Sony | ICD-P330F | Sony ICD-P330F Betjeningsvejledning

BGrundlæggende betjening
BKlargøring
Trin 1: Isætning af batterier
IC-optager
1
Betjeningsvejledning
Ejer-registrering
Modelnummeret sidder bagpå, og serienummeret sidder inde i batterirummet. Noter
serienummeret i feltet nedenfor. Disse numre skal opgives, når du kontakter din Sonyforhandler vedrørende dette produkt.
Modelnr. ICD-P330F
Serienr._____________________________________
ICD-P330F
http://www.sony-europe.com
Trykt på 100 %
genbrugspapir med VOC
(flygtig organisk
sammensætning) -fri
sværte baseret på
vegetabilsk olie.
SÆLGER KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER GØRES
ANSVARLIG FOR DIREKTE, TILFÆLDIGE ELLER
FØLGESKADER AF NOGEN ART, ELLER FOR TAB ELLER
OMKOSTNINGER SOM RESULTAT AF ET MANGELFULDT
PRODUKT ELLER BRUGEN AF ET PRODUKT.
2
Optagelse:
Afspilning:
FM-optagelse:
FM-modtagelse:
Isæt to LR03-alkalibatterier
(størrelse AAA) med korrekt
polaritet, og luk låget.
Sørg for at isætte begge
batterier fra deres –
ender.
• Hukommelsen er fyldt. Slet nogle af
meddelelserne.
• Der er optaget 99 meddelelser i den valgte
mappe. Vælg en anden mappe, eller slet nogle af
meddelelserne.
INFORMATION
Dette udstyr er blevet afprøvet, og det er blevet konstateret,
at det er i overensstemmelse med grænserne for et digitalt
apparat af Klasse B ifølge Del 15 i FCC-Reglerne. Det er
hensigten med disse grænser at foreskrive en rimelig
beskyttelse mod skadelig interferens i forbindelse med
installation i private hjem. Udstyret udvikler, bruger, og kan
udstråle radiofrekvensenergi, og kan, hvis det ikke
installeres og bruges i overensstemmelse med vejledningen,
forårsage skadelig interferens af radiokommunikation.
Der er imidlertid ingen garanti for, at der ikke opstår
interferens med en bestemt installation. Hvis udstyret
forårsager skadelig interferens af radio- eller TV-modtagelse,
hvilket kan afgøres ved at slukke og tænde for udstyret,
opfordres brugeren til at forsøge at korrigere interferensen
ved at tage en eller flere af følgende forholdsregler:
– Nyindstil eller flyt antennemodtageren.
– Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren.
– Forbind udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb
end det, modtageren er tilsluttet.
– Henvend dig til forhandleren eller en erfaren radio/TVtekniker for hjælp.
Du advares om, at ændringer eller modifikationer af en
hvilken som helst art, der ikke udtrykkeligt er godkendt i
denne vejledning, kan gøre din godkendelse til at betjene
dette udstyr ugyldig.
Hvis du har nogen spørgsmål om dette produkt, kan du
henvende dig til: Sony Customer Information Services Center
1-800-222-7669 eller http://www.sony.com/
Overensstemmelseserklæring
Varemærkenavn:
Model:
Ansvarshavende:
Adresse:
SONY
ICD-P330F
Sony Electronics Inc.
16530 Via Esprillo,
San Diego CA, 92127 USA
Telefonnummer:
858-942-2230
Dette apparat er i overensstemmelse med Del 15 i FCCreglerne. Betjening er underlagt følgende to betingelser:
(1) Apparatet må ikke forårsage skadelig interferens, og
(2) apparatet skal acceptere modtaget interferens,
herunder interferens, der kan forårsage, at apparatet ikke
kan betjenes som ønsket.
Kassering af gammelt elektrisk og elektronisk
udstyr (gældende i EU og andre europæiske
lande med separate indsamlingssystemer).
Dette symbol på produktet eller på dets
emballage angiver, at produktet ikke må
behandles som husholdningsaffald. Det skal i
stedet indleveres til et indsamlingssted for
genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr.
Ved at sikre, at dette produkt bortskaffes
korrekt, hindres eventuelle negative følger for
miljø og mennesker, som ellers kunne
forårsages af forkert affaldsbehandling for produktet.
Genbrug af materialer bidrager til bevaring af naturens
ressourcer. For nærmere oplysninger om genbrug af dette
produkt kan du henvende dig til dine lokale myndigheder,
husholdningsaffaldsservice eller den butik, hvor du købte
produktet.
• En genstand, som f.eks. din finger eller lignende,
har utilsigtet gnedet eller kradset på enheden ved
optagelsen, så der blev optaget støj.
• Optageren var placeret i nærheden af en
vekselstrømkilde, en fluorescerende lampe eller
en mobiltelefon ved optagelse eller afspilning.
• Stikket til den tilsluttede mikrofon var snavset
ved optagelsen. Rens stikket.
• Øremodtager/hovedtelefonstikket er beskidt.
Rens stikket.
Hvis dækslet på batterirummet falder
af, sætter du det på som vist.
Optagelse afbrydes.
• Avanceret VOR-funktion er aktiveret. Indstil
VOR på “OFF”.
Optageniveauet er ustabilt (ved optagelse
af musik el.lign.).
• Du har ikke indstillet uret.
“--Y--M--D” eller “--:--” vises på REC DATEdisplayet.
• Optagedatoen og klokkeslættet vises ikke, hvis
du optog meddelelsen, mens uret ikke var
indstillet.
Du kan ikke opdele en meddelelse.
• Du kan ikke opdele en meddelelse i en mappe
med 99 meddelelser.
• Hvis du hyppigt opdeler meddelelser, kan det
blive umuligt for apparatet at opdele en
meddelelse.
• Det er ikke muligt at opdele en meddelelse i det
første eller sidste sekund af meddelelsen.
Kontroller følgende afsnit, inden du bringer apparatet til
reparation. Henvend dig til nærmeste Sony-forhandler, hvis
et problem ikke kan løses, når du har udført denne kontrol.
Enheden fungerer ikke.
• Batterierne er blevet isat med forkert polaritet.
• Batterierne er svage.
• Knapperne er låst med HOLD-kontakten. (Hvis du
trykker på en vilkårlig knap, blinker “HOLD” tre gange.)
Optagelse:
Afspilning:
FM-optagelse:
FM-modtagelse:
• Hvis du optager meddelelser i en blanding af
HQ-, SP- og LP-indstilling, varierer den
maksimale optagetid fra den maksimale HQoptagetid til den maksimale LP-optagetid.
• Der kan ikke laves flere optagelser, når der er
blevet optaget 99 meddelelser i hver mappe.
• Som følge af IC-optagesystemets begrænsninger
optager enheden med en minimal optageenhed.
Hvis længden af hver meddelelse ikke kan
divideres med den minimale optageenhed, kan
den resterende optagetid blive mindsket med
mere end samlede længde af meddelelserne.
Den resterende tid, der vises på
displayvinduet, er kortere end den tid, der
vises på den medfølgende “Digital Voice
Editor”-software.
• Optageren kræver en vis mængde hukommelse
til systemdrift. Mængden fratrækkes i den
resterende tid, hvilket er årsagen til forskellen.
Lyden er svag eller af dårlig kvalitet, når
du lytter til radioen.
• Batterierne er svage. Udskift alle batterierne med
nye.
• Flyt enheden væk fra tv’et.
• Hvis du lytter til et FM-program i nærheden af et
tv med en indendørs antenne, skal enheden
flyttes væk fra tv’et.
Trin 2: Indstilling af uret
Urindstillingsdisplayet vises, når du isætter batterier første gang, eller når du udskifter batterierne med nye. I så fald skal
du gå videre fra trin 2.
1
Du kan optage op til 99 meddelelser i hver af de fire mapper (A, B, C og D).
Da en netop optaget meddelelse automatisk tilføjes efter den senest optagede
meddelelse, kan du nemt og hurtigt begynde at optage uden at skulle søge
efter slutningen af den sidste optagelse.
F.eks.
Meddelelse 1 Meddelelse 2 Senest optagede meddelelse
1 Tryk på DISPLAY/MENU i
mindst et sekund, indtil
“MODE” vises på
displayvinduet.
Enheden aktiverer menuindstillingen.
2 Tryk på – . eller >+ for at vise
“SET DATE”.
3 Tryk på NxPLAY/STOP.
Tallene for år blinker.
Inden du laver en lang optagelse, skal du sørge for at isætte nye batterier og
kontrollere batteri-indikatoren.
1
2
3
Vælg optageindstillingen.
Se “Ændre optageindstilling” på modstående side.
Vælg mappen.
Se “Vælge mappen”.
1 Tryk på – . eller >+ for
at vælge tallene for året.
Den maksimale optagetid for alle
mapperne er som følger. Du kan
optage meddelelser op til den
maksimale optagetid i en enkelt
mappe.
Begynd optagelse.
2 Tal ind i den
indbyggede
mikrofon.
Optageindstilling
Aktuelt
meddelelsenummer
Tællerdisplay*
OPR-indikator (lyser
rødt ved optagelse.)
* Det display, der
blev valgt med
DISPLAY-knappen,
vises.
Indikator for
resterende
hukommelse
Det er ikke nødvendigt at blive ved med at trykke på zXREC/PAUSE, mens
der optages.
Stands optagelse.
zXREC/PAUSE
NxPLAY/STOP
Tryk på xSTOP.
Enheden stopper ved starten
af den aktuelle optagelse.
– .(Review)
Hvis du ikke skifter mappe, efter du har afsluttet optagelse, optager du i den
samme mappe næste gang du optager.
For at
Gør sådan
holde pause i optagelse*
Tryk på zXREC/PAUSE.
Ved optagepause blinker OPR-indikatoren rød, og
“PAUSE” blinker på displayvinduet.
indstille pause og
fortsætte optagelse
Tryk på zXREC/PAUSE.
Optagelse fortsætter fra dette punkt.
(For at standse optagelse efter at have holdt pause i
optagelse skal du trykke på xSTOP.)
lytte til den aktuelle
optagelse
Tryk på xSTOP for at standse optagelse, og tryk
derefter på NxPLAY/STOP.
gennemgå den aktuelle
optagelse med det samme
Tryk på NxPLAY/STOP ved optagelse.
søge bagud ved
optagelse (Review)
Hold ned på – . ved optagelse eller optage
pause. Optageindstilling bliver indstillet, og
gennemgang af den aktuelle optagelse starter. Hvis
du slipper knappen, starter afspilning fra dette punkt.
Du kan vælge mikrofonfølsomheden med
menuen. Se “Vælge mikrofonfølsomheden”.
H (høj): For at optage ved møder eller på et stille og/
eller rummeligt sted.
L (lav): For at optage til diktering eller på et sted med
støj.
* Ca. en time efter du har holdt pause i optagelse, ophæves optagepause automatisk,
og apparatet indstilles på stop.
Vælge mappen
1
Tryk på DISPLAY/MENU i mindst et sekund, indtil
“MODE” vises på displayvinduet.
1 Råd
For at indstille datoen til år 2006 skal du vise “06Y”.
2
3
Indstil klokkeslættet.
1 Tryk på – . eller
>+ for at vælge timetallene.
3
• Tag batterierne ud, og isæt dem igen.
2 Tryk på NxPLAY/
STOP.
Minuttallene blinker.
Der kommer ingen lyd fra højttaleren.
• Øremodtageren eller hovedtelefonerne er sat i.
• Der er skruet helt ned for lydstyrken.
Tryk på – . eller >+ for at vælge “FOLDER”, og
tryk på NxPLAY/STOP.
Tryk på – . eller >+ for at vælge den ønskede
mappe, og tryk på NxPLAY/STOP.
3 Indstil minuttallet.
4 Tryk på NxPLAY/STOP ved
tidssignalet.
Displayet går tilbage til “SET
DATE”.
5 Tryk på xSTOP for at afslutte fra
menuindstillingen.
Hvis enheden ikke betjenes i 3
sekunder eller derover i stopindstilling, viser displayet det
aktuelle klokkeslæt.
SP**
19 t. 35 min.
LP***
32 t. 10 min.
4
3
Sletning af meddelelser enkeltvis
Tryk på – . eller >+ for at vælge “H (høj
følsomhed)” eller “L (lav følsomhed)”, og tryk på
NxPLAY/STOP.
Før sletning
Meddelelse 1 Meddelelse 2 Meddelelse 3 Meddelelse 4 Meddelelse 5
Slet meddelelse 3
Meddelelse 1 Meddelelse 2 Meddelelse 3
Tryk på xSTOP for at afslutte menuindstillingen.
Når du vil afspille en tidligere optaget meddelelse, skal du starte fra trin 1.
Når du afspiller en meddelelse, du netop er færdig med at optage, skal du starte
fra trin 3.
1
Se “Vælge mappen”.
2
Vælg meddelelsens nummer.
Tryk på – . eller
>+ for at vise det
ønskede
meddelelsenummer.
– .: for mindre
meddelelsenummer
>+: for større
meddelelsenummer
Valgt meddelelsenummer
Antal
meddelelser
i en mappe
i-stik (hovedtelefoner)
1 Tryk på NxPLAY/STOP.
OPR-indikator (lyser grønt
ved afspilning.)
2 Juster lydstyrken med
VOL-knappen.
Tællerdisplay (eller den
valgte displayindstilling)
x STOP
Efter du har afspillet en meddelelse, standser apparatet ved begyndelsen af
den næste meddelelse. Når funktionen Uafbrudt afspilning er indstillet på
“ON” (se modstående side), standser apparatet efter at have afspillet alle
meddelelser i en mappe.
Når den sidste meddelelse i en mappe er blevet afspillet, stopper enheden ved
starten af den sidste meddelelse.
Til privat aflytning
Tilslut en øremodtager eller hovedtelefoner til i (hovedtelefon) -stikket. Den
indbyggede højttaler afbrydes automatisk. Hvis der høres støj, skal stikket til
hovedtelefonerne tørres af.
Begynde optagelse
automatisk som reaktion
på lyden — Advanced
VOR-funktion
Afspille alle meddelelser i
en mappe uafbrudt
— Uafbrudt afspilning
Med CONT kan du i menuen
vælge uafbrudt afspilningsindstilling. Når du indstiller
CONT på “ON”, kan du afspille
alle meddelelser i en mappe
uafbrudt.
Sletning af alle meddelelser i en mappe
Eksempel:
Mappe A
Med.1
Mappe B
Med. 2
Med.3
Tom plads
Tom plads
For at søge fremad skal du holde
>+ nedtrykket ved afspilning
og slippe knappen ved det sted,
hvor du vil fortsætte afspilning.
For at søge bagud skal du holde
– . nedtrykket ved afspilning
og slippe knappen ved det sted,
hvor du vil fortsætte afspilning.
Med.1
Med.2
Med.3
Med.1
Med.2
Med.3
Tryk på xSTOP inden trin 4.
2 Tryk på DISPLAY/MENU i mindst et
sekund, indtil “MODE” vises på
displayvinduet.
3 Tryk på – . eller >+ for at vise
“ALL ERASE”, og tryk på NxPLAY/
STOP.
Meddelelsenummeret og “ALL ERASE”
blinker 10 gange.
Hvis du holder >+ eller
– .trykket ned, begynder
enheden at søge ved højere
hastighed.
I de første 7 sekunder af Cue/
Review kan den hurtige
afspilningslyd høres. Når du søger
ved højere hastighed, høres
afspilningslyden ikke.
Når Cue/Review er slået til, vises
tælleren uanset
displayindstillingen.
4 Mens displayet blinker, skal du trykke
på NxPLAY/STOP.
Indstillingen er udført.
5 Tryk på xSTOP for at afslutte
menuindstillingen.
For at
Gør sådan
standse ved den aktuelle position Tryk på NxPLAY/STOP eller xSTOP.
For at fortsætte afspilningen fra dette
punkt, skal du trykke på NxPLAY/STOP
igen.
gå tilbage til begyndelsen
Tryk på – . én gang.* af den aktuelle
meddelelse
springe til næste meddelelse
Tryk på >+ én gang.*
gå tilbage til foregående
Tryk gentagne gange på – . eller >+ .
meddelelser/springe til den efterfølgende
(I stop-indstilling skal du holde knappen
meddelelser trykket ned for at springe
meddelelserne over uafbrudt.)
* Denne betjening gælder, når EASY-S (Easy Search-funktion) i menuen er indstillet
på “OFF”.
Når der afspilles hurtigt til
slutningen af den sidste meddelelse,
blinker “END” 5 gange. (Du kan ikke
høre afspilningslyden). Hvis du
holder – . trykket ned, mens
“END” blinker, afspilles
meddelelserne hurtigt, og normal
afspilning begynder ved det sted,
hvor du slipper knappen.
Når “END” holder op med at blinke,
og OPR-indikatoren slukkes, stopper
enheden ved starten af den sidste
meddelelse.
Hvis den sidste meddelelse er lang,
og du vil begynde afspilning fra en
senere del af meddelelsen, skal du
holde >+ trykket ned for at
afspille meddelelsen til slutningen,
og derefter trykke på – ., mens
“END” blinker for at gå tilbage til det
ønskede sted.
(For andre meddelelser end den
sidste, skal du gå til begyndelsen af
næste meddelelse og afspille bagud
til stedet).
Hurtigt finde det sted,
hvor du ønsker at starte
afspilningen (Easy Search)
Når EASY-S er indstillet på “ON” i
menuen, kan du gå ca. 10 sekunder
frem ved at trykke på >+. Denne
funktion er praktisk, når du skal
finde et bestemt punkt i en lang
optagelse. (“EASY-S” vises på
displayvinduet.)
Indeks til dele og betjeningsknapper
Hovedenhed
MIC (indbygget mikrofon)
i-stik (hovedtelefoner)
(mikrofon) -stik
OPR (betjening) -indikator
Displayvindue
DIVIDE
DISPLAY/MENU
FM•i (hovedtelefoner)/5 (højttaler) -vælger
x STOP
zXREC (optage) /PAUSE
VOL (lydstyrke) -knap*
HOLD
NxPLAY/STOP (ENTER)**
– .(kontrollere/søge bagud)/ >+ (Cue/
søge fremad) (SELECT)
Højttaler
* Der er en berøringsprik ved siden af knappen, som
angiver den retning, hvor lyden skrues op.
** Knappen har en berøringsprik.
Bagside
Displayvindue
Mappeindikator
Mikrofonfølsomhed
USB-stik
Alarm-indikator
Valgt meddelelsenummer
Batterirum
REC DATE (optagedato) indikation
REMAIN-indikator
Krog til håndstrop
(medfølger ikke)
FM-radiofølsomhed
Indikator for resterende
hukommelse
06-12-15, 12.26
Annullere sletning
1 Vælg den mappe, du vil slette.
Bemærk
VOR-funktionen påvirkes af lyden
omkring dig. Indstil mikrofonens
følsomhed på “H (høj)” eller “L
(lav)” med menuen. Hvis optagelsen
ikke er tilfredsstillende, når du har
ændret mikrofonfølsomheden, eller
ved vigtige optagelser, skal VOR
indstilles på “OFF”.
Opdel først meddelelsen, og følg
derefter fremgangsmåden for at
slette meddelelsen.
1 Råd
Anden betjening
Optagelse standser, når der ikke
høres nogen lyde. (“VOR PAUSE”
blinker på displayvinduet.)
Slette en meddelelse
delvist
4 Tryk på NxPLAY/STOP.
Indstillingen er udført.
Meddelelsen slettes, og de resterende
meddelelser omnummereres. (Hvis du
f.eks. sletter Meddelelse 3,
omnummereres Meddelelse 4 til
Meddelelse 3. Når sletning er fuldført,
standser optageren ved begyndelsen af
den følgende meddelelse).
Sletning af alle meddelelser i en mappe
Søge fremad/bagud ved
afspilning (Cue/Reviewfunktion)
Begynd afspilning.
• Hvis du trykker på zXREC/
PAUSE, når hukommelsen er fyldt,
blinker “FULL” med en alarmlyd.
Slet nogle af meddelelserne, inden
du begynder at optage igen.
• Hvis du trykker på zXREC/
PAUSE, efter at have optaget
99 meddelelser, blinker “FULL”
med en alarmlyd. Vælg en anden
mappe eller slet nogle af
meddelelserne.
Når VOR (voice operated
recording - stemmestyret
optagelse) er indstillet på “ON” i
menuen, begynder optagelse, når
optageren registrerer en lyd.
(“VOR” vises på displayvinduet.)
Gentag trin 1 - 4.
Tællerdisplay*
* Displayet valgt med DISPLAY/MENU-knappen vises (se modstående side).
3
Afspille en meddelelse
gentagne gange
— Gentaget afspilning
Tryk på NxLAY/STOP i mindst
1 sekund ved afspilning.
“ ” vises, og den valgte
meddelelse afspilles gentaget.
Tryk på NxPLAY/STOP igen for
at fortsætte normal afspilning.
Tryk på xSTOP for at standse
afspilning.
Vælg mappen.
Sådan slettes andre
meddelelser
3 Tryk på – . eller >+ for at vise
“ERASE”, og tryk på NxPLAY/STOP.
Meddelelsenummeret og “ERASE”
blinker, mens hele meddelelsen afspilles
10 gange.
Afspilning af meddelelser
blinker
Når den resterende optagetid når
5 minutter, blinker indikationen af
resterende hukommelse.
Hvis funktionen visning af den
resterende optagetid er valgt,
blinker visningen af resterende tid
også, når den resterende tid når 1
minut.
Når hukommelsen er fyldt,
standser optagelse automatisk, og
“FULL” blinker på displayvinduet
med en alarmlyd. For at fortsætte
optagelse skal du først slette nogle
af meddelelserne.
Tryk på xSTOP inden trin 4.
2 Tryk på DISPLAY/MENU i mindst et
sekund, indtil “MODE” vises på
displayvinduet.
Ved optagelse går indikatoren for
resterende hukommelse ned en
efter en.
Hukommelsen er næsten
fyldt.
Annullere sletning
1 Vælg en meddelelse, du vil slette.
Tryk på xSTOP for at afslutte menuindstillingen.
Aktuel mappe
Meddelelse 4
De resterende meddelelser omnummereres.
4
Indikation af resterende
hukommelse
Denne enhed har ikke nogen tænd/sluk-knap. Displayet vises hele tiden.
1
Tryk på – . eller >+ for at vælge “SENS”, og
tryk på NxPLAY/STOP.
Efter sletning
• Vælg HQ-indstilling for at optage
med bedre lydkvalitet. Se “Ændre
optageindstilling” på modstående
side vedrørende skift af
optageindstilling.
• Inden du laver en lang optagelse,
skal du sørge for at kontrollere
batteri-indikatoren.
• Den maksimale optagetid og det
antal meddelelser du kan lave,
varierer afhængigt af
brugsforholdene.
• Når du optager meddelelser i en
blanding af HQ-, SP- og LPindstilling, ligger den maksimale
optagetid mellem de maksimale
optagetider for HQ- og LPindstillingerne.
• Som følge af IC-optagesystemets
begrænsninger optager enheden
med en minimal optageenhed på
højst ca. 2 sekunder, og der kan
derfor opstå følgende symptomer.
– Når en meddelelse er kortere
end den minimale optageenhed,
tælles den stadig som højst ca.
2 sekunder, så den resterende
optagetid mindskes med mere
end meddelelsens faktiske
længde.
– Når meddelelsen er længere end
den minimale optageenhed,
mindskes den resterende
optagetid med mere end
meddelelsens faktiske længde,
hvis den ikke kan divideres med
den mindste optageenhed uden,
at divisionen giver en rest.
– Summen af tallet på tælleren
(forløbet optagetid) og den
resterende optagetid kan være
mindre end enhedens
maksimale optagetid.
1 Råd
L135_DA
Du kan slette de optagede meddelelser en efter en, eller alle meddelelser i en
mappe på en gang.
Bemærk, at når en optagelse er slettet, kan du ikke hente den tilbage igen.
Når en meddelelse er slettet, rykker de resterende meddelelser frem og
omnummereres, så der ikke bliver huller mellem meddelelserne.
7 t. 20 min.
Bemærkninger
3 Indstil måned og dag efter
hinanden, og tryk derefter på
NxPLAY/STOP.
Timetallene blinker.
Tryk på DISPLAY/MENU i mindst et sekund, indtil
“MODE” vises på displayvinduet
Bemærkninger
Indstil datoen.
2 Tryk på NxPLAY/STOP.
Månedstallene blinker.
2
Maksimal optagetid
* HQ: Højkvalitets optageindstilling
(monolyd)
** SP: Standardafspilning optageindstilling (monolyd)
***LP: Lang afspilning optageindstilling (monolyd)
1 Tryk på zXREC/PAUSE.
4
Der kan blive optaget støj, når en
genstand, f.eks. dine fingre el.lign.
utilsigtet gnider eller kradser på
apparatet ved optagelse.
HQ*
vælge mikrofon
følsomheden
2
Tom plads
Bemærk
Vis urindstillingsdisplayet.
Enheden fungerer ikke korrekt.
Bemærk venligst, at optagede meddelelser kan blive
slettet ved service eller reparationsarbejde.
Ca. 22 t.
Ca. 11 t.
Ca. 7 t.
Ca. 13 t.
• Brug ikke manganbatterier til
denne optager.
• Når du udskifter batterierne med
nye, vises urindstillingsdisplayet.
I så fald skal du indstille dato og
klokkeslæt igen. De optagede
meddelelser og alarmindstillingen
bibeholdes dog.
• Når du udskifter batterierne, skal
du sørge for at udskifte begge
batterier med nye.
• Tørbatterier må ikke oplades.
• Hvis du ikke skal bruge optageren i
længere tid, skal du tage batterierne
ud for at forebygge beskadigelse fra
utætheder og tæring.
• Enheden skaber adgang til data,
mens “ACCESS” vises på
displayvinduet, eller OPRindikatoren blinker orange. Undgå
at udtage batterierne, mens der
skabes adgang. Det kan beskadige
dataene.
Du kan ikke udnytte den maksimale
optagetid fuldt ud til at optage
meddelelser.
Billedet på dit tv bliver ustabilt.
Fejlfinding
Urindstillingsdisplayet vises, når du isætter batterier første gang, eller når du
udskifter batterierne med nye. Se Trin 2 til 3 i “Trin 2: Indstilling af uret”
vedrørende indstilling af dato og klokkeslæt.
• Indstil mikrofonfølsomheden på “H (høj)” med
menuen.
“--Y--M--D” eller “--:--” vises.
I SP og LP-indstilling
1
Bemærkning om optagelse
Bemærkninger
Optageniveauet er lavt.
• Denne enhed er konstrueret til automatisk at
justere optageniveauet ved optagelse af møder
osv. og er ikke egnet til optagelse af musik.
Ca. 11 t.
Ca. 7,5 t.
Ca. 5 t.
Ca. 13 t.
(t.: timer)
* Ved brug af Sony LR03alkalibatterier (størrelse AAA)
* Ved afspilning via den interne
højttaler med lydstyrkeniveau på
mellem
Batteriets levetid kan være kortere alt
efter, hvordan enheden anvendes.
“FULL” vises, og du kan ikke starte med at
optage.
Der høres støj.
Til kunder i USA
Batteri-indikatoren på
displayvinduet viser batteriets
tilstand.
Når
blinker, skal batterierne
udskiftes med nye.
Når
blinker, er batterierne
brugt op, og enheden kan ikke
længere betjenes.
Batterilevetid* (Ved uafbrudt
brug)
I HQ-indstilling
Sony Corporation Printed in Denmark
Information
Optagelse af meddelelser
Udskiftning af batterierne
Skub dækslet til
batterirummet, og løft det.
Sletning af meddelelser
Vælge mikrofonfølsomheden
Indikator for resterende
batteri
Indikation af
optageindstilling
REC (optage) -indikator
FM-indikator
Indikator for gentaget afspilning
EASY-S (Easy Search) indikator
Antal meddelelser i en
mappe/Menu-indikation/
Tæller/Indikation af
resterende tid/Indikation
af optagedato/Indikation
af aktuelt klokkeslæt/
Meddelelser
Lytte til en FM-radiostation
Visningen på displayvinduet kan i nogle regioner være forskellig fra den her
viste.
1
2
Tryk på FM for at aktivere FMradioindstilling.
Bemærk
Hovedtelefonledningen er en FMantenne. Derfor skal
hovedtelefonerne tilsluttes, når du
lytter til radioen.
Skifte FMradioudgangssignalet
mellem højttaler og
hovedtelefoner
Når der er tilsluttet
hovedtelefoner ved FMmodtagelse eller FM-optagelse,
kan du skifte mellem lyden fra
højttaleren og fra
hovedtelefonerne ved at trykke på
FM i mindst et sekund.
Lyden skiftes mellem højttaler og
hovedtelefoner.
Stil ind på en station.
Tryk gentagne gange på – . eller >+
for at stille ind på en station, eller tryk på
hold – . eller >+, indtil
frekvenstallene begynder at ændre sig på
displayet.
IC-optageren afsøger automatisk
radiofrekvenserne, og standser når den
finder en tydelig station.
Tryk gentagne gange på – . eller >+ ,
så frekvensen ændres trin for trin, hvis du
ikke kan stille ind på en station.
Når du stiller ind på en station, som er
forvalgt, vises forvalgsnummeret. Ellers
vises “- -”.
1 Tryk på FM for at aktivere FMindstilling.
2 Stil ind på den station, du vil
optage.
3 Tryk på zXREC/PAUSE for at
begynde optagelse.
4 Tryk på xSTOP for at standse
optagelse.
Visningen på displayvinduet kan i nogle regioner være forskellig fra den her viste.
Du kan forvælge op til 25 FM-radiostationer i IC-optagerens hukommelse.
2
Visningen på displayvinduet kan i nogle regioner være forskellig fra den her viste.
1
Tryk gentagne gange på FM, indtil “[P]” vises.
Hvis du trykker gentagne gange på FM, skifter radioen mellem manuel tuning (“P” vises) og tuning efter
forvalgsnummer (“[P]” vises).
Som fabriksindstilling kan du ikke tilføje en optagelse,
så meddelelsen ikke slettes utilsigtet. Hvis du ønsker at
tilføje en optagelse til en tidligere optaget meddelelse
eller tilføje en overskrivningsoptagelse, skal du ændre
REC-OP-indstillingen i fremgangsmåderne nedenfor.
1
2
Stil ind på stationen.
1 Tryk gentagne gange på – . eller >+,
indtil det ønskede forvalgsnummer vises.
Når du trykker på holder – . eller >+ ,
ændres forvalgsnumrene hurtigt.
2 Tryk på xSTOP for at slukke FM-radioen.
4
Visningen på displayvinduet kan i nogle regioner være forskellig fra den her
viste.
1
Tryk på – . eller >+ for at
vise “REC-OP”, og tryk på
NxPLAY/STOP.
Annullere sletning
5
Tryk på xSTOP, før du trykker på
NxPLAY/STOP i trin 3.
2
3
Tryk på – . eller >+ for at
vælge “ON”, og tryk på
NxPLAY/STOP.
Meddelelse 1 Meddelelse 2
Tryk gentagne gange på –
. eller >+, indtil det
forvalgsnummer, du vil slette,
vises.
Tryk på – . eller >+ for at
vælge “ADD” eller “OVER”, og
tryk på NxPLAY/STOP.
Tryk på xSTOP for at afslutte
menuindstillingen.
Du kan føje en optagelse til den meddelelse, der
afspilles.
Når “ADD” vælges i menuen
Den tilføjede optagelse placeres efter den aktuelle
meddelelse og regnes som en del af denne meddelelse.
Under afspilning
af meddelelse 3
Meddelelse 3
Efter tilføjelse af
en optagelse
Meddelelse 3
Meddelelse 4
Meddelelse 4
Tilføjet optagelse
Slet forvalgsnummeret.
Startpunktet til en overskrivningsoptagelse
Meddelelse 4
Meddelelse 3
Den slettede del af
Meddelelse 3
Meddelelse 3
Meddelelse 4
Tilføjet overskrivningsoptagelse i Meddelelse 3
1
2 Tryk på NxPLAY/STOP.
Forvalgsnummeret ændres til “- -”.
Tryk på FM for at aktivere FM-radioindstilling.
Ved afspilning skal du trykke på
og holde zXREC/PAUSE.
2
3
Forvælg stationer automatisk i menuen.
1
Meddelelse 3
• Når du trykker på DIVIDE ved afspilning:
Meddelelsen opdeles i to på det sted,
hvor du trykkede på knappen, og det
nye meddelelsesnummer og
“DIVIDE” blinker tre gange.
Meddelelsesnummeret for de
efterfølgende meddelelser øges med
én.
Meddelelse 1
Meddelelse 2
3 Tryk på NxPLAY/STOP.
“OFF” begynder at blinke.
Meddelelse 3
4 Tryk på – . eller >+ for
at vælge “ON”.
“ON” begynder at blinke.
En meddelelse er opdelt.
Meddelelse 1 Meddelelse 2
Meddelelse 3 Meddelelse 4
Sådan afspilles den opdelte meddelelse
5 Tryk på NxPLAY/STOP.
“DATE” blinker på
displayvinduet.
Tryk på –. eller >+ for at vise
meddelelsenummeret, da de opdelte meddelelser hver
har deres meddelelsenummer.
1 Sådan afspilles de opdelte meddelelser uafbrudt
Vælg “ON” for CONT i menuen som beskrevet i “Afspille
alle meddelelser i en mappe uafbrudt”.
3
Mens “ADD” eller “OVER”
blinker, skal du trykke på
zXREC/PAUSE igen.
• Hvis der er blevet optaget 99 meddelelser i en mappe, er
det ikke muligt at opdele en meddelelse. I så fald kan du
nedsætte antallet af meddelelser til 98 eller mindre ved at
slette overflødige meddelelser eller ved at flytte nogle af
meddelelserne til en anden mappe, før du opdeler en
meddelelse.
• Hvis du opdeler en meddelelse med en alarmindstilling,
bibeholdes alarmindstillingen kun med den tidligere
meddelelse opdelt.
• Det er ikke muligt at opdele en meddelelse i det første eller
sidste sekund.
• Hvis du hyppigt opdeler en meddelelse, kan det blive
umuligt for enheden at opdele en meddelelse.
• Når først en meddelelse er opdelt, er det ikke muligt at
sammensætte de opdelte meddelelser vha. IC-optageren.
For at sammensætte de delte meddelelser, skal du bruge
den medfølgende applikationssoftware.
1 Tryk på NxPLAY/STOP,
mens “DATE” blinker.
Tallene for år blinker.
2 Tryk på – . eller >+ for
at vælge tallene for året, og
tryk på NxPLAY/STOP.
Månedstallene blinker.
1
4 Tryk på – . eller >+ for
at vælge tallene for dagen.
Afspille én gang om ugen
Tryk på – . eller >+ for at
vælge ugedagen.
Tryk på FM for at aktivere FM-indstilling.
Optage med en ekstern
mikrofon eller fra andet udstyr
2
Tryk på DISPLAY/MENU i mindst et sekund, indtil
“AUTO-P” vises på displayvinduet.
Afspille på samme tidspunkt
hver dag
Tryk på DISPLAY/MENU i mindst
et sekund, indtil “MODE” vises
på displayvinduet.
3
Tryk på – . eller >+ for at
vælge “MOVE”, og tryk på
NxPLAY/STOP.
Ved optagelse med en ekstern mikrofon
4
mini-stik (mono)
3
Ekstern mikrofon
(medfølger ikke)
Tryk på – . eller >+ for at vælge “SENS”, og
tryk på NxPLAY/STOP.
Tryk på – . eller >+ for at vælge “LOCAL” eller
“DX”, og tryk på NxPLAY/STOP.
Når du tilslutter en ekstern mikrofon, afbrydes den
indbyggede mikrofon automatisk. Når der tilsluttes en
mikrofon af Plug-in-power-typen, forsynes mikrofonen
automatisk med strøm fra IC-optageren.
Ved optagelse fra andet udstyr
5
Tryk på xSTOP for at afslutte menuindstillingen.
5
Tryk på – . eller >+ for at
vælge den mappe, du vil flytte
meddelelsen til (C i dette
tilfælde).
4
5
Lydtilslutningskabel
med
dæmpningsled
(medfølger ikke)
6
Båndoptager, tv, radio el.lign.
2
Indstil alarmtidspunktet.
Indstil alarmlyden.
1 Tryk på – . eller >+ for
at vælge alarmlyden, enten
fra “B-PLAY” (afspilning af
meddelelsen efter alarmen)
eller “B-ONLY” (kun alarm).
2 Tryk på NxPLAY/STOP.
“ALARM ON” vises.
Tryk på xSTOP inden trin 5.
Bemærk
7
Tryk på xSTOP for at afslutte
menuindstillingen.
“,” vises, når nummeret på meddelelsen med
alarmindstilling vælges.
På det angivne tidspunkt lyder alarmen i ca.
10 sekunder, og den valgte meddelelse afspilles. (Hvis
du har valgt “B-ONLY”, lyder kun alarmen.) Ved
afspilning blinker “ALARM” på displayvinduet.
Når afspilning slutter, standser apparatet automatisk
ved begyndelsen af den pågældende meddelelse.
Følg fremgangsmåden i “Optagelse af
meddelelser” på forsiden for at optage
meddelelser.
Bemærkninger
• Sørg for, at stikkene er sikkert tilsluttet.
• Det anbefales at lave en prøveoptagelse for at kontrollere
tilslutningerne og lydstyrkeknappen.
• Se betjeningsvejledningen til udstyret, hvis du tilslutter
udstyr, der ikke er fra Sony.
06-12-15, 12.26
1 Vælg den meddelelse, alarmen er indstillet til at
afspille, og tryk på DISPLAY/MENU i mindst et
sekund for at aktivere menuindstillingen.
2 Tryk på – . eller > + for at vælge “ALARM
ON”.
3 Tryk på NxPLAY/STOP, så “ON” blinker.
4 Sådan annulleres alarmindstillingen: Tryk på – .
eller > +, så “OFF” blinker, og tryk på NxPLAY/
STOP.
Sådan ændres alarmindstillingen: Tryk på
NxPLAY/STOP. Når alarmdatoen vises, skal du
følge trin 3 til 6 i “Afspilning af en meddelelse på et
ønsket tidspunkt med alarm” for at ændre
alarmindstillingen.
5 Tryk på xSTOP for at afslutte menuindstillingen.
Slå biplyden fra
BEEP ON:
Der lyder et bip for at angive, at handlingen
er accepteret.
BEEP OFF: Der lyder ingen andre biplyde end alarm og
timer.
1
Tryk på DISPLAY/MENU i mindst
et sekund, indtil “MODE” vises
på displayvinduet.
2
Tryk på – . eller >+ for at
vise “BEEP ON (eller OFF)”, og
tryk på NxPLAY/STOP.
Skyd HOLD-kontakten til “ON”. “HOLD” blinker tre
gange, som indikation af, at alle knappernes funktioner
er låst.
Når HOLD-funktionen er aktiveret ved stop, slukkes
hele displayet, efter “HOLD” blinker.
3
4
1
Tryk på DISPLAY/MENU i mindst
et sekund, indtil “MODE” vises
på displayvinduet
2
Sørg for, at “MODE” vises, og
tryk på NxPLAY/STOP.
“HQ (eller SP, LP)” blinker.
3
Tæller:
BForløbet afspilnings/optage
4
Resterende tid (REMAIN):
I afspilningsindstilling:
Indikation af resterende tid for
en meddelelse. I stop- og
optageindstilling: Indikation af
resterende optagetid.
Afspille alle meddelelser i en
mappe uafbrudt
CONT ON: Du kan afspille alle meddelelser i en mappe
uafbrudt.
CONT OFF: Afspilningen stopper efter hver meddelelse.
2
Tryk på DISPLAY/MENU i mindst
et sekund, indtil “MODE” vises
på displayvinduet
Tryk på – . eller >+ for at
vise “CONT”, og tryk på
NxPLAY/STOP.
“OFF (eller ON)” blinker.
3
Tryk på – . eller >+ for at
vælge “ON” eller “OFF”, og tryk
på NxPLAY/STOP.
Nu er indstillingen udført.
4
Tryk på xSTOP for at afslutte
menuindstillingen.
Slå OPR-indikatoren fra (LED)
Ved optagelse eller afspilning lyser eller blinker OPRindikatoren (operation). Du kan indstille OPRindikatoren, så den slås fra, selvom den er i brug.
1
Tryk på DISPLAY/MENU i mindst
et sekund, indtil “MODE” vises
på displayvinduet
2
Tryk på – . eller >+ for at
vise “LED “, og tryk på
NxPLAY/STOP.
“ON (eller OFF)” blinker.
3
m
Tryk på – . eller >+ for at
vælge “OFF”, og tryk på
NxPLAY/STOP.
Nu er indstillingen udført.
Optagedato (REC DATE)*:
Datoen, hvor den aktuelle
meddelelse blev optaget.
m
Tryk på xSTOP for at afslutte
menuindstillingen.
Indstillingen aktiveres, og den
normale skærm bliver vist.
Hvis enheden ikke betjenes i
3 sekunder eller derover, viser
displayet det aktuelle klokkeslæt
og den valgte optageindstilling.
tid for en meddelelse
m
Tryk på – . eller >+ for at
vælge “HQ”, “SP” eller “LP”, og
tryk på NxPLAY/STOP.
Nu er indstillingen udført.
Du kan standse alarmafspilningen, selv om HOLDfunktionen er aktiveret. For at standse alarmafspilningen
skal du trykke på xSTOP.
Hvis enheden ikke betjenes i 3 sekunder
eller derover i stop-indstilling, viser
displayet det aktuelle klokkeslæt uanset
displayindstillingen.
Tryk på xSTOP for at afslutte
menuindstillingen.
HQ: Du kan optage med højkvalitetslyd (monolyd).
SP: Du kan optage med bedre lyd (monolyd).
LP: Du kan optage i længere tid (monolyd).
Bemærk
1 Tip
Tryk på – . eller >+ for at
vælge “ON” eller “OFF”, og tryk
på NxPLAY/STOP.
Ændre optageindstilling
Skyd HOLD-kontakten til “OFF”.
Når HOLD-funktionen er aktiveret ved optagelse, skal du
først annullere HOLD-funktionen for at stoppe optagelsen.
4
Tryk på xSTOP for at afslutte
menuindstillingen.
Optageklokkeslæt (REC
DATE)**: Klokkeslættet, hvor
den aktuelle meddelelse blev
optaget.
Bemærk
* Hvis uret ikke er blevet indstillet, vises “--Y--M--D”.
**Hvis uret ikke er blevet indstillet, vises “--:--”.
Ved at tilslutte IC-optageren til din computer med det
medfølgende USB-kabel kan du bruge “Digital Voice
Editor”-softwaren til at udføre følgende:
• Gemme meddelelser fra IC-optageren på din computers
harddisk.
• Tilbageføre pc-meddelelser til IC-optageren.
• Afspille eller redigere meddelelserne på din computer.
• Sende en voice e-mail vha. MAPI-understøttet e-mailsoftware.
Yderligere oplysninger findes i de medfølgende “Digital
Voice Editor 2”-softwareinstruktioner.
Tilslutning
Til USB-stik på
IC-optager
Indstillingen er udført.
1
Sådan annulleres HOLD-funktionen
Brug af “Digital Voice Editor”software
“ON (eller OFF)” blinker.
Undgå utilsigtet betjening —
HOLD-funktion
Du kan vælge displayindstilling for stop-, optage- og
afspilningsindstilling.
Hver gang du trykker på DISPLAY/MENU, ændres
displayindstillingen som vist nedenfor:
2 Tryk på – . eller >+ for
at vælge minuttallene, og
tryk på NxPLAY/STOP.
“B-PLAY” bliver vist.
Annullere flytning af meddelelse(r)
Flytte-funktionen duplikerer ikke en meddelelse i en anden
mappe. Når du flytter en meddelelse til en anden mappe,
slettes meddelelsen i den foregående mappe.
Sådan annulleres eller ændres
alarmindstillingen
Tryk på NxPLAY/STOP.
1 Tryk på – . eller >+ for
at vælge timetallene, og
tryk på NxPLAY/STOP.
Minuttallene blinker.
(mikrofon)
mini-stik (mono)
EAR-,
EARPHONE-,
v eller REC
OUT-ministik
(stereo eller
mono)
• Du kan ikke indstille alarmen, hvis du ikke har indstillet
uret, eller der ikke er nogen meddelelse i den valgte
mappe (apparatet går ikke til funktionen indstilling af
alarm, når du trykker på DISPLAY/MENU i trin 2).
• Hvis du prøver at indstille alarmen til at afspille en
meddelelse på et tidspunkt, der tidligere er indstillet for en
anden meddelelse, vises “PRE SET”, og du kan ikke
foretage en ny indstilling.
• Hvis alarmtidspunktet indtræffer, mens en anden
meddelelse afspilles med en alarm, standser afspilningen,
og den nye meddelelse afspilles.
• Hvis alarmtidspunktet indtræffer ved optagelse, lyder
alarmen i 10 sekunder, efter optagelsen er afsluttet, og
afspilning begynder. “,” blinker, når alarmtidspunktet
indtræffer.
• Hvis mere end et alarmtidspunkt indtræffer ved optagelse,
afspilles kun den første meddelelse.
• Når alarmtidspunktet indtræffer, mens optageren er i
menuindstilling, går alarmen i gang, og menuindstillingen
annulleres.
• Hvis du sletter den meddelelse, alarmen er indstillet til at
afspille, annulleres alarmindstillingen.
• Hvis du opdeler en meddelelse med afspilningsalarmen,
standser afspilningen på det sted, hvor du opdelte
meddelelsen.
• Du kan regulere afspilningslydstyrken med VOL-knappen.
• Hvis alarmtidspunktet indtræffer ved sletning, lyder
alarmen i 10 sekunder, når sletningen er slut, og
afspilningen starter.
• Alarmindstillingen annulleres ikke, når alarm-afspilningen
slutter. Se nedenfor vedrørende annullering af
alarmindstillingen.
1 På displayet med aktuelt klokkeslæt
Tryk på NxPLAY/STOP.
Tryk på xSTOP for at afslutte
menuindstillingen.
Bemærkninger
Valg af displayindstilling
Timetallene blinker.
Meddelelsen flyttes til
destinationsmappen.
6
Tryk på xSTOP, mens alarmlyden høres. Du kan også
stoppe, når HOLD-funktionen er aktiveret.
Tryk på – . eller >+ for at
vælge “DAILY”.
Indikationen af
destinationsmappe blinker.
Tilslut en mikrofon af “plug-in-power”-type
eller andet udstyr til (mikrofon) -stikket.
Sådan annulleres alarmindstilling, inden
afspilning begynder
3 Tryk på – . eller >+ for
at vælge månedstallene, og
tryk på NxPLAY/STOP.
Tallene for dagen blinker.
Mens enheden er standset, skal
du vælge den meddelelse, du vil
flytte.
2
Tryk på NxPLAY/STOP. Den samme meddelelse
afspilles fra begyndelsen.
HOLD
Eksempel: Flytte Meddelelse 3 i mappe A til mappe C
Tryk på xSTOP for at standse optagelse.
Indstil alarmdatoen.
For at afspille på en ønsket dato
(meddelelsen afspilles på samme tid, den samme
dato hvert år, indtil du sletter meddelelsen)
Bemærkninger
(mikrofon)
2
Bemærk
“ALARM OFF (or ON)” vises ikke, og alarmen kan
ikke indstilles, hvis uret ikke er blevet indstillet,
eller hvis der ikke er optaget nogen meddelelse i
den valgte mappe.
Du kan flytte de optagede meddelelser til en anden
mappe.
• Du kan ikke tilføje eller overskrive en optagelse, hvis den
resterende hukommelse ikke er tilstrækkelig lang.
• Den tilføjede eller overskrevne del af en meddelelse bliver
optaget i samme optageindstilling (HQ, SP eller LP).
1
4
L135_DA
2 Tryk på – . eller >+ for
at vælge “ALARM OFF”.
(Hvis alarmen allerede er
indstillet på den valgte
meddelelse, bliver “ALARM
ON” vist. Hvis du ikke vil
ændre indstillingen, skal du
trykke på xSTOP og afslutte
menuindstillingen.)
Bemærkninger
Skifte FM-radioens modtagerfølsomhed
4 Tryk på xSTOP for at afslutte fra
menuindstillingen.
Hvis enheden ikke betjenes i 3
sekunder eller derover i stopindstilling, viser displayet det
aktuelle klokkeslæt.
1 Tryk på DISPLAY/MENU i
mindst et sekund, indtil
“MODE” vises på
displayvinduet.
Flytte meddelelser til en anden
mappe - Flyttefunktion
“REC”-indikatoren vises.
“ADD” eller “OVER” blinker, og
enheden standser i optagepause.
OPR-indikatoren lyser rød. En optagelse med
tilføjelse eller overskrivning starter.
2 Tryk på NxPLAY/STOP.
Gå til funktionen indstilling af
alarm.
1 Tip
Tilføjelse af optagelse til tidligere
optaget meddelelse
Visningen på displayvinduet kan i nogle regioner være forskellig fra den her viste.
Du kan forvælge op til 25 FM-radiostationer automatisk i forvalg-menuen.
3 Tryk på – . eller >+ for at
vælge “YES”, og tryk på
NxPLAY/STOP.
IC-optageren afsøger automatisk
radiofrekvenserne, og stationerne
bliver gemt i hukommelsen fra de
lave frekvenser til de høje.
2
Du kan opdele en meddelelse ved en optagepause.
Når “OVER” vælges i menuen
Du kan tilføje en overskrivningsoptagelse efter det
valgte sted i en optaget meddelelse. Delen af
meddelelsen efter det valgte sted slettes.
Automatisk forvalg af radiostationer
1 Tryk på DISPLAY/MENU i
mindst et sekund, indtil
“AUTO- P” vises på
displayvinduet.
Vælg mappen (Se “Vælge
mappen” på forsiden), og
vis den meddelelse, du vil
afspille med en alarm.
En meddelelse er opdelt.
Optagelse fortsætter
I trin 3 skal du vælge “OFF” og trykke på NxPLAY/
STOP.
1 Tryk på NxPLAY/STOP i mindst et
sekund.
Forvalgsnummeret og “ERASE” blinker
på displayvinduet.
2
1
• Når du trykker på DIVIDE ved optagelse:
Det nye meddelelsesnummer tilføjes på
det sted, hvor du trykkede på knappen,
og det nye meddelelsesnummer og
“DIVIDE” blinker tre gange.
Meddelelsen opdeles i to, men
meddelelserne optages dog uden
pause.
Sådan forhindres tilføjelse af en optagelse
Tryk gentagne gange på FM,
indtil “[P]” vises.
Du kan få en alarm til at lyde og begynde afspilning af
en valgt meddelelse på et bestemt tidspunkt. Hvis du
vælger “B-ONLY” i trin 6, lyder kun en alarm, og
afspilning begynder ikke.
Meddelelsenumrene forøges.
Tryk på hold NxPLAY/STOP, indtil et
forvalgsnummer blinker på displayet.
Stationen bliver gemt i hukommelsen efter
3 sekunder.
1
Tryk ved optagelse eller afspilning af en
meddelelse på DIVIDE, dér hvor du vil opdele.
•ADD: føjer en optagelse til
en tidligere optaget meddelelse
•OVER: tilføjer en
overskrivningsoptagelse.
Slette forvalgte FM-radiostationer
Lytte til den samme meddelelse igen
Afspilning af en meddelelse på
et ønsket tidspunkt med alarm
Du kan opdele en meddelelse ved optagelse eller
afspilning, så meddelelsen opdeles i to, og det nye
meddelelsenummer føjes til den opdelte meddelelse.
Ved at opdele en meddelelse, kan du nemt finde det sted
du vil afspille, når du laver en lang optagelse, f.eks. et
møde.
Du kan opdele meddelelser, indtil det samlede antal
meddelelser i mappen er 99.
Indstillingen er ændret.
Tryk på FM for at aktivere FM-radioindstilling.
Stil ind på den station, du vil forvælge, og gem
den på forvalgsnummeret.
Tryk på DISPLAY/MENU i mindst
et sekund, indtil “MODE” vises
på displayvinduet
Vinduet for tilføjelse af optagelse
vises.
3
BAndre funktioner
Opdele en meddelelse
Bruge en tilføjet optagelse
1 Råd
2
Tilføje en optagelse
Optage FM-udsendelser
Forvalg af FM-radiostationer
1
Lytte til en forvalgt radiostation
BForskellige optagemåder
Når IC-optageren er forbundet til USB-stikket på din
computer, blinker OPR-indikatoren altid, uanset
menuindstillingen.
Tilslutningskabel
(medfølger)
Til USB-stik på
computeren
Forholdsregler
Om strøm
• Brug kun optageren med 3 V jævnstrøm (DC). Brug to
LR03-alkalibatterier (størrelse AAA).
Om sikkerhed
• Brug ikke optageren, mens du kører, cykler eller
anvender andre motorkøretøjer.
Om håndtering
• Optageren må ikke efterlades i nærheden af varmekilder,
eller på et sted hvor den kan blive udsat for direkte sollys,
støv eller mekaniske slag.
• Hvis der skulle trænge en fast eller flydende genstand ind
i optageren, skal du tage batterierne ud og lade den
kontrollere af fagfolk, før du gør videre brug af den.
Om støj
• Der kan høres støj, når optageren placeres i nærheden af
en vekselstrømkilde, en fluorescerende lampe eller en
mobiltelefon ved optagelse eller afspilning.
• Der kan høres støj, når en genstand, som f.eks. dine fingre
el.lign. gnider eller kradser mod optageren ved optagelse.
Om vedligeholdelse
• Optageren rengøres udvendigt med en blød klud, som er
fugtet med lidt vand. Der må ikke bruges alkohol, benzin
eller fortynder.
Hvis du har spørgsmål om eller problemer med enheden,
bedes du henvende dig til den nærmeste Sony-forhandler.
Sikkerhedskopiering
For at undgå risiko for tab af data forårsaget af utilsigtet
betjening eller funktionsfejl på IC-optageren anbefales
det at lagre en sikkerhedskopi af dine optagede
meddelelser på en båndoptager el.lign.
Specifikationer
IC-optagerdel
Optagemedium
Indbygget flash-hukommelse 64 MB, Monooptagelse
Optagetid
HQ:
7 timer, 20 minutter
SP:
19 timer, 35 minutter
LP:
32 timer, 10 minutter
Frekvensområde
HQ:
260 Hz - 6.800 Hz
SP/LP: 220 Hz - 3.400 Hz
FM-radiodel
Frekvensområde 87,5 - 108 MHz
Mellemfrekvens 225 kHz
Antenner
Hovedtelefonledning-antenne
Generelt
Højttaler Ca. 2,8 cm dia.
Udgangseffekt
250 mW
Indgang/udgang
•Hovedtelefonstik (ministik) til 8 - 300 ohm
øre-modtager/hovedtelefoner
•Mikrofonstik (ministik, mono)
Plug-in-power
Min. indgangsniveau 0,6 mV
Mikrofon med 3 kiloohm eller lavere impedans
•USB-stik
Strømkrav
To LR03 alkalibatterier (størrelse AAA): 3 V
jævnstrøm
Mål (b/h/d) (ekskl. fremspring og knapper)
34,6 × 109,5 × 18,0 mm
Vægt (inkl. batterier)
68 g
Medfølgende tilbehør
Betjeningsvejledning (til IC-optageren (1)/
til applikationssoftwaren (1))
LR03-alkalibatterier (størrelse AAA) (2) (kun til
USA)
Hovedtelefoner (1)
Bæreetui (1) (ikke USA og Europa)
USB-tilslutningskabel (1)
Applikationssoftware (CD-ROM) (1)
Ekstraudstyr
Electret-kondensatormikrofon ECM-DM5P,
ECM-CZ10, ECM-TL1 (til telefon-optagelse)
Lydtilslutningskabel RK-G64HG /RK-G69HG
(ikke Europa)
Aktiv højttaler SRS-T88, SRS-T80
Det er ikke sikkert, at din forhandler forhandler alle de
angivne tilbehørsdele. Spørg forhandleren om yderligere
oplysninger.
Design og specifikationer kan ændres uden forudgående
varsel.
Download PDF