Sony | RDR-AT105 | Sony RDR-AT105 Betjeningsvejledning

4-128-704-22(1)
DVD Recorder
Betjeningsvejledning
Du kan finde gode råd, tip og oplysninger om Sony produkter og
tjenester på: www.sony-europe.com/myproduct
RDR-AT100/AT105/AT107/AT200/AT205
© 2009 Sony Corporation
Forholdsregler
ADVARSEL!
For at reducere risikoen for brand
eller elektrisk stød må du ikke
udsætte dette apparat for regn eller
fugt.
Undlad at åbne kabinettet for at
undgå elektrisk stød. Overlad alt
reparationsarbejde til autoriseret
servicepersonale.
Netledningen må kun udskiftes af
faguddannet servicepersonale.
Batterier eller apparater, der
indeholder batterier, må ikke
udsættes for stærk varme som fx
sollys, ild eller lignende.
Dette apparat er klassificeret som
et KLASSE 1 LASER-produkt.
Etiketten med KLASSE 1
LASERPRODUKT er placeret
bag på apparatet.
FORSIGTIG
Brugen af optiske instrumenter i
dette produkt øger risikoen for
øjenskader. Da laserstrålerne, der
anvendes i denne DVD-optager,
er skadelige for øjnene, må
kabinettet ikke skilles ad.
Overlad alt reparationsarbejde til
autoriseret servicepersonale.
Denne etiket findes på det
laserbeskyttede hus indvendigt.
2
• Denne enhed kører ved 220240 V vekselstrøm, 50/60 Hz.
Kontroller, at apparatets
driftsspænding er identisk med
den lokale strømforsyning.
• Anbring ikke objekter, der er
fyldt med væsker, f.eks. vaser,
på apparatet, så risiko for brand
eller stød undgås.
• Installer dette system, så
netledningen straks kan trækkes
ud af stikkontakten i væggen,
hvis der opstår problemer.
Kun RDR-AT105/AT107/
AT205
GUIDE Plus+ og G-LINK er (1)
registrerede varemærker eller
varemærker af, (2) fremstillet med
licens af, og (3) genstand for
forskellige internationale patenter
og patentansøgninger ejet af, eller
med licens til, Gemstar-TV Guide
International, Inc. og/eller dets
datterselskaber.
GEMSTAR-TV GUIDE
INTERNATIONAL, INC. OG/
ELLER DETS
DATTERSELSKABER ER PÅ
INGEN MÅDE ANSVARLIGE
FOR KORREKTHEDEN AF
PROGRAMINFORMATIONERNE GIVET AF GUIDE
PLUS+ SYSTEMET.
GEMSTAR-TV GUIDE
INTERNATIONAL, INC. OG/
ELLER DETS
DATTERSELSKABER KAN
UNDER INGEN
OMSTÆNDIGHEDER BLIVE
HOLDT ANSVARLIGE FOR
NOGENSOMHELST TAB AF
PROFIT, TAB AF
FORRETNINGER, ELLER
INDIREKTE, SPECIELLE
SKADER OPSTÅET PÅ
GRUND AF BRUG AF
INFORMATION, UDSTYR,
ELLER TJENESTER
RELATERET TIL GUIDE
PLUS+ SYSTEM.
Håndtering af udtjente
elektriske og
elektroniske produkter
(Gælder for den
Europæiske Union og
andre europæiske lande
med separate
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller
emballagen angiver, at produktet
ikke må behandles som
husholdningsaffald. Det skal i
stedet indleveres på en
deponeringsplads specielt
indrettet til modtagelse og
oparbejdning af elektriske og
elektroniske produkter. Ved at
sikre at produktet bortskaffes
korrekt, forebygges de eventuelle
negative miljø- og
sundhedsskadelige påvirkninger,
som en ukorrekt affaldshåndtering
af produktet kan forårsage.
Genindvinding af materialer vil
medvirke til at bevare naturens
ressourcer. Yderligere
information om genindvindingen
af dette produkt kan fås hos
myndighederne, det lokale
renovationsselskab eller butikken,
hvor produktet blev købt.
Fjernelse af udtjente
batterier (gælder i den
Europæiske Union samt
europæiske lande med
særskilte
indsamlingssystemer)
Dette symbol på batteriet eller
emballagen betyder, at batteriet
leveret med dette produkt ikke må
bortskaffes som
husholdningsaffald.
På visse batterier kan dette symbol
anvendes i kombination med et
kemisk symbol. Det kemiske
symbol for kviksølv (Hg) eller bly
(Pb) er anført hvis batteriet
indeholder mere end 0,0005%
kviksølv eller 0,004% bly.
Ved at sikre at sådanne batterier
bortskaffes korrekt, tilsikres det,
at de mulige negative
konsekvenser for sundhed og
miljø, som kunne opstå ved en
forkert affaldshåndtering af
batteriet, forebygges.
Materialegenindvendingen
bidrager ligeledes til at beskytte
naturens resourcer.
Hvis et produkt kræver
vedvarende elektricitetsforsyning
af hensyn til sikkerheden samt
ydeevnen eller data integritet, må
batteriet kun fjernes af dertil
uddannet personale.
For at sikre en korrekt håndtering
af batteriet bør det udtjente
produkt kun afleveres på dertil
indrettede indsamlingspladse
beregnet til affaldshåndtering af
elektriske og elektroniske
produkter.
Med hensyn til øvrige batterier, se
venligst afsnittet der omhandler
sikker fjernelse af batterier.
Batteriet skal derefter afleveres på
et indsamlingsted beregnet til
affaldshåndtering og
genindvinding af batterier.
Yderlige information om
genindvinding af dette produkt
eller batteri kan fås ved at
kontakte den kommunale
genbrugsstation eller den butik,
hvor produktet blev købt.
Producenten af dette produkt
er Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Den
autoriserede repræsentant
for EMC og
produktsikkerhed er Sony
Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germany.
For service eller garanti
henviser vi til de adresser,
som fremgår af vedlagte
garantidokument.
Forholdsregler
Dette udstyr er afprøvet og
fundet i overensstemmelse med
grænserne, der er angivet i
EMC-direktivet, ved brug af et
forbindelseskabel, som er
kortere end 3 meter.
Om sikkerhed
Hvis der er spildt væske i
kabinettet, eller hvis der er
faldet genstande ned i det, skal
du afbryde strømforsyningen og
lade optageren efterse af
kvalificerede teknikere, inden
du anvender den igen.
Om harddisken
Harddisken har en høj
lagringstæthed, hvilket giver
optagelser med lang varighed
og hurtig adgang til de skrevne
data. Den kan dog let blive
beskadiget af rystelser,
vibrationer og støv og skal ikke
placeres i nærheden af
magneter. Overhold følgende
forholdsregler for at undgå, at
vigtige data går tabt.
• Udsæt ikke optageren for
voldsomme rystelser.
• Undlad at placere optageren et
ustabilt sted eller et sted, hvor
den udsættes for mekaniske
vibrationer.
• Undlad at placere optageren
på en varm overflade, f.eks.
en videobåndoptager eller
forstærker (receiver).
• Anvend ikke optageren på
steder med store
temperaturudsving
(temperaturgradient under
10 °C/time).
• Flyt ikke optageren, mens
netkablet er tilsluttet.
• Tag ikke netkablet ud af
stikkontakten, mens
optageren er tændt.
• Når du trækker stikket ud af
stikkontakten, skal du slukke
for strømmen og kontrollere,
at harddisken ikke er i brug
(uret vises på
frontdisplaypanelet i mindst
30 sekunder, og al optagelse
eller dubbing er stoppet).
,fortsættes
3
• Undlad at flytte optageren i ét
minut, efter at du har taget
netkablet ud af stikkontakten.
• Forsøg ikke selv at erstatte
eller opgradere harddisken, da
dette kan forårsage fejl.
Hvis der opstår fejl i
harddisken, kan du ikke
gendanne mistede data.
Harddisken er kun til
midlertidig lagring.
Om reparation af
harddisken
• Harddiskens indhold kan
kontrolleres under reparation
eller eftersyn i forbindelse
med fejl eller redigering.
Indholdet sikkerhedskopieres
eller gemmes dog ikke af
Sony.
• Hvis harddisken skal
formateres eller udskiftes,
yder Sony fuld diskretion. Alt
indholdet på harddisken
slettes, herunder indhold, som
er i strid med lovgivningen
om ophavsret.
Om strømkilder
• Optageren er ikke koblet fra
strømforsyningen
(stikkontakten), så længe den
er tilsluttet en stikkontakt på
væggen. Dette gælder også,
selvom selve optageren er
blevet slukket.
• Hvis du ikke vil bruge
optageren i længere tid, skal
du tage stikket ud af
stikkontakten. Hvis du vil
tage netkablet ud af
stikkontakten, skal du tage fat
i selve stikket. Du må aldrig
trække i ledningen.
4
Om placering
Ophavsret
• Placer optageren et sted med
tilstrækkelig ventilation for at
forhindre varmeophobning i
den.
• Placer ikke optageren på en
blød overflade som f.eks. et
tæppe, hvor
ventilationshullerne kan blive
blokeret.
• Optageren må ikke placeres i
et lukket rum, f.eks. på en
hylde i en bogreol el.lign.
• Optageren må ikke placeres i
nærheden af varmekilder eller
i omgivelser med direkte
sollys, meget støv eller
mekaniske rystelser.
• Optageren må ikke placeres
skråt. Den er kun beregnet til
brug i vandret position.
• Optageren og diske må ikke
opbevares i nærheden af
udstyr med høj magnetisme
som f.eks. mikrobølgeovne og
store højttalere.
• Undlad at placere tunge
genstande på optageren.
• Tv-programmer, film,
videobånd, diske og andet
materiale kan være
ophavsretligt beskyttet.
Uautoriseret optagelse af
ophavsretligt beskyttet
materiale er i strid med
bestemmelserne i lovene om
ophavsret. Brug af denne
optager i forbindelse med
kabel-tv-transmissioner kan
desuden kræve autorisation
fra kabel-tv-udbyderen og/
eller programindehaveren.
• Dette produkt indeholder
teknologi til beskyttelse af
ophavsrettigheder, og er
beskyttet af USA patenter og
andre intellektuelle
ophavsrettigheder.
Anvendelse af denne
teknologi til beskyttelse af
ophavsrettigheder skal være
autoriseret af Macrovision, og
teknologien er beregnet til
hjemmebrug og anden
begrænset fremvisning, med
mindre Macrovision har givet
tilladelse til andet. Reverse
engineering og
disassemblering er forbudt.
• Dette produkt inkluderer
FontAvenue® fonte licenseret
af NEC corporation.
FontAvenue er et registreret
varemærke tilhørende NEC
corporation.
• " " og x-Application er
varemærker tilhørende Sony
Corporation.
• Enhver brug af dette produkt
til andet end personlige
formål i overensstemmelse
med MPEG-2-standarden for
kodning af videodata til
pakkede medier er forbudt,
medmindre der foreligger en
licens til de relevante MPEG2-patenter, som kan indhentes
fra MPEG LA, L.L.C., 250
Steele Street, Suite 300,
Denver, Colorado 80206.
Om optagelse
Foretag prøveoptagelser forud
for den faktiske optagelse.
Om kompensation for
mistede optagelser
Sony er ikke ansvarlig for og vil
ikke give kompensation for
mistede optagelser eller
relevante tab, inklusive når
optagelse ikke finder sted af
årsager, som omfatter fejl på
optageren, eller når indholdet i
en optagelse mistes eller
beskadiges som følge af fejl på
optageren eller reparation af
optageren. Sony vil under ingen
omstændigheder gendanne,
genoprette eller kopiere det
optagede indhold.
Kopisikringsfunktion
Da optageren har en
kopisikringsfunktion, kan
programmer, der modtages via
en ekstern tuner (medfølger
ikke), indeholde
kopibeskyttelsessignaler
(kopisikringsfunktion) og kan
derfor ikke optages, afhængigt
af signaltypen.
VIGTIG MEDDELELSE
Advarsel: Med denne
optager kan du bevare et
stillvideobillede eller et
skærmbillede på tv-skærmen
uendeligt. Hvis du lader
stillvideobilledet eller
skærmbilledet forblive på tvskærmen i lang tid, kan tvskærmen blive permanent
beskadiget.
Plasmadisplaypaneler og
projektions-tv er særlig
udsatte.
Hvis du har spørgsmål eller
problemer i forbindelse med
optageren, skal du kontakte den
nærmeste Sony-forhandler.
Om denne
betjeningsvejledning
Kontroller modelnavnet
Instruktionerne i denne
betjeningsvejledning er til
5 modeller: RDR-AT100,
RDR-AT105, RDR-AT107,
RDR-AT200, og RDRAT205. Kontroller
modelnummeret på
frontpanelet på optageren.
• I denne vejledning beskrives
den interne harddisk som
"HDD", og "disk" bruges som
generel henvisning til
HDD'en, DVD'er eller CD'er,
medmindre andet angives i
teksten eller illustrationerne.
• Ikoner som f.eks. DVD ,
der er vist over hver
forklaring, angiver, hvilken
type medie der kan anvendes
sammen med den funktion,
der beskrives. Der er flere
oplysninger under "Diske, der
kan indspilles på og afspilles
fra" på side 147.
• I instruktionerne i denne
vejledning beskrives
betjeningsknapperne på
fjernbetjeningen. Du kan også
bruge betjeningsknapperne på
optageren, hvis de har de
samme eller næsten de samme
navne som knapperne på
fjernbetjeningen.
• Illustrationerne på
skærmdisplayet i denne
vejledning er muligvis ikke
helt magen til den grafik, der
vises på din tv-skærm.
• RDR-AT105/AT107/AT205
anvendes som eksempel.
• Beskrivelserne til DVD'er i
denne vejledning henviser til
DVD'er, der oprettes på denne
optager. Beskrivelserne
gælder ikke for DVD'er, der er
oprettet på andre optagere og
senere afspilles på denne
optager.
5
Indholdsfortegnelse
ADVARSEL! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Forholdsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Guide til dele og kontroller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Tilslutninger og indstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Tilslutning af optageren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Trin 1: Tilslutning af antennekabel og kontrolenhed til digitalboks . . . . . . . 15
A: Tilslutning af en digitalboksmodtager
(kun RDR-AT105/AT107/AT205) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
B: Kun tilslutning af antennekablet (ingen digitalboksmodtager) . . . . . 17
Trin 2: Tilslutning af videokablerne/HDMI-kablet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Om SMARTLINK funktionerne
(gælder kun for SCART-tilslutninger) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Om "Kontrol til HDMI"-funktionerne for 'BRAVIA' Sync
(gælder kun for HDMI-tilslutninger) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Trin 3: Tilslutning af lydkablerne/HDMI-kablet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Trin 4: Tilslutning af netkablet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Trin 5: Klargøring af fjernbetjeningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Styring af tv-apparater med fjernbetjeningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Hvis du har en Sony DVD-afspiller eller mere end én
Sony DVD-optager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Ændring af programpositioner på optageren med fjernbetjeningen . . . 26
Trin 6: Lynopsætning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Opsætning af GUIDE Plus+® systemet
(kun RDR-AT105/AT107/AT205) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Tilslutning af en videobåndoptager eller en lignende enhed . . . . . . . . . . . 30
Tilslutning til LINE 1/DECODER-stikket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Tilslutning til LINE 2 IN-stikkene på frontpanelet . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Tilslutning til en satellit eller en digital tuner (kun RDR-AT100/AT200) . . . 32
Tilslutning til ekstern dekoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Tilslutning af en dekoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Indstilling af programpositioner for en ekstern dekoder
(PAY-TV/Canal Plus analog dekoder). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Syv grundlæggende handlinger — Lær din DVD-optager at kende
1. Indsættelse af en disk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
2. Optagelse af et program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Kontrol af diskstatus under optagelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
3. Afspilning af det optagede program (Titelliste) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Visning af afspilningstiden og afspilningsoplysninger . . . . . . . . . . . . . . 40
4. Ændring af navnet på et optaget program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
5. Navngivning og beskyttelse af en disk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Navngivning af en disk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Beskyttelse af en disk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
6. Afspilning af disken på andet DVD-udstyr (Lukning) . . . . . . . . . . . . . . . 44
Ophævelse af færdiggørelse af en disk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
7. Omformatering af en disk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
6
GUIDE Plus+ (kun RDR-AT105/AT107/AT205) . . . . . . . . . . . . . . . .48
Visning af GUIDE Plus+ skærmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Lav en oversigt over din foretrukne programinformation (My TV) . . . . . . . 50
Udfør ændringer i GUIDE Plus+ systemet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Søg efter GUIDE Plus+ værtskanalen (Setup) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Manuel ændring af GUIDE Plus+ værtskanalen (Setup) . . . . . . . . . . . 51
Kontrol af programpositioner (Editor) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Deaktivering af programpositioner (Editor) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Optagelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
Timeroptagelse (GUIDE Plus+/manuel/nem timer)
(For RDR-AT105/AT107/AT205) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
En-knaps-optagelse (GUIDE Plus+) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Manuel indstilling af timeren (Schedule) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Nem timer-optagelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Brug af Quick Timer-funktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Optagelse af stereoprogrammer og tosprogede programmer. . . . . . . . 58
Oprettelse af kapitler i en titel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Timeroptagelse (for RDR-AT100/AT200) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Brug af Quick Timer-funktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Optagelse af stereoprogrammer og tosprogede programmer. . . . . . . . 61
Oprettelse af kapitler i en titel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Kontrol/ændring/annullering af timerindstillinger (Schedule)
(For RDR-AT105/AT107/AT205) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Kontrol/ændring af timerindstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Annullering af timerindstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Kontrol/ændring/annullering af timerindstillinger (Timerliste)
(For RDR-AT100/AT200) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Optagelse fra tilsluttet udstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Optagelse fra tilsluttet udstyr uden en timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Optagelse fra tilsluttet udstyr med en timer (Synkroniseret optagning)
(kun RDR-AT100/AT200) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Afspilning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
Afspilning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Afspilningsindstillinger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Gentaget afspilning af en specifik del (A-B gentagning) . . . . . . . . . . . . 70
Gentaget afspilning (Gentag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Oprettelse af dit eget program (Program) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Afspilning af DivX-videofiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Tilslutning af USB-enheden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Afspilning af DivX-videofiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Avancerede afspilningsfunktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Midlertidigt stop af en tv-udsendelse (TV-pause/Pause Live TV) . . . . . 73
Afspilning fra begyndelsen af det program du optager
(Tidsforskudt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Afspilning af en tidligere optagelse, mens du optager
(Samtidig optagelse og afspilning) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Søgning efter et tidspunkt/titel/kapitel/spor osv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
,fortsættes
7
Sletning og redigering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
Før redigering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Sletning og redigering af en titel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Redigering af flere titler (Multi-tilstand) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Sletning af en sektion i en titel (Slet A-B) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Opdeling af en titel (Opdel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Sletning og redigering af et kapitel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Opdeling af et kapitel (Opdel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Sletning af et kapitel (Slet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Kombinering af flere kapitler (Forbind) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Oprettelse og redigering af en afspilningsliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Flytning af en afspilningsliste (Flyt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Kombinering af flere afspilningslistetitler (Forbind) . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Opdeling af en afspilningsliste (Opdel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Flytning af et kapitel (Flyt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Overførsel (HDD y DVD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84
Inden overførsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
HDD/DVD-overførsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Overførsel ved hjælp af overførselslisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Oprettelse af en backup-disk (DVD-backup) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
HDD-camcorder-overførsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
Inden HDD-camcorder-overførsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Forberedelse til HDD-camcorder-overførsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Direkte overførsel fra en HDD-camcorder (ONE-TOUCH DUB) . . . . . . . . 92
Overførsel fra HDD-camcorder ved hjælp af visning på skærmen
(HDD-camcorder-overførsel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
DV-camcorder-overførsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94
Inden DV-camcorder-overførsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Forberedelse til DV-camcorder-overførsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Overførsel af et helt DV-formatbånd (One-Touch-DV-overførsel) . . . . . . . 96
Overførsel af valgte scener (Manuel DV-overførsel) . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Afspilning fra en DV-camcorder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Music Jukebox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98
Om Jukebox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Forberedelse til brug af Jukebox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Tilslutning af USB-enheden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Kopiering af spor eller album (USB t HDD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Kopiering af lydspor (DISK t HDD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Kopiering af spor eller album på HDD'en (HDD y HDD) . . . . . . . . . . 99
Afspilning af lydspor ved hjælp af Jukebox/USB-enhed . . . . . . . . . . . . . 100
Tilføj lydspor til en afspilningsliste (kun HDD). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Afspilningsindstillinger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Gentaget afspilning (Gentag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Oprettelse af dit eget program (Program) (kun USB-enhed) . . . . . . . 102
Håndtering af lydspor på Music Jukebox'en (kun HDD) . . . . . . . . . . . . . 103
8
Fotoalbum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Om "Fotoalbum"-funktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Forberedelse til brug af "Fotoalbum"-funktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Tilslutning af USB-enheden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Kopiering af JPEG-billedfiler til HDD'en (DISC/USB t HDD) . . . . . . 105
Kopiering af alle JPEG-billedfiler fra den tilsluttede USB-enhed
(USB t DVD-RW/DVD-R) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Kopiering af JPEG-billedfiler eller album på HDD'en
(HDD y HDD). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Kopiering af JPEG-billedalbum til en disk
(HDD t DVD-RW/DVD-R) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Kopiering af JPEG-billedfiler til en disk
(HDD t DVD-RW/DVD-R) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Anvendelse af "Fotoalbum"-listen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Afspilning af et diasshow. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Opret et diasshow med din favoritmusik og grafiske effekter
(x-Pict Story) (kun HDD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Håndtering af JPEG-billedfiler på HDD'en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Udskrivning af JPEG-billedfiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Indstillinger og justeringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Justering af billedkvaliteten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Anvendelse af opsætningsmenuerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Diskindstillinger (Diskindstilling) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Optagerindstillinger (Basis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Indstillinger for antennemodtagelse (Tuner) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Videoindstillinger (Video Ind / Ud) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Indstillinger for lydindgang (Lyd Ind) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Indstillinger for lydudgang (Lyd Ud) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Sprogindstillinger (Sprog) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Optagerindstillinger (Optagning) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Afspilningsindstillinger (Afspilning) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
HDMI-indstillinger (HDMI-udgang) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Andre indstillinger (Alternativer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Andre indstillinger (Alternativer 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Yderligere oplysninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Fejlfinding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Nulstilling af optageren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Diske, der kan indspilles på og afspilles fra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Diske, der kan afspilles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Om optage-/overførselstilstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Oversigt over sprogkoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Lande-/områdekode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Bemærkninger om optageren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Bemærkninger angående MP3-lydspor, JPEG-billedfiler,
DivX-videofiler og i.Link . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
9
Guide til dele og kontroller
For yderligere oplysninger henvises til sidetallene i parentes.
Fjernbetjening
RDR-AT105/AT107/AT205
RDR-AT100/AT200
1
2
3
1
2
3
4
5
6
4
5
6
7
8
9
7
8
9
0
A HDD (36)
Optager til eller afspiller titler på HDD.
DVD (35)
Optager til eller afspiller titler på DVD.
B [/1 (til/standby) (26)
Tænder eller slukker for optageren.
C Z (åbn/luk) (35)
Åbner eller lukker diskskuffen.
D PROG (program) +/– (36)
+ knappen har et justeringspunkt*.
E Talknapper (75)
Talknappen 5 har et justeringspunkt*.
10
0
F INPUT (indgangsvælger) (64)
Vælger en indgangskilde.
G AUDIO (68)
AUDIO-knappen har et
justeringspunkt*.
H CLEAR (41, 70, 71)
I TV/DVD (25)
Skifter mellem tv-tilstand og DVDtilstand.
J SUBTITLE (68)
Grøn (kun RDR-AT105/AT107/
AT205) (48)
K ANGLE (68, 110)
Ændrer vinklerne eller roterer et billede
under diasshow.
Gul (kun RDR-AT105/AT107/
AT205) (48)
U ./> (forrige/næste) (68,
101)
PAGE +/– (kun RDR-AT105/
AT107/AT205) (49)
Skifter side på programlisten.
L Rød (kun RDR-AT105/AT107/
AT205) (48)
/
(øjeblikkelig afspilning/
øjeblikkelig fremadspoling) (68)
M PLAY MODE (70, 75)
mc / CM (søg/
langsom/frys billede) (48, 68,
101)
Blå (kun RDR-AT105/AT107/
AT205) (48)
N GUIDE (for RDR-AT105/AT107/
AT205) (48)
DAY +/– (kun RDR-AT105/
AT107/AT205) (49)
Viser GUIDE Plus+®-systemskærmen.
Skifter dag på programlisten.
TIMER (for RDR-AT100/AT200)
(59)
H (afspil) (66, 110)
O SYSTEM MENU (116)
TITLE LIST (38, 66, 78)
TOP MENU (66)
P INFO (information) (kun RDRAT105/AT107/AT205) (49)
Viser programinformationen.
Q MENU (66)
Viser diskmenuen.
R </M/m/,/ENTER (26)
S O RETURN (26)
T DISPLAY (40)
Viser afspilningsstatus eller
diskinformationen.
X (pause) (36, 68, 101, 110)
x (stop) (66, 100, 110)
H-knappen har et justeringspunkt*.
V TV PAUSE (73)
W z REC (36)
x REC STOP (36)
HDD/DVD DUB (85)
Starter overførsel af den titel, der aktuelt
afspilles, eller annullerer overførslen.
REC MODE (36)
Vælger optagetilstanden.
X TV [/1 (til/standby) (25)
TV t (indgangsvælger) (25)
TV 2 (lyd) +/– (25)
TV PROG (program) +/– (25)
+ knappen har et justeringspunkt*.
Y ZOOM (kun RDR-AT100/AT200)
(110)
Zoomer et billede under et diasshow.
* Brug justeringspunktet som reference ved
betjening af optageren.
,fortsættes
11
Frontpanel
A [/1 (til/standby) (26)
N ONE-TOUCH DUB (92, 96)
Tænder eller slukker for optageren.
B
(fjernbetjeningssensor) (24)
C Diskskuffe (35)
D Display på frontpanelet (13)
E Z (åbn/luk) (35)
Åbner eller lukker diskskuffen.
F N (afspil) (66, 110)
N-knappen har et justeringspunkt*.
G x (stop) (66, 100, 110)
H HDD
Lyser, når HDD'en er valgt.
DVD
Lyser, når DVD'en er valgt.
I PROGRAM +/– (36)
+ knappen har et justeringspunkt*.
J INPUT (indgangsvælger) (64)
Vælger en indgangskilde.
K x REC STOP (36)
L z REC (36)
M LINE 2 IN (S VIDEO/VIDEO/
L(MONO) AUDIO R)-stik (31)
Tilslut en videobåndoptager eller
lignende optageapparat til disse stik.
12
Starter overførsel fra et tilsluttet digitalt
videokamera.
O
DV IN-stik (94)
Tilslut en DV-camcorder til dette stik.
P
USB-stik (type A) (98, 104)
Tilslut en USB-enhed til dette stik.
Q PictBridge USB-stik (type B)
(114)
Tilslut en PictBridge-kompatibel printer
til dette stik.
* Brug justeringspunktet som reference ved
betjening af optageren.
Sådan låses optageren (Børnelås)
Du kan låse alle knapper på optageren, sådan
at indstillingerne ikke annulleres ved en
fejltagelse.
Når optageren er slukket, skal du holde
x (stop) på optageren nede, indtil
"LOCKED" vises på frontpanelets display.
Optageren virker ikke med undtagelse af
timeroptagelser og synkroniseret optagelse
(kun RDR-AT100/AT200), når børnelåsen
er aktiveret.
Hold x (stop) på optageren nede, indtil
"UNLOCKED" vises på frontpanelets
display for at låse optageren op.
Display på frontpanelet
A SYNCHRO REC-indikator (kun
RDR-AT100/AT200) (65)
Lyser når optageren er indstillet til
standby for synkroniseret optagelse.
B Viser følgende:
• Afspilningstid
• Aktuel(t) titel/kapitel/spor/
indeksnummer
• Optagetid/optageindstilling
• Ur
• Programposition
• EPG-angivelse (kun RDR-AT105/
AT107/AT205) (48)
"EPG" vises når der modtages GUIDE
Plus+ data.
• Tegn for Direkte optagelse fra tv (36)
"TV" vises i de to cifre længst til højre.
C NTSC-indikator (121, 126)
Lyser når NTSC-farvesystem er valgt.
D VPS/PDC-indikator (56, 60)
Lyser, når funktionen VPS/PDC slås til.
E Timerindikator (53, 59)
Lyser når timeren til optagelse er
indstillet.
F Disktype
Lyser når en optagbar DVD-R eller
DVD-RW-disk er indsat.
G Indikator for kommandotilstand
(136)
Viser fjernbetjeningens
kommandotilstand.
Når optagerens kommandotilstand er
indstillet til "3 (standardindstil.)", vises
hverken "1" eller "2".
H Optagelsesstatus
I Indikator for overførselsretning
J Afspilningsstatus
,fortsættes
13
Bagpanel
A AERIAL IN/OUT-stik (15)
B LINE 2 OUT (R-AUDIO-L/
VIDEO)-stik (18, 22)
G AC IN terminal (24)
C LINE 1/DECODER-stik (30)
H LINE 3 – TV-stik (18)
D G-LINK-stik (kun RDR-AT105/
AT107/AT205) (16)
I LINE 2 OUT (S VIDEO)-stik (18)
Tilslut kontrolenheden til digitalboksen
til dette stik.
E HDMI OUT (high-definition
multimedia interface out)-stik
(18, 22)
14
F DIGITAL OUT (COAXIAL)-stik
(22)
J COMPONENT VIDEO OUT
(Y, PB/CB, PR/CR)-stik (18)
Tilslutninger og indstillinger
Tilslutning af optageren
b Bemærkninger
• I afsnittet "Specifikationer" (side 161) findes en
liste over medfølgende tilbehør.
• Fastgør ledningerne omhyggeligt for at
forhindre uønsket støj.
• Se instruktionerne, der følger med de
komponenter, som skal tilsluttes.
• Du kan ikke tilslutte denne optager til et tv, der
ikke har et SCART- eller videoindgangsstik.
• Sørg for at tage netkablet til hver enkelt
komponent ud før tilslutning.
Vælg en af følgende antennetilslutninger.
Du skal IKKE indstille "LINE 1-indgang" til
"Dekoder" i "Video Ind / Ud"-opsætningen
(side 126), når du foretager tilslutning A.
"Standby-tilstand" er indstillet til "Tilstand
1" (standard) i "Basis"-opsætningen, og
billedet vises ikke på tv'et, når optageren er i
standby-tilstand.
For at se tv i standby-tilstand skal du
indstille "Standby-tilstand" til "Tilstand 2" i
"Trin 6: Lynopsætning" (side 26) eller bruge
en fordeler til at dele
antenneindgangssignalerne mellem tv'et og
optageren.
Hvis du har
Tilslutning
Digitalboksmodtager
A (side 16)
Tilslutninger og indstillinger
Følg trin 1 til 6 for at tilslutte optageren og
justere indstillingerne. Du skal ikke tilslutte
netledningen, før du når til "Trin 4:
Tilslutning af netkablet" på side 24.
Trin 1: Tilslutning af
antennekabel og
kontrolenhed til
digitalboks
Ingen digitalboksmodtager B (side 17)
z Tip
Du kan også indstille "Standby-tilstand" til
"Tilstand 2" i "Basis"-opsætningen (side 121).
b Bemærkninger
• Hvis din antenne er et fladt kabel (300-ohm
dobbeltkabel), skal du anvende et eksternt
antennestik (medfølger ikke) til at tilslutte
antennen til optageren.
• Hvis du har separate kabler for AERIALantenner, skal du anvende en AERIAL UHF/
VHF båndmixer (medfølger ikke) til at tilslutte
antennen til optageren.
• Hvis du frakobler optagerens netledning, vil du
ikke kunne se signaler fra den tilsluttede
digitalboksmodtager.
,fortsættes
15
A: Tilslutning af en digitalboksmodtager (kun RDR-AT105/AT107/
AT205)
Med denne tilslutning kan du optage enhver programposition på digitalboksmodtageren.
For at se kabelprogrammer skal du anvende den programposition på optageren, der matcher
programpositionen for antenneudsendelser på digitalboksmodtageren.
Placer kontrolenheden til
digitalboksen i nærheden af
fjernbetjeningssensoren på
digitalboksmodtageren.
Væg
Kontrolenhed
til digitalboks
Digitalboksmod- (side 17)
tager
ANT IN
TO TV
Antennekabel*1
(medfølger ikke)
SCART-kabel*2
(medfølger ikke)
til AERIAL IN
til G-LINK
DVD-optager
til AERIAL OUT
TV
Antennekabel
(medfølger)
til antenneindgang
: Signalretning
*1
Hvis din digitalboksmodtager ikke har et antenneudgangsstik, skal du tilslutte antennekablet til
optagerens AERIAL IN stik.
*2 Tilslut kun hvis digitalboksmodtageren har en SCART-indgang.
Hvis digitalboksmodtageren kan sende RGB-signaler
Denne optager accepterer RGB-signaler. Hvis digitalboksmodtageren kan sende RGBsignaler, skal du tilslutte TV SCART-stikket på digitalboksmodtageren til LINE 1/
DECODER stikket og indstille "LINE 1-indgang" til "RGB" i "Video Ind / Ud"-opsætningen
(side 126). Se i den vejledning, der fulgte med digitalboksmodtageren.
16
Om kontrolfunktionen til digitalboksmodtageren
B: Kun tilslutning af antennekablet (ingen digitalboksmodtager)
Anvend denne tilslutning hvis du ønsker at se kabelprogrampositioner uden en
digitalboksmodtager. Anvend endvidere denne tilslutning hvis du kun tilslutter en almindelig
antenne.
Du kan med denne tilslutning optage enhver programposition ved at vælge programpositionen
på optageren.
Tilslutninger og indstillinger
Du kan anvende kontrolfunktionen til digitalboksmodtageren sammen med tilslutning A.
Når du anvender kontrolfunktionen til digitalboksmodtageren:
– Optageren styrer digitalboksmodtageren via den medfølgende kontrolenhed til
digitalboksen.
– Optageren styrer programpositioner på digitalboksmodtageren til brug for timeroptagelse.
– Du kan anvende optagerens fjernbetjening til at skifte programpositioner på
digitalboksmodtageren, når både digitalboksmodtageren og optageren er tændt.
Når du har foretaget tilslutning A, skal du kontrollere, at optageren kan styre
digitalboksmodtageren på korrekt vis (side 28).
Væg
til AERIAL IN
DVD-optager
til AERIAL OUT
TV
til antenneindgang
Antennekabel (medfølger)
: Signalretning
17
Trin 2: Tilslutning af videokablerne/HDMI-kablet
Vælg en af de følgende metoder, A til E, afhængigt af indgangsstikket på din tv-skærm,
projektor eller lydkomponent, som fx en AV-forstærker (receiver). Det vil gøre det muligt at
se billeder.
B
A
TV
Lyd/
videoledning
(medfølger
ikke)
Tv, projektor eller
lydkomponent
til LINE 2 OUT
(VIDEO)
SCART-kabel (medfølger ikke)
(gul)
til T LINE 3 – TV
DVD-optager
(grøn)
(blå)
til COMPONENT
VIDEO OUT
(grøn)
(blå)
Komponentvideokabel
(medfølger ikke)
til HDMI OUT
S-videoledning
(medfølger ikke)
Tv, projektor eller
lydkomponent
: Signalretning
HDMI-kabel
(rød)
C
D
18
(rød)
til LINE 2 OUT
(S VIDEO)
Tv, projektor eller
lydkomponent
E
Tv, projektor eller
lydkomponent
A SCART-indgangsstik
Ved tilslutning til HDMI-stikket
Ved indstilling af "LINE 3-udgang" til "Svideo" eller "RGB" i "Video Ind / Ud"opsætningen (side 125) skal du anvende et
SCART-kabel, der passer til det valgte
signal.
Følg trinene nedenfor. Forkert håndtering
kan beskadige HDMI-stikket og
tilslutningen.
1
Du vil kunne nyde billeder af
standardkvalitet.
C S VIDEO indgangsstik
Du vil kunne nyde billeder af høj kvalitet.
D Komponentvideoindgangsstik (Y, PB/
CB, PR/CR)
Du vil kunne nyde nøjagtig farvegengivelse
og billeder af høj kvalitet.
Hvis dit tv accepterer progressive 525p/
625p-formatsignaler, skal du anvende denne
tilslutning og indstille "Progressiv" til
"Kompatibel" i "Lynopsætning"opsætningen (side 26). Indstil derefter
"Komponentvideoudgang" til "Progressiv"
under "Video Ind / Ud"-opsætningen til at
sende progressive videosignaler. Der er flere
oplysninger under
"Komponentvideoudgang" på side 125.
Tilslutningen er
vendt på hovedet
2
Tilslutninger og indstillinger
B Videoindgangsstik
Ret omhyggeligt HDMI-stikket på
bagsiden af optageren og HDMItilslutningen ind efter hinanden ved at
kontrollere udformningen af dem.
Sørg for at tilslutningen ikke er vendt på
hovedet eller skråtstillet.
Ikke lige
Sæt HDMI-tilslutningen lige ind i
HDMI-stikket.
Undlad at bøje eller trykke på HDMItilslutningen.
E HDMI indgangsstik
Brug et godkendt HDMI-kabel for at opnå
digitale billeder og lyd i høj kvalitet gennem
HDMI OUT-stikket.
Ved tilslutning af et Sony tv, der er
kompatibelt med "Kontrol til HDMI"funktionen, se side 21.
For at se signalerne fra den tilsluttede
digitalboksmodtager, når
digitalboksmodtageren kun er tilsluttet til
optageren via et SCART-kabel, skal du
tænde for optageren.
b Bemærkninger
• Sørg for at tage HDMI-kablet ud, når du flytter
optageren.
• Undlad at trykke for meget på kabinetvæggen
hvis du placerer optageren på kabinettet med
HDMI-kablet tilsluttet. Det kan beskadige
HDMI-kablet eller HDMI-kablet.
• For at undgå at beskadige HDMI-stikket og
-tilslutningen, må du ikke vride i HDMItilslutningen, mens du tilslutter eller afbryder
tilslutningen til HDMI-stikket.
Ved afspilning af "wide screen"-billeder
Nogle optagne billeder passer muligvis ikke
til tv-skærmen. For oplysninger ændring af
billedstørrelsen, se side 131.
Hvis du tilslutter til en videobåndoptager
Tilslut videobåndoptageren til LINE 1/
DECODER-stikket på optageren (side 30).
,fortsættes
19
b Bemærkninger
• Tilslut ikke mere end én type videoledning
mellem optageren og tv'et samtidigt.
• Undlad at tilslutte A og E på samme tid.
• Når du tilslutter optageren til tv'et via SCARTstikkene, indstilles tv'ets indgangskilde
automatisk til optageren, når du starter
afspilning. Om nødvendigt kan du trykke på TV
t-knappen på fjernbetjeningen for at indstille
indgangskilden til tv'et igen.
• Hvis du tilslutter optageren til et tv vha.
SMARTLINK, skal du indstille "LINE 3udgang" til "Video" i "Video Ind / Ud"opsætningen.
• Du kan ikke tilslutte HDMI OUT-stikket
(tilslutning E) til DVI-stik, som ikke er HDCPkompatible (f.eks. DVI-stik på PC-display).
• Der udsendes ikke komponentvideo- og RGBsignaler, når HDMI-tilslutningen anvendes.
* Denne DVD-optager indeholder HDMI™teknologi (High-Definition Multimedia
Interface).
HDMI, HDMI-logoet og High-Definition
Multimedia Interface er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende HDMI
Licensing LLC.
Om SMARTLINK funktionerne
(gælder kun for SCARTtilslutninger)
Hvis det tilsluttede tv (eller andet tilsluttet
apparat som fx en digitalboksmodtager)
fungerer med SMARTLINK, NexTView
Link*3, MEGALOGIC*1, EASYLINK*2,
CINEMALINK*2, Q-Link*3, EURO VIEW
LINK*4, eller T-V LINK*5, kan du nyde
følgende SMARTLINK-funktioner.
• Direkte optagelse fra tv (side 36)
• Direkte afspilning (side 67)
• Forudindstillet download
Du kan overføre de forudindstillede
tunerdata fra dit tv til denne optager og
indstille optageren efter de pågældende
data i "Lynopsætning".
• NexTView Download
Du kan let indstille timeren vha.
NexTView Download-funktionen på tv'et.
Sådan forbereder du til SMARTLINKfunktionerne
Indstil "LINE 3-udgang" til "Video" i
"Video Ind / Ud"-opsætningen (side 125),
samt "SMARTLINK" til "Kun denne
optager" i "Alternativer"-opsætningen
(side 136).
b Bemærkninger
• Du skal bruge et SCART-kabel med samtlige
21 ben for at få en korrekt SMARTLINKforbindelse. Se også i instruktionsvejledningen
til dit tv angående denne tilslutning.
• Ikke alle tv-apparater kan bruges med
ovennævnte funktioner.
*1
*2
*3
*4
*5
20
"MEGALOGIC" er et registreret varemærke
tilhørende Grundig Corporation.
"EASYLINK" og "CINEMALINK" er
varemærker tilhørende Philips Corporation.
"Q-Link" og "NexTView Link" er varemærker
tilhørende Panasonic Corporation.
"EURO VIEW LINK" er et varemærke
tilhørende Toshiba Corporation.
"T-V LINK" er et varemærke tilhørende JVC
Corporation.
Om "Kontrol til HDMI"funktionerne for 'BRAVIA' Sync
(gælder kun for HDMItilslutninger)
Tilslutninger og indstillinger
Ved at tilslutte Sony-komponenter, der er
kompatible med "Kontrol til HDMI"funktionen, med et HDMI-kabel, forenkles
betjeningen som beskrevet nedenfor:
• Direkte afspilning (side 67)
• Slukning af system
Når du slukker for tv'et på
afbryderknappen på tv'ets fjernbetjening,
slukkes optageren og alle komponenter,
der er kompatible med "Kontrol til
HDMI"-funktionen automatisk. Men
optageren slukker ikke, mens den optager
eller overfører, selv om du slukker for tv'et.
• 'BRAVIA' Sync-visning
Du kan betjene optageren ved at trykke på
SYNC MENU-knappen på tv'ets
fjernbetjening.
b Bemærkninger
• "Kontrol til HDMI"-funktionen fungerer
muligvis ikke afhængigt af den tilsluttede
komponent. Se i betjeningsvejledningen der
følger med komponenten.
• Du kan kun anvende 'BRAVIA' Syncvisningsfunktionen, når det tilsluttede tv har en
SYNC MENU-knap. For yderligere oplysninger
om 'BRAVIA' Sync skal du se i den
betjeningsvejledning, der fulgte med dit tv.
• For at anvende 'BRAVIA' Sync-funktionerne
skal du indstille "Kontrol til HDMI" til "Til"
(standard) i "HDMI-udgang"-opsætningen
(side 135).
21
Trin 3: Tilslutning af lydkablerne/HDMI-kablet
Vælg en af de følgende metoder A eller B, afhængigt af indgangsstikket på din tv-skærm,
projektor eller lydkomponent, som fx en AV-forstærker (receiver). Det vil gøre det muligt at
lytte til lyd.
[Højttalere]
[Højttalere]
Bageste (V)
Bageste (H)
Lydkomponent med en
dekoder
Forreste (V)
A
Forreste (H)
Center
Subwoofer
eller
HDMI-kabel
til HDMI OUT
til koaksial/HDMI digitalindgang
Digital koaksialkabel
(medfølger ikke)
til DIGITAL OUT (COAXIAL)
DVD-optager
til LINE 2 OUT (R-AUDIO-L)
INPUT
B
VIDEO
(hvid)
(gul)
(rød)
(hvid)
L
Lyd/videoledning
(medfølger ikke)
(gul)*
AUDIO
R
(rød)
Tv, projektor eller
lydkomponent
: Signalretning
* Det gule stik bruges til videosignaler (side 18).
22
A Digitalt lydindgangsstik
B L/R (venstre/højre)-lydindgangsstik
Denne tilslutning vil anvende dit tv's eller
din lydkomponents to højttalere til lyd.
*1
*2
Tilslutninger og indstillinger
Anvend denne tilslutning hvis din
lydkomponent har en Dolby*1 Digital,
DTS*2 eller MPEG-lyddekoder samt et
digitalt indgangsstik. Du kan benytte Dolby
Digital (5.1-kanal), DTS (5.1-kanal) og
MPEG (5.1-kanal) lydsurroundeffekter.
Hvis du tilslutter en Sony lydkomponent, der
er kompatibel med "Kontrol til HDMI"funktionen, skal du se i den
betjeningsvejledning, der fulgte med
lydkomponenten.
z Tip
For oplysninger om den rigtige placering af
højttalere skal du se i den betjeningsvejledning,
der fulgte med de tilsluttede komponenter.
b Bemærkninger
• Du må ikke tilslutte tv'ets lydudgangsstik til
LINE IN (R-AUDIO-L)-stikkene samtidigt.
Derved opstår der uønsket støj fra tv'ets
højttalere.
• I tilslutning B må du ikke tilslutte LINE IN (RAUDIO-L)- og LINE 2 OUT (R-AUDIO-L)stikkene i tv'ets lydudgangsstik samtidig.
Derved opstår der uønsket støj fra tv'ets
højttalere.
• Med tilslutning A skal du, efter at du har
gennemført tilslutningen, udføre de fornødne
indstillinger i "Lyd Ud"-opsætningen (side 127).
Hvis ikke du gør dette, høres der ingen lyd eller
høj støj fra højttalerne.
• Når du tilslutter optageren til en lydkomponent
vha. et HDMI-kabel, skal du udføre et af
følgende:
– Tilslut lydkomponenten til tv'et med HDMIkablet, eller
– Tilslut optageren til tv'et med et andet
videokabel end HDMI-kablet
(komponentvideokabel, S-videokabel eller
lyd/video-kabel).
23
Trin 4: Tilslutning af
netkablet
Trin 5: Klargøring af
fjernbetjeningen
Tilslut det medfølgende netkabel i AC INstikket på optageren. Sæt derefter netkablet
til optageren og tv'et i stikkontakten. Når du
har tilsluttet netkablet, skal du vente et
kort øjeblik, inden du anvender
optageren. Du kan anvende optageren, når
displayet på frontpanelet lyser, og optageren
går på standby-tilstand.
Hvis du tilslutter yderligere udstyr til
optageren (side 30), skal du sikre dig, at du
først tilslutter netkablet, efter alle
tilslutninger er fuldført.
Du kan styre optageren med den
medfølgende fjernbetjening. Indsæt to R6batterier (størrelse AA), så 3- og #-enden
på batterierne passer til markeringerne inde i
batterirummet. Når du bruger
fjernbetjeningen, skal du rette den mod
modtagesensoren
på optageren.
1
til AC IN
2
til stikkontakten
24
b Bemærkninger
• Hvis den medfølgende fjernbetjening forstyrrer
med en anden Sony DVD-optager eller afspiller, kan du ændre kommandonummeret for
denne optager (side 26).
• Brug batterierne korrekt for at undgå evt.
utætheder og ætsning. I tilfælde af utætheder bør
væsken ikke berøres uden at hænderne er
beskyttede. Bemærk følgende:
– Brug ikke et nyt batteri sammen med et
gammelt batteri, og brug ikke batterier fra
forskellige producenter.
– Forsøg ikke at oplade batterierne.
– Hvis du ikke vil bruge fjernbetjeningen i en
længere periode, skal du tage batterierne ud.
– Hvis der opstår utæthed i batterierne, skal du
aftørre evt. væske i batterirummet og indsætte
nye batterier.
• Sørg for, at modtagesensoren (afmærket med
på frontpanelet) ikke udsættes for stærkt lys,
f.eks. direkte sollys eller lysudstyr. Optageren
reagerer muligvis ikke på fjernbetjeningen.
• Når du udskifter batterierne på fjernbetjeningen,
nulstilles kodenummeret og
kommandotilstanden muligvis til
standardindstillingen. Angiv de korrekte værdier
for kodenummer og kommandotilstand igen.
Styring af tv-apparater med
fjernbetjeningen
Du kan justere fjernbetjeningens signal, så
du kan styre tv'et med den.
Kodenumre for tv-apparater, der kan
fjernbetjenes
b Bemærkninger
• Afhængigt af den tilsluttede enhed kan du
muligvis ikke styre tv'et med nogle af eller alle
knapperne nedenfor.
• Hvis du indtaster et nyt kodenummer, slettes det
tidligere indtastede kodenummer.
Talknapper
TV/DVD
Fabrikat
Kodenummer
Sony
01 (standard)
Hitachi
24
JVC
33
LG/Goldstar
76
Panasonic
17, 49
Philips
06, 08, 72
Samsung
71
Sharp
29
Toshiba
38
Tilslutninger og indstillinger
Hvis der er angivet mere end ét
kodenummer, skal du indtaste ét ad
gangen, indtil du finder det
kodenummer, der fungerer sammen med
tv'et.
Fjernbetjeningen udfører følgende:
DISPLAY
TV 2 +/–
TV [/1
TV t
TV PROG
+/–
1
2
Knapper
Betjeninger
TV [/1
Tænder eller slukker
for tv'et.
TV 2 (lyd) +/–
Justerer lydstyrken
på tv'et.
TV PROG +/–
Vælger
programpositionen
på tv'et.
TV t
Skifter tv'ets
(indgangsvælger) indgangskilde.
Hold TV [/1, der er placeret nederst
på fjernbetjeningen, nede.
Tryk ikke på [/1-knappen øverst på
fjernbetjeningen.
Sådan betjenes knappen TV/DVD (kun for
SCART-forbindelser)
Med TV [/1 trykket nede, skal du
indtaste tv'ets fabrikatkode med
talknapperne.
TV/DVD-knappen skifter mellem tv-tilstand
og DVD-tilstand. Tryk på TV/DVDknappen i stoppet tilstand eller når der ikke
vises nogen menu på tv-skærmen. Ret
fjernbetjeningen mod optageren, når du
bruger denne knap.
Tv-tilstand: skift til denne tilstand når du
hovedsageligt anvender tv-tuneren. Når du
begynder at afspille, indstilles tv'ets
indgangskilde automatisk til optageren.
DVD-tilstand: skift til denne tilstand når du
hovedsageligt anvender optagerens tuner.
For at kontrollere den nuværende tilstand,
tryk på DISPLAY (side 40).
For f.eks. at indtaste "09" skal du trykke
på "0" og derefter "9". Slip TV [/1knappen på tv'et, når du har indtastet det
sidste tal.
,fortsættes
25
Hvis du har en Sony DVDafspiller eller mere end én
Sony DVD-optager
Hvis den medfølgende fjernbetjening
forstyrrer den anden Sony DVD-optager
eller -afspiller, skal du indstille nummeret
for kommandotilstanden for denne optager
og den medfølgende fjernbetjening til et
andet nummer end det, der gælder for den
anden Sony DVD-optager eller -afspiller,
når du har afsluttet "Trin 6: Lynopsætning".
Standardindstillingen til
kommandotilstanden for denne optager og
den medfølgende fjernbetjening er "3
(standardindstil.)".
Du kan kontrollere den aktuelle
kommandotilstand på frontpanelets display.
Se side 136 angående yderligere
oplysninger.
Standardindstillingen til
kommandotilstanden for denne optager og
den medfølgende fjernbetjening er "3
(standardindstil.)".
Fjernbetjeningen fungerer ikke, hvis der er
indstillet forskellige kommandotilstande
for optageren og fjernbetjeningen. Angiv
den samme kommandotilstand.
Ændring af programpositioner
på optageren med
fjernbetjeningen
Trin 6: Lynopsætning
Foretag de grundlæggende justeringer ved at
følge instruktionerne på skærmen i
"Lynopsætning".
Pas på ikke at tage kablerne ud eller afslutte
"Lynopsætning"-funktionen under denne
procedure.
[/1
GUIDE*
</M/m/,,
ENTER
O RETURN
TV [/1
* Kun RDR-AT105/AT107/AT205
1
Tænd for optageren og tv'et. Skift
derefter indstillingen for input på
tv'et, så signalet fra optageren vises
på tv-skærmen.
"Sprog"-displayet vises.
• Hvis "Sprog"-displayet ikke vises,
skal du vælge "Lynopsætning" i
"Basis"-opsætningen fra
"Grundindstilling" i systemmenuen
(side 121).
Du kan ændre programpositioner på
optageren med talknapperne.
Eksempel: for kanal 50
Tryk på "5", "0", og tryk derefter på ENTER.
2
Vælg et skærmsprog ved hjælp af </
M/m/, og tryk på ENTER.
Meddelelsen om de originale
indstillinger vises.
3
Vælg "Start" vha. M/m og tryk på
ENTER.
Følg instruktionerne på skærmen for at
foretage følgende indstillinger.
26
Tidsindstilling
• Vælg "Automatisk" når en lokal
programposition udsender et
tidssignal. "Autom. tidsindstil."displayet vises.
Vælg en programposition der
indeholder et tidssignal og vælg
derefter "Start" ved hjælp af </,/
m, og tryk på ENTER.
Hvis der ikke kan findes et tidssignal,
skal du trykke på O RETURN, og
indstille uret manuelt.
• Vælg "Manuel" for at indstille uret
manuelt. "Manuel tidsindst."-displayet
vises.
1
Vælg derefter den tidszone der
anvendes i dit område eller GMT
(Greenwich middeltid) ved hjælp
af </,, og tryk på m.
2
Vælg "Til" ved hjælp af </,
hvis du lige nu er på sommertid og
tryk på ENTER.
3
Indstil dag, måned, år, time og
minutter vha.</M/m/,, og tryk
på ENTER for at starte uret.
TV-type (side 131)
• Vælg "Bred (16:9)" hvis du har et
widescreen-tv.
• Vælg "Standard (4:3)" hvis du har et
standard-tv. Dette bestemmer,
hvordan "widescreen"-billeder vises
på tv'et.
Progressiv
Når du tilslutter et tv med progressivt
format til denne optager vha.
COMPONENT VIDEO OUT-stikkene,
skal du vælge "Kompatibel".
Standby-tilstand (side 121)
Vælg tilstanden for hvornår optageren
slukker.
• "Tilstand 1" (standard): Der udsendes
ingen indgangssignaler, når optageren
er i standby-tilstand.
• "Tilstand 2": Der udsendes
indgangssignaler, når optageren er i
standby-tilstand.
Når du vælger "Tilstand 1", beder
displayet om bekræftelse. Vælg "Ja
(Tilstand2)" eller "Nej (Tilstand1)".
Tilslutninger og indstillinger
Autom. kanalindstil.
• Hvis du tilslutter et tv til denne optager
uden at anvende SMARTLINK, skal
du vælge "Autosøgning". Vælg
derefter dit land/region med </, og
tryk på ENTER.
Programpositionernes rækkefølge vil
indstilles i henhold til det land/region,
du vælger.
• Hvis du tilslutter et tv til denne optager
med SMARTLINK, skal du vælge
"Download fra TV". Vælg derefter dit
land/region med </, og tryk på
ENTER. De forudindstillede tunerdata
vil blive downloaded fra dit tv til
denne optager. (Angående detaljer
skal du se i betjeningsvejledningen,
der fulgte med dit tv.)
• Vælg "Undlad indstilling" for ikke at
udføre denne indstilling.
Se side 122 angående manuel
indstilling af programpositionerne.
HDD-forholdsregler
Læs HDD-forholdsreglerne og tryk på
ENTER.
4
Vælg "Afslut opsætning" vha. M/m og
tryk på ENTER.
"Lynopsætning" er gennemført.
Gå til "Opsætning af GUIDE Plus+®
systemet (kun RDR-AT105/AT107/
AT205)" (side 28) for at anvende
Gemstar's GUIDE Plus+ elektroniske
programguide.
Sådan vender du tilbage til det forrige trin
Tryk på O RETURN.
z Tip
Hvis du vil køre "Lynopsætning" igen, skal du
vælge "Lynopsætning" i "Basis"-opsætningen fra
"Grundindstilling" i systemmenuen (side 121).
,fortsættes
27
Opsætning af GUIDE Plus+®
systemet (kun RDR-AT105/
AT107/AT205)
Følg instruktionerne nedenfor for at opsætte
GUIDE Plus+ systemet og anvende den
tilsluttede digitalboksmodtager.
1
1
Tryk på ENTER for at vælge
"Continue".
2
Vælg digitalboksmodtager-typen
vha. M/m, og tryk på ENTER.
3
Vælg udbyderen ved hjælp af M/m,
og tryk på ENTER.
4
Vælg modtagermærket ved hjælp af
M/m, og tryk på ENTER.
Hvis du vælger "Other providers",
kan du vælge et modtagermærke fra
en liste over alle tilgængelige
mærker.
Hvis dit modtagermærke ikke er på
listen, vælg "???".
Listen over modtagermærker
opdateres automatisk, så din
modtager kan blive tilgængelig på et
senere tidspunkt. Vælg dit mærke
når det kommer på listen. Anvend
"???" indtil da.
5
Vælg den tilslutning du anvendte til
din digitalboksmodtager vha. M/m,
og tryk på ENTER.
Når digitalboksmodtageren er
tilsluttet til optageren vha.
tilslutning A med både et
antennekabel og et SCART-kabel,
vælg enten "Line1" eller "Antenna".
Du bliver bedt om at bekræfte
valget.
6
Tryk på ENTER for at vælge
"Continue".
Videovinduet skifter til den angivne
programposition.
7
Vælg "YES" vha. M/m og tryk på
ENTER.
Du bliver bedt om at bekræfte
valget.
Hvis videovinduet ikke skifter til
den angivne programposition, vælg
"NO" og tryk på ENTER indtil
videovinduet skifter til den angivne
programposition.
Tryk på GUIDE.
GUIDE Plus+-systemets "Basic Setup"
vises.
2
External Receiver 1/External
Receiver 2/External Receiver 3 (kun ved
tilslutning til digitalboksmodtageren)
Vælg et emne ved hjælp af M/m og
tryk på ENTER. Indstil derefter hvert
punkt.
Language
Vælg et skærmsprog ved hjælp af M/m
og tryk på ENTER.
Country
Vælg et land/område ved hjælp af M/m
og tryk på ENTER.
Postal Code
Indtast dit postnummer vha. </M/m/
,, og tryk på ENTER.
Hvis "Country" er sat til "Others", kan
du ikke indtaste et postnummer, og
GUIDE Plus+-systemet vil ikke søge
efter en værtskanal.
• Hvis du ikke behøver at opsætte
GUIDE Plus+-systemet, skal du
trykke på SYSTEM MENU for at
forlade menuen.
• Selvom du ikke kan anvende GUIDE
Plus+-systemet, der hvor du bor, kan
du alligevel indstille en manuel
optagelse. Se "Manuel indstilling af
timeren (Schedule)" på side 55.
28
3
Sluk optageren for at modtage GUIDE
Plus+-systemdata.
Når du har bekræftet at kontrolenheden til
digitalboksen styrer din
digitalboksmodtager, skal du sætte den fast
på plads.
1
Fjern bagsiden på den dobbeltsidede
tape.
2
Monter den således at kontrolenheden til
digitalboksen sidder lige oppe over
fjernbetjeningssensoren på din
digitalboksmodtager.
b Bemærk
Du kan ikke indstille tunersystem eller "OSDmenusprog" til et land/region eller sprog, der ikke
er understøttet af GUIDE Plus+-systemet.
Tilslutninger og indstillinger
For at modtage GUIDE Plus+systemdata skal din optager være
slukket, når den ikke er i brug. Hvis
din optager er tilsluttet til en
digitalboksmodtager, skal du sørge
for at lade digitalboksmodtageren
være tændt. Efter den første
opsætning kan det tage op til 24
timer før de første tvprogramoversigter modtages.
Sådan sætter du kontrolenheden til
digitalboksen fast på din
digitalboksmodtager
Hvis du ikke kan få optageren til at styre
digitalboksmodtageren
Kontroller tilslutningen og placeringen af
kontrolenheden til digitalboksen (side 16).
Hvis din digitalboksmodtager stadig ikke
fungerer sammen med denne optager, skal
du se i betjeningsvejledningen, der fulgte
med din digitalboksmodtager, og kontakte
dit kabel- eller satellitfirma for at høre om de
kan levere en kompatibel
digitalboksmodtager.
Sådan ændrer du de grundlæggende
GUIDE Plus+-indstillinger
1
2
Tryk på GUIDE.
b Bemærkninger
3
Vælg "Basic Setup" vha. M/m og tryk på
ENTER.
4
Gentag fra trin 2 under "Opsætning af
GUIDE Plus+® systemet (kun RDRAT105/AT107/AT205)" på side 28.
• Listen over eksterne modtagere, der kan styres
med GUIDE Plus+-systemet, opdateres konstant
og udsendes via GUIDE Plus+-systemsignaler.
Siden det tidspunkt hvor din optager blev
produceret, og det tidspunkt hvor du installerede
din optager for første gang, kan der være blevet
tilføjet nye eksterne modtagerkoder.
• Hvis den eksterne modtager stadig ikke er på
listen, eller stadig ikke kan styres ordentligt af
optageren, så ring venligst til kundesupport for at
oplyse om mærke og model på din eksterne
modtager.
Vælg "Setup" i menubjælken ved hjælp
af M/, og tryk på ENTER.
29
Tilslutning af en videobåndoptager eller en
lignende enhed
Når du har taget optagerens netkabel ud af stikket, skal du tilslutte en videobåndoptager eller
en lignende optageenhed til LINE IN-stikkene på denne optager.
For at se billeder fra den tilsluttede videobåndoptager eller et lignende apparat gennem
optageren, mens optageren er i standby-tilstand, skal du indstille "Standby-tilstand" til
"Tilstand 2" "Basis"-opsætningen (side 121). Hvis ikke, vises billedet ikke.
Brug DV IN-stikket på frontpanelet, hvis udstyret har et DV-udgangsstik (i.LINK-stik)
(side 94).
Du kan finde yderligere oplysninger i betjeningsvejledningen, der fulgte med det tilsluttede
udstyr.
Se "Optagelse fra tilsluttet udstyr" på side 64 angående optagelse på denne optager.
Tilslutning til LINE 1/DECODER-stikket
Tilslut en videobåndoptager eller en lignende optageenhed til LINE 1/DECODER-stikket på
denne optager.
TV
Videobåndoptager
SCART-kabel (medfølger ikke)
til SCART-indgang
til i LINE 1/DECODER
til T LINE 3 – TV
DVD-optager
b Bemærkninger
• Billeder, der indeholder kopibeskyttede signaler, som forhindrer kopiering, kan ikke optages.
• Hvis du sender optagelsessignalerne via videobåndoptageren, modtager du muligvis ikke et tydeligt
billede på tv-skærmen.
DVD-optager
Videobåndoptager
TV
Sørg for at tilslutte videobåndoptageren til DVD-optageren og tv'et i den rækkefølge, der vises nedenfor.
Hvis du vil se videobånd, skal du se båndene via en anden line indgang på tv'et.
Line indgang 1
Videobåndoptager
DVD-optager
TV
Line indgang 2
30
• SMARTLINK-funktionerne er ikke tilgængelige i forbindelse med enheder, der tilsluttes via DVDoptagerens LINE 1/DECODER-stik.
• Når du optager til en videobåndoptager fra denne DVD-optager, skal du undlade at skifte indgangskilden
til tv ved at trykke på TV/DVD-knappen på fjernbetjeningen.
• Hvis du tager netkablet ud af optageren, kan du ikke se signalerne fra den tilsluttede videobåndoptager.
Tilslut en videobåndoptager eller en lignende optageenhed til LINE 2 IN-stikkene på denne
optager. Hvis udstyret har et S-videostik, kan du bruge en S-videoledning i stedet for en lyd/
video-ledning.
Videobåndoptager osv.
OUTPUT
S VIDEO
VIDEO
AUDIO
L
S-videoledning
(medfølger ikke)
R
Tilslutninger og indstillinger
Tilslutning til LINE 2 IN-stikkene på frontpanelet
Lyd/videoledning
(medfølger ikke)
til LINE 2 IN
DVD-optager
: Signalretning
z Tip
Når det tilsluttede udstyr kun afgiver lyd i mono, skal du kun tilslutte til L(MONO) og VIDEOindgangsstikkene på forsiden af optageren. Tilslut ikke R-indgangsstikket.
b Bemærkninger
• Tilslut ikke det gule LINE IN (VIDEO)-stik, når du bruger en S-videoledning.
• Undlad at tilslutte udgangsstikket på denne optager til andet udstyrs indgangsstik, når det andet udstyrs
udgangsstik er tilsluttet til indgangsstikket på denne optager. Dette kan forårsage støj (feedback).
• Tilslut ikke mere end én type videoledning mellem optageren og tv'et samtidigt.
31
Tilslutning til en satellit eller en digital tuner (kun
RDR-AT100/AT200)
Tilslut en satellit eller en digital tuner til denne optager ved hjælp af LINE 1/DECODERstikket. Tag optagerens netkabel ud af stikkontakten, når du tilslutter tuneren.
Se nedenfor for at få oplysninger om brug af funktionen synkroniseret optagelse.
Du skal IKKE indstille "LINE 1-indgang" til "Dekoder" i "Video Ind / Ud"-opsætningen
(side 126), når du foretager denne tilslutning.
Satellittuner,
CanalSat osv.
TV
SCART-kabel (medfølger ikke)
til SCART-indgang
til i LINE 1/DECODER
til T LINE 3 – TV
DVD-optager
Hvis satellittuneren kan sende RGBsignaler
Denne optager accepterer RGB-signaler.
Hvis satellittuneren kan sende RGBsignaler, skal du tilslutte TV SCART-stikket
på satellittuneren til LINE 1/DECODERstikket og indstille "LINE 1-indgang" til
"RGB" i "Video Ind / Ud"-opsætningen
(side 126). Se i den vejledning, der fulgte
med digitalboksmodtageren.
Hvis du vil bruge funktionen
synkroniseret optagelse
Denne tilslutning er nødvendig for at bruge
funktionen synkroniseret optagelse. Se
"Optagelse fra tilsluttet udstyr med en timer
(Synkroniseret optagning) (kun RDRAT100/AT200)" på side 65.
Indstil "LINE 1-indgang" i "Video Ind /
Ud"-opsætningen (side 126) i henhold til
specifikationerne på din satellittuner. Se i
instruktionerne til din satellittuner angående
yderligere oplysninger.
32
b Bemærkninger
• Synkroniseret optagelse fungerer ikke sammen
med visse tunere. Angående yderligere
oplysninger, se i tunerens betjeningsvejledning.
• Hvis du tager netkablet ud af optageren, kan du
ikke se signalerne fra den tilsluttede tuner.
Tilslutning til ekstern dekoder
Tilslutning af en dekoder
Tilslutninger og indstillinger
Du kan se eller optage eksterne analoge dekoderprogrammer (PAY-TV/Canal Plus), hvis du
tilslutter en dekoder (medfølger ikke) til optageren. Tag optagerens netkabel ud af
stikkontakten, når du tilslutter dekoderen.
For at se programmer fra den tilsluttede eksterne dekoder (PAY-TV/Canal Plus analog
dekoder), mens optageren er i standby-tilstand, skal du indstille "Standby-tilstand" til
"Tilstand 2" i "Basis"-opsætningen (side 121). Hvis ikke, vises billedet ikke.
Bemærk, at når du indstiller "LINE 1-indgang" til "Dekoder" i trin 7 under "Indstilling af
programpositioner for en ekstern dekoder (PAY-TV/Canal Plus analog dekoder)" (side 34),
vil du ikke kunne vælge "L1", fordi Line 1 bliver en dedikeret linje for dekoderen.
Ekstern dekoder (PAY-TV/
Canal Plus analog dekoder)
TV
til AERIAL IN
Antennekabel
(medfølger)
til T LINE 3 – TV
til AERIAL OUT
til SCART-indgang
SCART-kabel
(medfølger ikke)
SCART-kabel
(medfølger ikke)
til i LINE 1/DECODER
DVD-optager
,fortsættes
33
Indstilling af
programpositioner for en
ekstern dekoder (PAY-TV/
Canal Plus analog dekoder)
Hvis du vil se eller optage analoge PAY-TV/
Canal Plus-programmer, skal du indstille
optageren til at modtage
programpositionerne ved hjælp af
skærmdisplayet.
Sørg for at følge alle trinene nedenfor, så
programpositionerne indstilles korrekt.
1
Tryk på SYSTEM MENU.
Systemmenuen vises.
2
Vælg "Grundindstilling" vha. </M/
m/,, og tryk på ENTER.
3
Vælg "Video Ind / Ud" vha. M/m, og
tryk på ENTER.
4
Vælg "LINE 3-udgang" vha. M/m, og
tryk på ENTER.
12 Vælg dit land/region vha. </, og
tryk på ENTER.
Programposition
13 Vælg den ønskede programposition
med PROG +/– eller talknapperne.
14 Vælg "Kanal" ved hjælp af M/m og
vælg programpositionen for den
eksterne dekoder ved hjælp af </
,.
15 Vælg "Lydsystem" ved hjælp af M/m
og vælg et tilgængeligt tv-system, B/
G, D/K, I eller L ved hjælp af </,.
Vælg "L" for at modtage udsendelser i
Frankrig.
16 Vælg "Dekoder" ved hjælp af M/m og
vælg "Til" ved hjælp af </,.
17 Tryk på SYSTEM MENU for at gå ud af
menuen.
5
6
Tryk på M/m for at vælge "Video" eller
"RGB", og tryk på ENTER.
Sådan vender du tilbage til det forrige trin
Vælg "LINE 1-indgang" vha. M/m, og
tryk på ENTER.
b Bemærkninger
7
Tryk på M/m for at vælge "Dekoder",
og tryk på ENTER.
8
Tryk på O RETURN for at placere
markøren i venstre kolonne igen.
9
Vælg "Tuner" vha. M/m, og tryk på
ENTER.
10 Vælg "Manuel kanalindst." vha. M/m,
og tryk på ENTER.
Fremhævningen flytter til "Næste
skærm".
11 Tryk på ENTER.
34
Tryk på O RETURN.
• Hvis du tager netkablet ud af optageren, kan du
ikke se signalerne fra den tilsluttede dekoder.
• For at se programmer fra den tilsluttede eksterne
dekoder (PAY-TV/Canal Plus analog dekoder)
under optagelse skal du trykke på
PROGRAM +-knappen på optageren ("SCART
THRU" vises på frontpanelets display). For at
vende tilbage til det forrige display skal du
trykke på PROGRAM –-knappen på optageren
("SCART NORM" vises på frontpanelets
display). Optageren skifter automatisk over til
det program, som er indstillet på optagerens
tuner, når optagelsen er afsluttet.
For at se programmer fra den tilsluttede eksterne
dekoder (PAY-TV/Canal Plus analog dekoder),
mens optageren er i standby-tilstand, skal du
indstille "Standby-tilstand" til "Tilstand 2" i
"Basis"-opsætningen (side 121).
3
Syv grundlæggende handlinger
— Lær din DVD-optager at kende
1. Indsættelse af en disk
+RW
-RVideo
-RWVR -RWVideo
DVD
VCD
+R
-RVR
CD
DATA DVD
Z (åbn/
luk)
1
2
DVD
Tryk på DVD.
Tryk på Z (åbn/luk), og placer en
disk i diskskuffen.
Vent til "LOAD" forsvinder fra
displayet på frontpanelet.
Ubrugte DVD'er formateres automatisk.
• For DVD-RW-diske
DVD-RW'er formateres i det
optageformat (VR-tilstand eller
Video-tilstand), der er indstillet i
"Formater DVD-RW" under "Basis" i
"Diskindstilling"-opsætningen
(side 119).
• For DVD-R-diske
DVD-R'er formateres automatisk i
video-tilstand. For at formatere en
ubrugt DVD-R i VR-tilstand skal du
formatere disken i "Format"opsætningen (side 46), inden du
udfører en optagelse.
Hvis der kan optages på disken i denne
optager, kan du manuelt omformatere
disken for at fremstille en tom disk
(side 46).
Syv grundlæggende handlinger — Lær din DVD-optager at kende
DATA CD
Tryk på Z (åbn/luk) for at lukke
diskskuffen.
Med siden til optagelse/afspilning nedad
35
3
2. Optagelse af et
program
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
Hver gang du trykker på knappen,
ændres displayet på tv'et på følgende
måde:
+R
-RWVR -RWVideo
Dette afsnit beskriver de grundlæggende
betjeninger for at optage et aktuelt tvprogram på harddisken (HDD) eller på en
disk (DVD). For en forklaring om hvordan
du laver timeroptagelser, se side 53 (for
RDR-AT105/AT107/AT205) eller side 59
(for RDR-AT100/AT200).
HDD
Tryk gentagne gange på REC MODE
for at vælge optagetilstanden.
DVD
PROG +/–
* Til rådighed når "Manuel opt.-indst." er
indstillet til "Til (gå til indst.)" i
"Optagning"-opsætningen (side 130).
Hvis du vil have flere oplysninger om
optagetilstanden, skal du se side 152.
4
Tryk på z REC.
Optagelsen går i gang.
Sådan stoppes optagelsen
Tryk på x REC STOP.
Sådan sætter du optagelsen på pause
Tryk på X.
For at genoptage optagelsen skal du trykke
på X igen.
Sådan ser du et andet tv-program mens
der optages
X
z REC
x REC
STOP
1
REC MODE
Tryk på HDD eller DVD.
Hvis du vil optage på en DVD, skal du
indsætte en DVD, der kan optages på.
2
36
Tryk på PROG +/– for at vælge den
ønskede programposition eller
indgangskilde.
Hvis dit tv er sluttet til T LINE 3 – TVstikket, skal du indstille dit tv på tvindgangen vha. TV/DVD-knappen og vælge
det program, du ønsker at se. Hvis dit tv er
tilsluttet til stikkene LINE 2 OUT eller
COMPONENT VIDEO OUT, skal du
indstille tv'et til tv-indgangen med TV t
knappen (side 25).
Direkte optagelse fra tv (kun til
SMARTLINK tilslutninger)
Når tv'et er tændt og optageren er slukket,
skal du trykke på TV PAUSE. Optageren
tændes automatisk og begynder at optage
det, du ser på tv'et, til HDD'en.
Indstil "TV-pause" til "TV'ets tuner" i
"Alternativer 2"-opsætningen (side 137).
b Bemærkninger
Kontrol af diskstatus under
optagelse
Du kan kontrollere optagelsesoplysninger
som f.eks. optagetid eller disktype.
Tryk på DISPLAY under optagelse.
Optagelsesoplysningerne vises.
A Optagetilstand
B Optagetid
C Disktype/-format
D Optagelsesstatus
Sådan slår du visningen fra
Tryk gentagne gange på DISPLAY.
Syv grundlæggende handlinger — Lær din DVD-optager at kende
• For at deaktivere Direkte optagelse fra tvfunktionen, skal du indstille "SMARTLINK" til
"Gennemgående" i "Alternativer"-opsætningen
(side 136).
• Visse knapper som fx TITLE LIST-knappen
eller H-knappen kan ikke anvendes, når "TV"
vises på frontpanelets display.
• Hvis du trykker på [/1-knappen under
optagelse, stopper optageren med at optage og
slukkes.
• Det kan tage et kort øjeblik, efter du har trykket
på z REC-knappen, før optagelsen begynder.
• Det kan tage et kort øjeblik for optageren at
stoppe eller sætte optagelsen på pause.
• Du kan ikke ændre optagetilstanden under
optagelse.
• Programmer optages i det oprindelige breddehøjde-forhold, når du optager til HDD'en (når
"HDD optageformat" er indstillet til "Videotilst.
Fra" i "Optagning"-opsætningen (side 131))/
DVD-RW'er/DVD-R'er (VR-tilstand).
• Når du optager til DVD-R DL'er (videotilstand), opdeles titlen, når der skiftes lag.
• Hvis der opstår strømsvigt, kan det program, du
er ved at optage, blive slettet.
• Du kan ikke se et PAY-TV/Canal Plus-program,
mens du optager et andet PAY-TV/Canal Plusprogram.
• For at kunne anvende Direkte optagelse fra tvfunktionen skal du først foretage en korrekt
indstilling af optagerens ur.
37
A Disktype:
3. Afspilning af det
optagede program
(Titelliste)
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
Viser medietypen, HDD eller DVD.
B Samlet antal titler
C Undermenu:
Tryk på , for at vise undermenuen.
Undermenuen viser funktioner, der kun
gælder for det valgte punkt. De viste
indstillinger varierer, afhængigt af
modellen, situationen og disktypen.
+R
-RWVR -RWVideo
Afspil en optaget titel ved at vælge titlen fra
titellisten.
HDD
DVD
Undermenu
TITLE LIST
D Rullepanel:
Vises, når alle titlerne ikke kan være på
listen. Du kan se de skjulte titler ved at
trykke på M/m.
</M/m/,,
ENTER
E Titeloplysninger:
1
"Optager": Angiver, at titlen er ved at
blive optaget.
: Angiver en beskyttet titel.
"NEW": Angiver, at titlen lige er blevet
optaget (ikke afspillet) (kun HDD).
: Tryk på DISPLAY for at vise
"
". "
" angiver titler, der
indeholder "Copy-Once"kopibeskyttelsessignaler (kun HDD)
(side 155).
: Angiver at titlen er optaget vha.
opdateringsfunktionen.
Genre-ikoner: Angiver titlens genre
(kun HDD).
: Angiver et tosproget program (kun
HDD).
Tryk på HDD eller DVD.
Hvis du vælger DVD, skal du indsætte
en DVD (se "1. Indsættelse af en disk"
på side 35).
Afspilningen går automatisk i gang,
afhængigt af disken.
2
Tryk på TITLE LIST.
Eksempel: 4-titelliste til HDD
F Resterende tid på den aktuelle disk i
den nuværende optagetilstand (fx: SPtilstand)
3
Vælg en titel vha. M/m og tryk på
ENTER.
Afspilningen begynder fra den valgte
titel.
38
Sådan stoppes afspilningen
Tryk på x (stop).
Sådan søger du efter en titel via genre
(kun HDD)
Sådan ruller du gennem listen side for
side (Side-tilstand)
1
2
Tryk på ./> imens titellisten vises.
Hver gang du trykker på ./>, skifter
titellisten til forrige/næste side med titler.
3
Om titellisten for DVD-RW'er/DVD-R'er
(VR-tilstand)
Sådan ændrer du et titelminiaturebillede
(miniature)
Du kan skifte titellisten til at vise originaleller afspilningsliste-titler.
Efter optagelsen angives den første scene i
optagelsen (titlen) automatisk som
miniaturebilledet.
Du kan vælge en favoritscene til det
miniaturebillede, der vises på titellisten.
Tryk på < imens titellisten vises.
3
Vælg "Original" eller "Afsp.liste" vha.
M/m og tryk på ENTER.
Vælg "Afsp.liste" vha. M/m og tryk på
ENTER.
Sådan ændrer du titelrækkefølgen på
HDD'en (Sort. titler)
Vælg "Genre" vha. M/m og tryk på
ENTER.
Vælg en genre vha. M/m og tryk på
ENTER.
1
Tryk på TITLE LIST.
Skift titellisten for at vise originale eller
afspilningsliste-titler hvis det er
nødvendigt for DVD-RW'er/DVD-R'er
(VR-tilstand).
2
Vælg en titel vha. M/m og tryk på ,.
Undermenuen vises.
1
2
Tryk på < imens titellisten vises.
Vælg "Sort. titler" vha. M/m og tryk på
ENTER.
3
Vælg "Rediger" vha. M/m og tryk på
ENTER.
3
Vælg punktet vha. M/m og tryk på
ENTER.
4
Vælg "Vælg Miniature" vha. M/m og
tryk på ENTER.
Displayet til indstilling af
miniaturepunktet vises, og afspilningen
af titlen begynder.
5
Mens du ser det afspillede billede, skal
du trykke på H, X, c
m/
M
C eller PLAY MODE for at
vælge den scene, du vil angive for
miniaturebilledet, og trykke på X.
Afspilningen stopper midlertidigt.
6
Vælg "OK" vha. M/m og tryk på
ENTER.
Scenen er angivet for titlens
miniaturebillede.
For at vende tilbage til titellisten, tryk på
O RETURN.
Rækkefølge Sorteret
Efter dato
Ikke vist titel
I rækkefølge efter,
hvornår titlerne blev
optaget. Den titel, der
senest er optaget, vises
øverst.
I rækkefølge efter,
hvornår titlerne blev
optaget. Den titel, der
senest er optaget, og ikke
er afspillet, vises øverst.
Efter titel
I alfabetisk rækkefølge.
Efter nr.
I rækkefølge efter optaget
titelnummer.
Syv grundlæggende handlinger — Lær din DVD-optager at kende
1
2
Tryk på < imens titellisten vises.
Sådan ændrer du visningstilstanden for
miniaturebilledet (Indstil forhåndsvis)
(kun HDD)
Du kan vælge "Hurtig forhåndsvisn." eller
"Normal" som visningstilstand for
miniaturebilledet i titellisten. Indstil "Indstil
forhåndsvis" i "Alternativer"-opsætningen
(side 137).
,fortsættes
39
Sådan skifter du til 8-titellisten
1
2
Tryk på < imens titellisten vises.
3
Vælg "8 titler" vha. M/m og tryk på
ENTER.
Der vises yderligere oplysninger,
inklusive tiden for genoptagelse, for den
valgte titel nedenfor listen.
Vælg "Titelvisning" vha. M/m og tryk
på ENTER.
Visning af afspilningstiden og
afspilningsoplysninger
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
DVD
VCD
+R
CD
DATA DVD DATA CD
Du kan kontrollere afspilningstiden på den
aktuelle titel, kapitel, spor eller disk. Du kan
også kontrollere det disknavn, der er optaget
på DVD'en/CD'en.
Tryk gentagne gange på DISPLAY.
Displayet varierer, afhængigt af disktypen
og afspilningsstatus.
I stoppet tilstand
Eksempel: DVD-RW i VR-tilstand
Sådan slås titellisten fra
Tryk på TITLE LIST.
b Bemærkninger
• Titelnavnene vises muligvis ikke for DVD'er,
der er oprettet på andre DVD-optagere.
• Det kan tage nogle sekunder, før
miniaturebillederne vises.
• Efter redigering ændres titelminiaturebilledet
muligvis til den første scene i optagelsen (titlen).
• Miniaturebilledindstillingen i overførselskilden
bevares ikke i den overførte titel.
• (Kun RDR-AT100/AT200) Når titellisten ikke
vises ved at trykke på TITLE LIST knappen, har
DVD'en ikke nogen titelliste. I det tilfælde skal
du trykke på TOP MENU-knappen for at vise
DVD'ens menu.
Under afspilning
Eksempel: DVD-R i Video-tilstand
A Afspilningsstatus
B Viser at genoptaget afspilning er til
rådighed (side 67).
C Den aktuelt valgte optagetilstand
(maksimal DVD-optagetid)
(side 152)
D Resterende tid
40
E Stationsnavn og
programpositionsnummer
F Lydindstilling for det aktuelle
program
G Optagerestriktioner for det aktuelle
program
I Diskinformation
J Titeltype (Original eller Playlist) for
DVD-RW/DVD-R i VR-tilstand
K Disktype/-format (side 147)
Viser den færdiggjorte disk i Videotilstand som "DVD-VIDEO".
L Titelnummer-Kapitelnummer
(side 75)
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
+R
Du kan navngive en DVD, titel eller
program ved at indtaste bogstaver. Du kan
indtaste op til 64 tegn for en titel, der er
optaget i HDD/DVD-RW/DVD-R (VRtilstand), og 40 tegn for en titel der optaget i
DVD+RW/DVD-RW (Video-tilstand)/
DVD+R/DVD-R (Video-tilstand), men det
aktuelle antal tegn, der vises i menuer som fx
titellisten, vil variere. Ved hjælp af trinene
nedenfor beskrives, hvordan du ændrer
navnet på et optaget program.
M Afspilningstid
N Indikator for flere kameravinkler
(side 68)
O Indikator for kopibeskyttelse
(side 155)
P Dataoverførselsbjælke og hastighed
TITLE LIST
</M/m/,,
ENTER
Syv grundlæggende handlinger — Lær din DVD-optager at kende
H Tv-tilstand eller DVD-tilstand
(side 25)
4. Ændring af navnet på
et optaget program
Sådan slår du visningen fra
Tryk gentagne gange på DISPLAY.
z Tips
• Når "På-skærmen visning" er indstillet til "Til"
(standard) i "Alternativer"-opsætningen
(side 136), vises oplysningerne automatisk, når
optageren tændes.
• Se under "Sådan frigøres diskplads" (side 77) for
oplysninger om, hvordan du øger diskpladsen.
b Bemærk
Afspilningstiden for MP3-lydspor kan muligvis
ikke vises korrekt.
.
m
>
M
x
1
2
Tryk på TITLE LIST.
Vælg en titel vha. M/m og tryk på ,.
Undermenuen vises.
3
Vælg "Rediger" vha. M/m og tryk på
ENTER.
,fortsættes
41
4
Vælg "Titelnavn" vha. M/m og tryk på
ENTER.
Displayet til indtastning af tegn vises.
Det aktuelle navn vises på
indtastningsrækken.
Indtastningsrække
5
5. Navngivning og
beskyttelse af en disk
Du kan foretage indstillinger, der gælder for
hele disken i "Diskindstilling"-opsætningen.
SYSTEM
MENU
Flyt markøren hen på det punkt hvor
du ønsker at indsætte tegnet vha.
m/M.
</M/m/,,
ENTER
For at slette alle tegnene skal du trykke
på CLEAR og holde den inde i
2 sekunder eller mere.
6
Vælg "Store bogstaver" eller "Små
bogstaver" vha. ./>.
Tegnene for den valgte type vises.
7
Tryk på </M/m/, for at vælge det
tegn, du vil indtaste, og tryk på
ENTER.
Det valgte tegn vises på
indtastningsrækken.
For at indsætte et mellemrum skal du
trykke på X (eller vælge "Mellemrum",
og trykke på ENTER).
8
Gentag trin 6 og 7 for at indtaste de
resterende tegn.
For at slette et tegn skal du flytte
markøren hen på tegnet på
indtastningsrækken og trykke på
CLEAR (eller vælge "Ryd", og trykke
på ENTER).
Hvis du vil indsætte et tegn, skal du
flytte markøren til højre for det punkt,
hvor du vil indsætte tegnet. Vælg
derefter tegnet og tryk på ENTER.
For at slette alle tegnene skal du trykke
på CLEAR og holde den inde i
2 sekunder eller mere.
9
Tryk på x (eller vælg "OK" og tryk på
ENTER).
For at annullere indstillingen skal du
trykke på O RETURN.
42
Navngivning af en disk
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-RVR
-RVideo
1
Indsæt en disk.
Se "1. Indsættelse af en disk" på side 35.
2
Tryk på SYSTEM MENU.
Systemmenuen vises.
3
Vælg "Diskindstilling", og tryk på
ENTER.
Vælg "Basis", og tryk på ENTER.
4
Vælg "Basis", og tryk på ENTER.
5
Vælg "Indtast disknavn", og tryk på
ENTER.
5
Vælg "Beskyt disk", og tryk på ENTER.
6
Vælg "Næste skærm", og tryk på
ENTER.
6
7
Vælg "Til", og tryk på ENTER.
Indtast disknavnet (side 41).
Du kan indtaste op til 64 tegn til et
DVD-RW/DVD-R (VR-tilstand)
disknavn, og 40 tegn til et DVD+RW/
DVD-RW (Video-tilstand)/DVD+R/
DVD-R (Video-tilstand) disknavn.
b Bemærk
Disknavnet vises muligvis ikke, når disken
afspilles på andet DVD-udstyr.
Tryk på SYSTEM MENU for at gå ud af
menuen.
Sådan annulleres beskyttelsen
Beskyttelse af en disk
-RWVR
1
-RVR
Indsæt en disk.
Vælg "Fra" i trin 6.
z Tip
Du kan angive beskyttelse for særskilte titler
(side 78).
Syv grundlæggende handlinger — Lær din DVD-optager at kende
4
Se "1. Indsættelse af en disk" på side 35.
2
Tryk på SYSTEM MENU.
Systemmenuen vises.
3
Vælg "Diskindstilling", og tryk på
ENTER.
43
-RVR
6. Afspilning af disken
på andet DVD-udstyr
(Lukning)
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-RVR
-RVideo
+R
Det er nødvendigt at bruge færdiggørelse,
når du afspiller diske, der er optaget ved
hjælp af denne optager på andet DVDudstyr.
Når du færdiggør en DVD+RW, DVD-RW
(video-tilstand), DVD+R eller DVD-R
(video-tilstand), oprettes der automatisk en
DVD-menu, der kan vises på andet DVDudstyr.
Før du udfører færdiggørelse, skal du
kontrollere forskellene mellem disktyperne i
tabellen nedenfor.
-RVideo
Færdiggørelse er nødvendig.
Disken kan kun afspilles på udstyr,
som understøtter DVD-R i VRtilstand.
Du kan redigere eller optage på
disken selv efter færdiggørelse
(undtagen på DVD-R DL i VRtilstand).
Færdiggørelse er nødvendig ved
afspilning på andet udstyr end
denne optager.
Efter færdiggørelse kan du ikke
redigere eller optage på disken.
SYSTEM
MENU
Forskelle på disktyper
+RW
-RWVR
-RWVideo
44
Diske færdiggøres automatisk, når
de tages ud af optageren. Det kan
dog være nødvendigt at færdiggøre
disken i forbindelse med bestemt
DVD-udstyr, eller hvis optagetiden
er kort. Du kan redigere eller
optage på disken efter
færdiggørelse.
Det er ikke nødvendigt at
færdiggøre disken, når du afspiller
en disk på udstyr, der er
kompatibelt med VR-formatet.
Det kan også være nødvendigt at
færdiggøre disken, selv hvis det
andet DVD-udstyr er kompatibelt
med VR-formatet, særligt hvis
optagetiden er kort. Du kan
redigere eller optage på disken efter
færdiggørelse.
Færdiggørelse er nødvendig ved
afspilning på andet udstyr end
denne optager.
Du kan ikke redigere eller optage
på disken efter færdiggørelse. Hvis
du vil optage på disken igen, skal
du ophæve færdiggørelsen
(side 45) eller omformatere disken
(side 46). Hvis du omformaterer
disken, slettes alt optaget indhold
dog.
</M/m/,,
ENTER
1
Indsæt en disk.
Se "1. Indsættelse af en disk" på side 35.
2
Tryk på SYSTEM MENU.
Systemmenuen vises.
3
Vælg "Diskindstilling", og tryk på
ENTER.
4
Vælg "Lukning", og tryk på ENTER.
Vælg "Næste skærm", og tryk på
ENTER.
For DVD-RW/DVD-R (VR-tilstand)
begynder optageren at færdiggøre
disken. Gå til trin 9.
7
(Kun DVD+RW/DVD-RW (Videotilstand)/DVD+R/DVD-R (Videotilstand))
Vælg en udformning af titelmenuen
og tryk på ENTER.
Menuen vises med den valgte
udformning af titelmenuen, når
"topmenu" (eller "menu" for en
DVD+RW/DVD+R) er valgt på DVDudstyret.
8
(Kun DVD+RW/DVD-RW (Videotilstand)/DVD+R/DVD-R (Videotilstand))
Vælg "Ja", og tryk på ENTER.
Færdiggørelsen går i gang.
9
Tryk på SYSTEM MENU for at gå ud af
menuen.
b Bemærkninger
• Afhængigt af diskens tilstand, optagelsen eller
DVD-udstyret, kan diske muligvis ikke afspilles,
selvom de er færdiggjort.
• Optageren kan ikke færdiggøre disken, hvis den
er blevet optaget på andet udstyr.
• Sætter du en disk, der ikke er færdiggjort, ind i
andet DVD-udstyr, kan det muligvis beskadige
det optagede indhold.
• Når du anvender en DVD+RW, kan du redigere
eller optage på disken selv efter færdiggørelse.
Men titelmenuen vil dog ikke blive vist.
Færdiggør disken igen for at vise titelmenuen.
Ophævelse af færdiggørelse af
en disk
-RWVR -RWVideo
DVD-RW'er (Video-tilstand)
Du kan ophæve færdiggørelsen for DVDRW'er (Video-tilstand), der er færdiggjort til
beskyttelse mod yderligere optagelse eller
redigering, så du kan redigere eller optage på
dem igen.
DVD-RW'er (VR-tilstand)
Hvis du ikke kan redigere eller optage på en
DVD-RW (VR-tilstand), der er færdiggjort
med andet DVD-udstyr, kan du ophæve
færdiggørelsen af disken.
Syv grundlæggende handlinger — Lær din DVD-optager at kende
5
6
Vælg "Lukning", og tryk på ENTER.
b Bemærk
Optageren kan ikke ophæve færdiggørelsen af
DVD-RW'er (video-tilstand), som er blevet
færdiggjort på en anden optager.
1
Indsæt en disk.
Se "1. Indsættelse af en disk" på side 35.
z Tip
Du kan kontrollere, om disken er blevet
færdiggjort eller ej. Tryk på DISPLAY efter trin 1
(side 40).
2
Tryk på SYSTEM MENU.
Systemmenuen vises.
3
Vælg "Diskindstilling", og tryk på
ENTER.
,fortsættes
45
4
Vælg "Lukning", og tryk på ENTER.
7. Omformatering af en
disk
+RW
5
Vælg "Af-færdiggør", og tryk på
ENTER.
6
Vælg "Start", og tryk på ENTER.
-RWVR -RWVideo
-RVR
-RVideo
Nye diske formateres automatisk, når de
indsættes. Om nødvendigt kan du manuelt
omformatere en DVD+RW, DVD-RW eller
DVD-R-disk for at lave en tom disk. For
DVD-RW'er eller DVD-R'er kan du vælge et
optageformat (VR-tilstand eller Videotilstand), afhængig af hvad du foretrækker.
SYSTEM
MENU
Ophævelsen af færdiggørelsen går i
gang.
Det kan tage flere minutter at ophæve
færdiggørelsen.
</M/m/,,
ENTER
1
Indsæt en disk.
Se "1. Indsættelse af en disk" på side 35.
2
Tryk på SYSTEM MENU.
Systemmenuen vises.
3
46
Vælg "Diskindstilling", og tryk på
ENTER.
Vælg "Format", og tryk på ENTER.
5
Vælg et punkt, og tryk på ENTER.
"VR-tilstand": Formaterer DVD-RW'er/
DVD-R'er i VR-tilstand.
"Videotilst.": Formaterer DVD-RW'er/
DVD-R'er i Video-tilstand.
"Formatér DVD+RW": Formaterer
DVD+RW'er.
6
Vælg "Start", og tryk på ENTER.
Alt diskindhold slettes.
z Tip
Ved hjælp af omformatering kan du ændre
optagelsesformatet på DVD-RW'er, eller du kan
optage igen på DVD-RW'er, der er færdiggjort.
b Bemærk
Du kan ikke omformatere DVD-R'er, der er
optaget på.
Syv grundlæggende handlinger — Lær din DVD-optager at kende
4
47
b Bemærk
GUIDE Plus+ (kun RDR-AT105/AT107/
AT205)
GUIDE Plus+-systemet kan ikke anvendes, når
"Indgangssystem" er indstillet til "NTSC" i
"Basis"-opsætningen (side 121).
Visning af GUIDE Plus+
skærmen
GUIDE Plus+® systemet er en gratis
interaktiv programguide. Den viser
programoversigter for op til syv dage,
inklusive programtitler, forklaringer og
sendeinformation. GUIDE Plus+ dataene til
tv-programoversigterne sendes via din
lokalsendte værtskanal og modtages gennem
din antenne, digitalboksmodtager eller
direkte fra kabeltilslutningen på væggen.
Besøg www.europe.guideplus.com for at få
en liste over alle europæiske værtskanaler.
Rød knap
Grøn knap
Blå knap
Gul knap
GUIDE
INFO
</M/m/,,
ENTER
PAGE –
DAY –
PAGE +
DAY +
Tryk på GUIDE.
Følgende er kun nogle få af de måder,
GUIDE Plus+ systemet kan anvendes på.
– Søg efter programmer ved at inddele dem
efter kategori (som fx film eller sport) eller
ved at anvende søgefunktionen efter
nøgleord (side 54).
– Når du først har fundet det program, du
leder efter, anvendes GUIDE Plus+
systemet til at indstille timeren til
optagelse (side 53).
– Du kan indstille systemet til at vise dine
favoritprogrammer i henhold til de
betingelser du sætter, som fx kategori og
nøgleord (side 50).
GUIDE Plus+ systemets "Startskærm" vises.
A Videovindue: Dette viser det
program, du kiggede på, da du
trykkede på GUIDE.
B Funktionslinje: Når du trykker på den
samme farvede knap på
fjernbetjeningen, aktiveres
funktionslinjen. Funktionen af
funktionslinjen varierer afhængig af
skærmen.
C Informationboks: Viser information
angående det valgte program, når
"Startskærm" vises. Indholdet vil
variere afhængig af den viste skærm.
48
E "Home" position: Når du trykker på
den blå knap ("Home"), vender
markøren tilbage til den sidste
programposition på "Grid".
F Titler: Viser programtitler og
kategori; grøn (sport), lilla (film), blå
(børn), grønblå (andet).
Vælg et program vha. </M/m/,,
og tryk på ENTER for at se
programmet.
Knapper, der er til rådighed på
GUIDE Plus+-systemets "Startskærm"
Knapper
Betjeninger
Blå knap
("Home")
Vender tilbage til "Home"positionen på "Grid".
GUIDE
Lukker GUIDE Plus+systemet.
PAGE +/–
Skifter side på
programlisten.
DAY +/–
Skifter dag på
programlisten.
INFO
Viser oplysninger om det
valgte program.
Sådan låser du videovinduet op
Videovinduet er låst, så det ikke skifter
programpositioner, når du flytter markøren
hen over andre titler.
Fra "Grid", vælg logoet for den
programposition som er låst og tryk på den
røde knap ("Unlock"). " " skifter til " "
og videovinduet låses op. For at låse
videovinduet skal du vælge logoet for den
programposition, du ønsker at låse og trykke
på den røde knap ("Lock").
GUIDE Plus+ (kun RDR-AT105/AT107/AT205)
D Menubjælke: Tryk på den blå knap
("Home") og tryk på M for at flytte
markøren hen på menubjælken. Vælg
derefter en af de følgende funktioner
vha. </, og tryk på ENTER.
"Grid": Viser programmerne i den
aktuelle tidsperiode og de næste
7 dage.
"Search": Giver dig mulighed for at
søge efter titler via kategori eller vha.
nøgleord (side 54). Den viste kategori
afhænger af de programdata, som
optageren har modtaget. Film, sport
og børn er eksempler på mulige
kategorier.
"My TV": Indstiller profilen for dine
favoritprogrammer (side 50).
"Schedule": Viser listen over
timerindstillinger (side 61).
"Info": Viser tilgængelig information.
"Editor": Gør det muligt for dig at
redigere kanalopstillingen og
kanalvisningen (side 52).
"Setup": Gør det muligt for dig at
skifte sprog, land/region,
postnummer, indgangskilde eller
værtskanal.
b Bemærkninger
• Videovinduet er låst under optagelse, og
låseindikatoren vises i videovinduet. Du kan
ikke låse videovinduet op under optagelse.
• Hvis du ser programmer gennem en
digitalboksmodtager, vil videovinduet eventuelt
ikke skifte lige så hurtigt, som du flytter
markøren. I dette tilfælde skal du låse
videovinduet (side 49).
G Stationslogo: Viser stationens logo.
H Tidsperiode: Angiver den aktuelt
valgte tidsperiode. Anvend </, til
at vælge en anden tidsperiode.
49
Lav en oversigt over din
foretrukne
programinformation (My
TV)
5
"Channels": Vælg en programposition
vha. </M/m/, og tryk på ENTER.
For at tilføje flere programpositioner
skal du trykke på den gule knap ("Add").
Du kan registrere op til
16 programpositioner.
For at annullere registreringen skal du
vælge en programposition og trykke på
den røde knap ("Delete").
"Categories": Vælg kategorien vha. </
M/m/, og tryk på ENTER. For at
tilføje flere kategorier skal du trykke på
den gule knap ("Add"). Du kan
registrere op til 4 kategorier.
For at annullere registreringen skal du
vælge en kategori og trykke på den røde
knap ("Delete").
"Keywords": Indtast et nøgleord. Se
"Sådan søger du efter et program via
nøgleord" på side 54. For at tilføje flere
nøgleord skal du trykke på den gule
knap ("Add"). Du kan registrere op til
16 nøgleord.
For at annullere registreringen skal du
vælge et nøgleord og trykke på den røde
knap ("Delete").
Du kan indstille en profil med en oversigt
over din foretrukne programinformation.
1
2
Tryk på GUIDE.
3
Vælg "My TV" vha. </,.
Tryk på M for at flytte markøren til
menubjælken.
"My TV"
4
Vælg "Channels", "Categories" eller
"Keywords", og tryk på den gule knap
("Add").
Tryk på den gule knap ("Profile").
6
Tryk på ENTER.
Sådan ændrer du profilindstillingerne
Gentag fra trin 3 ovenfor.
Sådan vælger og ser du et program fra
"My TV"
50
1
Tryk på ENTER efter trin 3 ovenfor.
De programmer, der matcher
profilbetingelserne, vises.
2
Vælg et program vha. </M/m/, og
tryk på ENTER.
Udfør ændringer i GUIDE
Plus+ systemet
7
Manuel ændring af GUIDE
Plus+ værtskanalen (Setup)
Standardindstillingen for værtskanalen er sat
til "Automatic", så du burde ikke behøve at
ændre værtskanalindstillingen. Men hvis
værtskanalen er ændret eller flyttet, skal du
opdatere værtskanalindstillingen.
Hvis digitalboksmodtageren kun er tilsluttet
til optageren vha. et SCART-kabel (side 16),
se "Manuel ændring af GUIDE Plus+
værtskanalen (Setup)" på side 51.
1
2
Tryk på GUIDE.
3
Vælg "Setup" vha. </,.
Hvis digitalboksmodtageren kun er tilsluttet
til optageren vha. et SCART-kabel, og du
ønsker at modtage programguidedata fra din
digitalboksmodtager, skal du søge efter
værtskanalen på den følgende website og
indstille den til dit område ved at følge
trinene nedenfor:
www.europe.guideplus.com
1
Tryk på M for at flytte markøren til
menubjælken.
GUIDE Plus+ (kun RDR-AT105/AT107/AT205)
Hvis programguidedataene stadig ikke
er blevet modtaget, efter du har ventet en
dag, skal du søge efter en værtskanal på
følgende website og indstille
værtskanalen manuelt ("Manuel
ændring af GUIDE Plus+ værtskanalen
(Setup)" (side 51)).
www.europe.guideplus.com
Du kan brugertilpasse GUIDE Plus+
systemet. Hvis værtskanalen er blevet
ændret eller flyttet, og programguidedataene
ikke kan modtages, kan du løse problemet
ved at udføre følgende trin nedenfor.
Søg efter GUIDE Plus+
værtskanalen (Setup)
Vent en dag indtil
programguidedataene kan
modtages.
Efter trin 4 under "Søg efter GUIDE
Plus+ værtskanalen (Setup)", tryk to
gange på den gule knap ("Change").
"Manual" vises.
GUIDE Plus+ opsætningsmenuen vises.
"Setup"
4
Vælg "Host Channel Setup" vha. M/m
og tryk på ENTER.
5
6
Tryk på den gule knap ("Reset").
Tryk på [/1 for at slukke for
optageren.
2
3
Vælg "Source" vha. ,.
4
5
Vælg "Prog. No." vha. ,.
6
Tryk på den grønne knap ("Save").
Tryk gentagne gange på den gule
knap ("Source") for at vælge
indgangskilden.
Indtast programpositionsnummeret
vha. talknapperne.
Du bliver bedt om at bekræfte valget.
,fortsættes
51
7
Vælg "Confirm" vha. </,, og tryk
på ENTER.
6
Skærmen vender tilbage til GUIDE
Plus+ opsætningsmenuen.
8
Tryk på den røde knap ("Back").
Sådan kontrollerer du GUIDE Plus+systeminformationen
1
Vælg "Setup" i menubjælken og tryk på
ENTER.
2
Vælg "GUIDE Plus+ system
Information" vha. M/m og tryk på
ENTER.
b Bemærk
GUIDE Plus+-systemet nulstilles, når du foretager
ændringer i værtskanalens indstillinger.
Kontrol af programpositioner
(Editor)
Kontroller om programpositionsnumrene er
de samme, som de programpositionsnumre
der er indstillet i "Tuner"-opsætningen.
Hvis du ønsker at udføre justeringer af
kanalindstillingerne eller ændre
kanalnavnet, se "Indstillinger for
antennemodtagelse (Tuner)" (side 122).
1
2
Tryk på GUIDE.
3
Vælg "Editor" vha. </,.
Tryk på M for at flytte markøren til
menubjælken.
"Editor"
4
5
52
For at skifte programpositionen, tryk på
den grønne knap ("Prog. No.") og
indtast derefter et
programpositionsnummer vha.
talknapperne, og tryk på ENTER.
Vent en dag indtil
programguidedataene kan
modtages.
Sådan annullerer du indstillingerne
Tryk på ENTER.
Tryk på , for at flytte markøren til
den højre kolonne.
Vælg den programposition du ønsker
at kontrollere vha. M/m.
z Tip
For at modtage en programposition fra optageren
der kan modtages af enten digitalboksmodtageren
eller optageren, skal du ændre indgangskilden i
trin 6.
Deaktivering af
programpositioner (Editor)
Hvis der er nogle programpositioner, der
ikke anvendes eller indeholder uønskede
kanaler, kan du skjule dem.
1
Efter trin 4 under "Kontrol af
programpositioner (Editor)" skal du i
den venstre kolonne vælge den
programposition, du ønsker at
gemme eller vise vha. M/m.
2
Tryk på den røde knap ("On/Off").
De deaktiverede positioner vil blive grå.
For at vise de deaktiverede positioner
skal du trykke på den røde knap ("On/
Off") igen.
b Bemærkninger
• Du kan ikke optage en programposition, hvis den
ikke er indstillet i "Indstillinger for
antennemodtagelse (Tuner)" (side 122), selv om
den er indstillet til "On" i "Editor" i
menubjælken.
• Hvis du anvender din digitalboksmodtager til at
modtage programmer (når
digitalboksmodtageren kun er tilsluttet til
optageren vha. et SCART-stik side 16) og er i
stand til at modtage det samme program med
både digitalboksmodtageren og optageren, skal
du skifte "Source" for at modtage programmet
med optagerens tuner.
b Bemærk
Du skal ikke betjene din digitalboksmodtager lige
før eller under en timeroptagelse. Dette kan
forhindre en nøjagtig optagelse af programmet.
Optagelse
Timeroptagelse (GUIDE
Plus+/manuel/nem
timer) (For RDR-AT105/
AT107/AT205)
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
PROG +/–
Rød knap
Grøn knap
+R
SYSTEM
MENU
• Kontroller, at der er nok plads på disken til
optagelsen (side 40). I forbindelse med
HDD'en, DVD+RW'er og DVD-RW'er
kan du frigøre diskplads ved at slette titler
(side 77).
• Justerer om nødvendigt optagelsens
billedkvalitet (side 116).
• Tænd for digitalboksmodtageren og tilslut
kontrolenheden til digitalboksen, når
optageren er tilsluttet til en
digitalboksmodtager, og du ønsker at
optage vha. GUIDE Plus+ systemet.
Gul knap
GUIDE
</M/m/,,
ENTER
Du kan indstille timeren til i alt
32 programmer (8 programmer ved brug af
VPS/PDC-funktionen) op til 30 dage i
forvejen.
Metoder til indstilling af timeren inkluderer:
• En-knaps-optagelse (GUIDE Plus+
system)
• Manuel indstilling af timeren (GUIDE
Plus+ system)
• Nem timer
Før du begynder at optage…
DVD
z REC
x REC
STOP
Optagelse
HDD
HDD
REC
MODE
En-knaps-optagelse
(GUIDE Plus+)
Du kan anvende GUIDE Plus+ systemet til
at indstille timeren til at optage et program
op til syv dage i forvejen.
1
Tryk på GUIDE.
2
Vælg et program vha. </M/m/,.
,fortsættes
53
3
Tryk på den røde knap ("Record")
eller z REC.
4
Tryk på den gule knap ("Add").
Displayet til indtastning af tegn vises.
5
Vælg et tegn på tastaturet ved hjælp af
</M/m/,, og tryk på ENTER.
For at skifte mellem store og små
bogstaver eller tegn med accenttegn,
tryk gentagne gange på den gule knap
("Keyboard").
For at annullere indtastning af et nyt
nøgleord, tryk på den røde knap
("Back").
6
7
Gentag trin 5 for at indtaste nøgleordet.
8
Vælg et nøgleord vha. M/m og tryk på
ENTER.
Programmer, der indeholder nøgleordet
i programtitlen eller i programmets
informationsboks, vises.
9
Vælg et program vha. M/m og tryk på
ENTER.
Det indstillede program og tidsperioden
ændrer farve, og optageren er klar til at
optage. Når du optager fra en
digitalboksmodtager, skal du sørge for
at tænde den.
Du behøver ikke at slukke for optageren,
før timeroptagelsen starter, som det er
tilfældet med en videobåndoptager.
Sådan søger du efter et program via
kategori
1
Tryk på M for at flytte markøren hen til
menubjælken, mens GUIDE Plus+
systemets "Startskærm" vises.
2
Vælg "Search" vha. </,, og tryk på
ENTER.
"Search"
3
4
5
Vælg en kategori ved hjælp af </,.
Vælg en underkategori vha. M/m og tryk
på ENTER.
Der vises en liste med programmer, der
opfylder betingelserne.
Underkategorierne varierer afhængig af
land/region.
Vælg et program vha. M/m og tryk på
ENTER.
Sådan søger du efter et program via
nøgleord
54
1
Tryk på M for at flytte markøren hen til
menubjælken, mens GUIDE Plus+systemets "Startskærm" vises.
2
Vælg "Search" vha. </,, og tryk på
ENTER.
3
Vælg "My Choice" vha. </,.
Når du allerede har indtastet nøgleord,
skal du gå til trin 8.
Gå til trin 4 for at indtaste et nyt
nøgleord.
Tryk på den grønne knap ("Save").
Det indtastede nøgleord er registreret.
For at slette nøgleordet, vælg det
nøgleord du ønsker at slette og tryk på
den røde knap ("Delete").
For at ændre nøgleordet, vælg det
nøgleord du ønsker at ændre og tryk på
den grønne knap ("Edit").
z Tip
Når der er indstillet to eller flere nøgleord for "My
Choice", kan du vælge "All" som underkategori.
Sådan vælger du hurtigt en
programposition vha. tv-stationens logo
Tryk på den gule knap ("Channels")
mens GUIDE Plus+-systemets
"Startskærm" vises.
2
Vælg tv-stationens logo vha. </M/m/
, og tryk på ENTER.
Skærmen vender tilbage til "Grid", og
der vælges det program, der aktuelt
sendes af den valgte tv-station.
3
Vælg et program ved hjælp af </, og
tryk på ENTER.
Sådan bekræfter, ændrer eller annullerer
du en timeroptagelse
Se "Kontrol/ændring/annullering af
timerindstillinger (Schedule) (For RDRAT105/AT107/AT205)" på side 61.
Sådan stoppes optagelse under
timeroptagelse
Tryk på x REC STOP.
Bemærk, at det kan tage et par sekunder, før
optagelsen stoppes.
Der vises muligvis instruktioner på
skærmen, efter du har trykket på x REC
STOP. I det tilfælde, følg instruktionerne på
skærmen.
• Hvis der vises en meddelelse på skærmen om at
HDD'en er fuld, kan du enten ændre
optagedestinationen til "DVD", eller gøre plads
til optagelsen (side 78).
• Den sidste optagetilstand, du manuelt har valgt,
bliver til standardoptagetilstanden for
timeroptagelser, der udføres vha. GUIDE Plus+
systemet.
• Du kan ikke justere optagekvaliteten (HDD eller
DVD), når optagelsen først er begyndt.
• Begyndelsen af visse optagelser går muligvis
tabt ved brug af VPS/PDC-funktionen.
• Du kan ikke forlænge optagelsens varighed når
"VPS/PDC" er valgt (side 56).
• "Just. optag.tilstand"-funktionen virker kun
sammen med en timeroptagelse til DVD og med
VPS/PDC-funktionen slået fra.
• Optagetilstanden kan ikke indstilles til "AUTO",
når "VPS/PDC" er indstillet til "Til".
Manuel indstilling af timeren
(Schedule)
1
Tryk på SYSTEM MENU.
Systemmenuen vises.
2
Vælg "Timeroptagning", og tryk på
ENTER.
3
Vælg "Timeroptagning", og tryk på
ENTER.
Just. optag.tilstand
Hvis der ikke er nok tilgængelig diskplads til
optagelsen, justerer optageren automatisk
optagetilstanden, så hele programmet kan
optages. Indstil "Just. optag.tilstand" til "Til"
i "Optagning"-opsætningen (side 130).
Optagelse
1
b Bemærkninger
Optagelisten vises.
4
Tryk på den grønne knap ("Manual").
z Tip
Når du vælger "AUTO" som optagetilstand,
maksimerer optageren automatisk
optagekvaliteten til den plads, der er til rådighed
på den indsatte disk (hvis du optager til DVD),
eller til at passe på en tom DVD-disk (hvis du
optager til HDD).
,fortsættes
55
5
Indstil den dato der er fremhævet
med gult vha. talknapperne og </M/
m/,. Tryk derefter på den grønne
knap ("Next").
12 Tryk på , for at vise "Timing", og
tryk gentagne gange derefter på den
modsvarende farveknap for at
indstille varigheden eller genren.
• Grøn knap ("Timing"): Vælger
varigheden eller til at indstille VPS/
PDC-funktionen. Se "Om VPS/PDCfunktionen" nedenfor.
• Gul knap ("Genre"): Vælger en særlig
HDD-genre, hvis nødvendigt.
Dato
6
Indstil starttidspunktet vha.
talknapperne og </M/m/,. Tryk
derefter på den grønne knap ("Next").
7
Indstil sluttidspunktet vha.
talknapperne og </M/m/,. Tryk
derefter på den grønne knap ("Next").
8
Vælg indgangskilden vha. M/m og
indstil programpositionen vha.
talknapperne eller M/m.
9
Tryk på den grønne knap ("Next").
Displayet til indtastning af tegn vises.
Du kan ændre titelnavnet, hvis
nødvendigt.
10 Tryk på den grønne knap ("Save").
Indstillingerne for dato, start- og
sluttidspunkter, programposition etc.
vises.
11 Tryk gentagne gange på den
modsvarende farveknap for at
indstille optagekvalitet, frekvens
eller destination.
• Gul knap ("Destination"): Indstiller
optagedestinationen. Hvis der ikke er
tilstrækkelig plads til optagelsen på
DVD'en, optager optageren
automatisk programmet på HDD'en,
selv om du har valgt "DVD"
(Genskabelsesoptagelse). Når du
indstiller en daglig eller ugentlig
timer, gør "HDDr" det muligt for dig
automatisk at erstatte den tidligere
timeroptagelse med den nye (kun
HDD).
• Grøn knap ("Frequency"): Vælger
optagemønstret.
• Rød knap ("Quality"): Vælger
optagetilstanden (side 152).
56
13 Tryk på GUIDE for at forlade GUIDE
Plus+ systemet.
Optageren er klar til at optage.
• For at modificere timerindstillingen
som fx VPS/PDC-funktionen, se
side 61.
Sådan stoppes optagelse under
timeroptagelse
Tryk på x REC STOP.
Bemærk, at det kan tage et par sekunder, før
optagelsen stoppes.
Der vises muligvis instruktioner på
skærmen, efter du har trykket på x REC
STOP. I det tilfælde, følg instruktionerne på
skærmen.
z Tip
Du kan anvende "Just. optag.tilstand"-funktionen
(side 55).
b Bemærkninger
• Hvis der vises en meddelelse på skærmen om at
HDD'en er fuld, kan du enten ændre
optagedestinationen til "DVD", eller gøre plads
til optagelsen (side 78).
• Når du indstiller optagedestinationen til
"HDDr", vil den tidligere timeroptagelse blive
erstattet med den nye, selv om du ikke har set
den.
Om VPS/PDC-funktionen
VPS/PDC-signaler sendes sammen med tvprogrammer i nogle udsendelsessystemer.
Signalerne sikrer, at timeroptagelser udføres
uanset udsendelsesforsinkelser, tidlig
udsendelsesstart eller afbrydelse af
udsendelsen.
Sådan bruges VPS/PDC-funktionen
Vælg "VPS / PDC" i trin 12 ovenfor.
Når du aktiverer denne funktion, går
optageren i gang med at scanne kanalerne,
før timeroptagelsen starter.
Nem timer-optagelse
Du kan nemt indstille timeroptagelsen i op
til en måned i forvejen.
1
Tryk på SYSTEM MENU.
Systemmenuen vises.
Vælg "Timeroptagning", og tryk på
ENTER.
3
Vælg "Nem timer", og tryk på ENTER.
Vælg "Ja" for at indstille
timeroptagelsen og afslutte.
Timerindstillingen føjes til optagelisten
på GUIDE Plus+-systemet, og
optageren er klar til at begynde med at
optagelsen.
• For at modificere timerindstillingen
som fx VPS/PDC-funktionen, se
side 61.
Sådan stoppes optagelse under
timeroptagelse
Tryk på x REC STOP.
Bemærk, at det kan tage et par sekunder, før
optagelsen stoppes.
Der vises muligvis instruktioner på
skærmen, efter du har trykket på x REC
STOP. I det tilfælde, følg instruktionerne på
skærmen.
4
Vælg programpositionen og kilden
med PROG +/–.
5
Indstil optagetilstanden med REC
MODE (side 152).
z Tip
Du kan anvende "Just. optag.tilstand"-funktionen
(side 55).
6
Tryk på HDD eller DVD for at indstille
optagedestinationen.
b Bemærk
Hvis der ikke er tilstrækkelig plads til
optagelsen på DVD'en, optager
optageren automatisk programmet på
HDD'en, selv om du har valgt "DVD"
(Genskabelsesoptagelse).
7
Flyt markøren til startdatoen og
-tidspunktet for optagelsen på
skemaet med </M/m/,, og tryk på
ENTER.
Starttidspunktet kan indstilles med
intervaller på 15 minutter. Du kan
kontrollere startdatoen og -tidspunktet
midt på skærmen.
• For at flytte markøren en time, tryk på
m/M.
• For at ændre starttidspunktet efter tryk
på ENTER, tryk på O RETURN.
8
Flyt markøren til sluttidspunktet for
optagelsen på skemaet med </,,
og tryk på ENTER.
Den maksimale optagetid er seks timer.
Optagelse
2
9
Hvis der vises en meddelelse på skærmen om at
HDD'en er fuld, kan du enten ændre
optagedestinationen til "DVD", eller gøre plads til
optagelsen (side 78).
Brug af Quick Timerfunktionen
Du kan indstille optageren til at optage i
intervaller på 30 minutter.
Tryk gentagne gange på z REC for at
indstille varigheden.
Hver gang du trykker på knappen, rykker
tiden frem i intervaller på 30 minutter. Den
maksimale varighed er seks timer.
(normal optagelse)
Tidstælleren mindskes for hvert minut indtil
0:00, og derefter stopper optageren
optagelsen (optageren slukker).
,fortsættes
57
Sådan annulleres Quick Timer
ZWEITON-system (tysk stereosystem)
Tryk gentagne gange på z REC, indtil
"0:00" vises i displayet på frontpanelet.
Optageren vender tilbage til normal
optagetilstand.
For at stoppe med at optage skal du trykke på
x REC STOP.
Når et stereobaseret program modtages,
vises "Stereo".
Når et tosproget ZWEITON-baseret
program modtages, vises "V", "H" eller
"V+H".
NICAM-system
b Bemærk
Hvis du slukker optageren under optagelse,
stopper optagelsen.
Optagelse af
stereoprogrammer og
tosprogede programmer
Optageren modtager og optager automatisk
stereoprogrammer og tosprogede
programmer baseret på ZWEITON-systemet
eller NICAM-systemet.
HDD'en (når "HDD optageformat" er
indstillet til "Videotilst. Fra" i "Optagning"opsætningen (side 131)) samt en DVD-RW
(VR-tilstand) eller DVD-R (VR-tilstand)
kan optage både basislyd og sub-lyd. Du kan
skifte mellem basislyd og sub-lyd ved
afspilning af disken.
HDD'en (når "HDD optageformat" er
indstillet til "Videotilst. Til" i "Optagning"opsætningen (side 131)) og en DVD+RW,
DVD+R, DVD-RW (video-tilstand) eller
DVD-R (video-tilstand) kan kun optage et
lydspor (basis- eller sub-lyd) ad gangen.
Inden optagelsen begynder, skal du
indstille "Tosproget optagning" til "A/V"
(standard) eller "B/H" i "Lyd Ind"opsætningen (side 127).
Angående HDD-optageformat, se side 131.
58
For at optage et NICAM program skal du
sørge for at indstille "NICAM-valg" til
"NICAM" (standard) i "Lyd Ind"opsætningen. Hvis lyden ikke er tydelig, når
du lytter til NICAM-udsendelser, skal du
indstille "NICAM-valg" til "Standard"
(side 126).
Oprettelse af kapitler i en titel
Optageren kan automatisk opdele en
optagelse (en titel) i kapitler ved at indsætte
kapitelmærker. For at vælge intervaller for
kapitelmærker eller deaktivere denne
funktion, skal du se "Autokapitel (HDD/
VR)", "Autokapitel (Video)", eller
"Autokapitel (DVD+R/+RW)" i
"Optagning" opsætningen (side 130).
Når du optager til HDD'en, en DVD-R (VRtilstand) eller en DVD-RW (VR-tilstand),
kan du redigere kapitelmærker (side 80).
Timeroptagelse (for
RDR-AT100/AT200)
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
1
Tryk på TIMER.
"Timerliste"-displayet vises.
+R
2
Vælg "Ny indstilling"-rækken og tryk
på ENTER.
3
Vælg et punkt vha. </, og juster
vha. M/m. Tryk derefter på ENTER.
Før du begynder at optage…
Optagelse
Du kan indstille timeren til i alt
32 programmer (8 programmer ved brug af
VPS/PDC-funktionen) op til 30 dage i
forvejen.
Indstil datoen, tiden og programpositionen
for programmet manuelt.
• Kontroller, at der er nok plads på disken til
optagelsen (side 40). I forbindelse med
HDD'en, DVD+RW'er og DVD-RW'er
kan du frigøre diskplads ved at slette titler
(side 77).
• Justerer om nødvendigt optagelsens
billedkvalitet (side 116).
TIMER
</M/m/,,
ENTER
x REC
STOP
Punkter, der kan justeres, vises
nedenfor.
"Prg/Ka.": Indstiller programpositionen.
"Dato": Indstiller datoen (op til 30 dage
senere). Vælg et optagemønster ved at
trykke gentagne gange på M for at
indstille timeren til de samme daglige
eller ugentlige programmer.
"Start": Indstiller starttidspunktet.
"Stop": Indstiller stoptidspunktet.
"Forlæng": Indstiller varighed mens en
timeroptagelse er i gang. Hvis det
program, der indstilles til optagelse
dagligt eller ugentligt, forlænges, vil den
manuelt forlængede tid, der angives her,
føjes til de efterfølgende
timeroptagelsestidspunkter.
Bemærk, at når "VPS/PDC" er indstillet
til "Til", kan du ikke foretage
indstillingen "Forlæng".
• Hvis du kommer til at lave en fejl, skal
du vælge punktet og ændre
indstillingen.
,fortsættes
59
4
Vælg "OK", og tryk på ENTER.
Sådan indtastes et titelnavn
"Timerliste"-displayet vises.
Indikatoren for timeroptagelse lyser i
displayet på frontpanelet, og optageren
er klar til at begynde at optage.
Du behøver ikke at slukke for optageren,
før timeroptagelsen starter, som det er
tilfældet med en videobåndoptager.
• Hvis du vil optage et satellitprogram,
skal du tænde for satellittuneren og
vælge det satellitprogram, du vil
optage. Lad satellittuneren være tændt,
indtil optageren afslutter optagelsen.
Hvis du tilslutter udstyr med en
timerfunktion, kan du bruge
funktionen Synkroniseret optagelse
(side 65).
Vælg "Angiv titelnavn" i trin 3 ovenfor og
tryk på ENTER (side 41).
Sådan stoppes optagelse under
timeroptagelse
Tryk på x REC STOP.
Bemærk, at det kan tage et par sekunder, før
optagelsen stoppes.
Der vises muligvis instruktioner på
skærmen, efter du har trykket på x REC
STOP. I det tilfælde, følg instruktionerne på
skærmen.
Sådan udfører du yderligere indstillinger
60
1
Vælg "Sæt detaljer" i trin 3 ovenfor og
tryk på ENTER.
2
Vælg et punkt ved hjælp af M/m, og
angiv indstillingen ved hjælp af </,.
"Optag til": Indstiller
optagedestinationen. Hvis der ikke er
tilstrækkelig plads til optagelsen på
DVD'en, optager optageren automatisk
programmet på HDD'en, selv om du har
valgt "DVD" (Genskabelsesoptagelse).
"Optagetilstand": Indstiller
optagetilstanden (side 152).
"VPS/PDC": Indstiller VPS/PDCfunktionen. Se "Om VPS/PDCfunktionen" nedenfor.
"Opdatering": Indstiller optageren til
automatisk at erstatte den foregående
optagelse med den nye optagelse.
"Genre": Indstiller genren.
"Tosproget optagning": Indstiller den
lyd, der skal optages (side 127).
"HDD optageformat": Indstiller
optageformatet for HDD (side 131).
Om VPS/PDC-funktionen
VPS/PDC-signaler sendes sammen med tvprogrammer i nogle udsendelsessystemer.
Signalerne sikrer, at timeroptagelser udføres
uanset udsendelsesforsinkelser, tidlig
udsendelsesstart eller afbrydelse af
udsendelsen.
Sådan bruges VPS/PDC-funktionen
Indstil "VPS/PDC" til "Til" (se "Sådan
udfører du yderligere indstillinger" på
side 60).
Når du aktiverer denne funktion, går
optageren i gang med at scanne kanalerne,
før timeroptagelsen starter.
Just. optag.tilstand
Hvis der ikke er nok tilgængelig diskplads til
optagelsen, justerer optageren automatisk
optagetilstanden, så hele programmet kan
optages. Indstil "Just. optag.tilstand" til "Til"
i "Optagning"-opsætningen (side 130).
z Tip
Når du vælger "AUTO" som optagetilstand,
maksimerer optageren automatisk
optagekvaliteten til den plads, der er til rådighed
på den indsatte disk (hvis du optager til DVD),
eller til at passe på en tom DVD-disk (hvis du
optager til HDD).
b Bemærkninger
• Hvis der vises en meddelelse på skærmen om at
HDD'en er fuld, kan du enten ændre
optagedestinationen til "DVD", eller gøre plads
til optagelsen (side 78).
• Kontroller, at uret er korrekt indstillet, før du
indstiller timeroptagelsen. Hvis det ikke er
tilfældet, kan optagelsen ikke udføres.
• Selv hvis timeren indstilles til det samme daglige
eller ugentlige program, kan timeroptagelsen
ikke udføres, hvis den overlapper med et
program, der har høj prioritet. "Overlapning"
vises ud for den overlappede indstilling på
timerlisten. Kontroller prioriteringsrækkefølgen
for indstillingerne (side 63).
• Selv hvis timeren er indstillet, kan
timeroptagelser ikke udføres, mens et program
med høj prioritet optages.
• "Just. optag.tilstand"-funktionen virker kun
sammen med en timeroptagelse og med VPS/
PDC-funktionen slået fra. Funktionen fungerer
ikke sammen med Quick Timer eller
Synkroniseret optagelse.
• Begyndelsen af visse optagelser går muligvis
tabt ved brug af VPS/PDC-funktionen.
• Optagetilstanden kan ikke indstilles til "AUTO",
når "VPS/PDC" er indstillet til "Til".
Brug af Quick Timerfunktionen
Du kan indstille optageren til at optage i
intervaller på 30 minutter.
Se side 57 angående yderligere oplysninger.
Optageren modtager og optager automatisk
stereo og tosprogede programmer.
Se side 58 angående yderligere oplysninger.
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
+R
Du kan ændre eller annullere
timerindstillinger vha. optagelisten.
Optagelse
Optagelse af
stereoprogrammer og
tosprogede programmer
Kontrol/ændring/
annullering af
timerindstillinger
(Schedule) (For RDRAT105/AT107/AT205)
Kontrol/ændring af
timerindstillinger
1
Tryk på SYSTEM MENU.
Systemmenuen vises.
Oprettelse af kapitler i en titel
Optageren kan automatisk opdele en
optagelse (en titel) i kapitler ved at indsætte
kapitelmærker. For at vælge intervaller for
kapitelmærker eller deaktivere denne
funktion, skal du se "Autokapitel (HDD/
VR)", "Autokapitel (Video)", eller
"Autokapitel (DVD+R/+RW)" i
"Optagning" opsætningen (side 130).
Når du optager til HDD'en, en DVD-R (VRtilstand) eller en DVD-RW (VR-tilstand),
kan du redigere kapitelmærker (side 80).
2
Vælg "Timeroptagning", og tryk på
ENTER.
3
Vælg "Timeroptagning", og tryk på
ENTER.
Optagelisten vises.
4
Vælg den timerindstilling du ønsker
at ændre vha. m.
Du kan kontrollere den valgte
timerindstilling, der er fremhævet i
lyserødt.
Gå til trin 5 for at ændre indstillingen.
Gå til trin 8 hvis du ikke ændrer
indstillingen.
,fortsættes
61
5
Tryk på den grønne knap ("Edit").
Annullering af
timerindstillinger
I trin 4 under "Kontrol/ændring af
timerindstillinger" skal du vælge den
timerindstilling, du ønsker at annullere
vha. M/m og derefter trykke på den røde
knap ("Delete").
6
7
I den venstre kolonne skal du vælge
et emne vha. den røde knap ("Back")
eller den grønne knap ("Next") og
justere vha. talknapperne eller </
M/m/,.
Tryk gentagne gange på den
tilhørende farveknap for at ændre
indstillinger.
• For at ændre optagedestinationen, tryk
på den gule knap ("Destination"). Hvis
der ikke er tilstrækkelig plads til
optagelsen på DVD'en, optager
optageren automatisk programmet på
HDD'en, selv om du har valgt "DVD"
(Genskabelsesoptagelse). Når du
indstiller en daglig eller ugentlig
timer, gør "HDDr" det muligt for dig
automatisk at erstatte den tidligere
timeroptagelse med den nye (kun
HDD).
• For at indstille optagemønstret, tryk på
den grønne knap ("Frequency").
• For at ændre optagetilstanden, tryk på
den røde knap ("Quality") (side 152).
8
9
Tryk på , for at vise "Timing".
Tryk gentagne gange på den grønne
knap ("Timing") for at ændre
varigheden eller for at indstille VPS/
PDC-funktionen.
Se "Om VPS/PDC-funktionen" på
side 56.
• Tryk gentagne gange på den gule knap
("Genre") hvis du ønsker at optage til
en særlig HDD-genre.
10 Tryk på GUIDE for at forlade GUIDE
Plus+-systemet.
De nye indstillinger effektiviseres.
62
Sådan lukker du optagelisten
Tryk på GUIDE.
Når timerindstillingerne overlapper
hinanden
• Det program, der starter først, har
førsteprioritet og hele programmet
optages.
• Efter afslutning af den forudgående
optagelse, starter den anden optagelse med
adskillige sekunders forsinkelse (når
sluttidspunktet for en optagelse og
starttidspunktet for en anden er det
samme).
• Når optagelserne begynder på samme tid,
vil kun en af dem blive optaget. Annuller
timerindstillingen for det program, som
ikke skal optages.
b Bemærk
Når "VPS / PDC" er indstillet til en eller flere
timeroptagelser, kan starttidspunkterne muligvis
ændres, hvis udsendelsen skulle blive forsinket
eller starte tidligere.
Kontrol/ændring/
annullering af
timerindstillinger
(Timerliste) (For RDRAT100/AT200)
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
+R
Du kan kontrollere, ændre eller annullere
timerindstillinger ved hjælp af timerlisten.
1
Tryk på TIMER.
"Timerliste"-displayet vises.
Hvis ikke alle timerindstillingerne kan
ses på displayet, skal du trykke på M/m
for at se de skjulte timerindstillinger.
2
Vælg den timerindstilling, du vil
kontrollere/ændre/annullere, og tryk
på ,.
Undermenuen vises.
3
Vælg en indstilling, og tryk på
ENTER.
• Det program, der starter først, har
førsteprioritet og hele programmet
optages.
• Efter afslutning af den forudgående
optagelse, starter den anden optagelse med
adskillige sekunders forsinkelse (når
sluttidspunktet for en optagelse og
starttidspunktet for en anden er det
samme).
• Når optagelserne begynder på samme tid,
vil kun en af dem blive optaget. Annuller
timerindstillingen for det program, som
ikke skal optages.
Optagelse
HDD
Når timerindstillingerne overlapper
hinanden
z Tip
Du kan flytte til første række/nederste række på
timerlisten vha. ./>, mens listen vises.
b Bemærkninger
• Når "VPS/PDC" indstilles til "Til" for én eller
flere timeroptagelser, ændres starttidspunktet
muligvis i tilfælde af en udsendelsesforsinkelse
eller tidlig udsendelsesstart.
• Selv hvis timeren er indstillet, kan
timeroptagelser ikke udføres, mens et program
med høj prioritet optages.
"Modificer": Ændrer timerindstillingen.
Vælg et punkt vha. </, og juster vha.
M/m. Vælg "OK", og tryk på ENTER.
"Slet":
Sletter timerindstillingen. Vælg "Ja", og
tryk på ENTER.
"Overspr. en":
Annullerer kun daglige eller ugentlige
optagelser en gang. Efter annullering af
timerindstillingen, vises "Overspr. en"
ved siden af timerindstillingen på
timerlisten.
Hvis du vil ændre eller annullere
indstillingen, skal du gentage trin 2 og 3
ovenfor.
63
Optagelse fra tilsluttet
udstyr
Optagelse fra tilsluttet udstyr
uden en timer
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
+R
Tryk på pauseknappen (eller
afspilningsknappen) på det
tilsluttede udstyr for at annullere
pausestatus for afspilningen.
Det tilsluttede udstyr begynder
afspilningen, og afspilningsbilledet
optages af denne optager.
Hvis du vil stoppe optagelsen, skal du
trykke på x REC STOP på denne
optager.
Du kan optage fra en tilsluttet
videobåndoptager eller en lignende enhed.
For at tilslutte en videobåndoptager eller
lignende apparat, se "Tilslutning af en
videobåndoptager eller en lignende enhed"
på side 30.
Hvis du tilslutter en DV-camcorder med
et DV IN-stik
1
Se "HDD-camcorder-overførsel" på side 90.
Tryk på HDD eller DVD.
Hvis du vælger DVD, skal du indsætte
en DVD, der kan optages på (se "1.
Indsættelse af en disk" på side 35).
2
Tryk på INPUT for at vælge en
indgangskilde, der passer til den
valgte tilslutning.
Displayet på frontpanelet ændres på
følgende måde:
programposition
3
Vælg det ønskede lydsignal når du
optager et tosproget program til
HDD'en eller DVD+RW'er/DVD+R'er/
DVD-RW'er/DVD-R'er (Videotilstand).
Indstil "Ekstern lyd" til "Tosproget" og
"Tosproget optagning" til "A/V" eller
"B/H" i "Lyd Ind"-opsætningen
(side 126).
4
Tryk gentagne gange på REC MODE
for at vælge optagetilstanden.
Angående oplysninger om
optagetilstanden, se side 152.
5
Indsæt kildebåndet i det tilsluttede
udstyr, og indstil det til
afspilningspause.
6
Tryk på z REC.
Denne optager begynder optagelsen.
64
7
Se "DV-camcorder-overførsel" på side 94.
Hvis du tilslutter en HDD-camcorder med
et USB-stik
b Bemærkninger
• Når du optager et billede i et videospil, ser
skærmen muligvis ikke tydelig ud.
• Programmer med Copy-Never-kopibeskyttelse
kan ikke optages.
• Når "Tosproget optagning" er indstillet til "A/V"
eller "B/H" i trin 3, kan du ikke vælge lyden
under afspilning i følgende tilfælde.
– Når du optager til HDD'en ("HDD
optageformat" er indstillet til "Videotilst. Fra"
i "Optagning"-opsætningen (side 131))/DVDRW/DVD-R (VR-tilstand) i PCM-tilstand.
– Når du optager til HDD'en ("HDD
optageformat" er indstillet til "Videotilst. Til"
i "Optagning"-opsætningen (side 131))/
DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R
(Video-tilstand).
• Du kan ikke vælge "L1" under trin 2, hvis "LINE
1-indgang" er indstillet til "Dekoder" i "Video
Ind / Ud" opsætningen (side 126).
Optagelse fra tilsluttet udstyr
med en timer (Synkroniseret
optagning) (kun RDR-AT100/
AT200)
HDD
Sådan annullerer du Synkroniseret
optagelse, inden optagelsen starter
Tryk på [/1.
SYNCHRO REC indikatoren på
frontpanelets display slukkes.
Sådan annullerer du Synkroniseret
optagelse under optagelse
Hold z REC nede i mere end 3 sekunder.
Synkroniseret optagelse annulleres og
optagelsen forsættes.
1
• Optageren går først i gang med at optage efter
registrering af et videosignal fra det tilsluttede
udstyr. Begyndelsen af programmet optages
muligvis ikke.
• Synkroniseret optagelse-funktionen fungerer
ikke, når "LINE 1-indgang" er sat til "Dekoder"
i "Video Ind / Ud" opsætningen (side 126).
• Funktionen Synkroniseret optagelse fungerer
ikke sammen med visse tunere. Angående
yderligere oplysninger, se i tunerens
betjeningsvejledning.
• Mens optageren afventer Synkroniseret
optagelse, fungerer funktionen automatisk
indstilling af uret (side 120) ikke.
• Hvis du vil bruge funktionen Synkroniseret
optagelse, skal du først indstille optagerens ur
korrekt.
Tryk gentagne gange på REC MODE
for at vælge optagetilstanden.
Angående oplysninger om
optagetilstand, se side 152.
2
Vælg det ønskede lydsignal når du
optager et tosproget program.
Indstil "Ekstern lyd" til "Tosproget" og
"Tosproget optagning" til "A/V" eller
"B/H" i "Lyd Ind"-opsætningen
(side 126).
Angående oplysninger om tosproget
optagelse, se side 58.
3
4
Indstil timeren på det tilsluttede
udstyr til klokkeslættet for det
program, du vil optage, og sluk
derefter for det.
Tryk x REC STOP på optageren ned
og hold den nede i mere end
3 sekunder.
SYNCHRO REC indikatoren på
frontpanelets display lyser og optageren
slukkes. Optageren er klar til at starte
Synkroniseret optagelse.
Du kan også sætte optageren på standby
for Synkroniseret optagelse ved at
indstille "Synkroniseret optagning"
under "Timeroptagning" til "Ja" fra
systemmenuen.
Sådan stoppes optagelsen
Tryk på x REC STOP. Vælg derefter "Ja"
på displayet for bekræftelse og tryk på
ENTER.
Optagelse
Du kan indstille optageren til automatisk at
optage programmer fra tilsluttet udstyr, der
har en timerfunktion (f.eks. en satellittuner).
Tilslut udstyret til LINE 1/DECODERstikket på optageren (side 32).
Når det tilsluttede udstyr tændes, går
optageren i gang med at optage et program
fra LINE 1/DECODER-stikket.
Optagedestinationen er kun HDD.
b Bemærkninger
Hvis timerindstillingerne til en
Synkroniseret optagelse og en anden
timeroptagelse overlapper hinanden
Timeroptagelser har altid førsteprioritet.
Den synkroniserede optagelse starter kun
efter timeroptagelsen er afsluttet.
Timeroptagelse
Synkroniseret
optagelse
skæres fra
65
1
• Hvis du vælger DVD, skal du indsætte
en disk (se "1. Indsættelse af en disk"
på side 35).
• Hvis du indsætter en DVD VIDEO,
VIDEO CD, DATA DVD eller DATA
CD, skal du trykke på H.
Afspilningen begynder.
Afspilning
Afspilning
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
DVD
VCD
+R
CD
2
DATA DVD DATA CD
AUDIO
SUBTITLE
DVD
ANGLE
PLAY
MODE
TITLE LIST
</M/m/,,
ENTER
/
.
Tryk på TITLE LIST.
Hvis titellisten allerede vises, skal du
springe dette trin over.
Eksempel: HDD
RDR-AT105/AT107/AT205
HDD
Tryk på HDD eller DVD.
>
H/X/x
3
Vælg en titel vha. M/m og tryk på
ENTER.
Afspilningen begynder fra den valgte
titel.
z Tip
Du kan også bruge H-knappen i trin 3 til at starte
afspilningen.
b Bemærk
RDR-AT100/AT200
HDD
DVD
Når der er optaget videotitler på en DATA DVD,
kan MP3-lydsporene på den DATA DVD ikke
afspilles.
Sådan bruges DVD'ens menu
AUDIO
SUBTITLE
ANGLE
PLAY
MODE
TITLE LIST
</M/m/,,
ENTER
/
.
>
H/X/x
66
Når du afspiller en DVD VIDEO eller en
færdiggjort DVD+RW, DVD-RW (videotilstand), DVD+R eller DVD-R (videotilstand), kan du få vist diskens menu ved at
trykke på TOP MENU eller MENU.
b Bemærk
H-knappen er ikke til rådighed på diskens menu.
Sådan afspiller du VIDEO CD'er/Super
VIDEO CD'er med PBC-funktioner
Med PBC (Playback Control) kan du afspille
VIDEO CD'er/Super VIDEO CD'er
interaktivt ved hjælp af menuen på din tvskærm.
Menuen vises, når du begynder at afspille en
VIDEO CD/Super VIDEO CD med PBCfunktioner.
Vælg et punkt ved hjælp af talknapperne, og
tryk på ENTER. Følg derefter
instruktionerne i menuen (tryk på H, når
"Tryk på SELECT" vises).
Visse afspilningsfunktioner som fx søgning,
gentaget afspilning eller programafspilning, kan
ikke afspilles med PBC-funktionen. For at afspille
med afspilningsfunktionerne skal du begynde
afspilning uden PBC-funktioner ved hjælp af
titellisten.
Sådan afspilles DivX-videofiler og
lydspor på en disk, der indeholder begge
filtyper
• Du kan ikke genoptage afspilning under TVpause.
• Genoptaget afspilning er ikke rådighed på Super
VIDEO CD'er.
• Det sted hvor du stoppede afspilningen ryddes
fra hukommelsen når:
– du åbner diskskuffen (undtagen HDD).
– du afspiller en anden titel (undtagen HDD).
– du begynder at afspille ved hjælp af titellisten
(undtagen HDD).
– du redigerer titlen efter afspilningsstop.
– du ændrer indstillingerne på optageren.
– du laver en optagelse (undtagen HDD).
– du trækker stikket ud.
Sådan afspilles DVD'er med
begrænsninger (Børnesikring)
Hvis du afspiller en DVD med
begrænsninger, vises displayet for
indtastning af adgangskode på din tv-skærm.
Indtast din firecifrede adgangskode ved
hjælp af talknapperne og tryk på ENTER.
Afspilningen begynder.
1
Tryk på < mens titellisten (DVD/CD)
vises.
Angående registrering eller ændring af
adgangskoden, se "Børnesikring (kun DVD
VIDEO'er)" på side 132.
2
Vælg "Dataformat" vha. M/m og tryk på
ENTER.
Direkte afspilning (kun for SCART/HDMItilslutninger)
3
Vælg "CD", "MP3" eller "DivX" vha.
M/m og tryk på ENTER.
4
Vend tilbage til titellisten, og vælg
derefter et album, titel eller spor og tryk
på ENTER eller H.
Tryk på H. Med et tryk på H-knappen
tændes optageren og dit tv automatisk, og
tv'ets indgang skifter til optageren.
Afspilningen går automatisk i gang.
Sådan stoppes afspilningen
Tryk på x.
Sådan genoptages afspilning fra det
punkt, hvor du stoppede (Genoptaget
afspilning)
Afspilning
b Bemærk
b Bemærkninger
b Bemærkninger
• Når du anvender HDMI-tilslutningen, kan der
være en forsinkelse, inden afspilningsbilledet
vises på tv-skærmen, samt den første del af
afspilningsbilledet vil eventuelt ikke blive vist.
• For at anvende den direkte afspilningsfunktion,
indstil "Kontrol til HDMI" til "Til" (standard) i
"HDMI-udgang"-opsætningen (side 135).
Når du trykker på H igen efter stoppet
afspilning, genoptages afspilningen fra det
punkt, hvor du trykkede på x.
For at begynde fra begyndelsen, tryk på x
igen og tryk på H. Afspilningen starter fra
begyndelsen af titlen/sporet/scenen.
,fortsættes
67
Afspilningsindstillinger
For at kontrollere knappernes positioner nedenfor, se illustrationen på side 66.
Knapper
Betjeninger
ANGLE
Ændrer vinklerne på en scene, når der trykkes på den under
afspilning.
Når der er optaget forskellige vinkler (flere kameravinkler) på
disken, vises "
" på skærmen.
DVD
For at deaktivere vinkelmarkeringsindikatoren, skal du indstille
"Vinkelindikator" til "Fra" i "Afspilning"-opsætningen
(side 133).
AUDIO
HDD -RWVR
-RVR
DVD
CD
VCD
Vælger et af de lydspor, der er optaget på disken ved gentagne
tryk på knappen i normal afspilningstilstand.
DVD
DATA DVD
HDD -RWVR
DATA DVD DATA CD
*1
DATA CD
*1
: Vælger sproget.
-RVR : Vælger basislyden eller sub-lyden.
*2
*2
VCD
CD DATA DVD DATA CD
eller monofoniske lydspor.
*1
*2
SUBTITLE
DVD
DATA DVD * DATA CD *
: Vælger stereolydspor
Kun DivX-videofil
Kun MP3-lydspor
Vælger undertekstsproget ved gentagne tryk på knappen.
Du kan kun vælge et undertekstsprog for DivX-videofiler, når
vises på skærmen.
* Kun DivX-videofil
/
(øjeblikkelig
afspilning/øjeblikkelig
fremadspoling)
HDD
+RW
-RWVR
-RWVideo
+R
-RVR
-RVideo
DVD
DATA DVD *
DATA CD *
* Kun DivX-videofil
. (forrige)/> (næste)
68
For hver gang du trykker på
, gentages scenen i følgende
tidsperiode.
5 sekunder t 15 sekunder t 30 sekunder t 1 minut t
2 minutter t 3 minutter t 5 minutter t 10 minutter t
20 minutter t forøger tiden med 10-minutters forøgelser t
2 timer
For hver gang du trykker på
, spoles den aktuelle scene
kortvarigt hurtigt fremad med følgende tidsperiode.
30 sekunder t 1 minut t 1 minut 30 sekunder t 2 minutter
t 3 minutter t 5 minutter t 10 minutter t 20 minutter t
forøger tiden med 10-minutters forøgelser t 2 timer
Går hen til begyndelsen af forrige/næste titel/kapitel/scene/spor
ved tryk på knappen under afspilning.
Går hen til begyndelsen af første titel/spor ved tryk på knappen
når optageren er stoppet.
Knapper
Betjeninger
(hurtig baglæns/hurtig
forlæns)
Afspiller hurtigt disken baglæns/forlæns ved tryk på knappen
under afspilning.
Søgehastigheden ændres på følgende måde:
hurtig baglæns hurtig forlæns
mSpol tilb.1*1 T t MSpol frem1*2
mSpol tilb.2 T T t t MSpol frem2
mSpol tilb.3*3 T T T t t t MSpol frem3*3
mSpol tilb.4*3 T T T T t t t t MSpol frem4*3
Når du trykker på knappen og holder den nede, fortsætter hurtig
forlæns/hurtig baglæns søgning med den valgte hastighed, indtil
du slipper knappen.
*1
Afspilning
Når du trykker en gang på m under afspilning, kan du foretage
baglæns afspilning (ikke tilgængelig for VIDEO CD'er/Super
VIDEO CD'er/DivX-videofiler/lydspor).
*2 Når du trykker en gang på M under afspilning, kan du afspille
hurtigt med lyd (lydscanning) (ikke tilgængelig for VIDEO CD'er/
Super VIDEO CD'er).
*3 Ikke tilgængelig for VIDEO CD'er/Super VIDEO CD'er/lydspor.
Tryk på H for at genoptage normal afspilning.
Afspiller langsomt ved tryk på knappen i mere end ét sekund
under pause.
Afspiller ét billede ad gangen ved et hurtigt tryk på knappen
under pause.
Tryk på H for at genoptage normal afspilning.
(langsom, frys billede)
-RWVR
HDD
+RW
-RWVideo
+R
-RVR
-RVideo
DVD
VCD
DATA DVD
*1
*2
*1*2
DATA CD
*1
*1*2
Kun afspilningsretning
Kun DivX-videofil
X (pause)
Stopper afspilning midlertidigt.
Tryk på H for at genoptage normal afspilning.
b Bemærkninger
• Vinkler og undertekster kan ikke ændres på
titler, der er optaget på denne optager.
• JPEG-billedfiler, der er lavet med en DVDcamcorder, kan kun afspilles som et diasshow.
Optageren kan kun afspille filmdelene af
videofiler, der indeholder både JPEG-billedfiler
og film.
Bemærkninger om afspilning af DVD'er
med et DTS-lydspor
DTS-lydsignaler sendes kun via DIGITAL OUTstikket.
Når du afspiller en DVD med DTS-lydspor, skal
du indstille "DTS ud" til "Til" i "Lyd Ud"opsætningen (side 127).
Bemærkninger om afspilning af DTS-lyd
på en CD
• Ved afspilning af DTS-kodede CD'er høres der
meget støj fra LINE 3-TV/LINE 1/DECODER/
LINE 2 OUT (R-AUDIO-L)-stikkene. For at
undgå beskadigelse af lydsystemet bør brugeren
tage de fornødne forholdsregler, når LINE 3-TV/
LINE 1/DECODER/LINE 2 OUT (R-AUDIOL) stikkene på optageren er tilsluttet til et
forstærkersystem. Hvis du vil benytte afspilning
med DTS Digital Surround™, skal du tilslutte en
ekstern DTS-dekoder til DIGITAL OUT-stikket
på optageren.
• Indstil lyden til "Stereo" ved hjælp af AUDIOknappen, når du afspiller DTS-lydspor på en CD
(side 68).
,fortsættes
69
Gentaget afspilning af en
specifik del (A-B gentagning)
1
Tryk på PLAY MODE under
afspilningen.
For lydspor på en CD skal du trykke på
,, mens titellisten vises og vælge
"Afspl.tilst.".
"Afspil.-tilstand"-menuen vises.
2
Du kan gentage afspilningen af alle titlerne/
sporene/filerne eller en enkelt titel/kapitel/
spor på HDD'en, en disk eller et album.
1
2
3
Mens du lytter til lyden, skal du
trykke på ENTER ved
begyndelsespunktet (punkt A) for den
del, hvor afspilningen skal gentages.
Fortsæt afspilningen for at finde
slutpunktet (punkt B) og tryk på
ENTER.
Gentag A til B begynder.
Vælg et punkt der skal gentages ved
hjælp af M/m.
*1
*2
Kun DivX-videofil
Kun tilgængelig under afspilning uden
PBC-funktioner
*3 Kun lydspor
Sådan annullerer du A-B gentagning
Tryk på CLEAR. Eller indstil "A-B
gentagning" til "Fra" i "Afspil.-tilstand"
menuen.
Vælg "Gentag", og tryk på ENTER.
"Gentag titel" (for HDD'en/DVD'er/
DATA DVD'er*1/DATA CD'er*1):
gentager den aktuelle titel.
"Gentag kapitel" (for HDD/DVD'er):
gentager det aktuelle kapitel.
"Gentag spor" (for VIDEO CD'er*2/
CD'er/DATA DVD'er/DATA CD'er):
gentager det aktuelle spor.
"Gentag program": gentager det aktuelle
program (side 71).
"Gentag disk" (for VIDEO CD'er*2/
DVD-RW'er/DVD-R'er (VR-tilstand)/
CD'er/DATA DVD'er/DATA CD'er):
gentager hele disken.
"Gentag album" (for DATA DVD'er*3/
DATA CD'er*3): gentager det aktuelle
album.
"Angiv punkt B" er valgt.
4
Tryk på PLAY MODE under
afspilningen.
For lydspor på en DATA DVD/DATA
CD/CD skal du trykke på ,, mens
titellisten vises og vælge "Afspl.tilst.".
"Afspil.-tilstand"-menuen vises.
Vælg "A-B gentagning", og tryk på
ENTER.
"Angiv punkt A" er valgt.
3
Gentaget afspilning (Gentag)
4
Tryk på ENTER.
Gentaget afspilning begynder.
b Bemærkninger
• Når du afspiller en HDD/DVD VIDEO/DVDRW (video-tilstand)/DVD-R (video-tilstand),
skal du indstille begyndelses- og slutpunktet
inden for samme titel.
• "A-B gentagning" er ikke tilgængelig for MP3lydspor.
Sådan annulleres gentaget afspilning
Tryk på CLEAR. Eller indstil "Gentag" til
"Gentag fra" i "Afspil.-tilstand" menuen.
b Bemærk
Du kan kun vælge "Gentag program" under
programafspilning.
70
Oprettelse af dit eget program
(Program)
*1
-RVideo *1 VCD
HDD -RWVideo
DATA DVD
*1
*2
*2
DATA CD
CD
*2
7
Tryk på H.
Programafspilning begynder.
Vælg "Program", og tryk på ENTER.
Vælg "Opret/rediger program", og
tryk på ENTER.
"Opret/rediger program" displayet
varierer afhængig af disktypen.
Eksempel: DVD
4
Vælg en titel eller et album
(eksempel: Titel 01) vha.M/m og tryk
på ,.
5
Vælg et kapitel eller spor (eksempel:
Kapitel 001) ved hjælp af M/m og tryk
på ENTER.
Sådan stoppes programafspilning
Tryk på x (stop).
Sådan annulleres programafspilning
Tryk på CLEAR under afspilningen. Eller
indstil "Program" til "Annuller afspilning af
program" i "Afspil.-tilstand" menuen.
Sådan slettes programmet
Tryk på CLEAR under stop-tilstand. Eller
indstil "Program" til "Slet programliste" i
"Afspil.-tilstand" menuen.
Afspilning
Tryk på PLAY MODE under
afspilningen.
For lydspor på en DATA DVD/DATA
CD/CD skal du trykke på ,, mens
titellisten vises og vælge "Afspl.tilst.".
"Afspil.-tilstand"-menuen vises.
2
3
For at programmere andre kapitler
eller spor, skal du trykke på </M/m/
, for at vælge et trinnummer og
gentage trin 4 og 5.
Kun færdiggjort disk
Kun MP3-lydspor
Du kan afspille indholdet på HDD'en eller en
disk i den rækkefølge, du ønsker, ved at
arrangere rækkefølgen af titler/kapitler/
album/spor på HDD'en eller disken for at
lave dit eget program. Du kan lave et
program på op til 24 kapitler/spor osv.
1
6
z Tips
• Det program du oprettede, forbliver tilbage efter
at programafspilningen afsluttes. For at afspille
det samme program igen, indstil "Program" til
"Start afspilning af program" i "Afspil.-tilstand"
menuen. Men programmet slettes, når du har
fjernet disken eller trykket på [/1.
• Du kan gentage programafspilning. Under
programafspilning skal du indstille "Gentag" til
"Gentag program" i "Afspil.-tilstand"-menuen
(side 70).
Kapitlet eller sporet er programmeret.
Hvis du laver en fejl, skal du vælge
trinnummeret (eksempel: 01.) vha. </
M/m og trykke på CLEAR.
71
Sådan stoppes afspilningen
Afspilning af DivXvideofiler
Tryk på x (stop).
Du kan se DivX-videofiler, der ligger på
HDD'en, diske eller tilsluttede USBenheder.
Tryk på O RETURN.
Eller se "Sådan skiftes mellem albumlisten
og titellisten" på side 72.
Tilslutning af USB-enheden
Du kan tilslutte en USB-enhed til USBstikket på optageren for at afspille DivXvideofiler eller kopiere dem til HDD'en. Se i
betjeningsvejledningen der følger med
USB-enheden, inden du tilslutter.
DVD-optager
Sådan vender du tilbage til forrige
visning
Sådan ruller du gennem listen side for
side (Side-tilstand)
Tryk på SUBTITLE (forrige)/ANGLE
(næste) mens album-/titellisten vises. Hver
gang du trykker på SUBTITLE (forrige)/
ANGLE (næste), skifter album-/titellisten til
forrige/næste side af listen.
Sådan ændrer du visningen af
afspilningsinformationen (kun HDD)
til USB-stikket
USB-enhed
b Bemærkninger
• Visse USB-enheder fungerer muligvis ikke med
denne optager.
• Optageren kan genkende Mass Storage Class
(MSC)-enheder, der er FAT-kompatible og
upartitionerede. Hvis MSC-enhederne er
partitioneret, genkender optageren muligvis ikke
enhederne.
Afspilning af DivX-videofiler
1
Tryk på SYSTEM MENU.
Tryk gentagne gange på DISPLAY.
Hver gang du trykker på knappen, ændres
informationen under album-/titellisten.
Sådan skiftes mellem albumlisten og
titellisten
1
Tryk på < mens album-/titellisten
vises.
2
Vælg "Visning" vha. M/m og tryk på
ENTER.
3
Vælg "Album" eller "Titel" vha. M/m og
tryk på ENTER.
Sådan håndteres DivX-videofiler
1
Vælg et album eller en titel i album-/
titellisten og tryk på ,.
For at vise en titelliste skal du vælge et
album ved hjælp af M/m og trykke på
ENTER.
2
Vælg en indstilling, og tryk på ENTER.
"Slet" (kun HDD): Sletter det valgte
album/titel. Vælg "Ja", når du bliver
bedt om bekræftelse.
"Rediger": Giver dig mulighed for at
udføre følgende redigeringer.
• "Albumnavn" (kun HDD): Giver dig
mulighed for at indtaste eller
genindtaste et albumnavn (side 41).
• "Titelnavn" (kun HDD): Giver dig
mulighed for at indtaste eller
genindtaste et titelnavn (side 41).
Systemmenuen vises.
2
3
Vælg "DivX", og tryk på ENTER.
Vælg "Se/rediger DivX-filer på
HDD'en", "Se DivX-filer på en DVD/
CD" eller "Se DivX-filer på en USBenhed" og tryk på ENTER.
Album-/titellisten vises.
4
Vælg et album eller en titel og tryk på
H.
For at vise en titelliste skal du vælge et
album ved hjælp af M/m og trykke på
ENTER.
Afspilningen begynder.
Se side 68 for yderligere oplysninger om
afspilningsfunktioner.
72
• "Kopier alt til HDD" (kun DISC/USB
t HDD): Giver dig mulighed for at
kopiere alle album, når du vælger et
album, eller alle titlerne i et album, når
du vælger en titel.
• "Kopier til HDD" (kun DISC/USB t
HDD): Giver dig mulighed for at
kopiere det valgte album.
b Bemærkninger
Midlertidigt stop af en tvudsendelse (TV-pause/Pause
Live TV)
HDD
Du kan stoppe en aktuel tv-udsendelse,
optage den på HDD'en, og derefter fortsætte
med at se programmet på et senere tidspunkt.
Dette er praktisk, når du modtager et uventet
telefonopkald eller får uventet besøg, mens
du ser tv.
Afspilning
• Du kan ikke kopiere DivX-videofiler fra
HDD'en til diske eller USB-enheder.
• Nogle DivX-videofiler kan muligvis ikke
kopieres afhængigt af filstørrelsen.
• Hvis kopieringen stoppes undervejs, gemmes de
titler, der blev færdigkopieret inden du stoppede,
på harddisken som et album.
Du kan kontrollere hvilke album, der er blevet
kopieret i albumlisten (side 72).
• Der er ingen andre funktioner til rådighed, når du
kopierer DivX-videofiler.
• Timeroptagelser er ikke rådighed, mens der
kopieres DivX-videofiler. Hvis der er indstillet
en timer, mens der kopieres, starter optageren
timeroptagelsen, når kopieringen er afsluttet.
• "HDD" lyser i frontpanelets display under
afspilning af DivX-videofiler, selv når du
afspiller DivX-videofiler på en disk eller USBenheden.
• Visse DivX-videofiler på en disk eller USBenhed afspilles muligvis ikke flydende. I det
tilfælde skal du kopiere DivX-videofilerne til
HDD'en og afspille dem på HDD'en.
Avancerede
afspilningsfunktioner
Sådan forberedes til "TV-pause"funktionen
Når SMARTLINK-funktionen anvendes
(side 20)
– Indstil "SMARTLINK" til "Kun denne
optager" i "Alternativer"-opsætningen
(side 136).
– Indstil "TV-pause" til "TV'ets tuner" i
"Alternativer 2"-opsætningen (side 137).
– Fastsæt programpositioner ved at
downloade dem fra dit tv vha. "Download
fra TV" under "Autom. kanalindstil." i
"Tuner"-opsætningen (side 122).
Der optages det program, der er valgt på
tv'et.
Hvis indstillingen af programpositionerne
på optageren afviger fra indstillingen på
tv'et, sættes billedet ikke på pause, og
optageren starter kun med at optage.
Når SMARTLINK-funktionen ikke er til
rådighed
Indstil "TV-pause" til "Optagerens tuner" i
"Alternativer 2"-opsætningen (side 137).
Der optages det program, der er valgt på
optageren.
1
Tryk på TV PAUSE mens du ser en
udsendelse.
Billedet stopper midlertidigt, og
optageren starter med at optage den
aktuelle tv-kanal til HDD'en.
Det kan tage op til 10 sekunder at
begynde optagelsen.
,fortsættes
73
2
Tryk på H for at fortsætte med at se
programmet.
Du kan spole hurtigt frem/hurtigt
tilbage, pause eller stoppe programmet
vha. m/M, X og x uden at forstyrre
optagelsen.
3
Tryk på x REC STOP for at stoppe
optagelsen.
Afspilning af en tidligere
optagelse, mens du optager
(Samtidig optagelse og
afspilning)
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
DVD
+R
VCD DATA DVD
DATA CD
b Bemærkninger
• Du kan muligvis ikke anvende "TV-pause"funktionen afhængig af tv'et. Angående detaljer
skal du se i betjeningsvejledningen, der fulgte
med dit tv.
• Du kan ikke anvende "TV-pause"-funktionen
som en optageegenskab fra komponenter (video
m.m.), der er tilsluttet til LINE 1/DECODER
stikket.
Afspilning fra begyndelsen af
det program du optager
(Tidsforskudt)
HDD
"Tidsforskudt" giver dig mulighed for at se
den optagne del af et program på HDD'en,
mens optagelsen udføres. Du behøver ikke at
vente, indtil optagelsen afsluttes.
Tryk på H, mens du optager.
Afspilning går i gang fra begyndelsen af det
program, du er ved at optage.
Når du spoler hurtigt frem til det punkt du
optager, vender "Tidsforskudt" tilbage til
normal afspilning.
"Samtidig optagelse og afspilning" giver dig
mulighed for at se et tidligere optaget
program, mens du optager et andet program.
Afspilningen fortsætter, selv hvis en
timeroptagelse går i gang. Brug denne
funktion på følgende måde:
• Under optagelse på HDD'en:
Afspil en anden titel på harddisken.
Afspil et tidligere optaget program på en
DVD ved at trykke på DVD-knappen.
• Under optagelse på en DVD:
Afspil et tidligere optaget program på
HDD'en ved at trykke på HDD-knappen.
Du kan også afspille en DVD VIDEO,
VIDEO CD, Super VIDEO CD, DATA
DVD eller DATA CD mens du optager på
HDD'en.
Eksempel: Afspil en anden titel på
HDD'en, mens du optager på HDD'en.
1
Tryk på TITLE LIST under optagelse
for at få vist HDD-titellisten.
2
Vælg den titel, du vil afspille, og tryk på
ENTER.
Afspilningen begynder fra den valgte
titel.
Eksempel: Afspil en DVD, mens du
optager på HDD'en.
74
1
Tryk på DVD under optagelse, og
indsæt DVD'en i optageren.
2
Tryk på TITLE LIST for at få vist DVDtitellisten.
3
Vælg den titel, du vil afspille, og tryk på
ENTER.
Afspilningen begynder fra den valgte
titel.
b Bemærk
Du kan ikke afspille en DVD, DivX-video eller
VIDEO CD, der er optaget i NTSC-farvesystemet,
mens du optager på HDD'en i PAL/SECAMfarvesystemet.
Søgning efter et
tidspunkt/titel/kapitel/
spor osv.
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
DATA CD
+R
*
VCD DATA DVD
-RWVR -RWVideo
DVD
*
* Kun DivX-videofil
1
Afspilning
Du kan søge på en disk efter titel, kapitel
eller spor. Eftersom titler og spor er tildelt
individuelle numre, kan du vælge titlen eller
sporet ved at indtaste dets nummer. Du kan
også søge efter en scene ved hjælp af
tidskoden.
Tryk på PLAY MODE under
afspilningen.
"Afspil.-tilstand"-menuen vises.
2
Vælg "Søgetilstand", og tryk på
ENTER.
3
Vælg en søgemetode og tryk på
ENTER.
"Tidssøgning" (for HDD/DVD'er/
DATA DVD'er*1/DATA CD'er*1/
VIDEO CD'er*2*3): Søger efter et
startpunkt ved indtastning af tidskoden.
"Titelsøgning" (for HDD/DVD'er/
DATA DVD'er*1/DATA CD'er*1)
"Kapitelsøgning" (for HDD/DVD'er)
"Sporsøgning" (for VIDEO CD'er*3)
*1
*2
*3
Kun DivX-videofil
Med undtagelse af Super VIDEO CD'er
Kun tilgængelig under afspilning uden
PBC-funktioner
Displayet til indtastning af numrene
vises.
4
Tryk på talknapperne for at vælge det
ønskede nummer på titlen, kapitlet,
tidskoden osv.
Eksempel: Tidssøgning
Indtast "21020", hvis du vil finde en
scene på 2 timer, 10 minutter og 20
sekunder.
Indtast et andet nummer, hvis du taster
forkert.
,fortsættes
75
5
Tryk på ENTER.
Afspilningen begynder fra det valgte
nummer.
z Tip
Du kan søge efter en titel/spor/kapitel ved at
indtaste titlens/sporets/kapitlets nummer ved
hjælp af talknapperne under afspilning.
76
Sletning og redigering
Før redigering
Med denne optager kan du benytte
forskellige redigeringsindstillinger til
forskellige disktyper.
Sådan skifter du imellem
afspilningslisten og den originale
titelliste (kun DVD-RW/DVD-R i VRtilstand)
Du kan få vist afspilningslistens titler på
titellisten (afspilningsliste) eller de originale
titler på titellisten (den originale).
1
2
Tryk på < imens titellisten vises.
3
Vælg "Original" eller "Afsp.liste" vha.
M/m og tryk på ENTER.
b Bemærkninger
Sådan frigøres diskplads
Du kan frigøre diskplads på en DVD+RW
eller DVD-RW (video-tilstand) ved at slette
titlen med det højeste tal på titellisten.
Højeste titelnummer
Angående redigeringspræcision
Når du redigerer titlerne optaget på HDD'en,
kan du vælge redigeringstypen.
"Redig. kompatibel m. Videotilstand":
Anbefales hvis du bagefter vil overføre
titlerne ved høj hastighed til DVD-RW'er/
DVD-R'er (video-tilstand) eller
DVD+RW'er/DVD+R'er.
Redigeringspunkterne og kapitelmærkerne
vil muligvis afvige en lille smule fra dem, du
valgte.
"Frame accurate-redigering":
Anbefales når du ønsker en præcis
redigering af titler. Men
redigeringspunkterne kan muligvis afvige en
lille smule fra det punkt du valgte, hvis du
overfører titlerne ved høj hastighed (Highspeed dubbing).
Sletning og redigering
• Redigeret indhold kan gå tabt, hvis du tager
disken ud, eller hvis en timeroptagelse går i
gang, mens du redigerer.
• DVD-diske, der er lavet på DVD-camcordere,
kan ikke redigeres på denne optager.
• Hvis der vises en meddelelse, hvor det angives,
at der ikke er plads til flere
diskkontroloplysninger, skal du slette eller
redigere unødvendige titler.
• Den resterende diskplads, der vises på skærmen,
kan muligvis afvige fra den faktiske resterende
diskplads.
• Når du redigerer en DVD+R eller DVD-R, skal
du afslutte redigeringen, før du færdiggør
disken. Du kan ikke redigere en færdiggjort disk.
Vælg "Afsp.liste" vha. M/m og tryk på
ENTER.
For at skabe plads på HDD'en eller en DVDRW (VR-tilstand) kan du slette en hvilken
som helst titel.
Se "Sletning og redigering af en titel" på
side 78.
Den tilgængelige plads på disken øges ikke,
selvom du sletter titler på DVD-R'er og
DVD+R'er.
77
"Multi-tilstand": Giver dig mulighed for
at vælge og redigere flere titler på en
gang (side 78).
"Opret": Opretter en afspilningsliste
(side 82).
"Gør om": Omgør den sidste redigering
du udførte.
Sletning og redigering af
en titel
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
+R
Dette afsnit forklarer de grundlæggende
redigeringsfunktioner. Bemærk, at
redigering ikke kan laves om. For at redigere
DVD-RW'er/DVD-R'er (VR-tilstand) uden
at ændre de originale optagelser, skal du
oprette en afspilningslistetitel (side 82).
1
Tryk på TITLE LIST.
Skift titellisten (Original eller Playlist)
hvis det er nødvendigt for DVD-RW'er/
DVD-R'er i VR-tilstand.
2
Vælg en titel, og tryk på ,.
Undermenuen vises.
3
Vælg en indstilling, og tryk på
ENTER.
Du kan foretage følgende redigeringer
af titlen.
"Slet": Sletter den markerede titel. Vælg
"Ja", når du bliver bedt om bekræftelse.
"Rediger": Giver dig mulighed for at
udføre følgende redigeringer.
• "Titelnavn": Giver dig mulighed for at
indtaste eller genindtaste et titelnavn
(side 41).
• "Vælg Miniature": Ændrer titlens
miniaturer, som vises i titellisten
(side 39).
• "Slet A-B": Sletter en sektion af titlen
(side 79).
• "Opdel": Inddeling af én titel i to titler
(side 80).
• "Kapitelredig.": Redigerer kapitlerne i
en titel (side 80).
• "Vælg genre": Tildeler en genre til en
titel.
• "Beskyt titel": Beskytter titlen. " "
vises efter den beskyttede titel.
• "Flyt": Ændrer
afspilningsrækkefølgen for titlen
(side 82).
• "Forbind": Kombinerer to titler til en
(side 82).
"Genre": Giver dig mulighed for at
indtaste et genrenavn (på op til 12 tegn)
(side 41).
78
z Tip
Du kan navnegive DVD'er eller ændre navnet
(side 42).
Redigering af flere titler
(Multi-tilstand)
HDD
Du kan vælge og redigere op til 24 titler på
en gang.
1
2
Tryk på TITLE LIST.
Tryk på ,.
Undermenuen vises.
3
Vælg "Multi-tilstand", og tryk på
ENTER.
Displayet for valg af titler, der skal
redigeres, vises.
4
Vælg en titel, og tryk på ENTER.
Der vises en markering i
markeringsfeltet.
Tryk på ENTER igen for at fjerne
markeringen.
5
Gentag trin 4 for at vælge alle de titler
du ønsker at redigere.
6
Når du er færdig med at vælge titler,
skal du trykke på ,.
Undermenuen vises.
7
Vælg en indstilling, og tryk på
ENTER.
"Slet": Sletter de valgte titler.
"Beskyt titel": Beskytter titlerne. " "
vises efter den beskyttede titel.
"Ophæv beskyt.": Ophæver
beskyttelsen af titlerne.
"Skift genre": Ændrer titlernes genre.
6
Vælg punkt B vha. m/M eller H
og tryk på X.
7
Vælg "Til", og tryk på ENTER.
Positionen for punkt B vises.
8
Vælg "Ja", og tryk på ENTER.
Scenen slettes.
For at annullere "Slet A-B"
z Tip
Du kan forlade "Multi-tilstand" ved at trykke på
, og vælge "Enkelt-tilst.", mens du vælger titler.
Sletning af en sektion i en
titel (Slet A-B)
-RVR
Du kan vælge en sektion (sekvens) i en titel
og slette den. Bemærk, at sletning af
sekvenser i en titel ikke kan fortrydes.
1
Efter trin 2 i "Sletning og redigering af
en titel", skal du vælge "Rediger" og
trykke på ENTER.
2
Vælg "Slet A-B", og tryk på ENTER.
z Tip
Der indsættes et kapitelmærke, når scenen er
slettet. Kapitelmærket deler titlen op i separate
afsnit på hver side af mærket.
b Bemærkninger
• Billeder eller lyd afbrydes muligvis midlertidigt
på det sted, hvor du sletter en sektion af en titel.
• Sektioner på under fem sekunder kan muligvis
ikke slettes.
Sletning og redigering
HDD -RWVR
Tryk på O RETURN. Titellisten vises.
Vælg en redigeringstype for HDD'en og
tryk på ENTER. Se side 77 angående
yderligere oplysninger.
Displayet til indstilling af punkt A vises.
Afspilningen af titlen begynder.
3
Vælg punkt A vha. m/M eller H
og tryk på X.
• Hvis du vil vende tilbage til
begyndelsen af titlen, skal du trykke på
X og derefter trykke på ..
4
Vælg "Fra", og tryk på ENTER.
Positionen for punkt A vises.
5
Tryk på H.
,fortsættes
79
Opdeling af en titel (Opdel)
HDD -RWVR *
-RVR
*
Hvis du vil overføre en lang titel til en disk,
men du ikke ønsker at forringe
billedkvaliteten, kan du opdele titlen i to
kortere titler. Bemærk, at opdeling af en titel
ikke kan fortrydes.
* Det er kun afspilningslistetitler, der kan opdeles
til DVD-RW'er/DVD-R'er i VR-tilstand.
1
2
Efter trin 2 i "Sletning og redigering af
en titel", skal du vælge "Rediger" og
trykke på ENTER.
Sletning og redigering af
et kapitel
HDD -RWVR
Du kan redigere enkelte kapitler i en titel.
For at redigere DVD-RW'er/DVD-R'er (VRtilstand) uden at ændre de originale
optagelser, skal du oprette en
afspilningsliste (side 82).
1
Tryk på TITLE LIST.
Skift titellisten (Original eller Playlist)
hvis det er nødvendigt for DVD-RW'er/
DVD-R'er i VR-tilstand.
Vælg "Opdel", og tryk på ENTER.
Vælg en redigeringstype for HDD'en og
tryk på ENTER. Se side 77 angående
yderligere oplysninger.
Displayet til indstilling af
opdelingspunktet vises.
Afspilningen af titlen begynder.
-RVR
2
Vælg en titel der indeholder det
kapitel, du ønsker at redigere og tryk
på ,.
Undermenuen vises.
3
4
Vælg "Rediger", og tryk på ENTER.
Vælg "Kapitelredig.", og tryk på
ENTER.
Vælg en redigeringstype for HDD'en og
tryk på ENTER. Se side 77 angående
yderligere oplysninger.
5
3
Vælg opdelingspunktet vha. m/M
eller H og tryk på X.
• Hvis du vil vende tilbage til
begyndelsen af titlen, skal du trykke på
X og derefter trykke på ..
4
Tryk på ENTER.
På HDD'en beder displayet om
bekræftelse.
5
Vælg "Ja", og tryk på ENTER (kun
HDD).
Titlen opdeles i to.
80
Vælg en indstilling, og tryk på
ENTER.
Du kan udføre følgende redigeringer på
kapitlet.
"Opdel": Opdeler et kapitel i to
(side 81).
"Slet/Flyt"
• "Slet": Sletter det valgte kapitel
(side 81).
• "Flyt" (til afspilningslistetitler på
DVD-RW'er/DVD-R'er i VR-tilstand)
Ændrer afspilningsrækkefølgen for
kapitlet (side 83).
"Forbind": Kombinerer to kapitler til et
(side 81).
Opdeling af et kapitel (Opdel)
1
Vælg et kapitel ved hjælp af </,.
Vælg opdelingspunktet vha. m/M
eller H og tryk på X.
• For at vende tilbage til begyndelsen af
kapitlet skal du trykke på X, og
derefter trykke på ..
4
1
Efter trin 4 i "Sletning og redigering af
et kapitel", skal du vælge "Forbind".
2
Flyt kombineringsbjælken ved hjælp
af </,, og tryk på ENTER.
De to tilstødende kapitler på
kombineringsbjælken kombineres.
Tryk på ENTER.
b Bemærk
Kapitlet opdeles i to.
Kapitler kan ikke kombineres, hvis de er oprettet
automatisk fra en HDD-camcorder-overførsel.
Sletning og redigering
2
3
Efter trin 4 i "Sletning og redigering af
et kapitel", skal du vælge "Opdel".
Kombinering af flere kapitler
(Forbind)
Sletning af et kapitel (Slet)
1
Efter trin 4 i "Sletning og redigering af
et kapitel", skal du vælge "Slet".
2
Vælg et kapitel ved hjælp af </,
og tryk på ENTER.
3
(Kun for et afspilningslistekapitel)
Vælg "Slet", og tryk på ENTER.
Du bliver bedt om at bekræfte valget.
4
Vælg "Ja", og tryk på ENTER.
Kapitlet er blevet slettet.
81
Oprettelse og redigering
af en afspilningsliste
-RWVR
4
Vælg "Flyt", og tryk på ENTER.
5
Vælg en ny placering til titlen vha. M/
m, og tryk på ENTER.
-RVR
Redigering af afspilningslister giver dig
mulighed for at redigere og genredigere
uden at ændre de faktiske optagelser. Du kan
oprette op til 99 titler for afspilningslister.
b Bemærk
Titlen flyttes til den nye placering.
• For at flytte flere titler, gentag
processen fra trin 2.
Afspilningslistetitler, der indeholder titler, som er
optaget med "Copy-Once"kopibeskyttelsessignalet, kan ikke overføres eller
flyttes (side 155).
1
Tryk på TITLE LIST og skift til
afspilningslisten.
Angående flere oplysninger om skift til
afspilningslisten, se side 77.
2
Kombinering af flere
afspilningslistetitler (Forbind)
1
Tryk på ,.
Angående flere oplysninger om skift til
afspilningslisten, se side 77.
Undermenuen vises.
3
Vælg "Opret", og tryk på ENTER.
De originale titler på titellisten vises.
4
Vælg en original titel der skal tilføjes
til afspilningslisten, og tryk på
ENTER.
Den valgte titel føjes til
afspilningslisten.
5
Tryk på TITLE LIST og skift til
afspilningslisten.
2
Vælg en afspilningslistetitel og tryk
på ,.
Undermenuen vises.
3
4
Vælg "Rediger", og tryk på ENTER.
5
Vælg en titel du ønsker at kombinere,
og tryk på ENTER.
6
Vælg "Ja", og tryk på ENTER.
Vælg "Forbind", og tryk på ENTER.
Gentag trin 3 og 4 for at vælge alle de
titler du ønsker at føje til
afspilningslisten.
Flytning af en afspilningsliste
(Flyt)
1
Tryk på TITLE LIST og skift til
afspilningslisten.
Angående flere oplysninger om skift til
afspilningslisten, se side 77.
2
Vælg en afspilningslistetitel og tryk
på ,.
Undermenuen vises.
3
82
Vælg "Rediger", og tryk på ENTER.
Titlerne kombineres.
Opdeling af en afspilningsliste
(Opdel)
Du kan opdele en afspilningslistetitel. Se
side 80 angående instruktioner.
Flytning af et kapitel (Flyt)
1
Tryk på TITLE LIST og skift til
afspilningslisten.
Angående flere oplysninger om skift til
afspilningslisten, se side 77.
2
Undermenuen vises.
3
4
Vælg "Rediger", og tryk på ENTER.
5
Vælg "Slet/Flyt".
6
Vælg et kapitel ved hjælp af </,
og tryk på ENTER.
7
8
Vælg "Flyt", og tryk på ENTER.
Vælg "Kapitelredig.", og tryk på
ENTER.
Sletning og redigering
Vælg en afspilningslistetitel der
indeholder det kapitel, du ønsker at
redigere og tryk på ,.
Vælg en ny placering for kapitlet ved
hjælp af </,, og tryk på ENTER.
Kapitlet flyttes hen på den nye
placering.
83
Overførsel (HDD y DVD)
Inden overførsel
I dette afsnit referer "overførsel" til
"kopiering af en indspillet titel på den
interne harddisk (HDD) til en anden disk,
eller omvendt". Du kan overføre en titel, der
er under afspilning, ved hjælp af HDD/DVD
DUB-knappen (se "HDD/DVD-overførsel"
på side 85), eller du kan vælge at overføre
flere titler på en gang (se "Overførsel ved
hjælp af overførselslisten" på side 86). Du
kan også overføre en hel DVD-disk for at
tage en backup-kopi (se "Oprettelse af en
backup-disk (DVD-backup)" på side 88).
Inden du begynder, skal du læse de følgende
forholdsregler, der gælder for alle
overførselsmetoder.
Før du begynder…
• Du kan ikke både optage basis og sub-lyd
på HDD'en (når "HDD optageformat" er
sat til "Videotilst. Til" i "Optagning"opsætningen), DVD+RW'er, DVD-RW'er
(Video-tilstand), DVD+R'er eller DVDR'er (Video-tilstand). For tosprogede
programmer skal du indstille "Tosproget
optagning" til enten "A/V" (standard) eller
"B/H" i "Lyd Ind"-opsætningen (side 127).
Angående HDD-optageformat, se
side 131.
• Et titelnavn i overførselskilden overføres.
Men der overføres kun op til 40 tegn af et
titelnavn, når der overføres fra HDD'en til
en DVD+RW/DVD-RW (Video-tilstand)/
DVD+R/DVD-R (Video-tilstand).
• Kapitelmærkerne i overførselskilden
overføres. Kapitelmærkernes placering
kan muligvis ændres en lille smule fra
deres originale placering. Men
kapitelmærkerne i overførselskilden
bevares ikke i den overførte titel, når der
overføres til en DVD-RW/DVD-R (Videotilstand), DVD+RW eller DVD+R ved
normal hastighed. Kapitelmærkerne
indsættes automatisk i henhold til
"Autokapitel (Video)" og "Autokapitel
(DVD+R/+RW)"-indstillingerne i
"Optagning"-opsætningen (side 130).
84
• "Vælg miniature"-indstillingen i
overførselskilden overføres som en
miniaturebilledmarkør (undtagen når der
overføres fra en DVD+RW/DVD-RW
(Video-tilstand)/DVD+R/DVD-R (Videotilstand)). Miniaturebilledmarkørernes
placering kan muligvis ændres en lille
smule fra deres originale placering.
z Tip
Når du overfører en afspilningslistetitel, optages
den som en original titel.
b Bemærkninger
• Du kan ikke foretage en optagelse, mens en
overførsel er i gang.
• Inden du afspiller en overført disk på andet
DVD-udstyr, skal du færdiggøre disken (side 44,
87).
• Du kan ikke overføre fra DVD VIDEO'er til
HDD'en.
• Titler, der indeholder blandede bredde-højdeforhold, kan ikke overføres til en DVD+RW/
DVD+R/DVD-RW/DVD-R (Video-tilstand)
ved hjælp af HDD/DVD DUB-knappen.
• Titler, der er længere end 8 timer, kan ikke
overføres til enkeltlags DVD+RW'er/
DVD+R'er.
• 16:9-størrelses titler i lav opløsning (fra SEP til
LP-tilstande) kan ikke overføres til en
DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R (Videotilstand).
• Titler, der er optaget i Dolby Digital 5.1 kanal
lyd ned-konverteres til 2-kanals lyd, når de
overføres ved normal hastighed ("Realtid"overførsel).
• Angående "Flyt"-funktionen, se side 155.
b Bemærk
HDD/DVD-overførsel
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
+R
Du kan overføre en enkelt titel ved at trykke
på HDD/DVD DUB-knappen under
afspilning. Du kan også overføre fra
færdiggjorte DVD-RW'er/DVD-R'er
(Video-tilstand) til HDD'en.
1
Du kan ikke anvende HDD/DVD DUB-knappen i
følgende tilfælde. Overfør titlen ved hjælp af
overførselslisten (side 86).
– Ved overførsel af en titel der er optaget i MN6tilstand eller længere varighedstilstand til en
DVD+RW/DVD+R.
– Ved overførsel af en titel der er optaget i HQ+tilstand til en DVD.
Begynd afspilning af en titel.
For afspilning af en titel, se "Afspilning"
på side 66.
2
Tryk på HDD/DVD DUB.
Sådan annullerer du en overførsel
Hold HDD/DVD DUB trykket nede i mere
end et sekund.
Når overførsel stoppes undervejs, flyttes
ingen dele af titlen til destinationen for
overførslen. Men bemærk at dette vil
formindske den frie plads på DVD+R'er/
DVD-R'er.
Overførsel (HDD y DVD)
Optageren begynder at overføre den
aktuelt afspillede titel fra begyndelsen.
Optageren slukker automatisk, når du
ikke anvender optageren i mere end
20 minutter, efter overførslen er
afsluttet.
Angående overførselstilstanden
Titler på HDD'en overføres til en disk ved
høj hastighed ("Høj hastighed"-overførsel).
Titler på en disk overføres til HDD'en ved
normal hastighed ("Realtid"-overførsel).
Angående minimumtiden der er nødvendig
til "Høj hastighed"-overførsel, se side 155.
Sådan konverterer du optagetilstanden
(kun ved overførsel fra en disk til HDD'en)
Inden trin 1 skal du trykke på REC MODE
for at vælge optagetilstanden.
85
C Overførselsnummer
Overførsel ved hjælp af
overførselslisten
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
Display 1: Vælg en titel du ønsker at
overføre ("Vælg titler" displayet).
Display 2: Rediger en titel
("Titelredigering" displayet).
Display 3: Bekræft indstillingerne
og begynd overførslen ("Start
overførsel" displayet).
+R
Du kan vælge de titler, du ønsker at overføre,
ved hjælp af overførselslisten. Du kan også
redigere titler inden overførslen uden at
ændre de originale titler.
1
E Den valgte titels miniaturebillede
Tryk på SYSTEM MENU.
5
Systemmenuen vises.
2
3
Vælg en overførselsretning og tryk på
ENTER.
Vælg "Lav ny overførselsliste", og
tryk på ENTER.
Overførselslisten vises.
• Hvis du tidligere gemte en
overførselsliste og ønsker at
genoptage redigeringen af denne, skal
du vælge "Fortsæt med forrige
overfør.liste", og gå til trin 7.
Vælg en titel, og tryk på ENTER.
Den valgte titel skifter farve.
Hvis du vælger "HDD -> DVD" i trin 3,
kan du ændre titelrækkefølgen eller søge
efter en titel vha. genre (se "3.
Afspilning af det optagede program
(Titelliste)" på side 38).
Vælg "Overførsel", og tryk på ENTER.
For at overføre titler fra HDD'en til en
disk, skal du vælge "HDD -> DVD".
For at overføre titler fra en disk til
HDD'en, skal du vælge "DVD/CD ->
HDD".
4
D Samlet størrelse på de valgte titler
og den frie plads på den disk, der
skal overføres (omtrentlig)
6
Gentag trin 5 for at vælge alle titlerne
i den rækkefølge du ønsker at
overføre dem.
7
Vælg "Næste" vha. ,, og tryk på
ENTER.
"Titelredigering"-displayet vises.
For oplysninger om redigering, se
"Sådan redigerer du titler på
overførselslisten" på side 87.
8
Vælg "Næste" vha. ,, og tryk på
ENTER.
"Start overførsel"-displayet vises.
Pr
A Overførslens retning
B Samlet antal titler der skal
overføres
86
9
Sådan redigerer du titler på
overførselslisten
Indstillingerne varierer i henhold til
overførselsretningen og disktypen.
"Optagetilstand": Ændrer
overførselstilstanden for alle de valgte
titler på en gang ved hjælp af M/m
(side 152).
"Indtast disknavn": Ændrer disknavnet
(side 41).
"Lukning": Vælg "Ja" for at færdiggøre
en disk automatisk efter overførsel
(DVD-RW/DVD-R (Video-tilstand)
eller DVD+R).
1
Følg trin 1 til 7 under "Overførsel ved
hjælp af overførselslisten" på side 86.
"Titelredigering"-displayet vises.
2
Vælg en titel du ønsker at redigere, og
tryk på ENTER.
Undermenuen vises.
3
Vælg en indstilling, og tryk på ENTER.
Indstillingerne varierer i henhold til
overførselsretningen og disktypen.
"Slet": Sletter den markerede titel.
"Titelnavn": Navngiver eller omdøber
en titel (side 41).
"Slet A-B": Sletter sektionen på titlen
(side 79).
"Flyt": Ændrer rækkefølgen på titler
(side 82).
"Forhåndsv.": Giver dig mulighed for at
kontrollere indholdet af en titel.
"Opdel": Inddeling af én titel i to titler
(side 80).
"Forbind": Kombinerer to titler
(side 82).
"Kapitelredigering": Redigerer kapitler
(side 80).
"Vælg Miniature": Ændrer titlens
miniaturer, som vises i titellisten
(side 39).
"Optagetilstand": Indstiller
billedkvaliteten for overførslen.
"Tosproget": Indstiller hvordan et
tosproget lydprogram overføres.
"Annuller": Forlader undermenuen.
4
Gentager trin 2 og 3 for at redigere alle
titlerne.
5
Gå til trin 8 under "Overførsel ved hjælp
af overførselslisten" på side 86 for at
overføre de redigerede titler.
10 Vælg "Start overførsel", og tryk på
ENTER.
Når du indstiller "Lukning" til "Ja" i
trin 9, skal du vælge udformningen af
titelmenuen og trykke på ENTER.
Optageren slukker automatisk, når du
ikke anvender optageren i mere end
20 minutter, efter overførslen er
afsluttet.
Sådan annullerer du en overførsel
Hold HDD/DVD DUB trykket nede i mere
end et sekund.
Når overførsel (flytning) stoppes undervejs,
flyttes ingen dele af titlen til destinationen
for overførslen. Men bemærk at dette vil
formindske den frie plads på DVD+R'er/
DVD-R'er.
Angående overførselstilstanden
"
" vises ved siden af den titel, der kan
overføres med høj hastighed ("Høj
hastighed"-overførsel) i "Titelredigering"
displayet. De følgende titler overføres med
normal hastighed ("Realtid"-overførsel).
– Titler der indeholder både basislyd og sublyd (undtagen DVD-RW'er/DVD-R'er
(VR-tilstand)).
– Titler, der er optaget med blandet
billedstørrelse (4:3 og 16:9 osv.),
(undtagen DVD-RW'er/DVD-R'er (VRtilstand)).
– Titler der er optaget på DVD+RW'er/
DVD-RW'er (Video-tilstand)/DVD+R/
DVD-R (Video-tilstand).
Overførsel (HDD y DVD)
Vælg en indstilling vha. M/m og tryk
på ENTER.
Angående minimumtiden der er nødvendig
til "Høj hastighed"-overførsel, se side 155.
,fortsættes
87
b Bemærkninger
• Overførselslisten du oprettede bevares efter
overførslen. For at redigere den eksisterende
overførselsliste, skal du vælge "Fortsæt med
forrige overfør.liste" i trin 4. Overførselslisten
slettes når:
– du ændrer "Indgangssystem" indstillingen i
"Basis" opsætningen (side 121).
– du nulstiller optageren (side 146).
– du åbner diskskuffen (undtagen når du
overfører fra HDD'en).
– du redigerer titler på en disk (undtagen når du
overfører fra HDD'en).
– du ændrer titellisten til Original eller Playlist
(kun ved overførsel fra DVD-RW'er/DVDR'er i VR-tilstand).
– du færdiggør disken.
• "Samlingerne", der er tilbage fra redigeringen,
forbliver muligvis på disken efter overførsel til
DVD+RW'er/DVD-RW'er (Video-tilstand)/
DVD+R'er/DVD-R'er (Video-tilstand).
• Færdiggørelsen annulleres, hvis der begynder en
timeroptagelse, selv om du har indstillet
"Lukning" til "Ja" i trin 9.
Oprettelse af en backupdisk (DVD-backup)
+RW
-RWVideo
+R
-RVideo
Du kan overføre alt indholdet fra en
færdiggjort DVD+RW/DVD+R eller
færdiggjort DVD-RW/DVD-R (Videotilstand) til en anden optagbar DVD+RW/
DVD-RW eller ubrugt DVD+R/DVD-R via
HDD'en, som en slags backup-kopi.
b Bemærk
Der kan ikke laves backup-diske af ikkefærdiggjorte diske.
1
Tryk på SYSTEM MENU.
Systemmenuen vises.
2
3
Vælg "Overførsel", og tryk på ENTER.
4
Vælg "Start ny DVD-backup", og tryk
på ENTER.
Vælg "DVD-backup", og tryk på
ENTER.
• Hvis du tidligere har overført backupdata til HDD'en, skal du vælge
"Fortsæt med at skrive data", og gå til
trin 7.
5
Indsæt den DVD som du skal lave en
backup af.
6
Vælg "Start", og tryk på ENTER.
Optageren begynder straks at overføre
alt indholdet fra en DVD til HDD'en.
7
Tryk på Z (åbn/luk) og udskift
DVD'en med en optagbar DVD+RW/
DVD-RW eller en ubrugt DVD+R/DVDR.
For at lave en backup-disk af
DVD+RW'er/DVD+R'er, skal du
indsætte en optagbar DVD+RW eller en
ubrugt DVD+R.
For at lave en backup-disk af DVDRW'er/DVD-R'er skal du indsætte en
optagbar DVD-RW eller ubrugt DVDR.
8
Vælg "Start", og tryk på ENTER.
Optageren begynder straks "Høj
hastighed"-overførsel af det indhold, der
blev overført til harddisken under trin 6.
88
9
Vælg "Annuller", og tryk på ENTER.
Disken færdiggøres automatisk.
• For at lave endnu en backup-disk skal
du udskifte diskene og vælge "Start",
og trykke på ENTER.
10 Vælg "Ja" eller "Nej", og tryk på
ENTER.
For at slette backup-dataene på HDD'en,
vælg "Ja".
For at lave endnu en backup-disk på et
senere tidspunkt, vælg "Nej".
Optageren slukker automatisk, når du
ikke anvender optageren i mere end
20 minutter, efter overførslen er
afsluttet.
Sådan viser du overførselsinformationen
Tryk på DISPLAY under overførslen.
Hold HDD/DVD DUB trykket nede i mere
end et sekund.
Sådan sletter du backup-dataene på
HDD'en
1
Vælg "Slet diskkopieringsdata" i trin 4
og tryk på ENTER.
Du bliver bedt om at bekræfte valget.
2
Vælg "Ja", og tryk på ENTER.
Overførsel (HDD y DVD)
Sådan annullerer du DVD-backup under
overførslen
b Bemærkninger
• Hvis en overførsel til en DVD+R/DVD-R
stoppes midtvejs i trin 8, kan du ikke afspille
eller optage på disken. Men en DVD+RW/DVDRW kan anvendes igen og igen efter
omformatering.
• Du kan ikke lave en backup-disk af DVD+R
DL'er/DVD-R DL'er.
• Du kan muligvis ikke anvende "DVD-backup"
funktionen afhængig af optagekvaliteten,
diskens fysiske tilstand, optageudstyrets
egenskaber eller formidlende software.
89
b Bemærkninger
HDD-camcorder-overførsel
Inden HDD-camcorderoverførsel
Du kan overføre indholdet på en Sony HDDcamcorder til harddisken på optageren via
USB-stikket på frontpanelet.
Metoder til at overføre fra HDDcamcorderen inkluderer:
• Direkte overførsel (Trinvis overførsel)
• Overførsel ved hjælp af visning på
skærmen (Trinvis overførsel/Fuld
overførsel)
Følg instruktionerne under "Forberedelse til
HDD-camcorder-overførsel", og fortsæt
derefter til afsnittet om overførsel.
z Tips
• Hvis du ønsker at overføre ved hjælp af LINE
IN-stikkene, se "Optagelse fra tilsluttet udstyr"
på side 64.
• Hvis du ønsker at optage indhold på HDDcamcorderen på en DVD, skal du først overføre
det til optagerens harddisk, derefter redigere
titlen på harddisken og så overføre den til en
DVD.
• Dele, der er færdigoverført, forbliver på
optageren, når harddiskpladsen på optageren
fyldes op, eller du stopper overførslen undervejs.
• Dolby Digital 5.1 kanallyd, der er optaget på
HDD-camcorderen, kan overføres til optageren i
det samme format uden ned-konvertering.
• Der er ingen timeroptagelser eller andre
funktioner til rådighed, når du overfører fra
HDD-camcorderen.
• Det understøttede apparat er en Sony HDD SD
(standard opløsning) camcorder, udsendt i eller
inden april 2008.
• Optageren understøtter ikke AVCHD-formatet
(HD (høj opløsning) billedkvalitet). Du kan kun
overføre MPEG-2-formatbilleder (SD (standard
opløsning) billeder).
• Når HDD-camcorderen indeholder stillbilleder
og filmbilleder, er det kun filmbilleder, der kan
overføres til optageren.
• Afspilningslister, der er lavet med HDDcamcorderen, kan ikke overføres til optageren.
• Du kan ikke indstille optagetilstanden for HDDcamcorder-overførsel.
• Når du overfører fra HDD-camcorderen,
genkender og bruger optageren optagedato og
tidsinformation fra HDD-camcorderen. Hvis
HDD-camcorderens ur ikke står rigtigt,
overfører optageren muligvis ikke indholdet
ordentligt. Indstil HDD-camcorderens ur rigtigt
inden optagelse.
• Billeder på HDD-camcorderen vises ikke under
overførsel.
• Du kan ikke optage dato, tid eller indhold på
HDD-camcorderens hukommelse over på
optageren.
• Hvis du overfører indhold, der er optaget i høj
kvalitet-tilstand på HDD-camcorderen, til
optageren, kan det tage længere tid at fuldføre
overførslen end optagelsen.
• Indstil optageren og HDD-camcorderen til det
samme farvesystem.
Sådan oprettes titler og kapitler
Under hver overførsel opdeles det indhold,
der overføres til optageren, i titler efter
optagedatoen. Hvis datoen er ændret til den
næste dag under én optagelse, er det optagne
billede inkluderet i titlen på den dato, hvor
optagelsen startede.
Titlen er opdelt i kapitler. Hver
optagesekvens på HDD-camcorderen bliver
et kapitel.
z Tip
Titelnavne navngives automatisk som "USB ***
(starttidspunkt for første optagesekvens)".
b Bemærk
Det overførte indhold opdeles i titler i følgende
tilfælde, selvom de alle blev optaget på den samme
dag:
– Når optagetiden i alt overstiger 12 timer.
– Når antallet af scener i alt overstiger 99.
90
b Bemærkninger
Forberedelse til HDDcamcorder-overførsel
Tilslut en HDD-camcorder til USB-stikket
på optageren.
Se også i den instruktionsvejledning der
fulgte med HDD-camcorderen inden
tilslutning.
1
Tænd for din HDD-camcorder og
optageren.
2
Tilslut din HDD-camcorder til USBstikket på frontpanelet.
• Tilslut HDD-camcorderen direkte til optageren.
• Frakobl ikke USB-kablet under overførsel.
• Når signalindgangen gennem USB-stikket (type
A) på frontpanelet eller optagerbetjeningen ikke
kan udføres ordentligt, når du anvender en HDDcamcorder, skal du tilslutte HDD-camcorderen
til LINE IN-stikket og følge vejledningen for
"Optagelse fra tilsluttet udstyr" på side 64.
• Optageren kan genkende og gemme optagedato
og tidsinformation for op til 10 HDDcamcordere. Hvis du tilslutter 11 eller flere
HDD-camcordere, kan direkte overførsel og
"Trinvis overførsel" ikke udføres ordentligt.
DVD-optager
til USB-stikket
USB-udgang
HDD-camcorder-overførsel
USB-kabel
(medfølger ikke)
HDD-camcorder
: Signalretning
3
Indstil din HDD-camcorder til USBtilslutningstilstand (eksempel:
" COMPUTER" eller " USB
CONNECT").
For yderligere oplysninger, se i
betjeningsvejledningen der fulgte med
HDD-camcorderen.
For at genstarte den tilsluttede USBenhed
Vælg "Genstart USB-enhed" under "USB" i
"Alternativer 2"-opsætningen (side 137).
91
Direkte overførsel fra en
HDD-camcorder (ONETOUCH DUB)
HDD
Du kan overføre indholdet på din HDDcamcorder til harddisken på optageren med
et enkelt tryk på ONE-TOUCH DUBknappen på optageren.
Når du overfører fra HDD-camcorderen
første gang, overføres alt indholdet til
optageren. Den næste gang overføres kun de
nye optagesekvenser, der endnu ikke er
blevet overført til optageren.
Følg trinene 1 til 3 under "Forberedelse til
HDD-camcorder-overførsel" på side 91
og tryk på ONE-TOUCH DUB på
optageren.
Optageren begynder at overføre indholdet på
HDD-camcorderen til HDD-titellisten på
optageren.
Optageren slukker automatisk, hvis du ikke
anvender optageren i mere end 20 minutter,
efter overførslen er afsluttet.
Overførsel fra HDDcamcorder ved hjælp af
visning på skærmen
(HDD-camcorderoverførsel)
HDD
Du kan overføre indholdet på din HDDcamcorder til harddisken på optageren ved
hjælp af visningen på skærmen.
Metoder til at overføre fra HDDcamcorderen inkluderer:
• Trinvis overførsel
Optageren registrerer automatisk det
indhold, der er optaget på den tilsluttede
HDD-camcorder, og starter overførslen fra
det indhold, der kommer efter det sidst
overførte indhold, hvis der en indhold der
allerede er blevet overført.
• Fuld overførsel
Optageren overfører alt indholdet på
HDD-camcorderen, inklusive det indhold
der allerede er overført til optageren.
1
Tryk på x REC STOP.
Bemærk, at det kan tage nogle få sekunder at
stoppe optageren under overførsel.
Følg trin 1 til 3 under "Forberedelse
til HDD-camcorder-overførsel" på
side 91.
2
Tryk på SYSTEM MENU.
b Bemærkninger
3
Vælg "HDD/DV-camcorder", og tryk
på ENTER.
4
Vælg "HDD-camcorder-overførsel",
og tryk på ENTER.
5
Vælg "Trinvis overførsel" eller "Fuld
overførsel", og tryk på ENTER.
Sådan stoppes under en overførsel
• Knappen til direkte overførsel på HDDcamcorderen fungerer ikke sammen med
optageren.
• I direkte overførsel kan det indhold, der allerede
er blevet overført til optageren ikke overføres
igen, selv efter du har slettet det fra optageren.
For at kunne overføre det samme indhold til
optageren igen, skal du overføre alt indholdet på
HDD-camcorderen (se "Overførsel fra HDDcamcorder ved hjælp af visning på skærmen
(HDD-camcorder-overførsel)" på side 92).
• Data angående det overførte indhold ryddes, når
du nulstiller optageren (side 146).
• Selv hvis DV-camcorderen også er sluttet til DV
IN-stikket, begynder overførsel fra HDDcamcorderen, når du trykker på ONE-TOUCH
DUB-knappen.
92
Systemmenuen vises.
For kun at overføre nyoptaget indhold,
skal du vælge "Trinvis overførsel".
For at overføre alt indholdet på HDDcamcorderen skal du vælge "Fuld
overførsel".
Du bliver bedt om at bekræfte valget.
6
Vælg "Ja", og tryk på ENTER.
Optageren begynder at overføre
indholdet på HDD-camcorderen til
HDD-titellisten på optageren.
Optageren slukker automatisk, hvis du
ikke anvender optageren i mere end
20 minutter, efter overførslen er
afsluttet.
Sådan stoppes overførsel
Tryk på x REC STOP. Eller vælg "Afslut" i
trin 6 og tryk på ENTER.
b Bemærk
Med "Trinvis overførsel" overføres det indhold,
der allerede er blevet overført til optageren ikke
igen, selv efter du har slettet det fra optageren. Du
kan kun overføre nyoptaget indhold.
HDD-camcorder-overførsel
93
DV-camcorder-overførsel
Inden DV-camcorderoverførsel
Dette afsnit forklarer overførsel fra en DVcamcorder og afspilning af indholdet på en
DV-camcorder via DV IN-stikket på
frontpanelet. Hvis du ønsker at overføre ved
hjælp af LINE IN-stikkene, se "Optagelse
fra tilsluttet udstyr" på side 64.
DV IN-stikket på denne optager er
kompatibelt med i.LINK-standarden.
Følg instruktionerne under "Forberedelse til
DV-camcorder-overførsel", og fortsæt
derefter til afsnittet om overførsel. For
yderligere oplysninger om i.LINK, se "Om
i.LINK" på side 160.
Sådan oprettes kapitler
Det indhold, der overføres til HDD'en eller
DVD'en, bliver en enkelt titel. Denne titel er
opdelt i kapitler. Ved overførsel til HDD'en
eller en DVD-RW/DVD-R (VR-tilstand)
samt når "Autokapitel (HDD/VR)" er
indstillet til "Til" i "Optagning"opsætningen (side 130), bliver hver
optagesekvens på båndet til et kapitel på
disken. For andre diske opdeler optageren
titlen i kapitler i henhold til "Autokapitel
(Video)" eller "Autokapitel (DVD+R/
+RW)"-indstillingen i "Optagning"opsætningen (side 130).
Forberedelse til DVcamcorder-overførsel
Du kan tilslutte en DV-camcorder til DV INstikket på optageren for at optage eller
redigere fra et DV/Digital8 format-bånd.
Denne betjening er ukompliceret, fordi
optageren vil spole båndet frem eller tilbage
for dig – du behøver ikke at betjene din DVcamcorder.
Se også i den brugervejledning der fulgte
med DV-camcorderen inden tilslutning.
94
z Tip
Hvis du har tænkt dig at foretage yderligere
redigering på en disk efter den indledende
overførsel, skal du bruge DV IN-stikket og optage
på en DVD-RW/DVD-R (VR-tilstand) eller HDD.
b Bemærkninger
• Du kan ikke optage under DV-camcorderoverførsel.
• DV IN-stikket er kun til input. Det sender ikke
signaler ud.
• Du kan ikke bruge DV IN-stikket, når:
– signalinput til DV IN-stikket på frontpanelet
eller optageren ikke kan foretages korrekt ved
brug af et digitalt videokamera (se "Om
i.LINK" på side 160). Tilslut kameraet til
LINE IN-stikket og følg vejledningen for
"Optagelse fra tilsluttet udstyr" på side 64.
– inputsignalet ikke er i DVC-SD-format. Tilslut
ikke et MICRO MV-format digitalt
videokamera, selvom det har et i.LINK-stik.
– billedet på båndet indeholder
kopibeskyttelses-signaler, som begrænser
optagelsen.
• Hvis du ønsker at afspille DVD'er, der er
overført fra en DV-camcorder på andet DVDudstyr, skal du færdiggøre disken (side 44).
• Indstil optageren og DV-camcorderen til det
samme farvesystem (side 121).
Tilslutninger
DVD-optager
til DV IN
i.LINK-kabel
(medfølger ikke)
DV-output
DV-camcorder
: Signalretning
1
Tryk på HDD eller DVD for at vælge
destinationen for optagelsen.
Hvis du vælger DVD, skal du indsætte
en disk (se "1. Indsættelse af en disk" på
side 35).
2
Indsæt kilde-DV/Digital8 formatbåndet i din DV-camcorder.
For at optage eller redigere på optageren
skal din DV-camcorder være indstillet
på videoafspilningstilstand.
3
Tryk gentagne gange på REC MODE
på fjernbetjeningen for at vælge
optagetilstand.
Optagetilstanden skifter efter følgende
mønster:
Angående oplysninger om
optagetilstanden, se side 152. Bemærk,
at du ikke kan vælge yderligere
manuelle optagetilstandsfunktioner.
Indstil "Ekstern lyd"-indstillingen i
"Lyd Ind"-opsætningen (side 126).
5
Indstil "DV-indgang"-indstillingen i
"Lyd Ind"-opsætningen (side 127).
Du er parat til at begynde overførslen.
Vælg en af overførselsmetoderne på de
følgende sider.
Sådan afspiller du bånd i DV/Digital8format
• Du kan ikke tilslutte mere end et digitalt
videoudstyr til optageren.
• Du kan ikke kontrollere optageren med en anden
enhed eller en anden optager af samme model.
• Du kan ikke optage dato, klokkeslæt eller
indholdet af kassettehukommelsen på disken.
• Hvis du optager fra et bånd i DV/Digital8format, som er indspillet med flere lydspor,
f.eks. et bånd med flere samplingfrekvenser
(48 kHz, 44,1 kHz eller 32 kHz), udsendes der
ingen lyd eller en unaturlig lyd under afspilning
af samplingfrekvensens skiftepunkt på disken.
• For at bruge denne optagers "Autokapitel"funktion (side 94) skal du sørge for, at uret på det
digitale videokamera er korrekt indstillet inden
optagelse.
• Det optagede billede kan midlertidigt blive
påvirket, eller en titels start- og slutpunkter kan
afvige fra, hvad du har indstillet, hvis
kildebåndet i DV/Digital8 format-kildebåndet er
i en af følgende tilstande. I dette tilfælde skal du
tilslutte din DV-camcorder til LINE IN-stikket
og følge instruktionerne under "Optagelse fra
tilsluttet udstyr" (side 64).
– Der er et tomt område på den indspillede del af
båndet.
– Båndets tidskode er ikke sekventiel.
– Hvis billedstørrelsen eller optagetilstanden på
det bånd, der overføres til, ændres.
• Der vil blive overført en tom eller sortfarvet
skærm, når optageren er indstillet til et andet
farvesystem end indholdet på DV-båndet. Indstil
"Indgangssystem" i "Basis"-opsætningen til
samme farvesystem som DV-båndets indhold
(side 121).
DV-camcorder-overførsel
4
b Bemærkninger
Du kan kontrollere indholdet på båndet i
DV/Digital8-format, inden du overfører.
Der er flere oplysninger under "Afspilning
fra en DV-camcorder" på side 97.
95
Overførsel af et helt DV- Overførsel af valgte
formatbånd (One-Touch- scener (Manuel DVDV-overførsel)
overførsel)
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
+R
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
+R
Du kan optage hele indholdet af et bånd i
DV/Digital8 format på en disk med et enkelt
tryk på ONE-TOUCH DUB-knappen på
optageren. Optageren kontrollerer DVcamcorderen under hele processen og
fuldfører optagelsen.
Du kan vælge og overføre scener, mens du
afspiller et bånd i DV/Digital8-format.
1
Følg trin 1 til 5 under "Forberedelse
til DV-camcorder-overførsel" på
side 94.
Følg trinene 1 til 5 under "Forberedelse til
DV-camcorder-overførsel" på side 94 og
tryk på ONE-TOUCH DUB på optageren.
2
Tryk på SYSTEM MENU.
Systemmenuen vises.
3
Vælg "HDD/DV-camcorder", og tryk
på ENTER.
4
Vælg "Manuel DV-overførsel", og tryk
på ENTER.
5
Vælg optagedestinationen "Optag til
harddisken" eller "Optag på DVD", og
tryk på ENTER.
Sådan stoppes under optagelsen
6
Tryk på H.
Hold x REC STOP trykket nede i mere end
3 sekunder.
Bemærk, at det kan tage et par sekunder, før
optagelsen stoppes.
7
Find det punkt på båndet i DV/
Digital8-format som du ønsker at
starte overførsel fra ved hjælp af
m/M eller c/C, og tryk på
X.
8
Vælg "Start optagning", og tryk på
ENTER.
Optageren spoler båndet tilbage og begynder
derefter optagelsen af båndets indhold.
Når optagelsen er afsluttet, spoler optageren
båndet i DV-camcorderen tilbage og
færdiggør automatisk den optagede disk
(undtagen DVD-RW/DVD-R (VRtilstand)).
Afspilningen af sekvensen begynder.
b Bemærkninger
• Direkte DV-overførsel stopper automatisk, når
der er et tomt område mellem optagelserne på
båndet, der er længere end to minutter.
• Optageren vil holde inde med optagelsen, når der
er et tomt område eller et billede, der indeholder
kopibeskyttelsessignaler på båndet. Optageren
vil automatisk fortsætte med at optage, når den
modtager et optagbart signal.
• Diskfærdiggørelse annulleres, hvis der starter en
timeroptagelse (undtagen for DVD-RW/DVD-R
(VR-tilstand)).
• Direkte DV-overførsel stopper automatisk, når
der er billeder med kopibeskyttelsssignaler i
starten af båndet.
• Hvis HDD-camcorderen også er sluttet til USBstikket, begynder overførsel fra HDDcamcorderen, når du trykker på ONE-TOUCH
DUB-knappen. Afbryd HDD-camcorderens
forbindelse fra USB-stikket for at overføre fra
DV-camcorderen.
96
-RWVR -RWVideo
Optageren begynder at overføre.
9
Vælg "Pause optagning", og tryk på
ENTER.
Optageren stopper med at overføre.
10 Gentag trin 6 til 9 for at overføre flere
scener.
11 Vælg "Stop optagning", og tryk på
ENTER.
De valgte scener overføres som en
enkelt titel.
For at afslutte "Manuel DV-overførsel"
Tryk på SYSTEM MENU.
z Tip
Du kan lukke overførselsmenuen ved at trykke på
DISPLAY-knappen under overførsel. Tryk på
DISPLAY-knappen igen for at vise
overførselsmenuen.
b Bemærk
Du kan ikke indstille en sekvens til at være kortere
end et sekund.
Afspilning fra en DVcamcorder
1
Tilslut din DV-camcorder til DV INstikket på frontpanelet.
2
Tryk på SYSTEM MENU.
Systemmenuen vises.
3
Vælg "HDD/DV-camcorder", og tryk
på ENTER.
4
Vælg "DV-afspilning", og tryk på
ENTER.
5
Start afspilning på DV-camcorderen.
Billeder fra DV-camcorderen vises på
din tv-skærm.
For at annullere afspilning
Tryk på SYSTEM MENU.
DV-camcorder-overførsel
z Tip
Du kan overføre indholdet fra det afspillede bånd.
Tryk på HDD eller DVD under afspilning for at
vælge overførselsdestinationen, og tryk på
z REC. Tryk på x REC STOP for at stoppe
overførsel.
97
Music Jukebox
Om Jukebox
Du kan anvende Jukebox på to måder:
Tilslutning af USB-enheden eller kopiering
af lydspor til HDD'en.
Når du anvender Jukebox, kan du udføre
følgende:
• Gemme lydspor på HDD'en.
• Afspille lydspor med forskellige
afspilningstilstande.
• Navngive spor, album eller kunstnere.
• Oprette en afspilningsliste.
Forberedelse til brug af
Jukebox
Tilslut en USB-enhed til USB-stikket på
optageren, eller kopier lydspor fra den
tilsluttede USB-enhed eller CD'er/DATA
CD'er/DATA DVD'er til HDD'en.
Tilslutning af USB-enheden
Du kan tilslutte en USB-enhed til USBstikket på optageren og lytte til MP3lydsporene eller kopiere dem til HDD'en. Se
i betjeningsvejledningen der følger med
USB-enheden, inden du tilslutter.
Bemærkninger vedrørende kopiering
• Du kan ikke kopiere lydspor fra HDD'en til diske
eller USB-enheder.
• Visse lydspor kan muligvis ikke kopieres
afhængig af filstørrelsen.
• Et kunstnernavn, albumnavn og MP3
lydspornavn kopieres, og album og MP3lydspor gemmes i mapper for hver kunstner.
Men album og MP3-lydspor gemmes i
"Unknown"-mappen, når deres kunstnernavn
ikke kan kopieres.
• Lydspor fra en CD gemmes i en kunstnermappe
kaldet "Unknown". Navne tildeles automatisk;
"A_*****_F_*****" for album,
"A_*****_F_*****_T_*****" for lydspor.
• Hvis kopieringen stoppes undervejs, gemmes de
spor, der blev færdigkopieret inden du stoppede,
på harddisken som et album.
Du kan kontrollere hvilke album, der er kopieret
i Music Jukebox-listen (side 100).
• Der er ingen andre tilgængelige betjeninger, når
du kopierer lydspor.
• Mens der kopieres lydspor, er timeroptagelser
ikke tilgængelige. Hvis der er indstillet en timer,
mens der kopieres, starter optageren
timeroptagelsen, når kopieringen er afsluttet.
• Kopibeskyttede CD'er kan ikke kopieres til
HDD'en.
DVD-optager
til USB-stikket
USB-enhed
b Bemærkninger
• Visse USB-enheder fungerer muligvis ikke med
denne optager.
• Optageren kan genkende Mass Storage Class
(MSC)-enheder, der er FAT-kompatible og
upartitionerede. Hvis MSC-enhederne er
partitioneret, genkender optageren muligvis ikke
enhederne.
Kopiering af spor eller album
(USB t HDD)
Du kan kopiere op til 99 album eller 999
lydspor fra USB-enheden til HDD'en.
1
Tilslut USB-enheden til USB-stikket
på optageren (side 98).
2
Tryk på SYSTEM MENU.
Systemmenuen vises.
3
Vælg "Musikjukebox", og tryk på
ENTER.
4
Vælg "Lyt til musik fra USB-enhed",
og tryk på ENTER.
"Musikjukebox (USB)" vises.
5
Vælg et album der skal kopieres ved
hjælp af M/m og tryk på ,.
Undermenuen vises.
98
6
Vælg "Rediger" vha. M/m og tryk på
ENTER.
7
Vælg et emne ved hjælp af M/m og
tryk på ENTER.
Vælg "Kopier alt til HDD" for at kopiere
alle album.
Vælg "Kopier til HDD" for at kopiere de
valgte album.
Du bliver bedt om at bekræfte valget.
8
Vælg "Ja" vha. </,, og tryk på
ENTER.
Albummene kopieres til HDD'en.
• Gentag fra trin 5 for at kopiere flere
album.
Kopiering af spor eller album
på HDD'en (HDD y HDD)
1
Systemmenuen vises.
2
Vælg "Musikjukebox", og tryk på
ENTER.
3
Vælg "Lyt til musik / Rediger", og tryk
på ENTER.
"Musikjukebox (HDD)" vises.
4
Vælg en kunstner ved hjælp af M/m
og tryk på ENTER.
5
Vælg et album ved hjælp af M/m og
tryk på ENTER.
Annullering af kopiering
Hvis du ønsker at kopiere albummet,
skal du trykke på , i stedet for
ENTER, og derefter gå til trin 7.
Tryk på ENTER.
Kopiering af lydspor
(DISK t HDD)
Tryk på SYSTEM MENU.
6
Vælg et spor der skal kopieres ved
hjælp af M/m og tryk på ,.
Undermenuen vises.
Indsæt en disk som du vil kopiere til
HDD'en.
7
2
Vælg "Rediger" vha. M/m og tryk på
ENTER.
Tryk på SYSTEM MENU.
8
Vælg "Kopier album" eller "Kopier
spor" vha. M/m og tryk på ENTER.
9
Vælg "DVD/CD -> HDD" vha. M/m og
tryk på ENTER.
Vælg en kopieringsdestination (en
kunstner eller album) ved hjælp af M/
m og tryk på ENTER.
Kopieringen begynder.
Du bliver bedt om at bekræfte valget.
Systemmenuen vises.
3
4
Vælg "Overførsel", og tryk på ENTER.
Music Jukebox
1
10 Vælg "Ja" vha. </,, og tryk på
Annullering af kopiering
ENTER.
Tryk på ENTER.
Albummene og sporene kopieres til
HDD'en.
• Gentag fra trin 4 for at kopiere flere
spor eller album.
b Bemærk
Inden kopiering skal du vælge "CD" eller "MP3"
under "Dataformat" i titellisten (DVD/CD)
(side 67).
Annullering af kopiering
Tryk på ENTER.
99
Afspilning af lydspor ved
hjælp af Jukebox/USBenhed
1
Tryk på SYSTEM MENU.
Sådan ruller du gennem listen side for
side (Side-tilstand)
Tryk på SUBTITLE (forrige)/ANGLE
(næste) mens Music Jukebox-listen vises.
Hver gang du trykker på SUBTITLE
(forrige)/ANGLE (næste), skifter Music
Jukebox-listen til forrige/næste side af
listen.
Systemmenuen vises.
2
Vælg "Musikjukebox", og tryk på
ENTER.
3
Vælg "Lyt til musik / Rediger" eller
"Lyt til musik fra USB-enhed", og tryk
på ENTER.
Vælg "Lyt til musik / Rediger" for at
lytte til lydsporene på HDD'en.
Vælg "Lyt til musik fra USB-enhed" for
at lytte til MP3-lydsporene fra den
tilsluttede USB-enhed.
Music Jukebox-listen vises.
Sådan ændrer du visningen af
afspilningsinformationen (kun HDD)
Tryk gentagne gange på DISPLAY.
Hver gang du trykker på knappen, ændres
informationen under kunstner/album/sporlisten.
Om afspilningslisten og originallisten
(kun HDD)
Du kan skifte "Musikjukebox (HDD)" til at
vise spor i originallisten eller
afspilningslisten.
1
Tryk på < mens "Musikjukebox
(HDD)" vises.
2
Vælg "Afsp.liste" vha. M/m og tryk på
ENTER.
3
Vælg et emne ved hjælp af M/m og tryk
på ENTER.
Punkt
4
Vælg en kunstner, et album eller
spor, og tryk på H.
(Kun HDD) For at vise albumlisten skal
du vælge en kunstner ved hjælp af M/m
og trykke på ENTER.
For at vise sporlisten skal du vælge et
album ved hjælp af M/m og trykke på
ENTER.
Afspilningen begynder.
Sådan stoppes afspilningen
Tryk på x (stop).
Sådan vender du tilbage til forrige
visning
Tryk på O RETURN. Hvis du ikke kan
vende tilbage til kunstner- eller albumlisten
ved hjælp af O RETURN, se "Sådan
ændrer du visningstilstanden (kun
originallisten)" på side 100.
100
Display
Original
Spor i den original liste.
Play List 1
Play List 2
Play List 3
Play List 4
Spor i hver
afspilningsliste.
Favoritter
Spor i rækkefølge efter
afspilningshyppighed.
Det mest afspillede spor
er placeret øverst på
listen.
Sådan ændrer du visningstilstanden (kun
originallisten)
1
Tryk på < mens "Musikjukebox
(HDD)" vises.
2
Vælg "Visning" vha. M/m og tryk på
ENTER.
3
Vælg et emne ved hjælp af M/m og tryk
på ENTER.
Punkt
Afspilningsindstillinger
Display
Kunstner (kun Kunstnerlisten vises.
HDD)
Album
Albumlisten vises.
Spor
Sporlisten vises.
Tilføj lydspor til en
afspilningsliste (kun HDD)
Betjeninger
./>
(forrige/
næste)
Går til næste eller forrige spor,
når der trykkes ned under
afspilning.
m/M
(hurtig
baglæns/
hurtig
forlæns)
Afspiller hurtigt disken
baglæns/forlæns ved tryk på
knappen under afspilning.
Søgehastigheden ændres på
følgende måde:
hurtig
hurtig
baglæns
forlæns
m Spol tilb.1
T t
M Spol frem1
m Spol tilb.2
TT tt
M Spol frem2
Når du trykker på knappen og
holder den nede, fortsætter
hurtig forlæns/hurtig baglæns
søgning med den valgte
hastighed, indtil du slipper
knappen.
Tryk på H for at genoptage
normal afspilning.
X (pause)
Stopper afspilning
midlertidigt.
Tryk på H for at genoptage
normal afspilning.
Du kan tilføje lydspor på HDD'en til
afspilningslisten. Du kan tilføje op til
25 lydspor til hver afspilningsliste.
1
Efter trin 2 i "Afspilning af lydspor ved
hjælp af Jukebox/USB-enhed", skal
du vælge "Lyt til musik / Rediger" og
trykke på ENTER.
Skift visningen til originallisten
(side 100).
2
Vælg et spor der skal tilføjes til
afspilningslisten og tryk på ,.
Undermenuen vises.
3
Vælg "Tilføj til afsp.liste", og tryk på
ENTER.
4
Vælg en afspilningsliste og tryk på
ENTER.
Sporet føjes til den valgte
afspilningsliste.
5
Gentag trin 2 til 4 for at vælge alle de
spor du ønsker at føje til
afspilningslisten.
• Skift til afspilningslisten for at
kontrollere sporene på
afspilningslisten.
Gentaget afspilning (Gentag)
Music Jukebox
Knapper
Du kan gentage afspilningen af flere spor
eller et enkelt spor.
1
Tryk på , under afspilning.
Hvis du afspiller spor på harddisken skal
du gå til 3.
2
(Kun USB-enhed) Vælg "Afspl.tilst."
ved hjælp af M/m, og tryk på ENTER.
"Afspil.-tilstand"-menuen vises.
3
Vælg "Gentag" vha. M/m, og tryk på
ENTER.
,fortsættes
101
4
5
Vælg et punkt ved hjælp af M/m.
5
"Gentag kunstner" (kun HDD): gentager
spor af den aktuelle kunstner.
"Gentag album": gentager det aktuelle
album.
"Gentag spor": gentager det aktuelle
spor.
"Gentag playliste" (kun HDD): gentager
den aktuelle afspilningsliste.
"Gentag program" (kun USB-enhed):
gentager det aktuelle program
(side 102).
Vælg et album (eksempel: Album 01)
vha. M/m og tryk på ,.
6
Vælg et spor (eksempel: Spor 001)
ved hjælp af M/m, og tryk på ENTER.
Tryk på ENTER.
Sporet er programmeret.
Hvis du laver en fejl, skal du vælge
trinnummeret (eksempel: 01.) vha. </
M/m og trykke på CLEAR.
Gentaget afspilning begynder.
Sådan annulleres gentaget afspilning
Indstil "Gentag" til "Gentag fra" under trin 4.
7
For at programmere andre spor skal
du trykke på </M/m/, for at vælge
et trinnummer og gentage trin 5 og 6.
8
Tryk på H.
b Bemærk
Du kan kun vælge "Gentag program" under
programafspilning.
Programafspilning begynder.
Oprettelse af dit eget program
(Program) (kun USB-enhed)
Du kan afspille indholdet på den tilsluttede
USB-enhed, i den rækkefølge du ønsker, ved
at arrangere rækkefølgen af sporene på den
tilsluttede USB-enhed for at lave dit eget
program. Du kan lave et program på op til
24 spor.
1
Tryk på , mens "Musikjukebox
(USB)" vises.
2
Vælg "Afspl.tilst." vha. M/m og tryk
på ENTER.
"Afspil.-tilstand"-menuen vises.
3
4
102
Vælg "Program", og tryk på ENTER.
Vælg "Opret/rediger program", og
tryk på ENTER.
Sådan stoppes programafspilning
Tryk på x (stop).
Sådan annulleres programafspilning
Indstil "Program" til "Annuller afspilning af
program" i "Afspil.-tilstand" menuen under
afspilning.
Sådan slettes programmet
Indstil "Program" til "Slet programliste" i
"Afspil.-tilstand" menuen.
z Tips
• Det program du oprettede, forbliver tilbage efter
at Programafspilningen afsluttes. For at afspille
det samme program igen, indstil "Program" til
"Start afspilning af program" i "Afspil.-tilstand"
menuen. Men programmet slettes, når du trykker
på [/1.
• Du kan gentage programafspilning. Under
programafspilning skal du indstille "Gentag" til
"Gentag program" i "Afspil.-tilstand"-menuen
(side 101).
Håndtering af lydspor på
Music Jukebox'en (kun
HDD)
Du kan slette eller navngive kunstnere/
album/spor på HDD'en.
1
Tryk på SYSTEM MENU.
Systemmenuen vises.
2
Vælg "Musikjukebox", og tryk på
ENTER.
3
Vælg "Lyt til musik / Rediger", og tryk
på ENTER.
• "Kopier album": Giver dig mulighed
for at kopiere et album (side 99).
• "Kopier spor": Giver dig mulighed for
at kopiere et spor (side 99).
"Gentag": Gentager afspilning af
kunstner/album/spor (side 101).
"Tilføj til afsp.liste": Giver dig
mulighed for at tilføje spor til en
afspilningsliste (side 101).
"Navn på afsp.liste": Giver dig
mulighed for at indtaste et
afspilningslistenavn (på op til 12 tegn)
(side 41).
b Bemærk
Du kan ikke redigere lydspor på den tilsluttede
USB-enhed.
"Musikjukebox (HDD)" vises.
Vælg en kunstner, et album eller
spor, og tryk på ,.
For at vise albumlisten skal du vælge en
kunstner ved hjælp af M/m og trykke på
ENTER.
For at vise sporlisten skal du vælge et
album ved hjælp af M/m og trykke på
ENTER.
5
Music Jukebox
4
Vælg en indstilling, og tryk på
ENTER.
"Slet": Sletter den valgte kunstner/
album/spor. Vælg "Ja", når du bliver
bedt om bekræftelse.
"Rediger": Giver dig mulighed for at
udføre følgende redigeringer.
• "Kunstnernavn": Giver dig mulighed
for at indtaste eller genindtaste et
kunstnernavn (side 41).
• "Albumnavn": Giver dig mulighed for
at indtaste eller genindtaste et
albumnavn (side 41).
• "Spornavn": Giver dig mulighed for at
indtaste eller genindtaste et spornavn
(side 41).
103
Fotoalbum
Om "Fotoalbum"funktionen
"Fotoalbum"-funktionen gør dig i stand til at
udføre følgende.
• Gemme JPEG-billedfiler på HDD'en.
• Se JPEG-billedfiler på HDD'en, DATA
DVD'er (DVD-RW'er/DVD-R'er)/DATA
CD'er eller tilsluttet USB-enhed.
• Redigere JPEG-billedfiler.
• Udskrive JPEG-billedfiler.
• Kopiere JPEG-billedfiler og diasshow til
DVD-RW'er/DVD-R'er.
• Opret et diasshow med din favoritmusik og
grafiske effekter (x-Pict Story).
Forberedelse til brug af
"Fotoalbum"-funktionen
Tilslut en USB-enhed til USB-stikket på
optageren, eller kopier JPEG-billedfiler fra
DATA CD'er/DATA DVD'er eller den
tilsluttede USB-enhed til HDD'en.
Tilslutning af USB-enheden
Du kan tilslutte en USB-enhed (digitalt
stillkamera, hukommelseskortlæser eller
USB-hukommelse) til USB-stikket på
optageren og se JPEG-billedfiler eller
kopiere til HDD'en. Se i
betjeningsvejledningen der følger med
USB-enheden, inden du tilslutter.
DVD-optager
til USB-stikket
USB-kabel (medfølger ikke)
USB-udgang
Digitalt stillkamera
: Signalretning
b Bemærkninger
• Visse USB-enheder fungerer muligvis ikke med
denne optager.
• Optageren kan genkende Mass Storage Class
(MSC)-enheder, der er FAT-kompatible og
upartitionerede. Hvis MSC-enhederne er
partitioneret, genkender optageren muligvis ikke
enhederne.
104
Kopiering af JPEG-billedfiler
til HDD'en (DISC/USB t HDD)
1
2
Indsæt en disk som du vil kopiere til
HDD'en eller tilslut USB-enheden til
USB-stikket på optageren.
Gentag trin 7 for at vælge alle de
album eller JPEG-billedfiler du
ønsker at kopiere.
9
Tryk på ,.
Undermenuen vises.
10 Vælg "Kopier til HDD", og tryk på
ENTER.
Tryk på SYSTEM MENU.
Systemmenuen vises.
3
8
Vælg "Fotoalbum", og tryk på ENTER.
Du bliver bedt om at bekræfte valget.
11 Vælg "Ja", og tryk på ENTER.
• Vælg "Nej" for at annullere.
"Fotoalbum"-menuen vises.
4
Vælg et punkt og tryk på ENTER.
For at kopiere fra DATA CD'er/DATA
DVD'er (DVD-RW'er/DVD-R'er), vælg
"Se fotos på CD/DVD".
Vælg "Se fotos på en USB-enhed" for at
kopiere fra den tilsluttede USB-enhed.
"Fotoalbum"-listen vises.
Eksempel: DVD/CD
Kopiering af alle JPEGbilledfiler fra den tilsluttede
USB-enhed (USB t DVD-RW/
DVD-R)
1
Tilslut USB-enheden til USB-stikket
på optageren.
2
Indsæt en tom DVD-RW/DVD-R
(video-tilstand).
3
Tryk på SYSTEM MENU.
Systemmenuen vises.
4
Vælg "Fotoalbum", og tryk på ENTER.
"Fotoalbum"-menuen vises.
Vælg et album eller JPEG-billedfil
vha. M/m, og tryk på ,.
5
Du bliver bedt om at bekræfte valget.
Undermenuen vises.
6
Vælg "Multi-tilstand" vha. M/m og
tryk på ENTER.
• For at kopiere alle album og JPEGfiler skal du vælge "Kopier alt til
HDD", og gå til trin 11.
• For kun at kopiere albummet eller
filen, der blev valgt i trin 5, skal du
vælge "Kopier til HDD", og gå til
trin 11.
7
Vælg et album eller JPEG-billedfil og
tryk på ENTER.
Der vises en markering i
markeringsfeltet for det valgte punkt.
• Tryk på ENTER igen for at fjerne
markeringen.
• For at fjerne alle markeringer skal du
trykke på , og vælge "Enkelt-tilst."
fra undermenuen.
Vælg "Kopier fotos fra et
digitalkamera", og tryk på ENTER.
6
Vælg "Ja", og tryk på ENTER.
Fotoalbum
5
• Vælg "Nej" for at annullere.
z Tip
Se "7. Omformatering af en disk" (side 46) for at
formatere DVD-RW'er/DVD-R'er i video-tilstand.
b Bemærkninger
• Der kan ikke udføres andre funktioner under
kopiering.
• Mens der kopieres JPEG-billedfiler, er
timeroptagelser ikke tilgængelige. Hvis der er
indstillet en timer, mens der kopieres, starter
optageren timeroptagelsen, når kopieringen er
afsluttet.
,fortsættes
105
Kopiering af JPEG-billedfiler
eller album på HDD'en
(HDD y HDD)
1
12 Vælg destinationsalbummet vha. M/
m og tryk på ENTER.
Du bliver bedt om at bekræfte valget.
13 Vælg "Ja", og tryk på ENTER.
• Vælg "Nej" for at annullere.
Tryk på SYSTEM MENU.
Systemmenuen vises.
2
Vælg "Fotoalbum", og tryk på ENTER.
"Fotoalbum"-menuen vises.
3
Vælg "Se/rediger fotos på HDD", og
tryk på ENTER.
"Fotoalbum"-listen vises.
4
5
Tryk på ENTER og vælg en JPEGbilledfil ved hjælp af M/m.
6
Tryk på ,.
Undermenuen vises.
Vælg "Multi-tilstand" vha. M/m og
tryk på ENTER.
• For at kopiere det valgte album skal du
vælge "Kopier albumindhold" i
"Albumegenskaber", og gå til trin 12.
• For at kopiere de valgte filer skal du
vælge "Kopier" i "Filegenskaber", og
gå til trin 12.
8
Vælg et album eller JPEG-billedfil og
tryk på ENTER.
Der vises en markering i
markeringsfeltet for det valgte punkt.
• Tryk på ENTER igen for at fjerne
markeringen.
• For at fjerne alle markeringer skal du
trykke på , og vælge "Enkelt-tilst."
fra undermenuen.
9
Gentag trin 8 for at vælge alle de
album eller JPEG-billedfiler du
ønsker at kopiere.
10 Tryk på ,.
Undermenuen vises.
11 Vælg "Kopier", og tryk på ENTER.
106
Album og JPEG-billedfiler kopieres ikke til
HDD'en i følgende tilfælde:
– Når der ikke er tilstrækkelig med HDDdiskplads til kopiering.
– Når det maksimale antal filer og/eller album
allerede findes på HDD'en.
Vælg et album ved hjælp af M/m.
For at kopiere det valgte album, gå til
trin 6.
For at kopiere en JPEG-billedfil, gå til
trin 5.
7
b Bemærk
Kopiering af JPEGbilledalbum til en disk
(HDD t DVD-RW/DVD-R)
Du kan kopiere de redigerede JPEGbilledalbum til en DVD-RW/DVD-R
(video-tilstand).
Et diasshow optages også til disken som en
videofil. Du kan afspille diasshowet på andet
DVD-udstyr, som eventuelt ikke er
kompatibelt med afspilning af JPEGbilledfiler.
1
Indsæt en DVD-RW/DVD-R (i videotilstand).
2
Tryk på SYSTEM MENU.
Systemmenuen vises.
3
Vælg "Fotoalbum", og tryk på ENTER.
"Fotoalbum"-menuen vises.
4
Vælg "Se/rediger fotos på HDD", og
tryk på ENTER.
"Fotoalbum"-listen vises.
5
Vælg et album ved hjælp af M/m og
tryk på ,.
Undermenuen vises.
6
Vælg "Multi-tilstand", og tryk på
ENTER.
For kun at kopiere det album, du valgte
i trin 5, skal du gå til trin 10.
7
Vælg et album, og tryk på ENTER.
Der vises en markering i
markeringsfeltet for det valgte punkt.
• Tryk på ENTER igen for at fjerne
markeringen.
• For at fjerne alle markeringer skal du
trykke på , og vælge "Enkelt-tilst."
fra undermenuen.
8
Gentag trin 7 for at vælge alle de
album, du ønsker at kopiere.
9
Tryk på ,.
Undermenuen vises.
10 Vælg "Kopier til DVD", og tryk på
ENTER.
Kopiering af JPEG-billedfiler
til en disk (HDD t DVD-RW/
DVD-R)
Du kan kopiere de redigerede JPEGbilledfiler til en DVD-RW/DVD-R (videotilstand).
Et diasshow optages også til disken som en
videofil. Du kan afspille diasshowet på andet
DVD-udstyr, som eventuelt ikke er
kompatibelt med afspilning af JPEGbilledfiler.
1
Du bliver bedt om at bekræfte valget.
11 Vælg "Ja", og tryk på ENTER.
De valgte JPEG-billedalbum kopieres til
"PICTURE"-mappen på disken.
Navnene på JPEG-billedalbum tildeles
automatisk som "***ALBUM".
Hvis du vil afspille disken på andet
DVD-udstyr, skal du færdiggøre disken
(side 44).
• Vælg "Nej" for at annullere.
"Fotoalbum"-listen vises.
2
Fotolisten vises.
3
Vælg en JPEG-billedfil ved hjælp af
M/m, og tryk på ,.
Undermenuen vises.
4
Vælg "Multi-tilstand", og tryk på
ENTER.
For kun at kopiere JPEG-billedfilen, du
valgte i trin 3, skal du gå til trin 8.
5
Vælg en JPEG-billedfil, og tryk på
ENTER.
Der vises en markering i
markeringsfeltet for det valgte punkt.
• Tryk på ENTER igen for at fjerne
markeringen.
• For at fjerne alle markeringer skal du
trykke på , og vælge "Enkelt-tilst."
fra undermenuen.
b Bemærkninger
• Du kan muligvis ikke afspille diasshowet
afhængig af DVD-udstyret.
• Du kan ikke kopiere JPEG-billedfiler til en
optagbar DVD, som er blevet optaget vha. andre
optagere/enheder.
• DATA DVD'er, der er færdiggjort på denne
optager, vil muligvis ikke kunne afspilles på
andet udstyr.
• Du kan optage op til 99 diasshows på en disk.
• Når du kopierer et album, der indeholder flere
end 99 JPEG-billedfiler til en disk, vil der blive
oprettet og optaget diasshows for hver 99 JPEGbilledfiler på disken.
• Den tilgængelige diskplads på DVD'er forøges
ikke, selv om du sletter diasshows.
Vælg et album ved hjælp af M/m og
tryk på ENTER.
6
Gentag trin 5 for at vælge alle de
JPEG-billedfiler du ønsker at kopiere.
7
Tryk på ,.
Fotoalbum
z Tips
• Se "7. Omformatering af en disk" (side 46) for at
formatere DVD-RW'er/DVD-R'er i Videotilstand.
• Se "Fotoalbum"-listen angående hvilke album
der er blevet kopieret (side 108).
Følg trin 1 til 4 under "Kopiering af
JPEG-billedalbum til en disk
(HDD t DVD-RW/DVD-R)" på
side 106.
Undermenuen vises.
8
Vælg "Kopier til DVD", og tryk på
ENTER.
Du bliver bedt om at bekræfte valget.
,fortsættes
107
9
Vælg "Ja", og tryk på ENTER.
De valgte JPEG-billedfiler kopieres til
"PICTURE"-mappen på disken.
Navnene for JPEG-billedfiler tildeles
automatisk som "PHOT****".
Hvis du vil afspille disken på andet
DVD-udstyr, skal du færdiggøre disken
(side 44).
• Vælg "Nej" for at annullere.
Sådan vælger du en JPEG-billedfil fra et
andet album
1
Skift til albumlisten i trin 5.
Se "Sådan skifter du mellem
albumlisten og JPEG-billedfillisten" på
side 110 angående instruktioner.
2
Vælg et album ved hjælp af M/m og tryk
på <.
3
Skift til JPEG-billedfillisten.
Se "Sådan skifter du mellem
albumlisten og JPEG-billedfillisten" på
side 110 angående instruktioner.
4
Vælg en JPEG-billedfil ved hjælp af M/
m og tryk på ENTER.
z Tips
• Se "7. Omformatering af en disk" (side 46) for at
formatere DVD-RW'er/DVD-R'er i Videotilstand.
• Se "Fotoalbum"-listen angående hvilke JPEGbilledfiler der er blevet kopieret (side 108).
b Bemærkninger
• Du kan muligvis ikke afspille diasshowet
afhængig af DVD-udstyret.
• Du kan ikke kopiere JPEG-billedfiler til en
optagbar DVD, som er blevet optaget vha. andre
optagere/enheder.
• DATA DVD'er, der er færdiggjort på denne
optager, vil muligvis ikke kunne afspilles på
andet udstyr.
• Du kan optage op til 99 diasshows på en disk.
• Den tilgængelige diskplads på DVD'er forøges
ikke, selv om du sletter diasshows.
108
Anvendelse af
"Fotoalbum"-listen
Du kan afspille JPEG-billedfiler fra
HDD'en, DATA DVD'er/DATA CD'er eller
tilsluttet USB-enhed ved hjælp af
"Fotoalbum"-listen.
1
Tryk på SYSTEM MENU.
Systemmenuen vises.
2
Vælg "Fotoalbum", og tryk på ENTER.
"Fotoalbum"-menuen vises.
3
Vælg et punkt og tryk på ENTER.
For at afspille JPEG-billedfiler på
HDD'en skal du vælge "Se/rediger fotos
på HDD".
For at afspille JPEG-billedfiler på
DATA CD'er/DATA DVD'er skal du
vælge "Se fotos på CD/DVD".
For at afspille JPEG-billedfiler på den
tilsluttede USB-enhed, vælg "Se fotos
på en USB-enhed".
"Fotoalbum"-listen vises.
4
Vælg et album ved hjælp af M/m og
tryk på ENTER.
For at vise 4-fotolisten eller 1-fotolisten
skal du trykke på < for at vælge
"Titelvisning", og trykke på ENTER, og
derefter vælge "4 fotos" eller "1 foto"
ved hjælp af M/m, og trykke på ENTER.
12-fotoliste (eksempel: HDD)
A Albumnavn
B Albumstørrelse
C Undermenu:
Tryk på , for at vise undermenuen.
Undermenuen viser funktioner, der kun
gælder for det valgte punkt. De viste
indstillinger varierer, afhængigt af
modellen, situationen og disktypen.
For oplysninger om undermenuindstillinger, se "Håndtering af JPEGbilledfiler på HDD'en" på side 113.
4-fotoliste
m
Undermenu
D Rullepanel:
Vises når ingen af JPEG-billedfilerne
passer på listen. For at vise gemte JPEGbilledfiler skal du trykke på M/m.
1-fotoliste
m
E Album- og JPEG-billedfil
information:
F Resterende plads på HDD'en
Fotoalbum
Viser billedet, JPEG-billedfilnummer,
optagedato og tidspunkt, JPEGbilledfilnavn og JPEG-billedfilstørrelse.
" " vises for beskyttede JPEGbilledfiler.
Sådan ruller du gennem listen side for
side (Side-tilstand)
Tryk på ./> mens "Fotoalbum"-listen
vises. Hver gang du trykker på ./>,
skifter "Fotoalbum"-listen til forrige/næste
side med album/JPEG-billedfiler.
,fortsættes
109
Sådan skifter du mellem albumlisten og
JPEG-billedfillisten
1
Tryk på < mens "Fotoalbum"-listen
vises.
2
Vælg "Visning" vha. M/m og tryk på
ENTER.
3
Vælg "Fil" eller "Album" vha. M/m og
tryk på ENTER.
z Tips
• Du kan udskifte miniaturebilledet på albumlisten
til et blandt JPEG-billedfilerne i det valgte
album ved at trykke på m/M.
• Du kan skifte til forrige eller næste album ved at
trykke på m/M på JPEG-billedfillisten.
Sådan lukker du "Fotoalbum"-listen
Tryk på SYSTEM MENU.
Sådan viser du den detaljerede
information
1
2
Vælg en JPEG-billedfil, og tryk på ,.
Vælg "Detalje. oplysninger", og tryk på
ENTER.
Der vises yderligere information om den
valgte JPEG-billedfil.
Sådan genindlæses filer og mapper
Når en disk eller den tilsluttede USB-enhed
indeholder 1.000 eller flere filer og/eller 100
eller flere mapper, skal du vælge "Læs
næste" på "Fotoalbum"-listen, og trykke på
ENTER for at se ikke-indlæste filer og
mapper.
Det kan tage nogle få minutter at indlæse
filer eller mapper.
b Bemærkninger
• Miniaturebilledet for en fil, der ikke kan afspilles
på optageren, vises som " ".
• "HDD" lyser i frontpanelets display, så længe
"Fotoalbum"-menuen anvendes, selv når du
afspiller JPEG-billedfiler på en disk eller USBenheden.
Afspilning af et diasshow
1
Følg trinene 1 til 4 under "Anvendelse
af "Fotoalbum"-listen".
"Fotoalbum"-listen vises.
Skift mellem albumlisten og JPEGbilledfillisten, hvis nødvendigt.
2
Vælg et album eller JPEG-billedfil
vha. M/m, og tryk på H.
Diasshowet begynder.
z Tip
Du kan starte et diasshow ved at vælge "Start
slideshow" fra undermenuen.
b Bemærkninger
• Afhængig af formatforholdet vil nogle billeder
muligvis vises med sorte bjælker foroven eller
neden, eller til venstre og højre.
• Det kan tage nogle få sekunder at vise store
billedfiler. Dette er ikke en fejl.
Sådan standses et diasshow
Tryk på x (stop) eller O RETURN.
Sådan sættes et diasshow på pause
Tryk på X (pause).
Sådan viser du forrige/næste billede
under et diasshow
Tryk på ./>.
Sådan zoomer du et billede
Tryk gentagne gange på ENTER under et
diasshow.
Hver gang du trykker på ENTER, ændres
forstørrelsen som vist nedenfor.
2× t 4× t normal forstørrelse
Du kan flytte det område, du ønsker at
zoome ved hjælp af </M/m/,.
(Kun RDR-AT100/AT200) Du kan også
zoome et billede med ZOOM.
Sådan roterer du et billede
Tryk gentagne gange på ANGLE under et
diasshow.
Hver gang du trykker på ANGLE, drejer
billedet 90° med uret.
110
Sådan afspiller du et diasshow med lyd
(kun HDD)
Du kan nyde et diasshow, imens du lytter til
lyden, der er gemt på HDD'en. Forbered
først musikafspilningslister ved at tilføje
lydspor ved hjælp af Jukebox (se "Tilføj
lydspor til en afspilningsliste (kun HDD)" på
side 101).
1
Vælg "Se/rediger fotos på HDD" i trin 3
under "Anvendelse af "Fotoalbum"listen" på side 108.
"Fotoalbum"-listen vises.
Skift mellem albumlisten og JPEGbilledfillisten, hvis nødvendigt.
2
Vælg et album eller JPEG-billedfil vha.
M/m, og tryk på ,.
3
Vælg "Start slideshow m/ lyd", og tryk
på ENTER.
4
Vælg den ønskede musikafspilningsliste
eller "Favoritter" ved hjælp af </,.
5
Vælg "Start", og tryk på ENTER.
Diasshowet og afspilningen fra det
første spor på den valgte
musikafspilningsliste starter.
b Bemærkninger
Du kan nemt oprette og afspille dit eget
diasshow med din favoritmusik fra
musikafspilningslisten og grafiske effekter
ved hjælp af JPEG-billedfiler på HDD'en
(x-Pict Story).
Forbered først musikafspilningslister ved at
tilføje lydspor ved hjælp af Jukebox (se
"Tilføj lydspor til en afspilningsliste (kun
HDD)" på side 101). Den oprettede x-Pict
Story gemmes automatisk på titellisten
(HDD), og du kan kopiere den over på en
optagbar disk.
1
Tryk på SYSTEM MENU.
Systemmenuen vises.
2
Vælg "Fotoalbum", og tryk på ENTER.
"Fotoalbum"-menuen vises.
3
Vælg "Se/rediger fotos på HDD", og
tryk på ENTER.
"Fotoalbum (HDD)"-listen vises.
4
Vælg et album, og tryk på ,.
Undermenuen vises.
5
Vælg "Opret x-Pict Story" vha. M/m
og tryk på ENTER.
,fortsættes
Fotoalbum
• Du kan ikke gøre følgende, mens du afspiller et
diasshow med lyd:
– Zoome, rotere, springe over eller sætte et
billede på pause.
– Vise informationer på skærmen ved at trykke
på DISPLAY.
• Hvis der ikke er nogen lydspor på den valgte
musikafspilningsliste, afspilles diasshowet uden
lyd.
Opret et diasshow med
din favoritmusik og
grafiske effekter (x-Pict
Story) (kun HDD)
111
6
Vælg en grafisk effekt og en
musikafspilningsliste ved hjælp af
</M/m/,.
• "Tema": Vælg et tema. Optageren
tilføjer grafiske effekter i henhold til
det tema, du indstiller ud fra følgende:
"Glædelige øjeblikke(1)": med enkle
grafiske effekter
"Glædelige øjeblikke(2)": med enkle
grafiske effekter der skifter meget
hurtigt
"Nostalgiske minder": i sort-hvid
"Skønne tilbageblik": med grafiske
effekter der bevæger sig
"Vidunderligt liv": med grafiske
effekter der bevæger sig og skifter
meget hurtigt
"Normal": ingen grafiske effekter
• "Afsp.liste": Vælg den ønskede
musikafspilningsliste eller
"Favoritter". Se "Tilføj lydspor til en
afspilningsliste (kun HDD)" på side
101 angående en forklaring på
hvordan du laver en
musikafspilningsliste.
7
Vælg "Næste", og tryk på ENTER.
Copyrightmeddelelsen vises på
skærmen.
8
b Bemærkninger
• Du kan ikke optage, mens du opretter en x-Pict
Story.
• Hvis der ikke er nogen JPEG-billedfil i den
valgte mappe, kan du ikke oprette en x-Pict
Story.
• Hvis der ikke er nogen lydspor i den valgte
musikafspilningsliste, oprettes x-Pict Story uden
lyd.
• Den valgte musikafspilningsliste afspilles
muligvis ikke helt til ende afhængigt af antallet
af JPEG-billedfiler.
• Hvis HDD'en er fuld, vises der en
advarselsmeddelelse, og du kan ikke oprette en
x-Pict Story.
• Mens du opretter en x-Pict Story, kan du ikke
gøre følgende:
– Zoome, rotere, springe over eller sætte et
billede på pause.
– Vise informationer på skærmen ved at trykke
på DISPLAY.
• Rækkefølgen på grafiske elementer skifter hver
gang, du opretter en x-Pict Story i det samme
tema.
• Frakobl eller tilslut ikke USB-kablet eller
i.LINK-kablet, mens du opretter en x-Pict Story.
Dette kan forårsage at x-Pict Story oprettes
forkert.
• Den grafiske effekt vises muligvis ikke som en
glidende bevægelse eller vises muligvis ikke
korrekt på den oprettede x-Pict Story afhængig
af omstændighederne, som fx størrelsen på
billedfilerne.
Vælg "Ja" vha. </,, og tryk på
ENTER.
Sådan afspilles en x-Pict Story
x-Pict Story gemmes som en videofil på
titellisten på HDD'en.
Titelnavne gives automatisk som "xPict_Story ***" ved brug af den valgte
albummappe.
Du kan afspille en oprettet x-Pict Story fra
titellisten på HDD'en.
Der er flere oplysninger under "3. Afspilning
af det optagede program (Titelliste)" på
side 38.
Sådan overføres en x-Pict Story
Sådan standses oprettelsen af x-Pict
Story
Hold x REC STOP trykket nede i mere end
3 sekunder.
z Tips
• Lydsporenes rækkefølge i den oprettede x-Pict
Story følger den fra musikafspilningslisten. Hvis
du ønsker at ændre dens rækkefølge, skal du
ændre rækkefølgen i musikafspilningslisten,
inden du opretter en x-Pict Story.
• Hvis den valgte mappe ikke har noget navn,
navngives titelnavnene automatisk med datoen,
da x-Pict Story oprettedes.
• En x-Pict Story oprettes i HQ-tilstand.
• For at redigere x-Pict Story-titler, se "Sletning
og redigering" på side 77.
112
Du kan overføre en oprettet x-Pict Story til
DVD'er. Der er flere oplysninger under
"Overførsel (HDD y DVD)" på side 84.
Hvis du vil afspille disken på andet DVDudstyr, skal du færdiggøre disken (side 44).
Håndtering af JPEGbilledfiler på HDD'en
1
Tryk på SYSTEM MENU.
Systemmenuen vises.
2
Vælg "Fotoalbum", og tryk på ENTER.
"Fotoalbum"-menuen vises.
3
Vælg "Se/rediger fotos på HDD", og
tryk på ENTER.
"Fotoalbum (HDD)"-listen vises.
4
Vælg et album eller JPEG-billedfil og
tryk på ,.
Undermenuen vises.
5
Vælg en indstilling, og tryk på
ENTER.
Du kan udføre følgende redigeringer af
albummet/JPEG-billedfilen.
"Kopier alt til HDD": Kopierer alle
album og JPEG-billedfiler til HDD'en
(side 105).
"Kopier til HDD": Kopierer det valgte
album eller JPEG-billedfil til HDD'en
(side 105).
"Filegenskaber"
• "Slet": Sletter den valgte JPEGbilledfil.
• "Kopier": Kopierer den valgte JPEGbilledfil (side 106).
• "Ændr navn på fil": Ændrer navnet på
den valgte JPEG-billedfil (side 41).
• "Beskyt titel": Beskytter den valgte
JPEG-billedfil. Vælg igen for at
annullere beskyttelsen.
"Udskriv": Udskriver den valgte JPEGbilledfil (side 114).
"Start slideshow": Starter et diasshow
(side 110).
"Detalje. oplysninger": Viser yderligere
information om den valgte JPEGbilledfil (side 110).
"Start slideshow m/ lyd" (kun HDD):
Starter et diasshow med lyd (side 111).
"Enkelt-tilst.": Annullerer "Multitilstand".
"Opret x-Pict Story": Opretter en ny
x-Pict Story (side 111).
"Albumegenskaber"
• "Slet album": Sletter det valgte album.
• "Kopier albumindhold": Kopierer alle
JPEG-billedfiler i det valgte album
over på HDD'en (side 106).
• "Ændr navn på album": Ændrer det
valgte albumnavn (side 41).
• "Beskyt albumindhold": Beskytter alle
JPEG-billedfiler i det valgte album.
• "Ophæv beskyttelse": Annullerer
beskyttelsen af alle JPEG-billedfiler i
det valgte album.
Fotoalbum
"Nyt album": Opretter et nyt album.
"Kopier til DVD": Kopierer det valgte
album eller JPEG-billedfil til en DVD
(side 106).
"Multi-tilstand": Vælger flere album
eller JPEG-billedfiler til redigering.
113
Udskrivning af JPEGbilledfiler
Du kan udskrive JPEG-billedfiler fra
HDD'en, DATA DVD'er/DATA CD'er eller
en tilsluttet USB-enhed ved at tilslutte en
PictBridge-kompatibel printer til USBstikket på optageren.
Se i vejledningen der følger med printeren.
1
Tilslut en PictBridge-kompatibel
printer til USB-stikket på optageren.
5
Vælg et punkt og tryk på ENTER.
For at udskrive JPEG-billedfiler fra
HDD'en skal du vælge "Se/rediger fotos
på HDD".
For at udskrive JPEG-billedfiler på en
DATA DVD/DATA CD skal du vælge
"Se fotos på CD/DVD".
For at udskrive JPEG-billedfiler fra den
tilsluttede USB-enhed, vælg "Se fotos
på en USB-enhed".
"Fotoalbum"-listen vises.
6
Vælg et album, og tryk på ENTER.
7
Vælg en fil vha. M/m og tryk på ,.
DVD-optager
til USB-stikket
Undermenuen vises.
8
For at udskrive to eller flere filer, vælg
"Multi-tilstand".
For kun at udskrive filen du valgte i
trin 7, skal du gå til trin 12.
PictBridge-kompatibel
printer
9
2
Tilslut USB-enheden til USB-stikket
på optageren.
Spring dette trin over når du udskriver
JPEG-billedfiler fra HDD'en eller
DATA DVD'er/DATA CD'er.
3
Tryk på SYSTEM MENU.
Systemmenuen vises.
4
Vælg "Fotoalbum", og tryk på ENTER.
"Fotoalbum"-menuen vises.
Vælg et punkt og tryk på ENTER.
Vælg en fil, og tryk på ENTER.
Der vises en markering i
markeringsfeltet for det valgte punkt.
• Tryk på ENTER igen for at fjerne
markeringen.
• For at fjerne alle markeringer skal du
vælge "Enkelt-tilst.".
10 Gentag trin 9 for at vælge alle de filer
du ønsker at udskrive.
11 Tryk på ,.
Undermenuen vises.
12 Vælg "Udskriv", og tryk på ENTER.
Du bliver bedt om at bekræfte valget.
13 Vælg "Start", og tryk på ENTER.
Du kan indstille papirstørrelse og
layout. Se i betjeningsvejledningen der
følger med printeren.
For at annullere udskrivning
Tryk på ENTER.
114
For at vise den tilsluttede printer
Vælg "Bekræft printer" under "USB" i
"Alternativer 2"-opsætningen (side 137).
For at genstarte den tilsluttede USBenhed
Vælg "Genstart USB-enhed" under "USB" i
"Alternativer 2"-opsætningen (side 137).
z Tip
Udskrivningsindstillinger, som fx papirstørrelse
eller layout, varierer afhængig af printeren. Se i
vejledningen der følger med printeren for
yderligere oplysninger.
Fotoalbum
115
Til afspilning
Indstillinger og justeringer
Dynamisk
Producerer et stærkt
dynamisk billede ved
at forhøje
billedkontrasten og
farveintensiteten.
Standard
Viser et
standardbillede.
Professionel
Viser et originalt
billede.
Justering af
billedkvaliteten
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
DVD
+R
VCD DATA DVD *
DATA CD *
* Kun DivX-videofil
Hukommelse 1/ Dine egne
Hukommelse 2/ indstillinger. Se
Hukommelse 3 "Sådan opretter du din
egen indstilling" på
side 116 angående
oprettelse af dine egne
indstillinger.
Du kan justere billedkvaliteten for det
tilsluttede udstyr, som fx et tv eller en
videobåndoptager, samt billedkvaliteten for
udsendelser som optageren kan modtage,
ved at vælge en fast indstilling. Du kan også
justere billedkvaliteten ved at ændre
detaljerede indstillinger, og gemme op til tre
indstillinger i hukommelsen.
1
For at kontrollere detaljerede
indstillinger for den valgte
fastindstilling, skal du trykke på
DISPLAY.
Tryk på SYSTEM MENU under stoptilstand.
4
Tryk på SYSTEM MENU under
afspilning for at justere afspilningens
billedkvalitet.
Systemmenuen vises.
Sådan opretter du din egen indstilling
2
Vælg "Billedindstilling", og tryk på
ENTER.
3
Vælg en fast indstilling ved hjælp af
</, og tryk på ENTER.
1
Vælg "Hukommelse 1", "Hukommelse
2", eller "Hukommelse 3" i trin 3.
2
Vælg "Detaljerede indst.", og tryk på
ENTER.
Displayet for justering af detaljerede
indstillinger vises.
3
Vælg et punkt vha. M/m, og juster vha.
</,.
Se tabellerne nedenfor angående
forklaring om hver indstilling.
4
Tryk på SYSTEM MENU for at gå ud af
menuen.
Indstillingen gemmes automatisk som
den indstilling, du valgte i trin 1.
Til optagelse
Tuner
Tv-udsendelse
Video
Videobånd
Digitalt TV
Digital udsendelse
Hukommelse 1/ Dine egne
Hukommelse 2/ indstillinger. Se
Hukommelse 3 "Sådan opretter du din
egen indstilling" på
side 116 angående
oprettelse af dine egne
indstillinger.
116
Tryk på SYSTEM MENU for at gå ud af
menuen.
Indstillingsmuligheder af
billedkvaliteten for optagelser
For detaljer angående hver indstilling, se
forklaringen på displayet.
Prog. Motion Justerer det progressive
videosignal når
"Komponentvideoudgang"
er indstillet til "Progressiv"
(side 125), eller når du
anvender HDMItilslutningen.
Vælg "Motion" for et billede
der indeholder emner, der
bevæger sig dynamisk.
Vælg "Still" for et billede
med ringe bevægelse.
Cinema
3-D Y/C
Justerer lysstyrke/
farveseparation for
videosignalerne.
Vælg "Motion" for et billede
der indeholder emner, der
bevæger sig dynamisk.
Vælg "Still" for et billede
med ringe bevægelse.
YNR
(reduktion af
luminansstøj)
Reducerer støj der er
indeholdt i videosignalets
luminanselement.
CNR
(reduktion af
farvestøj)
Reducerer støj der er
indeholdt i videosignalets
kromaelement.
Detaljer
Justerer skarpheden på
billedkonturer.
Aktiverer automatisk
justering af hvidniveau.
Hvidforstærker Justerer intensiteten af hvid.
Sortforstærker Justerer intensiteten af sort.
Sortniveau
Vælger sortniveauet
(opsætningsniveau) for
NTSC-videosignalerne.
Vælg "TIL" for at indstille
sortniveauet for
indgangssignaler til
standardniveauet. Normalt
skal du vælge "FRA"positionen.
Farvetone
Justerer farvebalancen.
Farvemætning Gør farverne dybere eller
lysere.
Indstillingsmuligheder af
billedkvaliteten for afspilning
For detaljer angående hver indstilling, se
forklaringen på displayet.
Prog.
Motion
Justerer det progressive
videosignal når
"Komponentvideoudgang"
er indstillet til "Progressiv"
(side 125), eller når
"Skærmopløsning" er
indstillet til andet end "720 x
576i" (eller "720 x 480i")
(side 134).
Vælg "Motion" for et billede
der indeholder emner, der
bevæger sig dynamisk.
Vælg "Still" for et billede
med ringe bevægelse.
,fortsættes
Indstillinger og justeringer
Konverterer det progressive
videosignal, sådan at det
matcher den type DVDsoftware, du kigger på, når
"Komponentvideoudgang"
er sat til "Progressiv"
(side 125), eller når du
anvender HDMItilslutningen.
Vælg "Automatisk" for
automatisk at detektere
softwaretypen (filmbaseret
eller videobaseret) og vælge
den passende
konversionstilstand. Denne
position skal normalt
vælges.
Vælg "Fra" for at tilpasse
konversionstilstanden til
tilstanden for videobaseret
software.
Hvid AGC
117
Cinema
Konverterer det progressive
videosignal, sådan at det
matcher den type DVDsoftware, du kigger på, når
"Komponentvideoudgang"
er indstillet til "Progressiv"
(side 125), eller når
"Skærmopløsning" er
indstillet til andet end "720 x
576i" (eller "720 x 480i")
(side 134).
Vælg "Auto 1" for
automatisk at detektere
softwaretypen (filmbaseret
eller videobaseret) og vælge
den passende
konversionstilstand. Denne
position skal normalt
vælges.
Hvis billedet fremstår
unaturligt, skal du vælge
"Auto 2", "Til", eller "Fra".
YNR
(reduktion af
luminansstøj)
Reducerer støj der er
indeholdt i videosignalets
luminanselement.
BNR
(reduktion af
blokstøj)
Reducerer "blokstøj" eller
mosaikmønstre i billedet.
MNR
(reduktion af
moskitostøj)
Reducerer den svage støj,
der vises omkring
billedkonturer. Effekterne af
støjreduktionen justeres
automatisk inden for hvert
enkelt indstillingsområde,
afhængigt af bithastigheden
for video og andre faktorer.
Skarphed
Gør billedkonturerne
skarpere.
Detaljer
Justerer skarpheden på
billedkonturer.
Hvidforstærker Justerer intensiteten af hvid.
Sortforstærker Justerer intensiteten af sort.
118
Sortniveau
Vælger sortniveauet
(opsætningsniveau) for
videosignalerne.
Vælg "TIL" for at øge
sortniveauet. Vælg dette når
billedet fremstår for mørkt.
Vælg "FRA" for at indstille
sortniveauet for
indgangssignaler til
standardniveauet. Denne
position skal normalt
vælges.
Gammakorrektion
Justerer hvordan mørke
områder fremstår.
Farvetone
Justerer farvebalancen.
Farvemætning Gør farverne dybere eller
lysere.
b Bemærkninger
• Hvis billedkonturerne på skærmen bliver uklare,
skal du indstille "BNR" og/eller "MNR" til
"Fra".
• Afhængigt af den afspillede disk eller scene, kan
det være svært at skelne ovennævnte BNR eller
MNR effekter. Disse funktioner vil muligvis
ikke fungere på visse skærmstørrelser.
• De følgende indstillinger er ikke tilgængelige for
de signaler, der kommer fra HDMI-stikket.
– "Skarphed"
– "Hvidforstærker"
– "Sortforstærker"
– "Sortniveau"
– "Gammakorrektion"
– "Farvetone"
– "Farvemætning"
Anvendelse af
opsætningsmenuerne
Diskindstillinger
(Diskindstilling)
Du kan ændre optagerens indstillinger, som
fx indstillinger for billedkvalitet, lyd osv.
Du kan justere DVD-relaterede indstillinger.
1
Tryk på SYSTEM MENU, mens
optageren er stoppet.
2
Vælg "Diskindstilling" eller
"Grundindstilling" vha. M/m og tryk
på ENTER.
3
Vælg det ønskede punkt der skal
opsættes ved hjælp af M/m, og tryk
derefter på ENTER.
Se forklaringerne i de følgende
sektioner.
Standardindstillingerne er understreget.
Basis
Indtast disknavn
Du kan navngive en disk.
Se side 42 angående yderligere oplysninger.
Beskyt disk
Du kan beskytte en disk mod sletning.
Se side 43 angående yderligere oplysninger.
Formater DVD-RW (kun DVD-RW)
Optageren begynder automatisk at formatere
i VR-tilstand eller Video-tilstand, afhængigt
af hvad der er valgt nedenfor, når en ny,
uformateret DVD-RW indsættes.
VR-tilstand Formaterer automatisk disken
i VR-tilstand.
Videotilst.
Formaterer automatisk disken
i Video-tilstand.
Format
Færdiggør en disk så den kan afspilles på
andet DVD-udstyr.
Se side 44 angående yderligere oplysninger.
Indstillinger og justeringer
Du kan manuelt omformatere en DVD+RW,
DVD-RW eller DVD-R-disk for at lave en
tom disk.
Se side 46 angående yderligere oplysninger.
,fortsættes
119
Lukning
Optimer HDD
Efterhånden som du optager, sletter og
redigerer optagelser, bliver HDD'ens
filsystem gradvist mere og mere splittet op.
For at 'rydde op' i de opsplittede filer skal du
med jævne mellemrum optimere HDD'en.
Når HDD'en behøver optimering, vises der
automatisk en meddelelse, der anbefaler
optimering.
For at annullere optimeringen skal du trykke
på ENTER. HDD'en vil blive delvist
optimeret.
b Bemærkninger
• Det vil tage ca. otte timer at optimere HDD'en.
Under optimeringen kan du ikke udføre andre
funktioner, som fx optagelse og afspilning.
• Du kan ikke optimere HDD'en, når der ikke er
tilstrækkelig med fri diskplads på HDD'en til at
foretage optimering. Slet nogle titler for at skabe
diskplads (side 78).
Optagerindstillinger
(Basis)
Du kan udføre ur- og andre
optagerrelaterede indstillinger.
Tidsindstilling
Automatisk (Automatisk indstilling af ur)
Slår funktionen til automatisk indstilling af
uret til, når en programposition i
lokalområdet sender et tidssignal.
1
Tryk gentagne gange på </, indtil
programpositionen for stationen, der
sender et tidssignal, vises.
2
Tryk på m for at vælge "Start", og tryk
på ENTER.
• Hvis optageren ikke modtager noget
tidssignal fra nogen stationer, skal du
trykke på O RETURN og indstille
uret manuelt.
• Hvis uret ikke blev indstillet korrekt
for dit lokalområde med automatisk
indstilling af ur, kan du forsøge med en
anden station til automatisk indstilling
af uret, eller du kan indstille uret
manuelt.
Formatér HDD
Du kan formatere HDD'en og derved løse
problemet, når der opstår harddiskfejl.
"Formatér HDD" kan kun vælges, når
harddisken behøver formatering. Bemærk at
alle optagelser på HDD'en vil blive slettet.
b Bemærk
Automatisk indstilling af ur virker ikke, når
optageren er i standby til synkroniseret optagelse.
Manuel (Manuel indstilling af uret)
Indstil uret manuelt.
1
Tryk på </, for at vælge tidszonen
for dit område eller GMT (Greenwich
middeltid) og tryk på m.
2
Vælg "Til" ved hjælp af </, hvis du
lige nu er på sommertid og tryk på
ENTER.
3
Indstil dag, måned, år, time og minutter
vha. </M/m/,, og tryk på ENTER
for at starte uret.
Numrene ændres ved at trykke på < for
at vende tilbage til den post, der skal
ændres, og trykke på M/m.
120
b Bemærkninger
Indgangssystem
Vælger farvesystemet, når der optages fra
tilsluttet udstyr.
NTSC
Optager i NTSC- eller PAL60-farvesystemet.
PAL/
SECAM
Optager i PAL- eller SECAMfarvesystemet.
• Selv når "Standby-tilstand" er indstillet til
"Tilstand 1", er følgende funktioner til rådighed.
– Synkroniseret optagelse.
– Timerindstilling med "VPS / PDC" i
optagelisten eller timerlisten.
• SMARTLINK-funktionerne er ikke
tilgængelige, når "Standby-tilstand" er indstillet
til "Tilstand 1".
HELP-indstilling
b Bemærkninger
• Hvis der opstår billedstøj, når du har ændret
"Indgangssystem"-indstillingen, skal du også
ændre "Indgående farvesystem"-indstillingen
(side 125). Hvis billedstøjen stadig vises, skal du
holde x (stop) på optageren nede, og trykke på
INPUT på optageren.
• Når du ændrer "Indgangssystem"-indstillingen,
slettes overførselslisten.
Standby-tilstand
Tilstand 1
Når optageren er slukket,
udsendes indgangssignalerne
fra LINE 1/DECODERstikket fra LINE 3 – TVstikket, og
antenneindgangssignaler
udsendes til det tilsluttede tv.
Standby-strømforbruget er
højere end det for "Tilstand 1".
Viser hjælpeinformation for
grafiske brugerflader.
Fra
Tilstanden HJÆLP-indstilling
aktiveres ikke.
Lynopsætning (Nulstilling af
optageren)
Vælg dette for at køre "Lynopsætning"programmet.
Følg instruktionerne for "Lynopsætning"
(side 26) fra trin 2.
Autosluk
Til
Optageren slukker
automatisk, når du ikke
trykker på nogen knapper i
6 timer i stoppet tilstand.
Displayet beder om
bekræftelse cirka et minut
inden optageren slukker. Hvis
du ønsker at optageren fortsat
skal være tændt, tryk på
ENTER.
Fra
Slår funktionen fra.
Indstillinger og justeringer
Tilstand 2
Når optageren er slukket:
– Indgangssignaler fra
LINE 1/DECODER-stikket
udsendes ikke fra LINE 3 –
TV-stikket (side 30), og den
tilsluttede eksterne dekoder
kan ikke anvendes (side 33).
– Antenneindgangssignaler
udsendes ikke til det
tilsluttede tv.
For at se tv skal du bruge en
fordeler til at dele
antenneindgangssignalerne
mellem tv'et og optageren
(side 15).
Til
121
1
Indstillinger for
antennemodtagelse
(Tuner)
Vælg dit land/region vha. </, og
tryk på ENTER.
Programposition
Du kan indstille tuner- og programpositionindstillinger på optageren.
Autom. kanalindstil.
Autosøgning
Hvis du tilslutter et tv til denne optager uden
at anvende SMARTLINK, kan du
automatisk fastsætte programpositioner ved
hjælp af "Autosøgning".
Vælg dit land/region vha. </, og tryk på
ENTER.
Programpositionens rækkefølge indstilles,
afhængigt af det valgte land/område.
Hvis der er nogle programpositioner, der
ikke anvendes eller indeholder uønskede
kanaler, kan du deaktivere dem (side 122).
2
Tryk på PROG +/– for at vælge
programpositionen.
3
Vælg det punkt du ønsker at ændre ved
hjælp af M/m, og ændr indstillingerne
med </,, og tryk derefter på
ENTER.
• Gentag fra trin 2 for at indstille endnu
en programposition.
Spring over
Til
Vælg dette, når
programpositionen enten ikke
anvendes eller indeholder
uønskede programpositioner.
Den valgte position vil blive
sprunget over, når du trykker
på PROG +/–.
Fra
Springer ikke den valgte
programposition over.
Download fra TV
Hvis du tilslutter et tv til denne optager med
SMARTLINK, kan du indstille
programpositionerne ved at downloade dem
fra dit tv.
Angående detaljer skal du se i
betjeningsvejledningen, der fulgte med dit
tv.
Vælg dit land/region vha. </, og tryk på
ENTER.
De forudindstillede tunerdata vil blive
downloaded fra dit tv til denne optager.
Hvis der er nogle programpositioner, der
ikke anvendes eller indeholder uønskede
kanaler, kan du deaktivere dem (side 122).
Kanalsystem
Vælg regionen, der giver den bedste
sendemodtagelse.
Frankrig
Vælg dette i Frankrig.
Vesteuropa Vælg dette i vesteuropæiske
lande.
Manuel kanalindst.
Indstiller programpositioner manuelt.
Hvis nogle programpositioner ikke kunne
indstilles med "Lynopsætning"-funktionen,
kan du indstille dem manuelt.
Hvis der ikke er nogen lyd, eller hvis billedet
er forvrænget, er der måske blevet indstillet
et forkert tunersystem under
"Lynopsætning". Indstil manuelt det
korrekte tunersystem med trinene nedenfor.
122
UK & Irland Vælg dette i Storbritannien/
Irland.
Østeuropa
Vælg dette i østeuropæiske
lande.
Kanal
Tryk flere gange på </,, indtil den
ønskede programposition vises.
• Hvis du vil vælge en programposition fra
kabel-tv eller en satellitstation, skal du
trykke på </,, indtil den ønskede
programposition vises.
Kanaler, der kan modtages
Tv-system
Kanaldækning
BG (vesteuropæiske E2 – E12 VHF
lande, undtagen lande
Italiensk A – H VHF
på listen nedenfor)
E21 – E69 UHF
S1 – S20 CATV
S21 – S41 HYPER
S01 – S05 CATV
DK (østeuropæiske
lande)
I (Storbritannien/
Irland)
Tilhørende KanalFrekvenskanal
indstillings- interval, der
nummer
kan modtages
(MHz)
CC1
116,75–124,75
C
CC2
124,75–132,75
R21 – R69 UHF
D
CC3
132,75–140,75
S1 – S20 CATV
D
CC4
140,75–148,75
S21 – S41 HYPER
E
CC5
148,75–156,75
S01 – S05 CATV
F
CC6
156,75–164,75
Irland A – J VHF
F
CC7
164,75–172,75
Sydafrika 4 – 11, 13
VHF
G
CC8
172,75–180,75
H
CC9
180,75–188,75
H
CC10
188,75–196,75
I
CC11
196,75–204,75
J
CC12
204,75–212,75
J
CC13
212,75–220,75
K
CC14
220,75–228,75
L
CC15
228,75–236,75
S1 – S20 CATV
S21 – S41 HYPER
S01 – S05 CATV
F2 – F10 VHF
F21 – F69 UHF
B – Q CATV
S21 – S41 HYPER
* Vælg "L" for at modtage udsendelser i Frankrig.
L
CC16
236,75–244,75
M
CC17
244,75–252,75
N
CC18
252,75–260,75
N
CC19
260,75–268,75
O
CC20
268,75–276,75
P
CC21
276,75–284,75
P
CC22
284,75–292,75
Q
CC23
292,75–300,75
S21
CC24
299,25–307,25
S22
CC25
307,25–315,25
S23
CC26
315,25–323,25
,fortsættes
Indstillinger og justeringer
B
R1 – R12 VHF
B21 – B69 UHF
L* (Frankrig)
Indstilling af franske CATV-kanaler
Denne optager kan skanne CATV-kanalerne
B til Q og HYPER frekvens kanalerne S21
til S41. I menuen kanalindstilling er
kanalerne angivet som CC1 til CC44.
Kanal B er f.eks. angivet med
kanalindstillingsnummeret CC1 og kanal Q
er angivet med kanalindstillingsnummeret
CC23 (se tabellen nedenfor). Hvis den
CATV-kanal, du ønsker at indstille, er
angivet med dens frekvens (f.eks.
152,75 MHz), kan du finde det tilhørende
kanalnummer i tabellen nedenfor.
123
Tilhørende KanalFrekvenskanal
indstillings- interval, der
nummer
kan modtages
(MHz)
Fra
B/G
Vælg dette i vesteuropæiske
lande med undtagelse af dem
der står på listen under
"Kanaler, der kan modtages"
på side 123.
D/K
Vælg dette i østeuropæiske
lande.
I
Vælg dette i Storbritannien/
Irland.
L
Vælg dette i Frankrig.
CC27
323,25–331,25
S25
CC28
331,25–339,25
S26
CC29
339,25–347,25
S27
CC30
347,25–355,25
S28
CC31
355,25–363,25
S29
CC32
363,25–371,25
S30
CC33
371,25–379,25
S31
CC34
379,25–387,25
S32
CC35
387,25–395,25
Navn
S33
CC36
395,25–403,25
S34
CC37
403,25–411,25
S35
CC38
411,25–419,25
S36
CC39
419,25–427,25
S37
CC40
427,25–435,25
S38
CC41
435,25–443,25
S39
CC42
443,25–451,25
Ændrer eller angiver et nyt stationsnavn (op
til 5 tegn). Optageren skal modtage
information om programposition (fx
SMARTLINK-oplysninger), for at
stationsnavne vises automatisk.
Tryk på ,, og tryk derefter gentagne gange
på </, for at vælge et tegn.
For at ændre tegnene, tryk på M/m for at
flytte markøren, og tryk på </,.
S40
CC43
451,25–459,25
Dekoder
S41
CC44
459,25–467,25
Indstiller de eksterne analoge
dekoderkanaler (PAY-TV/Canal Plusdekoder).
Se side 34 angående yderligere oplysninger.
Slår funktionen automatisk
finjustering til.
Denne position skal normalt
vælges.
Giver dig mulighed for at
justere billedet manuelt.
• Hvis funktionen til automatisk finjustering
ikke virker effektivt, skal du vælge "Fra"
og trykke på m for at vælge "Niveau". Tryk
på </,, for at opnå et klarere billede, og
tryk på ENTER.
124
Vælg et tilgængeligt tv-system (side 123).
S24
AFT
Til
Lydsystem
Kanalombytning
Når programpositionerne er blevet indstillet,
kan du ændre rækkefølgen for hver
programposition på den viste liste.
1
Tryk på M/m for at vælge det
programpositionsnummer du ønsker at
bytte om på, og tryk på ,.
• Tryk gentagne gange på ./> for
at vise andre sider.
2
Tryk på M/m for at vælge det
programpositionsnummer der skal
byttes med det, der valgtes i trin 1, og
tryk på ENTER.
Der byttes om på
programpositionsnumrene.
• Du skal gentage trin 1 for at bytte om
på programpositionsnummeret på en
anden station.
b Bemærkninger
Videoindstillinger
(Video Ind / Ud)
Du kan justere billedrelaterede emner som fx
størrelse og farve i henhold til tv-type, tuner
eller den dekoder, der er sluttet til optageren.
Indgående farvesystem
Vælger farvesystemet, når der vises
billedstøj, efter at du har ændret
"Indgangssystem"-indstillingen (side 121).
Automatisk
PAL
SECAM
Optageren registrerer
automatisk
farvesystemsignaler, og
vælger det passende
farvesystem.
PAL-farvesystemet
vælges, når
"Indgangssystem" er
indstillet til "PAL/
SECAM".
SECAM-farvesystemet
vælges, når
"Indgangssystem" er
indstillet til "PAL/
SECAM".
LINE 3-udgang
Vælger en metode til output af videosignaler
for LINE 3 – TV-stikket.
Video
Udsender videosignaler.
S-video
Udsender S-videosignaler.
RGB
Udsender RGB-signaler.
b Bemærkninger
• Hvis tv-apparatet ikke kan modtage S-videoeller RGB-signaler, vises der ikke noget billede
med den valgte metode på tv-skærmen, selvom
du vælger "S-video" eller "RGB". Se i de
instruktioner der fulgte med dit tv.
• SMARTLINK er kun tilgængelig, når "Video"
er valgt.
• Der udsendes ingen RGB-signaler, når du
anvender HDMI-tilslutningen.
Komponentvideoudgang
Vælger det signalformat, som optageren
udsender videosignaler i: interlace eller
progressivt, fra COMPONENT VIDEO
OUT-stikkene.
Indstillinger og justeringer
z Tip
Når "Indgangssystem" er indstillet til "NTSC",
kan du vælge "Automatisk", "3.58NTSC", eller
"PAL-60".
• Når du indstiller "LINE 3-udgang" til "RGB",
kan du ikke indstille "Komponentvideoudgang".
• Når du kun tilslutter optageren til en skærm eller
projektor via COMPONENT VIDEO OUTstikkene, skal du ikke indstille "LINE 3-udgang"
til "RGB". Hvis du her indstiller "LINE 3udgang" til "RGB", vil billedet muligvis ikke
vises.
• Når der fremkommer billedstøj, efter du har
indstillet optageren til progressive format, skal
du holde x (stop) nede på optageren, og trykke
på Z (åbn/luk) på optageren.
• Der udsendes ingen videosignaler, når du
anvender HDMI-tilslutningen.
Normal(Interlace) Udsender signaler i
interlace-format.
Progressiv
Udsender signaler i
progressive formatet.
Vælg dette, når du
ønsker at se progressive
signaler.
,fortsættes
125
LINE 1-indgang
Vælger en metode til input af videosignaler
for LINE 1/DECODER-stikket. Billedet
bliver ikke klart, hvis denne indstilling ikke
passer til signaltypen for videoinput.
Video
Sender videosignaler ind.
S-video
Sender S-video-signaler
ind.
RGB
Sender RGB-signaler ind.
Dekoder
Vælg dette når du tilslutter
en ekstern analog dekoder
(PAY-TV/Canal Plusdekoder). Hvis du tilslutter
til en kabelboks/
satellitmodtager som f.eks.
CanalSat, skal du ikke
vælge denne indstilling.
Indstillinger for
lydindgang (Lyd Ind)
Du kan justere lyden i henhold til forholdene
for afspilning og tilslutning.
NICAM-valg
For yderligere oplysninger om NICAMsystemet, se side 58.
NICAM
Denne position skal
normalt vælges.
Standard
Vælg dette, hvis lyden fra
NICAM-udsendelser ikke
er klar.
Tunerniveau
NTSC på PAL-TV
Indstiller optageren til at konvertere signaler
fra NTSC-farvesystemet til PALfarvesystemet for at kunne afspille NTSCdiske på et PAL-tv. Se i
betjeningsvejledningen der følger med dit
tv.
Til
Fra
Afspiller NTSC-diske på et
PAL-tv.
Vælg dette hvis det
tilsluttede tv er et
multisystem-tv (NTSCkompatibelt).
Hvis den afspillede lyd er forvrænget, skal
dette punkt stilles til "Komprimering".
Optageren reducerer outputniveauet for lyd.
Denne funktion berører output fra følgende
stik:
– LINE 2 OUT R-AUDIO-L-stik
– LINE 3 – TV-stik
– LINE 1/DECODER-stik
Normal
Denne position skal
normalt vælges.
Komprimering
Vælg dette, når lyden fra
højttalerne er forvrænget
under afspilning.
Ekstern lyd
126
Stereo
Vælg dette hvis der
modtages
stereoprogrammer fra
tilsluttet udstyr.
Tosproget
Vælg dette hvis der
modtages tosprogede
programmer fra tilsluttet
udstyr.
b Bemærk
Ved modtagelse af lydsignaler fra DVindgangsstikket vælger optageren automatisk
"Stereo" eller "Tosproget", uden at tage hensyn til
"Ekstern lyd"-indstillingen.
Tosproget optagning
Vælger den lyd der skal optages.
A/V
B/H
Optager basislyden fra
det tosprogede program.
Optager sub-lyden fra det
tosprogede program.
Indstillinger for
lydudgang (Lyd Ud)
Du kan ændre metoden til udsending af
lydsignaler, når du tilslutter en komponent
som fx en forstærker (receiver) med et
digitalt indgangsstik.
b Bemærk
Hvis du tilslutter en komponent, der ikke
accepterer det valgte lydsignal, vil der komme en
høj lyd (eller ingen lyd) fra højttalerne, og det kan
muligvis påvirke dine ører eller beskadige dine
højttalere.
b Bemærk
Ved optagelse af et tosproget lydsignal til HDD'en
(når "HDD optageformat" er indstillet til
"Videotilst. Fra" (side 131) (undtagen i PCMtilstand)) eller en DVD-RW/DVD-R i VR-tilstand
(undtagen i PCM-tilstand), optages begge
lydkanaler, og du kan vælge lyden, når du
afspiller.
Dolby Digital ud (kun HDD/
DVD'er)
Vælger typen af Dolby Digital-signal.
Dolby Digital
Vælg dette, når optageren
er tilsluttet en
lydkomponent, som har en
indbygget Dolby Digitaldekoder.
Dolby Digital
-> PCM
Vælg dette, når optageren
er tilsluttet en
lydkomponent, som ikke
har en indbygget Dolby
Digital-dekoder.
DV-indgang
Vælg indstillingen for lydindgangen ved
DV-camcorder-overførsel.
Vælg kun "Mix (Stereo 1: 75%)"/"Mix
(Stereo 1: 50%)"/"Mix (Stereo 1: 25%)"
eller "Stereo 2" hvis du vil lægge ekstra lyd
på, når du optager med dit digitale
videokamera.
b Bemærk
Optager kun
original lyd. Denne
indstilling skal
normalt vælges ved
overførsel af et
bånd i DV-format.
Stereo 2
Optager kun ekstra
lyd.
Mix (Stereo 1: 75%)
Mix (Stereo 1: 50%)
Hvis HDMI OUT-stikket er forbundet med udstyr,
som ikke er kompatibelt med Dolby Digitalsignaler, udsendes der automatisk PCM-signaler,
selv når du vælger "Dolby Digital".
DTS ud (kun DVD VIDEO'er)
Vælger, om DTS-signaler skal udsendes.
Til
Vælg dette, når optageren
er tilsluttet en
lydkomponent, som har en
indbygget DTS-dekoder.
Fra
Vælg dette, når optageren
er tilsluttet en
lydkomponent, som ikke
har en indbygget DTSdekoder.
Optager både stereo
1 og 2.
Mix (Stereo 1: 25%)
,fortsættes
Indstillinger og justeringer
Stereo 1
127
b Bemærk
b Bemærk
Når der sendes HDMI til udstyr, som ikke er
kompatibelt med DTS-signaler, sendes signalerne
ikke, uanset "DTS ud"-indstillingen.
Hvis HDMI OUT-stikket er forbundet med udstyr,
som ikke er kompatibelt med MPEG-lydsignaler,
udsendes der automatisk PCM-signaler, selv når
du vælger "MPEG".
96 kHz PCM ud (kun DVD
VIDEO'er)
Audio DRC (Dynamic Range
Control) (kun DVD'er)
Vælger samplingfrekvensen for lydsignalet.
96 kHz ->
48 kHz
Lydsignaler fra DVD
VIDEO'er konverteres og
udsendes som 48 kHz.
96 kHz
Alle signaler, der
indeholder 96 kHz,
udsendes uden at blive
konverteret. Men
signalerne udsendes som
48 kHz, hvis der er
indeholdt kopibeskyttede
signaler.
b Bemærkninger
• "96 kHz PCM ud"-indstillingen har ingen effekt,
når lydsignaler udsendes fra LINE 2 OUTstikkene (R-AUDIO-L) eller LINE 3 – TV/
LINE 1/DECODER stikket. Hvis
samplingfrekvensen er 96 kHz, konverteres
signalerne blot til analoge signaler, når de
udsendes.
• Hvis HDMI OUT-stikket er forbundet med
udstyr, som ikke er kompatibelt med 96 kHzsignaler, udsendes der automatisk 48 kHz PCM,
selv når du vælger "96 kHz".
MPEG ud (kun DVD VIDEO'er)
Vælger typen af MPEG-lydsignal.
128
MPEG
Vælg dette, når optageren
er tilsluttet en
lydkomponent, som har en
indbygget MPEG-dekoder.
MPEG ->
PCM
Vælg dette, når optageren
er tilsluttet en
lydkomponent, som ikke
har en indbygget MPEGdekoder. Hvis du afspiller
MPEG-lydspor, udsender
optageren stereosignaler
via DIGITAL OUT
(COAXIAL)-stikket.
Vælger indstillingen for dynamisk område
(forskellen mellem bløde og høje lyde) ved
afspilning af en DVD, som stemmer overens
med "Audio DRC". Dette påvirker output fra
følgende stik:
– LINE 2 OUT R-AUDIO-L-stik
– LINE 3 – TV-stik
– LINE 1/DECODER-stik
– DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI
OUT-stik, kun når "Dolby Digital ud" er
indstillet til "Dolby Digital -> PCM"
(side 127).
Til
Gør de lave lyde klare, selv
når du skruer ned for
lydstyrken.
Fra
Denne position skal
normalt vælges.
Sprogindstillinger
(Sprog)
Du kan udføre sprogindstillinger.
DVD-menusprog (kun DVD
VIDEO'er)
Ændrer sproget for DVD-menuen.
Vælg "Med undertekstsprog" for at indstille
det samme sprog som det sprog du
indstillede i "Undertekstsprog".
OSD-menusprog
Ændrer displaysproget på skærmen.
Lydsprog (kun DVD VIDEO'er)
Ændrer sproget for lydsporet.
Undertekstvisning
Til
Viser undertekster.
Fra
Viser ikke undertekster.
Hjælpetekst
Viser specielle
hjælpeundertekster, når de
er tilgængelige.
Undertekstsprog (kun DVD
VIDEO'er)
Ændrer sproget for de undertekster, der er
indspillet på disken.
Auto-sprogvalg
"Auto-sprogvalg"-funktionen er tilgængelig,
når "Lydsprog" og "Undertekstsprog" er
indstillet til det samme sprog, og
"Undertekstvisning" er indstillet til "Til".
For DVD VIDEO'er, hvis
basislydspor er det sprog,
du indstillede i "Lydsprog"
og "Undertekstsprog",
afspiller optageren
basislydsporet uden
undertekster.
For DVD VIDEO'er, hvis
basislydspor ikke er det
sprog, du indstillede i
"Lydsprog" og
"Undertekstsprog",
afspiller optageren
basislydsporet med
undertekster i det sprog, du
har indstillet.
Fra
Slår funktionen fra.
b Bemærk
Hvis du vælger et sprog i "DVD-menusprog",
"Undertekstsprog" eller "Lydsprog", som ikke er
indspillet på DVD VIDEO'en, vil et af de
indspillede sprog automatisk blive valgt.
Indstillinger og justeringer
Til
z Tip
Hvis du vælger "Andet" i "Lydsprog",
"Undertekstsprog" eller "DVD-menusprog", skal
du trykke på m og indtaste en sprogkode fra
"Oversigt over sprogkoder" på side 157.
129
Optagerindstillinger
(Optagning)
3 minutter
Du kan justere optageindstillinger.
Autokapitel (HDD/VR) (kun
HDD/DVD-RW/DVD-R i VRtilstand)
Manuel opt.-indst.
Du kan vælge yderligere indstillinger for
optageindstillingen (manuel optagetilstand).
Standardindstillingen er "Fra" (standard
optagetilstand).
Du kan kontrollere de omtrentlige
optagetider for HDD'en og de forskellige
DVD-typer i hver optagetilstand på
side 153.
1
Vælg "Til (gå til indst.)" vha. M/m og
tryk på ENTER.
2
Vælg en optagetilstand ved hjælp af </
, og tryk på ENTER.
For nemt at kunne vælge en manuel
optagetilstand, tryk gentagne gange på
REC MODE for at vise "MN", og vælg
derefter en manuel optagetilstand vha.
</,.
Billedet, 3 minutter fra det
første billede, indstilles
som miniaturebillede.
Til
Optageren registrerer
ændringer i billedet og
lyden og indsætter
automatisk kapitelmærker
(op til 99 kapitler på en titel
optaget på HDD'en).
Fra
Der er ikke indsat noget
kapitelmærke.
b Bemærkninger
• Det faktiske interval for kapitelmærker kan
variere afhængigt af mængden af oplysninger i
den video, der skal optages.
• Der indsættes automatisk kapitelmærker på
steder, hvor dato- eller tidsoplysningerne på
båndet ændres, når "Autokapitel (HDD/VR)" er
indstillet til "Til" under DV-overførsel til
HDD'en eller en DVD-RW/DVD-R (VRtilstand).
Just. optag.tilstand
Til
Fra
Justerer automatisk
optagetilstanden, så hele
programmet kan optages
(side 55).
Autokapitel (Video) (kun DVDRW/DVD-R i Video-tilstand)
Ingen
inddeling
Der indsættes ikke noget
kapitelmærke.
10 minutter
Indsætter kapitelmærker
med cirka 10 minutters
mellemrum.
15 minutter
Indsætter kapitelmærker
med cirka 15 minutters
mellemrum.
Slår funktionen fra.
Vælg miniature
Vælger en scene for det miniaturebillede,
der vises på titellisten.
130
0 sekunder
Titlens første billede
indstilles som
miniaturebillede.
30 sekunder
Billedet, 30 sekunder fra
det første billede, indstilles
som miniaturebillede.
Autokapitel (DVD+R/+RW) (kun
DVD+RW/DVD+R)
Afspilningsindstillinger
(Afspilning)
Ingen
inddeling
Der indsættes ikke noget
kapitelmærke.
Du kan justere afspilningsindstillinger.
10 minutter
Indsætter kapitelmærker
med cirka 10 minutters
mellemrum.
15 minutter
Indsætter kapitelmærker
med cirka 15 minutters
mellemrum.
HDD optageformat
Vælger HDD optageformatet.
TV-type
Angiver billedstørrelsen for afspilning
afhængig af den type tv, der er tilsluttet
(wide-screen/bredformat-tv eller traditionelt
4:3-format tv-apparat).
4:3 Letter Box Vælg dette ved tilslutning
til et 4:3-format tv. Viser et
bredt billede med bjælker
på den øverste og nederste
del af skærmen.
Videotilst. Fra Optager til HDD'en i VRtilstand.
Når du optager stereo og
tosprogede programmer,
kan både basislyd og sublyd optages.
4:3 Pan Scan
Vælg dette ved tilslutning
til et 4:3-format tv. Viser
automatisk et bredt billede
på hele skærmen og skærer
den del væk, som ikke kan
være der.
Videotilst. Til
16:9
Vælg dette ved tilslutning
til et wide-screen-tv eller tv
med en
bredformatsfunktion.
4:3 Letter Box
Indstillinger og justeringer
Optager til HDD'en i
Video-tilstand.
Når du optager stereo og
tosprogede programmer,
kan der kun optages et
lydspor (basis eller sub).
Indstil "Tosproget
optagning" til "A/V"
(standard) eller "B/H" i
"Lyd Ind"-opsætningen
(side 127).
4:3 Pan Scan
z Tip
HDD'ens indhold optaget i video-tilstand kan
overføres til en disk ved høj hastighed (side 84).
16:9
b Bemærk
Afhængigt af disken vælges "4:3 Letter Box"
muligvis automatisk i stedet for "4:3 Pan Scan",
eller omvendt.
,fortsættes
131
Pausetilstand
2
Vælg "Angiv kodeord", og tryk på
ENTER.
Displayet til indtastning af din
adgangskode vises.
3
Indtast din firecifrede adgangskode ved
hjælp af talknapperne og tryk på
ENTER.
4
Vælg "Standard", og tryk på ENTER.
"Børnesikring : Standard"-displayet
vises.
5
Indtast din firecifrede adgangskode ved
hjælp af talknapperne og tryk på
ENTER.
6
Vælg "Kode" (geografisk område) som
begrænsningsniveau for afspilning, og
tryk på ENTER.
Området er valgt.
• Når du vælger "Nummer", skal du
trykke på talknapperne for at vælge og
indtaste en land-/områdekode i
tabellen (side 157), og trykke på
ENTER.
Vælger billedkvaliteten under pause.
Felt
Udsender et stabilt og
nærmest rystefrit billede.
Ramme
Udsender et skarpt billede,
men kan have tendens til at
ryste.
Automatisk
Udsender et generelt
mindre skarpt, men mere
stabilt stillbillede.
Sømløs afspilning (kun HDD/
DVD-RW/DVD-R i VR-tilstand)
Til
Afspilning forløber glat,
men på bekostning af
redigeringspunkternes
nøjagtighed.
Fra
Du kan muligvis opleve
kortvarige forstyrrelser ved
redigerede punkter under
afspilningen af en
afspilningsliste i VRtilstand.
Børnesikring (kun DVD
VIDEO'er)
Afspilning af nogle DVD VIDEO'er kan
begrænses i henhold til et forudbestemt
niveau, f.eks. brugerens alder. Scener kan
være blokeret eller erstattet med andre
scener.
1
132
Vælg "Børnesikring" i "Afspilning", og
tryk på ENTER.
Når du allerede har registreret en
adgangskode, skal du gå til trin 4.
7
Vælg "Ændr niveau", og tryk på
ENTER.
"Børnesikring : Ændr niveau"-displayet
vises.
8
Indtast din firecifrede adgangskode ved
hjælp af talknapperne og tryk på
ENTER.
9
Vælg niveauet.
Jo lavere værdien er, desto strengere er
begrænsningen.
Diske, som er mærket højere end det
valgte niveau, begrænses.
10
Tryk på ENTER.
Indstillingen for børnesikring er
afsluttet.
Vælg "Fra" i trin 9 for at annullere
diskens indstilling for børnesikring.
Vinkelindikator (kun DVD
VIDEO'er)
Til
Viser "
" på tvskærmen, hvis der er
optaget forskellige vinkler
(flere kameravinkler) til en
scene på disken.
Fra
Viser ikke "
skærmen.
" på tv-
Ændr kodeord
Vælg "Børnesikring" i "Afspilning", og
tryk på ENTER.
2
Vælg "Ændr kodeord", og tryk på
ENTER.
3
Indtast din firecifrede adgangskode i
"Nuværende kodeord"-rækken ved
hjælp af talknapperne og tryk på
ENTER.
4
Indtast en ny adgangskode i "Nyt
kodeord"-rækken ved hjælp af
talknapperne, og tryk på ENTER.
b Bemærkninger
• Hvis du glemmer din adgangskode, skal du
nulstille optageren (side 146).
• Når du afspiller diske, som ikke har
børnesikringsfunktionen, kan afspilning ikke
begrænses på denne optager.
• Afhængig af disken bliver du muligvis bedt om
at ændre niveauet for børnesikring under
afspilning af disken. I dette tilfælde skal du
angive din adgangskode og derefter ændre
niveauet.
Indstillinger og justeringer
1
133
b Bemærkninger
HDMI-indstillinger
(HDMI-udgang)
Du kan justere punkter, der er relateret til
HDMI-tilslutningen.
b Bemærk
Du kan kun vælge "HDMI-udgang", når du
tilslutter udstyr til HDMI OUT-stikket.
Skærmopløsning
Vælger den type videosignaler, der udsendes
fra HDMI OUT-stikket. Hvis billedet ikke er
klart, naturligt eller tilfredsstillende, kan du
prøve en anden indstilling, der passer til
disken og dit tv/projektor osv. Se også i
betjeningsvejledningen der fulgte med tv'et/
projektoren osv. for yderligere detaljer.
1920 x 1080p
Sender 1920×1080pvideosignaler.
1920 x 1080i
Sender 1920×1080ivideosignaler.
1280 x 720p
Sender 1280×720pvideosignaler.
720 x 576p*1
Sender 720×576pvideosignaler.
720 x 480p*2
Sender 720×480pvideosignaler.
720 x 576i*1
Sender 720×576ivideosignaler.
720 x 480i*2
Sender 720×480ivideosignaler.
*1
Kan kun vælges når "Indgangssystem" er
indstillet til "PAL/SECAM" i "Basis"opsætningen (side 121).
*2 Kan kun vælges når "Indgangssystem" er
indstillet til "NTSC" i "Basis"-opsætningen
(side 121).
134
• Når der fremkommer billedstøj, efter du har
ændret "Skærmopløsning"-indstillingen, skal du
holde x (stop) nede på optageren, og trykke på
Z (åbn/luk) på optageren.
• Når "Farve" er indstillet til "YCbCr 4:2:2", i
"HDMI-udgang"-opsætningen, kan du ikke
vælge "720 x 576i" (eller "720 x 480i").
4:3-videoudgang
Denne indstilling er kun effektiv, når du
indstiller "TV-type" til "16:9" i
"Afspilning"-opsætningen.
Juster denne indstilling for at se signaler i
bredde-højde-forholdet 4:3. Hvis du kan
ændre bredde-højde-forholdet på tv'et, skal
du ændre indstillingen på tv'et, ikke på
optageren.
Bemærk, at denne indstilling kun gælder for
HDMI-forbindelser.
Fuld
Vælg dette, når du kan
ændre bredde-højdeforholdet på tv'et.
Normal
Vælg dette, når du ikke kan
ændre bredde-højdeforholdet på tv'et. Viser en
video i størrelsen 4:3 med
bredde-højde-forholdet,
som det er.
Tv med bredde-højde-forhold 16:9
Farve
Vælger metoden til udsending af
videosignaler for HDMI-stikket.
RGB (0-255)
Udsender RGB-signaler
(0-255). Vælg dette når
du tilslutter til en RGBenhed (0-255).
RGB (16-235)
Udsender RGB-signaler
(16-235). Vælg dette hvis
farverne forekommer alt
for rige, og sort synes alt
for dyb.
YCbCr 4:2:2
Udsender 10-bit YCbCr
4:2:2
komponentsignaler.
Kontrol til HDMI
YCbCr 4:4:4
Udsender 8-bit YCbCr
4:4:4
komponentsignaler.
Til
Giver dig mulighed for at
anvende "Kontrol til
HDMI"-funktionen
(side 21).
Fra
Slår funktionen fra.
b Bemærkninger
• Visse indstillinger vil muligvis ikke være
tilgængelige på det tilsluttede udstyr.
• Når der er tilsluttet et DVI-apparat, kan du ikke
vælge "YCbCr 4:2:2" eller "YCbCr 4:4:4".
• Når "Skærmopløsning" er indstillet til "720 x
576i" (eller "720 x 480i") i "HDMI-udgang"opsætningen, kan du ikke vælge "YCbCr 4:2:2".
Lydudgang
Vælger den type lydsignaler, der udsendes
fra HDMI OUT-stikket.
Automatisk
Udsender Dolby Digital,
MPEG og DTSlydsignaler som et
bitstreamsignal. Denne
position skal normalt
vælges.
PCM
Konverterer alle
lydsignaler til PCM, med
undtagelse af DTSsignaler.
b Bemærkninger
• PCM-signalerne udsendes muligvis ikke, selv
om du vælger "Automatisk", afhængig af "Lyd
Ud"-indstillingerne, antallet af lydkanaler og det
HDMI-tilsluttede udstyr.
• "Lydudgang"-funktionen er ikke tilgængelig,
når der er tilsluttet et DVI-apparat.
Indstillinger og justeringer
Bitstreamprioritet Vælg dette, hvis det
tilsluttede udstyr er
kompatibelt med
bitstreamlyd.
135
2
Andre indstillinger
(Alternativer)
Du kan udføre andre driftsindstillinger.
På-skærmen visning
Til
Viser automatisk
oplysninger på skærmen,
når optageren er tændt osv.
Fra
Viser kun oplysninger, når
DISPLAY trykkes ned.
Frontdisplay
Justerer frontdisplaypanelets belysning.
Til
Klar belysning.
Fra
Slukker lyser og sparer på
strømforbruget, når
strømmen er slukket.
Kommandotilstand
Ændrer optagerens kommandotilstand for at
undgå interferens med din anden Sony
DVD-optager eller afspiller.
1
Vælg en kommandotilstand ("1", "2",
eller "3 (standardindstil.)"), og tryk på
ENTER.
b Bemærk
Standardindstillingen til
kommandotilstanden for denne optager og
den medfølgende fjernbetjening er "3
(standardindstil.)".
Fjernbetjeningen fungerer ikke, hvis der er
indstillet forskellige kommandotilstande for
optageren og fjernbetjeningen. Angiv den
samme kommandotilstand.
136
Indstil kommandotilstanden for
fjernbetjeningen, så den passer til
kommandotilstanden for den optager, du
indstillede ovenfor.
Følg nedenstående trin for at indstille
kommandotilstanden på
fjernbetjeningen.
1 Hold ENTER nede.
2 Angiv koden for kommandotilstand
med talknapperne, mens du holder
ENTER nede.
3 Hold både talknappen og ENTERknappen nede samtidig i mere end tre
sekunder.
z Tip
Du kan kontrollere optagerens kommandotilstand
på frontpanelets display (side 13). Når
kommandotilstanden er indstillet til "3
(standardindstil.)", vises "1" eller "2" ikke.
SMARTLINK
Kun denne
optager
Giver dig mulighed for at
anvende SMARTLINKfunktionen sammen med
optageren, når optageren er
i standby-tilstand.
Gennemgående Giver dig mulighed for at
anvende SMARTLINKfunktionen sammen med
det tilsluttede udstyr, når
optageren er i standbytilstand.
b Bemærk
Indstil "Standby-tilstand" til "Tilstand 2" i
"Basis"-opsætningen (side 121) for at indstille
"SMARTLINK" til "Gennemgående".
DivX
Registreringskode
Viser registreringskoden for DivXvideofiler for denne optager.
Du kan finde flere oplysninger på http://
www.divx.com/vod på internettet.
Indstil forhåndsvis (kun HDD)
Vælger miniaturetypen vist på titellisten.
Hurtig
forhåndsvisn.
Afspiller korte udpluk fra
hele den valgte titel.
Normal
Afspiller den valgte titel
fra begyndelsen.
Andre indstillinger
(Alternativer 2)
Du kan udføre andre driftsindstillinger.
USB
Genstart USB-enhed
Genstarter den tilsluttede USB-enhed, hvis
den ikke svarer optageren. Hvis den
tilsluttede USB-enhed stadig ikke fungerer
ordentligt, så prøv følgende:
– Sluk og tænd igen for den tilsluttede USBenhed.
– Tag USB-kablet ud og tilslut det igen.
Bekræft printer
Viser navnet på producent og model for den
printer, der er tilsluttet til optageren.
Bemærk at denne funktion muligvis ikke
fungerer, afhængig af printeren.
TV-pause
Vælger tuneren til TV-pausen (side 73).
Vælger dette når optageren
tilsluttes til dit tv ved hjælp
af SCART-stikket.
Optagerens
tuner
Vælger dette når optageren
ikke tilsluttes til dit tv ved
hjælp af SCART-stikket.
Indstillinger og justeringer
TV'ets tuner
137
Der er støj i billedet.
Yderligere oplysninger
Fejlfinding
Hvis du kommer ud for nogen af følgende
problemer i forbindelse med brugen af
optageren, skal du benytte denne
fejlfindingsguide til at forsøge at afhjælpe
problemet, før du anmoder om reparation.
Kontakt den nærmeste Sony-forhandler,
hvis problemet ikke kan løses.
Strøm
Der tændes ikke for strømmen.
, Kontroller, at stikket sidder korrekt i
stikkontakten.
Optageren slukker samtidig med at der
slukkes for tv'et.
, Dette skyldes 'BRAVIA' Syncfunktionerne. Indstil "Kontrol til HDMI"
til "Fra" i "HDMI-udgang"-opsætningen
for at annullere denne funktion (side 135).
Billede
Der er ikke noget billede.
,
,
,
,
,
,
,
,
138
Forbind alle tilslutningsledninger korrekt.
Tilslutningsledningerne er beskadiget.
Kontroller forbindelsen til TV'et (side 15).
Skift valg af indgang på tv'et (f.eks. til
"VCR" og "AV 1"), så signalet fra
optageren vises på tv-skærmen.
Kontroller at "Video Ind / Ud"opsætningen er indstillet til det rigtige
emne, der passer til dit system (side 125).
Hvis du kun tilslutter optageren til dit tv
vha. COMPONENT VIDEO OUTstikkene, skal du indstille
"Komponentvideoudgang" i "Video Ind /
Ud"-opsætningen til "Progressiv"
(side 125).
Indstil "Standby-tilstand" til "Tilstand 2" i
"Basis"-opsætningen (side 121).
Ved afspilning af en dobbeltlags-DVD
afbrydes videoen og lyden muligvis
midlertidigt på det punkt, hvor lagene
skifter.
, Hvis billedudgangssignalet fra din optager
passerer gennem din videobåndoptager for
at nå til tv'et, eller hvis optageren er sluttet
til et kombineret TV/VIDEO-apparat, kan
det kopibeskyttelsessignal, der anvendes
til nogle DVD-programmer, muligvis
påvirke billedkvaliteten. Hvis problemet
stadig opstår, selvom du slutter optageren
direkte til TV'et, skal du prøve at slutte
optageren til TV'ets S-VIDEO-indgang.
, Du har indstillet optageren til progressivt
format, selv om dit tv ikke understøtter
progressivt-signalet. I dette tilfælde skal
du holde x (stop) på optageren nede, og
trykke på Z (åbn/luk) på optageren.
, Selvom TV'et er kompatibelt med signaler
i progressivt format (525p/625p), kan
billedet blive forringet, når du indstiller
optageren til progressivt format. I dette
tilfælde skal du holde x (stop) på
optageren nede, og trykke på Z (åbn/luk)
på optageren, og optageren indstilles til
normal (interlace) format.
, Du afspiller en titel, der er optaget i et
andet farvesystem end dit tv.
, Der kan opstå støj i billeder, som optages
på HDD'en. Dette skyldes HDD'ens
egenskaber og er ikke en fejl.
, Ved afspilning af en dobbeltlags-DVD
afbrydes videoen og lyden muligvis
midlertidigt på det punkt, hvor lagene
skifter.
Der vises intet billede eller billedstøj,
når der er tilsluttet til DV IN-stikket.
, Prøv følgende: 1Sluk og tænd for
optageren igen. 2Sluk det tilsluttede
udstyr, og tænd det igen. 3Fjern i.LINKkablet, og tilslut det igen.
Der vises intet billede eller billedstøj, når
der er tilsluttet til HDMI OUT-stikket.
, Prøv følgende: 1Sluk og tænd for
optageren igen. 2Sluk det tilsluttede
udstyr, og tænd det igen. 3Tag HDMIstikket ud og tilslut det igen.
, Hvis HDMI OUT-stikket bruges til
udsendelse af videosignaler, kan det løse
problemet at ændre indstillingen for
"Skærmopløsning" under "HDMIudgang"-opsætningen (side 134). Tilslut
tv'et og optageren ved hjælp af et andet
videostik end HDMI OUT og skift tvindgangen til den tilsluttede videoindgang,
sådan at du kan se skærmvisningerne. Skift
indstillingen af "Skærmopløsning" under
"HDMI-udgang"-opsætning, og sæt tv'ets
indgang tilbage til HDMI. Hvis billedet
stadig ikke vises, skal du gentage trinene
og forsøge andre indstillinger.
, Optageren er tilsluttet en indgangsenhed,
som ikke er HDCP-kompatibel (side 18).
, Når der fremkommer billedstøj, efter du
har ændret "Skærmopløsning"indstillingen, skal du holde x (stop) nede
på optageren, og trykke på Z (åbn/luk) på
optageren.
TV-programmodtagelsen udfylder ikke
skærmen.
, Vælg kanalen manuelt i "Manuel
kanalindst." i "Tuner"-opsætningen
(side 122).
, Vælg den korrekte kilde ved hjælp af
INPUT-knappen, eller vælg en kanal for et
vilkårligt tv-program ved hjælp af PROG
+/– knapperne.
TV-programbillederne er forvrænget.
Der kan ikke skiftes kanal på TV'et.
, Kanalen springes over (side 122).
, Der er startet en timer-optagelse, som har
skiftet kanalen.
, Hvis apparatet er tilsluttet til LINE 1/
DECODER-stikkene, skal du vælge "L1"
på frontpanelets display ved at trykke på
INPUT.
Hvis apparatet er tilsluttet til LINE 2 INstikkene, skal du vælge "L2" på
frontpanelets display ved at trykke på
INPUT.
, Når "Standby-tilstand" er indstillet til
"Tilstand 1" (standard) i "Basis"opsætningen, udsendes indgangssignaler
fra LINE 1/DECODER-stikket ikke fra
LINE 3 – TV-stikket. Indstil "Standbytilstand" til "Tilstand 2" i "Basis"opsætningen (side 121).
Det afspillede billede eller tvprogrammet fra det udstyr, der er
tilsluttet via optageren, er forvrænget.
, Hvis det afspillede billedudgangssignal fra
en DVD-afspiller, videobåndoptager eller
tuner passerer gennem optageren, før det
kommer frem til TV'et, kan det
kopibeskyttelsessignal, der benyttes til
visse programmer, påvirke
billedkvaliteten. Frakobl det pågældende
afspilningsudstyr, og slut det direkte til
TV'et.
Billedet udfylder ikke skærmen.
, Indstil "TV-type" i "Afspilning"opsætningen i henhold til skærmstørrelsen
på dit tv (side 131).
Billedet udfylder ikke skærmen, selvom
billedformatet er angivet i "TV-type" i
"Afspilning" -opsætningen.
, Titlens bredde-højde-forhold er fast.
Billedet er i sort-hvid.
Yderligere oplysninger
, Flyt TV-antennen.
, Juster billedet (se i tv'ets
instruktionsvejledning).
, Placer optageren og TV'et længere fra
hinanden.
, Placer TV'et og eventuelle antennekabler
længere fra hinanden.
, Antennekablet er sat i AERIAL OUTstikket på optageren. Sæt kablet i AERIAL
IN-jackstikket.
, Optagerens farvesystem afviger fra dit tv.
Hold x (stop) nede på optageren, og tryk
på INPUT på optageren for at skifte
optagerens farvesystem.
Billedet fra det udstyr, der er sluttet til
optagerens indgangsstik, vises ikke på
skærmen.
, Kontroller, at "LINE 3-udgang" i "Video
Ind / Ud"-opsætningen er indstillet til det
punkt, der svarer til systemet (side 125).
, Hvis du benytter et SCART-kabel, skal du
sikre dig, at alle dets punkter (21 stik) har
forbindelse.
,fortsættes
139
GUIDE Plus+ system (kun RDRAT105/AT107/AT205)
GUIDE Plus+ systemet vises ikke.
, 1Selvom du gennemfører
"Lynopsætning", vises tvprogramoversigterne ikke før optageren
modtager GUIDE Plus+ dataene. 2Sluk
for optageren, men træk ikke ledningen ud
af apparatet. 3Vent i 24 timer. Det kan
tage adskillige dage for optageren at
modtage GUIDE Plus+ dataene til alle
programpositionerne. Hvis optageren ikke
modtager GUIDE Plus+ dataene efter
24 timer, skal du indstille værtskanalen
manuelt (side 51).
, Værtskanalen er deaktiveret. Vis og
aktiver værtskanalen (side 52).
, Timeren er indstillet. Annuller
timerindstillingen.
, Uret går forkert. Indstil uret manuelt
(side 120).
, Land/region eller postnummer er forkert.
Indstil dit land/region og postnummer
korrekt (side 26).
, Når optageren er tilsluttet til en
digitalboksmodtager, skal
digitalboksmodtageren være tændt for at
kunne downloade GUIDE Plus+ dataene.
, Hvis digitalboksmodtageren kun er
tilsluttet til optageren via et SCART-kabel,
skal du prøve at gøre følgende: 1Sluk for
din digitalboksmodtager. 2Tilslut
kontrolenheden til digitalboksen. 3Følg
trinene i "Manuel ændring af GUIDE
Plus+ værtskanalen (Setup)" (side 51) for
at indstille værtskanalen manuelt. Sørg for
at indstille din digitalboksmodtager (tuner)
som kilden.
, Områdenumre som ikke kan modtages
vha. GUIDE Plus+ er indstillet. Vælg
"Lynopsætning" i "Basis"-opsætningen fra
"Grundindstilling" i systemmenuen, og
følg skærmvejledningen for at udføre
indstillingerne igen (side 26).
, "Time Lock"-funktionen på din kabelboks
er aktiveret. Indstil denne funktion til
deaktiveret.
140
, Hvis værtskanalen er ændret eller flyttet,
kan din optager ikke modtage
programguidedataene. I dette tilfælde skal
du følge trinene i "Søg efter GUIDE Plus+
værtskanalen (Setup)" (side 51) for at
opdatere indstillingen af værtskanalen.
Hvis problemet fortsætter, efter du har
ventet en dag, skal du søge efter
værtskanalen på den følgende website og
indstille værtskanalen manuelt (side 51).
www.europe.guideplus.com
Programpositionsnummeret i
programoversigten svarer ikke til
stationen.
, Der kan være mere end en kanalopstilling i
dit område. For at ændre kanalopstillingen,
vælg "Editor" i menubjælken under GUIDE
Plus+ systemet (side 52).
Der mangler programoversigter for nogle
programpositioner.
, Programguidedataene er muligvis ikke
opdateret. Sluk for optageren og lad
optageren modtage programguidedataene.
, Nogle stationer understøtter kun data for to
dage. For yderligere oplysninger, se den
følgende website:
www.europe.guideplus.com
, Alle GUIDE Plus+ dataene kunne ikke
modtages på grund af dårlig modtagelse.
Programoversigten er ikke opdateret.
, Optageren var i brug på det tidspunkt som
GUIDE Plus+ dataene var sat til at skulle
downloades.
, Alle GUIDE Plus+ dataene kunne ikke
modtages på grund af dårlig modtagelse.
Lyd
Der er ikke nogen lyd.
, Forbind alle tilslutningsledninger korrekt.
, Tilslutningsledningen er beskadiget.
, Indgangskildeindstillingen på
lydkomponenten eller tilslutningen til
lydkomponenten er ikke korrekt.
, Optageren er i indstillingen for
tilbagespoling, forlæns spoling, slowmotion eller pause.
, Hvis lydsignalet ikke kommer igennem
DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI
OUT-stikkene, skal du kontrollere "Lyd
Ud"-opsætningen (side 127).
, Optageren understøtter kun MP3-lyd,
Dolby Digital og MPEG-lyd for DivXvideofiler. Tryk på AUDIO, og vælg MP3lyd eller MPEG-lyd.
Der udsendes ingen lyd fra HDMI OUTstikket.
, Prøv følgende: 1Sluk og tænd for
optageren igen. 2Sluk det tilsluttede
udstyr, og tænd det igen. 3Fjern HDMIledningen, og tilslut den igen.
, HDMI OUT-stikket er tilsluttet en DVIenhed (DVI-stik kan ikke modtage
lydsignaler).
, Det apparat, der er tilsluttet til HDMI
OUT-stikket, passer ikke til lydsignalets
format. I dette tilfælde skal du indstille
"Lydudgang" til "PCM" i "HDMIudgang"-opsætningen (side 135).
, Der kan ikke optages flersprogede spor
(basis og sub) på HDD'en (når Videotilstand er aktiveret), DVD+RW'er, DVDRW'er (Video-tilstand), DVD+R'er eller
DVD-R'er (Video-tilstand). For at optage
sproget skal du indstille "Tosproget
optagning" i "Lyd Ind"-opsætningen til
"A/V" eller "B/H" inden optagelsen
(side 127). Optag på DVD-RW'er/DVDR'er (VR-tilstand), hvis du ønsker at
optage både basis- og sub-lyd på en disk.
For at optage på HDD'en, skal du indstille
"HDD optageformat" til "Videotilst. Fra" i
"Optagning"-opsætningen (side 131).
, Hvis du har tilsluttet en lydkomponent til
DIGITAL OUT (COAXIAL)-stikket og
ønsker at skifte lydsporet på HDD'en (når
"HDD optageformat" er indstillet til
"Videotilst. Fra" i "Optagning"opsætningen (side 131))/DVD-RW'er/
DVD-R'er (VR-tilstand) under afspilning,
indstil "Dolby Digital ud" i "Lyd Ud"opsætningen til "Dolby Digital -> PCM"
(side 127).
Lyden er forvrænget.
, Indstil "Tunerniveau" i "Lyd Ind"opsætningen til "Komprimering"
(side 126).
Der er støj i lyden.
, Når der afspilles en CD med DTS-lydspor,
kommer der støj fra LINE 2 OUT RAUDIO-L-stikkene, LINE 3 – TV-stikket
eller LINE 1/DECODER-stikket (side 69).
Lydstyrken er lav.
Der kan ikke optages eller afspilles et
andet lydspor.
, Når du optager fra tilsluttede apparater,
skal du indstille "Ekstern lyd" til
"Tosproget" i "Lyd Ind"-opsætningen
(side 126).
Programpositionen kan ikke ændres fra
den programposition, du optager.
, Indstil tv'ets indgangskilde til "TV".
Optagelsen starter ikke med det samme,
når du trykker på z REC.
, Undlad at betjene optageren, før "LOAD",
"FORMAT" eller "INFO WRITE"
forsvinder fra frontdisplaypanelet.
Der blev ikke optaget noget, selvom
timeren var indstillet korrekt.
, Der indtraf en strømafbrydelse under
optagelsen.
, Optagerens interne ur stoppede på grund af
en strømafbrydelse, der varede mere end
1 time. Genindstil uret (side 120).
, Kanalen blev deaktiveret efter
indstillingen af timer-optagelsen. Se
"Manuel kanalindst." på side 122.
, Programpositionen var gemt, efter
timeroptagelsen var indstillet. (Se
"Deaktivering af programpositioner
(Editor)" på side 52.)
,fortsættes
Yderligere oplysninger
, Lydstyrken er lav på nogle DVD'er.
Lydstyrken kan blive bedre, hvis du
indstiller "Audio DRC" i "Lyd Ud"opsætningen til "Til" (side 128).
, Indstil "Tunerniveau" i "Lyd Ind"opsætningen til "Normal" (side 126).
Optagelse/Timer-optagelse/
Redigering
141
, Tag stikket ud af stikkontakten, og sæt det
i igen.
, Programmet indeholder kopibeskyttelsessignaler, der begrænser kopiering.
, Der var en anden timerindstilling, der
overlappede timerindstillingen (side 62).
, Der er ikke sat en DVD i optageren.
, Der er ikke tilstrækkelig diskplads til
optagelsen.
, Digitalboksmodtageren var slukket.
, Kontrolenheden til digitalboksen var
forkert tilsluttet (side 15).
, Indstillingerne i "Setup" i menubjælken er
blevet ændret (side 51).
, Optageren var ved at udføre en overførsel.
Optagelsen stopper ikke med det samme,
når du trykker på x REC STOP.
, Det tager nogle sekunder for optageren at
indlæse diskdata, før optagelsen kan
stoppe.
Der vises muligvis instruktioner på
skærmen, efter du har trykket på x REC
STOP. I det tilfælde, følg instruktionerne
på skærmen.
Optagelsen stopper ikke, når du trykker
på x.
, Tryk på x REC STOP.
Timer-optagelsen er ikke færdig, eller
den startede ikke fra begyndelsen.
, Der indtraf en strømafbrydelse under
optagelsen. Hvis strømmen kommer
tilbage, mens en timer-optagelse er i gang,
genoptages optagelsen.
Genindstil uret (side 120), hvis
strømafbrydelsen varer mere end 1 time.
, Der var en anden timerindstilling, der
overlappede timerindstillingen (side 62).
, Der var ikke tilstrækkelig med diskplads.
, VPS/PDC-funktionen er i gang.
Indhold, som er optaget tidligere, blev
slettet.
, Data, som ikke kan afspilles på denne
optager, men som er optaget på en DVD
ved hjælp af en pc, slettes fra disken, når
disken sættes i.
142
VPS/PDC-funktionen kan ikke anvendes.
, Kontroller, at uret og datoen er indstillet
korrekt.
, Kontroller at den VPS/PDC tid, du
indstiller, er korrekt (der kan være fejl i tvprogramguiden). Hvis den udsendelse, du
ønskede at optage, ikke sender korrekt
VPS/PDC-information, vil optageren ikke
begynde at optage.
, Hvis modtagelsen er dårlig, er VPS/PDCsignalet muligvis forvrænget, så optageren
ikke starter indspilningen.
, VPS/PDC-funktionen fungerer muligvis
ikke, hvis indstillingen af GUIDE Plus+
værtskanalen ikke er gennemført.
, VPS/PDC-funktion fungerer ikke, når
GUIDE Plus+ dataene er ved at blive
downloadet.
Afspilning
Optageren kan ikke afspille nogen type
disk (undtagen HDD).
, Disken vender på hovedet. Indsæt disken
med etiketsiden opad.
, Disken er ikke sat korrekt i.
, Der er trængt fugt ind i optageren. I så fald
skal du lade optageren stå tændt, hvis den
allerede er tændt (undlad at tænde den, hvis
den er slukket) i cirka en time, indtil fugten
er fordampet.
, Hvis disken er optaget på en anden optager
og ikke blev færdiggjort (side 44), kan
denne optager ikke afspille disken.
Optageren starter ikke afspilningen fra
starten.
, Genoptaget afspilning er aktiveret
(side 67).
, Du har indsat en DVD, hvor titelmenuen
eller DVD-menuen vises automatisk på tvskærmen, når den sættes i. Brug menuen til
at starte afspilningen.
Optageren starter afspilningen
automatisk.
, DVD VIDEO'en har en funktion til
automatisk afspilning.
Afspilningen stopper automatisk.
DivX-videofilerne kan ikke afspilles.
, Hvis DVD'en har et signal for automatisk
pause, stoppes afspilningen ved signalet
for automatisk pause.
, Filen er ikke oprettet i DivX-format.
, Filen har et andet filtypenavn end ".avi"
eller ".divx".
, DATA CD (DivX video)/DATA DVD
(DivX video) er ikke lavet i et DivXformat, der overholder ISO9660 niveau 1/
niveau 2, Romeo, Joliet eller UDF
(Universal Disk Format) 1.02, 1.50, 2.00
eller 2.01.
, DivX-videofilformatet er større end
720 (bredde) × 576 (højde).
Nogle funktioner, f.eks. stop, søg eller
slow-motion, kan ikke udføres.
, Afhængigt af DVD'en kan du muligvis
ikke udføre visse af ovennævnte
betjeninger. Se i den
instruktionsvejledning der fulgte med
disken.
Sproget i lydsporet kan ikke skiftes.
, Der er ikke indspillet flere sprog på den
DVD, du afspiller.
, DVD VIDEO'en tillader ikke, at du skifter
sproget i lydsporet.
, Prøv at ændre sproget i DVD VIDEO'ens
menu.
Sproget i underteksterne kan ikke skiftes
eller deaktiveres.
, Der er ikke indspillet undertekster på flere
sprog på DVD VIDEO'en.
, DVD VIDEO'en tillader ikke, at du skifter
underteksterne.
, Prøv at skifte underteksterne i DVD
VIDEO'ens menu.
, Underteksterne kan ikke skiftes for titler,
der er indspillet med denne optager.
MP3-lydspor afspilles ikke.
, MP3-lydspor er indspillet i et format, som
optageren ikke kan afspille (side 159).
JPEG-billedfiler afspilles ikke.
, JPEG-billedfiler er indspillet i et format,
som optageren ikke kan afspille (side 159).
, Progressive JPEG-billeder kan ikke
afspilles.
TV-pausefunktionen fungerer ikke.
, Du indspiller til HDD'en, eller HDD'en er
fuld.
, Tv-pause-funktionen fungerer ikke
korrekt, når du ser tv via en tilsluttet
komponent som fx en videobåndoptager
eller digitaltuner. Tv-pause-funktionen
fungerer kun med den kanal, der er valgt på
tv'et eller optageren.
Kameravinklerne kan ikke ændres.
Optagelse fra tilsluttet udstyr
med en timer (kun RDR-AT100/
AT200)
Der blev ikke optaget noget, selv om du
indstillede Synkroniseret optagelseindstillingen korrekt.
, Du glemte at slukke for det tilsluttede
udstyr. Sluk for det tilsluttede udstyr og
indstil optageren til Synkroniseret
optagelse-standby-tilstand (side 65).
, Optageren var ikke sat i standby-tilstand
for synkroniseret optagelse. Indstil
optageren til standby for Synkroniseret
optagelse. Sørg for at SYNCHRO RECindikatoren på frontpanelets display lyser
(side 65).
,fortsættes
Yderligere oplysninger
, Der er ikke indspillet flere kameravinkler
på den DVD VIDEO, der afspilles.
, Du forsøger at skifte kameravinkler på et
tidspunkt, hvor "
" ikke vises på TVskærmen (side 68). For at vise "
" hvis
der er optaget forskellige vinkler (flere
kameravinkler) af en scene på disken, skal
du indstille "Vinkelindikator" til "Til" i
"Afspilning"-opsætningen (side 133).
, DVD VIDEO'en tillader ikke skift af
kameravinkler.
, Prøv at skifte kameravinkel i DVD
VIDEO'ens menu.
, Kameravinklerne kan ikke skiftes for titler,
der er indspillet med denne optager.
, Kameravinklen kan ikke ændres under
afspilning i slowmotion, eller når
afspilningen er stoppet midlertidigt.
143
, Udstyret er ikke sluttet til LINE 1/
DECODER-stikket på optageren.
, Optageren er sat i tv-udgangsstikket på det
tilsluttede udstyr.
, Synkroniseret optagelse og en anden
timeroptagelse overlapper hinanden
(side 65).
, HDD-camcorderen indeholder kun det
indhold, der allerede er blevet overført til
optageren, når du overfører ved hjælp af
ONE-TOUCH DUB-knappen eller
"Trinvis overførsel".
Display
Synkroniseret optagelse fuldføres ikke.
, Timerindstillingen for det tilsluttede
udstyr overlappede med optagerens
timerindstilling (side 65).
, Der indtraf en strømafbrydelse under
optagelsen.
, Der blev trykket på [/1-knappen, inden
Synkroniseret optagelse startede.
Optageren begynder automatisk at
optage, når der tændes for
satellittuneren.
, Funktionen til synkroniseret optagelse er
aktiveret. Sluk for satellittuneren, og
annuller funktionen til synkroniseret
optagelse (side 65).
Overførsel
Du har overført en titel, men titlen blev
ikke vist på HDD'ens titelliste.
, Titlen indeholder et
kopibeskyttelsessignal, så den blev flyttet
(side 155).
Højhastighedsoverførsel er ikke mulig.
, Titlen kan ikke overføres ved høj hastighed
(side 87). Selv hvis der udføres A-Bsletning, så en titel ikke indeholder
blandede billedstørrelser, behandles den
stadig som en titel med blandede
billedstørrelser.
HDD/DVD-overførsel er ikke mulig.
, Titlen kan ikke overføres (side 85).
HDD-camcorder-overførsel er ikke mulig.
, Der er tilsluttet en HDD-camcorder, der
ikke er understøttet, til denne optager
(side 90).
, HDD-camcorderen er ikke indstillet til
USB-tilslutningstilstand (side 91).
144
Uret er stoppet.
, Indstil uret igen (side 120).
Uret går forkert.
, Indstil uret igen (side 120). Hvis du ikke
kan indstille uret, skal du vente, indtil der
modtages tidsdata, og uret indstilles
automatisk.
Timerindikatoren blinker.
, Der er ikke tilstrækkelig plads på disken.
, Indsæt en optagbar disk i optageren.
, Den indsatte DVD er beskyttet (side 43).
Uret vises ikke på frontdisplaypanelet,
når optageren er slukket.
, "Frontdisplay" er indstillet til "Fra" i
"Alternativer"-opsætningen (side 136).
Fjernbetjening
Fjernbetjeningen fungerer ikke.
, Der er angivet forskellige
kommandotilstande på optageren og
fjernbetjeningen. Angiv den samme
kommandotilstand (side 136).
Standardindstillingen til
kommandotilstanden for denne optager og
den medfølgende fjernbetjening er "3
(standardindstil.)". Du kan kontrollere
den aktuelle kommandotilstand på
frontpanelets display (side 136).
, Batterierne er svage.
, Fjernbetjeningen er for langt fra optageren.
, Fjernbetjeningens producentkode blev
gendannet til standardindstillingen, da du
udskiftede batterierne. Genindstil koden
(side 25).
, Fjernbetjeningen er ikke rettet mod
fjernbetjeningssensoren på optageren.
Andet
Optageren registrerer ikke en USBenhed, som er tilsluttet optageren.
, Sørg for, at USB-enheden er korrekt
tilsluttet til optageren (side 137).
, Kontroller, om USB-enheden eller et kabel
er beskadiget.
, Kontroller, om USB-enheden er tændt.
, USB-enheden er tilsluttet via en USB-hub.
Tilslut USB-enheden direkte til optageren.
Skærmsproget skifter automatisk.
, Når "Kontrol til HDMI" er indstillet til
"Til" (standard) i "HDMI-udgang"opsætningen (side 135), skifter
skærmsproget automatisk i henhold til den
sprogindstilling, der er på det tilsluttede tv,
hvis du ændrer sprogindstillingerne på dit
tv osv.
'BRAVIA' Sync-funktionerne fungerer
ikke.
, Dit tv er ikke kompatibelt med 'BRAVIA'
Sync-funktionerne.
, "Kontrol til HDMI" er indstillet til "Fra" i
"HDMI-udgang"-opsætningen (side 135).
, Optageren er tilsluttet til tv'et via en
forstærker. Tilslut optageren direkte til
tv'et.
Optageren fungerer ikke korrekt.
Diskskuffen åbnes ikke, når du trykker på
Z (åbn/luk).
, Det kan tage nogle sekunder, før
diskskuffen åbnes, efter at du har indspillet
eller redigeret en DVD. Det skyldes at
optageren skriver diskdata på disken.
, Optageren er låst. Annuller børnelåsen
(side 12).
Diskskuffen åbnes ikke, og
"TRAYLOCKED" vises på frontpanelets
display.
, Kontakt din Sony-forhandler eller et
autoriseret Sony-serviceværksted.
"REPAIR" vises i displayet på
frontpanelets display.
, Optagerens reparationsfunktion er
aktiveret for at reparere harddisken eller
disken. Lad optageren stå tændt, indtil
"REPAIR" forsvinder fra displayet på
frontpanelet. Der vil muligvis gå nogle
data tabt, selvom reparationsfunktionen er
aktiveret.
"E01" vises i displayet på frontpanelets
display.
, Der er et problem med HDD'en. Kontakt
din nærmeste Sony forhandler. Bemærk at
indholdet på HDD'en kan blive slettet
under reparation af dette udstyr.
"E02" vises i displayet på frontpanelets
display.
, HDD-informationen er ukorrekt. Du kan
ikke foretage en ny optagelse til HDD'en.
Formater HDD'en ved at følge
instruktionerne under "Formatér HDD"
(side 120). Bemærk at alle optagelser på
HDD'en vil blive slettet. Kontakt din Sonyforhandler, hvis det ikke løser problemet.
Der høres mekaniske lyde, når optageren
er slukket.
, Imens optageren justerer uret til den
automatiske urindstillingsfunktion eller
opdaterer EPG-informationen, kan der
muligvis høres driftslyde, selvom der er
slukket for strømmen. Dette er ikke en fejl.
Yderligere oplysninger
, Tryk ned på [/1 på optageren i mere end
fem sekunder, indtil optageren slukkes.
Tryk derefter på [/1 igen for at tænde
optageren.
, Hvis statisk elektricitet osv. får optageren
til at fungere unormalt, skal du slukke for
optageren og vente, indtil uret vises i
displayet på frontpanelet. Tag derefter
optagerens stik ud af stikkontakten, og sæt
det i igen efter et stykke tid.
Der er ingen knapper der fungerer, og
"LOCKED" vises på frontpanelets display.
145
Nulstilling af optageren
Du kan nulstille optageren til alle dens
fabriksindstillinger.
1
Sørg for at optageren er tændt og
disken fjernet.
2
Hold x (stop) på optageren nede, og
tryk på [/1 på optageren.
Alle indstillinger nulstilles og optageren
slukkes.
146
Diske, der kan indspilles på og afspilles fra
Type
HDD
(intern)
Disklogo
Ikon i
Formatering
denne
(nye diske)
vejledning
VRtilstand
Kompatibilitet med andre
DVD-afspillere
(færdiggørelse)
Vælg "Videotilst.
Fra" i "HDD
optageformat"
(side 131)
Overfør indhold fra
HDD'en til en DVD (VRtilstand) så det kan
afspilles på andre DVDafspillere
Vælg "Videotilst.
Til" (standard) i
"HDD
optageformat"
(side 131)
Overfør indhold fra
HDD'en til en DVD
(Video-tilstand) så det
kan afspilles på andre
DVD-afspillere
Automatisk
formateret i +VRtilstand
(DVD+RW
VIDEO)
Kan afspilles på
DVD+RW-kompatible
afspillere (automatisk
færdiggørelse)
Formaterer i VRtilstand (side 35)
-RWVR
Kan kun afspilles på
afspillere, der er
kompatible med VRtilstand (færdiggørelse er
ikke nødvendig)
-RWVideo
Formaterer i video- Kan afspilles på de fleste
tilstand (side 35)
DVD-afspillere
(færdiggørelse er
nødvendig) (side 44)
HDD
Videotilstand
DVD+RW
+RW
DVD-RW
VRtilstand
Videotilstand
DVD+R
+R
Kan afspilles på de fleste
DVD-afspillere
(færdiggørelse er
nødvendig) (side 44)
,fortsættes
Yderligere oplysninger
DVD+R DL
Automatisk
formateret i +VRtilstand (DVD+R
VIDEO)
147
Type
DVD-R
Disklogo
Ikon i
Formatering
denne
(nye diske)
vejledning
VRtilstand
-RVR
DVD-R
DL
Videotilstand
-RVideo
Formaterer i VRtilstand (side 35)*1
Formatering
udføres i "Format"opsætningen
(side 46).
Kan kun afspilles på
afspillere, der er
kompatible med DVD-R i
VR-tilstand
(færdiggørelse er
nødvendig) (side 44)
Automatisk
formateret i videotilstand
Kan afspilles på de fleste
DVD-afspillere
(færdiggørelse er
nødvendig) (side 44)
Brugbare diskversioner (fra april 2009)
Diske, der ikke kan optages på
• DVD+RW'er med 8x-hastighed eller
langsommere
• DVD-RW'er med 6x-hastighed eller
langsommere (ver. 1.1, ver. 1.2 med
CPRM*2)
• DVD+R'er med 16x-hastighed eller
langsommere
• DVD-R'er med 16x-hastighed eller
langsommere (ver. 2.0, ver. 2.1 med
CPRM*2)
• DVD+R DL-diske (dobbeltlag) med 8xhastighed eller langsommere
• DVD-R DL-diske (dobbeltlag) med 8xhastighed eller langsommere (ver.3.0 med
CPRM*2)
• DVD-RAM'er
"DVD+RW", "DVD-RW", "DVD+R", "DVD+R
DL", "DVD-R" og "DVD-R DL" er varemærker.
*1
Når en uformateret DVD-R indsættes i
optageren, formateres den automatisk i videotilstand. Hvis du vil formatere en ny DVD-R i
VR-tilstand, skal du formatere den i "Format"opsætningen (side 46).
*2 CPRM (Content Protection for Recordable
Media) er en kodningsteknologi, der beskytter
ophavsretten til billeder.
148
Kompatibilitet med andre
DVD-afspillere
(færdiggørelse)
Maks. antal titler, der kan optages
Disk
Antal titler
HDD*
999
DVD-RW/DVD-R
99
DVD+RW/DVD+R
49
DVD+R DL
49
DVD-R DL
99
* Den maksimale længde for en titel er 12 timer.
b Bemærkninger
• Du kan ikke blande VR-tilstand og videotilstand på den samme DVD-RW. Hvis du vil
ændre diskformatet, kan du omformatere disken
(side 46). Bemærk, at diskens indhold slettes
efter omformatering.
• Du kan ikke afkorte den tid, der skal bruges til
optagelse, heller ikke med højhastighedsdiske.
• Det anbefales, at du bruger diske, hvor "For
Video" (Til video) er trykt på pakken.
• Du kan ikke føje nye optagelser til DVD+R'er,
DVD-R'er eller DVD-RW'er (video-tilstand),
der indeholder optagelser, som er udført på andet
DVD-udstyr.
• I nogle tilfælde kan du ikke føje nye optagelser
til DVD+RW'er, der indeholder optagelser, som
er udført på andet DVD-udstyr. Bemærk, at
denne optager overskriver DVD-menuen, hvis
du tilføjer en ny optagelse.
• Du kan ikke redigere optagelser på
DVD+RW'er, DVD-RW'er (video-tilstand),
DVD+R'er eller DVD-R'er, der er udført på
andet DVD-udstyr.
• Hvis disken indeholder pc-data, der ikke kan
genkendes af denne optager, slettes dataene
muligvis.
• Du kan muligvis ikke optage, redigere eller
overføre på visse optagbare diske, afhængig af
disken.
• Indsæt ikke nogen disk, som ikke kan optages
eller afspilles på denne optager. Det kan
forårsage funktionsfejl i optageren.
Yderligere oplysninger
149
Diske, der kan afspilles
Type
Disklogo
Ikon i denne
vejledning
DVD VIDEO
DVD
Diske som f.eks. film, der kan købes
eller lejes
Denne optager genkender også DVDRAM'er*1 som DVD-video-kompatible
diske.
VIDEO CD
VCD
VIDEO CD'er eller CD-R'er/CD-RW'er
i VIDEO CD-/Super VIDEO CDformat
CD
Musik-CD'er eller CD-R'er/CD-RW'er i
musik-CD-format
CD
DATA DVD
—
DATA DVD
DVD+RW'er/DVD+R'er/DVDRAM'er*1 som indeholder MP3*2lydspor eller DivX-videofiler
DVD-RW'er/DVD-R'er/DVD-ROM'er,
som indeholder MP3*2-lydspor, JPEGbilledfiler eller DivX-videofiler
DATA CD
—
DATA CD
CD-ROM'er/CD-R'er/CD-RW'er, som
indeholder enten MP3*2-lydspor,
JPEG-billedfiler eller DivX-videofiler
"DVD VIDEO" og "CD" er varemærker.
DivX, DivX Certified og tilknyttede logoer er
varemærker tilhørende DivX, Inc. og bruges under
licens.
DivX® er en kompressionsteknologi for
videofiler, som er udviklet af DivX, Inc.
*1
Hvis DVD-RAM'en har en aftagelig kassette,
skal du fjerne kassetten før afspilning.
*2 MPEG Layer-3 lydkodningsteknologi og
patenter licenseret fra Fraunhofer IIS og
Thomson.
Diske, der ikke kan afspilles
• PHOTO CD'er
• CD-ROM'er/CD-R'er/CD-RW'er, som er
optaget i et andet format end de formater,
der angives i tabellen ovenfor.
• Datadel på CD-Extras
• BD'er (Blu-ray diske)
• HD DVD'er
• Diske, som er optaget med et AVCHDkompatibelt DVD-videokamera
150
Kendetegn
• DVD-ROM'er/DVD+RW'er/DVD-RW'er/
DVD+R'er/DVD-R'er, der ikke indeholder
DVD-video, DivX-video, JPEG-billedfiler
eller MP3-lydspor.
• DVD-lyddiske
• Kun DVD-RAM'er af kasettetypen.
• HD-lag på Super Audio CD'er
• DVD VIDEO'er med en anden
områdekode (side 151).
• DVD'er, som er optaget på en anden
optager og som ikke er korrekt færdiggjort.
Bemærkning til afspilningsfunktioner for
DVD VIDEO'er/VIDEO CD'er
Nogle afspilningsfunktioner for DVD
VIDEO'er/VIDEO CD'er er muligvis
forudindstillet af softwareproducenten. Da
denne optager afspiller DVD VIDEO'er/
VIDEO CD'er afhængigt af det diskindhold,
der er udviklet af softwareproducenterne, er
nogle afspilningsfunktioner muligvis ikke
tilgængelige. Se i de instruktioner der fulgte
med DVD VIDEO'erne/VIDEO CD'erne.
Områdekode (kun DVD VIDEO)
b Bemærkninger
Optageren har en områdekode trykt bag på
enheden og kan kun afspille DVD VIDEO'er
(kun afspilning), der er afmærket med
identiske områdekoder. Dette system bruges
til beskyttelse af ophavsretten.
DVD VIDEO'er, der er afmærket med ALL ,
kan også afspilles på denne optager.
Hvis du prøver at afspille en anden DVD
VIDEO, vises meddelelsen "Afspilning ikke
tilladt pga. regionskode." på tv-skærmen.
Afhængigt af DVD VIDEO'en er der
muligvis ikke afmærket en områdekode,
selvom afspilning af DVD VIDEO'en ikke
er mulig på grund af områdebegrænsninger.
• Nogle DVD+RW'er/DVD+R'er, DVD-RW'er/
DVD-R'er, DVD-RAM'er eller CD-RW'er/CDR'er kan ikke afspilles på denne optager på grund
af diskens optagekvalitet eller fysiske tilstand
eller på grund af optageenhedens egenskaber og
optagesoftware. Disken kan ikke afspilles, hvis
den ikke er blevet korrekt færdiggjort. For flere
oplysninger, se i den betjeningsvejledning der
fulgte med optageapparatet.
• Hvis disken indeholder pc-data, der ikke kan
genkendes af denne optager, slettes dataene
muligvis.
• Indsæt ikke nogen disk, som ikke kan optages
eller afspilles på denne optager. Det kan
forårsage funktionsfejl i optageren.
Områdekode
Musikdiske kodet med teknologi til
beskyttelse af ophavsret
Dette produkt er beregnet til at afspille diske,
der følger CD-standarden (Compact Disc).
Nogle pladeselskaber har lanceret
forskellige musikdiske kodet med teknologi
til beskyttelse af ophavsret. Vær
opmærksom på, at der blandt disse diske er
nogle, der ikke følger CD-standarden, og de
kan muligvis ikke afspilles på dette produkt.
Bemærkninger om DualDiscs
Yderligere oplysninger
En DualDisc er en tosidet disk, der
kombinerer dvd-indhold på den ene side
med digitalt lydindhold på den anden.
Da materialet på lydsiden imidlertid ikke
stemmer overens med cd-standarden
(Compact Disc), kan afspilning på dette
produkt ikke garanteres.
151
Om optage-/
overførselstilstand
Ligesom med standard ×3-optagetilstandene
for videobånd kan du vælge den ønskede
optagetilstand vha. knappen REC MODE.
Optagetilstande med højere kvalitet giver en
pænere optagelse, men den store
datamængde betyder også kortere optagetid.
Omvendt giver længere varighed en længere
optagetid, men den lavere datamængde
betyder en mere kornet billedkvalitet.
For at foretage yderligere
optagelsesindstillinger (manuel
optagetilstand) skal du indstille "Manuel
opt.-indst." til "Til (gå til indst.)" i
"Optagning"-opsætningen (side 130). For at
optage billeder i en højere kvalitet end HQtilstand på HDD'en, skal du indstille
"Manuel opt.-indst." til "Til (gå til indst.)",
og derefter vælge "HQ+". Tabellen på de
følgende sider viser de omtrentlige
optagetider for HDD'en og de forskellige
DVD-typer i hver manuel optagetilstand,
såvel som de tilsvarende tider i standard
optagetilstand.
z Tip
For nemt at kunne vælge en manuel optagetilstand,
tryk gentagne gange på REC MODE for at vise
"MN", og vælg derefter en manuel optagetilstand
vha. </,.
152
Optagetid i hver optagetilstand
Fede linjer angiver synlige niveauforskelle i optagebilledkvaliteten.
Omtrentlig optagetid (timer)
HDD
Optagetilstand
HQ
HSP
SP
LSP
ESP
EP
RDRAT200/
AT205
DVD+RW/
DVD-RW/
DVD+R/
DVD-R
DVD+R DL/
DVD-R DL
HQ+*1
23
36
–
–
PCM*2
34
53
1 t. 1 min.
1 t. 51 min.
MN32
34
53
1 t. 1 min.
1 t. 51 min.
MN31
36
57
1 t. 5 min.
1 t. 57 min.
MN30
39
61
1 t. 10 min.
2 t. 6 min.
MN29
42
66
1 t. 15 min.
2 t. 15 min.
MN28
45
70
1 t. 20 min.
2 t. 24 min.
MN27
48
75
1 t. 25 min.
2 t. 33 min.
MN26
50
79
1 t. 30 min.
2 t. 41 min.
MN25
53
84
1 t. 35 min.
2 t. 50 min.
MN24
56
88
1 t. 40 min.
2 t. 59 min.
MN23
59
92
1 t. 45 min.
3 t. 8 min.
MN22
62
97
1 t. 50 min.
3 t. 17 min.
MN21
68
105
2
3 t. 35 min.
MN20
73
115
2 t. 10 min.
3 t. 53 min.
MN19
79
120
2 t. 20 min.
4 t. 11 min.
MN18
84
130
2 t. 30 min.
4 t. 29 min.
MN17
90
140
2 t. 40 min.
4 t. 47 min.
MN16
96
150
2 t. 50 min.
5 t. 5 min.
MN15
100
155
3
5 t. 23 min.
MN14
105
165
3 t. 10 min.
5 t. 41 min.
MN13
110
175
3 t. 20 min.
5 t. 59 min.
MN12
115
185
3 t. 30 min.
6 t. 17 min.
MN11
120
190
3 t. 40 min.
6 t. 35 min.
MN10
125
200
3 t. 50 min.
6 t. 53 min.
MN9
135
210
4
7 t. 11 min.
MN8
150
235
4 t. 30 min.
8 t. 4 min.
MN7
165
265
5
8 t. 58 min.
MN6*3
200
315
6
10 t. 46 min.
MN5*3
235
370
7
12 t. 34 min.
,fortsættes
Yderligere oplysninger
LP
RDRAT100/
AT105/
AT107
153
Omtrentlig optagetid (timer)
HDD
Optagetilstand
RDRAT100/
AT105/
AT107
RDRAT200/
AT205
DVD+RW/
DVD-RW/
DVD+R/
DVD-R
DVD+R DL/
DVD-R DL
SLP
MN4*3
270
425
8
14 t. 21 min.
SEP
MN3*3*4
340
530
10
17 t. 57 min.
MN2*3*4
405
635
12
21 t. 32 min.
MN1*3*4
455
710
13 t. 22 min.
24
*1
Optager i højere kvalitet (15 Mbps).
Når du optager til HDD'en i HQ+-tilstand, udføres optagelserne i "Videotilst. Fra"-formatet uanset
"HDD optageformat"-indstillingen (side 131).
HQ+ tilstand er ikke tilgængelig for DVD'er. Når du optager til DVD'er, skifter optagetilstanden
automatisk til HQ-tilstand, selv om du indstiller til HQ+-tilstand.
*2 Lydsignaler optages i 48 kHz PCM-format, og videosignaler optages i HQ-tilstand. Når du optager et
tosproget program, skal du vælge hvilken lyd, der skal optages (side 127).
*3 Titler, der er optaget i MN6 eller lavere tilstand, kan ikke overføres til DVD+RW'er/DVD+R'er ved høj
hastighed.
*4 SEP, MN1, MN2, eller MN3-tilstand er ikke tilgængelig for DVD+RW'er/DVD+R'er/DVD+R DL'er.
Når du optager til DVD+RW'er/DVD+R'er, skifter optagetilstanden automatisk til SLP-tilstand, selv
om du indstiller til SEP, MN1, MN2 eller MN3-tilstand.
Opløsning
b Bemærkninger
Det første tal refererer til når
"Indgangssystem" er indstillet til "NTSC";
det andet tal til når det er indstillet til "PAL/
SECAM" i "Basis"-opsætningen (side 121).
• Den maksimale kontinuerlige optagetid til
HDD'en er 12 timer for en enkelt titel. En titel,
der er længere end 12 timer, vil blive opdelt.
• Omstændighederne nedenfor kan føre til
unøjagtigheder i forbindelse med optagetiden.
– Optagelse af et program med dårlig
modtagelse eller et program eller en videokilde
med lav billedkvalitet.
– Optagelse på en disk, der allerede er blevet
redigeret.
– Optagelse af udelukkende et stillbillede eller
lyd.
For HDD ("HDD optageformat" indstillet til
"Videotilst. Fra")/DVD-RW (VR-tilstand)/
DVD-R (VR-tilstand)
HQ+, PCM, MN32 til MN16: 720 × 480 /
720 × 576
MN15 til MN12: 544 × 480 / 544 × 576
MN11 til MN9: 480 × 480 / 544 × 576
MN8 og MN7: 352 × 480 / 352 × 576
MN6 til MN1: 352 × 240 / 352 × 288
For HDD ("HDD optageformat" er indstillet
til "Videotilst. Til")/DVD+RW/DVD-RW
(Video-tilstand)/DVD+R/DVD-R (Videotilstand)
PCM, MN32 til MN9: 720 × 480 / 720 × 576
MN8 og MN7: 352 × 480 / 352 × 576
MN6 til MN1: 352 × 240 / 352 × 288
z Tip
Lydsignaler optages i Dolby Digital 2 kanalformat (undtagen for PCM-tilstand).
154
*3
Om "Høj hastighed"-overførsel
Nødvendig tid (omtrentlig) for "Høj
hastighed"-overførsel fra HDD til DVD (for
et 60-minutters program)*1
Hastighed*2 6x
2,4x
Cirka
10 min.
Cirka
25 min.
Cirka
30 min.
HSP
Cirka
6 min.
40 sek.
Cirka
16 min.
40 sek.
Cirka
20 min.
SP
Cirka
5 min.
Cirka
12 min.
30 sek.
Cirka
15 min.
LSP
Cirka
4 min.
Cirka
10 min.
Cirka
12 min.
ESP
Cirka
3 min.
20 sek.
Cirka
8 min.
20 sek.
Cirka
10 min.
Cirka
2 min.
30 sek.
Cirka
6 min.
15 sek.
Cirka
7 min.
30 sek.
Cirka
1 min.
40 sek.*3
Cirka
Cirka
60 min.*3 5 min.
Cirka
1 min.
15 sek.*3
Cirka
Cirka
60 min.*3 3 min.
45 sek.
Cirka
1 min.*3
Cirka
Cirka
60 min.*3 3 min.*3
SLP
SEP
*1
Værdierne i ovenstående tabel er kun
vejledende. Den faktiske tid til overførsel
omfatter også tid til oprettelse af diskens
kontroloplysninger og andre data.
*2 Dette er den maksimale optagehastighed for
denne optager. Optagehastigheden kan ikke
overstige den værdi, der er angivet i tabellen
ovenfor, selvom der bruges diske, som
understøtter højere optagetilstande. Afhængigt
af diskens tilstand vil optageren desuden
muligvis ikke være i stand til at optage med den
maksimale optagehastighed, der er angivet i
tabellen.
Billeder med kopibeskyttelse kan ikke
optages på denne optager.
Begrænsninger for overførsel
Du kan ikke overføre film og andre DVD
Video'er til HDD'en. Du kan heller ikke
optage scener, der indeholder et
kopibeskyttelsessignal, ved overførsel fra en
DVD til HDD'en.
Titler, det indeholder "Copy-Once"kopibeskyttelsessignaler, kan kun flyttes fra
HDD'en til en DVD-RW/DVD-R (VRtilstand)* (efter at titlen er flyttet, slettes den
originale titel fra HDD'en). "Flyt"funktionen udføres ved hjælp af
overførselslisten. Titler, som indeholder
kopibeskyttelsessignalet "Copy-Once",
angives med
.
Diske, der kan anvendes til beskyttede
signaler
Kopibeskyttel- Diske, der kan bruges
sessignaler
Copy-Free
(Intet
kopibeskyttelsessignal)
Copy-Once
HDD
+RW
-RWVR
-RWVideo
+R
-RVR
-RVideo
HDD
-RWVR *
-RVR *
Copy-Never
Ingen
* Kun CPRM-kompatible DVD-RW'er/DVD-R'er
(VR-tilstand).
Den optagne disk kan kun afspilles på CPRMkompatibelt udstyr (side 148).
CPRM (Content Protection for Recordable
Media) er en kodningsteknologi, der beskytter
ophavsretten til billeder.
,fortsættes
Yderligere oplysninger
HQ
EP
Om kopibeskyttelse
2x
Optage- Højhas- DVD+R DVD-R
tilstand tighed
(dobbeltlag) (dobbeltlag)
DVD+RW/
DVD-RW/
DVD+R/
DVD-R
LP
"Høj hastighed"-overførsel er ikke tilgængelig,
når der overføres titler, der er optaget i SEP,
SLP eller EP-tilstand til DVD+RW'er eller
DVD+R'er.
155
b Bemærkninger
• Beskyttede titler på HDD'en kan ikke flyttes.
• "Flyt"-funktionen er ikke tilgængelig for HDD/
DVD DUB overførsel.
• Selv hvis du sletter en scene, som indeholder et
kopibeskyttelsessignal, bevares
optagerestriktionerne for denne titel.
156
Oversigt over sprogkoder
Se side 129 angående yderligere oplysninger.
Sprognavnene overholder ISO 639: 1988 (E/F)-standarden.
Nummer, sprog (Kode)
Se side 132 angående yderligere oplysninger.
Nummer, område (kode)
0118, Argentina (ar)
0121, Australien (au)
0120, Østrig (at)
0205, Belgien (be)
0218, Brasilien (br)
0301, Canada (ca)
0312, Chile (cl)
0314, Kina (cn)
0411, Danmark (dk)
0609, Finland (fi)
0618, Frankrig (fr)
0405, Tyskland (de)
0811, Hongkong (hk)
0914, Indien (in)
0904, Indonesien (id)
0920, Italien (it)
1016, Japan (jp)
1118, Korea (kr)
1325, Malaysia (my)
1324, Mexico (mx)
1412, Holland (nl)
1426, New Zealand (nz)
1415, Norge (no)
1611, Pakistan (pk)
1608, Filippinerne (ph)
1620, Portugal (pt)
1821, Rusland (ru)
1907, Singapore (sg)
0519, Spanien (es)
1905, Sverige (se)
0308, Schweiz (ch)
2023, Taiwan (tw)
2008, Thailand (th)
0702, Storbritannien (gb)
2119, USA (us)
Yderligere oplysninger
Lande-/områdekode
157
Bemærkninger vedrørende diske
Bemærkninger om
optageren
• For at holde disken ren må den kun
håndteres ved kanten. Du må ikke berøre
overfladen. Støv, fingeraftryk eller ridser
på disken kan medføre fejl.
Om betjening
• Hvis optageren flyttes direkte fra kolde
omgivelser til varme omgivelser, eller hvis
den placeres i et meget fugtigt lokale, kan
fugt kondenseres på linserne inde i
optageren. Sker dette, fungerer optageren
muligvis ikke korrekt. I så fald skal du lade
optageren stå tændt, hvis den allerede er
tændt (undlad at tænde den, hvis den er
slukket) i cirka en time, indtil fugten er
fordampet.
• Når du flytter optageren eller tager en disk
ud, skal du være påpasselig med ikke at
støde eller udsætte harddisken for
vibrationer for at undgå at beskadige
disken eller harddisken (side 3).
• Udsæt ikke disken for direkte sollys eller
varmekilder som varme luftkanaler, og lad
den ikke ligge i en bil, som er parkeret i
direkte sollys, da temperaturen inde i bilen
kan stige betydeligt.
• Opbevar disken i kassetten, når den er
afspillet.
• Rens disken med en rengøringsklud. Aftør
disken fra midten og udefter.
Om justering af lydstyrken
Skru ikke op for lyden, mens du lytter til et
afsnit med meget lave indgangsniveauer
eller helt uden lydsignaler. Hvis du gør det,
kan højttalerne blive beskadiget, når der
afspilles et afsnit med høj lyd.
Om rengøring
Rengør kabinettet, panelet og knapperne
med en blød klud fugtet med en mild
renseopløsning. Anvend ikke nogen form
for slibemidler, skurepulver eller
opløsningsmidler som f.eks. alkohol eller
rensebenzin.
Om rengøringsdiske, disk/linserengøringsmidler
Brug ikke en rengøringsdisk eller et disk/
linse-rengøringsmiddel (flydende eller
som spray). De kan forårsage
funktionsfejl i optageren.
158
• Anvend ikke opløsningsmidler som
rensebenzin, fortynder, kommercielt
tilgængelige rengøringsmidler eller
antistatiske sprays beregnet til vinylplader.
• Brug ikke følgende diske.
– Diske, som ikke har standardfacon (f.eks.
kort, hjerte).
– Diske med etiketter eller mærkater på.
– Diske med cellofantape eller
klistermærker på.
Om udskiftning af dele
Hvis dette apparat repareres, kan reparerede
dele muligvis blive indsamlet til genbrug
eller genanvendelse.
Bemærkninger
angående MP3-lydspor,
JPEG-billedfiler, DivXvideofiler og i.Link
Om MP3-lydspor, JPEGbilledfiler og DivX-videofiler
* Ikke tilgængelig for MP3-lydspor.
Bemærkning om MultiSession/Borderdiske
Hvis lydspor og billeder i Music CD-format
eller Video CD-format kun er optaget i den
første session/grænse, afspilles kun den
første session/grænse.
MP3-lydspor, JPEG-billedfiler
eller DivX-videofiler, som
optageren kan afspille
Optageren kan afspille følgende spor og
filer:
– MP3-lydspor med filtypenavnet ".mp3".
– JPEG-billedfiler med filtypenavnet ".jpeg"
eller ".jpg".
– Basis JPEG-billedfiler der overholder Exif
2.2*-billedfilformat, og Y:CB:CR er 4:4:4,
4:2:2 eller 4:2:0.
– DivX-videofiler med endelsen ".avi" eller
".divx".
* "Exchangeable Image File Format": Filformatet
anvendes af digitale stillkameraer.
z Tip
Da en disk med mange træer tager længere tid at
afspille, anbefales det at oprette albummer, der
ikke har mere end to træer.
b Bemærkninger
• Optageren kan afspille alle data med
filtypenavnet ".mp3", ".jpeg", ".jpg", ".avi" eller
".divx", selvom de ikke er i MP3-, JPEG- eller
DivX-format. Afspilning af disse data kan
forårsage høj støj, der kan beskadige
højttalersystemet.
• Afhængigt af disken kan normal afspilning
muligvis ikke udføres. Billedet kan f.eks. være
uklart, afspilningen kan virke ujævn, der kan
være huller i lyden osv.
• Afhængigt af disken kan det tage lidt tid, før
afspilningen begynder.
• Nogle filer kan ikke afspilles.
• Optageren kan afspille op til 99 album fra en
DATA CD eller DATA DVD, der indeholder
henholdsvis MP3-lydspor og DivX-videofiler.
Der kan afspilles op til 99 spor og filer under et
album.
Yderligere oplysninger
MP3 er en lydkomprimeringsteknologi, der
opfylder bestemte ISO/MPEG-regler. JPEG
er en billedkomprimeringsteknologi.
Du kan afspille MP3 (MPEG1 Audio Layer
3)-format lydspor på HDD'en, DATA CD'er
(CD-ROM'er/CD-R'er/CD-RW'er), DATA
DVD'er (DVD-ROM'er/DVD-RW'er/DVDR'er/DVD+RW'er/DVD+R'er/DVDRAM'er) eller USB-enheder, eller afspille
JPEG-billedfiler på HDD'en, DATA CD'er
(CD-ROM'er/CD-R'er/CD-RW'er), DATA
DVD'er (DVD-ROM'er/DVD-RW'er/DVDR'er) eller USB-enheder.
DivX® er en kompressionsteknologi for
videofiler, som er udviklet af DivX, Inc.
Dette produkt er et officielt DivX®-Certified
produkt. Du kan afspille DATA CD'er (CDROM'er/CD-R'er/CD-RW'er) og DATA
DVD'er (DVD-ROM'er/DVD+RW'er/
DVD+R'er/DVD-RW'er/DVD-R'er/DVDRAM'er) og USB-enheder, der indeholder
DivX-videofiler.
DATA DVD'er skal optages i
overensstemmelse med ISO9660 niveau 1,
niveau 2, Romeo, Joliet eller UDF
(Universal Disk Format) 1.02, 1.50, 2.00*
eller 2.01 format, for at optageren kan
genkende MP3-sporene, JPEG-billedfilerne
og DivX-videofilerne.
DATA-CD'er skal være optaget i
overensstemmelse med ISO9660 niveau 1-,
niveau 2-, Romeo- eller Joliet-format, for at
optageren kan genkende MP3-lydspor,
JPEG-billedfiler og DivX-videofiler.
Du kan også afspille diske, der er optaget i
MultiSession/Border.
Se i de instruktioner der fulgte med
diskdrevene og optagesoftwaren (medfølger
ikke) angående yderligere oplysninger om
optageformatet.
,fortsættes
159
• Mht. JPEG-billedfiler, kan optageren indlæse op
til 99 album og/eller op til 999 filer under et
album på en DATA CD/DATA DVD eller en
tilsluttet USB-enhed på en gang. For at kunne se
ikke-indlæste album skal du genindlæse dem.
• Det kan tage noget tid at fortsætte til det næste
eller et andet album.
• Den billedstørrelse, der kan vises, er begrænset.
Følgende billedstørrelser kan vises: bredde 160–
5.120 pixel og højde 120–3.840 pixel.
• Optageren understøtter MP3-lydspor, der er
optaget med en samplingfrekvens på 32 kHz,
44,1 kHz og 48 kHz.
• Der kan ikke afspilles et MP3-lydspor på mere
end 1 GB.
• Optageren opfylder ikke lydspor i mp3PROformat.
• Optageren kan ikke afspille en DivX-videofil,
der er større end 720 (bredde) × 576 (højde)/
4 GB.
• Optageren kan muligvis ikke afspille en DivXvideofil, når filen er kombineret af to eller flere
DivX-videofiler.
Bemærkninger om kopiering af JPEGbilledfiler/MP3-lydspor
• Du kan ikke kopiere JPEG-billedfiler/MP3lydspor til HDD'en, hvis:
– Det totale antal JPEG-billedalbum på HDD'en
overstiger 999.
– Det totale antal JPEG-billedfiler/MP3-lydspor
under et album overstiger 999.
– MP3-lydsporene er på 1 GB eller større.
• Bemærk, at størrelsen på JPEG-billedfiler, der
kopieres til HDD'en, kan blive øget automatisk
for at passe til tv-skærmen.
• Du kan ikke kopiere JPEG-billedfiler til en
DATA DVD, som er færdiggjort på andre
optagere eller enheder.
• Hvis der vises en advarsel om, at HDD'en er
fuld, skal du slette flere album eller filer for at
skaffe plads. For yderligere detaljer om at slette
spor og filer, se side 103 eller 113.
160
Om i.LINK
DV IN-stikket på denne optager er i.LINKkompatibelt for digitale videokameraer.
i.LINK er det almindeligt kendte navn for
IEEE 1394-datatransportbussen, som blev
foreslået af SONY, og som er et varemærke,
der er godkendt af mange firmaer.
IEEE 1394 er en international standard, som
er fastlagt af Institute of Electrical and
Electronics Engineers.
Se side 94 angående oplysninger om
hvordan du overfører, når denne optager er
tilsluttet til andet videoudstyr, der har DVstik.
DV IN-stikket på denne optager kan kun
modtage DVC-SD-signaler. Det kan ikke
udsende signaler. DV IN-stikket modtager
ikke MICRO MV-signaler fra udstyr som
f.eks. et MICRO MV-digitalt videokamera
med et i.LINK-stik.
Se bemærkninger på side 94 angående
yderligere forholdsregler.
Se også instruktionsvejledningen til det
apparat der skal tilsluttes angående
yderligere forholdsregler for tilslutning til
denne optager.
b Bemærk
Normalt kan der sluttes ét apparat til denne optager
ved hjælp af i.LINK-kablet (DVtilslutningskabel). Når du tilslutter denne optager
til i.LINK-kompatible apparater, der har to eller
flere i.LINK-stik (DV-stik), skal du se i
instruktionsvejledningen til det apparat, der skal
tilsluttes.
i.LINK og
er varemærker.
Specifikationer
System
Laser: Halvlederlaser
Kanaldækning:
PAL (B/G, D/K, I)/SECAM (L)
VHF: E2 til E12, R1 til R12, F2 til
F10, Italien A til H, Irland A til J,
Sydafrika 4 til 11, 13
UHF: E21 til E69, R21 til R69, B21 til
B69, F21 til F69
CATV: S01 til S05, S1 til S20,
Frankrig B til Q
HYPER: S21 til S41
Ovenstående kanaldækning garanterer kun
kanalmodtagelsen inden for disse
intervaller. Den garanterer ikke muligheden
for at modtage signaler under alle
omstændigheder. De kanaler der kan
modtages afhænger af landet/regionen.
Generelt
Strømforsyning: 220-240 V
vekselstrøm, 50/60 Hz
Strømforbrug: 43 W
Mål (cirka):
430 × 66,5 × 285,5 mm (bredde/højde/
dybde) inkl. udstikkende dele
,fortsættes
Yderligere oplysninger
Videomodtagelse:
Frekvenssyntetiseringssystem
Lydmodtagelse: Delt bærebølgesystem
Antenneudgang: 75-ohm asymmetrisk
antennestik
Timer: Ur: Kvartslåst/Timer-indikation:
24 timers cyklus (digital)
Videooptageformat: MPEG-2,
MPEG-1
Lydoptageformat/anvendelig
bithastighed: Dolby Digital 2 kanal
256 kbps/128 kbps (i EP-, SLP og
SEP-tilstand), PCM
Indgange og udgange
LINE 2 OUT
(AUDIO): Phonojackstik/2 Vrms/
10 kiloohm
(VIDEO): Phonojackstik/1,0 Vp-p
(S VIDEO): 4-stiks mini-DIN/
Y: 1,0 Vp-p, C: 0,3 Vp-p (PAL)
LINE 2 IN
(AUDIO): Phonojackstik/2 Vrms/
mere end 22 kiloohm
(VIDEO): Phonojackstik/1,0 Vp-p
(S VIDEO): 4-stiks mini-DIN/
Y: 1,0 Vp-p, C: 0,3 Vp-p (PAL)
LINE 3 – TV: 21-punkt
CVBS OUT
S-Video/RGB OUT (modstrøm)
LINE 1/DECODER: 21-punkt
CVBS IN/OUT
S-Video/RGB IN
Dekoder
DV IN: 4-stik/i.LINK S100
DIGITAL OUT (COAXIAL):
Phonojackstik/0,5 Vp-p/75 ohm
COMPONENT VIDEO OUT
(Y, PB/CB, PR/CR):
Phonojackstik/Y: 1,0 Vp-p,
PB/CB: 0,7 Vp-p, PR/CR: 0,7 Vp-p
G-LINK*1: mini-jack
HDMI OUT: HDMI™ -stik
USB:
USB-stik Type A (til tilslutning af
digitalt stillkamera,
hukommelseskortlæser, USBhukommelse og HDD-camcorder)
USB-stik Type B (til tilslutning af
PictBridge-kompatible printere)
161
Harddiskkapacitet:
RDR-AT100/AT105/AT107: 160 GB
RDR-AT200/AT205: 250 GB
Vægt (cirka): 4,4 kg
Driftstemperatur: 5ºC til 35ºC
Luftfugtighed ved brug: 25% til 80%
Medfølgende tilbehør:
Netkabel (1)
Antennekabel (1)
Fjernbetjening (1)
Kontrolenhed til digitalboks (1)*1
R6-batterier (størrelse AA) (2)
HDMI-kabel (1)*2
*1
*2
Kun RDR-AT105/AT107/AT205
Kun RDR-AT107
Specifikationer og design kan ændres uden
varsel.
162
Indeks
Ord i anførselstegn vises i
displayene på skærmen.
Tal
"96 kHz PCM ud" 128
A
"A-B gentagning" 70
Administration
DivX-videofiler 72
JPEG-billedfiler 113
lydspor på Music
Jukebox'en 103
"Af-færdiggør" 45
"Afspilning" 131
Afspilning 66, 100, 108,
147, 150
"A-B gentagning" 70
DivX-videofiler 72
DV-camcorder 97
frys billede 69
genoptaget afspilning
67
"Gentag" 70, 101
hurtig baglæns 69,
101
hurtig forlæns 69,
101
JPEG-billedfiler 108
Jukebox 100
langsom afspilning
69
MP3-lydspor 66
"Program" 71, 102
roter 110
Scan lyd 69
zoom 110
øjeblikkelig
afspilning 68
øjeblikkelig
fremadspoling
68
Afspilningsliste 39, 77,
100
Afspilningstilstand
"A-B gentagning" 70
"Gentag" 70
"Program" 71, 102
"AFT" 124
"Albumnavn" 72, 103
"Alternativer" 136
"Alternativer 2" 137
ANGLE 68, 110
Antenne 15
Anvendelse af
opsætningsmenuerne 119
AUDIO 68
"Audio DRC" 128
"Auto-sprogvalg" 129
"Autokapitel (DVD+R/
+RW)" 131
"Autokapitel (HDD/VR)"
130
"Autokapitel (Video)" 130
"Autom. kanalindstil." 27,
122
"Automatisk" 120
Automatisk indstilling af
ur 27, 120
"Autosluk" 121
"Autosøgning" 27, 122
B
Bagpanel 14
"Basis" 119, 120
Basislyd 58, 61, 127
Batterier 24
"Bekræft printer" 137
"Beskyt albumindhold"
113
"Beskyt disk" 43
"Beskyt titel" 78, 79, 113
Beskyttelse
album 113
disk 43
JPEG-billedfiler 113
titel 78
"Billedindstilling" 116
Billedkvalitet 116
'BRAVIA' Sync 21
Børnelås 12
"Børnesikring" 67, 132
C
Canal Plus 33
CD 150
COMPONENT VIDEO
OUT 19
Copy-Free 155
Copy-Never 155
Copy-Once 155
CPRM 148
D
DATA CD 150
DATA DVD 150
"Dekoder" 34, 124
Dele og kontroller 10
Diasshow 110
x-Pict Story 111
DIGITAL OUT
(COAXIAL) 23
Digitalboksmodtager 16
Direkte afspilning 20, 67
Direkte optagelse fra tv
20, 36
Diske, der kan afspilles
147, 150
Diske, der kan bruges 147,
150
Diske, der kan indspilles
på 147
"Diskindstilling" 42, 44,
46, 119
Diskindstillinger 42, 44,
46, 119
Diskplads 77
Disktyper 147, 150
Display på frontpanelet 13
DivX
"Registreringskode"
136
DivX-videofiler 72
Dolby Digital 23, 127
"Download fra TV" 27,
122
DTS 23, 127
DV IN 94
"DV-afspilning" 97
DV-camcorder 94
,fortsættes
163
DV-camcorder-overførsel
94
"DV-afspilning" 97
"Manuel DVoverførsel" 96
"One-Touch-DVoverførsel" 96
"DV-indgang" 95, 127
DVD VIDEO 150
DVD+R 147
DVD+RW 147
"DVD-backup" 88
"DVD-menusprog" 129
DVD-R 148
DVD-RAM 150
DVD-RW 147
E
"Editor" 49
"Ekstern lyd" 126
F
Fejlfinding 138
Fjernbetjening 10, 24
"Flyt" 82, 83
"Forbind" 81, 82
"Format" 46
"Formater DVD-RW" 119
Formatering 46
"Formatér HDD" 120
"Fotoalbum" 104, 108
"Frame accurateredigering" 77
"Frontdisplay" 136
Frontpanel 12
Frys billede 69
"Fuld overførsel" 92
Færdiggørelse 44
G
Genoptaget afspilning 67
"Genre" 78
Genskabelsesoptagelse
60, 62
"Genstart USB-enhed"
137
"Gentag" 70, 101
"Gentag album" 70, 102
"Gentag disk" 70
164
"Gentag kapitel" 70
"Gentag kunstner" 102
"Gentag playliste" 102
"Gentag program" 70, 102
"Gentag spor" 70, 102
"Gentag titel" 70
"Grid" 49
GUIDE 48, 53
GUIDE Plus+ system 48,
53
"Gør om" 78
H
"HDD optageformat" 131
HDD-camcorder 90
"HDD-camcorderoverførsel" 92
HDD-camcorderoverførsel 90
Direkte overførsel 92
"Fuld overførsel" 92
"HDD-camcorderoverførsel" 92
HDMI
"4:3-videoudgang"
134
"Farve" 134
"Kontrol til HDMI"
135
"Lydudgang" 135
"Skærmopløsning"
134
HDMI OUT 19, 23
HDMI-kabel 18, 22
"HDMI-udgang" 134
"HELP-indstilling" 121
Håndtering af diske 158
I
i.LINK 160
"Indgangssystem" 121
"Indgående farvesystem"
125
"Indstil forhåndsvis" 137
Indtastning af tegn 41
"Info" 49
INPUT 64
J
Jukebox 98
"Just. optag.tilstand" 55,
60, 130
Justering
gengive billede 116
optagelsesbillede
116
K
"Kanal" 123
"Kanalombytning" 124
"Kanalsystem" 122
Kapitel 41, 58, 61
Kapitelnummer 41
"Kapitelredig." 80
"Kapitelsøgning" 75
"Kommandotilstand" 26,
136
"Komponentvideoudgang"
125
Kontrol/ændring/
annullering af
timerindstillinger 61
Kontrol/ændring/
annullering af
timerindstillinger (for
RDR-AT100/AT200) 63
Kontrolenhed til
digitalboks 15, 29
Kopibeskyttelsessignaler
155
"Kopier" 106
"Kopier album" 99
"Kopier albumindhold"
106
"Kopier alt til HDD" 73,
105
"Kopier fotos fra et
digitalkamera" 105
"Kopier spor" 99
"Kopier til DVD" 106,
107
"Kopier til HDD" 73, 105
Kopiering
album 98
JPEG-billedfiler 104
lydspor 98
"Kunstnernavn" 103
L
N
Lande-/områdekode 157
Langsom afspilning 69
"LINE 1-indgang" 126
LINE 1/DECODER 30
LINE 2 IN 31
"LINE 3-udgang" 125
"Lukning" 44
"Lyd Ind" 126
"Lyd Ud" 127
Lydindgang 23
Lydkabel 22
"Lydsprog" 129
"Lydsystem" 124
Lynopsætning 26, 121
"Navn" 124
"Navn på afsp.liste" 103
Navngivning 42
"Nem timer" 57
Netkabel 24
NICAM 58
"NICAM-valg" 126
"NTSC på PAL-TV" 126
Nulstilling af optageren
121, 146
"Nyt album" 113
M
"Manuel" 120
"Manuel DV-overførsel"
96
Manuel indstilling af uret
27, 120
"Manuel kanalindst." 122
"Manuel opt.-indst." 130
Manuel optagetilstand 130
MENU 66
Menu
DVD-menu 66
Topmenu 66
Miniaturebillede 39
Visningstilstand 39,
137
"Modificer" 63
MP3-lydspor 66
MPEG 23, 128
"Multi-tilstand" 78, 113
"Musikjukebox" 98
"My TV" 49
O
Områdekode 151
ONE-TOUCH DUB 92,
96
"One-Touch-DVoverførsel" 96
"Opdel" 80, 81, 83
"Ophæv beskyt." 79
"Ophæv beskyttelse" 113
Ophævelse af
færdiggørelse 45
"Opret x-Pict Story" 111
Oprettelse af en
afspilningsliste 82
Oprettelse af en backupdisk 88
Opsætning af GUIDE
Plus+ systemet 28
Optagelse 53
billedjustering 116
mens du ser et andet
program 36
optagelsesformat 147
optagelsestilstand
37, 152
optagetid 37, 152
Optagetid 37, 152
Optagetilstand 37, 152
"Optagning" 130
"Optimer HDD" 120
"Original" 39, 77, 100
"OSD-menusprog" 129
Overførsel
Flyt 155
HDD/DVD DUB 85
"Høj hastighed" 155
Overførselsliste 86
"Overspr. en" 63
P
Pause Live TV 73
"Pausetilstand" 132
PAY-TV 33
PBC 67
PDC 56, 60
PLAY MODE 70, 71
"Program" 71, 102
"Progressiv" 27
"På-skærmen visning"
136
Q
Quick Timer 57, 61
R
REC 36
REC MODE 152
REC STOP 36, 92, 96
"Redig. kompatibel m.
Videotilstand" 77
"Rediger" 72, 78, 103
Redigering 77
Afspilningsliste 82
kapitler 80
titler 78
Resterende tid 40
Roter 110
S
S VIDEO 19
Samtidig optagelse og
afspilning 74
Satellittuner 32
Scan lyd 69
"Schedule" 49
"Search" 49
"Setup" 49
Side-tilstand 39, 72, 100,
109
"Skift genre" 79
,fortsættes
165
"Slet" 63, 72, 78, 79, 81,
103, 113
"Slet A-B" 79
"Slet album" 113
SMARTLINK 20, 136
"Sort. titler" 39
"Spornavn" 103
"Sporsøgning" 75
"Spring over" 122
"Sprog" 129
"Standby-tilstand" 27,
121
Styring af tv-apparater
med fjernbetjeningen 25
Sub-lyd 58, 61, 127
SUBTITLE 68
Super VIDEO CD 150
Synkroniseret optagelse
(kun RDR-AT100/
AT200) 65
Søgning
finde begyndelsen af
titlen/kapitlet/
sporet 68, 101
hurtig baglæns/hurtig
forlæns 69, 101
JPEG-billedfiler 110
lydspor 101
Scan lyd 69
via genre 39
"Sømløs afspilning" 132
T
Talknapper 75
"Tidsforskudt" 74
"Tidsindstilling" 27, 120
"Tidssøgning" 75
"Tilføj til afsp.liste" 101
Tilslutning
antennekablet 15
en printer 114
HDMI-kablet 18, 22
kontrolenheden til
digitalboksen
15
lydkablerne 22
USB-enheden 72,
98, 104
videokablerne 18
166
TIMER (kun RDRAT100/AT200) 59
Timeroptagelse
GUIDE Plus+ system
53
"Just. optag.tilstand"
55, 60
kontrollere/ændre/
annullere 61
manuel indstilling 55
"Nem timer" 57
Synkroniseret
optagelse (kun
RDR-AT100/
AT200) 65
Timeroptagelse (for RDRAT100/AT200)
kontrollere/ændre/
annullere 63
Timerliste 63
"Timing" 62
Titel 41
Titelliste 38
"Genre" 39
miniature 39
"Sort. titler" 39
"Titelnavn" 72, 78
Titelnummer 41
"Titelsøgning" 75
TOP MENU 66
Tosproget optagelse 58,
61
"Tosproget optagning"
127
"Tuner" 122
"Tunerniveau" 126
TV PAUSE 73
TV t 25, 36
"TV-pause" 73, 137
Tv-system 124
"TV-type" 27, 131
TV/DVD 25, 36
U
Udskrivning af JPEGbilledfiler 114
"Undertekstsprog" 129
"Undertekstvisning" 129
USB 91
V
VIDEO CD 150
"Video Ind / Ud" 125
Video-tilstand 147, 148
Videoindgang 19
Videoledning 18
"Vinkelindikator" 68, 133
VPS 56, 60
VR-tilstand 147, 148
"Vælg genre" 78
"Vælg Miniature" 78
"Vælg miniature" 130
X
x-Pict Story 111
"Afsp.liste" 112
"Tema" 112
Z
Zoom 110
ZWEITON 58
Æ
"Ændr navn på album"
113
"Ændr navn på fil" 113
167
Sony Corporation Printed in Hungary
Download PDF