Sony | BDP-CX7000ES | Sony BDP-CX7000ES MegaChanger Blu-ray Disc™-afspiller Betjeningsvejledning

master page=Right
K:\lhy\XPEN A7.0\ML\4170001111_BDP-CX7000ES_DK\4170001111_BDPCX7000ES_DK\Cover\010COV.fm
010COV.fm Page 1 Thursday, November 19, 2009 11:43 AM
4-170-001-11(1)
Blu-ray Disc / DVD Player
Betjeningsvejledning
BDP-CX7000ES
© 2009 Sony Corporation
BDP-CX7000ES
4-170-001-11(1)
K:\zhaoqinqin\XPML A7.0\ML\DK(FM7.1
600dpi)\DK\020WAR.fm
master page=left
specdef20080411
010US.book Page 2 Thursday, December 10, 2009 3:31 PM
ADVARSEL
For at reducere risikoen for brand
eller elektrisk stød må dette
apparat ikke udsættes for regn eller
fugt, og genstande med væske i,
f.eks. vaser, må ikke anbringes på
apparatet.
For at reducere risikoen for brand
må apparatets ventilationshuller
ikke dækkes til med aviser, duge,
gardiner osv. Stil ikke noget med
åben flamme, f.eks. stearinlys, på
apparatet.
Tilslut enheden til en let
tilgængelig stikkontakt, da
hovedstikket bruges til at koble
enheden fra strømforsyningsnettet.
Hvis du bemærker noget unormalt
ved enheden, skal du straks trække
hovedstikket ud af stikkontakten.
Installer ikke udstyret i et trangt
sted, f.eks. en bogreol eller et
indbygget skab.
Batterier eller apparater, der
indeholder batterier, må ikke
udsættes for stærk varme som
f.eks. sollys, ild eller lignende.
Enheden er ikke koblet fra
strømforsyningen, så længe den er
tilsluttet stikkontakten på væggen,
også selvom selve enheden er
blevet slukket.
FORSIGTIG
Brugen af optiske instrumenter i
dette produkt øger risikoen for
øjenskader. Eftersom laserstrålen,
der anvendes i denne Blu-ray Disc/
DVD-afspiller, er skadelig for
øjnene, må kabinettet ikke skilles
ad.
Overlad alt reparationsarbejde til
autoriseret servicepersonale.
Der udsendes synlig og usynlig
laserstråling, når det
laserbeskyttende kabinet åbnes, så
undgå derfor at udsætte øjnene
direkte for stråler.
Denne etiket er placeret inde i
apparatet på det laserbeskyttende
kabinet.
Dette produkt er klassificeret som
et KLASSE 1 LASER-produkt.
Mærkningen sidder udvendigt bag
på.
Om netledningen
Den medfølgende netledning må
kun bruges sammen med denne
enhed (BDP-CX7000ES). Den må
ikke bruges sammen med andre
enheder.
Dette udstyr er blevet afprøvet med
et tilslutningskabel kortere end 3
meter og opfylder
grænseværdierne i
overensstemmelse med
EMC-direktivet.
Forholdsregler
Bemærkning til kunder: følgende
informationer er kun gældende for
udstyr der er solgt i lande, hvor
EU-direktiverne gælder.
Producenten af dette produkt er
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan. Den autoriserede
repræsentant for EMC og
produktsikkerhed er Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany. For service eller garanti
henviser vi til de adresser, som
fremgår af vedlagte
garantidokument.
For kunder i
Storbritannien, Irland,
Malta og Cypern
Brug netledningen (A).
Af sikkerhedsårsager er
netledningen (B) ikke beregnet til
landene/områderne nævnt ovenfor
og må derfor ikke bruges disse
steder.
For kunder i følgende
områder
I alle andre dele af Det Europæiske
Økonomiske Samarbejdsområde
(EØS) bruges netledningen (B).
A
Dette apparat er klassificeret som
et CLASS 3R LASER-produkt.
B
• For at undgå elektrisk chok må
kabinettet ikke åbnes. Overlad
alt reparationsarbejde til
autoriseret servicepersonale.
• Hold den eksterne hukommelse
væk fra børn. Hvis den sluges,
skal du omgående kontakte en
læge.
Håndtering af udtjente
elektriske og elektroniske
produkter (Gælder for den
Europæiske Union og andre
europæiske lande med
separate
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller
emballagen angiver, at produktet
ikke må behandles som
husholdningsaffald. Det skal i
stedet indleveres på en
deponeringsplads specielt indrettet
til modtagelse og oparbejdning af
elektriske og elektroniske
produkter. Ved at sikre at
produktet bortskaffes korrekt,
forebygges de eventuelle negative
miljø- og sundhedsskadelige
påvirkninger, som en ukorrekt
affaldshåndtering af produktet kan
forårsage. Genindvinding af
materialer vil medvirke til at
bevare naturens ressourcer.
Yderligere information om
genindvindingen af dette produkt
kan fås hos myndighederne, det
lokale renovationsselskab eller
butikken, hvor produktet blev købt.
2
BDP-CX7000ES
4-170-001-11(1)
K:\zhaoqinqin\XPML A7.0\ML\DK(FM7.1
600dpi)\DK\020WAR.fm
master page=right
specdef20080411
010US.book Page 3 Thursday, December 10, 2009 3:31 PM
Forholdsregler
• Installer ikke afspilleren, så
den står skråt. Den er kun
beregnet til brug i vandret
position.
Om sikkerhed
Fjernelse af udtjente batterier
(gælder i den Europæiske
Union samt europæiske
lande med særskilte
indsamlingssystemer)
Dette symbol på batteriet eller
emballagen betyder, at batteriet
leveret med dette produkt ikke må
bortskaffes som
husholdningsaffald.
På visse batterier kan dette symbol
anvendes i kombination med et
kemisk symbol. Det kemiske
symbol for kviksølv (Hg) eller bly
(Pb) er anført hvis batteriet
indeholder mere end 0,0005%
kviksølv eller 0,004% bly.
Ved at sikre at sådanne batterier
bortskaffes korrekt, tilsikres det, at
de mulige negative konsekvenser
for sundhed og miljø, som kunne
opstå ved en forkert
affaldshåndtering af batteriet,
forebygges.
Materialegenindvendingen
bidrager ligeledes til at beskytte
naturens resourcer.
Hvis et produkt kræver vedvarende
elektricitetsforsyning af hensyn til
sikkerheden samt ydeevnen eller
data integritet, må batteriet kun
fjernes af dertil uddannet
personale.
For at sikre en korrekt håndtering
af batteriet bør det udtjente produkt
kun afleveres på dertil indrettede
indsamlingspladse beregnet til
affaldshåndtering af elektriske og
elektroniske produkter.
Med hensyn til øvrige batterier, se
venligst afsnittet der omhandler
sikker fjernelse af batterier.
Batteriet skal derefter afleveres på
et indsamlingsted beregnet til
affaldshåndtering og
genindvinding af batterier.
Yderlige information om
genindvinding af dette produkt
eller batteri kan fås ved at kontakte
den kommunale genbrugsstation
eller den butik, hvor produktet blev
købt.
• For at undgå risikoen for brand
eller stød må genstande fyldt
med væske, f.eks. vaser, ikke
placeres på afspillere, og
afspilleres må ikke placeres i
nærheden af vand, som f.eks. i
nærheden af et badekar eller en
bruser. Hvis der er spildt
væske i kabinettet, eller hvis
der er faldet genstande ned i
det, skal afspilleren afbrydes
og efterses af kvalificerede
teknikere, inden den bruges
igen.
• Rør ikke ved netledningen
med våde hænder. Det kan
forårsage elektrisk stød, hvis
du gør det.
Om placering
• Placer afspilleren på et sted
med tilstrækkelig ventilation
for at forhindre
varmeophedning i den.
• Placer ikke afspilleren på en
blød overflade som f.eks. et
tæppe, hvor
ventilationshullerne kan blive
blokerede.
• Placer ikke afspilleren på et
sted i nærheden af varmekilder
eller i omgivelser med direkte
sollys, meget støv eller
mekaniske rystelser.
• Hvis afspilleren flyttes direkte
fra kolde til varme omgivelser,
eller hvis den placeres i et
meget fugtigt rum, kan fugt
kondensere på linserne inde i
afspilleren. Sker dette,
fungerer afspilleren muligvis
ikke korrekt. I så fald skal du
fjerne disken og lade
afspilleren stå tændt i cirka en
halv time, indtil fugten er
fordampet.
• Hold afspilleren og diskene
væk fra apparater med kraftige
magneter, som f.eks.
mikrobølgeovne eller store
højtalere.
• Placer ikke tunge eller ustabile
genstande oven på afspilleren.
• Placer ikke andre genstande
end diske i diskskuffen. Det
kan beskadige afspilleren eller
genstanden, hvis du gør det.
• Tag eventuelle diske ud af
afspilleren, når du flytter den.
Hvis du ikke gør det, kan
disken blive beskadiget.
• Frakobl netledningen og alle
andre kabler fra afspilleren,
når du flytter den.
Om transport af afspilleren
Før afspilleren transporteres,
skal du følge fremgangsmåden
nedenfor for at bringe de interne
mekanismer tilbage til deres
originale positioner.
1) Tag alle diske ud af
diskpladserne.
2) Tryk på OPEN/CLOSE for at
lukke diskskuffen.
Sørg for, at "NO DISC" vises i
displayet på frontpanelet.
3) Vent i 10 sekunder, tryk så på
[/1 for at slukke afspilleren.
Afspilleren går i
standbytilstand.
4) Frakobl netledningen.
,Fortsættes
BDP-CX7000ES
4-170-001-11(1)
3
K:\zhaoqinqin\XPML A7.0\ML\DK(FM7.1
600dpi)\DK\020WAR.fm
master page=left
specdef20080411
010US.book Page 4 Thursday, December 10, 2009 3:31 PM
Om strømkilder
• Hvis du ikke skal bruge
afspilleren i længere tid, skal
du tage stikket ud af
stikkontakten på væggen. Hvis
du vil tage netledningen ud af
stikkontakten, skal du tage fat i
selve stikket. Du må aldrig
trække i ledningen.
• Bemærk følgende punkter for
at forhindre, at netledningen
beskadiges. Brug ikke
netledningen, hvis den er
beskadiget, eftersom det kan
medføre elektrisk stød eller
brand.
– Sørg for, at netledningen
ikke klemmes mellem
afspilleren og væggen,
hylden osv.
– Placer ikke noget tungt på
netledningen, og træk heller
ikke i selve netledningen.
Bemærkninger om
diskene
• Brug ikke følgende diske.
– En disk med en etikette eller
mærkat på.
– En disk med cellofantape
eller lim fra klistermærker
på.
Kuglepen
eller
blyant
Tape eller klistermærker
Selvklæbende
– En disk, som ikke har
standardfacon (f.eks. kort,
hjerte).
Om justering af lydstyrken
Skru ikke op for lyden, mens du
lytter til et afsnit med meget lave
indgangsniveauer eller helt uden
lydsignaler. Hvis du gør det, kan
højtalerne blive beskadiget, når
der afspilles et afsnit med høj
lyd.
Ekstra
selvklæbende Grater
materiale
– 8 cm diskadapter.
Afspilleren kan ikke afspille
en 8 cm disk. Brug ikke en
8 cm disk eller en 8 cm
diskadapter. Det kan
beskadige afspilleren og
disken.
• Brug ikke andre diske end
dem, som er beskrevet i
"Diske, der kan afspilles"
(side 88). Hvis du sætter en
disk i med et ikke-kompatibelt
format, kan det medføre
funktionsfejl.
For at garantere stabil
funktion
• For at holde disken ren må den
kun håndteres ved kanten. Du
må ikke berøre overfladen.
Der må især ikke komme
fingeraftryk på Blu-ray-diske.
Støv, fingeraftryk eller ridser
på disken kan medføre
fejlfunktion.
Om rengøring
Rengør kabinettet, panelet og
knapperne med en blød klud
fugtet med et mildt
rengøringsmiddel. Anvend ikke
nogen form for slibemidler,
skurepulver eller
opløsningsmidler som f.eks.
alkohol eller rensebenzin.
Om rengøringsdiske, disk/
linse-rengøringsmidler
Brug ikke en rengøringsdisk
eller et disk/linserengøringsmiddel (flydende
eller som spray). De kan
forårsage funktionsfejl i
apparatet.
Om udskiftning af dele
Hvis der udføres reparation på
denne afspiller, indsamles de
udskiftede dele muligvis til brug
for genanvendelse eller
genindvinding.
• Rens disken med en
rengøringsklud. Begynd inde
på midten og tør udad.
Adapter
8 cm disk
– En linse-rengøringsdisk.
• Hvis du selv har trykt diskens
etikette, skal du tørre etiketten
inden afspilning.
• Hvis grater eller selvklæbende
materiale sætter sig fast på
disken, fungerer afspilleren
muligvis ustabilt. For at
garantere en stabil funktion
sættes disken først i, når grater
eller fremmedlegemer er
fjernet. Grater kan fjernes ved
at gnide diskens kant med
siden på en kuglepen eller
blyant. Hvis en disk ikke kan
afspilles, kontrolleres, om der
er grater på disken og dens to
nabodiske.
• Du skal ikke behandle
overfladen på afspilningssiden
for at fjerne ridser i
overfladen.
• Brug ikke opløsningsmidler
som rensebenzin, fortynder,
kommercielt tilgængelige
disk/linse-rengøringsmidler
eller antistatiske spray
beregnet til vinylplader.
4
BDP-CX7000ES
4-170-001-11(1)
K:\zhaoqinqin\XPML A7.0\ML\DK(FM7.1
600dpi)\DK\020WAR.fm
master page=right
specdef20080411
010US.book Page 5 Thursday, December 10, 2009 3:31 PM
• Udsæt ikke disken for direkte
sollys eller varmekilder som
varme luftkanaler, og lad den
ikke ligge i en bil, som er
parkeret i direkte sollys, da
temperaturen inde i bilen kan
stige betydeligt.
• Opbevar disken i kassetten,
når du ikke bruger den i
afspilleren.
Ophavsrettigheder
og varemærker
•
•
•
•
• Dette produkt gør brug af
teknologi til beskyttelse af
ophavsret i overensstemmelse
med amerikanske patenter og
andre immaterielle rettigheder.
Brug af denne teknologi til
beskyttelse af ophavsret skal
godkendes af Macrovision
Corporation og er kun
beregnet til privatbrug og
andre former for begrænset
visning, medmindre andet er
godkendt af Macrovision.
Reverse engineering eller
disassemblering er forbudt.
• Fremstillet på licens fra Dolby
Laboratories.
"Dolby", "Pro Logic" og det
dobbelte D-symbol er
varemærker tilhørende Dolby
Laboratories.
• Fremstillet under følgende
amerikanske patentnumre:
5.451.942, 5.956.674,
5.974.380, 5.978.762,
6.226.616, 6.487.535,
7.392.195, 7.272.567,
7.333.929, 7.212.872 og andre
udstedte eller anmeldte
patenter i USA eller andre
lande. DTS er et registreret
varemærke, og DTS-logoet,
DTS-symbolet, DTS-HD og
DTS-HD Master Audio |
Essential er varemærker
tilhørende DTS, Inc. ©19962008 DTS, Inc. Alle
rettigheder forbeholdes.
• Java og alle Java-baserede
varemærker og logoer er
varemærker eller registrerede
varemærker tilhørende Sun
Microsystems, Inc.
•
•
•
•
•
•
, "XMB" og "xross media
bar" er varemærker tilhørende
Sony Corporation og Sony
Computer Entertainment Inc.
Dette produkt indeholder
High-Definition Multimedia
Interface (HDMI™)teknologi. HDMI, HDMIlogoet og High-Definition
Multimedia Interface er
varemærker eller registrerede
varemærker tilhørende HDMI
Licensing LLC.
"Blu-ray Disc" er et
varemærke.
"Blu-ray Disc"-, "DVD+RW"-,
"DVD-RW"-, "DVD+R"-,
"DVD-R"-, "DVD VIDEO"og "CD"-logoerne er
varemærker.
"BD-Live" og "BonusView"
er varemærker tilhørende
Blu-ray Disc Association.
"x.v.Colour" og "x.v.Colour"logoet er varemærker
tilhørende Sony Corporation.
"BRAVIA" er et varemærke
tilhørende Sony Corporation.
"PhotoTV HD" og "PhotoTV
HD"-logoet er varemærker
tilhørende Sony Corporation.
MPEG Layer-3
lydkodningsteknologi og
patenter licenseres af
Fraunhofer IIS og Thomson.
Musik- og
videogenkendelsesteknologi
og relaterede data leveres af
Gracenote®.
Gracenote er
industristandarden for levering
af
musikgenkendelsesteknologi
og relateret indhold. Se
www.gracenote.com
angående yderligere
oplysninger.
CD, DVD, Blu-ray Disc og
musik- og video-relaterede
data fra Gracenote, Inc.,
copyright © 2000-i dag
Gracenote. Gracenotesoftware, copyright © 2000-i
dag Gracenote. Ét eller flere
patenter, som ejes af
Gracenote, gælder for dette
produkt og denne service. Se
Gracenote-websiden angående
en ikke-udtømmende liste over
gældende Gracenote-patenter.
Gracenote, CDDB, MusicID,
MediaVOCS, Gracenotelogoet og logotypen, samt
"Powered by Gracenote"logoet er enten registrerede
varemærker eller varemærker
tilhørende Gracenote i USA
og/eller andre lande.
• Andre system- og
produktnavne er generelt
varemærker eller registrerede
varemærker tilhørende
producenterne. ™ - og ®
-mærker er ikke angivet i dette
dokument.
VIGTIG MEDDELELSE
Advarsel: Med denne
afspiller kan du bevare et
stillvideobillede eller et
skærmbillede på tv-skærmen
uendeligt. Hvis du lader
stillvideobilledet eller
skærmbilledet forblive på
tv-skærmen i lang tid, kan
tv-skærmen blive permanent
beskadiget. Plasmafjernsyn
og projektions-tv-apparater
er følsomme over for dette.
Hvis du har spørgsmål eller
problemer i forbindelse med
afspilleren, skal du kontakte den
nærmeste Sony-forhandler.
5
BDP-CX7000ES
4-170-001-11(1)
K:\zhaoqinqin\XPML A7.0\ML\DK(FM7.1
600dpi)\DK\020WAR.fm
master page=left
specdef20080411
010US.book Page 6 Thursday, December 10, 2009 3:31 PM
Om denne
betjeningsvejledning
• I denne vejledning bruges
"disk" som en generel
henvisning til BD'er, DVD'er
eller cd'er, medmindre andet er
angivet i teksten eller
illustrationerne.
• Ikoner som f.eks. BD , der
er vist over hver forklaring,
angiver, hvilken type medie
der kan anvendes sammen
med den funktion, der
beskrives.
Se "Diske, der kan afspilles"
(side 88) for yderligere
oplysninger.
• I instruktionerne i denne
vejledning beskrives
betjeningsknapperne på
fjernbetjeningen. Du kan også
bruge betjeningsknapperne på
afspilleren, hvis de har samme
symboler som dem på
fjernbetjeningen.
• Illustrationerne på
skærmdisplayet i denne
vejledning er muligvis ikke
helt magen til den grafik, der
vises på tv-skærmen.
• NØDVENDIGE oplysninger
(for at undgå forkert betjening)
står under ikonet b.
NYTTIGE oplysninger (tips
og anden nyttig information)
står under ikonet z.
6
BDP-CX7000ES
4-170-001-11(1)
K:\zhaoqinqin\XPML A7.0\ML\DK(FM7.1
600dpi)\DK\010COVTOC.fm
master page=right
specdef20080411
010US.book Page 7 Thursday, December 10, 2009 3:31 PM
Indholdsfortegnelse
ADVARSEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Forholdsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Om denne betjeningsvejledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Vejledning til dele og knapper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Guide til menuvisning på skærmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Kom godt i gang
Tilslutning af afspilleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Trin 1: Tilslutning til dit tv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Tilslutning til et HDMI-stik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Tilslutning til komponentvideostik (Y/PB/PR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Tilslutning til et lyd-/video- eller S VIDEO-stik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Trin 2: Tilslutning til din AV-forstærker (Receiver) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Tilslutning til et HDMI-stik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Tilslutning til digitale stik (OPTICAL/COAXIAL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Tilslutning til 7.1-kanalstik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Tilslutning til L/R-lydstik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Trin 3: Isætning af en ekstern hukommelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Trin 4: Tilslutning til netværket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Ved direkte tilslutning til en bredbåndsrouter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Ved tilslutning via en trådløs LAN-router . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Trin 5: Tilslutning af netledningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Trin 6: Klargøring af fjernbetjeningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Trin 7: Easy Setup (Lynopsætning) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Trin 8: Isætning af diske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Isætning af lejet disk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Trin 9: Indlæsning af diskinformationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Afspilning
Afspilning af BD’er/DVD'er . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Brug af menuen på BD'er eller DVD'er . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Anvendelse af BonusView/BD-Live . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Hurtigsøgning efter en scene (Scene Search) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Søgning efter titel/kapitel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Justering af billeder og lyd for videoer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Afspilning af CD'er . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Gentaget afspilning af musik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Afspilning i vilkårlig rækkefølge (Vilkårlig afspilning) . . . . . . . . . . . . . . . 47
Oprettelse af afspilningslister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Afspilning af fotofiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Afspilning af diasshow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Organisering af diske
Indlæsning af diskinformationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Indlæsning af informationer for alle diske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Indlæsning af diskinformation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Redigering af disk/titel/filinformation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Redigering af videodiskinformationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
,Fortsættes
BDP-CX7000ES
4-170-001-11(1)
7
K:\zhaoqinqin\XPML A7.0\ML\DK(FM7.1
600dpi)\DK\010COVTOC.fm
master page=left
specdef20080411
010US.book Page 8 Thursday, December 10, 2009 3:31 PM
Redigering af musikdiskinformationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Redigering af fotodisknavn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Indtastning af tegn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
BRAVIA Sync-funktioner
Om BRAVIA Sync-funktionerne (gælder kun for HDMI-tilslutninger) . . . . . . 57
Fjernbetjeningsfunktioner
Betjening af afspilleren og andre komponenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Ændring af fjernbetjeningskoden til betjening af andre komponenter . . . . . . 61
Ændring af kommandotilstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Indstillinger og justeringer
Brug af indstillingsskærmene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Network Update (Netværksopdatering) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Video Settings (Videoindstillinger) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Audio Settings (Lydindstillinger) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
BD/DVD Viewing Settings (BD/DVDvisningsindstillinger) . . . . . . . . . . . . . . . 75
Photo Settings (Indstillinger for foto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
System Settings (Systemindstillinger) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Network Settings (Netværksindstillinger) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Easy Setup (Lynopsætning) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Resetting (Nulstilling) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Yderligere information
Fejlfinding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Selvdiagnosticeringsfunktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Diske, der kan afspilles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Videoudgangsopløsning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Lydudgangssignaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Liste over sprogkoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Børnesikring/områdekode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Ordliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
8
BDP-CX7000ES
4-170-001-11(1)
K:\zhaoqinqin\XPML A7.0\ML\DK(FM7.1
600dpi)\DK\030PAR.fm
master page=right
specdef20080411
010US.book Page 9 Thursday, December 10, 2009 3:31 PM
Vejledning til dele og knapper
Se siderne i parentes angående yderligere oplysninger.
Frontpanel
A [/1 (tænd/standby) (side 32)
Tænder afspilleren, eller sætter den i
standbytilstand.
DISC CHANGE
Skifter til funktionsvælgeren for at vælge
disk.
B Fjernbetjeningssensor (side 32)
DIRECT SEARCH
C Frontpaneldisplay (side 10)
Skifter til funktionsvælgeren for at søge
efter kapitel/spor.
D N (afspil) (side 38)
Starter afspilning.
X (pause) (side 38)
Sætter afspilningen på pause.
x (stop) (side 38)
Stopper afspilning.
E DISC/AMS-funktionsvælger
(side 35)
Vælger en disk i tilstanden DISC
CHANGE.
Søger efter kapitel/spor/scene i tilstanden
DIRECT SEARCH.
Indikatoren for den valgte tilstand tændes
i frontpaneldisplayet.
F +100 (side 35)
G OPEN/CLOSE (side 35)
Åbner eller lukker diskskuffen.
DISC EJECT (side 35)
Åbner diskskuffen og tager disken ud.
DISC LOAD (side 37)
Læser diskinformationer på alle ukendte
diske og gemmer informationerne i
hukommelsen.
RENTAL SLOT (side 36)
Åbner og lukker diskskuffen for at
afspille en disk i pladsnummer 1.
H Diskskuffe
Åbner eller lukker, når du sætter diske i
eller tager dem ud.
Springer 100 diskpladser frem, når der
vælges diske.
,Fortsættes
BDP-CX7000ES
4-170-001-11(1)
9
K:\zhaoqinqin\XPML A7.0\ML\DK(FM7.1
600dpi)\DK\030PAR.fm
master page=left
specdef20080411
010US.book Page 10 Thursday, December 10, 2009 3:31 PM
Sådan låses diskskuffen (Børnelås)
Du kan låse diskskuffen for at forhindre, at den åbnes ved en fejltagelse.
Når afspilleren er tændt, skal du holde X på afspilleren nede i mere end 10 sekunder, indtil
"LOCKED" vises i frontpaneldisplayet. Diskskuffen er låst.
For at låse diskskuffen op skal du holde X på afspilleren nede, indtil "UNLOCK" vises i
frontpaneldisplayet.
Frontpaneldisplay
1
BD
2
3 4
DVD
CD
MP3 JPEG
EXT HD ALL DISCS SHUFFLE
HDMI 24P PLAYLIST REPEAT 1
DISC
5
TITLE
q; 9
A Filformat
Viser formatet på den fil, som afspilles
lige nu.
B Disktype
Viser, hvilken disktype der afspilles lige
nu.
C EXT (side 29)
Lyser, når den eksterne hukommelse er
registreret.
HDMI (side 20)
Lyser, når der er tilsluttet en HDMIenhed.
D HD (side 67)
Lyser, når der udsendes 720p/1080i/
1080p-videosignaler fra HDMI OUTstikket eller 720p/1080i-videosignaler
fra COMPONENT VIDEO OUTstikkene.
24P (side 68)
Lyser, når der udsendes 1080p/24 Hzvideosignaler fra BD-ROM'er.
6
7
DISC CHANGE
DIRECT SEARCH
CHAP TRACK
HOUR
DISC
MIN
SEC
8
E Afspilningstilstand
Viser afspilningstilstanden, som afspilles
lige nu.
F DISC CHANGE/DIRECT SEARCH
Viser den valgte funktionstilstand for
funktionsvælgeren.
G Nummer på diskplads
Viser nummeret på den diskplads, som er
valgt, eller som afspilles lige nu.
H Afspilningsinformation (side 13)
Viser nummeret på disk/titel/kapitel/
spor.
I N, X
Lyser under afspilning eller pause.
J Indikator for
netværksforbindelse
Lyser, når der downloades software til
afspilleren.
For yderligere oplysninger om download
af software til afspilleren, se side 65.
10
BDP-CX7000ES
4-170-001-11(1)
K:\zhaoqinqin\XPML A7.0\ML\DK(FM7.1
600dpi)\DK\030PAR.fm
master page=right
specdef20080411
010US.book Page 11 Thursday, December 10, 2009 3:31 PM
Bagpanelet
A AUDIO OUT (L/R)-stik (side 23,
28)
B MULTI CHANNEL OUTPUT
(FRONT L/R, SURROUND L/R,
SUR BACK L/R, CENTER, SUB
WOOFER)-stik (side 27)
C DIGITAL OUT (OPTICAL/
COAXIAL)-stik (side 26)
H HDMI OUT-stik (side 20, 25)
I CONTROL S IN / IR IN-stik
Hvis du har et CONTROL S-kompatibelt
Sony-tv eller AV-forstærker (receiver),
skal du bruge et Control S-kabel
(medfølger ikke) for at tilslutte til
Control S (udgangs)-stikket. Se i den
betjeningsvejledning, som følger med dit
tv eller AV-forstærker (receiver).
D LAN (100)-terminal (side 30)
J Ventilationshuller
E VIDEO OUT (VIDEO / S VIDEO)stik (side 23)
K AC IN-terminal (side 31)
F EXT-åbning (side 29)
L RS232C-port
G COMPONENT VIDEO OUT
(Y/PB/PR)-stik (side 22)
Blæseren sidder inde i afspilleren.
Bruges til vedligeholdelse eller service,
eller til kommunikation med eksternt
udstyr.
,Fortsættes
BDP-CX7000ES
4-170-001-11(1)
11
K:\zhaoqinqin\XPML A7.0\ML\DK(FM7.1
600dpi)\DK\030PAR.fm
master page=left
specdef20080411
010US.book Page 12 Thursday, December 10, 2009 3:31 PM
A AV [/1 (tænd/standby) (side 60)
Fjernbetjening
AMP Tænder det tilsluttede tv
eller AV-forstærker, eller sætter det i
standbytilstand.
AV
THEATRE
3
OPEN/CLOSE
OPERATION CHANGE
AMP
1
2
1
4
5
4
7
8
7
0
CLEAR
5
6
TV
3
2
6
5
9
8
0
BD
1
[/1 (tænd/standby) (side 32)
2
Tænder afspilleren, eller sætter
den i standbytilstand.
3
B OPERATION CHANGE (side 59)
6
Ændrer betjeningstilstanden, så
komponenten kan betjenes med
fjernbetjeningen.
Betjener afspilleren.
Betjener det tilsluttede tv.
AMP Betjener den tilsluttede
AV-forstærker.
4
9
ENTER
DIGITAL
ANALOG
REPEAT
SHUFFLE ALL DISCS DISPLAY
TIME
7
8
M
DE
M O EN U
/M
TO
P
G
U
POP I
UP
U
EN
RET
UR
OP
T
TO IO N S
OL
S
C Z OPEN/CLOSE (side 35)
Åbner eller lukker diskskuffen.
t/
9
N
AMP Skifter mellem tv og
andre indgangskilder.
Efter tryk på / kan du holde den
aktuelle tekstside.
HOME
MENU
SORT
GROUP
(tv-indgang)
q;
THEATRE (side 57)
Skifter automatisk til den
optimale videotilstand til visning af film.
qa
SCENE SEARCH
PROG
b
DISC SKIP
THEATRE-knappen fungerer kun, når
afspilleren er tilsluttet til et tv, der er
kompatibelt med Tilstanden Theatre.
qs
DIMMER
RENTAL SLOT
LOAD
qd
D Nummerknapper (side 40, 42, 61,
75, 76, 77)
AMP
Indtaster titel-/kapitelnumre osv.
ENTER (side 40, 42, 61, 63)/Indtaster et valgt punkt.
Vælger et kanalnummer større
end 10. Efter tryk på / kan du vælge
tekstside ved at indtaste det trecifrede
sidenummer.
Knapperne nummer 5,
/DIGITAL, PROG +
og N er udstyret med en blindfingermarkering.
Brug blindfingermarkeringerne som
referencepunkt, når du betjener afspilleren.
Knapfunktioner varierer afhængigt af tilstanden,
som er valgt med OPERATION CHANGEknapperne.
,
og AMP angiver,
hvilke funktioner der er tilgængelige for hver
betjeningstilstand.
b
De tilgængelige funktioner på fjernbetjeningen
varierer afhængigt af disken eller situationen.
CLEAR// (tekst)
Rydder indtastningsfeltet.
Giver adgang til tekst.
E
(lyd) (side 75)/DIGITAL
AMP Vælger sproget, når der er
optaget flere sprog på en BD-ROM/DVD
VIDEO.
Vælger lydsporet på cd'er.
Skifter til digital tilstand.
12
BDP-CX7000ES
4-170-001-11(1)
K:\zhaoqinqin\XPML A7.0\ML\DK(FM7.1
600dpi)\DK\030PAR.fm
master page=right
specdef20080411
010US.book Page 13 Thursday, December 10, 2009 3:31 PM
(undertekster) (side 75)/
ANALOG
Vælger undertekstsproget, når
der er optaget flere undertekstsprog på en
BD-ROM/DVD VIDEO.
Skifter til analog tilstand.
(vinkel)/
(wide)
Skifter til andre visningsvinkler,
når der er optaget flere vinkler på en
BD-ROM/DVD VIDEO.
Skifter billedformat for det
tilsluttede tv.
F REPEAT
Afspiller musikspor gentagne
gange. Flere tryk skifter mellem
gentagelse af alle spor, gentagelse af et
spor og fra.
SHUFFLE
DISPLAY (side 16)/
(oplysninger)/ (vis skjult
tekst)
AMP
Ved afspilning af video eller foto
Viser disk- eller filinformationer på
skærmen.
Ved afspilning af musik
Viser afspilningsinformationer på
frontpaneldisplayet.
Hvert enkelt tryk ændrer displayet på
følgende måde:
Afspilningstid t Spornavn t
Albumnavn
Ved visning af menuen Home
Viser det aktuelt valgte kategoriikon/
gruppenavn/sorter rækkefølge og
betjeningsguide.
Afspiller alle musikdiske i
vilkårlig rækkefølge. Tryk på knappen
skifter mellem tænd og sluk for vilkårlig
afspilning.
H Farveknapper (rød/grøn/gul/blå)
ALL DISCS
I TOP MENU (side 40)/
Afspiller alle musik- eller
fotodiske i afspilleren.
Afspiller alle musikdiske gentagne gange
eller vilkårligt under Gentag afspilning
eller Vilkårlig afspilning.
Indikatoren ALL DISCS i
frontpaneldisplayet lyser.
Tryk på knappen igen for at annullere.
G TIME
Viser en forløbne/resterende
afspilningstid i frontpaneldisplayet. Hver
gang du trykker på knappen, skifter
displayet på følgende måde.
Ved afspilning af en BD-ROM/DVD
VIDEO
Forløbet tid for den aktuelle titel
r
Resterende tid for den aktuelle titel
Ved afspilning af en cd
Forløbet tid for det aktuelle spor
r
Resterende tid for det aktuelle spor
r
Forløbet tid for den aktuelle disk
r
Resterende tid for den aktuelle disk
Genvejstaster til valg af punkter
på visse BD'er menuer (kan også bruges
til BD'er interaktive Java-betjeninger).
(guide)
Åbner eller lukker topmenuen på
BD'er eller DVD'er.
Viser den elektroniske
programoversigt (EPG).
POP UP/MENU (side 40)/GUI
MODE
Åbner eller lukker pop-upmenuen på BD-ROM'er eller menuen på
DVD'er.
AMP Skifter menuvisningstilstand
mellem GUI MODE og DISPLAY
MODE.
OPTIONS (side 39, 45, 49)/
TOOLS
AMP
Den funktionsmenu, som kan vælges,
vises på skærmen.
HOME (side 15, 38, 64)/MENU
AMP
Går ind i eller afslutter menuen Home.
RETURN
AMP
Vender tilbage til forrige visning.
,Fortsættes
BDP-CX7000ES
4-170-001-11(1)
13
K:\zhaoqinqin\XPML A7.0\ML\DK(FM7.1
600dpi)\DK\030PAR.fm
master page=left
specdef20080411
010US.book Page 14 Thursday, December 10, 2009 3:31 PM
For at afspille i langsom gengivelse,
frys billed (kun i afspilningsretning)
Afspiller BD'er/DVD'er i langsom
gengivelse, når der trykkes på M i mere
end et sekund i pausetilstand.
Afspiller et billede ad gangen, når der
trykkes kort på M i pausetilstand.
– Tryk på N for at genoptage normal
afspilning.
B/V/v/b
AMP
Flytter fremhævningen for at vælge et
vist punkt.
(enter)
AMP
Går ind på det valgte punkt.
J SORT
Ændrer titelrækkefølgen. Hver
gang der trykkes på knappen, sorteres
listen efter det valgte punkt.
N (afspil) (side 38)
Starter eller genstarter
afspilning.
Afspiller et diasshow, når der indsættes
en disk, som indeholder JPEGbilledfiler.
GROUP
Viser titler efter kategori. Hver
gang der trykkes på knappen, skifter
listen efter den valgte kategori.
SCENE SEARCH (side 41)
K ./> (forrige/næste)
Skifter til tilstanden Søgning
efter scene, der giver dig mulighed for at
bevæge dig hurtigt mellem scenerne på
den titel, der aktuelt afspilles.
Springer til forrige/næste
kapitel, spor eller fil.
Tryk to gange på . for at gå til starten
af forrige spor.
X (pause) (side 39)
/
(hurtig afspilning/hurtigt
fremad)
Sætter afspilningen på
pause eller genstarter den.
Afspiller scenen/spoler
hurtigt en lille smule frem i scenen.
x (stop)
Stopper afspilningen og
husker det sted, hvor den blev stoppet
(genoptagelsespunkt) (side 39, 46).
m/M
(hurtigt tilbage/hurtigt fremad)
Spoler hurtigt tilbage/
hurtigt fremad på disken under
afspilning.
Hver gang du trykker på knappen,
ændres søgehastigheden på følgende
måde*.
Afspilningsretning
M1 (×10) t M2 (×30) t M3
(×120)
Modsat retning
n (×1) t m1 (×10) t m2 (×30)
t m3 (×120)
Når du trykker på knappen og holder den
nede, fortsætter spolingen hurtigt
fremad/hurtigt tilbage ved den valgte
hastighed, indtil du slipper knappen.
* Søgehastigheden ændres ikke under
afspilning af CD'er.
Hastighedsværdierne er omtrentlige.
– Tryk på N for at genoptage normal
afspilning.
L
(sluk for lyd) (side 60)
AMP
Slår midlertidigt lyden
fra.
2 (lydstyrke) +/– (side 60)
AMP
Justerer lydstyrken.
DISC SKIP (side 39, 46, 50)/
PROG +/–, c/C
Vælg den disk, som du vil
afspille. Tryk flere gange på DISC
SKIP+/–, indtil du finder den disk, som
du vil afspille. Når du spiller knappen,
starter afspilning af den valgte disk.
Vælger tv-kanaler op og ned.
Efter tryk på / kan du vælge den næste
(c) eller forrige (C) tekst-tv-side.
M DIMMER
Justerer belysningen i
frontpaneldisplayet.
RENTAL SLOT (side 36)
Åbner eller lukker diskskuffen
for at afspille en disk i pladsnummer 1.
14
BDP-CX7000ES
4-170-001-11(1)
K:\zhaoqinqin\XPML A7.0\ML\DK(FM7.1
600dpi)\DK\030PAR.fm
master page=right
specdef20080411
010US.book Page 15 Thursday, December 10, 2009 3:31 PM
LOAD (side 52)
Læser diskinformationer på alle
ukendte diske og gemmer
informationerne i hukommelsen.
Guide til menuvisning på
skærmen
Visning af menuen Home
"Menuen Home" vises, når du trykker på
HOME, og gør det muligt at vælge en disk
eller et indstillingspunkt.
A Kategoriikoner
"Video": Viser diske, der indeholder
video.
"Music": Viser diske, der indeholder
musik.
"Photo": Viser diske, der indeholder
fotos.
"Setup": Viser indstillingspunkter.
B Diske, afspilningslister
Diskikonerne angiver følgende.
"Other Discs": Gruppe af ugyldige
diske eller en opdateret disk
"Unknown Discs": Gruppe af
uidentificerede diske
"Playlists": Gruppe af
musikafspilningslister
(diskikon): Diske, hvis
omslagsbillede ikke kan hentes i
Gracenote Database.
C Diskinformationikoner
: Musikgenre
: Filmgenre
: Musikkunstner/rollebesætning i
film
: Filminstruktør
,Fortsættes
BDP-CX7000ES
4-170-001-11(1)
15
K:\zhaoqinqin\XPML A7.0\ML\DK(FM7.1
600dpi)\DK\030PAR.fm
master page=left
specdef20080411
010US.book Page 16 Thursday, December 10, 2009 3:31 PM
Sådan vises informationer øverst og
nederst på skærmen
Tryk på DISPLAY. Tryk på knappen igen for
at slukke for displayet.
E Afspilningsinformationer
Viser Disktype/Afspilningstilstand/
Video codec/Bithastighed/
Afspilningsstatuslinje/Afspilningstid
(Resterende tid*)
F Udgangsopløsning/videofrekvens
* Vises, når du trykker flere gange på TIME.
z
• Du kan også kontrollere afspilningsinformationer
i frontpaneldisplayet (side 10).
• Tryk på
,
eller
, og du kan kontrollere
alle typer informationer.
A Toplinjeinformationer
Viser den aktuelt valgte kategori/
mappenavn og listetype (gruppenavn/
sorteringsrækkefølge)
Ved afspilning af fotofil
B Bundlinjeinformationer
Viser de tilgængelige knapper og deres
funktioner
Skærmvisninger under
afspilning
For video- og fotoafspilning tænder/slukker
displayet ved at trykke på DISPLAY.
De viste informationer varierer afhængigt af
disktypen og afspillerstatus.
A Filnavn
Ved afspilning af en BD-ROM/DVD VIDEO
C Optagelsesdato
B Albumnavn
D Rotationsstatus
E Disktype/afspilningsstatus
F Aktuelt filnummer/antal filer i alt
Ved afspilning af musik-CD/MP3-lydspor
A Den aktuelt valgte vinkel
B Titelnummer eller navn
C Den aktuelt valgte lyd- eller
undertekstindstilling
D Tilgængelige funktioner (
lyd/
undertekster)
vinkel/
A Spor/filnavn
B Lydtilstand
16
BDP-CX7000ES
4-170-001-11(1)
K:\zhaoqinqin\XPML A7.0\ML\DK(FM7.1
600dpi)\DK\030PAR.fm
master page=right
specdef20080411
010US.book Page 17 Thursday, December 10, 2009 3:31 PM
C Afspilningsinformationer
Viser Disktype/Afspilningsstatuslinje/
Spornummer/Afspilningstid
D Sporinformationer
Viser Kunstnernavn/Albumnavn/
Genrenavn/Afspilningstilstand
17
BDP-CX7000ES
4-170-001-11(1)
K:\zhaoqinqin\XPML A7.0\ML\DK(FM7.1
600dpi)\DK\040BAS.fm
master page=left
specdef20080411
010US.book Page 18 Thursday, December 10, 2009 3:31 PM
Tilslutning af afspilleren
Kontroller, at du har følgende ting.
• Lyd-/videokabel (phonostik ×3) (1)
• Netledninger (2)
• Fjernbetjening (1)
• R6-batterier (størrelse AA) (2)
Følg trin 1 til 9 for at tilslutte og justere
afspillerens indstillinger. Tilslut ikke
nedledningen, før du når til "Trin 5:
Tilslutning af netledningen" (side 31).
Kom godt i gang
18
BDP-CX7000ES
4-170-001-11(1)
K:\zhaoqinqin\XPML A7.0\ML\DK(FM7.1
600dpi)\DK\040BAS.fm
master page=right
specdef20080411
010US.book Page 19 Thursday, December 10, 2009 3:31 PM
Trin 1: Tilslutning til dit tv
Stiktype
Høj
kvalitet
Videoopløsning
Kom godt i gang
Afspilleren har følgende videostik. Tilslut afspilleren til dit tv i forhold til indgangsstikket på
dit tv.
Hvis du slutter afspilleren til dit tv ved hjælp af et HDMI-kabel, kan du se digitale billeder og
høre digital lyd af høj kvalitet gennem HDMI OUT-stikket.
Tilslutning
Digital
Høj opløsning: 1080/ Se "Tilslutning til et
24p, 1080p, 1080i,
HDMI-stik" (side 20).
720p
Standardopløsning:
480p/576p, 480i/576i
Analog
Høj opløsning: 1080i, Se "Tilslutning til
720p
komponentvideostik (Y/
Standardopløsning: PB/PR)" (side 22).
480p/576p, 480i/576i
Standardopløsning:
480i/576i
Se "Tilslutning til et lyd-/
video- eller S VIDEOstik" (side 23).
Standardopløsning:
480i/576i
Se "Tilslutning til et lyd-/
video- eller S VIDEOstik" (side 23).
Standardkvalitet
b
Sådan tilsluttes til et tv med DVI-indgang
• Tilslut kablerne ordentligt for at forhindre
uønsket støj.
• Se i vejledningen, som fulgte med de
komponenter, der skal tilsluttes.
• Du kan ikke tilslutte denne afspiller til et tv, der
ikke har et videoindgangsstik.
• Undlad at trykke for hårdt på tilslutningskablerne.
Tryk mod kabinetvæggen osv. kan beskadige
kablet.
Brug et HDMI-DVI-konverteringskabel
(medfølger ikke). DVI-stikket understøtter
ikke nogen lydsignaler, så du er nødt til at
bruge en ekstra lydtilslutning udover denne
tilslutning (side 24).
Derudover kan du ikke tilslutte HDMI OUTstikket til DVI-stik, der ikke er HDCPkompatible (f.eks. DVI-stik på pc-skærmen).
,Fortsættes
BDP-CX7000ES
4-170-001-11(1)
19
K:\zhaoqinqin\XPML A7.0\ML\DK(FM7.1
600dpi)\DK\040BAS.fm
master page=left
specdef20080411
010US.book Page 20 Thursday, December 10, 2009 3:31 PM
Tilslutning til et HDMI-stik
Tilslut afspilleren og dit tv ved hjælp af et HDMI-kabel, så du kan se digitale billeder og høre
lyd af høj kvalitet gennem HDMI OUT-stikket.
Hvis du tilslutter et Sony-tv, der er kompatibelt med "Control for HDMI"-funktionen
(BRAVIA Sync) (side 57), skal du se i den betjeningsvejledning, der fulgte med tv'et.
Hvis du tilslutter et 1080/24p- eller 1080p-kompatibelt tv, skal du bruge et højhastighedsHDMI-kabel.
Blu-ray Disc/DVD-afspiller
HDMI-kabel (medfølger ikke)
Tv
Bemærkninger om tilslutning til HDMI
OUT-stikket
Bemærk følgende, da forkert håndtering kan
beskadige HDMI OUT-stikket og
tilslutningsstikket.
• Ret omhyggeligt HDMI OUT-stikket på
bagsiden af afspilleren og HDMItilslutningsstikket ind efter hinanden ved at
kontrollere deres udformning. Sørg for, at
tilslutningsstikket ikke er vendt på hovedet
eller skråtstillet.
• Sørg for at frakoble HDMI-kablet, når du
flytter afspilleren.
• Hvis du placerer afspilleren på et kabinet
med HDMI-kablet tilsluttet, må du ikke
trykke for hårdt på kabinetvæggen. Det kan
beskadige HDMI OUT-stikket eller HDMIkablet.
• Ved tilslutning eller frakobling skal du ikke
skrue eller dreje HDMI-tilslutningsstikket.
20
BDP-CX7000ES
4-170-001-11(1)
K:\zhaoqinqin\XPML A7.0\ML\DK(FM7.1
600dpi)\DK\040BAS.fm
master page=right
specdef20080411
010US.book Page 21 Thursday, December 10, 2009 3:31 PM
b
Kom godt i gang
• Det er ikke alle højopløsnings-tv-apparater, der er
fuldt kompatible med dette produkt, og det kan
forårsage, at der vises forstyrrelser i billedet. I
tilfælde af billedproblemer med 480i (576i)/480p
(576p)/720p/1080i/1080p-scan, anbefales det, at
brugeren skifter tilslutningen over til VIDEO
OUT- (VIDEO- eller S VIDEO-)stikket. Hvis der
er spørgsmål angående tv-kompatibilitet med
denne model 480i (576i)/480p (576p)/720p/
1080i/1080p Blu-ray Disc/DVD-afspiller,
kontaktes vores kundeservicecenter.
• Hvis billedet ikke er klart, ikke er naturligt eller
ikke lever op til dine forventninger, skal du ændre
videoudgangsopløsningen i trin 3 i "Output Video
Format" under opsætningen af "Video Settings"
(side 67).
• Sørg for kun at bruge et HDMI-kabel med HDMIlogoet.
,Fortsættes
BDP-CX7000ES
4-170-001-11(1)
21
K:\zhaoqinqin\XPML A7.0\ML\DK(FM7.1
600dpi)\DK\040BAS.fm
master page=left
specdef20080411
010US.book Page 22 Thursday, December 10, 2009 3:31 PM
Tilslutning til komponentvideostik (Y/PB/PR)
Tilslut COMPONENT VIDEO OUT-stikkene på afspilleren og dit tv ved hjælp af et
komponentvideokabel eller tre videokabler (medfølger ikke) af samme slags og længde. Du kan
se billeder af høj kvalitet.
Sørg for at tilslutte til AUDIO OUT (L/R)-stikkene ved hjælp af lyd-/videokablet.
Blu-ray Disc/DVD-afspiller
(rød)
(hvid)
(grøn)
(blå)
(rød)
Lyd-/videokabel
(medfølger)
(rød)
(hvid)
Komponentvideokabel
(medfølger ikke)
(grøn)
(blå)
Match farven på tilslutningsstikket
med den på stikket.
(rød)
Match farven på tilslutningsstikket
med den på stikket.
Tv
: Signalretning
b
Hvis du tilslutter afspilleren og tv'et ved hjælp af et
komponentvideokabel, skal du frakoble lyd-/
videokablets videostik (gult).
22
BDP-CX7000ES
4-170-001-11(1)
K:\zhaoqinqin\XPML A7.0\ML\DK(FM7.1
600dpi)\DK\040BAS.fm
master page=right
specdef20080411
010US.book Page 23 Thursday, December 10, 2009 3:31 PM
Tilslutning til et lyd-/video- eller S VIDEO-stik
Tilslut VIDEO OUT (VIDEO)-stikket og AUDIO OUT (L/R)-stikkene på afspilleren til tv'et
ved hjælp af lyd-/videokablet. Du kan se og høre billeder og lyd af standardkvalitet.
Blu-ray Disc/DVD-afspiller
Kom godt i gang
(rød)
(hvid)
(gul)
eller
S-videokabel
(medfølger ikke)
Lyd-/videokabel
(medfølger)
(rød)
(hvid)
(gul)
Match farven på
tilslutningsstikket
med den på
stikket.
Tv
: Signalretning
b
Hvis du tilslutter afspilleren og tv'et ved hjælp af et
S-videokabel, skal du frakoble lyd-/videokablets
videostik (gult).
23
BDP-CX7000ES
4-170-001-11(1)
K:\zhaoqinqin\XPML A7.0\ML\DK(FM7.1
600dpi)\DK\040BAS.fm
master page=left
specdef20080411
010US.book Page 24 Thursday, December 10, 2009 3:31 PM
Trin 2: Tilslutning til din AV-forstærker (Receiver)
Kravene til AV-forstærker (receiver) og kabler varierer som følger, afhængigt af kilden.
Indstil "BD Audio Setting" til "Direct" i "Audio Settings"-opsætningen (side 73) for at høre
BD-lyd i høj kvalitet.
Indstil "BD Audio Setting" til "Mix" i "Audio Settings"-opsætningen (side 73) for at høre
sekundær lyd og interaktiv lyd.
For at høre
Kilde
AV-forstærker
(receiver)
Kabel (tilslutning)
7.1-kanallyd
Dolby TrueHD
Dolby TrueHDkompatibel AVforstærker (receiver)
HDMI-kabel*1 (side 25)
eller
7.1-kanallydkabel*2 (side 27)
Dolby Digital
Plus
Dolby Digital Pluskompatibel AVforstærker (receiver)
DTS-HD (DTS- DTS-HD-kompatibel
HD High
AV-forstærker
Resolution og
(receiver)
DTS-HD Master
Audio)
5.1-kanallyd
Stereolyd
LPCM
7.1-kanal LPCMkompatibel AVforstærker (receiver)
Dolby Digital
Dolby Digitalkompatibel AVforstærker (receiver)
DTS
DTS-kompatibel AVforstærker (receiver)
—
Stereolyd-kompatibel
AV-forstærker
(receiver)
*1
Hvis "BD Audio Setting" er indstillet til "Direct"
i "Audio Settings"-opsætningen, udsendes
lydsignaler, der er dekodet af AV-forstærkeren
(receiver).
*2 Hvis "BD Audio Setting" er indstillet til "Direct"
i "Audio Settings"-opsætningen, udsendes HDlydsignalet (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD,
DTS-HD High Resolution Audio og DTS-HD
Master Audio) dekodet af afspilleren.
Hvis "BD Audio Setting" er indstillet til "Mix" i
"Audio Settings"-opsætningen, udsendes DTSHD-lyd som 5.1-kanal DTS-dekodet lyd.
z
• De understøttede lydformater for BD'ere/
DVD'ere er angivet på bagsiden af hver
indpakning.
• Yderligere oplysninger om udsendte lydsignaler
findes under "Lydudgangssignaler" på side 91.
HDMI-kabel (side 25),
Optisk/koaksialt digitalkabel (side 26),
eller
7.1-kanallydkabel (side 27)
Stereolydkabel (side 28)
b
• Hvis du tilslutter din afspiller til din AVforstærker (receiver) ved hjælp af et HDMIkabel, skal du gøre ét af følgende:
– Tilslut din AV-forstærker (receiver) til dit tv
ved hjælp af et HDMI-kabel, eller
– Tilslut afspilleren til dit tv ved hjælp af et andet
videokabel end et HDMI-kabel
(komponentvideokabel, S-videokabel eller lyd/videokabel).
• Hvis du tilslutter en komponent, der ikke passer
til det valgte lydsignal, udsendes der en høj lyd
(eller ingen lyd) fra højtalerne, som muligvis kan
beskadige din hørelse eller dine højtalere.
24
BDP-CX7000ES
4-170-001-11(1)
K:\zhaoqinqin\XPML A7.0\ML\DK(FM7.1
600dpi)\DK\040BAS.fm
master page=right
specdef20080411
010US.book Page 25 Thursday, December 10, 2009 3:31 PM
Tilslutning til et HDMI-stik
Hvis din AV-forstærker (receiver) har en HDMI-indgang, kan du høre surroundsound.
Hvis du tilslutter en Sony-AV-forstærker (receiver), der er kompatibelt med "Control for
HDMI"-funktionen (side 57), skal du se i den betjeningsvejledning, der fulgte med AVforstærkeren (receiver).
Kom godt i gang
Blu-ray Disc/DVD-afspiller
HDMI-kabel (medfølger ikke)
AV-forstærker (receiver)
HDMI-kabel (medfølger ikke)
Tv
z
Du kan opnå en højere lydkvalitet fra den tilsluttede
AV-forstærker (receiver) ved at lave følgende
indstillinger.
– Indstil "Audio Output Priority" til "HDMI" i
"Audio Settings"-opsætningen (side 70).
– Indstil "Audio (HDMI)" til "Auto" i "Audio
Settings"-opsætningen (side 73).
– Indstil "BD Audio Setting" til "Direct" i "Audio
Settings"-opsætningen (side 73).
b
Det er ikke alle HDMI-kompatible AV-forstærkere
(receivere), der accepterer 8-kanal lineære PCMsignaler. Se også i den vejledning, der fulgte med
den tilsluttede AV-forstærker (receiver).
,Fortsættes
BDP-CX7000ES
4-170-001-11(1)
25
K:\zhaoqinqin\XPML A7.0\ML\DK(FM7.1
600dpi)\DK\040BAS.fm
master page=left
specdef20080411
010US.book Page 26 Thursday, December 10, 2009 3:31 PM
Tilslutning til digitale stik (OPTICAL/COAXIAL)
Hvis din AV-forstærker (receiver) har en Dolby Digital-, Dolby Pro Logic- eller DTS-dekoder
og et digitalt indgangsstik, kan du høre Dolby Digital- (5.1-kanal), Dolby Pro Logic- (4.0kanal) eller DTS- (5.1-kanal) surroundeffekter.
Blu-ray Disc/DVD-afspiller
eller
Digitalt optisk kabel
(medfølger ikke)
Digitalt koaksialkabel
(medfølger ikke)
AV-forstærker (receiver)
: Signalretning
1
Tilslut afspillerens digitale stik og din
AV-forstærker (receiver).
2
Indstil "Audio Output Priority" til
"Coaxial/Optical" i "Audio Settings"opsætningen (side 70).
3
Foretag de passende indstillinger i
"Dolby Digital" og "DTS" under "Audio
Settings"-opsætningen (side 73).
Ellers kommer der ingen lyd eller en
meget høj lyd fra dine højtalere.
26
BDP-CX7000ES
4-170-001-11(1)
K:\zhaoqinqin\XPML A7.0\ML\DK(FM7.1
600dpi)\DK\040BAS.fm
master page=right
specdef20080411
010US.book Page 27 Thursday, December 10, 2009 3:31 PM
Tilslutning til 7.1-kanalstik
Hvis din AV-forstærker (receiver) har 7.1-kanalindgange, kan du høre flerkanals
surroundsound.
Blu-ray Disc/DVD-afspiller
Kom godt i gang
Stereolydkabel
(medfølger ikke)
Stereolydkabel
(medfølger ikke)
Stereolydkabel
(medfølger ikke)
Monolydkabel
(medfølger ikke)
Monolydkabel
(medfølger ikke)
AV-forstærker (receiver)
: Signalretning
1
Tilslut afspillerens 7.1-kanalstik og
din AV-forstærker (receiver).
2
Indstil "Audio Output Priority" til "Multi
Channel Analogue" i "Audio Settings"opsætningen (side 70).
3
Foretag de passende indstillinger i
"Speaker Settings" under "Audio
Settings"-opsætningen (side 70).
,Fortsættes
BDP-CX7000ES
4-170-001-11(1)
27
K:\zhaoqinqin\XPML A7.0\ML\DK(FM7.1
600dpi)\DK\040BAS.fm
master page=left
specdef20080411
010US.book Page 28 Thursday, December 10, 2009 3:31 PM
Tilslutning til L/R-lydstik
Hvis din AV-forstærker (receiver) kun har L- og R-lydindgangsstik, skal du benytte denne
tilslutning.
Blu-ray Disc/DVD-afspiller
(rød)
(hvid)
Lyd-/videokabel (medfølger)
(rød)
(hvid)
Match farven på
tilslutningsstikket med den
på stikket.
AV-forstærker (receiver)
: Signalretning
28
BDP-CX7000ES
4-170-001-11(1)
K:\zhaoqinqin\XPML A7.0\ML\DK(FM7.1
600dpi)\DK\040BAS.fm
master page=right
specdef20080411
010US.book Page 29 Thursday, December 10, 2009 3:31 PM
b
Trin 3: Isætning af en
ekstern hukommelse
Sæt den eksterne hukommelse så langt
ind i EXT-åbningen som den kan komme.
Kontroller, at EXT-indikatoren lyser på
frontpaneldisplayet, når du tænder
afspilleren.
Bag på afspilleren
Ekstern hukommelse
(medfølger ikke)
EXT.
Med terminalsiden opad
Sådan tages den ekstern hukommelse ud
1
2
Tryk på [/1 for at slukke for afspilleren.
Kom godt i gang
For at se ekstraindhold (som f.eks.
BonusView/BD-Live) på visse Blu-ray Disctitler, er du nødt til at anvende en ekstern
hukommelse (medfølger ikke).
Sæt den eksterne hukommelsesenhed (USBflashhukommelse på 1 GB eller mere, som
f.eks. Sony USM2GL eller USM2GH) ind i
EXT-åbningen som din lokale hukommelse.
• Tilslut ikke andet end en USB-flashhukommelse,
som f.eks. en HDD osv., til EXT-åbningen.
• Sæt den eksterne hukommelse lige ind. Hvis du
presser den eksterne hukommelse ind i åbningen,
beskadiger det både den eksterne hukommelse og
afspilleren.
• Hold den eksterne hukommelse væk fra små børn
for at forhindre, at de ved et uheld kommer til at
sluge den.
• Undlad at presse for meget på den eksterne
hukommelse i åbningen, da det kan forårsage
funktionsfejl.
• Vi anbefaler, at du bruger Sony USM2GL (fås fra
september 2009).
• Denne funktion understøttes muligvis af andre
USB-flashenheder. Vi kan dog ikke garantere
kompatibilitet med alle USB-flashhukommelser.
• Hvis du sætter en anden USB-flashhukommelse i,
skal du kontrollere indsætningsretningen, inden
du sætter den i.
• Nogle USB-flashhukommelser kan stikke ud af
EXT-åbningen. Brug ikke vold, når du sætter den
i, og tryk ikke på den del af USBflashhukommelsen, der stikker frem.
• For at undgå datakorruption eller beskadigelse af
den eksterne hukommelse skal du slukke for
afspilleren, når du sætter den eksterne
hukommelse i eller fjerner den.
• Hvis EXT-indikatoren ikke lyser, skal du slukke
for afspilleren, fjerne den eksterne hukommelse
og sætte den i igen og derefter tænde for
afspilleren igen.
• Den eksterne hukommelse bruges som lokal
hukommelse for BonusView/BD-Live. Sæt en
tom ekstern hukommelse i, eller en, der kun
indholder foto- eller musikfiler, for at undgå at
ødelægge dataene på den eksterne hukommelse.
Træk den eksterne hukommelse ud af
EXT-åbningen.
29
BDP-CX7000ES
4-170-001-11(1)
K:\zhaoqinqin\XPML A7.0\ML\DK(FM7.1
600dpi)\DK\040BAS.fm
master page=left
specdef20080411
010US.book Page 30 Thursday, December 10, 2009 3:31 PM
Trin 4: Tilslutning til
netværket
Tilslut afspillerens LAN (100)-terminal til
din internetforbindelse ved hjælp af et
netværkskabel for at modtage
diskinformationer eller opdatere afspillerens
software. Du kan også få glæde af BD-Livefunktionen (side 40).
1
Blu-ray Disc/DVD-afspiller
Tilslut afspillerens LAN (100)terminal til din internetforbindelse.
Metoder for at tilslutte din
internetforbindelse omfatter:
• Direkte tilslutning til en
bredbåndsrouter
• Tilslutning via en trådløs LAN-router
Se også i den vejledning, som fulgte med
bredbåndsrouteren eller den trådløse
LAN-router.
2
Ved direkte tilslutning til en
bredbåndsrouter
Netværkskabel
(medfølger ikke)
Bredbåndsrouter
Foretag de passende indstillinger i
"Internet Settings" under "Network
Settings"-opsætningen (side 80).
Sådan opdateres afspillerens software
ved hjælp af netværket
Se "Network Update (Netværksopdatering)"
(side 65) og "Software Update Notification"
(side 79).
Til pc
Netværkskabel
(medfølger ikke)
ADSL-modem/
kabelmodem
Sådan anvendes BD-Live-funktionen
Se "Anvendelse af BonusView/BD-Live"
(side 40).
b
• Tilslut ikke en telefonlinje til LAN (100)terminalen, da det kan forårsage en funktionsfejl.
• For at anvende BD-Live-funktionen anbefaler vi,
at du bruger en internetforbindelse med en
effektiv hastighed på 1 Mbps eller højere.
• Vælg "Allow" i "BD Internet Connection" under
Lynopsætning (side 32) for at tillade
internetforbindelser fra BD-indhold. Se side 77
for at ændre indstillingen.
Internet
Om netværkskabler (LAN)
Netværkskablets (LAN) type varierer, lige
eller krydset, afhængigt af modemmet eller
routeren. Yderligere oplysninger om
netværkskabler (LAN) findes i den
betjeningsvejledning, som fulgte med
modemmet eller routeren.
30
BDP-CX7000ES
4-170-001-11(1)
K:\zhaoqinqin\XPML A7.0\ML\DK(FM7.1
600dpi)\DK\040BAS.fm
master page=right
specdef20080411
010US.book Page 31 Thursday, December 10, 2009 3:31 PM
Ved tilslutning via en trådløs
LAN-router
Blu-ray Disc/DVD-afspiller
Når du har foretaget alle andre tilslutninger,
skal du tilslutte den medfølgende netledning
til afspillerens AC IN-terminal. Sæt derefter
afspillerens og tv'ets netledninger ind i
stikkontakten.
Kom godt i gang
Netværkskabel
(medfølger ikke)
Trin 5: Tilslutning af
netledningen
1 Til AC IN
2 Til stikkontakten
Ethernet/trådløs
LAN-mediekonverter
Oplysninger om netledningen findes under
"ADVARSEL" (side 2).
Til pc
Trådløs LAN-router
(tilkoblingspunkt)
Netværkskabel
(medfølger ikke)
ADSL-modem/
kabelmodem
Internet
b
Tilslut ikke afspillerens LAN-terminal til pc'ens
LAN-terminal.
31
BDP-CX7000ES
4-170-001-11(1)
K:\zhaoqinqin\XPML A7.0\ML\DK(FM7.1
600dpi)\DK\040BAS.fm
master page=left
specdef20080411
010US.book Page 32 Thursday, December 10, 2009 3:31 PM
Trin 6: Klargøring af
fjernbetjeningen
Trin 7: Easy Setup
(Lynopsætning)
Du kan styre afspilleren ved hjælp af den
medfølgende fjernbetjening.
Følg trinnene nedenfor for at udføre et
minimum af basisjusteringer, så du kan bruge
afspilleren. Hvis du ikke gennemfører
Lynopsætningen, vises den hver gang, du
tænder afspilleren.
Foretag indstillingerne nedenfor i følgende
rækkefølge.
Sådan sættes batterier i fjernbetjeningen
Sæt to R6-batterier (størrelse AA) i, så
enderne 3 og # på batterierne svarer til
markeringerne inde i batterirummet. Når du
bruger fjernbetjeningen, skal du rette den
mod fjernbetjeningssensoren
på
afspilleren (side 9).
Når du tænder afspilleren første gang
Vent et kort øjeblik, før afspilleren tænder
og begynder Lynopsætningen.
2
1
4
5
4
7
AV [/1
OPERATION CHANGE
AMP
1
[/1
AV
THEATRE
OPEN/CLOSE
8
7
0
CLEAR
TV
3
2
6
5
9
8
0
BD
3
6
9
ENTER
DIGITAL
ANALOG
REPEAT
SHUFFLE ALL DISCS DISPLAY
TIME
B/V/v/b/
UR
OP
TI
TO O N S
OL
S
R ET
RETURN
U
POP I
UP
NU
DE
M O EN U
/M
TO
P
G
ME
N
H OM E
HOME
MEN U
SORT
GROUP
b
• Brug batterierne korrekt, så du undgår eventuel
lækage eller korrosion. Skulle der opstå lækage,
må du ikke røre ved væsken med bare hænder.
Vær opmærksom på følgende:
– Brug ikke et nyt batteri sammen med et
gammelt batteri eller batterier fra forskellige
producenter.
– Forsøg ikke at genoplade batterierne.
– Hvis du ikke skal bruge fjernbetjeningen i en
længere periode, skal du tage batterierne ud.
– Hvis der opstår batterilækage, skal du tørre al
væsken op inde i batterirummet og sætte nye
batterier i.
• Sørg for, at fjernbetjeningssensoren (markeret
med
på frontpanelet) ikke udsættes for stærkt
lys, som f.eks. direkte sollys eller lys fra en
lampe. Afspilleren reagerer muligvis ikke på
fjernbetjeningen.
SCENE SEARCH
PROG
1
2
Tryk på AV [/1 for at tænde for tv'et.
Tryk på [/1 for at tænde for
afspilleren.
Afspilleren tænder efter et lille stykke
tid.
3
Skift indgangsvælgeren på dit tv, så
signalet fra afspilleren vises på din tvskærm.
Skærmen til valg af skærmsprog vises.
• Hvis skærmen til valg af skærmsprog
ikke vises, skal du trykke på HOME og
vælge "Easy Setup (Lynopsætning)" i
"Setup"-opsætningen (side 81). Vælg
så "Start", og tryk på
.
32
BDP-CX7000ES
4-170-001-11(1)
K:\zhaoqinqin\XPML A7.0\ML\DK(FM7.1
600dpi)\DK\040BAS.fm
master page=right
specdef20080411
010US.book Page 33 Thursday, December 10, 2009 3:31 PM
4
Vælg et skærmsprog ved hjælp af V/v,
og tryk på
.
7
Vælg en videoudgangsopløsning for
det tilsluttede tv, og tryk på
.
Oplysninger om
videoudgangsopløsningen findes på
side 68.
Hvis du vælger "HDMI" i trin 6
Kom godt i gang
Meddelelsen for startindstillingerne
vises.
5
Vælg "Start", og tryk på
.
b
6
Vælg den kabeltype, der anvendes til
at tilslutte afspilleren og tv'et, og tryk
på
.
Hvis "Auto" eller "1080p" er valgt, og HDMI
OUT-stikket og andre videoudgangsstik er
tilsluttet på samme tid, sendes der muligvis
kun videosignaler fra HDMI-stikket.
Hvis du tilslutter andet udstyr på samme tid,
skal du trykke på RETURN for at vende
tilbage til trin 6 og ændre "TV Connection
Method"-indstillignen.
Hvis du vælger "Component Video" i
trin 6
Vælg "HDMI", hvis du tilslutter dit tv
ved hjælp af et HDMI-kabel, og gå til
trin 7.
Følg instruktionerne på skærmen og gå
videre til næste trin.
b
Hvis billedet er forvrænget, eller der ikke vises
noget billede, skal du vente cirka 30 sekunder
uden at trykke på nogen knapper. Skærmen
vender tilbage til skærmen for indstilling af
opløsning.
Hvis den valgte videoudgangsopløsning er
forkert, vises der ikke noget billede på
skærmen, hvis du trykker på en vilkårlig knap
inden for de 30 sekunder. I dette tilfælde skal
du trykke på x på afspilleren i mere end 10
sekunder for at stille
videoudgangsopløsningen tilbage til den
laveste opløsning. For at ændre
videoudgangsopløsningen skal du indstille
"Output Video Format" i "Video Settings"opsætningen (side 67).
Hvis du tilslutter HDMI OUT-stikket og andre
videoudgangsstik på samme tid, skal du vælge
"Component Video".
Vælg "Component Video", hvis du
tilslutter dit tv ved hjælp af et videokabel,
og gå til trin 7.
Vælg "Video or S Video", hvis du
tilslutter dit tv ved hjælp af et videokabel
eller S-videokabel, og gå til trin 8.
b
,Fortsættes
BDP-CX7000ES
4-170-001-11(1)
33
K:\zhaoqinqin\XPML A7.0\ML\DK(FM7.1
600dpi)\DK\040BAS.fm
master page=left
specdef20080411
010US.book Page 34 Thursday, December 10, 2009 3:31 PM
8
Vælg et billedformat, som passer til
dit tv, og tryk på
.
Vælg "16:9", hvis du tilslutter til et
widescreen-tv eller et tv med en
bredskærmsfunktion.
Vælg "4:3", hvis tilslutter til et tv med en
4:3-skærm uden en bredskærmsfunktion.
9
11 Indstil "Quick Start Mode" til "On" eller
"Off", og tryk på
.
Yderligere oplysninger om "Quick Start
Mode" findes på side 79.
12 Vælg "Finish", og tryk på
.
(Kun hvis du tilslutter dit tv ved hjælp
af et HDMI-kabel)
Indstil "Control for HDMI"-funktionen
til "On" eller "Off", og tryk på
.
Vælg "On" for at bruge "Control for
HDMI"-funktionen, hvis du tilslutter
Sony-komponenter, der er kompatible
med "Control for HDMI"-funktionen
(side 57).
Hvis du ikke bruger "Control for
HDMI"-funktionen, skal du vælge "Off".
z
• Du kan stille indstillingerne tilbage til deres
fabriksindstillinger (side 82).
• Du kan køre "Easy Setup (Lynopsætning)" igen
fra "Easy Setup (Lynopsætning)" i "Setup"
(side 81).
10 Vælg "Allow" for at tillade
internetforbindelse fra BD-indhold, og
tryk på
.
Easy Setup - BD Internet Connection
An Internet connection may be required for BD playback.
Allow Internet connections based on BD contents?
Set the "Internet Settings" to allow internet connection.
Allow
Do not allow
Vælg "Do not allow" for ikke at tillade
internetforbindelse fra BD-indhold.
34
BDP-CX7000ES
4-170-001-11(1)
K:\zhaoqinqin\XPML A7.0\ML\DK(FM7.1
600dpi)\DK\040BAS.fm
master page=right
specdef20080411
010US.book Page 35 Thursday, December 10, 2009 3:31 PM
Trin 8: Isætning af diske
3
Sæt en disk i med mærkatsiden mod
højre.
Mærkat mod højre (afspilningsside på
en dobbeltsidet disk mod venstre)
Du kan sætte op til 400 diske i denne
afspiller.
Diskskuffe
1
Kom godt i gang
OPEN/CLOSE
DISC/AMSDISC EJECT
funktionsvælger
+100
Tryk på OPEN/CLOSE.
Diskskuffen åbnes.
2
Drej på DISC/AMS-funktionsvælgeren,
indtil du finder den diskåbning, hvor
du vil sætte en disk i.
Du kan kontrollere nummeret på
diskåbningen, som er angivet på
frontpaneldisplayet, eller ved åbningen.
Før disken helt ind i åbningen,
til den sidder fast.
4
Gentag trinnene ovenfor for at sætte
flere diske i afspilleren.
5
Tryk på OPEN/CLOSE.
Diskskuffen lukkes. Diskmagasinet
drejer, og sidst valgte diskåbning
anbringes i afspilningspositionen.
Nummer på diskplads
Diskåbning i isætningsposition
z
• Tryk på +100 på afspilleren for at springe 100
diskåbninger fremad.
• Når diskskuffen lukkes, vil den disk, som blev sat
i åbningen i indlæsningspositionen, automatisk
blive indlæst og bragt hen til
afspilningspositionen.
b
• Sørg for, at du har sat disken ind i hver åbning i
den rigtige vinkel i diskmagasinet. Hvis disken
ikke er sat ordentlig i, kan afspilleren eller disken
blive beskadiget.
• Hvis du taber en disk ind i afspilleren og/eller
disken ikke kan komme ordentligt ind i åbningen,
skal du kontakte din nærmeste Sony-forhandler.
• Sørg for, at diskmagasinet står helt stille, før du
sætter diske i eller tager dem ud.
,Fortsættes
BDP-CX7000ES
4-170-001-11(1)
35
K:\zhaoqinqin\XPML A7.0\ML\DK(FM7.1
600dpi)\DK\040BAS.fm
master page=left
specdef20080411
010US.book Page 36 Thursday, December 10, 2009 3:31 PM
• Diskskuffen lukker automatisk, hvis du trykker
på N. Vær forsigtig med ikke at få hånden ind i
afspilleren, når du har trykket på N, da din hånd
ellers kan komme i klemme i diskskuffen.
Sådan tages diske ud
1
Kontroller nummeret på diskåbningen på
frontpaneldisplayet eller ved åbningen,
og drej DISC/AMS-funktionsvælgeren,
indtil du finder den disk, som du vil tage
ud.
2
Tryk på DISC EJECT.
Den valgte disk bringes i
indlæsningspositionen, og diskskuffen
åbnes.
Disken i den valgte åbning kommer op.
Isætning af lejet disk
Ved at trykke på RENTAL SLOT kommer
åbning nummer 1 hen til
indlæsningspositionen til nem afspilning/
udtagning af en lejet disk.
RENTAL SLOT
1
Tryk på RENTAL SLOT.
Åbning nummer 1 bringes i
indlæsningspositionen, og diskskuffen
åbnes.
2
3
Sæt en disk i.
Tryk på RENTAL SLOT.
Diskskuffen lukkes, og åbning nummer 1
bringes i afspilningspositionen.
DISC EJECT
Disk, der skal ud
3
4
Tag disken ud.
Gentag trinnene ovenfor for at tage flere
diske ud af afspilleren.
Sådan tages disken ud
1
Tryk på RENTAL SLOT.
Åbning nummer 1 bringes i
indlæsningspositionen, og diskskuffen
åbnes.
2
Tag disken ud.
Tryk på OPEN/CLOSE.
Diskskuffen lukkes.
z
Du kan tage den aktuelle disk ud ved at trykke
direkte på DISC EJECT på afspilleren.
b
z
Når diskskuffen åbnes, bringes åbning nummer 1 i
indlæsningspositionen, hvis der trykkes på
RENTAL SLOT.
• Drej ikke diskmagasinet med hånden.
• Put ikke hånden ind i rummet med diskmagasinet.
Følg altid de korrekte trin, når du vil sætte diske i
afspilleren eller tage dem ud.
• Tag alle diske ud af afspilleren under transport.
Hvis du ikke tager diskene ud, kan afspilleren
blive beskadiget.
• Når diskskuffen lukkes, skal du passe på, at der
ikke kommer noget i klemme mellem skuffen og
afspilleren.
36
BDP-CX7000ES
4-170-001-11(1)
K:\zhaoqinqin\XPML A7.0\ML\DK(FM7.1
600dpi)\DK\040BAS.fm
master page=right
specdef20080411
010US.book Page 37 Thursday, December 10, 2009 3:31 PM
Trin 9: Indlæsning af
diskinformationer
Kom godt i gang
Afspilleren læser diskinformationer på alle
ukendte diske og gemmer dem i
hukommelsen, så disktypen, titler og andre
tekstinformationer kan vises i listen.
x
DISC LOAD
Tryk på DISC LOAD, når menuen Home på
afspilleren vises på tv-skærmen.
Indlæsning starter.
Afspilleren går ind i Gracenote-databasen for
at hente diskinformationer.
Når indlæsningen afsluttes, vises titellisten.
Sådan annulleres indlæsning
Tryk på x.
De indlæste data gemmes.
z
• Diske, hvis informationer ikke er i Gracenotedatabasen, anføres som "Intet navn" i titellisten.
• Afspilleren kan ikke indlæse diskinformationer
under afspilning. Du skal stoppe afspilningen og
få vist menuen Home, før du trykker på DISC
LOAD. Tryk på x, når du ser et foto eller en
video. Tryk på RETURN under afspilning af
musik.
• Det kan tage meget lang tid at indlæse
diskinformationer for ca. 300 eller 400 diske på
en gang. Indlæsningstiden afhænger også af din
netværkshastighed.
• Diske, som ikke kunne registreres under
indlæsningen, vises som "Unknown Discs" i
titellisten. Du kan registrere dem manuelt
(side 53).
37
BDP-CX7000ES
4-170-001-11(1)
K:\zhaoqinqin\XPML A7.0\ML\DK(FM7.1
600dpi)\DK\050PLY.fm
master page=left
specdef20080411
010US.book Page 38 Thursday, December 10, 2009 3:31 PM
Afspilning af BD’er/
DVD'er
BD
DVD
AV
THEATRE
OPEN/CLOSE
OPERATION CHANGE
AMP
1
2
1
4
5
4
7
8
7
0
CLEAR
TV
3
2
6
5
9
8
0
BD
3
6
9
ENTER
DIGITAL
ANALOG
REPEAT
SHUFFLE ALL DISCS DISPLAY
ME
NU
UP
R ET
UR
OP
TI
TO O N S
OL
S
B/V/v/b/
N
OPTIONS
H OM E
HOME
DISPLAY
GU
POP I
DE
M O EN U
/M
TO
P
TIME
MENU
SORT
GROUP
N
SCENE SEARCH
x
PROG
X
Afspilning
DISC SKIP
DIMMER
RENTAL SLOT
DISC
SKIP+/–
LOAD
1
Skift indgangsvælgeren på dit tv, så
signalet fra afspilleren vises på din
tv-skærm.
2
3
Tryk på HOME.
Vælg
(Video) ved hjælp af B/b.
◆Guide til Diskinformation
A Diskomslag
38
BDP-CX7000ES
4-170-001-11(1)
K:\zhaoqinqin\XPML A7.0\ML\DK(FM7.1
600dpi)\DK\050PLY.fm
master page=right
specdef20080411
010US.book Page 39 Thursday, December 10, 2009 3:31 PM
◆Tilgængelige OPTIONS under afspilning
B Åbningsnummer
4
C Titel (udgivelsesår)
Punkter
Oplysninger
D Vurdering/ Instruktør/
Medvirkende/ Genre
A/V Settings
Justerer indstillinger for
billed og lyd.
• Video Settings (side 42)
• Audio Settings (side 44)
Vælg en disk med V/v, og tryk på N.
Play from start Afspiller titlen fra
begyndelsen.
Sådan vælges en titel
Top Menu
Viser diskens topmenu
(side 40).
1
Følg trin 1 til 3 i "Afspilning af BD'er/
DVD'er" (side 38).
Menu/Popup
Menu
2
Viser BD-ROM'ens pop-upmenu eller DVD'ens menu
(side 40).
Vælg en disk med V/v, og tryk på
Titlerne vises.
Stop
Stopper afspilning.
Title Search
Søger efter en titel og starter
afspilning fra begyndelsen
(side 42).
Chapter
Search
Søger efter et kapitel og
starter afspilning fra
begyndelsen (side 42).
Eject
Disken kommer ud.
3
.
Vælg en titel med V/v, og tryk på N.
Tilgængelige OPTIONS
Funktionsmenuen vises, hvis du trykker på
OPTIONS. De tilgængelige punkter varierer
afhængigt af situationen.
1
Tryk på OPTIONS.
Funktionsmenuen vises.
2
Vælg et punkt med V/v, og tryk på
Forskellige videoafspilningsfunktioner
.
◆Tilgængelige OPTIONS på listeskærmen
Punkter
Knapper
Funktioner
N
Starter afspilning fra det
sted, hvor du trykkede på x.
x
Stopper afspilning.
X
Sætter afspilningen på
pause.
Oplysninger
Load All Discs Indlæser alle
diskinformationer.
Sort By
Afspilning
Hvis du afspiller BD'er eller DVD'er, som er
optaget på andet udstyr, kan du vælge en titel.
Ændrer titelrækkefølgen.
• Title Name
• Slot Number
• Release Year
Group
Content
Viser titler efter kategori.
• All Titles
• By Genre
• By Cast
• By Director
Play
Genoptager afspilning fra
stoppunktet. Genoptag
Afspilning annulleres, når:
– Disken ændres.
Start
Starter version op (side 66).
Edit
Redigerer diskinformationer
(side 54).
Load
Indlæser diskinformationer
(side 52).
Eject
Disken kommer ud.
DISC SKIP+/– Ændrer disken.
DISPLAY
Viser diskinformationer.
,Fortsættes
BDP-CX7000ES
4-170-001-11(1)
39
K:\zhaoqinqin\XPML A7.0\ML\DK(FM7.1
600dpi)\DK\050PLY.fm
master page=left
specdef20080411
010US.book Page 40 Thursday, December 10, 2009 3:31 PM
Brug af menuen på BD'er eller
DVD'er
BD
BD
DVD
OPEN/CLOSE
OPERATION CHANGE
AMP
1
2
1
4
5
4
7
8
7
0
CLEAR
DIGITAL
På nogle BD-ROM'er kan der være
bonusindhold og andre data, som kan
downloades til den eksterne hukommelse
(lokal hukommelse) og efterfølgende vises.
AV
THEATRE
Nummerknapper
Anvendelse af BonusView/BDLive
TV
2
5
8
0
3
6
9
BD
3
6
9
AV
THEATRE
ENTER
[/1
ENTER
OPEN/CLOSE
OPERATION CHANGE
AMP
ANALOG
TV
BD
TIME
1
REPEAT
1
SHUFFLE ALL DISCS DISPLAY
4
Farveknapper
M
DE
M O EN U
/M
TOP MENU
TO
P
G
U
POP I
UP
U
EN
POP UP/
MENU
2
5
4
7
8
7
0
CLEAR
B/V/v/b/
2
5
8
0
3
6
9
3
6
9
ENTER
ANALOG
REPEAT
SHUFFLE ALL DISCS DISPLAY
TIME
UR
OP
TI
TO O N S
OL
S
R ET
DIGITAL
N
H OM E
MENU
G
TO
P
GROUP
ME
U
POP I
UP
NU
DE
M O EN U
/M
SORT
UR
OP
TI
TO O N S
OL
S
R ET
N
SCENE SEARCH
OPTIONS
H OM E
Sådan får du vist Top Menu
HOME
MENU
SORT
B/V/v/b/
GROUP
Hvis du afspiller en BD eller DVD, kan du få
vist Top Menu.
SCENE SEARCH
1
Tryk på TOP MENU under afspilning.
Top Menu vises.
2
Vælg et punkt ved hjælp af B/V/v/b.
1
2
Sådan får du vist pop-up-menuer
Nogle BD-ROM'er indeholder pop-upmenuer, der vises uden at forstyrre
afspilningen.
1
2
Sluk for afspilleren.
Sæt den eksterne hukommelse
(medfølger ikke) i EXT-åbningen bag
på afspilleren.
Den eksterne hukommelse bruges som
lokal hukommelse.
Sørg for, at den eksterne hukommelse er
sat rigtigt ind i afspilleren (side 29).
Tryk på POP UP/MENU under
afspilning.
Pop-up-menuen vises.
3
Slut afspilleren til et netværk
(side 30).
Vælg et punkt ved hjælp af B/V/v/b,
farveknapperne eller nummerknapperne,
og følg instruktionerne på skærmen.
4
5
Tænd for afspilleren.
6
Sæt en BD-ROM med BonusView/BDLive i afspilleren.
Indstil "BD Internet Connection" til
"Allow" i "BD/DVD Viewing Settings"opsætningen (side 77).
Betjeningsmetoden varierer afhængigt af
disken. Se betjeningsvejledningen, som
fulgte med disken.
40
BDP-CX7000ES
4-170-001-11(1)
K:\zhaoqinqin\XPML A7.0\ML\DK(FM7.1
600dpi)\DK\050PLY.fm
master page=right
specdef20080411
010US.book Page 41 Thursday, December 10, 2009 3:31 PM
Sådan slettes data i den eksterne
hukommelse
Du kan slette unødvendige data.
Tryk på HOME.
4
5
6
Vælg disknavnet, og tryk på OPTIONS.
Vælg
BD
(Video) ved hjælp af B/b.
Vælg "BD Data" ved hjælp af V/v, og
tryk på
.
DVD
Du kan hurtigt flytte rundt mellem scenerne i
den titel, der aktuelt afspilles.
AV
THEATRE
OPEN/CLOSE
Vælg "Erase", og tryk på
OPERATION CHANGE
AMP
.
1
Vælg "OK", og tryk på
.
Dataene på den valgte disk slettes.
2
1
4
5
4
7
8
7
0
CLEAR
TV
3
2
6
5
9
8
0
BD
Afspilning
1
2
3
Hurtigsøgning efter en scene
(Scene Search)
3
6
9
ENTER
DIGITAL
ANALOG
REPEAT
SHUFFLE ALL DISCS DISPLAY
TIME
z
• Vælg "Erase All" i trin 5 for at slette alle data i
den eksterne hukommelse på en gang.
• Tryk på
i stedet for OPTIONS i trin 4 for at
springe 5 over.
U
POP I
UP
NU
DE
M O EN U
/M
TO
P
G
ME
UR
OP
TI
TO O N S
OL
S
R ET
N
b
B/b/
H OM E
MENU
Afhængigt af BD-ROM'en vises disknavnet
muligvis ikke.
SORT
m/M
SCENE
SEARCH
X
N
SCENE SEARCH
PROG
DISC SKIP
DIMMER
1
GROUP
RENTAL SLOT
LOAD
Tryk på SCENE SEARCH under
afspilning eller i pausetilstand.
Afspilningen sættes på pause, og en
bjælke med en sceneindikator (firkantet –
angiver det aktuelle sted) vises i bunden
af skærmen.
2
Flyt sceneindikatoren hen til den
scene, som du søger efter, ved hjælp
af B/b eller m/M.
Sceneindikator
Aktuelt sted
Sceneindikatoren på bjælken vises
omkring det sted, der afspilles.
,Fortsættes
BDP-CX7000ES
4-170-001-11(1)
41
K:\zhaoqinqin\XPML A7.0\ML\DK(FM7.1
600dpi)\DK\050PLY.fm
master page=left
specdef20080411
010US.book Page 42 Thursday, December 10, 2009 3:31 PM
3
Slip knappen ved det sted, du ønsker
at se.
2
Den scene, hvor du slap knappen, vises i
pausetilstand.
For at søge efter en ny scene skal du
flytte sceneindikatoren ved hjælp af B/b
eller m/M.
4
Tryk på SCENE SEARCH,
X.
Vælg en søgemetode ved hjælp af
V/v, og tryk på
.
"Title Search" (for BD-ROM'er/DVD
VIDEO'er)
"Chapter Search"
Skærmen til indtastning af nummer
vises.
Eksempel: Chapter Search
, N eller
Afspilningen starter.
Sådan annulleres tilstanden Søgning efter
scene
Tryk på SCENE SEARCH,
, N eller X.
Afspilningen starter fra det sted, hvor du
trykkede på knappen.
3
b
• Søgning efter scene-funktionen er tilgængelig for
titler, der er længere end 100 sekunder og kortere
end 100 timer.
• Søgning efter scene-funktionen er muligvis ikke
tilgængelig afhængigt af disken.
Hvis du taster forkert, skal du trykke på
CLEAR og indtaste et andet nummer.
4
DVD
Du kan søge efter et kapitel, hvis titlen
indeholder kapitelmærker.
Tryk på ENTER.
Efter et stykke tid starter afspilningen fra
det valgte nummer.
Søgning efter titel/kapitel
BD
Indtast nummeret på titlen eller
kapitlet ved hjælp af
nummerknapperne.
Justering af billeder og lyd for
videoer
BD
Nummerknapper
DVD
AV
THEATRE
OPEN/CLOSE
OPERATION CHANGE
AMP
TV
BD
AV
THEATRE
1
2
1
4
5
4
2
5
3
6
3
OPEN/CLOSE
6
1
7
8
7
8
9
CLEAR
DIGITAL
0
ENTER
ENTER
2
1
9
4
0
CLEAR
OPERATION CHANGE
AMP
5
4
7
8
7
ANALOG
TIME
0
REPEAT
CLEAR
SHUFFLE ALL DISCS DISPLAY
TV
2
5
8
0
3
6
9
BD
3
6
9
ENTER
DIGITAL
ANALOG
REPEAT
SHUFFLE ALL DISCS DISPLAY
TIME
V/v/
N
B/V/v/b/
R ET
OPTIONS
MEN U
U
POP I
UP
NU
UR
OP
TI
TO O N S
OL
S
UR
H OM E
ME
DE
M O EN U
/M
R ET
OP
TI
TO O N S
OL
S
G
TO
P
M
DE
M O EN U
/M
TO
P
G
U
POP I
UP
U
EN
N
SORT
GROUP
OPTIONS
H OM E
MENU
SORT
GROUP
SCENE SEARCH
1
Tryk på OPTIONS under afspilning
eller i pausetilstand.
Funktionsmenuen vises.
SCENE SEARCH
Sådan justeres billedet
1
Tryk på OPTIONS under afspilning.
Funktionsmenuen vises.
42
BDP-CX7000ES
4-170-001-11(1)
K:\zhaoqinqin\XPML A7.0\ML\DK(FM7.1
600dpi)\DK\050PLY.fm
master page=right
specdef20080411
010US.book Page 43 Thursday, December 10, 2009 3:31 PM
2
3
Vælg "A/V Settings" ved hjælp af V/v,
og tryk på
.
Vælg "Video Settings" ved hjælp af V/v,
og tryk på
.
Skærmen "Video Settings" vises.
b
• Indstil billedindstillingen på dit tv til "Standard",
inden du ændrer "Picture Quality Mode"indstillingerne.
• "Video Settings" er ikke tilgængelig, når det
tilsluttede tv er indstillet til Tilstanden Theatre
(side 57).
• Afhængigt af den disk eller scene der afspilles,
kan det være svært at opfatte effekterne af "FNR",
"BNR" eller "MNR".
4
Vælg et punkt med V/v, og tryk på
Standardindstillingerne er
understregede.
Punkter
.
1
Vælg "Video Equalizer" i trin 4 ovenfor,
og tryk på
.
2
Vælg et punkt, og tryk på
Punkter
HD Reality
Enhancer
NR
Reducerer støjen i
(Støjreduktion) billedet (se ""NR"elementer" på side 44).
5
Vælg eller juster indstillingerne ved
hjælp af B/V/v/b, og tryk på
.
Gentag trin 4 og 5 for at justere andre
punkter.
Oplysninger
Brightness
Ændrer den
((mørk) –3 ~ 0 overordnede lysstyrke.
~ 3 (lys))
Chroma ((lys)
–3 ~ 0 ~ 3
(dyb))
Denne indstilling kan
vælges, når "Picture
Quality Mode" er
indstillet til "Memory"
(se ""Video Equalizer"elementer" på side 43).
Denne indstilling er kun
tilgængelig, når der
udsendes videosignaler
fra HDMI OUT-stikket
eller COMPONENT
VIDEO OUT-stikkene
(se ""HD Reality
Enhancer"-elementer"
på side 43).
.
Contrast ((lav) Ændrer kontrasten.
–3 ~ 0 ~ 3
(høj))
Oplysninger
Picture Quality Vælger
Mode
billedindstillingerne for
(Standard/
forskellige lysmiljøer.
Brighter Room/
Theatre Room/
Memory)
Video
Equalizer
Afspilning
◆"Video Equalizer"-elementer
Gør dybe farver dybere
og lyse farver lysere.
Hue ((rød) –3 Ændrer den
~ 0 ~ 3 (grøn)) overordnede
farvebalance.
Gamma
Justerer billedbalancen
mellem lyse og mørke
områder.
◆"HD Reality Enhancer"-elementer
1
Vælg "HD Reality Enhancer" i trin 4
ovenfor, og tryk på
.
2
Vælg et punkt, og tryk på
.
Punkter
Oplysninger
Enhance
(–3 ~ 0 ~ 3)
Forstærker konturerne i
billedet pixel for pixel.
Smoothing
Gør overgangen på
(Off/Standard/ flade dele af billedet
High)
mere jævn.
FGR (0 ~ 3)
Reducerer kornethed.
z
"HD Reality Enhancer"-indstillingerne indstilles
enkeltvist under afspilning af video og foto.
,Fortsættes
BDP-CX7000ES
4-170-001-11(1)
43
K:\zhaoqinqin\XPML A7.0\ML\DK(FM7.1
600dpi)\DK\050PLY.fm
master page=left
specdef20080411
010US.book Page 44 Thursday, December 10, 2009 3:31 PM
◆"NR"-elementer
1
Vælg "NR" i trin 4 ovenfor, og tryk på
.
2
Vælg et punkt, og tryk på
3
Vælg "Audio Settings" ved hjælp af V/v,
og tryk på
.
Skærmen "Audio Settings" vises.
4
Vælg et punkt med V/v, og tryk på
Standardindstillingerne er
understregede.
.
Punkter
Oplysninger
FNR
(Off/Auto)
Reducerer tilfældig støj,
der optræder i billedet.
BNR
(Off/Auto)
Reducerer
mosaiklignende
blokstøj i billedet.
MNR
(Off/Auto)
Reducerer mindre støj
omkring billedkanterne
(moskitostøj).
Sådan bruges funktionen Playback
Memory
Hvis du afspiller BD'er*1/DVD'er*2, gemmer
afspilleren billedindstillinger for hver disk, så
du senere kan afspille den samme disk med
de samme indstillinger. Afspilleren kan
gemme billedindstillinger for op til 50 diske.
Når indstillingerne overstiger 50, sletter
afspilleren automatisk den ældste indstilling.
*1
BD-ROM'er og BD-REs/BD-R'er i BDMVtilstand
*2 DVD VIDEO'er og DVD-RW'er/DVD-R'er/
DVD+RW'er/DVD+R'er i videotilstand
5
Indstil "Playback Memory" til "On"
(side 77).
z
Afspilleren kan gemme billedindstillinger under
videoafspilning, men ikke under fotoafspilning.
b
Hvis afspilleren er sluttet til et Sony-tv, der er
kompatibelt med Tilstanden Theater, ved hjælp af
et HDMI-kabel, skal tv'et videotilstand indstilles til
en anden tilstand end tilstanden Theatre.
.
Punkter
Oplysninger
AV SYNC
(kort) 0 ~ 20 ~
120 msec
(lang)
Justerer forskydningen
mellem billede og lyd
ved at forsinke lyden i
forhold til billedet (0 til
120 millisekunder).
Audio Filter
(kun for
analoge
lydsignaler)
• Sharp: Giver et bredt
frekvensområde og en
rumlig fornemmelse.
Du bør normalt vælge
dette.
• Slow: Giver en
flydende og varm lyd.
Vælg eller juster indstillingerne ved
hjælp af B/V/v/b, og tryk på
.
Gentag trin 4 og 5 for at justere andre
punkter.
b
• Funktionen "Audio Filter" fungerer ikke på
digitale lydsignaler, der udsendes fra HDMI
OUT/DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL)stikkene.
• Der opnås muligvis en lille virkning ved at ændre
"Audio Filter"-indstillingen afhængigt af disken
og forholdene omkring afspilleren.
Sådan justeres lydegenskaberne
1
Tryk på OPTIONS under afspilning.
Funktionsmenuen vises.
2
Vælg "A/V Settings" ved hjælp af V/v,
og tryk på
.
44
BDP-CX7000ES
4-170-001-11(1)
K:\zhaoqinqin\XPML A7.0\ML\DK(FM7.1
600dpi)\DK\050PLY.fm
master page=right
specdef20080411
010US.book Page 45 Thursday, December 10, 2009 3:31 PM
◆Guide til Diskinformation
Afspilning af CD'er
BD
*1
*2
DATA DVD
CD
DATA CD
*3
*1
BD-ROM'er og BD-REs/BD-R'er, som
indeholder MP3-lydspor
*2 DVD-ROM'er og DVD+RW'er/DVD+R'er/
DVD-RW'er/DVD-R'er, som indeholder MP3lydspor
*3 CD-ROM'er og CD-RW'er/CD-R'er, som
indeholder MP3-lydspor
A Diskomslag
Afspilning
B Åbningsnummer
C Albumnavn (udgivelsesår)
AV
THEATRE
OPEN/CLOSE
2
1
4
5
4
7
D
OPERATION CHANGE
AMP
1
8
7
0
CLEAR
TV
3
2
6
5
9
8
0
Kunstnernavn/
Genre
BD
3
3
6
Skærmen Musikafspiller vises, så starter
afspilningen.
9
ENTER
DIGITAL
ANALOG
REPEAT
SHUFFLE ALL DISCS DISPLAY
TIME
Vælg en disk med V/v, og tryk på N.
TIME
Sådan vælges et spor
U
POP I
UP
NU
DE
M O EN U
/M
TO
P
G
ME
UR
OP
TI
TO O N S
OL
S
R ET
N
H OM E
HOME
B/V/v/b/
OPTIONS
MEN U
SORT
N
PROG
DISC SKIP
DIMMER
Vælg en disk, og tryk på
Musiklisten vises.
3
Vælg et spor ved hjælp af v/V.
Tryk på N for at afspille det valgte spor.
RENTAL SLOT
LOAD
.
x
Tilgængelige OPTIONS
DISC
SKIP+/–
Funktionsmenuen vises, hvis du trykker på
OPTIONS. De tilgængelige punkter varierer
afhængigt af situationen.
Tryk på HOME.
Vælg
2
SCENE SEARCH
X
1
2
Følg trin 1 til 2 i "Afspilning af CD'er"
(side 45).
GROUP
./>
m/M
1
(Music) ved hjælp af B/b.
1
Tryk på OPTIONS.
Funktionsmenuen vises.
2
Vælg et punkt med V/v, og tryk på
.
◆Tilgængelige OPTIONS på
musiklisteskærmen
Punkter
Oplysninger
Group
Content
Viser titler efter kategori.
• All Albums
• By Genre
• By Artist
Sort By
Ændrer titelrækkefølgen.
• Album Name
• Slot Number
• Release Year
Play All Discs
Viser funktioner for Play All
Discs.
• On
• Off
,Fortsættes
BDP-CX7000ES
4-170-001-11(1)
45
K:\zhaoqinqin\XPML A7.0\ML\DK(FM7.1
600dpi)\DK\050PLY.fm
master page=left
specdef20080411
010US.book Page 46 Thursday, December 10, 2009 3:31 PM
Punkter
Oplysninger
Repeat
Viser funktioner for Gentag
afspilning (side 47).
Disc Shuffle
Viser funktioner for
Vilkårlig afspilning
(side 47).
Load All Discs Indlæser alle
diskinformationer (side 52).
Play
Starter afspilning.
Start
Starter version op (side 66).
Edit
Redigerer diskinformationer
(side 54).
Load
Indlæser diskinformationer
(side 52).
Eject
Disken kommer ud.
Add to Playlist Opretter og redigerer
afspilningslisten (side 48).
Clear Playlist
Delete from
Playlist
Forskellige betjeninger til
musikafspilning
Knapper
Betjeninger
N
Starter afspilning.
x
Stopper afspilning.
X
Sætter afspilningen på
pause.
./>
Går tilbage til begyndelsen
af det aktuelle eller næste
spor. Tryk to gange på .
for at gå til det forrige spor.
m/M
Spoler hurtigt tilbage/hurtigt
fremad, når du trykker på
knappen under afspilning.
TIME
Skifter tidsinformationen på
skærmen og i
frontpaneldisplayet.
DISC SKIP+/– Ændrer disken.
b
Hvis du trykker på x, vender CD'en tilbage til
toppen af disken. DATA-disk vender tilbage til
filen i toppen af mappen. Afspilningslisten vender
tilbage til toppen af den oprettede til.
Move to top
Move up
Move down
Move to
bottom
◆Tilgængelige OPTIONS under afspilning
Punkter
Oplysninger
Play All Discs
Viser funktioner for Play All
Discs.
• On
• Off
Disc Shuffle
Viser funktioner for
Vilkårlig afspilning
(side 47).
Repeat
Viser funktioner for Gentag
afspilning (side 47).
Play
Afspiller det valgte spor.
Stop
Stopper afspilning af sporet.
Eject
Disken kommer ud.
46
BDP-CX7000ES
4-170-001-11(1)
K:\zhaoqinqin\XPML A7.0\ML\DK(FM7.1
600dpi)\DK\050PLY.fm
master page=right
specdef20080411
010US.book Page 47 Thursday, December 10, 2009 3:31 PM
Gentaget afspilning af musik
BD
*1
*2
DATA DVD
CD
DATA CD
Afspilning i vilkårlig
rækkefølge (Vilkårlig
afspilning)
*3
*1
BD-ROM'er og BD-REs/BD-R'er, som
indeholder MP3-lydspor
*2 DVD-ROM'er og DVD+RW'er/DVD+R'er/
DVD-RW'er/DVD-R'er, som indeholder MP3lydspor
*3 CD-ROM'er og CD-RW'er/CD-R'er, som
indeholder MP3-lydspor
*1
Du kan afspille alle album/spor på en disk
eller et enkelt album eller spor gentagne
gange.
Ved at vælge tilstanden Alle diske (side 45)
kan du få afspillet alle diske i afspilleren
gentagne gange.
Du kan få afspilleren til at "blande" diske.
BD
*1
*2
DATA DVD
CD
1
OPERATION CHANGE
2
1
4
5
4
7
8
7
0
CLEAR
TV
2
5
8
3
6
9
0
7
BD
5
4
OPERATION CHANGE
AMP
1
2
1
4
8
7
3
Afspilning
AV
THEATRE
OPEN/CLOSE
AV
OPEN/CLOSE
*3
BD-ROM'er og BD-REs/BD-R'er, som
indeholder MP3-lydspor
*2 DVD-ROM'er og DVD+RW'er/DVD+R'er/
DVD-RW'er/DVD-R'er, som indeholder MP3lydspor
*3 CD-ROM'er og CD-RW'er/CD-R'er, som
indeholder MP3-lydspor
AMP
THEATRE
DATA CD
0
CLEAR
TV
2
5
8
3
6
9
0
BD
3
6
9
ENTER
6
DIGITAL
ANALOG
9
REPEAT
SHUFFLE ALL DISCS DISPLAY
TIME
ENTER
DIGITAL
ANALOG
REPEAT
SHUFFLE ALL DISCS DISPLAY
TIME
U
POP I
UP
NU
DE
M O EN U
/M
TO
P
G
ME
V/v/
N
OPTIONS
H OM E
V/v/
MEN U
UR
OP
TI
TO O N S
OL
S
R ET
SORT
GROUP
N
OPTIONS
H OM E
MEN U
SORT
OP
TI
TO O N S
OL
S
UR
U
POP I
UP
NU
DE
M O EN U
/M
TO
P
R ET
G
ME
GROUP
SCENE SEARCH
SCENE SEARCH
1
2
Tryk på OPTIONS.
3
Vælg et punkt med V/v, og tryk på
Vælg "Repeat" ved hjælp af V/v, og
tryk på
.
Punkter
Oplysninger
All Tracks
Afspiller alle spor på en
disk gentagne gange.
One Track
Afspiller et spor
gentagne gange.
Off
Deaktiverer Gentag
afspilning.
.
1
2
Tryk på OPTIONS.
3
Vælg et punkt med V/v, og tryk på
Vælg "Disc Shuffle" med V/v, og tryk
på
.
Punkter
Oplysninger
On
Afspiller diske i
vilkårlig rækkefølge.
Off
Deaktiverer Vilkårlig
afspilning.
.
z
Ved at vælge tilstanden Alle diske (side 45) kan du
få afspillet alle diske i afspilleren i vilkårlig
rækkefølge.
,Fortsættes
BDP-CX7000ES
4-170-001-11(1)
47
K:\zhaoqinqin\XPML A7.0\ML\DK(FM7.1
600dpi)\DK\050PLY.fm
master page=left
specdef20080411
010US.book Page 48 Thursday, December 10, 2009 3:31 PM
Oprettelse af afspilningslister
BD
*1
*2
DATA DVD
CD
DATA CD
Sådan ændres afspilningsrækkefølgen
1
Vælg en afspilningsliste med V/v, og
tryk på
.
2
Vælg et spor med V/v, og tryk på
OPTIONS.
3
Vælg et punkt med V/v, og tryk på
*3
*1
BD-ROM'er og BD-REs/BD-R'er, som
indeholder MP3-lydspor
*2 DVD-ROM'er og DVD+RW'er/DVD+R'er/
DVD-RW'er/DVD-R'er, som indeholder MP3lydspor
*3 CD-ROM'er og CD-RW'er/CD-R'er, som
indeholder MP3-lydspor
Du kan oprette otte afspilningslister ved at
vælge dine favoritnumre.
AV
THEATRE
OPEN/CLOSE
OPERATION CHANGE
AMP
1
2
1
4
5
4
7
8
7
0
CLEAR
DIGITAL
TV
2
5
8
0
3
6
9
BD
DE
M O EN U
/M
TO
P
U
POP I
UP
Move to
bottom
Flytter til bunden af
afspilningslisten.
R ET
UR
OP
TI
TO O N S
OL
S
◆Sådan slettes et spor fra en
afspilningsliste
N
1
Vælg en afspilningsliste med V/v, og
tryk på
.
2
Vælg et spor med V/v, og tryk på
OPTIONS.
3
Vælg "Delete from Playlist" ved hjælp af
V/v, og tryk på
.
OPTIONS
H OM E
MENU
GROUP
N
SCENE SEARCH
1
Flytter et spor ned.
Du kan slette et spor eller alle spor fra en
afspilningsliste.
B/V/v/b/
SORT
Flytter et spor op.
Move down
Sådan slettes det valgte spor
ENTER
G
HOME
Move up
9
SHUFFLE ALL DISCS DISPLAY
NU
Flytter til toppen af
afspilningslisten.
Det valgte spor flyttes til et nyt sted.
6
TIME
ME
Oplysninger
Move to top
3
ANALOG
REPEAT
Punkter
.
Vælg et spor, som du vil tilføje til en
afspilningsliste, og tryk på OPTIONS.
Funktionsmenuen vises.
◆Sådan slettes alle spor fra en
afspilningsliste
2
Vælg "Add to Playlist" ved hjælp af
V/v, og tryk på
.
1
Vælg en afspilningsliste med V/v, og
tryk på OPTIONS.
3
Vælg et nummer på afspilningslisten
med V/v, og tryk på
.
2
Vælg "Clear Playlist" med V/v, og tryk
på
.
Det valgte spor tilføjes til
afspilningslisten.
Sådan afspilles en afspilningsliste
1
Tryk på HOME, og vælg
hjælp af B/b.
2
Vælg "
" (Playlists) ved hjælp af V/v,
og tryk på
.
3
Vælg en afspilningsliste med V/v, og
tryk på N.
(Music) ved
48
BDP-CX7000ES
4-170-001-11(1)
K:\zhaoqinqin\XPML A7.0\ML\DK(FM7.1
600dpi)\DK\050PLY.fm
master page=right
specdef20080411
010US.book Page 49 Thursday, December 10, 2009 3:31 PM
Afspilning af fotofiler
BD
*1
*2
DATA DVD
DATA CD
3
Vælg en disk, og tryk på
.
Fillisten eller mappelisten vises.
*3
*1
OPEN/CLOSE
2
1
4
5
4
7
8
7
0
CLEAR
TV
3
2
6
5
9
8
0
Vælg en fil eller mappe med V/v, og
tryk på
.
Hvis du vælger en mappe, skal du vælge
en fil i mappen ved hjælp af V/v og
trykke på
.
Den valgte fotofil vises.
OPERATION CHANGE
AMP
1
4
AV
THEATRE
Afspilning
BD-ROM'er og BD-REs/BD-R'er, som
indeholder JPEG-billedfiler
*2 DVD-ROM'er og DVD+RW'er/DVD+R'er/
DVD-RW'er/DVD-R'er, som indeholder JPEGbilledfiler
*3 CD-ROM'er og CD-RW'er/CD-R'er, som
indeholder JPEG-billedfiler
BD
3
6
9
ENTER
DIGITAL
ANALOG
REPEAT
SHUFFLE ALL DISCS DISPLAY
TIME
DISPLAY
Tilgængelige OPTIONS
B/V/v/b/
Funktionsmenuen vises, hvis du trykker på
OPTIONS. De tilgængelige punkter varierer
afhængigt af situationen.
NU
UR
OP
TI
TO O N S
OL
S
R ET
RETURN
ME
DE
M O EN U
/M
TO
P
G
U
POP I
UP
N
H OM E
HOME
MEN U
SORT
OPTIONS
1
Tryk på OPTIONS.
Funktionsmenuen vises.
2
Vælg et punkt med V/v, og tryk på
x
◆Tilgængelige OPTIONS på fillisteskærmen
GROUP
./>
SCENE SEARCH
PROG
X
DISC SKIP
DIMMER
1
2
RENTAL SLOT
LOAD
DISC
SKIP+/–
Punkter
Oplysninger
Slideshow
Speed
Ændrer hastigheden på
diasshowet.
• Fast
• Normal
• Slow
Play All Discs
Viser funktioner for Play All
Discs.
• On
• Off
Tryk på HOME.
Vælg
.
(Photo) ved hjælp af B/b.
Load All Discs Indlæser alle
diskinformationer.
View Image
Viser et valgt foto.
Slideshow
Afspiller et diasshow.
Edit
Redigerer disknavn
(side 55).
Start
Starter version op (side 66).
Load
Indlæser diskinformationer
(side 52).
Eject
Disken kommer ud.
,Fortsættes
BDP-CX7000ES
4-170-001-11(1)
49
K:\zhaoqinqin\XPML A7.0\ML\DK(FM7.1
600dpi)\DK\050PLY.fm
master page=left
specdef20080411
010US.book Page 50 Thursday, December 10, 2009 3:31 PM
◆Tilgængelige OPTIONS under afspilning
Forskellige betjeninger til fotoafspilning
Punkter
Oplysninger
Knapper
Betjeninger
HD Reality
Enhancer
Denne indstilling er kun
tilgængelig, når der
udsendes videosignaler fra
HDMI OUT-stikket eller
COMPONENT VIDEO
OUT-stikkene (se ""HD
Reality Enhancer"elementer" på side 50).
x
RETURN
Stopper et diasshow.
X
Sætter et diasshow på pause.
./>
B/b
Viser forrige eller næste
foto.
Ændrer hastigheden på
diasshowet.
• Fast
• Normal
• Slow
DISPLAY
Slideshow
Speed
Play All Discs
Viser funktioner for Play All
Discs.
• On
• Off
Stop
Stopper et diasshow.
Rotate Left
Drejer fotoet 90 grader mod
uret.
Rotate Right
Drejer fotoet 90 grader med
uret.
Eject
Disken kommer ud.
◆"HD Reality Enhancer"-elementer
1
Vælg "HD Reality Enhancer" i trin 2
ovenfor, og tryk på
.
2
Vælg et punkt, og tryk på
.
Punkter
Oplysninger
Enhance
(–3 ~ 0 ~ 3)
Forstærker konturerne i
billedet pixel for pixel.
Smoothing
Gør overgangen på
(Off/Standard/ flade dele af billedet
High)
mere jævn.
FGR (0 ~ 3)
Reducerer kornethed.
z
"HD Reality Enhancer"-indstillingerne indstilles
enkeltvist under afspilning af video og foto.
DISC SKIP+/– Ændrer disken.
Viser filinformationen.
b
• Hvis du forsøger at afspille følgende fotofiler,
vises mærket
på skærmen, og de kan ikke
afspilles.
– Fotofiler, der er større end 8.192 pixel (bredde
eller højde)
– Fotofiler, der er mindre end 15 pixel (bredde
eller højde)
– Fotofiler, der overstiger 32 MB
– Fotofiler med ekstreme billeformater (større
end 50:1 eller 1:50)
– Fotofiler i progressivt JPEG-format
– Fotofiler, der har en ".jpeg" eller ".jpg"-endelse,
men ikke er i JPEG-format
– Fotofiler, der har et ekstremt langt navn
• Følgende fotofiler kan ikke afspilles.
– Fotofiler, der er optaget på BD-R'er i ethvert
andet format end UDF (Universal Disk Format)
2.6
– Fotofiler, der er optaget på BD-RE'er i ethvert
andet format end UDF (Universal Disk Format)
2.5
• Følgende fotofiler eller mapper kan ikke vises i
fillisten eller mappelisten.
– Fotofiler, der har en anden endelse end ".jpeg"
eller ".jpg"
– Fotofiler, der har et ekstremt langt navn
– Fotofiler i det 5. træ eller lavere
– Mappe nr. 501 eller senere, når antallet af
mapper og filer i alt i et enkelt træ overstiger
500
• Fotofiler, der er redigeret på en pc, kan muligvis
ikke afspilles.
• Miniaturebilleder af visse fotofiler kan muligvis
ikke vises.
• Det kan tage noget tid at vise store fotofiler eller
starte et diasshow.
50
BDP-CX7000ES
4-170-001-11(1)
K:\zhaoqinqin\XPML A7.0\ML\DK(FM7.1
600dpi)\DK\050PLY.fm
master page=right
specdef20080411
010US.book Page 51 Thursday, December 10, 2009 3:31 PM
Sådan vises billeder af bedste kvalitet
1
Hvis du har et Sony-tv, der er kompatibelt
med "PhotoTV HD", kan du få vist billeder i
bedste kvalitet ved hjælp af følgende
tilslutning og indstilling.
Følg trin 1 til 4 i "Afspilning af
fotofiler" (side 49).
2
Tryk på N.
Tilslut afspilleren til tv'et ved hjælp af et
HDMI-kabel (medfølger ikke).
2
Indstil "HDMI Resolution" under
"Output Video Format" til "Auto",
"1080i" eller "1080p" i "Video Settings"opsætningen (side 68).
3
Indstil tv'ets videoindstilling til [VIDEOA]-tilstand.
Yderligere oplysninger om [VIDEO-A]
findes i den betjeningsvejledning, der
fulgte med tv'et.
Afspilning
1
Diasshowet starter.
Afspilning af diasshow
BD
*1
*2
DATA DVD
DATA CD
*3
*1
BD-ROM'er og BD-REs/BD-R'er, som
indeholder JPEG-billedfiler
*2 DVD-ROM'er og DVD+RW'er/DVD+R'er/
DVD-RW'er/DVD-R'er, som indeholder JPEGbilledfiler
*3 CD-ROM'er og CD-RW'er/CD-R'er, som
indeholder JPEG-billedfiler
AV
THEATRE
OPEN/CLOSE
OPERATION CHANGE
AMP
1
2
1
4
5
4
7
8
7
0
CLEAR
TV
3
2
6
5
9
8
0
BD
3
6
9
ENTER
DIGITAL
ANALOG
REPEAT
SHUFFLE ALL DISCS DISPLAY
TIME
U
POP I
UP
NU
DE
M O EN U
/M
TO
P
G
ME
UR
OP
TI
TO O N S
OL
S
R ET
N
H OM E
MEN U
SORT
GROUP
N
SCENE SEARCH
PROG
DISC SKIP
DIMMER
RENTAL SLOT
LOAD
51
BDP-CX7000ES
4-170-001-11(1)
K:\zhaoqinqin\XPML A7.0\ML\DK(FM7.1
600dpi)\DK\060DIS.fm
master page=left
specdef20080411
010US.book Page 52 Thursday, December 10, 2009 3:31 PM
Indlæsning af
diskinformationer
BD
DVD
CD
DATA DVD DATA CD
Du kan se diskinformationer ved at indlæse
diske.
Indlæsning af informationer for
alle diske
AV
THEATRE
OPEN/CLOSE
OPERATION CHANGE
AMP
1
2
1
4
5
4
7
8
7
0
CLEAR
TV
2
5
8
0
3
6
9
BD
3
6
9
ENTER
DIGITAL
ANALOG
REPEAT
SHUFFLE ALL DISCS DISPLAY
TIME
U
POP I
UP
NU
DE
M O EN U
/M
TO
P
G
ME
UR
OP
TI
TO O N S
OL
S
R ET
Organisering af diske
N
OPTIONS
H OM E
HOME
MENU
SORT
B/V/v/b/
GROUP
SCENE SEARCH
1
2
Tryk på HOME.
3
Vælg "Load All Discs" med V/v, og
tryk på
.
Vælg
(Video),
(Music) eller
(Photo) ved hjælp af B/b, og tryk
på OPTIONS.
Afspilleren indlæser informationer for
alle diske. Når indlæsningen er
gennemført, vises informationerne på
skærmen.
52
BDP-CX7000ES
4-170-001-11(1)
K:\zhaoqinqin\XPML A7.0\ML\DK(FM7.1
600dpi)\DK\060DIS.fm
master page=right
specdef20080411
010US.book Page 53 Thursday, December 10, 2009 3:31 PM
5
Sådan annulleres indlæsning
1
Vælg "Cancel", og tryk på
.
Du bliver bedt om at bekræfte.
2
Vælg "OK" ved hjælp af B/b, og tryk på
.
"Updating the database." vises, og de
indlæste data gemmes.
Vælg de ønskede diskinformationer
blandt mulighederne med V/v, og tryk
på
.
De informationer, som du har valgt,
registreres som diskinformationer.
z
Hvis der trykkes på LOAD, indlæser afspilleren
informationer for ukendte diske.
Organisering af diske
Indlæsning af diskinformation
AV
THEATRE
OPEN/CLOSE
OPERATION CHANGE
AMP
1
2
1
4
5
4
7
8
7
0
CLEAR
TV
2
5
8
0
3
6
9
BD
3
6
9
ENTER
DIGITAL
ANALOG
REPEAT
SHUFFLE ALL DISCS DISPLAY
TIME
U
POP I
UP
NU
DE
M O EN U
/M
TO
P
G
ME
UR
OP
TI
TO O N S
OL
S
R ET
N
OPTIONS
H OM E
HOME
MENU
SORT
B/V/v/b/
GROUP
1
2
Tryk på HOME.
3
Vælg en disk med V/v, og tryk på
OPTIONS.
4
Vælg "Load" ved hjælp af V/v, og tryk
på
.
Vælg
(Video),
(Music) eller
(Photo) ved hjælp af B/b.
Afspilleren får adgang til Gracenotedatabasen.
Når der modtages diskinformationer,
vises informationsmulighederne på
skærmen.
53
BDP-CX7000ES
4-170-001-11(1)
K:\zhaoqinqin\XPML A7.0\ML\DK(FM7.1
600dpi)\DK\060DIS.fm
master page=left
specdef20080411
010US.book Page 54 Thursday, December 10, 2009 3:31 PM
Redigering af disk/titel/
filinformation
BD
DVD
CD
DATA DVD DATA CD
Du kan ændre informationer (som f.eks. titel
og kunstnernavn) på indlæste diske.
Punkter
Oplysninger
Re-enter Cast Indtaster et nyt navn.
Name
Re-enter
Indtaster et nyt navn.
Director Name
Change
Release Year
Indtaster udgivelsesåret.
Redigering af
musikdiskinformationer
Redigering af
videodiskinformationer
AV
THEATRE
AV
THEATRE
OPEN/CLOSE
OPERATION CHANGE
AMP
OPEN/CLOSE
1
2
1
4
5
4
7
8
7
0
CLEAR
DIGITAL
1
OPERATION CHANGE
AMP
TV
2
5
8
0
3
6
9
4
3
8
7
0
9
CLEAR
TV
2
5
8
0
3
6
9
BD
3
6
9
ENTER
DIGITAL
ANALOG
REPEAT
SHUFFLE ALL DISCS DISPLAY
TIME
ENTER
ANALOG
TIME
REPEAT
5
4
7
6
2
1
BD
SHUFFLE ALL DISCS DISPLAY
G
TO
P
UR
N
UR
OP
TI
TO O N S
OL
S
R ET
N
HOME
MENU
SORT
H OM E
HOME
OPTIONS
H OM E
OPTIONS
MENU
SORT
B/V/v/b/
OP
TI
TO O N S
OL
S
TO
P
B/V/v/b/
U
POP I
UP
NU
R ET
DE
M O EN U
/M
M
ME
DE
M O EN U
/M
G
U
POP I
UP
U
EN
GROUP
GROUP
SCENE SEARCH
SCENE SEARCH
1
2
3
Tryk på HOME.
4
Vælg "Edit" ved hjælp af V/v, og tryk
på
.
5
Vælg det punkt, som du vil redigere,
og tryk på
.
Vælg
(Video) ved hjælp af B/b.
Vælg en disk med V/v, og tryk på
OPTIONS.
Oplysninger om indtastning af tegn
findes i "Indtastning af tegn" (side 55).
◆Tilgængelige OPTIONS
Punkter
Oplysninger
Rename Title/ Ændrer titlen eller
Rename Disc disknavnet.
Change
Genre
Ændrer genreinformationer.
1
2
3
Tryk på HOME.
4
Vælg "Edit" ved hjælp af V/v, og tryk
på
.
5
Vælg det punkt, som du vil redigere,
og tryk på
.
Vælg
(Music) ved hjælp af B/b.
Vælg en disk med V/v, og tryk på
OPTIONS.
Oplysninger om indtastning af tegn
findes i "Indtastning af tegn" (side 55).
◆Tilgængelige OPTIONS ved valg af
lydalbum
Punkter
Oplysninger
Rename
Album/
Rename Disc
Ændrer albummet eller
disknavnet.
Change
Genre
Ændrer genreinformationer.
54
BDP-CX7000ES
4-170-001-11(1)
K:\zhaoqinqin\XPML A7.0\ML\DK(FM7.1
600dpi)\DK\060DIS.fm
master page=right
specdef20080411
010US.book Page 55 Thursday, December 10, 2009 3:31 PM
Punkter
Oplysninger
Indtastning af tegn
Re-enter Artist Indtaster et nyt navn.
Name
Change
Release Year
Skærmen til indtastning af tegn vises, hvis du
indtaster et navn for en titel, album osv.
Indtaster udgivelsesåret.
◆Tilgængelige OPTIONS ved valg af lydspor
Punkter
Oplysninger
Re-enter Artist Indtaster et nyt navn.
Name
Ændrer spornavnet.
Organisering af diske
Rename
Track
Redigering af fotodisknavn
A Indtastningsfelt
AV
THEATRE
OPEN/CLOSE
AMP
1
2
1
4
5
4
7
8
7
0
CLEAR
DIGITAL
Du kan indtaste op til 64 tegn for et
disknavn, et titelnavn, et albumnavn, et
kunstnernavn, et spornavn eller et
genrenavn.
OPERATION CHANGE
TV
2
5
8
0
3
6
9
BD
3
6
9
B Cursor
ENTER
ANALOG
TIME
REPEAT
C Rullemærke
SHUFFLE ALL DISCS DISPLAY
Viser, når der kan bladres i en tegnstreng.
U
POP I
UP
NU
DE
M O EN U
/M
TO
P
G
ME
UR
OP
TI
TO O N S
OL
S
R ET
N
MENU
SORT
Sletter alle indtastede tegn.
OPTIONS
H OM E
HOME
D [Clear All]
B/V/v/b/
GROUP
Annullerer indstillingen og vender
tilbage til forrige skærm.
E Nummerknapper og tildelte tegn
SCENE SEARCH
1
2
3
Tryk på HOME.
4
Vælg "Edit" ved hjælp af V/v, og tryk
på
.
5
Vælg "Rename Disc", og tryk på
Vælg
[Cancel]
Hvert tryk på knappen skifter mellem
tegnmulighederne.
(Photo) ved hjælp af B/b.
F [Finish]
Vælg en disk med V/v, og tryk på
OPTIONS.
Indtastningen sættes ind, og indstillingen
er afsluttet.
.
Oplysninger om indtastning af tegn
findes i "Indtastning af tegn" (side 55).
G [Letter Type] (Rød knap)
Skifter mellem store bogstaver, små
bogstaver og tal.
[` ^ ¨ ] (Grøn knap)
Viser franske tegn.
[É Ç Æ] (Gul knap)
Viser franske tegn.
[Symbol] (Blå knap)
Viser symboler.
,Fortsættes
BDP-CX7000ES
4-170-001-11(1)
55
K:\zhaoqinqin\XPML A7.0\ML\DK(FM7.1
600dpi)\DK\060DIS.fm
master page=left
specdef20080411
010US.book Page 56 Thursday, December 10, 2009 3:31 PM
H [Clear]
Tilgængelige knapper
Sletter tegnet til højre for cursoren.
Sletter tegnet til venstre for cursoren,
hvis der ikke er noget tegn til højre for
cursoren.
Knapper
Oplysninger
Rød knap
(Bogstavtype)
Skifter mellem store
bogstaver, små bogstaver
og tal på tastaturet.
Sådan indtastes tegn ved hjælp af B/V/v/
b.
Grøn/gul knap
Viser tastaturet for franske
tegn.
Eksempel: For at indtaste "Sea"
Blå knap
(Symbol)
Viser tastaturet for
symboler.
CLEAR
(Ryd/Ryd alt)
Sletter det valgte tegn.
Hvis CLEAR holdes nede i
2 sekunder eller mere,
slettes alle tegn til højre for
cursoren. Sletter alle tegn
til venstre for cursoren,
hvis der ikke er noget tegn
til højre for cursoren.
RETURN
(Annuller)
Vender tilbage til forrige
skærm, og annullerer
indtastningen.
B/V/v/b/
• Vælg en
indtastningsfunktion ved
hjælp af B/V/v/b, og
tryk på
.
• Indtast tegn på følgende
måde: 1 Vælg et panel
til valg af tegn ved hjælp
af B/V/v/b, og tryk på
. 2 Vælg et tegn ved
hjælp af B/b, og tryk på
.
• Tryk på
for at vende
tilbage til forrige skærm,
når indtastningen er
fuldført.
1
Vælg [PQRS7], og tryk på
Tegnmulighederne vises.
2
3
Vælg [S], og tryk på
4
5
Vælg [e], og tryk på
6
7
Vælg [a], og tryk på
.
.
Vælg [DEF3], og tryk på
Tegnmulighederne vises.
.
.
Vælg [ABC2], og tryk på
Tegnmulighederne vises.
.
.
Vælg [Finish], og tryk på
.
Sådan indtastes tegn ved hjælp af
nummerknapper
Eksempel: For at indtaste "Sea"
1
2
Tryk på "7" fire gange for at vælge [S].
3
4
5
Tryk på "3" to gange for at vælge [e].
Tryk på den røde knap for at skifte til små
bogstaver.
Tryk på "2" en gang for at vælge [a].
Tryk på ENTER.
Tilgængelige tegn
Type
Tegn
Bogstaver
ABCDEFGHIJKLMNOP
QRSTUVWXYZÉÀÈÙÂ
ÊÎÔÛËÏÜÇÆ
Abcdefghijklmnopqrstuv
wxyzéàèùâêîôûëïüçæ
Symboler
. , - ! ? : ‘ & ; “ `~ /
@ [ ] < > ( ) # *_ | +
= %
$ { } ^ §
56
BDP-CX7000ES
4-170-001-11(1)
K:\zhaoqinqin\XPML A7.0\ML\DK(FM7.1
600dpi)\DK\070BRA.fm
master page=right
specdef20080411
010US.book Page 57 Thursday, December 10, 2009 3:31 PM
Om BRAVIA Syncfunktionerne (gælder
kun for HDMItilslutninger)
BRAVIA Sync-funktioner
BRAVIA Syncfunktioner
Ved at tilslutte Sony-komponenter, der er
kompatible med "Control for HDMI"funktionen, med et HDMI-kabel (medfølger
ikke), forenkles betjeningen, som beskrevet
nedenfor:
• Ettryksafspilning
Med et tryk på følgende knapper tænder det
tilsluttede tv, og indgangsvælgeren på tv'et
skifter automatisk til afspilleren.
– [/1
– N: Afspilning starter automatisk.
• Slukning af system
Hvis du slukker for tv'et ved hjælp af
afbryderknappen på tv'ets fjernbetjening,
slukker afspilleren og alle de HDMIkompatible komponenter automatisk.
• Biograf
Hvis du trykker på THEATRE, skifter
afspilleren automatisk til den optimale
videotilstand for visning af film. Hvis
afspilleren er sluttet til en AV-forstærker
(receiver) ved hjælp af et HDMI-kabel,
skifter højtalerudgangen også automatisk.
Hvis afspilleren er sluttet til et tv, der er
kompatibelt med Tilstanden Theatre ved
hjælp af et HDMI-kabel, skifter tv'ets
videotilstand til Tilstanden Theatre Tryk på
knappen igen for at komme tilbage til den
oprindelige indstilling.
• Følg sprog
Hvis du ændrer skærmsproget på dit tv,
ændres afspillerens skærmsprog også, efter
du har slukket og tændt for afspilleren.
Sådan forbereder du til BRAVIA Syncfunktionerne
Indstil "Control for HDMI" til "On" i
"System Settings"-opsætningen (side 78).
Yderligere oplysninger om indstilling af dit
tv eller andre tilsluttede komponenter findes i
de betjeningsvejledninger, der fulgte med
tv'et eller komponenterne.
,Fortsættes
BDP-CX7000ES
4-170-001-11(1)
57
K:\zhaoqinqin\XPML A7.0\ML\DK(FM7.1
600dpi)\DK\070BRA.fm
master page=left
specdef20080411
010US.book Page 58 Thursday, December 10, 2009 3:31 PM
z
• Hvis du tilslutter et Sony-tv, der er kompatibelt
med Easy Setting-funktionen "Control for
HDMI" ved hjælp af et HDMI-kabel, skifter
afspillerens "Control for HDMI"-indstilling
automatisk til "On", hvis "Control for HDMI"indstillingen på det tilsluttede tv er indstillet til
"On". Se betjeningsvejledningen, der fulgte med
dit tv.
• Hvis du tilslutter et Sony-tv, der er kompatibelt
med BRAVIA Sync-funktionerne ved hjælp af et
HDMI-kabel, kan du kontrollere afspillerens
grundlæggende funktioner med tv'ets
fjernbetjening, hvis "Control for HDMI"indstillingen på det tilsluttede tv er indstillet til
"On". Se betjeningsvejledningen, der fulgte med
dit tv.
b
• "Control for HDMI"-funktionen fungerer
muligvis ikke afhængigt af den tilsluttede
komponent. Se betjeningsvejledningen, der fulgte
med komponenten.
• Når HDMI-tilslutningen bruges, kan der være en
forsinkelse, før afspilningsbilledet vises på
skærmen, og afspilningsbilledets begyndelsesdel
vises muligvis ikke.
58
BDP-CX7000ES
4-170-001-11(1)
K:\zhaoqinqin\XPML A7.0\ML\DK(FM7.1
600dpi)\DK\080REM.fm
master page=right
specdef20080411
010US.book Page 59 Thursday, December 10, 2009 3:31 PM
Betjening af afspilleren
og andre komponenter
Du kan betjene denne afspiller, et tv eller en
AV-forstærker med den medfølgende
fjernbetjening.
Fjernbetjeningen er fra fabrikken indstillet til
betjening af Sony-komponenter. Hvis du har
andre komponenter, som er anført i tabellen
på side 61, kan du ændre
fjernbetjeningskoden, så du kan betjene dem
(side 61).
AV
THEATRE
OPEN/CLOSE
OPERATION CHANGE
AMP
1
1
1
4
5
TV
2
5
3
6
BD
3
OPERATION
CHANGE
(AMP, TV, BD)
Fjernbetjeningsfunktioner
4
2
6
Tryk på en af OPERATION CHANGEknapperne for at vælge
betjeningstilstand.
til betjening af afspilleren
til betjening af tv'et
AMP til betjening af Sony-AVforstærker
Fjernbetjeningsfunktioner
Fjernbetjeningen skifter til den valgte
tilstand, og knappen, du trykkede på,
lyser i et sekund.
2
Tryk på en knap på fjernbetjeningen,
som er tilgængelig for den valgte
tilstand.
Knappen for den valgte tilstand lyser.
,Fortsættes
BDP-CX7000ES
4-170-001-11(1)
59
K:\zhaoqinqin\XPML A7.0\ML\DK(FM7.1
600dpi)\DK\080REM.fm
master page=left
specdef20080411
010US.book Page 60 Thursday, December 10, 2009 3:31 PM
Tilgængelige knapper
Du kan bruge følgende knapper til at betjene
hver komponent.
b
• Afhængigt af producentindstillingerne fungerer
nogle knapper muligvis ikke.
• Afhængigt af komponenten fungerer betjeningen
af nogle eller alle knapper muligvis ikke.
• Hvis du trykker på knapper, som ikke er
tilgængelige for den valgte tilstand, lyser knappen
for den tilstand ikke.
Knapper
BD
TV
THEATRE
z
t/
z
AV [/1
z
z
z
z
[/1
z
Z OPEN/CLOSE
z
Nummerknapper
z
z
CLEAR//
z
z
ENTER/-
z
z
z
z
/DIGITAL
AMP
/ANALOG
z
z
/
z
z
TIME
z
REPEAT
z
SHUFFLE
z
ALL DISCS
z
z
BD
TV
N
z
z
SCENE
SEARCH
z
X
z
z
x
z
z
2
DISC SKIP/c/C
z
DIMMER
z
RENTAL SLOT
z
LOAD
z
AMP
z
z
z
z
z
z
/
z
Farveknapper
z
TOP MENU/
z
POP UP/MENU/
GUI MODE
z
RETURN
z
z
z
OPTIONS/
TOOLS
z
z
z
HOME/MENU
z
z
z
B/v/V/b/
z
z
z
SORT
z
GROUP
z
./>
z
DISPLAY/
Knapper
z
z
z
z
/
z
z
m/M
z
z
60
BDP-CX7000ES
4-170-001-11(1)
K:\zhaoqinqin\XPML A7.0\ML\DK(FM7.1
600dpi)\DK\080REM.fm
master page=right
specdef20080411
010US.book Page 61 Thursday, December 10, 2009 3:31 PM
Ændring af
fjernbetjeningskoden til
betjening af andre
komponenter
Du skal indstille den pågældende producents
kode for hver betjeningstilstand for at betjene
andre komponenter med den medfølgende
fjernbetjening.
langsomt to gange. Hvis du ikke har
succes med indstillingen, blinker
knappen hurtigt fem gange.
Kodenumre på komponenter, der kan
betjenes
Hvis der er anført mere end et kodenummer,
må du prøve dig frem, indtil du finder et, som
fungerer med komponenten.
◆For TV-tilstand
Kodenummer
b
Sony
501 (standard), 502
Det kan være, at kodenummeret nulstilles til
standardindstillingen, når du skifter batterierne i
fjernbetjeningen. Indstil kodenummeret igen.
Daewoo
503, 506, 515, 544
Emerson
567
Funai
548
GE
503, 509, 510, 544
Goldstar/LG
503, 515, 517, 544, 568
Grundig
533
Hitachi
503, 514, 515, 517, 544,
557, 571
ITT/Nokia
521, 522
JVC
516
Loewe
515, 518
Mitsubishi/MGA
503, 527, 544, 566, 568
NEC
503, 517, 544, 564, 566
Nokia
521, 522, 573, 575
Panasonic
509, 553, 572
Philips
515, 518, 557, 570, 571
Pioneer
509, 526, 551
Radio Shack
503, 510, 527, 565, 567
RCA/Proscan
503, 510, 544
Saba
530, 537, 547, 549, 558
Samsung
503, 515, 517, 544, 557,
566, 569, 571, 574
Sanyo
508, 545, 567
Sharp
517, 535, 565
Telefunken
530, 537, 547, 549, 558
Thomson
530, 537, 547, 549
Toshiba
535, 541, 551
Zenith
543, 567
AV
THEATRE
OPERATION CHANGE
OPEN/CLOSE
AMP
Nummerknapper
1
2
1
4
5
4
7
8
7
0
CLEAR
TV
2
5
8
0
3
6
9
BD
3
6
OPERATION
CHANGE
(AMP, TV, BD)
9
ENTER
DIGITAL
ANALOG
REPEAT
SHUFFLE ALL DISCS DISPLAY
ENTER
TIME
U
POP I
UP
NU
DE
M O EN U
/M
TO
P
G
ME
R ET
UR
OP
TI
TO O N S
OL
S
POP UP/
MENU
N
H OM E
MENU
SORT
1
GROUP
Tryk på POP UP/MENU, mens du
trykker på en af OPERATION CHANGEknapperne.
til betjening af tv'et
AMP til betjening af Sony-AVforstærker
til betjening af lydstyrken på et tv
(standard) eller en AV-forstærker
Knappen, du trykker på, blinker.
2
Mens knappen blinker, skal du
indtaste producentens kodenummer
ved hjælp af nummerknapperne, tryk
så på ENTER.
Se "Kodenumre på komponenter, der kan
betjenes" (side 61). Bemærk, at
kodenummeret for BD varierer
afhængigt af den kommandotilstand, der
er indstillet for afspilleren.
Hvis du succesfuldt indstiller
producentens kode, blinker knappen
,Fortsættes
BDP-CX7000ES
4-170-001-11(1)
Fjernbetjeningsfunktioner
Producent
61
K:\zhaoqinqin\XPML A7.0\ML\DK(FM7.1
600dpi)\DK\080REM.fm
master page=left
specdef20080411
010US.book Page 62 Thursday, December 10, 2009 3:31 PM
◆For AMP-tilstand
Kommandotilstand BD3
Producent
Kodenummer
Producent
Kodenummer
Sony
011, 012 (standard), 013
Sony
361, 362, 363
Denon
367, 368, 369
Kenwood
371, 372
Onkyo
364, 365, 366
Panasonic
376, 377
Pioneer
378
Sansui
370
Yamaha
373, 374, 375
(Tv)
312*2 (standard)
◆For BD-tilstand
*1
Du kan indstille 2 +/– og
til at betjene
lydstyrken på enten et tv (standard) eller en
AV-forstærker. Vælg et kodenummer, som
passer til den kommandotilstand, der er
indstillet for afspilleren.
*1
Kun for tv'er og Sony-AV-forstærkere.
Kommandotilstand BD1
Producent
Kodenummer
Sony
321, 322, 323
Denon
327, 328, 329
Kenwood
331, 332
Onkyo
324, 325, 326
Panasonic
336, 337
Pioneer
338
Sansui
330
Yamaha
333, 334, 335
(Tv)
310*2 (standard)
*2
Du kan betjene lydstyrken på det tv, som du har
indstillet til tv-tilstand.
Kommandotilstand BD2
Producent
Kodenummer
Sony
341, 342, 343
Denon
347, 348, 349
Kenwood
351, 352
Onkyo
344, 345, 346
Panasonic
356, 357
Pioneer
358
Sansui
350
Yamaha
353, 354, 355
(Tv)
311*2 (standard)
62
BDP-CX7000ES
4-170-001-11(1)
K:\zhaoqinqin\XPML A7.0\ML\DK(FM7.1
600dpi)\DK\080REM.fm
master page=right
specdef20080411
010US.book Page 63 Thursday, December 10, 2009 3:31 PM
Sådan ændres fjernbetjeningens
kommandotilstand
Ændring af
kommandotilstand
Hvis du har mere end en Sony Blu-ray Disc/
DVD-afspiller, kan den medfølgende
fjernbetjening påvirke den anden afspiller. I
dette tilfælde skal du ændre
kommandotilstanden for denne afspiller og
den medfølgende fjernbetjening til en, som er
forskellig fra den anden afspiller.
Standardkommandotilstand for denne
afspiller og den medfølgende fjernbetjening
er BD1.
AV
THEATRE
OPERATION CHANGE
OPEN/CLOSE
AMP
1
2
1
4
5
4
7
8
7
0
CLEAR
2
5
8
0
3
6
9
BD
6
ENTER
REPEAT
SHUFFLE ALL DISCS DISPLAY
ENTER
TIME
G
U
POP I
UP
DE
M O EN U
/M
TO
P
2
Mens BD blinker, skal du indtaste det 3cifrede kodenummer ved hjælp af
nummerknapperne, tryk så på ENTER.
Kommantotilsta Kodenummer
nd
BD1
310
BD2
311
BD3
312
z
Hvis afspillerens kommandotilstand ikke svarer til
fjernbetjeningens, vises afspillerens
kommandotilstand på frontpaneldisplayet, når du
prøver at bruge fjernbetjeningen.
9
ANALOG
NU
Tryk på POP UP/MENU, mens du
trykker på BD.
3
DIGITAL
ME
1
POP UP/
MENU
B/V/v/b/
UR
OP
TI
TO O N S
OL
S
R ET
Fjernbetjeningsfunktioner
Nummerknapper
BD
TV
Indstil fjernbetjeningens kommandotilstand,
så den passer til den kommandotilstand, som
du har indstillet i trin 6 ovenfor (for
afspilleren).
N
H OM E
HOME
MENU
SORT
GROUP
SCENE SEARCH
Sådan ændres afspillerens
kommandotilstand
1
Tryk på HOME for at få vist menuen
Home.
2
3
Vælg
4
5
Vælg "Command Mode", og tryk på
6
Vælg "Yes", og tryk på
.
Afspillerens kommandotilstand ændres
til den, som du har indstillet i trin 5.
(Setup) ved hjælp af B/b.
Vælg "System Settings" ved hjælp af
V/v, og tryk på
.
.
Vælg en kommandotilstand (BD1, BD2
eller BD3), og tryk på
.
Du bliver bedt om at bekræfte.
63
BDP-CX7000ES
4-170-001-11(1)
K:\zhaoqinqin\XPML A7.0\ML\DK(FM7.1
600dpi)\DK\090ADJ.fm
master page=left
specdef20080411
010US.book Page 64 Thursday, December 10, 2009 3:31 PM
Brug af
indstillingsskærmene
Vælg
(Setup) i menuen Home, når du vil
ændre afspillerens indstillinger.
AV
THEATRE
OPEN/CLOSE
OPERATION CHANGE
AMP
1
2
1
4
5
4
7
8
7
0
CLEAR
TV
2
5
8
0
3
6
9
BD
3
6
9
ENTER
DIGITAL
ANALOG
REPEAT
SHUFFLE ALL DISCS DISPLAY
TIME
U
POP I
UP
NU
DE
M O EN U
/M
TO
P
G
ME
R ET
UR
OP
TI
TO O N S
OL
S
B/V/v/b/
N
H OM E
HOME
MENU
SORT
GROUP
SCENE SEARCH
Indstillinger og
justeringer
1
2
Tryk på HOME.
3
Vælg ikonet for den
opsætningskategori, der skal ændres,
ved hjælp af V/v, og tryk på
.
Vælg
(Setup) ved hjælp af B/b.
Yderligere oplysninger om
indstillingsfunktioner og ikoner for
opsætningskategori findes i
"Indstillingsliste" (side 65).
Eksempel: Video Settings
64
BDP-CX7000ES
4-170-001-11(1)
K:\zhaoqinqin\XPML A7.0\ML\DK(FM7.1
600dpi)\DK\090ADJ.fm
master page=right
specdef20080411
010US.book Page 65 Thursday, December 10, 2009 3:31 PM
4
Indstil funktionerne.
Indstillingsliste
Network Update
(Netværksopdatering)
Du kan indstille følgende indstillinger.
Ikon
Network Update (side 65)
Opdaterer afspillerens software.
Du kan opdatere og forbedre afspillerens
funktioner.
Informationer om opdateringsfunktioner
findes på følgende hjemmeside:
http://support.sony-europe.com/
Video Settings (side 66)
Udfører videoindstillingerne i
henhold til typen af
tilslutningsstik.
1
Audio Settings (side 70)
Udfører lydindstillingerne i
henhold til typen af
tilslutningsstik.
2
Forklaring
Afspilleren sluttes til netværket, og
displayet beder om bekræftelse.
BD/DVD Viewing Settings
(side 75)
Udfører detaljerede indstillinger
for BD/DVD-afspilning.
System Settings (side 78)
Udfører afspillerrelaterede
indstillinger.
Network Settings (side 80)
Udfører detaljerede indstillinger
for internet og netværk.
Easy Setup (side 81)
Gentager Lynopsætning for at
udføre de grundlæggende
indstillinger.
Resetting (side 82)
Nulstiller afspilleren til
fabriksindstillingerne.
Vælg "OK" ved hjælp af B/b, og tryk på
.
Afspilleren starter download og
opdaterer derefter softwaren automatisk.
Når opdateringen er færdig, vises
"FINISH" i 5 sekunder i
frontpaneldisplayet, hvorefter afspilleren
automatisk slukker.
3
Indstillinger og justeringer
Photo Settings (side 78)
Udfører fotorelaterede
indstillinger.
Vælg "Network Update" ved hjælp af
V/v, og tryk på
.
Tryk på [/1 for at tænde for
afspilleren.
Afspilleren starter med opdateret
software.
z
• Tælleren "VERSION UP */9" ("*" angiver det
totale antal opdateringer, der er udført) i
frontpaneldisplayet viser også, hvordan
opdateringen skrider frem.
• Du kan kontrollere den aktuelle softwareversion
ved at vælge "System Information" i "System
Settings"-opsætningen (side 80).
• "Setup"-indstillingerne bevares efter opdatering.
• Afspilleren informerer dig om en nyere
softwareversion, hvis "Software Update
Notification" er indstillet til "On" (standard)
(side 79).
b
• Du må ikke frakoble netledningen eller
netværkskablet under download eller opdatering
af software.
• Der kan ikke udføres nogen betjeninger under
opdatering, inklusive åbning af diskskuffen.
• Downloadtider varierer muligvis afhængigt af
serverudbyderen eller linjestatus.
• Hvis der vises fejlmeddelelser angående
netværksforbindelser, skal du kontrollere
netværksindstillingerne (Se "Internet Settings" på
side 80).
,Fortsættes
BDP-CX7000ES
4-170-001-11(1)
65
K:\zhaoqinqin\XPML A7.0\ML\DK(FM7.1
600dpi)\DK\090ADJ.fm
master page=left
specdef20080411
010US.book Page 66 Thursday, December 10, 2009 3:31 PM
Sådan opdateres softwaren ved hjælp af
en opdateringsdisk
Du kan opdatere og forbedre afspillerens
funktioner ved hjælp af en opdateringsdisk,
som fås hos din Sony-forhandler eller det
lokale autoriserede Sony-serviceværksted.
1
2
3
Video Settings
(Videoindstillinger)
Standardindstillingerne er understregede.
Sæt opdateringsdisken i.
Vælg "Other Discs", og tryk på
.
Vælg opdateringsdisken med V/v, og
tryk på
.
Du bliver bedt om at bekræfte.
4
Vælg "OK", og tryk på
.
Opdateringsprocessen vises i
frontpaneldisplayet. Når opdateringen er
færdig, slukker afspilleren automatisk.
5
Tryk på [/1 for at tænde for afspilleren.
Afspilleren starter med opdateret
software.
z
• Du kan kontrollere den aktuelle softwareversion
ved at vælge "System Information" i "System
Settings"-opsætningen (side 80).
• "Setup"-indstillingerne bevares efter opdatering.
• Informationer om andre metoder til
softwareopdatering findes på følgende
hjemmeside, eller du kan kontakte din nærmeste
Sony-forhandler eller det lokale autoriserede
Sony-serviceværksted:
http://support.sony-europe.com/
b
• Frakobl ikke netledningen under opdatering.
• Der kan ikke udføres nogen betjeninger under
opdatering, inklusive betjening af
frontpanelknapper.
TV Type
Vælger din tv-type.
16:9
Vælg dette, hvis du tilslutter
til et widescreen-tv eller et tv
med en
bredskærmsfunktion.
4:3
Vælg dette, hvis du tilslutter
til et tv med en 4:3-skærm
uden en
bredskærmsfunktion.
Screen Format
Vælger skærmkonfigurationen for et
4:3-billede på et 16:9 widescreen-tv.
Original
Vælg dette, hvis du tilslutter
til et tv med en
bredskærmsfunktion. Viser
et 4:3-billede i
billedformatet 16:9, selv på
et widescreen-tv.
Fixed Aspect
Ratio
Ændrer billedstørrelsen, så
den passer til
skærmstørrelsen med det
oprindelige billedformat.
66
BDP-CX7000ES
4-170-001-11(1)
K:\zhaoqinqin\XPML A7.0\ML\DK(FM7.1
600dpi)\DK\090ADJ.fm
master page=right
specdef20080411
010US.book Page 67 Thursday, December 10, 2009 3:31 PM
DVD Aspect Ratio
Vælger skærmkonfigurationen for afspilning
af 16:9-billeder på et tv med en 4:3-skærm
(kan vælges, hvis "TV Type" er indstillet til
"4:3" og "Screen Format" er indstillet til
"Fixed Aspect Ratio").
Letter Box
Pan & Scan
Viser et bredt billede med
sorte striber foroven og
forneden.
Output Video Format
Vælger stiktypen til udsending af
videosignaler ("TV Connection Method") og
udgangsopløsningen ("HDMI Resolution"/
"Component Resolution").
1
Vælg "Output Video Format" i "Video
Settings", og tryk på
.
2
Vælg stiktypen til udsending af
videosignaler ved hjælp af V/v, og tryk
på
.
Viser et billede i fuld højde
på hele skærmen og med
siderne beskårede.
b
Hvis du tilslutter HDMI OUT-stikket og andre
videoudgangsstik på samme tid, skal du vælge
"Component Video".
Letter Box
TV Connection Method
Udsender signaler fra
HDMI OUT-stikket i
henhold til "HDMI
Resolution"indstillingen nedenfor.
Component
Video
Udsender signaler fra
COMPONENT VIDEO
OUT-stikkene i henhold
til "Component
Resolution"indstillingen nedenfor.
b
Video or
S Video
Udsender signaler fra
VIDEO OUT VIDEOeller S VIDEO-stikket.
Afhængigt af dvd'en vælges "Letter Box" muligvis
automatisk i stedet for "Pan & Scan" eller omvendt.
Cinema Conversion Mode
Indstiller videokonverteringsmetoden for
480p/576p-, 720p-, 1080i- eller 1080p*signaler fra HDMI OUT-stikket eller
COMPONENT VIDEO OUT-stikkene.
* Gælder kun for HDMI
Auto
Du bør normalt vælge dette.
Afspilleren registrerer
automatisk, om materialet er
video- eller filmbaseret, og
skifter til den passende
konverteringsmetode.
Video
Der vælges altid en
konverteringsmetode, der
passer til videobaseret
materiale, uanset materialet.
3
Indstillinger og justeringer
HDMI
Pan & Scan
(Kun når du vælger "HDMI" eller
"Component Video")
Vælg signaltypen for HDMI OUTstikket eller COMPONENT VIDEO
OUT-stikkene ved hjælp af V/v, og tryk
på
.
Hvis du ændrer
videoudgangsopløsningen, vises et
billede i den valgte opløsning i cirka
30 sekunder, hvorefter skærmen beder
om bekræftelse.
Følg instruktionerne på skærmen.
HD-indikatoren lyser, når der udsendes
720p/1080i/1080p-videosignaler.
,Fortsættes
BDP-CX7000ES
4-170-001-11(1)
67
K:\zhaoqinqin\XPML A7.0\ML\DK(FM7.1
600dpi)\DK\090ADJ.fm
master page=left
specdef20080411
010US.book Page 68 Thursday, December 10, 2009 3:31 PM
b
• Hvis billedet er forvrænget, eller der ikke
vises noget billede, skal du vente cirka
30 sekunder uden at trykke på nogen
knapper. Skærmen vender tilbage til
skærmen for indstilling af opløsning.
Hvis den valgte videoudgangsopløsning er
forkert, vises der ikke noget billede på
skærmen, hvis du trykker på en vilkårlig
knap inden for de 30 sekunder. I dette
tilfælde skal du trykke på x på afspilleren i
mere end 10 sekunder for at stille
videoudgangsopløsningen tilbage til den
laveste opløsning.
• Hvis du tilslutter HDMI OUT-stikket og
andre videoudgangsstik på samme tid, når
"Auto" eller "1080p" er valgt, sendes der
muligvis ikke videosignaler ud fra andre stik
end HDMI OUT-stikket.
Hvis du tilslutter andet udstyr på samme tid,
skal du trykke på RETURN for at vende
tilbage til trin 2 og ændre "TV Connection
Method"-indstillingen.
BD-ROM 1080/24p Output
Indstiller udgangen til 1920 × 1080p/24 Hzvideosignaler, når du afspiller fimlbaserede
materialer på BD-ROM'er (720p/24 Hz eller
1080p/24 Hz).
1920 × 1080p/24 Hz-videosignaler kan
udsendes, når alle følgende forudsætninger er
opfyldt.
– Du tilslutter et 1080/24p-kompatibelt tv ved
hjælp af HDMI OUT-stikket,
– "Output Video Format" er indstillet til
"HDMI", og
– "HDMI Resolution" er indstillet til "Auto"
eller "1080p".
24P-indikatoren lyser, når der udsendes
1920 × 1080p/24 Hz-videosignaler.
Auto
Udsender kun 1920 × 1080p/
24 Hz-videosignaler, når du
tilslutter et 1080/24pkompatibelt tv ved hjælp af
HDMI OUT-stikket.
On
Udsender 1920 × 1080p/
24 Hz-videosignaler uanset
den tilsluttede type tv.
Off
Vælg dette, hvis dit tv ikke
er kompatibelt med 1080/
24p-videosignaler.
HDMI Resolution/Component Resolution
Auto (gælder Du bør normalt vælge
kun for HDMI) dette.
Afspilleren udsender
signaler startende fra
den højeste opløsning,
der er understøttet af
tv'et:
1080p > 1080i > 720p >
480p/576p > 480i/576i
Hvis det resulterende
billede ikke er
tilfredsstillende, skal du
prøve en anden
indstilling, der passer til
dit tv.
480i/576i
Udsender 480i/576ivideosignaler.
480p/576p
Udsender 480p/576pvideosignaler.
720p
Udsender 720pvideosignaler.
1080i
Udsender 1080ivideosignaler.
b
Der vises intet BD-ROM-billede, hvis det
tilsluttede tv ikke er kompatibelt med 1080/24p, og
"BD-ROM 1080/24p Output" er indstillet til "On".
I dette tilfælde skal du trykke på HOME for at få
vist menuen Home og ændre "BD-ROM 1080/24p
Output"-indstillingen.
1080p (gælder Udsender 1080pkun for HDMI) videosignaler.
68
BDP-CX7000ES
4-170-001-11(1)
K:\zhaoqinqin\XPML A7.0\ML\DK(FM7.1
600dpi)\DK\090ADJ.fm
master page=right
specdef20080411
010US.book Page 69 Thursday, December 10, 2009 3:31 PM
YCbCr/RGB (HDMI)
Vælger farveindstillingen til brug for
udsending af videosignaler fra HDMI OUTstikket. Vælg den indstilling, der svarer til
den tilsluttede type tv.
Auto
Registrerer automatisk den
tilsluttede tv-type og skifter
til den passende
farveindstilling.
YCbCr (4:2:2) Udsender YCbCr 4:2:2videosignaler.
YCbCr (4:4:4) Udsender YCbCr 4:4:4videosignaler.
RGB (16-235) Vælg dette ved tilslutning til
et apparat, der kun
understøtter RGB limited
range.
RGB (0-255)
HDMI Deep Colour Output
Indstiller Deep Colour-indstillingen
(farvedybde) til udsending af videosignaler
fra HDMI OUT-stikket.
Farvedybden angives ved hjælp af antallet af
bit, og der kan gengives flere farver,
efterhånden som værdien forøges.
Afspilleren understøtter en farvedybde på op
til 12 bit. Hvis afspilleren tilsluttes til et tv,
der understøtter Deep Colour, får du en mere
nøjagtig farvegengivelse, end hvis den
tilsluttes til et tv, der ikke understøtter Deep
Colour.
Auto
Du bør normalt vælge dette.
12bit
Udsender 12 bitvideosignaler.
10bit
Udsender 10 bitvideosignaler.
Off
Vælg dette, hvis billedet er
ustabilt, eller farverne
fremstår unaturlige.
Indstiller, om der skal bruges Super Bit
Mapping (gælder kun for videosignaler
udsendt fra HDMI OUT-stikket).
On
Gør gengivelsen af
videosignalet flydende. Du
bør normalt vælge dette.
Off
Slår funktionen fra.
x.v.Colour Output
Indstiller, om der skal sendes xvYCCinformationer til det tilsluttede tv.
Kombinering af xvYCC-kompatibel video
med et tv, der understøtter visning af
x.v.Colour, gør det muligt at gengive reelle
farver mere præcist, som de ser ud i den
virkelige verden.
Auto
Du bør normalt vælge dette.
Off
Vælg dette, hvis billedet er
ustabilt, eller farverne
fremstår unaturlige.
Indstillinger og justeringer
Vælg dette, hvis du tilslutter
til en RGB-enhed (0-255).
SBM
Pause Mode
Indstiller billedtilstanden til dvd-afspilning
på pause. For BD-ROM'er skifter "Pause
Mode" automatisk til "Auto".
Auto
Du bør normalt vælge dette.
Der vises dynamiske
billeder i bevægelse uden
slør.
Frame
Viser statiske billeder i høj
opløsning.
,Fortsættes
BDP-CX7000ES
4-170-001-11(1)
69
K:\zhaoqinqin\XPML A7.0\ML\DK(FM7.1
600dpi)\DK\090ADJ.fm
master page=left
specdef20080411
010US.book Page 70 Thursday, December 10, 2009 3:31 PM
Component output
compensation
Hvis det koaksiale videokabel, der anvendes
til at tilslutte afspillerens COMPONENT
VIDEO OUT-stik til tv'et, er for langt,
svækkes 1080i/720p-signalerne under
overførslen gennem kablet (kabeltab ved
højfrekvent transmission). Denne funktion
kompenserer for sådant kabeltab ved
højfrekvent transmission.
Off
Slår funktionen fra.
1~7
Vælg den passende
numeriske værdi, afhængigt
af længden på det tilsluttede
koaksialkabel.
Kompensationsmængden
forøges med cirka 0,4 dB
(ved 30 MHz) for hver
trinforøgelse.
b
• Ydeevne og funktioner garanteres ikke.
• Hvis den type tilslutningskabel eller
tilslutningsstik, du anvender, afviger fra de
anbefalede, kan de optimale værdier muligvis
ikke opnås.
• Hvis indstillingerne er højere end de anbefalede,
kan de fine detaljer på skærmen eventuelt blive
for skarpe.
Audio Settings
(Lydindstillinger)
Standardindstillingerne er understregede.
Audio Output Priority
Vælger den stiktype, der udsender
lydsignaler.
2-kanals lineære PCM-signaler udsendes
med maksimalt 48 kHz fra alle andre
udgangsstik end prioritetsstikkene.
HDMI
Udsender lydsignaler fra
HDMI OUT-stikket.
Coaxial/
Optical
Udsender lydsignaler fra
DIGITAL OUT (OPTICAL/
COAXIAL)-stikket.
Multi Channel Vælg dette, hvis du tilslutter
Analogue
en AV-forstærker (receiver)
via MULTI CHANNEL
OUTPUT-stikkene.
Stereo
Analogue
Udsender lydsignaler fra
AUDIO OUT (L/R)stikkene.
Speaker Settings
For at opnå den bedst mulige surroundsound
skal du indstille typen på de tilsluttede
højtalere og deres afstand fra din
lytteposition. Brug derefter testtonen til at
justere lydstyrken og balancen på højtalerne.
Denne indstilling kan vælges, hvis "Audio
Output Priority" er indstillet til "Multi
Channel Analogue".
Sådan indstilles højtalerne
1
Vælg "Speaker Settings" i "Audio
Settings", og tryk på
.
2
Vælg "Size", "Distance" og tryk på
.
70
BDP-CX7000ES
4-170-001-11(1)
K:\zhaoqinqin\XPML A7.0\ML\DK(FM7.1
600dpi)\DK\090ADJ.fm
master page=right
specdef20080411
010US.book Page 71 Thursday, December 10, 2009 3:31 PM
3
4
Vælg et punkt med V/v, og tryk på
Vælg og foretag indstillinger med V/v,
og tryk på
.
.
• Subwoofer
Yes
Vælg dette, hvis du tilslutter
en subwoofer for at gengive
LFE-signalerne
(lavfrekvenseffekt) med
subwooferen.
None
Vælg dette, hvis du ikke
tilslutter en subwoofer.
◆Size
Vælger størrelsen på højtalerne.
• Front
Large
Du bør normalt vælge
denne position.
Small
Vælg dette, hvis højtalerne
ikke kan gengive
tilstrækkeligt lave
frekvenser.
• Centre
Du bør normalt vælge
denne position.
Small
Vælg dette, hvis højtaleren
ikke kan gengive
tilstrækkeligt lave
frekvenser.
None
Vælg dette, hvis du ikke
tilslutter en centerhøjtaler.
• Surround
Large
Du bør normalt vælge
denne position.
Small
Vælg dette, hvis højtalerne
ikke kan gengive
tilstrækkeligt lave
frekvenser.
None
Vælg dette, hvis du ikke
tilslutter surroundhøjtalere.
• Afhængigt af indstillingerne for andre højtalere
udsender subwooferen muligvis meget høj lyd.
• Hvis du afspiller en BD eller dvd uden
subwoofer-lydspor, udsendes der ingen lyd fra
subwooferen, selvom "Subwoofer" er indstillet til
"Yes".
• Eftersom brug af subwoofer er indstillet som
standardindstilling på afspilleren, kan
"Subwoofer" ikke indstilles til "None", hvis
"Front" er indstillet til "Small".
• Ved tilslutning af fronthøjtalere, der ikke kan
gengive tilstrækkeligt lave frekvenser, samt når
der ikke er tilsluttet nogen subwoofer, skal du
indstille "Front" til "Large" og "Subwoofer" til
"None".
Indstillinger og justeringer
Large
b
◆Distance
Indstiller afstanden fra din lytteposition til
højtalerne.
Indstil først afstanden til dine fronthøjtalere i
"Front" (A = 1,0 m til 15,0 m). Juster
derefter værdierne i "Centre" (centerhøjtaler
B), "Surround" (surroundhøjtalere C),
"Surround Back" (surroundbaghøjtalere D)
og "Subwoofer" (E) for at angive den reelle
afstand til din centerhøjtaler,
surroundhøjtalerne, surroundbaghøjtalerne
og subwooferen.
• Surround Back
Large
Du bør normalt vælge
denne position.
Small
Vælg dette, hvis højtalerne
ikke kan gengive
tilstrækkeligt lave
frekvenser.
None
Vælg dette, hvis du ikke
tilslutter
surroundbaghøjtalere.
,Fortsættes
BDP-CX7000ES
4-170-001-11(1)
71
K:\zhaoqinqin\XPML A7.0\ML\DK(FM7.1
600dpi)\DK\090ADJ.fm
master page=left
specdef20080411
010US.book Page 72 Thursday, December 10, 2009 3:31 PM
Du skal ændre "Distance"-indstillingen hver
gang du flytter højtalerne. Start med
fronthøjtalerne.
Front
Indstilles til mellem
1,0 meter og 15,0 meter i trin
på 0,2 meter.
(1,0 ~ 3,0 ~ 15,0 [m])
Centre
Indstilles inden for
–1,6 meter og +0,6 meter fra
"Front"-indstillingen i trin
på 0,2 meter. Hvis for
eksempel "Front" er
indstillet til 1,6 meter, kan
"Centre" indstilles til
mellem 0 meter og
2,2 meter.
(0 ~ 3,0 ~ 15,6 [m])
Surround
Surround
Back
Subwoofer
Indstilles inden for
–5,0 meter og +0,6 meter fra
"Front"-indstillingen i trin
på 0,2 meter. Hvis for
eksempel "Front" er
indstillet til 5,0 meter, kan
"Surround" indstilles til
mellem 0 meter og
5,6 meter.
(0 ~ 3,0 ~ 15,6 [m])
Indstilles inden for
–5,0 meter og +0,6 meter fra
"Front"-indstillingen i trin
på 0,2 meter. Hvis for
eksempel "Front" er
indstillet til 5,0 meter, kan
"Surround Back" indstilles
til mellem 0 meter og
5,6 meter.
(0 ~ 3,0 ~ 15,6 [m])
Indstilles inden for
–1,6 meter og +0,6 meter fra
"Front"-indstillingen i trin
på 0,2 meter. Hvis for
eksempel "Front" er
indstillet til 1,6 meter, kan
"Subwoofer" indstilles til
mellem 0 meter og
2,2 meter.
(0 ~ 3,0 ~ 15,6 [m])
Sådan justeres højtalerniveauet
1
Vælg "Speaker Settings" i "Audio
Settings", og tryk på
.
2
Vælg "Test Tone" ved hjælp af V/v, og
tryk på
.
3
Vælg "On" ved hjælp af V/v, og tryk på
.
Du hører en testtone fra hver højtaler i
rækkefølge.
4
Du skal justere værdien for "Level" ved
hjælp af B/V/v/b fra din lytteposition.
Testtonen udsendes fra den valgte
højtaler.
5
Tryk på
, når du er færdig med
justeringen.
6
Vælg "Test Tone" ved hjælp af V/v, og
tryk på
.
7
Vælg "Off" ved hjælp af V/v, og tryk på
.
z
For at justere niveauet uden at lytte til testtonen skal
du vælge "Level" i trin 2 og trykke på
, og
derefter justere lydstyrken med V/v og trykke på
.
◆Level
Du kan variere niveauet for hver højtaler som
følger. Sørg for at indstille "Test Tone" til
"On" for nem justering.
Front
Left
Front
Right
Juster niveauet på
fronthøjtalerne (–12 dB til
0 dB, i trin på 0,5 dB).
(0 [dB])
Centre
Juster niveauet på
centerhøjtaleren (–12 dB
til 0 dB, i trin på 0,5 dB).
(0 [dB])
Surround
Left
Surround
Right
Juster niveauet på
surroundhøjtalerne
(–12 dB til 0 dB, i trin på
0,5 dB). (0 [dB])
72
BDP-CX7000ES
4-170-001-11(1)
K:\zhaoqinqin\XPML A7.0\ML\DK(FM7.1
600dpi)\DK\090ADJ.fm
master page=right
specdef20080411
010US.book Page 73 Thursday, December 10, 2009 3:31 PM
Surround
Back
Left
Surround
Back
Right
Juster niveauet på
surroundbaghøjtalerne
(–12 dB til 0 dB, i trin på
0,5 dB). (0 [dB])
Subwoofer
Juster niveauet på
subwooferen (–12 dB til
0 dB, i trin på 0,5 dB).
(0 [dB])
◆Test Tone
On
Der udsendes ingen testtone
fra højtalerne.
Audio (HDMI)
Vælger signaltypen for HDMI OUT-stikket.
Auto
2ch PCM
Du bør normalt vælge dette.
Udsender lydsignaler i
henhold til den tilsluttede
HDMI-enhed.
Downmixer til 2-kanals
lineære PCM-signaler, før
de udsendes fra HDMI
OUT-stikket.
b
Vælg "2ch PCM", hvis du tilslutter et tv eller en
AV-forstærker (receiver), der ikke understøtter
Dolby Digital eller DTS, ellers kan det resultere i
støj eller ingen lyd.
Vælger, om interaktiv lyd og sekundær lyd
(kommentarer) skal mikses eller ej, når du
afspiller en BD, der indeholder sådan lyd.
Mix
Udsender den lyd, der fås
ved miksning af interaktiv
lyd og sekundær lyd, som
den primære lyd.
Direct
Udsender kun den primære
lyd.
b
PCM 96 kHz- og PCM 192 kHz-lydsignaler
udsendes som PCM 48 kHz-lydsignaler, hvis "BD
Audio Setting" er indstillet til "Mix".
Audio ATT
Dæmper lydniveauet for at forhindre
forvrængning af lyden.
On
Aktiverer Lyddæmpning.
Off
Deaktiverer Lyddæmpning.
Indstillinger og justeringer
Off
Afspilleren udsender en
testtone i rækkefølge fra
MULTI CHANNEL
OUTPUT-stikkene for at
justere lydniveauet fra hver
højtaler. Hvis du vælger et af
"Speaker Settings"punkterne, udsendes
testtonen fra den valgte
højtaler.
BD Audio Setting
b
"Audio ATT" påvirker ikke udgang fra HDMI
OUT-stikket eller DIGITAL OUT (OPTICAL/
COAXIAL)-stikket.
Dolby Digital
Vælger de lydsignaler, der udsendes ved
afspilning af Dolby Digital-diske.
Denne indstilling påvirker udgangen fra
DIGITAL OUT (COAXIAL/OPTICAL)stikket.
Downmix
PCM
Konverterer til udsending af
lineære PCM-signaler. Vælg
dette, hvis du tilslutter en
lydenhed uden en indbygget
Dolby Digital-dekoder.
Dolby Digital
Vælg dette, hvis du tilslutter
en lydenhed med en
indbygget Dolby Digitaldekoder.
,Fortsættes
BDP-CX7000ES
4-170-001-11(1)
73
K:\zhaoqinqin\XPML A7.0\ML\DK(FM7.1
600dpi)\DK\090ADJ.fm
master page=left
specdef20080411
010US.book Page 74 Thursday, December 10, 2009 3:31 PM
DTS
Audio DRC
Vælger de lydsignaler, der udsendes ved
afspilning af DTS-diske. Denne indstilling
påvirker udgangen fra DIGITAL OUT
(COAXIAL/OPTICAL)-stikket.
Downmix
PCM
Konverterer til udsending af
lineære PCM-signaler. Vælg
dette, hvis du tilslutter en
lydenhed uden en indbygget
DTS-dekoder.
DTS
Vælg dette, hvis du tilslutter
en lydenhed med en
indbygget DTS-dekoder.
48kHz/96kHz PCM
Vælger den maksimale samplingfrekvens for
PCM-signaler, der udsendes fra DIGITAL
OUT (OPTICAL/COAXIAL)-stikket.
48kHz/16bit
96kHz/24bit
Udsender lydsignaler med
96 kHz-sampling som
48 kHz/16 bit.
Udsender lydsignaler med
96 kHz-sampling som
96 kHz/24 bit. Men signaler
udsendes som 48 kHz/
16 bit, hvis kilden er
kopisikret.
b
• Hvis du vælger "96kHz/24bit", når der er tilsluttet
en AV-forstærker (receiver), som ikke
understøtter 96 kHz, kan det resultere i, at der
ikke kommer nogen lyd ud eller en meget høj lyd.
• "48kHz/96kHz PCM" er ikke effektiv, hvis
"Audio Output Priority" er indstillet til "HDMI",
"Multi Channel Analogue" eller "Stereo
Analogue".
Vælger indstillingen for dynamikområde
(komprimeringsniveau af lyden), når der
afspilles en BD eller DVD, der indeholder
"Audio DRC".
Auto
Udfører afspilning med det
dynamikområde, der er
specificeret af disken
(gælder kun for BD-ROM).
Andre diske afspilles med
"Standard"-niveauet.
Standard
Udfører afspilning med et
komprimeringsniveau
mellem "TV Mode" og
"Wide Range".
TV Mode
Lyde komprimeres meget.
Lave lyde er nemmere at
høre.
Wide Range
Anvender ingen
komprimering. Giver en
mere dynamisk lyd.
b
• "Audio DRC" er kun effektiv ved afspilning af
Dolby Digital-, Dolby Digital Plus- og Dolby
TrueHD-lydsignaler.
• Hvis "Dolby Digital" er indstillet til "Dolby
Digital" i "Audio Settings"-opsætning (side 73),
har "Audio DRC" ingen effekt på lyd, som
udsendes fra DIGITAL OUT (OPTICAL/
COAXIAL)-stikket. Men dette gælder ikke i
følgende tilfælde.
– hvis "BD Audio Setting" er indstillet til "Mix"
ved afspilning af en BD.
– hvis "Audio Output Priority" er indstillet til
"HDMI", "Multi Channel Analogue" eller
"Stereo Analogue".
74
BDP-CX7000ES
4-170-001-11(1)
K:\zhaoqinqin\XPML A7.0\ML\DK(FM7.1
600dpi)\DK\090ADJ.fm
master page=right
specdef20080411
010US.book Page 75 Thursday, December 10, 2009 3:31 PM
Downmix
Indstiller downmixmetoden for multikanaltil to-kanalslyd.
Dolby
Surround
Normal
Udsender Dolby Surround
(Pro Logic)-signaler i 2
kanaler. Vælg dette, hvis du
tilslutter en lydenhed, der
understøtter Dolby Surround
(Pro Logic).
Udsender lydsignaler uden
Dolby Surround (Pro
Logic)-effekt. Vælg dette,
hvis du tilslutter en
lydenhed, der ikke
understøtter Dolby Surround
(Pro Logic).
BD/DVD Viewing
Settings (BD/
DVDvisningsindstillinger)
Standardindstillingerne er understregede.
BD/DVD Menu
Vælger standardsproget for menuen på BDROM'er eller DVD VIDEO'er.
Hvis du vælger "Select Language Code",
vises displayet til indtastning af sprogkoden.
Indtast koden for dit sprog ved at referere til
"Liste over sprogkoder" (side 94).
b
Audio
Indstillinger og justeringer
"Downmix" har ikke nogen effekt på udgang af
bitstreamlyd fra DIGITAL OUT (OPTICAL/
COAXIAL)/HDMI OUT-stikket.
Vælger standardsproget for lyd på BDROM'er eller DVD VIDEO'er.
Hvis du vælger "Original", vælges det sprog,
der er prioriteret på disken.
Hvis du vælger "Select Language Code",
vises displayet til indtastning af sprogkoden.
Indtast koden for dit sprog ved at referere til
"Liste over sprogkoder" (side 94).
Subtitle
Vælger standardsproget for undertekster på
BD-ROM'er eller DVD VIDEO'er.
Hvis du vælger "Select Language Code",
vises displayet til indtastning af sprogkoden.
Indtast koden for dit sprog ved at referere til
"Liste over sprogkoder" (side 94).
BD Parental Control
Afspilning af visse BD-ROM'er kan være
begrænset i henhold til alderen på brugerne.
Scener kan være blokerede eller udskiftet
med andre scener.
1
Vælg "BD Parental Control" i "BD/DVD
Viewing Settings", og tryk på
.
2
Indtast din fircifrede adgangskode ved
hjælp af nummerknapperne.
,Fortsættes
BDP-CX7000ES
4-170-001-11(1)
75
K:\zhaoqinqin\XPML A7.0\ML\DK(FM7.1
600dpi)\DK\090ADJ.fm
master page=left
specdef20080411
010US.book Page 76 Thursday, December 10, 2009 3:31 PM
3
4
Vælg "OK", og tryk på
.
z
Du kan også ændre adgangskoden (Se "Password"
på side 77).
b
• Adgangskoden nulstilles ikke, selvom du
nulstiller afspilleren (side 82). Skriv din
adgangskode ned et sted.
• Hvis du afspiller diske, der ikke har nogen
børnesikringsfunktion, kan afspilningen ikke
begrænses på denne afspiller.
• Alt efter disken bliver du måske bedt om at ændre
børnesikringsniveauet, mens du afspiller disken. I
dette tilfælde skal du indtaste din adgangskode og
derefter ændre niveauet.
• Hvis "255" er valgt i "Select Age Restriction",
annulleres indstillingen af børnesikringen.
Sådan afspilles begrænsede BD'er
Hvis du afspiller en begrænset BD, skal du
ændre indstillingen eller indtaste alderen i
"Select Age Restriction".
DVD Parental Control
Afspilning af visse DVD VIDEO'er kan være
begrænset i henhold til alderen på brugerne.
Scener kan være blokerede eller udskiftet
med andre scener.
1
Vælg "DVD Parental Control" i "BD/
DVD Viewing Settings", og tryk på
.
2
Indtast din fircifrede adgangskode ved
hjælp af nummerknapperne.
Vælg "OK", og tryk på
.
Vælg et niveau, og tryk på
.
Jo lavere værdi, desto strengere en
begrænsning.
• Vælg "No Restrictions" for at annullere
børnesikringsindstillingen.
Vælg aldersbegrænsningen, og tryk
på
.
Jo lavere værdi, desto strengere en
begrænsning.
Hvis du vælger "Select Age Restriction",
kan du indtaste en værdi fra "0" til "255"
ved hjælp af B/V/v/b eller
nummerknapperne.
• Vælg "No Restrictions" for at annullere
børnesikringsindstillingen.
3
4
z
Du kan også ændre adgangskoden (Se "Password"
på side 77).
b
• Adgangskoden nulstilles ikke, selvom du
nulstiller afspilleren (side 82). Skriv din
adgangskode ned et sted.
• Hvis du afspiller diske, der ikke har nogen
børnesikringsfunktion, kan afspilningen ikke
begrænses på denne afspiller.
• Alt efter disken bliver du måske bedt om at ændre
børnesikringsniveauet, mens du afspiller disken. I
dette tilfælde skal du indtaste din adgangskode og
derefter ændre niveauet.
Sådan afspilles begrænsede DVD'er
Hvis du afspiller en begrænset DVD, vises
displayet til indtastning af adgangskode på
skærmen. Indtast din fircifrede adgangskode
ved hjælp af nummerknapperne, og tryk på
ENTER. Afspilningen starter.
Parental Control Region Code
Afspilning af visse BD-ROM'er eller DVD
VIDEO'er kan være begrænset i henhold til
det geografiske område. Scener kan være
blokerede eller udskiftet med andre scener.
1
Vælg "Parental Control Region Code" i
"BD/DVD Viewing Settings", og tryk på
.
2
Indtast din fircifrede adgangskode ved
hjælp af nummerknapperne.
3
4
Vælg "OK", og tryk på
.
Vælg områdebegrænsningen, og tryk
på
.
Hvis du vælger "Select Region Code",
vises displayet til indtastning af
områdekoden. Indtast koden for
områdebegrænsningen ved at referere til
"Børnesikring/områdekode" (side 94).
76
BDP-CX7000ES
4-170-001-11(1)
K:\zhaoqinqin\XPML A7.0\ML\DK(FM7.1
600dpi)\DK\090ADJ.fm
master page=right
specdef20080411
010US.book Page 77 Thursday, December 10, 2009 3:31 PM
z
Du kan også ændre adgangskoden (Se "Password"
på side 77).
b
• Adgangskoden nulstilles ikke, selvom du
nulstiller afspilleren (side 82). Skriv din
adgangskode ned et sted.
• Hvis du afspiller diske, der ikke har nogen
børnesikringsfunktion, kan afspilningen ikke
begrænses på denne afspiller.
• Alt efter disken bliver du måske bedt om at ændre
børnesikringsniveauet, mens du afspiller disken. I
dette tilfælde skal du indtaste din adgangskode og
derefter ændre niveauet.
Password
1
Vælg "Password" i "BD/DVD Viewing
Settings", og tryk på
.
2
Indtast din fircifrede adgangskode ved
hjælp af nummerknapperne.
3
Vælg "OK", og tryk på
.
Sådan ændrer du adgangskoden
1
Efter trin 3 skal du indtaste en ny
adgangskode ved hjælp af
nummerknapperne.
2
Vælg "OK", og tryk på
.
b
Adgangskoden nulstilles ikke, selvom du nulstiller
afspilleren (side 82). Skriv din adgangskode ned et
sted.
Vælger det prioriterede lag ved afspilning af
en hybriddisk. For at ændre indstillingen skal
du slukke for afspilleren og tænde den igen.
BD
Afspiller BD-lag.
DVD/CD
Afspiller DVD- eller CDlag.
BD Internet Connection
Indstiller, om internettilslutning fra indholdet
på en afspillet BD (i BDMV-tilstand) er
tilladt eller ej. Netværkstilslutninger og
indstillinger er nødvendige for at benytte
denne funktion (side 80).
Allow
Du bør normalt vælge dette.
Do not allow
Forhindrer
internetforbindelse.
Indstillinger og justeringer
Indstiller eller ændrer adgangskoden for
børnesikringsfunktionen. En adgangskode
gør det muligt for dig at indstille en
begrænsning på afspilningen af en BD-ROM
eller DVD VIDEO. Hvis det er nødvendigt,
kan du skelne mellem
begrænsningsniveauerne for BD-ROM'er og
DVD VIDEO'er.
Hybrid Disc Playback Layer
Playback Memory
Hvis du afspiller BD'er*1/DVD'er*2, gemmer
afspilleren billedindstillinger for hver disk, så
du senere kan afspille den samme disk med
de samme indstillinger. Afspilleren kan
gemme billedindstillinger for op til 50 diske.
*1
BD-ROM'er og BD-REs/BD-R'er i BDMVtilstand
*2 DVD VIDEO'er og DVD-RW'er/DVD-R'er/
DVD+RW'er/DVD+R'er i videotilstand
On
Gemmer billedindstillinger
for hver disk.
Off
Slår funktionen fra.
b
• Når indstillingerne overstiger 50, sletter
afspilleren automatisk de ældste indstillinger.
• Hvis afspilleren er sluttet til et Sony-tv, der er
kompatibelt med Tilstanden Theatre, ved hjælp af
et HDMI-kabel, skal tv'et videotilstand indstilles
til en anden tilstand end Tilstanden Theatre.
77
BDP-CX7000ES
4-170-001-11(1)
K:\zhaoqinqin\XPML A7.0\ML\DK(FM7.1
600dpi)\DK\090ADJ.fm
master page=left
specdef20080411
010US.book Page 78 Thursday, December 10, 2009 3:31 PM
Photo Settings
(Indstillinger for foto)
System Settings
(Systemindstillinger)
Standardindstillingen er understreget.
Standardindstillingerne er understregede.
Slideshow Speed
Ændrer hastigheden på diasshowet.
Fast
Fotos skifter hurtigt.
Normal
Fotos skifter med normal
hastighed.
Slow
Fotos skifter langsomt.
OSD
Vælger din afspillers skærmsprog.
Dimmer
Justerer belysningen i frontpaneldisplayet.
Bright
Høj lysstyrke.
Dark
Lav lysstyrke.
Off
Slår lyset fra under
afspilning. Lav lysstyrke på
andre tidspunkter.
Control for HDMI
On
Giver dig mulighed for at
anvende "Control for
HDMI"-funktionen
(side 57).
Off
Slår funktionen fra.
Custom Installation Control
Kommunikerer med en ekstern enhed via
RS232C eller et netværk.
RS232C
Kommunikerer med en
ekstern enhed via RS232C.
Network
Kommunikerer med en
ekstern enhed via et
netværk.
Off
Kommunikerer ikke med
ekstern enhed.
78
BDP-CX7000ES
4-170-001-11(1)
K:\zhaoqinqin\XPML A7.0\ML\DK(FM7.1
600dpi)\DK\090ADJ.fm
master page=right
specdef20080411
010US.book Page 79 Thursday, December 10, 2009 3:31 PM
Quick Start Mode
On
Forkorter tiden til opstart,
hvis du tænder for
afspilleren.
Off
Standardindstillingen.
b
Hvis "Quick Start Mode" er indstillet til "On",
– strømforbruget er højere, end hvis "Quick Start
Mode" er indstillet til "Off" og
– blæseren tændes muligvis afhængigt af den
omgivende temperatur.
Command Mode
Ændrer afspillerens kommandotilstand, hvis
andet udstyr tildeles den samme
kommandotilstand. Du skal ændre
kommandotilstanden på den medfølgende
fjernbetjening, så den passer til afspilleren.
Flere oplysninger findes i "Ændring af
kommandotilstand" (side 63).
BD1
Afspillerens
standardkommandotilstand.
BD2
Vælg dette, hvis der er
konflikt mellem
standardkommandotilstanden
og andet udstyr.
BD3
Vælg dette, hvis der er
konflikt mellem
standardkommandotilstanden
og andet udstyr.
Auto Standby
On
Slår "Auto Standby"funktionen til.
Off
Slår funktionen fra.
Software Update Notification
Informerer dig om nye softwareversioner.
Netværkstilslutninger og indstillinger er
nødvendige for at benytte denne funktion
(side 80).
Auto Display
On
Indstiller afspilleren til at
informere dig om nye
softwareversioner (side 65).
On
Off
Slår funktionen fra.
Off
Viser automatisk
information på skærmen,
hvis du skifter til titler,
billedtilstande, lydsignaler
osv.
Viser kun information, hvis
du trykker på DISPLAY.
Screen Saver
Indstillinger og justeringer
Afspilleren slukker automatisk, hvis du ikke
trykker på nogen af knapperne på afspilleren
eller fjernbetjeningen i mere end 30 minutter,
medmindre du er ved at afspille BD'ere/
DVD'ere/CD'ere/fotofiler eller opdaterer
software.
Child Lock
Du kan låse diskskuffen for at forhindre, at
den åbnes ved en fejltagelse.
On
Låser diskskuffen.
Off
Diskskuffen er ikke låst.
Pauseskærmen vises, hvis du ikke bruger
afspilleren i mere end 15 minutter, mens der
vises et skærmbillede som f.eks. menuen
Home på din tv-skærm. Pauseskærmen
hjælper med til at forhindre beskadigelse af
din skærm (skygger).
On
Aktiverer
pauseskærmsfunktionen.
Off
Slår funktionen fra.
,Fortsættes
BDP-CX7000ES
4-170-001-11(1)
79
K:\zhaoqinqin\XPML A7.0\ML\DK(FM7.1
600dpi)\DK\090ADJ.fm
master page=left
specdef20080411
010US.book Page 80 Thursday, December 10, 2009 3:31 PM
Accessing Gracenote
Når du sætter en disk i afspilleren, kan du
hente diskinformationer i Gracenotedatabasen. Netværkstilslutninger og
indstillinger er nødvendige for at benytte
denne funktion (side 80).
On
Giver adgang til Gracenotedatabasen.
Off
Giver ikke adgang til
Gracenote-databasen.
System Information
Viser information om afspillerens
softwareversion og MAC-adressen.
Network Settings
(Netværksindstillinger)
Internet Settings
Disse punkter er nødvendige, hvis du
tilslutter til internettet via et netværkskabel.
Indtast de respektive (alfanumeriske) værdier
for din bredbåndsrouter eller trådløse LANrouter. De punkter, der skal indstilles, kan
variere afhængigt af internetudbyderen og
routeren. Yderligere oplysninger findes i den
betjeningsvejledning, du har fået fra din
internetudbyder, eller som fulgte med din
router.
1
Vælg "Internet Settings" i "Network
Settings", og tryk på
.
2
Vælg "IP Address Acquisition", og tryk
på
.
3
Vælg et punkt, og tryk på
.
Use DHCP
Vælg dette, hvis der er
DHCP (Dynamic Host
Configuration
Protocol)serverindstillinger til
rådighed fra din
internetserviceudbyder.
De
netværksindstillinger,
der er nødvendige for
afspilleren, tildeles
automatisk.
Use Static IP
Address
Indstil IP-adressen
manuelt i henhold til dit
netværksmiljø.
• Hvis du vælger "Use DHCP"
Hvis du indstiller "DNS Server Auto
Acquisition" til "Off", skal du indstille
følgende punkt:
– DNS Server (Primary)/DNS Server
(Secondary)
• Hvis du vælger "Use Static IP Address"
Indstil følgende punkter:
– IP Address
– Subnet Mask
– Default Gateway
– DNS Server (Primary)/DNS Server
(Secondary)
80
BDP-CX7000ES
4-170-001-11(1)
K:\zhaoqinqin\XPML A7.0\ML\DK(FM7.1
600dpi)\DK\090ADJ.fm
master page=right
specdef20080411
010US.book Page 81 Thursday, December 10, 2009 3:31 PM
b
Hvis du indstiller "DNS Server (Primary)"/
"DNS Server (Secondary)"-adresserne
manuelt, skal du indtaste "DNS Server
(Primary)"-adressen. Ellers indstilles "Internet
Settings" forkert.
4
Hvis din internetserviceudbyder har
en særlig proxyserverindstilling, skal
du vælge "Proxy Settings" ved hjælp af
V/v og trykke på
.
"Proxy Settings"-skærmen vises.
Hvis proxyserveren ikke har en særlig
indstilling, skal du gå til trin 8.
5
6
Indstil "Use of Proxy Server" til "On".
Vælg "Proxy Server" og "Port", og
indtast indstillingerne.
Easy Setup
(Lynopsætning)
Gentager Lynopsætning for at udføre de
grundlæggende indstillinger.
1
2
Vælg "Easy Setup", og tryk på
3
Følg instruktionerne for "Trin 7: Easy
Setup (Lynopsætning)" (side 32) fra
trin 4.
.
Vælg "Start" ved hjælp af B/b, og tryk
på
.
For at indtaste proxyserveren, se
"Indtastning af tegn" (side 55).
Tryk på RETURN.
Indstillinger og justeringer
7
8
Vælg "Network Diagnostic" ved hjælp
af V/v, og tryk på
.
9 Vælg "Start", og tryk på .
10 Kontroller, om meddelelsen "Network
connections are correct." vises.
Opsætningen er færdig. Hvis
meddelelsen ikke vises, skal du følge
meddelelserne på skærmen.
81
BDP-CX7000ES
4-170-001-11(1)
K:\zhaoqinqin\XPML A7.0\ML\DK(FM7.1
600dpi)\DK\090ADJ.fm
master page=left
specdef20080411
010US.book Page 82 Thursday, December 10, 2009 3:31 PM
Resetting
(Nulstilling)
Du kan stille afspillerens indstillinger tilbage
til fabriksindstillingerne ved at vælge
indstillingsgruppen. Alle indstillingerne i
gruppen bliver nulstillet.
1
2
Vælg "Resetting", og tryk på
3
Vælg de indstillinger, du ønsker at
stille tilbage til standard, og tryk på
.
.
Vælg "Reset to Factory Default
Settings", og tryk på
.
Du bliver bedt om at bekræfte.
Du kan nulstille følgende indstillinger:
– Video Settings
– Audio Settings
– BD/DVD Viewing Settings
– Photo Settings
– System Settings
– Network Settings
– All Settings
4
Vælg "Start" ved hjælp af B/b, og tryk
på
.
b
• Hvis "All Settings" vælges i trin 3
– nulstilles alle indstillinger i
(Setup).
– nulstilles "A/V Settings", som kan justeres ved
at trykke på OPTIONS under afspilning
(side 39), ikke.
• Adgangskoden for "BD Parental Control" eller
"DVD Parental Control" i "BD/DVD Viewing
Settings" (side 75) nulstilles ikke.
82
BDP-CX7000ES
4-170-001-11(1)
K:\zhaoqinqin\XPML A7.0\ML\DK(FM7.1
600dpi)\DK\100ADD.fm
master page=right
specdef20080411
010US.book Page 83 Thursday, December 10, 2009 3:31 PM
Fejlfinding
Hvis du kommer ud for nogen af følgende
problemer i forbindelse med brugen af
afspilleren, skal du benytte denne
fejlfindingsguide til at forsøge at afhjælpe
problemet, inden du anmoder om reparation.
Kontakt din nærmeste Sony-forhandler, hvis
der er et problem, der ikke kan løses.
Strøm
Afspilleren tænder ikke.
, Kontroller, om netledningen er ordentligt
tilsluttet.
, Det tager et kort øjeblik, før afspilleren
tænder.
Yderligere
information
Yderligere information
Meddelelsen "A new software version has
been found online. Perform version
update?" vises på skærmen, når du
tænder for afspilleren.
, Se "Network Update
(Netværksopdatering)" (side 65) angående
opdatering af afspilleren til en nyere
softwareversion.
Når du tænder for afspilleren, vises
på
skærmen, og "SYSTEM ERROR" vises i
frontpaneldisplayet.
, Tag netledningen ud, og vent et øjeblik, sæt
så netledningen i igen. Hvis problemet ikke
forsvinder, skal du kontakte din nærmeste
Sony-forhandler eller et autoriseret Sonyserviceværksted.
Disk
Disken afspilles ikke.
, Disken er beskidt.
, Disken vender forkert. Sæt disken i med
afspilningssiden mod venstre.
, Disken er skæv.
, Du forsøger at afspille en disk med et
format, der ikke kan afspilles på denne
afspiller (side 89).
, Regionskoden på BD'en eller DVD'en
passer ikke til afspilleren.
,Fortsættes
BDP-CX7000ES
4-170-001-11(1)
83
K:\zhaoqinqin\XPML A7.0\ML\DK(FM7.1
600dpi)\DK\100ADD.fm
master page=left
specdef20080411
010US.book Page 84 Thursday, December 10, 2009 3:31 PM
, Afspilleren kan ikke afspille en optaget
disk, der ikke er korrekt færdiggjort
(side 89).
, Diskafspilning begrænses i henhold til
brugerens alder. For at ændre
begrænsningen skal du bruge
adgangskoden for "BD Parental Control"
eller "DVD Parental Control" i "BD/DVD
Viewing Settings" (side 75). Skriv din
adgangskode ned et sted. Adgangskoden
nulstilles ikke, selvom du nulstiller
afspilleren (side 82). Hvis du glemmer din
adgangskode, skal du kontakte vores
kundeservicecenter.
Billede
Der udsendes ikke videosignaler fra andre
stik end HDMI OUT-stikket, hvis du
tilslutter til HDMI OUT-stikket og andre
videoudgangsstik på samme tid.
, Indstil "Output Video Format" til
"Component Video" i "Video Settings"opsætningen (side 67).
Det mørke område på billedet er for
mørkt/det lyse område er for lyst eller
unaturligt.
, Indstil "Picture Quality Mode" til
"Standard" (standard) (Se "Justering af
billeder og lyd for videoer" på side 42).
Billedet udsendes ikke korrekt.
Se også "Tilslutning til et HDMI-stik"
(side 20), hvis du tilslutter udstyr ved hjælp
af et HDMI-kabel.
, Kontroller "Output Video Format"indstillingerne i "Video Settings"opsætningen (side 67).
Der er ikke noget billede/der vises
billedstøj.
Der vises intet BD-ROM-billede.
, Kontroller, om alle tilsluttede kabler er
tilsluttet korrekt.
, Kontroller, om de tilsluttede kabler er
beskadigede.
, Kontroller forbindelsen til dit tv (side 19),
og skift indgangsvælgeren på dit tv, så
signalet fra afspilleren vises på tv-skærmen.
, Ved afspilning af en dobbeltlags-BD/-DVD
afbrydes videoen og lyden muligvis på det
sted, hvor lagene skifter.
, Kontroller "BD-ROM 1080/24p Output"indstillingen i "Video Settings"opsætningen (side 68).
Lyd
Se også "Tilslutning til et HDMI-stik"
(side 25), hvis du tilslutter udstyr ved hjælp
af et HDMI-kabel.
Der høres ingen lyd.
Der vises ikke noget billede, hvis den
videoudgangsopløsning, der er valgt i
"Output Video Format", er forkert.
, Tryk på x på afspilleren i mere end
10 sekunder for at stille
videoudgangsopløsningen tilbage til den
laveste opløsning.
Billedet fylder ikke hele skærmen ud,
selvom billedformatet er indstillet i "DVD
Aspect Ratio" under "Video Settings".
, Diskens billedformat er fastindstillet på din
dvd (side 67).
, Kontroller, om alle tilsluttede kabler er
tilsluttet korrekt.
, Kontroller, om de tilsluttede kabler er
beskadigede.
, Kontroller forbindelsen til din AVforstærker (receiver) (side 24), og skift
indgangsvælgeren på din AV-forstærker
(receiver), så afspillerens lydsignaler
udsendes fra din AV-forstærker (receiver).
, Afspilleren er i scanningstilstand.
, Hvis lydsignalet ikke kommer gennem
DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL)/
HDMI OUT-stikket, skal du kontrollere
lydindstillingerne (side 70).
84
BDP-CX7000ES
4-170-001-11(1)
K:\zhaoqinqin\XPML A7.0\ML\DK(FM7.1
600dpi)\DK\100ADD.fm
master page=right
specdef20080411
010US.book Page 85 Thursday, December 10, 2009 3:31 PM
Lyden udsendes ikke korrekt.
, Kontroller "Audio Output Priority"indstillingen i "Audio Settings"opsætningen (side 70).
, Kontroller højtalerindstillingerne (side 70).
Lydstyrken er lav.
, Lydstyrken er lav på nogle BD'er eller
DVD'er.
, Prøv at indstille "Audio DRC" til "TV
Mode" i "Audio Settings"-opsætningen
(side 74).
, Indstil "Audio ATT" til "Off" i "Audio
Settings"-opsætningen (side 73).
HD-lyd (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD,
DTS-HD High Resolution Audio og DTS-HD
Master Audio) udsendes ikke via
bitstream.
Den interaktive lyd udsendes ikke.
, Indstil "BD Audio Setting" til "Mix" i
"Audio Settings"-opsætningen (side 73).
HDMI
Der er ikke noget billede eller nogen lyd
ved tilslutning til HDMI OUT-stikket.
, Prøv følgende: 1Sluk for afspilleren, og
tænd den igen. 2Sluk for det tilsluttede
udstyr, og tænd igen. 3Frakobl HDMIkablet, og tilslut det igen.
Der er ikke noget billede, eller der opstår
billedstøj ved tilslutning til HDMI OUTstikket.
, HDMI OUT-stikket er tilsluttet til en DVIenhed, der ikke understøtter teknologien til
beskyttelse af ophavsrettigheder.
, Hvis HDMI OUT-stikket bruges som
videoudgang, kan ændring af
videoudgangsopløsningen muligvis løse
problemet (side 67).
, HDMI OUT-stikket er tilsluttet til en DVIenhed (DVI-stik understøtter ikke
lydsignaler).
Lyden udsendes ikke korrekt ved
tilslutning til HDMI OUT-stikket.
, Den enhed, der er tilsluttet til HDMI OUTstikket, understøtter ikke afspillerens
lydformat. Kontroller lydindstillingerne
(side 70).
Skærmsproget skifter automatisk ved
tilslutning til HDMI OUT-stikket.
, Hvis "Control for HDMI" er indstillet til
"On" (side 78), skifter skærmsproget
automatisk i henhold til sprogindstillingen
på det tilsluttede tv (hvis du ændrer
indstillingen på dit tv osv.).
"Control for HDMI"-funktionen virker ikke
(BRAVIA Sync).
, Kontroller, om netledningen på den
tilsluttede komponent er ordentligt
tilsluttet.
, Hvis HDMI-indikatoren ikke vises i
frontpaneldisplayet, skal du kontrollere
HDMI-tilslutningen (side 20, 25).
, Indstil "Control for HDMI" til "On"
(side 78).
, Sørg for, at den tilsluttede komponent er
kompatibel med "Control for HDMI"funktionen. Yderligere oplysninger findes i
betjeningsvejledningen, der fulgte med
komponenten.
, Kontroller, om den tilsluttede komponents
indstilling er kompatibel med "Control for
HDMI"-funktionen. Yderligere oplysninger
findes i betjeningsvejledningen, der fulgte
med komponenten.
, Hvis du ændrer HDMI-tilslutningen, skal
du slukke for afspilleren og tænde den igen.
, Hvis der opstår strømsvigt, skal du indstille
"Control for HDMI" til "Off", og derefter
indstille "Control for HDMI" til "On"
(side 78).
, Flere oplysninger om "Control for HDMI"funktionen findes i "Om BRAVIA Syncfunktionerne (gælder kun for HDMItilslutninger)" (side 57).
,Fortsættes
BDP-CX7000ES
4-170-001-11(1)
85
Yderligere information
, Indstil "BD Audio Setting" til "Direct" i
"Audio Settings"-opsætningen (side 73).
, Kontroller, om den tilsluttede AVforstærker (receiver) er kompatibel med
hvert enkelt HD-lydformat.
Der udsendes ingen lyd fra HDMI OUTstikket.
K:\zhaoqinqin\XPML A7.0\ML\DK(FM7.1
600dpi)\DK\100ADD.fm
master page=left
specdef20080411
010US.book Page 86 Thursday, December 10, 2009 3:31 PM
, Hvis du tilslutter afspilleren til et tv gennem
en AV-forstærker (receiver), der ikke er
kompatibel med "Control for HDMI"funktionen, kan du muligvis ikke
kontrollere tv'et fra afspilleren.
Ekstern hukommelse (lokal
hukommelse)
Den eksterne hukommelse registreres
ikke.
, Prøv følgende: 1Sluk for afspilleren.
2Ret V-mærket på EXT-åbningen ind med
V-mærket på den eksterne hukommelse (i
tilfælde af USM1GH/USM2GH), og sæt
den eksterne hukommelse i. 3Tænd for
afspilleren. 4Kontroller, om EXTindikatoren lyser i frontpaneldisplayet.
Filnavnet vises ikke korrekt.
, Afspilleren kan kun vise ISO 8859-1kompatible tegnformater. Andre
tegnformater vises muligvis ikke rigtigt.
, Afhængigt af den anvendte skrivesoftware
vises de indtastede tegn muligvis på
forskellig vis.
Disken starter ikke afspilningen fra
begyndelsen.
, Genoptag afspilning er slået til (side 39).
Nogle funktioner som f.eks. Stop eller Søg
kan ikke udføres.
, Afhængigt af disken kan du muligvis ikke
udføre nogle af funktionerne ovenfor. Se
betjeningsvejledningen, som fulgte med
disken.
Kan ikke afspille bonusindhold eller andre
data, der findes på en BD-ROM.
Sproget for lydsporet/underteksterne eller
vinklerne kan ikke ændres.
, Prøv følgende: 1Fjern disken. 2Sluk for
afspilleren. 3Fjern den eksterne
hukommelse og sæt den i igen (side 29).
4Tænd for afspilleren. 5Kontroller, om
EXT-indikatoren lyser i
frontpaneldisplayet. 6Sæt en BD-ROM
med BonusView/BD-Live i afspilleren.
, Prøv at bruge menuen på BD'erne eller
DVD'erne i stedet for knappen til direkte
valg på fjernbetjeningen (side 40).
, Der er ikke optaget flere sprog/
undertekstsprog eller flere vinkler på den
BD eller DVD, der afspilles.
, BD'en eller DVD'en tillader ikke skift af
sprog for lydspor/undertekster eller vinkler.
Der vises en meddelelse på skærmen, der
angiver, at der ikke er tilstrækkelig med
plads på den lokale hukommelse.
Diskskuffen åbner ikke, og "LOCKED"
vises i frontpaneldisplayet.
, Slet unødvendige data i den eksterne
hukommelse (side 41).
, Hvis "LOCKED" vises, er afspilleren låst.
For at annullere børnelåsen skal du holde X
på afspilleren nede, indtil "UNLOCK" vises
i frontpaneldisplayet (side 10).
Betjening
Fjernbetjeningen virker ikke.
, Batterierne i fjernbetjeningen er ved at være
opbrugte (side 32).
, Afstanden mellem fjernbetjeningen og
afspilleren er for stor.
, Fjernbetjeningen er ikke rettet mod
fjernbetjeningssensoren på afspilleren.
, Der er indstillet forskellige
kommandotilstande for afspilleren og
fjernbetjeningen. Indstil den samme
kommandotilstand (side 63).
Afspilleren reagerer ikke på nogen
knapper.
, Der er kondens inden i afspilleren (side 3).
, Hold [/1 på afspilleren nede i mere end
10 sekunder, indtil indikatorerne i
frontpaneldisplayet slukker.
Hvis afspilleren stadig ikke reagerer på
nogen knapper, skal du frakoble
netledningen og tilslutte den igen.
86
BDP-CX7000ES
4-170-001-11(1)
K:\zhaoqinqin\XPML A7.0\ML\DK(FM7.1
600dpi)\DK\100ADD.fm
master page=right
specdef20080411
010US.book Page 87 Thursday, December 10, 2009 3:31 PM
Selvdiagnosticeringsfunktion
Hvis selvdiagnosticeringsfunktionen er
aktiveret for at forebygge funktionsfejl på
afspilleren, vises enten en fejlkode i
frontpaneldisplayet eller blot
uden nogen
meddelelser på hele skærmen.
Kontroller følgende i disse tilfælde.
Hvis der vises en fejlkode i
frontpaneldisplayet
Korrigerende handling
Exxxx
SYS ERR
Kontakt din nærmeste Sonyforhandler eller lokale
autoriserede Sonyserviceværksted, og oplys
fejlkoden. "xxxx" er en fejlkode
(nummer).
FAN ERR
• Kontroller, om
ventilationshullerne på
bagsiden af afspilleren er
blokeret.
• Placer afspilleren på et sted
med tilstrækkelig ventilation
for at forhindre
varmeophedning i den.
Yderligere information
Fejlkode
Når der blot vises
uden nogen
meddelelser på hele skærmen
Afhængigt af situationen kan afhjælpningen i
"Strøm" under "Fejlfinding" (side 83)
muligvis løse problemet. Hvis problemet
ikke forsvinder, skal du kontakte din
nærmeste Sony-forhandler eller et autoriseret
Sony-serviceværksted.
87
BDP-CX7000ES
4-170-001-11(1)
K:\zhaoqinqin\XPML A7.0\ML\DK(FM7.1
600dpi)\DK\100ADD.fm
master page=left
specdef20080411
010US.book Page 88 Thursday, December 10, 2009 3:31 PM
Diske, der kan afspilles
Type
Disklogo
Ikon, som
anvendes i
denne
vejledning
Egenskaber
BD-ROM'er og BD-RE'er/BD-R'er i
BDMV- og BDAV-tilstand og DL-diske
Blu-ray Disc
BD
DVD VIDEO
DVD
Diske som f.eks. film, der kan købes
eller lejes
DVD
DVD
DVD+RW'er/DVD+R'er i +VR-tilstand
eller DVD-RW'er/DVD-R'er i video- og
VR-tilstand og DVD+R DL/DVD-R
DL-diske
DATA DVD
DVD+RW'er/DVD+R'er/DVD-RW'er/
DVD-R'er, der indeholder MP3*1lydspor og JPEG*2-billedfiler
CD
Musik-CD'er eller CD-R'er/CD-RW'er i
musik-cd-format
DATA DVD
CD
DATA CD
*1
—
DATA CD
MPEG Layer-3 lydkodningsteknologi og
patenter licenseres af Fraunhofer IIS og
Thomson.
*2 JPEG-format i overensstemmelse med UDF
(Universal Disk Format).
CD-R'er/CD-RW'er, der indeholder
MP3*1-lydspor og JPEG*2-billedfiler
Bemærkninger om BD-ROMkompatibilitet
Eftersom Blu-ray Disc-specifikationerne er
nye og under udvikling, kan der være nogle
diske, som ikke kan afspilles afhængigt af
disktypen og versionen.
Lydudgangen varierer afhængigt af kilden,
det tilsluttede udgangsstik og de valgte
lydindstillinger. Yderligere oplysninger
findes på side 91.
88
BDP-CX7000ES
4-170-001-11(1)
K:\zhaoqinqin\XPML A7.0\ML\DK(FM7.1
600dpi)\DK\100ADD.fm
master page=right
specdef20080411
010US.book Page 89 Thursday, December 10, 2009 3:31 PM
b
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• Bemærkninger om BD-RE'er/BD-R'er,
DVD+RW'er/DVD+R'er, DVD-RW'er/DVDR'er eller CD-R'er/CD-RW'er
Nogle BD-RE'er/BD-R'er, DVD+RW'er/
DVD+R'er, DVD-RW'er/DVD-R'er eller CDR'er/CD-RW'er kan ikke afspilles på denne
afspiller på grund af optagekvaliteten, diskens
fysiske tilstand eller egenskaberne for
optageudstyret og ophavssoftwaren.
En CD eller DVD kan ikke afspilles, hvis den
ikke er færdiggjort korrekt. Flere oplysninger
findes i betjeningsvejledningen, som fulgte med
optageenheden. Bemærk, at nogle
afspilningsfunktioner eventuelt ikke fungerer
sammen med nogle DVD+RW'er/DVD+R'er,
selvom de er blevet færdiggjort korrekt. I dette
tilfælde skal du vise disken ved hjælp af normal
afspilning.
• Musikdiske kodet med teknologi til
beskyttelse af ophavsret
Dette produkt er beregnet til at afspille diske, der
følger CD-standarden (Compact Disc). Nogle
pladeselskaber har lanceret forskellige
musikdiske kodet med teknologi til beskyttelse af
ophavsret. Vær opmærksom på, at der blandt
disse diske er nogle, der ikke følger CDstandarden, og de kan muligvis ikke afspilles på
dette produkt.
• Bemærkninger om DualDiscs
Brug af en DualDisc i dette produkt kan ridse
eller afskrape overfladen på DualDisc'ens
videoside og kan påvirke dens evne til at blive
afspillet og bør derfor ikke bruges i dette produkt.
• Bemærkning om dobbeltlags-BD'er/
DVD'er
De afspillede billeder og lyden forstyrres
eventuelt et øjeblik, når der skiftes lag.
• Bemærkning om BD-RE'er/BD-R'er
Denne afspiller understøtter ver. 2.1 BD-RE og
ver. 1.1 og 1.2 BD-R inklusive organisk
pigmenttype BD-R (LTH-type).
• Bemærkning om DTS 5.1 MUSIC DISC
Denne afspiller kan afspille DTS 5.1 MUSIC
DISC. Lydsignaler udsendes i de formater, der er
angivet under "Lydudgangssignaler"-tabellen på
side 91.
BD'er med kassette
DVD-RAM'er
HD DVD'er
DVD-lyddiske
PHOTO CD'er
Datadelen på CD-ekstra
VCD'er/Super VCD'er
HD-lag på Super Audio CD'er
DualDiscs
BD-ROM'er/DVD VIDEO'er med en anden
regionskode (side 89).
• 8 cm diske
Bemærkninger om afspilningsfunktioner
på BD'er/DVD'er
Visse afspilningsfunktioner på BD'er/
DVD'er kan med vilje være indstillet af
softwareproducenterne. Eftersom denne
afspiller afspiller BD'er/DVD'er i henhold til
det diskindhold, som softwareproducenterne
designede, kan der være visse
afspilningsfunktioner, som ikke er
tilgængelige. Se i den vejledning, som fulgte
med BD'en/DVD'en.
Regionskode (gælder kun for BD-ROM/
DVD VIDEO)
Din afspiller har en regionskode trykt på
bagsiden af enheden og afspiller kun BDROM'er/DVD VIDEO'er (kun afspilning),
der er mærket med samme regionskoder.
Dette system bruges til at beskytte
ophavsrettigheder.
DVD VIDEO'er mærket med ALL afspilles
også på denne afspiller.
Afhængigt af BD-ROM'en/DVD VIDEO'en
så kan afspilning af BD-ROM'en/DVD
VIDEO'en være umuliggjort på grund af
områderestriktioner, selvom der eventuelt
ikke er angivet nogen regionskode.
Regionskode
89
BDP-CX7000ES
4-170-001-11(1)
Yderligere information
Diske, som ikke kan afspilles
K:\zhaoqinqin\XPML A7.0\ML\DK(FM7.1
600dpi)\DK\100ADD.fm
master page=left
specdef20080411
010US.book Page 90 Thursday, December 10, 2009 3:31 PM
Videoudgangsopløsning
Udgangsopløsningen varierer afhængigt af "Output Video Format"-indstillingen i "Video
Settings"-opsætningen (side 66).
Hvis "Output Video Format" er indstillet
til "HDMI"
Opløsnings- VIDEO OUT
indstilling
VIDEO/
S VIDEOstik
Hvis "Output Video Format" er indstillet
til "Component Video"
COMPONENT
VIDEO-stik
HDMI OUTstik
VIDEO OUT
VIDEO/
S VIDEOstik
COMPONENT
VIDEO-stik
HDMI OUTstik
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480p/576p
480i/576i
480i/576i
480p/576p
480i/576i
480p/576p
480p/576p
720p
480i/576i
480i/576i
720p
480i/576i
720p*1
720p*1
1080i
480i/576i
480i/576i
1080i
480i/576i
1080i*1
1080i*1
1080p
480i/576i*2
480i/576i*2
1080p
Kan ikke
vælges
Kan ikke
vælges
Kan ikke
vælges
*1
Beskyttet indhold på DVD'er udsendes i
opløsningen 480p/576p.
*2 Der vises intet billede ved udsending af 1080/
24p-opløsning.
◆Hvis "Output Video Format" er indstillet til
"Video or S Video"
480i/576i-videosignaler udsendes fra VIDEO
OUT VIDEO/S VIDEO- eller
COMPONENT VIDEO-stikket, og 480p/
576p-videosignaler udsendes fra HDMI
OUT-stikket.
90
BDP-CX7000ES
4-170-001-11(1)
K:\zhaoqinqin\XPML A7.0\ML\DK(FM7.1
600dpi)\DK\100ADD.fm
master page=right
specdef20080411
010US.book Page 91 Thursday, December 10, 2009 3:31 PM
Lydudgangssignaler
Lydudgangen varierer som følger afhængigt af kilden, udgangsstikket og de valgte
indstillinger.
Stik/
indstillinger*1
Digital
Analog
Auto*3
2ch PCM*3
BD
LPCM 2ch
LPCM 2kanals
LPCM 2kanals
LPCM 2kanals
LPCM 2kanals
2-kanals
2-kanals
LPCM 5.1ch
LPCM 5.1kanals
LPCM 2kanals
LPCM 2kanals
LPCM 2kanals
5.1-kanals
2-kanals
LPCM 7.1ch
LPCM 7.1kanals
LPCM 2kanals
LPCM 2kanals
LPCM 2kanals
7.1-kanals
2-kanals
Dolby Digital
LPCM 5.1kanals*5
LPCM 2kanals
Dolby Digital/ LPCM 2LPCM 2kanals
kanals*6
5.1-kanals
2-kanals
Dolby Digital
Plus
LPCM 7.1kanals*5
LPCM 2kanals
Dolby Digital/
LPCM 2LPCM 2kanals
kanals*6
7.1-kanals
2-kanals
7.1Dolby TrueHD LPCM
kanals*5
LPCM 2kanals
Dolby Digital/ LPCM 2LPCM 2kanals
kanals*6
7.1-kanals
2-kanals
DTS
LPCM 5.1kanals*5
LPCM 2kanals
DTS/
LPCM 2kanals*6
LPCM 2kanals
5.1-kanals
2-kanals
DTS-HD High
Resolution
Audio
LPCM 7.1kanals*5
LPCM 2kanals
DTS/
LPCM 2kanals*6
LPCM 2kanals
7.1-kanals
2-kanals
DTS-HD
LPCM 7.1Master Audio kanals*5
LPCM 2kanals
DTS/
LPCM 2kanals*6
LPCM 2kanals
7.1-kanals
2-kanals
LPCM 2kanals
LPCM 2kanals
LPCM 2kanals
2-kanals
2-kanals
2Dolby Digital LPCM
kanals
5.1-kanals
2-kanals
DVD
CD
HDMI OUT-stik
LPCM
LPCM 2kanals
Dolby Digital
2Dolby Digital LPCM
kanals
DTS
DTS
LPCM 2kanals
DTS
LPCM 2kanals
5.1-kanals
2-kanals
LPCM
LPCM
LPCM 2kanals
LPCM 2kanals
LPCM 2kanals
2-kanals
2-kanals
LPCM 2kanals
DTS
LPCM 2kanals
5.1-kanals
2-kanals
DTS 5.1 MUSIC DISC DTS
*1
Hvis "Audio Output Priority" er indstillet til
"Stereo Analogue", udsendes LPCM 2-kanalssignaler fra hvert stik.
*2 Hvis "Audio Output Priority" er indstillet til
"HDMI", "Coaxial/Optical" eller "Multi
Channel Analogue", udsendes LPCM 2-kanalssignaler fra andre stik end det valgte stik.
*3 Auto: Hvis "Audio (HDMI)" er indstillet til
"Auto" i "Audio Settings"-opsætningen
(side 73).
2ch PCM: Hvis "Audio (HDMI)" er indstillet til
"2ch PCM" i "Audio Settings"-opsætningen
(side 73).
Yderligere information
Disk/kilde
DIGITAL OUT (OPTICAL/ MULTI
AUDIO
COAXIAL)-stik*2
CHANNEL OUT (L/R)
OUTPUT- -stik
*4
Bitstream
PCM
stik*2
*2
*4
Bitstream: Hvis "Dolby Digital" er indstillet til
"Dolby Digital" eller "DTS" er indstillet til
"DTS" i "Audio Settings"-opsætningen
(side 73).
*5 Hvis "BD Audio Setting" er indstillet til
"Direct", udsendes lyd, der er optaget af kilden,
via bitstream. Men denne lyd kan også udsendes
som følger, afhængigt af de lydformater, som
AV-forstærkeren (receiver) understøtter.
,Fortsættes
BDP-CX7000ES
4-170-001-11(1)
91
K:\zhaoqinqin\XPML A7.0\ML\DK(FM7.1
600dpi)\DK\100ADD.fm
master page=left
specdef20080411
010US.book Page 92 Thursday, December 10, 2009 3:31 PM
– Hvis AV-forstærkeren (receiver) ikke
understøtter HD-lyd (Dolby Digital Plus,
Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution
Audio og DTS-HD Master Audio), men
understøtter flerkanals-LPCM, udsendes op til
7.1-kanals-LPCM.
– Hvis AV-forstærkeren (receiver) ikke
understøtter HD-lyd eller flerkanals-LPCM,
men understøtter Dolby Digital/DTS,
udsendes Dolby Digital- eller DTS-bitstream.
– Hvis AV-forstærkeren (receiver) understøtter
HD-lyd, flerkanals-LPCM eller Dolby Digital/
DTS, udsendes 2-kanals-LPCM.
*6 2-kanals eller færre kanaler primære/sekundære
lydsignaler udsendes som 2-kanals-LPCMsignaler.
b
Hvis der udsendes 480i/480p-videosignaler fra
HDMI OUT-stikket, udsendes Dolby TrueHD og
DTS-HD Master Audio som LPCM-, Dolby
Digital- eller DTS-bitstreamsignaler, selvom "BD
Audio Setting" er indstillet til "Direct" i "Audio
Settings"-opsætningen (side 73).
Specifikationer
System
Laser: Halvlederlaser
Udgange
(Navn på stik:
Stiktype/udgangsniveau/
belastningsimpedans)
Analog lydudgang:
Stereoudgang: Phonostik/2 Vrms/
10 kilohm
Flerkanalsudgang: Phonostik/2 Vrms/
10 kilohm
Digital lydudgang:
Optisk udgang: Optisk udgangsstik/
–18 dBm (bølgelængde 660 nm)
Koaksial udgang: Phonostik/0,5 Vp-p/
75 ohm
Analog videoudgang
Komponentudgang (Y/PB/PR): Phonostik/
Y: 1,0 Vp-p/PB, PR: 0,7 Vp-p/75 ohm
Komposit udgang: Phonostik/1,0 Vp-p/
75 ohm
S-videoudgang: 4-benet mini-DIN/Y:
1,0 Vp-p, C: 0,286 Vp-p/75 ohm
HDMI-udgang
HDMI 19-benet standardstik
LAN (100):
100BASE-TX-terminal
EXT:
Slot til ekstern hukommelse (til tilslutning
af ekstern hukommelse)
DC-udgang: Maks. 5 V 500 mA
CONTROL S IN / IR IN:
Ministik
RS232C-port:
D-SUB 9-benet
Generelt
Strømforsyning:
230 V AC, 50/60 Hz
Strømforbrug:
36 W
Standby: 0,3 W (ved strømsparefunktion)
Mål (cirka):
430 mm × 240 mm × 555 mm
(bredde/højde/dybde) inkl. fremspringende
dele
Vægt (cirka):
14,2 kg
Driftstemperatur:
5 ºC til 35 ºC
Driftsfugtighed:
25 % til 80 %
92
BDP-CX7000ES
4-170-001-11(1)
K:\zhaoqinqin\XPML A7.0\ML\DK(FM7.1
600dpi)\DK\100ADD.fm
master page=right
specdef20080411
010US.book Page 93 Thursday, December 10, 2009 3:31 PM
Medfølgende tilbehør
Se side 18.
Specifikationer og design kan ændres uden
forudgående varsel.
• Standbystrømforbrug 0,3 W.
• Halogerende flammehæmmende midler
bruges ikke i bestemte printkort.
Yderligere information
93
BDP-CX7000ES
4-170-001-11(1)
K:\zhaoqinqin\XPML A7.0\ML\DK(FM7.1
600dpi)\DK\100ADD.fm
master page=left
specdef20080411
010US.book Page 94 Thursday, December 10, 2009 3:31 PM
Liste over sprogkoder
Yderligere oplysninger findes på side 75.
Sprognavnene overholder ISO 639: 1988 (E/F)-standarden.
Nummer, sprog
ikke specificeret
Børnesikring/områdekode
Yderligere oplysninger findes på side 75.
Nummer, område (kode)
2044, Argentina (ar)
2047, Australien (au)
2057, Belgien (be)
2070, Brasilien (br)
2079, Canada (ca)
2090, Chile (cl)
2093, Colombia (co)
2115, Danmark (dk)
2424, Filippinerne (ph)
2165, Finland (fi)
2174, Frankrig (fr)
2200, Grækenland (gr)
2376, Holland (nl)
2219, Hongkong (hk)
2248, Indien (in)
2238, Indonesien (id)
2239, Irland (ie)
2254, Italien (it)
2276, Japan (jp)
2092, Kina (cn)
2304, Korea (kr)
2333, Luxembourg (lu)
2363, Malaysia (my)
2362, Mexico (mx)
2390, New Zealand (nz)
2379, Norge (no)
2427, Pakistan (pk)
2428, Polen (pl)
2436, Portugal (pt)
2489, Rusland (ru)
2086, Schweiz (ch)
2501, Singapore (sg)
2149, Spanien (es)
2184, Storbritannien (gb)
2499, Sverige (se)
2543, Taiwan (tw)
2528, Thailand (th)
2109, Tyskland (de)
2046, Østrig (at)
94
BDP-CX7000ES
4-170-001-11(1)
K:\zhaoqinqin\XPML A7.0\ML\DK(FM7.1
600dpi)\DK\100ADD.fm
master page=right
specdef20080411
010US.book Page 95 Thursday, December 10, 2009 3:31 PM
Blu-ray Disc (BD) (side 88)
Ordliste
AACS
"Advanced Access Content System" er en
specifikation til håndtering af digitalt
underholdningsindhold, der er gemt på den
næste generation af foroptagede og optagede
optiske medier. Specifikationen gør det
muligt for forbrugere at nyde digitalt
underholdningsindhold, inklusive indhold i
høj opløsning.
BD-J-anvendelse
BD-ROM-formatet understøtter Java til
interaktive funktioner.
"BD-J" tilbyder næsten ubegrænset
funktionalitet til indholdsudbydere, når de
skaber interkative BD-ROM-titler.
BD-R (side 88)
BD-RE (side 88)
BD-RE (Blu-ray Disc Rewritable) er en
optagbar Blu-ray Disc, der kan overskrives,
og som er tilgængelig i de samme størrelser
som BD'en nedenfor.
Genoptagningsfunktionen muliggør
omfattende redigering og tidsforskudte
programmer.
BD-ROM (side 88)
BD-ROM'er (Blu-ray Disc Read-Only
Memory) er kommercielt fremstillede diske
og er tilgængelige i de samme størrelser som
BD'en nedenfor. Disse diske har, udover
almindeligt film- og videoindhold, udvidede
funktioner som f.eks. interaktivt indhold,
menufunktioner med pop-up-menuer, valg af
undertekstvisning og diasshow. Selvom en
BD-ROM kan indeholde enhver form for
data, indeholder de fleste BD-ROM-diske
film i højopløsningsformat til afspilning på
Blu-ray Disc/DVD-afspillere.
Deep Colour (side 69)
Dette er videosignaler, hvor farvedybden for
signaler, der har passeret gennem et HDMIstik, er blevet forstærket. Med en ikke-Deep
Colour-kompatibel afspiller er antallet af
farver, som 1 pixel kan gengive, 24 bit
(16.777.216 farver). Hvorimod med Deep
Colour-kompatibel afspiller kan 1 pixel
gengive flere bit som f.eks. 36 bit.
Overgangen af farvedybden kan udtrykkes
finere med flere bit, og kontinuerlige
farveændringer gengives mere jævnt.
Dolby Digital Plus (side 91)
Lydkodningsteknologien, der er udviklet som
en forlængelse til Dolby Digital, understøtter
7.1-flerkanals-surroundsound.
Yderligere information
BD-R (Blu-ray Disc Recordable) er en
optagbar Blu-ray Disc, der kan skrives én
gang på, og som er tilgængelig i de samme
størrelser som BD'en nedenfor. Eftersom
indholdet kan optages, men ikke overskrives,
kan en BD-R bruges til at arkivere værdifulde
data på eller til at gemme og distribuere
videomateriale på.
Et diskformat, der er udviklet til optagelse/
afspilning af HD-video (højopløsning) (til
HDTV osv.) og til lagring af store
datamængder. En enkeltlags-Blu-ray Disc
kan indeholde op til 25 GB, og en
dobbeltlags-Blu-ray Disc kan indeholde op til
50 GB data.
Dolby TrueHD (side 91)
Dolby TrueHD er en tabsfri
kodningsteknologi, der understøtter
flerkanals-surroundsound med op til 8
kanaler for den næste generation optiske
diske. Den gengivne lyd svarer bit-for-bit til
den oprindelige kilde.
DTS (side 91)
Digital lydkomprimeringsteknologi, som
DTS, Inc. har udviklet. Denne teknologi
svarer til flerkanals-surroundsound.
Bagkanalen er stereo, og der er en diskret
subwooferkanal i dette format. DTS giver de
samme diskrete kanaler for digital lyd af høj
kvalitet.
Der opnås god kanaladskillelse, da alle
kanaldata optages diskret, og lidt forringelse,
da al behandling af kanaldata foregår digitalt.
DTS-HD High Resolution Audio (side 91)
Udviklet som en forlængelse til DTS Digital
Surround-formatet. Det understøtter en
maksimal samplingfrekvens på 96 kHz og
7.1-flerkanals-surround.
,Fortsættes
BDP-CX7000ES
4-170-001-11(1)
95
K:\zhaoqinqin\XPML A7.0\ML\DK(FM7.1
600dpi)\DK\100ADD.fm
master page=left
specdef20080411
010US.book Page 96 Thursday, December 10, 2009 3:31 PM
DTS-HD High Resolution Audio har en
maksimal transmissionshastighed på 6 Mbps
med en komprimering med tab af data
(Lossy).
DTS-HD Master Audio (side 91)
DTS-HD Master Audio har en maksimal
transmissionshastighed på 24,5 Mbps og
bruger komprimering uden tab af data
(Lossless), og DTS-HD Master Audio svarer
til en maksimal samplingfrekvens på 192
kHz og med maksimalt 7.1-kanals.
HDMI (High-Definition Multimedia
Interface) (side 20)
HDMI er et interface, der understøtter både
video og lyd på en enkelt digital forbindelse.
HDMI-tilslutningen overfører videosignaler
og flerkanals-lydsignaler med standard- til
høj opløsning til AV-komponenter som f.eks.
tv-apparater med HDMI i digital form uden
forringelse.
HDMI-specifikationen understøtter HDCP
(High-bandwidth Digital Contents
Protection), en kopibeskyttelsesteknologi til
digitalt underholdningsindhold til HDMI.
HD Reality Enhancer (side 43, 50)
En teknologi, der er udviklet af Sony, som
giver pixel-for-pixel-parsing i realtid,
foretager optimal udjævning, tydeliggør
detaljer, fjerner støj og opnår en mere jævn
overgang i videosignaler under afspilning.
LPCM (lineær PCM) (side 91)
Et digitalt lydformat, som ikke forringer
datakomprimeringen og ekspansionen.
Pop-up-menu (side 40)
En forbedret menufunktion, der er
tilgængelig på BD-ROM'er. Pop-up-menuen
vises, når der trykkes på POP UP/MENU
under afspilning, og kan betjenes, mens der
afspilles.
Super Bit Mapping (side 69)
Det er muligt at opnå mere jævne overgange
ved at tilføre 14 bit information til et 8 bitvideosignal. Denne Sony-udviklede
teknologi tager hensyn til menneskets
synsegenskaber.
x.v.Colour (side 69)
x.v.Colour er en almindelig betegnelse for
den xvYCC-standard, der er foreslået af
Sony.
xvYCC er en international standard for
farveområdet i video.
Denne standard kan vise et bredere
farveinterval end den, der aktuelt benyttes
som sendestandard.
24p True Cinema (side 68)
Film, der optages med filmkamera, består af
24 billeder pr. sekund.
Eftersom konventionelle fjernsyn (både CRT
og fladskærme) viser billeder i intervaller på
enten 1/60 eller 1/50 sekund, vises de
24 billeder ikke ved en jævn hastighed.
Hvis afspilleren er sluttet til et tv med 24pfunktion, viser afspilleren hvert billede med
intervaller på 1/24 sekund — det samme
interval som oprindeligt blev optaget med
filmkameraet, og den gengiver derfor
overbevisende det oprindelige biografbillede.
LTH (Low to High) (side 89)
LTH er et optagesystem, der understøtter
organisk pigmenttype BD-R.
PhotoTV HD (side 51)
"PhotoTV HD" giver mulighed for meget
detaljerede billeder og fotolignende udtryk af
subtile teksturer og farver. Ved at tilslutte
Sony's "PhotoTV HD"-kompatible enheder
ved hjælp af et HDMI-kabel kan du opleve en
hel ny verden af fotos i betagende fuld HDkvalitet. For eksempel de fine strukturer i
menneskers hud, blomster, sand og bølger
kan nu vises på en stor skærm i en smuk
fotolignende kvalitet.
96
BDP-CX7000ES
4-170-001-11(1)
K:\zhaoqinqin\XPML A7.0\ML\DK(FM7.1
600dpi)\DK\010COVIX.fm
master page=right
specdef20080411
010US.book Page 97 Thursday, December 10, 2009 3:31 PM
Indeks
Ord i anførselstegn vises på
skærmen.
Numerisk
24p True Cinema 96
A
"A/V Settings" 42
AACS 95
"Accessing Gracenote" 80
"Audio Output Priority" 70
"Audio Settings" 44, 70
"Auto Standby" 79
B
Batterier 32
"BD Data" 41, 86
"BD/DVD Viewing
Settings" 75
BD-Live 29, 40
BD-R 88, 95
BD-RE 88, 95
Bitstream 91
Blu-ray Disc 88, 95
BonusView 40
BRAVIA Sync 57, 85
Børnelås 10, 86
C
CD 88
Chapter Search
(Kapitelsøgning) 42
"Child Lock" 79
"Command Mode" 79
"Control for HDMI" 57,
78, 85
D
Deep Colour 69, 95
"Dimmer" 78
DISC LOAD 37
Diske, der kan afspilles 88
DISPLAY 13
Dolby Digital 26, 73
Dolby Digital Plus 91, 95
Dolby TrueHD 91, 95
DTS 26, 74
DTS-HD 91, 95
DVD 88
E
"Edit" 54
Ekstern hukommelse 29,
40, 86
Ettryksafspilning 57
F
Farveknapper 13
Fejlfinding 83
Fjernbetjening 12, 32
Frontpaneldisplay 10
Følg sprog 57
G
Genoptag 14, 39
Genre 54
"Group Content" 39, 45
H
"HD Reality Enhancer"
43, 50, 96
HDMI 20, 25, 33, 67, 69,
70, 73, 85, 96
HOME 13
L
LOAD 53
Lokal hukommelse 29, 40,
86
LTH 96
Lyd 12
Lydudgangssignaler 91
Lynopsætning 32, 81
M
Menuen Home 45, 49, 64
MP3 88
MULTI CHANNEL
OUTPUT 27, 70
"Music" 45
N
"Network Diagnostic" 81
"Network Settings" 80
"Network Update" 30, 65
Nulstilling af afspilleren
82
O
Opdatering 30, 65
OPTIONS 13, 39, 45, 49
"OSD" 78
P
Parental Control 75
"Photo" 49
"Photo Settings" 78
PhotoTV HD 51, 96
POP UP/MENU 13, 40
Q
"Quick Start Mode" 79
R
Regionskode 89
RENTAL SLOT 36
"Resetting" 82
S
SCENE SEARCH 14
Selvdiagnosticeringsfunktion 87
"Setup" 64
Slukning af system 57
"Software Update
Notification" 30, 65, 79
"Sort By" 39, 45
"Speaker Settings" 70
Super Bit Mapping 69, 96
"System Settings" 78
Søgning 41, 42
T
THEATRE 12, 57
Tilslutning
AV-forstærker
(receiver) 24
TV 19
,Fortsættes
BDP-CX7000ES
4-170-001-11(1)
97
K:\zhaoqinqin\XPML A7.0\ML\DK(FM7.1
600dpi)\DK\010COVIX.fm
master page=left
specdef20080411
010US.book Page 98 Thursday, December 10, 2009 3:31 PM
Title Search (Titelsøgning)
42
TOP MENU 13, 40
"TV Type" 66
U
Undertekster 13
V
"Video" 38
"Video Settings" 42, 66
Videoudgangsopløsning 90
Vinkel 13
X
x.v.Colour 69, 96
98
BDP-CX7000ES
4-170-001-11(1)
K:\zhaoqinqin\XPML A7.0\ML\DK(FM7.1
600dpi)\DK\010COVIX.fm
master page=Blank_Right
specdef20080411
010US.book Page 99 Thursday, December 10, 2009 3:31 PM
BDP-CX7000ES
4-170-001-11(1)
Download PDF

advertising