Sony | RDR-HX650 | Sony RDR-HX650 Betjeningsvejledning

3-100-905-73(1)
DVD Recorder
Betjeningsvejledning
Du kan finde gode råd, tip og oplysninger om Sony produkter og
tjenester på: www.sony-europe.com/myproduct
RDR-HX650
© 2007 Sony Corporation
ADVARSEL!
For at reducere risikoen for brand
eller elektrisk stød må du ikke
udsætte dette apparat for regn eller
fugt.
Undlad at åbne kabinettet for at
undgå elektrisk stød. Overlad alt
reparationsarbejde til autoriseret
servicepersonale.
Netledningen må kun udskiftes af
faguddannet servicepersonale.
Batterier eller apparater, der
indeholder batterier, må ikke
udsættes for stærk varme som fx
sollys, ild eller lignende.
Dette apparat er klassificeret som
et KLASSE 1 LASER-produkt.
Etiketten med KLASSE 1
LASERPRODUKT er placeret bag
på apparatet.
FORSIGTIG
Brugen af optiske instrumenter i
dette produkt øger risikoen for
øjenskader. Da laserstrålerne, der
anvendes i denne DVD-optager, er
skadelige for øjnene, må kabinettet
ikke skilles ad.
Overlad alt reparationsarbejde til
autoriseret servicepersonale.
Denne etiket findes på det
laserbeskyttede hus indvendigt.
Forholdsregler
• Denne enhed kører ved 220240 V vekselstrøm, 50/60 Hz.
Kontroller, at apparatets
driftsspænding er identisk med
den lokale strømforsyning.
• Anbring ikke objekter, der er
fyldt med væsker, f.eks. vaser, på
apparatet, så risiko for brand
eller stød undgås.
2
• Installer dette system, så
netledningen straks kan trækkes
ud af stikkontakten i væggen,
hvis der opstår problemer.
Håndtering af udtjente
elektriske og elektroniske
produkter (Gælder for
den Europæiske Union
og andre europæiske
lande med separate
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller
emballagen angiver, at produktet
ikke må behandles som
husholdningsaffald. Det skal i
stedet indleveres på en
deponeringsplads specielt indrettet
til modtagelse og oparbejdning af
elektriske og elektroniske
produkter. Ved at sikre at
produktet bortskaffes korrekt,
forebygges de eventuelle negative
miljø- og sundhedsskadelige
påvirkninger, som en ukorrekt
affaldshåndtering af produktet kan
forårsage. Genindvinding af
materialer vil medvirke til at
bevare naturens ressourcer.
Yderligere information om
genindvindingen af dette produkt
kan fås hos myndighederne, det
lokale renovationsselskab eller
butikken, hvor produktet blev købt.
Fjernelse af udtjente
batterier (gælder i den
Europæiske Union samt
europæiske lande med
særskilte
indsamlingssystemer)
Dette symbol på batteriet eller
emballagen betyder, at batteriet
leveret med dette produkt ikke må
bortskaffes som
husholdningsaffald.
Ved at sikre at sådanne batterier
bortskaffes korrekt, tilsikres det, at
de mulige negative konsekvenser
for sundhed og miljø, som kunne
opstå ved en forkert
affaldshåndtering af batteriet,
forebygges.
Materialegenindvendingen
bidrager ligeledes til at beskytte
naturens resourcer.
Hvis et produkt kræver vedvarende
elektricitetsforsyning af hensyn til
sikkerheden samt ydeevnen eller
data integritet, må batteriet kun
fjernes af dertil uddannet
personale.
For at sikre en korrekt håndtering
af batteriet bør det udtjente produkt
kun afleveres på dertil indrettede
indsamlingspladse beregnet til
affaldshåndtering af elektriske og
elektroniske produkter.
Med hensyn til øvrige batterier, se
venligst afsnittet der omhandler
sikker fjernelse af batterier.
Batteriet skal derefter afleveres på
et indsamlingsted beregnet til
affaldshåndtering og
genindvinding af batterier.
Yderlige information om
genindvinding af dette produkt
eller batteri kan fås ved at kontakte
den kommunale genbrugsstation
eller den butik, hvor produktet blev
købt.
Producenten af dette produkt
er Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Den
autoriserede repræsentant for
EMC og produktsikkerhed er
Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germany.
For service eller garanti
henviser vi til de adresser,
som fremgår af vedlagte
garantidokument.
Forholdsregler
Dette udstyr er afprøvet og
fundet i overensstemmelse med
grænserne, der er angivet i
EMC-direktivet, ved brug af et
forbindelseskabel, som er
kortere end 3 meter.
Om sikkerhed
Hvis der er spildt væske i
kabinettet, eller hvis der er faldet
genstande ned i det, skal du
afbryde strømforsyningen og
lade optageren efterse af
kvalificerede teknikere, inden du
anvender den igen.
Om harddisken
Harddisken har en høj
lagringstæthed, hvilket giver
optagelser med lang varighed og
hurtig adgang til de skrevne
data. Den kan dog let blive
beskadiget af rystelser,
vibrationer og støv og skal ikke
placeres i nærheden af magneter.
Overhold følgende
forholdsregler for at undgå, at
vigtige data går tabt.
• Udsæt ikke optageren for
voldsomme rystelser.
• Undlad at placere optageren et
ustabilt sted eller et sted, hvor
den udsættes for mekaniske
vibrationer.
• Undlad at placere optageren på
en varm overflade, f.eks. en
videobåndoptager eller
forstærker (receiver).
• Anvend ikke optageren steder
med store temperaturudsving
(temperaturgradient under
10 °C/time).
• Flyt ikke optageren, mens
netkablet er tilsluttet.
• Tag ikke netkablet ud af
stikkontakten, mens optageren
er tændt.
• Når du trækker stikket ud af
stikkontakten, skal du slukke
for strømmen og kontrollere,
at harddisken ikke er i brug
(uret vises på
frontdisplaypanelet i mindst
30 sekunder, og al optagelse
eller dubbing er stoppet).
• Undlad at flytte optageren i ét
minut, efter at du har taget
netkablet ud af stikkontakten.
• Forsøg ikke selv at erstatte
eller opgradere harddisken, da
dette kan forårsage fejl.
Hvis der opstår fejl i harddisken,
kan du ikke gendanne mistede
data. Harddisken er kun til
midlertidig lagring.
Om reparation af
harddisken
• Harddiskens indhold kan
kontrolleres under reparation
eller eftersyn i forbindelse
med fejl eller redigering.
Indholdet sikkerhedskopieres
eller gemmes dog ikke af
Sony.
• Hvis harddisken skal
formateres eller udskiftes,
yder Sony fuld diskretion. Alt
indholdet på harddisken
slettes, herunder indhold, som
er i strid med lovgivningen om
ophavsret.
Om strømkilder
• Optageren er ikke koblet fra
strømforsyningen
(stikkontakten), så længe den
er tilsluttet en stikkontakt på
væggen. Dette gælder også,
selvom selve optageren er
blevet slukket.
• Hvis du ikke vil bruge
optageren i længere tid, skal
du tage stikket ud af
stikkontakten. Hvis du vil tage
netkablet ud af stikkontakten,
skal du tage fat i selve stikket.
Du må aldrig trække i
ledningen.
Om placering
• Placer optageren et sted med
tilstrækkelig ventilation for at
forhindre varmeophobning i
den.
• Placer ikke optageren på en
blød overflade som f.eks. et
tæppe, hvor
ventilationshullerne kan blive
blokeret.
• Optageren må ikke placeres i
et lukket rum, f.eks. på en
hylde i en bogreol el.lign.
• Optageren må ikke placeres i
nærheden af varmekilder eller
i omgivelser med direkte
sollys, meget støv eller
mekaniske rystelser.
• Optageren må ikke placeres
skråt. Den er kun beregnet til
brug i vandret position.
• Optageren og diske må ikke
opbevares i nærheden af
udstyr med høj magnetisme
som f.eks. mikrobølgeovne og
store højttalere.
• Undlad at placere tunge
genstande på optageren.
Om optagelse
Foretag prøveoptagelser forud
for den faktiske optagelse.
Om kompensation for
mistede optagelser
Sony er ikke ansvarlig for og vil
ikke give kompensation for
mistede optagelser eller
relevante tab, inklusive når
optagelse ikke finder sted af
årsager, som omfatter fejl på
optageren, eller når indholdet i
en optagelse mistes eller
beskadiges som følge af fejl på
optageren eller reparation af
optageren. Sony vil under ingen
omstændigheder gendanne,
genoprette eller kopiere det
optagede indhold.
Ophavsret
• Tv-programmer, film,
videobånd, diske og andet
materiale kan være
ophavsretligt beskyttet.
Uautoriseret optagelse af
ophavsretligt beskyttet
materiale er i strid med
bestemmelserne i lovene om
ophavsret. Brug af denne
optager i forbindelse med
kabel-tv-transmissioner kan
desuden kræve autorisation fra
kabel-tv-udbyderen og/eller
programindehaveren.
• Dette produkt indeholder
teknologi til beskyttelse af
ophavsrettigheder, og er
beskyttet af USA patenter og
andre intellektuelle
ophavsrettigheder.
Anvendelse af denne teknologi
til beskyttelse af
ophavsrettigheder skal være
autoriseret af Macrovision, og
teknologien er beregnet til
hjemmebrug og anden
begrænset fremvisning, med
mindre Macrovision har givet
tilladelse til andet. Reverse
engineering og
disassemblering er forbudt.
,fortsættes
3
• Dette produkt inkluderer
FontAvenue® fonte licenseret
af NEC corporation.
FontAvenue er et registreret
varemærke tilhørende NEC
corporation.
Kopisikringsfunktion
Da optageren har en
kopisikringsfunktion, kan
programmer, der modtages via
en ekstern tuner (medfølger
ikke), indeholde
kopibeskyttelsessignaler
(kopisikringsfunktion) og kan
derfor ikke optages, afhængigt
af signaltypen.
VIGTIG MEDDELELSE
Advarsel: Med denne
optager kan du bevare et
stillvideobillede eller et
skærmbillede på tv-skærmen
uendeligt. Hvis du lader
stillvideobilledet eller
skærmbilledet forblive på tvskærmen i lang tid, kan tvskærmen blive permanent
beskadiget.
Plasmadisplaypaneler og
projektions-tv- er særlig
udsatte.
Hvis du har spørgsmål eller
problemer i forbindelse med
optageren, skal du kontakte den
nærmeste Sony-forhandler.
4
Om denne
betjeningsvejledning
• I denne vejledning beskrives
den interne harddisk som
"HDD", og "disk" bruges som
generel henvisning til
HDD'en, DVD'er eller CD'er,
medmindre andet angives i
teksten eller illustrationerne.
• Ikoner som f.eks. DVD , der
er vist over hver forklaring,
angiver, hvilken type medie
der kan anvendes sammen
med den funktion, der
beskrives.
• I instruktionerne i denne
vejledning beskrives
betjeningsknapperne på
fjernbetjeningen. Du kan også
bruge betjeningsknapperne på
optageren, hvis de har de
samme eller næsten de samme
navne som knapperne på
fjernbetjeningen.
• Illustrationerne på
skærmdisplayet i denne
vejledning er muligvis ikke
helt magen til den grafik, der
vises på din tv-skærm.
• Beskrivelserne til DVD'er i
denne vejledning henviser til
DVD'er, der oprettes på denne
optager. Beskrivelserne
gælder ikke for DVD'er, der er
oprettet på andre optagere og
senere afspilles på denne
optager.
Indholdsfortegnelse
ADVARSEL! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Forholdsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Introduktion til disktyper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Diske, der kan indspilles på og afspilles fra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Diske, der kan afspilles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Tilslutninger og indstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Tilslutning af optageren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Trin 1: Tilslutning af antennekablet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Trin 2: Tilslutning af videokablerne/HDMI-kablet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Om SMARTLINK-funktionerne
(kun i forbindelse med SCART-forbindelser) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Om HDMI-kontrolfunktionerne for 'BRAVIA' Theatre Sync
(gælder kun for HDMI-tilslutninger) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Trin 3: Tilslutning af lydkablerne/HDMI-kablet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Trin 4: Tilslutning af netkablet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Trin 5: Klargøring af fjernbetjeningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Styring af tv-apparater med fjernbetjeningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Hvis du har en Sony DVD-afspiller eller mere end én
Sony DVD-optager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Ændring af programpositioner på optageren med fjernbetjeningen . . . . 22
Trin 6: Lynopsætning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Tilslutning af en videobåndoptager eller en lignende enhed . . . . . . . . . . . . 24
Tilslutning til LINE 1/DECODER-stikket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Tilslutning til LINE 2 IN-stikkene på frontpanelet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Tilslutning til en satellit eller en digital tuner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Tilslutning til ekstern dekoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Tilslutning af en dekoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Indstilling af programpositioner for en ekstern dekoder
(PAY-TV/Canal Plus analog dekoder) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Otte grundlæggende betjeninger — Lær din DVD-optager at kende
1. Indsættelse af en disk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2. Optagelse af et program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Kontrol af diskstatus under optagelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
3. Afspilning af et optaget program (Titelliste) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
4. Visning af afspilningstiden og afspilningsoplysninger . . . . . . . . . . . . . . . . 35
5. Ændring af navnet på et optaget program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
6. Navngivning og beskyttelse af en disk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Navngivning af en disk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Beskyttelse af en disk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
7. Afspilning af disken på andet DVD-udstyr (færdiggørelse) . . . . . . . . . . . 39
Ophævelse af færdiggørelse af en disk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
8. Omformatering af en disk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
,fortsættes
5
Timeroptagelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Før optagelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Optagetilstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Optagelse af stereoprogrammer og tosprogede programmer. . . . . . . . . 44
Billeder, der ikke kan optages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Timeroptagelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Brug af Quick Timer-funktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Justering af kvaliteten af optagelsesbilledet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Oprettelse af kapitler i en titel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Kontrol/ændring/annullering af timerindstillinger (Timerliste) . . . . . . . . . . . . 49
Optagelse fra tilsluttet udstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Optagelse fra tilsluttet udstyr med en timer
(Synkroniseret optagning) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Optagelse fra tilsluttet udstyr uden en timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Afspilning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
Afspilning af det optagede program/DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Afspilningsindstillinger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Gentaget afspilning af en specifik del (A-B gentagning) . . . . . . . . . . . . . 58
Gentaget afspilning (Gentag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Oprettelse af dit eget program (Program) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Justering af billedkvaliteten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Midlertidigt stop af en tv-udsendelse (TV-pause/Pause Live TV) . . . . . . . . 61
Afspilning fra begyndelsen af det program, du er ved at optage
(Tidsforskudt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Afspilning af en tidligere optagelse, mens du optager en anden
(Samtidig optagelse og afspilning) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Søgning efter et tidspunkt/titel/kapitel/spor osv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Sletning og redigering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
Før redigering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Sletning og redigering af en titel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Redigering af flere titler (Multi-tilstand) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Sletning af en sektion på en titel (Slet A-B). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Opdeling af en titel (Opdel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Sletning og redigering af et kapitel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Opdeling af et kapitel (Opdel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Sletning af et kapitel (Slet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Kombinering af flere kapitler (Forbind) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Oprettelse og redigering af en afspilningsliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Flytning af en afspilningsliste (Flyt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Kombinering af flere afspilningslistetitler (Forbind) . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Opdeling af en afspilningsliste (Opdel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Flytning af et kapitel (Flyt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Overførsel (HDD y DVD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
Inden overførsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
HDD/DVD-overførsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Overførsel ved hjælp af overførselslisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Oprettelse af en backup-disk (Diskkopiering) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
6
Lydspor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78
Afspilning af lydspor fra CD/DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Afspilningsindstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Gentaget afspilning af en specifik del (A-B gentagning) . . . . . . . . . . . . . 79
Gentaget afspilning (Gentag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Oprettelse af dit eget program (Program) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Søgning efter et lydspor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
JPEG-billedfiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82
Om "Fotoalbum"-funktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Forberedelse til brug af "Fotoalbum"-funktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Kopiering af JPEG-billedfiler til HDD'en (DISK t HDD). . . . . . . . . . . . . 82
Kopiering af JPEG-billedfiler eller album på HDD'en
(HDD y HDD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Kopiering af JPEG-billedalbum til en disk
(HDD t DVD-RW/DVD-R) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Kopiering af JPEG-billedfiler til en disk (HDD t DVD-RW/DVD-R) . . . . 84
Anvendelse af "Fotoalbum"-listen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Visning af en JPEG-billedfil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Afspilning af et diasshow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Håndtering af JPEG-billedfiler på HDD'en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Indstillinger og justeringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
Diskindstillinger (Diskindstilling) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Optagerindstillinger (Basis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Indstillinger for antennemodtagelse (Tuner) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Autom. kanalindstil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Manuel kanalindst.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Kanalombytning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Videoindstillinger (Video Ind / Ud) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Indstillinger for lydindgang (Lyd Ind) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Indstillinger for lydudgang (Lyd Ud) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Sprogindstillinger (Sprog) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Optagerindstillinger (Optagning) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Afspilningsindstillinger (Afspilning) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
HDMI-indstillinger (HDMI-udgang) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Andre indstillinger (Alternativer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Alternativer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Alternativer 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Yderligere oplysninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Fejlfinding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Nulstilling af optageren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Bemærkninger om optageren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Bemærkninger om MP3-lydspor, JPEG-billedfiler og DivX-videofiler . . . . . 120
Guide til dele og kontroller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Oversigt over sprogkoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Lande-/områdekode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
7
Introduktion til disktyper
Diske, der kan indspilles på og afspilles fra
Type
Disklogo
Ikon i
Formatering (nye
denne
diske)
vejledning
Vælg "Videotilst.
Fra" i "HDD
optageformat"
(side 103)
Overfør indhold fra
HDD'en til en DVD (VRtilstand) så det kan afspilles
på andre DVD-afspillere
Vælg "Videotilst.
Til" (standard) i
"HDD
optageformat"
(side 103)
Overfør indhold fra
HDD'en til en DVD
(Video-tilstand) så det kan
afspilles på andre DVDafspillere
+RW
Automatisk
formateret i +VRtilstand (DVD+RW
VIDEO)
Kan afspilles på
DVD+RW-kompatible
afspillere (automatisk
færdiggørelse)
-RWVR
Formaterer i VRtilstand (side 30)
Kan kun afspilles på
afspillere, der er
kompatible med VRtilstand (færdiggørelse er
ikke nødvendig)
-RWVideo
Formaterer i videotilstand (side 30)
Kan afspilles på de fleste
DVD-afspillere
(færdiggørelse er
nødvendig) (side 39)
Automatisk
formateret i +VRtilstand (DVD+R
VIDEO)
Kan afspilles på de fleste
DVD-afspillere
(færdiggørelse er
nødvendig) (side 39)
-RVR
Formaterer i VRtilstand (side 30)*1
Formatering udføres i
"Format"opsætningen (side 42).
Kan kun afspilles på
afspillere, der er
kompatible med DVD-R i
VR-tilstand (færdiggørelse
er nødvendig) (side 39)
-RVideo
Automatisk
formateret i videotilstand
Kan afspilles på de fleste
DVD-afspillere
(færdiggørelse er
nødvendig) (side 39)
VRtilstand
HDD
(intern)
HDD
Videotilstand
DVD+RW
VRtilstand
DVD-RW
Videotilstand
DVD+R
+R
DVD+R DL
DVD-R
VRtilstand
VideoDVD-R DL
tilstand
8
Kompatibilitet med andre
DVD-afspillere
(færdiggørelse)
Brugbare diskversioner (fra april 2007)
• DVD+RW'er med 8x-hastighed eller
langsommere
• DVD-RW'er med 6x-hastighed eller
langsommere (ver. 1.1, ver. 1.2 med
CPRM*2)
• DVD+R'er med 16x-hastighed eller
langsommere
• DVD-R'er med 16x-hastighed eller
langsommere (ver. 2.0, ver. 2.1 med
CPRM*2)
• DVD+R DL-diske (dobbeltlagsdiske) med
8x-hastighed eller langsommere
• DVD-R DL-diske (dobbeltlag) med 8xhastighed eller langsommere (ver.3.0 med
CPRM*2)
"DVD+RW", "DVD-RW", "DVD+R", "DVD+R
DL", "DVD-R" og "DVD-R DL" er varemærker.
*1
Når en uformateret DVD-R indsættes i
optageren, formateres den automatisk i videotilstand. For at formatere en ny DVD-R i VRtilstand skal du formatere den i "Format"opsætningen (side 42).
*2 CPRM (Content Protection for Recordable
Media) er en kodningsteknologi, der beskytter
ophavsretten til billeder.
Diske, der ikke kan optages på
• DVD-RAM'er
,fortsættes
9
Diske, der kan afspilles
Type
Disklogo
Ikon i denne
vejledning
Kendetegn
DVD VIDEO
DVD
Diske som f.eks. film, der kan købes
eller lejes
Denne optager genkender også DVDRAM'er* som DVD-video-kompatible
diske.
VIDEO CD
VCD
VIDEO CD'er eller CD-R'er/CD-RW'er
i VIDEO CD-/Super VIDEO CDformat
CD
Musik-CD'er eller CD-R'er/CD-RW'er i
musik-CD-format
CD
DATA DVD
—
DATA DVD
DVD+RW'er/DVD+R'er/DVDRAM'er* som indeholder MP3-lydspor
eller DivX-videofiler
DVD-RW'er/DVD-R'er/DVD-ROM'er,
som indeholder MP3-lydspor, JPEGbilledfiler eller DivX-videofiler
DATA CD
—
DATA CD
CD-ROM'er/CD-R'er/CD-RW'er, som
indeholder enten MP3-lydspor, JPEGbilledfiler eller DivX-videofiler
"DVD VIDEO" og "CD" er varemærker.
DivX, DivX Certified og tilknyttede logoer er
varemærker tilhørende DivX, Inc. og bruges under
licens.
DivX® er en kompressionsteknologi for videofiler,
som er udviklet af DivX, Inc.
* Hvis DVD-RAM'en har en aftagelig kassette, skal
du fjerne kassetten før afspilning.
Diske, der ikke kan afspilles
• PHOTO CD'er
• CD-ROM'er/CD-R'er/CD-RW'er, som er
optaget i et andet format end de formater,
der angives i tabellen ovenfor.
• Datadel på CD-Extras
• BD'er
• HD DVD'er
• Diske, som er optaget med et AVCHDkompatibelt DVD-videokamera
• DVD-ROM'er/DVD+RW'er/DVD-RW'er/
DVD+R'er/DVD-R'er, der ikke indeholder
DVD-video, DivX-video, JPEG-billedfiler
eller MP3-lydspor.
• DVD-lyddiske
• Kun DVD-RAM'er af kasettetypen.
• HD-lag på Super Audio CD'er
• DVD VIDEO'er med en anden områdekode
(side 11).
• DVD'er, som er optaget på en anden
optager og som ikke er korrekt færdiggjort.
Maks. antal titler, der kan optages
Disk
Antal titler
HDD*
999
DVD-RW/DVD-R
99
DVD+RW/DVD+R
49
DVD+R DL
49
DVD-R DL
99
* Den maksimale længde for en titel er 12 timer.
10
Bemærkning til afspilningsfunktioner for
DVD VIDEO'er/VIDEO CD'er
Nogle afspilningsfunktioner for DVD
VIDEO'er/VIDEO CD'er er muligvis
forudindstillet af softwareproducenten. Da
denne optager afspiller DVD VIDEO'er/
VIDEO CD'er afhængigt af det diskindhold,
der er udviklet af softwareproducenterne, er
nogle afspilningsfunktioner muligvis ikke
tilgængelige. Se instruktionsvejledningen,
der følger med DVD VIDEO'erne/VIDEO
CD'erne.
Områdekode (kun DVD VIDEO)
Optageren har en områdekode trykt bag på
enheden og kan kun afspille DVD VIDEO'er
(kun afspilning), der er afmærket med
identiske områdekoder. Dette system bruges
til beskyttelse af ophavsretten.
DVD VIDEO'er, der er afmærket med ALL ,
kan også afspilles på denne optager.
Hvis du prøver at afspille en anden DVD
VIDEO, vises meddelelsen "Afspilning ikke
tilladt pga. regionskode." på tv-skærmen.
Afhængigt af DVD VIDEO'en, er der
muligvis ikke afmærket en områdekode,
selvom afspilning af DVD VIDEO'en ikke er
mulig på grund af områdebegrænsninger.
Områdekode
Musikdiske kodet med teknologi til
beskyttelse af ophavsret
Dette produkt er beregnet til at afspille diske,
der følger CD-standarden (Compact Disc).
Nogle pladeselskaber har her på det seneste
lanceret forskellige musikdiske kodet med
teknologi til beskyttelse af ophavsret. Vær
opmærksom på, at der blandt disse diske er
nogle, der ikke følger CD-standarden, og de
kan muligvis ikke afspilles på dette produkt.
b Bemærkninger
• Nogle DVD+RW'er/DVD+R'er, DVD-RW'er/
DVD-R'er, DVD-RAM'er eller CD-RW'er/CDR'er kan ikke afspilles på denne optager på grund
af diskens optagekvalitet eller fysiske tilstand
eller på grund af optageenhedens egenskaber og
optagesoftware. Disken kan ikke afspilles, hvis
den ikke er blevet korrekt færdiggjort. Du kan
finde flere oplysninger i betjeningsvejledningen
til optageenheden.
• Du kan ikke blande VR-tilstand og video-tilstand
på den samme DVD-RW. Hvis du vil ændre
diskformatet, kan du omformatere disken
(side 42). Bemærk, at diskens indhold slettes efter
omformatering.
• Du kan ikke afkorte den tid, der skal bruges til
optagelse, heller ikke med højhastighedsdiske.
• Det anbefales, at du bruger diske, hvor "For
Video" (Til video) er trykt på pakken.
• Du kan ikke føje nye optagelser til DVD+R'er,
DVD-R'er eller DVD-RW'er (video-tilstand), der
indeholder optagelser, som er udført på andet
DVD-udstyr.
• I nogle tilfælde kan du ikke føje nye optagelser til
DVD+RW'er, der indeholder optagelser, som er
udført på andet DVD-udstyr. Bemærk, at denne
optager overskriver DVD-menuen, hvis du
tilføjer en ny optagelse.
• Du kan ikke redigere optagelser på DVD+RW'er,
DVD-RW'er (video-tilstand), DVD+R'er eller
DVD-R'er, der er udført på andet DVD-udstyr.
• Hvis disken indeholder pc-data, der ikke kan
genkendes af denne optager, slettes dataene
muligvis.
• Du kan muligvis ikke optage, redigere eller
overføre på visse optagbare diske, afhængig af
disken.
• Indsæt ikke nogen disk, som ikke kan optages
eller afspilles på denne optager. Det kan forårsage
funktionsfejl i optageren.
Bemærkninger om DualDiscs
En DualDisc er en tosidet disk, der
kombinerer dvd-indhold på den ene side med
digitalt lydindhold på den anden.
Da materialet på lydsiden imidlertid ikke
stemmer overens med cd-standarden
(Compact Disc), kan afspilning på dette
produkt ikke garanteres.
11
Tilslutninger og indstillinger
Tilslutning af optageren
Følg trin 1 til 6 for at tilslutte optageren og justere indstillingerne. Tilslut ikke netkablet, før du
når "Trin 4: Tilslutning af netkablet" på side 19.
b Bemærkninger
•
•
•
•
•
12
I afsnittet "Specifikationer" (side 119) findes en liste over medfølgende tilbehør.
Fastgør ledningerne omhyggeligt for at forhindre uønsket støj.
Se instruktionerne, der følger med de komponenter, som skal tilsluttes.
Du kan ikke tilslutte denne optager til et tv, der ikke har et SCART- eller videoindgangsstik.
Sørg for at tage netkablet til hver enkelt komponent ud før tilslutning.
Trin 1: Tilslutning af antennekablet
Tilslut antennekablet ved at benytte fremgangsmåden nedenfor.
Tilslutninger og indstillinger
Væg
til AERIAL IN
DVD-optager
til AERIAL OUT
TV
til antenneindgang
Antennekabel (medfølger)
: Signalretning
1
2
Tag antennekablet ud af tv'et, og tilslut det til AERIAL IN på optagerens bagpanel.
Tilslut AERIAL OUT på optageren til antenneindgangen på tv'et ved hjælp af det
medfølgende antennekabel.
13
Trin 2: Tilslutning af videokablerne/HDMI-kablet
Vælg en af de følgende metoder, A til E, afhængigt af indgangsstikket på din tv-skærm,
projektor eller lydkomponent, som fx en AV-forstærker (receiver). Det vil gøre det muligt at se
billeder.
B
A
TV
Lyd/
videoledning
(medfølger ikke)
Tv, projektor eller
lydkomponent
til LINE 2 OUT
(VIDEO)
SCART-kabel (medfølger ikke)
(gul)
til T LINE 3 – TV
DVD-optager
(blå)
(grøn)
til COMPONENT
VIDEO OUT
(grøn)
(blå)
Komponentvideokabel
(medfølger ikke)
til HDMI OUT
S-videoledning
(medfølger ikke)
HDMI-kabel
(medfølger
ikke)
(rød)
C
D
Tv, projektor eller
lydkomponent
: Signalretning
14
(rød)
til LINE 2 OUT
(S VIDEO)
Tv, projektor eller
lydkomponent
E
Tv, projektor eller
lydkomponent
A SCART-indgangsstik
Ved tilslutning til HDMI-stikket
Ved indstilling af "LINE 3-udgang" til
"S-video" eller "RGB" i "Video Ind / Ud"opsætningen (side 96) skal du anvende et
SCART-kabel, der passer til det valgte
signal.
Følg trinene nedenfor. Forkert håndtering
kan beskadige HDMI-stikket og
tilslutningen.
1
Du vil kunne nyde billeder af
standardkvalitet.
C S VIDEO indgangsstik
Du vil kunne nyde billeder af høj kvalitet.
D Indgangsstik på komponentvideo (Y,
PB/CB, PR/CR)
Du vil kunne nyde nøjagtig farvegengivelse
og billeder af høj kvalitet.
Hvis dit tv accepterer progressive 525p/625pformatsignaler, skal du anvende denne
tilslutning og indstille "Progressiv" til
"Kompatibel" i "Lynopsætning"opsætningen (side 22). Indstil derefter
"Komponentvideoudgang" til "Progressiv"
under "Video Ind / Ud"-opsætningen til at
sende progressive videosignaler. For flere
oplysninger, se "Komponentvideoudgang"
på side 96.
Stikket er vendt på
hovedet
2
Tilslutninger og indstillinger
B Videoindgangsstik
Ret omhyggeligt HDMI-stikket på
bagsiden af optageren og HDMItilslutningen ind efter hinanden ved at
kontrollere udformningen af dem.
Sørg for at stikket ikke er vendt på
hovedet eller skråtstillet.
Ikke lige
Sæt HDMI-tilslutningen lige ind i
HDMI-stikket.
Undlad at bøje eller trykke på HDMItilslutningen.
E HDMI indgangsstik
Brug et godkendt HDMI-kabel (medfølger
ikke) for at opnå digitale billeder og lyd i høj
kvalitet gennem HDMI OUT-stikket.
Ved tilslutning af et Sony tv, der er
kompatibelt med HDMI-kontrolfunktionen,
se side 16.
For at se signalerne fra den tilsluttede
digitalboksmodtager, når
digitalboksmodtageren kun er tilsluttet til
optageren via et SCART-kabel, skal du tænde
for optageren.
b Bemærkninger
• Sørg for at tage HDMI-kablet ud, når du flytter
optageren.
• Undlad at trykke for meget på kabinetvæggen
hvis du placerer optageren på kabinettet med
HDMI-stikket tilsluttet. Det kan beskadige
HDMI-stikket eller HDMI-kablet.
• For at undgå at du beskadiger HDMI-stikket og tilslutningen, må du ikke vride i HDMItilslutningen, mens du tilslutter eller afbryder
tilslutningen til HDMI-stikket.
Ved afspilning af "wide screen"-billeder
Nogle optagne billeder passer muligvis ikke
til tv-skærmen. Se side 103 for oplysninger
om ændring af billedstørrelsen.
Hvis du tilslutter til en videobåndoptager
Tilslut videobåndoptageren til LINE 1/
DECODER-stikket på optageren (side 24).
,fortsættes
15
b Bemærkninger
• Tilslut ikke mere end én type videoledning
mellem optageren og tv'et samtidigt.
• Undlad at tilslutte A og E på samme tid.
• Når du tilslutter optageren til tv'et via SCARTstikkene, indstilles tv'ets indgangskilde
automatisk til optageren, når du starter afspilning.
Om nødvendigt kan du trykke på TV tknappen på fjernbetjeningen for at indstille
indgangskilden på tv'et igen.
• Hvis du tilslutter optageren til et tv vha.
SMARTLINK, skal du indstille "LINE 3udgang" til "Video" i "Video Ind / Ud"opsætningen.
• Du kan ikke tilslutte HDMI OUT-stikket til DVIstik (forbindelse E), som ikke er HDCPkompatible (f.eks. DVI-stik på PC-display).
• Der udsendes ikke komponentvideo- og RGBsignaler, når HDMI-tilslutningen anvendes.
* Denne DVD-optager indeholder HDMI™teknologi (High-Definition Multimedia
Interface).
HDMI, HDMI-logoet og High-Definition
Multimedia Interface er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende HDMI
Licensing LLC.
Om SMARTLINK-funktionerne
(kun i forbindelse med SCARTforbindelser)
Hvis det tilsluttede tv (eller andet tilsluttet
udstyr som f.eks. digitalboksmodtager) er
kompatibelt med SMARTLINK, NexTView
Link*3, MEGALOGIC*1, EASYLINK*2,
CINEMALINK*2, Q-Link*3, EURO VIEW
LINK*4 eller T-V LINK*5, kan du bruge
følgende SMARTLINK-funktioner.
• Direkte optagelse fra tv (side 31)
• Direkte afspilning (side 55)
• Forudindstillet download
Du kan overføre de forudindstillede
tunerdata fra dit tv til denne optager og
indstille optageren efter de pågældende data
i "Lynopsætning".
• NexTView Download
Du kan let indstille timeren vha. NexTView
Download-funktionen på tv'et.
16
Sådan forbereder du til SMARTLINKfunktionerne
Indstil "LINE 3-udgang" til "Video" i "Video
Ind / Ud"-opsætningen (side 96), samt
"SMARTLINK" til "Kun denne optager" i
"Alternativer"-opsætningen (side 109).
b Bemærkninger
• Du skal bruge et SCART-kabel med samtlige 21
ben for at få en korrekt SMARTLINKforbindelse. Se betjeningsvejledningen til tv'et for
at få oplysninger om denne forbindelse.
• Ikke alle tv-apparater kan bruges med
ovennævnte funktioner.
*1
*2
*3
*4
*5
"MEGALOGIC" er et registreret varemærke
tilhørende Grundig Corporation.
"EASYLINK" og "CINEMALINK" er
varemærker tilhørende Philips Corporation.
"Q-Link" og "NexTView Link" er varemærker
tilhørende Panasonic Corporation.
"EURO VIEW LINK" er et varemærke
tilhørende Toshiba Corporation.
"T-V LINK" er et varemærke tilhørende JVC
Corporation.
Om HDMI-kontrolfunktionerne
for 'BRAVIA' Theatre Sync
(gælder kun for HDMItilslutninger)
Ved at tilslutte Sony-komponenter, der er
kompatible med HDMI-kontrolfunktionen,
med et HDMI-kabel (medfølger ikke),
forenkles betjeningen som beskrevet
nedenfor:
• Direkte afspilning (side 55)
• Slukning af system
Når du slukker for tv'et vha.
afbryderknappen på tv'ets fjernbetjening,
slukkes alle komponenter, der er
kompatible med HDMI-kontrolfunktionen
automatisk.
Sådan forbereder du til 'BRAVIA' Theatre
Sync-funktionerne
b Bemærkninger
• HDMI-kontrolfunktionen vil muligvis ikke
fungere, afhængigt af den tilsluttede komponent.
Se i betjeningsvejledningen der følger med
komponenten.
• Optageren understøtter kun
afspilningsfunktionen for HDMI-kontrol.
"Player" (afspiller) vises på tv-skærmen, når
HDMI-kontrolfunktionerne anvendes.
Tilslutninger og indstillinger
Indstil "HDMI-kontrol" til "Til" i "HDMIudgang"-opsætningen (side 107). Angående
detaljer vedrørende tv-indstillingerne, skal du
se i betjeningsvejledningen, der fulgte med
dit tv.
17
Trin 3: Tilslutning af lydkablerne/HDMI-kablet
Vælg en af de følgende metoder A eller B, afhængigt af indgangsstikket på din tv-skærm,
projektor eller lydkomponent, som fx en AV-forstærker (receiver). Det vil gøre det muligt at
lytte til lyd.
[Højttalere]
[Højttalere]
Bageste (V)
Bageste (H)
Lydkomponent med en
dekoder
Forreste (V)
A
Forreste (H)
Center
Subwoofer
eller
til koaksial/HDMI digitalindgang
HDMI-kabel
(medfølger ikke)
Digital koaksialkabel
(medfølger ikke)
til HDMI OUT
til DIGITAL OUT (COAXIAL)
til LINE 2 OUT (R-AUDIO-L)
DVD-optager
INPUT
B
VIDEO
(hvid)
(gul)
(rød)
(hvid)
L
Lyd/videoledning
(medfølger ikke)
(gul)*
AUDIO
R
(rød)
Tv, projektor eller
lydkomponent
: Signalretning
* Det gule stik bruges til videosignaler (side 14).
A Digitalt lydindgangsstik
Anvend denne tilslutning hvis din
lydkomponent har en Dolby*1 Digital, DTS*2
eller MPEG-lyddekoder samt et digitalt
indgangsstik. Du kan benytte Dolby Digital
(5.1-kanal), DTS (5.1-kanal) og MPEG (5.1kanal) lydsurroundeffekter.
18
Hvis du tilslutter en Sony lydkomponent, der
er kompatibel med HDMIkontrolfunktionen, skal du se i
betjeningsvejledningen, der fulgte med
lydkomponenten.
B L/R (venstre/højre)-lydindgangsstik
Denne tilslutning vil anvende dit tv's eller din
lydkomponents to højttalere til lyd.
b Bemærkninger
• Du må ikke tilslutte tv'ets lydudgangsstik til
LINE IN (R-AUDIO-L)-stikkene samtidigt.
Derved opstår der uønsket støj fra tv'ets
højttalere.
• I forbindelse B må du ikke tilslutte LINE IN (RAUDIO-L)- og LINE 2 OUT (R-AUDIO-L)stikkene i tv'ets lydudgangsstik samtidig. Derved
opstår der uønsket støj fra tv'ets højttalere.
• Med tilslutning A skal du, efter at du har
gennemført tilslutningen, udføre de fornødne
indstillinger i "Lyd Ud"-opsætningen (side 98).
Hvis ikke du gør dette, høres der ingen lyd eller
høj støj fra højttalerne.
• Når du tilslutter optageren til en lydkomponent
vha. et HDMI-kabel, skal du udføre et af
følgende:
– Tilslut lydkomponenten til tv'et med HDMIkablet, eller
– Tilslut optageren til tv-apparatet med en anden
videoledning end HDMI-kablet
(komponentvideoledning, S-videoledning eller
lyd/videoledning).
Tilslut det medfølgende netkabel i AC INstikket på optageren. Sæt derefter optagerens
og tv'ets netkabler ind i stikkontakten. Når du
har tilsluttet netkablet, skal du vente et
kort øjeblik, inden du anvender
optageren. Du kan anvende optageren, når
displayet på frontpanelet lyser, og optageren
går på standby-tilstand.
Hvis du tilslutter yderligere udstyr til
optageren (side 24), skal du sikre dig, at du
først tilslutter netkablet, efter alle
tilslutninger er fuldført.
1
Tilslutninger og indstillinger
z Tip
Du finder oplysninger om korrekt placering af
højttalerne i betjeningsvejledningen, der følger med
de tilsluttede komponenter.
Trin 4: Tilslutning af
netkablet
til AC IN
2
til stikkontakten
*1
Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories.
"Dolby" og det dobbelte D-symbol er
varemærker tilhørende Dolby Laboratories.
*2 "DTS" og "DTS Digital Out" er registrerede
varemærker tilhørende DTS, Inc.
19
Trin 5: Klargøring af
fjernbetjeningen
Du kan styre optageren med den
medfølgende fjernbetjening. Indsæt to R6batterier (størrelse AA), så 3- og #-enden
på batterierne passer til markeringerne inde i
batterirummet. Når du bruger
fjernbetjeningen, skal du rette den mod
modtagesensoren
på optageren.
Styring af tv-apparater med
fjernbetjeningen
Du kan justere fjernbetjeningens signal, så du
kan styre tv'et med den.
b Bemærkninger
• Afhængigt af den tilsluttede enhed, kan du
muligvis ikke styre tv'et med nogle af eller alle
knapperne nedenfor.
• Hvis du indtaster et nyt kodenummer, slettes det
tidligere indtastede kodenummer.
Talknapper
TV/DVD
b Bemærkninger
• Hvis den medfølgende fjernbetjening interfererer
med en anden Sony DVD-optager eller -afspiller,
kan du ændre kommandonummeret for denne
optager (side 21).
• Brug batterierne korrekt for at undgå evt.
utætheder og ætsning. I tilfælde af utætheder bør
væsken ikke berøres uden at hænderne er
beskyttede. Bemærk følgende:
– Brug ikke et nyt batteri sammen med et
gammelt batteri, og brug ikke batterier fra
forskellige producenter.
– Forsøg ikke at oplade batterierne.
– Hvis du ikke vil bruge fjernbetjeningen i en
længere periode, skal du tage batterierne ud.
– Hvis der opstår utæthed i batterierne, skal du
aftørre evt. væske i batterirummet og indsætte
nye batterier.
• Sørg for, at modtagesensoren (afmærket med
på frontpanelet) ikke udsættes for stærkt lys,
f.eks. direkte sollys eller lysudstyr. Optageren
reagerer muligvis ikke på fjernbetjeningen.
• Når du udskifter batterierne på fjernbetjeningen,
nulstilles kodenummeret og kommandotilstanden
muligvis til standardindstillingen. Angiv de
korrekte værdier for kodenummer og
kommandotilstand igen.
20
DISPLAY
x
TV 2 +/–
TV [/1
TV t
TV PROG
+/–
1
Hold TV [/1, der er placeret nederst
på fjernbetjeningen, nede.
Tryk ikke på [/1-knappen øverst på
fjernbetjeningen.
2
Med TV [/1 trykket nede, skal du
indtaste tv'ets produktkode med
talknapperne.
For f.eks. at indtaste "09" skal du trykke
på "0" og derefter "9". Slip TV [/1knappen på tv'et, når du har indtastet det
sidste tal.
Sådan betjenes knappen TV/DVD (kun for
SCART-forbindelser)
Hvis der er angivet mere end ét
kodenummer, skal du indtaste ét ad
gangen, indtil du finder det kodenummer,
der fungerer sammen med tv'et.
TV/DVD-knappen skifter mellem tv-tilstand
og DVD-tilstand. Tryk på TV/DVD-knappen
i stoppet tilstand eller når der ikke vises
nogen menu på tv-skærmen. Ret
fjernbetjeningen mod optageren, når du
bruger denne knap.
Tv-tilstand: skift til denne tilstand når du
hovedsageligt anvender tv-tuneren. Når du
begynder at afspille, indstilles tv'ets
indgangskilde automatisk til optageren.
DVD-tilstand: skift til denne tilstand når du
hovedsageligt anvender optagerens tuner.
For at kontrollere den nuværende tilstand,
tryk på DISPLAY (side 35).
Fabrikat
Kodenummer
Sony
01 (standard)
Hitachi
24
JVC
33
Panasonic
17, 49
Philips
06, 08
Samsung
71
Sanyo
25
Thomson
43
Toshiba
38
Fjernbetjeningen udfører følgende:
Knapper
Betjening
TV [/1
Tænder eller slukker
for tv'et.
TV 2 (lyd) +/–
Justerer lydstyrken
på tv'et.
TV PROG +/–
Vælger
programpositionen
på tv'et.
TV t
(indgangsvælger)
Skifter tv'ets
indgangskilde.
Tilslutninger og indstillinger
Kodenumre for tv-apparater, der kan
fjernbetjenes
Hvis du har en Sony DVDafspiller eller mere end én Sony
DVD-optager
Hvis den medfølgende fjernbetjening
forstyrrer den anden Sony DVD-optager eller
-afspiller, skal du indstille nummeret for
kommandotilstanden for denne optager og
den medfølgende fjernbetjening til et andet
nummer end det, der gælder for den anden
Sony DVD-optager eller -afspiller, når du har
afsluttet "Trin 6: Lynopsætning".
Standardindstillingen til
kommandotilstanden for denne optager og
den medfølgende fjernbetjening er DVD3.
Du kan kontrollere den aktuelle
kommandotilstand på frontpanelets display.
For flere oplysninger, se side 108.
Standardindstillingen til
kommandotilstanden for denne optager og
den medfølgende fjernbetjening er DVD3.
Fjernbetjeningen fungerer ikke, hvis der er
indstillet forskellige kommandotilstande for
optageren og fjernbetjeningen. Angiv den
samme kommandotilstand.
,fortsættes
21
Ændring af programpositioner
på optageren med
fjernbetjeningen
Du kan ændre programpositioner på
optageren med talknapperne.
Trin 6: Lynopsætning
Foretag de grundlæggende justeringer ved at
følge instruktionerne på skærmen i
"Lynopsætning".
Pas på ikke at tage kablerne ud eller afslutte
"Lynopsætning"-funktionen under denne
procedure.
[/1
Talknapper
ENTER
</M/m/,,
ENTER
O RETURN
Eksempel: for kanal 50
Tryk på "5", "0", og tryk derefter på ENTER.
TV [/1
1
Tænd for optageren og tv'et. Skift
derefter indstillingen for input på
tv'et, så signalet fra optageren vises
på tv-skærmen.
"Sprog"-displayet vises.
• Hvis "Sprog" displayet ikke vises, skal
du vælge "Lynopsætning" i "Basis"opsætningen fra "Grundindstilling" i
systemmenuen (side 91).
2
Vælg et skærmsprog ved hjælp af M/m
og tryk på ENTER.
Meddelelsen om de originale
indstillinger vises.
3
Vælg "Start" vha. M/m, og tryk på
ENTER.
Følg instruktionerne på skærmen for at
foretage følgende indstillinger.
22
Hvis du tilslutter et tv til denne optager
med SMARTLINK, skal du vælge
"Download fra TV". Vælg derefter dit
land/region med </, og tryk på
ENTER. De forudindstillede tunerdata
vil blive downloaded fra dit tv til denne
optager. (Angående detaljer skal du se i
betjeningsvejledningen, der fulgte med
dit tv.)
TV-type (side 103)
Vælg "Bred (16:9)" hvis du har et
widescreen-tv. Vælg "Standard (4:3)"
hvis du har et standard-tv. Dette
bestemmer, hvordan "widescreen"billeder vises på tv'et.
Progressiv
Når du tilslutter et tv med progressivt
format til denne optager vha.
COMPONENT VIDEO OUT-stikkene,
skal du vælge "Kompatibel".
HDD-forholdsregler
Læs HDD-forholdsreglerne og tryk på
ENTER.
4
Vælg "Afslut opsætning" vha. M/m, og
tryk på ENTER.
"Lynopsætning" er gennemført.
Vælg "Undlad indstilling" for ikke at
udføre denne indstilling.
Du kan indstille programpositionerne
manuelt ved at se side 92.
Sådan vender du tilbage til det forrige trin
Tidsindstilling
Vælg "Automatisk" når en lokal
programposition udsender et tidssignal.
"Autom. tidsindstil."-displayet vises.
z Tip
Hvis du vil køre "Lynopsætning" igen, skal du
vælge "Lynopsætning" i "Basis"-opsætningen fra
"Grundindstilling" i systemmenuen (side 91).
1
Vælg programpositionen for den
station der indeholder et tidssignal
vha. </,.
2
Vælg "Start" vha. m, og tryk på
ENTER.
Hvis der ikke kan findes et
tidssignal, skal du trykke på
O RETURN, og indstille uret
manuelt.
Tilslutninger og indstillinger
Autom. kanalindstil.
Hvis du tilslutter et tv til denne optager
uden at anvende SMARTLINK, skal du
vælge "Autosøgning". Vælg derefter dit
land/region med </, og tryk på
ENTER. Programpositionernes
rækkefølge vil indstilles i henhold til det
land/region, du vælger.
Tryk på O RETURN.
Vælg "Manuel" for at indstille uret
manuelt. "Manuel tidsindst."-displayet
vises.
1
Vælg derefter den tidszone der
anvendes i dit område vha. </,,
og tryk på m.
2
Vælg "Til" hvis du lige nu er på
sommertid og tryk på ENTER.
3
Indstil dag, måned, år, time og
minutter vha. </M/m/,, og tryk
på ENTER for at starte uret.
23
Tilslutning af en videobåndoptager eller en lignende
enhed
Når du har taget optagerens netkabel ud af stikket, skal du tilslutte en videobåndoptager eller
en lignende optageenhed til LINE IN-stikkene på denne optager.
Du kan finde yderligere oplysninger i betjeningsvejledningen, der fulgte med det tilsluttede
udstyr.
Du kan optage på denne optager ved at se "Optagelse fra tilsluttet udstyr" på side 51.
Tilslutning til LINE 1/DECODER-stikket
Tilslut en videobåndoptager eller en lignende optageenhed til LINE 1/DECODER-stikket på
denne optager.
TV
Videobåndoptager
SCART-kabel (medfølger ikke)
til SCART-indgang
til i LINE 1/DECODER
til T LINE 3 – TV
DVD-optager
b Bemærkninger
• Billeder, der indeholder kopibeskyttede signaler, som forhindrer kopiering, kan ikke optages.
• Hvis du sender optagelsessignalerne via videobåndoptageren, modtager du muligvis ikke et tydeligt
billede på tv-skærmen.
DVD-optager
Videobåndoptager
TV
Sørg for at tilslutte videobåndoptageren til DVD-optageren og tv'et i den rækkefølge, der vises nedenfor.
Hvis du vil se videobånd, skal du se båndene via en anden line indgang på tv'et.
Line indgang 1
Videobåndoptager
DVD-optager
TV
Line indgang 2
• SMARTLINK-funktionerne er ikke tilgængelige i forbindelse med enheder, der tilsluttes via DVDoptagerens LINE 1/DECODER-stik.
• Når du optager til en videobåndoptager fra denne DVD-optager, skal du undlade at skifte indgangskilden
til tv ved at trykke på TV/DVD-knappen på fjernbetjeningen.
• Hvis du tager netkablet ud af optageren, kan du ikke se signalerne fra den tilsluttede videobåndoptager.
24
Tilslutning til LINE 2 IN-stikkene på frontpanelet
Tilslut en videobåndoptager eller en lignende optageenhed til LINE 2 IN-stikkene på denne
optager. Hvis udstyret har et S-videostik, kan du bruge en S-videoledning i stedet for en lyd/
video-ledning.
VIDEO
AUDIO
L
S-videoledning
(medfølger ikke)
R
Tilslutninger og indstillinger
Videobåndoptager osv.
OUTPUT
S VIDEO
Lyd/videoledning
(medfølger ikke)
til LINE 2 IN
DVD-optager
: Signalretning
z Tip
Når det tilsluttede udstyr kun afgiver lyd i mono, skal du kun tilslutte til L (MONO) og VIDEOindgangsstikkene på forsiden af optageren. Tilslut ikke R-indgangsstikket.
b Bemærkninger
• Tilslut ikke det gule LINE IN (VIDEO)-stik, når du bruger en S-videoledning.
• Undlad at tilslutte udgangsstikket på denne optager til andet udstyrs indgangsstik, når det andet udstyrs
udgangsstik er tilsluttet til indgangsstikket på denne optager. Dette kan forårsage støj (feedback).
• Tilslut ikke mere end én type videoledning mellem optageren og tv'et samtidigt.
25
Tilslutning til en satellit eller en digital tuner
Tilslut en satellit eller en digital tuner til denne optager ved hjælp af LINE 1/DECODERstikket. Tag optagerens netkabel ud af stikkontakten, når du tilslutter tuneren.
Se nedenfor for at få oplysninger om brug af funktionen synkroniseret optagelse.
Du skal IKKE indstille "LINE 1-indgang" til "Dekoder" i "Video Ind / Ud"-opsætningen
(side 96), når du foretager denne tilslutning.
Satellittuner,
CanalSat osv.
TV
SCART-kabel (medfølger ikke)
til SCART-indgang
til i LINE 1/DECODER
til T LINE 3 – TV
DVD-optager
Hvis satellittuneren kan sende RGBsignaler
Denne optager accepterer RGB-signaler.
Hvis satellittuneren kan sende RGB-signaler,
skal du tilslutte TV SCART-stikket på
satellittuneren til LINE 1/DECODER stikket
og indstille "LINE 1-indgang" til "RGB" i
"Video Ind / Ud"-opsætningen (side 96). Se i
de instruktioner, der fulgte med
digitalboksmodtageren.
Hvis du vil bruge funktionen synkroniseret
optagelse
Denne tilslutning er nødvendig for at bruge
funktionen synkroniseret optagelse. Se
"Optagelse fra tilsluttet udstyr med en timer
(Synkroniseret optagning)" på side 51.
Indstil "LINE 1-indgang" i "Video Ind / Ud"opsætningen (side 96) i henhold til
specifikationerne på din satellittuner. Se
vejledningen til satellittuneren for at få flere
oplysninger.
26
b Bemærkninger
• Synkroniseret optagelse fungerer ikke sammen
med visse tunere. Du finder flere oplysninger i
betjeningsvejledningen til tuneren.
• Hvis du tager netkablet ud af optageren, kan du
ikke se signalerne fra den tilsluttede tuner.
Tilslutning til ekstern dekoder
Tilslutning af en dekoder
Ekstern dekoder
(PAY-TV/Canal Plus analog dekoder)
TV
Tilslutninger og indstillinger
Du kan se eller optage eksterne analoge dekoderprogrammer (PAY-TV/Canal Plus), hvis du
tilslutter en dekoder (medfølger ikke) til optageren. Tag optagerens netkabel ud af
stikkontakten, når du tilslutter dekoderen. Bemærk, at når du indstiller "LINE 1-indgang" til
"Dekoder" i trin 7 under "Indstilling af programpositioner for en ekstern dekoder (PAY-TV/
Canal Plus analog dekoder)" (side 28), vil du ikke kunne vælge "L1", fordi Line 1 bliver en
dedikeret linje for dekoderen.
til AERIAL IN
Antennekabel
(medfølger)
til T LINE 3 – TV
til AERIAL OUT
til SCART-indgang
SCART-kabel
(medfølger ikke)
SCART-kabel
(medfølger ikke)
til i LINE 1/DECODER
DVD-optager
,fortsættes
27
Indstilling af
programpositioner for en
ekstern dekoder (PAY-TV/Canal
Plus analog dekoder)
Hvis du vil se eller optage analoge PAY-TV/
Canal Plus-programmer, skal du indstille
optageren til at modtage
programpositionerne ved hjælp af
skærmdisplayet.
Sørg for at følge alle trinene nedenfor, så
programpositionerne indstilles korrekt.
4
Vælg "LINE 3-udgang", og tryk på
ENTER.
5
Tryk på M/m for at vælge "Video" eller
"RGB", og tryk på ENTER.
6
Vælg "LINE 1-indgang", og tryk på
ENTER.
7
Tryk på M/m for at vælge "Dekoder",
og tryk på ENTER.
8
Tryk på O RETURN for at placere
markøren i venstre kolonne igen.
9
Vælg "Tuner", og tryk på ENTER.
Talknapper
SYSTEM
MENU
</M/m/,,
ENTER
O RETURN
.
>
1
Tryk på SYSTEM MENU.
2
Vælg "Grundindstilling", og tryk på
ENTER.
Systemmenuen vises.
10 Vælg "Manuel kanalindst.", og tryk på
ENTER.
3
28
Vælg "Video Ind / Ud", og tryk på
ENTER.
11 Vælg "Næste skærm", og tryk på
ENTER.
12 Vælg dit land/region og tryk på
ENTER.
Programposition
med ./> eller talknapperne.
Tilslutninger og indstillinger
13 Vælg den ønskede programposition
14 Vælg "Kanal" vha. M/m.
15 Vælg den eksterne
dekoderprogramposition vha. </,.
16 Vælg "Lydsystem" vha. M/m.
17 Tryk på </, for at vælge et
tilgængeligt tv-system, B/G, D/K, I
eller L.
Vælg "L" for at modtage udsendelser i
Frankrig.
18 Vælg "Dekoder" vha. M/m.
19 Vælg "Til" vha. </,, og tryk på
ENTER.
Sådan vender du tilbage til det forrige trin
Tryk på O RETURN.
b Bemærk
Hvis du tager netkablet ud af optageren, kan du ikke
se signalerne fra den tilsluttede dekoder.
29
Otte grundlæggende betjeninger
— Lær din DVD-optager at kende
1. Indsættelse af en disk
+RW
-RVideo
-RWVR -RWVideo
DVD
VCD
+R
-RVR
CD
DATA DVD
DATA CD
Z (åbn/luk)knap
DVD
2. Optagelse af et
program
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
+R
Dette afsnit beskriver de grundlæggende
betjeninger for at optage et aktuelt tvprogram på harddisken (HDD) eller på en
disk (DVD). Se side 43 for en forklaring på,
hvordan du foretager timeroptagelser.
HDD
DVD
PROG +/–
1
2
TV/DVD
Tryk på DVD.
Tryk på Z (åbn/luk), og placer en disk
i diskskuffen.
DISPLAY
TV PAUSE
z REC
x REC
STOP
Med siden til optagelse/afspilning
nedad
3
Tryk på Z (åbn/luk) for at lukke
diskskuffen.
Vent til "LOAD" forsvinder fra displayet
på frontpanelet.
Ubrugte DVD'er formateres automatisk.
• For DVD-RW-diske
DVD-RW'er er formateret i det
optageformat (VR-tilstand eller Videotilstand), der er indstillet i "Formater
DVD-RW" under "Basis" i
"Diskindstilling"-opsætningen (side 89).
• For DVD-R-diske
DVD-R'er formateres automatisk i
video-tilstand. For at formatere en
ubrugt DVD-R i VR-tilstand skal du
formatere disken i "Format"opsætningen (side 42), inden du
udfører en optagelse.
Hvis der kan optages på disken i denne
optager, kan du manuelt omformatere
disken for at fremstille en tom disk
(side 42).
30
REC MODE
TV t
1
Tryk på HDD eller DVD.
Hvis du vil optage på en DVD, skal du
indsætte en DVD, der kan optages på.
2
Tryk på PROG +/– for at vælge den
ønskede programposition eller
indgangskilde.
3
Tryk gentagne gange på REC MODE for
at vælge optagetilstanden.
Hver gang du trykker på knappen,
ændres displayet på tv'et på følgende
måde:
Du finder flere oplysninger om
optagetilstanden ved at se side 43.
4
Tryk på z REC.
Optagelsen går i gang.
Når du optager til HDD'en, stopper
optagelsen efter 12 timers uafbrudt
optagelse, eller når HDD'en er fuld.
Når du optager på en DVD, stopper
optagelsen, når DVD'en er fuld.
Sådan stoppes optagelsen
Tryk på x REC STOP.
Bemærk, at det kan tage et par sekunder, før
optagelsen stoppes.
• For at deaktivere Direkte optagelse fra tvfunktionen, skal du indstille "SMARTLINK" til
"Gennemgående" i "Alternativer"-opsætningen
(side 109).
• Hvis du trykker på [/1-knappen under optagelse,
stopper optageren med at optage og slukkes.
• Det kan tage et kort øjeblik, efter du har trykket
på z REC-knappen, før optagelsen begynder.
• Du kan ikke ændre optagetilstanden under
optagelse.
• Hvis der opstår strømsvigt, kan det program, du er
ved at optage, blive slettet.
• Du kan ikke se et PAY-TV/Canal Plus-program,
mens du optager et andet PAY-TV/Canal Plusprogram.
• For at kunne anvende Direkte optagelse fra tvfunktionen skal du først foretage en korrekt
indstilling af optagerens ur.
Kontrol af diskstatus under
optagelse
Du kan kontrollere optagelsesoplysninger
som f.eks. optagetid eller disktype.
Tryk på DISPLAY under optagelse.
Optagelsesoplysningerne vises.
Sådan ser du et andet tv-program mens
der optages
Hvis tv'et er tilsluttet til T LINE 3 – TVstikket, skal du indstille tv'et til tv-indgangen
ved hjælp af TV/DVD-knappen og vælge det
program, du vil se. Hvis tv'et er tilsluttet til
LINE 2 OUT- eller COMPONENT VIDEO
OUT-stikket, skal du indstille tv'et til tvindgangen ved hjælp af TV t-knappen
(side 20).
Direkte optagelse fra tv (kun for
SMARTLINK-tilslutninger)
Når tv'et er tændt og optageren er slukket,
skal du trykke på TV PAUSE. Optageren
tændes automatisk og begynder at optage det,
du ser på tv'et, til HDD'en. Indstil "TVpause" til "TV'ets tuner" i "Alternativer 2"opsætningen (side 109).
Otte grundlæggende betjeninger — Lær din DVD-optager at kende
* Til rådighed når "Manuel opt.-indst." er
indstillet til "Til (gå til indst.)" i
"Optagning"-opsætningen (side 100).
b Bemærkninger
A Optagetilstand
B Optagetid
C Disktype/-format
D Optagelsesstatus
Tryk på DISPLAY for at slå displayet fra.
31
4-titelliste (eksempel: HDD)
3. Afspilning af et
optaget program
(Titelliste)
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
+R
Afspil en optaget titel ved at vælge titlen fra
titellisten.
m
HDD
DVD
8-titelliste
PLAY
MODE
TITLE LIST
O RETURN
.
H
X
</M/m/,,
ENTER
DISPLAY
>
A Disktype:
x
Viser medietypen, HDD eller DVD.
B Samlet antal titler
C Undermenu:
1
Tryk på HDD eller DVD.
Hvis du vælger DVD, skal du indsætte en
DVD (se "1. Indsættelse af en disk" på
side 30).
Afspilningen går automatisk i gang,
afhængigt af disken.
2
Tryk på , for at vise undermenuen.
I undermenuen vises indstillinger, der
kun gælder for det valgte punkt. De viste
indstillinger varierer, afhængigt af
modellen, situationen og disktypen.
Tryk på TITLE LIST.
For at vise 8-titellisten skal du trykke på
< for at vælge "Titelvisning", og trykke
på ENTER, og derefter vælge "8 titler"
vha. M/m og trykke på ENTER.
Undermenu
D Rullepanel:
Vises, når alle titlerne ikke kan være på
listen. Du kan se de skjulte titler ved at
trykke på M/m.
32
E Titeloplysninger:
Viser titelnummeret,
titelminiaturebilledet (afspil billedet for
den valgte titel, stillbilleder for de andre
titler), optagedato, navn på optaget
station (eller programpositionsnummer),
optagetilstand, titelnavn og titelstørrelse.
Du kan skifte titellisten til at vise Originaleller Playlist-titler.
1
2
Tryk på < imens titellisten vises.
3
Vælg "Original" eller "Playliste" vha.
M/m og tryk på ENTER.
Vælg "Playliste" vha. M/m, og tryk på
ENTER.
Sådan ændrer du titelrækkefølgen på
HDD'en (Sort. titler)
1
2
Tryk på < imens titellisten vises.
3
Vælg punktet vha. M/m og tryk ENTER.
Vælg "Sort. titler" vha. M/m, og tryk på
ENTER.
Rækkefølge
Sorteret
Efter dato
I rækkefølge efter,
hvornår titlerne blev
optaget. Den titel, der
senest er optaget, vises
øverst.
Ikke vist titel
I rækkefølge efter,
hvornår titlerne blev
optaget. Den titel, der
senest er optaget, og ikke
afspillet, vises øverst.
Titler for afspilningslister
vises ikke.
F Resterende tid på den aktuelle disk i
den nuværende optagetilstand (fx: SPtilstand).
G Detaljeret information om den valgte
titel
Genoptagningstidspunktet vises i 8titellisten.
3
Vælg en titel vha. M/m og tryk på
ENTER.
Afspilningen begynder fra den valgte
titel.
Sådan stoppes afspilningen
Efter titel
I alfabetisk rækkefølge.
Efter nr.
I rækkefølge efter optaget
titelnummer.
Tryk på x (stop).
Sådan søger du efter en titel via genre
(kun HDD)
Sådan ruller du gennem listen side for
side (side-tilstand)
1
2
Tryk på < imens titellisten vises.
3
Vælg en genre vha. M/m og tryk ENTER.
Tryk på ./> mens titellisten vises.
Hver gang du trykker på ./>, ændres
hele titellisten til den næste/forrige side med
titler.
Otte grundlæggende betjeninger — Lær din DVD-optager at kende
"Optager": Angiver, at titlen er ved at
blive optaget.
: Angiver den beskyttede titel.
"NEW": Angiver, at titlen lige er blevet
optaget (ikke afspillet) (kun HDD).
: Tryk på DISPLAY for at vise
"
". "
": Angiver titler, der
indeholder "Copy-Once"kopibeskyttelsessignaler (kun HDD)
(side 73).
: Angiver at titlen er optaget vha.
opdateringsfunktionen.
Genreikoner: Angiver titlens genre (kun
HDD).
Om titellisten for DVD-RW'er/DVD-R'er
(VR-tilstand)
Vælg "Genre" vha. M/m, og tryk på
ENTER.
,fortsættes
33
Hvis du vil ændre et titelminiaturebillede
(Miniature)
Efter optagelsen angives den første scene i
optagelsen (titlen) automatisk som
miniaturebilledet.
Du kan vælge en favoritscene til det
miniaturebillede, der vises på titellisten.
1
Tryk på TITLE LIST.
Skift titellisterne for DVD-RW'er/DVDR'er (VR-tilstand), hvis nødvendigt.
2
Vælg en titel, og tryk på ,.
Undermenuen vises.
3
Vælg "Rediger" vha. M/m, og tryk på
ENTER.
4
Vælg "Vælg Miniature" vha. M/m, og
tryk på ENTER.
Displayet til indstilling af
miniaturepunktet vises, og afspilningen
af titlen begynder.
5
Mens du ser det afspillede billede, skal
du trykke på H, X eller c
m/
M
C for at vælge den scene, du
vil angive for miniaturebilledet, og
trykke på X.
Afspilningen stopper midlertidigt.
Du kan også vælge en scene vha. PLAY
MODE-knappen (side 64).
6
Vælg "OK" vha. M/m, og tryk på
ENTER.
Scenen er angivet for titlens
miniaturebillede.
For at vende tilbage til titellisten, tryk på
O RETURN.
Sådan ændrer du visningstilstanden for
miniaturebilledet (Indstil forhåndsvis)
(kun HDD)
Du kan vælge "Hurtig forhåndsvisn." eller
"Normal" som visningstilstand for
miniaturebilledet i titellisten. Indstil "Indstil
forhåndsvis" i "Alternativer"-opsætningen
(side 109).
Sådan slås titellisten fra
Tryk på TITLE LIST.
z Tip
Du kan vælge "Titelliste" i systemmenuen.
34
b Bemærkninger
• Titelnavnene vises muligvis ikke for DVD'er, der
er oprettet på andre DVD-optagere.
• Det kan tage nogle sekunder, før
miniaturebillederne vises.
• Efter redigering ændres titelminiaturebilledet
muligvis til den første scene i optagelsen (titlen).
• Efter overførsel annulleres det
titelminiaturebillede, der er angivet på
kildeoptagelsen.
• Når titellisten ikke vises ved at trykke på TITLE
LIST knappen, har DVD'en ikke nogen titelliste.
I det tilfælde skal du trykke på TOP MENUknappen for at vise DVD'ens menu.
Under afspilning
4. Visning af
afspilningstiden og
afspilningsoplysninger
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
DVD
VCD
Eksempel: DVD-R i Video-tilstand
+R
CD
Du kan kontrollere afspilningstiden for den
aktuelle titel, kapitel, spor eller disk. Du kan
også kontrollere det disknavn, der er optaget
på DVD'en/CD'en.
A Afspilningsstatus
B Viser at genoptaget afspilning er til
rådighed (side 55).
C Den aktuelt valgte optagetilstand
(resterende DVD-optagetid/disktype)
(side 43)
D Resterende tid
E Stationsnavn og
programpositionsnummer
F Lydindstilling for det aktuelle program
DISPLAY
G Optagerestriktioner for det aktuelle
program
H Tv-tilstand eller DVD-tilstand
(side 21)
Tryk gentagne gange på DISPLAY.
I Diskinformation
Displayet varierer, afhængigt af disktypen og
afspilningsstatus.
J Titeltype (Original eller Playlist) for
DVD-RW/DVD-R i VR-tilstand
I stoppet tilstand
K Disktype/-format (side 8)
Eksempel: DVD-RW i VR-tilstand
Otte grundlæggende betjeninger — Lær din DVD-optager at kende
DATA DVD DATA CD
Viser den færdiggjorte disk i Videotilstand som "DVD-Video".
L Titelnummer-Kapitelnummer
(side 64)
M Afspilningstid
N Indikator for flere kameravinkler
(side 55)
O Indikator for kopibeskyttelse (side 73)
P Dataoverførselsbjælke og hastighed
,fortsættes
35
z Tips
• Når "På-skærmen visning" er indstillet til "Til"
(standard) i "Alternativer"-opsætningen
(side 108), vises oplysningerne automatisk, når
optageren er tændt.
• Se "Sådan frigøres diskplads" (page 66). for
oplysninger om, hvordan du øger diskpladsen.
5. Ændring af navnet på
et optaget program
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
+R
-RWVR -RWVideo
b Bemærk
Afspilningstiden for MP3-lydspor kan muligvis
ikke vises korrekt.
Du kan navngive en DVD, en titel eller et
program ved at indtaste tegn. Du kan indtaste
op til 64 tegn for en titel, der er optaget i
HDD/DVD-RW/DVD-R (VR-tilstand), og
40 tegn for en titel der optaget i DVD+RW/
DVD-RW (Video-tilstand)/DVD+R/DVD-R
(Video-tilstand), men det aktuelle antal tegn,
der vises i menuer som fx titellisten, vil
variere. Ved hjælp af trinene nedenfor
beskrives, hvordan du ændrer navnet på et
optaget program.
Talknapper
CLEAR
TITLE LIST
</M/m/,,
ENTER
O RETURN
.
m
X
1
2
>
M
x
Tryk på TITLE LIST.
Vælg en titel, og tryk på ,.
Undermenuen vises.
3
36
Vælg "Rediger", og tryk på ENTER.
4
Vælg "Titelnavn", og tryk på ENTER.
9
Displayet til indtastning af tegn vises.
Det aktuelle navn vises på
indtastningsrækken.
Tryk på x (eller vælg "OK", og tryk på
ENTER).
For at annullere indstillingen skal du
trykke på O RETURN.
Indtastningsrække
Sådan bruges talknapperne
5
Vælg "Store bogstaver" eller "Små
bogstaver" vha. ./>.
Tegnene for den valgte type vises.
Typen af tegn ændres, afhængigt af det
sprog, du vælger i "Lynopsætning".
7
I trin 7 ovenfor skal du trykke på en
talknap gentagne gange for at vælge et
tegn.
Eksempel:
Tryk på talknap 3 en enkelt gang for at
indtaste "D".
Tryk på talknap 3 tre gange for at indtaste
"F".
2
3
Tryk på ENTER, og vælg det næste tegn.
Flyt markøren hen på det punkt hvor
du ønsker at indsætte tegnet vha.
m/M.
For at slette alle tegnene skal du trykke
på CLEAR og holde den inde i
2 sekunder eller mere.
6
1
Tryk på </M/m/, for at vælge det
tegn, du vil indtaste, og tryk på
ENTER.
Tryk på x (eller vælg "OK", og tryk på
ENTER).
Otte grundlæggende betjeninger — Lær din DVD-optager at kende
Du kan også bruge talknapperne til at indtaste
tegnene med. Der henvises til nummeret ud
for hver række bogstaver på tv-skærmen.
Det valgte tegn vises på
indtastningsrækken.
For at indsætte et mellemrum skal du
trykke på X (eller vælge "Mellemrum",
og trykke på ENTER).
8
Gentag trin 6 og 7 for at indtaste de
resterende tegn.
For at slette et tegn skal du flytte
markøren hen på tegnet på
indtastningsrækken og trykke på CLEAR
(eller vælge "Ryd", og trykke på
ENTER).
Hvis du vil indsætte et tegn, skal du flytte
markøren til højre for det punkt, hvor du
vil indsætte tegnet. Vælg derefter tegnet
og tryk på ENTER.
For at slette alle tegnene skal du trykke
på CLEAR og holde den inde i
2 sekunder eller mere.
37
6. Navngivning og
beskyttelse af en disk
4
Vælg "Basis", og tryk på ENTER.
5
Vælg "Indtast disknavn", og tryk på
ENTER.
6
Vælg "Næste skærm", og tryk på
ENTER.
Du kan foretage indstillinger, der gælder for
hele disken i "Diskindstilling"-opsætningen.
SYSTEM
MENU
Indtast disknavnet (side 36).
</M/m/,,
ENTER
b Bemærk
Du kan indtaste op til 64 tegn til et DVD-RW/
DVD-R (VR-tilstand) disknavn, og 40 tegn til et
DVD+RW/DVD-RW (Video-tilstand)/DVD+R/
DVD-R (Video-tilstand) disknavn. Disknavnet
vises muligvis ikke, når disken afspilles på andet
DVD-udstyr.
Navngivning af en disk
Beskyttelse af en disk
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-RVR
-RVideo
1
Indsæt en disk.
-RWVR
1
Tryk på SYSTEM MENU.
2
38
Vælg "Diskindstilling", og tryk på
ENTER.
Tryk på SYSTEM MENU.
Systemmenuen vises.
Systemmenuen vises.
3
Indsæt en disk.
Se "1. Indsættelse af en disk" på side 30.
Se "1. Indsættelse af en disk" på side 30.
2
-RVR
3
Vælg "Diskindstilling", og tryk på
ENTER.
4
Vælg "Basis", og tryk på ENTER.
7. Afspilning af disken
på andet DVD-udstyr
(færdiggørelse)
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-RVR
-RVideo
Vælg "Beskyt disk", og tryk på ENTER.
6
7
Vælg "Til", og tryk på ENTER.
Tryk på SYSTEM MENU for at gå ud af
menuen.
Det er nødvendigt at bruge færdiggørelse, når
du afspiller diske, der er optaget ved hjælp af
denne optager på andet DVD-udstyr.
Når du færdiggør en DVD+RW, DVD-RW
(video-tilstand), DVD+R eller DVD-R
(video-tilstand), oprettes der automatisk en
DVD-menu, der kan vises på andet DVDudstyr.
Før du udfører færdiggørelse, skal du
kontrollere forskellene mellem disktyperne i
tabellen nedenfor.
Forskelle på disktyper
+RW
Sådan annulleres beskyttelsen
Vælg "Fra" i trin 6.
z Tip
Du kan angive beskyttelse for særskilte titler
(side 66).
-RWVR
-RWVideo
Diske færdiggøres automatisk, når
de tages ud af optageren. Det kan
dog være nødvendigt at færdiggøre
disken i forbindelse med bestemt
DVD-udstyr, eller hvis optagetiden
er kort. Du kan redigere eller
optage på disken efter
færdiggørelse.
Det er ikke nødvendigt at
færdiggøre disken, når du afspiller
en disk på udstyr, der er
kompatibelt med VR-formatet.
Det kan også være nødvendigt at
færdiggøre disken, selv hvis det
andet DVD-udstyr er kompatibelt
med VR-formatet, særligt hvis
optagetiden er kort. Du kan
redigere eller optage på disken efter
færdiggørelse.
Otte grundlæggende betjeninger — Lær din DVD-optager at kende
5
Færdiggørelse er nødvendig ved
afspilning på andet udstyr end
denne optager.
Du kan ikke redigere eller optage
på disken efter færdiggørelse. Hvis
du vil optage på disken igen, skal
du ophæve færdiggørelsen
(side 41) eller omformatere disken
(side 42). Hvis du omformaterer
disken, slettes alt optaget indhold
dog.
,fortsættes
39
-RVR
+R
-RVideo
Færdiggørelse er nødvendig.
Disken kan kun afspilles på udstyr,
som understøtter DVD-R i VRtilstand.
Du kan ikke redigere eller optage
på disken med denne optager efter
færdiggørelse.
Færdiggørelse er nødvendig ved
afspilning på andet udstyr end
denne optager.
Efter færdiggørelse kan du ikke
redigere eller optage på disken.
4
Vælg "Lukning", og tryk på ENTER.
5
6
Vælg "Lukning", og tryk på ENTER.
Vælg "Næste skærm", og tryk på
ENTER.
For DVD-RW/DVD-R (VR-tilstand)
begynder optageren at færdiggøre
disken. Gå til trin 9.
7
SYSTEM
MENU
</M/m/,,
ENTER
DISPLAY
1
Menuen vises med den valgte
udformning af titelmenuen, når
"topmenu" (eller "menu" for en
DVD+RW/DVD+R) er valgt på DVDudstyret.
8
Tryk på SYSTEM MENU.
(Kun DVD+RW/DVD-RW (Videotilstand)/DVD+R/DVD-R (Videotilstand))
Vælg "Ja", og tryk på ENTER.
Systemmenuen vises.
Færdiggørelsen går i gang.
Indsæt en disk.
Se "1. Indsættelse af en disk" på side 30.
2
3
(Kun DVD+RW/DVD-RW (Videotilstand)/DVD+R/DVD-R (Videotilstand))
Vælg en udformning af titelmenuen og
tryk på ENTER.
Vælg "Diskindstilling", og tryk på
ENTER.
9
Tryk på SYSTEM MENU for at gå ud af
menuen.
z Tip
Du kan kontrollere, om disken er blevet færdiggjort
eller ej. Tryk på DISPLAY efter trin 1 (side 35).
b Bemærkninger
• Afhængigt af diskens tilstand, optagelsen eller
DVD-udstyret, kan diske muligvis ikke afspilles,
selvom de er færdiggjort.
• Optageren kan ikke færdiggøre disken, hvis den
er blevet optaget på andet udstyr.
• Sætter du en disk, der ikke er færdiggjort, ind i
andet DVD-udstyr, kan det muligvis beskadige
det optagede indhold.
• Når du anvender en DVD+RW, kan du redigere
eller optage på disken selv efter færdiggørelse.
Men titelmenuen vil dog ikke blive vist.
Færdiggør disken igen for at vise titelmenuen.
40
Ophævelse af færdiggørelse af
en disk
5
Vælg "Af-færdiggør", og tryk på
ENTER.
6
Vælg "Start", og tryk på ENTER.
-RWVR -RWVideo
DVD-RW'er (Video-tilstand)
DVD-RW'er (VR-tilstand)
Hvis du ikke kan redigere eller optage på en
DVD-RW (VR-tilstand), der er færdiggjort
med andet DVD-udstyr, kan du ophæve
færdiggørelsen af disken.
b Bemærk
Optageren kan ikke ophæve færdiggørelsen af
DVD-RW'er (Video-tilstand), som er blevet
færdiggjort på en anden optager.
1
Indsæt en disk.
Se "1. Indsættelse af en disk" på side 30.
2
Tryk på SYSTEM MENU.
Systemmenuen vises.
3
Vælg "Diskindstilling", og tryk på
ENTER.
4
Vælg "Lukning", og tryk på ENTER.
Ophævelsen af færdiggørelsen går i
gang.
Det kan tage flere minutter at ophæve
færdiggørelsen.
Otte grundlæggende betjeninger — Lær din DVD-optager at kende
Du kan ophæve færdiggørelsen for DVDRW'er (Video-tilstand), der er færdiggjort til
beskyttelse mod yderligere optagelse eller
redigering, så du kan redigere eller optage på
dem igen.
41
8. Omformatering af en
disk
+RW
-RWVR -RWVideo
-RVR
4
Vælg "Format", og tryk på ENTER.
5
Vælg et punkt, og tryk på ENTER.
-RVideo
Nye diske formateres automatisk, når de
indsættes. Du kan evt. manuelt omformatere
en DVD+RW-, DVD-RW- eller DVD-Rdisk for at oprette en tom disk. I forbindelse
med DVD-RW'er eller DVD-R'er kan du
vælge et optagelsesformat (VR-tilstand eller
video-tilstand), afhængigt af formålet.
"VR-tilstand": Formaterer DVD-RW'er/
DVD-R'er (VR-tilstand eller
uindspillede diske) i VR-tilstand.
"Videotilst.": Formaterer DVD-RW'er/
DVD-R'er i Video-tilstand.
"Formatér DVD+RW": Formaterer
DVD+RW'er.
6
Vælg "Start", og tryk på ENTER.
Alt diskindhold slettes.
SYSTEM
MENU
</M/m/,,
ENTER
1
Indsæt en disk.
Se "1. Indsættelse af en disk" på side 30.
2
Tryk på SYSTEM MENU.
Systemmenuen vises.
3
42
Vælg "Diskindstilling", og tryk på
ENTER.
z Tip
Ved hjælp af omformatering kan du ændre
optagelsesformatet på DVD-RW'er, eller du kan
optage igen på DVD-RW'er, der er færdiggjort.
Timeroptagelse
Før optagelse
Optagetilstand
HQ (Høj kvalitet)
HSP
Før du begynder at optage…
b Bemærk
Hvis du vil afspille en optaget disk på andet DVDudstyr, skal du færdiggøre disken (side 39).
Optagetilstand
Ligesom med standard ×3-optagetilstandene
for videobånd kan du vælge den ønskede
optagetilstand vha. knappen REC MODE.
Optagetilstande med højere kvalitet giver en
pænere optagelse, men den store
datamængde betyder også kortere optagetid.
Omvendt giver længere varighed en længere
optagetid, men den lavere datamængde
betyder en mere kornet billedkvalitet.
Tryk gentagne gange på REC MODE for at
skifte optagetilstanden.
For at foretage yderligere
optagelsesindstillinger (manuel
optagetilstand) skal du indstille "Manuel
opt.-indst." til "Til (gå til indst.)" i
"Optagning"-opsætningen (side 100). For at
optage billeder i en højere kvalitet end HQtilstand på HDD'en, skal du indstille "Manuel
opt.-indst." til "Til (gå til indst.)", og derefter
vælge "HQ+". Angående detaljer om manuel
optagetilstand, se side 100.
Ved timeroptagelse kan du også vælge
"AUTO" som optagetilstand, hvilket
maksimerer optagekvaliteten i henhold til
den plads, der er til rådighed på disken (hvis
du optager til DVD), eller til at passe på en
blank disk (hvis du optager til HDD).
HDD
DVD*1
34
1 t. 1 min.
50
SP (Standardtilstand) 68
1 t. 30 min.
2
LSP
r
84
2 t. 30 min.
ESP
r
100
3
LP
r
135
4
EP
r
200
6
SLP
r
270
SEP*2 (Lang varighed) 340
8
Timeroptagelse
• Kontroller, at der er nok plads på disken til
optagelsen (side 35). I forbindelse med
HDD'en, DVD+RW'er og DVD-RW'er kan
du frigøre diskplads ved at slette titler
(side 66).
• Justerer om nødvendigt optagelsens
billedkvalitet (side 48).
R
Omtrentlig
optagetid (timer)
10
*1
Den omtrentlige optagetid er for 12 cm DVDdiske.
Den omtrentlige optagetid for DVD+R DL
(dobbeltlag)/DVD-R DL (dobbeltlag) diske er
som følger:
HQ: 1 time 51 minutter
HSP: 2 timer 41 minutter
SP: 3 timer 35 minutter
LSP: 4 timer 29 minutter
ESP: 5 timer 23 minutter
LP: 7 timer 11 minutter
EP: 10 timer 46 minutter
SLP: 14 timer 21 minutter
SEP: 17 timer 57 minutter
*2 Når du optager til DVD+RW eller DVD+R, er
SLP den længste optagetid, der er til rådighed.
Hvis du vælger SEP, vil optagetilstanden
automatisk gå tilbage til SLP.
z Tip
For nemt at kunne vælge en manuel optagetilstand,
tryk gentagne gange på REC MODE for at vise
"MN", og vælg derefter en manuel optagetilstand
vha. </,.
,fortsættes
43
b Bemærkninger
ZWEITON-system (tysk stereosystem)
• Den maksimale kontinuerlige optagetid til
HDD'en er 12 timer for en enkelt titel. En titel, der
er længere end 12 timer, vil blive opdelt.
• Omstændighederne nedenfor kan føre til
unøjagtigheder i forbindelse med optagetiden.
– Optagelse af et program med dårlig modtagelse
eller et program eller en videokilde med lav
billedkvalitet.
– Optagelse på en disk, der allerede er blevet
redigeret.
– Optagelse af udelukkende et stillbillede eller
lyd.
• Programmer optages i følgende bredde-højdeforhold.
– I det originale bredde-højde-forhold når du
optager til HDD'en (når "HDD optageformat"
er indstillet til "Videotilst. Fra" i "Optagning"opsætningen (side 103)/DVD-RW'er/
DVD-R'er (VR-tilstand).
– I 4:3 når du optager til DVD+RW'er/
DVD+R'er.
• Når du optager til DVD-R DL'er (Video-tilstand),
opdeles titlen, når der skiftes lag.
Når et stereobaseret program modtages, vises
"Stereo".
Når et tosproget ZWEITON-baseret program
modtages, vises "V", "H" eller "V+H".
Optagelse af
stereoprogrammer og
tosprogede programmer
Optageren modtager og optager automatisk
stereoprogrammer og tosprogede
programmer baseret på ZWEITON-systemet
eller NICAM-systemet.
HDD'en (når "HDD optageformat" er
indstillet til "Videotilst. Fra" i "Optagning"opsætningen (side 103)) samt en DVD-RW
(VR-tilstand) eller DVD-R (VR-tilstand) kan
optage både basislyd og sub-lyd. Du kan
skifte mellem basislyd og sub-lyd ved
afspilning af disken.
HDD'en (når "HDD optageformat" er
indstillet til "Videotilst. Til" i "Optagning"opsætningen (side 103)) og en DVD+RW,
DVD+R, DVD-RW (Video-tilstand) eller
DVD-R (Video-tilstand) kan kun optage et
lydspor (basis- eller sub-lyd) ad gangen.
Vælg lydsporet i "Lyd Ind"-opsætningen
inden optagelsen begynder. Indstil
"Tosproget optagning" til "A/V" (standard)
eller "B/H" i "Lyd Ind"-opsætningen
(side 97).
Angående HDD optageformat, se side 103.
44
NICAM-system
For at optage et NICAM program skal du
sørge for at indstille "NICAM-valg" til
"NICAM" (standard) i "Lyd Ind"opsætningen. Hvis lyden ikke er tydelig, når
du lytter til NICAM-udsendelser, skal du
indstille "NICAM-valg" til "Standard"
(side 97).
z Tip
Du kan vælge lyden (basislyd eller sub-lyd), mens
du optager tosprogede programmer, ved hjælp af
AUDIO-knappen. Dette påvirker ikke den optagne
lyd.
Billeder, der ikke kan optages
Billeder med kopibeskyttelse kan ikke
optages på denne optager.
Kopisikringssignaler
Copy-Free
Diske, der kan
indspilles på
HDD
+RW
-RWVR
-RWVideo
+R
-RVR
-RVideo
Copy-Once
HDD
-RWVR (CPRM*)
-RVR
Copy-Never
(CPRM*)
Ingen
* Den optagne disk kan kun afspilles med CPRMkompatibelt udstyr (side 8).
1
Timeroptagelse
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
Tryk på TIMER.
"Timerliste"-displayet vises.
+R
2
Vælg "Ny indstilling"-rækken og tryk
på ENTER.
3
Vælg et punkt vha. </, og juster
vha. M/m. Tryk derefter på ENTER.
Timeroptagelse
Du kan indstille timeren til i alt
32 programmer (8 programmer ved brug af
VPS/PDC-funktionen) op til 30 dage i
forvejen.
Indstil datoen, tiden og programpositionen
for programmet manuelt.
TIMER
</M/m/,,
ENTER
z REC
x REC
STOP
Punkter, der kan justeres, vises nedenfor.
"Prg/Ka.": Indstiller programpositionen.
"Dato": Indstiller datoen (op til 30 dage
senere). Vælg et optagemønster ved at
trykke gentagne gange på M for at
indstille timeren til de samme daglige
eller ugentlige programmer.
"Start": Indstiller starttidspunktet.
"Stop": Indstiller stoptidspunktet.
"Forlæng": Indstiller varighed mens en
timeroptagelse er i gang. Hvis det
program, der indstilles til optagelse
dagligt eller ugentligt, forlænges, vil den
manuelt forlængede tid, der angives her,
føjes til optagetiden for den efterfølgende
timer.
Bemærk, at når "VPS/PDC" er indstillet
til "Til", kan du ikke foretage
indstillingen "Forlæng".
,fortsættes
45
4
• Hvis du ønsker at foretage detaljerede
indstillinger, skal du vælge "Sæt
detaljer" og trykke på ENTER. Vælg et
punkt ved hjælp af M/m, og angiv
indstillingen ved hjælp af </,.
"Optag til": Indstiller
optagedestinationen. Hvis der ikke er
tilstrækkelig plads til optagelsen på
DVD'en, optager optageren automatisk
programmet på HDD'en, selv om du har
valgt "DVD" (Genskabelsesoptagelse).
"Optagetilstand": Indstiller
optagetilstanden (side 43).
"VPS/PDC": Indstiller VPS/PDCfunktionen. Se "Om VPS/PDCfunktionen" nedenfor.
"Opdatering": Indstiller optageren til
automatisk at erstatte den foregående
optagelse med den nye optagelse.
"Genre": Indstiller genren.
"Tosproget optagning": Indstiller den
lyd, der skal optages (side 97).
"HDD optageformat": Indstiller
optageformatet for HDD (side 103).
• Vælg "Angiv titelnavn" for at indtaste
en titel, og tryk på ENTER (side 36).
• Hvis du kommer til at lave en fejl, skal
du vælge punktet og ændre
indstillingen.
Om VPS/PDC-funktionen
Vælg "OK", og tryk på ENTER.
Se "Kontrol/ændring/annullering af
timerindstillinger (Timerliste)" på side 49.
"Timerliste"-displayet vises (side 49).
Indikatoren for timeroptagelse lyser i
displayet på frontpanelet, og optageren er
klar til at begynde at optage.
Du behøver ikke at slukke for optageren,
før timeroptagelsen starter, som det er
tilfældet med en videobåndoptager.
Sådan stoppes optagelse under
timeroptagelse
Tryk på x REC STOP.
Bemærk, at det kan tage et par sekunder, før
optagelsen stoppes.
Der vises muligvis instruktioner på skærmen,
efter du har trykket på x REC STOP. I det
tilfælde, følg instruktionerne på skærmen.
46
VPS/PDC-signaler sendes sammen med tvprogrammer i nogle udsendelsessystemer.
Signalerne sikrer, at timeroptagelser udføres
uanset udsendelsesforsinkelser, tidlig
udsendelsesstart eller afbrydelse af
udsendelsen.
Sådan bruges VPS/PDC-funktionen
Indstil "VPS/PDC" til "Til" i trin 3 ovenfor.
Når du aktiverer denne funktion, går
optageren i gang med at scanne kanalerne, før
timeroptagelsen starter.
Just. optag.tilstand
Hvis der ikke er nok tilgængelig diskplads til
optagelsen, justerer optageren automatisk
optagetilstanden, så hele programmet kan
optages. Indstil "Just. optag.tilstand" til "Til"
i "Optagning"-opsætningen (side 102).
Hvis timerindstillingerne overlapper
hinanden
Bekræftelsesskærmen vises.
Vælg "Ja" for at gemme denne indstilling.
Hvis du vil annullere den overlappende
indstilling, skal du vælge "Nej".
Sådan bekræftes, ændres eller annulleres
timeroptagelsen
z Tips
• Du kan også vise timerdisplayet ved at vælge
"Timeroptagning" fra systemmenuen.
• Hvis du optager til HDD'en, kan du afspille titlen,
mens den bliver optaget ved at vælge
programtitlen på titellisten (side 62).
b Bemærkninger
Brug af Quick Timer-funktionen
Du kan indstille optageren til at optage i
intervaller på 30 minutter.
Tryk gentagne gange på z REC for at
indstille varigheden.
Hver gang du trykker på knappen, rykker
tiden frem i intervaller på 30 minutter. Den
maksimale varighed er seks timer.
(normal optagelse)
Timeroptagelse
• Hvis der vises en meddelelse på skærmen om at
HDD'en er fuld, kan du enten ændre
optagedestinationen til "DVD", eller gøre plads
til optagelsen (side 66).
• Hvis der ikke er tilstrækkelig plads til optagelsen
på DVD'en, optager optageren automatisk
programmet på HDD'en, selv om du har valgt
"DVD" (Genskabelsesoptagelse).
• Kontroller, at uret er korrekt indstillet, før du
indstiller timeroptagelsen. Hvis det ikke er
tilfældet, kan optagelsen ikke udføres.
• Hvis du vil optage et satellitprogram, skal du
tænde for satellittuneren og vælge det
satellitprogram, du vil optage. Lad satellittuneren
være tændt, indtil optageren afslutter optagelsen.
Hvis du tilslutter udstyr med en timerfunktion,
kan du bruge funktionen Synkroniseret optagelse
(side 51).
• Selv hvis timeren indstilles til det samme daglige
eller ugentlige program, kan timeroptagelsen ikke
udføres, hvis den overlapper med et program, der
har høj prioritet. "Overlapning" vises ud for den
overlappede indstilling på timerlisten. Kontroller
prioriteringsrækkefølgen for indstillingerne
(side 49).
• Selv hvis timeren er indstillet, kan
timeroptagelser ikke udføres, mens et program
med høj prioritet optages.
• "Just. optag.tilstand"-funktionen virker kun
sammen med en timeroptagelse og med VPS/
PDC-funktionen slået fra. Funktionen fungerer
ikke sammen med Quick Timer eller
Synkroniseret optagelse.
• Begyndelsen af visse optagelser går muligvis tabt
ved brug af VPS/PDC-funktionen.
• Du kan ikke forlænge optagelsesvarigheden, når
"VPS/PDC" er indstillet til "Til".
• Optagetilstanden kan ikke indstilles til "AUTO",
når "VPS/PDC" er indstillet til "Til".
Tidstælleren mindskes for hvert minut indtil
0:00, og derefter stopper optageren
optagelsen (optageren slukker).
Sådan annulleres Quick Timer
Tryk gentagne gange på z REC, indtil
tælleren vises i displayet på frontpanelet.
Optageren vender tilbage til normal
optagetilstand.
For at stoppe med at optage skal du trykke på
x REC STOP.
b Bemærk
Hvis du slukker optageren under optagelse, stopper
optagelsen.
,fortsættes
47
Justering af kvaliteten af
optagelsesbilledet
Du kan justere billedkvaliteten fra det
tilsluttede udstyr, som fx et tv eller en video,
ved at vælge en fast indstilling. Du kan også
justere billedkvaliteten ved at ændre
detaljerede indstillinger, og gemme op til tre
indstillinger i hukommelsen.
SYSTEM
MENU
</M/m/,,
ENTER
DISPLAY
1
Tryk på SYSTEM MENU under stoptilstand.
Systemmenuen vises.
2
Vælg "Billedindstilling", og tryk på
ENTER.
3
Vælg en fast indstilling og tryk på
ENTER.
"Tuner": Tv-udsendelser
"Video": Videobånd
"Digitalt TV": Digitale udsendelser
"Hukommelse 1"/"Hukommelse 2"/
"Hukommelse 3": Dine egne
indstillinger. Se "Sådan opretter du din
egen indstilling" på side 48 angående
hvordan du opretter dine egne
indstillinger.
For at kontrollere detaljerede
indstillinger for den valgte
fastindstilling, skal du trykke på
DISPLAY.
4
48
Tryk på SYSTEM MENU for at gå ud af
menuen.
Sådan opretter du din egen indstilling
1
Vælg "Hukommelse 1", "Hukommelse
2", eller "Hukommelse 3" i trin 3.
2
Vælg "Detaljerede indst.", og tryk på
ENTER.
Displayet for justering af detaljerede
indstillinger vises.
3
Vælg et punkt vha. M/m, og juster vha.
</,.
For detaljer angående hver indstilling, se
forklaringen på displayet.
"Prog. Motion": Justerer det progressive
videosignal når
"Komponentvideoudgang" er indstillet
til "Progressiv" (side 96).
Vælg "Motion" for et billede der
indeholder emner, der bevæger sig
dynamisk.
Vælg "Still" for et billede med ringe
bevægelse.
"Cinema": Konverterer det progressive
videosignal, sådan at det matcher den
type DVD-software, du kigger på, når
"Komponentvideoudgang" er sat til
"Progressiv" (side 96).
Vælg "Automatisk" for automatisk at
detektere softwaretypen (filmbaseret
eller videobaseret) og vælge den
passende konversionstilstand. Denne
position skal normalt vælges.
Vælg "Fra" for at tilpasse
konversionstilstanden til tilstanden for
videobaseret software.
"3-D Y/C": Justerer lysstyrke/
farveseparation for videosignalerne.
Vælg "Motion" for et billede der
indeholder emner, der bevæger sig
dynamisk.
Vælg "Still" for et billede med ringe
bevægelse.
"YNR" (luminansstøjreduktion):
Reducerer støj i videosignalets
luminanselement.
"CNR" (reduktion af farvestøj):
Reducerer støj der er indeholdt i
videosignalets kromaelement.
"Detaljer": Justerer skarpheden på
billedkonturer.
"Hvid AGC": Aktiver automatisk
justering af hvidniveau.
"Hvidforstærker": Justerer intensiteten af
hvid.
4
Kontrol/ændring/
annullering af
timerindstillinger
(Timerliste)
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
+R
-RWVR -RWVideo
Du kan kontrollere, ændre eller annullere
timerindstillinger vha. Timerliste.
Timeroptagelse
"Sortforstærker": Justerer intensiteten af
sort.
"Sortniveau": Vælger sortniveauet
(opsætningsniveau) for NTSCvideosignalerne.
Vælg "TIL" for at øge standard
sortniveauet. Vælg dette når billedet
fremstår for mørkt.
Vælg "FRA" for at indstille sortniveauet
for indgangssignaler til
standardniveauet. Denne position skal
normalt vælges.
"Farvetone": Justerer farvebalancen.
"Farvemætning": Gør farverne dybere
eller lysere.
Tryk på SYSTEM MENU for at gå ud af
menuen.
Indstillingen gemmes automatisk som
den indstilling, du valgte i trin 1.
TIMER
Oprettelse af kapitler i en titel
Optageren kan automatisk opdele en
optagelse (en titel) i kapitler ved at indsætte
kapitelmærker. For at vælge intervaller for
kapitelmærker eller deaktivere denne
funktion, skal du se "Autokapitel(HDD/
VR)", "Autokapitel (Video)", eller
"Autokapitel (DVD+R/+RW)" i "Optagning"
opsætningen (side 102).
Når du optager til HDD'en, en DVD-R (VRtilstand) eller en DVD-RW (VR-tilstand),
kan du redigere kapitelmærker (side 69).
</M/m/,,
ENTER
.
1
>
Tryk på TIMER.
"Timerliste"-displayet vises.
Timeroplysninger viser
optagelsesdatoen, optagetiden,
optagetilstanden osv.
Hvis ikke alle timerindstillingerne kan
være på listen, vises rullepanelet.
Du kan se de skjulte timerindstillinger
ved at trykke på M/m.
2
Vælg den timerindstilling, du vil
kontrollere/ændre/annullere, og tryk
på ,.
Undermenuen vises.
,fortsættes
49
3
Vælg en indstilling, og tryk på ENTER.
b Bemærkninger
"Modificer":
Ændrer timerindstillingen.
Vælg et punkt vha. </, og juster vha.
M/m. Vælg "OK", og tryk på ENTER.
• Når "VPS/PDC" indstilles til "Til" for én eller
flere timeroptagelser, ændres starttidspunktet
muligvis i tilfælde af en udsendelsesforsinkelse
eller tidlig udsendelsesstart.
• Selv hvis timeren er indstillet, kan
timeroptagelser ikke udføres, mens et program
med høj prioritet optages.
• Selv hvis timeren indstilles til det samme daglige
eller ugentlige program, kan timeroptagelsen ikke
udføres, hvis den overlapper med et program, der
har høj prioritet. "Overlapning" vises ud for den
overlappede indstilling på timerlisten. Kontroller
prioriteringsrækkefølgen for indstillingerne.
"Slet":
Sletter timerindstillingen. Vælg "Ja", og
tryk på ENTER.
"Overspr. en":
Annullerer kun daglige eller ugentlige
optagelser en gang. Efter annullering af
timerindstillingen, vises "Overspr. en"
ved siden af timerindstillingen på
Timerlisten.
Hvis du vil ændre eller annullere
indstillingen, skal du gentage trin 2 og 3
ovenfor.
Når timerindstillingerne overlapper
hinanden
• Det program, der starter først, har
førsteprioritet og hele programmet optages.
• Efter afslutning af den forudgående
optagelse, starter den anden optagelse med
adskillige sekunders forsinkelse (når
sluttidspunktet for en optagelse og
starttidspunktet for en anden er det samme).
• Når optagelserne begynder på samme tid,
vil kun en af dem blive optaget. Annuller
timerindstillingen for det program, som
ikke skal optages.
z Tip
Du kan flytte til første række/nederste række på
Timerlisten vha. ./>, mens listen vises.
50
Optagelse fra tilsluttet
udstyr
2
Indstil "Ekstern lyd" til "Tosproget" og
"Tosproget optagning" til "A/V" eller
"B/H" i "Lyd Ind"-opsætningen
(side 97).
Angående detaljer om tosproget
optagelse, se side 44.
[/1
HDD
DVD
Indstil timeren på det tilsluttede
udstyr til klokkeslættet for det
program, du vil optage, og sluk
derefter for det.
4
Tryk x REC STOP på optageren ned
og hold den nede i mere end
3 sekunder.
z REC
x REC
STOP
REC MODE
Optagelse fra tilsluttet udstyr
med en timer (Synkroniseret
optagning)
HDD
Du kan indstille optageren til automatisk at
optage programmer fra tilsluttet udstyr, der
har en timerfunktion (f.eks. en satellittuner).
Tilslut udstyret til LINE 1/DECODERstikket på optageren (side 26).
Når det tilsluttede udstyr tændes, går
optageren i gang med at optage et program fra
LINE 1/DECODER-stikket.
Optagedestinationen er kun HDD.
1
Timeroptagelse
3
INPUT
</M/m/,,
ENTER
Vælg det ønskede lydsignal når du
optager et tosproget program.
SYNCHRO REC indikatoren på
frontpanelets display lyser op og
optageren slukkes. Optageren er klar til
at starte Synkroniseret optagelse.
Du kan også sætte optageren på standby
for Synkroniseret optagelse ved at
indstille "Synkroniseret optagning"
under "Timeroptagning" til "Ja" fra
systemmenuen.
Sådan annullerer du Synkroniseret
optagelse, inden optagelsen starter
Tryk på [/1.
SYNCHRO REC indikatoren på
frontpanelets display slukkes.
Sådan annullerer du Synkroniseret
optagelse under optagelse
Hold z REC nede i mere end 3 sekunder.
Synkroniseret optagelse annulleres og
optagelsen forsættes.
Sådan stoppes optagelsen
Tryk på x REC STOP. Vælg derefter "Ja" på
displayet for bekræftelse og tryk på ENTER.
Tryk gentagne gange på REC MODE for
at vælge optagetilstanden.
Angående detaljer om optagetilstand, se
side 43.
,fortsættes
51
b Bemærkninger
• Optageren går først i gang med at optage efter
registrering af et videosignal fra det tilsluttede
udstyr. Programmets begyndelse optages
muligvis ikke, uanset om optageren er tændt eller
ej.
• Synkroniseret optagelse-funktionen fungerer
ikke, når "LINE 1-indgang" er sat til "Dekoder" i
"Video Ind / Ud" opsætningen (side 96).
• Funktionen Synkroniseret optagelse fungerer
ikke sammen med visse tunere. Du finder flere
oplysninger i betjeningsvejledningen til tuneren.
• Synkroniseret optagelse-funktionen fungerer
ikke, når timeren er sat til programmet fra
LINE 1/DECODER stikket, og med VPS/PDCfunktionen slået til.
• Mens optageren afventer Synkroniseret
optagelse, fungerer funktionen automatisk
indstilling af uret (side 90) ikke.
• Hvis du vil bruge funktionen Synkroniseret
optagelse, skal du først indstille optagerens ur
korrekt.
• For et tosproget program er det kun det lydsignal,
der blev valgt i trin 2, der kan afspilles.
Optagelse fra tilsluttet udstyr
uden en timer
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
+R
Du kan optage fra en tilsluttet
videobåndoptager eller en lignende enhed.
Du kan tilslutte en videobåndoptager eller en
lignende enhed ved at se "Tilslutning af en
videobåndoptager eller en lignende enhed" på
side 24.
1
Tryk på HDD eller DVD.
Hvis du vælger DVD, skal du indsætte en
DVD, der kan optages på (se "1.
Indsættelse af en disk" på side 30).
2
Tryk på INPUT for at vælge en
indgangskilde, der passer til den
valgte tilslutning.
Displayet på frontpanelet ændres på
følgende måde:
Hvis timerindstillingerne til en
Synkroniseret optagelse og en anden
timeroptagelse overlapper hinanden
Timeroptagelser har altid førsteprioritet. Den
synkroniserede optagelse starter kun efter
timeroptagelsen er afsluttet.
-RWVR -RWVideo
programposition
3
Timeroptagelse
Vælg det ønskede lydsignal ved
optagelse af et tosproget program på
HDD'en eller DVD-RW'er/DVD-R'er
(Video-tilstand).
Indstil "Ekstern lyd" til "Tosproget" og
"Tosproget optagning" til "A/V" eller
"B/H" i "Lyd Ind"-opsætningen
(side 97).
Synkroniseret
optagelse
skæres fra
4
Tryk gentagne gange på REC MODE for
at vælge optagetilstanden.
Du finder flere oplysninger om
optagetilstanden på side 43.
5
Indsæt kildebåndet i det tilsluttede
udstyr, og indstil det til
afspilningspause.
6
Tryk på z REC.
Denne optager begynder optagelsen.
52
7
Tryk på pauseknappen (eller
afspilningsknappen) på det tilsluttede
udstyr for at annullere pausestatus for
afspilningen.
z Tip
Du kan justere indstillingerne for optagelsesbilledet
før optagelse. Se "Justering af kvaliteten af
optagelsesbilledet" på side 48.
Timeroptagelse
Det tilsluttede udstyr begynder
afspilningen, og afspilningsbilledet
optages af denne optager.
Hvis du vil stoppe optagelsen, skal du
trykke på x REC STOP på denne
optager.
b Bemærkninger
• Når du optager et billede i et videospil, ser
skærmen muligvis ikke tydelig ud.
• Du kan ikke vælge "Tosproget" under trin 3, hvis
"HDD optageformat" er sat til "Videotilst. Til" i
"Optagning" opsætningen (side 103), eller hvis
du vælger PCM som optagetilstand.
• Du kan ikke vælge "L1" under trin 2, hvis "LINE
1-indgang" er indstillet til "Dekoder" i "Video Ind
/ Ud" opsætningen (side 96).
53
2
Du finder flere oplysninger om titellisten
ved at se "3. Afspilning af et optaget
program (Titelliste)" på side 32.
Eksempel: HDD
Afspilning
Afspilning af det
optagede program/DVD
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
Tryk på TITLE LIST.
+R
VCD DATA DVD *
-RWVR -RWVideo
DVD
DATA CD *
* Kun DivX-videofil
HDD
DVD
TITLE LIST
TOP MENU
/
.
Vælg en titel vha. M/m og tryk på
ENTER.
Afspilningen begynder fra den valgte
titel.
Talknapper
AUDIO
SUBTITLE
ANGLE
3
CLEAR
PLAY
MODE
MENU
Sådan bruges DVD'ens menu
>
Når du afspiller en DVD VIDEO eller en
færdiggjort DVD+RW, DVD-RW (videotilstand), DVD+R eller DVD-R (videotilstand), kan du få vist diskens menu ved at
trykke på TOP MENU eller MENU.
H/X/x
b Bemærk
</M/m/,,
ENTER
DISPLAY
H-knappen er ikke til rådighed på diskens menu.
Sådan afspiller du VIDEO CD'er/Super
VIDEO CD'er med PBC-funktioner
1
Tryk på HDD eller DVD.
• Hvis du vælger DVD, skal du indsætte
en disk (se "1. Indsættelse af en disk" på
side 30).
• Hvis du indsætter en DVD VIDEO,
VIDEO CD, DATA DVD eller DATA
CD, skal du trykke på H.
Afspilningen begynder.
Med PBC (Playback Control) kan du afspille
VIDEO CD'er/Super VIDEO CD'er
interaktivt ved hjælp af menuen på din tvskærm.
Menuen vises, når du begynder at afspille en
VIDEO CD/Super VIDEO CD med PBCfunktioner.
Vælg et punkt ved hjælp af talknapperne, og
tryk på ENTER. Følg derefter instruktionerne
i menuen (tryk på H, når "Tryk på
SELECT" vises).
b Bemærk
Visse afspilningsfunktioner som fx søgning,
gentaget afspilning eller programafspilning, kan
ikke afspilles med PBC-funktionen. For at afspille
med afspilningsfunktionerne skal du begynde
afspilning uden PBC-funktioner ved hjælp af
titellisten.
54
Sådan ændres kameravinklerne
b Bemærkninger
Hvis der er optaget forskellige vinkler (flere
kameravinkler) til en scene på disken, vises
"
" på skærmen. Tryk på ANGLE under
afspilningen.
For at deaktivere
vinkelmarkeringsindikatoren, skal du
indstille "Vinkelindikator" til "Fra" i
"Afspilning"-opsætningen (side 105).
• Du kan ikke genoptage afspilning under TVpause.
• Genoptaget afspilning er ikke rådighed på Super
VIDEO CD'er.
Sådan stoppes afspilningen
Tryk på x.
Når du trykker på M under afspilning, kan
du afspille hurtigt med dialog eller lyd
(undtagen for VIDEO CD'er/Super VIDEO
CD'er).
Der høres ingen lyd, når du trykker to eller
flere gange på M for at ændre
søgehastigheden.
Sådan vises registreringskoden for denne
optager
Vælg "Registreringskode" under "DivX" i
"Alternativer"-opsætningen (side 109).
Sådan genoptages afspilning fra det
punkt, hvor du stoppede (Genoptaget
afspilning)
Når du trykker på H igen efter stoppet
afspilning, genoptages afspilningen fra det
punkt, hvor du trykkede på x.
For at begynde fra begyndelsen, tryk på x
igen og tryk på H. Afspilningen starter fra
begyndelsen af titlen/sporet/scenen.
Det punkt, hvor du stoppede afspilningen,
nulstilles, når:
– du åbner diskskuffen (gælder ikke for
HDD).
– du afspiller en anden titel (gælder ikke for
HDD).
– du kan skifte titellisten til Original eller
Playlist (kun DVD-RW'er/DVD-R'er i VRtilstand).
– du redigerer titlen efter afspilningsstop.
– du ændrer indstillingerne på optageren.
– du optager (gælder ikke for HDD/DVDRW'er/DVD-R'er i VR-tilstand).
– du trækker stikket ud.
Hvis du afspiller en DVD med
begrænsninger, vises displayet for
indtastning af adgangskode på din tv-skærm.
Indtast din firecifrede adgangskode ved hjælp
af talknapperne og tryk på ENTER.
Afspilningen begynder.
Du kan registrere eller ændre adgangskoden
ved at se "Børnesikring (kun DVD VIDEO)"
på side 104.
Afspilning
Sådan afspilles hurtigt med lyd (Scan lyd)
Sådan afspilles DVD'er med
begrænsninger (Børnesikring)
Sådan låses optageren (Børnelås)
Du kan låse alle knapper på optageren, sådan
at indstillingerne ikke annulleres ved en
fejltagelse.
Når optageren er slukket, skal du holde x på
optageren nede, indtil "LOCKED" vises på
displayet på frontpanelet. Optageren virker
ikke med undtagelse af timeroptagelser, når
Børnelåsen er aktiveret.
For at låse optageren op, hold x på optageren
nede, indtil "UNLOCKED" vises på
displayet på frontpanelet.
Direkte afspilning (kun for SCART/HDMItilslutninger)
Tryk på H. Med et tryk på H-knappen
tændes optageren og dit tv automatisk, og
tv'ets indgang skifter til optageren.
Afspilningen går automatisk i gang.
z Tip
Du kan også bruge H-knappen i trin 3 (side 54) til
at starte afspilningen.
b Bemærk
Når du anvender HDMI-tilslutningen, kan der være
en forsinkelse, inden afspilningsbilledet vises på tvskærmen, samt den første del af afspilningsbilledet
vil eventuelt ikke blive vist.
,fortsættes
55
Afspilningsindstillinger
Du kan kontrollere placeringen af knapperne nedenfor ved at se illustrationen på side 54.
Knapper
Betjeninger
AUDIO
Vælger et af de lydspor, der er optaget på disken ved gentagne tryk
på knappen i normal afspilningstilstand.
DVD DATA DVD * DATA CD * : Vælger sproget.
HDD -RWVR
-RVR
VCD DATA DVD *
DVD
DATA CD *
* Kun DivX-videofil
SUBTITLE
DVD
HDD -RWVR
-RVR : Vælger basislyden eller sub-lyden.
VCD : Vælger stereolydspor eller monofoniske lydspor.
Vælger undertekstsproget ved gentagne tryk på knappen.
DATA DVD * DATA CD *
* Kun DivX-videofil
/
(øjeblikkelig
afspilning/øjeblikkelig
fremadspoling)
For hver gang du trykker på
, gentages scenen i følgende
tidsperiode.
5 sekunder t 15 sekunder t 30 sekunder t 1 minut t
2 minutter t 3 minutter t 5 minutter t 10 minutter t
20 minutter t forøger tiden med 10-minutters forøgelser t
2 timer
For hver gang du trykker på
, spoles den aktuelle scene
kortvarigt hurtigt fremad med følgende tidsperiode.
30 sekunder t 1 minut t 1 minut 30 sekunder t 2 minutter t
3 minutter t 5 minutter t 10 minutter t 20 minutter t
forøger tiden med 10-minutters forøgelser t 2 timer
. (forrige)/ > (næste)
(hurtig baglæns/hurtig
forlæns)
Går hen til begyndelsen af forrige/næste titel/kapitel/scene/spor ved
tryk på knappen under afspilning.
Går hen til begyndelsen af første titel/spor ved tryk på knappen når
optageren er stoppet.
Afspiller hurtigt disken baglæns/forlæns ved tryk på knappen under
afspilning.
Søgehastigheden ændres på følgende måde:
hurtig baglæns hurtig forlæns
mSpol tilb.1*1 T t MSpol frem1*2
mSpol tilb.2 T T t t MSpol frem2
mSpol tilb.3*3 T T T t t t MSpol frem3*3
mSpol tilb.4*3 T T T T t t t t MSpol frem4*3
Når du trykker på knappen og holder den nede, fortsætter hurtig
forlæns søgning/hurtig baglæns søgning med den valgte hastighed,
indtil du slipper knappen.
*1
Når du trykker en gang på m under afspilning, kan du foretage
baglæns afspilning (ikke tilgængelig for VIDEO CD'er/Super
VIDEO CD'er/DivX-videofiler).
*2 Når du trykker en gang på M under afspilning, kan du afspille
hurtigt med lyd (ikke tilgængelig for VIDEO CD'er/Super VIDEO
CD'er).
*3 Ikke tilgængelig for VIDEO CD'er/Super VIDEO CD'er.
Tryk på H for at genoptage normal afspilning.
56
Knapper
Betjeninger
Afspiller langsomt ved tryk på knappen i mere end ét sekund under
pause.
Afspiller ét billede ad gangen ved et hurtigt tryk på knappen under
pause.
Tryk på H for at genoptage normal afspilning.
(langsom, frys billede)
HDD
+RW
-RWVR
-RWVideo
+R
-RVR
-RVideo
DVD
VCD
*1*2
*1
*1*2
DATA DVD
DATA CD
Kun afspilningsretning
Kun DivX-videofil
*1
*2
Stopper afspilning midlertidigt.
Tryk på H for at genoptage normal afspilning.
Afspilning
X (pause)
b Bemærkninger
• Vinkler og undertekster kan ikke ændres på titler,
der er optaget på denne optager.
• JPEG-billedfiler, der er lavet med en DVDcamcorder, kan kun afspilles som et diasshow.
Optageren kan kun afspille filmdelene af
videofiler, der indeholder både JPEG-billedfiler
og film.
Bemærkninger om afspilning af DVD'er
med et DTS-lydspor
DTS-lydsignaler sendes kun via DIGITAL OUT
(COAXIAL)-stikket.
Når du afspiller en DVD med DTS-lydspor, skal du
indstille "DTS ud" til "Til" i "Lyd Ud"-opsætningen
(side 98).
,fortsættes
57
Gentaget afspilning af en
specifik del (A-B gentagning)
1
Tryk på PLAY MODE under
afspilningen.
Menuen "Afspil.-tilstand" vises.
2
Du kan gentage afspilningen af alle titlerne/
sporene/filerne eller en enkelt titel/kapitel/
spor på HDD'en eller en disk.
1
Vælg "A-B gentagning", og tryk på
ENTER.
"Angiv punkt A" er valgt.
3
Gentaget afspilning (Gentag)
Menuen "Afspil.-tilstand" vises.
2
3
Mens du lytter til lyden, skal du trykke
på ENTER ved begyndelsespunktet
(punkt A) for den del, hvor
afspilningen skal gentages.
Fortsæt afspilningen for at finde
slutpunktet (punkt B) og tryk på
ENTER.
Gentag A til B begynder.
Vælg "Gentag", og tryk på ENTER.
Vælg et punkt der skal gentages ved
hjælp af M/m.
"Gentag titel" (for HDD'en/DVD'er/
DATA DVD'er*1/DATA CD'er*1):
gentager den aktuelle titel.
"Gentag kapitel" (for HDD'en/DVD'er):
gentager det aktuelle kapitel.
"Gentag spor" (for VIDEO CD'er*2):
gentager det aktuelle spor.
"Gentag program": gentager det aktuelle
program (side 59).
"Gentag disk" (for VIDEO CD'er*2/
DVD-RW'er/DVD-R'er (VR-tilstand)):
gentager alle sporene på en disk.
"Angiv punkt B" er valgt.
4
Tryk på PLAY MODE under
afspilningen.
*1
*2
4
Kun DivX-videofil
Kun tilgængelig under afspilning uden
PBC-funktioner
Tryk på ENTER.
Gentaget afspilning begynder.
Sådan annullerer du Gentag A til B
58
Tryk på CLEAR. Eller indstil "A-B
gentagning" til "Fra" i "Afspil.-tilstand"
menuen.
Sådan annulleres Gentaget afspilning
z Tip
Du kan vælge "A-B gentagning" fra "Afspil.tilstand" i systemmenuen.
z Tip
Du kan vælge "Gentag" fra "Afspil.-tilstand" i
systemmenuen.
b Bemærk
b Bemærk
Når du afspiller en HDD/DVD VIDEO/DVD-RW
(Video-tilstand)/DVD-R (Video-tilstand), skal du
indstille begyndelses- og slutpunktet inden for
samme titel.
Du kan ikke vælge "Gentag program", når der ikke
er nogen programmer tilbage.
Tryk på CLEAR. Eller indstil "Gentag" til
"Gentag fra" i "Afspil.-tilstand" menuen.
Oprettelse af dit eget program
(Program)
HDD -RWVideo * -RVideo * VCD
* kun færdiggjort disk
1
Tryk på PLAY MODE under
afspilningen.
Menuen "Afspil.-tilstand" vises.
2
3
Vælg "Program", og tryk på ENTER.
Vælg "Opret/rediger program", og tryk
på ENTER.
Tryk på CLEAR under afspilningen. Eller
indstil "Program" til "Annuller afspilning af
program" i "Afspil.-tilstand" menuen.
Sådan slettes programmet
Tryk på CLEAR under stop-tilstand. Eller
indstil "Program" til "Slet programliste" i
"Afspil.-tilstand" menuen.
z Tips
• Det program du oprettede, forbliver tilbage efter
at Programafspilningen afsluttes. For at afspille
det samme program igen skal du indstille
"Program" til "Start afspilning af program" i
"Afspil.-tilstand" menuen. Men programmet
slettes, når du har fjernet disken eller trykket på
[/1.
• Du kan gentage Programafspilning. Indstil
"Gentag" til "Gentag program" i "Afspil.tilstand" menuen (side 58).
• Du kan vælge "Program" fra "Afspil.-tilstand" i
systemmenuen.
Afspilning
Du kan afspille indholdet på HDD'en eller en
disk, i den rækkefølge du ønsker, ved at
arrangere rækkefølgen af titler/kapitler/
album/spor på HDD'en eller disken for at lave
dit eget program. Du kan lave et program på
op til 24 trin.
Sådan annulleres Programafspilning
"Opret/rediger program" displayet
varierer afhængig af disktypen.
Eksempel: DVD
4
Vælg en titel eller et album
(eksempel: Titel 001) vha. M/m og
tryk på ENTER.
5
Vælg et kapitel eller spor (eksempel:
Kapitel 01) vha. M/m, og tryk på
ENTER.
Kapitlet eller sporet er programmeret.
Hvis du laver en fejl, skal du vælge
trinnummeret (eksempel: 01.) vha.
</M/m og tryk på CLEAR.
6
For at programmere andre kapitler
eller spor, skal du trykke på
</M/m/, for at vælge et
trinnummer og gentage trin 4 og 5.
7
Tryk på H.
Programafspilning begynder.
,fortsættes
59
Justering af billedkvaliteten
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
DVD
+R
VCD DATA DVD *
Sådan opretter du din egen indstilling
1
Vælg "Hukommelse 1", "Hukommelse
2", eller "Hukommelse 3" i trin 3.
2
Vælg "Detaljerede indst.", og tryk på
ENTER.
Displayet for justering af detaljerede
indstillinger vises.
3
Vælg et punkt vha. M/m, og juster vha.
</,.
For detaljer angående hver indstilling, se
forklaringen på displayet.
"Prog. Motion": Justerer det progressive
videosignal når
"Komponentvideoudgang" er indstillet
til "Progressiv" (side 96).
Vælg "Motion" for et billede der
indeholder emner, der bevæger sig
dynamisk.
Vælg "Still" for et billede med ringe
bevægelse.
"Cinema": Konverterer det progressive
videosignal, sådan at det matcher den
type DVD-software, du kigger på, når
"Komponentvideoudgang" er sat til
"Progressiv" (side 96).
Vælg "Auto 1" for automatisk at
detektere softwaretypen (filmbaseret
eller videobaseret) og vælge den
passende konversionstilstand. Denne
position skal normalt vælges.
Hvis billedet fremstår unaturligt, skal du
vælge "Auto 2", "Til", eller "Fra".
"YNR" (luminansstøjreduktion):
Reducerer støj i videosignalets
luminanselement.
"BNR" (reduktion af blokstøj):
Reducerer "blokstøj" eller
mosaikmønstre i billedet.
DATA CD *
* Kun DivX-videofil
Du kan justere billedkvaliteten fra tilsluttet
udstyr, som fx et tv eller en projektor, ved at
vælge en fast indstilling. Du kan også justere
billedkvaliteten ved at ændre detaljerede
indstillinger, og gemme op til tre indstillinger
i hukommelsen.
1
Tryk på SYSTEM MENU under
afspilning eller i pausetilstand.
Systemmenuen vises.
2
Vælg "Billedindstilling", og tryk på
ENTER.
3
Vælg en fast indstilling ved hjælp af
</, og tryk på ENTER.
Dynamisk: producerer et stærkt
dynamisk billede ved at forhøje
billedkontrasten og farveintensiteten.
Standard: viser et standardbillede.
Professionel: viser et originalt billede.
Hukommelse 1/Hukommelse 2/
Hukommelse 3: Dine egne indstillinger.
Se "Sådan opretter du din egen
indstilling" nedenfor for hvordan du
opretter dine egne indstillinger.
For at kontrollere detaljerede
indstillinger for den valgte
fastindstilling, skal du trykke på
DISPLAY.
4
60
Tryk på SYSTEM MENU for at gå ud af
menuen.
4
Tryk på SYSTEM MENU for at gå ud af
menuen.
Indstillingen gemmes automatisk som
den indstilling, du valgte i trin 1.
Midlertidigt stop af en
tv-udsendelse (TVpause/Pause Live TV)
HDD
Du kan stoppe en aktuel tv-udsendelse,
optage den på HDD'en, og derefter fortsætte
med at se programmet på et senere tidspunkt.
Dette er praktisk, når du modtager et uventet
telefonopkald eller får uventet besøg, mens
du ser tv.
Når du tilslutter optageren til dit tv via
SCART-stikket, skal du gøre følgende.
– indstil "SMARTLINK" til "Kun denne
optager" i "Alternativer"-opsætningen
(side 109).
– indstil "TV-pause" til "TV'ets tuner" i
"Alternativer 2"-opsætningen (side 109).
– fastsæt programpositioner ved at
downloade dem fra dit tv vha. "Download
fra TV" under "Autom. kanalindstil." i
"Tuner"-opsætningen (side 92).
Hvis du ikke anvender SCART-tilslutningen,
skal du indstille "TV-pause" til "Optagerens
tuner" i "Alternativer 2"-opsætningen
(side 109).
Afspilning
"MNR" (reduktion af moskitostøj):
Reducerer den svage støj, der vises
omkring billedkonturer. Effekterne af
støjreduktionen justeres automatisk
inden for hvert enkelt indstillingsområde,
afhængigt af bithastigheden for video og
andre faktorer.
"Skarphed": Gør billedkonturerne
skarpere.
"Detaljer": Justerer skarpheden på
billedkonturer.
"Hvidforstærker": Justerer intensiteten af
hvid.
"Sortforstærker": Justerer intensiteten af
sort.
"Sortniveau": Vælger sortniveauet
(opsætningsniveau) for videosignalerne.
Vælg "TIL" for at øge standard
sortniveauet. Vælg dette når billedet
fremstår for mørkt.
Vælg "FRA" for at indstille sortniveauet
for indgangssignaler til
standardniveauet. Denne position skal
normalt vælges.
"Gammakorrektion": Justerer hvordan
mørke områder fremstår.
"Farvetone": Justerer farvebalancen.
"Farvemætning": Gør farverne dybere
eller lysere.
b Bemærkninger
• Hvis billedkonturerne på skærmen bliver uklare,
skal du indstille "BNR" og/eller "MNR" til "Fra".
• Afhængigt af den afspillede disk eller scene, kan
det være svært at skelne ovennævnte BSTØJREDUKTION eller MNR- effekter. Disse
funktioner vil muligvis ikke fungere på visse
skærmstørrelser.
• De følgende indstillinger er ikke tilgængelige for
de signaler, der kommer fra HDMI-stikket.
– "Skarphed"
– "Hvidforstærker"
– "Sortforstærker"
– "Sortniveau"
– "Gammakorrektion"
– "Farvetone"
– "Farvemætning"
m
TV PAUSE
M
H/X/x
x REC
STOP
,fortsættes
61
1
Mens du ser en tv-udsendelse, skal du
trykke på TV PAUSE.
Billedet stopper midlertidigt, og
optageren starter med at optage den
aktuelle tv-kanal til HDD'en.
Det kan tage op til 10 sekunder at
begynde optagelsen.
2
Tryk på H for at fortsætte med at se
programmet.
Du kan spole hurtigt frem/hurtigt tilbage,
pause eller stoppe programmet vha. m/
M, X og x uden at forstyrre
optagelsen.
3
Afspilning fra
begyndelsen af det
program, du er ved at
optage (Tidsforskudt)
HDD
"Tidsforskudt" giver dig mulighed for at se
den optagne del af et program på HDD'en,
mens optagelsen udføres. Du behøver ikke at
vente, indtil optagelsen afsluttes.
Tryk på x REC STOP for at stoppe
optagelsen.
b Bemærkninger
• Billedet pauses ikke, og optageren begynder kun
at optage i følgende tilfælde.
– når programpositionerne er fastindstillet
forskelligt på optageren og det tilsluttede tv.
– når der vises et program fra det eksterne udstyr,
der er tilsluttet til dit tv.
• Billedet indstillet af optageren stopper, når "TVpause" er sat til "Optagerens tuner" i "Alternativer
2"-opsætningen (side 109).
• Du kan muligvis ikke anvende "TV-pause"funktionen afhængig af tv'et. Angående detaljer
skal du se i betjeningsvejledningen, der fulgte
med dit tv.
• "TV-pause"-funktionen vil ikke fungere
ordentligt, når tv'et vises via en tilsluttet
komponent som fx en video eller digitaltuner.
"TV-pause"-funktionen fungerer kun med den
kanal, der er valgt på tv'et.
• Du kan ikke anvende "TV-pause"-funktionen
som en optageegenskab fra komponenter (video
m.m.), der er tilsluttet til LINE 1/DECODER
stikket.
• "TV-pause"-funktionen fungerer ikke, hvis det
tilsluttede tv ikke kan anvendes med
SMARTLINK. For at kontrollere om dit tv kan
anvendes med SMARTLINK, skal du se i
betjeningsvejledningen, der fulgte med dit tv.
62
H
Tryk på H under optagelse.
Afspilning går i gang fra begyndelsen af det
program, du er ved at optage.
Når du spoler hurtigt frem til det punkt du
optager, vender "Tidsforskudt" tilbage til
normal afspilning.
Afspilning af en tidligere
optagelse, mens du
optager en anden
(Samtidig optagelse og
afspilning)
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
DVD
+R
VCD DATA DVD
DATA CD
"Samtidig optagelse og afspilning" giver dig
mulighed for at se et tidligere optaget
program, mens du optager et andet program.
Afspilningen fortsætter, selv hvis en
timeroptagelse går i gang. Brug denne
funktion på følgende måde:
• Under optagelse på HDD'en:
Afspil en anden titel på HDD'en.
Afspil et tidligere optaget program på en
DVD ved at trykke på DVD-knappen.
• Under optagelse på en DVD:
Afspil et tidligere optaget program på
HDD'en ved at trykke på HDD-knappen.
1
Tryk på TITLE LIST under optagelse for
at få vist HDD-titellisten.
2
Vælg den titel, du vil afspille, og tryk på
ENTER.
Afspilningen begynder fra den valgte
titel.
Eksempel: Afspil en DVD, mens du
optager på HDD'en.
1
Tryk på DVD under optagelse, og indsæt
DVD'en i optageren.
2
Tryk på TITLE LIST for at få vist DVDtitellisten.
3
Vælg den titel, du vil afspille, og tryk på
ENTER.
Afspilningen begynder fra den valgte
titel.
Afspilning
HDD
Eksempel: Afspil en anden titel på
HDD'en, mens du optager på HDD'en.
b Bemærk
Du kan ikke afspille en DVD, DivX-video eller
VIDEO CD, der er optaget i NTSC-farvesystemet,
mens du optager på HDD'en i PAL/SECAMfarvesystemet.
Du kan også afspille en DVD VIDEO,
VIDEO CD, Super VIDEO CD, DATA DVD
eller DATA CD mens du optager på HDD'en.
HDD
DVD
TITLE LIST
M/m,
ENTER
63
Søgning efter et
tidspunkt/titel/kapitel/
spor osv.
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
DVD
VCD
3
Vælg en søgemetode og tryk på
ENTER.
"Tidssøgning" (for HDD/DVD'er/DATA
DVD'er*1/DATA CD'er*1/VIDEO
CD'er*2): Søger efter et startpunkt ved
indtastning af tidskoden.
"Titelsøgning" (for HDD/DVD'er/
DATA DVD'er*1/DATA CD'er*1)
"Kapitelsøgning" (for HDD'en/DVD'er)
"Sporsøgning" (for VIDEO CD'er*3)
+R
DATA DVD *
DATA CD *
* Kun DivX-videofil
*1
*2
*3
Du kan gennemsøge en disk efter titel,
kapitel, scene eller spor. Alle titler og spor er
tildelt individuelle numre, og du kan vælge en
titel eller et spor ved indtaste det tilhørende
nummer. Du kan også søge efter en scene ved
hjælp af tidskoden.
Displayet til indtastning af numrene
vises.
Eksempel: Kapitelsøgning
Kun DivX-videofil
Med undtagelse af Super VIDEO CD'er
Kun tilgængelig under afspilning uden
PBC-funktioner
Talknapper
PLAY
MODE
4
</M/m/,,
ENTER
1
Tryk på PLAY MODE under
afspilningen.
Menuen "Afspil.-tilstand" vises.
2
64
Vælg "Søgetilstand", og tryk på
ENTER.
Tryk på talknapperne for at vælge det
ønskede nummer på titlen, kapitlet,
tidskoden osv.
Eksempel: Tidssøgning
Indtast "21020", hvis du vil finde en
scene på 2 timer, 10 minutter og
20 sekunder.
Indtast et andet nummer, hvis du taster
forkert.
5
Tryk på ENTER.
Optageren starter afspilningen fra det
valgte nummer.
Sletning og redigering
Før redigering
Med denne optager kan du benytte forskellige
redigeringsindstillinger til forskellige
disktyper.
b Bemærkninger
Sletning og redigering
• Redigeret indhold kan gå tabt, hvis du tager
disken ud, eller hvis en timeroptagelse går i gang,
mens du redigerer.
• DVD-diske, der er lavet på DVD-camcordere,
kan ikke redigeres på denne optager.
• Hvis der vises en meddelelse, hvor det angives, at
der ikke er plads til flere diskkontroloplysninger,
skal du slette eller redigere unødvendige titler.
• Den resterende diskplads, der vises på skærmen,
kan muligvis afvige fra den faktiske resterende
diskplads.
• Når du redigerer en DVD+R eller DVD-R, skal
du afslutte redigeringen, før du færdiggør disken.
Du kan ikke redigere en færdiggjort disk.
HDD
Redigeringsfunktioner
+RW
-RWVR
-RWVideo
-RVR
+R
-RVideo
TitelSlet (side 66)
redigering
Titelnavn (side 66)
Original
titel
Afspilningslistetitel
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Vælg Miniature (side 66)
Ja
Ja
Ja
Ja
Slet A-B (side 67)
Ja
Nej
Ja
Ja
Opdel (side 68)
Ja
Nej
Nej
Ja
Vælg genre (side 66)
Ja
Nej
Nej
Nej
Beskyt titel (side 66)
Ja
Ja
Ja
Nej
Flyt (side 71)
Nej
Nej
Nej
Ja
Forbind (side 71)
Nej
Nej
Nej
Ja
Genre (side 66)
Ja
Nej
Nej
Nej
Redigering af flere titler (Multitilstand) (side 67)
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Oprettelse af en afspilningsliste (side 70) Nej
Gør om (side 66)
KapitelOpdel (side 69)
redigering
Slet (side 70)
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Flyt (side 71)
Nej
Nej
Nej
Ja
Forbind (side 70)
Ja
Nej
Ja
Ja
,fortsættes
65
Sådan frigøres diskplads
Du kan frigøre diskplads på en DVD+RW
eller DVD-RW (video-tilstand) ved at slette
titlen med det højeste tal på titellisten.
Sletning og redigering af
en titel
Største titelnummer
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
+R
-RWVR -RWVideo
Dette afsnit forklarer de grundlæggende
redigeringsfunktioner. Bemærk, at redigering
ikke kan laves om. For at redigere DVDRW'er/DVD-R'er (VR-tilstand) uden at
ændre de originale optagelser, skal du oprette
en afspilningslistetitel (side 70).
For at skabe plads på HDD'en eller en DVDRW (VR-tilstand) kan du slette en hvilken
som helst titel.
Se "Sletning og redigering af en titel" på
side 66.
Den tilgængelige plads på disken øges ikke,
selvom du sletter titler på DVD-R'er og
DVD+R'er.
Sådan skifter du imellem afspilningslisten
og den originale titelliste (kun DVD-RW/
DVD-R i VR-tilstand)
TITLE LIST
</M/m/,,
ENTER
O RETURN
Du kan få vist afspilningslistens titler på
titellisten (afspilningsliste) eller de originale
titler på titellisten (den originale).
1
2
3
.
m
X
Tryk på < imens titellisten vises.
Vælg "Playliste" vha. M/m, og tryk på
ENTER.
Vælg "Original" eller "Playliste" vha.
M/m og tryk på ENTER.
1
Når du redigerer titlerne optaget på HDD'en,
kan du vælge redigeringstypen.
"Redig. kompatibel m. Videotilstand":
Anbefales hvis du bagefter vil overføre
titlerne ved høj hastighed til DVD-RW'er/
DVD-R'er (Video-tilstand) eller
DVD+RW'er/DVD+R'er.
Redigeringspunkterne og kapitelmærkerne
vil muligvis afvige en lille smule fra dem, du
valgte.
"Frame accurate-redigering":
Anbefales når du ønsker en præcis redigering
af titler. Men redigeringspunkterne kan
muligvis afvige en lille smule fra det punkt du
valgte, hvis du overfører titlerne ved høj
hastighed (High-speed dubbing).
Tryk på TITLE LIST.
Skift titellisten (Original eller Playlist)
hvis det er nødvendigt for DVD-RW'er/
DVD-R'er i VR-tilstand.
Angående redigeringspræcision
66
M
2
Vælg en titel, og tryk på ,.
Undermenuen vises.
3
Vælg en indstilling, og tryk på ENTER.
Du kan foretage følgende redigeringer af
titlen.
"Slet": Sletter den markerede titel. Vælg
"Ja", når du bliver bedt om bekræftelse.
"Rediger": Giver dig mulighed for at
udføre følgende redigeringer.
• "Titelnavn": Giver dig mulighed for at
indtaste eller genindtaste et titelnavn
(side 36).
3
Displayet for valg af titler, der skal
redigeres, vises.
4
Vælg en titel, og tryk på ENTER.
Der vises en markering i
markeringsfeltet.
Tryk på ENTER igen for at fjerne
markeringen.
5
Gentag trin 4 for at vælge alle de titler
du ønsker at redigere.
6
Når du er færdig med at vælge titler,
skal du trykke på ,.
Undermenuen vises.
7
Vælg en indstilling, og tryk på ENTER.
"Slet": Sletter de valgte titler.
"Beskyt titel": Beskytter titlerne. " "
vises efter den beskyttede titel.
"Ophæv beskyt.": Ophæver beskyttelsen
af titlerne.
"Skift genre": Ændrer titlernes genre.
z Tip
Du kan navngive DVD'er eller ændre navnet
(side 38).
Redigering af flere titler
(Multi-tilstand)
Vælg "Multi-tilstand", og tryk på
ENTER.
Sletning og redigering
• "Vælg Miniature": Ændrer titlens
miniaturer, som vises i titellisten
(side 34).
• "Slet A-B": Sletter en sektion af titlen
(side 67).
• "Opdel": Inddeling af én titel i to titler
(side 68).
• "Kapitelredig.": Redigerer kapitlerne i
en titel (side 69).
• "Vælg genre": Tildeler en genre til en
titel.
• "Beskyt titel": Beskytter titlen. " "
vises efter den beskyttede titel.
• "Flyt": Ændrer afspilningsrækkefølgen
for titlen (side 71).
• "Forbind": Kombinerer to titler til en
(side 71).
"Genre": Giver dig mulighed for at
indtaste et genrenavn (på op til 12 tegn)
(side 36).
"Multi-tilstand": Giver dig mulighed for
at vælge og redigere flere titler på en
gang (side 67).
"Opret": Opretter en afspilningsliste
(side 70).
"Gør om": Omgør den sidste redigering
du udførte.
z Tip
Du kan forlade "Multi-tilstand" ved at trykke på ,
og vælge "Enkelt-tilst.", mens du vælger titler.
HDD
Du kan vælge og redigere op til 24 titler på en
gang.
1
2
Sletning af en sektion på en
titel (Slet A-B)
Tryk på TITLE LIST.
Tryk på ,.
Undermenuen vises.
HDD -RWVR
-RVR
Du kan vælge en sektion (sekvens) i en titel
og slette den. Bemærk, at sletning af
sekvenser i en titel ikke kan fortrydes.
1
Efter trin 2 i "Sletning og redigering af
en titel", skal du vælge "Rediger" og
trykke på ENTER.
,fortsættes
67
2
Vælg "Slet A-B", og tryk på ENTER.
Vælg en redigeringstype for HDD'en og
tryk på ENTER. For flere oplysninger, se
side 66.
Displayet til indstilling af punkt A vises.
Afspilningen af titlen begynder.
Opdeling af en titel (Opdel)
HDD -RWVR *
-RVR
*
Hvis du vil overføre en lang titel til en disk,
men du ikke ønsker at forringe
billedkvaliteten, kan du opdele titlen i to
kortere titler. Bemærk, at opdeling af en titel
ikke kan fortrydes.
* Det er kun afspilningslistetitler, der kan opdeles
til DVD-RW'er/DVD-R'er i VR-tilstand.
3
Vælg punkt A vha. m/M, og tryk på
1
Efter trin 2 i "Sletning og redigering af
en titel", skal du vælge "Rediger" og
trykke på ENTER.
2
Vælg "Opdel", og tryk på ENTER.
Vælg en redigeringstype for HDD'en og
tryk på ENTER. For flere oplysninger, se
side 66.
Displayet til indstilling af
opdelingspunktet vises.
Afspilningen af titlen begynder.
X.
• Hvis du vil vende tilbage til
begyndelsen af titlen, skal du trykke på
X, og derefter trykke på ..
4
Vælg "Fra", og tryk på ENTER.
Positionen for punkt A vises, og
afspilning af titlen starter igen.
5
Vælg punkt B vha. m/M, og tryk på
X.
6
Vælg "Til", og tryk på ENTER.
Positionen for punkt B vises.
7
Vælg "Ja", og tryk på ENTER.
Scenen slettes.
3
For at annullere "Slet A-B"
• Hvis du vil vende tilbage til
begyndelsen af titlen, skal du trykke på
X, og derefter trykke på ..
Tryk på O RETURN. Titellisten vises.
z Tip
Der indsættes et kapitelmærke, når scenen er slettet.
Kapitelmærket deler titlen op i separate afsnit på
hver side af mærket.
b Bemærkninger
• Billeder eller lyd afbrydes muligvis midlertidigt
på det sted, hvor du sletter en sektion af en titel.
• Sektioner på under fem sekunder kan ikke slettes.
68
Vælg opdelingspunktet vha. m/M
og tryk på X.
4
Tryk på ENTER.
Du bliver bedt om at bekræfte valget.
5
Vælg "Ja", og tryk på ENTER.
Titlen opdeles i to.
Sletning og redigering af
et kapitel
HDD -RWVR
5
Vælg en indstilling, og tryk på ENTER.
Du kan udføre følgende redigeringer på
kapitlet.
"Opdel": Opdeler et kapitel i to (side 69).
"Slet/Flyt"
• "Slet": Sletter det valgte kapitel
(side 70).
• "Flyt" (til afspilningslistetitler på
DVD-RW'er/DVD-R'er i VR-tilstand):
Ændrer afspilningsrækkefølgen for
kapitlet (side 71).
"Forbind": Kombinerer to kapitler til et
(side 70).
-RVR
Du kan redigere enkelte kapitler i en titel. For
at redigere DVD-RW'er/DVD-R'er (VRtilstand) uden at ændre de originale
optagelser, skal du oprette en afspilningsliste
(side 70).
1
Efter trin 4 i "Sletning og redigering af
et kapitel", skal du vælge "Opdel".
2
Vælg et kapitel ved hjælp af </, og
tryk på ENTER.
TITLE LIST
</M/m/,,
ENTER
Sletning og redigering
Opdeling af et kapitel (Opdel)
.
m
M
X
Kapitlet begynder at afspilles.
1
Tryk på TITLE LIST.
3
Skift titellisten (Original eller Playlist)
hvis det er nødvendigt for DVD-RW'er/
DVD-R'er i VR-tilstand.
2
Vælg en titel der indeholder det
kapitel, du ønsker at redigere og
tryk på ,.
Vælg opdelingspunktet vha. m/M
og tryk på X.
• For at vende tilbage til begyndelsen af
kapitlet skal du trykke på X, og
derefter trykke på ..
4
Tryk på ENTER.
Kapitlet opdeles i to.
Undermenuen vises.
3
4
Vælg "Rediger", og tryk på ENTER.
Vælg "Kapitelredig.", og tryk på
ENTER.
Vælg en redigeringstype for HDD'en og
tryk på ENTER. For flere oplysninger, se
side 66.
,fortsættes
69
Sletning af et kapitel (Slet)
1
Efter trin 4 i "Sletning og redigering af
et kapitel", skal du vælge "Slet/Flyt".
Oprettelse og redigering
af en afspilningsliste
-RWVR
-RVR
Redigering af afspilningslister giver dig
mulighed for at redigere og genredigere uden
at ændre de faktiske optagelser. Du kan
oprette op til 99 titler for afspilningslister.
b Bemærk
2
Vælg et kapitel ved hjælp af </, og
tryk på ENTER.
3
Vælg "Slet", og tryk på ENTER.
Afspilningslistetitler, der indeholder titler, som er
optaget med "Copy-Once"kopibeskyttelsessignalet, kan ikke overføres eller
flyttes (side 73).
Du bliver bedt om at bekræfte valget.
4
Vælg "Ja", og tryk på ENTER.
Kapitlet er blevet slettet.
Kombinering af flere kapitler
(Forbind)
1
TITLE LIST
</M/m/,,
ENTER
Efter trin 4 i "Sletning og redigering af
et kapitel", skal du vælge "Forbind".
1
Tryk på TITLE LIST.
Skift til afspilningslisten (side 66).
2
Tryk på ,.
Undermenuen vises.
3
2
De originale titler på titellisten vises.
Flyt kombineringsbjælken ved hjælp
af </,, og tryk på ENTER.
De to tilstødende kapitler på
kombineringsbjælken kombineres.
70
Vælg "Opret", og tryk på ENTER.
4
Vælg en original titel der skal tilføjes
til afspilningslisten, og tryk på ENTER.
Den valgte titel føjes til afspilningslisten.
5
Gentag trin 3 og 4 for at vælge alle de
titler du ønsker at føje til
afspilningslisten.
Flytning af en afspilningsliste
(Flyt)
1
5
Vælg den titel du ønsker at
kombinere.
6
Vælg "Ja", og tryk på ENTER.
Titlerne kombineres.
Tryk på TITLE LIST.
Skift til afspilningslisten (side 66).
2
Vælg en afspilningslistetitel og
tryk på ,.
Opdeling af en afspilningsliste
(Opdel)
Undermenuen vises.
3
4
Vælg "Rediger", og tryk på ENTER.
Du kan opdele en afspilningslistetitel. For
instruktioner, se side 68.
Vælg "Flyt", og tryk på ENTER.
1
Tryk på TITLE LIST.
Skift til afspilningslisten (side 66).
2
5
Vælg en ny placering til titlen vha.
M/m, og tryk på ENTER.
Titlen flyttes til den nye placering.
• For at flytte flere titler, gentag
processen fra trin 2.
Vælg en afspilningslistetitel der
indeholder det kapitel, du ønsker at
redigere og tryk på ,.
Undermenuen vises.
3
4
Vælg "Rediger", og tryk på ENTER.
5
Vælg "Slet/Flyt".
6
Vælg et kapitel ved hjælp af </, og
tryk på ENTER.
7
8
Vælg "Flyt", og tryk på ENTER.
Sletning og redigering
Flytning af et kapitel (Flyt)
Vælg "Kapitelredig.", og tryk på
ENTER.
Kombinering af flere
afspilningslistetitler (Forbind)
1
Tryk på TITLE LIST.
Skift til afspilningslisten (side 66).
2
Vælg en afspilningslistetitel og tryk på
,.
Undermenuen vises.
3
4
Vælg "Rediger", og tryk på ENTER.
Vælg "Forbind", og tryk på ENTER.
Vælg en ny placering for kapitlet ved
hjælp af </,, og tryk på ENTER.
Kapitlet flyttes hen på den nye placering.
71
Overførsel (HDD y DVD)
Inden overførsel
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
+R
I dette afsnit referer "overførsel" til
"kopiering af en indspillet titel på den interne
harddisk (HDD) til en anden disk, eller
omvendt". Du kan overføre en titel, der er
under afspilning, ved hjælp af HDD/DVD
DUB-knappen (se "HDD/DVD-overførsel"
på side 73), eller du kan vælge at overføre
flere titler på en gang (se "Overførsel ved
hjælp af overførselslisten" på side 74). Du
kan også overføre en hel DVD-disk for at
tage en backup-kopi (se "Oprettelse af en
backup-disk (Diskkopiering)" på side 77).
Inden du begynder, skal du læse de følgende
forholdsregler, der gælder for alle
overførselsmetoder.
Hvis du vil optage fra udstyr, som er tilsluttet
til LINE IN-stikkene, se "Optagelse fra
tilsluttet udstyr" på side 51.
Før du begynder…
• Du kan ikke både optage basis og sub-lyd
på HDD'en (når "HDD optageformat" er sat
til "Videotilst. Til" i "Optagning"opsætningen), DVD+RW'er, DVD-RW'er
(Video-tilstand), DVD+R'er eller DVDR'er (Video-tilstand). For tosprogede
programmer skal du indstille "Tosproget
optagning" til enten "A/V" (standard) eller
"B/H" i "Lyd Ind"-opsætningen (side 97).
Angående HDD optageformat, se side 103.
• Et titelnavn i overførselskilden overføres
med. Men der overføres kun op til 40 tegn
af et titelnavn, når der overføres fra HDD'en
til en DVD+RW/DVD-RW (Videotilstand)/DVD+R/DVD-R (Video-tilstand).
72
• Kapitelmærkerne i overførselskilden
overføres. Kapitelmærkernes placering kan
muligvis ændres en lille smule fra deres
originale placering. Men kapitelmærkerne i
overførselskilden bevares ikke i den
overførte titel, når der overføres til en
DVD-RW/DVD-R (Video- tilstand),
DVD+RW eller DVD+R ved normal
hastighed. Kapitelmærkerne indsættes
automatisk i henhold til "Autokapitel
(Video)" og "Autokapitel (DVD+R/+RW)"
indstillingerne i "Optagning"-opsætningen
(side 102).
• "Vælg miniature"-indstillingen i
overførselskilden overføres som en
miniaturebilledmarkør (undtagen når der
overføres fra en DVD+RW/DVD-RW
(Video-tilstand)/DVD+R/DVD-R (Videotilstand)). Miniaturebilledmarkørernes
placering kan muligvis ændres en lille
smule fra deres originale placering.
z Tip
Når du overfører en afspilningslistetitel, optages
den som en original titel.
b Bemærkninger
• Du kan ikke foretage en optagelse, mens en
overførsel er i gang.
• Inden du afspiller en overført disk på andet DVDudstyr, skal du færdiggøre disken (side 39, 75).
• Du kan ikke overføre DVD VIDEO'er eller
færdiggjorte DVD-RW'er/DVD-R'er (Videotilstand) til HDD'en.
• Titler, der indeholder blandede bredde-højdeforhold, kan ikke overføres til en DVD+RW/
DVD+R/DVD-RW/DVD-R (Video-tilstand) ved
hjælp af HDD/DVD DUB-knappen.
• Titler, der er længere end 8 timer, kan ikke
overføres til enkeltlags DVD+RW'er/DVD+R'er.
• 16:9-størrelses titler i lav opløsning (fra SEP til
LP-tilstande) kan ikke overføres til en
DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R (Videotilstand).
• Ved overførsel fra en DVD+R DL, DVD-R DL
(Video-tilstand) i Realtidsoverførsel-tilstand
opdeles det overførte indhold i titler.
Begrænsninger for overførsel
Du kan ikke overføre film og andre DVDVideoer til HDD'en. Du kan heller ikke
optage scener, der indeholder et
kopibeskyttelsessignal, ved overførsel fra en
DVD til HDD'en.
Titler, det indeholder "Copy-Once"kopibeskyttelsessignaler, kan kun flyttes fra
HDD'en til en DVD-RW/DVD-R (VRtilstand)* (efter at titlen er flyttet, slettes den
originale titel fra HDD'en). "Flyt"-funktionen
udføres ved hjælp af overførselslisten. Titler,
som indeholder kopibeskyttelsessignalet
"Copy-Once", angives med
.
Copy-Once
HDD
+RW
, -RW
-RWVR
-RVR
-RVideo
+R
Video
, -RW
VR
-RVR
+RW
-RVR
-RVideo
*
*
* Kun CPRM-kompatible DVD-RW'er/DVD-R'er
(VR-tilstand).
CPRM (Content Protection for Recordable
Media) er en kodningsteknologi, der beskytter
ophavsretten til billeder.
b Bemærkninger
• Beskyttede titler på HDD'en kan ikke flyttes.
• "Flyt"-funktionen er ikke tilgængelig for HDD/
DVD DUB overførsel.
• Selv hvis du sletter en scene, som indeholder et
kopibeskyttelsessignal, bevares
optagerestriktionerne for denne titel.
-RWVR -RWVideo
+R
Du kan overføre en enkelt titel ved at
trykke på HDD/DVD DUB-knappen under
afspilning.
1
Begynd afspilning af en titel.
For afspilning af en titel, se "Afspilning
af det optagede program/DVD" på
side 54.
Tryk på HDD/DVD DUB.
Optageren begynder at overføre den
aktuelt afspillede titel fra begyndelsen.
Optageren slukker automatisk, når du
ikke anvender optageren i mere end
20 minutter, efter overførslen er afsluttet.
Sådan annullerer du overførslen
Hold HDD/DVD DUB trykket nede i mere
end et sekund.
Når overførsel (flytning) stoppes undervejs,
flyttes ingen dele af titlen til destinationen for
overførslen. Men bemærk at dette vil
formindske den frie plads på DVD+R'er/
DVD-R'er.
Overførsel (HDD y DVD)
Copy-Free
(Intet
kopibeskyttel- HDD
sessignal)
HDD
2
Overførsel
,
Kopibeskyttelsessignaler
HDD/DVD-overførsel
Angående overførselstilstanden
Titler på HDD'en overføres til en disk ved høj
hastighed (High speed dubbing).
Titler på en disk overføres til HDD'en ved
normal hastighed (Real-Time dubbing).
Sådan konverterer du optagetilstanden
(kun ved overførsel fra en disk til HDD'en)
Efter trin 1 skal du trykke på REC MODE for
at vælge optagetilstanden.
b Bemærk
Du kan anvende HDD/DVD DUB-knappen i
følgende tilfælde. Overfør titlen ved hjælp af
overførselslisten (side 74).
– Ved overførsel af en titel der er optaget i MN6tilstand eller længere varighedstilstand til en
DVD+RW/DVD+R.
– Ved overførsel af en titel der er optaget i HQ+ tilstand til en DVD.
73
C Overførselsnummer
Overførsel ved hjælp af
overførselslisten
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
Display 1: Vælg en titel du ønsker at
overføre ("Vælg titler" displayet).
Display 2: Rediger en titel
("Titelredigering" displayet).
Display 3: Bekræft indstillingerne og
begynd overførslen ("Start
overførsel" displayet).
+R
Du kan vælge de titler, du ønsker at overføre,
ved hjælp af overførselslisten. Du kan også
redigere titler inden overførslen uden at
ændre de originale titler.
1
E Den valgte titels miniaturebillede
Tryk på SYSTEM MENU.
5
Systemmenuen vises.
2
3
Vælg en overførselsretning og tryk på
ENTER.
Vælg "Lav ny overførselsliste", og
tryk på ENTER.
Overførselslisten vises.
• Hvis du tidligere gemte en
overførselsliste og ønsker at genoptage
redigeringen af denne, skal du vælge
"Fortsæt med forrige overfør.liste", og
gå til trin 7.
Vælg en titel, og tryk på ENTER.
Den valgte titel skifter farve.
Hvis du vælger "HDD -> DVD" i trin 3,
kan du ændre titelrækkefølgen eller søge
efter en titel vha. genre (se "3. Afspilning
af et optaget program (Titelliste)" på
side 32).
Vælg "Overførsel", og tryk på ENTER.
For at overføre titler fra HDD'en til en
disk, skal du vælge "HDD -> DVD".
For at overføre titler fra en disk til
HDD'en, skal du vælge "DVD/CD ->
HDD".
4
D Samlet størrelse på de valgte titler
og den frie plads på den disk, der
skal overføres (omtrentlig)
6
Gentag trin 5 for at vælge alle titlerne
i den rækkefølge du ønsker at overføre
dem.
7
Vælg "Næste" vha. ,, og tryk på
ENTER.
"Titelredigering"-displayet vises.
For detaljer angående redigering, se
"Sådan redigerer du titler på
overførselslisten" på side 76.
8
Vælg "Næste" vha. ,, og tryk på
ENTER.
"Start overførsel"-displayet vises.
Pr
A Overførslens retning
B Samlet antal titler der skal
overføres
74
9
Vælg en indstilling vha. M/m og tryk
på ENTER.
Påkrævet tid til højhastighedsoverførsel fra
HDD til DVD (for 60-minutters program)*1
Indstillingerne varierer i henhold til
overførselsretningen og disktypen.
"Optagetilstand": Ændrer
overførselstilstanden for alle de valgte
titler på en gang ved hjælp af M/m
(side 43).
"Indtast disknavn": Ændrer disknavnet
(side 36).
"Lukning": Vælg "Ja" for at færdiggøre
en disk automatisk efter overførsel
(DVD-RW/DVD-R (Video-tilstand)
eller DVD+R).
Hastighed*2 6x
10 Vælg "Start overførsel", og tryk på
ENTER.
Sådan annullerer du en overførsel
Hold HDD/DVD DUB trykket nede i mere
end et sekund.
Når overførsel (flytning) stoppes undervejs,
flyttes ingen dele af titlen til destinationen for
overførslen. Men bemærk at dette vil
formindske den frie plads på DVD+R'er/
DVD-R'er.
Angående overførselstilstanden
"
" vises ved siden af den titel, der kan
overføres med høj hastighed (High-speed
dubbing) i "Titelredigering" displayet. De
følgende titler overføres med normal
hastighed (Real-Time dubbing).
– Titler der indeholder både basislyd og sublyd (undtagen DVD-RW'er/DVD-R'er
(VR-tilstand)).
– Titler, der er optaget med blandet
billedstørrelse (4:3 og 16:9 osv.), (undtagen
DVD-RW'er/DVD-R'er (VR-tilstand)).
– Titler der er optaget på DVD+RW'er/DVDRW'er (Video-tilstand)/DVD+R/DVD-R
(Video-tilstand).
– Titler i 16:9-størrelse optaget på
DVD+RW/DVD+R.
Den påkrævede minimumtid er følgende
(omtrentlig).
2x
HøjhastighedsDVD+RW/
DVD-RW/
DVD+R/
DVD-R
DVD+R
DVD-R
(dobbeltlag) (dobbeltlag)
HQ
Cirka
10 min.
Cirka
25 min.
Cirka
30 min.
HSP
Cirka
6 min.
40 sek.
Cirka
16 min.
40 sek.
Cirka
20 min.
SP
Cirka
5 min.
Cirka
12 min.
30 sek.
Cirka
15 min.
LSP
Cirka
4 min.
Cirka
10 min.
Cirka
12 min.
ESP
Cirka
3 min.
20 sek.
Cirka
8 min.
20 sek.
Cirka
10 min.
LP
Cirka
2 min.
30 sek.
Cirka
6 min.
15 sek.
Cirka
7 min.
30 sek.
EP
Cirka
1 min.
40 sek.*3
Cirka
60 min.*3
Cirka
5 min.
SLP
Cirka
1 min.
15 sek.*3
Cirka
60 min.*3
Cirka
3 min.
45 sek.
SEP
Cirka
1 min.*3
Cirka
60 min.*3
Cirka
3 min.*3
Optagetilstand
Overførsel (HDD y DVD)
Når du indstiller "Lukning" til "Ja" i
trin 9, skal du vælge udformningen af
titelmenuen og trykke på ENTER.
Optageren slukker automatisk, når du
ikke anvender optageren i mere end
20 minutter, efter overførslen er afsluttet.
2,4x
*1
Værdierne i ovenstående tabel er kun
vejledende. Den faktiske tid til overførsel
omfatter også tid til oprettelse af diskens
kontroloplysninger og andre data.
*2 Dette er den maksimale optagehastighed for
denne optager. Optagehastigheden kan ikke
overstige den værdi, der er angivet i tabellen
ovenfor, selvom der bruges diske, som
understøtter højere optagetilstande. Afhængigt
af diskens tilstand vil optageren desuden
muligvis ikke være i stand til at optage med den
maksimale optagehastighed, der er angivet i
tabellen.
*3 Højhastighedsoverførsel er ikke tilgængelig, når
der overføres titler, der er optaget i SEP, SLP,
eller EP tilstand på DVD+RW'er eller
DVD+R'er.
,fortsættes
75
Sådan redigerer du titler på
overførselslisten
76
1
Følg trinene 1 til 7 under "Overførsel ved
hjælp af overførselslisten" på side 74.
"Titelredigering"-displayet vises.
2
Vælg en titel du ønsker at redigere, og
tryk på ENTER.
Undermenuen vises.
3
Vælg en indstilling, og tryk på ENTER.
Indstillingerne varierer i henhold til
overførselsretningen og disktypen.
"Slet": Sletter den markerede titel.
"Titelnavn": Navngiver eller omdøber en
titel (side 36).
"Slet A-B": Sletter sektionen i titlen
(side 67).
"Flyt": Ændrer rækkefølgen på titler
(side 71).
"Forhåndsv.": Giver dig mulighed for at
kontrollere indholdet af en titel.
"Opdel": Inddeling af én titel i to titler
(side 68).
"Forbind": Kombinerer to titler (side 71).
"Kapitelredigering": Redigerer kapitler
(side 69).
"Vælg Miniature": Ændrer titlens
miniatureramme, der vises i titellisten
(side 34).
"Optagetilstand": Indstiller
billedkvaliteten for overførslen.
"Tosproget": Indstiller hvordan et
tosproget lydprogram overføres.
"Annuller": Forlader undermenuen.
4
Gentager trin 2 og 3 for at redigere alle
titlerne.
5
Gå til trin 8 under "Overførsel ved hjælp
af overførselslisten" på side 74 for at
overføre de redigerede titler.
b Bemærkninger
• Overførselslisten du oprettede bevares efter
overførslen. For at redigere den eksisterende
overførselsliste, skal du vælge "Fortsæt med
forrige overfør.liste" i trin 4. Overførselslisten
slettes når:
– Du ændrer "Indgangssysteme" indstillingen i
"Basis" opsætningen (side 91).
– Du nulstiller optageren (side 117).
– Du åbner diskskuffen (undtagen når du
overfører fra HDD'en).
– Du redigerer titler på en disk (undtagen når du
overfører fra HDD'en).
– Du ændrer titellisten til Original eller Playlist
(kun ved overførsel fra DVD-RW'er/DVD-R'er
i VR-tilstand).
– Du færdiggør disken.
• "Samlingerne", der er tilbage fra redigeringen,
forbliver muligvis på disken efter overførsel til
DVD+RW'er/DVD-RW'er (Video-tilstand)/
DVD+R'er/DVD-R'er (Video-tilstand).
• Færdiggørelsen annulleres, hvis der begynder en
timeroptagelse, selv om du har indstillet
"Lukning" til "Ja" i trin 9.
Oprettelse af en backupdisk (Diskkopiering)
+RW
-RWVideo
+R
-RVideo
9
Vælg "Annuller", og tryk på ENTER.
Disken færdiggøres automatisk.
• For at lave endnu en backup-disk skal
du udskifte diskene og vælge "Start",
og trykke på ENTER.
10 Vælg "Ja" eller "Nej", og tryk på
ENTER.
Du kan overføre alt indholdet fra en
færdiggjort DVD+RW/DVD+R eller
færdiggjort DVD-RW/DVD-R (Videotilstand) til en anden optagbar DVD+RW/
DVD-RW eller ubrugt DVD+R/DVD-R via
HDD'en, som en slags backup-kopi.
For at slette backup-dataene på HDD'en,
vælg "Ja".
For at lave en til backup-disk på et senere
tidspunkt, vælg "Nej".
Optageren slukker automatisk, når du
ikke anvender optageren i mere end
20 minutter, efter overførslen er afsluttet.
b Bemærk
Der kan ikke laves backup-diske af ikkefærdiggjorte diske.
Sådan viser du overførselsinformationen
Tryk på SYSTEM MENU.
Tryk på DISPLAY under overførslen.
Systemmenuen vises.
2
3
Vælg "Overførsel", og tryk på ENTER.
Sådan annullerer du diskkopiering under
overførslen
Vælg "Diskkopiering", og tryk på
ENTER.
Hold HDD/DVD DUB trykket nede i mere
end et sekund.
4
Vælg "Start ny DVD-backup", og
tryk på ENTER.
Sådan sletter du backup-dataene på
HDD'en
• Hvis du tidligere har overført backupdata til HDD'en, skal du vælge "Fortsæt
med at skrive data", og gå til trin 7.
1
Vælg "Slet diskkopieringsdata" i trin 4
og tryk på ENTER.
Du bliver bedt om at bekræfte valget.
Vælg "Ja", og tryk på ENTER.
5
Indsæt den DVD som du skal lave en
backup af.
2
6
Vælg "Start", og tryk på ENTER.
b Bemærkninger
Optageren begynder straks at overføre alt
indholdet fra en DVD til HDD'en.
7
Tryk på Z (åben/luk) og udskift
DVD'en med en optagbar DVD+RW/
DVD-RW eller en ubrugt DVD+R/
DVD-R.
For at lave en backup-disk af
DVD+RW'er/DVD+R'er, skal du
indsætte en optagbar DVD+RW eller en
ubrugt DVD+R.
For at lave en backup-disk af DVDRW'er/DVD-R'er skal du indsætte en
optagbar DVD-RW eller ubrugt DVD-R.
8
Overførsel (HDD y DVD)
1
• Hvis en overførsel til en DVD+R/DVD-R stoppes
midtvejs i trin 8, kan du ikke afspille eller optage
på disken.
• Du kan ikke lave en backup-disk af DVD+R
DL'er/DVD-R DL'er.
• Du kan muligvis ikke anvende "Diskkopiering"
funktionen afhængig af optagekvaliteten, diskens
fysiske tilstand, optageudstyrets egenskaber eller
authoring software.
Vælg "Start", og tryk på ENTER.
Optageren begynder straks at overføre
det indhold, der blev overført til HDD'en
under trin 6, ved høj hastighed.
77
Sådan låses optageren (Børnelås)
Lydspor
Afspilning af lydspor fra
CD/DVD
CD
DATA DVD DATA CD
Du kan afspille lydspor fra CD'er, DATA
DVD'er (DVD-ROM'er/DVD+RW'er/
DVD+R'er/DVD-RW'er/DVD-R'er/DVDRAM'er) eller DATA CD'er (CD-ROM'er/
CD-R'er/CD-RW'er).
Du kan låse alle knapper på optageren, sådan
at indstillingerne ikke annulleres ved en
fejltagelse.
Når optageren er slukket, skal du holde x på
optageren nede, indtil "LOCKED" vises på
displayet på frontpanelet. Optageren virker
ikke med undtagelse af timeroptagelser, når
Børnelåsen er aktiveret.
For at låse optageren op, hold x på optageren
nede, indtil "UNLOCKED" vises på
displayet på frontpanelet.
Afspilningsindstillinger
[/1
CD
DATA DVD DATA CD
Knapper Betjening
AUDIO
CLEAR
PLAY
MODE
</M/m/,,
ENTER
.
m
H
X
1
>
M
x
Indsæt en disk.
Se "1. Indsættelse af en disk" på side 30.
2
Tryk på H.
Afspilningen begynder.
Sådan stoppes afspilningen
Tryk på x (stop).
z Tip
Du kan afspille lydspor ved hjælp af titellisten.
Tryk på TITLE LIST. Vælg derefter et spor og tryk
på ENTER.
b Bemærk
Når der er optaget videotitler på en DATA DVD,
kan MP3-lydsporene på den DATA DVD ikke
afspilles.
78
AUDIO
Vælger lydspor i stereo eller
mono, der er optaget på disken,
når der trykkes ned gentagne
gange i normal
afspilningstilstand.
./> Går til næste eller forrige spor,
når der trykkes ned under
(forrige/
afspilning.
næste)
Går til næste eller forrige album
på MP3-diske, når der trykkes
ned gentagne gange.
m/M
(hurtig
baglæns/
hurtig
forlæns)
Afspiller hurtigt disken baglæns/
forlæns ved tryk på knappen
under afspilning.
Søgehastigheden ændres på
følgende måde:
hurtig baglæns hurtig forlæns
mSpol tilb.1 T t MSpol frem1
mSpol tilb.2 T T t t MSpol frem2
Når du trykker på knappen og
holder den nede, fortsætter hurtig
forlæns/hurtig baglæns søgning
med den valgte hastighed, indtil
du slipper knappen.
Tryk på H for at genoptage
afspilningen.
X (pause) Stopper afspilning midlertidigt.
Tryk på H for at genoptage
afspilningen.
Bemærkninger om afspilning af DTS-lyd
på en CD
• Ved afspilning af DTS-kodede CD'er høres der
meget støj fra LINE 3-TV/LINE 1/DECODER/
LINE 2 OUT (R-AUDIO-L)-stikkene. For at
undgå beskadigelse af lydsystemet bør brugeren
tage de fornødne forholdsregler, når LINE 3-TV/
LINE 1/DECODER/LINE 2 OUT (R-AUDIO-L)
stikkene på optageren er tilsluttet til et
forstærkersystem. Hvis du vil benytte afspilning
med DTS Digital Surround™, skal du tilslutte en
ekstern DTS-dekoder til DIGITAL OUT-stikket
på optageren.
• Indstil lyden til "Stereo" ved hjælp af AUDIOknappen, når du afspiller DTS-lydspor på en CD
(side 78).
Gentaget afspilning af en
specifik del (A-B gentagning)
1
b Bemærk
"A-B gentagning" er ikke tilgængelig for MP3lydspor.
Gentaget afspilning (Gentag)
CD
Du kan gentage afspilningen af alle spor eller
et enkelt spor på et album eller en disk.
1
Tryk på PLAY MODE under
afspilningen.
Menuen "Afspil.-tilstand" vises.
2
3
Tryk på PLAY MODE under
afspilningen.
Vælg "Gentag", og tryk på ENTER.
Vælg et punkt der skal gentages ved
hjælp af M/m.
"Gentag disk": gentager alle sporene på
en disk.
"Gentag album" (undtagen CD):
gentager det aktuelle album.
"Gentag spor": gentager det aktuelle
spor.
"Gentag program": gentager det aktuelle
program (side 80).
Menuen "Afspil.-tilstand" vises.
2
DATA DVD DATA CD
Vælg "A-B gentagning", og tryk på
ENTER.
"Angiv punkt A" er valgt.
4
Lydspor
CD
z Tip
Du kan vælge "A-B gentagning" fra "Afspil.tilstand" i systemmenuen.
Tryk på ENTER.
Gentaget afspilning begynder.
Sådan annulleres Gentaget afspilning
3
4
Mens du lytter til lyden, skal du trykke
på ENTER ved begyndelsespunktet
(punkt A) for den del, hvor
afspilningen skal gentages.
Tryk på CLEAR. Eller indstil "Gentag" til
"Gentag fra" i "Afspil.-tilstand" menuen.
z Tip
Du kan vælge "Gentag" fra "Afspil.-tilstand" i
systemmenuen.
"Angiv punkt B" er valgt.
b Bemærk
Fortsæt afspilningen for at finde
slutpunktet (punkt B) og tryk på
ENTER.
Du kan kun vælge "Gentag program" under
programafspilning.
Gentag A til B begynder.
Sådan annullerer du Gentag A til B
Tryk på CLEAR. Eller indstil "A-B
gentagning" til "Fra" i "Afspil.-tilstand"
menuen.
,fortsættes
79
Oprettelse af dit eget program
(Program)
CD
DATA DVD DATA CD
Du kan afspille indholdet af et album eller
disk, i den rækkefølge du ønsker, ved at
arrangere rækkefølgen af album/spor på en
disk for at lave dit eget program. Du kan lave
et program på op til 24 trin.
1
Tryk på PLAY MODE under
afspilningen.
Menuen "Afspil.-tilstand" vises.
2
3
Vælg "Program", og tryk på ENTER.
Vælg "Opret/rediger program", og tryk
på ENTER.
"Opret/rediger program" displayet
varierer afhængig af disktypen.
Eksempel: DATA DVD
4
Vælg et album (eksempel:
01.BRAHMS) ved hjælp af M/m og tryk
på ,.
5
Vælg et spor (eksempel:
001.SYMPHONY01) ved hjælp af M/
m, og tryk på ENTER.
Sporet er programmeret.
Hvis du laver en fejl, skal du vælge
trinnummeret (eksempel: 01-001) vha.
</M/m og tryk på CLEAR.
6
For at programmere andre spor skal
du trykke på </M/m/, for at vælge
et trinnummer og gentage trin 4 og 5.
7
Tryk på H.
Programafspilning begynder.
80
Sådan annulleres Programafspilning
Tryk på CLEAR under afspilningen. Eller
indstil "Program" til "Annuller afspilning af
program" i "Afspil.-tilstand" menuen.
Sådan slettes programmet
Tryk på CLEAR under stop-tilstand. Eller
indstil "Program" til "Slet programliste" i
"Afspil.-tilstand" menuen.
z Tips
• Det program du oprettede, forbliver tilbage efter
at Programafspilningen afsluttes. For at afspille
det samme program igen, indstil "Program" til
"Start afspilning af program" i "Afspil.-tilstand"
menuen. Men programmet slettes, når du har
fjernet disken eller trykket på ?/1.
• Du kan gentage Programafspilning. Indstil
"Gentag" til "Gentag program" i "Afspil.tilstand" menuen (side 79).
• Du kan vælge "Program" fra "Afspil.-tilstand" i
systemmenuen.
Søgning efter et lydspor
CD
4
Tryk på talknapperne for at vælge
nummeret på det album eller spor du
ønsker.
Indtast et andet nummer, hvis du taster
forkert.
DATA DVD DATA CD
Du kan søge på en disk efter album eller spor.
Da album og spor er tildelt individuelle
numre, kan du vælge albummet eller sporet
ved at indtaste dets nummer.
5
Tryk på ENTER.
Optageren starter afspilningen fra det
valgte nummer.
z Tip
Du kan vælge et album eller spor vha. M/m i trin 4.
Talknapper
PLAY
MODE
1
Lydspor
</M/m/,,
ENTER
Tryk på PLAY MODE under
afspilningen.
Menuen "Afspil.-tilstand" vises.
2
Vælg "Søgetilstand", og tryk på
ENTER.
3
Vælg en søgemetode og tryk på
ENTER.
"Albumsøgning" (undtagen CD)
"Sporsøgning"
Displayet til indtastning af numrene
vises.
Eksempel: Albumsøgning
81
3
Menuen "Fotoalbum" vises.
JPEG-billedfiler
4
"Fotoalbum"-funktionen gør dig i stand til at
udføre følgende.
• Gemme JPEG-billedfiler på HDD'en.
• Se JPEG-billedfiler på HDD'en eller DATA
DVD'er (DVD-RW'er/DVD-R'er)/DATA
CD'er.
• Redigere JPEG-billedfiler.
• Kopiere JPEG-billedfiler og diasshow til
DVD-RW'er/DVD-R'er.
5
Forberedelse til brug af
"Fotoalbum"-funktionen
6
7
2
Tryk på SYSTEM MENU.
Vælg et album eller JPEG-billedfil og
tryk på ENTER.
Der vises en markering i markeringsfeltet
for det valgte punkt.
• Tryk på ENTER igen for at fjerne
markeringen.
• For at fjerne alle markeringer skal du
trykke på , og vælge "Enkelt-tilst."
fra undermenuen.
</M/m/,,
ENTER
Indsæt en disk som du vil kopiere til
HDD'en.
Vælg et punkt, og tryk på ENTER.
For at kopiere to eller flere album eller
JPEG-billedfiler, skal du vælge "Multitilstand".
For at kopiere alle album og JPEG-filer
skal du vælge "Kopier alt til HDD", og gå
til trin 11.
For at kopiere albummet eller filen, der
blev valgt i trin 5, skal du vælge "Kopier
til HDD", og gå til trin 11.
SYSTEM
MENU
1
Vælg et album eller JPEG-billedfil ved
hjælp af M/m, og tryk på ,.
Undermenuen vises.
Kopier JPEG-billedfiler fra DATA CD'er/
DATA DVD'er til HDD'en.
Kopiering af JPEG-billedfiler til
HDD'en (DISK t HDD)
Vælg et punkt og tryk på ENTER.
For at kopiere fra DATA CD'er/DATA
DVD'er (DVD-RW'er/DVD-R'er), vælg
"Se fotos på CD/DVD".
"Fotoalbum"-listen vises.
Eksempel: CD/DVD
Om "Fotoalbum"funktionen
Systemmenuen vises.
Vælg "Fotoalbum", og tryk på ENTER.
8
Gentag trin 7 for at vælge alle de
album eller JPEG-billedfiler du ønsker
at kopiere.
9
Tryk på ,.
Undermenuen vises.
10 Vælg "Kopier til HDD", og tryk på
ENTER.
Du bliver bedt om at bekræfte valget.
11 Vælg "Ja", og tryk på ENTER.
• Vælg "Nej" for at annullere.
82
b Bemærk
Kopiering af JPEG-billedfiler eller
album på HDD'en (HDD y HDD)
1
Tryk på SYSTEM MENU.
Systemmenuen vises.
2
Vælg "Fotoalbum", og tryk på ENTER.
Menuen "Fotoalbum" vises.
3
Album og JPEG-billedfiler kopieres ikke til
HDD'en i følgende tilfælde.
– Når der ikke er tilstrækkelig med HDD-diskplads
til kopiering.
– Når det maksimale antal filer og/eller album
allerede findes på HDD'en.
Vælg "Se/rediger fotos på HDD", og
tryk på ENTER.
Kopiering af JPEG-billedalbum
til en disk (HDD t DVD-RW/
DVD-R)
"Fotoalbum"-listen vises.
4
Vælg et album ved hjælp af M/m.
For at kopiere det valgte album, gå til trin 6.
For at kopiere en JPEG-billedfil, gå til
trin 5.
5
Tryk på ENTER og vælg en JPEGbilledfil ved hjælp af M/m.
6
Tryk på ,.
Indsæt en DVD-RW/DVD-R (i Videotilstand).
For at kopiere to eller flere album eller
filer, vælg "Multi-tilstand".
For at kopiere det valgte album skal du
vælge "Kopier albumindhold" i
"Albumegenskaber", og gå til trin 12.
For at kopiere de valgte filer skal du
vælge "Kopier" i "Filegenskaber", og gå
til trin 12.
2
Tryk på SYSTEM MENU.
8
Vælg et album eller JPEG-billedfil og
tryk på ENTER.
5
Vælg et punkt, og tryk på ENTER.
Der vises en markering i markeringsfeltet
for det valgte punkt.
• Tryk på ENTER igen for at fjerne
markeringen.
• Vælg "Enkelt-tilst." for at fjerne alle
markeringerne.
9
Gentag trin 8 for at vælge alle de
album eller JPEG-billedfiler du ønsker
at kopiere.
Systemmenuen vises.
3
Menuen "Fotoalbum" vises.
4
Vælg et album ved hjælp af M/m og
tryk på ,.
Undermenuen vises.
6
Vælg "Multi-tilstand", og tryk på
ENTER.
For kun at kopiere det album, du valgte i
trin 5, skal du gå til trin 10.
7
Vælg et album, og tryk på ENTER.
Der vises en markering i markeringsfeltet
for det valgte punkt.
• Tryk på ENTER igen for at fjerne
markeringen.
• Vælg "Enkelt-tilst." for at fjerne alle
markeringerne.
Undermenuen vises.
og tryk på ENTER.
Vælg "Se/rediger fotos på HDD", og
tryk på ENTER.
"Fotoalbum"-listen vises.
10 Tryk på ,.
11 Vælg "Kopier", og tryk på ENTER.
12 Vælg destinationsalbummet vha. M/m
Select "Fotoalbum", and press ENTER.
JPEG-billedfiler
1
Undermenuen vises.
7
Du kan kopiere de redigerede JPEGbilledalbum til en DVD-RW/DVD-R (Videotilstand).
Et diasshow optages også til disken som en
videofil. Du kan afspille diasshowet på andet
DVD-udstyr, som eventuelt ikke er
kompatibelt med afspilning af JPEGbilledfiler.
8
Gentag trin 7 for at vælge alle de
album, du ønsker at kopiere.
• Vælg "Nej" for at annullere.
,fortsættes
83
9
Tryk på ,.
1
Indsæt en DVD-RW/DVD-R (i Videotilstand).
2
Tryk på SYSTEM MENU.
Undermenuen vises.
10 Vælg "Kopier til DVD", og tryk på
ENTER.
Du bliver bedt om at bekræfte valget.
11 Vælg "Ja", og tryk på ENTER.
De valgte JPEG-billedalbum kopieres til
"PICTURE"-mappen på disken.
Navnene for JPEG-billedalbum tildeles
automatisk som "***ALBUM".
Hvis du vil afspille disken på andet
DVD-udstyr, skal du færdiggøre disken
(side 39).
• Vælg "Nej" for at annullere.
z Tips
• Se "8. Omformatering af en disk" (side 42) for at
formatere DVD-RW'er/DVD-R'er i Videotilstand.
• Se "Fotoalbum"-listen angående hvilke album der
er blevet kopieret (side 85).
b Bemærkninger
• Du kan muligvis ikke afspille diasshowet
afhængig af DVD-udstyret.
• Du kan ikke kopiere JPEG-billedfiler til en
optagbar DVD, som er blevet optaget vha. andre
optagere/enheder.
• DATA DVD'er, der er færdiggjort på denne
optager, vil muligvis ikke kunne afspilles på
andet udstyr (side 39).
• Der kan maksimalt optages 99 diasshows på en
disk.
• Når du kopierer et album, der indeholder flere end
99 JPEG-billedfiler til en disk, vil der blive
oprettet og optaget diasshows for hver 99 JPEGbilledfiler på disken.
• Den tilgængelige diskplads på DVD-R'er forøges
ikke, selv om du sletter diasshows.
Systemmenuen vises.
3
Vælg "Fotoalbum", og tryk på ENTER.
Menuen "Fotoalbum" vises.
4
Vælg "Se/rediger fotos på HDD", og
tryk på ENTER.
"Fotoalbum"-listen vises.
5
Vælg et album ved hjælp af M/m og
tryk på ENTER.
Fotolisten vises.
6
Vælg en JPEG-billedfil ved hjælp af
M/m, og tryk på ,.
Undermenuen vises.
7
Vælg "Multi-tilstand", og tryk på
ENTER.
For kun at kopiere JPEG-billedfilen, du
valgte i trin 6, skal du gå til trin 11.
8
Vælg en JPEG-billedfil, og tryk på
ENTER.
Der vises en markering i markeringsfeltet
for det valgte punkt.
• Tryk på ENTER igen for at fjerne
markeringen.
• Vælg "Enkelt-tilst." for at fjerne alle
markeringerne.
9
Gentag trin 8 for at vælge alle de
JPEG-billedfiler du ønsker at kopiere.
10 Tryk på ,.
Undermenuen vises.
11 Vælg "Kopier til DVD", og tryk på
ENTER.
Kopiering af JPEG-billedfiler til
en disk (HDD t DVD-RW/DVD-R)
Du kan kopiere de redigerede JPEGbilledfiler til en DVD-RW/DVD-R (Videotilstand).
Et diasshow optages også til disken som en
videofil. Du kan afspille diasshowet på andet
DVD-udstyr, som eventuelt ikke er
kompatibelt med afspilning af JPEGbilledfiler.
84
Du bliver bedt om at bekræfte valget.
12 Vælg "Ja", og tryk på ENTER.
De valgte JPEG-billedfiler kopieres til
"PICTURE"-mappen på disken.
Navnene for JPEG-billedfiler tildeles
automatisk som "PHOT****".
Hvis du vil afspille disken på andet
DVD-udstyr, skal du færdiggøre disken
(side 39).
• Vælg "Nej" for at annullere.
Sådan vælger du en JPEG-billedfil fra et
andet album
1
Skift til albumlisten i trin 8.
For instruktioner, se "Sådan skifter du
mellem albumlisten og JPEGbilledfillisten" på side 86.
2
Vælg et album ved hjælp af M/m og
tryk på <.
3
Skift til JPEG-billedfillisten.
For instruktioner, se "Sådan skifter du
mellem albumlisten og JPEGbilledfillisten" på side 86.
4
Vælg en JPEG-billedfil ved hjælp af M/m
og tryk på ENTER.
z Tips
• Se "8. Omformatering af en disk" (side 42) for at
formatere DVD-RW'er/DVD-R'er i Videotilstand.
• Se "Fotoalbum"-listen angående hvilke album der
er blevet kopieret (side 85).
Anvendelse af
"Fotoalbum"-listen
Du kan afspille JPEG-billedfiler på HDD'en
eller DATA DVD'er/DATA CD'er ved hjælp
af "Fotoalbum"-listen.
ANGLE
</M/m/,,
ENTER
O RETURN
.
1
>
x
JPEG-billedfiler
H
X
b Bemærkninger
• Du kan muligvis ikke afspille diasshowet
afhængig af DVD-udstyret.
• Du kan ikke kopiere JPEG-billedfiler til en
optagbar DVD, som er blevet optaget vha. andre
optagere/enheder.
• DATA DVD'er, der er færdiggjort på denne
optager, vil muligvis ikke kunne afspilles på
andet udstyr (side 39).
• Der kan maksimalt optages 99 diasshows på en
disk.
• Den tilgængelige diskplads på DVD-R'er forøges
ikke, selv om du sletter diasshows.
ZOOM
SYSTEM
MENU
Tryk på SYSTEM MENU.
Systemmenuen vises.
2
Vælg "Fotoalbum", og tryk på ENTER.
Menuen "Fotoalbum" vises.
3
Vælg et punkt og tryk på ENTER.
For at afspille JPEG-billedfiler på
HDD'en skal du vælge "Se/rediger fotos
på HDD".
For at afspille JPEG-billedfiler på DATA
CD'er/DATA DVD'er skal du vælge "Se
fotos på CD/DVD".
"Fotoalbum"-listen vises.
4
Vælg et album ved hjælp af M/m og
tryk på ENTER.
For at vise 4-fotolisten eller 1-fotolisten
skal du trykke på < for at vælge
"Titelvisning", og trykke på ENTER, og
derefter vælge "4 fotos" eller "1 foto" ved
hjælp af M/m, og trykke på ENTER.
,fortsættes
85
12-fotoliste (eksempel: HDD)
C Undermenu:
Tryk på , for at vise undermenuen.
I undermenuen vises indstillinger, der
kun gælder for det valgte punkt. De viste
indstillinger varierer, afhængigt af
modellen, situationen og disktypen.
4-fotoliste
m
Undermenu
D Rullepanel:
Vises når ingen af JPEG-billedfilerne
passer på listen. For at vise gemte JPEGbilledfiler skal du trykke på M/m.
E Album- og JPEG-billedfil information:
Viser billedet, JPEG-billedfilnummer,
optagedato og tidspunkt, JPEGbilledfilnavn og JPEG-billedfilstørrelse.
F Disktype og resterende plads på aktuel
disk
1-fotoliste
m
Sådan ruller du gennem listen side for
side (Side-tilstand)
Tryk på ./> mens "Fotoalbum"-listen
vises. Hver gang du trykker på ./>,
skifter hele "Fotoalbum"-listen til næste/
forrige side med album/JPEG-billedfiler.
Sådan skifter du mellem albumlisten og
JPEG-billedfillisten
A Albumnavn
B Albumstørrelse
1
Tryk på < mens "Fotoalbum"-listen
vises.
2
Vælg "Visning" vha. M/m og tryk på
ENTER.
3
Vælg "Fil" eller "Album" vha. M/m og
tryk på ENTER.
Sådan lukker du "Fotoalbum"-listen
Tryk på SYSTEM MENU.
86
Sådan genindlæses filer og mapper
Sådan standses et diasshow
Når en disk indeholder 1.000 eller flere filer
og/eller 100 eller flere mapper, skal du vælge
"Læs næste" på "Fotoalbum"-listen, og
trykke på ENTER for at se ikke-indlæste filer
og mapper.
Det kan tage nogle få minutter at indlæse filer
eller mapper.
Tryk på x (stop) eller O RETURN.
b Bemærk
Miniaturebilledet for en fil, der ikke kan afspilles på
optageren, vises som " ".
Visning af en JPEG-billedfil
1
Følg trinene 1 til 4 under "Anvendelse
af "Fotoalbum"-listen".
"Fotoalbum"-listen vises.
Skift til albumlisten, hvis nødvendigt.
2
Vælg en JPEG-billedfil ved hjælp af
M/m og tryk på ENTER.
Sådan viser du den detaljerede
information
1
2
Tryk på X (pause).
Sådan viser du næste/forrige billede
under et diasshow
Tryk på ./>.
Sådan zoomer du et billede
Tryk gentagne gange på ZOOM under et
diasshow.
Hver gang du trykker på ZOOM, ændres
forstørrelsen som vist nedenfor.
2× t 4× t normal forstørrelse
Du kan flytte det område, du ønsker at zoome
ved hjælp af </M/m/,.
Sådan roterer du et billede
Tryk gentagne gange på ANGLE under et
diasshow.
Hver gang du trykker på ANGLE, drejer
billedet 90° med uret.
z Tip
Du kan starte et diasshow ved at vælge "Start
slideshow" fra undermenuen.
JPEG-billedfiler
Den valgte JPEG-billedfil vises på hele
skærmen.
Sådan sættes et diasshow på pause
Vælg en JPEG-billedfil, og tryk på ,.
Vælg "Detalje. oplysninger", og tryk på
ENTER.
Der vises yderligere information om den
valgte JPEG-billedfil.
Afspilning af et diasshow
1
Følg trinene 1 til 4 under "Anvendelse
af "Fotoalbum"-listen".
"Fotoalbum"-listen vises.
Skift mellem albumlisten og JPEGbilledfillisten, hvis nødvendigt.
2
Vælg et album eller JPEG-billedfil ved
hjælp af M/m og tryk på H.
Diasshowet begynder.
Hvis du trykker på H, mens du vælger
en JPEG-billedfil, begynder diasshowet
fra den valgte JPEG-billedfil.
87
Håndtering af JPEGbilledfiler på HDD'en
"Kopier til DVD": Kopierer det valgte
album eller JPEG-billedfil til en DVD
(side 83).
"Multi-tilstand": Vælger flere album
eller JPEG-billedfiler til redigering.
"Kopier alt til HDD": Kopierer alle
album og JPEG-billedfiler til HDD'en
(side 82).
"Kopier til HDD": Kopierer det valgte
album eller JPEG-billedfil til HDD'en
(side 82).
SYSTEM
MENU
</M/m/,,
ENTER
1
Tryk på SYSTEM MENU.
Systemmenuen vises.
2
Vælg "Fotoalbum", og tryk på ENTER.
Menuen "Fotoalbum" vises.
3
Vælg "Se/rediger fotos på HDD", og
tryk på ENTER.
"Fotoalbum"-listen vises.
4
Vælg et album eller JPEG-billedfil og
tryk på ,.
Undermenuen vises.
5
Vælg en indstilling, og tryk på ENTER.
Du kan udføre følgende redigeringer af
albummet/JPEG-billedfilen.
"Start slideshow": Starter et diasshow
(side 87).
"Nyt album": Opretter et nyt album.
"Albumegenskaber"
• "Slet album": Sletter det valgte album.
• "Kopier albumindhold": Kopierer alle
JPEG-billedfiler i det valgte album
over på HDD'en (side 83).
• "Ændr navn på album": Ændrer det
valgte albumnavn (side 36).
• "Beskyt albumindhold": Beskytter alle
JPEG-billedfiler i det valgte album.
88
• "Ophæv beskyttelse": Annullerer
beskyttelsen af alle JPEG-billedfiler i
det valgte album.
"Filegenskaber"
• "Slet": Sletter den valgte JPEGbilledfil.
• "Kopier": Kopierer den valgte JPEGbilledfil (side 83).
• "Ændr navn på fil": Ændrer navnet på
den valgte JPEG-billedfil (side 36).
• "Beskyt titel": Beskytter den valgte
JPEG-billedfil. Vælg igen for at
annullere beskyttelsen.
"Detalje. oplysninger": Viser yderligere
information om den valgte JPEGbilledfil (side 87).
"Enkelt-tilst.": Annullerer "Multitilstand".
Lukning
Indstillinger og justeringer
Diskindstillinger
(Diskindstilling)
Med "Diskindstilling"-opsætningen kan du
justere DVD-relaterede indstillinger.
Færdiggør en disk så den kan afspilles på
andet DVD-udstyr.
For flere oplysninger, se side 39.
Optimer HDD
Efterhånden som du optager, sletter og
redigerer optagelser, bliver HDD'ens
filsystem gradvist mere og mere splittet op.
For at 'rydde op' i de opsplittede filer skal du
med jævne mellemrum optimere HDD'en.
Når HDD'en behøver optimering, vises der
automatisk en meddelelse, der anbefaler
optimering.
1
Tryk på SYSTEM MENU, mens
optageren er stoppet.
2
Vælg "Diskindstilling", og tryk på
ENTER.
1
"Diskindstilling"-opsætningen vises med
følgende muligheder.
Standardindstillingerne er understreget.
Vælg "Optimer HDD" i
"Diskindstilling", og tryk på ENTER.
2
Vælg "Start", og tryk på ENTER.
Der vises en statusbjælke og
optimeringen starter.
For at annullere optimeringen skal du
trykke på ENTER. HDD'en vil blive
delvist optimeret.
b Bemærkninger
Basis
Indtast disknavn
Du kan navngive en disk.
For flere oplysninger, se side 38.
Beskyt disk
Du kan beskytte en disk mod sletning.
For flere oplysninger, se side 38.
Formater DVD-RW (kun DVD-RW)
Optageren begynder automatisk at formatere
i VR-tilstand eller Video-tilstand, afhængigt
af hvad der er valgt nedenfor, når en ny,
uformateret DVD-RW indsættes.
Formatér HDD
Du kan formatere HDD'en og derved løse
problemet, når der opstår harddiskfejl.
"Formatér HDD" kan kun vælges, når
harddisken behøver formatering. Bemærk at
alle optagelser på HDD'en vil blive slettet.
1
Vælg "Formatér HDD" i
"Diskindstilling", og tryk på ENTER.
2
Vælg "Start", og tryk på ENTER.
Indstillinger og justeringer
• Det vil tage ca. otte timer at optimere HDD'en.
Under optimeringen kan du ikke udføre andre
funktioner, som fx optagelse og afspilning.
• Du kan ikke optimere HDD'en, når der ikke er
tilstrækkelig med fri diskplads på HDD'en til at
foretage optimering. Slet nogle titler for at skabe
diskplads (side 66).
VR-tilstand Formaterer automatisk disken i
VR-tilstand.
Videotilst.
Formaterer automatisk disken i
Video-tilstand.
Format
Du kan manuelt omformatere en DVD+RW,
DVD-RW eller DVD-R-disk for at lave en
tom disk.
For flere oplysninger, se side 42.
89
4
Optagerindstillinger
(Basis)
"Basis"-opsætningen hjælper dig med at
indstille ur og andre indstillinger relateret til
optageren.
1
Tryk på SYSTEM MENU, mens
optageren er stoppet.
2
Vælg "Grundindstilling", og tryk på
ENTER.
3
Vælg "Basis", og tryk på ENTER.
"Basis"-opsætningen vises med følgende
muligheder. Standardindstillingerne er
understreget.
Tryk flere gange på SYSTEM MENU for
at slå displayet fra.
90
Tryk på m for at vælge "Start", og tryk på
ENTER.
• Hvis optageren ikke modtager noget
tidssignal fra nogen stationer, skal du
trykke på O RETURN og indstille
uret manuelt.
• Hvis uret ikke blev indstillet korrekt for
dit lokalområde med automatisk
indstilling af ur, kan du forsøge med en
anden station til automatisk indstilling
af uret, eller du kan indstille uret
manuelt.
b Bemærk
Automatisk indstilling af ur virker ikke, når
optageren er i standby til synkroniseret optagelse.
Manuel (Manuel indstilling af uret)
Indstil uret manuelt.
1
Vælg "Tidsindstilling" i "Basis", og tryk
på ENTER.
2
Vælg "Manuel", og tryk på ENTER.
Tidsindstilling
3
Automatisk (Automatisk indstilling af ur)
Slår funktionen til automatisk indstilling af
uret til, når en programposition i
lokalområdet sender et tidssignal.
Tryk på </, for at vælge tidszonen
for dit område, og tryk på m.
4
Vælg "Til" hvis du lige nu er på
sommertid og tryk på ENTER.
1
Vælg "Tidsindstilling" i "Basis", og tryk
på ENTER.
2
Vælg "Automatisk", og tryk på ENTER.
3
Tryk gentagne gange på </, indtil
programpositionen for stationen, der
sender et tidssignal, vises.
5
Tryk på M/m for at indstille ugedagen, og
tryk på ,.
Indstil måneden, årstallet, timetallet og
minuttallet i rækkefølge. Tryk på </,
for at vælge den post, der skal indstilles,
og tryk derefter på M/m for at indstille
tallene. Ugedagen indstilles automatisk.
Numrene ændres ved at trykke på < for
at vende tilbage til den post, der skal
ændres, og trykke på M/m.
6
Tryk på ENTER for at starte uret.
b Bemærk
Strømspareindstillingen fungerer ikke i følgende
tilfælde, selv om "Strømsparetilstand" er sat til
"Tilstand 1" eller "Tilstand 2".
– Når synkroniseret optagelse er indstillet.
– Der er en timerindstilling med "VPS/PDC" sat til
"Til" i timerlisten.
– SMARTLINK-funktionerne er ikke til rådighed,
når "Strømsparetilstand" er sat til "Tilstand 1"
eller "Tilstand 2".
HELP-indstilling
Til
Viser hjælpeinformation for
grafiske brugerflader.
Fra
HJÆLP-tilstand aktiveres ikke.
Indgangssysteme
Vælger farvesystemet, når der optages fra
tilsluttet udstyr.
NTSC
Optager i NTSC- eller PAL-60farvesystemet.
PAL/
SECAM
Optager i PAL- eller SECAMfarvesystemet.
b Bemærkninger
Strømsparetilstand
Vælger, om denne optager er i
strømbesparende tilstand, når strømmen
afbrydes (standby).
Tilstand 1
Det er kun
antenneindgangssignaler, der
sendes til det tilsluttede tv, når
optageren er på standby.
Tilstand 2
Når optageren er på standby,
udsender den ingen signaler.
Fra
Indstiller ikke til
strømbesparende tilstand.
Vælg normalt denne
indstilling.
Vælg dette for at køre "Lynopsætning"programmet.
1
Vælg "Lynopsætning" i "Basis", og tryk
på ENTER.
2
3
Vælg "Start", og tryk på ENTER.
Følg instruktionerne for "Lynopsætning"
(side 22) fra trin 2.
Indstillinger og justeringer
• Hvis der opstår billedstøj, når du har ændret
"Indgangssysteme"-indstillingen, skal du også
ændre "Indgående farvesystem"-indstillingen
(side 95). Hvis billedstøjen stadig vises, skal du
holde x (stop) på optageren nede, og trykke på
INPUT på optageren.
• Når du ændrer "Indgangssysteme"-indstillingen,
slettes overførselslisten.
Lynopsætning (Nulstilling af optageren)
91
Download fra TV
Indstillinger for
antennemodtagelse
(Tuner)
Hvis du tilslutter et tv til denne optager med
SMARTLINK, kan du indstille
programpositionerne ved at downloade dem
fra dit tv.
Angående detaljer skal du se i
betjeningsvejledningen, der fulgte med dit tv.
"Tuner"-opsætningen hjælper dig med at
indstille tuner- og programpositionindstillinger på optageren.
1
Vælg "Download fra TV" i "Tuner", og
tryk på ENTER.
2
Vælg dit land/region vha. </, og tryk
på ENTER.
De forudindstillede tunerdata vil blive
downloaded fra dit tv til denne optager.
Hvis der er nogle programpositioner, der
ikke anvendes eller indeholder uønskede
kanaler, kan du deaktivere dem (side 93).
1
Tryk på SYSTEM MENU, mens
optageren er stoppet.
2
Vælg "Grundindstilling", og tryk på
ENTER.
3
Vælg "Tuner", og tryk på ENTER.
"Tuner"-opsætningen vises med
følgende muligheder.
Standardindstillingerne er understreget.
Tryk flere gange på SYSTEM MENU for
at slå displayet fra.
Autom. kanalindstil.
Autosøgning
Manuel kanalindst.
Indstiller programpositionermanuelt.
Hvis nogle programpositioner ikke kunne
indstilles med "Lynopsætning"-funktionen,
kan du indstille dem manuelt.
Hvis der ikke er nogen lyd, eller hvis billedet
er forvrænget, er der måske blevet indstillet et
forkert tunersystem under "Lynopsætning".
Indstil manuelt det korrekte tunersystem med
trinene nedenfor.
1
Vælg "Manuel kanalindst." i "Tuner", og
tryk på ENTER.
2
Vælg "Næste skærm", og tryk på
ENTER.
3
Vælg dit land/region vha. </, og tryk
på ENTER.
Hvis du tilslutter et tv til denne optager uden
at anvende SMARTLINK, kan du automatisk
fastsætte programpositioner ved hjælp af
"Autosøgning".
92
1
Vælg "Autom. kanalindstil." i "Tuner",
og tryk på ENTER.
2
3
Vælg "Autosøgning", og tryk på ENTER.
Vælg dit land/region vha. </, og tryk
på ENTER.
Programpositionens rækkefølge
indstilles, afhængigt af det valgte land/
område.
Hvis der er nogle programpositioner, der
ikke anvendes eller indeholder uønskede
kanaler, kan du deaktivere dem (side 93).
Programposition
4
Tryk på ./> for at vælge
programpositionen.
5
Vælg det punkt du ønsker at ændre ved
hjælp af M/m, og ændr indstillingerne
med </,, og tryk derefter på ENTER.
• Gentag fra trin 4 for at indstille endnu
en programposition.
Lydsystem
Vælg et tilgængeligt tv-system (side 93).
B/G
Vælg dette i vesteuropæiske
lande, undtagen lande, der er
angivet under "Kanaler, der
kan modtages" på side 93.
D/K
Vælg dette i østeuropæiske
lande.
I
Vælg dette i Storbritannien/
Irland.
L
Vælg dette i Frankrig.
Spring over
Til
Fra
Vælg dette når
programpositionen enten ikke
anvendes eller indeholder
uønskede kanaler.
Den valgte position vil blive
sprunget over, når du trykker
på PROG +/–.
Springer ikke den valgte
programposition over.
Kanalsystem
Vælg regionen, der giver den bedste
sendemodtagelse.
Frankrig
Vælg dette i Frankrig.
Vesteuropa Vælg dette i vesteuropæiske
lande.
Østeuropa
Vælg dette i østeuropæiske
lande.
Ændrer eller angiver et nyt stationsnavn (op
til 5 tegn). Optageren skal modtage
information om programpositioner (fx
SMARTLINK-oplysninger), for at
stationsnavne vises automatisk.
Tryk på ,, og tryk derefter gentagne gange
på </, for at vælge et tegn.
For at ændre tegnene, tryk på M/m for at
flytte markøren, og tryk på </,.
Dekoder
Indstiller de eksterne analoge dekoderkanaler
(PAY-TV/Canal Plus-dekoder).
For flere oplysninger, se side 28.
Kanal
AFT
Til
Slår funktionen automatisk
finjustering til.
Denne position skal normalt
vælges.
Fra
Giver dig mulighed for at
justere billedet manuelt.
• Hvis funktionen til automatisk finjustering
ikke virker effektivt, skal du vælge "Fra" og
trykke på m. Tryk på </,, for at opnå et
klarere billede, og tryk på ENTER.
Tryk flere gange på </,, indtil den
ønskede programposition vises.
• Hvis du vil vælge en programposition fra
kabel-tv eller en satellitstation, skal du
trykke på </, , indtil den ønskede
programposition vises.
Indstillinger og justeringer
UK & Irland Vælg dette i Storbritannien/
Irland.
Navn
Kanaler, der kan modtages
Tv-system
Kanaldækning
BG (vesteuropæiske E2 – E12 VHF
lande, undtagen lande
Italien A – H VHF
på listen nedenfor)
E21 – E69 UHF
S1 – S20 CATV
S21 – S41 HYPER
S01 – S05 CATV
,fortsættes
93
Tv-system
Kanaldækning
DK (østeuropæiske
lande)
R1 – R12 VHF
I (Storbritannien/
Irland)
L* (Frankrig)
R21 – R69 UHF
S1 – S20 CATV
H
S21 – S41 HYPER
H
CC10
188,75–196,75
S01 – S05 CATV
I
CC11
196,75–204,75
Irland A – J VHF
J
CC12
204,75–212,75
Sydafrika 4 – 11, 13
VHF
J
CC13
212,75–220,75
K
CC14
220,75–228,75
B21 – B69 UHF
L
CC15
228,75–236,75
S1 – S20 CATV
L
CC16
236,75–244,75
S21 – S41 HYPER
M
CC17
244,75–252,75
S01 – S05 CATV
N
CC18
252,75–260,75
F2 – F10 VHF
N
CC19
260,75–268,75
F21 – F69 UHF
O
CC20
268,75–276,75
B – Q CATV
P
CC21
276,75–284,75
S21 – S41 HYPER
P
CC22
284,75–292,75
* Vælg "L" for at modtage udsendelser i Frankrig.
Indstilling af franske CATV-kanaler
Denne optager kan skanne CATV-kanalerne
B til Q og HYPER frequency-kanalerne S21
til S41. I menuen Kanalindstilling er
kanalerne angivet som CC1 til CC44. Kanal
B er f.eks. angivet med
kanalindstillingsnummeret CC1 og kanal Q
er angivet med kanalindstillingsnummeret
CC23 (se tabellen nedenfor). Hvis den
CATV-kanal, du ønsker at indstille, er
angivet med dens frekvens (f.eks.
152,75 MHz), kan du finde det tilhørende
kanalnummer i tabellen nedenfor.
KanalFrekvensTilhørende
indstillings- interval, der
kanal
nummer kan modtages
(MHz)
94
KanalFrekvensTilhørende
indstillings- interval, der
kanal
nummer kan modtages
(MHz)
CC9
180,75–188,75
Q
CC23
292,75–300,75
S21
CC24
299,25–307,25
S22
CC25
307,25–315,25
S23
CC26
315,25–323,25
S24
CC27
323,25–331,25
S25
CC28
331,25–339,25
S26
CC29
339,25–347,25
S27
CC30
347,25–355,25
S28
CC31
355,25–363,25
S29
CC32
363,25–371,25
S30
CC33
371,25–379,25
S31
CC34
379,25–387,25
S32
CC35
387,25–395,25
S33
CC36
395,25–403,25
CC37
403,25–411,25
B
CC1
116,75–124,75
S34
C
CC2
124,75–132,75
S35
CC38
411,25–419,25
CC39
419,25–427,25
D
CC3
132,75–140,75
S36
D
CC4
140,75–148,75
S37
CC40
427,25–435,25
CC41
435,25–443,25
E
CC5
148,75–156,75
S38
F
CC6
156,75–164,75
S39
CC42
443,25–451,25
CC43
451,25–459,25
CC44
459,25–467,25
F
CC7
164,75–172,75
S40
G
CC8
172,75–180,75
S41
Kanalombytning
Når programpositionerne er blevet indstillet,
kan du ændre rækkefølgen for hver
programposition på den viste liste.
1
Vælg "Kanalombytning" i "Tuner", og
tryk på ENTER.
2
Vælg "Næste skærm", og tryk på
ENTER.
Tryk på M/m for at vælge det
programpositionsnummer du ønsker at
bytte om på, og tryk på ,.
• Tryk gentagne gange på ./> for
at vise andre sider.
4
Tryk på M/m for at vælge det
programpositionsnummer der skal byttes
med det, der valgtes i trin 3, og tryk på
ENTER.
Der byttes om på
programpositionsnumrene.
• Du skal gentage trin 3 for at bytte om på
programpositionsnummeret på en
anden station.
"Video Ind / Ud"-indstillingerne vil justere
punkter relateret til billedet, som fx størrelse
og farve.
Vælg indstillinger i henhold til den type tv,
tuner eller dekoder, der er tilsluttet til DVDoptageren.
1
Tryk på SYSTEM MENU, mens
optageren er stoppet.
2
Vælg "Grundindstilling", og tryk på
ENTER.
3
Vælg "Video Ind / Ud", og tryk på
ENTER.
"Video Ind / Ud"-opsætningen vises med
følgende muligheder.
Standardindstillingerne er understreget.
Indgående farvesystem
Vælger farvesystemet, når der vises
billedstøj, efter at du har ændret
"Indgangssysteme"-indstillingen (side 91).
Automatisk
Optageren registrerer
automatisk
farvesystemsignaler, og
vælger det passende
farvesystem.
PAL
PAL-farvesystemet vælges,
når "Indgangssysteme" er
indstillet til "PAL/
SECAM".
SECAM
SECAM-farvesystemet
vælges, når
"Indgangssysteme" er
indstillet til "PAL/
SECAM".
,fortsættes
Indstillinger og justeringer
3
Videoindstillinger (Video
Ind / Ud)
95
z Tip
Når "Indgangssysteme" er indstillet til "NTSC",
kan du vælge "Automatisk", "3.58NTSC", eller
"PAL-60".
Komponentvideoudgang
Vælger det signalformat, som optageren
udsender videosignaler i: interlace eller
progressivt, fra COMPONENT VIDEO
OUT-stikkene.
Normal(Interlace)
Udsender signaler i
interlace-format.
Progressiv
Udsender signaler i
progressive formatet.
Vælg dette, når du
ønsker at se progressive
signaler.
LINE 1-indgang
Vælger en metode til input af videosignaler
for LINE 1/DECODER-stikket. Billedet
bliver ikke klart, hvis denne indstilling ikke
passer til signaltypen for videoinput.
Video
Sender videosignaler ind.
S-video
Sender S-video-signaler
ind.
RGB
Sender RGB-signaler ind.
Dekoder
Vælg dette når du tilslutter
en ekstern analog dekoder
(PAY-TV/Canal Plusdekoder). Hvis du tilslutter
til en kabelboks/
satellitmodtager som f.eks.
CanalSat, skal du ikke
vælge denne indstilling.
b Bemærkninger
• Når du indstiller "LINE 3-udgang" til "RGB", kan
du ikke indstille "Komponentvideoudgang".
• Når du kun tilslutter optageren til en skærm eller
projektor via COMPONENT VIDEO OUTstikkene, skal du ikke indstille "LINE 3-udgang"
til "RGB". Hvis du her indstiller "LINE 3udgang" til "RGB", vil billedet muligvis ikke
vises.
• Når der fremkommer billedstøj, efter du har
indstillet optageren til progressive format, skal du
holde x (stop) nede på optageren, og trykke på Z
(åbn/luk) på optageren.
• Der udsendes ingen videosignaler, når du
anvender HDMI-tilslutningen.
LINE 3-udgang
Vælger en metode til output af videosignaler
for LINE 3 – TV-stikket.
Video
Udsender videosignaler.
S-video
Udsender S-video-signaler.
RGB
Udsender RGB-signaler.
b Bemærkninger
• Hvis tv-apparatet ikke kan modtage S-video- eller
RGB-signaler, vises der ikke noget billede med
den valgte metode på tv-skærmen, selvom du
vælger "S-video" eller "RGB". Se
instruktionsvejledningen, der følger med TVapparatet.
• SMARTLINK er kun tilgængelig, når "Video" er
valgt.
• Der udsendes ingen RGB-signaler, når du
anvender HDMI-tilslutningen.
96
NTSC på PAL-TV
Indstiller optageren til at konvertere signaler
fra NTSC-farvesystemet til PALfarvesystemet for at kunne afspille NTSCdiske på et PAL-tv. Se i
betjeningsvejledningen der følger med dit tv.
Til
Afspiller NTSC-diske på et
PAL-tv.
Fra
Vælg dette hvis det
tilsluttede tv er et
multisystem-tv (NTSCkompatibelt).
Ekstern lyd
Indstillinger for
lydindgang (Lyd Ind)
Stereo
Vælg dette hvis der
modtages
stereoprogrammer fra
tilsluttet udstyr.
"Lyd Ind"-opsætningen giver dig mulighed
for at justere lyden i henhold til afspilningsog tilslutningsforholdene.
Tosproget
Vælg dette hvis der
modtages tosprogede
programmer fra tilsluttet
udstyr.
1
Tryk på SYSTEM MENU, mens
optageren er stoppet.
2
Vælg "Grundindstilling", og tryk på
ENTER.
3
Vælg "Lyd Ind", og tryk på ENTER.
"Lyd Ind"-opsætningen vises med
følgende muligheder.
Standardindstillingerne er understreget.
Tosproget optagning
Vælger den lyd der skal optages.
A/V
Optager basislyden fra det
tosprogede program.
B/H
Optager sub-lyden fra det
tosprogede program.
b Bemærk
Ved optagelse af et tosproget lydsignal til HDD'en
(når "HDD optageformat" er indstillet til
"Videotilst. Fra" (undtagen i PCM-tilstand) eller en
DVD-RW/DVD-R i VR-tilstand (undtagen i PCMtilstand), optages begge lydkanaler, og du kan
vælge lyden, når du afspiller.
NICAM
Denne position skal normalt
vælges.
Standard
Vælg dette, hvis lyden fra
NICAM-udsendelser ikke
er klar.
Indstillinger og justeringer
NICAM-valg (side 44)
Tunerniveau
Hvis den afspillede lyd er forvrænget, skal
dette punkt stilles til "Komprimering".
Optageren reducerer outputniveauet for lyd.
Denne funktion berører output fra følgende
stik:
– LINE 2 OUT R-AUDIO-L-stik
– LINE 3 – TV-stik
– LINE 1/DECODER-stik
Normal
Denne position skal normalt
vælges.
Komprimering Vælg dette, når lyden fra
højttalerne er forvrænget
under afspilning.
97
DTS ud (kun DVD VIDEO)
Indstillinger for
lydudgang (Lyd Ud)
"Lyd Ud"-opsætningen giver dig mulighed
for at ændre metoden til udsending af
lydsignaler, når du tilslutter en komponent
som fx en forstærker (receiver) med et
digitalt indgangsstik.
Hvis du tilslutter en komponent, der ikke
accepterer det valgte lydsignal, vil der
komme en høj lyd (eller ingen lyd) fra
højttalerne, og det kan muligvis påvirke dine
ører eller beskadige dine højttalere.
1
Tryk på SYSTEM MENU, mens
optageren er stoppet.
2
Vælg "Grundindstilling", og tryk på
ENTER.
3
Vælg "Lyd Ud", og tryk på ENTER.
"Lyd Ud"-opsætningen vises med
følgende muligheder.
Standardindstillingerne er understreget.
Vælger, om DTS-signaler skal udsendes.
Til
Vælg dette, når optageren er
tilsluttet en lydkomponent,
som har en indbygget DTSdekoder.
Fra
Vælg dette, når optageren er
tilsluttet en lydkomponent,
som ikke har en indbygget
DTS-dekoder.
b Bemærk
Når der sendes HDMI til udstyr, som ikke er
kompatibelt med DTS-signaler, sendes signalerne
ikke, uanset "DTS ud"-indstillingen.
96 kHz PCM ud (kun DVD VIDEO)
Vælger samplingfrekvensen for lydsignalet.
96 kHz ->
48 kHz
Lydsignaler fra DVD
VIDEO'er konverteres og
udsendes som 48 kHz.
96 kHz
Alle signaler, der
indeholder 96 kHz,
udsendes uden at blive
konverteret. Men signalerne
udsendes som 48 kHz, hvis
der er indeholdt
kopibeskyttede signaler.
b Bemærkninger
Dolby Digital ud (kun HDD/DVD'er)
Vælger typen af Dolby Digital-signal.
Dolby Digital
Vælg dette, når optageren er
tilsluttet en lydkomponent,
som har en indbygget Dolby
Digital-dekoder.
Dolby Digital
-> PCM
Vælg dette, når optageren er
tilsluttet en lydkomponent,
som ikke har en indbygget
Dolby Digital-dekoder.
b Bemærk
Hvis HDMI OUT-stikket er forbundet med udstyr,
som ikke er kompatibelt med Dolby Digitalsignaler, udsendes der automatisk PCM-signaler,
selv når du vælger "Dolby Digital".
98
• "96 kHz PCM ud"-indstillingen har ingen effekt,
når lydsignaler udsendes fra LINE 2 OUTstikkene (R-AUDIO-L) eller LINE 3 – TV/
LINE 1/DECODER stikket. Hvis
samplingfrekvensen er 96 kHz, konverteres
signalerne blot til analoge signaler, når de
udsendes.
• Hvis HDMI OUT-stikket er forbundet med
udstyr, som ikke er kompatibelt med 96 kHzsignaler, udsendes der automatisk 48 kHz PCM,
selv når du vælger "96 kHz".
MPEG ud (kun DVD VIDEO'er)
Vælger typen af MPEG-lydsignal.
MPEG
MPEG ->
PCM
Vælg dette, når optageren er
tilsluttet en lydkomponent,
som har en indbygget
MPEG-dekoder.
Vælg dette, når optageren er
tilsluttet en lydkomponent,
som ikke har en indbygget
MPEG-dekoder. Hvis du
afspiller MPEG-lydspor,
udsender optageren
stereosignaler via
DIGITAL OUT
(COAXIAL)-stikket.
b Bemærk
Sprogindstillinger
(Sprog)
Med "Sprog"-opsætningen kan du justere
sprogindstillinger.
1
Tryk på SYSTEM MENU, mens
optageren er stoppet.
2
Vælg "Grundindstilling", og tryk på
ENTER.
3
Vælg "Sprog", og tryk på ENTER.
"Sprog"-opsætningen vises med
følgende muligheder.
Standardindstillingerne er understreget.
Hvis HDMI OUT-stikket er forbundet med udstyr,
som ikke er kompatibelt med MPEG-lydsignaler,
udsendes der automatisk "PCM"-signaler, selv når
du vælger "MPEG".
Audio DRC (Dynamic Range Control) (kun
DVD'er)
Til
Gør de lave lyde klare, selv
når du skruer ned for
lydstyrken.
Fra
Denne position skal normalt
vælges.
OSD-menusprog
Ændrer displaysproget på skærmen.
Lydsprog (kun DVD VIDEO)
Ændrer sproget for lydsporet.
Undertekstsprog (kun DVD VIDEO)
Indstillinger og justeringer
Vælger indstillingen for det dynamisk
område (forskellen mellem bløde og høje
lyde) ved afspilning af en DVD, som
stemmer overens med "Audio DRC". Dette
påvirker output fra følgende stik:
– LINE 2 OUT R-AUDIO-L-stik
– LINE 3 – TV-stik
– LINE 1/DECODER-stik
– DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUTstik, kun når "Dolby Digital ud" er indstillet
til "Dolby Digital -> PCM" (side 98).
Ændrer sproget for de undertekster, der er
indspillet på disken.
,fortsættes
99
Auto-sprogvalg
"Auto-sprogvalg"-funktionen er tilgængelig,
når "Lydsprog" og "Undertekstsprog" er
indstillet til det samme sprog, og
"Undertekstvisning" er indstillet til "Til".
Til
Fra
For DVD VIDEO'er, hvis
basislydspor er det sprog,
du indstillede i "Lydsprog"
og "Undertekstsprog",
afspiller optageren
basislydsporet uden
undertekster.
For DVD VIDEO'er, hvis
basislydspor ikke er det
sprog, du indstillede i
"Lydsprog" og
"Undertekstsprog", afspiller
optageren basislydsporet
med undertekster i det
sprog, du har indstillet.
Optagerindstillinger
(Optagning)
"Optagning"-opsætningen giver dig
mulighed for at justere indstillingerne for
optagelse.
1
Tryk på SYSTEM MENU, mens
optageren er stoppet.
2
Vælg "Grundindstilling", og tryk på
ENTER.
3
Vælg "Optagning", og tryk på ENTER.
"Optagning"-opsætningen vises med
følgende muligheder.
Standardindstillingerne er understreget.
Slår funktionen fra.
DVD-menusprog (kun DVD VIDEO)
Ændrer sproget for DVD-menuen.
Vælg "Med undertekstsprog" for at indstille
det samme sprog som det sprog du indstillede
i "Undertekstsprog".
Undertekstvisning
Manuel opt.-indst.
Til
Viser undertekster.
Fra
Viser ikke undertekster.
Hjælpetekst
Viser specielle
hjælpeundertekster, når de
er tilgængelige.
z Tip
Hvis du vælger "Andet" i "Lydsprog",
"Undertekstsprog", eller "DVD-menusprog", skal
du trykke på m, og indtaste en sprogkode fra
"Oversigt over sprogkoder" på side 125.
b Bemærk
Hvis du vælger et sprog i "DVD-menusprog",
"Undertekstsprog" eller "Lydsprog", som ikke er
indspillet på DVD VIDEO'en, vil et af de
indspillede sprog automatisk blive valgt.
100
Til (gå til
indst.)
Giver dig mulighed for at
vælge alle optagetilstande.
Vælg dette, og tryk på
ENTER.
Vælg derefter en
optagetilstand vha. </,,
og tryk på ENTER.
Fra
Giver dig mulighed for kun
at vælge standard
optagetilstande.
Manuel optagetilstand
Tabellen nedenfor viser de omtrentlige
optagetider for HDD'en og de forskellige
DVD-typer i hver manuel optagetilstand,
såvel som de tilsvarende tider i standard
optagetilstand.
Optagetiden
Omtrentlig optagetid (timer)
Optagetilstand
HDD DVD+RW/
DVD-RW/
DVD+R/
DVD-R
DVD+R DL/
DVD-R DL
MN8
150
8 t. 4 min.
MN7
4 t. 30 min.
165
5
8 t. 58 min.
Omtrentlig optagetid (timer)
MN6*3 (EP) 200
6
10 t. 46 min.
Optagetilstand
HDD DVD+RW/
DVD-RW/
DVD+R/
DVD-R
MN5*3
235
7
12 t. 34 min.
DVD+R DL/
DVD-R DL
MN4*3
(SLP)
270
8
14 t. 21 min.
HQ+*1
23
–
–
340
10
17 t. 57 min.
PCM*2
MN3*3*4
(SEP*4)
34
1 t. 1 min.
1 t. 51 min.
MN2*3*4
405
12
21 t. 32 min.
MN32 (HQ) 34
1 t. 1 min.
1 t. 51 min.
MN1*3*4
455
13 t. 22 min. 24
MN31
36
1 t. 5 min.
1 t. 57 min.
MN30
39
1 t. 10 min.
2 t. 6 min.
MN29
42
1 t. 15 min.
2 t. 15 min.
MN28
45
1 t. 20 min.
2 t. 24 min.
MN27
48
1 t. 25 min.
2 t. 33 min.
MN26
(HSP)
50
1 t. 30 min.
2 t. 41 min.
MN25
53
1 t. 35 min.
2 t. 50 min.
MN24
56
1 t. 40 min.
2 t. 59 min.
59
1 t. 45 min.
3 t. 8 min.
MN22
62
1 t. 50 min.
3 t. 17 min.
MN21 (SP) 68
2
3 t. 35 min.
MN20
2 t. 10 min.
3 t. 53 min.
73
MN19
79
2 t. 20 min.
4 t. 11 min.
MN18
(LSP)
84
2 t. 30 min.
4 t. 29 min.
MN17
90
2 t. 40 min.
4 t. 47 min.
MN16
96
2 t. 50 min.
5 t. 5 min.
MN15
(ESP)
100
3
5 t. 23 min.
MN14
105
3 t. 10 min.
5 t. 41 min.
MN13
110
3 t. 20 min.
5 t. 59 min.
MN12
115
3 t. 30 min.
6 t. 17 min.
MN11
120
3 t. 40 min.
6 t. 35 min.
MN10
125
3 t. 50 min.
6 t. 53 min.
MN9 (LP)
135
4
7 t. 11 min.
Optager i højere kvalitet (15 Mbps).
HQ+ tilstand er ikke tilgængelig for DVD'er.
Når du optager til DVD'er, skifter
optagetilstanden automatisk til HQ-tilstand, selv
om du indstiller til HQ+-tilstand.
*2 Lydsignaler optages i 48 kHz PCM-format, og
videosignaler optages i HQ-tilstand. Når du
optager et tosproget program, skal du vælge
hvilken lyd, der skal optages (side 97).
*3 Titler, der er optaget i MN6 eller lavere tilstand,
kan ikke overføres til DVD+RW'er/DVD+R'er
ved høj hastighed.
*4 SEP, MN1, MN2, eller MN3-tilstand er ikke
tilgængelig for DVD+RW'er/DVD+R'er/
DVD+R DL'er. Når du optager til DVD+RW'er/
DVD+R'er, skifter optagetilstanden automatisk
til SLP-tilstand, selv om du indstiller til SEP,
MN1, MN2 eller MN3-tilstand.
Indstillinger og justeringer
MN23
*1
z Tip
Lydsignaler optages i Dolby Digital 2 kanal-format
(undtagen for PCM-tilstand).
,fortsættes
101
Opløsning
Det første tal refererer til når
"Indgangssysteme" er indstillet til "NTSC";
det andet tal til når det er indstillet til "PAL/
SECAM" i "Basis"-opsætningen (side 91).
For HDD ("HDD optageformat" indstillet til
"Videotilst. Fra")/DVD-RW (VR-tilstand)/
DVD-R (VR-tilstand)
HQ+, PCM, MN32 til MN16: 720 × 480 /
720 × 576
MN15 til MN12: 544 × 480 / 544 × 576
MN11 til MN9: 480 × 480 / 544 × 576
MN8 og MN7: 352 × 480 / 352 × 576
MN6 til MN1: 352 × 240 / 352 × 288
For HDD'en ("HDD optageformat" er
indstillet til "Videotilst. Til")/DVD+RW/DVDRW (Video- tilstand)/DVD+R/DVD-R (Videotilstand)
HQ+, PCM, MN32 til MN9: 720 × 480 /
720 × 576
MN8 og MN7: 352 × 480 / 352 × 576
MN6 til MN1: 352 × 240 / 352 × 288
Autokapitel(HDD/VR) (kun HDD/DVD-RW/
DVD-R i VR-tilstand)
Til
Optageren registrerer
ændringer i billedet og
lyden og indsætter
automatisk kapitelmærker
(op til 99 kapitler på en titel
optaget på HDD'en).
Fra
Der er ikke indsat noget
kapitelmærke.
b Bemærk
Det faktiske interval for kapitelmærker kan variere
afhængigt af mængden af oplysninger i den video,
der skal optages.
Autokapitel (Video) (kun DVD-RW/DVD-R i
Video-tilstand)
Ingen
inddeling
Der er ikke indsat noget
kapitelmærke.
10 minutter
Indsætter kapitelmærker
med cirka 10 minutters
mellemrum.
15 minutter
Indsætter kapitelmærker
med cirka 15 minutters
mellemrum.
Just. optag.tilstand
Til
Fra
Justerer automatisk
optagetilstanden, så hele
programmet kan optages
(side 46).
Slår funktionen fra.
Vælg miniature
Vælger en scene for det miniaturebillede, der
vises på titellisten.
102
Autokapitel (DVD+R/+RW) (kun DVD+RW/
DVD+R)
Ingen
inddeling
Der er ikke indsat noget
kapitelmærke.
0 sekunder
Titlens første billede
indstilles som
miniaturebillede.
10 minutter
Indsætter kapitelmærker
med cirka 10 minutters
mellemrum.
30 sekunder
Billedet, 30 sekunder fra det
første billede, indstilles som
miniaturebillede.
15 minutter
Indsætter kapitelmærker
med cirka 15 minutters
mellemrum.
3 minutter
Billedet, 3 minutter fra det
første billede, indstilles som
miniaturebillede.
HDD optageformat
Vælger HDD optageformatet.
Videotilst. Fra Optager til HDD'en i VRtilstand.
Når du optager stereo og
tosprogede programmer,
kan både basislyd og sublyd optages.
Videotilst. Til
Optager til HDD'en i Videotilstand.
Når du optager stereo og
tosprogede programmer,
kan der kun optages et
lydspor (basis eller sub).
Indstil "Tosproget
optagning" til "A/V"
(standard) eller "B/H" i
"Lyd Ind"-opsætningen
(side 97).
Afspilningsindstillinger
(Afspilning)
Med "Afspilning"-opsætningen kan du
justere afspilningsindstillinger.
1
Tryk på SYSTEM MENU, mens
optageren er stoppet.
2
Vælg "Grundindstilling", og tryk på
ENTER.
3
Vælg "Afspilning", og tryk på ENTER.
"Afspilning"-opsætningen vises med
følgende muligheder.
Standardindstillingerne er understreget.
z Tip
HDD'ens indhold optaget i Video-tilstand kan
overføres til en disk ved høj hastighed (side 72).
Angiver billedstørrelsen for afspilning
afhængig af den type tv, der er tilsluttet
(wide-screen/bredformat-tv eller traditionelt
4:3-format tv-apparat).
4:3 Letter Box Vælg dette ved tilslutning
til et 4:3-format tv. Viser et
bredt billede med bjælker
på den øverste og nederste
del af skærmen.
4:3 Pan Scan
Vælg dette ved tilslutning
til et 4:3-format tv. Viser
automatisk et bredt billede
på hele skærmen og skærer
den del væk, som ikke kan
være der.
16:9
Vælg dette ved tilslutning
til et wide-screen-tv eller tv
med en
bredformatsfunktion.
,fortsættes
Indstillinger og justeringer
TV-type
103
4:3 Letter Box
Børnesikring (kun DVD VIDEO)
4:3 Pan Scan
Afspilning af nogle DVD VIDEO'er kan
være begrænset i henhold til et forudbestemt
niveau, f.eks. brugerens alder. Scener kan
være blokeret eller erstattet med andre
scener.
1
Vælg "Børnesikring" i "Afspilning", og
tryk på ENTER.
Når du allerede har registreret en
adgangskode, skal du gå til trin 3.
2
Vælg "Angiv kodeord", og tryk på
ENTER.
Displayet til indtastning af din
adgangskode vises.
3
Indtast din firecifrede adgangskode ved
hjælp af talknapperne og tryk på ENTER.
4
Vælg "Standard", og tryk på ENTER.
"Børnesikring : Standard"-displayet
vises.
5
Indtast din firecifrede adgangskode ved
hjælp af talknapperne og tryk på ENTER.
16:9
b Bemærk
Afhængigt af disken vælges "4:3 Letter Box"
muligvis automatisk i stedet for "4:3 Pan Scan",
eller omvendt.
Pausetilstand
Vælger billedkvaliteten under pause.
Felt
Udsender et stabilt og
nærmest rystefrit billede.
Ramme
Udsender et skarpt billede,
men kan have tendens til at
ryste.
Automatisk
Udsender et generelt mindre
skarpt, men mere stabilt
stillbillede.
Sømløs afspilning (kun HDD/DVD-RW/
DVD-R i VR-tilstand)
104
Til
Afspilning forløber glat,
men på bekostning af
redigeringspunkternes
nøjagtighed.
Fra
Du kan muligvis opleve
kortvarige forstyrrelser ved
redigerede punkter under
afspilningen af en
afspilningsliste i VRtilstand.
6
7
Vælg "Kode" (geografisk område) som
begrænsningsniveau for afspilning, og
tryk på ENTER.
Området er valgt.
• Når du vælger "Nummer", skal du
trykke på talknapperne for at vælge og
indtaste en land-/områdekode i tabellen
(side 126), og trykke på ENTER.
Vælg "Ændr niveau", og tryk på ENTER.
"Børnesikring : Ændr niveau"-displayet
vises.
Indtast din firecifrede adgangskode ved
hjælp af talknapperne og tryk på ENTER.
9
Vælg niveauet.
Jo lavere værdien er, desto strengere er
begrænsningen.
Diske, som er mærket højere end det
valgte niveau, begrænses.
10 Tryk på ENTER.
Indstillingen for børnesikring er afsluttet.
Vælg "Fra" i trin 9 for at annullere
diskens indstilling for børnesikring.
Ændr kodeord
1
Vælg "Børnesikring" i "Afspilning", og
tryk på ENTER.
2
Vælg "Ændr kodeord", og tryk på
ENTER.
3
Indtast din firecifrede adgangskode i
"Nuværende kodeord"-rækken ved hjælp
af talknapperne og tryk på ENTER.
4
Indtast en ny adgangskode i "Nyt
kodeord"-rækken ved hjælp af
talknapperne, og tryk på ENTER.
• Hvis du glemmer din adgangskode, skal du
nulstille optageren (side 117).
• Når du afspiller diske, som ikke har
børnesikringsfunktionen, kan afspilning ikke
begrænses på denne optager.
• Afhængig af disken bliver du muligvis bedt om at
ændre niveauet for børnesikring under afspilning
af disken. I dette tilfælde skal du angive din
adgangskode og derefter ændre niveauet.
Vinkelindikator (kun DVD VIDEO)
Til
Viser "
" på tv-skærmen,
hvis der er optaget
forskellige vinkler (flere
kameravinkler) til en scene
på disken.
Fra
Viser ikke "
skærmen.
" på tv-
Indstillinger og justeringer
8
b Bemærkninger
105
HDMI-indstillinger
(HDMI-udgang)
"HDMI-udgang"-opsætningen giver dig
mulighed for at justere punkter, der er
relateret til HDMI-tilslutningen.
Du kan kun vælge "HDMI-udgang", når du
tilslutter udstyr til HDMI OUT-stikket.
1
Tryk på SYSTEM MENU, mens
optageren er stoppet.
2
Vælg "Grundindstilling", og tryk på
ENTER.
3
Vælg "HDMI-udgang", og tryk på
ENTER.
"HDMI-udgang"-opsætningen vises med
følgende muligheder.
Standardindstillingerne er understreget.
Efter tilslutning af udstyr til HDMI
OUT-stikket, indstilles
"Skærmopløsning", "4:3-videoudgang",
og "Farve" automatisk til de passende
indstillinger.
720 x 576p*1
Sender 720×576pvideosignaler.
720 x 480p*2
Sender 720×480pvideosignaler.
720 x 576i*1
Sender 720×576ivideosignaler.
720 x 480i*2
Sender 720×480ivideosignaler.
*1
Kan kun vælges når "Indgangssysteme" er
indstillet til "PAL/SECAM" i "Basis"opsætningen (side 91).
*2 Kan kun vælges når "Indgangssysteme" er
indstillet til "NTSC" i "Basis"-opsætningen
(side 91).
b Bemærkninger
• Når der fremkommer billedstøj, efter du har
ændret "Skærmopløsning"-indstillingen, skal du
holde x (stop) nede på optageren, og trykke på Z
(åbn/luk) på optageren.
• Når "Farve" er indstillet til "YCbCr 4:2:2", i
"HDMI-udgang"-opsætningen, kan du ikke
vælge "720 x 576i" (eller "720 x 480i").
4:3-videoudgang
Denne indstilling er kun effektiv, når du
indstiller "TV-type" til "16:9" i "Afspilning"opsætningen.
Juster denne indstilling for at se signaler i
bredde-højde-forholdet 4:3. Hvis du kan
ændre bredde-højde-forholdet på tv'et, skal
du ændre indstillingen på tv'et, ikke på
optageren.
Bemærk, at denne indstilling kun gælder for
HDMI-forbindelser.
Skærmopløsning
Vælger den type videosignaler, der udsendes
fra HDMI OUT-stikket. Hvis billedet ikke er
klart, naturligt eller tilfredsstillende, kan du
prøve en anden indstilling, der passer til
disken og dit tv/projektor osv. Se også i
betjeningsvejledningen der fulgte med tv'et/
projektoren osv. for yderligere detaljer.
106
1920 x 1080p
Sender 1920×1080pvideosignaler.
1920 x 1080i
Sender 1920×1080ivideosignaler.
1280 x 720p
Sender 1280×720pvideosignaler.
Fuld
Vælg dette, når du kan
ændre bredde-højdeforholdet på tv'et.
Normal
Vælg dette, når du ikke kan
ændre bredde-højdeforholdet på tv'et. Viser en
video i størrelsen 4:3 med
bredde-højde-forholdet,
som det er.
Tv med bredde-højdeforhold 16:9
Farve
HDMI-kontrol
Vælger metoden til udsending af
videosignaler for HDMI-stikket.
RGB (0-255)
Udsender RGB-signaler
(0-255). Vælg dette når du
tilslutter til en RGB-enhed
(0-255).
RGB (16-235)
Udsender RGB-signaler
(16-235). Vælg dette hvis
farverne forekommer alt
for rige, og sort synes alt
for dyb.
YCbCr 4:2:2
Udsender 10-bit YCbCr
4:2:2 komponentsignaler.
YCbCr 4:4:4
Udsender 8-bit YCbCr
4:4:4 komponentsignaler.
Til
Giver dig mulighed for at
anvende HDMIkontrolfunktionerne
(side 16).
Fra
Slår funktionen fra.
b Bemærkninger
Lydudgang
Vælger den type lydsignaler, der udsendes fra
HDMI OUT-stikket.
Automatisk
Udsender Dolby Digital,
MPEG og DTSlydsignaler som et
bitstreamsignal. Denne
position skal normalt
vælges.
PCM
Konverterer alle
lydsignaler til PCM, med
undtagelse af DTSsignaler.
Indstillinger og justeringer
• Visse indstillinger vil muligvis ikke være
tilgængelige på det tilsluttede udstyr.
• Når der er tilsluttet et DVI-apparat, kan du ikke
vælge "YCbCr 4:2:2" eller "YCbCr 4:4:4".
• Når "Skærmopløsning" er indstillet til
"720 x 576i" (eller "720 x 480i") i "HDMIudgang"-opsætningen, kan du ikke vælge
"YCbCr 4:2:2".
Bitstreamprioritet Vælg dette, hvis det
tilsluttede udstyr er
kompatibelt med
bitstreamlyd.
b Bemærkninger
• PCM-signalerne udsendes muligvis ikke, selv om
du vælger "Automatisk", afhængig af "Lyd Ud"indstillingerne, antallet af lydkanaler og det
HDMI-tilsluttede udstyr.
• "Lydudgang"-funktionen er ikke tilgængelig, når
der er tilsluttet et DVI-apparat.
107
Kommandotilstand
Andre indstillinger
(Alternativer)
"Alternativer" og "Alternativer 2"opsætningerne giver dig mulighed for at
konfigurere andre betjeningsindstillinger.
1
Ændrer optagerens kommandotilstand for at
undgå interferens med din anden Sony DVDoptager eller afspiller.
1
Vælg "Kommandotilstand" i
"Alternativer", og tryk på ENTER.
2
Vælg en kommandotilstand (DVD1,
DVD2 eller DVD3), og tryk på ENTER.
Tryk på SYSTEM MENU, mens
optageren er stoppet.
2
Vælg "Grundindstilling", og tryk på
ENTER.
3
Vælg "Alternativer" eller
"Alternativer 2", og tryk på ENTER.
"Alternativer" eller "Alternativer 2"opsætningen vises med de følgende
valgmuligheder. Standardindstillingerne
er understreget.
Eksempel: "Alternativer"-opsætning
b Bemærk
Standardindstillingen til
kommandotilstanden for denne optager og
den medfølgende fjernbetjening er DVD3.
Fjernbetjeningen fungerer ikke, hvis der er
indstillet forskellige kommandotilstande for
optageren og fjernbetjeningen. Angiv den
samme kommandotilstand.
3
Indstil kommandotilstanden for
fjernbetjeningen, så den passer til
kommandotilstanden for den optager, du
indstillede ovenfor.
Følg nedenstående trin for at indstille
kommandotilstanden på
fjernbetjeningen.
1 Hold ENTER nede.
2 Angiv koden for kommandotilstand
med talknapperne, mens du holder
ENTER nede.
Alternativer
På-skærmen visning
Til
Viser automatisk
oplysninger på skærmen,
når optageren er tændt osv.
Fra
Viser kun oplysninger, når
DISPLAY trykkes ned.
Frontdisplay
Justerer frontdisplaypanelets belysning.
108
Til
Klar belysning.
Fra
Slukker lyset, når strømmen
afbrydes.
Kommandotilstand
Kodenummer
DVD1
talknap 1
DVD2
talknap 2
DVD3
talknap 3
3 Hold både talknappen og ENTERknappen nede samtidig i mere end tre
sekunder.
z Tip
Du kan kontrollere optagerens kommandotilstand
på frontpanelets display.
Kommandotilstand
På frontpanelets
display
DVD1
"1" vises.
DVD2
"2" vises.
DVD3
Enten "1" eller "2" vises
ikke.
SMARTLINK
Kun denne
optager
Giver dig mulighed for at
anvende SMARTLINKfunktionen sammen med
optageren, når optageren er
i standby-tilstand.
Gennemgående Giver dig mulighed for at
anvende SMARTLINKfunktionen sammen med det
tilsluttede udstyr, når
optageren er i standbytilstand.
b Bemærk
Indstil "Strømsparetilstand" til "Fra" i "Basis"opsætningen (side 91) for at indstille
"SMARTLINK" til "Gennemgående".
DivX
Registreringskode
Viser registreringskoden for DivX-videofiler
for denne optager.
Du kan finde flere oplysninger på http://
www.divx.com/vod på internettet.
Vælger miniaturetypen vist på titellisten.
Hurtig
forhåndsvisn.
Afspiller korte udpluk fra
hele den valgte titel.
Normal
Afspiller den valgte titel fra
begyndelsen.
Indstillinger og justeringer
Indstil forhåndsvis (kun HDD)
Alternativer 2
TV-pause
Vælger tuneren til TV-pausen (side 61).
TV'ets tuner
Vælger dette når optageren
tilsluttes til dit tv ved hjælp
af SCART-stikket.
Optagerens
tuner
Vælger dette når optageren
ikke tilsluttes til dit tv ved
hjælp af SCART-stikket.
109
Der er støj i billedet.
Yderligere oplysninger
Fejlfinding
Hvis du kommer ud for nogen af følgende
problemer i forbindelse med brugen af
optageren, skal du benytte denne
fejlfindingsguide til at forsøge at afhjælpe
problemet, før du anmoder om reparation.
Kontakt den nærmeste Sony-forhandler, hvis
problemet ikke kan løses.
Strøm
Der tændes ikke for strømmen.
, Kontroller, at stikket sidder korrekt i
stikkontakten.
Billede
Der er ikke noget billede.
,
,
,
,
Forbind alle tilslutningsledninger korrekt.
Tilslutningsledningerne er beskadiget.
Kontroller forbindelsen til TV'et (side 13).
Skift valg af indgang på tv'et (f.eks. til
"VCR" og "AV 1"), så signalet fra
optageren vises på tv-skærmen.
, Kontroller, at "Video Ind / Ud"opsætningen er indstillet til det punkt, der
svarer til systemet (side 95).
, Hvis du kun slutter optageren til TV'et via
COMPONENT VIDEO OUT-jackstikkene,
skal "Komponentvideoudgang" i "Video
Ind / Ud"-opsætningen indstilles til
"Progressiv" (side 96).
, Ved afspilning af en dobbeltlags-DVD
afbrydes videoen og lyden muligvis
midlertidigt på det punkt, hvor lagene
skifter.
110
, Hvis billedudgangssignalet fra optageren
passerer gennem videobåndoptageren på
vej til TV'et, eller hvis du er sluttet til en
kombineret TV/VIDEO-afspiller, kan det
kopibeskyttelsessignal, der anvendes på
nogle DVD-programmer, påvirke
billedkvaliteten. Hvis problemet stadig
opstår, selvom du slutter optageren direkte
til TV'et, skal du prøve at slutte optageren
til TV'ets S-VIDEO-indgang.
, Du har indstillet optageren til progressivt
format, selv om dit tv ikke understøtter
progressivt-signalet. I dette tilfælde skal du
holde x (stop) på optageren nede, og trykke
på Z (åbn/luk) på optageren.
, Selvom TV'et er kompatibelt med signaler i
progressivt format (525p/625p), kan
billedet blive forringet, når du indstiller
optageren til progressivt format. I dette
tilfælde skal du holde x (stop) på optageren
nede, og trykke på Z (åbn/luk) på
apparatet, og optageren indstilles til normal
(interlace) format.
, Du afspiller en titel, der er optaget i et andet
farvesystem end dit tv.
, Der kan opstå støj i billeder, som optages på
HDD'en. Dette skyldes HDD'ens
egenskaber og er ikke en fejl.
, Ved afspilning af en dobbeltlags-DVD
afbrydes videoen og lyden muligvis
midlertidigt på det punkt, hvor lagene
skifter.
Der er ikke noget billede, eller billedstøjen
vises, når apparatet er tilsluttet HDMI OUTstikket.
, Prøv følgende: 1Sluk og tænd for
optageren igen. 2Sluk det tilsluttede
udstyr, og tænd det igen. 3Tag HDMIstikket ud og tilslut det igen.
, Hvis HDMI OUT-stikket bruges til
udsendelse af videosignaler, kan det løse
problemet at ændre indstillingen for
"Skærmopløsning" under "HDMI-udgang"opsætningen (side 106). Forbind tv'et og
optageren med et andet videostik end
HDMI OUT, og skift tv'ets indgang til det
tilsluttede videoindgangssignal, så du kan
se skærmmeddelelserne. Skift indstillingen
af "Skærmopløsning" under "HDMIudgang"-opsætningen, og sæt tv'ets indgang
tilbage til HDMI. Hvis billedet stadig ikke
vises, skal du gentage trinene og forsøge
andre indstillinger.
, Optageren er tilsluttet en indgangsenhed,
som ikke er HDCP-kompatibel (side 14).
, Når der fremkommer billedstøj, efter du har
ændret "Skærmopløsning"-indstillingen,
skal du holde x (stop) nede på optageren,
og trykke på Z (åbn/luk) på optageren.
TV-programmodtagelsen udfylder ikke
skærmen.
TV-programbillederne er forvrænget.
, Flyt TV-antennen.
, Indstil billedet (se i betjeningsvejledningen
til TV'et).
, Placer optageren og TV'et længere fra
hinanden.
, Placer TV'et og eventuelle antennekabler
længere fra hinanden.
, Antennekablet er sat i AERIAL OUTjackstikket på optageren. Sæt kablet i
AERIAL IN-jackstikket.
, Optagerens farvesystem afviger fra dit tv.
Hold x (stop) nede på optageren, og tryk på
INPUT på optageren for at skifte
optagerens farvesystem.
, Kanalen springes over (side 93).
, Der er startet en timer-optagelse, som har
skiftet kanalen.
Billedet fra det udstyr, der er sluttet til
optagerens indgangsjackstik, vises ikke
på skærmen.
, Hvis apparatet er tilsluttet til LINE 1/
DECODER-stikkene, skal du vælge "L1"
på frontpanelets display ved at trykke på
INPUT.
Hvis apparatet er tilsluttet til LINE 2 INstikket, skal du vælge "L2" på frontpanelets
display ved at trykke på INPUT.
Det afspillede billede eller tv-programmet
fra det udstyr, der er tilsluttet via
optageren, er forvrænget.
, Hvis det afspillede billedudgangssignal fra
en DVD-afspiller, videobåndoptager eller
tuner passerer gennem optageren, før det
kommer frem til TV'et, kan det
kopibeskyttelsessignal, der benyttes til
visse programmer, påvirke billedkvaliteten.
Frakobl det pågældende afspilningsudstyr,
og slut det direkte til TV'et.
Billedet udfylder ikke skærmen.
, Indstil "TV-type" i "Afspilning"opsætningen i henhold til skærmstørrelsen
på dit tv (side 103).
Billedet udfylder ikke skærmen, selvom
billedformatet er angivet i "TV-type" i
"Afspilning" -opsætningen.
Yderligere oplysninger
, Vælg kanalen manuelt i "Manuel
kanalindst." i "Tuner"-opsætningen
(side 92).
, Vælg den korrekte kilde ved hjælp af
INPUT-knappen, eller vælg en kanal for et
vilkårligt tv-program ved hjælp af PROG
+/– knapperne.
Der kan ikke skiftes kanal på TV'et.
, Titlens bredde-højde-forhold er fast.
Billedet er i sort-hvid.
, Kontroller, at "LINE 3-udgang" i "Video
Ind / Ud"-opsætningen er indstillet til det
punkt, der svarer til systemet (side 96).
, Hvis du benytter et SCART-kabel, skal du
sikre dig, at alle dets punkter (21 stik) har
forbindelse.
,fortsættes
111
Lyd
Der er ikke nogen lyd.
, Forbind alle tilslutningsledninger korrekt.
, Tilslutningsledningen er beskadiget.
, Indgangskildeindstillingen på
lydkomponenten eller tilslutningen til
lydkomponenten er ikke korrekt.
, Optageren er i indstillingen for
tilbagespoling, forlæns spoling, slowmotion eller pause.
, Hvis lydsignalet ikke kommer igennem
DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUTstikkene, skal du kontrollere "Lyd Ud"opsætningen (side 98).
, Optageren understøtter kun MP3-lyd,
Dolby Digital og MPEG-lyd for DivXvideofiler. Tryk på AUDIO, og vælg MP3lyd eller MPEG-lyd.
Der udsendes ingen lyd fra HDMI OUTstikket.
, Prøv følgende: 1Sluk og tænd for
optageren igen. 2Sluk det tilsluttede
udstyr, og tænd det igen. 3Fjern HDMIledningen, og tilslut den igen.
, HDMI OUT-stikket er tilsluttet en DVIenhed (DVI-stik kan ikke bruges til
lydsignaler).
, Det apparat, der er tilsluttet til HDMI OUTstikket, passer ikke til lydsignalets format. I
dette tilfælde skal du indstille "Lydudgang"
til "PCM" i "HDMI-udgang"-opsætningen
(side 107).
Lyden er forvrænget.
, Indstil "Tunerniveau" i "Lyd Ind"opsætningen til "Komprimering" (side 97).
Der er støj i lyden.
, Når der afspilles en CD med DTS-lydspor,
kommer der støj fra LINE 2 OUT RAUDIO-L-jackstikkene, LINE 3 – TVjackstikket eller LINE 1/DECODERjackstikket (side 79).
112
Lydstyrken er lav.
, Lydstyrken er lav på nogle DVD'er.
Lydstyrken kan blive bedre, hvis du
indstiller "Audio DRC" i "Lyd Ud"opsætningen til "Til" (side 99).
, Indstil "Tunerniveau" i "Lyd Ind"opsætningen til "Normal" (side 97).
Der kan ikke optages eller afspilles et
andet lydspor.
, Når du optager fra tilsluttede apparater, skal
du indstille "Ekstern lyd" til "Tosproget" i
"Lyd Ind"-opsætningen (side 97).
, Der kan ikke optages flersprogede spor
(basis og sub) på HDD'en (når Videotilstand er aktiveret), DVD+RW'er, DVDRW'er (Video-tilstand), DVD+R'er eller
DVD-R'er (Video-tilstand). For at optage
sproget skal du indstille "Tosproget
optagning" i "Lyd Ind"-opsætningen til
"A/V" eller "B/H" inden optagelsen
(side 97). Optag på DVD-RW'er/DVD-R'er
(VR-tilstand), hvis du ønsker at optage både
basis- og sub-lyd på en disk. For at optage
på HDD'en, skal du indstille "HDD
optageformat" til "Videotilst. Fra" i
"Optagning"-opsætningen (side 103).
, Hvis du har tilsluttet en lydkomponent til
DIGITAL OUT (COAXIAL)-stikket og
ønsker at skifte lydsporet på HDD'en (når
"HDD optageformat" er indstillet til
"Videotilst. Fra" i "Optagning"opsætningen (side 103))/DVD-RW'er/
DVD-R'er (VR-tilstand) under afspilning,
indstil "Dolby Digital ud" i "Lyd Ud"opsætningen til "Dolby Digital -> PCM"
(side 98).
Afspilning
Optageren kan ikke afspille nogen type
disk (undtagen HDD'en).
, Disken vender på hovedet. Indsæt disken
med etiketsiden opad.
, Disken er ikke sat korrekt i.
, Der er trængt fugt ind i optageren. I så fald
skal du lade optageren stå tændt, hvis den
allerede er tændt (undlad at tænde den, hvis
den er slukket) i cirka en time, indtil fugten
er fordampet.
, Hvis disken er optaget på en anden optager
og ikke blev færdiggjort (side 39), kan
denne optager ikke afspille disken.
Optageren starter ikke afspilningen fra
starten.
, Genoptaget afspilning er aktiveret
(side 55).
, Du har indsat en DVD, hvor titelmenuen
eller DVD-menuen vises automatisk på tvskærmen, når den sættes i. Brug menuen til
at starte afspilningen.
Optageren starter afspilningen
automatisk.
Afspilningen stopper automatisk.
, Hvis DVD'en har et signal for automatisk
pause, stoppes afspilningen ved signalet for
automatisk pause.
Nogle funktioner, f.eks. stop, søg eller
slow-motion, kan ikke udføres.
, Der er ikke indspillet flere sprog på den
DVD, du afspiller.
, DVD VIDEO'en tillader ikke, at du skifter
sproget i lydsporet.
, Prøv at ændre sproget i DVD VIDEO'ens
menu.
Sproget i underteksterne kan ikke skiftes
eller deaktiveres.
, Der er ikke indspillet undertekster på flere
sprog på DVD VIDEO'en.
, DVD VIDEO'en tillader ikke, at du skifter
underteksterne.
, Prøv at skifte underteksterne i DVD
VIDEO'ens menu.
, Underteksterne kan ikke skiftes for titler,
der er indspillet med denne optager.
Kameravinklerne kan ikke ændres.
, Der er ikke indspillet flere kameravinkler
på den DVD VIDEO, der afspilles.
, Du forsøger at skifte kameravinkler på et
tidspunkt, hvor "
" ikke vises på TVskærmen (side 55). For at vise "
" hvis
der er optaget forskellige vinkler (flere
kameravinkler) af en scene på disken, skal
du indstille "Vinkelindikator" til "Til" i
"Afspilning"-opsætningen (side 105).
, DVD VIDEO'en tillader ikke skift af
kameravinkler.
, Prøv at skifte kameravinkel i DVD
VIDEO'ens menu.
, Kameravinklerne kan ikke skiftes for titler,
der er indspillet med denne optager.
, Kameravinklen kan ikke ændres under
afspilning i slowmotion, eller når
afspilningen er stoppet midlertidigt.
Yderligere oplysninger
, DVD VIDEO'en har en funktion til
automatisk afspilning.
Sproget i lydsporet kan ikke skiftes.
, Afhængigt af DVD'en kan du muligvis ikke
udføre visse af ovennævnte betjeninger. Se
den betjeningsvejledning, der fulgte med
disken.
,fortsættes
113
DivX-videofilerne kan ikke afspilles.
, Filen er ikke oprettet i DivX-format.
, Filen har et andet filtypenavn end ".avi"
eller ".divx".
, DATA CD (DivX video)/DATA DVD
(DivX video) oprettes ikke i et DivXformat, som stemmer overens med
ISO9660 niveau 1/niveau 2, Romeo, Joliet
eller UDF (Universal Disk Format) 1.02,
1.50, 2.00, eller 2.01.
, DivX-videofilformatet er større end 720
(bredde) × 576 (højde).
MP3-lydspor afspilles ikke.
, MP3-lydspor er indspillet i et format, som
optageren ikke kan afspille (side 120).
JPEG-billedfiler afspilles ikke.
, JPEG-billedfiler er indspillet i et format,
som optageren ikke kan afspille (side 120).
, Progressive JPEG-billeder kan ikke
afspilles.
TV-pausefunktionen fungerer ikke.
, Du indspiller til HDD'en, eller HDD'en er
fuld.
Optagelse/Timer-optagelse/
Redigering
Programpositionen kan ikke ændres fra
den programposition, du optager.
, Indstil tv'ets indgangskilde til "TV".
Optagelsen starter ikke med det samme,
når du trykker på z REC.
, Undlad at betjene optageren, før "LOAD",
"FORMAT" eller "INFO WRITE"
forsvinder fra frontdisplaypanelet.
114
Der blev ikke optaget noget, selvom
timeren var indstillet korrekt.
, Der indtraf en strømafbrydelse under
optagelsen.
, Optagerens interne ur stoppede på grund af
en strømafbrydelse, der varede mere end
1 time. Genindstil uret (side 90).
, Kanalen blev deaktiveret efter indstillingen
af timer-optagelsen. Se "Manuel
kanalindst." på side 92.
, Tag stikket ud af stikkontakten, og sæt det i
igen.
, Programmet indeholder kopibeskyttelsessignaler, der begrænser kopiering.
, Der var en anden timerindstilling, der
overlappede timerindstillingen (side 50).
, Der er ikke sat en DVD i optageren.
, Der er ikke tilstrækkelig diskplads til
optagelsen.
, Optageren var ved at udføre en overførsel.
Optagelsen stopper ikke med det samme,
når du trykker på x REC STOP.
, Det tager nogle sekunder for optageren at
indlæse diskdata, før optagelsen kan stoppe.
Der vises muligvis instruktioner på
skærmen, efter du har trykket på x REC
STOP. I det tilfælde, følg instruktionerne på
skærmen.
Optagelsen stopper ikke, når du trykker
på x.
, Tryk på x REC STOP.
Timer-optagelsen er ikke færdig, eller den
startede ikke fra begyndelsen.
, Der indtraf en strømafbrydelse under
optagelsen. Hvis strømmen kommer
tilbage, mens en timer-optagelse er i gang,
genoptages optagelsen.
Genindstil uret (side 90), hvis
strømafbrydelsen varer mere end 1 time.
, Der var en anden timerindstilling, der
overlappede timerindstillingen (side 50).
, Der var ikke tilstrækkelig med diskplads.
, VPS/PDC-funktionen kører.
Indhold, som er optaget tidligere, blev
slettet.
, Data, som ikke kan afspilles på denne
optager, men som er optaget på en DVD ved
hjælp af en pc, slettes fra disken, når disken
sættes i.
VPS/PDC-funktionen kører ikke.
, Kontroller, at uret og datoen er indstillet
korrekt.
, Kontroller at den VPS/PDC tid, du
indstiller, er korrekt (der kan være fejl i tvprogramguiden). Hvis den udsendelse, du
ønskede at optage, ikke sender korrekt
VPS/PDC-information, vil optageren ikke
begynde at optage.
, Hvis modtagelsen er dårlig, er VPS/PDCsignalet muligvis forvrænget, så optageren
ikke starter indspilningen.
Optagelse fra tilsluttet udstyr
med en timer
Der blev ikke optaget noget, selv om du
indstillede Synkroniseret optagelseindstillingen korrekt.
, Timerindstillingen for det tilsluttede udstyr
overlappede med optagerens
timerindstilling (side 52).
, Der indtraf en strømafbrydelse under
optagelsen.
, Der blev trykket på [/1-knappen, inden
Synkroniseret optagelse startede.
Optageren begynder automatisk at
optage, når der tændes for
satellittuneren.
, Funktionen til synkroniseret optagelse er
aktiveret. Sluk for satellittuneren, og
annuller funktionen til synkroniseret
optagelse (side 51).
Overførsel
Du har overført en titel, men titlen blev
ikke vist på HDD'ens titelliste.
, Titlen indeholder et kopibeskyttelsessignal,
så den blev flyttet (side 73).
Højhastighedsoverførsel er ikke mulig.
, Titlen kan ikke overføres ved høj hastighed
(side 74). Selv hvis der udføres A-Bsletning, så en titel ikke indeholder
blandede billedstørrelser, behandles den
stadig som en titel med blandede
billedstørrelser.
HDD/DVD-overførsel er ikke mulig.
, Titlen kan ikke overføres (side 73).
,fortsættes
Yderligere oplysninger
, Du glemte at slukke for det tilsluttede
udstyr. Sluk for det tilsluttede udstyr og
indstil optageren til Synkroniseret
optagelse-standby-tilstand (side 51).
, Optageren var ikke sat i standby-tilstand for
synkroniseret optagelse. Indstil optageren
til standby for Synkroniseret optagelse.
Sørg for at SYNCHRO REC-indikatoren på
frontpanelets display lyser (side 51).
, Udstyret er ikke sluttet til LINE 1/
DECODER-stikket på optageren.
, Optageren er sat i tv-udgangsstikket på det
tilsluttede udstyr.
, Synkroniseret optagelse og en anden
timeroptagelse overlapper hinanden
(side 52).
Synkroniseret optagelse fuldføres ikke.
115
Display
Uret er stoppet.
Skærmsproget skifter automatisk.
, Indstil uret igen (side 90).
, Uret stoppede på grund af en
strømafbrydelse, der varede mere end
1 time. Genindstil uret (side 90).
, Når "HDMI-kontrol" er indstillet til "Til" i
"HDMI-udgang"-opsætningen (side 107),
skifter skærmsproget automatisk i henhold
til den sprogindstilling, der er på det
tilsluttede tv, hvis du ændrer
sprogindstillingerne på dit tv osv.
Timerindikatoren blinker.
, Der er ikke tilstrækkelig plads på disken.
, Indsæt en optagbar disk i optageren.
, Den indsatte DVD er beskyttet (side 38).
Uret vises ikke på frontdisplaypanelet, når
optageren er slukket.
, "Frontdisplay" i "Alternativer"opsætningen er indstillet til "Fra"
(side 108).
Fjernbetjening
Fjernbetjeningen fungerer ikke.
, Der er angivet forskellige
kommandotilstande på optageren og
fjernbetjeningen. Angiv den samme
kommandotilstand (side 108).
Standardindstillingen til
kommandotilstanden for denne optager og
den medfølgende fjernbetjening er DVD3.
Du kan kontrollere den aktuelle
kommandotilstand på frontpanelets display
(side 108).
, Batterierne er svage.
, Fjernbetjeningen er for langt fra optageren.
, Fjernbetjeningens producentkode blev
gendannet til standardindstillingen, da du
udskiftede batterierne. Genindstil koden
(side 20).
, Fjernbetjeningen er ikke rettet mod
fjernbetjeningssensoren på optageren.
116
Andet
Optageren fungerer ikke korrekt.
, Tryk ned på [/1 på optageren i mere end
fem sekunder, indtil optageren slukkes.
Tryk derefter på [/1 igen for at tænde
optageren.
, Hvis statisk elektricitet osv. får optageren
til at fungere unormalt, skal du slukke for
optageren og vente, indtil uret vises i
displayet på frontpanelet. Tag derefter
optagerens stik ud af stikkontakten, og sæt
det i igen efter et stykke tid.
Diskskuffen åbnes ikke, når du trykker på
Z (åbn/luk).
, Det kan tage nogle sekunder, før
diskskuffen åbnes, efter at du har indspillet
eller redigeret en DVD. Det skyldes at
optageren skriver diskdata på disken.
Der er ingen knapper der fungerer, og
"LOCKED" vises på frontpanelets display.
, Optageren er låst. Annuller børnelåsen
(side 55, 78).
Diskskuffen åbnes ikke, og
"TRAYLOCKED" vises på frontpanelets
display.
, Kontakt din Sony-forhandler eller et
autoriseret Sony-serviceværksted.
"REPAIR" vises i displayet på
frontpanelets display.
, Optagerens reparationsfunktion aktiveres
for at reparere harddisken eller disken, når
optageren tændes efter et strømsvigt, der
opstod under en optagerbetjening, som fx
imens den optog, eller når en anden slags
fejl er opstået. Lad optageren stå tændt,
indtil "REPAIR" forsvinder fra
frontdisplaypanelet.
"E01" vises i displayet på frontpanelet.
, Der er et problem med HDD'en. Kontakt
din nærmeste Sony forhandler. Bemærk at
indholdet på HDD'en kan blive slettet under
reparation af dette udstyr.
Nulstilling af optageren
Du kan nulstille optageren til alle dens
fabriksindstillinger.
1
Sørg for at optageren er tændt og
disken fjernet.
2
Hold x (stop) på optageren nede, og
tryk på [/1 på optageren.
Alle indstillinger nulstilles og optageren
slukkes.
"E02" vises i displayet på frontpanelet.
"HDCP_ERR" vises i displayet på
frontpanelet.
, Optageren er tilsluttet en indgangsenhed,
som ikke er HDCP-kompatibel. Tilslut det
udstyr der er HDCP-kompatibelt (side 14).
Se bort fra denne fejlmeddelelse hvis
billedet vises korrekt.
Yderligere oplysninger
, Der er opstået en harddiskfejl, og du kan
ikke foretage nye optagelser til HDD'en.
Hold [/1 på optageren nede i mere end fem
sekunder for at slukke for optageren og
tænd den derefter igen. Hvis "E02" stadig
vises, skal du formatere HDD'en ved at
følge instruktionerne "Formatér HDD"
(side 89). Bemærk at alle optagelser på
HDD'en vil blive slettet. Kontakt din Sonyforhandler, hvis det ikke løser problemet.
Der høres mekaniske lyde, når optageren
er slukket.
, Imens optageren justerer uret til den
automatiske urindstillingsfunktion, kan der
muligvis høres driftslyde, selvom der er
slukket for strømmen. Dette er ikke en fejl.
117
Bemærkninger vedrørende diske
Bemærkninger om
optageren
• For at holde disken ren må den kun
håndteres ved kanten. Du må ikke berøre
overfladen. Støv, fingeraftryk eller ridser på
disken kan medføre fejl.
Om betjening
• Hvis optageren flyttes direkte fra kolde
omgivelser til varme omgivelser, eller hvis
den placeres i et meget fugtigt lokale, kan
fugt kondenseres på linserne inde i
optageren. Sker dette, fungerer optageren
muligvis ikke korrekt. I så fald skal du lade
optageren stå tændt, hvis den allerede er
tændt (undlad at tænde den, hvis den er
slukket) i cirka en time, indtil fugten er
fordampet.
• Når du flytter optageren eller tager en disk
ud, skal du være påpasselig med ikke at
støde eller udsætte harddisken for
vibrationer for at undgå at beskadige disken
eller harddisken (side 3).
• Udsæt ikke disken for direkte sollys eller
varmekilder som varme luftkanaler, og lad
den ikke ligge i en bil, som er parkeret i
direkte sollys, da temperaturen inde i bilen
kan stige betydeligt.
• Opbevar disken i kassetten, når den er
afspillet.
• Rens disken med en rengøringsklud. Aftør
disken fra midten og udefter.
Om justering af lydstyrken
Skru ikke op for lyden, mens du lytter til et
afsnit med meget lave indgangsniveauer eller
helt uden lydsignaler. Hvis du gør det, kan
højttalerne blive beskadiget, når der afspilles
et afsnit med høj lyd.
Om rengøring
Rengør kabinettet, panelet og knapperne med
en blød klud fugtet med en mild
renseopløsning. Anvend ikke nogen form for
slibemidler, skurepulver eller
opløsningsmidler som f.eks. alkohol eller
rensebenzin.
Om rengøringsdiske, disk/linserengøringsmidler
Brug ikke en rengøringsdisk eller et disk/
linse-rengøringsmiddel (flydende eller som
spray). De kan forårsage funktionsfejl i
optageren.
118
• Anvend ikke opløsningsmidler som
rensebenzin, fortynder, kommercielt
tilgængelige rengøringsmidler eller
antistatiske sprays beregnet til vinylplader.
• Brug ikke følgende diske.
– Diske, som ikke har standardfacon (f.eks.
kort, hjerte).
– Diske med etiketter eller mærkater på.
– Diske med cellofantape eller
klistermærker på.
Om udskiftning af dele
Hvis dette apparat repareres, kan reparerede
dele muligvis blive indsamlet til genbrug
eller genanvendelse.
Specifikationer
System
Laser: Halvlederlaser
Kanaldækning:
PAL/SECAM (B/G, D/K, I, L)
VHF: E2 til E12, R1 til R12, F2 til F10,
Italien A til H, Irland A til J, Sydafrika
4 til 11, 13
UHF: E21 til E69, R21 til R69, B21 til
B69, F21 til F69
CATV: S01 til S05, S1 til S20,
Frankrig B til Q
HYPER: S21 til S41
Ovenstående kanaldækning garanterer kun
kanalmodtagelsen inden for disse intervaller.
Den garanterer ikke muligheden for at
modtage signaler under alle omstændigheder.
For flere oplysninger, se "Kanaler, der kan
modtages" (side 93).
Generelt
Strømforsyning: 220-240 V
vekselstrøm, 50/60 Hz
Strømforbrug: 40 W
Mål (cirka):
430 × 66,5 × 286 mm (bredde/højde/
dybde) inkl. udstikkende dele
Harddiskkapacitet: 160 GB
Vægt (cirka): 4,4 kg
Driftstemperatur: 5ºC til 35ºC
Luftfugtighed ved brug: 25% til 80%
Tilbehør:
Netkabel (1)
Antennekabel (1)
Fjernbetjening (1)
R6-batterier (størrelse AA) (2)
Yderligere oplysninger
Videomodtagelse:
Frekvenssyntetiseringssystem
Lydmodtagelse: Delt bærebølgesystem
Antenneudgang: 75-ohm asymmetrisk
antennestik
Timer: Ur: Kvartslåst/Timer-indikation:
24 timers cyklus (digital)/
backupstrøm: 1 time
Videooptageformat: MPEG-2,
MPEG-1
Lydoptageformat/anvendelig
bithastighed: Dolby Digital 2 kanal
256 kbps/128 kbps (i EP-, SLP- og
SEP-tilstand), PCM
Indgange og udgange
LINE 2 OUT
(AUDIO): Phonojackstik/2 Vrms/
10 kiloohm
(VIDEO): Phonojackstik/1,0 Vp-p
(S VIDEO): 4-stiks mini-DIN/Y:1,0 Vp-p,
C: 0,3 Vp-p (PAL)
LINE 2 IN
(AUDIO): Phonojackstik/2 Vrms/mere
end 22 kiloohm
(VIDEO): Phonojackstik/1,0 Vp-p
(S VIDEO): 4-stiks mini-DIN/Y:1,0 Vp-p,
C: 0,3 Vp-p (PAL)
LINE 3 – TV: 21-stik
CVBS OUT
S-video/RGB OUT (modstrøm)
LINE 1/DECODER: 21-stik
CVBS IN/OUT
S-Video/RGB IN
Dekoder
DIGITAL OUT (COAXIAL):
Phonojackstik/0,5 Vp-p/75-ohms
COMPONENT VIDEO OUT (Y, PB/CB,
PR/CR):
Phonojackstik/Y: 1,0 Vp-p,
PB/CB: 0,7 Vp-p, PR/CR: 0,7 Vp-p
HDMI OUT: HDMI 19 stikstandardtilslutning
Specifikationer og design kan ændres uden
varsel.
119
Bemærkninger om MP3lydspor, JPEG-billedfiler
og DivX-videofiler
Om MP3-lydspor, JPEGbilledfiler og DivX-videofiler
MP3 er en lydkomprimeringsteknologi, der
opfylder bestemte ISO/MPEG-regler. JPEG
er en billedkomprimeringsteknologi.
Du kan afspille lydspor i MP3-format
(MPEG1 Audio Layer 3) og JPEG-billedfiler
på HDD'en eller DATA CD'er (CD-ROM'er/
CD-R'er/CD-RW'er) eller JPEG-billedfiler
på HDD'en eller DATA DVD'er (DVDROM'er/DVD-RW'er/DVD-R'er).
DivX® er en kompressionsteknologi for
videofiler, som er udviklet af DivX, Inc.
Dette produkt er et officielt DivX®certificeret produkt. Du kan afspille DATA
CD'er (CD-ROM'er/CD-R'er/CD-RW'er) og
DATA DVD'er (DVD-ROM'er/
DVD+RW'er/DVD+R'er/DVD-RW'er/
DVD-R'er), som indeholder DivX-videofiler.
DATA DVD'er skal optages i
overensstemmelse med ISO9660 niveau 1,
niveau 2, Romeo, Joliet eller UDF (Universal
Disk Format) 1.02, 1.50, 2.00* eller 2.01
format, for at optageren kan genkende MP3sporene, JPEG-billedfilerne og DivXvideofilerne.
DATA-CD'er skal være optaget i
overensstemmelse med ISO9660 niveau 1-,
niveau 2-, Romeo- eller Joliet-format, for at
optageren kan genkende MP3-lydspor,
JPEG-billedfiler og DivX-videofiler.
Du kan også afspille diske, der er optaget i
MultiSession/Border.
Se instruktionerne, der leveres sammen med
diskdrevene og optagesoftwaren (medfølger
ikke) for at få oplysninger om
optageformatet.
* Ikke tilgængelig for MP3-lydspor.
120
Bemærkning om MultiSession/Borderdiske
Hvis lydspor og billeder i Music CD-format
eller Video CD-format kun er optaget i den
første session/grænse, afspilles kun den
første session/grænse.
MP3-lydspor, JPEG-billedfiler
eller DivX-videofiler, som
optageren kan afspille
Optageren kan afspille følgende spor og filer:
– MP3-lydspor med filtypenavnet ".mp3".
– JPEG-billedfiler med filtypenavnet ".jpeg"
eller ".jpg".
– Basis JPEG-billedfiler der overholder Exif
2.2*-billedfilformat, og Y:CB:CR er 4:4:4,
4:2:2 eller 4:2:0.
– DivX-videofiler med endelsen ".avi" eller
".divx".
* "Exchangeable Image File Format": Filformatet
anvendes af digitale stillkameraer.
z Tip
Da en disk med mange træer tager længere tid at
afspille, anbefales det at oprette albummer, der ikke
har mere end to træer.
b Bemærkninger
• Optageren kan afspille alle data med
filtypenavnet ".mp3", ".jpeg", ".jpg", ".avi" eller
".divx", selvom de ikke er i MP3-, JPEG- eller
DivX-format. Afspilning af disse data kan
forårsage høj støj, der kan beskadige
højttalersystemet.
• Afhængigt af disken kan normal afspilning
muligvis ikke udføres. Billedet kan f.eks. være
uklart, afspilningen kan virke ujævn, der kan
være huller i lyden osv.
• Afhængigt af disken kan det tage lidt tid, før
afspilningen begynder.
• Nogle filer kan ikke afspilles.
• Optageren kan afspille op til 99 album fra en
DATA CD eller DATA DVD, der indeholder
henholdsvis MP3-lydspor og DivX-videofiler.
Der kan afspilles op til 99 spor og filer under et
album.
• Mht. JPEG-billedfiler kan optageren indlæse op
til 99 album og/eller op til 999 filer under et
album på en DATA CD/DATA DVD på en gang.
For at kunne se ikke-indlæste album skal du
genindlæse dem.
• Det kan tage noget tid at fortsætte til det næste
eller et andet album.
• Den billedstørrelse, der kan vises, er begrænset.
Følgende billedstørrelser kan vises: bredde
160–5.120 pixel og højde 120–3.840 pixel.
• Optageren understøtter MP3-lydspor, der er
optaget med en samplingfrekvens på 32 kHz,
44,1 kHz og 48 kHz.
• Der kan ikke afspilles et MP3-lydspor på mere
end 1 GB.
• Optageren opfylder ikke lydspor i mp3PROformat.
• Optageren kan ikke afspille en DivX-videofil, der
er større end 720 (bredde) × 576 (højde)/4 GB.
• Optageren kan muligvis ikke afspille en DivXvideofil, når filen er kombineret af to eller flere
DivX-videofiler.
Bemærkninger om kopiering af JPEGbilledfiler/MP3-lydspor
Yderligere oplysninger
• Du kan ikke kopiere JPEG-billedfiler/MP3lydspor til HDD'en, hvis:
– Det totale antal JPEG-billedalbum på HDD'en
overstiger 999.
– Det totale antal JPEG-billedfiler/MP3-lydspor
under et album overstiger 999.
– MP3-lydsporene er på 1 GB eller større.
• Bemærk, at størrelsen på JPEG-billedfiler, der
kopieres til HDD'en, kan blive øget automatisk
for at passe til tv-skærmen.
• Du kan ikke kopiere JPEG-billedfiler til en
DATA DVD, som er færdiggjort på andre
optagere eller enheder.
• Hvis der vises en advarsel om, at HDD'en er fuld,
skal du slette flere album eller filer for at skaffe
plads. Du kan finde flere oplysninger om sletning
af filer på side 88.
121
Guide til dele og kontroller
For yderligere oplysninger henvises til sidetallene i parentes.
Fjernbetjening
0 TV/DVD-knap (20)
qa SUBTITLE-knap (56)
1
2
3
qs PLAY MODE-knap (58, 64, 79, 81)
4
5
6
qd ZOOM-knap (87)
7
8
9
0
qf SYSTEM MENU-knap (48, 60, 74, 82,
89)
TITLE LIST-knap (32, 54, 66)
TIMER-knap (45)
qg MENU-knap (54)
qh TOP MENU-knap (54)
qj </M/m/,/ENTER-knap (22)
qk O RETURN-knap (22)
ql DISPLAY-knap (35)
w;
/
(øjeblikkelig afspilning/
øjeblikkelig fremadspoling)-knapper
(56)
wa ./> (forrige/næste)-knapper
(56, 78)
ws mc / CM (søg/langsom/
frys billede)-knapper (56, 78)
A HDD-knap (30)
DVD-knap (30)
B [/1 (til/standby)-knap (22)
C Z (åbn/luk)-knap (30)
D PROG (program) +/– knapper (30)
+ knappen har et justeringspunkt*.
5 Talknapper (36, 64)
wd H (afspil)-knap (54, 78, 87)
X (pause)-knap (56, 78, 87)
x (stop)-knap (54, 78, 87)
H-knappen har et justeringspunkt*.
wf TV PAUSE-knap (61)
wg z REC-knap (30)
x REC STOP-knap (30)
HDD/DVD DUB-knap (73)
REC MODE-knap (30)
Talknappen 5 har et justeringspunkt*.
wh TV 2 (lyd) +/– knapper (20)
6 INPUT (indgangsvælger)-knap (51)
wj TV [/1 (til/standby)-knap (20)
7 AUDIO-knap (56, 78)
wk TV PROG (program) +/– knapper (20)
+ knappen har et justeringspunkt*.
AUDIO-knappen har et
justeringspunkt*.
wl TV t (indgangsvælger)-knap (20)
8 CLEAR-knap (36, 58, 79, 80)
9 ANGLE-knap (55, 87)
122
* Brug justeringspunktet som reference ved
betjening af optageren.
Frontpanel
A [/1 (til/standby)-knap (22)
I x REC STOP-knap (30)
B
C Diskskuffe (30)
J HDD knap/indikator (30)
DVD knap/indikator (30)
D Display på frontpanelet (123)
K PROGRAM +/–-knapper (30)
(fjernbetjeningssensor) (20)
E Z (åbn/luk)-knap (30)
F N (afspil)-knap (54, 78, 87)
N-knappen har et justeringspunkt*.
G x (stop)-knap (54, 78, 87)
H z REC-knap (30)
+ knappen har et justeringspunkt*.
L INPUT (indgangsvælger)-knap (51)
M LINE 2 IN (S VIDEO/VIDEO/
L(MONO) AUDIO R)-stik (25)
* Brug justeringspunktet som reference ved
betjening af optageren.
Yderligere oplysninger
Display på frontpanelet
A SYNCHRO REC-indikator (51)
5 Timerindikator (45)
B Viser følgende:
6 Disktype
• Afspilningstid
• Aktuel(t) titel/kapitel/spor/
indeksnummer
• Optagetid/optageindstilling
• Ur
• Programposition
• Tegn for Direkte optagelse fra tv (30):
"TV" angives af de to cifre, der står
længst til højre.
Lyser når der indsættes en optagbar
DVD-R eller DVD-RW-disk.
7 Indikator for kommandotilstand (108)
Viser fjernbetjeningens
kommandotilstand.
Når optagerens kommandotilstand er
indstillet til DVD3 (standard), vises
hverken "1" eller "2".
C NTSC-indikator (91, 96)
8 Optagelsesstatus
D VPS/PDC-indikator (46)
9 Indikator for overførselsretning
0 Afspilningsstatus
,fortsættes
123
Bagpanel
124
A AERIAL IN/OUT-stik (13)
E DIGITAL OUT (COAXIAL)-stik (18)
B LINE 2 OUT (R-AUDIO-L/VIDEO)stik (14, 18)
F AC IN terminal (19)
C LINE 1/DECODER-stik (24)
H LINE 2 OUT (S VIDEO)-stik (14)
D HDMI OUT-stik (high-definition
multimedia interface out) (14, 18)
I COMPONENT VIDEO OUT (Y,
PB/CB, PR/CR)-jackstik (14)
G LINE 3 – TV-stik (14)
Oversigt over sprogkoder
For flere oplysninger, se side 99.
Sprognavnene overholder ISO 639: 1988 (E/F)-standarden.
Nummer Sprog (kode)
Nummer Sprog (kode)
Nummer Sprog (kode)
Yderligere oplysninger
125
Lande-/områdekode
For flere oplysninger, se side 104.
126
Nummer
Område (kode)
Nummer
Område (kode)
0118
0121
0120
0205
0218
0301
0312
0314
0411
0609
0618
0405
0811
0914
0904
0920
1016
1118
Argentina (ar)
Australien (au)
Østrig (at)
Belgien (be)
Brasilien (br)
Canada (ca)
Chile (cl)
Kina (cn)
Danmark (dk)
Finland (fi)
Frankrig (fr)
Tyskland (de)
Hongkong (hk)
Indien (in)
Indonesien (id)
Italien (it)
Japan (jp)
Korea (kr)
1325
1324
1412
1426
1415
1611
1608
1620
1821
1907
0519
1905
0308
2023
2008
0702
2119
Malaysia (my)
Mexico (mx)
Holland (nl)
New Zealand (nz)
Norge (no)
Pakistan (pk)
Filippinerne (ph)
Portugal (pt)
Rusland (ru)
Singapore (sg)
Spanien (es)
Sverige (se)
Schweiz (ch)
Taiwan (tw)
Thailand (th)
Storbritannien (gb)
USA (us)
Indeks
Ord i anførselstegn vises i
displayene på skærmen.
Tal
"16:9" 103
"4:3 Letter Box" 103
"4:3 Pan Scan" 103
"96 kHz PCM ud" 98
A
"A-B gentagning" 58, 79
Administration
JPEG-billedfiler 88
"Af-færdiggør" 41
"Afspilning" 103
Afspilning 8, 54, 78, 85
"A-B gentagning" 58,
79
DivX-videofiler 54
frys billede 57
genoptaget afspilning
55
"Gentag" 58, 79
hurtig baglæns 56, 78
hurtig forlæns 56, 78
JPEG-billedfiler 85
langsom afspilning 57
MP3-lydspor 78
"Program" 59, 80
roter 87
Scan lyd 55
zoom 87
øjeblikkelig
afspilning 56
øjeblikkelig
fremadspoling 56
Afspilningsliste 33, 65
Afspilningstilstand
"A-B gentagning" 58,
79
"Gentag" 58, 79
"Program" 59, 80
"AFT" 93
"Albumsøgning" 81
"Alternativer" 108
ANGLE 55, 87
Antenne 13
AUDIO 56, 78
"Audio DRC" 99
"Autokapitel (DVD+R/
+RW)" 102
"Autokapitel (Video)" 102
"Autokapitel(HDD/VR)"
102
"Autom. kanalindstil." 23,
92
"Automatisk" 90
Automatisk indstilling af
ur 23, 90
"Auto-sprogvalg" 100
"Autosøgning" 23, 92
B
Bagpanel 124
"Basis" 89, 90
Basislyd 44, 97
Batterier 20
"Beskyt albumindhold" 88
"Beskyt disk" 38
"Beskyt titel" 67, 88
Beskyttelse
album 88
disk 38
JPEG-billedfiler 88
titel 67
"Billedindstilling" 48, 60
Billedkvalitet 48, 60
'BRAVIA' Theatre Sync
16
"Bred (16:9)" 23
Børnelås 55, 78
Børnesikring 55, 104
C
Canal Plus 27
CD 10
COMPONENT VIDEO
OUT 15
Copy-Free 44
Copy-Never 44
Copy-Once 44
CPRM 9
D
DATA CD 10
DATA DVD 10
"Dekoder" 28, 93
Dele og kontroller 122
Diasshow 87
DIGITAL OUT
(COAXIAL) 18
Direkte afspilning 16, 55
Direkte optagelse fra tv 16,
31
Diske, der kan afspilles 8,
10
Diske, der kan bruges 8,
10
Diske, der kan indspilles
på 8
"Diskindstilling" 38, 39,
42, 89
Diskindstillinger 38, 39,
42, 89
"Diskkopiering" 77
Diskplads 66
Disktyper 8, 65
Display på frontpanelet
123
DivX-videofiler 54
Dolby Digital 18, 98
"Download fra TV" 23, 92
DTS 18, 98
DVD VIDEO 10
DVD+R 8, 65
DVD+RW 8, 65
"DVD-menusprog" 100
DVD-R 8, 65
DVD-RAM 10
DVD-RW 8, 65
,fortsættes
127
E
I
L
"Ekstern lyd" 97
"Indgangssysteme" 91
"Indgående farvesystem"
95
"Indstil forhåndsvis" 109
Indtastning af tegn 36
INPUT 52
Introduktion til disktyper 8
Lande-/områdekode 126
Langsom afspilning 57
LINE 1/DECODER 24
"LINE 1-indgang" 96
LINE 2 IN 25
"LINE 3-udgang" 96
"Lukning" 39
"Lyd Ind" 97
"Lyd Ud" 98
Lydindgang 19
Lydkabel 18
"Lydsprog" 99
"Lydsystem" 93
Lynopsætning 22, 91
F
Fejlfinding 110
Fjernbetjening 20, 122
"Flyt" 71
"Forbind" 70, 71
"Format" 42
"Formater DVD-RW" 89
Formatering 42
"Formatér HDD" 89
"Fotoalbum" 82, 85
"Frame accurateredigering" 66
"Frontdisplay" 108
Frontpanel 123
frys billede 57
Færdiggørelse 39
G
Genoptaget afspilning 55
"Genre" 67
Genskabelsesoptagelse 46
"Gentag" 58, 79
"Gentag album" 79
"Gentag disk" 58, 79
"Gentag kapitel" 58
"Gentag program" 58, 79
"Gentag spor" 58, 79
"Gentag titel" 58
"Gør om" 67
H
"HDD optageformat" 103
HDMI
"4:3-videoudgang"
106
"Farve" 107
"HDMI-kontrol" 107
"Lydudgang" 107
"Skærmopløsning"
106
HDMI OUT 15, 18
HDMI-kabel 14, 18
"HDMI-udgang" 106
"HELP-indstilling" 91
Håndtering af diske 118
128
J
JPEG-billedfiler 82
"Just. optag.tilstand" 46,
102
Justering
afspilningsbillede 60
optagelsesbillede 48
K
"Kanal" 93
Kanalombytning 95
"Kanalsystem" 93
Kapitel 35, 49
Kapitelnummer 35
"Kapitelsøgning" 64
"Kommandotilstand" 21,
108
"Komponentvideoudgang"
96
Kontrol/ændring/
annullering af
timerindstillinger
(Timerliste) 49
"Kopier" 83
"Kopier albumindhold" 83
"Kopier til DVD" 83
Kopiering
JPEG-billedfiler 82,
83
Kopisikringssignaler 44
M
"Manuel" 90
Manuel indstilling af uret
23, 90
"Manuel kanalindst." 92
"Manuel opt.-indst." 100
Manuel optagetilstand 101
MENU 54
Menu
DVD-menu 54
Topmenu 54
Miniaturebillede 34
Visningstilstand 34,
109
"Modificer" 50
MP3-lydspor 78
MPEG 18, 99
"Multi-tilstand" 67
N
"Navn" 93
Navngivning 38
Netkabel 19
NICAM 44, 97
"NICAM-valg" 97
"NTSC på PAL-TV" 96
Nulstilling af optageren
91, 117
"Nyt album" 88
O
R
Områdekode 11
"Opdel" 68, 69, 71
"Ophæv beskyt." 67
Ophævelse af
færdiggørelse 41
Opretning af en
afspilningsliste 70
Oprettelse af en backupdisk 77
Optagelse 43
billedjustering 48
mens du ser et andet
program 31
optagelsesformat 8
optagelsestilstand 31,
43
optagetid 31, 43
Optagetid 31, 43
Optagetilstand 31, 43
"Optagning" 100
"Optimer HDD" 89
Original 33, 65
"OSD-menusprog" 99
Overførsel
HDD/DVD DUB 73
Overførselsliste 74
"Overspr. en" 50
REC 30
REC MODE 43
REC STOP 30
"Redig. kompatibel m.
Videotilstand" 66
"Rediger" 66
Redigering 65, 70
Afspilningsliste 70
kapitler 69
titler 66
"Registreringskode" 109
Resterende tid 35
"RGB" 96
Roter 87
P
Pause Live TV 61
"Pausetilstand" 104
PAY-TV 27
PBC 54
PDC 46
PLAY MODE 58, 59, 79,
80
"Program" 59, 80
"Progressiv" 23
"På-skærmen visning" 108
Q
Quick Timer 47
S
S VIDEO 15
Samtidig optagelse og
afspilning 63
Satellittuner 26
Scan lyd 55
Side-tilstand 33, 86
"Skift genre" 67
"Slet" 50, 66, 67, 88
"Slet A-B" 67
"Slet album" 88
SMARTLINK 16, 109
"Sort. titler" 33
"Sporsøgning" 64, 81
"Spring over" 93
"Sprog" 99
"Standard (4:3)" 23
"Strømsparetilstand" 91
Styring af tv-apparater
med fjernbetjeningen 20
Sub-lyd 44, 97
SUBTITLE 56
Super VIDEO CD 10
"S-video" 96
Synkroniseret optagelse 51
Søgning
finde begyndelsen af
titlen/kapitlet/
sporet 56, 78
hurtig baglæns
søgning/hurtig
forlæns søgning
56, 78
JPEG-billedfiler 87
lydspor 78
Scan lyd 55
via genre 33
"Sømløs afspilning" 104
T
Talknapper 37
Tidsforskudt 62
"Tidsindstilling" 23, 90
Tidssøgning 64
Tilslutning
antennekablet 13
HDMI-kablet 14, 18
lydkablerne 18
videokablerne 14
TIMER 45
Timerliste 49
Timeroptagelse
"Just. optag.tilstand"
46
kontrollere/ændre/
annullere 49
Synkroniseret
optagelse 51
Titel 35
Titelliste 32
"Genre" 33
Miniature 34
"Sort. titler" 33
"Titelnavn" 66
Titelnummer 35
"Titelsøgning" 64
TOP MENU 54
Tosproget optagelse 44
"Tosproget optagning" 97
"Tuner" 92
"Tunerniveau" 97
TV t 20, 31
TV/DVD 21, 31
"TV-pause" 109
TV-pause 61
Tv-system 93
"TV-type" 23, 103
,fortsættes
129
U
"Undertekstsprog" 99
"Undertekstvisning" 100
V
"Video" 96
VIDEO CD 10
"Video Ind / Ud" 95
Videoindgang 15
Videoledning 14
Video-tilstand 8
"Vinkelindikator" 55, 105
VPS 46
VR-tilstand 8
"Vælg genre" 67
"Vælg Miniature" 67
"Vælg miniature" 102
Z
Zoom 87
ZWEITON 44
Æ
"Ændr navn på album" 88
"Ændr navn på fil" 88
130
131
Sony Corporation Printed in Hungary
Download PDF