Sony | ICD-P210 | Sony ICD-P210 Betjeningsvejledning

BKlargøring
BGrundlæggende betjening
IC-optager
1
Betjeningsvejledning
Udskiftning af batterierne
Skub dækslet til
batterirummet, og løft det.
Ejer-registrering
Modelnummeret sidder bagpå, og serienummeret sidder inde i batterirummet. Noter
serienummeret i feltet nedenfor. Disse numre skal opgives, når du kontakter din Sonyforhandler vedrørende dette produkt.
Modelnr. ICD-P110/P210
2
ICD-P110/P210
Isæt to LR03-alkalibatterier
(størrelse AAA) med rigtig
polaritet, og luk dækslet.
Trykt på 100 % genbrugspapir
med VOC (flygtig organisk
sammensætning)-fri blæk
baseret på olie fra grøntsager.
© 2004 Sony Corporation
Sørg for at isætte begge
batterier fra deres –
ender.
Information
Fejlfinding
SÆLGER KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER GØRES
ANSVARLIG FOR DIREKTE, TILFÆLDIGE ELLER
FØLGESKADER AF NOGEN ART, ELLER FOR TAB ELLER
OMKOSTNINGER SOM RESULTAT AF ET MANGELFULDT
PRODUKT ELLER BRUGEN AF ET PRODUKT.
Kontroller følgende afsnit, inden du bringer apparatet
til reparation. Henvend dig til nærmeste Sonyforhandler, hvis et problem ikke kan løses, når du har
udført denne kontrol.
INFORMATION
Dette udstyr er blevet afprøvet, og det er blevet konstateret, at
det er i overensstemmelse med grænserne for et digitalt
apparat af Klasse B ifølge Del 15 i FCC-Reglerne. Det er
hensigten med disse grænser at foreskrive en rimelig
beskyttelse mod skadelig interferens i forbindelse med
installation i private hjem. Udstyret udvikler, bruger, og kan
udstråle radiofrekvensenergi, og kan, hvis det ikke installeres
og bruges i overensstemmelse med vejledningen, forårsage
skadelig interferens af radiokommunikation.
Der er imidlertid ingen garanti for, at der ikke opstår
interferens med en bestemt installation. Hvis udstyret
forårsager skadelig interferens af radio- eller TV-modtagelse,
hvilket kan afgøres ved at slukke og tænde for udstyret,
opfordres brugeren til at forsøge at korrigere interferensen ved
at tage en eller flere af følgende forholdsregler:
– Nyindstil eller flyt antennemodtageren.
– Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren.
– Forbind udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end
det, modtageren er tilsluttet.
– Henvend dig til forhandleren eller en erfaren radio/TVtekniker for hjælp.
Du advares om, at ændringer eller modifikationer af en
hvilken som helst art, der ikke udtrykkeligt er godkendt i
denne vejledning, kan gøre din godkendelse til at betjene dette
udstyr ugyldig.
Hvis du har nogen spørgsmål om dette produkt, kan du
henvende dig til: Sony Customer Information Services Center
1-800-222-7669 eller http://www.sony.com/
Overensstemmelseserklæring
Varemærkenavn:
Model:
Ansvarshavende:
Adresse:
SONY
ICD-P110/P210
Sony Electronics Inc.
16450 W. Bernardo Dr, San Diego, CA
92127 U.S.A.
Telefonnummer:
858-942-2230 Dette apparat er i
overensstemmelse med Del 15 i FCC-Reglerne. Betjening er
underlagt følgende to betingelser: (1) Apparatet må ikke
forårsage skadelig interferens, og (2) apparatet skal
acceptere modtaget interferens, herunder interferens, der
kan forårsage, at apparatet ikke kan betjenes som ønsket.
• Batterierne er blevet isat med forkert polaritet.
• Batterierne er svage.
• Knapperne er låst med HOLD-kontakten. (Hvis du
trykker på en vilkårlig knap, blinker “HOLD” tre
gange.)
Der kommer ingen lyd fra højttaleren.
• Øremodtageren eller hovedtelefonerne er sat i.
• Der er skruet helt ned for lydstyrken.
Forholdsregler
Om strøm
• Brug kun optageren med 3 V jævnstrøm (DC). Brug to
LR03-alkalibatterier (størrelse AAA).
Om sikkerhed
• Brug ikke optageren, mens du kører, cykler eller anvender
andre motorkøretøjer.
Om håndtering
• Optageren må ikke efterlades i nærheden af varmekilder,
eller på et sted hvor den kan blive udsat for direkte sollys,
støv eller mekaniske slag.
• Hvis der skulle trænge en fast eller flydende genstand ind i
optageren, skal du tage batterierne ud og lade den
kontrollere af fagfolk, før du gør videre brug af den.
Om støj
• Der kan høres støj, når optageren placeres i nærheden af en
vekselstrømkilde, en fluorescerende lampe eller en
mobiltelefon ved optagelse eller afspilning.
• Der kan høres støj, når en genstand, som f.eks. dine fingre
el.lign. gnider eller kradser mod optageren ved optagelse.
Urindstillingsdisplayet vises, når du isætter batterier for første gang, eller når du
isætter batterier, efter at der ikke har været batterier i apparatet i et vist tidsrum.
Se trin 2 til 3 i “Trin 2: Indstilling af uret” vedrørende indstilling af dato og
klokkeslæt.
“FULL” vises, og du kan ikke starte med at
optage.
• Hukommelsen er fyldt. Slet nogle af beskederne.
• Der er optaget 99 beskeder i den valgte mappe.
Vælg en anden mappe, eller slet nogle af
beskederne.
Der høres støj.
• En genstand, som f.eks. din finger eller lignende,
har utilsigtet gnedet eller kradset på enheden
under optagelsen, så der blev optaget støj.
• Optageren var placeret i nærheden af en
vekselstrømkilde, en fluorescerende lampe eller en
mobiltelefon ved optagelse eller afspilning.
• Stikket til den tilsluttede mikrofon var snavset
under optagelsen. Rens stikket.
• Øremodtager/hovedtelefonstikket er beskidt. Rens
stikket.
Senest optagne besked
Tom plads
1
2
Vælg optageindstillingen.
Se “Ændre optageindstilling” på modstående side vedrørende
valg af optageindstilling.
Vælg mappen.
Tryk på FOLDER
for at vise den
mappe, hvor du
vil optage beskeder.
3
Aktuel mappe
Bemærkning om optagelse
Der kan blive optaget støj, når en
genstand, f.eks. dine fingre el.lign.
utilsigtet gnider eller kradser på
apparatet under optagelse.
Maksimal optagetid
Den maksimale optagetid for alle
mapperne er som følger. Du kan
optage beskeder op til den
maksimale optagetid i en enkelt
mappe.
ICD-P110
ICD-P210
HQ*
1 t. 40 min.
3 t. 35 min.
SP**
4 t. 35 min.
9 t. 40 min.
LP***
7 t h. 35 min. 15 t. 45 min.
(t.: timer/min.: minutter)
* HQ: Højkvalitets optageindstilling
(monolyd)
** SP: Standard-afspilning
optageindstilling (monolyd)
***LP: Lang-afspilning
optageindstilling (monolyd)
Bemærkninger
Begynd optagelse.
1 Tryk på
zXREC/PAUSE.
OPR-indikator (lyser
rødt ved optagelse.)
Optageindstilling
Aktuelle
beskednummer
Tællerdisplay*
2 Tal ind i den
indbyggede
mikrofon.
Indikator for resterende
hukommelse
* Displayet valgt med
DISPLAY-knappen
vist.
• Vælg HQ-indstilling for at optage
med bedre lydkvalitet. Se “Ændre
optageindstilling” på modstående
side vedrørende skift af
optageindstilling.
• Inden du laver en lang optagelse,
skal du sørge for at kontrollere
batteri-indikatoren.
• Den maksimale optagetid og det
antal beskeder du kan lave, varierer
afhængigt af brugsforholdene.
• Når du optager beskeder i en
blanding af HQ-, SP- og LPindstilling, ligger den maksimale
optagetid mellem de maksimale
optagetider for HQ- og LPindstillingerne.
Indikation af resterende
hukommelse
Trin 2: Indstilling af uret
4
Stands optagelse.
zXREC/PAUSE
NxPLAY/STOP
Urindstillingsdisplayet vises, når du isætter batterier for første gang, eller når du isætter batterier, og der ikke har været
batterier i apparatet i et vist tidsrum. I så fald skal du gå videre fra trin 2.
1
Tryk på xSTOP.
Enheden stopper ved starten
af den aktuelle optagelse.
Vis urindstilling.
1 Tryk på MENU for at aktivere
menutilstand.
2 Tryk på – . eller >+ for at vise
“SET DATE”.
3 Tryk på NxPLAY/STOP.
Årscifrene blinker.
Optageniveauet er ustabilt (ved optagelse
af musik el.lign.).
blinker
Når den resterende optagetid når
5 minutter, blinker den resterende
hukommelse-indikation.
Hvis display-indstillingen
resterende optagetid er valgt,
blinker “REMAIN” også, når den
resterende optagetid når 1 minut.
Når hukommelsen er fyldt,
standser optagelse automatisk, og
“FULL” blinker på displayvinduet
med en alarmlyd. For at fortsætte
optagelse skal du først slette nogle
af beskederne.
• Hvis du trykker på zXREC/
PAUSE, når hukommelsen er fyldt,
blinker “FULL” med en alarmlyd.
Slet nogle af beskederne, inden du
begynder at optage igen.
• Hvis du trykker på zXREC/
PAUSE, efter at have optaget 99
beskeder, blinker “FULL” med en
alarmlyd. Vælg en anden mappe
eller slet nogle af beskederne.
For at
Gør følgende
• Denne enhed er konstrueret til automatisk at
justere optageniveauet ved optagelse af møder osv.
og er ikke egnet til optagelse af musik.
holde pause i optagelse*
Tryk på zXREC/PAUSE.
Ved optagepause blinker OPR-indikatoren
rød, og “PAUSE” blinker på displayvinduet.
“--Y--M--D” eller “--:--” vises.
ophæve pause og
fortsætte optagelse
Tryk på zXREC/PAUSE.
Optagelse fortsætter fra det sted.
(For at standse optagelse efter at have holdt pause i
optagelse skal du trykke på xSTOP.)
Begynde optagelse
automatisk som reaktion
på lyden — Advanced
VOR-funktion
lytte til den aktuelle
optagelse
Tryk på xSTOP for at standse optagelse,
og derefter trykke på NxPLAY/STOP.
Når VOR (voice operated
recording) er indstillet til ON i
menuen, begynder optagelse, når
optageren registrerer en lyd.
(“VOR” vises på displayvinduet.)
• Du har ikke indstillet uret.
“--Y--M--D” eller “--:--” vises på REC DATEdisplayet.
• Optagedatoen og klokkeslættet vises ikke, hvis du
optog beskeden, mens uret ikke var indstillet.
2
Indstil datoen.
1 Tryk på – . eller >+
for at vælge årscifrene.
• Du kan ikke opdele en besked i en mappe med 99
beskeder.
• Hvis du hyppigt opdeler beskeder, kan det blive
umuligt for apparatet at opdele en besked.
• Det er ikke muligt at opdele en besked i det første
eller sidste sekund af beskeden.
kontrollere den aktuelle
Tryk på NxPLAY/STOP ved optagelse.
optagelse med det samme
vælge mikrofon
3 Indstil måned og dag efter hinanden,
og tryk derefter på NxPLAY/STOP.
Timecifrene blinker.
Du kan ikke udnytte den maksimale
optagetid fuldt ud til at optage beskeder.
• Hvis du optager beskeder i en blanding af HQ-,
SP- og LP-indstilling, varierer den maksimale
optagetid fra den maksimale HQ-optagetid til den
maksimale LP-optagetid.
• Der kan ikke laves flere optagelser, når der er
blevet optaget 99 beskeder i hver mappe.
• Som følge af IC-optagesystemets begrænsninger
optager enheden med en minimal optageenhed.
Hvis længden af hver besked ikke kan divideres
med den minimale optageenhed, kan den
resterende optagetid blive mindsket med mere end
samlede længde af beskederne.
2 Tryk på NxPLAY/STOP.
Månedscifrene blinker.
Råd
For at indstille datoen til år 2004 skal
du vise “04Y”.
Du kan vælge mikrofonfølsomheden ved at
indstille MIC SENS.
HIGH: For at optage møder eller på et stille og/eller
rummeligt sted.
LOW: For at optage diktering eller på et støjende
sted.
* Ca. en time efter du har holdt pause i optagelse, ophæves optagepause automatisk,
og apparatet indstilles på stop.
VOR-funktionen påvirkes af lyden
omkring dig. Indstil MIC SENS til
HIGH eller LOW. Hvis optagelsen
ikke er tilfredsstillende, når du har
ændret mikrofonfølsomheden, eller
hvis optagelsen er vigtig, skal VOR
indstilles til OFF.
Indstil klokkeslættet.
1 Tryk på – . eller >+
for at vælge timecifrene.
3 Indstil minuttallet.
Den resterende tid, der vises på
displayvinduet, er kortere end den tid, der
vises på det medfølgende “Digital Voice
Editor”-programmel.
• Tag batteriet ud, og sæt det i igen.
Enheden fungerer ikke korrekt.
Optagelse standser, når der ikke
høres nogen lyde. (“VOR PAUSE”
blinker på displayvinduet.)
Bemærk
3
2 Tryk på NxPLAY/
STOP.
Minutcifrene blinker.
Bemærk venligst, at optagede beskeder kan blive
slettet ved service eller reparationsarbejde.
Råd
Denne enhed har ikke nogen tænd/
sluk-knap. Displayet vises hele tiden.
4 Tryk på NxPLAY/STOP
ved tidspunktsignalet.
Displayet går tilbage til “SET
DATE”.
5 Tryk på MENU for at afslutte fra
menuindstillingen.
Hvis enheden ikke betjenes i
3 sekunder eller derover i stopindstilling, viser displayet det
aktuelle klokkeslæt.
05-04-15, 10.30
1
Vælg mappen.
Aktuel mappe
Tryk på FOLDER for at
vise den mappe, du vil
afspille.
Afspille en besked
gentagne gange
— Gentag afspilning
Tryk på NxPLAY/STOP i mindst
1 sekund ved afspilning.
“ ” vises, og den valgte besked
afspilles gentaget.
Tryk på NxPLAY/STOP igen for
at genoptage almindelig afspilning.
Tryk på xSTOP for at stoppe
afspilningen.
Afspille alle beskeder i en
mappe uafbrudt
— Uafbrudt afspilning
2
Vælg beskedens nummer.
Valgt beskednummer
Tryk på – . eller
>+ for at vise det
ønskede
beskednummer.
Antal
beskeder i
en mappe
– .: for mindre
beskednummer
Tællerdisplay*
>+: for større
beskednummer
* Displayet valgt med DISPLAY-knappen vist (se modstående side).
3
Start afspilning.
Med CONT. kan du i menuen
vælge uafbrudt
afspilningsindstilling. Når du
indstiller CONT. til ON, kan du
uden afbrydelser afspille alle
beskeder i en mappe.
Søge fremad/bagud ved
afspilning (Cue/Reviewfunktion)
For at søge fremad skal du holde
>+ nedtrykket under afspilning
og slippe knappen ved det sted,
hvor du vil fortsætte afspilning.
For at søge bagud skal du holde
– . nedtrykket under afspilning
og slippe knappen ved det sted,
hvor du vil fortsætte afspilning.
Hvis du holder >+ eller –
.trykket ned, begynder enheden
at søge ved højere hastighed.
Når Cue/Review er slået til, vises
tælleren uanset
displayindstillingen.
1 Råd
EAR-jackstik
1 Tryk på NxPLAY/
STOP.
OPR-indikator (lyser grønt
ved afspilning.)
Hukommelsen
er næsten fyldt.
Bemærkninger
Hvis du ikke skifter mappe, efter du har afsluttet optagelse, optager du i den
samme mappe næste gang du optager.
Når du vil afspille en tidligere optaget besked, skal du starte fra trin 1.
Når du vil afspille en besked, du lige har optaget, skal du starte fra trin 3.
Under optagelse går indikatoren for
resterende hukommelse ned en
efter en.
Det er ikke nødvendigt at blive ved med at trykke på zXREC/PAUSE, mens
der optages.
• Avanceret VOR-funktion er aktiveret. Indstil VOR
på “OFF”.
Hvis du har spørgsmål om eller problemer med enheden,
bedes du henvende dig til den nærmeste Sony-forhandler.
1
Besked 2
Bemærk
Bemærkninger
• Brug ikke manganbatterier til denne
optager.
• Når du udskifter batterierne, skal du
isætte nye inden for tre minutter
efter, du har fjernet de opbrugte.
Ellers kan displayet vise
urindstillingsdisplayet eller
ukorrekt dato og klokkeslæt, når du
sætter batterierne i igen. I så fald
skal dato og klokkeslæt indstilles
igen.
De optagede beskeder og
alarmindstillingen bevares dog.
• Når du udskifter batterierne, skal du
sørge for at udskifte begge batterier
med nye.
• Tørbatterier må ikke oplades.
• Hvis du ikke skal bruge optageren i
længere tid, skal du tage batterierne
ud for at forebygge beskadigelse fra
utætheder og tæring.
• Enheden skaber adgang til data,
mens “ACCESS” vises på
displayvinduet, eller OPRindikatoren blinker orange. Undgå
at udtage batterierne, mens der
skabes adgang. Det kan beskadige
dataene.
Besked 1
Inden du laver en lang optagelse, skal du sørge for at isætte nye batterier og kontrollere
batteri-indikatoren.
‘
Optagelse afbrydes.
• Optageren kræver en vis mængde hukommelse til
systemdrift. Mængden fratrækkes i den resterende
tid, hvilket er årsagen til forskellen.
For at undgå risikoen for at miste data på grund af en
funktionsfejl, eller fordi IC-optageren utilsigtet sættes i
gang, anbefales det at gemme en sikkerhedskopi af de
optagede beskeder på en kassettebåndoptager eller en pc.
osv.
Eksempel:
• Skyd MIC SENS til “HIGH”.
Om vedligeholdelse
• Optageren rengøres udvendigt med en blød klud, som er
fugtet med lidt vand. Der må ikke bruges alkohol, benzin
eller fortynder.
Sikkerhedskopiering
Ved uafbrudt brug: Der kan optages i
ca. 7,5 timer/afspilles i ca. 5 timer i
HQ-indstilling. Der kan optages i ca.
15,5 timer/afspilles i ca. 8,5 timer i SPog LP-indstilling.
* Ved brug af Sony LR03alkalibatterier (størrelse AAA)
* Ved afspilning via den interne
højttaler med lydstyrkeniveau på
mellem
Batteriets levetid kan være kortere alt
efter, hvordan enheden anvendes.
Du kan optage op til 99 beskeder i hver af de fire mapper (A, B, C og D).
Da en netop optaget besked automatisk tilføjes efter den senest optagede besked,
kan du nemt og hurtigt begynde at optage uden at skulle søge efter slutningen af
den sidste optagelse.
Optageniveauet er lavt.
Du kan ikke opdele en besked.
N190.p65
Hvis dækslet på
batterirummet falder af,
sætter du det på som vist.
Enheden fungerer ikke.
Til kunder i USA
Batteriindikatoren i displayvinduet
viser batteriets tilstand.
Når
blinker, skal batterierne
udskiftes med nye.
blinker, er batterierne
Når
brugt op, og enheden kan ikke
længere betjenes.
Batterilevetid*
Serienr.
Afspilning af beskeder
Optagelse af beskeder
Trin 1: Isætning af batterier
2 Juster lydstyrken med
VOL +/-.
Tællerdisplay (eller den
valgte displayindstilling)
x STOP
Efter du har afspillet en besked, standser apparatet ved begyndelsen af den
næste besked. Når funktionen Uafbrudt afspilning er indstillet på “ON” (se
modstående side), standser apparatet efter at have afspillet alle beskeder i en
mappe.
Når den sidste besked i en mappe er blevet afspillet, stopper enheden ved
starten af den sidste besked.
Til privat aflytning
Tilslut en øremodtager eller hovedtelefoner (medfølger ikke) til EAR-stikket.
Den indbyggede højttaler afbrydes automatisk. Hvis der høres støj, skal stikket
til hovedtelefonerne tørres af.
Anden betjening
For at
Gør følgende
standse ved den 1
aktuelle position
Tryk på NxPLAY/STOP eller xSTOP.
For at genoptage afspilningen fra dette sted,
skal du trykke på NxPLAY/STOP igen.
gå tilbage til begyndelsen Tryk på – . én gang.*
af den aktuelle besked
springe til næste besked
Tryk på >+ én gang.*
gå tilbage til forrige
beskeder/springe til
beskeder
Tryk gentagne gange på – . eller >+ gentagne
gange. (Hold i efterfølgende stop-indstilling knappen
nede for at springe over beskederne uafbrudt.)
* Denne betjening gælder, når EASY-S (Easy Search-funktion) i menuen er indstillet på
“OFF”.
Når der afspilles hurtigt til slutningen
af den sidste besked, blinker “END”
5 gange. (Du kan ikke høre
afspilningslyden). Hvis du holder –
. trykket ned, mens “END”
blinker, afspilles beskederne hurtigt,
og normal afspilning begynder ved
det sted, hvor du slipper knappen.
Når “END” holder op med at blinke,
og OPR-indikatoren slukkes, stopper
enheden ved starten af den sidste
besked.
Hvis den sidste besked er lang, og du
ønsker at starte afspilningen senere i
beskeden, skal du holde >+ nede
for at afspille beskeden helt og
derefter trykke på – ., mens
“END” blinker, for at gå tilbage til det
ønskede sted.
(For andre beskeder end den sidste,
skal du gå til begyndelsen af næste
besked og afspille bagud til stedet).
Hurtigt finde det sted,
hvor du ønsker at starte
afspilningen (Easy Search)
Når EASY-S er indstillet på “ON” i
menuen, kan du hurtigt finde det
punkt, hvor du vil begynde
afspilningen, ved at trykke på – .
eller >+ gentagne gange under
afspilning eller afspilningspause.
Du kan gå ca. 3 sekunder tilbage ved
at trykke – .. ned en gang, eller du
kan gå ca. 10 sekunder frem ved at
trykke på >+ én gang. Denne
funktion er praktisk, når du skal finde
et bestemt punkt i en lang optagelse.
Nærmere oplysninger finder du under
“Hurtigt finde det punkt, hvor du vil
begynde afspilning (Easy Search)” på
bagsiden.–
BForskellige optagemåder
Sletning af beskeder
Tilføje en optagelse
Anvende en tilføjet optagelse
Du kan slette de optagede beskeder en efter en, eller alle beskeder i en mappe på
en gang.
Bemærk, at når en optagelse er slettet, kan du ikke hente den tilbage igen.
Når en besked er slettet, rykker de resterende beskeder frem og omnummereres,
så der ikke bliver huller mellem beskederne.
Besked 1
Besked 2
Besked 3
Besked 2
Besked 3
Besked 4
Besked 5
1
Tryk på MENU for at gå til
menuindstilling.
2
Tryk på – . eller >+ for at
vise “REC-OP”, og tryk på
NxPLAY/STOP.
Slet besked 3
Efter sletning
Besked 1
3
Tryk på xSTOP inden trin 2.
Slette andre beskeder
Gentag trin 1 og 2.
Tom plads
Besked 1 Besked 2
1 Tryk på
FOLDER for at
vælge den
mappe, du vil
slette.
3
Tryk på – . eller >+ for at
vælge “ADD” eller “OVER”, og
tryk på NxPLAY/STOP.
Slette en besked delvist
5
Tryk på MENU for at afslutte menutilstanden.
Sådan forhindres tilføjelse af en optagelse
I trin 3 skal du vælge “OFF” og trykke på NxPLAY/
STOP.
Tilføjelse af optagelse til tidligere
optaget besked
Du kan føje en optagelse til den besked, der afspilles.
Når “ADD” vælges i menuen
Den tilføjede optagelse placeres efter den aktuelle besked
og regnes som en del af denne besked.
Annullere sletning
Besked 3
Tryk på xSTOP inden trin 3.
Besked 3
Under
afspilning af
besked 3
Efter
tilføjelse af
en
optagelse
Besked 3
Besked 4
Besked 4
Besked 3
Tilføjet optagelse
Når “OVER” vælges i menuen
Du kan tilføje en overskrivningsoptagelse efter det valgte
sted i en optaget besked. Delen af beskeden efter det
valgte sted slettes.
2 Tryk på ERASE i mindst 1 sekund,
mens du trykker på xSTOP.
“ALL ERASE” blinker i 10 sekunder.
Besked 4
Den slettede del af
besked 3
Besked 3
Besked 4
Tilføjet overskrivningsoptagelse i besked 3
1
Under afspilning skal du trykke
kort på zXREC/PAUSE.
3 Tryk på ERASE,
mens displayet
blinker.
Indeks til dele og betjeningsknapper
OPR-indikatoren bliver rød. En tilføj- eller
overskrivningsoptagelse begynder.
Tryk på xSTOP for at standse optagelse.
Bemærkninger
Optage med en ekstern
mikrofon eller fra andet udstyr
ERASE
FOLDER
MENU
1
Tilslut en mikrofon af “plug-in-power”-typen
eller andet udstyr til MIC (PLUG IN POWER) stikket.
VOL (lydstyrke) +/–
DISPLAY
zXREC (optage) /PAUSE
DIVIDE
Ved optagelse med en ekstern mikrofon
NxPLAY/STOP (ENTER)
MIC
HOLD
– .(kontrollere/søge bagud)/
2 Tryk på NxPLAY/STOP.
“OFF” begynder at blinke.
3 Tryk på – . eller >+ for
at få “ON” til at blinke.
Du kan opdele en besked under optagelse eller afspilning,
så beskeden opdeles i to, og det nye beskednummer føjes
til den opdelte besked. Ved at opdele en besked, kan du
nemt finde det sted du vil afspille, når du laver en lang
optagelse, f.eks. et møde.
Du kan opdele beskeder, indtil det samlede antal beskeder
i mappen er 99.
4 Tryk på NxPLAY/STOP.
“DATE” blinker på
displayvinduet.
Tryk under optagelse eller afspilning af en besked
på DIVIDE, dér hvor du vil opdele.
• Når du trykker på DIVIDE ved optagelse:
Det nye beskednummer tilføjes på det
sted, hvor du trykkede på knappen, og
det nye beskednummer og “DIVIDE”
blinker i 3 sekunder. Beskeden opdeles i
to, men beskederne optages dog uden
pause.
Besked 1
1 Tip
Besked 2
3
Besked 3
En besked er opdelt.
Optagelse fortsætter
2 Tryk på – . eller >+ for
at vælge årscifre, og tryk på
NxPLAY/STOP.
Månedscifrene blinker.
3 Indstil måned og dag efter
hinanden.
Du kan opdele en besked under en optagepause.
• Når du trykker på DIVIDE ved afspilning:
Beskeden opdeles i to på det sted, hvor
du trykkede på knappen, og det nye
beskednummer og “DIVIDE” blinker i
3 sekunder. Beskednummeret ved de
efterfølgende beskeder øges med én.
Besked 2
Ekstern mikrofon
(medfølger ikke)
x STOP
Indstil alarmdatoen.
For at afspille på en ønsket dato
1 Tryk på NxPLAY/STOP,
mens “DATE” blinker.
Årscifrene blinker.
Afspille én gang om ugen
Tryk på – . eller >+ for at
vælge ugedagen.
Besked 3
Besked 2
Besked 3
• Du kan ikke indstille alarmen, hvis du ikke har indstillet uret,
eller der ikke er nogen besked i den valgte mappe (apparatet
går ikke til funktionen indstilling af alarm, når du trykker på
MENU i trin 2).
• Hvis du prøver at indstille alarmen til at afspille en besked
på et tidspunkt, der tidligere er indstillet for en anden
besked, vises “PRE SET”, og du kan ikke foretage en ny
indstilling.
• Hvis alarmtidspunktet indtræffer, mens en anden besked
afspilles med en alarm, standser afspilningen, og den nye
besked afspilles.
• Hvis alarmtidspunktet indtræffer under optagelse, lyder
alarmen i 10 sekunder, efter optagelsen er afsluttet, og
afspilning begynder. “,” blinker, når alarmtidspunktet
indtræffer.
• Hvis mere end et alarmtidspunkt indtræffer ved optagelse,
afspilles kun den første besked.
• Når alarmtidspunktet indtræffer, mens optageren er i
menutilstand, går alarmen i gang, og menutilstanden
afbrydes.
• Hvis du sletter den besked, alarmen er indstillet til at afspille,
annulleres alarmindstillingen.
• Hvis du opdeler en besked med afspilningsalarmen, standser
afspilningen på det sted, hvor du opdelte beskeden.
• Du kan justere afspilningslydstyrken med VOL +/–.
• Hvis alarmtidspunktet indtræffer under sletning, lyder
alarmen i 10 sekunder, når sletningen er slut, og afspilningen
starter.
• Alarmindstillingen annulleres ikke, når alarmafspilningen
slutter. Se nedenfor vedrørende annullering af
alarmindstilling.
Afspille på samme tidspunkt
hver dag
Besked 4
Beskednumrene forøges.
Tryk på – . eller >+ for at
vælge “DAILY”.
Sådan afspilles den opdelte besked
1 Vælg den besked, alarmen skal afspille, og tryk på
MENU.
“ALARM ON” vises.
2 Tryk på NxPLAY/STOP, så “ON” blinker.
3 Sådan annulleres alarmindstillingen: Tryk på – .
eller >+, så “OFF” blinker, og tryk på NxPLAY/
STOP.
Sådan ændres alarmdato og -klokkeslæt: Tryk på
NxPLAY/STOP. Når alarmdatoen vises, skal du følge
trin 3 til 6 ovenfor for at ændre alarmdato og klokkeslæt.
4 Tryk på MENU for at forlade menuen.
Undgå utilsigtet betjening —
HOLD-funktion
Skub HOLD-kontakten i pilens retning. “HOLD” blinker
tre gange, hvilket angiver, at alle knappernes funktioner er
låste.
Tryk på NxPLAY/STOP.
Timecifrene blinker.
Bemærkninger
Flytte beskeder til en anden
mappe — Flyttefunktion
Du kan flytte de optagede beskeder til en anden mappe.
1 På displayet med aktuelt klokkeslæt
Hvis enheden ikke betjenes i 3 sekunder eller
derover i stop-indstilling, viser displayet det
aktuelle klokkeslæt uanset
displayindstillingen.
,
5
Indstil alarmtidspunktet.
1 Tryk på – . eller >+ for
at vælge timetallene, og tryk
på NxPLAY/STOP.
Minutcifrene blinker.
2 Tryk på – . eller >+ for
at vælge minuttallene, og
tryk på NxPLAY/STOP.
6
Tryk på . eller >+ for at
vælge alarmlyden, enten fra
“B-PLAY” (afspilning af
beskeden efter alarmen) eller
“B-ONLY” (kun alarm), og tryk
på NxPLAY/STOP.
Resterende
optagetid (REMAIN):
I afspilningsindstilling:
Indikation af resterende tid for
en besked. I stop- og
optageindstilling: Indikation af
resterende optagetid.
Displayvindue
Bagside
Krog til håndstrop
(medfølger ikke)
Indikator for
batteristand
Mappeindikator
Alarmindikator
MIC SENS
(mikrofonfølsomhed)
USB-stik
Indikation af
optageindstilling
Indikator for
gentaget afspilning
Indikation af nummer
for valgt meddelelse
REC (optagelse) indikation
Ved optagelse fra andet udstyr
REMAIN-indikator
Indikator for
resterende
hukommelse
Antal beskeder i en
mappe/Menuindikation/Tæller/
Indikation af
resterende tid/
Indikation af
optagedato/
Indikation af aktuelt
klokkeslæt/
Beskeder
mini-stik (mono)
Lydtilslutningskabel med
dæmpningsled
(medfølger ikke)
EAR,EARPHONE,
v eller REC OUT
mini-stik (stereo
eller mono)
Båndoptager, tv, radio el.lign.
2
Følg fremgangsmåden i “Optagelse af
beskeder”.
Bemærkninger
• Sørg for, at stikkene er sikkert tilsluttet.
• Det anbefales at lave en prøveoptagelse for at kontrollere
tilslutningerne og lydstyrkeknappen.
• Se betjeningsvejledningen til udstyret, hvis du tilslutter
udstyr, der ikke er fra Sony.
N190.p65
2
2
MIC
EASY-S (easy search)
-indikation
REC DATE (dato for
optagelse)
Batterirum
Når du tilslutter en ekstern mikrofon, afbrydes den
indbyggede mikrofon automatisk. Når der tilsluttes en
mikrofon af “plug-in-power” typen, forsynes mikrofonen
automatisk med strøm fra IC-optageren.
Optagedato (REC DATE)*:
Datoen, hvor den aktuelle
besked blev optaget.
Når beskedes afspilles, skal du
trykke på FOLDER, så
indikationen for den mappe, du
vil flytte beskeden til, blinker (B i
dette tilfælde).
De første og sidste fem sekunder af
beskeden afspilles 10 gange, mens
mappeindikatoren og “MOVE”
blinker.
3
Beskeden flyttes til
destinationsmappen. Beskeder
sorteres i rækkefølge efter
optagedato og -klokkeslæt.
Tryk på xSTOP, mens alarmlyden høres. Du kan også
stoppe, når HOLD-funktionen er aktiveret.
Annullere flytning af besked(er)
Tryk på xSTOP inden trin 3.
Bemærk
Flytte-funktionen duplikerer ikke en besked i en anden mappe.
Når du flytter en besked til en anden mappe, slettes beskeden i
den foregående mappe.
“OFF (eller ON)” blinker.
3
Tryk på – . eller >+ for at
vælge “ON” eller “OFF”, og tryk
på NxPLAY/STOP.
Nu er indstillingen udført.
4
Tryk på MENU for at afslutte
menuindstillingen.
Slå OPR-indikatoren fra (LED)
Klokkeslæt for optagelse
(REC DATE)**: Klokkeslættet,
hvor den aktuelle besked blev
optaget.
1
2
Tryk på MENU for at aktivere menutilstand.
Tryk på – . eller >+ for at
vise “LED “, og tryk på
NxPLAY/STOP.
“ON (eller OFF)” blinker.
3
Sådan slukkes for displayet
Denne enhed har ikke nogen tænd/sluk-knap. Displayet
vises hele tiden, hvilket næsten ikke påvirker batteriets
levetid. Hvis du vil slukke for displayet, skal du i stopindstilling skyde HOLD-knappen i pilens retning.
“HOLD” blinker tre gange, og så slukkes displayet i
vinduet. Hvis du vil tænde for displayet, skal du skyde
HOLD-knappen i den modsatte retning.
Slå biplyden fra
Tryk på – . eller >+ for at
vælge “OFF”, og tryk på
NxPLAY/STOP.
Nu er indstillingen udført.
4
Tryk på MENU for at afslutte
menuindstillingen.
Brug af “Digital Voice Editor”programmel
Tilslutning
BEEP ON:
Der lyder et bip for at angive, at handlingen
er accepteret.
BEEP OFF: Der lyder ingen andre biplyde end alarm og
timer.
1
2
1 Tip
Du kan standse alarmafspilningen, selv om HOLD-funktionen
er aktiveret. For at standse alarmafspilningen skal du trykke på
xSTOP.
Tryk på MENU for at gå til
menuindstilling.
Hurtigt finde det sted, hvor du
ønsker at starte afspilningen
(Easy Search)
EASY-S ON: Du kan hurtigt finde det punkt, hvor du vil
begynde afspilningen, ved at trykke på - . eller
>+ under afspilning eller afspilningspause.
EASY-S OFF: Du kan finde den forrige eller næste
meddelelse ved at trykke på – . eller >+ under
afspilning eller afspilningspause.
1
Tryk på – . eller >+ for at
vise “BEEP ON (eller OFF)”, og
tryk på NxPLAY/STOP.
“ON (eller OFF)” blinker.
Tryk på – . eller >+ for at
vælge “ON” eller “OFF”, og tryk
på NxPLAY/STOP.
Tryk på MENU for at afslutte
menuindstillingen.
Tryk på MENU for at aktivere
menutilstand.
Tryk på – . eller >+ for at
vise “EASY-S”, og tryk på
NxPLAY/STOP.
HQ: Du kan optage med højkvalitetslyd (monolyd).
SP: Du kan optage med bedre lyd (monolyd).
LP: Du kan optage i længere tid (monolyd).
“OFF (eller ON)” blinker.
1
Tryk på MENU for at gå til
menuindstilling.
2
Sørg for, at “MODE” vises, og
tryk på NxPLAY/STOP.
Tryk på – . eller >+ for at
vælge “ON” eller “OFF”, og tryk
på NxPLAY/STOP.
Nu er indstillingen udført.
“SP (eller HQ, LP)” blinker.
4
Tryk på MENU for at afslutte
menutilstanden.
“EASY-S”-indikationen vises.
Tilslutningskabel
(medfølger)
Til USBforbindelsesstik
på computeren
Specifikationer
4
Ændre optageindstilling
2
Til USBforbindelsesstik
på IC-optager
Indstillingen er udført.
3
Tryk på – . eller >+ for at
vælge “HQ”, “SP” eller “LP”, og
tryk på NxPLAY/STOP.
Nu er indstillingen udført.
Tryk på NxPLAY/STOP. Den samme besked afspilles
fra begyndelsen.
Sådan annulleres alarmindstilling, inden
afspilning begynder
Tryk på – . eller >+ for at
vise “CONT”, og tryk på
NxPLAY/STOP.
Under optagelse eller afspilning lyser eller blinker OPRindikatoren (operation). Du kan indstille OPR-indikatoren,
så den slås fra, selvom den er i brug.
* Hvis uret ikke er blevet indstillet, vises “--Y--M--D”.
**Hvis uret ikke er blevet indstillet, vises “--:--”.
Lytte til den samme besked igen
Tryk på NxPLAY/STOP.
2
m
Sådan annulleres HOLD-funktionen
3
“,” vises, når nummeret på beskeden med
alarmindstilling vælges.
På det angivne tidspunkt lyder alarmen i ca. 10 sekunder,
og den valgte besked afspilles. (Hvis du har valgt “BONLY”, lyder kun alarmen.) Under afspilning blinker
“ALARM” i displayvinduet.
Når afspilning slutter, standser apparatet automatisk ved
begyndelsen af den pågældende besked.
Tryk på MENU for at gå til
menuindstilling.
Bemærk
Når HOLD-funktionen aktiveres under stop, slukkes
displayet, når “HOLD” har blinket tre gange.
Tryk på MENU for at afslutte
menutilstanden.
Afspil den besked, du vil flytte.
1
m
Eksempel: Flytte Besked 3 i Mappe A til Mappe B
1
Du kan afspille alle beskeder i en mappe
uafbrudt.
CONT OFF: Afspilningen stopper efter hver besked.
Skyd HOLD-kontakten i modsat retning af pilen.
HOLD
“ALARM ON” vises.
7
Tæller: Forløbet afspilnings/
optagetid for en besked
CONT ON:
m
3
4
Vælg ON for CONT i menuen som beskrevet i “Afspille alle
beskeder i en mappe uafbrudt”.
• Hvis der er blevet optaget 99 beskeder i en mappe, er det
ikke muligt at opdele en besked. I så fald kan du nedsætte
antallet af beskeder til 98 eller mindre ved at slette
overflødige beskeder eller ved at flytte nogle af beskederne
til en anden mappe, før du opdeler en besked.
• Hvis du opdeler en besked med en alarmindstilling,
bibeholdes alarmindstillingen kun med den tidligere besked
opdelt.
• Det er ikke muligt at opdele en besked i det første eller sidste
sekund.
• Hvis du hyppigt opdeler en besked, kan det blive umuligt for
enheden at opdele en besked.
• Når først en meddelelse er opdelt, er det ikke muligt at
sammensætte de opdelte meddelelser vha. IC-optageren.
Hvis du vil sammensætte meddelelser, skal du anvende det
medfølgende applikationsprogrammel.
Du kan vælge displayindstilling for stop-, optage- og
afspilningsindstilling.
Hver gang du trykker på DISPLAY, ændres
displayindstillingen som vist nedenfor.
Afspille alle beskeder i en mappe
uafbrudt
Ved at tilslutte IC-optageren til computeren med det
medfølgende USB-kabel kan du bruge “Digital Voice
Editor”-programmellet til at udføre følgende:
• Gemme meddelelser fra IC-optageren på computerens
harddisk.
• Tilbageføre pc-beskeder til IC-optageren.
• Afspille eller redigere beskederne på computeren.
• Sende en stemmebaseret e-mail vha. MAPI-understøttet
e-mail-programmel.
Yderligere oplysninger findes i de medfølgende “Digital
Voice Editor 2”-instruktioner omkring brug af
programmel.
Tryk på – . eller >+ for at vise beskednummeret, da
de opdelte beskeder hver har deres beskednummer.
1 Sådan afspilles de opdelte beskeder uafbrudt
Valg af displayindstilling
Sådan annulleres alarmindstillingen/
ændres alarmtidspunktet
Når HOLD-funktionen er aktiveret under optagelse, skal du
først annullere HOLD-funktionen for at stoppe optagelsen.
mini-stik (mono)
>+ (Cue/søge fremad) (SELECT)
Højttaler
“ALARM OFF (eller ON)” vises ikke, og alarmen kan
ikke indstilles, hvis uret ikke er blevet indstillet eller
der ikke er optaget nogen besked i den valgte mappe.
Tryk på MENU for at afslutte
menuindstillingen.
Besked 1
EAR (øretelefon) -stik
OPR (betjening) -indikator
Bemærk
En besked er opdelt.
MIC-stik (PLUG IN POWER)
Displayvindue
Tryk på – . eller >+ for at
vælge “ON” eller “OFF”, og tryk
på NxPLAY/STOP.
Besked 1
• Du kan ikke tilføje eller overskrive en optagelse, hvis den
resterende hukommelse ikke er tilstrækkelig lang.
• Den tilføjede eller overskrevne del af en meddelelse bliver
optaget i samme optageindstilling (HQ, SP eller LP).
Hovedenhed
Gå til funktionen indstilling af
alarm.
1 Tryk på MENU.
Apparatet går til menuindstilling,
og “ALARM OFF” vises.
(Hvis “ALARM ON” vises, er
alarmen blevet indstillet. Hvis
du ikke vil ændre indstillingen,
skal du trykke på MENU og
afslutte menuindstillingen.)
Opdele en besked
Mens “ADD” eller “OVER”
blinker, skal du trykke på
zXREC/PAUSE igen.
3
2
Brug FOLDER og – ./
>+ til at vælge den
mappe og den besked, du
vil afspille.
BAndre funktioner
“REC”-indikatoren vises.
“ADD” eller “OVER” blinker, og
enheden standser i optagepause.
2
1
Tryk på – . eller >+ for at
vise “VOR”, og tryk på
NxPLAY/STOP.
Startpunktet til en overskrivningsoptagelse
Besked 3
MIC (indbygget mikrofon)
Tryk på MENU for at gå til
menuindstilling.
Du kan få en alarm til at lyde og begynde at afspille en
valgt besked på et bestemt tidspunkt.
Nu er indstillingen udført.
4
•ADD: føjer en optagelse til en
tidligere optaget meddelelse•
OVER: tilføjer en
overskrivningsoptagelse.
Opdel først beskeden, og følg
derefter fremgangsmåden for at
slette beskeden.
Sletning af alle beskeder i en mappe
Tom plads
4
VOR-funktionen (voice operated recording)
er aktiveret. Optagelsen starter, når
optageren registrerer en lyd, og den stopper,
når ingen lyd kan høres, hvorved tomme
optagelser undgås.
VOR-funktionen er deaktiveret. Normal
optagestilling er valgt.
Afspilning af en besked på et
ønsket tidspunkt med alarm
“OFF (eller ON)” blinker.
Indstillingen er ændret.
2 Tryk på ERASE, mens beskeden
afspilles.
Beskeden slettes, og de resterende
beskeder omnummereres. (Hvis du
f.eks. sletter Besked 3,
omnummereres Besked 4 til
Besked 3. Når sletning er fuldført,
standser optageren ved
begyndelsen af den følgende
besked).
Mappe B
Besked 1 Besked 2
2
Tryk på – . eller >+ for at
vælge “ON”, og tryk på
NxPLAY/STOP.
Annullere sletning
1 Tryk på ERASE, mens du afspiller
den besked, du vil slette, eller
tryk på ERASE i mere end
1 sekund i stop-indstilling.
Der høres en biplyd, og
beskednummeret og “ERASE”
blinker, mens de første og sidste
5 sekunder af beskeden afspilles
10 gange.
VOR OFF:
1
Vinduet for tilføjelse af optagelse
vises.
Besked 4
De resterende beskeder omnummereres.
Eksempel:
Mappe A
Besked 1 Besked 2 Besked 3
VOR ON:
Som fabriksindstilling kan du ikke tilføje en optagelse, så
meddelelsen ikke slettes utilsigtet. Hvis du ønsker at
tilføje en optagelse til en tidligere optaget meddelelse
eller tilføje en overskrivende optagelse, skal du ændre
REC-OP-indstillingen i fremgangsmåderne nedenfor.
Sletning af beskeder enkeltvis
Før sletning
Bemærkninger
Begynde optagelse automatisk
som reaktion på lyden
— Advanced VOR-funktion
4
Tryk på MENU for at afslutte
menuindstillingen.
Indstillingen aktiveres, og den
normale skærm bliver vist.
Hvis enheden ikke betjenes i
3 sekunder eller derover, viser
displayet det aktuelle tidspunkt og
den valgte optageindstilling.
Optagemedie
Indbygget flash-hukommelse 16MB (ICDP110)/32MB (ICD-P210), Mono-optagelse
Optagetid
ICD-P110:
HQ: 1 time 40 minutter
SP: 4 timer 35 minutter
LP: 7 timer 35 minutter
ICD-P210:
HQ: 3 timer 35 minutter
SP: 9 timer 40 minutter
LP: 15 timer 45 minutter
Frekvensområde
HQ:
250 Hz - 6.800 Hz
SP/LP: 220 Hz - 3.400 Hz
Højttaler ca. 2,0 cm dia.
Strømudgang
250 mW
Indgang/Udgang
•Øretelefon-jackstik (mini-jackstik) til 8 - 300
ohm øremodtager/hovedtelefoner
•Mikrofon-jackstik (mini-jackstik, mono)
Plug-in-power
Min. indgangsniveau 0,6 mV
Mikrofon med 3 kiloohm eller lavere
impedans
•USB-stik
Strømkrav
To LR03 alkalibatterier (størrelse AAA): 3 V
jævnstrøm
Mål (b/h/d) (ekskl. fremspring og knapper)
30,0 × 103,5 × 16,0 mm
Vægt (inkl. batterier)
60 g
Medfølgende tilbehør
Betjeningsvejledning (Til IC-optageren (1)/
Til applikationsprogrammel (1))/LR03
(størrelse AAA) alkalibatterier (2) (kun til USA
og Storbritannien)/USB-tilslutningskabel (1)
Applikationsprogrammel (cd-rom) (1)
Ekstraudsyr
Elektrisk kondensatormikrofon ECM-C10,
ECM-DM5P, ECM-Z60, ECM-TL1 (til
telefonoptagelse)
Lyd-tilslutningskabel RK-G64HG /RK-G69HG
(undtagen Europa)
Aktiv højttaler SRS-T88, SRS-T80
Det er ikke sikkert, at din forhandler forhandler alle de
angivne tilbehørsdele. Spørg forhandleren om yderligere
oplysninger.
05-04-15, 10.30
Download PDF

advertising