Sony | BDP-S185 | Sony BDP-S185 BDP-S185 Blu-ray Disc™ / DVD player Betjeningsvejledning

4-290-283-41(2)
Betjeningsvejledning
Blu-ray Disc™ / DVD Player
BDP-S185/S186
© 2011 Sony Corporation
ADVARSEL!
For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød
må du ikke udsætte dette apparat for regn eller fugt.
Undlad at åbne kabinettet for at undgå elektrisk stød.
Overlad alt reparationsarbejde til autoriseret
servicepersonale.
Netledningen må kun udskiftes i en kvalificeret
servicebutik.
Batterier eller apparater, der indeholder batterier, må
ikke udsættes for stærk varme som fx sollys, ild eller
lignende.
FORSIGTIG
Brugen af optiske instrumenter i dette produkt øger
risikoen for øjenskader. Eftersom laserstrålen, der
anvendes i denne Blu-ray Disc/DVD-afspiller, er
skadelig for øjnene, må kabinettet ikke skilles ad.
Overlad alt reparationsarbejde til autoriseret
servicepersonale.
Denne etiket findes på det laserbeskyttede hus
indvendigt.
Dette apparat er klassificeret som et KLASSE 1
LASER-produkt. Etiketten med KLASSE 1
LASERPRODUKT er placeret på bagsiden af det ydre
kabinet.
Håndtering af udtjente elektriske og
elektroniske produkter (Gælder for den
Europæiske Union og andre europæiske
lande med separate
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at
produktet ikke må behandles som husholdningsaffald.
Det skal i stedet indleveres på en deponeringsplads
specielt indrettet til modtagelse og oparbejdning af
elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre at
produktet bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle
negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger,
som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan
forårsage. Genindvinding af materialer vil medvirke til
at bevare naturens ressourcer. Yderligere information
om genindvindingen af dette produkt kan fås hos
myndighederne, det lokale renovationsselskab eller
butikken, hvor produktet blev købt.
Fjernelse af udtjente batterier (gælder i
den Europæiske Union samt europæiske
lande med særskilte
indsamlingssystemer)
Dette symbol på batteriet eller emballagen betyder, at
batteriet leveret med dette produkt ikke må bortskaffes
som husholdningsaffald.
På visse batterier kan dette symbol anvendes i
kombination med et kemisk symbol. Det kemiske
symbol for kviksølv (Hg) eller bly (Pb) er anført hvis
batteriet indeholder mere end 0,0005% kviksølv eller
0,004% bly.
Ved at sikre at sådanne batterier bortskaffes korrekt,
tilsikres det, at de mulige negative konsekvenser for
sundhed og miljø, som kunne opstå ved en forkert
affaldshåndtering af batteriet, forebygges.
Materialegenindvendingen bidrager ligeledes til at
beskytte naturens resourcer.
Hvis et produkt kræver vedvarende
elektricitetsforsyning af hensyn til sikkerheden samt
ydeevnen eller data integritet, må batteriet kun fjernes
af dertil uddannet personale.
For at sikre en korrekt håndtering af batteriet bør det
udtjente produkt kun afleveres på dertil indrettede
indsamlingspladse beregnet til affaldshåndtering af
elektriske og elektroniske produkter.
2
Med hensyn til øvrige batterier, se venligst afsnittet der
omhandler sikker fjernelse af batterier. Batteriet skal
derefter afleveres på et indsamlingsted beregnet til
affaldshåndtering og genindvinding af batterier.
Yderlige information om genindvinding af dette
produkt eller batteri kan fås ved at kontakte den
kommunale genbrugsstation eller den butik, hvor
produktet blev købt.
Producenten af dette produkt er Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Den
autoriserede repræsentant for EMC og
produktsikkerhed er Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. For
service eller garanti henviser vi til de adresser, som
fremgår af vedlagte garantidokument.
Forholdsregler
• Denne enhed anvender 220–240V AC, 50/60Hz.
Kontroller, at apparatets driftsspænding er identisk
med den lokale strømforsyning.
• Anbring ikke objekter, der er fyldt med væsker, f.eks.
vaser, på apparatet, så risiko for brand eller stød
undgås.
• Installer denne enhed sådan at netledningen
øjeblikkeligt kan trækkes ud af stikkontakten, hvis
der skulle opstå problemer.
Forholdsregler
• Placer ikke tunge eller ustabile genstande ovenpå
afspilleren.
• Placer ikke andre genstande end diske i
diskskuffen. Det kan beskadige afspilleren eller
genstanden, hvis du gør det.
• Fjern en eventuel disk fra skuffen, når du flytter
afspilleren. Hvis du ikke gør det, kan disken blive
beskadiget.
• Tag netledningen og alle andre kabler ud fra
afspilleren, når du flytter den.
Om strømkilder
• Afspilleren er ikke koblet fra strømforsyningen,
så længe den er tilsluttet stikkontakten på
væggen. Dette gælder også, selvom selve
afspilleren er blevet slukket.
• Tag afspillerens stik ud fra stikkontakten, hvis du
ikke skal bruge afspilleren i længere tid. Hvis du
vil tage netkablet ud af stikkontakten, skal du tage
fat i selve stikket. Du må aldrig trække i
ledningen.
• Bemærk følgende punkter for at forhindre at
netledningen beskadiges. Brug ikke netledningen
hvis den er beskadiget, eftersom det kan medføre
elektrisk stød eller brand.
– Sørg for, at netledningen ikke klemmes mellem
afspilleren og væggen, hylden osv.
– Placer ikke noget tungt ovenpå netledningen og
træk heller ikke i selve netledningen.
Om justering af lydstyrken
Dette udstyr er afprøvet og fundet i
overensstemmelse med grænserne, der er angivet i
EMC-direktivet, ved brug af et forbindelseskabel,
som er kortere end 3 meter.
Skru ikke op for lyden, mens du lytter til et afsnit
med meget lave indgangsniveauer eller helt uden
lydsignaler. Din hørelse og dine højttalere kan tage
skade af pludselige høje lyde.
Om placering
Om rengøring
• Placer afspilleren på et sted med tilstrækkelig
ventilation til at forhindre varmeophobning i den.
• Placer ikke afspilleren på en blød overflade som
fx et tæppe, hvor ventilationshullerne kan blive
blokerede.
• Installer ikke denne afspiller i et lukket rum, som
fx i en bogreol eller lignende sted.
• Afspilleren må ikke placeres på et sted i nærheden
af varmekilder eller i omgivelser med direkte
sollys, meget støv eller mekaniske rystelser.
• Placer ikke afspilleren udendørs, i køretøjer, på
skibe eller andre fartøjer.
• Hvis afspilleren flyttes direkte fra kolde
omgivelser til varme omgivelser, eller hvis den
placeres i et meget fugtigt lokale, kan fugt
kondenseres på linserne inde i afspilleren. Sker
dette, fungerer afspilleren muligvis ikke korrekt.
I så fald skal du fjerne disken og lade afspilleren
stå tændt i cirka en halv time, indtil fugten er
fordampet.
• Installer ikke afspilleren så den står skråt. Den er
kun beregnet til brug i vandret position.
Rengør kabinettet, panelet og knapperne med en
blød klud. Anvend ikke nogen form for slibemidler,
skurepulver eller opløsningsmidler som f.eks.
alkohol eller rensebenzin.
Om rengøringsdiske, disk/linserengøringsmidler
Brug ikke en rengøringsdisk eller et disk/
linserengøringsmiddel (flydende eller som spray).
De kan forårsage funktionsfejl i apparatet.
Om udskiftning af dele
Hvis der udføres reparation på denne afspiller,
indsamles de udskiftede dele muligvis til brug for
genanvendelse eller genindvinding.
Om tilslutning til HDMI OUT-stikket
Bemærk følgende eftersom forkert håndtering kan
beskadige HDMI OUT-stikket og
tilslutningsstikket.
3
• Ret omhyggeligt HDMI OUT-stikket på bagsiden
af afspilleren og HDMI-tilslutningsstikket ind
efter hinanden ved at kontrollere udformningen af
dem. Sørg for, at tilslutningsstikket ikke er vendt
på hovedet eller skråtstillet.
• Sørg for at frakoble HDMI-kablet, når du flytter
afspilleren.
• Hold HDMI-tilslutningsstikket lige, når du
foretager tilslutning eller frakobling af HDMIkablet. Bøj eller tryk ikke HDMItilslutningsstikket ind i HDMI OUT-stikket.
VIGTIG MEDDELELSE
Advarsel: Med denne afspiller kan du bevare et
stillvideobillede eller et skærmbillede på tvskærmen uendeligt. Hvis du lader
stillvideobilledet eller skærmbilledet forblive
på tv-skærmen i lang tid, kan tv-skærmen blive
permanent beskadiget. Plasmafjernsyn og
projektions-tv-apparater er følsomme over for
dette.
Hvis du har nogle spørgsmål eller problemer i
forbindelse med afspilleren, skal du kontakte din
nærmeste Sony-forhandler.
Kopibeskyttelse
Vær venligst opmærksom på de avancerede
indholdsbeskyttelsessystemer, der bruges på både
Blu-ray Disc™ og DVD-medier. Disse systemer,
der kaldes AACS (Advanced Access Content
System) og CSS (Content Scramble System), kan
indeholde begrænsninger for afspilning, analoge
udgangssignaler eller lignende funktioner.
Anvendelsen af dette produkt og de eventuelt
anvendte restriktioner kan variere afhængigt af
købsdatoen, da det beslutningstagende råd for
AACS kan anvende eller ændre sine
restriktionsregler efter købstidspunktet.
Ophavsrettigheder og varemærker
• "AVCHD" og "AVCHD"-logoet er varemærker
tilhørende Panasonic Corporation og Sony
Corporation.
4
• Java er et varemærke tilhørende Oracle og/eller
deres associerede selskaber.
•
, "XMB", og "xross media bar" er varemærker
tilhørende Sony Corporation og Sony Computer
Entertainment Inc.
• Dette produkt indeholder High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™)-teknologi.
HDMI, HDMI-logoet og High-Definition
Multimedia Interface er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende HDMI
Licensing LLC i USA og andre lande.
• "Blu-ray Disc" er et varemærke.
• "Blu-ray Disc", "DVD+RW", "DVD-RW",
"DVD+R", "DVD-R", "DVD VIDEO", og "CD"logoerne er varemærker.
• "BD-LIVE", "BD-LIVE"-logoet og
"BONUSVIEW" er varemærker tilhørende
Blu-ray Disc Association.
• "x.v.Colour" og "x.v.Colour"-logoet er
varemærker tilhørende Sony Corporation.
• "BRAVIA" er et varemærke tilhørende Sony
Corporation.
• "PhotoTV HD" og "PhotoTV HD"-logoet er
varemærker tilhørende Sony Corporation.
• MPEG Layer-3-lydkodningsteknologi og
patenter er licenseret fra Fraunhofer IIS og
Thomson.
• Windows Media er enten et registreret varemærke
eller varemærke tilhørende Microsoft Corporation
i USA og/eller andre lande.
Dette produkt indeholder teknologi, som er
omfattet af visse intellektuelle
ejendomsrettigheder tilhørende Microsoft.
Anvendelse eller distribution af denne teknologi
uden for dette produkt er forbudt uden den rette
licens(er) fra Microsoft.
Indholdsejere anvender Microsoft PlayReady™adgangsteknologi for indhold til at beskytte deres
intellektuelle ejendom, inklusive kopibeskyttet
indhold. Dette apparat anvender PlayReadyteknologi for adgang til PlayReady-beskyttet
indhold og/eller WMDRM-beskyttet indhold.
Hvis apparatet ikke overholder restriktionerne for
brug af indhold på korrekt vis, kan indholdsejere
anmode Microsoft om at tilbagekalde apparatets
evne til at formidle PlayReady-beskyttet indhold.
Tilbagekaldelsen bør ikke påvirke ubeskyttet
indhold eller indhold beskyttet med andre
adgangsteknologier for indhold. Indholdsejere kan
kræve, at du opgraderer PlayReady for at få
adgang til deres indhold. Hvis du afviser en
opgradering, vil du ikke være i stand til at få
adgang til indhold, som kræver en opgradering.
• Alle andre varemærker er varemærker tilhørende
de respektive ejere.
• Andre system- og produktnavne er generelt
varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende producenterne. ™ og ® -mærker er
ikke angivet i dette dokument.
Indholdsfortegnelse
ADVARSEL! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Forholdsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Vejledning til dele og knapper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Tilslutninger og indstillinger
Trin 1: Tilslutning af afspilleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Trin 2: Lynopsætning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Tilslutning til netværket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Afspilning
Afspilning af en disk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Afspilning fra en USB-enhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Afspilning via et netværk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Tilgængelige funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Indstillinger og justeringer
Brug af indstillingsskærmene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
[Netværksopdatering] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
[Skærmindstillinger] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
[Indstillinger for lyd] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
[BD/DVD-visningsindstillinger] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
[Indstillinger for børnesikring] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
[Systemindstillinger] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
[Netværksindstillinger] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
[Lynopsætning] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
[Nulstilling] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Yderligere information
Fejlfinding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
5
Vejledning til dele og knapper
Frontpanel
z
Knappen N er udstyret med et følbart punkt. Brug det følbare punkt som en reference når du betjener
afspilleren.
A Diskskuffe
G [/1 (tænd/standby)
Tænder afspilleren eller sætter den i
standby-tilstand.
B Z (åbn/luk)
C N (afspil)
H Fjernbetjeningssensor
D x (stop)
Sådan låses diskskuffen (Børnelås)
E Strømindikator
Lyser, når afspilleren tændes.
F
(USB)-stik
Tilslut en USB-enhed til dette stik.
Du kan låse diskskuffen, så den ikke åbnes
ved en fejl.
Tryk på knappen N på afspilleren, mens den
er tændt, og hold knappen nede i mindst 10
sekunder for at låse skuffen eller låse den op.
Bagpanel
DIGITAL OUT
PCM/DTS/
COAXIAL DOLBY DIGITAL
VIDEO
R
AUDIO
LINE OUT
L
HDMI OUT
A LINE OUT (VIDEO)-stik
D HDMI OUT-stik
B DIGITAL OUT (COAXIAL)-stik
E LINE OUT (R-AUDIO-L)-stik
C LAN (100)-terminal
6
LAN(100)
Fjernbetjening
De funktioner, der er til rådighed på
fjernbetjeningen, afhænger af disken eller
situationen.
[/1 (tænd/standby)
Tænder afspilleren eller sætter den i
standby-tilstand.
B Talknapper (0 - 9)
Indtaster titlen/kapitelnumrene osv.
2 (lydstyrke) +/–
Justerer lydstyrken på tv'et.
AUDIO (side 17)
Vælger sproget, når der er optaget flere
sprog på BD-ROM'er/DVD VIDEO'er.
Vælger lydsporet på CD'er.
SUBTITLE (side 17)
Vælger undertekstsproget, når der er
optaget flere undertekstsprog på BDROM'er/DVD VIDEO'er.
(favoritter) (side 14)
Viser det internetindhold, der er føjet til
listen over favoritter. Du kan gemme op
til 18 af dine foretrukne
internetprogrammer.
C Farveknapper (rød/grøn/gul/blå)
Genvejstaster til interaktive funktioner.
D TOP MENU
Åbner eller lukker topmenuen på BD'er
eller DVD'er.
POP UP/MENU
Åbner eller lukker pop-up-menuen på
BD-ROM'er eller menuen på DVD'er.
OPTIONS (side 14)
Viser tilgængelige indstillinger på
skærmen.
HOME
z
Knapperne nummer 5, AUDIO, 2 +, og N er
udstyret med et følbart punkt. Brug det følbare
punkt som en reference når du betjener afspilleren.
A Z (åbn/luk)
Åbner eller lukker diskskuffen.
-TV- t (tv-indgangsvalg)
Skifter mellem tv og andre
indgangskilder.
-TV- [/1 (tv tænd/standby)
Tænder tv'et eller sætter det i standbytilstand.
Går ind på afspillerens
hjemmemenu.Viser baggrunden, når der
trykkes på kategoriikonet for
hjemmemenuen.
RETURN
Vender tilbage til forrige visning.
</M/m/,
Flytter fremhævningen for at vælge et
vist punkt.
Midterknap (ENTER)
Går ind på det valgte punkt.
E ./> (forrige/næste)
Springer til forrige/næste kapitel, spor
eller fil.
7
X (pause)
Sætter afspilningen på pause eller
genstarter den.
m/M (hurtigt tilbage/hurtigt
fremad)
• Spoler hurtigt tilbage/hurtigt fremad på
disken under afspilning. Hver du
trykker på knappen under afspilning af
videoer, ændres søgehastigheden.
• Afspiller i langsom gengivelse ved tryk
på knappen i mere end ét sekund under
pause.
• Afspiller ét billede ad gangen ved et
kortvarigt tryk på knappen under pause.
Visning af hjemmemenu
Hjemmemenuen vises, når du trykker på
HOME. Vælg en kategori ved hjælp af
</,. Vælg et punkt ved hjælp af M/m, og
tryk på ENTER.
Menupunkt
Kategori
N (afspil)
Starter eller genstarter afspilning.
DISPLAY (side 12)
Viser afspilningsinformation på
skærmen.
x (stop)
Stopper afspilningen og husker det sted,
hvor der blev stoppet
(genoptagningspunkt).
Genoptagningspunktet for et titel/spor er
det sted, du sidst afspillede, eller det
sidste foto i en fotomappe.
SEN
Giver adgang til "Sony Entertainment
Network™" onlinetjenesten.
8
[Opsætning]: Justerer afspillerens
indstillinger.
[Foto]: Viser fotos.
[Musik]: Afspiller musik.
[Video]: Afspiller videoer.
[Netværk]: Viser netværkspunkter.
Tilslutninger og indstillinger
Trin 1: Tilslutning af afspilleren
Tilslutninger og indstillinger
Tilslut ikke netledningen, før du har foretaget alle tilslutningerne.
For medfølgende tilbehør henvises til side 22.
Tilslutning til tv'et
Vælg en af følgende tilslutningsmetoder i henhold til indgangsstikkene på tv'et.
Når du tilslutter, skal du matche farven på tilslutningsstikket med den på stikket.
DIGITAL OUT
PCM/DTS/
COAXIAL DOLBY DIGITAL
VIDEO
R
AUDIO
L
LINE OUT
HDMI OUT
LAN(100)
HDMI-kabel (medfølger ikke)
Høj kvalitet
HDMI OUT
Lyd-/videokabel (medfølger ikke)
VIDEO
R
AUDIO
L
LINE OUT
Standardkvalitet
b
Tilslut ikke afspilleren via en videoafspiller. Videosignaler, der føres gennem videoafspiller, kan blive
forstyrret af kopibeskyttelsessystemer, og billedet på fjernsynet kan blive forvrænget.
9
Tilslutning til din AV-forstærkeren (receiveren)
Vælg en af følgende tilslutningsmetoder i henhold til indgangsstikket på AV-forstærkeren
(receiveren). Når du vælger A eller B, skal du foretage de passende indstillinger i
[Indstillinger for lyd] (side 16).
DIGITAL OUT
PCM/DTS/
COAXIAL DOLBY DIGITAL
VIDEO
R
AUDIO
L
LINE OUT
HDMI OUT
LAN(100)
HDMI-kabel (medfølger ikke)
HDMI OUT
HDMI-kabel
(medfølger ikke)
t Indstil [BD-lydmixindstilling] (side 16).
Koaksial digitalkabel
(medfølger ikke)
DIGITAL OUT
PCM/DTS/
COAXIAL DOLBY DIGITAL
t Indstil [Dolby Digital*1] (side 16) og [DTS*2] (side 16).
VIDEO
R
AUDIO
LINE OUT
*1
10
L
Lyd-/videokabel (medfølger ikke)
*2
Trin 2: Lynopsætning
Når du tænder afspilleren første gang
5
Udfør [Lynopsætning].
Følg vejledningen på skærmen for at
indstille de grundlæggende indstillinger
med </M/m/, og ENTER på
fjernbetjeningen.
Vent et kort øjeblik til afspilleren tænder
og begynder [Lynopsætning].
</M/m/,
Indsæt to R6-batterier (størrelse AA)
ved at modsvare enderne 3 og # på
batterierne med markeringerne inde i
batterirummet.
ENTER
Tilslutning til netværket
Tilslutninger og indstillinger
1
Tilsluttet opsætning
2
Brug et LAN-kabel til at slutte til LAN (100)terminalen på afspilleren.
Tilslut afspilleren til stikkontakten.
DIGITAL OUT
PCM/DTS/
COAXIAL DOLBY DIGITAL
VIDEO
R
AUDIO
LINE OUT
L
HDMI OUT
LAN(100)
Til stikkontakten
3
LAN-kabel
(medfølger ikke)
Tryk på [/1 for at tænde for
afspilleren.
Internet
ADSL-modem/ Bredbåndsrouter
kabelmodem
z
Det anbefales, at du bruger et afskærmet (lige eller
krydset) interface-kabel (LAN-kabel).
Sådan indstilles netværksindstillingerne
4
Tænd for tv'et og skift derefter
indgangsvælgeren på tv'et, sådan at
signalet fra afspilleren vises på tvskærmen.
Vælg [Netværksindstillinger],
[Internetindstillinger] og derefter [Tilsluttet
opsætning] (side 18), og følg vejledningen på
skærmen for at fuldføre opsætningen.
11
3
Afspilning
Afspilning af en disk
Se side 23 angående hvilke diske, der kan
afspilles.
1
Skift indgangsvælgeren på dit tv,
sådan at signalet fra afspilleren vises
på din tv-skærm.
2
Tryk på Z og placer en disk i
diskskuffen.
Indsæt en BD-ROM med BONUSVIEW/
BD-LIVE.
Betjeningsmetoden varierer afhængigt af
disken. Se i den betjeningsvejledning der
fulgte med disken.
z
For at slette data på USB-hukommelsen skal du
vælge [Slet BD-data] i
[Video], og trykke på
ENTER. Alle data, som er gemt i buda-mappen,
bliver slettet.
Visning af
afspilningsinformation
Du kan kontrollere oplysningerne om en
afspilning ved at trykke på DISPLAY.
Den viste information varierer afhængigt af
disktypen og status for afspilleren.
Eksempel: ved afspilning af en BD-ROM
Afspilningssiden vender nedad
3
Tryk på Z for at lukke diskskuffen.
Afspilningen starter.
Hvis afspilningen ikke starter
automatisk, skal du vælge
i
kategorien
[Video],
[Musik] eller
[Foto] og trykke på ENTER.
Anvendelse af BONUSVIEW/
BD-LIVE
A Udgangsopløsning/videofrekvens
B Titelnummer eller navn
Nogle BD-rom'er med "BD-LIVE"- logoet*
indeholder bonusindhold og andre data, der
kan downloades.
*
1
2
12
C Den aktuelt valgte lydindstilling
D Tilgængelige funktioner (
vinkel,
lyd,
undertekster)
Brug en USB-hukommelse på 1 GB eller
derover som lokalt lager.
E Afspilningsinformation
Viser afspilningstilstand, statusbjælke
for afspilning, disktype, videocodec,
bithastighed, gentagefunktion, forløbet
tid og samlet afspilningstid.
Klargør til BD-LIVE (kun BD-LIVE).
F Kapitelnummer
• Tilslut afspilleren til et netværk
(side 11).
• Indstil [BD-internetforbindelse] til
[Tillad] (side 17).
G Den aktuelt valgte vinkel
Slut en USB-hukommelse til
afspillerens USB-stik (side 6).
1
Afspilning fra en
USB-enhed
Tilslut afspilleren til et netværk (side 11).
Du kan afspille video-/musik-/fotofiler fra
den tilsluttede USB-enhed.
Se side 23 angående hvilke USB-enheder,
der kan afspilles.
Tilslut USB-enheden til USB-stikket på
afspilleren.
Se i den betjeningsvejledning der fulgte
med USB-enheden, inden du tilslutter
den.
2
Vælg
[Video],
[Musik] eller
[Foto] på hjemmemenuen med
</,.
3
Vælg et ikon for en udbyder af
internetindhold med M/m, og tryk på
ENTER.
Når der ikke er indhentet nogen liste over
internetindhold, vises der et ikkehentetikon eller et nyt ikon.
Afspilning
1
Klargør til Sony Entertainment
Network.
Sådan bruges kontrolpanelet
Kontrolpanelet vises, når videofilen
begynder at afspilles. De viste punkter kan
variere afhængigt af udbyderne af
internetindhold.
Tryk på DISPLAY for at få vist
kontrolpanelet igen.
USB-enhed
2
Vælg
[Video],
[Musik] eller
[Foto] på hjemmemenuen med
</,.
3
Vælg
[USB-enhed] med M/m, og
tryk på ENTER.
Afspilning via et netværk
Anvendelse af Sony
Entertainment Network
Sony Entertainment Network fungerer som
en gateway, til levering af det valgte
internetindhold og et udvalg af on-demand
underholdning direkte til afspilleren.
A Visning af kontroller
Tryk på </M/m/, eller ENTER for
afspilningsfunktioner.
B Statusbjælke for afspilning
Statusbjælke, markør som indikerer
den aktuelle position, afspilningstid,
varighed for videofil
C Netværksbetingelser
indikerer en kabelbaseret
forbindelse.
D Netværksoverførselshastighed
E Navn på den næste videofil
F Navn på den aktuelt valgte videofil
z
Noget internetindhold kræver registrering via en pc,
før det kan afspilles.
13
Tilgængelige funktioner
Der er forskellige indstillinger og
afspilningsfunktioner til rådighed, hvis du
trykker på OPTIONS. De punkter, der er til
rådighed, afhænger af situationen.
Almindelige funktioner
Menupunkt
Oplysninger
[Gentag
indstilling]
Indstiller
gentagefunktionen.
[Favoritterliste] Viser en Favoritterliste.
[Afspil]/[Stop]
Starter eller stopper
afspilningen.
[Afspil fra
start]
Afspiller punktet fra
begyndelsen.
[Tilføj til
favoritter]
Føjer internetindhold til din
Favoritterliste.
[Fjern fra
favoritter]
Fjerner internetindhold fra
din Favoritterliste.
Kun
[Video]
Menupunkt
Oplysninger
[A/VJusterer forskydningen
synkronisering] mellem billede og lyd ved at
forsinke lyden i forhold til
billedet (0 til 120
millisekunder).
[Videoindstillin • [Billedkvalitetstilstand]:
ger]
Vælger
billedindstillingerne for
forskellige lysmiljøer.
• [BNR]: Reducerer den
mosaik-lignende blokstøj i
billedet.
• [MNR]: Reducerer mindre
støj omkring
billedkanterne
(moskitostøj).
[Pause]
Sætter afspilningen på
pause.
[Topmenu]
Viser topmenuen på BD'er
eller DVD'er.
[Menu]/
Viser pop-up-menuen på
[Popup-menu] BD-ROM'er eller menuen
på DVD'er.
[Søg efter titel] Søger efter en titel på
BD-ROM'er/DVD
VIDEO'er og starter
afspilning fra begyndelsen.
14
Menupunkt
Oplysninger
[Søg efter
kapitel]
Søger efter et kapitel og
begynder afspilning fra
begyndelsen.
[Vinkel]
Skifter til andre
visningsvinkler, når der er
optaget flere vinkler på BDROM'er/DVD VIDEO'er.
[Støjreduktion Justerer billedkvaliteten af
for IP-indhold] internetindhold.
Kun
[Musik]
Menupunkt
Oplysninger
[Tilføj
diasshow
BGM]
Registrerer musikfiler på
USB-hukommelsen som
baggrundsmusik til
diasshow (BGM).
Kun
[Foto]
Menupunkt
Oplysninger
[Diasshowhastig.]
Ændrer hastigheden på
diasshowet.
[Diasshoweffekt]
Indstiller effekten for
diasshows.
[Diasshow
BGM]
• [Fra]: Slår funktionen fra.
• [Min musik fra USB]:
Indstiller de musikfiler
som er registreret i [Tilføj
diasshow BGM]. Hvis der
ikke er registreret nogen
musikfiler, vises [(Ikke
registreret)].
• [Afspil fra musik-CD]:
Indstiller sporene på
CD-DA'er.
[Diasshow]
Afspiller et diasshow.
[Drej til
venstre]
Drejer fotoet 90 grader mod
uret.
[Drej til højre]
Drejer fotoet 90 grader med
uret.
Ikon
[Nulstilling] (side 19)
Stiller afspilleren tilbage til
fabriksindstillingerne.
Indstillinger og justeringer
Brug af
indstillingsskærmene
Vælg
[Opsætning] på hjemmemenuen,
når du vil ændre afspillerens indstillinger.
Standardindstillingerne er understregede.
Vælg
[Opsætning] på
hjemmemenuen med </,.
2
Vælg ikonet for opsætningskategorien
med M/m og tryk på ENTER.
Ikon
Forklaring
[Netværksopdatering]
(side 15)
Opdaterer afspillerens software.
[Skærmindstillinger]
(side 15)
Justerer videoindstillingerne i
overensstemmelse med typen af
tilslutningsstik.
[Indstillinger for lyd]
(side 16)
Justerer indstillinger for lyd i
overensstemmelse med typen af
tilslutningsstik.
[BD/DVDvisningsindstillinger]
(side 17)
Tilpasser
visningsindstillingerne.
[Indstillinger for
børnesikring] (side 17)
Tilpasser funktionen
Børnesikring.
[Systemindstillinger]
(side 18)
Tilpasser afspillerens
indstillinger.
[Netværksopdatering]
Vælg [OK] for at opdatere afspillerens
software via netværket.
z
• Vi anbefaler netværksopdatering cirka hver 2.
måned.
• Besøg den følgende webside for oplysninger om
opdateringsfunktioner:
http://support.sony-europe.com/
[Skærmindstillinger]
Indstillinger og justeringer
1
Forklaring
x [Tv-type]
[16:9]: Vælg dette når du tilslutter til et
widescreen-tv eller et tv med en
bredskærmsfunktion.
[4:3]: Vælg dette når du tilslutter til et tv med
en 4:3-skærm uden en bredskærmsfunktion.
x [Skærmformat]
[Original]: Vælg dette når du tilslutter til et tv
med en bredskærmsfunktion. Viser et 4:3billede i højde-bredde-forholdet 16:9, selv på
et widescreen-tv.
[Fast bred.-højde-fh.]: Ændrer
billedstørrelsen så den passer til
skærmstørrelsen med det oprindelige højdebredde-forhold for billedet.
x [Bredde-højde-forhold for DVD]
[Letter Box]: Viser et bredt billede med sorte
striber foroven og forneden.
[Netværksindstillinger]
(side 18)
Justerer detaljerede indstillinger
for internettet og netværket.
[Lynopsætning] (side 18)
Gentager Lynopsætning for at
udføre de grundlæggende
indstillinger.
15
[Pan & Scan]: Viser et billede i fuld højde på
hele skærmen og med siderne beskårede.
x [Konversionstilstand for biograf]
[Auto]: Du bør normalt vælge dette.
Afspilleren registrerer automatisk, om
materialet er video- eller filmbaseret, og
skifter til den passende konversionsmetode.
[Video]: Der vælges altid en
konversionsmetode, der passer til
videobaseret materiale, uanset materialet.
x [Pausetilstand]
[Auto]: Du bør normalt vælge dette. Der vises
dynamiske billeder i bevægelse uden slør.
[Billede]: Viser statiske billeder i høj
opløsning.
[Indstillinger for lyd]
x [Lyd (HDMI)]
[Auto]: Du bør normalt vælge dette.
Udsender lydsignaler i henhold til den
tilsluttede HDMI-enhed.
[PCM]: Udsender PCM-signaler fra HDMI
OUT-stikket.
x [Format for videoudgang]
x [BD-lydmixindstilling]
[HDMI]: Normalt vælges [Auto]. Vælg
[Original opløsning] for at udsende i den
opløsning, der er optaget på disken. Når
opløsningen er lavere end SD-opløsningen,
skaleres den op til SD-opløsning.
[Video]: Indstiller automatisk den laveste
opløsning.
[Til]: Udsender den lyd, der fås ved miksning
af den interaktive og sekundære lyd med den
primære lyd.
[Fra]: Udsender kun den primære lyd. Vælg
dette for at udsende HD-lydsignaler til en
AV-forstærkeren (receiveren).
x [BD/DVD-ROM 1080/24p-udgang]
x [Dolby Digital]
[Auto]: Udsender 1920 × 1080p/24 Hzvideosignaler, når du tilslutter et 1080/24pkompatibelt tv ved hjælp af HDMI OUTstikket.
[Fra]: Vælg dette når dit tv ikke er
kompatibelt med 1080/24p-videosignaler.
[Downmix PCM]: Konverterer udsending af
lineære PCM-signaler. Vælg dette når du
tilslutter en lydenhed uden en indbygget
Dolby Digital-dekoder.
[Dolby Digital]: Vælg dette når du tilslutter
en lydenhed med en indbygget Dolby
Digital-dekoder.
x [YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto]: Registrerer automatisk den tilsluttede
tv-type og skifter til den modsvarende
farveindstilling.
[YCbCr (4:2:2)]: Udsender YCbCr 4:2:2videosignaler.
[YCbCr (4:4:4)]: Udsender YCbCr 4:4:4videosignaler.
[RGB]: Udsender RGB-videosignaler.
x [DTS]
[Downmix PCM]: Konverterer til udsending
af lineære PCM-signaler. Vælg dette når du
tilslutter en lydenhed uden en indbygget
DTS-dekoder.
[DTS]: Vælg dette når du tilslutter til en
lydenhed med en indbygget DTS-dekoder.
x [DTS Neo:6]
x [HDMI Deep Colour-udgang]
[Auto]: Du bør normalt vælge dette.
[16 bit]/[12 bit]/[10 bit]: Sender videosignaler
i 16 bit/12 bit/10 bit, når det tilsluttede tv er
kompatibelt med Deep Colour.
[Fra]: Vælg dette når billedet er ustabilt, eller
farverne fremstår unaturlige.
16
[Cinema]: Sender simuleret multikanalslyd
med tilstanden DTS Neo:6 Cinema fra 2kanalskilder via HDMI OUT-stikket i
overensstemmelse med den tilsluttede enhed.
[Music]: Sender simuleret multikanalslyd
med tilstanden DTS Neo:6 Music fra 2kanalskilder via HDMI OUT-stikket i
overensstemmelse med den tilsluttede enhed.
[Fra]: Sender lyd med det originale antal
kanaler via HDMI OUT-stikket.
Indtast koden for dit sprog ved at referere til
"Liste over sprogkoder" (side 25).
x [Lyd-DRC]
x [Afspilningslag for BD-hybriddisk]
[Auto]: Udfører afspilning med det
dynamikområde, der er specificeret af disken
(gælder kun for BD-ROM). Andre diske
afspilles med [Til]-niveauet.
[Til]: Udfører afspilning på et standard
komprimeringsniveau.
[Fra]: Anvender ingen komprimering. Giver
en mere dynamisk lyd.
[BD]: Afspiller BD-lag.
[DVD/CD]: Afspiller DVD- eller CD-lag.
x [Downmix]
[Indstillinger for
børnesikring]
[BD/DVDvisningsindstillinger]
[Tillad]: Du bør normalt vælge dette.
[Tillad ikke]: Forhindrer internetforbindelse.
x [Adgangskode]
Indstiller eller ændrer adgangskoden for
børnesikringsfunktionen. En adgangskode
giver dig mulighed for at indstille en
begrænsning på afspilningen af BD-ROM
eller DVD VIDEO og internetvideo. Hvis det
er nødvendigt, kan du skelne mellem
begrænsningsniveauerne for BD-ROM'er,
DVD VIDEO'er og internetvideoer.
Indstillinger og justeringer
[Surround]: Udsender lydsignaler med
surroundeffekter. Vælg dette når du tilslutter
en lydenhed, der understøtter Dolby
Surround (Pro Logic) eller DTS Neo:6.
[Stereo]: Udsender lydsignaler uden
surroundeffekter. Vælg dette, når du tilslutter
en lydenhed, der ikke understøtter Dolby
Surround (Pro Logic) eller DTS Neo:6.
x [BD-internetforbindelse]
x [Regionskode for børnesikring]
x [BD/DVD-menu]
Vælger standardsproget for menuen på BDROM'er eller DVD VIDEO'er.
Når du vælger [Vælg sprogkode], vises
displayet for indtastning af sprogkoden.
Indtast koden dit sprog ved at referere til
"Liste over sprogkoder" (side 25).
Afspilning af visse BD-ROM'er, DVD
VIDEO'er eller internetvideo kan være
begrænset i henhold til det geografiske
område. Scener kan være blokerede eller
udskiftet med andre scener. Følg
vejledningen på skærmen og indtast din
firecifrede adgangskode.
x [BD-børnesikring]
x [Lyd]
Vælger standardsprog for lyd på BD-ROM'er
eller DVD VIDEO'er.
Når du vælger [Original], vælges det sprog,
der er prioriteret på disken.
Når du vælger [Vælg sprogkode], vises
displayet for indtastning af sprogkoden.
Indtast koden for dit sprog ved at referere til
"Liste over sprogkoder" (side 25).
x [Undertekster]
Vælger standardsproget for undertekster på
BD-ROM'er eller DVD VIDEO'er.
Når du vælger [Vælg sprogkode], vises
displayet for indtastning af sprogkoden.
Afspilning af visse BD-ROM'er kan være
begrænset i henhold til alderen på brugerne.
Scener kan være blokerede eller udskiftet
med andre scener. Følg vejledningen på
skærmen og indtast din firecifrede
adgangskode.
x [DVD-børnesikring]
Afspilning af visse DVD VIDEO'er kan være
begrænset i henhold til alderen på brugerne.
Scener kan være blokerede eller udskiftet
med andre scener. Følg vejledningen på
skærmen og indtast din firecifrede
adgangskode.
17
x [Børnesikring for internetvideo]
x [Pauseskærm]
Afspilning af visse internetvideoer kan være
begrænset i henhold til alderen på brugerne.
Scener kan være blokerede eller udskiftet
med andre scener. Følg vejledningen på
skærmen og indtast din firecifrede
adgangskode.
[Til]: Aktiverer pauseskærmfunktionen.
Pauseskærmen vises, når du ikke bruger
afspilleren i mere end 10 minutter, mens der
vises et skærmbillede.
[Fra]: Slår funktionen fra.
x [Meddel. om softwareopdatering]
x [Internetvideo uden vurdering]
[Tillad]: Tillader afspilningen af ucensurede
internetvideoer.
[Blokér]: Blokerer afspilningen af
ucensurede internetvideoer.
[Til]: Indstiller afspilleren til at informere dig
om nye softwareversioner (side 15).
[Fra]: Slår funktionen fra.
x [Systeminformation]
Viser information om afspillerens
softwareversion og MAC-adressen.
[Systemindstillinger]
x [Skærmsprog]
[Netværksindstillinger]
Vælger skærmsprog for afspilleren.
x [Internetindstillinger]
x [Kontrol til HDMI]
[Til]: Følgende BRAVIA Sync-funktioner er
tilgængelige:
– Direkte afspilning
– Slukning af system
– Sprog følger
[Fra]: Slår funktionen fra.
z
Se i den betjeningsvejledning, der fulgte med tv'et
eller komponenterne, for yderligere detaljer.
x [HDMI: Lænket til tv-fra]
[Til]: Slukker automatisk afspilleren og
HDMI-kompatible komponenter, når det
tilsluttede tv går i standby-tilstand (BRAVIA
Sync).
[Fra]: Slår funktionen fra.
x [Automatisk standby]
[Til]: Skifter automatisk til standby, hvis der
ikke trykkes på knapper i 30 minutter.
[Fra]: Slår funktionen fra.
x [Automatisk visning]
[Til]: Viser automatisk information på
skærmen, når du skifter titler, billedtilstande,
lydsignaler osv.
[Fra]: Viser kun information, når du trykker
på DISPLAY.
18
Tilslut først afspilleren til netværket. Se
"Tilslutning til netværket" (side 11) for
yderligere oplysninger.
[Vis netværksstatus]: Viser den aktuelle
netværksstatus.
[Tilsluttet opsætning]: Vælg dette ved
tilslutning til en bredbåndsrouter ved hjælp af
et LAN-kabel.
z
Besøg den følgende webside for yderligere
oplysninger og se FAQ-indholdet:
http://support.sony-europe.com/
x [Netværks-diagnosticering]
Kontrollerer, om netværksforbindelsen
fungerer korrekt ved at køre en
netværksdiagnostik.
[Lynopsætning]
Gentager [Lynopsætning] for at udføre de
grundlæggende indstillinger. Følg
instruktionerne på skærmen.
[Nulstilling]
x [Nulstil til standardindstillinger fra
fabrikken]
Du kan stille afspillerens indstillinger tilbage
til fabriksindstillingerne ved at vælge
indstillingsgruppen. Alle indstillingerne i
gruppen bliver nulstillet.
x [Initialiser personlig information]
Indstillinger og justeringer
Du kan slette dine personlige oplysninger,
der er gemt i afspilleren.
19
Lyd
Yderligere information
Fejlfinding
Hvis du kommer ud for nogen af følgende
problemer i forbindelse med brugen af
afspilleren, skal du benytte denne
fejlfindingsguide til at forsøge at afhjælpe
problemet, inden du anmoder om reparation.
Konsulter din nærmeste Sony-forhandler,
hvis der er et problem, der ikke kan løses.
Billede
Der er ikke noget billede, eller billedet
udsendes ikke korrekt.
, Kontroller, at alle de tilsluttede kabler er
korrekt tilsluttet (side 9).
, Skift indgangsvælgeren på tv'et for af vise
signalet fra afspilleren.
, Stil videoudgangsopløsningen tilbage til
den laveste opløsning ved at trykke på x på
afspilleren i mere end 10 sekunder.
, Prøv følgende for HDMI-tilslutninger:
1Sluk for afspilleren og tænd igen. 2Sluk
for det tilsluttede udstyr og tænd igen.
3Tag HDMI-kablet ud og tilslut det igen.
, HDMI OUT-stikket er tilsluttet til en DVIenhed, der ikke understøtter teknologien til
beskyttelse af ophavsrettigheder.
, For HDMI-tilslutninger kontrolleres
[Format for videoudgang]-indstillingerne i
[Skærmindstillinger]-opsætningen
(side 16).
, Når der sendes analoge signaler, skal du
indstille [BD/DVD-ROM 1080/24pudgang] til [Fra] under opsætningen
[Skærmindstillinger] (side 16).
, For BD-ROM'er kontrolleres [BD/DVDROM 1080/24p-udgang]-indstillingerne i
[Skærmindstillinger]-opsætningen (side 16).
Der er ikke nogen lyd, eller lyden
udsendes ikke korrekt.
, Kontroller, at alle de tilsluttede kabler er
korrekt tilsluttet (side 9).
, Skift indgangsvælgeren på AVforstærkeren (receiveren) sådan at
lydsignalerne fra afspilleren udsendes fra
AV-forstærkeren (receiveren).
, Hvis lydsignalet ikke kommer gennem
DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUTstikket, skal du kontrollere
lydindstillingerne (side 16).
, Prøv følgende for HDMI-tilslutninger:
1Sluk for afspilleren og tænd igen. 2Sluk
for det tilsluttede udstyr og tænd igen.
3Frakobl HDMI-kablet og tilslut det igen.
, For HDMI-tilslutninger gælder det, at hvis
afspilleren er sluttet til et tv gennem en AVforstærker (receiver), skal du prøve at
tilslutte HDMI-kablet direkte til tv'et. Se
også i den betjeningsvejledning der fulgte
med AV-forstærkeren (receiveren).
, HDMI OUT-stikket er tilsluttet til en DVIenhed (DVI-stik understøtter ikke
lydsignaler).
, Den enhed, der er tilsluttet til HDMI OUTstikket, understøtter ikke afspillerens
lydformat. Kontroller lydindstillingerne
(side 16).
HD-lyden (Dolby Digital Plus, Dolby
TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio
og DTS-HD Master Audio) udsendes ikke
via bitstream.
, Indstil [BD-lydmixindstilling] til [Fra] i
[Indstillinger for lyd]-opsætningen
(side 16).
, Kontroller, at den tilsluttede AVforstærkeren (receiver) er kompatibel med
hvert enkelt HD-lydformat.
Den interaktive lyd udsendes ikke.
Skærmsproget skifter automatisk ved
tilslutning til HDMI OUT-stikket.
, Når [Kontrol til HDMI] er indstillet til [Til]
(side 18), skifter skærmsproget automatisk i
henhold til sprogindstillingen på det
tilsluttede tv (hvis du ændrer indstillingen
på dit tv osv.).
20
, Indstil [BD-lydmixindstilling] til [Til] i
[Indstillinger for lyd]-opsætningen (side 16).
Disk
Disken afspilles ikke.
, Disken er beskidt eller skæv.
, Disken er vendt forkert. Indsæt disken med
afspilningssiden vendende nedad.
, Disken har et format, som ikke kan afspilles
på denne afspiller (side 23).
, Afspilleren kan ikke afspille en optaget
disk, der ikke er korrekt færdiggjort.
, Regionskoden på BD'en eller DVD'en
svarer ikke til afspilleren.
Meddelelsen [Der findes en ny
softwareversion online på netværket.
Opdater under "Netværksopdatering".]
vises på skærmen, når afspilleren
tændes.
, Se [Netværksopdatering] (side 15)
angående opdatering af afspilleren til en
nyere softwareversion.
Kontrol til HDMI (BRAVIA Sync)
[Kontrol til HDMI]-funktionen virker ikke
(BRAVIA Sync).
Afspilleren registrerer ikke en USBenhed, der er sluttet til afspilleren.
, Sørg for, at USB-enheden er korrekt
tilsluttet til USB-stikket.
, Kontroller, om USB-enheden eller et kabel
er beskadiget.
, Kontroller, om USB-enheden er tændt.
, Hvis USB-enheden er tilsluttet via en USBhub, skal du tilslutte USB-enheden direkte
til afspilleren.
Sony Entertainment Network
Billedet/lyden er dårlig/visse programmer
mangler billeddetaljer, især ved hurtige
og mørke scener.
, Billed-/lydkvaliteten kan være dårlig
afhængig af udbyderen af internetindholdet.
, Billed-/lydkvaliteten kan muligvis
forbedres ved at ændre internethastigheden.
Vi anbefaler en internethastighed på mindst
2,5 Mbps til video i Standard Definition
(10 Mbps til video i High Definition).
, Det er ikke alle videoer, der indeholder lyd.
Billedet er lille.
, Tryk på M for at zoome ind.
Netværksforbindelse
, Kontroller, at [Kontrol til HDMI] er
indstillet til [Til] (side 18).
, Hvis du ændrer HDMI-tilslutningen, skal
du slukke for afspilleren og tænde den igen.
, Hvis der opstår strømsvigt, skal du indstille
[Kontrol til HDMI] til [Fra], og derefter
indstille [Kontrol til HDMI] til [Til] (side 18).
, Kontroller følgende, og se i den
betjeningsvejledning der fulgte med
komponenten.
– den tilsluttede komponent er kompatibel
med [Kontrol til HDMI]-funktionen.
– den tilsluttede komponents indstilling for
[Kontrol til HDMI]-funktionen er
korrekt.
, Når du slutter afspilleren til et tv via en
AV-forstærkeren (receiver),
– er du muligvis ikke i stand til at betjene
tv'et via afspilleren, hvis AVforstærkeren (receiveren) ikke er
kompatibel med [Kontrol til HDMI]funktionen.
– skal du prøve følgende, hvis du ændrer
HDMI-tilslutningen, tager netledningen
ud og sætter den i igen, eller der opstår en
strømafbrydelse: 1Skift
indgangsvælgeren på AV-forstærkeren
(receiveren) sådan at billedet fra
afspilleren vises på tv-skærmen.
2Indstil [Kontrol til HDMI] til [Fra], og
indstil derefter [Kontrol til HDMI] til
[Til] (side 18). Se i den
betjeningsvejledning der fulgte med AVforstærkeren (receiveren).
Yderligere information
USB-enhed
Afspilleren kan ikke slutte til netværket.
, Kontroller netværksforbindelsen (side 11)
og netværksindstillingerne (side 18).
21
System Power-Off-funktionen virker ikke
(BRAVIA Sync).
Specifikationer
, Kontroller, at [Kontrol til HDMI] og
[HDMI: Lænket til tv-fra] er indstillet til
[Til] (side 18).
System
Andet
Afspilningen starter ikke fra begyndelsen
af indholdet.
, Tryk på OPTIONS, og vælg [Afspil fra
start].
Afspilningen starter ikke fra det
genoptagningspunkt, hvor du sidst
stoppede afspilningen.
, Genoptagningspunktet ryddes muligvis fra
hukommelsen afhængigt af disken, når
– du åbner diskskuffen.
– du afbryder forbindelsen til USBenheden.
– du afspiller andet indhold.
– du slukker for afspilleren.
Diskskuffen åbner ikke, og du kan ikke
fjerne disken, selv efter du har trykket på
Z.
, Prøv følgende: 1Sluk for afspilleren og
frakobl netledningen. 2Tilslut
netledningen igen, mens du trykker ned på
Z på afspilleren. 3Hold Z trykket nede på
afspilleren indtil skuffen åbner. 4Fjern
disken. 5Skal du trykke på og holde [/1
nede på afspilleren i mere end 10 sekunder,
indtil afspilleren slukker.
Afspilleren reagerer ikke på nogen
knapper.
, Der er kondenseret fugt inde i afspilleren
(side 3).
, Hold ned på [/1 på afspilleren i mere end
10 sekunder, indtil afspilleren slukkes.
Hvis afspilleren stadig ikke reagerer på
nogen knapper, skal du frakoble
netledningen og tilslutte den igen.
22
Laser: Halvlederlaser
Indgange og udgange
(Navn på stik:
Stiktype/udgangsniveau/
belastningsimpedans)
LINE OUT R-AUDIO-L:
Phono-stik/2 Vrms/10 kiloohm
DIGITAL OUT (COAXIAL):
Phono-stik/0,5 Vp-p/75 ohm
HDMI OUT:
HDMI 19-pin standard konnektor
LINE OUT VIDEO:
Phono-stik/1,0 Vp-p/75 ohm
LAN (100):
100BASE-TX-terminal
USB:
USB-stik, Type A, maksimum strøm
500 mA (til tilslutning af en USB-enhed)
Generelt
Strømforsyning:
220–240V AC, 50/60Hz
Strømforbrug:
10 W
Mål (cirka):
290 mm × 188 mm × 42,5 mm
(bredde/dybde/højde) inkl. fremspringende
dele
Vægt (cirka):
1,1 kg
Driftstemperatur:
5 º C til 35 º C
Driftsfugtighed:
25 % til 80 %
Medfølgende tilbehør
• Fjernbetjening (1)
• R6-batterier (AA) (2)
Specifikationer og design kan ændres uden
forudgående varsel.
Afspilbare diske
Blu-ray
Disc*1
BD-ROM
BD-R*2/BD-RE*2
DVD*3
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD*3
*1
*3
Eftersom Blu-ray Disc-specifikationerne er nye
og under udvikling, kan der være nogle diske,
som ikke er afspilbare afhængigt af disktypen og
versionen.
Lydudgangen varierer afhængigt af kilden, det
tilsluttede udgangsstik og de valgte
lydindstillinger.
BD-RE: Ver.2.1
BD-R: Ver.1.1, 1.2, 1.3 inklusive organisk
pigment-type BD-R (LTH-type)
BD-R'er, der er optaget på en pc, kan ikke
afspilles, hvis der kan optages postscript på dem.
En CD eller DVD kan ikke afspilles, hvis den
ikke er færdiggjort korrekt. Se i den
betjeningsvejledning der fulgte med
optageudstyret angående yderligere oplysninger.
Diske som ikke kan afspilles
•
•
•
•
•
•
•
•
•
BD'ere med kassette
BDXL'er
DVD-RAM'er
HD DVD'er
DVD Audio-diske
PHOTO CD'er
Datadelen på CD-ekstra
Super VCD'er
Lydmaterialesiden på DualDiscs
Bemærkning om dobbeltlags-BD'er/DVD'er
De afspillede billeder og lyd forstyrres
eventuelt et øjeblik, når der skiftes lag.
Regionskode (gælder kun for BD-ROM/
DVD VIDEO)
Din afspiller har en regionskode trykt på
bagsiden af enheden og afspiller kun BDROM'er/DVD VIDEO'er, der er mærket med
samme regionskoder eller ALL .
Regionskode
Filtyper, der kan afspilles
Yderligere information
*2
CD-DA (Musik-CD)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
det diskindhold som softwareproducenterne
designede, kan der være visse
afspilningsfunktioner, som ikke er til
rådighed.
Video
Filformat
Filendelser
MPEG-1 Video/PS*1 ".mpg", ".mpeg",
MPEG-2 Video/PS, ".m2ts", ".mts"
TS*1
MPEG-4 AVC*1
".mkv", ".mp4",
".m4v", ".m2ts",
".mts"
WMV9*1
".wmv", ".asf"
AVCHD
*2
Xvid
".avi"
Musik
Bemærkning om diske
Dette produkt er beregnet til at afspille diske,
der følger CD-standarden (Compact Disc).
DualDisc og nogle musikdiske, der er kodet
med teknologi til beskyttelse af ophavsret,
overholder ikke CD-standarden (Compact
Disc), og derfor kan disse diske ikke afspilles
af dette produkt.
Bemærkninger om afspilningsfunktioner
på BD'er/DVD'er
Visse afspilningsfunktioner på BD'er/
DVD'er kan med vilje være indstillet af
softwareproducenterne. Eftersom denne
afspiller afspiller BD'er/DVD'er i henhold til
Filformat
Filendelser
MP3 (MPEG-1 Audio ".mp3"
Layer III)
AAC*1*3
WMA9 Standard
LPCM
".m4a"
*1*3
".wma"
".wav"
Foto
Filformat
Filendelser
JPEG
".jpg", ".jpeg"
23
*1
*2
*3
Afspilleren afspiller ikke kodede filer som f.eks.
DRM.
Afspilleren afspiller filer i AVCHD-format, der
er optaget på et digitalt videokamera osv. En
disk i AVCHD-format afspilles ikke, hvis den
ikke er korrekt færdiggjort.
Afspilleren afspiller ikke kodede filer som f.eks.
Lossless.
b
• Visse filer afspilles muligvis ikke afhængigt af
format, kodning eller optagetilstand.
• Visse filer, der er redigeret på en pc, afspilles
muligvis ikke.
• Afspilleren kan genkende følgende filer eller
mapper på BD'er, DVD'er, CD'er og USBenheder:
– op til mapper i det 3. træ
– op til 500 filer i et enkelt træ
• Visse USB-enheder fungerer muligvis ikke med
denne afspiller.
• Afspilleren kan genkende Mass Storage Class
(MSC)-enheder, Still Image Capture Device
(SICD) klasse-enheder og 101-tastatur.
• Du skal slukke afspilleren, når du tilslutter eller
fjerner en USB-hukommelse eller enheder for at
undgå at dataene, USB-hukommelsen eller
enhederne beskadiges.
• Afspilleren afspiller muligvis ikke videofiler med
høj bithastighed på DATA CD'er flydende. Det
anbefales, at du afspiller sådan filer vha. DATA
DVD'er.
Bemærkninger om diskene
• For at holde disken ren må den kun håndteres ved
kanten. Du må ikke berøre overfladen.
Støv, fingeraftryk eller ridser på disken kan
medføre fejl.
• Udsæt ikke disken for direkte sollys eller
varmekilder som varme luftkanaler, og lad den
ikke ligge i en bil, som er parkeret i direkte sollys,
da temperaturen inde i bilen kan stige betydeligt.
• Opbevar disken i kassetten, når den er afspillet.
24
• Rens disken med en rengøringsklud. Begynd inde
på midten og tør udad.
• Anvend ikke opløsningsmidler som rensebenzin,
fortynder, kommercielt tilgængelige
rengøringsmidler eller antistatiske sprays
beregnet til vinylplader.
• Hvis du selv har trykt diskens etikette, skal du
tørre etiketten inden afspilning.
• Brug ikke følgende diske.
– En linse-rensedisk.
– En disk som ikke har standardfacon (fx kort,
hjerte).
– En disk med en etikette eller mærkat på.
– En disk med cellofantape eller lim fra
klistermærker på.
• Du skal ikke behandle overfladen på
afspilningssiden for at fjerne ridser i overfladen.
Kodenumre for betjenbare tvapparater
Indtast tv-producentens kode ved hjælp af
talknapperne, mens du holder -TV- [/1 nede.
Hvis der er angivet mere end ét kodenummer,
skal du prøve at indtaste dem ét ad gangen,
indtil du finder den kode, der fungerer
sammen med dit tv.
Producent
Kodenummer
Sony
01 (standard)
Hitachi
24
LG/Goldstar
76
Loewe
45
Panasonic
17, 49
Philips
06, 08, 72
Samsung
71
Sharp
29
Toshiba
38
Liste over sprogkoder
Se [BD/DVD-visningsindstillinger] (side 17)
for yderligere oplysninger.
Stavning af sprogene overholder ISO 639:
1988 (E/F)-standarden.
Kode Sprog
Afar
Afrikaans
Arabic
Aymara
Bashkir
Bulgarian
Bislama
Tibetan
Catalan
Czech
Danish
Bhutani;
Dzongkha
English
Spanish
Basque
Finnish
Faroese
Frisian
Scots Gaelic
Guarani
Hausa
Croatian
Armenian
Interlingue
Indonesian
Italian
Japanese
Javanese
Kazakh
1028
1039
1045
1052
1057
1060
1066
1070
1093
1103
1109
1142
Abkhazian
Amharic
Assamese
Azerbaijani
Byelorussian
Bihari
Bengali
Breton
Corsican
Welsh
German
Greek
1145
1150
1157
1166
1174
1183
1194
1203
1217
1229
1235
1245
1253
1257
1269
1287
1298
1300
1301
1307
1313
1327
1334
1347
1350
1353
1357
1363
1369
1379
1403
1417
1435
1463
Cambodian;
Khmer
Korean
Kurdish
Latin
Laothian; Lao
Latvian
Maori
Malayalam
Moldavian
Malay
Burmese
Nepali
Norwegian
Oromo
Punjabi; Panjabi
Pashto; Pushto
Quechua
Esperanto
Estonian
Persian
Fiji
French
Irish
Galician
Gujarati
Hindi
Hungarian
Interlingua
Inupiak
Icelandic
Hebrew
Yiddish
Georgian
Greenlandic;
Kalaallisut
Kannada
1305
1311
1326
1332
1345
1349
1352
1356
1358
1365
1376
1393
1408
1428
1436
1481
1482
Kirundi; Rundi
1483
1144
1149
1151
1165
1171
1181
1186
1196
1209
1226
1233
1239
1248
1254
1261
1283
1297
1299
Kashmiri
Kirghiz
Lingala
Lithuanian
Malagasy
Macedonian
Mongolian
Marathi
Malese; Maltese
Nauru
Dutch
Occitan
Oriya
Polish
Portuguese
RhaetoRomance
Romanian
1489
1495
1501
1503
1506
1508
1511
1513
1515
1517
1525
1528
1531
1534
1538
1540
1557
1572
1587
1632
1684
1703
Russian
Sanskrit
Sangho; Sango
Singhalese;
Sinhalese
Slovenian
Shona
Albanian
Siswati; Swati
1491
1498
1502
1505
Kinyarwanda
Sindhi
Serbo-Croatian
Slovak
1507
1509
1512
1514
Sundanese
Swahili
Telugu
Thai
Turkmen
Setswana;
Tswana
Turkish
Tatar
Ukrainian
Uzbek
Volapük
Xhosa
Chinese
Ikke specificeret
1516
1521
1527
1529
1532
1535
Samoan
Somali
Serbian
Sesotho; Sotho
southern
Swedish
Tamil
Tajik
Tigrinya
Tagalog
Tonga; Tonga
islands
Tsonga
Twi
Urdu
Vietnamese
Wolof
Yoruba
Zulu
1539
1543
1564
1581
1613
1665
1697
Yderligere information
1027
1032
1044
1051
1053
1059
1061
1067
1079
1097
1105
1130
Kode Sprog
Børnesikring/områdekode
Se [Regionskode for børnesikring] (side 17)
for yderligere oplysninger.
Kode Område
2044
2046
2070
2092
2115
2174
2200
2248
2239
2276
2333
2362
2390
2427
2428
2489
2149
2086
2528
Argentina
Østrig
Brasilien
Kina
Danmark
Frankrig
Grækenland
Indien
Irland
Japan
Luxembourg
Mexico
New Zealand
Pakistan
Polen
Rusland
Spanien
Schweiz
Thailand
2047
2057
2090
2093
2165
2109
2219
2238
2254
2304
2363
2376
2379
2424
2436
2501
2499
2543
2184
Australien
Belgien
Chile
Colombia
Finland
Tyskland
Hongkong
Indonesien
Italien
Korea
Malaysia
Holland
Norge
Filippinerne
Portugal
Singapore
Sverige
Taiwan
Storbritannien
25
Indeks
T
Indstillinger for
børnesikring 17
Indstillinger for lyd 16
Internetindhold 7, 13
A
K
Afspilbare diske 23
Afspilningsinformation 12
AUDIO 7
Automatisk standby 18
Kontrol til HDMI 18, 21
Tilslutning
AV-forstærker
(receiver) 10
Netværk 11
TV 9
TOP MENU 7
Tv-type 15
L
U
Lynopsætning 11, 18
USB 13
Symboler
(favoritter) 7
B
M
BD/DVDvisningsindstillinger 17
BD-LIVE 12
BD-R 23
BD-RE 23
Bitstream 20
Blu-ray Disc 23
BONUSVIEW 12
Børnelås 6
Børnesikring 17
BRAVIA Sync 21
MAC-adresse 18
D
Deep Colour 16
DISPLAY 8
Dolby Digital 16
DTS 16
F
Farveknapper 7
Fejlfinding 20
Fjernbetjening 7
G
Genoptag 8, 22
H
HDMI 16
Hjemmemenu 15
HOME 7, 15
26
I
N
Netværksindstillinger 18
Netværksopdatering 15
Nulstilling 19
Nulstilling af afspilleren
19
O
Opdatering 15
Opsætning 15
OPTIONS 7
P
POP UP/MENU 7
R
Regionskode 23
S
SEN 8
Skærmindstillinger 15
Skærmsprog 18
Softwareopdatering 15, 18
Sony Entertainment
Network 13
Støjreduktion for IPindhold 14
SUBTITLE 7
Systemindstillinger 18
Denne afspillers software opdateres muligvis i fremtiden. Se følgende webside angående
informationer om eventuelt tilgængelige opdateringer og den seneste
betjeningsvejledning: http://support.sony-europe.com/
z
Du kan finde gode råd, tip og oplysninger om Sony produkter og tjenester på:
www.sony-europe.com/myproduct/
4-290-283-41(2)
Printed in Malaysia
Download PDF

advertising