Sony | BDP-S780 | Sony BDP-S780 BDP-S780 3D Blu-ray Disc™/DVD player Betjeningsvejledning

4-267-230-82(1)
Betjeningsvejledning
Blu-ray Disc™ / DVD Player
BDP-S780
© 2011 Sony Corporation
ADVARSEL!
For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød
må du ikke udsætte dette apparat for regn eller fugt.
Undlad at åbne kabinettet for at undgå elektrisk stød.
Overlad alt reparationsarbejde til autoriseret
servicepersonale.
Netledningen må kun udskiftes i en kvalificeret
servicebutik.
Batterier eller apparater, der indeholder batterier, må
ikke udsættes for stærk varme som fx sollys, ild eller
lignende.
FORSIGTIG
Brugen af optiske instrumenter i dette produkt øger
risikoen for øjenskader. Eftersom laserstrålen, der
anvendes i denne Blu-ray Disc/DVD-afspiller, er
skadelig for øjnene, må kabinettet ikke skilles ad.
Overlad alt reparationsarbejde til autoriseret
servicepersonale.
Denne etiket findes på det laserbeskyttede hus
indvendigt.
Dette apparat er klassificeret som et KLASSE 1
LASER-produkt. Etiketten med KLASSE 1
LASERPRODUKT er placeret udvendigt bag på.
Håndtering af udtjente elektriske og
elektroniske produkter (Gælder for den
Europæiske Union og andre europæiske
lande med separate
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at
produktet ikke må behandles som husholdningsaffald.
Det skal i stedet indleveres på en deponeringsplads
specielt indrettet til modtagelse og oparbejdning af
elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre at
produktet bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle
negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger,
som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan
forårsage. Genindvinding af materialer vil medvirke til
at bevare naturens ressourcer. Yderligere information
om genindvindingen af dette produkt kan fås hos
myndighederne, det lokale renovationsselskab eller
butikken, hvor produktet blev købt.
Fjernelse af udtjente batterier (gælder i
den Europæiske Union samt europæiske
lande med særskilte
indsamlingssystemer)
Dette symbol på batteriet eller emballagen betyder, at
batteriet leveret med dette produkt ikke må bortskaffes
som husholdningsaffald.
På visse batterier kan dette symbol anvendes i
kombination med et kemisk symbol. Det kemiske
symbol for kviksølv (Hg) eller bly (Pb) er anført hvis
batteriet indeholder mere end 0,0005% kviksølv eller
0,004% bly.
Ved at sikre at sådanne batterier bortskaffes korrekt,
tilsikres det, at de mulige negative konsekvenser for
sundhed og miljø, som kunne opstå ved en forkert
affaldshåndtering af batteriet, forebygges.
Materialegenindvendingen bidrager ligeledes til at
beskytte naturens resourcer.
Hvis et produkt kræver vedvarende
elektricitetsforsyning af hensyn til sikkerheden samt
ydeevnen eller data integritet, må batteriet kun fjernes
af dertil uddannet personale.
For at sikre en korrekt håndtering af batteriet bør det
udtjente produkt kun afleveres på dertil indrettede
indsamlingspladse beregnet til affaldshåndtering af
elektriske og elektroniske produkter.
2
Med hensyn til øvrige batterier, se venligst afsnittet der
omhandler sikker fjernelse af batterier. Batteriet skal
derefter afleveres på et indsamlingsted beregnet til
affaldshåndtering og genindvinding af batterier.
Yderlige information om genindvinding af dette
produkt eller batteri kan fås ved at kontakte den
kommunale genbrugsstation eller den butik, hvor
produktet blev købt.
Forholdsregler
• Denne enhed anvender 220–240 V AC, 50/60 Hz.
Kontroller, at apparatets driftsspænding er identisk
med den lokale strømforsyning.
• Anbring ikke objekter, der er fyldt med væsker, f.eks.
vaser, på apparatet, så risiko for brand eller stød
undgås.
• Installer denne enhed sådan at netledningen
øjeblikkeligt kan trækkes ud af stikkontakten, hvis
der skulle opstå problemer.
• Hvis du anvender en pacemaker eller andet
medicinsk udstyr, skal du kontakte din læge eller
producenten af dit medicinske udstyr, inden du
anvender den trådløse LAN-funktion.
• Afspilleren bør installeres og betjenes med en
minimumafstand på mindst 20 cm eller mere
mellem afspilleren og en persons krop
(eksklusive yderpunkter: hænder, håndled, fødder
og ankler).
• Placer ikke tunge eller ustabile genstande ovenpå
afspilleren.
• Placer ikke andre genstande end diske i
diskskuffen. Det kan beskadige afspilleren eller
genstanden, hvis du gør det.
• Tag eventuelle diske ud når du flytter afspilleren.
Hvis du ikke gør det, kan disken blive beskadiget.
• Tag netledningen og alle andre kabler ud fra
afspilleren, når du flytter den.
Om strømkilder
Forholdsregler
Dette udstyr er afprøvet og fundet i
overensstemmelse med grænserne, der er angivet i
EMC-direktivet, ved brug af et forbindelseskabel,
som er kortere end 3 meter.
Om placering
• Placer afspilleren på et sted med tilstrækkelig
ventilation til at forhindre varmeophobning i den.
• Placer ikke afspilleren på en blød overflade som
fx et tæppe, hvor ventilationshullerne kan blive
blokerede.
• Installer ikke denne afspiller i et lukket rum, som
fx i en bogreol eller lignende sted.
• Afspilleren må ikke placeres på et sted i nærheden
af varmekilder eller i omgivelser med direkte
sollys, meget støv eller mekaniske rystelser.
• Placer ikke afspilleren udendørs, i køretøjer, på
skibe eller andre fartøjer.
• Hvis afspilleren flyttes direkte fra kolde
omgivelser til varme omgivelser, eller hvis den
placeres i et meget fugtigt lokale, kan fugt
kondenseres på linserne inde i afspilleren. Sker
dette, fungerer afspilleren muligvis ikke korrekt.
I så fald skal du fjerne disken og lade afspilleren
stå tændt i cirka en halv time, indtil fugten er
fordampet.
• Installer ikke afspilleren så den står skråt. Den er
kun beregnet til brug i vandret position.
• Placer ikke metalgenstande foran frontpanelet.
Det kan begrænse modtagelsen af radiobølger.
• Placer ikke afspilleren på et sted, hvor der
anvendes medicinsk udstyr. Det kan forårsage
funktionsfejl på medicinsk udstyr.
• Afspilleren er ikke koblet fra strømforsyningen,
så længe den er tilsluttet stikkontakten på
væggen. Dette gælder også, selvom selve
afspilleren er blevet slukket.
• Tag afspillerens stik ud fra stikkontakten, hvis du
ikke skal bruge afspilleren i længere tid. Hvis du
vil tage netkablet ud af stikkontakten, skal du tage
fat i selve stikket. Du må aldrig trække i
ledningen.
• Bemærk følgende punkter for at forhindre at
netledningen beskadiges. Brug ikke netledningen
hvis den er beskadiget, eftersom det kan medføre
elektrisk stød eller brand.
– Sørg for, at netledningen ikke klemmes mellem
afspilleren og væggen, hylden osv.
– Placer ikke noget tungt ovenpå netledningen og
træk heller ikke i selve netledningen.
Om justering af lydstyrken
Skru ikke op for lyden, mens du lytter til et afsnit
med meget lave indgangsniveauer eller helt uden
lydsignaler. Hvis du gør det, kan dine ører og
højttalerne beskadiges, når der afspilles et afsnit
med høj lyd.
Om rengøring
Rengør kabinettet, panelet og knapperne med en
blød klud. Anvend ikke nogen form for slibemidler,
skurepulver eller opløsningsmidler som f.eks.
alkohol eller rensebenzin.
Om rengøringsdiske, disk/linserengøringsmidler
Brug ikke en rengøringsdisk eller et disk/linserengøringsmiddel (flydende eller som spray). De
kan forårsage funktionsfejl i apparatet.
,Fortsættes
3
Om udskiftning af dele
Hvis der udføres reparation på denne afspiller,
indsamles de udskiftede dele muligvis til brug for
genanvendelse eller genindvinding.
Om tilslutning til HDMI OUT-stikket
Bemærk følgende eftersom forkert håndtering kan
beskadige HDMI OUT-stikket og
tilslutningsstikket.
• Ret omhyggeligt HDMI OUT-stikket på bagsiden
af afspilleren og HDMI-tilslutningsstikket ind
efter hinanden ved at kontrollere udformningen af
dem. Sørg for, at tilslutningsstikket ikke er vendt
på hovedet eller skråtstillet.
VIGTIG MEDDELELSE
Advarsel: Med denne afspiller kan du bevare et
stillvideobillede eller et skærmbillede på tvskærmen uendeligt. Hvis du lader
stillvideobilledet eller skærmbilledet forblive
på tv-skærmen i lang tid, kan tv-skærmen blive
permanent beskadiget. Plasmafjernsyn og
projektions-tv-apparater er følsomme over for
dette.
Hvis du har nogle spørgsmål eller problemer i
forbindelse med afspilleren, skal du kontakte din
nærmeste Sony-forhandler.
Kopibeskyttelse
• Sørg for at frakoble HDMI-kablet, når du flytter
afspilleren.
• Hold HDMI-tilslutningsstikket lige, når du
foretager tilslutning eller frakobling af HDMIkablet. Bøj eller tryk ikke HDMItilslutningsstikket ind i HDMI OUT-stikket.
Om at se 3D-videobilleder
Nogle mennesker oplever muligvis ubehag (som
f.eks. anstrengte øjne, træthed eller kvalme), når de
ser 3D-videobilleder. Sony anbefaler alle seere at
holde regelmæssige pauser, når de ser 3Dvideobilleder. Hvor længe og hvor ofte der behøves
pauser varierer fra person til person. Du må afgøre,
hvad der fungerer bedst. Hvis du oplever ubehag af
nogen art, skal du stoppe med at se 3Dvideobilleder, indtil ubehaget ophører. Konsulter
en læge hvis du finder det nødvendigt. Du bør også
se (i) betjeningsvejledningen og/eller
advarselsmeddelelserne for udstyr anvendt, eller
Blu-ray Disc-indhold afspillet med dette
produkt og (ii) vores webside* angående de seneste
oplysninger. Mindre børns (især dem under seks år)
syn er stadig under udvikling. Konsulter din læge
(som f.eks. en børnelæge eller øjenlæge) inden
mindre børn gives lov til at se 3D-videobilleder.
Vokse bør overvåge mindre børn for at sikre, at de
følger anbefalingerne beskrevet ovenfor.
* http://www.sony-europe.com/myproduct/
4
Vær opmærksom på de avancerede
indholdsbeskyttelsessystemer anvendt på både Bluray Disc™ og DVD-medier. Disse systemer kaldet
AACS (Advanced Access Content System) og CSS
(Content Scramble System) kan indeholde visse
restriktioner på afspilning, analog udgang og andre
lignende funktioner. Anvendelsen af dette produkt
og de anvendte restriktioner kan variere afhængigt
af anskaffelsesdatoen, eftersom den styrende
komité for AACS eventuelt kan tilføje eller ændre
restriktionsbestemmelserne efter
anskaffelsestidspunktet.
,fortsætter på side 6
Indholdsfortegnelse
ADVARSEL! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Forholdsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Vejledning til dele og knapper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Tilslutninger og indstillinger
Trin 1: Tilslutning af afspilleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Trin 2: Lynopsætning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Tilslutning til netværket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Afspilning
Afspilning af en disk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Afspilning fra en USB-enhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Afspilning via et netværk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Tilgængelige funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Internet
Browsing af websider . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Anvendelse af Skype . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Indstillinger og justeringer
Brug af indstillingsskærmene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Netværksopdatering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Skærmindstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Indstillinger for lyd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
BD/DVD-visningsindstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Indstillinger for børnesikring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Musikindstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Systemindstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Netværksindstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Lynopsætning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Nulstilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Yderligere information
Fejlfinding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
5
Ophavsrettigheder og varemærker
• "AVCHD" og "AVCHD"-logoet er varemærker
tilhørende Panasonic Corporation og Sony
Corporation.
• Java er et varemærke tilhørende Oracle og/eller
deres associerede selskaber.
•
, "XMB", og "xross media bar" er varemærker
tilhørende Sony Corporation og Sony Computer
Entertainment Inc.
• Dette produkt indeholder High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™)-teknologi.
HDMI, HDMI-logoet og High-Definition
Multimedia Interface er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende HDMI
Licensing LLC i USA og andre lande.
• "Blu-ray Disc" er et varemærke.
• "Blu-ray Disc", "DVD+RW", "DVD-RW",
"DVD+R", "DVD-R", "DVD VIDEO", og "CD"logoerne er varemærker.
• "BD-LIVE", "BD-LIVE"-logoet og
"BONUSVIEW" er varemærker tilhørende Bluray Disc Association.
• "Blu-ray 3D" og "Blu-ray 3D"-logoet er
varemærker tilhørende Blu-ray Disc Association.
• "x.v.Colour" og "x.v.Colour"-logoet er
varemærker tilhørende Sony Corporation.
• "BRAVIA" er et varemærke tilhørende Sony
Corporation.
• "PhotoTV HD" og "PhotoTV HD"-logoet er
varemærker tilhørende Sony Corporation.
• MPEG Layer-3-lydkodningsteknologi og
patenter er licenseret fra Fraunhofer IIS og
Thomson.
• Windows Media er enten et registreret
varemærke eller varemærke tilhørende Microsoft
Corporation i USA og/eller andre lande.
Dette produkt indeholder teknologi, som er
omfattet af visse intellektuelle
ejendomsrettigheder tilhørende Microsoft.
Anvendelse eller distribution af denne teknologi
uden for dette produkt er forbudt uden den rette
licens(er) fra Microsoft.
Indholdsejere anvender Microsoft PlayReady™adgangsteknologi for indhold til at beskytte deres
intellektuelle ejendom, inklusive kopibeskyttet
indhold. Dette apparat anvender PlayReadyteknologi for adgang til PlayReady-beskyttet
indhold og/eller WMDRM-beskyttet indhold.
Hvis apparatet ikke overholder restriktionerne for
brug af indhold på korrekt vis, kan indholdsejere
anmode Microsoft om at tilbagekalde apparatets
evne til at formidle PlayReady-beskyttet indhold.
Tilbagekaldelsen bør ikke påvirke ubeskyttet
indhold eller indhold beskyttet med andre
adgangsteknologier for indhold. Indholdsejere
kan kræve, at du opgraderer PlayReady for at få
adgang til deres indhold. Hvis du afviser en
opgradering, vil du ikke være i stand til at få
adgang til indhold, som kræver en opgradering.
6
• Musik- og videogenkendelsesteknologi og
relaterede data leveres af Gracenote®.
Gracenote er industristandarden for levering af
musikgenkendelsesteknologi og relateret
indhold. Se www.gracenote.com angående
yderligere oplysninger.
CD, DVD, Blu-ray Disc og musik- og videorelaterede data fra Gracenote, Inc., copyright
© 2000-i dag Gracenote. Gracenote-software,
copyright © 2000-i dag Gracenote. Ét eller flere
patenter, som ejes af Gracenote, gælder for dette
produkt og denne service. Se Gracenotewebsiden angående en ikke-udtømmende liste
over gældende Gracenote-patenter. Gracenote,
CDDB, MusicID, MediaVOCS, Gracenotelogoet og logotypen, samt "Powered by
Gracenote"-logoet er enten registrerede
varemærker eller varemærker tilhørende
Gracenote i USA og/eller andre lande.
• SkypeKit version 3 er inkluderet i dette produkt
Copyright 2003-2010, Skype Limited
Patentanmeldt
Skype, tilknyttede varemærker og logoer og "S"symbolet er varemærker, der tilhører Skype
Limited.
• Wi-Fi CERTIFIED™-logoet er et
godkendelsesmærke tilhørende Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi Protected Setup™-mærket er et mærke
tilhørende Wi-Fi Alliance.
• "Wi-Fi CERTIFIED™" og "Wi-Fi Protected
Setup™" er varemærker tilhørende Wi-Fi
Alliance.
• DLNA®, DLNA-logoet og DLNA
CERTIFIED™ er varemærker, servicemærker
eller godkendelsesmærker tilhørende Digital
Living Network Alliance.
• Alle andre varemærker er varemærker tilhørende
deres respektive ejere.
• Andre system- og produktnavne er generelt
varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende producenterne. ™ og ® -mærker er
ikke angivet i dette dokument.
Vejledning til dele og knapper
Frontpanel
z
Knappen N er udstyret med et følbart punkt. Brug det følbare punkt som en reference når du betjener
afspilleren.
A Diskskuffe
F x (stop)
B Strømindikator
G N (afspil)
Lyser hvidt, når afspilleren tændes.
C Fjernbetjeningssensor
D Display på frontpanel
N, X: Lyser under afspilning eller
pause.
: Lyser, når gentag-indstillingen
aktiveres.
: Lyser, når der udsendes 720p/1080i/
1080p videosignaler.
E
(USB)-stik
Tilslut en USB-enhed til dette stik.
H Z (åbn/luk)
I [/1 (tænd/standby)
Tænder afspilleren eller sætter den i
standby-tilstand.
Sådan låses diskskuffen (Børnelås)
Du kan låse diskskuffen for at forhindre, at
den åbnes ved en fejltagelse.
Mens afspilleren er tændt, skal du holde N
på afspilleren nede i mere end 10 sekunder.
Diskskuffen låses eller låses op.
,Fortsættes
7
Bagpanel
8
A LINE OUT (R-AUDIO-L)-stik
F DIGITAL OUT (OPTICAL)-stik
B LINE OUT (VIDEO)-stik
G LAN (100)-terminal
C DIGITAL OUT (COAXIAL)-stik
D Ventilationshuller
H COMPONENT VIDEO OUT (Y, PB,
PR)-stik
E
I HDMI OUT-stik
(USB)-stik
Fjernbetjening
De funktioner, der er til rådighed på
fjernbetjeningen, afhænger af disken eller
situationen.
A Z (åbn/luk)
Åbner eller lukker diskskuffen.
-TV- t (tv-indgangsvalg)
Skifter mellem tv og andre
indgangskilder.
-TV- [/1 (tv tænd/standby)
Tænder tv'et eller sætter det i standbytilstand.
[/1 (tænd/standby)
Tænder afspilleren eller sætter den i
standby-tilstand.
B Talknapper (0 - 9)
Indtaster titlen/kapitelnumrene osv.
2 (lydstyrke) +/–
Justerer lydstyrken på tv'et.
3D (side 19)
Konverterer 2D-indhold til simuleret 3Dindhold ved tilslutning til 3D-kompatible
apparater.
AUDIO (side 28)
Vælger sproget, når der er optaget flere
sprog på BD-ROM'er/DVD VIDEO'er.
Vælger lydsporet på CD'er.
SUBTITLE (side 28)
Vælger undertekstsproget, når der er
optaget flere undertekstsprog på BDROM'er/DVD VIDEO'er.
(favoritter) (side 19)
Viser det internetindhold, der er føjet til
listen over favoritter. Du kan gemme op
til 18 af dine foretrukne
internetprogrammer.
C Farveknapper (rød/grøn/gul/blå)
Genvejstaster til interaktive funktioner.
D TOP MENU
z
• Knapperne nummer 5, AUDIO, 2 +, og N er
udstyret med et følbart punkt. Brug det følbare
punkt som en reference når du betjener
afspilleren.
• Grå knapper lyser i mørke.
Åbner eller lukker topmenuen på BD'er
eller DVD'er.
POP UP/MENU
Åbner eller lukker pop-up-menuen på
BD-ROM'er eller menuen på DVD'er.
OPTIONS (side 19)
Den funktionsmenu, der kan vælges,
vises på skærmen.
,Fortsættes
9
HOME
Går ind på afspillerens hjemmemenu.
Viser baggrunden, når der trykkes på
kategoriikonet for hjemmemenuen.
RETURN
Vender tilbage til forrige visning.
</M/m/,
Flytter fremhævningen for at vælge et
vist punkt.
Visning af hjemmemenu
Hjemmemenuen vises, når du trykker på
HOME. Vælg en kategori ved hjælp af </
,. Vælg et punkt ved hjælp af M/m, og tryk
på ENTER.
Menupunkt
Kategori
Midterknap (ENTER)
Går ind på det valgte punkt.
E ./> (forrige/næste)
Springer til forrige/næste kapitel, spor
eller fil.
/
(genafspil/fremrykning)
Genafspiller de aktuelle scener kortvarigt
i 10 sekunder/spoler de aktuelle scener
kortvarigt hurtigt fremad i 15 sekunder.
m/M (hurtig/langsom/frys
billede)
• Spoler hurtigt tilbage/hurtigt fremad på
disken under afspilning. Hver du
trykker på knappen under afspilning af
videoer, ændres søgehastigheden.
• Afspiller i langsom gengivelse ved tryk
på knappen i mere end ét sekund under
pause.
• Afspiller ét billede ad gangen ved et
kortvarigt tryk på knappen under pause.
z
Afspil i langsom gengivelse eller ét billede er
ikke til rådighed på en Blu-ray 3D Disc.
N (afspil)
Starter eller genstarter afspilning.
DISPLAY (side 16)
Viser oplysningerne om afspilning og
webbrowsing på skærmen.
X (pause)
Sætter afspilningen på pause eller
genstarter den.
x (stop)
Stopper afspilningen og husker det sted,
hvor der blev stoppet
(genoptagningspunkt).
Genoptagningspunktet for et titel/spor er
det sted, du sidst afspillede, eller det
sidste foto i en fotomappe.
10
(Opsætning): Justerer afspillerens
indstillinger.
(Foto): Viser fotos.
(Musik): Afspiller musik.
(Video): Afspiller videoer.
(Netværk): Viser netværkspunkter.
Tilslutninger og indstillinger
Trin 1: Tilslutning af afspilleren
Tilslutninger og indstillinger
Tilslut ikke netledningen, før du har foretaget alle tilslutningerne.
Se "Medfølgende tilbehør" (side 35) angående medfølgende tilbehør.
Tilslutning til tv'et
Vælg en af følgende tilslutningsmetoder i henhold til indgangsstikkene på tv'et.
Når du tilslutter, skal du matche farven på tilslutningsstikket med den på stikket.
HDMI-kabel (medfølger ikke)
Høj kvalitet
Lyd-/videokabel
(medfølger ikke)
Komponentvideokabel*
(medfølger ikke)
Lyd-/videokabel
(medfølger ikke)
Standardkvalitet
* Beskyttet indhold på BD-ROM'er udsendes i 480i/576i-opløsning fra COMPONENT VIDEO OUTstikket (side 4).
,Fortsættes
11
b
Tilslut ikke afspilleren via en videoafspiller. Videosignaler, der føres gennem videoafspiller, kan blive
forstyrret af kopibeskyttelsessystemer, og billedet på fjernsynet kan blive forvrænget.
Tilslutning til din AV-forstærker (receiver)
Vælg en af følgende tilslutningsmetoder i henhold til indgangsstikket på AV-forstærkeren
(receiveren). Når du vælger A eller B, skal du foretage de passende indstillinger i
"Indstillinger for lyd"-opsætningen (side 27).
HDMI-kabel (medfølger ikke)
HDMI-kabel
(medfølger ikke)
t Indstil "BD-lydmixindstilling" (side 27).
Koaksial digitalkabel
(medfølger ikke)
eller
Optisk digitalkabel (medfølger ikke)
t Indstil "Dolby Digital*1" (side 27) og "DTS*2" (side 27).
Lyd-/videokabel
(medfølger ikke)
*1
12
*2
Trin 2: Lynopsætning
Når du tænder afspilleren første gang
Vent et kort øjeblik til afspilleren tænder
og begynder "Lynopsætning".
Indsæt to R6-batterier (størrelse AA)
ved at modsvare enderne 3 og # på
batterierne med markeringerne inde i
batterirummet.
2
Tilslut afspilleren til stikkontakten.
Tilslutninger og indstillinger
1
Til stikkontakten
3
Tryk på [/1 for at tænde for
afspilleren.
4
Tænd for tv'et og skift derefter
indgangsvælgeren på tv'et, sådan at
signalet fra afspilleren vises på tvskærmen.
,Fortsættes
13
5
Udfør "Lynopsætning".
Følg vejledningen på skærmen for at
indstille de grundlæggende indstillinger
med </M/m/, og ENTER på
fjernbetjeningen.
Trådløs USB-opsætning
Sluk for afspilleren og tilslut derefter USBadapteren til trådløst LAN (UWA-BR100 fås
først fra november 2010) til USB-stikket
foran eller bag på afspilleren.
b
</M/m/,
USB-adapteren til trådløst LAN er muligvis ikke til
rådighed i visse regioner/lande.
ENTER
USB-adapter til trådløst LAN
Tilslutning til netværket
Tilsluttet opsætning
Trådløs LANrouter
Brug et LAN-kabel til at slutte til LAN (100)terminalen på afspilleren.
ADSL-modem/
kabelmodem
ADSL-modem/ Internet
kabelmodem
Sådan indstilles netværksindstillingerne
Vælg "Netværksindstillinger",
"Internetindstillinger" og derefter "Trådløs
USB-opsætning" (side 30), og følg
vejledningen på skærmen for at fuldføre
opsætningen.
LAN-kabel
(medfølger ikke)
Bredbåndsrouter
LAN-kabel
(medfølger ikke)
Internet
z
Det anbefales, at du bruger et afskærmet (lige eller
krydset) interface-kabel (LAN-kabel).
Trådløs opsætning
Brug det trådløse LAN, der er indbygget i
afspilleren.
Sådan indstilles netværksindstillingerne
Vælg "Netværksindstillinger",
"Internetindstillinger" og derefter "Tilsluttet
opsætning" (side 30), og følg vejledningen på
skærmen for at fuldføre opsætningen.
LAN-kabel (medfølger ikke)
Trådløs LANrouter
ADSL-modem/ Internet
kabelmodem
Sådan indstilles netværksindstillingerne
Vælg "Netværksindstillinger",
"Internetindstillinger" og derefter "Trådløs
opsætning (indbygget)" (side 30), og følg
vejledningen på skærmen for at fuldføre
opsætningen.
14
3
Afspilning
Betjeningsmetoden varierer afhængigt af
disken. Se i den betjeningsvejledning der
fulgte med disken.
Afspilning af en disk
Se "Afspilbare diske" (side 35) angående
hvilke diske, der kan afspilles.
Skift indgangsvælgeren på dit tv,
sådan at signalet fra afspilleren vises
på din tv-skærm.
2
Tryk på Z og placer en disk i
diskskuffen.
z
For at slette data på USB-hukommelsen skal du
vælge "Slet BD-data" i
(Video) og trykke på
ENTER. Alle data som er gemt i buda-mappen
slettes.
Visning af Blu-ray 3D
Afspilning
1
Indsæt en BD-ROM med BONUSVIEW/
BD-LIVE.
Du kan vise en Blu-ray 3D Disc med "Bluray 3D"-logoet*.
*
1
• Tilslut afspilleren til dine 3Dkompatible enheder vha. et
højhastigheds HDMI-kabel.
• Indstil "3D-udgangsindst." og "Tvskærmstørrelsesindst. for 3D" i
"Skærmindstillinger"-opsætningen
(side 25).
Afspilningssiden vender nedad
3
Tryk på Z for at lukke diskskuffen.
Afspilningen starter.
Hvis afspilningen ikke starter
automatisk, skal du vælge
i
kategorien
(Video),
(Musik) eller
(Foto) og trykke på ENTER.
Anvendelse af BONUSVIEW/BDLIVE
På nogle BD-ROM'er med "BD-LIVE"logoet* kan der være bonusindhold og andre
data, som kan downloades og efterfølgende
vises.
Klargør til afspilning af Blu-ray 3D
Disc.
2
Indsæt en Blu-ray 3D Disc.
Betjeningsmetoden varierer afhængigt af
disken. Se i den betjeningsvejledning der
fulgte med disken.
z
Se også de betjeningsvejledninger der følger med
dit tv og den tilsluttede enhed.
*
1
Tilslut en USB-hukommelse til USBstikket på bagsiden af afspilleren
(side 8).
Brug en USB-hukommelse på 1 GB eller
mere som din lokale hukommelse.
2
Klargør til BD-LIVE (kun BD-LIVE).
• Tilslut afspilleren til et netværk
(side 14).
• Indstil "BD-internetforbindelse" til
"Tillad" (side 28).
,Fortsættes
15
Visning af
afspilningsinformation
Afspilning fra en USBenhed
Du kan kontrollere afspilningsinformation
osv. ved at trykke på DISPLAY.
Den viste information varierer afhængigt af
disktypen og status for afspilleren.
Eksempel: ved afspilning af en BD-ROM
Du kan afspille video-/musik-/fotofiler på
den tilsluttede USB-enhed.
Se "Filtyper, der kan afspilles" (side 36)
angående hvilke USB-enheder, der kan
afspilles.
1
Tilslut USB-enheden til USB-stikket på
afspilleren.
Se i den betjeningsvejledning der fulgte
med USB-enheden, inden du tilslutter
den.
A Udgangsopløsning/videofrekvens
B Titelnummer eller navn
C Den aktuelt valgte lydindstilling
D Tilgængelige funktioner (
lyd,
undertekster)
G Den aktuelt valgte vinkel
16
2
Vælg
(Video),
(Musik) eller
(Foto) på hjemmemenuen med
</,.
3
Vælg
(USB-enhed) med M/m og
tryk på ENTER.
vinkel,
E Afspilningsinformation
Viser afspilningstilstand, statusbjælke
for afspilning, disktype, videocodec,
bithastighed, gentagefunktion, forløbet
tid og samlet afspilningstid.
F Kapitelnummer
USB-enhed
Afspilning via et netværk
BRAVIA Internet Videostreaming
z
Bestemt internetindhold kræver registrering via en
pc, inden det kan afspilles.
1
Klargør til BRAVIA Internet Video.
Tilslut afspilleren til et netværk (side 14).
2
Vælg
(Video),
(Musik) eller
(Foto) på hjemmemenuen med
</,.
3
Vælg et ikon for en udbyder af
internetindhold med M/m og tryk på
ENTER.
Når der ikke er indhentet nogen liste over
internetindhold, vises der et ikke-hentetikon eller et nyt ikon.
D Overførselshastighed fra netværk
E Navn på den næste videofil
F Navn på den aktuelt valgte videofil
Afspilning af filer på et
hjemmenetværk (DLNA)
Afspilleren (DLNA-afspiller) kan afspille
video-/musik-/fotofiler gemt på andre
DLNA-kompatible produkter (DLNAserver) via et netværk.
Server
Afspiller
1
Klargør til anvendelse af DLNA.
• Tilslut afspilleren til et netværk
(side 14).
• Klargør de andre nødvendige DLNAkompatible produkter. Se i den
betjeningsvejledning der fulgte med
produktet.
Sådan bruges kontrolpanelet
Kontrolpanelet vises, når videofilen
begynder at afspilles. De viste punkter kan
variere afhængigt af udbyderne af
internetindhold.
Tryk på DISPLAY for at få vist
kontrolpanelet igen.
Afspilning
Fungerer som en gateway til levering af det
valgte internetindhold og et udvalg af ondemand underholdning direkte til afspilleren.
C Netværksvilkår
angiver signalstyrken for en trådløs
forbindelse.
angiver den faste forbindelse.
2
Vælg DLNA-serverikonet fra
(Video), (Musik) eller
(Foto) på hjemmemenuen.
3
Vælg den fil du ønsker at afspille ved
hjælp af M/m og tryk på ENTER.
A Visning af kontroller
Tryk på </M/m/, eller ENTER for
afspilningsfunktioner.
B Statusbjælke for afspilning
Statusbjælke, markør som indikerer
den aktuelle position, afspilningstid,
varighed for videofil
,Fortsættes
17
Sådan styres afspilleren vha. et andet
produkt (renderer)
Når du afspiller filer fra en DLNA-server på
afspilleren, kan du anvende et produkt, som
er kompatibelt med en DLNA-styreenhed (en
telefon osv.) til at styre afspilningen.
3
Vælg "Start Party" fra
funktionsmenuen.
Sådan deltages i et PARTY (kun for
PARTY-gæsten)
Vælg
(Party) i
(Musik), og vælg
derefter PARTY-værtens enhedsikon.
Sådan lukkes et PARTY
Server
Tryk på HOME.
Renderer-enhed
Styreenhed
z
Se i den betjeningsvejledning der fulgte med
DLNA-styreenheden.
Afspilning af den samme musik
i forskellige rum (PARTY
STREAMING)
Du kan afspille musikfiler på afspilleren
(PARTY-vært) i andre rum på samme tid vha.
Sony-produkter (PARTY-gæst), som er
kompatible med DLNA og PARTY
STREAMING-funktionen, eller omvendt.
z
Salget og sortimentet af produkter som er
kompatible med PARTY STREAMINGfunktionen varierer afhængigt af området.
Søgning efter video-/
musikoplysninger
Du kan indhente indholdsoplysninger baseret
på Gracenote-teknologi og søge efter de
relaterede oplysninger.
1
Tilslut afspilleren til et netværk
(side 14).
2
Indsæt en disk eller tilslut en USBenhed, du vil søge på.
• Video: Kun på en BD-ROM eller
DVD-ROM
• Musik: Kun på en CD-DA eller USBenhed
PARTY-vært
3
PARTY-gæst
PARTY-gæst
1
Klargør til PARTY STREAMING.
• Tilslut afspilleren til et netværk
(side 14).
• Tilslut de produkter som er kompatible
med PARTY STREAMINGfunktionen til et netværk.
2
18
Vælg et spor i (Musik) på
hjemmemenuen.
Vælg
(Video) eller
</,.
(Musik) vha.
4
Vælg
(Videosøgning) eller
(Musiksøgning) vha. M/m og tryk
på ENTER.
Indholdsoplysningerne vises.
Eksempel: Liste med den valgte
medvirkendes arbejder
Tilgængelige funktioner
Der er forskellige indstillinger og
afspilningsfunktioner til rådighed, hvis du
trykker på OPTIONS. De punkter, der er til
rådighed, afhænger af situationen.
Almindelige funktioner
Oplysninger
Gentag
indstilling
Indstiller
gentagefunktionen.
3D-menu
• Simuleret 3D: Justerer den
simulerede 3D-effekt.
• 3D-dybdejustering:
Justerer dybden på 3Dbilleder.
Favoritterliste
Viser listen med favoritter.
Afspil/Stop
Starter eller stopper
afspilningen.
A Indholdsdetaljer
Viser en liste med relaterede oplysninger
som titel, medvirkende, spor eller
kunstner.
B Afspilningshistorik
Viser en titel i afspilningshistorikken for
en BD-ROM/DVD-ROM/CD-DA.
C Søgehistorik
Viser en liste med søgehistorikken.
Sådan søges efter yderligere relaterede
oplysninger
Vælg et punkt på listerne og vælg derefter
søgetjenesten.
Afspilning
Menupunkt
Afspil fra start Afspiller punktet fra
begyndelsen.
Tilføj til
favoritter
Tilføjer internetindhold til
listen over favoritter.
Fjern fra
favoritter
Fjerner internetindhold fra
listen over favoritter.
Kun
(Video)
Menupunkt
Oplysninger
3DIndstiller om der automatisk
udgangsindst. skal udsendes 3D-video eller
ej.
A/VJusterer forskydningen
synkronisering mellem billede og lyd ved at
forsinke lyden i forhold til
billedet (0 til 120
millisekunder).
,Fortsættes
19
Menupunkt
Oplysninger
Videoindstillinger
• Billedkvalitetstilstand:
Vælger
billedindstillingerne.
"Auto", "Brugertilpasset
1" og "Brugertilpasset 2"
er kun til rådighed for
HDMI-tilslutninger.
• Tekstur-remaster: Justerer
skarpheden og detaljerne i
kanterne.
• Superopløsning: Forbedrer
opløsningen.
• Udjævning: Reducerer
striber på skærmen ved at
udjævne overgange på
flade områder.
• Kontrast-remaster:
Arrangerer automatisk
sort- og hvidniveauerne, så
skærmen ikke er for mørk,
og billedet er moduleret.
• Klar sort: Justerer
visningen af de mørke
elementer i billedet. Ingen
skygger undertrykkes. Det
giver en smuk gengivelse
af sorte toner.
Pause
(Musik)
Menupunkt
Oplysninger
Tilføj
diasshow
BGM
Registrerer musikfiler på
USB-hukommelsen som
baggrundsmusik til
diasshow (BGM).
Start Party
Starter et PARTY med den
valgte kilde.
Dette punkt vises muligvis
ikke afhængigt af kilden.
Forlad Party
Forlader et PARTY som
afspilleren deltager i.
PARTY STREAMING funktionen fortsætter
mellem de andre deltagende
produkter.
Luk Party
Lukker et PARTY som
afspilleren deltager i.
PARTY STREAMING funktionen slutter for alle
andre deltagende produkter.
Musiksøgning Viser oplysninger om CDDA'en baseret på Gracenoteteknologi.
Kun
(Foto)
Sætter afspilningen på
pause.
Menupunkt
Oplysninger
Topmenu
Viser topmenuen på BD'er
eller DVD'er.
Diasshowhastig.
Ændrer hastigheden på
diasshowet.
Menu/Popupmenu
Viser pop-up-menuen på
BD-ROM'er eller menuen på
DVD'er.
Diasshoweffekt
Indstiller effekten for
diasshows.
Søg efter titel
Søger efter en titel på BDROM'er/DVD VIDEO'er og
starter afspilning fra
begyndelsen.
Diasshow
BGM
Søg efter
kapitel
Søger efter et kapitel og
begynder afspilning fra
begyndelsen.
• Fra: Slår funktionen fra.
• Min musik fra USB:
Indstiller de musikfiler
som er registreret i "Tilføj
diasshow BGM".
• Afspil fra musik-CD:
Indstiller sporene på CDDA'er.
Vinkel
Skifter til andre
visningsvinkler, når der er
optaget flere vinkler på BDROM'er/DVD VIDEO'er.
Diasshow
Afspiller et diasshow.
IP-indhold
støjreduktion
Pro
Justerer billedkvaliteten af
internetindhold.
Videosøgning Viser oplysninger om BDROM'en/DVD-ROM'en
baseret på Gracenoteteknologi.
20
Kun
Drej til venstre Drejer fotoet 90 grader mod
uret.
Drej til højre
Drejer fotoet 90 grader med
uret.
Visning af internetbrowser
Internet
Browsing af websider
Du kan kontrollere websideinformationen
ved at trykke på DISPLAY.
Den viste information varierer afhængigt af
websiden og sidestatussen.
Du kan tilslutte til Internettet og se websider.
1
Klargør til internetbrowser.
Tilslut afspilleren til et netværk (side 14).
Vælg
(Netværk) på
hjemmemenuen med </,.
3
Vælg
(Internetbrowser) med M/m
og tryk på ENTER.
z
Visse websider anvender funktioner, som denne
browser ikke understøtter. Visse websider vises
muligvis ikke korrekt, eller fungerer muligvis ikke.
Sådan indtastes en URL
Internet
2
A Titel på side
B Markør
For at få vist siden for et link skal du
trykke på </M/m/, for at flytte
markøren og derefter trykke på ENTER.
Vælg "Indtast URL" fra funktionsmenuen.
Indtast URL'en vha. softwaretastaturet og
vælg derefter "Enter".
C Sideadresse
Sådan indstilles startsiden
E Indikator for signalstyrke (kun for
trådløs netværksforbindelse)
Mens den side du ønsker at indstille vises,
skal du vælge "Sæt som startside" fra
funktionsmenuen.
Sådan vendes tilbage til den forrige side
Vælg "Forrige side" fra funktionsmenuen.
Når den forrige side ikke vises, selv hvis du
vælger "Forrige side", skal du vælge
"Vinduesliste" fra funktionsmenuen og vælge
den side, du ønsker at vende tilbage til fra
listen.
Sådan afsluttes internetbrowseren
D SSL-ikon
Vises når det er en sikker webside.
F Statusbjælke/indlæsningsikon
Vises når siden er ved at indlæses, eller
under filhentning/-overførsel.
G Tekstindtastningsfelt
Tryk på ENTER og vælg "Indtast" fra
funktionsmenuen for at få vist
softwaretastaturet.
H Rullepanel
Tryk på </M/m/, for at flytte
sidevisningen.
Tryk på HOME.
,Fortsættes
21
Tilgængelige funktioner
Der er forskellige indstillinger og funktioner
til rådighed, hvis du trykker på OPTIONS.
De punkter, der er til rådighed, afhænger af
situationen.
22
Menupunkt
Oplysninger
Browseropsætning
• Zoom: Forstørrer eller
formindsker størrelsen af
det viste indhold.
• JavaScript-opsætn.:
Aktiverer eller deaktiverer
JavaScript.
• Cookie-opsætning:
Indstiller om der skal
accepteres cookies eller ej.
• SSL-alarmvisning:
Aktiverer eller deaktiverer
SSL.
Indtast
Viser softwaretastaturet for
indtastning af tegn under
browsing af en webside.
Afbryd
Flytter markøren til næste
linje i
tekstindtastningsfeltet.
Slet
Sletter et tegn på venstre
side af markøren under
tekstindtastning.
Vinduesliste
Viser en liste over aktuelt
åbne webside-vinduer.
Giver dig mulighed for at
vende tilbage til en tidligere
vist webside ved at vælge
vinduet.
Bogmærkeliste
Viser bogmærkelisten.
Tegnsæt
Indstiller tegnkoden.
Forrige side/
Næste side
Flytter til den forrige/næste
side.
Annuller
indlæsning
Stopper indlæsningen af en
side.
Indlæs igen
Genindlæser den samme
side.
Indtast URL
Giver dig mulighed for at
indtaste en URL, når
softwaretastaturet vises.
Tilføj til
bogmærker
Tilføjer den aktuelt viste
webside til bogmærkelisten.
Sæt som
startside
Indstiller den aktuelt viste
webside som startside.
Menupunkt
Oplysninger
Åbn i nyt
vindue
Åbner et link i et nyt vindue.
Vis certifikat
Få vist servercertifikater
sendt fra sider, som
understøtter SSL.
Anvendelse af Skype
Skype er en kommunikationssoftware, der
anvendes via Internettet.
Du kan anvende gratis videoopkald fra
Skype-til-Skype med afspilleren.
Brug af Skype-menuen
Efter du har logget ind, kan du foretage/
modtage et opkald eller foretage Skypeindstillinger.
Internet
A Dit Skype-navn
Pc
1
Klargør til Skype.
• Tilslut afspilleren til et netværk
(side 14).
• Tilslut webkameraet med mikrofonen
til USB-stikket (side 7).
2
Vælg
(Netværk) på
hjemmemenuen med </,.
3
Vælg
(Skype) med M/m og tryk på
ENTER.
Når du starter Skype første gang, skal du
følge vejledningen på skærmen og logge
ind for at kunne anvende Skype. Hvis du
ikke har din egen konto, skal du oprette
en.
z
Besøg den følgende webside for oplysninger om de
webkameraer der er til rådighed:
http://support.sony-europe.com/
B Indikator for signalstyrke (kun for
trådløs netværksforbindelse)
C Faneområde
• Kontaktpersoner: Viser
kontaktpersoner, som kan opkaldes.
• Historik: Viser opkaldshistorikken.
• Funktioner: Aktiverer praktiske
funktioner som f.eks. søgning efter en
kontaktperson.
• Indstillinger
Sådan foretages et opkald
Vælg det kontaktperson-ikon du ønsker at
ringe til i Skype-menuen og tryk på ENTER.
Sådan modtages et opkald
Aktiver Skype og log ind.
Sådan afsluttes Skype
Tryk på HOME.
Når du først har logget ind, gemmes din
adgangskode i afspilleren, når du afslutter
Skype. For at slette din adgangskode skal du
logge af Skype, inden du afslutter.
Sådan logger du på en anden konto
Vælg "Log af" fra funktionsmenuen.
Vælg
på hjemmemenuen og følg
vejledningen på skærmen.
,Fortsættes
23
Visning af Skype
Tilgængelige funktioner
Der er forskellige indstillinger og betjeninger
til rådighed, hvis du trykker på OPTIONS.
De punkter, der er til rådighed, afhænger af
situationen.
Menupunkt
Oplysninger
Skift visning
Ændrer visningen af
kontaktperson/historik.
Skift status
Ændrer Skype-statussen.
Log af
Afslutter Skype.
A Navn på kontaktperson
Om Skype
Viser copyrightskærmen.
B Video af kontaktpersonen (kun for
videoopkald)
Hjælp
Viser hjælp til Skype.
C Indikator for signalstyrke/
overførselshastighed fra netværk (kun
for trådløs netværksforbindelse)
D Video af dig selv (kun for
videoopkald)
E Tilgængelige knapper
De knapper, der er til rådighed, afhænger
af situationen.
• Fuld skærm/Vindue: Ændrer
visningstilstanden.
• Afslut opkald
• Parker/Genoptag
• Slå lyd fra/Slå lyd til
• Start video/Stop video: Viser/skjuler
videoen af dig selv.
• Stemmeopkald/Videoopkald
24
Ikon
Forklaring
Lynopsætning (side 30)
Gentager Lynopsætning for at
udføre de grundlæggende
indstillinger.
Indstillinger og justeringer
Brug af
indstillingsskærmene
Nulstilling (side 30)
Stiller afspilleren tilbage til
fabriksindstillingerne.
Vælg
(Opsætning) på hjemmemenuen,
når du vil ændre afspillerens indstillinger.
Standardindstillingerne er understregede.
Vælg
(Opsætning) på
hjemmemenuen med </,.
2
Vælg ikonet for opsætningskategorien
med M/m og tryk på ENTER.
Ikon
Forklaring
Netværksopdatering
(side 25)
Opdaterer afspillerens software.
Skærmindstillinger
(side 25)
Udfører videoindstillingerne i
henhold til typen af
tilslutningsstik.
Indstillinger for lyd
(side 27)
Udfører lydindstillingerne i
henhold til typen af
tilslutningsstik.
BD/DVDvisningsindstillinger
(side 28)
Udfører detaljerede indstillinger
for BD/DVD-afspilning.
Indstillinger for
børnesikring (side 28)
Udfører detaljerede indstillinger
for børnesikringsfunktionen.
Musikindstillinger (side 29)
Udfører detaljerede indstillinger
for Super Audio CD-afspilning.
Netværksopdatering
Vælg "OK" for at opdatere afspillerens
software via netværket.
z
• Vi anbefaler netværksopdatering cirka hver 2.
måned.
• Besøg den følgende webside for oplysninger om
opdateringsfunktioner:
http://support.sony-europe.com/
Indstillinger og justeringer
1
Skærmindstillinger
3D-udgangsindst.
Auto: Du bør normalt vælge dette.
Fra: Vælg dette for at få vist alt indhold i 2D.
Tv-skærmstørrelsesindst. for 3D
Indstiller skærmstørrelsen på dit 3Dkompatible tv.
Tv-type
16:9: Vælg dette når du tilslutter til et
widescreen-tv eller et tv med en
bredskærmsfunktion.
4:3: Vælg dette når du tilslutter til et tv med
en 4:3-skærm uden en
bredskærmsfunktion.
Systemindstillinger
(side 29)
Udfører afspillerrelaterede
indstillinger.
Netværksindstillinger
(side 30)
Udfører detaljerede indstillinger
for Internettet og netværket.
,Fortsættes
25
Skærmformat
Original: Vælg dette når du tilslutter til et tv
med en bredskærmsfunktion. Viser et
4:3-billede i højde-bredde-forholdet
16:9, selv på et widescreen-tv.
Fast bred.-højde-fh.: Ændrer billedstørrelsen
så den passer til skærmstørrelsen med det
oprindelige højde-bredde-forhold for
billedet.
Bredde-højde-forhold for DVD
BD/DVD-ROM 1080/24p-udgang
Letter Box: Viser et bredt billede med sorte
striber foroven og forneden.
Auto: Udsender kun 1920 × 1080p/24 Hzvideosignaler, når du tilslutter et 1080/
24p-kompatibelt tv ved hjælp af HDMI
OUT-stikket.
Fra: Vælg dette når dit tv ikke er kompatibelt
med 1080/24p-videosignaler.
Pan & Scan: Viser et billede i fuld højde på
hele skærmen og med siderne beskårede.
YCbCr/RGB (HDMI)
Konversionstilstand for biograf
Auto: Du bør normalt vælge dette.
Afspilleren registrerer automatisk, om
materialet er video- eller filmbaseret, og
skifter til den passende
konversionsmetode.
Video: Der vælges altid en
konversionsmetode, der passer til
videobaseret materiale, uanset
materialet.
Format for videoudgang
HDMI: Normalt vælges "Auto". Vælg
"Original opløsning" for at udsende i den
opløsning, der er optaget på disken. Når
opløsningen er lavere end SDopløsningen, skaleres den op til SDopløsning.
Komponentvideo: Vælg den opløsning, der
passer til tv'et.
Video: Indstiller automatisk den laveste
opløsning.
26
z
• Når du tilslutter HDMI OUT-stikket og andre
videoudgangsstik på samme tid, skal du vælge
"Komponentvideo".
• Hvis der ikke vises noget billede ved indstilling af
opløsningen "HDMI" eller "Komponentvideo",
skal du prøve en anden opløsningsindstilling.
• Når der tilsluttes via COMPONENT VIDEO
OUT-stikket, og "Komponentvideo" er valgt,
udsendes beskyttet indhold på BD-ROM'er kun i
480i/576i-opløsning (side 4).
Auto: Registrerer automatisk den tilsluttede
tv-type og skifter til den modsvarende
farveindstilling.
YCbCr (4:2:2): Udsender YCbCr 4:2:2videosignaler.
YCbCr (4:4:4): Udsender YCbCr 4:4:4videosignaler.
RGB: Udsender RGB-videosignaler.
HDMI Deep Colour-udgang
Auto: Du bør normalt vælge dette.
12 bit/10 bit: Udsender videosignaler i 12 bit/
10 bit, når det tilsluttede tv er
kompatibelt med Deep Colour.
Fra: Vælg dette når billedet er ustabilt, eller
farverne fremstår unaturlige.
SBM (Super Bit Mapping)
Til: Gør udsendelsen af videosignaler fra
HDMI OUT-stikket mere jævn.
Fra: For forvrængede videosignaler eller
unaturlig farve.
Pausetilstand
Auto: Du bør normalt vælge dette. Der vises
dynamiske billeder i bevægelse uden
slør.
Billede: Viser statiske billeder i høj
opløsning.
Indstillinger for lyd
Lyd (HDMI)
Auto: Du bør normalt vælge dette. Udsender
lydsignaler i henhold til den tilsluttede
HDMI-enhed.
PCM: Udsender PCM-signaler fra HDMI
OUT-stikket.
DSD-udgangstilstand
BD-lydmixindstilling
Til: Udsender den lyd, der fås ved miksning
af den interaktive og sekundære lyd med
den primære lyd.
Fra: Udsender kun den primære lyd. Vælg
dette for at udsende HD-lydsignaler til en
AV-forstærker (receiver).
Dolby Digital
Downmix PCM: Konverterer til udsending af
lineære PCM-signaler. Vælg dette når du
tilslutter en lydenhed uden en indbygget
Dolby Digital-dekoder.
Dolby Digital: Vælg dette når du tilslutter en
lydenhed med en indbygget Dolby
Digital-dekoder.
Cinema: Udsender simuleret multikanallyd
fra 2 kanalkilder via HDMI OUT-stikket
i henhold til det tilsluttede udstyrs
kapacitet, vha. "DTS Neo:6 Cinema"tilstand.
Music: Udsender simuleret multikanallyd fra
2 kanalkilder via HDMI OUT-stikket i
henhold til det tilsluttede udstyrs
kapacitet, vha. "DTS Neo:6 Music"tilstand.
Fra: Udsender lyden med det oprindelige
antal kanaler via HDMI OUT-stikket.
Lyd-DRC
Auto: Udfører afspilning med det
dynamikområde, der er specificeret af
disken (gælder kun for BD-ROM).
Andre diske afspilles med "Til"niveauet.
Til: Udfører afspilning på et standard
komprimeringsniveau.
Fra: Anvender ingen komprimering. Giver en
mere dynamisk lyd.
Indstillinger og justeringer
Til: Udsender DSD-signaler fra HDMI OUTstikket ved afspilning af en Super Audio
CD. Når der er valgt "Til", udsendes der
ikke noget signal fra andre stik.
Fra: Udsender PCM-signaler fra HDMI
OUT-stikket ved afspilning af en Super
Audio CD.
DTS Neo:6
Downmix
Surround: Udsender lydsignaler med
surroundeffekter. Vælg dette når du
tilslutter en lydenhed, der understøtter
Dolby Surround (Pro Logic) eller DTS
Neo:6.
Stereo: Udsender lydsignaler uden
surroundeffekter. Vælg dette, når du
tilslutter en lydenhed, der ikke
understøtter Dolby Surround (Pro Logic)
eller DTS Neo:6.
DTS
Downmix PCM: Konverterer til udsending af
lineære PCM-signaler. Vælg dette når du
tilslutter en lydenhed uden en indbygget
DTS-dekoder.
DTS: Vælg dette når du tilslutter til en
lydenhed med en indbygget DTSdekoder.
27
BD/DVDvisningsindstillinger
Indstillinger for
børnesikring
BD/DVD-menu
Adgangskode
Vælger standardsproget for menuen på BDROM'er eller DVD VIDEO'er.
Når du vælger "Vælg sprogkode", vises
displayet for indtastning af sprogkoden.
Indtast koden for dit sprog ved at referere til
"Liste over sprogkoder" (side 38).
Indstiller eller ændrer adgangskoden for
børnesikringsfunktionen. En adgangskode
giver dig mulighed for at indstille en
begrænsning på afspilningen af BD-ROM
eller DVD VIDEO og internetvideo. Hvis det
er nødvendigt, kan du skelne mellem
begrænsningsniveauerne for BD-ROM'er,
DVD VIDEO'er og internetvideoer.
Lyd
Vælger standardsprog for lyd på BD-ROM'er
eller DVD VIDEO'er.
Når du vælger "Original", vælges det sprog,
der er prioriteret på disken.
Når du vælger "Vælg sprogkode", vises
displayet for indtastning af sprogkoden.
Indtast koden for dit sprog ved at referere til
"Liste over sprogkoder" (side 38).
Regionskode for børnesikring
Afspilning af visse BD-ROM'er, DVD
VIDEO'er eller internetvideo kan være
begrænset i henhold til det geografiske
område. Scener kan være blokerede eller
udskiftet med andre scener. Følg
vejledningen på skærmen og indtast din
firecifrede adgangskode.
Undertekster
Vælger standardsproget for undertekster på
BD-ROM'er eller DVD VIDEO'er.
Når du vælger "Vælg sprogkode", vises
displayet for indtastning af sprogkoden.
Indtast koden for dit sprog ved at referere til
"Liste over sprogkoder" (side 38).
BD-børnesikring
Afspilning af visse BD-ROM'er kan være
begrænset i henhold til alderen på brugerne.
Scener kan være blokerede eller udskiftet
med andre scener. Følg vejledningen på
skærmen og indtast din firecifrede
adgangskode.
Afspilningslag for BD-hybriddisk
BD: Afspiller BD-lag.
DVD/CD: Afspiller DVD- eller CD-lag.
BD-internetforbindelse
Tillad: Du bør normalt vælge dette.
Tillad ikke: Forhindrer internetforbindelse.
DVD-børnesikring
Afspilning af visse DVD VIDEO'er kan være
begrænset i henhold til alderen på brugerne.
Scener kan være blokerede eller udskiftet
med andre scener. Følg vejledningen på
skærmen og indtast din firecifrede
adgangskode.
Børnesikring for internetvideo
Afspilning af visse internetvideoer kan være
begrænset i henhold til alderen på brugerne.
Scener kan være blokerede eller udskiftet
med andre scener. Følg vejledningen på
skærmen og indtast din firecifrede
adgangskode.
28
Internetvideo uden vurdering
HDMI: Lænket til tv-fra
Tillad: Tillader afspilningen af ucensurede
internetvideoer.
Blokér: Blokerer afspilningen af ucensurede
internetvideoer.
Til: Slukker automatisk for afspilleren og
HDMI-kompatible komponenter, når det
tilsluttede tv går i standby-tilstand
(BRAVIA Sync).
Fra: Slår funktionen fra.
Musikindstillinger
Afspilningslag for Super Audio CD
Super Audio CD: Afspiller Super Audio CDlaget.
CD: Afspiller CD-laget.
DSD 2ch: Afspiller 2-kanalsområdet.
DSD Multi: Afspiller multikanalsområdet.
Til: Forkorter tiden til opstart, når du tænder
for afspilleren.
Fra: Reducerer strømforbruget under
standby.
Automatisk standby
Til: Returnerer automatisk til standbytilstand, hvis der ikke trykkes på nogen
knap i mere end 30 minutter.
Fra: Slår funktionen fra.
Automatisk visning
Systemindstillinger
Skærmsprog
Vælger din afspillers skærmsprog.
Displaylys
Lys: Høj lysstyrke.
Mørk: Lav lysstyrke.
Fra: Slår lyset fra under afspilning. Lav
lysstyrke på andre tidspunkter end under
afspilning.
Kontrol til HDMI
Til: De følgende BRAVIA Sync-funktioner
er til rådighed:
– Direkte afspilning
– Slukning af system
– Sprog følger
Fra: Slår funktionen fra.
z
Se i betjeningsvejledningen der fulgte med tv'et
eller komponenterne angående yderligere
oplysninger.
Til: Viser automatisk information på
skærmen, når du skifter titler,
billedtilstande, lydsignaler osv.
Fra: Viser kun information, når du trykker på
DISPLAY.
Indstillinger og justeringer
Afspil.kanaler for Super Audio CD
Hurtig start-tilstand
Pauseskærm
Til: Aktiverer pauseskærmsfunktionen.
Pauseskærmen vises, når du ikke bruger
afspilleren i mere end 10 minutter, mens
der vises et skærmbillede.
Fra: Slår funktionen fra.
Meddel. om softwareopdatering
Til: Indstiller afspilleren til at informere dig
om nye softwareversioner (side 25).
Fra: Slår funktionen fra.
Gracenote-indstillinger
Auto: Downloader automatisk
diskinformation, når diskafspilningen
stopper. Tilslut til netværket for at
downloade.
Manuel: Downloader diskoplysningerne, når
der er valgt "Videosøgning" eller
"Musiksøgning".
Systeminformation
Viser information om afspillerens
softwareversion og MAC-adressen.
29
Netværksindstillinger
Internetindstillinger
Tilslut først afspilleren til netværket. Se
"Tilslutning til netværket" (side 14) for
yderligere oplysninger.
Vis netværksstatus: Viser den aktuelle
netværksstatus.
Tilsluttet opsætning: Vælg dette, når du
tilslutter til en bredbåndsrouter vha. et
LAN-kabel.
Trådløs opsætning (indbygget): Vælg dette,
når du anvender det trådløse LAN, som
er indbygget i afspilleren, til trådløs
netværksforbindelse.
Trådløs USB-opsætning: Vælg dette ved
anvendelse af en USB-adapter til trådløst
LAN til trådløs netværksforbindelse.
z
Besøg den følgende webside for yderligere
oplysninger og se FAQ-indholdet:
http://support.sony-europe.com/
Netværks-diagnosticering
Du kan køre netværksdiagnostik for at
kontrollere, om netværksforbindelsen er
korrekt udført.
Serverindstillinger
Indstiller om den tilsluttede server skal vises
eller ej.
Renderer-opsætning
Automatisk adgangstilladelse: Indstiller om
der skal tillades automatisk adgang fra
nyligt registreret DLNA-rendererkompatibelt produkt eller ej.
Renderer-navn: Viser afspillerens navn, som
det er registeret på andre DLNAprodukter på netværket.
Renderer-adgangskontrol
Viser en liste over produkter som er
kompatible med en DLNA-styreenhed, og
indstiller om der kan opnås adgang til hvert
enkelt produkt via denne afspiller eller ej.
30
Automatisk start af Party
Til: Starter et PARTY eller deltager i et
eksisterende PARTY på anmodning af et
netværksprodukt kompatibelt med
PARTY STREAMING-funktionen.
Fra: Slår funktionen fra.
Media Remote-enhedsregistrering
Registrerer din "Media Remote"-enhed.
Registrerede Media Remote-enheder
Viser en liste over dine registrerede "Media
Remote"-enheder.
Lynopsætning
Gentager "Lynopsætning" for at udføre de
grundlæggende indstillinger. Følg
instruktionerne på skærmen.
Nulstilling
Nulstil til standardindstillinger fra
fabrikken
Du kan stille afspillerens indstillinger tilbage
til fabriksindstillingerne ved at vælge
indstillingsgruppen. Alle indstillingerne i
gruppen bliver nulstillet.
Initialiser personlig information
Du kan slette dine personlige oplysninger,
der er gemt i afspilleren.
Lyd
Yderligere information
Fejlfinding
Hvis du kommer ud for nogen af følgende
problemer i forbindelse med brugen af
afspilleren, skal du benytte denne
fejlfindingsguide til at forsøge at afhjælpe
problemet, inden du anmoder om reparation.
Konsulter din nærmeste Sony-forhandler,
hvis der er et problem, der ikke kan løses.
Billede
, Kontroller, at alle de tilsluttede kabler er
korrekt tilsluttet (side 11).
, Skift indgangsvælgeren på tv'et for af vise
signalet fra afspilleren.
, Stil videoudgangsopløsningen tilbage til
den laveste opløsning ved at trykke på x på
afspilleren i mere end 10 sekunder.
, Prøv følgende for HDMI-tilslutninger:
1Sluk for afspilleren og tænd igen. 2Sluk
for det tilsluttede udstyr og tænd igen.
3Tag HDMI-kablet ud og tilslut det igen.
, HDMI OUT-stikket er tilsluttet til en DVIenhed, der ikke understøtter teknologien til
beskyttelse af ophavsrettigheder.
, For HDMI-tilslutninger kontrolleres
"Format for videoudgang"-indstillingerne i
"Skærmindstillinger"-opsætningen
(side 26).
, Når de analoge signaler også udsendes,
indstilles "BD/DVD-ROM 1080/24pudgang" til "Fra" i "Skærmindstillinger"opsætning (side 26).
, For BD-ROM'er kontrolleres "BD/DVDROM 1080/24p-udgang"-indstillingerne i
"Skærmindstillinger"-opsætningen
(side 26).
Skærmsproget skifter automatisk ved
tilslutning til HDMI OUT-stikket.
, Kontroller, at alle de tilsluttede kabler er
korrekt tilsluttet (side 11).
, Skift indgangsvælgeren på AVforstærkeren (receiveren) sådan at
lydsignalerne fra afspilleren udsendes fra
AV-forstærkeren (receiveren).
, Hvis lydsignalet ikke kommer gennem
DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL)/
HDMI OUT-stikket, skal du kontrollere
lydindstillingerne (side 27).
, Prøv følgende for HDMI-tilslutninger:
1Sluk for afspilleren og tænd igen. 2Sluk
for det tilsluttede udstyr og tænd igen.
3Frakobl HDMI-kablet og tilslut det igen.
, For HDMI-tilslutninger gælder det, at hvis
afspilleren er sluttet til et tv gennem en AVforstærker (receiver), skal du prøve at
tilslutte HDMI-kablet direkte til tv'et. Se
også i den betjeningsvejledning der fulgte
med AV-forstærkeren (receiveren).
, HDMI OUT-stikket er tilsluttet til en DVIenhed (DVI-stik understøtter ikke
lydsignaler).
, Den enhed, der er tilsluttet til HDMI OUTstikket, understøtter ikke afspillerens
lydformat. Kontroller lydindstillingerne
(side 27).
Yderligere information
Der er ikke noget billede, eller billedet
udsendes ikke korrekt.
Der er ikke nogen lyd, eller lyden
udsendes ikke korrekt.
HD-lyden (Dolby Digital Plus, Dolby
TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio
og DTS-HD Master Audio) udsendes ikke
via bitstream.
, Indstil "BD-lydmixindstilling" til "Fra" i
"Indstillinger for lyd"-opsætningen
(side 27).
, Kontroller, at den tilsluttede AV-forstærker
(receiver) er kompatibel med hvert enkelt
HD-lydformat.
Den interaktive lyd udsendes ikke.
, Indstil "BD-lydmixindstilling" til "Til" i
"Indstillinger for lyd"-opsætningen
(side 27).
, Når "Kontrol til HDMI" er indstillet til "Til"
(side 29), skifter skærmsproget automatisk i
henhold til sprogindstillingen på det
tilsluttede tv (hvis du ændrer indstillingen
på dit tv osv.).
,Fortsættes
31
Disk
Disken afspilles ikke.
Der er en kraftig brummen eller støj.
, Disken er beskidt eller skæv.
, Disken er vendt forkert. Indsæt disken med
afspilningssiden vendende nedad.
, Disken har et format, som ikke kan afspilles
på denne afspiller (side 35).
, Afspilleren kan ikke afspille en optaget
disk, der ikke er korrekt færdiggjort.
, Regionskoden på BD'en eller DVD'en
svarer ikke til afspilleren.
, Skru ned for lydstyrken på det tilsluttede tv.
, Prøv at flytte webkameraet med mikrofon
væk fra højttalerne på det tilsluttede tv.
USB-enhed
Afspilleren registrerer ikke en USBenhed, der er sluttet til afspilleren.
, Sørg for, at USB-enheden er korrekt
tilsluttet til USB-stikket.
, Kontroller, om USB-enheden eller et kabel
er beskadiget.
, Kontroller, om USB-enheden er tændt.
, Hvis USB-enheden er tilsluttet via en USBhub, skal du tilslutte USB-enheden direkte
til afspilleren.
BRAVIA Internet Video
Billedet/lyden er dårlig/visse programmer
mangler billeddetaljer, især ved hurtige
og mørke scener.
, Billed-/lydkvaliteten kan være dårlig
afhængig af udbyderen af internetindholdet.
, Billed-/lydkvaliteten kan muligvis
forbedres ved at ændre internethastigheden.
Vi anbefaler en internethastighed på mindst
2,5 Mbps for video i standarddefinition
(10 Mbps for video i high-definition).
, Det er ikke alle videoer, der indeholder lyd.
Billedet er lille.
, Tryk på M for at zoome ind.
32
Skype
Netværksforbindelse
Afspilleren kan ikke slutte til netværket.
, Kontroller netværksforbindelsen (side 14)
og netværksindstillingerne (side 30).
Du kan ikke tilslutte din pc til Internettet
efter du har udført "Wi-Fi Protected Setup
(WPS)".
, Trådløs-indstillingerne for routeren ændres
muligvis automatisk, hvis du bruger Wi-Fi
Protected Setup-funktionen, inden du
justerer routerens indstillinger. I dette
tilfælde skal du ændre trådløsindstillingerne på pc'en, så de passer.
Du kan ikke tilslutte afspilleren til den
trådløse LAN-router.
, Kontroller, om den trådløse LAN-router er
tændt.
, Kommunikationsafstanden kan forringes
afhængigt af det omgivende miljø som
f.eks. vægmateriale, modtageforhold for
radiobølger eller andre forhindringer
mellem afspilleren og den trådløse LANrouter. Flyt afspilleren og den trådløse
LAN-router tættere på hinanden.
, Enheder, der anvender et 2,4 GHz
frekvensbånd som f.eks. en mikroovn,
Bluetooth eller trådløse digitalenheder, kan
muligvis afbryde kommunikationen. Flyt
afspilleren væk fra sådanne enheder eller
sluk for dem.
Den ønskede trådløse router registreres
ikke, selvom der udføres "Scan".
, Tryk på RETURN for at vende tilbage den
forrige skærm og tryk på "Scan" igen. Hvis
den ønskede trådløse router stadig ikke
registreres, skal du trykke på RETURN for
at vælge "Manuel registrering".
Meddelelsen "Der findes en ny
softwareversion online på netværket.
Opdater under "Netværksopdatering"."
vises på skærmen, når afspilleren
tændes.
, Se "Netværksopdatering" (side 25)
angående opdatering af afspilleren til en
nyere softwareversion.
, Kontroller, at "Automatisk start af Party" er
indstillet til "Til" under
"Netværksindstillinger" (side 30).
"Kontrol til HDMI" (BRAVIA
Sync)
"Kontrol til HDMI"-funktionen virker ikke
(BRAVIA Sync).
, Kontroller, at "Kontrol til HDMI" er
indstillet til "Til" (side 29).
, Hvis du ændrer HDMI-tilslutningen, skal
du slukke for afspilleren og tænde den igen.
, Hvis der opstår strømsvigt, skal du indstille
"Kontrol til HDMI" til "Fra", og derefter
indstille "Kontrol til HDMI" til "Til"
(side 29).
, Kontroller følgende, og se i den
betjeningsvejledning der fulgte med
komponenten.
– den tilsluttede komponent er kompatibel
med "Kontrol til HDMI"-funktionen.
– den tilsluttede komponents indstilling for
"Kontrol til HDMI"-funktionen er
korrekt.
Funktionen til slukning af systemet
fungerer ikke (BRAVIA Sync).
, Kontroller at "Kontrol til HDMI" og
"HDMI: Lænket til tv-fra" er indstillet til
"Til" (side 29).
Yderligere information
Du kan ikke starte "PARTY STREAMING"funktionen.
, Når du slutter afspilleren til et tv via en AVforstærker (receiver),
– er du muligvis ikke i stand til at betjene
tv'et via afspilleren, hvis AVforstærkeren (receiveren) ikke er
kompatibel med "Kontrol til HDMI"funktionen.
– skal du prøve følgende, hvis du ændrer
HDMI-tilslutningen, tager netledningen
ud og sætter den i igen, eller der opstår en
strømafbrydelse: 1Skift
indgangsvælgeren på AV-forstærkeren
(receiveren) sådan at billedet fra
afspilleren vises på tv-skærmen.
2Indstil "Kontrol til HDMI" til "Fra",
og indstil derefter "Kontrol til HDMI" til
"Til" (side 29). Se i den
betjeningsvejledning der fulgte med AVforstærkeren (receiveren).
Andet
Afspilningen starter ikke fra begyndelsen
af indholdet.
, Tryk på OPTIONS og vælg "Afspil fra
start".
Afspilningen starter ikke fra det
genoptagningspunkt, hvor du sidst
stoppede afspilningen.
, Genoptagningspunktet ryddes muligvis fra
hukommelsen afhængigt af disken, når
– du åbner diskskuffen.
– du afbryder forbindelsen til USBenheden.
– du afspiller andet indhold.
– du slukker for afspilleren.
,Fortsættes
33
Diskskuffen åbner ikke, og der vises
"LOCKED" eller "TLK ON" på displayet på
frontpanelet.
, Når der vises "LOCKED", er afspilleren
låst. For annullere børnelåsen skal du holde
N på afspilleren nede, indtil "UNLOCK"
vises på displayet på frontpanelet (side 7).
, Når "TLK ON" vises, skal du kontakte din
Sony-forhandler eller det lokale
autoriserede Sony-serviceværksted.
Diskskuffen åbner ikke, og du kan ikke
fjerne disken, selv efter du har trykket på
Z.
, Prøv følgende: 1Sluk for afspilleren og
frakobl netledningen. 2Tilslut
netledningen igen, mens du trykker Z ned
på afspilleren. 3Hold Z trykket nede på
afspilleren indtil skuffen åbner. 4Fjern
disken. 5Når "OPEN" vises på displayet
på frontpanelet, skal du trykke på og holde
[/1 nede på afspilleren i mere end 10
sekunder, indtil afspilleren slukker.
"Exxxx" eller "FAN ERR" vises på displayet
på frontpanelet.
, Når der vises "Exxxx", skal du kontakte din
nærmeste Sony-forhandler eller lokale
autoriserede Sony-serviceværksted og
opgive fejlkoden.
, Prøv følgende, når "FAN ERR" vises:
1Kontroller, at ventilationshullerne på
bagsiden af afspilleren ikke er blokerede.
2Placer afspilleren på et sted med
tilstrækkelig ventilation til at forhindre
varmeophobning i den.
Afspilleren reagerer ikke på nogen
knapper.
, Der er kondenseret fugt inde i afspilleren
(side 3).
, Hold ned på [/1 på afspilleren i mere end
10 sekunder, indtil indikatorerne på
displayet på frontpanelet slukker.
Hvis afspilleren stadig ikke reagerer på
nogen knapper, skal du frakoble
netledningen og tilslutte den igen.
34
Specifikationer
System
Laser: Halvlederlaser
Indgange og udgange
(Navn på stik:
Stiktype/udgangsniveau/
belastningsimpedans)
LINE OUT R-AUDIO-L:
Phonostik/2 Vrms/10 kiloohm
DIGITAL OUT (OPTICAL):
Optisk udgangsstik/–18 dBm
(bølgelængde 660 nm)
DIGITAL OUT (COAXIAL):
Phonostik/0,5 Vp-p/75 ohm
HDMI OUT:
HDMI 19-pin standard konnektor
COMPONENT VIDEO OUT
(Y, PB, PR):
Phonostik/Y: 1,0 Vp-p/
PB, PR: 0,7 Vp-p/75 ohm
LINE OUT VIDEO:
Phonostik/1,0 Vp-p/75 ohm
LAN (100):
100BASE-TX-terminal
USB:
USB-stik Type A (til tilslutning af en USBhukommelse, hukommelseskortlæser,
digitalt stillkamera og et digitalt
videokamera)
Trådløs
Trådløs LAN-standard:
IEEE802.11b/g/n
Frekvensområde:
2,4 GHz bånd: Kanaler 1-13
Modulation:
DS-SS-modem og OFDM-modem
Generelt
Strømforsyning:
220–240 V AC, 50/60 Hz
Strømforbrug:
22 W
Mål (cirka):
430 mm × 199 mm × 46 mm
(bredde/dybde/højde) inkl. fremspringende
dele
Vægt (cirka):
1,8 kg
Driftstemperatur:
5 ºC til 35 ºC
Driftsfugtighed:
25 % til 80 %
Medfølgende tilbehør
Fjernbetjening (1)
R6-batterier (størrelse AA) (2)
Specifikationer og design kan ændres uden
forudgående varsel.
Afspilbare diske
BD-ROM
BD-R*2/BD-RE*2
DVD*3
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD*3
CD-DA (Musik-CD)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
Super Audio CD
*1
Eftersom Blu-ray Disc-specifikationerne er nye
og under udvikling, kan der være nogle diske,
som ikke er afspilbare afhængigt af disktypen og
versionen.
Lydudgangen varierer afhængigt af kilden, det
tilsluttede udgangsstik og de valgte
lydindstillinger.
*2 BD-RE: Ver.2.1
BD-R: Ver.1.1, 1.2, 1.3 inklusive organisk
pigment-type BD-R (LTH-type)
BD-R'er, der er optaget på en pc, kan ikke
afspilles, hvis der kan optages postscript på dem.
*3
En CD eller DVD kan ikke afspilles, hvis den
ikke er færdiggjort korrekt. Se i den
betjeningsvejledning der fulgte med
optageudstyret angående yderligere oplysninger.
Dette produkt er beregnet til at afspille diske,
der følger CD-standarden (Compact Disc).
DualDisc og nogle musikdiske, der er kodet
med teknologi til beskyttelse af ophavsret,
overholder ikke CD-standarden (Compact
Disc), og derfor kan disse diske ikke afspilles
af dette produkt.
Bemærkninger om afspilningsfunktioner
på BD'er/DVD'er
Visse afspilningsfunktioner på BD'er/
DVD'er kan med vilje være indstillet af
softwareproducenterne. Eftersom denne
afspiller afspiller BD'er/DVD'er i henhold til
det diskindhold som softwareproducenterne
designede, kan der være visse
afspilningsfunktioner, som ikke er til
rådighed.
Bemærkning om dobbeltlags-BD'er/
-DVD'er
De afspillede billeder og lyd forstyrres
eventuelt et øjeblik, når der skiftes lag.
Regionskode (gælder kun for BD-ROM/
DVD VIDEO)
Yderligere information
Blu-ray
Disc*1
Bemærkning om diske
Din afspiller har en regionskode trykt på
bagsiden af enheden og afspiller kun BDROM'er/DVD VIDEO'er, der er mærket med
den samme regionskode eller ALL .
Regionskode
Diske som ikke kan afspilles
•
•
•
•
•
•
•
•
•
BD'ere med kassette
BDXL'er
DVD-RAM'er
HD DVD'er
DVD Audio-diske
PHOTO CD'er
Datadelen på CD-ekstra
Super VCD'er
Lydmaterialesiden på DualDiscs
,Fortsættes
35
Filtyper, der kan afspilles
Video
Filformat
Filendelser
MPEG-1 Video/
PS*1*2
MPEG-2 Video/PS,
TS*1*3
".mpg", ".mpeg",
".m2ts", ".mts"
MPEG-4 AVC*1*2
".mkv", ".mp4",
".m4v", ".m2ts",
".mts"
WMV9*1*2
".wmv", ".asf"
AVCHD*2
*4
Xvid
".avi"
Musik
Filformat
Filendelser
MP3 (MPEG-1 Audio ".mp3"
Layer III)
AAC*1*2*5
".m4a"
WMA9
Standard*1*2*5
".wma"
LPCM
".wav"
Foto
Filformat
Filendelser
JPEG
".jpg", ".jpeg"
*1
*2
*3
*4
*5
Afspilleren afspiller ikke kodede filer som f.eks.
DRM.
Afspilleren afspiller ikke dette filformat på en
DLNA-server.
Afspilleren kan kun afspille video i
standarddefinition på en DLNA-server.
Afspilleren afspiller filer i AVCHD-format, der
er optaget på et digitalt videokamera osv. En
disk i AVCHD-format afspilles ikke, hvis den
ikke er korrekt færdiggjort.
Afspilleren afspiller ikke kodede filer som f.eks.
Lossless.
b
• Visse filer afspilles muligvis ikke afhængigt af
filformatet, filkodningen, optagetilstanden eller
DLNA-servertilstanden.
• Visse filer, der er redigeret på en pc, afspilles
muligvis ikke.
36
• Afspilleren kan genkende følgende filer eller
mapper på BD'er, DVD'er, CD'er og USBenheder:
– op til mapper i det 3. træ
– op til 500 filer i et enkelt træ
• Afspilleren kan genkende følgende filer eller
mapper, der er gemt på DLNA-serveren.
– op til mapper i det 18. træ
– op til 999 filer i et enkelt træ
• Visse USB-enheder fungerer muligvis ikke med
denne afspiller.
• Afspilleren kan genkende Mass Storage Class
(MSC)-enheder (som f.eks. flashhukommelse
eller en HDD), Still Image Capture Device
(SICD) klasse-enheder og 101-tastatur (kun
USB-stik på forsiden).
• For at undgå datakorruption eller beskadigelse af
USB-hukommelsen eller enheder skal du slukke
for afspilleren, når du tilslutter eller fjerner USBhukommelsen eller enheder.
• Afspilleren afspiller muligvis ikke videofiler med
høj bithastighed på DATA CD'er flydende. Det
anbefales, at du afspiller sådan filer vha. DATA
DVD'er.
Om trådløs LAN-sikkerhed
Eftersom kommunikation via den trådløse
LAN-funktion foregår vha. radiobølger, kan
det trådløse signal blive opfanget. For at
beskytte den trådløse kommunikation
understøtter denne afspiller forskellige
sikkerhedsfunktioner. Sørg for at konfigurere
sikkerhedsindstillingerne på korrekt vis i
henhold til dit netværksmiljø.
Ingen sikkerhed
Selvom du nemt kan foretage indstillingerne,
kan andre opfange den trådløse
kommunikation eller trænge ind i dit trådløse
netværk, endda uden nogen særlig
sofistikerede værktøjer. Vær opmærksom på,
at der er en risiko for uautoriseret adgang
eller opfangelse af data.
WEP
WEP tilfører sikkerhed til kommunikationer
for at forhindre udefrakommende i at opfange
kommunikationer eller bryde ind i dit
trådløse netværk. WEP er en forældet
sikkerhedsteknologi, der gør det muligt at
tilslutte ældre udstyr, der ikke understøtter
TKIP/AES.
WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP er en sikkerhedsteknologi, der er
udviklet til at rette svaghederne i WEP. TKIP
sikrer et højere sikkerhedsniveau end WEP.
WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES er en sikkerhedsteknologi, der anvender
en avanceret sikkerhedsmetode, som er
anderledes end WEP og TKIP.
AES sikrer et højere sikkerhedsniveau end
WEP og TKIP.
Bemærkninger om diskene
• For at holde disken ren må den kun håndteres ved
kanten. Du må ikke berøre overfladen.
Støv, fingeraftryk eller ridser på disken kan
medføre fejl.
Indtast tv-producentens kode ved hjælp af
talknapperne, mens du holder -TV- [/1 nede.
Hvis der er angivet mere end ét kodenummer,
skal du prøve at indtaste dem ét ad gangen,
indtil du finder den kode, der fungerer
sammen med dit tv.
Producent
Kodenummer
Sony
01 (standard)
Hitachi
24
LG/Goldstar
76
Loewe
45
Panasonic
17, 49
Philips
06, 08, 72
Samsung
71
Sharp
29
Toshiba
38
Yderligere information
• Udsæt ikke disken for direkte sollys eller
varmekilder som varme luftkanaler, og lad den
ikke ligge i en bil, som er parkeret i direkte sollys,
da temperaturen inde i bilen kan stige betydeligt.
• Opbevar disken i kassetten, når den er afspillet.
• Rens disken med en rengøringsklud. Begynd inde
på midten og tør udad.
Kodenumre for betjenbare tvapparater
• Anvend ikke opløsningsmidler som rensebenzin,
fortynder, kommercielt tilgængelige
rengøringsmidler eller antistatiske sprays
beregnet til vinylplader.
• Hvis du selv har trykt diskens etikette, skal du
tørre etiketten inden afspilning.
• Brug ikke følgende diske.
– En linse-rensedisk.
– En disk som ikke har standardfacon (fx kort,
hjerte).
– En disk med en etikette eller mærkat på.
– En disk med cellofantape eller lim fra
klistermærker på.
• Du skal ikke behandle overfladen på
afspilningssiden for at fjerne ridser i overfladen.
,Fortsættes
37
Liste over sprogkoder
Se "BD/DVD-visningsindstillinger"
(side 28) for yderligere oplysninger.
Stavning af sprogene overholder ISO 639:
1988 (E/F)-standarden.
Kode Sprog
1027
1032
1044
1051
1053
1059
1061
1067
1079
1097
1105
1130
1144
1149
1151
1165
1171
1181
1186
1196
1209
1226
1233
1239
1248
1254
1261
1283
1297
1299
38
Afar
Afrikaans
Arabic
Aymara
Bashkir
Bulgarian
Bislama
Tibetan
Catalan
Czech
Danish
Bhutani;
Dzongkha
English
Spanish
Basque
Finnish
Faroese
Frisian
Scots Gaelic
Guarani
Hausa
Croatian
Armenian
Interlingue
Indonesian
Italian
Japanese
Javanese
Kazakh
1028
1039
1045
1052
1057
1060
1066
1070
1093
1103
1109
1142
Abkhazian
Amharic
Assamese
Azerbaijani
Byelorussian
Bihari
Bengali
Breton
Corsican
Welsh
German
Greek
1145
1150
1157
1166
1174
1183
1194
1203
1217
1229
1235
1245
1253
1257
1269
1287
1298
Esperanto
Estonian
Persian
Fiji
French
Irish
Galician
Gujarati
Hindi
Hungarian
Interlingua
Inupiak
Icelandic
Hebrew
Yiddish
Georgian
Greenlandic;
Kalaallisut
Kannada
1301
1307
1313
1327
1334
1347
1350
1353
1357
1363
1369
1379
1403
1417
1435
1463
Cambodian;
Khmer
Korean
Kurdish
Latin
Laothian; Lao
Latvian
Maori
Malayalam
Moldavian
Malay
Burmese
Nepali
Norwegian
Oromo
Punjabi; Panjabi
Pashto; Pushto
Quechua
1300
1305
1311
1326
1332
1345
1349
1352
1356
1358
1365
1376
1393
1408
1428
1436
1481
1482
Kirundi; Rundi
1483
Kashmiri
Kirghiz
Lingala
Lithuanian
Malagasy
Macedonian
Mongolian
Marathi
Malese; Maltese
Nauru
Dutch
Occitan
Oriya
Polish
Portuguese
RhaetoRomance
Romanian
Kode Sprog
1489
1495
1501
1503
1506
1508
1511
1513
1515
1517
1525
1528
1531
1534
1538
1540
1557
1572
1587
1632
1684
1703
Russian
Sanskrit
Sangho; Sango
Singhalese;
Sinhalese
Slovenian
Shona
Albanian
Siswati; Swati
1491
1498
1502
1505
Kinyarwanda
Sindhi
Serbo-Croatian
Slovak
1507
1509
1512
1514
Sundanese
Swahili
Telugu
Thai
Turkmen
Setswana;
Tswana
Turkish
Tatar
Ukrainian
Uzbek
Volapük
Xhosa
Chinese
ikke specificeret
1516
1521
1527
1529
1532
1535
Samoan
Somali
Serbian
Sesotho; Sotho
southern
Swedish
Tamil
Tajik
Tigrinya
Tagalog
Tonga; Tonga
islands
Tsonga
Twi
Urdu
Vietnamese
Wolof
Yoruba
Zulu
1539
1543
1564
1581
1613
1665
1697
Børnesikring/områdekode
Se "Regionskode for børnesikring" (side 28)
for yderligere oplysninger.
Kode Område
2044
2046
2070
2092
2115
2174
2200
2248
2239
2276
2333
2362
2390
2427
2428
2489
2149
2086
2528
Argentina
Østrig
Brasilien
Kina
Danmark
Frankrig
Grækenland
Indien
Irland
Japan
Luxembourg
Mexico
New Zealand
Pakistan
Polen
Rusland
Spanien
Schweiz
Thailand
2047
2057
2090
2093
2165
2109
2219
2238
2254
2304
2363
2376
2379
2424
2436
2501
2499
2543
2184
Australien
Belgien
Chile
Colombia
Finland
Tyskland
Hongkong
Indonesien
Italien
Korea
Malaysia
Holland
Norge
Filippinerne
Portugal
Singapore
Sverige
Taiwan
Storbritannien
Indeks
Ord i anførselstegn vises på
skærmen.
Symboler
F
P
Farveknapper 9
Fejlfinding 31
Fjernbetjening 9
PARTY STREAMING 18
POP UP/MENU 9
G
Tal
Genoptag 10, 33
Gracenote 18
"Gracenote-indstillinger"
29
3D 9, 15
"3D-udgangsindst." 25
H
(favoritter) 9
A
Afspilbare diske 35
Afspilningsinformation 16
AUDIO 9
"Automatisk standby" 29
B
"BD/DVDvisningsindstillinger" 28
BD-LIVE 15
BD-R 35
BD-RE 35
Bitstream 31
Blu-ray Disc 35
BONUSVIEW 15
BRAVIA Internet Video
17
BRAVIA Sync 33
Børnelås 7, 34
Børnesikring 28
C
CD 35
D
Deep Colour 26
DISPLAY 10
"Displaylys" 29
DLNA 17, 18, 30
Dolby Digital 27
"DSD-udgangstilstand" 27
DTS 27
DVD 35
HDMI 26, 27
Hjemmemenu 25
HOME 10, 25
"Hurtig start-tilstand" 29
R
Regionskode 35
S
Skype 23
"Skærmindstillinger" 25
"Skærmsprog" 29
Softwareopdatering 25, 29
SUBTITLE 9
"Systemindstillinger" 29
T
"Indstillinger for
børnesikring" 28
"Indstillinger for lyd" 27
Internetbrowser 21
Internetindhold 9, 17
"IP-indhold støjreduktion
Pro" 20
Tilslutning
AV-forstærker
(receiver) 12
Netværk 14
TV 11
TOP MENU 9
"Tv-skærmstørrelsesindst.
for 3D" 25
"Tv-type" 25
K
U
"Kontrol til HDMI" 29, 33
USB 16
L
W
"Lynopsætning" 13, 30
WEP 36
WPA2-PSK (AES) 37
WPA2-PSK (TKIP) 37
WPA-PSK (AES) 37
WPA-PSK (TKIP) 37
I
M
MAC-adresse 29
"Musikindstillinger" 29
N
"Netværksindstillinger" 30
"Netværksopdatering" 25
"Nulstilling" 30
Nulstilling af afspilleren
30
O
Opdatering 25
"Opsætning" 25
OPTIONS 9
39
Denne afspillers software opdateres muligvis i fremtiden. Se følgende webside angående
informationer om eventuelt tilgængelige opdateringer og den seneste
betjeningsvejledning: http://support.sony-europe.com/
z
Du kan finde gode råd, tip og oplysninger om Sony produkter og tjenester på:
www.sony-europe.com/myproduct/
4-267-230-82(1)
Printed in Malaysia
Download PDF

advertising