Sony | BDP-S470 | Sony BDP-S470 Betjeningsvejledning

4-260-337-81(1)
Denne afspillers software opdateres muligvis i fremtiden. Du kan få oplysninger angående
tilgængelige opdateringer på: http://support.sony-europe.com/
z
Du kan finde gode råd, tip og oplysninger om Sony produkter og tjenester på:
www.sony-europe.com/myproduct/
Betjeningsvejledning
Blu-ray Disc™ / DVD Player
BDP-S470
4-260-337-81(1)
Printed in Malaysia
© 2010 Sony Corporation
ADVARSEL!
For at reducere risikoen for brand
eller elektrisk stød må du ikke
udsætte dette apparat for regn eller
fugt.
Undlad at åbne kabinettet for at
undgå elektrisk stød. Overlad alt
reparationsarbejde til autoriseret
servicepersonale.
Netledningen må kun udskiftes i en
kvalificeret servicebutik.
Batterier eller apparater, der
indeholder batterier, må ikke
udsættes for stærk varme som fx
sollys, ild eller lignende.
FORSIGTIG
Brugen af optiske instrumenter i
dette produkt øger risikoen for
øjenskader. Eftersom laserstrålen,
der anvendes i denne Blu-ray Disc/
DVD-afspiller, er skadelig for
øjnene, må kabinettet ikke skilles
ad.
Overlad alt reparationsarbejde til
autoriseret servicepersonale.
Håndtering af udtjente
elektriske og elektroniske
produkter (Gælder for
den Europæiske Union
og andre europæiske
lande med separate
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller
emballagen angiver, at produktet
ikke må behandles som
husholdningsaffald. Det skal i
stedet indleveres på en
deponeringsplads specielt indrettet
til modtagelse og oparbejdning af
elektriske og elektroniske
produkter. Ved at sikre at
produktet bortskaffes korrekt,
forebygges de eventuelle negative
miljø- og sundhedsskadelige
påvirkninger, som en ukorrekt
affaldshåndtering af produktet kan
forårsage. Genindvinding af
materialer vil medvirke til at
bevare naturens ressourcer.
Yderligere information om
genindvindingen af dette produkt
kan fås hos myndighederne, det
lokale renovationsselskab eller
butikken, hvor produktet blev købt.
Denne etiket findes på det
laserbeskyttede hus indvendigt.
Dette apparat er klassificeret som
et KLASSE 1 LASER-produkt.
Etiketten med KLASSE 1
LASERPRODUKT er placeret
inde i apparatet på det
laserbeskyttende kabinet.
2
Fjernelse af udtjente
batterier (gælder i den
Europæiske Union samt
europæiske lande med
særskilte
indsamlingssystemer)
Dette symbol på batteriet eller
emballagen betyder, at batteriet
leveret med dette produkt ikke må
bortskaffes som
husholdningsaffald.
På visse batterier kan dette symbol
anvendes i kombination med et
kemisk symbol. Det kemiske
symbol for kviksølv (Hg) eller bly
(Pb) er anført hvis batteriet
indeholder mere end 0,0005%
kviksølv eller 0,004% bly.
Ved at sikre at sådanne batterier
bortskaffes korrekt, tilsikres det, at
de mulige negative konsekvenser
for sundhed og miljø, som kunne
opstå ved en forkert
affaldshåndtering af batteriet,
forebygges.
Materialegenindvendingen
bidrager ligeledes til at beskytte
naturens resourcer.
Hvis et produkt kræver vedvarende
elektricitetsforsyning af hensyn til
sikkerheden samt ydeevnen eller
data integritet, må batteriet kun
fjernes af dertil uddannet
personale.
For at sikre en korrekt håndtering
af batteriet bør det udtjente produkt
kun afleveres på dertil indrettede
indsamlingspladse beregnet til
affaldshåndtering af elektriske og
elektroniske produkter.
Med hensyn til øvrige batterier, se
venligst afsnittet der omhandler
sikker fjernelse af batterier.
Batteriet skal derefter afleveres på
et indsamlingsted beregnet til
affaldshåndtering og
genindvinding af batterier.
Yderlige information om
genindvinding af dette produkt
eller batteri kan fås ved at kontakte
den kommunale genbrugsstation
eller den butik, hvor produktet blev
købt.
Producenten af dette produkt er
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan. Den autoriserede
repræsentant for EMC og
produktsikkerhed er Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany. For service eller garanti
henviser vi til de adresser, som
fremgår af vedlagte
garantidokument.
Forholdsregler
• Denne enhed anvender 220 V –
240 V AC, 50 Hz/60 Hz.
Kontroller, at apparatets
driftsspænding er identisk med
den lokale strømforsyning.
• Anbring ikke objekter, der er
fyldt med væsker, f.eks. vaser, på
apparatet, så risiko for brand
eller stød undgås.
• Installer denne enhed sådan at
netledningen øjeblikkeligt kan
trækkes ud af stikkontakten, hvis
der skulle opstå problemer.
Bemærkninger om diskene
• For at holde disken ren må den
kun håndteres ved kanten. Du
må ikke berøre overfladen.
Støv, fingeraftryk eller ridser
på disken kan medføre fejl.
Forholdsregler
Dette udstyr er afprøvet og
fundet i overensstemmelse med
grænserne, der er angivet i
EMC-direktivet, ved brug af et
forbindelseskabel, som er
kortere end 3 meter.
Om placering
• Udsæt ikke disken for direkte
sollys eller varmekilder som
varme luftkanaler, og lad den
ikke ligge i en bil, som er
parkeret i direkte sollys, da
temperaturen inde i bilen kan
stige betydeligt.
• Opbevar disken i kassetten,
når den er afspillet.
• Rens disken med en
rengøringsklud. Begynd inde
på midten og tør udad.
• Anvend ikke opløsningsmidler
som rensebenzin, fortynder,
kommercielt tilgængelige
rengøringsmidler eller
antistatiske sprays beregnet til
vinylplader.
• Hvis du selv har trykt diskens
etikette, skal du tørre etiketten
inden afspilning.
• Brug ikke følgende diske.
– En linse-rensedisk.
– En disk som ikke har
standardfacon (fx kort,
hjerte).
– En disk med en etikette eller
mærkat på.
– En disk med cellofantape
eller lim fra klistermærker
på.
• Du skal ikke behandle
overfladen på afspilningssiden
for at fjerne ridser i
overfladen.
• Placer afspilleren på et sted
med tilstrækkelig ventilation
til at forhindre
varmeophobning i den.
• Placer ikke afspilleren på en
blød overflade som fx et
tæppe, hvor
ventilationshullerne kan blive
blokerede.
• Installer ikke denne afspiller i
et lukket rum, som fx i en
bogreol eller lignende sted.
• Afspilleren må ikke placeres
på et sted i nærheden af
varmekilder eller i omgivelser
med direkte sollys, meget støv
eller mekaniske rystelser.
• Placer ikke afspilleren
udendørs, i køretøjer, på skibe
eller andre fartøjer.
• Hvis afspilleren flyttes direkte
fra kolde omgivelser til varme
omgivelser, eller hvis den
placeres i et meget fugtigt
lokale, kan fugt kondenseres
på linserne inde i afspilleren.
Sker dette, fungerer afspilleren
muligvis ikke korrekt. I så fald
skal du fjerne disken og lade
afspilleren stå tændt i cirka en
halv time, indtil fugten er
fordampet.
• Installer ikke afspilleren så
den står skråt. Den er kun
beregnet til brug i vandret
position.
• Placer ikke tunge eller ustabile
genstande ovenpå afspilleren.
• Placer ikke andre genstande
end diske i diskskuffen. Det
kan beskadige afspilleren eller
genstanden, hvis du gør det.
• Tag eventuelle diske ud når du
flytter afspilleren. Hvis du
ikke gør det, kan disken blive
beskadiget.
• Tag netledningen og alle andre
kabler ud fra afspilleren, når
du flytter den.
Om strømkilder
• Afspilleren er ikke koblet fra
strømforsyningen, så længe
den er tilsluttet stikkontakten
på væggen. Dette gælder også,
selvom selve afspilleren er
blevet slukket.
• Tag afspillerens stik ud fra
stikkontakten, hvis du ikke
skal bruge afspilleren i
længere tid. Hvis du vil tage
netkablet ud af stikkontakten,
skal du tage fat i selve stikket.
Du må aldrig trække i
ledningen.
• Bemærk følgende punkter for
at forhindre at netledningen
beskadiges. Brug ikke
netledningen hvis den er
beskadiget, eftersom det kan
medføre elektrisk stød eller
brand.
– Sørg for, at netledningen
ikke klemmes mellem
afspilleren og væggen,
hylden osv.
– Placer ikke noget tungt
ovenpå netledningen og træk
heller ikke i selve
netledningen.
Om justering af lydstyrken
Skru ikke op for lyden, mens du
lytter til et afsnit med meget lave
indgangsniveauer eller helt uden
lydsignaler. Hvis du gør det, kan
dine ører og højttalerne
beskadiges, når der afspilles et
afsnit med høj lyd.
Om rengøring
Rengør kabinettet, panelet og
knapperne med en blød klud.
Anvend ikke nogen form for
slibemidler, skurepulver eller
opløsningsmidler som f.eks.
alkohol eller rensebenzin.
,Fortsættes
3
Om rengøringsdiske, disk/
linse-rengøringsmidler
Brug ikke en rengøringsdisk
eller et disk/linserengøringsmiddel (flydende
eller som spray). De kan
forårsage funktionsfejl i
apparatet.
Om udskiftning af dele
Hvis der udføres reparation på
denne afspiller, indsamles de
udskiftede dele muligvis til brug
for genanvendelse eller
genindvinding.
Om tilslutning til HDMI
OUT-stikket
Bemærk følgende eftersom
forkert håndtering kan
beskadige HDMI OUT-stikket
og tilslutningsstikket.
• Ret omhyggeligt HDMI OUTstikket på bagsiden af
afspilleren og HDMItilslutningsstikket ind efter
hinanden ved at kontrollere
udformningen af dem. Sørg
for, at tilslutningsstikket ikke
er vendt på hovedet eller
skråtstillet.
• Sørg for at frakoble HDMIkablet, når du flytter
afspilleren.
4
• Hold HDMItilslutningsstikket lige, når du
foretager tilslutning eller
frakobling af HDMI-kablet.
Bøj eller tryk ikke HDMItilslutningsstikket ind i HDMI
OUT-stikket.
Om at se 3D-videobilleder
Nogle mennesker oplever
muligvis ubehag (som f.eks.
anstrengte øjne, træthed eller
kvalme), når de ser 3Dvideobilleder. Sony anbefaler
alle seere at holde regelmæssige
pauser, når de ser 3Dvideobilleder. Hvor længe og
hvor ofte der behøves pauser
varierer fra person til person. Du
må afgøre, hvad der fungerer
bedst. Hvis du oplever ubehag af
nogen art, skal du stoppe med at
se 3D-videobilleder, indtil
ubehaget ophører. Konsulter en
læge hvis du finder det
nødvendigt. Du bør også se
(i) betjeningsvejledningen og/
eller advarselsmeddelelserne for
udstyr anvendt, eller Blu-ray
Disc-indhold afspillet med dette
produkt og (ii) vores webside
(http://www.sony-europe.com/
myproduct/) angående de
seneste oplysninger. Mindre
børns (især dem under seks år)
syn er stadig under udvikling.
Konsulter din læge (som f.eks.
en børnelæge eller øjenlæge)
inden mindre børn gives lov til at
se 3D-videobilleder.
Vokse bør overvåge mindre børn
for at sikre, at de følger
anbefalingerne beskrevet
ovenfor.
VIGTIG MEDDELELSE
Advarsel: Med denne
afspiller kan du bevare et
stillvideobillede eller et
skærmbillede på tv-skærmen
uendeligt. Hvis du lader
stillvideobilledet eller
skærmbilledet forblive på tvskærmen i lang tid, kan tvskærmen blive permanent
beskadiget. Plasmafjernsyn
og projektions-tv-apparater
er følsomme over for dette.
Hvis du har nogle spørgsmål
eller problemer i forbindelse
med afspilleren, skal du
kontakte din nærmeste Sonyforhandler.
Indholdsfortegnelse
ADVARSEL! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Forholdsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Vejledning til dele og knapper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Tilslutninger og indstillinger
Trin 1: Klargøring af afspilleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Trin 2: Tilslutning af afspilleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Trin 3: Lynopsætning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Tilslutning til netværket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Afspilning
Afspilning af en disk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Afspilning fra en USB-enhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Afspilning via et netværk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Tilgængelige funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Indstillinger og justeringer
Brug af indstillingsskærmene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Netværksopdatering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Skærmindstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Indstillinger for lyd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
BD/DVD-visningsindstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Indstillinger for børnesikring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Musikindstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Systemindstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Netværksindstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Lynopsætning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Nulstilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Yderligere information
Fejlfinding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
5
Vejledning til dele og knapper
Frontpanel
z
Knappen N er udstyret med et følbart punkt. Brug det følbare punkt som en reference når du betjener
afspilleren.
A Diskskuffe
F x (stop)
B Strømindikator
G N (afspil)
Lyser hvidt, når afspilleren tændes.
C Fjernbetjeningssensor
D Display på frontpanel
N, X: Lyser under afspilning eller
pause.
: Lyser, når gentag-indstillingen
aktiveres.
: Lyser, når der udsendes 720p/1080i/
1080p videosignaler.
E
(USB)-stik
Tilslut en USB-enhed til dette stik.
H Z (åbn/luk)
I [/1 (tænd/standby)
Tænder afspilleren eller sætter den i
standby-tilstand.
Sådan låses diskskuffen (Børnelås)
Du kan låse diskskuffen for at forhindre, at
den åbnes ved en fejltagelse.
Mens afspilleren er tændt, skal du holde N
på afspilleren nede i mere end 10 sekunder.
Diskskuffen låses eller låses op.
Bagpanel
6
A LINE OUT (R-AUDIO-L)-stik
F
B LINE OUT (VIDEO)-stik
G HDMI OUT-stik
C DIGITAL OUT (COAXIAL)-stik
D DIGITAL OUT (OPTICAL)-stik
H COMPONENT VIDEO OUT (Y, PB,
PR)-stik
E Ventilationshuller
I LAN (100)-terminal
(USB)-stik
Fjernbetjening
De funktioner, der er til rådighed på
fjernbetjeningen, afhænger af disken eller
situationen.
A Z (åbn/luk)
Åbner eller lukker diskskuffen.
-TV- t (tv-indgangsvalg)
Skifter mellem tv og andre
indgangskilder.
-TV- [/1 (tv tænd/standby)
Tænder tv'et eller sætter det i standbytilstand.
[/1 (tænd/standby)
Tænder afspilleren eller sætter den i
standby-tilstand.
B Talknapper (0 - 9)
Indtaster titlen/kapitelnumrene osv.
2 (lydstyrke) +/–
Justerer lydstyrken på tv'et.
THEATRE (side 31)
Skifter automatisk til den optimale
videotilstand for visning af film.
Knappen THEATRE fungerer kun, når
afspilleren er sluttet til en Sony Biograftilstand-kompatibel AV-forstærker
(receiver) eller et Sony Biograf-tilstandkompatibelt TV.
AUDIO (side 22)
Vælger sproget, når der er optaget flere
sprog på BD-ROM'er/DVD VIDEO'er.
Vælger lydsporet på CD'er.
SUBTITLE (side 22)
Vælger undertekstsproget, når der er
optaget flere undertekstsprog på BDROM'er/DVD VIDEO'er.
(favoritter) (side 17)
Viser det internetindhold, der er føjet til
listen over favoritter. Du kan gemme op
til 18 af dine foretrukne
internetprogrammer.
z
Knapperne nummer 5, AUDIO, 2 +, og N er
udstyret med et følbart punkt. Brug det følbare
punkt som en reference når du betjener afspilleren.
C Farveknapper (rød/grøn/gul/blå)
Genvejstaster til interaktive funktioner.
D TOP MENU
Åbner eller lukker topmenuen på BD'er
eller DVD'er.
POP UP/MENU
Åbner eller lukker pop-up-menuen på
BD-ROM'er eller menuen på DVD'er.
OPTIONS (side 17)
Den funktionsmenu, der kan vælges,
vises på skærmen.
,Fortsættes
7
HOME
Går ind på afspillerens hjemmemenu.
Viser baggrunden, når der trykkes på
kategoriikonet for hjemmemenuen.
RETURN
Vender tilbage til forrige visning.
</M/m/,
Flytter fremhævningen for at vælge et
vist punkt.
Visning af hjemmemenu
Hjemmemenuen vises, når du trykker på
HOME. Vælg en kategori ved hjælp af </
,. Vælg et punkt ved hjælp af M/m, og tryk
på ENTER.
Menupunkt
Kategori
Midterknap (ENTER)
Går ind på det valgte punkt.
E ./> (forrige/næste)
Springer til forrige/næste kapitel, spor
eller fil.
/
(genafspil/fremrykning)
Genafspiller de aktuelle scener kortvarigt
i 10 sekunder/spoler de aktuelle scener
kortvarigt hurtigt fremad i 15 sekunder.
m/M (hurtigt tilbage/hurtigt
fremad)
• Spoler hurtigt tilbage/hurtigt fremad på
disken under afspilning. Hver du
trykker på knappen under afspilning af
videoer, ændres søgehastigheden.
• Afspiller i langsom gengivelse ved tryk
på knappen i mere end ét sekund under
pause.
• Afspiller ét billede ad gangen ved et
kortvarigt tryk på knappen under pause.
N (afspil)
Starter eller genstarter afspilning.
DISPLAY (side 15)
Viser afspilningsinformation på
skærmen.
X (pause)
Sætter afspilningen på pause eller
genstarter den.
x (stop)
Stopper afspilningen og husker det sted,
hvor der blev stoppet
(genoptagningspunkt).
Genoptagningspunktet for et titel/spor er
det sted, du sidst afspillede, eller det
sidste foto i en fotomappe.
8
(Opsætning): Justerer afspillerens
indstillinger.
(Foto): Viser fotos.
(Musik): Afspiller musik.
(Video): Afspiller videoer.
(Netværk): Viser netværkspunkter.
Trin 1: Klargøring af
afspilleren
Tilslutninger og indstillinger
Kontrol af det medfølgende
tilbehør
Kontroller, at du har følgende genstande:
• Fjernbetjening (1)
• R6-batterier (størrelse AA) (2)
Klargøring af fjernbetjeningen
Indsæt to R6-batterier (størrelse AA) ved at
modsvare enderne 3 og # på batterierne
med markeringerne inde i batterirummet.
Tilslutninger og
indstillinger
9
Trin 2: Tilslutning af afspilleren
Tilslut ikke netledningen, før du har foretaget alle tilslutningerne.
Tilslutning til tv'et
Vælg en af følgende tilslutningsmetoder i henhold til indgangsstikkene på tv'et.
Når du tilslutter, skal du matche farven på tilslutningsstikket med den på stikket.
HDMI-kabel (medfølger ikke)
Høj kvalitet
Lyd-/videokabel (medfølger ikke)
Komponentvideokabel
(medfølger ikke)
Lyd-/videokabel (medfølger ikke)
Standardkvalitet
b
Tilslut ikke afspilleren via en videoafspiller. Videosignaler, der føres gennem videoafspiller, kan blive
forstyrret af kopibeskyttelsessystemer, og billedet på fjernsynet kan blive forvrænget.
10
Tilslutning til din AV-forstærker (receiver)
Vælg en af følgende tilslutningsmetoder i henhold til indgangsstikket på AV-forstærkeren
(receiveren). Når du vælger A eller B, skal du foretage de passende indstillinger i
"Indstillinger for lyd"-opsætningen (side 21).
Tilslutninger og indstillinger
HDMI-kabel (medfølger ikke)
HDMI-kabel (medfølger ikke)
t Indstil "BD-lydmixindstilling" (side 21).
Koaksial digitalkabel (medfølger ikke)
eller
Optisk digitalkabel (medfølger ikke)
t Indstil "Dolby Digital (koaksial / optisk)*1" (side 21)
og "DTS (koaksial / optisk)*2" (side 22).
Lyd-/videokabel (medfølger ikke)
,Fortsættes
11
*1
Trin 3: Lynopsætning
*2
Når du tænder afspilleren første gang
Vent et kort øjeblik til afspilleren tænder
og begynder "Lynopsætning".
1
Tilslut afspilleren til stikkontakten.
Til stikkontakten
12
2
Tryk på [/1 for at tænde for
afspilleren.
3
Tænd for tv'et og skift derefter
indgangsvælgeren på tv'et, sådan at
signalet fra afspilleren vises på tvskærmen.
4
Udfør "Lynopsætning".
Følg vejledningen på skærmen for at
indstille de grundlæggende indstillinger
med </M/m/, og ENTER på
fjernbetjeningen.
Tilsluttet opsætning
Brug et LAN-kabel til at slutte til LAN (100)terminalen på afspilleren.
ENTER
LAN-kabel
(medfølger ikke)
Bredbåndsrouter
ADSL-modem/
kabelmodem
Internet
Tilslutninger og indstillinger
</M/m/,
Tilslutning til netværket
Sådan indstilles netværksindstillingerne
Vælg "Netværksindstillinger",
"Internetindstillinger" og derefter "Tilsluttet
opsætning" (side 25), og følg vejledningen på
skærmen for at fuldføre opsætningen.
Trådløs USB-opsætning
Sluk for afspilleren og tilslut derefter USBadapteren til trådløst LAN (UWA-BR100 fås
først fra januar 2010) til USB-stikket foran
eller bag på afspilleren.
b
USB-adapter til trådløst LAN er muligvis ikke til
rådighed i visse regioner/lande.
USB-adapter til
trådløst LAN
LAN-kabel
(medfølger ikke)
Trådløs
LAN-router
ADSL-modem/
kabelmodem
Internet
Sådan indstilles netværksindstillingerne
Vælg "Netværksindstillinger",
"Internetindstillinger" og derefter "Trådløs
USB-opsætning" (side 25), og følg
vejledningen på skærmen for at fuldføre
opsætningen.
13
Afspilning af en disk
Se "Afspilbare diske" (side 29) angående
hvilke diske, der kan afspilles.
1
Skift indgangsvælgeren på dit tv,
sådan at signalet fra afspilleren vises
på din tv-skærm.
2
Tryk på Z og placer en disk i
diskskuffen.
Afspilningssiden vender nedad
3
Tryk på Z for at lukke diskskuffen.
Afspilningen starter.
Hvis afspilningen ikke starter
automatisk, skal du vælge
i
kategorien
(Video),
(Musik) eller
(Foto) og trykke på ENTER.
Afspilning
Anvendelse af BONUSVIEW/BDLIVE
På nogle BD-ROM'er med "BD-LIVE"logoet* kan der være bonusindhold og andre
data, som kan downloades og efterfølgende
vises.
*
1
Tilslut en USB-hukommelse til USBstikket på bagsiden af afspilleren
(side 6).
Brug en USB-hukommelse på 1 GB eller
mere som din lokale hukommelse.
2
Klargør til BD-LIVE (kun BD-LIVE).
• Tilslut afspilleren til et netværk
(side 13).
• Indstil "BD-internetforbindelse" til
"Tillad" (side 22).
14
3
Indsæt en BD-ROM med BONUSVIEW/
BD-LIVE.
Betjeningsmetoden varierer afhængigt af
disken. Se i den betjeningsvejledning der
fulgte med disken.
Du kan kontrollere afspilningsinformation
osv. ved at trykke på DISPLAY.
Den viste information varierer afhængigt af
disktypen og status for afspilleren.
Eksempel: ved afspilning af en BD-ROM
Afspilning
z
For at slette data på USB-hukommelsen skal du
vælge "Slet BD-data" i
(Video), og trykke på
ENTER. Alle data, som er gemt i buda/budbmappen, bliver slettet.
Visning af
afspilningsinformation
Visning af Blu-ray 3D
Du kan vise en Blu-ray 3D Disc med "Bluray 3D"-logoet*.
*
1
2
Klargør til afspilning af Blu-ray 3D
Disc.
• Tilslut afspilleren til dine 3Dkompatible enheder vha. et
højhastigheds HDMI-kabel.
• Indstil "3D-udgangsindst." og "Tvskærmstørrelsesindst. for 3D" i
"Skærmindstillinger"-opsætningen
(side 20).
A Udgangsopløsning/videofrekvens
Indsæt en Blu-ray 3D Disc.
E Afspilningsinformation
Viser afspilningstilstand, statusbjælke
for afspilning, disktype, videocodec,
bithastighed, gentagefunktion, forløbet
tid og samlet afspilningstid.
Betjeningsmetoden varierer afhængigt af
disken. Se i den betjeningsvejledning der
fulgte med disken.
z
Se også de betjeningsvejledninger der følger med
dit tv og den tilsluttede enhed.
B Titelnummer eller navn
C Den aktuelt valgte lydindstilling
D Tilgængelige funktioner (
lyd,
undertekster)
vinkel,
F Kapitelnummer
G Den aktuelt valgte vinkel
15
Afspilning fra en USBenhed
Du kan afspille video-/musik-/fotofiler på
den tilsluttede USB-enhed.
Se "Filtyper, der kan afspilles" (side 30)
angående hvilke USB-enheder, der kan
afspilles.
1
3
BRAVIA Internet Videostreaming
Fungerer som en gateway til levering af det
valgte internetindhold og et udvalg af ondemand underholdning direkte til afspilleren.
Tilslut USB-enheden til USB-stikket på
afspilleren.
1
Se i den betjeningsvejledning der fulgte
med USB-enheden, inden du tilslutter
den.
2
Vælg
(Video),
(Musik) eller
(Foto) på hjemmemenuen med
</,.
3
Vælg et ikon for en udbyder af
internetindhold med M/m og tryk på
ENTER.
USB-enhed
2
Afspilning via et netværk
Vælg
(Video),
(Musik) eller
(Foto) på hjemmemenuen med
</,.
Vælg
(USB-enhed) med M/m og
tryk på ENTER.
Klargør til BRAVIA Internet Video.
Tilslut afspilleren til et netværk (side 13).
Når der ikke er indhentet nogen liste over
internetindhold, vises der et ikke-hentetikon eller et nyt ikon.
Sådan bruges kontrolpanelet
Kontrolpanelet vises, når videofilen
begynder at afspilles. De viste punkter kan
variere afhængigt af udbyderne af
internetindhold.
Tryk på DISPLAY for at få vist
kontrolpanelet igen.
A Visning af kontroller
Tryk på </M/m/, eller ENTER for
afspilningsfunktioner.
B Statusbjælke for afspilning
Statusbjælke, markør som indikerer
den aktuelle position, afspilningstid,
varighed for videofil
C Navn på den næste videofil
D Navn på den aktuelt valgte videofil.
16
Afspilning af filer på en DLNAserver
Afspiller video-/musik-/fotofiler på din
hjemmeserver, som f.eks. en DLNAgodkendt pc, ved at tilslutte afspilleren til
hjemmenetværket.
1
• Tilslut afspilleren til et netværk
(side 13).
• Indstil "Serverindstillinger" (side 25).
2
3
Vælg
(Video),
(Musik) eller
(Foto) på hjemmemenuen med
</,.
Vælg en DLNA-server med M/m og
tryk på ENTER.
Der er forskellige indstillinger og
afspilningsfunktioner til rådighed, hvis du
trykker på OPTIONS. De punkter, der er til
rådighed, afhænger af situationen.
Almindelige funktioner
Punkter
Oplysninger
Afspilningshistorik
Viser en titel i
afspilningshistorikken for
BD-ROM/DVD-ROM/
CD-DA baseret på
Gracenote-teknologi.
Gentag
indstilling
Indstiller
gentagefunktionen.
Favoritterliste
Viser listen med favoritter.
Afspil/Stop
Starter eller stopper
afspilningen.
Fillisten eller mappelisten vises.
Afspilning
Klargør til afspilning af filer på en
DLNA-server.
Tilgængelige funktioner
Afspil fra start Afspiller punktet fra
begyndelsen.
Informationsvisning
Viser oplysninger om
BD-ROM/DVD-ROM/
CD-DA baseret på
Gracenote-teknologi.
Søg i historik
Søger efter relateret
information baseret på
nøgleord, som er indhentet
fra Gracenote, på
"Informationsvisning".
Søg i indhold
Søger efter BRAVIA
Internet Video-indhold
baseret på nøgleord, som er
indhentet fra Gracenote, på
"Informationsvisning".
Tilføj til
favoritter
Tilføjer internetindhold til
listen over favoritter.
Fjern fra
favoritter
Fjerner internetindhold fra
listen over favoritter.
,Fortsættes
17
Kun
(Video)
Punkter
Kun
Oplysninger
3DIndstiller om der automatisk
udgangsindst. skal udsendes 3D-video eller
ej.
AVJusterer forskydningen
synkronisering mellem billede og lyd ved at
forsinke lyden i forhold til
billedet (0 til 120
millisekunder).
Videoindstillinger
Pause
Sætter afspilningen på
pause.
Topmenu
Viser topmenuen på BD'er
eller DVD'er.
Menu/Popupmenu
Viser pop-up-menuen på
BD-ROM'er eller menuen på
DVD'er.
Søg efter titel
Søger efter en titel på BDROM'er/DVD VIDEO'er og
starter afspilning fra
begyndelsen.
Søg efter
kapitel
Søger efter et kapitel og
begynder afspilning fra
begyndelsen.
Vinkel
Skifter til andre
visningsvinkler, når der er
optaget flere vinkler på BDROM'er/DVD VIDEO'er.
Kun
18
• Billedkvalitetstilstand:
Vælger
billedindstillingerne for
forskellige lysmiljøer.
• FNR: Reducerer den
tilfældige støj, der
optræder i billedet.
• BNR: Reducerer den
mosaik-lignende blokstøj i
billedet.
• MNR: Reducerer mindre
støj omkring
billedkanterne
(moskitostøj).
(Musik)
Punkter
Oplysninger
Tilføj
diasshow
BGM
Registrerer musikfiler på
USB-hukommelsen som
diasshow BGM.
(Foto)
Punkter
Oplysninger
Diasshowhastig.
Ændrer hastigheden på
diasshowet.
Diasshoweffekt
Indstiller effekten for
diasshows.
Diasshow
BGM
• Fra: Slår funktionen fra.
• Min musik fra USB:
Indstiller de musikfiler
som er registreret i "Tilføj
diasshow BGM". Hvis der
ikke er registreret nogen
musikfiler, vises "(Ikke
registreret)".
• Afspil fra disk: Indstiller
sporene på CD-DA'er.
Diasshow
Afspiller et diasshow.
Drej til venstre Drejer fotoet 90 grader mod
uret.
Drej til højre
Drejer fotoet 90 grader med
uret.
Brug af
indstillingsskærmene
Vælg
(Opsætning) på hjemmemenuen,
når du vil ændre afspillerens indstillinger.
Standardindstillingerne er understregede.
Vælg
(Opsætning) på
hjemmemenuen med </,.
2
Vælg ikonet for opsætningskategorien
med M/m og tryk på ENTER.
Ikon
Forklaring
Netværksopdatering
(side 20)
Opdaterer afspillerens software.
Skærmindstillinger
(side 20)
Udfører videoindstillingerne i
henhold til typen af
tilslutningsstik.
Indstillinger og
justeringer
Indstillinger og justeringer
1
Indstillinger for lyd
(side 21)
Udfører lydindstillingerne i
henhold til typen af
tilslutningsstik.
BD/DVDvisningsindstillinger
(side 22)
Udfører detaljerede indstillinger
for BD/DVD-afspilning.
Indstillinger for
børnesikring (side 23)
Udfører detaljerede indstillinger
for børnesikringsfunktionen.
Musikindstillinger (side 23)
Udfører detaljerede indstillinger
for Super Audio CD-afspilning.
Systemindstillinger
(side 24)
Udfører afspillerrelaterede
indstillinger.
Netværksindstillinger
(side 25)
Udfører detaljerede indstillinger
for Internettet og netværket.
,Fortsættes
19
Ikon
Forklaring
Lynopsætning (side 25)
Gentager Lynopsætning for at
udføre de grundlæggende
indstillinger.
Bredde-højde-forhold for DVD
Letter Box
Viser et bredt billede med
sorte striber foroven og
forneden.
Pan & Scan
Viser et billede i fuld højde
på hele skærmen og med
siderne beskårede.
Nulstilling (side 25)
Stiller afspilleren tilbage til
fabriksindstillingerne.
Netværksopdatering
Vælg "OK" for at opdatere afspillerens
software via netværket.
z
• Vi anbefaler netværksopdatering cirka hver 2.
måned.
• Besøg den følgende webside for oplysninger om
opdateringsfunktioner:
http://support.sony-europe.com/
Konversionstilstand for biograf
Auto
Du bør normalt vælge dette.
Afspilleren registrerer
automatisk, om materialet er
video- eller filmbaseret, og
skifter til den passende
konversionsmetode.
Video
Der vælges altid en
konversionsmetode, der
passer til videobaseret
materiale, uanset materialet.
Skærmindstillinger
3D-udgangsindst.
Auto
Du bør normalt vælge dette.
Fra
Vælg dette for at få vist alt
indhold i 2D.
Tv-skærmstørrelsesindst. for 3D
Indstiller skærmstørrelsen på dit 3Dkompatible tv.
Format for videoudgang
HDMI
Normalt vælges "Auto".
Vælg "Original opløsning"
for at udsende i den
opløsning, der er optaget på
disken. Når opløsningen er
lavere end SD-opløsningen,
skaleres den op til SDopløsning.
Komponentvideo
Vælg den opløsning, der
passer til tv'et.
Video
Indstiller automatisk den
laveste opløsning.
Tv-type
16:9
Vælg dette når du tilslutter til
et widescreen-tv eller et tv
med en bredskærmsfunktion.
4:3
Vælg dette når du tilslutter til
et tv med en 4:3-skærm uden
en bredskærmsfunktion.
Skærmformat
Original
Fast bred.højde-fh.
20
Vælg dette når du tilslutter
til et tv med en
bredskærmsfunktion. Viser
et 4:3-billede i højdebredde-forholdet 16:9, selv
på et widescreen-tv.
Ændrer billedstørrelsen så
den passer til
skærmstørrelsen med det
oprindelige højde-breddeforhold for billedet.
z
• Når du tilslutter HDMI OUT-stikket og andre
videoudgangsstik på samme tid, skal du vælge
"Komponentvideo".
• Hvis der ikke vises noget billede ved indstilling af
opløsningen "HDMI" eller "Komponentvideo",
skal du prøve en anden opløsningsindstilling.
BD/DVD-ROM 1080/24p-udgang
Auto
Fra
Udsender kun 1920 × 1080p/
24 Hz-videosignaler, når du
tilslutter et 1080/24pkompatibelt tv ved hjælp af
HDMI OUT-stikket.
Indstillinger for lyd
Lyd (HDMI)
Auto
Du bør normalt vælge dette.
Udsender lydsignaler i
henhold til den tilsluttede
HDMI-enhed.
PCM
Udsender PCM-signaler fra
HDMI OUT-stikket.
Vælg dette når dit tv ikke er
kompatibelt med 1080/24pvideosignaler.
YCbCr/RGB (HDMI)
Auto
DSD-udgangstilstand
Til
Udsender DSD-signaler fra
HDMI OUT-stikket ved
afspilning af en Super Audio
CD. Når der er valgt "Til",
udsendes der ikke noget
signal fra andre stik.
Fra
Udsender PCM-signaler fra
HDMI OUT-stikket ved
afspilning af en Super Audio
CD.
YCbCr (4:2:2) Udsender YCbCr 4:2:2videosignaler.
YCbCr (4:4:4) Udsender YCbCr 4:4:4videosignaler.
RGB
Udsender RGBvideosignaler.
Indstillinger og justeringer
Registrerer automatisk den
tilsluttede tv-type og skifter
til den modsvarende
farveindstilling.
HDMI Deep Colour-udgang
BD-lydmixindstilling
Auto
Du bør normalt vælge dette.
12 bit
Udsender videosignaler i
12 bit/10 bit, når det
tilsluttede tv er kompatibelt
med Deep Colour.
Til
Udsender den lyd, der fås
ved miksning af den
interaktive og sekundære lyd
med den primære lyd.
Vælg dette når billedet er
ustabilt, eller farverne
fremstår unaturlige.
Fra
Udsender kun den primære
lyd. Vælg dette for at
udsende HD-lydsignaler til
en AV-forstærker (receiver).
10 bit
Fra
Pausetilstand
Dolby Digital (koaksial / optisk)
Auto
Du bør normalt vælge dette.
Der vises dynamiske
billeder i bevægelse uden
slør.
Billede
Viser statiske billeder i høj
opløsning.
Downmix
PCM
Konverterer til udsending af
lineære PCM-signaler. Vælg
dette når du tilslutter en
lydenhed uden en indbygget
Dolby Digital-dekoder.
Dolby Digital
Vælg dette når du tilslutter
en lydenhed med en
indbygget Dolby Digitaldekoder.
,Fortsættes
21
DTS (koaksial / optisk)
Downmix
PCM
Konverterer til udsending af
lineære PCM-signaler. Vælg
dette når du tilslutter en
lydenhed uden en indbygget
DTS-dekoder.
DTS
Vælg dette når du tilslutter
til en lydenhed med en
indbygget DTS-dekoder.
DTS Neo:6
Cinema
Udfører dekoding i "DTS
Neo:6 Cinema"-tilstand. En
kilde, der er optaget i
2-kanalsformat, dekodes til
7 kanaler.
Music
Udfører dekoding i "DTS
Neo:6 Music"-tilstand. En
kilde, der er optaget i
2-kanalsformat, dekodes til
7 kanaler. Denne indstilling
er ideel til normale
stereokilder som f.eks.
CD'er.
Fra
Deaktiverer "DTS Neo:6"dekodningen.
Lyd-DRC
Auto
Udfører afspilning med det
dynamikområde, der er
specificeret af disken
(gælder kun for BD-ROM).
Andre diske afspilles med
"Standard"-niveauet.
Standard
Udfører afspilning på et
standard
komprimeringsniveau.
Bredde
Anvender ingen
komprimering. Giver en
mere dynamisk lyd.
Downmix
22
Surround
Udsender lydsignaler med
surroundeffekter. Vælg dette
når du tilslutter en lydenhed,
der understøtter Dolby
Surround (Pro Logic) eller
DTS Neo:6.
Stereo
Udsender lydsignaler uden
surroundeffekter. Vælg
dette, når du tilslutter en
lydenhed, der ikke
understøtter Dolby Surround
(Pro Logic) eller DTS Neo:6.
BD/DVDvisningsindstillinger
BD/DVD-menu
Vælger standardsproget for menuen på BDROM'er eller DVD VIDEO'er.
Når du vælger "Vælg sprogkode", vises
displayet for indtastning af sprogkoden.
Indtast koden for dit sprog ved at referere til
"Liste over sprogkoder" (side 34).
Lyd
Vælger standardsprog for lyd på BD-ROM'er
eller DVD VIDEO'er.
Når du vælger "Original", vælges det sprog,
der er prioriteret på disken.
Når du vælger "Vælg sprogkode", vises
displayet for indtastning af sprogkoden.
Indtast koden for dit sprog ved at referere til
"Liste over sprogkoder" (side 34).
Undertekster
Vælger standardsproget for undertekster på
BD-ROM'er eller DVD VIDEO'er.
Når du vælger "Vælg sprogkode", vises
displayet for indtastning af sprogkoden.
Indtast koden for dit sprog ved at referere til
"Liste over sprogkoder" (side 34).
Afspilningslag for BD-hybriddisk
BD
Afspiller BD-lag.
DVD/CD
Afspiller DVD- eller CDlag.
BD-internetforbindelse
Tillad
Du bør normalt vælge dette.
Tillad ikke
Forhindrer
internetforbindelse.
Indstillinger for
børnesikring
Adgangskode
Regionskode for børnesikring
Afspilning af visse BD-ROM'er, DVD
VIDEO'er eller internetvideo kan være
begrænset i henhold til det geografiske
område. Scener kan være blokerede eller
udskiftet med andre scener. Følg
vejledningen på skærmen og indtast din
firecifrede adgangskode.
Afspilningslag for Super Audio CD
Super Audio
CD
Afspiller Super Audio CDlaget.
CD
Afspiller CD-laget.
Afspil.kanaler for Super Audio CD
DSD 2ch
Afspiller 2-kanalsområdet.
DSD Multi
Afspiller
multikanalsområdet.
Indstillinger og justeringer
Indstiller eller ændrer adgangskoden for
børnesikringsfunktionen. En adgangskode
giver dig mulighed for at indstille en
begrænsning på afspilningen af BD-ROM
eller DVD VIDEO og internetvideo. Hvis det
er nødvendigt, kan du skelne mellem
begrænsningsniveauerne for BD-ROM'er,
DVD VIDEO'er og internetvideoer.
Musikindstillinger
BD-børnesikring
Afspilning af visse BD-ROM'er kan være
begrænset i henhold til alderen på brugerne.
Scener kan være blokerede eller udskiftet
med andre scener. Følg vejledningen på
skærmen og indtast din firecifrede
adgangskode.
DVD-børnesikring
Afspilning af visse DVD VIDEO'er kan være
begrænset i henhold til alderen på brugerne.
Scener kan være blokerede eller udskiftet
med andre scener. Følg vejledningen på
skærmen og indtast din firecifrede
adgangskode.
Børnesikring for internetvideo
Afspilning af visse internetvideoer kan være
begrænset i henhold til alderen på brugerne.
Scener kan være blokerede eller udskiftet
med andre scener. Følg vejledningen på
skærmen og indtast din firecifrede
adgangskode.
Internetvideo uden vurdering
Tillad
Tillader afspilningen af
ucensurede internetvideoer.
Blokér
Blokerer afspilningen af
ucensurede internetvideoer.
23
Pauseskærm
Systemindstillinger
Til
Aktiverer
pauseskærmsfunktionen.
Pauseskærmen vises, når du
ikke bruger afspilleren i
mere end 10 minutter, mens
der vises et skærmbillede.
Fra
Slår funktionen fra.
Skærmsprog
Vælger din afspillers skærmsprog.
Displaylys
Lys
Høj lysstyrke.
Mørk
Lav lysstyrke.
Fra
Slår lyset fra under
afspilning. Lav lysstyrke på
andre tidspunkter end under
afspilning.
Kontrol til HDMI
Meddel. om softwareopdatering
Til
Indstiller afspilleren til at
informere dig om nye
softwareversioner (side 20).
Fra
Slår funktionen fra.
Gracenote-indstillinger
Til
Giver dig mulighed for at
anvende "Kontrol til
HDMI"-funktionen
(side 31).
Fra
Slår funktionen fra.
Auto
Downloader automatisk
diskinformation, når
diskafspilningen stopper.
Tilslut til netværket for at
downloade.
Manuel
Downloader
diskinformationen, når der
er valgt
"Afspilningshistorik" eller
"Informationsvisning" i
funktionsmenuen.
Hurtig start-tilstand
Til
Forkorter tiden til opstart,
når du tænder for afspilleren.
Fra
Reducerer strømforbruget
under standby.
DivX(R) VOD
Automatisk standby
Til
Fra
Slår "Automatisk standby"funktionen til. Returnerer
automatisk til standbytilstand, hvis der ikke
trykkes på nogen knap på
afspilleren eller
fjernbetjeningen i mere end
30 minutter.
Slår funktionen fra.
Automatisk visning
24
Til
Viser automatisk
information på skærmen, når
du skifter titler,
billedtilstande, lydsignaler
osv.
Fra
Viser kun information, når
du trykker på DISPLAY.
Se den følgende webside angående yderligere
oplysninger: vod.divx.com
Systeminformation
Viser information om afspillerens
softwareversion og MAC-adressen.
Netværksindstillinger
Internetindstillinger
Tilslut først afspilleren til netværket. Se
"Tilslutning til netværket" (side 13) for
yderligere oplysninger.
Viser den aktuelle
netværksstatus.
Tilsluttet
opsætning
Vælg dette ved direkte
tilslutning til en
bredbåndsrouter.
Trådløs USBopsætning
Vælg dette ved anvendelse
af en USB-adapter til
trådløst LAN.
Besøg den følgende webside
for yderligere oplysninger
og se FAQ-indholdet:
http://support.sonyeurope.com/
Nulstil til standardindstillinger fra
fabrikken
Du kan stille afspillerens indstillinger tilbage
til fabriksindstillingerne ved at vælge
indstillingsgruppen. Alle indstillingerne i
gruppen bliver nulstillet.
Initialiser personlig information
Du kan slette dine personlige oplysninger,
der er gemt i afspilleren.
Indstillinger og justeringer
Vis netværksstatus
Nulstilling
Netværks-diagnosticering
Du kan køre netværksdiagnostik for at
kontrollere, om netværksforbindelsen er
korrekt udført.
Serverindstillinger
Indstiller om den tilsluttede server skal vises
eller ej.
BD Remote-enhedsregistrering
Registrerer din "BD Remote"-enhed.
Registrerede BD Remote-enheder
Viser en liste over dine registrerede "BD
Remote"-enheder.
Lynopsætning
Gentager "Lynopsætning" for at udføre de
grundlæggende indstillinger. Følg
instruktionerne på skærmen.
25
Fejlfinding
Hvis du kommer ud for nogen af følgende
problemer i forbindelse med brugen af
afspilleren, skal du benytte denne
fejlfindingsguide til at forsøge at afhjælpe
problemet, inden du anmoder om reparation.
Konsulter din nærmeste Sony-forhandler,
hvis der er et problem, der ikke kan løses.
Billede
Der er ikke noget billede, eller billedet
udsendes ikke korrekt.
Yderligere
information
, Kontroller, at alle de tilsluttede kabler er
korrekt tilsluttet (side 10).
, Skift indgangsvælgeren på tv'et for af vise
signalet fra afspilleren.
, Stil videoudgangsopløsningen tilbage til
den laveste opløsning ved at trykke på x på
afspilleren i mere end 10 sekunder.
, Prøv følgende for HDMI-tilslutninger:
1Sluk for afspilleren og tænd igen. 2Sluk
for det tilsluttede udstyr og tænd igen.
3Tag HDMI-kablet ud og tilslut det igen.
, HDMI OUT-stikket er tilsluttet til en DVIenhed, der ikke understøtter teknologien til
beskyttelse af ophavsrettigheder.
, For HDMI-tilslutninger kontrolleres
"Format for videoudgang"-indstillingerne i
"Skærmindstillinger"-opsætningen
(side 20).
, Når de analoge signaler også udsendes,
indstilles "BD/DVD-ROM 1080/24pudgang" til "Fra" i "Skærmindstillinger"opsætning (side 21).
, For BD-ROM'er kontrolleres "BD/DVDROM 1080/24p-udgang"-indstillingerne i
"Skærmindstillinger"-opsætningen
(side 21).
Skærmsproget skifter automatisk ved
tilslutning til HDMI OUT-stikket.
, Når "Kontrol til HDMI" er indstillet til "Til"
(side 24), skifter skærmsproget automatisk i
henhold til sprogindstillingen på det
tilsluttede tv (hvis du ændrer indstillingen
på dit tv osv.).
26
Lyd
Der er ikke nogen lyd, eller lyden
udsendes ikke korrekt.
HD-lyden (Dolby Digital Plus, Dolby
TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio
og DTS-HD Master Audio) udsendes ikke
via bitstream.
, Indstil "BD-lydmixindstilling" til "Fra" i
"Indstillinger for lyd"-opsætningen
(side 21).
, Kontroller, at den tilsluttede AV-forstærker
(receiver) er kompatibel med hvert enkelt
HD-lydformat.
Disken afspilles ikke.
, Disken er beskidt eller skæv.
, Disken er vendt forkert. Indsæt disken med
afspilningssiden vendende nedad.
, Disken har et format, som ikke kan afspilles
på denne afspiller (side 29).
, Afspilleren kan ikke afspille en optaget
disk, der ikke er korrekt færdiggjort.
, Regionskoden på BD'en eller DVD'en
svarer ikke til afspilleren.
USB-enhed
Afspilleren registrerer ikke en USBenhed, der er sluttet til afspilleren.
, Sørg for, at USB-enheden er korrekt
tilsluttet til USB-stikket.
, Kontroller, om USB-enheden eller et kabel
er beskadiget.
, Kontroller, om USB-enheden er tændt.
, Hvis USB-enheden er tilsluttet via en USBhub, skal du tilslutte USB-enheden direkte
til afspilleren.
Yderligere information
, Kontroller, at alle de tilsluttede kabler er
korrekt tilsluttet (side 10).
, Skift indgangsvælgeren på AVforstærkeren (receiveren) sådan at
lydsignalerne fra afspilleren udsendes fra
AV-forstærkeren (receiveren).
, Hvis lydsignalet ikke kommer gennem
DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL)/
HDMI OUT-stikket, skal du kontrollere
lydindstillingerne (side 21).
, Prøv følgende for HDMI-tilslutninger:
1Sluk for afspilleren og tænd igen. 2Sluk
for det tilsluttede udstyr og tænd igen.
3Frakobl HDMI-kablet og tilslut det igen.
, For HDMI-tilslutninger gælder det, at hvis
afspilleren er sluttet til et tv gennem en AVforstærker (receiver), skal du prøve at
tilslutte HDMI-kablet direkte til tv'et. Se
også i den betjeningsvejledning der fulgte
med AV-forstærkeren (receiveren).
, HDMI OUT-stikket er tilsluttet til en DVIenhed (DVI-stik understøtter ikke
lydsignaler).
, Den enhed, der er tilsluttet til HDMI OUTstikket, understøtter ikke afspillerens
lydformat. Kontroller lydindstillingerne
(side 21).
Disk
BRAVIA Internet Video
Billedet/lyden er dårlig/visse programmer
mangler billeddetaljer, især ved hurtige
og mørke scener.
, Billed-/lydkvaliteten kan være dårlig
afhængig af udbyderen af internetindholdet.
, Billed-/lydkvaliteten kan muligvis
forbedres ved at ændre internethastigheden.
Vi anbefaler en internethastighed på mindst
2,5 Mbps for video i standarddefinition
(10 Mbps for video i high-definition).
, Det er ikke alle videoer, der indeholder lyd.
Billedet er lille.
Den interaktive lyd udsendes ikke.
, Indstil "BD-lydmixindstilling" til "Til" i
"Indstillinger for lyd"-opsætningen
(side 21).
, Tryk på M for at zoome ind.
Netværksforbindelse
Afspilleren kan ikke slutte til netværket.
, Kontroller netværksforbindelsen (side 13)
og netværksindstillingerne (side 25).
,Fortsættes
27
Meddelelsen "Der findes en ny
softwareversion online på netværket.
Opdater under "Netværksopdatering"."
vises på skærmen, når afspilleren
tændes.
, Se "Netværksopdatering" (side 20)
angående opdatering af afspilleren til en
nyere softwareversion.
BRAVIA Sync ("Kontrol til
HDMI")
"Kontrol til HDMI"-funktionen virker ikke
(BRAVIA Sync).
, Kontroller, at "Kontrol til HDMI" er
indstillet til "Til" (side 24).
, Hvis du ændrer HDMI-tilslutningen, skal
du slukke for afspilleren og tænde den igen.
, Hvis der opstår strømsvigt, skal du indstille
"Kontrol til HDMI" til "Fra", og derefter
indstille "Kontrol til HDMI" til "Til"
(side 24).
, Kontroller følgende, og se i den
betjeningsvejledning der fulgte med
komponenten.
– den tilsluttede komponent er kompatibel
med "Kontrol til HDMI"-funktionen.
– den tilsluttede komponents indstilling for
"Kontrol til HDMI"-funktionen er
korrekt.
, Når du slutter afspilleren til et tv via en AVforstærker (receiver),
– er du muligvis ikke i stand til at betjene
tv'et via afspilleren, hvis AVforstærkeren (receiveren) ikke er
kompatibel med "Kontrol til HDMI"funktionen.
– skal du prøve følgende, hvis du ændrer
HDMI-tilslutningen, tager netledningen
ud og sætter den i igen, eller der opstår en
strømafbrydelse: 1Skift
indgangsvælgeren på AV-forstærkeren
(receiveren) sådan at billedet fra
afspilleren vises på tv-skærmen.
2Indstil "Kontrol til HDMI" til "Fra",
og indstil derefter "Kontrol til HDMI" til
"Til" (side 24). Se i den
betjeningsvejledning der fulgte med AVforstærkeren (receiveren).
28
Andet
Afspilningen starter ikke fra begyndelsen
af indholdet.
, Tryk på OPTIONS og vælg "Afspil fra
start".
Afspilningen starter ikke fra det
genoptagningspunkt, hvor du sidst
stoppede afspilningen.
, Genoptagningspunktet ryddes muligvis fra
hukommelsen afhængigt af disken, når
– du åbner diskskuffen.
– du afbryder forbindelsen til USBenheden.
– du afspiller andet indhold.
– du slukker for afspilleren.
Diskskuffen åbner ikke, og der vises
"LOCKED" eller "TLK ON" på displayet på
frontpanelet.
, Når der vises "LOCKED", er afspilleren
låst. For annullere børnelåsen skal du holde
N på afspilleren nede, indtil "UNLOCK"
vises på displayet på frontpanelet (side 6).
, Når der står "TLK ON", skal du kontakte
din Sony-forhandler eller det lokale
autoriserede Sony-serviceværksted.
Diskskuffen åbner ikke, og du kan ikke
fjerne disken, selv efter du har trykket på
Z.
, Prøv følgende: 1Sluk for afspilleren og
frakobl netledningen. 2Tilslut
netledningen igen, mens du trykker ned på
Z på afspilleren. 3Hold Z trykket nede på
afspilleren indtil skuffen åbner. 4Fjern
disken. 5Når "OPEN" vises på displayet
på frontpanelet, skal du trykke på og holde
[/1 nede på afspilleren i mere end
10 sekunder, indtil afspilleren slukker.
"Exxxxx" eller "FAN ERR" vises på
displayet på frontpanelet.
, Når der vises "Exxxxx", skal du kontakte
din nærmeste Sony-forhandler eller lokale
autoriserede Sony-serviceværksted og
opgive fejlkoden.
, Prøv følgende, når "FAN ERR" vises:
1Kontroller, at ventilationshullerne på
bagsiden af afspilleren ikke er blokerede.
2Placer afspilleren på et sted med
tilstrækkelig ventilation til at forhindre
varmeophobning i den.
Afspilleren reagerer ikke på nogen
knapper.
Strømforsyning:
220–240 V AC, 50/60 Hz
Strømforbrug:
22 W
Mål (cirka):
430 mm × 219 mm × 36 mm
(bredde/dybde/højde) inkl. fremspringende
dele
Vægt (cirka):
2,0 kg
Driftstemperatur:
5 ºC til 35 ºC
Driftsfugtighed:
25 % til 80 %
Medfølgende tilbehør
Se side 9.
Specifikationer og design kan ændres uden
forudgående varsel.
Specifikationer
Afspilbare diske
System
Laser: Halvlederlaser
Blu-ray
Disc*1
BD-ROM
BD-R*2/BD-RE*2
Indgange og udgange
DVD*3
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD*3
CD-DA (Musik-CD)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
Super Audio CD
(Navn på stik:
Stiktype/udgangsniveau/
belastningsimpedans)
LINE OUT R-AUDIO-L:
Phonostik/2 Vrms/10 kiloohm
DIGITAL OUT (OPTICAL):
Optisk udgangsstik/–18 dBm
(bølgelængde 660 nm)
DIGITAL OUT (COAXIAL):
Phonostik/0,5 Vp-p/75 ohm
HDMI OUT:
HDMI 19-pin standard konnektor
COMPONENT VIDEO OUT
(Y, PB, PR):
Phonostik/Y: 1,0 Vp-p/
PB, PR: 0,7 Vp-p/75 ohm
LINE OUT VIDEO:
Phonostik/1,0 Vp-p/75 ohm
LAN (100):
100BASE-TX-terminal
USB:
USB-stik Type A (til tilslutning af en USBhukommelse, hukommelseskortlæser,
digitalt stillkamera og et digitalt
videokamera)
Yderligere information
, Der er kondenseret fugt inde i afspilleren
(side 3).
, Hold ned på [/1 på afspilleren i mere end
10 sekunder, indtil indikatorerne på
displayet på frontpanelet slukker.
Hvis afspilleren stadig ikke reagerer på
nogen knapper, skal du frakoble
netledningen og tilslutte den igen.
Generelt
*1
Eftersom Blu-ray Disc-specifikationerne er nye
og under udvikling, kan der være nogle diske,
som ikke er afspilbare afhængigt af disktypen og
versionen.
Lydudgangen varierer afhængigt af kilden, det
tilsluttede udgangsstik og de valgte
lydindstillinger.
*2 BD-RE: Ver.2.1
BD-R: Ver.1.1, 1.2, 1.3 inklusive organisk
pigment-type BD-R (LTH-type)
BD-R'er, der er optaget på en pc, kan ikke
afspilles, hvis der kan optages postscript på dem.
*3 En CD eller DVD kan ikke afspilles, hvis den
ikke er færdiggjort korrekt. Se i den
betjeningsvejledning der fulgte med
optageudstyret angående yderligere oplysninger.
,Fortsættes
29
Diske som ikke kan afspilles
•
•
•
•
•
•
•
•
BD'ere med kassette
DVD-RAM'er
HD DVD'er
DVD Audio-diske
PHOTO CD'er
Datadelen på CD-ekstra
VCD'er/Super VCD'er
Lydmaterialesiden på DualDiscs
Bemærkning om diske
Dette produkt er beregnet til at afspille diske,
der følger CD-standarden (Compact Disc).
DualDisc og nogle musikdiske, der er kodet
med teknologi til beskyttelse af ophavsret,
overholder ikke CD-standarden (Compact
Disc), og derfor kan disse diske ikke afspilles
af dette produkt.
Bemærkninger om afspilningsfunktioner
på BD'er/DVD'er
Visse afspilningsfunktioner på BD'er/
DVD'er kan med vilje være indstillet af
softwareproducenterne. Eftersom denne
afspiller afspiller BD'er/DVD'er i henhold til
det diskindhold som softwareproducenterne
designede, kan der være visse
afspilningsfunktioner, som ikke er til
rådighed.
Filtyper, der kan afspilles
Video
Filformat
DivX*2
MPEG-4 AVC
".avi", ".divx"
*1*5
".mkv", ".mp4",
".m4v", ".m2ts",
".mts"
WMV9*1*5
".wmv", ".asf"
AVCHD*5
*3
Musik
Filformat
Filendelser
MP3 (MPEG-1 Audio ".mp3"
Layer III)
AAC*1*4*5
WMA9 Standard
LPCM
".m4a"
*1*4*5
".wma"
".wav"
Foto
Filformat
Filendelser
JPEG
".jpg", ".jpeg"
Bemærkning om dobbeltlags-BD'er/DVD'er
*1
De afspillede billeder og lyd forstyrres
eventuelt et øjeblik, når der skiftes lag.
*2
Regionskode (gælder kun for BD-ROM/
DVD VIDEO)
Din afspiller har en regionskode trykt på
bagsiden af enheden og afspiller kun BDROM'er/DVD ROM'er, der er mærket med
samme regionskoder eller ALL
.
Regionskode
*3
*4
*5
30
Filendelser
MPEG-1 Video/PS*1*5 ".mpg", ".mpeg",
MPEG-2 Video/PS,
".m2ts", ".mts"
TS*1*6
Afspilleren afspiller ikke kodede filer som f.eks.
DRM.
OM DIVX VIDEO: DivX® er et digitalt
videoformat udviklet af DivX,Inc. Dette er en
officiel DivX-certificeret enhed, som afspiller
DivX-video. Se www.divx.com for flere
oplysninger og softwareværktøjer til
konvertering af dine filer til DivX-video.
OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denne
DivX Certified®-enhed skal registreres for at
kunne afspille DivX Video-on-Demand (VOD)indhold. Find DivX VOD-afsnittet i enhedens
opsætningsmenu for at generere
registreringskoden. Gå til vod.divx.com med
denne kode for at fuldføre
registreringsprocessen og få mere at vide om
DivX VOD.
Afspilleren afspiller filer i AVCHD-format, der
er optaget på et digitalt videokamera osv. En
disk i AVCHD-format afspilles ikke, hvis den
ikke er korrekt færdiggjort.
Afspilleren afspiller ikke kodede filer som f.eks.
Lossless.
Afspilleren afspiller ikke dette filformat på en
DLNA-server.
*6
Afspilleren kan kun afspille video i
standarddefinition på en DLNA-server.
b
Om BRAVIA Sync-funktionerne
(gælder kun for HDMItilslutninger)
Ved at tilslutte Sony-komponenter, der er
kompatible med "Kontrol til HDMI"funktionen, med et HDMI-kabel (medfølger
ikke) forenkles betjeningen, som beskrevet
nedenfor:
• Direkte afspilning
Med ét tryk på følgende knapper tænder det
tilsluttede tv, og indgangsvælgeren på tv'et
skifter automatisk til afspilleren.
– [/1
– HOME: Hjemmemenuen vises
automatisk (side 8, 14, 19).
– N: Afspilningen begynder automatisk.
• Slukning af system
Når du slukker for tv'et vha. -TV- [/1 eller
afbryderknappen på tv'ets fjernbetjening,
slukker afspilleren og alle HDMIkompatible komponenter automatisk.
Sådan forbereder du til BRAVIA Syncfunktionerne
Indstil "Kontrol til HDMI" til "Til" i
"Systemindstillinger"-opsætningen (side 24).
For yderligere oplysninger om indstillinger af
dit tv og andre tilsluttede komponenter skal
du se i den betjeningsvejledning, der fulgte
med tv'et eller komponenterne.
Yderligere information
• Visse filer afspilles muligvis ikke afhængigt af
filformatet, filkodningen, optagetilstanden eller
DLNA-servertilstanden.
• Visse filer, der er redigeret på en pc, afspilles
muligvis ikke.
• Afspilleren kan genkende følgende filer eller
mapper på BD'er, DVD'er, CD'er og USB-enheder:
– op til mapper i det 5. træ
– op til 500 filer i et enkelt træ
• Afspilleren kan genkende følgende filer eller
mapper, der er gemt på DLNA-serveren.
– op til mapper i det 20. træ
– op til 999 filer i et enkelt træ
• Visse USB-enheder fungerer muligvis ikke med
denne afspiller.
• Afspilleren kan genkende Mass Storage Class
(MSC)-enheder (som f.eks. flashhukommelse
eller en HDD), der er FAT-kompatible og
upartitionerede, Still Image Capture Device
(SICD) klasse-enheder og 101-tastatur (kun
USB-stik på forsiden).
• For at undgå datakorruption eller beskadigelse af
USB-hukommelsen eller enheder skal du slukke
for afspilleren, når du tilslutter eller fjerner USBhukommelsen eller enheder.
• Afspilleren afspiller muligvis ikke videofiler med
høj bithastighed på DATA CD'er flydende. Det
anbefales, at du afspiller sådan filer vha. DATA
DVD'er.
• Biograf
Når du trykker på THEATRE, skifter
afspilleren automatisk til den optimale
videotilstand for visning af film. Når
afspilleren er sluttet til en Sony AVforstærker (receiver) ved hjælp af HDMIkablet, skifter højttalerudgangen også
automatisk. Når afspilleren er sluttet til et
tv, der er kompatibelt med Biograftilstanden ved hjælp af HDMI-kablet,
skifter tv'ets videotilstand til Biograftilstanden. Tryk på knappen igen for at
vende tilbage til den oprindelige indstilling.
• Sprog følger
Når du ændrer skærmsproget på dit tv,
ændres afspillerens skærmsprog også, efter
du har slukket og tændt for afspilleren.
z
• Når du tilslutter et Sony tv, der er kompatibelt
med den nemme indstillingsfunktion "Kontrol til
HDMI" ved hjælp af HDMI-kablet, skifter
afspillerens "Kontrol til HDMI"-indstilling
automatisk til "Til", hvis "Kontrol til HDMI"indstillingen på det tilsluttede tv er indstillet til
"Til". Se i den betjeningsvejledning der fulgte
med tv'et.
• Når du tilslutter et Sony tv, der er kompatibelt
med BRAVIA Sync-funktionerne ved hjælp af
HDMI-kablet, kan du kontrollere afspillerens
grundlæggende funktioner med tv'ets
fjernbetjening, hvis "Kontrol til HDMI"indstillingen på det tilsluttede tv er indstillet til
"Til". Se i den betjeningsvejledning der fulgte
med tv'et.
b
"Kontrol til HDMI"-funktionen fungerer muligvis
ikke afhængigt af den tilsluttede komponent. Se i
den betjeningsvejledning der fulgte med
komponenten.
,Fortsættes
31
Om trådløs LAN-sikkerhed
Eftersom kommunikation via den trådløse
LAN-funktion foregår vha. radiobølger, kan
det trådløse signal blive opfanget. For at
beskytte den trådløse kommunikation
understøtter denne afspiller forskellige
sikkerhedsfunktioner. Sørg for at konfigurere
sikkerhedsindstillingerne på korrekt vis i
henhold til dit netværksmiljø.
Ingen sikkerhed
Selvom du nemt kan foretage indstillingerne,
kan andre opfange den trådløse
kommunikation eller trænge ind i dit trådløse
netværk, endda uden nogen særlig
sofistikerede værktøjer. Vær opmærksom på,
at der er en risiko for uautoriseret adgang
eller opfangelse af data.
WEP
WEP tilfører sikkerhed til kommunikationer
for at forhindre udefrakommende i at opfange
kommunikationer eller bryde ind i dit
trådløse netværk. WEP er en forældet
sikkerhedsteknologi, der gør det muligt at
tilslutte ældre udstyr, der ikke understøtter
TKIP/AES.
WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP er en sikkerhedsteknologi, der er
udviklet til at rette svaghederne i WEP. TKIP
sikrer et højere sikkerhedsniveau end WEP.
WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES er en sikkerhedsteknologi, der anvender
en avanceret sikkerhedsmetode, som er
anderledes end WEP og TKIP.
AES sikrer et højere sikkerhedsniveau end
WEP og TKIP.
32
Ophavsrettigheder og
varemærker
• "AVCHD" og "AVCHD"-logoet er varemærker
tilhørende Panasonic Corporation og Sony
Corporation.
• Java og alle Java-baserede varemærker og logoer
er varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende Sun Microsystems, Inc. i USA og
andre lande.
•
, "XMB", og "xross media bar" er varemærker
tilhørende Sony Corporation og Sony Computer
Entertainment Inc.
• Dette produkt indeholder High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™)-teknologi.
HDMI, HDMI-logoet og High-Definition
Multimedia Interface er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende HDMI
Licensing LLC.
• "Blu-ray Disc" er et varemærke.
• "Blu-ray Disc", "DVD+RW", "DVD-RW",
"DVD+R", "DVD-R", "DVD VIDEO", og "CD"logoerne er varemærker.
• "BD-LIVE", "BD-LIVE"-logoet og
"BONUSVIEW" er varemærker tilhørende Bluray Disc Association.
• "Blu-ray 3D" og "Blu-ray 3D"-logoet er
varemærker tilhørende Blu-ray Disc Association.
• "x.v.Colour" og "x.v.Colour"-logoet er
varemærker tilhørende Sony Corporation.
• "BRAVIA" er et varemærke tilhørende Sony
Corporation.
• "PhotoTV HD" og "PhotoTV HD"-logoet er
varemærker tilhørende Sony Corporation.
• MPEG Layer-3-lydkodningsteknologi og
patenter er licenseret fra Fraunhofer IIS og
Thomson.
• DivX®, DivX Certified® og tilhørende logoer er
registrerede varemærker tilhørende DivX, Inc. og
bruges under licens.
• Windows Media er enten et registreret
varemærke eller varemærke tilhørende Microsoft
Corporation i USA og/eller andre lande.
Dette produkt er beskyttet af visse intellektuelle
ejendomsrettigheder tilhørende Microsoft
Corporation. Anvendelse eller distribution af
sådan teknologi uden for dette produkt er forbudt
uden en licens fra Microsoft eller et autoriseret
Microsoft-datterselskab.
Yderligere information
• Musik- og videogenkendelsesteknologi og
relaterede data leveres af Gracenote®.
Gracenote er industristandarden for levering af
musikgenkendelsesteknologi og relateret
indhold. Se www.gracenote.com angående
yderligere oplysninger.
CD, DVD, Blu-ray Disc og musik- og videorelaterede data fra Gracenote, Inc., copyright
© 2000-i dag Gracenote. Gracenote-software,
copyright © 2000-i dag Gracenote. Ét eller flere
patenter, som ejes af Gracenote, gælder for dette
produkt og denne service. Se Gracenotewebsiden angående en ikke-udtømmende liste
over gældende Gracenote-patenter. Gracenote,
CDDB, MusicID, MediaVOCS, Gracenotelogoet og logotypen, samt "Powered by
Gracenote"-logoet er enten registrerede
varemærker eller varemærker tilhørende
Gracenote i USA og/eller andre lande.
• DLNA®, DLNA-logoet og DLNA
CERTIFIED™ er varemærker, servicemærker
eller godkendelsesmærker tilhørende Digital
Living Network Alliance.
• Andre system- og produktnavne er generelt
varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende producenterne. ™ og ® -mærker er
ikke angivet i dette dokument.
Kodenumre for betjenbare tvapparater
Indtast tv-producentens kode ved hjælp af
talknapperne, mens du holder -TV- [/1 nede.
Hvis der er angivet mere end ét kodenummer,
skal du prøve at indtaste dem ét ad gangen,
indtil du finder den kode, der fungerer
sammen med dit tv.
Producent
Kodenummer
Sony
01 (standard)
Hitachi
24
LG/Goldstar
76
Loewe
45
Panasonic
17, 49
Philips
06, 08, 72
Samsung
71
Sharp
29
Toshiba
38
,Fortsættes
33
Liste over sprogkoder
Se "BD/DVD-visningsindstillinger" (side 22) for yderligere oplysninger.
Stavning af sprogene overholder ISO 639: 1988 (E/F)-standarden.
Kode Sprog
ikke specificeret
Børnesikring/områdekode
Se "Regionskode for børnesikring" (side 23) for yderligere oplysninger.
Nummer, område (kode)
2044, Argentina (ar)
2047, Australien (au)
2046, Østrig (at)
2057, Belgien (be)
2070, Brasilien (br)
2090, Chile (cl)
2092, Kina (cn)
2093, Colombia (co)
2115, Danmark (dk)
2165, Finland (fi)
2174, Frankrig (fr)
2109, Tyskland (de)
2200, Grækenland (gr)
34
2219, Hongkong (hk)
2248, Indien (in)
2238, Indonesien (id)
2239, Irland (ie)
2254, Italien (it)
2276, Japan (jp)
2304, Korea (kr)
2333, Luxembourg (lu)
2363, Malaysia (my)
2362, Mexico (mx)
2376, Holland (nl)
2390, New Zealand (nz)
2379, Norge (no)
2427, Pakistan (pk)
2424, Filippinerne (ph)
2428, Polen (pl)
2436, Portugal (pt)
2489, Rusland (ru)
2501, Singapore (sg)
2149, Spanien (es)
2499, Sverige (se)
2086, Schweiz (ch)
2543, Taiwan (tw)
2528, Thailand (th)
2184, Storbritannien (gb)
Indeks
Ord i anførselstegn vises på
skærmen.
Symboler
(favoritter) 7
F
R
Farveknapper 7
Fejlfinding 26
Fjernbetjening 7, 9
Regionskode 30
G
Genoptag 8, 28
"Gracenote-indstillinger"
24
Tal
3D 15
"3D-udgangsindst." 20
A
Afspilbare diske 29
Afspilningsinformation 15
AUDIO 7
"Automatisk standby" 24
B
Batterier 9
"BD/DVDvisningsindstillinger" 22
BD-LIVE 14
BD-R 29
BD-RE 29
Bitstream 27
Blu-ray Disc 29
BONUSVIEW 14
BRAVIA Internet Video
16
BRAVIA Sync 28, 31
Børnelås 6, 28
Børnesikring 23
C
CD 29
D
Deep Colour 21
Direkte afspilning 31
DISPLAY 8
"Displaylys" 24
DLNA 17, 25
Dolby Digital 21
"DSD-udgangstilstand" 21
DTS 22
DVD 29
H
HDMI 20, 21
Hjemmemenu 19
HOME 8, 19
"Hurtig start-tilstand" 24
S
"Skærmindstillinger" 20
"Skærmsprog" 24
Slukning af system 31
Softwareopdatering 20, 24
Sprog følger 31
SUBTITLE 7
"Systemindstillinger" 24
T
K
THEATRE 7, 31
Tilslutning
AV-forstærker
(receiver) 11
Netværk 13
TV 10
TOP MENU 7
"Tv-skærmstørrelsesindst.
for 3D" 20
"Tv-type" 20
"Kontrol til HDMI" 24,
28, 31
U
I
"Indstillinger for
børnesikring" 23
"Indstillinger for lyd" 21
Internetindhold 7, 16
USB 16
L
"Lynopsætning" 12, 25
M
MAC-adresse 24
"Musikindstillinger" 23
W
WEP 32
WPA2-PSK (AES) 32
WPA2-PSK (TKIP) 32
WPA-PSK (AES) 32
WPA-PSK (TKIP) 32
N
"Netværksindstillinger" 25
"Netværksopdatering" 20
"Nulstilling" 25
Nulstilling af afspilleren
25
O
Opdatering 20
"Opsætning" 19
OPTIONS 7
P
POP UP/MENU 7
35
Download PDF

advertising