Sony | RDR-HX710 | Sony RDR-HX710 Betjeningsvejledning

C:\2589942721RDRHX510EC\DK01COVEC.fm
master page=right
DK01WAR-EC.book Page 1 Thursday, April 14, 2005 4:05 PM
2-589-942-72(1)
DVD Recorder
Betjeningsvejledning
RDR-HX510
RDR-HX710/HX910
© 2005 Sony Corporation
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-72(1)
C:\2589942711RDRHX510EC\DK02WAREC.fm
master page=left
DK01WAR-EC.book Page 2 Wednesday, March 2, 2005 3:07 PM
Forholdsregler
ADVARSEL!
Udsæt ikke afspilleren for regn eller
fugt, så risiko for brand eller stød
undgås.
Undlad at åbne kabinettet for at undgå
elektrisk stød. Overlad alt
reparationsarbejde til autoriseret
servicepersonale.
Netledningen må kun udskiftes af
faguddannet servicepersonale.
Dette apparat er klassificeret som et
KLASSE 1 LASER-produkt. Etiketten
med KLASSE 1 LASERPRODUKT er
placeret på det laserbeskyttende hus
indvendigt.
FORSIGTIG
Brugen af optiske instrumenter i dette
produkt øger risikoen for øjenskader.
Da laserstrålerne, der anvendes i denne
DVD-optager, er skadelige for øjnene,
må kabinettet ikke skilles ad.
Overlad alt reparationsarbejde til
autoriseret servicepersonale.
Denne etiket findes på det
laserbeskyttede hus indvendigt.
• Denne enhed kører ved 220-240 V
vekselstrøm, 50/60 Hz. Kontroller, at
apparatets driftsspænding er identisk
med den lokale strømforsyning.
• Anbring ikke objekter, der er fyldt
med væsker, f.eks. vaser, på
apparatet, så risiko for brand eller
stød undgås.
SHOWVIEW er et af Gemstar
Development Corporation registreret
varemærke. SHOWVIEW Systemet
fremstilles på licens af Gemstar
Development Corporation.
Forholdsregler
Dette udstyr er afprøvet og fundet i
overensstemmelse med grænserne,
der er angivet i EMC-direktivet, ved
brug af et forbindelseskabel, som er
kortere end 3 meter.
Om sikkerhed
Hvis der er spildt væske i kabinettet,
eller hvis der er faldet genstande ned
i det, skal du afbryde
strømforsyningen og lade optageren
efterse af kvalificerede teknikere,
inden du anvender den igen.
Om harddisken
Håndtering af udtjente
elektriske og elektroniske
produkter (Gælder for den
Europæiske Union og andre
europæiske lande med
separate
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller
emballagen angiver, at produktet ikke
må behandles som husholdningsaffald.
Det skal i stedet indleveres på en
deponeringsplads specielt indrettet til
modtagelse og oparbejdning af
elektriske og elektroniske produkter.
Ved at sikre at produktet bortskaffes
korrekt, forebygges de eventuelle
negative miljø- og sundhedsskadelige
påvirkninger, som en ukorrekt
affaldshåndtering af produktet kan
forårsage. Genindvinding af materialer
vil medvirke til at bevare naturens
ressourcer. Yderligere information om
genindvindingen af dette produkt kan
fås hos myndighederne, det lokale
renovationsselskab eller butikken, hvor
produktet blev købt.
Harddisken har en høj
lagringstæthed, hvilket giver
optagelser med lang varighed og
hurtig adgang til de skrevne data.
Den kan dog let blive beskadiget af
rystelser, vibrationer og støv og skal
ikke placeres i nærheden af
magneter. Overhold følgende
forholdsregler for at undgå, at
vigtige data går tabt.
• Udsæt ikke optageren for
voldsomme rystelser.
• Undlad at placere optageren et
ustabilt sted eller et sted, hvor den
udsættes for mekaniske
vibrationer.
• Undlad at placere optageren på en
varm overflade, f.eks. en
videobåndoptager eller forstærker
(receiver).
• Anvend ikke optageren steder med
store temperaturudsving
(temperaturgradient under 10 °C/
time).
• Flyt ikke optageren, mens
netkablet er tilsluttet.
• Tag ikke netkablet ud af
stikkontakten, mens optageren er
tændt.
• Når du tager netkablet ud af
stikkontakten, skal du slukke for
strømmen og kontrollere, at
harddisken ikke er i brug (uret
vises på frontdisplaypanelet, og al
optagelse eller overførsel er
stoppet).
• Undlad at flytte optageren i ét
minut, efter at du har taget
netkablet ud af stikkontakten.
2
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-71(1)
C:\2589942711RDRHX510EC\DK02WAREC.fm
master page=right
DK01WAR-EC.book Page 3 Wednesday, March 2, 2005 3:07 PM
• Forsøg ikke selv at erstatte eller
opgradere harddisken, da dette kan
forårsage fejl.
Hvis der opstår fejl i harddisken, kan
du ikke gendanne mistede data.
Harddisken er kun til midlertidig
lagring.
Om reparation af harddisken
• Harddiskens indhold kan
kontrolleres under reparation eller
eftersyn i forbindelse med fejl
eller redigering. Indholdet
sikkerhedskopieres eller gemmes
dog ikke af Sony.
• Hvis harddisken skal formateres
eller udskiftes, yder Sony fuld
diskretion. Alt indholdet på
harddisken slettes, herunder
indhold, som er i strid med
lovgivningen om ophavsret.
Om strømkilder
• Optageren er ikke koblet fra
strømforsyningen (stikkontakten),
så længe den er tilsluttet en
stikkontakt på væggen. Dette
gælder også, selvom selve
optageren er blevet slukket.
• Hvis du ikke vil bruge optageren i
længere tid, skal du tage stikket ud
af stikkontakten. Hvis du vil tage
netkablet ud af stikkontakten, skal
du tage fat i selve stikket. Du må
aldrig trække i ledningen.
• Før du tager netkablet ud af
stikkontakten, skal du kontrollere,
at optagerens harddisk ikke er i
brug (under optagelse eller
overførsel), på
frontdisplaypanelet.
Om placering
• Placer optageren et sted med
tilstrækkelig ventilation for at
forhindre varmeophobning i den.
• Placer ikke optageren på en blød
overflade som f.eks. et tæppe, hvor
ventilationshullerne kan blive
blokeret.
• Optageren må ikke placeres i et
lukket rum, f.eks. på en hylde i en
bogreol el.lign.
• Optageren må ikke placeres i
nærheden af varmekilder eller i
omgivelser med direkte sollys,
meget støv eller mekaniske
rystelser.
• Optageren må ikke placeres skråt.
Den er kun beregnet til brug i
vandret position.
• Optageren og diske må ikke
opbevares i nærheden af udstyr
med høj magnetisme som f.eks.
mikrobølgeovne og store
højttalere.
• Undlad at placere tunge genstande
på optageren.
Om optagelse
• Bemærk, at indholdet ikke kan
erstattes under nogen
omstændigheder, herunder
omstændigheder, der kan opstå
som følge af en fejl i dette apparat.
• Foretag prøveoptagelser forud for
den faktiske optagelse.
Ophavsret
• Tv-programmer, film, videobånd,
diske og andet materiale kan være
ophavsretligt beskyttet.
Uautoriseret optagelse af
ophavsretligt beskyttet materiale
er i strid med bestemmelserne i
lovene om ophavsret. Brug af
denne optager i forbindelse med
kabel-tv-transmissioner kan
desuden kræve autorisation fra
kabel-tv-udbyderen og/eller
programindehaveren.
• Dette produkt indeholder
teknologi til beskyttelse af
ophavsrettigheder, og er beskyttet
af USA patenter og andre
intellektuelle ophavsrettigheder.
Anvendelse af denne teknologi til
beskyttelse af ophavsrettigheder
skal være autoriseret af
Macrovision, og teknologien er
beregnet til hjemmebrug og anden
begrænset fremvisning, med
mindre Macrovision har givet
tilladelse til andet. Reverse
engineering og disassemblering er
forbudt.
Kopisikringsfunktion
Da optageren har en
kopisikringsfunktion, kan
programmer, der modtages via en
ekstern tuner (medfølger ikke),
indeholde kopibeskyttelsessignaler
(kopisikringsfunktion) og kan derfor
ikke optages, afhængigt af
signaltypen.
VIGTIG MEDDELELSE
Advarsel: Med denne optager
kan du bevare et stillvideobillede
eller et skærmbillede på tvskærmen uendeligt. Hvis du
lader stillvideobilledet eller
skærmbilledet forblive på tvskærmen i lang tid, kan tvskærmen blive permanent
beskadiget.
Plasmadisplaypaneler og
projektions-tv- er særlig udsatte.
Hvis du har spørgsmål eller
problemer i forbindelse med
optageren, skal du kontakte den
nærmeste Sony-forhandler.
Om denne
betjeningsvejledning
Kontroller modelnavnet
Instruktionerne i denne
betjeningsvejledning er til 3
modeller: RDR-HX510, RDRHX710, og RDR-HX910.
Kontroller modelnummeret på
frontpanelet på optageren.
• I denne vejledning beskrives den
interne harddisk som "HDD", og
"disk" bruges som generel
henvisning til HDD'en, DVD'er
eller CD'er, medmindre andet
angives i teksten eller
illustrationerne.
• I instruktionerne i denne
vejledning beskrives
betjeningsknapperne på
fjernbetjeningen. Du kan også
bruge betjeningsknapperne på
optageren, hvis de har de samme
eller næsten de samme navne som
knapperne på fjernbetjeningen.
• Illustrationerne på skærmdisplayet
i denne vejledning er muligvis
ikke helt magen til den grafik, der
vises på din tv-skærm.
• RDR-HX710/HX910 er brugt som
eksempel.
• Beskrivelserne til DVD'er i denne
vejledning henviser til DVD'er,
der oprettes på denne optager.
Beskrivelserne gælder ikke for
DVD'er, der er oprettet på andre
optagere og senere afspilles på
denne optager.
3
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-71(1)
C:\2589942711RDRHX510EC\DK01WARECTOC.fm
master page=left
DK01WAR-EC.book Page 4 Wednesday, March 2, 2005 3:07 PM
Indholdsfortegnelse
ADVARSEL! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Forholdsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Anvendelse af DVD-optageren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Introduktion til disktyper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Diske, der kan indspilles på og afspilles fra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Diske, der kan afspilles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Tilslutninger og indstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Tilslutning af optageren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Trin 1: Udpakning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Trin 2: Tilslutning af antennekablet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Trin 3: Tilslutning af videokablerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Om SMARTLINK-funktionerne (kun i forbindelse med SCART-forbindelser) . . . . 15
Brug af knappen PROGRESSIVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Trin 4: Tilslutning af lydkablerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Trin 5: Tilslutning af netkablet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Trin 6: Klargøring af fjernbetjeningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Styring af tv-apparater med fjernbetjeningen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Styring af lydstyrken på AV-forstærkeren (receiveren) med fjernbetjeningen . . . . 20
Hvis du har en Sony DVD-afspiller eller mere end én Sony DVD-optager . . . . . . 21
Trin 7: Lynopsætning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Tilslutning af en videobåndoptager eller en lignende enhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Tilslutning til LINE 3/DECODER-stikket. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Tilslutning til LINE 2 IN- eller LINE 4 IN-stikkene. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Tilslutning til en satellit eller en digital tuner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Tilslutning af en PAY-TV/Canal Plus-dekoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Tilslutning af en dekoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Indstilling af PAY-TV/Canal Plus-kanaler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Syv grundlæggende handlinger — Lær din DVD-optager at kende
1. Indsættelse og formatering af en DVD-disk (Diskoplysninger) . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Indsættelse af en disk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Formatering af en DVD-disk (Diskoplysninger) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2. Optagelse af et program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Kontrol af status under optagelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
3. Afspilning af et optaget program (Titelliste) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
4. Visning af afspilningstiden og afspilningsoplysninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Kontrol af afspilningstiden/den resterende tid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
5. Ændring af navnet på et optaget program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
6. Navngivning og beskyttelse af en disk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Navngivning af en disk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Beskyttelse af en disk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
7. Afspilning af disken på andet DVD-udstyr ("finalize" - færdiggørelse) . . . . . . . . . . 40
Ophævelse af diskfærdiggørelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
4
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-71(1)
C:\2589942711RDRHX510EC\DK01WARECTOC.fm
master page=right
DK01WAR-EC.book Page 5 Wednesday, March 2, 2005 3:07 PM
Timeroptagelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Før optagelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Optagetilstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Optagelse af stereoprogrammer og tosprogede programmer . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Billeder, der ikke kan optages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Timeroptagelse (Standard/ShowView) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Manuel indstilling af timeren (Standard) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Optagelse af tv-programmer ved hjælp af ShowView-systemet
(kun RDR-HX710/HX910) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Brug af Quick Timer-funktionen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Justering af optagelsesbilledets kvalitet og størrelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Oprettelse af kapitler i en titel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Kontrol/ændring/annullering af timerindstillinger (Timerliste) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Automatisk sletning af gamle titler (Automatisk sletning af optagelser) . . . . . . . . 50
Optagelse fra tilsluttet udstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Optagelse fra tilsluttet udstyr med en timer (Synkroniseret optagelse) . . . . . . . . . 51
Optagelse fra tilsluttet udstyr uden en timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Afspilning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Afspilning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Afspilningsindstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Justering af billedkvaliteten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Justering af lydkvaliteten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Midlertidigt stop af en tv-udsendelse (TV-pause) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Afspilning fra begyndelsen af det program, du er ved at optage
(Følg afspilning). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Afspilning af en tidligere optagelse, mens du optager
(Samtidig optagelse og afspilning) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Søgning efter titel/kapitel/spor osv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Søgning ved hjælp af miniature (Visuel søgning) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Søgning efter titelnummer eller tidskode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Afspilning af MP3-lydspor eller JPEG-billedfiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Valg af et MP3-album eller -spor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Valg af et JPEG-album eller -billede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Om MP3-lydspor og JPEG-billedfiler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
MP3-lydspor eller JPEG-billedfiler, som optageren kan afspille . . . . . . . . . . . . . . 63
Om afspilningsrækkefølgen af album, spor og filer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Sletning og redigering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Før redigering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Redigeringsindstillinger for HDD'en og DVD-RW'er (VR-tilstand) . . . . . . . . . . . . . 65
Redigeringsoplysninger til DVD+RW'er/DVD-RW'er (video-tilstand)/DVD+R'er/
DVD-R'er . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Sletning og redigering af en titel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Sletning af et kapitel (Slet kapitel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Sletning af en sektion på en titel (Slet A til B) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Sletning af flere titler (Slet titler) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Opdeling af en titel (Opdel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Sletning af alle titler på disken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Sletning af titler for at frigøre diskplads (Diskoversigt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Oprettelse af kapitler manuelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
,fortsættes
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-71(1)
5
C:\2589942711RDRHX510EC\DK01WARECTOC.fm
master page=left
DK01WAR-EC.book Page 6 Wednesday, March 2, 2005 3:07 PM
Oprettelse og redigering af en afspilningsliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Flytning af en afspilningsliste (Redig. ræk.flg.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Kombinering af flere afspilningslistetitler (Kombiner). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Opdeling af en afspilningsliste (Opdel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Overførsel (harddisk y DVD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Inden overførsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Om "Overfør.tilst." . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Overførsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Overførsel af en enkelt titel (Titeloverførsel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Overførsel af flere titler (Overfør valgte titler) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
DV-overførsel
(kun RDR-HX710/HX910) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Inden DV-overførsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Forberedelse til DV-overførsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Optagelse af et helt DV format-bånd (Direkte overførsel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Programredigering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Indstillinger og justeringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Indstillinger for antennemodtagelse og sprog (Indstillinger) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Kanalindstilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Kanalliste (ændring/deaktivering af kanalerne) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
TV-oversigt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Klokkeslæt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Sprog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Videoindstillinger (Video) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Lydindstillinger (Lyd) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Optagelse og indstillinger for børnesikring (Funktioner) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Indstillinger for disk og fjernbetjening/fabriksindstillinger (Andre indst.) . . . . . . . . . . . 93
Lynopsætn.
(Nulstilling af optageren) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Yderligere oplysninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Fejlfinding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Funktionen til selvdiagnosticering
(når der vises bogstaver og tal i displayet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Bemærkninger om optageren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Om i.LINK (kun RDR-HX710/HX910) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Guide til dele og kontrolelementer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Ordliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Oversigt over sprogkoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Områdekode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
6
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-71(1)
C:\2589942711RDRHX510EC\DK03GETEC.fm
master page=right
DK01WAR-EC.book Page 7 Wednesday, March 2, 2005 3:07 PM
Anvendelse af DVD-optageren
Optagelse/afspilning
Kompatible medier og referencesider
Hurtig adgang til indspillede
titler
– Titelliste
,
Afspil begyndelsen af en titel,
mens den indspilles
– Følg afspilning
,
Visning af én titel, mens en
anden titel optages
– Samtidig optagelse og
afspilning
,
Overførsel/redigering
HDD
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-R
"3. Afspilning af et optaget program (Titelliste)" på side 33
HDD
-RWVR
"Afspilning fra begyndelsen af det program, du er ved at
optage (Følg afspilning)" på side 58
HDD
VCD
+RW
-RWVR -RWVideo
CD
DATA DVD DATA CD
+R
-R
"Afspilning af en tidligere optagelse, mens du optager
(Samtidig optagelse og afspilning)" på side 59
Kompatible medier og referencesider
Oprettelse af dit eget program
– Afspilningsliste
,
Kopiering af en indspillet titel til
og fra harddisken
– Overførsel (harddisk y DVD)
,
Automatisk overførsel af DVbånd
– DV-overførsel
(Kun RDR-HX710/HX910)
,
HDD
-RWVR
"Oprettelse og redigering af en afspilningsliste" på side 70
HDD
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-R
"Overførsel (harddisk y DVD)" på side 73
HDD
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-R
"DV-overførsel (kun RDR-HX710/HX910)" på side 78
Der findes en liste over diske, der kan indspilles på og afspilles fra, på side 8.
7
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-71(1)
C:\2589942711RDRHX510EC\DK03GETEC.fm
master page=left
DK01WAR-EC.book Page 8 Wednesday, March 2, 2005 3:07 PM
Introduktion til disktyper
Diske, der kan indspilles på og afspilles fra
Type
Ikon, der
bruges i
denne
vejledning
Disklogo
Formatering
(nye diske)
Kompatibilitet med andre
DVD-afspillere (færdiggørelse)
Type
DVD
+RW
Harddisk
(intern)
HDD
(Der kræves ingen
formatering)
Overfør indhold fra harddisken
til en DVD, så det kan afspilles
på andre DVD-afspillere
DVD+RW
+RW
Automatisk formateret
i +VR-tilstand
Kan afspilles på DVD+RWkompatible afspillere
(automatisk færdiggørelse)
-RWVR
Formater i VR-tilstand
(side 35)
Kan kun afspilles på afspillere,
der er kompatible med VRtilstand (færdiggørelse er ikke
nødvendig)
VRtilstand
DVDRW
*2
Videotilstand
Formater i videotilstand (side 35)
Kan afspilles på de fleste DVDafspillere (færdiggørelse er
nødvendig) (side 40)
+R
Automatisk formateret
Kan afspilles på de fleste DVDafspillere (færdiggørelse er
nødvendig) (side 40)
-R
Automatisk formateret
Kan afspilles på de fleste DVDafspillere (færdiggørelse er
nødvendig) (side 40)
-RWVideo
DVD+R
DVD
RW
DVD
+R
DVD+R DL
DVD-R
Brugbare diskversioner (fra marts 2005)
• DVD+RW'er med 8x-hastighed eller
langsommere
• DVD-RW'er med 6x-hastighed eller
langsommere (ver.1.1, ver.1.2 med CPRM*1)
• DVD+R'er med 16x-hastighed eller langsommere
• DVD-R'er med 16x-hastighed eller
langsommere (ver. 2.0, ver. 2.1)
• DVD+R DL-diske (dobbeltlagsdiske) med 2.4xhastighed
"DVD+RW", "DVD-RW", "DVD+R", "DVD+R DL" og
"DVD-R" er varemærker.
*1
*2
CPRM (Content Protection for Recordable Media) er
en kodningsteknologi, der beskytter ophavsretten til
billeder.
Dette logo gælder for DVD-RW-diske med 4x- og 6xhastighed.
8
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-71(1)
DVD
R
C:\2589942721RDRHX510EC\DK03GETEC.fm
master page=right
DK01WAR-EC.book Page 9 Thursday, April 14, 2005 4:05 PM
Optagefunktioner
Redigeringsfunktioner
Autom.
Genskrivbar kapitelinddeling
(side 42)
(side 91)
Manuel
kapitelinddeling
(side 69)
Optag 16:9- Skift
formater
titelnavn
(side 47)
(side 66)
Slet titel
(side 68)
Slet A-B
(side 67)
Playlist
(side 70)
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja*3
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Ja
Nej
Nej
Ja
Ja*4
Nej
Nej
Nej
Ja
Nej
Ja*3
Ja
Ja*4
Nej
Nej
Diske, der ikke kan optages på
• 8 cm-diske
• DVD-R'er i VR-tilstand (Video Recordingformat)
*3
*4
Kun hvis optagetilstanden er LSP, SP, HSP eller HQ
og "Format for dvd-optag." indstilles til "16:9".
Du kan ikke frigøre plads på disken ved at slette titler.
,fortsættes
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-72(1)
9
C:\2589942721RDRHX510EC\DK03GETEC.fm
master page=left
DK01WAR-EC.book Page 10 Thursday, April 14, 2005 4:05 PM
Diske, der kan afspilles
Type
Disklogo
Ikon, der
bruges i
denne
vejledning
Kendetegn
DVD VIDEO
DVD
Diske som f.eks. film, der kan købes eller lejes
VIDEO CD
VCD
VIDEO CD'er eller CD-R'er/CD-RW'er i
VIDEO CD-/Super VIDEO CD-format
CD
CD
Musik-CD'er eller CD-R'er/CD-RW'er i musikCD-format, der kan købes
DATA DVD
—
DATA DVD
DVD+RW'er/DVD+R'er/DVD-RW'er/
DVD-R'er/DVD-ROM'er, som indeholder
JPEG-billedfiler
DATA CD
—
DATA CD
CD-ROM'er/CD-R'er/CD-RW'er, som
indeholder MP3-lydspor eller JPEG-billedfiler
—
8 cm-DVD+RW, DVD-RW og DVD-R, der er
optaget med et DVD-videokamera.
(Stillbilleder, der optages med et DVDvideokamera, kan ikke afspilles.)
8 cm-DVD+RW/
DVD-RW/DVD-R
—
"DVD VIDEO" og "CD" er varemærker.
Diske, der ikke kan afspilles
• PHOTO CD'er
• CD-ROM'er/CD-R'er/CD-RW'er, som ikke er
optaget i musik-CD- eller Video-CD-format,
eller som ikke indeholder MP3- eller JPEG-filer
• Datadel på CD-Extras
• DVD-ROM'er, som ikke indeholder JPEG-filer
eller ikke er i DVD Video-format.
• DVD-lyddiske
• DVD-RAM'er
• HD-lag på Super Audio CD'er
• DVD VIDEO'er med en anden områdekode
(side 11)
• DVD-R'er, som er optaget i VR-tilstand (Video
Recording-format)
10
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-72(1)
C:\2589942721RDRHX510EC\DK03GETEC.fm
master page=right
DK01WAR-EC.book Page 11 Thursday, April 14, 2005 4:05 PM
Maks. antal titler, der kan optages
Disk
Antal titler*
HDD
300
DVD-RW/DVD-R
99
DVD+RW/DVD+R
49
DVD+R DL
49
* Den maksimale længde for hver titel er otte timer.
Bemærkning til afspilningsfunktioner for DVD
VIDEO'er/VIDEO CD'er
Nogle afspilningsfunktioner for DVD VIDEO'er/
VIDEO CD'er er muligvis forudindstillet af
softwareproducenten. Da denne optager afspiller
DVD VIDEO'er/VIDEO CD'er afhængigt af det
diskindhold, der er udviklet af
softwareproducenterne, er nogle
afspilningsfunktioner muligvis ikke tilgængelige.
Se også instruktionerne, der følger med DVD
VIDEO'erne/VIDEO CD'erne.
Områdekode (kun DVD VIDEO)
Optageren har en områdekode trykt bag på
enheden og kan kun afspille DVD VIDEO'er (kun
afspilning), der er afmærket med identiske
områdekoder. Dette system bruges til beskyttelse
af omhavsretten.
DVD VIDEO'er, der er afmærket med ALL , kan
også afspilles på denne optager.
Hvis du prøver at afspille en anden DVD VIDEO,
vises meddelelsen "Regionskoden tillader ikke
afspilning." på tv-skærmen. Afhængigt af DVD
VIDEO'en, er der muligvis ikke afmærket en
områdekode, selvom afspilning af DVD VIDEO'en
ikke er mulig på grund af områdebegrænsninger.
X
Områdekode
Bemærkninger om DualDiscs
En DualDisc er en tosidet disk, der kombinerer
dvd-indhold på den ene side med digitalt
lydindhold på den anden.
Da materialet på lydsiden imidlertid ikke stemmer
overens med cd-standarden (Compact Disc), kan
afspilning på dette produkt ikke garanteres.
b Bemærkninger
• Nogle DVD+RW'er/DVD+R'er, DVD-RW'er/
DVD-R'er eller CD-RW'er/CD-R'er kan ikke afspilles
på denne optager på grund af diskens optagekvalitet
eller fysiske tilstand eller på grund af optageenhedens
egenskaber og optagesoftware. Disken kan ikke
afspilles, hvis den ikke er blevet korrekt færdiggjort.
Du kan finde flere oplysninger i
betjeningsvejledningen til optageenheden.
• Du kan ikke blande VR-tilstand og video-tilstand på
den samme DVD-RW. Hvis du vil ændre diskformatet,
kan du omformatere disken (side 35). Bemærk, at
diskens indhold slettes efter omformatering.
• Du kan ikke afkorte den tid, der skal bruges til
optagelse, heller ikke med højhastighedsdiske.
• Det anbefales, at du bruger diske, hvor "For Video" (Til
video) er trykt på pakken.
• Du kan ikke føje nye optagelser til DVD+R'er,
DVD-R'er eller DVD-RW'er (video-tilstand), der
indeholder optagelser, som er udført på andet DVDudstyr.
• I nogle tilfælde kan du ikke føje nye optagelser til
DVD+RW'er, der indeholder optagelser, som er udført
på andet DVD-udstyr. Bemærk, at denne optager
overskriver DVD-menuen, hvis du tilføjer en ny
optagelse.
• Du kan ikke redigere optagelser, der er udført på
DVD+RW'er, DVD-RW'er (video-tilstand),
DVD+R'er eller DVD-R'er, som består af andet
DVD-udstyr.
• Hvis disken indeholder pc-data, der ikke kan
genkendes af denne optager, slettes dataene.
• Afhængigt af disken kan du muligvis ikke optage på
nogle disks, der ellers kan optages på.
RDR–XXXX
00V 00Hz
00W
NO.
0-000-000-00
Musikdiske kodet med teknologi til beskyttelse
af ophavsret
Dette produkt er beregnet til at afspille diske, der
følger CD-standarden (Compact Disc). Nogle
pladeselskaber har her på det seneste lanceret
forskellige musikdiske kodet med teknologi til
beskyttelse af ophavsret. Vær opmærksom på, at
der blandt disse diske er nogle, der ikke følger
CD-standarden, og de kan muligvis ikke afspilles
på dette produkt.
11
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-72(1)
C:\2589942711RDRHX510EC\DK04BAS-EC.fm
master page=left
DK01WAR-EC.book Page 12 Wednesday, March 2, 2005 3:07 PM
Tilslutninger og indstillinger
Tilslutning af optageren
Følg trin 1 til 7 for at tilslutte optageren og justere indstillingerne.
b Bemærkninger
•
•
•
•
Fastgør ledningerne grundigt for at forhindre uønsket støj.
Se instruktionerne, der følger med de komponenter, som skal tilsluttes.
Du kan ikke tilslutte denne optager til et tv, der ikke har et SCART- eller videoindgangsstik.
Sørg for at tage netkabel til hver enkelt komponent ud før tilslutning.
Trin 1: Udpakning
Kontroller, at du har følgende dele:
• Netkabel (1)
• Antennekabel (1)
• Fjernbetjening (1)
• R6-batterier (størrelse AA) (2)
12
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-71(1)
C:\2589942711RDRHX510EC\DK04BASEC.fm
master page=right
DK01WAR-EC.book Page 13 Wednesday, March 2, 2005 3:07 PM
Trin 2: Tilslutning af antennekablet
Tilslut antennekablet ved at benytte fremgangsmåden nedenfor. Tilslut ikke netkablet, før du når "Trin 5:
Tilslutning af netkablet" på side 18.
DVD-optager
LINE 1 - TV
LINE 3
Y
COAXIAL
IN
/DECODER
OUT
R-AUDIO-L
VIDEO
S VIDEO
R-AUDIO-L
VIDEO
S VIDEO
DIGITAL OUT
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
AERIAL
PB / CB
PR / CR
OPTICAL
LINE 4 IN
LINE 2 OUT
~ AC IN
COMPONENT
VIDEO OUT
Tilslutninger og indstillinger
frem til AERIAL IN
IN
OUT
AERIAL
TV
til AERIAL OUT
Antennekabel (medfølger)
: Signalretning
1
2
Tag antennekablet ud af tv'et, og tilslut det til AERIAL IN på optagerens bagpanel.
Tilslut AERIAL OUT på optageren til antenneindgangen på tv'et ved hjælp af det medfølgende
antennekabel.
13
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-71(1)
C:\2589942711RDRHX510EC\DK04BAS-EC.fm
master page=left
DK01WAR-EC.book Page 14 Wednesday, March 2, 2005 3:07 PM
Trin 3: Tilslutning af videokablerne
Vælg en af følgende metoder A til D, afhængigt af indgangsstikket på tv-skærmen, projektoren eller
AV-forstærkeren (receiveren). Det vil gøre det muligt at se billeder.
A Tilslutning til et SCART-indgangsstik
Når du indstiller "Line 1-udgang" til "S-video" eller "RGB" i "Lynopsætning" (side 22), skal du bruge et
SCART-kabel, der er i overensstemmelse med det valgte signal.
B Tilslutning til et videoindgangsstik
Du vil kunne billeder af standardkvalitet.
C Tilslutning til et S VIDEO-indgangsstik
Du nyde billeder af høj kvalitet.
D Tilslutning til indgangsstik på komponentvideo (Y, PB/CB, PR/CR)
Du nyde nøjagtig farvegengivelse og billeder af høj kvalitet.
Hvis det anvendte tv accepterer progressive signaler i 525p/625p-format, skal du bruge denne forbindelse
og indstille "Komponentudgang" i "Video"-opsætningen til "Til" (side 88). Tryk derefter på
PROGRESSIVE på fjernbetjeningen for at sende progressive videosignaler. For flere oplysninger, se
"Brug af knappen PROGRESSIVE" på side 16.
B
S-videokabel
(medfølger ikke)
Lyd/videokabel
(medfølger ikke)
INPUT
VIDEO
INPUT
C
S VIDEO
L
AUDIO
Tv, projektor eller AVforstærker (receiver)
(gul)
R
Tv, projektor eller AVforstærker (receiver)
til LINE 2 OUT (VIDEO)
LINE 1 - TV
til LINE 2 OUT (S VIDEO)
DVD-optager
LINE 3
Y
COAXIAL
IN
/DECODER
OUT
R-AUDIO-L
VIDEO
S VIDEO
R-AUDIO-L
VIDEO
PB / CB
S VIDEO
DIGITAL OUT
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
AERIAL
PR / CR
OPTICAL
LINE 4 IN
Til i LINE 1 – TV
(rød)
~ AC IN
COMPONENT
VIDEO OUT
LINE 2 OUT
(blå)
(grøn)
SCART-kabel
(medfølger ikke)
til COMPONENT
VIDEO OUT
COMPONENT
VIDEO IN
Y
A
Komponentvideoledkabel
(medfølger ikke)
TV
D
(grøn)
PB/CB
(blå)
PR/CR
(rød)
Tv, projektor eller AVforstærker (receiver)
: Signalretning
14
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-71(1)
C:\2589942711RDRHX510EC\DK04BASEC.fm
master page=right
DK01WAR-EC.book Page 15 Wednesday, March 2, 2005 3:07 PM
Ved afspilning af "wide screen"-billeder
Nogle optagne billeder passer muligvis ikke til tvskærmen. Se side 87 for oplysninger om ændring
af billedstørrelsen.
Hvis du tilslutter til en videobåndoptager
b Bemærkninger
• Tilslut ikke mere end én type videokabel mellem
optageren og tv'et samtidig.
• Du kan ikke bruge knappen PROGRESSIVE sammen
med forbindelse B og C.
• Når du tilslutter optageren til tv'et via SCARTstikkene, indstilles tv'ets indgangskilde automatisk til
optageren, når du starter afspilning. Tryk evt. på
t TV/VIDEO for at indstille indgangskilden til tv'et
igen.
• Du skal bruge et SCART-kabel med samtlige 21 ben
for at få en korrekt SMARTLINK-forbindelse. Se
betjeningsvejledningen til tv'et for at få oplysninger om
denne forbindelse.
• Hvis du tilslutter denne optager til et tv med
SMARTLINK, skal du indstille "Line 1-udgang" til
"Video" i "Lynopsætning".
*1
*2
Om SMARTLINK-funktionerne (kun
i forbindelse med SCARTforbindelser)
*3
*4
*5
Hvis det tilsluttede tv (eller andet tilsluttet udstyr
som f.eks. en internetboks) er kompatibel med
SMARTLINK, NexTView Link*3,
MEGALOGIC*1, EASYLINK*2,
CINEMALINK*2, Q-Link*3, EURO VIEW
LINK*4 eller T-V LINK*5, kører optageren
automatisk SMARTLINK-funktionen, når du har
fuldført tilslutningsmetode A på side 14
(SMARTLINK-indikatoren lyser, når du tænder
for tv'et). Du kan bruge følgende SMARTLINKfunktioner.
• Download af TV-kanaler
Du kan overføre de forudindstillede tunerdata
fra dit tv til denne optager og indstille optageren
efter de pågældende data i "Lynopsætning".
Derved forenkles "Lynopsætning"-proceduren
betydeligt. Pas på ikke at tage kablerne ud eller
afslutte "Lynopsætning"-funktionen under
denne procedure (side 22).
• Direkte optagelse fra tv
Du kan let optage det, du ser på tv'et (side 32).
Tilslutninger og indstillinger
Tilslut videobåndoptageren til LINE 3/
DECODER-stikket på optageren (side 24).
• Direkte afspilning
Du kan tænde for optageren og tv'et, indstille
tv'ets indgang til optageren og starte afspilning
ved blot at trykke på knappen H (afspil) en
enkelt gang (side 54).
• Direkte menu
Du kan tænde for optageren og tv'et, indstille
tv'et til optagerens kanal og få vist menuen
Titelliste ved blot at trykke på knappen TITLE
LIST en enkelt gang (side 54).
• Direkte timer
Du kan tænde for optageren og tv'et, indstille
tv'et til optagerens kanal og få vist menuen til
programmering af timeren ved blot at trykke på
knappen [TIMER] en enkelt gang (side 45).
• Automatisk slukning
Optageren slukkes automatisk, hvis den ikke
bruges, efter at du har slukket for tv'et.
• NexTView Download
Du kan let indstille timeren vha. NexTView
Download-funktionen på tv'et.
Se betjeningsvejledningen til tv'et.
"MEGALOGIC" er et registreret varemærke
tilhørende Grundig Corporation.
"EASYLINK" og "CINEMALINK" er varemærker
tilhørende Philips Corporation.
"Q-Link" og "NexTView Link" er varemærker
tilhørende Panasonic Corporation.
"EURO VIEW LINK" er et varemærke tilhørende
Toshiba Corporation.
"T-V LINK" er et varemærke tilhørende JVC
Corporation.
z Tip
SMARTLINK fungerer også sammen med tv-apparater
eller andet udstyr med EPG-timerstyring, EPGtiteloverførsel og direkte optagefunktioner. Se
betjeningsvejledningen, der følger med tv'et eller det
andet udstyr, for at få flere oplysninger.
b Bemærkninger
• SMARTLINK-funktionerne er kun tilgængelige, når
"Video" vælges i "Line 1-udgang".
• Ikke alle tv-apparater kan bruges med ovennævnte
funktioner.
,fortsættes
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-71(1)
15
C:\2589942711RDRHX510EC\DK04BAS-EC.fm
master page=left
DK01WAR-EC.book Page 16 Wednesday, March 2, 2005 3:07 PM
Brug af knappen PROGRESSIVE
Med knappen PROGRESSIVE kan du vælge det
signalformat, optageren sender videosignaler i:
interlace eller progressivt.
1
Tilslut optageren ved hjælp af
COMPONENT VIDEO OUT-stikkene
(metode D på side 14).
2
Indstil "Komponentudgang" i "Video"opsætningen til "Til" (side 88).
3
Tryk på knappen PROGRESSIVE.
"PROGRESSIVE" vises i displayet på
frontpanelet, når der sendes progressive
signaler fra optageren.
Progressiv
Vælg denne indstilling, når:
– tv'et accepterer progressive signaler, og
– tv'et er tilsluttet COMPONENT VIDEO OUTstikkene.
Bemærk, at billederne ikke er tydelige, eller der
muligvis ikke vises nogen billeder, hvis du vælger
progressivt signaloutput, når ingen af
betingelserne ovenfor er opfyldt.
Interlace
Indstil til denne position, når:
– tv'et ikke accepterer progressive signaler, eller
– tv'et er tilsluttet andre stik end COMPONENT
VIDEO OUT-stikkene (LINE 2 OUT (VIDEO
eller S VIDEO)).
z Tip
Når du vælger progressivt signaloutput, kan du finjustere
signalet efter, hvilken type software du ser (side 88).
b Bemærk
Brugere bør bemærke, at ikke alle højopløsning-tv er
fuldt kompatible med dette produkt, hvilket kan medføre
billedforstyrrelser. I tilfælde af problemer med
progressivt scannede billeder af typen 525/625 anbefales
det, at brugeren skifter forbindelsen til
"standarddefinitions"-output. Hvis du har spørgsmål
vedr. dit tv-apparats kompatibilitet med denne DVDoptager model 525p/625p, bedes du venligst kontakte
Sonys kundeservicecenter.
16
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-71(1)
C:\2589942711RDRHX510EC\DK04BASEC.fm
master page=right
DK01WAR-EC.book Page 17 Wednesday, March 2, 2005 3:07 PM
Trin 4: Tilslutning af lydkablerne
Vælg en af følgende metoder A eller B, afhængigt af indgangsstikket på tv-skærmen, projektoren eller
AV-forstærkeren (receiveren). Det vil gøre det muligt at du lytte til lyd.
Med denne forbindelse bruges tv'ets eller stereoforstærkerens (receiverens) to højttalere til lyd. Du kan
benytte følgende surroundeffekter (side 55).
• TV: Dynamisk, bred, nat
• Stereoforstærker (receiver): Standard, nat
B Tilslutning til et digitalt lydindgangsstik
Hvis AV-forstærkeren (receiveren) har en Dolby*1 Digital-, DTS*2- eller MPEG-lyddekoder og et digitalt
indgangsstik, skal du bruge denne forbindelse. Du kan benytte Dolby Digital (5.1-kanal), DTS (5.1-kanal)
og MPEG (5.1-kanal) lydsurroundeffekter.
A
INPUT
(gul)
(rød)
Lyd/videokabel
(medfølger ikke)
Tilslutninger og indstillinger
A Tilslutning til audio L/R-indgangsstik
VIDEO
(hvid)
(hvid)
L
(gul)*
AUDIO
(rød)
R
R-AUDIO-L
VIDEO
S VIDEO
Tv, projektor eller AVforstærker (receiver)
LINE 2 OUT
til LINE 2 OUT (R-AUDIO-L)
LINE 1 - TV
DVD-optager
LINE 3
Y
COAXIAL
IN
/DECODER
OUT
R-AUDIO-L
VIDEO
S VIDEO
R-AUDIO-L
VIDEO
S VIDEO
DIGITAL OUT
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
AERIAL
PB / CB
PR / C R
OPTICAL
LINE 4 IN
LINE 2 OUT
~ AC IN
COMPONENT
VIDEO OUT
til DIGITAL OUT (COAXIAL eller OPTICAL)
COAXIAL
eller
DIGITAL OUT
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
OPTICAL
Digital koaksialkabel (medfølger ikke)
Optisk digitalkabel (medfølger ikke)
[Højttalere]
til optisk
digitalindgang
til koaksial
digitalindgang
Bageste (L)
Front (L)
Center
[Højttalere]
B
Bageste (R)
AV-forstærker
(receiver) med en
dekoder
Front (R)
Subwoofer
: Signalretning
* Det gule stik bruges til videosignaler (side 14).
,fortsættes
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-71(1)
17
C:\2589942711RDRHX510EC\DK04BAS-EC.fm
master page=left
DK01WAR-EC.book Page 18 Wednesday, March 2, 2005 3:07 PM
z Tip
Du finder oplysninger om korrekt placering af højttalerne
i betjeningsvejledningen, der følger med de tilsluttede
komponenter.
b Bemærkninger
• Du må ikke tilslutte tv'ets lydudgangsstik til LINE IN
(R-AUDIO-L)-stikkene samtidigt. Derved opstår der
uønsket støj fra tv'ets højttalere.
• I forbindelse A må du ikke tilslutte LINE IN (RAUDIO-L)- og LINE 2 OUT (R-AUDIO-L)-stikkene i
tv'ets lydudgangsstik samtidigt. Derved opstår der
uønsket støj fra tv'ets højttalere.
• I forbindelse B skal du efter tilslutning angive de
korrekte indstillinger under "Lydtilslutning" i
"Lynopsætning" (side 22). Hvis ikke du gør dette,
høres der ingen lyd eller høj støj fra højttalerne.
• Med forbindelse B kan optagerens surroundlydeffekter ikke bruges.
Trin 5: Tilslutning af
netkablet
Tilslut det medfølgende netkabel i AC IN-stikket
på optageren. Sæt derefter netkablet til optageren
og tv'et i stikkontakten. Når du har tilsluttet
elkablet, skal du vente et kort øjeblik, før du
betjener optageren. Du kan betjene optageren,
når displayet på frontpanelet lyser, og optageren er
i standby.
Hvis du tilslutter yderligere udstyr til optageren
(side 24), skal du sikre dig, at du først tilslutter
netkablet, efter alle tilslutninger er fuldført.
*1 Fremstillet
på licens fra Dolby Laboratories.
"Dolby" og det dobbelte D-symbol er varemærker
tilhørende Dolby Laboratories.
*2 "DTS" og "DTS Digital Out" er varemærker tilhørende
Digital Theater Systems, Inc.
~ AC IN
1
til AC IN
2
til stikkontakten
18
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-71(1)
C:\2589942711RDRHX510EC\DK04BASEC.fm
master page=right
DK01WAR-EC.book Page 19 Wednesday, March 2, 2005 3:07 PM
Trin 6: Klargøring af
fjernbetjeningen
Du kan justere fjernbetjeningens signal, så du kan
styre tv'et med den.
Hvis du tilsluttede optageren til en AV-forstærker
(receiver), kan du bruge den medfølgende
fjernbetjening til at styre lydstyrken på AVforstærkeren (receiveren).
b Bemærkninger
• Afhængigt af den tilsluttede enhed, kan du muligvis
ikke styre tv'et eller AV-forstærkeren (receiveren) med
nogle af eller alle knapperne nedenfor.
• Hvis du indtaster et nyt kodenummer, slettes det
tidligere indtastede kodenummer.
• Når du udskifter batterierne på fjernbetjeningen,
nulstilles kodenummeret muligvis til
standardindstillingen. Indstil det korrekte kodenummer
igen.
Tilslutninger og indstillinger
Du kan styre optageren med den medfølgende
fjernbetjening. Indsæt to R6-batterier (størrelse
AA), så 3- og #-enden på batterierne passer til
markeringerne inde i batterirummet. Når du
bruger fjernbetjeningen, skal du rette den mod
modtagesensoren
på optageren.
Styring af tv-apparater med
fjernbetjeningen
TV/DVDkontakt
[/1
b Bemærkninger
• Hvis den medfølgende fjernbetjening forstyrrer en
anden Sony DVD-optager eller -afspiller, kan du ændre
kommandonummeret for denne optager (side 21).
• Brug batterierne korrekt for at undgå evt. utætheder og
ætsning. Rør ikke ved væsken, uden at hænderne er
beskyttet, i tilfælde af utætheder. Bemærk følgende:
– Brug ikke et nyt batteri sammen med et gammelt
batteri, og brug ikke batterier fra forskellige
producenter.
– Forsøg ikke at oplade batterierne.
– Hvis du ikke vil bruge fjernbetjeningen i en længere
periode, skal du tage batterierne ud.
– Hvis der opstår utæthed i batterierne, skal du aftørre
evt. væske i batterirummet og indsætte nye batterier.
• Sørg for, at modtagesensoren (afmærket med
på
frontpanelet) ikke udsættes for stærkt lys, f.eks. direkte
sollys eller lysudstyr. Optageren reagerer muligvis ikke
på fjernbetjeningen.
Talknapper,
SET, -/--
1
2
3
4
5
6
7
8
9
PROG +/–
2 +/–
0
t TV/VIDEO
1
2
3
Skub TV/DVD-kontakten til TV.
Hold [/1 nede.
Indtast tv'ets fabrikatkode (se "Kodenumre
for tv-apparater, der kan fjernbetjenes" på
næste side) ved hjælp af talknapperne.
,fortsættes
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-71(1)
19
C:\2589942711RDRHX510EC\DK04BAS-EC.fm
master page=left
DK01WAR-EC.book Page 20 Wednesday, March 2, 2005 3:07 PM
4
Slip [/1.
Når TV/DVD-kontakten er indstillet til TV,
udfører fjernbetjeningen følgende:
Knapper
Betjening
[/1
Tænder eller slukker for
tv'et
2 (lydstyrke)
+/–
Justerer lydstyrken på tv'et
PROG +/–
Vælger
programpositionen på
tv'et
(bredformat)
t TV/VIDEO
Talknapper og
SET, -/--*
Fabrikat
Kodenummer
Hitachi
23, 24, 72
Loewe
06, 45
Nokia
15, 16, 69, 73
Panasonic
17, 49
Philips
06, 07, 08, 23, 45, 72
Saba
12, 13, 36, 43, 74, 75
Samsung
06, 22, 23, 71, 72
Sanyo
25
Skifter til eller fra
bredformat på et Sony
widescreen-tv
Sharp
29
Telefunken
12, 13, 36, 43, 74, 75
Skifter tv'ets
indgangskilde
Thomson
12, 13, 43, 74, 75
Toshiba
38
Vælger
programpositionen på
tv'et
LG
06
JVC
33
* Hvis du bruger talknapperne til at vælge tv'ets
programposition med, skal du trykke på -/-efterfulgt af talknapperne i forbindelse med
tocifrede tal.
Styring af lydstyrken på AVforstærkeren (receiveren) med
fjernbetjeningen
Sådan betjenes knappen t TV/VIDEO
(kun for SCART-forbindelser)
Knappen t TV/VIDEO bruges til at skifte
mellem optageren og den senest valgte
indgangskilde på tv'et. Ret fjernbetjeningen mod
optageren, når du bruger denne knap. Knappen
fungerer også, hvis TV/DVD-kontakten er
indstillet til DVD.
Når du tilslutter optageren til tv'et via SCARTstikkene, indstilles tv'ets indgangskilde
automatisk til optageren, når du starter afspilning.
Hvis du vil se en anden kilde, skal du trykke på
knappen t TV/VIDEO for at skifte tv'ets
indgangskilde.
Kodenumre for tv-apparater, der kan
fjernbetjenes
Hvis der er angivet mere end ét kodenummer, skal
du indtaste ét ad gangen, indtil du finder det
kodenummer, der fungerer sammen med tv'et.
Fabrikat
Kodenummer
Sony
01 (standard)
Aiwa
01 (standard)
Grundig
11
TV/DVDkontakt
[/1
Talknapper
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
2 +/–
Skub TV/DVD-kontakten til DVD.
Hold [/1 nede, og indtast fabrikatkoden
(se tabellen nedenfor) til AV-forstærkeren
(receiveren) ved hjælp af talknapperne.
Slip [/1.
Knapperne 2 (lydstyrke) +/– bruges til at
styre AV-forstærkerens lydstyrke med.
Hvis du vil styre tv'ets lydstyrke, skal du
skubbe TV/DVD-kontakten til TV.
20
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-71(1)
C:\2589942711RDRHX510EC\DK04BASEC.fm
master page=right
DK01WAR-EC.book Page 21 Wednesday, March 2, 2005 3:07 PM
z Tip
Hvis du også vil styre tv'ets lydstyrke, når TV/DVDkontakten er indstillet til DVD, skal du gentage trinene
ovenfor og indtaste kodenummer 90 (standard).
Hvis der er angivet mere end ét kodenummer, skal
du indtaste ét ad gangen, indtil du finder det
kodenummer, der fungerer sammen med AVforstærkeren.
Fabrikat
Kodenummer
Sony
78, 79, 80, 91
Denon
84, 85, 86
Kenwood
92, 93
Onkyo
81, 82, 83
Pioneer
99
Sansui
Hvis den medfølgende fjernbetjening forstyrrer en
anden Sony DVD-optager eller -afspiller, skal du
indstille kommandotilstandsnummeret for denne
optager og den medfølgende fjernbetjening til et
andet nummer end det, der gælder for den anden
Sony DVD-optager eller -afspiller.
Standardindstillingen til kommandotilstand for
denne optager og den medfølgende fjernbetjening
er DVD3.
87
Technics
97, 98
Yamaha
94, 95, 96
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tilslutninger og indstillinger
Kodenumre for AV-forstærkere (receivere), der
kan fjernstyres
Hvis du har en Sony DVD-afspiller
eller mere end én Sony DVDoptager
0
SYSTEM
MENU
M/m,
ENTER
O RETURN
COMMAND
MODE-kontakt
1
Tryk på SYSTEM MENU.
Systemmenuen vises.
2
Vælg "OPSÆTNING", og tryk på ENTER.
OPSÆTNING
Indstillinger
Kanalindstilling
Video
Kanalliste
Lyd
Tv-oversigt
Funktioner
Klokkeslæt
Andre indst.
Sprog
Lynopsætn.
,fortsættes
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-71(1)
21
C:\2589942711RDRHX510EC\DK04BAS-EC.fm
master page=left
DK01WAR-EC.book Page 22 Wednesday, March 2, 2005 3:07 PM
3
Vælg "Andre indst.", og tryk på ENTER.
Trin 7: Lynopsætning
OPSÆTNING
Indstillinger
Formatér DVD-RW:
VR
Video
Tosproget HDD-optag. :
Main
Lyd
Tosproget DVD-optag. :
Main
Funktioner
Displaylys :
Normal
Andre indst.
Strømbesparelse :
Fra
Automatisk visning :
Til
Kommandotilstand :
DVD 3
Lynopsætn.
Foretag de grundlæggende justeringer ved at følge
instruktionerne på skærmen i "Lynopsætning".
[/1
Standardopsætning
4
Vælg "Kommandotilstand", og tryk på
ENTER.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
PROG +/–
0
OPSÆTNING
Indstillinger
Formatér DVD-RW:
VR
Video
Tosproget HDD-optag. :
Main
Lyd
Tosproget DVD-optag. :
Main
Funktioner
Displaylys :
Andre indst.
Strømbesparelse :
Lynopsætn.
</M/m/,,
ENTER
Normal
Kommandotilstand :
Fra
DVD
Til 1
DVD
2 3
DVD
Standardopsætning
DVD 3
Automatisk visning :
5
Vælg kommandotilstanden (DVD1, DVD2
eller DVD3), og tryk på ENTER.
6
Skub COMMAND MODE-kontakten på
fjernbetjeningen, så den svarer til den
tilstand, du valgte ovenfor.
O RETURN
1
Meddelelsen om de grundlæggende
indstillinger vises.
• Hvis denne meddelelse ikke vises, skal du
vælge "Lynopsætn." under "OPSÆTNING"
i systemmenuen for at køre
"Lynopsætning"-funktionen ("Indstillinger
og justeringer" på side 82).
Sådan vender du tilbage til det forrige trin
Tryk på O RETURN.
Kontroller, at kontakten for kommandotilstand
på fjernbetjeningen er sat til
standardindstillingen DVD3, før du forsøger at
ændre kommandotilstanden for optageren. Hvis
kommandotilstanden for fjernbetjeningen er
ændret til DVD1 eller DVD2, kan du muligvis
ikke betjene optageren.
Tænd for optageren, og skift indstillingen
for input på tv'et, så signalet fra optageren
vises på tv-skærmen.
2
Tryk på ENTER.
Følg instruktionerne på skærmen for at
foretage følgende indstillinger.
Sprog
Vælg sprog for skærmmeddelelserne.
Tunersystem
Vælg dit land eller sprog.
Programpositionsrækkefølgen indstilles,
afhængigt af det valgte land.
Du kan indstille programpositionerne manuelt
ved at se side 82.
• Hvis du bor i et fransktalende land, som ikke
er angivet i displayet, skal du vælge
"ELSE".
Klokkeslæt
Optageren søger automatisk efter et ursignal.
Hvis der ikke blev fundet et ursignal, skal du
indstille uret manuelt med </M/m/,, og
trykke på ENTER.
22
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-71(1)
C:\2589942711RDRHX510EC\DK04BASEC.fm
master page=right
DK01WAR-EC.book Page 23 Wednesday, March 2, 2005 3:07 PM
Tilslutninger og indstillinger
TV-type
Hvis du har et widescreen-tv, skal du vælge
"16:9". Hvis du har et standard-tv, skal du
enten vælge "4:3 Letter Box" (shrink to fit)
eller "4:3 Pan Scan" (stretch to fit). Dette
bestemmer, hvordan "widescreen"-billeder
vises på tv'et.
Komponentudgang
Hvis du bruger COMPONENT VIDEO OUTstikket, skal du vælge "Til".
Line 3-indgang
Hvis du vil tilslutte en dekoder til LINE 3/
DECODER-stikket, skal du vælge "Ja".
Line 1-udgang
Hvis der skal sendes videosignaler, skal du
vælge "Video".
Hvis der skal sendes S-videosignaler, skal du
vælge "S-video".
Hvis der skal sendes RGB-signaler, skal du
vælge "RGB".
Vælg "Video" for at benytte SMARTLINKfunktionerne.
• Hvis du indstiller "Komponentudgang" til
"Til", kan du ikke vælge "RGB".
Hvis du indstiller "Line 3-indgang" til "Ja",
kan du ikke vælge "S-video".
Lydtilslutning
Hvis du har tilsluttet en AV-forstærker
(receiver) ved hjælp af en digital optisk
ledning eller koaksialledning, skal du vælge
"Ja: DIGITAL OUT" og indstille det digitale
udgangssignal (side 90).
3
Tryk på ENTER når "Afslut" vises.
"Lynopsætning" er afsluttet.
Sådan vender du tilbage til det forrige trin
Tryk på O RETURN.
z Tip
• Hvis AV-forstærkeren (receiveren) har en MPEGlyddekoder, skal du indstille "MPEG" til "MPEG"
(side 90).
• Hvis du vil køre "Lynopsætning" igen, skal du vælge
"Lynopsætn." under "OPSÆTNING" i systemmenuen
(side 95).
23
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-71(1)
C:\2589942711RDRHX510EC\DK04BAS-EC.fm
master page=left
DK01WAR-EC.book Page 24 Wednesday, March 2, 2005 3:07 PM
Tilslutning af en videobåndoptager eller en lignende
enhed
Når du har taget optagerens netkabel ud af stikket, skal du tilslutte videobåndoptageren eller den lignende
optageenhed til LINE IN-stikkene på denne optager.
Brug DV IN-stikket på frontpanelet, hvis udstyret har et DV-udgangsstik (i.LINK-stik) (kun RDRHX710/HX910) (side 78).
Se også betjeningsvejledningen, der fulgte med det tilsluttede udstyr.
Du kan optage på denne optager ved at se "Optagelse fra tilsluttet udstyr uden en timer" på side 52.
Tilslutning til LINE 3/DECODER-stikket
Tilslut en videobåndoptager eller en lignende optageenhed til LINE 3/DECODER-stikket på denne
optager.
TV
Videobåndoptager
SCART-kabel (medfølger ikke)
til SCARTindgangen
frem til i LINE 3/DECODER
til i LINE 1 – TV
LINE 1 - TV
LINE 3
Y
COAXIAL
IN
/DECODER
OUT
R-AUDIO-L
VIDEO
S VIDEO
R-AUDIO-L
VIDEO
PB / CB
S VIDEO
DIGITAL OUT
AERIAL
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
PR / C R
OPTICAL
LINE 4 IN
LINE 2 OUT
~ AC IN
COMPONENT
VIDEO OUT
DVD-optager
b Bemærkninger
• Billeder, der indeholder kopibeskyttelsessignaler, som forhindrer kopiering, kan ikke optages.
• Hvis du sender optagelsessignalerne via videobåndoptageren, modtager du muligvis ikke et tydeligt billede på tvskærmen.
DVD-optager
Videobåndoptager
TV
Sørg for at tilslutte videobåndoptageren til DVD-optageren og tv'et i den rækkefølge, der vises nedenfor. Hvis du vil
se videobånd, skal du se båndene via en anden line indgang på tv'et.
Line indgang 1
Videobåndoptager
DVD-optager
TV
Line indgang 2
• SMARTLINK-funktionerne er ikke tilgængelige i forbindelse med enheder, der tilsluttes via DVD-optagerens LINE
3/DECODER-stik.
• Når du optager på en videobåndoptager fra denne DVD-optager, skal du undlade at skifte indgangskilden til tv ved at
trykke på t TV/VIDEO-knappen på fjernbetjeningen.
• Hvis du tager netkablet ud af optageren, kan du ikke se signalerne fra den tilsluttede videobåndoptager.
24
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-71(1)
C:\2589942711RDRHX510EC\DK04BASEC.fm
master page=right
DK01WAR-EC.book Page 25 Wednesday, March 2, 2005 3:07 PM
Tilslutning til LINE 2 IN- eller LINE 4 IN-stikkene
Tilslut en videobåndoptager eller en lignende optageenhed til LINE 2 IN- eller LINE 4 IN-stikket på
denne optager. Hvis udstyret har et S-video-stik, kan du bruge en S-video-ledning i stedet for en audio/
video-ledning.
Tilslutninger og indstillinger
Videobåndoptager osv.
OUTPUT
VIDEO
S VIDEO
AUDIO
L
R
Lyd/videoledning
(medfølger ikke)
S-videoledning
(medfølger ikke)
til LINE 2 IN
DVD-optager (forsiden)
(bagsiden)
LINE 1 - TV
LINE 3
Y
COAXIAL
IN
/DECODER
OUT
R-AUDIO-L
VIDEO
S VIDEO
R-AUDIO-L
VIDEO
S VIDEO
DIGITAL OUT
AERIAL
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
PB / CB
PR / C R
OPTICAL
LINE 4 IN
LINE 2 OUT
~ AC IN
COMPONENT
VIDEO OUT
til LINE 4 IN
Videobåndoptager osv.
: Signalretning
z Tip
Når det tilsluttede udstyr kun sender monofonisk lyd, skal du bruge lydkabler, der fordeler monofonisk lyd til venstre/
højre kanal (medfølger ikke).
b Bemærkninger
• Tilslut ikke det gule LINE IN (VIDEO)-stik, når du bruger en S-video-ledning.
• Undlad at tilslutte udgangsstikket på denne optager til andet udstyrs indgangsstik, når det andet udstyrs udgangsstik
er tilsluttet til indgangsstikket på denne optager. Der kan forekomme støj (tilbageføring).
• Tilslut ikke mere end én type videoledning mellem optageren og tv'et samtidig.
25
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-71(1)
C:\2589942711RDRHX510EC\DK04BAS-EC.fm
master page=left
DK01WAR-EC.book Page 26 Wednesday, March 2, 2005 3:07 PM
Tilslutning til en satellit eller en digital tuner
Tilslut en satellit eller en digital tuner til denne optager ved hjælp af LINE 3/DECODER-stikket. Tag
optagerens netkabel ud af stikkontakten, når du tilslutter tuneren.
Se nedenfor for at få oplysninger om brug af funktionen synkroniseret optagelse.
TV
til SCART-indgangen
Satellittuner osv.
SCART-kabel
(medfølger ikke)
til i LINE 1 – TV
til i LINE 3/DECODER
LINE 1 - TV
LINE 3
Y
COAXIAL
IN
/DECODER
OUT
R-AUDIO-L
VIDEO
S VIDEO
R-AUDIO-L
VIDEO
S VIDEO
DIGITAL OUT
AERIAL
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
PB / CB
PR / CR
OPTICAL
LINE 4 IN
LINE 2 OUT
~ AC IN
COMPONENT
VIDEO OUT
DVD-optager
Hvis satellittuneren kan sende RGB-signaler
Denne optager accepterer RGB-signaler. Hvis
satellittuneren kan sende RGB-signaler, skal du
tilslutte tv-SCART-stikket på satellittuneren til
LINE 3/DECODER-stikket og indstille "Line 3indgang" under "Scart-indstilling" til "Video/
RGB" i "Video"-opsætningen (side 88). Bemærk,
at med denne forbindelse og opsætning
deaktiveres SMARTLINK-funktionen. Hvis du
vil bruge SMARTLINK-funktionen sammen med
en kompatibel internetboks, skal du se
vejledningen, der fulgte med internetboksen.
Hvis du vil bruge funktionen Synkroniseret
optagelse
Denne forbindelse er nødvendig for at bruge
funktionen synkroniseret optagelse. Se "Optagelse
fra tilsluttet udstyr med en timer (Synkroniseret
optagelse)" på side 51.
Indstil "Line 3-indgang" under "Scart-indstilling"
i "Video"-opsætningen (side 88) i
overensstemmelse med specifikationerne til
satellittuneren. Se vejledningen til satellittuneren
for at få flere oplysninger.
Hvis du bruger en B Sky B-tuner, skal du sørge for
at tilslutte tunerens VCR-SCART-stik til LINE 3/
DECODER-stikket. Indstil derefter "Line 3indgang" under "Scart-indstilling" i
overensstemmelse med specifikationerne for
VCR-SCART-stikket på satellittuneren.
b Bemærkninger
• Undlad at indstille "Line 3-indgang" under "Scartindstilling" i "Video"-opsætningen til "Dekoder".
• Synkroniseret optagelse fungerer ikke sammen med
visse tunere. Du finder flere oplysninger i
betjeningsvejledningen til tuneren.
• Hvis du tager netkablet ud af optageren, kan du ikke se
signalerne fra den tilsluttede tuner.
26
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-71(1)
C:\2589942711RDRHX510EC\DK04BASEC.fm
master page=right
DK01WAR-EC.book Page 27 Wednesday, March 2, 2005 3:07 PM
Tilslutning af en PAY-TV/Canal Plus-dekoder
Du kan se eller optage PAY-TV/Canal Plus-programmer, hvis du tilslutter en dekoder (medfølger ikke)
til optageren. Tag optagerens netkabel ud af stikkontakten, når du tilslutter dekoderen.
Tilslutninger og indstillinger
Tilslutning af en dekoder
TV
Antennekabel
(medfølger)
til AERIAL IN
til SCARTindgangen
PAY-TV/Canal Plusdekoder
SCART-kabel
(medfølger ikke)
SCART-kabel (medfølger ikke)
til i LINE 1 – TV
til i LINE 3/DECODER
til AERIAL OUT
DVD-optager
LINE 1 - TV
LINE 3
Y
COAXIAL
IN
/DECODER
OUT
R-AUDIO-L
VIDEO
S VIDEO
R-AUDIO-L
VIDEO
S VIDEO
DIGITAL OUT
AERIAL
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
PB / CB
PR / CR
OPTICAL
LINE 4 IN
LINE 2 OUT
~ AC IN
COMPONENT
VIDEO OUT
,fortsættes
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-71(1)
27
C:\2589942711RDRHX510EC\DK04BAS-EC.fm
master page=left
DK01WAR-EC.book Page 28 Wednesday, March 2, 2005 3:07 PM
Indstilling af PAY-TV/Canal Pluskanaler
Hvis du vil se eller optage PAY-TV/Canal Plusprogrammer, skal du indstille optageren til at
modtage kanalerne ved hjælp skærmdisplayet.
Sørg for at følge alle trinene nedenfor, så
kanalerne indstilles korrekt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
PROG +/–
4
Vælg "Scart-indstilling", og tryk på ENTER.
Video - Scart-indstilling
5
Line 1-udgang
Line 3-indgang
Video
Video/RGB
Video
Video
Video/RGB
Line 3-udgang
S-video
Video
Dekoder
Video
Video
S-video
S-video
S-video
S-video
S-video
RGB
Video/RGB
Video
Tryk på M/m for at vælge "Video" eller
"RGB" for "Line 1-udgang", "Dekoder" for
"Line 3-indgang", og "Video" for "Line 3udgang", og tryk på ENTER.
"Video"-opsætningsdisplayet vises igen.
6
Tryk på O RETURN for at placere
markøren i venstre kolonne igen.
7
Vælg "Indstillinger", og tryk på ENTER.
0
SYSTEM
MENU
OPSÆTNING
</M/m/,,
ENTER
O RETURN
Indstillinger
Kanalindstilling
Video
Kanalliste
Lyd
Tv-oversigt
Funktioner
Klokkeslæt
Andre indst.
Sprog
Lynopsætn.
1
Tryk på SYSTEM MENU.
Systemmenuen vises.
2
8
Indstillinger - Kanalindstilling
Vælg "OPSÆTNING", og tryk på ENTER.
OPSÆTNING
Indstillinger
Kanalindstilling
Video
Kanalliste
Lyd
Tv-oversigt
Funktioner
Klokkeslæt
Andre indst.
Sprog
9
Lynopsætn.
Vælg "Kanalindstilling", og tryk på ENTER.
System :
BG
Normal/CATV :
Normal
Kanalindstilling :
C2
Navn på station :
CDE
PAY-TV/CANAL+ :
Fra
Lyd :
NICAM
Prog. 8
Tryk på PROG +/– for at vælge den ønskede
programposition.
Valgt programposition
3
Vælg "Video", og tryk på ENTER.
OPSÆTNING
Indstillinger
Tv-type :
16:9
Video
Pausetilstand :
Auto
Lyd
Komponentudgang :
Fra
Funktioner
Progressiv tilstand :
Auto
Andre indst.
Scart-indstilling
Line 4-indgang :
Indstillinger - Kanalindstilling
System :
BG
Normal/CATV :
Normal
Kanalindstilling :
C24
Navn på station :
PQR
PAY-TV/CANAL+ :
Fra
Lyd :
NICAM
Prog. 6
Video
Lynopsætn.
28
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-71(1)
C:\2589942711RDRHX510EC\DK04BASEC.fm
master page=right
DK01WAR-EC.book Page 29 Wednesday, March 2, 2005 3:07 PM
10 Vælg "System", og tryk på ENTER.
Indstillinger - Kanalindstilling
System :
BG
BG
Normal/CATV :
Normal
DK
Kanalindstilling :
C
I2
Navn på station :
CDE
L
PAY-TV/CANAL+ :
Fra
Lyd :
NICAM
Prog. 6
Sådan vender du tilbage til det forrige trin
Tryk på O RETURN.
b Bemærkninger
system, BG, DK, I, eller L og tryk på
ENTER.
Vælg "L" for at modtage udsendelser i
Frankrig.
12 Vælg "Normal/CATV", og tryk på ENTER.
Indstillinger - Kanalindstilling
System :
BG
Normal/CATV :
Normal
Normal
Kanalindstilling :
2
C
CATV
Navn på station :
PQR
PAY-TV/CANAL+ :
Fra
Lyd :
NICAM
Prog. 6
Tilslutninger og indstillinger
11 Tryk på M/m for at vælge et tilgængeligt tv-
• Hvis du har indstillet "Line 3-indgang" til "Dekoder" i
trin 5 ovenfor, kan du ikke vælge "L3", fordi Line 3
bliver en dedikeret linje for dekoderen.
• Hvis du tager elkablet ud af optageren, kan du ikke se
signalerne fra den tilsluttede dekoder.
13 Vælg "Normal", og tryk på ENTER.
Vælg "CATV" for at indstille CATV-kanaler
(kabel-tv).
14 Vælg "Kanalindstilling", og tryk på ENTER.
Indstillinger - Kanalindstilling
System :
BG
Normal/CATV :
Normal
Kanalindstilling :
2
C
C24
Navn på station :
PQR
PAY-TV/CANAL+ :
Fra
Lyd :
NICAM
Prog. 6
15 Vælg PAY-TV/Canal Plus-kanalen, og tryk
på ENTER.
16 Vælg "PAY-TV/CANAL+", og tryk på ENTER.
Indstillinger - Kanalindstilling
System :
BG
Normal/CATV :
Normal
Kanalindstilling :
C24
Navn på station :
PQR
PAY-TV/CANAL+ :
Fra
Til
Lyd :
NICAM
Fra
Prog. 6
17 Vælg "Til", og tryk på ENTER.
29
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-71(1)
C:\2589942711RDRHX510EC\DK05HOWEC.fm
master page=left
DK01WAR-EC.book Page 30 Wednesday, March 2, 2005 3:07 PM
Formatering af en DVD-disk
(Diskoplysninger)
Syv grundlæggende handlinger
— Lær din DVD-optager at kende
1. Indsættelse og
formatering af en DVD-disk
(Diskoplysninger)
Indsættelse af en disk
HDD
DVD
+RW
VCD
-RWVR -RWVideo
CD
+R
+RW
-RWVR -RWVideo
Nye diske formateres automatisk, når de
indsættes. Du kan evt. manuelt omformatere en
DVD+RW- eller DVD-RW-disk for at oprette en
tom disk. I forbindelse med DVD-RW'er kan du
vælge et optagelsesformat (VR-tilstand eller
video-tilstand), afhængigt af formålet (side 8).
-R
DATA DVD DATA CD
Z
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DVD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
</M/m/,,
ENTER
TOOLS
1
2
Tryk på DVD.
Tryk på Z (åbn/luk), og placer en disk i
diskskuffen.
1
Indsæt en disk.
Se "Indsættelse af en disk" på side 30.
2
Tryk på TOOLS.
Menuen TOOLS vises.
Luk
Stop
Med siden til optagelse/afspilning nedad
Slet titel
Beskyt titel
Overførsel
3
Tryk på Z (åbn/luk) for at lukke
diskskuffen.
Vent til "LOAD" forsvinder fra displayet på
frontpanelet.
Ubrugte DVD'er formateres automatisk.
Indstillinger for disken eller billede
I menuen TOOLS vises indstillinger, der
gælder for hele disken (f.eks.
diskbeskyttelse), optageren (f.eks.
lydindstillinger under optagelse) eller flere
punkter på en menuliste (f.eks. sletning af
flere titler). De viste indstillinger varierer,
afhængigt af situationen og disktypen.
30
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-71(1)
C:\2589942711RDRHX510EC\DK05HOWEC.fm
master page=right
DK01WAR-EC.book Page 31 Wednesday, March 2, 2005 3:07 PM
3
Flyt markøren ned gennem menuen
TOOLS, indtil "Diskoplysninger" er
markeret, og tryk på ENTER.
Eksempel: Når en DVD-RW (VR-tilstand)
indsættes.
Diskoplysninger
b Bemærk
Luk
Disknavn
DVD-RW
Format
Titelnr.
Original 3 / Playlist 2
Dato
13.10.2005 ~ 28.10.2005
Restplads
HQ : 0T30M
LSP : 1T15M
SLP : 3T00M
HSP : 0T45M
LP : 1T30M
SEP : 4T00M
VR
Beskyt disk
På denne model svarer 1 GB ("gigabyte") til 1 milliard
byte. Jo større tal, desto mere diskplads.
Finalize
Fra
SP : 1T00M
EP : 2T00M
Slet alle
Formater
2. 3 / 4. 7GB
1 "Disknavn" (kun DVD'er)
2 "Medie": Disktype
3 "Format": Optagelsesformattype (kun
DVD-RW)
4 "Til"/"Fra": Angiver, om der er angivet
beskyttelse er indstillet (kun DVD-RW i
VR-tilstand)
5 "Titelnr.": Samlet antal titler
6 "Dato": Datoer for, hvornår de ældste og de
seneste titler blev optaget (kun DVD)
7 "Resttid"/"Restplads" (anslået)
• Den resterende optagetid i hver enkelt
optagelsestilstand
• Indikator for diskplads
• Den resterende diskplads/den samlede
diskplads
Syv grundlæggende handlinger — Lær din DVD-optager at kende
Disknavn Movie
Medie
z Tip
• Ved hjælp af omformatering kan du ændre
optagelsesformatet på DVD-RW'er, eller du kan optage
igen på DVD-RW'er, der er færdiggjort.
• I forbindelse med DVD+RW'er og DVD-RW'er
(video-tilstand) kan du kontrollere den ledige plads og
titelplaceringen på disken ved hjælp af Diskoversigt
(side 69).
8 Knapper til diskindstilling
"Disknavn" (side 39)
"Beskyt disk" (side 39)
"Finalize"/"Af-finalize" (side 40)
"Slet alle" (side 69)
"Formater"
De tilgængelige indstillinger varierer,
afhængigt af disktypen.
4
5
Vælg "Formater", og tryk på ENTER.
Vælg "OK", og tryk på ENTER.
Vælg "VR" eller "Video" i forbindelse med
DVD-RW'er, og tryk på ENTER.
Alt diskindhold slettes.
31
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-71(1)
C:\2589942711RDRHX510EC\DK05HOWEC.fm
master page=left
DK01WAR-EC.book Page 32 Wednesday, March 2, 2005 3:07 PM
2. Optagelse af et program
HDD
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-R
Dette afsnit beskriver de grundlæggende
handlinger for at optage det aktuelle tv-program
på harddisken eller på en disk (DVD). Se side 42
for en forklaring om, hvordan du foretager
timeroptagelser.
HDD
DVD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
PROG +/–
0
t TV/VIDEO
DISPLAY
4
Tryk på z REC.
Optagelsen går i gang.
Optagelsen stopper automatisk efter 8 timers
kontinuerlig optagelse, eller når harddisken
eller DVD'en er fuld.
Sådan stoppes optagelsen
Tryk på x REC STOP, der findes under dækslet
på fjernbetjeningen.
Bemærk, at det kan tage et par sekunder, før
optagelsen stoppes.
Sådan afbrydes optagelsen midlertidig
Tryk på X REC PAUSE, der findes under dækslet
på fjernbetjeningen.
Hvis du vil genoptage optagelsen, skal du trykke
på knappen igen.
Sådan ser du et andet tv-program under
optagelse
X REC PAUSE
x REC STOP
z REC
Hvis tv'et er tilsluttet til LINE 1 – TV-stikket, skal
du indstille tv'et til tv-indgangen ved hjælp af
t TV/VIDEO-knappen og vælge det program,
du vil se. Hvis tv'et er tilsluttet til LINE OUT- eller
COMPONENT VIDEO OUT-stikket, skal du
indstille tv'et til tv-indgangen ved hjælp af
t TV/VIDEO-knappen (side 19).
REC MODE
Direkte optagelse fra tv
1
Tryk på HDD eller DVD.
Når du optager på en DVD, skal du indsætte
en DVD, der kan optages på (se "Indsættelse
af en disk" på side 30).
2
Tryk på PROG +/– for at vælge den ønskede
programposition eller indgangskilde.
3
Tryk gentagne gange på REC MODE for at
vælge optagetilstanden.
Hvis du bruger SMARTLINK-forbindelsen, kan
du let optage det, du er ved at se i tv.
Når tv'et er slukket eller i standby-tilstand, skal du
trykke på z REC. Optageren tændes automatisk
og går i gang med at optage det, du er ved at se i tv.
b Bemærk
Hvis "TV" vises i displayet på frontpanelet, kan du
ikke slukke for TV'et eller ændre
programpositionen under Direkte optagelse fra
TV. Hvis du vil slå funktionen fra, skal du indstille
"Direkte optagelse fra tv" til "Fra" i "Funktioner"opsætningen (side 91).
Hver gang du trykker på knappen, ændres
displayet på tv'et på følgende måde:
HQ
HSP
SP
LSP
LP
SEP
SLP
EP
Du finder flere oplysninger om
optagetilstanden ved at se side 42.
32
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-71(1)
C:\2589942711RDRHX510EC\DK05HOWEC.fm
master page=right
DK01WAR-EC.book Page 33 Wednesday, March 2, 2005 3:07 PM
Om tekst-tv-funktionen
3. Afspilning af et optaget
program (Titelliste)
HDD
+RW
-RWVR -RWVideo
HDD
DVD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
z Tip
Hvis du ikke vil se tv under optagelsen, kan du slukke for
tv'et. Når du bruger en dekoder, skal du sørge for at lade
den være tændt.
TITLE LIST
M/m,
ENTER
b Bemærkninger
• Når du har trykket på z REC, kan det tage lidt tid, før
optagelsen går i gang.
• Du kan ikke ændre optagetilstanden under optagelse
eller midlertidigt stop.
• Hvis der opstår strømsvigt, kan det program, du er ved
at optage, blive slettet.
• Du kan ikke se et PAY-TV/Canal Plus-program, mens
du optager et andet PAY-TV/Canal Plus-program.
• Hvis du vil bruge funktionen Direkte optagelse fra tv,
skal du først indstille optagerens ur korrekt.
Optagelsesoplysningerne vises.
TOOLS
/
m
1
M
H/X/x
Tryk på HDD eller DVD.
Hvis du vælger DVD, skal du indsætte en
DVD (se "Indsættelse af en disk" på side 30).
Afspilningen går automatisk i gang,
afhængigt af disken.
Du kan kontrollere optagelsesoplysninger som
f.eks. optagetid eller disktype.
Tryk to gange på DISPLAY under optagelsen.
-R
Afspil en optaget titel ved at vælge titlen på
titellisten.
* ikke til rådighed i nogle områder
Kontrol af status under optagelse
+R
Syv grundlæggende handlinger — Lær din DVD-optager at kende
Nogle udsendelsessystemer sikrer en tekst-tvtjeneste*, hvor komplette programoversigter,
herunder de tilknyttede oplysninger (titel, dato,
kanal, optagelsesstarttidspunkt osv.) gemmes hver
dag. Når du optager et program, hentes
programnavnet automatisk på siderne med teksttv og gemmes som titelnavnet. Der er flere
oplysninger under "TV-oversigt" på side 85.
Bemærk, at tekst-tv-oplysningerne ikke vises på
tv-skærmen. Hvis du vil se tekst-tv-oplysningerne
på tv-skærmen, skal du trykke på t TV/VIDEO
på fjernbetjeningen for at skifte indgangskilden til
tv'et.
2
Tryk på TITLE LIST.
Hvis du vil se den udvidede titelliste, skal du
trykke på TOOLS for at vælge "Vis liste" og
derefter trykke på ENTER.
A Disktype/-format
B Optagelsesstatus
C Optagetilstand
D Optagetid
Tryk på DISPLAY for at slå displayet fra.
,fortsættes
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-71(1)
33
C:\2589942711RDRHX510EC\DK05HOWEC.fm
master page=left
DK01WAR-EC.book Page 34 Wednesday, March 2, 2005 3:07 PM
Titelliste med miniaturebilleder (eksempel: DVDRW i VR-tilstand)
TITELLISTE ORIGINAL
3
Vælg en titel, og tryk på ENTER.
Undermenuen vises.
I undermenuen vises indstillinger, der kun
gælder for det valgte punkt. De viste
indstillinger varierer, afhængigt af modellen,
situationen og disktypen.
4.3 / 4.7GB
12 Tennis
AAB
Fre 28.10. 2005 13:00 (0T30M) LSP 0.9GB
11 Travel
DEF
Ons 26.10. 2005 20:00 (0T30M) SEP 0.3GB
10 Mystery
Tir 25.10. 2005 9:00
TITELLISTE ORIGINAL
AAB
(1T00M) SLP 0.8GB
4.3 / 4.7GB
Luk
12 Tennis
9 World Sports
GHI
Ons 19.10. 2005 20:00 (1T00M) SEP 0.6GB
Fre 28.10. 2005 13:00
11 Travel
AAB
Afspil LSP 0.9GB
(0T30M)
Afspil start
DEF
SEP 0.3GB
Ons 26.10. 2005 20:00 (0T30M)
Beskyt titel
m
Slet
Overførsel
10 Mystery
Tir 25.10. 2005 9:00
Udvidet titelliste
AAB
Visuel søgning
(1T00M)
SLP 0.8GB
9 World Sports
Titelnavn
Slet kapitel
GHI
Ons 19.10. 2005 20:00 (1T00M)
Slet A tilSEP
B 0.6GB
TITELLISTE ORIGINAL
4.3 / 4.7GB
12
Tennis
AAB Fre
28.10
11
Travel
DEF Ons
26.10
10
25.10
Mystery
AAB Tir
9
World Sports
GHI
Ons
19.10
8
Family
DEF Man
17.10
7
Nature
L3
Lør
15.10
6
News
GHI
Fre
14.10
5
Weather
L3
Tor
13.10
Undermenu
4
Vælg "Afspil", og tryk på ENTER.
Afspilningen begynder fra den valgte titel.
Sådan stoppes afspilningen
Tryk på x.
A Disktype:
Viser en medietype, HDD eller DVD.
Viser også titeltypen (Original eller Playlist)
for DVD-RW'er (VR-tilstand).
B Diskplads (resterende/i alt)
Sådan ruller du gennem listen pr. side (sidetilstand)
Tryk på
/
, mens listen er aktiveret. Hver
gang du trykker på
/
, ændres hele
titellisten til den næste/forrige side med titler.
C Titeloplysninger:
Viser titelnummeret, titelnavnet og datoen for
optagelsen. Titelstørrelse vises på titellisten
for miniaturer.
z (rød): Angiver, at titlen er ved at blive
optaget.
: Angiver, at titlen er ved at blive overført.
: Angiver den beskyttede titel.
"NEW" (eller N): Angiver, at titlen lige er
blevet optaget (ikke afspillet) (kun HDD).
: Angiver, at funktionen Optagering er
indstillet (kun HDD) (side 44).
: Angiver titler, der indeholder "CopyOnce"-kopibeskyttelsessignaler (kun HDD)
(side 74).
D Rullepanel:
Vises, når alle titlerne ikke kan være på listen.
Du kan se de skjulte titler ved at trykke på
M/m.
Om titellisten for HDD/DVD-RW'er (VRtilstand)
Du kan skifte titellisten til at vise original eller
playlist.
Mens menuen titelliste er aktiveret, skal du trykke
på TOOLS for at vælge enten "Original" eller
"Playlist" og trykke på ENTER.
For flere oplysninger, se "Redigeringsindstillinger
for HDD'en og DVD-RW'er (VR-tilstand)" på
side 65.
Sådan ændres titelrækkefølgen (Sorter)
Mens menuen titelliste er aktiveret, skal du trykke
på TOOLS for at vælge "Sorter titler". Tryk på
M/m for at vælge punktet, og tryk på ENTER.
Rækkefølge
Sorteret
Efter dato
i rækkefølge efter, hvornår titlerne
blev optaget. Den titel, der senest
er optaget, vises øverst.
Efter titel
i alfabetisk rækkefølge.
Efter nr.
i rækkefølge efter optaget
titelnummer.
E Miniaturebilledet for titlen
Stillbillederne for hver titel vises.
34
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-71(1)
C:\2589942711RDRHX510EC\DK05HOWEC.fm
master page=right
DK01WAR-EC.book Page 35 Wednesday, March 2, 2005 3:07 PM
Rækkefølge
Sorteret
Ikke-set titel
(kun HDD)
i rækkefølge efter, hvornår titlerne
blev optaget. Den titel, der senest
er optaget, og ikke afspillet, vises
øverst. Titler for afspilningslister
vises ikke.
Du kan vælge en foretrukket scene til det
miniaturebillede, der vises i menuen titelliste.
1
2
Tryk på TITLE LIST under stop-tilstand.
3
Vælg "Vælg miniature", og tryk på ENTER.
Den valgte titel begynder at blive afspillet i
baggrunden.
4
5
Vælg en titel, hvis miniaturebillede du vil
ændre, og tryk på ENTER.
Undermenuen vises.
Mens du ser det afspillede billede, skal du
trykke på H, X eller m/M for at vælge
den scene, du vil angive for miniaturebilledet,
og trykke på ENTER.
Du bliver bedt om at bekræfte valget.
Vælg "OK", og tryk på ENTER.
Scenen er angivet for titlens miniaturebillede.
Sådan slås titellisten fra
Tryk på TITLE LIST.
z Tip
• Efter optagelsen angives den første scene i optagelsen
(titlen) automatisk som miniaturebilledet.
• Du kan vælge "TITELLISTE" i systemmenuen.
HDD
DVD
+RW
VCD
-RWVR -RWVideo
CD
+R
-R
DATA DVD DATA CD
Du kan kontrollere afspilningstiden og den
resterende tid for den aktuelle titel, det aktuelle
kapitel eller det aktuelle spor. Du kan også
kontrollere det disknavn, der er optaget på
DVD'en/CD'en.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
DISPLAY
TIME/TEXT
Tryk gentagne gange på DISPLAY.
Hver gang du trykker på knappen, ændres
displayet på følgende måde:
Display 1 t Display 2 t Display fra
Displayet varierer, afhængigt af disktypen og
afspilningsstatus.
Syv grundlæggende handlinger — Lær din DVD-optager at kende
Hvis du vil ændre et titelminiaturebillede
(Miniature) (kun HDD/DVD-RW i VR-tilstand)
4. Visning af
afspilningstiden og
afspilningsoplysninger
Display 1
Eksempel: DVD VIDEO-afspilning
b Bemærkninger
• Titelnavnene vises muligvis ikke for DVD'er, der er
oprettet på andre DVD-optagere.
• Bogstaver, der ikke kan vises, erstattes med "*".
• Det kan tage nogle sekunder, før miniaturebillederne
vises.
• Efter redigering ændres titelminiaturebilledet muligvis
til den første scene i optagelsen (titlen).
• Efter overførsel annulleres det titelminiaturebillede,
der er angivet på kildeoptagelsen.
Titel1
Vinkel3(5)
1: Engelsk Dolby Digital
2/0
A Titelnummer/-navn
(Viser spornummeret, spornavnet,
scenenummeret eller filnavnet for CD'er,
VIDEO CD'er, DATA DVD'er eller DATA
CD'er.)
B Tilgængelige funktioner for DVD
vinkel/
lyd/
VIDEO'er (
undertekster osv.), eller
afspilningsdata for DATA DVD'er og
DATA CD'er
,fortsættes
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-71(1)
35
C:\2589942711RDRHX510EC\DK05HOWEC.fm
master page=left
DK01WAR-EC.book Page 36 Wednesday, March 2, 2005 3:07 PM
C Den aktuelt valgte funktion eller
lydindstilling (vises kun midlertidigt)
Eksempel: Dolby Digital 5.1 kanal
Bageste (L/R)
1: Engelsk Dolby Digital 3/2.1
z Tip
• Hvis "DTS" indstilles til "Fra" i "Lyd"-opsætning,
vises indstillingen til valg af DTS-spor ikke på
skærmen, heller ikke hvis disken indeholder DTS-spor
(side 90).
• Når "Automatisk visning" indstilles til "Til" (standard)
i "Andre indst."-opsætningen (side 94), vises
afspilningsoplysningerne automatisk, når optageren
tændes osv.
b Bemærk
Front (L/R) + Center
LFE (Low Frequency Effect)
D Den aktuelt valgte kameravinkel
Display 2
Eksempel: DVD-RW (VR-tilstand)-afspilning
Bogstaver eller symboler, der ikke kan vises, erstattes
med "*".
Kontrol af afspilningstiden/den
resterende tid
Du kan se oplysninger om afspilning eller tid på
tv-skærmen eller i displayet på frontpanelet.
Tryk gentagne gange på TIME/TEXT.
Displayet varierer, afhængigt af disktypen og
afspilningsstatus.
A Disktype*1/-format (side 8)
B Titeltype (vises kun for afspilningslister)
(side 65)
C Afspilningstilstand
Frontdisplaypanel
Eksempel: DVD-afspilning
Afspilningstiden og nummeret på den aktuelle titel
D Optagetilstand (side 42)
E Statuslinje for afspilning*2
Resterende tid på den aktuelle titel
F Titelnummer (kapitelnummer*3) (side 60)
(Viser spornummeret, scenenummeret,
albumnummeret*3 eller filnummeret for
CD'er, VIDEO CD'er, DATA DVD'er eller
DATA CD'er.)
G Albumnavnet vises for CD'er med CDtekst, DATA DVD'er eller DATA CD'er,
når du trykker på TIME/TEXT gentagne
gange.
Afspilningstiden og nummeret på det aktuelle
kapitel
Resterende tid på det aktuelle kapitel
H Afspilningstid (resterende tid*3)
*1
*2
*3
Viser Super VIDEO CD'er som "SVCD", DATA
CD'er som "CD" og DATA DVD'er som "DVD".
Vises ikke sammen med VIDEO CD'er, DATA
DVD'er og DATA CD'er.
Vises, når du trykker på TIME/TEXT gentagne gange.
Eksempel: DVD-overførsel
Resterende tid i overførslen
36
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-71(1)
C:\2589942711RDRHX510EC\DK05HOWEC.fm
master page=right
DK01WAR-EC.book Page 37 Wednesday, March 2, 2005 3:07 PM
Eksempel: VIDEO CD-afspilning
Afspilningstiden og nummeret på den
aktuelle scene eller det aktuelle spor
Eksempel: CD-afspilning
m
Resterende tid på det aktuelle spor
m
Du kan navngive en DVD, en titel eller et program
ved at indtaste tegn. Du kan indtaste op til 64 tegn
for en titel eller et disknavn, men det faktiske antal
tegn, der vises i menuerne, f.eks. på titellisten,
varierer. Ved hjælp af trinene nedenfor beskrives,
hvordan du ændrer navnet på et optaget program.
Afspilningstiden for disken
m
Resterende tid for disken
m
Talknapper,
SET
CD-tekst (når den er tilgængelig)
Eksempel: MP3-lydspor-afspilning
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Afspilningstiden og nummeret på det aktuelle spor
m
TITLE LIST
Det aktuelle albumnummer
Eksempel: Visning af JPEG-billede
</M/m/,,
ENTER
Det aktuelle filnummer og det samlede antal filer i det
aktuelle album
m
Det aktuelle albumnummer og det samlede antal
albummer
b Bemærkninger
• Optageren kan kun vise det første niveau af teksten på
en CD, f.eks. disknavnet.
• Bogstaver eller symboler, der ikke kan vises, erstattes
med "*".
• Afspilningstiden for MP3-lydspor kan ikke vises
korrekt.
1
2
Tryk på TITLE LIST.
Vælg en titel, og tryk på ENTER.
Syv grundlæggende handlinger — Lær din DVD-optager at kende
Afspilningstiden for sporet og det aktuelle spor-/
indeksnummer
5. Ændring af navnet på et
optaget program
Undermenuen vises.
3
Vælg "Titelnavn", og tryk på ENTER.
Displayet til indtastning af tegn vises.
4
Tryk på </M/m/, for at flytte markøren
til højre på skærmen, og vælg "A" (store
bogstaver), "a" (små bogstaver) eller
"Symbol", og tryk på ENTER.
Tegnene for den valgte type vises.
,fortsættes
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-71(1)
37
C:\2589942711RDRHX510EC\DK05HOWEC.fm
master page=left
DK01WAR-EC.book Page 38 Wednesday, March 2, 2005 3:07 PM
5
Tryk på </M/m/, for at vælge det tegn,
du vil indtaste, og tryk på ENTER.
Det valgte tegn vises øverst i displayet.
Eksempel: Indtast titelnavn
Sådan bruges talknapper
Du kan også bruge talknapperne til at indtaste
tegnene med.
1
I trin 5 ovenfor skal du trykke på en talknap
gentagne gange for at vælge et tegn.
Eksempel:
Tryk på talknap 3 en enkelt gang for at
indtaste "D".
Tryk på talknap 3 tre gange for at indtaste "F".
2
3
Tryk på SET, og vælg det næste tegn.
Indtast titelnavn
1
6
"A"
2
Tilbage
7
"a"
3
Slet alt
8
4
Space
9
Annuller
0
Afslut
5
Symbol
Typen af tegn ændres, afhængigt af det sprog,
du vælger i "Lynopsætning". I forbindelse
med visse sprog kan du indtaste et accenttegn.
Hvis du vil indtaste et bogstav med et
accenttegn, skal du vælge accenten efterfulgt
af bogstavet.
Eksempel: Vælg " ` ", og vælg derefter "a" for
at indtaste "à".
Hvis du vil indsætte et mellemrum, skal du
vælge "Space".
6
Vælg "Afslut", og tryk på ENTER.
z Tip
• Du kan slette alle viste tegn ved at trykke på CLEAR
og holde den nede i mindst 2 sekunder.
• Du kan skifte mellem "A" (store bogstaver), "a" (små
bogstaver) eller "Symbol", også hvis du trykker på
INPUT SELECT.
Gentag trin 4 og 5 for at indtaste de
resterende tegn.
Indtastningsrække
Indtast titelnavn
1
-
6
"A"
2
c
Tilbage
7
"a"
3
f
Slet alt
8
Space
9
Annuller
0
Afslut
4
5
Symbol
Hvis du vil slette et tegn, skal du flytte
markøren til højre for tegnet i
indtastningsrækken. Vælg "Tilbage", og tryk
på ENTER.
Hvis du vil indsætte et tegn, skal du flytte
markøren til højre for det punkt, hvor du vil
indsætte tegnet. Vælg tegnet, og tryk på
ENTER.
Hvis du vil slette alle tegnene, skal du vælge
"Slet alt" og trykke på ENTER.
7
Vælg "Afslut", og tryk på ENTER.
Vælg "Annuller" for at annullere
indstillingen.
38
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-71(1)
C:\2589942711RDRHX510EC\DK05HOWEC.fm
master page=right
DK01WAR-EC.book Page 39 Wednesday, March 2, 2005 3:07 PM
6. Navngivning og
beskyttelse af en disk
Du kan angive indstillinger, der gælder for hele
disken, ved hjælp af displayet Diskoplysninger.
Beskyttelse af en disk
-RWVR
1
Indsættelse af en disk.
Se "Indsættelse af en disk" på side 30.
2
Diskoplysninger
1
2
3
4
5
6
7
8
Luk
Disknavn
Disknavn
9
0
Medie
DVD-RW
Format
Titelnr.
Original 3 / Playlist 2
Dato
13.10.2005 ~ 28.10.2005
Restplads
HQ : 0T30M
LSP : 1T15M
SLP : 3T00M
HSP : 0T45M
LP : 1T30M
SEP : 4T00M
VR
Beskyt disk
Finalize
Fra
SP : 1T00M
EP : 2T00M
Slet alle
Formater
2. 3 / 4. 7GB
</M/m/,,
ENTER
TOOLS
3
4
Vælg "Beskyt disk", og tryk på ENTER.
Vælg "Beskyt", og tryk på ENTER.
Sådan annulleres beskyttelsen
Vælg "Ingen beskyttelse" i trin 4.
Navngivning af en disk
+RW
1
-RWVR -RWVideo
+R
z Tip
Du kan angive beskyttelse for særskilte titler (side 66).
-R
Indsæt en disk.
Syv grundlæggende handlinger — Lær din DVD-optager at kende
Tryk på TOOLS for at vælge
"Diskoplysninger", og tryk på ENTER.
Se "Indsættelse af en disk" på side 30.
2
Tryk på TOOLS for at vælge
"Diskoplysninger", og tryk på ENTER.
Eksempel: Når den indsatte disk er en DVDRW (VR-tilstand).
Diskoplysninger
Luk
Disknavn
Disknavn
Medie
DVD-RW
Titelnr.
Original 3 / Playlist 2
Format
Dato
13.10.2005 ~ 28.10.2005
Restplads
HQ : 0T30M
LSP : 1T15M
SLP : 3T00M
HSP : 0T45M
LP : 1T30M
SEP : 4T00M
VR
Beskyt disk
Finalize
Fra
SP : 1T00M
EP : 2T00M
Slet alle
Formater
2. 3 / 4. 7GB
3
Vælg "Disknavn", og tryk på ENTER.
Indtast disknavnet i "Indtast disknavn"displayet (side 37).
b Bemærk
Du kan indtaste op til 64 tegn til et DVD-disknavn.
Disknavnet vises muligvis ikke, når disken afspilles på
andet DVD-udstyr.
39
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-71(1)
C:\2589942711RDRHX510EC\DK05HOWEC.fm
master page=left
DK01WAR-EC.book Page 40 Wednesday, March 2, 2005 3:07 PM
7. Afspilning af disken på
andet DVD-udstyr ("finalize"
- færdiggørelse)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-R
Det er nødvendigt at bruge færdiggørelse, når du
afspiller diske, der er optaget ved hjælp af denne
optager eller andet DVD-udstyr.
Når du færdiggør en DVD+RW, DVD-RW
(video-tilstand), DVD+R eller DVD-R, oprettes
der automatisk en DVD-menu, der kan vises på
andet DVD-udstyr.
Før du bruger færdiggørelse, skal du kontrollere
forskellene mellem disktyperne i tabellen
nedenfor.
Forskelle mellem disktyper
+RW
-RWVR
-RWVideo
+R
-R
Diske færdiggøres automatisk, når de
tages ud af optageren. Det kan dog være
nødvendigt at færdiggøre disken i
forbindelse med bestemt DVD-udstyr,
eller hvis optagetiden er kort. Du kan
redigere eller optage på disken efter
færdiggørelse.
Det er ikke nødvendigt at færdiggøre
disken, når du afspiller en disk på udstyr,
der er kompatibelt med VR-formatet.
Det kan også være nødvendigt at
færdiggøre disken, hvis andet DVDudstyr er kompatibelt med VR-formatet,
særligt hvis optagetiden er kort. Du kan
redigere eller optage på disken efter
færdiggørelse.
Færdiggørelse er nødvendig ved
afspilning på andet udstyr end denne
optager. Efter færdiggørelse kan du ikke
redigere eller optage på disken. Hvis du
vil optage på disken igen, skal du
ophæve færdiggørelsen eller
omformatere disken (side 35). Hvis du
omformaterer disken, slettes alt optaget
indhold dog.
Færdiggørelse er nødvendig ved
afspilning på andet udstyr end denne
optager. Efter færdiggørelse kan du ikke
redigere eller optage på disken.
</M/m/,,
ENTER
TOOLS
1
Indsæt en disk.
Se "Indsættelse af en disk" på side 30.
2
Tryk på TOOLS for at vælge
"Diskoplysninger", og tryk på ENTER.
"Diskoplysninger"-displayet vises.
3
Vælg "Finalize", og tryk på ENTER.
I displayet vises den omtrentlige tid, der skal
bruges til færdiggørelsen, og du bliver bedt
om at bekræfte handlingen.
Finalize
Det tager ca. xx min at finalize (færdiggøre)
denne disk. Du kan ikke afbryde en
finalizing. Vil du finalize disken?
OK
4
Annuller
Vælg "OK", og tryk på ENTER.
Færdiggørelsen går i gang.
z Tip
Du kan kontrollere, om disken er blevet færdiggjort eller
ej. Hvis du ikke kan vælge "Finalize" i trin 3 ovenfor, er
disken allerede færdiggjort.
b Bemærkninger
• Afhængigt af diskens tilstand, optagelsen eller DVDudstyret, kan diske muligvis ikke afspilles, selvom de
er færdiggjort.
• Optageren kan ikke færdiggøre disken, hvis den er
blevet optaget på andet udstyr.
40
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-71(1)
C:\2589942711RDRHX510EC\DK05HOWEC.fm
master page=right
DK01WAR-EC.book Page 41 Wednesday, March 2, 2005 3:07 PM
Ophævelse af diskfærdiggørelse
-RWVR -RWVideo
DVD-RW'er (video-tilstand)
Syv grundlæggende handlinger — Lær din DVD-optager at kende
Du kan ophæve færdiggørelsen for DVD-RW'er
(video-tilstand), der er færdiggjort til beskyttelse
mod yderligere optagelse, så du kan redigere eller
optage på dem igen.
DVD-RW'er (VR-tilstand)
Hvis du ikke kan redigere eller optage på en DVDRW (VR-tilstand), der er færdiggjort med andet
DVD-udstyr, vises "Denne disk er færdiggjort.
Ophæv færdiggørelsen." muligvis.
b Bemærk
Optageren kan ikke ophæve færdiggørelsen af DVDRW'er (Video-tilstand), som er blevet færdiggjort på en
anden optager.
1
Indsæt en disk.
Se "Indsættelse af en disk" på side 30.
2
Tryk på TOOLS for at vælge
"Diskoplysninger", og tryk på ENTER.
"Diskoplysninger"-displayet vises.
3
Vælg "Af-finalize", og tryk på ENTER.
Ophævelsen af færdiggørelsen går i gang.
Det kan tage flere minutter at ophæve
færdiggørelsen.
41
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-71(1)
C:\2589942711RDRHX510EC\DK06RECEC.fm
master page=left
DK01WAR-EC.book Page 42 Wednesday, March 2, 2005 3:07 PM
Timeroptagelse
Optagelse- Optagetid (timer)
tilstand
HDD
Før optagelse
Før du begynder at optage...
• Denne optager kan bruges til optagelse på
forskellige diske. Vælg disktype efter dit formål
(side 8).
• Kontroller, at der er nok plads på disken til
optagelsen (side 35). I forbindelse med HDD'er,
DVD+RW'er og DVD-RW'er kan du frigøre
diskplads ved at slette titler (side 69).
• Juster kvaliteten og størrelsen for
optagelsesbilledet efter behov (side 47).
z Tip
Timeroptagelser udføres, uanset om optageren er tændt
eller slukket. Du kan slukke for optageren, uden at det
påvirker optagelsen, selv efter at optagelsen er gået i
gang.
b Bemærk
Hvis du vil afspille en optaget disk på andet DVD-udstyr,
skal du færdiggøre disken (side 40).
Optagetilstand
Ligesom med optagetilstanden SP eller LP for
videobåndoptagere har denne optager otte
forskellige optagetilstande.
Vælg optagetilstand efter den ønskede tid og
billedkvalitet. Hvis billedkvaliteten har højst
prioritet, kan du vælge indstillingen for høj
kvalitet (HQ). Hvis optagetiden har højst prioritet,
kan du vælge tilstanden for ekstra udvidet
afspilning (SEP). Bemærk, at optagetiderne i
følgende tabel er omtrentlige, og at de faktiske
tider kan være anderledes. Bemærk også, at den
maksimale kontinuerlige optagetid for en enkelt
titel er otte timer. Indhold ud over denne tid
optages ikke.
Tryk gentagne gange på REC MODE for at skifte
optagetilstanden.
DVD*
RDR- RDR- RDRHX510 HX710 HX910
HQ (Høj
kvalitet)
16
33
53
1
R 25
51
81
1 t.
30 min.
33
67
107
2
LSP
r 42
85
135
2 t.
30 min.
LP
r 51
103
164
3
EP
r 68
137
217
4
SLP
r 101
204
325
6
269
428
8
HSP
SP
(Standardtilstand)
SEP (Lang
varighed)
134
* Optagetiden for DVD+R DL-diske (dobbeltlagsdiske)
er følgende:
HQ: 1 time 48 minutter
HSP: 2 timer 42 minutter
SP: 3 timer 37 minutter
LSP: 4 timer 31 minutter
LP: 5 timer 25 minutter
EP: 7 timer 14 minutter
SLP: 10 timer 51 minutter
SEP: 14 timer 28 minutter
"HQ+"-optagetilstand
"HQ+" optager billeder af højere kvalitet end HQ
på HDD'en. Indstil "HQ-indstilling" i
"Funktioner"-opsætningen "HQ+" (side 93). Den
maksimale optagetid er 10 timer for RDR-HX510,
21 timer for RDR-HX710 eller 34 timer for RDRHX910. "HQ" vises i displayet.
b Bemærk
Omstændighederne nedenfor kan føre til unøjagtigheder
i forbindelse med optagetiden.
– Optagelse af et program med dårlig modtagelse eller et
program eller en videokilde med lav billedkvalitet
– Optagelse på en disk, der allerede er blevet redigeret
– Optagelse af udelukkende et stillbillede eller lyd
42
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-71(1)
C:\2589942711RDRHX510EC\DK06RECEC.fm
master page=right
DK01WAR-EC.book Page 43 Wednesday, March 2, 2005 3:07 PM
Optagelse af stereoprogrammer og
tosprogede programmer
Billeder med kopibeskyttelse kan ikke optages på
denne optager.
Når optageren modtager et kopisikringssignal,
fortsættes optagelsen, men der optages kun et
tomt, gråt skærmbillede.
Kopisikringssignaler
Copy-Free
Copy-Once
Diske, der kan indspilles
på
HDD
+RW
-RWVR
-RWVideo
+R
-R
HDD
-RWVR
Copy-Never
Timeroptagelse
Optageren modtager og optager automatisk
stereoprogrammer og tosprogede programmer
baseret på ZWEITON-systemet eller NICAMsystemet.
Der kan både optages basislyd og sub-lyd på en
HDD og DVD-RW (VR-tilstand). Du kan skifte
mellem basislyd og sub-lyd ved afspilning af
disken. I forbindelse med HDD'en kan du vælge
lydsporet inden optagelse. Vælg "Main", "Sub"
eller "Main+Sub" i "Tosproget HDD-optag."
under "Andre indst."-opsætningen (side 93).
En DVD+RW, DVD-RW (video-tilstand),
DVD+R eller DVD-R kan kun optage ét lydspor
(basislyd eller sub-lyd) ad gangen. Vælg lydsporet
ved hjælp af opsætningsdisplayet, før optagelsen
startes. Indstil "Tosproget DVD-optag." til "Main"
(standard) eller "Sub" i "Andre indst."opsætningen (side 94).
Billeder, der ikke kan optages
(ver.1.1 med CPRM*)
Ingen (der optages et tomt
skærmbillede)
* Den optagne disk kan kun afspilles med CPRMkompatibelt udstyr (side 8).
ZWEITON-system (tysk stereosystem)
Når et stereobaseret program modtages, vises
"Stereo".
Når et tosproget ZWEITON-baseret program
modtages, vises "Main", "Sub" eller "Main/Sub".
NICAM-system
Når et NICAM-baseret tosproget program eller stereoprogram modtages, vises "NICAM" i
displayet på frontpanelet.
Hvis du vil optage et NICAM-program, skal du
sørge for at indstille "Lyd" under
"Kanalindstilling" i "Indstillinger"-opsætningen
til "NICAM" (standard). Hvis lyden ikke er
tydelig, når du lytter til NICAM-udsendelser, skal
du indstille "Lyd" til "Standard" (se
"Kanalindstilling" på side 82).
z Tip
Du kan vælge lyden (basislyd eller sub-lyd), mens du
optager tosprogede programmer, ved hjælp af
knappen (lyd). Dette påvirker ikke den optagne lyd.
43
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-71(1)
C:\2589942711RDRHX510EC\DK06RECEC.fm
master page=left
DK01WAR-EC.book Page 44 Wednesday, March 2, 2005 3:07 PM
Timeroptagelse (Standard/
ShowView)
HDD
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
1
Timer - Standard
OK
2
3
4
5
6
7
8
9
Dato
Start
Stop
I dag
:
:
ShowView
Prog.
PDC/VPS Til
Medie Tilst.
Detaljer
Opdat. Fra
• Hvis "Timer - ShowView"-displayet vises,
skal du trykke på < for at skifte displayet
til "Standard" (kun RDR-HX710/HX910).
2
Vælg et punkt ved hjælp af </,, og
foretag justering ved hjælp af M/m.
"Dato": Indstiller datoen.
Punktet ændres på følgende måde:
I dag y I morgen y …… y Tor 28.10
(1 måned senere) y Søn (hver søndag) y
…… y Lør (hver lørdag) y Man-fre
(Mandag til fredag) y Man-lør (Mandag til
lørdag) y Søn-lør (Søndag til lørdag) y
I dag
Manuel indstilling af timeren
(Standard)
1
Annuller
Indstil timeren manuelt.
-R
Du kan indstille timeren til i alt 30 programmer
(8 programmer ved brug af PDC/VPS-funktionen)
op til én måned i forvejen.
Du kan indstille timeren ved hjælp af to metoder:
standardmetoden og ShowView (kun RDRHX710/HX910).
• Standard: Indstil datoen, tiden og
programpositionen for programmet manuelt.
• ShowView (kun RDR-HX710/HX910): Indtast
det ShowView-nummer, der er tildelt hvert
enkelt tv-program (side 46).
Tryk på [TIMER].
"Start": Indstiller starttidspunktet.
"Stop": Indstiller stoptidspunktet.
"Prog.": Vælger programpositionen eller
indgangskilden.
"Medie": Vælger mediet, HDD eller DVD.
"Tilst.": Vælger optagetilstanden (side 42).
• Hvis du vil ændre indstillingen for PDC/
VPS- eller Opdat.-funktionerne, skal du
vælge "Detaljer" og trykke på ENTER.
Vælg et punkt ved hjælp af </,, og angiv
indstillingen ved hjælp af M/m.
"PDC/VPS": Indstiller PDC/VPS-funktionen.
Se "Om PDC/VPS-funktionen" nedenfor.
"Opdat." (kun HDD): Optager automatisk
over et tidligere optaget program, der er
indstillet til optagelse dagligt eller ugentligt.
Hvis du vil vende tilbage til menuen til
timerprogrammering, skal du vælge "Forrige"
og ENTER.
• Hvis du kommer til at lave en fejl, skal du
vælge punktet og ændre indstillingen.
0
[TIMER]
</M/m/,,
ENTER
TOOLS
x REC STOP
3
Vælg "OK", og tryk på ENTER.
Timerlisten (side 49) vises. TIMER REC
indikatoren begynder at lyse på frontpanelet,
og optageren er klar til optagelse.
Du behøver ikke at slukke for optageren, før
timeroptagelsen starter, som det er tilfældet
med en videobåndoptager.
44
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-71(1)
C:\2589942711RDRHX510EC\DK06RECEC.fm
master page=right
DK01WAR-EC.book Page 45 Wednesday, March 2, 2005 3:07 PM
Sådan stoppes optagelse under timeroptagelse
Åbn dækslet på fjernbetjeningen, og tryk på
x REC STOP. Bemærk, at det kan tage et par
sekunder, før optagelsen stoppes.
Om PDC/VPS-funktionen
Sådan bruges PDC/VPS-funktionen
Indstil "PDC/VPS" til "Til" i trin 2 ovenfor.
Når du aktiverer denne funktion, går optageren i
gang med at scanne kanalen, før timeroptagelsen
starter. Hvis du ser tv, når scanningen går i gang,
vises en meddelelse på tv-skærmen. Hvis du vil se
tv, skal du skifte til tv'ets tuner eller slå PDC/VPSkanalscanningsfunktionen fra.
Bemærk, at hvis du afbryder PDC/VPSkanalscanningsfunktionen, starter
timeroptagelsen ikke.
Sådan slås PDC/VPS-kanalscanningen fra
Tryk på TOOLS, og vælg "PDC/VPS-scan. Fra".
Hvis du vil sikre, at PDC/VPS-funktionen
fungerer korrekt, skal du slukke for optageren, før
timeroptagelsen starter. Derved slås PDC/VPSkanalscanningsfunktionen automatisk til, mens
optageren fortsat er slukket.
Juster optagelsestilstand
Hvis der ikke er nok tilgængelig diskplads til
optagelsen, justerer optageren automatisk
optagetilstanden, så hele programmet kan optages.
Denne funktion indstilles normalt til "Til".
Hvis du vil annullere denne funktion, skal du
trykke på TOOLS, mens timerlisten vises. Vælg
"Juster optag.tilstand", og tryk på ENTER. Vælg
"Fra", og tryk på ENTER.
Hvis timerindstillingerne overlapper hinanden
Overlappende timerindstillinger vises på følgende
måde.
Timer
Disse timerindstil. overlapper. Skal de gemmes?
Ons
29.10 21:00-22:00 AAB DVD SP
PDC/VPS
Ons
29.10 20:30-22:00 DEF DVD SP
PDC/VPS
OK
Sådan bekræftes, ændres eller annulleres
timeroptagelsen
Se "Kontrol/ændring/annullering af
timerindstillinger (Timerliste)" på side 49.
Sådan udvides optagelsesvarigheden under
optagelse
1
Timeroptagelse
PDC/VPS-signaler sendes sammen med tvprogrammer i nogle udsendelsessystemer.
Signalerne sikrer, at timeroptagelser udføres
uanset udsendelsesforsinkelser, tidlig
udsendelsesstart eller udsendelsesafbrydelser.
Hvis du vil gemme indstillingen som vist, skal du
vælge "OK". Det program, der starter, har højst
prioritet, og det andet program optages først, når
det første program er afsluttet.
Hvis du vil annullere den overlappende
indstilling, skal du vælge "Annuller".
Tryk på TOOLS under optagelse for at vælge
"Forlæng optagetid", og tryk på ENTER.
Forlæng optagetid
OK
Indstil timer for forlænget optagetid.
Annuller
DVD SP
Ons 28.9 10:00-11:30 AAB
Forlæng tid
Fra
2
Tryk på M/m for at vælge varigheden.
Du kan indstille varigheden i intervaller på
10 minutter i maksimalt 60 minutter.
3
Vælg "OK", og tryk på ENTER.
Direkte timer
Hvis du bruger SMARTLINK-forbindelsen, kan
du let få vist menuen til timerprogrammering.
Når tv'et er slukket eller i standby-tilstand, skal du
trykke på [TIMER]. Optageren tændes automatisk,
og inputtet til tv'et skiftes til optageren. Menuen til
timerprogrammering vises.
z Tip
Du kan afspille det optagne program ved at vælge
programtitlen på titellisten.
b Bemærkninger
• Hvis en meddelelse på skærmen angiver, at disken er
fuld, skal du udskifte disken eller gøre plads
tilgængelig på disken til optagelsen (kun HDD/
DVD+RW/DVD-RW) (side 68).
• Kontroller, at uret er korrekt indstillet, før du indstiller
timeroptagelsen. Hvis det ikke er tilfældet, kan
optagelsen ikke udføres.
Hvis du vil optage et satellitprogram, skal du tænde for
satellittuneren og vælge det satellitprogram, du vil
optage. Lad satellittuneren være tændt, indtil optageren
afslutter optagelsen. Hvis du tilslutter udstyr med en
timerfunktion, kan du bruge funktionen Synkroniseret
optagelse (side 51).
Annuller
,fortsættes
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-71(1)
45
C:\2589942711RDRHX510EC\DK06RECEC.fm
master page=left
DK01WAR-EC.book Page 46 Wednesday, March 2, 2005 3:07 PM
• Selv hvis timeren indstilles til det samme daglige eller
ugentlige program, kan timeroptagelsen ikke udføres,
hvis den overlapper med et program, der har høj
prioritet. "
" vises ud for den overlappede indstilling
på timerlisten. Kontroller prioriteringsrækkefølgen for
indstillingerne.
• Selv hvis timeren indstilles, kan timeroptagelser ikke
udføres, mens et program med høj prioritet optages.
• Funktionen Juster optagelsestilstand fungerer kun
sammen med en timeroptagelse, og når PDC/VPSfunktionen er slået fra. Funktionen fungerer ikke
sammen med Quick Timer eller Synkroniseret
optagelse. Funktionen Juster optagelsestilstand fungerer
desuden ikke ved optagelse til harddisken, når
"Automatisk sletning af optagelser" er indstillet til "Til".
• Begyndelsen af visse optagelser går muligvis tabt ved
brug af PDC/VPS-funktionen.
• Du kan ikke udvide optagelsesvarigheden, når "PDC/
VPS" er indstillet til "Til".
1
Timer - ShowView
CLEAR
2
3
4
5
6
7
8
9
• Hvis "Timer - Standard"-displayet vises,
skal du trykke på < for at skifte displayet
til "ShowView".
2
Tryk på talknapperne for at indtaste
ShowView-nummeret, og tryk på SET.
• Hvis du taster forkert, kan du trykke på
CLEAR og indtaste det korrekte nummer.
3
Vælg "OK", og tryk på ENTER.
Indstillingen for datoen, start- og
stoptidspunkt, programposition,
optagetilstand osv. (side 45) vises.
Timer - ShowView
OK
Er timerindstillingen korrekt? Du kan ændre ved
at justere enkeltvis eller genindtaste timerkoden.
Dato
Start
Stop
Prog. Medie Tilst.
Ons 28.9
21 : 00
22 : 00
12
PDC/VPS Til
HDD
SP
Annuller
Detaljer
Rediger
Opdat. Fra
• Hvis du vil ændre indstillingen, skal du
trykke på </, for at vælge punktet og
trykke på M/m for at ændre indstillingen. I
forbindelse med PDC/VPS- eller Opdat.funktionerne skal du vælge "Detaljer" og
ændre indstillingerne (side 45).
Hvis du vil indtaste ShowView-nummeret
igen, skal du vælge "Rediger".
4
Vælg "OK", og tryk på ENTER.
TIMER REC indikatoren begynder at lyse på
frontpanelet, og optageren er klar til optagelse.
0
[TIMER]
</M/m/,,
ENTER
z REC
Annuller
Standard
ShowView-systemet er en funktion, der gør det
nemmere at indstille timeren. Indtast blot det
ShowView-nummer, der er angivet i tvprogramguiden. Datoen, tidspunktet og
programpositionen for programmet indstilles
automatisk.
Kontroller, at programpositionerne er indstillet
korrekt i "Kanalindstilling" i "Indstillinger"opsætningen (side 82).
1
OK
Indstil timeren ved at indtaste ShowView-nr.
ShowView-nr.
Optagelse af tv-programmer ved
hjælp af ShowView-systemet (kun
RDR-HX710/HX910)
Talknapper,
SET
Tryk på [TIMER].
x REC STOP
Sådan stoppes optagelse under
timeroptagelse
Åbn dækslet på fjernbetjeningen, og tryk på
x REC STOP. Bemærk, at det kan tage et par
sekunder, før optagelsen stoppes.
Hvis timerindstillingerne overlapper hinanden
Se side 45.
46
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-71(1)
C:\2589942711RDRHX510EC\DK06RECEC.fm
master page=right
DK01WAR-EC.book Page 47 Wednesday, March 2, 2005 3:07 PM
Sådan udvides optagelsesvarigheden under
optagelse
Se side 45.
Sådan bekræftes, ændres eller annulleres
timeroptagelsen
Justering af optagelsesbilledets
kvalitet og størrelse
Du kan justere optagelsesbilledets kvalitet og
størrelse.
Se "Kontrol/ændring/annullering af
timerindstillinger (Timerliste)" på side 49.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Timeroptagelse
z Tip
Funktionen Juster optagelsestilstand fungerer også
sammen med denne timermetode (side 45).
0
Brug af Quick Timer-funktionen
Du kan indstille optageren til at optage i
intervaller på 30 minutter.
</M/m/,,
ENTER
TOOLS
Tryk gentagne gange på z REC for at indstille
varigheden.
Hver gang du trykker på knappen, rykker tiden
frem i intervaller på 30 minutter. Den maksimale
varighed er seks timer.
0:30
1:00
5:30
6:00
(normal optagelse)
1
Tidstælleren mindskes for hvert minut indtil 0:00,
og derefter stoppes optagelsen (optageren slukkes
ikke). Selv hvis du slukker for optageren under
optagelse, fortsættes optagelsen, indtil
tidstælleren udløber.
Bemærk, at Quick Timer-funktionen ikke
fungerer, hvis "Direkte optagelse fra tv" indstilles
til "Til" i "Funktioner"-opsætningen (side 91).
Sådan annulleres Quick Timer
Tryk gentagne gange på z REC, indtil tælleren
vises i displayet på frontpanelet. Optageren vender
tilbage til normal optagetilstand.
Tryk på TOOLS, inden optagelsen startes,
for at vælge "Indstil. for optagelse" og tryk
på ENTER.
Optagelsesindstillinger
Vælg den indstilling, som du vil ændre.
Optagelsestilstand :
SP
Format for HDD-optag. :
4:3
Format for dvd-optag. :
4:3
Støjreduk. for optag. :
2
Equalizer for optag.
2
Vælg det punkt, der skal justeres, og tryk
på ENTER.
Justeringsdisplayet vises.
Eksempel: Støjreduk. for optag.
Støjreduktion for optagelse
Fra
1
2
3
"Optagelsestilstand": Vælger
optagetilstanden for den ønskede optagetid og
billedkvalitet. Du finder flere oplysninger ved
at se "Optagetilstand" på side 42.
,fortsættes
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-71(1)
47
C:\2589942721RDRHX510EC\DK06RECEC.fm
master page=left
DK01WAR-EC.book Page 48 Thursday, April 14, 2005 4:05 PM
"Format for HDD-optag."/"Format for dvdoptag.": Indstiller billedstørrelsen for det
program, der skal optages.
• 4:3 (standard): Indstiller billedstørrelsen til
4:3.
• 16:9: Indstiller billedstørrelsen til 16:9
(bredformat).
• Auto (kun HDD): Vælger automatisk den
faktiske billedstørrelse.
"Billedformat for dvd-optagelse" fungerer
sammen med DVD-R'er og DVD-RW'er
(video-tilstand), når optagetilstanden
indstilles til HQ, HSP eller SP. For alle andre
optagetilstande er skærmstørrelsen fastsat til
"4:3".
For DVD-RW'er (VR-tilstand) optages den
faktiske billedstørrelse, uafhængigt af
indstillingen. Hvis der f.eks. modtages et
billede med størrelsen 16:9, optager disken
billedet som 16:9, selv hvis "Billedformat for
dvd-optagelse" indstilles til "4:3".
For DVD+RW'er/DVD+R'er er
skærmstørrelsen fastsat til "4:3".
"Støjreduk. for optag." (støjreduktion):
Reducerer støj i videosignalet.
"Equalizer for optag.": Justerer billedet mere
detaljeret.
Tryk på M/m for at vælge det punkt, du vil
justere, og tryk derefter på ENTER.
• Kontrast: Ændrer kontrasten.
• Lysstyrke: Ændrer den overordnede
lysstyrke.
• Farve: Gør farverne dybere eller lysere.
3
b Bemærkninger
• Hvis et program indeholder to billedstørrelser, optages
den valgte størrelse. Hvis 16:9-signalet ikke kan
optages som 16:9, optages det dog som 4:3.
• Når du afspiller et billede med størrelsen 16:9, der er
optaget som 4:3, fastsættes billedet til 4:3 ("letter
box"), uanset indstillingen i "Tv-type" under "Video"opsætningen (side 87).
• Billedrester kan vises på skærmen ved brug af
"Støjreduktion for optagelse".
• "Videoequalizer for optagelse" påvirker ikke inputtet
for DV IN-stikket (kun RDR-HX710/HX910) og
fungerer ikke sammen med RGB-signaler.
Oprettelse af kapitler i en titel
Optageren kan automatisk inddele en optagelse
(en titel) i kapitler ved at indsætte kapitelmærker
under optagelsen. Hvis du vil slå denne funktion
fra, skal du indstille "Autom. Kapitelinddeling" i
"Funktioner"-opsætningen til "Fra" (side 91).
Når der optages på HDD'en eller en DVD-RW
(VR-tilstand)
Optageren registrerer ændringer i billedet og
lyden og indsætter automatisk kapitelmærker. Du
kan også indsætte og slette kapitelmærker manuelt
(side 69).
Under optagelse på andre diske, der kan
optages på
Kapitelmærker indsættes med intervaller på ca.
6 minutter under optagelse.
b Bemærk
Under overførsel (side 73) bevares kapitelmærkerne i
overførselskilden ikke i den overførte titel.
Juster indstillingen ved hjælp af </M/m/
,, og tryk på ENTER.
Standardindstillingen understreges.
"Støjreduktion for optagelse":
(svag) Fra 1 ~ 2 ~ 3 (kraftig)
"Videoequalizer for optagelse":
• Kontrast: (svag) –3 ~ 0 ~ 3 (kraftig)
• Lysstyrke: (mørk) –3 ~ 0 ~ 3 (lys)
• Farve: (lys) –3 ~ 0 ~ 3 (dyb)
Gentag trin 2 og 3 for at justere evt. andre
punkter.
48
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-72(1)
C:\2589942711RDRHX510EC\DK06RECEC.fm
master page=right
DK01WAR-EC.book Page 49 Wednesday, March 2, 2005 3:07 PM
: Angiver den indstilling, Opdat.funktionen er angivet til.
Kontrol/ændring/annullering
af timerindstillinger
(Timerliste)
HDD
+RW
-RWVR -RW
+RVideo
+R
-R
Når ikke alle timerindstillingerne kan være på
listen, vises et rullepanel.
Du kan se de skjulte timerindstillinger ved at
trykke på M/m.
2
Vælg den timerindstilling, du vil
kontrollere/ændre/annullere, og tryk på
ENTER.
Undermenuen vises.
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Vælg en indstilling, og tryk på ENTER.
"Rediger": Ændrer timerindstillingen.
Vælg et punkt ved hjælp af </, og foretag
justering ved hjælp af M/m. I forbindelse med
PDC/VPS- eller Opdat.-funktionen skal du
vælge "Detaljer" og ændre indstillingerne
(side 45). Vælg "OK", og tryk på ENTER.
0
TIMER LIST
</M/m/,,
ENTER
O RETURN
TOOLS
/
Rediger
OK
Annuller
Rediger timerindstilling.
Dato
Start
Stop
Man-Lør
22 : 00
22 : 15
Prog. Medie Tilst.
AAB
PDC/VPS Fra
1
Timeroptagelse
Du kan kontrollere, ændre eller annullere
timerindstillinger ved hjælp af timerlisten.
HDD
Detaljer
SP
Opdat. Til
"Slet": Sletter timerindstillingen. Vælg "OK",
og tryk på ENTER.
Tryk på TIMER LIST.
Timerlisten vises.
Slet
10:30
TIMERLISTE
22:00-22:15 AAB
SP
Fre 29.10 20:30-21:30 DEF
SP
Fre 29.10 21:00-22:00 GHI
SLP
Lør 30.10 16:00-17:00 DEF
SLP
Man-lør
Vil du slette denne timerindstilling?
PDC
VPS
PDC
VPS
Man-Lør 22:00-22:15
HDD SP
AAB
Annuller
OK
Timeroplysninger viser optagelsesdatoen,
optagetiden, optagetilstanden osv.
: Angiver, at indstillingen overlappes af en
anden indstilling.
(grøn): Angiver, at indstillingen kan
optages.
z (rød): Angiver den indstilling, der aktuelt
optages.
a (grå): Angiver, at indstillingen ikke kan
optages i den valgte optagetilstand.
: Angiver den indstilling, der er ved at
blive optaget på HDD'en.
: Angiver den indstilling, der er ved at
blive optaget på en DVD.
"Tjek overlap.": Kontrollerer for
overlappende indstillinger.
Overlapningskontrol
Disse timerindstillinger overlapper hinanden.
Fre 29.10
20:30-21:30
DEF
DVD SP
Fre 29.10
21:00-22:00
GHI
DVD SLP PDC/VPS
PDC/VPS
Luk
Vælg "Luk" for at vende tilbage til
timerlisten.
Hvis du vil ændre eller annullere indstillingen,
skal du gentage trin 2 og 3 ovenfor.
,fortsættes
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-71(1)
49
C:\2589942711RDRHX510EC\DK06RECEC.fm
master page=left
DK01WAR-EC.book Page 50 Wednesday, March 2, 2005 3:07 PM
Når timerindstillingerne overlapper hinanden
b Bemærkninger
Det program, der starter, har højst prioritet, og det
andet program optages først, når det første
program er afsluttet.
• Når "PDC/VPS" indstilles til "Til" for én eller flere
timeroptagelser, kan starttidspunktet ændres i tilfælde
af en udsendelsesforsinkelse eller tidlig
udsendelsesstart.
• Selv hvis timeren indstilles, kan timeroptagelser ikke
udføres, mens et program med høj prioritet optages.
• Selv hvis timeren indstilles til det samme daglige eller
ugentlige program, kan timeroptagelsen ikke udføres,
hvis den overlapper med et program, der har høj
prioritet. "
" vises ud for den overlappede indstilling
på timerlisten. Kontroller prioriteringsrækkefølgen for
indstillingerne.
7:00
8:00
9:00
10:00
A
skæres fra
B
Når optagelserne starter på samme tid
Det program, der er indstillet sidst, har højst
prioritet. I dette eksempel indstilles
timerindstilling B efter A, så den første del af
timerindstilling A optages ikke.
7:00
8:00
9:00
10:00
A
Automatisk sletning af gamle titler
(Automatisk sletning af
optagelser)
B
Når sluttidspunktet for en optagelse og
starttidspunktet for en anden optagelse er det
samme
Når den forrige optagelse er afsluttet, kan den
anden optagelse muligvis blive forsinket.
7:00
9:00
10:00
A
HDD
Hvis der ikke er nok plads til en timeroptagelse,
slettes gamle titler, der er optaget på HDD'en,
automatisk. De ældste, afspillede titler slettes. De
beskyttede titler slettes ikke.
1
Tryk på TIMER LIST.
Timerlisten vises.
B
Sådan ruller du gennem listen pr. side (sidetilstand)
Tryk på
/
, mens listen er aktiveret. Hver
gang du trykker på
/
, ændres hele
timerlisten til den næste/forrige side med
timerindstillinger.
2
Tryk på TOOLS for at vælge "Slet titel
automatisk", og tryk på ENTER.
3
Vælg "Til", og tryk på ENTER.
Standardindstillingen er "Fra".
Sådan slås timerlisten fra
Tryk på TIMER LIST eller O RETURN.
z Tip
Under optagelse kan du ikke redigere timerindstillingen
for den aktuelle optagelse, men du kan udvide
varigheden af optagetiden (side 45).
50
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-71(1)
C:\2589942711RDRHX510EC\DK06RECEC.fm
master page=right
DK01WAR-EC.book Page 51 Wednesday, March 2, 2005 3:07 PM
4
Optagelse fra tilsluttet
udstyr
HDD
+RW
-RWVR -RW
+RVideo
+R
Tryk på TOOLS for at vælge "Linelydindgang" og tryk på ENTER. Vælg
derefter "Main/sub", og tryk på ENTER.
Du finder oplysninger om tosproget optagelse
på side 43.
-R
DVD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Du finder flere oplysninger om
optagetilstanden på side 42.
INPUT SELECT
</M/m/,,
ENTER
TOOLS
REC MODE
Tryk gentagne gange på REC MODE for at
vælge optagetilstanden.
X REC PAUSE
x REC STOP
SYNCHRO
REC
6
Indstil timeren på det tilsluttede udstyr til
klokkeslættet for det program, du vil
optage, og sluk derefter for det.
7
Tryk på SYNCHRO REC.
Timeroptagelse
5
HDD
Vælg line lydindgangen ved optagelse af et
tosproget program på HDD'en eller DVDRW'er (VR-tilstand).
Indikatoren SYNCHRO REC begynder at
lyse på frontpanelet. Optageren er klar til at
starte Synkroniseret optagelse.
Optageren går automatisk i gang med at
optage, når den modtager et indgangssignal
fra det tilsluttede udstyr. Optageren stopper
optagelsen, når det tilsluttede udstyr slukkes.
Sådan stoppes optagelsen
Tryk på x REC STOP eller SYNCHRO REC.
Optagelse fra tilsluttet udstyr med
en timer (Synkroniseret optagelse)
Du kan indstille optageren til automatisk at optage
programmer fra tilsluttet udstyr, der har en
timerfunktion (f.eks. en satellittuner). Tilslut
udstyret til LINE 3/DECODER-stikket på
optageren (side 26).
Når det tilsluttede udstyr tændes, går optageren i
gang med at optage et program fra LINE 3/
DECODER-stikket.
1
Vælg HDD eller DVD før optagelsen.
Hvis du vælger DVD, skal du indsætte en
DVD, der kan optages på (se "Indsættelse af
en disk" på side 30).
2
Indstil "Synkroniseret optagelse" i
"Funktioner"-opsætningen til "Optag til
HDD" eller "Optag til DVD" (side 93).
3
Tryk gentagne gange på INPUT SELECT for
at vælge "L3".
Sådan annulleres Synkroniseret optagelse
Tryk på SYNCHRO REC.
SYNCHRO REC-indikatoren på optageren slukkes.
b Bemærkninger
• Optageren går først i gang med at optage efter
registrering af videosignalet fra det tilsluttede udstyr.
Programmets begyndelse optages ikke, uanset om
optageren er tændt eller ej.
• Under Synkroniseret optagelse kan andre handlinger
som f.eks. normal optagelse ikke udføres.
• Hvis du vil bruge det tilsluttede udstyr, mens optageren
afventer Synkroniseret optagelse, kan du annullere
Synkroniseret optagelse ved at trykke på SYNCHRO
REC. Sørg for at slukke for det tilsluttede udstyr, og
tryk på SYNCHRO REC for at nulstille Synkroniseret
optagelse, før timeroptagelsen går i gang.
• Funktionen Synkroniseret optagelse fungerer ikke, når
"Line 3-indgang" under "Scart-indstilling" i "Video"opsætningen indstilles til "Dekoder" (side 89).
• Funktionen Synkroniseret optagelse fungerer ikke
sammen med visse tunere. Du finder flere oplysninger
i betjeningsvejledningen til tuneren.
• Mens optageren afventer Synkroniseret optagelse,
fungerer funktionen Auto Clock Set (side 86) ikke.
• Hvis du vil bruge funktionen Synkroniseret optagelse,
skal du først indstille optagerens ur korrekt.
,fortsættes
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-71(1)
51
C:\2589942711RDRHX510EC\DK06RECEC.fm
master page=left
DK01WAR-EC.book Page 52 Wednesday, March 2, 2005 3:07 PM
Hvis timerindstillingerne til en synkroniseret
optagelse og en anden timeroptagelse
overlapper hinanden
Uanset om programmet er et Synkroniseret
optagelse-program eller ej, har det program, der
starter først, højst prioritet, og det andet program
optages først, når det første program er afsluttet.
7:00
8:00
9:00
10:00
Det første
program
Det andet
program
skæres fra
Optagelse fra tilsluttet udstyr uden
en timer
Du kan optage fra en tilsluttet videobåndoptager
eller en lignende enhed. Du kan tilslutte en
videobåndoptager eller en lignende enhed ved at
se "Tilslutning af en videobåndoptager eller en
lignende enhed" på side 24. Brug DV IN-stikket
på frontpanelet, hvis udstyret har et DVudgangsstik (i.LINK-stik) (kun RDR-HX710/
HX910).
1
Tryk på HDD eller DVD.
Hvis du vælger DVD, skal du indsætte en
DVD, der kan optages på (se "Indsættelse af
en disk" på side 30).
2
Tryk på INPUT SELECT for at vælge en
indgangskilde, der passer til den valgte
tilslutning.
4
Tryk gentagne gange på REC MODE for at
vælge optagetilstanden.
Du finder flere oplysninger om
optagetilstanden på side 42.
5
Tryk på X REC PAUSE for at indstille
denne optager til optagepause.
6
Indsæt kildebåndet i det tilsluttede udstyr,
og indstil det til afspilningspause.
7
Tryk samtidigt på X REC PAUSE på denne
optager og knappen pause- eller
afspilningsknappen på det tilsluttede
udstyr.
Optagelsen går i gang.
Hvis du vil stoppe optagelsen, skal du trykke
på x REC STOP på denne optager.
* Kun RDR-HX710/HX910
Hvis du tilslutter et digitalt videokamera ved
hjælp af et DV IN-stik (kun RDR-HX710/HX910)
Se "DV-overførsel (kun RDR-HX710/HX910)"
på side 78 for at få vist en beskrivelse af, hvordan
du optager fra DV IN-stikket.
z Tip
Du kan justere indstillingerne for optagelsesbilledet før
optagelse. Se "Justering af optagelsesbilledets kvalitet og
størrelse" på side 47.
b Bemærkninger
• Når du optager et billede i et videospil, ser skærmen
muligvis ikke tydelig ud.
• Programmer med Copy-Never-kopibeskyttelse kan
ikke optages. Optagelsen fortsættes, men der optages et
tomt skærmbillede.
Displayet på frontpanelet ændres på følgende
måde:
programposition
3
L1
L2
L3
L4
DV*
Vælg line lydindgangen ved optagelse af et
tosproget program på HDD'en eller DVDRW'er (VR-tilstand).
Tryk på TOOLS for at vælge "Linelydindgang" og tryk på ENTER. Vælg
derefter "Main/sub", og tryk på ENTER.
Du finder oplysninger om tosproget optagelse
på side 43.
52
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-71(1)
C:\2589942711RDRHX510EC\DK07PLAEC.fm
master page=right
DK01WAR-EC.book Page 53 Wednesday, March 2, 2005 3:07 PM
Eksempel: DVD-RW (VR-tilstand)
Afspilning
TITELLISTE ORIGINAL
4.3 / 4.7GB
12 Tennis
AAB
Fre 28.10. 2005 13:00 (0T30M) LSP 0.9GB
Afspilning
11 Travel
DEF
Ons 26.10. 2005 20:00 (0T30M) SEP 0.3GB
10 Mystery
HDD
DVD
+RW
VCD
-RWVR -RWVideo
CD
+R
-R
Tir 25.10. 2005 9:00
AAB
(1T00M) SLP 0.8GB
9 World Sports
DATA DVD DATA CD
GHI
Ons 19.10. 2005 20:00 (1T00M) SEP 0.6GB
3
Vælg titlen, og tryk på ENTER.
Undermenuen vises.
DVD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
PROG +/–
INPUT
SELECT
SUR
TITLE LIST
TOP MENU
MENU
</M/m/,,
ENTER
TOOLS
4
Vælg "Afspil", og tryk på ENTER.
Afspilningen begynder fra den valgte titel.
Afspilning
Z
HDD
Sådan bruges DVD'ens menu
Når du afspiller en DVD VIDEO eller en
færdiggjort DVD+RW, DVD-RW (videotilstand), DVD+R eller DVD-R, kan du få vist
diskens menu ved at trykke på TOP MENU eller
MENU.
Sådan afspilles VIDEO CD'er med PBCfunktioner
PROGRESSIVE
/
>
.
H/X/x
Med PBC (Playback Control) kan du afspille
VIDEO CD'er interaktivt ved hjælp af menuen på
tv-skærmen.
Når du begynder at afspille en VIDEO CD med
PBC-funktioner, vises menuen.
Vælg et punkt ved hjælp af talknapperne, og tryk
på ENTER. Følg derefter instruktionerne i
menuen (tryk på H, når "Press SELECT" vises).
PBC-funktionen til Super VIDEO CD'er fungerer
ikke sammen med denne optager. Super VIDEO
CD'er kan kun afspilles i fortsat
afspilningstilstand.
Sådan stoppes afspilningen
Tryk på x.
1
2
Tryk på HDD eller DVD.
Sådan afspilles hurtigt med lyd (Scan Audio)
• Hvis du vælger DVD, skal du indsætte en
disk (se "Indsættelse af en disk" på side 30).
• Hvis du indsætter en DVD VIDEO, VIDEO
CD eller CD, skal du trykke på H.
Afspilningen begynder.
Når du trykker på M under afspilning af en titel,
der er optaget i HDD'en, kan du afspille hurtigt
med dialog eller lyd ("x1.5" vises).
Der høres ingen lyd, når du trykker to gange eller
mere på M for at ændre søgehastigheden.
Tryk på TITLE LIST.
Du finder flere oplysninger om titellisten ved
at se "3. Afspilning af et optaget program
(Titelliste)" på side 33.
,fortsættes
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-71(1)
53
C:\2589942711RDRHX510EC\DK07PLA-EC.fm
master page=left
DK01WAR-EC.book Page 54 Wednesday, March 2, 2005 3:07 PM
Sådan genoptages afspilning fra det punkt,
hvor du stoppede (Genoptaget afspilning)
Når du trykker på H igen efter stoppet
afspilning, genoptages afspilningen fra det punkt,
hvor du trykkede på x.
Hvis du vil starte fra begyndelsen, skal du trykke
på TOOLS for at vælge "Afspil start" og trykke på
ENTER. Afspilningen starter fra begyndelsen af
titlen/sporet/scenen.
Det punkt, hvor du stoppede afspilningen,
nulstilles, når:
– du åbner diskskuffen (gælder ikke for HDD).
– du afspiller en anden titel (gælder ikke for
HDD).
– du skifter menuen Titelliste til Original eller
Playlist (kun HDD/DVD-RW i VR-tilstand).
– du redigerer titlen efter afspilningsstop.
– du ændrer indstillingerne på optageren.
– du slukker for optageren (kun VIDEO CD/CD/
DATA DVD/DATA CD).
– du optager (gælder ikke for HDD/DVD-RW'er i
VR-tilstand).
– du skifter mellem JPEG og MP3.
b Bemærk
Du kan ikke genoptage afspilning under TV-pause.
Sådan afspilles DVD'er med begrænsninger
(Børnesikring)
Hvis du afspiller en DVD med begrænsninger,
vises meddelelsen "Skal børnesikring ændres
midlertidigt til *?" på tv-skærmen.
1
Vælg "OK", og tryk på ENTER.
Displayet til indtastning af din adgangskode
vises.
2
Indtast din firecifrede adgangskode ved hjælp
af talknapperne.
3
Tryk på ENTER for at vælge "OK".
Afspilningen begynder.
Sådan låses diskskuffen (Børnelås)
Du kan låse diskskuffen for at forhindre, at børn
tager disken ud.
Hold x nede, mens optageren er tændt, indtil
"LOCKED" vises i displayet på frontpanelet. Z
(åbn/luk)-knappen fungerer ikke, når Børnelås er
indstillet.
Hold x nede for at låse diskskuffen op, indtil
"UNLOCKED" vises i displayet på frontpanelet,
når optageren er tændt.
Direkte afspilning
Hvis du bruger SMARTLINK-forbindelsen, kan
du let starte afspilning.
Tryk på H. Optageren og tv'et tændes
automatisk, og inputtet til tv'et skiftes til
optageren. Afspilningen går automatisk i gang.
Direkte menu
Hvis du bruger SMARTLINK-forbindelsen, kan
du let få vist titellisten.
Tryk på TITLE LIST. Optageren og tv'et tændes
automatisk, og inputtet til tv'et skiftes til
optageren. Titellisten vises.
z Tip
• Du kan også bruge H-knappen i trin 3 (side 53) til at
starte afspilningen.
• Selv hvis du vælger "Standardopsætning" i "Andre
indst."-opsætningen (side 94), bevares indstillingen af
Børnelås.
Du kan registrere eller ændre adgangskoden ved at
se "Børnesikring (kun DVD VIDEO)" på side 92.
54
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-71(1)
C:\2589942711RDRHX510EC\DK07PLAEC.fm
master page=right
DK01WAR-EC.book Page 55 Wednesday, March 2, 2005 3:07 PM
Afspilningsindstillinger
Du kan kontrollere placeringen af knapperne nedenfor ved at se illustrationen på side 53.
Knapper
Betjeninger
(lyd)
HDD -RWVR
VCD
Vælger et af de lydspor, der er optaget på disken, ved gentagne tryk på
knappen.
DVD
CD
DVD : Vælger sproget.
HDD -RWVR : Vælger basislyden eller sub-lyden.
VCD
: Vælger stereolydspor eller monofoniske lydspor.
Vælger undertekstsproget ved gentagne tryk på knappen.
DVD
(kameravinkel)
DVD
SUR (surround)
+RW
+R
-RWVR -RWVideo
-R
DVD
Vælger en kameravinkel ved gentagne tryk på knappen.
Hvis der er optaget forskellige kameravinkler (flere kameravinkler) til en
scene på disken vises "
" i displayet på frontpanelet.
Afspilning
(undertekster)
CD
Vælger en af TVS effekter ved gentagne tryk på knappen.
TVS* (TV Virtual Surround) giver dig mulighed for at benytte virtuelle
surround-lydeffekter fra de forreste venstre og højre højttalere. Den valgte
indstilling vises i displayet på frontpanelet i nogle få sekunder.
"TVS OFF": Ingen surround-effekt
"TVS DYNAMIC": Opretter ét sæt virtuelle baghøjttalere.
"TVS WIDE": Opretter fem sæt virtuelle baghøjttalere.
"TVS NIGHT": Opretter fem sæt virtuelle baghøjttalere. Effektiv ved lav
lydstyrke.
"TVS STANDARD": Opretter tre sæt virtuelle baghøjttalere. Effektiv, når du
bruger to separate fronthøjttalere.
* TVS er udviklet af Sony med det formål at gengive surround-lyd i hjemmet med
blot et stereo-tv.
PROGRESSIVE
HDD
+RW
-RWVR
-RWVideo
+R
-R
DVD
VCD
/
(øjeblikkelig
afspilning/øjeblikkelig
fremadspoling)
HDD
+RW
-RWVR
-RWVideo
+R
-R
Skifter typen af videoudgangssignal til interlace eller progressivt format
(side 16).
Afspiller scenen/hurtig forlæns sceneafspilning.
DVD
. (forrige)/
> (næste)
Går til begyndelsen af forrige/næste titel/kapitel/scene/spor.
For harddisken kan du ikke gå til begyndelsen af den forrige/næste titel.
,fortsættes
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-71(1)
55
C:\2589942711RDRHX510EC\DK07PLA-EC.fm
master page=left
DK01WAR-EC.book Page 56 Wednesday, March 2, 2005 3:07 PM
Knapper
Betjeninger
(hurtig baglæns søgning/
hurtig forlæns søgning)
Afspiller hurtigt disken baglæns/forlæns ved tryk på knappen under
afspilning.
Søgehastigheden ændres på følgende måde:
hurtig baglæns søgning hurtig forlæns søgning
m1 T t 1M*1
m2 T T t t 2M
m3*2 T T T t t t 3M*2
Når du trykker på knappen og holder den nede, fortsætter hurtig forlæns
søgning/hurtig baglæns søgning med den valgte hastighed, indtil du slipper
knappen.
*1 Når du trykker en enkelt
gang på M under afspilning af en titel, der er optaget
i HDD'en, kan du afspille hurtigt med lyd ("x1.5" vises).
og 3M er kun tilgængelige for HDD'en og DVD'er.
*2 m3
(langsom, frys billede)
HDD
+RW
-RWVR
-RWVideo
+R
-R
Afspiller langsomt ved tryk på knappen i mere end ét sekund under pause.
Afspiller ét billede ad gangen ved et hurtigt tryk på knappen under pause.
DVD VCD *
* Kun afspilningsretning
X (pause)
Stopper afspilning midlertidigt.
Tryk på H for at genoptage afspilningen.
b Bemærkninger
• Hvis du vil udnytte TVS-funktionen, skal du indstille
"Digitaludgang" til "Til", "Dolby Digital" til "D-PCM"
og "MPEG" til "PCM" i "Lyd"-opsætningen.
• Lydstyrken reduceres muligvis, når der angives
surroundeffekter.
• Når afspilningssignalet ikke indeholder et signal til
baghøjttalerne, det være svært at høre surroundeffekterne.
Det kan også være svært at høre surround-effekterne,
afhængigt af den afspillede titel og det miljø, optageren
bruges i.
• Når du vælger en surround-tilstand, skal du deaktivere
surround-indstillingerne for det tilsluttede tv eller den
tilsluttede forstærker (receiver).
• Sørg for, at din lytteposition er mellem og med en lige
stor afstand fra højttalerne, og at højttalerne er placeret
i ens omgivelser.
• Vinkler og undertekster kan ikke ændres på titler, der
er optaget på denne optager.
• Når du bruger DIGITAL OUT (COAXIAL)-stikket
under lytning til MPEG-lydsignaler og indstiller
"MPEG" til "MPEG" i "Lyd"-opsætningen, høres der
ingen lyd fra højttalerne, hvis du vælger en TVStilstand.
• Der er ingen surround-effekter i forbindelse med
96 kHz PCM-lyd og DTS-lyd.
• Surround-effekterne fungerer ikke under hurtig
afspilning med lyd.
Bemærkninger om afspilning af DTS-lyd på en
CD
• Ved afspilning af DTS-kodede CD'er høres der meget
støj fra de analoge stereoudgange. Du kan undgå
beskadigelse af lydsystemet ved at være forsigtig, når
de analoge stereostik på optageren tilsluttes et
forstærkersystem. Hvis du vil benytte afspilning med
DTS Digital Surround™, skal du tilslutte et ekstern
5.1-kanals dekodersystem til den digitale udgang på
optageren.
• Indstil lyden til "Stereo" ved hjælp af
(lyd)knappen, når du afspiller DTS-lydspor på en CD
(side 55).
Bemærkninger om afspilning af DVD'er med et
DTS-lydspor
DTS-lydsignaler sendes kun via DIGITAL OUT
(COAXIAL eller OPTICAL)-stikket.
Når du afspiller en DVD med DTS-lydspor, skal du
indstille "DTS" til "Til" i "Lyd"-opsætningen (side 90).
56
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-71(1)
C:\2589942711RDRHX510EC\DK07PLAEC.fm
master page=right
DK01WAR-EC.book Page 57 Wednesday, March 2, 2005 3:07 PM
3
Justering af billedkvaliteten
HDD
DVD
1
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
Tryk på TOOLS under afspilning for at
vælge "Indstil. for video", og tryk på
ENTER.
Indstil. for video
Vælg den indstilling, som du vil ændre.
2
K-STØJREDUKTION :
2
B-STØJREDUKTION :
2
MNR :
1
DVF :
Fra
Equalizer for afspilning
2
* "1" gør billedkonturerne blødere. "2" forbedrer
konturerne, og "3" forbedrer dem i højere grad end
"2".
Vælg et punkt, og tryk på ENTER.
Justeringsdisplayet vises.
"L-STØJREDUKTION"
(luminansstøjreduktion): Reducerer støj i
videosignalets luminanselement.
"K-STØJREDUKTION" (reduktion af
farvestøj): Reducerer støj i videosignalets
farveelement.
"B-STØJREDUKTION" (blokstøjreduktion):
Reducerer "blokstøj" eller mossaikmønstre i
billedet.
"MNR" (moskitostøjreduktion): Reducerer
den svage støj, der vises omkring
billedkonturer. Effekterne af støjreduktionen
justeres automatisk inden for hvert enkelt
indstillingsområde, afhængigt af
bithastigheden for video og andre faktorer.
"DVF" (digital videoforbedring): Gør
billedkonturerne skarpere.
"Equalizer for afspilning" (Equalizer til
videoafspilning): Justerer billedet mere
detaljeret.
Vælg et punkt, og tryk på ENTER.
• Kontrast: ændrer kontrasten.
• Lysstyrke: ændrer den overordnede
lysstyrke.
• Farve: gør farverne dybere eller lysere.
• Nuance: ændrer farvebalancen.
Afspilning
Standardindstillingerne understreges.
"L-STØJREDUKTION": (svag) Fra 1 2
3 (kraftig)
"K-STØJREDUKTION": (svag) Fra 1 2
3 (kraftig)
"B-STØJREDUKTION": (svag) Fra 1 2
3 (kraftig)
"MNR": (svag) Fra 1
2 3 (kraftig)
"DVF"*: (svag) Fra 1
2 3 (kraftig)
"Equalizer for afspilning":
• Kontrast: (svag) Fra –3 ~ 0 ~ 3 (kraftig)
• Lysstyrke: (mørk) –3 ~ 0 ~ 3 (lys)
• Farve: (lys) –3 ~ 0 ~ 3 (dyb)
• Nuance: (rød) –3 ~ 0 ~ 3 (grøn)
Gentag trin 2 og 3 for at justere evt. andre
punkter.
-R
VCD
L-STØJREDUKTION :
Tryk på </, for at justere indstillingen,
og tryk på ENTER.
b Bemærkninger
• Hvis billedkonturerne på skærmen bliver uklare, skal
du indstille "B-STØJREDUKTION" og/eller "MNR"
til "Fra".
• Afhængigt af den afspillede disk eller scene, kan det
være svært at skelne ovennævnte B-, MNR-, L-, eller
K-støjreduktions effekter. Disse funktioner fungerer
desuden ikke sammen med visse skærmstørrelser.
• Når du bruger DVF-funktionen, bliver støj i titlen mere
tydelig. I dette tilfælde anbefales det, at du bruger
BNR-funktionen sammen med DVF-funktionen. Hvis
problemet løses, kan du indstille DVF-niveauet til "1"
eller "Fra".
Justering af lydkvaliteten
HDD
DVD
+RW
VCD
-RWVR -RWVideo
CD
+R
-R
DATA CD
1
Tryk på TOOLS under afspilning for at
vælge "Indstil. for lyd" og tryk på ENTER.
2
Vælg et punkt, og tryk på ENTER.
"Surround" (TVS): Vælger en surroundtilstand. Du finder flere oplysninger ved at se
"Afspilningsindstillinger" på side 55.
,fortsættes
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-71(1)
57
C:\2589942711RDRHX510EC\DK07PLA-EC.fm
master page=left
DK01WAR-EC.book Page 58 Wednesday, March 2, 2005 3:07 PM
"Lydfilter": Vælger et digitalt filter for at
reducere støj over 22,05 kHz (Fs* er
44,1 kHz), 24 kHz (Fs er 48 kHz) eller 48 kHz
(Fs er over 96 kHz).
• Høj (standard): Giver et bredt
frekvensområde og en følelse af plads.
• Lav: Giver en jævn og varm lyd.
"AV-synkronisering": Når videoen er
forsinket, forsinker denne funktion lyden for
synkronisering med videoen (0 til
120 millisekunder). Større tal angiver længere
lydforsinkelse for synkronisering med
videoen. Når du overfører til en
videobåndoptager eller andet
videooptagelsesudstyr, skal du sørge for at
sætte denne indstilling tilbage til 0 ms
(standard).
* Samplingfrekvens for lydkilde. Med denne
funktion justeres kun udgangssignalerne fra LINE
1 – TV, LINE 3/DECODER eller LINE 2 OUT
(AUDIO L/R).
3
Tryk på </M/m/, for at vælge
indstillingen, og tryk på ENTER.
b Bemærk
Det kan have begrænset effekt at ændre lydfilteret,
afhængigt af disken eller afspilningsmiljøet.
Midlertidigt stop af en tvudsendelse (TV-pause)
Du kan stoppe en aktuel tv-udsendelse
midlertidigt og derefter fortsætte med at se
programmet senere. Dette er praktisk, når du
modtager et uventet telefonopkald eller får uventet
besøg, mens du ser tv.
1
Tryk på X, mens du ser en tv-udsendelse i
forbindelse med denne optager.
Billedet stoppes midlertidigt. Du kan stoppe
billedet midlertidigt i op til tre timer.
News
2
Tryk på X eller H igen for at fortsætte
med at se programmet.
b Bemærkninger
• Titler, der er stoppet midlertidigt, gemmes ikke på
HDD'en.
• Denne funktion annulleres når:
– du trykker på x (stop).
– du trykker på PROG +/–.
– du trykker på DVD.
– du trykker på Z (åbn/luk).
– du trykker på TITLE LIST.
– du trykker på INPUT SELECT.
– optageren er slukket.
– en timeroptagelse eller synkroniseret optagelse går i
gang.
– PDC/VPS-funktionen indstilles til "Til", og en
kanalscanning går i gang.
– DV-overførsel eller almindelig overførsel startes.
• Det kan tage nogle sekunder, før afspilningen af det
midlertidigt stoppede program genoptages.
• Selv hvis du bruger hurtig forlæns søgning til det
optagne program, vil der altid være en tidsforskel på et
minut eller mere mellem det optagne program og den
aktuelle tv-udsendelse.
Afspilning fra begyndelsen af det
program, du er ved at optage (Følg
afspilning)
HDD
-RWVR
"Følg afspilning" giver dig mulighed for at se den
optagne del af programmet, mens optagelsen
udføres. Du behøver ikke at vente, indtil
optagelsen afsluttes.
Tryk på TOOLS under optagelse for at vælge
"Følg afspilning", og tryk på ENTER.
Afspilning går i gang fra begyndelsen af det
program, du er ved at optage.
Når du bruger hurtig forlæns søgning til det punkt,
hvor du optager, vender Følg afspilning tilbage til
normal afspilning.
ABCD 9
Stereo
TV-pause
58
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-71(1)
C:\2589942711RDRHX510EC\DK07PLAEC.fm
master page=right
DK01WAR-EC.book Page 59 Wednesday, March 2, 2005 3:07 PM
b Bemærkninger
Afspilning af en tidligere
optagelse, mens du optager
(Samtidig optagelse og afspilning)
HDD
DVD
+RW
VCD
-RWVR -RWVideo
CD
+R
*2
1
Tryk på TITLE LIST under optagelse for at få
vist HDD-titellisten.
2
Vælg den titel, du vil afspille, og tryk på
ENTER.
3
Vælg "Afspil" i undermenuen, og tryk på
ENTER.
Afspilningen begynder fra den valgte titel.
Eksempel: Afspil en DVD, mens du optager på
HDD'en.
1
Tryk på DVD under optagelse, og indsæt
DVD'en i optageren.
2
Tryk på TITLE LIST for at få vist DVDtitellisten.
3
Vælg den titel, du vil afspille, og tryk på
ENTER.
4
Vælg "Afspil" i undermenuen, og tryk på
ENTER.
Afspilningen begynder fra den valgte titel.
-R
DATA DVD DATA CD
"Samtidig optagelse og afspilning" giver dig
mulighed for at se et tidligere optaget program,
mens du optager et andet program. Afspilningen
fortsætter, selv hvis en timeroptagelse går i gang.
Brug denne funktion på følgende måde:
• Under optagelse på HDD'en:
Afspil en anden titel på HDD'en.
Afspil et tidligere optaget program på en DVD
ved at trykke på DVD.
• Under optagelse på en DVD:
Afspil et tidligere optaget program på HDD'en
ved at trykke på HDD.
• Under optagelse på en DVD-RW (VRtilstand)*1:
Afspil en anden titel på den samme DVD-RWdisk (VR-tilstand).*2
*1
Eksempel: Afspil en anden titel på HDD'en,
mens du optager på HDD'en.
Afspilning
• I forbindelse med DVD-RW'er (VR-tilstand) fungerer
denne funktion ikke under optagelse:
– på en DVD-RW med 1x-hastighed.
– i HQ- eller HSP-optagetilstand.
• DVD'ens billede på tv-skærmen fryser i nogle få
sekunder, når du bruger hurtig forlæns søgning/hurtig
baglæns søgning eller øjeblikkelig afspilning/
øjeblikkelig fremadspoling.
• Du kan bruge Følg afspilning i et minut eller mere, efter
at optagelsen er gået i gang.
• Selv hvis du bruger hurtig forlæns søgning til det
optagne program, vil der altid være en tidsforskel på et
minut eller mere mellem det optagne program og den
aktuelle tv-udsendelse.
b Bemærk
Du kan ikke afspille en DVD eller VIDEO CD, der er
optaget med NTSC-farvesystemet, mens du optager på
harddisken. Ved afspilning af en VIDEO CD skal du
indstille "Farvesystem" til "PAL" (side 93).
Samtidig optagelse og afspilning fungerer ikke, når du
optager følgende:
– på en DVD-RW med 1x-hastighed.
– i HQ- eller HSP-optagetilstand.
Der kan vises billedstøj, afhængigt af
optageforholdene eller ved afspilning af en titel, der er
optaget i HQ- eller HSP-optagetilstand. Billedet fryser
i nogle få sekunder, når du bruger hurtig forlæns
søgning eller øjeblikkelig afspilning/fremadspoling.
Du kan også afspille en DVD VIDEO, VIDEO
CD, Super VIDEO CD, CD, DATA DVD eller
DATA CD mens du optager på harddisken.
59
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-71(1)
C:\2589942711RDRHX510EC\DK07PLA-EC.fm
master page=left
DK01WAR-EC.book Page 60 Wednesday, March 2, 2005 3:07 PM
Søgning efter titel/kapitel/
spor osv.
Søgning efter titelnummer eller
tidskode
HDD
DVD
Talknapper,
SET
1
2
3
4
5
6
7
8
9
CLEAR
+RW
VCD
-RWVR -RWVideo
CD
+R
-R
DATA DVD DATA CD
Du kan gennemsøge en disk efter titel, kapitel,
scene eller spor. Alle titler og spor er tildelt et
individuelt nummer, og du kan vælge en titel eller
et spor ved indtaste det tilhørende nummer. Du
kan også søge efter en scene ved hjælp af
tidskoden.
0
</M/m/,,
ENTER
1
Tryk på TOOLS under afspilning for at
vælge en søgemetode, og tryk på ENTER.
"Søg efter titel" (for DVD'er)
"Søg efter kapitel" (for HDD/DVD'er)
"Søg efter spor" (for CD'er/DATA CD'er)
"Søg" (for VIDEO CD'er)
"Søg efter album" (for DATA DVD'er/DATA
CD'er)
"Søg efter tid" (for HDD/DVD'er): Søger efter
et startpunkt ved indtastning af tidskoden.
"Søg efter fil" (for DATA DVD'er/DATA
CD'er)
TOOLS
VISUAL
SEARCH
Displayet til indtastning af numrene vises.
Eksempel: Søg efter titel
Søgning ved hjælp af miniature
(Visuel søgning)
Titel : -- (21)
HDD
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-R
Hvert kapitel vises som en miniature. Du kan søge
efter en ønsket scene visuelt.
1
Tryk på VISUAL SEARCH under
afspilningen.
VISUEL SØGNING
Nummeret i parentes angiver det samlede
antal titler, spor osv.
2
9 World Sports
Eksempel: Søg efter tid
Indtast "21020", hvis du vil finde en scene på
2 timer, 10 minutter og 20 sekunder.
Tryk på CLEAR, hvis du kommer til at lave
en fejl, for at annullere nummeret, og vælg
derefter et andet nummer.
Kapitel 4(30)
0:12:45
2
Vælg en scene ved hjælp af </,, og tryk
på ENTER.
Tryk på talknapperne for at vælge
nummeret på titlen, kapitlet, sporet,
tidskoden osv.
3
Tryk på SET.
Optageren starter afspilningen fra det valgte
nummer.
Afspilning af den valgte scene går i gang.
b Bemærk
"Søg efter titel" gælder ikke for HDD'en.
60
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-71(1)
C:\2589942711RDRHX510EC\DK07PLAEC.fm
master page=right
DK01WAR-EC.book Page 61 Wednesday, March 2, 2005 3:07 PM
Afspilning af MP3-lydspor
eller JPEG-billedfiler
Valg af et MP3-album eller -spor
1
Tryk på TITLE LIST.
Albumlisten vises.
/
for at skifte siden.
Tryk på
DATA DVD DATA CD
Du kan afspille MP3-lydspor og JPEG-billedfiler
på DATA CD'er (CD-ROM'er/CD-R'er/CDRW'er) eller JPEG-billedfiler på DATA DVD'er
(DVD-ROM'er/DVD+RW'er/DVD+R'er/DVDRW'er/DVD-R'er).
2
3
4
5
6
7
8
9
2
Opera
Classic
2
Symphony
Classic
3
Samba
Dance
4
Live
Jazz
5
Piano
Jazz
6
My heart
Pop music
7
Paradise
Pop music
8
The Best
Pop music
Vælg et album, og tryk på ENTER.
Undermenuen vises.
3
0
DISPLAY
Musikalbum
1
Afspilning
1
TITELLISTE
Vælg "Vis album", og tryk på ENTER.
Listen med spor vises.
Tryk på
/
for at skifte siden.
TIME/TEXT
TITLE LIST
</M/m/,,
ENTER
TITELLISTE
8 The Best
TOOLS
/
.
m
>
M
H
x
4
1
Indsæt en disk.
Se "Indsættelse af en disk" på side 30.
2
1
01 Holiday
2
02 Lonely
3
03 Candy
4
04 Rainy day
5
05 Station
6
06 Magic
7
07 Moon
8
08 Butterfly
Vælg et spor, og tryk på ENTER.
"Afspil": Afspiller sporet.
"Afspil start": Afspiller begyndelsen af
nummeret.
"Spordata": Viser data om sporet som f.eks.
kunstner og albumnavn.
Tryk på H.
I forbindelse med MP3-diske starter
afspilning fra det første MP3-lydspor på
disken.
I forbindelse med JPEG-filer begynder et
diasshow med billederne på disken.
Hvis DATA CD'en indeholder både MP3lydspor og JPEG-billedfiler, starter
afspilningen fra JPEG-billedfiler, når der
trykkes på H første gang.
Sådan stoppes afspilningen
Tryk på x.
Sådan bruges hurtig forlæns søgning eller
gennemsyn af et spor
Tryk på m/M under afspilningen.
Sådan går du til det næste eller forrige MP3lydspor
Tryk på . eller > under afspilning. Hvis du
trykker flere gange på . eller >, går du til
det næste eller forrige album.
Sådan går du til det næste eller forrige album
Tryk på
/
under afspilning.
,fortsættes
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-71(1)
61
C:\2589942711RDRHX510EC\DK07PLA-EC.fm
master page=left
DK01WAR-EC.book Page 62 Wednesday, March 2, 2005 3:07 PM
z Tip
Tryk på
(lyd)-knappen for at skifte mellem stereo
og monofoniske lydspor.
Valg af et JPEG-album eller
-billede
1
Tryk på TITLE LIST.
Albumlisten vises.
/
for at skifte siden.
Tryk på
1
Flowers
ROOT
2
Aquarium
Summer
3
Festival
Summer
4
Hiking
Summer
5
Tennis match
Summer
6
Zoo
Summer
7
Consert
Winter
8
Party
Winter
Vælg et album, og tryk på ENTER.
Undermenuen vises.
Vælg "Vis album", og tryk på ENTER.
Billedlisten vises.
/
for at skifte siden.
Tryk på
TITELLISTE
6 Zoo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
DSC00029 25.11.2005 15:50
4
Sådan ændres hastigheden for diasshowet
Tryk på TOOLS, mens albumlisten eller
billedlisten vises, for at vælge "Hastighed diasshow", og tryk på ENTER. Vælg derefter
mellem hastighederne "Hurtig" (hurtig), "Normal"
og "Langs.".
Tryk på
Fotoalbum
3
Tryk på TOOLS, mens billedet vises, for at vælge
"Roter til højre" eller "Roter til venstre", og tryk
på ENTER.
Sådan går du til det næste eller forrige album
TITELLISTE
2
Sådan roteres et billede
Vælg et billede, og tryk på ENTER.
"Vis billede": Viser billedet på hele skærmen.
"Diasshow": Viser billederne i albummet som
et diasshow.
"Billeddata": Viser data om, hvornår billedet
er blevet taget.
/
, mens JPEG-billedet vises.
z Tip
• Hvis du afspiller en DATA CD, der indeholder både
MP3- og JPEG-filer, kan du skifte mellem foto- og
musikalbummer ved hjælp af </,-knapperne, når
albumlisten vises.
• Du kan rotere et JPEG-billede ved hjælp af </,knapperne, når billedet vises.
• Tryk flere gange på DISPLAY for at få vist oplysninger
om JPEG-albummet eller billedet på tv-skærmen. Tryk
derefter på TIME/TEXT for at skifte mellem det
aktuelt markerede billednummer og albumnummer.
b Bemærkninger
• Hvis DVD-disken, f.eks. en disk fra et videokamera,
indeholder både video og JPEG-billeder, kan kun
videoen afspilles.
• Nogle JPEG-filer, særligt filer med tre millioner pixel
eller mere, kan forlænge diasshowets varighed.
• Roterede JPEG-billeder gemmes ikke, når du trykker
på x eller skifter til en anden mappe.
• Billeder, der er større end 720 × 480, reduceres til 720
× 480, når de vises.
• Billeder, som er større end 4 MB, kan ikke vises.
• Progressive JPEG-billeder kan ikke vises.
• Når du forsøger at afspille en beskadiget fil eller en fil,
der ikke opfylder betingelserne for afspilning, vises
, men optageren kan ikke afspille filen.
Sådan stopper du visning af et JPEG-billede
Tryk på x.
Sådan får du vist det næste eller det forrige
billede
Tryk på ./>, mens billedet vises.
62
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-71(1)
C:\2589942711RDRHX510EC\DK07PLAEC.fm
master page=right
DK01WAR-EC.book Page 63 Wednesday, March 2, 2005 3:07 PM
Om MP3-lydspor og JPEGbilledfiler
Optageren kan afspille følgende spor og filer:
– MP3-lydspor med filtypenavnet ".MP3", ".mp3"
eller "Mp3".
– JPEG-billedfiler med filtypenavnet ".JPEG",
".jpg", ".JPG", ".Jpg", ".jpeg" eller ".Jpeg".
– JPEG-billedfiler, der opfylder DCF*billedfilformatet.
* "Design rule for Camera File system": Billedstandarder
for digitale kameraer, der reguleres af JEITA (Japan
Electronics and Information Technology Industries
Association).
Afspilning
MP3 er en lydkomprimeringsteknologi, der
opfylder bestemte ISO/MPEG-regler. JPEG er en
billedkomprimeringsteknologi.
Du kan afspille lydspor i MP3-format (MPEG1
Audio Layer 3) og JPEG-billedfiler på DATA
CD'er (CD-ROM'er/CD-R'er/CD-RW'er) eller
JPEG-billedfiler på DATA DVD'er (DVDROM'er/DVD+RW'er/DVD+R'er/DVD-RW'er/
DVD-R'er).
DATA CD-diske skal være optaget i
overensstemmelse med ISO9660 Level 1-, Level
2- eller Joliet-format, for at optageren kan
genkende MP3-spor. DATA DVD'er skal være
optaget i UDF-format (Universal Disc Format).
Du kan også afspille diske, der er optaget i
MultiSession.
Se instruktionerne, der leveres sammen med CDR/CD-RW/DVD-R/DVD-RW-drevene og
optagesoftwaren (medfølger ikke) for oplysninger
om optageformatet.
MP3-lydspor eller JPEG-billedfiler,
som optageren kan afspille
b Bemærkninger
• Optageren afspiller alle datatyper med filtypenavnet
".MP3", ".mp3", "Mp3", ".JPEG", ".jpg", ".JPG",
".Jpg", ".jpeg" eller ".Jpeg", selv hvis de ikke er i MP3eller JPEG-format. Afspilning af disse data kan
forårsage høj støj, der kan beskadige højttalersystemet.
• Optageren opfylder ikke lydspor i mp3PRO-format.
• Nogle filer kan ikke afspilles.
• Bogstaver, der ikke kan vises, erstattes med "*".
Bemærkning om MultiSession/Border-diske
Hvis MP3-lydspor eller JPEG-billedfiler optages i
den første session/grænse, afspiller optageren
også MP3-lydspor eller JPEG-billedfiler i andre
sessioner/grænser. Hvis lydspor og billeder i
Music CD-format eller Video CD-format kun er
optaget i den første session/grænse, afspilles kun
den første session/grænse.
b Bemærk
Optageren kan muligvis ikke afspille visse DATA CD'er/
DATA DVD'er, som er oprettet i Packet Write-format.
,fortsættes
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-71(1)
63
C:\2589942711RDRHX510EC\DK07PLA-EC.fm
master page=left
DK01WAR-EC.book Page 64 Wednesday, March 2, 2005 3:07 PM
Om afspilningsrækkefølgen af
album, spor og filer
Albummer afspilles i følgende rækkefølge:
Struktur for diskindhold
Træ 1
Træ 2
Træ 3
Træ 4
z Tip
• Hvis du tilføjer numre (01, 02, 03, osv.) i begyndelsen
af spor- eller filnavnene, når du gemmer sporene (eller
filerne) på en disk, afspilles sporene og filerne i den
pågældende rækkefølge.
• Da en disk med mange træer tager længere tid at
afspille, anbefales det at oprette albummer, der ikke har
mere end to træer den.
Træ 5
b Bemærkninger
ROOT
Album
• Afhængigt af den software, du bruger til at oprette
DATA DVD'en/DATA CD'en med, kan
afspilningsrækkefølgen være anderledes end den vist i
illustrationen ovenfor.
• Der kan højst afspilles 199 individuelle mapper. (Også
mapper, som ikke indeholder JPEG/MP3-filer, tælles
med).
• Der kan højst afspilles 999 mapper eller filer. (Også
andre filer end JPEG/MP3-filer og mapper, som ikke
indeholder JPEG/MP3-filer, tælles med).
• Der kan højst genkendes 200 mapper og filer i en enkelt
mappe. (Også mapper, som ikke indeholder JPEG/
MP3-filer, tælles med).
• Det kan tage noget tid at fortsætte til det næste eller et
andet album.
• Denne optager understøtter MP3-lyd-bithastigheder op
til 160 kbps.
MP3-lydfil/JPEGbilledfil
Når du indsætter en DATA CD/DATA DVD og
trykker på H, afspilles de nummererede spor
(eller filer) i rækkefølge fra 1 til 7.
Underalbummer/-spor (eller underfiler) i et
aktuelt valgt album har højere prioritet end det
næste album i det samme træ. (Eksempel: C
indeholder D, så 4 afspilles før 5.) Når du
trykker på TITLE LIST, og listen med
albumnavne vises (side 36), organiseres
albumnavnene i følgende rækkefølge: A t B
t C t D t F t G. Albummer, der ikke
indeholder spor (eller filer) (f.eks. album E),
vises ikke på listen.
64
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-71(1)
C:\2589942711RDRHX510EC\DK08EDTEC.fm
master page=right
DK01WAR-EC.book Page 65 Wednesday, March 2, 2005 3:07 PM
Sletning og redigering
Før redigering
Med denne optager kan du benytte forskellige
redigeringsindstillinger til forskellige disktyper.
Før du redigerer, skal du kontrollere disktypen i
displayet på frontpanelet og vælge den indstilling,
der er tilgængelig for den pågældende disk
(side 8).
b Bemærkninger
Redigeringsindstillinger for
HDD'en og DVD-RW'er (VR-tilstand)
En afspilningsliste er en gruppe af
afspilningslistetitler, der oprettes ud fra den
oprindelige titel til redigeringsformål. Når du
opretter en afspilningsliste, gemmes kun de
kontroloplysninger, der skal bruges til afspilning,
f.eks. afspilningsrækkefølgen, på disken. Da de
oprindelige titler bevares uændret, kan
afspilningslistens titler redigeres igen.
Eksempel: Du har optaget afslutningskampene i en
fodboldturnering på en DVD-RW
(VR-tilstand). Du ønsker at oprette et uddrag med
målscenerne og andre højdepunkter, men du
ønsker også at bevare den oprindelige optagelse.
Oprindelig
Sletning og redigering
• Redigeret indhold kan gå tabt, hvis du tager disken ud,
eller hvis en timeroptagelse går i gang, mens du
redigerer.
• DVD-diske, der er oprettet med DVD-videokameraer,
kan ikke redigeres på denne optager.
Sådan oprettes og redigeres titler på
afspilningslisten
Afspilningsliste
HDD -RWVR
Du kan benytte avancerede redigeringsfunktioner.
Du kan benytte to indstillinger for HDD'en og
DVD-RW'er (VR-tilstand): Du kan redigere enten
den oprindelige optagelse (kaldet "originalen")
eller de afspilningsoplysninger, der er oprettet ud
fra originalen (kaldet en "afspilningsliste"
(Playlist)). Da disse er forskellige og tilbyder
forskellige muligheder, anbefales det at læse
følgende afsnit og vælge den, der passer til dine
behov.
Sådan redigeres oprindelige titler
Redigeringer af de oprindelige titler er endelige.
Hvis du vil bevare en uændret oprindelig
optagelse, skal du oprette og redigere en
afspilningsliste (se nedenfor).
Redigeringsfunktionerne for oprindelige titler er
følgende:
– Navngivning af en titel (side 66).
– Angivelse af beskyttelse mod sletning (side 66).
– Sletning af en titel (side 66).
– Sletning af flere titler (side 68).
– Sletning af en del af en titel (Slet A til B)
(side 67).
– Sletning af alle titler på disken (side 69).
– Sletning af et kapitel (side 67).
– Opdeling af én titel i to titler (kun HDD)
(side 68).
I dette tilfælde kan du samle scenerne med
højdepunkter som en afspilningslistetitel. Du kan
også omarrangere scenerækkefølgen i
afspilningslistetitlen ("Oprettelse og redigering af
en afspilningsliste" på side 70).
De avancerede redigeringsfunktioner for
afspilningslistetitler er følgende:
– Angivelse af beskyttelse mod sletning (kun
HDD) (side 66).
– Navngivning af en titel (side 66).
– Sletning af en titel (side 66).
– Sletning af flere titler (side 68).
– Sletning af en del af en titel (Slet A til B)
(side 67).
– Omarrangering af titelrækkefølgen (kun DVDRW'er (VR-tilstand)) (side 71).
– Opdeling af én titel i flere titler (side 68).
– Kombination af flere titler i én titel (side 71).
– Sletning af et kapitel (side 67).
z Tip
Du kan få vist diskens afspilningslistetitler på titellisten
(Playlist) eller de oprindelige titler på titellisten
(Original). Hvis du vil skifte mellem to titellister, skal du
trykke på TOOLS, mens en titelliste afspilles, og vælge
"Original" eller "Playlist".
,fortsættes
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-71(1)
65
C:\2589942711RDRHX510EC\DK08EDTEC.fm
master page=left
DK01WAR-EC.book Page 66 Wednesday, March 2, 2005 3:07 PM
b Bemærkninger
• Afspilningslistetitlen henter dataene fra de oprindelige
titler til afspilning. Når en oprindelig titel bruges som
afspilningslistetitel, kan den oprindelige titel ikke
slettes.
• Hvis der vises en meddelelse, hvor det angives, at der
ikke er plads til flere diskkontroloplysninger, skal du
slette eller redigere unødvendige titler.
• Afspilningslistetitler, der indeholder titler, som er
optaget med "Copy-Once"-kopibeskyttelsessignalet,
kan ikke overføres eller flyttes (side 74).
Redigeringsoplysninger til
DVD+RW'er/DVD-RW'er (videotilstand)/DVD+R'er/DVD-R'er
+RW
-RWVideo
+R
Sletning og redigering af en
titel
HDD
+RW
+R
-R
Dette afsnit forklarer de grundlæggende
redigeringsfunktioner. Bemærk, at redigering ikke
kan annulleres. Hvis du vil redigere harddisken
eller DVD-RW'er (VR-tilstand) uden at ændre de
oprindelige indspilninger, skal du oprette en titel
for en afspilningsliste (side 70).
-R
Du kan udføre simple redigeringshandlinger. Da
titler i video-tilstand er faktiske optagelser på
disken, kan du ikke fortryde redigeringerne.
Redigeringsfunktionerne for titler i video-tilstand
er følgende:
– Angivelse af beskyttelse mod sletning (side 66).
– Navngivning af en titel (side 66).
– Sletning af en titel (side 66).
– Sletning af flere titler (side 68).
– Sletning af en del af en titel (Slet A til B) (kun
DVD+RW'er) (side 67).
– Sletning af alle titler på disken (side 69).
– Sletning af titler for at frigøre diskplads
(Diskoversigt) (kun DVD+RW'er og DVDRW'er (video-tilstand)) (side 69).
b Bemærkninger
• Når du redigerer en DVD+R eller DVD-R, skal du
afslutte redigeringen, før du færdiggør disken. Du kan
ikke redigere en færdiggjort disk.
• Den tilgængelige plads på disken øges ikke, selvom du
sletter titler på DVD+R'er og DVD-R'er.
• Hvis der vises en meddelelse, hvor det angives, at der
ikke er plads til flere diskkontroloplysninger, skal du
slette eller redigere unødvendige titler.
-RWVR -RWVideo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
TITLE LIST
</M/m/,,
ENTER
TOOLS
.
m
>
M
X
CHAPTER
MARK ERASE
CHAPTER
MARK
1
Tryk på TITLE LIST.
For titler på harddisken eller DVD-RW'er i
VR-tilstand skal du trykke på TOOLS og
vælge "Original" eller "Playlist" fra TOOLSmenuen for at skifte mellem titellisterne, om
nødvendigt.
2
Vælg en titel, og tryk på ENTER.
Undermenuen vises.
3
Vælg en indstilling, og tryk på ENTER.
Du kan foretage følgende redigeringer af
titlen.
"Slet": Sletter den markerede titel. Vælg
"OK", når du bliver bedt om bekræftelse.
"Beskyt titel": Beskytter titlen. Vælg "Til",
når displayet for beskyttelse vises. " " vises
efter den beskyttede titel. Vælg "Fra" for at
annullere beskyttelsen.
66
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-71(1)
C:\2589942711RDRHX510EC\DK08EDTEC.fm
master page=right
DK01WAR-EC.book Page 67 Wednesday, March 2, 2005 3:07 PM
"Titelnavn": Giver dig mulighed for at indtaste
eller genindtaste et titelnavn (side 37).
"Vælg miniature": Ændrer titlens miniaturer,
som vises i titellisten (side 35).
"Slet A til B": Sletter en sektion af titlen
(side 67).
"Opdel titel": Sletter kapitelenheder fra titlen
under visning af miniaturer (se nedenfor).
Opdeler en titel i to titler (side 68).
Sletning af en sektion på en
titel (Slet A til B)
HDD
+RW
-RWVR
Du kan vælge en sektion (sekvens) i en titel og
slette den. Bemærk, at sletning af sekvenser i en
titel ikke kan fortrydes.
1
Efter trin 2 i "Sletning og redigering af en
titel", skal du vælge "Slet A til B" og trykke
på ENTER.
Displayet til indstilling af punkt A vises.
• Hvis du vil vende tilbage til begyndelsen af
titlen, skal du trykke på X og derefter trykke
på ..
b Bemærk
Titler på afspilningslister for DVD-RW (VR-tilstand)
kan ikke beskyttes.
Slet A til B (indstil punkt A)
5 Weather
Sletning af et kapitel (Slet kapitel)
Sletning og redigering
z Tip
• Du kan slette flere titler på samme tid (side 68), eller du
kan slette alle titlerne på disken på én gang (side 69).
• Du kan automatisk slette titler, som allerede er afspillet.
• Du kan give DVD'er en etiket eller ændre etiketten
(side 39).
HDD -RWVR
Der vises miniaturer for hvert kapitel. Du kan let
vælge og slette en sektion i en titel.
Bemærk, at sletning af et kapitel ikke kan
fortrydes.
Afspilningspunkt
2
Displayet til indstilling af punkt B vises.
1
Efter trin 2 i "Sletning og redigering af en
titel", skal du vælge "Slet kapitel", og
trykke på ENTER.
2
Vælg et miniature for kapitlet med </,,
og tryk på ENTER.
Slet de valgte kapitler
3
9 World Sports
4
OK
Annuller
Nulstil alle
• Tryk igen på ENTER for at annullere
markeringen.
• Gentag trin 2 for at slette flere kapitler.
• Vælg "Nulstil alle" for at nulstille alle
markeringer.
Vælg "OK", og tryk på ENTER.
Du bliver bedt om at bekræfte valget.
4
Vælg punkt B ved at trykke på m/M, og
tryk på ENTER.
Du bliver bedt om at bekræfte valget.
• For at nulstille enten punkt A eller B skal du
vælge "Rediger A" eller "Rediger B", og gå
til trin 2 eller 3.
• For at få vist titlen uden de sekvenser, der
skal slettes, skal du vælge "Preview"
(undtagen for DVD+RW'er).
Kapitel 4(30)
0:12:45
3
Vælg punkt A ved at trykke på m/M, og
tryk på ENTER.
Vælg "OK", og tryk på ENTER.
Sekvensen slettes, og på displayet bliver du
spurgt, om du vil slette endnu en sekvens.
• Vælg "Ja" for at fortsætte, og gentag
proceduren fra trin 2.
• Vælg "Nej" for at afslutte.
z Tip
Et kapitelmærke indsættes, efter at sekvensen blev slettet.
Kapitelmærket deler titlen op i separate afsnit på hver
side af mærket.
Vælg "Ja", og tryk på ENTER.
,fortsættes
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-71(1)
67
C:\2589942711RDRHX510EC\DK08EDTEC.fm
master page=left
DK01WAR-EC.book Page 68 Wednesday, March 2, 2005 3:07 PM
b Bemærkninger
• Billeder eller lyd afbrydes muligvis midlertidigt på det
sted, hvor du sletter en sektion af en titel.
• Sektioner på under fem sekunder kan ikke slettes.
• For DVD+RW'er kan den slettede sektion afvige lidt
fra de punkter, du valgte.
Sletning af flere titler (Slet titler)
HDD
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-R
Du kan markere og slette mere end en titel af
gangen med menuen TOOLS.
1
2
3
Opdeling af en titel (Opdel)
*
HDD -RWVR
Hvis du vil overføre en lang titel til en disk, men
du ikke ønsker at forringe billedkvaliteten, kan du
opdele titlen i to kortere titler. Bemærk, at
opdeling af en titel ikke kan fortrydes.
* Kun titler på afspilningslister kan opdeles for DVDRW (VR-tilstand).
1
Tryk på TITLE LIST.
Tryk på TOOLS, og vælg "Original" eller
"Playlist" i menuen TOOLS for om
nødvendigt at skifte mellem titellisterne.
Tryk på TITLE LIST.
Tryk på TOOLS for at vælge "Slet titler", og
tryk på ENTER.
2
Displayet til valg af titler, der skal slettes,
vises.
3
Vælg en titel, og tryk på ENTER.
Undermenuen vises.
Vælg "Opdel titel", og tryk på ENTER.
Displayet til indstilling af opdelingspunktet
vises. Titlen begynder at afspille i
baggrunden.
• Hvis du vil vende tilbage til begyndelsen af
titlen, skal du trykke på X og derefter trykke
på ..
Vælg en titel, og tryk på ENTER.
Der vises en markering i markeringsfeltet ved
siden af den valgte titel.
• Tryk på ENTER igen for at fjerne
markeringen.
• Vælg "Nulstil alle" for at fjerne alle
markeringerne.
Opdel
1 Vacation
Slet titler
Vælg de titler, der skal slettes.
OK
12
Tennis
28.10
11
Travel
26.10
10
Mystry
25.10
9
World Sports
19.10
8
Family
17.10
Annuller
Nulstil alle
4
Gentag trin 3 for at vælge alle de titler, du
ønsker at slette.
5
Vælg "OK", og tryk på ENTER, når du er
færdig med at vælge titler.
Listen over titlerne, der skal slettes, vises til
bekræftelse.
• Vælg "Rediger" for at ændre markeringen,
og fortsæt fra trin 3.
6
4
Du bliver bedt om at bekræfte valget.
• Vælg "Rediger" for at ændre
opdelingspunktet.
5
Vælg "OK", og tryk på ENTER.
Displayet til angivelse af navn på titlen vises.
• Vælg "Nej" for at bruge det samme titelnavn
som før.
Vælg "OK", og tryk på ENTER.
Titlerne slettes.
Vælg opdelingspunktet ved at trykke på
m/M, og tryk på ENTER.
6
Vælg "Ja", og tryk på ENTER for at angive et
nyt navn.
Følg forklaringen på side 37. Når du har
angivet et nyt navn, opdeles titlen i to dele.
68
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-71(1)
C:\2589942711RDRHX510EC\DK08EDTEC.fm
master page=right
DK01WAR-EC.book Page 69 Wednesday, March 2, 2005 3:07 PM
• Gentag trin 3 for at slette flere titler.
Sletning af alle titler på disken
HDD
1
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
Diskoversigt
-R
2 Journey
Fre 17.9.2004 20:00 (1T00M)
SP 0.6GB
Tryk på TOOLS for at vælge
"Diskoplysninger", og tryk på ENTER.
"Diskoplysninger"-displayet vises.
2
3
+RW
Vælg "Slet", og tryk på ENTER.
Du bliver bedt om at bekræfte valget.
5
Vælg "OK", og tryk på ENTER.
De valgte titler slettes, og der frigøres
diskplads.
• Vælg "Rediger" for at ændre markeringen.
-RWVideo
Ved optagelse på en DVD+RW eller DVD-RW
(Video-tilstand), søger optageren efter det største
stykke ledig plads og optager der. Inden du
begynder, skal du kontrollere diskens status med
diskoversigt og slette titler for at frigøre
tilstrækkelig plads til optagelsen.
Oprettelse af kapitler manuelt
HDD
-RWVR
Du kan manuelt indsætte et kapitelmærke hvor
som helst under afspilning eller optagelse.
Indsæt en disk, og tryk på TITLE LIST.
Tryk på CHAPTER MARK på det sted, hvor du vil
opdele titlen i kapitler.
Tryk på TOOLS for at vælge "Diskoversigt",
og tryk på ENTER.
Hver gang du trykker på knappen, vises "Indsætter
mærke ..." på skærmen, og sekvenserne til venstre
og højre for mærket bliver separate kapitler.
"Diskoversigt"-displayet vises.
• Kontrollerer den ledige plads ved at vælge
pladsen med </,.
Sådan slettes kapitelmærker
Diskoversigt
Tom sektion
HQ: 0T30M
LP : 1T30M
HSP: 0T45M
EP : 2T00M
Slet
SP : 1T00M
SLP: 3T00M
2.3 GB
LSP: 1T15M
SEP: 4T00M
Annuller
• Når b eller B vises i den ene side af
skærmen, kan du rulle sidelæns ved at trykke
på </,.
3
4
Sletning og redigering
Sletning af titler for at frigøre
diskplads (Diskoversigt)
Annuller
Valgte titel
Vælg "OK", og tryk på ENTER.
Alle titler på disken slettes (undtagen
beskyttede titler).
1
2
Slet
Vælg "Slet alle", og tryk på ENTER.
Vælg en titel ved at trykke på </,, og
tryk på ENTER.
Displayet til valg af titler, der skal slettes,
vises.
• Tryk igen på ENTER for at annullere
markeringen.
Du kan kombinere to kapitler ved at slette
kapitelmærket under afspilning.
Tryk på ./> for at søge efter et
kapitelnummer, og under visning af kapitlet med
det kapitelmærke, du vil slette, skal du trykke på
CHAPTER MARK ERASE.
Det aktuelle kapitel kombineres med det forrige
kapitel.
b Bemærkninger
• Under overførsel slettes alle kapitelmærker, du har
angivet.
• Hvis du vil indsætte et kapitelmærke manuelt, indstilles
"Autom. Kapitelinddeling" i "Funktioner"opsætningen til "Fra".
69
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-71(1)
C:\2589942711RDRHX510EC\DK08EDTEC.fm
master page=left
DK01WAR-EC.book Page 70 Wednesday, March 2, 2005 3:07 PM
Oprettelse og redigering af
en afspilningsliste
5
Displayet til indstilling af slutpunktet (OUT)
vises, og afspilningen af titlen fortsætter i
baggrunden.
6
HDD -RWVR
Redigering af afspilningslister giver dig mulighed
for at redigere og genredigere uden at ændre de
faktiske optagelser. Du kan oprette op til 97 titler
for afspilningslister.
b Bemærk
Når du har oprettet en titel for en afspilningsliste ud fra
originale titler, kan du ikke slette eller redigere de
originale titler.
1
2
Vælg IN-punktet ved at trykke på m/M,
og tryk på ENTER.
Vælg OUT-punktet ved at trykke på
m/M, og tryk på ENTER.
Du bliver bedt om at bekræfte valget.
Vælg "Rediger IN" eller "Rediger OUT" for at
nulstille IN- eller OUT-punktet, og gentag trin
5 eller 6. Vælg "Preview" for at få vist den
valgte sekvens.
7
Vælg "OK", og ENTER.
Menuen sekvensliste vises med alle de valgte
sekvenser.
Tryk på TITLE LIST.
Samlet varighed for
den valgte sekvens
Tryk på TOOLS for at vælge "Opret
Playlist", og tryk på ENTER.
Sekvensliste
Vælg en titel for at starte overførslen.
1
Sekvenslist
ORIGINAL
World Sports
Tennis
28.10
11
Travel
26.10
10
Mystry
25.10
9
World Sports
19.10
8
Family
17.10
7
Nature
15.10
Tilføj
• Vælg "Tilføj" for at tilføje flere sekvenser,
og gå til trin 3.
• Vælg "Preview" for at få vist alle de hentede
sekvenser i den viste rækkefølge.
8
9 World Sports
Vælg den sekvens, du vil genredigere, og
tryk på ENTER.
Undermenuen vises.
"Flyt": Ændrer rækkefølgen af sekvenser.
"Slet": Sletter sekvensen. Markeringen
annulleres.
"Vis eksempel": Viser miniaturer af
sekvenserne.
"Rediger IN": Giver dig mulighed for at ændre
IN-punktet og gentage fra trin 5.
"Rediger OUT": Giver dig mulighed for at
ændre OUT-punktet og gentage fra trin 6.
Vælg "Hent" og tryk på ENTER.
Displayet til indstilling af startpunktet (IN)
vises. Titlen begynder at afspille i
baggrunden.
• Hvis du vil vende tilbage til begyndelsen af
titlen, skal du trykke på X og derefter trykke
på ..
Afslut
Preview
Vælg den titel, du vil medtage i
afspilningslistetitlen, og tryk på ENTER.
Hent (indstil IN-punkt)
Sekvens 1
0:10:26 - 0:23:45
Annuller
12
Undermenuen vises.
"Hent": Tilføjer en sektion af titlen til
afspilningslistetitlen som én sekvens.
"Hent alt": Tilføjer hele titlen til
afspilningslistetitlen som én sekvens. Gå til
trin 8, når titlen er hentet.
4
Samlet 0:13:19
OK
Opret Playlist
3
Samlet antal sekvenser
9
Vælg "OK", når du er færdig med at
redigere sekvenslisten, og tryk på ENTER.
Displayet til angivelse af navn på titlen vises.
Vælg "Indtast" for at angive et nyt navn
(side 37).
10 Vælg "OK" for at bruge standardnavnet, og
tryk på ENTER.
70
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-71(1)
C:\2589942711RDRHX510EC\DK08EDTEC.fm
master page=right
DK01WAR-EC.book Page 71 Wednesday, March 2, 2005 3:07 PM
Sådan afspilles afspilningslisten
Tryk på TOOLS, mens menuen Titelliste er slået
til. Vælg derefter "Playlist", og tryk på ENTER.
Når menuen Titelliste (Playlist) vises, skal du
vælge en titel og trykke på H.
Kombinering af flere
afspilningslistetitler (Kombiner)
HDD -RWVR
z Tip
Når en afspilningslistetitel oprettes, bliver IN- og OUTpunkterne til kapitelmærker, og hver sekvens bliver til et
kapitel.
1
b Bemærk
2
Billedet stopper måske midlertidigt, når den redigerede
sekvens afspilles.
Tryk på TITLE LIST for at slå menuen
titelliste (Playlist) til.
Hvis menuen titelliste (Original) vises, skal du
trykke på TOOLS og vælge "Playlist".
Tryk på TOOLS for at vælge "Kombiner
titler", og tryk på ENTER.
Displayet til valg af titler vises.
3
Vælg en titel, og tryk på ENTER.
Der vises et tal, som angiver, i hvilken
rækkefølge du har valgt titlerne.
Tryk igen på ENTER for at annullere
markeringen.
-RWVR
Du kan redigere rækkefølgen af titlerne på
afspilningslisten inden for titellisten (Playlist).
Kombiner
Vælg de titler, der skal kombineres.
1
1
Tryk på TITLE LIST for at slå menuen
titelliste (Playlist) til.
Hvis menuen titelliste (Original) vises, skal du
trykke på TOOLS og vælge "Playlist".
2
Vælg den titel, du vil flytte, og tryk på
ENTER.
Undermenuen vises.
3
4
Vælg "Redig. ræk.flg.", og tryk på ENTER.
Vacation
15.9
Yacht
25. 9
3
Cruising
25. 9
2
Journey
17. 9
1
Vacation
15. 9
Annuller
Nulstil alle
Gentag trin 3 for at vælge alle de titler, du
ønsker at kombinere.
Vælg "Nulstil alle" for at annullere alle
markeringer.
5
Vælg "OK", og tryk på ENTER.
Listen over titler, der skal kombineres, vises.
Vælg "Rediger" for at redigere markeringen,
og gå til trin 3.
Redig. ræk.flg.
1
OK
4
Sletning og redigering
Flytning af en afspilningsliste
(Redig. ræk.flg.)
Annuller
Hvor skal denne titel flyttes hen?
2
Journey
Kombiner
17.9
Kombiner titlerne i denne rækkefølge.
4
1
4
Yacht
25. 9
2
3
Cruising
25. 9
Vælg en ny placering til titlen ved at trykke
på M/m, og tryk på ENTER.
Titlen flyttes til den nye placering.
OK
6
Rediger
Annuller
Vælg "OK", og tryk på ENTER.
Displayet til valg af et titelnavn blandt de
markerede titler vises.
Vælg "Indtast tekst" for at angive et nyt navn,
og følg fremgangsmåden på side 37.
Vælg "Rediger" for at redigere markeringen,
og gå til trin 3.
,fortsættes
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-71(1)
71
C:\2589942711RDRHX510EC\DK08EDTEC.fm
master page=left
DK01WAR-EC.book Page 72 Wednesday, March 2, 2005 3:07 PM
7
Vælg et navn, og tryk på ENTER.
Titlerne kombineres.
b Bemærk
Når antallet af kapitler i titlen, der skal kombineres,
overstiger grænsen, kombineres de sidste kapitler til et
enkelt kapitel.
Opdeling af en afspilningsliste
(Opdel)
HDD -RWVR
Du kan opdele en afspilningslistetitel. For
betjening, se side 68.
72
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-71(1)
C:\2589942711RDRHX510EC\DK09DUBEC.fm
master page=right
DK01WAR-EC.book Page 73 Wednesday, March 2, 2005 3:07 PM
Overførsel (harddisk y DVD)
Inden overførsel
HDD
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-R
Hvis du vil optage fra et digitalt videokamera, som
er tilsluttet til DV IN-stikket (kun RDR-HX710/
HX910), se "DV-overførsel (kun RDR-HX710/
HX910)" på side 78. Hvis du vil optage fra udstyr,
som er tilsluttet til LINE IN-stikkene, se
"Optagelse fra tilsluttet udstyr uden en timer" på
side 52.
z Tip
• Når du overfører en afspillingslistetitel, optages den
som en oprindelig titel.
• Ved overførsel fra en DVD til harddisken, bevares den
billedstørrelse og lydtype, der oprindeligt blev indspillet.
b Bemærkninger
• Hvis du vil afspille en overført disk på andet DVDudstyr, skal du færdiggøre disken (side 40).
• Optageren fungerer muligvis ikke som beskrevet,
afhængigt af diskstatus. Følg vejledningen på skærmen.
• Du kan ikke overføre fra DVD VIDEO'er til
harddisken.
• Miniaturer, som du har indstillet for den oprindeligt
indspillede titel (side 35), bevares ikke i den overførte
titel.
Før du begynder...
• Vælg disktype efter dit formål (side 8). Denne
optager kan bruges til optagelse på forskellige
diske.
• Du kan ikke optage både hoved- og underlyden
på en DVD+RW, DVD-RW (Video-tilstand),
DVD+R eller DVD-R. For tosprogede
programmer indstilles "Tosproget DVD-optag."
til enten "Main" (standard) eller "Sub" i "Andre
indst."-opsætningen (side 94).
• Timeroptagelser og synkroniserede optagelser
starter ikke under overførsel. Før du begynder,
skal du kontrollere menuen Timerliste for at se,
om nogen timeroptagelser er programmeret til at
begynde under overførslen.
• Når "Autom. Kapitelinddeling" i "Funktioner"opsætningen er indstillet til "Til", indsættes
kapitelmærker automatisk med cirka 6 minutters
intervaller under overførsel fra harddisken til en
DVD, eller når optageren registrerer ændringer i
billede og lyd under overførsel fra en DVD til
harddisken. Kapitelmærkerne i overførselskilden
bevares ikke i den overførte titel.
Overførsel (harddisk y DVD)
I dette afsnit referer "overførsel" til "kopiering af
en indspillet titel på den interne harddisk til en
anden disk, eller omvendt". Du kan vælge at
overføre én titel ad gangen (titeloverførsel – se
"Overførsel af en enkelt titel (Titeloverførsel)" på
side 75), eller flere titler på samme tid (overførsel
af flere titler – se "Overførsel af flere titler
(Overfør valgte titler)" på side 76).
Begynd med at læse følgende sikkerhedsregler,
som gælder for begge overførselsmetoder.
• For en titel, hvor billedformatet (16:9 eller 4:3)
er blandet:
– Under overførsel fra harddisken til DVD-RW
(Video-tilstand) eller DVD-R bestemmes
billedstørrelsen af indstillingen i "Billedformat
for dvd-optagelsen" (side 47).
– Ved overførsel fra harddisk til DVD+RW eller
DVD+R er billedstørrelsen altid 4:3.
– Ved overførsel fra harddisk til DVD-RW (VRtilstand), bevares den oprindeligt indspillede
billedstørrelse.
Om "Overfør.tilst."
Med denne optager vises optageindstillingen for
overførsel som "Overfør.tilst.". To
overførselsmetoder er tilgængelige: High-speed
Dubbing og Rec Mode Conversion Dubbing. Læs
følgende beskrivelse, og vælg tilstand i henhold til
den krævede tid, diskpladsen og billedkvaliteten.
Overførsel ved høj hastighed (High-speed
Dubbing)
HDD , +RW / -RWVR / -RWVideo / +R /
-R
Giver dig mulighed for at overføre det, du har
gemt på harddisken, til en højhastigheds-DVD
(8x-hastighed DVD+RW'er/6x-hastighed DVDRW'er/16x-hastighed DVD+R'er/16x-hastighed
DVD-R'er eller langsommere versioner af hver
disktype) uden at ændre optagetilstanden.
Indstil "Overfør.tilst." til "Kvik" i
"Titeloverførsel"- eller "Overfør valgte titler"displayet (side 75). Du kan ikke vælge "Kvik", når
titler, som ikke kan overføres ved høj hastighed, er
valgt (f.eks. de titler, der vises under "Bemærk"
nedenfor). Den krævede minimumtid er følgende
(omtrentlig).
,fortsættes
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-71(1)
73
C:\2589942711RDRHX510EC\DK09DUBEC.fm
master page=left
DK01WAR-EC.book Page 74 Wednesday, March 2, 2005 3:07 PM
Krævede tider til højhastighedsoverførsel fra
harddisk til DVD (for 60-minutters program)*1
6x*3
8x*4
8x*4
2,4x
Højhas- Højhas- Højhas- Højhas- DVD+R
Optagetigheds- tigheds- tigheds- tigheds- (dobbelt
tilstand
DVD-RW DVD+RW DVD-R DVD+R lag)
HQ
10 min. 10 min. 8 min. 8 min. 25 min.
HSP
6 min. 6 min. 5 min. 5 min. 16 min.
40 sek. 40 sek.
40 sek.
SP
5 min.
5 min.
3 min. 3 min. 12 min.
45 sek. 45 sek. 30 sek.
4 min.
3 min. 3 min. 10 min.
LSP
4 min.
LP
3 min. 3 min. 2 min. 2 min. 8 min.
20 sek. 20 sek. 30 sek. 30 sek. 20 sek.
EP
2 min. 2 min. 2 min. 2 min. 6 min.
30 sek. 30 sek.
15 sek.
SLP
1 min. 60
40 sek. min.*5
1 min. 60
60
15 sek. min.*5 min.*5
SEP
1 min. 60
15 sek. min.*5
56 sek. 60
60
min.*5 min.*5
*1
*2
*3
*4
*5
+R
/
-R
Værdierne i ovenstående tabel er kun vejledende. Den
faktiske tid til overførsel omfatter også tid til
oprettelse af diskens kontroloplysninger og andre data.
Dette er den maksimale optagehastighed for denne
optager. Værdien kan variere afhængigt af diskens
tilstand. Desuden er denne optager muligvis ikke i
stand til at optage ved den maksimale hastighed for
diske, som understøtter optagehastigheder, der
overstiger den maksimale værdi.
Denne optagers maksimale drevhastighed er 6x ved
brug af 6x-hastigheds DVD+RW'er.
Denne optagers drevhastighed er 8x ved brug af 8xhastigheds-DVD+R'er/DVD-R'er.
Højhastighedsoverførsel er ikke tilgængelig ved
overførsel af titler, som er optaget i SLP- og SEPtilstand til DVD+RW'er og DVD+R'er.
b Bemærkninger
• Højhastighedsoverførsel er ikke tilgængelig for
følgende titler:
– Titler, der er optaget i HQ+.
– Titler, som indeholder både hoved- og underlyd
(undtagen DVD-RW'er (VR-tilstand)).
– Titler, der er optaget med blandet billedstørrelse (4:3
og 16:9 osv.), (undtagen DVD-RW'er (VR-tilstand)).
• Ved overførsel til en DVD-RW (Video-tilstand)/
DVD+RW/DVD+R/DVD-R forbliver rester af
redigerede titler muligvis på disken. Hvis du redigerer
en titel, skal du bruge Rec Mode Conversionoverførselsmetoden. Dette udjævner pauserne mellem
sekvenserne.
• Ved overførsel til en DVD+R DL-disk afbrydes videoen
muligvis midlertidigt på det punkt, hvor lagene skifter.
Giver dig mulighed for at overføre fra harddisken
til en DVD eller omvendt i en overførselstilstand,
som afviger fra de oprindelige optagelser. Når du
f.eks. overfører en HQ-titel (datastørrelse er stor) i
SP-tilstand, kan du reducere datastørrelsen og på
den måde gemme flere titler på mindre plads.
Vælg en tilstand, som afviger fra den oprindelige
optagelse, i "Overfør.tilst." i trinene under
"Overførsel af en enkelt titel (Titeloverførsel)" på
side 75 eller "Overførsel af flere titler (Overfør
valgte titler)" på side 76.
Når en titel, som er optaget på harddisken i HQ
eller HQ+-tilstand, konverteres til en anden
tilstand, tildeler optageren automatisk en passende
bithastighed, hvilket bevarer den oprindelige
billedkvalitet mest muligt.
b Bemærk
Billedkvaliteten bliver ikke bedre, selvom en titel
konverteres til en optagetilstand med bedre billedkvalitet.
Begrænsninger for overførsel
Du kan ikke overføre film og andre DVD-videoer
til harddisken. Ved overførsel fra en DVD til
harddisken, indspilles desuden et gråt, tomt
skærmbillede for sekvenser, som indeholder
kopibeskyttelsessignal.
Kopibeskyttelsessignaler
Copy-Free
(Intet
kopibeskyttelsessignal)
Copy-Once
Overførsel
HDD
HDD
+RW
-RWVR
,
Hastig6x
hed*2
Rec Mode Conversion Dubbing
HDD n +RW / -RWVR / -RWVideo /
-RWVideo
+R
,
-RWVR
,
-R
*
* Kun CPRM-kompatible DVD-RW'er (VR-tilstand)
CPRM (Content Protection for Recordable Media) er
en kodningsteknologi, der beskytter ophavsretten til
billeder.
74
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-71(1)
C:\2589942711RDRHX510EC\DK09DUBEC.fm
master page=right
DK01WAR-EC.book Page 75 Wednesday, March 2, 2005 3:07 PM
Flyt
HDD , -RWVR
Titler, som indeholder kopibeskyttelsessignalet
"Copy-Once", kan kun flyttes fra harddisken til en
DVD-RW (VR-tilstand)* (når titlen er flyttet,
slettes den oprindelige titel på harddisken).
Funktionen "Flyt" udføres med samme
fremgangsmåde som overførsel (side 75). Titler,
som indeholder kopibeskyttelsessignalet "CopyOnce", angives med
.
Overførsel
HDD
+R
-R
1
Indsæt den DVD, som du vil overføre til
eller fra.
2
3
Tryk på HDD eller DVD for at vælge kilden.
4
Vælg en titel, og tryk på ENTER.
Tryk på TITLE LIST for at slå menuen
titelliste til.
Undermenuen vises.
5
Vælg "Overførsel", og tryk på ENTER.
Displayet til valg af overførselstilstand vises.
Hvis en titel med
(side 75) vælges på
titellisten, vises et skærmbillede til
bekræftelse.
Vælg "Ja" for at "flytte".
Titeloverførsel
2.0GB
Overførsel (harddisk y DVD)
* Kun CPRM-kompatible DVD-RW'er (VR-tilstand).
-RWVR -RWVideo
Overførsel af en enkelt titel
(Titeloverførsel)
b Bemærkninger
• Følgende titler på harddisken kan ikke flyttes.
– Beskyttede titler
– Afspilningslistetitler
– Oprindelige titler, der henvises til fra
afspilningslisten
• Hvis flytningen stoppes, inden den er færdig, slettes
titlen på harddisken ikke.
+RW
2.6GB
Denne titel overføres. Vælg kvalitet før ovf.
1 World Cup Final
Overfør.tilst.
SP 2.0 GB
Optag.tilst.:SP
Start
Annuller
A Titlens størrelse (omtrentlig)
B Overførslens retning
C Tilgængelig plads på disken, der skal
overføres til (omtrentlig)
D Oplysninger om titlen, der skal
overføres
E Overførselstilstand og den plads, der er
tilbage efter overførsel (omtrentlig)
6
Vælg "Overfør.tilst.".
,fortsættes
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-71(1)
75
C:\2589942711RDRHX510EC\DK09DUBEC.fm
master page=left
DK01WAR-EC.book Page 76 Wednesday, March 2, 2005 3:07 PM
7
Vælg en overførselstilstand med M/m.
Hurtig*
HQ
SEP
HSP
SLP
SP
EP
LSP
LP
* Vises, når overførsel ved høj hastighed er
tilgængelig for titlen (side 73).
8
Vælg "Start", og tryk på ENTER.
Indikatoren for overførsel vises på
frontdisplaypanelet (side 36).
Sådan justeres overførselstilstanden
automatisk (autooverførsel)
Hvis der ikke er tilstrækkelig tilgængelig plads på
måldisken, vælger optageren automatisk en
overførselstilstand med lavere billedkvalitet i
henhold til den tilgængelige plads. Hvis der ikke er
tilstrækkelig diskplads i den valgte
overførselstilstand, vises følgende display efter
trin 8.
Overførsel af flere titler (Overfør
valgte titler)
Der kan højst overføres 30 valgte titler på én gang.
Du kan vælge overførselstilstand for hver enkelt
titel.
1
Indsæt den DVD, som du vil overføre til
eller fra.
2
3
Tryk på HDD eller DVD for at vælge kilden.
4
Tryk på TOOLS for at vælge "Overfør valgte
titler", og tryk på ENTER.
Overfør valgte titler
Autooverførsel
Nulstil
5
Start
Annuller
4 World Tour – Asia 3
25.6
3 World Cup Final
20.6
2 World Tour – Asia 2
18.6
1 World Tour – Asia 1
11.6
Indstillinger
Nulstil
Vælg titler i den rækkefølge, de skal
overføres i, og tryk på ENTER.
Titlerne nummereres i den valgte rækkefølge.
Tryk igen på ENTER for at annullere
markeringen.
Hvis en titel med
(side 75) vælges på
titellisten, vises et skærmbillede til
bekræftelse.
Vælg "Ja" for at "flytte".
Vælg "Autooverførsel", og tryk på ENTER for at
starte overførslen. Vælg "Nulstil" for at vælge en
anden overførselstilstand manuelt, og gå til trin 7.
Sådan stoppes overførsel
z Tip
• Hvis der stadig ikke er tilstrækkelig diskplads til den
valgte overførselstilstand, skal du slette unødvendige
dele af titlen eller frigøre diskplads ved at slette titler på
disken (side 69).
• Du kan slukke optageren under overførsel. Optageren
gennemfører overførslen, selv efter den er slukket.
4.6GB
ORIGINAL
Annuller
Tryk på TOOLS for at vælge "Stop overførsel", og
tryk på ENTER. Når du bliver bedt om at
bekræfte, skal du vælge "Ja" og trykke på ENTER.
0.0GB
Vælg titler i overførselsrækkefølgen.
Titeloverførsel
Der er ikke nok hukommelse til at overføre. Vælg
"Autooverførsel", eller indstil overførsel autom.
Tryk på TITLE LIST for at slå menuen
titelliste til.
6
Gentag trin 5 for at vælge alle de titler, du
ønsker at overføre.
Vælg "Indstillinger" for at foretage justeringer
til hver enkelt titel (se "Sådan justeres
indstillingerne for hver enkelt titel" nedenfor).
Vælg "Nulstil" for at annullere alle
markeringer, og gå til trin 5.
7
Vælg "Start", og tryk på ENTER.
Indikatoren for overførsel vises på
frontdisplaypanelet (side 36).
76
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-71(1)
C:\2589942711RDRHX510EC\DK09DUBEC.fm
master page=right
DK01WAR-EC.book Page 77 Wednesday, March 2, 2005 3:07 PM
Sådan justeres indstillingerne for hver enkelt
titel
Sådan justeres overførselstilstanden
automatisk (Autooverførsel)
Du kan foretage detaljerede indstillinger for hver
af de valgte titler under overførsel af flere titler.
Hvis der ikke er tilstrækkelig tilgængelig plads på
måldisken, vælger optageren automatisk en
overførselstilstand med lavere billedkvalitet i
henhold til den tilgængelige plads. Den samme
overførselstilstand indstilles for alle titlerne. Hvis
der ikke er tilstrækkelig diskplads i den valgte
overførselstilstand, vises følgende display efter
trin 8 under "Overførsel af flere titler (Overfør
valgte titler)" på side 76.
1
I trin 6 under "Overførsel af flere titler
(Overfør valgte titler)" på side 76 skal du
vælge "Indstillinger" og trykke på ENTER.
Følgende display til udførelse af justeringerne
vises.
Vælg "Rediger" for at genvæege titlerne, og
gå til trin 5 under "Overførsel af flere titler
(Overfør valgte titler)" ovenfor. Vælg
"Automatisk" for at få optageren til at justere
overførselstilstanden, så der er plads til alle de
valgte titler.
Overfør valgte titler
Der er ikke hukommelse nok. Vælg
"Autooverførsel", eller vælg en anden indstilling.
Autooverførsel
2.1GB
Juster indstillingerne for overførslen her.
4.6GB
Start
1
World Tour – Asia 1
11.6
Optag.tilst.:SP Overfør.tilst.: Kvik 0.3GB
Annuller
2
World Tour – Asia 2
18.6
Optag.tilst.:SP Overfør.tilst.: Kvik 0.3GB
Automatisk
Rediger
3
World Tour – Asia 3
25.6
Optag.tilst.:SP Overfør.tilst.: Kvik 0.3GB
4
World Cup Final
20.6
Optag.tilst.:SP Overfør.tilst.: Kvik 1.2GB
1 Samlet størrelse for de valgte titler
2 Overførslens retning
3 Tilgængelig plads på disken, der skal
overføres til (omtrentlig)
Annuller
Vælg "Autooverførsel", og tryk på ENTER. Hvis
du kun har valgt én titel, skal du vælge "OK".
Sådan stoppes overførsel
Tryk på TOOLS for at vælge "Stop overførsel", og
tryk på ENTER. Når du bliver bedt om at
bekræfte, skal du vælge "Ja" og trykke på ENTER.
z Tip
• Du kan slukke optageren under overførsel. Optageren
gennemfører overførslen, selv efter den er slukket.
• Du kan starte overførsel af flere titler ved at vælge
"OVERFØRSEL" i system-menuen.
Overførsel (harddisk y DVD)
Overfør valgte titler
Rediger
4 Oplysninger om de titler, der skal
overføres (navn på titlen, oprindelig
optagetilstand, overførselstilstand og
datastørrelse efter overførsel)
5 Overførslens rækkefølge
2
Vælg den titel, som du vil justere, og tryk på
ENTER.
Undermenuen vises.
"Overfør.tilst.": Vælg overførselstilstanden
for hver enkelt titel (side 73).
"Redig. ræk.flg.": Flytter titlerne for at ændre
overførselsrækkefølgen. Tryk på M/m for at
vælge en ny placering, og tryk på ENTER.
"Annuller": Annullerer valget af titler. Titlen
udelukkes fra overførslen.
3
4
Vælg en indstilling, og tryk på ENTER.
Vælg "Start", når du er færdig med at foretage
justeringer, og tryk på ENTER.
77
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-71(1)
C:\2589942711RDRHX510EC\DK10OTHEC.fm
master page=left
DK01WAR-EC.book Page 78 Wednesday, March 2, 2005 3:07 PM
Tilslutninger
DV-overførsel
(kun RDR-HX710/HX910)
DVD-optager
Inden DV-overførsel
til DV IN
Dette afsnit beskriver overførsel med et digitalt
videokamera via DV IN-stikket på frontpanelet.
Hvis du vil overføre med LINE IN-stikkene, se
"Optagelse fra tilsluttet udstyr uden en timer" på
side 52.
i.LINK-kabel (medfølger ikke)
Sådan optages fra DV IN-stikket
DV IN-stikket på denne optager er kompatibelt
med i.LINK-standarden. Du kan tilslutte alt andet
udstyr, som har et i.LINK (DV)-stik, og optage
digitale signaler.
Følg instruktionerne under "Forberedelse til DVoverførsel", og fortsæt derefter til afsnittet om
overførsel. For flere oplysninger om i.LINK, se "Om
i.LINK (kun RDR-HX710/HX910)" på side 104.
z Tip
Hvis du har tænkt dig at foretage yderligere redigering på
en disk efter den indledende overførsel, skal du bruge DV
IN-stikket og optage på en DVD-RW (VR-tilstand) eller
harddisk.
Forberedelse til DV-overførsel
Du kan tilslutte et digitalt videokamera til DV INstikket på optageren for at optage eller redigere fra
et DV/Digital 8 format-bånd. Denne handling er
ukompliceret, fordi optageren vil spole båndet
frem og tilbage for dig – du skal ikke betjene det
digitale videokamera. Gør følgende for at begynde
at bruge "DV Edit"-funktionerne i denne optager.
Se også i instruktionsvejledningen, som fulgte
med det digitale videokamera, inden du begynder
tilslutningen.
DV-output
Digitalt videokamera
: Signalretning
1
Tryk på HDD eller DVD for at vælge
destinationen for optagelsen.
Hvis du vælger DVD, skal du indsætte en disk
(se "Indsættelse af en disk" på side 30).
2
Indsæt kildebåndet i DV/Digital 8-format i
det digitale videokamera.
Hvis optageren skal optage eller redigere, skal
det digitale videokamera være indstillet til
videoafspilning.
3
Tryk flere gange på INPUT SELECT på
fjernbetjeningen for at vælge "DV".
Displayet på frontpanelet ændres på følgende
måde:
Programposition
L1
L2
L3
L4
DV
b Bemærkninger
• DV IN-stikket er kun til input. Det sender ikke signaler
ud.
• Du kan ikke bruge DV IN-stikket, når:
– det digitale videokamera ikke fungerer sammen med
optageren. Tilslut kameraet til LINE IN-stikket, og
følg instruktionerne under "Optagelse fra tilsluttet
udstyr uden en timer" på side 52.
– inputsignalet ikke er i DVC-SD-format. Tilslut ikke
et MICRO MV-format digitalt videokamera, selvom
det har et i.LINK-stik.
– billedet på båndet indeholder kopibeskyttelses
signaler, som begrænser optagelsen.
• Hvis du vil afspille disken på andet DVD-udstyr, skal
du færdiggøre disken (side 40).
4
Tryk gentagne gange på REC MODE på
fjernbetjeningen for at vælge
optagetilstand.
Optagetilstanden skifter efter følgende
mønster:
HQ
SEP
HSP
SLP
SP
EP
LSP
LP
Du finder flere oplysninger om
optagetilstanden ved at se side 42.
78
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-71(1)
C:\2589942711RDRHX510EC\DK10OTHEC.fm
master page=right
DK01WAR-EC.book Page 79 Wednesday, March 2, 2005 3:07 PM
5
Tryk på TOOLS på fjernbetjeningen for at
vælge "DV-lydindgang", og tryk på ENTER.
Vælg derefter indstillingen for lydinput.
"Stereo 1" (standard): Optager kun oprindelig
lyd. Denne indstilling skal normalt vælges
ved overførsel af et DV-format-bånd.
"Miks": Optager både stereo 1 og 2.
"Stereo 2": Optager kun ekstra lyd.
Vælg kun "Miks" eller "Stereo 2", hvis du har
tilføjet en anden lydkanal under optagelse
med det digitale videokamera.
Du er parat til at begynde overførslen. Vælg
en af overførselsmetoderne på de følgende
sider.
b Bemærkninger
• Du kan ikke tilslutte mere end et digitalt videoudstyr til
optageren.
• Du kan ikke kontrollere optageren med en anden enhed
eller en anden optager af samme model.
• Du kan ikke optage dato, klokkeslæt eller indholdet af
kassettehukommelsen på disken.
• Hvis du optager fra et DV/Digital 8-format-bånd, som
er indspillet med flere lydspor, f.eks. et bånd med flere
samplingfrekvenser (48 kHz, 44,1 kHz eller 32 kHz),
udsendes der ingen lyd eller en unaturlig lyd under
afspilning af samplingfrekvensens skiftepunkt på
disken.
• For at bruge denne optagers "Autom.
Kapitelinddeling"-funktion (side 79) skal du sørge for,
at uret på det digitale videokamera er korrekt indstillet
inden optagelse.
• Der opstår muligvis kortvarige forstyrrelser af det
indspillede billede, hvis billedstørrelsen for
kildebilledet ændres, eller hvis der ikke optages noget
på båndet.
HDD
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-R
Du kan optage hele indholdet af et DV/Digital 8
format-bånd på en disk med et enkelt tryk på
ONE-TOUCH DUB-knappen på optageren.
Optageren kontrollerer det digitale videokamera
under hele processen og gennemfører optagelsen.
Sådan oprettes kapitler
Det indhold, der overføres til harddisken eller
DVD'en, bliver en enkelt titel. Når "Autom.
Kapitelinddeling" i "Funktioner"-opsætningen
indstilles til "Til", opdeles denne titel i kapitler.
Ved overførsel til harddisken eller en DVD-RW
(VR-tilstand), bliver hver optagelsessession på
båndet til et kapitel på disken. På andre diske
opdeler optageren titlen i kapitler med intervaller
på cirka 6 minutter.
Følg trin 1 til 5 under "Forberedelse til DVoverførsel" på side 78, og tryk på ONE-TOUCH
DUB på optageren.
Optageren spoler båndet tilbage og begynder
derefter optagelsen af båndets indhold.
Når optagelsen er afsluttet, spoler optageren
båndet tilbage i det digitale videokamera.
DV-overførsel (kun RDR-HX710/HX910)
z Tip
• Du kan slukke optageren under overførsel. Optageren
gennemfører overførslen, selv efter den er slukket.
• Du kan justere indstillingerne for optagelsesbilledet før
optagelse. Se "Justering af optagelsesbilledets kvalitet
og størrelse" på side 47.
Optagelse af et helt DV
format-bånd (Direkte
overførsel)
Sådan stoppes under optagelsen
Åbn dækslet på fjernbetjeningen, og tryk på
x REC STOP. Bemærk, at det kan tage et par
sekunder, før optagelsen stoppes.
z Tip
• Hvis du indstiller "Finalize (færdiggør) disk" under
"Direkte overførsel" til "Auto" i "Funktioner"opsætningen (side 93), færdiggøres den optagede disk
automatisk (undtagen DVD-RW (VR-tilstand)), når
optagelsen er færdig.
• Du kan afspille en tidligere optaget titel på harddisken,
mens direkte overførsel er i gang.
b Bemærkninger
• Når et tomt område mellem optagelserne på båndet
strækker sig over mere end fem minutter, afsluttes
direkte overførsel automatisk.
• Optageren optager et tomt område i fem minutter,
inden den holder op med at overføre. Tryk på x REC
STOP for at stoppe optagelsen af det tomme område.
79
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-71(1)
C:\2589942711RDRHX510EC\DK10OTHEC.fm
master page=left
DK01WAR-EC.book Page 80 Wednesday, March 2, 2005 3:07 PM
2
Programredigering
HDD
+RW
-RWVR -RWVideo
Du bliver spurgt, om du vil starte valget af
sekvenser.
+R
-R
Valg af sekvens
Vil du vælge en sekvens?
Du kan vælge sekvenser fra et DV/Digital 8
format-bånd og derefter automatisk optage de
valgte sekvenser på harddisken eller en DVD.
Start
Tilslut det digitale videokamera, og gør klar
til optagelse
3
m
Sådan oprettes kapitler
Det indhold, der overføres til harddisken eller
DVD'en, bliver en enkelt titel. Når "Autom.
Kapitelinddeling" i "Funktioner"-opsætningen
indstilles til "Til", opdeles denne titel i kapitler.
Ved overførsel til harddisken eller en DVD-RW
(VR-tilstand), bliver hver optagelsessession på
båndet til et kapitel på disken. På andre diske
opdeler optageren titlen i kapitler med intervaller
på cirka 6 minutter.
Følg trin 1 til 5 under "Forberedelse til DVoverførsel" på side 78, og tryk på SYSTEM
MENU.
Vælg "Start", og tryk på ENTER.
Displayet til indstilling af IN-punktet
(sekvensens begyndelse) vises.
Sekvensen begynder at afspille i baggrunden.
Vælg og rediger de sekvenser, du ønsker at
overføre
Brug optagerens fjernbetjening til at spole båndet
frem eller tilbage og vælge sekvenserne. På dette
tidspunkt kopieres de valgte sekvenser ikke til
disken. Optageren husker kun IN- og OUTpunkterne for de sekvenser, du har valgt til
overførsel. Du kan også nulstille, slette eller ændre
rækkefølgen af sekvenser.
m
Overfør de markerede sekvenser
Når du har valgt sekvenser, spoler optageren
automatisk båndet frem og tilbage for at optage
sekvenserne til harddisken eller en DVD.
Annuller
• Hvis du tidligere har gemt et program, bliver
du spurgt, om du vil redigere et eksisterende
program eller oprette et nyt program. Vælg
"Gemte data" for at fortsætte redigeringen af
det eksisterende program, og gå til trin 6.
Udfør følgende for at anvende denne funktion:
1
Vælg "DV-REDIG", og tryk på ENTER.
Vælg sekvens (indstil IN-punkt)
Kontrollerer…
4
Vælg IN-punktet ved at trykke på m/M,
og tryk på ENTER.
Displayet til indstilling af OUT-punktet
(sekvensens slutning) vises. Sekvensen
begynder at afspille i baggrunden fra INpunktet.
5
Vælg OUT-punktet ved at trykke på
m/M, og tryk på ENTER.
Du bliver spurgt, om du vil tilføje den valgte
sekvens til menuen Sekvensliste.
Vælg "Preview" for at få vist sekvensen.
Vælg "Rediger IN" eller "Rediger OUT" for at
nulstille enten IN- eller OUT-punktet, og
fortsæt fra trin 4.
Valg af sekvenser
Vil du hente sekvensen
mellem IN 0:00:30 og OUT 0:00:52 ?
OK
Annuller
Preview
Rediger IN
Rediger OUT
80
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-71(1)
C:\2589942711RDRHX510EC\DK10OTHEC.fm
master page=right
DK01WAR-EC.book Page 81 Wednesday, March 2, 2005 3:07 PM
6
Vælg "OK", og tryk på ENTER.
Menuen sekvensliste vises igen med den
valgte sekvens.
Vælg "Tilføj" for at tilføje en sekvens.
DV-REDIG SEKVENSLISTE
Samlet 0:00:22
Sekvens 1
OK
0:00:30-0:00:52
0T00M22S
1
Afslut
Tilføj
9
Vælg "OK", og tryk på ENTER.
Titlens standardnavn er fast, og du bliver
spurgt, om du vil begynde optagelsen.
Vælg "Medie" for at ændre diskmedie, og tryk
på M/m. Vælg "Overfør.tilst." for at ændre
overførselstilstand, og tryk på M/m.
DV-overførsel
2.6GB
Skift overførselstilstand efter behov.
Vælg "Start" for at starte overførslen.
Medie
Overfør.tilst.
DVD
SP 0.8GB
Start
Annuller
A Miniaturebillede
Påkrævet datakapacitet til overførslen.
B Oplysninger om tid
C Programmets samlede varighed
D Samlet antal sekvenser
Når du er færdig med at tilføje sekvenser,
skal du vælge den sekvens, du vil
redigere, og trykke på ENTER.
Undermenuen vises.
"Flyt": Ændrer rækkefølgen af sekvenser.
Følg instruktionerne på skærmen for at ændre
rækkefølgen ved at trykke på M/m og
ENTER.
"Slet": Sletter sekvensen. Når du bliver bedt
om at bekræfte, skal du vælge "OK".
"Vis eksempel": Afspiller den valgte sekvens.
"Rediger IN": Ændrer sekvensens start.
Gentag fra trin 4.
"Rediger OUT": Ændrer sekvensens
afslutning. Gentag fra trin 5.
8
Vælg "OK", når du er færdig med at
redigere sekvenslisten, og tryk på ENTER.
Displayet til angivelse af navn på titlen vises.
Vælg "Indtast" for at angive et nyt navn, og
følg fremgangsmåden på side 37.
Titelnavn
Indtast titelnavn.
DV 11.10.03 13:30 - 12.11.03 16:46
OK
Indtast
Optageren begynder at optage båndets
indhold som programmeret.
• Hvis der ikke er plads til optagelsen pga. den
overførselstilstand, du har valgt, bliver du
spurgt, om du vil fortsætte.
Vælg "Nulstil" for at ændre
overførselstilstand, og gentag fra trin 9.
Vælg "Autooverførsel" for at få optageren
til at justere overførselstilstanden.
• Hvis der ikke er tilstrækkelig diskplads, selv
efter at overførselstilstanden er ændret,
bliver du spurgt, om du vil optage halvdelen.
Vælg "OK" for at fortsætte.
Sådan stoppes under optagelsen
Åbn dækslet på fjernbetjeningen, og tryk på
x REC STOP. Bemærk, at det kan tage et par
sekunder, før optagelsen stoppes.
DV-overførsel (kun RDR-HX710/HX910)
7
10 Vælg "Start", og tryk på ENTER.
b Bemærkninger
• Indhold, der optages på harddisken eller en DVD,
optages måske ikke som programmeret, hvis båndets
tidskode ikke er sekventiel, eller hvis der er tomme
områder mellem optagelserne på båndet. I dette
tilfælde, se "Optagelse fra tilsluttet udstyr uden en
timer" på side 52.
• Et programs start- og slutpunkter kan afvige fra, hvad
du har indstillet, hvis DV/Digital 8 format-kildebåndet
er i en af følgende tilstande:
– Optagetilstanden blev ændret under optagelse.
– Der er et tomt område på den indspillede del af
båndet.
• Hvis du angiver begyndelsen af båndet som IN-punktet
og slutpunktet som OUT-punktet, flytter IN- og OUTpunkterne sig måske en smule under overførslen.
• Du kan ikke indstille en sekvens til at være kortere end
et sekund.
81
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-71(1)
C:\2589942711RDRHX510EC\DK11ADJ-EC.fm
master page=left
DK01WAR-EC.book Page 82 Wednesday, March 2, 2005 3:07 PM
2
Tryk på PROG +/– for at vælge
programpositionen.
Indstillinger og justeringer
Valgt programposition
Indstillinger - Kanalindstilling
Indstillinger for
antennemodtagelse og
sprog (Indstillinger)
"Indstillinger"-opsætningen hjælper dig med at
foretage indstillinger af tuner, ur og
programpositioner for optageren.
1
2
3
3
4
Menupunkterne under "Indstillinger" vises.
Standardindstillingerne understreges.
Tryk flere gange på SYSTEM MENU for at
slå displayet fra.
OPSÆTNING
Kanalindstilling
Video
Kanalliste
Lyd
Tv-oversigt
Funktioner
Klokkeslæt
Andre indst.
Sprog
Lynopsætn.
5
Normal
Kanalindstilling :
C2
Navn på station :
CDE
PAY-TV/CANAL+ :
Fra
Lyd :
NICAM
System :
BG
BG
Normal/CATV :
Normal
DK
Kanalindstilling :
C
I3
Navn på station :
AAB
L
PAY-TV/CANAL+ :
Fra
Lyd :
NICAM
Manuel indstilling af programpositioner.
Hvis nogle programpositioner ikke kunne
indstilles med "Lynopsætning"-funktionen, kan
du indstille dem manuelt.
Hvis der ikke er nogen lyd, eller hvis billedet er
forvrænget, er der måske blevet indstillet et
forkert tunersystem under "Lynopsætning". Indstil
det korrekte manuelt ved at følge trinene nedenfor.
Vælg "Kanalindstilling" i "Indstillinger", og
tryk på ENTER.
Indstillinger - Kanalindstilling
Prog. 1
Prog. 8
Prog. 8
Vælg et tilgængeligt tv-system, BG, DK, I
eller L, og tryk på ENTER (side 83).
BG
Vælg dette i vesteuropæiske
lande, undtagen lande, der er
angivet under "Kanaler, der
kan modtages" på side 83.
DK
Vælg dette i østeuropæiske
lande.
I
Vælg dette i Storbritannien/
Irland.
L
Vælg dette i Frankrig.
Vælg "Normal/CATV", og tryk på ENTER.
Indstillinger - Kanalindstilling
Kanalindstilling
1
Normal/CATV :
Indstillinger - Kanalindstilling
Vælg "Indstillinger", og tryk på ENTER.
Indstillinger
BG
Vælg "System", og tryk på ENTER.
Tryk på SYSTEM MENU, mens optageren
er stoppet.
Vælg "OPSÆTNING", og tryk på ENTER.
System :
System :
BG
Normal/CATV :
Normal
Normal
Kanalindstilling :
3
C
CATV
Navn på station :
CDE
PAY-TV/CANAL+ :
Fra
Lyd :
NICAM
Prog. 8
6
Vælg "Normal", og tryk på ENTER.
Vælg "CATV" for at indstille CATV-kanaler
(kabel-tv).
7
Vælg "Kanalindstilling", og tryk på ENTER.
Indstillinger - Kanalindstilling
System :
BG
Normal/CATV :
Normal
Kanalindstilling :
3
C
C2
Navn på station :
CDE
System :
BG
PAY-TV/CANAL+ :
Fra
Normal/CATV :
Normal
Lyd :
NICAM
Kanalindstilling :
C3
Navn på station :
AAB
PAY-TV/CANAL+ :
Fra
Lyd :
NICAM
Prog. 8
82
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-71(1)
C:\2589942711RDRHX510EC\DK11ADJEC.fm
master page=right
DK01WAR-EC.book Page 83 Wednesday, March 2, 2005 3:07 PM
8
9
Tryk flere gange på M/m, indtil den ønskede
kanal vises, og tryk derefter på ENTER.
Kanalerne skannes i den rækkefølge, der vises
i tabellen nedenfor.
• Hvis du kender nummeret på den ønskede
kanal, kan du trykke på taltasterne. For kanal
5 skal du f.eks. først trykke på "0" og
derefter på "5". Tryk derefter på ENTER.
Kanaler, der kan modtages
Tv-system
Kanaldækning
BG (vesteuropæiske E2 - E12 VHF
lande, undtagen lande
Italia A – H VHF
på listen nedenfor)
E21 – E69 UHF
S1 – S20 CATV
Vælg "Lyd", og tryk på ENTER.
Indstillinger - Kanalindstilling
System :
BG
Normal/CATV :
Normal
Kanalindstilling :
C5
Navn på station :
CDE
PAY-TV/CANAL+ :
Fra
NICAM
Lyd :
NICAM
Standard
S21 – S41 HYPER
Prog. 8
S01 – S05 CATV
DK (østeuropæiske
lande)
R1 – R12 VHF
R21 – R69 UHF
S1 – S20 CATV
S21 – S41 HYPER
NICAM
Standard
Dette skal normalt vælges.
Vælg dette, hvis lyden fra
NICAM-udsendelser ikke er
klar.
S01 – S05 CATV
I (Storbritannien/
Irland)
Ireland A – J VHF
South Africa 4 – 13 VHF
B21 – B69 UHF
Indstillinger - Kanalindstilling
Normal/CATV :
Normal
Kanalindstilling :
C5
Navn på station :
CDE
PAY-TV/CANAL+ :
Fra
Lyd :
NICAM
Til
AFT :
Fra
S21 – S41 HYPER
S01 – S05 CATV
Prog. 8
L (Frankrig)
F2 – F10 VHF
F21 – F69 UHF
B – Q CATV
S21 – S41 HYPER
Til
Fra
Slår funktionen automatisk
finjustering til. Dette skal
normalt vælges.
Giver dig mulighed for at
justere billederne manuelt.
12 Vælg "Til" for at slå AFT til, og tryk på
ENTER.
• Hvis funktionen til automatisk finjustering
ikke virker effektivt, skal du vælge "Fra" og
trykke på ENTER. Tryk på </,, når
skalaen til finjustering vises, for at opnå et
klarere billede, og tryk på ENTER.
• Gentag fra trin 2 for at indstille endnu en
kanal.
Indstillinger og justeringer
S1 – S20 CATV
10 Vælg "NICAM", og tryk på ENTER.
11 Vælg "AFT", og tryk på ENTER.
Indstilling af franske CATV-kanaler
Denne optager kan skanne CATV-kanalerne B til
Q og HYPER frequency-kanalerne S21 til S41. I
menuen Kanalindstilling er kanalerne angivet som
S1 til S44. Kanal B er f.eks. angivet med
kanalindstillingsnummeret S1 og kanal Q er
angivet med kanalindstillingsnummeret S23 (se
tabellen nedenfor). Hvis den CATV-kanal, du
ønsker at indstille, er angivet med sin frekvens
(f.eks. 152,75 MHz), kan du finde det tilhørende
kanalnummer i tabellen nedenfor.
Tilhørende
KanalFrekvensinterval,
kanal
indstillings- der kan modtages
nummer
(MHz)
B
S1
116,75–124,75
C
S2
124,75–132,75
D
S3
132,75–140,75
D
S4
140,75–148,75
E
S5
148,75–156,75
,fortsættes
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-71(1)
83
C:\2589942711RDRHX510EC\DK11ADJ-EC.fm
master page=left
DK01WAR-EC.book Page 84 Wednesday, March 2, 2005 3:07 PM
Tilhørende
KanalFrekvensinterval,
kanal
indstillings- der kan modtages
nummer
(MHz)
F
S6
Tilhørende
KanalFrekvensinterval,
kanal
indstillings- der kan modtages
nummer
(MHz)
156,75–164,75
S39
S42
443,25–451,25
F
S7
164,75–172,75
S40
S43
451,25–459,25
G
S8
172,75–180,75
S41
S44
459,25–467,25
H
S9
180,75–188,75
H
S10
188,75–196,75
I
S11
196,75–204,75
J
S12
204,75–212,75
J
S13
212,75–220,75
K
S14
220,75–228,75
L
S15
228,75–236,75
L
S16
236,75–244,75
M
S17
244,75–252,75
N
S18
252,75–260,75
N
S19
260,75–268,75
O
S20
268,75–276,75
P
S21
276,75–284,75
P
S22
284,75–292,75
Q
S23
292,75–300,75
S21
S24
299,25–307,25
S22
S25
307,25–315,25
S23
S26
315,25–323,25
Navn på station
Ændrer eller angiver et nyt stationsnavn (op til
5 tegn). Optageren skal modtage kanaloplysninger
(f.eks. SMARTLINK-oplysninger), for at
stationsnavnet vises automatisk.
1
Vælg "Kanalindstilling" i "Indstillinger", og
tryk på ENTER.
Indstillinger - Kanalindstilling
System :
BG
Normal/CATV :
Normal
Kanalindstilling :
C3
Navn på station :
AAB
PAY-TV/CANAL+ :
Fra
Lyd :
NICAM
2
Tryk på PROG +/– for at vælge den
programposition, for hvilken du ønsker at
ændre eller angive et stationsnavn.
3
Vælg "Navn på station", og tryk på ENTER.
Displayet til indtastning af tegn vises.
Indtast navn på station
1
S24
S27
323,25–331,25
S25
S28
331,25–339,25
S26
S29
339,25–347,25
S27
S30
347,25–355,25
S28
S31
355,25–363,25
S29
S32
363,25–371,25
S30
S33
371,25–379,25
S31
S34
379,25–387,25
S32
S35
387,25–395,25
S33
S36
395,25–403,25
S34
S37
403,25–411,25
S35
S38
411,25–419,25
S36
S39
419,25–427,25
S37
S40
427,25–435,25
S38
S41
435,25–443,25
Prog. 1
6
"A"
2
Tilbage
7
"a"
3
Slet alt
8
4
Space
9
Annuller
0
Afslut
5
Symbol
For indtastning af tegn, se side 37.
4
Vælg "Afslut", og tryk på ENTER.
PAY-TV/CANAL+
Indstiller PAY-TV/Canal Plus-kanaler.
For flere oplysninger, se side 28.
84
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-71(1)
C:\2589942711RDRHX510EC\DK11ADJEC.fm
master page=right
DK01WAR-EC.book Page 85 Wednesday, March 2, 2005 3:07 PM
Kanalliste (ændring/deaktivering
af kanalerne)
Ændrer eller deaktiverer programpositionerne
efter indstilling af kanalerne. Hvis nogen
programposition ikke er brugt eller indeholder
uønskede kanaler, kan du deaktivere den.
Du kan også ændre stationernes navne. Hvis
stationernes navne ikke vises, kan du angive dem
manuelt.
1
Vælg "Kanalliste" i "Indstillinger" og tryk på
ENTER.
Indstillinger - Kanalliste
2
Prog.
Kanal
Navn
1
C3
AAB
2
C5
FGH
3
C12
4
C21
5
C23
6
C24
PQR
TV-oversigt
Nogle udsendelsessystemer sikrer en tekst-tvtjeneste*, hvor komplette programoversigter,
herunder de tilknyttede oplysninger (titel, dato,
kanal, optagelsesstarttidspunkt osv.) gemmes hver
dag. Der vises en TV-oversigt for hver dag i ugen.
Når du optager et program, hentes programnavnet
automatisk på siderne med tekst-tv og gemmes
som titelnavnet. Sidenumrene i TV-oversigt
afhænger fuldstændigt af selve udsendelsen og
kan ændres. I dette tilfælde skal du manuelt
indstille sidetallene for TV-oversigt i menuen TVoversigt.
* Ikke tilgængelig i nogle områder.
Vælg "TV-oversigt" i "Indstillinger", og tryk
på , eller ENTER.
Menuen TV-oversigt vises.
2
Vælg den programposition, for hvilken du vil
indstille eller ændre TV-oversigtssiden, ved at
trykke på PROG +/–.
• Sidenumrene for TV-oversigt (f.eks. P301)
vises automatisk, når optageren registrerer
dem.
Tryk på M/m for at vælge den række, der
indeholder den programposition, du ønsker at
ændre eller deaktivere.
Tryk på ENTER for at ændre
programpositionen, og gå til trin 3.
Tryk på CLEAR for at deaktivere
programpositionen, og gå til trin 5.
De deaktiverede positioner springes over, når
du trykker på PROG +/–.
Indstillinger - Programoversigts-side
Tryk flere gange på M/m for at få vist andre
sider for programpositionerne 7 til 99.
3
P 301
Man
P 302
Tir
P 303
Ons
P 304
Tor
P 305
Fre
P 306
Lør
P 307
Prog. 4
• Hvis der ikke registreres nogle numre
(P000), skal du indstille det pågældende
sidenummer for TV-oversigt manuelt.
Tryk på M/m, indtil den valgte kanalrække
flytter til den ønskede programposition.
Den valgte kanal indsættes på den nye
programposition.
Indstillinger - Programoversigts-side
Indstillinger - Kanalliste
4
5
Søn
Indstillinger og justeringer
1
Søn
P 000
Man
P 000
Tir
P 000
P 000
Prog.
Kanal
Navn
Ons
1
C3
AAB
Tor
P 000
2
C12
Fre
P 000
3
C21
Lør
P 000
4
C5
5
C23
6
C24
Prog. 4
FGH
PQR
Tryk på ENTER for at bekræfte indstillingen.
Gentag fra trin 2 for at ændre eller deaktivere
programpositionen for en anden station.
b Bemærk
Sørg for at vælge den korrekte programposition, som du
vil deaktivere. Hvis du kommer till at deaktivere den
forkerte programposition, skal du genindstille kanalen
manuelt.
3
Vælg det sidenummer for TV-oversigt, du vil
redigere, og tryk på ENTER.
Indstillinger - Programoversigts-side
Søn
PP 000
0 0
Man
P 000
Tir
P 000
Ons
P 000
Tor
P 000
Fre
P 000
Lør
P 000
Prog. 4
0
,fortsættes
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-71(1)
85
C:\2589942711RDRHX510EC\DK11ADJ-EC.fm
master page=left
DK01WAR-EC.book Page 86 Wednesday, March 2, 2005 3:07 PM
4
Tryk på taltasterne eller </M/m/, for at
angive sidenummeret for TV-oversigt, og tryk
på ENTER for at bekræfte indstillingen.
• Hvis du taster forkert, kan du trykke på
CLEAR og indtaste det korrekte nummer.
4
Tryk flere gange på M/m, indtil
programpositionen for den station, som
sender et tidssignal, vises, og tryk på ENTER.
Indstillinger - Klokkeslæt
Til
Automatisk justering :
Aktuelt klokkeslæt :
Gentag trin 3 og 4 ovenfor for at indstille eller
ændre endnu et sidenummer for TV-oversigt.
z Tip
Hvis du vil se tekst-tv-oplysninger på TV-skærmen
under en udsendelse, skal du skifte til TV-apparatets
tuner ved at trykke på t TV/VIDEO.
b Bemærkninger
• Indtast "000" i trin 4 ovenfor, hvis du ikke vil bruge
sidenummeret i TV-oversigt til automatisk mærkning.
Optageren gemmer i stedet et standardnavn for titlen
(programposition, starttidspunkt - stoptidspunkt).
• Du kan se under tekst-tv-oplysninger på TV-skærmen
for at finde sidenummeret til TV-oversigt med
programtitler og starttidspunkter.
• Hvis TV-oversigt på tekst-tv har en side, som altid
viser programmerne for den aktuelle dag, skal denne
side angives for alle dage.
• Hvis du begynder at optage mere end tre minutter inden
programmet skal begynde ifølge programoversigten,
overføres de korrekte mærkeoplysninger muligvis
ikke.
• Bemærk, at denne funktion muligvis ikke fungerer
korrekt med programmer, der sendes fra visse
stationer.
• Hvis udsendelsessystemet opdaterer tekst-tvoplysningerne i det øjeblik, optagelsen begynder,
svarer titelmærket muligvis ikke til det optagede
program. I dette tilfælde skal du manuelt angive den
korrekte titel (side 37).
1
Tor
1. 1. 2004. 21:39
• Hvis optageren ikke modtager et tidssignal fra
nogen station, vender "Automatisk justering"
automatisk tilbage til "Fra", og menuen til
manuel indstilling af uret vises på skærmen.
z Tip
Hvis du indstiller "Automatisk justering" til "Til",
aktiveres funktionen automatisk indstilling af ure, hver
gang optageren slukkes.
b Bemærk
Automatisk indstilling af ur virker ikke, når optageren er
i standby til synkroniseret optagelse.
Sådan indstilles uret manuelt
Hvis uret ikke blev indstillet korrekt for dit
lokalområde med automatisk indstilling af ur, kan
du forsøge med en anden station til automatisk
indstilling af uret, eller du kan indstille uret
manuelt.
1
Vælg "Klokkeslæt" i "Indstillinger", og tryk
på ENTER.
2
Vælg "Automatisk justering", og tryk på
ENTER.
Indstillinger - Klokkeslæt
Fra
Automatisk justering :
Aktuelt klokkeslæt :
3
4
Klokkeslæt
1
Tor
1. 1. 2004. 21:39
Vælg "Fra", og tryk på ENTER.
Vælg "Aktuelt klokkeslæt", og tryk på
ENTER.
Klokkeslæt - Aktuelt klokkeslæt
Automatisk justering
Indstil klokkeslæt og dato manuelt.
Slår funktionen til automatisk indstilling af uret til,
når en kanal i lokalområdet sender et tidssignal.
1
Vælg "Klokkeslæt" i "Indstillinger", og tryk
på ENTER.
2
Vælg "Automatisk justering", og tryk på
ENTER.
Lør 1
5
Indstillinger - Klokkeslæt
Automatisk justering :
Aktuelt klokkeslæt :
3
Fra
Tor
1
1. 1. 2004. 21:39
Vælg "Til", og tryk på ,.
1
2005
0 : 00
Tryk på M/m for at indstille ugedagen, og tryk
på ,.
Indstil måneden, årstallet, timetallet og
minuttallet i rækkefølge. Tryk på </, for
at vælge den post, der skal indstilles, og tryk
derefter på M/m for at indstille tallene.
Ugedagen indstilles automatisk.
Numrene ændres ved at trykke på < for at
vende tilbage til den post, der skal ændres, og
trykke på M/m.
6
Tryk på ENTER for at starte uret.
86
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-71(1)
C:\2589942711RDRHX510EC\DK11ADJEC.fm
master page=right
DK01WAR-EC.book Page 87 Wednesday, March 2, 2005 3:07 PM
Sprog
Displaysprog (skærmdisplay)
Videoindstillinger (Video)
Ændrer sproget for DVD-menuen.
Videoindstillinger justerer elementer vedrørende
billedet, f.eks. størrelse og farve.
Vælg indstillinger i henhold til den type tv, tuner
eller dekoder, der er tilsluttet DVD-optageren.
Lyd (kun DVD VIDEO)
1
Tryk på SYSTEM MENU, mens optageren
er stoppet.
2
3
Vælg "OPSÆTNING", og tryk på ENTER.
Ændrer displaysproget på skærmen.
DVD-menu (kun DVD VIDEO)
Ændrer sproget for lydsporet.
Når du vælger "Original", vælges det sprog, der er
givet højest prioritet på disken.
Undertekster (kun DVD VIDEO)
Ændrer sproget for de undertekster, der er
indspillet på disken.
Når du vælger "Følg lyd", ændres sproget på
underteksterne i henhold til det sprog, du har valgt
for lydsporet.
Vælg "Video", og tryk på ENTER.
"Video"-opsætningen vises med følgende
muligheder. Standardindstillingerne
understreges.
OPSÆTNING
Tv-type :
16:9
Video
Pausetilstand :
Auto
Lyd
Komponentudgang :
Fra
Funktioner
Progressiv tilstand :
Auto
Andre indst.
Scart-indstilling
Line 4-indgang :
Video
Lynopsætn.
b Bemærk
Hvis du vælger et sprog i "DVD-menu", "Undertekster"
eller "Lyd", som ikke er indspillet på DVD VIDEO'en,
vil et af de indspillede sprog automatisk blive valgt.
Tv-type
Angiver billedstørrelsen under afspilning af en
titel, der er optaget fra en 16:9-størrelses video
(side 47) eller en 16:9-størrelses kommerciel
DVD-video.
Angiver billedstørrelsen for afspilning afhængig
af den type tv, der er tilsluttet (wide-screen/
bredformat-tv eller traditionelt 4:3-format tvapparat).
16:9
Vælg dette ved tilslutning til et
wide-screen-tv eller tv med en
bredformatsfunktion.
4:3 Letter
Box
Vælg dette ved tilslutning til et
4:3-format tv. Viser et bredt
billede med bjælker for den
øverste og nederste del af
skærmen.
4:3 Pan
Scan
Vælg dette ved tilslutning til et
4:3-format tv. Viser automatisk et
bredt billede på hele skærmen og
skærer den del væk, som ikke kan
være der.
,fortsættes
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-71(1)
Indstillinger og justeringer
z Tip
Hvis du vælger "Andre" i "DVD-menu", "Undertekster"
eller "Lyd", skal du vælge og angive en sprogkode fra
"Oversigt over sprogkoder" på side 112 ved hjælp af
talknapperne.
Indstillinger
87
C:\2589942711RDRHX510EC\DK11ADJ-EC.fm
master page=left
DK01WAR-EC.book Page 88 Wednesday, March 2, 2005 3:07 PM
Progressiv tilstand
16:9
4:3 Letter Box
4:3 Pan Scan
b Bemærk
Afhængigt af disken vælges "4:3 Letter Box" muligvis
automatisk i stedet for "4:3 Pan Scan", eller omvendt.
Pausetilstand (kun HDD/DVD'er)
Vælger billedkvaliteten under pause.
Auto
Billedet, inklusive emner, som
bevæger sig dynamisk, udsendes
uden dirren. Denne position skal
normalt vælges.
Billede
Billedet, inklusive emner, som
ikke bevæger sig dynamisk,
udsendes i høj opløsning.
DVD-software kan inddeles i to typer: filmbaseret
software og videobaseret software. Videobaseret
software kommer fra tv, f.eks. dramaer og
komedier, og vises med 30 billeder/60 felter (25
billeder/50 felter) pr. sekund. Filmbaseret
software kommer fra film og vises med 24 billeder
pr. sekund. Visse typer DVD-software indeholder
både video og film.
Hvis disse billeder skal vises naturligt på
skærmen, når de udsendes i PROGRESSIVEtilstand (50 eller 60 billeder pr. sekund), skal
progressive-videosignalerne konverteres, så de
passer til den type DVD-software, som du kigger
på.
Du kan finjustere det progressive 525p/625pvideosignal, som udsendes, når du trykker på
PROGRESSIVE ("PROGRESSIVE" lyser).
Bemærk, at du skal tilslutte til et tv med
progressive format vha. COMPONENT VIDEO
OUT-stikkene (side 14).
Auto
Registrerer automatisk
softwaretypen (filmbaseret eller
videobaseret), og vælger den
korrekte konverteringsindstilling.
Denne position skal normalt
vælges.
Video
Fastsætter
konverteringsindstillingen til
indstillingen for videobaseret
software.
Komponentudgang
Vælger, om videosignaler skal udsendes fra
COMPONENT VIDEO OUT-stikkene.
Til
Udsender komponentvideosignalerne. Vælg dette, når
du ønsker at se progressive
signaler.
Fra
Udsender ingen signaler.
b Bemærkninger
• Når du indstiller "Line 1-udgang" til "RGB", kan du
ikke indstille "Komponentudgang" til "Til".
• Når du tilslutter optageren til en monitor eller projector
kun via COMPONENT VIDEO OUT-stikkene, skal du
ikke vælge "Fra". Hvis du vælger "Fra" i dette tilfælde,
vises billedet muligvis ikke.
Scart-indstilling
Indstiller metoden for input/output af signaler fra
SCART-stikkene på optagerens bagpanel. Vælg
en indstilling for hvert punkt nedenfor i henhold til
den kombination af stik og metoder, som du vil
bruge.
Line 1-udgang
Vælger en metode til output af videosignaler for
LINE 1 – TV-stikket.
RGB
Udsender RGB-signaler.
Video
Udsender videosignaler.
S-video
Udsender S-video-signaler.
88
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-71(1)
C:\2589942711RDRHX510EC\DK11ADJEC.fm
master page=right
DK01WAR-EC.book Page 89 Wednesday, March 2, 2005 3:07 PM
b Bemærkninger
• Hvis TV-apparatet ikke kan modtage S-video- eller
RGB-signaler, vises der ikke noget billede på TVskærmen, selvom du vælger "S-video" eller "RGB". Se
instruktions-vejledningen, der følger med til TVapparatet.
• Du kan ikke vælge "RGB", når "Komponentudgang"
ovenfor er indstillet til "Til".
• SMARTLINK er kun tilgængelig, når "Video" er valgt.
Line 3-indgang
Vælger en metode til input af videosignaler for
LINE 3/DECODER-stikket. Billedet bliver ikke
klart, hvis denne indstilling ikke passer til
signaltypen for videoinput.
Video/
RGB
Sender videosignaler eller RGBsignaler ind.
Dekoder
Vælg dette, når du tilslutter til en
PAY-TV/Canal Plus-dekoder.
S-video
Lydindstillinger (Lyd)
"Lyd"-opsætningen giver dig mulighed for at
justere lyden i henhold til afspilnings- og
tilslutningsforholdene.
1
Tryk på SYSTEM MENU, mens optageren
er stoppet.
2
3
Vælg "OPSÆTNING", og tryk på ENTER.
Vælg "Lyd", og tryk på ENTER.
"Lyd"-opsætningen vises med følgende
muligheder. Standardindstillingerne
understreges.
OPSÆTNING
Sender S-video-signaler ind.
Indstillinger
Lyddæmpning :
Fra
Video
Lyd-DRC :
Standard
Lyd
Downmix :
Dolby Surround
Funktioner
Lydtilslutning
Andre indst.
Line 3-udgang
Vælger en metode til output af videosignaler for
LINE 3/DECODER-stikket.
Udsender videosignaler.
S-video
Udsender S-video-signaler.
Line 4-indgang
Vælger en metode til input af videosignaler for
LINE 4 IN-stikket på optagerens bagpanel.
Video
Sender videosignaler ind.
S-video
Sender S-video-signaler ind.
Lyddæmpning (dæmpning)
Hvis den afspillede lyd er forvrænget, skal dette
punkt stilles til "Til". Optageren reducerer
outputniveauet for lyd.
Denne funktion berører output fra følgende stik:
– LINE 2 OUT R-AUDIO-L-stik
– LINE 1 – TV-stik
– LINE 3/DECODER-stik
Til
Vælg dette, når lyden fra
højttalerne er forvrænget under
afspilning.
Fra
Denne position skal normalt
vælges.
,fortsættes
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-71(1)
Indstillinger og justeringer
Video
Lynopsætn.
89
C:\2589942711RDRHX510EC\DK11ADJ-EC.fm
master page=left
DK01WAR-EC.book Page 90 Wednesday, March 2, 2005 3:07 PM
Lyd-DRC (Dynamic Range Control) (kun
DVD'er)
Giver klar lyd, når lydstyrken er skruet ned under
afspilning af en DVD, som er kompatibel med
"Lyd-DRC". Dette berører output fra følgende
stik:
– LINE 2 OUT R-AUDIO-L-stik
– LINE 1 – TV-stik
– LINE 3/DECODER-stik
– DIGITAL OUT (OPTICAL- eller COAXIAL-)stik, kun når "Dolby Digital" er indstillet til "DPCM" (side 90).
Standard
Denne position skal normalt
vælges.
TVtilstand
Gør de lave lyde klare, selv når du
skruer ned for lydstyrken.
Bredde
Giver dig fornemmelsen af at være
til stede under forestillingen.
Lydtilslutning
Følgende opsætningspunkter ændrer metoden for
udsendelse af lydsignaler, når du tilslutter en
komponent, f.eks. en forstærker (receiver) med et
digitalt indgangsstik.
For oplysninger om tilslutning, se "Trin 4:
Tilslutning af lydkablerne" på side 17.
Vælg "Dolby Digital", "MPEG", "DTS" og
"48kHz/96kHz PCM" efter indstilling af
"Digitaludgang" til "Til".
Hvis du tilslutter en komponent, som ikke kan
modtage det valgte lydsignal, kommer der en høj
lyd (eller ingen lyd) fra højttalerne, og det kan
skade dine ører eller beskadige højttalerne.
1
Lyd - Lydtilslutning
Digitaludgang :
Downmix (kun DVD'er)
Skifter metoden for downmix til to kanaler, når du
afspiller en DVD, som har lydelementer (kanaler)
bagest eller er optaget i Dolby Digital-format. For
oplysninger om de bageste signalkomponenter, se
"4. Visning af afspilningstiden og
afspilningsoplysninger" på side 35. Denne
funktion berører output fra følgende stik:
– LINE 2 OUT R-AUDIO-L-stik
– LINE 1 – TV-stik
– LINE 3/DECODER-stik
– DIGITAL OUT (OPTICAL- eller COAXIAL-)stik, når "Dolby Digital" er indstillet til
"D-PCM" (side 90).
Dolby
Surround
Normal
Denne position skal normalt
vælges.
Flerkanalslydsignaler udsendes til
to kanaler så der kan lyttes til
surroundlyde.
Vælg "Lydtilslutning" i "Lyd", og tryk på
ENTER.
2
3
4
Til
Dolby Digital :
D-PCM
MPEG :
PCM
DTS :
Fra
48kHz/96kHz PCM :
48kHz/16bit
Vælg "Digitaludgang", og tryk på ENTER.
Til
Denne position skal normalt
vælges.
Fra
Det digitale kredsløbs
påvirkning af det analoge
kredsløb er minimal.
Vælg "Til", og tryk på ENTER.
Indstil det digitale outputsignal.
• Dolby Digital (kun HDD/DVD'er)
Vælger typen af Dolby Digital-signal.
D-PCM
Vælg dette, når optageren er
tilsluttet en lydkomponent, som
ikke har en indbygget Dolby
Digital-dekoder.
Surroundeffekterne for
udgangssignalerne bestemmes af
"Downmix"-indstillingen i "Lyd"opsætningen.
Dolby
Digital
Vælg dette, når optageren er
tilsluttet en lydkomponent, som
har en indbygget Dolby Digitaldekoder.
Flerkanalslydsignaler downmixes
til to kanaler til brug sammen med
din stereo.
90
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-71(1)
C:\2589942711RDRHX510EC\DK11ADJEC.fm
master page=right
DK01WAR-EC.book Page 91 Wednesday, March 2, 2005 3:07 PM
• DTS (kun DVD VIDEO)
Vælger, om DTS-signaler skal udsendes.
Til
Vælg dette, når optageren er
tilsluttet en lydkomponent, som
har en indbygget DTS-dekoder.
Fra
Vælg dette, når optageren er
tilsluttet en lydkomponent, som
ikke har en indbygget DTSdekoder.
• MPEG (kun DVD VIDEO)
Vælger typen af MPEG-lydsignal.
PCM
MPEG
Vælg dette, når optageren er
tilsluttet en lydkomponent, som
ikke har en indbygget MPEGdekoder. Hvis du afspiller MPEGlydspor, udsender optageren
stereosignaler via DIGITAL OUT
(COAXIAL)-stikket.
Optagelse og indstillinger for
børnesikring (Funktioner)
"Funktioner"-opsætningen giver dig mulighed for
at justere indstillingerne for optagelse og
børnesikring.
1
Tryk på SYSTEM MENU, mens optageren
er stoppet.
2
3
Vælg "OPSÆTNING", og tryk på ENTER.
Vælg "Funktioner", og tryk på ENTER.
"Funktioner"-opsætningen vises med
følgende muligheder. Standardindstillingerne
understreges.
OPSÆTNING
DVD-video- og -lydsignalet
konverteres til 48kHz/16 bit ved
output.
96kHz/
24bit
Alle signaler, som indeholder
96 kHz/24 bit, udsendes uden
konvertering. Signalerne udsendes
dog ved 48 kHz/16 bit, hvis de
indeholder ophavsretligt
beskyttede signaler.
Autom. Kapitelinddeling : Til
Lyd
Børnesikring
Funktioner
Direkte overførsel
Andre indst.
Synkroniseret optagelse : Optag til HDD
Lynopsætn.
• 48kHz/96kHz PCM (kun DVD VIDEO)
Vælger samplingfrekvensen for lydsignalet.
48kHz/
16bit
Direkte optagelse fra tv : Til
Video
HQ-indstilling :
HQ
Farvesystem :
PAL
Pauseskærm :
Til
Direkte optagelse fra TV (kun HDD/DVD+RW/
DVD-RW/DVD+R/DVD-R)
Til
Giver dig mulighed for let at
optage det, som du ser på TV, vha.
SMARTLINK.
Fra
Slår funktionen Direkte optagelse
fra TV fra.
Indstillinger og justeringer
Vælg dette, når optageren er
tilsluttet en lydkomponent, som
har en indbygget MPEG-dekoder.
Indstillinger
b Bemærkninger
• "48 kHz/96 kHz PCM"-indstillingen har ingen effekt,
når lydsignaler udsendes fra LINE 2 OUT-stikkene (RAUDIO-L). Hvis samplingfrekvensen er 96 kHz,
konverteres signalerne blot til 96 kHz analoge signaler
ved output.
• Når du bruger DIGITAL OUT (COAXIAL)-stikket
under lytning til MPEG-lydsignaler og indstiller
"MPEG" til "MPEG" i "Lyd"-opsætningen, høres der
ingen lyd fra højttalerne, hvis du vælger en TVStilstand.
Autom. Kapitelinddeling
Vælger, om en optagelse (en titel) automatisk skal
inddeles i kapitler under optagelse eller
overførelse.
Til
For harddisken eller en DVD-RW
(VR-tilstand) registrerer
optageren ændringer i billede og
lyd og indsætter automatisk
kapitelmærker.
For andre diske, der kan optages på,
indsætter optageren kapitelmærker
med intervaller på cirka 6 minutter.
Fra
Der er ikke indsat noget
kapitelmærke.
,fortsættes
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-71(1)
91
C:\2589942711RDRHX510EC\DK11ADJ-EC.fm
master page=left
DK01WAR-EC.book Page 92 Wednesday, March 2, 2005 3:07 PM
b Bemærkninger
• Det faktiske interval for kapitelmærker kan variere
afhængigt af mængden af oplysninger i den video, der
skal optages.
• Kapitelmærker indsættes automatisk, hvor optagelsen
begynder på båndet, når "Autom. Kapitelinddeling"
indstilles til "Til" under DV-overførsel (kun RDRHX710/HX910) til harddisken eller en DVD-RW (VRtilstand).
3
Funktioner - Børnesikring
Fra
Standard :
USA
USA
Adgangskode
Andre
Vælg et geografisk område som
begrænsningsniveau for afspilning, og tryk på
ENTER.
Området er valgt.
• Når du vælger "Andre", skal du trykke på
taltasterne for at vælge og angive en
områdekode i tabellen (side 112). Vælg
derefter "OK", og tryk på ENTER.
5
Vælg "Niveau", og tryk på ENTER.
Valgpunkterne for "Niveau" vises.
Afspilning af nogle DVD VIDEO'er kan være
begrænset i henhold til et forudbestemt niveau,
f.eks. brugerens alder. Scener kan være blokeret
eller erstattet med andre scener.
Vælg "Børnesikring" i "Funktioner", og tryk
på ENTER.
• Hvis du ikke har angivet en adgangskode,
vises displayet til registrering af ny
adgangskode.
Niveau :
4
Børnesikring (kun DVD VIDEO)
1
Vælg "Standard", og tryk på , eller ENTER.
Valgpunkterne for "Standard" vises.
Funktioner - Børnesikring
Funktioner - Børnesikring
Niveau :
Fra
Standard :
8
Adgangskode
7
6
Indtast en ny adgangskode.
5
4
OK
Jo lavere værdien er, desto strengere er
begrænsningen.
Diske, som er mærket højere end det valgte
niveau, begrænses.
Annuller
• Hvis du allerede har registreret en
adgangskode, vises displayet til angivelse af
adgangskoden.
6
Vælg niveauet, og tryk på ENTER.
Indstillingen for børnesikring er afsluttet.
Funktioner - Børnesikring
Indtast din adgangskode.
OK
Annuller
2
Angiv den firecifrede adgangskode vha.
taltasterne, vælg derefter "OK", og tryk på
ENTER.
b Bemærkninger
Funktioner - Børnesikring
Niveau :
Fra
Standard :
USA
Adgangskode
Indstillingen for børnesikring annulleres for
disken ved at indstille "Niveau" til "Fra" i trin
6.
Vælg "Adgangskode" i trin 3 for at ændre
adgangskoden, og tryk på ENTER. Når
displayet til registrering af en adgangskode
vises, skal du índtaste en ny firecifret
adgangskode med taltasterne. Vælg derefter
"OK", og tryk på ENTER.
• Hvis du glemmer din adgangskode, skal du nulstille
den ved at vælge "Børnesikring" for
"Standardopsætning" i "Andre indst."-opsætningen
(side 94).
• Når du afspiller diske, som ikke har
børnesikringsfunktionen, kan afspilning ikke
begrænses på denne optager.
• Afhængig af disken bliver du muligvis bedt om at
ændre niveauet for børnesikring under afspilning af
disken. I dette tilfælde skal du angive din adgangskode
og derefter ændre niveauet.
92
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-71(1)
C:\2589942711RDRHX510EC\DK11ADJEC.fm
master page=right
DK01WAR-EC.book Page 93 Wednesday, March 2, 2005 3:07 PM
Direkte overførsel (kun RDR-HX710/HX910)
Viser følgende muligheder for funktionen direkte
overførsel.
Finalize (færdiggør) disk (for alle diske, der kan
optages på, undtagen DVD-RW i VR-tilstand)
Vælger, om disken skal færdiggøres automatisk
efter direkte overførsel (side 79).
Indstillinger for disk og
fjernbetjening/fabriksindstillinger (Andre indst.)
Auto
Færdiggør automatisk disken efter
direkte overførsel.
Konfigurationen af "Andre indst." giver dig
mulighed for at konfigurere andre
betjeningsindstillinger.
Manuelt
Giver dig mulighed for at
færdiggøre disken manuelt.
1
Tryk på SYSTEM MENU, mens optageren
er stoppet.
2
3
Vælg "OPSÆTNING", og tryk på ENTER.
Synkroniseret optagelse
Vælger optagedestinationen for synkroniseret
optagelse (side 51).
Optag til
HDD
Optager til harddisken.
Optag til
DVD
Optager til DVD'er.
Vælg "Andre indst.", og tryk på ENTER.
"Andre indst."-opsætningen vises med
følgende muligheder. Standardindstillingerne
understreges.
OPSÆTNING
Vælger den HQ-indstilling, der bruges til
optagelse på harddisken (side 42).
Formatér DVD-RW:
VR
Video
Tosproget HDD-optag. :
Main
Lyd
Tosproget DVD-optag. :
Main
Funktioner
Displaylys :
Normal
Andre indst.
Strømbesparelse :
Fra
Automatisk visning :
Til
Kommandotilstand :
DVD 3
Lynopsætn.
Standardopsætning
HQ+
Optager i højere kvalitet (cirka 15
Mbps).
HQ
Optager i standard HQ-tilstanden.
Farvesystem
Vælger farvesystemet ved afspilning af VIDEO
CD'er (inklusive Super VIDEO CD'er).
Formatér DVD-RW (kun DVD-RW)
Optageren begynder automatisk at formatere i
VR-tilstand eller Video-tilstand, afhængigt af
hvad der er valgt nedenfor, når en ny, uformateret
DVD-RW indsættes.
PAL
Afspiller en disk i PALfarvesystemet.
VR
Formaterer automatisk disken i
VR-tilstand.
NTSC
Afspiller en disk i NTSCfarvesystemet.
Video
Formaterer automatisk disken i
Video-tilstand.
Pauseskærm
Tosproget HDD-optag. (kun HDD)
Pauseskærmen vises, når du ikke bruger optageren
i mere end 10 minutter, mens et skærmdisplay som
f.eks. systemmenuen vises på tv-skærmen.
Pauseskærmen hjælper med at forhindre, at
skærmenheden bliver beskadiget (skygger).
Vælger den lyd, der skal optages på harddisken.
Til
Slår pauseskærmfunktionen til.
Fra
Slår funktionen fra.
Main
Optager hovedlyden fra det
tosprogede program.
Sub
Optager underlyden fra det
tosprogede program.
Main+Sub
Optager både hoved- og underlyden
fra det tosprogede program.
,fortsættes
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-71(1)
Indstillinger og justeringer
HQ-indstilling (kun HDD)
Indstillinger
93
C:\2589942711RDRHX510EC\DK11ADJ-EC.fm
master page=left
DK01WAR-EC.book Page 94 Wednesday, March 2, 2005 3:07 PM
b Bemærk
Hvis du angiver optageindstillingen til at blive ændret
under overførsel fra en DVD til harddisken, anvendes
den lyd, der er optaget på kilden (DVD'en) uanset denne
indstilling.
Automatisk visning
Tosproget DVD-optag. (for alle diske, der kan
optages på, undtagen DVD-RW i VR-tilstand)
Vælger den lyd, der skal optages på den optagbare
disk. Denne indstilling er ikke nødvendig, når der
optages på DVD-RW'er (VR-tilstand), som
optager både hoved- og underlydene.
Main
Optager hovedlyden fra det
tosprogede program.
Sub
Optager underlyden fra det
tosprogede program.
Til
Viser automatisk oplysninger på
skærmen, når optageren er tændt
osv.
Fra
Viser kun oplysninger, når
DISPLAY trykkes ned.
Kommandotilstand
Ændrer optagerens kommandotilstand, hvis andet
DVD-udstyr er tildelt den samme
kommandotilstand. Kontroller, at kontakten for
kommandotilstand på fjernbetjeningen svarer til
den indstilling, der foretages her. For flere
oplysninger, se "Hvis du har en Sony DVDafspiller eller mere end én Sony DVD-optager" på
side 21.
Displaylys
DVD1
Vælg denne, hvis
standardkommandoindstillingen
ikke stemmer overens med andet
DVD-udstyr.
DVD2
Vælg denne, hvis
standardkommandoindstillingen
ikke stemmer overens med andet
DVD-udstyr.
DVD3
Optagerens standardindstilling for
kommandotilstand.
Justerer belysningen af frontdisplaypanelet.
Normal
Klar belysning.
Energisparetilstand
Svag belysning. Slukker lyset, når
strømmen afbrydes.
b Bemærk
Når "Strømbesparelse" i konfigurationen af "Andre
indst." er indstillet til "Til", slukkes frontdisplaypanelet
under standby uanset denne indstilling.
Strømbesparelse
Vælger, om denne optager er i strømbesparende
tilstand, når strømmen afbrydes (standby).
Til
Fra
Indstiller til strømbesparende
tilstand. Frontdisplaypanelet er
slukket, når optageren er i standby.
Indstiller ikke til strømbesparende
tilstand. Dette skal normalt
vælges.
b Bemærkninger
• Strømbesparende tilstand fungerer ikke i følgende
tilfælde, selvom "Strømbesparelse" er indstillet til
"Til".
– når synkroniseret optagelse er angivet.
– når der er en timerindstilling med "PDC/VPS"
angivet til "Til" i timerlisten.
• SMARTLINK-funktionerne er ikke tilgængelige, når
"Strømbesparelse" er indstillet til "Til".
Standardopsætning
Giver dig mulighed for at vælge opsætnings
indstillingerne efter gruppe og gendanne deres
standardindstillinger. Bemærk, at alle dine
tidligere indstillinger mistes.
1
Vælg "Standardopsætning" i "Andre indst.",
og tryk på , eller ENTER.
Displayet til valg af en gruppe indstillinger
vises.
2
Vælg den gruppe indstillinger, som du vil
ændre til standardindstillingerne, fra
"Indstillinger", "Video", "Lyd", "Funktioner",
"Andre indst.", "Børnesikring" og "Alle" og
tryk på , eller ENTER.
3
Vælg "Start", og tryk på ENTER.
De valgte indstillinger ændres til
standardindstillingerne.
4
Tryk på ENTER når "Afslut" vises.
94
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-71(1)
C:\2589942711RDRHX510EC\DK11ADJEC.fm
master page=right
DK01WAR-EC.book Page 95 Wednesday, March 2, 2005 3:07 PM
Lynopsætn.
(Nulstilling af optageren)
Vælg dette for at køre "Lynopsætning"programmet.
1
Tryk på SYSTEM MENU, mens optageren
er stoppet.
2
3
Vælg "OPSÆTNING", og tryk på ENTER.
Vælg "Lynopsætn.", og tryk på ENTER.
OPSÆTNING
Indstillinger
Video
Lyd
Funktioner
Andre indst.
Lynopsætn.
Tryk på ENTER.
Indstillinger og justeringer
4
5
6
Lynopsætn.
Vælg "Start".
Følg instruktionerne for "Lynopsætn."
(side 22) fra trin 2.
95
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-71(1)
C:\2589942711RDRHX510EC\DK12ADDEC.fm
master page=left
DK01WAR-EC.book Page 96 Wednesday, March 2, 2005 3:07 PM
Yderligere oplysninger
Fejlfinding
Hvis du kommer ud for nogen af følgende
problemer i forbindelse med brugen af optageren,
skal du benytte denne fejlfindingsguide til at
forsøge at afhjælpe problemet, før du anmoder om
reparation. Kontakt den nærmeste Sonyforhandler, hvis problemet ikke kan løses.
Strøm
Der tændes ikke for strømmen.
, Kontroller, at stikket sidder korrekt i
stikkontakten.
Billede
Der er ikke noget billede.
,
,
,
,
Forbind alle tilslutningsledninger korrekt.
Tilslutningsledningerne er beskadiget.
Kontroller forbindelsen til TV'et (side 13).
Skift valg af indgang på TV'et (f.eks. til "VCR"),
så signalet fra optageren vises på TV-skærmen.
, Kontroller, at "Scart-indstilling" i "Video"opsætningen er indstillet til det punkt, der svarer
til systemet (side 88).
, Hvis du kun slutter optageren til TV'et via
COMPONENT VIDEO OUT-jackstikkene, skal
"Komponentudgang" i "Video"-opsætningen
indstilles til "Til" (side 88).
, Denne optager kan ikke indspille NTSCsignaler.
, Du har indstillet optageren til progressivt format
(PROGRESSIVE-indikatoren lyser), men TV'et
kan ikke modtage det progressive signal. Tryk i
så fald på PROGRESSIVE, indtil indikatoren for
progressiv slukkes.
, Selvom TV'et er kompatibelt med signaler i
progressivt format (525p/625p), kan billedet
blive forringet, når du indstiller optageren til
progressivt format. Tryk i så fald på
PROGRESSIVE, så PROGRESSIVEindikatoren slukkes, og optageren indstilles til
normalt (interlaced) format.
, Du afspiller en DVD, der er optaget på et
farvesystem, som er forskelligt fra systemet i dit
tv.
, Der kan opstå støj i billeder, som optages på
harddisken. Dette skyldes harddiskens
egenskaber og er ikke en fejl.
TV-programmodtagelsen udfylder ikke
skærmen.
, Vælg kanalen manuelt i "Kanalindstilling" i
"Indstillinger"-opsætningen (side 82).
, Vælg den korrekte kilde ved hjælp af INPUT
SELECT-knappen, eller vælg en kanal for et
vilkårligt tv-program ved hjælp af PROG +/–knapperne.
TV-programbillederne er forvrænget.
, Flyt TV-antennen.
, Indstil billedet (se i betjeningsvejledningen til
TV'et).
, Placer optageren og TV'et længere fra hinanden.
, Placer TV'et og eventuelle antennekabler
længere fra hinanden.
, RF-kablet er sat i AERIAL OUT-jackstikket på
optageren. Sæt kablet i AERIAL IN-jackstikket.
Der kan ikke skiftes kanal på TV'et.
Der er støj i billedet.
, Hvis billedudgangssignalet fra optageren
passerer gennem videobåndoptageren på vej til
TV'et, eller hvis du er sluttet til en kombineret
TV/VIDEO-afspiller, kan det
kopibeskyttelsessignal, der anvendes på nogle
DVD-programmer, påvirke billedkvaliteten.
Hvis problemet stadig opstår, selvom du slutter
optageren direkte til TV'et, skal du prøve at slutte
optageren til TV'ets S-VIDEO-indgang.
, Kanalen er deaktiveret (side 85).
, Der er startet en timer-optagelse, som har skiftet
kanalen.
96
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-71(1)
C:\2589942711RDRHX510EC\DK12ADDEC.fm
master page=right
DK01WAR-EC.book Page 97 Wednesday, March 2, 2005 3:07 PM
Billedet fra det udstyr, der er sluttet til
optagerens indgangsjackstik, vises ikke på
skærmen.
Billedet udfylder ikke skærmen, selvom
billedformatet er angivet i "Tv-type" i "Video"
-opsætningen.
, Hvis udstyret er sluttet til LINE 1 – TVjackstikket, skal du vælge "L1" på
frontdisplaypanelet ved at trykke på PROG +/–
eller INPUT SELECT.
Hvis udstyret er sluttet til LINE 2 INjackstikkene, skal du vælge "L2" på
frontdisplaypanelet ved at trykke på PROG +/–
eller INPUT SELECT.
Hvis udstyret er sluttet til LINE 4 INjackstikkene, skal du vælge "L4" på
frontdisplaypanelet ved at trykke på PROG +/–
eller INPUT SELECT.
Hvis udstyret er sluttet til LINE 3/DECODERjackstikket, skal du vælge "L3" på
frontdisplaypanelet ved at trykke på PROG +/–
eller INPUT SELECT.
Hvis udstyret er sluttet til DV IN-jackstikket
(hvilket er normalt ved tilslutning af et digitalt
videokamera), skal du vælge "DV" på
frontdisplaypanelet ved at trykke på PROG +/–
eller INPUT SELECT (kun RDR-HX710/
HX910).
, Når der er sat et S video-kabel i optagerens LINE
4 IN-jackstik, skal du indstille "Line 4-indgang"
i "Video"-opsætningen til "S-video" (side 89).
, Titlens bredde-højde-forhold er fast.
, Kontroller, at "Line 1-udgang" for "Scartindstilling" i "Video"-opsætningen er indstillet
til det korrekte punkt, der svarer til systemet
(side 88).
, Hvis du benytter et SCART-kabel, skal du sikre
dig, at alle dets punkter (21 stik) har forbindelse.
Lyd
Der er ikke nogen lyd.
, Forbind alle tilslutningsledninger korrekt.
, Tilslutningsledningen er beskadiget.
, Indstillingen for indgangskilde på forstærkeren
eller forbindelsen til forstærkeren er forkert.
, Optageren er i indstillingen for tilbagespoling,
forlæns spoling, slow-motion eller pause.
, Hvis lydsignalet ikke kommer fra jackstikkene
DIGITAL OUT (OPTICAL eller COAXIAL),
skal du kontrollere indstillingerne i "Lyd"opsætningen (side 89).
Lyden er forvrænget.
, Indstil "Lyddæmpning" i "Lyd"-opsætningen
"Til" (side 89).
, Hvis det afspillede billedudgangssignal fra en
DVD-afspiller, videobåndoptager eller tuner
passerer gennem optageren, før det kommer frem
til TV'et, kan det kopibeskyttelsessignal, der
benyttes til visse programmer, påvirke
billedkvaliteten. Frakobl det pågældende
afspilningsudstyr, og slut det direkte til TV'et.
Der er støj i lyden.
Billedet udfylder ikke skærmen.
, Lydstyrken er lav på nogle DVD'er.
Lydstyrken kan blive bedre, hvis du indstiller
"Lyd-DRC" i "Lyd"-opsætningen til "Tvtilstand" (side 90).
, Indstil "Lyddæmpning" i "Lyd"-opsætningen
"Fra" (side 89).
, En af TVS-effekterne er valgt (side 55).
, Indstil "Tv-type" i "Video"-opsætning i
overensstemmelse med skærmstørrelsen på tvapparatet (side 87).
Yderligere oplysninger
Det afspillede billede eller tv-programmet fra
det udstyr, der er tilsluttet via optageren, er
forvrænget.
Billedet er i sort-hvid.
, Når der afspilles en CD med DTS-lydspor,
kommer der støj fra LINE 2 OUT R-AUDIO-Ljackstikkene, LINE 1 – TV-jackstikket eller
LINE 3/DECODER-jackstikket (side 56).
Lydstyrken er lav.
,fortsættes
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-71(1)
97
C:\2589942711RDRHX510EC\DK12ADDEC.fm
master page=left
DK01WAR-EC.book Page 98 Wednesday, March 2, 2005 3:07 PM
Der kan ikke optages et alternativt lydspor.
Optageren starter afspilningen automatisk.
, Ved optagelse fra tilsluttet udstyr skal du
indstille "Line-lydindgang" i menuen TOOLS til
"Main/sub" (side 52).
, Der kan ikke optages flersprogede spor
(hovedspor og underspor) på DVD+RW'er,
DVD-RW'er (Video-tilstand), DVD+R'er eller
DVD-R'er. Hvis du vil optage sproget, skal du
vælge "Main" eller "Sub" for "Tosproget DVDoptag." i "Andre indst."-opsætningen før
optagelsen (side 94). Hvis du vil optage både
hoved- og underlyd, skal du optage på en DVDRW (VR-tilstand).
, Der kan ikke benyttes andre diske end
harddisken eller DVD-RW'er (VR-tilstand) til
optagelse af både hoved- og underlyde. Hvis du
vil optage på harddisken, skal du indstille
"Tosproget HDD-optag." i "Andre indst."opsætningen til "Main+Sub" (side 93).
, Hvis du har sluttet en AV-forstærker til
jackstikkene DIGITAL OUT (OPTICAL eller
COAXIAL), og du vil skifte lydspor på en DVDRW (VR-tilstand) under afspilningen, skal du
indstille "Dolby Digital" i "Lyd"-opsætningen til
"D-PCM" (side 90).
, DVD VIDEO'en har en funktion til automatisk
afspilning.
Afspilning
Denne optager kan ikke afspille nogen type
disk (undtagen harddisken).
, Disken vender på hovedet. Indsæt disken med
etiketsiden opad.
, Disken er ikke sat korrekt i.
, Der er trængt fugt ind i optageren. Tag disken ud,
og lad optageren stå tændt i cirka en halv time,
indtil fugten er fordampet.
, Hvis disken er optaget på en anden optager, kan
denne optager ikke afspille disken, medmindre
disken er færdiggiort (side 40).
Optageren starter ikke afspilningen fra starten.
, Genoptaget afspilning er aktiveret (side 54).
, Du har indsat en DVD, hvor titelmenuen eller
DVD-menuen vises automatisk på tv-skærmen,
når den sættes i. Brug menuen til at starte
afspilningen.
Afspilningen stopper automatisk.
, Hvis DVD'en har et signal for automatisk pause,
stoppes afspilningen ved signalet for automatisk
pause.
Nogle funktioner, f.eks. stop, søg eller slowmotion, kan ikke udføres.
, Afhængigt af DVD'en kan du muligvis ikke
udføre visse af ovennævnte handlinger. Se den
betjeningsvejledning, der fulgte med disken.
Sproget i lydsporet kan ikke skiftes.
, Der er ikke indspilles flere sprog på den DVD, du
afspiller.
, DVD VIDEO'en tillader ikke, at du skifter
sproget i lydsporet.
, Prøv at ændre sproget i DVD VIDEO'ens menu.
Sproget i underteksterne kan ikke skiftes eller
deaktiveres.
, Der er ikke indspillet undertekster på flere sprog
på DVD VIDEO'en.
, DVD VIDEO'en tillader ikke, at du skifter
underteksterne.
, Prøv at skifte underteksterne i DVD VIDEO'ens
menu.
, Underteksterne kan ikke skiftes for titler, der er
indspillet med denne optager.
Kameravinklerne kan ikke ændres.
, Der er ikke indspillet flere kameravinkler på den
DVD VIDEO, der afspilles.
, Du forsøger at skifte kameravinkler på et
tidspunkt, hvor "
" ikke vises på TVskærmen (side 55).
, DVD VIDEO'en tillader ikke skift af
kameravinkler.
, Prøv at skifte kameravinkel i DVD VIDEO'ens
menu.
, Kameravinklerne kan ikke skiftes for titler, der er
indspillet med denne optager.
MP3-lydspor afspilles ikke.
, MP3-lydspor er indspillet i et format, som
optageren ikke kan afspille (side 61).
98
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-71(1)
C:\2589942711RDRHX510EC\DK12ADDEC.fm
master page=right
DK01WAR-EC.book Page 99 Wednesday, March 2, 2005 3:07 PM
JPEG-billedfiler afspilles ikke.
, JPEG-billedfiler er indspillet i et format, som
optageren ikke kan afspille (side 61).
, Progressive JPEG-billeder kan ikke afspilles.
TV-pausefunktionen fungerer ikke.
, Du indspiller til harddisken, eller harddisken er
fyldt.
Optagelse/Timer-optagelse/
Redigering
Programpositionen kan ikke ændres fra den
programposition, du optager.
, Indstil tv'ets indgangskilde til "TV".
Optagelsen starter ikke med det samme, når
du trykker på z REC.
, Undlad at betjene optageren, før "LOAD",
"FORMAT" eller "INFOWRITE" forsvinder fra
frontdisplaypanelet.
Optagelsen stopper ikke med det samme, når
du trykker på x REC STOP.
, Det tager nogle sekunder for optageren at
indlæse diskdata, før optagelsen kan stoppe.
Optagelsen stopper ikke med det samme, når
du trykker på x.
, Åbn dækslet på fjernbetjeningen, og tryk på
x REC STOP.
Timer-optagelsen er ikke færdig, eller den
startede ikke fra begyndelsen.
, Der indtraf en strømafbrydelse under optagelsen.
Hvis strømmen kommer tilbage, mens en timeroptagelse er i gang, genoptages optagelsen.
Nulstil uret (side 86), hvis strømafbrydelsen
varer mere end 1 time.
, En anden timerindstilling overlappede denne
timerindstilling (side 50).
, Der var ikke tilstrækkelig diskplads.
, PDC/VPS-funktionen kører.
Indhold, som er optaget tidligere, blev slettet.
, Der indtraf en strømafbrydelse under optagelsen.
, Optagerens interne ur stoppede på grund af en
strømafbrydelse, der varede mere end 1 time.
Nulstil uret (side 86).
, Kanalen blev deaktiveret efter indstillingen af
timer-optagelsen. Se "Kanalindstilling" på
side 82.
, Tag stikket ud af stikkontakten, og sæt det i igen.
, "PDC/VPS-scan. Fra" er valgt i menuen TOOLS
(side 45).
, Programmet indeholder kopibeskyttelses
signaler, der begrænser kopiering.
, En anden timerindstilling overlappede denne
timerindstilling (side 50).
, Der er ikke sat en DVD i optageren.
, Der er ikke tilstrækkelig diskplads til optagelsen.
, Optageren var ved at udføre en DV-overspilning
(kun RDR-HX710/HX910).
, Data, som er optaget på en DVD ved hjælp af en
pc, slettes fra disken, når disken sættes i.
, "Slet titel automatisk" i menuen TOOLS (vises,
når du trykker på TOOLS, mens menuen
Timerliste er aktiveret), er indstillet til "Til"
(side 50).
, Titlen blev opdateret og indspillet over (side 44).
PDC/VPS-funktionen kører ikke.
Yderligere oplysninger
Der blev ikke optaget noget, selvom timeren
var indstillet korrekt.
, Kontroller, at uret og datoen er indstillet korrekt.
, Kontroller, at den PDC/VPS-tid, du har
indstillet, er korrekt (der kan være fejl i TVprogramguiden). Hvis den udsendelse, du ville
optage, ikke udsendte gode PDC/VPSoplysninger, starter optageren ikke
indspilningen.
, Hvis modtagelsen er dårlig, er PDC/VPSsignalet muligvis forvrænget, så optageren ikke
starter indspilningen.
, "PDC/VPS-scan. Fra" er valgt (side 45).
,fortsættes
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-71(1)
99
C:\2589942711RDRHX510EC\DK12ADDEC.fm
master page=left
DK01WAR-EC.book Page 100 Wednesday, March 2, 2005 3:07 PM
Optagelse fra udstyret med en
timer
Der blev ikke optaget noget, selvom du havde
angivet indstillingen for synkroniseret
optagelse korrekt.
, Du glemte at slukke for det tilsluttede udstyr.
Sluk for det tilsluttede udstyr, og sæt optageren i
standby-tilstand for synkroniseret optagelse
(side 51).
, Optageren var ikke sat i standby-tilstand for
synkroniseret optagelse. Tryk på SYNCHRO
REC for at sætte optageren i standby for
optagelse. Kontroller, at indikatoren SYNCHRO
REC lyser på frontpanelet (side 51).
, Optageren er sat i tv-udgangsstikket på det
tilsluttede udstyr.
Indikatoren for optageindstilling er forkert.
, Når optagelsen eller overspilningen varer mindre
end tre minutter, vises der muligvis en forkert
indikator for optageindstilling. Den faktiske
optagelse oprettes korrekt med den valgte
optageindstilling.
, Når titler, der er optaget med SLP- og SEPindstilling, er afspillet, ændres indikatoren
muligvis afhængigt af det optagede program.
Uret vises ikke på frontdisplaypanelet.
, "Displaylys" i "Andre indst."-opsætningen er
indstillet til "Energisparetilstand" (side 94).
, "Strømbesparelse" i "Andre indst."-opsætningen
er indstillet til "Til", og optageren er i standby
(side 94).
Fjernbetjening
Synkroniseret optagelse fuldføres ikke.
, Timerindstillingen for det tilsluttede udstyr
overlappede med optagerens timerindstilling
(side 52).
, Der indtraf en strømafbrydelse under optagelsen.
Optageren begynder automatisk at optage, når
der tændes for satellittuneren.
, Funktionen til synkroniseret optagelse er
aktiveret. Sluk for satellittuneren, og annuller
funktionen til synkroniseret optagelse (side 51).
Display
Uret er stoppet.
, Indstil uret igen (side 86).
, Uret stoppede på grund af en strømafbrydelse,
der varede mere end 1 time. Nulstil uret
(side 86).
Indikatoren TIMER REC blinker.
, Der er ikke tilstrækkelig plads på disken.
, Sæt en disk, der kan optages på, i optageren.
Fjernbetjeningen fungerer ikke.
, Batterierne er flade.
, Fjernbetjeningen er for langt fra optageren.
, Fjernbetjeningens producentkode blev
gendannet til standardindstillingen, da du
udskiftede batterierne. Genindstil koden
(side 19).
, Tænd for optageren.
, Fjernbetjeningen er ikke rettet mod
fjernbetjeningssensoren på optageren.
, Der er angivet forskellige kommandotilstande på
optageren og fjernbetjeningen. Angiv den
samme kommandotilstand (side 21).
Standardindstillingen til kommandotilstand for
denne optager og den medfølgende
fjernbetjening er DVD3.
, Sæt TV/DVD-kontakten til DVD (side 20).
Andet udstyr fra Sony reagerer på
fjernbetjeningen.
, Der er angivet den samme kommandotilstand for
udstyret og optageren. Angiv en anden
kommandotilstand for optageren (side 21).
100
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-71(1)
C:\2589942721RDRHX510EC\DK12ADDEC.fm
master page=right
DK01WAR-EC.book Page 101 Thursday, April 14, 2005 4:05 PM
Andet
Optageren fungerer ikke korrekt.
, Start optageren igen. Tryk på [/1 på optageren i
mindst ti sekunder, indtil "WELCOME" vises på
displayet på frontpanelet.
, Hvis statisk elektricitet osv. får optageren til at
fungere unormalt, skal du slukke for optageren
og vente, indtil uret vises i displayet på
frontpanelet. Tag derefter optagerens stik ud af
stikkontakten, og sæt det i igen efter et stykke tid.
Der vises fem tal eller bogstaver på displayet
på frontpanelet.
, Funktionen til selvdiagnosticering er aktiveret
(se tabellen på side 102).
Diskskuffen åbnes ikke, når du trykker på Z
(åbn/luk).
, Det kan tage nogle sekunder, før diskskuffen
åbnes, efter at du har indspillet eller redigeret en
DVD. Det skyldes at optageren skriver diskdata
på disken.
, Kontakt din Sony-forhandler eller et autoriseret
Sony-serviceværksted.
, Kontroller, at ventilatoren på bagsiden af
optageren ikke er blokeret. Træk derefter straks
stikket ud af kontakten. Lad optageren være
slukket et stykke tid, sæt derefter stikket i
kontakten igen, og tryk på [/1 på optageren.
Der høres en mekanisk lyd, når der er slukket
for optageren.
, Når optageren indstiller uret til den automatiske
urindstilling eller søger efter kanalerne til PDC/
VPS-funktionen, kan der høres driftslyde (f.eks.
den interne ventilator), selvom der er slukket for
strømmen. Dette er ikke en fejl.
Diskskuffen åbnes ikke, og disken kan ikke
fiernes efter at der er trykket på Z (åbn/luk).
, Sluk for optageren. Tag stikket ud af
stikkontakten, når uret vises i displayet på
frontpanelet. Sæt stikket i igen, mens der trykkes
på A på optageren, og slip knappen, når
diskskuffen åbnes. Hold derefter [/1 på
optageren trykket ind i cirka ti sekunder, indtil
"WELCOME" vises i displayet på frontpanelet.
"LOCKED" vises i displayet på frontpanelet.
, Diskskuffen lukkes. Annuller børnelåsen
(side 54).
"RECOVERY" vises i displayet på frontpanelet.
, Optagerens gendannelsesfunktion blev aktiveret,
da der blev tændt for optageren, fordi der blev
slukket for strømmen, eller der indtraf en
strømafbrydelse under optagelsen. Lad
optageren stå tændt, indtil "RECOVERY"
forsvinder fra frontdisplaypanelet.
Yderligere oplysninger
Diskskuffen åbnes ikke, og "TRAY LOCKED"
vises på displayet på frontpanelet.
"FAN ERROR" vises i displayet på frontpanelet.
"HDD ERROR" vises i displayet på
frontpanelet.
, Der opstod en harddiskfejl. Tryk på @/1 på
optageren i ti sekunder, indtil "WELCOME"
vises i displayet på frontpanelet. Hvis det ikke
løser problemet, skal du formatere optagerens
harddisk ved at trykke på knappen HDD i mindst
ti sekunder, indtil "FORMAT" vises i displayet
på frontpanelet. Bemærk, at alt indhold, som er
indspillet på harddisken, bliver slettet. Kontakt
din Sony-forhandler, hvis det ikke løser
problemet.
101
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-72(1)
C:\2589942711RDRHX510EC\DK12ADDEC.fm
master page=left
DK01WAR-EC.book Page 102 Wednesday, March 2, 2005 3:07 PM
Funktionen til
selvdiagnosticering
(når der vises bogstaver og
tal i displayet)
Når funktionen til selvdiagnosticering aktiveres
for at forhindre fejlfunktion i optageren, vises der
et servicenummer med fem tegn (f.eks. C 13 00)
bestående af et bogstav og fem tal i displayet på
frontpanelet. I så fald skal du se i følgende tabel.
Første tre tegn i Årsag og/eller afhjælpning
servicenummeret
C 13
Der er et problem med
harddisken.
, Kontakt din Sonyforhandler eller et
autoriseret
serviceværksted.
DVD'en er beskidt.
, Rengør disken med en blød
klud.
C 31
DVD'en eller CD'en er ikke sat
korrekt i.
, Sæt disken korrekt i.
E XX
(xx er et tal)
Optageren har udført
selvdiagnosticering for at
forhindre fejlfunktion.
, Kontakt din Sonyforhandler eller et
autoriseret Sonyserviceværksted, og oplys
de fem tegn i
servicenummeret.
Eksempel: E 61 10
Bemærkninger om
optageren
Om betjening
• Hvis optageren flyttes direkte fra kolde
omgivelser til varme omgivelser, eller hvis den
placeres i et meget fugtigt lokale, kan fugt
kondenseres på linserne inde i optageren. Sker
dette, fungerer optageren muligvis ikke korrekt.
I så fald skal du tage disken ud og lade optageren
stå tændt i cirka en halv time, indtil fugten er
fordampet.
• Tag alle diske ud, før du flytter optageren. Hvis
du ikke gør det, kan diskene blive beskadiget.
Om justering af lydstyrken
Skru ikke op for lyden, mens du lytter til et afsnit
med meget lave indgangsniveauer eller helt uden
lydsignaler. Hvis du gør det, kan højttalerne blive
beskadiget, når der afspilles et afsnit med høj lyd.
Om rengøring
Rengør kabinettet, panelet og knapperne med en
blød klud fugtet med en mild renseopløsning.
Anvend ikke nogen form for slibemidler,
skurepulver eller opløsningsmidler som f.eks.
alkohol eller rensebenzin.
Om reparation af harddisken
• Det kan være nødvendigt at få adgang til dataene
på harddisken til testformål. Det sker ikke med
det formål at kopiere eller gemme data, titler
eller andre oplysninger.
• Hvis der kræves udskiftning eller initialisering
(formatering), vil vi formatere harddisken efter
eget skøn. I så fald skal du være opmærksom på,
at alt indhold på disken bliver slettet (herunder
alle data, som overtræder lovgivningen
vedrørende ophavsret).
Om rengøringsdiske
Brug ikke en kommercielt tilgængelig
rengøringsdisk. Den kan forårsage fejl.
102
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-71(1)
C:\2589942711RDRHX510EC\DK12ADDEC.fm
master page=right
DK01WAR-EC.book Page 103 Wednesday, March 2, 2005 3:07 PM
Bemærkninger vedrørende diske
• For at holde disken ren må den kun håndteres
ved kanten. Du må ikke berøre overfladen. Støv,
fingeraftryk eller ridser på disken kan medføre
fejl.
• Udsæt ikke disken for direkte sollys eller
varmekilder som varme luftkanaler, og lad den
ikke ligge i en bil, som er parkeret i direkte
sollys, da temperaturen inden i bilen kan stige
betydeligt.
• Opbevar disken i kassetten, når den er afspillet.
• Rens disken med en rengøringsklud. Aftør
disken fra midten og udefter.
System
Laser: Halvlederlaser
Kanaldækning:
PAL/SECAM (B/G, D/K, I, L)
VHF: E2 til E12, R1 til R12, F2 til F10, Italien
A til H, Irland A til J, Sydafrika 4 til 13/
UHF: E21 til E69, R21 til R69, B21 til B69,
F21 til F69/CATV: S01 til S05, S1 til S20,
Frankrig B til Q/HYPER: S21 til S41
Ovenstående kanaldækning garanterer kun
kanalmodtagelsen inden for disse intervaller. Den
garanterer ikke muligheden for at modtage
signaler under alle omstændigheder.
Videomodtagelse:
Frekvenssyntetiseringssystem
Lydmodtagelse: Delt bærebølgesystem
Antenneudgang: 75-ohm asymmetrisk
antennestik
Timer: Ur: Kvartslåst/Timer-indikation:
24-timers cyklus (digital)/backupstrøm:
1 time
Videooptageformat: MPEG-video
Lydoptageformat/anvendelig
bithastighed: Dolby Digital 2 kanal/
256 kbps
Indgange og udgange
Yderligere oplysninger
• Anvend ikke opløsningsmidler som
rensebenzin, fortynder, kommercielt
tilgængelige rengøringsmidler eller antistatiske
sprays beregnet til vinylplader.
• Brug ikke følgende diske.
– Diske, som ikke har standardfacon (f.eks. kort,
hjerte).
– Diske med etiketter eller mærkater på.
– Diske med cellofantape eller klistermærker på.
Specifikationer
LINE 2 OUT
(AUDIO): Phonojackstik/2 Vrms/10 kiloohm
(VIDEO): Phonojackstik/1,0 Vp-p
(S VIDEO): 4-punkts mini-DIN/Y:1,0 Vp-p,
C: 0,3 Vp-p (PAL)
LINE 2 IN/LINE 4 IN
(AUDIO): Phonojackstik/2 Vrms/mere end
22 kiloohm
(VIDEO): Phonojackstik/1,0 Vp-p
(S VIDEO): 4-punkts mini-DIN/Y:1,0 Vp-p,
C: 0,3 Vp-p (PAL)
LINE 1 – TV: 21-punkt
CVBS IN/OUT
S-Video/RGB OUT (modstrøm)
LINE 3/DECODER: 21-punkt
CVBS IN/OUT
S-Video/RGB IN
S-Video OUT (medstrøm)
Dekoder
,fortsættes
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-71(1)
103
C:\2589942711RDRHX510EC\DK12ADDEC.fm
master page=left
DK01WAR-EC.book Page 104 Wednesday, March 2, 2005 3:07 PM
DV IN: 4-stiks/i.LINK S100 (kun RDR-HX710/
HX910)
DIGITAL OUT (OPTICAL): Optisk
udgangsjackstik/–18 dBm (bølgelængde:
660 nm)
DIGITAL OUT (COAXIAL): Phonojackstik/
0,5 Vp-p/75 ohm
COMPONENT VIDEO OUT
(Y, PB/CB, PR/CR):
Phonojackstik/Y: 1,0 Vp-p, PB/CB: 0,7 Vp-p,
PR/CR: 0,7 Vp-p
Generelt
Strømforsyning: 220-240 vekselstrøm,
50/60 Hz
Strømforbrug:
RDR-HX510: 52 W
RDR-HX710: 53 W
RDR-HX910: 55 W
Dimensioner (cirka): 430 × 65 × 328 mm
(bredde/højde/dybde) inkl. udstikkende dele
Harddiskkapacitet:
RDR-HX510: 80 GB
RDR-HX710: 160 GB
RDR-HX910: 250 GB
Vægt (cirka):
RDR-HX510: 4,8 kg
RDR-HX710/HX910: 4,9 kg
Driftstemperatur: 5ºC til 35ºC
Luftfugtighed ved brug: 25 % til 80 %
Tilbehør:
Netledning (1)
Antennekabel (1)
Fjernbetjening (1)
R6-batterier (størrelse AA) (2)
Specifikationer og design kan ændres uden varsel.
Kompatible farvesystemer
Optageren er udviklet til at optage i PALfarvesystemet og afspille i PAL- eller NTSCfarvesystemet.
Signaler i SECAM-farvesystemet kan modtages
eller optages, men kan kun afspilles i PALfarvesystemet. Optagelse af videokilder baseret på
andre farvesystemer kan ikke garanteres.
Om i.LINK (kun RDR-HX710/
HX910)
DV IN-jackstikket på denne optager er et i.LINKkompatibelt DV IN jackstik. Dette afsnit
beskriver i.LINK-standarden og dens funktioner.
Hvad er i.LINK?
i.LINK er en digital seriel grænseflade til
håndtering af digital video, digital lyd og andre
data i to retninger mellem udstyr, der har et
i.LINK-jackstik, og til kontrol af andet udstyr.
i.LINK-kompatibelt udstyr kan sammenkobles
med et enkelt i.LINK-kabel. Mulige anvendelser
er betjening og datatransaktioner med forskelligt
digitalt AV-udstyr. Når der sluttes to eller flere
i.LINK-kompatible apparater til denne optager i
en kæde, er betjening og datatransaktioner mulige,
ikke kun med det udstyr, som optageren er sluttet
til, men også med andre enheder via det direkte
tilsluttede udstyr.
Bemærk dog, at betjeningsmetoden kan variere
afhængigt af egenskaberne og specifikationerne
for det tilsluttede udstyr, og at betjeningerne og
datatransaktionerne ikke altid er mulige på visse
tilsluttede apparater.
b Bemærk
Normalt kan der sluttes ét apparat til denne optager ved
hjælp af i.LINK-kablet (DV-tilslutningskabel). Når
optageren sluttes til i.LINK-kompatibelt udstyr med to
eller flere i.LINK-jackstik (DV-jackstik), skal du se i
betjeningsvejledningen til det udstyr, der skal tilsluttes.
Om navnet "i.LINK"
i.LINK er det almindeligt kendte navn for IEEE
1394-datatransportbussen, som blev foreslået af
SONY, og som er et varemærke, der er godkendt
af mange firmaer.
IEEE 1394 er en international standard, som er
fastlagt af Institute of Electrical and Electronics
Engineers.
104
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-71(1)
C:\2589942711RDRHX510EC\DK12ADDEC.fm
master page=right
DK01WAR-EC.book Page 105 Wednesday, March 2, 2005 3:07 PM
i.LINK bithastighed
i.LINK's maksimale bithastighed varierer
afhængigt af udstyret. Der er defineret tre
maksimale bithastigheder:
S100 (cirka 100 Mbps*)
S200 (cirka 200 Mbps)
S400 (cirka 400 Mbps)
Bithastigheden er angivet under "Specifikationer"
i betjeningsvejledningen til de enkelte apparater.
Den er også angivet ved siden af i.LINKjackstikket på noget udstyr.
Den maksimale bithastighed på udstyr, hvor
hastigheden ikke er angivet, f.eks. dette apparat, er
"S100".
Når der sluttes apparater til udstyr med en anden
bithastighed, kan bithastigheden afvige fra den
angivne bithastighed.
* Hvad betyder Mbps?
Mbps er en forkortelse for megabit pr. sekund og
angiver den mængde data, der kan sendes eller
modtages på ét sekund. En bithastighed på 100 Mbps
betyder for eksempel, at der kan sendes 100 megabit
data på ét sekund.
Yderligere oplysninger
i.LINK-funktioner på denne
optager
For oplysninger om overførsel, når optageren er
sluttet til andet videoudstyr med DV-jackstik, se
side 78.
DV-jackstikket på denne optager kan kun
modtage DVC-SD-signaler. Det kan ikke udseude
signaler. DV-jackstikket modtager ikke MICRO
MV-signaler fra udstyr som f.eks. et MICRO MVdigitalt videokamera med et i.LINK-jackstik.
For yderligere sikkerhedsforskrifter henvises til
bemærkningerne på side 78.
For oplysninger om sikkerhedsforskrifter ved
tilslutning af optageren henvises desuden til
betjeningsvejledningerne for det udstyr, der skal
tilsluttes.
Nødvendigt i.LINK-kabel
Benyt Sony i.LINK 4-stik-til-4-stik-kablet (ved
DV-overførsel).
i.LINK og
er varemærker.
105
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-71(1)
C:\2589942711RDRHX510EC\DK12ADDEC.fm
master page=left
DK01WAR-EC.book Page 106 Wednesday, March 2, 2005 3:07 PM
Guide til dele og kontrolelementer
For yderligere oplysninger henvises til sidetallene i parentes.
Fjernbetjening
A TV/DVD kontakt (19)
B Z (åbn/luk)-knap (35)
C [/1 (til/standby)-knap (22)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
D HDD knap (32)
DVD knap (35)
E PROG (program) +/–-knapper (32)
+-knappen har et justeringspunkt*.
F Talknapper (46, 60)
SET knap (46)
Talknappen 5 har et justeringspunkt*.
G
2 (lyd) +/–-knapper (19)
H CLEAR/-/-- (titals)-knap (46)
I
(lyd)-knap (55)
(undertekst)-knap (55)
J INPUT SELECT-knap (52, 78)
t TV/VIDEO knap (19)
K DISPLAY knap (35)
TIME/TEXT knap (35)
L [TIMER]-knap (44, 46)
M SUR (surround)-knap (55)
N SYSTEM MENU-knap (80, 82)
TITLE LIST-knap (33, 53, 61, 66)
TIMER LIST knap (49)
O TOP MENU knap (53)
P MENU knap (53)
Q </M/m/,/ENTER-knap (22)
R O RETURN knap (49)
S TOOLS knap (30)
T
(øjeblikkelig afspilning)/
(øjeblikkelig fremadspoling)-knapper
(33, 61)
U ./> (forrige/næste)-knapper (55)
V mc
/
CM (søg)-knapper (55)
W VISUAL SEARCH knap (60)
106
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-71(1)
C:\2589942711RDRHX510EC\DK12ADDEC.fm
master page=right
DK01WAR-EC.book Page 107 Wednesday, March 2, 2005 3:07 PM
X H (afspil)-knap (53)
X (pause)-knap (55)
x (stop)-knap (53)
H-knappen har et justeringspunkt*.
Y z REC knap (32)
X REC PAUSE knap (32)
x REC STOP knap (32)
Z REC MODE knap (32)
wj CHAPTER MARK/CHAPTER MARK
ERASE knapper (69)
wk SYNCHRO REC knapper (51)
wl
(bredformat)-knap (19)
e;
(kameravinkel)-knap (55)
ea COMMAND MODE-kontakt (DVD 1,2,3)
(21)
es PROGRESSIVE knap (16)
* Brug justeringspunktet som reference ved betjening af
optageren.
Yderligere oplysninger
,fortsættes
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-71(1)
107
C:\2589942711RDRHX510EC\DK12ADDEC.fm
master page=left
DK01WAR-EC.book Page 108 Wednesday, March 2, 2005 3:07 PM
Frontpanel
RDR-HX510
RDR-HX710/HX910
A [/1 (til/standby)-knap (22)
B Display på frontpanel (36, 109)
C Diskskuffe (35)
D TIMER REC-indikator (44)
SYNCHRO REC-indikator (51)
E A (åbn/luk)-knap (35)
F HDD knap/indikator (32)
DVD knap/indikator (35)
G
(fjernbetjeningssensor) (19)
H H (afspil)-knap (53)
X (pause)-knap (55)
x (stop)-knap (53)
I z REC knap (32)
X REC PAUSE knap (32)
x REC STOP knap (32)
J ./> (forrige/næste)-knapper (55)
K PROGRAM +/– knapper (32)
+-knappen har et justeringspunkt*.
L INPUT SELECT-knap (52, 78)
M REC MODE knap (42)
N LINE 2 IN (S VIDEO/VIDEO/
AUDIO L/R)-stik (25)
O
DV IN-stik (78)
P ONE-TOUCH DUB knap (79)
* Brug justeringspunktet som reference ved betjening af
optageren.
108
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-71(1)
C:\2589942711RDRHX510EC\DK12ADDEC.fm
master page=right
DK01WAR-EC.book Page 109 Wednesday, March 2, 2005 3:07 PM
Display på frontpanelet
HDD
DVD RW
VR
DVD
VCD
NICAM
TV
PROGRESSIVE
SMARTLINK
A HDD/DVD-indikatorer
Viser det valgte medie og status for
afspilning/optagelse/overspilning.
F Viser følgende (36):
•
•
•
•
•
•
B Disktype*/optageformat
C NICAM-indikator (43)
D Lydsignalindikatorer (35)
E TV-indikator (32)
Afspilningstid/resterende tid
Aktuel(t) titel/kapitel/spor/indeksnummer
Optagetid/optageindstilling
Ur
Programposition
Indikator for direkte tv-optagelse (32):
"TV" angives af de to cifre, der står længst
til højre.
G
(kameravinkel)-indikator (55)
H SMARTLINK-indikator (14)
I PROGRESSIVE-indikator (16)
z Tip
Du kan slukke for displayet på frontpanelet, når der er slukket for optageren, ved at indstille "Displaylys" til
"Energisparetilstand" i "Andre indst."-opsætningen (side 94).
Bagpanel
LINE 1 - TV
Yderligere oplysninger
* Viser DATA CD'er som "CD".
LINE 3
Y
COAXIAL
IN
/DECODER
OUT
R-AUDIO-L
VIDEO
S VIDEO
R-AUDIO-L
VIDEO
S VIDEO
DIGITAL OUT
AERIAL
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
PB / CB
PR / CR
OPTICAL
LINE 4 IN
A AERIAL IN/OUT-stik (13)
LINE 2 OUT
~ AC IN
COMPONENT
VIDEO OUT
B LINE 1 – TV-stik (14)
G LINE 2 OUT (R-AUDIO-L/VIDEO)-stik
(14, 17)
C LINE 3/DECODER -stik (24)
H LINE 4 IN (S VIDEO)-stik (25)
D COMPONENT VIDEO OUT (Y, PB/CB,
PR/CR)-stik (14)
I LINE 4 IN (R-AUDIO-L/VIDEO)-stik (25)
E AC IN terminal (18)
J DIGITAL OUT (COAXIAL/OPTICAL)stik (17)
F LINE 2 OUT (S VIDEO)-stik (14)
109
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-71(1)
C:\2589942711RDRHX510EC\DK12ADDEC.fm
master page=left
DK01WAR-EC.book Page 110 Wednesday, March 2, 2005 3:07 PM
Ordliste
Dolby Digital (side 90)
En teknologi til digital lydkomprimering, som er
udviklet af Dolby Laboratories. Teknologien er
kompatibel med flerkanals surround-lyd. Den
bageste kanal er i stereo, og der er en separat
subwoofer-kanal i dette format. Dolby Digital har
de samme diskrete kanaler med digital lyd i høj
kvalitet, som du finder i "Dolby Digital"surround-lydsystemer i biografer.
Der opnås en god adskillelse af kanalerne, fordi
alle kanaldata optages separat, og der er lille
forringelse, fordi al kanaldatabehandling er
digital.
DTS (side 90)
En teknologi til digital lydkomprimering fra
Digital Theater Systems, Inc. Teknologien er
kompatibel med flerkanals surround-lyd. Den
bageste kanal er i stereo, og der er en separat
subwoofer-kanal i dette format. DTS har de
samme diskrete kanaler med digital lyd i høj
kvalitet.
Der opnås en god adskillelse af kanalerne, fordi
alle kanaldata optages separat, og der er lille
forringelse, fordi al kanaldatabehandling er
digital.
DVD+R (side 8)
En DVD+R (læses "plus R") er en disk, der kan
optages på, i samme størrelse som en DVD
VIDEO. Der kan kun optages indhold på en
DVD+R én gang, og det vil have samme format
som en DVD VIDEO.
DVD+RW (side 8)
En DVD+RW (læses "plus RW") er en disk, der
kan optages på flere gange. DVD+RW'er benytter
et optageformat, der svarer til DVD VIDEOformatet.
DVD-R (side 8)
En DVD-R er en disk, der kan optages på, i samme
størrelse som en DVD VIDEO. Der kan kun
optages indhold på en DVD-R én gang, og det vil
have samme format som en DVD VIDEO.
DVD-RW (side 8)
En DVD-RW er en disk, der kan optages på flere
gange, i samme størrelse som en DVD VIDEO.
DVD-RW har to forskellige tilstande: VR-tilstand
og Video-tilstand. DVD'er, som er oprettet i
Video-tilstand, har samme format som en DVD
VIDEO, mens diske, der er oprettet i VR-tilstand
(Video Recording), tillader programmering eller
redigering af indholdet.
DVD VIDEO (side 10)
En disk, der indeholder op til otte timers film på en
disk med samme størrelse som en CD.
Datakapaciteten på en enkeltlags- og enkeltsidet
DVD er 4,7 GB (Gigabyte), hvilket er 7 gange så
meget som en CD. Datakapaciteten på en
dobbeltlags- og enkeltsidet DVD er 8,5 GB, på en
enkeltlags- og dobbeltsidet DVD er den 9,4 GB,
og en dobbeltlags- og dobbeltsidet DVD kan lagre
op til 17 GB.
Billeddata benytter MPEG 2-formatet, som er en
global standard for digital
komprimeringsteknologi. Billeddataene er
komprimeret til cirka 1/40 (i gennemsnit) af den
oprindelige størrelse. DVD'en benytter også en
kodningsteknologi med variabel hastighed, der
ændrer de data, som skal allokeres, afhængigt af
billedets status. Lyddata optages i et
flerkanalsformat, f.eks. Dolby Digital, så du får en
mere ægte lydoplevelse.
Desuden har DVD'er flere avancerede funktioner,
f.eks. flere kameravinkler, flere sprog og
forældrekontrol.
Harddisk (side 2)
En harddisk er et komplet mekanisk system, der
består af diske og drev. Diskene er flade, runde,
faste plader, som er dækket med et tyndt,
magnetisk medie. Magnetiske hoveder optager
data på de hurtigt roterende diske, så data kan
læses og skrives hurtigt og effektivt.
Interlaced format (side 16)
I interlaced format vises hver anden linje i et
billede som et enkelt "felt". Dette er
standardmetoden for visning af billeder på TV.
Felterne med lige numre viser linjerne med lige
numre i billedet, og felterne med ulige numre viser
linjerne med ulige numre i billedet.
110
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-71(1)
C:\2589942711RDRHX510EC\DK12ADDEC.fm
master page=right
DK01WAR-EC.book Page 111 Wednesday, March 2, 2005 3:07 PM
Kapitelinddeling (side 60)
Titel (side 60)
Udsnit af en film eller et musikstykke, der er
mindre end titler. En titel består af flere kapitler.
Afhængigt af disken er der muligvis ikke optaget
nogen kapitler.
Det længste afsnit af en film eller et musikstykke
på en DVD, film osv., i videosoftware eller på hele
albummet i lydsoftware.
Kopibeskyttelsessignaler (side 43)
Kopibegrænsning, der er angivet af indehavere af
copyright osv. Disse signaler er inkluderet i noget
software og visse tv-programmer og begrænser
indspilningen på denne optager.
MPEG-lyd (side 90)
Internationalt standardkodningssystem, der
benyttes til at komprimere digitale lydsignaler,
som er godkendt af ISO/IEC. MPEG 2, som
benyttes på DVD'er, er kompatibelt med op til 7.1kanalers surround-lyd.
Original (side 65)
Titler, som faktisk er optaget på en harddisk/
DVD-RW (VR-tilstand). Ved sletning af originale
titler frigøres der diskplads.
Yderligere oplysninger
Playlist (side 65)
Afspilningsoplysninger, der oprettes ud fra de
faktiske optagelser på en harddisk/DVD-RW
(VR-tilstand). En afspilningsliste lader de
originale titler være, som de er, og indeholder kun
de oplysninger, der kræves for at kontrollere
afspilningen. En afspilningsliste kræver meget lidt
diskplads.
Progressivt format (side 16)
Til forskel fra interlaced format, der skiftevis viser
hver anden linje i et enkeltbillede (felt) for at
skabe en ramme, viser progressivt format hele
billedet på én gang som ét enkeltbillede. Det
betyder, at mens der med interlaced format kan
vises 25-30 enkeltbilleder/50-60 felter pr. sekund,
kan der med progressivt format vises 50/60
enkeltbilleder pr. sekund. Den samlede
billedkvalitet forbedres, og stillbilleder, tekst og
vandrette linjer bliver skarpere.
Spor (side 60)
Afsnit af et musikstykke på en CD/VIDEO CD
(længden af en sang).
111
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-71(1)
C:\2589942711RDRHX510EC\DK12ADDEC.fm
master page=left
DK01WAR-EC.book Page 112 Wednesday, March 2, 2005 3:07 PM
Oversigt over sprogkoder
For flere oplysninger, se side 87.
Sprognavnene overholder ISO 639: 1988 (E/F)-standarden.
Kodesprog
Kodesprog
Kodesprog
Kodesprog
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian;
Lettish
1345 Malagasy
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
SerboCroatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volap k
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1703 Ikke angivet
Områdekode
For flere oplysninger, se side 92.
Kodeområde
Kodeområde
Kodeområde
Kodeområde
2044
2047
2046
2057
2070
2079
2090
2092
2115
2165
2174
2109
2248
2238
2254
2276
2304
2363
2362
2376
2390
2379
2427
2424
2436
2489
2501
2149
2499
2086
2528
2184
Argentina
Australien
Østrig
Belgien
Brasilien
Canada
Chile
Kina
Danmark
Finland
Frankrig
Tyskland
Indien
Indonesien
Italien
Japan
Korea
Malaysia
Mexico
Holland
New Zealand
Norge
Pakistan
Filippinerne
Portugal
Rusland
Singapore
Spanien
Sverige
Schweiz
Thailand
Storbritannien
112
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-71(1)
C:\2589942711RDRHX510EC\DK01WARECIX.fm
master page=right
DK01WAR-EC.book Page 113 Wednesday, March 2, 2005 3:07 PM
Indeks
Ord i anførselstegn vises i
displayene på skærmen.
Tal
16:9 23, 87
4:3 Letter Box 23, 87
4:3 Pan Scan 23, 87
"48kHz/96kHz PCM" 91
A
"Af-finalize" 41
"Afspil start" 54
Afspilning 10, 36, 53, 55, 56
frys billede 56
genoptage afspilning 54
hurtig baglæns søgning
56
hurtig forlæns søgning
56
JPEG-billedfiler 61
langsom afspilning 56
MP3-lydspor 61
scanne lyd 53
øjeblikkelig afspilning
55
øjeblikkelig
fremadspoling 55
Afspilningstilstand 36
"AFT" 83
"Aktuelt klokkeslæt" 86
Album 36, 64
Albumnummer 36
"Andre indst." 93
Antenne 13
"Autom. Kapitelinddeling" 91
Automatisk indstilling af ur
86
"Automatisk justering" 86
"Automatisk sletning af
optagelser" 50
"Automatisk visning" 94
"AV-synkronisering" 58
B
Bagpanel 109
Batterier 19
"Beskyt" 66
"Beskyt disk" 39
Beskyttelse
disk 39
titel 66
"Billedformat for dvdoptagelse" 48
Billedkvalitet 47, 57
Billedstørrelse 47
"B-STØJREDUKTION" 57
Børnelås 54
Børnesikring 54, 92
C
Canal Plus 27
"CATV" 82
CD 10
CHAPTER MARK 69
CHAPTER MARK ERASE
69
COMPONENT VIDEO OUT
14
Copy-Free 43
Copy-Never 43
Copy-Once 43
CPRM 8
Display
display på frontpanelet
36, 109
Display på frontpanelet 36,
109
"Displaylys" 94
Dolby Digital 17, 90, 110
"Downmix" 90
DTS 91, 110
DV IN 78
DVD VIDEO 10, 110
DVD+R 8, 110
DVD+RW 8, 110
"DVD-menu" 87
DVD-R 8, 110
DVD-RW 8, 110
DVD-RW'er (video-tilstand)
66
"DVF" 57
"DV-lydindgang" 79
DV-overførsel 78
Direkte overførsel 79, 93
Programredigering 80
"DV-REDIG" 80
E
Elkabel 18
D
F
DATA CD 10
"Dekoder" 28
Dele og kontrolelementer 106
Digitalt videokamera 78
"Digitaludgang" 90
Direkte afspilning 54
Direkte menu 54
"Direkte optagelse fra tv" 32,
91
Direkte overførsel 79, 93
Direkte timer 45
Diske, der kan afspilles 10
Diske, der kan bruges 8, 10
Diske, der kan indspilles på 8
Diskindstillinger 30, 39, 69,
93
"Diskoplysninger" 30, 39, 69
Diskoversigt 69
Diskplads 31
Disktyper 8
"Farve" 48, 57
"Farvesystem" 93
Farvesystemer 104
Fejlfinding 96
"Finalize" 40
"Finalize (færdiggør) disk" 93
Fjernbetjening 19, 106
"Flyt" 70, 81
"Forlæng optagetid" 45
"Formater" 30
Formatering 30
"Formatér DVD-RW" 93
Frontpanel 108
Frys billede 56
"Funktioner" 91
Færdiggørelse 40
Følg afspilning 58
G
GB 31
,fortsættes
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-71(1)
113
C:\2589942711RDRHX510EC\DK01WARECIX.fm
master page=left
DK01WAR-EC.book Page 114 Wednesday, March 2, 2005 3:07 PM
Genoptaget afspilning 54
H
"Hent" 70
"Hent alt" 70
Håndtering af diske 103
I
i.LINK 104
"Indstil. for lyd" 57
"Indstil. for optagelse" 47
"Indstil. for video" 57
"Indstillinger" 82
Indtastning af tegn 37
INPUT SELECT 52, 78
Interlaced 110
Interlaced format 110
Introduktion til disktyper 8
J
JPEG-billedfiler 61
Juster optagelsestilstand 45
Justere
afspilningslyd 57
gengive billede 57
optagelsesbillede 47
K
Kameravinkel 55
"Kanalindstilling" 82
"Kanalliste" 85
Kapitel 36, 48, 69, 111
Kapitelnummer 36
"Kombiner" 71
"Kommandotilstand" 22, 94
"Komponentudgang" 88
Komponentvideoindgang 14
"Kontrast" 48, 57
Kontrol/ændring/annullering
af timerindstillinger
(Timerliste) 49
Kopibeskyttelse 111
Kopisikringssignaler 43
"K-STØJREDUKTION" 57
L
Langsom afspilning 56
"Line 1-udgang" 88
LINE 2 IN 25
LINE 3/DECODER 24
"Line 3-indgang" 89
"Line 3-udgang" 89
LINE 4 IN 25
"Line 4-indgang" 89
"Line-lydindgang" 51, 52
"L-STØJREDUKTION" 57
"Lyd" 87
Lyd 55, 89
"Lyd-DRC" 90
"Lydfilter" 58
Lydkablerne 17
Lydkvalitet 57
"Lydtilslutning" 23
Lynopsætn. 22, 95
"Lysstyrke" 48, 57
M
"Main/sub" 51, 52
Manuel indstilling af uret 86
MENU 53
Menu
DVD-menu 53
Topmenu 53
"Miks" 79
Miniaturebillede 35
"MNR" 57
MP3-lydspor 61
MPEG 91, 111
N
"Navn på station" 84
Navngive 39
NICAM 43, 83
"Normal" 82
"Nuance" 57
Nulstilling af optageren 95
O
Områdekode 11, 112
"Opdel" 68
Ophæve færdiggørelse 41
"Opret Playlist" 70
Oprettelse af kapitler 69
Optagelse 42, 51, 91
billedjustering 47
mens du ser et andet
program 32
"Opdat." 44
optagelsesformat 8
optagetid 33
optagetilstand 33, 42
"Optagelsestilstand" 47
Optagetid 42
Original 34, 65, 111
"Overfør.tilst." 73, 81
Overførsel
High-speed Dubbing 73
"Indstillinger" 77
"Overfør.tilst." 73
Rec Mode Conversion
Dubbing 74
P
Pauseskærm 93
"Pausetilstand" 88
PAY-TV 27
"PAY-TV/CANAL +" 84
PBC 53
PDC 45
Playlist 34, 65, 70, 111
Programredigering 80
Progressiv 16, 111
"Progressiv tilstand" 88
Q
Quick Timer 47
R
REC 32
REC PAUSE 32
REC STOP 79
RECOVERY 101
"Rediger" 49
"Rediger IN" 70, 81
"Rediger OUT" 70, 81
Redigere 65, 70
DV-redigering 78
Rengøringsdiske 102
Resterende tid 36
"RGB" 23, 88
S
S VIDEO 14
Samtidig optagelse og
afspilning 59
114
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-71(1)
C:\2589942711RDRHX510EC\DK01WARECIX.fm
master page=right
DK01WAR-EC.book Page 115 Wednesday, March 2, 2005 3:07 PM
Scan Audio 53
"Scart-indstilling" 88
Sekvensliste 70
SET 20, 38
ShowView 46
Side-tilstand 34
Skærmdisplay
Displaysprog 22, 87
"Slet" 49, 66, 70, 81
"Slet A til B" 67
"Slet alle" 69
"Slet titler" 68
SMARTLINK 15
Sorter 34
Spor 111
Sprog 87
"Standardopsætning" 94
Statuslinje for afspilning 36
"Stereo 1" 79
"Stereo 2" 79
"Strømbesparelse" 94
Styring af tv-apparater med
fjernbetjeningen 19
"Støjreduktion for optagelse"
48
Super VIDEO CD 10
Surround 55
"S-video" 23, 88
Synkroniseret optagelse 51
"System" 82
"Søg" 60
"Søg efter album" 60
"Søg efter fil" 60
"Søg efter kapitel" 60
"Søg efter spor" 60
"Søg efter tid" 60
"Søg efter titel" 60
Søge
finde begyndelsen af
titlen/kapitlet/
sporet 55
hurtig baglæns søgning/
hurtig forlæns
søgning 55
scanne lyd 53
søgetilstand 60
visuel søgning 60
T
V
Talknapper 38, 46
Tekst-tv 33, 85
Tilslutning 14
antennekablet 13
lydkablerne 17
videokablerne 14
TIME/TEXT 36
TIMER 44
Timerliste 49
Timeroptagelse
Juster optagelsestilstand
45
kontrollere/ændre/
annullere 49
manuel indstilling 44
ShowView 46
Synkroniseret optagelse
51
Titel 36, 111
Titelliste 33, 53
Miniature 35
Sorter 34
"Titelnavn" 67
Titelnummer 36
TITLE LIST 53
"Tjek overlap." 49
TOP MENU 53
"Tosproget DVD-optag." 94
"Tosproget HDD-optag." 93
Tosproget optagelse 43
Tunersystem 22
TV/DVD-kontakt 19
TV/VIDEO 32
"TV-oversigt" 85
TV-pause 58
TVS (TV Virtual Surround)
55
TV-system 82
"TV-type" 23, 87
"Video" 23, 87, 88
VIDEO CD 10
"Videoequalizer for
afspilning" 57
"Videoequalizer for
optagelse" 48
Videoindgang 14
Videoledning 14
Video-tilstand 8
"Vis eksempel" 70, 81
Visuel søgning 60
VPS 45
VR-tilstand 8, 65
"Vælg miniature" 67
Z
ZWEITON 43
U
Undertekster 55, 87
Ur 22, 86
115
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-71(1)
C:\2589942721RDRHX510EC\DK01WARECIX.fm
master page=left
DK01WAR-EC.book Page 116 Thursday, April 14, 2005 4:05 PM
Trykt på 100% genbrugspapir med
planteoliebaseret tryksværte uden VOC
(flygtige organiske forbindelser).
Sony Corporation Printed in Malaysia
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-72(1)
Download PDF

advertising