Sony | ICD-P320 | Sony ICD-P320 Betjeningsvejledning

BGrundlæggende betjening
BKlargøring
Trin 1: Isætning af batterier
IC-optager
1
Betjeningsvejledning
Udskiftning af batterierne
Skub dækslet til
batterirummet, og løft det.
Ejer-registrering
Modelnummeret sidder bagpå, og serienummeret sidder inde i batterirummet. Noter
serienummeret i feltet nedenfor. Disse numre skal opgives, når du kontakter din Sonyforhandler vedrørende dette produkt.
Modelnr. ICD-B300
Serienr. _____________________________________
ICD-P320
Trykt på 100 % genbrugspapir
med VOC (flygtig organisk
sammensætning) -fri sværte
baseret på vegetabilsk olie
Batterilevetid*
2
http://www.sony-europe.com
Isæt to LR03-alkalibatterier
(størrelse AAA) med korrekt
polaritet, og luk låget.
Sony Corporation Printed in Denmark
Information
Sørg for at isætte begge
batterier fra deres
– ender.
Fejlfinding
SÆLGER KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER GØRES
ANSVARLIG FOR DIREKTE, TILFÆLDIGE ELLER
FØLGESKADER AF NOGEN ART, ELLER FOR TAB ELLER
OMKOSTNINGER SOM RESULTAT AF ET MANGELFULDT
PRODUKT ELLER BRUGEN AF ET PRODUKT.
Kontroller følgende afsnit, inden du bringer
apparatet til reparation. Henvend dig til nærmeste
Sony-forhandler, hvis et problem ikke kan løses, når
du har udført denne kontrol.
Enheden fungerer ikke.
Til kunder i USA
INFORMATION
Dette udstyr er blevet afprøvet, og det er blevet konstateret,
at det er i overensstemmelse med grænserne for et digitalt
apparat af Klasse B ifølge Del 15 i FCC-Reglerne. Det er
hensigten med disse grænser at foreskrive en rimelig
beskyttelse mod skadelig interferens i forbindelse med
installation i private hjem. Udstyret udvikler, bruger, og kan
udstråle radiofrekvensenergi, og kan, hvis det ikke
installeres og bruges i overensstemmelse med vejledningen,
forårsage skadelig interferens af radiokommunikation.
Der er imidlertid ingen garanti for, at der ikke opstår
interferens med en bestemt installation. Hvis udstyret
forårsager skadelig interferens af radio- eller TV-modtagelse,
hvilket kan afgøres ved at slukke og tænde for udstyret,
opfordres brugeren til at forsøge at korrigere interferensen
ved at tage en eller flere af følgende forholdsregler:
– Nyindstil eller flyt antennemodtageren.
– Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren.
– Forbind udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb
end det, modtageren er tilsluttet.
– Henvend dig til forhandleren eller en erfaren radio/TVtekniker for hjælp.
Du advares om, at ændringer eller modifikationer af en
hvilken som helst art, der ikke udtrykkeligt er godkendt i
denne vejledning, kan gøre din godkendelse til at betjene
dette udstyr ugyldig.
Hvis du har nogen spørgsmål om dette produkt, kan du
henvende dig til: Sony Customer Information Services Center
1-800-222-7669 eller http://www.sony.com/
Overensstemmelseserklæring
Varemærkenavn:
Model:
Ansvarshavende:
Adresse:
SONY
ICD-P320
Sony Electronics Inc.
16530 Via Esprillo, San Diego,
CA 92127 USA
Telefonnummer:
858-942-2230
Dette apparat er i overensstemmelse med Del 15 i FCCreglerne. Betjening er underlagt følgende to betingelser:
(1) Apparatet må ikke forårsage skadelig interferens, og
(2) apparatet skal acceptere modtaget interferens,
herunder interferens, der kan forårsage, at apparatet ikke
kan betjenes som ønsket.
• Batterierne er blevet isat med forkert polaritet.
• Batterierne er svage.
• Knapperne er låst med HOLD-kontakten. (Hvis
du trykker på en vilkårlig knap, blinker “HOLD”
tre gange.)
Der kommer ingen lyd fra højttaleren.
• Øremodtageren eller hovedtelefonerne er sat i.
• Der er skruet helt ned for lydstyrken.
Hvis dækslet på batterirummet falder
af, sætter du det på som vist.
Display til indstilling af uret vises, når du første gang isætter batterier, eller
når du udskifter batterierne med nye. Se trin 2 til 3 i “Trin 2: Indstilling af
uret” for indstille datoen og klokkeslættet.
Dette symbol på produktet eller på
emballagen angiver, at dette produkt ikke må
behandles som husholdningsaffald.
Det skal i stedet afleveres på genbrugsstationen til genbrug af elektrisk og
elektronisk udstyr. Ved at sørge for korrekt
bortskaffelse af dette produkt vil du bidrage
til at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed, som ellers
kunne være forårsaget af forkert affaldshåndtering af dette
produkt. Genbrug af materialer er med til at bevare
naturressourcer. Du kan få yderligere oplysninger om
genbrug af dette produkt ved at kontakte kommunen,
genbrugsstationen eller den forretning, hvor du købte
produktet.
Ved uafbrudt brug: Der kan optages i
ca. 11 timer/afspilles i ca. 7,5 timer i
HQ-indstilling. Der kan optages i ca.
22 timer/afspilles i ca. 11 timer i SPog LP-indstilling.
* Ved brug af Sony LR03alkalibatterier (størrelse AAA)
* Ved afspilning via den interne
højttaler med lydstyrkeniveau på
mellem
Batteriets levetid kan være kortere alt
efter, hvordan enheden anvendes.
Bemærkninger
• Brug ikke manganbatterier til
denne optager.
• Når du udskifter batterierne med
nye, vises displayet til indstilling af
uret. Indstil datoen og
klokkeslættet igen. De optagne
beskeder og alarmindstillingen er
uændrede.
• Når du udskifter batterierne, skal
du sørge for at udskifte begge
batterier med nye.
• Tørbatterier må ikke oplades.
• Hvis du ikke skal bruge optageren
i længere tid, skal du tage
batterierne ud for at forebygge
beskadigelse fra utætheder og
tæring.
• Enheden har adgang til data, mens
“ACCESS” vises i displayvinduet,
eller OPR-indikatoren blinker
orange. Tag ikke batterierne ud,
mens dette sker. Det kan beskadige
dataene.
“FULL” vises, og du kan ikke starte med at
optage.
• Hukommelsen er fyldt. Slet nogle af beskederne.
• 99 beskeder er blevet optaget i den valgte mappe.
Vælg en anden mappe, eller slet nogle af
beskederne.
Der høres støj.
• En genstand, som f.eks. din finger eller lignende,
har utilsigtet gnedet eller kradset på enheden
under optagelsen, så der blev optaget støj.
• Optageren var placeret i nærheden af en
vekselstrømkilde, en fluorescerende lampe eller
en mobiltelefon ved optagelse eller afspilning.
• Stikket til den tilsluttede mikrofon var snavset
under optagelsen. Rens stikket.
• Øremodtager/hovedtelefonstikket er beskidt.
Rens stikket.
Optagelse af beskeder
Du kan optage op til 99 beskeder i hver af de fire mapper (A, B, C og D).
Da en netop optaget besked automatisk tilføjes efter den senest optagede
besked, kan du nemt og hurtigt begynde at optage uden at skulle søge efter
slutningen af den sidste optagelse.
f.eks.
Besked 1
Inden du laver en lang optagelse, skal du sørge for at isætte nye batterier og
kontrollere batteri-indikatoren.
1
2
3
Vælg optageindstillingen.
Se “Ændre optageindstilling” på modsatte side.
Se “Valg af mappen”.
Begynd optagelse.
1
1 Tryk på DISPLAY/MENU i mere
end 1 sekund, indtil “MODE”
vises i displayvinduet.
Enheden går nu i menuindstilling.
2 Tryk på – . eller >+ for at
vise “SET DATE”.
3 Tryk på NxPLAY/STOP.
Årscifrene blinker.
2
4
Stands optagelse.
• Hvis du optager beskeder i en blanding af HQ-,
SP- og LP-indstilling, varierer den maksimale
optagetid fra den maksimale HQ-optagetid til
den maksimale LP-optagetid.
• Der kan ikke laves flere optagelser, når der er
blevet optaget 99 beskeder i hver mappe.
• Som følge af IC-optagesystemets begrænsninger
optager enheden med en minimal optageenhed.
Hvis længden af hver besked ikke kan divideres
med den minimale optageenhed, kan den
resterende optagetid blive mindsket med mere
end samlede længde af beskederne.
Den resterende tid, der vises på
displayvinduet, er kortere end den tid, der
vises på det medfølgende “Digital Voice
Editor”-programmel.
NxPLAY/STOP
Tryk på xSTOP.
Enheden stopper ved starten
af den aktuelle optagelse.
– .(Review)
Hvis du ikke skifter mappe, efter du har afsluttet optagelse, optager du i den
samme mappe næste gang du optager.
1 Tryk på – . eller >+ for
at vælge årscifrene.
2 Tryk på NxPLAY/STOP.
Månedscifrene blinker.
3 Indstil måned og dag efter
hinanden, og tryk derefter på
NxPLAY/STOP.
Timecifrene blinker.
Gør sådan
holde pause i optagelse*
Tryk på zXREC/PAUSE.
Under optagepause blinker OPR-indikatoren
rødt, og “PAUSE” blinker i displayvinduet.
Tryk på xSTOP for at standse optagelse, og tryk
derefter på optagelse NxPLAY/STOP.
kontrollere den aktuelle Tryk på NxPLAY/STOP ved optagelse.
optagelse med det samme
søge bagud under
optagelse (Review)
Hold – . nede under optagelse eller
optagepause. Optageindstilling deaktiveres, og
gennemgang af den aktuelle optagelse begynder.
Hvis du slipper knappen, starter afspilningen fra
dette punkt.
vælge mikrofonens
følsomhed
Du kan vælge mikrofonens følsomhed ved at bruge
menuen. Se “Valg af mikrofonfølsomhed”. H (høj):
For at optage under et møde eller på et stille og/
eller rummeligt sted. L (lav): For at optage diktat
eller et på støjfyldt sted.
For at indstille datoen til år 2006 skal du vise “06Y”.
3
Valg af mappen
Indstil klokkeslættet.
1 Tryk på – . eller >+ for
at vælge timecifrene.
1
2 Tryk på NxPLAY/
STOP.
Minutcifrene blinker.
• Optageren kræver en vis mængde hukommelse
til systemdrift. Mængden fratrækkes i den
resterende tid, hvilket er årsagen til forskellen.
Tryk på DISPLAY/MENU i mere end 1 sekund, indtil
“MODE” vises i displayvinduet.
3 Indstil minuttallet.
4 Tryk på NxPLAY/STOP ved
tidspunktsignalet.
Displayet går tilbage til “SET
DATE”.
5 Tryk på xSTOP for at afslutte
menuindstillingen.
Hvis enheden ikke betjenes i 3
sekunder eller mere i stopindstilling,
viser displayet det aktuelle
klokkeslæt.
2
Tryk på – . eller >+ for at vælge “FOLDER”, og
tryk på NxPLAY/STOP.
3
Tryk på – . eller >+ for at vælge den ønskede
mappe, og tryk på NxPLAY/STOP.
4
Tryk på xSTOP for at afslutte menutilstanden.
1 Tip
Denne enhed har ikke nogen tænd/sluk-knap. Displayet vises hele tiden.
1
19 t. 35 min.
LP***
32 t. 10 min.
• Vælg HQ-indstilling for at optage
med bedre lydkvalitet. Se “Ændre
optageindstilling” på modstående
side vedrørende skift af
optageindstilling.
• Inden du indspiller en lang
optagelse, skal du sørge for at
kontrollere batteriindikatoren.
• Den maksimale optagetid og det
antal beskeder, du kan indspille,
varierer afhængigt af
brugsforholdene.
• Når du optager beskeder i en
blanding af HQ-, SP- og LPindstilling, ligger den maksimale
optagetid mellem de maksimale
optagetider for HQ- og LPindstillingerne.
• Som følge af IC-optagesystemets
begrænsninger optager enheden
med den mindste optageenhed på
højst ca. 2 sekunder, og der kan
derfor opstå følgende symptomer:
– Når en besked er kortere end
den mindste optageenhed, tælles
den stadig som højst ca.
2 sekunder, så den resterende
optagetid mindskes med mere
end beskedens faktiske længde.
– Når beskeden er længere end
den minimale optageenhed,
mindskes den resterende
optagetid med mere end
beskedens faktiske længde, hvis
den ikke kan divideres med den
mindste optageenhed uden, at
divisionen giver en rest.
– Summen af tallet på tælleren
(forløbet optagetid) og den
resterende optagetid kan være
mindre end enhedens
maksimale optagetid.
3
Tryk på – . eller >+ for at vælge “H (høj
følsomhed)” eller “L (lav følsomhed)”, og tryk på
NxPLAY/STOP.
4
Tryk på xSTOP for at afslutte menutilstanden.
Afspilning af beskeder
Når du vil afspille en tidligere optaget besked, skal du starte fra trin 1.
Når du vil afspille en besked, du lige har optaget, skal du starte fra trin 3.
1
Se “Valg af mappen”.
2
Vælg beskedens nummer.
Tryk på – . eller
>+ for at vise det
ønskede
beskednummer.
– .: for mindre
beskednummer
Valgt beskednummer
Antal
beskeder i
en mappe
Tællerdisplay*
>+: for større
beskednummer
Hukommelsen er
næsten fyldt.
Begynd afspilning.
i-stik (øretelefon)
1 Tryk på NxPLAY/STOP.
OPR-indikator (lyser
grønt ved afspilning.)
2 Juster lydstyrken med
knappen VOL.
Tællerdisplay (eller den
valgte displayindstilling)
blinker
x STOP
Når den resterende optagetid når
5 minutter, blinker den resterende
hukommelse-indikation.
Hvis displayindstillingen med
resterende optagetid er valgt,
blinker displayet med den
resterende optagetid også, når den
resterende optagetid når 1 minut.
Når hukommelsen er fyldt,
standser optagelse automatisk, og
“FULL” blinker på displayvinduet
med en alarmlyd. For at fortsætte
optagelse skal du først slette nogle
af beskederne.
Bemærkninger
• Hvis du trykker på zXREC/
PAUSE, når hukommelsen er fyldt,
blinker “FULL” med en alarmlyd.
Slet nogle af beskederne, inden du
begynder at optage igen.
• Hvis du trykker på zXREC/
PAUSE, efter at have optaget 99
beskeder, blinker “FULL” med en
alarmlyd. Vælg en anden mappe
eller slet nogle af beskederne.
Begynde optagelse
automatisk som reaktion
på lyden — Advanced
VOR-funktion
Når VOR (voice operated
recording) er indstillet til ON i
menuen, begynder optagelse, når
optageren registrerer en lyd.
(“VOR” vises på displayvinduet.)
Bemærk
Afspille alle beskeder i en
mappe uafbrudt
— Uafbrudt afspilning
Med CONT. kan du i menuen
vælge uafbrudt
afspilningsindstilling. Når du
indstiller CONT. til ON, kan du
uden afbrydelser afspille alle
beskeder i en mappe.
Søge fremad/bagud ved
afspilning (Cue/Reviewfunktion)
* Displayet valgt med DISPLAY/MENU-knappen vises (se modstående side).
3
Afspille en besked flere
gange
– Gentag afspilning
Tryk på Nx PLAY/STOP i
mindst 1 sekund ved afspilning.
“ ” vises, og den valgte besked
afspilles gentaget.
Tryk på NxPLAY/STOP igen for
at genoptage almindelig
afspilning. Tryk på xSTOP for at
stoppe afspilningen.
Vælg mappen.
Under optagelse går indikatoren
for resterende hukommelse ned en
efter en.
VOR-funktionen påvirkes af lyden
omkring dig. Indstil mikrofonens
følsomhed til enten “H (høj)” eller “L
(lav)” via menuen. Hvis optagelsen
ikke er tilfredsstillende, når du har
ændret mikrofonfølsomheden, eller
ved vigtige optagelser, skal VOR
indstilles til OFF.
06-12-14, 11.40
Tryk på – . eller >+ for at vælge “SENS”, og
tryk på NxPLAY/STOP.
7 t. 20 min.
SP**
Optagelse standser, når der ikke
høres nogen lyde. (“VOR PAUSE”
blinker på displayvinduet.)
Bemærk venligst, at optagede beskeder kan blive
slettet ved service eller reparationsarbejde.
L108_DA
HQ*
Aktuel mappe
Enheden fungerer ikke korrekt.
• Tag batterierne ud, og isæt dem igen.
Den maksimale optagetid for alle
mapperne er som følger. Du kan
optage beskeder op til den
maksimale optagetid i en enkelt
mappe.
Tryk på zXREC/PAUSE.
Optagelse fortsætter fra det sted.
(For at standse optagelse efter en pause skal du
trykke på xSTOP).
* Ca. en time efter du har holdt pause i optagelse, ophæves optagepause automatisk,
og apparatet indstilles på stop.
1 Tip
2
Maksimal optagetid
Indikation af resterende
hukommelse
For at
lytte til den aktuelle
Indstil datoen.
• Optagedatoen og klokkeslættet vises ikke, hvis
du optog beskeden, mens uret ikke var indstillet.
Du kan ikke udnytte den maksimale
optagetid fuldt ud til at optage beskeder.
* Det display, der
blev valgt med
DISPLAY/MENUknappen, vises.
Det er ikke nødvendigt at blive ved med at trykke på zXREC/PAUSE, mens
der optages.
ophæve pause og
genoptage optagelse
“--Y--M--D” eller “--:--” vises.
• Du kan ikke opdele en besked i en mappe med 99
beskeder.
• Hvis du hyppigt opdeler beskeder, kan det blive
umuligt for apparatet at opdele en besked.
• Det er ikke muligt at opdele en besked i det første
eller sidste sekund af beskeden.
OPR-indikator (lyser
rødt ved optagelse.)
Indikator for resterende
hukommelse
Vis displayet til indstilling af uret.
• Avanceret VOR-funktion er aktiveret. Indstil
VOR på “OFF”.
“--Y--M--D” eller “--:--” vises på REC DATEdisplayet.
2 Tal ind i den
indbyggede
mikrofon.
Optageindstilling
Tryk på DISPLAY/MENU i mere end 1 sekund, indtil
“MODE” vises i displayvinduet.
Bemærkninger
1 Tryk på zXREC/PAUSE.
Aktuelle
beskednummer
Tællerdisplay*
1
Bemærkning om optagelse
Der kan blive optaget støj, når en
genstand, f.eks. dine fingre el.lign.
utilsigtet gnider eller kradser på
apparatet under optagelse.
* HQ: Optageindstilling i høj
kvalitet (monolyd)
** SP: standard play-optageindstilling
(monolyd)
***LP: long play-optageindstilling
(monolyd)
Vælg mappen.
Optagelse afbrydes.
• Du har ikke indstillet uret.
Tomt område
Bemærk
Displayet til indstilling af uret vises, når du første gang isætter batterier, eller når du udskifter batterierne med nye.
Fortsæt i så fald fra trin 2.
• Indstil mikrofonfølsomheden til “H (høj)” via
menuen.
• Denne enhed er konstrueret til automatisk at
justere optageniveauet ved optagelse af møder
osv. og er ikke egnet til optagelse af musik.
Ny optaget besked
Trin 2: Indstilling af uret
Optageniveauet er lavt.
Optageniveauet er ustabilt (ved optagelse
af musik el.lign.).
Besked 2
zXREC/PAUSE
Du kan ikke opdele en besked.
Kassering af gammelt elektrisk og elektronisk
udstyr (gældende i EU og andre europæiske
lande med separate indsamlingssystemer).
Batteriindikatoren i
displayvinduet viser batteriets
tilstand.
Når
blinker, skal batterierne
udskiftes med nye.
Når
blinker, er batterierne
brugt op, og enheden kan ikke
længere betjenes.
Valg af mikrofonfølsomhed
For at søge fremad skal du holde
>+ nedtrykket under afspilning
og slippe knappen ved det sted,
hvor du vil fortsætte afspilning.
For at søge bagud skal du holde –
. nedtrykket under afspilning
og slippe knappen ved det sted,
hvor du vil fortsætte afspilning.
Hvis du holder >+ eller –
.trykket ned, begynder
enheden at søge ved højere
hastighed.
I de første 7 sekunder af Cue/
Review kan den hurtige
afspilningslyd høres. Når du søger
ved højere hastighed, høres
afspilningslyden ikke.
Når Cue/Review er slået til, vises
tælleren uanset
displayindstillingen.
1 Tip
Efter du har afspillet en besked, standser apparatet ved begyndelsen af den
næste besked. Når funktionen Uafbrudt afspilning er indstillet på “ON” (se
modstående side), standser apparatet efter at have afspillet alle beskeder i en
mappe.
Når den sidste besked i en mappe er blevet afspillet, stopper enheden ved
starten af den sidste besked.
Til privat aflytning
Tilslut en øremodtager eller hovedtelefoner (følger ikke med) til stikket i
(øretelefon). Den indbyggede højttaler afbrydes automatisk. Hvis du kan høre
støj, skal du aftørre stikket til hovedtelefonerne.
Anden betjening
For at
Gør sådan
standse ved den aktuelle position
Tryk på NxPLAY/STOP eller xSTOP.
For at genoptage afspilningen fra dette sted
skal du trykke på NxPLAY/STOP igen.
gå tilbage til begyndelsen
besked
Tryk én gang på – . .* i den aktuelle
springe til næste besked
Tryk én gang på >+ .*
gå tilbage til forrige
Tryk flere gange på – . eller >+ .
beskeder/springe til efterfølgende (I stopbeskeder nedtrykket for at springe
uafbrudt).
indstilling skal du holde knappen
beskederne over
* Denne betjening gælder, når EASY-S (Easy Search-funktion) i menuen er indstillet på
“OFF”.
Når der afspilles hurtigt til
slutningen af den sidste besked,
blinker “END” 5 gange. (Du kan ikke
høre afspilningslyden). Hvis du
holder – . trykket ned, mens
“END” blinker, afspilles beskederne
hurtigt, og normal afspilning
begynder ved det sted, hvor du
slipper knappen.
Når “END” holder op med at blinke,
og OPR-indikatoren slukkes, stopper
enheden ved starten af den sidste
besked.
Hvis den sidste besked er lang, og du
vil begynde afspilning fra en senere
del af beskeden, skal du holde >+
trykket ned for at afspille beskeden
til slutningen, og derefter trykke på –
., mens “END” blinker for at gå
tilbage til det ønskede sted.
(For andre beskeder end den sidste,
skal du gå til begyndelsen af næste
besked og afspille bagud til stedet).
Hurtigt finde det sted,
hvor du ønsker at starte
afspilningen (Easy Search)
Når EASY-S er indstillet til “ON” i
menuen, kan du gå ca. 10 sekunder
frem ved at trykke på >+. Denne
funktion er praktisk, når du vil finde
et punkt i en lang optagelse. (“EASYS” vises i displayvinduet).
BForskellige optagemåder
Sletning af beskeder
Tilføje en optagelse
Du kan slette de optagede beskeder en efter en, eller alle beskeder i en mappe
på en gang.
Bemærk, at når en optagelse er slettet, kan du ikke hente den tilbage igen.
Som fabriksindstilling kan du ikke tilføje en optagelse,
så meddelelsen ikke slettes utilsigtet. Hvis du ønsker at
tilføje en optagelse til en tidligere optaget meddelelse
eller tilføje en overskrivende optagelse, skal du ændre
REC-OP-indstillingen i fremgangsmåderne nedenfor.
Når en besked er slettet, rykker de resterende beskeder frem og
omnummereres, så der ikke bliver huller mellem beskederne.
Besked 1
Besked 2
Besked 3
Besked 4
Slet besked 3
Efter sletning
Besked 1
Besked 2
Besked 3
1
Tryk på DISPLAY/MENU i mere
end 1 sekund, indtil “MODE”
vises i displayvinduet.
2
Tryk på – . eller >+ for at
vise “REC-OP”, og tryk på
NxPLAY/STOP.
Besked 5
Besked 4
3
1 Tryk på ERASE, mens du afspiller den
besked, du vil slette, eller tryk på
ERASE i mere end 1 sekund i stopindstilling.
Der kan høres et bip, og
beskednummeret og “ERASE” blinker,
mens hele beskeden afspilles 10 gange.
Annullere sletning
Tryk på – . eller >+ for at
vælge “ON”, og tryk på
NxPLAY/STOP.
Tryk på xSTOP inden trin 2.
Indstillingen er ændret.
Slette andre beskeder
Gentag trin 1 og 2.
4
Slette en besked delvist
2 Tryk på ERASE, mens beskeden
afspilles.
Beskeden slettes, og de resterende
beskeder omnummereres. (Hvis du
f.eks. sletter Besked 3, omnummereres
Besked 4 til Besked 3. Når sletning er
fuldført, standser optageren ved
begyndelsen af den følgende besked).
• Når du trykker på DIVIDE under optagelse:
Det nye beskednummer tilføjes på det
sted, hvor du trykkede på knappen, og
det nye beskednummer og “DIVIDE”
blinker 3 gange. Beskeden opdeles i to,
men beskederne optages dog uden
pause.
Besked 1
5
1
Besked 2
2
Du kan opdele en besked under en optagepause.
• Når du trykker på DIVIDE under afspilning:
Beskeden opdeles i to på det sted,
hvor du trykkede på knappen, og det
nye beskednummer og “DIVIDE”
blinker 3 gange. De efterfølgende
beskeders numre øges med én.
Tryk på xSTOP for at afslutte
menuindstillingen.
Besked 1
Besked 2
Gå til funktionen indstilling af
alarm.
2 Tryk på – . eller >+ for
at vælge “ALARM OFF”.
(Hvis alarmen allerede er
indstillet til den valgte besked,
vises “ALARM ON”. Hvis du
ikke vil ændre indstillingen, skal
du trykke på xSTOP og afslutte
menuindstillingen).
Besked 3
1 Tip
Tryk på – . eller >+ for at
vælge “ADD” eller “OVER”, og
tryk på NxPLAY/STOP.
Vælg mappen (Se “Valg af
mappen” på forsiden), og
åbn den besked, du vil
afspille sammen med
alarmen.
1 Tryk på DISPLAY/MENU i
mere end 1 sekund, indtil
“MODE” vises i
displayvinduet.
En besked er opdelt.
Optagelse fortsætter
•ADD: føjer en optagelse til
en tidligere optaget besked
•OVER: tilføjer en overskrivende
optagelse.
Opdel først beskeden, og følg
derefter fremgangsmåden for at
slette beskeden.
Du kan opdele en besked under optagelse eller afspilning,
så beskeden opdeles i to, og det nye beskednummer føjes
til den opdelte besked. Ved at opdele en besked, kan du
nemt finde det sted du vil afspille, når du laver en lang
optagelse, f.eks. et møde.
Du kan opdele beskeder, indtil det samlede antal beskeder
i mappen er 99.
Du kan aktivere en alarm og starte afspilning af en valgt
besked på et ønsket tidspunkt. Hvis du vælger “BONLY” i trin 6, aktiveres der kun en alarm, og
afspilning starter ikke.
Tryk under optagelse eller afspilning af en besked
på DIVIDE, dér hvor du vil opdele.
Vinduet for tilføjelse af optagelse
vises.
De resterende beskeder omnummereres.
Afspilning af en besked på et
ønsket tidspunkt med alarm
Opdele en besked
Anvende en tilføjet optagelse
Sletning af beskeder enkeltvis
Før sletning
BAndre funktioner
Bemærk
“ALARM OFF (or ON)” vises ikke, og alarmen kan
ikke indstilles, hvis uret ikke er blevet indstillet,
eller hvis der ikke er optaget nogen besked i den
valgte mappe.
3 Tryk på NxPLAY/STOP.
“OFF” begynder at blinke.
Besked 3
En besked er opdelt.
Sådan forhindres tilføjelse af en optagelse
Besked 1
I trin 3 skal du vælge “OFF” og trykke på NxPLAY/STOP.
Besked 2
Besked 3
Besked 4
Beskednumrene forøges.
Tilføjelse af optagelse til tidligere
optaget besked
Sletning af alle beskeder i en mappe
f.eks.
Mappe A
Mappe B
Besked 1 Besked 2 Besked 3
Tom plads
Besked 1 Besked 2
Besked 1 Besked 2
Tom plads
1 Vælg den
mappe, du vil
slette, ved
hjælp af
DISPLAY/MENU.
(Se “Valg af
mappen” på
forsiden).
Besked 3
Annullere sletning
Tryk på xSTOP inden trin 3.
Besked 3
2 Tryk på ERASE i mindst
1 sekund, mens du trykker på
xSTOP.
“ALL ERASE” blinker i
10 sekunder.
Du kan føje en optagelse til den besked, der afspilles.
Når “ADD” vælges i menuen
Den tilføjede optagelse placeres efter den aktuelle
besked og regnes som en del af denne besked.
Under
afspilning
af besked 3
Efter
tilføjelse af
en optagelse
Besked 3
Besked 4
Tilføjet optagelse
Når “OVER” vælges i menuen
Du kan tilføje en overskrivningsoptagelse efter det
valgte sted i en optaget besked. Delen af beskeden efter
det valgte sted slettes.
Startpunktet til en overskrivningsoptagelse
Besked 4
Besked 3
Den slettede del
af besked 3
3 Tryk på ERASE,
mens displayet
blinker.
Besked 3
Tryk på og hold zXREC/PAUSE
nede under afspilning.
2
Hovedenhed
Vælg ON for CONT i menuen som beskrevet i “Afspille alle
beskeder i en mappe uafbrudt”.
5 Tryk på NxPLAY/STOP.
“DATE” blinker på
displayvinduet.
• Hvis der er blevet optaget 99 beskeder i en mappe, er det
ikke muligt at opdele en besked. I så fald kan du nedsætte
antallet af beskeder til 98 eller mindre ved at slette
overflødige beskeder eller ved at flytte nogle af beskederne
til en anden mappe, før du opdeler en besked.
• Hvis du opdeler en besked med en alarmindstilling,
bibeholdes alarmindstillingen kun med den tidligere besked
opdelt.
• Det er ikke muligt at opdele en besked i det første eller sidste
sekund.
• Hvis du hyppigt opdeler en besked, kan det blive umuligt
for enheden at opdele en besked.
• Når først en besked er opdelt, er det ikke muligt at
sammensætte de opdelte beskeder med IC-optageren. Hvis
du vil sammensætte de opdelte beskeder, skal du anvende
det medfølgende program.
3
For at afspille på en ønsket dato
(beskeden afspilles på samme tid, den samme dato
hvert år, indtil du sletter beskeden)
1 Tryk på NxPLAY/STOP,
mens “DATE” blinker.
Årscifrene blinker.
2 Tryk på – . eller >+ for
at vælge årscifre, og tryk på
NxPLAY/STOP.
Månedscifrene blinker.
3 Tryk på – . eller >+ for
at vælge månedstallene, og
tryk på NxPLAY/STOP.
Dagtallene blinker.
Flytte beskeder til en anden
mappe - Flyttefunktion
Eksempel: Flytte besked 3 i mappe A til mappe C
1
Mens “ADD” eller “OVER”
blinker, skal du trykke på
zXREC/PAUSE igen.
3
i-stik (øretelefon)
(mikrofon) stik
• Du kan ikke tilføje eller overskrive en optagelse, hvis den
resterende hukommelse ikke er tilstrækkelig lang.
• Den tilføjede eller overskrevne del af en meddelelse bliver
optaget i samme optageindstilling (HQ, SP eller LP).
Displayvindue
ERASE
VOL (lydstyrke) knap*
DIVIDE
x STOP
HOLD
zXREC (optage) /PAUSE
NxPLAY/STOP (ENTER)**
– .(kontrollere/søge bagud)/
>+ (Cue/søge fremad) (SELECT)
Optage med en ekstern
mikrofon eller fra andet udstyr
1
Højttaler
* Der er en berøringsprik ved siden af knappen for at
angive retningen til at skrue op for lyden.
**Knappen har en berøringsprik.
Bagside
Ved optagelse med en ekstern mikrofon
4 Tryk på – . eller >+ for
at vælge dagstallene.
Mens enheden er standset, skal
du vælge den besked, du vil
flytte.
Afspille én gang om ugen
Tryk på – . eller >+ for at
vælge ugedagen.
(mikrofon)
REC (optage) -indikator
Alarmindikator
Valgt beskednummer
Batterirum
REC DATE (optagedato) indikation
REMAIN-indikator
Krog til håndstrop (medfølger
ikke)
Indikator for resterende
hukommelse
Indikator for gentaget afspilning
EASY-S (easy search)-indikator
Ekstern mikrofon
(medfølger ikke)
Når du tilslutter en ekstern mikrofon, afbrydes den
indbyggede mikrofon automatisk. Når der tilsluttes en
mikrofon af “plug-in-power” typen, forsynes
mikrofonen automatisk med strøm fra IC-optageren.
Lydtilslutningskabel
med
dæmpningsled
(medfølger ikke)
ØRE,
ØRETELEFON,
v eller REC
OUT-ministik
(stereo eller
mono)
Båndoptager, tv, radio el.lign.
Følg fremgangsmåden i “Optagelse af
beskeder” på forsiden for at optage beskeder.
Bemærkninger
• Sørg for, at stikkene er sikkert tilsluttet.
• Det anbefales at lave en prøveoptagelse for at kontrollere
tilslutningerne og lydstyrkeknappen.
• Se betjeningsvejledningen til udstyret, hvis du tilslutter
udstyr, der ikke er fra Sony.
L108_DA
2
6
5
• Du kan ikke indstille alarmen, hvis du ikke har indstillet
uret, eller der ikke er nogen besked i den valgte mappe
(enheden aktiverer ikke funktionen til indstilling af alarm,
når du trykker på DISPLAY/MENU i trin 2).
• Hvis du prøver at indstille alarmen til at afspille en besked
på et tidspunkt, der tidligere er indstillet for en anden
besked, vises “PRE SET”, og du kan ikke foretage en ny
indstilling.
• Hvis alarmtidspunktet indtræffer, mens en anden besked
afspilles med en alarm, standser afspilningen, og den nye
besked afspilles.
• Hvis alarmtidspunktet indtræffer under optagelse, lyder
alarmen i 10 sekunder, efter optagelsen er afsluttet, og
afspilning begynder. “,” blinker, når alarmtidspunktet
indtræffer.
• Hvis mere end et alarmtidspunkt indtræffer ved optagelse,
afspilles kun den første besked.
• Når alarmtidspunktet indtræffer, mens optageren er i
menuindstilling, går alarmen i gang, og menuindstilling
annulleres.
• Hvis du sletter den besked, alarmen er indstillet til at
afspille, annulleres alarmindstillingen.
• Hvis du opdeler en besked med afspilningsalarmen,
standser afspilningen på det sted, hvor du opdelte
beskeden.
• Du kan regulere afspilningslydstyrken med VOL-knappen.
• Hvis alarmtidspunktet indtræffer under sletning, lyder
alarmen i 10 sekunder, når sletningen er slut, og
afspilningen starter.
• Alarmindstillingen annulleres ikke, når alarmafspilningen
slutter. Se nedenfor vedrørende annullering af
alarmindstilling.
Sådan annulleres eller ændres
alarmindstillingen
1 Vælg den besked, som alarmen skal afspille, og tryk
på DISPLAY/MENU i mere end 1 sekund for at
aktivere menuindstillingen.
2 Tryk på – . eller > + for at vælge “ALARM
ON”.
3 Tryk på NxPLAY/STOP, så “ON” blinker.
4 Sådan annulleres alarmindstillingen: Tryk på – .
eller > +, så “OFF” blinker, og tryk på NxPLAY/
STOP.
Sådan ændres alarmindstillingen: Tryk på
NxPLAY/STOP. Når alarmens dato vises, skal du
følge trin 3 til 6 i “Afspilning af en besked på et
ønsket tidspunkt med en alarm” for at ændre
alarmindstillingen.
5 Tryk på xSTOP for at afslutte menuindstillingen.
BEEP ON:
Der lyder et bip for at angive, at handlingen
er accepteret.
BEEP OFF: Der lyder ingen andre biplyde end alarm og
timer.
1
Tryk på DISPLAY/MENU i mere
end 1 sekund, indtil “MODE”
vises i displayvinduet.
2
Tryk på – . eller >+ for at
vise “BEEP ON (eller OFF)”, og
tryk på NxPLAY/STOP.
“ON (eller OFF)” blinker.
3
Skub HOLD-kontakten til “ON”. “HOLD” blinker 3
gange og angiver, at alle knappernes funktioner er låste.
Når HOLD-funktionen er aktiveret ved stop, slukkes
hele displayet, efter “HOLD” blinker.
HOLD
4
Indstil alarmtidspunktet.
1
Tryk på DISPLAY/MENU i mere
end 1 sekund, indtil “MODE”
vises i displayvinduet.
2
Sørg for, at “MODE” vises, og
tryk på NxPLAY/STOP.
“HQ (eller SP, LP)” blinker.
3
Tryk på – . eller >+ for at
vælge “HQ”, “SP” eller “LP”, og
tryk på NxPLAY/STOP.
Nu er indstillingen udført.
4
Tryk på xSTOP for at afslutte
menutilstanden.
Indstillingen aktiveres, og den
normale skærm bliver vist.
Hvis enheden ikke betjenes i 3
sekunder eller derover, viser
displayet det aktuelle tidspunkt og
den valgte optageindstilling.
Afspille alle beskeder i en
mappe uafbrudt
CONT ON: Du kan afspille alle beskeder i en mappe
uafbrudt.
CONT OFF: Afspilningen stopper efter hver besked.
2
Når HOLD-funktionen er aktiveret under optagelse, skal du
først annullere HOLD-funktionen for at stoppe optagelsen.
Tryk på DISPLAY/MENU i mere
end 1 sekund, indtil “MODE”
vises i displayvinduet.
Tryk på – . eller >+ for at
vise “CONT”, og tryk på
NxPLAY/STOP.
3
Tryk på – . eller >+ for at
vælge “ON” eller “OFF”, og tryk
på NxPLAY/STOP.
2 Tryk på – . eller >+ for
at vælge minuttallene, og
tryk på NxPLAY/STOP.
“B-PLAY” vises.
Tryk på xSTOP for at afslutte
menutilstanden.
6
Indstil alarmlyden.
1 Tryk på – . eller >+ for
at vælge alarmlyden, enten
fra “B-PLAY” (afspilning af
beskeden efter alarmen)
eller “B-ONLY” (kun alarm).
Annullere flytning af besked(er)
2 Tryk på NxPLAY/STOP.
“ALARM ON” vises.
7
Tryk på xSTOP for at afslutte
menuindstillingen.
for en besked
Lytte til den samme besked igen
Tryk på NxPLAY/STOP. Den samme besked afspilles
fra begyndelsen.
06-12-14, 11.40
Tryk på xSTOP for at afslutte
menutilstanden.
Slå OPR-indikatoren fra (LED)
Under optagelse eller afspilning lyser eller blinker OPRindikatoren (operation). Du kan indstille OPRindikatoren, så den slås fra, selvom den er i brug.
1
Tryk på DISPLAY/MENU i mere
end 1 sekund, indtil “MODE”
vises i displayvinduet.
2
Tryk på – . eller >+ for at
vise “LED “, og tryk på
NxPLAY/STOP.
m
Resterende tid (REMAIN):
I afspilningsindstilling:
Indikation af resterende tid for en
besked. I stop- og
optageindstilling: Indikation af
resterende optagetid.
m
“ON (eller OFF)” blinker.
3
Optagedato (REC DATE)*:
Datoen, hvor den aktuelle besked
blev optaget.
m
Klokkeslæt for optagelse (REC
DATE)**: Klokkeslættet, da den
aktuelle besked blev optaget.
* Hvis uret ikke er blevet indstillet, vises “--Y--M--D”.
**Hvis uret ikke er blevet indstillet, vises “--:--”.
“,” vises, når nummeret på beskeden med
alarmindstilling vælges.
På det angivne tidspunkt lyder alarmen i ca. 10
sekunder, og den valgte besked afspilles. (Hvis du har
valgt “B-ONLY”, lyder kun alarmen). Under afspilning
blinker “ALARM” i displayvinduet.
Når afspilning slutter, standser apparatet automatisk
ved begyndelsen af den pågældende besked.
4
1 På displayet med aktuelt klokkeslæt
Tæller:
Til USBforbindelsesstik
på IC-optager
USBforbindelsesstik
på computeren
Forholdsregler
Om strøm
• Brug kun optageren med 3 V jævnstrøm (DC). Brug to
LR03-alkalibatterier (størrelse AAA).
Om sikkerhed
• Brug ikke optageren, mens du kører, cykler eller
anvender andre motorkøretøjer.
Om håndtering
• Optageren må ikke efterlades i nærheden af
varmekilder, eller på et sted hvor den kan blive udsat
for direkte sollys, støv eller mekaniske slag.
• Hvis der skulle trænge en fast eller flydende genstand
ind i optageren, skal du tage batterierne ud og lade
den kontrollere af fagfolk, før du gør videre brug af
den.
Om støj
• Der kan høres støj, når optageren placeres i nærheden
af en vekselstrømkilde, en fluorescerende lampe eller
en mobiltelefon ved optagelse eller afspilning.
• Der kan høres støj, når en genstand, som f.eks. dine
fingre el.lign. gnider eller kradser mod optageren ved
optagelse.
Om vedligeholdelse
• Optageren rengøres udvendigt med en blød klud,
som er fugtet med lidt vand. Der må ikke bruges
alkohol, benzin eller fortynder.
Hvis du har spørgsmål om eller problemer med
enheden, bedes du henvende dig til den nærmeste Sonyforhandler.
Sikkerhedskopiering
For at undgå risiko for tab af data forårsaget af
utilsigtet betjening eller funktionsfejl på ICoptageren anbefales det at lagre en sikkerhedskopi af
dine optagede beskeder på en båndoptager el.lign.
“OFF (eller ON)” blinker.
Du kan vælge displayindstilling for stop-, optage- og
afspilningsindstilling.
Hver gang du trykker på DISPLAY/MENU, ændres
displayindstillingen som vist nedenfor:
BForløbet afspilnings-/optagetid
Tilslutning
HQ: Du kan optage med højkvalitetslyd (monolyd).
SP: Du kan optage med bedre lyd (monolyd).
LP: Du kan optage i længere tid (monolyd).
Bemærk
Valg af displayindstilling
Ved at tilslutte IC-optageren til computeren med det
medfølgende USB-kabel kan du bruge “Digital Voice
Editor”-programmellet til at udføre følgende:
• Gemme beskeder fra IC-optageren på computerens
harddisk.
• Tilbageføre pc-beskeder til IC-optageren.
• Afspille eller redigere beskederne på computeren.
• Sende en stemmebaseret e-mail vha. MAPIunderstøttet e-mail-programmel.
Yderligere oplysninger findes i de medfølgende “Digital
Voice Editor 2”-instruktioner omkring brug af
programmel.
Ændre optageindstilling
Sådan annulleres HOLD-funktionen
Du kan standse alarmafspilningen, selv om HOLDfunktionen er aktiveret. For at standse alarmafspilningen
skal du trykke på xSTOP.
Tryk på xSTOP for at afslutte
menutilstanden.
Brug af “Digital Voice Editor”programmel
Tilslutningskabel
(medfølger) Til
1
1 Tip
Tryk på – . eller >+ for at
vælge “ON” eller “OFF”, og tryk
på NxPLAY/STOP.
Indstillingen er udført.
Undgå utilsigtet betjening
— HOLD-funktion
Hvis enheden ikke betjenes i 3 sekunder
eller derover i stop-indstilling, viser
displayet det aktuelle klokkeslæt uanset
displayindstillingen.
1 Tryk på – . eller >+ for
at vælge timetallene, og
tryk på NxPLAY/STOP.
Minutcifrene blinker.
Tryk på NxPLAY/STOP.
Flytte-funktionen duplikerer ikke en besked i en anden mappe.
Når du flytter en besked til en anden mappe, slettes beskeden i
den foregående mappe.
Tryk på NxPLAY/STOP.
Timecifrene blinker.
Bemærk
(mikrofon)
mini-stik (mono)
2
Tryk på – . eller >+ for at
vælge den mappe, som du vil
flytte beskeden til (C i dette
tilfælde).
4
Tryk på xSTOP inden trin 5.
Ved optagelse fra andet udstyr
Antal beskeder i en mappe/
Menu-indikation/Tæller/
Indikation af resterende
tid/Indikation af
optagedato/Indikation af
aktuelt klokkeslæt/
Beskeder
5
Tryk på – . eller >+ for at
vælge “DAILY”.
mini-stik (mono)
Indikator for batteristand
Indikation af optageindstilling
4
Afspille på samme tidspunkt
hver dag
Tryk på – . eller >+ for at
vælge “MOVE”, og tryk på
NxPLAY/STOP.
Destinationsmappens indikation
blinker.
Bemærkninger
Slå biplyden fra
Nu er indstillingen udført.
Tryk på DISPLAY/MENU i mere
end 1 sekund, indtil “MODE”
vises i displayvinduet.
Meddelelsen flyttes til
destinationsmappen.
Mappeindikator
Mikrofonfølsomhed
3
Tilslut en mikrofon af “plug-in-power”-typen
eller andet udstyr til (mikrofon)-stikket.
Displayvindue
USB-stik
2
Bemærkninger
OPR (betjening) -indikator
DISPLAY/MENU
Tryk på xSTOP for at standse optagelse.
Tryk på xSTOP, mens alarmlyden høres. Du kan også
stoppe, når HOLD-funktionen er aktiveret.
Skub HOLD-kontakten til “OFF”.
OPR-indikatoren lyser rødt. En tilføjelses- eller
overskrivningsoptagelse begynder.
MIC (indbygget mikrofon)
Indstil alarmdatoen.
Du kan flytte de optagede beskeder til en anden mappe.
“REC”-indikatoren vises.
“ADD” eller “OVER” blinker, og
enheden standser i optagepause.
Indeks til dele og betjeningsknapper
1 Sådan afspilles de opdelte beskeder uafbrudt
Besked 4
Tilføjet overskrivningsoptagelse i besked 3
1
Tryk på –. eller >+ for at vise beskednummeret, da
de opdelte beskeder hver har deres beskednummer.
Bemærkninger
Besked 4
Besked 3
4 Tryk på – . eller >+ for
at vælge “ON”.
“ON” begynder at blinke.
Sådan afspilles den opdelte besked
Sådan annulleres alarmindstilling, inden
afspilning begynder
Tryk på – . eller >+ for at
vælge “OFF”, og tryk på
NxPLAY/STOP.
Nu er indstillingen udført.
4
Tryk på xSTOP for at afslutte
menutilstanden.
Specifikationer
Optagemedie
Indbygget flash-hukommelse 64 MB,
monooptagelse
Optagetid
HQ: 7 timer 20 minutter
SP:
19 timer 35 minutter
LP:
32 timer 10 minutter
Frekvensområde
HQ:
260 Hz - 6.800 Hz SP/
LP:
220 Hz - 3.400 Hz
Højttaler ca. 2,8 cm
Udgangseffekt
250 m
W indgang/udgang
•Øretelefon-jackstik (mini-jackstik) til 8 - 300
ohm øremodtager/hovedtelefoner
•Mikrofon-jackstik (mini-jackstik, mono)
Plug-in-power
Min. indgangsniveau 0,6 mV
Mikrofon med 3 kiloohm eller lavere
impedans
•USB-stik
Strømkrav
To LR03-alkalibatterier (størrelse AAA): 3 V
jævnstrøm
Mål (b/h/d) (ekskl. fremspring og knapper)
34,6 × 109,5 × 18,0 mm
Vægt (med batterier)
68 g Leveret tilbehør
Betjeningsvejledning (til IC-optager (1)/til
programsoftwaren (1))
LR03-alkalibatterier (størrelse AAA) (2) (kun
til USA og Canada)
Hovedtelefoner (1) (undtagen USA, Canada
og Europa)
Bærepose (1) (undtagen USA, Canada og
Europe)
USB-kabel (1)
Programsoftware (cd-rom) (1)
Ekstra tilbehør
Electret Condenser Microphone ECM-DM5P,
ECM-CZ10, ECM-Z60, ECM-TL1 (til
telefonoptagelse)
Lydkabel RK-G64HG /RK-G69HG (undtagen
Europa)
Aktiv højttaler SRS-T88, SRS-T80
Det er ikke sikkert, at din forhandler forhandler alle de
angivne tilbehørsdele. Spørg forhandleren om yderligere
oplysninger.
Design og specifikationer kan ændres uden forudgående
varsel.
Download PDF

advertising