
Vælg [OK] for at opdatere afspillerens
software via netværket.
z
• Vi anbefaler netværksopdatering cirka hver 2.
måned.
• Besøg den følgende webside for oplysninger om
opdateringsfunktioner:
http://support.sony-europe.com/
Indstillinger og justeringer
1
Forklaring
[Skærmindstillinger]
x [3D-udgangsindst.]
[Auto]: Du bør normalt vælge dette.
[Fra]: Vælg dette for at få vist alt indhold i
2D.
x [Tv-skærmstørrelsesindst. for 3D]
Indstiller skærmstørrelsen på dit 3Dkompatible tv.
x [Tv-type]
[16:9]: Vælg dette når du tilslutter til et
widescreen-tv eller et tv med en
bredskærmsfunktion.
[4:3]: Vælg dette når du tilslutter til et tv med
en 4:3-skærm uden en bredskærmsfunktion.
x [Skærmformat]
[Original]: Vælg dette når du tilslutter til et
tv med en bredskærmsfunktion. Viser et 4:3billede i højde-bredde-forholdet 16:9, selv
på et widescreen-tv.
[Fast bred.-højde-fh.]: Ændrer
billedstørrelsen så den passer til
skærmstørrelsen med det oprindelige højdebredde-forhold for billedet.
,Fortsættes
BDP-S480/S483/S580
4-261-097-41(1)
21
master page=left
specdef20090918
F:\SD0002_B1\DATABDPS480\4261097411_DK\4261097411\42610
97411_DK\DK_070ADJ.fm
x [Bredde-højde-forhold for DVD]
x [YCbCr/RGB (HDMI)]
[Letter Box]: Viser et bredt billede med sorte
striber foroven og forneden.
[Auto]: Registrerer automatisk den
tilsluttede tv-type og skifter til den
modsvarende farveindstilling.
[YCbCr (4:2:2)]: Udsender YCbCr 4:2:2videosignaler.
[YCbCr (4:4:4)]: Udsender YCbCr 4:4:4videosignaler.
[RGB]: Udsender RGB-videosignaler.
[Pan & Scan]: Viser et billede i fuld højde på
hele skærmen og med siderne beskårede.
x [HDMI Deep Colour-udgang]
x [Konversionstilstand for biograf]
[Auto]: Du bør normalt vælge dette.
Afspilleren registrerer automatisk, om
materialet er video- eller filmbaseret, og
skifter til den passende konversionsmetode.
[Video]: Der vælges altid en
konversionsmetode, der passer til
videobaseret materiale, uanset materialet.
x [Format for videoudgang]
[Auto]: Du bør normalt vælge dette.
[16 bit], [12 bit], [10 bit]: Udsender
videosignaler i 16 bit/12 bit/10 bit, når det
tilsluttede tv er kompatibelt med Deep
Colour.
[Fra]: Vælg dette når billedet er ustabilt, eller
farverne fremstår unaturlige.
x [Pausetilstand]
[Auto]: Du bør normalt vælge dette. Der
vises dynamiske billeder i bevægelse uden
slør.
[Billede]: Viser statiske billeder i høj
opløsning.
[HDMI]: Normalt vælges [Auto].
Vælg [Original opløsning] for at udsende i
den opløsning, der er optaget på disken. Når
opløsningen er lavere end SD-opløsningen,
skaleres den op til SD-opløsning.
[Komponentvideo]: Vælg den opløsning, der
passer til tv'et.
[Video]: Indstiller automatisk den laveste
opløsning.
z
• Når du tilslutter HDMI OUT-stikket og andre
videoudgangsstik på samme tid, skal du vælge
[Komponentvideo].
• Hvis der ikke vises noget billede ved indstilling
af opløsningen [HDMI] eller [Komponentvideo],
skal du prøve en anden opløsningsindstilling.
• Når der tilsluttes via COMPONENT VIDEO
OUT-stikket, og [Komponentvideo] er valgt, er
BD-ROM-afspilningen af beskyttet indhold kun
understøttet ved en signalopløsning på 480i/576i
(side 6).
x [BD/DVD-ROM 1080/24p-udgang]
[Auto]: Udsender kun 1920 × 1080p/24 Hzvideosignaler, når du tilslutter et 1080/24pkompatibelt tv ved hjælp af HDMI OUTstikket.
[Fra]: Vælg dette når dit tv ikke er
kompatibelt med 1080/24p-videosignaler.
22
BDP-S480/S483/S580
4-261-097-41(1)
F:\SD0002_B1\DATABDPS480\4261097411_DK\4261097411\42610
97411_DK\DK_070ADJ.fm
[Indstillinger for lyd]
x [Lyd (HDMI)]
[Auto]: Du bør normalt vælge dette.
Udsender lydsignaler i henhold til den
tilsluttede HDMI-enhed.
[PCM]: Udsender PCM-signaler fra HDMI
OUT-stikket.
x [DSD-udgangstilstand]
x [BD-lydmixindstilling]
[Til]: Udsender den lyd, der fås ved
miksning af den interaktive og sekundære
lyd med den primære lyd.
[Fra]: Udsender kun den primære lyd. Vælg
dette for at udsende HD-lydsignaler til en
AV-forstærker (receiver).
x [Dolby Digital]
[Downmix PCM]: Konverterer til udsending
af lineære PCM-signaler. Vælg dette når du
tilslutter en lydenhed uden en indbygget
Dolby Digital-dekoder.
[Dolby Digital]: Vælg dette når du tilslutter
en lydenhed med en indbygget Dolby
Digital-dekoder.
x [DTS Neo:6]
[Cinema]: Sender simuleret multikanalslyd
fra 2-kanalkilder via HDMI OUT-stikket i
henhold til funktionaliteten af den tilsluttede
enhed, der bruger DTS Neo:6 Cinematilstand.
[Music]: Sender simuleret multikanalslyd fra
2-kanalkilder via HDMI OUT-stikket i
henhold til funktionaliteten af den tilsluttede
enhed, der bruger DTS Neo:6 Musictilstand.
[Fra]: Sender lyd med det originale antal
kanaler via HDMI OUT-stikket.
x [Lyd-DRC]
[Auto]: Udfører afspilning med det
dynamikområde, der er specificeret af disken
(gælder kun for BD-ROM). Andre diske
afspilles med [Til]-niveauet.
[Til]: Udfører afspilning på et standard
komprimeringsniveau.
[Fra]: Anvender ingen komprimering. Giver
en mere dynamisk lyd.
x [Downmix]
[Surround]: Udsender lydsignaler med
surroundeffekter. Vælg dette når du tilslutter
en lydenhed, der understøtter Dolby
Surround (Pro Logic) eller DTS Neo:6.
[Stereo]: Udsender lydsignaler uden
surroundeffekter. Vælg dette, når du
tilslutter en lydenhed, der ikke understøtter
Dolby Surround (Pro Logic) eller DTS
Neo:6.
Indstillinger og justeringer
[Til]: Udsender DSD-signaler fra HDMI
OUT-stikket ved afspilning af en Super
Audio CD. Når der er valgt [Til], udsendes
der ikke noget signal fra andre stik.
[Fra]: Udsender PCM-signaler fra HDMI
OUT-stikket ved afspilning af en Super
Audio CD.
master page=right
specdef20090918
x [DTS]
[Downmix PCM]: Konverterer til udsending
af lineære PCM-signaler. Vælg dette når du
tilslutter en lydenhed uden en indbygget
DTS-dekoder.
[DTS]: Vælg dette når du tilslutter til en
lydenhed med en indbygget DTS-dekoder.
23
BDP-S480/S483/S580
4-261-097-41(1)
master page=left
specdef20090918
F:\SD0002_B1\DATABDPS480\4261097411_DK\4261097411\42610
97411_DK\DK_070ADJ.fm
[BD/DVDvisningsindstillinger]
[Indstillinger for
børnesikring]
x [BD/DVD-menu]
x [Adgangskode]
Vælger standardsproget for menuen på BDROM'er eller DVD VIDEO'er.
Når du vælger [Vælg sprogkode], vises
displayet for indtastning af sprogkoden.
Indtast koden for dit sprog ved at referere til
"Liste over sprogkoder" (side 34).
Indstiller eller ændrer adgangskoden for
børnesikringsfunktionen. En adgangskode
giver dig mulighed for at indstille en
begrænsning på afspilningen af BD-ROM
eller DVD VIDEO og internetvideo. Hvis
det er nødvendigt, kan du skelne mellem
begrænsningsniveauerne for BD-ROM'er,
DVD VIDEO'er og internetvideoer.
x [Lyd]
Vælger standardsprog for lyd på BDROM'er eller DVD VIDEO'er.
Når du vælger [Original], vælges det sprog,
der er prioriteret på disken.
Når du vælger [Vælg sprogkode], vises
displayet for indtastning af sprogkoden.
Indtast koden for dit sprog ved at referere til
"Liste over sprogkoder" (side 34).
x [Undertekster]
Vælger standardsproget for undertekster på
BD-ROM'er eller DVD VIDEO'er.
Når du vælger [Vælg sprogkode], vises
displayet for indtastning af sprogkoden.
Indtast koden for dit sprog ved at referere til
"Liste over sprogkoder" (side 34).
x [Afspilningslag for BD-hybriddisk]
[BD]: Afspiller BD-lag.
[DVD/CD]: Afspiller DVD- eller CD-lag.
x [BD-internetforbindelse]
[Tillad]: Du bør normalt vælge dette.
[Tillad ikke]: Forhindrer internetforbindelse.
x [Regionskode for børnesikring]
Afspilning af visse BD-ROM'er, DVD
VIDEO'er eller internetvideo kan være
begrænset i henhold til det geografiske
område. Scener kan være blokerede eller
udskiftet med andre scener. Følg
vejledningen på skærmen og indtast din
firecifrede adgangskode.
x [BD-børnesikring]
Afspilning af visse BD-ROM'er kan være
begrænset i henhold til alderen på brugerne.
Scener kan være blokerede eller udskiftet
med andre scener. Følg vejledningen på
skærmen og indtast din firecifrede
adgangskode.
x [DVD-børnesikring]
Afspilning af visse DVD VIDEO'er kan
være begrænset i henhold til alderen på
brugerne. Scener kan være blokerede eller
udskiftet med andre scener. Følg
vejledningen på skærmen og indtast din
firecifrede adgangskode.
x [Børnesikring for internetvideo]
Afspilning af visse internetvideoer kan være
begrænset i henhold til alderen på brugerne.
Scener kan være blokerede eller udskiftet
med andre scener. Følg vejledningen på
skærmen og indtast din firecifrede
adgangskode.
x [Internetvideo uden vurdering]
[Tillad]: Tillader afspilningen af ucensurede
internetvideoer.
[Blokér]: Blokerer afspilningen af
ucensurede internetvideoer.
24
BDP-S480/S483/S580
4-261-097-41(1)
master page=right
specdef20090918
F:\SD0002_B1\DATABDPS480\4261097411_DK\4261097411\42610
97411_DK\DK_070ADJ.fm
[Musikindstillinger]
x [Afspilningslag for Super Audio CD]
[Super Audio CD]: Afspiller Super Audio
CD-laget.
[CD]: Afspiller CD-laget.
x [Afspil.kanaler for Super Audio CD]
[DSD 2ch]: Afspiller 2-kanalsområdet.
[DSD Multi]: Afspiller multikanalsområdet.
x [Skærmsprog]
Vælger din afspillers skærmsprog.
x [Displaylys]
[Lys]: Høj lysstyrke.
[Mørk]: Lav lysstyrke.
[Fra]: Slår lyset fra under afspilning. Lav
lysstyrke på andre tidspunkter end under
afspilning.
x [Kontrol til HDMI]
[Til]: Følgende BRAVIA Sync-funktioner er
tilgængelige:
–Direkte afspilning
–Slukning af system
–Sprog følger
[Fra]: Slår funktionen fra.
[Til]: Slår [Automatisk standby]-funktionen
til. Returnerer automatisk til standbytilstand, hvis der ikke trykkes på nogen knap
på afspilleren eller fjernbetjeningen i mere
end 30 minutter.
[Fra]: Slår funktionen fra.
x [Automatisk visning]
[Til]: Viser automatisk information på
skærmen, når du skifter titler, billedtilstande,
lydsignaler osv.
[Fra]: Viser kun information, når du trykker
på DISPLAY.
x [Pauseskærm]
[Til]: Aktiverer pauseskærmsfunktionen.
Pauseskærmen vises, når du ikke bruger
afspilleren i mere end 10 minutter, mens der
vises et skærmbillede.
[Fra]: Slår funktionen fra.
x [Meddel. om softwareopdatering]
[Til]: Indstiller afspilleren til at informere
dig om nye softwareversioner (side 21).
[Fra]: Slår funktionen fra.
x [Gracenote-indstillinger]
Indstillinger og justeringer
[Systemindstillinger]
x [Automatisk standby]
[Auto]: Downloader automatisk
diskinformation, når diskafspilningen
stopper. Tilslut til netværket for at
downloade.
[Manuel]: Downloader diskinformation,
hvis [Videosøgning] eller [Musiksøgning] er
valgt.
x [Systeminformation]
Viser information om afspillerens
softwareversion og MAC-adressen.
z
Se i den betjeningsvejledning, der fulgte med tv'et
eller komponenterne, for yderligere detaljer.
x [HDMI: Lænket til tv-fra]
[Til]: Slukker automatisk afspilleren og
HDMI-kompatible komponenter, når det
tilsluttede tv går i standby-tilstand (BRAVIA
Sync).
[Fra]: Slår funktionen fra.
x [Hurtig start-tilstand]
[Til]: Forkorter tiden til opstart, når du
tænder for afspilleren.
[Fra]: Reducerer strømforbruget under
standby.
25
BDP-S480/S483/S580
4-261-097-41(1)
F:\SD0002_B1\DATABDPS480\4261097411_DK\4261097411\42610
97411_DK\DK_070ADJ.fm
[Netværksindstillinger]
x [Internetindstillinger]
Tilslut først afspilleren til netværket. Se
"Tilslutning til netværket" (side 12) for
yderligere oplysninger.
[Vis netværksstatus]: Viser den aktuelle
netværksstatus.
[Tilsluttet opsætning]: Vælg dette ved
tilslutning til en bredbåndsrouter ved hjælp
af et LAN-kabel.
[Trådløs opsætning (indbygget)] (BDP-S580
Kun): Vælg dette ved anvendelse af trådløst
LAN, der er integreret i afspilleren til trådløs
netværksforbindelse.
[Trådløs USB-opsætning]: Vælg dette ved
anvendelse af en USB-adapter til trådløst
LAN til trådløs netværksforbindelse.
z
Besøg den følgende webside for yderligere
oplysninger og se FAQ-indholdet:
http://support.sony-europe.com/
x [Netværks-diagnosticering]
Du kan køre netværksdiagnostik for at
kontrollere, om netværksforbindelsen er
korrekt udført.
x [Serverindstillinger]
Indstiller om den tilsluttede server skal vises
eller ej.
x [Renderer-opsætning]
[Automatisk adgangstilladelse]: Indstiller,
hvorvidt der skal tillades automatisk adgang
fra nyligt registrerede produkter, der er
kompatible med DLNArenderingskompatibel.
[Renderer-navn]: Viser afspillerens navn,
som det er angivet på andre DLNAprodukter på netværket.
master page=left
specdef20090918
x [Automatisk start af Party]
[Til]: Starter et PARTY eller slutter sig til et
PARTY på anmodning fra et
netværksforbundet produkt, der er
kompatibelt med funktionen PARTY
STREAMING.
[Fra]: Slår funktionen fra.
x [Media Remote-enhedsregistrering]
Registrerer din "Media Remote"-enhed.
x [Registrerede Media Remoteenheder]
Viser en liste over dine registrerede "Media
Remote"-enheder.
[Lynopsætning]
Gentager [Lynopsætning] for at udføre de
grundlæggende indstillinger. Følg
instruktionerne på skærmen.
[Nulstilling]
x [Nulstil til standardindstillinger fra
fabrikken]
Du kan stille afspillerens indstillinger tilbage
til fabriksindstillingerne ved at vælge
indstillingsgruppen. Alle indstillingerne i
gruppen bliver nulstillet.
x [Initialiser personlig information]
Du kan slette dine personlige oplysninger,
der er gemt i afspilleren.
x [Renderer-adgangskontrol]
Viser en liste over produkter, der er
kompatible med en DLNA-controller, og
indstiller, hvorvidt der kan etableres adgang
til hvert produkt via denne afspiller.
26
BDP-S480/S483/S580
4-261-097-41(1)
F:\SD0002_B1\DATABDPS480\4261097411_DK\4261097411\4261097411_
DK\DK_080ADD.fm
master page=right
specdef20090918
Lyd
Yderligere information
Fejlfinding
Hvis du kommer ud for nogen af følgende
problemer i forbindelse med brugen af
afspilleren, skal du benytte denne
fejlfindingsguide til at forsøge at afhjælpe
problemet, inden du anmoder om reparation.
Konsulter din nærmeste Sony-forhandler,
hvis der er et problem, der ikke kan løses.
Billede
, Kontroller, at alle de tilsluttede kabler er
korrekt tilsluttet (side 10).
, Skift indgangsvælgeren på tv'et for af vise
signalet fra afspilleren.
, Stil videoudgangsopløsningen tilbage til
den laveste opløsning ved at trykke på x på
afspilleren i mere end 10 sekunder.
, Prøv følgende for HDMI-tilslutninger:
1Sluk for afspilleren og tænd igen. 2Sluk
for det tilsluttede udstyr og tænd igen.
3Tag HDMI-kablet ud og tilslut det igen.
, HDMI OUT-stikket er tilsluttet til en DVIenhed, der ikke understøtter teknologien til
beskyttelse af ophavsrettigheder.
, For HDMI-tilslutninger kontrolleres
[Format for videoudgang]-indstillingerne i
[Skærmindstillinger]-opsætningen
(side 22).
, Når de analoge signaler også udsendes,
indstilles [BD/DVD-ROM 1080/24pudgang] til [Fra] i [Skærmindstillinger]opsætning (side 22).
, For BD-ROM'er kontrolleres [BD/DVDROM 1080/24p-udgang]-indstillingerne i
[Skærmindstillinger]-opsætningen
(side 22).
Skærmsproget skifter automatisk ved
tilslutning til HDMI OUT-stikket.
, Kontroller, at alle de tilsluttede kabler er
korrekt tilsluttet (side 10).
, Skift indgangsvælgeren på AVforstærkeren (receiveren) sådan at
lydsignalerne fra afspilleren udsendes fra
AV-forstærkeren (receiveren).
, Hvis lydsignalet ikke kommer gennem
DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUTstikket, skal du kontrollere
lydindstillingerne (side 23).
, Prøv følgende for HDMI-tilslutninger:
1Sluk for afspilleren og tænd igen. 2Sluk
for det tilsluttede udstyr og tænd igen.
3Frakobl HDMI-kablet og tilslut det igen.
, For HDMI-tilslutninger gælder det, at hvis
afspilleren er sluttet til et tv gennem en AVforstærker (receiver), skal du prøve at
tilslutte HDMI-kablet direkte til tv'et. Se
også i den betjeningsvejledning der fulgte
med AV-forstærkeren (receiveren).
, HDMI OUT-stikket er tilsluttet til en DVIenhed (DVI-stik understøtter ikke
lydsignaler).
, Den enhed, der er tilsluttet til HDMI OUTstikket, understøtter ikke afspillerens
lydformat. Kontroller lydindstillingerne
(side 23).
Yderligere information
Der er ikke noget billede, eller billedet
udsendes ikke korrekt.
Der er ikke nogen lyd, eller lyden
udsendes ikke korrekt.
HD-lyden (Dolby Digital Plus, Dolby
TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio
og DTS-HD Master Audio) udsendes ikke
via bitstream.
, Indstil [BD-lydmixindstilling] til [Fra] i
[Indstillinger for lyd]-opsætningen
(side 23).
, Kontroller, at den tilsluttede AV-forstærker
(receiver) er kompatibel med hvert enkelt
HD-lydformat.
Den interaktive lyd udsendes ikke.
, Indstil [BD-lydmixindstilling] til [Til] i
[Indstillinger for lyd]-opsætningen
(side 23).
, Når [Kontrol til HDMI] er indstillet til [Til]
(side 25), skifter skærmsproget automatisk i
henhold til sprogindstillingen på det
tilsluttede tv (hvis du ændrer indstillingen
på dit tv osv.).
,Fortsættes
BDP-S480/S483/S580
4-261-097-41(1)
27
F:\SD0002_B1\DATABDPS480\4261097411_DK\4261097411\4261097411_
DK\DK_080ADD.fm
Disk
master page=left
specdef20090918
Netværksforbindelse
Disken afspilles ikke.
Afspilleren kan ikke slutte til netværket.
, Disken er beskidt eller skæv.
, Disken er vendt forkert. Indsæt disken med
afspilningssiden vendende nedad.
, Disken har et format, som ikke kan afspilles
på denne afspiller (side 31).
, Afspilleren kan ikke afspille en optaget
disk, der ikke er korrekt færdiggjort.
, Regionskoden på BD'en eller DVD'en
svarer ikke til afspilleren.
, Kontroller netværksforbindelsen (side 12)
og netværksindstillingerne (side 26).
USB-enhed
Afspilleren registrerer ikke en USBenhed, der er sluttet til afspilleren.
, Sørg for, at USB-enheden er korrekt
tilsluttet til USB-stikket.
, Kontroller, om USB-enheden eller et kabel
er beskadiget.
, Kontroller, om USB-enheden er tændt.
, Hvis USB-enheden er tilsluttet via en USBhub, skal du tilslutte USB-enheden direkte
til afspilleren.
BRAVIA Internet Video
Billedet/lyden er dårlig/visse programmer
mangler billeddetaljer, især ved hurtige
og mørke scener.
, Billed-/lydkvaliteten kan være dårlig
afhængig af udbyderen af internetindholdet.
, Billed-/lydkvaliteten kan muligvis
forbedres ved at ændre internethastigheden.
Vi anbefaler en internethastighed på mindst
2,5 Mbps for video i standarddefinition
(10 Mbps for video i high-definition).
, Det er ikke alle videoer, der indeholder lyd.
Billedet er lille.
, Tryk på M for at zoome ind.
Du kan ikke tilslutte din pc til Internettet
efter du har udført [Wi-Fi Protected Setup
(WPS)].
, Trådløs-indstillingerne for routeren ændres
muligvis automatisk, hvis du bruger Wi-Fi
Protected Setup-funktionen, inden du
justerer routerens indstillinger. I dette
tilfælde skal du ændre trådløsindstillingerne på pc'en, så de passer.
Du kan ikke tilslutte afspilleren til den
trådløse LAN-router.
, Kontroller, om den trådløse LAN-router er
tændt.
, Kommunikationsafstanden kan forringes
afhængigt af det omgivende miljø som
f.eks. vægmateriale, modtageforhold for
radiobølger eller andre forhindringer
mellem afspilleren og den trådløse LANrouter. Flyt afspilleren og den trådløse
LAN-router tættere på hinanden.
, Enheder, der anvender et 2,4 GHz
frekvensbånd som f.eks. en mikroovn,
Bluetooth eller trådløse digitalenheder, kan
muligvis afbryde kommunikationen. Flyt
afspilleren væk fra sådanne enheder eller
sluk for dem.
Den ønskede trådløse router registreres
ikke, selvom der udføres [Scan].
, Tryk på RETURN for at vende tilbage den
forrige skærm og tryk på [Scan] igen. Hvis
den ønskede trådløse router stadig ikke
registreres, skal du trykke på RETURN for
at vælge [Manuel registrering].
Meddelelsen [Der findes en ny
softwareversion online på netværket.
Opdater under "Netværksopdatering".]
vises på skærmen, når afspilleren
tændes.
, Se [Netværksopdatering] (side 21)
angående opdatering af afspilleren til en
nyere softwareversion.
Du kan ikke starte funktionen PARTY
STREAMING.
28
, Kontroller, at [Automatisk start af Party] er
indstillet til [Til] [Netværksindstillinger]
(side 26).
BDP-S480/S483/S580
4-261-097-41(1)
F:\SD0002_B1\DATABDPS480\4261097411_DK\4261097411\4261097411_
DK\DK_080ADD.fm
Kontrol til HDMI (BRAVIA Sync)
master page=right
specdef20090918
Andet
[Kontrol til HDMI]-funktionen virker ikke
(BRAVIA Sync).
Afspilningen starter ikke fra begyndelsen
af indholdet.
, Kontroller, at [Kontrol til HDMI] er
indstillet til [Til] (side 25).
, Hvis du ændrer HDMI-tilslutningen, skal
du slukke for afspilleren og tænde den igen.
, Hvis der opstår strømsvigt, skal du indstille
[Kontrol til HDMI] til [Fra], og derefter
indstille [Kontrol til HDMI] til [Til]
(side 25).
, Kontroller følgende, og se i den
betjeningsvejledning der fulgte med
komponenten.
– den tilsluttede komponent er kompatibel
med [Kontrol til HDMI]-funktionen.
– den tilsluttede komponents indstilling for
[Kontrol til HDMI]-funktionen er
korrekt.
, Når du slutter afspilleren til et tv via en
AVforstærker (receiver),
– er du muligvis ikke i stand til at betjene
tv'et via afspilleren, hvis AVforstærkeren
(receiveren) ikke er kompatibel med
[Kontrol til HDMI]- funktionen.
– skal du prøve følgende, hvis du ændrer
HDMI-tilslutningen, tager netledningen
ud og sætter den i igen, eller der opstår en
strømafbrydelse: 1Skift
indgangsvælgeren på AV-forstærkeren
(receiveren) sådan at billedet fra
afspilleren vises på tv-skærmen.
2Indstil [Kontrol til HDMI] til [Fra], og
indstil derefter [Kontrol til HDMI] til
[Til] (side 25). Se i den
betjeningsvejledning der fulgte med AVforstærkeren (receiveren).
, Tryk på OPTIONS og vælg [Afspil fra
start].
, Kontroller, at [Kontrol til HDMI] og
[HDMI: Lænket til tv-fra] er indstillet til
[Til] (side 25).
, Genoptagningspunktet ryddes muligvis fra
hukommelsen afhængigt af disken, når
– du åbner diskskuffen.
– du afbryder forbindelsen til USBenheden.
– du afspiller andet indhold.
– du slukker for afspilleren.
Diskskuffen åbner ikke, og der vises
"LOCKED" eller "TLK ON" på displayet på
frontpanelet.
, Når der vises "LOCKED", er afspilleren
låst. For annullere børnelåsen skal du holde
N på afspilleren nede, indtil "UNLOCK"
vises på displayet på frontpanelet (side 7).
, Når der står "TLK ON", skal du kontakte
din Sony-forhandler eller det lokale
autoriserede Sony-serviceværksted.
Yderligere information
System Power-Off-funktionen virker ikke
(BRAVIA Sync).
Afspilningen starter ikke fra det
genoptagningspunkt, hvor du sidst
stoppede afspilningen.
Diskskuffen åbner ikke, og du kan ikke
fjerne disken, selv efter du har trykket på
Z.
, Prøv følgende: 1Sluk for afspilleren og
frakobl netledningen. 2Tilslut
netledningen igen, mens du trykker ned på
Z på afspilleren. 3Hold Z trykket nede på
afspilleren indtil skuffen åbner. 4Fjern
disken. 5Når "OPEN" vises på displayet
på frontpanelet, skal du trykke på og holde
[/1 nede på afspilleren i mere end 10
sekunder, indtil afspilleren slukker.
"Exxxx" eller "FAN ERR" vises på displayet
på frontpanelet.
, Når der vises "Exxxx", skal du kontakte din
nærmeste Sony-forhandler eller lokale
autoriserede Sony-serviceværksted og
opgive fejlkoden.
, Prøv følgende, når "FAN ERR" vises:
1Kontroller, at ventilationshullerne på
bagsiden af afspilleren ikke er blokerede.
2Placer afspilleren på et sted med
tilstrækkelig ventilation til at forhindre
varmeophobning i den.
,Fortsættes
BDP-S480/S483/S580
4-261-097-41(1)
29
master page=left
specdef20090918
F:\SD0002_B1\DATABDPS480\4261097411_DK\4261097411\4261097411_
DK\DK_080ADD.fm
Afspilleren reagerer ikke på nogen
knapper.
, Der er kondenseret fugt inde i afspilleren
(side 3).
, Hold ned på [/1 på afspilleren i mere end
10 sekunder, indtil indikatorerne på
displayet på frontpanelet slukker.
Hvis afspilleren stadig ikke reagerer på
nogen knapper, skal du frakoble
netledningen og tilslutte den igen.
Specifikationer
System
Laser: Halvlederlaser
Indgange og udgange
(Navn på stik:
Stiktype/udgangsniveau/
belastningsimpedans)
LINE OUT R-AUDIO-L:
Phonostik/2 Vrms/10 kiloohm
DIGITAL OUT (COAXIAL):
Phonostik/0,5 Vp-p/75 ohm
HDMI OUT:
HDMI 19-pin standard konnektor
COMPONENT VIDEO OUT (Y, PB, PR):
Phonostik/Y: 1,0 Vp-p/
PB, PR: 0,7 Vp-p/75 ohm
LINE OUT VIDEO:
Phonostik/1,0 Vp-p/75 ohm
LAN (100):
100BASE-TX-terminal
USB:
USB-stik Type A (til tilslutning af en USBhukommelse, hukommelseskortlæser,
digitalt stillkamera og et digitalt
videokamera)
Trådløs (kun BDP-S580)
Trådløs LAN-standard:
IEEE 802.11 b/g/n
Frekvensområde:
2,4 GHz bånd: Kanaler 1-13
Modulation:
DSSS og OFDM
Generelt
Strømforsyning:
220-240V AC, 50/60Hz
Strømforbrug:
BDP-S480/S483: 20 W
BDP-S580: 22 W
Mål (cirka):
430 mm × 199 mm × 36 mm
(bredde/dybde/højde) inkl. fremspringende
dele
Vægt (cirka):
1,7 kg
Driftstemperatur:
5 ºC til 35 ºC
Driftsfugtighed:
25 % til 80 %
30
BDP-S480/S483/S580
4-261-097-41(1)
master page=right
specdef20090918
F:\SD0002_B1\DATABDPS480\4261097411_DK\4261097411\4261097411_
DK\DK_080ADD.fm
Medfølgende tilbehør
Afspilbare diske
• Fjernbetjening (1)
• R6-batterier (størrelse AA) (2)
Specifikationer og design kan ændres uden
forudgående varsel.
Blu-ray
Disc*1
BD-ROM
BD-R*2/BD-RE*2
DVD*3
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD*3
CD-DA (Musik-CD)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
Super Audio CD
Bemærkninger om diskene
• For at holde disken ren må den kun
håndteres ved kanten. Du må ikke berøre
overfladen.
Støv, fingeraftryk eller ridser på disken kan
medføre fejl.
*1
• Anvend ikke opløsningsmidler som
rensebenzin, fortynder, kommercielt
tilgængelige rengøringsmidler eller
antistatiske sprays beregnet til vinylplader.
• Hvis du selv har trykt diskens etikette, skal
du tørre etiketten inden afspilning.
• Brug ikke følgende diske.
– En linse-rensedisk.
– En disk som ikke har standardfacon (fx
kort, hjerte).
– En disk med en etikette eller mærkat på.
– En disk med cellofantape eller lim fra
klistermærker på.
• Du skal ikke behandle overfladen på
afspilningssiden for at fjerne ridser i
overfladen.
*3
Yderligere information
*2
• Udsæt ikke disken for direkte sollys eller
varmekilder som varme luftkanaler, og lad
den ikke ligge i en bil, som er parkeret i
direkte sollys, da temperaturen inde i bilen
kan stige betydeligt.
• Opbevar disken i kassetten, når den er
afspillet.
• Rens disken med en rengøringsklud.
Begynd inde på midten og tør udad.
Eftersom Blu-ray Disc-specifikationerne er nye
og under udvikling, kan der være nogle diske,
som ikke er afspilbare afhængigt af disktypen og
versionen.
Lydudgangen varierer afhængigt af kilden, det
tilsluttede udgangsstik og de valgte
lydindstillinger.
BD-RE: Ver.2.1
BD-R: Ver.1.1, 1.2, 1.3 inklusive organisk
pigment-type BD-R (LTH-type)
BD-R'er, der er optaget på en pc, kan ikke
afspilles, hvis der kan optages postscript på dem.
En CD eller DVD kan ikke afspilles, hvis den
ikke er færdiggjort korrekt. Se i den
betjeningsvejledning der fulgte med
optageudstyret angående yderligere oplysninger.
Diske som ikke kan afspilles
•
•
•
•
•
•
•
•
•
BD'ere med kassette
BDXL'er
DVD-RAM'er
HD DVD'er
DVD Audio-diske
PHOTO CD'er
Datadelen på CD-ekstra
Super VCD'er
Lydmaterialesiden på DualDiscs
Bemærkning om diske
Dette produkt er beregnet til at afspille diske,
der følger CD-standarden (Compact Disc).
DualDisc og nogle musikdiske, der er kodet
med teknologi til beskyttelse af ophavsret,
overholder ikke CD-standarden (Compact
Disc), og derfor kan disse diske ikke afspilles
af dette produkt.
,Fortsættes
BDP-S480/S483/S580
4-261-097-41(1)
31
master page=left
specdef20090918
F:\SD0002_B1\DATABDPS480\4261097411_DK\4261097411\4261097411_
DK\DK_080ADD.fm
Bemærkninger om afspilningsfunktioner
på BD'er/DVD'er
Visse afspilningsfunktioner på BD'er/
DVD'er kan med vilje være indstillet af
softwareproducenterne. Eftersom denne
afspiller afspiller BD'er/DVD'er i henhold til
det diskindhold som softwareproducenterne
designede, kan der være visse
afspilningsfunktioner, som ikke er til
rådighed.
Foto
Filformat
Filendelser
JPEG
".jpg", ".jpeg"
*1
*2
*3
*4
Bemærkning om dobbeltlags-BD'er/DVD'er
Afspilleren afspiller ikke kodede filer som f.eks.
DRM.
Afspilleren afspiller ikke dette filformat på en
DLNA-server.
Afspilleren kan kun afspille video i
standarddefinition på en DLNA-server.
Afspilleren afspiller filer i AVCHD-format, der
er optaget på et digitalt videokamera osv. En
disk i AVCHD-format afspilles ikke, hvis den
ikke er korrekt færdiggjort.
Afspilleren afspiller ikke kodede filer som f.eks.
Lossless.
De afspillede billeder og lyd forstyrres
eventuelt et øjeblik, når der skiftes lag.
*5
Regionskode (gælder kun for BD-ROM/
DVD VIDEO)
b
Din afspiller har en regionskode trykt på
bagsiden af enheden og afspiller kun BDROM'er/DVD VIDEO'er, der er mærket med
samme regionskoder eller ALL
.
Regionskode
Filtyper, der kan afspilles
Video
Filformat
Video/PS*1*2
Filendelser
MPEG-1
MPEG-2 Video/PS,
TS*1*3
".mpg", ".mpeg",
".m2ts," ".mts"
MPEG-4 AVC*1*2
".mkv", ".mp4",
".m4v", ".m2ts",
".mts"
WMV9*1*2
".wmv", ".asf"
AVCHD*2
*4
Xvid
".avi"
• Visse filer afspilles muligvis ikke afhængigt af
filformatet, filkodningen, optagetilstanden eller
DLNA-servertilstanden.
• Visse filer, der er redigeret på en pc, afspilles
muligvis ikke.
• Afspilleren kan genkende følgende filer eller
mapper på BD'er, DVD'er, CD'er og USBenheder:
– op til mapper i det 5. træ
– op til 500 filer i et enkelt træ
• Afspilleren kan genkende følgende filer eller
mapper, der er gemt på DLNA-serveren.
– op til mapper i det 20. træ
– op til 999 filer i et enkelt træ
• Visse USB-enheder fungerer muligvis ikke med
denne afspiller.
• Afspilleren kan genkende Mass Storage Class
(MSC)-enheder (som f.eks. flashhukommelse
eller en HDD), Still Image Capture Device
(SICD) klasse-enheder og 101-tastatur (kun
USB-stik på forsiden).
• For at undgå datakorruption eller beskadigelse af
USB-hukommelsen eller enheder skal du slukke
for afspilleren, når du tilslutter eller fjerner USBhukommelsen eller enheder.
• Afspilleren afspiller muligvis ikke videofiler med
høj bithastighed på DATA CD'er flydende. Det
anbefales, at du afspiller sådan filer vha. DATA
DVD'er.
Musik
Filformat
Filendelser
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
".mp3"
AAC*1*2*5
".m4a"
WMA9 Standard*1*2*5 ".wma"
LPCM
".wav"
32
BDP-S480/S483/S580
4-261-097-41(1)
F:\SD0002_B1\DATABDPS480\4261097411_DK\4261097411\4261097411_
DK\DK_080ADD.fm
Om trådløs LAN-sikkerhed
Eftersom kommunikation via den trådløse
LAN-funktion foregår vha. radiobølger, kan
det trådløse signal blive opfanget. For at
beskytte den trådløse kommunikation
understøtter denne afspiller forskellige
sikkerhedsfunktioner. Sørg for at konfigurere
sikkerhedsindstillingerne på korrekt vis i
henhold til dit netværksmiljø.
Kodenumre for betjenbare tvapparater
Indtast tv-producentens kode ved hjælp af
talknapperne, mens du holder -TV- [/1 nede.
Hvis der er angivet mere end ét kodenummer,
skal du prøve at indtaste dem ét ad gangen,
indtil du finder den kode, der fungerer
sammen med dit tv.
Producent
Kodenummer
Sony
01 (standard)
Hitachi
24
LG/Goldstar
76
Loewe
45
Panasonic
17, 49
Philips
06, 08, 72
Samsung
71
Sharp
29
Toshiba
38
,Fortsættes
BDP-S480/S483/S580
4-261-097-41(1)
Yderligere information
Ingen sikkerhed
Selvom du nemt kan foretage indstillingerne,
kan andre opfange den trådløse
kommunikation eller trænge ind i dit trådløse
netværk, endda uden nogen særlig
sofistikerede værktøjer. Vær opmærksom på,
at der er en risiko for uautoriseret adgang
eller opfangelse af data.
WEP
WEP tilfører sikkerhed til kommunikationer
for at forhindre udefrakommende i at opfange
kommunikationer eller bryde ind i dit
trådløse netværk. WEP er en forældet
sikkerhedsteknologi, der gør det muligt at
tilslutte ældre udstyr, der ikke understøtter
TKIP/AES.
WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP er en sikkerhedsteknologi, der er
udviklet til at rette svaghederne i WEP. TKIP
sikrer et højere sikkerhedsniveau end WEP.
WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES er en sikkerhedsteknologi, der anvender
en avanceret sikkerhedsmetode, som er
anderledes end WEP og TKIP.
AES sikrer et højere sikkerhedsniveau end
WEP og TKIP.
master page=right
specdef20090918
33
master page=left
specdef20090918
F:\SD0002_B1\DATABDPS480\4261097411_DK\4261097411\4261097411_
DK\DK_080ADD.fm
Liste over sprogkoder
Se [BD/DVD-visningsindstillinger] (side 24)
for yderligere oplysninger.
Stavning af sprogene overholder ISO 639:
1988 (E/F)-standarden.
Kode Sprog
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani;
Dzongkha
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1345
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic;
Kalaallisut
Cambodian;
Khmer
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian; Lao
Lithuanian
Latvian
Malagasy
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Malese;
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
Oromo
Oriya
Punjabi;
Panjabi
Polish
Pashto; Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi; Rundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho;
Sango
Kode Sprog
1502 Serbo1531
Croatian
1532
1503 Singhalese;
1534
Sinhalese
1505 Slovak
1535
1506 Slovenian
1507 Samoan
1538
1508 Shona
1539
1509 Somali
1540
1511 Albanian
1543
1512 Serbian
1557
1513 Siswati; Swati 1564
1514 Sesotho;
1572
Sotho southern1581
1515 Sundanese
1587
1516 Swedish
1613
1517 Swahili
1632
1521 Tamil
1665
1525 Telugu
1684
1527 Tajik
1697
1528 Thai
1703
1529 Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana;
Tswana
Tonga; Tonga
islands
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
Ikke
specificeret
Børnesikring/områdekode
Se [Regionskode for børnesikring] (side 24)
for yderligere oplysninger.
Kode Område
2044,
2047,
2046,
2057,
2070,
2090,
2092,
2093,
2115,
2165,
2174,
2109,
2200,
2219,
2248,
2238,
2239,
2254,
2276,
2304,
Argentinsk
Australien
Østrig
Belgien
Brasilien
Chile
Kina
Colombia
Danmark
Finland
Frankrig
Tyskland
Grækenland
Hong Kong
Indien
Indonesien
Irland
Italien
Japan
Korea
2333,
2363,
2362,
2376,
2390,
2379,
2427,
2424,
2428,
2436,
2489,
2501,
2149,
2499,
2086,
2543,
2528,
2184,
Luxembursk
Malaysia
Mexico
Holland
New Zealand
Norge
Pakistan
Filippinerne
Polen
Portugal
Rusland
Singapore
Spanien
Sverige
Schweiz
Taiwan
Thailand
England
34
BDP-S480/S483/S580
4-261-097-41(1)
master page=right
specdef20090918
F:\SD0002_B1\DATABDPS480\4261097411_DK\4261097411\4261097411_
DK\DK_010COVIX.fm
Indeks
Symboler
(favoritter) 9
Tal
3D 14
3D-udgangsindst. 21
A
Afspilbare diske 31
Afspilningsinformation 15
AUDIO 8
Automatisk standby 25
B
BD/DVDvisningsindstillinger 24
BD-LIVE 14
BD-R 31
BD-RE 31
Bitstream 27
Blu-ray Disc 31
BONUSVIEW 14
Børnelås 7, 29
Børnesikring 24
BRAVIA Internet Video
16
BRAVIA Sync 29
D
Deep Colour 22
Direkte afspilning 25
DISPLAY 9
Displaylys 25
DLNA 16, 26
Dolby Digital 23
DSD-udgangstilstand 23
DTS 23
G
R
Genoptag 9, 29
Gracenote-indstillinger 25
Regionskode 32
H
HDMI 22, 23
HDMI: Lænket til tv-fra
25, 29
Hjemmemenu 21
HOME 8
Hurtig start-tilstand 25
I
Indstillinger for
børnesikring 24
Indstillinger for lyd 23
Internetbrowser 19
Internetindhold 9, 16
K
Kontrol til HDMI 25, 29
L
Lynopsætning 12, 26
M
S
Skærmindstillinger 21
Skærmsprog 25
Slukning af system 25
Softwareopdatering 21, 25
Sprog følger 25
Støjreduktion for IPindhold 18
SUBTITLE 8
Systemindstillinger 25
T
Tilslutning
AV-forstærker
(receiver) 11
Netværk 12
TV 10
TOP MENU 8
Tv-skærmstørrelsesindst.
for 3D 21
Tv-type 21
U
MAC-adresse 25
Musikindstillinger 25
USB 15
N
WEP 33
WPA2-PSK (AES) 33
WPA2-PSK (TKIP) 33
WPA-PSK (AES) 33
WPA-PSK (TKIP) 33
Netværksindstillinger 26
Netværksopdatering 21
Nulstilling 26
Nulstilling af afspilleren
26
W
O
Opdatering 21
Opsætning 21
OPTIONS 8
F
P
Farveknapper 8
Fejlfinding 27
Fjernbetjening 8
PARTY STREAMING
17, 26
POP UP/MENU 8
35
BDP-S480/S483/S580
4-261-097-41(1)
Download PDF

advertising