Sony | TA-ZH1ES | Sony TA-ZH1ES Førsteklasses hovedtelefonforstærker med D.A. hybridforstærkerkredsløb Betjeningsvejledning

Hovedtelefonforstærker
TA-ZH1ES
Betjeningsvejledning
DA
Om de medfølgende vejledninger
Følgende to vejledninger medfølger.
Betjeningsvejledning (denne vejledning)
Indeholder instruktioner i anvendelse.
Forholdsregler/specifikationer (særskilt vejledning)
Beskriver forholdsregler og produktspecifikationer.
Medfølgende tilbehør
Hovedtelefonforstærker
Fjernbetjening
Vekselstrømsledning
R03-batterier (størrelse AAA)
Betjeningsvejledning
(denne vejledning)
USB-kabel (USB-A/USB-B)
Digitalt kabel til WALKMAN®
2DA
Forholdsregler/specifikationer
Indholdsfortegnelse
Medfølgende tilbehør.................................................................... 2
Vejledning i dele og knapper........................................................ 4
DA
Tilslutning:
Tilslutning 1: Tilslutning af indgangsudstyret..............................10
WALKMAN®.................................................................................. 10
Smartphone................................................................................. 10
AV-udstyr...................................................................................... 11
Computer......................................................................................13
Tilslutning 2: Tilslutning af hovedtelefonerne.............................. 14
Tilslutning med den balancerede tilslutning............................... 14
Tilslutning med den ubalancerede tilslutning............................. 16
Tilslutning af lydudgangsstikkene (PRE OUT) uden brug
af hovedtelefonstikket..............................................................17
Tilslutning 3: Tilslutning af vekselstrømsledningen
(netledning)...........................................................................18
Lytte til musik:
Lytte til musikkilden fra din WALKMAN®, smartphone eller
AV‑udstyr............................................................................... 19
Lytte til musikkilden fra din computer.......................................... 21
Klargøring af computeren.............................................................21
Afspilning af musikkilden fra computeren.................................. 24
Brug af de forskellige funktioner:
Ændring af skærmvinduet...........................................................26
Betjening af menuen...................................................................27
Fejlfinding........................................................................................... 30
Indeks...................................................................................................33
3DA
Vejledning i dele og knapper
Frontpanel
Lydstyrkeknap
Justerer lydstyrkeniveauet.
DSEE-HX-indikator
Lyser, når DSEE HX-funktionen er aktiv (side 28).
Tip
Når der indsendes et ikke-understøttet indgangssignal, lyser denne indikator, og den slukkes
i samme øjeblik, DSEE HX-funktionen aktiveres.
 DSD RE.-indikator
Lyser, når DSD Remastering-funktionen er aktiv (side 28).
Fjernbetjeningssensor
4DA
Når du vælger hovedtelefonstik, lyser indikatoren på det valgte hovedtelefonstik.
Hovedtelefonstik på forstærkeren
Hovedtelefonernes form og stik
 3-polet ministik til hovedtelefoner
(balanceret tilslutning, 3,5 mm i diameter) × 2
L+
L–
G eller OPEN
R–
G eller OPEN
L-side
R-side
DA
R+
 Balanceret standardhovedtelefonstik
(4,4 mm i diameter)
L+
R+
L–
Standardhovedtelefonstik
(6,3 mm i diameter)
L
OPEN
R–
G (COMMON)
R
 Hovedtelefonstik af typen stereomini (3,5 mm i diameter)
L
 XLR4-hovedtelefonstik (balanceret med 4 ben) L+
R–
L–
R+
R
G (COMMON)
R–
L+
R+
L–
Bemærk
Hvis du forsøger at konvertere den balancerede tilslutning til den ubalancerede tilslutning,
kan forstærkeren blive beskadiget.
5DA
Højre sidepanel
 WALKMAN-port (til WALKMAN®/
Xperia™-tilslutning) (side 10)
Bagpanel
 PRE OUT L/R-stik (side 17)
 COAX (koaksial) IN-stik (side 11)
 LINE IN L/R-stik (side 11)
 OPT (optisk) IN-stik (side 12)
 USB-B-port (side 13)
 AC IN-stik (side 18)
Tip
Lad være med at fjerne mærkaten med teksten
"FOR SERVICE". Den er kun til servicepersonale.
6DA
Toppanel
DA
 -knap (tænd/sluk)
Tænder og slukker forstærkeren.
Indikatoren lyser, når der er tændt
for forstærkeren.
INPUT-knap
Vælg udstyret for musikkilden ved
at trykke flere gange på knappen.
Navnet på den valgte indgang vises
i skærmvinduet (side 19).
OUTPUT-knap
Vælg hovedtelefonstikket eller
PRE OUT L/R-stikkene for udgangen
ved at trykke flere gange på knappen.
Navnet på den valgte udgang vises
i skærmvinduet (side 19).
Hvis du vælger PRE OUT L/R‑stikkene
som udgang, kan du finde flere
oplysninger i "Tilslutning af
lydudgangsstikkene (PRE OUT)
uden brug af hovedtelefonstikket"
(side 17).
MENU/BACK-knap
Viser menuen i skærmvinduet.
Når du trykker på denne knap,
mens menuen vises, vender skærmen
tilbage til afspilningsskærmen.
 //ENTER-knap
Vælg menupunktet eller
indstillingsværdien i skærmvinduet
ved at trykke på /, og foretag dit
valg ved at trykke på ENTER.
GAIN (H/L)-valgkontakt
Justerer forstærkningen for
hovedtelefonstikket.
Hvis lydstyrken for hovedtelefonerne
er lav, kan du indstille den til "H",
efter du har skruet ned for lydstyrken.
Indstil denne til "L" ved normal
anvendelse (siderne 19, 24).
Skærmvindue
Viser indgangsnavnet, formatet
på indgangssignalet, menupunkter
osv. (side 26).
7DA
Fjernbetjening
DIMMER-knap
Justerer lysstyrken i skærmvinduet.
Hver gang du trykker på knappen,
ændres lysstyrken i skærmvinduet
på følgende måde:
Lys  mørk  slukket  lys ...
Når skærmvinduet slukkes, slukkes
indikatorerne på frontpanelet
på forstærkeren.
 VOLUME +/–-knapper
Justerer lydstyrkeniveauet.
MUTING-knap
Slår lyden midlertidigt fra.
Når funktionen er aktiv, vises der
[MUTING] i skærmvinduet.
Afbrydelse af lyd (mute) annulleres,
når du trykker på knappen igen eller
skruer op for lydstyrkeniveauet med
VOLUME + på fjernbetjeningen.
DISPLAY-knap
 -knap (tænd/sluk)
Tænder og slukker forstærkeren.
INPUT-knap
Vælg udstyret for musikkilden ved
at trykke flere gange på knappen.
Navnet på den valgte indgang vises
i skærmvinduet (side 19).
 DSD REMASTERING-knap
Aktiverer/deaktiverer
DSD Remastering‑funktionen.
DSD RE.‑indikatoren lyser, når
DSD Remastering-funktionen
er aktiv. Yderligere oplysninger
om DSD Remastering-funktionen finder
du under "Liste over menupunkter"
(side 28).
8DA
Ændrer visningen i skærmvinduet
under afspilning Du kan vælge normal
afspilningsvisning [NORMAL] eller
visning af indgangs-/udgangssignal
[FORMAT]. Yderligere oplysninger
om skærmen under afspilning finder
du under "Ændring af skærmvinduet"
(side 26).
OUTPUT-knap
Vælg hovedtelefonstikket eller PRE OUT
L/R-stikkene for udgangen ved at trykke
flere gange på knappen. Navnet på den
valgte udgang vises i skærmvinduet
(side 19).
Hvis du vælger PRE OUT L/Rstikkene som udgang, kan du finde
flere oplysninger i "Tilslutning af
lydudgangsstikkene (PRE OUT)
uden brug af hovedtelefonstikket"
(side 17).
 DSEE HX-knap
Aktiverer/deaktiverer
DSEE HX‑funktionen. Når du aktiverer
DSEE HX ved at trykke på knappen,
huskes den [DSEE HX]-indstilling,
der er angivet i menuen. DSEE
HX-indikatoren lyser, når DSEE
HX-funktionen er aktiv. Yderligere
oplysninger om DSEE HX‑funktionen
finder du under "Liste over
menupunkter" (side 28).
DA
Isætte batterier
Bemærkninger
•• Efterlad ikke fjernbetjeningen på et meget varmt
eller fugtigt sted.
•• Bland ikke nye og gamle batterier.
•• Bland ikke forskellige typer batterier.
•• Hvis du ikke bruger fjernbetjeningen i længere
tid, skal du fjerne batterierne for at undgå skade
forårsaget af lækkende batterier og korrosion.
9DA
Tilslutning:
Tilslutning 1: Tilslutning
af indgangsudstyret
WALKMAN®
Tilslut en WALKMAN®, der understøtter den digitale udgang, i WALKMAN®-porten
(til WALKMAN®/Xperia-tilslutning) på forstærkeren.
Digitalt kabel til WALKMAN® (medfølger)
Tip
Du kan oplade din WALKMAN® under afspilning, hvis den understøtter brug af det digitale kabel
til WALKMAN® (medfølger).
Smartphone
Tilslut smartphonen (Xperia) i WALKMAN-porten (til WALKMAN®/Xperia-tilslutning)
på forstærkeren.
USB-adapter (medfølger ikke)
Brug USB-adapteren, der sælges separat til
din smartphone. Tilslut den til smartphonen.
Mikro-USB-kabel (medfølger ikke)
10
DA
AV-udstyr
Vælg den tilslutningsmetode, der passer til udgangsstikket på dit udstyr.
 Udstyr med analoge lydudgangsstik (LINE)
Tilslut udstyr med analoge lydudgangsstik (LINE) f.eks. en pladeafspiller (PS-HX500),
til LINE IN L/R-stikkene på forstærkeren.
DA
Til de analoge
lydudgangsstik
(LINE) (L/R)
Hvid
Hvid
Rød
Rød
Lydkabel (medfølger ikke)
 Udstyr med et digitalt koaksialt udgangsstik
Tilslut udstyr med et digitalt koaksialt udgangsstik, f.eks. en CD-afspiller, til COAX IN-stikket
på forstærkeren.
Til det digitale
koaksiale
udgangsstik
Digitalt koaksialt kabel (medfølger ikke)
11DA
 Udstyr med et digitalt optisk udgangsstik
Tilslut udstyr med et digitalt optisk udgangsstik, f.eks. en CD-afspiller, til OPT IN-stikket
på forstærkeren.
Til det digitale
optiske udgangsstik
Digitalt optisk kabel (medfølger ikke)
12DA
Computer
Opret forbindelse mellem USB-B-porten på forstærkeren og din computer.
DA
USB-kabel (USB-A/USB-B) (medfølger)
Tip
Hvis du vil lytte til musikken på din computer, skal du installere driveren til USB-porten og "Hi-Res Audio
Player" på computeren. Yderligere oplysninger finder du under "Installere driveren til USB-porten"
(side 21) og "Installere "Hi-Res Audio Player"-softwaren" (side 22).
13DA
Tilslutning 2: Tilslutning
af hovedtelefonerne
Tilslutning med den balancerede tilslutning
Vælg hovedtelefonstikket til dine hovedtelefoner.
 Hovedtelefoner med balanceret standardstik (4,4 mm i diameter)
 Hovedtelefoner med 3-polet ministik (3,5 mm i diameter) (x 2)
14DA
 Hovedtelefoner med XLR4-stik (balanceret med 4 ben)
DA
15DA
Tilslutning med den ubalancerede tilslutning
Vælg hovedtelefonstikket til dine hovedtelefoner.
 Hovedtelefoner med standardstik (6,3 mm i diameter)
 Hovedtelefoner med stereoministik (3,5 mm i diameter)
16DA
Tilslutning af lydudgangsstikkene (PRE OUT) uden brug
af hovedtelefonstikket
Når der tilsluttes udstyr, f.eks. en integreret forstærker, aktive højttalere osv. til PRE OUT
L/R‑stikkene på forstærkeren, kan du opleve lyden ved at udsende den fra højttalerne.
DA
Til de analoge
lydindgangsstik
(L/R)
Hvid
Hvid
Rød
Rød
Lydkabel (medfølger ikke)
Tip
Du kan ændre [PRE OUT]-indstillingen ved at vælge i menuen. Yderligere oplysninger finder
du på side 29.
17DA
Tilslutning 3: Tilslutning af
vekselstrømsledningen (netledning)
1
Opret forbindelse mellem forstærkerens AC IN-stik og en stikkontakt
ved brug af vekselstrømsledningen (netledning) (medfølger).
Vekselstrømsledning (medfølger)
2 Tryk på  (tænd/sluk) for at tænde forstærkeren.
18DA
Lytte til musik:
Lytte til musikkilden fra din
WALKMAN®, smartphone eller
AV‑udstyr
Yderligere oplysninger om det understøttede format finder du i "Specifikationer"
i "Forholdsregler/specifikationer" (særskilt vejledning).
DA
WALKMAN-port
(til WALKMAN®-/
Xperiatilslutning)
Lydstyrkeknap
1
Opret tilslutningen til afspilning (siderne 10 til 18).
2 Tryk på OUTPUT flere gange for at vælge hovedtelefonstikket
som udgang.
Navnet på den valgte udgang vises i skærmvinduet.
[BALANCED-2]
[XLR4]
[UNBALANCED-1]
[BALANCED-1]
[UNBALANCED-2]
Tip
Når du vælger PRE OUT L/R-stikkene, vises der [PRE OUT] i skærmvinduet.
19DA
3 Kontroller, at indikatoren på det valgte hovedtelefonstik lyser.
Tip
Når du vælger PRE OUT L/R-stikkene, slukkes alle indikatorerne på hovedtelefonstikkene.
4 Tryk på INPUT flere gange for at få vist indgangsnavnet på udstyret
for musikkilden i skærmvinduet.
Udstyr og indgangsnavn
WALKMAN®/smartphone: [WALKMAN]
Udstyr med analoge lydudgangsstik (LINE): [ANALOG (LINE)]
Udstyr med et digitalt koaksialt udgangsstik: [DIGITAL (COAX)]
Udstyr med et digitalt optisk udgangsstik: [DIGITAL (OPT)]
5 Afspil udstyret for musikkilden.
6 Drej lydstyrkeknappen for at justere lydstyrkeniveauet.
Afhængig af hovedtelefonerne kan lydstyrken forblive lav. Hvis dette er tilfældet, skal
du indstille GAIN til "H", efter du har skruet ned for lydstyrken. Ved normal brug skal
GAIN være indstillet til "L".
20DA
Lytte til musikkilden fra din computer
Klargøring af computeren
Installere driveren til USB-porten
1
DA
Tryk flere gange på INPUT for at vælge [PC (USB-B)].
Der vises [PC (USB-B)] i skærmvinduet.
2 Tænd computeren, og installer driveren til USB-porten
på forstærkeren.
Installationsmetoden for driveren varierer, afhængigt af operativsystemet på den
tilsluttede computer.
 Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10
Driveren til USB-porten installeres automatisk, når forstærkeren registreres
af computeren.
 Windows Vista
Besøg webstedet på nedenstående URL. Indtast "TA-ZH1ES" i søgevinduet på webstedet,
download driveren til USB-porten, og installer den derefter.
Kunder i Europa: http://support.sony-europe.com/
Kunder i USA og Canada: http://esupport.sony.com/
Kunder i andre områder: http://www.sony-asia.com/support
 Mac
Driverinstallation er ikke nødvendig.
21DA
Tip
Hvis driveren ikke er installeret til Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10, kan du besøge
webstedet fra nedenstående URL. Indtast "TA-ZH1ES" i søgevinduet på webstedet, download driveren
til USB-porten, og installer den derefter.
Kunder i Europa: http://support.sony-europe.com/
Kunder i USA og Canada: http://esupport.sony.com/
Kunder i andre områder: http://www.sony-asia.com/support
Installere "Hi-Res Audio Player"-softwaren
1
Installer "Hi-Res Audio Player" på den computer, hvor driveren
for USB-porten er installeret.
Besøg webstedet på nedenstående URL. Indtast "TA-ZH1ES" i søgevinduet på webstedet,
download "Hi-Res Audio Player", og installer det derefter. Oplysninger om procedurer
for installation og betjening finder du på den samme URL.
Kunder i Europa: http://support.sony-europe.com/
Kunder i USA og Canada: http://esupport.sony.com/
Kunder i andre områder: http://www.sony-asia.com/support
2 Start "Hi-Res Audio Player", der er installeret på computeren.
3 Vælg [Configure] (Konfigurer) - [Device] (Enhed) på værktøjslinjen
i "Hi-Res Audio Player", og vælg derefter [Sony Headphone
Amplifier Driver] (Driver til Sony-hovedtelefonforstærker)
for [Device] (Enhed).
Klargøring af computeren er færdig.
22DA
Funktionerne i Hi-Res Audio Player
"Hi-Res Audio Player" er afspillersoftware, der giver dig mulighed for at afspille lydfiler
af høj kvalitet med nem betjening.
•• Nem afspilning af lydfiler med høj opløsning
Du kan afspille lydfiler med høj opløsning, f.eks. DSD-filer, der er købt på websteder
til musikdistribution osv., ved at tilslutte enheden til din computer og foretage nogle enkle
softwareindstillinger.
•• Afspilningsliste
Du kan oprette afspilningslister for at lytte til numre, du kan lide, i den ønskede rækkefølge,
ved at trække og slippe musikfiler til "Hi-Res Audio Player". De oprettede afspilningslister
kan gemmes og redigeres.
•• Afspilning af musik med højere lydkvalitet
Ved at lagre lyddata i den aktive hukommelse på din computer før afspilning,
kan belastningen på CPU'en reduceres, og du kan afspille musikfiler med mere stabil
lydkvalitet.
DA
Understøttet format
Hi-Res Audio Player understøtter følgende lydfilformater.
•• DSF (.dsf): 2,8 MHz/5,6 MHz/11,2 MHz/22,4 MHz
•• DSDIFF (.dff): 2,8 MHz/5,6 MHz/11,2 MHz/22,4 MHz
•• PCM (.wav/.aiff/.aif): 44,1-768 kHz, 16-32 bit
•• FLAC (.flac): 44,1-384 kHz, 16-32 bit
•• ALAC (.m4a): 44,1-384 kHz, 16-32 bit
•• MP3 (.mp3): 32-320 kbps
23DA
Afspilning af musikkilden fra computeren
Afspil musikkilden med "Hi-Res Audio Player"-softwaren, der er installeret på computeren.
Lydstyrkeknap
1
Tryk på OUTPUT flere gange for at vælge hovedtelefonstikket
som udgang.
Navnet på den valgte udgang vises i skærmvinduet.
[BALANCED-2]
[XLR4]
[UNBALANCED-1]
[BALANCED-1]
[UNBALANCED-2]
Tip
Når du vælger PRE OUT L/R-stikkene, vises der [PRE OUT] i skærmvinduet.
24DA
2 Kontroller, at indikatoren på det valgte hovedtelefonstik lyser.
DA
Tip
Når du vælger PRE OUT L/R-stikkene, slukkes alle indikatorerne på hovedtelefonstikkene.
3 Tryk flere gange på INPUT for at vælge [PC (USB-B)].
Der vises [PC (USB-B)] i skærmvinduet.
4 Start "Hi-Res Audio Player", og afspil musikkilden.
Yderligere oplysninger om "Hi-Res Audio Player" finder du på side 23.
5 Drej lydstyrkeknappen for at justere lydstyrkeniveauet.
Afhængig af hovedtelefonerne kan lydstyrken forblive lav. Hvis dette er tilfældet, skal
du indstille GAIN til "H", efter du har skruet ned for lydstyrken. Ved normal brug skal
GAIN være indstillet til "L".
25DA
Brug af de forskellige funktioner:
Ændring af skærmvinduet
Du kan ændre de viste elementer
i skærmvinduet ved at trykke på DISPLAY
på fjernbetjeningen eller ved at bruge
menuen.
Skærm for normal afspilning [NORMAL]
Indgangsnavn
Lydstyrkeniveau
 Format på indgangssignalet
Skærm for indgangs-/udgangssignal
[FORMAT]
 Format på indgangssignalet
1
Tryk på DISPLAY
på fjernbetjeningen.
Skærmvinduet ændres på følgende måde.
Samplingfrekvens
på indgangssignalet
 Bitdybde på indgangssignalet
Dette vises muligvis ikke korrekt.
Det afhænger af indgangssignalet.
 Bitdybde på udgangssignalet
Samplingfrekvens
på udgangssignalet
 Format på udgangssignalet
26DA
Betjening af menuen
Du kan foretage forskellige indstillinger
i menuen, der vises i skærmvinduet.
3 Tryk på / for at vælge
indstillingsmenuen, og tryk
derefter på ENTER.
Den valgte værdi afspejles og skærmen
vender tilbage til afspilningsvisning
(side 26).
Skærmvindue
DA
Tip
Når du trykker på MENU/BACK, mens du betjener
menuen, afbrydes menubetjeningen, og skærmen
vender tilbage til afspilningsvisning.
1
Nulstille indstillingerne
til fabriksstandarden
Tryk på MENU/BACK.
Du kan nulstille indgangen,
lydstyrken og menuindstillingerne
til fabriksstandarden.
Menuen vises i skærmvinduet.
1
2 Tryk på / for at vælge
menupunktet, og tryk derefter
på ENTER.
Menupunkt
Indstillingsværdi
 eller  vises til venstre for
indstillingsværdien, og derefter
kan du vælge indstillingsværdien.
Tryk på  (tænd/sluk)
for at slukke forstærkeren.
2 Tryk på  (tænd/sluk) i mindst
7 sekunder.
Der vises [MEMORY CLEARED!]
i skærmvinduet, og derefter nulstilles
indstillingerne til fabriksstandarden.
Rullepanel
Yderligere oplysninger om indstilling
af punktet finder du under "Liste over
menupunkter" (side 28).
27DA
Liste over menupunkter
Du kan indstille følgende punkter i menuen.
Standardindstillingerne er understreget.
Indstillingspunkter
Indstillingsværdi
[DSEE HX]
Opskalerer komprimeret lydkilde eller
lydkilde i CD-kvalitet til lydkvalitet i noget,
der nærmer sig høj opløsning.
Du kan også aktivere/deaktivere
DSEE HX‑funktionen ved at trykke
på DSEE HX på fjernbetjeningen.
Når du indstiller den til aktiveret, huskes
den indstilling, der vælges i denne menu.
•• [OFF]: deaktiveret
•• [STANDARD]: standardtilstand
•• [FEMALE VOCAL]: egnet tilstand
for kvindestemme
•• [MALE VOCAL]: egnet tilstand
for mandestemme
•• [PERCUSSION]: egnet tilstand
for slagtøjskilde
•• [STRINGS]: egnet tilstand
for strygeinstrumentkilde
Bemærk
DSEE HX-funktionen fungerer kun på PCM-signalet
med en samplingfrekvens på 48 kHz og mindre
og en bitdybde på 24 bit eller mindre.
[DSD REMASTERING]
Konverterer alle PCM-signaler
til DSD‑signaler på 11,2 MHz.
Denne indstilling fungerer på samme måde
som ved at trykke på DSD REMASTERING
på fjernbetjeningen.
•• [OFF]: deaktiveret
[D.C.PHASE LINEARIZER]
Giver dig mulighed for tilnærme
lavfrekvensfasens egenskaber
til en traditionel analog forstærker.
•• [OFF]: deaktiveret
[DIMMER]
Ændrer lysstyrken i skærmvinduet
og aktiverer/deaktiverer indikatorerne.
•• [BRIGHT]: Skærmvinduet og indikatorerne
•• [ON]: aktiveret
•• [ON]: aktiveret
er klare.
•• [DARK]: Skærmvinduet er nedtonet.
•• [DISPLAY OFF]: Skærmvinduet
og indikatorerne er slukkede.
Bemærkninger
•• -indikatoren (tænd/sluk) slukkes ikke, uanset
denne indstilling.
•• Skærmvinduet lyser klart, når forstærkeren
eller fjernbetjeningen betjenes, uanset denne
indstilling.
28DA
Indstillingspunkter
Indstillingsværdi
[DISPLAY]
Ændrer visningen i skærmvinduet
under afspilning
Denne indstilling fungerer på samme
måde som ved at trykke på DISPLAY
på fjernbetjeningen.
•• [NORMAL]: Normal afspilningsskærm
[AUTO VOLUME DOWN]
Skruer automatisk ned for lydstyrkeniveauet
på forstærkeren, når der ændres
udgang, ved isættelse eller fjernelse
af hovedtelefonstikket, ændring
af indstillingen for GAIN-valgkontakten,
eller når der tændes for forstærkeren,
når lydstyrkeniveauet er indstillet for højt.
•• [OFF]: deaktiveret
[ANALOG IN FORMAT]
Vælger afspilningsformatet på det lydsignal
der sendes ind fra LINE IN L/R-stikkene.
Vælg blandt følgende formater.
[PCM48kHz]/[PCM96kHz]/[PCM192kHz]/
[DSD2.8MHz]/[DSD5.6MHz]/[DSD11.2MHz]
(indgangsnavn, indgangssignal,
lydstyrkeniveau)
•• [FORMAT]: Visning af indgangs-/
udgangssignal (format, samplingfrekvens
samt bitdybde for indgangs-/
udgangssignalet)
DA
•• [ON]: aktiveret
Bemærk
Denne funktion er kun tilgængelig for
hovedtelefonniveauet. Lydstyrken for PRE OUT
ændres ikke.
Bemærk
DSEE HX-funktionen fungerer kun, når der er valgt
[PCM48kHz].
[PRE OUT]
Udsender lyden fra PRE OUT L/R-stikkene.
•• [OFF]: deaktiveret
•• [VARIABLE]: Vælg dette, når du justerer
lydstyrken på forstærkeren.
•• [FIXED]: Vælg dette, når du justerer
lydstyrken på det tilsluttede udstyr.
Lyden udsendes med fast lydstyrkeniveau.
Bemærk
Når du indstiller denne til [OFF], vises [PRE OUT] ikke,
da udgangsmålet vælges af OUTPUT.
[AUTO STANDBY]
Slukker forstærkeren automatisk,
når du ikke betjener forstærkeren
i dvaletilstanden i ca. 20 minutter.
•• [OFF]: deaktiveret
[LR BALANCE]
Justerer balancen for højre og venstre
for det udgangssignal, der udsendes
fra hovedtelefonstikket eller PRE OUT
L/R‑stikkene.
Juster inden for følgende område.
[L+6.00dB] - [CENTER] - [R+6.00dB]
(i stigninger på 0,25 dB)
•• [ON]: aktiveret
Bemærk
Standardindstillingen varierer, afhængigt af området.
Tip
Du kan indstille [LR BALANCE] på
hovedtelefonstikkene og PRE OUT L/R-stikkene
uafhængigt af hinanden.
29DA
Fejlfinding
Generelt
Der er ingen strøm.
••Sørg for, at vekselstrømsledningen er tilsluttet korrekt.
Fjernbetjeningen virker ikke.
••Ret fjernbetjeningen mod fjernbetjeningssensoren på forstærkeren (side 4).
••Fjern eventuelle forhindringer mellem fjernbetjeningen og forstærkeren.
••Udskift begge batterier i fjernbetjeningen med nye (side 9).
DSEE HX-indikatoren lyser ikke, selvom DSEE HX-funktionen er aktiveret.
••Afhængigt af indgangssignalet fungerer DSEE HX-funktionen ikke. Når der indsendes et ikke-
understøttet indgangssignal, lyser DSEE HX-indikatoren, og den slukkes i samme øjeblik,
DSEE HX‑funktionen aktiveres. Yderligere oplysninger om det understøttede indgangssignal
finder du på side 28.
Forstærkeren slukkes automatisk.
••Hvis menupunktet [AUTO STANDBY] indstilles til [ON], slukkes forstærkeren automatisk, når du ikke
betjener forstærkeren i dvaletilstanden i ca. 20 minutter. Hvor lang tid, der går, før forstærkeren
slukkes, vises i skærmvinduet, 1 minut før forstærkeren slukkes.
••Tag vekselstrømsledningen ud (netledning) ud af forstærkeren, og tænd forstærkeren igen.
Hvis problemet ikke løses, skal du kontakte den nærmeste Sony-forhandler.
Der vises [PROTECTOR] i skærmvinduet.
••Der vises [PROTECTOR], hvis der overføres unormal strøm til hovedtelefonstikket, eller hvis
temperaturen i forstærkeren stiger på unormal måde. I denne situation skal du tage
hovedtelefonstikket ud af forstærkeren og derefter trykke på  (tænd/sluk).
Der vises [OVER CURRENT] i skærmvinduet.
••Der vises [OVER CURRENT], hvis der overføres unormal strøm via USB-kablet til WALKMAN-porten
(til WALKMAN®/Xperia-tilslutning). I denne situation skal du tage USB-kablet ud af forstærkeren
og derefter trykke på  (tænd/sluk).
30DA
Der vises intet punkt i skærmvinduet.
••Koontroller, om indstillingen for menupunktet [DIMMER] er indstillet til [DISPLAY OFF] (side 28).
••Juster lysstyrken i skærmvinduet ved at trykke på DIMMER på fjernbetjeningen.
Lyd
DA
Der udsendes ingen lyd fra forstærkeren.
Kontroller følgende beskrivelser for årsager på forstærkeren.
••Kontroller lydstyrken, eller annuller afbrydelse af lyd (mute) (side 8).
••Kontroller, at indikatoren på hovedtelefonstikket lyser. Hvis det slukkes, skal du trykke på OUTPUT
flere gange for at vælge hovedtelefonstikket (siderne 4, 19, 24).
••Kontroller, at hovedtelefonstikket er sat korrekt i.
••Kontroller, at der er valgt korrekt indgangsstik.
••Kontroller, at både forstærkeren og det tilsluttede udstyr er tændt.
••Kontroller, om indgangslydformatet er kompatibelt med forstærkeren. Yderligere oplysninger
om det understøttede format finder du i "Specifikationer" i "Forholdsregler/specifikationer"
(særskilt vejledning).
Kontroller følgende beskrivelser for årsager på din computer.
••Kontroller, at den korrekte driver er installeret, når computeren (Windows) tilsluttes
til USB‑B‑porten på forstærkeren (side 21).
••Kontroller, at lydstyrken i operativsystemet eller afspilningssoftwaren er indstillet korrekt, eller
at den er indstillet til afbrydelse af lyd (mute).
••Hvis der er startet flere afspilningsprogrammer, udsendes lyden muligvis ikke. I denne situation
skal du kun starte den afspilningssoftware, du vil afspille.
••Kontroller, at afspilningsenheden på din computer er indstillet til "Sony Headphone Amplifier
Driver" (Driver til Sony-hovedtelefonforstærker). Hvis den ikke er det, skal du ændre indstillingen
i operativsystemet på computeren.
Multikanalskilde kan ikke afspilles.
••Forstærkeren understøtter kun 2-kanalsmusikkilden.
31DA
Der udsendes ingen lyd fra PRE OUT L/R-stikkene.
••Kontroller, om indstillingen for menupunktet [PRE OUT] er indstillet til [OFF] (side 29).
Lydstyrken ændres automatisk.
••Lydstyrkeniveauet på forstærkeren skrues automatisk ned, når der ændres udgang, ved isættelse
eller fjernelse af hovedtelefonstikket, ændring af indstillingen for GAIN-valgkontakten, eller når
der tændes for forstærkeren, når lydstyrkeniveauet er indstillet for højt. Hvis du ikke vil bruge
denne funktion, skal du indstille menupunktet [AUTO VOLUME DOWN] til [OFF] (side 29).
Der genereres støj.
Der kan genereres støj, når du bruger computeren med følgende status.
••Der kører flere afspilningsprogrammer ("Hi-Res Audio Player" eller andre afspilningsprogrammer
fra tredjepart), som bruges på skift.
••Afhængig af betjeningen af andre åbne programmer under afspilning kan der genereres støj.
Der kan genereres støj i følgende tilfælde.
••Når DSD-signalet afspilles, mens der er hovedtelefoner med støjreduceringsfunktion tilsluttet
forstærkeren.
USB-B
USB-enhed er ikke registreret.
••Sluk forstærkeren, fjern USB-enheden, og tænd forstærkeren. Tilslut derefter USB-enheden igen.
••USB-enheden fungerer muligvis ikke korrekt. Se i betjeningsvejledningen til USB-enheden
for at løse problemet.
Der udsendes lyd fra højttaleren i den tilsluttede computer.
••Når den tilsluttede computer er Windows, skal du kontrollere, at den korrekte driver er installeret
på computeren (side 21).
••Kontroller, at afspilningsenheden på din computer er indstillet til "Sony Headphone Amplifier
Driver" (Driver til Sony-hovedtelefonforstærker). Hvis den ikke er det, skal du ændre indstillingen
i operativsystemet på computeren.
32DA
Indeks
P
Pladespiller............................................... 11
PRE OUT.............................................. 17, 29
PROTECTOR.............................................. 30
A
Aktiv højttaler...........................................
ANALOG IN FORMAT................................
AUTO STANDBY........................................
AUTO VOLUME DOWN.............................
AV-udstyr..................................................
17
29
29
29
11
S
Skærmvindue........................................... 26
Smartphone............................................. 10
U
B
Ubalanceret tilslutning............................ 16
Balanceret tilslutning............................... 14
Batteri......................................................... 9
W
C
CD-afspiller............................................... 11
Computer................................................. 13
DA
WALKMAN®.............................................. 10
Windows.................................................. 21
X
XLR4........................................................... 5
D
D.C.PHASE LINEARIZER............................ 28
DIMMER.................................................... 28
DISPLAY.................................................... 29
Driver til USB-porten................................ 21
DSD RE.-indikator...................................... 4
DSD REMASTERING.................................. 28
DSEE HX.................................................... 28
F
Fjernbetjening............................................ 8
Forholdsregler/specifikationer.................. 2
G
GAIN................................................... 20, 25
H
Hi-Res Audio Player................................. 22
Hovedtelefoner........................................ 14
Hovedtelefonstik....................................... 5
I
Integreret forstærker................................ 17
L
Liste over menupunkter.......................... 28
LR BALANCE............................................. 29
Lydudgangsstik......................................... 17
M
Mac........................................................... 21
O
OVER CURRENT........................................ 30
33DA
©2016 Sony Corporation
4-598-254-11(1) (DA)
Download PDF