Sony | BDP-S760 | Sony BDP-S760 Betjeningsvejledning

4-145-651-41(1)
Denne afspillers software opdateres muligvis i fremtiden. Du kan få oplysninger angående
tilgængelige opdateringer på: http://support.sony-europe.com/
z
Du kan finde gode råd, tip og oplysninger om Sony produkter og tjenester på:
www.sony-europe.com/myproduct/
Betjeningsvejledning
Blu-ray Disc / DVD Player
BDP-S760
4-145-651-41(1)
Printed in Japan
© 2009 Sony Corporation
ADVARSEL!
For at reducere risikoen for brand
eller elektrisk stød må du ikke
udsætte dette apparat for regn eller
fugt.
Undlad at åbne kabinettet for at
undgå elektrisk stød. Overlad alt
reparationsarbejde til autoriseret
servicepersonale.
Batterier eller apparater, der
indeholder batterier, må ikke
udsættes for stærk varme som fx
sollys, ild eller lignende.
FORSIGTIG
Brugen af optiske instrumenter i
dette produkt øger risikoen for
øjenskader. Eftersom laserstrålen,
der anvendes i denne Blu-ray Disc/
DVD-afspiller, er skadelig for
øjnene, må kabinettet ikke skilles
ad.
Overlad alt reparationsarbejde til
autoriseret servicepersonale.
Denne etiket findes på det
laserbeskyttede hus indvendigt.
Dette apparat er klassificeret som
et KLASSE 1 LASER-produkt.
Etiketten med KLASSE 1
LASERPRODUKT er placeret
inde i apparatet på det
laserbeskyttende kabinet.
Håndtering af udtjente
elektriske og elektroniske
produkter (Gælder for
den Europæiske Union
og andre europæiske
lande med separate
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller
emballagen angiver, at produktet
ikke må behandles som
husholdningsaffald. Det skal i
stedet indleveres på en
deponeringsplads specielt indrettet
til modtagelse og oparbejdning af
elektriske og elektroniske
produkter. Ved at sikre at
produktet bortskaffes korrekt,
forebygges de eventuelle negative
miljø- og sundhedsskadelige
påvirkninger, som en ukorrekt
affaldshåndtering af produktet kan
forårsage. Genindvinding af
materialer vil medvirke til at
bevare naturens ressourcer.
Yderligere information om
genindvindingen af dette produkt
kan fås hos myndighederne, det
lokale renovationsselskab eller
butikken, hvor produktet blev købt.
Fjernelse af udtjente
batterier (gælder i den
Europæiske Union samt
europæiske lande med
særskilte
indsamlingssystemer)
Dette symbol på batteriet eller
emballagen betyder, at batteriet
leveret med dette produkt ikke må
bortskaffes som
husholdningsaffald.
På visse batterier kan dette symbol
anvendes i kombination med et
kemisk symbol. Det kemiske
symbol for kviksølv (Hg) eller bly
(Pb) er anført hvis batteriet
indeholder mere end 0,0005%
kviksølv eller 0,004% bly.
Ved at sikre at sådanne batterier
bortskaffes korrekt, tilsikres det, at
de mulige negative konsekvenser
for sundhed og miljø, som kunne
opstå ved en forkert
affaldshåndtering af batteriet,
forebygges.
Materialegenindvendingen
bidrager ligeledes til at beskytte
naturens resourcer.
Hvis et produkt kræver vedvarende
elektricitetsforsyning af hensyn til
sikkerheden samt ydeevnen eller
data integritet, må batteriet kun
fjernes af dertil uddannet
personale.
For at sikre en korrekt håndtering
af batteriet bør det udtjente produkt
kun afleveres på dertil indrettede
indsamlingspladse beregnet til
affaldshåndtering af elektriske og
elektroniske produkter.
Med hensyn til øvrige batterier, se
venligst afsnittet der omhandler
sikker fjernelse af batterier.
Batteriet skal derefter afleveres på
et indsamlingsted beregnet til
affaldshåndtering og
genindvinding af batterier.
Yderlige information om
genindvinding af dette produkt
eller batteri kan fås ved at kontakte
den kommunale genbrugsstation
eller den butik, hvor produktet blev
købt.
2
Producenten af dette produkt er
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan. Den autoriserede
repræsentant for EMC og
produktsikkerhed er Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany. For service eller garanti
henviser vi til de adresser, som
fremgår af vedlagte
garantidokument.
Forholdsregler
• Denne enhed anvender 220 V –
240 V AC, 50 Hz/60 Hz.
Kontroller, at apparatets
driftsspænding er identisk med
den lokale strømforsyning.
• Anbring ikke objekter, der er
fyldt med væsker, f.eks. vaser, på
apparatet, så risiko for brand
eller stød undgås.
• Installer denne enhed sådan at
netledningen øjeblikkeligt kan
trækkes ud af stikkontakten, hvis
der skulle opstå problemer.
Bemærkninger om diskene
• For at holde disken ren må den
kun håndteres ved kanten. Du
må ikke berøre overfladen.
Støv, fingeraftryk eller ridser
på disken kan medføre fejl.
• Udsæt ikke disken for direkte
sollys eller varmekilder som
varme luftkanaler, og lad den
ikke ligge i en bil, som er
parkeret i direkte sollys, da
temperaturen inde i bilen kan
stige betydeligt.
• Opbevar disken i kassetten,
når den er afspillet.
• Rens disken med en
rengøringsklud. Begynd inde
på midten og tør udad.
Forholdsregler
Dette udstyr er afprøvet og
fundet i overensstemmelse med
grænserne, der er angivet i
EMC-direktivet, ved brug af et
forbindelseskabel, som er
kortere end 3 meter.
• Anvend ikke opløsningsmidler
som rensebenzin, fortynder,
kommercielt tilgængelige
rengøringsmidler eller
antistatiske sprays beregnet til
vinylplader.
• Hvis du selv har trykt diskens
etikette, skal du tørre etiketten
inden afspilning.
• Brug ikke følgende diske.
– En linse-rensedisk.
– En disk som ikke har
standardfacon (fx kort,
hjerte).
– En disk med en etikette eller
mærkat på.
– En disk med cellofantape
eller lim fra klistermærker
på.
• Du skal ikke behandle
overfladen på afspilningssiden
for at fjerne ridser i
overfladen.
Om sikkerhed
• Placer ikke tunge genstande,
der er fyldt med væske, som fx
vaser, på afspilleren, og placer
ikke afspilleren i nærheden af
vand, som fx i nærheden af et
badekar eller et bruserum, så
risikoen for brand eller stød
undgås. Hvis der er spildt
væske i kabinettet, eller hvis
der er faldet genstande ned i
det, skal du afbryde
strømforsyningen og lade
afspilleren efterse af
kvalificerede teknikere, inden
du anvender den igen.
• Rør ikke ved netledningen
med våde hænder. Det kan
forårsage elektrisk stød, hvis
du gør det.
Om placering
• Placer afspilleren på et sted
med tilstrækkelig ventilation
til at forhindre
varmeophobning i den.
• Placer ikke afspilleren på en
blød overflade som fx et
tæppe, hvor
ventilationshullerne kan blive
blokerede.
• Installer ikke denne afspiller i
et lukket rum, som fx i en
bogreol eller lignende sted.
• Afspilleren må ikke placeres
på et sted i nærheden af
varmekilder eller i omgivelser
med direkte sollys, meget støv
eller mekaniske rystelser.
• Placer ikke afspilleren
udendørs, i køretøjer, på skibe
eller andre fartøjer.
,fortsættes
3
• Hvis afspilleren flyttes direkte
fra kolde omgivelser til varme
omgivelser, eller hvis den
placeres i et meget fugtigt
lokale, kan fugt kondenseres
på linserne inde i afspilleren.
Sker dette, fungerer afspilleren
muligvis ikke korrekt. I så fald
skal du fjerne disken og lade
afspilleren stå tændt i cirka en
halv time, indtil fugten er
fordampet.
• Installer ikke afspilleren så
den står skråt. Den er kun
beregnet til brug i vandret
position.
• Hold afspilleren og diskene
væk fra apparater med kraftige
magneter, som fx mikroovne
eller store højttalere.
• Placer ikke metalgenstande
foran frontpanelet. Det kan
begrænse modtagelsen af
radiobølger.
• Placer ikke afspilleren på et
sted, hvor der anvendes
medicinsk udstyr. Det kan
forårsage funktionsfejl på
medicinsk udstyr.
• Hvis du anvender en
pacemaker eller andet
medicinsk udstyr, skal du
kontakte din læge eller
producenten af dit medicinske
udstyr, inden du anvender den
trådløse LAN-funktion.
• Afspilleren bør installeres og
betjenes med en
minimumafstand på mindst
20 cm eller mere mellem
afspilleren og en persons krop
(eksklusive yderpunkter:
hænder, håndled, fødder og
ankler).
• Placer ikke tunge eller ustabile
genstande ovenpå afspilleren.
• Placer ikke andre genstande
end diske i diskskuffen. Det
kan beskadige afspilleren eller
genstanden, hvis du gør det.
• Tag eventuelle diske ud når du
flytter afspilleren. Hvis du
ikke gør det, kan disken blive
beskadiget.
• Tag netledningen og alle andre
kabler ud fra afspilleren, når
du flytter den.
4
Om strømkilder
Om udskiftning af dele
• Afspilleren er ikke koblet fra
strømforsyningen, så længe
den er tilsluttet stikkontakten
på væggen. Dette gælder også,
selvom selve afspilleren er
blevet slukket.
• Tag afspillerens stik ud fra
stikkontakten, hvis du ikke
skal bruge afspilleren i
længere tid. Hvis du vil tage
netkablet ud af stikkontakten,
skal du tage fat i selve stikket.
Du må aldrig trække i
ledningen.
• Bemærk følgende punkter for
at forhindre at netledningen
beskadiges. Brug ikke
netledningen hvis den er
beskadiget, eftersom det kan
medføre elektrisk stød eller
brand.
– Sørg for, at netledningen
ikke klemmes mellem
afspilleren og væggen,
hylden osv.
– Placer ikke noget tungt
ovenpå netledningen og træk
heller ikke i selve
netledningen.
Hvis der udføres reparation på
denne afspiller, indsamles de
udskiftede dele muligvis til brug
for genanvendelse eller
genindvinding.
Om justering af lydstyrken
Skru ikke op for lyden, mens du
lytter til et afsnit med meget lave
indgangsniveauer eller helt uden
lydsignaler. Hvis du gør det, kan
dine ører og højttalerne
beskadiges, når der afspilles et
afsnit med høj lyd.
Om rengøring
Rengør kabinettet, panelet og
knapperne med en blød klud.
Anvend ikke nogen form for
slibemidler, skurepulver eller
opløsningsmidler som f.eks.
alkohol eller rensebenzin.
Om rengøringsdiske, disk/
linse-rengøringsmidler
Brug ikke en rengøringsdisk
eller et disk/linserengøringsmiddel (flydende
eller som spray). De kan
forårsage funktionsfejl i
apparatet.
Ophavsrettigheder og
varemærker
• Dette produkt indeholder
teknologi til beskyttelse af
ophavsrettigheder, og er
beskyttet af USA patenter og
andre intellektuelle
ophavsrettigheder.
Anvendelse af denne teknologi
til beskyttelse af
ophavsrettigheder skal være
autoriseret af Macrovision, og
teknologien er beregnet til
hjemmebrug og anden
begrænset fremvisning, med
mindre Macrovision har givet
tilladelse til andet.
Reverse engineering og
disassemblering er forbudt.
• "AVCHD" og "AVCHD"logoet er varemærker
tilhørende Panasonic
Corporation og Sony
Corporation.
• Java og alle Java-baserede
varemærker og logoer er
varemærker eller registrerede
varemærker tilhørende Sun
Microsystems, Inc.
•
, "XMB", og "xross media
bar" er varemærker tilhørende
Sony Corporation og Sony
Computer Entertainment Inc.
• Dette produkt indeholder
High-Definition Multimedia
Interface (HDMI™)teknologi. HDMI, HDMIlogoet og High-Definition
Multimedia Interface er
varemærker eller registrerede
varemærker tilhørende HDMI
Licensing LLC.
• "Blu-ray Disc" er et
varemærke.
• "Blu-ray Disc", "DVD+RW",
"DVD-RW", "DVD+R",
"DVD-R", "DVD VIDEO", og
"CD"-logoerne er varemærker.
• "BD-LIVE", "BD-LIVE"logoet og "BONUSVIEW" er
varemærker tilhørende Bluray Disc Association.
• "x.v.Colour" og "x.v.Colour"logoet er varemærker
tilhørende Sony Corporation.
• "BRAVIA" er et varemærke
tilhørende Sony Corporation.
• "PhotoTV HD" og "PhotoTV
HD"-logoet er varemærker
tilhørende Sony Corporation.
• Wi-Fi CERTIFIED™-logoet
er et godkendelsesmærke
tilhørende Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi-Protected Setup™mærket er et
godkendelsesmærke
tilhørende Wi-Fi Alliance.
• "Wi-Fi CERTIFIED™" og
"Wi-Fi Protected Setup™" er
varemærker tilhørende Wi-Fi
Alliance.
• DLNA®, DLNA-loget og
DLNA CERTIFIED™ er
varemærker, servicemærker
eller godkendelsesmærker
tilhørende Digital Living
Network Alliance.
• Microsoft og Windows er
enten registrerede varemærker
eller varemærker tilhørende
Microsoft Corporation i USA
og/eller andre lande.
• Andre system- og
produktnavne er generelt
varemærker eller registrerede
varemærker tilhørende
producenterne. ™ og ® mærker er ikke angivet i dette
dokument.
Bemærkning til kunder i
Europa
Dette produkt er beregnet til
brug i følgende lande:
AD, AL, AT, BA, BE, BG, CH,
CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI,
FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT,
LI, LT, LU, LV, MC, MD, ME,
MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO,
RS, SE, SI, SK, SM, TR, VA
VIGTIG MEDDELELSE
Advarsel: Med denne
afspiller kan du bevare et
stillvideobillede eller et
skærmbillede på tv-skærmen
uendeligt. Hvis du lader
stillvideobilledet eller
skærmbilledet forblive på tvskærmen i lang tid, kan tvskærmen blive permanent
beskadiget. Plasmafjernsyn
og projektions-tv-apparater
er følsomme over for dette.
Hvis du har nogle spørgsmål
eller problemer i forbindelse
med afspilleren, skal du
kontakte din nærmeste Sonyforhandler.
,fortsættes
5
Bemærkning til kunder i
Frankrig
WLAN-funktionen i BDP-S760
må kun bruges indendørs.
Enhver udendørs brug af
WLAN-funktionen i denne
BDP-S760 er forbudt på fransk
område. Sørg for, at WLANfunktionen i denne BDP-S760 er
slået fra, før den bruges
udendørs. (ART-beslutning
2002-1009 med ændring af
ART-beslutning 03-908
vedrørende brugsrestriktioner på
radiofrekvenser).
6
Bemærkning til kunder i
Italien
Bemærkning til kunder i
Norge
Brug af RLAN-netværket er
underlagt følgende
bestemmelser:
– Vedrørende privat brug sker
dette i henhold til den
lovgivende forordning nr. 259
af 1.8.2003 ("Lov om
elektronisk kommunikation").
Særlig artikel 104, der
indeholder oplysninger om,
hvornår en forudgående
generel tilladelse er påkrævet,
og artikel 105, der beskriver
tilladelse af brug uden
begrænsninger;
– Vedrørende befolkningens
RLAN-adgang til
teleselskabernes netværk og
tjenester sker dette i henhold
til ministeriel forordning af
28.5.2003 med senere
ændringer og iht. artikel 25
(generel tilladelse til brug af
elektroniske
kommunikationsnetværk og tjenester) i loven om
elektronisk kommunikation.
– Vedrørende privat brug sker
dette i henhold til ministeriel
forordning af 12.07.2007
Brug af dette radioudstyr er ikke
tilladt inden for et geografisk
område på 20 km i radius fra
centrum af Ny-Ålesund,
Svalbard.
Bemærkning til kunder på
Cypern
Slutbrugeren skal registrere
RLAN-enheder (eller WASeller Wi-Fi-enheder) hos
afdelingen for elektronisk
kommunikation (P.I. 6/2006 og
P.I. 6A/2006).
P.I. 6/2006 er
radiokommunikationsforordningen af 2006 (vedrørende
kategorier af stationer, der er
underlagt generel tilladelse og
registrering).
P.I. 6A/2006 er den generelle
tilladelse vedrørende brug af
radiofrekvenser af radiobaserede
lokale netværk og trådløse
adgangssystemer, herunder
radiobaserede lokale netværk
(WAS/RLAN).
Om denne
betjeningsvejledning
• I denne vejledning bruges
"disk" som en generel
henvisning til BD'er, DVD'er
eller CD'er, medmindre andet
er angivet i teksten eller
illustrationerne.
• Ikoner som fx BD , der
vises oven over hver
forklaring, angiver hvilken
slags diske, der kan bruges
sammen med den funktion, der
beskrives.
Se "Afspilbare diske"
(side 76) for yderligere
oplysninger.
• I instruktionerne i denne
vejledning beskrives
betjeningsknapperne på
fjernbetjeningen. Du kan også
bruge betjeningsknapperne på
afspilleren, hvis de har de
samme symboler som dem på
fjernbetjeningen.
• Illustrationerne på
skærmdisplayet i denne
vejledning er muligvis ikke
helt magen til den grafik, der
vises på din tv-skærm.
• NØDVENDIGE oplysninger
(for at undgå forkert betjening)
står under ikonet b.
NYTTIGE oplysninger (tips
og anden nyttig information)
står under ikonet z.
7
Indholdsfortegnelse
ADVARSEL! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Forholdsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Vejledning til dele og knapper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Tilslutninger og indstillinger
Tilslutning af afspilleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Trin 1: Tilslutning til dit tv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Tilslutning til et HDMI-stik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Om BRAVIA Sync-funktionerne
(gælder kun for HDMI-tilslutninger) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Tilslutning til komponentvideostik (Y, Pb/Cb, Pr/Cr) . . . . . . . . . . . . . . . 20
Tilslutning til lyd-/videostik eller S VIDEO-stik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Trin 2: Tilslutning til din AV-forstærker (receiver) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Tilslutning til et HDMI-stik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Tilslutning til digitale stik (OPTICAL/COAXIAL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Tilslutning til 7.1 kanal-stik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Tilslutning til L/R-lydstik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Trin 3: Isætning af en ekstern hukommelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Trin 4: Tilslutning til netværket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Trin 5: Tilslutning af netledningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Trin 6: Klargøring af fjernbetjeningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Styring af tv-apparater med fjernbetjeningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Trin 7: Lynopsætning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Trin 8: Indstilling af trådløst LAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Indstilling af trådløst LAN (Automat. registrering (WPS)) . . . . . . . . . . . 34
Indstilling af trådløst LAN (Scanning efter access point) . . . . . . . . . . . 35
Afspilning
Afspilning af BD'er/DVD'er . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Brug af menuen på BD'er eller DVD'er . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Anvendelse af BONUSVIEW/BD-LIVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Hurtigsøgning efter en scene (Søgning efter scene) . . . . . . . . . . . . . . 40
Søgning efter en titel/kapitel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Visning af afspilningstid og afspilningsinformation . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Justering af billeder og lyd for videoer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Afspilning af musik-CD'er eller MP3-lydspor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Afspilning af fotofiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Afspilning fra en USB-enhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Afspilning af fotofiler via et netværk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Klargøring af server/afspiller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Afspilning af fotofiler på en DLNA-server . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
8
Indstillinger og justeringer
Brug af indstillingsskærmene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Netværksopdatering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Videoindstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Lydindstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
BD/DVD-visningsindstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Indstillinger for foto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Systemindstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Netværksindstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Lynopsætning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Nulstilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Yderligere information
Fejlfinding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Selvdiagnosticerings-funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Afspilbare diske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Videoudgangsopløsning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Lydudgangssignaler og afspillerindstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Om trådløs LAN-sikkerhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Liste over sprogkoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Børnesikring/områdekode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Ordliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
9
b
Vejledning til dele og
knapper
Se siderne i parentes angående yderligere
oplysninger.
Fjernbetjening
De funktioner, der er til rådighed på
fjernbetjeningen, afhænger af disken eller
situationen.
A Z (åbn/luk) (side 37)
Åbner eller lukker diskskuffen.
THEATRE (side 19)
Skifter automatisk til den optimale
videotilstand for visning af film. Når
afspilleren er sluttet til en AV-forstærker
(receiver) ved hjælp af HDMI-kablet,
skifter højttalerudgangen også
automatisk.
Når afspilleren er sluttet til et tv, der er
kompatibelt med Biograf-tilstanden ved
hjælp af HDMI-kablet, skifter tv'ets
videotilstand til Biograf-tilstanden.
b
Knappen THEATRE fungerer kun, når
afspilleren er sluttet til en Sony Biograftilstand-kompatibel AV-forstærker (receiver)
eller et Sony Biograf-tilstand-kompatibelt TV.
TV [/1 (tænd/standby) (side 31)
Tænder tv'et eller sætter det i standbytilstand.
[/1 (tænd/standby) (side 32)
Tænder afspilleren eller sætter den i
standby-tilstand.
B Talknapper (side 41, 66)
Indtaster titlen/kapitelnumrene osv.
CLEAR
Rydder indtastningsfeltet.
C TIME (side 14)
Viser den forløbne/resterende
afspilningstid i displayet på frontpanelet.
Hver gang du trykker på knappen, skifter
displayet mellem forløbet afspilningstid
og resterende afspilningstid.
AUDIO (side 60)
Vælger sproget, når der er optaget flere
sprog på BD-ROM'er/DVD VIDEO'er.
Vælger lydsporet på CD'er.
SUBTITLE (side 60)
Knapperne nummer 5, AUDIO, N, og TV 2 + er
udstyret med et følbart punkt. Brug det følbare
punkt som en reference når du betjener afspilleren.
10
Vælger undertekstsproget, når der er
optaget flere undertekstsprog på BDROM'er/DVD VIDEO'er.
ANGLE
Skifter til andre visningsvinkler, når der
er optaget flere vinkler på BD-ROM'er/
DVD VIDEO'er.
DISPLAY (side 41)
Viser afspilningsinformation på
skærmen.
D Farveknapper (rød/grøn/gul/blå)
Genvejstaster til valg af punkter på visse
BD'ers menuer (kan også bruges til
BD'ers interaktive Java-betjeninger).
E TOP MENU (side 39)
Åbner eller lukker topmenuen på BD'er
eller DVD'er.
POP UP/MENU (side 39)
m/M (hurtigt tilbage/hurtigt
fremad)
Spoler hurtigt tilbage/hurtigt fremad på
disken under afspilning.
Hver gang du trykker på knappen,
ændres søgehastigheden som følger*:
Afspilningsretning
M1 (×10) t M2 (×30) t M3
(×120)
Modsat retning
n (×1) t m1 (×10) t m2 (×30)
t m3 (×120)
Når du trykker på knappen og holder den
nede, fortsætter spolingen hurtigt
fremad/hurtigt tilbage, indtil du slipper
knappen.
Åbner eller lukker pop-up-menuen på
BD-ROM'er eller menuen på DVD'er.
* Søgehastigheden ændres ikke under
afspilning af CD'er og MP3-lydspor.
Hastighedsværdierne er omtrentlige.
OPTIONS (side 39, 46)
– Tryk på N for at genoptage normal
afspilning.
Den funktionsmenu, der kan vælges,
vises på skærmen.
HOME (side 37, 49)
Går ind på afspillerens hjemmemenu.
Forlader hjemmemenuen, når der
indsættes en CD.
RETURN
Vender tilbage til forrige visning.
</M/m/,
Flytter fremhævningen for at vælge et
vist punkt.
Midterknap (ENTER)
Går ind på det valgte punkt.
F ./> (forrige/næste)
Springer til forrige/næste kapitel, spor
eller fil.
Tryk to gange på . for at gå til starten
af forrige spor.
/
(øjeblikkelig
genafspilning/øjeblikkelig
fremrykning)
Genafspiller scenen/spoler hurtigt en lille
smule frem i scenen.
Hver gang du trykker på
, spoles de
aktuelle scener kortvarigt hurtigt fremad
i 15 sekunder.
Hver gang du trykker på
,
genafspilles de aktuelle scener kortvarigt
i 10 sekunder.
For at afspille i langsom gengivelse skal
du fryse billedet (kun i
afspilningsretningen)
Afspiller BD'er/DVD'er i langsom
gengivelse, når du trykker på M i mere
end ét sekund i pausetilstand.
Afspiller ét billede ad gangen, når du
trykker kortvarigt på M i pausetilstand.
– Tryk på N for at genoptage normal
afspilning.
N (afspil) (side 37)
Starter eller genstarter afspilning.
Genoptager afspilning fra det sted, hvor
du trykker på x (genoptag afspilning).
Afspiller et diasshow, når der indsættes
en disk, som indeholder JPEGbilledfiler.
SCENE SEARCH (side 40)
Skifter til Søgning efter scene-tilstanden,
der giver dig mulighed for at bevæge dig
hurtigt mellem scenerne på den titel, der
aktuelt afspilles.
X (pause)
Sætter afspilningen på pause eller
genstarter den.
,fortsættes
11
x (stop)
Stopper afspilningen og husker det sted,
hvor der blev stoppet
(genoptagningspunkt) (side 38, 45).
Genoptagningspunktet for et titel/spor er
det sted, du sidst afspillede, eller det
sidste foto i en fotomappe.
G i SURROUND (side 43)
Slår surroundtilstand for hovedtelefoner
til eller fra.
PHONE LEVEL +/– (side 43)
Justerer lydstyrken i hovedtelefonerne,
når hovedtelefonerne er tilsluttede, og
der afspilles en disk.
TV 2 (tv-lydstyrke) +/– (side 31)
Justerer lydstyrken på tv'et.
t (indgangsvælger) (side 31)
Skifter mellem tv og andre
indgangskilder.
(lys)
Tænder lys i knapperne 5 og 6 (med
undtagelse af </M/m/, og ENTER),
hvilket er praktisk ved betjening i mørke.
12
Frontpanel
Knappen N er udstyret med et følbart punkt. Brug det følbare punkt som en reference når du betjener
afspilleren.
A [/1 (tænd/standby) (side 32)
Tænder afspilleren eller sætter den i
standby-tilstand.
B Diskskuffe (side 37)
C Blu-ray Disc-indikator
Lyser hvidt, når afspilleren tændes.
Lyser blåt ved afspilning af BD'er.
D Display på frontpanel (side 14)
E WLAN-indikator
Lyser når "Trådløs" er valgt som
tilslutningsmetode i
"Internetindstillinger" under
"Netværksindstillinger"-opsætningen
(side 64).
F Fjernbetjeningssensor (side 30)
G N (afspil), x (stop) (side 37)
H Z (åbn/luk) (side 37)
Åbner eller lukker diskskuffen.
I
(USB)-stik (side 47)
Tilslut en USB-enhed til dette stik.
J PHONES-stik (side 43)
Tilslut hovedtelefoner til dette stik.
Sådan låses diskskuffen (Børnelås)
Du kan låse diskskuffen for at forhindre, at
den åbnes ved en fejltagelse.
Med afspilleren tændt skal du holde N på
afspilleren nede i mere end 10 sekunder,
indtil "LOCKED" vises i displayet på
frontpanelet. Diskskuffen er låst.
For at låse diskskuffen op skal du holde N
på afspilleren nede, indtil "UNLOCK" vises i
displayet på frontpanelet.
Starter eller stopper afspilning.
,fortsættes
13
Display på frontpanel
A N, X
Lyser under afspilning eller pause.
B HD (side 52)
Lyser, når der udsendes 720p/1080i/
1080p-videosignaler fra HDMI OUTstikket eller 720p/1080i-videosignaler
fra COMPONENT VIDEO OUTstikkene.
C HDMI (side 18)
Lyser, når der er registreret en HDMIenhed.
D EXT (side 27)
Lyser, når den eksterne hukommelse er
registreret.
E Afspilningsinformation
Du kan kontrollere tidsinformationen.
Tryk flere gange på TIME under
afspilning.
Displayet ændres som følger.
Når du afspiller en BD-ROM/DVD VIDEO
Forløbne tid af den aktuelle titel
r
Resterende tid af den aktuelle titel
Når du afspiller en CD
Forløbne tid af det aktuelle spor
r
Resterende tid af det aktuelle spor
r
Forløbne tid af den aktuelle disk*
r
Resterende tid af den aktuelle disk*
* Gælder ikke MP3-lydspor
z
Der vises muligvis "T" (titel eller spor), "C"
(kapitel) eller "D" (disk) afhængigt af disken.
14
F Indikator for
netværksforbindelse
Lyser, når der tilkobles til netværket, og
afspillerens software downloades.
For yderligere oplysninger om
downloadning af software til afspilleren,
se side 50.
b
Indikatoren for netværksforbindelse lyser
muligvis ikke under netværksdiagnostik eller
andre funktioner, selvom der kobles på
netværket.
Bagpanel
A COMPONENT VIDEO OUT
(Y, PB/CB, PR/CR)-stik (side 20)
F EXT-åbning (side 27)
B LINE OUT (S VIDEO)-stik
(side 21)
H HDMI OUT-stik (side 18, 23)
C LINE OUT (R-AUDIO-L)-stik
(side 20, 21, 26)
D MULTI CHANNEL OUTPUT
(FRONT L/R, SURROUND L/R,
SUR BACK L/R, CENTER,
SUBWOOFER)-stik (side 25)
G AC IN-terminal (side 30)
I LINE OUT (VIDEO)-stik (side 21)
J DIGITAL OUT (COAXIAL)-stik
(side 24)
K DIGITAL OUT (OPTICAL)-stik
(side 24)
L LAN (100)-terminal (side 28)
E Ventilationshuller
Blæseren sidder inde i afspilleren.
15
Tilslutning af afspilleren
Kontroller, at du har følgende genstande.
• Lyd-/videokabel (phonostik ×3) (1)
(kun til australske modeller)
• Netledning (1)
• Fjernbetjening (1)
• R6-batterier (størrelse AA) (2)
Følg trin 1 til 8 for at tilslutte og justere
afspillerens indstillinger. Tilslut ikke
netledningen før du når til "Trin 5:
Tilslutning af netledningen" (side 30).
Tilslutninger og
indstillinger
16
Trin 1: Tilslutning til dit tv
Om video/HDMI OUT-stikkene
Stiktype
Høj
kvalitet
Videoopløsning
Tilslutning
Digital
Højopløsning:
1080/24p, 1080p,
1080i, 720p
Standardopløsning:
576p/480p, 576i/
480i
Se "Tilslutning til et
HDMI-stik" på
side 18.
Analog
Højopløsning:
1080i, 720p
Standardopløsning:
576p/480p, 576i/
480i
Se "Tilslutning til
komponentvideostik
(Y, Pb/Cb, Pr/Cr)" på
side 20.
Standardopløsning:
576i/480i
Se "Tilslutning til lyd-/
videostik eller S
VIDEO-stik" på
side 21.
Standardopløsning:
576i/480i
Se "Tilslutning til lyd-/
videostik eller S
VIDEO-stik" på
side 21.
Tilslutninger og indstillinger
Afspilleren har følgende videostik. Tilslut afspilleren til dit tv i henhold til indgangsstikkene på
dit tv.
Når du slutter afspilleren til dit tv ved hjælp af HDMI-kablet, kan du se digitale billeder og høre
digital lyd af høj kvalitet gennem HDMI OUT-stikket.
Standardkvalitet
b
• Tilslut kablerne ordentligt for at forhindre
uønsket støj.
• Se i den betjeningsvejledning der fulgte med de
komponenter, som skal tilsluttes.
• Du kan ikke tilslutte denne afspiller til et tv, der
ikke har et videoindgangsstik.
• Undlad at trykke for hårdt på tilslutningskablerne.
Tryk mod kabinetvæggen osv. kan beskadige
kablerne og stikkene.
Sådan tilsluttes til et tv med en DVIindgang
Brug et HDMI-DVI-konverteringskabel
(medfølger ikke). DVI-stikket understøtter
ikke nogen lydsignaler, så du er nødt til at
benytte en ekstra lydtilslutning udover denne
tilslutning (side 22).
Du kan endvidere ikke tilslutte HDMI OUTstikket til DVI-stik, der ikke er HDCPkompatible (fx DVI-stik på pc-skærme).
,fortsættes
17
Tilslutning til et HDMI-stik
Tilslut afspilleren og dit tv ved hjælp af et HDMI-kabel så du kan se digitale billeder og høre
lyd af høj kvalitet gennem HDMI OUT-stikket.
Hvis du tilslutter et Sony-tv, der er kompatibelt med "Kontrol til HDMI"-funktionen (side 19),
skal du se i den betjeningsvejledning, der fulgte med tv'et.
Hvis du tilslutter et 1080/24p- eller 1080p-kompatibelt tv, skal du benytte et højhastigheds
HDMI-kabel.
Blu-ray Disc/DVD-afspiller
HDMI-kabel (medfølger ikke)
TV
Bemærkninger om tilslutning til HDMI
OUT-stikket
Bemærk følgende eftersom forkert
håndtering kan beskadige HDMI OUTstikket og tilslutningsstikket.
• Ret omhyggeligt HDMI OUT-stikket på
bagsiden af afspilleren og HDMItilslutningsstikket ind efter hinanden ved at
kontrollere udformningen af dem. Sørg for,
at tilslutningsstikket ikke er vendt på
hovedet eller skråtstillet.
• Sørg for at frakoble HDMI-kablet, når du
flytter afspilleren.
• Hvis du placerer afspilleren i et kabinet med
HDMI-kablet tilsluttet, må du ikke trykke
afspilleren for hårdt ind mod
kabinetvæggen. Det kan beskadige HDMI
OUT-stikket eller HDMI-kablet.
• Når du foretager tilslutning eller frakobling,
skal du ikke skrue eller dreje HDMItilslutningsstikket.
Om indikatorer for HDMI-tilslutning
Når den tilsluttede HDMI-kompatible
komponent registreres, lyser HDMIindikatoren i displayet på frontpanelet.
18
b
Om BRAVIA Sync-funktionerne
(gælder kun for HDMItilslutninger)
Ved at tilslutte Sony-komponenter, der er
kompatible med "Kontrol til HDMI"funktionen, med et HDMI-kabel (medfølger
ikke) forenkles betjeningen, som beskrevet
nedenfor:
• Direkte afspilning
Med ét tryk på følgende knapper tænder det
tilsluttede tv, og indgangsvælgeren på tv'et
skifter automatisk til afspilleren.
– [/1
– HOME: Hjemmemenuen vises
automatisk (side 11, 37, 49).
– N: Afspilning starter automatisk
(side 38).
• Slukning af system
Når du slukker for tv'et vha. TV [/1 eller
afbryderknappen på tv'ets fjernbetjening,
slukker afspilleren og alle HDMIkompatible komponenter automatisk.
• Biograf
Når du trykker på THEATRE, skifter
afspilleren automatisk til den optimale
videotilstand for visning af film. Når
afspilleren er sluttet til en Sony AVforstærker (receiver) ved hjælp af HDMIkablet, skifter højttalerudgangen også
automatisk. Når afspilleren er sluttet til et
tv, der er kompatibelt med Biograftilstanden ved hjælp af HDMI-kablet,
skifter tv'ets videotilstand til Biograftilstanden. Tryk på knappen igen for at
vende tilbage til den oprindelige indstilling.
• Sprog følger
Når du ændrer skærmsproget på dit tv,
ændres afspillerens skærmsprog også, efter
du har slukket og tændt for afspilleren.
Tilslutninger og indstillinger
• Det er ikke alle højopløsnings-tv-apparater, som
er fuldt kompatible med dette produkt, og det kan
forårsage, at der vises forstyrrelser i billedet. I
tilfælde af billedproblemer med 480i/576i/480p/
576p/720p/1080i/1080p-scanning anbefales det,
at brugeren skifter tilslutningen over til LINE
OUT VIDEO eller S VIDEO-stikket. Hvis der er
spørgsmål angående tv-kompatibilitet med denne
model 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p
Blu-ray Disc/DVD-afspiller, bedes du venligst
kontakte vores kundeservicecenter.
• Hvis billedet ikke er klart, ikke er naturligt eller
ikke lever op til dine forventninger, skal du ændre
videoudgangsopløsningen i trin 3 i "Format for
videoudgang" under opsætningen af
"Videoindstillinger" (side 52).
• Sørg for kun at bruge et HDMI-kabel med HDMIlogoet.
Sådan forbereder du til BRAVIA Syncfunktionerne
Indstil "Kontrol til HDMI" til "Til" i
"Systemindstillinger"-opsætningen (side 62).
For yderligere oplysninger om indstillinger af
dit tv og andre tilsluttede komponenter skal
du se i den betjeningsvejledning, der fulgte
med tv'et eller komponenterne.
z
• Når du tilslutter et Sony tv, der er kompatibelt
med den nemme indstillingsfunktion "Kontrol til
HDMI" ved hjælp af HDMI-kablet, skifter
afspillerens "Kontrol til HDMI"-indstilling
automatisk til "Til", hvis "Kontrol til HDMI"indstillingen på det tilsluttede tv er indstillet til
"Til". Se i den betjeningsvejledning der fulgte
med tv'et.
• Når du tilslutter et Sony tv, der er kompatibelt
med BRAVIA Sync-funktionerne ved hjælp af
HDMI-kablet, kan du kontrollere afspillerens
grundlæggende funktioner med tv'ets
fjernbetjening, hvis "Kontrol til HDMI"indstillingen på det tilsluttede tv er indstillet til
"Til". Se i den betjeningsvejledning der fulgte
med tv'et.
b
"Kontrol til HDMI"-funktionen fungerer muligvis
ikke afhængigt af den tilsluttede komponent. Se i
den betjeningsvejledning der fulgte med
komponenten.
,fortsættes
19
Tilslutning til komponentvideostik (Y, PB/CB, PR/CR)
Tilslut afspillerens COMPONENT VIDEO OUT-stik til dit tv vha. et komponentvideokabel.
Du kan se billeder af høj kvalitet.
Sørg for at tilslutte til LINE OUT (R-AUDIO-L)-stikkene ved hjælp af lyd-/videokablet.
Blu-ray Disc/DVD-afspiller
(grøn)
(blå)
(rød)
Komponentvideokabel
(medfølger ikke)
(grøn)
(blå)
(rød)
Lyd-/videokabel*
(rød)
(rød)
TV
* Se "Tilslutning af afspilleren" på side 16.
b
Når du tilslutter afspilleren og tv'et ved hjælp af et
komponentvideokabel, skal du frakoble lyd-/
videokablets videostik (gul).
20
(hvid)
Match farven på
tilslutningsstikket med
den på stikket.
Match farven på
tilslutningsstikket med
den på stikket.
: Signalretning
(hvid)
Tilslutning til lyd-/videostik eller S VIDEO-stik
Tilslut LINE OUT (VIDEO, R-AUDIO-L)-stikkene på afspilleren og dit tv ved hjælp af lyd-/
videokablet. Du kan se og høre billeder og lyd af standardkvalitet.
Blu-ray Disc/DVD-afspiller
Tilslutninger og indstillinger
(gul)
eller
(rød)
(hvid)
Lyd-/videokabel*
S-videokabel (medfølger ikke)
(gul)
(rød)
(hvid)
Match farven på
tilslutningsstikket med
den på stikket.
TV
: Signalretning
* Se "Tilslutning af afspilleren" på side 16.
b
Når du tilslutter afspilleren og tv'et ved hjælp af et
S-videokabel, skal du frakoble lyd-/videokablets
videostik (gul).
21
Trin 2: Tilslutning til din AV-forstærker (receiver)
Om lyd/HDMI OUT-stik
Afspilleren har følgende lydstik. Tilslut afspilleren til din AV-forstærker (receiver) i henhold
til indgangsstikkene på din AV-forstærker (receiver).
Stiktype
Tilslutning
Digital
Se "Tilslutning til et HDMI-stik" på side 23.
Se "Tilslutning til digitale stik (OPTICAL/
COAXIAL)" på side 24.
Analog
Se "Tilslutning til 7.1 kanal-stik" på side 25.
Se "Tilslutning til L/R-lydstik" på side 26.
z
For oplysninger om den rigtige placering af
højttalere skal du se i den betjeningsvejledning, der
fulgte med de tilsluttede komponenter.
22
Tilslutning til et HDMI-stik
Blu-ray Disc/DVD-afspiller
Tilslutninger og indstillinger
Hvis din AV-forstærker (receiver) har en HDMI-indgang, skal du bruge denne tilslutning. Du
kan opnå en højere lydkvalitet fra den tilsluttede AV-forstærker (receiver).
For at opnå 7.1-kanalslyd skal du bruge et højhastigheds HDMI-kabel.
Hvis du tilslutter en Sony AV-forstærker (receiver), der er kompatibel med "Kontrol til
HDMI"-funktionen (side 19), skal du se i den betjeningsvejledning, der fulgte med AVforstærkeren (receiveren).
HDMI-kabel (medfølger ikke)
AV-forstærker (receiver)
HDMI-kabel (medfølger ikke)
TV
1
Tilslut afspillerens HDMI OUT-stik til
din AV-forstærker (receiver).
2
Indstil "BD lydindstilling" til "Direkte" i
"Lydindstillinger"-opsætningen
(side 58).
For at få sekundær lyd (kommentarer)
skal "BD lydindstilling" indstilles til
"Miks".
,fortsættes
23
z
Kontroller følgende indstillinger:
– "Lydudgangsprioritet" er indstillet til "HDMI" i
"Lydindstillinger"-opsætningen (side 55).
– "Lyd (HDMI)" er indstillet til "Auto" i
"Lydindstillinger"-opsætningen (side 57).
b
Det er ikke alle HDMI-kompatible AV-forstærkere
(receivere), der accepterer 8-kanals lineære PCMsignaler. Se også i den betjeningsvejledning, der
fulgte med den tilsluttede AV-forstærker (receiver).
Tilslutning til digitale stik (OPTICAL/COAXIAL)
Hvis din AV-forstærker (receiver) har en Dolby*1 Digital, Dolby Pro Logic eller DTS*2dekoder og et digitalt indgangsstik, kan du høre Dolby Digital (5.1 kanal), Dolby Pro Logic (4.0
kanal) eller DTS (5.1 kanal)-surroundeffekter.
Blu-ray Disc/DVD-afspiller
eller
Koaksial digitalkabel
(medfølger ikke)
Optisk digitalkabel
(medfølger ikke)
AV-forstærker (receiver)
: Signalretning
24
1
Tilslut afspillerens digitale stik og din
AV-forstærker (receiver).
2
Indstil "Lydudgangsprioritet" til
"Koaksial/Optisk" i "Lydindstillinger"opsætningen (side 55).
3
Foretag de passende indstillinger i
"Dolby Digital" og "DTS" under
"Lydindstillinger"-opsætningen
(side 58).
Ellers kommer der ingen lyd eller en
meget høj lyd fra dine højttalere.
*1
*2
Hvis din AV-forstærker (receiver) har 7.1 kanal indgange, kan du høre flerkanals surround lyd.
Blu-ray Disc/DVD-afspiller
Stereolydkabel
(medfølger ikke)
Stereolydkabel
(medfølger ikke)
Stereolydkabel
(medfølger ikke)
Tilslutninger og indstillinger
Tilslutning til 7.1 kanal-stik
Monolydkabel
(medfølger ikke)
Monolydkabel
(medfølger ikke)
AV-forstærker (receiver)
: Signalretning
,fortsættes
25
1
Tilslut afspillerens 7.1 kanal-stik og
din AV-forstærker (receiver).
2
Indstil "Lydudgangsprioritet" til
"Analog multikanal" i
"Lydindstillinger"-opsætningen
(side 55).
3
Foretag de passende indstillinger i
"Højttalerindstillinger" under
"Lydindstillinger"-opsætningen
(side 55).
Tilslutning til L/R-lydstik
Hvis din AV-forstærker (receiver) kun har L- og R-lydindgangsstik, skal du benytte denne
tilslutning.
Blu-ray Disc/DVD-afspiller
(rød)
(hvid)
Lyd-/videokabel*
(rød)
(hvid)
Match farven på
tilslutningsstikket med
den på stikket.
AV-forstærker (receiver)
: Signalretning
* Se "Tilslutning af afspilleren" på side 16.
26
b
Trin 3: Isætning af en
ekstern hukommelse
b
BD-LIVE-funktionen er ikke til rådighed, selv hvis
du indsætter den eksterne hukommelse i USBstikket på frontpanelet.
Indsæt den eksterne hukommelse så langt
ind i EXT-åbningen, som den kan komme.
Kontroller, at EXT-indikatoren lyser i
displayet på frontpanelet, når du tænder
afspilleren.
Bag på afspilleren
Sony USM2GL
(medfølger ikke)
Med logo-siden opad
Tilslutninger og indstillinger
For at se ekstraindhold (som fx
BONUSVIEW/BD-LIVE) på visse Blu-ray
Disc, er du nødt til at anvende en ekstern
hukommelse (medfølger ikke).
Sæt den eksterne hukommelsesenhed (USBflashhukommelse på 1 GB eller mere, som fx
Sony USM2GL, USM4GL eller USM1GH)
ind i EXT-åbningen som din lokale
hukommelse.
• Sæt den eksterne hukommelse lige ind. Hvis du
presser den eksterne hukommelse ind i åbningen,
beskadiger det både den eksterne hukommelse og
afspilleren.
• Hold den eksterne hukommelse væk fra små børn
for at forhindre, at de ved et uheld kommer til at
sluge den eksterne hukommelse.
• Undlad at presse for meget på den eksterne
hukommelse i åbningen, eftersom det kan
forårsage funktionsfejl.
• Vi anbefaler brug af Sony USM2GL, der fås fra
og med april 2009.
• Denne funktion understøttes muligvis af andre
USB-flashenheder. Men vi kan ikke garantere
kompatibilitet med alle USB-flashhukommelser.
• Når du sætter en USB-flashhukommelse i, skal du
kontrollere indsætningsretningen, inden du sætter
den i.
• Afhængigt af USB-flashhukommelsen kan den
stikke ud fra EXT-åbningen. Brug ikke kraft når
du sætter den i, og tryk ikke på den del af USBflashhukommelsen der stikker frem.
• Tilslut ikke andet end en USB-flashhukommelse
til EXT-åbningen.
• For at undgå påvirkning af dataene eller
beskadigelse af den eksterne hukommelse skal du
slukke for afspilleren, når du isætter eller fjerner
den eksterne hukommelse.
• Når EXT-indikatoren ikke lyser, skal du slukke
for afspilleren, fjerne og genindsætte den eksterne
hukommelse og derefter tænde for afspilleren
igen.
• Undlad at isætte en ekstern hukommelse, der
indeholder foto- eller musikfiler, for at undgå
påvirkning af dataene på den eksterne
hukommelse.
• Ved omformatering af USB-flashhukommelsen
skal du bruge FAT16- eller FAT32-format.
Sådan tages den eksterne hukommelse ud
1
2
Tryk på [/1 for at slukke for afspilleren.
Træk den eksterne hukommelse ud fra
EXT-åbningen.
27
Trin 4: Tilslutning til netværket
Tilslut afspilleren til din internetforbindelse. Vælg en tilslutningsmetode med tilslutning via en
trådløs LAN-router (adgangspunkt) (nedenfor) eller direkte til en bredbåndsrouter (side 29). Du
kan anvende BD-LIVE-funktionen (side 39), afspille fotofiler via et netværk (side 48) eller
opdatere afspillerens software (side 50).
1
Tilslut afspilleren til din internetforbindelse via en trådløs LAN-router.
Blu-ray Disc/DVD-afspiller
Trådløs LAN-router
(adgangspunkt)
ADSL-modem/
kabelmodem
Pc
Internet
LAN-kabel (medfølger ikke)
Se også den betjeningsvejledning der fulgte med den trådløse LAN-router.
2
Kontroller forbindelsesmiljøet på din pc og foretag de passende indstillinger.
Trådløs LAN-router (tilkoblingspunkt)
Sikkerhedsindstilling
Type
Indstillinger
Sikkerheden er indstillet.
Kompatibel med
Kontroller sikkerhedsindstillingen for dit Wi-Fi Protected
tilsluttede netværk på pc-skærmen.
Setup*2
Eksempel: Windows XP*1
Ikke kompatibel
med Wi-Fi
Protected Setup
En meddelelse med låseikonet angiver, at
sikkerheden er aktiveret.
Se "Indstilling af trådløst
LAN (Automat. registrering
(WPS))" på side 34.
Der er ikke indstillet nogen sikkerhed.*3 Alle typer
Kontroller sikkerhedsindstillingen for dit
tilsluttede netværk på pc-skærmen.
Eksempel: Windows XP*1
Se "Indstilling af trådløst
LAN (Scanning efter access
point)" på side 35.
Se "Indstilling af trådløst
LAN (Scanning efter access
point)" på side 35.
En meddelelse angiver, at der ikke er
indstillet nogen sikkerhed.
28
*1
*2
Når du anvender andre operativsystemer, skal du se Hjælp på din pc.
Du kan nemt indstille netværksindstillingerne med et tryk på WPS-knappen på den trådløse LANrouter (adgangspunktet). LAN-routere (adgangspunkter), der er kompatible med Wi-Fi Protected
Setup, kan have logoet ("
").
*3
Se "Ingen sikkerhed" på side 80 angående yderligere oplysninger.
Sådan tilsluttes direkte til en
bredbåndsrouter
1
z
Det anbefales, at du bruger et afskærmet (lige eller
krydset) interface-kabel (LAN-kabel).
Tilslut afspillerens LAN (100)-terminal
til en bredbåndsrouter.
Blu-ray Disc/DVD-afspiller
Sådan opdateres afspillerens software
ved hjælp af netværket
b
Tilslut ikke en telefonlinje til LAN (100)terminalen, eftersom det kan forårsage en
funktionsfejl.
Sådan anvender du BD-LIVE-funktionen
Se "Anvendelse af BONUSVIEW/BDLIVE" på side 39.
LAN-kabel
(medfølger ikke)
Tilslutninger og indstillinger
Se "Netværksopdatering" (side 50) og
"Meddel. om softwareopdatering" (side 63).
b
Bredbåndsrouter
For at anvende BD-LIVE-funktionen anbefaler vi,
at du bruger en internetforbindelse med en effektiv
hastighed på 1 Mbps eller højere, afhængigt af din
forbindelse og netværksvilkår.
Til pc
LAN-kabel
(medfølger ikke)
ADSL-modem/
kabelmodem
Internet
2
Foretag de passende indstillinger i
"Internetindstillinger" under
"Netværksindstillinger"-opsætningen
(side 64).
b
• LAN-kablets type varierer (lige eller krydset)
afhængigt af modemet eller routeren. For
yderligere oplysninger om LAN-kabler skal du se
i den betjeningsvejledning, der fulgte med
modemet eller routeren.
• Tilslut ikke afspillerens LAN-terminal til pc'ens
LAN-terminal.
29
Trin 5: Tilslutning af
netledningen
Trin 6: Klargøring af
fjernbetjeningen
Når du har foretaget alle andre tilslutninger,
skal du tilslutte den medfølgende netledning
til afspillerens AC IN-terminal. Sæt derefter
afspillerens og tv'ets netledninger ind i
stikkontakten.
Du kan styre afspilleren ved hjælp af den
medfølgende fjernbetjening. Indsæt to R6batterier (størrelse AA) ved at modsvare
enderne 3 og # på batterierne med
markeringerne inde i batterirummet. Når du
anvender fjernbetjeningen, skal du rette den
mod fjernbetjeningssensoren
på
afspilleren (side 13).
1
Til AC IN
2
Til stikkontakten
b
• Brug batterierne på korrekt vis for at undgå
eventuel lækage eller korrosion. Skulle der opstå
lækage, bør du ikke røre ved væsken med bare
hænder. Vær opmærksom på følgende:
– Brug ikke et nyt batteri sammen med et
gammelt batteri eller batterier fra forskellige
producenter.
– Forsøg ikke at genoplade batterierne.
– Hvis du ikke skal anvende fjernbetjeningen i en
længere periode, skal du tage batterierne ud.
– Hvis der opstår batterilækage, skal du tørre al
væsken op inde i batterirummet og indsætte nye
batterier.
• Sørg for, at fjernbetjeningssensoren (markeret
med
på frontpanelet) ikke udsættes for stærkt
lys, som fx direkte sollys eller lys fra en lampe.
Afspilleren reagerer muligvis ikke på
fjernbetjeningen.
30
Styring af tv-apparater med
fjernbetjeningen
Du kan styre lydstyrken, indgangskilden og
afbryderknappen på dit Sony tv med den
medfølgende fjernbetjening.
Sådan styrer du andre tv-apparater med
fjernbetjeningen
b
Når du udskifter fjernbetjeningens batterier,
nulstilles kodenummeret muligvis til
standardindstillingen. Indstil det passende
kodenummer igen.
b
Hvis du indtaster et nyt kodenummer, slettes det
tidligere indtastede kodenummer.
1
TV [/1
Talknapper
Indtast tv-producentens kode ved hjælp
af talknapperne, mens du holder TV [/1
nede.
Tryk på "0" og "9" for eksempelvis at
indtaste "09".
Tilslutninger og indstillinger
Du kan også styre lydstyrken, indgangskilden
og afbryderknappen på ikke-Sony tvapparater.
Hvis dit tv står på listen i tabellen nedenfor,
skal du indstille den rigtige kode for
producenten.
Kodenumre for betjenbare tvapparater
Hvis der er angivet mere end ét
kodenummer, skal du prøve at indtaste
dem ét ad gangen, indtil du finder den
kode, der fungerer sammen med dit tv.
t
TV 2 +/–
Tilgængelige knapper
Du er muligvis ikke, afhængigt af den
tilsluttede enhed, i stand til at styre tv'et med
visse af eller alle knapperne (TV [/1, t
eller TV 2 +/–).
Producent
Kodenummer
Sony
01 (standard)
Grundig
11
Hitachi
24
ITT
15, 16
JVC
33
LG/Goldstar
76
Loewe
45
Nokia
15, 16, 69, 73
Panasonic
17, 49
Knapper
Betjeninger
Philips
06, 07, 08, 72
TV [/1
Tænder eller slukker dit
tv.
Saba
12, 13, 74
t (indgangsvælger)
Skifter indgangskilden på
dit tv mellem tv'et og
andre indgangskilder.
Samsung
22, 23, 71
Sanyo
25
Sharp
29
TV 2 (Tvlydstyrke) +/–
Justerer lydstyrken på dit
tv.
Telefunken
36
Thomson
43, 75
Toshiba
38
2
Slip TV [/1.
31
Trin 7: Lynopsætning
4
Vælg et skærmsprog ved hjælp af M/m
og tryk derefter på ENTER.
Følg trinene nedenfor for at udføre et
minimum af basisjusteringer for brug af
afspilleren. Hvis du ikke gennemfører
Lynopsætningen, vises den hver gang, du
tænder din afspiller.
Foretag indstillingerne nedenfor i følgende
rækkefølge.
Meddelelsen for startindstillingerne
vises.
Når du tænder afspilleren første gang
Vent et kort øjeblik inden afspilleren
tænder og begynder Lynopsætningen.
5
Vælg så "Start" og tryk på ENTER.
6
Vælg den kabeltype der anvendes til
at tilslutte afspilleren og tv'et, og tryk
på ENTER.
[/1
TV [/1
</M/m/,,
ENTER
HOME
1
2
Tænd for tv'et.
Tryk på [/1 for at tænde for
afspilleren.
Afspilleren tænder efter et lille stykke
tid.
3
Skift indgangsvælgeren på dit tv,
sådan at signalet fra afspilleren vises
på din tv-skærm.
Skærmen til valg af skærmsprog vises.
• Hvis skærmen til valg af skærmsprog
ikke vises
Tryk på HOME og vælg
"Lynopsætning" i "Opsætning"opsætningen (side 68). Vælg så "Start"
og tryk på ENTER.
32
b
Når du tilslutter HDMI OUT-stikket og andre
videoudgangsstik på samme tid, skal du vælge
"Komponentvideo".
7
b
Udfør de passende indstillinger i
henhold til de kabler, der er sluttet til
dit tv.
Hvis der ikke vises noget billede, skal du
trykke på RETURN for at vende tilbage til
den forrige skærm og ændre
opløsningsindstillingen.
Når du vælger "HDMI" i trin 6
2 Vælg "Afslut" og tryk på ENTER.
Displayet beder om bekræftelse.
3 Vælg "OK" eller "Annuller" og tryk
på ENTER.
Når du vælger "Video eller S-video"
i trin 6
Vælg et højde-bredde-forhold der svarer
til dit tv og tryk på ENTER.
Tilslutninger og indstillinger
1 Vælg "Start" og tryk på ENTER.
Testskærmen vises i cirka
30 sekunder.
Eksempel: Når
videoudgangsopløsningen er indstillet
til 1080i
Aktuel indstilling for
videoudgangsopløsning
Vælg "16:9" når du tilslutter til et
widescreen-tv eller et tv med en
bredskærmsfunktion.
Vælg "4:3" når du tilslutter til et tv med
en 4:3-skærm uden en
bredskærmsfunktion.
b
Hvis der ikke vises noget billede, skal du
trykke på RETURN for at vende tilbage til
6 og vælge "Komponentvideo".
2 Vælg "Afslut" og tryk på ENTER.
Displayet beder om bekræftelse.
3 Vælg "OK" eller "Annuller" og tryk
på ENTER.
8
Vælg "Tillad" for at tillade
internettilgang fra BD-indhold og tryk
på ENTER.
Når du vælger "Komponentvideo" i trin 6
1 Vælg en videoudgangsopløsning for
det tilsluttede tv og tryk på ENTER.
For oplysninger angående
videoudgangsopløsningen, se side 53.
Vælg "Tillad ikke" for ikke at tillade
internettilgang fra BD-indhold.
Testskærmen vises i cirka
30 sekunder. Se "Når du vælger
"HDMI" i trin 6" (ovenfor) angående
testskærmen.
,fortsættes
33
9
Indstil "Hurtig start-tilstand" til "Til"
eller "Fra" og tryk på ENTER.
Trin 8: Indstilling af
trådløst LAN
Netværksindstillingerne varierer afhængigt
af din tilslutningsmetode eller den trådløse
LAN-router (adgangspunktet). Se "Trin 4:
Tilslutning til netværket" på side 28 for at
kontrollere de passende indstillinger.
For yderligere oplysninger om "Hurtig
start-tilstand", se side 62.
10 Vælg så "Afslut" og tryk på ENTER.
Indstilling af trådløst LAN
(Automat. registrering (WPS))
Brug den følgende procedure, når du tilslutter
afspilleren til en trådløs LAN-router
(adgangspunkt), der er kompatibel med WiFi Protected Setup, med indstillet sikkerhed.
b
z
• Du kan stille indstillingerne tilbage til deres
fabriksindstillinger (side 69).
• Du kan køre "Lynopsætning" en gang til fra
"Lynopsætning" i "Opsætning" (side 68).
34
Trådløs-indstillingerne for den trådløse LANrouter (adgangspunktet) ændres muligvis
automatisk, hvis du anvender Wi-Fi Protected
Setup-funktionen, før du justerer indstillingerne for
den trådløse LAN-router (adgangspunktet). I det
tilfælde er du således muligvis nødt til at ændre
trådløs-indstillingerne på din pc. Se i den
betjeningsvejledning der fulgte med den trådløse
LAN-router (adgangspunktet) angående yderligere
oplysninger.
1
Følg trinene 1 og 2 under "Trin 4:
Tilslutning til netværket" på side 28.
2
3
Tryk på HOME.
4
Vælg "Internetindstillinger" i
"Netværksindstillinger" og tryk på
ENTER.
5
6
7
Vælg "Start" og tryk på ENTER.
Vælg
(Opsætning) ved hjælp af
</,.
Vælg "Trådløs" og tryk på ENTER.
Vælg "Automat. registrering (WPS)"
og tryk på ENTER.
8
Kontroller positionen af WPS-knappen
på den trådløse LAN-router
(adgangspunktet) og hvordan der
trykkes på den.
12 Vælg "Udfør" vha. M/m og tryk på
ENTER.
Positionen af WPS-knappen og hvordan
der trykkes på den varierer og afhænger
af den trådløse LAN-router
(adgangspunktet). Se i den
betjeningsvejledning der fulgte med den
trådløse LAN-router (adgangspunktet)
angående yderligere oplysninger.
9 Vælg "Start" og tryk på ENTER.
10 Tryk og hold WPS-knappen på den
13 Vælg "Afslut" og tryk på ENTER.
14 Kontroller indstillingerne og vælg
"Afslut", og tryk derefter på ENTER.
trådløse LAN-router (adgangspunktet)
nede indtil lyset på den trådløse LANrouter (adgangspunktet) begynder at
blinke.
Meddelelsen "Indstillingerne er
fuldført." vises.
Hvis der vises en fejlmeddelelse i
resultaterne fra netværksdiagnostikken,
skal du kontrollere meddelelsen.
Indstil derefter netværksindstillingerne
igen eller udfør netværksdiagnostikken
igen.
Tryk på WPS-knappen inden for 2
minutter efter trin 9.
Meddelelsen "Registrering af access
point er fuldført." vises.
Eksempel: når den trådløse LAN-router
(adgangspunktet) har en WPS-knap.
Tilslutninger og indstillinger
Netværksdiagnostikken begynder.
Resultaterne vises, når afspilleren er
færdig med netværksdiagnostikken.
Hvis der vises en fejlmeddelelse, skal du
følge instruktionerne på skærmen.
Besøg den følgende webside for
yderligere oplysninger og se FAQindholdet:
http://support.sony-europe.com/
Indstilling af trådløst LAN
(Scanning efter access point)
Brug den følgende procedure når du tilslutter
afspilleren til en trådløs LAN-router
(adgangspunkt), der er kompatibel med WiFi Protected Setup uden indstillet beskyttelse,
eller som ikke er kompatibel med Wi-Fi
Protected Setup.
b
• Når afspilleren ikke registrerer nogen trådløs
LAN-router (adgangspunkt), skal du gentage
proceduren fra trin 9 efter et stykke tid.
• I visse tilfælde, afhængigt af sikkerheden på
den trådløse LAN-router (adgangspunktet),
er det muligvis ikke muligt at bruge Wi-Fi
Protected Setup-funktionen. I dette tilfælde
skal følge instruktionerne på skærmen og
ændre indstillingerne for den trådløse LANrouter (adgangspunktet).
11 Vælg "Brug ikke" og tryk på ENTER.
Hvis din internetudbyder har en specifik
proxyserverindstilling, skal du vælge
"Brug". Se "Netværksindstillinger" på
side 64 angående yderligere oplysninger.
1
Følg trinene 1 og 2 under "Trin 4:
Tilslutning til netværket" på side 28.
2
Kontroller SSID'en og
sikkerhedsnøglen på
indstillingsskærmen for din trådløse
LAN-router (adgangspunktet).
For oplysninger om hvordan
indstillingsskærmen for den trådløse
LAN-router (adgangspunktet) anvendes,
skal du besøge følgende webside eller
konsultere producenten af den trådløse
LAN-router (adgangspunktet).
http://support.sony-europe.com/
– Sikkerhedstype: For oplysninger om
hvilken type sikkerhed der kan bruges
på denne afspiller, skal du se "Om
trådløs LAN-sikkerhed" på side 80.
,fortsættes
35
– Sikkerhedsnøgle: Den trådløse LANrouter (adgangspunktet) har en WEPeller WPA-nøgle, der passer til den
valgte sikkerhedstype.
11 Tryk på ENTER for at indtaste WEPeller WPA-nøglen.
Se side 66 angående indtastning af tegn.
b
z
WEP- eller WPA-nøglen vises muligvis som
"adgangskode" eller "netværksnøgle",
afhængigt af den trådløse LAN-router
(adgangspunktet).
3
4
Tryk på HOME.
5
Vælg "Internetindstillinger" i
"Netværksindstillinger" og tryk på
ENTER.
6
7
8
Vælg
(Opsætning) ved hjælp af
</,.
Vælg "Start" og tryk på ENTER.
Vælg "Trådløs" og tryk på ENTER.
Vælg "Scanning efter access point" og
tryk på ENTER.
Afspilleren registrerer adgangspunkter i
nærheden og viser SSID (Service Set
Identifier) og sikkerhedsindstillinger.
9
Vælg adgangspunktet med den SSID
du kontrollerede i trin 2 og tryk på
ENTER.
Når din trådløse LAN-router
(adgangspunktet) ikke registreres, skal
du trykke på RETURN og gentage
proceduren fra trin 8 efter et stykke tid.
Hvis routeren stadig ikke registreres, skal
du trykke på RETURN for at vælge
"Manuel registrering" i trin 8. Se
"Internetindstillinger" på side 64
angående yderligere oplysninger.
10 Kontroller sikkerheden og tryk på
ENTER.
Displayet for indtastning af WEP- eller
WPA-nøgle vises.
• Hvis du vælger "Ingen", skal du gå
videre til trin 13.
z
Den passende sikkerhed vælges automatisk.
Du behøver normalt ikke at ændre
sikkerheden.
36
Sørg for, at WEP- eller WPA-nøglen er korrekt
indtastet, inden du fortsætter til trin 12. Når du
først har trykket på , i trin 12, kan du ikke
kontrollere tegnene på skærmen.
12 Tryk på ,.
b
WEP- eller WPA-nøglen vises som 8
asterisker, uanset hvor mange tegn du
indtaster.
13 Vælg "Autoindhentning" og tryk på
ENTER.
Vælg "Manuel", hvis du bruger en statisk
IP-adresse. Se "Netværksindstillinger"
på side 64 angående yderligere
oplysninger.
14 Vælg "Auto" og tryk på ENTER.
Vælg "Manuel", hvis du angiver en
DNS-server. Se "Netværksindstillinger"
på side 64 angående yderligere
oplysninger.
15 Vælg "Brug ikke" og tryk på ENTER.
Hvis din internetudbyder har en specifik
proxyserverindstilling, skal du vælge
"Brug". Se "Netværksindstillinger" på
side 64 angående yderligere oplysninger.
16 Vælg "Udfør" vha. M/m og tryk på
ENTER.
Netværksdiagnostikken begynder.
Resultaterne vises, når afspilleren er
færdig med netværksdiagnostikken.
Hvis der vises en fejlmeddelelse, skal du
følge instruktionerne på skærmen.
Besøg den følgende webside for
yderligere oplysninger og se FAQindholdet:
http://support.sony-europe.com/
17 Vælg "Afslut" og tryk på ENTER.
18 Kontroller indstillingerne og vælg
"Afslut", og tryk derefter på ENTER.
Meddelelsen "Indstillingerne er
fuldført." vises.
Hvis der vises en fejlmeddelelse i
resultaterne fra netværksdiagnostikken,
skal du kontrollere meddelelsen og
indstille netværksindstillingerne igen.
Afspilning af BD'er/
DVD'er
BD
DVD
Z
Afspilning
Talknapper
</M/m/,,
ENTER
OPTIONS
HOME
N
X
Afspilning
x
1
Skift indgangsvælgeren på dit tv,
sådan at signalet fra afspilleren vises
på din tv-skærm.
2
Tryk på Z og placer en disk i
diskskuffen.
Afspilningssiden vender nedad
3
Tryk på Z for at lukke diskskuffen.
• Når du indsætter en kommercielt
tilgængelig BD-ROM eller DVD
VIDEO, starter afspilningen
automatisk afhængigt af disken.
,fortsættes
37
4
5
6
Tryk på HOME.
Vælg "Video" ved hjælp af </,.
Vælg
ved hjælp af M/m og tryk på
N eller ENTER.
b
• Det sted, hvor du stoppede afspilningen, ryddes
fra hukommelsen, når:
– du åbner diskskuffen,
– du afspiller en anden titel,
– du ændrer indstillingerne på afspilleren, eller
– du fjerner den eksterne hukommelse (gælder for
BD-ROM'er).
• Afspilleren genoptager muligvis ikke
afspilningen afhængigt af disken eller stedet, hvor
der blev stoppet.
Sådan afspiller du BD'er eller DVD'er med
begrænsninger (Børnesikring)
Afspilningen starter for kommercielt
tilgængelige BD-ROM'er eller DVDVIDEO'er.
For BD'ere eller DVD'ere, der er optaget
på andet udstyr, vises titellisten. Vælg en
titel vha. M/m og tryk på N eller
ENTER.
Afspilningen starter.
For at stoppe afspilningen
Tryk på x.
For at sætte afspilningen på pause
Se "Adgangskode" (side 61) angående
registrering eller ændring af adgangskoden.
Tryk på X.
Sådan afspiller du BD-RE'er eller BD-R'er
med begrænsninger (Disklås)
z
I titellisten vises "PL" (afspilningsliste) ved siden af
navne på titler, der er oprettet og redigeret ud fra
deres oprindelige titler.
Når du afspiller en BD-RE eller BD-R, der er
begrænset med funktionen Disklås, vises
skærmen for indtastning af din adgangskode
på tv-skærmen.
b
• Du er muligvis ikke i stand til at udføre nogle af
afspilningsbetjeningerne afhængigt af disken. Se
i den betjeningsvejledning der fulgte med disken.
• Titellister eller titelnavne vises muligvis ikke for
BD'er og DVD'er, der er optaget på andet udstyr.
1
Indtast den firecifrede adgangskode, der
blev registreret ved oprettelsen af disken
ved hjælp af talknapperne og tryk på
ENTER.
2
Vælg en titel og tryk på N eller
ENTER.
Afspilningen starter.
Sådan genoptager du afspilningen fra det
sted, hvor du stoppede (Genoptag
afspilning)
Direkte afspilning (gælder kun for HDMItilslutning)
Efter du har stoppet afspilningen, vælg
ved hjælp af M/m, og tryk på N eller
ENTER.
Afspilleren genoptager afspilningen fra det
sted, hvor du trykkede på x.
Tryk på N.
Afspilleren og det tilsluttede tv tænder, og
indgangsvælgeren på tv'et skifter til
afspilleren, hvorefter afspilningen starter
automatisk.
For at starte fra begyndelsen, tryk på
OPTIONS for at vælge "Afspil fra start" og
tryk på ENTER. Afspilningen starter fra
begyndelsen af titlen.
38
Når du afspiller en BD med begrænsninger,
skal du ændre "BD-børnesikring"indstillingen i "BD/DVDvisningsindstillinger"-opsætningen (side 60).
Når du afspiller en DVD med begrænsninger,
vises skærmen for indtastning af din
adgangskode på tv-skærmen.
Indtast din firecifrede adgangskode ved hjælp
af talknapperne og tryk på ENTER.
Afspilningen starter.
b
• Når du anvender HDMI-tilslutningen, kan der
være en forsinkelse, inden det afspillede billede
vises på skærmen, og den første del af det
afspillede billede vises eventuelt ikke.
• For at anvende funktionen Direkte afspilning skal
du indstille "Kontrol til HDMI" til "Til"
(standard) i "Systemindstillinger"-opsætningen
(side 62).
Tilgængelige FUNKTIONER
Tryk på OPTIONS.
Funktionsmenuen vises.
2
Vælg et punkt ved hjælp af M/m, og tryk
på ENTER.
De punkter, der er til rådighed, afhænger
af disktypen og status for afspilleren.
Punkter
Oplysninger
Hovedtelefon- Vælger
type
hovedtelefontypen
(side 43).
Videoindstillinger
Justerer indstillinger for
billede (side 42).
BD
Sådan får du vist topmenuen
Når afspiller en BD eller DVD, kan du få vist
topmenuen.
1
Tryk på TOP MENU under afspilning.
Topmenuen vises.
2
Vælg et punkt ved hjælp af </M/m/,.
Sådan får du vist pop-up-menuer
Nogle BD-ROM'er indeholder pop-upmenuer, der vises uden at forstyrre
afspilningen.
1
Tryk på POP UP/MENU under
afspilning.
Pop-up-menuen vises.
2
Vælg et punkt ved hjælp af </M/m/,,
farveknapperne eller talknapperne og
følg instruktionerne på skærmen.
Indstillinger for Justerer indstillinger for
lyd
lyd (side 43).
Titelliste
Viser titellisten.
Afspil
Afspiller titlen fra det
sted, hvor du trykkede
på x.
Afspil fra start Afspiller titlen fra
begyndelsen.
Topmenu
Viser diskens topmenu
(side 39).
Menu/Popupmenu
Viser pop-up-menuen
på BD-ROM'er eller
menuen på DVD'er
(side 39).
Stop
Stopper afspilning.
Søg efter titel
Søger efter en titel og
starter afspilningen fra
begyndelsen (side 41).
Søg efter
kapitel
Søger efter et kapitel og
starter afspilningen fra
begyndelsen (side 41).
DVD
Afspilning
1
Brug af menuen på BD'er eller
DVD'er
Anvendelse af BONUSVIEW/BDLIVE
BD
På nogle BD-ROM'er med "BD-LIVE
Logo*" kan der være bonusindhold og andre
data, som kan downloades til den eksterne
hukommelse (lokal hukommelse) og
efterfølgende vises.
*
1
Hvis der er indsat en disk, skal disken
tages ud fra afspilleren.
2
3
Sluk for afspilleren.
Indsæt den eksterne hukommelse
(medfølger ikke) i EXT-åbningen på
bagsiden af afspilleren.
Den eksterne hukommelse bruges som en
lokal hukommelse.
Sørg for, at den eksterne hukommelse er
sat rigtigt ind i afspilleren (side 27).
,fortsættes
39
4
Slut afspilleren til et netværk
(side 28).
5
6
Tænd for afspilleren.
7
Indstil "BD-internetforbindelse" til
"Tillad" i "BD/DVDvisningsindstillinger"-opsætningen
(side 61).
Indsæt en BD-ROM med BONUSVIEW/
BD-LIVE.
Betjeningsmetoden varierer afhængigt af
disken. Se i den betjeningsvejledning der
fulgte med disken.
Hurtigsøgning efter en scene
(Søgning efter scene)
BD
Du kan hurtigt flytte rundt mellem scenerne i
den titel, der aktuelt er ved at blive afspillet.
1
2
2
3
4
Tryk på HOME.
5
6
7
Flyt sceneindikatoren hen til den
scene du søger efter ved hjælp af
</, eller m/M.
Sceneindikator
Du kan slette unødvendige data.
Hvis der er indsat en disk, skal disken
tages ud fra afspilleren.
Tryk på SCENE SEARCH under
afspilning eller i pausetilstand.
Afspilningen sættes på pause, og der
vises en bjælke med en sceneindikator i
bunden af skærmen.
Sådan sletter du data i den eksterne
hukommelse
1
DVD
Vælg "Video" ved hjælp af </,.
Vælg "BD-data" vha. M/m og tryk på
ENTER.
Vælg disknavnet og tryk på OPTIONS.
Aktuelt sted
Vælg "Slet" og tryk på ENTER.
Vælg "OK" og tryk på ENTER.
Dataene på den valgte disk slettes.
Sceneindikatoren på bjælken vises
omkring det sted, der afspilles.
3
z
• For at slette alle data i den eksterne hukommelse
på en gang, vælg "Slet alt" i trin 6.
• Tryk på ENTER i stedet for OPTIONS i trin 5 for
at springe trin 6 over.
b
• Afhængigt af disken vises det downloadede
indhold muligvis ikke, hvis du sletter de delte
cachedata.
• Afhængigt af BD-ROM'en vises disknavnet
muligvis ikke.
Slip knappen på det sted du ønsker at
se.
Den scene, hvor du slap knappen, vises i
pausetilstand.
For at søge efter en ny scene skal du
flytte sceneindikatoren ved hjælp af </
, eller m/M.
4
Tryk på SCENE SEARCH, ENTER, N
eller X.
Afspilningen starter.
Sådan annulleres tilstanden Søgning efter
scene
Tryk på SCENE SEARCH, ENTER, N
eller X.
Afspilningen starter fra det sted, hvor du
trykkede på knappen.
40
b
• Søgning efter scene-funktionen er til rådighed for
titler, der er længere end 100 sekunder og kortere
end 100 timer.
• Søgning efter scene-funktionen er muligvis ikke
til rådighed afhængigt af disken.
Søgning efter en titel/kapitel
BD
DVD
Visning af afspilningstid og
afspilningsinformation
BD
DVD
Du kan kontrollere titelinformationen,
inklusive videotransmissionshastigheden
osv.
Den viste information varierer afhængigt af
disktypen og status for afspilleren.
1
Eksempel: når du afspiller en BD-ROM
Tryk på OPTIONS under afspilning
eller i pausetilstand.
Afspilning
Tryk på DISPLAY.
Du kan søge efter et kapitel, hvis titlen
indeholder kapitelmærker.
Funktionsmenuen vises.
2
Vælg en søgemetode ved hjælp af
M/m og tryk på ENTER.
"Søg efter titel" (gælder for BD-ROM'er/
DVD VIDEO'er)
"Søg efter kapitel"
Skærmen til indtastning af nummeret
vises.
Eksempel: Søg efter kapitel
A Den aktuelt valgte vinkel
B Titelnummer eller navn
C Den aktuelt valgte lydindstilling
D Tilgængelige funktioner (
lyd/
undertekster)
3
4
vinkel/
Hvis du indtaster forkert, skal du trykke
på CLEAR og indtaste et andet nummer.
E Afspilningsinformation
Viser disktype/afspilningstilstand/
videocodec/bithastighed/statusbjælke
for afspilning/afspilningstid
(resterende tid*)
Tryk på ENTER.
F Udgangsopløsning/videofrekvens
Efter et stykke tid starter afspilleren
afspilningen fra det valgte nummer.
* Vises, når du trykker flere gange på TIME.
Indtast nummeret på titlen eller
kapitlet ved hjælp af talknapperne.
z
• Du kan også kontrollere
afspilningsinformationen i displayet på
frontpanelet (side 14).
• Tryk på SUBTITLE, AUDIO eller ANGLE for at
skifte hver indstilling.
,fortsættes
41
Justering af billeder og lyd for
videoer
BD
4
Vælg eller juster indstillingerne ved
hjælp af </M/m/, og tryk på ENTER.
For at justere andre punkter skal du
gentage trin 3 og 4.
DVD
Sådan justeres billedet
1
Tryk på OPTIONS under afspilning.
Funktionsmenuen vises.
2
Vælg "Videoindstillinger" vha. M/m og
tryk på ENTER.
"Videoindstillinger"-skærmen vises.
z
"HD Reality Enhancer (HDMI)"-indstillingerne
indstilles enkeltvist under afspilning af video og
foto.
b
• Indstil billedindstillingen på dit tv til 'Standard'
inden du ændrer "Billedkvalitetstilstand"indstillingerne.
• "Videoindstillinger" er ikke til rådighed, når det
tilsluttede tv er indstillet til Biograf-tilstand
(side 19).
• Afhængigt af den disk eller scene der afspilles,
kan det være svært at opfatte effekterne af "FNR",
"BNR" eller "MNR".
"Videoequalizer" elementer
3
Vælg et punkt ved hjælp af M/m, og tryk
på ENTER.
Standardindstillingerne er
understregede.
Punkter
42
Oplysninger
1
Vælg "Videoequalizer" i trin 3 ovenfor
og tryk på ENTER.
2
Vælg et punkt og tryk på ENTER.
Punkter
Oplysninger
Kontrast ((lav) Ændrer kontrasten.
–3 ~ 0 ~ 3
(høj))
Billedkvalitets- Vælger
tilstand
billedindstillingerne for
(Standard/
forskellige lysmiljøer.
Lyst rum/
Biograf rum/
Hukom.)
Lysstyrke
Ændrer den
((mørk) –3 ~ 0 overordnede lysstyrke.
~ 3 (lys))
Videoequalizer Denne indstilling kan
vælges, når
"Billedkvalitetstilstand"
er indstillet til
"Hukom." (se
""Videoequalizer"
elementer" på side 42).
Farvetone
Ændrer den
((rød) –3 ~ 0 ~ overordnede
3 (grøn))
farvebalance.
HD Reality
Enhancer
(HDMI)
Denne indstilling er kun
til rådighed, når der
udsendes videosignaler
fra HDMI OUT-stikket
(se ""HD Reality
Enhancer (HDMI)"
elementer" på side 43).
Støjreduktion
Reducerer støjen i
billedet (se
""Støjreduktion"
elementer" på side 43).
Kroma ((lys)
–3 ~ 0 ~ 3
(dyb))
Gamma
Ændrer det overordnede
farveniveau.
Justerer billedbalancen
mellem lyse og mørke
områder.
"HD Reality Enhancer (HDMI)" elementer
1
Vælg "HD Reality Enhancer (HDMI)" i
trin 3 ovenfor og tryk på ENTER.
2
Vælg et punkt og tryk på ENTER.
Punkter
Oplysninger
Forstærkning
(–3 ~ 0 ~ 3)
Forstærker konturerne i
billedet pixel for pixel.
3
FGR (0 ~ 3)
Reducerer kornethed.
"Støjreduktion" elementer
1
Vælg "Støjreduktion" i trin 3 ovenfor og
tryk på ENTER.
2
Vælg et punkt og tryk på ENTER.
Punkter
Oplysninger
FNR
(Fra/Auto)
Reducerer tilfældig støj,
der optræder i billedet.
BNR
(Fra/Auto)
Reducerer mosaiklignende blokstøj i
billedet.
MNR
(Fra/Auto)
Reducerer mindre støj
omkring billedkanterne
(moskitostøj).
4
Punkter
Oplysninger
AVsynkronisering
(kort) 0 ~
120 ms (lang)
Justerer forskydningen
mellem billede og lyd
ved at forsinke lyden i
forhold til billedet (0 til
120 millisekunder).
Lydfilter
(gælder kun
for analoge
lydsignaler)
• Skarp: Giver et bredt
frekvensområde og en
rumlig fornemmelse.
Du bør normalt vælge
dette.
• Langs.: Giver en
flydende og varm lyd.
Afspilning
Udjævning
Gør overgangen på
(Fra/Standard/ flade dele af billedet
Høj)
mere jævn.
Vælg et punkt ved hjælp af M/m, og tryk
på ENTER.
Standardindstillingerne er
understregede.
Vælg eller juster indstillingerne ved
hjælp af </, og tryk på ENTER.
For at justere andre punkter skal du
gentage trin 3 og 4.
b
• Funktionen "Lydfilter" fungerer ikke på digitale
lydsignaler, der udsendes fra HDMI OUT/
DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL)/
PHONES-stikkene.
• Der er muligvis en lille virkning ved at ændre
"Lydfilter"-indstillingen afhængigt af disken og
forholdene omkring afspilningen.
Sådan justeres lydegenskaberne
1
Tryk på OPTIONS under afspilning.
Funktionsmenuen vises.
2
Vælg "Indstillinger for lyd" vha. M/m og
tryk på ENTER.
"Indstillinger for lyd"-skærmen vises.
Sådan justeres lydegenskaberne for
hovedtelefoner
1
2
Tilslut hovedtelefonerne.
3
Tryk på OPTIONS under afspilning.
Funktionsmenuen vises.
4
Vælg "Hovedtelefontype" vha. M/m og
tryk på ENTER.
5
Vælg "Bøjle-type" eller "In-ear type"
med M/m og tryk på ENTER.
6
Tryk på SURROUND.
"Surround (Multi)" vises på skærmen, og
der udsendes multikanal surround sound.
Tryk på PHONE LEVEL +/– under
afspilning for at justere lydstyrken på
hovedtelefonerne.
Lydstyrkebjælken for hovedtelefoner
vises på skærmen, når du trykker på
PHONE LEVEL +/–.
Indstil "Lydudgangsprioritet" til
"Hovedtelefoner" i "Lydindstillinger"opsætningen (side 55).
,fortsættes
43
b
• Når "Lydudgangsprioritet" er indstillet til noget
andet end "Hovedtelefoner" i "Lydindstillinger"opsætningen, vises "Surround (2-kanal)" på
skærmen, når der trykkes på SURROUND. For at
kunne få en højere kvalitet surround sound
indstilles "Lydudgangsprioritet" til
"Hovedtelefoner" i "Lydindstillinger"opsætningen (side 55).
• Når du ikke anvender hovedtelefonerne, skal du
indstille "Lydudgangsprioritet" til noget andet
end "Hovedtelefoner" i "Lydindstillinger"opsætningen (side 55). Ellers bliver
"Højttalerindstillinger" ugyldig, og den optagede
lyd udsendes fra MULTI CHANNEL OUTPUTstikkene som den er.
• Skru ikke højt op for lydstyrken når du bruger
hovedtelefoner, da det kan skade hørelsen.
• Tilslut ikke andet end hovedtelefoner til
PHONES-stikket, da det kan medføre
funktionsfejl.
Afspilning af musikCD'er eller MP3-lydspor
DATA BD
*1
DATA DVD
*2
CD
DATA CD
*3
*1
*2
BD-RE'er/BD-R'er der indeholder MP3-lydspor
DVD-ROM'er og DVD+RW'er/DVD+R'er/
DVD-RW'er/DVD-R'er der indeholder MP3lydspor
*3 CD-ROM'er og CD-RW'er/CD-R'er der
indeholder MP3-lydspor
1
Indsæt en musik-CD.
Skærmen for musikafspilning vises.
2
Tryk på N.
Afspilningen starter.
Sådan vælger du et spor på en musik-CD
1
2
3
Tryk på HOME.
4
Vælg et spor med M/m og tryk på N
eller ENTER.
Vælg
(Musik) ved hjælp af </,.
Vælg
og tryk på ENTER.
Musiklisten vises.
Sådan vælger du et MP3-album eller spor
44
1
Indsæt en disk, der indeholder MP3lydspor.
2
3
Vælg
(Musik) ved hjælp af </,.
Vælg
og tryk på ENTER.
Der vises listen over album og spor.
Tryk på N i stedet for ENTER for at
afspille en hel disk.
4
Vælg et album eller spor med M/m og
tryk på ENTER.
Når du vælger et album, skal du vælge et
spor i albummet med M/m og trykke på
N eller ENTER.
For at afspille et helt album skal du vælge
albummet og trykke på N.
Tilgængelige FUNKTIONER
Tryk på OPTIONS.
Funktionsmenuen vises.
2
Vælg et punkt ved hjælp af M/m, og tryk
på ENTER.
De punkter, der er til rådighed, afhænger
af situationen.
Punkter
Oplysninger
Hovedtelefon- Vælger
type
hovedtelefontypen
(side 43).
Afspil
Afspiller det valgte
spor.
Afspil fra start Afspiller det aktuelle
spor fra begyndelsen
(kun musik-CD'er).
Stop
Stopper afspilningen af
sporet.
Forskellige betjeninger til
musikafspilning
Knapper
Betjeninger
N
Starter eller genstarter
afspilning. Genoptager
afspilning fra det punkt,
hvor du trykkede på x
(gælder ikke MP3-lydspor).
x
Stopper afspilning.
X
Sætter afspilningen på
pause.
./>
Går videre til begyndelsen
på det aktuelle eller næste
spor. Tryk to gange på .
for at gå til det forrige spor.
m/M
Spoler hurtigt tilbage/hurtigt
fremad, når du trykker på
knappen under afspilning.
TIME
Skifter tidsinformationen på
skærmen og i displayet på
frontpanelet (side 14).
Betjeninger
AUDIO
Vælger spor i stereo eller
mono (gælder ikke MP3lydspor).
SURROUND
Slår surroundtilstand for
hovedtelefoner til eller fra
(side 43).
PHONE
LEVEL +/–
Justerer lydstyrken i
hovedtelefonerne, når
hovedtelefonerne er
tilsluttede, og der afspilles
en disk (side 43).
b
Afspilning
1
Knapper
• Det sted, hvor du stoppede afspilningen
(genoptagningspunktet), ryddes fra
hukommelsen, når:
– du åbner diskskuffen, eller
– du slukker for afspilleren.
• Afspilleren kan afspille følgende MP3-lydspor.
– Format: MPEG-1 Audio Layer 3
– Samplingsfrekvens: 32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
– Antal kanaler: 2 kanaler
– Bithastighed: 64 kbps til 320 kbps
– Filstørrelse: maks. 1 GB
– Afspilningstid: 1 sek. til 9.000 sek.
– Filendelse: .mp3/.MP3
– Antal spor: Op til 500 spor (inkl. eventuelle
album)
• Afspilleren genkender ikke følgende MP3album/-spor.
– MP3-album/-spor med meget lange navne
– MP3-album der indeholder MP3-lydspor med
meget lange navne
– MP3-album i det 5. træ og MP3-album/-spor i
det 6. træ eller lavere
• Afspilleren kan ikke afspille følgende MP3album/-spor.
– MP3-lydspor, der er optaget i mono
– MP3-album/-spor, der er optaget på BD-R'er i
ethvert andet format end UDF (Universal Disk
Format) 2.6
– MP3-album/-spor, der er optaget på BD-RE'er i
ethvert andet format end UDF (Universal Disk
Format) 2.5
• Den afspillede tid vises muligvis ikke korrekt for
visse MP3-lydspor.
45
Afspilning af fotofiler
DATA BD
*1
DATA DVD
*2
DATA CD
Tilgængelige FUNKTIONER under
afspilning
1
Tryk på OPTIONS under afspilning.
Funktionsmenuen vises.
2
Vælg et punkt ved hjælp af M/m, og tryk
på ENTER.
De punkter, der er til rådighed, afhænger
af situationen.
*3
*1
BD-RE'er/BD-R'er der indeholder JPEGbilledfiler
*2 DVD-ROM'er og DVD+RW'er/DVD+R'er/
DVD-RW'er/DVD-R'er der indeholder JPEGbilledfiler
*3 CD-ROM'er og CD-RW'er/CD-R'er der
indeholder JPEG-billedfiler
Punkter
Oplysninger
HD Reality
Enhancer
Denne indstilling er kun
til rådighed, når der
udsendes videosignaler
fra HDMI OUT-stikket
(se ""HD Reality
Enhancer (HDMI)"
elementer" på side 46).
Diasshowhastig.
Ændrer hastigheden på
diasshowet.
• Hurtig
• Normal
• Langsom
Stop
Stopper et diasshow.
Du kan afspille fotofiler på en disk.
Se side 47 angående afspilning af fotofiler på
den tilsluttede USB-enhed.
Se side 48 angående afspilning af fotofiler på
DLNA-serveren.
1
2
Tryk på HOME.
Vælg
(Foto) ved hjælp af </,.
Drej til venstre Drejer fotoet 90 grader
mod uret.
Drej til højre
3
Vælg
og tryk på ENTER.
Fillisten eller mappelisten vises.
4
"HD Reality Enhancer (HDMI)" elementer
1
Vælg "HD Reality Enhancer (HDMI)" i
trin 2 ovenfor og tryk på ENTER.
2
Vælg et punkt og tryk på ENTER.
Punkter
Oplysninger
Forstærkning
(–3 ~ 0 ~ 3)
Forstærker konturerne i
billedet pixel for pixel.
Udjævning
Gør overgangen på
(Fra/Standard/ flade dele af billedet
Høj)
mere jævn.
Vælg en fil eller mappe ved hjælp af
M/m og tryk på ENTER.
Når du vælger en mappe, skal du vælge
en fil i mappen ved hjælp af M/m og
trykke på ENTER.
Den valgte fotofil vises.
• Tryk på N for at afspille et diasshow.
46
Drejer fotoet 90 grader
med uret.
FGR (0 ~ 3)
Reducerer kornethed.
z
"HD Reality Enhancer (HDMI)"-indstillingerne
indstilles enkeltvist under afspilning af video og
foto.
Forskellige betjeninger til fotoafspilning
Knapper
Betjeninger
x
RETURN
Stopper et diasshow.
X
Sætter et diasshow på pause.
./>
</,
Viser det forrige eller næste
foto.
DISPLAY
Viser filinformationen.
Sådan vises billeder af bedste kvalitet
Hvis du har et Sony tv, der er kompatibelt
med "PhotoTV HD", kan du få vist billeder i
bedste kvalitet ved hjælp af følgende
tilslutning og indstilling.
Tilslut afspilleren til tv'et ved hjælp af et
HDMI-kabel (medfølger ikke).
2
Indstil tv'ets videoindstilling til [VIDEOA]-tilstand.
Se i den betjeningsvejledning der fulgte
med tv'et angående oplysninger om
[VIDEO-A].
b
• Når du forsøger at afspille følgende fotofiler,
vises mærket
på skærmen, og de kan ikke
afspilles.
– fotofiler, der er større end 8.192 pixels (bredde
eller højde)
– fotofiler, der er mindre end 15 pixels (bredde
eller højde)
– fotofiler, der overstiger 32 MB
– fotofiler med ekstreme højde-bredde-forhold
(større end 50:1 eller 1:50)
– fotofiler i progressivt JPEG-format
– fotofiler, der har en ".jpeg"- eller ".jpg"endelse, men ikke er i JPEG-format
– fotofiler, der har et ekstremt langt navn
• Følgende fotofiler kan ikke afspilles.
– fotofiler, der er optaget på BD-R'er i ethvert
andet format end UDF (Universal Disk Format)
2.6
– fotofiler, der er optaget på BD-RE'er i ethvert
andet format end UDF (Universal Disk Format)
2.5
• De følgende fotofiler eller mapper kan ikke vises
i fillisten eller mappelisten.
– fotofiler, der har en anden endelse end ".jpeg"
eller ".jpg"
– fotofiler, der har et ekstremt langt navn
– fotomapper i det 5. træ og fotofiler/-mapper i
det 6. træ eller lavere
– mappe nr. 501 eller senere, når antallet af
mapper og filer i alt i et enkelt træ overstiger
500
• Fotofiler, der er redigeret på en pc, kan muligvis
ikke afspilles.
• Miniaturebilleder af visse fotofiler kan muligvis
ikke vises.
• Det kan tage noget tid at vise store fotofiler eller
starte et diasshow.
Afspilning
1
b
Du kan kun se "PhotoTV HD", når afspillerens
"HDMI-opløsning" er sat til "Auto", "1080i" eller
"1080p" i "Format for videoudgang" under
"Videoindstillinger"-opsætningen (side 53).
Afspilning fra en USB-enhed
Du kan afspille fotofiler på den tilsluttede
USB-enhed.
1
Tilslut USB-enheden til USB-stikket på
afspilleren.
Se i den betjeningsvejledning der fulgte
med USB-enheden, inden du tilslutter
den.
Blu-ray Disc/DVD-afspiller
til USB-stik
USB-enhed
b
• Visse USB-enheder fungerer muligvis ikke
med denne afspiller.
• Afspilleren kan genkende:
– Mass Storage Class (MSC)-enheder, der er
FAT-kompatible og upartitionerede samt
– Still Image Capture Device (SICD) klasseenheder.
Hvis MSC-enhederne er partitionerede, kan
afspilleren muligvis ikke genkende
enhederne.
2
Tryk på HOME.
,fortsættes
47
3
Vælg
(Foto) ved hjælp af </,.
Afspilning af fotofiler via
et netværk
Du kan afspille fotofiler på din
hjemmeserver, som fx en DLNA-godkendt
pc, ved at tilslutte afspilleren til serverens
netværk.
4
Vælg
(USB-enhed) ved hjælp af m
og tryk på ENTER.
Klargøring af server/afspiller
Fillisten eller mappelisten vises.
5
Vælg en fil eller mappe ved hjælp af
M/m og tryk på ENTER.
Når du vælger en mappe, skal du vælge
en fil i mappen ved hjælp af M/m og
trykke på ENTER.
Den valgte fotofil vises.
• Tryk på N for at afspille et diasshow.
b
• Du skal ikke fjerne USB-enheden under
anvendelse. Stop først afspilningen og luk
fillisten og mappelisten.
• Afspilleren kan ikke afspille fotofiler på en USBenhed, hvis den er sluttet til USB-stikket på
afspillerens bagpanel.
Se "Serverindstillinger" på side 67.
Afspilning af fotofiler på en
DLNA-server
1
Følg trinene 1 til 8 under
"Serverindstillinger" på side 67.
2
3
4
Tryk på HOME.
Vælg
(Foto) ved hjælp af </,.
Vælg en DLNA-server med M/m og
tryk på ENTER.
Fillisten eller mappelisten vises.
5
Vælg en fil eller mappe ved hjælp af
M/m og tryk på ENTER.
Når du vælger en mappe, skal du vælge
en fil i mappen ved hjælp af M/m og
trykke på ENTER.
Den valgte fotofil vises.
• Tryk på N for at afspille et diasshow.
b
• De følgende fotofiler eller mapper kan ikke vises
i fillisten eller mappelisten.
– Fotomapper i det 10. træ og fotofiler/-mapper i
det 11. træ eller lavere
– Mappenumre på 1.000 eller over, når antallet af
mapper og filer i alt i et enkelt træ overstiger
999
• Nogle servernavne vises muligvis ikke.
48
Brug af
indstillingsskærmene
Vælg
(Opsætning) på hjemmemenuen,
når du vil ændre afspillerens indstillinger.
1
2
Tryk på HOME.
3
Vælg ikonet for den
opsætningskategori, der skal ændres,
ved hjælp af M/m og tryk på ENTER.
Vælg
(Opsætning) ved hjælp af
</,.
Indstillinger og justeringer
For yderligere oplysninger angående
indstillingsfunktioner og ikoner for
opsætningskategori, se "Indstillingsliste"
(side 50).
Eksempel: Videoindstillinger
Indstillinger og
justeringer
4
Indstil funktionerne.
,fortsættes
49
Indstillingsliste
Netværksopdatering
Du kan indstille følgende funktioner.
Ikon
Forklaring
Netværksopdatering
(side 50)
Opdaterer afspillerens software.
Videoindstillinger (side 51)
Udfører videoindstillingerne i
henhold til typen af
tilslutningsstik.
Lydindstillinger (side 55)
Udfører lydindstillingerne i
henhold til typen af
tilslutningsstik.
BD/DVDvisningsindstillinger
(side 60)
Udfører detaljerede indstillinger
for BD/DVD-afspilning.
Indstillinger for foto
(side 62)
Udfører fotorelaterede
indstillinger.
Systemindstillinger
(side 62)
Udfører afspillerrelaterede
indstillinger.
Netværksindstillinger
(side 64)
Udfører detaljerede indstillinger
for Internet og netværk.
Lynopsætning (side 68)
Gentager Lynopsætning for at
udføre de grundlæggende
indstillinger.
Nulstilling (side 69)
Stiller afspilleren tilbage til
fabriksindstillingerne.
Du kan opdatere og forbedre afspillerens
funktioner. Vi anbefaler netværksopdatering
cirka hver 2. måned.
Besøg den følgende webside for oplysninger
om opdateringsfunktioner:
http://support.sony-europe.com/
1
Vælg "Netværksopdatering" vha. M/m
og tryk på ENTER.
Afspilleren sluttes til netværket, og
displayet beder om bekræftelse.
2
Vælg "OK" ved hjælp af </, og tryk
på ENTER.
Afspilleren starter downloadningen og
opdaterer derefter softwaren automatisk.
Når opdateringen er færdig, vises
"FINISH" i 5 sekunder i displayet på
frontpanelet, hvorefter afspilleren
automatisk slukker.
3
Tryk på [/1 for at tænde for
afspilleren.
Afspilleren starter med opdateret
software.
z
• Tælleren "VUP */9" ("*" angiver opdateringstrin)
i displayet på frontpanelet viser også, hvordan
opdateringen skrider frem.
• Du kan kontrollere den aktuelle softwareversion
ved at vælge "Systeminformation" i
"Systemindstillinger"-opsætningen (side 63).
• "Opsætning"-indstillingerne bevares efter
opdatering.
• Afspilleren informerer dig om en nyere
softwareversion, når "Meddel. om
softwareopdatering" er indstillet til "Til"
(standard) (side 63).
b
• Du må ikke frakoble netledningen eller LANkablet under downloadning eller opdatering af
software.
• Der kan ikke udføres nogen betjeninger, inklusive
åbning af diskskuffen, under opdatering.
• Downloadtider varierer muligvis afhængigt af
serverudbyderen eller linjestatus.
• Når der vises fejlmeddelelser angående
netværksforbindelser, skal du kontrollere
netværksindstillingerne (se
"Internetindstillinger" på side 64).
50
Sådan opdateres softwaren ved hjælp af
en opdateringsdisk
Du kan opdatere og forbedre afspillerens
funktioner ved hjælp af en opdateringsdisk,
som fås hos din Sony-forhandler eller det
lokale autoriserede Sony-serviceværksted.
Indsæt opdateringsdisken.
Displayet beder om bekræftelse.
2
Vælg "OK" og tryk på ENTER.
Softwareopdateringen begynder.
Når opdateringen er færdig, vises
"FINISH" i 5 sekunder i displayet på
frontpanelet, hvorefter diskskuffen
automatisk åbner.
3
Fjern disken.
Afspilleren slukker automatisk.
4
Tryk på [/1 for at tænde for afspilleren.
Afspilleren starter med opdateret
software.
z
• Tælleren "VUP */9" ("*" angiver opdateringstrin)
i displayet på frontpanelet viser også, hvordan
opdateringen skrider frem.
• Du kan kontrollere den aktuelle softwareversion
ved at vælge "Systeminformation" i
"Systemindstillinger"-opsætningen (side 63).
• "Opsætning"-indstillingerne bevares efter
opdatering.
• For oplysninger om andre
softwareopdateringsmetoder skal du besøge
følgende webside eller konsultere din nærmeste
Sony-forhandler eller autoriserede Sonyserviceværksted.
http://support.sony-europe.com/
Standardindstillingerne er understregede.
Tv-type
Vælger din type tv.
16:9
Vælg dette når du tilslutter
til et widescreen-tv eller et tv
med en
bredskærmsfunktion.
4:3
Vælg dette når du tilslutter
til et tv med en 4:3-skærm
uden en
bredskærmsfunktion.
Skærmformat
Vælger skærmkonfigurationen for et 4:3billede på et 16:9 widescreen-tv.
Original
Vælg dette når du tilslutter
til et tv med en
bredskærmsfunktion. Viser
et 4:3-billede i højdebredde-forholdet 16:9, selv
på et widescreen-tv.
Fast bred.højde-fh.
Ændrer billedstørrelsen så
den passer til
skærmstørrelsen med det
oprindelige højde-breddeforhold for billedet.
Indstillinger og justeringer
1
Videoindstillinger
b
• Frakobl ikke netledningen under opdatering.
• Der kan ikke udføres nogen betjeninger, inklusive
åbning af diskskuffen, under opdatering.
,fortsættes
51
Bredde-højde-forhold for DVD
Vælger skærmkonfigurationen for afspilning
af 16:9-billeder på et tv med en 4:3-skærm
(kan vælges, når "Tv-type" er indstillet til
"4:3", og "Skærmformat" er indstillet til "Fast
bred.-højde-fh.").
Letter Box
Pan & Scan
Viser et bredt billede med
sorte striber foroven og
forneden.
Format for videoudgang
Vælger stiktypen til udsending af
videosignaler ("Tv-tilslutningsmetode") og
udgangsopløsningen ("HDMI-opløsning"/
"Komponentopløsning").
1
Vælg "Format for videoudgang" i
"Videoindstillinger" og tryk på ENTER.
2
Vælg stiktypen til udsending af
videosignaler ved hjælp af M/m og tryk
på ENTER.
Viser et billede i fuld højde
på hele skærmen og med
siderne beskårede.
b
Når du tilslutter HDMI OUT-stikket og andre
videoudgangsstik på samme tid, skal du vælge
"Komponentvideo".
Letter Box
Tv-tilslutningsmetode
HDMI
Udsender signaler fra
HDMI OUT-stikket i
henhold til "HDMIopløsning"indstillingen (side 53).
Komponentvideo
Udsender signaler fra
COMPONENT VIDEO
OUT-stikkene i henhold
til
"Komponentopløsning"
-indstillingen (side 53).
Video eller Svideo
Udsender signaler fra
LINE OUT VIDEO
eller S VIDEO-stikket.
Pan & Scan
b
Afhængigt af DVD'en vælges der muligvis
automatisk "Letter Box" i stedet for "Pan & Scan"
eller omvendt.
Konversionstilstand for biograf
Indstiller videokonversionsmetoden for
480p/576p, 720p, 1080i eller 1080p*signaler fra HDMI OUT-stikket eller
COMPONENT VIDEO OUT-stikkene.
* Gælder kun for HDMI
Auto
Du bør normalt vælge dette.
Afspilleren registrerer
automatisk, om materialet er
video- eller filmbaseret, og
skifter til den passende
konversionsmetode.
Video
Der vælges altid en
konversionsmetode, der
passer til videobaseret
materiale, uanset materialet.
3
(Kun når du vælger "HDMI" eller
"Komponentvideo")
1 Vælg signaltypen for HDMI OUTstikket eller COMPONENT VIDEO
OUT-stikkene ved hjælp af M/m og
tryk på ENTER.
Når du ændrer
videoudgangsopløsningen, vises
testskærmen i cirka 30 sekunder.
b
Hvis der ikke vises noget billede, skal du
trykke på RETURN for at vende tilbage til
den forrige skærm og ændre
opløsningsindstillingen.
2 Vælg "Afslut" og tryk på ENTER.
Displayet beder om bekræftelse.
52
3 Vælg "OK" eller "Annuller" og tryk
på ENTER.
Følg instruktionerne på skærmen.
HD-indikator lyser, når der udsendes
720p/1080i/1080p videosignaler.
b
Indstiller udgangen til 1920 × 1080p/24 Hzvideosignaler, når du afspiller filmbaserede
materialer på BD-ROM'er (720p/24 Hz eller
1080p/24 Hz).
1920 × 1080p/24 Hz-videosignaler kan
udsendes, når alle følgende forudsætninger er
opfyldt.
– Du tilslutter et 1080/24p-kompatibelt tv ved
hjælp af HDMI OUT-stikket,
– "Format for videoudgang" er indstillet til
"HDMI", og
– "HDMI-opløsning" er indstillet til "Auto"
eller "1080p".
Auto
Udsender kun 1920 × 1080p/
24 Hz-videosignaler, når du
tilslutter et 1080/24pkompatibelt tv ved hjælp af
HDMI OUT-stikket.
Til
Udsender 1920 × 1080p/
24 Hz-videosignaler uanset
den tilsluttede type tv.
Fra
Vælg dette når dit tv ikke er
kompatibelt med 1080/24pvideosignaler.
HDMI-opløsning/Komponentopløsning
Auto (Gælder Du bør normalt vælge
kun for HDMI) dette.
Afspilleren udsender
signaler startende fra
den højeste opløsning,
der er understøttet af
tv'et:
1080p > 1080i > 720p >
480p/576p > 480i/576i
Hvis det resulterende
billede ikke er
tilfredsstillende, skal du
prøve en anden
indstilling, der passer til
dit tv.
480i/576i
Udsender 480i/576ivideosignaler.
480p/576p
Udsender 480p/576pvideosignaler.
720p
Udsender 720pvideosignaler.
1080i
Udsender 1080ivideosignaler.
1080p
(Gælder kun
for HDMI)
Udsender 1080pvideosignaler.
Indstillinger og justeringer
• Hvis der ikke vises noget billede efter
ændring af "Format for videoudgang"indstillingerne, skal du holde x på
afspilleren nede i mere end 10 sekunder.
Videoudgangsopløsningen bliver indstillet
på den laveste opløsning.
• Når du tilslutter HDMI OUT-stikket og
andre videoudgangsstik på samme tid,
sendes der muligvis ikke videosignaler ud
fra andre stik end HDMI OUT-stikket, når
"Auto" eller "1080p" er valgt (side 78).
Når du tilslutter andet udstyr på samme tid,
skal du trykke på RETURN for at vende
tilbage til trin 2 og ændre "Tvtilslutningsmetode"-indstillingen.
BD-ROM 1080/24p-udgang
b
Der vises intet BD-ROM-billede, når det tilsluttede
tv ikke er kompatibelt med 1080/24p, og "BDROM 1080/24p-udgang" er indstillet til "Til". I
dette tilfælde skal du trykke på HOME for at vise
hjemmemenuen og ændre "BD-ROM 1080/24pudgang"-indstillingen.
,fortsættes
53
YCbCr/RGB (HDMI)
Vælger farveindstillingen til brug for
udsending af videosignaler fra HDMI OUTstikket. Vælg den indstilling der svarer til den
tilsluttede type tv.
Auto
Registrerer automatisk den
tilsluttede tv-type og skifter
til den modsvarende
farveindstilling.
YCbCr (4:2:2) Udsender YCbCr 4:2:2videosignaler.
YCbCr (4:4:4) Udsender YCbCr 4:4:4videosignaler.
RGB (16-235) Vælg dette ved tilslutning til
et apparat, der kun
understøtter RGB i
begrænset omfang.
RGB (0-255)
Vælg dette når du tilslutter
til en RGB-enhed (0-255).
HDMI Deep Colour-udgang
Indstiller Deep Colour (farvedybde)indstillingen for udsending af videosignaler
fra HDMI OUT-stikket.
Farvedybden angives vha. antallet af bits, og
der kan gengives flere farver, efterhånden
som værdien forøges. Afspilleren
understøtter en farvedybde på op til 12 bits.
Tilsluttes afspilleren til et tv, der understøtter
Deep Colour, får du en mere nøjagtig
farvegengivelse, end hvis den tilsluttes til et
tv, der ikke understøtter Deep Colour.
54
Auto
Du bør normalt vælge dette.
12 bit
Udsender 12 bitvideosignaler.
10 bit
Udsender 10 bitvideosignaler.
Fra
Vælg dette når billedet er
ustabilt, eller farverne
fremstår unaturlige.
SBM
Indstiller om der skal bruges Super Bit
Mapping (gælder kun for videosignaler
udsendt fra HDMI OUT-stikket).
Til
Gør gengivelsen af
videosignalet flydende. Du
bør normalt vælge dette.
Fra
Slår funktionen fra.
x.v.-farvegengivelse
Indstiller om der skal sendes xvYCCinformation til det tilsluttede tv.
Kombinering af xvYCC-kompatibel video
med et tv, der understøtter visning af
x.v.Colour, gør det muligt at gengive reelle
farver mere præcist, som de ser ud i den
virkelige verden.
Auto
Du bør normalt vælge dette.
Fra
Vælg dette når billedet er
ustabilt, eller farverne
fremstår unaturlige.
Pausetilstand
Indstiller billedtilstanden for DVD-afspilning
på pause. For BD-ROM'er eller diske der
indeholder AVCHD-filer, skifter
"Pausetilstand" automatisk til "Auto".
Auto
Du bør normalt vælge dette.
Der vises dynamiske
billeder i bevægelse uden
slør.
Billede
Viser statiske billeder i høj
opløsning.
Sådan indstilles højttalerne
Lydindstillinger
1
Vælg "Højttalerindstillinger" i
"Lydindstillinger" og tryk på ENTER.
2
Vælg "Størrelse" eller "Afstand" og tryk
på ENTER.
Standardindstillingerne er understregede.
Lydudgangsprioritet
HDMI
Udsender lydsignaler fra
HDMI OUT-stikket.
3
Koaksial/
Optisk
Udsender lydsignaler fra
DIGITAL OUT (OPTICAL/
COAXIAL)-stikket.
Vælg et punkt der skal indstilles med M/
m og tryk på ENTER.
4
Vælg eller foretag en indstilling med M/
m og tryk på ENTER.
Analog
multikanal
Vælg dette, når du tilslutter
en AV-forstærker (receiver)
via MULTI CHANNEL
OUTPUT-stikkene.
Størrelse
Vælger størrelsen på højttalerne.
• Front
Analog stereo Udsender lydsignaler fra
LINE OUT (R-AUDIO-L)stikkene.
Stor
Du bør normalt vælge
denne position.
Hovedtelefoner
Lille
Vælg dette, når højttalerne
ikke kan gengive
tilstrækkeligt lave
frekvenser.
Udsender lydsignaler fra
hovedtelefonstikket
(side 43).
Højttalerindstillinger
For at opnå den bedst mulige surroundlyd
skal du indstille de tilsluttede højttalere og
deres afstand fra din lytteposition.
Brug derefter testtonen til at justere
lydstyrken og balancen på højttalerne til det
samme niveau.
Denne indstilling kan vælges, når
"Lydudgangsprioritet" er indstillet til
"Analog multikanal".
Indstillinger og justeringer
Vælger den stiktype der udsender
lydsignaler.
2-kanals lineære PCM-signaler udsendes
med maksimalt 48 kHz fra alle andre
udgangsstik end prioritetsstikkene.
• Center
Stor
Du bør normalt vælge
denne position.
Lille
Vælg dette, når højttaleren
ikke kan gengive
tilstrækkeligt lave
frekvenser.
Ingen
Vælg dette, hvis du ikke
tilslutter en centerhøjttaler.
,fortsættes
55
• Surround
Stor
Du bør normalt vælge
denne position.
Lille
Vælg dette, når højttalerne
ikke kan gengive
tilstrækkeligt lave
frekvenser.
Ingen
Vælg dette, hvis du ikke
tilslutter surroundhøjttalere.
Afstand
Indstiller afstanden fra din lytteposition til
højttalerne.
Indstil først afstanden til dine fronthøjttalere
i "Front" (A = 1,0 m til 15,0 m). Juster
derefter værdierne i "Center" (centerhøjttaler
B), "Surround" (surround-højttalere C),
"Surround bag" (surround-baghøjttalere D),
og "Subwoofer" (E) for at angive den reelle
afstand til din centerhøjttaler, surroundhøjttalere, surround-baghøjttalere og
subwoofer.
• Surround bag
Stor
Du bør normalt vælge
denne position.
Lille
Vælg dette, når højttalerne
ikke kan gengive
tilstrækkeligt lave
frekvenser.
Ingen
Vælg dette, hvis du ikke
tilslutter surroundbaghøjttalere.
• Subwoofer
Ja
Ingen
Vælg dette, hvis du tilslutter
en subwoofer for at gengive
LFE-signalerne
(lavfrekvenseffekt) med
subwooferen.
Vælg dette, hvis du ikke
tilslutter en subwoofer.
b
• Når du afspiller en BD eller DVD uden
subwoofer-lydspor, udsendes der ingen lyd fra
subwooferen, selvom "Subwoofer" er indstillet til
"Ja".
• Eftersom brug af subwoofer er sat som
standardindstilling på afspilleren, kan
"Subwoofer" ikke indstilles til "Ingen", når
"Front" er indstillet til "Lille".
• Ved tilslutning af fronthøjttalere der ikke kan
gengive tilstrækkeligt lave frekvenser, samt når
der ikke er tilsluttet nogen subwoofer, skal du
indstille "Front" til "Stor" og "Subwoofer" til
"Ingen".
56
Ændr "Afstand"-indstillingen hver gang du
flytter højttalerne. Start med fronthøjttalerne.
Front
(3,0 [m])
Indstilles til mellem
1,0 meter og 15,0 meter i
trin på 0,2 meter.
Center
(3,0 [m])
Indstilles inden for
–1,6 meter og +0,6 meter af
"Front"-indstillingen (0 til
15,6 meter, i trin på
0,2 meter). Hvis for
eksempel "Front" er
indstillet til 1,6 meter, kan
"Center" indstilles til
mellem 0 meter og
2,2 meter.
Surround
(3,0 [m])
Indstilles inden for
–5,0 meter og +0,6 meter af
"Front"-indstillingen (0 til
15,6 meter, i trin på
0,2 meter). Hvis for
eksempel "Front" er
indstillet til 5,0 meter, kan
"Surround" indstilles til
mellem 0 meter og
5,6 meter.
Surround bag
(3,0 [m])
Subwoofer
(3,0 [m])
Indstilles inden for
–5,0 meter og +0,6 meter af
"Front"-indstillingen (0 til
15,6 meter, i trin på
0,2 meter). Hvis for
eksempel "Front" er
indstillet til 5,0 meter, kan
"Surround bag" indstilles til
mellem 0 meter og
5,6 meter.
Sådan justeres højttalerniveauet
1
Vælg "Højttalerindstillinger" i
"Lydindstillinger" og tryk på ENTER.
2
Vælg "Testtone" vha. M/m og tryk på
ENTER.
3
Vælg "Til" vha. M/m og tryk på ENTER.
Du hører en testtone fra hver højttaler i
rækkefølge.
4
Fra din lytteposition skal du justere
værdien for "Niveau" med </M/m/,.
Testtonen udsendes fra den valgte
højttaler.
5
Tryk på ENTER når du er færdig med
justeringen.
6
Tryk på RETURN for at vende tilbage
den forrige skærm.
7
Vælg "Testtone" vha. M/m og tryk på
ENTER.
8
Vælg "Fra" vha. M/m og tryk på ENTER.
z
For at justere niveauet uden at lytte til testtonen skal
du vælge "Niveau" i trin 2 og trykke på ENTER, og
derefter justere lydstyrken med M/m og trykke på
ENTER.
Front
Vens
Front
Højr
(0,0 [dB])
Juster niveauet på
fronthøjttalerne (–12,0 dB
til 0,0 dB, i trin på 0,5 dB).
Center
(0,0 [dB])
Juster niveauet på
centerhøjttaleren (–12,0 dB
til 0,0 dB, i trin på 0,5 dB).
Surround
Vens
Surround
Højr
(0,0 [dB])
Juster niveauet på surroundhøjttalerne
(–12,0 dB til 0,0 dB, i trin på
0,5 dB).
Surround bag
Vens
Surround bag
Højr
(0,0 [dB])
Juster niveauet på surroundbaghøjttalerne
(–12,0 dB til 0,0 dB, i trin på
0,5 dB).
Subwoofer
(0,0 [dB])
Juster niveauet på
subwooferen (–12,0 dB til
0,0 dB, i trin på 0,5 dB).
Indstillinger og justeringer
Indstilles inden for
–1,6 meter og +0,6 meter af
"Front"-indstillingen (0 til
15,6 meter, i trin på
0,2 meter). Hvis for
eksempel "Front" er
indstillet til 1,6 meter, kan
"Subwoofer" indstilles til
mellem 0 meter og
2,2 meter.
Niveau
Du kan variere niveauet for hver højttaler
som følger. Sørg for at indstille "Testtone" til
"Til" for nem justering.
Testtone
Til
Afspilleren udsender en
testtone i rækkefølge fra
stikkene MULTI
CHANNEL OUTPUT for at
justere lydniveauet fra hver
højttaler. Når du vælger et af
"Højttalerindstillinger"punkterne, udsendes
testtonen fra den valgte
højttaler.
Fra
Der udsendes ingen testtone
fra højttalerne.
Lyd (HDMI)
Vælger signaltypen for HDMI OUT-stikket.
Auto
Du bør normalt vælge dette.
Udsender lydsignaler i
henhold til den tilsluttede
HDMI-enhed.
2-kanal stereo Downmixer til 2-kanals
lineære PCM-signaler, inden
de udsendes fra HDMI
OUT-stikket.
,fortsættes
57
b
Vælg "2-kanal stereo" når du tilslutter et tv eller en
AV-forstærker (receiver), der ikke understøtter
Dolby Digital eller DTS, ellers kan det resultere i
støj eller ingen lyd.
BD lydindstilling
Vælger om interaktiv lyd og sekundær lyd
(kommentarer) skal mikses eller ej, når du
afspiller en BD, der indeholder sådan lyd.
Miks
Udsender den lyd der fås ved
miksning af interaktiv lyd og
sekundær lyd med den
primære lyd.
Direkte
Udsender kun den primære
lyd.
b
PCM 96 kHz- og PCM 192 kHz-lydsignaler
udsendes som PCM 48 kHz-lydsignaler, når "BD
lydindstilling" er indstillet til "Miks".
Lyddæmpning
Dæmper lydniveauet for at forhindre
forvrængning af lyden.
Til
Aktiverer lyddæmpning.
Fra
Deaktiverer lyddæmpning.
DTS
Vælger de lydsignaler, der udsendes ved
afspilning af DTS-diske. Denne indstilling
påvirker udgangen fra DIGITAL OUT
(COAXIAL/OPTICAL)-stikket.
Downmix
PCM
Konverterer til udsending af
lineære PCM-signaler. Vælg
dette når du tilslutter en
lydenhed uden en indbygget
DTS-dekoder.
DTS
Vælg dette når du tilslutter
til en lydenhed med en
indbygget DTS-dekoder.
48kHz/96kHz PCM
Vælger den maksimale samplingsfrekvens
for PCM-signaler, der udsendes fra
DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL)stikket.
48kHz/16bit
Udsender lydsignaler med
96 kHz-sampling som
48 kHz/16 bit.
96kHz/24bit
Udsender lydsignaler med
96 kHz-sampling som
96 kHz/24 bit. Men
signalerne udsendes som
48 kHz/16 bit, hvis kilden er
kopisikret.
b
"Lyddæmpning" påvirker ikke udgangen fra HDMI
OUT-stikket, DIGITAL OUT (OPTICAL/
COAXIAL)-stikket og PHONES-stikket.
Dolby Digital
Vælger de lydsignaler, der udsendes ved
afspilning af Dolby Digital-diske.
Denne indstilling påvirker udgangen fra
DIGITAL OUT (COAXIAL/OPTICAL)stikket.
58
Downmix
PCM
Konverterer til udsending af
lineære PCM-signaler. Vælg
dette når du tilslutter en
lydenhed uden en indbygget
Dolby Digital-dekoder.
Dolby Digital
Vælg dette når du tilslutter
en lydenhed med en
indbygget Dolby Digitaldekoder.
b
• Hvis du vælger "96kHz/24bit", når der er tilsluttet
en AV-forstærker (receiver), der ikke
understøtter 96 kHz, kan det resultere i, at der
ikke kommer nogen lyd ud eller en meget høj lyd.
• "48kHz/96kHz PCM" er ikke effektiv, når
"Lydudgangsprioritet" er indstillet til "HDMI",
"Analog multikanal" eller "Analog stereo".
Lyd-DRC
Downmix
Vælger indstillingen for dynamikområde
(komprimeringsniveau af lyden), når der
afspilles en BD eller DVD, der overholder
"Lyd-DRC".
Auto
Udfører afspilning med det
dynamikområde, der er
specificeret af disken
(gælder kun for BD-ROM).
Andre diske afspilles med
"Standard"-niveauet.
Udfører afspilning med et
komprimeringsniveau
mellem "Tv-tilstand" og
"Bredde".
Tv-tilstand
Lyde komprimeres meget.
Lave lyde er nemmere at
høre.
Bredde
Anvender ingen
komprimering. Giver en
mere dynamisk lyd.
Dolby
Surround
Udsender Dolby Surround
(Pro Logic)-signaler i
2 kanaler. Vælg dette når du
tilslutter en lydenhed, der
understøtter Dolby Surround
(Pro Logic).
Normal
Udsender lydsignaler uden
Dolby Surround (Pro
Logic)-effekt. Vælg dette
når du tilslutter en lydenhed,
der ikke understøtter Dolby
Surround (Pro Logic).
b
"Downmix" har ikke nogen effekt på udgang af
bitstreamlyd fra DIGITAL OUT (OPTICAL/
COAXIAL)/HDMI OUT-stikket.
Indstillinger og justeringer
Standard
Indstiller downmixningsmetoden for
multikanal til to-kanalslyd.
b
• "Lyd-DRC" er kun effektiv under afspilning af
Dolby Digital, Dolby Digital Plus og Dolby
TrueHD-lydsignaler.
• Når "Dolby Digital" er indstillet til "Dolby
Digital" i "Lydindstillinger"-opsætningen
(side 58), har "Lyd-DRC" ingen effekt på
lydudgangen fra DIGITAL OUT (OPTICAL/
COAXIAL)-stikket. Men dette gælder ikke i
følgende tilfælde.
– når "BD lydindstilling" er indstillet til "Miks"
ved afspilning af en BD.
– når "Lydudgangsprioritet" er indstillet til
"HDMI", "Analog multikanal", "Analog
stereo", eller "Hovedtelefoner".
59
BD/DVDvisningsindstillinger
3
4
Vælg aldersbegrænsningen og tryk på
ENTER.
Jo lavere en værdi desto strengere en
begrænsning.
Hvis du vælger "Vælg
aldersbegrænsning", kan du indtaste en
alder fra "0" til "255" ved hjælp af </M/
m/, eller talknapperne.
• Vælg "Ingen restriktioner" for at
annullere børnesikringsindstillingen.
Standardindstillingerne er understregede.
BD/DVD-menu
Vælger standardsproget for menuen på BDROM'er eller DVD VIDEO'er.
Når du vælger "Vælg sprogkode", vises
displayet for indtastning af sprogkoden.
Indtast koden for dit sprog ved at referere til
"Liste over sprogkoder" (side 82).
Vælg "OK" og tryk på ENTER.
z
Du kan ændre adgangskoden (se "Adgangskode" på
side 61).
b
Lyd
Vælger standardsprog for lyd på BD-ROM'er
eller DVD VIDEO'er.
Når du vælger "Original", vælges det sprog,
der er prioriteret på disken.
Når du vælger "Vælg sprogkode", vises
displayet for indtastning af sprogkoden.
Indtast koden for dit sprog ved at referere til
"Liste over sprogkoder" (side 82).
Undertekster
Vælger standardsproget for undertekster på
BD-ROM'er eller DVD VIDEO'er.
Når du vælger "Vælg sprogkode", vises
displayet for indtastning af sprogkoden.
Indtast koden for dit sprog ved at referere til
"Liste over sprogkoder" (side 82).
• Hvis du glemmer adgangskoden, skal du nulstille
afspilleren (side 69) og indstille en ny
adgangskode (se "Adgangskode" på side 61).
• Når du afspiller diske, der ikke har nogen
børnesikringsfunktion, kan afspilningen ikke
begrænses på denne afspiller.
• Alt efter disken bliver du måske bedt om at ændre
børnesikringsniveauet, mens du afspiller disken. I
det tilfælde skal du indtaste din adgangskode og
derefter ændre niveauet.
• Når "255" er valgt i "Vælg aldersbegrænsning",
annulleres indstillingen af børnesikringen.
DVD-børnesikring
Afspilning af visse DVD VIDEO'er kan være
begrænset i henhold til alderen på brugerne.
Scener kan være blokerede eller udskiftet
med andre scener.
1
Vælg "DVD-børnesikring" i "BD/DVDvisningsindstillinger" og tryk på
ENTER.
2
Indtast din firecifrede adgangskode
ved hjælp af talknapperne.
3
4
Vælg "OK" og tryk på ENTER.
BD-børnesikring
Afspilning af visse BD-ROM'er kan være
begrænset i henhold til alderen på brugerne.
Scener kan være blokerede eller udskiftet
med andre scener.
60
1
Vælg "BD-børnesikring" i "BD/DVDvisningsindstillinger" og tryk på
ENTER.
2
Indtast din firecifrede adgangskode
ved hjælp af talknapperne.
Vælg et niveau og tryk på ENTER.
Jo lavere en værdi desto strengere en
begrænsning.
• Vælg "Ingen restriktioner" for at
annullere børnesikringsindstillingen.
z
Du kan ændre adgangskoden (se "Adgangskode" på
side 61).
b
Regionskode for børnesikring
Afspilning af visse BD-ROM'er eller DVD
VIDEO'er kan være begrænset i henhold til
det geografiske område. Scener kan være
blokerede eller udskiftet med andre scener.
Indstiller eller ændrer adgangskoden for
børnesikringsfunktionen. En adgangskode
giver dig mulighed for at indstille en
begrænsning på afspilningen af en BD-ROM
eller DVD VIDEO. Hvis det er nødvendigt,
kan du skelne mellem
begrænsningsniveauerne for BD-ROM'er og
DVD VIDEO'er.
1
Vælg "Adgangskode" i "BD/DVDvisningsindstillinger" og tryk på
ENTER.
2
Indtast din firecifrede adgangskode
ved hjælp af talknapperne.
3
Vælg "OK" og tryk på ENTER.
Sådan ændrer du adgangskoden
1
Vælg "Regionskode for børnesikring" i
"BD/DVD-visningsindstillinger" og tryk
på ENTER.
2
Indtast din firecifrede adgangskode
ved hjælp af talknapperne.
3
4
Vælg "OK" og tryk på ENTER.
Vælg områdebegrænsningen og tryk
på ENTER.
Når du vælger "Vælg regionskode", vises
displayet for indtastning af
regionskoden. Indtast koden for
områdebegrænsningen ved at referere til
"Børnesikring/områdekode" (side 82).
z
Du kan ændre adgangskoden (se "Adgangskode" på
side 61).
b
• Hvis du glemmer adgangskoden, skal du nulstille
afspilleren (side 69) og indstille en ny
adgangskode (se "Adgangskode" på side 61).
• Når du afspiller diske, der ikke har nogen
børnesikringsfunktion, kan afspilningen ikke
begrænses på denne afspiller.
• Alt efter disken bliver du måske bedt om at ændre
børnesikringsniveauet, mens du afspiller disken. I
det tilfælde skal du indtaste din adgangskode og
derefter ændre niveauet.
1
Efter trin 3 skal du indtaste en ny
adgangskode ved hjælp af talknapperne.
2
Vælg "OK" og tryk på ENTER.
Indstillinger og justeringer
• Hvis du glemmer adgangskoden, skal du nulstille
afspilleren (side 69) og indstille en ny
adgangskode (se "Adgangskode" på side 61).
• Når du afspiller diske, der ikke har nogen
børnesikringsfunktion, kan afspilningen ikke
begrænses på denne afspiller.
• Alt efter disken bliver du måske bedt om at ændre
børnesikringsniveauet, mens du afspiller disken. I
det tilfælde skal du indtaste din adgangskode og
derefter ændre niveauet.
Adgangskode
Afspilningslag for hybriddisk
Vælger det prioriterede lag ved afspilning af
en hybriddisk. For at ændre indstillingen skal
du slukke for afspilleren og tænde den igen.
BD
Afspiller BD-lag.
DVD/CD
Afspiller DVD- eller CDlag.
BD-internetforbindelse
Indstiller om internettilslutning fra indholdet
på en afspillet BD (i BDMV-tilstand) er
tilladt eller ej. Netværkstilslutninger og
indstillinger er nødvendige for at benytte
denne funktion (side 64).
Tillad
Du bør normalt vælge dette.
Tillad ikke
Forhindrer
internetforbindelse.
61
Indstillinger for foto
Standardindstillingen er understreget.
Diasshow-hastig.
Ændrer hastigheden på diasshowet.
Hurtig
Fotos skifter hurtigt.
Normal
Fotos skifter med normal
hastighed.
Langsom
Fotos skifter langsomt.
Systemindstillinger
Standardindstillingerne er understregede.
Skærmsprog
Vælger din afspillers skærmsprog.
Displaylys
Justerer lyset på displayet på frontpanelet.
Lys
Høj lysstyrke.
Mørk
Lav lysstyrke.
Fra
Slår lyset fra under
afspilning. Lav lysstyrke på
andre tidspunkter end under
afspilning.
Kontrol til HDMI
Til
Giver dig mulighed for at
anvende "Kontrol til
HDMI"-funktionen
(side 19).
Fra
Slår funktionen fra.
Hurtig start-tilstand
Til
Forkorter tiden til opstart,
når du tænder for afspilleren.
Fra
Standardindstillingen.
b
Når "Hurtig start-tilstand" er indstillet til "Til":
– strømforbruget er højere, end når "Hurtig starttilstand" er indstillet til "Fra" og
– blæseren tændes muligvis afhængigt af den
omgivende temperatur.
62
Automatisk strømbesparing
Afspilleren slukker automatisk, hvis du ikke
trykker på nogen af knapperne på afspilleren
eller fjernbetjeningen i mere end 30 minutter,
medmindre du er ved at afspille BD'ere/
DVD'ere/CD'ere/fotofiler eller opdaterer
software.
Slår "Automatisk
strømbesparing"-funktionen
til.
Fra
Slår funktionen fra.
Automatisk visning
Til
Viser automatisk
information på skærmen, når
du skifter titler,
billedtilstande, lydsignaler
osv.
Fra
Viser kun information, når
du trykker på DISPLAY.
Informerer dig om nye softwareversioner.
Netværkstilslutninger og indstillinger er
nødvendige for at benytte denne funktion
(side 64).
Til
Indstiller afspilleren til at
informere dig om nye
softwareversioner (side 50).
Fra
Slår funktionen fra.
Systeminformation
Viser information om afspillerens
softwareversion og MAC-adressen.
Indstillinger og justeringer
Til
Meddel. om
softwareopdatering
Pauseskærm
Pauseskærmen vises, når du ikke bruger
afspilleren i mere end 15 minutter, mens der
vises et skærmbillede som fx hjemmemenuen
på din tv-skærm. Pauseskærmen hjælper med
til at forhindre beskadigelse af din skærm
(skygger).
Til
Aktiverer
pauseskærmsfunktionen.
Fra
Slår funktionen fra.
63
Netværksindstillinger
4
Internetindstillinger
Vælg konfigurationsmetoden for
trådløst LAN og tryk på ENTER.
Automat.
registrering
(WPS)
Når du tilslutter
afspilleren til en trådløs
LAN-router
(adgangspunkt), der er
kompatibel med Wi-Fi
Protected Setup, med
indstillet beskyttelse,
skal du vælge dette og
gå til trin 7 under
"Indstilling af trådløst
LAN (Automat.
registrering (WPS))" på
side 34.
Scanning
efter access
point
Vælg dette når du
tilslutter afspilleren til
en trådløs LAN-router
(adgangspunkt), der er
kompatibel med Wi-Fi
Protected Setup, uden
indstillet beskyttelse,
eller som ikke er
kompatibel med Wi-Fi
Protected Setup.
Manuel
registrering
Vælg dette for at
foretage alle
indstillinger manuelt.
Disse punkter er nødvendige, når du tilslutter
afspilleren til Internettet. Indtast de
respektive (alfanumeriske) værdier for din
bredbåndsrouter eller trådløse LAN-router.
De punkter, der skal indstilles, kan variere
afhængigt af internetudbyderen og routeren.
Se i den betjeningsvejledning du har fået fra
din internetudbyder, eller som fulgte med din
router angående yderligere oplysninger.
64
1
Vælg "Internetindstillinger" i
"Netværksindstillinger" og tryk på
ENTER.
2
3
Vælg "Start" og tryk på ENTER.
Vælg den tilsluttede routertype og tryk
på ENTER.
Trådløs
Vælg dette ved
tilslutning via en
trådløs LAN-router
(adgangspunkt).
Tilsluttet
Vælg dette ved direkte
tilslutning til en
bredbåndsrouter og gå
til trin 10.
5
Kontroller følgende indstillinger for
din trådløse LAN-router
(adgangspunktet).
– SSID (Service Set Identifier)
– Sikkerhedstype: For oplysninger om
hvilken sikkerhed der kan bruges på
denne afspiller, skal du se "Om trådløs
LAN-sikkerhed" på side 80.
– Sikkerhedsnøgle: Den trådløse LANrouter (adgangspunktet) har en WEPeller WPA-nøgle, der passer til den
valgte sikkerhedstype.
• Når du vælger "Scanning efter access
point" i trin 4, skal du gå til trin 9 under
"Indstilling af trådløst LAN (Scanning
efter access point)" på side 35.
z
• WEP- eller WPA-nøglen vises muligvis som
"adgangskode" eller "netværksnøgle",
afhængigt af den trådløse LAN-router
(adgangspunktet).
• SSID'en for din trådøse LAN-router
(adgangspunktet) vises i listen over trådløse
netværk på din pc. Kontroller din tilsluttede
netværks-SSID på side 28.
6
Vælg den manuelle
registreringsmetode og tryk på
ENTER.
Vælg dette og indtast
SSID for at foretage
alle indstillinger
manuelt. Se side 66
angående indtastning af
tegn.
(WPS) PINmetode
Vælg dette når du
tilslutter afspilleren til
en trådløs LAN-router
(adgangspunkt), der er
kompatibel med Wi-Fi
Protected Setup, og
indtast en PIN-kode.
• Når du vælger "(WPS) PIN-metode",
vises PIN-koden for afspilleren.
Registrer koden til den trådløse LANrouter (adgangspunktet) inden for
2 minutter efter tryk på "Start" og gå til
trin 12. Se i den betjeningsvejledning
der fulgte med den trådløse LAN-router
(adgangspunktet) angående
oplysninger om registreringen.
7
Vælg sikkerheden og tryk på ENTER.
Displayet for indtastning af WEP- eller
WPA-nøgle vises.
• Hvis du vælger "Ingen", skal du gå
videre til trin 10.
8
Tryk på ENTER for at indtaste WEPeller WPA-nøglen.
Se side 66 angående indtastning af tegn.
b
Sørg for, at WEP- eller WPA-nøglen er korrekt
indtastet, inden du fortsætter til trin 9. Når du
først har trykket på , i trin 9, kan du ikke
kontrollere tegnene på skærmen.
Tryk på ,.
b
WEP- eller WPA-nøglen vises som 8
asterisker, uanset hvor mange tegn du
indtaster.
10 Vælg indstillingsmetoden for IPadressen og tryk på ENTER.
Autoindhentning
Vælg dette når der er
DHCP (Dynamic Host
Configuration
Protocol)serverindstillinger til
rådighed fra din
internetserviceudbyder.
De
netværksindstillinger,
der er nødvendige for
afspilleren, tildeles
automatisk.
Manuel
Indstil IP-adressen
manuelt i henhold til dit
netværksmiljø.
Indstillinger og justeringer
Manuel
registrering
9
• Når du vælger "Manuel", skal følgende
punkter indstilles:
– IP-adresse
– Subnetmaske
– Standard gateway
Displayet for DNS-serverindstillingen
vises, efter du har indstillet punkterne.
Indtast DNS-serveradressen manuelt og
gå til trin 12.
11 Vælg indstillingsmetoden for DNSserveren og tryk på ENTER.
Auto
Henter automatisk
DNS-serveradressen.
Manuel
Indtast DNSserveradressen manuelt.
• Når du vælger "Manuel", skal du
indtaste adressen i "Primær DNS"rækken.
12 Vælg "Brug ikke" og tryk på ENTER.
Hvis din internetudbyder har en specifik
proxyserverindstilling, skal du vælge
"Brug" og udfylde rækkerne
"Proxyserver" og "Portnummer". Se
side 66 angående indtastning af tegn.
,fortsættes
65
13 Vælg "Udfør" vha. M/m og tryk på
2 Flyt markøren hen til venstre for det
tegn du ønsker at slette med </,.
Eksempel: når du ønsker at slette "H"
("Indtast SSID"-display)
ENTER.
Netværksdiagnostikken begynder.
Resultaterne vises, når afspilleren er
færdig med netværksdiagnostikken.
Hvis der vises en fejlmeddelelse, skal du
følge instruktionerne på skærmen.
Besøg den følgende webside for
yderligere oplysninger og se FAQindholdet:
http://support.sony-europe.com/
Markør
14 Vælg "Afslut" og tryk på ENTER.
15 Kontroller indstillingerne og vælg
3 Vælg "Ryd" og tryk på ENTER.
"Afslut", og tryk derefter på ENTER.
Meddelelsen "Indstillingerne er
fuldført." vises.
Hvis der vises en fejlmeddelelse i
resultaterne fra netværksdiagnostikken,
skal du kontrollere meddelelsen og
indstille netværksindstillingerne igen.
Sådan indtaster du tegn
Brug den følgende procedure til at indtaste
SSID, WEP-/WPA-nøglen eller
"Proxyserver".
Indtastningsfelt
b
Sørg for, at sikkerhedsnøglen er korrekt
indtastet, inden du fortsætter til trin 3. Når du
først trykker på den blå knap ("Afslut") i trin 3
og går videre til næste trin, er du muligvis ikke
i stand til at kontrollere tegnene på skærmen.
3
Tryk på den blå knap ("Afslut") for at
afslutte.
Når du indtaster SSID, skal du trykke på
, for at gå videre til næste skærm.
Når du indtaster "Proxyserver", skal du
trykke på RETURN for at afslutte.
Tilgængelige knapper
Knapper
Oplysninger
Rød knap
(Bgstavtype)
Skifter tastaturet mellem
alfabet og tal.
Grøn knap (A/a) Skifter tastaturet mellem
store bogstaver og små
bogstaver.
1
2
Tryk flere gange på en talknap for at
vælge et tegn.
Eksempel:
Tryk én gang på tal 3 knappen for at
indtaste "D".
Tryk tre gange på tal 3 knappen for at
indtaste "F".
Tryk på , og indtast det næste tegn.
Følg de næste trin hvis du laver en fejl.
1 Flyt fremhævningen hen på
indtastningsfeltet med M/m.
Farven på markøren skifter til gul.
66
Gul knap
(Symbol)
Viser tastaturet for
symboler.
Blå knap
(Afslut)
Det indtastede trykkes ind,
og afspilleren vender
tilbage den forrige skærm.
CLEAR
(Ryd/Ryd alt)
Sletter det valgte tegn.
For at slette alle viste tegn
skal du trykke og holde
CLEAR inde i 2 sekunder
eller mere.
RETURN
(Annuller)
Vender tilbage til forrige
skærm og annullerer
indtastningen.
Knapper
Oplysninger
</M/m/,,
ENTER
• Vælg en
indtastningsfunktion ved
hjælp af </M/m/, og
tryk på ENTER.
• Indtast tegn som følger:
1Vælg et panel til valg
af tegn ved hjælp af </
M/m/, og tryk på
ENTER. 2Vælg et tegn
ved hjælp af </, og
tryk på ENTER.
4
Listen over tilsluttede servere vises.
Du kan køre netværksdiagnostikken.
Vælg "Netværks-diagnosticering" i
"Netværksindstillinger" og tryk på
ENTER.
2
Vælg "Start" og tryk på ENTER.
5
Tryk på OPTIONS for at vælge
"Netværksdiagnostik" og tryk på
ENTER.
6
Vælg "Start" og tryk på ENTER.
Netværksdiagnostikken begynder.
Resultaterne vises, når afspilleren er
færdig med at køre
netværksdiagnostikken.
• For at få vist detaljerede resultater for
en server, skal du vælge en server med
M/m og trykke på ENTER. For at gå
tilbage til visningen af resultater skal
du vælge "Luk" og trykke på ENTER.
Netværksdiagnostikken begynder.
Resultaterne vises, når afspilleren er
færdig med at køre
netværksdiagnostikken.
Hvis der vises en fejlmeddelelse, skal du
følge instruktionerne på skærmen og
udføre "Netværks-diagnosticering" igen.
3
Vælg "Afslut" og tryk på ENTER.
7
Tryk på RETURN for at vende tilbage
til serverlisten.
8
Tryk på RETURN for at afbryde.
Serverindstillinger
1
Tilslut en DLNA-godkendt enhed til det
netværk, der blev indstillet i "Trin 4:
Tilslutning til netværket" på side 28,
og opsæt den DLNA-godkendte enhed
som en hjemmeserver.
Du kan finde yderligere oplysninger i
den betjeningsvejledning, der fulgte med
det DLNA-godkendte udstyr.
b
Hvis der er indstillet en firewall for det DLNAgodkendte udstyr, skal funktionen deaktiveres.
Du kan finde yderligere oplysninger i den
betjeningsvejledning, der fulgte med det
DLNA-godkendte udstyr.
2
3
Tryk på HOME.
Indstillinger og justeringer
Hvis der ikke vises nogen servere på
serverlisten, skal du trykke på OPTIONS
for at vælge "Opdater serverliste" og
trykke på ENTER.
Netværks-diagnosticering
1
Vælg "Serverindstillinger" i
"Netværksindstillinger" og tryk på
ENTER.
Sådan kan du få vist/skjule en server
1
Mens listen over tilsluttede servere vises,
skal du vælge en server med M/m og
trykke på ENTER.
2
Vælg "Vist" eller "Skjult" med M/m og
tryk på ENTER.
Når du vælger "Skjult", vises serveren
ikke i fotokategorien.
z
Du kan ligeledes skjule en server i fotokategorien.
Vælg serveren med M/m og tryk på OPTIONS for
at vælge "Skjult", og tryk derefter på ENTER.
Vælg
(Opsætning) ved hjælp af
</,.
,fortsættes
67
Sådan slettes en server fra listen over
tilsluttede servere
1
68
Mens listen over tilsluttede servere vises,
skal du vælge en server med M/m og
trykke på OPTIONS.
2
Vælg "Slet" og tryk på ENTER.
Vælg "Slet alt" for at slette alle serverne.
Displayet beder om bekræftelse.
3
Vælg "OK" og tryk på ENTER.
De valgte servere slettes.
Lynopsætning
Gentager Lynopsætning for at udføre de
grundlæggende indstillinger.
1
Vælg "Lynopsætning" og tryk på
ENTER.
2
Vælg "Start" ved hjælp af </, og
tryk på ENTER.
3
Følg instruktionerne for "Trin 7:
Lynopsætning" (side 32) fra trin 4.
Nulstilling
Du kan stille afspillerens indstillinger tilbage
til fabriksindstillingerne ved at vælge
indstillingsgruppen. Alle indstillingerne i
gruppen bliver nulstillet.
1
2
Vælg "Nulstilling" og tryk på ENTER.
3
Vælg de indstillinger du ønsker at
stille tilbage til standard og tryk på
ENTER.
Vælg "Nulstil til standardindstillinger
fra fabrikken" og tryk på ENTER.
4
Indstillinger og justeringer
Displayet beder om bekræftelse.
Du kan nulstille følgende indstillinger:
– Videoindstillinger
– Lydindstillinger
– BD/DVD-visningsindstillinger
– Indstillinger for foto
– Systemindstillinger
– Netværksindstillinger
– Alle indstillinger
Vælg "Start" ved hjælp af </, og
tryk på ENTER.
b
Når "Alle indstillinger" vælges i trin 3,
– nulstilles alle indstillinger i
(Opsætning).
– "Videoindstillinger" og "Indstillinger for lyd",
som kan justeres vha. tryk på OPTIONS under
afspilning (side 42), nulstilles ikke.
69
Fejlfinding
Hvis du kommer ud for nogen af følgende
problemer i forbindelse med brugen af
afspilleren, skal du benytte denne
fejlfindingsguide til at forsøge at afhjælpe
problemet, inden du anmoder om reparation.
Konsulter din nærmeste Sony-forhandler,
hvis der er et problem, der ikke kan løses.
Strøm
Afspilleren tænder ikke.
, Kontroller, at netledningen er ordentligt
tilsluttet.
, Det tager et kort øjeblik, før afspilleren
tænder.
Yderligere
information
Meddelelsen "Der findes en ny
softwareversion online på netværket.
Opdater under "Netværksopdatering"."
vises på skærmen, når afspilleren
tændes.
, Se "Netværksopdatering" (side 50)
angående opdatering af afspilleren til en
nyere softwareversion.
Disk
Disken afspilles ikke.
, Disken er beskidt.
, Disken er vendt forkert. Indsæt disken med
afspilningssiden vendende nedad.
, Disken er skæv.
, Du forsøger at afspille en disk med et
format, der ikke kan afspilles på denne
afspiller (side 77).
, Regionskoden på BD'en eller DVD'en
svarer ikke til afspilleren.
, Afspilleren kan ikke afspille en optaget
disk, der ikke er korrekt færdiggjort
(side 77).
70
Billede
Se også "Tilslutning til et HDMI-stik"
(side 18) når du tilslutter udstyr ved hjælp af
HDMI-kablet.
Billedet udsendes ikke korrekt.
, Kontroller "Format for videoudgang"indstillingerne i "Videoindstillinger"opsætningen (side 52).
Der vises intet BD-ROM-billede.
Der er ikke noget billede/der vises
billedstøj.
Lyd
Se også "Tilslutning til et HDMI-stik"
(side 23) når du tilslutter udstyr ved hjælp af
HDMI-kablet.
Der er ikke nogen lyd.
Billedet fylder ikke hele skærmen ud,
selvom højde-bredde-forholdet er
indstillet i "Bredde-højde-forhold for DVD"
under "Videoindstillinger".
, Kontroller, at alle de tilsluttede kabler er
korrekt tilsluttede.
, Kontroller, om de tilsluttede kabler er
beskadigede.
, Kontroller forbindelsen til din AVforstærker (receiver) (side 22) og skift
indgangsvælgeren på din AV-forstærker
(receiver) sådan at afspillerens lydsignaler
udsendes fra din AV-forstærker (receiver).
, Afspilleren er i scanningstilstand.
, Hvis lydsignalet ikke kommer gennem
DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL)/
HDMI OUT-stikket, skal du kontrollere
lydindstillingerne (side 55).
, Diskens højde-bredde-forhold er
fastindstillet på din DVD (side 52).
Lyden udsendes ikke korrekt.
Der vises ikke noget billede, når den
videoudgangsopløsning, der er valgt i
"Format for videoudgang", er forkert.
, Tryk på x på afspilleren i mere end 10
sekunder for at stille
videoudgangsopløsningen tilbage til den
laveste opløsning.
Der udsendes ikke videosignaler fra andre
stik end fra HDMI OUT-stikket, når du
tilslutter HDMI OUT-stikket og andre
videoudgangsstik på samme tid.
, Indstil "Format for videoudgang" til
"Komponentvideo" i "Videoindstillinger"opsætningen (side 52).
Det mørke område på billedet er for
mørkt/det lyse område er for lyst eller
unaturligt.
, Indstil "Billedkvalitetstilstand" til
"Standard" (standard) (se "Justering af
billeder og lyd for videoer" på side 42).
Yderligere information
, Kontroller, at alle de tilsluttede kabler er
korrekt tilsluttede.
, Kontroller, om de tilsluttede kabler er
beskadigede.
, Kontroller forbindelsen til dit tv (side 17)
og skift indgangsvælgeren på dit tv, så
signalet fra afspilleren vises på tv-skærmen.
, Ved afspilning af en dobbeltlags-BD/-DVD
afbrydes videoen og lyden muligvis på det
sted, hvor lagene skifter.
, Kontroller "BD-ROM 1080/24p-udgang"indstillingen i "Videoindstillinger"opsætningen (side 53).
, Kontroller "Lydudgangsprioritet"indstillingen i "Lydindstillinger"opsætningen (side 55).
, Kontroller højttalerindstillingerne
(side 55).
Lydstyrken er lav.
, Lydstyrken er lav på nogle BD'er og
DVD'er.
, Prøv at indstille "Lyd-DRC" til "Tvtilstand" i "Lydindstillinger"-opsætningen
(side 59).
, Indstil "Lyddæmpning" til "Fra" i
"Lydindstillinger"-opsætningen (side 58).
,fortsættes
71
HD-lyden (Dolby Digital Plus, Dolby
TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio
og DTS-HD Master Audio) udsendes ikke
via bitstream.
, Indstil "BD lydindstilling" til "Direkte" i
"Lydindstillinger"-opsætningen (side 58).
, Kontroller, at den tilsluttede AV-forstærker
(receiver) er kompatibel med hvert enkelt
HD-lydformat.
Den interaktive lyd udsendes ikke.
, Indstil "BD lydindstilling" til "Miks" i
"Lydindstillinger"-opsætningen (side 58).
HDMI
Der er ikke noget billede eller nogen lyd
ved tilslutning til HDMI OUT-stikket.
, Prøv følgende: 1Sluk for afspilleren og
tænd igen. 2Sluk for det tilsluttede udstyr
og tænd igen. 3Frakobl HDMI-kablet og
tilslut det igen.
, Hvis afspilleren er sluttet til et tv gennem en
AV-forstærker (receiver), skal du prøve at
tilslutte HDMI-kablet direkte til tv'et. Hvis
problemet løses, skal du se i den
betjeningsvejledning, der fulgte med AVforstærkeren (receiveren).
Der er ikke noget billede, eller der opstår
billedstøj ved tilslutning til HDMI OUTstikket.
, HDMI OUT-stikket er tilsluttet til en DVIenhed, der ikke understøtter teknologien til
beskyttelse af ophavsrettigheder.
, Hvis HDMI OUT-stikket bruges som
videoudgang, kan ændring af
videoudgangsopløsningen muligvis løse
problemet (side 52).
Der udsendes ikke nogen lyd fra HDMI
OUT-stikket.
, HDMI OUT-stikket er tilsluttet til en DVIenhed (DVI-stik understøtter ikke
lydsignaler).
72
Lyden udsendes ikke korrekt ved
tilslutning til HDMI OUT-stikket.
, Den enhed, der er tilsluttet til HDMI OUTstikket, understøtter ikke afspillerens
lydformat. Kontroller lydindstillingerne
(side 55).
Skærmsproget skifter automatisk ved
tilslutning til HDMI OUT-stikket.
, Når "Kontrol til HDMI" er indstillet til "Til"
(side 62), skifter skærmsproget automatisk i
henhold til sprogindstillingen på det
tilsluttede tv (hvis du ændrer indstillingen
på dit tv osv.).
"Kontrol til HDMI"-funktionen virker ikke
(BRAVIA Sync).
, Kontroller, at netledningen på den
tilsluttede komponent er ordentligt
tilsluttet.
, Hvis HDMI-indikatoren ikke vises i
displayet på frontpanelet, skal du
kontrollere HDMI-tilslutningen (side 18,
23).
, Kontroller, at "Kontrol til HDMI" er
indstillet til "Til" (side 62).
, Sørg for, at den tilsluttede komponent er
kompatibel med "Kontrol til HDMI"funktionen. Se i den betjeningsvejledning
der fulgte med komponenten angående
yderligere oplysninger.
, Kontroller, at den tilsluttede komponents
indstilling er kompatibel med "Kontrol til
HDMI"-funktionen. Se i den
betjeningsvejledning der fulgte med
komponenten angående yderligere
oplysninger.
, Hvis du ændrer HDMI-tilslutningen, skal
du slukke for afspilleren og tænde den igen.
, Hvis der opstår strømsvigt, skal du indstille
"Kontrol til HDMI" til "Fra", og derefter
indstille "Kontrol til HDMI" til "Til"
(side 62).
, For yderligere oplysninger om "Kontrol til
HDMI"-funktionen, se "Om BRAVIA
Sync-funktionerne (gælder kun for HDMItilslutninger)" (side 19).
, Hvis du tilslutter afspilleren til et tv via en
AV-forstærker (receiver), der ikke er
kompatibel med "Kontrol til HDMI"funktionen, er du muligvis ikke i stand til
kontrollere tv'et fra afspilleren.
, Når du slutter afspilleren til et tv via en AVforstærker (receiver), skal du prøve
følgende, hvis du ændrer HDMIforbindelsen, frakobler og tilslutter
netledningen, eller der opstår en
strømafbrydelse: 1Skift indgangsvælgeren
på AV-forstærkeren (receiveren) sådan at
billedet fra afspilleren vises på tv-skærmen.
2Indstil "Kontrol til HDMI" til "Fra", og
indstil derefter "Kontrol til HDMI" til "Til"
(side 62). Se i den betjeningsvejledning der
fulgte med AV-forstærkeren (receiveren).
Den eksterne hukommelse registreres
ikke.
, Prøv følgende: 1Sluk for afspilleren.
2(Gælder kun for USM1GH) Ret Vmærket på EXT-åbningen ind med Vmærket på den eksterne hukommelse og
indsæt den eksterne hukommelse. 3Tænd
for afspilleren. 4Kontroller, at EXTindikatoren lyser i displayet på frontpanelet.
Kan ikke afspille bonusindhold eller andre
data, der er findes på en BD-ROM.
, Prøv følgende: 1Fjern disken. 2Sluk for
afspilleren. 3Fjern den eksterne
hukommelse og indsæt den igen (side 27).
4Tænd for afspilleren. 5Kontroller, at
EXT-indikatoren lyser i displayet på
frontpanelet. 6Indsæt BD-ROM'en med
BONUSVIEW/BD-LIVE.
Der vises en meddelelse på skærmen, der
angiver, at der ikke er tilstrækkelig med
plads på den lokale hukommelse.
Fjernbetjeningen fungerer ikke.
, Batterierne i fjernbetjening er ved at være
opbrugte (side 30).
, Afstanden mellem fjernbetjeningen og
afspilleren er for stor.
, Fjernbetjeningen er ikke rettet mod
fjernbetjeningssensoren på afspilleren.
Afspilleren registrerer ikke en USBenhed, der er sluttet til afspilleren.
, Sørg for, at USB-enheden er ordentligt
tilsluttet til USB-stikket på frontpanelet
(side 47).
, Kontroller, om USB-enheden eller et kabel
er beskadiget.
, Kontroller, om USB-enheden er tændt.
, USB-enheden er tilsluttet via en USB-hub.
Tilslut USB-enheden direkte til afspilleren.
Filnavnet vises ikke korrekt.
Yderligere information
Ekstern hukommelse (lokal
hukommelse)
Betjening
, Afspilleren kan kun vise ISO 8859-1kompatible tegnformater. Andre
tegnformater vises muligvis ikke rigtigt.
, Afhængigt af den skrivesoftware der
anvendes, vises de indtastede tegn muligvis
på forskellig vis.
Disken starter ikke afspilningen fra
begyndelsen.
, Genoptag afspilning er slået til (side 38).
Nogle funktioner som fx Stop eller Søg kan
ikke udføres.
, Du er muligvis ikke i stand til at udføre
nogle af funktionerne ovenfor afhængigt af
disken. Se i den betjeningsvejledning der
fulgte med disken.
, Slet unødvendige data i den eksterne
hukommelse (side 40).
,fortsættes
73
Sproget for lydsporet/underteksterne eller
vinklerne kan ikke ændres.
, Prøv at bruge menuen på BD'erne eller
DVD'erne i stedet for knappen til direkte
valg på fjernbetjeningen (side 39).
, Der er ikke optaget flere sprog/
undertekstsprog eller flere vinkler på den
BD eller DVD, der er ved at afspilles.
, BD'en eller DVD'en tillader ikke skift af
sprog for lydspor/undertekster eller vinkler.
Diskskuffen åbner ikke, og der vises
"LOCKED" eller "TLK ON" i displayet på
frontpanelet.
, Når der vises "LOCKED", er afspilleren
låst. For at annullere børnelåsen skal du
holde N på afspilleren nede, indtil
"UNLOCK" vises i displayet på
frontpanelet (side 13).
, Når der står "TLK ON", skal du kontakte
din Sony-forhandler eller det lokale
autoriserede Sony-serviceværksted.
Diskskuffen åbner ikke, og du kan ikke
fjerne disken, selv efter du har trykket på
Z.
, Prøv følgende: 1Sluk for afspilleren og
frakobl netledningen. 2Tilslut
netledningen igen, mens du trykker ned på
Z på afspilleren. 3Hold Z trykket nede på
afspilleren indtil skuffen åbner. 4Fjern
disken. 5Når "WAIT" vises i displayet på
frontpanelet, skal du holde [/1 trykket nede
på afspilleren i mere end 10 sekunder, indtil
afspilleren tænder igen.
Afspilleren reagerer ikke på nogen
knapper.
, Der er kondenseret fugt inde i afspilleren
(side 3).
, Hold [/1 trykket nede på afspilleren i mere
end 10 sekunder, indtil indikatorerne i
displayet på frontpanelet slukker.
Hvis afspilleren stadig ikke reagerer på
nogen knapper, skal du frakoble
netledningen og tilslutte den igen.
74
Trådløst LAN
Du kan ikke tilslutte din pc til Internettet,
efter du har indstillet "Indstilling af
trådløst LAN (Automat. registrering
(WPS))"-indstillingerne.
, Trådløs-indstillingerne for den trådløse
LAN-router (adgangspunktet) ændres
muligvis automatisk, hvis du anvender WiFi Protected Setup-funktionen, før du
justerer indstillingerne for den trådløse
LAN-router (adgangspunktet). I dette
tilfælde skal du kontrollere trådløsindstillingerne for den trådløse LAN-router
(adgangspunktet) og ændre trådløsindstillingerne på pc'en, så de passer. Se i
den betjeningsvejledning der fulgte med
den trådløse LAN-router (adgangspunktet)
angående yderligere oplysninger.
Du kan ikke tilslutte afspilleren til den
trådløse LAN-router (adgangspunktet).
, Kontroller, om den trådløse LAN-router
(adgangspunktet) er tændt.
, Kommunikationsafstanden kan forringes
afhængigt af det omgivende miljø som fx
vægmateriale, modtageforhold for
radiobølger eller andre forhindringer
mellem afspilleren og den trådløse LANrouter (adgangspunktet). Flyt afspilleren og
den trådløse LAN-router (adgangspunktet)
tættere på hinanden.
, Enheder, der anvender et 2,4 GHz
frekvensbånd som fx en mikroovn,
Bluetooth eller trådløse digitalenheder, kan
afbryde kommunikationen. Flyt afspilleren
væk fra sådanne enheder eller sluk for dem.
Den trådløse LAN-router
(adgangspunktet) vises ikke på "Scanning
efter access point"-listen.
, Den trådløse LAN-router (adgangspunktet)
vises ikke, hvis du indstiller SSID til at
skjules sammen med den trådløse LANrouter (adgangspunktet). Kontroller og
nulstil SSID for den trådløse LAN-router
(adgangspunktet) manuelt (side 64).
Selvdiagnosticeringsfunktion
Når selvdiagnosticeringsfunktionen er
aktiveret for at forebygge funktionsfejl på
afspilleren, vises der enten en fejlkode i
displayet på frontpanelet eller blot
uden
nogen meddelelser på hele skærmen.
Kontroller følgende i disse tilfælde.
Når der vises en fejlkode i displayet på
frontpanelet
Korrigerende handling
Exxxx
SYS ERR
VUP NG
Kontakt din nærmeste Sonyforhandler eller lokale
autoriserede Sonyservicevæksted og opgiv
fejlkoden.
FAN ERR
• Kontroller, at
ventilationshullerne på
bagsiden af afspilleren ikke er
blokerede.
• Placer afspilleren på et sted
med tilstrækkelig ventilation
til at forhindre
varmeophobning i den.
Yderligere information
Fejlkode
Når det blot vises
uden nogen
meddelelser på hele skærmen
Kontakt din nærmeste Sony-forhandler eller
lokale autoriserede Sony-serviceværksted.
75
Afspilbare diske
Type
Disklogo
Ikon der er
anvendt i
denne
vejledning
BD
Egenskaber
BD-ROM'er og BD-RE'er/BD-R'er i
BDMV- og BDAV-tilstand, inklusive
8 cm diske (enkeltlag) og DL-diske
Blu-ray Disc
DVD VIDEO
DVD
DATA DVD
CD
DATA CD
—
DATA BD
BD-RE'er/BD-R'er der indeholder MP3lydspor* eller JPEG-billedfiler
DVD
Diske, som fx film der kan købes eller
lejes
DVD
DVD+RW'er/DVD+R'er i +VR-tilstand
eller DVD-RW'er/DVD-R'er i video- og
VR-tilstand, inklusive 8 cm diske
(enkeltlag) og DVD+R DL/DVD-R DLdiske
DATA DVD
DVD-ROM'er og DVD+RW'er/
DVD+R'er/DVD-RW'er/DVD-R'er der
indeholder MP3-lydspor* eller JPEGbilledfiler
CD
Musik-CD'er eller CD-R'er/CD-RW'er i
musik-CD-format
DATA CD
CD-ROM'er og CD-R'er/CD-RW'er der
indeholder MP3-lydspor* eller JPEGbilledfiler
* MP3 (MPEG-1 Audio Layer 3) er et
standardformat defineret af ISO (International
Organization for Standardization)/IEC
(International Electrotechnical Commission)
MPEG, der komprimerer lyddata.
MPEG Layer-3-lydkodningsteknologi og
patenter er licenseret fra Fraunhofer IIS og
Thomson.
76
Bemærkninger om BD-ROMkompatibilitet
Eftersom Blu-ray Disc-specifikationerne er
nye og under udvikling, kan der være nogle
diske, som ikke er afspilbare afhængigt af
disktypen og versionen.
Lydudgangen varierer afhængigt af kilden,
det tilsluttede udgangsstik og de valgte
lydindstillinger. Se side 79 for yderligere
oplysninger.
Diske som ikke kan afspilles
BD'ere med kassette
DVD-RAM'er
HD DVD'er
DivX-diske
DVD Audio-diske
PHOTO CD'er
Datadelen på CD-ekstra
VCD'er/Super VCD'er
HD-lag på Super Audio CD'er
Lydmaterialesiden på DualDiscs
BD-ROM'er/DVD VIDEO'er med en anden
regionskode (side 77).
Bemærkninger om afspilningsfunktioner
på BD'er/DVD'er
Visse afspilningsfunktioner på BD'er/
DVD'er kan med vilje være indstillet af
softwareproducenterne. Eftersom denne
afspiller afspiller BD'er/DVD'er i henhold til
det diskindhold som softwareproducenterne
designede, kan der være visse
afspilningsfunktioner, som ikke er til
rådighed. Se i den betjeningsvejledning der
fulgte med BD'erne/DVD'erne.
Regionskode (gælder kun for BD-ROM/
DVD VIDEO)
Din afspiller har en regionskode trykt på
bagsiden af enheden og afspiller kun BDROM'er/DVD VIDEO'er (kun afspilning),
der er mærket med samme regionskoder.
Dette system bruges til at beskytte
ophavsrettigheder.
DVD VIDEO'er mærket med ALL afspilles
også på denne afspiller.
Afhængigt af BD-ROM'en/DVD VIDEO'en
så kan afspilning af BD-ROM'en/DVD
VIDEO'en være umuliggjort på grund af
områderestriktioner, selv om der eventuelt
ikke er angivet nogen regionskode.
• Bemærkninger om BD-RE'er/BD-R'er,
DVD+RW'er/DVD+R'er, DVD-RW'er/DVDR'er og CD-R'er/CD-RW'er
Nogle BD-RE'er/BD-R'er, DVD+RW'er/
DVD+R'er, DVD-RW'er/DVD-R'er eller CDR'er/CD-RW'er kan ikke afspilles på denne
afspiller pga. optagekvaliteten, diskens fysiske
tilstand eller egenskaberne for optageudstyret og
den autoriserende software. BD-R'er, der er
optaget på en pc, kan ikke afspilles, hvis der kan
optages postscript på dem.
En CD eller DVD kan ikke afspilles, hvis den
ikke er færdiggjort korrekt. Se i den
betjeningsvejledning der fulgte med
optageudstyret angående yderligere oplysninger.
Bemærk, at nogle afspilningsfunktioner eventuelt
ikke fungerer sammen med nogle DVD+RW'er/
DVD+R'er, selv om de er blevet korrekt
færdiggjort. I dette tilfælde skal du vise disken
ved hjælp af normal afspilning.
• Musikdiske kodet med teknologi til
beskyttelse af ophavsret
Dette produkt er beregnet til at afspille diske, der
følger CD-standarden (Compact Disc).
Nogle pladeselskaber har lanceret forskellige
musikdiske kodet med teknologi til beskyttelse af
ophavsret. Vær opmærksom på, at der blandt
disse diske er nogle, der ikke følger CDstandarden, og de kan muligvis ikke afspilles på
dette produkt.
• Bemærkninger om DualDiscs
En DualDisc er en tosidet disk, der kombinerer
dvd-indhold på den ene side med digitalt
lydindhold på den anden.
Da materialet på lydsiden imidlertid ikke
stemmer overens med cd-standarden (Compact
Disc), kan afspilning på dette produkt ikke
garanteres.
• Bemærkning om dobbeltlags-BD'er/DVD'er
De afspillede billeder og lyd forstyrres eventuelt
et øjeblik, når der skiftes lag.
• Bemærkning om 8 cm BD-RE'er/8 cm BDR'er
Nogle 8 cm BD-RE'er/8 cm BD-R'er kan ikke
afspilles på denne afspiller.
• Bemærkning om BD-RE'er/BD-R'er
Denne afspiller understøtter ver. 2.1 BD-RE og
ver. 1.1, 1.2 og 1.3 BD-R inklusive organisk
pigment-type BD-R (LTH-type).
• Bemærkning om DTS 5.1 MUSIC DISC
Denne afspiller kan afspille DTS 5.1 MUSIC
DISC.
Yderligere information
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
b
Regionskode
,fortsættes
77
*1
Om afspilning af diske optaget i AVCHDformat
Denne afspiller kan afspille diske i AVCHDformat.
TM
En specifikation for høj opløsning der udnytter
1080 effektive scanningslinjer og interlacesystemet.
*2 En specifikation for høj opløsning der udnytter
720 effektive scanningslinjer og det progressive
system.
b
• Nogle diske i AVCHD-format kan muligvis ikke
afspilles afhængigt af optageforholdene.
• En disk i AVCHD-format kan ikke afspilles, hvis
den ikke er korrekt færdiggjort.
Hvad er AVCHD-formatet?
AVCHD-formatet er et høj opløsning digitalt
videokameraformat, der bruges til at optage SD
(standardopløsning) eller HD (høj opløsning)signaler i 1080i-specifikationen*1 eller 720pspecifikationen*2 på DVD'er ved hjælp af en
effektiv kodningsteknologi til datakomprimering.
MPEG-4 AVC/H.264-formatet anvendes til at
komprimere videodata og Dolby Digital eller
lineært PCM-system anvendes til at komprimere
lyddata. MPEG-4 AVC/H.264-formatet kan
komprimere billeder mere effektivt end det
konventionelle billedkomprimeringsformat.
MPEG-4 AVC/H.264-formatet gør det muligt at
gemme et videosignal i høj opløsning (HD), der er
optaget med et digitalt videokamera, på DVD-diske
på samme måde som for et tv-signal i standard
opløsning (SD).
Videoudgangsopløsning
Udgangsopløsningen varierer afhængigt af "Format for videoudgang"-indstillingen i
"Videoindstillinger"-opsætningen (side 52).
Når "Format for videoudgang" er
indstillet til "HDMI"
Opløsnings
indstilling
LINE OUT
VIDEO/
S VIDEOstik
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480p/576p
480i/576i
480i/576i
720p
480i/576i
480i/576i
1080i
480i/576i
480i/576i
1080p
LINE OUT
VIDEO/
S VIDEOstik
COMPONENT
VIDEO -stik
HDMI OUTstik
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480p/576p
480i/576i
480p/576p
480p/576p
720p
480i/576i
720p*
720p*
1080i
480i/576i
1080i*
1080i*
1080p
kan ikke
vælges
kan ikke
vælges
kan ikke
vælges
COMPONENT HDMI OUTVIDEO-stik
stik
intet billede intet billede
* Beskyttet indhold på DVD'er udsendes i
opløsningen 480p/576p. Beskyttet indhold på
BD'er udsendes i opløsningen 576p.
78
Når "Format for videoudgang" er
indstillet til "Komponentvideo"
Når "Format for videoudgang" er indstillet
til "Video eller S-video"
480i/576i-videosignaler udsendes fra LINE
OUT VIDEO/S VIDEO- eller
COMPONENT VIDEO-stikket, og 480p/
576p-videosignaler udsendes fra HDMI
OUT-stikket.
Lydudgangssignaler og afspillerindstillinger
Lydudgangssignalerne afviger afhængigt af kilden, udgangsstikket og den AV-forstærker
(receiver), du anvender. For at få den lyd du ønsker, skal du kontrollere hvilke lydformater AVforstærkeren (receiveren) understøtter, forbindelsen til AV-forstærkeren (receiveren) og
"Lydindstillinger"-opsætningsmønstret i henhold til tabellerne nedenfor.
For at høre
Forbindelser og indstillinger
AV-forstærker
Afspillerens
Lydudgangssignal (receiver)
lydstik*1
understøtter lydformat
Disk/kilde
HD Audio*2
Op til LPCM 7.1ch*3
Multikanal LPCM
Dolby Digital/DTS
Dolby Digital/DTS
Dolby Digital/DTS*4
Dolby Digital/DTS
7.1ch
—
Dolby Digital/DTS
BD
Dolby Digital/ Op til LPCM 7.1ch
DTS
Dolby Digital/DTS
Multikanal LPCM
5.1ch
LPCM 7.1ch/
LPCM 5.1ch
—
HDMI OUT
A
DIGITAL OUT
C
MULTI
CHANNEL
OUTPUT
D
HDMI OUT
A
DIGITAL OUT
C
HDMI OUT
A
MULTI
CHANNEL
OUTPUT
D
LPCM 7.1ch/
LPCM 5.1ch
Multikanal LPCM
HDMI OUT
B
LPCM 2ch
LPCM 2ch
DIGITAL OUT
C
MULTI
CHANNEL
OUTPUT
D
HDMI OUT
B
DIGITAL OUT
C
MULTI
CHANNEL
OUTPUT
D
7.1ch/5.1ch
—
Dolby Digital/DTS
Dolby Digital/DTS
Digital/
DVD Dolby
DTS
5.1ch
—
Yderligere information
HD Audio*2
HD Audio*3
"Lydindstillinger"opsætningsmønster
"Lydindstillinger"-opsætningstabel
Opsætningsmønster
Lyd (HDMI)*6
(side 57)
HDMI
Auto
C
Koaksial/Optisk
—
D
Analog multikanal
—
AB
*1
Lydudgangsprioritet*5
(side 55)
Ved tilslutning til LINE OUT (R-AUDIO-L)stikkene, udsendes der 2-kanalssignaler.
*2 HD Audio inkluderer formaterne Dolby
TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS-HD Master
Audio og DTS-HD High Resolution Audio.
BD
lydindstilling
(side 58)
A Direkte
B Miks eller
Direkte
*3
Digital*6
DTS*6 (side 58) Dolby
(side 58)
—
—
—
DTS
Dolby Digital
—
—
—
Med Dolby TrueHD og DTS-HD Master Audio
skal du indstille "HDMI-opløsning" for "Format
for videoudgang" til noget andet end "480i/576i"
eller "480p/576p" i "Videoindstillinger"opsætningen (side 52).
,fortsættes
79
*4
2-kanals eller færre kanaler primære/sekundære
lydsignaler udsendes som 2-kanals LPCMsignaler.
*5 2-kanals LPCM-signaler udsendes fra andre
udgangsstik end prioritetsstikkene.
*6 2-kanals LPCM-signaler udsendes i følgende
tilfælde:
– når "Lyd (HDMI)" er indstillet til "2-kanal
stereo" i "Lydindstillinger"-opsætningen.
– når "Dolby Digital"/"DTS" er indstillet til
"Downmix PCM" i "Lydindstillinger"opsætningen.
– når du afspiller en DVD, der indeholder
MPEG-lyd.
Om trådløs LANsikkerhed
Eftersom kommunikation via den trådløse
LAN-funktion foregår vha. radiobølger, kan
det trådløse signal blive opfanget. For at
beskytte den trådløse kommunikation
understøtter denne afspiller forskellige
sikkerhedsfunktioner. Sørg for at konfigurere
sikkerhedsindstillingerne på korrekt vis i
henhold til dit netværksmiljø.
Ingen sikkerhed
Selvom du nemt kan foretage indstillingerne,
kan andre opfange den trådløse
kommunikation eller trænge ind i dit trådløse
netværk, endda uden nogen særlig
sofistikerede værktøjer. Vær opmærksom på,
at der er en risiko for uautoriseret adgang
eller opfangelse af data.
WEP
WEP tilfører sikkerhed til kommunikationer
for at forhindre udefrakommende i at opfange
kommunikationer eller bryde ind i dit
trådløse netværk. WEP er en forældet
sikkerhedsteknologi, der gør det muligt at
tilslutte ældre udstyr, der ikke understøtter
TKIP/AES.
WPA-PSK (TKIP)
TKIP er en sikkerhedsteknologi, der er
udviklet til at rette svaghederne i WEP. TKIP
sikrer et højere sikkerhedsniveau end WEP.
WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES er en sikkerhedsteknologi, der anvender
en avanceret sikkerhedsmetode, som er
anderledes end WEP og TKIP.
AES sikrer et højere sikkerhedsniveau end
WEP og TKIP.
80
Generelt
Specifikationer
System
Laser: Halvlederlaser
Indgange og udgange
Medfølgende tilbehør
Se side 16.
Specifikationer og design kan ændres uden
forudgående varsel.
Yderligere information
(Navn på stik:
Stiktype/udgangsniveau/
belastningsimpedans)
LINE OUT R-AUDIO-L:
Phonostik/2 Vrms/10 kiloohm
DIGITAL OUT (OPTICAL):
Optisk udgangsstik/–18 dBm
(bølgelængde 660 nm)
DIGITAL OUT (COAXIAL):
Phonostik/0,5 Vp-p/75 ohm
MULTI CHANNEL OUTPUT:
Phonostik/2 Vrms/10 kiloohm
PHONES:
Stereohovedtelefonstik/10 mW/(32 ohm)
HDMI OUT:
HDMI 19-pin standard konnektor
COMPONENT VIDEO OUT
(Y, PB/CB, PR/CR):
Phonostik/Y: 1,0 Vp-p/
PB/CB, PR/CR: 0,7 Vp-p/75 ohm
LINE OUT VIDEO:
Phonostik/1,0 Vp-p/75 ohm
LINE OUT S VIDEO:
4-pin mini DIN/
Y: 1,0 Vp-p, C: 0,3 Vp-p/75 ohm
LAN (100):
100BASE-TX-terminal
EXT:
Ekstern hukommelsesåbning (til tilslutning
af den eksterne hukommelse)
DC-udgang: Maks. 5 V 500 mA
USB:
USB-stik type A (til tilslutning af digitalt
stillkamera og USB-hukommelse)
Strømforsyning:
220–240 V AC, 50/60 Hz
Strømforbrug:
32 W
Mål (cirka):
430 mm × 246 mm × 70 mm
(bredde/dybde/højde) inkl. fremspringende
dele
Vægt (cirka):
3,0 kg
Driftstemperatur:
5 ºC til 35 ºC
Driftsfugtighed:
25 % til 80 %
Trådløs
Trådløs LAN-standard:
IEEE802.11a/b/g
IEEE802.11n draft 2.0
Frekvensområde:
2,4 GHz bånd: Kanaler 1-13
5 GHz bånd: Kanaler 36-64, 100-140
Modulation:
DS-SS-modem og OFDM-modem
81
Liste over sprogkoder
Se side 60 for yderligere oplysninger.
Stavning af sprogene overholder ISO 639: 1988 (E/F)-standarden.
Kode Sprog
Kode Sprog
Kode Sprog
Kode Sprog
ikke specificeret
Børnesikring/områdekode
Se side 61 for yderligere oplysninger.
Nummer, område (kode)
2044, Argentina (ar)
2047, Australien (au)
2046, Østrig (at)
2057, Belgien (be)
2070, Brasilien (br)
2079, Canada (ca)
2090, Chile (cl)
2092, Kina (cn)
2093, Colombia (co)
2115, Danmark (dk)
2165, Finland (fi)
2174, Frankrig (fr)
2109, Tyskland (de)
82
2200, Grækenland (gr)
2219, Hongkong (hk)
2248, Indien (in)
2238, Indonesien (id)
2239, Irland (ie)
2254, Italien (it)
2276, Japan (jp)
2304, Korea (kr)
2333, Luxembourg (lu)
2363, Malaysia (my)
2362, Mexico (mx)
2376, Holland (nl)
2390, New Zealand (nz)
2379, Norge (no)
2427, Pakistan (pk)
2424, Filippinerne (ph)
2428, Polen (pl)
2436, Portugal (pt)
2489, Rusland (ru)
2501, Singapore (sg)
2149, Spanien (es)
2499, Sverige (se)
2086, Schweiz (ch)
2543, Taiwan (tw)
2528, Thailand (th)
2184, Storbritannien (gb)
BD-R (side 76)
Ordliste
AACS
"Advanced Access Content System" er en
specifikation for håndtering af digitalt
underholdningsindhold, der er gemt på den
næste generation af foroptagede og optagede
optiske medier. Specifikationen gør det
muligt for forbrugere at nyde digitalt
underholdningsindhold, inklusive indhold i
høj opløsning.
AVCHD (side 78)
*1
En specifikation for højopløsning der udnytter
1080 effektive scanningslinjer og interlaceformatet.
*2 En specifikation for højopløsning der udnytter
720 effektive scanningslinjer og progressivformatet.
BD-J-anvendelse
BD-RE (side 76)
BD-RE (Blu-ray Disc Rewritable) er en
optagbar Blu-ray Disc, der kan overskrives,
og som er tilgængelig i de samme størrelser
som BD'en nedenfor.
Genoptagningsfunktionen muliggør
omfattende redigering og tidsforskudte
programmer.
BD-ROM (side 76)
BD-ROM'er (Blu-ray Disc Read-Only
Memory) er kommercielt fremstillede diske
og er tilgængelige i de samme størrelser som
BD'en nedenfor. Disse diske har, udover
almindeligt film- og videoindhold, udvidede
funktioner som fx interaktivt indhold,
menufunktioner med pop-up-menuer, valg af
undertekstvisning og diasshow. Selvom en
BD-ROM kan indeholde enhver form for
data, indeholder de fleste BD-ROM-diske
film i højopløsningsformat til afspilning på
Blu-ray Disc/DVD-afspillere.
Yderligere information
AVCHD-formatet er et høj opløsning digitalt
videokameraformat, der bruges til at optage
SD (standardopløsning) eller HD (høj
opløsning)-signaler i 1080i-specifikationen*1
eller 720p-specifikationen*2 på DVD'er ved
hjælp af en effektiv kodningsteknologi til
datakomprimering. MPEG-4 AVC/H.264formatet anvendes til at komprimere
videodata, og Dolby Digital eller lineær PCM
anvendes til at komprimere lyddata. MPEG-4
AVC/H.264-formatet er i stand til at
komprimere billeder mere effektivt end det
konventionelle billedkomprimeringsformat.
MPEG-4 AVC/H.264-formatet gør det
muligt at gemme et videosignal i høj
opløsning (HD), der er optaget med et digitalt
videokamera, på DVD'er på samme måde
som et tv-signal i standard opløsning (SD).
BD-R (Blu-ray Disc Recordable) er en
optagbar Blu-ray Disc, der kan skrives én
gang på, og som er tilgængelig i de samme
størrelser som BD'en nedenfor. Eftersom
indholdet kan optages, men ikke overskrives,
kan en BD-R anvendes til at arkivere
værdifulde data på eller til at gemme og
distribuere videomateriale på.
Blu-ray Disc (BD) (side 76)
Et diskformat der er udviklet til optagelse/
afspilning af HD-video (højopløsning) (til
HDTV osv.) og til lagring af store
datamængder. En enkeltlags Blu-ray Disc
kan indeholde op til 25 GB, og en dobbeltlags
Blu-ray Disc kan indeholde op til 50 GB data.
BD-ROM-formatet understøtter Java til
interaktive funktioner.
"BD-J" tilbyder næsten ubegrænset
funktionalitet til indholdsudbydere, når de
skaber interaktive BD-ROM-titler.
,fortsættes
83
Deep Colour (side 54)
DTS-HD Master Audio (side 79)
Dette er videosignaler, hvor farvedybden for
signaler der har passeret gennem et HDMIstik, er blevet forstærket. Med en ikke-Deep
Colour-kompatibel afspiller er antallet af
farver, som 1 pixel kan gengive, 8 bits pr.
komponent videosignal (Y, PB/CB, PR/CR)
(24 bits/16.777.216 farver). Hvorimod med
en Deep Colour-kompatibel afspiller kan 1
pixel gengive flere bits, som fx 12 bits pr.
komponent videosignal (Y, PB/CB, PR/CR)
(36 bits). Overgangen af farvedybden kan
udtrykkes finere med flere bits, og
kontinuerlige farveændringer gengives mere
jævnt.
DTS-HD Master Audio har en maksimal
transmissionshastighed på 24,5 Mbps og
anvender komprimering uden tab af data
(Lossless), og DTS-HD Master Audio svarer
til en maksimal samplingsfrekvens på
192 kHz og med maksimalt 7.1 kanaler.
DLNA (side 48, 67)
"Digital Living Network Alliance" er en nonprofit organisation, der udarbejder DLNA's
retningslinjer for interoperabilitet for deling
af digitalt indhold via et netværk.
Se den følgende webside angående yderligere
oplysninger:
http://www.dlna.org/
Dolby Digital Plus (side 79)
Lydkodningsteknologien, der er udviklet som
en forlængelse til Dolby Digital, understøtter
7.1 multikanal surround lyd.
HDMI (High-Definition Multimedia
Interface) (side 18)
HDMI er et interface, der understøtter både
video og lyd på en enkelt digital forbindelse.
HDMI-tilslutningen overfører standard- til
høj opløsning videosignaler og multikanallydsignaler til AV-komponenter som fx tvapparater med HDMI i digital form uden
forringelse.
HDMI-specifikationen understøtter HDCP
(High-bandwidth Digital Contents
Protection), en kopibeskyttelsesteknologi for
digitalt underholdningsindhold til HDMI.
HD Reality Enhancer (HDMI) (side 42, 46)
En teknologi, der er udviklet af Sony, som
giver pixel-for-pixel-parsing i real-time,
foretager optimal udjævning, tydeliggør
detaljer, fjerner støj og opnår en mere jævn
overgang i videosignaler under afspilning.
LTH (Low to High (Lav til høj)) (side 77)
Dolby TrueHD (side 79)
Dolby TrueHD er en lossless
kodningsteknologi, der understøtter op til 8
kanalers multikanal surround lyd for den
næste generation optiske diske. Den
gengivne lyd svarer bit-for-bit til den
oprindelige kilde.
DTS-HD High Resolution Audio (side 79)
Udviklet som en forlængelse til DTS Digital
Surround-formatet. Det understøtter en
maksimal samplingsfrekvens på 96 kHz og
7.1 multikanal surround.
DTS-HD High Resolution Audio har en
maksimal transmissionshastighed på 6 Mbps
med en komprimering med tab af data
(Lossy).
84
LTH er et optagesystem, der understøtter
organisk pigment-type BD-R.
PhotoTV HD (side 47)
"PhotoTV HD" giver mulighed for meget
detaljerede billeder og foto-lignende udtryk
af subtile teksturer og farver. Ved at tilslutte
Sony's "PhotoTV HD"-kompatible enheder
vha. et HDMI-kabel, kan du opleve en hel ny
verden af fotos i betagende fuld HD-kvalitet.
For eksempel de fine strukturer i menneskers
hud, blomster, sand og bølger kan nu vises på
en stor skærm i en smuk foto-lignende
kvalitet.
Pop-up-menu (side 39)
En forbedret menufunktion der er tilgængelig
på BD-ROM'er. Pop-up-menuen vises, når
der trykkes på POP UP/MENU under
afspilning, og kan betjenes, mens der
afspilles.
Super Bit Mapping (side 54)
Det er muligt at opnå mere jævne overgange
ved at tilføre 14 bits information til et 8-bit
videosignal. Denne Sony-udviklede
teknologi tager hensyn til det menneskets
synegenskaber.
Wi-Fi Protected Setup (side 28, 34)
x.v.Colour (side 54)
x.v.Colour er en almindelig betegnelse for
den xvYCC-standard, der er foreslået af
Sony.
xvYCC er en international standard for
farveområdet i video.
Denne standard kan vise et bredere
farveinterval end den, der aktuelt benyttes
som sendestandard.
Yderligere information
Wi-Fi Protected Setup-specifikationen
indstiller nemt sikkerheden for trådløse
hjemmenetværk.
Der er 2 måder at anvende Wi-Fi Protected
Setup-funktionen på:
– Trykknaps-konfigurationsmetoden, der
anvender WPS-knappen på den trådløse
LAN-router (adgangspunktet)
– PIN-kodemetoden, der anvender en PINkode
24p True Cinema (side 53)
Film, der optages med filmkamera, består af
24 billeder pr. sekund.
Eftersom konventionelle fjernsyn (både CRT
og fladskærme) viser billeder i intervaller på
enten 1/60 eller 1/50 sekund, vises de 24
billeder ikke ved en jævn hastighed.
Når afspilleren er sluttet til et tv med 24pfunktion, viser afspilleren hvert billede med
intervaller på 1/24 sekund — det samme
interval som oprindeligt blev optaget med
filmkameraet, og den gengiver derfor
overbevisende det oprindelige biografbillede.
85
24p True Cinema 85
"Displaylys" 62
DLNA 48, 67, 84
Dolby Digital 24, 58
Dolby Digital Plus 79, 84
Dolby TrueHD 79, 84
DTS 24, 58
DTS-HD 79, 84
DVD 76
A
E
Indeks
Ord i anførselstegn vises på
skærmen.
Tal
AACS 83
Afspilbare diske 76
Afspilningsinformation 41
ANGLE 11
AUDIO 10
"Automatisk
strømbesparing" 63
AVCHD 78, 83
B
Batterier 30
"BD/DVDvisningsindstillinger" 60
"BD-data" 40
BD-LIVE 27, 39
BD-R 76, 83
BD-RE 76, 83
Bitstream 72
Blu-ray Disc 76, 83
BONUSVIEW 39
BRAVIA Sync 19, 72
Børnelås 13, 74
Børnesikring 38, 60
Ekstern hukommelse 27,
39, 73
F
Farveknapper 11
Fejlfinding 70
Fjernbetjening 10, 30, 31
"Foto" 46
Frys ramme 11
G
Genoptag 11, 12, 38, 45
H
"HD Reality Enhancer
(HDMI)" 42, 46, 84
HD-lyd 79
HDMI 18, 23, 32, 52, 54,
55, 57, 72, 84
Hjemmemenu 49
HOME 11, 37, 49
"Hovedtelefontype" 43
"Hurtig start-tilstand" 62
"Højttalerindstillinger" 55
C
CD 76
I
D
"Indstillinger for foto" 62
"Indstillinger for lyd" 43
Indtast tegn 66
Deep Colour 54, 84
Diasshow 46, 48
Direkte afspilning 19, 38
Disklås 38
DISPLAY 11
Display på frontpanel 14
86
K
"Kontrol til HDMI" 19,
38, 62, 72
L
Langsom gengivelse 11
Lokal hukommelse 27, 39,
73
LTH 84
"Lydindstillinger" 55
"Lydudgangsprioritet" 55
Lydudgangssignaler 79
Lynopsætning 32, 68
M
MAC-adresse 63
MP3-lydspor 44, 76
MULTI CHANNEL
OUTPUT 25, 55
"Musik" 44
N
"Netværksindstillinger" 64
"Netværksopdatering" 29,
50
"Nulstilling" 69
Nulstilling af afspilleren
69
O
Opdatering 29, 50
"Opsætning" 49
OPTIONS 11, 39, 45, 46
P
PhotoTV HD 47, 84
POP UP/MENU 11, 39
R
Regionskode 77
S
W
SCENE SEARCH 11, 40
Selvdiagnosticeringsfunktion 75
"Skærmsprog" 62
Slukning af system 19
Softwareopdatering 29,
50, 63
Sprog følger 19
SUBTITLE 10
Super Bit Mapping 54, 85
SURROUND 43
"Systemindstillinger" 62
"Søg efter kapitel" 41
"Søg efter titel" 41
WEP 35, 64, 80
WEP-nøgle 35, 64
Wi-Fi Protected Setup 28,
34, 64, 85
WPA2-PSK (AES) 80
WPA-nøgle 35, 64
WPA-PSK (AES) 80
WPA-PSK (TKIP) 80
WPS-knap 28, 34
X
x.v.Colour 54, 85
T
THEATRE 10, 19
Tilslutning
AV-forstærker
(receiver) 22
TV 17
TOP MENU 11, 39
"Tv-type" 51
U
USB 47
V
"Video" 37
"Videoindstillinger" 42,
51
Videoudgangsopløsning
78
87
Download PDF

advertising