Sony | SLV-SE630E | Sony SLV-SE630E Betjeningsvejledning

3-081-525-22 (1) DK
Video Cassette
Recorder
Betjeningsvejledning
PAL
SLV-SE830D/E
SLV-SE737E
SLV-SX737D
SLV-SE730D/E
SLV-SX730D/E
SLV-SE630D/E
SLV-SE230D
© 2003 Sony Corporation
ADVARSEL!
Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt på
grund af risikoen for brand eller stød.
Undlad at åbne kabinettet for at undgå elektrisk
stød. Overlad alt reparationsarbejde til autoriseret
servicepersonale.
Netledningen må kun skiftes af en autoriseret
forhandler.
Forholdsregler
Sikkerhed
• Denne enhed bruger 220-240 V vekselstrøm, 50
Hz. Kontroller, at apparatets driftsspænding er
den samme som den lokale strømforsyning.
• Hvis der tabes noget i kabinettet, skal strømmen
afbrydes, og apparatet kontrolleres af autoriseret
servicepersonale, før det tages i brug igen.
• Strømmen til apparatet er ikke afbrudt, så længe
netledningen sidder i stikkontakten, selv om
selve apparatet er blevet slukket.
• Tag stikket ud af stikkontakten, hvis du ikke vil
bruge apparatet i en længere periode. Tag stikket
ud ved at trække i stikket, aldrig i ledningen.
• For at forebygge brand og fare for elektrisk stød
må der aldrig anbringes genstande indeholdende
væske, eksempelvis vaser, på apparatet.
Installation
• Anbring ikke dette apparat på et indelukket sted,
såsom i et bogskab eller lignende.
• Sørg for rigelig luftcirkulation for at forhindre
indvendig varmeophobning.
• Undgå at placere apparatet på overflader (tæpper
o.lign.) eller tæt på materialer (gardiner o.lign.),
der kan blokere ventilationsspalterne.
• Undgå at anbringe apparatet tæt på varmekilder,
såsom radiatorer eller ventilationskanaler, eller
på steder med direkte sollys, meget støv,
mekaniske vibrationer eller rystelser.
• Undgå at anbringe enheden i skrå stilling.
Enheden er kun beregnet til at blive brugt i
vandret stilling.
• Undgå at anbringe apparatet og kassetterne i
nærheden af udstyr med stærke magneter, såsom
mikrobølgeovne eller store højttalere.
• Undgå at placere tunge genstande på apparatet.
• Hvis apparatet flyttes direkte fra et koldt til et
varmt sted, kan der dannes kondens i
videobåndoptageren, hvilket kan beskadige
videohovedet og båndet. Når du installerer
enheden første gang, eller når du flytter den fra et
koldt til et varmt sted, bør du vente ca. tre timer,
før du tager den i brug.
2 ADVARSEL!
Advarsel!
Fjernsynsprogrammer, film, videobånd og andre
materialer kan være ophavsretligt beskyttet.
Uautoriseret optagelse af sådant materiale kan være
i strid med bestemmelserne i loven om ophavsret.
Brugen af videobåndoptageren sammen med kabeltv-transmissioner kan desuden kræve tilladelse fra
ejeren af kabel-tv-transmissionen og/eller
programmet.
Kompatible farvesystemer
Denne videobåndoptager er udviklet til at optage
ved hjælp af PAL (B/G)-farvesystemet og til at
afspille ved hjælp af PAL (B/G)-farvesystem. Der
kan ikke garanteres for optagelse af videokilder, der
er baseret på andre farvesystemer.
SHOWVIEW er et af Gemstar Development
Corporation registreret varemærke. SHOWVIEW
Systemet fremstilles på licens af Gemstar
Development Corporation.
Introduktion
4 Oversigt over dele og knapper
11 Punkt 1 : Udpakning
12 Punkt 2 : Klargøring af
fjernbetjeningen
16 Punkt 3 : Tilslutning af
videobåndoptageren
20 Punkt 4 : Indstilling af
videobåndoptageren med
funktionen Automatisk
klargøring
23 Indstilling af uret
25 Downloading af tv-tunerens
forindstillede data (ikke til rådighed
på SLV-SE630D/E og SE230D)
26 Valg af sprog
27 Indstilling af kanaler
30 Ændring eller sletning af
programpladser
35 Indstilling af PAY-TV/Canal Plusdekoder
Grundlæggende betjening
38 Afspilning af et bånd
40 Optagelse af tv-programmer
44 Optagelse af tv-programmer ved
hjælp af Dial Timer (kun SLVSE830D/E)
49 Optagelse af tv-programmer ved
hjælp af ShowView®-systemet
(ikke til rådighed på
SLV-SE630D/E)
53 Optagelse af tv-programmer ved
hjælp af timeren
Yderligere funktioner
56 Afspilning og søgning ved
forskellige hastigheder
58 Indstilling af optagetiden
59 Kontrol, ændring og annullering af
timerindstillinger
61 Optagelse af stereo- og tosprogede
programmer (ikke til rådighed på
SLV-SE230D)
64 Søgning med indeksfunktionen
(ikke til rådighed på SLV-SE230D)
66 Justering af billedet
67 Reduktion af videobåndoptagerens
strømforbrug
68 Ændring af menuvalg
Introduktion
Indholdsfortegnelse
Redigering
70 Tilslutning til en videobåndoptager
eller et stereosystem
72 Grundlæggende redigering
73 Lydeftersynkronisering (kun SLVSE830D/E)
Yderligere oplysninger
74 Fejlfinding
78 Specifikationer
79 Indeks
Bagside
Hurtig installation
Indholdsfortegnelse
3
Introduktion
Oversigt over dele og knapper
Yderligere oplysninger finder du ved hjælp af sidetallene i parenteserne ( ).
Frontpanel
For SLV-SE830D/E
A ?/1 (til/standby)-kontakt
B Fjernbetjeningssensor (12)
C Båndrum
D A (båndudløser)-knap (38)
E m (tilbagespoling)-knap (38) (56)
F Shuttle-knap (56)
G H (afspilning)-knap* (38) (56)
H M (hurtig fremspoling)-knap (38)
(56)
I JOG-knap (56)
J REC z (optage)-knap (41) (58) (72)
K x (stop)-knap* (22) (38) (72) (73)
L X (pause)-knap (38) (48) (72) (73)
4 Oversigt over dele og knapper
M PROGRAM +/– (programmering
+/–)-knapper* (45) (57) (66)
N
DIAL TIMER (lynindstilling af
optagelse) (44)
O AUDIO DUB (eftersynkronisering af
lyd)-knap (73)
P t LINE-2 L (linje 2 venstre) o R
(højre)-bøsninger (dækket)* (70)
(71) (73)
Sådan åbnes bøsningsdækslet
1 Tryk på bunden af dækslet.
2 Tag fat om den øverste kant af dækslet
med fingeren, og åbn.
* H (afspilning), x (stop) og
PROGRAM + knapperne og
bøsningsdækslet har en følelig knop.
For SLV-SE737E, SX737D, SE730D/E, SX730D/E og SE630D/E
Introduktion
A ?/1 (til/standby)-kontakt
H REC z (optage)-knap (41) (58) (72)
B Fjernbetjeningssensor (12)
I x (stop)-knap* (22) (38) (72) (73)
C Båndrum
J X (pause)-knap (38) (72) (73)
D A (båndudløser)-knap (38)
K PROGRAM +/– (programmering
+/–)-knapper* (57) (66)
E m (tilbagespoling)-knap (38) (56)
F H (afspilning)-knap* (38) (56)
G M (hurtig fremspoling)-knap (38)
(56)
* H (afspilning), x (stop) og
PROGRAM + knapperne har en følelig
knop.
fortsættes
Oversigt over dele og knapper
5
For SLV-SE230D
A ?/1 (til/standby)-kontakt
H REC z (optage)-knap (41) (58) (72)
B A (båndudløser)-knap (38)
I x (stop)-knap* (22) (38) (72) (73)
C Fjernbetjeningssensor (12)
J X (pause)-knap (38) (72) (73)
D Båndrum
K PROGRAM +/– (programmering
+/–)-knapper* (57) (66)
E m (tilbagespoling)-knap (38) (56)
F H (afspilning)-knap* (38) (56)
G M (hurtig fremspoling)-knap (38)
(56)
6 Oversigt over dele og knapper
* H (afspilning), x (stop) og
PROGRAM + knapperne har en følelig
knop.
Display
1
2
8 7
3
4
5
6
A Båndindikator
E TV-indikator (43)
B VIDEO-indikator (17) (41)
F STEREO-indikator (61)
C Indikator for tidstæller/ur/linje/
programplacering (38) (40) (72)
G Båndhastighedsindikatorer (40)
D
(smartlink)-indikator (18)
Introduktion
For SLV-SE830D/E, SE737E, SX737D, SE730D/E og SX730D/E
H Timer/optagelsesindikator (41) (46)
(51) (54)
For SLV-SE630D/E og SE230D
A Båndindikator
E STEREO-indikator* (61)
B Indikator for tidstæller/ur/linje/
programplacering (38) (40) (72)
F VIDEO-indikator (17) (41)
C Timer-indikator (46) (51) (54)
G Afspilningsindikator
* Ikke til rådighed på SLV-SE230D
D Optageindikator (41)
fortsættes
Oversigt over dele og knapper
7
Bagpanel
For SLV-SE830D/E, SE737E, SX737D, SE730D/E, SX730D/E og SE630D/E
For SLV-SE230D
A
(indgang fra antenne)-stik (16)
(17)
B LINE-3 (DEC/EXT) (linje 3
(dekoder))-stik*1
LINE-2 (DEC/EXT) (linje 2
(dekoder))-stik*2 (19) (35) (71)
C Netledning (16) (17)
D AUDIO (OUT/SORTIE) R/D
(lydudgang højre) L/G (venstre)bøsninger*3 (19)
8 Oversigt over dele og knapper
E LINE-1 (linje 1) (EURO AV)-stik
(17) (35) (70)
F
(udgang til tv)-stik (16) (17)
*1 SLV-SE830D/E
*2 SLV-SE737E, SX737D, SE730D/E,
SX730D/E, SE630D/E og SE230D
*3 Ikke til rådighed på SLV-SE630D/E
A Z (båndudløser)-knap (38)
Fjernbetjening
(bredformat)-knap (til tv) (14)
(15)
C
DISPLAY-knap (14) (38) (41)
D COUNTER (tæller)/REMAIN
(resterende tid)-knap (41)
Introduktion
B
E Programnummerknapper*1 (13) (42)
F - (to cifre)-knap (13) (42)
G / (Teletext)-knap (til tv)*2 (14)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
H 2 (lydstyrke) +/– -knapper (til tv)
(13)
I a Tænd-knap til TV/TVindstillingsvælgerknap) (til tv)*2 (14)
J z REC (optage)-knap (41) (58)
K SP (normal spilletid)/LP (lang
spilletid)-knap*3 (40)
L MENU-knap* (23) (59)
M X (pause)/M-knap (23) (38)
x (stop)/m-knap (23) (38)
m (tilbagespoling)/<-knap (23)
(38) (56)
M (hurtig fremspoling)/,-knap
(23) (38) (56)
H (afspilning)/OK-knap*1 (23)
(38) (56)
*1 H (afspilning), AUDIO MONITOR,
nummer 5 og PROG + knapperne har en
følelig knop.
*2 Kun SLV-SE830D/E, SE737E og
SX737D
*3 Ikke til rådighed på SLV-SE230D
fortsættes
Oversigt over dele og knapper
9
N [TV] / [VIDEO]-fjernbetjeningsknap
(12)
O ?/1 (til/standby)-kontakt (13) (14)
(51)
P AUDIO MONITOR (valg af
lydspor)-knap*1*3 (14) (62)
Q t TV/VIDEO-knap (13) (17) (41)
R CLEAR (slette)-knap (38) (50) (59)
S INPUT SELECT (indgangsvælger)knap (40) (54) (72)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
T PROG (programmering) +/– knapper*1 (13) (40)
c ⁄ C Tekst-TV-knapper (til tv)*2
(14)
U y SLOW (slowmotion)-knap*4 (56)
V ×2-knap*4 (56)
W ./> (indekssøgning)knapper*3*4 (64)
X
TIMER-knap (49) (53)
*1 H (afspilning), AUDIO MONITOR,
nummer 5 og PROG + knapperne har en
følelig knop.
*2 Kun SLV-SE830D/E, SE737E og
SX737D
*3 Ikke til rådighed på SLV-SE230D
*4 FASTEXT-knapper (til tv) (kun SLVSE830D/E, SE737E og SX737D)
10 Oversigt over dele og knapper
Kontroller, at du har modtaget følgende dele sammen med videobåndoptageren:
• Fjernbetjening
Introduktion
Punkt 1 : Udpakning
• R6-batterier (AA-størrelse)
• Antennekabel
Kontroller modelnavn
Instruktionerne i denne brugsvejledning gælder for 11 modeller: SLV-SE830D,
SE830E, SE737E, SX737D, SE730D, SE730E, SX730D, SX730E, SE630D,
SE630E og SE230D. Kontroller din models navn ved at kigge på
videobåndoptagerens bagpanel.
SLV-SE830D/E er den model, der bruges i illustrationerne. Alle forskelle i
betjeningen angives tydeligt i teksten, f.eks. "kun SLV-SE830D/E".
Udpakning
11
Punkt 2 : Klargøring af fjernbetjeningen
Isætning af batterier
Isæt to R6-batterier (AAstørrelse), så + og – på batterierne
svarer til diagrammet i
batterirummet.
Isæt den negative pol (–) først, og
tryk den derefter ind og ned, indtil
den positive pol (+) klikker på
plads.
Brug af fjernbetjeningen
Du kan bruge denne
fjernbetjening til at betjene denne
videobåndoptager og et Sony-tv.
Knapper på fjernbetjeningen, der
er mærket med en prik (•) kan
bruges til at betjene Sony-tv’et.
Hvis tv’et ikke har symbolet
tæt ved fjernbetjeningssensoren,
kan denne fjernbetjening ikke
betjene tv’et.
Fjernbetjeningssensor
[TV] /
[VIDEO]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Hvis du vil betjene
Skal du indstille [TV] / [VIDEO] til
Videobåndoptageren
[VIDEO] og pege mod fjernbetjeningssensoren på
videobåndoptageren
Et Sony-tv
[TV] og pege mod fjernbetjeningssensoren på tv’et
12 Klargøring af fjernbetjeningen
AUDIO MONITOR
DISPLAY
t TV/VIDEO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
-
Introduktion
?/1
Programnummerknapper
0
/
2 +/–
a
PROG +/–/
c⁄ C
FASTEXT-knapper
Kontrolknapper til tv
Hvis du vil
Skal du trykke på
Indstille tv’et til standbyindstilling
?/1
Vælge en indgangskilde: antenneindgang eller
linjeindgang
t TV/VIDEO
Vælge tv’ets programpladser
Programnummerknapper,
-, PROG +/–
Justere lydstyrken på tv’et
2 +/–
fortsættes
Klargøring af fjernbetjeningen
13
Hvis du vil
Skal du trykke på
1
Skifte til TV (Teletext slår fra)*
a (TV)
Skifte til Teletext*
/ (Teletext)
Vælge af lyd*2
AUDIO MONITOR
Bruge FASTEXT*1
FASTEXT-knapper
1
Aktivere displayet på skærmen
1
Skifte Teletextside*
Slå bredformatindstillingen til eller fra på et Sonybredformat-tv (for andre tv’er i bredformat, kan du
se under "Betjening af andre tv’er med
fjernbetjeningen (kun SLV-SE830D/E, SE737E og
SX737D)" nedenfor).
DISPLAY
c⁄ C
(bredformat)
Bemærk
• Ved normal brug vil batterierne holde tre til seks måneder.
• Tag batterierne ud af fjernbetjeningen, hvis du ikke skal bruge den i en længere
periode, for at undgå, at den beskadiges som følge af batterilækage.
• Anvend ikke et nyt batteri sammen med et brugt.
• Bland ikke forskellige typer batterier.
• Nogle knapper fungerer muligvis ikke sammen med nogle Sony-tv’er.
*1 Kun SLV-SE830D/E, SE737E og SX737D
*2 Ikke til rådighed på SLV-SE230D
Betjening af andre tv’er med fjernbetjeningen (kun SLVSE830D/E, SE737E og SX737D)
Fjernbetjeningen er forprogrammeret til at kunne betjene andre tv’er end
Sony-tv’er. Hvis dit tv står anført i følgende tabel, skal du indstille det rette
kodenummer for apparatet.
1 Indstil [TV] / [VIDEO] øverst på fjernbetjeningen til [TV].
Hold ?/1 nede, og indtast tv’ets kodenummer ved hjælp af
2 programnummerknapperne.
Slip derefter ?/1.
Tv’et kan nu betjenes med følgende kontrolknapper:
?/1, t TV/VIDEO, programnummerknapper, - (to cifre), PROG +/–,
2 +/–, a (TV), / (Teletext), FASTEXT-knapper,
(bredformat)*,
MENU*, M/m/</,* og OK*.
* Disse knapper fungerer muligvis ikke ved alle tv’er.
14 Klargøring af fjernbetjeningen
Hvis du vil skifte til bredformatindstilling, kan du finde de rette kodenumre i
fodnoterne under denne tabel.
Fabrikant
Kodenummer
Fabrikant
Kodenummer
Sony
01* , 02
Panasonic
17*1, 49
Akai
68
Philips
06*1, 07*1, 08*1
Ferguson
52
Saba
12, 13
Samsung
22, 23
1
Grundig
10* , 11*
Hitachi
24
Sanyo
25
JVC
33
Sharp
29
Loewe
45
Telefunken
36
Mivar
09, 70
Thomson
43*2
NEC
66
Toshiba
38
Nokia
1
1
Introduktion
Kodenumre for fjernsyn, der kan fjernbetjenes
Hvis der er angivet mere end ét kodenummer, skal du prøve at indtaste dem
ét ad gangen, indtil du finder det, der kan bruges sammen med dit tv.
3
15, 16, 69*
*1 Tryk på
(bredformat) for at slå bredformatindstillingen til eller fra.
*2 Tryk på
(bredformat), og tryk derefter på 2 +/– for at vælge det ønskede
bredformatbillede.
*3 Tryk på
(bredformat). Menuen vises på skærmen. Tryk derefter på M/m/</
, for at vælge det ønskede bredformatbillede, og tryk på OK.
Tip
• Tv’et slukker automatisk, hvis du indstiller kodenummeret korrekt, mens tv’et er
tændt.
Bemærk
• Hvis du indtaster et nyt kodenummer, slettes det tidligere kodenummer.
• Hvis tv’et bruger et andet fjernbetjeningssystem end det, der er programmeret til at
fungere sammen med videobåndoptageren, kan du ikke betjene tv’et med
fjernbetjeningen.
• Når du udskifter fjernbetjeningens batterier, kan kodenummeret ændre sig. Indstil
kodenummeret, hver gang du udskifter batterierne.
Klargøring af fjernbetjeningen
15
Punkt 3 : Tilslutning af
videobåndoptageren
Hvis tv’et har et Scart (EURO-AV)-stik, se side 17.
Hvis tv’et ikke har et Scart (EURO-AV)-stik
Netledning
AERIAL IN
til lysnettet
Antennekabel (medfølger)
: Signalretning
1
Tag antennestikket ud af tv’et, og sæt
det i -stikket på videobåndoptagerens
bagpanel.
2
Tilslut videobåndoptagerens -stik til
tv’ets antennestik med det medfølgende
antennekabel.
3
Tilslut netledningen til lysnettet.
Bemærk
• Når du kun tilslutter videobåndoptageren og tv’et med et antennekabel, skal du
indstille tv’et i forhold til videobåndoptageren (se side 20).
16 Tilslutning af videobåndoptageren
Hvis tv’et har et Scart (EURO-AV)-stik
AERIAL IN
Scart
(EURO-AV)
: Signalretning
Introduktion
LINE-1 (EURO AV)
Netledning
til lysnettet
Antennekabel (medfølger)
Scart-kabel (medfølger ikke)
1
Tag antennestikket ud af tv’et, og
sæt det i -stikket på
videobåndoptagerens bagpanel.
2
Tilslut videobåndoptagerens stik til tv’ets antennestik med det
medfølgende antennekabel.
3
Tilslut videobåndoptagerens
LINE-1 (EURO AV) til tv’ets
Scart (EURO-AV)-stik med det
ekstra Scart-kabel.
Denne tilslutning forbedrer billedog lydkvaliteten. Når du vil se
billedet fra videobåndoptageren,
skal du trykke på t TV/VIDEO
for at få vist VIDEO-indikatoren
på displayet.
4
Tilslut netledningen til lysnettet.
fortsættes
Tilslutning af videobåndoptageren
17
Om SMARTLINK-funktionerne (ikke til rådighed på SLV-SE630D/E
og SE230D)
Hvis det tilsluttede tv er kompatibelt
med SMARTLINK, MEGALOGIC*1,
EASYLINK*2, Q-Link*3, EURO
VIEW LINK*4 eller T-V LINK*5,
kører denne videobåndoptager
automatisk SMARTLINK-funktionen, når du har udført punkterne på forrige
side ( -indikatoren vises på videobåndoptagerens display, når du tænder
tv’et). Du kan anvende følgende SMARTLINK-funktioner.
• Direkte TV-optagelse
Du kan nemt optage det, du ser på tv, når videobåndoptageren er tændt. Se
yderligere oplysninger i "Optagelse af det, du ser på tv (Direkte TVoptagelse) (ikke til rådighed på SLV-SE630D/E og SE230D)" på side 43.
• One Touch-afspilning
Med funktionen One Touch-afspilning kan du starte afspilningen
automatisk uden at tænde for tv’et. Se yderligere oplysninger i
"Automatisk start af afspilning ved hjælp af en enkelt knap (One Touchafspilning) (ikke til rådighed på SLV-SE630D/E og SE230D)" på side 39.
• One Touch-menu
Når videobåndoptageren er tændt, kan du tænde tv’et, indstillet tv’et til
videokanalen, og vise videobåndoptagerens display på skærmen
automatisk ved at trykke på MENU på fjernbetjeningen.
• One Touch-timer
Når videobåndoptageren er tændt, kan du tænde tv’et, indstillet tv’et til
videokanalen, og vise timeroptagelsesmenuen (TIMER
PROGAMMERING menuen eller SHOWVIEW menuen) automatisk ved
at trykke på TIMER på fjernbetjeningen.
Du kan angive, hvilken timeroptagemenu der skal vises, ved hjælp af
TIMER-METODE i menuen ENKEL BETJENING (se side 69).
• NexTView-overførsel
Du kan indstille timer-optagelse på en nem måde ved at overføre
programoplysninger fra NexTView-funktionen i tv’et. Yderligere
oplysninger finder du i brugervejledningen til tv’et.
*1 "MEGALOGIC" er et registreret varemærke tilhørende Grundig Corporation.
*2 "EASYLINK" er et varemærke tilhørende Philips Corporation.
*3 "Q-Link" er et varemærke tilhørende Panasonic Corporation.
*4 "EURO VIEW LINK" er et varemærke tilhørende Toshiba Corporation.
*5 "T-V LINK" er et varemærke tilhørende JVC Corporation.
Bemærk
• Ikke alle tv-apparater kan anvende ovennævnte funktioner.
18 Tilslutning af videobåndoptageren
Yderligere forbindelser
AUDIO R/D L/G
LINE IN
Introduktion
Til et stereosystem (ikke
til rådighed på SLVSE630D/E og SE230D)
Du kan forbedre
lydkvaliteten ved at tilslutte
et stereosystem til AUDIO R/
D L/G-bøsningerne som vist
til højre.
Lydkabel (medfølger ikke)
: Signalretning
Til en satellit- eller
digitaltuner med
signaloverførsel
LINE-3 (DEC/EXT)*1 eller
Ved hjælp af
LINE
LINE-2
(DEC/EXT)*2
signaloverførselsfunktionen
OUT
kan du på dit tv se
programmer fra en satelliteller digitaltuner tilsluttet til
denne videobåndoptager, selv
Scart-kabel (medfølger ikke)
om videobåndoptageren er
slukket. Når du tænder for
: Signalretning
satellit- eller digitaltuneren,
sender denne
videobåndoptager automatisk signalet fra satellit- eller digitaltuneren til tv’et
uden selv at tænde.
Tilslut satellit- eller digitaltuneren til LINE-3 (DEC/EXT)* eller LINE-2
1 (DEC/EXT)*
-stikket som vist ovenfor.
Sluk for videobåndoptageren.
2
1
2
Hvis du vil se et program, skal du tænde satellit- eller digitaltuneren og
tv’et.
Bemærk
• Signaloverførselsfunktionen vil ikke virke korrekt, hvis SPAR STRØM i menuen
BRUGER ÆNDRE er sat til ECO2. Indstil SPAR STRØM til FRA eller ECO1 for
at sikre korrekt funktion (se side 67).
• Du kan ikke se programmer på tv’et, mens du optager, med mindre du optager et
program fra et satellit- eller digital program.
• Det kan ske, at denne funktion ikke virker samme med nogle typer af satellit- eller
digitaltunere.
• Når videobåndoptageren er slukket, skal du indstillet tv’et til videokanalen.
*1 SLV-SE830D/E
*2 SLV-SE737E, SX737D, SE730D/E, SX730D/E, SE630D/E og SE230D
Tilslutning af videobåndoptageren
19
Punkt 4 : Indstilling af videobåndoptageren
med funktionen Automatisk
klargøring
Før du bruger videobåndoptageren første gang, skal den indstilles ved hjælp af
funktionen Automatisk klargøring. Med denne funktion kan du automatisk indstille
det sprog, der skal bruges til displayet på skærmen, tv-kanaler, koder til ShowViewsystemet* og videobåndoptagerens ur*.
1
Tænd for tv’et, og indstil det på videokanalen.
2
Tilslut netledningen til lysnettet.
Hvis dit tv ikke har et Scart (EURO-AV)-stik, skal du indstille tv’et
på kanal 32 (den oprindelige RF-kanal for denne
videobåndoptager). Oplysninger om indstilling af tv’et findes i
vejledningen til tv’et. Hvis billedet ikke står skarpt, kan du se
"Sådan ændres RF-kanalen" på side 22.
Videobåndoptageren tændes
automatisk, og en forkortelse for
sproget vises på skærmen.
GB
ES
NL
FI
S E L E CT
SET
Forkortelserne for sprog er
som følger:
3
DE
IT
SE
GR
:
: OK
FR
PT
DK
TR
EXIT
: M E NU
Forkortelse
Sprog
Forkortelse
Sprog
GB
Engelsk
SE
Svensk
ES
Spansk
GR
Græsk
NL
Hollandsk
FR
Fransk
FI
Finsk
PT
Portugisisk
DE
Tysk
DK
Dansk
IT
Italiensk
TR
Tyrkisk
Tryk på M/m/</, for at vælge forkortelsen for sproget fra
tabellen i punkt 2, og tryk derefter på OK.
OK
Meddelelsen for funktionen Automatisk klargøring vises.
20 Indstilling af videobåndoptageren med funktionen Automatisk klargøring
4
Tryk på OK.
V Æ L G L A ND
A
B
DK
FI N
D
NL
FL Y T
:
BEKRÆFT : OK
Forkortelserne for landene er
som følger:
5
OK
I
N
P
E
S
CH
TR
GR
HU
PL
CZ
A NDRE
FORL A D : M E NU
Forkortelse
Land
Forkortelse
Land
A
Østrig
E
Spanien
B
Belgien
S
Sverige
DK
Danmark
CH
Schweiz
FIN
Finland
TR
Tyrkiet
D
Tyskland
GR
Grækenland
NL
Holland
HU
Ungarn
I
Italien
PL
Polen
N
Norge
CZ
Tjekkiet
P
Portugal
For SLV-SE830D/E, SE737E,
SX737D, SE730D/E, SX730D/E
og SE230D
Tryk på M/m/</, for at vælge
forkortelsen for landet fra tabellen i
punkt 4, og tryk derefter på OK.
Hvis dit land ikke vises, skal du
vælge ANDRE.
Introduktion
Menuen VÆLG LAND* vises.
OK
AUTOM ATI S K OP S Æ TNI NG
V E NT V E NL I GS T
40%
FORL A D : M E NU
Videobåndoptageren starter
søgningen efter alle de kanaler, der kan modtages, og indstiller dem
(i den rækkefølge, der passer til dit lokalområde).
Hvis du vil ændre rækkefølgen for kanalerne eller deaktivere
uønskede programplaceringer, kan du se "Ændring eller sletning af
programpladser" på side 30.
Når søgningen eller indlæsningen er færdig, vises det aktuelle
klokkeslæt for de stationer, der sender et tidssignal. Hvis tiden ikke
vises, indstilles uret manuelt. Se "Indstilling af uret" på side 23.
For SLV-SE630D/E
Urindstillingsmenuen vises. Se "Indstilling af uret" på side 23.
fortsættes
Indstilling af videobåndoptageren med funktionen Automatisk klargøring
21
Sådan annulleres funktionen Automatisk klargøring
Tryk på MENU.
Sådan ændres RF-kanalen
Hvis billedet ikke vises klart på tv’et, skal du ændre RF-kanalen på
videobåndoptageren og tv’et. Vælg INSTALLATION fra menuen, og tryk
derefter på M/m for at fremhæve VCR-UDGANGSKANAL, og tryk på ,.
Vælg RF-kanalen ved at trykke på knapperne M/m. Indstil derefter tv’et på
den nye RF-kanal, så der vises et skarpt billede.
Tip
• Hvis du vil ændre sproget for displayet på skærmen til et andet end det, der er
indstillet via funktionen Automatisk klargøring, skal du se side 26.
Bemærk
• Når du anvender funktionen Automatisk klargøring, nulstilles visse indstillinger
(ShowView*, timer osv.). Hvis dette sker, skal de indstilles igen.
• Automatisk indstilling starter kun automatisk første gang man sætter netledningen
i efter at have købt videobåndoptageren.
• Efter brug af funktionen Automatisk klargøring, vises forkortelsen for sproget ikke
automatisk, når du tilslutter netledningen igen. Hvis du vil bruge funktionen
Automatisk klargøring igen, skal du trykke på MENU og derefter trykke på M/m/
</, for at fremhæve INSTALLATION, og derefter trykke på OK. Tryk på M/m
for at fremhæve AUTOMATISK OPSÆTNING, og gentag derefter alle procedurer
fra punkt 4.
• Automatisk indstilling kan udføres ved at man fortsætter med at trykke på x (stop)
på videobåndoptageren i 5 sekunder eller mere, uden at der er sat noget bånd i.
* Ikke til rådighed på SLV-SE630D/E
22 Indstilling af videobåndoptageren med funktionen Automatisk klargøring
Du skal indstille dato og klokkeslæt på videobåndoptageren, for at timerfunktionerne
fungerer korrekt.
Funktionen Automatisk indstilling af ur* fungerer kun, hvis der er en station i dit
område, der udsender et tidssignal.
Introduktion
Indstilling af uret
Før du begynder…
• Tænd for videobåndoptageren og tv’et.
• Indstil tv’et på videokanalen.
• Se "Oversigt over dele og knapper" for knappernes placering.
1
MENU
Tryk på MENU, tryk derefter på
M/m/</, for at fremhæve UR
ÆNDRE, og tryk derefter på OK.
12 :00
1 / JAN / 2 0 0 3
ONS
AUTO UR
OK
2
FL Y T
S L UT
: TI L
Æ NDRE :
FORL A D : M E NU
:
: OK
Tryk på M/m for at indstille timen.
OK
18 :00
1 / JAN / 2 0 0 3
ONS
AUTO UR
FL Y T
S L UT
3
OK
Tryk på , for at vælge minutterne,
og indstil minutterne ved at trykke
på M/m.
Æ NDRE :
FORL A D : M E NU
:
: OK
18 :30
1 / JAN / 2 0 0 3
ONS
AUTO UR
FL Y T
S L UT
:
: OK
: TI L
: TI L
Æ NDRE :
FORL A D : M E NU
fortsættes
Indstilling af uret
23
4
OK
Indstil datoen, måneden og året
efter hinanden ved at trykke på ,
for at vælge det element, der skal
indstilles, og tryk på M/m for at
vælge cifrene, og tryk derefter på
,.
Ugedagen indstilles automatisk.
5
OK
Tryk på M/m for at vælge TIL for at
indstille funktionen Automatisk
indstilling af ur*.
Videobåndoptageren indstilller
automatisk tiden efter den kanal
mellem PR 1 og PR 5, som
udsender tidssignalet.
18 :30
2 8 / SEP / 2 0 0 3
S ØN
AUTO UR
FL Y T
S L UT
:
: OK
18 :30
Æ NDRE :
FORL A D : M E NU
2 8 / SEP / 2 0 0 3
S ØN
AUTO UR
FL Y T
S L UT
: TI L
:
: OK
: TI L
Æ NDRE :
FORL A D : M E NU
Hvis du ikke har brug for
funktionen Automatisk indstilling
af ur, skal du vælge FRA.
6
MENU
Tryk på MENU for at lukke menuen.
Tip
• Hvis du indstiller AUTO UR* til TIL, aktiveres funktionen Automatisk indstilling
af ur, når videobåndoptageren slukkes. Tiden justeres automatisk ved at der
refereres til tidssignalet fra stationen.
• Hvis du vil ændre cifrene, mens du indstiller, skal du trykke på < for at vende
tilbage til det punkt, du vil ændre, og vælge cifrene ved at trykke på M/m.
* Ikke til rådighed på SLV-SE630D/E
24 Indstilling af uret
SE230D)
Introduktion
Downloading af tv-tunerens forindstillede
data (ikke til rådighed på SLV-SE630D/E og
Du kan downloade tv-turnerens forindstillede data til videobåndoptageren og
afstemme videobåndoptageren ved hjælp af disse data ved at bruge SMARTLINKforbindelsen.
Før du begynder…
• Tænd for videobåndoptageren og tv’et.
• Indstil tv’et på videokanalen.
• Se "Oversigt over dele og knapper" for knappernes placering.
1
MENU
Tryk på MENU, tryk derefter på
M/m/</, for at fremhæve
INSTALLATION, og tryk derefter
på OK.
OK
2
OK
AUTOM ATI S K OP S Æ TNI NG
M A NUE L OP S Æ TNI NG
S M A RTL I NK
V CR- UDGA NGS K A NA L
:32
FL Y T
:
BEKRÆFT : OK
Tryk på M/m for at fremhæve
SMARTLINK, og tryk derefter på
,.
Æ NDRE :
FORL A D : M E NU
S M A RTL I NK
TV K A NA L DOW NL OA D
DI R. TV - OP TA GE L S E : FRA
:
FL Y T
BEKRÆFT : OK
3
OK
Tryk på M/m for at fremhæve TV
KANAL DOWNLOAD, og tryk
derefter på ,. Funktionen til
downloading af forindstillinger
starter, og -indikatoren blinker i
displayet under downloading.
Æ NDRE :
FORL A D : M E NU
TV K A NA L DOW NL OA D
V E NT V E NL I GS T
40%
BEKRÆFT : OK
S TA RT :
FORL A D : M E NU
Downloading af tv-tunerens forindstillede data (ikke til rådighed på SLV-SE630D/E og SE230D)
25
Valg af sprog
Du kan ændre det displaysprog, der vises på skærmen, til et andet end det, du har valgt
med funktionen Automatisk klargøring.
Før du begynder…
• Tænd for videobåndoptageren og tv’et.
• Indstil tv’et på videokanalen.
• Se "Oversigt over dele og knapper" for knappernes placering.
1
MENU
OK
2
Tryk på MENU, tryk derefter på
M/m/</, for at fremhæve
SPROG INDSTILLING, og tryk
derefter på OK.
GB
ES
NL
FI
:
FL Y T
BEKRÆFT : OK
DE
IT
SE
GR
FR
PT
DK
TR
FORL A D : M E NU
Tryk på M/m/</, for at fremhæve forkortelsen for det ønskede
sprog på tabellen på side 20, og tryk derefter på OK.
OK
26 Valg af sprog
Hvis nogle kanaler ikke kan indstilles ved hjælp af funktionen Automatisk klargøring,
kan de indstilles manuelt.
Før du begynder…
Introduktion
Indstilling af kanaler
• Tænd for videobåndoptageren og tv’et.
• Indstil tv’et på videokanalen.
• Se "Oversigt over dele og knapper" for knappernes placering.
1
MENU
Tryk på MENU, tryk derefter på
M/m/</, for at fremhæve
INSTALLATION, og tryk derefter
på OK.
OK
2
OK
AUTOM ATI S K OP S Æ TNI NG
M A NUE L OP S Æ TNI NG
S M A RTL I NK
V CR- UDGA NGS K A NA L
:32
Tryk på M/m for at fremhæve
MANUEL OPSÆTNING, og tryk
derefter på ,.
TV- S E NDE RL I S TE
K A NA L
027
029
030
032
PR
1
2
3
4
5
SLET
3
OK
Æ NDRE :
FORL A D : M E NU
:
FL Y T
BEKRÆFT : OK
Tryk på M/m for at fremhæve den
række du vil indstille, og tryk
derefter på ,.
Hvis du vil have vist andre sider
med programpladser fra 6 – 80, skal
du trykke på M/m gentagne gange.
NAV N
AAB–
L MN –
CDE –
I J K–
DE K
FRA
FRA
FRA
FRA
B Y T P L A DS : OK
: CL E A R FORL A D : M E NU
M A NUE L K A NA L I NDS TI L L .
PR
K A NA L
M FT
DE KODE R
NAV N
FL Y T
:
BEKRÆFT : OK
:
:
:
:
:
5
–––
–
FRA
––––
Æ NDRE :
FORL A D : M E NU
fortsættes
Indstilling af kanaler
27
4
Tryk på </, gentagne gange,
indtil den ønskede kanal vises.
M A NUE L K A NA L I NDS TI L L .
PR
K A NA L
M FT
DE KODE R
NAV N
OK
:
:
:
:
:
FL Y T
:
BEKRÆFT : OK
5
Tryk på M/m for at fremhæve
NAVN, og tryk derefter på ,.
Æ NDRE :
FORL A D : M E NU
M A NUE L K A NA L I NDS TI L L .
PR
K A NA L
M FT
DE KODE R
NAV N
OK
:
:
:
:
:
FL Y T
:
BEKRÆFT : OK
6
5
033
–
FRA
––––
5
033
–
FRA
––––
Æ NDRE :
FORL A D : M E NU
Indtast stationsnavnet.
OK
1 Tryk på M/m for at vælge et tegn.
Hver gang du trykker på M,
ændres tegnet som vist nedenfor.
AtBt…tZt0t1t
…t9tA
M A NUE L K A NA L I NDS TI L L .
PR
K A NA L
M FT
DE KODE R
NAV N
FL Y T
:
BEKRÆFT : OK
:
:
:
:
:
5
033
–
FRA
O– – –
Æ NDRE :
FORL A D : M E NU
2 Tryk på , for at indstille det
næste tegn.
Det næste indtastningsfelt vises.
Hvis du vil rette et tegn, skal du trykke på </,, indtil det
ønskede tegn vises, og derefter indstille det igen.
Du kan indtaste op til 4 tegn for stationsnavnet.
7
Tryk på OK for at bekræfte stationens navn.
OK
8
MENU
28 Indstilling af kanaler
Tryk på MENU for at lukke menuen.
Tip
• Hvis du vil angive programplaceringen for dekoderen, skal du se "Indstilling af
PAY-TV/Canal Plus-dekoder" på side 35.
• Videobåndoptageren skal modtage kanalinformation for at stationsnavne vises
automatisk.*
Introduktion
Hvis billedet er uskarpt
Hvis billedet ikke står skarpt, kan du bruge den manuelle
finindstillingsfunktion (MFT – Manual Fine Tuning). Tryk på M/m for at
vælge MFT efter punkt 4. Tryk på </, for at få et skarpere billede, og
tryk derefter på MENU for at lukke menuen.
Bemærk
• Når du justerer billedet ved hjælp af MFT, kan menuen være vanskelig at læse på
grund af forstyrrelser fra det billede, der modtages.
* Ikke til rådighed på SLV-SE630D/E
Indstilling af kanaler
29
Ændring eller sletning af programpladser
Når du har indstillet kanalerne, kan du frit ændre programpladserne. Hvis der er
programpladser, der ikke bruges, eller som indeholder uønskede kanaler, kan du slette
dem.
Du kan også ændre stationsnavnene. Hvis stationsnavnene ikke vises, kan du indtaste
dem manuelt.
Ændring af programpladser
Før du begynder…
• Tænd for videobåndoptageren og tv’et.
• Indstil tv’et på videokanalen.
• Se "Oversigt over dele og knapper" for knappernes placering.
1
MENU
Tryk på MENU, tryk derefter på
M/m/</, for at fremhæve
INSTALLATION, og tryk derefter
på OK.
OK
2
OK
AUTOM ATI S K OP S Æ TNI NG
M A NUE L OP S Æ TNI NG
S M A RTL I NK
V CR- UDGA NGS K A NA L
:32
FL Y T
:
BEKRÆFT : OK
Tryk på M/m for at fremhæve
MANUEL OPSÆTNING, og tryk
derefter på ,.
TV- S E NDE RL I S TE
PR
1
2
3
4
5
SLET
3
OK
Tryk på M/m for at fremhæve den
række, hvor du vil ændre en
programplads.
Hvis du vil have vist andre sider
med programpladser fra 6 – 80, skal
du trykke på M/m gentagne gange.
K A NA L
027
029
030
032
NAV N
AAB–
L MN –
CDE –
I J K–
DE K
FRA
FRA
FRA
FRA
B Y T P L A DS : OK
: CL E A R FORL A D : M E NU
TV- S E NDE RL I S TE
PR
1
2
3
4
5
SLET
30 Ændring eller sletning af programpladser
Æ NDRE :
FORL A D : M E NU
K A NA L
027
029
030
032
NAV N
AAB–
L MN –
CDE –
I J K–
DE K
FRA
FRA
FRA
FRA
B Y T P L A DS : OK
: CL E A R FORL A D : M E NU
4
TV- S E NDE RL I S TE
PR
1
2
3
4
5
K A NA L
027
NAV N
AAB–
DE K
FRA
030
032
029
CDE –
I J K–
L MN –
FRA
FRA
FRA
B Y T P L A DS : OK
FORL A D : M E NU
5
Introduktion
OK
Tryk på OK, tryk derefter på M/m
for at flytte til den ønskede
programplacering.
Tryk på OK for at bekræfte indstillingen.
OK
6
7
Gentag punkt 3 – 5 for at ændre programpladsen for en anden
station.
MENU
Tryk på MENU for at lukke menuen.
Sletning af uønskede programpladser
Når du har indstillet kanaler, kan du slette programpladser, der ikke bruges. De
slettede pladser springes over senere, når du trykker på knapperne PROG +/–.
Før du begynder…
• Tænd for videobåndoptageren og tv’et.
• Indstil tv’et på videokanalen.
• Se "Oversigt over dele og knapper" for knappernes placering.
1
MENU
OK
Tryk på MENU, tryk derefter på
M/m/</, for at fremhæve
INSTALLATION, og tryk derefter
på OK.
AUTOM ATI S K OP S Æ TNI NG
M A NUE L OP S Æ TNI NG
S M A RTL I NK
V CR- UDGA NGS K A NA L
:32
:
FL Y T
BEKRÆFT : OK
Æ NDRE :
FORL A D : M E NU
fortsættes
Ændring eller sletning af programpladser
31
2
OK
Tryk på M/m for at fremhæve
MANUEL OPSÆTNING, og tryk
derefter på ,.
TV- S E NDE RL I S TE
PR
1
2
3
4
5
SLET
3
Tryk på M/m for at fremhæve den
række, du vil slette.
OK
Hvis du vil have vist andre sider
med programpladser fra 6 – 80, skal
du trykke på M/m gentagne gange.
DE K
FRA
FRA
FRA
FRA
B Y T P L A DS : OK
: CL E A R FORL A D : M E NU
K A NA L
027
029
030
032
NAV N
AAB–
L MN –
CDE –
I J K–
DE K
FRA
FRA
FRA
FRA
B Y T P L A DS : OK
: CL E A R FORL A D : M E NU
Tryk på CLEAR.
CLEAR
Den valgte række slettes som vist til
højre.
TV- S E NDE RL I S TE
PR
1
2
3
4
5
SLET
5
6
NAV N
AAB–
L MN –
CDE –
I J K–
TV- S E NDE RL I S TE
PR
1
2
3
4
5
SLET
4
K A NA L
027
029
030
032
K A NA L
027
NAV N
AAB–
DE K
FRA
030
032
CDE –
I J K–
FRA
FRA
B Y T P L A DS : OK
: CL E A R FORL A D : M E NU
Gentag punkt 3 og 4 for andre programpladser, du vil slette.
MENU
Tryk på MENU for at lukke menuen.
Bemærk
• Sørg for at vælge de korrekte programpladser, som du vil slette. Hvis du kommer
til at slette en programplads ved en fejltagelse, skal du genindstille den pågældende
kanal manuelt.
32 Ændring eller sletning af programpladser
Ændring af stationsnavne (ikke til rådighed på SLV-SE630D/E)
Før du begynder…
• Tænd for videobåndoptageren og tv’et.
• Indstil tv’et på videokanalen.
• Se "Oversigt over dele og knapper" for knappernes placering.
1
MENU
Tryk på MENU, tryk derefter på
M/m/</, for at fremhæve
INSTALLATION, og tryk derefter
på OK.
OK
2
OK
AUTOM ATI S K OP S Æ TNI NG
M A NUE L OP S Æ TNI NG
S M A RTL I NK
V CR- UDGA NGS K A NA L
:32
TV- S E NDE RL I S TE
PR
1
2
3
4
5
OK
Tryk på M/m for at fremhæve den
række, hvor du vil ændre eller
indtaste stationsnavnet, og tryk
derefter på ,.
Hvis du vil have vist andre sider
med programpladser fra 6 – 80, skal
du trykke på M/m gentagne gange.
4
Tryk på M/m for at fremhæve
NAVN, og tryk derefter på ,.
OK
NAV N
AAB–
L MN –
CDE –
I J K–
––––
K A NA L
027
029
030
032
033
SLET
3
Æ NDRE :
FORL A D : M E NU
:
FL Y T
BEKRÆFT : OK
Tryk på M/m for at fremhæve
MANUEL OPSÆTNING, og tryk
derefter på ,.
Introduktion
Du kan ændre eller indtaste stationsnavnene (op til 4 tegn). Videobåndoptageren skal
modtage kanaloplysninger, for at stationsnavne vises automatisk.
DE K
FRA
FRA
FRA
FRA
FRA
B Y T P L A DS : OK
: CL E A R FORL A D : M E NU
M A NUE L K A NA L I NDS TI L L .
PR
K A NA L
M FT
DE KODE R
NAV N
:
:
:
:
:
5
033
–
FRA
––––
Æ NDRE :
FORL A D : M E NU
FL Y T
:
BEKRÆFT : OK
M A NUE L K A NA L I NDS TI L L .
PR
K A NA L
M FT
DE KODE R
NAV N
FL Y T
:
BEKRÆFT : OK
:
:
:
:
:
5
033
–
FRA
––––
Æ NDRE :
FORL A D : M E NU
fortsættes
Ændring eller sletning af programpladser
33
5
Indtast stationsnavnet.
OK
M A NUE L K A NA L I NDS TI L L .
1 Tryk på M/m for at vælge et tegn.
Hver gang du trykker på M,
ændres tegnet som vist nedenfor.
AtBt…tZt0t1t
…t9tA
PR
K A NA L
M FT
DE KODE R
NAV N
FL Y T
:
BEKRÆFT : OK
:
:
:
:
:
5
033
–
FRA
O– – –
Æ NDRE :
FORL A D : M E NU
2 Tryk på , for at indstille det
næste tegn.
Det næste indtastningsfelt vises.
Hvis du vil rette et tegn, skal du trykke på </,, indtil det
ønskede tegn vises, og derefter indstille det igen.
Du kan indtaste op til 4 tegn for stationsnavnet.
6
Tryk på OK for at bekræfte det nye navn.
OK
7
MENU
Tryk på MENU for at lukke menuen.
34 Ændring eller sletning af programpladser
Du kan se eller optage PAY-TV/Canal Plus-programmer, hvis du tilslutter en dekoder
(medfølger ikke) til videobåndoptageren.
Tilslutning af en dekoder
Scart-kabel
(medfølger ikke)
Introduktion
Indstilling af PAY-TV/Canal Plus-dekoder
PAY-TV/Canal
Plus-dekoder
Scart
(EURO-AV)
LINE-3 (DEC/EXT)*1 eller
LINE-2 (DEC/EXT)*2
LINE-1 (EURO AV)
AERIAL IN
Antennekabel (medfølger)
Scart
(EURO-AV)
Scart-kabel (medfølger ikke)
: Signalretning
Indstilling af PAY-TV/Canal Plus-kanaler
Hvis du vil se eller optage PAY-TV/Canal Plus-programmer, skal du indstille
videobåndoptageren, så den kan modtage kanalerne, ved hjælp af displayet på
skærmen.
Du kan indstille kanalerne korrekt ved at følge alle trinene nedenfor.
Før du begynder…
• Tænd for videobåndoptageren, tv’et og dekoderen.
• Indstil tv’et på videokanalen.
• Se "Oversigt over dele og knapper" for knappernes placering.
fortsættes
Indstilling af PAY-TV/Canal Plus-dekoder
35
1
MENU
Tryk på MENU, tryk derefter på
M/m/</, for at fremhæve
INSTALLATION, og tryk derefter
på OK.
OK
2
OK
AUTOM ATI S K OP S Æ TNI NG
M A NUE L OP S Æ TNI NG
S M A RTL I NK
:32
V CR- UDGA NGS K A NA L
Tryk på M/m for at fremhæve
MANUEL OPSÆTNING, og tryk
derefter på ,.
TV- S E NDE RL I S TE
PR
1
2
3
4
5
OK
Tryk på M/m for at fremhæve den
række, som du vil angive for
dekoderen, og tryk derefter på ,.
For at vise pladserne 6 til 80,
trykker du gentagne gange på
M/m.
4
Tryk på M/m for at fremhæve
DEKODER.
M A NUE L K A NA L I NDS TI L L .
PR
K A NA L
M FT
DE KODE R
NAV N
:
:
:
:
:
Tryk på , og indstil DEKODER
til TIL, og tryk derefter på OK.
OK
M A NUE L K A NA L I NDS TI L L .
:
:
:
:
:
5
033
–
FRA
––––
Æ NDRE :
FORL A D : M E NU
M A NUE L K A NA L I NDS TI L L .
PR
K A NA L
M FT
DE KODE R
NAV N
FL Y T
:
BEKRÆFT : OK
36 Indstilling af PAY-TV/Canal Plus-dekoder
5
033
–
FRA
––––
Æ NDRE :
FORL A D : M E NU
FL Y T
:
BEKRÆFT : OK
FL Y T
:
BEKRÆFT : OK
5
DE K
FRA
FRA
FRA
FRA
FRA
B Y T P L A DS : OK
: CL E A R FORL A D : M E NU
PR
K A NA L
M FT
DE KODE R
NAV N
OK
NAV N
AAB–
L MN –
CDE –
I J K–
––––
K A NA L
027
029
030
032
033
SLET
3
Æ NDRE :
FORL A D : M E NU
:
FL Y T
BEKRÆFT : OK
:
:
:
:
:
5
033
–
TI L
––––
Æ NDRE :
FORL A D : M E NU
6
MENU
Tryk på MENU for at lukke menuen.
Introduktion
Bemærk
• Hvis du vil indkopiere undertekster, mens du ser PAY-TV/Canal Plus-programmer,
skal både dekoder og tv tilsluttes til videobåndoptageren med 21-polede Scartkabler, der er kompatible med RGB-signaler. Du kan ikke optage undertekster på
videobåndoptageren.
• Når du ser PAY-TV/Canal Plus-programmer via RFU-indgangen på tv’et, skal du
trykke på t TV/VIDEO, så VIDEO-indikatoren vises på displayet.
*1 SLV-SE830D/E
*2 SLV-SE737E, SX737D, SE730D/E, SX730D/E, SE630D/E og SE230D
Indstilling af PAY-TV/Canal Plus-dekoder
37
Grundlæggende betjening
Afspilning af et bånd
Før du begynder…
• Se "Oversigt over dele og knapper" for knappernes placering.
1
Tænd for tv’et, og indstil det på videokanalen.
2
Indsæt et bånd.
3
Tryk på H (afspilning).
Videobåndoptageren tænder
automatisk og begynder at afspille,
hvis du indsætter et bånd, hvor
sikkerhedstappen er fjernet.
Når båndet er nået til slutningen, spoles det automatisk tilbage.
OK
Andre betjeninger
Hvis du vil
Skal du trykke på
Standse afspilningen
x (stop)
Holde pause i afspilningen
X (pause)
Genoptage afspilningen efter pausen
X (pause) eller H (afspilning)
Spole båndet hurtigt frem
M (hurtig fremspoling) under stop
Spole båndet tilbage
m (tilbagespoling) under stop
Skubbe båndet ud
Z (båndudløser)
Sådan bruges båndtælleren
Tryk på CLEAR på det sted på båndet, du ønsker at finde senere. Tælleren
på displayet nulstilles til "0:00:00" eller "00:00". Søg efter stedet senere ved
hjælp af tælleren.
SE830D/E, SE737E, SX737D,
SE730D/E, SX730D/E
Time
Minut
Sekund
SE630D/E, SE230D
Time
Minut
Hvis du vil have vist tælleren på tv-skærmen, skal du trykke på
38 Afspilning af et bånd
DISPLAY.
Automatisk start af afspilning ved hjælp af en enkelt knap
(One Touch-afspilning) (ikke til rådighed på SLV-SE630D/E
og SE230D)
Hvis du bruger SMARTLINK-forbindelsen, kan du tænde for tv’et, indstille
tv’et på videokanalen, og automatisk starte afspilning med et tryk på en
enkelt knap.
1 Indsæt et bånd.
Grundlæggende betjening
Bemærk
• Tælleren nulstilles til "0:00:00" eller "00:00", hver gang der indsættes et bånd.
• Tælleren holder op med at tælle, når den støder på et sted, hvor der ingen optagelse
er.
• Afhængigt af tv’et kan der opstå følgende problemer under afspilning af et bånd,
der er optaget med NTSC:
– Billedet bliver sort/hvidt.
– Billedet ryster.
– Der vises ingen billeder på tv-skærmen.
– Der vises vandrette sorte striber på tv-skærmen.
– Farverne bliver stærkere eller svagere.
• Bånd, der er optaget i LP indstilling, kan ikke afspilles på SLV-SE230D.
• Mens du indstiller menuen på tv-skærmen, kan du ikke bruge knapperne til
afspilning på fjernbetjeningen.
Videobåndoptageren tændes automatisk.
2
Hvis du indsætter et bånd, hvor sikkerhedstappen er fjernet, tænder tv’et
og skifter til videokanalen. Afspilning starter automatisk.
Tryk på H (afspilning).
Tv’et tænder og skifter automatisk til videokanalen. Afspilning starter.
Tip
• Hvis der allerede er et bånd i videobåndoptageren, trykker man på ?/1 for først at
tænde videobåndoptageren. Når man trykker på H (afspilning), tændes tv’et,
tv’et indstilles på videokanalen, og afspilning starter automatisk i en sekvens.
Bemærk
• Når du bruger funktionen One Touch-afspilning, skal tv’et være tændt eller i
standbyindstilling.
Afspilning af et bånd
39
Optagelse af tv-programmer
Før du begynder…
• Se "Oversigt over dele og knapper" for knappernes placering.
1
Tænd for tv’et, og indstil det på videokanalen.
2
Indsæt et bånd med sikkerhedstappen intakt.
3
Hvis du vil optage fra en dekoder, skal du tænde for den.
• PROG
• For at optage en normal kanal trykkes på PROG +/–, indtil det
ønskede programpladsnummer vises på displayet.
INPUT SELECT
• For at optage fra en dekoder eller anden kilde tilsluttet til en eller
flere LINE-indgange, trykker man på INPUT SELECT, indtil den
tilsluttede linje angives på displayet.
4
Tryk på SP/LP for at vælge båndhastighed, SP eller LP.*
SP / LP
LP (lang spilletid) giver en optagetid, der er dobbelt så lang som SP.
SP (normal spilletid) giver dog en bedre billed- og lydkvalitet.
40 Optagelse af tv-programmer
5
REC
Tryk på z REC for at starte optagelse.
Optageindikatoren lyser på displayet.
SE830D/E, SE737E, SX737D,
SE730D/E, SX730D/E
Optageindikator
SE630D/E, SE230D
Sådan standses en optagelse
Tryk på x (stop).
Sådan kontrolleres den resterende tid
Tryk på
DISPLAY to gange. Mens displayet vises på skærmen, skal du
trykke på COUNTER/REMAIN for at kontrollere den resterende tid. Hver
gang du trykker på COUNTER/REMAIN, vises båndtælleren og den
resterende tid skiftevis.
Grundlæggende betjening
Optageindikator
RE S T.
0 : 00 : 22
1 : 46
Tidstæller
Resterende tid
Du kan få en præcis angivelse af den resterende tid ved at kontrollere, at
BÅNDLÆNGDE i menuen BRUGER ÆNDRE er indstillet i
overensstemmelse med det bånd, du bruger (se side 68).
Sådan ses et andet tv-program, mens du optager
Tryk på t TV/VIDEO for at slukke for VIDEO-indikatoren på
1 displayet.
2 Vælg en anden programplads på tv’et.
fortsættes
Optagelse af tv-programmer
41
Sådan gemmes en optagelse
Undgå utilsigtet sletning ved at brække
sikkerhedstappen af som vist. Hvis du vil
optage på det samme bånd igen, skal du
dække hullet med tape.
Sikkerhedstap
Tip
• Du kan vælge en programplads ved at bruge programnummerknapperne på
fjernbetjeningen. For tocifrede numre trykker man eksempelvis på 2 og 3 for at
vælge "PR 23".
• Hvis du tilslutter andet udstyr til et LINE-stik eller en LINE-bøsning, kan du vælge
indgangssignalet ved hjælp af knappen INPUT SELECT eller PROG +/–.
•
DISPLAY-oplysningerne vises på tv-skærmen og angiver oplysninger om
båndet, men oplysningerne optages ikke på båndet.
• Hvis du ikke vil se tv under en optagelse, kan du slukke for tv’et. Når du bruger en
dekoder, skal den være tændt.
Bemærk
•
DISPLAY-oplysningerne vises ikke i pausetilstand eller under afspilning i
slowmotion.
• Hvis et bånd både indeholder dele, der er optaget med PAL, og dele, der er optaget
med NTSC, vil båndtællerens angivelse ikke være korrekt. Denne fejl skyldes, at
de to videosystemer har forskellige tællesystemer.
• Du kan ikke se et PAY-TV/Canal Plus-program under optagelse af et andet PAYTV/Canal Plus-program.
• Når du indsætter et ikke-standard bånd, der fås i handelen, er den resterende tid
måske ikke korrekt.
• Angivelsen af den resterende tid kan kun bruges som løs målestok.
• Ca. 30 sekunder efter at båndet begynder afspilningen, vises båndets resterende tid.
* Ikke til rådighed på SLV-SE230D
42 Optagelse af tv-programmer
Optagelse af det, du ser på tv (Direkte TV-optagelse) (ikke
til rådighed på SLV-SE630D/E og SE230D)
Hvis du bruger SMARTLINK-forbindelsen, kan du nemt optage det, du ser
på tv’et (bortset fra bånd, der afspilles på videobåndoptageren).
1 Tryk på ?/1 for at tænde for videobåndoptageren.
2 Indsæt et bånd med sikkerhedstappen intakt.
3 Tryk på z REC, mens du ser et tv-program eller en ekstern kilde.
Tip
• TV-indikatoren vises på displayet, når du har trykket på z REC i visse situationer
som f.eks.:
– når du ser en kilde, der er tilsluttet tv’ets linjeindgang, eller
– når tv-tunerens indstillede data til programpladsen er forskellige fra de data, der
er indstillet i videobåndoptagerens tuner.
Bemærk
• Du kan ikke optage det, du ser, ved hjælp af denne metode, når
videobåndoptageren er i følgende indstillinger: pause, timer standby,
tunerindstilling, Automatisk klargøring og optagelse.
• Når TV-indikatoren lyser på displayet, må du ikke slukke for tv’et eller ændre tvprogrampladsen. Når TV-indikatoren ikke lyser, fortsætter videobåndoptageren
med at optage programmet, selvom du skifter tv-programpladsen på tv’et.
• For at anvende Direkte TV-optagelse funktionen vælger du SMARTLINK på
menuen INSTALLATION, og sætter derefter DIR. TV-OPTAGELSE til TIL.
Optagelse af tv-programmer
Grundlæggende betjening
TV-indikatoren lyser, og videobåndoptageren begynder at optage det, du
ser på tv’et.
43
Optagelse af tv-programmer ved hjælp af
Dial Timer (kun SLV-SE830D/E)
Dial Timer-funktionen (lynindstilling af
optagelse) gør det muligt at foretage
timeroptagelser af programmer uden at
tænde for tv’et. Indstil optagetimeren til at
optage op til otte programmer, inklusive
programmer, der foretages med andre
timermetoder, som sendes inden for den
næste måned. Start- og stoptidspunkterne
for optagelse kan indstilles med et minuts
intervaller.
?/1
DIAL TIMER
x
PROGRAM +/– X
Før du begynder…
• Indsæt et bånd med sikkerhedstappen intakt. Sørg for, at båndet er længere end den samlede
optagetid.
• Hvis du vil optage fra en dekoder, skal du tænde for den.
• Se "Oversigt over dele og knapper" for knappernes placering.
1
DIAL TIMER
Tryk på
DIAL TIMER.
"DATE" og "TODAY" vises skiftevis på displayet.
Hvis ikke dato og klokkeslæt er indstillet, vises "DAY". Se punkt 2
i følgende afsnit, "Sådan indstilles uret", for at indstille dato og
klokkeslæt.
2
DIAL TIMER
Drej
DIAL TIMER for at indstille optagedatoen.
44 Optagelse af tv-programmer ved hjælp af Dial Timer (kun SLV-SE830D/E)
3
DIAL TIMER
4
DIAL TIMER
Tryk på
DIAL TIMER.
"START" og det aktuelle klokkeslæt vises skiftevis på displayet.
PROGRAM
Du kan indstille starttidspunktet for optagelse med 15 minutters
intervaller eller justere klokkeslættet med 1 minuts intervaller ved at
trykke på knapperne PROGRAM +/–.
5
DIAL TIMER
Tryk på
6
DIAL TIMER
Grundlæggende betjening
Drej
DIAL TIMER for at indstille starttidspunktet for
optagelsen.
DIAL TIMER.
"STOP" og stoptidspunktet for optagelsen vises skiftevis på
displayet.
PROGRAM
Drej
DIAL TIMER for at indstille stoptidspunktet for
optagelsen.
Du kan indstille stoptidspunktet for optagelse med 15 minutters
intervaller eller justere klokkeslættet med 1 minuts intervaller ved at
trykke på knapperne PROGRAM +/–.
fortsættes
Optagelse af tv-programmer ved hjælp af Dial Timer (kun SLV-SE830D/E)
45
7
8
DIAL TIMER
DIAL TIMER.
Programpladsen eller LINE-indgangen angives på displayet.
DIAL TIMER
INPUT SELECT
9
Tryk på
DIAL TIMER
Drej
DIAL TIMER for at indstille programpladsen.
Hvis du vil optage fra en dekoder eller en anden kilde, der er
tilsluttet til en eller flere LINE-indgange, skal du dreje
DIAL
TIMER eller trykke på INPUT SELECT for at få vist den tilsluttede
linje på displayet.
Tryk på
DIAL TIMER for at afslutte indstillingen.
"OK" vises på displayet i ca. fem sekunder.
Indikatoren
optagelse.
vises på displayet, og videobåndoptageren er klar til
Hvis du vil optage fra en dekoder eller en anden kilde, skal det
tilsluttede udstyr være tændt.
Sådan vender du tilbage til det forrige punkt
Du kan vende tilbage til det forrige punkt ved at trykke samtidigt på
knapperne PROGRAM + og – på videobåndoptageren i forbindelse med
Dial Timer-indstillinger.
Sådan standses en optagelse
Du kan standse videobåndoptageren, mens den optager, ved at trykke på x
(stop).
Sådan bruges videobåndoptageren, efter at timeren er indstillet
Du kan bruge videobåndoptageren, før en optagelse starter, ved at trykke på
?/1. Indikatoren
slukkes, og videobåndoptageren tændes. Husk at
trykke på ?/1 for at genindstille videobåndoptageren til optage-standby, når
du har brugt den.
Du kan også udføre følgende opgaver, mens videobåndoptageren optager:
•
•
•
•
Nulstille tælleren (side 38).
Få vist oplysninger om båndet på tv-skærmen (side 41).
Kontrollere timerindstillingerne (side 59).
Se et andet tv-program (side 41).
46 Optagelse af tv-programmer ved hjælp af Dial Timer (kun SLV-SE830D/E)
Sådan indstilles uret
DIAL TIMER nede, så "DAY" vises på displayet. Hvis uret
1 Hold
imidlertid allerede er blevet indstillet, vises den aktuelle indstilling.
2 Drej DIAL TIMER for at indstille datoen.
på
DIAL TIMER.
3 Tryk
"MONTH" vises på displayet.
og tryk på
DIAL TIMER for at indstille måneden og derefter
4 Drej
året.
5
du har indstillet tiden, skal du trykke på
6 Når
starte uret.
DIAL TIMER for at
Tip
• Du kan annullere en Dial Timer-indstilling ved at trykke på x (stop) på
videobåndoptageren, mens du foretager indstillingen.
• Programmet optages på den aktuelle båndhastighed. Hvis du vil ændre
båndhastigheden, skal du trykke på SP/LP, før du afslutter indstillingen i punkt 9.
• For at kontrollere, ændre eller annullere programindstillingen se "Kontrol, ændring
og annullering af timerindstillinger" på side 59.
Grundlæggende betjening
Når du har indstillet året, vises "CLOCK" på displayet igen.
Drej og tryk på
DIAL TIMER for at indstille time og minut.
Bemærk
• Hvis der allerede er indstillet otte programmer ved hjælp af ShowView-systemet
eller i menuen TIMER PROGAMMERING, vises "FULL" på displayet i ca. fem
sekunder.
• Indikatoren
blinker på displayet, når du afslutter indstillingen i punkt 9, og der
ikke er indsat et bånd i maskinen.
• Hvis du indstiller uret ved hjælp af funktionen Automatisk indstilling af ur, og hvis
AUTO UR er indstillet på TIL, vil uret justeres i henhold til det indkommende
tidssignal uanset justeringer foretaget med Dial Timer. Kontroller, at du har
indstillet Automatisk indstilling af ur korrekt.
• Når tiden indstilles forkert, vises "ERROR" på displayet i punkt 9. Indstil timeren
igen fra punkt 1.
• Man kan ikke indstille båndhastigheden til AUTO ved hjælp af Dial Timer. For at
vælge AUTO indstilles båndhastigheden i TIMER PROGAMMERING menuen
(se side 59).
fortsættes
Optagelse af tv-programmer ved hjælp af Dial Timer (kun SLV-SE830D/E)
47
Om demonstrationsindstilling
Dial Timer-funktionen har en demonstrationsfunktion, der giver brugeren, f.eks. en
sælger, mulighed for at indtaste mere end otte eksempler på timerindstillinger, når
brugen af Dial Timer demonstreres. Den annullerer "FULL"-beskeden, der vises, hvis
der allerede er indstillet otte programmer. Anvend ikke demonstrationsindstillingen
til timeroptagelser. Dette kan gøre indstillingerne upræcise.
Sådan aktiveres demonstrationsindstillingen
Tryk på X (pause) på videobåndoptageren, mens du drejer på
TIMER. "DEMO" vises på displayet i få sekunder.
DIAL
Sådan annulleres demonstrationsindstillingen
Sluk for strømmen, og træk netledningen ud af stikket. Selv om
demonstrationsindstillingen frakobles, bevares de timerindstillinger, der blev
indtastet, mens du brugte demonstrationsindstillingen. Sørg for at annullere
timerindstillingerne manuelt, før du bruger Dial Timer eller en anden
timermetode, når netledningen er blevet sat i igen (se side 59).
48 Optagelse af tv-programmer ved hjælp af Dial Timer (kun SLV-SE830D/E)
Optagelse af tv-programmer ved hjælp af
ShowView®-systemet (ikke til rådighed på SLVSE630D/E)
ShowView-systemet er en funktion, der gør det lettere at programmere
videobåndoptageren, når du vil foretage timeroptagelser. Indtast blot det ShowViewnummer, der er anført i programoversigten. Dato, klokkeslæt og programplads for det
pågældende program indstilles automatisk. Du kan indstille i alt otte programmer,
inklusive indstillinger, der er foretaget med andre timermetoder.
• Kontroller, at klokkeslæt og dato på videobåndoptagerens ur er indstillet korrekt.
• Indsæt et bånd med sikkerhedstappen intakt. Sørg for, at båndet er længere end den samlede
optagetid.
• Hvis du vil optage fra en dekoder, skal du tænde for den.
• Tænd for tv’et, og indstil det på videokanalen.
• Indstil TIMER-METODE til SHOWVIEW eller VARIABEL i menuen ENKEL
BETJENING (se side 69).
• Se "Oversigt over dele og knapper" for knappernes placering.
1
TIMER
OK
Tryk på
Grundlæggende betjening
Før du begynder…
TIMER.
• Når du indstiller TIMERMETODE til VARIABEL, sker
følgende:
Menuen TIMER-METODE vises
på skærmen. Tryk på M/m for at
vælge SHOWVIEW, og tryk
derefter på OK.
• Når du indstiller TIMERMETODE til SHOWVIEW, sker
følgende:
Menuen SHOWVIEW vises på
skærmen.
TI M E R- M E TODE
S TA NDA RD
S HOW V I E W
:
FL Y T
BEKRÆFT : OK
FORL A D : M E NU
S HOW V I E W
K ODE
–––––––––
K ODE : 0 – 9
BEKRÆFT : OK
FORL A D : M E NU
fortsættes
Optagelse af tv-programmer ved hjælp af ShowView®-systemet (ikke til rådighed på SLV-SE630D/E)
49
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
CLEAR
3
Tryk på programnummerknapperne
for at indtaste ShowViewnummeret.
Hvis du taster forkert, skal du
trykke på CLEAR og indtaste det
korrekte nummer.
S HOW V I E W
K ODE
1234–––––
K ODE : 0 – 9
BEKRÆFT : OK
FORL A D : M E NU
Tryk på OK.
OK
INPUT SELECT
CLEAR
Indstillingerne for dato, start- og
stoptider, programplads,
båndhastighed og VPS/PDC vises
på skærmen.
PR
35
––
––
––
––
––
DAG
L Ø2 9
––––
––––
––––
––––
––––
S TA RT
19 :00
–– :––
–– :––
–– :––
–– :––
–– :––
S TOP
20 :0
–– :–
–– :–
–– :–
–– :–
–– :–
0
–
–
–
–
–
SP
–
–
–
–
–
V/P
–
–
–
–
–
–
• Hvis "– –" vises i "PR" (program)
Æ NDRE :
FL Y T
:
BEKRÆFT : OK
FORL A D : M E NU
søjlen (dette kan forekomme ved
lokale udsendelser), skal du
indstille den korrekte
programplads manuelt.
Tryk på M/m for at vælge den ønskede programplads.
• Hvis du vil optage fra en dekoder eller en anden kilde, der er
tilsluttet til en eller flere LINE-indgange, skal du trykke på
INPUT SELECT for at få vist den tilsluttede linje på "PR"pladsen.
Du behøver kun at gøre dette én gang for den pågældende kanal.
Derefter lagrer videobåndoptageren din indstilling.
Hvis du vil annullere indstillingen, skal du trykke på CLEAR.
4
OK
Hvis du vil ændre indstillingerne
for dato, båndhastighed og VPS/
PDC, skal du gøre følgende:
PR
35
––
––
––
––
––
DAG
L Ø2 9
––––
––––
––––
––––
––––
S TA RT
19 :00
–– :––
–– :––
–– :––
–– :––
–– :––
S TOP
20 :0
–– :–
–– :–
–– :–
–– :–
–– :–
V/P
0
–
–
–
–
–
SP
ON
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1 Tryk på </, for vælge det
punkt, som du ønsker at ændre.
2 Tryk på M/m for at nulstille det.
Æ NDRE :
:
FL Y T
• Hvis du vil optage det samme
BEKRÆFT : OK
FORL A D : M E NU
program hver dag eller samme
dag hver uge, skal du se "Daglig
eller ugentlig optagelse" på side 51.
• For at anvende VPS/PDC funktionen, sættes V/P til ON.
Yderligere oplysninger om VPS/PDC-funktionen findes i
"Timeroptagelse med VPS/PDC-signaler" på side 51.
50 Optagelse af tv-programmer ved hjælp af ShowView®-systemet (ikke til rådighed på SLV-SE630D/E)
5
MENU
6
Tryk på MENU for at lukke menuen.
Tryk på ?/1 for at slukke for videobåndoptageren.
Indikatoren vises på displayet, og videobåndoptageren er i
standby til optagelse.
Hvis du vil optage fra en dekoder eller en anden kilde, skal det
tilsluttede udstyr være tændt.
Daglig eller ugentlig optagelse
Tryk på m i punkt 4 ovenfor for at vælge et optagemønster. Hver gang du
trykker på m, ændres indikatoren som vist nedenfor. Tryk på M for at få vist
optagemønstrene i modsat rækkefølge.
I dag t DGL (mandag til søndag) t U-LØ (hver lørdag) ..... t U-SØ
(hver søndag) t 1 måned senere t (nedtælling til datoer) t I dag
Grundlæggende betjening
Sådan standses en optagelse
Du kan standse videobåndoptageren, mens den optager, ved at trykke på x
(stop).
Timeroptagelse med VPS/PDC-signaler
Nogle tv-stationer udsender VPS-signaler (Video Programme System —
videoprogramsystem) eller PDC-signaler (Programme Delivery Control —
programleveringskontrol) sammen med tv-programmerne. Disse signaler
sikrer, at timeroptagelser gennemføres korrekt uanset programforsinkelser,
for tidlig programstart eller afbrydelser.
Hvis du vil bruge VPS/PDC-funktionen, skal du indstille V/P til ON i punkt
4 ovenfor. Du kan også bruge VPS/PDC-funktionen til en kilde, der er
tilsluttet en eller flere LINE-indgange.
Sådan bruges videobåndoptageren, efter at timeren er indstillet
Du kan bruge videobåndoptageren, før en optagelse starter, ved at trykke på
?/1. Indikatoren slukkes, og videobåndoptageren tændes. Husk at trykke
på ?/1 for at genindstille videobåndoptageren til optage-standby, når du har
brugt den.
Du kan også udføre følgende opgaver, mens videobåndoptageren optager:
•
•
•
•
Nulstille tælleren (side 38).
Få vist oplysninger om båndet på tv-skærmen (side 41).
Kontrollere timerindstillingerne (side 59).
Se et andet tv-program (side 41).
fortsættes
Optagelse af tv-programmer ved hjælp af ShowView®-systemet (ikke til rådighed på SLV-SE630D/E)
51
Anvendelse af funktionen med automatisk
båndhastighedsindstilling*
I punkt 4 ovenfor trykker man på m for at vælge AUTO. Når du optager et
program på SP-hastighed, og den resterende båndlængde bliver kortere end
optagetiden, ændres optagebåndhastigheden automatisk til LP-hastighed.
Bemærk, at der vil fremkomme noget støjforstyrrelse i billedet på det sted,
båndhastigheden ændres. For at denne funktion kan anvendes på korrekt vis,
skal "BÅNDLÆNGDE" indstillingen i menuen BRUGER ÆNDRE være
nøjagtig (se side 68).
Tip
• Du kan også indstille linjeindgangen til videokilden med INPUT SELECTknappen.
• Du kan angive den udvidede tid for ShowView-indstillingen med 10, 20, 30, 40, 50
eller 60 minutter. Angiv SHOWVIEW FORLÆNG i menuen ENKEL
BETJENING til den ønskede udvidede tid på side 69.
• For at kontrollere, ændre eller annullere programindstillingen se "Kontrol, ændring
og annullering af timerindstillinger" på side 59.
Bemærk
• Hvis VPS/PDC-signalet er for svagt, eller hvis tv-stationen ikke har udsendt VPS/
PDC-signaler, starter videobåndoptageren optagelsen på det indstillede tidspunkt
uden at bruge VPS/PDC-funktionen.
•
og
indikatorerne blinker på displayet, når man trykker på ?/1 uden at der
er noget bånd sat i.
• Når du indstiller TIMER-METODE til STANDARD i menuen ENKEL
BETJENING, vises menuen SHOWVIEW ikke på tv-skærmen. Vælg
SHOWVIEW eller VARIABEL.
* Ikke til rådighed på SLV-SE230D
52 Optagelse af tv-programmer ved hjælp af ShowView®-systemet (ikke til rådighed på SLV-SE630D/E)
Optagelse af tv-programmer ved hjælp af
timeren
Du kan indstille i alt otte programmer, inklusive indstillinger, der er foretaget med
andre timermetoder.
Før du begynder…
1
TIMER
Tryk på
TIMER.
For SLV-SE630D/E
Menuen TIMER
PROGAMMERING vises på
skærmen.
OK
For SLV-SE830D/E, SE737E,
SX737D, SE730D/E, SX730D/E
og SE230D
• Når du indstiller TIMERMETODE til VARIABEL, sker
følgende:
Menuen TIMER-METODE vises
på skærmen. Tryk på M/m for at
vælge STANDARD, og tryk
derefter på OK.
• Når du indstiller TIMERMETODE til STANDARD, sker
følgende:
Menuen TIMER
PROGAMMERING vises på
skærmen.
PR
––
––
––
––
––
––
DAG
––––
––––
––––
––––
––––
––––
S TA RT
–– :––
–– :––
–– :––
–– :––
–– :––
–– :––
FL Y T
:
BEKRÆFT : OK
S TOP
–– :–
–– :–
–– :–
–– :–
–– :–
–– :–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
V/P
–
–
–
–
–
–
Grundlæggende betjening
• Kontroller, at klokkeslæt og dato på videobåndoptagerens ur er indstillet korrekt.
• Indsæt et bånd med sikkerhedstappen intakt. Sørg for, at båndet er længere end den samlede
optagetid.
• Hvis du vil optage fra en dekoder, skal du tænde for den.
• Tænd for tv’et, og indstil det på videokanalen.
• Indstil TIMER-METODE*1 til STANDARD eller VARIABEL i menuen ENKEL
BETJENING (se side 69).
• Se "Oversigt over dele og knapper" for knappernes placering.
Æ NDRE :
FORL A D : M E NU
TI M E R- M E TODE
S TA NDA RD
S HOW V I E W
FL Y T
:
BEKRÆFT : OK
PR
––
––
––
––
––
––
DAG
––––
––––
––––
––––
––––
––––
FORL A D : M E NU
S TA RT
–– :––
–– :––
–– :––
–– :––
–– :––
–– :––
FL Y T
:
BEKRÆFT : OK
S TOP
–– :–
–– :–
–– :–
–– :–
–– :–
–– :–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
V/P
–
–
–
–
–
–
Æ NDRE :
FORL A D : M E NU
fortsættes
Optagelse af tv-programmer ved hjælp af timeren
53
2
OK
INPUT SELECT
Indstil dato, start- og
stoptidspunkter, programplads,
båndhastighed og VPS/PDCfunktion*1:
PR
35
––
––
––
––
––
DAG
––––
––––
––––
––––
––––
––––
S TA RT
–– :––
–– :––
–– :––
–– :––
–– :––
–– :––
S TOP
–– :–
–– :–
–– :–
–– :–
–– :–
–– :–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
V/P
–
–
–
–
–
–
1 Tryk på , for at vælge hvert
punkt på skift.
Æ NDRE :
:
FL Y T
2 Tryk på M/m for at indstille hvert
BEKRÆFT : OK
FORL A D : M E NU
punkt.
Hvis du vil ændre en indstilling,
skal du trykke på < for at vende tilbage til indstillingen og nulstille
den.
• Hvis du vil optage det samme program hver dag eller samme dag
hver uge, skal du se "Daglig eller ugentlig optagelse" på side 54.
• For at anvende VPS/PDC funktionen*1, sættes V/P til ON.
Yderligere oplysninger om VPS/PDC-funktionen findes i
"Timeroptagelse med VPS/PDC-signaler" på side 51.
• Hvis du vil optage fra en dekoder eller en anden kilde, der er
tilsluttet til en eller flere LINE-indgange, skal du trykke på
INPUT SELECT for at få vist den tilsluttede linje på "PR"pladsen.
3
4
MENU
Tryk på MENU for at lukke menuen.
Tryk på ?/1 for at slukke for videobåndoptageren.
Indikatoren
optagelse.
vises på displayet, og videobåndoptageren er klar til
Hvis du vil optage fra en dekoder eller en anden kilde, skal det
tilsluttede udstyr være tændt.
Sådan standses en optagelse
Du kan standse videobåndoptageren, mens den optager, ved at trykke på x
(stop).
Daglig eller ugentlig optagelse
Tryk på m i punkt 2 ovenfor for at vælge et optagemønster. Hver gang du
trykker på m, ændres indikatoren som vist nedenfor. Tryk på M for at få vist
optagemønstrene i modsat rækkefølge.
I dag t DGL (mandag til søndag) t U-LØ (hver lørdag) ..... t U-SØ
(hver søndag) t 1 måned senere t (nedtælling til datoer) t I dag
54 Optagelse af tv-programmer ved hjælp af timeren
Sådan bruges videobåndoptageren, efter at timeren er indstillet
Du kan bruge videobåndoptageren, før en optagelse starter, ved at trykke på
?/1. Indikatoren
slukkes, og videobåndoptageren tændes. Husk at
trykke på ?/1 for at genindstille videobåndoptageren til optage-standby, når
du har brugt den.
Du kan også udføre følgende opgaver, mens videobåndoptageren optager:
•
•
•
•
Nulstille tælleren (side 38).
Få vist oplysninger om båndet på tv-skærmen (side 41).
Kontrollere timerindstillingerne (side 59).
Se et andet tv-program (side 41).
Grundlæggende betjening
Anvendelse af funktionen med automatisk
båndhastighedsindstilling*2
I punkt 2 ovenfor trykker man på m for at vælge AUTO. Når du optager et
program på SP-hastighed, og den resterende båndlængde bliver kortere end
optagetiden, ændres optagebåndhastigheden automatisk til LP-hastighed.
Bemærk, at der vil fremkomme noget støjforstyrrelse i billedet på det sted,
båndhastigheden ændres. For at denne funktion kan anvendes på korrekt vis,
skal "BÅNDLÆNGDE" indstillingen i menuen BRUGER ÆNDRE være
nøjagtig (se side 68).
Tip
• Du kan også indstille linjeindgangen til videokilden med INPUT SELECTknappen.
• Selvom du indstiller TIMER-METODE*1 til SHOWVIEW i menuen ENKEL
BETJENING, kan du indstille timeren manuelt. Tryk på MENU for at vælge
TIMER PROGAMMERING, og gå derefter til punkt 2.
• For at kontrollere, ændre eller annullere programindstillingen se "Kontrol, ændring
og annullering af timerindstillinger" på side 59.
Bemærk
• Når timeren indstilles med VPS/PDC-signaler*1, skal du indtaste start- og
stoptidspunkter præcist som anført i programoversigten. Ellers virker VPS/PDCfunktionen ikke.
• Hvis VPS/PDC-signalet*1 er for svagt, eller hvis tv-stationen ikke har udsendt
VPS/PDC-signaler, starter videobåndoptageren optagelsen på det indstillede
tidspunkt uden at bruge VPS/PDC-funktionen.
•
og
indikatorerne blinker på displayet, når man trykker på ?/1 uden at der
er noget bånd sat i.
• VPS/PDC-funktionen*1 indstilles automatisk til fra i forbindelse med en
timeroptagelse af et satellitprogram.
*1 Ikke til rådighed på SLV-SE630D/E
*2 Ikke til rådighed på SLV-SE230D
Optagelse af tv-programmer ved hjælp af timeren
55
Yderligere funktioner
Afspilning og søgning ved forskellige
hastigheder
Før du begynder…
• Se "Oversigt over dele og knapper" for knappernes placering.
Afspillefunktioner
Betjening
Visning af billedet under
hurtig fremspoling eller
tilbagespoling
Under hurtig fremspoling skal du holde M (hurtig
fremspoling) nede. Under tilbagespoling skal du holde m
(tilbagespoling) nede.
Afspilning ved høj
hastighed
• Under afspilning skal du trykke på M (hurtig fremspoling)
eller m (tilbagespoling) på fjernbetjeningen.
• Under afspilning skal du holde M (hurtig fremspoling)
eller m (tilbagespoling) nede. Når du slipper knappen,
afspilles der igen normalt.
Afspilning ved dobbelt
hastighed
Under afspilning skal du trykke på ×2.
Afspilning i slowmotion
Under afspilning skal du trykke på y SLOW.
Afspilning billede for
billede
Under pause skal du trykke på M (hurtig fremspoling) eller
m (tilbagespoling)* på fjernbetjeningen.
* Kun SLV-SE830D/E
Sådan genoptages normal afspilning
Tryk på H (afspilning).
Brug af shuttle-knappen
(kun SLV-SE830D/E)
Med shuttle-knappen kan du
udføre mange forskellige
afspillefunktioner. Shuttleknappen kan anvendes på to måder:
i normal-indstilling og i jogindstilling.
56 Afspilning og søgning ved forskellige hastigheder
JOG
Shuttle-knap
Sådan anvender du shuttle-knappen i normal-indstilling
Drej shuttle-knappen mod eller med uret under afspilning eller pause.
Enhver ændring i shuttle-knappens position ændrer afspilningsindstillingen
på følgende måde:
Pause
Baglæns
slowmotion
Normal baglæns
hastighed
Høj baglæns
hastighed
Normal hastighed
(Oprindelig hastighed)
Dobbelt hastighed
Høj hastighed
Sådan anvender du shuttle-knappen i jog-indstilling
Brug denne indstilling ved afspilning billede for billede.
Yderligere funktioner
Dobbelt baglæns
hastighed
Slowmotion
Tryk på JOG for at skifte til jog-indstilling. JOG-knappen lyser. Hvis du
skifter til jog-indstilling under afspilning, stopper afspilningen og viser et
stillbillede. Enhver ændring i shuttle-knappens position flytter billedet et
billede frem. Hvis du ønsker en baglæns afspilning af billeder, skal du dreje
shuttle-knappen mod uret. Hastigheden for billedskift afhænger af den
hastighed, du drejer shuttle-knappen med.
Tryk på JOG igen for at genoptage normal afspilning. JOG-knappen
slukkes.
Tip
• Juster billedet med knapperne PROGRAM +/– på videobåndoptageren hvis:
– Der vises striber under afspilning i slowmotion.
– Der vises bånd øverst eller nederst på skærmen under pause.
– Billedet ryster under pause.
Hvis du vil indstille sporing til midterposition, skal du trykke på knapperne (+/–)
samtidig.
Bemærk
• Lyden er fjernet, mens disse funktioner udføres.
• I LP-indstilling kan der opstå støj, eller der vises måske ingen farver.
• Hvis indikatoren for afspilningsindstilling ikke vises på tv-skærmen, skal du trykke
på
DISPLAY.
• Billedet viser måske "støj", når der afspilles baglæns med høj hastighed.
• Billedet vender tilbage til normal afspilning fra baglæns slowmotion efter
30 sekunder.
Afspilning og søgning ved forskellige hastigheder
57
Indstilling af optagetiden
Når du er begyndt at optage på den normale måde, kan du få videobåndoptageren til
automatisk at standse optagelsen efter et specificeret tidsrum.
Før du begynder…
• Se "Oversigt over dele og knapper" for knappernes placering.
1 Under optagelse skal du trykke på z REC.
Indikatoren
vises på displayet.
2 Tryk på z REC gentagne gange for at indstille optagetiden.
På SP hastighed
Hver gang du trykker, forlænges optagetiden med 30 minutter.
0:30
1:00
4:00
4:30
Normal optagelse
På LP hastighed
Hver gang du trykker, forlænges optagetiden som vist nedenfor.
0:30
1:00
8:00
9:00
Normal optagelse
Båndtælleren tæller nedad minut for minut, indtil den viser 0:00,
hvorefter videobåndoptageren stopper optagelsen og slukker automatisk.
Sådan forlænges en optagelse
Tryk på z REC gentagne gange for at indstille en ny sluttid.
Sådan afbrydes en optagelse
Tryk på z REC gentagne gange, indtil indikatoren forsvinder, og
videobåndoptageren vender tilbage til normal optageindstilling.
Sådan standses en optagelse
Du kan standse videobåndoptageren, mens den optager, ved at trykke på x
(stop).
Bemærk
• Du kan ikke få vist den aktuelle båndtid på displayet, mens du indstiller
optagetiden.
58 Indstilling af optagetiden
Kontrol, ændring og annullering af
timerindstillinger
Før du begynder…
• Tænd for tv’et, og indstil det på videokanalen.
• Se "Oversigt over dele og knapper" for knappernes placering.
1 Tryk på ?/1 for at tænde for videobåndoptageren.
Tryk på MENU, tryk derefter på M/m for at fremhæve TIMER
2 PROGAMMERING,
og tryk derefter på OK.
Tryk på M/m for at vælge den indstilling,
3 du
vil ændre eller annullere, og tryk
derefter på ,.
PR-nummeret på den valgte række
blinker.
PR
35
29
30
––
––
––
DA G
L Ø2 9
L Ø2 9
LØ 6
––––
––––
––––
S TA RT
19 :00
21 :00
12 :00
–– :––
–– :––
–– :––
FL Y T
:
BEKRÆFT : OK
PR
35
29
30
––
––
––
DA G
L Ø2 9
L Ø2 9
LØ 6
––––
––––
––––
V/P
0
0
0
–
–
–
SP
ON
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Æ NDRE :
FORL A D : M E NU
S TA RT
19 :00
21 :00
12 :00
–– :––
–– :––
–– :––
FL Y T
:
BEKRÆFT : OK
S TOP
20 :0
21 :3
13 :3
–– :–
–– :–
–– :–
S TOP
20 :0
21 :3
13 :3
–– :–
–– :–
–– :–
Yderligere funktioner
• Hvis du vil ændre eller annullere en
indstilling, skal du gå til næste punkt.
• Hvis du ikke vil ændre eller annullere
indstillingerne, skal du trykke på
MENU og derefter slukke for
videobåndoptageren for at vende
tilbage til optage-standby.
V/P
0
0
0
–
–
–
SP
ON
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Æ NDRE :
FORL A D : M E NU
at ændre indstillingen trykker man på </, for at vælge det
4 • For
punkt, som man ønsker at ændre, hvorefter man trykker på M/m for at
5
nulstille det.
• Hvis du vil annullere indstillingen, skal du trykke på CLEAR.
Tryk på MENU for at lukke menuen.
Hvis der er nogle indstillinger tilbage, skal du slukke for
videobåndoptageren for at vende tilbage til optage-standby.
fortsættes
Kontrol, ændring og annullering af timerindstillinger
59
Når timerindstillingerne overlapper hinanden
Det program, der starter først, har førsteprioritet, og optagelsen af det andet
program starter først, når det første program er færdigt. Hvis programmerne
starter samtidig, har det program, der står øverst i menuen, førsteprioritet.
Program 1
ca. 20 sekunder
Program 2
skæres væk
Program 1
Program 2
ca. 20 sekunder skæres væk
60 Kontrol, ændring og annullering af timerindstillinger
Optagelse af stereo- og tosprogede
programmer (ikke til rådighed på SLV-SE230D)
I ZWEITON-system (tysk stereo)
Videobåndoptageren modtager og optager automatisk stereo- og tosprogede
programmer baseret på ZWEITON-systemet. STEREO-indikatoren vises på
displayet, når der modtages stereo- eller tosprogede programmer.
Hvis du ønsker tosproget lyd under optagelse
Tryk på AUDIO MONITOR, og vælg den lyd, du ønsker.
On-screen display
Display
(OSD — displayet på skærmen)
Primær
PRIMÆR
STEREO
Sekundær
SEKUNDÆR
STEREO
Primær og sekundær
PRIMÆR/SEKUNDÆR
STEREO
Standardlyd*
MONO
STEREO
* Normalt høres hovedkanalen fra både venstre og højre ved tosprogede programmer
Yderligere funktioner
Hvis du vil lytte til
Hvis du vil vælge et stereoprogram under optagelse
Hvis du vil lytte til
On-screen display
Display
(OSD — displayet på skærmen)
Stereo
STEREO
STEREO
Venstre kanal
V.KANAL
STEREO
Højre kanal
H.KANAL
STEREO
Standardlyd
H.KANAL + V.KANAL
STEREO
* Normalt høres den blandede lyd af venstre og højre kanal ved stereoprogrammer
I NICAM-system (kun SLV-SE830E, SE737E, SE730E,
SX730E og SE630E)
Denne videobåndoptager modtager og optager stereo og tosprogede
programmer baseret på NICAM-systemet (NICAM vises på tv-skærmen).
STEREO-indikatoren vises på displayet, når der modtages stereo- eller
tosprogede programmer.
Hvis du vil optage et NICAM-program, skal du indstille NICAM i menuen
BRUGER ÆNDRE på TIL (oprindelig indstilling). Du får yderligere
oplysninger om kontrol af menuindstillingen, hvis du ser på se side 69.
fortsættes
Optagelse af stereo- og tosprogede programmer (ikke til rådighed på SLV-SE230D)
61
Sådan vælger du lyd under optagelse
Tryk på AUDIO MONITOR, og vælg den lyd, du ønsker.
Stereoprogrammer
Hvis du vil lytte til
On-screen display
Display
(OSD — displayet på skærmen)
Stereo
NICAM, STEREO
STEREO
Venstre kanal
NICAM, V.KANAL
STEREO
Højre kanal
NICAM, H.KANAL
STEREO
Venstre og højre
kanaler*
NICAM, H.KANAL +
V.KANAL
STEREO
* Normalt den blandede lyd fra venstre og højre kanal
Tosprogede programmer
Hvis du vil lytte til
On-screen display
Display
(OSD — displayet på skærmen)
Primær
NICAM, PRIMÆR
STEREO
Sekundær
NICAM, SEKUNDÆR
STEREO
Primær og sekundær
NICAM, PRIMÆR/
SEKUNDÆR
STEREO
Standardlyd*
NICAM, MONO
STEREO
* Normalt den primære lyd (monolyd)
Valg af lyd under Hi-Fi afspilning
Tryk på AUDIO MONITOR, og vælg den lyd, du ønsker.
Hvis du vil lytte til
On-screen display
Display
(OSD — displayet på skærmen)
Stereo
STEREO
STEREO
Venstre kanal
V.KANAL
STEREO
Højre kanal
H.KANAL
STEREO
Blandet lyd*
MIX
STEREO
Monolyd
MONO
Ingen indikator
* De blandede lyd af venstre og højre kanaler, og det normale mono lydspor
62 Optagelse af stereo- og tosprogede programmer (ikke til rådighed på SLV-SE230D)
Sådan optager du lyd på et videobånd
Videobåndoptageren optager lyden på to separate spor. Hi-fi-lyd optages på
det primære spor sammen med billedet. Monolyd optages på det normale
lydspor langs kanten af båndet.
Normalt lydspor
(monolyd)
Stereo
Normalt blandet
venstre/højre kanaler
Tosproget
Normalt primær lyd
Hi-fi-lydspor
(primær spor)
Stereolyd
(venstre/højre kanaler)
Primær (venstre kanal)
Sekundær (højre kanal)
Optagelse af stereo- og tosprogede programmer (ikke til rådighed på SLV-SE230D)
Yderligere funktioner
Bemærk
• Hvis du vil lytte til afspilningslyden i stereo, skal du bruge Scart- eller AUDIO
OUT-tilslutningerne.
• Når du afspiller et bånd, som er optaget i monolyd, vil lyden høres som monolyd
uanset indstillingen af AUDIO MONITOR.
63
Søgning med indeksfunktionen (ikke til
rådighed på SLV-SE230D)
Videobåndoptageren mærker automatisk båndet med et indekssignal på det sted, hvor
en ny optagelse begynder. Brug disse signaler som reference, når du skal søge efter en
specifik optagelse.
For at finde en bestemt optagelse ved hjælp af skandering
(Indeksskandering)
1 Indsæt et indekseret bånd i videobåndoptageren.
på ./> (indekssøgning).
2 Tryk
Videobåndoptageren starter skandering af
hver optagelse i 5 sekunder i den
tilsvarende retning.
INDEKS SCAN : B B
på H (afspilning) for at starte afspilning, når du finder det ønskede
3 Tryk
punkt.
Søgning efter en bestemt optagelse (Indekssøgning)
1 Indsæt et indekseret bånd i videobåndoptageren.
på ./> (indekssøgning) to
2 Tryk
gange.
• Hvis du vil søge fremad, skal du trykke
på > (indekssøgning) to gange.
INDEKS SØGNING : B B + 0 2
• Hvis du vil søge tilbage, skal du trykke
på . (indekssøgning) to gange.
på ./> (indekssøgning) afhængigt af den retning, hvori det
3 Tryk
ønskede program findes.
4
Hver gang man trykker på knappen, henholdsvis stiger eller falder tallet
med op til ±20.
Videobåndoptageren starter søgningen, og afspilningen starter
automatisk fra det pågældende sted.
Sådan standses søgningen
Tryk på x (stop).
64 Søgning med indeksfunktionen (ikke til rådighed på SLV-SE230D)
Bemærk
• Der tilføjes intet indekssignal, når optagelsen starter efter optagepause. Et
indekssignal vil dog blive markeret, hvis du ændrer programpladsen under
optagepausen.
• Hvis du trykker på . (indekssøgning), starter afspilning måske ikke nøjagtigt
ved indekssignalet, hvis der ikke er optaget noget før det valgte indekssignal.
Yderligere funktioner
Søgning med indeksfunktionen (ikke til rådighed på SLV-SE230D)
65
Justering af billedet
Justering af sporingen
Selvom videobåndoptageren automatisk
justerer sporingen, når den afspiller et bånd,
kan der opstå forvrængning, hvis optagelsen
er ringe. I dette tilfælde skal du manuelt
justere sporingen.
TRA CK I NG – – – – – – – – – – – –
Tryk på PROGRAM +/– på
videobåndoptageren under afspilning for at få
vist sporingsindikatoren. Forvrængningen
Sporingsindikator
forsvinder, når du trykker på en af de to
knapper. Du kan genoptage automatisk
justering af sporing ved at skubbe båndet ud og indsætte det igen.
Justering af billedskarpheden (Smart trilogic)
Man kan automatisk justere billedets skarphed.
Tryk på MENU under afspilning, tryk derefter på M/m/</, for at
1 fremhæve
BRUGER ÆNDRE, og tryk på OK.
Tryk på M/m for at fremhæve SMART
2 TRILOGIC, og tryk derefter på ,.
OS D
: TI L
B Å NDL Æ NGDE
: E1 8 0
FA RV E S Y S TE M
: A UTO
: A UTO
1 6 : 9 - FORM AT
NI CA M
: TI L
S P A R S TRØM
: FRA
S M A RT TRI L OGI C
: TI L
Æ NDRE :
FL Y T
:
BEKRÆFT : OK
FORL A D : M E NU
Tryk på M/m for at indstille SMART
3 TRILOGIC
til TIL eller FRA.
4
B I L L E DE
• TIL: Billedskarphed justeres
S M A RT TRI L OGI C : FRA
automatisk.
• FRA: Juster billedskarpheden manuelt.
B L ØDE RE
S K A RP E RE
––––––––––– ––––––––––
Tryk på < for at gøre billedet
Æ NDRE :
TI L / FRA :
blodere.
BEKRÆFT : OK
FORL A D : M E NU
Tryk på , for at gøre billedet
skarpere.
Tryk på MENU for at vende tilbage til det oprindelige skærmbillede.
66 Justering af billedet
Reduktion af videobåndoptagerens
strømforbrug
Du kan slukke for indikatorerne på displayet, mens videobåndoptageren er slukket
(standbyindstilling), for at reducere strømforbruget.
Tryk på MENU, tryk derefter på M/m/</, for at fremhæve BRUGER
1 ÆNDRE,
og tryk derefter på OK.
Tryk på M/m for at fremhæve SPAR STRØM.
2
på , for at sætte til ECO1 eller
3 Tryk
ECO2, og tryk derefter på OK.
OS D
: TI L
B Å NDL Æ NGDE
: E1 8 0
FA RV E S Y S TE M
: A UTO
: A UTO
1 6 : 9 - FORM AT
NI CA M
: TI L
S P A R S TRØM
: E CO1
S M A RT TRI L OGI C
: TI L
Æ NDRE :
FL Y T
:
BEKRÆFT : OK
FORL A D : M E NU
Sådan aktiveres indikatorerne på displayet
Indstil SPAR STRØM til FRA i punkt 3.
Yderligere funktioner
• ECO1: For at reducere strømforbruget.
• ECO2: For at reducere strømforbruget
er minimum.
Bemærk
• Når videobåndoptageren står standby til optagelse, bliver indikatoren
på
displayet ved med at lyse, selvom SPAR STRØM er sat til ECO1 eller ECO2.
• Signaloverførselsfunktionen vil ikke virke korrekt, hvis SPAR STRØM er
indstillet til ECO2. Indstil SPAR STRØM til FRA eller ECO1 for at sikre korrekt
funktion.
Reduktion af videobåndoptagerens strømforbrug
67
Ændring af menuvalg
på MENU, vælg derefter BRUGER ÆNDRE eller ENKEL
1 Tryk
BETJENING, og tryk på OK.
O SD
: TIL
BÅN DLÆNG DE
: E1 8 0
FARVESYST EM
: AU T O
1 6 : 9 -F O RMAT
: AU T O
N I CAM
: TIL
SPAR ST R Ø M
: F RA
SMART T R I LO G I C
: TIL
ÆND RE :
F LYT
:
BEKRÆFT : O K
F O R LAD : MEN U
V P S / P DC S TA NDA RD
: FRA
S HOW V I E W FORL Æ NG
: FRA
AUTO S L UK
: FRA
TI M E R- M E TODE
: VA RI A B E L
FL Y T
:
BEKRÆFT : OK
Æ NDRE :
FORL A D : M E NU
2 Tryk på M/m for at vælge punktet.
3 Tryk på , for at ændre indstillingen, og tryk derefter på OK.
Menuvalg
Oprindelige indstillinger er angivet med fed skrift.
BRUGER ÆNDRE
Menuvalg
Indstil dette menuvalg til
OSD
• TIL for at vise menuen på skærmen.
• FRA forsvinder fra skærmen.
BÅNDLÆNGDE
• E180, hvis du vil bruge et bånd af typen E-180 eller en
kortere båndtype.
• E240, hvis du vil bruge et bånd af typen E-240.
• E260, hvis du vil bruge et bånd af typen E-260.
• E300, hvis du vil bruge et bånd af typen E-300.
FARVESYSTEM
• AUTO for automatisk at vælge farvesystemet.
• PAL for at bruge et bånd, som blev optaget i PALfarvesystemet.
• S/H for at bruge et bånd, som er optaget i sort/hvid.
16:9-FORMAT
• AUTO, når du anvender et bredformat-TV.
Videobåndoptageren bestemmer automatisk, om
programmet, der afspilles eller optages, er i normalt eller
bredformat.
• TIL, hvis videobåndoptageren ikke kan detektere
bredformat TV-programmer med AUTO.
Videobåndoptageren afspiller og optager altid i
bredformat.
• FRA hvis du ikke bruger et bredformat-TV.
68 Ændring af menuvalg
Menuvalg
NICAM*
1
Indstil dette menuvalg til
• TIL for at optage NICAM-udsendelser på hi-fi-lydspor.
• FRA for at optage standlyd på hi-fi-lydspor.
Se side 61 for yderligere oplysninger.
• ECO1 for at slukke for indikatorerne på displayet og
dermed spare på strømmen til videobåndoptageren.
• ECO2 for at slukke for indikatorne på displayet under
standby-tilstand til at reducere til videobåndoptagerensstrømforbruget er minimum Når du anvender
signaloverførselsfunktionen og PAY-TV/Canal Plusfunktionen, skal du vælge ECO1 eller FRA.
• FRA for at tænde for indikatorerne på displayet, mens
videobåndoptageren er i standby-tilstand.
SMART TRILOGIC
• TIL for automatisk at justere billedets skarphed.
• FRA for manuelt at justere billedets skarphed.
ENKEL BETJENING
Menuvalg
Indstil dette menuvalg til
VPS/PDC
STANDARD*2
• FRA for at deaktivere VPS/PDC-funktionen.
• TIL for at aktivere den.
SHOWVIEW
FORLÆNG*2
• FRA for at deaktivere ShowView Extend-funktionen.
• 10/20/30/.../60 (minutter) for at udvide tiden for
ShowView-indstillingen for den valgte tid.
AUTO SLUK
• FRA for at deaktivere Auto Power Off-funktionen.
• 2TIMER/3TIMER for automatisk at slukke
videobåndoptageren, hvis der ikke modtages signaler, og
du ikke har trykket på en knap i løbet af denne periode.
TIMER-METODE*2
• VARIABEL for at få vist menuen TIMER-METODE til
at vælge STANDARD eller SHOWVIEW, når du trykker
på
TIMER-knappen.
• STANDARD for at få vist menuen TIMER
PROGAMMERING, når du trykker på
TIMERknappen.
• SHOWVIEW for at få vist menuen SHOWVIEW, når du
trykker på
TIMER-knappen.
Se side 49 og 53 for yderligere oplysninger.
Yderligere funktioner
SPAR STRØM
*1 Kun SLV-SE830E, SE737E, SE730E, SX730E og SE630E
*2 Ikke til rådighed på SLV-SE630D/E
Ændring af menuvalg
69
Redigering
Tilslutning til en videobåndoptager eller et
stereosystem
Sådan tilsluttes til optagelse på denne videobåndoptager
Tilslut den anden videobåndoptagers linjeudgang til indgangsstikket på
denne videobåndoptager. Se eksempel A – C, og vælg den tilslutning der
passer bedst til din videobåndoptager.
Eksempel A
TV
Din video (optager)
LINE-1 (EURO AV)
Anden video (afspiller)
Scart
(EURO-AV)
Scart-kabel (medfølger ikke)
: Signalretning
Eksempel B (kun SLV-SE830D/E)
Din video (optager)
TV
t LINE-2 L o R
(fjern dækslet for at tilslutte)
LINE OUT
lyd-/videokabel (medfølger ikke)
: Signalretning
70 Tilslutning til en videobåndoptager eller et stereosystem
Anden video (afspiller)
Eksempel C
Din video (optager)
TV
LINE-3 (DEC/EXT)*1 eller
LINE-2 (DEC/EXT)*2
Anden video (afspiller)
Scart
(EURO-AV)
Scart-kabel (medfølger ikke)
Sådan tilsluttes til et stereosystem (kun SLV-SE830D/E)
Redigering
: Signalretning
Tilslut t LINE-2 L o R-stikkene på videobåndoptageren til
lydudgangsbøsningerne på stereosystemet ved hjælp af et lydkabel
(medfølger ikke).
Bemærk
• Sørg for at sætte stikket i de rette bøsninger, så farverne matcher.
• Hvis den anden videobåndoptager kun har monolyd, skal du ikke tilslutte de røde
stik.
• Hvis du tilslutter denne videobåndoptager til både LINE IN- og LINE OUTbøsningerne på den anden videobåndoptager, skal du vælge de rette stik for at
undgå en summelyd.
• Hvis den anden videobåndoptager ikke har et Scart (EURO-AV)-stik, skal du bruge
det pågældende kabel i stedet for og sætte kablet i linjeudgangs-bøsningerne på
den anden videobåndoptager.
• Når man tilslutter en anden videobåndoptager til LINE-3 (DEC/EXT)*1 eller
LINE-2 (DEC/EXT)*2-stikket, trykker man på INPUT SELECT for at vise "L3"*1
eller "L2"*2 på displayet.
*1 SLV-SE830D/E
*2 SLV-SE737E, SX737D, SE730D/E, SX730D/E, SE630D/E og SE230D
Tilslutning til en videobåndoptager eller et stereosystem
71
Grundlæggende redigering
Ved optagelse på denne videobåndoptager
Før du begynder redigering
REC z
• Tænd for tv’et, og indstil det på videokanalen.
• Tryk på INPUT SELECT for at få vist den
tilsluttede linje på displayet.
• Tryk på SP/LP for at vælge båndhastigheden
SP eller LP.*
X
et bånd til optagelse med sikkerhedstappen fjernet i den anden
1 Indsæt
videobåndoptager (den, der afspiller). Søg efter det punkt, hvor
2
3
4
afspilningen skal starte, og sæt videobåndoptageren til afspilningspause.
Indsæt et bånd med sikkerhedstappen intakt i denne videobåndoptager
(den, der optager). Søg efter det punkt, hvor optagelsen skal starte, og
tryk på X (pause) for at sætte videobåndoptageren til afspilningspause.
Tryk på REC z på denne videobåndoptager for at sætte den til
optagepause.
Du kan starte redigering ved at trykke på X (pause)-knappen på begge
videobåndoptagere samtidig.
Sådan standses redigering
Tryk på x (stop)-knappen på begge videobåndoptagere.
Tip
• Du kan klippe uønskede scener væk under redigering ved at trykke på X (pause)
på denne videobåndoptager, når den uønskede scene starter. Når den slutter, skal
du trykke på X (pause) igen for at genoptage optagelsen.
* Ikke til rådighed på SLV-SE230D
72 Grundlæggende redigering
Lydeftersynkronisering (kun SLV-SE830D/E)
Denne funktion gør det muligt at optage
over det normale lydspor. Den monolyd,
som er optaget tidligere, bliver nu erstattet,
mens den oprindelige hi-fi-lyd forbliver
uforandret. Brug denne funktion ved
tilføjelse af kommentarer til bånd, som er
optaget med videokamera.
AUDIO DUB
t LINE-2 L o R
X
Før du begynder…
• Fjern dækslet foran t LINE-2 L o R-bøsningerne på frontpanelet, og tilslut en
afspilningskilde.
• Tænd for tv’et, og indstil det på videokanalen.
2
3
4
Søg efter det punkt, hvor afspilningen skal starte, og sæt
videobåndoptageren til afspilningspause.
Indsæt et bånd med optagelser og sikkerhedstappen intakt i denne
videobåndoptager (den, der optager). Søg efter begyndelsen på det
afsnit, der skal erstattes, og tryk på X (pause).
Redigering
et kildebånd i dit stereosystem (eller i den videobåndoptager, der
1 Indsæt
afspiller).
Videobåndoptageren sættes i pauseindstilling.
Tryk på AUDIO DUB.
"A_DUB" og -indikatoren vises på displayet.
Du kan starte redigering ved at trykke på X (pause)-knappen på
videobåndoptageren og på stereosystemet (eller den anden
videobåndoptager) samtidig.
Når du har anvendt denne funktion, indstilles lyden i
afspilningsindstilling automatisk til monolyd.
Sådan standses redigering
Tryk på x (stop) på denne videobåndoptager og på stereosystemet (eller den
anden videobåndoptager).
Lydeftersynkronisering (kun SLV-SE830D/E)
73
Yderligere oplysninger
Fejlfinding
Problem
Løsning
?/1 (til/standby)knappen virker ikke.
• Tilslut netledningen korrekt til lysnettet.
Der er tændt for
strømmen, men
videobåndoptageren
kører ikke.
• Der er dannet kondens i maskinen. Sluk for strømmen, tag
netledningen ud af stikket, og lad videobåndoptageren stå
og tørre i mindst tre timer.
Videobåndoptageren er
tilsluttet, men der vises
intet på displayet.
• Indstil SPAR STRØM til FRA i menuen BRUGER
ÆNDRE (se side 67).
Uret er standset, og
"– –:– –" vises på
displayet.
• Uret standser, hvis videobåndoptageren afbrydes fra
lysnettet. Indstil uret (og timeren) igen.
Afspillebilledet vises
ikke på tv-skærmen.
• Kontroller, at tv’et er indstillet på videokanalen. Hvis du
bruger en monitor, skal du vælge videoindgangen.
• Hvis videobåndoptageren er tilsluttet til tv’et med Scartkablet, skal du kontrollere, at VIDEO-indikatoren lyser på
displayet. Tryk på t TV/VIDEO-knappen på
fjernbetjeningen, så VIDEO-indikatoren lyser.
Billedet er uskarpt.
• Eksisterende udsendelser kan virke forstyrrende på
videobåndoptageren. Genindstil RF-kanaludgangen på
videobåndoptageren (se side 22).
• Juster sporingen med knapperne PROGRAM +/– på
videobåndoptageren.
• Videohovederne er snavsede (se sidste side under
Fejlfinding). Rens videohovederne med en Sony
rensekassette til videohoveder. Hvis du ikke kan få fat på
en af disse rensekassetter, kan du få renset videohovederne
hos nærmeste Sony-forhandler (der opkræves et
standardgebyr). Der bør ikke anvendes en
vådrensekassette, der ikke er udviklet af Sony, da dette kan
skade videohovederne.
• Videohovederne skal måske udskiftes. Kontakt den lokale
Sony-forhandler for at få yderligere oplysninger.
Billedet ruller lodret
under billedsøgningen.
• Juster lodret billedhold på tv’et eller skærmen.
Billedet har ingen lyd.
• Båndet er ødelagt.
• Hvis du har foretaget A/V-tilslutninger, skal du kontrollere
lydkabelforbindelsen.
Afspilning
Ur
Strømforsyning
Hvis du har spørgsmål eller problemer, der ikke beskrives nedenfor, bedes du rette
henvendelse til nærmeste Sony-forhandler.
74 Fejlfinding
Afspilning
Optagelse
Lyden fra et bånd, som er
optaget med
videobåndoptageren, er
ikke i stereo, eller
STEREO-indikatoren på
displayet blinker.
• Juster sporingen.
• Videohovederne er snavsede. Rens videohovederne med
en Sony rensekassette til videohoveder, som beskrevet
ovenfor.
Der vises ingen tvprogrammer på
skærmen.
• Kontroller, at tv’et er indstillet på videokanalen. Hvis du
bruger en monitor, skal du vælge videoindgangen.
• Eksisterende udsendelser kan virke forstyrrende på
videobåndoptageren. Genindstil RF-kanaludgangen på
videobåndoptageren (se side 22).
• Vælg den korrekte kilde med INPUT SELECT-knappen.
Vælg en programplads, når du optager tv-programmer, og
vælg en linjeindgang, når du optager fra andet udstyr.
Tv-modtagelsen er
dårlig.
• Sørg for, at antennekablet er tilsluttet korrekt.
• Juster tv-antennen.
Båndet starter
afspilningen, så snart det
er indsat.
• Sikkerhedstappen er fjernet. Hvis du vil optage på dette
bånd, skal du dække hullet efter tappen (se side 42).
Båndet skubbes ud, når
du trykker på z REC.
• Sikkerhedstappen er fjernet. Hvis du vil optage på dette
bånd, skal du dække hullet efter tappen (se side 42).
Der sker ingenting, når
du trykker på z REC.
• Kontroller, at båndet ikke er løbet ud.
Timeren fungerer ikke.
•
•
•
•
•
•
Timeroptagelse
Løsning
•
•
•
•
Menuen SHOWVIEW
eller menuen TIMER
PROGAMMERING
vises ikke.
Kontroller, at uret er indstillet.
Kontroller, at et bånd er sat i.
Kontroller, at sikkerhedstappen ikke er fjernet.
Kontroller, at båndet ikke er løbet ud.
Kontroller, at der er indstillet et program til timeroptagelse.
Kontroller, at timerindstillingerne ligger efter det aktuelle
tidspunkt.
Kontroller, at dekoderen er tændt.
Kontroller, at satellittuneren er tændt.
Uret standser, hvis videobåndoptageren afbrydes fra
lysnettet. Indstil uret og timeren igen.
Sluk for strømmen, og træk netledningen ud af stikket.
Yderligere oplysninger
Problem
• Kontroller, at TIMER-METODE i menuen ENKEL
BETJENING er indstillet korrekt (se side 69).
fortsættes
Fejlfinding
75
Timeroptagelse
PAY-TV/Canal Plus
Andet
Problem
Løsning
VPS/PDC-funktionen
fungerer ikke korrekt.
• Kontroller, at uret og datoen er indstillet korrekt.
• Kontroller, at det VPS/PDC-tidspunkt, du indstiller, er
korrekt (der kan være en fejl i programoversigten). Hvis
den udsendelse, du har forsøgt at optage, ikke udsendte
korrekte VPS/PDC-oplysninger, starter optagelsen ikke.
• Hvis modtagelsen er dårlig, kan VPS/PDC-signalet ændres,
og optagelsen starter måske ikke.
Du kan ikke se PAY-TV/
Canal Plus-programmer,
når videobåndoptageren
er i standby-tilstand.
• Kontroller, at DEK er sat til TIL for denne kanal i TVSENDERLISTE menuen.
• Kontroller, at PAY-TV/Canal Plus-Scart-kablet er tilsluttet
korrekt.
Et PAY-TV/Canal Plusprogram optages altid
kodet.
• Kontroller, at PAY-TV/Canal Plus-Scart-kablet er tilsluttet
korrekt.
• Kontroller, at DEK er sat til TIL for denne kanal i TVSENDERLISTE menuen.
Der kan ikke indsættes et
bånd.
• Kontroller, at der ikke allerede er et bånd i båndrummet.
Fjernbetjeningen virker
ikke.
• Sørg for, at fjernbetjeningen peger mod
fjernbetjeningssensoren på videobåndoptageren.
• Udskift batterierne i fjernbetjeningen, hvis de er brugt op.
• Kontroller, at [TV] / [VIDEO] fjernbetjeningsknappen er
indstillet korrekt.
Det valgte tal for
indgangslinjen vises ikke
på displayet.
• Tryk på INPUT SELECT for at vise den tilsluttede linje.
Sporingsindikatoren
vises ikke på tvskærmen.
• Optagelsens kvalitet på båndet er meget dårlig, og
sporingen kan ikke justeres.
Du kan ikke betjene
andre tv.
• Indstil tv’ets kodenummer. Når du udskifter
fjernbetjeningens batterier, kan kodenummeret ændre sig.
Displayet nedtones.
• Displayet nedtones automatisk, når videobåndoptageren er
i standby- eller timeroptagetilstand.
Videobåndoptageren skal
renses.
• Rens kabinet, panel og kontrolknapper med en tør, blød
klud eller en blød klud, der er fugtet med et mildt
rengøringsmiddel. Anvend ikke opløsningsmidler, såsom
sprit og rensebenzin.
Signaloverførselsfunktionen virker ikke.
• Indstil SPAR STRØM til FRA i menuen BRUGER
ÆNDRE (se side 67).
76 Fejlfinding
Problemer, der skyldes snavsede videohoveder
• Normalt billede
• Kornet billede
begyndende
tilsmudsning
• Uskarpt billede
• Intet billede
(eller sort/hvid
skærm)
grov
Yderligere oplysninger
Fejlfinding
77
Specifikationer
System
Kanaldækning
PAL (B/G)
VHF E2 – E12
VHF italiensk kanal A – H
UHF E21 – E69
CATV S01 – S05, S1 – S20
HYPER S21 – S41
RF-udgangssignal
UHF-kanaler 21 – 69
Antennestik
75-ohm asymmetrisk antennestik
Båndhastighed
SP: PAL 23,39 mm/s (optagelse/
afspilning)
NTSC 33,35 mm/s (kun afspilning)
LP: PAL 11,70 mm/s (optagelse/
afspilning)*
NTSC 16,67 mm/s (kun afspilning)
EP: NTSC 11,12 mm/s (kun afspilning)*
Maksimal optage-/afspilletid
10 timer på LP-hastighed (med E300bånd)
Tilbagespolingstid
Ca. 1 min. (med E180-bånd)
* Ikke til rådighed på SLV-SE230D
Indgange og udgange
LINE-1 (EURO AV)
21-ben
Videoindgang: ben 20
Lydindgang: ben 2 og 6
Videoudgang: ben 19
Lydudgang: ben 1 og 3
LINE-2 (DEC/EXT)/LINE-3 (DEC/EXT)
21-ben
Videoindgang: ben 20
Lydindgang: ben 2 og 6
t LINE-2 L o R*1
VIDEO IN, phono-bøsning (1)
Indgangssignal: 1 Vp-p, 75 ohm,
ubalanceret, negativ sync
AUDIO IN, phono-bøsning (2)
Indgangsniveau: 327 mVrms
Indgangsimpedans: mere end 47 kiloohm
AUDIO (OUT/SORTIE) R/D L/G*2
Phono-bøsning (2)
Anslået udgangsniveau: 327 mVrms
Belastningsimpedans: 47 kilohm
Udgangsimpedans: mindre end 10 kilohm
78 Specifikationer
*1 Kun SLV-SE830D/E
*2 Ikke til rådighed på SLV-SE630D/E og
SE230D
Generelt
Strømforsyning
220 – 240 V vekselstrøm, 50 Hz
Strømforbrug
• SLV-SE230D
15 W
1,2 W (SPAR STRØM er sat til ECO2,
minimum)
• SLV-SE630D/E
17 W
1,2 W (SPAR STRØM er sat til ECO2,
minimum)
• SLV-SE830D/E, SE737E, SX737D,
SE730D/E og SX730D/E
17 W
1,3 W (SPAR STRØM er sat til ECO2,
minimum)
Driftstemperatur
5° C til 40° C
Opbevaringstemperatur
–20° C til 60° C
Dimensioner er inklusive fremspringende
dele og knapper (b/h/d)
Ca. 360 × 95 × 245 mm
(SLV-SE230D)
Ca. 430 × 96 × 245 mm
(SLV-SE737E, SX737D, SE730D/E,
SX730D/E og SE630D/E)
Ca. 430 × 96 × 253 mm
(SLV-SE830D/E)
Vægt
Ca. 2,8 kg (SLV-SE230D)
Ca. 3,1 kg (SLV-SE830D/E, SE737E,
SX737D, SE730D/E, SX730D/E og
SE630D/E)
Medfølgende tilbehør
Fjernbetjening (1)
R6-batterier (størrelse AA) (2)
Antennekabel (1)
Ret til ændring i design og specifikationer
forbeholdes.
Indeks
A
M
Afspilning 38
billede for billede 56
i slowmotion 56
valg af lyd 62
ved forskellige hastigheder
56
Antennetilslutning 16
Automatisk indlæsning 25
Automatisk indstilling af ur 21
Automatisk klargøring 20
Manuel finindstilling 29
Monolyd 62
B
Bredformat 68
C
Canal Plus 35
D
Demonstration 48
Dial Timer 44
F
Farvesystem
kompatible farvesystemer 2
H
Hi-fi-lydspor 63
N
NICAM-udsendelser 61
Normalt lydspor 63
O
Optagelse 40
af det, du ser i tv 43
gemme 42
mens du ser et andet
program 41
optagetid 58
stereoprogrammer 61
timerindstilling 53
tosprogede programmer 61
ved hjælp af Dial Timer 44
ved hjælp af ShowViewsystemet 49
P
PAY-TV 35
PDC (Programleveringskontrol)
51
R
I
Redigering 70
Rensning af videohovederne 74
RF-kanal 20, 22
Indeksskandering 64
Indekssøgning 64
Indstilling af kanaler 27
Indstilling af ur 23
S
J
Justering
billede 66
spore 66
L
LP-hastighed 40
Lydeftersynkronisering 73
Lydspor 63
Scart-tilslutning 17
ShowView
optage 49
Sikkerhedstap 42
Skanne
under afspilning 62
under optagelse 62
Sletning af programpladsen 31
Smart trilogic 66
SMARTLINK
Direkte TV-optagelse 18,
43
NexTView-overførsel 18
One Touch-afspilning 18,
39
One Touch-menu 18
One Touch-timer 18
Spar strøm 67
SP-hastighed 40
Stereo 61
Synkronisering. se Redigering
Søgning
med indeksfunktionen 64
ved forskellige hastigheder
56
T
Tilslutning
til et stereosystem 19, 70
til et tv med et Scart
(EURO-AV)-stik 17
til videoudstyr 19
videobåndoptageren og
tv’et 16, 17
Timerindstilling 53
annullere 59
daglig eller ugentlig
optagelse 51, 54
kontrollere 59
ved hjælp af Dial Timer 44
ved hjælp af ShowViewsystemet 49
ændre 59
Tæller 38
V
Valg af land 21
Valg af sprog 20, 26
Valgfri indstillinger 68
VPS (Videoprogramsystem) 51
Z
ZWEITON-udsendelser 61
Æ
Ændring af programpladser 30
Ændring af stationsnavn 33
Indeks
79
Hurtig installation
2 ... Tilslut netledningen til lysnettet.
3 ... Tryk på M/m/</, for at vælge et
1 Tilslutning af
videobåndoptageren
sprog, og tryk dernæst på OK.
4 ... Menuen VÆLG LAND vises, tryk på
1
LINE-1
(EURO AV)
4
M/m/</, for at vælge indstillingen,
og tryk dernæst på OK.
Når alle modtagbare kanaler er blevet
indstillet, forsvinder menuen fra tvskærmen. Man kan omrokere
programpladserne i enhver rækkefølge (se
"Ændring eller sletning af programpladser").
3 Indstilling af uret
2
3
:Signalretning
1 ... Tilslut antennen til
på
videobåndoptageren.
2 ... Tilslut
og antenneindgangen på dit tv
ved hjælp af det medfølgende
antennekabel.
3 ... Tilslut LINE-1 (EURO AV) til tv’et ved
hjælp af et Scart-kabel for at opnå bedre
billed- og lydkvalitet, hvis tv’et har et
Scart (EURO-AV)-stik.
4 ... Tilslut netledningen til lysnettet.
1 ... Tryk på MENU, tryk derefter på M/m/
</, for at fremhæve UR ÆNDRE,
og tryk på OK.
2 ... Tryk på M/m for at indstille timetallet,
og tryk dernæst på ,.
3 ... Tryk på M/m for at indstille minuttallet.
Indstil datoen, måneden og året efter
hinanden ved at trykke på , for at
vælge det element, der skal indstilles, og
tryk på M/m for at vælge cifrene, og tryk
derefter på OK.
4 ... Tryk på MENU.
Du kan nu benytte
videobåndoptageren.
2 Brug af funktionen Automatisk
klargøring
1 ... Tænd for tv’et, og indstil det på
videokanalen.
Hvis dit tv ikke er forsynet med et Scart
(EURO-AV)-stik, indstiller du tv’et på
kanal 32 (den oprindelige RF kanal på
denne videobåndoptager). Se tv’ets
manual for instruktioner om indstilling
af tv’et. Hvis billedet ikke står skarpt,
kan du se "Sådan ændres RF-kanalen".
Sony Corporation
AC68-02034M
Download PDF

advertising