Sony | ICD-SX2000 | Sony ICD-SX2000 SX2000 Digital diktafon SX-serien Betjeningsvejledning

DA
IC-optager
Lad os prøve din nye IC-optager
Oplad
Lyt
Betjeningsvejledning
BACK/HOME
Vælg
(///)
VOL + (volume +)
VOL - (volume -)
Enter
 Vælg "
Recorded Files" i menuen HOME.
 Vælg "Latest Recording", "Search by REC Date", "Search by
REC Scene" eller "Folders".
 Oplad IC-optageren.
Skub USB-knappen i pilens retning, og sæt USB-stikket i USB-porten
på en tændt computer.
".
Når batteriet er fuldt opladet, viser batteriindikatoren "
 Vælg din ønskede fil.
Afspilning starter.
 Afbryd forbindelsen til optageren.
Kontroller, at meddelelsen "Accessing" ikke længere vises på
skærmen. Se derefter i hjælpevejledningen, hvordan du frakobler
IC-optageren korrekt.
 Tryk på VOL + eller VOL - for at justere lydstyrken.
Tænd for strømmen
 Tryk på STOP for at stoppe afspilning.
Tilføje et nummermærke
Du kan tilføje et nummermærke på et punkt, hvor du senere vil opdele
en fil, eller som du vil finde under afspilning. Du kan maksimalt tilføje
98 nummermærker i hver fil.
Du kan også tilføje nummermærker under optagelse.
ICD-SX2000
Slet
4-579-962-11(1) (DA)
Se i hjælpevejledningen
Dette er den betjeningsvejledning, som giver dig oplysninger om
grundlæggende betjening af IC-optageren.
Hjælpevejledningen er en onlinevejledning.
Se i hjælpevejledningen, når du ønsker mere detaljerede anvisninger,
betjeningsoplysninger samt mulige løsninger på eventuelle problemer.
OPTION
Skub, og hold POWER•HOLD-kontakten i retning af "POWER", indtil
skærmvinduet vises.
Hvis du vil slukke for strømmen, skal du skubbe og holde
POWER•HOLD-kontakten i retning af "POWER", indtil der vises
"Power Off" i skærmvinduet.
Vælg
(/)
Enter
Forhindre utilsigtet betjening (HOLD)
Skub POWER•HOLD-kontakten i retning af "HOLD".
http://rd1.sony.net/help/icd/s20/h_ce/
 Bemærk
Når en fil er slettet, kan den ikke gendannes.
 Frigør IC-optageren fra HOLD-statussen ved at skubbe POWER•HOLDkontakten mod midten.
 Vælg den fil, du vil slette, på listen over optagne filer, eller
afspil den fil, du vil slette.
 Vælg "Delete a File" i menuen OPTION.
Startindstillinger
Der vises "Delete?", og den valgte fil starter afspilning, så du kan
bekræfte, at den er den rigtige.
Vælg
(/)
Enter
Kontroller de medfølgende elementer
• IC-optager (1)
• Bæretaske (1)
• Vindskærm (1)
• Kabel til USB-tilslutning (1)
• Betjeningsvejledning (dette ark)
• Garantikort
• Programsoftware, Sound Organizer 2 (installationsfilen er lagret i den
indbyggede hukommelse, så du kan installere den på din computer).
 Vælg "Yes".
Når du tænder IC-optageren første gang, vises skærmen "Configure
Initial Settings" i skærmvinduet. Du kan så vælge sprog, der skal vises
på skærmen, indstille uret og tænde og slukke for biplyden.
 Vælg "Yes" for at starte startindstillingerne.
Der vises "Please Wait", indtil den valgte fil er slettet.
Betjening med en smartphone
(REC Remote)
Valgfrit ekstraudstyr
• Elektret kondensatormikrofon ECM-CS3, ECM-TL3
• USB AC-adapter AC-UD20
 Bemærk
Afhængigt af land eller område er nogle modeller eller valgfrit ekstraudstyr
muligvis ikke tilgængelig(e).
Dele og knapper
 Vælg skærmsproget.
Du kan vælge følgende sprog:
Deutsch (tysk), English* (engelsk), Español (spansk), Français
(fransk), Italiano (italiensk), Русский (russisk), Türkçe (tyrkisk)
* (Standardindstilling)
Vælg
(///)
Enter
 Angiv nuværende år, måned, dag, time og minut.
Med Bluetooth-funktionen på din IC-optager, kan du betjene din
IC-optager (optagelse, ændring af optagelsesindstillingerne osv.)
ved hjælp af en smartphone.
 Tryk på BACK/HOME for at gå tilbage til det forrige
indstillingselement.
Betjene din IC-optager med en smartphone
Du skal installere REC Remote på smartphonen og oprette Bluetoothtilknytning med din IC-optager.
 Vælg "Next".
 Vælg "ON" eller "OFF" for at aktivere eller deaktivere biplyden.
Når startindstillingerne er angivet, vises der en
bekræftelsesmeddelelse og derefter vises HOME-menuskærmen.
 Indbyggede mikrofoner
 Lydstyrkeindikator
 Skærmvindue
 OPTION-knap
 T-MARK-knap (nummermærke)
 BACK/HOME-knap
 STOP-knap
 REC/PAUSE-knap (optag/pause), optagelsesindikator
 -knap (afspil/vælg)*¹
 Kontrolknap ( DPC (Digital Pitch Control),

A-B (gentag A-B),  (gennemgang tilbage/spol hurtigt tilbage),
 (gennemgang fremad/spol hurtigt fremad)
 -stik (hovedtelefoner)
 USB-stikdæksel (du kan finde USB-stikket under dækslet).
 POWER•HOLD-kontakt*²
 Knappen VOL + (volume +)*¹
 Knappen VOL - (volume -)
 USB-knap
 Remhul (der leveres ikke en rem med IC-optageren).
 (N-mark) (berør en NFC-aktiveret smartphone på dette mærke for at
etablere NFC-tilknytning).
 Hul til montering af stativ (der leveres ikke et stativ med IC-optageren)
 -stik (mikrofon)
 microSD-kortstik (kortstikket er placeret under dækslet).
 Stikdæksel
 Indbygget højttaler
*¹ Knappen  (afspil/vælg) og knappen VOL + (volume +) har en blindskriftsprik.
Brug blindskriftsprikken som en reference under betjening af IC-optageren.
*² Hvis du skubber POWER•HOLD-kontakten mod "POWER" og holder den der i mindst
8 sekunder, genstartes IC-optageren. Se i hjælpevejledningen, hvis du ønsker detaljerede
anvisninger.
 Søg på Google Play™ eller i App Store efter REC Remote,
og installer det på din smartphone.
 Vælg "REC Remote" – "Add Device (Pairing)" i menuen HOME
på IC-optageren, og følg anvisningerne på skærmen for at
aktivere Bluetooth-funktionen.
 Start REC Remote på smartphonen, og vælg "ICD-SX2000"
(din IC-optager) fra listen over tilgængelige enheder. Hvis
du ønsker detaljerede oplysninger, kan du se hjælpen til
REC Remote eller i den betjeningsvejledning, der fulgte
med smartphonen.
 Bemærk
Nu kan du bruge smartphonen til at betjene IC-optageren.
Du kan når som helst ændre en eller flere af disse indstillinger. Se i hjælpevejledningen, hvis du ønsker detaljerede anvisninger.
Aktivere eller deaktivere Bluetooth-funktionen på din
IC-optager
 Vælg "REC Remote" – "Bluetooth ON/OFF" i menuen HOME.
Optag
 Hvis du vil aktivere Bluetooth-funktionen, skal du vælge "ON".
Hvis du vil deaktivere den, skal du vælge "OFF".
Indbyggede mikrofoner
STOP
REC/PAUSE

• Før du starter med at bruge IC-optageren, skal du sørge for at indstille
POWER•HOLD-kontakten til midterpositionen.
• Du kan vælge en optagelsesscene for hver situation ved at vælge
"Scene Select" i menuen OPTION.
 Juster vinklen på IC-optagerens indbyggede mikrofoner, så de
vender i retning af optagelseskilden.
 Tryk på REC/PAUSE.
Optagelse starter, og optagelsesindikatoren lyser rødt.
Under optagelse vises der en lydniveaumåler til at hjælpe dig med
at justere optagelsesniveauet ().
Juster retningen på de indbyggede mikrofoner, afstanden
til lydkilden eller mikrofonernes følsomhedsindstilling, så
optagelsesniveauet forbliver på ca, -12 dB, som er inden for det
optimale område som illustreret ovenfor.
 Tryk på STOP for at stoppe optagelse.
Der vises først "Please Wait" og derefter vises skærmen for
optagelsesstandby.
Når du er færdig med at optage, kan du trykke på  for at afspille
den fil, du netop har optaget.
Brug af menuen HOME
Forholdsregler
Varemærker
Du kan bruge menuen HOME til en række forskellige handlinger, herunder
til at finde og afspille en optaget fil og til at ændre indstillingerne for din
IC-optager.
Strøm
Brug kun enheden med 3,7 V jævnstrøm med det indbyggede
genopladelige lithiumionbatteri.
• Microsoft, Windows, Windows Vista og Windows Media er registrerede
varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/
eller andre lande.
• MPEG Layer-3-teknologi til lydkodning og patenter er givet i licens fra
Fraunhofer IIS og Thomson.
• microSD, microSDHC og microSDXC-logoer er varemærker tilhørende
SD-3C, LLC.
Sikkerhed
Brug ikke enheden under kørsel, cykling eller under betjening af noget
motoriseret fartøj.
BACK/HOME
Vælg
(/)
Enter
 Tryk på og hold BACK/HOME inde.
HOME-menuskærmen vises.
HOME-menupunkterne vises i følgende rækkefølge.
Music
Recorded
Files
Record
REC Remote
Settings
Return to
XX*
* Den funktion, du bruger i øjeblikket, vises i stedet for "XX".
 Vælg den ønskede funktion blandt følgende:
Du kan vælge og afspille en af de filer, du har
importeret fra en computer.
Du finder en musikfil ved at vælge "All Songs",
"Albums", "Artists" eller "Folders".
Music
Recorded Files
Du kan vælge og afspille en af de filer, du har
optaget med IC-optageren.
Du finder en optaget fil ved at vælge
"Latest Recording", "Search by REC Date",
"Search by REC Scene" eller "Folders".
Record
Du kan få vist optagelsesstandbyskærmen og
derefter starte optagelse.
REC Remote
Du kan få vist menuskærmen for REC Remote,
der bruger Bluetooth-funktionen.
Settings
Du kan få vist Settings-menuskærmen og ændre
forskellige indstillinger på IC-optageren.
Return to XX*
Du kan gå tilbage til den skærm, der blev vist før
HOME-menuskærmen.
*Den funktion, du bruger i øjeblikket, vises i stedet
for "XX".
Håndtering
• Efterlad ikke enheden på et sted i nærheden af varmekilder eller på
et sted med direkte sollys, meget støv eller mekaniske vibrationer.
• Hvis der kommer faste genstande eller væske ned i enheden, skal du
få enheden kontrolleret af en kvalificeret tekniker, før den bruges igen.
• Husk at overholde forholdsreglerne nedenfor, når du bruger IC-optageren,
så du undgår, at kabinettet bliver skævt, eller at IC-optageren ikke fungerer
korrekt.
– Lad være med at sætte dig ned med IC-optageren i din baglomme.
– Læg ikke IC-optageren i en taske med ledningerne til hovedtelefonerne
eller øreproptelefonerne viklet omkring optageren, og lad være med at
udsætte den for stød eller slag.
• Pas på, der ikke kommer vandsprøjt på enheden. Enheden er ikke vandtæt.
Vær især omhyggelig i følgende situationer.
– Når du har enheden i din lomme og går på toilettet osv.
Når du bukker dig, kan enheden falde i vandet og blive våd.
– Når du bruger enheden på steder, hvor den kan blive udsat for regn, sne
eller fugtighed.
– I situationer, hvor du sveder. Hvis du berører enheden med våde hænder,
eller hvis du anbringer den i lommen på tøj, der er vådt af sved, kan den
blive våd.
• Lytning med denne enhed ved høj lydstyrke kan påvirke hørelsen.
Af hensyn til trafiksikkerhed bør denne enhed ikke bruges, når du
kører eller cykler.
• Du kan få ondt i ørerne, hvis du bruger hovedtelefonerne i omgivelser
med meget tør luft.
Dette er ikke forårsaget af en fejlfunktion i hovedtelefonerne, men fordi
der akkumuleres statisk elektricitet i din krop. Du kan mindske den statiske
elektricitet ved at bruge tøj, der ikke er syntetisk og derfor ikke skaber
statisk elektricitet.
Støj
• Der kan høres støj, når enheden er placeret i nærheden af en
vekselstrømskilde, en fluorescerende lampe eller en mobiltelefon under
optagelse eller afspilning.
• Der kan blive optaget støj, når en genstand, f.eks. din finger osv.,
gnider eller skraber på enheden under optagelse.
Vedligeholdelse
Rengør enheden udvendigt med en blød klud, der er fugtet med vand.
Tør den derefter af med en tør klud. Brug ikke sprit, benzin eller fortynder.
Kontakt nærmeste Sony-forhandler, hvis du har spørgsmål eller problemer
i forbindelse med enheden.
 Tryk på STOP for at vende tilbage til den skærm, der blev vist, før du skiftede
til menuen HOME.
• Google Play er et varemærke tilhørende Google Inc.
• Apple-logoet, iPhone, iTunes, Mac and OS X er varemærker tilhørende
Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande.
App Store er et servicemærke tilhørende Apple Inc.
• "Made for iPod" betyder, at et elektronisk tilbehør er udviklet til specifikt
at kunne tilsluttes til henholdsvis iPhone og er certificeret af udvikleren
til at opfylde Apples standarder for ydeevne. Apple er ikke ansvarlig
for betjeningen af denne enhed eller dens overensstemmelse med
sikkerheds- og lovgivningsmæssige standarder. Bemærk, at brugen af
dette tilbehør sammen med iPhone kan påvirke trådløs funktionalitet.
• Kompatible iPhone-modeller
Bluetooth-teknologi fungerer med iPhone 6s Plus, iPhone 6s,
iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5 og iPhone 4s.
Alle andre varemærker og registrerede varemærker er registrerede
varemærker eller varemærker, der tilhører de respektive indehavere.
Endvidere er "™" og "®" ikke nævnt i denne vejledning.
Dette produkt er beskyttet af intellektuel ejendomsret for
Microsoft Corporation. Brug eller distribution af denne teknologi
uden for dette produkt er forbudt uden licens fra Microsoft eller
et autoriseret Microsoft-datterselskab.
"Sound Organizer 2" bruger softwaremoduler som vist nedenfor:
Windows Media Format Runtime
Licens
Bemærkninger om licensen
Denne IC-optager leveres med software, der bruges på basis af licensaftaler med
ejerne af den pågældende software.
Baseret på anmodninger fra copyrightindehaverne af disse softwareprogrammer
er vi forpligtede til at informere dig om følgende. Læs følgende afsnit.
Licenserne (på engelsk) er lagret i den interne hukommelse på IC-optageren.
Opret en masselagerforbindelse mellem IC-optageren og en computer, og læs
licenserne i mappen "LICENSE".
Om GNU GPL/LGPL software
ADVARSEL
Brug af menuen OPTION
Udsæt ikke batterierne (installeret batteripakke eller batterier) for kraftig
varme, f.eks. solskin, ild eller lignende i længere tidsrum.
Du kan bruge menuen OPTION til at udføre en række forskellige funktioner,
herunder ændring af indstillingerne for din IC-optager.
De tilgængelige elementer afhænger af situationen.
Meddelelse til kunderne: Følgende oplysninger gælder kun for udstyr,
der er solgt i de lande, der er underlagt EU-direktiver
Producent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
For EU-produktoverensstemmelse: Sony Belgium, bijkantoor van
Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium
Softwaren, der er anvendt i IC-optageren, er underlagt følgende GNU General
Public-licens (herefter kaldet "GPL") eller GNU Lesser General Public-licens
(herefter kaldt "LGPL").
Dette informerer dig om, at du har ret til at få adgang til, ændre og
videredistribuere kildekode til disse softwareprogrammer, i henhold til den
medfølgende GPL/LGPL.
Kildekode findes på nettet. Brug følgende URL, hvis du vil downloade den.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Vi beder dig undlade at kontakte os vedrørende kildekodens indhold.
Licenserne (på engelsk) er lagret i den interne hukommelse på IC-optageren.
Opret en masselagerforbindelse mellem IC-optageren og en computer, og læs
licenserne i mappen "LICENSE".
OPTION
Vælg
(/)
Enter
Sony Corp. erklærer hermed, at dette udstyr er i overensstemmelse med de
nødvendige krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EF.
Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du gå til følgende URL:
http://www.compliance.sony.de/
For at forhindre mulig høreskade skal du undlade at lytte ved for høj
lydstyrke i længere perioder.
 Vælg den ønskede funktion i menuen HOME, og tryk på OPTION.
Bortskaffelse af opbrugte batterier og elektriske og
elektroniske produkter (gælder i EU og andre europæiske
lande med egne indsamlingssystemer)
 Vælg det menupunkt, du vil ændre indstillingen for.
 Vælg den ønskede indstilling.
Kopiering af filer fra din IC-optager til en
computer
Du kan kopiere filerne og mapperne fra din IC-optager til en computer for
at gemme dem.
 Følg vejledningen i "Oplad" for at tilslutte din IC-optager til
en computer.
 Træk og slip de filer og mapper, som du vil kopiere, fra
"IC RECORDER" eller "MEMORY CARD" til den lokale disk
på computeren.
 Afbryd forbindelsen til IC-optageren fra computeren.
Installation af Sound Organizer 2
Installer Sound Organizer på din computer.
Sound Organizer giver dig mulighed for at udveksle filer mellem din
IC-optager og din computer.
Sange, der er importeret fra musik-cd'er og andre lydfiler, der er importeret
på en computer, kan også afspilles og overføres til IC-optageren.
 Bemærkninger
• Sound Organizer kan kun bruges på Windows-computere. De er ikke
kompatible med Mac.
• Denne IC-optager er kun kompatibel med Sound Organizer 2.
• Hvis du formaterer den indbyggede hukommelse, slettes alle data, der er gemt
der. (Sound Organizer-softwaren bliver også slettet).
Dette symbol på produktet, batteriet eller emballagen betyder, at produktet
og batteriet ikke må bortskaffes som husholdningsaffald. På nogle batterier
bliver dette symbol muligvis brugt sammen med et kemisk symbol. Det
kemiske symbol for kviksølv (Hg) eller bly (Pb) er angivet, hvis batteriet
indeholder mere end 0,0005 % kviksølv eller 0,004 % bly. Ved at sikre,
at sådanne produkter og batterier bortskaffes korrekt, forebygges mod
mulige negative konsekvenser for sundhed og miljø, som kunne opstå ved
en forkert affaldshåndtering. Genindvinding af materialerne vil medvirke
til at bevare naturens ressourcer.
I tilfælde af produkter, der af sikkerheds-, ydelses- eller dataintegritetsmæssige årsager kræver permanent tilslutning til et indbygget batteri, må det
pågældende batteri kun udskiftes af en kvalificeret tekniker. For at sikre
en korrekt håndtering af batteriet og elektriske og elektroniske produkter
må disse produkter kun afleveres på dertil indrettede indsamlingspladser beregnet til affaldshåndtering af elektriske og elektroniske produkter.
For alle andre batterier henvises der til afsnittet om, hvordan batteriet tages
ud af produktet på en sikker måde. Indlever batteriet på en deponeringsplads specielt indrettet til genindvinding af brugte batterier. Yderligere
oplysninger om genindvinding af dette produkt eller batteri kan fås ved at
kontakte den kommunale genbrugsstation eller den butik, hvor produktet
eller batteriet blev købt.
Specifikationer
Kapacitet (tilgængelig for brugeren*¹*²)
16 GB (ca 12,80 GB = 13.743.895.347 byte)
Maksimal optagetid (indbygget hukommelse)
Maksimal optagetid for alle mapperne er som følger.
LPCM 96 kHz/24 bit
6 timer 35 minutter
LPCM 44.1 kHz/16 bit
21 timer 35 minutter
MP3 320 kbps
95 timer 25 minutter
 Når du installerer Sound Organizer, skal du logge på en konto med
administratorrettigheder.
MP3 192 kbps*³
159 timer
MP3 128 kbps
238 timer
 Følg vejledningen i "Oplad" for at tilslutte din IC-optager til en
MP3 48 kbps (MONO)
636 timer
computer.
 Kontroller, at IC-optageren bliver registreret af computeren.
Der vises "Connecting" i IC-optagerens skærmvindue, mens
IC-optageren tilsluttes til computeren.
 Gå til menuen [Start], klik på [Computer], og dobbeltklik derefter
på [IC RECORDER] – [FOR WINDOWS].
 Bemærk
Når du skal optage kontinuerligt i lang tid, skal du muligvis bruge en USB
AC-adapter (medfølger ikke). Se Batterilevetid for at få detaljerede oplysninger
om batterilevetiden.
Den maksimale optagetid i er kun til reference.
Batterilevetid (et indbygget genopladeligt litiumionbatteri) (JEITA)*4*5
 Dobbeltklik på [SoundOrganizer_V2000] (eller [SoundOrganizer_
V2000.exe]).
Følg anvisningerne på computerens skærm.
 Sørg for at acceptere licensaftalen ved at vælge [I accept the
terms in the license agreement], og klik derefter på [Next].
 Når vinduet [Setup Type] vises, skal du vælge [Standard] eller
Optagelse
LPCM 96 kHz/24 bit
Ca. 15 timer
Ca. 20 timer
Ca. 24 timer
MP3 192 kbps
Ca. 30 timer
Ca. 24 timer
Ca. 30 timer
Mål (b/h/d) (uden fremstikkende dele og kontroller) (JEITA)*4
Ca. 44,0 mm × 120,0 mm × 14,5 mm
[Custom] og derefter klikke på [Next].
Vægt (JEITA)*4
Følg anvisningerne på skærmen, og angiv installationsindstillingerne,
når du vælger [Custom].
Ca. 98 g
 Når vinduet [Ready to Install the Program] vises, skal du klikke
Afspilning med den
Afspilning med
indbyggede højttaler*6 hovedtelefonerne
Temperatur/fugtighed
på [Install].
Driftstemperatur
Installationen starter.
Fugtighed under drift
25 % - 75 %
Lagringstemperatur
-10-+45° C
Fugtighed under drift
25 % - 75 %
 Når vinduet [Sound Organizer has been installed successfully.]
vises, skal du markere [Launch Sound Organizer Now] og derefter
klikke på [Finish].
 Bemærk
Du skal muligvis genstarte din computer, når du har installeret Sound Organizer.
5-35° C
Kompatible hukommelseskort
• microSDHC-kort fra 4 GB til 32 GB
• microSDXC-kort på 64 GB eller mere
 Bemærk
Du kan ikke optage LPCM 96 kHz/24 bit lyd direkte på et microSD/SDHC/SDXC-kort.
*¹ En lille mængde af den interne hukommelse bruges til filhåndtering og er derfor ikke
tilgængelig til lagring.
*² Når den indbyggede hukommelse formateres med IC-optageren.
*³ Standardindstillinger for optagelse af scener.
*4 Målt i henhold til JEITA-standarder (Japan Electronics and Information Technology Industries
Association)
*5 Batterilevetiden kan være kortere, dette afhænger af, hvordan du betjener IC-optageren.
*6 Ved afspilning af musik med den indbyggede højttaler med et lydstyrkeniveau indstillet til 25.
© 2016 Sony Corporation
Download PDF

advertising