Sony | RDR-HXD870 | Sony RDR-HXD870 Betjeningsvejledning

3-196-450-12(1)
DVD Recorder
Betjeningsvejledning
Du kan finde gode råd, tip og oplysninger om Sony produkter og
tjenester på: www.sony-europe.com/myproduct
RDR-HXD870/HXD970/HXD1070
© 2007 Sony Corporation
Forholdsregler
ADVARSEL!
For at reducere risikoen for brand
eller elektrisk stød må du ikke
udsætte dette apparat for regn eller
fugt.
Undlad at åbne kabinettet for at
undgå elektrisk stød. Overlad alt
reparationsarbejde til autoriseret
servicepersonale.
Netledningen må kun udskiftes af
faguddannet servicepersonale.
Batterier eller apparater, der
indeholder batterier, må ikke
udsættes for stærk varme som fx
sollys, ild eller lignende.
Dette apparat er klassificeret som
et KLASSE 1 LASER-produkt.
Etiketten med KLASSE 1
LASERPRODUKT er placeret bag
på apparatet.
FORSIGTIG
Brugen af optiske instrumenter i
dette produkt øger risikoen for
øjenskader. Da laserstrålerne, der
anvendes i denne DVD-optager, er
skadelige for øjnene, må kabinettet
ikke skilles ad.
Overlad alt reparationsarbejde til
autoriseret servicepersonale.
Denne etiket findes på det
laserbeskyttede hus indvendigt.
• Denne enhed kører ved 220240 V vekselstrøm, 50/60 Hz.
Kontroller, at apparatets
driftsspænding er identisk med
den lokale strømforsyning.
• Anbring ikke objekter, der er
fyldt med væsker, f.eks. vaser, på
apparatet, så risiko for brand
eller stød undgås.
• Installer dette system, så
netledningen straks kan trækkes
ud af stikkontakten i væggen,
hvis der opstår problemer.
GUIDE Plus+ og G-LINK er (1)
registrerede varemærker eller
varemærker af, (2) fremstillet med
licens af, og (3) genstand for
forskellige internationale patenter
og patentansøgninger ejet af, eller
med licens til, Gemstar-TV Guide
International, Inc. og/eller dets
datterselskaber.
GEMSTAR-TV GUIDE
INTERNATIONAL, INC. OG/
ELLER DETS
DATTERSELSKABER ER PÅ
INGEN MÅDE ANSVARLIGE
FOR KORREKTHEDEN AF
PROGRAMINFORMATIONERNE GIVET AF GUIDE PLUS+
SYSTEMET. GEMSTAR-TV
GUIDE INTERNATIONAL, INC.
OG/ELLER DETS
DATTERSELSKABER KAN
UNDER INGEN
OMSTÆNDIGHEDER BLIVE
HOLDT ANSVARLIGE FOR
NOGENSOMHELST TAB AF
PROFIT, TAB AF
FORRETNINGER, ELLER
INDIREKTE, SPECIELLE
SKADER OPSTÅET PÅ GRUND
AF BRUG AF INFORMATION,
UDSTYR, ELLER TJENESTER
RELATERET TIL GUIDE
PLUS+ SYSTEM.
Håndtering af udtjente
elektriske og elektroniske
produkter (Gælder for
den Europæiske Union
og andre europæiske
lande med separate
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller
emballagen angiver, at produktet
ikke må behandles som
husholdningsaffald. Det skal i
stedet indleveres på en
deponeringsplads specielt indrettet
til modtagelse og oparbejdning af
elektriske og elektroniske
produkter. Ved at sikre at
produktet bortskaffes korrekt,
forebygges de eventuelle negative
miljø- og sundhedsskadelige
påvirkninger, som en ukorrekt
affaldshåndtering af produktet kan
forårsage. Genindvinding af
materialer vil medvirke til at
bevare naturens ressourcer.
Yderligere information om
genindvindingen af dette produkt
kan fås hos myndighederne, det
lokale renovationsselskab eller
butikken, hvor produktet blev købt.
Fjernelse af udtjente
batterier (gælder i den
Europæiske Union samt
europæiske lande med
særskilte
indsamlingssystemer)
Dette symbol på batteriet eller
emballagen betyder, at batteriet
leveret med dette produkt ikke må
bortskaffes som
husholdningsaffald.
2
Ved at sikre at sådanne batterier
bortskaffes korrekt, tilsikres det, at
de mulige negative konsekvenser
for sundhed og miljø, som kunne
opstå ved en forkert
affaldshåndtering af batteriet,
forebygges.
Materialegenindvendingen
bidrager ligeledes til at beskytte
naturens resourcer.
Hvis et produkt kræver vedvarende
elektricitetsforsyning af hensyn til
sikkerheden samt ydeevnen eller
data integritet, må batteriet kun
fjernes af dertil uddannet
personale.
For at sikre en korrekt håndtering
af batteriet bør det udtjente produkt
kun afleveres på dertil indrettede
indsamlingspladse beregnet til
affaldshåndtering af elektriske og
elektroniske produkter.
Med hensyn til øvrige batterier, se
venligst afsnittet der omhandler
sikker fjernelse af batterier.
Batteriet skal derefter afleveres på
et indsamlingsted beregnet til
affaldshåndtering og
genindvinding af batterier.
Yderlige information om
genindvinding af dette produkt
eller batteri kan fås ved at kontakte
den kommunale genbrugsstation
eller den butik, hvor produktet blev
købt.
.
Producenten af dette produkt
er Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Den
autoriserede repræsentant for
EMC og produktsikkerhed er
Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germany.
For service eller garanti
henviser vi til de adresser,
som fremgår af vedlagte
garantidokument.
Forholdsregler
Dette udstyr er afprøvet og
fundet i overensstemmelse med
grænserne, der er angivet i
EMC-direktivet, ved brug af et
forbindelseskabel, som er
kortere end 3 meter.
Om sikkerhed
Hvis der er spildt væske i
kabinettet, eller hvis der er faldet
genstande ned i det, skal du
afbryde strømforsyningen og
lade optageren efterse af
kvalificerede teknikere, inden du
anvender den igen.
Om harddisken
Harddisken har en høj
lagringstæthed, hvilket giver
optagelser med lang varighed og
hurtig adgang til de skrevne
data. Den kan dog let blive
beskadiget af rystelser,
vibrationer og støv og skal ikke
placeres i nærheden af magneter.
Overhold følgende
forholdsregler for at undgå, at
vigtige data går tabt.
• Udsæt ikke optageren for
voldsomme rystelser.
• Undlad at placere optageren et
ustabilt sted eller et sted, hvor
den udsættes for mekaniske
vibrationer.
• Undlad at placere optageren på
en varm overflade, f.eks. en
videobåndoptager eller
forstærker (receiver).
• Anvend ikke optageren steder
med store temperaturudsving
(temperaturgradient under
10 °C/time).
• Flyt ikke optageren, mens
netkablet er tilsluttet.
• Tag ikke netkablet ud af
stikkontakten, mens optageren
er tændt.
• Når du trækker stikket ud af
stikkontakten, skal du slukke
for strømmen og kontrollere,
at harddisken ikke er i brug
(uret vises på
frontdisplaypanelet i mindst
30 sekunder, og al optagelse
eller dubbing er stoppet).
• Undlad at flytte optageren i ét
minut, efter at du har taget
netkablet ud af stikkontakten.
• Forsøg ikke selv at erstatte
eller opgradere harddisken, da
dette kan forårsage fejl.
Hvis der opstår fejl i harddisken,
kan du ikke gendanne mistede
data. Harddisken er kun til
midlertidig lagring.
Om reparation af
harddisken
• Harddiskens indhold kan
kontrolleres under reparation
eller eftersyn i forbindelse
med fejl eller redigering.
Indholdet sikkerhedskopieres
eller gemmes dog ikke af
Sony.
• Hvis harddisken skal
formateres eller udskiftes,
yder Sony fuld diskretion. Alt
indholdet på harddisken
slettes, herunder indhold, som
er i strid med lovgivningen om
ophavsret.
Om strømkilder
• Optageren er ikke koblet fra
strømforsyningen
(stikkontakten), så længe den
er tilsluttet en stikkontakt på
væggen. Dette gælder også,
selvom selve optageren er
blevet slukket.
• Hvis du ikke vil bruge
optageren i længere tid, skal
du tage stikket ud af
stikkontakten. Hvis du vil tage
netkablet ud af stikkontakten,
skal du tage fat i selve stikket.
Du må aldrig trække i
ledningen.
Om placering
• Placer optageren et sted med
tilstrækkelig ventilation for at
forhindre varmeophobning i
den.
• Placer ikke optageren på en
blød overflade som f.eks. et
tæppe, hvor
ventilationshullerne kan blive
blokeret.
• Optageren må ikke placeres i
et lukket rum, f.eks. på en
hylde i en bogreol el.lign.
,fortsættes
3
• Optageren må ikke placeres i
nærheden af varmekilder eller
i omgivelser med direkte
sollys, meget støv eller
mekaniske rystelser.
• Optageren må ikke placeres
skråt. Den er kun beregnet til
brug i vandret position.
• Optageren og diske må ikke
opbevares i nærheden af
udstyr med høj magnetisme
som f.eks. mikrobølgeovne og
store højttalere.
• Undlad at placere tunge
genstande på optageren.
Om optagelse
Foretag prøveoptagelser forud
for den faktiske optagelse.
Om kompensation for
mistede optagelser
Sony er ikke ansvarlig for og vil
ikke give kompensation for
mistede optagelser eller
relevante tab, inklusive når
optagelse ikke finder sted af
årsager, som omfatter fejl på
optageren, eller når indholdet i
en optagelse mistes eller
beskadiges som følge af fejl på
optageren eller reparation af
optageren. Sony vil under ingen
omstændigheder gendanne,
genoprette eller kopiere det
optagede indhold.
Ophavsret
• Tv-programmer, film,
videobånd, diske og andet
materiale kan være
ophavsretligt beskyttet.
Uautoriseret optagelse af
ophavsretligt beskyttet
materiale er i strid med
bestemmelserne i lovene om
ophavsret. Brug af denne
optager i forbindelse med
kabel-tv-transmissioner kan
desuden kræve autorisation fra
kabel-tv-udbyderen og/eller
programindehaveren.
4
• Dette produkt indeholder
teknologi til beskyttelse af
ophavsrettigheder, og er
beskyttet af USA patenter og
andre intellektuelle
ophavsrettigheder.
Anvendelse af denne teknologi
til beskyttelse af
ophavsrettigheder skal være
autoriseret af Macrovision, og
teknologien er beregnet til
hjemmebrug og anden
begrænset fremvisning, med
mindre Macrovision har givet
tilladelse til andet. Reverse
engineering og
disassemblering er forbudt.
• Dette produkt inkluderer
FontAvenue® fonte licenseret
af NEC corporation.
FontAvenue er et registreret
varemærke tilhørende NEC
corporation.
Kopisikringsfunktion
Da optageren har en
kopisikringsfunktion, kan
programmer, der modtages via
en ekstern tuner (medfølger
ikke), indeholde
kopibeskyttelsessignaler
(kopisikringsfunktion) og kan
derfor ikke optages, afhængigt
af signaltypen.
VIGTIG MEDDELELSE
Advarsel: Med denne
optager kan du bevare et
stillvideobillede eller et
skærmbillede på tv-skærmen
uendeligt. Hvis du lader
stillvideobilledet eller
skærmbilledet forblive på tvskærmen i lang tid, kan tvskærmen blive permanent
beskadiget.
Plasmadisplaypaneler og
projektions-tv- er særlig
udsatte.
Hvis du har spørgsmål eller
problemer i forbindelse med
optageren, skal du kontakte den
nærmeste Sony-forhandler.
Om denne
betjeningsvejledning
Kontroller modelnavnet
Instruktionerne i denne
betjeningsvejledning er til
3 modeller: RDR-HXD870,
RDR-HXD970 og RDRHXD1070. Kontroller
modelnummeret på
frontpanelet på optageren.
• I denne vejledning beskrives
den interne harddisk som
"HDD", og "disk" bruges som
generel henvisning til
HDD'en, DVD'er eller CD'er,
medmindre andet angives i
teksten eller illustrationerne.
• Ikoner som f.eks. DVD , der
er vist over hver forklaring,
angiver, hvilken type medie
der kan anvendes sammen
med den funktion, der
beskrives.
• I instruktionerne i denne
vejledning beskrives
betjeningsknapperne på
fjernbetjeningen. Du kan også
bruge betjeningsknapperne på
optageren, hvis de har de
samme eller næsten de samme
navne som knapperne på
fjernbetjeningen.
• Illustrationerne på
skærmdisplayet i denne
vejledning er muligvis ikke
helt magen til den grafik, der
vises på din tv-skærm.
• Beskrivelserne til DVD'er i
denne vejledning henviser til
DVD'er, der oprettes på denne
optager. Beskrivelserne
gælder ikke for DVD'er, der er
oprettet på andre optagere og
senere afspilles på denne
optager.
Indholdsfortegnelse
ADVARSEL! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Forholdsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Introduktion til disktyper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Diske, der kan indspilles på og afspilles fra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Diske, der kan afspilles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Tilslutninger og indstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Tilslutning af optageren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Kontrol af tilslutning og indstillingsmetoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Trin 1: Tilslutning af antennekabel og kontrolenhed til digitalboks . . . . . . . . 16
Anvendelse af kontrolfunktionen til digitalboksmodtageren. . . . . . . . . . . 16
A: Modtagelse af digitale terrestriske udsendelser
(til digitale udsendelser) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
B: Modtagelse via kabel eller satellit (til analoge udsendelser) . . . . . . . . 18
C: Terrestrisk modtagelse (til analoge udsendelser) . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Trin 2: Tilslutning af videokablerne/HDMI-kablet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Om SMARTLINK funktionerne
(kun i forbindelse med SCART-forbindelser) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Om HDMI-kontrolfunktionerne for 'BRAVIA' Theatre Sync
(gælder kun for HDMI-tilslutninger) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Trin 3: Tilslutning af lydkablerne/HDMI-kablet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Trin 4: Isætning af et CA-modul (Conditional Access Module) . . . . . . . . . . . 25
Trin 5: Tilslutning af netkablet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Trin 6: Klargøring af fjernbetjeningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Styring af tv-apparater med fjernbetjeningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Hvis du har en Sony DVD-afspiller eller mere end
én Sony DVD-optager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Ændring af programpositioner på optageren med fjernbetjeningen . . . . 28
Trin 7: Lynopsætning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Opsætning af GUIDE Plus+®-systemet/kontrolenheden til digitalboksen
(til analoge udsendelser) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Tilslutning af en videobåndoptager eller en lignende enhed . . . . . . . . . . . . 33
Tilslutning til LINE 1/DECODER-stikket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Tilslutning til LINE 2 IN-stikkene på frontpanelet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Tilslutning til ekstern dekoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Tilslutning af en dekoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Indstilling af programpositioner for en ekstern analog dekoder
(PAY-TV/Canal Plus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
,fortsættes
5
Otte grundlæggende betjeninger — Lær din DVD-optager at kende
kun til digitale terrestriske udsendelser
1. Indsættelse af en disk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
2. Optagelse af et program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Kontrol af diskstatus under optagelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
3. Afspilning af et optaget program (Titelliste) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
4. Visning af afspilningstiden og afspilningsoplysninger . . . . . . . . . . . . . . . 43
5. Ændring af navnet på et optaget program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
6. Navngivning og beskyttelse af en disk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Navngivning af en disk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Beskyttelse af en disk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
7. Afspilning af disken på andet DVD-udstyr (færdiggørelse) . . . . . . . . . . . 48
Ophævelse af færdiggørelse af en disk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
8. Omformatering af en disk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
6
Vejledning til digital service
(kun til digitale terrestriske udsendelser) . . . . . . . . . . . . . . . .52
EPG (elektronisk programguide) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Se en liste over tilgængelige kanaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Programinformation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Visning af programinformationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Visning af tekst-tv (ikke tilgængelig i visse områder) . . . . . . . . . . . . . . . 54
Timeroptagelse (kun til digitale terrestriske udsendelser) . . . . .55
Før optagelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Optagelse-tilstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Billeder, der ikke kan optages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Timeroptagelse (Standard/EPG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Manuel indstilling af timeren (Standard) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Optagelse af tv-programmer vha. EPG'en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Brug af Quick Timer-funktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Justering af optagelsesbilledets kvalitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Oprettelse af kapitler i en titel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Kontrol/ændring/annullering af timerindstillinger (Timerliste) . . . . . . . . . . . . 62
Optagelse fra tilsluttet udstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
kun til analoge udsendelser
GUIDE Plus+
(kun til analoge udsendelser/i områder med GUIDE Plus+) . . . .65
Introduktion til GUIDE Plus+ systemet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Lær de grundlæggende elementer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Fejlfindingsvejledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Se tv ved hjælp af GUIDE Plus+ systemet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Søg efter et program ved hjælp af GUIDE Plus+ systemet . . . . . . . . . . . . . 68
Lav en oversigt over din foretrukne programinformation (My TV) . . . . . . . . 69
Indstilling af en profil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Vælg og se et program fra My TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Udfør ændringer i GUIDE Plus+ systemet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Søg efter GUIDE Plus+ værtskanalen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Manuel ændring af GUIDE Plus+ værtskanalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Kontrol af programpositioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Deaktivering af programpositioner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Timeroptagelse (kun til analoge udsendelser) . . . . . . . . . . . . .73
Før optagelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Optagelse-tilstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Optagelse af stereoprogrammer og tosprogede programmer . . . . . . . . . 74
Billeder, der ikke kan optages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Timeroptagelse (GUIDE Plus+/manuel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
En-knaps-optagelse
(GUIDE Plus+ (kun i områder med GUIDE Plus+ service)) . . . . . . . 75
Manuel indstilling af timeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Brug af Quick Timer-funktionen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Justering af optagelsesbilledets kvalitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Oprettelse af kapitler i en titel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Kontrol/ændring/annullering af timerindstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Ændring af timerindstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Annullering af timerindstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Optagelse fra tilsluttet udstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Afspilning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83
Afspilning af det optagede program/DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Afspilningsindstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Gentaget afspilning af en specifik del (A-B gentagning) . . . . . . . . . . . . . 87
Gentaget afspilning (Gentag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Oprettelse af dit eget program (Program) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Justering af billedkvaliteten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Midlertidigt stop af en tv-udsendelse (TV-pause/Pause Live TV) . . . . . . . . . 90
Afspilning fra begyndelsen af det program, du er ved at optage
(Tidsforskudt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Afspilning af en tidligere optagelse, mens du optager en anden
(Samtidig optagelse og afspilning) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Søgning efter et tidspunkt/titel/kapitel/spor osv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
,fortsættes
7
Sletning og redigering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94
Før redigering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Sletning og redigering af en titel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Redigering af flere titler (Multi-tilstand) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Sletning af en sektion i en titel (Slet A-B) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Opdeling af en titel (Opdel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Sletning og redigering af et kapitel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Opdeling af et kapitel (Opdel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Sletning af et kapitel (Slet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Kombinering af flere kapitler (Forbind) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Oprettelse og redigering af en afspilningsliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Flytning af en afspilningsliste (Flyt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Kombinering af flere afspilningslistetitler (Forbind) . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Opdeling af en afspilningsliste (Opdel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Flytning af et kapitel (Flyt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Overførsel (HDD y DVD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Inden overførsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
HDD/DVD-overførsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Overførsel ved hjælp af overførselslisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Oprettelse af en backup-disk (Diskkopiering) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
DV-camcorder-overførsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Inden DV-camcorder-overførsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Forberedelse til DV-camcorder-overførsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Overførsel af et helt DV-formatbånd (Direkte DV-overførsel) . . . . . . . . . . 110
Overførsel af valgte scener (Manuel overførsel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Afspilning fra en DV-camcorder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Lydspor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
Afspilning af lydspor fra CD/DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Afspilningsindstillinger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Gentaget afspilning af en specifik del (A-B gentagning) . . . . . . . . . . . . 113
Gentaget afspilning (Gentag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Oprettelse af dit eget program (Program) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Søgning efter et lydspor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Angående Jukebox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Forberedelse til brug af Jukebox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Tilslutning af USB-enheden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Kopiering af lydspor (DISK t HDD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Kopiering af et album (USB t HDD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Afspilning af lydspor ved hjælp af Jukebox/USB-enhed . . . . . . . . . . . . . . 118
Afspilningsindstillinger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Gentaget afspilning (Gentag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Oprettelse af dit eget program (Program) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Håndtering af lydspor på Music Jukebox'en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
8
JPEG-billedfiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Om "Fotoalbum"-funktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Forberedelse til brug af "Fotoalbum"-funktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Tilslutning af USB-enheden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Kopiering af JPEG-billedfiler til HDD'en (DISK/USB t HDD) . . . . . . . 122
Kopiering af alle JPEG-billedfiler fra den tilsluttede USB-enhed
(USB t DVD-RW/DVD-R) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Kopiering af JPEG-billedfiler eller album på HDD'en
(HDD y HDD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Kopiering af JPEG-billedalbum til en disk
(HDD t DVD-RW/DVD-R) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Kopiering af JPEG-billedfiler til en disk (HDD t DVD-RW/DVD-R) . . . 125
Anvendelse af "Fotoalbum"-listen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Visning af en JPEG-billedfil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Afspilning af et diasshow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Håndtering af JPEG-billedfiler på HDD'en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Udskrivning af JPEG-billedfiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Indstillinger og justeringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Diskindstillinger (Diskindstilling) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Optagerindstillinger (Basis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Indstillinger for antennemodtagelse (Digital tuner) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Udskift kanaler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Tilføj nye kanaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Kanalsortering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Kanalindstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Autom. overspring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Signalkontrol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Antennespænding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
D.TV-sprogvalg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Indstillinger for antennemodtagelse (Analog tuner) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Autom. kanalindstil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Manuel kanalindst.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Kanalombytning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Videoindstillinger (Video Ind / Ud) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Indstillinger for lydindgang (Lyd Ind) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Indstillinger for lydudgang (Lyd Ud) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Sprogindstillinger (Sprog) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Indstillinger for optagelse (Optagning) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Afspilningsindstillinger (Afspilning) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Indstillinger til begrænsning af brug (Børnesikring) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
HDMI-indstillinger (HDMI-udgang) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Andre indstillinger (Alternativer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Alternativer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Alternativer 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
,fortsættes
9
Yderligere oplysninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Fejlfinding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Nulstilling af optageren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Bemærkninger om optageren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Bemærkninger om MP3-lydspor, JPEG-billedfiler og DivX-videofiler . . . . 169
Om i.LINK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Guide til dele og kontroller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Oversigt over sprogkoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Lande-/områdekode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
Indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
10
Introduktion til disktyper
Diske, der kan indspilles på og afspilles fra
Type
Disklogo
Ikon i
Formatering
denne
(nye diske)
vejledning
Vælg "Videotilst.
Fra" i "HDD
optageformat"
(side 149)
Overfør indhold fra
HDD'en til en DVD (VRtilstand) så det kan afspilles
på andre DVD-afspillere
Vælg "Videotilst.
Til" (standard) i
"HDD
optageformat"
(side 149)
Overfør indhold fra
HDD'en til en DVD
(Video-tilstand) så det kan
afspilles på andre DVDafspillere
Automatisk
formateret i +VRtilstand (DVD+RW
VIDEO)
Kan afspilles på
DVD+RW-kompatible
afspillere (automatisk
færdiggørelse)
-RWVR
Formaterer i VRtilstand (side 38)
Kan kun afspilles på
afspillere, der er
kompatible med VRtilstand (færdiggørelse er
ikke nødvendig)
-RWVideo
Formaterer i videotilstand (side 38)
Kan afspilles på de fleste
DVD-afspillere
(færdiggørelse er
nødvendig) (side 48)
Automatisk
formateret i +VRtilstand (DVD+R
VIDEO)
Kan afspilles på de fleste
DVD-afspillere
(færdiggørelse er
nødvendig) (side 48)
VRtilstand
HDD
(intern)
HDD
Videotilstand
DVD+RW
+RW
VRtilstand
DVD-RW
Videotilstand
DVD+R
+R
DVD+R DL
Kompatibilitet med andre
DVD-afspillere
(færdiggørelse)
,fortsættes
11
Type
Disklogo
DVD-R
VRtilstand
DVD-R
DL
Videotilstand
Ikon i
Formatering
denne
(nye diske)
vejledning
-RVR
Formaterer i VRtilstand (side 38)*1
Formatering udføres
i "Format"opsætningen
(side 51).
Kan kun afspilles på
afspillere, der er
kompatible med DVD-R i
VR-tilstand (færdiggørelse
er nødvendig) (side 48)
-RVideo
Automatisk
formateret i videotilstand
Kan afspilles på de fleste
DVD-afspillere
(færdiggørelse er
nødvendig) (side 48)
Brugbare diskversioner (fra april 2007)
• DVD+RW'er med 8x-hastighed eller
langsommere
• DVD-RW'er med 6x-hastighed eller
langsommere (ver. 1.1, ver. 1.2 med
CPRM*2)
• DVD+R'er med 16x-hastighed eller
langsommere
• DVD-R'er med 16x-hastighed eller
langsommere (ver. 2.0, ver. 2.1 med
CPRM*2)
• DVD+R DL-diske (dobbeltlagsdiske) med
8x-hastighed eller langsommere
• DVD-R DL-diske (dobbeltlag) med 8xhastighed eller langsommere (ver.3.0 med
CPRM*2)
"DVD+RW", "DVD-RW", "DVD+R", "DVD+R
DL", "DVD-R" og "DVD-R DL" er varemærker.
*1
Når en uformateret DVD-R indsættes i
optageren, formateres den automatisk i videotilstand. For at formatere en ny DVD-R i VRtilstand skal du formatere den i "Format"opsætningen (side 51).
*2 CPRM (Content Protection for Recordable
Media) er en kodningsteknologi, der beskytter
ophavsretten til billeder.
Diske, der ikke kan optages på
• DVD-RAM'er
12
Kompatibilitet med andre
DVD-afspillere
(færdiggørelse)
Diske, der kan afspilles
Type
Disklogo
Ikon i denne
vejledning
Kendetegn
DVD VIDEO
DVD
Diske som f.eks. film, der kan købes
eller lejes
Denne optager opfatter også DVDRAM'er* som DVD-video-kompatible
diske.
VIDEO CD
VCD
VIDEO CD'er eller CD-R'er/CD-RW'er
i VIDEO CD-/Super VIDEO CDformat
CD
Musik-CD'er eller CD-R'er/CD-RW'er i
musik-CD-format
CD
DATA DVD
—
DATA DVD
DVD+RW'er/DVD+R'er/DVDRAM'er* som indeholder MP3-lydspor
eller DivX-videofiler
DVD-RW'er/DVD-R'er/DVD-ROM'er,
som indeholder MP3-lydspor, JPEGbilledfiler eller DivX-videofiler
DATA CD
—
DATA CD
CD-ROM'er/CD-R'er/CD-RW'er, som
indeholder enten MP3-lydspor, JPEGbilledfiler eller DivX-videofiler
"DVD VIDEO" og "CD" er varemærker.
DivX, DivX Certified og tilknyttede logoer er
varemærker tilhørende DivX, Inc. og bruges under
licens.
DivX® er en kompressionsteknologi for videofiler,
som er udviklet af DivX, Inc.
* Hvis DVD-RAM'en har en aftagelig kassette, skal
du fjerne kassetten før afspilning.
Diske, der ikke kan afspilles
• PHOTO CD'er
• CD-ROM'er/CD-R'er/CD-RW'er, som er
optaget i et andet format end de formater,
der angives i tabellen ovenfor.
• Datadel på CD-Extras
• BD'er
• HD DVD'er
• Diske, som er optaget med et AVCHDkompatibelt DVD-videokamera
• DVD-ROM'er/DVD+RW'er/DVD-RW'er/
DVD+R'er/DVD-R'er, der ikke indeholder
DVD-video, DivX-video, JPEG-billedfiler
eller MP3-lydspor.
• DVD-lyddiske
• Kun DVD-RAM'er af kasettetypen.
• HD-lag på Super Audio CD'er
• DVD VIDEO'er med en anden områdekode
(side 14).
• DVD'er, som er optaget på en anden
optager og som ikke er korrekt færdiggjort.
Maks. antal titler, der kan optages
Disk
Antal titler
HDD*
999
DVD-RW/DVD-R
99
DVD+RW/DVD+R
49
DVD+R DL
49
DVD-R DL
99
* Den maksimale længde for en titel er 12 timer.
,fortsættes
13
Bemærkning til afspilningsfunktioner for
DVD VIDEO'er/VIDEO CD'er
Nogle afspilningsfunktioner for DVD
VIDEO'er/VIDEO CD'er er muligvis
forudindstillet af softwareproducenten. Da
denne optager afspiller DVD VIDEO'er/
VIDEO CD'er afhængigt af det diskindhold,
der er udviklet af softwareproducenterne, er
nogle afspilningsfunktioner muligvis ikke
tilgængelige. Se instruktionsvejledningen,
der følger med DVD VIDEO'erne/VIDEO
CD'erne.
Områdekode (kun DVD VIDEO)
Optageren har en områdekode trykt bag på
enheden og kan kun afspille DVD VIDEO'er
(kun afspilning), der er afmærket med
identiske områdekoder. Dette system bruges
til beskyttelse af ophavsretten.
DVD VIDEO'er, der er afmærket med ALL ,
kan også afspilles på denne optager.
Hvis du prøver at afspille en anden DVD
VIDEO, vises meddelelsen "Afspilning ikke
tilladt pga. regionskode." på tv-skærmen.
Afhængigt af DVD VIDEO'en er der
muligvis ikke afmærket en områdekode,
selvom afspilning af DVD VIDEO'en ikke er
mulig på grund af områdebegrænsninger.
Områdekode
Musikdiske kodet med teknologi til
beskyttelse af ophavsret
Dette produkt er beregnet til at afspille diske,
der følger CD-standarden (Compact Disc).
Nogle pladeselskaber har her på det seneste
lanceret forskellige musikdiske kodet med
teknologi til beskyttelse af ophavsret. Vær
opmærksom på, at der blandt disse diske er
nogle, der ikke følger CD-standarden, og de
kan muligvis ikke afspilles på dette produkt.
Bemærkninger om DualDiscs
En DualDisc er en tosidet disk, der
kombinerer dvd-indhold på den ene side med
digitalt lydindhold på den anden.
Da materialet på lydsiden imidlertid ikke
stemmer overens med cd-standarden
(Compact Disc), kan afspilning på dette
produkt ikke garanteres.
14
b Bemærkninger
• Nogle DVD+RW'er/DVD+R'er, DVD-RW'er/
DVD-R'er, DVD-RAM'er eller CD-RW'er/CDR'er kan ikke afspilles på denne optager på grund
af diskens optagekvalitet eller fysiske tilstand
eller på grund af optageenhedens egenskaber og
optagesoftware. Disken kan ikke afspilles, hvis
den ikke er blevet korrekt færdiggjort. Du kan
finde flere oplysninger i betjeningsvejledningen
til optageenheden.
• Du kan ikke blande VR-tilstand og video-tilstand
på den samme DVD-RW. Hvis du vil ændre
diskformatet, kan du omformatere disken
(side 51). Bemærk, at diskens indhold slettes efter
omformatering.
• Du kan ikke afkorte den tid, der skal bruges til
optagelse, heller ikke med højhastighedsdiske.
• Det anbefales, at du bruger diske, hvor "For
Video" (Til video) er trykt på pakken.
• Du kan ikke føje nye optagelser til DVD+R'er,
DVD-R'er eller DVD-RW'er (video-tilstand), der
indeholder optagelser, som er udført på andet
DVD-udstyr.
• I nogle tilfælde kan du ikke føje nye optagelser til
DVD+RW'er, der indeholder optagelser, som er
udført på andet DVD-udstyr. Bemærk, at denne
optager overskriver DVD-menuen, hvis du
tilføjer en ny optagelse.
• Du kan ikke redigere optagelser på DVD+RW'er,
DVD-RW'er (video-tilstand), DVD+R'er eller
DVD-R'er, der er udført på andet DVD-udstyr.
• Hvis disken indeholder pc-data, der ikke kan
genkendes af denne optager, slettes dataene
muligvis.
• Du kan muligvis ikke optage, redigere eller
overføre på visse optagbare diske, afhængig af
disken.
• Indsæt ikke nogen disk, som ikke kan optages
eller afspilles på denne optager. Det kan forårsage
funktionsfejl i optageren.
Tilslutninger og indstillinger
Tilslutning af optageren
b Bemærkninger
•
•
•
•
•
I afsnittet "Specifikationer" (side 167) findes en liste over medfølgende tilbehør.
Fastgør ledningerne omhyggeligt for at forhindre uønsket støj.
Se instruktionerne, der følger med de komponenter, som skal tilsluttes.
Du kan ikke tilslutte denne optager til et tv, der ikke har et SCART- eller videoindgangsstik.
Sørg for at tage netkablet til hver enkelt komponent ud før tilslutning.
Tilslutninger og indstillinger
Følg trin 1 til 7 for at tilslutte optageren og justere indstillingerne. Tilslut ikke netkablet, før du
når "Trin 5: Tilslutning af netkablet" på side 26.
Kontrol af tilslutning og indstillingsmetoder
Optageren har både analoge og digitale tunere. Programguiden og timeroptagelsesmetoden
varierer, afhængig af hvilken en du vælger. Afhængig af hvilke udsendelser du modtager samt
dit udstyr, skal du vælge en af følgende antennetilslutninger. Du skal IKKE indstille "LINE 1indgang" til "Dekoder" i "Video Ind / Ud"-opsætningen (side 142), når du foretager
tilslutning B.
Når du modtager
Tilslutning
Programguide
Timeroptagelse vha.
programguide
Digitale terrestriske
udsendelser
A (side 17)
Digital Service (side 52) Se side 55.
Satellit, kabel
B (side 18)
GUIDE Plus+ (side 65)
Se side 73.
Jordbaseret
C (side 19)
GUIDE Plus+ (side 65)
Se side 73.
b Bemærk
Analoge udsendelser er programsat til at slutte på forskellige tidspunkter afhængig af landet/området.
Når analoge udsendelser slutter i dit område, vil du ikke kunne anvende tilslutning C til at se tv-udsendelser
med. På det tidspunkt skal du skifte til tilslutning A for at se digitale udsendelser.
15
Trin 1: Tilslutning af antennekabel og kontrolenhed
til digitalboks
Hvis digitalboksmodtageren kan sende RGB-signaler
Denne optager accepterer RGB-signaler. Hvis digitalboksmodtageren kan sende RGB-signaler,
skal du tilslutte TV SCART-stikket på digitalboksmodtageren til LINE 1/DECODER stikket og
indstille "LINE 1-indgang" til "RGB" i "Video Ind / Ud"-opsætningen (side 142). Se i de
instruktioner, der fulgte med digitalboksmodtageren.
Anvendelse af kontrolfunktionen til digitalboksmodtageren
Kontrolfunktionen til digitalboksmodtageren kan anvendes sammen med tilslutning B. Den gør
det muligt at styre en digitalboksmodtager via den medfølgende kontrolenhed til
digitalboksmodtager. Optageren styrer programpositioner på digitalboksmodtageren til brug
for timeroptagelse. Du kan også anvende optagerens fjernbetjening til at skifte
programpositioner på digitalboksmodtageren, når som helst både digitalboksmodtageren og
optageren er tændt.
For at anvende kontrolfunktionen til digitalboksmodtageren skal du tilslutte kontrolenheden til
digitalboksen (side 18). Når du har tilsluttet kontrolenheden til digitalboksmodtageren, skal du
kontrollere, at optageren kan styre digitalboksmodtageren på korrekt vis (side 31).
b Bemærkninger
• Hvis din antenne er et fladt kabel (300-ohm dobbeltkabel), skal du anvende et eksternt antennestik
(medfølger ikke) til at tilslutte antennen til optageren.
• Hvis du har separate kabler for AERIAL-antenner, skal du anvende en AERIAL UHF/VHF båndmixer
(medfølger ikke) til at tilslutte antennen til optageren.
• Hvis du frakobler optagerens netledning, vil du ikke kunne se signaler fra den tilsluttede
digitalboksmodtager.
16
A: Modtagelse af digitale terrestriske udsendelser (til digitale
udsendelser)
TV
til
antenneindgang
Væg
Antennekabel (medfølger)
til DIGITAL AERIAL OUT
Tilslutninger og indstillinger
Anvend denne tilslutning hvis du kan modtage digitale terrestriske udsendelser.
Du kan med denne tilslutning optage enhver programposition ved at vælge programpositionen
på optageren.
til DIGITAL AERIAL IN
DVD-optager
: Signalretning
Hvis du vil se både analoge og digitale udsendelser
Denne optager har separate, indbyggede tv-tunere til terrestrisk digitale og terrestrisk analoge
tv-udsendelser.
Væg
TV
til antenneindgang
Antennekabel (medfølger)
til ANALOG AERIAL IN
til DIGITAL
AERIAL OUT
til DIGITAL AERIAL IN
Antennekabel (medfølger ikke)
til ANALOG
AERIAL OUT
: Signalretning
DVD-optager
z Tip
Når du tilslutter en indendørs antenne, anvend en med en signalforstærker på 5 V, 30 mA. Indstil derefter
"Antennespænding" til "Til" i "Digital tuner"-opsætningen (side 137).
,fortsættes
17
B: Modtagelse via kabel eller satellit (til analoge udsendelser)
Med denne tilslutning kan du optage enhver programposition på digitalboksmodtageren.
For at se kabelprogrammer skal du anvende den programposition på optageren, der matcher
programpositionen for antenneudsendelser på digitalboksmodtageren.
Placer kontrolenheden til digitalboksen
i nærheden af fjernbetjeningssensoren
på digitalboksmodtageren.
Væg
Kontrolenhed til
digitalboks
(side 16)
Digitalboksmodtager
ANT IN
SCART-kabel*2
(medfølger ikke)
TO TV
Antennekabel*1
(medfølger ikke)
til ANALOG
AERIAL IN
til G-LINK
DVD-optager
til ANALOG
AERIAL OUT
TV
Antennekabel
(medfølger)
til antenneindgang
: Signalretning
*1
Hvis din digitalboksmodtager ikke har et antenneudgangsstik, skal du tilslutte antennen til optagerens
ANALOG AERIAL IN stik.
*2 Tilslut kun hvis digitalboksmodtageren har en SCART-indgang.
18
C: Terrestrisk modtagelse (til analoge udsendelser)
Væg
Tilslutninger og indstillinger
Anvend denne tilslutning hvis du ønsker at se kabelprogrampositioner uden en
digitalboksmodtager. Anvend endvidere denne tilslutning hvis du kun tilslutter en almindelig
antenne.
Du kan med denne tilslutning optage enhver programposition ved at vælge programpositionen
på optageren.
til ANALOG AERIAL IN
DVD-optager
til ANALOG AERIAL OUT
TV
til antenneindgang
Antennekabel (medfølger)
: Signalretning
19
Trin 2: Tilslutning af videokablerne/HDMI-kablet
Vælg en af de følgende metoder, A til E, afhængigt af indgangsstikket på din tv-skærm,
projektor eller lydkomponent, som fx en AV-forstærker (receiver). Det vil gøre det muligt at se
billeder.
B
A
TV
Lyd/
videoledning
(medfølger
ikke)
Tv, projektor eller
lydkomponent
til LINE 2 OUT
(VIDEO)
SCART-kabel (medfølger ikke)
(gul)
til T LINE 3 – TV
DVD-optager
(grøn)
(blå)
til COMPONENT
VIDEO OUT
(grøn)
(blå)
til LINE 2 OUT
(S VIDEO)
Komponentvideokabel
(medfølger ikke)
til HDMI OUT
S-videoledning
(medfølger ikke)
HDMI-kabel
(medfølger
ikke)
(rød)
C
D
Tv, projektor eller
lydkomponent
: Signalretning
20
(rød)
Tv, projektor eller
lydkomponent
E
Tv, projektor eller
lydkomponent
A SCART-indgangsstik
Ved tilslutning til HDMI-stikket
Ved indstilling af "LINE 3-udgang" til "Svideo" eller "RGB" i "Video Ind / Ud"opsætningen (side 142) skal du anvende et
SCART-kabel, der passer til det valgte
signal.
Følg trinene nedenfor. Forkert håndtering
kan beskadige HDMI-stikket og
tilslutningen.
1
Du vil kunne nyde billeder af
standardkvalitet.
C S VIDEO indgangsstik
Du vil kunne nyde billeder af høj kvalitet.
D Indgangsstik på komponentvideo (Y,
PB/CB, PR/CR)
Du vil kunne nyde nøjagtig farvegengivelse
og billeder af høj kvalitet.
Hvis dit tv accepterer progressive 525p/625pformatsignaler, skal du anvende denne
tilslutning og indstille "Progressiv" til
"Kompatibel" i "Lynopsætning"opsætningen (side 29). Indstil derefter
"Komponentvideoudgang" til "Progressiv"
under "Video Ind / Ud"-opsætningen til at
sende progressive videosignaler. For flere
oplysninger se "Komponentvideoudgang" på
side 142.
Tilslutninger og indstillinger
B Videoindgangsstik
Ret omhyggeligt HDMI-stikket på
bagsiden af optageren og HDMItilslutningen ind efter hinanden ved at
kontrollere udformningen af dem.
Sørg for at stikket ikke er vendt på
hovedet eller skråtstillet.
Stikket er vendt på hovedet Ikke lige
2
Sæt HDMI-tilslutningen lige ind i
HDMI-stikket.
Undlad at bøje eller trykke på HDMItilslutningen.
E HDMI indgangsstik
Brug et godkendt HDMI-kabel (medfølger
ikke) for at benytte digitale billeder og lyd i
høj kvalitet gennem HDMI OUT-stikket.
Ved tilslutning af et Sony tv, der er
kompatibelt med HDMI-kontrolfunktionen,
se side 23.
For at se signalerne fra den tilsluttede
digitalboksmodtager, når
digitalboksmodtageren kun er tilsluttet til
optageren via et SCART-kabel, skal du tænde
for optageren.
b Bemærkninger
• Sørg for at tage HDMI-kablet ud, når du flytter
optageren.
• Undlad at trykke for meget på kabinetvæggen
hvis du placerer optageren på kabinettet med
HDMI-stikket tilsluttet. Det kan beskadige
HDMI-stikket eller HDMI-kablet.
• For at undgå at beskadige HDMI-stikket og tilslutningen, må du ikke vride i HDMItilslutningen, mens du tilslutter eller afbryder
tilslutningen til HDMI-stikket.
,fortsættes
21
Ved afspilning af "wide screen"-billeder
Nogle optagne billeder passer muligvis ikke
til tv-skærmen. Se side 150 for oplysninger
om ændring af billedstørrelsen.
Hvis du tilslutter til en videobåndoptager
Tilslut videobåndoptageren til LINE 1/
DECODER-stikket på optageren (side 33).
b Bemærkninger
• Tilslut ikke mere end én type videoledning
mellem optageren og tv'et samtidigt.
• Undlad at tilslutte A og E på samme tid.
• Når du tilslutter optageren til tv'et via SCARTstikkene, indstilles tv'ets indgangskilde
automatisk til optageren, når du starter afspilning.
Om nødvendigt kan du trykke på TV tknappen på fjernbetjeningen for at indstille
indgangskilden på tv'et igen.
• Hvis du tilslutter optageren til et tv vha.
SMARTLINK, skal du indstille "LINE 3udgang" til "Video" i "Video Ind / Ud"opsætningen.
• Du kan ikke tilslutte HDMI OUT-stikket til DVIstik (forbindelse E), som ikke er HDCPkompatible (f.eks. DVI-stik på PC-display).
• Der udsendes ikke komponentvideo- og RGBsignaler, når HDMI-tilslutningen anvendes.
* Denne DVD-optager indeholder HDMI™teknologi (High-Definition Multimedia
Interface).
HDMI, HDMI-logoet og High-Definition
Multimedia Interface er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende HDMI
Licensing LLC.
Om SMARTLINK funktionerne
(kun i forbindelse med SCARTforbindelser)
Hvis det tilsluttede tv (eller andet tilsluttet
udstyr som f.eks. en internetboks) er
kompatibelt med SMARTLINK, NexTView
Link*3, MEGALOGIC*1, EASYLINK*2,
CINEMALINK*2, Q-Link*3, EURO VIEW
LINK*4 eller T-V LINK*5, kan du bruge
følgende SMARTLINK-funktioner.
• Direkte optagelse fra tv (side 39)
• Direkte afspilning (side 84)
• Forudindstillet download
Du kan overføre de forudindstillede
tunerdata fra dit tv til denne optager og
indstille optageren efter de pågældende data
i "Lynopsætning".
• NexTView Download
Du kan let indstille timeren vha. NexTView
Download-funktionen på tv'et.
Sådan forbereder du til SMARTLINKfunktionerne
Indstil "LINE 3-udgang" til "Video" i "Video
Ind / Ud"-opsætningen (side 142), samt
"SMARTLINK" til "Kun denne optager" i
"Alternativer"-opsætningen (side 156).
b Bemærkninger
• Du skal bruge et SCART-kabel med samtlige
21 ben for at få en korrekt SMARTLINKforbindelse. Se betjeningsvejledningen til tv'et for
at få oplysninger om denne forbindelse.
• Ikke alle tv-apparater kan bruges med
ovennævnte funktioner.
*1
*2
*3
*4
*5
22
"MEGALOGIC" er et registreret varemærke
tilhørende Grundig Corporation.
"EASYLINK" og "CINEMALINK" er
varemærker tilhørende Philips Corporation.
"Q-Link" og "NexTView Link" er varemærker
tilhørende Panasonic Corporation.
"EURO VIEW LINK" er et varemærke
tilhørende Toshiba Corporation.
"T-V LINK" er et varemærke tilhørende JVC
Corporation.
Om HDMI-kontrolfunktionerne
for 'BRAVIA' Theatre Sync
(gælder kun for HDMItilslutninger)
Tilslutninger og indstillinger
Ved at tilslutte Sony-komponenter, der er
kompatible med HDMI-kontrolfunktionen,
med et HDMI-kabel (medfølger ikke),
forenkles betjeningen som beskrevet
nedenfor:
• Direkte afspilning (side 84)
• Slukning af system
Når du slukker for tv'et vha.
afbryderknappen på tv'ets fjernbetjening,
slukkes alle komponenter, der er
kompatible med HDMI-kontrolfunktionen
automatisk.
Sådan forbereder du til 'BRAVIA' Theatre
Sync-funktionerne
Indstil "HDMI-kontrol" til "Til" i "HDMIudgang"-opsætningen (side 155). Angående
detaljer vedrørende tv-indstillingerne, skal du
se i betjeningsvejledningen, der fulgte med
dit tv.
b Bemærkninger
• HDMI-kontrolfunktionen vil muligvis ikke
fungere, afhængigt af den tilsluttede komponent.
Se i betjeningsvejledningen der følger med
komponenten.
• Optageren understøtter kun
afspilningsfunktionen for HDMI-kontrol.
"Player" (afspiller) vises på tv-skærmen, når
HDMI-kontrolfunktionerne anvendes.
23
Trin 3: Tilslutning af lydkablerne/HDMI-kablet
Vælg en af de følgende metoder A eller B, afhængigt af indgangsstikket på din tv-skærm,
projektor eller lydkomponent, som fx en AV-forstærker (receiver). Det vil gøre det muligt at
lytte til lyd.
[Højttalere]
[Højttalere]
Bageste (V)
Bageste (H)
Lydkomponent med en
dekoder
Forreste (V)
A
Forreste (H)
Center
Subwoofer
eller
til koaksial/HDMI digitalindgang
Digital koaksialkabel
(medfølger ikke)
HDMI-kabel
(medfølger ikke)
til DIGITAL OUT (COAXIAL)
til HDMI OUT
til LINE 2 OUT (R-AUDIO-L)
DVD-optager
INPUT
B
VIDEO
(hvid)
(gul)
(rød)
(hvid)
L
Lyd/videoledning
(medfølger ikke)
(gul)*
AUDIO
R
(rød)
Tv, projektor eller
lydkomponent
: Signalretning
* Det gule stik bruges til videosignaler (side 20).
A Digitalt lydindgangsstik
Anvend denne tilslutning hvis din
lydkomponent har en Dolby*1 Digital, DTS*2
eller MPEG-lyddekoder samt et digitalt
indgangsstik. Du kan benytte Dolby Digital
(5.1-kanal), DTS (5.1-kanal) og MPEG (5.1kanal) lydsurroundeffekter.
24
Hvis du tilslutter en Sony lydkomponent, der
er kompatibel med HDMIkontrolfunktionen, skal du se i
betjeningsvejledningen, der fulgte med
lydkomponenten.
B L/R (venstre/højre)-lydindgangsstik
Denne tilslutning vil anvende dit tv's eller din
lydkomponents to højttalere til lyd.
b Bemærkninger
• Du må ikke tilslutte tv'ets lydudgangsstik til
LINE IN (R-AUDIO-L)-stikkene samtidigt.
Derved opstår der uønsket støj fra tv'ets
højttalere.
• I forbindelse B må du ikke tilslutte LINE IN (RAUDIO-L)- og LINE 2 OUT (R-AUDIO-L)stikkene i tv'ets lydudgangsstik samtidig. Derved
opstår der uønsket støj fra tv'ets højttalere.
• Med tilslutning A skal du, efter at du har
gennemført tilslutningen, udføre de fornødne
indstillinger i "Lyd Ud"-opsætningen (side 144).
Hvis ikke du gør dette, høres der ingen lyd eller
høj støj fra højttalerne.
• Når du tilslutter optageren til en lydkomponent
vha. et HDMI-kabel, behøver du at gøre et af
følgende:
– Tilslut lydkomponenten til tv'et med HDMIkablet, eller
– Tilslut optageren til tv'et med et andet
videokabel end HDMI-kablet
(komponentvideokabel, S-videokabel eller lyd/
video-kabel).
*1
Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories.
"Dolby" og det dobbelte D-symbol er
varemærker tilhørende Dolby Laboratories.
*2 "DTS" og "DTS Digital Out" er registrerede
varemærker tilhørende DTS, Inc.
Isæt et CA-modul (conditional access
module), som fås fra din serviceudbyder, for
at kunne modtage kodet digitale udsendelser.
Denne optager er designet til at fungere
sammen med moduler, der understøtter
DVB-standarden. Kontakt din
serviceudbyder for at få den rigtige type CAmodul.
Tilslutninger og indstillinger
z Tip
Du finder oplysninger om korrekt placering af
højttalerne i betjeningsvejledningen, der følger med
de tilsluttede komponenter.
Trin 4: Isætning af et CAmodul (Conditional
Access Module)
Sæt CA-modulet så langt ind i CA-modulåbningen som det kan.
Udtagning af CA-modulet
Tryk på Z der er placeret på højre side af CAmodul-åbningen.
b Bemærk
CA-modul-åbningen accepterer kun Type I og
Type II PC-kort. Du skal ikke indsætte andre kort
eller ikke-accepterede genstande i CA-modulåbningen.
25
Trin 5: Tilslutning af
netkablet
Trin 6: Klargøring af
fjernbetjeningen
Tilslut det medfølgende netkabel i AC INstikket på optageren. Sæt derefter optagerens
og tv'ets netkabler ind i stikkontakten. Når du
har tilsluttet netkablet, skal du vente et
kort øjeblik, inden du anvender
optageren. Du kan anvende optageren, når
displayet på frontpanelet lyser, og optageren
går på standby-tilstand.
Hvis du tilslutter yderligere udstyr til
optageren (side 33), skal du sikre dig, at du
først tilslutter netkablet, efter alle
tilslutninger er fuldført.
Du kan styre optageren med den
medfølgende fjernbetjening. Indsæt to R6batterier (størrelse AA), så 3- og #-enden
på batterierne passer til markeringerne inde i
batterirummet. Når du bruger
fjernbetjeningen, skal du rette den mod
modtagesensoren
på optageren.
b Bemærkninger
1
til AC IN
2
til stikkontakten
26
• Hvis den medfølgende fjernbetjening interfererer
med en anden Sony DVD-optager eller -afspiller,
kan du ændre kommandonummeret for denne
optager (side 28).
• Brug batterierne korrekt for at undgå evt.
utætheder og ætsning. I tilfælde af utætheder bør
væsken ikke berøres uden at hænderne er
beskyttede. Bemærk følgende:
– Brug ikke et nyt batteri sammen med et
gammelt batteri, og brug ikke batterier fra
forskellige producenter.
– Forsøg ikke at oplade batterierne.
– Hvis du ikke vil bruge fjernbetjeningen i en
længere periode, skal du tage batterierne ud.
– Hvis der opstår utæthed i batterierne, skal du
aftørre evt. væske i batterirummet og indsætte
nye batterier.
• Sørg for, at modtagesensoren (afmærket med
på frontpanelet) ikke udsættes for stærkt lys,
f.eks. direkte sollys eller lysudstyr. Optageren
reagerer muligvis ikke på fjernbetjeningen.
• Når du udskifter batterierne på fjernbetjeningen,
nulstilles kodenummeret og kommandotilstanden
muligvis til standardindstillingen. Angiv de
korrekte værdier for kodenummer og
kommandotilstand igen.
Styring af tv-apparater med
fjernbetjeningen
Du kan justere fjernbetjeningens signal, så du
kan styre tv'et med den.
Kodenumre for tv-apparater, der kan
fjernbetjenes
Hvis der er angivet mere end ét
kodenummer, skal du indtaste ét ad
gangen, indtil du finder det kodenummer,
der fungerer sammen med tv'et.
Fabrikat
Kodenummer
• Afhængigt af den tilsluttede enhed, kan du
muligvis ikke styre tv'et med nogle af eller alle
knapperne nedenfor.
• Hvis du indtaster et nyt kodenummer, slettes det
tidligere indtastede kodenummer.
Sony
01 (standard)
Grundig
11
Hitachi
24
ITT/Nokia
15, 16
JVC
33
Loewe
45
Nokia
69, 73
Talknapper
TV/DVD
DISPLAY
x
TV [/1
TV t
TV 2 +/–
1
2
TV PROG
+/–
Panasonic
17, 49
Philips
06, 07, 08, 72
Saba
12, 13, 74
Samsung
22, 23, 71
Sanyo
25
Sharp
29
Telefunken
36
Thomson
43, 75
Toshiba
38
Fjernbetjeningen udfører følgende:
Knapper
Betjening
TV [/1
Hold TV [/1, der er placeret nederst
på fjernbetjeningen, nede.
Tænder eller slukker
for tv'et.
TV 2 (lyd) +/–
Tryk ikke på [/1-knappen øverst på
fjernbetjeningen.
Justerer lydstyrken
på tv'et.
TV PROG +/–
Med TV [/1 trykket nede, skal du
indtaste tv'ets produktkode med
talknapperne.
Vælger
programpositionen
på tv'et.
TV t
(indgangsvælger)
Skifter tv'ets
indgangskilde.
For f.eks. at indtaste "09" skal du trykke
på "0" og derefter "9". Slip TV [/1knappen på tv'et, når du har tastet det
sidste tal.
Tilslutninger og indstillinger
b Bemærkninger
,fortsættes
27
Sådan betjenes knappen TV/DVD (kun for
SCART-forbindelser)
TV/DVD-knappen skifter mellem tv-tilstand
og DVD-tilstand. Tryk på TV/DVD-knappen
i stoppet tilstand eller når der ikke vises
nogen menu på tv-skærmen. Ret
fjernbetjeningen mod optageren, når du
bruger denne knap.
Tv-tilstand: Skift til denne tilstand når du
hovedsageligt anvender tv-tuneren. Når du
begynder at afspille, indstilles tv'ets
indgangskilde automatisk til optageren.
DVD-tilstand: Skift til denne tilstand når du
hovedsageligt anvender optagerens tuner.
For at kontrollere den nuværende tilstand,
tryk på DISPLAY (side 43).
Hvis du har en Sony DVDafspiller eller mere end én Sony
DVD-optager
Hvis den medfølgende fjernbetjening
forstyrrer den anden Sony DVD-optager eller
-afspiller, skal du indstille nummeret for
kommandotilstanden for denne optager og
den medfølgende fjernbetjening til et andet
nummer end det, der gælder for den anden
Sony DVD-optager eller -afspiller, når du har
afsluttet "Trin 7: Lynopsætning".
Standardindstillingen til
kommandotilstanden for denne optager og
den medfølgende fjernbetjening er DVD3.
Du kan kontrollere den aktuelle
kommandotilstand på frontpanelets display.
For flere oplysninger, se side 156.
Standardindstillingen til
kommandotilstanden for denne optager og
den medfølgende fjernbetjening er DVD3.
Fjernbetjeningen fungerer ikke, hvis der er
indstillet forskellige kommandotilstande for
optageren og fjernbetjeningen. Angiv den
samme kommandotilstand.
28
Ændring af programpositioner
på optageren med
fjernbetjeningen
Du kan ændre programpositioner på
optageren med talknapperne.
Talknapper
INPUT
ENTER
Eksempel: for kanal 50
Tryk på "5", "0", og tryk derefter på ENTER.
z Tip
Hvis antennekablerne er sluttet til både DIGITAL
AERIAL IN og ANALOG AERIAL IN-stikkene,
kan du skifte mellem digital tilstand og analog
tilstand vha. INPUT-knappen.
Trin 7: Lynopsætning
[/1
GUIDE
EXIT/
O RETURN
</M/m/,,
ENTER
Autom. D.TV-kanalindstilling
Hvis antennekablet er tilsluttet til
DIGITAL AERIAL IN-stikket
(tilslutning A), vælg "Autosøgning".
Vælg derefter dit land/region med
</, og tryk på ENTER. Optageren vil
automatisk optage og gemme de
tilgængelige tv- og radiokanaler.
Tilslutninger og indstillinger
Foretag de grundlæggende justeringer ved at
følge instruktionerne på skærmen i
"Lynopsætning".
Pas på ikke at tage kablerne ud eller afslutte
"Lynopsætning"-funktionen under denne
procedure.
Antennespænding
Vælger om der skal tilsluttes strøm til
den indendørs antenne, der er tilsluttet til
DIGITAL AERIAL IN-stikket.
For at tilslutte strømmen uanset om
optageren er tændt eller på standby, vælg
"Til".
For kun at tilslutte strømmen når
optageren er tændt, vælg "Automatisk".
Vælg "Fra" for ikke at tilslutte strømmen.
Hvis antennekablet er tilsluttet til
ANALOG AERIAL IN-stikket
(tilslutning B eller C), vælg "Undlad
indstilling".
For flere oplysninger, se side 16.
TV [/1
1
Tænd for optageren og tv'et. Skift
derefter indstillingen for input på
tv'et, så signalet fra optageren vises
på tv-skærmen.
"Sprog"-displayet vises.
• Hvis "Sprog" displayet ikke vises, skal
du vælge "Lynopsætning" i "Basis"opsætningen fra "Grundindstilling" i
systemmenuen (side 134).
2
Vælg et skærmsprog ved hjælp af </
M/m/, og tryk på ENTER.
Meddelelsen om de originale
indstillinger vises.
3
Vælg "Start" vha. M/m og tryk på
ENTER.
Følg instruktionerne på skærmen for at
foretage følgende indstillinger.
Autom. kanalindst. A.TV
Hvis antennekablet er tilsluttet til
ANALOG AERIAL IN-stikket
(tilslutning B eller C), og tv'et er tilsluttet
til denne optager uden brug af
SMARTLINK, vælg "Autosøgning".
Vælg derefter dit land/region med
</, og tryk på ENTER.
Programpositionens rækkefølge
indstilles, afhængigt af det valgte land/
område.
Hvis antennekablet er tilsluttet til
ANALOG AERIAL IN-stikket
(tilslutning B eller C), og tv'et er tilsluttet
til denne optager vha. SMARTLINK,
vælg "Download fra TV" (for detaljer, se
i betjeningsvejledningen der fulgte med
dit tv). Vælg derefter dit land/region med
</, og tryk på ENTER. De
forudindstillede tunerdata vil blive
downloaded fra dit tv til denne optager.
For flere oplysninger, se side 16.
,fortsættes
29
Hvis antennekablet kun er tilsluttet til
DIGITAL AERIAL IN-stikket
(tilslutning A), eller for ikke at udføre
denne indstilling, vælg "Undlad
indstilling". Vælg derefter dit land/
region med </, og tryk på ENTER.
Du kan indstille programpositionerne
manuelt ved at se side 135.
Vælg "Guide (Digital)" hvis du kun
modtager digitale udsendelser.
Tidsindstilling
Optageren vil automatisk indstille uret,
når en digital kanal er blevet scannet og
gemt. Gå til "Vælg EPG-type"indstillingen.
Vælg "GUIDE Plus+" for at anvende
Gemstar's GUIDE Plus+ elektroniske
programguide (se "GUIDE Plus+ (kun til
analoge udsendelser/i områder med
GUIDE Plus+)" på side 65).
Vælg "Automatisk" når en lokal
programposition udsender et tidssignal.
"Autom. tidsindstil."-displayet vises.
1
Vælg programpositionen for den
station der indeholder et tidssignal
vha. </,.
2
Vælg "Start" vha. m, og tryk på
ENTER.
Hvis der ikke kan findes et ursignal,
skal du trykke på O RETURN, og
indstille uret manuelt.
TV-type (side 150)
Vælg "Bred (16:9)" hvis du har et
widescreen-tv. Vælg "Standard (4:3)"
hvis du har et standard-tv. Dette
bestemmer, hvordan "widescreen"billeder vises på tv'et.
Progressiv
Når du tilslutter et tv med progressivt
format til denne optager vha.
COMPONENT VIDEO OUT-stikkene,
skal du vælge "Kompatibel".
Vælg "Manuel" for at indstille uret
manuelt. "Manuel tidsindst."-displayet
vises.
1
Vælg derefter den tidszone der
anvendes i dit område vha. </,
og tryk på m.
2
Vælg "Til" hvis du lige nu er på
sommertid og tryk på ENTER.
3
Indstil dag, måned, år, time og
minutter vha. </M/m/,, og tryk
på ENTER for at starte uret.
Vælg EPG-type
Vælg den EPG-type (elektronisk
programguide) du vil anvende.
Hvis der efter scanningen ikke er fundet
nogen programpositioner for digitale
udsendelser, vil "Vælg EPG-type"skærmen ikke vises. EPG-typen
indstilles automatisk til det land/område
du vælger, når du indstiller
programpositioner.
30
HDD-forholdsregler
Læs HDD-forholdsreglerne og tryk på
ENTER.
4
Vælg "Afslut opsætning" vha. M/m og
tryk på ENTER.
"Lynopsætning" er gennemført.
Sådan vender du tilbage til det forrige trin
Tryk på O RETURN.
z Tip
Hvis du vil køre "Lynopsætning" igen, skal du
vælge "Lynopsætning" i "Basis"-opsætningen fra
"Grundindstilling" i systemmenuen (side 134).
Opsætning af GUIDE Plus+®systemet/kontrolenheden til
digitalboksen (til analoge
udsendelser)
8
Tryk på GUIDE.
GUIDE Plus+-systemets "Basic Setup"
vises.
9
Vælg den tilslutning du anvendte til
din digitalboksmodtager vha. M/m, og
tryk på ENTER.
Tilslutninger og indstillinger
Hvis du vælger "Other providers", kan du
vælge et modtagermærke fra en liste over
alle tilgængelige mærker.
Hvis dit modtagermærke ikke er på
listen, vælg "???".
Listen over modtagermærker opdateres
automatisk, så din modtager kan blive
tilgængelig på et senere tidspunkt. Vælg
dit mærke når det kommer på listen.
Indtil da, anvend "???".
Følg trinene nedenfor for at opsætte GUIDE
Plus+-systemet og kontrolenheden til
digitalboksen.
1
Vælg modtagermærket ved hjælp af
M/m, og tryk på ENTER.
Når digitalboksmodtageren er tilsluttet til
optageren vha. tilslutning B med både et
antennekabel og et SCART-kabel, vælg
enten "Line1" eller "Antenna".
Du bliver bedt om at bekræfte valget.
10 Tryk på ENTER for at vælge
"Continue".
2
3
Vælg "Postal Code", og tryk på ENTER.
Indtast dit postnummer vha. </M/m/
,, og tryk på ENTER.
Hvis "Country" er sat til "Others", kan du
ikke indtaste et postnummer, og GUIDE
Plus+-systemet vil ikke søge efter en
værtskanal.
4
Vælg "External Receiver 1", og tryk på
ENTER.
Du kan også vælge "External Receiver 2"
eller "External Receiver 3", hvis du har
tilsluttet yderligere
digitalboksmodtagere.
5
Tryk på ENTER for at vælge
"Continue".
6
Vælg digitalboksmodtager-typen vha.
M/m, og tryk på ENTER.
7
Vælg udbyderen ved hjælp af M/m, og
tryk på ENTER.
Videovinduet skifter til den angivne
programposition.
11 Vælg "YES" vha. M/m og tryk på
ENTER.
Du bliver bedt om at bekræfte valget.
Hvis videovinduet ikke skifter til den
angivne programposition, vælg "NO" og
tryk på ENTER indtil videovinduet
skifter til den angivne programposition.
(I områder hvor der kun er GUIDE
Plus+)
For at modtage GUIDE Plus+systemdata skal din optager være
slukket, når den ikke er i brug. Hvis
din optager er tilsluttet til en
digitalboksmodtager, skal du sørge
for at lade digitalboksmodtageren
være tændt. Efter den første
opsætning, kan det tage op til
24 timer før de første tvprogramoversigter modtages.
b Bemærk
Du kan ikke indstille tunersystem eller "OSDmenusprog" til et land/region eller sprog, der
ikke er understøttet af GUIDE Plus+-systemet.
,fortsættes
31
Hvis du ikke kan få optageren til at styre
digitalboksmodtageren
Sådan ændrer du de grundlæggende
GUIDE Plus+-indstillinger
Kontroller tilslutningen og placeringen af
kontrolenheden til digitalboksen (side 18).
Hvis din digitalboksmodtager stadig ikke
fungerer sammen med denne optager, skal du
se i betjeningsvejledningen, der fulgte med
din digitalboksmodtager, og kontakte dit
kabel- eller satellitfirma for at høre om de kan
levere en kompatibel digitalboksmodtager.
1
Tryk på GUIDE.
GUIDE Plus+-systemets "Startskærm"
vises.
2
Vælg "Setup" i menubjælken ved hjælp
af M/, og tryk på ENTER.
GUIDE Plus+-opsætningsmenuen vises.
3
Vælg "Basic Setup" vha. M/m og tryk på
ENTER.
4
Gentag fra trin 2 under "Opsætning af
GUIDE Plus+®-systemet/
kontrolenheden til digitalboksen (til
analoge udsendelser)" på side 31.
b Bemærkninger
• Listen over eksterne modtagere, der kan styres
med GUIDE Plus+-systemet, opdateres konstant
og udsendes via GUIDE Plus+-systemsignaler.
Siden det tidspunkt hvor din optager blev
produceret, og det tidspunkt hvor du installerede
din optager for første gang, kan der være blevet
tilføjet nye eksterne modtagerkoder.
• Hvis den eksterne modtager stadig ikke er på
listen, eller stadig ikke kan styres ordentligt af
optageren, så ring venligst til kundesupport for at
oplyse om mærke og model på din eksterne
modtager.
Sådan sætter du kontrolenheden til
digitalboksen fast på din
digitalboksmodtager
Når du har bekræftet at kontrolenheden til
digitalboksen styrer din digitalboksmodtager,
skal du sætte den fast på plads.
32
1
Fjern bagsiden på den dobbeltsidede
tape.
2
Monter den således at kontrolenheden til
digitalboksen sidder lige oppe over
fjernbetjeningssensoren på din
digitalboksmodtager.
Tilslutning af en videobåndoptager eller en lignende
enhed
Tilslutning til LINE 1/DECODER-stikket
Tilslutninger og indstillinger
Når du har taget optagerens netkabel ud af stikket, skal du tilslutte en videobåndoptager eller
en lignende optageenhed til LINE IN-stikkene på denne optager.
Brug DV IN-stikket på frontpanelet, hvis udstyret har et DV-udgangsstik (i.LINK-stik)
(side 108).
Du kan finde yderligere oplysninger i betjeningsvejledningen, der fulgte med det tilsluttede
udstyr.
Du kan optage på denne optager ved at se "Optagelse fra tilsluttet udstyr" på side 81.
Tilslut en videobåndoptager eller en lignende optageenhed til LINE 1/DECODER-stikket på
denne optager.
Videobåndoptager
TV
SCART-kabel (medfølger ikke)
til SCART-indgang
til i LINE 1/DECODER
til T LINE 3 – TV
DVD-optager
b Bemærkninger
• Billeder, der indeholder kopibeskyttede signaler, som forhindrer kopiering, kan ikke optages.
• Hvis du sender optagelsessignalerne via videobåndoptageren, modtager du muligvis ikke et tydeligt
billede på tv-skærmen.
DVD-optager
Videobåndoptager
TV
Sørg for at tilslutte videobåndoptageren til DVD-optageren og tv'et i den rækkefølge, der vises nedenfor.
Hvis du vil se videobånd, skal du se båndene via en anden line indgang på tv'et.
Line indgang 1
Videobåndoptager
DVD-optager
TV
Line indgang 2
• SMARTLINK-funktionerne er ikke tilgængelige i forbindelse med enheder, der tilsluttes via DVD-optagerens
LINE 1/DECODER-stik.
• For at se billeder fra den tilsluttede videobåndoptager eller lignende apparat gennem optageren, mens optageren
er i standby-tilstand, skal du indstille "Strømsparetilstand" til "Fra" (standard) i "Basis"-opsætningen (side 134).
• Når du optager til en videobåndoptager fra denne DVD-optager, skal du undlade at skifte indgangskilden til tv
ved at trykke på TV/DVD-knappen på fjernbetjeningen.
• Hvis du tager netkablet ud af optageren, kan du ikke se signalerne fra den tilsluttede videobåndoptager.
,fortsættes
33
Tilslutning til LINE 2 IN-stikkene på frontpanelet
Tilslut en videobåndoptager eller en lignende optageenhed til LINE 2 IN-stikkene på denne
optager. Hvis udstyret har et S-videostik, kan du bruge en S-videoledning i stedet for en lyd/
video-ledning.
Videobåndoptager osv.
OUTPUT
S VIDEO
VIDEO
AUDIO
L
S-videoledning
(medfølger ikke)
R
Lyd/videoledning
(medfølger ikke)
til LINE 2 IN
: Signalretning
DVD-optager
z Tip
Når det tilsluttede udstyr kun afgiver lyd i mono, skal du kun tilslutte til L(MONO) og VIDEOindgangsstikkene på forsiden af optageren. Tilslut ikke R-indgangsstikket.
b Bemærkninger
• Tilslut ikke det gule LINE IN (VIDEO)-stik, når du bruger en S-videoledning.
• Undlad at tilslutte udgangsstikket på denne optager til andet udstyrs indgangsstik, når det andet udstyrs
udgangsstik er tilsluttet til indgangsstikket på denne optager. Dette kan forårsage støj (feedback).
• Tilslut ikke mere end én type videoledning mellem optageren og tv'et samtidigt.
34
Tilslutning til ekstern dekoder
Tilslutning af en dekoder
Ekstern analog dekoder (PAY-TV/
Canal Plus)
TV
Tilslutninger og indstillinger
Du kan se eller optage eksterne analoge dekoderprogrammer (PAY-TV/Canal Plus), hvis du
tilslutter en dekoder (medfølger ikke) til optageren. Tag optagerens netkabel ud af
stikkontakten, når du tilslutter dekoderen. Bemærk, at når du indstiller "LINE 1-indgang" til
"Dekoder" i trin 7 under "Indstilling af programpositioner for en ekstern analog dekoder (PAYTV/Canal Plus)" (side 36), vil du ikke kunne vælge "L1", fordi Line 1 bliver en dedikeret linje
for dekoderen.
til AERIAL IN
Antennekabel
(medfølger)
til T LINE 3 – TV
til AERIAL OUT
til SCART-indgang
SCART-kabel
(medfølger ikke)
SCART-kabel
(medfølger ikke)
til i LINE 1/DECODER
DVD-optager
,fortsættes
35
Indstilling af
programpositioner for en
ekstern analog dekoder (PAYTV/Canal Plus)
Hvis du vil se eller optage analoge PAY-TV/
Canal Plus-programmer, skal du indstille
optageren til at modtage
programpositionerne ved hjælp af
skærmdisplayet.
Sørg for at følge alle trinene nedenfor, så
programpositionerne indstilles korrekt.
3
Vælg "Video Ind / Ud", og tryk på
ENTER.
4
Vælg "LINE 3-udgang", og tryk på
ENTER.
5
Tryk på M/m for at vælge "Video" eller
"RGB", og tryk på ENTER.
6
Vælg "LINE 1-indgang", og tryk på
ENTER.
7
Tryk på M/m for at vælge "Dekoder",
og tryk på ENTER.
8
Tryk på O RETURN for at placere
markøren i venstre kolonne igen.
9
Vælg "Analog tuner", og tryk på
ENTER.
Talknapper
SYSTEM
MENU
EXIT/
O RETURN
.
1
</M/m/,,
ENTER
>
Tryk på SYSTEM MENU.
Systemmenuen vises.
2
36
Vælg "Grundindstilling", og tryk på
ENTER.
10 Vælg "Manuel kanalindst.", og tryk på
ENTER.
11 Vælg "Næste skærm", og tryk på
ENTER.
ENTER.
Programposition
• Hvis du tager netkablet ud af optageren, kan du
ikke se signalerne fra den tilsluttede dekoder.
• For at se programmer fra den tilsluttede eksterne
dekoder (PAY-TV/Canal Plus analog dekoder)
under optagelse skal du trykke på PROGRAM +
-knappen på optageren ("SCART THRU" vises
på frontpanelets display). For at vende tilbage til
det forrige display skal du trykke på
"PROGRAM –"-knappen på optageren ("SCART
NORM" vises på frontpanelets display).
Optageren skifter automatisk over til det
program, som er indstillet på optagerens tuner,
når optagelsen er afsluttet.
For at se programmer fra den tilsluttede eksterne
dekoder (PAY-TV/Canal Plus analog dekoder),
mens optageren er i standby-tilstand, skal du
indstille "Strømsparetilstand" til "Fra" (standard)
i "Basis"-opsætningen (side 134).
Tilslutninger og indstillinger
12 Vælg dit land/region og tryk på
b Bemærkninger
13 Vælg den ønskede programposition
med ./> eller talknapperne.
14 Vælg "Kanal" vha. M/m.
15 Vælg den eksterne
dekoderprogramposition vha. </,.
16 Vælg "Lydsystem" vha. M/m.
17 Tryk på </, for at vælge et
tilgængeligt tv-system, B/G, D/K, I
eller L.
Vælg "L" for at modtage udsendelser i
Frankrig.
18 Vælg "Dekoder" vha. M/m.
19 Vælg "Til" vha. </,, og tryk på
ENTER.
Sådan vender du tilbage til det forrige trin
Tryk på O RETURN.
37
Otte grundlæggende betjeninger
— Lær din DVD-optager at kende
1. Indsættelse af en disk
+RW
-RVideo
-RWVR -RWVideo
DVD
VCD
+R
-RVR
CD
DATA DVD
DATA CD
Z (åbn/
luk)-knap
1
2
DVD
Tryk på DVD.
Tryk på Z (åbn/luk), og placer en disk
i diskskuffen.
Med siden til optagelse/afspilning
nedad
3
Tryk på Z (åbn/luk) for at lukke
diskskuffen.
Vent til "LOAD" forsvinder fra displayet
på frontpanelet.
Ubrugte DVD'er formateres automatisk.
• For DVD-RW-diske
DVD-RW'er er formateret i det
optageformat (VR-tilstand eller Videotilstand), der er indstillet i "Formater
DVD-RW" under "Basis" i
"Diskindstilling"-opsætningen
(side 132).
38
• For DVD-R-diske
DVD-R'er formateres automatisk i
video-tilstand. For at formatere en
ubrugt DVD-R i VR-tilstand skal du
formatere disken i "Format"opsætningen (side 51), inden du
foretager en optagelse.
Hvis der kan optages på disken i denne
optager, kan du manuelt omformatere
disken for at fremstille en tom disk
(side 51).
3
2. Optagelse af et
program
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
Hver gang du trykker på knappen,
ændres displayet på tv'et på følgende
måde:
+R
DVD
PROG +/–
INPUT
TV/DVD
* Til rådighed når "Manuel opt.-indst." er
indstillet til "Til (gå til indst.)" i
"Optagning"-opsætningen (side 146).
Du finder flere oplysninger om
optagetilstanden ved at se side 73.
4
Tryk på z REC.
Optagelsen går i gang.
Når du optager til HDD'en, stopper
optagelsen efter 12 timers uafbrudt
optagelse, eller når HDD'en er fuld.
Når du optager på en DVD, stopper
optagelsen, når DVD'en er fuld.
Sådan stoppes optagelsen
DISPLAY
Sådan ser du et andet tv-program mens
der optages
TV PAUSE
z REC
x REC
STOP
REC MODE
TV t
1
Tryk på HDD eller DVD.
Hvis du vil optage på en DVD, skal du
indsætte en DVD, der kan optages på.
2
Tryk på x REC STOP.
Bemærk, at det kan tage et par sekunder, før
optagelsen stoppes.
Tryk på PROG +/– for at vælge den
ønskede programposition eller
indgangskilde.
Hvis tv'et er tilsluttet til T LINE 3 – TVstikket, skal du indstille tv'et til tv-indgangen
ved hjælp af TV/DVD-knappen og vælge det
program, du vil se. Hvis tv'et er tilsluttet til
LINE 2 OUT- eller COMPONENT VIDEO
OUT-stikket, skal du indstille tv'et til tvindgangen ved hjælp af TV t-knappen
(side 27).
Otte grundlæggende betjeninger — Lær din DVD-optager at kende
Dette afsnit beskriver de grundlæggende
betjeninger for at optage et aktuelt tvprogram på harddisken (HDD) eller på en
disk (DVD). For en forklaring om hvordan du
laver timeroptagelser, se side 55 (Digitaltilstand) eller side 73 (Analog-tilstand).
HDD
Tryk gentagne gange på REC MODE for
at vælge optagetilstanden.
Direkte optagelse fra tv (kun for
SMARTLINK-tilslutninger)
Når tv'et er tændt og optageren er slukket,
skal du trykke på TV PAUSE. Optageren
tændes automatisk og begynder at optage det,
du ser på tv'et, til HDD'en. Indstil "TVpause" til "TV'ets tuner" i "Alternativer 2"opsætningen (side 157).
z Tip
Hvis antennekablerne er sluttet til både DIGITAL
AERIAL IN og ANALOG AERIAL IN-stikkene,
kan du skifte mellem digital tilstand og analog
tilstand vha. INPUT-knappen.
,fortsættes
39
b Bemærkninger
• For at deaktivere Direkte optagelse fra tvfunktionen, skal du indstille "SMARTLINK" til
"Gennemgående" i "Alternativer"-opsætningen
(side 156).
• Visse knapper som fx "TITLE LIST"-knappen
eller H-knappen kan ikke anvendes, når "TV"
vises på frontpanelets display.
• Hvis du trykker på [/1-knappen under optagelse,
stopper optageren med at optage og slukkes.
• Det kan tage et kort øjeblik, efter du har trykket
på z REC-knappen, før optagelsen begynder.
• Du kan ikke ændre optagetilstanden under
optagelse.
• Hvis der opstår strømsvigt, kan det program, du er
ved at optage, blive slettet.
• Du kan ikke se et PAY-TV/Canal Plus-program,
mens du optager et andet PAY-TV/Canal Plusprogram.
• For at kunne anvende Direkte optagelse fra tvfunktionen skal du først foretage en korrekt
indstilling af optagerens ur.
3. Afspilning af et
optaget program
(Titelliste)
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
+R
Afspil en optaget titel ved at vælge titlen fra
titellisten.
HDD
DVD
TITLE LIST
Kontrol af diskstatus under
optagelse
EXIT/
O RETURN
.
Du kan kontrollere optagelsesoplysninger
som f.eks. optagetid eller disktype.
H
X
Tryk på DISPLAY under optagelse.
Optagelsesoplysningerne vises.
</M/m/,,
ENTER
DISPLAY
>
x
PLAY
MODE
1
Tryk på HDD eller DVD.
Hvis du vælger DVD, skal du indsætte en
DVD (se "1. Indsættelse af en disk" på
side 38).
Afspilningen går automatisk i gang,
afhængigt af disken.
2
A Optagelse-tilstand
B Optagetid
C Disktype/-format
D Optagelsesstatus
Tryk på DISPLAY for at slå displayet fra.
40
Tryk på TITLE LIST.
For at vise 8-titellisten skal du trykke på
< for at vælge "Titelvisning", og trykke
på ENTER, og derefter vælge "8 titler"
vha. M/m og trykke på ENTER.
4-titelliste (eksempel: HDD)
E Titeloplysninger:
Viser titelnummeret,
titelminiaturebilledet (afspilningsbilledet
for den valgte titel, stillbilleder for de
andre titler), optagedato, navn på optaget
station (eller programpositionsnummer),
optagetilstand, titelnavn og titelstørrelse.
m
8-titelliste
F Resterende tid på den aktuelle disk i
den nuværende optagetilstand (fx: SPtilstand)
A Disktype:
Viser medietypen, HDD eller DVD.
B Samlet antal titler
G Detaljeret information om den valgte
titel
Genoptagningstidspunktet vises i 8titellisten.
C Undermenu:
Tryk på , for at vise undermenuen.
I undermenuen vises indstillinger, der
kun gælder for det valgte punkt. De viste
indstillinger varierer, afhængigt af
modellen, situationen og disktypen.
3
Otte grundlæggende betjeninger — Lær din DVD-optager at kende
"Optager": Angiver, at titlen er ved at
blive optaget.
: Angiver en beskyttet titel.
"NEW": Angiver, at titlen lige er blevet
optaget (ikke afspillet) (kun HDD).
: Tryk på DISPLAY for at vise
"
". "
": Angiver titler, der
indeholder "Copy-Once"kopibeskyttelsessignaler (kun HDD)
(side 103).
: Angiver at titlen er optaget vha.
opdateringsfunktionen.
Genreikoner: Angiver titlens genre (kun
HDD).
Vælg en titel vha. M/m og tryk på
ENTER.
Afspilningen begynder fra den valgte
titel.
Sådan stoppes afspilningen
Tryk på x (stop).
Sådan ruller du gennem listen side for
side (side-tilstand)
Undermenu
D Rullepanel:
Tryk på ./> mens titellisten vises.
Hver gang du trykker på ./>, ændres
hele titellisten til den næste/forrige side med
titler.
Vises, når alle titlerne ikke kan være på
listen. Du kan se de skjulte titler ved at
trykke på M/m.
,fortsættes
41
Om titellisten for DVD-RW'er/DVD-R'er
(VR-tilstand)
Hvis du vil ændre et titelminiaturebillede
(Miniature)
Du kan skifte titellisten til at vise Originaleller Playlist-titler.
Efter optagelsen angives den første scene i
optagelsen (titlen) automatisk som
miniaturebilledet.
Du kan vælge en favoritscene til det
miniaturebillede, der vises på titellisten.
1
2
3
Tryk på < imens titellisten vises.
Vælg "Playliste" vha. M/m og tryk på
ENTER.
Vælg "Original" eller "Playliste" vha. M/
m og tryk på ENTER.
Sådan ændrer du titelrækkefølgen på
HDD'en (Sort. titler)
1
2
Tryk på < imens titellisten vises.
3
Vælg punktet vha. M/m og tryk på
ENTER.
Vælg "Sort. titler" vha. M/m og tryk på
ENTER.
1
Tryk på TITLE LIST.
Skift titellisterne for DVD-RW'er/DVDR'er (VR-tilstand), hvis nødvendigt.
2
Vælg en titel, og tryk på ,.
Undermenuen vises.
3
Vælg "Rediger" vha. M/m og tryk på
ENTER.
4
Vælg "Vælg Miniature" vha. M/m og
tryk på ENTER.
Displayet til indstilling af
miniaturepunktet vises, og afspilningen
af titlen begynder.
5
Mens du ser det afspillede billede, skal
du trykke på H, X eller c
m/
M
C for at vælge den scene, du
vil angive for miniaturebilledet, og
trykke på X.
Afspilningen stopper midlertidigt.
Du kan også vælge en scene vha. PLAY
MODE-knappen (side 93).
6
Vælg "OK" vha. M/m og tryk på ENTER.
Scenen er angivet for titlens
miniaturebillede.
For at vende tilbage til titellisten, tryk på
O RETURN.
Rækkefølge Sorteret
Efter dato
I rækkefølge efter, hvornår
titlerne blev optaget. Den
titel, der senest er optaget,
vises øverst.
Ikke vist titel
I rækkefølge efter, hvornår
titlerne blev optaget. Den
titel, der senest er optaget,
og ikke afspillet, vises
øverst. Titler for
afspilningslister vises
ikke.
Efter titel
I alfabetisk rækkefølge.
Efter nr.
I rækkefølge efter optaget
titelnummer.
Sådan søger du efter en titel via genre
(kun HDD)
1
2
3
Tryk på < imens titellisten vises.
Vælg "Genre" vha. M/m og tryk på
ENTER.
Vælg en genre vha. M/m og tryk på
ENTER.
Sådan ændrer du visningstilstanden for
miniaturebilledet (Indstil forhåndsvis)
(kun HDD)
Du kan vælge "Hurtig forhåndsvisn." eller
"Normal" som visningstilstand for
miniaturebilledet i titellisten. Indstil "Indstil
forhåndsvis" i "Alternativer"-opsætningen
(side 156).
Sådan slås titellisten fra
Tryk på TITLE LIST.
42
z Tip
Du kan vælge "Titelliste" i systemmenuen.
b Bemærkninger
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
DVD
VCD
+R
CD
DATA DVD DATA CD
Du kan kontrollere afspilningstiden for den
aktuelle titel, det aktuelle kapitel, det aktuelle
spor eller disken. Du kan også kontrollere det
disknavn, der er optaget på DVD'en/CD'en.
DISPLAY
Otte grundlæggende betjeninger — Lær din DVD-optager at kende
• Titelnavnene vises muligvis ikke for DVD'er, der
er oprettet på andre DVD-optagere.
• Det kan tage nogle sekunder, før
miniaturebillederne vises.
• Efter redigering ændres titelminiaturebilledet
muligvis til den første scene i optagelsen (titlen).
• Efter overførsel annulleres det
titelminiaturebillede, der er angivet på
kildeoptagelsen.
4. Visning af
afspilningstiden og
afspilningsoplysninger
Tryk gentagne gange på DISPLAY.
Displayet varierer, afhængigt af disktypen og
afspilningsstatus.
I stoppet tilstand
Eksempel: DVD-RW i VR-tilstand
,fortsættes
43
Under afspilning
Eksempel: DVD-R i Video-tilstand
z Tips
• Når "På-skærmen visning" er indstillet til "Til"
(standard) i "Alternativer"-opsætningen
(side 155), vises oplysningerne automatisk, når
optageren er tændt.
• Se "Sådan frigøres diskplads" (page 95). for
oplysninger om, hvordan du øger diskpladsen.
b Bemærk
Afspilningstiden for MP3-lydspor kan muligvis
ikke vises korrekt.
A Afspilningsstatus
B Viser at Genoptaget afspilning er til
rådighed (side 84).
C Den aktuelt valgte optagetilstand
(resterende DVD-optagetid/disktype)
(side 73)
D Resterende tid
E Stationsnavn og
programpositionsnummer
F Lydindstilling for det aktuelle program
G Optagerestriktioner for det aktuelle
program
H Tv-tilstand eller DVD-tilstand
(side 28)
I Diskinformation
J Titeltype (Original eller Playlist) for
DVD-RW/DVD-R i VR-tilstand
K Disktype/-format (side 11)
Viser den færdiggjorte disk i Videotilstand som "DVD-Video".
L Titelnummer-Kapitelnummer
(side 93)
M Afspilningstid
N Indikator for flere kameravinkler
(side 84)
O Indikator for kopibeskyttelse
(side 103)
P Dataoverførselsbjælke og hastighed
44
5. Ændring af navnet på
et optaget program
4
Vælg "Titelnavn", og tryk på ENTER.
Displayet til indtastning af tegn vises.
Det aktuelle navn vises på
indtastningsrækken.
Indtastningsrække
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
+R
-RWVR -RWVideo
5
For at slette alle tegnene skal du trykke
på CLEAR og holde den inde i
2 sekunder eller mere.
6
Talknapper
EXIT/
O RETURN
.
m
X
7
</M/m/,,
ENTER
x
Tryk på TITLE LIST.
Vælg en titel, og tryk på ,.
Undermenuen vises.
3
Vælg "Rediger", og tryk på ENTER.
Tryk på </M/m/, for at vælge det
tegn, du vil indtaste, og tryk på
ENTER.
Det valgte tegn vises på
indtastningsrækken.
For at indsætte et mellemrum skal du
trykke på X (eller vælge "Mellemrum",
og trykke på ENTER).
>
M
8
1
2
Vælg "Store bogstaver" eller "Små
bogstaver" vha. ./>.
Tegnene for den valgte type vises.
Typen af tegn ændres, afhængigt af det
sprog, du vælger i "Lynopsætning".
CLEAR
TITLE LIST
Flyt markøren hen på det punkt hvor
du ønsker at indsætte tegnet vha. m/
M.
Otte grundlæggende betjeninger — Lær din DVD-optager at kende
Du kan navngive en DVD, en titel eller et
program ved at indtaste tegn. Du kan indtaste
op til 64 tegn for en titel, der er optaget i
HDD/DVD-RW/DVD-R (VR-tilstand), og
40 tegn for en titel der optaget i DVD+RW/
DVD-RW (Video-tilstand)/DVD+R/DVD-R
(Video-tilstand), men det aktuelle antal tegn,
der vises i menuer som fx titellisten, vil
variere. Ved hjælp af trinene nedenfor
beskrives, hvordan du ændrer navnet på et
optaget program.
Gentag trin 6 og 7 for at indtaste de
resterende tegn.
For at slette et tegn skal du flytte
markøren hen på tegnet på
indtastningsrækken og trykke på CLEAR
(eller vælge "Ryd", og trykke på
ENTER).
Hvis du vil indsætte et tegn, skal du flytte
markøren til højre for det punkt, hvor du
vil indsætte tegnet. Vælg derefter tegnet
og tryk på ENTER.
For at slette alle tegnene skal du trykke
på CLEAR og holde den inde i
2 sekunder eller mere.
,fortsættes
45
9
Tryk på x (eller vælg "OK", og tryk på
ENTER).
For at annullere indstillingen skal du
trykke på O RETURN.
Sådan bruges talknapperne
6. Navngivning og
beskyttelse af en disk
Du kan foretage indstillinger, der gælder for
hele disken i "Diskindstilling"-opsætningen.
Du kan også bruge talknapperne til at indtaste
tegnene med. Der henvises til nummeret ud
for hver række bogstaver på tv-skærmen.
1
2
3
I trin 7 ovenfor skal du trykke på en
talknap gentagne gange for at vælge et
tegn.
Eksempel:
Tryk på talknap 3 en enkelt gang for at
indtaste "D".
Tryk på talknap 3 tre gange for at indtaste
"F".
SYSTEM
MENU
</M/m/,,
ENTER
Tryk på ENTER, og vælg det næste tegn.
Tryk på x (eller vælg "OK", og tryk på
ENTER).
Navngivning af en disk
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-RVR
-RVideo
1
Indsæt en disk.
Se "1. Indsættelse af en disk" på side 38.
2
Tryk på SYSTEM MENU.
Systemmenuen vises.
3
46
Vælg "Diskindstilling", og tryk på
ENTER.
Vælg "Basis", og tryk på ENTER.
4
Vælg "Basis", og tryk på ENTER.
5
Vælg "Indtast disknavn", og tryk på
ENTER.
5
Vælg "Beskyt disk", og tryk på ENTER.
6
Vælg "Næste skærm", og tryk på
ENTER.
6
7
Vælg "Til", og tryk på ENTER.
Indtast disknavnet (side 45).
b Bemærk
Du indtaste op til 64 tegn til et DVD-RW/DVD-R
(VR-tilstand) disknavn, og 40 tegn til et DVD+RW/
DVD-RW (Video-tilstand)/DVD+R/DVD-R
(Video-tilstand) disknavn. Disknavnet vises
muligvis ikke, når disken afspilles på andet DVDudstyr.
Beskyttelse af en disk
Tryk på SYSTEM MENU for at gå ud af
menuen.
Sådan annulleres beskyttelsen
Vælg "Fra" i trin 6.
-RWVR
1
-RVR
Indsæt en disk.
Se "1. Indsættelse af en disk" på side 38.
2
z Tip
Du kan angive beskyttelse for særskilte titler
(side 96).
Otte grundlæggende betjeninger — Lær din DVD-optager at kende
4
Tryk på SYSTEM MENU.
Systemmenuen vises.
3
Vælg "Diskindstilling", og tryk på
ENTER.
47
-RVR
7. Afspilning af disken
på andet DVD-udstyr
(færdiggørelse)
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-RVR
+R
-RVideo
-RVideo
Det er nødvendigt at bruge færdiggørelse, når
du afspiller diske, der er optaget ved hjælp af
denne optager på andet DVD-udstyr.
Når du færdiggør en DVD+RW, DVD-RW
(video-tilstand), DVD+R eller DVD-R
(video-tilstand), oprettes der automatisk en
DVD-menu, der kan vises på andet DVDudstyr.
Før du bruger færdiggørelse, skal du
kontrollere forskellene mellem disktyperne i
tabellen nedenfor.
-RWVR
-RWVideo
48
Diske færdiggøres automatisk, når
de tages ud af optageren. Det kan
dog være nødvendigt at færdiggøre
disken i forbindelse med bestemt
DVD-udstyr, eller hvis optagetiden
er kort. Du kan redigere eller
optage på disken efter
færdiggørelse.
Det er ikke nødvendigt at
færdiggøre disken, når du afspiller
en disk på udstyr, der er
kompatibelt med VR-formatet.
Det kan også være nødvendigt at
færdiggøre disken, selv hvis det
andet DVD-udstyr er kompatibelt
med VR-formatet, særligt hvis
optagetiden er kort. Du kan
redigere eller optage på disken efter
færdiggørelse.
Færdiggørelse er nødvendig ved
afspilning på andet udstyr end
denne optager.
Du kan ikke redigere eller optage
på disken efter færdiggørelse. Hvis
du vil optage på disken igen, skal
du ophæve færdiggørelsen
(side 50) eller omformatere disken
(side 51). Hvis du omformaterer
disken, slettes alt optaget indhold
dog.
Færdiggørelse er nødvendig ved
afspilning på andet udstyr end
denne optager.
Efter færdiggørelse kan du ikke
redigere eller optage på disken.
SYSTEM
MENU
Forskelle på disktyper
+RW
Færdiggørelse er nødvendig.
Disken kan kun afspilles på udstyr,
som understøtter DVD-R i VRtilstand.
Du kan ikke redigere eller optage
på disken med denne optager efter
færdiggørelse.
</M/m/,,
ENTER
DISPLAY
1
Indsæt en disk.
Se "1. Indsættelse af en disk" på side 38.
2
Tryk på SYSTEM MENU.
Systemmenuen vises.
3
Vælg "Diskindstilling", og tryk på
ENTER.
4
Vælg "Lukning", og tryk på ENTER.
z Tip
Du kan kontrollere, om disken er blevet færdiggjort
eller ej. Tryk på DISPLAY efter trin 1 (side 43).
b Bemærkninger
Vælg "Lukning", og tryk på ENTER.
Vælg "Næste skærm", og tryk på
ENTER.
For DVD-RW/DVD-R (VR-tilstand)
begynder optageren at færdiggøre
disken. Gå til trin 9.
7
(Kun DVD+RW/DVD-RW (videotilstand)/DVD+R/DVD-R (videotilstand))
Vælg en udformning af titelmenuen og
tryk på ENTER.
Menuen vises med den valgte
udformning af titelmenuen, når
"topmenu" (eller "menu" for en
DVD+RW/DVD+R) er valgt på DVDudstyret.
8
(Kun DVD+RW/DVD-RW (videotilstand)/DVD+R/DVD-R (videotilstand))
Vælg "Ja", og tryk på ENTER.
Otte grundlæggende betjeninger — Lær din DVD-optager at kende
5
6
• Afhængigt af diskens tilstand, optagelsen eller
DVD-udstyret, kan diske muligvis ikke afspilles,
selvom de er færdiggjort.
• Optageren kan ikke færdiggøre disken, hvis den
er blevet optaget på andet udstyr.
• Sætter du en disk, der ikke er færdiggjort, ind i
andet DVD-udstyr, kan det muligvis beskadige
det optagede indhold.
• Når du anvender en DVD+RW, kan du redigere
eller optage på disken selv efter færdiggørelse.
Men titelmenuen vil dog ikke blive vist.
Færdiggør disken igen for at vise titelmenuen.
Færdiggørelsen går i gang.
9
Tryk på SYSTEM MENU for at gå ud af
menuen.
,fortsættes
49
Ophævelse af færdiggørelse af
en disk
5
Vælg "Af-færdiggør", og tryk på
ENTER.
6
Vælg "Start", og tryk på ENTER.
-RWVR -RWVideo
DVD-RW'er (video-tilstand)
Du kan ophæve færdiggørelsen for DVDRW'er (video-tilstand), der er færdiggjort til
beskyttelse mod yderligere optagelse eller
redigering, så du kan redigere eller optage på
dem igen.
DVD-RW'er (VR-tilstand)
Hvis du ikke kan redigere eller optage på en
DVD-RW (VR-tilstand), der er færdiggjort
med andet DVD-udstyr, kan du ophæve
færdiggørelsen af disken.
b Bemærk
Optageren kan ikke ophæve færdiggørelsen af
DVD-RW'er (video-tilstand), som er blevet
færdiggjort på en anden optager.
1
Indsæt en disk.
Se "1. Indsættelse af en disk" på side 38.
2
Tryk på SYSTEM MENU.
Systemmenuen vises.
50
3
Vælg "Diskindstilling", og tryk på
ENTER.
4
Vælg "Lukning", og tryk på ENTER.
Ophævelsen af færdiggørelsen går i
gang.
Det kan tage flere minutter at ophæve
færdiggørelsen.
8. Omformatering af en
disk
+RW
-RWVR -RWVideo
-RVR
4
Vælg "Format", og tryk på ENTER.
5
Vælg et punkt, og tryk på ENTER.
-RVideo
"VR-tilstand": Formaterer DVD-RW'er/
DVD-R'er (VR-tilstand eller
uindspillede diske) i VR-tilstand.
"Videotilst.": Formaterer DVD-RW'er/
DVD-R'er i Video-tilstand.
"Formatér DVD+RW": Formaterer
DVD+RW'er.
6
Vælg "Start", og tryk på ENTER.
Alt diskindhold slettes.
SYSTEM
MENU
</M/m/,,
ENTER
1
z Tip
Ved hjælp af omformatering kan du ændre
optagelsesformatet på DVD-RW'er, eller du kan
optage igen på DVD-RW'er, der er færdiggjort.
Otte grundlæggende betjeninger — Lær din DVD-optager at kende
Nye diske formateres automatisk, når de
indsættes. Du kan evt. manuelt omformatere
en DVD+RW-, DVD-RW- eller DVD-Rdisk for at oprette en tom disk. I forbindelse
med DVD-RW'er eller DVD-R'er kan du
vælge et optagelsesformat (VR-tilstand eller
video-tilstand), afhængigt af formålet.
Indsæt en disk.
Se "1. Indsættelse af en disk" på side 38.
2
Tryk på SYSTEM MENU.
Systemmenuen vises.
3
Vælg "Diskindstilling", og tryk på
ENTER.
51
1
Vejledning til digital service (kun til
digitale terrestriske udsendelser)
EPG (elektronisk
programguide)
Tryk på GUIDE.
Denne skærm består af en
informationsboks og en programliste
med 8 kanaler, der dækker en 30minutters periode.
Eksempel på EPG-skærm:
Den elektroniske programguide er en guide,
der viser tv-programoversigten for en dag
eller flere ad gangen på dit tv (via den digitale
terrestriske tv-tuner der er inkluderet i denne
optager).
EPG'en giver en hurtig og nem måde til at:
• Se en komplet liste over alle tilgængelige
kanaler.
• Se en kanalliste relateret til en udvalgt dato
eller genre.
• Indstille et program til at blive optaget
(side 59).
b Bemærk
Tilgængelighed og indhold af Digital Services
afhænger af tv-stationen.
Digital Services er ikke tilgængeligt med det
samme, når optageren tændes første gang.
Se en liste over tilgængelige
kanaler
A Angiver det indeværende valgte
kanalnummer og stationsnavn med
programtitel og genre.
B Angiver det indeværende valgte
program, og gør det muligt for dig
at flytte rundt på listen.
C Kanalnavn
D Angiver om der er tilknyttet en
timeroptagelse til programmet
(side 59).
E Farveknapper
F Angiver at der er programsat korte
programmer, som ikke vises på
listen.
G Programtitlen er afkortet, hvis
navnet er for langt til at blive vist i
cellen.
H Tidsperiode
Farveknapper
GUIDE
EXIT/
O RETURN
PAGE –
52
INFO
</M/m/,,
ENTER
PAGE +
I Angiver indeværende tidspunkt og
dato.
2
Vælg et program vha. </M/m/, og
tryk på ENTER.
Sådan søger du efter programmer via
genre
Du kan også vælge et program vha. den
røde knap.
Hvis du trykker på , når du har valgt
det sidste program til højre, vises
programoversigten for de næste
30 minutter (afhængigt af om det er
tilgængeligt fra tv-stationen).
1
Tryk på den gule knap mens
programlisten vises.
2
3
4
Vælg en dato i "Dato"rækken.
5
Vælg en genre vha. </M/m/, og tryk
på ENTER.
6
7
Vælg "OK", og tryk på ENTER.
Tilgængelige knapper i programlisten
Knapper
Betjening
PAGE +/–
Viser de forrige/næste otte
kanaler.
INFO
Viser den detaljerede
information om
programmet (side 54).
O RETURN
Luk skærmen.
Sådan søger du efter programmer via dato
1
Tryk på den grønne knap mens
programlisten vises.
2
3
4
Vælg en dato i "Dato"-rækken.
Vælg "Genre"-rækken og tryk på
ENTER.
Genrelisten vises.
Vælg "Søg", og tryk på ENTER.
Programlisten for den angivne genre
vises.
Vejledning til digital service (kun til digitale terrestriske udsendelser)
z Tip
Du kan se kanallisten ved at trykke på ENTERknappen, mens du ser et program. For at se en anden
kanal, vælg en kanal vha. </M/m/, og tryk på
ENTER.
Vælg et tidspunkt i "Tid" rækken.
Vælg et tidspunkt i "Tid"-rækken.
Vælg "Hop", og tryk på ENTER.
Programlisten for den angivne dato og
tidspunkt vises.
53
Programinformation
Programinformationsdisplayet giver en
hurtig og nem måde til at:
• Se beskrivelser af de programmer der
sendes nu og efterfølgende på den aktuelle
kanal.
• Se beskrivelser af de programmer der
sendes nu og efterfølgende på de andre
kanaler.
Tilgængelige knapper i
informationsdisplayet
Knapper
Betjening
M/m
Skift mellem skærmen for
beskrivelse af aktuelt
program/næste program
</,
Vis programinformation
for andre kanaler
ENTER
Se den valgte kanal
INFO
Viser den detaljerede
programinformation
Visning af tekst-tv (ikke
tilgængelig i visse områder)
Farveknapper
INFO
</M/m/,,
ENTER
Du kan vise det tekst-tv, der sendes samtidigt
med visse programmer.
Tryk på
(tekst).
Tekst-tv-skærmen vises.
Du kan også anvende en af farveknapperne.
Sådan afbryder du tekst-tv-servicen
Tryk på
Visning af
programinformationen
1
2
Vælg en kanal.
Tryk på INFO.
Informationsdisplayet vises med en
beskrivelse af det aktuelle program, der
vises på skærmen.
54
(tekst) igen.
Timeroptagelse (kun til digitale
terrestriske udsendelser)
Før optagelse
Før du begynder at optage…
b Bemærkninger
• Hvis du vil afspille en optaget disk på andet
DVD-udstyr, skal du færdiggøre disken (side 48).
• Hvis du anvender digitalt tekst-tv, mens du
optager, vil det blive optaget med på disken.
• Hvis underteksterne vises under optagning, vil de
blive optaget på disken.
DVD*1
HDD
RDR- RDR- RDRHXD870 HXD970 HXD1070
HQ (Høj
kvalitet)
34
53
105
1 t.
1 min.
R
50
79
155
1 t.
30 min.
SP (Standard- 68
tilstand)
105
210
2
LSP
r
84
130
265
2 t.
30 min.
ESP
r
100
155
315
3
LP
r
135
210
420
4
EP
r
200
315
635
6
SLP
r
270
425
850
8
SEP (Lang 340
varighed)
530
1060
10
HSP
*2
*1
Optagelse-tilstand
Ligesom med standard ×3-optagetilstandene
for videobånd kan du vælge den ønskede
optagetilstand vha. knappen REC MODE.
Optagetilstande med højere kvalitet giver en
pænere optagelse, men den store
datamængde betyder også kortere optagetid.
Omvendt giver længere varighed en længere
optagetid, men den lavere datamængde
betyder en mere kornet billedkvalitet.
Tryk gentagne gange på REC MODE for at
skifte optagetilstanden.
For at foretage yderligere
optagelsesindstillinger (manuel
optagetilstand) skal du indstille "Manuel
opt.-indst." til "Til (gå til indst.)" i
"Optagning"-opsætningen (side 146). For at
optage billeder i en højere kvalitet end HQtilstand på HDD'en, skal du indstille "Manuel
opt.-indst." til "Til (gå til indst.)", og derefter
vælge "HQ+". Angående detaljer om manuel
optagetilstand, se side 146.
Ved timeroptagelse kan du også vælge
"AUTO" som optagetilstand, hvilket
maksimerer optagekvaliteten i henhold til
den plads, der er til rådighed på disken (hvis
du optager til DVD), eller til at passe på en
blank disk (hvis du optager til HDD).
Den omtrentlige optagetid er for 12 cm DVDdiske.
Den omtrentlige optagetid for DVD+R DL
(dobbeltlag)/DVD-R DL (dobbeltlag) diske er
som følger:
HQ: 1 time 51 minutter
HSP: 2 timer 41 minutter
SP: 3 timer 35 minutter
LSP: 4 timer 29 minutter
ESP: 5 timer 23 minutter
LP: 7 timer 11 minutter
EP: 10 timer 46 minutter
SLP: 14 timer 21 minutter
SEP: 17 timer 57 minutter
*2 Når du optager til DVD+RW eller DVD+R, er
SLP den længste optagetid, der er til rådighed.
Hvis du vælger SEP, vil optagetilstanden
automatisk gå tilbage til SLP.
Timeroptagelse (kun til digitale terrestriske udsendelser)
• Kontroller, at der er nok plads på disken til
optagelsen (side 43). I forbindelse med
HDD'en, DVD+RW'er og DVD-RW'er kan
du frigøre diskplads ved at slette titler
(side 95).
• Justerer om nødvendigt optagelsens
billedkvalitet (side 60).
Omtrentlig optagetid (timer)
Optagelsestilstand
z Tip
For nemt at kunne vælge en manuel optagetilstand,
tryk gentagne gange på REC MODE for at vise
"MN", og vælg derefter en manuel optagetilstand
vha. </,.
,fortsættes
55
b Bemærkninger
• Den maksimale kontinuerlige optagetid til
HDD'en er 12 timer for en enkelt titel. En titel, der
er længere end 12 timer, vil blive opdelt.
• Omstændighederne nedenfor kan føre til
unøjagtigheder i forbindelse med optagetiden.
– Optagelse af et program med dårlig modtagelse
eller et program eller en videokilde med lav
billedkvalitet.
– Optagelse på en disk, der allerede er blevet
redigeret.
– Optagelse af udelukkende et stillbillede eller
lyd.
• Programmer optages i følgende bredde-højdeforhold.
– I det originale bredde-højde-forhold når du
optager til HDD'en (når "HDD optageformat"
er indstillet til "Videotilst. Fra" i "Optagning"opsætningen (side 149)/DVD-RW'er/DVDR'er (VR-tilstand).
– I 4:3 når du optager til DVD+RW'er/
DVD+R'er.
• Når du optager til DVD-R DL'er (video-tilstand),
opdeles titlen, når der skiftes lag.
Timeroptagelse
(Standard/EPG)
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
+R
Du kan indstille timeren til i alt
32 programmer, op til 30 dage i forvejen.
Du kan indstille timeren vha. to metoder:
standardmetoden og EPG-metoden.
• Standard: Indstil datoen, tiden og
programpositionen for programmet
manuelt.
• EPG: Indstil et program til at blive optaget
baseret på informationen fra EPG'en
(elektronisk programguide) (side 59).
Manuel indstilling af timeren
(Standard)
Billeder, der ikke kan optages
Billeder med kopibeskyttelse kan ikke
optages på denne optager.
Kopisikrings- Diske, der kan
signaler
indspilles på
Copy-Free
HDD
+RW
-RWVR
-RWVideo
+R
-RVR
-RVideo
Copy-Once
TIMER
</M/m/,,
ENTER
HDD
-RWVR (CPRM*)
-RVR
Copy-Never
(CPRM*)
Ingen
* Den optagne disk kan kun afspilles med CPRMkompatibelt udstyr (side 11).
56
x REC
STOP
1
Tryk på TIMER.
2
Vælg "Ny indstilling"-rækken og tryk
på ENTER.
4
3
Vælg et punkt vha. </,, og juster
vha. M/m. Tryk derefter på ENTER.
Punkter, der kan justeres, vises nedenfor.
"Prg/Ka.": Indstiller programpositionen
og kilden.
"Dato": Indstiller datoen (op til 30 dage
senere). Vælg et optagemønster ved at
trykke gentagne gange på M for at
indstille timeren til de samme daglige
eller ugentlige programmer.
"Start": Indstiller starttidspunktet.
"Stop": Indstiller stoptidspunktet.
"Forlæng": Indstiller varighed mens en
timeroptagelse er i gang. Hvis det
program, der indstilles til optagelse
dagligt eller ugentligt, forlænges, vil den
manuelt forlængede tid, der angives her,
føjes til optagetiden for den efterfølgende
timer.
Bemærk, at når "VPS/PDC" er indstillet
til "Til", kan du ikke foretage
indstillingen "Forlæng".
• Hvis du ønsker at foretage detaljerede
indstillinger, skal du vælge "Sæt
detaljer" og trykke på ENTER. Vælg et
punkt ved hjælp af M/m, og angiv
indstillingen ved hjælp af </,.
Vælg "OK", og tryk på ENTER.
"Timerliste"-displayet (side 62) vises.
Indikatoren for timeroptagelse lyser op i
displayet på frontpanelet, og optageren er
klar til at begynde at optage.
Du behøver ikke at slukke for optageren,
før timeroptagelsen starter, som det er
tilfældet med en videobåndoptager.
Sådan stoppes optagelse under
timeroptagelse
Timeroptagelse (kun til digitale terrestriske udsendelser)
"Optag til": Indstiller
optagedestinationen. Hvis der ikke er
tilstrækkelig plads til optagelsen på
DVD'en, optager optageren automatisk
programmet på HDD'en, selv om du har
valgt "DVD" (Genskabelsesoptagelse).
"Optagetilstand": Indstiller
optagetilstanden (side 55).
"VPS/PDC": Indstiller VPS/PDCfunktionen. Se "Om VPS/PDCfunktionen (kun til analoge
udsendelser)" nedenfor.
"Opdatering": Indstiller optageren til
automatisk at erstatte den foregående
optagelse med den nye optagelse.
• Vælg "Angiv titelnavn" for at indtaste
en titel, og tryk på ENTER (side 45).
• Hvis du kommer til at lave en fejl, skal
du vælge punktet og ændre
indstillingen.
"Timerliste"-displayet vises.
Tryk på x REC STOP.
Bemærk, at det kan tage et par sekunder, før
optagelsen stoppes.
Der vises muligvis instruktioner på skærmen,
efter du har trykket på x REC STOP. I det
tilfælde, følg instruktionerne på skærmen.
Om VPS/PDC-funktionen (kun til analoge
udsendelser)
VPS/PDC-signaler sendes sammen med tvprogrammer i nogle udsendelsessystemer.
Signalerne sikrer, at timeroptagelser udføres
uanset udsendelsesforsinkelser, tidlig
udsendelsesstart eller afbrydelse af
udsendelsen.
Sådan bruges VPS/PDC-funktionen
Indstil "VPS/PDC" til "Til" i trin 3 ovenfor.
Når du aktiverer denne funktion, går
optageren i gang med at scanne kanalerne, før
timeroptagelsen starter.
,fortsættes
57
Just. optag.tilstand
b Bemærkninger
Hvis der ikke er nok tilgængelig diskplads til
optagelsen, justerer optageren automatisk
optagetilstanden, så hele programmet kan
optages. Indstil "Just. optag.tilstand" til "Til"
i "Optagning"-opsætningen (side 148).
• Hvis der vises en meddelelse på skærmen om at
HDD'en er fuld, kan du enten ændre
optagedestinationen til "DVD", eller gøre plads
til optagelsen (side 96).
• Kontroller, at uret er korrekt indstillet, før du
indstiller timeroptagelsen. Hvis det ikke er
tilfældet, kan optagelsen ikke udføres.
• Hvis du vil optage et satellitprogram, skal du
tænde for satellittuneren og vælge det
satellitprogram, du vil optage. Lad satellittuneren
være tændt, indtil optageren afslutter optagelsen.
• Selv hvis timeren indstilles til det samme daglige
eller ugentlige program, kan timeroptagelsen ikke
udføres, hvis den overlapper med et program, der
har høj prioritet. "Overlapning" vises ud for den
overlappede indstilling på timerlisten. Kontroller
prioriteringsrækkefølgen for indstillingerne
(side 62).
• Selv hvis timeren er indstillet, kan
timeroptagelser ikke udføres, mens et program
med høj prioritet optages.
• Begyndelsen af visse optagelser går muligvis tabt
ved brug af VPS/PDC-funktionen.
• Du kan ikke forlænge optagelsesvarigheden, når
"VPS/PDC" er indstillet til "Til".
• "Just. optag.tilstand"-funktionen virker kun
sammen med en timeroptagelse og med VPS/
PDC-funktionen slået fra. Det fungerer ikke
sammen med Quick Timer.
• Optagetilstanden kan ikke indstilles til "AUTO",
når "VPS/PDC" er indstillet til "Til".
Hvis timerindstillingerne overlapper
hinanden
Bekræftelsesskærmen vises.
Vælg "Ja" for at gemme denne indstilling.
Hvis du vil annullere den overlappende
indstilling, skal du vælge "Nej".
Sådan bekræftes, ændres eller annulleres
timeroptagelsen
Se "Kontrol/ændring/annullering af
timerindstillinger (Timerliste)" på side 62.
z Tips
• Du kan også vise timerdisplayet ved at vælge
"Timeroptagning" fra systemmenuen.
• Du kan afspille titlen, mens den bliver optaget
ved at vælge programtitlen på titellisten (side 91).
58
Optagelse af tv-programmer
vha. EPG'en
3
Tryk på den røde knap.
Indstillingerne for datoen, start- og
stoptidspunkt, programposition,
optagetilstand osv., vises.
EPG-funktionen er en egenskab, der
forenkler indstillingen af timeren. Du
behøver blot at vælge det program, du ønsker
at optage, i EPG-displayet. Dato, tidspunkt
og kanal for det program indstilles
automatisk.
Rød knap
GUIDE
</M/m/,,
ENTER
PAGE –
4
Vælg "OK", og tryk på ENTER.
• Drejer det sig om en timerindstilling for
en aktuel tv-/radio-/dataudsendelse, vil
optageren starte med at optage med det
samme.
PAGE +
z REC
x REC
STOP
1
Timeroptagelse (kun til digitale terrestriske udsendelser)
• Hvis du vil ændre indstillingen, skal du
trykke på </, for at vælge punktet
og trykke på M/m for at ændre
indstillingen (side 57).
Tryk på GUIDE.
Din optager vil automatisk begynde
optagelsen, når programmet starter.
For at ændre timerindstillingen, se
side 62.
Nogle eksempler på
timerbegivenhedsikoner er:
(rød): Angiver, at hele programmet er
indstillet til at blive optaget.
2
Vælg et program vha. </M/m/,.
For at få mere at vide om
navigationsmulighederne i EPGprogrammet, se side 52.
Sådan skifter du side på EPG-displayet
(side-tilstand)
Tryk på PAGE +/– mens EPG-displayet er
tændt for at vise de forrige/næste otte kanaler.
,fortsættes
59
Sådan stoppes optagelse under
timeroptagelse
Tryk på x REC STOP.
Bemærk, at det kan tage et par sekunder, før
optagelsen stoppes.
Der vises muligvis instruktioner på skærmen,
efter du har trykket på x REC STOP. I det
tilfælde, følg instruktionerne på skærmen.
Hvis timerindstillingerne overlapper
hinanden
Sådan annulleres Quick Timer
Tryk gentagne gange på z REC, indtil
tælleren vises i displayet på frontpanelet.
Optageren vender tilbage til normal
optagetilstand.
For at stoppe med at optage skal du trykke på
x REC STOP.
b Bemærk
Hvis du slukker optageren under optagelse, stopper
optagelsen.
Se side 58.
Sådan forlænges optagelsesvarigheden
under optagelse
Se side 57.
Sådan bekræftes, ændres eller annulleres
timeroptagelsen
Se "Kontrol/ændring/annullering af
timerindstillinger (Timerliste)" (side 62).
z Tip
"Just. optag.tilstand"-funktionen fungerer også
sammen med denne timermetode (side 58).
Justering af
optagelsesbilledets kvalitet
Du kan justere billedkvaliteten af digitale
programudsendelser ved at vælge fast
indstilling. Du kan også justere
billedkvaliteten ved at ændre detaljerede
indstillinger, og gemme op til tre indstillinger
i hukommelsen.
b Bemærk
Det er kun progressive videosignaler, der kan
justeres.
b Bemærk
Denne optager er udstyret med en automatisk
forlængelsesfunktion af EPG-timeren, der
muliggør EPG-timeroptagelser i tilfælde af en tidlig
start (før det programlagte begyndelsestidspunkt)
eller sen afslutning (efter det programlagte
sluttidspunkt).
SYSTEM
MENU
Brug af Quick Timer-funktionen
</M/m/,,
ENTER
Du kan indstille optageren til at optage i
intervaller på 30 minutter.
DISPLAY
Tryk gentagne gange på z REC for at
indstille varigheden.
Hver gang du trykker på knappen, rykker
tiden frem i intervaller på 30 minutter. Den
maksimale varighed er seks timer.
1
Tryk på SYSTEM MENU under stoptilstand.
Systemmenuen vises.
(normal optagelse)
Tidstælleren mindskes for hvert minut indtil
0:00, og derefter stopper optageren
optagelsen (optageren slukker).
60
2
Vælg "Billedindstilling", og tryk på
ENTER.
3
Vælg en fast indstilling og tryk på
ENTER.
4
1
Vælg "Hukommelse 1", "Hukommelse
2", eller "Hukommelse 3" i trin 3.
2
Vælg "Detaljerede indst.", og tryk på
ENTER.
Displayet for justering af detaljerede
indstillinger vises.
3
Vælg et punkt vha. M/m, og juster vha.
</,.
For detaljer angående hver indstilling, se
forklaringen på displayet.
"Prog. Motion": Justerer det progressive
videosignal når
"Komponentvideoudgang" er indstillet
til "Progressiv" (side 142).
Vælg "Motion" for et billede der
indeholder emner, der bevæger sig
dynamisk.
Vælg "Still" for et billede med ringe
bevægelse.
"Cinema": Konverterer det progressive
videosignal, sådan at det matcher den
type DVD-software, du kigger på, når
"Komponentvideoudgang" er sat til
"Progressiv" (side 142).
Vælg "Automatisk" for automatisk at
detektere softwaretypen (filmbaseret
eller videobaseret) og vælge den
passende konversionstilstand. Denne
position skal normalt vælges.
Vælg "Fra" for at tilpasse
konversionstilstanden til tilstanden for
videobaseret software.
4
Tryk på SYSTEM MENU for at gå ud af
menuen.
Indstillingen gemmes automatisk som
den indstilling, du valgte i trin 1.
Tryk på SYSTEM MENU for at gå ud af
menuen.
,fortsættes
Timeroptagelse (kun til digitale terrestriske udsendelser)
"Tuner": Tv-udsendelser
"Video": Videobånd
"Digitalt TV": Digitale udsendelser
"Hukommelse 1"/"Hukommelse 2"/
"Hukommelse 3": Dine egne
indstillinger. Se "Sådan opretter du din
egen indstilling" på side 61 angående
hvordan du opretter dine egne
indstillinger.
For at kontrollere detaljerede
indstillinger for den valgte
fastindstilling, skal du trykke på
DISPLAY.
Sådan opretter du din egen indstilling
61
Oprettelse af kapitler i en titel
Optageren kan automatisk opdele en
optagelse (en titel) i kapitler ved at indsætte
kapitelmærker. For at vælge intervaller for
kapitelmærker eller deaktivere denne
funktion, skal du se "Autokapitel(HDD/
VR)", "Autokapitel (Video)", eller
"Autokapitel (DVD+R/+RW)" i "Optagning"
opsætningen (side 149).
Når du optager til HDD'en, en DVD-R (VRtilstand) eller en DVD-RW (VR-tilstand),
kan du redigere kapitelmærker (side 98).
Kontrol/ændring/
annullering af
timerindstillinger
(Timerliste)
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
+R
-RWVR -RWVideo
Du kan kontrollere, ændre eller annullere
timerindstillinger vha. timerlisten.
TIMER
</M/m/,,
ENTER
.
1
>
Tryk på TIMER.
"Timerliste"-displayet vises.
Timeroplysninger viser
optagelsesdatoen, optagetiden,
optagetilstanden osv.
Hvis ikke alle timerindstillingerne kan
være på listen, vises rullepanelet.
Du kan se de skjulte timerindstillinger
ved at trykke på M/m.
62
2
Vælg den timerindstilling, du vil
kontrollere/ændre/annullere, og tryk
på ,.
Undermenuen vises.
3
Vælg en indstilling, og tryk på ENTER.
"Modificer":
Ændrer timerindstillingen.
Vælg et punkt vha. </, og juster vha.
M/m. Vælg "OK", og tryk på ENTER.
z Tips
• Ved manuelle timerindstillinger kan du ikke
ændre timerindstillingen for den aktuelle
optagelse, men du kan forlænge varigheden af
optagetiden under optagelse (side 60).
Ved manuelle timerindstillinger vha. EPG'en kan
du ændre timerindstillingen for den aktuelle
optagelse under optagelse, men du kan ikke
forlænge varigheden af optagelsen (selv om
optagelsen er stoppet).
• Du kan flytte til første række/nederste række på
Timerlisten vha. ./>, mens listen vises.
"Slet":
Sletter timerindstillingen.
Vælg "Ja", og tryk på ENTER.
"Overspr. en":
Annullerer kun daglige eller ugentlige
optagelser en gang. Efter annullering af
timerindstillingen, vises "Overspr. en"
ved siden af timerindstillingen på
Timerlisten.
Hvis du vil ændre eller annullere
indstillingen, skal du gentage trin 2 og
3 ovenfor.
• Når "VPS/PDC" indstilles til "Til" for én eller
flere timeroptagelser, ændres starttidspunktet
muligvis i tilfælde af en udsendelsesforsinkelse
eller tidlig udsendelsesstart.
• Selv hvis timeren er indstillet, kan
timeroptagelser ikke udføres, mens et program
med høj prioritet optages.
• Selv hvis timeren indstilles til det samme daglige
eller ugentlige program, kan timeroptagelsen ikke
udføres, hvis den overlapper med et program, der
har høj prioritet. "Overlapning" vises ud for den
overlappede indstilling på timerlisten. Kontroller
prioriteringsrækkefølgen for indstillingerne.
Timeroptagelse (kun til digitale terrestriske udsendelser)
b Bemærkninger
Når timerindstillingerne overlapper
hinanden
• Det program, der starter først, har
førsteprioritet og hele programmet optages.
• Efter afslutning af den forudgående
optagelse, starter den anden optagelse med
adskillige sekunders forsinkelse (når
sluttidspunktet for en optagelse og
starttidspunktet for en anden er det samme).
• Når optagelserne begynder på samme tid,
vil kun en af dem blive optaget. Annuller
timerindstillingen for det program, som
ikke skal optages.
63
Optagelse fra tilsluttet
udstyr
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
DVD
INPUT
Vælg det ønskede lydsignal ved
optagelse af et tosproget program på
HDD'en eller DVD-RW'er/DVD-R'er
(Video-tilstand).
Indstil "Ekstern lyd" til "Tosproget" og
"Tosproget optagning" til "A/V" eller "B/
H" i "Lyd Ind"-opsætningen (side 143).
+R
Du kan optage fra en tilsluttet
videobåndoptager eller en lignende enhed.
Du kan tilslutte en videobåndoptager eller en
lignende enhed ved at se "Tilslutning af en
videobåndoptager eller en lignende enhed" på
side 33. Brug DV IN-stikket på frontpanelet,
hvis udstyret har et DV-udgangsstik (i.LINKstik)
HDD
3
4
Tryk gentagne gange på REC MODE for
at vælge optagetilstanden.
Du finder flere oplysninger om
optagetilstanden på side 55.
5
Indsæt kildebåndet i det tilsluttede
udstyr, og indstil det til
afspilningspause.
6
Tryk på z REC.
Denne optager begynder optagelsen.
7
Tryk på pauseknappen (eller
afspilningsknappen) på det tilsluttede
udstyr for at annullere pausestatus for
afspilningen.
Det tilsluttede udstyr begynder
afspilningen, og afspilningsbilledet
optages af denne optager.
Hvis du vil stoppe optagelsen, skal du
trykke på x REC STOP på denne optager.
Hvis du tilslutter et digitalt videokamera
ved hjælp af et DV IN-stik
z REC
x REC
STOP
1
REC MODE
Tryk på HDD eller DVD.
Hvis du vælger DVD, skal du indsætte en
DVD, der kan optages på (se "1.
Indsættelse af en disk" på side 38).
2
Tryk på INPUT for at vælge en
indgangskilde, der passer til den
valgte tilslutning.
Displayet på frontpanelet ændres på
følgende måde:
programposition
64
Se "DV-camcorder-overførsel" på side 108
for en beskrivelse af, hvordan du optager fra
DV IN-stikket.
z Tip
Du kan justere indstillingerne for optagelsesbilledet
før optagelse. Se "Justering af optagelsesbilledets
kvalitet" på side 60.
b Bemærkninger
• Når du optager et billede i et videospil, ser
skærmen muligvis ikke tydelig ud.
• Programmer med Copy-Never-kopibeskyttelse
kan ikke optages.
• Når "Tosproget optagning" er indstillet til "A/V"
eller "B/H" i trin 3, kan du ikke vælge lyden under
afspilning i følgende tilfælde.
– Når du optager i PCM-tilstand.
– Når du optager til HDD'en ("HDD optageformat"
er indstillet til "Videotilst. Til" i "Optagning"opsætningen (side 149))/DVD+RW/DVD+R/
DVD-RW/DVD-R (Video-tilstand).
• Du kan ikke vælge "L1" under trin 2, hvis
"LINE 1-indgang" er indstillet til "Dekoder" i
"Video Ind / Ud" opsætningen (side 142).
GUIDE Plus+ (kun til analoge
udsendelser/i områder med GUIDE Plus+)
Introduktion til GUIDE
Plus+ systemet
Følgende er kun nogle få af de måder,
GUIDE Plus+ systemet kan anvendes på.
– Søg efter programmer ved at inddele dem
efter kategori (som fx film eller sport) eller
ved at anvende søgefunktionen efter
nøgleord (side 68).
– Når du først har fundet det program, du
leder efter, anvendes GUIDE Plus+
systemet til at indstille timeren til optagelse
(side 75).
– Du kan indstille systemet til at vise dine
favoritprogrammer i henhold til de
betingelser du sætter, som fx kategori og
nøgleord (side 69).
Du finder flere oplysninger ved at se "Se tv
ved hjælp af GUIDE Plus+ systemet"
(side 67).
Tryk på GUIDE.
GUIDE Plus+-systemets "Startskærm" vises.
A Videovindue: Dette viser det program,
du kiggede på, da du trykkede på
GUIDE.
B Funktionslinje: Når du trykker på den
samme farvede knap på
fjernbetjeningen, aktiveres
funktionslinjen. Funktionen af
funktionslinjen varierer afhængig af
skærmen.
C Informationboks: Viser information
angående det valgte program, når
"Startskærm" vises. Indholdet vil
variere afhængig af den viste skærm.
D Menubjælke: Tryk på den blå knap
("Home") og tryk på M for at flytte
markøren hen på menubjælken. Vælg
derefter en af de følgende funktioner
vha. </, og tryk på ENTER.
"Grid": Viser programmerne i den
aktuelle tidsperiode og de næste 7
dage.
"Search": Giver dig mulighed for at
søge efter titler via kategori eller vha.
nøgleord (side 68). Den viste kategori
afhænger af de programdata, som
optageren har modtaget. Film, sport og
børn er eksempler på mulige
kategorier.
"My TV": Indstiller profilen for dine
favoritprogrammer (side 69).
,fortsættes
GUIDE Plus+ (kun til analoge udsendelser/i områder med GUIDE Plus+)
GUIDE Plus+® systemet er en gratis
interaktiv programguide. Den viser
programoversigter for op til syv dage,
inklusive programtitler, forklaringer og
sendeinformation. GUIDE Plus+ dataene til
tv-programoversigterne sendes via din
lokalsendte værtskanal og modtages gennem
din antenne, digitalboksmodtager eller
direkte fra kabeltilslutningen på væggen.
Besøg www.europe.guideplus.com for at få
en liste over alle europæiske værtskanaler.
Lær de grundlæggende
elementer
65
"Schedule": Viser listen over
timerindstillinger (side 79).
"Info": Viser tilgængelig information.
"Editor": Gør det muligt for dig at
redigere kanalopstillingen og
kanalvisningen (side 71).
"Setup": Gør det muligt for dig at
skifte sprog, land/region, postnummer,
indgangskilde eller værtskanal.
E "Home" position: Når du trykker på
den blå knap ("Home"), vender
markøren tilbage til den sidste
programposition på "Grid".
F Titler: Viser programtitler og kategori;
grøn (sport), lilla (film), blå (børn),
grønblå (andet).
G Stationslogo: Viser stationens logo.
H Tidsperiode: Angiver den aktuelt
valgte tidsperiode. Anvend </, til
at vælge en anden tidsperiode.
z Tip
Du kan også flytte markøren til menubjælken ved at
trykke på MENU.
Fejlfindingsvejledning
Hvis du har problemer med at vise tvprogramlisten, så kontroller følgende:
• Uret skal være korrekt indstillet. Hvis uret
ikke er indstillet, så indstil det manuelt
(side 133).
• Denne optager downloader GUIDE Plus+
data flere gange om dagen, når optageren er
slukket (standby-tilstand). Sluk for
optageren når du ikke anvender den (fx om
natten). Efter den første opsætning (side 29)
kan det tage op til 24 timer, før din optager
modtager de første tv-programoversigter.
Det kan tage op til en dag at modtage alle
syv dages tv-programoversigter.
66
• Kontroller følgende hvis du ikke har
modtaget programguidedataen, efter du har
ventet en dag:
– "Lynopsætning" (side 29) er gennemført.
– Værtskanalen er ikke deaktiveret (se
"Deaktivering af programpositioner" på
side 72).
– Timeren er ikke indstillet.
Hvis programguidedataene stadig ikke kan
modtages, efter du har kontrolleret det
ovenstående, søg efter en værtskanal på
følgende website og indstil værtskanalen
manuelt (side 71):
www.europe.guideplus.com
• Hvis værtskanalen er ændret eller flyttet,
kan din optager ikke modtage
programguidedataene. I dette tilfælde skal
du følge trinene i "Søg efter GUIDE Plus+
værtskanalen" (side 70) for at opdatere
indstillingen af værtskanalen.
• Hvis digitalboksmodtageren kun er
tilsluttet til optageren via et SCART-kabel,
skal du gøre følgende:
– Sluk for din digitalboksmodtager.
– Tilslut kontrolenheden til digitalboksen.
– Følg trinene i "Manuel ændring af GUIDE
Plus+ værtskanalen" (side 71) for at
indstille værtskanalen manuelt. Sørg for
at indstille din digitalboksmodtager
(tuner) som kilden.
b Bemærkninger
• Din digitalboksmodtagers programposition kan
pludselig ændres, selv om optageren er slukket.
Dette er fordi kontrolenheden til digitalboksen
har ændret programposition for at modtage
GUIDE Plus+-dataene.
• Når du nulstiller din optager (side 166), nulstilles
følgende GUIDE Plus+ systemindstillinger:
– Land/region-indstillingen i "Lynopsætning"
– "Country" under "Setup" - "Basic Setup" i
menubjælken
– "Postal Code" under "Setup" - "Basic Setup" i
menubjælken
Bemærk at GUIDE Plus+ systemet også
nulstilles, når du foretager ændringer i
værtskanalens indstillinger.
• GUIDE Plus+-systemet kan ikke anvendes, når
"Indgangssysteme" er indstillet til "NTSC" i
"Basis"-opsætningen (side 134).
Se tv ved hjælp af GUIDE
Plus+ systemet
Sådan vælger du hurtigt en
programposition vha. tv-stationens logo
1
Tryk på GUIDE.
GUIDE Plus+ systemets "Startskærm"
vises.
2
Tryk på den gule knap ("Channels").
3
Vælg tv-stationens logo vha. </M/m/
, og tryk på ENTER.
Skærmen vender tilbage til "Grid", og
der vælges det program, der aktuelt
sendes af den valgte tv-station.
4
Vælg et program ved hjælp af </, og
tryk på ENTER.
Farveknapper
GUIDE
PAGE –
DAY –
1
PAGE +
DAY +
Tryk på GUIDE.
GUIDE Plus+ systemets "Startskærm"
vises.
Sådan vender du tilbage til "Home"positionen.
Tryk på den blå knap ("Home").
Markøren vender tilbage til startpositionen på
"Grid".
Sådan indstiller du et program til
timeroptagelse
2
Vælg et program vha. </M/m/,, og
tryk på ENTER.
GUIDE Plus+-systemet forsvinder, og
programpositionen skifter til det valgte
program.
Se "En-knaps-optagelse (GUIDE Plus+ (kun
i områder med GUIDE Plus+ service))"
(side 75).
GUIDE Plus+ (kun til analoge udsendelser/i områder med GUIDE Plus+)
</M/m/,,
ENTER
Sådan lukker du GUIDE Plus+-systemet
Tryk på GUIDE.
z Tips
• Tryk på PAGE +/– -knapperne for at skifte side
på programlisten.
• Tryk på DAY +/– -knapperne for at skifte dag på
programlisten.
,fortsættes
67
Sådan låser du videovinduet op
Videovinduet er låst, så det ikke skifter
programpositioner, når du flytter markøren
hen over andre titler.
Fra "Grid", vælg logoet for den
programposition som er låst og tryk på den
røde knap ("Unlock"). " " skifter til " " og
videovinduet låses op. For at låse
videovinduet skal du vælge logoet for den
programposition, du ønsker at låse og trykke
på den røde knap ("Lock").
Søg efter et program ved
hjælp af GUIDE Plus+
systemet
b Bemærkninger
• Videovinduet er låst under optagelse, og
låseindikatoren vises i videovinduet. Du kan ikke
låse videovinduet op under optagelse.
• Hvis du ser programmer gennem en
digitalboksmodtager, vil videovinduet eventuelt
ikke skifte lige så hurtigt, som du flytter
markøren. I dette tilfælde skal du låse
videovinduet (side 68).
Farveknapper
</M/m/,,
ENTER
1
Vælg "Search" i menubjælken og tryk
på ENTER.
2
Vælg en kategori ved hjælp af </,.
For at søge efter et program vha.
nøgleord skal du vælge "My Choice". Du
kan søge efter alle programmer, der
indeholder nøgleordet i programtitlen og
i programmets informationsboks. Hvis
der ikke vises nogen nøgleord, skal du
indtaste nøgleordet. Se "Sådan indtaster
du et nyt nøgleord" nedenfor.
3
Vælg en underkategori vha. M/m og
tryk på ENTER.
Der vises en liste med programmer, der
opfylder betingelserne.
Underkategorierne varierer afhængig af
land/region.
68
4
Vælg et program vha. M/m og tryk på
ENTER.
Sådan indtaster du et nyt nøgleord
1
Vælg "Search" i menubjælken og tryk på
ENTER.
2
3
Vælg "My Choice" vha. </,.
Tryk på den gule knap ("Add").
Displayet til indtastning af tegn vises.
Lav en oversigt over din
foretrukne
programinformation
(My TV)
Du kan indstille en profil med en oversigt
over din foretrukne programinformation.
4
5
6
</M/m/,,
ENTER
Vælg et tegn på tastaturet ved hjælp af
</M/m/,, og tryk på ENTER.
For at skifte mellem store og små
bogstaver eller tegn med accenttegn, tryk
gentagne gange på den gule knap
("Keyboard").
For at annullere indtastning af et nyt
nøgleord, tryk på den røde knap
("Back").
Gentag trin 4 for at indtaste nøgleordet.
Indstilling af en profil
1
Vælg "My TV" i menubjælken og tryk
på den gule knap ("Profile").
Tryk på den grønne knap ("Save").
Det indtastede nøgleord er registreret.
For at slette nøgleordet, vælg det
nøgleord du ønsker at slette og tryk på
den røde knap ("Delete").
For at ændre nøgleordet, vælg det
nøgleord du ønsker at ændre og tryk på
den grønne knap ("Edit").
GUIDE Plus+ (kun til analoge udsendelser/i områder med GUIDE Plus+)
Farveknapper
Sådan indstiller du et program til
timeroptagelse
Se "En-knaps-optagelse (GUIDE Plus+ (kun
i områder med GUIDE Plus+ service))"
(side 75).
z Tip
Når der er indstillet to eller flere nøgleord for "My
Choice", kan du vælge "All" som underkategori.
,fortsættes
69
2
Vælg "Channels", "Categories" eller
"Keywords", og tryk på den gule knap
("Add").
"Channels": Vælg et program vha. </
M/m/,, og tryk på ENTER. For at
tilføje flere programpositioner skal du
trykke på den gule knap ("Add"). Du kan
registrere op til 16 programpositioner.
For at annullere registreringen skal du
vælge en programposition og trykke på
den røde knap ("Delete").
"Categories": Vælg kategorien vha. </
M/m/,, og tryk på ENTER. For at
tilføje flere kategorier skal du trykke på
den gule knap ("Add"). Du kan registrere
op til 4 kategorier.
For at annullere registreringen skal du
vælge en kategori og trykke på den røde
knap ("Delete").
"Keywords": Indtast et nøgleord. Se
"Sådan indtaster du et nyt nøgleord" på
side 69. For at tilføje flere nøgleord skal
du trykke på den gule knap ("Add"). Du
kan registrere op til 16 nøgleord.
For at annullere registreringen skal du
vælge et nøgleord og trykke på den røde
knap ("Delete").
3
Tryk på ENTER.
Sådan ændrer du profilindstillingerne
Gentag fra trin 1 ovenfor.
Vælg og se et program fra
My TV
1
Vælg "My TV" i menubjælken og tryk
på ENTER.
De programmer, der matcher
profilbetingelserne, vises.
2
Vælg et program vha. </M/m/, og
tryk på ENTER.
Sådan indstiller du et program til
timeroptagelse
Se "En-knaps-optagelse (GUIDE Plus+ (kun
i områder med GUIDE Plus+ service))"
(side 75).
70
Udfør ændringer i GUIDE
Plus+ systemet
[/1
Talknapper
Farveknapper
</M/m/,,
ENTER
Søg efter GUIDE Plus+
værtskanalen
Standardindstillingen for værtskanalen er sat
til "Automatic", så du burde ikke behøve at
ændre værtskanalindstillingen. Men hvis
værtskanalen er ændret eller flyttet, skal du
opdatere værtskanalindstillingen.
Hvis digitalboksmodtageren kun er tilsluttet
til optageren vha. et SCART-kabel (side 18),
se "Manuel ændring af GUIDE Plus+
værtskanalen" på side 71.
1
Vælg "Setup" i menubjælken.
GUIDE Plus+-opsætningsmenuen vises.
2
Vælg "Host Channel Setup" vha. M/m
og tryk på ENTER.
3
4
Tryk på den gule knap ("Reset").
Tryk på [/1 for at slukke for
optageren.
5
Vent en dag indtil
programguidedataene kan modtages.
Hvis programguidedataene stadig ikke er
blevet modtaget, efter du har ventet en
dag, skal du søge efter en værtskanal på
følgende website og indstille
værtskanalen manuelt ("Manuel ændring
af GUIDE Plus+ værtskanalen"
(side 71)).
www.europe.guideplus.com
Manuel ændring af GUIDE Plus+
værtskanalen
1
Du bliver bedt om at bekræfte valget.
9
2
Vælg "Host Channel Setup" vha. M/m
og tryk på ENTER.
3
Tryk to gange på den gule knap
("Change").
"Manual" vises.
10 Vent en dag indtil
programguidedataene kan modtages.
Sådan annullerer du indstillingerne
Tryk på den røde knap ("Back").
Sådan vender du tilbage til "Home"positionen
Tryk på den blå knap ("Home").
Markøren vender tilbage til startpositionen på
"Grid".
Sådan kontrollerer du GUIDE Plus+systeminformationen
1
Vælg "Setup" i menubjælken og tryk på
ENTER.
2
Vælg "GUIDE Plus+ system
Information" vha. M/m og tryk på
ENTER.
Kontrol af programpositioner
Kontroller om programpositionsnumrene er
de samme, som de programpositionsnumre
der er indstillet i "Analog tuner"opsætningen.
Hvis du ønsker at udføre justeringer af
kanalindstillingerne eller ændre kanalnavnet,
se "Indstillinger for antennemodtagelse
(Analog tuner)" (side 137).
1
4
5
Vælg "Source" vha. ,.
6
7
Vælg "Prog. No." vha. ,.
Vælg "Confirm" vha. </,, og tryk
på ENTER.
Skærmen vender tilbage til GUIDE
Plus+ opsætningsmenuen.
Vælg "Setup" i menubjælken.
GUIDE Plus+ opsætningsmenuen vises.
Tryk på den grønne knap ("Save").
GUIDE Plus+ (kun til analoge udsendelser/i områder med GUIDE Plus+)
Hvis digitalboksmodtageren kun er tilsluttet
til optageren vha. et SCART-kabel, og du
ønsker at modtage programguidedata fra din
digitalboksmodtager, skal du søge efter
værtskanalen på den følgende website og
indstille den til dit område ved at følge
trinene nedenfor:
www.europe.guideplus.com
8
Vælg "Editor" i menubjælken.
Tryk gentagne gange på den gule knap
("Source") for at vælge
indgangskilden.
Indtast programpositionsnummeret
vha. talknapperne.
,fortsættes
71
2
3
4
Tryk på ENTER.
Tryk på , for at flytte markøren til
den højre kolonne.
Vælg den programposition du ønsker
at kontrollere vha. M/m.
For at skifte indgangskilde, tryk på den
røde knap ("Source").
For at skifte programpositionen, tryk på
den grønne knap ("Prog. No.") og indtast
derefter et programpositionsnummer
vha. talknapperne, og tryk på ENTER.
b Bemærk
For at modtage en programposition fra optageren
der kan modtages af enten digitalboksmodtageren
eller optageren, skal du ændre indgangskilden i
trin 4.
Deaktivering af
programpositioner
Hvis der er nogle programpositioner, der ikke
anvendes eller indeholder uønskede kanaler,
kan du skjule dem.
1
Vælg "Editor" i menubjælken og tryk
på ENTER.
2
I den venstre kolonne skal du vælge
den programposition, du ønsker at
skjule eller vise vha. M/m.
3
Tryk på den røde knap ("On/Off").
De deaktiverede positioner vil blive grå.
For at vise de deaktiverede positioner
skal du trykke på den røde knap ("On/
Off") igen.
b Bemærkninger
• Du kan ikke optage en programposition, hvis den
ikke er indstillet i "Indstillinger for
antennemodtagelse (Analog tuner)" (side 137),
selv om den er indstillet til "On" i "Editor" i
menubjælken.
• Hvis du anvender din digitalboksmodtager til at
modtage programmer (når
digitalboksmodtageren kun er tilsluttet til
optageren vha. et SCART-stik side 18) og er i
stand til at modtage det samme program med både
digitalboksmodtageren og optageren, skal du
skifte "Source" for at modtage programmet med
optagerens tuner.
72
Omtrentlig optagetid
(timer)
Timeroptagelse (kun til analoge
udsendelser)
Optagelsestilstand
RDR- RDR- RDRHXD870 HXD970 HXD1070
Før optagelse
Før du begynder at optage…
• Kontroller, at der er nok plads på disken til
optagelsen (side 43). I forbindelse med
HDD'en, DVD+RW'er og DVD-RW'er kan
du frigøre diskplads ved at slette titler
(side 95).
• Justerer om nødvendigt optagelsens
billedkvalitet (side 78).
b Bemærk
Optagelse-tilstand
Ligesom med standard ×3-optagetilstandene
for videobånd kan du vælge den ønskede
optagetilstand vha. knappen REC MODE.
Optagetilstande med højere kvalitet giver en
pænere optagelse, men den store
datamængde betyder også kortere optagetid.
Omvendt giver længere varighed en længere
optagetid, men den lavere datamængde
betyder en mere kornet billedkvalitet.
Tryk gentagne gange på REC MODE for at
skifte optagetilstanden.
For at foretage yderligere
optagelsesindstillinger (manuel
optagetilstand) skal du indstille "Manuel
opt.-indst." til "Til (gå til indst.)" i
"Optagning"-opsætningen (side 146). For at
optage billeder i en højere kvalitet end HQtilstand på HDD'en, skal du indstille "Manuel
opt.-indst." til "Til (gå til indst.)", og derefter
vælge "HQ+". Angående detaljer om manuel
optagetilstand, se side 146.
Ved timeroptagelse kan du også vælge
"AUTO" som optagetilstand, hvilket
maksimerer optagekvaliteten i henhold til
den plads, der er til rådighed på disken (hvis
du optager til DVD), eller til at passe på en
blank disk (hvis du optager til HDD).
HQ (Høj
kvalitet)
34
53
105
1 t.
1 min.
R
50
79
155
1 t.
30 min.
SP (Standard- 68
tilstand)
105
210
2
LSP
r
84
130
265
2 t.
30 min.
ESP
r
100
155
315
3
LP
r
135
210
420
4
EP
r
200
315
635
6
SLP
r
270
425
850
8
SEP*2 (Lang 340
varighed)
530
1060
10
HSP
*1
Den omtrentlige optagetid er for 12 cm DVDdiske.
Den omtrentlige optagetid for DVD+R DL
(dobbeltlag)/DVD-R DL (dobbeltlag) diske er
som følger:
HQ: 1 time 51 minutter
HSP: 2 timer 41 minutter
SP: 3 timer 35 minutter
LSP: 4 timer 29 minutter
ESP: 5 timer 23 minutter
LP: 7 timer 11 minutter
EP: 10 timer 46 minutter
SLP: 14 timer 21 minutter
SEP: 17 timer 57 minutter
*2 Når du optager til DVD+RW eller DVD+R, er
SLP den længste optagetid, der er til rådighed.
Hvis du vælger SEP, vil optagetilstanden
automatisk gå tilbage til SLP.
Timeroptagelse (kun til analoge udsendelser)
Hvis du vil afspille en optaget disk på andet DVDudstyr, skal du færdiggøre disken (side 48).
DVD*1
HDD
z Tip
For nemt at kunne vælge en manuel optagetilstand,
tryk gentagne gange på REC MODE for at vise
"MN", og vælg derefter en manuel optagetilstand
vha. </,.
,fortsættes
73
b Bemærkninger
ZWEITON-system (tysk stereosystem)
• Den maksimale kontinuerlige optagetid til
HDD'en er 12 timer for en enkelt titel. En titel, der
er længere end 12 timer, vil blive opdelt.
• Omstændighederne nedenfor kan føre til
unøjagtigheder i forbindelse med optagetiden.
– Optagelse af et program med dårlig modtagelse
eller et program eller en videokilde med lav
billedkvalitet.
– Optagelse på en disk, der allerede er blevet
redigeret.
– Optagelse af udelukkende et stillbillede eller
lyd.
• Programmer optages i følgende bredde-højdeforhold.
– I det originale bredde-højde-forhold når du
optager til HDD'en (når "HDD optageformat"
er indstillet til "Videotilst. Fra" i "Optagning"opsætningen (side 149)/DVD-RW'er/DVDR'er (VR-tilstand).
– I 4:3 når du optager til DVD+RW'er/
DVD+R'er.
• Når du optager til DVD-R DL'er (video-tilstand),
opdeles titlen, når der skiftes lag.
Når et stereobaseret program modtages, vises
"Stereo".
Når et tosproget ZWEITON-baseret program
modtages, vises "V", "H" eller "V+H".
Optagelse af
stereoprogrammer og
tosprogede programmer
Optageren modtager og optager automatisk
stereoprogrammer og tosprogede
programmer baseret på ZWEITON-systemet
eller NICAM-systemet.
HDD'en (når "HDD optageformat" er
indstillet til "Videotilst. Fra" i "Optagning"opsætningen (side 149)) samt en DVD-RW
(VR-tilstand) eller DVD-R (VR-tilstand) kan
optage både basislyd og sub-lyd. Du kan
skifte mellem basislyd og sub-lyd ved
afspilning af disken.
HDD'en (når "HDD optageformat" er
indstillet til "Videotilst. Til" i "Optagning"opsætningen (side 149)) og en DVD+RW,
DVD+R, DVD-RW (video-tilstand) eller
DVD-R (video-tilstand) kan kun optage et
lydspor (basis- eller sub-lyd) ad gangen.
Vælg lydsporet i "Lyd Ind"-opsætningen
inden optagelsen begynder. Indstil
"Tosproget optagning" til "A/V" (standard)
eller "B/H" i "Lyd Ind"-opsætningen
(side 143).
Angående HDD optageformat, se side 149.
74
NICAM-system
For at optage et NICAM program skal du
sørge for at indstille "NICAM-valg" til
"NICAM" (standard) i "Lyd Ind"opsætningen. Hvis lyden ikke er tydelig, når
du lytter til NICAM-udsendelser, skal du
indstille "NICAM-valg" til "Standard"
(side 143).
z Tip
Du kan vælge lyden (basislyd eller sub-lyd), mens
du optager tosprogede programmer, ved hjælp af
AUDIO-knappen. Dette påvirker ikke den optagne
lyd.
Billeder, der ikke kan optages
Billeder med kopibeskyttelse kan ikke
optages på denne optager.
Kopisikringssignaler
Copy-Free
Diske, der kan
indspilles på
HDD
+RW
-RWVR
-RWVideo
+R
-RVR
-RVideo
Copy-Once
HDD
-RWVR (CPRM*)
-RVR
Copy-Never
(CPRM*)
Ingen
* Den optagne disk kan kun afspilles med CPRMkompatibelt udstyr (side 11).
Timeroptagelse (GUIDE
Plus+/manuel)
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
1
Tryk på GUIDE.
2
Vælg et program vha. </M/m/,.
+R
Du kan indstille timeren vha. GUIDE Plus+systemet på to metoder: En-knaps-optagelse
og manuel indstilling af timeren. Du kan
indstille timeren til i alt 32 programmer
(8 programmer ved brug af VPS/PDCfunktionen) op til 30 dage i forvejen.
• Når optageren er tilsluttet til en
digitalboksmodtager, og du ønsker at optage vha.
GUIDE Plus+ systemet, tænd for
digitalboksmodtageren og tilslut kontrolenheden
til digitalboksen.
• Du skal ikke betjene din digitalboksmodtager lige
før eller under en timeroptagelse. Dette kan
forhindre en nøjagtig optagelse af programmet.
En-knaps-optagelse (GUIDE
Plus+ (kun i områder med
GUIDE Plus+ service))
Du kan anvende GUIDE Plus+-systemet til at
indstille timeren til at optage et program op til
syv dage i forvejen.
Farveknapper
GUIDE
</M/m/,
3
Tryk på den røde knap ("Record") eller
z REC.
Det indstillede program og tidsperioden
ændrer farve, og optageren er klar til at
optage. Når du optager fra en
digitalboksmodtager, skal du sørge for at
tænde den.
Du behøver ikke at slukke for optageren,
før timeroptagelsen starter, som det er
tilfældet med en videobåndoptager.
• For at optage på en DVD
Se "Kontrol/ændring/annullering af
timerindstillinger" på side 79.
• For at udføre mere detaljerede
timerindstillinger
Se "Kontrol/ændring/annullering af
timerindstillinger" på side 79.
Timeroptagelse (kun til analoge udsendelser)
For at søge efter et program vha. kategori
eller nøgleord skal du vælge "Search" i
menubjælken. Se "Søg efter et program
ved hjælp af GUIDE Plus+ systemet" på
side 68 for yderligere information
angående søgning efter et program.
Du kan vælge et program fra "My TV"
(side 69).
b Bemærkninger
Sådan bekræfter, ændrer eller annullerer
du en timeroptagelse
Se "Kontrol/ændring/annullering af
timerindstillinger" på side 79.
Sådan stoppes optagelse under
timeroptagelse
z REC
x REC
STOP
Tryk på x REC STOP.
Bemærk, at det kan tage et par sekunder, før
optagelsen stoppes.
Der vises muligvis instruktioner på skærmen,
efter du har trykket på x REC STOP. I det
tilfælde, følg instruktionerne på skærmen.
,fortsættes
75
Just. optag.tilstand
Hvis der ikke er nok tilgængelig diskplads til
optagelsen, justerer optageren automatisk
optagetilstanden, så hele programmet kan
optages. Indstil "Just. optag.tilstand" til "Til"
i "Optagning"-opsætningen (side 148).
Hvis timerindstillingerne overlapper
hinanden
Manuel indstilling af timeren
Talknapper
Hvis der er en eller flere timerindstillinger,
der overlapper, vises der en meddelelse. For
at ændre timerindstillingerne, se "Kontrol/
ændring/annullering af timerindstillinger" på
side 79.
Farveknapper
GUIDE
</M/m/,,
ENTER
z Tip
Hvis du optager til HDD'en, kan du afspille titlen,
mens den bliver optaget ved at vælge programtitlen
på titellisten (side 91).
z REC
x REC
STOP
b Bemærkninger
• Hvis der vises en meddelelse på skærmen om at
HDD'en er fuld, kan du enten ændre
optagedestinationen til "DVD", eller gøre plads
til optagelsen (side 96).
• Hvis der ikke er tilstrækkelig plads til optagelsen
på DVD'en, optager optageren automatisk
programmet på HDD'en, selv om du har valgt
"DVD" (Genskabelsesoptagelse).
• Den sidste optagetilstand, du manuelt har valgt,
bliver til standardoptagetilstanden for
timeroptagelser, der udføres vha. GUIDE Plus+
systemet.
• Du kan ikke justere optagekvaliteten (HDD eller
DVD), når optagelsen først er begyndt.
• Begyndelsen af visse optagelser går muligvis tabt
ved brug af VPS/PDC-funktionen.
• Du kan ikke forlænge optagelsens varighed når
"VPS/PDC" er valgt (side 80).
• "Just. optag.tilstand"-funktionen virker kun
sammen med en timeroptagelse til DVD og med
VPS/PDC-funktionen slået fra.
• Optagetilstanden kan ikke indstilles til "AUTO",
når "VPS/PDC" er indstillet til "Til".
76
1
2
Tryk på GUIDE.
Vælg "Schedule" i menubjælken.
SCHEDULE-listen vises.
3
Tryk på den grønne knap ("Manual").
4
Indstil datoen vha. talknapperne og
</M/m/,. Tryk derefter på den
grønne knap ("Next").
5
Indstil starttidspunktet vha.
talknapperne og </M/m/,. Tryk
derefter på den grønne knap ("Next").
6
Indstil sluttidspunktet vha.
talknapperne og </M/m/,. Tryk
derefter på den grønne knap ("Next").
7
Vælg indgangskilden vha. M/m og
indstil programpositionen vha.
talknapperne eller M/m.
Du kan også vælge programpositionen
ved hjælp af den gule knap ("Channels").
8
Tryk på den grønne knap ("Next").
Displayet til indtastning af tegn vises.
For at ændre titelnavnet, vælg et tegn på
tastaturet vha. </M/m/, og tryk på
ENTER.
For at skifte mellem store og små
bogstaver eller tegn med accenttegn, tryk
på den gule knap ("Keyboard").
9
Tryk på den grønne knap ("Save").
Du kan indstille optageren til at optage i
intervaller på 30 minutter.
Tryk gentagne gange på z REC for at
indstille varigheden.
Hver gang du trykker på knappen, rykker
tiden frem i intervaller på 30 minutter. Den
maksimale varighed er seks timer.
(normal optagelse)
Tidstælleren mindskes for hvert minut indtil
0:00, og derefter stopper optageren
optagelsen (optageren slukker).
Sådan annulleres Quick Timer
Sådan bekræfter, ændrer eller annullerer
du en timeroptagelse
Se "Kontrol/ændring/annullering af
timerindstillinger" på side 79.
Sådan stoppes optagelse under
timeroptagelse
Tryk på x REC STOP.
Bemærk, at det kan tage et par sekunder, før
optagelsen stoppes.
Tryk gentagne gange på z REC, indtil
tælleren vises i displayet på frontpanelet.
Optageren vender tilbage til normal
optagetilstand.
For at stoppe med at optage skal du trykke på
x REC STOP.
b Bemærk
Hvis du slukker optageren under optagelse, stopper
optagelsen.
Der vises muligvis instruktioner på skærmen,
efter du har trykket på x REC STOP. I det
tilfælde, følg instruktionerne på skærmen.
Timeroptagelse (kun til analoge udsendelser)
Indstillingerne for dato, start- og
sluttidspunkter, programposition etc.
vises.
Optageren er klar til at optage.
Brug af Quick Timer-funktionen
Just. optag.tilstand
Hvis der ikke er nok tilgængelig diskplads til
optagelsen, justerer optageren automatisk
optagetilstanden, så hele programmet kan
optages. Indstil "Just. optag.tilstand" til "Til"
i "Optagning"-opsætningen (side 148).
,fortsættes
77
Justering af
optagelsesbilledets kvalitet
Du kan justere billedkvaliteten ved at vælge
en fast indstilling. Du kan også justere
billedkvaliteten ved at ændre detaljerede
indstillinger, og gemme op til tre indstillinger
i hukommelsen.
SYSTEM
MENU
</M/m/,,
ENTER
DISPLAY
1
Tryk på SYSTEM MENU under stoptilstand.
Systemmenuen vises.
2
Vælg "Billedindstilling", og tryk på
ENTER.
3
Vælg en fast indstilling og tryk på
ENTER.
"Tuner": Tv-udsendelser
"Video": Videobånd
"Digitalt TV": Digitale udsendelser
"Hukommelse 1"/"Hukommelse 2"/
"Hukommelse 3": Dine egne
indstillinger. Se "Sådan opretter du din
egen indstilling" på side 78 angående
hvordan du opretter dine egne
indstillinger.
For at kontrollere detaljerede
indstillinger for den valgte
fastindstilling, skal du trykke på
DISPLAY.
4
78
Tryk på SYSTEM MENU for at gå ud af
menuen.
Sådan opretter du din egen indstilling
1
Vælg "Hukommelse 1", "Hukommelse
2", eller "Hukommelse 3" i trin 3.
2
Vælg "Detaljerede indst.", og tryk på
ENTER.
Displayet for justering af detaljerede
indstillinger vises.
3
Vælg et punkt vha. M/m, og juster vha.
</,.
For detaljer angående hver indstilling, se
forklaringen på displayet.
"Prog. Motion": Justerer det progressive
videosignal når
"Komponentvideoudgang" er indstillet
til "Progressiv" (side 142).
Vælg "Motion" for et billede der
indeholder emner, der bevæger sig
dynamisk.
Vælg "Still" for et billede med ringe
bevægelse.
"Cinema": Konverterer det progressive
videosignal, sådan at det matcher den
type DVD-software, du kigger på, når
"Komponentvideoudgang" er sat til
"Progressiv" (side 142).
Vælg "Automatisk" for automatisk at
detektere softwaretypen (filmbaseret
eller videobaseret) og vælge den
passende konversionstilstand. Denne
position skal normalt vælges.
Vælg "Fra" for at tilpasse
konversionstilstanden til tilstanden for
videobaseret software.
"3-D Y/C": Justerer lysstyrke/
farveseparation for videosignalerne.
Vælg "Motion" for et billede der
indeholder emner, der bevæger sig
dynamisk.
Vælg "Still" for et billede med ringe
bevægelse.
"YNR" (luminansstøjreduktion):
Reducerer støj der er indeholdt i
videosignalets luminanselement.
"CNR" (luminansstøjreduktion):
Reducerer støj der er indeholdt i
videosignalets kromaelement.
"Detaljer": Justerer skarpheden på
billedkonturer.
"Hvid AGC": Aktiver automatisk
justering af hvidniveau.
"Hvidforstærker": Justerer intensiteten af
hvid.
"Sortforstærker": Justerer intensiteten af
sort.
"Sortniveau": Vælger sortniveauet
(opsætningsniveau) for NTSCvideosignalerne.
Vælg "TIL" for at øge standard
sortniveauet. Vælg dette når billedet
fremstår for mørkt.
Vælg "FRA" for at indstille sortniveauet
for indgangssignaler til
standardniveauet. Denne position skal
normalt vælges.
"Farvetone": Justerer farvebalancen.
"Farvemætning: Gør farverne dybere
eller lysere.
4
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
+R
Du kan ændre eller annullere
timerindstillinger vha. SCHEDULE-listen.
Talknapper
Farveknapper
GUIDE
Oprettelse af kapitler i en titel
</M/m/,
Optageren kan automatisk opdele en
optagelse (en titel) i kapitler ved at indsætte
kapitelmærker. For at vælge intervaller for
kapitelmærker eller deaktivere denne
funktion, skal du se "Autokapitel(HDD/
VR)", "Autokapitel (Video)", eller
"Autokapitel (DVD+R/+RW)" i "Optagning"
opsætningen (side 149).
Når du optager til HDD'en, en DVD-R (VRtilstand) eller en DVD-RW (VR-tilstand),
kan du redigere kapitelmærker (side 98).
Ændring af timerindstillinger
1
2
Tryk på GUIDE.
Timeroptagelse (kun til analoge udsendelser)
Tryk på SYSTEM MENU for at gå ud af
menuen.
Indstillingen gemmes automatisk som
den indstilling, du valgte i trin 1.
Kontrol/ændring/
annullering af
timerindstillinger
Vælg "Schedule" i menubjælken.
SCHEDULE-listen vises.
,fortsættes
79
3
Vælg den timerindstilling du ønsker at
ændre vha. M/m og tryk på den grønne
knap ("Edit").
6
7
Tryk på , for at vise "Timing".
Tryk gentagne gange på den grønne
knap ("Timing") for at vælge
varigheden eller for at indstille VPS/
PDC-funktionen.
Se "Om VPS/PDC-funktionen"
nedenfor.
• Tryk gentagne gange på den gule knap
("Genre") hvis du ønsker at optage til
en særlig HDD-genre.
b Bemærkninger
4
I den venstre kolonne skal du vælge et
emne vha. den røde knap ("Back")
eller den grønne knap ("Next") og
justere vha. talknapperne eller </M/
m/,.
Du kan ændre datoen, starttidspunktet,
sluttidspunktet, programpositionen eller
indgangskilden.
Markøren flytter til højre kolonne.
5
Tryk gentagne gange på den
tilhørende farveknap for at ændre
indstillinger.
• Gul knap ("Destination"): Indstiller
optagedestinationen. Hvis der ikke er
tilstrækkelig plads til optagelsen på
DVD'en, optager optageren automatisk
programmet på HDD'en, selv om du har
valgt "DVD" (Genskabelsesoptagelse).
Når du indstiller en daglig eller
ugentlig timer, gør "HDDr" det muligt
for dig automatisk at erstatte den
tidligere timeroptagelse med den nye
(kun HDD).
• Grøn knap ("Frequency"): Vælger
optagemønstret.
• Rød knap ("Quality"): Vælger
optagetilstanden (side 73).
80
• De nye indstillinger bliver effektive, når du
forlader GUIDE Plus+-systemet.
• Når du indstiller optagedestinationen til "HDDr",
vil den tidligere timeroptagelse blive erstattet
med den nye, selv om du ikke har set den.
Om VPS/PDC-funktionen
VPS/PDC-signaler sendes sammen med tvprogrammer i nogle udsendelsessystemer.
Signalerne sikrer, at timeroptagelser udføres
uanset udsendelsesforsinkelser, tidlig
udsendelsesstart eller afbrydelse af
udsendelsen.
Sådan bruges VPS/PDC-funktionen
Vælg "VPS / PDC" i trin 7 ovenfor.
Når du aktiverer denne funktion, går
optageren i gang med at scanne kanalerne, før
timeroptagelsen starter.
Annullering af
timerindstillinger
1
2
Optagelse fra tilsluttet
udstyr
Tryk på GUIDE.
Vælg "Schedule" i menubjælken.
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
+R
SCHEDULE-listen vises.
3
Vælg den timerindstilling du ønsker at
annullere vha. M/m og tryk på den
røde knap ("Delete").
Sådan lukker du SCHEDULE-listen
Tryk på GUIDE.
Du kan optage fra en tilsluttet
videobåndoptager eller en lignende enhed.
Du kan tilslutte en videobåndoptager eller en
lignende enhed ved at se "Tilslutning af en
videobåndoptager eller en lignende enhed" på
side 33. Brug DV IN-stikket på frontpanelet,
hvis udstyret har et DV-udgangsstik (i.LINKstik)
HDD
• Det program, der starter først, har
førsteprioritet og hele programmet optages.
• Efter afslutning af den forudgående
optagelse, starter den anden optagelse med
adskillige sekunders forsinkelse (når
sluttidspunktet for en optagelse og
starttidspunktet for en anden er det samme).
• Når optagelserne begynder på samme tid,
vil kun en af dem blive optaget. Annuller
timerindstillingen for det program, som
ikke skal optages.
DVD
INPUT
b Bemærk
Når "VPS / PDC" er indstillet til en eller flere
timeroptagelser, kan starttidspunkterne muligvis
ændres, hvis udsendelsen skulle blive forsinket
eller starte tidligere.
z REC
x REC
STOP
1
REC MODE
Timeroptagelse (kun til analoge udsendelser)
Når timerindstillingerne overlapper
hinanden
Tryk på HDD eller DVD.
Hvis du vælger DVD, skal du indsætte en
DVD, der kan optages på (se "1.
Indsættelse af en disk" på side 38).
2
Tryk på INPUT for at vælge en
indgangskilde, der passer til den
valgte tilslutning.
Displayet på frontpanelet ændres på
følgende måde:
programposition
,fortsættes
81
3
Vælg det ønskede lydsignal ved
optagelse af et tosproget program på
HDD'en eller DVD-RW'er/DVD-R'er
(Video-tilstand).
Indstil "Ekstern lyd" til "Tosproget" og
"Tosproget optagning" til "A/V" eller "B/
H" i "Lyd Ind"-opsætningen (side 143).
4
Tryk gentagne gange på REC MODE for
at vælge optagetilstanden.
Du finder flere oplysninger om
optagetilstanden på page 73.
5
Indsæt kildebåndet i det tilsluttede
udstyr, og indstil det til
afspilningspause.
6
Tryk på z REC.
Denne optager begynder optagelsen.
7
Tryk på pauseknappen (eller
afspilningsknappen) på det tilsluttede
udstyr for at annullere pausestatus for
afspilningen.
Det tilsluttede udstyr begynder
afspilningen, og afspilningsbilledet
optages af denne optager.
Hvis du vil stoppe optagelsen, skal du
trykke på x REC STOP på denne
optager.
82
Hvis du tilslutter et digitalt videokamera
ved hjælp af et DV IN-stik
Se "DV-camcorder-overførsel" på side 108
for en beskrivelse af, hvordan du optager fra
DV IN-stikket.
z Tip
Du kan justere indstillingerne for optagelsesbilledet
før optagelse. Se "Justering af optagelsesbilledets
kvalitet" på side 78.
b Bemærkninger
• Når du optager et billede i et videospil, ser
skærmen muligvis ikke tydelig ud.
• Programmer med Copy-Never-kopibeskyttelse
kan ikke optages.
• Når "Tosproget optagning" er indstillet til "A/V"
eller "B/H" i trin 3, kan du ikke vælge lyden under
afspilning i følgende tilfælde.
– Når du optager i PCM-tilstand.
– Når du optager til HDD'en ("HDD optageformat"
er indstillet til "Videotilst. Til" i "Optagning"opsætningen (side 149))/DVD+RW/DVD+R/
DVD-RW/DVD-R (Video-tilstand).
• Du kan ikke vælge "L1" under trin 2, hvis
"LINE 1-indgang" er indstillet til "Dekoder" i
"Video Ind / Ud" opsætningen (side 142).
2
Du finder flere oplysninger om titellisten
ved at se "3. Afspilning af et optaget
program (Titelliste)" på side 40.
Eksempel: HDD
Afspilning
Afspilning af det
optagede program/DVD
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
Tryk på TITLE LIST.
+R
VCD DATA DVD *
-RWVR -RWVideo
DVD
DATA CD *
* Kun DivX-videofil
HDD
DVD
Vælg en titel vha. M/m og tryk på
ENTER.
Afspilningen begynder fra den valgte
titel.
Talknapper
CLEAR
MENU
/
TITLE LIST/
TOP MENU
</M/m/,,
ENTER
DISPLAY
.
>
Sådan bruges DVD'ens menu
Når du afspiller en DVD VIDEO eller en
færdiggjort DVD+RW, DVD-RW (videotilstand), DVD+R eller DVD-R (videotilstand), kan du få vist diskens menu ved at
trykke på TOP MENU eller MENU.
Afspilning
AUDIO
SUBTITLE
ANGLE
SYSTEM
MENU
3
b Bemærk
H/X/x
PLAY
MODE
1
Tryk på HDD eller DVD.
• Hvis du vælger DVD, skal du indsætte
en disk (se "1. Indsættelse af en disk" på
side 38).
• Hvis du indsætter en DVD VIDEO,
VIDEO CD, DATA DVD eller DATA
CD, skal du trykke på H.
Afspilningen begynder.
H-knappen er ikke til rådighed på diskens menu.
Sådan afspiller du VIDEO CD'er/Super
VIDEO CD'er med PBC-funktioner
Med PBC (Playback Control) kan du afspille
VIDEO CD'er/Super VIDEO CD'er
interaktivt ved hjælp af menuen på din tvskærm.
Menuen vises, når du begynder at afspille en
VIDEO CD/Super VIDEO CD med PBCfunktioner.
Vælg et punkt ved hjælp af talknapperne, og
tryk på ENTER. Følg derefter instruktionerne
i menuen (tryk på H, når "Tryk på
SELECT" vises).
b Bemærk
Visse afspilningsfunktioner som fx søgning,
gentaget afspilning eller programafspilning, kan
ikke afspilles med PBC-funktionen. For at afspille
med afspilningsfunktionerne skal du begynde
afspilning uden PBC-funktioner ved hjælp af
titellisten.
,fortsættes
83
Sådan ændres kameravinklerne
b Bemærkninger
Hvis der er optaget forskellige vinkler (flere
kameravinkler) til en scene på disken, vises
"
" på skærmen. Tryk på ANGLE under
afspilningen.
For at deaktivere
vinkelmarkeringsindikatoren, skal du
indstille "Vinkelindikator" til "Fra" i
"Afspilning"-opsætningen (side 151).
• Du kan ikke genoptage afspilning under TVpause.
• Genoptaget afspilning er ikke rådighed på Super
VIDEO CD'er.
Sådan stoppes afspilningen
Tryk på x.
Sådan afspilles hurtigt med lyd (Scan lyd)
Når du trykker på M under afspilning, kan
du afspille hurtigt med dialog eller lyd
(undtagen for VIDEO CD'er/Super VIDEO
CD'er).
Der høres ingen lyd, når du trykker to eller
flere gange på M for at ændre
søgehastigheden.
Sådan vises registreringskoden for denne
optager
Vælg "Registreringskode" under "DivX" i
"Alternativer"-opsætningen (side 156).
Sådan genoptages afspilning fra det
punkt, hvor du stoppede (Genoptaget
afspilning)
Når du trykker på H igen efter stoppet
afspilning, genoptages afspilningen fra det
punkt, hvor du trykkede på x.
For at begynde fra begyndelsen, tryk på x
igen og tryk på H. Afspilningen starter fra
begyndelsen af titlen/sporet/scenen.
Det punkt, hvor du stoppede afspilningen,
nulstilles, når:
– du åbner diskskuffen (gælder ikke for
HDD).
– du afspiller en anden titel (gælder ikke for
HDD).
– du skifter titellisten til Original eller
Playlist (kun DVD-RW'er/DVD-R'er i VRtilstand).
– du redigerer titlen efter afspilningsstop.
– du ændrer indstillingerne på optageren.
– du optager (gælder ikke for HDD/DVDRW'er/DVD-R'er i VR-tilstand).
– du trækker stikket ud.
84
Sådan afspilles DVD'er med
begrænsninger (Børnesikring)
Hvis du afspiller en DVD med
begrænsninger, vises displayet for
indtastning af adgangskode på din tv-skærm.
Indtast din firecifrede adgangskode ved hjælp
af talknapperne og tryk på ENTER.
Afspilningen begynder.
Du kan registrere eller ændre adgangskoden
ved at se "Indstillinger til begrænsning af
brug (Børnesikring)" på side 151.
Sådan låses optageren (Børnelås)
Du kan låse alle knapper på optageren, sådan
at indstillingerne ikke annulleres ved en
fejltagelse.
Når optageren er slukket, skal du holde x på
optageren nede, indtil "LOCKED" vises på
displayet på frontpanelet. Optageren virker
ikke med undtagelse af timeroptagelser, når
Børnelåsen er aktiveret.
For at låse optageren op, hold x på optageren
nede, indtil "UNLOCKED" vises på
displayet på frontpanelet.
Direkte afspilning (kun for SCART/HDMItilslutninger)
Tryk på H. Med et tryk på H-knappen
tændes optageren og dit tv automatisk, og
tv'ets indgang skifter til optageren.
Afspilningen går automatisk i gang.
z Tip
Du kan også bruge H-knappen i trin 3 (side 83) til
at starte afspilningen.
b Bemærk
Når du anvender HDMI-tilslutningen, kan der være
en forsinkelse, inden afspilningsbilledet vises på tvskærmen, samt den første del af afspilningsbilledet
vil eventuelt ikke blive vist.
Afspilningsindstillinger
Du kan kontrollere placeringen af knapperne nedenfor ved at se illustrationen på side 83.
Knapper
Betjeninger
AUDIO
Vælger et af de lydspor, der er optaget på disken ved gentagne tryk
på knappen i normal afspilningstilstand.
DVD DATA DVD * DATA CD * : Vælger sproget.
HDD -RWVR
-RVR
VCD DATA DVD *
DVD
-RVR : Vælger basislyden eller sub-lyden.
DATA CD *
HDD -RWVR
* Kun DivX-videofil
VCD : Vælger stereolydspor eller monofoniske lydspor.
SUBTITLE
DVD
Vælger undertekstsproget ved gentagne tryk på knappen.
DATA DVD * DATA CD *
* Kun DivX-videofil
/
(øjeblikkelig
afspilning/øjeblikkelig
fremadspoling)
For hver gang du trykker på
, spoles den aktuelle scene
kortvarigt hurtigt fremad med følgende tidsperiode.
30 sekunder t 1 minut t 1 minut 30 sekunder t 2 minutter t
3 minutter t 5 minutter t 10 minutter t 20 minutter t
forøger tiden med 10-minutters forøgelser t 2 timer
. (forrige)/ > (næste)
(hurtig baglæns søgning/
hurtig forlæns søgning)
Afspilning
For hver gang du trykker på
, gentages scenen i følgende
tidsperiode.
5 sekunder t 15 sekunder t 30 sekunder t 1 minut t
2 minutter t 3 minutter t 5 minutter t 10 minutter t
20 minutter t forøger tiden med 10-minutters forøgelser t
2 timer
Går hen til begyndelsen af forrige/næste titel/kapitel/scene/spor
ved tryk på knappen under afspilning.
Går hen til begyndelsen af første titel/spor ved tryk på knappen når
optageren er stoppet.
Afspiller hurtigt disken baglæns/forlæns ved tryk på knappen
under afspilning.
Søgehastigheden ændres på følgende måde:
hurtig baglæns hurtig forlæns
mSpol tilb.1*1 T t MSpol frem1*2
mSpol tilb.2 T T t t MSpol frem2
mSpol tilb.3*3 T T T t t t MSpol frem3*3
mSpol tilb.4*3 T T T T t t t t MSpol frem4*3
Når du trykker på knappen og holder den nede, fortsætter hurtig
forlæns søgning/hurtig baglæns søgning med den valgte hastighed,
indtil du slipper knappen.
*1
Når du trykker en gang på m under afspilning, kan du foretage
baglæns afspilning (ikke tilgængelig for VIDEO CD'er/Super
VIDEO CD'er/DivX-videofiler).
*2 Når du trykker en gang på M under afspilning, kan du afspille
hurtigt med lyd (ikke tilgængelig for VIDEO CD'er/Super VIDEO
CD'er).
*3 Ikke tilgængelig for VIDEO CD'er/Super VIDEO CD'er.
Tryk på H for at genoptage normal afspilning.
,fortsættes
85
Knapper
Betjeninger
Afspiller langsomt ved tryk på knappen i mere end ét sekund under
pause.
Afspiller ét billede ad gangen ved et hurtigt tryk på knappen under
pause.
Tryk på H for at genoptage normal afspilning.
(langsom, frys billede)
HDD
+RW
-RWVR
-RWVideo
+R
-RVR
-RVideo
DVD
VCD
*1*2
*1
*1*2
DATA DVD
DATA CD
Kun afspilningsretning
Kun DivX-videofil
*1
*2
X (pause)
Stopper afspilning midlertidigt.
Tryk på H for at genoptage normal afspilning.
b Bemærkninger
• Vinkler og undertekster kan ikke ændres på titler,
der er optaget på denne optager.
• JPEG-billedfiler, der er lavet med en DVDcamcorder, kan kun afspilles som et diasshow.
Optageren kan kun afspille filmdelene af
videofiler, der indeholder både JPEG-billedfiler
og film.
Bemærkninger om afspilning af DVD'er
med et DTS-lydspor
DTS-lydsignaler sendes kun via DIGITAL OUT
(COAXIAL)-stikket.
Når du afspiller en DVD med DTS-lydspor, skal du
indstille "DTS ud" til "Til" i "Lyd Ud"-opsætningen
(side 144).
86
Gentaget afspilning af en
specifik del (A-B gentagning)
1
Tryk på PLAY MODE under
afspilningen.
Menuen "Afspil.-tilstand" vises.
2
Du kan gentage afspilningen af alle titlerne/
sporene/filerne eller en enkelt titel/kapitel/
spor på HDD'en eller en disk.
1
Vælg "A-B gentagning", og tryk på
ENTER.
"Angiv punkt A" er valgt.
Menuen "Afspil.-tilstand" vises.
2
3
Mens du lytter til lyden, skal du trykke
på ENTER ved begyndelsespunktet
(punkt A) for den del, hvor
afspilningen skal gentages.
Fortsæt afspilningen for at finde
slutpunktet (punkt B) og tryk på
ENTER.
Gentag A til B begynder.
Vælg "Gentag", og tryk på ENTER.
Vælg et punkt der skal gentages ved
hjælp af M/m.
"Gentag titel" (for HDD'en/DVD'er/
DATA DVD'er*1/DATA CD'er*1):
gentager den aktuelle titel.
"Gentag kapitel" (for HDD'en/DVD'er):
gentager det aktuelle kapitel.
"Gentag spor" (for VIDEO CD'er*2):
gentager det aktuelle spor.
"Gentag program": gentager det aktuelle
program (side 88).
"Gentag disk" (for VIDEO CD'er*2/
DVD-RW'er/DVD-R'er (VR-tilstand)):
gentager alle sporene på en disk.
"Angiv punkt B" er valgt.
4
Tryk på PLAY MODE under
afspilningen.
*1
*2
4
Afspilning
3
Gentaget afspilning (Gentag)
Kun DivX-videofil
Kun tilgængelig under afspilning uden
PBC-funktioner
Tryk på ENTER.
Gentaget afspilning begynder.
Sådan annullerer du A-B gentagning
Tryk på CLEAR. Eller indstil "A-B
gentagning" til "Fra" i "Afspil.-tilstand"
menuen.
Sådan annulleres Gentaget afspilning
z Tip
Du kan vælge "A-B gentagning" fra "Afspil.tilstand" i systemmenuen.
z Tip
Du kan vælge "Gentag" fra "Afspil.-tilstand" i
systemmenuen.
b Bemærk
b Bemærk
Når du afspiller en HDD/DVD VIDEO/DVD-RW
(video-tilstand)/DVD-R (video-tilstand), skal du
indstille begyndelses- og slutpunktet inden for
samme titel.
Du kan ikke vælge "Gentag program", når der ikke
er nogen programmer tilbage.
Tryk på CLEAR. Eller indstil "Gentag" til
"Gentag fra" i "Afspil.-tilstand" menuen.
,fortsættes
87
Oprettelse af dit eget program
(Program)
HDD -RWVideo * -RVideo * VCD
6
For at programmere andre kapitler
eller spor, skal du trykke på </M/m/
, for at vælge et trinnummer og
gentage trin 4 og 5.
7
Tryk på H.
Programafspilning begynder.
* kun færdiggjort disk
Du kan afspille indholdet på HDD'en eller en
disk i den rækkefølge, du ønsker, ved at
arrangere rækkefølgen af titler/kapitler/
album/spor på HDD'en eller disken for at lave
dit eget program. Du kan lave et program på
op til 24 trin.
Sådan annulleres Programafspilning
1
Tryk på CLEAR under stop-tilstand. Eller
indstil "Program" til "Slet programliste" i
"Afspil.-tilstand" menuen.
Tryk på PLAY MODE under
afspilningen.
Menuen "Afspil.-tilstand" vises.
2
3
Vælg "Program", og tryk på ENTER.
Vælg "Opret/rediger program", og tryk
på ENTER.
"Opret/rediger program" displayet
varierer afhængig af disktypen.
Eksempel: DVD
Tryk på CLEAR under afspilningen. Eller
indstil "Program" til "Annuller afspilning af
program" i "Afspil.-tilstand" menuen.
Sådan slettes programmet
z Tips
• Det program du oprettede, forbliver tilbage efter
at Programafspilningen afsluttes. For at afspille
det samme program igen skal du indstille
"Program" til "Start afspilning af program" i
"Afspil.-tilstand" menuen. Men programmet
slettes, når du har fjernet disken eller trykket på
[/1.
• Du kan gentage Programafspilning. Indstil
"Gentag" til "Gentag program" i "Afspil.tilstand" menuen (side 87).
• Du kan vælge "Program" fra "Afspil.-tilstand" i
systemmenuen.
Justering af billedkvaliteten
4
5
Vælg en titel eller et album
(eksempel: Titel 001) vha. M/m og
tryk på ENTER.
Vælg et kapitel eller spor (eksempel:
Kapitel 01) ved hjælp af M/m og tryk
på ENTER.
Kapitlet eller sporet er programmeret.
Hvis du laver en fejl, skal du vælge
trinnummeret (eksempel: 01.) vha. </
M/m og tryk på CLEAR.
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
+R
VCD DATA DVD *
-RWVR -RWVideo
DVD
DATA CD *
* Kun DivX-videofil
Du kan justere billedkvaliteten fra tilsluttet
udstyr, som fx et tv eller en projektor, ved at
vælge en fast indstilling. Du kan også justere
billedkvaliteten ved at ændre detaljerede
indstillinger, og gemme op til tre indstillinger
i hukommelsen.
1
Tryk på SYSTEM MENU under
afspilning eller i pausetilstand.
Systemmenuen vises.
2
88
Vælg "Billedindstilling", og tryk på
ENTER.
3
Vælg en fast indstilling ved hjælp af
</, og tryk på ENTER.
Dynamisk: producerer et stærkt
dynamisk billede ved at forhøje
billedkontrasten og farveintensiteten.
Standard: viser et standardbillede.
Professionel: viser et originalt billede.
Hukommelse 1/Hukommelse 2/
Hukommelse 3: Dine egne indstillinger.
Se "Sådan opretter du din egen
indstilling" nedenfor angående oprettelse
af dine egne indstillinger.
For at kontrollere detaljerede
indstillinger for den valgte
fastindstilling, skal du trykke på
DISPLAY.
4
Tryk på SYSTEM MENU for at gå ud af
menuen.
Sådan opretter du din egen indstilling
1
Vælg "Hukommelse 1", "Hukommelse
2", eller "Hukommelse 3" i trin 3.
2
Vælg "Detaljerede indst.", og tryk på
ENTER.
Displayet for justering af detaljerede
indstillinger vises.
3
Vælg et punkt vha. M/m, og juster vha.
</,.
For detaljer angående hver indstilling, se
forklaringen på displayet.
"Prog. Motion": Justerer det progressive
videosignal når
"Komponentvideoudgang" er indstillet
til "Progressiv" (side 142).
Vælg "Motion" for et billede der
indeholder emner, der bevæger sig
dynamisk.
Vælg "Still" for et billede med ringe
bevægelse.
4
Afspilning
"Cinema": Konverterer det progressive
videosignal, sådan at det matcher den
type DVD-software, du kigger på, når
"Komponentvideoudgang" er sat til
"Progressiv" (side 142).
Vælg "Auto 1" for automatisk at
detektere softwaretypen (filmbaseret
eller videobaseret) og vælge den
passende konversionstilstand. Denne
position skal normalt vælges.
Hvis billedet fremstår unaturligt, skal du
vælge "Auto 2", "Til", eller "Fra".
"YNR" (luminansstøjreduktion):
Reducerer støj der er indeholdt i
videosignalets luminanselement.
"BNR" (reduktion af blokstøj):
Reducerer "blokstøj" eller
mosaikmønstre i billedet.
"MNR" (reduktion af moskitostøj):
Reducerer den svage støj, der vises
omkring billedkonturer. Effekterne af
støjreduktionen justeres automatisk
inden for hvert enkelt indstillingsområde,
afhængigt af bithastigheden for video og
andre faktorer.
"Skarphed: Gør billedkonturerne
skarpere.
"Detaljer": Justerer skarpheden på
billedkonturer.
"Hvidforstærker": Justerer intensiteten af
hvid.
"Sortforstærker": Justerer intensiteten af
sort.
"Sortniveau": Vælger sortniveauet
(opsætningsniveau) for videosignalerne.
Vælg "TIL" for at øge standard
sortniveauet. Vælg dette når billedet
fremstår for mørkt.
Vælg "FRA" for at indstille sortniveauet
for indgangssignaler til
standardniveauet. Denne position skal
normalt vælges.
"Gammakorrektion": Justerer hvordan
mørke områder fremstår.
"Farvetone": Justerer farvebalancen.
"Farvemætning": Gør farverne dybere
eller lysere.
Tryk på SYSTEM MENU for at gå ud af
menuen.
Indstillingen gemmes automatisk som
den indstilling, du valgte i trin 1.
,fortsættes
89
b Bemærkninger
• Hvis billedkonturerne på skærmen bliver uklare,
skal du indstille "BNR" og/eller "MNR" til "Fra".
• Afhængigt af den afspillede disk eller scene, kan
det være svært at skelne ovennævnte BSTØJREDUKTION eller MNR-effekter. Disse
funktioner vil muligvis ikke fungere på visse
skærmstørrelser.
• De følgende indstillinger er ikke tilgængelige for
de signaler, der kommer fra HDMI-stikket.
– "Skarphed"
– "Hvidforstærker"
– "Sortforstærker"
– "Sortniveau"
– "Gammakorrektion"
– "Farvetone"
– "Farvemætning"
Midlertidigt stop af en
tv-udsendelse (TVpause/Pause Live TV)
HDD
Du kan stoppe en aktuel tv-udsendelse,
optage den på HDD'en, og derefter fortsætte
med at se programmet på et senere tidspunkt.
Dette er praktisk, når du modtager et uventet
telefonopkald eller får uventet besøg, mens
du ser tv.
Når du tilslutter optageren til dit tv via
SCART-stikket, skal du gøre følgende.
– indstil "SMARTLINK" til "Kun denne
optager" i "Alternativer"-opsætningen
(side 156).
– indstil "TV-pause" til "TV'ets tuner" i
"Alternativer 2"-opsætningen (side 157).
– fastsæt programpositioner ved at
downloade dem fra dit tv vha. "Download
fra TV" under "Autom. kanalindstil." i
"Analog tuner"-opsætningen (side 138).
Hvis du ikke anvender SCART-tilslutningen,
skal du indstille "TV-pause" til "Optagerens
tuner" i "Alternativer 2"-opsætningen
(side 157).
m
TV PAUSE
x REC
STOP
90
M
H/X/x
1
Mens du ser en tv-udsendelse, skal du
trykke på TV PAUSE.
Billedet stopper midlertidigt, og
optageren starter med at optage den
aktuelle tv-kanal til HDD'en.
Det kan tage op til 10 sekunder at
begynde optagelsen.
2
Tryk på H for at fortsætte med at se
programmet.
Du kan spole hurtigt frem/hurtigt tilbage,
pause eller stoppe programmet vha. m/
M, X og x uden at forstyrre
optagelsen.
3
Afspilning fra
begyndelsen af det
program, du er ved at
optage (Tidsforskudt)
HDD
"Tidsforskudt" giver dig mulighed for at se
den optagne del af et program på HDD'en,
mens optagelsen udføres. Du behøver ikke at
vente, indtil optagelsen afsluttes.
Tryk på x REC STOP for at stoppe
optagelsen.
b Bemærkninger
Afspilning
• Billedet pauses ikke, og optageren begynder kun
at optage i følgende tilfælde.
– når programpositionerne er fastindstillet
forskelligt på optageren og det tilsluttede tv.
– når der vises et program fra det eksterne udstyr,
der er tilsluttet til dit tv.
• Billedet indstillet af optageren stopper, når "TVpause" er sat til "Optagerens tuner" i
"Alternativer 2"-opsætningen (side 157).
• Du kan muligvis ikke anvende "TV-pause"funktionen afhængig af tv'et. Angående detaljer
skal du se i betjeningsvejledningen, der fulgte
med dit tv.
• "TV-pause"-funktionen vil ikke fungere
ordentligt, når tv'et vises via en tilsluttet
komponent som fx en video eller digitaltuner.
"TV-pause"-funktionen fungerer kun med den
kanal, der er valgt på tv'et.
• Du kan ikke anvende "TV-pause"-funktionen
som en optageegenskab fra komponenter (video
m.m.), der er tilsluttet til LINE 1/DECODER
stikket.
• "TV-pause"-funktionen fungerer ikke, hvis det
tilsluttede tv ikke kan anvendes med
SMARTLINK. For at kontrollere om dit tv kan
anvendes med SMARTLINK, skal du se i
betjeningsvejledningen, der fulgte med dit tv.
H
Tryk på H under optagelse.
Afspilning går i gang fra begyndelsen af det
program, du er ved at optage.
Når du spoler hurtigt frem til det punkt du
optager, vender "Tidsforskudt" tilbage til
normal afspilning.
91
Afspilning af en tidligere
optagelse, mens du
optager en anden
(Samtidig optagelse og
afspilning)
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
DVD
+R
VCD DATA DVD
DATA CD
"Samtidig optagelse og afspilning" giver dig
mulighed for at se et tidligere optaget
program, mens du optager et andet program.
Afspilningen fortsætter, selv hvis en
timeroptagelse går i gang. Brug denne
funktion på følgende måde:
• Under optagelse på HDD'en:
Afspil en anden titel på HDD'en.
Afspil et tidligere optaget program på en
DVD ved at trykke på DVD-knappen.
• Under optagelse på en DVD:
Afspil et tidligere optaget program på
HDD'en ved at trykke på HDD-knappen.
Du kan også afspille en DVD VIDEO,
VIDEO CD, Super VIDEO CD, DATA DVD
eller DATA CD mens du optager på HDD'en.
HDD
DVD
TITLE LIST
M/m,
ENTER
92
Eksempel: Afspil en anden titel på
HDD'en, mens du optager på HDD'en.
1
Tryk på TITLE LIST under optagelse for
at få vist HDD-titellisten.
2
Vælg den titel, du vil afspille, og tryk på
ENTER.
Afspilningen begynder fra den valgte
titel.
Eksempel: Afspil en DVD, mens du
optager på HDD'en.
1
Tryk på DVD under optagelse, og indsæt
DVD'en i optageren.
2
Tryk på TITLE LIST for at få vist DVDtitellisten.
3
Vælg den titel, du vil afspille, og tryk på
ENTER.
Afspilningen begynder fra den valgte
titel.
b Bemærk
Du kan ikke afspille en DVD, DivX-video eller
VIDEO CD, der er optaget i NTSC-farvesystemet,
mens du optager på HDD'en i PAL/SECAMfarvesystemet.
"Sporsøgning" (for VIDEO CD'er*3)
*1
*2
*3
Søgning efter et
tidspunkt/titel/kapitel/
spor osv.
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
DVD
VCD
Kun DivX-videofil
Med undtagelse af Super VIDEO CD'er
Kun tilgængelig under afspilning uden
PBC-funktioner
Displayet til indtastning af numrene
vises.
Eksempel: Kapitelsøgning
+R
DATA DVD *
DATA CD *
* Kun DivX-videofil
Du kan gennemsøge en disk efter titel,
kapitel, scene eller spor. Alle titler og spor er
tildelt individuelle numre, og du kan vælge en
titel eller et spor ved indtaste det tilhørende
nummer. Du kan også søge efter en scene ved
hjælp af tidskoden.
4
Tryk på talknapperne for at vælge det
ønskede nummer på titlen, kapitlet,
tidskoden osv.
5
</M/m/,,
ENTER
Afspilning
Eksempel: Tidssøgning
Indtast "21020", hvis du vil finde en
scene på 2 timer, 10 minutter og
20 sekunder.
Indtast et andet nummer, hvis du taster
forkert.
Talknapper
Tryk på ENTER.
Optageren starter afspilningen fra det
valgte nummer.
PLAY
MODE
1
Tryk på PLAY MODE under
afspilningen.
Menuen "Afspil.-tilstand" vises.
2
Vælg "Søgetilstand", og tryk på
ENTER.
3
Vælg en søgemetode og tryk på
ENTER.
"Tidssøgning" (for HDD/DVD'er/DATA
DVD'er*1/DATA CD'er*1/VIDEO
CD'er*2): Søger efter et startpunkt ved
indtastning af tidskoden.
"Titelsøgning" (for HDD/DVD'er/
DATA DVD'er*1/DATA CD'er*1)
"Kapitelsøgning" (for HDD'en/DVD'er)
93
Sletning og redigering
Før redigering
Med denne optager kan du benytte forskellige
redigeringsindstillinger til forskellige
disktyper.
b Bemærkninger
• Redigeret indhold kan gå tabt, hvis du tager
disken ud, eller hvis en timeroptagelse går i gang,
mens du redigerer.
• DVD-diske, der er lavet på DVD-camcordere,
kan ikke redigeres på denne optager.
• Hvis der vises en meddelelse, hvor det angives, at
der ikke er plads til flere diskkontroloplysninger,
skal du slette eller redigere unødvendige titler.
• Den resterende diskplads, der vises på skærmen,
kan muligvis afvige fra den faktiske resterende
diskplads.
• Når du redigerer en DVD+R eller DVD-R, skal
du afslutte redigeringen, før du færdiggør disken.
Du kan ikke redigere en færdiggjort disk.
HDD
Redigeringsfunktioner
+RW
-RWVR
-RWVideo
-RVR
+R
-RVideo
Titelredigering
Kapitelredigering
94
Original
titel
Afspilningslistetitel
Slet (side 96)
Ja
Ja
Ja
Ja
Titelnavn (side 96)
Ja
Ja
Ja
Ja
Vælg Miniature (side 96)
Ja
Ja
Ja
Ja
Slet A-B (side 97)
Ja
Nej
Ja
Ja
Opdel (side 98)
Ja
Nej
Nej
Ja
Vælg genre (side 96)
Ja
Nej
Nej
Nej
Beskyt titel (side 96)
Ja
Ja
Ja
Nej
Flyt (side 100)
Nej
Nej
Nej
Ja
Forbind (side 100)
Nej
Nej
Nej
Ja
Genre (side 96)
Ja
Nej
Nej
Nej
Redigering af flere titler (Multitilstand) (side 96)
Ja
Nej
Nej
Nej
Oprettelse af en afspilningsliste
(side 100)
Nej
Nej
Nej
Ja
Gør om (side 96)
Nej
Ja
Ja
Ja
Opdel (side 99)
Ja
Nej
Ja
Ja
Slet (side 99)
Ja
Nej
Ja
Ja
Flyt (side 101)
Nej
Nej
Nej
Ja
Forbind (side 99)
Ja
Nej
Ja
Ja
Sådan frigøres diskplads
Angående redigeringspræcision
Du kan frigøre diskplads på en DVD+RW
eller DVD-RW (video-tilstand) ved at slette
titlen med det højeste tal på titellisten.
Når du redigerer titlerne optaget på HDD'en,
kan du vælge redigeringstypen.
"Redig. kompatibel m. Videotilstand":
Anbefales hvis du bagefter vil overføre
titlerne ved høj hastighed til DVD-RW'er/
DVD-R'er (video-tilstand) eller
DVD+RW'er/DVD+R'er.
Redigeringspunkterne og kapitelmærkerne
vil muligvis afvige en lille smule fra dem, du
valgte.
"Frame accurate-redigering":
Anbefales når du ønsker en præcis redigering
af titler. Men redigeringspunkterne kan
muligvis afvige en lille smule fra det punkt du
valgte, hvis du overfører titlerne ved høj
hastighed (High-speed dubbing).
Største titelnummer
For at skabe plads på HDD'en eller en DVDRW (VR-tilstand) kan du slette en hvilken
som helst titel.
Se "Sletning og redigering af en titel" på
side 96.
Den tilgængelige plads på disken øges ikke,
selvom du sletter titler på DVD-R'er og
DVD+R'er.
Du kan få vist afspilningslistens titler på
titellisten (afspilningsliste) eller de originale
titler på titellisten (den originale).
1
2
Tryk på < imens titellisten vises.
3
Vælg "Original" eller "Playliste" vha. M/
m og tryk på ENTER.
Sletning og redigering
Sådan skifter du imellem afspilningslisten
og den originale titelliste (kun DVD-RW/
DVD-R i VR-tilstand)
Vælg "Playliste" vha. M/m, og tryk på
ENTER.
95
• "Vælg Miniature": Ændrer titlens
miniaturer, som vises i titellisten
(side 42).
• "Slet A-B": Sletter en sektion af titlen
(side 97).
• "Opdel": Inddeling af én titel i to titler
(side 98).
• "Kapitelredig.": Redigerer kapitlerne i
en titel (side 98).
• "Vælg genre": Tildeler en genre til en
titel.
• "Beskyt titel": Beskytter titlen. " "
vises efter den beskyttede titel.
• "Flyt": Ændrer afspilningsrækkefølgen
for titlen (side 100).
• "Forbind": Kombinerer to titler til en
(side 100).
"Genre": Giver dig mulighed for at
indtaste et genrenavn (på op til 12 tegn)
(side 45).
"Multi-tilstand": Giver dig mulighed for
at vælge og redigere flere titler på en
gang (side 96).
"Opret": Opretter en afspilningsliste
(side 100).
"Gør om": Omgør den sidste redigering
du udførte.
Sletning og redigering af
en titel
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
+R
-RWVR -RWVideo
Dette afsnit forklarer de grundlæggende
redigeringsfunktioner. Bemærk, at redigering
ikke kan laves om. For at redigere DVDRW'er/DVD-R'er (VR-tilstand) uden at
ændre de originale optagelser, skal du oprette
en afspilningslistetitel (side 100).
TITLE LIST
EXIT/
O RETURN
.
m
</M/m/,,
ENTER
M
X
1
Tryk på TITLE LIST.
Skift titellisten (Original eller Playlist)
hvis det er nødvendigt for DVD-RW'er/
DVD-R'er i VR-tilstand.
2
Vælg en titel, og tryk på ,.
Undermenuen vises.
3
Vælg en indstilling, og tryk på ENTER.
Du kan foretage følgende redigeringer af
titlen.
"Slet": Sletter den markerede titel. Vælg
"Ja", når du bliver bedt om bekræftelse.
"Rediger": Giver dig mulighed for at
udføre følgende redigeringer.
• "Titelnavn": Giver dig mulighed for at
indtaste eller genindtaste et titelnavn
(side 45).
96
z Tip
Du kan give DVD'er en etiket eller ændre etiketten
(side 46).
Redigering af flere titler
(Multi-tilstand)
HDD
Du kan vælge og redigere op til 24 titler på en
gang.
1
2
Tryk på TITLE LIST.
Tryk på ,.
Undermenuen vises.
3
Vælg "Multi-tilstand", og tryk på
ENTER.
2
Vælg en redigeringstype for HDD'en og
tryk på ENTER. For flere oplysninger, se
side 95.
Displayet til indstilling af punkt A vises.
Afspilningen af titlen begynder.
Displayet for valg af titler, der skal
redigeres, vises.
4
Vælg en titel, og tryk på ENTER.
Der vises en markering i
markeringsfeltet.
Tryk på ENTER igen for at fjerne
markeringen.
Gentag trin 4 for at vælge alle de titler
du ønsker at redigere.
6
Når du er færdig med at vælge titler,
skal du trykke på ,.
3
X.
• Hvis du vil vende tilbage til
begyndelsen af titlen, skal du trykke på
X, og derefter trykke på ..
4
"Slet": Sletter de valgte titler.
"Beskyt titel": Beskytter titlerne. " "
vises efter den beskyttede titel.
"Ophæv beskyt.": Ophæver beskyttelsen
af titlerne.
"Skift genre": Ændrer titlernes genre.
z Tip
Du kan forlade "Multi-tilstand" ved at trykke på ,
og vælge "Enkelt-tilst.", mens du vælger titler.
Vælg "Fra", og tryk på ENTER.
Positionen for punkt A vises, og
afspilning af titlen starter igen.
Undermenuen vises.
Vælg en indstilling, og tryk på ENTER.
Vælg punkt A vha. m/M, og tryk på
5
Vælg punkt B vha. m/M, og tryk på
X.
6
Vælg "Til", og tryk på ENTER.
Positionen for punkt B vises.
7
Vælg "Ja", og tryk på ENTER.
Scenen slettes.
For at annullere "Slet A-B"
Tryk på O RETURN. Titellisten vises.
Sletning af en sektion i en
titel (Slet A-B)
z Tip
Der indsættes et kapitelmærke, når scenen er slettet.
Kapitelmærket deler titlen op i separate afsnit på
hver side af mærket.
HDD -RWVR
b Bemærkninger
-RVR
Du kan vælge en sektion (sekvens) i en titel
og slette den. Bemærk, at sletning af
sekvenser i en titel ikke kan fortrydes.
1
Sletning og redigering
5
7
Vælg "Slet A-B", og tryk på ENTER.
• Billeder eller lyd afbrydes muligvis midlertidigt
på det sted, hvor du sletter en sektion af en titel.
• Sektioner på under fem sekunder kan ikke slettes.
Efter trin 2 i "Sletning og redigering af
en titel", skal du vælge "Rediger", og
trykke på ENTER.
,fortsættes
97
Opdeling af en titel (Opdel)
HDD -RWVR * -RVR *
Hvis du vil overføre en lang titel til en disk,
men du ikke ønsker at forringe
billedkvaliteten, kan du opdele titlen i to
kortere titler. Bemærk, at opdeling af en titel
ikke kan fortrydes.
* Det er kun afspilningslistetitler, der kan opdeles
til DVD-RW'er/DVD-R'er i VR-tilstand.
1
Efter trin 2 i "Sletning og redigering af
en titel", skal du vælge "Rediger", og
trykke på ENTER.
2
Vælg "Opdel", og tryk på ENTER.
Sletning og redigering af
et kapitel
HDD -RWVR
-RVR
Du kan redigere enkelte kapitler i en titel. For
at redigere DVD-RW'er/DVD-R'er (VRtilstand) uden at ændre de originale
optagelser, skal du oprette en afspilningsliste
(side 100).
Vælg en redigeringstype for HDD'en og
tryk på ENTER. For flere oplysninger, se
side 95.
Displayet til indstilling af
opdelingspunktet vises.
Afspilningen af titlen begynder.
TITLE LIST
</M/m/,,
ENTER
.
m
M
X
3
Vælg opdelingspunktet vha. m/M
og tryk på X.
• Hvis du vil vende tilbage til
begyndelsen af titlen, skal du trykke på
X, og derefter trykke på ..
4
5
1
Tryk på TITLE LIST.
Skift titellisten (Original eller Playlist)
hvis det er nødvendigt for DVD-RW'er/
DVD-R'er i VR-tilstand.
2
Du bliver bedt om at bekræfte valget.
Vælg en titel der indeholder det
kapitel, du ønsker at redigere og tryk
på ,.
Vælg "Ja", og tryk på ENTER.
Undermenuen vises.
Tryk på ENTER.
Titlen opdeles i to.
3
4
Vælg "Rediger", og tryk på ENTER.
Vælg "Kapitelredig.", og tryk på
ENTER.
Vælg en redigeringstype for HDD'en og
tryk på ENTER. For flere oplysninger, se
side 95.
98
5
Vælg en indstilling, og tryk på ENTER.
Du kan udføre følgende redigeringer på
kapitlet.
"Opdel": Opdeler et kapitel i to (side 99).
"Slet/Flyt"
• "Slet": Sletter det valgte kapitel
(side 99).
• "Flyt" (til afspilningslistetitler på
DVD-RW'er/DVD-R'er i VR-tilstand):
Ændrer afspilningsrækkefølgen for
kapitlet (side 101).
"Forbind": Kombinerer to kapitler til et
(side 99).
Opdeling af et kapitel (Opdel)
1
Efter trin 4 i "Sletning og redigering af
et kapitel", vælg "Opdel".
Sletning af et kapitel (Slet)
1
Efter trin 4 i "Sletning og redigering af
et kapitel", vælg "Slet/Flyt".
2
Vælg et kapitel ved hjælp af </, og
tryk på ENTER.
3
Vælg "Slet", og tryk på ENTER.
Du bliver bedt om at bekræfte valget.
4
Vælg "Ja", og tryk på ENTER.
Kapitlet er blevet slettet.
2
1
Efter trin 4 i "Sletning og redigering af
et kapitel", vælg "Forbind".
2
Flyt kombineringsbjælken ved hjælp
af </,, og tryk på ENTER.
Vælg et kapitel ved hjælp af </, og
tryk på ENTER.
Sletning og redigering
Kombinering af flere kapitler
(Forbind)
Kapitlet begynder at afspilles.
3
Vælg opdelingspunktet vha. m/M
og tryk på X.
• For at vende tilbage til begyndelsen af
kapitlet skal du trykke på X, og
derefter trykke på ..
4
Tryk på ENTER.
Kapitlet opdeles i to.
De to tilstødende kapitler på
kombineringsbjælken kombineres.
99
Oprettelse og redigering
af en afspilningsliste
-RWVR
Flytning af en afspilningsliste
(Flyt)
1
-RVR
Tryk på TITLE LIST.
Skift til afspilningslisten (side 96).
Redigering af afspilningslister giver dig
mulighed for at redigere og genredigere uden
at ændre de faktiske optagelser. Du kan
oprette op til 99 titler for afspilningslister.
b Bemærk
Afspilningslistetitler, der indeholder titler, som er
optaget med "Copy-Once"kopibeskyttelsessignalet, kan ikke overføres eller
flyttes (side 103).
2
Vælg en afspilningslistetitel og tryk på
,.
Undermenuen vises.
3
4
Vælg "Rediger", og tryk på ENTER.
5
Vælg en ny placering til titlen vha. M/
m, og tryk på ENTER.
Vælg "Flyt", og tryk på ENTER.
Titlen flyttes til den nye placering.
• For at flytte flere titler, gentag
processen fra trin 2.
TITLE LIST
</M/m/,,
ENTER
Kombinering af flere
afspilningslistetitler (Forbind)
1
Tryk på TITLE LIST.
Skift til afspilningslisten (side 96).
2
Tryk på ,.
1
Skift til afspilningslisten (side 96).
2
Undermenuen vises.
3
Vælg "Opret", og tryk på ENTER.
De originale titler på titellisten vises.
4
Vælg en original titel der skal tilføjes
til afspilningslisten, og tryk på ENTER.
Den valgte titel føjes til afspilningslisten.
5
100
Gentag trin 3 og 4 for at vælge alle de
titler du ønsker at føje til
afspilningslisten.
Tryk på TITLE LIST.
Vælg en afspilningslistetitel og tryk på
,.
Undermenuen vises.
3
4
Vælg "Rediger", og tryk på ENTER.
Vælg "Forbind", og tryk på ENTER.
5
Vælg den titel du ønsker at
kombinere.
6
Vælg "Ja", og tryk på ENTER.
Titlerne kombineres.
Opdeling af en afspilningsliste
(Opdel)
Du kan opdele en afspilningslistetitel. For
instruktioner, se side 98.
Flytning af et kapitel (Flyt)
1
Tryk på TITLE LIST.
Skift til afspilningslisten (side 96).
2
Vælg en afspilningslistetitel der
indeholder det kapitel, du ønsker at
redigere og tryk på ,.
Undermenuen vises.
Vælg "Rediger", og tryk på ENTER.
5
Vælg "Slet/Flyt".
6
Vælg et kapitel ved hjælp af </, og
tryk på ENTER.
7
8
Vælg "Flyt", og tryk på ENTER.
Vælg "Kapitelredig.", og tryk på
ENTER.
Sletning og redigering
3
4
Vælg en ny placering for kapitlet ved
hjælp af </,, og tryk på ENTER.
Kapitlet flyttes hen på den nye placering.
101
Overførsel (HDD y DVD)
Inden overførsel
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
+R
I dette afsnit referer "overførsel" til
"kopiering af en indspillet titel på den interne
harddisk (HDD) til en anden disk, eller
omvendt". Du kan overføre en titel, der er
under afspilning, ved hjælp af HDD/DVD
DUB-knappen (se "HDD/DVD-overførsel"
på side 103), eller du kan vælge at overføre
flere titler på en gang (se "Overførsel ved
hjælp af overførselslisten" på side 104). Du
kan også overføre en hel DVD-disk for at
tage en backup-kopi (se "Oprettelse af en
backup-disk (Diskkopiering)" på side 107).
Inden du begynder, skal du læse de følgende
forholdsregler, der gælder for alle
overførselsmetoder.
Hvis du vil optage fra et digitalt videokamera,
som er tilsluttet til DV IN-stikket, se "DVcamcorder-overførsel" på side 108.
Hvis du vil optage fra udstyr, som er tilsluttet
til LINE IN-stikkene, se "Optagelse fra
tilsluttet udstyr" på side 81.
Før du begynder…
• Du kan ikke både optage basis og sub-lyd
på HDD'en (når "HDD optageformat" er sat
til "Videotilst. Til" i "Optagning"opsætningen), DVD+RW'er, DVD-RW'er
(video-tilstand), DVD+R'er eller DVD-R'er
(video-tilstand). For tosprogede
programmer skal du indstille "Tosproget
optagning" til enten "A/V" (standard) eller
"B/H" i "Lyd Ind"-opsætningen (side 143).
Angående HDD optageformat, se side 149.
• Et titelnavn i overførselskilden overføres
med. Men der bevares kun op til 40 tegn af
et titelnavn, når der overføres fra HDD'en
til en DVD+RW/DVD-RW (videotilstand)/DVD+R/DVD-R (video-tilstand).
102
• Kapitelmærkerne i overførselskilden
overføres. Kapitelmærkernes placering kan
muligvis ændres en lille smule fra deres
originale placering. Men kapitelmærkerne i
overførselskilden bevares ikke i den
overførte titel, når der overføres til en
DVD-RW/DVD-R (Video- tilstand),
DVD+RW eller DVD+R ved normal
hastighed. Kapitelmærkerne indsættes
automatisk i henhold til "Autokapitel
(Video)" og "Autokapitel (DVD+R/+RW)"
indstillingerne i "Optagning"-opsætningen
(side 149).
• "Vælg miniature"-indstillingen i
overførselskilden overføres som en
miniaturebilledmarkør (undtagen når der
overføres fra en DVD+RW/DVD-RW
(Video-tilstand)/DVD+R/DVD-R (Videotilstand)). Miniaturebilledmarkørernes
placering kan muligvis ændres en lille
smule fra deres originale placering.
z Tip
Når du overfører en afspillingslistetitel, optages den
som en original titel.
b Bemærkninger
• Du kan ikke foretage en optagelse, mens en
overførsel er i gang.
• Inden du afspiller en overført disk på andet DVDudstyr, skal du færdiggøre disken (side 48, 105).
• Du kan ikke overføre DVD VIDEO'er eller
færdiggjorte DVD-RW'er/DVD-R'er (Videotilstand) til HDD'en.
• Titler, der indeholder blandede bredde-højdeforhold, kan ikke overføres til en DVD+RW/
DVD+R/DVD-RW/DVD-R (Video-tilstand) ved
hjælp af HDD/DVD DUB-knappen.
• Titler, der er længere end 8 timer, kan ikke
overføres til enkeltlags DVD+RW'er/DVD+R'er.
• 16:9-størrelses titler i lav opløsning (fra SEP til
LP-tilstande) kan ikke overføres til en
DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R (Videotilstand).
• Ved overførsel fra en DVD+R DL, DVD-R DL
(Video-tilstand) i Realtidsoverførsel-tilstand
opdeles det overførte indhold i titler.
Begrænsninger for overførsel
Du kan ikke overføre film og andre DVDVideo'er til HDD'en. Du kan heller ikke
optage scener, der indeholder et
kopibeskyttelsessignal, ved overførsel fra en
DVD til HDD'en.
Titler, det indeholder "Copy-Once"kopibeskyttelsessignaler, kan kun flyttes fra
HDD'en til en DVD-RW/DVD-R (VRtilstand)* (efter at titlen er flyttet, slettes den
originale titel fra HDD'en). "Flyt"-funktionen
udføres ved hjælp af overførselslisten. Titler,
som indeholder kopibeskyttelsessignalet
"Copy-Once", angives med
.
HDD/DVD-overførsel
Kopibeskyttelsessignaler
2
Overførsel
Copy-Once
HDD
+RW
, -RW
,
Copy-Free
(Intet
kopibeskyttel- HDD
sessignal)
-RWVR
+R
Video
-RVR
, -RW
VR
-RVR
-RVideo
*
*
b Bemærkninger
• Beskyttede titler på HDD'en kan ikke flyttes.
• "Flyt"-funktionen er ikke tilgængelig for HDD/
DVD DUB overførsel.
• Selv hvis du sletter en scene, som indeholder et
kopibeskyttelsessignal, bevares
optagerestriktionerne for denne titel.
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
+R
Du kan overføre en enkelt titel ved at trykke
på HDD/DVD DUB-knappen under
afspilning.
1
Begynd afspilning af en titel.
For afspilning af en titel, se "Afspilning
af det optagede program/DVD" på
side 83.
Tryk på HDD/DVD DUB.
Optageren begynder at overføre den
aktuelt afspillede titel fra begyndelsen.
Optageren slukker automatisk, når du
ikke anvender optageren i mere end
20 minutter, efter overførslen er afsluttet.
Sådan annullerer du overførslen
Hold HDD/DVD DUB trykket nede i mere
end et sekund.
Når overførsel (flytning) stoppes undervejs,
flyttes ingen dele af titlen til destinationen for
overførslen. Men bemærk at dette vil
formindske den frie plads på DVD+R'er/
DVD-R'er.
Angående overførselstilstanden
Titler på HDD'en overføres til en disk ved høj
hastighed (High speed dubbing).
Titler på en disk overføres til HDD'en ved
normal hastighed (Real-Time dubbing).
Overførsel (HDD y DVD)
* Kun CPRM-kompatible DVD-RW'er/DVD-R'er
(VR-tilstand).
CPRM (Content Protection for Recordable
Media) er en kodningsteknologi, der beskytter
ophavsretten til billeder.
HDD
Sådan konverterer du optagetilstanden
(kun ved overførsel fra en disk til HDD'en)
Efter trin 1 skal du trykke på REC MODE for
at vælge optagetilstanden.
b Bemærk
Du kan anvende HDD/DVD DUB-knappen i
følgende tilfælde. Overfør titlen ved hjælp af
overførselslisten (side 104).
– Ved overførsel af en titel der er optaget i MN6tilstand eller længere varighedstilstand til en
DVD+RW/DVD+R.
– Ved overførsel af en titel der er optaget i HQ+ tilstand til en DVD.
103
C Overførselsnummer
Overførsel ved hjælp af
overførselslisten
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
Display 1: Vælg en titel du ønsker at
overføre ("Vælg titler" displayet).
Display 2: Rediger en titel
("Titelredigering" displayet).
Display 3: Bekræft indstillingerne og
begynd overførslen ("Start
overførsel" displayet).
+R
Du kan vælge de titler, du ønsker at overføre,
ved hjælp af overførselslisten. Du kan også
redigere titler inden overførslen uden at
ændre de originale titler.
1
E Den valgte titels miniaturebillede
Tryk på SYSTEM MENU.
5
Systemmenuen vises.
2
3
Vælg en overførselsretning og tryk på
ENTER.
Vælg "Lav ny overførselsliste", og tryk
på ENTER.
Overførselslisten vises.
• Hvis du tidligere gemte en
overførselsliste og ønsker at genoptage
redigeringen af denne, skal du vælge
"Fortsæt med forrige overfør.liste", og
gå til trin 7.
Vælg en titel, og tryk på ENTER.
Den valgte titel skifter farve.
Hvis du vælger "HDD -> DVD" i trin 3,
kan du ændre titelrækkefølgen eller søge
efter en titel vha. genre (se "3. Afspilning
af et optaget program (Titelliste)" på
side 40).
Vælg "Overførsel", og tryk på ENTER.
For at overføre titler fra HDD'en til en
disk, skal du vælge "HDD -> DVD".
For at overføre titler fra en disk til
HDD'en, skal du vælge "DVD/CD ->
HDD".
4
D Samlet størrelse på de valgte titler
og den frie plads på den disk, der
skal overføres (omtrentlig)
6
Gentag trin 5 for at vælge alle titlerne
i den rækkefølge du ønsker at overføre
dem.
7
Vælg "Næste" vha. ,, og tryk på
ENTER.
"Titelredigering"-displayet vises.
For detaljer angående redigering, se
"Sådan redigerer du titler på
overførselslisten" på side 106.
8
Vælg "Næste" vha. ,, og tryk på
ENTER.
"Start overførsel"-displayet vises.
Pr
A Overførslens retning
B Samlet antal titler der skal
overføres
104
9
Vælg en indstilling vha. M/m og tryk
på ENTER.
Påkrævet tid til højhastighedsoverførsel fra
HDD til DVD (for 60-minutters program)*1
Indstillingerne varierer i henhold til
overførselsretningen og disktypen.
"Optagetilstand": Ændrer
overførselstilstanden for alle de valgte
titler på en gang ved hjælp af M/m
(side 73).
"Indtast disknavn": Ændrer disknavnet
(side 45).
"Lukning": Vælg "Ja" for at færdiggøre
en disk automatisk efter overførsel
(DVD-RW/DVD-R (Video-tilstand)
eller DVD+R).
Hastighed*2
6x
Optagetilstand
HøjhastighedsDVD+RW/ DVD+R
DVD-R
DVD-RW/ (dobbeltlag) (dobbeltlag)
DVD+R/
DVD-R
Når du indstiller "Lukning" til "Ja" i
trin 9, skal du vælge udformningen af
titelmenuen og trykke på ENTER.
Optageren slukker automatisk, når du
ikke anvender optageren i mere end
20 minutter, efter overførslen er afsluttet.
Sådan annullerer du en overførsel
Cirka
10 min.
Cirka
25 min.
Cirka
30 min.
HSP
Cirka
6 min.
40 sek.
Cirka
16 min.
40 sek.
Cirka
20 min.
SP
Cirka
5 min.
Cirka
12 min.
30 sek.
Cirka
15 min.
LSP
Cirka
4 min.
Cirka
10 min.
Cirka
12 min.
ESP
Cirka
3 min.
20 sek.
Cirka
8 min.
20 sek.
Cirka
10 min.
LP
Cirka
2 min.
30 sek.
Cirka
6 min.
15 sek.
Cirka
7 min.
30 sek.
EP
Cirka
Cirka
1 min.
60 min.*3
*3
40 sek.
Cirka
5 min.
SLP
Cirka
Cirka
1 min.
60 min.*3
*3
15 sek.
Cirka
3 min.
45 sek.
SEP
Cirka
Cirka
1 min.*3 60 min.*3
Cirka
3 min.*3
Angående overførselstilstanden
"
" vises ved siden af den titel, der kan
overføres med høj hastighed (High-speed
dubbing) i "Titelredigering" displayet. De
følgende titler overføres med normal
hastighed (Real-Time dubbing).
– Titler der indeholder både basislyd og sublyd (undtagen DVD-RW'er/DVD-R'er
(VR-tilstand)).
– Titler, der er optaget med blandet
billedstørrelse (4:3 og 16:9 osv.), (undtagen
DVD-RW'er/DVD-R'er (VR-tilstand)).
– Titler der er optaget på DVD+RW'er/DVDRW'er (Video-tilstand)/DVD+R/DVD-R
(Video-tilstand)).
– Titler i 16:9-størrelse optaget på
DVD+RW/DVD+R.
Den påkrævede minimumtid er følgende
(omtrentlig).
Overførsel (HDD y DVD)
Hold HDD/DVD DUB trykket nede i mere
end et sekund.
Når overførsel (flytning) stoppes undervejs,
flyttes ingen dele af titlen til destinationen for
overførslen. Men bemærk at dette vil
formindske den frie plads på DVD+R'er/
DVD-R'er.
2x
HQ
10 Vælg "Start overførsel", og tryk på
ENTER.
2,4x
*1
Værdierne i ovenstående tabel er kun
vejledende. Den faktiske tid til overførsel
omfatter også tid til oprettelse af diskens
kontroloplysninger og andre data.
*2 Dette er den maksimale optagehastighed for
denne optager. Optagehastigheden kan ikke
overstige den værdi, der er angivet i tabellen
ovenfor, selvom der bruges diske, som
understøtter højere optagetilstande. Afhængigt
af diskens tilstand vil optageren desuden
muligvis ikke være i stand til at optage med den
maksimale optagehastighed, der er angivet i
tabellen.
*3 Højhastighedsoverførsel er ikke tilgængelig, når
der overføres titler, der er optaget i SEP, SLP,
eller EP tilstand til DVD+RW'er eller
DVD+R'er.
,fortsættes
105
Sådan redigerer du titler på
overførselslisten
106
1
Følg trinene 1 til 7 under "Overførsel ved
hjælp af overførselslisten" på side 104.
"Titelredigering"-displayet vises.
2
Vælg en titel du ønsker at redigere, og
tryk på ENTER.
Undermenuen vises.
3
Vælg en indstilling, og tryk på ENTER.
Indstillingerne varierer i henhold til
overførselsretningen og disktypen.
"Slet": Sletter den markerede titel.
"Titelnavn": Navngiver eller omdøber en
titel (side 45).
"Slet A-B": Sletter sektionen i titlen
(side 97).
"Flyt": Ændrer rækkefølgen på titler
(side 100).
"Forhåndsv.": Giver dig mulighed for at
kontrollere indholdet af en titel.
"Opdel": Inddeling af én titel i to titler
(side 98).
"Forbind": Kombinerer to titler
(side 100).
"Kapitelredigering": Redigerer kapitler
(side 98).
"Vælg Miniature": Ændrer titlens
miniatureramme, der vises i titellisten
(side 42).
"Optagetilstand": Indstiller
billedkvaliteten for overførslen.
"Tosproget": Indstiller hvordan et
tosproget lydprogram overføres.
"Annuller": Forlader undermenuen.
4
Gentager trin 2 og 3 for at redigere alle
titlerne.
5
Gå til trin 8 under "Overførsel ved hjælp
af overførselslisten" på side 104 for at
overføre de redigerede titler.
b Bemærkninger
• Overførselslisten du oprettede bevares efter
overførslen. For at redigere den eksisterende
overførselsliste, skal du vælge "Fortsæt med
forrige overfør.liste" i trin 4. Overførselslisten
slettes når:
– Du ændrer "Indgangssysteme" indstillingen i
"Basis" opsætningen (side 134).
– Du nulstiller optageren (side 166).
– Du åbner diskskuffen (undtagen når du
overfører fra HDD'en).
– Du redigerer titler på en disk (undtagen når du
overfører fra HDD'en).
– Du ændrer titellisten til Original eller Playlist
(kun ved overførsel fra DVD-RW'er/DVD-R'er
i VR-tilstand).
– Du færdiggør disken.
• "Samlingerne", der er tilbage fra redigeringen,
forbliver muligvis på disken efter overførsel til
DVD+RW'er/DVD-RW'er (video-tilstand)/
DVD+R'er/DVD-R'er (video-tilstand).
• Færdiggørelsen annulleres, hvis der begynder en
timeroptagelse, selv om du har indstillet
"Lukning" til "Ja" i trin 9.
Oprettelse af en backupdisk (Diskkopiering)
+RW
-RWVideo
+R
-RVideo
9
Vælg "Annuller", og tryk på ENTER.
Disken færdiggøres automatisk.
• For at lave endnu en backup-disk skal
du udskifte diskene og vælge "Start",
og trykke på ENTER.
10 Vælg "Ja" eller "Nej", og tryk på
ENTER.
Du kan overføre alt indholdet fra en
færdiggjort DVD+RW/DVD+R eller
færdiggjort DVD-RW/DVD-R (Videotilstand) til en anden optagbar DVD+RW/
DVD-RW eller ubrugt DVD+R/DVD-R via
HDD'en, som en slags backup-kopi.
For at slette backup-dataene på HDD'en,
vælg "Ja".
For at lave endnu en backup-disk på et
senere tidspunkt, vælg "Nej".
Optageren slukker automatisk, når du
ikke anvender optageren i mere end
20 minutter, efter overførslen er afsluttet.
b Bemærk
Der kan ikke laves backup-diske af ikkefærdiggjorte diske.
1
Sådan viser du overførselsinformationen
Tryk på SYSTEM MENU.
Tryk på DISPLAY under overførslen.
Systemmenuen vises.
Vælg "Overførsel", og tryk på ENTER.
Sådan annullerer du DVD-backup under
overførslen
Vælg "Diskkopiering", og tryk på
ENTER.
Hold HDD/DVD DUB trykket nede i mere
end et sekund.
4
Vælg "Start ny DVD-backup", og tryk
på ENTER.
Sådan sletter du backup-dataene på
HDD'en
• Hvis du tidligere har overført backupdata til HDD'en, skal du vælge "Fortsæt
med at skrive data", og gå til trin 7.
1
Vælg "Slet diskkopieringsdata" i trin 4
og tryk på ENTER.
Du bliver bedt om at bekræfte valget.
Vælg "Ja", og tryk på ENTER.
5
Indsæt den DVD som du skal lave en
backup af.
2
6
Vælg "Start", og tryk på ENTER.
b Bemærkninger
Optageren begynder straks at overføre alt
indholdet fra en DVD til HDD'en.
7
Tryk på Z (åben/luk) og udskift DVD'en
med en optagbar DVD+RW/DVD-RW
eller en ubrugt DVD+R/DVD-R.
For at lave en backup-disk af
DVD+RW'er/DVD+R'er, skal du
indsætte en optagbar DVD+RW eller en
ubrugt DVD+R.
For at lave en backup-disk af DVDRW'er/DVD-R'er skal du indsætte en
optagbar DVD-RW eller ubrugt DVD-R.
8
• Hvis en overførsel til en DVD+R/DVD-R stoppes
midtvejs i trin 8, kan du ikke afspille eller optage
på disken.
• Du kan ikke lave en backup-disk af DVD+R
DL'er/DVD-R DL'er.
• Du kan muligvis ikke anvende "Diskkopiering"
funktionen afhængig af optagekvaliteten, diskens
fysiske tilstand, optageudstyrets egenskaber eller
authoring software.
Overførsel (HDD y DVD)
2
3
Vælg "Start", og tryk på ENTER.
Optageren begynder straks at overføre
det indhold, der blev overført til HDD'en
under trin 6, ved høj hastighed.
107
DV-camcorder-overførsel
Inden DV-camcorderoverførsel
Dette afsnit forklarer overførsel fra en DVcamcorder og afspilning af indholdet på en
DV-camcorder via DV IN-stikket på
frontpanelet. Hvis du vil overføre med LINE
IN-stikkene, se "Optagelse fra tilsluttet
udstyr" på side 81.
DV IN-stikket på denne optager er
kompatibelt med i.LINK-standarden.
Følg instruktionerne under "Forberedelse til
DV-camcorder-overførsel", og fortsæt
derefter til afsnittet om overførsel. For flere
oplysninger om i.LINK, se "Om i.LINK" på
side 170.
Sådan oprettes kapitler
Det indhold, der overføres til HDD'en eller
DVD'en, bliver en enkelt titel. Denne titel er
opdelt i kapitler. Ved overførsel til HDD'en
eller en DVD-RW/DVD-R (VR-tilstand)
samt når "Autokapitel(HDD/VR)" er
indstillet til "Til" i "Optagning"-opsætningen
(side 149), bliver hver optagelse på båndet til
et kapitel på disken. For andre diske opdeler
optageren titlen i kapitler i henhold til
"Autokapitel (Video)" eller "Autokapitel
(DVD+R/+RW)"-indstillingen i
"Optagning"-opsætningen (side 149).
z Tip
Hvis du har tænkt dig at foretage yderligere
redigering på en disk efter den indledende
overførsel, skal du bruge DV IN-stikket og optage
på en DVD-RW/DVD-R (VR-tilstand) eller HDD.
b Bemærkninger
• Du kan ikke optage, imens du udfører DVcamcorder-overførsel.
• DV IN-stikket er kun til input. Det sender ikke
signaler ud.
• Du kan ikke bruge DV IN-stikket, når:
– signalinput til DV IN-stikket på frontpanelet
eller optageren ikke kan foretages korrekt ved
brug af et digitalt videokamera (se "Om
i.LINK" på side 170). Tilslut kameraet til LINE
IN-stikket, og følg instruktionerne under
"Optagelse fra tilsluttet udstyr" på side 81.
– inputsignalet ikke er i DVC-SD-format. Tilslut
ikke et MICRO MV-format digitalt
videokamera, selvom det har et i.LINK-stik.
– billedet på båndet indeholder kopibeskyttelsessignaler, som begrænser optagelsen.
• Hvis du ønsker at afspille DVD'er, der er overført
fra en DV-camcorder på andet DVD-udstyr, skal
du færdiggøre disken (side 48).
• Indstil optageren og DV-camcorderen til det
samme farvesystem (side 134).
Tilslutninger
DVD-optager
til DV IN
Forberedelse til DVcamcorder-overførsel
Du kan tilslutte et digitalt videokamera til DV
IN-stikket på optageren for at optage eller
redigere fra et DV/Digital8 format-bånd.
Denne betjening er ukompliceret, fordi
optageren vil spole båndet frem og tilbage for
dig – du behøver ikke betjene det digitale
videokamera. Gør følgende for at begynde at
bruge "Manual Dubbing"-funktionerne i
denne optager.
Se også i instruktionsvejledningen, som
fulgte med det digitale videokamera, inden
du begynder tilslutningen.
108
i.LINK-kabel
(medfølger ikke)
DV-output
DV-camcorder
: Signalretning
1
Tryk på HDD eller DVD for at vælge
destinationen for optagelsen.
Hvis du vælger DVD, skal du indsætte en
disk (se "1. Indsættelse af en disk" på
side 38).
2
Indsæt kildebåndet i DV/Digital8format i det digitale videokamera.
Hvis optageren skal optage eller
redigere, skal det digitale videokamera
være indstillet til videoafspilning.
3
Tryk gentagne gange på REC MODE på
fjernbetjeningen for at vælge
optagetilstand.
Optagetilstanden skifter efter følgende
mønster:
Du finder flere oplysninger om
optagetilstanden på side 73. Bemærk at
du ikke kan vælge manuel optagetilstand.
4
Indstil "Ekstern lyd"-indstillingen i
"Lyd Ind"-opsætningen (side 143).
5
Indstil "DV-indgang"-indstillingen i
"Lyd Ind"-opsætningen (side 143).
Sådan afspiller du DV/Digital8formatbånd
Du kan kontrollere indholdet på DV/
Digital8-formatbåndet, inden du overfører.
For flere oplysninger, se "Afspilning fra en
DV-camcorder" på side 111.
• Du kan ikke tilslutte mere end et digitalt
videoudstyr til optageren.
• Du kan ikke kontrollere optageren med en anden
enhed eller en anden optager af samme model.
• Du kan ikke optage dato, klokkeslæt eller
indholdet af kassettehukommelsen på disken.
• Hvis du optager fra et DV/Digital8-format-bånd,
som er indspillet med flere lydspor, f.eks. et bånd
med flere samplingfrekvenser (48 kHz, 44,1 kHz
eller 32 kHz), udsendes der ingen lyd eller en
unaturlig lyd under afspilning af
samplingfrekvensens skiftepunkt på disken.
• For at bruge denne optagers "Auto Chapter"funktion (side 108) skal du sørge for, at uret på
det digitale videokamera er korrekt indstillet
inden optagelse.
• Det optagede billede kan midlertidigt blive
påvirket, eller en titels start- og slutpunkter kan
afvige fra, hvad du har indstillet, hvis DV/
Digital8 format-kildebåndet er i en af følgende
tilstande. I dette tilfælde, se "Optagelse fra
tilsluttet udstyr" (side 81).
– Der er et tomt område på den indspillede del af
båndet.
– Båndets tidskode er ikke sekventiel.
– Hvis billedstørrelsen eller optagetilstanden på
det bånd, der overføres til, ændres.
• Der vil blive overført en tom eller sortfarvet
skærm, når optageren er indstillet til et andet
farvesystem end indholdet på DV-båndet. Indstil
"Indgangssysteme" i "Basis"-opsætningen til
samme farvesystem som DV-båndets indhold
(side 134).
DV-camcorder-overførsel
Du er parat til at begynde overførslen.
Vælg en af overførselsmetoderne på de
følgende sider.
b Bemærkninger
109
Overførsel af et helt DVformatbånd (Direkte DVoverførsel)
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
+R
Overførsel af valgte
scener (Manuel
overførsel)
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
Du kan optage hele indholdet af et DV/
Digital8 format-bånd på en disk med et enkelt
tryk på ONE-TOUCH DUB-knappen på
optageren. Optageren kontrollerer det
digitale videokamera under hele processen og
gennemfører optagelsen.
Du kan vælge og overføre scener, mens du
afspiller et DV/Digital8-formatbånd.
1
Følg trinene 1 til 5 under
"Forberedelse til DV-camcorderoverførsel" på side 108.
Følg trin 1 til 5 under "Forberedelse til DVcamcorder-overførsel" på side 108, og
tryk på ONE-TOUCH DUB på optageren.
2
Tryk på SYSTEM MENU.
Optageren spoler båndet tilbage og begynder
derefter optagelsen af båndets indhold.
Når optagelsen er afsluttet, spoler optageren
båndet i det digitale videokamera tilbage og
færdiggør automatisk den optagede disk
(undtagen DVD-RW/DVD-R (VR-tilstand)).
Sådan stoppes under optagelsen
Tryk på x REC STOP i mere end 3 sekunder.
Bemærk, at det kan tage et par sekunder, før
optagelsen stoppes.
z Tip
Du kan også begynde Direkte DV-overførsel ved at
vælge "One-Touch-overførsel" under "DV" i
systemmenuen.
Systemmenuen vises.
3
4
Vælg "DV", og tryk på ENTER.
5
Vælg optagedestinationen "Optag til
harddisken" eller "Optag på DVD", og
tryk på ENTER.
6
Tryk på H.
• Direkte DV-overførsel stopper automatisk, når
der er et tomt område mellem optagelserne på
båndet, der er længere end to minutter.
• Optageren vil holde inde med optagelsen, når der
er et tomt område eller et billede, der indeholder
kopibeskyttelsessignaler på båndet. Optageren vil
automatisk fortsætte med at optage, når den
modtager et optagbart signal.
• Diskfærdiggørelse annulleres, hvis der starter en
timeroptagelse (undtagen for DVD-RW/DVD-R
(VR-tilstand)).
• Direkte DV-overførsel stopper automatisk, når
der er billeder med kopibeskyttelsssignaler i
starten af båndet.
Vælg "Manuel overførsel", og tryk på
ENTER.
Afspilningen af sekvensen begynder.
7
Find det punkt på DV/Digital8formatbåndet som du ønsker at starte
overførsel fra ved hjælp af m/M
eller c/C, og tryk på X.
8
Vælg "Start optagning", og tryk på
ENTER.
b Bemærkninger
Optageren begynder at overføre.
9
Vælg "Pause optagning", og tryk på
ENTER.
Optageren stopper med at overføre.
10 Gentag trin 6 til 9 for at overføre flere
scener.
11 Vælg "Stop optagning", og tryk på
ENTER.
De valgte scener overføres som en enkelt
titel.
For at annullere under "Manuel
overførsel"
Tryk på SYSTEM MENU.
110
+R
z Tip
Du kan lukke overførselsmenuen ved at trykke på
DISPLAY-knappen under overførsel. Tryk på
DISPLAY-knappen igen for at vise
overførselsmenuen.
Afspilning fra en DVcamcorder
b Bemærk
1
Tilslut din DV-camcorder til DV INstikket på frontpanelet.
2
Tryk på SYSTEM MENU.
Du kan ikke indstille en sekvens til at være kortere
end et sekund.
Systemmenuen vises.
3
4
5
Vælg "DV", og tryk på ENTER.
Vælg "Afspilning", og tryk på ENTER.
Start afspilning på DV-camcorderen.
Billeder fra DV-camcorderen vises på
din tv-skærm.
For at annullere afspilning
Tryk på SYSTEM MENU.
z Tip
Du kan overføre indholdet fra det afspillede bånd.
Tryk på HDD eller DVD under afspilning for at
vælge overførselsdestinationen, og tryk på z REC.
Tryk på x REC STOP for at stoppe overførsel.
DV-camcorder-overførsel
111
Sådan låses optageren (Børnelås)
Lydspor
Afspilning af lydspor fra
CD/DVD
CD
DATA DVD DATA CD
Du kan afspille lydspor fra CD'er, DATA
DVD'er (DVD-ROM'er/DVD+RW'er/
DVD+R'er/DVD-RW'er/DVD-R'er/DVDRAM'er) eller DATA CD'er (CD-ROM'er/
CD-R'er/CD-RW'er).
Du kan låse alle knapper på optageren, sådan
at indstillingerne ikke annulleres ved en
fejltagelse.
Når optageren er slukket, skal du holde x på
optageren nede, indtil "LOCKED" vises på
displayet på frontpanelet. Optageren virker
ikke med undtagelse af timeroptagelser, når
Børnelåsen er aktiveret.
For at låse optageren op, hold x på optageren
nede, indtil "UNLOCKED" vises på
displayet på frontpanelet.
Afspilningsindstillinger
CD
AUDIO
DATA DVD DATA CD
Knapper
Betjening
AUDIO
Vælger lydspor i stereo eller
mono, der er optaget på disken,
når den trykkes ned gentagne
gange i normal
afspilningstilstand.
./>
(forrige/
næste)
Går til næste eller forrige spor,
når der trykkes ned under
afspilning.
Går til næste eller forrige
album på MP3-diske, når der
trykkes ned gentagne gange.
m/M
(hurtig
baglæns/
hurtig
forlæns)
Afspiller hurtigt disken
baglæns/forlæns ved tryk på
knappen under afspilning.
Søgehastigheden ændres på
følgende måde:
hurtig baglæns
hurtig forlæns
mSpol tilb.1
Tt
MSpol frem1
mSpol tilb.2
TT tt
MSpol frem2
Når du trykker på knappen og
holder den nede, fortsætter
hurtig forlæns/hurtig baglæns
med den valgte hastighed,
indtil du slipper knappen.
Tryk på H for at genoptage
afspilningen.
X (pause)
Stopper afspilning
midlertidigt.
Tryk på H for at genoptage
afspilningen.
CLEAR
TITLE LIST
</M/m/,,
ENTER
.
m
H
X
>
M
x
PLAY
MODE
1
Indsæt en disk.
Se "1. Indsættelse af en disk" på side 38.
2
Tryk på H.
Afspilningen begynder.
Sådan stoppes afspilningen
Tryk på x (stop).
z Tip
Du kan afspille lydspor ved hjælp af titellisten.
Tryk på TITLE LIST. Vælg derefter et spor og tryk
på ENTER.
b Bemærk
Når der er optaget videotitler på en DATA DVD,
kan MP3-lydsporene på den DATA DVD ikke
afspilles.
112
Bemærkninger om afspilning af DTS-lyd
på en CD
• Ved afspilning af DTS-kodede CD'er høres der
meget støj fra LINE 3-TV/LINE 1/DECODER/
LINE 2 OUT (R-AUDIO-L)-stikkene. For at
undgå beskadigelse af lydsystemet bør brugeren
tage de fornødne forholdsregler, når LINE 3-TV/
LINE 1/DECODER/LINE 2 OUT (R-AUDIO-L)
stikkene på optageren er tilsluttet til et
forstærkersystem. Hvis du vil benytte afspilning
med DTS Digital Surround™, skal du tilslutte en
ekstern DTS-dekoder til DIGITAL OUT-stikket
på optageren.
• Indstil lyden til "Stereo" ved hjælp af AUDIO knappen, når du afspiller DTS-lydspor på en CD
(side 112).
Sådan annullerer du Gentag A til B
Tryk på CLEAR. Eller indstil "A-B
gentagning" til "Fra" i "Afspil.-tilstand"
menuen.
z Tip
Du kan vælge "A-B gentagning" fra "Afspil.tilstand" i systemmenuen.
b Bemærk
"A-B gentagning" er ikke tilgængelig for MP3lydspor.
Gentaget afspilning (Gentag)
CD
Gentaget afspilning af en
specifik del (A-B gentagning)
CD
1
Tryk på PLAY MODE under
afspilningen.
Menuen "Afspil.-tilstand" vises.
2
Vælg "A-B gentagning", og tryk på
ENTER.
Du kan gentage afspilningen af alle spor eller
et enkelt spor på et album eller disk.
1
2
3
Vælg "Gentag", og tryk på ENTER.
Vælg et punkt der skal gentages ved
hjælp af M/m.
Lydspor
"Gentag disk": gentager alle sporene på
en disk.
"Gentag album" (undtagen CD):
gentager det aktuelle album.
"Gentag spor": gentager det aktuelle
spor.
"Gentag program": gentager det aktuelle
program (side 114).
4
4
Tryk på PLAY MODE under
afspilningen.
Menuen "Afspil.-tilstand" vises.
"Angiv punkt A" er valgt.
3
DATA DVD DATA CD
Tryk på ENTER.
Gentaget afspilning begynder.
Mens du lytter til lyden, skal du trykke
på ENTER ved begyndelsespunktet
(punkt A) for den del, hvor
afspilningen skal gentages.
Sådan annulleres Gentaget afspilning
"Angiv punkt B" er valgt.
Tryk på CLEAR. Eller indstil "Gentag" til
"Gentag fra" i "Afspil.-tilstand" menuen.
Fortsæt afspilningen for at finde
slutpunktet (punkt B) og tryk på
ENTER.
z Tip
Du kan vælge "Gentag" fra "Afspil.-tilstand" i
systemmenuen.
Gentag A til B begynder.
b Bemærk
Du kan kun vælge "Gentag program" under
programafspilning.
,fortsættes
113
Oprettelse af dit eget program
(Program)
CD
DATA DVD DATA CD
Du kan afspille indholdet af et album eller
disk, i den rækkefølge du ønsker, ved at
arrangere rækkefølgen af album/spor på en
disk for at lave dit eget program. Du kan lave
et program på op til 24 trin.
1
Tryk på PLAY MODE under
afspilningen.
Menuen "Afspil.-tilstand" vises.
2
3
Vælg "Program", og tryk på ENTER.
Vælg "Opret/rediger program", og tryk
på ENTER.
"Opret/rediger program" displayet
varierer afhængig af disktypen.
Eksempel: DATA DVD
4
Vælg et album (eksempel:
01.BRAHMS) ved hjælp af M/m og tryk
på ,.
5
Vælg et spor (eksempel:
001.SYMPHONY01) ved hjælp af M/
m, og tryk på ENTER.
Sporet er programmeret.
Hvis du laver en fejl, skal du vælge
trinnummeret (eksempel: 01-001) vha.
</M/m og tryk på CLEAR.
6
For at programmere andre spor skal
du trykke på </M/m/, for at vælge
et trinnummer og gentage trin 4 og 5.
7
Tryk på H.
Programafspilning begynder.
114
Sådan annulleres Programafspilning
Tryk på CLEAR under afspilningen. Eller
indstil "Program" til "Annuller afspilning af
program" i "Afspil.-tilstand" menuen.
Sådan slettes programmet
Tryk på CLEAR under stop-tilstand. Eller
indstil "Program" til "Slet programliste" i
"Afspil.-tilstand" menuen.
z Tips
• Det program du oprettede, forbliver tilbage efter
at Programafspilningen afsluttes. For at afspille
det samme program igen, indstil "Program" til
"Start afspilning af program" i "Afspil.-tilstand"
menuen. Men programmet slettes, når du har
fjernet disken eller trykket på [/1.
• Du kan gentage Programafspilning. Indstil
"Gentag" til "Gentag program" i "Afspil.tilstand" menuen (side 113).
• Du kan vælge "Program" fra "Afspil.-tilstand" i
systemmenuen.
Søgning efter et lydspor
CD
4
Tryk på talknapperne for at vælge
nummeret på det album eller spor du
ønsker.
Indtast et andet nummer, hvis du taster
forkert.
DATA DVD DATA CD
Du kan søge på en disk efter album eller spor.
Da album og spor er tildelt individuelle
numre, kan du vælge albummet eller sporet
ved at indtaste dets nummer.
5
Tryk på ENTER.
Optageren starter afspilningen fra det
valgte nummer.
z Tip
Du kan vælge et album eller spor vha. M/m i trin 4.
Talknapper
</M/m/,,
ENTER
PLAY
MODE
1
Menuen "Afspil.-tilstand" vises.
2
Vælg "Søgetilstand", og tryk på
ENTER.
3
Vælg en søgemetode og tryk på
ENTER.
Lydspor
Tryk på PLAY MODE under
afspilningen.
"Albumsøgning" (undtagen CD)
"Sporsøgning"
Displayet til indtastning af numrene
vises.
Eksempel: Albumsøgning
115
Angående Jukebox
Du kan anvende Jukebox på to måder:
Tilslutning af USB-enheden eller kopiering
af lydspor til HDD'en.
Når du anvender Jukebox, kan du udføre
følgende:
• Gemme lydspor på HDD'en.
• Afspille lydspor med forskellige
afspilningstilstande.
• Navngive spor og album.
• Tildele album til en genre.
• Ændre sporenes rækkefølge.
Forberedelse til brug af
Jukebox
Tilslut en USB-enhed til USB-stikket på
optageren, eller kopier lydspor fra CD'er/
DATA CD'er/DATA DVD'er eller den
tilsluttede USB-enhed til HDD'en.
Bemærkninger vedrørende kopiering
• Du kan ikke kopiere lydspor fra HDD'en til diske
eller USB-enheder.
• Visse lydspor kan muligvis ikke kopieres
afhængig af filstørrelsen.
• Du kan ikke kopiere lydspor, hvis HDD'en er fuld
eller næsten fuld.
• Albumnavn og MP3 lydspornavn kopieres også.
Men der kan muligvis være visse navne, der ikke
kan kopieres.
• Hvis kopieringen stoppes undervejs, vil de spor,
der blev færdigkopieret inden du stoppede,
gemmes på HDD'en som et album. Se
albumlisten angående hvilke album der er blevet
kopieret (side 118).
• Når du kopierer lydspor fra en CD, navngives
albummet automatisk som "F_***", og
lydsporene navngives automatisk som "T_***".
• Der kan ikke udføres andre funktioner under
kopiering.
• Mens optageren kopierer, er timeroptagelser ikke
tilgængelige. Hvis der er indstillet en timer, mens
der kopieres, starter optageren timeroptagelsen,
når kopieringen er afsluttet.
• Kopibeskyttede CD'er kan ikke kopieres til
HDD'en.
SYSTEM
MENU
</M/m/,,
ENTER
H
HDD/DVD
DUB
Tilslutning af USB-enheden
Du kan tilslutte en USB-enhed til USBstikket på optageren og lytte til MP3lydsporene eller kopiere dem til HDD'en. Se
i betjeningsvejledningen der følger med
USB-enheden, inden du tilslutter.
DVD-optager
til USB-stik
USB-enhed
b Bemærk
Visse USB-enheder vil muligvis ikke fungere med
denne optager.
116
Kopiering af lydspor
(DISK t HDD)
1
Indsæt en disk som du vil kopiere til
HDD'en.
2
3
Tryk på H for at starte afspilning.
8
Vælg "Ja" vha. </,, og tryk på
ENTER.
Det valgte album kopieres til HDD'en.
• For at kopiere flere album, gå til trin 5.
Annullering af kopiering
Tryk på ENTER.
Tryk på HDD/DVD DUB.
Alle sporene på en CD kopieres til
HDD'en.
For DATA CD'er/ DATA DVD'er
kopieres det aktuelle album til HDD'en.
Annullering af kopiering
Tryk på ENTER.
z Tip
Du kan kopiere alt indhold på disken ved at vælge
"DVD/CD -> HDD" i "Overførsel" i
systemmenuen.
Kopiering af et album
(USB t HDD)
Du kan kopiere op til 99 album eller 999 spor
fra USB-enheden til HDD'en.
Tilslut USB-enheden til USB-stikket på
optageren (side 116).
2
Tryk på SYSTEM MENU.
Systemmenuen vises.
3
Vælg "Musikjukebox", og tryk på
ENTER.
4
Vælg "Lyt til musik fra USB-enhed", og
tryk på ENTER.
Lydspor
1
Albumlisten vises.
5
6
Vælg et album, og tryk på ,.
Vælg "Rediger" vha. M/m og tryk på
ENTER.
Undermenuen vises.
7
Vælg "Kopier album", og tryk på
ENTER.
Du bliver bedt om at bekræfte valget.
117
Afspilning af lydspor ved
hjælp af Jukebox/USBenhed
4
Vælg et album eller et spor, og tryk på
ENTER.
Afspilningen starter fra det valgte album
eller spor.
Sådan stoppes afspilningen
Tryk på x (stop).
Sådan ruller du gennem listen side for
side (side-tilstand)
SUBTITLE
ANGLE
SYSTEM
MENU
.
m
H
X
1
CLEAR
Tryk på SUBTITLE (forrige)/ANGLE
(næste) mens albumlisten vises. Hver gang
du trykker på SUBTITLE (forrige)/ANGLE
(næste), skifter hele albumlisten til næste/
forrige side af albummet.
</M/m/,,
ENTER
Sådan ændrer du albumrækkefølgen
(Sort. titler) (kun HDD)
>
M
1
2
x
3
Tryk på SYSTEM MENU.
Systemmenuen vises.
2
Vælg "Musikjukebox", og tryk på
ENTER.
3
Vælg "Lyt til musik / Rediger" eller
"Lyt til musik fra USB-enhed", og tryk
på ENTER.
Vælg "Lyt til musik / Rediger" for at lytte
til lydsporene på HDD'en.
Vælg "Lyt til musik fra USB-enhed" for
at lytte til MP3-lydsporene fra den
tilsluttede USB-enhed.
Albumlisten vises.
118
Tryk på < imens albumlisten vises.
Vælg "Sort. titler" vha. M/m og tryk på
ENTER.
Vælg punktet vha. M/m og tryk ENTER.
Rækkefølge
Sorteret
Efter nummer
Rækkefølge efter
albumnummer.
Efter favorit
Rækkefølge efter antal af
afspilninger. Det mest
afspillede album er
placeret øverst på listen.
Efter album
I alfabetisk rækkefølge.
Sådan søger du efter albummet via genre
(Genre) (kun HDD)
1
2
Tryk på < imens albumlisten vises.
3
Vælg genren ved hjælp af M/m, og tryk
på ENTER.
Albummene i den valgte genre vises.
Vælg "Alle genrer" for at vise alle album.
Vælg "Genre" vha. M/m og tryk på
ENTER.
Sådan springer du et spor over (Sæt
overspr.)
Hvis der er et spor, du ikke ønsker at afspille,
kan du indstille det til at blive sprunget over.
1
2
3
4
Vælg det spor du ønsker at springe over.
Tryk på , imens albumlisten vises.
Vælg "Rediger" vha. M/m og tryk på
ENTER.
Vælg "Sæt overspr." vha. M/m og tryk på
ENTER.
" " vises ved siden af det valgte spor.
For at annullere, vælg "Sæt overspr.", og
tryk på ENTER igen.
Gentaget afspilning (Gentag)
Du kan gentage afspilningen af alle spor eller
et enkelt spor på albummet.
1
2
3
4
Går til næste eller forrige spor,
når der trykkes ned under
afspilning.
m/M
(hurtig
baglæns/
hurtig
forlæns)
Afspiller hurtigt disken
baglæns/forlæns ved tryk på
knappen under afspilning.
Søgehastigheden ændres på
følgende måde:
hurtig
hurtig
baglæns
forlæns
mT
tM
mTT
ttM
Når du trykker på knappen og
holder den nede, fortsætter
hurtig forlæns søgning/hurtig
baglæns søgning med den
valgte hastighed, indtil du
slipper knappen.
Tryk på H for at genoptage
normal afspilning.
X (pause)
Vælg "Gentag", og tryk på ENTER.
Vælg et punkt der skal gentages ved
hjælp af M/m.
"Gentag album": gentager det aktuelle
album.
"Gentag spor": gentager det aktuelle
spor.
"Gentag program": gentager det aktuelle
program (side 120).
5
Tryk på ENTER.
Gentaget afspilning begynder.
Sådan annulleres Gentaget afspilning
Indstil "Gentag" til "Gentag fra" i "Afspil.tilstand" menuen.
b Bemærkninger
• Du kan kun vælge "Gentag program" under
programafspilning.
• "A-B gentagning" er ikke tilgængelig, når du
anvender "Musikjukebox".
Lydspor
Betjening
./>
(forrige/
næste)
Vælg "Afspl.tilst.", vha. M/m og tryk
på ENTER.
Menuen "Afspil.-tilstand" vises.
Afspilningsindstillinger
Knapper
Tryk på , under afspilning.
Stopper afspilning
midlertidigt.
Tryk på H for at genoptage
normal afspilning.
,fortsættes
119
Oprettelse af dit eget program
(Program)
Du kan afspille indholdet på HDD'en eller en
tilsluttet USB-enhed, i den rækkefølge du
ønsker, ved at arrangere rækkefølgen af
sporene på HDD'en eller den tilsluttede USBenhed, for at lave dit eget program. Du kan
lave et program på op til 24 trin.
1
2
Tryk på , imens albumlisten vises.
Vælg "Afspl.tilst.", vha. M/m og tryk
på ENTER.
Menuen "Afspil.-tilstand" vises.
3
4
Vælg "Program", og tryk på ENTER.
5
Vælg et album (eksempel: Album 001)
ved hjælp af M/m og tryk på ,.
6
Vælg et spor (eksempel: Spor 001)
ved hjælp af M/m, og tryk på ENTER.
Vælg "Opret/rediger program", og tryk
på ENTER.
Sporet er programmeret.
Hvis du laver en fejl, skal du vælge
trinnummeret (eksempel: 01.) vha. </
M/m og trykke på CLEAR.
7
For at programmere andre spor skal
du trykke på </M/m/, for at vælge
et trinnummer og gentage trin 5 og 6.
8
Tryk på H.
Programafspilning begynder.
120
Sådan annulleres Programafspilning
Indstil "Program" til "Annuller afspilning af
program" i "Afspil.-tilstand" menuen under
afspilning.
Sådan slettes programmet
Indstil "Program" til "Slet programliste" i
"Afspil.-tilstand" menuen.
z Tips
• Du kan vælge og afspille et spor, der er indstillet
til "Sæt overspr.".
• Det program du oprettede, forbliver tilbage efter
at Programafspilningen afsluttes. For at afspille
det samme program igen, indstil "Program" til
"Start afspilning af program" i "Afspil.-tilstand"
menuen. Men programmet slettes, når du trykker
på [/1.
• Du kan gentage Programafspilning. Indstil
"Gentag" til "Gentag program" i "Afspil.tilstand" menuen (side 119).
Håndtering af lydspor på
Music Jukebox'en
Du kan slette eller navngive album/spor på
HDD'en. Du kan også tildele et album en
genre.
SYSTEM
MENU
</M/m/,,
ENTER
5
Vælg en indstilling, og tryk på ENTER.
"Slet": Sletter det valgte album/spor.
Vælg "Ja", når du bliver bedt om
bekræftelse.
"Rediger": Giver dig mulighed for at
udføre følgende redigeringer.
• "Albumnavn": Giver dig mulighed for
at indtaste eller genindtaste et
albumnavn (side 45).
• "Spornavn": Giver dig mulighed for at
indtaste eller genindtaste et spornavn
(side 45).
• "Vælg genre": Tildeler et album en
genre.
• "Sæt overspr.": Indstiller et spor, der
skal springes over (side 119).
"Afspl.tilst.": Vælger
afspilningstilstande (side 119).
"Genre": Giver dig mulighed for at
indtaste et genrenavn (på op til 12 tegn)
(side 45).
b Bemærk
1
Tryk på SYSTEM MENU.
Du kan ikke redigere lydspor på den tilsluttede
USB-enhed.
Systemmenuen vises.
Vælg "Musikjukebox", og tryk på
ENTER.
3
Vælg "Lyt til musik / Rediger", og tryk
på ENTER.
Albumlisten vises.
4
Lydspor
2
Vælg et album eller spor, og tryk på
,.
121
Tilslutning af USB-enheden
JPEG-billedfiler
Om "Fotoalbum"funktionen
"Fotoalbum"-funktionen gør dig i stand til at
udføre følgende.
• Gemme JPEG-billedfiler på HDD'en.
• Se JPEG-billedfiler på HDD'en, DATA
DVD'er (DVD-RW'er/DVD-R'er)/DATA
CD'er eller tilsluttet USB-enhed.
• Redigere JPEG-billedfiler.
• Udskrive JPEG-billedfiler.
• Kopiere JPEG-billedfiler og diasshow til
DVD-RW'er/DVD-R'er.
Du kan tilslutte en USB-enhed (digitalt
stillkamera, hukommelseskortlæser eller
USB-hukommelse) til USB-stikket på
optageren og se JPEG-billedfiler eller
kopiere til HDD'en. Se i
betjeningsvejledningen der følger med USBenheden, inden du tilslutter.
DVD-optager
til USB-stikket
USB-kabel (medfølger ikke)
Forberedelse til brug af
"Fotoalbum"-funktionen
USB-udgang
Digitalt stillkamera
Tilslut en USB-enhed til USB-stikket på
optageren, eller kopier JPEG-billedfiler fra
DATA CD'er/DATA DVD'er eller den
tilsluttede USB-enhed til HDD'en.
: Signalretning
b Bemærk
Visse USB-enheder vil muligvis ikke fungere med
denne optager.
Kopiering af JPEG-billedfiler til
HDD'en (DISK/USB t HDD)
SYSTEM
MENU
</M/m/,,
ENTER
1
Indsæt en disk som du vil kopiere til
HDD'en eller tilslut USB-enheden til
USB-stikket på optageren.
2
Tryk på SYSTEM MENU.
Systemmenuen vises.
3
Vælg "Fotoalbum", og tryk på ENTER.
Menuen "Fotoalbum" vises.
122
4
Vælg et punkt og tryk på ENTER.
For at kopiere fra DATA CD'er/DATA
DVD'er (DVD-RW'er/DVD-R'er), vælg
"Se fotos på CD/DVD".
Vælg "Se fotos på en USB-enhed" for at
kopiere fra den tilsluttede USB-enhed.
"Fotoalbum"-listen vises.
Eksempel: CD/DVD
Kopiering af alle JPEGbilledfiler fra den tilsluttede
USB-enhed (USB t DVD-RW/
DVD-R)
1
Tilslut USB-enheden til USB-stikket på
optageren.
2
Indsæt en tom DVD-RW/DVD-R
(Video-tilstand).
3
Tryk på SYSTEM MENU.
Systemmenuen vises.
4
5
Menuen "Fotoalbum" vises.
Vælg et album eller JPEG-billedfil ved
hjælp af M/m, og tryk på ,.
5
Undermenuen vises.
6
Vælg et punkt, og tryk på ENTER.
For at kopiere to eller flere album eller
JPEG-billedfiler, skal du vælge "Multitilstand".
For at kopiere alle album og JPEG-filer
skal du vælge "Kopier alt til HDD", og gå
til trin 11.
For at kopiere albummet eller filen, der
blev valgt i trin 5, skal du vælge "Kopier
til HDD", og gå til trin 11.
7
Vælg et album eller JPEG-billedfil og
tryk på ENTER.
9
Du bliver bedt om at bekræfte valget.
6
Vælg "Ja", og tryk på ENTER.
• Vælg "Nej" for at annullere.
z Tip
Se "8. Omformatering af en disk" (side 51) for at
formatere DVD-RW'er/DVD-R'er i Video-tilstand.
b Bemærkninger
• Der kan ikke udføres andre funktioner under
kopiering.
• Mens der kopieres JPEG-billedfiler, er
timeroptagelser ikke tilgængelige. Hvis der er
indstillet en timer, mens der kopieres, starter
optageren timeroptagelsen, når kopieringen er
afsluttet.
Kopiering af JPEG-billedfiler
eller album på HDD'en
(HDD y HDD)
Gentag trin 7 for at vælge alle de
album eller JPEG-billedfiler du ønsker
at kopiere.
1
Tryk på ,.
2
Tryk på SYSTEM MENU.
Systemmenuen vises.
Vælg "Fotoalbum", og tryk på ENTER.
Menuen "Fotoalbum" vises.
Undermenuen vises.
10 Vælg "Kopier til HDD", og tryk på
Vælg "Kopier fotos fra et
digitalkamera", og tryk på ENTER.
JPEG-billedfiler
Der vises en markering i markeringsfeltet
for det valgte punkt.
• Tryk på ENTER igen for at fjerne
markeringen.
• For at fjerne alle markeringer skal du
trykke på , og vælge "Enkelt-tilst."
fra undermenuen.
8
Vælg "Fotoalbum", og tryk på ENTER.
3
ENTER.
Vælg "Se/rediger fotos på HDD", og
tryk på ENTER.
Du bliver bedt om at bekræfte valget.
"Fotoalbum"-listen vises.
11 Vælg "Ja", og tryk på ENTER.
• Vælg "Nej" for at annullere.
,fortsættes
123
4
Vælg et album ved hjælp af M/m.
For at kopiere det valgte album, gå til
trin 6.
For at kopiere en JPEG-billedfil, gå til
trin 5.
5
Tryk på ENTER og vælg en JPEGbilledfil ved hjælp af M/m.
6
Tryk på ,.
Undermenuen vises.
7
Vælg et punkt, og tryk på ENTER.
For at kopiere to eller flere album eller
filer, vælg "Multi-tilstand".
For at kopiere det valgte album skal du
vælge "Kopier albumindhold" i
"Albumegenskaber", og gå til trin 12.
For at kopiere de valgte filer skal du
vælge "Kopier" i "Filegenskaber", og gå
til trin 12.
8
Vælg et album eller JPEG-billedfil og
tryk på ENTER.
Der vises en markering i markeringsfeltet
for det valgte punkt.
• Tryk på ENTER igen for at fjerne
markeringen.
• For at fjerne alle markeringer skal du
vælge "Enkelt-tilst.".
9
Gentag trin 8 for at vælge alle de
album eller JPEG-billedfiler du ønsker
at kopiere.
Kopiering af JPEG-billedalbum
til en disk (HDD t DVD-RW/
DVD-R)
Du kan kopiere de redigerede JPEGbilledalbum til en DVD-RW/DVD-R (videotilstand).
Et diasshow optages også til disken som en
videofil. Du kan afspille diasshowet på andet
DVD-udstyr, som eventuelt ikke er
kompatibelt med afspilning af JPEGbilledfiler.
1
Indsæt en DVD-RW/DVD-R (i videotilstand).
2
Tryk på SYSTEM MENU.
Systemmenuen vises.
3
Menuen "Fotoalbum" vises.
4
11 Vælg "Kopier", og tryk på ENTER.
12 Vælg destinationsalbummet vha. M/m
6
Vælg "Multi-tilstand", og tryk på
ENTER.
For kun at kopiere det album, du valgte i
trin 5, skal du gå til trin 10.
7
Vælg et album, og tryk på ENTER.
Der vises en markering i markeringsfeltet
for det valgte punkt.
• Tryk på ENTER igen for at fjerne
markeringen.
• For at fjerne alle markeringer skal du
vælge "Enkelt-tilst.".
• Vælg "Nej" for at annullere.
Album og JPEG-billedfiler kopieres ikke til
HDD'en i følgende tilfælde.
– Når der ikke er tilstrækkelig med HDD-diskplads
til kopiering.
– Når det maksimale antal filer og/eller album
allerede findes på HDD'en.
Vælg et album ved hjælp af M/m og
tryk på ,.
Undermenuen vises.
og tryk på ENTER.
b Bemærk
Vælg "Se/rediger fotos på HDD", og
tryk på ENTER.
"Fotoalbum"-listen vises.
5
10 Tryk på ,.
Undermenuen vises.
Vælg "Fotoalbum", og tryk på ENTER.
8
Gentag trin 7 for at vælge alle de
album, du ønsker at kopiere.
9
Tryk på ,.
Undermenuen vises.
10 Vælg "Kopier til DVD", og tryk på
ENTER.
Du bliver bedt om at bekræfte valget.
124
11 Vælg "Ja", og tryk på ENTER.
De valgte JPEG-billedalbum kopieres til
"PICTURE"-mappen på disken.
Navnene for JPEG-billedalbum tildeles
automatisk som "***ALBUM".
Hvis du vil afspille disken på andet
DVD-udstyr, skal du færdiggøre disken
(side 48).
• Vælg "Nej" for at annullere.
4
Vælg "Se/rediger fotos på HDD", og
tryk på ENTER.
"Fotoalbum"-listen vises.
5
Vælg et album ved hjælp af M/m og
tryk på ENTER.
Fotolisten vises.
6
Vælg en JPEG-billedfil ved hjælp af M/
m, og tryk på ,.
Undermenuen vises.
z Tips
• Se "8. Omformatering af en disk" (side 51) for at
formatere DVD-RW'er/DVD-R'er i Videotilstand.
• Se "Fotoalbum"-listen angående hvilke album der
er blevet kopieret (side 126).
7
For kun at kopiere JPEG-billedfilen, du
valgte i trin 6, skal du gå til trin 11.
8
b Bemærkninger
• Du kan muligvis ikke afspille diasshowet
afhængig af DVD-udstyret.
• Du kan ikke kopiere JPEG-billedfiler til en
optagbar DVD, som er blevet optaget vha. andre
optagere/enheder.
• DATA DVD'er, der er færdiggjort på denne
optager, vil muligvis ikke kunne afspilles på
andet udstyr (side 48).
• Der kan maksimalt optages 99 diasshows på en
disk.
• Når du kopierer et album, der indeholder flere end
99 JPEG-billedfiler til en disk, vil der blive
oprettet og optaget diasshows for hver 99 JPEGbilledfiler på disken.
• Den tilgængelige diskplads på DVD-R'er forøges
ikke, selv om du sletter diasshows.
Du kan kopiere de redigerede JPEGbilledfiler til en DVD-RW/DVD-R (videotilstand).
Et diasshow optages også til disken som en
videofil. Du kan afspille diasshowet på andet
DVD-udstyr, som eventuelt ikke er
kompatibelt med afspilning af JPEGbilledfiler.
1
Indsæt en DVD-RW/DVD-R (i videotilstand).
2
Tryk på SYSTEM MENU.
Systemmenuen vises.
3
Vælg "Fotoalbum", og tryk på ENTER.
Vælg en JPEG-billedfil, og tryk på
ENTER.
Der vises en markering i markeringsfeltet
for det valgte punkt.
• Tryk på ENTER igen for at fjerne
markeringen.
• For at fjerne alle markeringer skal du
vælge "Enkelt-tilst.".
9
Gentag trin 8 for at vælge alle de
JPEG-billedfiler du ønsker at kopiere.
10 Tryk på ,.
Undermenuen vises.
11 Vælg "Kopier til DVD", og tryk på
ENTER.
Du bliver bedt om at bekræfte valget.
12 Vælg "Ja", og tryk på ENTER.
De valgte JPEG-billedfiler kopieres til
"PICTURE"-mappen på disken.
Navnene for JPEG-billedfiler tildeles
automatisk som "PHOT****".
Hvis du vil afspille disken på andet
DVD-udstyr, skal du færdiggøre disken
(side 48).
• Vælg "Nej" for at annullere.
JPEG-billedfiler
Kopiering af JPEG-billedfiler til
en disk (HDD t DVD-RW/DVD-R)
Vælg "Multi-tilstand", og tryk på
ENTER.
Sådan vælger du en JPEG-billedfil fra et
andet album
1
Skift til albumlisten i trin 8.
For instruktioner, se "Sådan skifter du
mellem albumlisten og JPEGbilledfillisten" på side 127.
2
Vælg et album ved hjælp af M/m og tryk
på <.
Menuen "Fotoalbum" vises.
,fortsættes
125
3
4
Skift til JPEG-billedfillisten.
For instruktioner, se "Sådan skifter du
mellem albumlisten og JPEGbilledfillisten" på side 127.
Vælg en JPEG-billedfil ved hjælp af M/m
og tryk på ENTER.
z Tips
• Se "8. Omformatering af en disk" (side 51) for at
formatere DVD-RW'er/DVD-R'er i Videotilstand.
• Se "Fotoalbum"-listen angående hvilke album der
er blevet kopieret (side 126).
Anvendelse af
"Fotoalbum"-listen
Du kan afspille JPEG-billedfiler fra HDD'en,
DATA DVD'er/DATA CD'er eller tilsluttet
USB-enhed ved hjælp af "Fotoalbum"-listen.
b Bemærkninger
• Du kan muligvis ikke afspille diasshowet
afhængig af DVD-udstyret.
• Du kan ikke kopiere JPEG-billedfiler til en
optagbar DVD, som er blevet optaget vha. andre
optagere/enheder.
• DATA DVD'er, der er færdiggjort på denne
optager, vil muligvis ikke kunne afspilles på
andet udstyr (side 48).
• Der kan maksimalt optages 99 diasshows på en
disk.
• Den tilgængelige diskplads på DVD-R'er forøges
ikke, selv om du sletter diasshows.
ANGLE
SYSTEM
MENU
EXIT/
O RETURN
.
H
X
</M/m/,,
ENTER
>
x
ZOOM
1
Tryk på SYSTEM MENU.
Systemmenuen vises.
2
Vælg "Fotoalbum", og tryk på ENTER.
Menuen "Fotoalbum" vises.
3
Vælg et punkt og tryk på ENTER.
For at afspille JPEG-billedfiler på
HDD'en skal du vælge "Se/rediger fotos
på HDD".
For at afspille JPEG-billedfiler på DATA
CD'er/DATA DVD'er skal du vælge "Se
fotos på CD/DVD".
For at afspille JPEG-billedfiler fra den
tilsluttede USB-enhed, vælg "Se fotos på
en USB-enhed".
"Fotoalbum"-listen vises.
4
Vælg et album ved hjælp af M/m og
tryk på ENTER.
For at vise 4-fotolisten eller 1-fotolisten
skal du trykke på < for at vælge
"Titelvisning", og trykke på ENTER, og
derefter vælge "4 fotos" eller "1 foto" ved
hjælp af M/m, og trykke på ENTER.
126
12-fotoliste (eksempel: HDD)
C Undermenu:
Tryk på , for at vise undermenuen.
I undermenuen vises indstillinger, der
kun gælder for det valgte punkt. De viste
indstillinger varierer, afhængigt af
modellen, situationen og disktypen.
4-fotoliste
m
Undermenu
D Rullepanel:
Vises når ingen af JPEG-billedfilerne
passer på listen. For at vise gemte JPEGbilledfiler skal du trykke på M/m.
E Album- og JPEG-billedfilinformation:
Viser billedet, JPEG-billedfilnummer,
optagedato og tidspunkt, JPEGbilledfilnavn og JPEG-billedfilstørrelse.
F Disktype og resterende plads på aktuel
disk
1-fotoliste
m
Sådan ruller du gennem listen side for
side (side-tilstand)
Sådan skifter du mellem albumlisten og
JPEG-billedfillisten
A Albumnavn
B Albumstørrelse
1
Tryk på < mens "Fotoalbum"-listen
vises.
2
Vælg "Visning" vha. M/m, og tryk på
ENTER.
3
Vælg "Fil" eller "Album" vha. M/m og
tryk på ENTER.
JPEG-billedfiler
Tryk på ./> mens "Fotoalbum"-listen
vises. Hver gang du trykker på ./>,
skifter hele "Fotoalbum"-listen til næste/
forrige side med album/JPEG-billedfiler.
Sådan lukker du "Fotoalbum"-listen
Tryk på SYSTEM MENU.
,fortsættes
127
Sådan genindlæses filer og mapper
Når en disk eller den tilsluttede USB-enhed
indeholder 1.000 eller flere filer og/eller 100
eller flere mapper, skal du vælge "Læs næste"
på "Fotoalbum"-listen, og trykke på ENTER
for at se ikke-indlæste filer og mapper.
Det kan tage nogle få minutter at indlæse filer
eller mapper.
Sådan afspiller du et diasshow sammen
med lyd (kun HDD)
Du kan nyde et diasshow, imens du lytter til
lyden, der er gemt på HDD'en.
1
Vælg "Se/rediger fotos på HDD" i trin 3
under "Anvendelse af "Fotoalbum"listen" på side 126.
"Fotoalbum"-listen vises.
Skift mellem albumlisten og JPEGbilledfillisten, hvis nødvendigt.
2
Vælg et album eller JPEG-billedfil ved
hjælp af M/m, og tryk på ,.
Visning af en JPEG-billedfil
3
Vælg "Start slideshow m/ lyd", og tryk på
ENTER.
1
4
Vælg en genre ved hjælp af </,.
For yderligere oplysninger om at tildele
en genre, se "Håndtering af lydspor på
Music Jukebox'en" på side 121.
5
Vælg "Start", og tryk på ENTER.
Diasshowet og afspilningen af det første
spor i den valgte genre starter.
b Bemærk
Miniaturebilledet for en fil, der ikke kan afspilles på
optageren, vises som " ".
Følg trinene 1 til 4 under "Anvendelse
af "Fotoalbum"-listen".
"Fotoalbum"-listen vises.
Skift til albumlisten, hvis nødvendigt.
2
Vælg en JPEG-billedfil ved hjælp af M/
m og tryk på ENTER.
Den valgte JPEG-billedfil vises på hele
skærmen.
Sådan viser du den detaljerede
information
1
2
Vælg en JPEG-billedfil, og tryk på ,.
Vælg "Detalje. oplysninger", og tryk på
ENTER.
Der vises yderligere information om den
valgte JPEG-billedfil.
Afspilning af et diasshow
1
Følg trinene 1 til 4 under "Anvendelse
af "Fotoalbum"-listen".
"Fotoalbum"-listen vises.
Skift mellem albumlisten og JPEGbilledfillisten, hvis nødvendigt.
2
Vælg et album eller JPEG-billedfil ved
hjælp af M/m og tryk på H.
Diasshowet begynder.
Hvis du trykker på H, mens du vælger
en JPEG-billedfil, begynder diasshowet
fra den valgte JPEG-billedfil.
128
b Bemærkninger
• Afhængig af formatforholdet vil nogle billeder
muligvis vises med sorte striber foroven eller
neden, eller til venstre og højre.
• Det kan tage nogle få sekunder at vise store
billedfiler. Dette er ikke en fejl.
• Alle album og spor i den valgte genre vil blive
afspillet under diasshowet, selvom nogle album
eller spor er indstillet til at blive sprunget over.
Sådan standses et diasshow
Tryk på x (stop) eller O RETURN.
Sådan sættes et diasshow på pause
Tryk på X (pause).
Bemærk at det kun er diasshowet, der sættes
på pause, mens musikken fortsætter med at
spille.
Sådan viser du næste/forrige billede
under et diasshow
Tryk på ./>.
Sådan zoomer du et billede
Tryk gentagne gange på ZOOM under et
diasshow.
Hver gang du trykker på ZOOM, ændres
forstørrelsen som vist nedenfor.
2× t 4× t normal forstørrelse
Du kan flytte det område, du ønsker at zoome
ved hjælp af </M/m/,.
Sådan roterer du et billede
Tryk gentagne gange på ANGLE under et
diasshow.
Hver gang du trykker på ANGLE, drejer
billedet 90° med uret.
Håndtering af JPEGbilledfiler på HDD'en
z Tip
Du kan starte et diasshow ved at vælge "Start
slideshow" fra undermenuen.
SYSTEM
MENU
</M/m/,,
ENTER
1
Tryk på SYSTEM MENU.
Systemmenuen vises.
2
Vælg "Fotoalbum", og tryk på ENTER.
Menuen "Fotoalbum" vises.
3
Vælg "Se/rediger fotos på HDD", og
tryk på ENTER.
"Fotoalbum"-listen vises.
4
Vælg et album eller JPEG-billedfil og
tryk på ,.
Undermenuen vises.
Vælg en indstilling, og tryk på ENTER.
Du kan udføre følgende redigeringer af
albummet/JPEG-billedfilen.
"Start slideshow": Starter et diasshow
(side 128).
"Start slideshow m/ lyd" (kun HDD):
Starter et diasshow med lyd (side 128).
"Nyt album": Opretter et nyt album.
JPEG-billedfiler
5
"Albumegenskaber"
• "Slet album": Sletter det valgte album.
• "Kopier albumindhold": Kopierer alle
JPEG-billedfiler i det valgte album
over på HDD'en (side 123).
,fortsættes
129
• "Ændr navn på album": Ændrer det
valgte albumnavn (side 45).
• "Beskyt albumindhold": Beskytter alle
JPEG-billedfiler i det valgte album.
• "Ophæv beskyttelse": Annullerer
beskyttelsen af alle JPEG-billedfiler i
det valgte album.
"Kopier til DVD": Kopierer det valgte
album eller JPEG-billedfil til en DVD
(side 124).
"Multi-tilstand": Vælger flere album
eller JPEG-billedfiler til redigering.
"Kopier alt til HDD": Kopierer alle
album og JPEG-billedfiler til HDD'en
(side 122).
"Kopier til HDD": Kopierer det valgte
album eller JPEG-billedfil til HDD'en
(side 122).
"Filegenskaber"
• "Slet": Sletter den valgte JPEGbilledfil.
• "Kopier": Kopierer den valgte JPEGbilledfil (side 123).
• "Ændr navn på fil": Ændrer navnet på
den valgte JPEG-billedfil (side 45).
• "Beskyt titel": Beskytter den valgte
JPEG-billedfil. Vælg igen for at
annullere beskyttelsen.
"Udskriv": Udskriver den valgte JPEGbilledfil (side 130).
"Detalje. oplysninger": Viser yderligere
information om den valgte JPEGbilledfil (side 128).
Udskrivning af JPEGbilledfiler
Du kan udskrive JPEG-billedfiler fra
HDD'en, DATA DVD'er/DATA CD'er eller
en tilsluttet USB-enhed ved at tilslutte en
PictBridge-kompatibel printer til USBstikket på optageren.
Se i vejledningen der følger med printeren.
SYSTEM
MENU
</M/m/,,
ENTER
1
Tilslut en PictBridge-kompatibel
printer til USB-stikket på optageren.
DVD-optager
"Enkelt-tilst.": Annullerer "Multitilstand".
til USB-stikket
PictBridge-kompatibel
printer
130
2
Tilslut USB-enheden til USB-stikket på
optageren.
Spring dette trin over når du udskriver
JPEG-billedfiler fra HDD'en.
3
Tryk på SYSTEM MENU.
Systemmenuen vises.
4
5
12 Vælg "Udskriv", og tryk på ENTER.
Du bliver bedt om at bekræfte valget.
13 Vælg "Start", og tryk på ENTER.
Du kan indstille papirstørrelse og layout.
Se i betjeningsvejledningen der følger
med printeren.
Vælg "Fotoalbum", og tryk på ENTER.
Menuen "Fotoalbum" vises.
For at annullere udskrivning
Vælg et punkt og tryk på ENTER.
Tryk på ENTER.
For at udskrive JPEG-billedfiler fra
HDD'en skal du vælge "Se/rediger fotos
på HDD".
For at udskrive JPEG-billedfiler på en
DATA DVD/DATA CD skal du vælge
"Se fotos på CD/DVD".
For at udskrive JPEG-billedfiler fra den
tilsluttede USB-enhed, vælg "Se fotos på
en USB-enhed".
"Fotoalbum"-listen vises.
6
Vælg et album, og tryk på ENTER.
7
Vælg en fil vha. M/m og tryk på ,.
For at vise den tilsluttede printer
Vælg "Bekræft printer" under "USB" i
"Alternativer 2"-opsætningen (side 157).
For at genstarte den tilsluttede USBenhed
Vælg "Genstart USB-enhed" under "USB" i
"Alternativer 2"-opsætningen (side 157).
z Tip
Udskrivningsindstillinger, som fx papirstørrelse
eller layout, varierer afhængig af printeren. Se i
vejledningen der følger med printeren for
yderligere oplysninger.
Undermenuen vises.
Vælg et punkt og tryk på ENTER.
For at udskrive to eller flere filer, vælg
"Multi-tilstand".
For kun at udskrive filen du valgte i
trin 7, skal du gå til trin 12.
9
JPEG-billedfiler
8
Vælg en fil, og tryk på ENTER.
Der vises en markering i markeringsfeltet
for det valgte punkt.
• Tryk på ENTER igen for at fjerne
markeringen.
• For at fjerne alle markeringer skal du
vælge "Enkelt-tilst.".
10 Gentag trin 9 for at vælge alle de filer
du ønsker at udskrive.
11 Tryk på ,.
Undermenuen vises.
131
Lukning
Indstillinger og justeringer
Diskindstillinger
(Diskindstilling)
Med "Diskindstilling"-opsætningen kan du
justere DVD-relaterede indstillinger.
Færdiggør en disk så den kan afspilles på
andet DVD-udstyr.
For flere oplysninger, se side 48.
Optimer HDD
Efterhånden som du optager, sletter og
redigerer optagelser, bliver HDD'ens
filsystem gradvist mere og mere splittet op.
For at 'rydde op' i de opsplittede filer skal du
med jævne mellemrum optimere HDD'en.
Når HDD'en behøver optimering, vises der
automatisk en meddelelse, der anbefaler
optimering.
1
Tryk på SYSTEM MENU, mens
optageren er stoppet.
2
Vælg "Diskindstilling", og tryk på
ENTER.
1
"Diskindstilling"-opsætningen vises med
følgende muligheder.
Standardindstillingerne er understreget.
Vælg "Optimer HDD" i
"Diskindstilling", og tryk på ENTER.
2
Vælg "Start", og tryk på ENTER.
Der vises en statusbjælke og
optimeringen starter.
For at annullere optimeringen skal du
trykke på ENTER. HDD'en vil blive
delvist optimeret.
b Bemærkninger
• Det vil tage ca. otte timer at optimere HDD'en.
Under optimeringen kan du ikke udføre andre
funktioner, som fx optagelse og afspilning.
• Du kan ikke optimere HDD'en, når der ikke er
tilstrækkelig med fri diskplads på HDD'en til at
foretage optimering. Slet nogle titler for at skabe
diskplads (side 96).
Basis
Indtast disknavn
Du kan navngive en disk.
For flere oplysninger, se side 46.
Beskyt disk
Du kan beskytte en disk mod sletning.
For flere oplysninger, se side 47.
Formater DVD-RW (kun DVD-RW)
Optageren begynder automatisk at formatere
i VR-tilstand eller Video-tilstand, afhængigt
af hvad der er valgt nedenfor, når en ny,
uformateret DVD-RW indsættes.
VR-tilstand Formaterer automatisk disken i
VR-tilstand.
Videotilst.
Formaterer automatisk disken i
Video-tilstand.
Format
Du kan manuelt omformatere en DVD+RW,
DVD-RW eller DVD-R-disk for at få en tom
disk.
For flere oplysninger, se side 51.
132
Formatér HDD
Du kan formatere HDD'en og derved løse
problemet, når der opstår harddiskfejl.
"Formatér HDD" kan kun vælges, når
harddisken behøver formatering. Bemærk at
alle optagelser på HDD'en vil blive slettet.
1
Vælg "Formatér HDD" i
"Diskindstilling", og tryk på ENTER.
2
Vælg "Start", og tryk på ENTER.
Optagerindstillinger
(Basis)
3
Tryk gentagne gange på </, indtil
programpositionen for stationen, der
sender et tidssignal, vises.
4
Tryk på m for at vælge "Start", og tryk på
ENTER.
• Hvis optageren ikke modtager noget
tidssignal fra nogen stationer, skal du
trykke på O RETURN og indstille
uret manuelt.
• Hvis uret ikke blev indstillet korrekt for
dit lokalområde med automatisk
indstilling af ur, kan du forsøge med en
anden station til automatisk indstilling
af uret, eller du kan indstille uret
manuelt.
"Basis"-opsætningen hjælper dig med at
indstille ur og andre indstillinger relateret til
optageren.
1
Tryk på SYSTEM MENU, mens
optageren er stoppet.
2
Vælg "Grundindstilling", og tryk på
ENTER.
3
Vælg "Basis", og tryk på ENTER.
"Basis"-opsætningen vises med følgende
muligheder. Standardindstillingerne er
understreget.
For at slukke indstillingsskærmen skal du
trykke på SYSTEM MENU.
Manuel (Manuel indstilling af uret)
Indstil uret manuelt.
1
Vælg "Tidsindstilling" i "Basis", og tryk
på ENTER.
2
Vælg "Manuel", og tryk på ENTER.
Tidsindstilling
3
Optageren vil automatisk indstille uret, når en
digital kanal er blevet scannet og gemt.
Tryk på </, for at vælge tidszonen
for dit område, og tryk på m.
4
Vælg "Til" hvis du lige nu er på
sommertid og tryk på ENTER.
1
Vælg "Tidsindstilling" i "Basis", og tryk
på ENTER.
2
Vælg "Automatisk", og tryk på ENTER.
Indstillinger og justeringer
Automatisk (Automatisk indstilling af ur)
Slår funktionen til automatisk indstilling af
uret til, når en programposition i
lokalområdet sender et tidssignal.
,fortsættes
133
5
Tryk på M/m for at indstille ugedagen, og
tryk på ,.
Indstil måneden, årstallet, timetallet og
minuttallet i rækkefølge. Tryk på </,
for at vælge den post, der skal indstilles,
og tryk derefter på M/m for at indstille
tallene. Ugedagen indstilles automatisk.
Numrene ændres ved at trykke på < for
at vende tilbage til den post, der skal
ændres, og trykke på M/m.
6
Tryk på ENTER for at starte uret.
Indgangssysteme
Vælger farvesystemet, når der optages fra
tilsluttet udstyr.
NTSC
Optager i NTSC- eller PAL-60farvesystemet.
PAL/
SECAM
Optager i PAL- eller SECAMfarvesystemet.
b Bemærkninger
Strømspareindstillingen fungerer ikke i følgende
tilfælde, selv om "Strømsparetilstand" er sat til
"Tilstand 1" eller "Tilstand 2".
– Der er en timerindstilling med "VPS / PDC" i
SCHEDULE listen.
– SMARTLINK-funktionerne er ikke til rådighed,
når "Strømsparetilstand" er sat til "Tilstand 1"
eller "Tilstand 2".
HELP-indstilling
Til
Viser hjælpeinformation for
grafiske brugerflader.
Fra
HJÆLP-tilstand aktiveres ikke.
Vælg EPG-type
Vælger den EPG-type (elektronisk
programguide) der anvendes.
Standardindstillingen varierer afhængigt af
landet/regionen.
GUIDE
Plus+
Vælg dette for at anvende
Gemstar GUIDE Plus+
elektroniske programguide
(side 65).
Guide
(Digital)
Vælg dette for at anvende den
digitale elektroniske
programguide (side 52).
• Hvis der opstår billedstøj, når du har ændret
"Indgangssysteme"-indstillingen, skal du også
ændre "Indgående farvesystem"-indstillingen
(side 141). Hvis billedstøjen stadig vises, skal du
holde x (stop) på optageren nede, og trykke på
INPUT på optageren.
• Når du ændrer "Indgangssysteme"-indstillingen,
slettes overførselslisten.
Lynopsætning (Nulstilling af optageren)
Strømsparetilstand
Vælg dette for at køre "Lynopsætning"programmet.
Vælger, om denne optager er i
strømbesparende tilstand, når strømmen
afbrydes (standby).
134
b Bemærk
Tilstand 1
Det er kun
antenneindgangssignaler, der
sendes til det tilsluttede tv, når
optageren er på standby.
Tilstand 2
Når optageren er på standby,
udsender den ingen signaler.
Fra
Indstiller ikke til
strømbesparende tilstand. Du
bør normalt vælge denne
indstilling.
1
Vælg "Lynopsætning" i "Basis", og tryk
på ENTER.
2
3
Vælg "Start", og tryk på ENTER.
Følg instruktionerne for "Lynopsætning"
(side 29) fra trin 2.
3
Indstillinger for
antennemodtagelse
(Digital tuner)
"Digital tuner"-opsætningen hjælper dig med
at indstille digitale tuner- og
programposition-indstillinger på optageren.
1
Tryk på SYSTEM MENU, mens
optageren er stoppet.
2
Vælg "Grundindstilling", og tryk på
ENTER.
3
Vælg "Digital tuner", og tryk på
ENTER.
"Digital tuner"-opsætningsskærmen
vises med følgende
indstillingsmuligheder.
Standardindstillingerne er understreget.
For at slukke indstillingsskærmen skal du
trykke på SYSTEM MENU.
Vælg dit land/region vha. </, og tryk
på ENTER.
Optageren scanner tilgængelige digitale
kanaler og gemmer dem.
For at annullere scanningen skal du
trykke på SYSTEM MENU eller EXIT.
Hvis der er nogle programpositioner, der
ikke anvendes eller indeholder uønskede
kanaler, kan du deaktivere dem
(side 136).
b Bemærk
Timerindstillingerne for de udskiftede kanaler
slettes.
Tilføj nye kanaler
Scanner digitale kanaler og tilføjer fundne
kanaler til kanallisten.
1
Vælg "Tilføj nye kanaler" i "Digital
tuner", og tryk på ENTER.
2
Vælg "Næste skærm", og tryk på
ENTER.
Optageren scanner kanaler og gemmer
dem.
For at annullere scanningen skal du
trykke på SYSTEM MENU eller EXIT.
Kanalsortering
Efter programpositionerne er blevet
indstillet, kan du ændre rækkefølgen på hver
programposition på den viste liste.
Udskift kanaler
1
Vælg "Udskift kanaler" i "Digital tuner",
og tryk på ENTER.
2
Vælg "Næste skærm", og tryk på
ENTER.
Vælg "Kanalsortering" i "Digital tuner",
og tryk på ENTER.
2
Vælg "Næste skærm", og tryk på
ENTER.
,fortsættes
Indstillinger og justeringer
Scanner tilgængelige digitale kanaler og
udskifter alle de kanaler, der allerede er gemt
på listen med de skannede resultater.
1
135
3
4
Tryk på M/m for at vælge en
programposition du ønsker at flytte, og
tryk på ENTER.
• Tryk gentagne gange på M/m for at vise
andre sider.
Tryk på M/m for at vælge det
programpositionsnummer der skal byttes
med det, der valgtes i trin 3, og tryk på
ENTER.
Der byttes om på
programpositionsnumrene.
• For at flytte andre programpositioner,
gentag fra trin 3.
Kanalindstillinger
Autom. overspring
Vælger om radio- eller datakanaler skal
springes over.
Fra
Ingen kanaler springes over.
Radio
Radiokanaler springes over.
Data
Datakanaler springes over.
Radio &
Data
Radio- og datakanaler springes
over, når der vælges kanaler.
Signalkontrol
Du kan springe bestemte kanaler over eller
låse dem.
Du kan kontrollere signalstyrken og
kvaliteten af kanalen.
1
Vælg "Kanalindstillinger" i "Digital
tuner", og tryk på ENTER.
1
Vælg "Signalkontrol" i "Digital tuner",
og tryk på ENTER.
2
Vælg "Næste skærm", og tryk på
ENTER.
2
Vælg "Næste skærm", og tryk på
ENTER.
3
Indtast din firecifrede adgangskode ved
hjælp af talknapperne og tryk på ENTER.
For at indstille en adgangskode, se
side 152.
For at kontrollere signalstyrken og
kvaliteten af andre kanaler, vælg en kanal
ved hjælp af </,.
136
4
Vælg den programposition du ønsker at
springe over eller låse vha. M/m og tryk
på ENTER.
5
Vælg en indstilling, og tryk på ENTER.
• For at springe programpositionen over,
vælg
.
• For at låse programpositionen, vælg .
Der vises en markering i markeringsfeltet
ud for den valgte programposition.
Antennespænding
Vælger om der skal tilsluttes strøm til den
antenne, der er tilsluttet til DIGITAL
AERIAL IN-stikket.
Til
Der er altid tilsluttet strøm til
den antenne, der er tilsluttet til
DIGITAL AERIAL IN-stikket.
Automatisk Der er tilsluttet strøm til den
antenne, der er tilsluttet til
DIGITAL AERIAL IN-stikket,
når optageren er tændt.
Fra
Der er ikke tilsluttet strøm til
den antenne, der er tilsluttet til
DIGITAL AERIAL IN-stikket.
Indstillinger for
antennemodtagelse
(Analog tuner)
"Analog tuner"-opsætningen hjælper dig med
at indstille analoge tuner- og
programposition-indstillinger på optageren.
1
Tryk på SYSTEM MENU, mens
optageren er stoppet.
2
Vælg "Grundindstilling", og tryk på
ENTER.
3
Vælg "Analog tuner", og tryk på
ENTER.
b Bemærk
"Analog tuner"-opsætningen vises med
følgende muligheder.
Standardindstillingerne er understreget.
For at slukke indstillingsskærmen skal du
trykke på SYSTEM MENU.
Når antennen ikke er korrekt tilsluttet eller er
kortsluttet, kan "Antennespænding" ikke indstilles
til "Til" eller "Automatisk". I dette tilfælde skal du
kontrollere tilslutningen (side 17).
D.TV-sprogvalg
Vælger basis og sub lyd-/undertekstsprog
eller tekst-tv-sprog for tosprogede
programmer.
1
Vælg "D.TV-sprogvalg" i "Digital
tuner", og tryk på ENTER.
2
Vælg "Næste skærm", og tryk på
ENTER.
Autom. kanalindstil.
Autosøgning
3
4
Vælg et punkt ved hjælp af M/m.
Vælg et sprog ved hjælp af </,.
1
Vælg "Autom. kanalindstil." i "Analog
tuner", og tryk på ENTER.
2
Vælg "Autosøgning", og tryk på
ENTER.
,fortsættes
Indstillinger og justeringer
Hvis du tilslutter et tv til denne optager uden
at anvende SMARTLINK, kan du automatisk
fastsætte programpositioner ved hjælp af
"Autosøgning".
137
3
Vælg dit land/region vha. </, og tryk
på ENTER.
Programpositionens rækkefølge
indstilles, afhængigt af det valgte land/
område.
Hvis der er nogle programpositioner, der
ikke anvendes eller indeholder uønskede
kanaler, kan du deaktivere dem
(side 138).
3
Vælg dit land/region vha. </, og tryk
på ENTER.
Programposition
Download fra TV
Hvis du tilslutter et tv til denne optager med
SMARTLINK, kan du indstille
programpositionerne ved at downloade dem
fra dit tv.
Angående detaljer skal du se i
betjeningsvejledningen, der fulgte med dit tv.
1
Vælg "Download fra TV", og tryk på
ENTER.
2
Vælg dit land/region vha. </, og tryk
på ENTER.
De forudindstillede tunerdata vil blive
downloaded fra dit tv til denne optager.
Hvis der er nogle programpositioner, der
ikke anvendes eller indeholder uønskede
kanaler, kan du deaktivere dem
(side 138).
4
Tryk på ./> for at vælge
programpositionen.
5
Vælg det punkt du ønsker at ændre ved
hjælp af M/m, og ændr indstillingerne
med </,, og tryk derefter på ENTER.
• Gentag fra trin 4 for at indstille endnu
en programposition.
Spring over
Til
Vælg dette når
programpositionen enten ikke
anvendes eller indeholder
uønskede kanaler.
Den valgte position vil blive
sprunget over, når du trykker
på PROG +/–.
Fra
Springer ikke den valgte
programposition over.
Manuel kanalindst.
Manuel indstilling af programpositioner.
Hvis nogle programpositioner ikke kunne
indstilles med "Lynopsætning"-funktionen,
kan du indstille dem manuelt.
Hvis der ikke er nogen lyd, eller hvis billedet
er forvrænget, er der måske blevet indstillet et
forkert tunersystem under "Lynopsætning".
Indstil manuelt det korrekte tunersystem med
trinene nedenfor.
138
1
Vælg "Manuel kanalindst." i "Analog
tuner", og tryk på ENTER.
2
Vælg "Næste skærm", og tryk på
ENTER.
Kanalsystem
Vælg regionen, der giver den bedste
sendemodtagelse.
Frankrig
Vælg dette i Frankrig.
Vesteuropa Vælg dette i vesteuropæiske
lande.
UK & Irland Vælg dette i Storbritannien/
Irland.
Østeuropa
Vælg dette i østeuropæiske
lande.
AFT
Til
Fra
Kanaler, der kan modtages
Slår funktionen automatisk
finjustering til.
Denne position skal normalt
vælges.
Giver dig mulighed for at
justere billedet manuelt.
• Hvis funktionen til automatisk finjustering
ikke virker effektivt, skal du vælge "Fra" og
trykke på m. Tryk på </,, for at opnå et
klarere billede, og tryk på ENTER.
Tv-system
S1 – S20 CATV
S21 – S41 HYPER
S01 – S05 CATV
DK (østeuropæiske
lande)
Lydsystem
Vælg dette i vesteuropæiske
lande, undtagen lande, der er
angivet under "Kanaler, der
kan modtages" på side 139.
D/K
Vælg dette i østeuropæiske
lande.
I
Vælg dette i Storbritannien/
Irland.
L
R1 – R12 VHF
R21 – R69 UHF
S1 – S20 CATV
Vælg et tilgængeligt tv-system (side 139).
B/G
Kanaldækning
BG (vesteuropæiske E2 – E12 VHF
lande, undtagen lande
Italien A – H VHF
på listen nedenfor)
E21 – E69 UHF
S21 – S41 HYPER
S01 – S05 CATV
I (Storbritannien/
Irland)
Irland A – J VHF
Sydafrika 4 – 11, 13
VHF
B21 – B69 UHF
S1 – S20 CATV
S21 – S41 HYPER
S01 – S05 CATV
Vælg dette i Frankrig.
L* (Frankrig)
F2 – F10 VHF
Navn
F21 – F69 UHF
Ændrer eller angiver et nyt stationsnavn (op
til 5 tegn). Optageren skal modtage
kanaloplysninger (fx SMARTLINKoplysninger), for at stationsnavne vises
automatisk.
Tryk på ,, og tryk derefter gentagne gange
på </, for at vælge et tegn.
For at ændre tegnene, tryk på M/m for at
flytte markøren, og tryk på </,.
B – Q CATV
S21 – S41 HYPER
* Vælg "L" for at modtage udsendelser i Frankrig.
Indstillinger og justeringer
Dekoder
Indstiller de eksterne analoge dekoderkanaler
(PAY-TV/Canal Plus-dekoder).
For flere oplysninger, se side 36.
Kanal
Tryk flere gange på </,, indtil den
ønskede programposition vises.
• Hvis du vil vælge en programposition fra
kabel-tv eller en satellitstation, skal du
trykke på </,, indtil den ønskede
programposition vises.
,fortsættes
139
Indstilling af franske CATV-kanaler
Denne optager kan skanne CATV-kanalerne
B til Q og HYPER frequency-kanalerne S21
til S41. I menuen Kanalindstilling er
kanalerne angivet som CC1 til CC44. Kanal
B er f.eks. angivet med
kanalindstillingsnummeret CC1 og kanal Q
er angivet med kanalindstillingsnummeret
CC23 (se tabellen nedenfor). Hvis den
CATV-kanal, du ønsker at indstille, er
angivet med dens frekvens (f.eks.
152,75 MHz), kan du finde det tilhørende
kanalnummer i tabellen nedenfor.
FrekvensTilhørende
Kanalkanal
indstillings- interval, der
nummer kan modtages
(MHz)
B
140
CC1
116,75–124,75
C
CC2
124,75–132,75
D
CC3
132,75–140,75
D
CC4
140,75–148,75
E
CC5
148,75–156,75
F
CC6
156,75–164,75
F
CC7
164,75–172,75
G
CC8
172,75–180,75
H
CC9
180,75–188,75
H
CC10
188,75–196,75
I
CC11
196,75–204,75
J
CC12
204,75–212,75
J
CC13
212,75–220,75
K
CC14
220,75–228,75
L
CC15
228,75–236,75
L
CC16
236,75–244,75
M
CC17
244,75–252,75
N
CC18
252,75–260,75
N
CC19
260,75–268,75
O
CC20
268,75–276,75
P
CC21
276,75–284,75
P
CC22
284,75–292,75
Q
CC23
292,75–300,75
S21
CC24
299,25–307,25
S22
CC25
307,25–315,25
S23
CC26
315,25–323,25
FrekvensTilhørende
Kanalkanal
indstillings- interval, der
nummer kan modtages
(MHz)
S24
CC27
323,25–331,25
S25
CC28
331,25–339,25
S26
CC29
339,25–347,25
S27
CC30
347,25–355,25
S28
CC31
355,25–363,25
S29
CC32
363,25–371,25
S30
CC33
371,25–379,25
S31
CC34
379,25–387,25
S32
CC35
387,25–395,25
S33
CC36
395,25–403,25
S34
CC37
403,25–411,25
S35
CC38
411,25–419,25
S36
CC39
419,25–427,25
S37
CC40
427,25–435,25
S38
CC41
435,25–443,25
S39
CC42
443,25–451,25
S40
CC43
451,25–459,25
S41
CC44
459,25–467,25
Kanalombytning
Når programpositionerne er blevet indstillet,
kan du ændre rækkefølgen for hver
programposition på den viste liste.
1
Vælg "Kanalombytning" i "Analog
tuner", og tryk på ENTER.
2
Vælg "Næste skærm", og tryk på
ENTER.
3
Tryk på M/m for at vælge det
programpositionsnummer du ønsker at
bytte om på, og tryk på ,.
• Tryk gentagne gange på ./> for
at vise andre sider.
4
Tryk på M/m for at vælge det
programpositionsnummer der skal byttes
med det, der valgtes i trin 3, og tryk på
ENTER.
Der byttes om på
programpositionsnumrene.
• Du skal gentage trin 3 for at bytte om på
programpositionsnummeret på en
anden station.
Videoindstillinger (Video
Ind / Ud)
"Video Ind / Ud"-indstillingerne justerer
punkter relateret til billedet, som fx størrelse
og farve.
Vælg indstillinger i henhold til den type tv,
tuner eller dekoder, der er tilsluttet til DVDoptageren.
1
Tryk på SYSTEM MENU, mens
optageren er stoppet.
2
Vælg "Grundindstilling", og tryk på
ENTER.
3
Vælg "Video Ind / Ud", og tryk på
ENTER.
"Video Ind / Ud"-opsætningen vises med
følgende muligheder.
Standardindstillingerne er understreget.
Indgående farvesystem
Automatisk
Optageren registrerer
automatisk
farvesystemsignaler, og
vælger det passende
farvesystem.
PAL
PAL-farvesystemet vælges,
når "Indgangssysteme" er
indstillet til "PAL/
SECAM".
SECAM
SECAM-farvesystemet
vælges, når
"Indgangssysteme" er
indstillet til "PAL/
SECAM".
,fortsættes
Indstillinger og justeringer
Vælger farvesystemet, når der vises
billedstøj, efter at du har ændret
"Indgangssysteme"-indstillingen (side 134).
141
z Tip
Når "Indgangssysteme" er indstillet til "NTSC",
kan du vælge "Automatisk", "3.58NTSC", eller
"PAL-60".
b Bemærk
"Indgående farvesystem" kan ikke indstilles, når du
ser digitale udsendelser.
Komponentvideoudgang
Vælger det signalformat, som optageren
udsender videosignaler i: interlace eller
progressivt, fra COMPONENT VIDEO
OUT-stikkene.
Normal
(Interlace)
Udsender signaler i
interlace-format.
Progressiv
Udsender signaler i
progressive formatet. Vælg
dette, når du ønsker at se
progressive signaler.
b Bemærkninger
• Når du indstiller "LINE 3-udgang" til "RGB", kan
du ikke indstille "Komponentvideoudgang".
• Når du kun tilslutter optageren til en skærm eller
projektor via COMPONENT VIDEO OUTstikkene, skal du ikke indstille "LINE 3-udgang"
til "RGB". Hvis du her indstiller "LINE 3udgang" til "RGB", vil billedet muligvis ikke
vises.
• Når der fremkommer billedstøj, efter du har
indstillet optageren til progressive format, skal du
holde x (stop) nede på optageren, og trykke på Z
(åbn/luk) på optageren.
• Der udsendes ingen videosignaler, når du
anvender HDMI-tilslutningen.
LINE 3-udgang
Vælger en metode til output af videosignaler
for LINE 3 – TV-stikket.
142
Video
Udsender videosignaler.
S-video
Udsender S-video-signaler.
RGB
Udsender RGB-signaler.
b Bemærkninger
• Hvis tv-apparatet ikke kan modtage S-video- eller
RGB-signaler, vises der ikke noget billede med
den valgte metode på tv-skærmen, selvom du
vælger "S-video" eller "RGB". Se
instruktionsvejledningen, der følger med TVapparatet.
• SMARTLINK er kun tilgængelig, når "Video" er
valgt.
• Der udsendes ingen RGB-signaler, når du
anvender HDMI-tilslutningen.
LINE 1-indgang
Vælger en metode til input af videosignaler
for LINE 1/DECODER-stikket. Billedet
bliver ikke klart, hvis denne indstilling ikke
passer til signaltypen for videoinput.
Video
Sender videosignaler ind.
S-video
Sender S-video-signaler
ind.
RGB
Sender RGB-signaler ind.
Dekoder
Vælg dette når du tilslutter
en ekstern analog dekoder
(PAY-TV/Canal Plusdekoder). Hvis du tilslutter
til en kabelboks/
satellitmodtager som f.eks.
CanalSat, skal du ikke
vælge denne indstilling.
NTSC på PAL-TV
Indstiller optageren til at konvertere signaler
fra NTSC-farvesystemet til PALfarvesystemet for at kunne afspille NTSCdiske på et PAL-tv. Se i
betjeningsvejledningen der følger med dit tv.
Til
Afspiller NTSC-diske på et
PAL-tv.
Fra
Vælg dette hvis det
tilsluttede tv er et
multisystem-tv (NTSCkompatibelt).
Ekstern lyd
Indstillinger for
lydindgang (Lyd Ind)
Stereo
Vælg dette hvis der
modtages
stereoprogrammer fra
tilsluttet udstyr.
"Lyd Ind"-opsætningen giver dig mulighed
for at justere lyden i henhold til afspilningsog tilslutningsforholdene.
Tosproget
Vælg dette hvis der
modtages tosprogede
programmer fra tilsluttet
udstyr.
1
Tryk på SYSTEM MENU, mens
optageren er stoppet.
2
Vælg "Grundindstilling", og tryk på
ENTER.
3
Vælg "Lyd Ind", og tryk på ENTER.
"Lyd Ind"-opsætningen vises med
følgende muligheder.
Standardindstillingerne er understreget.
b Bemærk
Ved modtagning af lydsignaler fra DVindgangsstikket vælger optageren automatisk
"Stereo" eller "Tosproget", uden at tage hensyn til
"Ekstern lyd"-indstillingen.
Tosproget optagning
Vælger den lyd der skal optages.
A/V
Optager basislyden fra det
tosprogede program.
B/H
Optager sub-lyden fra det
tosprogede program.
b Bemærk
NICAM-valg (side 74)
NICAM
Denne position skal normalt
vælges.
Standard
Vælg dette, hvis lyden fra
NICAM-udsendelser ikke
er klar.
Hvis den afspillede lyd er forvrænget, skal
dette punkt stilles til "Komprimering".
Optageren reducerer outputniveauet for lyd.
Denne funktion berører output fra følgende
stik:
– LINE 2 OUT R-AUDIO-L-stik
– LINE 3 – TV-stik
– LINE 1/DECODER-stik
Normal
Denne position skal
normalt vælges.
Komprimering
Vælg dette, når lyden fra
højttalerne er forvrænget
under afspilning.
DV-indgang
Vælg indstillingen for lydindgangen ved DVcamcorder-overførsel.
Vælg kun "Mix (Stereo 1: 75%)"/"Mix
(Stereo 1: 50%)"/"Mix (Stereo 1: 25%)" eller
"Stereo 2" hvis du vil lægge ekstra lyd på, når
du optager med dit digitale videokamera.
Stereo 1
Optager kun original
lyd. Denne
indstilling skal
normalt vælges ved
overførsel af et bånd
i DV-format.
Stereo 2
Optager kun ekstra
lyd.
Indstillinger og justeringer
Analog tuner-niveau
Ved optagelse af et tosproget lydsignal til HDD'en
(når "HDD optageformat" er indstillet til
"Videotilst. Fra" (side 149) (undtagen i PCMtilstand)) eller en DVD-RW/DVD-R i VR-tilstand
(undtagen i PCM-tilstand), optages begge
lydkanaler, og du kan vælge lyden, når du afspiller.
Mix (Stereo 1: 75%)
Mix (Stereo 1: 50%)
Optager både stereo
1 og 2.
Mix (Stereo 1: 25%)
143
DTS ud (kun DVD VIDEO)
Indstillinger for
lydudgang (Lyd Ud)
"Lyd Ud"-opsætningen giver dig mulighed
for at ændre metoden til udsending af
lydsignaler, når du tilslutter en komponent
som fx en forstærker (receiver) med et
digitalt indgangsstik.
Hvis du tilslutter en komponent, der ikke
accepterer det valgte lydsignal, vil der
komme en høj lyd (eller ingen lyd) fra
højttalerne, og det kan muligvis påvirke dine
ører eller beskadige dine højttalere.
1
Tryk på SYSTEM MENU, mens
optageren er stoppet.
2
Vælg "Grundindstilling", og tryk på
ENTER.
3
Vælg "Lyd Ud", og tryk på ENTER.
"Lyd Ud"-opsætningen vises med
følgende muligheder.
Standardindstillingerne er understreget.
Vælger, om DTS-signaler skal udsendes.
Til
Vælg dette, når optageren er
tilsluttet en lydkomponent,
som har en indbygget DTSdekoder.
Fra
Vælg dette, når optageren er
tilsluttet en lydkomponent,
som ikke har en indbygget
DTS-dekoder.
b Bemærk
Når der sendes HDMI til udstyr, som ikke er
kompatibelt med DTS-signaler, sendes signalerne
ikke, uanset "DTS ud"-indstillingen.
96 kHz PCM ud (kun DVD VIDEO)
Vælger samplingfrekvensen for lydsignalet.
96 kHz ->
48 kHz
Lydsignaler fra DVD
VIDEO'er konverteres og
udsendes som 48 kHz.
96 kHz
Alle signaler, der
indeholder 96 kHz,
udsendes uden at blive
konverteret. Men signalerne
udsendes som 48 kHz, hvis
der er indeholdt
kopibeskyttede signaler.
b Bemærkninger
Dolby Digital ud (kun HDD/DVD'er)
Vælger typen af Dolby Digital-signal.
Dolby Digital
Vælg dette, når optageren er
tilsluttet en lydkomponent,
som har en indbygget Dolby
Digital-dekoder.
Dolby Digital
-> PCM
Vælg dette, når optageren er
tilsluttet en lydkomponent,
som ikke har en indbygget
Dolby Digital-dekoder.
b Bemærk
Hvis HDMI OUT-stikket er forbundet med udstyr,
som ikke er kompatibelt med Dolby Digitalsignaler, udsendes der automatisk PCM-signaler,
selv når du vælger "Dolby Digital".
144
• "96 kHz PCM ud"-indstillingen har ingen effekt,
når lydsignaler udsendes fra LINE 2 OUTstikkene (R-AUDIO-L) eller LINE 3 – TV/
LINE 1/DECODER stikket. Hvis
samplingfrekvensen er 96 kHz, konverteres
signalerne blot til analoge signaler, når de
udsendes.
• Hvis HDMI OUT-stikket er forbundet med
udstyr, som ikke er kompatibelt med 96 kHzsignaler, udsendes der automatisk 48 kHz PCM,
selv når du vælger "96 kHz".
MPEG ud (kun DVD VIDEO)
Vælger typen af MPEG-lydsignal.
MPEG
MPEG ->
PCM
Vælg dette, når optageren er
tilsluttet en lydkomponent,
som har en indbygget
MPEG-dekoder.
Vælg dette, når optageren er
tilsluttet en lydkomponent,
som ikke har en indbygget
MPEG-dekoder. Hvis du
afspiller MPEG-lydspor,
udsender optageren
stereosignaler via
DIGITAL OUT
(COAXIAL)-stikket.
b Bemærk
Sprogindstillinger
(Sprog)
Med "Sprog"-opsætningen kan du justere
sprogindstillinger.
1
Tryk på SYSTEM MENU, mens
optageren er stoppet.
2
Vælg "Grundindstilling", og tryk på
ENTER.
3
Vælg "Sprog", og tryk på ENTER.
"Sprog"-opsætningen vises med
følgende muligheder.
Standardindstillingerne er understreget.
Hvis HDMI OUT-stikket er forbundet med udstyr,
som ikke er kompatibelt med MPEG-lydsignaler,
udsendes der automatisk "PCM"-signaler, selv når
du vælger "MPEG".
Audio DRC (Dynamic Range Control) (kun
DVD'er)
Vælger indstillingen for det dynamisk
område (forskellen mellem bløde og høje
lyde) ved afspilning af en DVD, som
stemmer overens med "Audio DRC". Dette
berører output fra følgende stik:
– LINE 2 OUT R-AUDIO-L-stik
– LINE 3 – TV-stik
– LINE 1/DECODER-stik
– DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUTstik, kun når "Dolby Digital ud" er indstillet
til "Dolby Digital -> PCM" (side 144).
Gør de lave lyde klare, selv
når du skruer ned for
lydstyrken.
Fra
Denne position skal normalt
vælges.
Ændrer displaysproget på skærmen.
Lydsprog (kun DVD VIDEO)
Ændrer sproget for lydsporet.
Undertekstsprog (kun DVD VIDEO)
Ændrer sproget for de undertekster, der er
indspillet på disken.
Indstillinger og justeringer
Til
OSD-menusprog
,fortsættes
145
Auto-sprogvalg
"Auto-sprogvalg"-funktionen er tilgængelig,
når "Lydsprog" og "Undertekstsprog" er
indstillet til det samme sprog, og
"Undertekstvisning" er indstillet til "Til".
Til
Fra
For DVD VIDEO'er, hvis
basislydspor er det sprog,
du indstillede i "Lydsprog"
og "Undertekstsprog",
afspiller optageren
basislydsporet uden
undertekster.
For DVD VIDEO'er, hvis
basislydspor ikke er det
sprog, du indstillede i
"Lydsprog" og
"Undertekstsprog", afspiller
optageren basislydsporet
med undertekster i det
sprog, du har indstillet.
Indstillinger for
optagelse (Optagning)
"Optagning"-opsætningen giver dig
mulighed for at justere indstillingerne for
optagelse.
1
Tryk på SYSTEM MENU, mens
optageren er stoppet.
2
Vælg "Grundindstilling", og tryk på
ENTER.
3
Vælg "Optagning", og tryk på ENTER.
"Optagning"-opsætningen vises med
følgende muligheder.
Standardindstillingerne er understreget.
Slår funktionen fra.
DVD-menusprog (kun DVD VIDEO)
Ændrer sproget for DVD-menuen.
Vælg "Med undertekstsprog" for at indstille
det samme sprog som det sprog du indstillede
i "Undertekstsprog".
Undertekstvisning
Manuel opt.-indst.
Til
Viser undertekster.
Fra
Viser ikke undertekster.
Hjælpetekst
Viser specielle
hjælpeundertekster, når de
er tilgængelige.
z Tip
Hvis du vælger "Andet" i "Lydsprog",
"Undertekstsprog", eller "DVD-menusprog", skal
du trykke på m, og indtaste en sprogkode fra
"Oversigt over sprogkoder" på side 175.
b Bemærk
Hvis du vælger et sprog i "DVD-menusprog",
"Undertekstsprog" eller "Lydsprog", som ikke er
indspillet på DVD VIDEO'en, vil et af de
indspillede sprog automatisk blive valgt.
146
Til (gå til
indst.)
Giver dig mulighed for at
vælge alle optagetilstande.
Vælg dette, og tryk på
ENTER.
Vælg derefter en
optagetilstand vha. </,,
og tryk på ENTER.
Fra
Giver dig mulighed for kun
at vælge standard
optagetilstande.
Manuel optagetilstand
Tabellen nedenfor viser de omtrentlige
optagetider for HDD'en og de forskellige
DVD-typer i hver manuel optagetilstand,
såvel som de tilsvarende tider i standard
optagetilstand.
Optagetiden for HDD'en
Omtrentlig optagetid (timer)
OptagelsesRDRRDRRDRtilstand
HXD870 HXD970 HXD1070
*1
23
36
73
PCM*2
34
53
105
MN32 (HQ) 34
53
105
MN31
36
57
115
MN30
39
61
120
MN29
42
66
MN28
45
70
MN27
48
MN26
(HSP)
MN25
HQ+
Omtrentlig optagetid (timer)
OptagelsesRDRRDRRDRtilstand
HXD870 HXD970 HXD1070
MN5
235
370
745
MN4 (SLP) 270
425
850
MN3 (SEP)
340
530
1060
MN2
405
635
1275
MN1
455
710
1420
Optagetiden for DVD'er
Omtrentlig optagetid
(timer)
130
Optagetilstand DVD+RW/
DVD-RW/
DVD+R/
DVD-R
DVD+R DL/
DVD-R DL
140
PCM*2
1 t. 1 min.
1 t. 51 min.
75
150
MN32 (HQ)
1 t. 1 min.
1 t. 51 min.
50
79
155
MN31
1 t. 5 min.
1 t. 57 min.
53
84
165
MN24
56
88
175
MN23
59
92
185
MN30
1 t. 10 min.
2 t. 6 min.
MN29
1 t. 15 min.
2 t. 15 min.
MN28
1 t. 20 min.
2 t. 24 min.
MN27
1 t. 25 min.
2 t. 33 min.
MN26 (HSP)
1 t. 30 min.
2 t. 41 min.
MN22
62
97
195
MN21 (SP)
68
105
210
MN20
73
115
230
MN25
1 t. 35 min.
2 t. 50 min.
1 t. 40 min.
2 t. 59 min.
79
120
245
MN18
(LSP)
84
130
265
MN23
1 t. 45 min.
3 t. 8 min.
MN22
1 t. 50 min.
3 t. 17 min.
MN17
90
140
280
MN21 (SP)
2
3 t. 35 min.
MN16
96
150
300
MN20
2 t. 10 min.
3 t. 53 min.
MN15
(ESP)
100
155
315
MN19
2 t. 20 min.
4 t. 11 min.
MN18 (LSP)
2 t. 30 min.
4 t. 29 min.
MN17
2 t. 40 min.
4 t. 47 min.
MN16
2 t. 50 min.
5 t. 5 min.
MN15 (ESP)
3
5 t. 23 min.
MN14
3 t. 10 min.
5 t. 41 min.
MN13
3 t. 20 min.
5 t. 59 min.
MN12
3 t. 30 min.
6 t. 17 min.
MN11
3 t. 40 min.
6 t. 35 min.
MN10
3 t. 50 min.
6 t. 53 min.
MN14
105
165
335
MN13
110
175
350
MN12
115
185
370
MN11
120
190
390
MN10
125
200
405
MN9 (LP)
135
210
420
MN8
150
235
475
MN7
165
265
530
MN6 (EP)
200
315
635
,fortsættes
Indstillinger og justeringer
MN19
MN24
147
Omtrentlig optagetid
(timer)
Optagetilstand DVD+RW/
DVD-RW/
DVD+R/
DVD-R
DVD+R DL/
DVD-R DL
MN9 (LP)
4
7 t. 11 min.
MN8
4 t. 30 min.
8 t. 4 min.
MN7
5
8 t. 58 min.
MN6*3 (EP)
6
10 t. 46 min.
MN5*3
7
12 t. 34 min.
8
14 t. 21 min.
MN4
*3
(SLP)
MN3*3*4 (SEP*4) 10
17 t. 57 min.
MN2*3*4
12
21 t. 32 min.
MN1*3*4
13 t. 22 min. 24
*1
Optager i højere kvalitet (15 Mbps).
HQ+ tilstand er ikke tilgængelig for DVD'er.
Når du optager til DVD'er, skifter
optagetilstanden automatisk til HQ-tilstand, selv
om du indstiller til HQ+-tilstand.
*2 Lydsignaler optages i 48kHz PCM-format, og
videosignaler optages i HQ-tilstand. Når du
optager et tosproget program, skal du vælge
hvilken lyd, der skal optages (side 143).
*3 Titler, der er optaget i MN6 eller lavere tilstand,
kan ikke overføres til DVD+RW'er/DVD+R'er
ved høj hastighed.
*4 SEP, MN1, MN2, eller MN3-tilstand er ikke
tilgængelig for DVD+RW'er/DVD+R'er/
DVD+R DL'er. Når du optager til DVD+RW'er/
DVD+R'er, skifter optagetilstanden automatisk
til SLP-tilstand, selv om du indstiller til SEP,
MN1, MN2 eller MN3-tilstand.
z Tip
Lydsignaler optages i Dolby Digital 2 kanal-format
(undtagen for PCM-tilstand).
Opløsning
Det første tal refererer til når
"Indgangssysteme" er indstillet til "NTSC";
det andet tal til når det er indstillet til "PAL/
SECAM" i "Basis"-opsætningen (side 134).
148
For HDD'en er ("HDD optageformat"
indstillet til "Videotilst. Fra")/DVD-RW (VRtilstand)/DVD-R (VR-tilstand)
HQ+, PCM, MN32 til MN16: 720 × 480 / 720
× 576
MN15 til MN12: 544 × 480 / 544 × 576
MN11 til MN9: 480 × 480 / 544 × 576
MN8 og MN7: 352 × 480 / 352 × 576
MN6 til MN1: 352 × 240 / 352 × 288
For HDD'en ("HDD optageformat" er
indstillet til "Videotilst. Til")/DVD+RW/DVDRW (Video- tilstand)/DVD+R/DVD-R (Videotilstand)
HQ+, PCM, MN32 til MN9: 720 × 480 / 720
× 576
MN8 og MN7: 352 × 480 / 352 × 576
MN6 til MN1: 352 × 240 / 352 × 288
Just. optag.tilstand
Til
Justerer automatisk
optagetilstanden, så hele
programmet kan optages
(side 76).
Fra
Slår funktionen fra.
Undertekst-optagning
Til
Optager undertekster fra
digitale udsendelser.
Fra
Optager ingen undertekster
fra digitale udsendelser.
Vælg miniature
Vælger en scene for det miniaturebillede, der
vises på titellisten.
0 sekunder
Titlens første billede
indstilles som
miniaturebillede.
30 sekunder
Billedet, 30 sekunder fra det
første billede, indstilles som
miniaturebillede.
3 minutter
Billedet, 3 minutter fra det
første billede, indstilles som
miniaturebillede.
Autokapitel(HDD/VR) (kun HDD/DVD-RW/
DVD-R i VR-tilstand)
HDD optageformat
Vælger HDD optageformatet.
Til
Optageren registrerer
ændringer i billedet og
lyden og indsætter
automatisk kapitelmærker
(op til 99 kapitler på en titel
optaget på HDD'en).
Videotilst. Fra
Optager til HDD'en i VRtilstand.
Når du optager stereo og
tosprogede programmer,
kan både basislyd og sublyd optages.
Fra
Der er ikke indsat noget
kapitelmærke.
Videotilst. Til
Optager til HDD'en i Videotilstand.
Når du optager stereo og
tosprogede programmer,
kan der kun optages et
lydspor (basis eller sub).
Indstil "Tosproget
optagning" til "A/V"
(standard) eller "B/H" i
"Lyd Ind"-opsætningen
(side 143).
b Bemærkninger
• Det faktiske interval for kapitelmærker kan
variere afhængigt af mængden af oplysninger i
den video, der skal optages.
• Der indsættes automatisk kapitelmærker på
steder, hvor dato- eller tidsoplysningerne på
båndet ændres, når "Autokapitel(HDD/VR)" er
indstillet til "Til" under DV-overførsel til
HDD'en eller en DVD-RW/DVD-R (VRtilstand).
Autokapitel (Video) (kun DVD-RW/DVD-R i
video-tilstand)
Ingen
inddeling
Der er ikke indsat noget
kapitelmærke.
10 minutter
Indsætter kapitelmærker
med cirka 10 minutters
mellemrum.
15 minutter
Indsætter kapitelmærker
med cirka 15 minutters
mellemrum.
Ingen
inddeling
Der er ikke indsat noget
kapitelmærke.
10 minutter
Indsætter kapitelmærker
med cirka 10 minutters
mellemrum.
15 minutter
Indsætter kapitelmærker
med cirka 15 minutters
mellemrum.
Indstillinger og justeringer
Autokapitel (DVD+R/+RW) (kun DVD+RW/
DVD+R)
z Tip
HDD'ens indhold optaget i video-tilstand, kan
overføres til en disk ved høj hastighed (side 102).
149
Afspilningsindstillinger
(Afspilning)
Med "Afspilning"-opsætningen kan du
justere afspilningsindstillinger.
1
Tryk på SYSTEM MENU, mens
optageren er stoppet.
2
Vælg "Grundindstilling", og tryk på
ENTER.
3
Vælg "Afspilning", og tryk på ENTER.
"Afspilning"-opsætningen vises med
følgende muligheder.
Standardindstillingerne er understreget.
4:3 Letter Box
4:3 Pan Scan
16:9
b Bemærk
Afhængigt af disken vælges "4:3 Letter Box"
muligvis automatisk i stedet for "4:3 Pan Scan",
eller omvendt.
Pausetilstand
Vælger billedkvaliteten under pause.
TV-type
Angiver billedstørrelsen for afspilning
afhængig af den type tv, der er tilsluttet
(wide-screen/bredformat-tv eller traditionelt
4:3-format tv-apparat).
4:3 Letter Box Vælg dette ved tilslutning
til et 4:3-format tv. Viser et
bredt billede med bjælker
på den øverste og nederste
del af skærmen.
150
4:3 Pan Scan
Vælg dette ved tilslutning
til et 4:3-format tv. Viser
automatisk et bredt billede
på hele skærmen og skærer
den del væk, som ikke kan
være der.
16:9
Vælg dette ved tilslutning
til et wide-screen-tv eller tv
med en
bredformatsfunktion.
Felt
Udsender et stabilt og
nærmest rystefrit billede.
Ramme
Udsender et skarpt billede,
men kan have tendens til at
ryste.
Automatisk
Udsender et generelt mindre
skarpt, men mere stabilt
stillbillede.
Sømløs afspilning (kun HDD/DVD-RW/
DVD-R i VR-tilstand)
Til
Afspilning forløber glat,
men på bekostning af
redigeringspunkternes
nøjagtighed.
Fra
Du kan muligvis opleve
kortvarige forstyrrelser ved
redigerede punkter under
afspilningen af en
afspilningsliste i VRtilstand.
Vinkelindikator (kun DVD VIDEO)
Til
Viser "
" på tv-skærmen,
hvis der er optaget
forskellige vinkler (flere
kameravinkler) til en scene
på disken.
Fra
Viser ikke "
skærmen.
" på tv-
Indstillinger til
begrænsning af brug
(Børnesikring)
Med "Børnesikring"-opsætningen kan du
indstille en adgangskode og begrænse brugen
af optageren.
1
Tryk på SYSTEM MENU, mens
optageren er stoppet.
2
Vælg "Grundindstilling", og tryk på
ENTER.
3
Vælg "Børnesikring", og tryk på
ENTER.
"Børnesikring"-opsætningsskærmen
vises med følgende
indstillingsmuligheder.
Standardindstillingerne er understreget.
For at slukke indstillingsskærmen skal du
trykke på SYSTEM MENU.
Indstillinger og justeringer
,fortsættes
151
Angiv kodeord/Ændr kodeord
1
Vælg "DVD-afspilning" i
"Børnesikring", og tryk på ENTER.
For at registrere en ny adgangskode, se
"Angiv kodeord/Ændr kodeord" på
side 152.
2
Vælg "Standard", og tryk på ENTER.
3
Indtast din firecifrede adgangskode ved
hjælp af talknapperne og tryk på ENTER.
4
Vælg "Kode" (geografisk område) som
begrænsningsniveau for afspilning, og
tryk på ENTER.
Området er valgt.
• Når du vælger "Nummer", skal du
trykke på talknapperne for at vælge og
indtaste en land-/områdekode i tabellen
(side 176), og trykke på ENTER.
5
Vælg "Ændr niveau", og tryk på ENTER.
Du kan indstille eller ændre den
adgangskode, der giver adgang til
"Kanalindstillinger"-indstillingerne i "Digital
tuner"-opsætningen og "Børnesikring"indstillingerne.
1
Vælg "Angiv kodeord" eller "Ændr
kodeord" i "Børnesikring", og tryk på
ENTER.
2
Vælg "Næste skærm", og tryk på
ENTER.
Skærmen til registrering af en
adgangskode vises.
Eksempel: når du vælger "Angiv
kodeord" i trin 1
3
Indtast din firecifrede adgangskode ved
hjælp af talknapperne og tryk på ENTER.
• For at ændre adgangskoden, indtast din
firecifrede adgangskode i "Nuværende
kodeord"-rækken ved hjælp af
talknapperne og tryk på ENTER.
Indtast derefter en ny adgangskode i
"Nyt kodeord"-rækken ved hjælp af
talknapperne.
Indstillingen af adgangskodeindstilling/
adgangskodeskift er gennemført.
b Bemærk
Hvis du har glemt din adgangskode, skal du
nulstille optageren (side 166).
DVD-afspilning (kun DVD VIDEO)
Afspilning af nogle DVD VIDEO'er kan
begrænses i henhold til et forudbestemt
niveau, f.eks. brugerens alder. Scener kan
være blokeret eller erstattet med andre
scener.
152
6
Indtast din firecifrede adgangskode ved
hjælp af talknapperne og tryk på ENTER.
7
Vælg niveauet.
Jo lavere værdien er, desto strengere er
begrænsningen.
Diske, som er mærket højere end det
valgte niveau, begrænses.
8
Tryk på ENTER.
DVD-afspilningsindstillingen er
gennemført.
For at annullere DVDafspilningsindstillingen for disken, vælg
"Fra" i trin 7.
Aldersgrænse
Visning af nogle digitale tv-programmer kan
begrænses i henhold til den aldersgrænse, du
indstiller. For at kunne se programmer der
overstiger den aldersgrænse, som du
indstiller, kræves din adgangskode.
(kun for kunder i Frankrig/Danmark/Finland
eller Sverige)
1
Vælg "Aldersgrænse" i "Børnesikring",
og tryk på ENTER.
2
Vælg "Næste skærm", og tryk på
ENTER.
"Aldersgrænse"-displayet vises.
3
Indtast din firecifrede adgangskode ved
hjælp af talknapperne og tryk på ENTER.
4
Vælg en aldersgrænse og tryk på
ENTER.
Indstillingen er gennemført.
Vælg "Fra" for at annullere indstillingen.
HDMI-indstillinger
(HDMI-udgang)
"HDMI-udgang"-opsætningen giver dig
mulighed for at justere punkter, der er
relateret til HDMI-tilslutningen.
Du kan kun vælge "HDMI-udgang", når du
tilslutter udstyr til HDMI OUT-stikket.
1
Tryk på SYSTEM MENU, mens
optageren er stoppet.
2
Vælg "Grundindstilling", og tryk på
ENTER.
3
Vælg "HDMI-udgang", og tryk på
ENTER.
"HDMI-udgang"-opsætningen vises med
følgende muligheder.
Standardindstillingerne er understreget.
Efter tilslutning af udstyr til HDMI
OUT-stikket, indstilles
"Skærmopløsning", "4:3-videoudgang",
og "Farve" automatisk til de passende
indstillinger.
Indstillinger og justeringer
,fortsættes
153
Skærmopløsning
4:3-videoudgang
Vælger den type videosignaler, der udsendes
fra HDMI OUT-stikket. Hvis billedet ikke er
klart, naturligt eller tilfredsstillende, kan du
prøve en anden indstilling, der passer til
disken og dit tv/projektor etc. Se også i
betjeningsvejledningen der fulgte med tv'et/
projektoren etc. for yderligere detaljer.
Denne indstilling er kun effektiv, når du
indstiller "TV-type" til "16:9" i "Afspilning"opsætningen.
Juster denne indstilling for at se signaler i
bredde-højde-forholdet 4:3. Hvis du kan
ændre bredde-højde-forholdet på tv'et, skal
du ændre indstillingen på tv'et, ikke på
optageren.
Bemærk, at denne indstilling kun er effektiv
for HDMI-forbindelser.
1920 x 1080p
Sender 1920×1080pvideosignaler.
1920 x 1080i
Sender 1920×1080ivideosignaler.
1280 x 720p
Sender 1280×720pvideosignaler.
576p*1
Sender 720×576pvideosignaler.
720 x 480p*2
Sender 720×480pvideosignaler.
720 x 576i*1
Sender 720×576ivideosignaler.
720 x 480i*2
Sender 720×480ivideosignaler.
720 x
Fuld
Vælg dette, når du kan
ændre bredde-højdeforholdet på tv'et.
Normal
Vælg dette, når du ikke kan
ændre bredde-højdeforholdet på tv'et. Viser en
video i størrelsen 4:3 med
bredde-højde-forholdet,
som det er.
Tv med breddehøjde-forhold 16:9
*1
Kan kun vælges når "Indgangssysteme" er
indstillet til "PAL/SECAM" i "Basis"opsætningen (side 134).
*2 Kan kun vælges når "Indgangssysteme" er
indstillet til "NTSC" i "Basis"-opsætningen
(side 134).
Farve
Vælger metoden til udsending af
videosignaler for HDMI-stikket.
RGB (0-255)
Udsender RGB-signaler
(0-255). Vælg dette når du
tilslutter til en RGB-enhed
(0-255).
RGB (16-235)
Udsender RGB-signaler
(16-235). Vælg dette hvis
farverne forekommer alt
for rige, og sort synes alt
for dyb.
YCbCr 4:2:2
Udsender 10-bit YCbCr
4:2:2 komponentsignaler.
YCbCr 4:4:4
Udsender 8-bit YCbCr
4:4:4 komponentsignaler.
b Bemærkninger
• Når der fremkommer billedstøj, efter du har
ændret "Skærmopløsning"-indstillingen, skal du
holde x (stop) nede på optageren, og trykke på Z
(åbn/luk) på optageren.
• Når "Farve" er indstillet til "YCbCr 4:2:2", i
"HDMI-udgang"-opsætningen, kan du ikke
vælge "720 x 576i" (eller "720 x 480i").
154
b Bemærkninger
• Visse indstillinger vil muligvis ikke være
tilgængelige på det tilsluttede udstyr.
• Når der er tilsluttet et DVI-apparat, kan du ikke
vælge "YCbCr 4:2:2" eller "YCbCr 4:4:4".
• Når "Skærmopløsning" er indstillet til "720 x
576i" (eller "720 x 480i") i "HDMI-udgang"opsætningen, kan du ikke vælge "YCbCr 4:2:2".
Lydudgang
Vælger den type lydsignaler, der udsendes fra
HDMI OUT-stikket.
Automatisk
PCM
Udsender Dolby Digital,
MPEG og DTSlydsignaler som et
bitstreamsignal. Denne
position skal normalt
vælges.
Andre indstillinger
(Alternativer)
"Alternativer" og "Alternativer 2"opsætningerne giver dig mulighed for at
konfigurere andre betjeningsindstillinger.
1
Tryk på SYSTEM MENU, mens
optageren er stoppet.
2
Vælg "Grundindstilling", og tryk på
ENTER.
3
Vælg "Alternativer" eller
"Alternativer 2", og tryk på ENTER.
"Alternativer" eller "Alternativer 2"opsætningen vises med de følgende
muligheder. Standardindstillingerne er
understreget.
Eksempel: "Alternativer"-opsætning
Konverterer alle
lydsignaler til PCM, med
undtagelse af DTSsignaler.
Bitstreamprioritet Vælg dette, hvis det
tilsluttede udstyr er
kompatibelt med
bitstreamlyd.
b Bemærkninger
• PCM-signalerne udsendes muligvis ikke, selv om
du vælger "Automatisk", afhængig af "Lyd Ud"indstillingerne, antallet af lydkanaler og det
HDMI-tilsluttede udstyr.
• "Lydudgang"-funktionen er ikke tilgængelig, når
der er tilsluttet et DVI-apparat.
På-skærmen visning
HDMI-kontrol
Til
Giver dig mulighed for at
anvende HDMIkontrolfunktionerne
(side 23).
Til
Viser automatisk
oplysninger på skærmen,
når optageren er tændt osv.
Fra
Viser kun oplysninger, når
DISPLAY trykkes ned.
Slår funktionen fra.
Frontdisplay
Justerer frontdisplaypanelets belysning.
Til
Klar belysning.
Fra
Slukker lyset, når strømmen
afbrydes.
,fortsættes
Indstillinger og justeringer
Fra
Alternativer
155
Kommandotilstand
SMARTLINK
Ændrer optagerens kommandotilstand for at
undgå interferens med din anden Sony DVDoptager eller afspiller.
Kun denne
optager
1
Vælg "Kommandotilstand" i
"Alternativer", og tryk på ENTER.
2
Vælg en kommandotilstand (DVD1,
DVD2 eller DVD3), og tryk på ENTER.
b Bemærk
Standardindstillingen til
kommandotilstanden for denne optager og
den medfølgende fjernbetjening er DVD3.
Fjernbetjeningen fungerer ikke, hvis der er
indstillet forskellige kommandotilstande for
optageren og fjernbetjeningen. Angiv den
samme kommandotilstand.
3
Indstil kommandotilstanden for
fjernbetjeningen, så den passer til
kommandotilstanden for den optager, du
indstillede ovenfor.
Følg nedenstående trin for at indstille
kommandotilstanden på
fjernbetjeningen.
1 Hold ENTER nede.
2 Angiv koden for kommandotilstand
med talknapperne, mens du holder
ENTER nede.
Giver dig mulighed for at
anvende SMARTLINKfunktionen sammen med
optageren, når optageren er i
standby-tilstand.
Gennemgående Giver dig mulighed for at
anvende SMARTLINKfunktionen sammen med det
tilsluttede udstyr, når
optageren er i standbytilstand.
b Bemærk
Indstil "Strømsparetilstand" til "Fra" i "Basis"opsætningen (side 134) for at indstille
"SMARTLINK" til "Gennemgående".
DivX
Registreringskode
Viser registreringskoden for DivX-videofiler
for denne optager.
Du kan finde flere oplysninger på http://
www.divx.com/vod på internettet.
Indstil forhåndsvis (kun HDD)
Vælger miniaturetypen vist på titellisten.
Kommandotilstand
Kodenummer
Hurtig
forhåndsvisn.
Afspiller korte udpluk fra
hele den valgte titel.
DVD1
talknap 1
Normal
DVD2
talknap 2
Afspiller den valgte titel
fra begyndelsen.
DVD3
talknap 3
3 Hold både talknappen og ENTERknappen nede samtidig i mere end tre
sekunder.
CI information
Du kan se CI-informationen. Den viste
information varierer afhængig af CI-modulet.
Softwareopdatering
z Tip
Du kan kontrollere optagerens kommandotilstand
på frontpanelets display.
156
Du kan kontrollere den aktuelle
softwareversion på den indbyggede
digitaltuner og holde den opdateret med den
seneste software.
Kommandotilstand
På frontpanelets
display
DVD1
"1" vises.
Manuel opdatering
Opdaterer softwaren manuelt.
DVD2
"2" vises.
1
DVD3
Hverken "1" eller "2" vises.
Vælg "Softwareopdatering" i
"Alternativer", og tryk på ENTER.
2
3
4
Vælg "Næste skærm" og tryk på ENTER.
Vælg "Start", og tryk på ENTER.
Vælg "Ja", og tryk på ENTER.
Opdateringen begynder.
For at annullere, tryk på SYSTEM MENU.
Den nye software vil være tilgængelig næste
gang, optageren tændes.
Autom. opdatering
Til
Opdaterer softwaren
automatisk. Denne position
skal normalt vælges.
Fra
Opdaterer ikke softwaren
automatisk.
Teknisk information
Du kontrollere digitaltunerens aktuelle
hardware- og softwareversioner.
Alternativer 2
USB
Genstart USB-enhed
Genstarter den tilsluttede USB-enhed, hvis
den ikke svarer optageren. Hvis den
tilsluttede USB-enhed stadig ikke fungerer
ordentligt, så prøv følgende:
– Sluk og tænd igen for den tilsluttede USBenhed.
– Tag USB-kablet ud og tilslut det igen.
Bekræft printer
Viser navnet på producent og model for den
printer, der er tilsluttet til optageren. Bemærk
at denne funktion muligvis ikke fungerer,
afhængig af printeren.
TV-pause
Vælger tuneren til TV-pausen (side 90).
Vælger dette når optageren
tilsluttes til dit tv ved hjælp
af SCART-stikket.
Optagerens
tuner
Vælger dette når optageren
ikke tilsluttes til dit tv ved
hjælp af SCART-stikket.
Indstillinger og justeringer
TV'ets tuner
157
Yderligere oplysninger
Fejlfinding
Hvis du kommer ud for nogen af følgende
problemer i forbindelse med brugen af
optageren, skal du benytte denne
fejlfindingsguide til at forsøge at afhjælpe
problemet, før du anmoder om reparation.
Kontakt den nærmeste Sony-forhandler, hvis
problemet ikke kan løses.
Strøm
Der tændes ikke for strømmen.
, Kontroller, at stikket sidder korrekt i
stikkontakten.
Tuner
Kanalen blev ikke fundet eller gemt, eller
den er forbigået.
, Sørg for at din antenne er ordentligt
tilsluttet til optageren.
, Bekræft hos din forhandler at du kan
modtage digitale signaler i dit område.
, Kontroller din antenneinstallation.
Billede
Der er ikke noget billede.
,
,
,
,
Forbind alle tilslutningsledninger korrekt.
Tilslutningsledningerne er beskadiget.
Kontroller forbindelsen til TV'et (side 16).
Skift valg af indgang på tv'et (f.eks. til
"VCR" og "AV 1"), så signalet fra
optageren vises på tv-skærmen.
, Kontroller at "Video Ind / Ud"-opsætningen
er indstillet til det rigtige emne, der passer
til dit system (side 141).
, Hvis du kun tilslutter optageren til dit tv
vha. COMPONENT VIDEO OUT, skal du
indstille "Komponentvideoudgang" i
"Video Ind / Ud"-opsætningen til
"Progressiv" (side 142).
, Der er valgt en kodet kanal. Indsæt det
rigtige CA-modul (side 25).
158
, Ved afspilning af en dobbeltlags-DVD
afbrydes videoen og lyden muligvis
midlertidigt på det punkt, hvor lagene
skifter.
Der er støj i billedet.
, Hvis billedudgangssignalet fra optageren
passerer gennem videobåndoptageren på
vej til TV'et, eller hvis der er tilsluttet til en
kombineret TV/VIDEO-afspiller, kan det
kopibeskyttelsessignal, der anvendes på
nogle DVD-programmer, påvirke
billedkvaliteten. Hvis problemet stadig
opstår, selvom du slutter optageren direkte
til TV'et, skal du prøve at slutte optageren
til TV'ets S-VIDEO-indgang.
, Du har indstillet optageren til progressivt
format, selv om dit tv ikke understøtter
progressivt-signalet. I dette tilfælde skal du
holde x (stop) på optageren nede, og trykke
på Z (åbn/luk) på optageren.
, Selvom TV'et er kompatibelt med signaler i
progressivt format (525p/625p), kan
billedet blive forringet, når du indstiller
optageren til progressivt format. I dette
tilfælde skal du holde x (stop) på optageren
nede, og trykke på Z (åbn/luk) på
apparatet, og optageren indstilles til normal
(interlace) format.
, Du afspiller en titel, der er optaget i et andet
farvesystem end dit tv.
, Der kan opstå støj i billeder, som optages på
HDD'en. Dette skyldes HDD'ens
egenskaber og er ikke en fejl.
, Ved afspilning af en dobbeltlags-DVD
afbrydes videoen og lyden muligvis
midlertidigt på det punkt, hvor lagene
skifter.
Der er ikke noget billede, eller
billedstøjen vises, når apparatet er
tilsluttet DV IN-stikket.
, Prøv følgende: 1Sluk og tænd for
optageren igen. 2Sluk det tilsluttede
udstyr, og tænd det igen. 3Fjern i.LINKkablet, og tilslut det igen.
Der er ikke noget billede, eller billedstøjen
vises, når apparatet er tilsluttet HDMI OUTstikket.
, Prøv følgende: 1Sluk og tænd for
optageren igen. 2Sluk det tilsluttede
udstyr, og tænd det igen. 3Tag HDMIstikket ud og tilslut det igen.
, Hvis HDMI OUT-stikket bruges til
udsendelse af videosignaler, kan det løse
problemet at ændre indstillingen for
"Skærmopløsning" under "HDMI-udgang"opsætningen (side 154). Forbind tv'et og
optageren med et andet videostik end
HDMI OUT, og skift tv'ets indgang til det
tilsluttede videoindgangssignal, så du kan
se skærmmeddelelserne. Skift indstillingen
af "Skærmopløsning" under "HDMIudgang"-opsætning, og sæt tv'ets indgang
tilbage til HDMI. Hvis billedet stadig ikke
vises, skal du gentage trinene og forsøge
andre indstillinger.
, Optageren er tilsluttet en indgangsenhed,
som ikke er HDCP-kompatibel (side 20).
, Når der fremkommer billedstøj, efter du har
ændret "Skærmopløsning"-indstillingen,
skal du holde x (stop) nede på optageren,
og trykke på Z (åbn/luk) på optageren.
TV-programmodtagelsen udfylder ikke
skærmen.
, Antennekablet er sat i AERIAL OUTjackstikket på optageren. Sæt kablet i
AERIAL IN-jackstikket.
, Optagerens farvesystem afviger fra dit tv.
Hold x (stop) nede på optageren, og tryk på
INPUT på optageren for at skifte
optagerens farvesystem.
Der kan ikke skiftes kanal på TV'et.
, Kanalen springes over (side 138).
, Der er startet en timer-optagelse, som har
skiftet kanalen.
, Børnelåsen er aktiveret (side 151).
Billedet fra det udstyr, der er sluttet til
optagerens indgangsjackstik, vises ikke
på skærmen.
, Hvis apparatet er tilsluttet til LINE 1/
DECODER-stikket, skal du vælge "L1" på
frontpanelets display ved at trykke på
INPUT.
Hvis apparatet er tilsluttet til LINE 2 INstikkene, skal du vælge "L2" på
frontpanelets display ved at trykke på
INPUT.
Det afspillede billede eller tv-programmet
fra det udstyr, der er tilsluttet via
optageren, er forvrænget.
, Hvis det afspillede billedudgangssignal fra
en DVD-afspiller, videobåndoptager eller
tuner passerer gennem optageren, før det
kommer frem til TV'et, kan det
kopibeskyttelsessignal, der benyttes til
visse programmer, påvirke billedkvaliteten.
Frakobl det pågældende afspilningsudstyr,
og slut det direkte til TV'et.
Billedet falder ud.
Billedet udfylder ikke skærmen.
, Signalstyrken er lav.
, Kontroller antenneinstallationen.
, Indstil "TV-type" i "Afspilning"opsætningen i henhold til skærmstørrelsen
på dit tv (side 150).
TV-programbillederne er forvrænget.
, Flyt TV-antennen.
, Indstil billedet (se i betjeningsvejledningen
til TV'et).
, Placer optageren og TV'et længere fra
hinanden.
, Placer TV'et og eventuelle antennekabler
længere fra hinanden.
,fortsættes
Yderligere oplysninger
, Vælg kanalen manuelt i "Manuel
kanalindst." i "Analog tuner"-opsætningen
(side 138).
, Vælg den korrekte kilde ved hjælp af
INPUT-knappen, eller vælg en kanal for et
vilkårligt tv-program ved hjælp af
PROG +/– knapperne.
159
Billedet udfylder ikke skærmen, selvom
billedformatet er angivet i "TV-type" i
"Afspilning" -opsætningen.
, Titlens bredde-højde-forhold er fast.
Billedet er i sort-hvid.
, Kontroller, at "LINE 3-udgang" i "Video
Ind / Ud"-opsætningen er indstillet til det
punkt, der svarer til systemet (side 142).
, Hvis du benytter et SCART-kabel, skal du
sikre dig, at alle dets punkter (21 stik) har
forbindelse.
GUIDE Plus+ system (kun i
områder hvor der er GUIDE
Plus+)
, Hvis værtskanalen er ændret eller flyttet,
kan din optager ikke modtage
programguidedataene. I dette tilfælde skal
du følge trinene i "Søg efter GUIDE Plus+
værtskanalen" (side 70) for at opdatere
indstillingen af værtskanalen. Hvis
problemet fortsætter, efter du har ventet en
dag, skal du søge efter værtskanalen på den
følgende website og indstille værtskanalen
manuelt (side 71).
www.europe.guideplus.com
Programpositionsnummeret i
programoversigten svarer ikke til
stationen.
, Der kan være mere end en kanalopstilling i
dit område. For at ændre kanalopstillingen,
vælg "Editor" i menubjælken under GUIDE
Plus+ systemet (side 71).
GUIDE Plus+ systemet vises ikke.
, 1Selvom du gennemfører
"Lynopsætning", vises tvprogramoversigterne ikke før optageren
modtager GUIDE Plus+ dataene. 2Sluk
for optageren, men træk ikke ledningen ud
af apparatet. 3Vent i 24 timer. Det kan
tage adskillige dage for optageren at
modtage GUIDE Plus+ dataene til alle
programpositionerne. Hvis optageren ikke
modtager GUIDE Plus+ dataene efter
24 timer, skal du indstille værtskanalen
manuelt (side 71).
, Land/region eller postnummer er forkert.
Indstil dit land/region og postnummer
korrekt (side 29).
, Når optageren er tilsluttet til en
digitalboksmodtager, skal
digitalboksmodtageren være tændt for at
kunne downloade GUIDE Plus+ dataene.
, Områdenumre som ikke kan modtages vha.
GUIDE Plus+ er indstillet. Vælg
"Lynopsætning" i "Basis"-opsætningen fra
"Grundindstilling" i systemmenuen, og følg
skærmvejledningen for at udføre
indstillingerne igen (side 29).
, "Time Lock"-funktionen på din kabelboks
er aktiveret. Indstil denne funktion til
deaktiveret.
160
Der mangler programoversigter for nogle
programpositioner.
, Programguidedataene er muligvis ikke
opdateret. Sluk for optageren og lad
optageren modtage programguidedataene.
, Nogle stationer understøtter kun data for to
dage. For detaljer, se den følgende website:
www.europe.guideplus.com
, Alle GUIDE Plus+ dataene kunne ikke
modtages på grund af dårlig modtagelse.
Programoversigten er ikke opdateret.
, Optageren var i brug på det tidspunkt som
GUIDE Plus+ dataene var sat til at skulle
downloades.
, Alle GUIDE Plus+ dataene kunne ikke
modtages på grund af dårlig modtagelse.
Lyd
Der er ikke nogen lyd.
, Forbind alle tilslutningsledninger korrekt.
, Tilslutningsledningen er beskadiget.
, Indgangskildeindstillingen på
lydkomponenten eller tilslutningen til
lydkomponenten er ikke korrekt.
, Optageren er i indstillingen for
tilbagespoling, forlæns spoling, slowmotion eller pause.
, Hvis lydsignalet ikke kommer igennem
DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUTstikkene, skal du kontrollere "Lyd Ud"opsætningen (side 144).
, Optageren understøtter kun MP3-lyd,
Dolby Digital og MPEG-lyd for DivXvideofiler. Tryk på AUDIO, og vælg MP3lyd eller MPEG-lyd.
Der udsendes ingen lyd fra HDMI OUTstikket.
, Prøv følgende: 1Sluk og tænd for
optageren igen. 2Sluk det tilsluttede
udstyr, og tænd det igen. 3Fjern HDMIledningen, og tilslut den igen.
, HDMI OUT-stikket er tilsluttet en DVIenhed (DVI-stik kan ikke bruges til
lydsignaler).
, Det apparat, der er tilsluttet til HDMI OUTstikket, passer ikke til lydsignalets format. I
dette tilfælde skal du indstille "Lydudgang"
til "PCM" i "HDMI-udgang"-opsætningen
(side 155).
Lyden er forvrænget.
Der er støj i lyden.
, Lydstyrken er lav på nogle DVD'er.
Lydstyrken kan blive bedre, hvis du
indstiller "Audio DRC" i "Lyd Ud"opsætningen til "Til" (side 145).
, Indstil "Analog tuner-niveau" i "Lyd Ind"opsætningen til "Normal" (side 143).
Der kan ikke optages eller afspilles et
andet lydspor.
, Når du optager fra tilsluttede apparater, skal
du indstille "Ekstern lyd" til "Tosproget" i
"Lyd Ind"-opsætningen (side 143).
, Der kan ikke optages flersprogede spor
(basis og sub) på HDD'en (når Videotilstand er aktiveret), DVD+RW'er, DVDRW'er (Video-tilstand), DVD+R'er eller
DVD-R'er (Video-tilstand). For at optage
sproget skal du indstille "Tosproget
optagning" i "Lyd Ind"-opsætningen til
"A/V" eller "B/H" inden optagelsen
(side 143). Optag på DVD-RW'er/DVDR'er (VR-tilstand), hvis du ønsker at optage
både basis- og sub-lyd på en disk. For at
optage på HDD'en, skal du indstille "HDD
optageformat" til "Videotilst. Fra" i
"Optagning"-opsætningen (side 149).
, Hvis du har tilsluttet en lydkomponent til
DIGITAL OUT (COAXIAL)-stikket og
ønsker at skifte lydsporet på HDD'en (når
"HDD optageformat" er indstillet til
"Videotilst. Fra" i "Optagning"opsætningen (side 149))/DVD-RW'er/
DVD-R'er (VR-tilstand) under afspilning,
indstil "Dolby Digital ud" i "Lyd Ud"opsætningen til "Dolby Digital -> PCM"
(side 144).
Billedet falder ud.
, Signalstyrken er lav.
, Kontroller antenneinstallationen.
, Når der afspilles en CD med DTS-lydspor,
kommer der støj fra LINE 2 OUT RAUDIO-L-jackstikkene, LINE 3 – TVjackstikket eller LINE 1/DECODERjackstikket (side 113).
,fortsættes
Yderligere oplysninger
, Indstil "Analog tuner-niveau" i "Lyd Ind"opsætningen til "Komprimering"
(side 143).
Lydstyrken er lav.
161
Afspilning
Optageren kan ikke afspille nogen type
disk (undtagen HDD'en).
, Disken vender på hovedet. Indsæt disken
med etiketsiden opad.
, Disken er ikke sat korrekt i.
, Der er trængt fugt ind i optageren. I så fald
skal du lade optageren stå tændt, hvis den
allerede er tændt (undlad at tænde den, hvis
den er slukket) i cirka en time, indtil fugten
er fordampet.
, Hvis disken er optaget på en anden optager
og ikke blev færdiggjort (side 48), kan
denne optager ikke afspille disken.
, Der er ikke indspillet undertekster på flere
sprog på DVD VIDEO'en.
, DVD VIDEO'en tillader ikke, at du skifter
underteksterne.
, Prøv at skifte underteksterne i DVD
VIDEO'ens menu.
, Underteksterne kan ikke skiftes for titler,
der er indspillet med denne optager.
Kameravinklerne kan ikke ændres.
, DVD VIDEO'en har en funktion til
automatisk afspilning.
, Der er ikke indspillet flere kameravinkler
på den DVD VIDEO, der afspilles.
, Du forsøger at skifte kameravinkler på et
tidspunkt, hvor "
" ikke vises på TVskærmen (side 84). For at vise "
" hvis
der er optaget forskellige vinkler (flere
kameravinkler) af en scene på disken, skal
du indstille "Vinkelindikator" til "Til" i
"Afspilning"-opsætningen (side 151).
, DVD VIDEO'en tillader ikke skift af
kameravinkler.
, Prøv at skifte kameravinkel i DVD
VIDEO'ens menu.
, Kameravinklerne kan ikke skiftes for titler,
der er indspillet med denne optager.
, Kameravinklen kan ikke ændres under
afspilning i slowmotion, eller når
afspilningen er stoppet midlertidigt.
Afspilningen stopper automatisk.
DivX-videofilerne kan ikke afspilles.
, Hvis DVD'en har et signal for automatisk
pause, stoppes afspilningen ved signalet for
automatisk pause.
, Filen er ikke oprettet i DivX-format.
, Filen har et andet filtypenavn end ".avi"
eller ".divx".
, DATA CD (DivX video)/DATA DVD
(DivX video) oprettes ikke i et DivXformat, som stemmer overens med
ISO9660 niveau 1/niveau 2, Romeo, Joliet
eller UDF (Universal Disk Format) 1.02,
1.50, 2.00, eller 2.01.
, DivX-videofilformatet er større end 720
(bredde) × 576 (højde).
Optageren starter ikke afspilningen fra
starten.
, Genoptaget afspilning er aktiveret
(side 84).
, Du har indsat en DVD, hvor titelmenuen
eller DVD-menuen vises automatisk på tvskærmen, når den sættes i. Brug menuen til
at starte afspilningen.
Optageren starter afspilningen
automatisk.
Nogle funktioner, f.eks. stop, søg eller
slow-motion, kan ikke udføres.
, Afhængigt af DVD'en kan du muligvis ikke
udføre visse af ovennævnte betjeninger. Se
den betjeningsvejledning, der fulgte med
disken.
Sproget i lydsporet kan ikke skiftes.
, Der er ikke indspillet flere sprog på den
DVD, du afspiller.
, DVD VIDEO'en tillader ikke, at du skifter
sproget i lydsporet.
, Prøv at ændre sproget i DVD VIDEO'ens
menu.
162
Sproget i underteksterne kan ikke skiftes
eller deaktiveres.
MP3-lydspor afspilles ikke.
, MP3-lydspor er indspillet i et format, som
optageren ikke kan afspille (side 169).
JPEG-billedfiler afspilles ikke.
, JPEG-billedfiler er indspillet i et format,
som optageren ikke kan afspille (side 169).
, Progressive JPEG-billeder kan ikke
afspilles.
TV-pausefunktionen fungerer ikke.
, Du indspiller til HDD'en, eller HDD'en er
fuld.
Optagelse/Timer-optagelse/
Redigering
Programpositionen kan ikke ændres fra
den programposition, du optager.
, Indstil tv'ets indgangskilde til "TV".
Optagelsen starter ikke med det samme,
når du trykker på z REC.
, Undlad at betjene optageren, før "LOAD",
"FORMAT" eller "INFO WRITE"
forsvinder fra frontdisplaypanelet.
Der blev ikke optaget noget, selvom
timeren var indstillet korrekt.
Optagelsen stopper ikke med det samme,
når du trykker på x REC STOP.
, Det tager nogle sekunder for optageren at
indlæse diskdata, før optagelsen kan stoppe.
Der vises muligvis instruktioner på
skærmen, efter du har trykket på x REC
STOP. I det tilfælde, følg instruktionerne på
skærmen.
Optagelsen stopper ikke, når du trykker på
x.
, Tryk på x REC STOP.
Timer-optagelsen er ikke færdig, eller den
startede ikke fra begyndelsen.
, Der indtraf en strømafbrydelse under
optagelsen. Hvis strømmen kommer
tilbage, mens en timer-optagelse er i gang,
genoptages optagelsen.
Genindstil uret (side 133), hvis
strømafbrydelsen varer mere end 1 time.
, Der var en anden timerindstilling, der
overlappede timerindstillingen
(side 63, 81).
, Der var ikke tilstrækkelig med diskplads.
, VPS/PDC-funktionen fungerer.
,fortsættes
Yderligere oplysninger
, Der indtraf en strømafbrydelse under
optagelsen.
, Optagerens interne ur stoppede på grund af
en strømafbrydelse, der varede mere end
1 time. Genindstil uret (side 133).
, Kanalen blev deaktiveret efter indstillingen
af timer-optagelsen. Se "Manuel
kanalindst." på side 138.
, Programpositionen var gemt, efter
timeroptagelsen var indstillet. (Se
"Deaktivering af programpositioner" på
side 72.)
, Tag stikket ud af stikkontakten, og sæt det i
igen.
, Programmet indeholder kopibeskyttelsessignaler, der begrænser kopiering.
, Der var en anden timerindstilling, der
overlappede timerindstillingen
(side 63, 81).
, Der er ikke sat en DVD i optageren.
, Der er ikke tilstrækkelig diskplads til
optagelsen.
, Digitalboksmodtageren var slukket.
, Kontrolenheden til digitalboksen var
forkert tilsluttet (side 16).
, Indstillingerne i "Setup" i menubjælken er
blevet ændret (side 70).
, Optageren var ved at udføre en overførsel.
, Der er valgt en kodet kanal.
, Børnelåsen er aktiveret for den valgte kanal
(side 153).
163
Indhold, som er optaget tidligere, blev
slettet.
, Data, som ikke kan afspilles på denne
optager, men som er optaget på en DVD ved
hjælp af en pc, slettes fra disken, når disken
sættes i.
VPS/PDC-funktionen kører ikke.
, Kontroller, at uret og datoen er indstillet
korrekt.
, Kontroller at den VPS/PDC tid, du
indstiller, er korrekt (der kan være fejl i tvprogramguiden). Hvis den udsendelse, du
ønskede at optage, ikke sender korrekt
VPS/PDC-information, vil optageren ikke
begynde at optage.
, Hvis modtagelsen er dårlig, er VPS/PDCsignalet muligvis forvrænget, så optageren
ikke starter indspilningen.
, VPS/PDC-funktionen fungerer muligvis
ikke, hvis indstillingen af GUIDE Plus+
værtskanalen ikke er gennemført.
, VPS/PDC-funktion fungerer ikke, når
GUIDE Plus+ dataene er ved at blive
downloadet.
Overførsel
Du har overført en titel, men titlen blev
ikke vist på HDD'ens titelliste.
, Titlen indeholder et kopibeskyttelsessignal,
så den blev flyttet (side 103).
Højhastighedsoverførsel er ikke mulig.
, Titlen kan ikke overføres ved høj hastighed
(side 104). Selv hvis der udføres A-Bsletning, så en titel ikke indeholder
blandede billedstørrelser, behandles den
stadig som en titel med blandede
billedstørrelser.
HDD/DVD-overførsel er ikke mulig.
, Titlen kan ikke overføres (side 103).
Display
Uret er stoppet.
, Indstil uret igen (side 133).
164
, Uret stoppede på grund af en
strømafbrydelse, der varede mere end
1 time. Genindstil uret (side 133).
Timerindikatoren blinker.
, Der er ikke tilstrækkelig plads på disken.
, Indsæt en optagbar disk i optageren.
, Den indsatte DVD er beskyttet (side 47).
Uret vises ikke på frontdisplaypanelet, når
optageren er slukket.
, "Frontdisplay" i "Alternativer"opsætningen er indstillet til "Fra"
(side 155).
Fjernbetjening
Fjernbetjeningen fungerer ikke.
, Der er angivet forskellige
kommandotilstande på optageren og
fjernbetjeningen. Angiv den samme
kommandotilstand (side 156).
Standardindstillingen til
kommandotilstanden for denne optager og
den medfølgende fjernbetjening er DVD3.
Du kan kontrollere den aktuelle
kommandotilstand på frontpanelets display
(side 156).
, Batterierne er svage.
, Fjernbetjeningen er for langt fra optageren.
, Fjernbetjeningens producentkode blev
gendannet til standardindstillingen, da du
udskiftede batterierne. Genindstil koden
(side 27).
, Fjernbetjeningen er ikke rettet mod
fjernbetjeningssensoren på optageren.
Andet
Optageren registrerer ikke en USB-enhed,
som er tilsluttet optageren.
, Sørg for, at USB-enheden er korrekt
tilsluttet til optageren (side 130).
, Kontroller, om USB-enheden eller et kabel
er beskadiget.
, Kontroller, om USB-enheden er tændt.
Skærmsproget skifter automatisk.
"E01" vises i displayet på frontpanelet.
, Når "HDMI-kontrol" er indstillet til "Til" i
"HDMI-udgang"-opsætningen (side 155),
skifter skærmsproget automatisk i henhold
til den sprogindstilling, der er på det
tilsluttede tv, hvis du ændrer
sprogindstillingerne på dit tv etc.
, Der er et problem med HDD'en. Kontakt
din nærmeste Sony forhandler. Bemærk at
indholdet på HDD'en kan blive slettet under
reparation af dette udstyr.
Optageren fungerer ikke korrekt.
, Tryk ned på [/1 på optageren i mere end
fem sekunder, indtil optageren slukkes.
Tryk derefter på [/1 igen for at tænde
optageren.
, Hvis statisk elektricitet osv. får optageren
til at fungere unormalt, skal du slukke for
optageren og vente, indtil uret vises i
displayet på frontpanelet. Tag derefter
optagerens stik ud af stikkontakten, og sæt
det i igen efter et stykke tid.
Diskskuffen åbnes ikke, når du trykker på
Z (åbn/luk).
, Det kan tage nogle sekunder, før
diskskuffen åbnes, efter at du har indspillet
eller redigeret en DVD. Det skyldes at
optageren skriver diskdata på disken.
"E02" vises i displayet på frontpanelet.
, Der er opstået en harddiskfejl, og du kan
ikke foretage nye optagelser til HDD'en.
Hold [/1 på optageren nede i mere end fem
sekunder for at slukke for optageren og
tænd den derefter igen. Hvis "E02" stadig
vises, skal du formatere HDD'en ved at
følge instruktionerne "Formatér HDD"
(side 132). Bemærk at alle optagelser på
HDD'en vil blive slettet. Kontakt din Sonyforhandler, hvis det ikke løser problemet.
"HDCP_ERR" vises i displayet på
frontpanelet.
, Optageren er tilsluttet en indgangsenhed,
som ikke er HDCP-kompatibel. Tilslut det
udstyr, der er HDCP-kompatibelt (side 20).
Se bort fra denne fejlmeddelelse hvis
billedet vises korrekt.
Børnelåsen fungerer ikke.
Der er ingen knapper der fungerer, og
"LOCKED" vises på frontpanelets display.
, Optageren er låst. Annuller børnelåsen
(side 84, 112).
Diskskuffen åbnes ikke, og
"TRAYLOCKED" vises på
frontdisplaypanelet.
, Kontakt din Sony-forhandler eller et
autoriseret Sony-serviceværksted.
, Optagerens reparationsfunktion aktiveres
for at reparere harddisken eller disken, når
optageren tændes efter et strømsvigt, der
opstod under en optageroperation, som fx
imens den optog, eller når en anden slags
fejl er opstået. Lad optageren stå tændt,
indtil "REPAIR" forsvinder fra
frontdisplaypanelet.
Der høres mekaniske lyde, når optageren
er slukket.
, Mens optageren opdaterer EPGinformationen, kan der muligvis høres
driftslyde (som fx den indbyggede blæser),
selvom der er slukket for strømmen. Dette
er ikke en fejl.
, Imens optageren justerer uret til den
automatiske urindstillingsfunktion eller
opdaterer EPG-informationen, kan der
muligvis høres driftslyde, selvom der er
slukket for strømmen. Dette er ikke en fejl.
Yderligere oplysninger
"REPAIR" vises i displayet på
frontpanelet.
, Kontroller "Aldersgrænse"-indstillingen i
"Børnesikring"-opsætningen (side 153).
165
Nulstilling af optageren
Du kan nulstille optageren til alle dens
fabriksindstillinger.
1
Sørg for at optageren er tændt og
disken fjernet.
2
Hold x (stop) på optageren nede, og
tryk på [/1 på optageren.
Alle indstillinger nulstilles og optageren
slukkes.
Bemærkninger om
optageren
Om betjening
• Hvis optageren flyttes direkte fra kolde
omgivelser til varme omgivelser, eller hvis
den placeres i et meget fugtigt lokale, kan
fugt kondenseres på linserne inde i
optageren. Sker dette, fungerer optageren
muligvis ikke korrekt. I så fald skal du lade
optageren stå tændt, hvis den allerede er
tændt (undlad at tænde den, hvis den er
slukket) i cirka en time, indtil fugten er
fordampet.
• Når du flytter optageren eller tager en disk
ud, skal du være påpasselig med ikke at
støde eller udsætte harddisken for
vibrationer for at undgå at beskadige disken
eller harddisken (side 3).
Om justering af lydstyrken
Skru ikke op for lyden, mens du lytter til et
afsnit med meget lave indgangsniveauer eller
helt uden lydsignaler. Hvis du gør det, kan
højttalerne blive beskadiget, når der afspilles
et afsnit med høj lyd.
Om rengøring
Rengør kabinettet, panelet og knapperne med
en blød klud fugtet med en mild
renseopløsning. Anvend ikke nogen form for
slibemidler, skurepulver eller
opløsningsmidler som f.eks. alkohol eller
rensebenzin.
Om rengøringsdiske, disk/linserengøringsmidler
Brug ikke en rengøringsdisk eller et disk/
linse-rengøringsmiddel (flydende eller som
spray). De kan forårsage funktionsfejl i
optageren.
166
Bemærkninger vedrørende diske
• For at holde disken ren må den kun
håndteres ved kanten. Du må ikke berøre
overfladen. Støv, fingeraftryk eller ridser på
disken kan medføre fejl.
• Udsæt ikke disken for direkte sollys eller
varmekilder som varme luftkanaler, og lad
den ikke ligge i en bil, som er parkeret i
direkte sollys, da temperaturen inden i bilen
kan stige betydeligt.
• Opbevar disken i kassetten, når den er
afspillet.
• Rens disken med en rengøringsklud. Aftør
disken fra midten og udefter.
Specifikationer
System
Laser: Halvlederlaser
Sendestandarder (digitale
udsendelser): DVB-T
Kanaldækning (digitale
udsendelser):
VHF: E5 til E12
UHF: E21 til E69, B21 til B68
Kanaldækning (analoge
udsendelser):
PAL (B/G, D/K, I)/SECAM (L)
VHF: E2 til E12, R1 til R12, F2 til F10,
Italien A til H, Irland A til J, Sydafrika
4 til 11, 13
UHF: E21 til E69, R21 til R69, B21 til
B69, F21 til F69
CATV: S01 til S05, S1 til S20,
Frankrig B til Q
HYPER: S21 til S41
• Anvend ikke opløsningsmidler som
rensebenzin, fortynder, kommercielt
tilgængelige rengøringsmidler eller
antistatiske sprays beregnet til vinylplader.
• Brug ikke følgende diske.
– Diske, som ikke har standardfacon (f.eks.
kort, hjerte).
– Diske med etiketter eller mærkater på.
– Diske med cellofantape eller
klistermærker på.
Om udskiftning af dele
Hvis dette apparat repareres, kan reparerede
dele muligvis blive indsamlet til genbrug
eller genanvendelse.
Ovenstående kanaldækning garanterer kun
kanalmodtagelsen inden for disse intervaller.
Den garanterer ikke muligheden for at
modtage signaler under alle omstændigheder.
For flere oplysninger, se "Kanaler, der kan
modtages" (side 139).
,fortsættes
Yderligere oplysninger
Videomodtagelse:
Frekvenssyntetiseringssystem
Lydmodtagelse: Delt bærebølgesystem
Antenneudgang: 75-ohm asymmetrisk
antennestik
Timer: Ur: Kvartslåst/Timer-indikation:
24 timers cyklus (digital)/
backupstrøm: 1 time
Videooptageformat: MPEG-2, MPEG-1
Lydoptageformat/anvendelig
bithastighed: Dolby Digital 2 ch
256 kbps/128 kbps (i EP- , SLP-, og
SEP-tilstand), PCM
167
Indgange og udgange
LINE 2 OUT
(AUDIO): Phonojackstik/2 Vrms/
10 kiloohm
(VIDEO): Phonojackstik/1,0 Vp-p
(S VIDEO): 4-stiks mini-DIN/
Y: 1,0 Vp-p, C: 0,3 Vp-p (PAL)
LINE 2 IN
(AUDIO): Phonojackstik/2 Vrms/mere
end 22 kiloohm
(VIDEO): Phonojackstik/1,0 Vp-p
(S VIDEO): 4-stiks mini-DIN/
Y: 1,0 Vp-p, C: 0,3 Vp-p (PAL)
LINE 3 – TV: 21-stik
CVBS OUT
S-video/RGB OUT (modstrøm)
LINE 1/DECODER: 21-stik
CVBS IN/OUT
S-Video/RGB IN
Dekoder
DV IN: 4-stik/i.LINK S100
DIGITAL OUT (COAXIAL):
Phonojackstik/0,5 Vp-p/75 ohm
COMPONENT VIDEO OUT
(Y, PB/CB, PR/CR):
Phonojackstik/Y: 1,0 Vp-p,
PB/CB: 0,7 Vp-p, PR/CR: 0,7 Vp-p
G-LINK: mini-jack
HDMI OUT: HDMI 19 stikstandardtilslutning
USB:
USB-stik Type A (til tilslutning af
digitalt stillkamera,
hukommelseskortlæser og USBhukommelse)
USB-stik Type B (til tilslutning af
PictBridge-kompatible printere)
Conditional access module: CAmodul-åbning (Conditional Access
Module)
168
Generelt
Strømforsyning: 220-240 V
vekselstrøm, 50/60 Hz
Strømforbrug: 53 W
Dimensioner (cirka):
430 × 76,5 × 286 mm (bredde/højde/
dybde) inkl. udstikkende dele
Harddiskkapacitet:
RDR-HXD870: 160 GB
RDR-HXD970: 250 GB
RDR-HXD1070: 500 GB
Vægt (cirka): 4,7 kg
Driftstemperatur: 5ºC til 35ºC
Luftfugtighed ved brug: 25% til 80%
Tilbehør:
Netkabel (1)
Antennekabel (1)
Fjernbetjening (1)
Kontrolenhed til digitalboks (1)
R6-batterier (størrelse AA) (2)
Specifikationer og design kan ændres uden
varsel.
Bemærkninger om MP3lydspor, JPEG-billedfiler
og DivX-videofiler
Om MP3-lydspor, JPEGbilledfiler og DivX-videofiler
* Ikke tilgængelig for MP3-lydspor.
Hvis lydspor og billeder i Music CD-format
eller Video CD-format kun er optaget i den
første session/grænse, afspilles kun den
første session/grænse.
MP3-lydspor, JPEG-billedfiler
eller DivX-videofiler, som
optageren kan afspille
Optageren kan afspille følgende spor og filer:
– MP3-lydspor med filtypenavnet ".mp3".
– JPEG-billedfiler med filtypenavnet ".jpeg"
eller ".jpg".
– Basis JPEG-billedfiler der overholder Exif
2.2*-billedfilformat, og Y:CB:CR er 4:4:4,
4:2:2 eller 4:2:0.
– DivX-videofiler med endelsen ".avi" eller
".divx."
* "Exchangeable Image File Format": Filformatet
anvendes af digitale stillkameraer.
z Tip
Da en disk med mange træer tager længere tid at
afspille, anbefales det at oprette albummer, der ikke
har mere end to træer.
b Bemærkninger
• Optageren kan afspille alle data med
filtypenavnet ".mp3", ".jpeg", ".jpg", ".avi" eller
".divx", selvom de ikke er i MP3-, JPEG- eller
DivX-format. Afspilning af disse data kan
forårsage høj støj, der kan beskadige
højttalersystemet.
• Afhængigt af disken kan normal afspilning
muligvis ikke udføres. Billedet kan f.eks. være
uklart, afspilningen kan virke ujævn, der kan
være huller i lyden osv.
• Afhængigt af disken kan det tage lidt tid, før
afspilningen begynder.
• Nogle filer kan ikke afspilles.
• Optageren kan afspille op til 99 album fra en
DATA CD eller DATA DVD, der indeholder
henholdsvis MP3-lydspor og DivX-videofiler.
Der kan afspilles op til 99 spor og filer under et
album.
• Mht. JPEG-billedfiler, kan optageren indlæse op
til 99 album og/eller op til 999 filer under et
album på en DATA CD/DATA DVD eller en
tilsluttet USB-enhed på en gang. For at kunne se
ikke-indlæste album skal du genindlæse dem.
• Det kan tage noget tid at fortsætte til det næste
eller et andet album.
,fortsættes
Yderligere oplysninger
MP3 er en lydkomprimeringsteknologi, der
opfylder bestemte ISO/MPEG-regler. JPEG
er en billedkomprimeringsteknologi.
Du kan afspille lydspor i MP3-format
(MPEG1 Audio Layer 3) og JPEG-billedfiler
på HDD'en eller DATA CD'er (CD-ROM'er/
CD-R'er/CD-RW'er) eller JPEG-billedfiler
på HDD'en eller DATA DVD'er (DVDROM'er/DVD-RW'er/DVD-R'er).
DivX® er en kompressionsteknologi for
videofiler, som er udviklet af DivX, Inc.
Dette produkt er et officielt DivX®certificeret produkt. Du kan afspille DATA
CD'er (CD-ROM'er/CD-R'er/CD-RW'er) og
DATA DVD'er (DVD-ROM'er/
DVD+RW'er/DVD+R'er/DVD-RW'er/
DVD-R'er), som indeholder DivX-videofiler.
DATA DVD'er skal optages i
overensstemmelse med ISO9660 niveau 1,
niveau 2, Romeo, Joliet eller UDF (Universal
Disk Format) 1.02, 1.50, 2.00* eller 2.01
format, for at optageren kan genkende MP3sporene, JPEG-billedfilerne og DivXvideofilerne.
DATA-CD'er skal være optaget i
overensstemmelse med ISO9660 niveau 1-,
niveau 2-, Romeo- eller Joliet-format, for at
optageren kan genkende MP3-lydspor,
JPEG-billedfiler og DivX-videofiler.
Du kan også afspille diske, der er optaget i
MultiSession/Border.
Se instruktionerne, der leveres sammen med
diskdrevene og optagesoftwaren (medfølger
ikke) for at få oplysninger om
optageformatet.
Bemærkning om MultiSession/Borderdiske
169
• Den billedstørrelse, der kan vises, er begrænset.
Følgende billedstørrelser kan vises: bredde 160–
5.120 pixel og højde 120–3.840 pixel.
• Optageren understøtter MP3-lydspor, der er
optaget med en samplingfrekvens på 32 kHz,
44,1 kHz og 48 kHz.
• Der kan ikke afspilles et MP3-lydspor på mere
end 1 GB.
• Optageren opfylder ikke lydspor i mp3PROformat.
• Optageren kan ikke afspille en DivX-videofil, der
er større end 720 (bredde) × 576 (højde)/4 GB.
• Optageren kan muligvis ikke afspille en DivXvideofil, når filen er kombineret af to eller flere
DivX-videofiler.
Bemærkninger om kopiering af JPEGbilledfiler/MP3-lydspor
• Du kan ikke kopiere JPEG-billedfiler/MP3lydspor til HDD'en, hvis:
– Det totale antal JPEG-billedalbum på HDD'en
overstiger 999.
– Det totale antal JPEG-billedfiler/MP3-lydspor
under et album overstiger 999.
– MP3-lydsporene er på 1 GB eller større.
• Bemærk, at størrelsen på JPEG-billedfiler, der
kopieres til HDD'en, kan blive øget automatisk
for at passe til tv-skærmen.
• Du kan ikke kopiere JPEG-billedfiler til en
DATA DVD, som er færdiggjort på andre
optagere eller enheder.
• Hvis der vises en advarsel om, at HDD'en er fuld,
skal du slette flere album eller filer for at skaffe
plads. For yderligere detaljer om at slette spor og
filer, se side 121 eller 129.
Om i.LINK
DV IN-stikket på denne optager er i.LINKkompatibelt for digitale videokameraer.
Dette afsnit beskriver i.LINK-standarden og
dens funktioner.
Hvad er i.LINK?
i.LINK er en digital seriel grænseflade til
håndtering af digital video, digital lyd og
andre data i to retninger mellem udstyr, der
har et i.LINK-jackstik, og til kontrol af andet
udstyr.
i.LINK-kompatibelt udstyr kan
sammenkobles med et enkelt i.LINK-kabel.
Mulige anvendelser er betjening og
datatransaktioner med forskelligt digitalt
AV-udstyr. Når der sluttes to eller flere
i.LINK-kompatible apparater til denne
optager i en kæde, er betjening og
datatransaktioner mulige, ikke kun med det
udstyr, som optageren er sluttet til, men også
med andre enheder via det direkte tilsluttede
udstyr.
Bemærk dog, at betjeningsmetoden kan
variere afhængigt af egenskaberne og
specifikationerne for det tilsluttede udstyr, og
at betjeningerne og datatransaktionerne ikke
altid er mulige på visse tilsluttede apparater.
b Bemærk
Normalt kan der sluttes ét apparat til denne optager
ved hjælp af i.LINK-kablet (DV-tilslutningskabel).
Når optageren sluttes til i.LINK-kompatibelt udstyr
med to eller flere i.LINK-jackstik (DV-jackstik),
skal du se i betjeningsvejledningen til det udstyr,
der skal tilsluttes.
Om navnet "i.LINK"
i.LINK er det almindeligt kendte navn for
IEEE 1394-datatransportbussen, som blev
foreslået af SONY, og som er et varemærke,
der er godkendt af mange firmaer.
IEEE 1394 er en international standard, som
er fastlagt af Institute of Electrical and
Electronics Engineers.
170
i.LINK bithastighed
i.LINK's maksimale bithastighed varierer
afhængigt af udstyret. Der er defineret tre
maksimale bithastigheder:
S100 (cirka 100 Mbps*)
S200 (cirka 200 Mbps)
S400 (cirka 400 Mbps)
Bithastigheden er angivet under
"Specifikationer" i betjeningsvejledningen til
de enkelte apparater. Den er også angivet ved
siden af i.LINK-jackstikket på noget udstyr.
Den maksimale bithastighed på udstyr, hvor
hastigheden ikke er angivet, f.eks. dette
apparat, er "S100".
Når der sluttes apparater til udstyr med en
anden bithastighed, kan bithastigheden
afvige fra den angivne bithastighed.
* Hvad betyder Mbps?
Mbps er en forkortelse for megabit pr. sekund
eller den mængde data, der kan sendes eller
modtages på ét sekund. En bithastighed på
100 Mbps betyder for eksempel, at der kan sendes
100 megabit data på ét sekund.
i.LINK-funktioner på denne
optager
Nødvendigt i.LINK-kabel
Yderligere oplysninger
For oplysninger om overførsel, når optageren
er sluttet til andet videoudstyr med DVjackstik, se side 108.
DV-jackstikket på denne optager kan kun
modtage DVC-SD-signaler. Det kan ikke
udsende signaler. DV-jackstikket modtager
ikke MICRO MV-signaler fra udstyr som
f.eks. et MICRO MV-digitalt videokamera
med et i.LINK-jackstik.
For yderligere sikkerhedsforskrifter henvises
til bemærkningerne på side 108.
For oplysninger om sikkerhedsforskrifter ved
tilslutning af optageren henvises desuden til
betjeningsvejledningerne for det udstyr, der
skal tilsluttes.
Benyt Sony i.LINK 4-stik-til-4-stik-kablet.
i.LINK og
er varemærker.
171
Guide til dele og kontroller
For yderligere oplysninger henvises til sidetallene i parentes.
Fjernbetjening
H CLEAR-knap (45, 87, 113, 114)
I ANGLE-knap (84, 129)
J TV/DVD-knap (27)
K SUBTITLE-knap (85)
L
(tekst) knap (54)
Denne knap er ikke tilgængelig i visse
områder.
M MENU-knap (83)
N Farveknapper (52, 67)
O SYSTEM MENU-knap (78, 88, 104,
110, 116, 122, 132)
TITLE LIST-knap (40, 83, 96)
TOP MENU-knap (83)
GUIDE-knap (52, 65)
P TIMER-knap (56, 62)
Q INFO (information) knap (52, 65)
R </M/m/,/ENTER-knap (29)
S O RETURN-knap (29)
EXIT-knap (135)
T DISPLAY-knap (43)
U
A HDD-knap (39)
DVD-knap (38)
B [/1 (til/standby)-knap (29)
C Z (åbn/luk)-knap (38)
D PROG (program) +/– knapper (39)
+ knappen har et justeringspunkt*.
E Talknapper (45, 93)
Talknappen 5 har et justeringspunkt*.
F INPUT (indgangsvælger)-knap (64,
81)
G AUDIO-knap (85, 112)
AUDIO-knappen har et
justeringspunkt*.
172
/
(øjeblikkelig afspilning/
øjeblikkelig fremadspoling)-knapper
(85)
V ./> (forrige/næste)-knapper
(85, 112, 119)
PAGE +/–-knapper (52, 67)
W mc / CM (søg/langsom/
frys billede)-knapper (85, 112, 119)
DAY +/– -knapper (67)
X H (afspil)-knap (83, 112, 128)
X (pause)-knap (85, 112, 119, 128)
x (stop)-knap (83, 112, 118, 128)
H-knappen har et justeringspunkt*.
Y TV PAUSE-knap (90)
Z z REC-knap (39)
x REC STOP-knap (39)
HDD/DVD DUB-knap (103)
REC MODE-knap (39)
wj ZOOM-knap (128)
wk TV [/1 (til/standby)-knap (27)
wl PLAY MODE-knap (87, 93, 113, 115)
e; TV t (indgangsvælger)-knap (27)
ea TV 2 (lyd) +/– knapper (27)
es TV PROG (program) +/– knapper (27)
+ knappen har et justeringspunkt*.
* Brug justeringspunktet som reference ved
betjening af optageren.
*
Frontpanel
A [/1 (til/standby)-knap (29)
B
(fjernbetjeningssensor) (26)
C Diskskuffe (38)
D Display på frontpanelet (174)
E Z (åbn/luk)-knap (38)
F N (afspil)-knap (83, 112, 128)
N-knappen har et justeringspunkt*.
G x (stop)-knap (83, 112, 118, 128)
H z REC-knap (39)
I x REC STOP-knap (39)
J HDD knap/indikator (39)
DVD knap/indikator (38)
M LINE 2 IN (S VIDEO/VIDEO/
L(MONO) AUDIO R)-stik (34)
N Z (åbn/luk) knap (25)
O CA-modul-åbning (Conditional
Access Module) (25)
P ONE-TOUCH DUB-knap (110)
Q
DV IN-stik (108)
R
USB-stik (type A) (116, 122)
S PictBridge USB stik (type B) (130)
* Brug justeringspunktet som reference ved
betjening af optageren.
+ knappen har et justeringspunkt*.
,fortsættes
Yderligere oplysninger
K PROGRAM +/– -knapper (39)
L INPUT (indgangsvælger)-knap (64,
81)
173
Display på frontpanelet
A Viser følgende:
• Afspilningstid
• Aktuel(t) titel/kapitel/spor/
indeksnummer
• Optagetid/optageindstilling
• Ur
• Programposition
• EPG angivelse (65)
"EPG" vises når der modtages GUIDE
Plus+ data.
• Direkte optagelse fra tv angivelse (39):
"TV" angives af de to cifre, der står
længst til højre.
B NTSC-indikator (134, 142)
C VPS/PDC-indikator (80)
D Timerindikator (75)
E Disktype
Lyser når der indsættes en optagbar
DVD-R eller DVD-RW-disk.
F Indikator for kommandotilstand (156)
Viser fjernbetjeningens
kommandotilstand.
Når optagerens kommandotilstand er
indstillet til DVD3 (standard), vises
hverken "1" eller "2".
G Optagelsesstatus
H Indikator for overførselsretning
I Afspilningsstatus
Bagpanel
A ANALOG AERIAL IN/OUT-stik (16)
G DIGITAL OUT (COAXIAL)-stik (24)
B LINE 2 OUT (R-AUDIO-L/VIDEO)stik (20, 24)
H AC IN terminal (26)
C LINE 1/DECODER-stik (33)
J LINE 2 OUT (S VIDEO)-stik (20)
D G-LINK-stik (18)
K COMPONENT VIDEO OUT
(Y, PB/CB, PR/CR)-stik (20)
E DIGITAL AERIAL IN/OUT-stik (16)
F HDMI OUT-stik (high-definition
multimedia interface out) (20, 24)
174
I LINE 3 – TV-stik (20)
Oversigt over sprogkoder
For flere oplysninger, se side 145.
Sprognavnene overholder ISO 639: 1988 (E/F)-standarden.
Nummer Sprog (kode)
Nummer Sprog (kode)
Nummer Sprog (kode)
Yderligere oplysninger
175
Lande-/områdekode
For flere oplysninger, se side 151.
176
Nummer
Område (kode)
Nummer
Område (kode)
0118
0121
0120
0205
0218
0301
0312
0314
0411
0609
0618
0405
0811
0914
0904
0920
1016
1118
Argentina (ar)
Australien (au)
Østrig (at)
Belgien (be)
Brasilien (br)
Canada (ca)
Chile (cl)
Kina (cn)
Danmark (dk)
Finland (fi)
Frankrig (fr)
Tyskland (de)
Hongkong (hk)
Indien (in)
Indonesien (id)
Italien (it)
Japan (jp)
Korea (kr)
1325
1324
1412
1426
1415
1611
1608
1620
1821
1907
0519
1905
0308
2023
2008
0702
2119
Malaysia (my)
Mexico (mx)
Holland (nl)
New Zealand (nz)
Norge (no)
Pakistan (pk)
Filippinerne (ph)
Portugal (pt)
Rusland (ru)
Singapore (sg)
Spanien (es)
Sverige (se)
Schweiz (ch)
Taiwan (tw)
Thailand (th)
Storbritannien (gb)
USA (us)
Indeks
Ord i anførselstegn vises i
displayene på skærmen.
Tal
"16:9" 150
"4:3 Letter Box" 150
"4:3 Pan Scan" 150
96 kHz PCM ud 144
A
"A-B gentagning" 87, 113
Administration
JPEG-billedfiler 129
lydspor på Music
Jukebox'en 121
"Af-færdiggør" 50
"Afspilning" 111, 150
Afspilning 11, 83, 112,
118, 126
A-B gentagning 87,
113
DivX-videofiler 83
DV-camcorder 111
frys billede 86
genoptaget afspilning
84
Gentag 87, 113, 119
hurtig baglæns 85,
112, 119
hurtig forlæns 85,
112, 119
JPEG-billedfiler 126
Jukebox 118
langsom afspilning
86
MP3-lydspor 112
Program 88, 114,
120
roter 129
Scan lyd 84
zoom 128
øjeblikkelig
afspilning 85
øjeblikkelig
fremadspoling
85
Afspilningsliste 42, 94
Afspilningstilstand
A-B gentagning 87,
113
Gentag 87, 113, 119
Program 88, 114,
120
"Afspl.tilst." 121
"AFT" 139
Albumliste 118
"Genre" 118
"Sort. titler" 118
"Sæt overspr." 119
"Albumnavn" 121
"Albumsøgning" 115
"Aldersgrænse" 153
"Alternativer" 155
"Analog Tuner" 137
"Analog tuner-niveau" 143
"Angiv kodeord" 152
ANGLE 84, 129
Antenne 16
"Antennespænding" 137
AUDIO 85, 112
"Audio DRC" 145
"Autokapitel (DVD+R/
+RW)" 149
"Autokapitel (Video)" 149
"Autokapitel(HDD/VR)"
149
"Autom. kanalindstil." 137
"Autom. overspring" 136
"Automatisk" 133
Automatisk indstilling af
ur 30, 133
"Auto-sprogvalg" 146
"Autosøgning" 137
B
Bagpanel 174
"Basis" 132, 133
Basislyd 74, 143
Batterier 26
"Bekræft printer" 157
"Beskyt albumindhold"
130
"Beskyt disk" 47
"Beskyt titel" 96, 97, 130
Beskyttelse
album 130
disk 47
JPEG-billedfiler 130
titel 96
"Billedindstilling" 78, 88
Billedkvalitet 60, 78, 88
'BRAVIA' Theatre Sync
23
"Bred (16:9)" 30
Børnelås 84, 112
Børnesikring 84, 151
C
CAM 25
Canal Plus 35
CD 13
"CI information" 156
COMPONENT VIDEO
OUT 21
Conditional Access
Module 25
Copy-Free 56, 74
Copy-Never 56, 74
Copy-Once 56, 74
CPRM 12
D
"D.TV-sprogvalg" 137
DATA CD 13
DATA DVD 13
"Dekoder" 36, 139
Dele og kontroller 172
Diasshow 128
DIGITAL OUT
(COAXIAL) 24
Digital service
EPG 52
Programinformation
54
"Digital tuner" 135
Digitalboksmodtager 18
Direkte afspilning 22, 84
"Direkte optagelse fra tv"
22, 39
Diske, der kan afspilles 11,
13
Diske, der kan bruges 11,
13
,fortsættes
177
Diske, der kan indspilles
på 11
"Diskindstilling" 46, 48,
51, 132
Diskindstillinger 46, 48,
51, 132
"Diskkopiering" 107
Diskplads 95
Disktyper 11, 94
Display på frontpanelet
174
DivX-videofiler 83
Dolby Digital 24, 144
"Download fra TV" 138
DTS 24, 144
DV IN 108
DV-camcorder 108
DV-camcorder-overførsel
108
Afspilning 111
Manuel overførsel
110
One-Touchoverførsel 110
DVD VIDEO 13
DVD+R 11, 94
DVD+RW 11, 94
"DVD-afspilning" 152
"DVD-menusprog" 146
DVD-R 12, 94
DVD-RAM 13
DVD-RW 11, 94
"DV-indgang" 109, 143
E
"Editor" 66
"Ekstern lyd" 143
EPG
Se en liste over
tilgængelige
kanaler 52
F
Fejlfinding 158
Fjernbetjening 26, 172
"Flyt" 100, 101
"Forbind" 99, 100
"Format" 51
178
I
"Formater DVD-RW" 132
Formatering 51
"Formatér HDD" 132
"Fotoalbum" 122
"Fotoalbum"-liste 126
"Frame accurateredigering" 95
"Frontdisplay" 155
Frontpanel 173
Frys billede 86
Færdiggørelse 48
i.LINK 170
"Indgangssysteme" 134
"Indgående farvesystem"
141
"Indstil forhåndsvis" 156
Indtastning af tegn 45
"Info" 66
INPUT 64, 81
Introduktion til disktyper
11
G
J
Genoptaget afspilning 84
"Genre" 96, 121
Genskabelsesoptagelse 57,
80
"Genstart USB-enhed" 157
"Gentag" 87, 113, 119
"Gentag album" 113, 119
"Gentag disk" 87, 113
"Gentag kapitel" 87
"Gentag program" 87,
113, 119
"Gentag spor" 87, 113,
119
"Gentag titel" 87
"Grid" 65
GUIDE 65
GUIDE Plus+ system 65,
75
"Gør om" 96
JPEG-billedfiler 122
Jukebox 116
"Just. optag.tilstand" 58,
76, 77, 148
Justering
gengive billede 88
optagelsesbillede 60,
78
H
"HDD optageformat" 149
HDMI
4:3-videoudgang 154
Farve 154
HDMI-kontrol 155
Lydudgang 155
Skærmopløsning 154
HDMI OUT 21, 24
HDMI-kabel 20, 24
"HDMI-udgang" 153
"HELP-indstilling" 134
Håndtering af diske 167
K
"Kanal" 139
"Kanalindstillinger" 136
"Kanalombytning" 141
"Kanalsortering" 135
"Kanalsystem" 138
Kapitel 44, 62, 79
Kapitelnummer 44
"Kapitelsøgning" 93
"Kommandotilstand" 28,
156
"Komponentvideoudgang"
142
Kontrol/ændring/
annullering af
timerindstillinger 62, 79
Kontrolenhed til
digitalboks 16, 32
"Kopier" 123
"Kopier album" 117
"Kopier albumindhold"
123
"Kopier til DVD" 124
Kopiering
JPEG-billedfiler 122,
123, 124
lydspor 116
Kopisikringssignaler 56,
74
L
Lande-/områdekode 176
Langsom afspilning 86
LINE 1/DECODER 33
"LINE 1-indgang" 142
LINE 2 IN 34
"LINE 3-udgang" 142
"Lukning" 48
"Lyd Ind" 143
"Lyd Ud" 144
Lydindgang 25
Lydkabel 24
"Lydsprog" 145
"Lydsystem" 139
Lynopsætning 29, 134
M
Manuel 133
Manuel indstilling af uret
30, 133
"Manuel kanalindst." 138
"Manuel opt.-indst." 146
Manuel optagetilstand 147
"Manuel overførsel" 110
MENU 83
Menu
DVD-menu 83
Topmenu 83
Miniaturebillede 42
Visningstilstand 42,
156
"Mix (Stereo 1: 25%)" 143
"Mix (Stereo 1: 50%)" 143
"Mix (Stereo 1: 75%)" 143
"Modificer" 63
MP3-lydspor 112
MPEG 24, 145
"Multi-tilstand" 96
"Musikjukebox" 116
"My TV" 65
N
"Navn" 139
Navngivning 46
Netkabel 26
NICAM 74, 143
"NICAM-valg" 143
"NTSC på PAL-TV" 142
Nulstilling af optageren
134, 166
"Nyt album" 129
PDC 57, 80
PLAY MODE 87, 88,
113, 114, 119, 120
"Program" 88, 114, 120
Programinformation 54
"Progressiv" 30
"På-skærmen visning" 155
Q
Quick Timer 60, 77
O
R
Områdekode 14
ONE-TOUCH DUB 110
One-Touch-overførsel 110
"Opdel" 98, 99, 101
"Ophæv beskyt." 97
Ophævelse af
færdiggørelse 50
Opretning af en
afspilningsliste 100
Oprettelse af en backupdisk 107
Opsætning af GUIDE
Plus+ systemet 31
Optagelse 55, 73
billedjustering 60, 78
mens du ser et andet
program 39
optagelsesformat 11
optagelsestilstand 40,
55, 73
optagetid 40, 55, 73
Optagetid 40, 55, 73
Optagetilstand 40, 55, 73
"Optagning" 146
"Optimer HDD" 132
Original 42, 94
"OSD-menusprog" 145
Overførsel
HDD/DVD DUB 103
Overførselsliste 104
"Overspr. en" 63
REC 39
REC MODE 73
REC STOP 39, 110
"Redig. kompatibel m.
Videotilstand" 95
"Rediger" 96, 121
Redigering 94, 100
Afspilningsliste 100
kapitler 98
titler 96
"Registreringskode" 156
Resterende tid 44
"RGB" 142
Roter 129
P
Pause Live TV 90
"Pausetilstand" 150
PAY-TV 35
PBC 83
S
S VIDEO 21
Samtidig optagelse og
afspilning 92
Scan lyd 84
"Schedule" 66
"Search" 65
"Setup" 66
Side-tilstand 41, 118, 127
"Signalkontrol" 136
"Skift genre" 97
"Slet" 63, 96, 97, 121,
130
"Slet A-B" 97
"Slet album" 129
SMARTLINK 22, 156
"Softwareopdatering" 156
"Sort. titler" 42, 118
"Spornavn" 121
"Sporsøgning" 93, 115
"Spring over" 138
"Sprog" 145
,fortsættes
179
"Standard (4:3)" 30
"Stereo 1" 143
"Stereo 2" 143
"Strømsparetilstand" 134
Styring af tv-apparater
med fjernbetjeningen 27
Sub-lyd 74, 143
SUBTITLE 85
Super VIDEO CD 13
"S-video" 142
"Sæt overspr." 119, 121
Søgning
finde begyndelsen af
titlen/kapitlet/
sporet 85, 112,
119
hurtig baglæns/hurtig
forlæns 85, 112,
119
JPEG-billedfiler 128
lydspor 112, 119
Scan lyd 84
via genre 42, 118
"Sømløs afspilning" 150
T
Talknapper 46
Tidsforskudt 91
"Tidsindstilling" 30, 133
"Tidssøgning" 93
"Tilføj nye kanaler" 135
Tilslutning
antennekablet 16
en printer 130
HDMI-kablet 20, 24
kontrolenheden til
digitalboksen 16
lydkablerne 24
USB-enheden 116,
122
videokablerne 20
TIMER 57
Timerliste 62
Timeroptagelse
EPG-timerindstilling
59
GUIDE Plus+ system
75
Just. optag.tilstand
58, 76, 77
kontrollere/ændre/
annullere 62, 79
manuel indstilling 56,
76
"Timing" 80
Titel 44
Titelliste 40
"Genre" 42
Miniature 42
"Sort. titler" 42
"Titelnavn" 96
Titelnummer 44
"Titelsøgning" 93
TOP MENU 83
Tosproget optagelse 74
"Tosproget optagning" 143
TV t 27, 39
TV/DVD 28, 39
Sony Corporation Printed in Hungary
"TV-pause" 157
TV-pause 90
Tv-system 139
"TV-type" 30, 150
U
"Udskift kanaler" 135
Udskrivning af JPEGbilledfiler 130
"Undertekst-optagning"
148
"Undertekstsprog" 145
"Undertekstvisning" 146
V
"Video" 142
VIDEO CD 13
"Video Ind / Ud" 141
Videoindgang 21
Videoledning 20
Video-tilstand 11, 12
"Vinkelindikator" 84, 151
VPS 57, 80
VR-tilstand 11, 12
"Vælg EPG-type" 134
"Vælg genre" 96, 121
"Vælg Miniature" 96
"Vælg miniature" 148
Z
Zoom 128
ZWEITON 74
Æ
"Ændr kodeord" 152
"Ændr navn på album" 130
"Ændr navn på fil" 130
Download PDF

advertising