Sony | SLV-D980PD | Sony SLV-D980PD Betjeningsvejledning

2-585-816-24 (1) DK
DVD Player/
Video Cassette
Recorder
Betjeningsvejledning
PAL
SLV-D995P
SLV-D990P
SLV-D980P
SLV-D975P
SLV-D970P
© 2005 Sony Corporation
E
E
D
E
E
ADVARSEL!
For at reducere risikoen for
brand og elektrisk stød,
må dette apparat ikke
udsættes for regn eller
fugt.
Undlad at åbne kabinettet
for at undgå elektrisk stød.
Overlad alt
reparationsarbejde til
autoriseret
servicepersonale.
Netledningen må kun
skiftes af en autoriseret
forhandler.
Dette apparat er et
LASERPRODUKT I KLASSE
1. Etiketten med LASER
KLASSE 1 findes udvendigt på
afspilleren.
FORSIGTIG
Brugen af optiske instrumenter i
dette produkt øger risikoen for
øjenskader. Da laserstrålerne,
der anvendes i denne DVDafspiller/videobåndoptager, er
skadelige for øjnene, må
kabinettet ikke skilles ad.
Overlad alt reparationsarbejde
til autoriseret servicepersonale.
2
ADVARSEL!
Forholdsregler
Sikkerhed
• Denne enhed bruger 220 –
240 V vekselstrøm, 50 Hz.
Kontroller, at apparatets
driftsspænding er den samme
som den lokale
strømforsyning.
• For at forebygge brand og
fare for elektrisk stød må der
aldrig anbringes genstande
indeholdende væske,
eksempelvis vaser, på
apparatet.
• Strømmen til apparatet er
ikke afbrudt, så længe
netledningen sidder i
stikkontakten, selv om selve
apparatet er blevet slukket.
Installation
• Anbring ikke dette apparat på
et indelukket sted, såsom i et
bogskab eller lignende.
• Undgå at anbringe enheden i
skrå stilling. Enheden er kun
beregnet til at blive brugt i
vandret stilling.
• Opbevar apparatet og diskene
væk fra udstyr med stærke
magneter, f.eks.
mikrobølgeovne eller store
højttalere.
• Undgå at placere tunge
genstande på apparatet.
• Undgå at placere apparatet på
overflader (tæpper o.lign.)
eller tæt på materialer
(gardiner o.lign.), der kan
blokere ventilationsspalterne.
• Hvis apparatet flyttes direkte
fra et koldt til et varmt sted,
kan der dannes kondens inde
i det, hvilket kan beskadige
videohovedet og båndet. Når
du installerer enheden første
gang, eller når du flytter den
fra et koldt til et varmt sted,
bør du vente ca. tre timer, før
du tager den i brug.
Håndtering af udtjente
elektriske og elektroniske
produkter (Gælder for den
Europæiske Union og
andre europæiske lande
med separate
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller
emballagen angiver, at
produktet ikke må behandles
som husholdningsaffald. Det
skal i stedet indleveres på en
deponeringsplads specielt
indrettet til modtagelse og
oparbejdning af elektriske og
elektroniske produkter. Ved at
sikre at produktet bortskaffes
korrekt, forebygges de
eventuelle negative miljø- og
sundhedsskadelige
påvirkninger, som en ukorrekt
affaldshåndtering af produktet
kan forårsage. Genindvinding af
materialer vil medvirke til at
bevare naturens ressourcer.
Yderligere information om
genindvindingen af dette
produkt kan fås hos
myndighederne, det lokale
renovationsselskab eller
butikken, hvor produktet blev
købt.
Velkommen!
Advarsel!
Tak, fordi du har købt denne
Sony DVD-afspiller/
videobåndoptager. Før du går
i gang med at bruge
afspilleren, skal du læse
manualen grundigt og gemme
den til senere brug.
Ved brug af
videobåndoptageren
Fjernsynsprogrammer, film,
videobånd og andre materialer
kan være ophavsretligt
beskyttet.
Uautoriseret optagelse af
sådant materiale kan være i
strid med bestemmelserne i
loven om ophavsret. Brugen
af videobåndoptageren
sammen med kabel-tvtransmissioner kan desuden
kræve tilladelse fra ejeren af
kabel-tv-transmissionen og/
eller programmet.
Ved brug af DVDafspilleren
Dette produkt indeholder
teknologi til beskyttelse af
ophavsrettigheder, og er
beskyttet af USA patenter og
andre intellektuelle
ophavsrettigheder.
Anvendelse af denne
teknologi til beskyttelse af
ophavsrettigheder skal være
autoriseret af Macrovision, og
teknologien er beregnet til
hjemmebrug og anden
begrænset fremvisning, med
mindre Macrovision har givet
tilladelse til andet. Reverse
engineering og
disassemblering er forbudt.
Velkommen!
3
Indholdsfortegnelse
2
3
3
6
6
8
ADVARSEL!
Velkommen!
Advarsel!
Om denne betjeningsvejledning
Følgende diske kan afspilles i denne afspiller
Bemærk om diske
Introduktion
9
10
13
16
19
21
24
33
Punkt 1 : Udpakning
Punkt 2 : Klargøring af fjernbetjeningen
Punkt 3 : Tilslutning af DVD-videobåndoptageren
Punkt 4 : Klargøring af DVD-videobåndoptageren med funktionen Automatisk
klargøring
Punkt 5 : Valg af sprog
Punkt 6 : Indstilling af uret
Punkt 7 : Indstilling af kanaler
Indstilling af PAY-TV/Canal Plus-dekoder
Grundlæggende betjening
36 Afspilning af diske
41 Guide til skærmmeddelelserne
45 Låsning af disk-skuffen
(Børnesikring)
46 Afspilning af et bånd
49 Optagelse af tv-programmer
53 Optagelse af tv-programmer ved
hjælp af ShowView®-systemet (kun
SLV-D995P E/D980P D)
58 Optagelse af tv-programmer ved
hjælp af timeren
62 Optagelse af tv-programmer vha.
DIAL TIMER (kun SLV-D995P E)
67 Kontrol, ændring og annullering af
timerindstillinger
4
Indholdsfortegnelse
Avancerede
tilslutningsmetoder
69 Tilslutning til A/V-modtager
72 Tilslutning af S-Video/
Komponentvideo
DVD-indstillinger og justeringer
74 Lydindstilling
77 Skærmindstilling
81 Indstilling af sprog for display eller
lydspor
83 Forældrekontrol (begrænset
afspilning for børn)
Ekstra DVD-funktioner
86
88
89
91
93
98
100
102
108
112
116
Brug af DVD’ens menu
Zooming ind på en scene
Ændring af vinkler
Visning af undertekster
Forskellige afspilningsfunktioner
(Programafspilning, blandet
afspilning og gentaget afspilning)
Ændring af lyden
Virtuel surround-indstilling
Afspilning af MP3-lydspor
Afspilning af JPEG-billedfiler
Afspilning af DivX®-videofiler (kun
SLV-D995P E/D990P E)
Afspilning af VIDEO CD’er med
"PBC On/Off"-funktioner
Yderligere videofunktioner
118 Optagelse med hurtig-timeren
120 Optagelse af stereo- og tosprogede
programmer
123 Søgning med indeksfunktionen
125 Justering af billedet (sporing)
127 Ændring af menuvalg
129 Redigering
Yderligere oplysninger
132
134
141
143
145
150
151
Generelle oplysninger om opsætning
Fejlfinding
Ordliste
Specifikationer
Oversigt over dele og knapper
Sprog for DVD-lyd/-undertekster
Indeks
Indholdsfortegnelse
5
Om denne
betjeningsvejledning
• I denne betjeningsvejledning forklares det
hovedsageligt, hvordan apparatet betjenes via
fjernbetjeningen. De samme betjeninger kan
dog foretages via knapperne på DVDvideobåndoptageren, der har de samme eller
lignende navne.
• "DVD" bruges som en generel betegnelse for
DVD VIDEO’er, DVD+RW-/DVD+R-og
DVD-RW-/DVD-R-diske.
• De ikoner, der bruges i denne
betjeningsvejledning, gennemgås nedenfor:
Ikon
*2 Kun SLV-D995P E/D990P E
DivX® er en videofil-komprimeringsteknologi, som
er udviklet af DivXNetworks, Inc.
DivX, DivX Certified, og de tilknyttede logoer er
varemærker tilhørende DivXNetworks, Inc. og
anvendes på licens.
Følgende diske kan
afspilles i denne afspiller
Diskformat
DVD VIDEO
Betydning
Funktionerne er tilgængelige
ved brug af DVD VIDEO’er og
DVD-RW-/DVD-R-diske i
videotilstand eller DVD+RW-/
DVD+R-diske
DVD-RW/-R
DVD+RW/+R
Funktionerne er tilgængelige
ved brug af DVD-RW-diske i
VR- (videooptagelse) tilstand
Funktionerne er tilgængelige
ved brug af VIDEO CD’er,
Super VCD’er eller CD-R-/CDRW-diske i video-CD-format
eller Super VCD-format
Funktionerne er tilgængelige
ved brug af musik-CD’er eller
CD-R-/CD-RW-diske i musikCD-format
Funktionerne er tilgængelige
ved brug af DATA CD-diske
(CD-ROM-/CD-R-/CD-RWdiske med MP3*1-lydspor,
JPEG-filer eller DivX*2videofiler)
Funktionerne er tilgængelige
ved brug af DATA DVD-diske
(DVD-ROM-/DVD+RW-/
DVD+R-/DVD-RW-/DVD-Rdiske med MP3*1-lydspor,
JPEG-filer eller DivX*2videofiler)
Funktionerne er tilgængelige
ved brug af VHS-VIDEO’er
*1 MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) er et standardformat,
som er defineret af ISO/MPEG, og som
komprimerer lyddata.
6
Om denne betjeningsvejledning
VIDEO CD/
Musik-CD
CD-RW/-R
"DVD+RW-," "DVD-RW-," "DVD+R-,"
"DVD+R DL-," "DVD-R-," "DVD VIDEO-" og
"CD-"logoer er varemærker.
Bemærkning om CD’er/DVD’er
Afspilleren kan afspille CD-ROM’er/CD-R’er/CDRW’er, som er indspillet i følgende formater:
– musik-CD-format
– video-CD-format
– MP3-lydspor, JPEG-billedfiler og DivX*1videofiler, som stemmer overens med
ISO9660*2 niveau 1/niveau 2, eller dets
udvidede format, Joliet.
– KODAK-billed-CD-format
Afspilleren kan afspille DVD-ROM’er/
DVD+RW’er/DVD-R’er/DVD-RW’er/DVD-R’er,
som er indspillet i følgende formater:
– MP3-lydspor, JPEG-billedfiler og DivX*1videofiler, som stemmer overens med UDF
(Universal Disk Format).
*1 Kun SLV-D995P E/D990P E
*2 Et logisk format for filer og mapper på CDROM’er, som defineret af ISO (International
Organization for Standardization).
Regionskode
Der er angivet en regionskode på bagsiden af
enheden. Enheden kan kun afspille DVD
VIDEO-diske (kun afspilning) med identiske
regionskoder. Dette system bruges til
beskyttelse af ophavsrettigheder.
DVD-diske, der er mærket med
anvendes i afspilleren.
ALL
, kan også
Hvis du prøver at afspille andre DVD VIDEOdiske, vil der blive vist en meddelelse på tvskærmen om, at disken ikke kan afspilles. Du
kan risikere, at en DVD VIDEO-disk ikke kan
afspilles pga. områdebegrænsninger, også
selvom den ikke er udstyret med en regionskode.
DVD PLAYER/
VIDEO CASSETTE RECORDER
MODEL NO. SLV-DXXXX
NO.
~AC 220–240V
50Hz 20W
X
Regionskode
Eksempler på diske, der ikke kan
bruges i afspilleren
Følgende diske kan ikke bruges i denne
afspiller:
• CD-ROM’er/CD-R’er/CD-RW’er, som ikke
er optaget i de formater, der nævnes på forrige
side.
• CD-ROM’er, som er optaget i PHOTO CDformat.
• Datadele på CD-Extras
• DVD Audios
• HD-lag på Super Audio CD’er
• DVD-R-diske, som er optaget i VR-indstilling
(Videooptageformat)
• DVD-RAM
• DVD-R-diske med CPRM*
* CPRM (Copyright Protection for Recordable
Media) er en kodningsteknologi, som beskytter
ophavsret til billeder.
Følgende diske kan heller ikke bruges i denne
afspiller:
• En DVD VIDEO med en anden regionskode.
• En disk, der ikke har et standardformat (f.eks.
kort, hjerte).
• En disk med papir eller klistermærker på.
• En disk med tiloversblevet klæbemiddel fra
tape eller klistermærker.
Bemærk omkring DVD+RW-/
DVD+R-diske, DVD-RW-/DVD-Rdiske eller CD-R-/CD-RW-diske
Visse DVD+RW-/DVD+R-diske, DVD-RW-/
DVD-R-diske eller CD-R-/CD-RW-diske kan
ikke anvendes på denne afspiller pga.
optagekvaliteten eller diskens fysiske tilstand
eller optageenhedens egenskaber og
redigeringsprogram.
Disken afspilles ikke, hvis den ikke er
færdiggjort korrekt. Du kan finde flere
oplysninger i betjeningsvejledningen til
optageenheden.
Bemærk, at nogle afspilningsfunktioner
muligvis ikke virker sammen med visse
DVD+RW’er/DVD+R’er, selvom de er blevet
korrekt færdiggjort. I dette tilfælde skal du se
disken under normal afspilning. Visse DATA
CD’er/DATA DVD’er, som er oprettet i Packet
Write-format, kan ligeledes ikke afspilles.
fortsættes
Følgende diske kan afspilles i denne afspiller
7
Bemærk omkring afspilning af
DVD-diske og VIDEO CD’er
Bemærk om diske
Visse afspilningsfunktioner ved DVD-diske og
VIDEO CD’er kan være indstillet bevidst af
programproducenter. Eftersom denne afspiller
afspiller DVD-diske og VIDEO CD’er i
overensstemmelse med det diskindhold, der er
designet af programproducenterne, kan der være
nogle afspilningsfunktioner, der ikke er
tilgængelige. Se de vejledninger, der følger med
DVD-diskene eller VIDEO CD’erne, for at få
yderligere oplysninger.
• Sørg for at holde på kanten af disken for at
holde den ren. Rør ikke diskens overflade.
Musikdiske kodet med teknologi
til beskyttelse af ophavsret
Dette produkt er beregnet til at afspille diske, der
følger CD-standarden (Compact Disc). Nogle
pladeselskaber har her på det seneste lanceret
forskellige musikdiske kodet med teknologi til
beskyttelse af ophavsret. Vær opmærksom på,
at der blandt disse diske er nogle, der ikke følger
CD-standarden, og de kan muligvis ikke
afspilles på dette produkt.
Bemærkninger om DualDiscs
En DualDisc er en tosidet disk, der kombinerer
dvd-indhold på den ene side med digitalt
lydindhold på den anden.
Da materialet på lydsiden imidlertid ikke
stemmer overens med cd-standarden (Compact
Disc), kan afspilning på dette produkt ikke
garanteres.
8
Bemærk om diske
• Udsæt ikke disken for direkte sollys eller
varmekilder som f.eks. varmerør. Efterlad den
ikke i en bil, der er parkeret i direkte sollys, da
temperaturen i bilen kan blive meget høj.
• Opbevar disken i kassetten efter afspilning.
• Rengør disken med en klud.
Tør disken fra midten og ud.
Anvend ikke opløsningsmidler som benzin,
fortynder, disk/linse-rens, som fås i handelen,
eller anti-statisk spray beregnet til vinyl-LP’er.
Introduktion
Punkt 1 : Udpakning
Introduktion
Kontroller, at du har modtaget følgende ting sammen med DVD-videobåndoptageren:
• Fjernbetjening
• Antennekabel
• R6-batterier (Størrelse AA)
Bemærk
• Den medfølgende fjernbetjening kan kun benyttes sammen med denne DVD-videobåndoptager.
Kontroller modelnavn
Instruktionerne i denne brugsvejledning gælder for 5 modeller: SLV-D995P E, SLV-D990P
E, SLV-D980P D, SLV-D975P E og SLV-D970P E. Kontroller din models navn ved at
kigge på DVD-videobåndoptagerens bagpanel.
SLV-D995P E er den model, som anvendes til illustrationsformål. Alle forskelle i
betjeningen angives tydeligt i teksten, f.eks. "kun SLV-D995P E".
Udpakning
9
Punkt 2 : Klargøring af fjernbetjeningen
Isætning af batterier
Sæt to R6-batterier (størrelse AA)
i, så + og – angivelsen på
batterierne modsvarer angivelserne
inden i batterirummet.
Isæt den negative pol (–) først, og
tryk den derefter ind og ned, indtil
den positive pol (+) klikker på
plads.
Brug af
fjernbetjeningen
Du kan bruge denne fjernbetjening
til at betjene denne DVDvideobåndoptager og et Sony-tv.
Knapper på fjernbetjeningen, der
er mærket med en prik (•) kan
bruges til at betjene Sony-tv’et.
Hvis tv’et ikke er udstyret med
symbolet
i nærheden af føleren
for fjernbetjening, kan
fjernbetjeningen ikke benyttes
sammen med tv’et.
10
Fjernbetjeningssensor
TV /
DVD·VIDEO
SELECT
VIDEO
SELECT
DVD
Hvis du vil
betjene
Skal du indstille TV / DVD·VIDEO til
DVDafspilleren
DVD·VIDEO, tryk derefter på SELECT DVD og peg mod
fjernbetjeningssensoren på DVD-videobåndoptageren
videobåndoptageren
DVD·VIDEO, tryk derefter på SELECT VIDEO og peg mod
fjernbetjeningssensoren på DVD-videobåndoptageren
tv’et
TV, og peg med fjernbetjeningen mod føleren for fjernbetjening på
tv’et
Klargøring af fjernbetjeningen
Betjening af andre tv’er med fjernbetjeningen
Introduktion
Bemærk
• Ved normal brug vil batterierne holde tre til seks måneder.
• Tag batterierne ud af fjernbetjeningen, hvis du ikke skal bruge den i en længere periode, for at
undgå, at den beskadiges som følge af batterilækage.
• Brug ikke et nyt batteri sammen med et gammelt.
• Brug ikke forskellige typer batterier.
• Efterlad ikke fjernbetjeningen et sted, hvor der er meget varmt eller fugtigt.
• Tab ikke fremmedlegemer ned i fjernbetjeningens kabinet, især ikke under udskiftning af
batterierne.
• Udsæt ikke føleren for fjernbetjening for direkte sollys eller for lys fra lysgivende apparater.
Hvis det sker, fungerer føleren muligvis ikke.
Fjernbetjeningen er forprogrammeret til at kunne betjene andre tv’er end Sony-tv’er.
Hvis dit tv står anført i følgende tabel, skal du indstille det rette kodenummer for
apparatet.
1 Sæt TV / DVD·VIDEO øverst på fjernbetjeningen til TV.
?/1 nede, og angiv tv’ets kodenummer vha. talknapperne.
2 Hold
Slip derefter ?/1.
Tv’et kan nu betjenes med følgende kontrolknapper ?/1, VOL +/–, PROG +/–,
MUTING*, TV/VIDEO, 0-9 og -/--*-knapperne. Du kan også bruge de knapper, der
er mærket med en prik (•), til betjening af et Sony-tv. Hvis du vil betjene DVDvideobåndoptageren, skal du sætte TV / DVD·VIDEO til DVD·VIDEO.
* gælder kun for Sony-tv
Kodenumre for fjernsyn, der kan fjernbetjenes
Hvis der er angivet mere end ét kodenummer, skal du prøve at indtaste dem ét ad
gangen, indtil du finder det, der kan bruges sammen med dit tv.
Fabrikant
Kodenummer
Fabrikant
Kodenummer
Sony
01, 02
Panasonic
17, 49
Akai
68
Philips
06, 07, 08
Ferguson
52
Saba
12, 13
Grundig
10, 11
Samsung
22, 23
Hitachi
24
Sanyo
25
JVC
33
Sharp
29
Loewe
45
Telefunken
36
Mivar
09, 70
Thomson
43
NEC
66
Toshiba
38
Nokia
15, 16, 69
fortsættes
Klargøring af fjernbetjeningen
11
Bemærk
• Hvis du indtaster et nyt kodenummer, slettes det tidligere kodenummer.
• Hvis tv’et bruger et andet fjernbetjeningssystem end det, der er programmeret til at fungere
sammen med DVD-videobåndoptageren, kan du ikke betjene tv’et med fjernbetjeningen.
• Når du udskifter fjernbetjeningens batterier, ændres kodenummeret muligvis sig. Indstil
kodenummeret, hver gang du udskifter batterierne.
12
Klargøring af fjernbetjeningen
Punkt 3 : Tilslutning af DVDvideobåndoptageren
Hvis tv’et har et Scart (EURO-AV)-stik, se side 14.
Introduktion
Bemærk, at ekstra tilslutningsmuligheder til optimering af billede og lyd for en
biografoplevelse i hjemmet gennemgås under "Avancerede tilslutningsmetoder"
(side 69).
Hvis tv’et ikke har et Scart (EURO-AV)-stik
Netledning
til lysnettet
AERIAL IN
Antennekabel (medfølger)
: Signalretning
1
Træk antennen ud af tv’et, og sæt det i
bag på DVD-videobåndoptageren.
2
Tilslut
på DVD-videobåndoptageren til
antenneindgangen på tv’et vha. det
medfølgende antennekabel.
3
Tilslut netledningen til lysnettet.
Bemærk
• Når du forbinder DVD-videobåndoptageren og tv’et med blot et antennekabel, skal du tune
tv’et til DVD-videobåndoptageren (se side 16).
fortsættes
Tilslutning af DVD-videobåndoptageren
13
Hvis tv’et har et Scart (EURO-AV)-stik
Netledning
AERIAL IN
Scart
(EURO-AV)
: Signalretning
til lysnettet
Antennekabel (medfølger)
Scart-kabel (medfølger ikke)
1
Træk antennen ud af tv’et, og sæt det i
bag på DVD-videobåndoptageren.
2
Tilslut
på DVDvideobåndoptageren til
antenneindgangen på tv’et vha. det
medfølgende antennekabel.
3
Tilslut DVD-videobåndoptagerens
LINE-1 (EURO AV) til tv’ets Scart
(EURO-AV)-stik med det ekstra Scartkabel.
Denne tilslutning forbedrer billed- og
lydkvaliteten.
4
14
Tilslut netledningen til lysnettet.
Tilslutning af DVD-videobåndoptageren
LINE-1
(EURO AV)
Yderligere forbindelser
Introduktion
Til en satellit- eller
digitaltuner med
signaloverførsel
LINE-3
Ved hjælp af
LINE OUT
signaloverførselsfunktionen kan
du på dit tv se programmer fra
en satellit- eller digitaltuner
tilsluttet til denne DVDvideobåndoptager, selv om
Scart-kabel (medfølger ikke)
DVD-videobåndoptageren er
slukket. Når du tænder for
: Signalretning
satellit- eller digitaltuneren,
sender denne DVDvideobåndoptager automatisk
signalet fra satellit- eller digitaltuneren til tv’et uden selv at tænde.
satellittuneren eller den digitale tuner til stikket LINE-3, som vist
1 Tilslut
ovenover.
for DVD-videobåndoptageren.
2 Sluk
Hvis du vil se et program, skal du tænde satellit- eller digitaltuneren og tv’et.
Bemærk
• Det kan ske, at denne funktion ikke virker samme med nogle typer af satellit- eller
digitaltunere.
• Indstil tv’et til videokanalen, når DVD-videobåndoptageren er slukket.
• Signaloverførselsfunktionen vil ikke virke korrekt, hvis "Power Save" i menuen "OPTION"
er sat til "On". Indstil "Power Save" til "Off" for at sikre korrekt funktion.
Tilslutning af DVD-videobåndoptageren
15
Punkt 4 : Klargøring af DVDvideobåndoptageren med
funktionen Automatisk
klargøring
Før du bruger DVD-videobåndoptageren
første gang, skal den indstilles ved hjælp af
funktionen Automatisk klargøring. Du kan
med denne funktion indstille tv-kanaler,
guide-kanaler til ShowView-systemet* og
uret på DVD-videobåndoptageren
automatisk.
SET UP
* kun SLV-D995P E/D980P D
Før du begynder…
• Hvis du vil betjene DVDvideobåndoptageren, skal du sætte TV /
DVD·VIDEO til DVD·VIDEO på
fjernbetjeningen (side 10).
1
Tænd for tv’et, og indstil det på videokanalen.
2
Tilslut netledningen til lysnettet.
V/v/B/b
ENTER
Hvis dit tv ikke har et Scart (EURO-AV)-stik, skal du indstille tv’et på kanal
32 (den oprindelige RF-kanal for denne DVD-videobåndoptager).
Oplysninger om indstilling af tv’et findes i vejledningen til tv’et. Hvis
billedet ikke står skarpt, kan du se "Sådan ændres RF-kanalen" på side 18.
LANGUAGE SET
DVD-videobåndoptageren tændes automatisk,
og menuen "LANGUAGE SET" vises.
B
V v
16
Klargøring af DVD-videobåndoptageren med funktionen Automatisk klargøring
English
Français
Deutsch
Español
Italiano
Nederlands
ENTER
RETURN
SET UP
3
Tryk på V/v for at vælge det ønskede sprog, og
tryk derefter på ENTER flere gange.
ENTER
Menuen "COUNTRY SELECTION" vises.
4
ENTER
NL
I
N
P
E
S
CH
TR
GR
HU
V v B b ENTER
PL
CZ
Others
RETURN
Forkortelse
Land
Forkortelse
Land
A
Østrig
E
Spanien
B
Belgien
S
Sverige
DK
Danmark
CH
Schweiz
FIN
Finland
TR
Tyrkiet
D
Tyskland
GR
Grækenland
NL
Holland
HU
Ungarn
I
Italien
PL
Polen
N
Norge
CZ
Tjekkiet
P
Portugal
Tryk på V/v/B/b for at vælge forkortelsen for
landet fra tabellen i punkt 3, og tryk derefter på
ENTER.
Hvis dit land ikke vises, skal du vælge "Others".
DVD-videobåndoptageren starter søgningen
efter alle de kanaler, der kan modtages, og
indstiller dem (i den rækkefølge, der passer til
dit lokalområde).
SET UP
Introduktion
Forkortelserne for landene er som
følger:
COUNTRY SELECTION
A
B
DK
FIN
D
AUTO SETUP
Please wait
RETURN
10%
SET UP
Hvis du vil ændre rækkefølgen for kanalerne eller deaktivere uønskede
programplaceringer, se "Ændring eller sletning af programpladser" på side
27.
Når søgningen er fuldført, vises det aktuelle klokkeslæt for de stationer, der
sender et tidssignal. Hvis tiden ikke vises, indstilles uret manuelt. Se
"Indstilling af uret" på side 21.
fortsættes
Klargøring af DVD-videobåndoptageren med funktionen Automatisk klargøring
17
Sådan annulleres funktionen Automatisk klargøring
Tryk på SET UP.
Sådan ændres RF-kanalen
Hvis billedet ikke vises klart på tv’et, skal du ændre RF-kanalen på DVDvideobåndoptageren og tv’et. Vælg "Install" i menuen "OPTION", og tryk derefter
på V/v for at vælge "Video Output CH". Vælg RF-kanalen ved at trykke på
knapperne B/b, og tryk på ENTER. Indstil derefter tv’et på den nye RF-kanal, så
der vises et skarpt billede.
Tip
• Hvis du vil ændre sproget for displayet på skærmen til et andet end det, der er indstillet via
funktionen Automatisk klargøring, skal du se side 19.
Bemærk
• Når du annullerer funktionen Automatisk klargøring, nulstilles visse indstillinger
(ShowView, timer osv.). Hvis dette sker, skal de indstilles igen.
• Automatisk indstilling starter kun automatisk første gang man sætter netledningen i efter at
have købt DVD-videobåndoptageren.
• Hvis du vil bruge funktionen til automatisk indstilling igen, skal du vælge "Install" i menuen
"OPTION" og derefter trykke på V/v for at vælge "Auto Setup", gentag derefter trin 3.
• Automatisk indstilling kan udføres ved at trykke på x på enheden uafbrudt i 5 sekunder eller
mere, når strømmen er slukket og der ikke er isat et bånd.
18
Klargøring af DVD-videobåndoptageren med funktionen Automatisk klargøring
Punkt 5 : Valg af sprog
Du kan ændre sproget, der bruges på
skærmen.
1
SET UP
2
V/v
ENTER
Tryk på SET UP, og tryk derefter på V/v for at
vælge
(OPTION), og tryk på ENTER.
ENTER
OPTION
Language :English
Clock
Install
User Set
[ Off ]
Auto Power Off
[ On ]
Screen Messages
Power Save
[ Off ]
V v
Tryk på V/v for at vælge "Language", og tryk
derefter på ENTER.
ENTER
RETURN
SET UP
LANGUAGE SET
B
ENTER
Menuen "LANGUAGE SET" vises.
V v
3
Introduktion
SET UP
Før du begynder…
• Tænd for DVD-videobåndoptageren og
tv’et.
• Hvis du vil betjene DVDvideobåndoptageren, skal du sætte TV /
DVD·VIDEO til DVD·VIDEO på
fjernbetjeningen (side 10).
• Indstil tv’et til videokanalen, så signalet
fra afspilleren vises på tv-skærmen.
• Hvis DVD-afspilleren er i
afspilningstilstand, vises
opsætningsmenuen ikke. Afbryd
afspilningen på DVD-afspilleren.
English
Français
Deutsch
Español
Italiano
Nederlands
ENTER
RETURN
SET UP
Tryk på V/v for at vælge det ønskede sprog, og tryk derefter på ENTER.
ENTER
fortsættes
Valg af sprog
19
4
20
SET UP
Valg af sprog
Tryk på SET UP for at afslutte menuen.
Punkt 6 : Indstilling af uret
Introduktion
Du skal indstille dato og klokkeslæt på DVDvideobåndoptageren, så timerfunktionerne
fungerer korrekt.
SET UP
Funktionen Automatisk indstilling af ur
fungerer kun, hvis der er en station i dit
område, der udsender et tidssignal.
Før du begynder…
• Tænd for DVD-videobåndoptageren og
tv’et.
• Hvis du vil betjene DVDvideobåndoptageren, skal du sætte TV /
DVD·VIDEO til DVD·VIDEO på
fjernbetjeningen (side 10).
• Indstil tv’et til videokanalen, så signalet
fra afspilleren vises på tv-skærmen.
• Hvis DVD-afspilleren er i
afspilningstilstand, vises
opsætningsmenuen ikke. Afbryd
afspilningen på DVD-afspilleren.
1
SET UP
Tryk på SET UP, tryk derefter på V/v for at
vælge
(OPTION), og tryk på ENTER.
ENTER
2
V/v/B/b
ENTER
OPTION
Language :English
Clock
Install
User Set
[ Off ]
Auto Power Off
[ On ]
Screen Messages
Power Save
[ Off ]
V v
ENTER
Tryk på V/v for at vælge "Clock", og tryk
derefter på ENTER.
ENTER
Menuen "CLOCK SET" vises.
RETURN
SET UP
CLOCK SET
Time Date
Year
12:00 01/JAN /2005 SAT
Auto Clock
[ On ]
V v B b ENTER
RETURN
SET UP
fortsættes
Indstilling af uret
21
3
Tryk på V/v for at indstille timetallet.
ENTER
CLOCK SET
Time Date
Year
18:00 01/JAN /2005 SAT
Auto Clock
[ On ]
V v B b ENTER
4
Tryk på b for at vælge minuttallet, og indstil
minuttallet ved at trykke på V/v.
CLOCK SET
V v B b ENTER
ENTER
SET UP
Time Date
Year
18:30 01/JAN /2005 SAT
Auto Clock
[ On ]
ENTER
5
RETURN
Indstil datoen, måneden og året efter hinanden
ved at trykke på b for at vælge det element, der
skal indstilles, og tryk på V/v for at vælge
cifrene, og tryk derefter på b.
RETURN
SET UP
CLOCK SET
Time Date
Year
18:30 28/SEP /2005 WED
Auto Clock
[ On ]
Ugedagen indstilles automatisk.
Tryk på b for at vælge "Auto Clock".
6
Tryk på V/v for at vælge "On" for at indstille
funktionen Automatisk indstilling af ur.
ENTER
Klokkeslættet på DVD-videobåndoptageren
indstilles automatisk i overensstemmelse med
tidssignalet mellem kanalerne PR 1 til PR 5.
Hvis du ikke har brug for funktionen
Automatisk indstilling af ur, skal du vælge
"Off".
7
Tryk på ENTER for at bekræfte indstillingen.
ENTER
8
22
V v B b ENTER
SET UP
Indstilling af uret
Tryk på SET UP for at afslutte menuen.
RETURN
SET UP
CLOCK SET
Year
Time Date
18:30 28/SEP /2005 WED
Auto Clock
[ On ]
V v B b ENTER
RETURN
SET UP
Tip
• Hvis du indstiller "Auto Clock" til "On", aktiveres funktionen Automatisk indstilling af ur,
hver gang DVD-videobåndoptageren slukkes. Tiden justeres automatisk ved at der refereres
til tidssignalet fra stationen.
• Hvis du vil ændre cifrene, mens du indstiller, skal du trykke på B for at vende tilbage til det
punkt, du vil ændre, og vælge cifrene ved at trykke på V/v.
Indstilling af uret
Introduktion
Bemærk
• Uret vises, når tilstanden VIDEO er valgt, og der ikke er isat et bånd, eller når DVDvideobåndoptageren er slukket.
23
Punkt 7 : Indstilling af kanaler
Hvis nogle kanaler ikke kan indstilles ved
hjælp af funktionen Automatisk klargøring,
kan de indstilles manuelt.
SET UP
Før du begynder…
• Tænd for DVD-videobåndoptageren og
tv’et.
• Hvis du vil betjene DVDvideobåndoptageren, skal du sætte TV /
DVD·VIDEO til DVD·VIDEO på
fjernbetjeningen (side 10).
• Indstil tv’et til videokanalen, så signalet
fra afspilleren vises på tv-skærmen.
• Hvis DVD-afspilleren er i
afspilningstilstand, vises
opsætningsmenuen ikke. Afbryd
afspilningen på DVD-afspilleren.
1
SET UP
O RETURN
Tryk på SET UP, tryk derefter på V/v for at
vælge
(OPTION), og tryk på ENTER.
OPTION
Language :English
Clock
Install
User Set
[ Off ]
Auto Power Off
[ On ]
Screen Messages
Power Save
[ Off ]
V v
ENTER
2
V/v/B/b
ENTER
Tryk på V/v for at vælge "Install", og tryk
derefter på ENTER.
SET UP
INSTALL
Menuen "INSTALL" vises.
V v
Indstilling af kanaler
RETURN
Auto Setup
Manual Setup
Video Output CH
ENTER
24
ENTER
ENTER
RETURN
[ CH32 ]
SET UP
3
Tryk på V/v for at vælge "Manual Setup", og
tryk derefter på ENTER.
ENTER
TV STATION TABLE
PR
1
2
3
4
5
CH
027
029
030
032
NAME
AAB –
LMN –
CDE –
IJK–
4
Tryk på V/v for at vælge den række, du vil
indstille, og tryk derefter på b.
ENTER
Hvis du vil have vist andre sider med
programpladser fra 6 – 80, skal du trykke på
V/v gentagne gange.
5
Tryk på B/b gentagne gange, indtil den
ønskede kanal vises.
ENTER
SWAPPING : ENTER
DELETE : CLEAR
MANUAL TUNING
PR
CH
MFT
DECODER
NAME
:
:
:
:
:
vVb B
RETURN
MEMORY : ENTER
MANUAL TUNING
PR
CH
MFT
DECODER
NAME
:
:
:
:
:
vVb B
RETURN
6
Tryk på V/v for at vælge "NAME", og tryk
derefter på b.
ENTER
MANUAL TUNING
PR
CH
MFT
DECODER
NAME
:
:
:
:
:
ENTER
Hver gang du trykker på V, ændres tegnet
som vist nedenfor.
AtBt…tZt0t1t…t9
t – (mellemrum) t A
5
033
–
OFF
––––
MEMORY : ENTER
Angiv stationsnavnet.
1 Tryk på V/v for at vælge et tegn.
5
–––
–
OFF
––––
MEMORY : ENTER
vVb B
RETURN
7
5
–––
–
OFF
––––
Introduktion
vV B
RETURN
DEC
OFF
OFF
OFF
OFF
MANUAL TUNING
PR
CH
MFT
DECODER
NAME
vVb B
RETURN
:
:
:
:
:
5
033
–
OFF
O–––
MEMORY : ENTER
2 Tryk på b for at indstille det næste tegn.
Det næste mellemrum blinker.
Hvis du vil rette et tegn, skal du trykke på B/b, indtil det tegn, du vil
rette, blinker, og derefter rette tegnet.
Du kan indtaste op til 4 tegn for stationsnavnet.
fortsættes
Indstilling af kanaler
25
8
Tryk på ENTER for at bekræfte stationens navn.
ENTER
9
Tryk på O RETURN, og tryk derefter på SET UP for at afslutte menuen.
RETURN
SET UP
Hvis billedet er uskarpt
Hvis billedet ikke står skarpt, kan du bruge den manuelle finindstillingsfunktion
(MFT – Manual Fine Tuning). Tryk på V/v for at vælge "MFT" efter punkt 5. Tryk
på B/b for at få et klart billede. Tryk derefter på ENTER.
Tip
• Hvis du vil angive programplaceringen for dekoderen, skal du se "Indstilling af PAY-TV/
Canal Plus-dekoder" på side 33.
• DVD-videobåndoptageren skal modtage kanaloplysninger for at stationsnavne vises
automatisk.
Bemærk
• Når du justerer billedet ved hjælp af MFT, kan menuen være vanskelig at læse på grund af
forstyrrelser fra det billede, der modtages.
26
Indstilling af kanaler
Ændring eller sletning af programpladser
Når du har indstillet kanalerne, kan du frit
ændre programpladserne. Hvis der er
programpladser, der ikke bruges, eller som
indeholder uønskede kanaler, kan du slette
dem.
Introduktion
Du kan også ændre stationsnavnene. Hvis
stationsnavnene ikke vises, kan du indtaste
dem manuelt.
Ændring af programpladser
Før du begynder…
• Tænd for DVD-videobåndoptageren og
tv’et.
• Hvis du vil betjene DVDvideobåndoptageren, skal du sætte TV /
DVD·VIDEO til DVD·VIDEO på
fjernbetjeningen (side 10).
• Indstil tv’et til videokanalen, så signalet
fra afspilleren vises på tv-skærmen.
• Hvis DVD-afspilleren er i
afspilningstilstand, vises
opsætningsmenuen ikke. Afbryd
afspilningen på DVD-afspilleren.
1
SET UP
V/v
ENTER
O RETURN
Tryk på SET UP, tryk derefter på V/v for at
vælge
(OPTION), og tryk på ENTER.
ENTER
2
SET UP
OPTION
Language :English
Clock
Install
User Set
[ Off ]
Auto Power Off
[ On ]
Screen Messages
Power Save
[ Off ]
V v
Tryk på V/v for at vælge "Install", og tryk
derefter på ENTER.
ENTER
RETURN
SET UP
INSTALL
Auto Setup
Manual Setup
Video Output CH
ENTER
Menuen "INSTALL" vises.
V v
ENTER
RETURN
[ CH32 ]
SET UP
fortsættes
Indstilling af kanaler
27
3
Tryk på V/v for at vælge "Manual Setup", og
tryk derefter på ENTER.
ENTER
TV STATION TABLE
PR
1
2
3
4
5
CH
027
029
030
032
vV B
RETURN
4
Tryk på V/v for at vælge den række, der
indeholder den programplads, du vil ændre.
ENTER
Hvis du vil have vist andre sider med
programpladser fra 6 – 80, skal du trykke på
V/v gentagne gange.
5
Tryk på ENTER, tryk derefter på V/v for at
flytte til den ønskede programplads.
ENTER
SWAPPING : ENTER
DELETE : CLEAR
CH
027
029
030
032
vV B
RETURN
NAME
AAB –
LMN –
CDE –
IJK–
DEC
OFF
OFF
OFF
OFF
SWAPPING : ENTER
DELETE : CLEAR
TV STATION TABLE
PR
1
2
3
4
5
CH
027
NAME
AAB –
DEC
OFF
030
032
029
CDE –
IJK–
LMN –
OFF
OFF
OFF
SWAPPING : ENTER
Tryk på ENTER for at bekræfte indstillingen.
ENTER
7
Gentag punkt 4 – 6 for at ændre programpladsen for en anden station.
Tryk på O RETURN, og tryk derefter på SET UP for at afslutte menuen.
RETURN
SET UP
28
DEC
OFF
OFF
OFF
OFF
TV STATION TABLE
PR
1
2
3
4
5
vV B
RETURN
6
NAME
AAB –
LMN –
CDE –
IJK–
Indstilling af kanaler
Sletning af uønskede programpladser
Når du har indstillet kanaler, kan du slette
programpladser, der ikke bruges. De slettede
pladser springes over senere, når du trykker
på knapperne PROG +/–.
Introduktion
Før du begynder…
• Tænd for DVD-videobåndoptageren og
tv’et.
• Hvis du vil betjene DVDvideobåndoptageren, skal du sætte TV /
DVD·VIDEO til DVD·VIDEO på
fjernbetjeningen (side 10).
• Indstil tv’et til videokanalen, så signalet
fra afspilleren vises på tv-skærmen.
• Hvis DVD-afspilleren er i
afspilningstilstand, vises
opsætningsmenuen ikke. Afbryd
afspilningen på DVD-afspilleren.
CLEAR
SET UP
V/v
ENTER
O RETURN
1
SET UP
Tryk på SET UP, tryk derefter på V/v for at
vælge
(OPTION), og tryk på ENTER.
OPTION
Language :English
Clock
Install
User Set
[ Off ]
Auto Power Off
[ On ]
Screen Messages
Power Save
[ Off ]
V v
ENTER
Tryk på V/v for at vælge "Install", og tryk
derefter på ENTER.
2
ENTER
RETURN
SET UP
INSTALL
Auto Setup
Manual Setup
Video Output CH
ENTER
Menuen "INSTALL" vises.
V v
ENTER
RETURN
[ CH32 ]
SET UP
fortsættes
Indstilling af kanaler
29
3
Tryk på V/v for at vælge "Manual Setup", og
tryk derefter på ENTER.
ENTER
TV STATION TABLE
PR
1
2
3
4
5
CH
027
029
030
032
vV B
RETURN
4
Tryk på V/v for at vælge den række, du vil
deaktivere.
ENTER
Hvis du vil have vist andre sider med
programpladser fra 6 – 80, skal du trykke på
V/v gentagne gange.
5
DEC
OFF
OFF
OFF
OFF
SWAPPING : ENTER
DELETE : CLEAR
TV STATION TABLE
PR
1
2
3
4
5
CH
027
029
030
032
vV B
RETURN
NAME
AAB –
LMN –
CDE –
IJK–
DEC
OFF
OFF
OFF
OFF
SWAPPING : ENTER
DELETE : CLEAR
Tryk på CLEAR.
TV STATION TABLE
CLEAR
Den valgte række slettes som vist til højre.
NAME
AAB –
LMN –
CDE –
IJK–
PR
1
2
3
4
5
CH
027
NAME
AAB –
DEC
OFF
030
032
CDE –
IJK–
OFF
OFF
vV B
RETURN
SWAPPING : ENTER
DELETE : CLEAR
6
Gentag punkt 4 og 5 for andre programpladser, du vil slette.
7
Tryk på O RETURN, og tryk derefter på SET UP for at afslutte menuen.
RETURN
SET UP
Bemærk
• Sørg for at vælge de korrekte programpladser, som du vil slette. Hvis du kommer til at slette
en programplads ved en fejltagelse, skal du genindstille den pågældende kanal manuelt.
30
Indstilling af kanaler
Ændring af stationsnavne
Du kan ændre eller indtaste stationsnavnene
(op til 4 tegn). DVD-videobåndoptageren
skal modtage kanaloplysninger, for at
stationsnavne vises automatisk.
SET UP
1
SET UP
V/v/B/b
ENTER
O RETURN
Tryk på SET UP, tryk derefter på V/v for at
vælge
(OPTION), og tryk på ENTER.
OPTION
Language :English
Clock
Install
User Set
[ Off ]
Auto Power Off
[ On ]
Screen Messages
Power Save
[ Off ]
V v
ENTER
2
Introduktion
Før du begynder…
• Tænd for DVD-videobåndoptageren og
tv’et.
• Hvis du vil betjene DVDvideobåndoptageren, skal du sætte TV /
DVD·VIDEO til DVD·VIDEO på
fjernbetjeningen (side 10).
• Indstil tv’et til videokanalen, så signalet
fra afspilleren vises på tv-skærmen.
• Hvis DVD-afspilleren er i
afspilningstilstand, vises
opsætningsmenuen ikke. Afbryd
afspilningen på DVD-afspilleren.
ENTER
RETURN
Tryk på V/v for at vælge "Install", og tryk
derefter på ENTER.
INSTALL
Auto Setup
Manual Setup
Video Output CH
ENTER
Menuen "INSTALL" vises.
V v
3
Tryk på V/v for at vælge "Manual Setup", og
tryk derefter på ENTER.
ENTER
SET UP
ENTER
RETURN
[ CH32 ]
SET UP
TV STATION TABLE
PR
1
2
3
4
5
vV B
RETURN
CH
027
029
030
032
033
NAME
AAB –
LMN –
CDE –
IJK–
DEC
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
SWAPPING : ENTER
DELETE : CLEAR
fortsættes
Indstilling af kanaler
31
4
ENTER
Tryk på V/v for at vælge den række, du vil
ændre, eller angiv stationsnavnet, og tryk
derefter på b.
Hvis du vil have vist andre sider med
programpladser fra 6 – 80, skal du trykke på
v/V gentagne gange.
5
Tryk på V/v for at vælge "NAME", og tryk
derefter på b.
ENTER
MANUAL TUNING
PR
CH
MFT
DECODER
NAME
:
:
:
:
:
vVb B
RETURN
MEMORY : ENTER
MANUAL TUNING
PR
CH
MFT
DECODER
NAME
:
:
:
:
:
vVb B
RETURN
6
1 Tryk på V/v for at vælge et tegn.
Hver gang du trykker på V, ændres tegnet
som vist nedenfor.
AtBt…tZt0t1t…t9
t – (mellemrum) t A
5
033
–
OFF
––––
MEMORY : ENTER
Angiv stationsnavnet.
ENTER
5
033
–
OFF
––––
MANUAL TUNING
PR
CH
MFT
DECODER
NAME
vVb B
RETURN
:
:
:
:
:
5
033
–
OFF
O–––
MEMORY : ENTER
2 Tryk på b for at indstille det næste tegn.
Det næste mellemrum blinker.
Hvis du vil rette et tegn, skal du trykke på B/b, indtil det tegn, du vil
rette, blinker, og derefter rette tegnet.
Du kan indtaste op til 4 tegn for stationsnavnet.
7
Tryk på ENTER for at bekræfte det nye navn.
ENTER
8
Tryk på O RETURN, og tryk derefter på SET UP for at afslutte menuen.
RETURN
SET UP
32
Indstilling af kanaler
Indstilling af PAY-TV/Canal Plus-dekoder
Du kan se eller optage PAY-TV/Canal Plus-programmer, hvis du tilslutter en dekoder
(medfølger ikke) til DVD-videobåndoptageren.
Scart-kabel
(medfølger ikke)
LINE-3
PAY-TV/Canal
Plus-dekoder
Introduktion
Tilslutning af en dekoder
Scart
(EURO-AV)
LINE-1 (EURO AV)
AERIAL IN
Antennekabel (medfølger)
Scart
(EURO-AV)
Scart-kabel (medfølger ikke)
: Signalretning
fortsættes
Indstilling af PAY-TV/Canal Plus-dekoder
33
Indstilling af PAY-TV/Canal Plus-kanaler
Hvis du vil se eller optage PAY-TV/Canal
Plus-programmer, skal du indstille DVDvideobåndoptageren, så den kan modtage
kanalerne, ved hjælp af displayet på
skærmen.
SET UP
Du kan indstille kanalerne korrekt ved at
følge alle trinene nedenfor.
Før du begynder…
• Tænd for DVD-videobåndoptageren og
tv’et.
• Hvis du vil betjene DVDvideobåndoptageren, skal du sætte TV /
DVD·VIDEO til DVD·VIDEO på
fjernbetjeningen (side 10).
• Indstil tv’et til videokanalen, så signalet
fra afspilleren vises på tv-skærmen.
• Hvis DVD-afspilleren er i
afspilningstilstand, vises
opsætningsmenuen ikke. Afbryd
afspilningen på DVD-afspilleren.
1
SET UP
O RETURN
Tryk på SET UP, tryk derefter på V/v for at
vælge
(OPTION), og tryk på ENTER.
OPTION
Language :English
Clock
Install
User Set
[ Off ]
Auto Power Off
[ On ]
Screen Messages
Power Save
[ Off ]
V v
ENTER
2
V/v/B/b
ENTER
Tryk på V/v for at vælge "Install", og tryk
derefter på ENTER.
Auto Setup
Manual Setup
Video Output CH
Menuen "INSTALL" vises.
V v
Tryk på V/v for at vælge "Manual Setup", og
tryk derefter på ENTER.
ENTER
Indstilling af PAY-TV/Canal Plus-dekoder
SET UP
ENTER
RETURN
[ CH32 ]
SET UP
TV STATION TABLE
PR
1
2
3
4
5
vV B
RETURN
34
RETURN
INSTALL
ENTER
3
ENTER
CH
027
029
030
032
033
NAME
AAB –
LMN –
CDE –
IJK–
DEC
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
SWAPPING : ENTER
DELETE : CLEAR
4
Tryk på V/v for at vælge den række, du vil
angive for dekoderen, og tryk derefter på b.
ENTER
For at vise pladserne 6 – 80, trykker du
gentagne gange på V/v gentagne gange.
MANUAL TUNING
PR
CH
MFT
DECODER
NAME
:
:
:
:
:
vVb B
RETURN
MEMORY : ENTER
Tryk på V/v for at vælge "DECODER".
MANUAL TUNING
PR
CH
MFT
DECODER
NAME
ENTER
:
:
:
:
:
vVb B
RETURN
6
Tryk på b for at indstille "DECODER" til
"ON", og tryk derefter på ENTER.
ENTER
MEMORY : ENTER
MANUAL TUNING
PR
CH
MFT
DECODER
NAME
vVb B
RETURN
7
5
033
–
OFF
––––
Introduktion
5
5
033
–
OFF
––––
:
:
:
:
:
5
033
–
ON
––––
MEMORY : ENTER
Tryk på O RETURN, og tryk derefter på SET UP for at afslutte menuen.
RETURN
SET UP
Indstilling af PAY-TV/Canal Plus-dekoder
35
Grundlæggende betjening
Afspilning af diske
Der kan være visse funktioner, der er
anderledes eller begrænsede, alt efter hvilken
disk der anvendes. Yderligere oplysninger
fås i betjeningsvejledningen til disken.
Før du begynder…
• Tænd for DVD-videobåndoptageren og
tv’et.
• Indstil tv’et til videokanalen, så signalet
fra afspilleren vises på tv-skærmen.
• Sæt TV / DVD·VIDEO til DVD·VIDEO,
og tryk derefter på SELECT DVD for at
betjene DVD-afspilleren (side 10).
?/1
Z
/
m/M y
./>
X
x
H
1
Tryk på Z for at åbne disk-skuffen og
sætte en disk i.
med den side, der
afspilles, vendende nedad
36
Afspilning af diske
2
Tryk på H.
Diskskuffen lukkes, og DVD-afspilleren begynder afspilningen.
Afspilningstiden vises i
displayet.*
Der vises en menu på tvskærmen, alt efter hvilken disk
der anvendes. For DVD’er, se
side 86. For VIDEO CD’er, se
Time Minut Sekund
side 116.
* "– – – – –" vises, når der ikke er isat en disk.
Tip
• Hvis du vil foretage en videotimerindstilling under DVD-afspilning, anbefaler vi, at
betjeningerne under "Optagelse med hurtig-timeren" (side 118) udføres.
• Under DVD-afspilning overgår DVD-videobåndoptageren ikke til standby, selvom
videobåndoptageren afslutter indspilningen.
Andre betjeninger
Hvis du vil
Tryk på
x
Standse afspilningen
Standse afspilningen midlertidigt*
Grundlæggende betjening
Bemærk
• Du kan ændre skærmtypen ved hjælp af menuen "SCREEN SETUP". (Se
"Skærmindstilling" på side 77.)
• Stop VIDEO-afspilning under afspilning af en disk.
• Hvis du afspiller en DVD eller VIDEO CD, der er ridset, stopper afspilleren muligvis
afspilningen ved ridsen.
• Der er ikke garanti for, at afspilningslister, der er længere end 10 timer, og som er optaget i
VR-tilstand, kan afspilles.
1
Genoptage afspilningen efter pausen
X
H
Gå til det næste billede, når
afspilningen er stoppet midlertidigt
SKIP
Gå til det forrige billede, når
afspilningen er stoppet midlertidigt
(kun DVD)
REPLAY
Gå til det næste kapitel, spor eller den
næste scene i uafbrudt
afspilningstilstand
> NEXT på fjernbetjeningen eller M på
enheden
Gå tilbage til det forrige kapitel, spor
eller den forrige scene i uafbrudt
afspilningstilstand
. PREV på fjernbetjeningen eller m på
enheden
fortsættes
Afspilning af diske
37
Hvis du vil
Tryk på
Finde et punkt hurtigt
m eller M på fjernbetjeningen (eller hold m
eller M nede på enheden)
Afspilningshastigheden ændres på følgende måde,
hver gang du trykker på knappen på
fjernbetjeningen (eller afhængigt af, hvor længe du
trykker knappen på apparatet ind):
• DVD
hurtigt fremad: PLAY t ×1.4 ••N•*2 t 1M
t 2M t 3M t 4M t 5M t 6M
hurtigt baglæns: PLAY t 1m t 2m t
3m t 4m t 5m t 6m
• CD, MP3 og VIDEO CD
hurtigt fremad: PLAY t 1M t 2M t
3M
hurtigt baglæns: PLAY t 1m t 2m t
3m
• DATA CD/DATA DVD (gælder kun DivX*3videofil)
hurtigt fremad: PLAY t 1M t 2M t
3M t 4M t 5M t 6M
hurtigt baglæns: PLAY t 1m t 2m t
3m t 4m t 5m t 6m
Tryk på H, når du finder det punkt, du søger efter.
Se langsom afspilning i fortsat
afspilningstilstand
(kun DVD og VIDEO CD)
X under afspilning, og tryk derefter på
eller y
Afspilningshastigheden ændres på følgende måde,
hver gang du trykker på
eller y:
• DVD
langsom afspilning fremad: ×0.6 ••N•*2 t
2yt3y
langsom afspilning baglæns (undtagen for DVDRW i VR-tilstand): 1
t2
t3
• VIDEO CD og DATA CD/DATA DVD (gælder
kun DivX*3-videofil)
kun langsom afspilning fremad: 1 y t 2 y
t3y
Tryk på H for at genoptage afspilningen.
Afspille den forrige scene igen i 10
sekunder i uafbrudt
afspilningstilstand*4
(Øjeblikkelig afspilning)
REPLAY
Spole den aktuelle scene hurtigt
fremad i 30 sekunder i et kort øjeblik
i uafbrudt afspilningstilstand*4*5
(Øjeblikkelig fremadspoling)
SKIP
Afbryde afspilningen, og fjern disken
Z
*1 Hvis du afbryder DVD-afspilleren midlertidigt i mere end 5 minutter, stopper DVDafspilleren automatisk.
*2 Afspil hurtigt eller langsomt med lyd (se "Sådan afspilles hurtigt eller langsomt med lyd (kun
DVD)" på side 39)
*3 Kun SLV-D995P E/D990P E
38
Afspilning af diske
*4 Gælder kun for DVD VIDEO’er og DVD-RW-/DVD-R-diske eller DVD+RW-/DVD+Rdiske
SKIP op til 4 gange. Herved kan du spole hurtigt fremad i op til 2
*5 Du kan trykke på
minutter i alt.
Tip
• Funktionen til øjeblikkelig afspilning er nyttig, hvis du vil gennemse en scene eller en dialog,
som du gik glip af.
• Funktionen til øjeblikkelig fremadspoling er nyttig, hvis du vil springe en scene, som du ikke
ønsker at se, over.
Sådan afspilles hurtigt eller langsomt med lyd (kun DVD)
Du kan lytte til dialog eller lyd under hurtig eller langsom afspilning af den aktuelle
scene.
Tryk på M under afspilning for hurtig afspilning.
Tryk på X, og tryk derefter på y under afspilning for langsom afspilning.
Grundlæggende betjening
Bemærk
• Der udsendes ingen lyd, undtagen:
– under normal afspilning
– under hurtig eller langsom afspilning med lyd
• Du kan ikke foretage hurtig eller langsom afspilning med lyd, når en virtuel surroundeffekt er
angivet.
• Hurtig baglæns søgning er ikke altid mulig med CD, MP3 og VIDEO CD, afhængigt af
optagemetoden.
• Der kan være visse scener, hvor det ikke er muligt at bruge funktionen til øjeblikkelig
afspilning eller fremadspoling.
• Det er kun muligt at skifte mellem original (ORG) og afspilningsliste (PL) på en disk, der er
optaget i VR-tilstand, når disken er stoppet. Tryk på TOP MENU for at skifte mellem ORG
og PL.
Tryk på H for at vende tilbage til normal afspilning.
Bemærk
• Du kan ikke indstille virtuel surroundeffekt under hurtig eller langsom afspilning med lyd.
Desuden kan du ikke foretage hurtig eller langsom afspilning med lyd, når en virtuel
surroundeffekt er angivet.
• Du kan ikke foretage DTS-lydoutput under hurtig eller langsom afspilning med lyd.
Sådan genoptages afspilningen for den aktuelle disk (Genoptaget
afspilning)
Det punkt, hvor du stoppede disken, huskes af DVD-afspilleren, selvom den går i
standby-tilstand, ved at trykke på ?/1.
1 Tryk på x, når en disk afspilles, for at stoppe afspilningen.
på H.
2 Tryk
DVD-afspilleren påbegynder afspilningen fra det punkt, hvor du stoppede disken
i trin 1.
Tip
• Hvis du vil begynde afspilningen fra begyndelsen af disken, skal du trykke på x to gange og
derefter trykke på H.
fortsættes
Afspilning af diske
39
Bemærk omkring afspilning af DTS-* lydspor på en CD
• Ved afspilning af DTS-kodede CD’er udsendes ingen lyd fra de analoge stereoudgange. For
at undgå beskadigelse af lydsystemet skal brugeren være forsigtig, når de analoge stereostik
på DVD-afspilleren tilsluttes et forstærkersystem.
• DTS-lydspor må først afspilles, når DVD-afspilleren tilsluttes til en lydkomponent med
indbygget DTS-dekoder. DVD-afspilleren udsender DTS-signalet via DIGITAL AUDIO
OUT (COAXIAL eller OPTICAL) jackstikket, selvom "DTS" er angivet til "Off" i menuen
"AUDIO SETUP" (side 75), og kan påvirke dine ører eller ødelægge højttalerne.
Bemærk om afspilning af DVD-diske med DTS-lydspor
• DTS-lydspor udsendes kun via DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL eller OPTICAL)
jackstik.
• Når du afspiller en DVD med DTS-lydspor, skal du angive "DTS" til "On" i menuen "AUDIO
SETUP" (side 75). Du kan ikke vælge DTS-lyd, når "DTS" er indstillet til "Off".
• Hvis du tilslutter afspilleren til lydudstyr uden en DTS-dekoder, skal du ikke angive "DTS" til
"On" i menuen "AUDIO SETUP" (side 75). Der høres muligvis en høj lyd fra højttalerne,
der kan påvirke dine ører eller ødelægge højttalerne.
* "DTS" og "DTS Digital Out" er varemærker tilhørende Digital Theater Systems, Inc.
40
Afspilning af diske
Guide til skærmmeddelelserne
Du kan få vist diskoplysninger under
afspilning.
Det indhold, der vises, afhænger af den type
disk, der afspilles.
Talknapper
O RETURN
Grundlæggende betjening
V/v/B/b
ENTER
DISPLAY
Tryk på DISPLAY under afspilning.
Diskinformationen kommer frem. Displayet varierer, afhængigt af disktypen. Der
henvises til "Sprog for DVD-lyd/-undertekster" på side 150 angående forkortelser for
sproget.
Eksempel: Når en DVD VIDEO afspilles
Disktype
Aktuel titel/aktuelt spor
Aktuelt kapitelnummer
Tællerposition
Sprog for tale
Sprog for undertekster
Brugertilpasset AV-tilstand
N
1/3
1/36
T 0:01:09
ENG 5.1CH
ENG (3/5)
Standard
V v B b 0 ~ 9
ENTER
fortsættes
Guide til skærmmeddelelserne
41
Eksempel: Når en DATA CD/DATA DVD (kun DivX*-videofil) afspilles
Disktype
Aktuelt albumnummer
Aktuelt filnummer
Tællerposition
Lydsignaldata
Undertekstnummer
N
1/3
1/36
T 0:01:09
Dolby D 5.1CH
1/8
V v B b 0 ~ 9
ENTER
* Kun SLV-D995P E/D990P E
Bemærk
• Du kan ikke vælge diskoplysninger, når disken er stoppet.
Sådan afspilles den ønskede titel/spor/album eller kapitel/fil
Du kan afspille den ønskede titel/spor/album eller kapitel/fil vha. denne menu.
1 Tryk på V/v under afspilning for at vælge det ønskede ikon.
2 Tryk på B/b for at ændre elementet.
3 Tryk på ENTER for at begynde afspilningen.
4 Tryk på DISPLAY eller O RETURN for at slå menuen fra.
Ikonet for titlen/sporet/albummet eller kapitlet/filen kommer frem på DVDafspilningsskærmen, efterfulgt af det aktuelle titel-/spor-/album- eller kapitel-/
filnummer og tællerpositionen.
Sådan afspiller du fra den ønskede titel-/spor-/fil-tællerposition.
Du kan afspille fra den ønskede tællerposition for en titel/et spor/en fil.
1 Tryk på V/v under afspilning for at vælge ikonet for tællerposition.
den ønskede, forløbne afspilningstid for den aktuelle titel/spor/fil vha.
2 Angiv
talknapperne.
på ENTER for at begynde afspilningen.
3 Tryk
For DATA CD/DATA DVD (kun DivX*-videofil), kan det tage nogen tid, inden
4
afspilningen begynder.
Tryk på DISPLAY eller O RETURN for at slå menuen fra.
* Kun SLV-D995P E/D990P E
42
Guide til skærmmeddelelserne
Tip
• Du kan ændre oplysningerne for tællerpositionen (afspilningstid eller resterende tid) vha.
B/b (gælder kun ved brug af DVD og CD).
DVD
Angivelse
Tælleroplysninger
T ∗ : ∗∗ : ∗∗
Forløbet afspilningstid for den aktuelle titel
T– ∗ : ∗∗ : ∗∗
Resterende afspilningstid for den aktuelle titel
C ∗ : ∗∗ : ∗∗
Forløbet afspilningstid for det aktuelle kapitel
C– ∗ : ∗∗ : ∗∗
Resterende afspilningstid for det aktuelle kapitel
CD
Tælleroplysninger
T ∗ : ∗∗ : ∗∗
Forløbet afspilningstid for det aktuelle spor
T– ∗ : ∗∗ : ∗∗
Resterende afspilningstid for det aktuelle spor
D ∗ : ∗∗ : ∗∗
Forløbet afspilningstid for disken
D– ∗ : ∗∗ : ∗∗
Resterende afspilningstid for disken
Bemærk
• Displayet ændres muligvis ikke i overensstemmelse med betjeningen, afhængigt af disken.
• Afspilningstiden vises fortsat i displayet, selvom oplysningerne for tællerpositionen på
skærmen ændres.
• Den resterende spilletid på det aktuelle spor og selve disken angives muligvis ikke korrekt for
Copy Control CD’er, CD EXTRA eller CD’er med omslagsbilleder på selve disken osv.
Grundlæggende betjening
Angivelse
fortsættes
Guide til skærmmeddelelserne
43
Sådan justeres det billede, der afspilles (Brugertilpasset AV-tilstand)
Du kan justere videosignalet for en DVD eller VIDEO CD (med PBC-funktionen
deaktiveret) fra afspilleren og således opnå den ønskede billedkvalitet. Vælg den
indstilling, der passer bedst til det program, du ser.
Tryk på V/v under afspilning for at vælge ikonet for
N
1/3
brugertilpasset AV-tilstand.
1
1/36
T 0:01:09
ENG 5.1CH
ENG (3/5)
Standard
V v B b
2 Tryk på B/b for at ændre indstillingen.
Indstilling
Videoindstilling
Lydindstilling
Dynamic 2
Skaber et mere dynamisk billede
end Dynamic 1 ved yderligere at
øge billedkontrasten og
farveintensiteten.
Fuld (moduleret) lyd med endnu
klarere diskant og bas end
Dynamic 1.
Dynamic 1
Skaber et tydeligt dynamisk
billede ved at øge
billedkontrasten og
farveintensiteten.
Fuld (moduleret) lyd med klar
diskant og bas.
Standard
Deaktiveret (standardindstilling)
Viser et standardbillede.
Standardlyd.
Cinema 1
De hvide farver bliver klarere, de
sorte farver bliver dybere, og
farvekontrasten øges.
Kraftfuld lyd med stærk bas.
Cinema 2
Øger detaljerne i mørke områder
ved at øge niveauet for den sorte
farve.
Kraftfuld lyd med endnu
stærkere bas end Cinema 1.
Tip
• Når du ser film, anbefales "Cinema 1" eller "Cinema 2".
44
Guide til skærmmeddelelserne
Låsning af disk-skuffen (Børnesikring)
Du kan låse disk-skuffen, så disk-skuffen ikke
åbnes ved et uheld.
SELECT DVD
Xx
Sådan låses disk-skuffen
Når DVD-videobåndoptageren er tændt, skal du trykke på x, X og SELECT DVD
på enheden samtidigt. "LOCK" vises i displayet. Skuffen til disken låses.
Bemærk
• Hvis disk-skuffen låses, mens den er åben, låses skuffen, når der lukkes for skuffen.
• Du kan ikke låse diskskuffen, når DVD-videobåndoptageren er slukket. Hvis DVDvideobåndoptageren er tændt, kan du låse diskskuffen i afspilningstilstand, eller når der er
slukket for den.
Låsning af disk-skuffen (Børnesikring)
Grundlæggende betjening
Sådan låses disk-skuffen op
Tryk på x, X og SELECT DVD på enheden samtidigt. Diskskuffen låses op.
45
Afspilning af et bånd
Før du begynder…
• Tænd for DVD-videobåndoptageren og
tv’et.
• Indstil tv’et til videokanalen, så signalet
fra afspilleren vises på tv-skærmen.
• Sæt TV / DVD·VIDEO til DVD·VIDEO,
og tryk derefter på SELECT VIDEO for at
betjene videobåndoptageren (side 10).
?/1
Z
TRACKING +/–
CLEAR
/
m/M y
./>
X
x
H
DISPLAY
1
Isæt et bånd.
2
Tryk på H.
Videobåndoptageren går automatisk i
gang med at afspille, når du sætter et bånd
uden sikkerhedstap i.
Afspilningstiden vises i
displayet.
Når båndet er nået til
slutningen, spoles det
automatisk tilbage.
Time Minut
46
Afspilning af et bånd
Sekund
Andre betjeninger
Hvis du vil
Tryk på
Standse afspilningen
x
Strandse afspilningen
midlertidigt∗
X
Genoptage afspilningen efter
pausen
X eller H
Spole båndet hurtigt frem
M under stop
Spole båndet tilbage
m under stop
Skubbe båndet ud
Z
* Hvis du afbryder videobåndoptageren midlertidigt i mere end 5 minutter, genoptager den
automatisk afspilningen.
Sådan afspiller/søger du i forskellige hastigheder
Afspillefunktioner
Betjening
Se billedet, når du spoler
hurtigt frem eller tilbage
Hold M nede under hurtig fremadspoling. Hold m nede
under hurtig tilbagespoling.
Afspilning ved høj hastighed
• Tryk hurtigt på M eller m under afspilning. Båndet
afspilles med 5 gange normal hastighed.
• Hold M eller m nede under afspilning. Båndet
afspilles med 5 gange normal hastighed. Når du slipper
knappen, afspilles der igen normalt.
Afspil i langsom gengivelse*1
Tryk på y, når optageren er midlertidigt afbrudt.
Afspil den forrige scene igen i
uafbrudt afspilningstilstand*2
(Øjeblikkelig afspilning)
Tryk på
REPLAY under afspilning.
Spol den aktuelle scene hurtigt
fremad i 30 sekunder i
uafbrudt afspilningstilstand*3
(Øjeblikkelig overspringning)
Tryk på
SKIP under afspilning.
Afspilning i forskellige
hastigheder
(Afspilning frem og tilbage)
Tryk på .eller > under afspilning. Du kan ændre
afspilningshastigheden på følgende måde.
REW*4 y –PLAY2 y –PLAY y –SLOW y STILL
y SLOW y PLAY y PLAY2 y FF*5
Grundlæggende betjening
Sådan slukker du for videobåndoptageren under tilbagespoling
(Afbrydelse under tilbagespoling)
Tryk på ?/1 under tilbagespoling af båndet. Videobåndoptageren slukkes, men
båndet spoles helt tilbage.
*1 Du kan ændre afspilningshastigheden i slowmotion ved at trykke på M eller m.
*2 I 10 sekunder i SP- eller LP-tilstand/i 15 sekunder i EP-tilstand
SKIP op til 4 gange. Herved kan du spole hurtigt fremad i op til 2
*3 Du kan trykke på
minutter i alt.
*4 "REW" blinker på displayet.
*5 "FF" blinker på displayet.
fortsættes
Afspilning af et bånd
47
Sådan genoptages normal afspilning
Tryk på H.
Sådan indstilles farvesystemet
Hvis billedet, der afspilles, ikke er i farver, eller der opstår striber under afspilningen,
skal "Colour System" i menuen "USER SET" indstilles, så det passer til det system,
som båndet er optaget i (se side 132). (Indstillingen angives normalt til "Auto".)
Sådan anvendes tidstælleren
Tryk på CLEAR ved det sted på båndet, som du vil genfinde på et senere tidspunkt.
Tælleren i displayet nulstilles til "0:00:00".
Hvis du vil have vist tælleren på tv-skærmen, skal du trykke på DISPLAY under
normal afspilning.
Tip
• Juster billedet vha. knapperne TRACKING +/–, hvis:
– Der vises striber under afspilning i slowmotion.
– Der vises bånd øverst eller nederst på skærmen under pause.
– Billedet flimrer under midlertidig afbrydelse.
Bemærk
• Bånd, der er optaget i LP-tilstand på andre videobåndoptagere, kan afspilles på denne
videobåndoptager, men der er ingen garanti for billedkvaliteten.
• Tælleren nulstilles til "0:00:00", hver gang et bånd isættes.
• Tælleren holder op med at tælle, når den støder på et sted, hvor der ingen optagelse er.
• Afhængigt af tv’et kan der opstå følgende problemer under afspilning af et bånd, der er
optaget med NTSC:
– Billedet bliver sort/hvidt.
– Billedet ryster.
– Der vises ingen billeder på tv-skærmen.
– Der vises vandrette sorte striber på tv-skærmen.
– Farverne bliver stærkere eller svagere.
• Når der er gået 10 timer, nulstilles tælleren i displayet til "0:00:00", og tællingen starter
forfra.
• Der udsendes ingen lyd under afspilning ved forskellige hastigheder.
• Billedet viser måske "støj", når der afspilles baglæns med høj hastighed.
• Når du afspiller et bånd, kan du få vist opsætningsmenuen, men betjeningen af
fjernbetjeningen skifter automatisk til DVD. Tryk på SET UP for at afslutte menuen.
• Stop diskafspilningen, når du afspiller en video.
• Billedet vender tilbage til normal afspilning fra baglæns slowmotion efter 30 sekunder.
48
Afspilning af et bånd
Optagelse af tv-programmer
Før du begynder…
• Tænd for DVD-videobåndoptageren og
tv’et.
• Indstil tv’ets indstilling for input, så
signalet fra afspilleren vises på tvskærmen.
• Sæt TV / DVD·VIDEO til DVD·VIDEO,
og tryk derefter på SELECT VIDEO for at
betjene videobåndoptageren (side 10).
• Hvis du vil optage fra en dekoder, skal du
tænde for den.
• Sørg for, at båndet er længere end den
samlede optagetid.
Z
SELECT DVD
PROG +/–
Talknapper
-/-INPUT
SELECT
SP/LP
x
H
DISPLAY
1
Grundlæggende betjening
z REC
Isæt et bånd med sikkerhedstappen intakt.
fortsættes
Optagelse af tv-programmer
49
2
• PROG/
TRACKING
• For at optage en normal kanal trykkes på PROG +/–, indtil det ønskede
programpladsnummer vises på displayet.
INPUT
SELECT
• For at optage fra en dekoder eller anden kilde tilsluttet til en eller flere
LINE-indgange, trykker man på INPUT SELECT, indtil den tilsluttede
linje angives på displayet.
3
SP / LP
4
REC
Tryk på SP/LP for at vælge båndhastighed, SP eller LP.
LP (lang spilletid) giver en optagetid, der er dobbelt så lang som SP. SP
(normal spilletid) giver dog en bedre billed- og lydkvalitet.
Tryk på z REC for at starte optagelse.
Optageindikatoren lyser rødt på displayet.
Optageindikator
Sådan standses en optagelse
Tryk på x.
50
Optagelse af tv-programmer
Sådan kontrolleres den resterende tid
Tryk på DISPLAY tre gange. Tryk på DISPLAY igen, når displayet er tændt, for at
kontrollere den resterende tid.
STEREO
PAL
AUTO
PR 1
BBC 1
SP
REMAIN
0 :00 :22
1 :46
Tidstæller
Resterende båndlængde
Du kan få en præcis angivelse af den resterende tid ved at kontrollere, at "Tape
Select" i menuen "VIDEO SETUP" er indstillet i overensstemmelse med den
båndtype, du bruger (se side 127).
Maksimal optagetid
SP
LP
E-180
3t
6t
E-240
4t
8t
E-260
4 t 20 min.
8 t 40 min.
E-300
5t
10 t
Sådan ses et andet tv-program, mens der optages
tv’et er tilsluttet til videobåndoptageren via A/V-tilslutninger, skal du
1 Hvis
indstille tv’et til tv’ets antenneinput. Hvis ikke, skal du springe dette trin over.
2 Vælg en anden kanal på tv’et.
Grundlæggende betjening
Båndlængde
Sådan ses en DVD under optagelse
1 Tryk på SELECT DVD for at betjene DVD-afspilleren.
2 Tryk på Z, og sæt disken i disk-skuffen.
på H.
3 Tryk
Diskskuffen lukkes, og DVD-afspilleren begynder afspilningen. Tv-skærmen
ændres automatisk til afspilningsskærmen DVD.
Sådan gemmes en optagelse
Undgå utilsigtet sletning ved at
brække sikkerhedstappen af som vist.
Hvis du vil optage på det bånd igen,
skal du dække hullet med tape.
Sikkerhedstap
fortsættes
Optagelse af tv-programmer
51
Tip
• Hvis du vil vælge en programposition, skal du bruge talknapperne på fjernbetjeningen. Tryk
på -/-- for tal bestående af to tal (tital) efterfulgt af talknapperne.
• Hvis du tilslutter andet udstyr til et LINE-stik eller en LINE-bøsning, kan du vælge
indgangssignalet ved hjælp af knappen INPUT SELECT eller PROG +/–.
• Displayet vises på tv-skærmen med oplysninger om båndet, men oplysningerne optages ikke
på båndet.
• Hvis du ikke vil se tv under en optagelse, kan du slukke for tv’et. Når du bruger en dekoder,
skal den være tændt.
Bemærk
• Hvis et bånd både indeholder dele, der er optaget med PAL, og dele, der er optaget med
NTSC, vil båndtællerens angivelse ikke være korrekt. Denne fejl skyldes, at de to
videosystemer har forskellige tællesystemer.
• Du kan ikke se et PAY-TV/Canal Plus-program under optagelse af et andet PAY-TV/Canal
Plus-program.
• Den resterende båndlængde angives muligvis ikke korrekt for korte bånd som f.eks. T-20
eller T-30 eller for bånd, der er optaget i LP-tilstand.
• Angivelsen af den resterende tid kan kun bruges som løs målestok.
• Ca. 30 sekunder efter at båndet begynder afspilningen, vises båndets resterende tid.
• Du kan ikke optage en DVD over på et videobånd.
• Hvis du vil se et tv-program under videooptagelse, skal du stoppe disk-afspilningen.
52
Optagelse af tv-programmer
Optagelse af tv-programmer ved hjælp af
ShowView®-systemet (kun SLV-D995P E/
D980P D)
ShowView-systemet er en funktion, der gør
det lettere at programmere
videobåndoptageren, når du vil foretage
timeroptagelser. Indtast blot det ShowViewnummer, der er anført i programoversigten.
Dato, klokkeslæt og programplads for det
pågældende program indstilles automatisk.
Du kan indstille i alt seks programmer,
herunder indstilling af programmer, der er
foretaget med andre timermetoder.
?/1
SELECT VIDEO
Talknapper
CLEAR
INPUT SELECT
TIMER
x
V/v/B/b
ENTER
Grundlæggende betjening
Før du begynder…
• Kontroller, at DVD-videobåndoptagerens
ur er indstillet korrekt.
• Tænd for DVD-videobåndoptageren og
tv’et.
• Istil tv’et til videokanalen, så signalet fra
afspilleren vises på tv-skærmen.
• Sæt TV / DVD·VIDEO til DVD·VIDEO,
og tryk derefter på SELECT VIDEO for at
betjene videobåndoptageren (side 10).
• Hvis du bruger en dekoder, skal du tænde
den.
• Isæt et bånd med sikkerhedstappen intakt.
Sørg for, at båndet er længere end den
samlede optagetid.
• Hvis DVD-afspilleren er i
afspilningstilstand, vises
opsætningsmenuen ikke. Afbryd
afspilningen på DVD-afspilleren.
fortsættes
Optagelse af tv-programmer ved hjælp af ShowView®-systemet (kun SLV-D995P E/D980P D)
53
1
Tryk på SET UP, og tryk derefter på V/v for at
vælge
(TIMER), og tryk på ENTER. Du
SET UP
TIMER METHOD
Standard
ShowView
kan også få vist menuen til
timerprogrammering ved at trykke på TIMER.
Menuen "TIMER METHOD" vises.
ENTER
V v
ENTER
RETURN
SET UP
SUBTITLE/
TIMER
2
Tryk på V/v flere gange for at vælge
"ShowView", og tryk derefter på ENTER.
ENTER
Menuen "ShowView" vises.
ShowView
Code – – – – – – – – –
Code : 0–9
Correct : B
RETURN
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
CLEAR
Tryk på talknapperne for at angive ShowViewnummeret.
Hvis du taster forkert, skal du trykke på
CLEAR og indtaste det korrekte nummer.
Du kan også trykke på B for at slette det sidst
indtastede tal.
SET UP
ShowView
Code 1 2 3 4 – – – – –
Code : 0–9
Correct : B
ENTER
RETURN
SET UP
ENTER
54
Optagelse af tv-programmer ved hjælp af ShowView®-systemet (kun SLV-D995P E/D980P D)
4
Tryk på ENTER.
ENTER
INPUT
SELECT
CLEAR
Indstillinger for dato, start- og stoptidspunkt,
programposition, båndhastighed samt VPS
(Videoprogramsystem)/PDC
(Programleveringskontrol) vises på tvskærmen.
PR DATE
35
––
––
––
––
––
SA
––
––
––
––
––
19
––
––
––
––
––
START STOP SPEED V/P
19 : 00
––:––
––:––
––:––
––:––
––:––
V v B b ENTER
20 : 00
––:––
––:––
––:––
––:––
––:––
CLEAR
SP
––
––
––
––
––
Off
––
––
––
––
––
SETUP
Hvis du vil annullere indstillingen, skal du trykke på CLEAR.
5
ENTER
Hvis du vil ændre indstillingerne for dato,
båndhastighed og VPS/PDC, skal du gøre
følgende:
1 Tryk på B/b for vælge det punkt, som du
PR DATE
35
––
––
––
––
––
SA
––
––
––
––
––
19
––
––
––
––
––
START STOP SPEED V/P
19 : 00
––:––
––:––
––:––
––:––
––:––
20 : 00
––:––
––:––
––:––
––:––
––:––
SP
––
––
––
––
––
Off
––
––
––
––
––
ønsker at ændre.
2 Tryk på V/v for at nulstille det.
V v B b ENTER
CLEAR
SETUP
• Hvis du vil optage det samme program hver
dag eller på den samme dag hver uge, se "Daglig eller ugentlig optagelse"
på side 56.
• For at anvende VPS/PDC funktionen, sættes "V/P" til "On". Yderligere
oplysninger om VPS/PDC-funktionen findes i se "Timeroptagelse med
VPS/PDC-signaler" på side 56.
6
Grundlæggende betjening
• Hvis "– –" vises i kolonnen "PR" (program)
(dette kan ske ved lokale udsendelser), skal du angive den korrekte
programposition manuelt.
Tryk på V/v for at vælge den ønskede programplads. Hvis
programpladsen ikke er indstillet, kan du ikke vælge dato, start- og
stoptidspunkt, båndhastighed eller indstilling for videoprogramsystem.
• Hvis du vil optage fra en dekoder eller en anden kilde, der er tilsluttet til
en eller flere LINE-indgange, skal du trykke på INPUT SELECT for at få
vist den tilsluttede linje på "PR"-pladsen.
Du behøver kun at gøre dette én gang for den pågældende kanal. Derefter
lagrer videobåndoptageren din indstilling.
Tryk på ENTER for at bekræfte indstillingen.
ENTER
7
Tryk på ENTER for at bekræfte alle indstillinger.
ENTER
fortsættes
Optagelse af tv-programmer ved hjælp af ShowView®-systemet (kun SLV-D995P E/D980P D)
55
8
Tryk på ?/1 for at slukke for DVD-videobåndoptageren.
Indikatoren
optagelse.
vises på displayet, og videobåndoptageren er i standby til
Hvis du vil optage fra en dekoder eller en anden kilde, skal det tilsluttede
udstyr være tændt.
Sådan standses en optagelse
Hvis du vil afbryde DVD-videobåndoptageren under optagelse, skal du trykke på
SELECT VIDEO og derefter trykke på x.
Daglig eller ugentlig optagelse
Tryk på v i punkt 5 ovenfor for at vælge et optagemønster. Hver gang du trykker på
v, ændres indikatoren som vist nedenfor. Tryk på V for at få vist optagemønstrene i
modsat rækkefølge.
I dag t DLY t MO~SA t MO~FR t W-SA (hver lørdag) ..... t
W-SU (hver søndag) t 1 måned senere t (nedtælling til datoer) t
I dag
Timeroptagelse med VPS/PDC-signaler
Nogle tv-stationer udsender VPS-signaler eller PDC-signaler sammen med tvprogrammerne. Disse signaler sikrer, at timeroptagelser gennemføres korrekt uanset
programforsinkelser, for tidlig programstart eller afbrydelser.
Hvis du vil bruge VPS/PDC-funktionen, skal du indstille "V/P" til "On" i punkt 5
ovenfor. Du kan også bruge VPS/PDC-funktionen til en kilde, der er tilsluttet en eller
flere LINE-indgange.
Anvendelse af funktionen med automatisk båndhastighedsindstilling
I punkt 5 ovenfor trykker man på v for at vælge "Auto". Når du optager et program
på SP-hastighed, og den resterende båndlængde bliver kortere end optagetiden,
ændres optagebåndhastigheden automatisk til LP-hastighed. Bemærk, at der vil
fremkomme noget støjforstyrrelse i billedet på det sted, båndhastigheden ændres. For
at denne funktion kan anvendes på korrekt vis, skal "Tape Select" indstillingen i
menuen "VIDEO SETUP" være nøjagtig (se side 127).
Tip
• Du kan også indstille linjeindgangen til videokilden med INPUT SELECT-knappen.
• Du kan angive den udvidede tid for ShowView-indstillingen med 10, 20, 30, 40, 50 eller 60
minutter. Angiv "ShowView Extend" i menuen "USER SET" til den ønskede udvidede tid på
side 132.
• For at kontrollere, ændre eller annullere programindstillingen se "Kontrol, ændring og
annullering af timerindstillinger" på side 67.
Bemærk
• Hvis VPS/PDC-signalet er for svagt, eller hvis tv-stationen ikke har udsendt VPS/PDCsignaler, starter videobåndoptageren optagelsen på det indstillede tidspunkt uden at bruge
VPS/PDC-funktionen.
• Indikatoren
blinker på displayet, når du trykker på ?/1, og der ikke er indsat et bånd.
56
Optagelse af tv-programmer ved hjælp af ShowView®-systemet (kun SLV-D995P E/D980P D)
Sådan kan du se et andet tv-program efter indstilling af timeren
tv’et er tilsluttet til videobåndoptageren via A/V-tilslutninger, skal du
1 Hvis
indstille tv’et til tv’ets antenneinput, hvis ikke, skal du springe dette trin over.
2 Vælg en anden kanal på tv’et.
Tip
• Hvis indikatoren
vises, betyder det, at videobåndoptageren er i gang med at optage dette
program.
• Du kan også udføre følgende opgaver, mens videobåndoptageren optager:
– Nulstille tælleren (side 48).
– Få vist oplysninger om båndet på tv-skærmen (side 51).
Grundlæggende betjening
Optagelse af tv-programmer ved hjælp af ShowView®-systemet (kun SLV-D995P E/D980P D)
57
Optagelse af tv-programmer ved hjælp af
timeren
Du kan forudindstille op til seks programmer
samtidigt.
Før du begynder…
• Kontroller, at DVD-videobåndoptagerens
ur er indstillet korrekt.
• Tænd for DVD-videobåndoptageren og
tv’et.
• Indstil tv’ets indstilling for input, så
signalet fra afspilleren vises på tvskærmen.
• Sæt TV / DVD·VIDEO til DVD·VIDEO,
og tryk derefter på SELECT VIDEO for at
betjene videobåndoptageren (side 10).
• Hvis du bruger en dekoder, skal du tænde
den.
• Isæt et bånd med sikkerhedstappen intakt.
Sørg for, at båndet er længere end den
samlede optagetid.
• Hvis DVD-afspilleren er i
afspilningstilstand, vises
opsætningsmenuen ikke. Afbryd
afspilningen på DVD-afspilleren.
58
Optagelse af tv-programmer ved hjælp af timeren
?/1
SELECT VIDEO
Talknapper
TIMER
INPUT
SELECT
x
V/v/B/b
ENTER
1
SET UP
Tryk på SET UP, og tryk derefter på V/v for at vælge
(TIMER), og
tryk på ENTER. Du kan også få vist menuen til timerprogrammering ved at
trykke på TIMER.
• SLV-D995P E/D980P D
Menuen "TIMER METHOD" vises.
TIMER METHOD
Standard
ShowView
ENTER
SUBTITLE/
TIMER
V v
• SLV-D990P E/D975P E/D970P E
Menuen til timerprogrammering vises.
Trin 2 springes over.
ENTER
Kun SLV-D995P E/D980P D
Tryk på V/v flere gange for at vælge
"Standard", og tryk derefter på ENTER.
RETURN
SET UP
PR DATE
START STOP SPEED V/P
V v B b
SET UP
PR DATE
START STOP SPEED V/P
V v B b
SET UP
PR DATE
START STOP SPEED V/P
V v B b
CLEAR
Menuen til timerprogrammering vises.
3
ENTER
Angiv dato, start- og stoptidspunkt,
programposition, båndhastighed og VPS-/
PDC-funktion:
Grundlæggende betjening
2
ENTER
1 Tryk på b for at vælge et element ad
gangen.
2 Tryk på V/v for at indstille hvert element.
SET UP
Hvis du vil rette en indstilling, skal du trykke
på B for at vende tilbage til indstillingen.
INPUT
SELECT
4
• Hvis du vil optage det samme program hver dag eller på den samme dag
hver uge, se "Daglig eller ugentlig optagelse" på side 60.
• For at anvende VPS/PDC-funktionen, sættes "V/P" til "On". Yderligere
oplysninger om VPS/PDC-funktionen findes i se "Timeroptagelse med
VPS/PDC-signaler" på side 56.
• Hvis du vil optage fra en dekoder eller en anden kilde, der er tilsluttet til
en eller flere LINE-indgange, skal du trykke på INPUT SELECT for at få
vist den tilsluttede linje på "PR"-pladsen.
Tryk på ENTER for at bekræfte indstillingen.
ENTER
Hvis du vil angive en anden indstilling, skal du trykke på V/v for at vælge
den næste række og gentage trin 3.
fortsættes
Optagelse af tv-programmer ved hjælp af timeren
59
5
Tryk på ENTER for at bekræfte alle indstillinger.
ENTER
6
Tryk på ?/1 for at slukke for DVD-videobåndoptageren.
Indikatoren
optagelse.
vises på displayet, og videobåndoptageren er i standby til
Hvis du vil optage fra en dekoder eller en anden kilde, skal det tilsluttede
udstyr være tændt.
Sådan standses en optagelse
Hvis du vil afbryde DVD-videobåndoptageren under optagelse, skal du trykke på
SELECT VIDEO og derefter trykke på x.
Daglig eller ugentlig optagelse
Tryk på v i punkt 3 ovenfor for at vælge et optagemønster. Hver gang du trykker på
v, ændres indikatoren som vist nedenfor. Tryk på V for at få vist optagemønstrene i
modsat rækkefølge.
I dag t DLY t MO~SA t MO~FR t W-SA (hver lørdag) ..... t
W-SU (hver søndag) t 1 måned senere t (nedtælling til datoer) t
I dag
Anvendelse af funktionen med automatisk båndhastighedsindstilling
I punkt 3 ovenfor trykker man på v for at vælge "Auto". Når du optager et program
på SP-hastighed, og den resterende båndlængde bliver kortere end optagetiden,
ændres optagebåndhastigheden automatisk til LP-hastighed. Bemærk, at der vil
fremkomme noget støjforstyrrelse i billedet på det sted, båndhastigheden ændres. For
at denne funktion kan anvendes på korrekt vis, skal "Tape Select" indstillingen i
menuen "VIDEO SETUP" være nøjagtig (se side 127).
Tip
• Du kan også indstille linjeindgangen til videokilden med INPUT SELECT-knappen.
• For at kontrollere, ændre eller annullere programindstillingen se "Kontrol, ændring og
annullering af timerindstillinger" på side 67.
Bemærk
• Når timeren indstilles med VPS-/PDC-signaler, skal du angive starttidspunkterne præcis som
angivet i tv-programmet. Ellers virker VPS/PDC-funktionen ikke.
• Hvis VPS/PDC-signalet er for svagt, eller hvis tv-stationen ikke har udsendt VPS/PDCsignaler, starter videobåndoptageren optagelsen på det indstillede tidspunkt uden at bruge
VPS/PDC-funktionen.
• Indikatoren
blinker på displayet, når du trykker på ?/1, og der ikke er indsat et bånd.
60
Optagelse af tv-programmer ved hjælp af timeren
Sådan kan du se et andet tv-program efter indstilling af timeren
tv’et er tilsluttet til videobåndoptageren via A/V-tilslutninger, skal du
1 Hvis
indstille tv’et til tv’ets antenneinput, hvis ikke, skal du springe dette trin over.
2 Vælg en anden kanal på tv’et.
Tip
• Hvis indikatoren
vises, betyder det, at videobåndoptageren er i gang med at optage dette
program.
• Du kan også udføre følgende opgaver, mens videobåndoptageren optager:
– Nulstille tælleren (side 48).
– Få vist oplysninger om båndet på tv-skærmen (side 51).
Grundlæggende betjening
Optagelse af tv-programmer ved hjælp af timeren
61
Optagelse af tv-programmer vha. DIAL
TIMER (kun SLV-D995P E)
Dial Timer-funktionen (lynindstilling af
optagelse) gør det muligt at foretage
timeroptagelser af programmer uden at tænde
for tv’et. Indstil optagetimeren til at optage op
til seks programmer, der sendes inden for en
måned, vha. DIAL TIMER. Start- og
stoptidspunkterne for optagelse kan indstilles
med et minuts intervaller.
PROGRAM +/–
DIAL TIMER
X
Før du begynder…
• Tænd DVD-videobåndoptageren.
• Hvis du bruger en dekoder, skal du tænde den.
• Indsæt et bånd med sikkerhedstappen intakt. Sørg for, at båndet er længere end den samlede
optagetid.
• Afbryd DVD-videobåndoptageren.
1
DIAL TIMER
Tryk på
DIAL TIMER.
Indikatoren DATE vises, og den aktuelle dato blinker i displayet.
Hvis dato og klokkeslæt ikke er angivet, vises indikatoren DAY. Hvis du vil
angive dato og klokkeslæt, se "Sådan indstilles uret" på side 65.
2
62
DIAL TIMER
Drej på
DIAL TIMER for at angive optagedatoen.
Optagelse af tv-programmer vha. DIAL TIMER (kun SLV-D995P E)
3
DIAL TIMER
4
DIAL TIMER
Tryk på
DIAL TIMER for at angive starttidspunktet.
"START" og det næste kvarterlange interval vises skiftevis i displayet.
Drej på
DIAL TIMER for at angive starttidspunktet for optagelsen.
PROGRAM
5
DIAL TIMER
Tryk på
DIAL TIMER for at angive stoptidspunktet.
"STOP" og det næste kvarterlange interval vises skiftevis i displayet.
Grundlæggende betjening
Du kan angive starttidspunktet for optagelsen i 15 minutters intervaller eller
justere klokkeslættet i intervaller af 1 minut ved at trykke på knapperne
PROGRAM +/– på enheden.
fortsættes
Optagelse af tv-programmer vha. DIAL TIMER (kun SLV-D995P E)
63
6
DIAL TIMER
Drej på
DIAL TIMER for at angive stoptidspunktet for optagelsen.
Du kan angive stoptidspunktet for optagelsen i 15 minutters intervaller eller
justere klokkeslættet i intervaller af 1 minut ved at trykke på knapperne
PROGRAM +/– på enheden.
PROGRAM
7
DIAL TIMER
8
DIAL TIMER
DIAL TIMER.
Det aktuelle programpositionsnummer blinker i displayet.
INPUT
SELECT
64
Tryk på
9
DIAL TIMER
10
DIAL TIMER
Drej på
DIAL TIMER for at angive programpositionsnummeret.
Hvis du vil optage fra en enhed, der er tilsluttet LINE-1-tilslutningsstikket,
LINE-2 IN-jackstikkene eller LINE-3-tilslutningstikket, skal du dreje på
DIAL TIMER eller trykke på INPUT SELECT for at få vist "L1", "L2"
eller "L3".
Tryk på
DIAL TIMER.
Den aktuelle båndhastighed blinker i displayet.
Tryk på
DIAL TIMER for at angive båndhastigheden.
Optagelse af tv-programmer vha. DIAL TIMER (kun SLV-D995P E)
11
DIAL TIMER
Tryk på
DIAL TIMER for at afslutte indstillingen.
"OK" vises på displayet i ca. fem sekunder.
Indikatoren
vises på displayet, og videobåndoptageren er i standby til
optagelse. Hvis du bruger en dekoder, skal du lade den være tændt.
Sådan vender du tilbage til det forrige punkt
Hvis du vil tilbage til det forrige trin, skal du trykke på PROGRAM + og – knapperne
på enheden samtidigt under en af lynindstillingerne af timeren.
Sådan indstilles uret
Tip
• Hvis du vil slette en indstilling for lynindstilling af timer, skal du trykke på en hvilken som
helst knap, undtagen
DIAL TIMER eller PROGRAM +/– på enheden eller en hvilken
som helst knap på fjernbetjeningen, når du foretager indstillingen.
• For at kontrollere, ændre eller annullere programindstillingen, se "Kontrol, ændring og
annullering af timerindstillinger" på side 67.
Grundlæggende betjening
DIAL TIMER nede, så indikatoren DAY vises i displayet. Hvis uret
1 Hold
imidlertid allerede er blevet indstillet, vises den aktuelle indstilling.
2 Drej på DIAL TIMER for at indstille datoen.
på
DIAL TIMER.
3 Tryk
MONTH-indikatoren vises på displayet.
og tryk på
DIAL TIMER for at angive måned og derefter år.
4 Drej
Når du har angivet året, vises "CLOCK" i displayet.
5 Drej og tryk på DIAL TIMER for at angive timer og minutter.
6 Når du har indstillet tiden, skal du trykke på DIAL TIMER for at starte uret.
Bemærk
• Hvis der allerede er angivet seks programmer vha. ShowView-systemet, eller den manuelle
timerindstilling, vises "FULL" i displayet i ca. fem sekunder.
• Hvis du angiver uret vha. funktionen til automatisk urindstilling, justeres uret automatisk i
overensstemmelse med det indgående tidssignal, uafhængigt af de justeringer der foretages
med DIAL TIMER. Kontroller, at du har indstillet Automatisk indstilling af ur korrekt.
• Hvis du indstiller uret for første gang, eller "12:– –" vises i displayet, kan du ikke sætte uret
til 29. februar vha. DIAL TIMER. Brug funktionen til automatisk urindstilling for at indstille
videobåndoptageren til denne dag.
• Indikatoren
i displayet blinker, hvis du afslutter indstillingen i trin 11 på side 65, når der
ikke er isat et bånd.
• Når den indstillede tid er forkert, vises "Error" på displayet i punkt 11. Indstil timeren igen
fra punkt 1.
fortsættes
Optagelse af tv-programmer vha. DIAL TIMER (kun SLV-D995P E)
65
Om demonstrationsindstillingen
Dial Timer-funktionen har en demonstrationsfunktion, der giver brugeren, f.eks. en
sælger, mulighed for at indtaste mere end seks eksempler på timerindstillinger, når
brugen af DIAL TIMER demonstreres. Den annullerer meddelelsen FULL, der
vises, hvis der allerede er indstillet seks programmer. Anvend ikke
demonstrationsindstillingen til timeroptagelser. Dette kan gøre indstillingerne
upræcise.
Sådan aktiveres demonstrationsindstillingen
Tryk på X på enheden, mens du drejer på
DIAL TIMER. "DEMO" vises på
displayet i få sekunder.
Sådan annulleres demonstrationsindstillingen
Sluk for strømmen, og træk netledningen ud af stikket. Selv om
demonstrationsindstillingen frakobles, bevares de timerindstillinger, der blev
indtastet, mens du brugte demonstrationsindstillingen. Sørg for at annullere
timerindstillingerne manuelt, før du bruger DIAL TIMER eller en anden
timermetode, når netledningen er blevet sat i igen (side 67).
66
Optagelse af tv-programmer vha. DIAL TIMER (kun SLV-D995P E)
Kontrol, ændring og annullering af
timerindstillinger
Før du begynder…
• Kontroller, at DVD-videobåndoptagerens
ur er indstillet korrekt.
• Tænd for DVD-videobåndoptageren og
tv’et.
• Indstil tv’ets indstilling for input, så
signalet fra afspilleren vises på tvskærmen.
• Sæt TV / DVD·VIDEO til DVD·VIDEO,
og tryk derefter på SELECT VIDEO for at
betjene videobåndoptageren (side 10).
• Hvis du bruger en dekoder, skal du tænde
den.
• Isæt et bånd med sikkerhedstappen intakt.
Sørg for, at båndet er længere end den
samlede optagetid.
• Hvis DVD-afspilleren er i
afspilningstilstand, vises
opsætningsmenuen ikke. Afbryd
afspilningen på DVD-afspilleren.
SET UP
ENTER
SET UP
TIMER
V/v/B/b
ENTER
Tryk på SET UP, og tryk derefter på V/v for at vælge
(TIMER), og
tryk på ENTER. Du kan også få vist menuen til timerprogrammering ved at
trykke på TIMER.
• SLV-D995P E/D980P D
Menuen "TIMER METHOD" vises.
SUBTITLE/
TIMER
TIMER METHOD
Standard
ShowView
V v
• SLV-D990P E/D975P E/D970P E
Menuen til timerprogrammering vises.
Trin 2 springes over.
Grundlæggende betjening
1
CLEAR
PR DATE
ENTER
RETURN
SET UP
START STOP SPEED V/P
3 5 MO 30 2 0 :0 0 21
2 0 WE 02 2 2 : 0 0 23
6 0 TU 30 2 0 :3 0 22
V v B b ENTER
: 00
: 30
: 00
SP Off
LP Off
Auto Off
SET UP
fortsættes
Kontrol, ændring og annullering af timerindstillinger
67
2
Kun SLV-D995P E/D980P D
Tryk på V/v for at vælge "Standard", og tryk derefter på ENTER.
ENTER
• Hvis du vil ændre en indstilling, skal du gå til det næste trin.
SET UP
3
• Hvis du ikke vil ændre nogen indstillinger, skal du trykke på SET UP for
at afslutte menuen.
Tryk på V/v for at vælge den indstilling, du vil
ændre eller annullere.
ENTER
CLEAR
• Hvis du vil ændre indstillingen, skal du
trykke på B/b for at vælge det element, du
vil ændre, og trykke på V/v for at ændre
det.
PR DATE
START STOP SPEED V/P
3 5 MO 30 2 0 :0 0 21 : 0 0
2 0 WE 02 2 2 : 0 0 23 : 3 0
6 0 TU 30 2 0 :3 0 22 : 0 0
SP Off
LP Off
Auto Off
V v B b ENTER
SET UP
CLEAR
• Hvis du vil annullere indstillingen, skal du
trykke på CLEAR.
4
Tryk på ENTER for at bekræfte indstillingen.
ENTER
5
Tryk på ENTER for at bekræfte alle indstillinger.
ENTER
Hvis der er nogle indstillinger tilbage, skal du slukke for
videobåndoptageren for at vende tilbage til optage-standby.
Hvis du vil optage fra en dekoder eller en anden kilde, skal det tilsluttede
udstyr være tændt.
Når timerindstillingerne overlapper hinanden
Det program, der starter først, har førsteprioritet, og optagelsen af det andet program
starter først, når det første program er færdigt. Hvis programmerne starter samtidig,
har det program, der står øverst i menuen, førsteprioritet.
Program 1
ca. 20 sekunder
Program 2
skæres væk
Program 1
Program 2
ca. 20 sekunder skæres væk
68
Kontrol, ændring og annullering af timerindstillinger
Avancerede tilslutningsmetoder
Tilslutning til A/V-modtager
A Brug denne tilslutningsmetode, hvis din A/V-modtager har en Dolby*
Surround (Pro Logic)- dekoder og tre til seks højttalere
Du kan kun gøre brug af Dolby Surround-effekterne, når du afspiller diske i Dolby
Surround-lyd eller multikanalslyd (Dolby Digital).
* Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories. "Dolby" og det dobbelte D-symbol er
varemærker tilhørende Dolby Laboratories.
DVD-videobåndoptager
(rød)
R
AUDIO
L
(hvid)
VIDEO
til OUT AUDIO L/R
(hvid)
(rød)
l: Signalretning
Avancerede tilslutningsmetoder
A
Stereolydkabel (medfølger ikke)
til lydindgang
[Højttalere]
[Højttalere]
Forstærker (modtager) med
Dolby Surround-dekoder
Bageste (V) Bageste (H)
Subwoofer
Front (V)
Front (H)
Center
fortsættes
Tilslutning til A/V-modtager
69
B Brug denne tilslutningsmetode, hvis din A/V-modtager har en Dolby
Digital-, MPEG-lyd- eller DTS*-dekoder, et digitalt indgangsjackstik
og 6 højttalere
Med denne tilslutning kan du bruge Dolby Digital-, MPEG-lyd- eller DTSdekoderfunktionen på din AV-forstærker (modtager). Du kan ikke gøre brug af
surround-lydeffekterne på denne afspiller. Du skal foretage tilslutninger vha. B-1
og B-2 .
* "DTS" og "DTS Digital Out" er varemærker tilhørende Digital Theater Systems, Inc.
DVD-videobåndoptager
B-1
(rød)
B-2
Stereolydkabel
(medfølger ikke)
R
DIGITAL
AUDIO OUT
COAXIAL
OPTICAL
AUDIO
L
(hvid)
eller
og
VIDEO
til DIGITAL AUDIO OUT
(COAXIAL eller OPTICAL)
til OUT AUDIO L/R
Koaksialt
digitalkabel
(medfølger
ikke)
l: Signalretning
(hvid)
Optisk digitalkabel
(medfølger ikke)
Fjern hætten på
jackstikket før
tilslutning
(rød)
til koaksial eller optisk
digitalindgang
til lydindgang
[Højttalere]
[Højttalere]
AV-forstærker (modtager)
med dekoder
Bageste (V)
Subwoofer
Bageste (H)
70
Tilslutning til A/V-modtager
Front (V)
Center
Front (H)
Bemærk
• Når du har fuldført tilslutningen, skal du sørge for at sætte "Dolby Digital" til "Dolby Digital"
og "DTS" til "On" i menuen "AUDIO SETUP" (side 74). Hvis AV-forstærkeren
(modtageren) har en dekoderfunktion til MPEG-lyd, skal du angive "MPEG" til "MPEG" i
menuen "AUDIO SETUP" (side 74). I modsat fald høres der ingen lyd eller en høj lyd fra
højttalerne.
Avancerede tilslutningsmetoder
Tilslutning til A/V-modtager
71
Tilslutning af S-Video/Komponentvideo
Foretag lydtilslutningerne vha. OUT AUDIO L/R-jackstikkene eller DIGITAL AUDIO OUT(OPTICAL eller COAXIAL) jackstikkene, når du bruger S-VIDEO/Komponentvideotilslutning.
A Brug denne tilslutningsmetode, hvis tv’et har et S-VIDEOindgangsjackstik
Tilslut et S-VIDEO-kabel (medfølger ikke). Herved får du billeder af høj kvalitet.
DVD-videobåndoptager
l : Signalretning
(kun DVD)
TV
eller
Lydkabel
(medfølger
ikke)
eller
Koaksialt
digitalkabel
(medfølger ikke)
til lydindgang
S-VIDEO-kabel
(medfølger ikke)
INPUT
S VIDEO
Optisk digitalkabel
(medfølger ikke)
Fjern hætten på
jackstikket før
tilslutning
til koaksial eller optisk
digitalindgang
TV- eller AV-forstærker
Bemærk
• Indstil "DVD S-Video Out" til "On" i menuen "SCREEN SETUP"(side 77) for at se billeder
fra S-VIDEO-stikket.
• Forbindelsen via S-VIDEO OUT-jackstikket er kun til DVD-afspilleren.
72
Tilslutning af S-Video/Komponentvideo
B Brug denne tilslutningsmetode, hvis tv’et har indgangsjackstik til
komponentvideo
Tilslut tv’et via COMPONENT VIDEO OUT-jackstikkene vha. et
komponentvideokabel (medfølger ikke) eller tre videokabler (medfølger ikke) af
samme slags og længde. Herved får du en nøjagtig farvegengivelse og billeder af høj
kvalitet.
Se side 72 for yderligere oplysninger om lydforbindelser.
DVD-videobåndoptager
(grøn)
(blå)
(rød)
TV
(grøn)
(blå)
(rød)
l : Signalretning
(kun DVD)
Hvis dit tv er kompatibelt med progressive (525P/625P) formatsignaler, skal du
benytte denne tilslutning og derefter angive "Progressive" til "On" i menuen
"SCREEN SETUP" (side 79). Indikatoren PROGRESSIVE lyser orange, når DVDafspilleren udsender progressive signaler.
Avancerede tilslutningsmetoder
Komponentvideokabel
(medfølger ikke)
Indikatoren PROGRESSIVE
Bemærk
• Forbindelsen via COMPONENT VIDEO OUT-jackstikket er kun til DVD-afspilleren.
Tilslutning af S-Video/Komponentvideo
73
DVD-indstillinger og -justeringer
Lydindstilling
Med "Audio Setup" kan du indstille lyden, så
den passer til afspilnings- og
tilslutningsforholdene.
SET UP
V/v/B/b
ENTER
1
SET UP
Tryk på SET UP, når der er slukket for DVDafspilleren, tryk derefter på V/v for at vælge
(DVD), og tryk på ENTER.
Tryk på V/v for at vælge "Audio Setup", og
tryk derefter på ENTER.
ENTER
Language Setup
Audio Setup
Screen Setup
Parental Setup
DivX Registration Code
V v
ENTER
2
DVD SETUP
Lydindstilling
SET UP
AUDIO SETUP
[ D-PCM ]
[ PCM ]
[ Off ]
[ Standard ]
RETURN
Tryk på V/v for at vælge opsætningselementet fra den viste liste:
"Dolby Digital", "MPEG", "DTS" eller "Audio DRC".
ENTER
74
RETURN
Dolby Digital
MPEG
DTS
Audio DRC
V v B b
3
ENTER
SET UP
4
Tryk på B/b for at vælge et element.
ENTER
5
SET UP
Tryk på SET UP for at afslutte menuen.
Menuvalg
• Dolby Digital
Vælger Dolby Digital-signaltypen.
Standardindstillingen er markeret i en fed skrifttype.
D-PCM
Vælg denne, når afspilleren er tilsluttet til en lydkomponent uden
indbygget Dolby Digital-dekoder.
Dolby Digital
Vælg denne, når afspilleren er tilsluttet til en lydkomponent med
indbygget Dolby Digital-dekoder.
PCM
Vælg denne, når afspilleren er tilsluttet til en lydkomponent uden
indbygget MPEG-dekoder. Hvis du afspiller MPEG-lydspor,
udsender afspilleren stereosignaler via DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL eller COAXIAL) jackstikket.
MPEG
Vælg denne, når afspilleren er tilsluttet til en lydkomponent med
indbygget MPEG-dekoder.
• DTS
Vælger, hvorvidt der skal udsendes DTS-signaler eller ej.
Standardindstillingen er markeret i en fed skrifttype.
Off
Vælg denne, når afspilleren er tilsluttet til en lydkomponent uden
indbygget DTS-dekoder.
On
Vælg denne, når afspilleren er tilsluttet til en lydkomponent med
indbygget DTS-dekoder.
DVD-indstillinger og -justeringer
• MPEG
Vælger MPEG-lydsignaltypen.
Standardindstillingen er markeret i en fed skrifttype.
fortsættes
Lydindstilling
75
• Audio DRC (Dynamic Range Control)
Giver en klar lyd, når der er skruet ned for lyden under afspilning af en DVD, der er
kompatibel med "Audio DRC". Denne funktion påvirker outputtet fra følgende
jackstik:
– OUT AUDIO L/R-jackstikkene
– DIGITAL AUDIO OUT- (OPTICAL eller COAXIAL) jackstikket, men kun når
"Dolby Digital" er angivet til "D-PCM".
Standardindstillingen er markeret i en fed skrifttype.
Standard
Denne indstilling bør som regel være valgt.
Wide Range
Giver dig følelsen af at være til en live-optræden.
Bemærk
• Hvis du tilslutter en komponent, der ikke understøtter de valgte lydsignaler, høres der en høj
lyd (eller ingen lyd) fra højttalerne, der kan påvirke dine ører eller ødelægge højttalerne.
• Der kan opstå støj ved lineær PCM-lyd i dobbelt hastighed. Det er ikke en fejl.
• Det er ikke sikkert, at det digitale lydsignal udsendes korrekt, hvis du sætter "MPEG" til
"MPEG" i "AUDIO SETUP" under afspilning af en Super VCD.
76
Lydindstilling
Skærmindstilling
Med funktionen til "Screen Setup" kan du
indstille lyden, så den passer til afspilningsog tilslutningsforholdene.
SET UP
V/v/B/b
ENTER
SET UP
Tryk på SET UP, når der er slukket for DVDafspilleren, tryk derefter på V/v for at vælge
(DVD), og tryk på ENTER.
V v
ENTER
2
DVD SETUP
Language Setup
Audio Setup
Screen Setup
Parental Setup
DivX Registration Code
Tryk på V/v for at vælge "Screen Setup", og
tryk derefter på ENTER.
ENTER
ENTER
RETURN
SET UP
SCREEN SETUP
[ 4:3 Letter Box ]
TV Type
[ Off ]
DVD LINE1 RGB Out
[ On ]
DVD S-Video Out
[ On ]
DVD Component Out
[ Off ]
Progressive
V v B b
3
ENTER
DVD-indstillinger og -justeringer
1
RETURN
SET UP
Tryk på V/v for at vælge opsætningselementet på den viste liste:
"TV Type", "DVD LINE1 RGB Out", "DVD S-Video Out" eller "DVD
Component Out".
Angående indstillingen "Progressive", se side 79.
fortsættes
Skærmindstilling
77
4
Tryk på B/b for at vælge et element.
ENTER
5
SET UP
Tryk på SET UP for at afslutte menuen.
Menuvalg
• TV Type
Vælger billedformatet for det tilsluttede tv (4:3 standard eller bredformat).
Standardindstillingen er markeret i en fed skrifttype.
4:3 Letter Box
Vælg denne, hvis du tilslutter et tv med en 4:3-skærm. Viser et
billede i bredformat med sorte striber i toppen og bunden af
skærmen.
4:3 Pan Scan
Vælg denne, hvis du tilslutter et tv med en 4:3-skærm. Viser
automatisk billedet i bredformat på hele skærmen og skærer de
dele, der ikke passer, af.
16:9
Vælg denne, når du tilslutter et bredformats-tv eller et tv med
bredformatsfunktion.
4:3 Letter Box
4:3 Pan Scan
16:9
• DVD LINE1 RGB Out
Vælger metoden til udsendelse af videosignaler fra LINE-1- (EURO AV) jackstikket
på afspillerens bagpanel.
Standardindstillingen er markeret i en fed skrifttype.
Off
Vælg denne, hvis du ikke vil have udsendt RGB-signaler.
On
Vælg denne, hvis du vil have udsendt RGB-signaler.
• DVD S-Video Out
Vælger, hvorvidt der skal udsendes S-video-signaler fra S-VIDEO OUT-jackstikket
på afspillerens bagpanel.
Standardindstillingen er markeret i en fed skrifttype.
78
On
Vælg denne, hvis afspilleren er tilsluttet til et tv med et S-VIDEOindgangsjackstik.
Off
Vælg denne, hvis afspilleren er tilsluttet til et tv uden et S-VIDEOindgangsjackstik.
Skærmindstilling
• DVD Component Out
Vælger, hvorvidt der skal udsendes DVD-komponentudgangssignaler fra jackstikket
på afspillerens bagpanel.
Standardindstillingen er markeret i en fed skrifttype.
On
Vælg denne, hvis du vil have udsendt DVDkomponentudgangssignaler.
Off
Vælg denne, hvis du ikke vil have udsendt DVDkomponentudgangssignaler.
Sådan angives indstillingen "Progressive"
Hvis dit tv er kompatibelt med progressive (525P/625P) formatsignaler, får du en
nøjagtig farvegengivelse og billeder i en høj kvalitet.
trin 1 og 2 på side 77, og tryk derefter på V/v
1 Følg
for at vælge "Progressive".
SCREEN SETUP
[ 4:3 Letter Box ]
TV Type
[ Off ]
DVD LINE1 RGB Out
[ On ]
DVD S-Video Out
[ On ]
DVD Component Out
[ Off ]
Progressive
V v B b
på B/b for at vælge "On", og tryk derefter på
2 Tryk
ENTER.
RETURN
SET UP
SCREEN SETUP
DVD-indstillinger og -justeringer
Bemærk
• De afspilningsindstillinger, der er gemt på disken, har fortrinsret frem for indstillingerne i
menuen "DVD SETUP", hvorfor du kan risikere, at nogle af de beskrevne funktioner ikke
virker.
• Afhængigt af DVD VIDEO’en kan "4:3 Letter Box" være valgt automatisk i stedet for "4:3
Pan Scan" eller omvendt.
• Forbindelsen via S-VIDEO OUT-jackstikket er kun til DVD-afspilleren.
• Hvis du vælger "On" under indstillingen "DVD LINE1 RGB Out", indstilles "DVD S-Video
Out" og "DVD Component Out" automatisk til "Off".
• Når du vælger "On" i indstillingen "DVD LINE1 RGB Out", udsendes signalerne for "DVD
S-Video Out" og "DVD Component Out" ikke korrekt.
• Hvis du vælger "On" under indstillingerne "DVD S-Video Out" og "DVD Component Out",
indstilles "DVD LINE1 RGB Out" automatisk til "Off".
• Hvis du vælger "On" under indstillingen "Progressive", indstilles "DVD LINE1 RGB Out" og
"DVD S-Video Out" automatisk til "Off".
[ 4:3 Letter Box ]
TV Type
[ Off ]
DVD LINE1 RGB Out
[ On ]
DVD S-Video Out
[ On ]
DVD Component Out
[ On ]
Progressive
V v B b ENTER RETURN
SET UP
fortsættes
Skærmindstilling
79
3 Følg vejledningen på skærmen.
1 Kontroller, at tv-apparatet er (525P/625P)
Progressive Scan-kompatibelt.
SCREEN SETUP
Progressive Scan Output
1) Connect with Component Video
Output jacks.
2) Select [OK] to test your video signal.
3) If video signal appears OK,
video connection is complete.
2 Tilslut med Component Video-udgangsstik (røde/
grønne/blå tilslutninger).
Se "Brug denne tilslutningsmetode, hvis tv’et har
indgangsjackstik til komponentvideo" på side 73.
OK
B b
CANCEL
ENTER RETURN
SET UP
SCREEN SETUP
3 Tryk på B/b for at vælge [OK] og afprøve
TEST SCREEN
videosignalet.
SCREEN SETUP
If picture is OK, press [ENTER] key.
If picture is distorted, press [RETURN] key.
To Deactivate
Press [PAUSE] button on the product for
5 seconds.
ENTER
videosignalet vises korrekt, er
4 Hvis
videotilslutningen fuldført. Tryk på ENTER.
Indikatoren PROGRESSIVE på enheden lyser
orange.
5
Hvis billedet er forvrænget, skal du trykke på
O RETURN.
Kontroller forbindelsen (side 73).
Tryk på SET UP for at afslutte menuen.
RETURN
SCREEN SETUP
[ 4:3 Letter Box ]
TV Type
[ Off ]
DVD LINE1 RGB Out
[ Off ]
DVD S-Video Out
[ On ]
DVD Component Out
[ On ]
Progressive
V v B b
RETURN
SET UP
Tip
• Indstillingen "Progressive" kan annulleres ved at trykke på X på enheden uafbrudt i
5 sekunder eller længere eller ved at vælge "Off" i trin 2.
Bemærk
• Hvis du vælger progressive signaler, når du tilslutter DVD-afspilleren til et tv, der ikke
understøtter progressive signaler, forringes billedkvaliteten. Hvis det er tilfældet, skal du
angive "Progressive" til "Off".
80
Skærmindstilling
Indstilling af sprog for display eller
lydspor
Du kan angive forskellige sprog for menuen,
lydsporene eller underteksterne på disken.
SET UP
V/v/B/b
ENTER
SET UP
Tryk på SET UP, når der er slukket for DVDafspilleren, tryk derefter på V/v for at vælge
(DVD), og tryk på ENTER.
V v
ENTER
2
ENTER
DVD SETUP
Language Setup
Audio Setup
Screen Setup
Parental Setup
DivX Registration Code
Tryk på V/v for at vælge "Language Setup",
og tryk derefter på ENTER.
Menuen "LANGUAGE SETUP" vises.
ENTER
RETURN
SET UP
DVD-indstillinger og -justeringer
1
LANGUAGE SETUP
DVD Menu
Audio
Subtitle
V v
: English
: Original
: Audio Follow
ENTER
RETURN
SET UP
fortsættes
Indstilling af sprog for display eller lydspor
81
3
ENTER
4
Tryk på V/v for at vælge sprogindstillingsfunktionen på den viste liste:
"DVD Menu", "Audio", eller "Subtitle".
Tryk derefter på ENTER.
Tryk på V/v for at vælge det ønskede sprog, og tryk derefter på ENTER.
ENTER
• DVD MENU LANGUAGE
Du kan vælge det ønskede sprog for
menuen på disken.
DVD MENU LANGUAGE
B
DVD Menu
V v
• AUDIO LANGUAGE
Skifter sproget for lydsporet. Hvis du
vælger "Original", vælges det sproge, der er
givet prioritet på disken.
Audio
V v
• SUBTITLE LANGUAGE
Skifter sproget for underteksterne på DVD
VIDEO-disken. Hvis du vælger "Audio
Follow", ændres sproget for undertekster i
henhold til det sprog, du har valgt til
lydsporet.
5
SET UP
Subtitle
V v
ENTER
English
Français
Deutsch
Español
Italiano
Nederlands
Others
RETURN
SET UP
AUDIO LANGUAGE
English
Français
Deutsch
Español
Italiano
Nederlands
B Original
Others
ENTER
RETURN
SET UP
SUBTITLE LANGUAGE
B Audio Follow
English
Français
Deutsch
Español
Italiano
Nederlands
Others
ENTER
RETURN
SET UP
Tryk på SET UP for at afslutte menuen.
Tip
• Hvis du vælger "Others" i trin 4, vises der en ekstra
sprogmenu. Tryk på V/v/B/b for at vælge det ønskede
sprog, og tryk derefter på ENTER.
DVD MENU LANGUAGE
Cesky
Dansk
Magyar
Svenska
Norsk
Polski
Português
Suomi
Afrikaans
Arabic
Chinese
Greek
V v B b ENTER
Hindi
Japanese
Russian
Turkish
Thai
Korean
RETURN
SET UP
Bemærk
• Hvis du vælger et sprog, der ikke er optaget på DVD VIDEO-disken i trin 4, vælges et af de
andre optagne sprog automatisk.
• De afspilningsindstillinger, der er gemt på disken, har fortrinsret frem for indstillingerne i
menuen DVD SETUP, hvorfor du kan risikere, at nogle af de beskrevne funktioner ikke
virker.
• Hvis du ændrer indstillingen DVD MENU LANGUAGE, når du har afspillet disken, skal du
trykke på Z for at åbne og lukke disk-skuffen og således aktivere menuindstillingen og
derefter afspille disken igen.
82
Indstilling af sprog for display eller lydspor
Forældrekontrol (begrænset afspilning for børn)
Afspilning af visse DVD VIDEO’er kan
begrænses i overensstemmelse med et
forudindstillet niveau som f.eks. brugernes
alder. Funktionen til forældrekontrol gør det
muligt at angive et begrænsningsniveau.
Talknapper
SET UP
V/v/B/b
ENTER
1
SET UP
Tryk på SET UP, når der er slukket for DVDafspilleren, tryk derefter på V/v for at vælge
(DVD), og tryk på ENTER.
Language Setup
Audio Setup
Screen Setup
Parental Setup
DivX Registration Code
V v
ENTER
2
DVD SETUP
ENTER
Tryk på V/v for at vælge "Parental Setup", og
tryk derefter på ENTER.
ENTER
RETURN
DVD-indstillinger og -justeringer
H
SET UP
PARENTAL SETUP
Use Password
B b
[ No ]
RETURN
SET UP
fortsættes
Forældrekontrol (begrænset afspilning for børn)
83
3
Tryk på b for at vælge "Yes".
• Hvis du ikke har angivet en adgangskode
ENTER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
CREATE PASSWORD
Displayet til angivelse af en ny adgangskode
vises.
Angiv en adgangskode bestående af 4 tal vha.
talknapperne.
Enter Password
– – – –
-~9
Displayet til angivelse af en ny adgangskode
vises.
Angiv adgangskoden igen.
RETURN
CREATE PASSWORD
Re-enter Password
– – – –
-~9
• Hvis du allerede har angivet en adgangskode
RETURN
PASSWORD CHECK
Displayet til angivelse af adgangskoden vises.
Angiv en adgangskode bestående af 4 tal vha.
talknapperne.
Hvis du indstiller "Use Password" til "No", når
du har registreret en adgangskode, vises
skærmen "PASSWORD CHECK" ikke.
Enter Password
– – – –
-~9
RETURN
PARENTAL SETUP
Use Password
Rating Level
Change Password
V v B b
4
Tryk på V/v for at vælge "Rating Level", og
tryk derefter på ENTER.
ENTER
Tryk på V/v for at vælge det ønskede niveau,
og tryk derefter på ENTER.
ENTER
Du har følgende muligheder.
Level 8 (Adult) y Level 7 y Level 6 y
Level 5 y Level 4 y Level 3 y Level 2
y Level 1 (Kids Safe)
Jo lavere værdien er, desto mere restriktiv er
begrænsningen.
84
Forældrekontrol (begrænset afspilning for børn)
RETURN
SET UP
RATING LEVEL
Level 8 Adult
Level 7
Level 6
Level 5
Level 4
Level 3
Level 2
Level 1 Kids Safe
V v
5
[ Yes ]
:1
ENTER
RETURN
SET UP
RATING LEVEL
Level 8 Adult
Level 7
Level 6
Level 5
Level 4
Level 3
Level 2
Level 1 Kids Safe
V v
ENTER
RETURN
SET UP
6
SET UP
Tryk på SET UP for at afslutte menuen.
Sådan ændres adgangskoden
"Change Password" i trin 4 på side 84.
1 Vælg
Displayet til angivelse af en ny adgangskode vises.
en ny adgangskode bestående af 4 tal vha. talknapperne.
2 Angiv
Displayet til bekræftelse af adgangskoden vises.
3 Angiv den nye adgangskode igen.
Sådan slås funktionen til forældrekontrol fra
Angiv "Use Password" til "No" i trin 3 på side 84.
Sådan afspilles en disk, hvis afspilning er begrænset af
forældrekontrolfunktionen
Hvis du glemmer adgangskoden
1 Tænd DVD-videobåndoptageren.
2 Fjern disken, og luk diskskuffen.
Hold m og M på frontpanelet nede samtidigt i 5 sekunder.
3 "Reset
OK" vises på skærmen.
Sluk for DVD-videobåndoptageren.
4 Adgangskoden slettes.
5 Hvis du vil oprette en ny adgangskode, skal du følge trin 3 på side 84.
DVD-indstillinger og -justeringer
disken, og tryk derefter på H.
1 Isæt
Displayet til angivelse af adgangskoden vises.
adgangskoden bestående af 4 tal vha. talknapperne.
2 Angiv
Afspilningen begynder.
Bemærk
• Hvis du afspiller DVD VIDEO-diske uden funktionen til forældrekontrol, kan afspilningen
ikke begrænses på denne afspiller.
• Alle de niveauer, der er højere end det valgte, blokeres.
• Skriv adgangskoden ned, og gem den et sikkert sted, hvis du skulle glemme den.
• Alle DVD-indstillingerne nedenfor, som blev angivet i menuen "DVD SETUP", slettes også,
når du nulstiller DVD-videobåndoptageren for at slette alle adgangskoder.
– Language Setup
– Audio Setup
– Screen Setup
– Parental Setup
Forældrekontrol (begrænset afspilning for børn)
85
Ekstra DVD-funktioner
Brug af DVD’ens menu
En DVD opdeles i lange afsnit bestående af
billed- eller musikelementer, der kaldes
"titler". Når du afspiller en DVD VIDEO,
der indeholder adskillige titler, kan du vælge
den ønskede titel med knappen TOP MENU.
Når du afspiller DVD VIDEO’er, hvorpå du
kan vælge elementer som f.eks. sprog for
undertekster og lyd, skal du vælge disse
elementer med knappen MENU.
Talknapper
x
V/v/B/b
ENTER
MENU
TOP
MENU
1
Tryk på TOP MENU eller MENU.
Diskens menu vises på tv-skærmen.
TOP MENU
Indholdet af menuen varierer fra disk til disk.
MENU
86
Brug af DVD’ens menu
2
Tryk på V/v/B/b for at vælge den post, du vil afspille eller ændre, og tryk
derefter på ENTER.
ENTER
Du kan også vælge elementet med talknapperne.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Bemærk
• Afhængig af DVD VIDEO’en er det ikke altid muligt at bruge knappen TOP MENU eller
søge efter et punkt ved at angive tidspunktet.
Ekstra DVD-funktioner
Brug af DVD’ens menu
87
Zooming ind på en scene
Du kan zoome ind på en scene under
afspilning eller i pausetilstand.
ZOOM
Hvis du vil zoome ind på et JPEG-billede, se
"Afspilning af JPEG-billedfiler" på side 108.
Se "Afspilning af DivX®-videofiler (kun
SLV-D995P E/D990P E)" på side 112
angående, hvordan man zoomer ind på en
DivX*-videofil.
* Kun SLV-D995P E/D990P E
V/v/B/b
ENTER
1
MUTING/
ZOOM
2
Tryk på ZOOM.
"
" vises.
Tryk på V/v/B/b for at flytte "
" til det sted, hvor der skal zoomes ind.
ENTER
3
Tryk på ENTER flere gange for at ændre forstørrelsen.
ENTER
Hver gang du trykker på knappen, ændres forstørrelsen på følgende måde.
2× t 4× t 2× t normal forstørrelse
Bemærk
• Du kan ikke bruge forstørrelsen 4×, når du afspiller VIDEO CD’er.
• Afhængig af den anvendte DVD er det ikke altid muligt at bruge zoom-funktionen.
88
Zooming ind på en scene
Ændring af vinkler
Hvis der er optaget forskellige kameravinkler
(flere kameravinkler) til en scene på en DVD
VIDEO, vises " " i displayruden. Det
betyder, at du kan ændre seervinklen.
Talknapper
ANGLE
B/b
Ekstra DVD-funktioner
1
ANGLE
Tryk på ANGLE under afspilning.
B b
Vinkelnummeret vises på skærmen.
Tallet efter skråstregen angiver det samlede
antal vinkler.
fortsættes
Ændring af vinkler
89
2
Tryk på B/b flere gange eller brug talknapperne for at vælge
vinkelnummeret.
ENTER
Scenen skifter til den valgte vinkel.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Bemærk
• Afhængigt af DVD VIDEO’en kan du muligvis ikke ændre kameravinklerne, selv om flere
kameravinkler er optaget på DVD VIDEO’en.
90
Ændring af vinkler
Visning af undertekster
Hvis der er optaget undertekster på disken,
kan du når som helst skifte underteksterne
eller slå dem fra/til under afspilning af en
disk.
SUBTITLE
V/v/B/b
SUBTITLE/
TIMER
2
ENTER
Tryk på SUBTITLE under afspilning.
B b
V v
• Under afspilning af en DVD VIDEO
Tryk på B/b flere gange for at vælge sproget.
Ekstra DVD-funktioner
1
Antallet af sprog, der kan vælges, afhænger af DVD’en.
Der henvises til "Sprog for DVD-lyd/-undertekster" på side 150, angånde en
forkortelser for sproget.
• Når du afspiller en DATA CD/DATA DVD (DivX*-videofil)
Tryk gentagne gange på B/b for at vælge tallet.
* Kun SLV-D995P E/D990P E
3
Tryk på V/v flere gange for at vælge "On".
ENTER
fortsættes
Visning af undertekster
91
Sådan deaktiveres underteksterne
Vælg "Off" i trin 3.
Bemærk
• Afhængig af DVD’en kan du muligvis ikke ændre underteksterne, selvom flersprogede
undertekster er indspillet på DVD’en. Du kan muligvis heller ikke deaktivere dem.
• Du kan skifte undertekster, hvis DivX*-videofilen har filtypenavnet ".AVI", ".DIV" eller
".DIVX" og indeholder undertekstinformation inden for den samme fil.
* Kun SLV-D995P E/D990P E
92
Visning af undertekster
Forskellige afspilningsfunktioner
(Programafspilning, blandet afspilning og gentaget
afspilning)
Du kan angive følgende afspilningsindstillinger:
• Programafspilning (side 93), Programafspilning af MP3-lydspor (side 104)
• Blandet afspilning (side 95), Blandet afspilning af MP3-lydspor (side 105)
• Gentaget afspilning (side 96)
Bemærk
• Afspilningsindstillingen annulleres, når:
– du åbner disk-skuffen
– afspilleren går standby ved tryk på [/1.
Oprettelse af eget program (Programafspilning)
Du kan afspille indholdet af en disk i den
rækkefølge, du ønsker, ved at arrangere
rækkefølgen af sporene på disken og således
oprette dit eget program. Du kan
programmere op til 20 spor.
CLEAR
REPEAT
H
V/v/B/b
ENTER
1
REPEAT/
INDEX
Tryk på REPEAT, når der er slukket for DVDafspilleren.
PROGRAM
Ekstra DVD-funktioner
Se side 104 for oplysninger om
programmering af MP3-lydspor.
SHUFFLE
fortsættes
Forskellige afspilningsfunktioner (Programafspilning, blandet afspilning og gentaget afspilning)
93
2
Tryk på B/b for at vælge "PROGRAM", og
tryk derefter på ENTER.
ENTER
PROGRAM
Track
01
05
09
13
17
02
06
10
14
18
03
07
11
15
19
Clear last
Program Order
04
08
12
16
20 B
track
V v B b
3
ENTER
Tryk på V/v/B/b for at vælge det
spornummer, du vil programmere, tryk derefter
på ENTER.
ENTER
–– –– –– ––
–– –– –– ––
–– –– –– ––
–– –– –– ––
–– –– –– ––
Clear all tracks
RETURN
CLEAR
PROGRAM
Track
01
05
09
13
17
02
06
10
14
18
Program Order
03
07
11
15
19
Clear last
04
08
12
16
20 B
track
V v B b
4
Hvis du vil programmere andre spor, skal du gentage trin 3.
5
Tryk på H for at begynde programafspilningen.
ENTER
06 –– –– ––
–– –– –– ––
–– –– –– ––
–– –– –– ––
–– –– –– ––
Clear all tracks
RETURN
CLEAR
De programmerede spornumre vises i den valgte rækkefølge.
Programafspilningen går i gang.
Når programmet slutter, kan du genstarte det samme program igen ved at
trykke på H.
Sådan stoppes en programafspilning
Tryk på CLEAR, indtil "Off" vises i øverste venstre hjørne af TV-skærmen under
programmeret afspilning.
Sådan ændres eller annulleres et program
1 Følg trin 1 og 2 under "Oprettelse af eget program (Programafspilning)".
på v flere gange for at vælge "Clear last track", og tryk derefter på ENTER.
2 Tryk
Hver gang du trykker på knappen, annulleres det sidst programmerede nummer.
3
Du kan også annullere det sidst programmerede nummer ved at trykke på
CLEAR.
Følg trin 3 for at foretage en ny programmering.
Sådan annulleres alle de programmerede numre
1 Følg trin 1 og 2 under "Oprettelse af eget program (Programafspilning)".
på v flere gange for at vælge "Clear last track", tryk derefter på b for at
2 Tryk
vælge "Clear all tracks", og tryk på ENTER.
Alle de programmerede numre slettes.
Bemærk
• Du kan få vist op til 99 scener.
• Du kan programmere op til 20 scener samtidigt.
94
Forskellige afspilningsfunktioner (Programafspilning, blandet afspilning og gentaget afspilning)
Afspilning i vilkårlig rækkefølge (Blandet afspilning)
Du kan blande afspilningsrækkefølgen af
sporene. Hvis du efterfølgende "blander"
sporene får du en anden afspilningsrækkefølge.
CLEAR
REPEAT
Se side 105 for oplysninger om blanding af
MP3-lydspor.
B/b
ENTER
1
REPEAT/
INDEX
Tryk på B/b for at vælge "SHUFFLE", og tryk
derefter på ENTER.
PROGRAM
SHUFFLE
PROGRAM
SHUFFLE
ENTER
Ekstra DVD-funktioner
2
Tryk på REPEAT, når der er slukket for DVDafspilleren.
Sådan vender du tilbage til normal afspilning
Tryk på CLEAR, indtil "Off" vises i øverste venstre hjørne af TV-skærmen under
afspilning i tilfældig rækkefølge.
Tip
• Den blandede afspilning stopper, når alle sporene er afspillet.
• Du kan ikke gentage en afspilning under blandet afspilning.
fortsættes
Forskellige afspilningsfunktioner (Programafspilning, blandet afspilning og gentaget afspilning)
95
Afspilning gentagne gange (Gentaget afspilning)
Du kan afspille alle titler eller spor på en disk
eller en enkelt titel eller et enkelt kapitel eller
spor gentagne gange.
CLEAR
REPEAT
B/b
1
96
REPEAT/
INDEX
Tryk på REPEAT under afspilning.
Off
Forskellige afspilningsfunktioner (Programafspilning, blandet afspilning og gentaget afspilning)
2
REPEAT/
INDEX
Tryk på REPEAT eller B/b for at vælge det element, der skal gentages.
Under afspilning af en DVD
• Chapter: det aktuelle kapitel gentages.
• Title: den aktuelle titel på en disk gentages.
Under afspilning af en VIDEO CD (med PBC-funktionen
deaktiveret) eller en CD
• Track: det aktuelle spor gentages.
• Disc: alle sporene gentages.
Under afspilning af en DATA CD/DATA DVD (MP3-lydspor)
• FILE: den aktuelle fil (det aktuelle spor) gentages.
• DIR: den aktuelle mappe (det aktuelle album) gentages.
• DISC: den aktuelle disk gentages.
Under afspilning af en DATA CD/DATA DVD (DivX*-videofil)
• FILE: den aktuelle fil gentages.
• ALBUM: det aktuelle album gentages.
• DISC: den aktuelle disk gentages.
* Kun SLV-D995P E/D990P E
Sådan vender du tilbage til normal afspilning
Vælg "Off" i trin 2, eller tryk på CLEAR under gentaget afspilning.
Bemærk
• Du kan ikke benytte funktionen til gentaget afspilning ved brug af en DVD-RW i VR-tilstand.
• Du kan ikke benytte funktionen til gentaget afspilning ved brug af VIDEO CD’er med PBCfunktionen aktiveret. Se "Afspilning af VIDEO CD’er med "PBC On/Off"-funktioner" på
side 116.
• Du kan ikke gentage afspilningen, mens du er i programafspilning.
Forskellige afspilningsfunktioner (Programafspilning, blandet afspilning og gentaget afspilning)
Ekstra DVD-funktioner
Tip
• Når du trykker på x under gentaget afspilning, annulleres gentaget afspilning.
97
Ændring af lyden
Når du afspiller en DVD VIDEO eller en
DATACD/DATA DVD (DivX*-videofil),
som er optaget i flere forskellige lydformater
(PCM, Dolby Digital, MPEG eller DTS),
kan du skifte lydformat. Hvis der er optaget
flersprogede spor på DVD VIDEO’en eller
DATA CD/DATA DVD’en (DivX*-videofil),
kan du også skifte sprog.
Med CD’er eller VIDEO CD’er kan du vælge
lyden fra højre eller venstre kanal og lytte til
lyden fra den valgte kanal gennem både den
højre og venstre højttaler. Når du f.eks.
afspiller en karaoke-VIDEO CD, der
indeholder en sang med vokalen på den højre
kanal og instrumenterne på den venstre
kanal, kan du høre instrumenterne fra begge
højttalere ved at vælge den venstre kanal.
AUDIO
B/b
Hvis du vil have mulighed for at lytte til
Dolby Digital- eller DTS-effekter fra en disk
i multikanalformat, skal du udføre B-2 tilslutningen som vist på side 70.
1
98
AUDIO
Ændring af lyden
Tryk på AUDIO under afspilning.
ENG DOLBY DIGITAL 3/2.1CH 1/2 B b
2
Tryk på B/b flere gange for at vælge den ønskede sprog-/lydindstilling.
ENTER
• Under afspilning af en DVD
Antallet af sprog, der kan vælges, afhænger af DVD’en.
Der henvises til "Sprog for DVD-lyd/-undertekster" på side 150 anående
forkortelser for sproget.
• Under afspilning af en VIDEO CD eller en CD
Standardindstillingen er markeret i en fed skrifttype.
STEREO
Standard-stereolyden
Venstre
Lyden fra den venstre kanal (mono)
Højre
Lyden fra den højre kanal (mono)
• Når du afspiller en DATA CD/DATA DVD (DivX*-videofil)
Valg af DATA CD- eller DATA DVD-lydsignaldata varierer, afhængigt af
DivX*-videofilen på disken. Formatet vises på displayet.
* Kun SLV-D995P E/D990P E
Bemærk
• Hvis du vælger DTS-lydindstillingen i trin 2, kan du ikke vælge surroundindstillingen
(side 100).
• Du kan ikke foretage DTS-lydoutput under hurtig eller langsom afspilning med lyd (side 39).
Ekstra DVD-funktioner
Ændring af lyden
99
Virtuel surround-indstilling
Når du tilslutter et stereo-tv eller 2
fronthøjttalere, kan du med funktionen
SURROUND lytte til surround-lydeffekter
ved at bruge lydbilleder til oprettelse af
virtuelle baghøjttalere på baggrund af lyden
fra fronthøjttalerne uden rent faktisk at bruge
baghøjttalere.
SURROUND
B/b
1
SURROUND
2
Tryk på SURROUND under afspilning.
Off
Tryk på B/b flere gange for at vælge "Surround1", "Surround2",
"Surround3".
ENTER
Surround-effekten øges som vist nedenfor.
Surround1
Surround2
Surround3
TV
TV
TV
: Virtuel højttaler
100
Virtuel surround-indstilling
Sådan annulleres indstillingen
Vælg "Off" i trin 2.
Bemærk
• Når afspilningssignalet ikke indeholder et signal til de bageste højttalere, er surroundeffekterne svære at høre.
• Når du aktiverer surround-effekten, skal du slukke for surround-indstillingen på det
tilsluttede tv eller den tilsluttede forstærker (modtager).
• Sørg for, at du befinder dig lige midt imellem højttalerne, og at højttalerne er placeret i
enslignende omgivelser.
• Hvis du bruger DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL eller COAXIAL) jackstikket og angiver
"Dolby Digital" til "Dolby Digital" eller "DTS" til "On" i menuen "AUDIO SETUP", høres
lyden fra højttalerne, dog uden surround-effekten.
• Du kan ikke foretage hurtig eller langsom afspilning med lyd, når en virtuel surroundeffekt er
angivet (side 39).
Ekstra DVD-funktioner
Virtuel surround-indstilling
101
Afspilning af MP3-lydspor
Du kan afspille DATA CD-diske (CD-ROM-/
CD-R-/CD-RW-diske) eller DATA DVDdiske (DVD-ROM-/DVD+RW-/DVD+R-/
DVD-RW-/DVD-R-diske), som er optaget i
MP3-format (MPEG1 Audio Layer 3format).
Z
CLEAR
REPEAT
H
x
V/v/B/b
ENTER
O RETURN
TOP MENU
1
Tryk på Z, placer en DATA CD eller DATA
DVD i disk-skuffen, og tryk derefter på Z for
at lukke skuffen.
Hvis du isætter en DATA CD eller DATA
DVD, som indeholder MP3-lydspor og JPEGbilledfiler eller DivX*-videofiler, vises menuen
"Select a Media Type".
Select a Media Type
1 MP3
2 JPEG
3 DivX
V v
ENTER
Hvis du isætter en DATA CD eller DATA DVD, som kun indeholder MP3lydspor, vises MP3-displayet. Du kan springe over trin 2.
* Kun SLV-D995P E/D990P E
102
Afspilning af MP3-lydspor
2
Tryk på V/v for at vælge "MP3", og tryk
derefter på ENTER.
ENTER
Gentagelsestilstand
Forløbet afspilningstid
Det første nummer begynder. Tryk evt. på x.
MP3
track 1
DIRECTORY:007
album 1
album 2
album 3
album 4
album 5
album 6
album 7
V v B b ENTER
3
RETURN
Tryk på O RETURN, og tryk derefter på
V/v for at vælge den ønskede mappe i venstre
kolonne. Tryk derefter på ENTER.
ENTER
4
ENTER
Det valgte nummer begynder.
RETURN
SET UP
track 1
DIRECTORY:007
album 1
album 2
album 3
album 4
album 5
album 6
album 7
00:00
FILES:014
mp3 track
mp3 track
mp3 track
mp3 track
mp3 track
mp3 track
mp3 track
mp3 track
mp3 track
mp3 track
OFF
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
RETURN
SET UP
MP3
track 5
DIRECTORY:007
album 1
album 2
album 3
album 4
album 5
album 6
album 7
V v B b ENTER
00:01
FILES:014
mp3 track
mp3 track
mp3 track
mp3 track
mp3 track
mp3 track
mp3 track
mp3 track
mp3 track
mp3 track
OFF
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
RETURN
Sådan standses en afspilning
Tryk på x.
Sådan gentages en afspilning
Tryk på REPEAT flere gange under afspilningen for at ændre gentagelsestilstanden.
• FILE: det aktuelle spor (den aktuelle fil) gentages.
• DIR: det aktuelle album (den aktuelle mappe) gentages.
• DISC: den aktuelle disk gentages.
Ekstra DVD-funktioner
Når et nummer eller album afspilles, vises
titlen i en boks. Det nummer, der afspilles,
vises i displayet.
OFF
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
MP3
V v B b ENTER
Tryk på V/v for at vælge det ønskede nummer
i højre kolonne, og tryk derefter på ENTER.
00:00
FILES:014
mp3 track
mp3 track
mp3 track
mp3 track
mp3 track
mp3 track
mp3 track
mp3 track
mp3 track
mp3 track
Sådan går du til den næste eller forrige side
Tryk på b eller B.
Sådan vender du tilbage til det forrige display
Tryk på O RETURN.
Sådan vender du tilbage til menuen "Select a Media Type"
Tryk på x to gange, og tryk derefter på TOP MENU.
Sådan slås displayet fra
Tryk på x to gange, og tryk derefter på O RETURN flere gange.
fortsættes
Afspilning af MP3-lydspor
103
Bemærk
• Kun bogstaverne i alfabetet og tal kan bruges til navne på album eller lydspor. Alt andet vises
som en stjerne.
• Der kan vises op til 12 alfanumeriske tegn for navne på album og lydspor.
• ID3-koder kan ikke vises.
Programmering af MP3-lydspor
1 Tryk på x to gange, og tryk derefter på REPEAT.
på B/b for at vælge "PROGRAM", og tryk
2 Tryk
derefter på ENTER.
PROGRAM
SHUFFLE
PROGRAM
00:00
DIRECTORY:007
V v
på V/v for at vælge den ønskede mappe i
3 Tryk
venstre kolonne. Tryk derefter på ENTER.
De programmerede spor vises i den valgte
rækkefølge. Tryk på CLEAR for at annullere det
senest programmerede spor.
Tryk på H for at begynde programafspilningen.
6 Programafspilningen går i gang. Når programmet
slutter, kan du genstarte det samme program igen ved
at trykke på H.
Sådan stoppes en programafspilning
Tryk på x under programafspilning.
104
Afspilning af MP3-lydspor
RETURN
00:00
DIRECTORY:003
mp3 track 1
mp3 track 2
mp3 track 3
mp3 track 4
mp3 track 5
CLEAR
OFF
ORDER:000
ENTER
RETURN
CLEAR
PROGRAM
00:00
DIRECTORY:003
mp3 track 1
mp3 track 2
mp3 track 3
mp3 track 4
mp3 track 5
V v
du vil programmere andre spor, skal du gentage
5 Hvis
trin 4.
ENTER
PROGRAM
V v
på V/v for at vælge det spor, du vil
4 Tryk
programmere, og tryk derefter på ENTER.
OFF
ORDER:000
album 1
album 2
album 3
album 4
album 5
album 6
album 7
OFF
ORDER:001
mp3 track 3
ENTER
RETURN
CLEAR
Bemærk
• Du kan programmere op til 20 scener samtidigt.
Sådan vender du tilbage til normal afspilning
Tryk på CLEAR under programmeret afspilning.
Tip
• Du kan ikke gentage afspilningen, når du er i programmeret afspilning.
Blanding af MP3-lydspor
1 Tryk på x to gange, og tryk derefter på REPEAT.
på B/b for at vælge "SHUFFLE", og tryk
2 Tryk
derefter på ENTER.
PROGRAM
SHUFFLE
Sådan vender du tilbage til normal afspilning
Tryk på CLEAR under blandet afspilning.
Tip
• Den blandede afspilning stopper, når alle sporene er afspillet.
• Du kan ikke gentage en afspilning under blandet afspilning.
Om MP3-lydspor
Bemærk om Multi Session/Border-diske
Hvis MP3-lydspor optages i den første session/grænse, afspiller afspilleren også
MP3-lydspor i andre sessioner/grænser. Hvis lydspor og billeder i Musik CD-format
eller Video CD-format kun er optaget i den første session/grænse, afspilles kun den
første session/grænse.
Ekstra DVD-funktioner
Du kan afspille DATA CD’er (CD-ROM’er/CD-R’er/CD-RW’er) eller DATA
DVD’er (DVD-ROM’er/DVD+RW’er/DVD+R’er/DVD-RW’er/DVD-R’er), som er
optaget i MP3-format (MPEG-1 Audio Layer III). Diskene skal dog være optaget i
overensstemmelse med ISO9660 niveau 1/niveau 2 eller Joliet-format og DATA
DVD’er i Universal Disk Format (UDF), for at afspilleren kan genkende sporene
(eller filerne). Du kan også afspille DATA CD’er eller DATA DVD’er, som er optaget
i Multi Session eller Multi Border (se "Bemærk om Multi Session/Border-diske" på
side 105).
Der henvises til instruktionerne, som leveres med CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RWdrevene og optagesoftwaren (medfølger ikke) for oplysninger om optageformatet.
fortsættes
Afspilning af MP3-lydspor
105
Bemærk
• Hvis du bruger filtypenavnet ".MP3" til data, der ikke er i MP3-format, kan afspilleren ikke
genkende dataene, og der genereres en høj lyd, som kan beskadige højttalersystemet.
• Afspilleren kan ikke afspille lydspor i MP3PRO-format.
• Afspilleren kan muligvis ikke afspille visse DATA CD’er/DATA DVD’er, som er oprettet i
Packet Write-format.
• Hvis både videodata og MP3-lydspor findes på en DATA DVD, genkender afspilleren kun
videodataene.
• Denne afspiller understøtter MP3-lydspor, som optages med en bithastighed på 128 kbps og
en samplingfrekvens på 44,1 kHz. Hvis du forsøger at afspille MP3-lydspor, der er optaget
med andre specifikationer, kan der opstå en høj lyd, spring i lyden eller højttalerbeskadigelse.
• Afhængigt af disken kan det tage noget tid at starte afspilningen.
Afspilningsrækkefølgen for MP3-lydspor
Afspilningsrækkefølgen for album og lydspor, som optages på en DATA CD eller
DATA DVD, er som følger.
• Struktur for diskindhold
Træ 1
Træ 2
Træ 3
Træ 4
Træ 5
album
nummer
Når du indsætter en DATA CD eller DATA DVD og trykker på H, afspilles de
nummererede lydspor sekventielt fra 1 til 7. Evt. underalbum/-lydspor, som findes
på det aktuelt valgte album, har ikke højere prioritet end det næste album i det samme
træ. (Eksempel: E indeholder G, men 6 afspilles før 7.)
Når du trykker på O RETURN, og listen med MP3-album vises (side 103),
arrangeres albummene i følgende rækkefølge: A t B t D t E t F t G.
Album, som ikke indeholder lydspor (f.eks. album C) vises ikke på listen.
106
Afspilning af MP3-lydspor
Tip
• Hvis du tilføjer numre (01, 02, 03 osv.) foran numrenes filnavne, afspilles numrene i den
angivne rækkefølge.
• Det tager længere tid at starte afspilningen af en disk med mange træer. Nogle diske med
mange træer kan ikke afspilles.
Bemærk
• Afhængigt af, hvilken software du bruger til at oprette DATA CD’en eller DATA DVD’en,
kan afspilningsrækkefølgen variere fra den viste rækkefølge på tegningen ovenfor.
• Ikke flere end 250 albummer kan genkendes.
• I alt kan op til 999 filer genkendes for diske, der indeholder MP3-filer, JPEG-filer og DivX*videofiler.
* Kun SLV-D995P E/D990P E
Ekstra DVD-funktioner
Afspilning af MP3-lydspor
107
Afspilning af JPEG-billedfiler
Du kan afspille JPEG-billedfiler på DATA
CD-diske (CD-ROM-/CD-R-/CD-RW-diske)
eller DATA DVD-diske (DVD-ROM-/
DVD+RW-/DVD+R-/DVD-RW-/DVD-Rdiske).
Z
CLEAR
./>
H
x
V/v/B/b
ENTER
MENU
TOP MENU
1
Tryk på Z, placer en DATA CD eller DATA
DVD i disk-skuffen, og tryk derefter på Z for
at lukke skuffen.
Hvis du isætter en DATA CD eller en DATA
DVD, der indeholder både JPEG-billedfiler og
MP3-lydspor eller DivX*-videofiler, vises
menuen "Select a Media Type".
Select a Media Type
1 MP3
2 JPEG
3 DivX
V v
ENTER
Hvis du indsætter en DATA CD eller DATA DVD, der kun indeholder
JPEG-billedfiler, vises "Album"-displayet. Du kan springe over trin 2.
* Kun SLV-D995P E/D990P E
108
Afspilning af JPEG-billedfiler
2
Tryk på V/v for at vælge "JPEG", og tryk
derefter på ENTER.
Album
Photo:
ENTER
"Album"-displayet vises.
Hvis du ikke trykker på ENTER, når du har
valgt en medietype, afspilles det valgte medie
automatisk.
3
SLIDE SHOW
Tryk på ./> for at vælge den næste/forrige albumside, og tryk
derefter på V/v/B/b for at vælge et billede i "Album"-displayet.
Sådan får du vist det valgte billede
1 Tryk på ENTER.
ENTER
Det valgte billednummer vises i displayet.
2 Tryk på ./> for at få vist det næste/
forrige billede.
IMAGE
Sådan afspilles diasshowet
: Hurtig
: Normal
: Langsom
1 Tryk på H.
Interval
IMAGE
Sådan roteres det valgte billede
Tryk på V/v/B/b for at vælge et billede i "Album"1 displayet,
og tryk derefter på ENTER.
på B/b for at vælge "
", og tryk derefter på
2 Tryk
ENTER.
IMAGE
Ekstra DVD-funktioner
Du kan også afspille diasshowet vha.
menuen på det valgte billede.
Yderligere oplysninger finder du under
"Sådan får du fornøjelse af diasshowet" på
side 110.
2 Tryk på B/b for at vælge den ønskede
afspilningshastighed i "Interval"-menuen,
og tryk derefter på ENTER.
Diasshowet starter fra det valgte billede.
Hver gang du trykker på ENTER, drejes billedet 90° i
urets retning.
fortsættes
Afspilning af JPEG-billedfiler
109
Sådan zoomes ind på et billede
på V/v/B/b for at vælge et billede i "Album"1 Tryk
displayet, og tryk derefter på ENTER.
på B/b for at vælge " ", og tryk derefter på
2 Tryk
ENTER.
3
4
IMAGE
" " vises.
Tryk på V/v/B/b for at flytte " " til det sted, hvor
der skal zoomes ind.
Tryk på ENTER flere gange for at ændre
forstørrelsen. Hver gang du trykker på ENTER,
ændres forstørrelsen, som vist nedenfor.
2× t normal forstørrelse
Bemærk
• Du kan ikke bruge ZOOM på en fjernbetjening i JPEG-billedfiler på DATA CD/DATA DVD.
Sådan får du fornøjelse af diasshowet
Tryk på V/v/B/b for at vælge et billede i
1 "Album"-displayet,
og tryk derefter på ENTER.
Tryk
på
B/b
for
at
vælge
"
", og tryk derefter på
2 ENTER.
3
Interval
Menuen "Interval" vises.
Tryk på B/b for at vælge den ønskede
afspilningshastighed, og tryk derefter på ENTER.
Diasshowet begynder.
Sådan slår du menuen til eller fra i enkeltbilleddisplayet
Tryk på CLEAR for at slå menuen fra. Tryk på B eller b for at slå menuen til.
Sådan vender du tilbage til "Album"-displayet
Tryk på MENU for at vende tilbage til "Album"-displayet. Tryk på . flere gange
for at vende tilbage til den første "Album"-side.
Sådan vender du tilbage til menuen "Select a Media Type"
Tryk på x to gange, og tryk derefter på TOP MENU.
Bemærk
• Diasshowet kan kun afspilles i én retning.
• Du kan ikke rotere eller zoome ind på billedet under diasshowet.
• Hvis du vælger "
" i displayet med det roterede billede, roteres billederne i "Album"displayet ikke. Hvis du starter diasshowet, roteres billederne dog. Rediger rotationen i
"
"-menuen.
110
Afspilning af JPEG-billedfiler
Om JPEG-billedfiler
Du kan afspille DATA CD’er (CD-ROM’er/CD-R’er/CD-RW’er) eller DATA
DVD’er (DVD-ROM’er/DVD+RW’er/DVD+R’er/DVD-RW’er/DVD-R’er), som er
optaget i JPEG-format. Diskene skal dog være optaget i overensstemmelse med
ISO9660 niveau 1/niveau 2 eller Joliet-format og DATA DVD’er i Universal Disk
Format (UDF), for at afspilleren kan genkende sporene (eller filerne). Du kan også
afspille DATA CD’er eller DATA DVD’er, som er optaget i Multi Session eller Multi
Border (se "Bemærk om Multi Session/Border-diske" på side 111).
Der henvises til instruktionerne, som leveres med CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RWdrevene og optagesoftwaren (medfølger ikke) for oplysninger om optageformatet.
Bemærk
• Hvis både videodata og JPEG-billedfiler findes på en DATA DVD, genkender afspilleren kun
videodataene.
• Ikke flere end 250 mapper kan genkendes.
• I alt kan op til omkring 999 filer genkendes for diske, som indeholder MP3-filer, JPEG-filer
og DivX*-videofiler.
* Kun SLV-D995P E/D990P E
Bemærk om Multi Session/Border-diske
Hvis JPEG-billedfiler optages i den første session/grænse, afspiller afspilleren også
JPEG-billedfiler i andre sessioner/grænser. Hvis lydspor og billeder i Musik CDformat eller Video CD-format kun er optaget i den første session/grænse, afspilles
kun den første session/grænse.
Bemærk
• Denne afspiller kan afspille JPEG-billedfiler med filtypenavnet ".JPEG" eller ".JPG."
• Nogle DATA-CD-diske eller DATA-DVD-diske kan ikke afspilles på dette system, afhængigt
af filformatet.
• Afspilleren kan muligvis ikke afspille visse DATA CD’er/DATA DVD’er, som er oprettet i
Packet Write-format.
• Hvis du føjer filtypenavnet ".JPG" eller ".JPEG" til data, der ikke er i JPEG-format, vises
meddelelsen "Can not Display".
• Afhængigt af disken eller størrelsen på billedfiler, kan det tage lidt tid, før afspilningen
begynder.
• JPEG-billedfiler med progressiv og databevarende komprimering understøttes ikke.
• Det er begrænset, hvor stor en billedstørrelse der kan vises. Du kan få vist følgende billeder:
en bredde på 32 – 7.680 pixel gange en højde på 32 – 8.192 pixel.
Afspilning af JPEG-billedfiler
Ekstra DVD-funktioner
Tip
• Hvis du tilføjer numre (01, 02, 03 osv.) foran filnavnene, afspilles filerne i den angivne
rækkefølge.
111
Afspilning af DivX®-videofiler (kun SLV-D995P
E/D990P E)
Du kan afspille DivX-videofiler på DATA
CD- (CD-ROM-/CD-Rs-/CD-RW-diske)
eller DATA DVD- (DVD-ROM-/DVD+RW-/
DVD+R-/DVD-RW-/DVD-R-diske).
Z
ZOOM
REPEAT
H
x
V/v/B/b
ENTER
O RETURN
TOP MENU
1
Tryk på Z, placer en DATA CD eller DATA
DVD i disk-skuffen, og tryk derefter på Z for
at lukke skuffen.
Hvis du isætter en DATA CD eller en DATA
DVD, som indeholder både DivX-videofiler og
MP3-lydspor eller JPEG-billedfiler, vises
menuen "Select a Media Type".
Select a Media Type
1 MP3
2 JPEG
3 DivX
V v
ENTER
Hvis du isætter en DATA CD eller en DATA DVD, som kun indeholder
DivX-videofiler, vises DivX-displayet. Du kan derefter gå direkte til trin 2.
112
Afspilning af DivX®-videofiler (kun SLV-D995P E/D990P E)
2
Tryk på V/v for at vælge "DivX", og tryk
derefter på ENTER.
ENTER
DivX
ALBUM:007
FILES:014
DivX file 1
DivX file 2
DivX file 3
DivX file 4
DivX file 5
DivX file 6
DivX file 7
DivX file 8
DivX file 9
DivX file 10
album 1
album 2
album 3
album 4
album 5
album 6
album 7
V v B b ENTER
3
RETURN
Tryk på O RETURN, og tryk derefter på
V/v for at vælge den ønskede mappe i venstre
kolonne. Tryk derefter på ENTER.
ENTER
4
RETURN
SET UP
DivX
ALBUM:007
FILES:014
DivX file 1
DivX file 2
DivX file 3
DivX file 4
DivX file 5
DivX file 6
DivX file 7
DivX file 8
DivX file 9
DivX file 10
album 1
album 2
album 3
album 4
album 5
album 6
album 7
V v B b ENTER
RETURN
SET UP
Tryk på V/v for at vælge den ønskede fil i højre kolonne, og tryk derefter
på ENTER.
ENTER
Afspilning af den valgte fil begynder.
Sådan standses en afspilning
Tryk på x.
• FILE: den aktuelle fil gentages.
• ALBUM: det aktuelle album gentages.
• DISC: den aktuelle disk gentages.
Indzoomning på et billede
på ZOOM.
1 Tryk
“ ” kommer frem.
Tryk V/v/B/b for at flytte “ ” til den position,
2 hvor
du vil zoome ind.
Tryk på ENTER.
3 Ved hvert tryk på knappen, skifter forstørrelsen som
Ekstra DVD-funktioner
Sådan gentages en afspilning
Tryk på REPEAT flere gange under afspilningen for at ændre gentagelsestilstanden.
IMAGE
vist herunder.
Zoom t normal forstørrelse.
Bemærk
• Det er ikke sikkert, at zoom-funktionen fungerer. Dette afhænger af filstørrelsen.
fortsættes
Afspilning af DivX®-videofiler (kun SLV-D995P E/D990P E)
113
Sådan går du til den næste eller forrige side
Tryk på b eller B.
Sådan vender du tilbage til det forrige display
Tryk på O RETURN.
Sådan vender du tilbage til menuen "Select a Media Type"
Tryk på x to gange, og tryk derefter på TOP MENU.
Om DivX-videofiler
DivX® er en komprimeringsteknologi til videofiler, som er udviklet af
DivXNetworks, Inc. Dette produkt er et officielt DivX®-certificeret produkt. Det er
muligt at afspille DATA CD’er og DATA DVD’er, som indeholder DivX-videofiler.
For at vise registreringskoden for denne afspiller
på SET UP, når DVD-afspilleren er i stopindstilling, og tryk derefter på
1 Tryk
V/v for at vælge
(DVD) og tryk til sidst på ENTER.
på V/v for at vælge "DivX Registration Code", og tryk derefter på ENTER.
2 Tryk
Gå til http://www.divx.com/vod på internettet for yderligere information.
Bemærk
• Afspilleren kan afspille data, som er optaget i DivX-format, og som har filtypenavnet ".AVI",
".DIV" eller ".DIVX". Afspilleren kan ikke afspille filer med filtypenavnet ".AVI", ".DIV"
eller ".DIVX", hvis de ikke indeholder en DivX-video.
• Det er ikke sikkert, at afspilleren kan afspille en DivX-videofil, hvis filen er blevet
kombineret af to eller flere DivX-videofiler.
• Afspilleren kan ikke afspille en DivX-videofil af en størrelse på mere end 720 (bredde) × 576
(højde)/2 GB.
• Normal afspilning er måske ikke mulig, afhængigt af disken. Billedet kan f.eks. være uklart,
afspilningen kan virke ujævn, lyden kan falde ud osv.
• Afspilning af DivX-videofiler, som er længere end 3 timer, kan ikke garanteres.
• Det er ikke sikkert, at afspilleren kan afspille visse DATA CD’er/DATA DVD’er, som er lavet
i Packet Write-format.
• Afhængigt af disken, kan det vare lidt, inden afspilningen begynder.
114
Afspilning af DivX®-videofiler (kun SLV-D995P E/D990P E)
Afspilningsrækkefølge for DivX-videofiler
Afspilningsrækkefølgen for albummer og filer, som er optaget på en DATA CD eller
en DATA DVD, er som følger.
• Struktur for diskindhold
Træ 1
Træ 2
Træ 3
Træ 4
Træ 5
album
fil
Når du trykker på O RETURN, og listen med album vises (side 113), arrangeres
albummene i følgende rækkefølge: A t B t D t E t F t G. Albummer,
som ikke indeholder filer (som for eksempel album C), kommer ikke frem på listen.
Tip
• Hvis du tilføjer numre (01, 02, 03, etc.) foran filnavnene, vil filerne blive afspillet i den
rækkefølge.
• Det tager længere tid at starte afspilningen af en disk med mange træer. Nogle diske med
mange træer kan ikke afspilles.
Ekstra DVD-funktioner
Når du isætter en DATA CD eller en DATA DVD og trykker på H, vil de
nummererede filer blive afspillet i rækkefølge fra 1 til og med 7. Alle
underalbummer/filer, som er indeholdt inden for et aktuelt valgt album, har ikke
forrang for det næste album i det samme træ.
(Eksempel: E indeholder G, men 6 afspilles før 7.)
Bemærk
• Afhængigt af, hvilken software du bruger til at oprette DATA CD’en eller DATA DVD’en,
kan afspilningsrækkefølgen variere fra den viste rækkefølge på tegningen ovenfor.
• Ikke flere end 250 albummer kan genkendes.
• Op til omkring 999 filer kan genkendes for disks, som indeholder MP3-filer, JPEG-filer og
DivX-videofiler.
Afspilning af DivX®-videofiler (kun SLV-D995P E/D990P E)
115
Afspilning af VIDEO CD’er med "PBC On/
Off"-funktioner
Med PBC-funktionen (Afspilningsstyring)
kan du udføre søgninger og andre handlinger
interaktivt. PBC-afspilning følger en
udvælgelsesmenu, som vises på tv-skærmen.
Talknapper
H
V/v
ENTER
O RETURN
MENU
1
Tryk gentagne gange på MENU for at vælge "PBC On".
Udvælgelsesmenuen vises.
MENU
2
Tryk på V/v for at vælge det ønskede punkt.
Du kan også bruge nummerknapperne til at vælge punktet og nummeret.
ENTER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
116
Afspilning af VIDEO CD’er med "PBC On/Off"-funktioner
3
Tryk på ENTER.
ENTER
4
Følg vejledningen i menuen i forbindelse med interaktive handlinger.
Se vejledningen, der fulgte med disken, da betjeningsproceduren kan
variere, afhængigt af VIDEO-CD’en.
Sådan vender du tilbage til menuen
Tryk på O RETURN.
Sådan afspiller du med "PBC Off"
Tryk på MENU for at vælge "PBC Off".
Når "PBC Off" er valgt, starter DVD-afspilleren fortløbende afspilning. Du kan ikke
afspille stillbilleder, f.eks. en menu.
Hvis du vil vende tilbage til "PBC On", skal du trykke på MENU for at vælge "PBC
On".
Tip
• Afhængigt af VIDEO CD’en, vises "Press ENTER" i trin 3 muligvis som "Press SELECT" i
vejledningen, der fulgte med disken. Hvis dette er tilfældet, skal du trykke på H.
Ekstra DVD-funktioner
Afspilning af VIDEO CD’er med "PBC On/Off"-funktioner
117
Yderligere videofunktioner
Optagelse med hurtig-timeren
Når du er begyndt at optage, kan du lade
videobåndoptageren standse optagelsen
automatisk efter en angivet periode.
z REC
x
1
REC
Under optagelsen skal du trykke på z REC.
2
REC
Tryk på z REC gentagne gange for at indstille optagetiden.
I SP hastighed
Hver gang du trykker, øges tidsperioden i intervaller på 30 minutter.
0:30
1:00
4:00
4:30
Normal optagelse
I LP hastighed
Hver gang du trykker, forlænges optagetiden som vist nedenfor.
0:30
1:00
8:00
9:00
Normal optagelse
Båndtælleren mindskes minut for minut til 0:00, og derefter standses
videooptagelsen.
118
Optagelse med hurtig-timeren
Sådan forlænges en optagelse
Tryk på z REC flere gange for at angive en ny tidsperiode.
Sådan afbrydes en forlængelse
Tryk på z REC flere gange, indtil indikatoren forsvinder, og videoafspilleren
vender tilbage til normal optagetilstand.
Sådan standser du en optagelse
Tryk på x.
Bemærk
• Du kan ikke få vist den aktuelle båndtid på displayet, mens du indstiller optagetiden.
• Under DVD-afspilning overgår DVD-videobåndoptageren ikke til standby, selvom
videobåndoptageren afslutter indspilningen.
Yderligere videofunktioner
Optagelse med hurtig-timeren
119
Optagelse af stereo- og tosprogede
programmer
I ZWEITON-systemet (tysk stereosystem)
Videobåndoptageren modtager og optager automatisk stereo- og tosprogede
programmer baseret på ZWEITON-systemet. STEREO-indikatoren vises på
displayet, når der modtages stereo- eller tosprogede programmer.
Hvis du ønsker tosproget lyd under optagelse
Tryk på AUDIO for at vælge den ønskede lyd.
Hvis du vil lytte til
Displayet på skærmen
Display
Primær
MAIN
STEREO
Sekundær
SUB
STEREO
Primær og sekundær
MAIN/SUB
STEREO
Standardlyd*
MONO
STEREO
* Normalt høres hovedkanalen fra både venstre og højre ved tosprogede programmer
Hvis du vil vælge et stereoprogram under optagelse
Hvis du vil lytte til
Displayet på skærmen
Display
Stereo
STEREO
STEREO
Venstre kanal
LCH
STEREO
Højre kanal
RCH
STEREO
Standardlyd*
LCH + RCH
STEREO
* Normalt høres den blandede lyd af venstre og højre kanal ved stereoprogrammer
I NICAM*-systemet
Denne videobåndoptager modtager og optager stereo og tosprogede programmer
baseret på NICAM-systemet (NICAM vises på tv-skærmen). STEREO-indikatoren
vises på displayet, når der modtages stereo- eller tosprogede programmer.
Hvis du vil optage et NICAM-program, skal "NICAM" i menuen "USER SET" slås
til "On" (standardindstilling). Du får yderligere oplysninger om kontrol af
menuindstillingen, hvis du ser på side 132.
* ikke til rådighed på SLV-D980P D
120
Optagelse af stereo- og tosprogede programmer
Sådan vælges lyden under optagelse
Tryk på AUDIO for at vælge den ønskede lyd.
Stereoprogrammer
Hvis du vil lytte til
Displayet på skærmen
Display
Stereo
NICAM, STEREO
STEREO
Venstre kanal
NICAM, LCH
STEREO
Højre kanal
NICAM, RCH
STEREO
Venstre og højre kanaler*
NICAM, LCH + RCH
STEREO
* Normalt den blandede lyd fra venstre og højre kanal
Tosprogede programmer
Hvis du vil lytte til
Displayet på skærmen
Display
Primær
NICAM, MAIN
STEREO
Sekundær
NICAM, SUB
STEREO
Primær og sekundær
NICAM, MAIN/SUB
STEREO
Standardlyd*
NICAM, MONO
STEREO
* Normalt den primære lyd (monolyd)
Valg af lyd under Hi-Fi afspilning
Tryk på AUDIO for at vælge den ønskede lyd.
Hvis du vil lytte til
Displayet på skærmen
Display
STEREO
STEREO
Venstre kanal
LCH
STEREO
Højre kanal
RCH
STEREO
Blandet lyd*
MIX
STEREO
Monolyd
MONO
Ingen indikator
* Den blandede lyd af venstre og højre kanaler, og det normale mono lydspor
Yderligere videofunktioner
Stereo
fortsættes
Optagelse af stereo- og tosprogede programmer
121
Sådan optager du lyd på et videobånd
Videobåndoptageren optager lyden på to separate spor. Hi-fi-lyd optages på det
primære spor sammen med billedet. Monolyd optages på det normale lydspor langs
kanten af båndet.
Stereo
Normalt lydspor
(monolyd)
Normalt blandet
venstre/højre kanal
Tosproget
Normalt primær lyd
Hi-fi-lydspor
(primær spor)
Stereolyd
(venstre/højre kanaler)
Primær (venstre kanal)
Sekundær (højre kanal)
Bemærk
• Hvis du vil lytte til afspilningslyden i stereo, skal du bruge Scart- eller AUDIO OUTtilslutningerne.
• Når du afspiller et bånd, som er optaget i monolyd, vil lyden høres som monolyd uanset
indstillingen af AUDIO.
122
Optagelse af stereo- og tosprogede programmer
Søgning med indeksfunktionen
Videobåndoptageren mærker automatisk
båndet med et indekssignal på det sted, hvor
en ny optagelse begynder. Brug disse
signaler som reference, når du skal søge efter
en specifik optagelse.
INDEX
m/M
H
x
For at finde en bestemt optagelse ved hjælp af skandering
(Indeksskandering)
2
3
Indsæt et indekseret bånd i båndrummet.
REPEAT/
INDEX
Tryk på INDEX, og tryk derefter på m/
M. Videobåndoptageren starter skandering
af hver optagelse i 5 sekunder i den tilsvarende
retning.
INDEX SCAN : B B
Yderligere videofunktioner
1
Tryk på H for at starte afspilning, når du finder det ønskede punkt.
fortsættes
Søgning med indeksfunktionen
123
Søgning efter en bestemt optagelse (Indekssøgning)
1
2
Indsæt et indekseret bånd i videobåndoptageren.
REPEAT/
INDEX
Tryk på INDEX, og tryk derefter på m/M
to gange.
• Hvis du vil søge fremad, skal du trykke på
M to gange.
INDEX SEARCH : B B +01
• Hvis du vil søge tilbage, skal du trykke på
m to gange.
3
Tryk på m/M afhængigt af den retning, hvori det ønskede program
findes.
Hver gang man trykker på knappen, henholdsvis stiger eller falder tallet
med op til ±20.
4
Videobåndoptageren starter søgningen, og afspilningen starter automatisk
fra det pågældende sted.
Sådan standses søgningen
Tryk på x.
Bemærk
• Der tilføjes intet indekssignal, når optagelsen starter efter optagepause. Et indekssignal vil
dog blive markeret, hvis du ændrer programpladsen under optagepausen.
124
Søgning med indeksfunktionen
Justering af billedet (sporing)
Justering af sporing
Selvom videobåndoptageren automatisk
justerer sporingen, når den afspiller et bånd,
kan der opstå forvrængning, hvis optagelsen
er ringe. I dette tilfælde skal du manuelt
justere sporingen.
TRACKING – – – – – –
Tryk på TRACKING +/– under afspilning for
at få vist tracking-indstillingerne.
Forvrængningen forsvinder, når du trykker
på en af de to knapper. Du kan genoptage
automatisk justering af sporing ved at skubbe
båndet ud og indsætte det igen.
– – – – – –
Sporingsindikator
Justering af billedskarpheden
(Smart trilogic)
SET UP
Man kan automatisk justere billedets
skarphed.
O RETURN
1
SET UP
ENTER
Tryk på SET UP under afspilning, og tryk
derefter på V/v for at vælge
(OPTION),
og tryk på ENTER.
Yderligere videofunktioner
V/v/B/b
ENTER
OPTION
Language :English
Clock
Install
User Set
[ Off ]
Auto Power Off
[ On ]
Screen Messages
Power Save
[ Off ]
V v
ENTER
RETURN
SET UP
fortsættes
Justering af billedet (sporing)
125
2
Tryk på V/v for at vælge "User Set", og tryk
derefter på ENTER.
USER SET
[ Auto ]
Colour System
[ On ]
NICAM
Smart Trilogic
[ On ]
ShowView Extend
[ Off ]
ENTER
V v B b
3
Tryk på V/v for at vælge "Smart Trilogic", og
tryk derefter på b.
RETURN
USER SET
[ Auto ]
Colour System
[ On ]
NICAM
Smart Trilogic
[ On ]
ShowView Extend
[ Off ]
ENTER
V v B b
4
SET UP
RETURN
Tryk på V/v for at slå "SMART TRILOGIC"
"ON" eller "OFF."
SET UP
PICTURE
ENTER
• ON: Billedskarphed justeres automatisk.
• OFF: Juster billedskarpheden manuelt.
Tryk på B for at gøre billedet blødere.
SMART TRILOGIC : ON
SHARPEN
SOFTEN
–––––––––––*––––––––
RETURN
bB
ON / OFF : v V
Tryk på b for at gøre billedet skarpere.
5
Tryk på O RETURN for at vende tilbage til det oprindelige skærmbillede.
RETURN
126
Justering af billedet (sporing)
Ændring af menuvalg
SET UP
V/v/B/b
ENTER
1
SET UP
Tryk på SET UP, når DVD-afspilleren er i
stoptilstand, og tryk derefter på V/v for at
vælge
(OPTION) eller
(VIDEO),
og tryk derefter på ENTER.
OPTION
V v
ENTER
ENTER
RETURN
SET UP
VIDEO SETUP
Tape Select
Repeat Play
V v B b
2
Tryk på V/v for at vælge den indstilling, der
skal ændres.
ENTER
[ E180 ]
[ Off ]
RETURN
SET UP
Yderligere videofunktioner
Language :English
Clock
Install
User Set
[ Off ]
Auto Power Off
[ On ]
Screen Messages
Power Save
[ Off ]
VIDEO SETUP
Tape Select
Repeat Play
V v B b
[ E180 ]
[ Off ]
RETURN
SET UP
fortsættes
Ændring af menuvalg
127
3
Tryk på B/b for at ændre indstillingen.
ENTER
4
SET UP
Tryk på SET UP for at afslutte menuen.
Menuvalg
Standardindstillingerne angives med fede typer.
OPTION
Menuvalg
Indstil dette menuvalg til
Auto Power Off
• "Off" for at deaktivere Auto Power Off-funktionen.
• "1Hour"/"2Hours"/"3Hours" for at slå DVD-videoafspilleren
fra automatisk, hvis der ikke modtages et signal, og du ikke
trykker på en knap i denne periode.
Screen Messages
• "On" for at vise menuen på skærmen.
• "Off" for at slette menuen fra skærmen.
Power Save
• "On" for at slukke indikatorerene på displayet i standbytilstand,
hvis du vil reducere DVD-videobåndoptagerens strømforbrug
til et minimum.
• "Off" for at tænde for indikatorerne på displayet, mens DVDvideobåndoptageren er i standby-tilstand.
VIDEO SETUP
Menuvalg
Indstil dette menuvalg til
Tape Select
• "E180" hvis du vil bruge et bånd af typen E-180 eller en
kortere båndtype.
• "E240", hvis du vil bruge et bånd af typen E-240.
• "E260", hvis du vil bruge et bånd af typen E-260.
• "E300", hvis du vil bruge et bånd af typen E-300.
Repeat Play
• "On" for at afspille et bånd gentagne gange.
Videobåndoptageren spoler båndet tilbage til begyndelsen og
genstarter automatisk afspilningen.
• "Off" for at slå Auto repeat (Automatisk gentagelse) fra.
Bemærk
• Når videobåndoptageren står standby til optagelse, bliver -indikatorerne på displayet ved
med at lyse, selvom "Power Save" er sat til "On".
• Signaloverførselsfunktionen vil ikke virke korrekt, hvis "Power Save" i menuen "OPTION"
er sat til "On". Indstil "Power Save" til "Off" for at sikre korrekt funktion.
128
Ændring af menuvalg
Redigering
Sådan tilsluttes til optagelse på denne videobåndoptager
Tilslut den anden videobåndoptagers linjeudgang til indgangsstikket på denne
videobåndoptager. Se eksempel A – C, og vælg den tilslutning der passer bedst til din
videobåndoptager.
Eksempel A
TV
Din video (optager)
LINE-1 (EURO AV)
Anden video (afspiller)
Scart
(EURO-AV)
Scart-kabel (medfølger ikke)
: Signalretning
Yderligere videofunktioner
Eksempel B
TV
Din video (optager)
LINE-2 IN t/o L/R
Anden video (afspiller)
LINE OUT
lyd-/videokabel
(medfølger ikke)
: Signalretning
fortsættes
Redigering
129
Eksempel C
Din video (optager)
TV
Anden video (afspiller)
LINE-3 (Linje 3)
Scart
(EURO-AV)
Scart-kabel (medfølger ikke)
: Signalretning
Sådan tilsluttes til et stereosystem
Sæt LINE-2 IN t/o L/R-stikkene på DVD-videobåndoptageren i lydudgangsstikkene på
stereosystemet vha. et lydkabel (medfølger ikke).
Bemærk
• Sørg for at sætte stikket i de rette bøsninger, så farverne matcher.
• Hvis den anden videobåndoptager kun har monolyd, skal du ikke tilslutte de røde stik.
• Hvis du tilslutter denne videobåndoptager til både LINE IN- og LINE OUT-bøsningerne på
den anden videobåndoptager, skal du vælge de rette stik for at undgå en summelyd.
• Når du tilslutter en anden videobåndoptager i LINE-3- eller LINE-2-stikforbindelsen, skal du
trykke på INPUT SELECT for at få vist "L3" eller "L2" i displayet.
130
Redigering
Betjening (ved optagelse på denne videobåndoptager)
Før du begynder redigering
• Tænd tv’et, og indstil det på videokanalen.
x
• Tryk på INPUT SELECT for at få vist den
tilsluttede linje på displayet.
• Tryk på SELECT VIDEO for at styre
videoafspilleren.
• Tryk på SP/LP for at vælge
båndhastigheden SP eller LP.
X
z REC
1
Indsæt et bånd til optagelse med sikkerhedstappen fjernet i den anden
videobåndoptager (den, der afspiller). Søg efter det punkt, hvor
afspilningen skal starte, og sæt videobåndoptageren til afspilningspause.
2
Indsæt et bånd med sikkerhedstappen intakt i denne videobåndoptager (den,
der optager). Søg efter det punkt, hvor optagelsen skal starte, og tryk på X
for at sætte videobåndoptageren til afspilningspause.
3
4
REC
Tryk på z REC på denne videobåndoptager for at sætte den til optagepause.
Du kan starte redigering ved at trykke på X (pause)-knappen på begge
videobåndoptagere samtidig.
Tip
• Du kan klippe uønskede scener væk under redigering ved at trykke på X på denne
videobåndoptager, når den uønskede scene starter. Når den er færdig, skal du trykke på X
igen for at genoptage optagelsen.
Redigering
Yderligere videofunktioner
Sådan standses redigering
Tryk på x (stop)-knappen på begge videobåndoptagere.
131
Yderligere oplysninger
Generelle oplysninger om opsætning
Ændring af
opsætningsindstillinger
SET UP
V/v/B/b
ENTER
1
SET UP
Tryk på SET UP, når DVD-afspilleren er i
stoptilstand, tryk på V/v for at vælge
(OPTION), og tryk derefter på ENTER.
ENTER
2
OPTION
Language :English
Clock
Install
User Set
[ Off ]
Auto Power Off
[ On ]
Screen Messages
Power Save
[ Off ]
V v
Tryk på V/v for at vælge "User Set", og tryk
derefter på ENTER.
ENTER
Menuen "USER SET" vises.
ENTER
[ Auto ]
Colour System
[ On ]
NICAM
Smart Trilogic
[ On ]
ShowView Extend
[ Off ]
Tryk på V/v for at vælge den indstilling, der skal ændres.
ENTER
132
Generelle oplysninger om opsætning
SET UP
USER SET
V v B b
3
RETURN
RETURN
SET UP
4
Tryk på B/b for at ændre indstillingen.
ENTER
5
SET UP
Når du ændrer "RF Output Channel", får du vist bekræftelsesmeddelelser.
Tryk på ENTER for at bekræfte meddelelserne.
Tryk på SET UP for at afslutte menuen.
Menuvalg
Oprindelige indstillinger er angivet med fed skrift.
Menuvalg
Indstil dette menuvalg til
Colour System
• "Auto" for automatisk at vælge farvesystemet.
• "PAL" for at bruge et bånd, som blev optaget i PALfarvesystemet.
• "B/W" for at bruge et bånd, som er optaget i sort/hvid.
Ved brug af de båndoptagede NTSC-farvesignaler:
• "NTPB" for at afspille et NTSC-optaget bånd på PAL-TV.
• "NTSC4.43" for at afspille et NTSC-optaget bånd på Multi-tv.
NICAM*1
• "On" for at optage NICAM-udsendelser på hi-fi-lydspor.
• "Off" for at optage standlyd på hi-fi-lydspor.
Yderligere oplysninger finder du på side 120.
Smart Trilogic
• "On" for automatisk at justere billedets skarphed.
• "Off" for manuelt at justere billedets skarphed.
ShowView Extend*2
• "Off" for at deaktivere ShowView Extend-funktionen.
• 10/20/30/.../60 (minutter) for at udvide tiden for ShowViewindstillingen for den valgte tid.
Yderligere oplysninger
*1 Ikke til rådighed på SLV-D980P D
*2 Kun SLV-D995P E/D980P D
Generelle oplysninger om opsætning
133
Fejlfinding
Hvis du har spørgsmål eller problemer, der ikke beskrives nedenfor, bedes du rette henvendelse
til nærmeste Sony-forhandler.
Løsning
Strømforsyning
?/1 (til/standby)-knappen virker
ikke.
• Tilslut netledningen korrekt til lysnettet.
Der er tændt for strømmen, men
DVD-videobåndoptager kører ikke.
• Der er dannet kondens i maskinen. Sluk for strømmen,
tag netledningen ud af stikket, og lad DVDvideobåndoptageren stå og tørre i mindst tre timer.
Uret er standset, og "--:--" vises på
displayet.
• Uret standser, hvis DVD-videobåndoptager afbrydes fra
lysnettet. Indstil uret (og timeren) igen.
Fjernbetjeningen virker ikke.
• Sørg for at pege med fjernbetjeningen på fjernføleren på
DVD-videobåndoptager.
• Udskift batterierne i fjernbetjeningen, hvis de er brugt op.
• Kontroller, at TV / DVD·VIDEO-kontakten er indstillet
korrekt.
• Vælg VIDEO eller DVD med knappen SELECT DVD/
VIDEO.
Tracking-måleren vises ikke på
skærmen.
• Optagelsens kvalitet på båndet er meget dårlig, og
sporingen kan ikke justeres.
Du kan ikke betjene andre tv.
• Indstil tv’ets kodenummer. Når du udskifter
fjernbetjeningens batterier, kan kodenummeret ændre sig.
Andet
Problem
Ur
Generel Fejlfinding
134
Fejlfinding
DVD-fejlfinding
• Fastgør tilslutningskablerne igen.
• Tilslutningskablerne er beskadigede.
• Kontroller tilslutningen til tv’et, (side 13) og slå
inputvælgeren på tv’et til, så signalet fra afspilleren vises
på tv-skærmen.
• Disken er snavset eller fejlbehæftet.
• Hvis billedoutputtet fra afspilleren går via
videobåndoptageren for at nå til tv’et, eller hvis enheden
er tilsluttet en kombination af en tv-/videoafspiller, kan
det kopibeskyttelsessignal, der anvendes på nogle DVDprogrammer, påvirke billedkvaliteten. Hvis der fortsat er
problemer, når du tilslutter afspilleren direkte til tv’et, kan
du prøve at tilslutte afspilleren til tv’ets S-VIDEOindgang (side 72).
• Du har indstillet afspilleren til progressivt format
(PROGRESSIVE-indikatoren lyser orange), selvom tv’et
ikke kan acceptere det progressive signal. I dette tilfælde
skal du indstille"Progressive" til "Off" (side 79).
• Selvom tv’et er kompatibelt med progressive
formatsignaler (480p), kan billedet blive påvirket, når du
indstiller afspilleren til progressivt format. I dette tilfælde
skal du indstille "Progressive" til "Off", og afspilleren
indstilles til normalt format (interlace) (side 79).
• COMPONENT VIDEO OUT-stikket bruges ikke, eller
"Progressive" i menuen "SCREEN SETUP" er ikke
indstillet korrekt, mens indikatoren PROGRESSIVE lyser
orange. Kontroller indstillingen (side 77) og forbindelsen
(side 73).
Selvom du indstiller højde-breddeforholdet i "TV Type" i menuen
"SCREEN SETUP", udfylder
billedet ikke skærmen.
• Diskens højde-bredde-forhold er fastsat på DVD-disken.
Der er ikke tilsluttet noget billede fra
videobåndoptageren til LINE INstikkene.
• DVD-afspilleren skal være i standbytilstand for at
fremvise billeder fra videobåndoptageren.
Der er ingen lyd.
• Fastgør tilslutningskablerne igen.
• Tilslutningskablet er beskadiget.
• Afspilleren er tilsluttet i det forkerte indgangsstik på
forstærkeren (modtageren) (side 69).
• Forstærkerinputtet (modtageren) er ikke indstillet korrekt.
• Afspilleren er i pausetilstand eller i langsom
afspilningstilstand.
• Afspilleren spoler hurtigt fremad eller tilbage.
• Hvis lydsignalet ikke kommer gennem DIGITAL AUDIO
OUT-stikket (OPTICAL- eller COAXIAL-stikket), skal
du kontrollere lydindstillingerne (side 74).
Lyd
Billede
Løsning
Der er ikke noget billede/der opstår
billedstøj.
Yderligere oplysninger
Problem
fortsættes
Fejlfinding
135
Lyd
Betjening
136
Problem
Løsning
Lyden er støjende.
• Ved afspilning af en CD med DTS-lydspor, kommer
støjen fra OUT AUDIO L/R-stikkene (side 40) eller
stikket DIGITAL OUT (OPTICAL eller COAXIAL).
Lydstyrken er for lav.
• Lydstyrken er lav på nogle DVD-diske. Lydstyrken kan
forbedres, hvis du indstiller "Audio DRC" til "Wide
Range" (side 76).
Disken afspilles ikke.
•
•
•
•
•
•
•
MP3-lydsporet kan ikke afspilles
(side 102).
• DATA CD’en eller DATA DVD’en er ikke optaget i det
MP3-format, som stemmer overens med ISO9660
niveau 1/niveau 2 eller UDF.
• MP3-lydsporet har ikke filtypenavnet ".MP3".
• Dataene er ikke formateret i MP3, selvom de har
filtypenavnet ".MP3".
• Dataene er ikke MPEG1 Audio Layer 3-data.
• Afspilleren kan ikke afspille lydspor i MP3PRO-format.
JPEG-billedfilen kan ikke afspilles.
• DATA CD’en eller DATA DVD’en er ikke optaget i det
JPEG-format, som stemmer overens med ISO9660
niveau 1/niveau 2 eller UDF.
• JPEG-billedfilen har ikke filtypenavnet ".JPG" eller
".JPEG".
• Dataene er ikke formateret i JPEG, selvom de har
filtypenavnet ".JPG" eller ".JPEG".
• Længden eller bredden på billedet er mere end 4.720
prikker.
DivX-videofilen kan ikke afspilles
(kun SLV-D995P E/D990P E).
• Filen er ikke lavet i DivX-format.
• Filen har et andet filtypenavn end ".AVI", ".DIV" eller
".DIVX".
• DATA CD’en/DATA DVD’en er ikke lavet i et DivXformat, som stemmer overens med ISO9660 niveau 1/
niveau 2 eller Joliet/UDF.
• DivX-videofilen er større end 720 (bredde) × 576 (højde).
• Dataen er ikke formateret i DivX-format, selv om den har
filtypenavnet ".AVI", ".DIV" eller ".DIVX", eller er i
DivX-format, men ikke er i overensstemmelse med en
DivX-certificeret profil.
Album/spor/fil-navnene vises ikke på
korrekt vis.
• Afspilleren kan kun vise tal og alfabetet. Andre tegn
vises som stjerner.
Fejlfinding
Disken vender forkert.
Læg disken i skuffen med afspilningssiden nedad.
Disken er skæv.
Afspilleren kan ikke afspille bestemte diske (side 7).
Områdekoden på DVD-disken passer ikke til afspilleren.
Der er ophobet fugt inde i afspilleren.
Afspilleren kan ikke afspille en optaget disk, som ikke er
korrekt færdiggjort (side 7).
• Kontroller, at TV / DVD·VIDEO-kontakten er indstillet
korrekt.
• Indstil VIDEO eller DVD korrekt med knappen SELECT
DVD/VIDEO.
Betjening
Løsning
• Programmeret afspilning, blandet afspilning eller
gentaget afspilning er valgt (side 93, 95, 96).
• Genoptaget afspilning er trådt i kraft (side 39).
Afspilleren starter afspilning af
disken automatisk.
• Disken har en automatisk afspilningsfunktion.
Afspilning stopper automatisk.
• Når diske afspilles med et automatisk pausesignal,
standser afspilleren afspilningen, når det automatiske
pausesignal indtræffer.
Du kan ikke bruge nogle funktioner,
f.eks. stop, søg, langsom afspilning,
gentaget afspilning, blandet
afspilning eller programmeret
afspilning.
• Afhængigt af disken, er du muligvis ikke i stand til at
bruge nogle af funktionerne. Se betjeningsvejledningen,
der følger med disken.
Sproget for lydsporet kan ikke
ændres.
• Prøv at bruge DVD-menuen i stedet for den direkte
valgknap på fjernbetjeningen (side 86).
• Lydspor med flere sprog optages ikke på den DVD-disk,
der afspilles.
• DVD-disken tillader ikke ændring af sproget for
lydsporet.
Undertekstsproget kan ikke ændres
eller slås fra.
• Prøv at bruge DVD-menuen i stedet for den direkte
valgknap på fjernbetjeningen (side 86).
• Undertekster med flere sprog optages ikke på den DVDdisk, der afspilles.
• DVD-disken tillader ikke ændring af underteksterne.
Vinklerne kan ikke ændres.
• Prøv at bruge DVD-menuen i stedet for den direkte
valgknap på fjernbetjeningen (side 86).
• Flere vinkler optages ikke på den DVD-disk, der afspilles.
• DVD-disken tillader ikke ændring af vinklerne.
Afspilleren fungerer ikke korrekt.
• Når statisk elektricitet o.lign. giver anledning til, at
afspilleren ikke fungerer korrekt, skal du frakoble
afspilleren.
Yderligere oplysninger
Problem
Disken bliver ikke afspillet fra
begyndelsen.
fortsættes
Fejlfinding
137
Fejlfinding for videoafspilleren
Løsning
Afspillebilledet vises ikke på tvskærmen.
• Kontroller, at tv’et er indstillet til videokanalen. Hvis du
bruger en monitor, skal du vælge videoindgangen.
• Hvis videoafspilleren er tilsluttet til tv’et med et
scartkabel, skal du kontrollere, at VIDEO-indikatoren
lyser i displayet. Brug knappen TV/VIDEO på
fjernbetjeningen til at tænde VIDEO-indikatoren.
Billedet er ikke tydeligt.
• Eksisterende udsendelser kan virke forstyrrende på
videobåndoptageren. Genindstil RF-kanaludgangen på
videobåndoptageren (side 18).
• Juster sporing-indstillingen med TRACKING +/–
-knapperne.
• Videohovederne er snavsede (se sidste side under
Fejlfinding). Rens videohovederne med en Sony
rensekassette til videohoveder. Hvis du ikke kan få fat på
en af disse rensekassetter, kan du få renset
videohovederne hos nærmeste Sony-forhandler (der
opkræves et standardgebyr). Der bør ikke anvendes en
vådrensekassette, der ikke er udviklet af Sony, da dette
kan skade videohovederne.
• Videohovederne skal måske udskiftes. Kontakt den
lokale Sony-forhandler for at få yderligere oplysninger.
Billedet har ingen farve.
• Indstillingen "Colour System" i menuen "USER SET" er
angivet i den forkerte position. Angiv indstillingen, så
den er i overensstemmelse med det system, båndet blev
optaget i.
Billedet ruller lodret under
billedsøgningen.
• Juster lodret billedhold på tv’et eller skærmen.
Billedet har ingen lyd.
• Båndet er ødelagt.
• Hvis du har foretaget A/V-tilslutninger, skal du
kontrollere lydkabelforbindelsen.
Lyden fra et bånd, som er optaget
med videobåndoptageren, er ikke i
stereo, eller STEREO-indikatoren på
displayet blinker.
• Juster sporingen.
• Videohovederne er snavsede. Rens videohovederne med
en Sony rensekassette til videohoveder, som beskrevet
ovenfor.
Afspilning
Problem
138
Fejlfinding
Optagelse
Problem
Løsning
Der vises ingen tv-programmer på
skærmen.
• Kontroller, at tv’et er indstillet på videokanalen. Hvis du
bruger en monitor, skal du vælge videoindgangen.
• Eksisterende udsendelser kan virke forstyrrende på
videobåndoptageren. Genindstil RF-kanaludgangen på
videobåndoptageren (side 18).
• Vælg den korrekte kilde med INPUT SELECT-knappen.
Vælg en programplads, når du optager tv-programmer, og
vælg en linjeindgang, når du optager fra andet udstyr.
Tv-modtagelsen er dårlig.
• Sørg for, at antennekablet er tilsluttet korrekt.
• Juster tv-antennen.
Båndet starter afspilningen, så snart
det er indsat.
• Sikkerhedstappen er fjernet. Hvis du vil optage på dette
bånd, skal du dække hullet efter tappen.
Båndet skubbes ud, når du trykker på
z REC.
• Sikkerhedstappen er fjernet. Hvis du vil optage på dette
bånd, skal du dække hullet efter tappen.
Der sker ikke noget, når du trykker
på z REC.
• Kontroller, at båndet ikke er løbet ud.
Timeren fungerer ikke.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VPS/PDC-funktionen fungerer ikke
korrekt.
• Kontroller, at uret og datoen er indstillet korrekt.
• Kontroller, at det VPS/PDC-tidspunkt, du angiver, er
korrekt (der kan være en fejl i programoversigten). Hvis
den udsendelse, du har forsøgt at optage, ikke udsendte
korrekte VPS/PDC-oplysninger, starter optagelsen ikke.
• Hvis modtagelsen er dårlig, kan VPS/PDC-signalet
ændres, og optagelsen starter måske ikke.
Du kan ikke se PAY-TV/Canal Plusprogrammer, når
videobåndoptageren er i standbytilstand.
• Kontroller, at "DEC" er slået til "ON" for denne kanal i
menuen "TV STATION TABLE".
• Kontroller, at PAY-TV/Canal Plus-Scart-kablet er tilsluttet
korrekt.
Et PAY-TV/Canal Plus-program
optages altid kodet.
• Kontroller, at PAY-TV/Canal Plus-Scart-kablet er tilsluttet
korrekt.
• Kontroller, at "DEC" er slået til "ON" for denne kanal i
menuen "TV STATION TABLE".
Yderligere oplysninger
PAY-TV/Canal Plus
Timeroptagelse
•
Kontroller, at uret er indstillet.
Kontroller, at et bånd er sat i.
Kontroller, at sikkerhedstappen ikke er fjernet.
Kontroller, at båndet ikke er løbet ud.
Kontroller, at der er indstillet et program til
timeroptagelse.
Kontroller, at timerindstillingerne ligger efter det aktuelle
tidspunkt.
Kontroller, at dekoderen er tændt.
Kontroller, at satellittuneren er tændt.
Uret stopper, hvis DVD-videobandoptageren tages ud af
stikkontakten i mere end ét minut. Indstil uret og timeren
igen.
Sluk for strømmen, og træk netledningen ud af stikket.
fortsættes
Fejlfinding
139
Andet
Problem
Løsning
Der kan ikke indsættes et bånd.
• Kontroller, at der ikke allerede er et bånd i båndrummet.
Det valgte tal for indgangslinjen
vises ikke på displayet.
• Tryk på INPUT SELECT for at få vist den tilsluttede
linje.
Videobandoptageren skal renses.
• Rens kabinet, panel og kontrolknapper med en tør, blød
klud eller en blød klud, der er fugtet med et mildt
rengøringsmiddel. Anvend ikke opløsningsmidler, såsom
sprit og rensebenzin.
Problemer, der skyldes snavsede videohoveder
• Normalt billede
• Kornet billede
begyndende
tilsmudsning
140
Fejlfinding
• Uskarpt billede
• Intet billede
(eller sort/hvid
skærm)
grov
Ordliste
Aktuelt (side 41)
Dele af et billede eller et musikelement på en
CD eller VIDEO CD (længden af en sang).
®
DivX (side 112)
Digital videoteknologi lavet af
DivXNetworks, Inc. Videoer, som er kodet
med DivX-teknologi, er af højeste kvalitet
med en relativt lille filstørrelse.
Dolby Digital (side 70 og 75)
Digital lydkomprimeringsteknologi, der er
udviklet af Dolby Laboratories. Denne
teknologi svarer til 5.1-kanal surround sound.
Den bageste kanal er stereo, og der findes en
diskret subwoofer-kanal i dette format. Med
Dolby Digital får du de samme diskrete 5.1kanaler i digital lyd af høj kvalitet, som
findes i Dolby Digital-lydsystemer til
biografer. Der opnås god kanaladskillelse,
fordi alle kanaldataene optages diskret, og
der forekommer kun ganske lidt
forvrængning, fordi al behandling af
kanaldata er digital.
DTS (side 75)
Digital lydkomprimeringsteknologi, som er
udviklet af Digital Theater Systems, Inc.
Denne teknologi svarer til 5.1-kanal surround
sound. Den bageste kanal er stereo, og der
findes en diskret subwoofer-kanal i dette
format. DTS tilbyder de samme diskrete 5.1kanaler med digital lyd i høj kvalitet.
Der opnås god kanaladskillelse, fordi alle
kanaldataene optages diskret, og der
DVD (side 6)
En disk, der indeholder op til 8 timers
bevægelige billeder, selvom diskens diameter
er den samme som for en CD.
Datakapaciteten for en enkeltlags- og
enkeltsidet DVD er er 4,7 GB (gigabite),
hvilket er syv gange så meget som for en CD.
Datakapaciteten for en dobbeltlags- og
enkeltlags-DVD er 8,5 GB, en enkeltlags- og
dobbeltsidet DVD er 9,4 GB, og en
dobbeltlags- og dobbeltsidet DVD er 17 GB.
Billeddata bruger MPEG 2-format, som er en
af de internationale standarder for digital
komprimeringsteknologi. Billeddataene
komprimeres til ca. 1/40 af den oprindelige
størrelse (i gennemsnit). DVD-disken bruger
også en variabel kodningsteknologi, som
ændrer de data, der allokeres i forhold til
billedets status. Lydoplysninger optages i et
flerkanalsformat, f.eks. Dolby Digital,
hvilket åbner op for en mere virkelighedstro
lydoplevelse.
Ydermere leveres en række avancerede
funktioner, såsom flere vinkler, flere sprog
og forældrekontrol, sammen med DVDdisken.
DVD-RW (side 6)
En DVD-RW er en disk, der kan optages og
skrives på, og med den samme størrelse som
en DVD VIDEO. DVD-RW-disken har to
forskellige tilstande: VR-tilstand og
videotilstand. DVD-RW-diske, der er
optaget i videotilstand, har det samme format
som en DVD VIDEO, mens diske, der er
optaget i VR (Video Recording –
videooptagelse) giver mulighed for
programmering eller redigering af indholdet.
Yderligere oplysninger
Dolby Surround (Pro Logic) (side 69)
Teknologi inden for lydsignalbehandling,
som er udviklet af Dolby Laboratories til
surround sound. Når inputsignalet
indeholder en surround-komponent,
overføres front-, midter- og bagsignalerne via
Pro Logic-processen. Bagkanalen er
monaural.
forekommer kun ganske lidt forvrængning,
fordi al behandling af kanaldata er digital.
fortsættes
Ordliste
141
DVD+RW (side 6)
En DVD+RW (plus RW) er en disk, der kan
optages og skrives på. DVD+RW bruger et
optagelsesformat, som kan sammenlignes
med DVD VIDEO-formatet.
Fil (side 108, 112)
Et JPEG-billede, som er optaget på en DATA
CD/ DATA DVD eller en DivX video på en
DATA CD/DATA DVD ("Fil" er en eksklusiv
definition for denne afspiller).
En enkelt fil består af et enkelt billede eller
video.
Interlace-format
Interlaceformat viser hver anden linje af et
billede som et enkelt "felt" og er
standardmetoden for visning af billeder på tv.
Feltet til lige tal viser linjerne med lige tal for
et billede, og feltet til ulige tal viser linjerne
med ulige tal for et billede.
Kapitel (side 41)
Dele af et billede eller et musikelement, der
er mindre end titler. En titel er sammensat af
flere kapitler. Afhængigt af disken, optages
der muligvis ingen kapitler.
Progressivt format (side 73 og 79)
Sammenlignet med Interlace-formatet, som
viser hver anden linje i et billede (felt) og
derved opretter én ramme, viser det
progressive format hele billedet på én gang
som en enkelt ramme. Dette betyder, at
Interlace-formatet kan vise 25 eller 30
rammer (50-60 felter) i sekundet, og det
progressive format kan vise 50-60 rammer i
sekundet. Den overordnede billedkvalitet
forbedres, og stillbilleder, tekst og vandrette
linjer ser tydeligere ud. Denne afspiller er
kompatibel med det progressive 525- eller
625-format.
Titel (side 41)
Det længste afsnit af et billede eller et
musikelement på en DVD, film osv. i
videosoftware eller hele albummet i
lydsoftware.
142
Ordliste
Specifikationer
Indgange og udgange
Laser
Halvlederlaser
Signalformatsystem
PAL/(NTSC)
Kanaldækning
PAL (B/G)
VHF E2 – E12
VHF italiensk kanal A – H
UHF E21 – E69
CATV S01 – S05, S1 – S20
HYPER S21 – S41
RF-udgangssignal
UHF-kanaler 21 – 69
Antennestik
75-ohm asymmetrisk antennestik
Båndhastighed
SP: PAL
23,39 mm/s (optagelse/afspilning)
NTSC 33,35 mm/s (kun afspilning)
LP: PAL
11,70 mm/s (optagelse/afspilning)
NTSC 16,67 mm/s (kun afspilning)
EP: NTSC 11,12 mm/s (kun afspilning)
Maksimal optage-/afspilletid
10 timer på LP-hastighed (med E300-bånd)
Tilbagespolingstid
Ca. 1 min. (med E180-bånd)
LINE-1 (EURO AV) (Linje 1 (Euro-AV))
21-ben
Videoindgang: ben 20
Lydindgang: ben 2 og 6
Videoudgang: ben 19
Lydudgang: ben 1 og 3
LINE-2 IN t/o L/R
VIDEO IN, phono-bøsning (1)
Indgangssignal: 1 Vp-p, 75 ohm, ubalanceret, negativ
sync
AUDIO IN (Lydindgang), phono-stik (2)
Indgangsniveau: 327 mVrms
Indgangsimpedans: mere end 47 kiloohm
LINE-3 (Linje 3)
21-ben
Videoindgang: ben 20
Lydindgang: ben 2 og 6
OUT
VIDEO OUT (Videoudgang), phono-stik (1)
Udgangssignal: 1 Vp-p, 75 ohm, ubalanceret, negativ
sync
AUDIO OUT (Lydudgang), phono-stik (2)
Standardoutput: 327 mVrms
Belastningsimpedans: 47 kilohm
Udgangsimpedans: mindre end 10 kilohm
Yderligere AUDIO OUT (Lydudgang), phono-stik
(2)
Standardoutput: 327 mVrms
Belastningsimpedans: 47 kilohm
Udgangsimpedans: mindre end 10 kilohm
DIGITAL OUT (Digital udgang) (OPTISK)
Optisk udgangsstik/–18 dBm (bølgelængde 660 nm)
DIGITAL OUT (KOAKSIAL)
Phono-stik/0,5 Vp-p/75 ohms
COMPONENT VIDEO OUT (Y, CB, CR)
Phono-bøsning
Y: 1,0 Vp-p/CB, CR: 0,7 Vp-p, 75 ohms
S-VIDEO OUT (S-video-udgang)
4-bens mini-DIN/Y: 1,0 Vp-p, C: 0,3 Vp-p (PAL),
0,286 Vp-p (NTSC)/75 ohms
Yderligere oplysninger
System
fortsættes
Specifikationer
143
Timer-funktionen
Ur
Quartz-styret
Timer-angivelse
24-timers cyklus
Timerindstilling
6 programmer (maks.)
Generelt
Strømforsyning
220 – 240 V vekselstrøm, 50 Hz
Strømforbrug
20 W
Standby strømforbrug
2,6 W (i effektbesparel-sesindstilling, minimum)
Driftstemperatur
5°C til 40°C
Opbevaringstemperatur
–20°C til 60°C
Dimensioner er inklusive fremspringende dele og knapper
(b/h/d)
SLV-D995P E: Ca. 430 × 85 × 294 mm
SLV-D990P E/D980P D/D975P E/D970P E:
Ca. 430 × 85 × 287 mm
Vægt
Ca. 3,9 kg
Medfølgende tilbehør
Fjernbetjening (1)
R6-batterier (størrelse AA) (2)
Antennekabel (1)
Ret til ændring i design og specifikationer forbeholdes.
144
Specifikationer
Oversigt over dele og knapper
Yderligere oplysninger finder du ved hjælp af sidetallene i parenteserne ( ).
Front panel
SLV-D995P E
SLV-D990P E, D980P D, D975P E og D970P E
J X (pause)-knap (37) (47)
B PROGRESSIVE (Progressiv)-indikator
(73) (79)
K H (afspilning)-knap*1 (37) (46)
C Diskskuffe (36)
M
D A (åbn/luk)-knap (36) (38)
E Båndrum (46)
F A (båndudløser)-knap (47)
L DIAL TIMER*2 (62)
Fjernbetjeningssensor (10)
N PROGRAM/TRACKING +/–-knapper*1
(50)
G z REC (optage)-knap (50)
O SELECT DVD/VIDEO (Vælg DVD/
VIDEO) (10)
H m (tilbagespoling)/M (hurtig
fremspoling)-knapper (38) (47)
P LINE-2 IN t/t L/R-bøsninger*3
(129)
I x (stop)-knap (37) (47)
*1 H og PROGRAM/TRACKING +-knappen har
en følelig knop.
Brug den som reference ved betjening af DVDvideobåndoptageren.
*2 Kun SLV-D995P E
*3 Dækket
Yderligere oplysninger
A ?/1 (til/standby)-kontakt (11) (39) (47)
fortsættes
Oversigt over dele og knapper
145
Display
146
A DVD-indikator (37)
I Båndindikator (46)
B Indikator for kameravinkel (89)
J Timer-indikator (56)
C MONTH-indikator* (65)
K STEREO-indikator (120)
D DAY-indikator* (62)
L Indikator for afspilningstid/ur/aktuel
status (37) (46)
E YEAR-indikator* (65)
M SURR (surround)-indikator (100)
F DATE-indikator* (62)
N DTS-indikator (75)
G Optagelsesindikator (50)
O Diskindikator (37)
H VIDEO-indikator (46)
* Kun SLV-D995P E
Oversigt over dele og knapper
Bagpanel
DVD-afspiller og videobåndoptager
A Netledning (13)
B OUT AUDIO L/R/VIDEO jackstikkene
(69)
C
(ind via antenne)-stik (13)
D
(udgang til tv)-stik (13)
E LINE-3-stik (15)
F LINE-1 (EURO AV)-stik (14)
Kun DVD-afspiller
G LINE OUT AUDIO L/R jackstikkene
(72)
H COMPONENT VIDEO OUT CR/CB/Y
jackstikkene (73)
I S-VIDEO OUT jackstikket (72)
J DIGITAL AUDIO OUT (stik til digital
lyd ud) jackstikket (OPTICAL) (optisk)
(70)
K DIGITAL AUDIO OUT (stik til digital
lyd ud) jackstikket (COAXIAL)
(koaksial) (70)
Yderligere oplysninger
fortsættes
Oversigt over dele og knapper
147
Fjernbetjening til DVD
A Z (åbn/luk)-knap (36) (38)
B Kontakt til TV / DVD·VIDEO (10)
C SELECT DVD-knap (10)
D Nummerknapper* (11) (84)
E CLEAR-knap (30) (94)
F SURROUND-knap (100)
G SET UP-knap (18)
H SUBTITLE-knap (91)
I AUDIO-knap* (98)
J
SKIP-knap (37)
K
REPLAY-knap (37)
L X (pause)-knap (37)
M H (afspilning)-knap* (37)
N V/v/B/b-knapper
ENTER-knap (17) (74)
O DISPLAY-knap (41)
P TOP MENU-knap (86)
Q ?/1 (til/standby)-kontakt (11) (39)
R VOL (lydstyrke) +/–-knapper (11)
S ZOOM-knap (88)
T -/-- (ti cifre)-knap (11)
U REPEAT-knap (93) (96)
V ANGLE-knap (89)
W
m/M y-knapper (37) (38)
X . PREV (forrige)/> NEXT
(næste)-knapper (37)
Y x (stop)-knap (37)
Z O RETURN-knap (26) (42)
wj MENU-knap (86)
* Nummer 5, AUDIO, og H-knapperne har en
følelig knop. Brug den som reference ved
betjening af DVD-videobåndoptageren.
148
Oversigt over dele og knapper
Fjernbetjening til
videobåndoptageren
A Z (båndudløser)-knap (47)
B Kontakt til TV / DVD·VIDEO (10)
C SELECT VIDEO-knap (10)
D Nummerknapper* (11)
E CLEAR-knap (30) (48)
F SET UP-knap (18)
G TIMER-knap (59)
H AUDIO-knap* (120)
I
SKIP-knap (47)
J
REPLAY-knap (47)
K SP (normal spilletid)/LP (lang spilletid)knap (50)
L z REC (optage)-knap (50)
M X (pause)-knap (47)
N H (afspilning)-knap* (46)
O V/v/B/b-knapper
ENTER-knap (17) (54)
P DISPLAY-knap (51)
Q ?/1 (til/standby)-kontakt (11) (47)
R PROG (programmering)/TRACKING +/–
-knapper* (50) (125)
S VOL (lydstyrke) +/–-knapper (11)
T -/-- (ti cifre)-knap (11)
V INDEX-knap (123)
W TV/VIDEO-knap (11)
X INPUT SELECT-knap (50)
Y m (tilbagespoling)/M (hurtig
fremspoling)/SLOW y-knapper (47)
Z ./> SHUTTLE (afspilning frem
og tilbage)-knapper (47)
Yderligere oplysninger
U MUTING-knap (11)
wj x (stop)-knap (47)
wk O RETURN-knap (26) (126)
* Nummer 5, AUDIO, H og PROG/
TRACKING +-knapperne har en følelig knop.
Brug den som reference ved betjening af DVDvideobåndoptageren.
Oversigt over dele og knapper
149
Sprog for DVD-lyd/-undertekster
150
Forkortelse
Sprog
ARA
Arabisk
BUL
Bulgarsk
CHI
Kinesisk
CRO
Kroatisk
CZE
Tjekkisk
DAN
Dansk
DEU
Tysk
ENG
Engelsk
ESP
Spansk
FIN
Finsk
FRA
Fransk
GRE
Græsk
HUN
Ungarsk
IDN
Indonesisk
IND
Hindi
ISL
Islandsk
ITA
Italiensk
IWR
Hebraisk
JPN
Japansk
KOR
Koreansk
MAL
Malaysisk
NLD
Hollandsk
NOR
Norsk
POL
Polsk
POR
Portugisisk
RUS
Russisk
SVE
Svensk
THA
Thai
TUR
Tyrkisk
VIE
Vietnamesisk
ZAF
Afrikaans
Sprog for DVD-lyd/-undertekster
Indeks
Tal
F
16:9 78
4:3 Letter Box 78
4:3 Pan Scan 78
Forældrekontrol 83
A
Afspilning 36, 46
afspilning frem og tilbage
47
blandet afspilning 95
DivX-videofiler 112
gentaget afspilning 96
i slowmotion 38, 47
JPEG-billedfiler 108
MP3-lydspor 102
programafspilning 93
valg af lyd 120, 121
ved forskellige hastigheder
38, 47
Video-CD’er 116
Afspilning frem og tilbage 47
Afspilning hurtigt eller
langsomt med lyd 39
Antennetilslutning 13
Automatisk indstilling af ur 16
Automatisk klargøring 16
B
Billedjustering 125
Blandet afspilning 95
Brugbare diske 6
Brugertilpasset AV-tilstand 44
C
Canal Plus 33
D
Daglig eller ugentlig optagelse
56
DATA CD 6, 102, 108, 112
DATA DVD 6, 102, 108, 112
Demonstrationsindstilling 66
Diasshow 110
DivX 6, 112
DOLBY DIGITAL 69, 75, 98
DTS 70, 75, 98
DVD 6
E
EP-tilstand 47
G
Genoptaget afspilning 39
Gentaget afspilning 96
H
Hi-fi-lydspor 122
Håndtering af diske 8
I
Indeksskandering 123
Indstilling af kanaler 24
Indstilling af ur 21
J
JPEG 6, 108
Justering
billede 125
spore 125
L
LP-hastighed 50
Lydspor 122
Lynindstilling af optagelse 62
M
Manuel finindstilling 26
Monolyd 121
MP3 6, 102
N
NICAM-udsendelser 120
Normalt lydspor 122
O
Optagelse 49
daglig eller ugentlig 60
gemme 51
mens du ser et andet
program 51, 57, 61
optagelse med hurtigtimeren 118
ved hjælp af ShowViewsystemet 53
vha. DIAL TIMER 62
PDC (Programleveringskontrol)
56
Programafspilning 93
Progressive (Progressiv) 73,
142
R
Redigering 129
Rensning af videohovederne
138
RF-kanal 16, 18
Rotation 109
S
Scart-tilslutning 14
ShowView
optage 53
Sikkerhedstap 51
Skanne
under afspilning 121
under optagelse 120
Sletning af programpladsen 29
Smart trilogic 125
SP-hastighed 50
STEREO 99, 120
Søgning
ved forskellige hastigheder
38, 47
T
Tilslutning
DVD-videobåndoptageren
og tv’et 13
til et tv med et Scart
(EURO-AV)-stik 14
til videoudstyr 129
Timerindstilling
optagelse med hurtigtimeren 118
ved hjælp af ShowViewsystemet 53
vha. DIAL TIMER 62
Tæller 48
U
Undertekster 91
P
PAY-TV 33
PBC (Afspilningsstyring) 116
fortsættes
Indeks
151
V
Valg af sprog 19
VIDEO CD 6
Vinkel 89
VPS (Videoprogramsystem) 56
Z
Zoom 88, 110, 113
ZWEITON-udsendelser 120
Æ
Ændring af programpladser 27
Ændring af stationsnavn 31
Ø
Øjeblikkelig afspilning 38, 47
Øjeblikkelig fremadspoling 38
Øjeblikkelig overspringning 47
152
Indeks
Sony Corporation
Printed in Indonesia
AK68-00885A
Download PDF

advertising