Sony | BDP-S350 | Sony BDP-S350 Betjeningsvejledning

4-120-892-41(1)
z
Du kan finde gode råd, tip og oplysninger om Sony produkter og tjenester på:
www.sony-europe.com/myproduct
Betjeningsvejledning
Blu-ray Disc / DVD Player
BDP-S350
4-120-892-41(1)
Printed in Malaysia
© 2008 Sony Corporation
ADVARSEL!
For at reducere risikoen for brand
eller elektrisk stød må du ikke
udsætte dette apparat for regn eller
fugt.
Undlad at åbne kabinettet for at
undgå elektrisk stød. Overlad alt
reparationsarbejde til autoriseret
servicepersonale.
Batterier eller apparater, der
indeholder batterier, må ikke
udsættes for stærk varme som fx
sollys, ild eller lignende.
FORSIGTIG
Brugen af optiske instrumenter i
dette produkt øger risikoen for
øjenskader. Eftersom laserstrålen,
der anvendes i denne Blu-ray Disc/
DVD-afspiller, er skadelig for
øjnene, må kabinettet ikke skilles
ad.
Overlad alt reparationsarbejde til
autoriseret servicepersonale.
Denne etiket findes på det
laserbeskyttede hus indvendigt.
Dette apparat er klassificeret som
et KLASSE 1 LASER-produkt.
Etiketten med KLASSE 1
LASERPRODUKT er placeret på
inde i apparatet på det
laserbeskyttende kabinet.
2
Håndtering af udtjente
elektriske og elektroniske
produkter (Gælder for
den Europæiske Union
og andre europæiske
lande med separate
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller
emballagen angiver, at produktet
ikke må behandles som
husholdningsaffald. Det skal i
stedet indleveres på en
deponeringsplads specielt indrettet
til modtagelse og oparbejdning af
elektriske og elektroniske
produkter. Ved at sikre at
produktet bortskaffes korrekt,
forebygges de eventuelle negative
miljø- og sundhedsskadelige
påvirkninger, som en ukorrekt
affaldshåndtering af produktet kan
forårsage. Genindvinding af
materialer vil medvirke til at
bevare naturens ressourcer.
Yderligere information om
genindvindingen af dette produkt
kan fås hos myndighederne, det
lokale renovationsselskab eller
butikken, hvor produktet blev købt.
Fjernelse af udtjente
batterier (gælder i den
Europæiske Union samt
europæiske lande med
særskilte
indsamlingssystemer)
Dette symbol på batteriet eller
emballagen betyder, at batteriet
leveret med dette produkt ikke må
bortskaffes som
husholdningsaffald.
Ved at sikre at sådanne batterier
bortskaffes korrekt, tilsikres det, at
de mulige negative konsekvenser
for sundhed og miljø, som kunne
opstå ved en forkert
affaldshåndtering af batteriet,
forebygges.
Materialegenindvendingen
bidrager ligeledes til at beskytte
naturens resourcer.
Hvis et produkt kræver vedvarende
elektricitetsforsyning af hensyn til
sikkerheden samt ydeevnen eller
data integritet, må batteriet kun
fjernes af dertil uddannet
personale.
For at sikre en korrekt håndtering
af batteriet bør det udtjente produkt
kun afleveres på dertil indrettede
indsamlingspladse beregnet til
affaldshåndtering af elektriske og
elektroniske produkter.
Med hensyn til øvrige batterier, se
venligst afsnittet der omhandler
sikker fjernelse af batterier.
Batteriet skal derefter afleveres på
et indsamlingsted beregnet til
affaldshåndtering og
genindvinding af batterier.
Yderlige information om
genindvinding af dette produkt
eller batteri kan fås ved at kontakte
den kommunale genbrugsstation
eller den butik, hvor produktet blev
købt.
Producenten af dette produkt er
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan. Den autoriserede
repræsentant for EMC og
produktsikkerhed er Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany. For service eller garanti
henviser vi til de adresser, som
fremgår af vedlagte
garantidokument.
Forholdsregler
• Denne enhed anvender 220 V –
240 V AC, 50 Hz/60 Hz.
Kontroller, at apparatets
driftsspænding er identisk med
den lokale strømforsyning.
• Anbring ikke objekter, der er
fyldt med væsker, f.eks. vaser, på
apparatet, så risiko for brand
eller stød undgås.
• Installer denne enhed sådan at
netledningen øjeblikkeligt kan
trækkes ud af stikkontakten, hvis
der skulle opstå problemer.
Bemærkninger om diskene
• For at holde disken ren må den
kun håndteres ved kanten. Du
må ikke berøre overfladen.
Støv, fingeraftryk eller ridser
på disken kan medføre fejl.
• Udsæt ikke disken for direkte
sollys eller varmekilder som
varme luftkanaler, og lad den
ikke ligge i en bil, som er
parkeret i direkte sollys, da
temperaturen inde i bilen kan
stige betydeligt.
• Opbevar disken i kassetten,
når den er afspillet.
• Rens disken med en
rengøringsklud. Begynd inde
på midten og tør udad.
Forholdsregler
Om sikkerhed
• Anvend ikke opløsningsmidler
som rensebenzin, fortynder,
kommercielt tilgængelige
rengøringsmidler eller
antistatiske sprays beregnet til
vinylplader.
• Hvis du selv har trykt diskens
etikette, skal du tørre etiketten
inden afspilning.
• Brug ikke følgende diske.
– En disk som ikke har
standardfacon (fx kort,
hjerte).
– En disk med en etikette eller
mærkat på.
– En disk med cellofantape
eller lim fra klistermærker
på.
• Du skal ikke behandle
overfladen på afspilningssiden
for at fjerne ridser i
overfladen.
• Placer ikke tunge genstande,
der er fyldt med væske, som fx
vaser, på afspilleren, og placer
ikke afspilleren i nærheden af
vand, som fx i nærheden af et
badekar eller et bruserum, så
risikoen for brand eller stød
undgås. Hvis der er spildt
væske i kabinettet, eller hvis
der er faldet genstande ned i
det, skal du afbryde
strømforsyningen og lade
afspilleren efterse af
kvalificerede teknikere, inden
du anvender den igen.
• Rør ikke ved netledningen
med våde hænder. Det kan
forårsage elektrisk stød, hvis
du gør det.
Om placering
• Placer afspilleren på et sted
med tilstrækkelig ventilation
til at forhindre
varmeophobning i den.
• Placer ikke afspilleren på en
blød overflade som fx et
tæppe, hvor
ventilationshullerne kan blive
blokerede.
• Installer ikke denne afspiller i
et lukket rum, som fx i en
bogreol eller lignende sted.
• Afspilleren må ikke placeres
på et sted i nærheden af
varmekilder eller i omgivelser
med direkte sollys, meget støv
eller mekaniske rystelser.
• Hvis afspilleren flyttes direkte
fra kolde omgivelser til varme
omgivelser, eller hvis den
placeres i et meget fugtigt
lokale, kan fugt kondenseres
på linserne inde i afspilleren.
Sker dette, fungerer afspilleren
muligvis ikke korrekt. I så fald
skal du fjerne disken og lade
afspilleren stå tændt i cirka en
halv time, indtil fugten er
fordampet.
• Installer ikke afspilleren så
den står skråt. Den er kun
beregnet til brug i vandret
position.
,fortsættes
3
• Hold afspilleren og diskene
væk fra apparater med kraftige
magneter, som fx mikroovne
eller store højttalere.
• Placer ikke tunge eller ustabile
genstande ovenpå afspilleren.
• Placer ikke andre genstande
end diske i diskskuffen. Det
kan beskadige afspilleren eller
genstanden, hvis du gør det.
• Tag eventuelle diske ud når du
flytter afspilleren. Hvis du
ikke gør det, kan disken blive
beskadiget.
• Frakobl netledningen og alle
andre kabler fra afspilleren,
når du flytter den.
Om strømkilder
• Afspilleren er ikke koblet fra
strømforsyningen, så længe
den er tilsluttet stikkontakten
på væggen. Dette gælder også,
selvom selve afspilleren er
blevet slukket.
• Hvis du ikke skal bruge
afspilleren i længere tid, skal
du tage stikket ud af
stikkontakten på væggen. Hvis
du vil tage netkablet ud af
stikkontakten, skal du tage fat i
selve stikket. Du må aldrig
trække i ledningen.
• Bemærk følgende punkter for
at forhindre at netledningen
beskadiges. Hvis netledningen
er beskadiget, kan det føre til
brand eller elektrisk stød.
– Sørg for, at netledningen
ikke klemmes mellem
afspilleren og væggen,
hylden osv.
– Placer ikke noget tungt
ovenpå netledningen og træk
heller ikke i selve
netledningen.
4
Om justering af lydstyrken
Skru ikke op for lyden, mens du
lytter til et afsnit med meget lave
indgangsniveauer eller helt uden
lydsignaler. Hvis du gør det, kan
højttalerne blive beskadiget, når
der afspilles et afsnit med høj
lyd.
Om rengøring
Rengør kabinettet, panelet og
knapperne med en blød klud
fugtet med en mild
renseopløsning. Anvend ikke
nogen form for slibemidler,
skurepulver eller
opløsningsmidler som f.eks.
alkohol eller rensebenzin.
Om rengøringsdiske, disk/
linse-rengøringsmidler
Brug ikke en rengøringsdisk
eller et disk/linserengøringsmiddel (flydende
eller som spray). De kan
forårsage funktionsfejl i
apparatet.
Om udskiftning af dele
Hvis der udføres reparation på
denne afspiller, indsamles de
udskiftede dele muligvis til brug
for genanvendelse eller
genindvinding.
Ophavsrettigheder og
varemærker
• Dette produkt indeholder
teknologi til beskyttelse af
ophavsrettigheder, og er
beskyttet af USA patenter og
andre intellektuelle
ophavsrettigheder.
Anvendelse af denne teknologi
til beskyttelse af
ophavsrettigheder skal være
autoriseret af Macrovision, og
teknologien er beregnet til
hjemmebrug og anden
begrænset fremvisning, med
mindre Macrovision har givet
tilladelse til andet.
Reverse engineering og
disassemblering er forbudt.
• "AVCHD" og "AVCHD"logoet er varemærker
tilhørende Matsushita Electric
Industrial Co., Ltd. og Sony
Corporation.
• Java og alle Java-baserede
varemærker og logoer er
varemærker eller registrerede
varemærker tilhørende Sun
Microsystems, Inc.
•
, "XMB", og "xross media
bar" er varemærker tilhørende
Sony Corporation og Sony
Computer Entertainment Inc.
• Denne Blu-ray Disc/DVDafspiller indeholder HighDefinition Multimedia
Interface (HDMI™)teknologi. HDMI, HDMIlogoet og High-Definition
Multimedia Interface er
varemærker eller registrerede
varemærker tilhørende HDMI
Licensing LLC.
• "Blu-ray Disc" er et
varemærke.
• "Blu-ray Disc", "DVD+RW",
"DVD-RW", "DVD+R",
"DVD-R", "DVD VIDEO", og
"CD"-logoerne er varemærker.
• "BD-Live" og "BonusView"
er varemærker tilhørende Bluray Disc Association.
• "x.v.Colour" og "x.v.Colour"logoet er varemærker
tilhørende Sony Corporation.
• "BRAVIA Sync" er et
varemærke tilhørende Sony
Corporation.
• "PhotoTV HD" og "PhotoTV
HD"-logoet er varemærker
tilhørende Sony Corporation.
• Andre system- og
produktnavne er generelt
varemærker eller registrerede
varemærker tilhørende
producenterne. ™ og ® mærker er ikke angivet i dette
dokument.
VIGTIG MEDDELELSE
Advarsel: Med denne
afspiller kan du bevare et
stillvideobillede eller et
skærmbillede på tv-skærmen
uendeligt. Hvis du lader
stillvideobilledet eller
skærmbilledet forblive på tvskærmen i lang tid, kan tvskærmen blive permanent
beskadiget. Plasmafjernsyn
og projektions-tv-apparater
er følsomme over for dette.
Hvis du har nogle spørgsmål
eller problemer i forbindelse
med afspilleren, skal du
kontakte din nærmeste Sonyforhandler.
Om denne
betjeningsvejledning
• I denne vejledning bruges
"disk" som en generel
henvisning til BD'er, DVD'er
eller CD'er, medmindre andet
er angivet i teksten eller
illustrationerne.
• Ikoner som f.eks. BD , der
er vist over hver forklaring,
angiver, hvilken type medie
der kan anvendes sammen
med den funktion, der
beskrives.
Se "Afspilbare diske"
(side 59) for yderligere
oplysninger.
• I instruktionerne i denne
vejledning beskrives
betjeningsknapperne på
fjernbetjeningen. Du kan også
bruge betjeningsknapperne på
afspilleren, hvis de har de
samme symboler som dem på
fjernbetjeningen.
• Illustrationerne på
skærmdisplayet i denne
vejledning er muligvis ikke
helt magen til den grafik, der
vises på din tv-skærm.
• NØDVENDIGE oplysninger
(for at undgå forkert betjening)
står under ikonet b.
NYTTIGE oplysninger (tips
og anden nyttig information)
står under ikonet z.
5
Indholdsfortegnelse
ADVARSEL! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Forholdsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Vejledning til dele og knapper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Tilslutninger og indstillinger
Tilslutning af afspilleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Trin 1: Tilslutning til dit tv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Tilslutning til et HDMI-stik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Om BRAVIA Sync-funktionerne
(gælder kun for HDMI-tilslutninger) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Tilslutning til komponentvideostik (Y, Pb/Cb, Pr/Cr) . . . . . . . . . . . . . . . 17
Tilslutning til et lyd-/video- eller S VIDEO-stik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Trin 2: Tilslutning til din AV-forstærker (receiver) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Tilslutning til et HDMI-stik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Tilslutning til digitale stik (OPTICAL/COAXIAL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Tilslutning til L/R-lydstik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Trin 3: Isætning af en ekstern hukommelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Trin 4: Tilslutning til netværket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Ved direkte tilslutning til en bredbåndsrouter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Ved tilslutning via en trådløs LAN-router . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Trin 5: Tilslutning af netledningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Trin 6: Klargøring af fjernbetjeningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Styring af tv-apparater med fjernbetjeningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Trin 7: Lynopsætning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Afspilning
Afspilning af BD'er/DVD'er . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Brug af menuen på BD'er eller DVD'er . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Anvendelse af BonusView/BD-Live . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Hurtigsøgning efter en scene (Søgning efter scene) . . . . . . . . . . . . . . 33
Søgning efter en titel/kapitel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Visning af afspilningstid og afspilningsinformation . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Justering af billeder og lyd for videoer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Afspilning af CD'er . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Afspilning af fotofiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Indstillinger og justeringer
Brug af indstillingsskærmene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Netværksopdatering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Videoindstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Lydindstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
BD/DVD-visningsindstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Indstillinger for foto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Systemindstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Netværksindstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Lynopsætning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Nulstilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
6
Yderligere information
Fejlfinding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Selvdiagnosticeringsfunktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Afspilbare diske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Videoudgangsopløsning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Lydudgangssignaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Liste over sprogkoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Børnesikring/områdekode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Ordliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
7
A Z (åbn/luk) (side 30)
Vejledning til dele og
knapper
Se siderne i parentes angående yderligere
oplysninger.
Fjernbetjening
Åbner eller lukker diskskuffen.
THEATRE (side 16)
Skifter automatisk til den optimale
videotilstand for visning af film. Når
afspilleren er sluttet til en AV-forstærker
(receiver) ved hjælp af HDMI-kablet,
skifter højttalerudgangen også
automatisk. Tryk på knappen igen for at
vende tilbage til den oprindelige
indstilling.
Når afspilleren er sluttet til et tv, der er
kompatibelt med Theatre-tilstanden ved
hjælp af HDMI-kablet, skifter tv'ets
videotilstand til Theatre-tilstanden.
b
Knappen THEATRE fungerer kun, når
afspilleren er sluttet til et tv, der er kompatibelt
med Theatre-tilstanden.
TV [/1 (tænd/standby) (side 26)
Tænder tv'et eller sætter det i standbytilstand.
[/1 (tænd/standby) (side 27)
Tænder afspilleren eller sætter den i
standby-tilstand.
B Talknapper (side 34, 51)
Indtaster titlen/kapitelnumrene osv.
CLEAR
Rydder indtastningsfeltet.
C TIME (side 11)
Viser den forløbne/resterende
afspilningstid i displayet på frontpanelet.
Hver gang du trykker på knappen, skifter
displayet mellem forløbet afspilningstid
og resterende afspilningstid.
AUDIO (side 47)
Vælger sproget, når der er optaget flere
sprog på BD-ROM'er/DVD VIDEO'er.
Vælger lydsporet på CD'er.
SUBTITLE (side 47)
Vælger undertekstsproget, når der er
optaget flere undertekstsprog på BDROM'er/DVD VIDEO'er.
ANGLE
Knapperne nummer 5, AUDIO, PROG +, og N er
udstyret med et følbart punkt. Brug det følbare
punkt som en reference når du betjener afspilleren.
8
Skifter til andre visningsvinkler, når der
er optaget flere vinkler på BD-ROM'er/
DVD VIDEO'er.
DISPLAY (side 34)
Viser afspilningsinformation på
skærmen.
D Farveknapper (rød/grøn/gul/blå)
Genvejstaster til valg af punkter på visse
BD'ers menuer (kan også bruges til
BD'ers interaktive Java-betjeninger).
E TOP MENU (side 32)
Åbner eller lukker topmenuen på BD'er
eller DVD'er.
Når du trykker på knappen og holder den
nede, fortsætter spolingen hurtigt
fremad/hurtigt tilbage, indtil du slipper
knappen.
* Søgehastigheden ændres ikke under
afspilning af CD'er.
Hastighedsværdierne er omtrentlige.
– Tryk på N for at genoptage normal
afspilning.
N (afspil) (side 30)
OPTIONS (side 32, 37)
Starter eller genstarter afspilning.
Genoptager afspilning fra det sted, hvor
du trykker på x (Genoptag afspilning).
Afspiller et diasshow, når der indsættes
en disk, som indeholder JPEGbilledfiler.
Den funktionsmenu, der kan vælges,
vises på skærmen.
SCENE SEARCH (side 33)
POP UP/MENU (side 32)
Åbner eller lukker pop-up-menuen på
BD-ROM'er eller menuen på DVD'er.
HOME (side 39)
Går ind på afspillerens hjemmemenu.
Forlader hjemmemenuen, når der
indsættes en CD.
RETURN
Skifter til tilstanden for scenesøgning,
der giver dig mulighed for at bevæge dig
hurtigt mellem scenerne på den titel, der
aktuelt afspilles.
X (pause)
Vender tilbage til forrige visning.
Sætter afspilningen på pause eller
genstarter den.
</M/m/,
x (stop)
Flytter fremhævningen for at vælge et
vist punkt.
Midterknap (ENTER)
Går ind på det valgte punkt.
F ./> (forrige/næste)
Springer til forrige/næste kapitel, spor
eller fil.
Tryk to gange på . for at gå til starten
af forrige spor.
/
(øjeblikkelig
genafspilning/øjeblikkelig
fremrykning)
Stopper afspilningen og husker det sted,
hvor der blev stoppet
(genoptagningspunkt) (side 31, 36).
Genoptagningspunktet for et titel/spor er
det sted, du sidst afspillede, eller det
sidste foto i en fotomappe.
G Se side 26 angående tv-apparater, der
kan betjenes med følgende knapper.
% (sluk for lyd)
Slår tv-lyden fra.
2 (lydstyrke) +/–
Genafspiller scenen/spoler hurtigt en lille
smule frem i scenen.
Justerer lydstyrken på tv'et.
m/M
(hurtigt tilbage/hurtigt fremad)
Vælger tv-kanaler op og ned.
Spoler hurtigt tilbage/hurtigt fremad på
disken under afspilning.
Hver gang du trykker på knappen,
ændres søgehastigheden som følger*.
Afspilningsretning
M1 (×10) t M2 (×30) t M3
(×120)
Modsat retning
n (×1) t m1 (×10) t m2 (×30)
t m3 (×120)
Skifter mellem tv og andre
indgangskilder.
PROG (program) +/–
t (indgangsvælger)
,fortsættes
9
Frontpanel
A [/1 (tænd/standby) (side 27)
Tænder afspilleren, eller sætter den i
standby-tilstand.
Lyser, når der registreres en BD.
Du kan låse diskskuffen for at forhindre, at
den åbnes ved en fejltagelse.
Med afspilleren tændt skal du holde X på
afspilleren nede i mere end 10 sekunder,
indtil "LOCKED" vises i displayet på
frontpanelet. Diskskuffen er låst.
z
Når afspilleren tændes første gang, lyser Bluray Disc-indikatoren, og slukker derefter, når
Lynopsætning er gennemført.
For at låse diskskuffen op skal du holde X på
afspilleren nede, indtil "UNLOCK" vises i
displayet på frontpanelet.
B Diskskuffe (side 30)
C Blu-ray Disc-indikator
D Frontpanelets display (side 11)
E Fjernbetjeningssensor (side 26)
F 24P-indikator (side 43)
Lyser, når der udsendes 1080p/24 Hz
videosignaler fra BD-ROM'er.
G N (afspil), X (pause), x (stop)
(side 30)
Starter, sætter på pause eller stopper
afspilning.
H A (åbn/luk) (side 30)
Åbner eller lukker diskskuffen.
10
Sådan låses diskskuffen (Børnelås)
Frontpanelets display
A N, X
Lyser under afspilning eller pause.
B HD (side 42)
Lyser, når der udsendes 720p/1080i/
1080p -videosignaler fra HDMI OUTstikket eller 720p/1080i-videosignaler
fra COMPONENT VIDEO OUTstikkene.
F Indikator for
netværksforbindelse
Lyser, når der downloades software til
afspilleren.
For yderligere oplysninger om
downloadning af software til afspilleren,
se side 40.
C HDMI (side 16)
Lyser, når der er tilsluttet en HDMIenhed.
D EXT (side 23)
Lyser, når den eksterne hukommelse er
registreret.
E Afspilningsinformation
Du kan kontrollere tidsinformationen.
Tryk flere gange på TIME under
afspilning.
Displayet ændres som følger.
Når du afspiller en BD-ROM/DVD VIDEO
Forløbne tid af den aktuelle titel
r
Resterende tid af den aktuelle titel
Når du afspiller en CD
Forløbne tid af det aktuelle spor
r
Resterende tid af det aktuelle spor
r
Forløbne tid på den aktuelle disk
r
Resterende tid på den aktuelle disk
z
Der vises muligvis "T" (titel eller spor), "C"
(kapitel) eller "D" (disk) afhængigt af disken.
,fortsættes
11
Bagpanel
A COMPONENT VIDEO OUT (Y, PB/
CB, PR/CR)-stik (side 17)
E Ventilationshuller
B LINE OUT (S VIDEO)-stik
(side 18)
F EXT-åbning (side 23)
C LINE OUT (R-AUDIO-L)-stik
(side 18, 22)
D AC IN-terminal (side 25)
Blæseren sidder inde i afspilleren.
G DIGITAL OUT (OPTICAL/
COAXIAL)-stik (side 21)
H LINE OUT (VIDEO)-stik (side 18)
I HDMI OUT-stik (side 15, 20)
J LAN (100)-terminal (side 24)
12
Tilslutning af afspilleren
Følg trin 1 til 7 for at tilslutte og justere
afspillerens indstillinger. Tilslut ikke
netledningen før du når til "Trin 5:
Tilslutning af netledningen" (side 25).
Tilslutninger og indstillinger
Kontroller, at du har følgende genstande.
• Lyd-/videokabel (phonostik ×3) (1)
• Netledning (1)
• Fjernbetjening (1)
• R6-batterier (størrelse AA) (2)
Tilslutninger og
indstillinger
13
Trin 1: Tilslutning til dit tv
Om video/HDMI OUT-stik
Afspilleren har følgende videostik. Tilslut afspilleren til dit tv i henhold til indgangsstikket på
dit tv.
Når du slutter afspilleren til dit tv ved hjælp af HDMI-kablet, kan du se digitale billeder og høre
digital lyd af høj kvalitet gennem HDMI OUT-stikket.
Stiktype
Høj
kvalitet
Videoopløsning
Tilslutning
Digital
Højopløsning:
1080/24p, 1080p,
1080i, 720p
Standardopløsning:
576p/480p, 576i/
480i
Se "Tilslutning til et
HDMI-stik" (side 15).
Analog
Højopløsning:
1080i, 720p
Standardopløsning:
576p/480p, 576i/
480i
Se "Tilslutning til
komponentvideostik
(Y, Pb/Cb, Pr/Cr)"
(side 17).
Standardopløsning:
576i/480i
Se "Tilslutning til et
lyd-/video- eller S
VIDEO-stik"
(side 18).
Standardopløsning:
576i/480i
Se "Tilslutning til et
lyd-/video- eller S
VIDEO-stik"
(side 18).
Standard
kvalitet
b
• Tilslut kablerne ordentligt for at forhindre
uønsket støj.
• Se i vejledningen som fulgte med de
komponenter, der skal tilsluttes.
• Du kan ikke tilslutte denne afspiller til et tv, der
ikke har et videoindgangsstik.
• Undlad at trykke for hårdt på tilslutningskablerne.
Tryk mod kabinetvæggen osv. kan beskadige
kablet.
14
Sådan tilsluttes til et tv med en DVIindgang
Brug et HDMI-DVI-konverteringskabel
(medfølger ikke). DVI-stikket understøtter
ikke nogen lydsignaler, så du er nødt til at
benytte en ekstra lydtilslutning udover denne
tilslutning (side 19).
Du kan endvidere ikke tilslutte HDMI OUTstikket til DVI-stik, der ikke er HDCPkompatible (fx DVI-stik på pc-skærme).
Tilslutning til et HDMI-stik
Blu-ray Disc/DVD-afspiller
Tilslutninger og indstillinger
Tilslut afspilleren og dit tv ved hjælp af et HDMI-kabel så du kan se digitale billeder og høre
lyd i høj kvalitet gennem HDMI OUT-stikket.
Hvis du tilslutter et Sony tv, der er kompatibelt med "Kontrol til HDMI"-funktionen (side 16),
skal du se i den betjeningsvejledning, der fulgte med tv'et.
Hvis du tilslutter et 1080/24p- eller 1080p-kompatibelt tv, skal du benytte et højhastigheds
HDMI-kabel.
HDMI-kabel (medfølger ikke)
TV
Bemærkninger om tilslutning til HDMI
OUT-stikket
Bemærk følgende eftersom forkert
håndtering kan beskadige HDMI OUTstikket og tilslutningsstikket.
• Ret omhyggeligt HDMI OUT-stikket på
bagsiden af afspilleren og HDMItilslutningsstikket ind efter hinanden ved at
kontrollere udformningen af dem. Sørg for,
at tilslutningsstikket ikke er vendt på
hovedet eller skråtstillet.
• Sørg for at frakoble HDMI-kablet, når du
flytter afspilleren.
• Hvis du placerer afspilleren på et kabinet
med HDMI-kablet tilsluttet, må du ikke
trykke for hårdt på kabinetvæggen. Det kan
beskadige HDMI OUT-stikket eller HDMIkablet.
• Når du foretager tilslutning eller frakobling,
skal du ikke skrue eller dreje HDMItilslutningsstikket.
,fortsættes
15
Om indikatorer for HDMI-tilslutning
Når du tilslutter en HDMI-kompatibel
komponent, lyser HDMI-indikatoren i
displayet på frontpanelet.
b
• Forbrugere bør bemærke, at ikke alle
højopløsnings-tv-apparater er fuldt kompatible
med dette produkt, og det kan forårsage, at der
vises forstyrrelser i billedet. I tilfælde af
billedproblemer med 480i/480p/576p/720p/
1080i/1080p-scanning, anbefales det, at brugeren
skifter tilslutningen over til visning i 'standard
opløsning'. Hvis der er spørgsmål angående vores
tv's kompatibilitet med denne model 480i/480p/
576p/720p/1080i/1080p Blu-ray Disc/DVDafspiller, bedes du venligst kontakte vores
kundeservicecenter.
• Hvis billedet ikke er klart, ikke naturligt eller ikke
lever op til dine forventninger, skal du ændre
videoudgangsopløsningen i trin 3 i "Format for
videoudgang" under opsætningen af
"Videoindstillinger" (side 42).
• Sørg for kun at bruge et HDMI-kabel med HDMIlogoet.
Om BRAVIA Sync-funktionerne
(gælder kun for HDMItilslutninger)
Ved at tilslutte Sony-komponenter, der er
kompatible med "Kontrol til HDMI"funktionen, med et HDMI-kabel (medfølger
ikke) forenkles betjeningen, som beskrevet
nedenfor:
• Direkte afspilning
Med ét tryk på følgende knapper tænder det
tilsluttede tv, og indgangsvælgeren på tv'et
skifter automatisk til afspilleren.
– [/1
– HOME: Hjemmemenuen vises
automatisk (side 39).
– N: Afspilning starter automatisk
(side 31).
• Slukning af system
Når du slukker for tv'et på afbryderknappen
på tv'ets fjernbetjening, slukker afspilleren
og alle de HDMI-kompatible komponenter
automatisk.
16
• Biograf
Når du trykker på THEATRE, skifter
afspilleren automatisk til optimale
videotilstand for visning af film. Når
afspilleren er sluttet til en AV-forstærker
(receiver) ved hjælp af HDMI-kablet,
skifter højttalerudgangen også automatisk.
Når afspilleren er sluttet til et tv, der er
kompatibelt med Theatre-tilstanden ved
hjælp af HDMI-kablet, skifter tv'ets
videotilstand til Theatre-tilstanden. Tryk på
knappen igen for at vende tilbage til den
oprindelige indstilling.
• Sprog følger
Når du ændrer skærmsproget på dit tv,
ændres afspillerens skærmsprog også, efter
du har slukket og tændt for afspilleren.
Sådan forbereder du til BRAVIA Syncfunktionerne
Indstil "Kontrol til HDMI" til "Til" i
"Systemindstillinger"-opsætningen (side 49).
For yderligere oplysninger om indstillinger af
dit tv og andre tilsluttede komponenter skal
du se i de betjeningsvejledninger, der fulgte
med tv'et eller komponenterne.
z
• Når du tilslutter et Sony tv, der er kompatibelt
med den nemme indstillingsfunktion "Kontrol til
HDMI" ved hjælp af HDMI-kablet, skifter
afspillerens "Kontrol til HDMI"-indstilling
automatisk til "Til", hvis "Kontrol til HDMI"indstillingen på det tilsluttede tv er indstillet til
"Til". Se i den betjeningsvejledning der fulgte
med tv'et.
• Når du tilslutter et Sony tv, der er kompatibelt
med BRAVIA Sync-funktionerne ved hjælp af
HDMI-kablet, kan du kontrollere afspillerens
grundlæggende funktioner med tv'ets
fjernbetjening, hvis "Kontrol til HDMI"indstillingen på det tilsluttede tv er indstillet til
"Til". Se i den betjeningsvejledning der fulgte
med tv'et.
b
"Kontrol til HDMI"-funktionen fungerer muligvis
ikke afhængigt af den tilsluttede komponent. Se i
den betjeningsvejledning der fulgte med
komponenten.
Tilslutning til komponentvideostik (Y, PB/CB, PR/CR)
Tilslut COMPONENT VIDEO OUT-stikkene på afspilleren og dit tv ved hjælp af et
komponentvideokabel eller tre videokabler (medfølger ikke) af samme slags og længde. Du kan
se billeder i høj kvalitet.
Sørg for at tilslutte til LINE OUT (R-AUDIO-L)-stikkene ved hjælp af lyd-/videokablet.
Tilslutninger og indstillinger
Blu-ray Disc/DVD-afspiller
(grøn)
(blå)
(rød)
Komponentvideokabel
(medfølger ikke)
(grøn)
(blå)
(rød)
(rød)
(hvid)
Lyd-/videokabel
(medfølger)
(rød)
Match farven på tilslutningsstikket
med den på stikket.
(hvid)
Match farven på
tilslutningsstikket med
den på stikket.
TV
: Signalretning
b
Når du tilslutter afspilleren og tv'et ved hjælp af et
komponentvideokabel, skal du frakoble lyd-/
videokablets videostik (gul).
,fortsættes
17
Tilslutning til et lyd-/video- eller S VIDEO-stik
Tilslut LINE OUT (VIDEO, R-AUDIO-L)-stikkene på afspilleren og dit tv ved hjælp af lyd-/
videokablet. Du kan se og høre billeder og lyd i standardkvalitet.
Blu-ray Disc/DVD-afspiller
eller
(gul)
(rød)
S-videokabel
(medfølger ikke)
(hvid)
Lyd-/videokabel
(medfølger)
(gul)
(rød)
(hvid)
Match farven på
tilslutningsstikket med
den på stikket.
TV
: Signalretning
b
Når du tilslutter afspilleren og tv'et ved hjælp af et
S-videokabel, skal du frakoble lyd-/videokablets
videostik (gul).
18
Trin 2: Tilslutning til din AV-forstærker (receiver)
Om lyd/HDMI OUT-stik
Afspilleren har følgende lydstik. Tilslut afspilleren til din AV-forstærker (receiver) i henhold
til indgangsstikket på din AV-forstærker (receiver).
Tilslutning
Digital
Se "Tilslutning til et HDMI-stik" (side 20).
Se "Tilslutning til digitale stik (OPTICAL/
COAXIAL)" (side 21).
Analog
Tilslutninger og indstillinger
Stiktype
Se "Tilslutning til L/R-lydstik" (side 22).
z
For oplysninger om den rigtige placering af
højttalere skal du se i den betjeningsvejledning, der
fulgte med de tilsluttede komponenter.
b
• Når du tilslutter din afspiller til din AVforstærker (receiver) ved hjælp af et HDMIkabel, skal du gøre ét af følgende:
– Tilslut din AV-forstærker (receiver) til dit tv
ved hjælp af et HDMI-kabel, eller
– Tilslut afspilleren til dit tv ved hjælp af et andet
videokabel end et HDMI-kabel
(komponentvideokabel, S-videokabel eller lyd-/
videokabel).
• Hvis du tilslutter en komponent, der ikke passer
til det valgte lydsignal, udsendes der en høj lyd
(eller ingen lyd) fra højttalerne, som muligvis kan
beskadige din hørelse eller dine højttalere.
,fortsættes
19
Tilslutning til et HDMI-stik
Hvis din AV-forstærker (receiver) har en HDMI-indgang, kan du høre surround sound.
Hvis du tilslutter en Sony AV-forstærker (receiver), der er kompatibel med "Kontrol til
HDMI"-funktionen (side 16), skal du se i den betjeningsvejledning, der fulgte med AVforstærkeren (receiveren).
Blu-ray Disc/DVD-afspiller
HDMI-kabel (medfølger ikke)
AV-forstærker (receiver)
HDMI-kabel (medfølger ikke)
TV
z
Sætter du følgende indstillinger, kan du opnå en
højere lydkvalitet fra den tilsluttede AV-forstærker
(receiver).
– Indstil "Lydudgangsprioritet" til "HDMI" i
"Lydindstillinger"-opsætningen (side 45).
– Indstil "Lyd (HDMI)" til "Auto" i
"Lydindstillinger"-opsætningen (side 45).
– Indstil "BD lydindstilling" til "Direkte" i
"Lydindstillinger"-opsætningen (side 45).
20
b
Det er ikke alle HDMI-kompatible AV-forstærkere
(receivere), der accepterer 8-kanals lineære PCMsignaler. Se også i den vejledning, der fulgte med
den tilsluttede AV-forstærker (receiver).
Tilslutning til digitale stik (OPTICAL/COAXIAL)
Hvis din AV-forstærker (receiver) har en Dolby*1 Digital, Dolby Pro Logic eller DTS*2dekoder og et digitalt indgangsstik, kan du høre Dolby Digital (5.1 kanal), Dolby Pro Logic (4.0
kanal) eller DTS (5.1 kanal)-surroundeffekter.
Blu-ray Disc/DVD-afspiller
Tilslutninger og indstillinger
eller
Optisk digitalkabel
(medfølger ikke)
Koaksial-digitalkabel
(medfølger ikke)
AV-forstærker
(receiver)
: Signalretning
1
Tilslut afspillerens digitale stik og din
AV-forstærker (receiver).
2
Indstil "Lydudgangsprioritet" til
"Koaksial/Optisk" i "Lydindstillinger"opsætningen (side 45).
3
*1
*2
Foretag de passende indstillinger i
"Dolby Digital" og "DTS" under
"Lydindstillinger"-opsætningen
(side 45).
Ellers kommer der ingen lyd eller en
meget høj lyd fra dine højttalere.
,fortsættes
21
Tilslutning til L/R-lydstik
Hvis din AV-forstærker (receiver) kun har L- og R-lydindgangsstik, skal du benytte denne
tilslutning.
Blu-ray Disc/DVD-afspiller
(rød)
(hvid)
Lyd-/videokabel (medfølger)
(rød)
(hvid)
Match farven på
tilslutningsstikket med
den på stikket.
AV-forstærker
(receiver)
: Signalretning
22
b
Trin 3: Isætning af en
ekstern hukommelse
Indsæt den eksterne hukommelse i V
retningen, så langt ind i EXT-åbningen
som den kan komme.
Kontroller, at EXT-indikatoren lyser i
displayet på frontpanelet, når du tænder
afspilleren.
Bag på afspilleren
Sony USM1GH
(medfølger ikke)
Med terminalsiden opad
Sådan tages den eksterne hukommelse ud
1
2
Tilslutninger og indstillinger
For at se ekstraindhold (som fx BonusView/
BD-Live) på visse Blu-ray Disc, er du nødt til
at anvende den medfølgende eksterne
hukommelse.
Sæt den eksterne hukommelsesenhed (USBflashhukommelse på 1 GB eller mere, som fx
Sony USM1GH) ind i EXT-åbningen som
din lokale hukommelse.
• Tilslut ikke andet end en USB-flashhukommelse,
som fx en HDD osv., til EXT-åbningen.
• Sæt den eksterne hukommelse lige ind. Hvis du
presser den eksterne hukommelse ind i åbningen,
beskadiger det både den eksterne hukommelse og
afspilleren.
• Du skal holde den eksterne hukommelse væk fra
små børn for at forhindre, at de ved et uheld
kommer til at sluge den eksterne hukommelse.
• Undlad at presse for meget på den eksterne
hukommelse i åbningen, eftersom det kan
forårsage funktionsfejl.
• Vi anbefaler brug af Sony USM1GH, der fås fra
og med april 2008.
• Denne funktion understøttes muligvis af andre
USB-flashenheder. Men vi kan ikke garantere
kompatibilitet med alle USB-flashhukommelser.
• Når du sætter en anden USB-flashhukommelse i
end Sony USM1GH, skal du kontrollere
indsætningsretningen, inden du sætter den i.
• Afhængigt af USB-flashhukommelsen kan den
stikke ud fra EXT-åbningen. Brug ikke kraft når
du sætter den i, og tryk ikke på den del af USBflashhukommelsen der stikker frem.
• For at undgå datakorruption eller beskadigelse af
den eksterne hukommelse skal du slukke for
afspilleren, når du isætter eller fjerner den
eksterne hukommelse.
• Når EXT-indikatoren ikke lyser, skal du slukke
for afspilleren, fjerne og genindsætte den eksterne
hukommelse og derefter tænde for afspilleren
igen.
• Undlad at isætte en ekstern hukommelse, der
indeholder foto- eller musikfiler, for at undgå
korruption af dataene på den eksterne
hukommelse.
Tryk på [/1 for at slukke for afspilleren.
Træk den eksterne hukommelse ud fra
EXT-åbningen.
23
Trin 4: Tilslutning til
netværket
Tilslut afspillerens LAN (100)-terminal til
din internetforbindelse ved hjælp af et
netværkskabel for at opdatere afspillerens
software. Du kan også få glæde af BD-Livefunktionen (side 32).
1
Blu-ray Disc/DVD-afspiller
Tilslut afspillerens LAN (100)terminal til din internetforbindelse.
Metoder for tilslutning til din
internetforbindelse inkluderer:
• Direkte tilslutning til en
bredbåndsrouter
• Tilslutning via en trådløs LAN-router
Se også i den vejledning der fulgte med
bredbåndsrouteren eller den trådløse
LAN-router.
2
Ved direkte tilslutning til en
bredbåndsrouter
Foretag de passende indstillinger i
"Internetindstillinger" under
"Netværksindstillinger"-opsætningen
(side 50).
Sådan opdateres afspillerens software
ved hjælp af netværket
Se "Netværksopdatering" (side 40) og
"Meddel. om softwareopdatering" (side 50).
Netværkskabel
(medfølger ikke)
Bredbåndsrouter
Til pc
Netværkskabel
(medfølger ikke)
ADSL-modem/
kabelmodem
b
Du skal ikke tilslutte en telefonlinje til LAN (100)terminalen, eftersom det kan forårsage en
funktionsfejl.
Internet
Sådan anvender du BD-Live-funktionen
Se "Anvendelse af BonusView/BD-Live"
(side 32).
24
Om netværkskabler (LAN)
Netværkskablets (LAN) type varierer (lige
eller krydset) afhængigt af modemmet eller
routeren. For yderligere oplysninger om
netværkskabler (LAN) skal du se i den
betjeningsvejledning, der fulgte med
modemmet eller routeren.
Ved tilslutning via en trådløs
LAN-router
Blu-ray Disc/DVD-afspiller
Trin 5: Tilslutning af
netledningen
Netværkskabel
(medfølger ikke)
1
Tilslutninger og indstillinger
Når du har foretaget alle andre tilslutninger,
skal du tilslutte den medfølgende netledning
til afspillerens AC IN-terminal. Sæt derefter
afspillerens og tv'ets netledninger ind i
stikkontakten.
til AC IN
2
Ethernet/trådløs
LAN-mediekonverter
til stikkontakten
Til pc
Trådløs LAN-router
(tilkoblingspunkt)
Netværkskabel
(medfølger ikke)
ADSL-modem/
kabelmodem
Internet
b
Tilslut ikke afspillerens LAN-terminal til pc'ens
LAN-terminal.
25
Trin 6: Klargøring af
fjernbetjeningen
TV [/1
Talknapper
Du kan styre afspilleren ved hjælp af den
medfølgende fjernbetjening. Indsæt to R6batterier (størrelse AA) ved at modsvare
enderne 3 og # på batterierne med
markeringerne inde i batterirummet. Når du
anvender fjernbetjeningen, skal du rette den
mod fjernbetjeningssensoren
på
afspilleren (side 10).
t
%
2 +/–
b
Tilgængelige knapper
• Brug batterierne på korrekt vis for at undgå
eventuel lækage eller korrosion. Skulle der opstå
lækage, skal du ikke røre ved væsken med bare
hænder. Vær opmærksom på følgende:
– Brug ikke et nyt batteri sammen med et
gammelt batteri eller batterier fra forskellige
producenter.
– Forsøg ikke at genoplade batterierne.
– Hvis du ikke skal anvende fjernbetjeningen i en
længere periode, skal du tage batterierne ud.
– Hvis der opstår batterilækage, skal du tørre al
væsken op inden i batterirummet og indsætte
nye batterier.
• Sørg for, at fjernbetjeningssensoren (markeret
med
på frontpanelet) ikke udsættes for stærkt
lys, som fx direkte sollys eller lys fra en lampe.
Afspilleren reagerer muligvis ikke på
fjernbetjeningen.
Du er muligvis ikke, afhængigt af den
tilsluttede enhed, i stand til at styre dit tv med
visse af eller alle knapperne (TV [/1, PROG
+/–, 2 +/–, % eller talknapperne).
Knapper
Betjeninger
TV [/1
Tænder eller slukker dit
tv.
2 (lydstyrke)
+/–
Justerer lydstyrken på dit
tv.
PROG
(program) +/–
Vælger
programpositionen på dit
tv.
t
Skifter indgangskilden på
(indgangsvælger) dit tv mellem tv'et og
andre indgangskilder.
% (sluk for lyd)
Styring af tv-apparater med
fjernbetjeningen
Du kan styre lydstyrken, indgangskilden,
programpositionen og afbryderknappen på
dit Sony tv med den medfølgende
fjernbetjening.
b
Når du udskifter fjernbetjeningens batterier,
nulstilles kodenummeret muligvis til
standardindstillingen. Indstil det passende
kodenummer igen.
26
PROG +/–
Slår lyden fra.
Sådan styrer du andre tv-apparater med
fjernbetjeningen
Du kan også styre lydstyrken,
indgangskilden, programpositionen og
afbryderknappen på ikke-Sony tv-apparater.
Hvis dit tv står på listen i tabellen nedenfor,
skal du indstille den rigtige kode for
producenten.
b
Hvis du indtaster et nyt kodenummer, slettes det
tidligere indtastede kodenummer.
1
Kodenumre for betjenbare tvapparater
Hvis der er angivet mere end ét
kodenummer, skal du prøve at indtaste
dem ét ad gangen, indtil du finder den
kode, der fungerer sammen med dit tv.
2
Producent
Kodenummer
Sony
01 (standard)
Hitachi
24
JVC
33
LG/Goldstar
76
Panasonic
17, 49
Philips
06, 08, 72
Samsung
71
Sharp
29
Toshiba
38
Følg trinene nedenfor for at udføre et
minimum af basisjusteringer for brug af
afspilleren. Hvis du ikke gennemfører
Lynopsætningen, vises den hver gang, du
tænder din afspiller.
Foretag indstillingerne nedenfor i følgende
rækkefølge.
Når du tænder afspilleren første gang
Vent et kort øjeblik inden afspilleren
tænder og begynder Lynopsætningen.
Tilslutninger og indstillinger
Indtast tv-producentens kode ved hjælp
af talknapperne, mens du holder TV [/1
nede.
Tryk på "0" og "9" for eksempelvis at
indtaste "09".
Trin 7: Lynopsætning
[/1
TV [/1
RETURN
Slip TV [/1.
</M/m/,,
ENTER
HOME
1
2
Tænd for tv'et.
Tryk på [/1 for at tænde for
afspilleren.
Afspilleren tænder efter et lille stykke
tid.
3
Skift indgangsvælgeren på dit tv,
sådan at signalet fra afspilleren vises
på din tv-skærm.
Skærmen til valg af skærmsprog vises.
• Hvis skærmen til valg af skærmsprog
ikke vises
Tryk på HOME og vælg
"Lynopsætning" i "Opsætning"opsætningen (side 52). Vælg så "Start"
og tryk på ENTER.
,fortsættes
27
4
Vælg et skærmsprog ved hjælp af M/m
og tryk derefter på ENTER.
7
Vælg en videoudgangsopløsning for
det tilsluttede tv og tryk på ENTER.
For oplysninger angående
videoudgangsopløsningen, se side 43.
Når du vælger "HDMI" i trin 6
Meddelelsen for startindstillingerne
vises.
5
Vælg så "Start" og tryk på ENTER.
6
Vælg den kabeltype der anvendes til
at tilslutte afspilleren og tv'et, og tryk
på ENTER.
Vælg "HDMI" når du tilslutter dit tv ved
hjælp af HDMI-kablet, og gå til trin 7.
b
Når du tilslutter HDMI OUT-stikket og andre
videoudgangsstik på samme tid, skal du vælge
"Komponentvideo".
Vælg "Komponentvideo" når du tilslutter
dit tv ved hjælp af
komponentvideokablet, og gå til trin 7.
Vælg "Video eller S-video" når du
tilslutter dit tv ved hjælp af videokablet
eller S-videokablet, og gå til trin 8.
28
Vælg fra "Auto", "480i/576i", "480p/
576p", "720p", "1080i" eller "1080p".
Når du tilslutter HDMI OUT-stikket og
andre videoudgangsstik på samme tid,
sendes der muligvis ikke videosignaler
ud fra andre stik end HDMI OUT-stikket,
når "Auto" eller "1080p" er valgt.
Når du tilslutter andet udstyr på samme
tid, skal du trykke på RETURN for at
vende tilbage til trin 6 og ændre "Tvtilslutningsmetode"-indstillingen.
Når du vælger "Komponentvideo" i trin 6
Vælg fra "480i/576i", "480p/576p",
"720p" eller "1080i".
Når du ændrer
videoudgangsopløsningen, vises et
billede i den valgte opløsning i cirka
30 sekunder, hvorefter skærmen beder
om bekræftelse.
Følg instruktionerne på skærmen og gå
videre til det næste trin.
b
8
9
10 Vælg "Tillad" for at tillade
internettilgang fra BD-indhold og tryk
på ENTER.
Vælg "Tillad ikke" for ikke at tillade
internettilgang fra BD-indhold.
11 Vælg "Hurtigstart" for at forkorte tiden
Vælg et højde-bredde-forhold der
svarer til dit tv og tryk på ENTER.
til opstart fra standby-tilstand og tryk
på ENTER.
Vælg "16:9" når du tilslutter til et
widescreen-tv eller et tv med en
bredskærmsfunktion.
Vælg "4:3" når du tilslutter til et tv med
en 4:3-skærm uden en
bredskærmsfunktion.
For yderligere oplysninger om
"Standbytilstand", se side 49.
Tilslutninger og indstillinger
Hvis billedet er forringet, eller der ikke vises
noget billede, skal du vente cirka 30 sekunder
uden at trykke på nogen knapper. Skærmen
vender tilbage til skærmen for indstilling af
opløsning.
Hvis den valgte videoudgangsopløsning er
forkert, vises der ikke noget billede på
skærmen, når du trykker på en vilkårlig knap
inden for de 30 sekunder. I dette tilfælde skal
du trykke på x på afspilleren i mere end 10
sekunder for at stille
videoudgangsopløsningen tilbage til den
laveste opløsning. For at ændre
videoudgangsopløsningen skal du indstille
"Format for videoudgang" i
"Videoindstillinger"-opsætningen (side 42).
12 Tryk på "Afslut" og tryk på ENTER.
(Kun når du tilslutter dit tv ved hjælp af
HDMI-kablet)
Indstil "Kontrol til HDMI"-funktionen
til "Til" eller "Fra" og tryk på ENTER.
z
• Du kan stille indstillingerne tilbage til deres
fabriksindstillinger (side 53).
• Du kan køre "Lynopsætning" en gang til fra
"Lynopsætning" i "Opsætning" (side 52).
Vælg "Til" for at bruge "Kontrol til
HDMI"-funktionen når du tilslutter
Sony-komponenter, der er kompatible
med "Kontrol til HDMI"-funktionen
(side 16).
Hvis du ikke bruger "Kontrol til HDMI"funktionen, vælg "Fra".
29
Afspilning af BD'er/
DVD'er
BD
DVD
Z
Talknapper
</M/m/,,
ENTER
OPTIONS
HOME
N
X
Afspilning
x
1
Skift indgangsvælgeren på dit tv,
sådan at signalet fra afspilleren vises
på din tv-skærm.
2
Tryk på Z og placer en disk i
diskskuffen.
Afspilningssiden vender nedad
3
Tryk på Z for at lukke diskskuffen.
• Når du indsætter en kommercielt
tilgængelig BD-ROM eller DVD
VIDEO, starter afspilningen
automatisk afhængigt af disken.
b
Afspilningen starter ikke, når du trykker på
N, mens diskskuffen er åben.
4
30
Tryk på HOME.
5
6
Vælg "Video" ved hjælp af </,.
Vælg
ved hjælp af M/m og tryk på
N eller ENTER.
For at stoppe afspilningen
Tryk på x.
For at sætte afspilningen på pause
Tryk på X.
z
I titellisten vises "PL" (afspilningsliste) ved siden af
navne på titler, der er oprettet og redigeret ud fra
deres oprindelige titler.
b
• Du er muligvis ikke i stand til at udføre nogle af
afspilningsbetjeningerne afhængigt af disken. Se
i den betjeningsvejledning der fulgte med disken.
• Titellister eller titelnavne vises muligvis ikke for
BD'er og DVD'er, der er optaget på andet udstyr.
Sådan genoptager du afspilningen fra det
sted, hvor du stoppede (Genoptag
afspilning)
Efter du har stoppet afspilningen, vælg
ved hjælp af M/m, og tryk på N eller
ENTER.
Afspilleren genoptager afspilningen fra det
sted, hvor du trykkede på x.
For at starte fra begyndelsen, tryk på
OPTIONS for at vælge "Afspil fra start" og
tryk på ENTER. Afspilningen starter fra
begyndelsen af titlen.
• Det sted, hvor du stoppede afspilningen, ryddes
fra hukommelsen, når:
– du åbner diskskuffen,
– du afspiller en anden titel,
– du ændrer indstillingerne på afspilleren, eller
– du fjerner den eksterne hukommelse (gælder for
BD-ROM'er).
• Afspilleren genoptager muligvis ikke
afspilningen afhængigt af disken eller stedet, hvor
der blev stoppet.
Sådan afspiller du BD'er eller DVD'er med
begrænsninger (Børnesikring)
Når du afspiller en BD med begrænsninger,
skal du ændre "BD-børnesikring"indstillingen i "BD/DVDvisningsindstillinger"-opsætningen (side 47).
Når du afspiller en DVD med begrænsninger,
vises skærmen for indtastning af din
adgangskode på tv-skærmen.
Indtast din firecifrede adgangskode ved hjælp
af talknapperne og tryk på ENTER.
Afspilningen starter.
Afspilning
Afspilningen starter for kommercielt
tilgængelige BD-ROM'er eller DVDVIDEO'er.
For BD'ere eller DVD'ere, der er optaget
på andet udstyr, vises titellisten. Vælg en
titel ved hjælp af M/m, og tryk på N
eller ENTER.
Afspilningen starter.
b
Se "Adgangskode" (side 48) angående
registrering eller ændring af adgangskoden.
Sådan afspiller du BD-RE'er eller BD-R'er
med begrænsninger (Disklås)
Når du afspiller en BD-RE eller BD-R, der er
begrænset med funktionen Disklås, vises
skærmen for indtastning af din adgangskode
på tv-skærmen.
1
Indtast den firecifrede adgangskode, der
blev registreret ved oprettelsen af disken
ved hjælp af talknapperne og tryk på
ENTER.
2
Vælg en titel og tryk på N eller
ENTER.
Afspilningen starter.
Direkte afspilning (gælder kun for HDMItilslutning)
Tryk på N.
Afspilleren og det tilsluttede tv tænder, og
indgangsvælgeren på tv'et skifter til
afspilleren, hvorefter afspilningen starter
automatisk.
,fortsættes
31
b
• Når du anvender HDMI-tilslutningen, kan der
være en forsinkelse, inden det afspillede billede
vises på skærmen, og den første del af afspillede
billede vises eventuelt ikke.
• For at anvende funktionen Direkte afspilning skal
du indstille "Kontrol til HDMI" til "Til" i
"Systemindstillinger"-opsætningen (side 49).
BD
DVD
Sådan får du vist topmenuen
Tilgængelige FUNKTIONER
Når afspiller en BD eller DVD, kan du få vist
topmenuen.
1
Tryk på OPTIONS.
Funktionsmenuen vises.
1
Tryk på TOP MENU under afspilning.
Topmenuen vises.
2
Vælg et punkt ved hjælp af M/m, og tryk
på ENTER.
De punkter, der er til rådighed, afhænger
af disktypen og status for afspilleren.
2
Vælg et punkt ved hjælp af </M/m/,.
Punkter
Oplysninger
A/Vindstillinger
Justerer indstillinger for
billede og lyd.
• Videoindstillinger
(side 35)
• Indstillinger for lyd
(side 35)
Titelliste
Viser titellisten.
Afspil
Afspiller titlen fra det
sted, hvor du trykkede
på x.
Afspil fra start Afspiller titlen fra
begyndelsen.
32
Brug af menuen på BD'er eller
DVD'er
Topmenu
Viser diskens topmenu
(side 32).
Menu/Popupmenu
Viser pop-up-menuen
på BD-ROM'er eller
menuen på DVD'er
(side 32).
Stop
Stopper afspilning.
Søg efter titel
Søger efter en titel og
starter afspilningen fra
begyndelsen (side 34).
Søg efter
kapitel
Søger efter et kapitel og
starter afspilningen fra
begyndelsen (side 34).
Sådan får du vist pop-up-menuer
Nogle BD-ROM'er indeholder pop-upmenuer, der vises uden at forstyrre
afspilningen.
1
Tryk på POP UP/MENU under
afspilning.
Pop-up-menuen vises.
2
Vælg et punkt ved hjælp af </M/m/,,
farveknapperne eller talknapperne og
følg instruktionerne på skærmen.
Anvendelse af BonusView/BDLive
BD
På nogle BD-ROM'er kan der være
bonusindhold og andre data, som kan
downloades til den eksterne hukommelse
(lokal hukommelse) og efterfølgende vises.
1
2
Sluk for afspilleren.
Indsæt den eksterne hukommelse
(medfølger ikke) i EXT-åbningen på
bagsiden af afspilleren.
Den eksterne hukommelse bruges som en
lokal hukommelse.
Sørg for, at den eksterne hukommelse er
sat rigtigt ind i afspilleren (side 23).
3
Slut afspilleren til et netværk
(side 24).
4
5
Tænd for afspilleren.
Indstil "BD-internetforbindelse" til
"Tillad" i "BD/DVDvisningsindstillinger"-opsætningen
(side 48).
6
Indsæt en BD-ROM med BonusView/
BD-Live.
2
Betjeningsmetoden varierer afhængigt af
disken. Se i den betjeningsvejledning der
fulgte med disken.
Flyt sceneindikatoren hen til den
scene du søger efter ved hjælp af </
, eller m/M.
Sceneindikator
Sådan sletter du data i den eksterne
hukommelse
Du kan slette unødvendige data.
Tryk på HOME.
4
5
6
Vælg disknavnet og tryk på OPTIONS.
Afspilning
1
2
3
Vælg "Video" ved hjælp af </,.
Aktuelt sted
Vælg "BD-data" vha. M/m og tryk på
ENTER.
Vælg "Slet" og tryk på ENTER.
Sceneindikatoren på bjælken vises
omkring det sted, der afspilles.
3
Vælg "OK" og tryk på ENTER.
Dataene på den valgte disk slettes.
z
• For at slette alle data i den eksterne hukommelse
på en gang, vælg "Slet alt" i trin 5.
• Tryk på ENTER i stedet for OPTIONS i trin 4 for
at springe trin 5 over.
Den scene, hvor du slap knappen, vises i
pausetilstand.
For at søge efter en ny scene skal du
flytte sceneindikatoren ved hjælp af </
, eller m/M.
4
b
BD
DVD
Du kan hurtigt flytte rundt mellem scenerne i
den titel, der aktuelt er ved at afspilles.
1
Tryk på SCENE SEARCH under
afspilning eller i pausetilstand.
Afspilningen sættes på pause og en
bjælke med en sceneindikator (firkantet –
angiver det aktuelle sted) vises i bunden
af skærmen.
Tryk på SCENE SEARCH, ENTER, N
eller X.
Afspilningen starter.
Afhængigt af BD-ROM'en vises disknavnet
muligvis ikke.
Hurtigsøgning efter en scene
(Søgning efter scene)
Slip knappen på det sted du ønsker at
se.
Sådan annulleres tilstanden Søgning efter
scene
Tryk på SCENE SEARCH, ENTER, N
eller X.
Afspilningen starter fra det sted, hvor du
trykkede på knappen.
b
• Scenesøgningsfunktionen er til rådighed for titler,
der er længere end 100 sekunder og kortere end
100 timer.
• Scenesøgningsfunktionen er muligvis ikke til
rådighed afhængigt af disken.
,fortsættes
33
Søgning efter en titel/kapitel
BD
DVD
Du kan søge efter et kapitel, hvis titlen
indeholder kapitelmærker.
1
2
Tryk på OPTIONS under afspilning
eller i pausetilstand.
Visning af afspilningstid og
afspilningsinformation
BD
DVD
Du kan kontrollere titelinformationen,
inklusive videotransmissionshastigheden
osv.
Funktionsmenuen vises.
Tryk på DISPLAY.
Vælg en søgemetode ved hjælp af M/
m og tryk på ENTER.
Den viste information varierer afhængigt af
disktypen og status for afspilleren.
"Søg efter titel" (gælder for BD-ROM'er/
DVD VIDEO'er)
"Søg efter kapitel"
Eksempel: Når du afspiller en BD-ROM
Skærmen til indtastning af nummeret
vises.
Eksempel: Søg efter kapitel
A Den aktuelt valgte vinkel
3
Indtast nummeret på titlen eller
kapitlet ved hjælp af talknapperne.
Hvis du indtaster forkert, skal du trykke
på CLEAR og indtaste et andet nummer.
4
Tryk på ENTER.
Efter et stykke tid starter afspilleren
afspilningen fra det valgte nummer.
B Titelnummer og navn
C Den aktuelt valgte indstilling for lyd
eller undertekster
D Tilgængelige funktioner (
lyd/
undertekster)
vinkel/
E Afspilningsinformation
Viser disktype/afspilningstilstand/
videocodec/bithastighed/statusbjælke
for afspilning/afspilningstid
(resterende tid*)
F Udgangsopløsning/videofrekvens
* Vises, når du trykker flere gange på TIME.
z
• Du kan også kontrollere
afspilningsinformationen i displayet på
frontpanelet (side 11).
• Tryk på SUBTITLE, AUDIO eller ANGLE
hvorved du kan kontrollere alle former for
information.
34
Justering af billeder og lyd for
videoer
BD
DVD
Sådan justeres billedet
• "Videoindstillinger" er ikke til rådighed, når det
tilsluttede tv er indstillet til Theatre-tilstand
(side 16).
• Afhængigt af den disk eller scene der afspilles,
kan det være svært at opfatte effekterne af "FNR",
"BNR" eller "MNR".
Sådan justeres lydegenskaberne
Tryk på OPTIONS under afspilning.
Funktionsmenuen vises.
1
2
Tryk på OPTIONS under afspilning.
Funktionsmenuen vises.
Vælg "A/V-indstillinger" ved hjælp af M/
m og tryk på ENTER.
2
3
Vælg "A/V-indstillinger" ved hjælp af M/
m og tryk på ENTER.
Vælg "Videoindstillinger" ved hjælp af
M/m og tryk på ENTER.
"Videoindstillinger"-skærmen vises.
3
Vælg "Indstillinger for lyd" ved hjælp af
M/m og tryk på ENTER.
"Indstillinger for lyd"-skærmen vises.
4
Vælg et punkt ved hjælp af M/m, og tryk
på ENTER.
Standardindstillingerne er
understregede.
4
Vælg et punkt ved hjælp af M/m, og tryk
på ENTER.
Standardindstillingerne er
understregede.
Punkter
Oplysninger
Billedkvalitets- Optimerer
tilstand
billedindstillingerne for
(Standard/
forskellige lysmiljøer.
Lyst rum/
Biograf rum)
5
FNR
(Fra/Auto)
Reducerer tilfældig støj,
der optræder i billedet.
BNR
(Fra/Auto)
Reducerer mosaiklignende blokstøj i
billedet.
MNR
(Fra/Auto)
Reducerer mindre støj
omkring billedkanterne
(moskitostøj).
Vælg eller juster indstillingerne ved
hjælp af </M/m/, og tryk på ENTER.
For at justere andre punkter skal du
gentage trin 4 og 5.
b
• Indstil billedindstillingen på dit tv til 'Standard'
inden du ændrer "Billedkvalitetstilstand"indstillingerne.
5
Punkter
Oplysninger
AVsynkronisering
(kort) 0 ~
120 ms (lang)
Justerer forskydningen
mellem billede og lyd
ved at forsinke lyden i
forhold til billedet (0 til
120 millisekunder).
Lydfilter
(gælder kun
for analoge
lydsignaler)
• Skarp: Giver et bredt
frekvensområde og en
rumlig fornemmelse.
Du bør normalt vælge
dette.
• Langs.: Giver en
flydende og varm lyd.
Afspilning
1
Vælg eller juster indstillingerne ved
hjælp af </M/m/, og tryk på ENTER.
For at justere andre punkter skal du
gentage trin 4 og 5.
b
• Funktionen "Lydfilter" fungerer ikke på digitale
lydsignaler, der udsendes fra HDMI OUT/
DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL)stikkene.
• Der er muligvis en lille virkning ved at ændre
"Lydfilter"-indstillingen afhængigt af disken og
forholdene omkring afspilningen.
35
Afspilning af CD'er
Knapper
Betjeninger
N
Starter afspilning fra det
sted, hvor du trykkede på x.
Skærmen for musikafspilning vises.
x
Stopper afspilning.
Tryk på N.
X
Sætter afspilningen på
pause.
./>
Går videre til begyndelsen
på det aktuelle eller næste
spor. Tryk to gange på .
for at gå til det forrige spor.
m/M
Spoler hurtigt tilbage/hurtigt
fremad, når du trykker på
knappen under afspilning.
TIME
Skifter tidsinformationen på
skærmen og i displayet på
frontpanelet (side 11).
CD
1
2
Forskellige betjeninger til
musikafspilning
Indsæt en CD.
Afspilningen starter.
Sådan vælger du et spor
b
1
2
3
Tryk på HOME.
Det sted, hvor du stoppede afspilningen
(genoptagningspunktet), ryddes fra hukommelsen,
når:
– du åbner diskskuffen, eller
– du slukker for afspilleren.
4
Vælg et spor ved hjælp af M/m.
Tryk på N eller ENTER for at afspille
det valgte spor.
Vælg
(Musik) ved hjælp af </,.
Vælg
og tryk på ENTER.
Musiklisten vises.
Tilgængelige FUNKTIONER
1
Tryk på OPTIONS.
Funktionsmenuen vises.
2
Vælg et punkt ved hjælp af M/m, og tryk
på ENTER.
De punkter, der er til rådighed, afhænger
af situationen.
Punkter
Oplysninger
Afspil
Afspiller det valgte
spor.
Afspil fra start Afspiller det aktuelle
spor fra begyndelsen.
Stop
36
Stopper afspilningen af
sporet.
Afspilning af fotofiler
BD
*1
DATA DVD
*2
DATA CD
1
Tryk på OPTIONS under afspilning.
Funktionsmenuen vises.
2
Vælg et punkt ved hjælp af M/m, og tryk
på ENTER.
De punkter, der er til rådighed, afhænger
af situationen.
*3
*1
Tryk på HOME.
Vælg
Punkter
Oplysninger
Diasshowhastig.
Ændrer hastigheden på
diasshowet.
• Hurtig
• Normal
• Langsom
Stop
Stopper et diasshow.
(Foto) ved hjælp af </,.
Afspilning
BD-RE'er/BD-R'er indeholdende JPEGbilledfiler
*2 DVD+RW'er/DVD+R'er/DVD-RW'er/DVDR'er indeholdende JPEG-billedfiler
*3 CD-RW'er/CD-R'er indeholdende JPEGbilledfiler
1
2
Tilgængelige FUNKTIONER under
afspilning
Drej til venstre Drejer fotoet 90 grader
mod uret.
Drej til højre
3
Vælg
og tryk på ENTER.
Fillisten eller mappelisten vises.
4
Drejer fotoet 90 grader
med uret.
Forskellige betjeninger til fotoafspilning
Knapper
Betjeninger
x
RETURN
Stopper et diasshow.
X
Sætter et diasshow på pause.
./>
Viser det forrige eller næste
foto.
DISPLAY
Viser filinformationen.
Vælg en fil eller mappe ved hjælp af
M/m og tryk på ENTER.
Når du vælger en mappe, skal du vælge
en fil i mappen ved hjælp af M/m og
trykke på ENTER.
Den valgte fotofil vises.
• Tryk på N for at vise et diasshow.
,fortsættes
37
b
• Når du forsøger at afspille følgende fotofiler,
vises mærket
på skærmen, og de kan ikke
afspilles.
– fotofiler, der er større end 8.192 pixels (bredde
eller højde)
– fotofiler, der er mindre end 15 pixels (bredde
eller højde)
– fotofiler, der overstiger 32 MB
– fotofiler med ekstreme højde-bredde-forhold
(større end 50:1 eller 1:50)
– fotofiler i progressivt JPEG-format
– fotofiler, der har en ".jpeg"- eller ".jpg"endelse, men ikke er i JPEG-format
– fotofiler, der har et ekstremt langt navn
• Følgende fotofiler kan ikke afspilles.
– fotofiler, der er optaget på BD-R'er i ethvert
andet format end UDF (Universal Disk Format)
2.6
– fotofiler, der er optaget på BD-RE'er i ethvert
andet format end UDF (Universal Disk Format)
2.5
• De følgende fotofiler eller mapper kan ikke vises
i fillisten eller mappelisten.
– fotofiler, der har en anden endelse end ".jpeg"
eller ".jpg"
– fotofiler, der har et ekstremt langt navn
– fotofiler i det 5. træ eller lavere
– mappe nr. 501 eller senere, når antallet af
mapper og filer i alt i et enkelt træ overstiger
500
• Fotofiler, der er redigeret på en pc, kan muligvis
ikke afspilles.
• Miniaturebilleder af visse fotofiler kan muligvis
ikke vises.
• Det kan tage noget tid at vise store fotofiler eller
starte et diasshow.
Sådan vises billeder af bedste kvalitet
Hvis du har et Sony tv, der er kompatibelt
med "PhotoTV HD", kan du få vist billeder i
bedste kvalitet ved hjælp af følgende
tilslutning og indstilling.
38
1
Tilslut afspilleren til tv'et ved hjælp af et
HDMI-kabel (medfølger ikke).
2
Indstil tv'ets videoindstilling til [VIDEOA]-tilstand.
For yderligere oplysninger om [VIDEOA], se i den betjeningsvejledning der
fulgte med tv'et.
Brug af
indstillingsskærmene
Vælg
(Opsætning) på hjemmemenuen,
når du vil ændre afspillerens indstillinger.
1
2
Tryk på HOME.
3
Vælg ikonet for den
opsætningskategori, der skal ændres,
ved hjælp af M/m og tryk på ENTER.
Vælg
(Opsætning) ved hjælp af
</,.
Indstillinger og justeringer
For yderligere oplysninger angående
indstillingsfunktioner og ikoner for
opsætningskategori, se "Indstillingsliste"
(side 40).
Eksempel: Videoindstillinger
Indstillinger og
justeringer
4
Indstil funktionerne.
,fortsættes
39
Indstillingsliste
Netværksopdatering
Du kan indstille følgende funktioner.
Ikon
Forklaring
Netværksopdatering
(side 40)
Opdaterer afspillerens software.
Videoindstillinger (side 41)
Udfører videoindstillingerne i
henhold til typen af
tilslutningsstik.
Lydindstillinger (side 45)
Udfører lydindstillingerne i
henhold til typen af
tilslutningsstik.
BD/DVDvisningsindstillinger
(side 47)
Udfører detaljerede indstillinger
for BD/DVD-afspilning.
Indstillinger for foto
(side 49)
Udfører fotorelaterede
indstillinger.
Systemindstillinger
(side 49)
Udfører afspillerrelaterede
indstillinger.
Netværksindstillinger
(side 50)
Udfører detaljerede indstillinger
for Internet og netværk.
Lynopsætning (side 52)
Gentager Lynopsætning for at
udføre de grundlæggende
indstillinger.
Nulstilling (side 53)
Stiller afspilleren tilbage til
fabriksindstillingerne.
40
Du kan opdatere og forbedre afspillerens
funktioner.
For information om opdateringsfunktioner,
se den følgende website:
http://support.sony-europe.com/
1
Vælg "Netværksopdatering" ved hjælp
af M/m og tryk på ENTER.
Afspilleren sluttes til netværket, og
displayet beder om bekræftelse.
2
Vælg "OK" ved hjælp af </, og tryk
på ENTER.
Afspilleren starter downloadningen og
opdaterer derefter softwaren automatisk.
Når opdateringen er færdig, vises
"FINISH" i 5 sekunder i displayet på
frontpanelet, hvorefter afspilleren
automatisk slukker.
3
Tryk på [/1 for at tænde for
afspilleren.
Afspilleren starter med opdateret
software.
z
• Tælleren "VUP */9" ("*" angiver opdateringstrin)
i displayet på frontpanelet viser også, hvordan
opdateringen skrider frem.
• Du kan kontrollere den aktuelle softwareversion
ved at vælge "Systeminformation" i
"Systemindstillinger"-opsætningen (side 50).
• "Opsætning"-indstillingerne bevares efter
opdatering.
• Afspilleren informerer dig om en nyere
softwareversion, når "Meddel. om
softwareopdatering" er indstillet til "Til"
(standard) (side 50).
b
• Du må ikke frakoble netledningen eller
netværkskablet under downloadning eller
opdatering af software.
• Der kan ikke udføres nogen betjeninger, inklusive
åbning af diskskuffen, under opdatering.
• Downloadtider varierer muligvis afhængigt af
serverudbyderen eller linjestatus.
• Når der vises fejlmeddelelser angående
netværksforbindelser, skal du kontrollere
netværksindstillingerne (se
"Internetindstillinger" på side 50).
Videoindstillinger
Standardindstillingerne er understregede.
Tv-type
Vælg din type tv.
Vælg dette når du tilslutter
til et widescreen-tv eller et tv
med en
bredskærmsfunktion.
4:3
Vælg dette når du tilslutter
til et tv med en 4:3-skærm
uden en
bredskærmsfunktion.
Sådan opdateres softwaren ved hjælp af
en opdateringsdisk
Du kan opdatere og forbedre afspillerens
funktioner ved hjælp af en opdateringsdisk,
som fås hos din Sony-forhandler eller det
lokale autoriserede Sony-serviceværksted.
1
Indsæt opdateringsdisken.
Displayet beder om bekræftelse.
2
Tryk på "OK" og tryk på ENTER.
Softwareopdateringen begynder.
Når opdateringen er færdig, vises
"FINISH" i 5 sekunder i displayet på
frontpanelet, hvorefter diskskuffen
automatisk åbner.
3
Fjern disken.
Afspilleren slukker automatisk.
4
Tryk på [/1 for at tænde for afspilleren.
Afspilleren starter med opdateret
software.
z
• Tælleren "VUP */9" ("*" angiver opdateringstrin)
i displayet på frontpanelet viser også, hvordan
opdateringen skrider frem.
• Du kan kontrollere den aktuelle softwareversion
ved at vælge "Systeminformation" i
"Systemindstillinger"-opsætningen (side 50).
• "Opsætning"-indstillingerne bevares efter
opdatering.
• For information om andre metoder til
softwareopdatering, se den følgende webside
eller konsulter din nærmeste Sony-forhandler
eller det lokale autoriserede Sonyserviceværksted:
http://support.sony-europe.com/
Skærmformat
Vælger skærmkonfigurationen for et 4:3billede på et 16:9 widescreen-tv.
Original
Vælg dette når du tilslutter
til et tv med en
bredskærmsfunktion. Viser
et 4:3-billede i højdebredde-forholdet 16:9, selv
på et widescreen-tv.
Fast bred.højde-fh.
Ændrer billedstørrelsen så
den passer til
skærmstørrelsen med det
oprindelige højde-breddeforhold for billedet.
Indstillinger og justeringer
16:9
b
• Frakobl ikke netledningen under opdatering.
• Der kan ikke udføres nogen betjeninger, inklusive
åbning af diskskuffen, under opdatering.
,fortsættes
41
Bredde-højde-forhold for DVD
Vælger skærmkonfigurationen for afspilning
af 16:9-billeder på et tv med en 4:3-skærm
(kan vælges, når "Tv-type" er indstillet til
"4:3", og "Skærmformat" er indstillet til "Fast
bred.-højde-fh.").
Letter Box
Pan & Scan
Viser et bredt billede med
sorte striber foroven og
forneden.
Format for videoudgang
Vælger stiktypen til udsending af
videosignaler ("Tv-tilslutningsmetode") og
udgangsopløsningen ("HDMI-opløsning"/
"Komponentopløsning").
1
Vælg "Format for videoudgang" i
"Videoindstillinger" og tryk på ENTER.
2
Vælg stiktypen til udsending af
videosignaler ved hjælp af M/m og tryk
på ENTER.
Viser et billede i fuld højde
på hele skærmen og med
siderne beskårede.
b
Når du tilslutter HDMI OUT-stikket og andre
videoudgangsstik på samme tid, skal du vælge
"Komponentvideo".
Letter Box
Tv-tilslutningsmetode
HDMI
Pan & Scan
Komponentvideo Udsender signaler fra
COMPONENT VIDEO
OUT-stikket i henhold
til
"Komponentopløsning"
-indstillingen nedenfor.
b
Afhængigt af DVD'en vælges der muligvis
automatisk "Letter Box" i stedet for "Pan & Scan"
eller omvendt.
Video eller
S-video
Konversionstilstand for biograf
Indstiller videokonversionsmetoden for
480p/576p, 720p, 1080i eller 1080p*signaler fra HDMI OUT-stikket eller
COMPONENT VIDEO OUT-stikkene.
* Gælder kun for HDMI
42
Auto
Du bør normalt vælge dette.
Afspilleren registrerer
automatisk, om materialet er
video- eller filmbaseret, og
skifter til den passende
konversionsmetode.
Video
Der vælges altid en
konversionsmetode, der
passer til videobaseret
materiale, uanset materialet.
Udsender signaler fra
HDMI OUT-stikket i
henhold til "HDMIopløsning"indstillingen nedenfor.
3
Udsender signaler fra
LINE OUT VIDEO
eller S VIDEO-stikket.
(Kun når du vælger "HDMI" eller
"Komponentvideo")
Vælg signaltypen for HDMI OUTstikket eller COMPONENT VIDEO
OUT-stikkene ved hjælp af M/m og tryk
på ENTER.
Når du ændrer
videoudgangsopløsningen, vises et
billede i den valgte opløsning i cirka
30 sekunder, hvorefter skærmen beder
om bekræftelse.
Følg instruktionerne på skærmen.
HD-indikatoren lyser, når afspilleren
udsender 720p/1080i/1080pvideosignaler.
b
BD-ROM 1080/24p-udgang
Indstiller udgangen til 1920 × 1080p/24 Hzvideosignaler, når du afspiller filmbaserede
materialer på BD-ROM'er (720p/24 Hz eller
1080p/24 Hz).
1920 × 1080p/24 Hz-videosignaler kan
udsendes, når alle følgende forudsætninger er
opfyldt.
– Du tilslutter et 1080/24p-kompatibelt tv ved
hjælp af HDMI OUT-stikket,
– "Format for videoudgang" er indstillet til
"HDMI", og
– "HDMI-opløsning" er indstillet til "Auto"
eller "1080p".
24P-indikatoren lyser, når afspilleren
udsender 1920 × 1080p/24 Hz-videosignaler.
Auto
Udsender kun 1920 × 1080p/
24 Hz-videosignaler, når du
tilslutter et 1080/24pkompatibelt tv ved hjælp af
HDMI OUT-stikket.
Til
Udsender 1920 × 1080p/
24 Hz-videosignaler uanset
den tilsluttede type tv.
Fra
Vælg dette når dit tv ikke er
kompatibelt med 1080/24pvideosignaler.
HDMI-opløsning/Komponentopløsning
Auto (Gælder Du bør normalt vælge
kun for HDMI) dette.
Afspilleren udsender
signaler startende fra
den højeste opløsning,
der er understøttet af
tv'et:
1080p > 1080i > 720p >
480p > 480i
Hvis det resulterende
billede ikke er
tilfredsstillende, skal du
prøve en anden
indstilling, der passer til
dit tv.
480i/576i
Udsender 480i/576ivideosignaler.
480p/576p
Udsender 480p/576pvideosignaler.
720p
Udsender 720pvideosignaler.
1080i
Udsender 1080ivideosignaler.
1080p
(Gælder kun
for HDMI)
Udsender 1080pvideosignaler.
Indstillinger og justeringer
• Hvis billedet er forringet, eller der ikke vises
noget billede, skal du vente cirka
30 sekunder uden at trykke på nogen
knapper. Skærmen vender tilbage til
skærmen for indstilling af opløsning.
Hvis den valgte videoudgangsopløsning er
forkert, vises der ikke noget billede på
skærmen, når du trykker på en vilkårlig knap
inden for de 30 sekunder. I dette tilfælde skal
du trykke på x på afspilleren i mere end
10 sekunder for at stille
videoudgangsopløsningen tilbage til den
laveste opløsning.
• Når du tilslutter HDMI OUT-stikket og
andre videoudgangsstik på samme tid,
sendes der muligvis ikke videosignaler ud
fra andre stik end HDMI OUT-stikket, når
"Auto" eller "1080p" er valgt.
Når du tilslutter andet udstyr på samme tid,
skal du trykke på RETURN for at vende
tilbage til trin 2 og ændre "Tvtilslutningsmetode"-indstillingen.
b
Der vises intet BD-ROM-billede, når det tilsluttede
tv ikke er kompatibelt med 1080/24p, og "BDROM 1080/24p-udgang" er indstillet til "Til". I
dette tilfælde skal du trykke på HOME for at vise
hjemmemenuen og ændre "BD-ROM 1080/24pudgang"-indstillingen.
,fortsættes
43
YCbCr/RGB (HDMI)
Vælger farveindstillingen til brug for
udsending af videosignaler fra HDMI OUTstikket. Vælg den indstilling der svarer til den
tilsluttede type tv.
Auto
Registrerer automatisk
typen på den eksterne enhed
og skifter til den
modsvarende
farveindstilling.
YCbCr (4:2:2) Udsender YCbCr 4:2:2videosignaler.
YCbCr (4:4:4) Udsender YCbCr 4:4:4videosignaler.
RGB (16-235) Vælg dette når du tilslutter
til en enhed med et HDCPkompatibelt DVI-stik.
RGB (0-255)
Vælg dette når du tilslutter
til en RGB-enhed (0-255).
b
Når du vælger "RGB (0-255)", skal du kontrollere,
at RGB-enheden (0-255) og afspilleren er tilsluttet
med HDMI-kablet.
x.v.-farvegengivelse
Indstiller om der skal sendes xvYCCinformation til det tilsluttede tv.
Kombinering af xvYCC-kompatibel video
med et tv, der understøtter visning af
x.v.Colour, gør det muligt at gengive reelle
farver mere præcist, som de ser ud i den
virkelige verden.
44
Auto
Du bør normalt vælge dette.
Fra
Vælg dette når billedet er
ustabilt, eller farverne
fremstår unaturlige.
Pausetilstand
Indstiller billedtilstanden for DVD-afspilning
på pause. For BD-ROM'er eller diske der
indeholder AVCHD-filer, skifter
"Pausetilstand" automatisk til "Auto".
Auto
Du bør normalt vælge dette.
Der vises dynamiske
billeder i bevægelse uden
slør.
Billede
Viser statiske billeder i høj
opløsning.
b
Lydindstillinger
PCM 96 kHz- og PCM 192 kHz-lydsignaler
udsendes som PCM 48 kHz-lydsignaler, når "BD
lydindstilling" er indstillet til "Miks".
Standardindstillingerne er understregede.
Lyddæmpning
Lydudgangsprioritet
HDMI
Udsender lydsignaler fra
HDMI OUT-stikket.
Koaksial/
Optisk
Udsender lydsignaler fra
DIGITAL OUT (OPTICAL/
COAXIAL)-stikket.
Analog stereo Udsender lydsignaler fra
LINE OUT (R-AUDIO-L)stikkene.
Lyd (HDMI)
Vælger signaltypen for HDMI OUT-stikket.
Auto
Du bør normalt vælge dette.
Udsender lydsignaler i
henhold til den tilsluttede
HDMI-enhed.
2-kanal stereo Downmixer til 2-kanals
lineære PCM-signaler, inden
de udsendes fra HDMI
OUT-stikket.
b
Vælg "2-kanal stereo" når du tilslutter et tv eller en
AV-forstærker (receiver), der ikke understøtter
Dolby Digital eller DTS, ellers kan det resultere i
støj eller ingen lyd.
BD lydindstilling
Vælger om interaktiv lyd og sekundær lyd
(kommentarer) skal mikses eller ej, når du
afspiller en BD, der indeholder sådan lyd.
Miks
Udsender den lyd der fås ved
miksning af interaktiv lyd og
sekundær lyd med den
primære lyd.
Direkte
Udsender kun den primære
lyd.
Dæmper lydniveauet for at forhindre
forvrængning af lyden.
Til
Aktiverer lyddæmpning.
Fra
Deaktiverer lyddæmpning.
b
"Lyddæmpning" påvirker ikke udgang fra HDMI
OUT-stikket og DIGITAL OUT (OPTICAL/
COAXIAL)-stikket.
Dolby Digital
Vælger de lydsignaler, der udsendes ved
afspilning af Dolby Digital-diske.
Denne indstilling påvirker udgangen fra
DIGITAL OUT (COAXIAL/OPTICAL)stikket.
Downmix
PCM
Konverterer til udsending af
lineære PCM-signaler. Vælg
dette når du tilslutter en
lydenhed uden en indbygget
Dolby Digital-dekoder.
Dolby Digital
Vælg dette når du tilslutter
en lydenhed med en
indbygget Dolby Digitaldekoder.
Indstillinger og justeringer
Vælger den stiktype der udsender
lydsignaler.
2-kanals lineære PCM-signaler udsendes
med maksimalt 48 kHz fra alle andre
udgangsstik end prioritetsstikkene.
DTS
Vælger de lydsignaler, der udsendes ved
afspilning af DTS-diske. Denne indstilling
påvirker udgangen fra DIGITAL OUT
(COAXIAL/OPTICAL)-stikket.
Downmix
PCM
Konverterer til udsending af
lineære PCM-signaler. Vælg
dette når du tilslutter en
lydenhed uden en indbygget
DTS-dekoder.
DTS
Vælg dette når du tilslutter
til en lydenhed med en
indbygget DTS-dekoder.
,fortsættes
45
b
48kHz/96kHz PCM
Vælger den maksimale samplingsfrekvens
for PCM-signaler, der udsendes fra
DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL)stikket.
48kHz/16bit
Udsender lydsignaler med
96 kHz-sampling som
48 kHz/16 bit.
96kHz/24bit
Udsender lydsignaler med
96 kHz-sampling som
96 kHz/24 bit. Men
signalerne udsendes som
48 kHz/16 bit, hvis kilden er
kopisikret.
b
• Hvis du vælger "96kHz/24bit", når der er tilsluttet
en AV-forstærker (receiver), der ikke
understøtter 96 kHz, kan det resultere i, at der
ikke kommer nogen lyd ud eller en meget høj lyd.
• "48kHz/96kHz PCM" er ikke effektiv, når
"Lydudgangsprioritet" er indstillet til "HDMI"
eller "Analog stereo".
• "Lyd-DRC" er kun effektiv ved afspilning af
Dolby Digital-, Dolby Digital Plus- og Dolby
TrueHD-lydsignaler.
• Når "Dolby Digital" er indstillet til "Dolby
Digital" i "Lydindstillinger"-opsætningen
(side 45), har "Lyd-DRC" ingen effekt på
lydudgangen fra DIGITAL OUT (OPTICAL/
COAXIAL)-stikket. Men dette gælder ikke i
følgende tilfælde.
– når "BD lydindstilling" er indstillet til "Miks"
ved afspilning af en BD.
– når "Lydudgangsprioritet" er indstillet til
"HDMI" eller "Analog stereo".
Downmix
Indstiller downmixningsmetoden for
multikanal- til to-kanalslyd.
Dolby
Surround
Udsender Dolby Surround
(Pro Logic)-signaler i 2
kanaler. Vælg dette når du
tilslutter en lydenhed, der
understøtter Dolby Surround
(Pro Logic).
Normal
Udsender lydsignaler uden
Dolby Surround (Pro
Logic)-effekt. Vælg dette
når du tilslutter en lydenhed,
der ikke understøtter Dolby
Surround (Pro Logic).
Lyd-DRC
Vælger indstillingen for dynamikområde
(komprimeringsniveau af lyden), når der
afspilles en BD eller DVD, der overholder
"Lyd-DRC".
46
Auto
Udfører afspilning med det
dynamikområde, der er
specificeret af disken
(gælder kun for BD-ROM).
Andre diske afspilles med
"Standard"-niveauet.
Standard
Udfører afspilning med et
komprimeringsniveau
mellem "Tv-tilstand" og
"Bredde".
Tv-tilstand
Lyde komprimeres meget.
Lave lyde er nemmere at
høre.
Bredde
Anvender ingen
komprimering. Giver en
mere dynamisk lyd.
b
"Downmix" har ikke nogen effekt på udgang af
bitstreamlyd fra DIGITAL OUT (OPTICAL/
COAXIAL)/HDMI OUT-stikket.
BD/DVDvisningsindstillinger
4
Jo lavere en værdi desto strengere en
begrænsning.
Hvis du vælger "Vælg
aldersbegrænsning", kan du indtaste en
alder fra "0" til "255" ved hjælp af </M/
m/, eller talknapperne.
• Vælg "Ingen restriktioner" for at
annullere børnesikringsindstillingen.
Standardindstillingerne er understregede.
BD/DVD-menu
Lyd
Vælger standardsprog for lyd på BD-ROM'er
eller DVD VIDEO'er.
Når du vælger "Original", vælges det sprog,
der er prioriteret på disken.
Når du vælger "Vælg sprogkode", vises
displayet for indtastning af sprogkoden.
Indtast koden for dit sprog ved at referere til
"Liste over sprogkoder" (side 65).
Undertekster
Vælger standardsproget for undertekster på
BD-ROM'er eller DVD VIDEO'er.
Når du vælger "Vælg sprogkode", vises
displayet for indtastning af sprogkoden.
Indtast koden for dit sprog ved at referere til
"Liste over sprogkoder" (side 65).
BD-børnesikring
Afspilning af visse BD-ROM'er kan være
begrænset i henhold til alderen på brugerne.
Scener kan være blokerede eller udskiftet
med andre scener.
1
Vælg "BD-børnesikring" i "BD/DVDvisningsindstillinger" og tryk på
ENTER.
2
Indtast din firecifrede adgangskode
ved hjælp af talknapperne.
3
Tryk på "OK" og tryk på ENTER.
z
Du kan ændre adgangskoden (se "Adgangskode" på
side 48).
b
• Hvis du glemmer adgangskoden, skal du nulstille
afspilleren (side 53) og indstille en ny
adgangskode (se "Adgangskode" på side 48).
• Når du afspiller diske, der ikke har nogen
børnesikringsfunktion, kan afspilningen ikke
begrænses på denne afspiller.
• Alt efter disken bliver du måske bedt om at ændre
børnesikringsniveauet, mens du afspiller disken. I
det tilfælde skal du indtaste din adgangskode og
derefter ændre niveauet.
• Når "255" er valgt i "Vælg aldersbegrænsning",
annulleres indstillingen af børnesikringen.
Indstillinger og justeringer
Vælger standardsproget for menuen på BDROM'er eller DVD VIDEO'er.
Når du vælger "Vælg sprogkode", vises
displayet for indtastning af sprogkoden.
Indtast koden for dit sprog ved at referere til
"Liste over sprogkoder" (side 65).
Vælg aldersbegrænsningen og tryk på
ENTER.
DVD-børnesikring
Afspilning af visse DVD VIDEO'er kan være
begrænset i henhold til alderen på brugerne.
Scener kan være blokerede eller udskiftet
med andre scener.
1
Vælg "DVD-børnesikring" i "BD/DVDvisningsindstillinger" og tryk på
ENTER.
2
Indtast din firecifrede adgangskode
ved hjælp af talknapperne.
3
4
Tryk på "OK" og tryk på ENTER.
Vælg et niveau og tryk på ENTER.
Jo lavere en værdi desto strengere en
begrænsning.
• Vælg "Ingen restriktioner" for at
annullere børnesikringsindstillingen.
z
Du kan ændre adgangskoden (se "Adgangskode" på
side 48).
,fortsættes
47
b
• Hvis du glemmer adgangskoden, skal du nulstille
afspilleren (side 53) og indstille en ny
adgangskode (se "Adgangskode" på side 48).
• Når du afspiller diske, der ikke har nogen
børnesikringsfunktion, kan afspilningen ikke
begrænses på denne afspiller.
• Alt efter disken bliver du måske bedt om at ændre
børnesikringsniveauet, mens du afspiller disken. I
det tilfælde skal du indtaste din adgangskode og
derefter ændre niveauet.
Adgangskode
Indstiller eller ændrer adgangskoden for
børnesikringsfunktionen. En adgangskode
giver dig mulighed for at indstille en
begrænsning på afspilningen af en BD-ROM
eller DVD VIDEO. Hvis det er nødvendigt,
kan du skelne mellem
begrænsningsniveauerne for BD-ROM'er og
DVD VIDEO'er.
Regionskode for børnesikring
1
Afspilning af visse BD-ROM'er eller DVD
VIDEO'er kan være begrænset i henhold til
det geografiske område. Scener kan være
blokerede eller udskiftet med andre scener.
Vælg "Adgangskode" i "BD/DVDvisningsindstillinger" og tryk på
ENTER.
2
Indtast din firecifrede adgangskode
ved hjælp af talknapperne.
1
Vælg "Regionskode for børnesikring" i
"BD/DVD-visningsindstillinger" og tryk
på ENTER.
3
Tryk på "OK" og tryk på ENTER.
2
Indtast din firecifrede adgangskode
ved hjælp af talknapperne.
1
Efter trin 3 skal du indtaste en ny
adgangskode ved hjælp af talknapperne.
3
4
Tryk på "OK" og tryk på ENTER.
2
Tryk på "OK" og tryk på ENTER.
Vælg områdebegrænsningen og tryk
på ENTER.
Når du vælger "Vælg regionskode", vises
displayet for indtastning af
regionskoden. Indtast koden for
områdebegrænsningen ved at referere til
"Børnesikring/områdekode" (side 65).
Sådan ændrer du adgangskoden
Afspilningslag for hybriddisk
Vælger det prioriterede lag ved afspilning af
en hybriddisk. For at ændre indstillingen skal
du slukke for afspilleren og tænde den igen.
BD
Afspiller BD-lag.
DVD/CD
Afspiller DVD- eller CDlag.
z
Du kan ændre adgangskoden (se "Adgangskode" på
side 48).
b
• Hvis du glemmer adgangskoden, skal du nulstille
afspilleren (side 53) og indstille en ny
adgangskode (se "Adgangskode" på side 48).
• Når du afspiller diske, der ikke har nogen
børnesikringsfunktion, kan afspilningen ikke
begrænses på denne afspiller.
• Alt efter disken bliver du måske bedt om at ændre
børnesikringsniveauet, mens du afspiller disken. I
det tilfælde skal du indtaste din adgangskode og
derefter ændre niveauet.
48
BD-internetforbindelse
Indstiller om internettilslutning fra indholdet
på en afspillet BD (i BDMV-tilstand) er
tilladt eller ej. Netværkstilslutninger og
indstillinger er nødvendige for at benytte
denne funktion (side 50).
Tillad
Du bør normalt vælge dette.
Tillad ikke
Forhindrer
internetforbindelse.
Indstillinger for foto
Standardindstillingen er understreget.
Diasshow-hastig.
Ændrer hastigheden på diasshowet.
Fotos skifter hurtigt.
Normal
Fotos skifter med normal
hastighed.
Langsom
Fotos skifter langsomt.
Standardindstillingerne er understregede.
Skærmsprog
Vælger din afspillers skærmsprog.
Displaylys
Justerer lyset på displayet på frontpanelet.
Lys
Lys lysstyrke.
Mørk
Lav lysstyrke.
Fra
Slår lyset fra under
afspilning. Lav lysstyrke på
andre tidspunkter end under
afspilning.
Indstillinger og justeringer
Hurtig
Systemindstillinger
Kontrol til HDMI
Til
Giver dig mulighed for at
anvende "Kontrol til
HDMI"-funktionen
(side 16).
Fra
Slår funktionen fra.
Standbytilstand
Hurtigstart
Forkorter tiden til opstart fra
standby-tilstand. Du kan
hurtigt betjene afspilleren,
efter du har tændt for den.
Normal
Standardindstillingen.
b
Når "Standbytilstand" er indstillet til "Hurtigstart":
– strømforbruget er højere, end når
"Standbytilstand" er indstillet til "Normal" og
– blæseren tændes muligvis afhængigt af den
omgivende temperatur.
,fortsættes
49
Automatisk visning
Til
Fra
Viser automatisk
information på skærmen, når
du skifter titler,
billedtilstande, lydsignaler
osv.
Viser kun information, når
du trykker på DISPLAY.
Pauseskærm
Pauseskærmen vises, når du ikke bruger
afspilleren i mere end 15 minutter, mens der
vises et skærmbillede som fx hjemmemenuen
på din tv-skærm. Pauseskærmen hjælper med
til at forhindre beskadigelse af din skærm
(skygger).
Til
Aktiverer
pauseskærmsfunktionen.
Fra
Slår funktionen fra.
Meddel. om
softwareopdatering
Netværksindstillinger
Internetindstillinger
Disse punkter er nødvendige, når du tilslutter
til Internettet via et netværkskabel. Indtast de
respektive (alfanumeriske) værdier for din
bredbåndsrouter eller trådløse LAN-router.
De punkter, der skal indstilles, kan variere
afhængigt af internetudbyderen og routeren.
Se i den betjeningsvejledning du har fået fra
din internetudbyder, eller som fulgte med din
router angående yderligere oplysninger.
1
Vælg "Internetindstillinger" i
"Netværksindstillinger" og tryk på
ENTER.
2
Vælg "IP-adresseindhentning" og tryk
på ENTER.
3
Vælg et punkt og tryk på ENTER.
Brug DHCP
Vælg dette når der er
DHCP (Dynamic Host
Configuration
Protocol)serverindstillinger til
rådighed fra din
internetserviceudbyder.
De
netværksindstillinger,
der er nødvendige for
afspilleren, tildeles
automatisk.
Brug statisk
IP-adres.
Indstil IP-adressen
manuelt i henhold til dit
netværksmiljø.
Informerer dig om nye softwareversioner.
Netværkstilslutninger og indstillinger er
nødvendige for at benytte denne funktion
(side 50).
Til
Indstiller afspilleren til at
informere dig om nye
softwareversioner (side 40).
Fra
Slår funktionen fra.
Systeminformation
Viser information om afspillerens
softwareversion og MAC-adressen.
50
• Når du vælger "Brug DHCP"
Hvis du indstiller "DNS-server
autoindhentning" til "Fra", skal du
indstille følgende punkt:
– DNS-server (Primær)/DNS-server
(Sekundær)
• Når du vælger "Brug statisk IP-adres."
Indstil følgende punkter:
– IP-adresse
– Subnetmaske
– Standard gateway
– DNS-server (Primær)/DNS-server
(Sekundær)
4
b
Sådan indtaster du tegn
Når du indstiller "DNS-server (Primær)"/
"DNS-server (Sekundær)"-adresserne
manuelt, skal du indtaste "DNS-server
(Primær)"-adressen. Ellers indstilles
"Internetindstillinger" forkert.
Skærmen til indtastning af tegn vises, når du
vælger "Proxyserver" i "Proxyindstillinger".
Hvis din ISP har en særlig
proxyserverindstilling, skal du vælge
"Proxyindstillinger" ved hjælp af M/m
og trykke på ENTER.
5
6
Tryk flere gange på en talknap for at
vælge et tegn.
Eksempel:
Tryk én gang på tal 3 knappen for at
indtaste "D".
Tryk tre gange på tal 3 knappen for at
indtaste "F".
2
3
Tryk på , og indtast det næste tegn.
Indstil "Brug af proxyserver" til "Til".
Vælg "Proxyserver" og "Port", og
indtast indstillingerne.
For at indtaste proxyserveren, se "Sådan
indtaster du tegn" (side 51).
7
8
1
Tryk på RETURN.
Vælg "Netværksdiagnostik" vha. M/m
og tryk på ENTER.
Tryk på den blå knap ("Afslut") for at
afslutte.
Indstillinger og justeringer
"Proxyindstillinger"-skærmen vises.
Hvis proxyserveren ikke har en særlig
indstilling, skal du gå til trin 8.
9 Tryk på "Start" og tryk på ENTER.
10 Kontroller at meddelelsen
"Netværksforbindelser er korrekte."
vises.
Opsætningen er afsluttet. Hvis
meddelelsen ikke vises, skal du følge
meddelelserne på skærmen.
,fortsættes
51
Tilgængelige knapper
Knapper
Oplysninger
Rød knap
(Bgstavtype)
Skifter tastaturet mellem
alfabet og tal.
Grøn knap (A/a) Skifter tastaturet mellem
store bogstaver og små
bogstaver.
52
Lynopsætning
Gentager Lynopsætning for at udføre de
grundlæggende indstillinger.
1
Tryk på "Lynopsætning" og tryk på
ENTER.
Gul knap
(Symbol)
Viser tastaturet for
symboler.
2
Blå knap
(Afslut)
Det indtastede trykkes ind,
og afspilleren vender
tilbage den forrige skærm.
Vælg "Start" ved hjælp af </, og
tryk på ENTER.
3
CLEAR
(Ryd/Ryd alt)
Sletter det valgte tegn.
For at slette alle viste tegn
skal du trykke og holde
CLEAR inde i 2 sekunder
eller mere.
Følg instruktionerne for "Trin 7:
Lynopsætning" (side 27) fra trin 4.
RETURN
(Annuller)
Vender tilbage til forrige
skærm og annullerer
indtastningen.
</M/m/,,
ENTER
• Vælg en
indtastningsfunktion ved
hjælp af </M/m/, og
tryk på ENTER.
• Indtast tegn som følger:
1Vælg et panel til valg
af tegn ved hjælp af </
M/m/, og tryk på
ENTER. 2Vælg et tegn
ved hjælp af </, og
tryk på ENTER.
Nulstilling
Du kan stille afspillerens indstillinger tilbage
til fabriksindstillingerne ved at vælge
indstillingsgruppen. Alle indstillingerne i
gruppen bliver nulstillet.
Tryk på "Nulstilling" og tryk på ENTER.
3
Vælg de indstillinger du ønsker at
stille tilbage til standard og tryk på
ENTER.
Tryk på "Nulstil til
standardindstillinger fra fabrikken" og
tryk på ENTER.
Displayet beder om bekræftelse.
Du kan nulstille følgende indstillinger:
– Videoindstillinger
– Lydindstillinger
– BD/DVD-visningsindstillinger
– Indstillinger for foto
– Systemindstillinger
– Netværksindstillinger
– Alle indstillinger
4
Indstillinger og justeringer
1
2
Vælg "Start" ved hjælp af </, og
tryk på ENTER.
b
Når "Alle indstillinger" vælges i trin 3,
– lyser Blu-ray Disc-indikatoren, og den slukker
derefter igen, når Lynopsætningen er gennemført.
– alle indstillinger i
(Opsætning) nulstilles.
– "A/V-indstillinger", som kan justeres ved at
trykke på OPTICAL under afspilning (side 35),
nulstilles ikke.
53
.
Fejlfinding
Hvis du kommer ud for nogen af følgende
problemer i forbindelse med brugen af
afspilleren, skal du benytte denne
fejlfindingsguide til at forsøge at afhjælpe
problemet, inden du anmoder om reparation.
Konsulter din nærmeste Sony-forhandler,
hvis der er et problem, der ikke kan løses.
Strøm
Afspilleren tænder ikke.
, Kontroller, at netledningen er ordentligt
tilsluttet.
, Det tager et kort øjeblik, før afspilleren
tænder.
Yderligere
information
Meddelelsen "Der findes en ny
softwareversion online på netværket.
Opdater under "Netværksopdatering"."
vises på skærmen, når du tænder for
afspilleren.
, Se "Netværksopdatering" (side 40)
angående opdatering af afspilleren til en
nyere softwareversion.
Disk
Disken afspilles ikke.
, Disken er beskidt.
, Disken er vendt forkert. Indsæt disken med
afspilningssiden vendende nedad.
, Disken er skæv.
, Du forsøger at afspille en disk med et
format, der ikke kan afspilles på denne
afspiller (side 60).
, Regionskoden på BD'en eller DVD'en
svarer ikke til afspilleren.
, Afspilleren kan ikke afspille en optaget
disk, der ikke er korrekt færdiggjort
(side 60).
54
Billede
Se også "Tilslutning til et HDMI-stik"
(side 15) når du tilslutter udstyr ved hjælp af
HDMI-kablet.
Billedet udsendes ikke korrekt.
, Kontroller "Format for videoudgang"indstillingerne i "Videoindstillinger"opsætningen (side 42).
Der vises intet BD-ROM-billede.
Der er ikke noget billede/der vises
billedstøj.
Lyd
Se også "Tilslutning til et HDMI-stik"
(side 20) når du tilslutter udstyr ved hjælp af
HDMI-kablet.
Der er ikke nogen lyd.
Billedet fylder ikke hele skærmen ud,
selvom højde-bredde-forholdet er
indstillet i "Bredde-højde-forhold for DVD"
under "Videoindstillinger".
, Kontroller, at alle de tilsluttede kabler er
korrekt tilsluttede.
, Kontroller, om de tilsluttede kabler er
beskadigede.
, Kontroller forbindelsen til din AVforstærker (receiver) (side 19) og skift
indgangsvælgeren på din AV-forstærker
(receiver) sådan at afspillerens lydsignaler
udsendes fra din AV-forstærker (receiver).
, Afspilleren er i scanningstilstand.
, Hvis lydsignalet ikke kommer gennem
DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL)/
HDMI OUT-stikket, skal du kontrollere
lydindstillingerne (side 45).
, Diskens højde-bredde-forhold er
fastindstillet på din DVD (side 42).
Lyden udsendes ikke korrekt.
Der vises ikke noget billede, når den
videoudgangsopløsning, der er valgt i
"Format for videoudgang", er forkert.
, Tryk på x på afspilleren i mere end 10
sekunder for at stille
videoudgangsopløsningen tilbage til den
laveste opløsning.
Der udsendes ikke videosignaler fra andre
stik end fra HDMI OUT-stikket, når du
tilslutter HDMI OUT-stikket og andre
videoudgangsstik på samme tid.
, Indstil "Format for videoudgang" til
"Komponentvideo" i "Videoindstillinger"opsætningen (side 42).
Det mørke område på billedet er for
mørkt/det lyse område er for lyst eller
unaturligt.
Yderligere information
, Kontroller, at alle de tilsluttede kabler er
korrekt tilsluttede.
, Kontroller, om de tilsluttede kabler er
beskadigede.
, Kontroller forbindelsen til dit tv (side 14)
og skift indgangsvælgeren på dit tv, så
signalet fra afspilleren vises på tv-skærmen.
, Ved afspilning af en dobbeltlags-DVD
afbrydes videoen og lyden muligvis på det
sted, hvor lagene skifter.
, Kontroller "BD-ROM 1080/24p-udgang"indstillingen i "Videoindstillinger"opsætningen (side 43).
, Kontroller "Lydudgangsprioritet"indstillingen i "Lydindstillinger"opsætningen (side 45).
Lydstyrken er lav.
, Lydstyrken er lav på nogle BD'er og
DVD'er.
, Prøv at indstille "Lyd-DRC" til "Tvtilstand" i "Lydindstillinger"-opsætningen
(side 46).
, Indstil "Lyddæmpning" til "Fra" i
"Lydindstillinger"-opsætningen (side 45).
, Indstil "Billedkvalitetstilstand" til
"Standard" (standard) (se "Justering af
billeder og lyd for videoer" på side 35).
,fortsættes
55
HD-lyd (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD,
DTS-HD High Resolution Audio og DTS-HD
Master Audio) udsendes ikke via
bitstream.
, Indstil "BD lydindstilling" til "Direkte" i
"Lydindstillinger"-opsætningen (side 45).
, Kontroller, at den tilsluttede AV-forstærker
(receiver) er kompatibel med hvert enkelt
HD-lydformat.
Den interaktive lyd udsendes ikke.
, Indstil "BD lydindstilling" til "Miks" i
"Lydindstillinger"-opsætningen (side 45).
HDMI
Der er ikke noget billede eller nogen lyd
ved tilslutning til HDMI OUT-stikket.
, Prøv følgende: 1Sluk for afspilleren og
tænd igen. 2Sluk for det tilsluttede udstyr
og tænd igen. 3Frakobl HDMI-kablet og
tilslut det igen.
Der er ikke noget billede, eller der opstår
billedstøj ved tilslutning til HDMI OUTstikket.
, HDMI OUT-stikket er tilsluttet til en DVIenhed, der ikke understøtter teknologien til
beskyttelse af ophavsrettigheder.
, Hvis HDMI OUT-stikket bruges som
videoudgang, kan ændring af
videoudgangsopløsningen muligvis løse
problemet (side 42).
Der udsendes ikke nogen lyd fra HDMI
OUT-stikket.
, HDMI OUT-stikket er tilsluttet til en DVIenhed (DVI-stik understøtter ikke
lydsignaler).
Lyden udsendes ikke korrekt ved
tilslutning til HDMI OUT-stikket.
, Den enhed, der er tilsluttet til HDMI OUTstikket, understøtter ikke afspillerens
lydformat. Kontroller lydindstillingerne
(side 45).
56
Skærmsproget skifter automatisk ved
tilslutning til HDMI OUT-stikket.
, Når "Kontrol til HDMI" er indstillet til "Til"
(side 49), skifter skærmsproget automatisk i
henhold til sprogindstillingen på det
tilsluttede tv (hvis du ændrer indstillingen
på dit tv osv.).
"Kontrol til HDMI"-funktionen virker ikke
(BRAVIA Sync).
, Kontroller, at netledningen på den
tilsluttede komponent er ordentligt
tilsluttet.
, Hvis HDMI-indikatoren ikke vises i
displayet på frontpanelet, skal du
kontrollere HDMI-tilslutningen (side 15,
20).
, Indstil "Kontrol til HDMI" til "Til"
(side 49).
, Sørg for, at den tilsluttede komponent er
kompatibel med "Kontrol til HDMI"funktionen. Angående yderligere
oplysninger, se i betjeningsvejledningen
der fulgte med komponenten.
, Kontroller, at den tilsluttede komponent er
kompatibel med "Kontrol til HDMI"funktionen. Angående yderligere
oplysninger, se i betjeningsvejledningen
der fulgte med komponenten.
, Hvis du ændrer HDMI-tilslutningen, skal
du slukke for afspilleren og tænde den igen.
, Hvis der opstår strømsvigt, skal du indstille
"Kontrol til HDMI" til "Fra", og derefter
indstille "Kontrol til HDMI" til "Til"
(side 49).
, For yderligere oplysninger om "Kontrol til
HDMI"-funktionen, se "Om BRAVIA
Sync-funktionerne (gælder kun for HDMItilslutninger)" (side 16).
, Hvis du tilslutter afspilleren til et tv via en
AV-forstærker (receiver), der ikke er
kompatibel med "Kontrol til HDMI"funktionen, er du muligvis ikke i stand til
kontrollere tv'et fra afspilleren.
Ekstern hukommelse (lokal
hukommelse)
Den eksterne hukommelse registreres
ikke.
, Prøv følgende: 1Sluk for afspilleren.
2Ret V-mærket på EXT-åbningen ind med
V-mærket på den eksterne hukommelse og
indsæt den eksterne hukommelse (side 23).
3Tænd for afspilleren. 4Kontroller, at
EXT-indikatoren lyser i displayet på
frontpanelet.
, Prøv følgende: 1Fjern disken. 2Sluk for
afspilleren. 3Fjern den eksterne
hukommelse og indsæt den igen (side 23).
4Tænd for afspilleren. 5Kontroller, at
EXT-indikatoren lyser i displayet på
frontpanelet. 6Indsæt BD-ROM'en med
BonusView/BD-Live.
Der vises en meddelelse på skærmen, der
angiver, at der ikke er tilstrækkelig med
plads på den lokale hukommelse.
, Slet unødvendige data i den eksterne
hukommelse (side 33).
Betjening
Fjernbetjeningen fungerer ikke.
, Batterierne i fjernbetjening er ved at være
opbrugte (side 26).
, Afstanden mellem fjernbetjeningen og
afspilleren er for stor.
, Fjernbetjeningen er ikke rettet mod
fjernbetjeningssensoren på afspilleren.
Filnavnet vises ikke korrekt.
, Afspilleren kan kun vise ISO 8859-1kompatible tegnformater. Andre
tegnformater vises muligvis ikke rigtigt.
, Afhængigt af den skrivesoftware der
anvendes, vises de indtastede tegn muligvis
på forskellig vis.
, Genoptag afspilning er slået til (side 31).
Nogle funktioner som fx Stop eller Søg kan
ikke udføres.
, Du er muligvis ikke i stand til at udføre
nogle af funktionerne ovenfor afhængigt af
disken. Se i den betjeningsvejledning der
fulgte med disken.
Sproget for lydsporet/underteksterne eller
vinklerne kan ikke ændres.
, Prøv at bruge menuen på BD'erne eller
DVD'erne i stedet for knappen til direkte
valg på fjernbetjeningen (side 32).
, Der er ikke optaget flere sprog/
undertekstsprog eller flere vinkler på den
BD eller DVD, der er ved at afspilles.
, BD'en eller DVD'en tillader ikke skift af
sprog for lydspor/undertekster eller vinkler.
Yderligere information
Kan ikke afspille bonusindhold eller andre
data, der er indeholdt på en BD-ROM.
Disken starter ikke afspilningen fra
begyndelsen.
Diskskuffen åbner ikke, og der vises
"LOCKED" eller "TLK ON" i displayet på
frontpanelet.
, Når der vises "LOCKED", er afspilleren
låst. For at annullere børnelåsen skal du
holde X på afspilleren nede, indtil
"UNLOCK" vises i displayet på
frontpanelet (side 10).
, Når der står "TLK ON", skal du kontakte
din Sony-forhandler eller det lokale
autoriserede Sony-serviceværksted.
Diskskuffen åbner ikke, og du kan ikke
fjerne disken, selv efter du har trykket på
A.
, Prøv følgende: 1Sluk for afspilleren og
frakobl netledningen. 2Tilslut
netledningen igen, mens du trykker A ned
på afspilleren. 3Hold A trykket nede på
afspilleren indtil skuffen åbner. 4Fjern
disken. 5Når "WAIT" vises i displayet på
frontpanelet, skal du holde [/1 trykket nede
på afspilleren i mere end 10 sekunder, indtil
afspilleren tænder igen.
,fortsættes
57
Afspilleren reagerer ikke på nogen
knapper.
, Der er kondenseret fugt inde i afspilleren
(side 3).
, Hold [/1 trykket nede på afspilleren i mere
end 10 sekunder, indtil indikatorerne i
displayet på frontpanelet slukker.
Hvis afspilleren stadig ikke reagerer på
nogen knapper, skal du frakoble
netledningen og tilslutte den igen.
Selvdiagnosticeringsfunktion
Når selvdiagnosticeringsfunktionen er
aktiveret for at forebygge funktionsfejl på
afspilleren, vises der enten en fejlkode i
displayet på frontpanelet eller blot
uden
nogen meddelelser på hele skærmen.
Kontroller følgende i disse tilfælde.
Når der vises en fejlkode i displayet på
frontpanelet
Fejlkode
Korrigerende handling
Exxxx
SYS ERR
Kontakt din nærmeste Sonyforhandler eller lokale
autoriserede Sonyservicevæksted og opgiv
fejlkoden.
FAN ERR
• Kontroller, at
ventilationshullerne på
bagsiden af afspilleren ikke er
blokerede.
• Placer afspilleren på et sted
med tilstrækkelig ventilation
til at forhindre
varmeophobning i den.
Når det blot vises
uden nogen
meddelelser på hele skærmen
Kontakt din nærmeste Sony-forhandler eller
lokale autoriserede Sony-serviceværksted.
58
Afspilbare diske
Type
Disklogo
Ikon der er
anvendt i
denne
vejledning
Egenskaber
BD
BD-ROM'er og BD-RE'er/BD-R'er i
BDMV- og BDAV-tilstand, inklusive
8 cm diske (enkeltlag) og DL-diske
DVD VIDEO
DVD
Diske, som fx film der kan købes eller
lejes
DVD
DVD+RW'er/DVD+R'er i +VR-tilstand
eller DVD-RW'er/DVD-R'er i video- og
VR-tilstand, inklusive 8 cm diske
(enkeltlag) og DVD+R DL/DVD-R DLdiske
DATA DVD
DVD+RW'er/DVD+R'er/DVD-RW'er/
DVD-R'er indeholdende JPEG*billedfiler
CD
Musik-CD'er eller CD-R'er/CD-RW'er i
musik-CD-format
DVD
DATA DVD
CD
DATA CD
—
* JPEG-format i overensstemmelse med UDF
(Universal Disk Format).
DATA CD
Yderligere information
Blu-ray Disc
CD-R'er/CD-RW'er indeholdende
JPEG*-billedfiler
Bemærkninger om BD-ROMkompatibilitet
Eftersom Blu-ray Disc-specifikationerne er
nye og under udvikling, kan der være nogle
diske, som ikke er afspilbare afhængigt af
disktypen og versionen.
Lydudgangen varierer afhængigt af kilden,
det tilsluttede udgangsstik og de valgte
lydindstillinger. Se side 63 for yderligere
oplysninger.
,fortsættes
59
Diske som ikke kan afspilles
b
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• Bemærkninger om BD-RE'er/BD-R'er,
DVD+RW'er/DVD+R'er, DVD-RW'er/DVDR'er og CD-R'er/CD-RW'er
Nogle BD-RE'er/BD-R'er, DVD+RW'er/
DVD+R'er, DVD-RW'er/DVD-R'er eller CDR'er/CD-RW'er kan ikke afspilles på denne
afspiller pga. optagekvaliteten, diskens fysiske
tilstand eller egenskaberne for optageudstyret og
authoring softwaren.
En CD eller DVD kan ikke afspilles, hvis den
ikke er færdiggjort korrekt. For flere oplysninger,
se i den betjeningsvejledning der fulgte med
optageudstyret. Bemærk, at nogle
afspilningsfunktioner eventuelt ikke fungerer
sammen med nogle DVD+RW'er/DVD+R'er,
selv om de er blevet korrekt færdiggjort. I dette
tilfælde skal du vise disken ved hjælp af normal
afspilning.
• Musikdiske kodet med teknologi til
beskyttelse af ophavsret
Dette produkt er beregnet til at afspille diske, der
følger CD-standarden (Compact Disc). Nogle
pladeselskaber har lanceret forskellige
musikdiske kodet med teknologi til beskyttelse af
ophavsret. Vær opmærksom på, at der blandt
disse diske er nogle, der ikke følger
CD-standarden, og de kan muligvis ikke afspilles
på dette produkt.
• Bemærkninger om DualDiscs
En DualDisc er en tosidet disk, der kombinerer
dvd-indhold på den ene side med digitalt
lydindhold på den anden. Da materialet på
lydsiden imidlertid ikke stemmer overens med
cd-standarden (Compact Disc), kan afspilning på
dette produkt ikke garanteres.
• Bemærkning om dobbeltlags-DVD'er
De afspillede billeder og lyd forstyrres eventuelt
et øjeblik, når der skiftes lag.
• Bemærkning om 8 cm BD-RE'er/8 cm BDR'er
Nogle 8 cm BD-RE'er/8 cm BD-R'er kan ikke
afspilles på denne afspiller.
• Bemærkning om BD-RE'er/BD-R'er
Denne afspiller understøtter ver. 2.1 BD-RE og
ver. 1.1 og 1.2 BD-R inklusive organisk pigmenttype BD-R (LTH-type).
• Bemærkning om DTS 5.1 MUSIC DISCs
Denne afspiller kan afspille DTS 5.1 MUSIC
DISCs. Lydsignaler udsendes i de formater, der er
angivet under "Lydudgangssignaler"-tabellen på
side 63.
BD'ere med kassette
DVD-RAM'er
HD DVD'er
DVD Audio-diske
PHOTO CD'er
Datadelen på CD-ekstra
VCD'er/Super VCD'er
HD-lag på Super Audio CD'er
BD-ROM'er/DVD VIDEO'er med en anden
regionskode (side 60).
Bemærkninger om afspilningsfunktioner
på BD'er/DVD'er
Visse afspilningsfunktioner på BD'er/
DVD'er kan med vilje være indstillet af
softwareproducenterne. Eftersom denne
afspiller afspiller BD'er/DVD'er i henhold til
det diskindhold som softwareproducenterne
designede, kan der være visse
afspilningsfunktioner, som ikke er til
rådighed. Se i den vejledning der fulgte med
BD'erne/DVD'erne.
Regionskode (gælder kun for BD-ROM/
DVD VIDEO)
Din afspiller har en regionskode trykt på
bagsiden af enheden og afspiller kun BDROM'er/DVD VIDEO'er (kun afspilning),
der er mærket med samme regionskoder.
Dette system bruges til at beskytte
ophavsrettigheder.
DVD VIDEO'er mærket med ALL afspilles
også på denne afspiller.
Afhængigt af BD-ROM'en/DVD VIDEO'en
så kan afspilning af BD-ROM'en/DVD
VIDEO'en være umuliggjort på grund af
områderestriktioner, selv om der eventuelt
ikke er angivet nogen regionskode.
Regionskode
60
Om afspilning af diske optaget i AVCHDformat
Denne afspiller kan afspille diske i AVCHDformat.
TM
Hvad er AVCHD-formatet?
Yderligere information
AVCHD-formatet er et høj opløsning digitalt
videokameraformat, der bruges til at optage SD
(standardopløsning) eller HD (højopløsning)signaler i 1080i-specifikationen*1 eller 720pspecifikationen*2 på DVD'er ved hjælp af en
effektiv kodningsteknologi til datakomprimering.
MPEG-4 AVC/H.264-formatet anvendes til at
komprimere videodata og Dolby Digital eller
lineært PCM-system anvendes til at komprimere
lyddata. MPEG-4 AVC/H.264-formatet kan
komprimere billeder mere effektivt end det
konventionelle billedkomprimeringsformat.
MPEG-4 AVC/H.264-formatet gør det muligt at
gemme et videosignal i høj opløsning (HD), der er
optaget med et digitalt videokamera, på DVD-diske
på samme måde som for et tv-signal i standard
opløsning (SD).
*1
En specifikation for høj opløsning der udnytter
1080 effektive scanningslinjer og interlacesystemet.
*2 En specifikation for høj opløsning der udnytter
720 effektive scanningslinjer og det progressive
system.
b
• Nogle diske i AVCHD-format kan muligvis ikke
afspilles afhængigt af optageforholdene.
• En disk i AVCHD-format kan ikke afspilles, hvis
den ikke er korrekt færdiggjort.
61
Videoudgangsopløsning
Udgangsopløsningen varierer afhængigt af "Format for videoudgang"-indstillingen i
"Videoindstillinger"-opsætningen (side 41).
Når "Format for videoudgang" er
indstillet til "HDMI"
Opløsningsindstilling
LINE OUT
VIDEO/
S VIDEOstik
COMPONENT
VIDEO-stik
480i/576i
480i/576i
480p/576p
480i/576i
720p
480i/576i
1080i
480i/576i
1080p
HDMI OUTstik
LINE OUT
VIDEO/
S VIDEOstik
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480p/576p
480i/576i
480p/576p
480p/576p
480i/576i
720p
480i/576i
720p*
720p*
480i/576i
1080i
480i/576i
1080i*
1080i*
1080p
kan ikke
vælges
kan ikke
vælges
kan ikke
vælges
intet billede intet billede
* Beskyttet indhold på DVD'er udsendes i
opløsningen 480p/576p. Beskyttet indhold på
BD'er udsendes i opløsningen 576p.
Når "Format for videoudgang" er indstillet
til "Video eller S-video"
480i/576i-videosignaler udsendes fra LINE
OUT VIDEO/S VIDEO- eller
COMPONENT VIDEO-stikket, og 480p/
576p-videosignaler udsendes fra HDMI
OUT-stikket.
62
Når "Format for videoudgang" er
indstillet til "Komponentvideo"
COMPONENT
VIDEO-stik
HDMI OUTstik
Lydudgangssignaler
Lydudgangen varierer som følger afhængigt af kilden, udgangsstikket og de valgte
indstillinger.
Stik/
indstillinger*1
Digital
HDMI
Disk/kilde
Auto*3
BD
CD
Bitstream*4
PCM
LINE OUT
(R-AUDIOL)-stik
LPCM 2ch
LPCM 2 kanal LPCM 2 kanal LPCM 2 kanal
LPCM 2 kanal 2 kanal
LPCM 5.1ch
LPCM
5.1 kanal
LPCM 2 kanal LPCM 2 kanal
LPCM 2 kanal 2 kanal
LPCM 7.1ch
LPCM
7.1 kanal
LPCM 2 kanal LPCM 2 kanal
LPCM 2 kanal 2 kanal
Dolby Digital
LPCM
5.1 kanal*5
LPCM 2 kanal
Dolby Digital/
LPCM 2 kanal 2 kanal
LPCM 2 kanal*6
Dolby Digital
Plus
LPCM
7.1 kanal*5
LPCM 2 kanal
Dolby Digital/
LPCM 2 kanal 2 kanal
LPCM 2 kanal*6
Dolby TrueHD
LPCM
7.1 kanal*5
LPCM 2 kanal
Dolby Digital/
LPCM 2 kanal 2 kanal
LPCM 2 kanal*6
DTS
LPCM
5.1 kanal*5
DTS/
LPCM 2 kanal LPCM 2 kanal*6 LPCM 2 kanal 2 kanal
DTS-HD High
Resolution
Audio
LPCM
5.1 kanal*5
(DTS core)
DTS/
LPCM 2 kanal LPCM 2 kanal*6 LPCM 2 kanal 2 kanal
DTS-HD Master LPCM
5.1 kanal*5
Audio
(DTS core)
LPCM 2 kanal DTS/
LPCM 2 kanal*6 LPCM 2 kanal 2 kanal
LPCM
LPCM 2 kanal LPCM 2 kanal LPCM 2 kanal
Dolby Digital
Dolby Digital LPCM 2 kanal Dolby Digital
LPCM 2 kanal 2 kanal
DTS
DTS
LPCM 2 kanal 2 kanal
MPEG
LPCM 2 kanal LPCM 2 kanal LPCM 2 kanal
LPCM 2 kanal 2 kanal
LPCM
LPCM
LPCM 2 kanal LPCM 2 kanal
LPCM 2 kanal 2 kanal
DTS
LPCM 2 kanal DTS
LPCM 2 kanal 2 kanal
DTS 5.1 MUSIC DISC
*1
2-kanal
stereo*3
LPCM 2 kanal DTS
Når "Lydudgangsprioritet" er indstillet til
"Analog stereo", udsendes LPCM 2kanalssignaler fra hvert stik.
*2 Når "Lydudgangsprioritet" er indstillet til
"HDMI" eller "Koaksial/Optisk", udsendes
LPCM 2-kanalssignaler fra andre stik end det
valgte stik.
*3 Auto: når "Lyd (HDMI)" er indstillet til "Auto" i
"Lydindstillinger"-opsætningen (side 45).
2-kanal stereo: når "Lyd (HDMI)" er indstillet til
"2-kanal stereo" i "Lydindstillinger"opsætningen (side 45).
*4 Bitstream: når "Dolby Digital" er indstillet til
"Dolby Digital" eller "DTS" er indstillet til
"DTS" i "Lydindstillinger"-opsætningen
(side 45).
*5
Yderligere information
DVD
Analog
DIGITAL OUT (OPTICAL/
COAXIAL)-stik*2
OUT-stik*2
LPCM 2 kanal 2 kanal
Når "BD lydindstilling" er indstillet til
"Direkte", udsendes lyd, der er optaget af kilden,
via bitstream. Men denne lyd kan også udsendes
som følger, afhængigt af de lydformater som
AV-forstærkeren (receiveren) understøtter.
– Når AV-forstærkeren (receiveren) ikke
understøtter HD-lyd (Dolby Digital Plus,
Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution
Audio og DTS-HD Master Audio), men
understøtter flerkanals LPCM, udsendes op til
7.1 kanals LPCM.
– Når AV-forstærkeren (receiveren) ikke
understøtter HD Audio eller flerkanals LPCM,
men understøtter Dolby Digital/DTS,
udsendes der en Dolby Digital- eller DTSbitstream.
– Når AV-forstærkeren (receiveren) ikke
understøtter HD-lyd, flerkanals LPCM eller
Dolby Digital/DTS, udsendes LPCM 2-kanal.
,fortsættes
63
*6
2-kanals eller færre kanaler primære/sekundære
lydsignaler udsendes som LPCM 2kanalssignaler.
Specifikationer
b
System
Når der udsendes 480i/576i- eller 480p/576pvideosignaler fra HDMI OUT-stikket, udsendes
Dolby TrueHD og DTS-HD Master Audio som
LPCM-, Dolby Digital- eller DTS bitstreamsignaler, selvom "BD lydindstilling" er indstillet til
“Direkte" i "Lydindstillinger"-opsætningen
(side 45).
Laser: Halvlederlaser
Indgange og udgange
(Navn på stik:
Stiktype/udgangsniveau/
belastningsimpedans)
LINE OUT R-AUDIO-L:
Phonostik/2 Vrms/10 kiloohm
DIGITAL OUT (OPTICAL):
Optisk udgangsstik/–18 dBm
(bølgelængde 660 nm)
DIGITAL OUT (COAXIAL):
Phonostik/0,5 Vp-p/75 ohm
HDMI OUT:
HDMI 19-pin standard konnektor
COMPONENT VIDEO OUT
(Y, PB/CB, PR/CR):
Phonostik/Y: 1,0 Vp-p/
PB/CB, PR/CR: 0,7 Vp-p/75 ohm
LINE OUT VIDEO:
Phonostik/1,0 Vp-p/75 ohm
LINE OUT S VIDEO:
4-pin mini DIN/
Y: 1,0 Vp-p, C: 0,3 Vp-p/75 ohm
LAN (100):
100BASE-TX-terminal
EXT:
Ekstern hukommelsesåbning (til tilslutning
af den eksterne hukommelse)
DC-udgang: 5 V 500 mA maks.
Generelt
Strømforsyning:
220–240 V AC, 50/60 Hz
Strømforbrug:
26 W
Mål (cirka):
430 mm × 220 mm × 60 mm
(bredde/dybde/højde) inkl. fremspringende
dele
Vægt (cirka):
2,9 kg
Driftstemperatur:
5 ºC til 35 ºC
Driftsfugtighed:
25 % til 80 %
Medfølgende tilbehør
Se side 13.
Specifikationer og design kan ændres uden
forudgående varsel.
64
Liste over sprogkoder
Se side 47 for yderligere oplysninger.
Sprognavnene overholder ISO 639: 1988 (E/F)-standarden.
Nummer, sprog (BD-sprogkode/DVD-sprogkode)
Yderligere information
ikke specificeret
Børnesikring/områdekode
Se side 47 for yderligere oplysninger.
Nummer, område (kode)
2044, Argentina (ar)
2047, Australien (au)
2046, Østrig (at)
2057, Belgien (be)
2070, Brasilien (br)
2079, Canada (ca)
2090, Chile (cl)
2092, Kina (cn)
2093, Colombia (co)
2115, Danmark (dk)
2165, Finland (fi)
2174, Frankrig (fr)
2109, Tyskland (de)
2200, Grækenland (gr)
2219, Hongkong (hk)
2248, Indien (in)
2238, Indonesien (id)
2239, Irland (ie)
2254, Italien (it)
2276, Japan (jp)
2304, Korea (kr)
2333, Luxembourg (lu)
2363, Malaysia (my)
2362, Mexico (mx)
2376, Holland (nl)
2390, New Zealand (nz)
2379, Norge (no)
2427, Pakistan (pk)
2424, Filippinerne (ph)
2428, Polen (pl)
2436, Portugal (pt)
2489, Rusland (ru)
2501, Singapore (sg)
2149, Spanien (es)
2499, Sverige (se)
2086, Schweiz (ch)
2543, Taiwan (tw)
2528, Thailand (th)
2184, Storbritannien (gb)
65
BD-R (side 59)
Ordliste
AACS
"Advanced Access Content System" er en
specifikation for håndtering af digitalt
underholdningsindhold, der er gemt på den
næste generation af foroptagede og optagede
optiske medier. Specifikationen gør det
muligt for forbrugere at nyde digitalt
underholdningsindhold, inklusive indhold i
høj opløsning.
AVCHD (side 61)
AVCHD-formatet er et høj opløsning digitalt
videokameraformat, der bruges til at optage
SD (standardopløsning) eller HD
(højopløsning)-signaler i 1080ispecifikationen*1 eller 720pspecifikationen*2 på DVD'er ved hjælp af en
effektiv kodningsteknologi til
datakomprimering. MPEG-4 AVC/H.264formatet anvendes til at komprimere
videodata, og Dolby Digital eller lineær PCM
anvendes til at komprimere lyddata. MPEG-4
AVC/H.264-formatet er i stand til at
komprimere billeder mere effektivt end det
konventionelle billedkomprimeringsformat.
MPEG-4 AVC/H.264-formatet gør det
muligt at gemme et videosignal i høj
opløsning (HD), der er optaget med et digitalt
videokamera, på DVD'er på samme måde
som et tv-signal i standard opløsning (SD).
*1
En specifikation for høj opløsning der udnytter
1080 effektive scanningslinjer og interlaceformatet.
*2 En specifikation for høj opløsning der udnytter
720 effektive scanningslinjer og progressivformatet.
BD-R (Blu-ray Disc Recordable) er en
optagbar Blu-ray Disc, der kan skrives én
gang på, og som er tilgængelig i de samme
størrelser som BD'en nedenfor. Eftersom
indholdet kan optages, men ikke overskrives,
kan en BD-R anvendes til at arkivere
værdifulde data på eller til at gemme og
distribuere videomateriale på.
BD-RE (side 59)
BD-RE (Blu-ray Disc Rewritable) er en
optagbar Blu-ray Disc, der kan overskrives,
og som er tilgængelig i de samme størrelser
som BD'en nedenfor.
Genoptagningsfunktionen muliggør
omfattende redigering og tidsforskudte
programmer.
BD-ROM (side 59)
BD-ROM'er (Blu-ray Disc Read-Only
Memory) er kommercielt fremstillede diske
og er tilgængelige i de samme størrelser som
BD'en nedenfor. Disse diske har, udover
almindeligt film- og videoindhold, udvidede
funktioner som fx interaktivt indhold,
menufunktioner med pop-up-menuer, valg af
undertekstvisning og diasshow. Selvom en
BD-ROM kan indeholde enhver form for
data, indeholder de fleste BD-ROM-diske
film i højopløsningsformat til afspilning på
Blu-ray Disc/DVD-afspillere.
Blu-ray Disc (BD) (side 59)
Et diskformat der er udviklet til optagelse/
afspilning af HD-video (højopløsning) (til
HDTV osv.) og til lagring af store
datamængder. En enkeltlags Blu-ray Disc
kan indeholde op til 25 GB, og en dobbeltlags
Blu-ray Disc kan indeholde op til 50 GB data.
BD-J-anvendelse
BD-ROM-formatet understøtter Java til
interaktive funktioner.
"BD-J" tilbyder næsten ubegrænset
funktionalitet til indholdsudbydere, når de
skaber interaktive BD-ROM-titler.
Dolby Digital Plus (side 63)
Lydkodningsteknologien, der er udviklet som
en forlængelse til Dolby Digital, understøtter
7.1 multikanal surround sound.
Dolby TrueHD (side 63)
Dolby TrueHD er en lossless
kodningsteknologi, der understøtter op til
8 kanalers multikanal surround sound for den
næste generation optiske diske. Den
gengivne lyd er svarer bit-for-bit til den
oprindelige kilde.
66
x.v.Colour (side 44)
Udviklet som en forlængelse til DTS Digital
Surround-formatet. Det understøtter en
maksimal samplingsfrekvens på 96 kHz og
7.1 multikanal surround.
DTS-HD High Resolution Audio har en
maksimal transmissionshastighed på 6 Mbps
med en komprimering med tab af data
(Lossy).
x.v.Colour er en almindelig betegnelse for
den xvYCC-standard, der er foreslået af
Sony.
xvYCC er en international standard for
farveområdet i video.
Denne standard kan vise et bredere
farveinterval end den, der aktuelt benyttes
som sendestandard.
DTS-HD Master Audio (side 63)
24p True Cinema (side 43)
DTS-HD Master Audio har en maksimal
transmissionshastighed på 24,5 Mbps og
anvender komprimering uden tab af data
(Lossless), og DTS-HD Master Audio svarer
til en maksimal samplingsfrekvens på
192 kHz og med maksimalt 7.1 kanaler.
Film, der optages med filmkamera, består af
24 billeder pr. sekund.
Eftersom konventionelle fjernsyn (både CRT
og fladskærme) viser billeder i intervaller på
enten 1/60 eller 1/50 sekund, vises de 24
billeder ikke ved en jævn hastighed.
Når afspilleren er sluttet til et tv med 24pfunktion, viser afspilleren hvert billede med
intervaller på 1/24 sekund — det samme
interval som oprindeligt blev optaget med
filmkameraet, og den gengiver derfor
overbevisende det oprindelige biografbillede.
HDMI (High-Definition Multimedia
Interface) (side 15)
HDMI er et interface, der understøtter både
video og lyd på en enkelt digital forbindelse.
HDMI-tilslutningen overfører standard- til
høj opløsning videosignaler og multikanallydsignaler til AV-komponenter som fx tvapparater med HDMI i digital form uden
forringelse.
HDMI-specifikationen understøtter HDCP
(High-bandwidth Digital Contents
Protection), en kopibeskyttelsesteknologi for
digitalt underholdningsindhold til HDMI.
Yderligere information
DTS-HD High Resolution Audio (side 63)
LTH (Low to High (Lav til høj)) (side 60)
LTH er et optagesystem, der understøtter
organisk pigment-type BD-R.
PhotoTV HD (side 38)
"PhotoTV HD" giver mulighed for meget
detaljerede billeder og foto-lignende udtryk
af subtile teksturer og farver. Ved at tilslutte
Sony's "PhotoTV HD"-kompatible enheder
vha. et HDMI-kabel, kan du opleve en hel ny
verden af fotos i betagende fuld HD-kvalitet.
For eksempel de fine strukturer i menneskers
hud, blomster, sand og bølger kan nu vises på
en stor skærm i en smuk foto-lignende
kvalitet.
Pop-up-menu (side 32)
En forbedret menufunktion der er tilgængelig
på BD-ROM'er. Pop-up-menuen vises, når
der trykkes på POP UP/MENU under
afspilning, og kan betjenes, mens der
afspilles.
67
Indeks
Ord i anførselstegn vises på
skærmen.
Tal
24p True Cinema 67
A
"A/V-indstillinger" 35
AACS 66
Afspilbare diske 59
ANGLE 8
AUDIO 8
AVCHD 61, 66
B
Batterier 26
"BD/DVDvisningsindstillinger" 47
"BD-data" 33, 57
BD-Live 23, 32
BD-R 59, 66
BD-RE 59, 66
Bitstream 63
Blu-ray Disc 59, 66
BonusView 23, 32
BRAVIA Sync 16, 56
Børnelås 10, 57
Børnesikring 31, 47
C
CD 59
68
D
I
Diasshow 37
Direkte afspilning 16, 31
Diskinformation 34
Disklås 31
DISPLAY 9
"Displaylys" 49
Dolby Digital 21, 45
Dolby Digital Plus 63, 66
Dolby TrueHD 63, 66
DTS 21, 45
DTS-HD 63, 67
DVD 59
"Indstillinger for foto" 49
"Indstillinger for lyd" 35
Indtast tegn 51
E
Ekstern hukommelse 23,
32, 57
F
Farveknapper 9
Fejlfinding 54
Fjernbetjening 8, 26
"Foto" 37
Frontpanelets display 11
G
Genoptag 9, 31, 36
H
HDMI 15, 20, 28, 42, 44,
45, 56, 67
Hjemmemenu 36, 37, 39
HOME 9
"Hurtigstart" 49
K
Kapitel 34
"Kontrol til HDMI" 16,
31, 49, 56
L
Lokal hukommelse 23, 32,
57
LTH 67
"Lydindstillinger" 45
"Lydudgangsprioritet" 45
Lydudgangssignaler 63
Lynopsætning 27, 52
M
"Musik" 36
N
"Netværksdiagnostik" 51
"Netværksindstillinger" 50
"Netværksopdatering" 24,
40
"Nulstilling" 53
Nulstilling af afspilleren
53
O
Opdatering 24, 40
"Opsætning" 39
OPTIONS 9, 32, 36, 37
P
V
PhotoTV HD 38, 67
POP UP/MENU 9, 32
Regionskode 60
"Video" 30
"Videoindstillinger" 35,
41
Videoudgangsopløsning
62
S
X
R
SCENE SEARCH 9
Selvdiagnosticeringsfunktion 58
"Skærmsprog" 49
Slukning af system 16
Softwareopdatering 24,
40, 50
Sprog følger 16
"Standbytilstand" 49
SUBTITLE 8
"Systemindstillinger" 49
Søgning 33, 34
x.v.Colour 44, 67
T
THEATRE 8, 16
Tilslutning
AV-forstærker
(receiver) 19
TV 14
Titel 34
TOP MENU 9
"Tv-type" 41
69
70
71
Download PDF

advertising