Sony | RDR-GX210 | Sony RDR-GX210 Betjeningsvejledning

2-548-698-43(1)
DVD Recorder
Betjeningsvejledning
RDR-GX210
© 2005 Sony Corporation
ADVARSEL
Udsæt ikke optageren for regn eller
fugt, så risiko for brand eller stød
undgås.
Åbn ikke kabinettet for at undgå
elektrisk stød. Overlad alt
reparationsarbejde til faguddannet
personale.
Netledningen må kun udskiftes af
faguddannet servicepersonale.
Denne optager er klassificeret som et
LASER KLASSE 1-produkt. LASER
KLASSE 1-PRODUKTMÆRKET
findes på bagsiden.
ADVARSEL
Brug af optiske instrumenter sammen
med dette produkt forøger risikoen for
øjenskader. Eftersom den laserstråle,
der anvendes i denne DVD-optager, er
skadelig for øjnene, må du ikke skille
kabinettet ad.
Overlad alt reparationsarbejde til
faguddannet personale.
CAUTION
CLASS 3B VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN.
AVOID EXPOSURE TO THE BEAM.
ADVARSEL
KLASSE 3B SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING.
UNDGÅ UDSAETTELSE FOR STRÅLING.
ADVARSEL
KLASSE 3B SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR DEKSEL ÅPENS.
UNNGÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN.
VARNING
KLASS 3B SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR
ÖPPNAD. STRÄLEN ÄR FARLIG.
VARO!
KURSSI 3B NÄKYVÄ JA NÄKYMÄTÖN AVATTAESSA OLET ALTTIINA
LASERÄTEILYLLE. ÄLÄ KATSO SÄTEESEN.
Dette mærkat er placeret på
laserbeskyttelseshuset indvendigt i
kabinettet.
Forholdsregler
• Denne optager bruger 220 – 240 V
vekselstrøm, 50/60 Hz. Kontroller, at
optagerens driftsspænding er den
samme som den lokale
strømforsyning.
• Anbring ikke objekter, der er fyldt
med væsker, f.eks. vaser, på
apparatet, så risiko for brand eller
stød undgås.
SHOWVIEW er et af Gemstar
Development Corporation registreret
varemærke. SHOWVIEW Systemet
fremstilles på licens af Gemstar
Development Corporation.
2
Håndtering af udtjente elektriske
og elektroniske produkter
(Gælder for den Europæiske
Union og andre europæiske
lande med separate
indsamlingssystemer)
Dette symbol på
produktet eller
emballagen angiver, at
produktet ikke må
behandles som
husholdningsaffald.
Det skal i stedet
indleveres på en
deponeringsplads specielt indrettet til
modtagelse og oparbejdning af
elektriske og elektroniske produkter.
Ved at sikre at produktet bortskaffes
korrekt, forebygges de eventuelle
negative miljø- og sundhedsskadelige
påvirkninger, som en ukorrekt
affaldshåndtering af produktet kan
forårsage. Genindvinding af materialer
vil medvirke til at bevare naturens
ressourcer. Yderligere information om
genindvindingen af dette produkt kan
fås hos myndighederne, det lokale
renovationsselskab eller butikken, hvor
produktet blev købt.
Forholdsregler
Dette udstyr er blevet testet og
fundet i overensstemmelse med de
begrænsninger, der er angivet i
EMC-direktivet ved brug af et
tilslutningskabel, der er kortere end
3 m.
Sikkerhed
Hvis der tabes en genstand eller
spildes væske i kabinettet, skal
strømmen afbrydes og optageren
kontrolleres af en servicetekniker,
før den igen tages i brug.
Strømkilder
• Strømmen til optageren er ikke
afbrudt, så længe optageren er
tilsluttet stikkontakten. Dette
gælder også, selvom selve
optageren er slukket.
• Hvis du ikke skal anvende
optageren i længere tid, skal du
tage stikket ud af stikkontakten.
Hvis du vil tage stikket ud af
stikkontakten, skal du trække i
selve stikket, aldrig i ledningen.
• Tag ikke netledningen
(strømforsyningen) fra, mens
optageren er i brug.
Placering
• Anbring optageren på et sted med
god ventilation for at undgå
overophedning af optageren.
• Anbring ikke optageren på en blød
overflade, som f.eks. et tæppe, der
kan spærre ventilationshullerne.
• Anbring ikke optageren på et
indelukket sted, som f.eks. et
bogskab eller lignende.
• Anbring ikke optageren på et sted
i nærheden af varmekilder eller på
et sted, hvor den udsættes for
direkte sollys, meget støv eller
mekaniske vibrationer.
• Anbring ikke optageren i en skrå
stilling. Den er kun beregnet til at
blive betjent i vandret stilling.
• Hold optageren og disks væk fra
udstyr med stærke magneter, som
f.eks. mikrobølgeovne eller store
højttalere.
• Anbring ikke tunge genstande
oven på optageren.
Afspilning
• Bemærk, at der ikke under nogen
omstændigheder kan kompenseres
for indholdet af optagelsen,
herunder omstændigheder der kan
opstå på grund af fejlfunktion i
enheden.
• Foretag prøveoptagelser, før du
foretager den faktiske optagelse.
Ophavsret
• TV-programmer, film, videobånd,
disks og andre materialer kan være
beskyttet af loven om ophavsret.
Uautoriseret optagelse af sådant
materiale kan være i modstrid med
bestemmelserne i loven om
ophavsret. Brug af denne optager
med kabel-TV-transmission kan
desuden kræve autorisation fra
kabel-TV-senderen og/eller
programejeren.
• Dette produkt anvender teknologi
til beskyttelse af ophavsret, der er
beskyttet af amerikanske patenter
og andre immaterielle
ejendomsrettigheder. Brug af
denne teknologi til beskyttelse af
ophavsret skal ske med tilladelse
fra Macrovision og er kun
beregnet til privatbrug og andre
former for begrænset visning,
medmindre andet er godkendt af
Macrovision. Reverse engineering
eller disassemblering er forbudt.
Kontakt nærmeste Sony-forhandler,
hvis du har spørgsmål, eller der
opstår problemer med optageren.
Om denne
betjeningsvejledning
• Anvisningerne i denne
betjeningsvejledning beskriver
knapperne på fjernbetjeningen. Du
kan også bruge knapperne på
optageren, hvis de har de samme
eller lignende navne som dem på
fjernbetjeningen.
• Navne på indstillinger og
meddelelser, der vises på
skærmen, er omgivet af
parenteser.
• De skærmillustrationer, der bruges
i denne manual, stemmer muligvis
ikke overens med den grafik, der
vises på TV-skærmen.
• Forklaringerne til disks i denne
brugervejledning henviser til
disks, der er oprettet med denne
optager. Forklaringerne vedrører
ikke disks, der er oprettet med
andre optagere og afspilles på
denne optager.
Kopisikringsfunktion
Da optageren har en
kopibeskyttelsesfunktion, kan
programmer, der modtages gennem
en ekstern tuner (ekstraudstyr),
indeholde kopibeskyttelsessignaler
(kopisikringsfunktion) og kan som
sådan ikke optages. Det afhænger af
signaltypen.
VIGTIGT!
Advarsel! Denne optager kan vise
et stillvideobillede eller et billede
på TV-skærmen uendeligt. Hvis
stillvideobilledet eller billedet på
TV-skærmen vises i længere tid, er
der risiko for permanent
beskadigelse af TV-skærmen.
Plasma- og projektions-TV er
særlig følsomme over for dette.
3
Indholdsfortegnelse
ADVARSEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Forholdsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Måder at bruge din DVD-optager på . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Hurtigvejledning til disktyper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Tilslutninger og indstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Tilslutning af optageren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Trin 1: Udpakning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Trin 2: Tilslutning af antennekablet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Trin 3: Tilslutning af videokabler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Trin 4: Tilslutning af lydkablerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Trin 5: Tilslutning af netledningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Trin 6: Klargøring af fjernbetjeningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Trin 7: Indledende opsætning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Tilslutning af en videobåndoptager eller lignende enhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Tilslutning til en satellit- eller digital tuner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Tilslutning af en PAY-TV/Canal Plus-dekoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Grundlæggende betjening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Isættelse og formatering af en disk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Optagelse af et program på en disk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Visning af det optagne program (Titelliste) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Kontrol af afspilningsoplysninger og spilletid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Ændring af navnet på et optaget program (Titelinput) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Mærkning og beskyttelse af en disk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Afspilning af en DVD på andet udstyr (færdigbehandling) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Optagelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Før optagelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Tidsindstillet optagelse (Standard/ShowView) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Kontrol/ændring/annullering af timerindstillinger (timerliste) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Optagelse uden timeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Optagelse fra tilsluttet udstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Afspilning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Afspilning af DVD'er og VIDEO-CD'er . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Søgning efter en titel/kapitel/spor osv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Afspilning af musik-CD'er og MP3-lydspor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Afspilning af JPEG-billedfiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Sletning og redigering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Før redigering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Sletning og redigering af titler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Redigering af en titel efter kapitel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Redigering af en afspilningsliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
4
DV Dubbing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Før DV Dubbing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Tilslutning af et digitalt videokamera til DV IN-stikket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Dubbing fra et bånd i DV/Digital8-format til en DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Indstillinger og justeringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Brug af installationsmenuen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Indstilling af kanal og ur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
TV- og videoindstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Sprogindstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Lydindstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Børnesikringsindstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Optagelsesindstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Genindstilling af optageren (Fabriksopsætning) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Yderligere oplysninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Fejlfinding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Bemærkninger om denne optager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Om i.LINK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Vejledning til dele og kontrolknapper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Ordliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Liste over sprogkoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Områdekodeliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
5
Måder at bruge din DVD-optager på
Hurtig adgang til optagne titler – Titelliste
, Få vist titellisten for at se alle titlerne på
disken, herunder optagelsesdato,
titellængde og miniaturebillede (side 29).
Titelliste
1/7
Title List
Original
DVD-RW
SLP
2:45:00
Free
Title 1
07/12
Title 2
0:45:00 09/12
Title 3
1:00:00 10/12
0:15:00
Title 4
13/12
Title 5
0:10:00 16/12
Title 6
0:10:00 19/12
0:25:00
Oprettelse af dit eget program – Afspilningsliste
, Optag et program på en DVD-RW (VRtilstand), og slet, flyt og tilføj sekvenser
efter ønske for at oprette dit eget originale
program (side 59).
Original
Afspilningsliste
Dubbing af DV/Digital8-bånd – DV Dubbing
, Tilslut dit digitale videokamera til DV INstikket, og dub hele indholdet eller blot
udvalgte sekvenser til en DVD-disk
(side 67).
Styring
Dubbing
6
Progressiv PAL-afspilning
, Hvis dit TV er kompatibelt med
progressive signaler, kan du få glæde af en
nøjagtig farvegengivelse og billeder i høj
kvalitet i progressiv tilstand.
Afspilning af JPEG-billedfiler
, Du kan se JPEG-billeder på din TV-skærm.
Tag først billeder med et digitalkamera, og
gem dem i JPEG-format på en CD-RW/
CD-R på en PC. Afspil derefter CD-RW/
CD-R'en på denne optager (side 57).
Optag
Gem
Afspil!
Der findes en liste over disks, der kan optages på, og som kan afspilles, på side 8.
7
Hurtigvejledning til disktyper
Disks, der kan optages på, og som kan afspilles
Disk
Logo
Type
Ikon
anvendt i Formatering
(nye disks)
denne
manual
+RW
Automatisk
formateret
Kan afspilles på DVD+RW
kompatible afspillere
(færdigbehandles automatisk)
VR
tilstand
-RWVR
Automatisk
formateret i VR-tilstand
Kan kun afspilles på
VR-tilstandskompatible afspillere
(færdigbehandling unødvendig)
Videotilstand
-RWVideo
Kan afspilles på de fleste
Manuel omformatering i
DVD-afspillere (færdigbehandling
Video-tilstand (side 27)
nødvendig) (side 35)
DVD+RW
DVDRW
DVD+R
DVD-R
+R
Automatisk
formateret
Kan afspilles på de fleste DVD+Rkompatible afspillere (færdigbehandling
nødvendig) (side 35)
-R
Automatisk
formateret
Kan afspilles på de fleste
DVD-afspillere (færdigbehandling
nødvendig) (side 35)
Understøttede diskversioner (pr. februar 2005)
• 4x-speed eller langsommere DVD+RW'er
• 4x-speed eller langsommere DVD-RW'er
(Ver.1.1, Ver.1.2 med CPRM*1)
• 8x-speed eller langsommere DVD+R'er
• 8x-speed eller langsommere DVD-R'er
(Ver.2.0)
8
Kompatibilitet med
andre DVD-afspillere
(færdigbehandling)
"DVD+RW", "DVD-RW", "DVD+R" og "DVD-R" er
varemærker.
*1
CPRM (Content Protection for Recordable Media) er
en kodeteknologi, der beskytter ophavsretten på
billeder.
*2 Slet den sidste titel på disken for at frigøre diskplads.
*3 Sletning af titler frigør ikke diskplads.
Optagelsesfunktioner
Rewrite
(side 37)
Optag
16:9formater
(side 78)
Redigeringsfunktioner
Autokapitel Slet titel
(side 79)
(side 61)
A-Bsletning
(side 61)
Manuelt
kapitel
(side 64)
Slet
kapitel/
Skjul
kapitel
(side 64)
Afspilning
sliste
(side 59)
Ja
Nej
Ja
Ja *2
Nej
Ja
Nej/Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja/Nej
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja *2
Nej
Nej
Nej/Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja *3
Nej
Ja
Nej/Ja
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja *3
Nej
Nej
Nej/Nej
Nej
Disks, der ikke kan optages på
•
•
•
•
DVD-RW'er (Ver. 1.0)
DVD+RW'er, der ikke er 2,4x-speed kompatible
Dobbeltsidede disks
8 cm disks
,fortsættes
9
Disks, der kan afspilles
Type
Disklogo
Ikon
anvendt
i denne
manual
Egenskaber
DVD-VIDEO
DVD
Disks, som f.eks. film, der kan købes eller lejes
VIDEO-CD
VCD
VIDEO-CD'er eller CD-R'er/CD-RW'er i VIDEOCD-/Super VIDEO-CD-format
CD
DATA-CD
CD
DATA CD
Musik-CD'er eller CD-R'er/CD-RW'er i musik-CD-format,
der kan købes
CD-ROM'er/CD-R'er/CD-RW'er, der indeholder MP3lydspor og JPEG-billedfiler
Bemærkning om CD'er
Disks, der ikke kan afspilles
Optageren understøtter CD-ROM'er/CD-R'er/CDRW'er i følgende formater:
• Musik-CD-format
• Video-CD-format
• MP3-lydspor og JPEG-billedfiler i format, der er
i overensstemmelse med ISO9660* niveau
1/niveau 2 eller det udvidede format, Joliet
• Alle CD-ROM'er (herunder PHOTO CD'er)
• CD-R'er/CD-RW'er ud over dem, der er optaget
i det format, der er angivet ovenfor
• Datasektioner på CD-Extra'er.
• DVD-ROM'er
• DVD-lyddisks
• DVD-RAM'er
• DVD+R DL-disks (dobbeltsidede)
• HD-side på Super Audio-CD'er
• DVD-VIDEO'er med en anden områdekode
(side 11)
* Et logisk format af filer og mapper på CD-ROM'er
som defineret af ISO (International Organization for
Standardization).
z Tip!
Denne optager kan afspille 8 cm CD'er og
færdigbehandlede 8 cm DVD'er.
10
Bemærkning vedr. afspilningsfunktioner for
DVD-VIDEO'er/VIDEO-CD'er
Nogle afspilningsfunktioner for DVD-VIDEO'er/
VIDEO-CD'er kan være bevidst fastsat af
softwareproducenterne. Da denne optager
understøtter afspilning af DVD-VIDEO'er/
VIDEO-CD'er i overensstemmelse med det
diskindhold, softwareproducenterne har udviklet,
er nogle af afspilningsfunktionerne muligvis ikke
tilgængelige. Se også de instruktioner, der følger
med DVD-VIDEO'er/VIDEO-CD'er.
Områdekode (kun DVD-VIDEO)
På bagsiden af optageren findes en områdekode,
og den kan kun afspille DVD-VIDEO'er, der er
mærket med en tilsvarende områdekode. Denne
sikkerhedsforanstaltning bruges til at beskytte
ophavsretten.
DVD-VIDEO'er med mærket ALL kan også
afspilles på denne optager.
Hvis du forsøger at afspille andre DVDVIDEO'er, vises meddelelsen [Playback
prohibited by region code] på TV-skærmen.
Afhængigt af DVD-VIDEO'en er der muligvis
ikke angivet en områdekode, selvom DVDVIDEO'en ikke kan afspilles i det pågældende
område.
RDR–XXXX
XXV XXHz XXW
X
Bemærk
• Bemærk, at nogle DVD+RW'er/DVD+R'er, DVDRW'er/ DVD-R'er eller CD-RW/CD-R'er ikke kan
afspilles på denne optager på grund af
optagelseskvaliteten eller diskens fysiske tilstand, eller
på grund af tilstande i optageenheden eller den
tilknyttede software. En disk kan ikke afspilles, hvis
den ikke er færdigbehandlet korrekt. Yderligere
oplysninger findes i betjeningsvejledningen til
optageenheden.
• Du kan ikke blande VR-tilstand og Video-tilstand på
den samme DVD-RW. Hvis du vil ændre diskens
format, skal du omformatere disken (side 27). Bemærk,
at diskens indhold slettes ved omformatering.
• Du kan ikke afkorte den tid, det tager at optage, selv
ikke med højhastighedsdisks.
• Det anbefales, det du bruger disks med "For Video"
trykt på emballagen.
• Du kan ikke føje nye optagelser til DVD-RW'er
(Video-tilstand) eller DVD-R'er, der indeholder
optagelser, der er foretaget på andet DVD-udstyr.
• I nogle tilfælde kan du muligvis ikke føje nye
optagelser til DVD+RW'er, der indeholder optagelser,
der er foretaget på andet DVD-udstyr. Hvis du tilføjer
en ny optagelse, skal du bemærke, at denne optager
omskriver DVD-menuen.
• Hvis disken indeholder PC-data, der ikke genkendes af
denne optager, slettes dataene muligvis.
Områdekode
Musikdisks med teknologi til beskyttelse af
ophavsret
Dette produkt er beregnet til at afspille disks, der
følger CD-standarden (CD).
Nogle pladeselskaber er begyndt på at producere
disks med teknologi til beskyttelse af
ophavsretten. Vær opmærksom på, at der blandt
disse disks er nogle, der ikke følger
CD-standarden, og de kan muligvis ikke afspilles
på dette produkt.
Bemærkninger om DualDiscs
Dette produkt er udviklet til afspilning af disks,
der understøtter cd-standarden (Compact Disc).
En DualDisc er en tosidet disk, der kombinerer
dvdindhold på den ene side med digitalt
lydindhold på den anden. Bemærk, at du muligvis
ikke kan afspille lydsiden på en DualDisc, da disse
disks ikke understøtter cd-standarden.
"DualDisc" er et varemærke tilhørende Recording
Industry Association of America (RIAA).
11
Tilslutninger og indstillinger
Tilslutning af optageren
Følg trin 1 til 6 for at tilslutte optageren og trin 7 for at foretage de indledende indstillinger af optageren
(side 21).
Bemærk
•
•
•
•
Tilslut kablerne korrekt for at undgå støj.
Yderligere oplysninger findes i den vejledning, der fulgte med de komponenter, der skal tilsluttes.
Du kan ikke tilslutte denne optager til et TV, der ikke har et SCART- eller videoindgangsstik.
Sørg for at afbryde strømmen til de enkelte komponenter, før du udfører tilslutningen.
Trin 1: Udpakning
Kontroller, at du har følgende dele:
• Lydkabel (bananstik × 2 y bananstik × 2) (1)
• Videokabel (bananstik × 1 y bananstik × 1) (1)
• Antennekabel (1)
• Fjernbetjening (1)
• R6-batterier (størrelse AA) (2)
12
Trin 2: Tilslutning af antennekablet
Tilslut antennekablet ved at følge nedenstående trin. Tilslut ikke netledningen, før du når til "Trin 5:
Tilslutning af netledningen" (side 18).
AERIAL
LINE 3 / DECODER
DVD-optager
DIGITAL OUT
COMPONENT LINE 2 OUT
VIDEO OUT
LINE 4 IN
COAXIAL
IN
PCM/DTS/
MPEG/
DOLBY DIGITAL
LINE 1
- TV
VIDEO OUT LINE 2 OUT
SELECT
RGB
PB/CB
L
L
AUDIO
AUDIO
DIGITAL OUT
PR/CR
R
R
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
OUT
COMPONENT
OPTICAL
S VIDEO
Y
VIDEO
VIDEO
Tilslutninger og indstillinger
til AERIAL IN
AERIAL
IN
OUT
TV
til AERIAL OUT
Antennekabel (medfølger)
: Signalflow
1
2
Tag antennekablet ud af TV'et, og tilslut det til AERIAL IN på bagsiden af optageren.
Tilslut AERIAL OUT på optageren til antenneindgangen på TV'et ved hjælp af det medfølgende
antennekabel.
13
Trin 3: Tilslutning af videokabler
Vælg et af følgende diagrammer A til D, afhængigt af indgangsstikket på TV-skærmen, projektoren
eller AV-forstærkeren (receiveren). Dette sætter dig i stand til at se billeder. Lydtilslutninger er beskrevet
i "Trin 4: Tilslutning af lydkablerne" (side 16).
C
S-video-kabel
(ekstraudstyr)
INPUT
COMPONENT
VIDEO IN
Komponentvideokabel (ekstraudstyr)
Y
S VIDEO
PB
PR
TV, projektor eller AVforstærker (receiver)
D
(grøn)
(blå)
(rød)
TV, projektor eller AVforstærker (receiver)
(blå)
(rød)
til LINE 2 OUT
(S VIDEO)
(grøn)
til COMPONENT
VIDEO OUT
DVD-optager
AERIAL
LINE 3 / DECODER
DIGITAL OUT
COMPONENT LINE 2 OUT
VIDEO OUT
LINE 4 IN
COAXIAL
IN
PCM/DTS/
MPEG/
DOLBY DIGITAL
LINE 1
- TV
VIDEO OUT LINE 2 OUT
SELECT
RGB
PB/CB
L
L
AUDIO
AUDIO
DIGITAL OUT
PR/CR
R
R
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
OUT
til i
LINE 1-TV
COMPONENT
OPTICAL
S VIDEO
Y
VIDEO
VIDEO
VIDEO OUT
SELECT
-vælger
til LINE 2 OUT (VIDEO)
B
INPUT
SCARTkabel
(ekstraudstyr)
VIDEO
Video
kabel (medfølger)
A
L
AUDIO
R
TV, projektor eller AVforstærker (receiver)
TV
: Signalflow
Bemærk
Tilslut ikke mere end én type videokabel mellem optageren og dit TV på samme tid.
14
A Tilslutning til et SCART-
indgangsstik
Grøn
Grøn
Blå
Blå
Rød
Rød
Ved afspilning af "wide screen"-billeder
Nogle optagne billeder passer muligvis ikke på
TV-skærmen. Hvis du vil ændre formatforholdet,
kan du se side 74.
B Tilslutning til et
videoindgangsstik
Tilslut ved hjælp af videokablet (medfølger) til det
gule LINE 2 OUT-stik (VIDEO). Dette giver
billeder i standardkvalitet.
C Tilslutning til et S-VIDEO-
indgangsstik
Tilslut ved hjælp af et S-video-kabel
(ekstraudstyr) til LINE 2 OUT-stikket (S VIDEO).
Dette giver billeder i høj kvalitet.
Hvis du tilslutter til en videobåndoptager
Tilslutninger og indstillinger
Tilslut ved hjælp af et SCART-kabel
(ekstraudstyr) mellem LINE 1-TV-stikket og dit
TV. Sørg for, at tilslutningen udføres korrekt for at
undgå summen og støj.
Se betjeningsvejledningen, der fulgte med det TV,
der skal tilsluttes. Indstil VIDEO OUT SELECTvælgeren på bagpanelet til "RGB".
Hvis dit TV accepterer progressive 625pformatsignaler, skal du bruge denne tilslutning og
indstille [Progressive Mode] i opsætningen
[Settings] til [On] (se side 74). Indikatoren
PROGRESSIVE lyser op på optageren.
Tilslut videobåndoptageren til LINE
3/DECODER-stikket på optageren (side 23).
Bemærk
• Du skal være opmærksom på, at ikke alle high
definition-TV understøtter dette produkt, hvilket kan
give fejl på billedet. Hvis der opstår problemer i
forbindelse med progressiv scanning af billeder (625),
anbefales det, at du skifter tilslutningen til
standarddefinitionsudgangen. Hvis du har spørgsmål
vedrørende TV'ets kompatibilitet med denne 625p
DVD-optager, skal du kontakte vores servicecenter.
• Når du slutter optageren til dit TV via SCARTstikkene, indstilles TV'ets indgangskilde automatisk,
når du tænder for optageren.Tryk om nødvendigt på
TV/DVD på fjernbetjeningen for at skifte til TV'et.
D Tilslutning til
komponentvideoindgangsstik (PB/
CB, PR/CR, Y)
Tilslut COMPONENT VIDEO OUT-stikkene ved
hjælp af et komponentvideokabel (ekstraudstyr)
eller tre videokabler (ekstraudstyr) af samme type
og med samme længde. Dette giver nøjagtig
farvegengivelse og høj billedkvalitet.
Indstil VIDEO OUT SELECT-vælgeren på
bagpanelet til "COMPONENT".
15
Trin 4: Tilslutning af lydkablerne
Vælg et af følgende diagrammer A eller D, afhængigt af indgangsstikket på TV-skærmen, projektoren
eller AV-forstærkeren (receiveren).
Dette sætter dig i stand til at høre lyd.
INPUT
A
VIDEO
Lydkabel
(medfølger)
(hvid)
LINE 2 OUT
(hvid)
L
L
AUDIO
(rød)
AUDIO
(rød)
R
R
TV, projektor eller AVforstærker (receiver)
VIDEO
til LINE 2 OUT (AUDIO L/R)
AERIAL
LINE 3 / DECODER
DIGITAL OUT
COMPONENT LINE 2 OUT
VIDEO OUT
DVD-optager
LINE 4 IN
COAXIAL
IN
PCM/DTS/
MPEG/
DOLBY DIGITAL
LINE 1
- TV
PB/CB
VIDEO OUT LINE 2 OUT
SELECT
RGB
L
L
AUDIO
AUDIO
DIGITAL OUT
PR/CR
R
R
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
OUT
COMPONENT
OPTICAL
S VIDEO
Y
VIDEO
VIDEO
til DIGITAL OUT
(COAXIAL)
DIGITAL OUT
DIGITAL OUT
COAXIAL
PCM/DTS/
MPEG/
DOLBY DIGITAL
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
OPTICAL
Digitalt
koaksialkabel
(ekstraudstyr)
til DIGITAL
OUT
(OPTICAL)
Digitalt optisk kabel
(ekstraudstyr)
eller
[Højttalere]
til digitalt
koaksialkabel
til digitalt
optisk kabel
Bag (L)
B
Bag (R)
Front (L)
Center
[Højttalere]
Front (R)
AV-forstærker (receiver)
med en dekoder
Subwoofer
: Signalflow
z Tip!
Se betjeningsvejledningen, der fulgte med de tilsluttede komponenter, for at finde oplysninger om korrekt placering af
højttalere.
Bemærk
Tilslut ikke TV'ets lydudgangsstik til LINE IN-stikkene (AUDIO L/R) på samme tid. Dette vil forårsage uønsket støj
fra TV'ets højttalere.
16
A Tilslutning til lydindgangsstik L/R
Denne tilslutning bruger dit TV eller
stereoforstærkers (receivers) to højttalere til
lyden. Tilslut ved hjælp af lydkablet (medfølger).
Hvid
(L)
Rød
(R)
• Surroundeffekt (side 49)
lydindgangsstik
Hvis din AV-forstærker (receiver) har en Dolby*1
Digital, DTS*2 eller MPEG-lyddekoder og et
digitalt indgangsstik, skal du bruge denne
tilslutning.
Tilslut ved hjælp af et digitalt koaksial- eller
optisk kabel (ekstraudstyr).
Koaksialkabel
Optisk kabel
eller
• Surroundeffekt
Dolby Digital (5.1-kanal), DTS (5.1-kanal),
MPEG-lyd (5.1-kanal)
Tilslutninger og indstillinger
Hvid
(L)
Rød
(R)
B Tilslutning til et digitalt
Bemærk
Tilslut ikke LINE 4 IN- (AUDIO L/R) og LINE 2 OUTstikkene (AUDIO L/R) til TV'ets lydudgangsstik på
samme tid. Dette vil forårsage uønsket støj fra TV'ets
højttalere.
*1
Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories.
"Dolby", "Pro Logic" og det dobbelte D-symbol er
varemærker tilhørende Dolby Laboratories.
*2 "DTS" og "DTS Digital Out" er registrerede
varemærker tilhørende Digital Theater Systems, Inc.
Bemærk
• Når du har fuldført tilslutning B, skal du angive de
relevante indstillinger under opsætningen [Audio]
(side 76). Hvis AV-forstærkeren (receiveren) har en
MPEG-dekoderfunktion, skal du indstille [MPEG] til
[Bitstream] i opsætningen [Audio] (side 76). I modsat
fald kommer der ingen lyd eller en høj støj fra
højttalerne.
• Denne optagers surroundeffekter kan ikke bruges med
tilslutning B.
17
Trin 5: Tilslutning af
netledningen
Trin 6: Klargøring af
fjernbetjeningen
Sæt netledningen (strømkablet) til optageren og
TV'et i stikkontakten. Når du har tilsluttet
netledningen, skal du vente et øjeblik, før du
betjener optageren. Du kan betjene optageren,
når frontpaneldisplayet lyser op, og optageren
skifter til standby.
Hvis du tilslutter yderligere udstyr til denne
optager (side 23), skal du sørge for at tilslutte
netledningen, når alle tilslutninger er foretaget.
Du kan fjernbetjene optageren ved hjælp af den
medfølgende fjernbetjening. Isæt to R6-batterier
(størrelse AA), så 3 og # på batterierne svarer til
diagrammet i batterirummet. Når du bruger
fjernbetjeningen, skal den rettes mod
fjernbetjeningsmodtageren på optageren.
til stikkontakt
Bemærk
• Hvis den medfølgende fjernbetjening forstyrrer en
anden Sony DVD-optager eller -afspiller, skal du
ændre kommandotilstandsnummeret for denne optager
(side 20).
• Brug batterierne korrekt for at undgå lækage og
korrosion. Rør ikke ved væsken med bare hænder, hvis
der opstår en lækage. Overhold følgende:
– Brug ikke et nyt batteri sammen med et gammelt
batteri, eller batterier fra forskellige producenter.
– Forsøg ikke at genoplade batterierne.
– Hvis du ikke har tænkt dig at bruge fjernbetjeningen
i en længere periode, skal du fjerne batterierne.
– Hvis batterierne lækker, skal du tørre eventuel væske
i batterirummet væk og isætte nye batterier.
• Udsæt ikke fjernbetjeningens sensor (mærket
på
frontpanelet) for stærkt lys, som f.eks. direkte sollys
eller lysapparater. Optageren reagerer muligvis ikke på
fjernbetjeningen.
18
t (TV/video)
Betjening af TV'et med
fjernbetjeningen
Bemærk
• Afhængigt af den tilsluttede enhed, kan du muligvis
ikke bruge nogle eller alle nedenstående knapper til at
betjene TV'et eller AV-forstærkeren (receiveren).
• Hvis du indtaster et nyt kodenummer, slettes det forrige
kodenummer.
• Når du udskifter batterierne i fjernbetjeningen, er det
muligt, at kodenummeret skifter til
standardindstillingen. Indstil det korrekte kodenummer
igen.
TV/DVDvælger
"/1
Nummerknapper,
-/--
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Nummerknapper, -/--* Vælger
programplaceringen på
TV'et
* Hvis du bruger nummerknapperne til at vælge TV'ets
programplacering, skal du trykke på -/-- efterfulgt af
nummerknapperne for tocifrede tal.
Sådan bruges knappen TV/DVD
(kun for SCART-tilslutninger)
Knappen TV/DVD skifter mellem optageren og
den sidste indgangskilde, der er valgt på TV'et.
Peg fjernbetjeningen mod optageren, når du
anvender denne knap. Knappen fungerer, selv hvis
TV/DVD-vælgeren er sat til DVD.
Når du slutter optageren til TV'et via SCARTstikkene, indstilles TV'ets indgangskilde
automatisk, når du tænder for strømmen. Hvis du
vil se en anden kilde, skal du trykke på knappen
TV/DVD for at skifte TV'ets indgangskilde.
Tilslutninger og indstillinger
Du kan justere fjernbetjeningens signal for at styre
TV'et.
Hvis du har tilsluttet optageren til en AVforstærker (receiver), kan du bruge den
medfølgende fjernbetjening til at styre AVforstærkerens (receiverens) lydstyrke.
Skifter TV'ets
indgangskilde
Kodenumre til TV, der kan fjernbetjenes
PROG +/–
2 +/–
0
Hvis der er mere end ét kodenummer, skal du
indtaste et ad gangen, indtil du finder det, der
passer til dit tv.
t, TV/DVD
1
2
3
4
Producent
Kodenummer
Sony
01 (standard)
Aiwa
01 (standard)
Indstil TV/DVD-vælgeren til TV.
Grundig
11
Hold [/1 nede.
Hitachi
23, 24, 72
Indtast TV-producentens kode (se
"Kodenumre til TV, der kan fjernbetjenes")
ved hjælp af nummerknapperne.
Loewe
06, 45
Nokia
15, 16, 69, 73
Panasonic
17, 49
Slip knappen [/1.
Philips
06, 07, 08, 23, 45, 72
Når TV/DVD-vælgeren er indstillet til TV,
kan fjernbetjeningen udføre følgende
handlinger:
Saba
12, 13, 36, 43, 74, 75
Samsung
06, 22, 23, 71, 72
Sanyo
25
[/1
Slukker eller tænder TV'et
Sharp
29
2 (lydstyrke) +/–
Justerer lydstyrken for
TV'et
Telefunken
12, 13, 36, 43, 74, 75
Thomson
12, 13, 43, 74, 75
PROG +/–
Vælger
programplaceringen på
TV'et
Toshiba
38
(bredformat)
Skifter til eller fra
bredformatet på et Sony
wide-screen-TV
LG
06
JVC
33
,fortsættes
19
Justering af lydstyrken på AVforstærkeren (receiveren) med
fjernbetjeningen
TV/DVDvælger
"/1
Nummer
knapper
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2 +/–
Hvis du har en Sony DVD-afspiller
eller mere end én Sony DVD-optager
Hvis den medfølgende fjernbetjening forstyrrer en
anden Sony DVD-optager eller -afspiller, skal du
angive kommandotilstandsnummeret for denne
optager til en anden, end den der bruges for den
anden Sony DVD-optager eller -afspiller.
Standardindstillingen for kommandotilstand for
denne optager og den medfølgende fjernbetjening
er "MODE3".
0
1
2
3
x
./>
Indstil TV/DVD-vælgeren til DVD.
Hold [/1 nede, og indtast AVforstærkerens (receiverens)
producentkode (se skemaet nedenfor) med
nummerknapperne.
COMMAND
MODE-vælger
Slip knappen [/1.
Knapperne 2 (lydstyrke) +/– justerer
lydstyrken for AV-forstærkeren.
Hvis du vil styre TV'ets lydstyrke, skal du
skubbe TV/DVD-vælgeren til TV.
z Tip!
Hvis du vil indstille lydstyrken for TV'et, selvom
knappen TV/DVD er indstillet til DVD, skal du gentage
ovenstående trin, og indtaste kodenummer 90 (standard).
Kodenummer til AV-forstærkere (receivere),
der kan fjernbetjenes
Sluk for optageren.
3
Tryk på x (stop) på optageren, indtil
"MODE" vises på frontpaneldisplayet.
Producent
Kodenummer
Mens du stadig trykker på x (stop), skal du
trykke på ./> på optageren flere
gange for at vælge kommandotilstanden
(MODE1, 2, eller 3).
Sony
78, 79, 80, 91
Frontpaneldisplay
Denon
84, 85, 86
Kenwood
92, 93
Onkyo
81, 82, 83
Pioneer
99
Sansui
87
Hvis der er mere end ét kodenummer, skal du
indtaste et ad gangen, indtil du finder det, der
passer til din AV-forstærker (receiver).
20
1
2
Technics
97, 98
Yamaha
94, 95, 96
4
Skub til COMMAND MODE-vælgeren på
fjernbetjeningen, så den svarer til den
tilstand, du valgte ovenfor.
4
Trin 7: Indledende
opsætning
Tryk på SET UP.
Installationsmenuen vises, hvilket sætter dig i
stand til at foretage justeringer af optageren.
Hvis du ønsker detaljer om
installationsmenuen, kan du se side 70.
Brug installationsmenuen til at angive indledende
indstillinger til brug med optageren. Fuldfør den
indledende opsætning i følgende rækkefølge.
Auto Preset
Tilslutninger og indstillinger
Settings
France
Channel Settings
Clock
Indstilling af tuner og kanal
Start
TV Aspect
m
Display Mode
Line1 Decoder
Indstilling af skærmsprog
Progressive Mode
m
PBC
Factory Setup
Indstilling af ur
m
Indstilling af TV-type
5
m
Indstilling af lyd- og videotilslutning (om nødvendigt)
Hvis dit land ikke er angivet, skal du vælge
[Other]. Bemærk, at hvis du vælger [Other],
kan du ikke vælge [Auto Adjust On] i
opsætningen [Clock] (side 73).
Følg trinene i "Forudindstilling af kanaler" til
"Yderligere indstillinger" nedenfor.
"/1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tryk på M/m for at vælge dit land, og tryk
på ,.
6
Tryk på ENTER, mens [Start] er markeret.
Optageren begynder automatisk at søge efter
alle de kanaler, der kan modtages, og indstiller
dem.
0
Settings
Auto Preset
Denmark
Channel Settings
Clock
Stop
TV Aspect
Searching
11%
Display Mode
</M/m/,,
ENTER
Line1 Decoder
Progressive Mode
PBC
Factory Setup
Hvis du vil indstille kanalerne manuelt, eller
deaktivere eller finindstille kanalerne, kan du
se "[Channel Settings]" i opsætningen
[Settings] (side 71). Kunder i Frankrig kan
indstille hver enkelt kanal til [SECAM] i
menuen [Channel Settings], hvis modtagelsen
er dårlig (side 71).
SET UP
Forudindstilling af kanaler
1
2
3
Tænd TV'et.
Tryk på [/1.
Indstil indgangsvælgeren på TV'et, så
signalet fra optageren vises på TV
-skærmen.
7
Tryk på < for at vende tilbage til
installationsmenuen, og følg trinene i
"Vælg et sprog til TV-skærmen" (se
nedenfor).
Hvis du ikke ønsker at ændre sproget på TVskærmen, kan du gå til "Indstilling af uret"
(side 22) nedenfor.
,fortsættes
21
Vælg et sprog til TV-skærmen
1
Tryk på M/m for at vælge
(sprog), og tryk på ,.
[Language]
1
Opsætningen [Language] vises.
2
Indstilling af formatforholdet for
det tilsluttede TV
Tryk på M/m for at vælge [OSD] (TV
-skærm), og tryk på ,.
Tryk på M/m for at vælge [TV Aspect], og
tryk på ,.
Settings
Auto Preset
Channel Settings
Language
Clock
OSD
English
TV Aspect
4:3
Menu
Deutsch
Display Mode
16:9
Audio
Italiano
Line1 Decoder
Subtitle
Español
Progressive Mode
Português
PBC
Factory Setup
2
3
[4:3]: Til et standard 4:3-format TV uden en
wide screen-tilstand. Vælg [Display Mode] i
opsætningen [Settings].
[16:9]: Til et wide-screen-TV eller standardTV med en wide-screen-tilstand.
Tryk på M/m for at vælge et sprog, og tryk
på ENTER.
Sproget på TV-skærmen ændres til det valgte
sprog.
4
Tryk på < for at vende tilbage til
installationsmenuen, og følg trinene i
"Indstilling af uret" (se nedenfor).
Indstilling af uret
1
Tryk på M/m for at vælge
tryk på ,.
[Settings], og
Tryk på M/m for at vælge [Clock], og
kontroller, at uret er korrekt indstillet.
Settings
Auto Preset
Channel Settings
Clock
Auto Adjust On
TV Aspect
Auto Adjust Off
Display Mode
Date
12 /
Progressive Mode
Year
2005
PBC
Time 12 :
04
Line1 Decoder
00
Factory Setup
Indstil uret manuelt, hvis det ikke er korrekt
(side 73). I modsat fald fungerer den
tidsindstillede optagelse ikke korrekt.
3
22
3
Tryk på SET UP for at deaktivere
installationsmenuen.
Se "Yderligere indstillinger" nedenfor, og
foretag andre justeringer i henhold hertil.
Yderligere indstillinger
Følgende justeringer kan være nødvendige – det
afhænger af det tilsluttede udstyr.
Opsætningen [Settings] vises.
2
Tryk på M/m for at vælge formatforholdet
for det tilsluttede TV, og tryk på ENTER.
Følg trinene i "Indstilling af
formatforholdet for det tilsluttede TV" (se
nedenfor).
◆Hvis du tilslutter et TV, der accepterer
progressive 625p formatsignaler til COMPONENT
VIDEO OUT-stik
Indstil [Progressive Mode] i opsætningen
[Settings] til [On] (side 74).
◆Hvis du tilslutter en AV-forstærker (receiver)
med en Dolby Digital, DTS eller MPEGlyddekoder
Foretag de nødvendige indstillinger i opsætningen
[Audio] (side 76).
Du kan foretage andre justeringer i
installationsmenuen, som f.eks. billede, lyd og
sprog på undertekster. (Se "Indstillinger og
justeringer" på side 70).
Tilslutning af en videobåndoptager eller lignende enhed
Tilslutning til LINE 3-stikket
Tilslut en videobåndoptager eller lignende optageenhed til optagerens LINE 3/DECODER-stik.
TV
Videobåndoptager
SCART-kabel
(ekstraudstyr)
Tilslutninger og indstillinger
Når du har taget optagerens netledning ud af stikkontakten, skal du tilslutte en videobåndoptager eller
lignende enhed til optagerens LINE IN-stik.
Brug DV IN-stikket på frontpanelet, hvis udstyret har et DV-udgangsstik (i.LINK-stik) (side 67).
Se også den betjeningsvejledning, der fulgte med det tilsluttede udstyr.
Hvis du vil optage på denne optager, kan du se "Optagelse fra tilsluttet udstyr" (side 46).
til SCART-indgang
til i LINE
3/DECODER
til i
LINE1-TV
AERIAL
LINE 3 / DECODER
DIGITAL OUT
COMPONENT LINE 2 OUT
VIDEO OUT
DVD-optager
LINE 4 IN
COAXIAL
IN
PCM/DTS/
MPEG/
DOLBY DIGITAL
LINE 1
- TV
VIDEO OUT LINE 2 OUT
SELECT
RGB
PB/CB
L
L
AUDIO
AUDIO
DIGITAL OUT
PR/CR
R
R
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
OUT
COMPONENT
OPTICAL
S VIDEO
Y
VIDEO
VIDEO
Bemærk
• Billeder, der indeholder kopibeskyttelsessignaler, der forhindrer kopiering, kan ikke optages.
• Hvis du fører optagerens signaler gennem videobåndoptageren, kan det give utydelige billeder på TV-skærmen.
DVD-optager
Video
TV
Sørg for at tilslutte videobåndoptageren til DVD-optageren og TV'et i den rækkefølge, der er vist nedenfor. Hvis du
vil se videobånd, skal du bruge en anden line-indgang på TV'et.
Line-indgang 1
Video
DVD-optager
TV
Line-indgang 2
• Når du optager til en videobåndoptager fra denne DVD-optager, må du ikke skifte indgangskilden til TV ved at trykke
på knappen TV/DVD på fjernbetjeningen.
• Hvis du tager optagerens netledning fra, vil du ikke være i stand til at få vist signalerne fra den tilsluttede
videobåndoptager.
,fortsættes
23
Tilslutning til LINE 2 IN- eller LINE 4 IN-stik
Tilslut en videobåndoptager eller lignende optageenhed til optagerens LINE 2 IN- eller LINE 4 IN-stik.
Hvis du tilslutter til LINE 2 IN-stikkene, og udstyret har et S-video-stik, kan du bruge et S-video-kabel i
stedet for et videokabel.
Videobåndoptager, osv.
OUTPUT
VIDEO
AUDIO
L
S VIDEO
R
Lydkabel
(ekstraudstyr)
Videokabel
(ekstraudstyr)
til LINE 2 IN
S-video-kabel
(ekstraudstyr)
DVD-optager (forfra)
(bagfra)
AERIAL
LINE 3 / DECODER
DIGITAL OUT
COMPONENT LINE 2 OUT
VIDEO OUT
LINE 4 IN
COAXIAL
IN
PCM/DTS/
MPEG/
DOLBY DIGITAL
LINE 1
- TV
VIDEO OUT LINE 2 OUT
SELECT
RGB
PB/CB
L
L
AUDIO
AUDIO
DIGITAL OUT
PR/CR
R
R
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
OUT
COMPONENT
OPTICAL
S VIDEO
Y
VIDEO
VIDEO
til LINE 4 IN
Videobåndoptager, osv.
: Signalflow
z Tip!
Når det tilsluttede udstyr kun udsender lyd i mono, kan du bruge lydkabler, der fordeler monolyde til venstre/højre
kanaler (ekstraudstyr).
Bemærk
• Tilslut ikke det gule LINE IN-stik (VIDEO), når du bruger et S-video-kabel.
• Tilslut ikke optagerens udgangsstik til andet udstyrs indgangsstik, mens det andet udstyrs udgangsstik er tilsluttet til
denne optagers indgangsstik. Der kan opstå støj (feedback).
• Tilslut ikke mere end én type videokabel mellem optageren og dit TV på samme tid.
24
Tilslutning til en satellit- eller digital tuner
Tilslut en satellit- eller digital tuner til denne optager ved hjælp af LINE 3/DECODER-stikket. Tag
optagerens netledning ud af stikkontakten, mens tuneren tilsluttes.
til SCART-indgang
SCART-kabel
(ekstraudstyr)
Tilslutninger og indstillinger
TV
Satellittuner, osv.
til i
LINE1-TV
til i LINE
3/DECODER
AERIAL
LINE 3 / DECODER
DIGITAL OUT
COMPONENT LINE 2 OUT
VIDEO OUT
DVD-optager
LINE 4 IN
COAXIAL
IN
PCM/DTS/
MPEG/
DOLBY DIGITAL
LINE 1
- TV
VIDEO OUT LINE 2 OUT
SELECT
RGB
PB/CB
L
L
AUDIO
AUDIO
DIGITAL OUT
PR/CR
R
R
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
OUT
COMPONENT
OPTICAL
S VIDEO
Y
VIDEO
VIDEO
z Tip!
Du behøver ikke tænde for optageren for at få vist
signalerne fra den tilsluttede tuner på TV'et.
Bemærk
• Hvis du bruger en B Sky B-tuner, skal du tilslutte
tunerens VCR SCART-stik til LINE 3/DECODERstikket.
• Hvis du tager optagerens netledning fra, vil du ikke
være i stand til at få vist signalerne fra den tilsluttede
tuner.
• Når optageren er slukket, accepterer LINE 3/
DECODER-stikket ikke signaler i skærmstørrelsen
16:9.
25
Tilslutning af en PAY-TV/Canal Plus-dekoder
Du kan se eller optage PAY-TV/Canal Plus-programmer, hvis du tilslutter en dekoder (ekstraudstyr) til
optageren. Tag optagerens netledning ud af stikkontakten, mens dekoderen tilsluttes.
Hvis du vil se eller optage PAY-TV/Canal Plus-programmer, skal du indstille optageren til at modtage
kanalerne ved hjælp af installationsmenuen. Se "[Channel Settings]" i opsætningen [Settings] (side 71).
TV
Antennekabel
(medfølger)
til AERIAL IN
til SCART-indgang
SCART-kabel
(ekstraudstyr)
PAY-TV/Canal
Plus-dekoder
SCART-kabel
(ekstraudstyr)
til i
LINE1TV
til AERIAL
OUT
AERIAL
LINE 3 / DECODER
til i LINE
3/DECODER
DIGITAL OUT
COMPONENT LINE 2 OUT
VIDEO OUT
LINE 4 IN
COAXIAL
IN
PCM/DTS/
MPEG/
DOLBY DIGITAL
LINE 1
- TV
VIDEO OUT LINE 2 OUT
SELECT
RGB
PB/CB
L
L
AUDIO
AUDIO
DIGITAL OUT
PR/CR
R
R
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
OUT
COMPONENT
OPTICAL
S VIDEO
Y
VIDEO
VIDEO
z Tip!
Du behøver ikke tænde for optageren for at få vist
signalerne fra den tilsluttede tuner på TV'et.
Bemærk
• Hvis du vil se eller optage PAY-TV/Canal Plusprogrammer fra LINE 1-TV-stikket, skal du indstille
[Line1 Decoder] i opsætningen [Settings] til [On]
(side 74).
• Hvis du tager optagerens netledning fra, vil du ikke
være i stand til at få vist signalerne fra den tilsluttede
dekoder.
26
DVD-optager
5
Tryk på Z (åbn/luk), og anbring en disk i
diskskuffen.
Grundlæggende betjening
Isættelse og formatering af
en disk
+RW
+R
-RWVR -RWVideo
-R
TV/DVD-vælger
Z
"/1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
6
Tryk på Z (åbn/luk) for at lukke
diskskuffen.
Når "LOADING" forsvinder fra
frontpaneldisplayet, bliver du bedt om at
bekræfte.
7
Tryk på < for at vælge [OK], og tryk på
ENTER.
Grundlæggende betjening
Mærkatside opad
Når du isætter en ny disk første gang, beder
optageren dig om at formatere disken. Følg
nedenstående trin for at formatere disken. Du kan
også omformatere en DVD+RW eller DVD-RW
for at oprette en tom disk.
Optageren påbegynder formateringen af
disken.
Displayet viser den omtrentlige påkrævede
tid.
0
8
Tryk på ENTER, når [OK] vises.
• Ved en DVD-RW formaterer optageren
automatisk i VR-tilstand. Hvis du vil
formatere i Video-tilstand, kan du se
"Omformatering af en disk" nedenfor.
</M/m/,,
ENTER
z Tip!
Ved en formateret disk kan du bruge disken, når
"LOADING" forsvinder fra frontpaneldisplayet i trin 6
ovenfor.
SET UP
1
2
Tænd TV'et.
Tryk på &/1.
Optageren tændes.
3
4
Indstil indgangsvælgeren på TV'et, så
signalet fra optageren vises på TVskærmen.
Indstil TV/DVD-vælgeren til DVD.
Omformatering af en disk
+RW
-RWVR -RWVideo
Du kan slette alt indhold fra en disk for at oprette
en tom disk. Hvis du vil formatere en ny DVDRW i Video-tilstand, skal du omformatere disken.
1
2
Isæt en disk.
3
Vælg
Tryk på SET UP for at aktivere
installationsmenuen.
[Disc Info], og tryk på ,.
,fortsættes
27
4
Vælg [Format DVD], og tryk på ,.
Disc Info
Format DVD
Start
Finalize
Optagelse af et program på
en disk
Disc Name
Protect
5
Tryk på ENTER, mens [Start] er valgt.
+RW
-RWVR -RWVideo
-R
I dette afsnit introduceres den grundlæggende
fremgangsmåde ved optagelse af aktuelle TVprogrammer på en disk.
Hvis du ønsker flere oplysninger om optagelse,
kan du se side 37.
Du bliver bedt om en bekræftelse.
• Ved DVD-RW'er skal du vælge et
optagelsesformat (VR-tilstand eller Videotilstand) og trykke på ENTER.
6
+R
Vælg [OK], og tryk på ENTER.
Formateringen starter.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
PROG +/–
0
x
z REC
REC MODE
1
Isæt en disk.
Hvis du ønsker flere oplysninger om, hvordan
du isætter og formaterer en ny disk, kan
du se "Isættelse og formatering af en disk"
(side 27).
2
Tryk på PROG +/– for at vælge placeringen
af det program, du vil optage.
3
Tryk på REC MODE flere gange for at vælge
optagelsestilstanden.
Hver gang du trykker på knappen, ændres
visningen på TV-skærmen således:
HQ
SP
EP
SLP
Hvis du ønsker detaljer om
optagelsestilstanden, kan du se side 37.
28
4
Tryk på z REC.
Optagelsen starter, og "z" (rød) vises på
frontpaneldisplayet.
Optagelsen fortsætter, indtil du stopper
optagelsen, eller disken er fyldt.
Visning af det optagne
program (Titelliste)
+RW
Sådan stoppes optagelsen
z Tip!
Denne optager kan optage på flere forskellige disks.
Vælg en disktype, der svarer til dine behov (side 8).
-R
Titlerne på de optagne programmer på en disk
vises på titellisten, som også viser
diskoplysninger, som f.eks. diskens navn,
resterende tid, osv. Følg nedenstående trin for at
afspille det optagne program.
Du kan også redigere individuelle titler fra
titellisten (side 60).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Grundlæggende betjening
Tryk på x. Bemærk, at det kan tage nogle
sekunder, før optagelsen stopper.
+R
-RWVR -RWVideo
0
TITLE LIST
DISPLAY
</M/m/,,
ENTER
O RETURN
x
PICTURE
MARK
REC MODE
1
2
Isæt en disk.
Tryk på TITLE LIST.
Titellistemenuen vises med diskens indhold.
Eksempel: Titelliste (Original) på en DVDRW (VR-tilstand)
1/7
Title List
Original
DVD-RW
SLP
2:45:00
Free
Title 1
07/12
Title 2
0:45:00 09/12
Title 3
1:00:00 10/12
0:15:00
Title 4
13/12
Title 5
0:10:00 16/12
Title 6
0:10:00 19/12
0:25:00
A Titeltype (kun DVD-RW (VR-tilstand)):
Viser titeltypen, original eller afspilningsliste.
,fortsættes
29
B Disknavn (side 34):
Sådan ændres et miniaturebillede for en titel
Viser disktypen. Hvis det er en disk i VRtilstand, vises "VR" på frontpaneldisplayet.
C Disk mellemrum/tilbageværende tid:
Tryk på REC MODE flere gange for at få vist
den resterende tid i hver af
optagelsestilstandene.
D Titels miniaturebillede
Tryk på </, for at vælge den forrige/næste
titel. Hvis der er mere end seks titler opstillet,
skal du trykke på M/m for at få vist titler på
forrige/næste sider række efter række.
1
Afspil en titel, hvis miniaturebillede du vil
ændre.
2
Tryk på PICTURE MARK i den sekvens, du
vil bruge som miniaturebillede.
Der vises en miniaturemarkering på skærmen,
og sekvensen angives til titlens
miniaturebillede.
Sådan stopper du afspilningen
Tryk på x.
E Titeloplysninger:
Viser titelnavnet, optagelsesdatoen og
optagelsestiden.
Tryk på DISPLAY for at få vist detaljerede
oplysninger for den valgte titel (ikke
tilgængelig for en afspilningslistetitel).
3
Du kan vælge en foretrukken sekvens til det
miniaturebillede, der vises i titellistemenuen.
Sådan deaktiveres titellisten
Tryk på O RETURN.
Kapitelliste
+RW
Vælg en titel, og tryk på ENTER.
Undermenuen vises med de indstillinger, der
gælder for den valgte titel. De viste
indstillinger er forskellige alt efter situationen
og disktypen.
1/7
Title List
-RWVR
+R
Når du vælger [Chapter List] i undermenuen for
en titel, vises kapitellistemenuen med titlens
indhold vist som kapitler.
Du kan afspille eller redigere individuelle kapitler
fra undermenuen, som vises, når du vælger et
kapitel, og derefter trykke på ENTER.
Original
DVD-RW
SLP
2:45:00
Free
Title 1
07/12
Title 2
0:45:00 09/12
Title 3
1:00:00 10/12
0:15:00
Chapter List
Original
Title 1
07/12 Tue
0:45:00
Play
1/5
Chapter List
Erase
Edit
Title 4
13/12
Title 5
0:10:00 16/12
Title 6
0:10:00 19/12
0:25:00
Playlist
Indstillinger for den valgte titel
• Hvis du vil deaktivere undermenuen og
vælge en anden titel, skal du trykke på
O RETURN.
4
Vælg [Play], og tryk på ENTER.
Afspilningen starter fra den valgte titel på
disken.
Om titellisten for DVD-RW'er (VR-tilstand)
Hver gang du trykker på TITLE LIST, kan du
skifte på titellisten for at få vist original eller
afspilningsliste.
"PLAYLIST" vises på frontpaneldisplayet, når
der vælges "Playlist".
Hvis du ønsker flere detaljer, kan du se
"Redigering af afspilningslistetitler" (side 59).
30
A Titeloplysninger
B Kapitels miniaturebillede
Tryk på </, for at vælge det forrige/næste
kapitel. Hvis der er mere end seks kapitler
opstillet, skal du trykke på M/m for at få vist
kapitler på forrige/næste sider række efter
række.
Sådan vender du tilbage til titellisten
Vælg et kapitel, og tryk på ENTER. Vælg [Title
List] i undermenuen, og tryk på ENTER.
z Tip!
Efter optagelse bruges den første sekvens i optagelsen
(titlen) automatisk som miniaturebilledet.
Bemærk
Du kan kontrollere afspilningsoplysningerne og
resterende tid, der vises på TV-skærmen eller
frontpaneldisplayet.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Grundlæggende betjening
• Titellisten vises muligvis ikke for disks, der er oprettet
på andre DVD-optagere.
• Bogstaver, der ikke kan vises, vises som ødelagte tegn.
• Titelminiaturebilleder vises kun på denne optager.
• Det kan tage nogle sekunder, før miniaturebilledet
vises.
• Efter redigering kan titelminiaturebilledet ændres til
den første sekvens i optagelsen (titel).
• Små miniaturer angives på et punkt i nærheden af, hvor
der trykkes på knappen PICTURE MARK, og
resultatet kan være en smule anderledes end den
tiltænkte.
Kontrol af
afspilningsoplysninger og
spilletid
TIME
DISPLAY
</M/m/,,
ENTER
Brug af TV-skærmen
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-R
DVD
VCD
Tryk på DISPLAY for at få vist forskellige
afspilningsoplysninger på TV-skærmen.
De viste elementer kan variere afhængigt af
disktypen og afspilningsstatus. Tryk på DISPLAY
igen for at deaktivere visningen på TV-skærmen.
Du kan vælge et element ved at trykke på M/m og
ændre eller vælge indstillingen ved at trykke på
</,. Oplysninger om de enkelte menupunkter
findes på de sider, der er anført i parentes.
1/7
1/23
00:00:30
1 ENG
D
5.1CH
1 ENG
1/1
SUR OFF
Title
[Title]: Aktuelt titelnummer (eller spornummer)/
samlet antal titler (eller spor) (52)
[Chapter]: Aktuelt kapitelnummer /samlet antal
kapitler (52)
,fortsættes
31
[Time]: Forløbet spilletid (52) (viser også den
resterende tid, når der trykkes på TIME)
[Audio]: Valgt lydsprog (kun DVD-VIDEO) eller
lydkanal (49)
[Subtitle]: Valgt undertekst (49)
[Angle]: Valgt vinkel/samlet antal vinkler (49)
[Sound]: Valgt lydtilstand (49)
Bemærk
• Hvis der ikke trykkes på nogen knapper i ti sekunder,
deaktiveres visningen af afspilningsoplysningerne.
• Hvis du opretter en afspilningslistetitel, der er længere
end "13:15:21", nulstilles displayet til "0:00:00", og
tællingen genstartes.
Kontrol af spilletid og resterende tid
+RW
VCD
-RWVR -RWVideo
CD
+R
-R
DVD
DATA CD
Du kan se oplysninger om spilletid eller resterende
tid på TV-skærmen og frontpaneldisplayet. De
oplysninger, som er vist på frontpaneldisplayet,
kan også ses på TV-skærmen.
Tryk på TIME flere gange.
De viste elementer kan variere afhængigt af
disktypen og afspilningsstatus.
◆Frontpaneldisplay
Eksempel: Ved afspilning af en DVD
Spilletid og nummer på den aktuelle titel
TITLE
CHP
Resterende spilletid for den aktuelle titel
TITLE
CHP
Eksempel: Ved afspilning af en CD
Spilletid for spor og aktuelt spornummer
m
Resterende spilletid for det aktuelle spor
m
Spilletid for disken
m
Resterende spilletid for disken
Bemærk
Spilletid på MP3-lydspor vises muligvis ikke korrekt.
32
Ændring af navnet på et
optaget program
(Titelinput)
4
Vælg [Title Name], og tryk på ENTER.
Displayet til indtastning af tegn vises.
Standardtitelnavnet vises i
indtastningsrækken.
Indtastningsrække
Tegntypeboks
Title 1
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-R
Upper Case
Nummer
knapper
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Finish Cancel Space
0
Erase
Indstillingsknapper
Tegnpalet
• Tryk på </, for at flytte mellem
indstillingsknapperne. Hvis du vil flytte
mellem indstillingsknapperne, tegnpaletten
og tegntypeboksen på displayet, skal du
trykke på M/m.
• Hvis du vil flytte markøren til venstre eller
højre i indtastningsrækken, skal du vælge
[b] eller [B] og trykke på ENTER.
• Hvis du vil slette et tegn, skal du flytte
markøren til højre for tegnet i
indtastningsrækken. Vælg [Erase], og tryk
på ENTER.
0
TITLE LIST
</M/m/,,
ENTER
2
5
Grundlæggende betjening
De optagne titler på en disk navngives som
standard sekventielt ([Titel 1], [Titel 2], …). Du
kan omdøbe titler ved hjælp af displayet til
indtastning af tegn, der også vises til omdøbning
af en disk eller station.
Der kan indtastes op til 21 tegn for en titel eller et
disknavn og 5 tegn for et stationsnavn, men det
faktiske antal viste tegn i menuer, som f.eks.
titellisten, varierer.
1
Flyt til tegntypeboksen, og tryk på </,
for at vælge en tegntype.
Du kan vælge [Upper Case], [Lower Case]
eller [Symbol].
1
Hvis du ønsker detaljer om titellisten, kan du
se side 29.
2
3
Tegnpaletten skifter i overensstemmelse med
den tegntype, du vælger.
Tryk på TITLE LIST for at aktivere
titellisten.
Vælg en titel, og tryk på ENTER.
Vælg [Edit] i undermenuen, og tryk på
ENTER.
Der vises redigeringsindstillinger for den
valgte titel.
6
Flyt til tegnpaletten, tryk på </M/m/,
for at vælge tegnet, og tryk på ENTER.
Det valgte tegn vises i indtastningsrækken.
A
Upper Case
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Finish Cancel Space
0
Erase
,fortsættes
33
• Hvis du vil indtaste et bogstav med en
accent, skal du vælge bogstavet efterfulgt af
en accent.
Eksempel: Vælg "a" og derefter " ` " for at
skrive "à".
• Hvis du vil indsætte et mellemrum, skal du
vælge [Space] og trykke på ENTER.
• Hvis du vil indsætte et tegn, skal du flytte
markøren til højre for den position, hvor du
vil indsætte tegnet. Vælg tegnet fra
tegnpaletten, og tryk på ENTER.
7
Mærkning og beskyttelse af
en disk
Gentag trin 5 og 6 for at indtaste de
resterende tegn.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
ABC
</M/m/,,
ENTER
Upper Case
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Finish Cancel Space
0
Erase
SET UP
• Hvis du vil vende tilbage til titellisten uden
at omdøbe titlen, skal du vælge [Cancel] og
trykke på ENTER.
8
Vælg [Finish], og tryk på ENTER.
Sådan bruges nummerknapperne
Mærkning af en disk
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-R
Du kan også bruge nummerknapperne til at
indtaste tegn.
En disk betegnes automatisk som dens disktype.
Du kan ændre disknavnet (op til 21 tegn).
1
1
2
Isæt en disk.
3
4
Vælg
Vælg den række, der indeholder det tegn, der
skal indtastes, og tryk på en nummerknap.
Eksempel: Hvis du vil skrive "MT"
Vælg rækken "K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T".
Tryk på nummerknappen 3 efterfulgt af
nummerknappen 0.
2
Vælg [Finish], og tryk på ENTER.
Tryk på SET UP for at aktivere
installationsmenuen.
[Disc Info], og tryk på ,.
Vælg [Disc Name], og tryk på ,.
Disc Info
Format DVD
Finalize
Disc Name
Protect
34
Edit
5
Tryk på ENTER, mens [Edit] er valgt.
Displayet til indtastning af tegn vises. Hvis du
vil indtaste tegn, kan du se side 33.
Bemærk
Mærk disken, før du færdigbehandler den. Når en disk er
færdigbehandlet, kan du ikke ændre dens navn.
Afspilning af en DVD på
andet udstyr
(færdigbehandling)
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-R
Isæt en disk.
Tryk på SET UP for at aktivere
installationsmenuen.
3
4
Vælg
Forskelle mellem disktyperne
+RW
-RWVR
+R
Du kan beskytte alle titler på disken for at undgå
utilsigtet optagelse, redigering eller sletning.
[Disc Info], og tryk på ,.
Vælg [Protect], og tryk på ,.
+RW
Disks færdigbehandles automatisk,
inden de fjernes fra optageren. Det kan
imidlertid være, du skal færdigbehandle
disken til bestemt DVD-udstyr, eller
hvis optagelsestiden er kort. Du kan
redigere eller optage på disken, selv efter
færdigbehandlingen.
-RWVR
Færdigbehandling er unødvendigt ved
afspilning af en disk på VRformatkompatibelt udstyr.
Selv hvis dit andet DVD-udstyr er VRformatkompatibelt, skal du muligvis
færdigbehandle disken, særligt hvis
optagelsestiden er kort. Efter
færdigbehandling kan du ikke redigere
eller optage på disken. Hvis du vil
redigere eller optage på den igen, skal du
ophæve færdigbehandlingen af disken.
-RWVideo
Færdigbehandling er nødvendigt ved
afspilning på alt andet udstyr end denne
optager. Efter færdigbehandling kan du
ikke redigere eller optage på disken.
Hvis du vil redigere eller optage på den
igen, skal du ophæve
færdigbehandlingen af disken.
+R
Færdigbehandling er nødvendigt ved
afspilning på alt andet udstyr end denne
optager. Efter færdigbehandling kan du
ikke redigere eller optage på disken.
Disc Info
Format DVD
Finalize
Disc Name
Protect
Off
On
5
Vælg [On], og tryk på ENTER.
Sådan annulleres beskyttelsen
Gentag ovenstående trin, og vælg [Off], og tryk på
ENTER i trin 5.
z Tip!
For DVD+RW'er og DVD+R'er kan du angive
beskyttelsen for individuelle titler (side 62).
-R
,fortsættes
Grundlæggende betjening
1
2
Færdigbehandling er nødvendigt, når du afspiller
disks, der er optaget med denne optager på andet
DVD-udstyr.
Når du færdigbehandler en DVD+RW, DVD-RW
(Video-tilstand), DVD+R eller DVD-R, oprettes
der automatisk en DVD-menu, som kan vises på
andet DVD-udstyr.
Før færdigbehandlingen skal du kontrollere
forskellene mellem disktyperne i nedenstående
tabel.
Beskyttelse af en disk
35
Sådan ophæves færdigbehandlingen af en
DVD-RW
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Hvis du ikke kan optage eller redigere på en
DVD-RW, der er færdigbehandlet (der vises en
meddelelse), skal du ophæve færdigbehandlingen
af disken ved at vælge [Unfinalize] i trin 5
ovenfor.
0
</M/m/,,
ENTER
z Tip!
Du kan kontrollere, om disken er færdigbehandlet eller
ej. Hvis du ikke kan vælge [Finalize] i trin 5 ovenfor, er
disken allerede færdigbehandlet.
Bemærk
• Den tid, der er påkrævet til færdigbehandlingen,
afhænger af disktypen, spilletiden eller antal titler, der
er optaget på disken.
• Afhængigt af diskens tilstand, optagelsen eller DVDudstyret afspilles disks muligvis ikke jævnt, hvis
diskene er færdigbehandlede.
• Optageren kan muligvis ikke færdigbehandle disken,
hvis den blev optaget på en anden optager.
• Hvis optagelsestiden er kort, kan disken muligvis ikke
afspilles på nogle DVD-afspillere.
SET UP
1
2
Isæt en disk.
3
4
Vælg
Tryk på SET UP for at aktivere
installationsmenuen.
[Disc Info], og tryk på ,.
Vælg [Finalize], og tryk på ,.
Disc Info
Format DVD
Finalize
Finalize
Disc Name
Protect
5
Vælg [Finalize], og tryk på ENTER.
Du bliver bedt om en bekræftelse.
6
Vælg [OK], og tryk på ENTER.
Optageren påbegynder færdigbehandlingen af
disken.
Omtrentlig tilbageværende tid til
færdigbehandling vises på skærmen. Nogle
diske kræver muligvis mere tid end det
angivne.
7
36
Tryk på ENTER, når [OK] vises.
Bemærk
Optagelse
Før optagelse
Før du starter optagelsen …
z Tip!
• Der kan optages op til 49 på en DVD+RW eller
DVD+R. 99 titler for andre disks, der kan optages på.
• Ved brug af en DVD+RW kan du overskrive en
tidligere optaget titel (side 45).
• Du kan vælge den billedstørrelse, der skal optages med
på DVD-RW'er (VR-tilstand). Vælg [4:3] eller [16:9]
for [Rec Aspect Ratio] i opsætningen [Rec Setting]
(side 78).
Optagelsestilstand
Ligesom SP- eller LP-optagelsestilstanden for
videobåndoptagere har denne optager fire
forskellige optagelsestilstande.
Vælg en optagelsestilstand, der er i
overensstemmelse med den tid og billedkvalitet,
du har brug for. Hvis billedkvalitet f.eks. er
førsteprioritet, skal du vælge High Qualitytilstand (HQ). Hvis optagelsestiden er din
førsteprioritet, kan Super Long Play-tilstand
(SLP) være et muligt valg.
Tryk på REC MODE flere gange for at skifte
optagelsestilstand.
Bemærk, at optagelsestiden i følgende tabel er en
omtrentlig vejledning.
Optagelsestilstand
Optagelsestid
(minut)
HQ (High quality)
60
SP (standardtilstand) R
120
r
240
EP
SLP (lang varighed)
Optagelse i stereo og tosprogede
programmer
Denne optager kan modtage og optage stereo- og
tosprogede programmer, der er baseret på
ZWEITON- eller NICAM-systemet.
Før du begynder at optage tosprogede
programmer, skal du trykke på knappen
(lyd) flere gange for at vælge lydkanalen
(Main+Sub, Main eller Sub). Den valgte kanal
vises på TV-skærmen og anvendes under
optagelsen. Ved tidsindstillede optagelser vælges
"Main+Sub" automatisk. Bemærk, at du ikke kan
skifte lydkanalen under optagelsen.
Optagelse
• Denne optager kan optage på flere forskellige
disks. Vælg en disktype, der svarer til dine
behov (side 8).
• Brug titellisten til at kontrollere den tilgængelige
optagelsestid for disken (side 29). For
DVD+RW'er og DVD-RW'er kan du slette titler
for at frigøre diskplads (side 59).
• Nedenstående situationer kan forårsage små
unøjagtigheder i optagelsestiden.
– Optagelse af et program med dårlig modtagelse eller
et program eller en videokilde med lav billedkvalitet.
– Optagelse på en disk, der allerede er redigeret.
– Optagelse udelukkende af et stillbillede eller lyd.
• Den tilgængelige tilbageværende optagetid, der vises,
er et skøn, og den faktiske tid kan variere.
ZWEITON-systemet (tysk stereo)
Når et stereo- eller tosproget ZWEITON-baseret
program modtages, vises "ST" eller "BIL" på
frontpaneldisplayet.
NICAM-system
Når et stereo- eller tosproget NICAM-baseret
program modtages, vises "NICAM" på
frontpaneldisplayet.
Hvis du vil optage et NICAM-program, skal du
sørge for at indstille [NICAM/Standard] for
[Channel Settings] i opsætningen [Settings] til On
(standard). Hvis lyden ikke er tydelig, når du lytter
til NICAM-udsendelser, skal du indstille
[NICAM/Standard] til Off (se "[Channel
Settings]" på side 71).
z Tip!
Ved afspilning af andet DVD-udstyr kan du muligvis
ikke skifte mellem hoved- og underlydene for tosprogede
programmer. Vælg enten "Main" eller "Sub", før du
starter optagelsen, hvis du har tænkt dig at afspille disken
på andet DVD-udstyr.
360
,fortsættes
37
Billeder, der ikke kan optages
Billeder med kopibeskyttelse kan ikke optages på
denne optager.
Når optageren modtager et kopisikringssignal,
holder optageren op med at optage.
Kopikontrol
signaler
Kopifri
Disks, der kan
optages på
+RW
+R
Kopier-én-gang
-RWVR -RWVideo
-R
-RWVR
Ver.1.1, Ver.1.2 med
CPRM*
Kopier-aldrig
Ingen
* Den optagne disk kan kun afspilles på CRRMkompatibelt udstyr.
Tidsindstillet optagelse
(Standard/ShowView)
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-R
Du kan indstille timeren til i alt syv programmer
op til en måned i forvejen.
Du kan indstille timeren på to måder:
Standardmetoden og ShowView-metoden.
• Standard: Indstil datoen, tidspunktet og
placeringen af programmet manuelt.
• ShowView: Indtast det ShowView-nummer, der
er tildelt for hvert TV-program (side 40).
Bemærk
• Tidsindstillede optagelser kan ikke foretages, hvis
optageren er tændt.
• Under optagelsen kan du ikke indstille yderligere
tidsindstillede optagelser.
Manuel indstilling af timeren
(Standard)
Z
'/1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
TIMER
O RETURN
</M/m/,,
ENTER
x
38
1
Tryk på Z (åbn/luk), og anbring en disk,
der kan optages på i diskskuffen.
5
Tryk på ENTER.
Timerlisten vises med den timerindstilling, du
har foretaget.
Timer List
: PDC/VPS
PR
Date
Start
Length
Mode
Check
12
12/4 Tue
19:20
30
SP
Rec. OK
Mærkatside opad
Tryk på Z (åbn/luk) for at lukke
diskskuffen.
Vent, indtil "LOADING" forsvinder fra
frontpaneldisplayet.
Hvis du ønsker flere oplysninger om, hvordan
du isætter og formaterer en ny disk, kan du se
"Isættelse og formatering af en disk" (side
27).
3
Tryk på TIMER.
Timer Standard
SP
100 Min Free
PR
Date
Start
Stop
Mode
Repeat
PDC/VPS
12
12/4 Tue
19:20
19:50
SP
Today
Off
• Hvis timerlisten eller menuen [ShowView]
vises, skal du trykke på TIMER flere gange
for at ændre visningen til [Timer Standard].
4
Tryk på </, for at vælge et punkt, og
tryk på M/m for at ændre indstillingen.
[PR]: Vælger programplaceringen eller
indgangskilden.
[Date]: Indstiller datoen op til en måned i
forvejen.
[Start]: Indstiller starttidspunktet.
[Stop]: Indstiller stoptidspunktet.
[Mode]: Vælger optagelsestilstanden
(side 37). Hvis du vælger [AT], kan du bruge
funktionen Rec Mode Adjust. Se "Rec Mode
Adjust" på side 40.
[Repeat]: Vælg en gentagelsesindstilling fra
[Today], [Mon-Fri] og [Weekly].
[PDC/VPS]: Indstiller PDC/VPS-funktionen.
Se "Om PDC/VPS-funktionen" nedenfor.
• Hvis du laver en fejl, skal du vælge punktet
og ændre indstillingen.
Hvis du vil foretage en anden timerindstilling,
skal du trykke på TIMER for at vende tilbage
til menuen [Timer Standard] og gentage trin 4
og 5.
6
Tryk på O RETURN for at deaktivere
timerlisten.
7
Tryk på '/1 for at sætte optageren i
standby.
Optagelse
2
Indikatoren TIMER REC lyser op på
frontpanelet, og optageren er klar til at starte
optagelsen.
Sådan stoppes optagelsen under en
tidsindstillet optagelse
Tryk på x. Bemærk, at det kan tage nogle
sekunder, før optageren stopper optagelsen.
Om PDC/VPS-funktionen
PDC/VPS-signaler transmitteres med TVprogrammer i nogle udsendelsessystemer. Disse
signaler sikrer, at tidsindstillede optagelser
foretages uanset forsinkelser i udsendelserne,
tidlig start eller afbrydelser af udsendelsen.
◆Sådan bruges PDC/VPS-funktionen
Indstil [PDC/VPS] til [On] i trin 4 ovenfor. [*]
vises ud for [Start] for timerindstillingen i
timerlisten.
Når du aktiverer denne funktion, begynder
optageren af søge på kanalen, før den
tidsindstillede optagelse starter. Hvis du ser TV,
når søgningen starter, vises der en meddelelse på
TV-skærmen. Hvis du vil se TV, skal du skifte til
TV-tuneren.
,fortsættes
39
Rec Mode Adjust
Hvis der ikke er tilstrækkelig diskplads til
optagelsen, vælger optageren automatisk den
optagelsestilstand, der optager hele programmet.
Hvis du vil bruge denne funktion, skal du vælge
[AT] for optagelsestilstanden og indstille
[PDC/VPS] til [Off].
Hvis timerindstillingerne overlapper
Hvis timerindstillingerne overlapper, vises [Dup.
Date] i timerlisten. Hvis du ønsker detaljer, kan du
se "Når timerindstillingerne overlapper "
(side 42).
Optagelse af TV-programmer ved
hjælp af ShowView-systemet
ShowView-systemet er en funktion, der forenkler
indstillingen af timeren. Indtast blot det
ShowView-nummer, der er angivet i TVprogramvejledningen. Datoen, tidspunktet og
kanalen for dette program indstilles automatisk.
Kontroller, at kanalerne er indstillet korrekt i
[Channel Settings] i opsætningen [Settings]
(side 71).
'/1
Sådan bekræfter, ændrer eller annullerer du
en tidsindstillet optagelse
Se "Kontrol/ændring/annullering af
timerindstillinger (timerliste)" (side 42).
CLEAR
z Tip!
• Du kan afspille det optagne program ved at vælge
programtitlen i titellistemenuen.
• Du kan bruge optageren efter indstilling af timeren.
Tryk blot på '/1 for at tænde for optageren. Tryk på
'/1 igen for at sætte optageren i standby, før den
tidsindstillede optagelse begynder.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
TIMER
O RETURN
Bemærk
• Kontroller, at uret er korrekt indstillet, før den
tidsindstillede optagelse indstilles. I modsat fald kan
den tidsindstillede optagelse ikke foretages.
Hvis du vil optage et satellitprogram, skal du tænde for
satellittuneren og vælge det satellitprogram, du vil
optage. Lad satellittuneren være tændt, indtil optageren
er færdig med at optage.
• Optageren skal være i standbytilstand, for at den
tidsindstillede optagelse kan foretages.
• Selv hvis timeren er indstillet til samme daglige eller
ugentlige program, kan den tidsindstillede optagelse
ikke foretages, hvis det overlapper med et program, der
har førsteprioritet. [Dup. Date] vises for den
overlappede indstilling på timerlisten. Kontroller
prioritetsrækkefølgen for indstillingerne (side 42).
• Selv hvis timeren er indstillet, kan tidsindstillede
optagelser ikke foretages under optagelsen af et
program, der har førsteprioritet.
• Funktionen Rec Mode Adjust fungerer kun med en
tidsindstillet optagelse og PDC/VPS-funktionen
indstillet til Off. Den fungerer ikke med Quick Timer
(side 44).
• Begyndelsen af nogle optagelser kan ikke foretages,
når du bruger PDC/VPS-funktionen.
• Hvis indikatoren TIMER REC blinker på frontpanelet,
skal du kontrollere at den disk, der kan optages på, er
isat korrekt, og den tilgængelige optagelsestid på
disken er tilstrækkelig.
40
Nummerknapper
</M/m/,,
ENTER
x
1
2
Isæt en disk, der kan optages på.
Tryk på TIMER to gange.
ShowView
Number
Repeat
Today
• Hvis timerlisten eller menuen [Timer
Standard] vises, skal du trykke på TIMER
flere gange for at ændre visningen til
[ShowView].
3
Tryk på nummerknapperne for at indtaste
ShowView-nummeret.
• Hvis du laver en fejl, skal du trykke på
CLEAR og indtaste det korrekte nummer
igen.
4
Tryk på , for at flytte til [Repeat], og tryk
på M/m for at vælge en
gentagelsesindstilling.
Du kan vælge [Today], [Mon-Fri] eller
[Weekly].
5
Tryk på ENTER.
Programplaceringen, datoen, start- og
stoptidspunkterne, optagelsestilstanden,
gentagelsesindstillingen og PDC/VPSindstillingen (side 39) vises.
SP
100 Min Free
PR
Date
Start
Stop
Mode
Repeat
PDC/VPS
12
12/4 Tue
19:20
19:50
SP
Today
Off
Tryk på </, for at vælge et punkt, og tryk
på M/m for om nødvendigt at ændre
indstillingen.
6
Tryk på ENTER.
Timerlisten vises med den timerindstilling, du
har foretaget.
Timer List
: PDC/VPS
PR
Date
Start
Length
Mode
Check
12
12/4 Tue
19:20
30
SP
Rec. OK
Hvis du vil foretage en anden timerindstilling,
skal du trykke på TIMER for at vende tilbage
til menuen [ShowView] og gentage fra trin 3
til 6.
7
Tryk på O RETURN for at deaktivere
timerlisten.
8
Tryk på '/1 for at sætte optageren i
standby.
Tryk på x. Bemærk, at det kan tage nogle
sekunder, før optageren stopper optagelsen.
Hvis timerindstillingerne overlapper
Hvis timerindstillingerne overlapper, vises [Dup.
Date] i timerlisten. Yderligere oplysninger findes
i "Når timerindstillingerne overlapper" (side 42).
Sådan bekræfter, ændrer eller annullerer du
en tidsindstillet optagelse
Se "Kontrol/ændring/annullering af
timerindstillinger (timerliste)" (side 42).
z Tip!
• Funktionen Rec Mode Adjust fungerer også med denne
timermetode (side 40).
• Du kan bruge optageren efter indstilling af timeren.
Tryk blot på '/1 for at tænde for optageren. Tryk på
'/1 igen for at sætte optageren i standby, før den
tidsindstillede optagelse begynder.
Optagelse
Timer Standard
Sådan stoppes optagelsen under en
tidsindstillet optagelse
Bemærk
• Kontroller, at uret er korrekt indstillet, før den
tidsindstillede optagelse indstilles. I modsat fald kan
den tidsindstillede optagelse ikke foretages.
• Optageren skal være i standbytilstand, for at den
tidsindstillede optagelse kan foretages.
• Selv hvis timeren er indstillet til samme daglige eller
ugentlige program, kan den tidsindstillede optagelse
ikke foretages, hvis det overlapper med et program, der
har førsteprioritet. [Dup. Date] vises for den
overlappede indstilling på timerlisten. Kontroller
prioritetsrækkefølgen for indstillingerne (side 42).
• Selv hvis timeren er indstillet, kan tidsindstillede
optagelser ikke foretages under optagelsen af et
program, der har førsteprioritet.
• Begyndelsen af nogle optagelser kan ikke foretages,
når du bruger PDC/VPS-funktionen.
• Hvis indikatoren TIMER REC blinker på frontpanelet,
skal du kontrollere at den disk, der kan optages på, er
isat korrekt, og den tilgængelige optagelsestid på
disken er tilstrækkelig.
Indikatoren TIMER REC lyser op på
frontpanelet, og optageren er klar til at starte
optagelsen.
41
• [Rec. OK] angiver, at den tidsindstillede
optagelse foretages, som du angiver det.
Hvis timerindstillingerne overlapper, vises
[Dup. Date].
• [*] ud for [Start] angiver, at [PDC/VPS] er
indstillet til [On] (side 39).
Kontrol/ændring/
annullering af
timerindstillinger
(timerliste)
+RW
-RWVR -RWVideo
2
+R
-R
Programplaceringen, datoen, start- og
stoptidspunkterne, optagelsestilstanden,
gentagelsesindstillingen og PDC/VPSindstillingen for den valgte timerindstilling
vises.
Du kan kontrollere, ændre eller annullere
timerindstillinger ved hjælp af timerlistemenuen.
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
CLEAR
Vælg en timerindstilling, og tryk på
ENTER.
Tryk på </, for at vælge et punkt, og
tryk på M/m for at ændre indstillingen.
• Hvis du vil vende tilbage til timerlisten uden
at ændre, skal du trykke på TIMER.
4
0
Oplysningerne om den valgte timerindstilling
opdateres.
TIMER
</M/m/,,
ENTER
O RETURN
Tryk på ENTER.
Annullering af timerindstillingerne
1
Efter trin 1 ovenfor skal du vælge en
timerindstilling og trykke på CLEAR.
Du bliver bedt om en bekræftelse.
Ændring af timerindstillingerne
Timerlisten kan indeholde op til syv
timerindstillinger. Du kan vælge en
timerindstilling og redigere den, før optagelsen
starter.
1
Tryk på TIMER flere gange for at aktivere
timerlisten.
Alle timerindstillingerne er angivet. Du kan
kontrollere oplysninger som f.eks.
optagelsesdatoen, tidspunktet,
optagelsestilstand osv.
Timer List
PR
Date
: PDC/VPS
Start
Length
Mode
2
Vælg [OK], og tryk på ENTER.
Den valgte timerindstilling slettes fra
timerlisten.
• Hvis du vil annullere sletningen, skal du
vælge [Cancel] og trykke på ENTER i trin 2.
Sådan deaktiveres timerlisten
Tryk på O RETURN.
Når timerindstillingerne overlapper
Hvis en timerindstilling overlapper med en anden
timerindstilling (dvs. [Dup. Date] vises på
timerlisten), har det program, der starter først,
førsteprioritet, og optagelsen af det andet program
starter først, når det første program er færdigt.
Check
12
12/4 Tue
19:20
30
SP
Rec. OK
12
13/4 Wed
20:00
30
SP
Dup. Date
10
13/4 Wed
20:15
15
SP
Dup. Date
7:00
8:00
bliver skåret
42
9:00
10:00
A
B
◆Når optagelserne starter på samme tid
Det program, der er indstillet først, har
førsteprioritet. I dette eksempel er timerindstilling
A indstillet efter B, så den første del af
timerindstilling A optages ikke.
7:00
8:00
9:00
Optagelse uden timeren
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-R
10:00
A
B
2
3
4
5
6
7
8
9
PROG +/–
0
t (TV/video),
TV/DVD
TITLE LIST
</M/m/,,
ENTER
DISPLAY
7:00
8:00
9:00
10:00
Optagelse
◆Når afslutningen på én optagelse og
starttidspunktet på et andet er det samme
Efter afslutning af den forrige optagelse, kan den
anden optagelse være forsinket.
1
A
B
X
x
Bemærk
• Under optagelsen kan du ikke ændre timerindstillingen
for den aktuelle optagelse.
• Når [PDC/VPS] er sat til [On] for en eller flere
tidsindstillede optagelser, kan starttidspunkterne
ændres, hvis en udsendelse forsinkes eller starter
tidligt.
• Selv hvis timeren er indstillet, kan tidsindstillede
optagelser ikke foretages under optagelsen af et
program, der har førsteprioritet.
• Selv hvis timeren er indstillet til samme daglige eller
ugentlige program, kan den tidsindstillede optagelse
ikke foretages, hvis det overlapper med et program, der
har førsteprioritet. [Dup. Date] vises for den
overlappede indstilling på timerlisten. Kontroller
prioritetsrækkefølgen for indstillingerne .
REC MODE
z REC
INPUT
SELECT
1
2
Isæt en disk, der kan optages på.
3
Tryk på REC MODE flere gange for at vælge
optagelsestilstanden.
Tryk på PROG +/– eller INPUT SELECT for
at vælge programplaceringen eller den
indgangskilde, du vil optage.
Hver gang du trykker på knappen, ændres
visningen på TV-skærmen således:
HQ
SP
EP
SLP
Hvis du ønsker detaljer om
optagelsestilstanden, kan du se side 37.
4
Tryk på z REC.
Optagelsen starter, og "z" (rød) vises på
frontpaneldisplayet.
Optagelsen fortsætter, indtil du stopper
optagelsen, eller disken er fyldt.
,fortsættes
43
Sådan stoppes optagelsen
Sådan kontrolleres Quick Timer
Tryk på x. Bemærk, at det kan tage nogle
sekunder, før optagelsen stopper.
Sådan standses optagelsen midlertidigt
Tryk på z REC én gang under optagelsen. Den
resterende optagelsestid og andre oplysninger om
optagelsen (programplacering, optagelsestilstand
osv.) vises kortvarigt på TV-skærmen.
Tryk på X. Tryk på knappen igen for at genoptage
optagelsen.
Sådan annulleres eller stoppes Quick Timer
Sådan ser du et andet TV-program under
optagelsen
Hvis TV'et er tilsluttet til LINE 1-TV-stikket, kan
du indstille TV'et til TV-indgangen ved hjælp af
knappen TV/DVD og vælge det program, du vil
have at se. Hvis TV'et er tilsluttet til LINE 2 OUTeller COMPONENT VIDEO OUT-stikkene, skal
du indstille TV'et til TV-indgangen ved hjælp af
knappen t (TV/video) (side 19).
z Tip!
Hvis du ikke ønsker at se TV under optagelsen, kan du
slukke for TV'et. Når du bruger en dekoder, skal du sørge
for at lade den være tændt.
Bemærk
• Når du har trykket på z REC, kan det tage et øjeblik,
inden optagelsen starter.
• Du kan ikke ændre optagelsestilstanden under
optagelsen eller under en pause i optagelsen.
• Hvis der opstår et strømsvigt, kan det program, du
optager, blive slettet.
• Du kan ikke se et PAY-TV/Canal Plus-program under
optagelsen af et andet PAY-TV/Canal Plus-program.
Brug af funktionen Quick Timer
Hvis du vil have optageren tilbage til normal
optagelsestilstand, kan du trykke på z REC to
gange under optagelsen. [Continue] vises
kortvarigt på TV-skærmen.
Tryk på x for at stoppe optagelsen. Bemærk, at
det kan tage nogle sekunder, før optagelsen
stopper.
Sådan udvides Quick Timer
Tryk på z REC flere gange under optagelsen. Når
optageren vender tilbage til normal
optagelsestilstand, udvides optagelsestiden med
10 minutter (op til diskens kapacitet).
Kontrol af status under optagelse
Du kan kontrollere oplysninger om optagelsen,
som f.eks. optagelsestid eller optagelsestilstand
osv.
Tryk på DISPLAY under optagelsen.
Optagelsesoplysningerne vises på TV-skærmen.
0:19:55
Input : Pr. 8
MONO
SP 1H 40M Free
Du kan indstille optageren til at optage med
intervaller af 10 minutter.
Tryk på z REC flere gange for at angive
varigheden.
A Forløbet optagelsestid
Optagelsen starter efter det første tryk. Quick
Timer starter efter det andet tryk, og yderligere
tryk øger optagelsestiden med 10 minutter inden
for diskens ledige plads.
C Statuslinje for optagelse
Fortsæt
D Lydkanal
E Optagelsestilstand
10M
20M
30M
Den resterende optagelsestid vises kortvarigt på
TV-skærmen.
Tidstælleren på frontpaneldisplayet falder til 0:00
(eller når disken er fyldt), og derefter stopper
optageren optagelsen (strømmen slukkes).
44
B Programplacering eller indgangskilde
F Tilgængelig optagelsestid på disken
Tryk på DISPLAY for at deaktivere visningen.
z Tip!
Under optagelsen kan du kontrollere optagelsestiden og
andre oplysninger, som f.eks. disktype/format, titel/
kapitelnummer osv., der er vist på frontpaneldisplayet
(side 89).
Oprettelse af kapitler i titlen
z Tip!
Du kan oprette kapitler manuelt, når du afspiller en
DVD+RW, DVD-RW (VR-tilstand) eller DVD+R
(side 64).
Optagelse
Optageren opdeler automatisk en optagelse (titel)
i kapitler ved at indsætte kapitelmærker med 5, 10
eller 15-minutters intervaller under optagelsen.
Vælg intervallet, [5Min], [10Min] eller [15Min]
for [Auto Chapter] i opsætningen [Rec Setting]
(side 79).
Bemærk
• En beskyttet titel kan ikke overskrives (side 62).
• Hvis den valgte titel er kortere end den nye optagelse
eller mindre end ti sekunder, overskriver optageren
automatisk den næste titel på titellisten. Hvis du ikke
ønsker, at en titel skal overskrives, skal du beskytte
titlen (side 62).
Overskrivning af en optaget titel
+RW
Du kan bruge titellisten til at lave en ny optagelse
over en tidligere optaget titel på disken. Hvis du
ønsker detaljer om titellisten, kan du se side 29.
1
2
Isæt en DVD+RW.
3
Tryk på TITLE LIST for at aktivere
titellisten.
4
Tryk på </M/m/, for at vælge den titel,
du vil overskrive.
5
Tryk på z REC.
Tryk på PROG +/– eller INPUT SELECT for
at vælge en programplacering eller
indgangskilde.
Optagelsen starter.
Sådan stoppes optagelsen
Tryk på x. Bemærk, at det kan tage nogle
sekunder, før optagelsen stopper.
z Tip!
Hvis du sletter en titel fra en DVD+RW, vises den som
[Erased title] i titellisten. Dette øger imidlertid ikke den
resterende tid på disken. Du kan vælge [Erased title] fra
titellisten og lave en ny optagelse ovenpå (side 61).
45
Optagelse fra tilsluttet
udstyr
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-R
Du kan optage fra en tilsluttet videobåndoptager
eller lignende enhed. Hvis du vil tilslutte en
videobåndoptager eller lignende enhed, kan du se
"Tilslutning af en videobåndoptager eller lignende
enhed" (side 23). Brug DV IN-stikket på
frontpanelet, hvis udstyret har et DV-udgangsstik
(i.LINK-stik) .
1
2
3
4
5
6
7
8
9
x
z REC
REC MODE
INPUT
SELECT
Isæt en disk, der kan optages på.
Tryk på INPUT SELECT for at vælge en
indgangskilde i overensstemmelse med
den foretagne tilslutning.
Frontpaneldisplayet ændres således:
programplacering
LINE1
DV
3
LINE2
LINE4
LINE3
Tryk på REC MODE flere gange for at vælge
optagelsestilstanden.
Optagelsestilstanden ændres således:
HQ
4
46
SP
EP
Tryk på z REC på denne optager, og
pause- eller play-knappen på det
tilsluttede udstyr på samme tid.
Optagelsen starter.
Tryk på x på optageren for at stoppe
optagelsen.
Hvis du tilslutter et digitalt videokamera med
et DV IN-stik
Se "DV Dubbing" (side 67) for at få en forklaring
til, hvordan du skal optage fra DV IN-stikket.
Bemærk
• Når du optager et videospilbillede, er skærmbilledet
muligvis ikke tydeligt.
• Et program, der indeholder kopibeskyttelsessignalet
Kopier-aldrig kan ikke optages. Optageren stopper
automatisk optagelsen efter et par sekunder.
0
1
2
5
SLP
Isæt kildebåndet i det tilsluttede udstyr, og
indstil det til afspilningspause.
3
Tryk på TITLE LIST.
Hvis du ønsker detaljer om titellisten, kan du
se "Visning af det optagne program
(Titelliste)" (side 29).
Afspilning
Afspilning af DVD'er og
VIDEO-CD'er
Eksempel: DVD-RW (VR-tilstand)
1/7
Title List
+RW
+R
-RWVR -RWVideo
-R
Original
DVD
VCD
DVD-RW
SLP
2:45:00
Free
Title 1
07/12
Title 2
0:45:00 09/12
Title 3
1:00:00 10/12
0:15:00
Title 4
13/12
Title 5
0:10:00 16/12
Title 6
0:10:00 19/12
0:25:00
Z
2
3
4
5
6
7
8
9
4
Vælg en titel, og tryk på ENTER.
Undermenuen vises.
0
5
TITLE LIST
Afspilning
Nummerknapper
1
Vælg [Play], og tryk på ENTER.
Afspilningen starter fra den valgte titel på
disken.
</M/m/,,
ENTER
TOP MENU
H
1
MENU
x
Sådan vælger du et kapitel fra kapitellisten
(kun DVD+RW, DVD-RW (VR-tilstand) og
DVD+R)
1
Vælg [Chapter List] i undermenuen i trin 5
ovenfor.
Kapitellisten for den valgte titel vises. Hvis du
ønsker detaljer om kapitellisten, kan du se
side 30.
2
3
Vælg kapitlet, og tryk på ENTER.
Tryk på Z (åbn/luk), og anbring en disk i
diskskuffen.
Vælg [Play] i undermenuen, og tryk på
ENTER.
Afspilningen starter fra det valgte kapitel.
Sådan bruges DVD'ens menu
Afspilningssiden skal vende nedad
2
Tryk på Z (åbn/luk) for at lukke
diskskuffen.
Hvis du har isat en DVD-VIDEO eller
VIDEO-CD, skal du trykke på H.
Afspilningen starter automatisk afhængigt af
disken.
Når du afspiller en DVD-VIDEO eller en
færdigbehandlet DVD+RW, DVD-RW (Videotilstand), DVD+R eller DVD-R, kan du få vist
diskens menu ved at trykke på TOP MENU eller
MENU.
,fortsættes
47
Sådan afspilles VIDEO-CD'er med PBCfunktioner
PBC (Playback Control – Afspilningskontrol) gør
det muligt at afspille VIDEO-CD'er interaktivt
ved hjælp af menuen på TV-skærmen.
Når du begynder at afspille en VIDEO-CD med
PBC-funktioner, vises menuen.
Vælg et punkt ved hjælp af nummerknapperne, og
tryk på ENTER. Følg derefter instruktionerne i
menuen (tryk på H, når "Press SELECT" vises).
Sådan stopper du afspilningen
Tryk på x.
Sådan genoptages afspilningen fra det punkt,
hvor du stoppede disken (Genoptag afspilning)
Optageren gemmer det punkt, hvor du stoppede
disken, selv hvis disken fjernes, og optageren
slukkes.
Tryk på x en gang for at stoppe afspilningen. Når
du afspiller disken næste gang, genoptager
optageren afspilningen fra det punkt, hvor du
stoppede disken.
Hvis du vil starte fra begyndelsen, skal du trykke
på x to gange. Afspilningen starter fra
begyndelsen af titlen/sporet/sekvensen.
Punktet, hvor du stoppede afspilningen, slettes,
når:
– du afspiller en anden titel.
– du redigerer titlen, efter du har stoppet
afspilningen.
– du ændrer indstillingerne på optageren.
– du laver en optagelse.
Sådan afspilles DVD'er med restriktion
(Børnesikring)
Hvis du afspiller en DVD med restriktion, vises
meddelelsen [Playback limited by Parental
Control.], og visningen til angivelse af din
adgangskode vises på TV-skærmen.
1
Indtast din firecifrede adgangskode ved hjælp
af nummerknapperne.
2
Tryk på ENTER for at vælge [OK].
Optageren starter afspilningen.
Hvis du vil registrere eller ændre adgangskoden,
kan du se "Børnesikringsindstillinger" (side 77).
48
z Tip!
• Hvis du vil afspille uden PBC-funktioner, kan du
indstille [PBC] til [Off] i opsætningen [Settings]
(side 75). VIDEO-CD'er afspilles kun i kontinuerlig
afspilningstilstand.
• Du kan også bruge knappen H i trin 4 (side 47) til at
starte afspilningen.
• Hvis du vil afspille en titel, der indeholder skjulte
kapitler på en DVD+RW eller DVD+R, skal du vælge
[Full Play] i trin 5 (side 47). Hvis du vil have detaljer
om skjulte kapitler, kan du se side 64.
Afspilningsindstillinger
Z
CLEAR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
SUR
ZOOM
Afspilning
/
m
/
M
./>
X
H
RANDOM
REPEAT
A-B
Knapper
Betjening
Disks
Z (åbn/luk)
Stopper afspilningen og åbner diskskuffen.
Alle disks
X (pause)
Standser afspilningen midlertidigt.
Alle disks
. (forrige)/
> (næste)
Går til begyndelsen af forrige/næste titel/kapitel/
sekvens/spor.
Alle disks
Spoler disken hurtigt tilbage/frem ved gentagne tryk
under afspilningen.
Søgehastigheden ændres således:
Alle disks
(hurtig tilbagespoling/
hurtig fremspoling)
hurtig tilbagespoling
FR1 T
FR2 T T
FR3 T T T
FR4* T T T T
hurtig fremspoling
t FF1
t t FF2
t t t FF3
t t t t FF4*
* FR4 og FF4 er ikke
tilgængelige for
VIDEO-CD'er.
,fortsættes
49
Knapper
Betjening
Disks
Afspiller i slowmotion ved gentagne tryk under
midlertidig standsning.
Afspilningshastigheden ændres således:
Alle disks
(langsom)
langsom afspilning tilbage**
SR1 T
SR2 T T
SR3 T T T
SR4 T T T T
/
(hurtig
afspilning/hurtigt
frem)
(lyd)
langsom afspilning fremad
t SF1
t t SF2
t t t SF3
t t t t SF4**
Afspiller sekvensen eller tilbagespoler kortvarigt
sekvensen.
viser billedet ramme for ramme under midlertidig
standsning.
Vælger et af de optagne lydspor på disken ved flere
tryk.
** SR1-SR4 og SF4 er
ikke tilgængelige for
VIDEO-CD'er.
-RWVR -RWVideo
+RW
-R
+R
DVD
Alle disks
DVD : Vælger sproget.
+RW
+R
-RWVR -RWVideo
Vælger et af de optagne lydspor.
SUR (Surround)
-R
VCD :
Slår Surroundeffekten til ([SUR ON]) eller fra ([SUR
OFF]) ved tryk under afspilning. Med Surround kan
du få glæde af virtuelle surround sound-effekter, der er
oprettet fra venstre og højre fronthøjttalere.
Alle disks
(undertekst)
Vælger et undertekstsprog ved flere tryk.
DVD
(vinkel)
Vælger en vinkel ved flere tryk.
"
" vises kortvarigt ved den sekvens, hvor vinklen
skal ændres.
Hvis der er optaget flere vinkler af en sekvens på
disken, vises "
" på frontpaneldisplayet.
DVD
Tryk på H for at genoptage normal afspilning.
Bemærk
• Hvis
vises, er handlingen ikke tilgængelig på
disken.
• Ved afspilning af disks, der er optaget på denne
optager, kan vinkler og undertekster ikke ændres.
• Ved en Super CD kan du ikke vælge lydspor 2, hvis der
er optaget et på disken.
Sådan forstørres et videobillede (Zoom)
Tryk på ZOOM flere gange under visningen af
billedet således:
×2 størrelse t ×4 størrelse t normal størrelse
2
Du kan flytte billedet ved hjælp af </M/m/,.
Tryk på CLEAR for at genoptage normal
afspilning.
Bemærk
Zoomfunktionen fungerer muligvis ikke. Det afhænger
af disken.
50
Sådan gentages afspilningen
Tryk flere gange på REPEAT for at vælge det, der
skal gentages.
[Chapter]: Gentager det aktuelle kapitel. (Kun
DVD)
[Title]: Gentager den aktuelle titel. (Kun DVD)
[Track]: Gentager det aktuelle spor. (Kun VIDEOCD)
[All]: Gentager alle spor på disken. (Kun VIDEOCD)
[Off]: Gentager ikke afspilningen.
Sådan ser du TV i underbilledet under
afspilning (Billede-i-billede)
Du kan få vist et TV-program i underbilledet
under afspilningen af en disk.
Tryk på
(Billede-i-billede) under afspilningen
for at aktivere underbilledet på TV-skærmen.
Bemærk
Sådan gentages en bestemt del (A-B)
Du kan afspille en bestemt del af en titel, et kapitel
eller et spor flere gange.
1
2
Tryk på A-B under afspilningen, når du finder
startpunktet (punkt A) på den del, som du vil
have afspillet flere gange.
[A-] vises på TV-skærmen.
Tryk på A-B igen, når du finder slutpunktet
(punkt B).
[A-B] vises, og optageren begynder at gentage
denne bestemte del.
Hvis du vil vende tilbage til normal
afspilning, skal du trykke på A-B for at vælge
[Off].
Bemærk
A-B Gentag afspilning fungerer muligvis ikke korrekt
med nogle Super VCD'er.
Sådan afspiller du i vilkårlig rækkefølge (kun
VIDEO-CD eller Karaoke-DVD)
Tryk på RANDOM under afspilningen.
[RANDOM] vises på TV-skærmen.
Tryk på RANDOM igen for at vende tilbage til
normal afspilning.
z Tip!
Hvis du vil afspille en anden titel i vilkårlig rækkefølge,
skal du trykke på ./>.
Bemærk
Ved en VIDEO-CD med PBC-funktion skal du indstille
[PBC] til [Off] i opsætningen [Settings] (side 75).
Hvis du vil ændre programplaceringen eller
indgangskilden for underbilledet, skal du trykke
på PROG +/– eller INPUT SELECT.
Hvis du vil ændre underbilledets placering, skal
du trykke på </,. Ved hvert tryk flyttes
underbilledet med eller mod uret.
Tryk på
igen for at deaktivere underbilledet.
Afspilning
• Ved en VIDEO-CD med PBC-funktion skal du
indstille [PBC] til [Off] i opsætningen [Settings]
(side 75).
• Hvis du trykker på ./> (forrige/næste), x (stop)
eller
(hurtig afspilning) under Gentag afspilning,
annulleres Gentag afspilning.
z Tip!
Hvis du ser TV i fuld skærm, skal du trykke på x for at
stoppe afspilningen.
Bemærkninger om Surroundeffekt
• Funktionen understøttes ikke af alle disks.
• Når du aktiverer denne funktion, skal du deaktivere
surroundindstillingerne for det tilsluttede TV eller den
tilsluttede forstærker (receiver).
• Kontroller, at lyttepositionen er placeret mellem
højttalerne, og at der er lige stor afstand til højttalerne,
og at højttalerne er placeret i ens omgivelser.
• Funktionen fungerer ikke, hvis du tilslutter en
forstærker ved hjælp af DIGITAL OUT-stikket
(COAXIAL eller OPTICAL).
Bemærkninger om afspilning af DTS-lydspor
på en CD
Når du afspiller DTS-kodede CD'er, høres der meget støj
fra de analoge stereostik. For at undgå at beskadige
lydstystemet skal du tage de nødvendige
foranstaltninger, når de analoge stereostik til optageren
tilsluttes til et forstærkersystem. Der skal være tilsluttet
et eksternt 5.1-kanals dekodersystem til optagerens
digitalstik, for at du kan få glæde af DTS Digital
Surround™-afspilning.
Bemærkninger om afspilning af DVD'er på et
DTS-lydspor
DTS-lydsignaler udsendes kun gennem DIGITAL OUTstikket (COAXIAL eller OPTICAL).
Når du afspiller en DVD med DTS-lydspor, skal du
indstille [DTS] til [On] i opsætningen [Audio] (side 76).
51
3
Søgning efter en titel/
kapitel/spor osv.
+RW
+R
-RWVR -RWVideo
-R
Tryk på nummerknapperne for at vælge det
ønskede nummer på titlen, kapitlet,
tidskoden osv.
F.eks.: Tidssøgning
Hvis du vil finde en sekvens ved 2 timer, 10
minutter og 20 sekunder, skal du trykke på
"21020" og trykke på SET.
Hvis du indtaster det forkerte nummer, kan du
trykke på CLEAR for at annullere nummeret
og derefter vælge et andet nummer.
DVD
VCD
Du kan søge efter en DVD efter titel eller kapitel
og VIDEO-CD efter spor. Eftersom titler og spor
tildeles individuelle numre på disken, skal du
vælge titlen eller sporet ved at indtaste dets
nummer. Du kan også søge efter en sekvens ved
hjælp af tidskoden.
Optageren starter afspilningen fra det valgte
nummer eller den valgte sekvens.
z Tip!
Du kan også søge efter et punkt ved hjælp af </, i trin
3 ovenfor. Tryk på ENTER for at starte afspilningen.
Nummer
knapper,
SET
CLEAR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bogmærkning af en foretrukken
sekvens
0
DISPLAY
BOOKMARK
</M/m/,,
ENTER
1
SEARCH
MODE
Tryk på DISPLAY under afspilningen.
Skærmvisningen åbnes.
Du kan få optageren til at gemme bestemte dele af
disken i hukommelsen, så de afspilles
øjeblikkeligt, når du ønsker det. Der kan angives
op til ni bogmærker.
Sådan angives et bogmærke
Tryk på BOOKMARK under afspilningen, når du
finder en sekvens, der skal bogmærkes.
Bogmærkenummeret vises på TV-skærmen.
Sådan søger du efter en bogmærket sekvens
1
1/7
Tryk på SEARCH MODE.
Visningen af bogmærkesøgningen vises.
1/23
00:00:30
1 ENG
D
5.1CH
12-------
1 ENG
1/1
SUR OFF
Title
2
Tryk på </, eller nummerknapperne for at
vælge bogmærkenummeret.
Afspilningen starter fra den bogmærkede
sekvens, du har valgt.
3
Tryk på SEARCH MODE for at deaktivere
visningen.
Vælg et søgepunkt, og tryk på ENTER.
• Titel (for DVD'er)
• Kapitel (for DVD'er)
• Spor (for VIDEO-CD'er med PBCfunktionen slået fra)
• Tid (søger efter startpunktet for den angivne
tidskode)
52
2
Sådan slettes bogmærket
1
Tryk på SEARCH MODE for at aktivere
visningen af bogmærkesøgningen.
2
Tryk på </, eller nummerknapperne for at
vælge det bogmærkenummer, du vil slette, og
tryk på CLEAR.
3
Tryk på SEARCH MODE for at deaktivere
visningen.
Afspilning af musik-CD'er
og MP3-lydspor
CD
DATA CD
Optageren kan afspille MP3-lydspor på DATACD'er (CD-ROM'er/CD-R'er/CD-RW'er). Hvis du
ønsker detaljer om MP3-lydspor, kan du se "Om
MP3-lydspor" (side 56).
2
3
4
5
6
7
8
9
Afspilning
1
0
</M/m/,,
ENTER
O RETURN
TOP MENU
MENU
H
1
x
Isæt en disk.
Listemenuen vises på TV-skærmen.
Eksempel: DATA-CD'er
00:00:00
MP3
List
Program
ROCK BEST HIT
KARAOKE
MY FAVOURITE SONG
R&B
JAZZ
CLASSIC
SALSA OF CUBA
BOSSA NOVA
Nogle CD'er starter automatisk afspilningen
fra begyndelsen. Gå til trin 3, når du skal
vælge et spor.
2
Vælg et album, og tryk på ENTER.
Listen over spor på albummet vises.
Hvis du vil vende tilbage til albumlisten, skal
du vælge [
] og trykke på ENTER.
3
Vælg et spor, og tryk på H eller ENTER.
Afspilningen starter fra det valgte spor.
,fortsættes
53
Sådan stopper du afspilningen
Tryk på x.
Når du starter afspilningen næste gang,
genoptager optageren afspilningen fra det punkt,
hvor du stoppede sporet.
Tryk på x to gange for at afspille fra begyndelsen
af disken/sporet.
Z
1
2
3
4
5
6
7
8
9
z Tip!
• Ved CD'er kan du også vælge spornummeret ved at
trykke på nummerknapperne i trin 3 ovenfor.
• Tryk på M/m for at gå til næste/forrige side af listen.
• Hvis du trykker på O RETURN, stopper afspilningen,
og listemenuen vises. Tryk på MENU for at aktivere
listemenuen igen.
• Når disken indeholder både MP3-lydspor og JPEGbilledfiler, kan du skifte mellem lister. Tryk på TOP
MENU, tryk derefter på </, for at vælge [MP3]
eller [JPEG] øverst i menuen, og tryk på ENTER.
./>
H
X
Bemærkning om afspilning af DTS-lydspor på
en CD
REPEAT
RANDOM
Når du afspiller DTS-kodede CD'er, høres der meget støj
fra de analoge stereostik. For at undgå at beskadige
lydstystemet skal du tage de nødvendige
foranstaltninger, når de analoge stereostik til optageren
tilsluttes til et forstærkersystem. Der skal være tilsluttet
et eksternt 5.1-kanals dekodersystem til optagerens
digitalstik, for at du kan få glæde af DTS Digital
Surround™-afspilning.
54
Afspilningsindstillinger
0
SUR
m/M
A-B
Knapper
Betjening
Z (åbn/luk)
Stopper afspilningen og åbner
diskskuffen.
X (pause)
Standser afspilningen
midlertidigt.
./>
(forrige/
næste)
Går til begyndelsen af forrige/
næste spor.
m/M
(hurtig
tilbagespoling
/hurtig
fremspoling)
(ikke
tilgængelig
for DATACD'er)
Spoler disken hurtigt tilbage/
frem ved gentagne tryk under
afspilningen.
Søgehastigheden ændres
således:
Hurtig tilbagespoling hurtig fremspoling
FR1 T t FF1
FR2 T T t t FF2
FR3 T T T t t t FF3
Knapper
Betjening
SUR
(Surround)
Slår Surroundeffekten til
( [SUR ON]) eller fra ved tryk
under afspilning. Med
Surround kan du få glæde af
virtuelle surround soundeffekter, der er oprettet fra
venstre og højre fronthøjttalere.
(Se bemærkningerne om
Surroundeffekt på side 51).
RANDOM
Afspiller spor i vilkårlig
rækkefølge ved tryk. [Random]
vises.
A-B
(A-B Gentag)
Du kan afspille indholdet af en disk i den
rækkefølge, du ønsker det, ved at arrangere
rækkefølgen på sporene på disken. Der kan
programmeres op til 99 spor for CD'er og 256 spor
for DATA-CD'er. Programmet ryddes, når disken
fjernes.
Vælger det punkt, der skal
gentages, når der trykkes flere
gange under afspilningen.
[TRACK]: Gentager det
aktuelle spor.
[ALL]: Gentager alle sporene
på disken (CD) eller albummet
(DATA-CD).
Vælger en bestemt del, der skal
gentages, når der trykkes under
afspilning.
Tryk på knappen for at finde
startpunktet (punkt A) for
delen. [A-] vises.
Tryk på knappen igen for at nå
til slutpunktet (punkt B). [A-B]
vises.
CLEAR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Afspilning
REPEAT
Oprettelse af dit eget program
(Programafspilning)
0
</M/m/,,
ENTER
H
x
REPEAT
1
PROGRAM
Isæt en disk.
Listemenuen vises.
Eksempel: DATA-CD'er
Tryk på H for at genoptage normal afspilning.
Hvis du vil annullere funktionen Surround,
Vilkårlig, Gentag eller A-B Gentag, skal du trykke
på knappen igen for at deaktivere indikatoren.
00:00:00
MP3
List
Program
ROCK BEST HIT
KARAOKE
MY FAVOURITE SONG
R&B
JAZZ
CLASSIC
SALSA OF CUBA
BOSSA NOVA
Gå til trin 3, når du skal vælge et spor på en
musik-CD.
2
3
Vælg et album, og tryk på ENTER.
Vælg det spor, du vil programmere.
,fortsættes
55
4
Tryk på PROGRAM, eller tryk på , for at
vælge [ ] (program), og tryk på ENTER.
Det valgte spor vises på listen [Program].
00:00:00
003/009
MP3
Program
List
2-My Romance.mp3
1-Waltz for Debby.mp3
2-My Romance.mp3
3-Milestones.mp3
4-My Funny Valentine.mp3
5-Autumn Leaves.mp3
6-All Blues.mp3
7-In A Silent Way.mp3
5
Gentag trin 2 og 4 for at føje flere spor til
listen.
Hvis du vil tilføje alle sporene på disken, skal
du vælge [
] (programmer alle) og trykke
på ENTER.
6
Vælg det spor, du vil starte med at spille,
på listen [Program].
7
Tryk på H eller ENTER for at starte
programafspilningen.
Sporene på listen afspilles i den
programmerede rækkefølge.
Afspilningen stopper, når alle sporene på
listen er afspillet.
Sådan slettes et spor fra listen [Program]
1
2
Vælg sporet på listen [Program].
Tryk på CLEAR, eller vælg [ ] (slet), og
tryk på ENTER.
Hvis du vil slette alle sporene på listen, skal
du vælge [ ] (slet alle) og trykke på
ENTER.
Sådan gentages programmet
Under programafspilningen skal du trykke på
REPEAT for at vælge det punkt, der skal
gentages.
[TRACK]: Gentager det aktuelle spor.
[ALL]: Gentager alle sporene på listen.
Ingen visning: Gentager ikke afspilningen.
Sådan stoppes afspilningen under
programmeret afspilning
Tryk på x.
56
Om MP3-lydspor
MP3 er en teknologi til lydkomprimering, der
overholder visse ISO/MPEG-bestemmelser.
Du kan afspille DATA-CD'er (CD-ROM'er/CDR'er/CD-RW'er), der er optaget i MP3-format
(MPEG1 Audio Layer 3). Diskene skal imidlertid
være optaget i henhold til ISO9660 niveau 1,
niveau 2 eller Joliet-formatet, for at optageren kan
genkende sporene. Du kan også afspille disks, der
er optaget i Multi Session.
Yderligere oplysninger om optageformatet findes
i vejledningen til CD-R/CD-RW-drevene og
optagesoftwaren (ekstraudstyr).
z Tip!
• Afspilningen stopper, når alle MP3-lydsporene på
albummet er afspillet.
• Da det tager længere tid at starte afspilning af en disk
med mange træer, bør du kun oprette album med to
træer.
Bemærk
• DATA-CD'er, der er oprettet i formatet Packet Write,
kan muligvis ikke afspilles af optageren.
• Optageren afspiller alle data med filtypenavnet "MP3",
selvom de ikke er i MP3-format. Afspilning af disse
data kan generere en høj lyd, der kan beskadige
højttalersystemet.
• Optageren er ikke kompatibel med lydspor i formatet
MP3PRO.
• Optageren kan genkende op til i alt 999 album og spor
på en DATA-CD. Optageren genkender muligvis ikke
nogle disks. Det afhænger af den optageenhed, der er
anvendt til optagelsen eller diskens tilstand.
• Optageren kan afspille MP3-lydspor, der er optaget
med følgende samplingfrekvenser: 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz.
• Kun bogstaver i alfabetet og tal kan bruges til navne på
album eller spor.
• ID3-koder kan ikke vises.
3
Afspilning af JPEGbilledfiler
Vælg den fil, du vil have vist.
Det valgte billede vises i eksempelvinduet.
• Hvis du angiver en anden hastighedstilstand
for diasshow ( ) end [X] (fra), starter
diasshowet fra den valgte fil. Se "Få glæde
af et diasshow" nedenfor.
DATA CD
Du kan afspille JPEG-billedfiler på DATA-CD'er
(CD-R'er/CD-RW'er). Hvis du vil have detaljer
om JPEG-billedfiler, kan du se "Om JPEGbilledfiler" (side 58).
4
Tryk på H eller ENTER.
Det valgte billede vises i fuld skærm.
Sådan roteres et billede
Tryk på M/m, mens billedet vises. Hvert tryk
roterer billedet med eller mod uret 90 grader.
2
3
4
5
6
7
8
9
Sådan vises forrige eller næste billede
Tryk på ./> eller </,.
0
Sådan vender du tilbage til listemenuen
Afspilning
1
Tryk på x.
</M/m/,,
ENTER
O RETURN
TOP MENU
./>
H
x
X
1
Få glæde af et diasshow
JPEG-billedfiler på en DATA-CD kan afspilles
løbende som et diasshow.
Isæt en DATA-CD.
Listemenuen vises på TV-skærmen.
JPEG
List
z Tip!
• Tryk på M/m for at gå til næste/forrige side af listen.
• Tryk på O RETURN flere gange for at deaktivere
listelisten. Tryk på MENU for at aktivere listemenuen.
Preview
JPEG Folder 1
JPEG Folder 2
1
Vælg den mappe, du vil have vist, og tryk
på ENTER.
2
3
Tryk på , for at vælge [
4
Tryk på </, for at vælge en
afspilningshastighed >>> (hurtig),
>> (normal) eller > (langsom), og tryk på
ENTER.
JPEG Folder 3
JPEG Folder 4
JPEG Folder 5
JPEG Folder 6
JPEG Folder 7
JPEG Folder 8
Folder : JPEG Folder 1/
Når disken indeholder både MP3-lydspor og
JPEG-billedfiler, kan du skifte mellem lister.
Tryk på TOP MENU. Tryk på </, for at
vælge [JPEG] øverst i menuen, og tryk på
ENTER.
2
Tryk på m for at vælge [
(afspilningshastighed).
] (diasshow).
]
JPEG
List
Preview
JPEG Folder 1
1-Image file1.jpg
2-Image file2.jpg
3-Image file3.jpg
Vælg en mappe, og tryk på ENTER.
Listen over filer i mappen vises.
Hvis du vil vende tilbage til mappelisten, skal
du vælge [
] og trykke på ENTER.
4-Image file4.jpg
5-Image file5.jpg
6-Image file6.jpg
7-Image file7.jpg
Folder :
,fortsættes
57
5
Vælg en fil, og tryk på H eller ENTER.
Diasshowet starter fra den valgte billedfil.
Hvis du vil standse afspilningen midlertidigt,
skal du trykke på X.
Hvis du vil stoppe diasshowet og vende
tilbage til listemenuen, skal du trykke på x
eller O RETURN.
Om JPEG-billedfiler
JPEG er en billedkomprimeringsteknologi.
Du kan afspille DATA-CD'er (CD-ROM'er/CDR'er/CD-RW'er), der er optaget i JPEG-format.
Diskene skal imidlertid være optaget i henhold til
ISO9660 niveau 1, niveau 2 eller Joliet-formatet,
for at optageren kan genkende filerne.
Du kan også afspille disks, der er optaget i Multi
Session. Yderligere oplysninger om
optageformatet findes i vejledningen til CD-R/
CD-RW-drevene og optagesoftwaren
(ekstraudstyr).
z Tip!
• Hvis du sætter tal (01, 02, 03 osv.) foran filerne,
afspilles filerne i denne rækkefølge.
• Da det tager længere tid at starte afspilning af en disk
med mange træer, bør du kun oprette mapper med to
træer.
Bemærk
• Optageren kan kun afspille filer med filtypenavnet
".JPG".
• Optageren kan genkende op til 999 mapper og filer på
en disk. Optageren genkender muligvis ikke nogle
disks. Det afhænger af den optageenhed, der blev brugt
til optagelsen eller diskens tilstand.
• Afhængigt af disken eller størrelsen på billedfilerne,
kan det tage et stykke tid, før afspilningen starter.
• Den billedstørrelse, som optageren kan vise, er
begrænset til 8192 × 7680 pixel.
• Progressive og tabsfrit komprimerede JPEG-billedfiler
understøttes ikke.
58
Sådan frigøres diskplads (kun DVD+RW/DVDRW (VR-tilstand)/DVD-RW (Video-tilstand))
Sletning og redigering
Du kan udnytte diskkapaciteten ved at slette
Video-tilstand eller originale titler. Indvirkningen
varierer alt efter disktypen og placeringen af titlen
således.
Før redigering
Denne optager byder på forskellige
redigeringsindstillinger for forskellige disk- og
titeltyper. Før du redigerer, skal du kontrollere
disse typer og vælge en tilgængelig indstilling.
Sådan frigøres diskplads
DVD+RW
Slet den sidste titel på disken. Du
kan slette og overskrive andre titler
end den sidste, men visningen viser
ikke den resulterende stigning i
kapaciteten. Slettede titler vises
som slettede i titellistemenuen.
DVD-RW
(VR-tilstand)
Slet originale titler hvor som helst
på disken.
DVD-RW
(Videotilstand)
Slet den sidste titel på disken.
DVD+R/
DVD-R
Du kan ikke øge diskkapaciteten,
da de er non-rewritable.
Bemærk
• Du kan miste redigeret indhold, hvis du flytter disken
under redigeringen.
• Afslut redigering og optagelse, før du færdigbehandler.
Der kan ikke redigeres eller optages på en disk, når
først den er færdigbehandlet.
• Hvis der vises en meddelelse, der angiver, at diskens
kontroloplysninger er fyldt, skal du slette unødvendige
titler.
Redigering af titler/originaltitler i
Video-tilstand
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-R
Ved titler i Video-tilstand på DVD+RW'er/DVDRW'er (Video-tilstand)/DVD+R'er/ DVD-R'er og
originale titler på DVD-RW'er (VR-tilstand),
redigerer optageren faktiske optagelser på disken.
Du kan ikke fortryde eventuelle redigeringer, du
foretager, og det originale indhold går derfor tabt.
z Tip!
Når du bruger en DVD-RW (VR-tilstand), kan du
beholde det originale indhold ved at redigere en
afspilningsliste (se "Redigering af afspilningslistetitler"
nedenfor).
Bemærk
Ved DVD+RW'er og DVD-RW'er (VR-tilstand) vises
diskens tilgængelige kapacitet muligvis ikke korrekt.
Optageren viser kun den tilgængelige kapacitet efter den
sidste titel på disken.
Sletning og redigering
Disktype
Redigering af afspilningslistetitler
-RWVR
Ved DVD-RW'er (VR-tilstand) kan du redigere en
afspilningsliste (Playlist), mens du bevarer
originale titler (faktiske optagelser på disken). En
afspilningsliste er en gruppe titler på en
afspilningsliste, der er oprettet ud fra den originale
titel til redigeringsformål. Når du opretter en
afspilningsliste, er det kun de nødvendige
kontroloplysninger for afspilningen, som f.eks.
rækkefølgen af afspilningen, der gemmes på
disken. Da de originale titler forbliver uændrede,
kan afspilningslistetitler redigeres igen.
,fortsættes
59
Eksempel: Du har optaget de sidste få kampe i en
fodboldturnering på en DVD-RW (VR-tilstand).
Du vil oprette en oversigt med målsekvenserne og
andre højdepunkter, men du ønsker også at bevare
den originale optagelse.
I dette tilfælde kan du vælge en titel eller et kapitel
og oprette en afspilningslistetitel. Du kan endda
omarrangere sekvensrækkefølgen i
afspilningslistetitlen (side 65).
Sletning og redigering af
titler
I dette afsnit beskrives de grundlæggende
redigeringsfunktioner, der er fælles for titler i
Video-tilstand, originaltitler og
afspilningslistetitler.
Bemærk, at redigering af titler i Video-tilstand og
originaltitler er irreversibelt, da de er de faktiske
optagelser på disken. Hvis du vil redigere en
DVD-RW (VR-tilstand), mens du bevarer det
originale indhold, skal du oprette og redigere en
afspilningsliste (side 64).
z Tip!
Ved DVD-RW (VR-tilstand) kan du få vist
diskens afspilningslistetitler i Title List (Playlist)
eller de originale titler i Title List (Original). Tryk
på TITLE LIST flere gange for at skifte mellem de
to titellistemenuer.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
TITLE LIST
Liste over redigeringsindstillinger
Vælg mellem følgende indstillinger, og se siderne
i parentes. Titeltype og disktype, som indstillingen
gælder for, angives i hvert afsnit.
– Mærkning af en titel (side 61).
– Sletning af en titel (side 61).
– Sletning af et afsnit af en titel (A-B Slet)
(side 61).
– Beskyttelse af en titel (side 62).
– Opdeling af en titel (side 62).
– Sletning af et kapitel (side 63).
– Kombinering af kapitler (side 63).
– Skjulning af et kapitel (side 64).
– Manuel oprettelse af kapitler (side 64).
– Oprettelse af en afspilningslistetitel (side 65).
– Tilføjelse af indhold til en eksisterende
afspilningslistetitel (side 65).
– Omarrangering af kapitler i en
afspilningslistetitel (side 65).
Bemærk
Når du vælger en titel til redigering, skal du altid
bemærke ovenstående forskelle mellem Video-tilstand/
redigering af originaltitel og redigering af
afspilningslistetitel.
60
</M/m/,,
ENTER
m/M
x
H
X
Bemærk
Hvis du redigerer en originaltitel efter at have oprettet en
afspilningslistetitel, kan redigeringerne påvirke den
afledte afspilningslistetitel.
1
Tryk på TITLE LIST for at aktivere
titellisten.
Titellistemenuen vises med diskindholdet.
Når du redigerer en DVD-RW (VR-tilstand),
skal du trykke på TITLE LIST flere gange for
eventuelt at skifte mellem Title List (Original)
og Title List (Playlist).
z Tip!
Du kan mærke eller ommærke DVD'er (side 34).
Eksempel: Title List (Original)
1/7
Title List
Original
Sletning af en titel
DVD-RW
SLP
2:45:00
Free
Title 1
07/12
Title 2
0:45:00 09/12
Title 3
1:00:00 10/12
Title 4
13/12
Title 5
0:10:00 16/12
Title 6
0:10:00 19/12
0:15:00
+RW
1
2
0:25:00
Vælg en titel, og tryk på ENTER.
3
+R
-R
Vælg [Erase] i trin 3 af "Sletning og
redigering af titler", og tryk på ENTER.
Du bliver bedt om en bekræftelse.
2
Vælg [OK], og tryk på ENTER.
Titlen slettes.
z Tip!
• Når du vil slette alle titler, skal du omformatere disken
(side 27).
• Når du har slettet en titel på en DVD+RW, vises
titelnavnet som slettet i titellistemenuen. Du kan vælge
den for at optage over den.
Sletning af et afsnit af en titel (A-B
Slet)
-RWVR
1
Vælg [Edit] i trin 3 af "Sletning og
redigering af titler", og tryk på ENTER.
2
Vælg [A-B Erase], og tryk på ENTER.
Sletning og redigering
Undermenuen vises med de indstillinger, der
er tilgængelige for den valgte titel.
[Chapter List]: Viser kapitellistemenuen, som
viser titelindholdet efter kapitel (se
"Redigering af en titel efter kapitel" på
side 63).
[Erase]: Sletter titlen (side 61). Hvis du vil
vide noget om indvirkningen på
diskkapaciteten, kan du se side 59.
[Protect]: Beskytter titlen mod sletning eller
ændring (side 62).
[Edit]: Viser følgende indstillinger.
[Title Name]: Gør det muligt at mærke
titlen (side 61).
[Divide]: Opdeler titlen i to (side 62).
[A-B Erase]: Sletter et afsnit af titlen
(side 61).
[Playlist]: Gør det muligt at oprette en ny
afspilningslistetitel eller føje indhold til en
eksisterende afspilningslistetitel (se
"Redigering af en afspilningsliste" på
side 64).
-RWVR -RWVideo
Følgende display vises.
Title Edit
A-B Erase
Title 1
07/12 0:45:00
Vælg en redigeringsindstilling, og tryk på
ENTER.
Den valgte indstilling anvendes på titlen. Se
fremgangsmåden på de sider, der er angivet i
parentes.
Set Point A
Set Point B
Cancel
OK
00:00:00
Aktuelt afspilningspunkt
Mærkning af en titel
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-R
1
Vælg [Edit] i trin 3 af "Sletning og
redigering af titler", og tryk på ENTER.
2
Vælg [Title Name], og tryk på ENTER.
3
Tryk på H, og søg efter den sekvens, du
vil slette ved at trykke på x, X og m/
M.
Displayet til indtastning af tegn vises. Du kan
indtaste op til 21 tegn. Følg forklaringerne i
"Ændring af navnet på et optaget program
(Titelinput)" (side 33).
,fortsættes
61
4
Tryk på ENTER i starten af den sekvens, der
skal slettes (punkt A).
Miniature af punkt A
Beskyttelse af en titel mod sletning
eller ændring
+RW
Title Edit
Vælg [Protect] i trin 3 af "Sletning og
redigering af titler", og tryk på ENTER.
A-B Erase
Title 1
07/12 0:45:00
Point A
Set Point A
Set Point B
Cancel
OK
+R
00:15:00
00:15:00
Titlen beskyttes, og [ ] (låst) vises i
titellistemenuen.
Hvis du vil annullere beskyttelsen, skal du vælge
[Protect] igen.
Opdeling af en titel
5
Tryk på ENTER ved slutningen af sekvensen
(punkt B).
Title Edit
A-B Erase
Title 1
07/12 0:45:00
Set Point A
Set Point B
Cancel
OK
Point A
00:15:00
Point B
00:15:20
+RW
1
Vælg [Edit] i trin 3 af "Sletning og
redigering af titler", og tryk på ENTER.
2
Vælg [Divide], og tryk på ENTER.
Displayet til indstilling af opdelingspunkt
vises.
Title Edit
Divide
00:15:20
Title 2
07/12 0:45:00
Miniature af punkt B
#01
Divide
Cancel
OK
Hvis du vil nulstille enten punkt A eller B, skal
du vælge [Cancel] og gentage fra trin 3.
6
7
3
Tryk på H, og søg efter det punkt, du vil
opdele, ved at trykke på x, X og
m/M.
4
Tryk på ENTER på opdelingspunktet.
Vælg [OK], og tryk på ENTER.
Sekvensen slettes.
Hvis du vil nulstille punktet, skal du vælge
[Cancel] og gentage fra trin 3.
Bemærk
• Billeder eller lyd kan blive kortvarigt forstyrret på det
punkt, hvor du sletter sekvensen.
• Afsnit, der er kortere end fem sekunder, kan ikke
slettes.
• Det slettede afsnit være en smule anderledes end de
punkter, du har valgt.
• Der vil ikke blive angivet et kapitelmærke ved A-Bsletningspunktet.
62
00:00:00
Aktuelt afspilningspunkt
Vælg [OK], og tryk på ENTER.
Du bliver bedt om en bekræftelse.
Hvis du ikke vil slette sekvensen, skal du
vælge [Cancel] og trykke på ENTER.
00:00:04
5
Vælg [OK], og tryk på ENTER.
Titlen opdeles i to. Hvis du vil omdøbe titlen,
kan du se side 61.
Hvis du ikke vil opdele titlen, skal du vælge
[Cancel] og trykke på ENTER.
Redigering af en titel efter
kapitel
4
Undermenuen vises med de indstillinger, der
er tilgængelige for det valgte kapitel.
[Title List]: Viser titellistemenuen (se
"Sletning og redigering af titler" på side 60).
[Erase]: Sletter kapitlet (side 63).
[Edit]: Viser følgende indstillinger.
[Combine]: Kombinerer to kapitler i ét
(side 63).
[Hide/Show]: Skjuler kapitlet/Viser det
skjulte kapitel (side 64).
[Move]: Gør det muligt at ændre
kapitelrækkefølgen i titlen. Følg de
samme instruktioner i trin 6 i "Skjulning
af et kapitel" (side 64).
Du kan foretage detaljeret redigering af en titel ved
hjælp af kapitellistemenuen, der viser titelindhold
efter kapitel.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Vælg et kapitel, og tryk på ENTER.
0
5
Vælg en redigeringsindstilling, og tryk på
ENTER.
Den valgte indstilling anvendes på kapitlet. Se
fremgangsmåden på de sider, der er angivet i
parentes.
</M/m/,,
ENTER
Sletning af et kapitel
CHAPTER
MARK
Sletning og redigering
TITLE LIST
-RWVR
1
Vælg [Erase] i trin 5 af "Redigering af en
titel efter kapitel", og tryk på ENTER.
Du bliver bedt om en bekræftelse.
1
2
Tryk på TITLE LIST for at aktivere
titellisten.
Når du redigerer en DVD-RW (VR-tilstand),
skal du trykke på TITLE LIST flere gange for
eventuelt at skifte mellem Title List (Original)
og Title List (Playlist).
2
Vælg en titel, og tryk på ENTER.
Undermenuen vises.
3
Vælg [Chapter List], og tryk på ENTER.
Kapitellistemenuen vises med indholdet af
den valgte titel (vist som kapitler).
Vælg [OK], og tryk på ENTER.
Kapitlet slettes.
Kombinering af kapitler
+RW
-RWVR
+R
1
Vælg [Edit] i trin 5 af "Redigering af en titel
efter kapitel", og tryk på ENTER.
2
Vælg [Combine], og tryk på ENTER.
Det valgte kapitel kombineres med det næste
kapitel på titellisten.
Eksempel: Chapter List (Original)
Chapter List
Original
Title 1
07/12 Tue
Bemærk
0:45:00
1/5
Hvis det næste kapitel på DVD+RW'en eller DVD+R'en
er skjult, skal kapitlet vises på titellisten, før de
kombineres. Se "Skjulning af et kapitel" (side 64).
,fortsættes
63
Skjulning af et kapitel
+RW
Redigering af en
afspilningsliste
+R
Du kan udelade afspilning af kapitler uden at slette
dem fra disken.
1
Vælg [Edit] i trin 5 af "Redigering af en titel
efter kapitel", og tryk på ENTER.
2
Vælg [Hide], og tryk på ENTER.
Kapitlet vises nedtonet i kapitellistemenuen.
Sådan afspilles en titel inklusiv skjulte kapitler
Vælg [Full Play] i trin 2 af "Redigering af en titel
efter kapitel", og tryk på ENTER.
Sådan vises kapitlet
Gentag ovenstående trin, og vælg [Show] i trin 2.
Bemærk
-RWVR
Med redigering af en afspilningsliste kan du
redigere eller genredigere uden at ændre de
faktiske optagelser.
I dette afsnit beskrives redigeringsindstillinger,
der kun er tilgængelige for afspilningslistetitler.
Redigeringer, der er beskrevet i de forrige afsnit,
kan også anvendes, hvis det er angivet.
Bemærk
• Hvis du redigerer en originaltitel efter at have oprettet
en afspilningslistetitel, kan resultaterne påvirke den
afledte afspilningslistetitel.
• Billedet standser muligvis midlertidigt, når en redigeret
sekvens afspilles.
• Billeder eller lyd kan blive kortvarigt forstyrret på det
punkt, hvor du skjuler kapitlet.
• På andet Sony DVD-udstyr bliver skjulte kapitler
afspillet uden at blive sprunget over.
Manuel oprettelse af kapitler
+RW
-RWVR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
+R
TITLE LIST
Du kan oprette kapitler i en titel ved at indsætte
kapitelmærker på de ønskede punkter.
Tryk på CHAPTER MARK under afspilningen,
hvor du vil opdele titlen i kapitler.
Følgende vises ved opdelingspunktet.
Titelindholdet før og efter denne sekvens bliver
særskilte kapitler.
CHAPTER MARK
z Tip!
Du kan kombinere to kapitler i ét (side 63).
Bemærk
Hvis der vises en meddelelse, der angiver, at der ikke kan
tilføjes flere kapitelmærker, kan du muligvis ikke optage
eller redigere.
64
</M/m/,,
ENTER
Oprettelse af en afspilningslistetitel
1
Select a Playlist
Tryk på TITLE LIST for at aktivere Title List
(Original).
New Playlist
Tryk på TITLE LIST igen, hvis Title List
(Playlist) vises.
2
Title 2
Vælg en titel, og tryk på ENTER.
Vælg [Playlist], og tryk på ENTER.
Vælg [New Playlist], og tryk på ENTER.
Titlen eller kapitlet føjes til afspilningslisten
som en ny afspilningslistetitel.
Hvis du vil oprette flere afspilningslistetitler,
skal du trykke på TITLE LIST og gentage
ovenstående trin.
4
Indholdet af den originale titel, der blev valgt
i trin 2, føjes til afspilningslistetitlen. Hvis du
vil omdøbe titlen, kan du se side 61. Du kan
indtaste op til 21 tegn.
Omarrangering af kapitler i en
afspilningslistetitel
Du kan flytte kapitler i afspilningslistetitlen for at
oprette en anden afspilningsrækkefølge.
1
Tryk på TITLE LIST for at aktivere Title List
(Playlist).
Tryk på TITLE LIST igen, hvis Title List
(Original) vises.
Tilføjelse af indhold til en
eksisterende afspilningslistetitel
2
1
3
Tryk på TITLE LIST for at aktivere Title List
(Original).
Vælg et navn på en afspilningslistetitel, og
tryk på ENTER.
Sletning og redigering
Undermenuen vises.
[Playlist]: Viser navne på afspilningslistetitler
i menuen Title List (Playlist).
[Chapter List]: Viser menuen Chapter List
(Original). Når du vil tilføje et originalt kapitel
som en afspilningslistetitel, skal du vælge
denne og trykke på ENTER. Når menuen
Chapter List (Original) vises, skal du vælge
kapitlet og trykke på ENTER og derefter gå til
trin 3.
3
4
Title 1
Vælg en titel, og tryk på ENTER.
Undermenuen vises.
Vælg [Chapter List], og tryk på ENTER.
Kapitellistemenuen vises med titlens indhold.
Tryk på TITLE LIST igen, hvis Title List
(Playlist) vises.
2
Chapter List
Vælg en titel, og tryk på ENTER.
Undermenuen vises.
[Playlist]: Viser navne på afspilningslistetitler
i menuen Title List (Playlist).
[Chapter List]: Viser menuen Chapter List
(Original). Når du vil føje et originalt kapitel
til en afspilningslistetitel, skal du vælge denne
og trykke på ENTER. Når menuen Chapter
List (Original) vises, skal du vælge kapitlet og
trykke på ENTER og derefter gå til trin 3.
3
Playlist
0:45:00
1/5
4
Vælg et kapitel, og tryk på ENTER.
Undermenuen vises med de indstillinger, der
er tilgængelige for det valgte kapitel.
Yderligere oplysninger findes i "Redigering af
en titel efter kapitel" (side 63).
Vælg [Playlist], og tryk på ENTER.
Navnene på diskens afspilningslistetitler vises
(hvis der er nogen).
Title 1
07/12 Tue
5
6
Vælg [Edit], og tryk på ENTER.
Vælg [Move], og tryk på ENTER.
,fortsættes
65
7
Vælg en ny placering i kapitellisten, og tryk
på ENTER.
Kapitlet flytter til den nye placering.
Hvis du vil ændre sekvensrækkefølgen
yderligere, skal du gentage ovenstående trin.
Hvis du vil omdøbe titlen, kan du se side 61.
Bemærk
Billeder eller lyd kan blive kortvarigt forstyrret på det
punkt, hvor kapitlerne ændres.
66
DV Dubbing
Før DV Dubbing
I dette afsnit beskrives dubbing med et digitalt
videokamera via DV IN-stikket på frontpanelet.
Hvis du vil dubbe ved hjælp af LINE IN-stikkene,
kan du se "Optagelse fra tilsluttet udstyr" (side
46).
Sådan optager du fra DV IN-stikket
z Tip!
Hvis du planlægger at foretage yderligere redigering af
en disk efter den indledende dubbing, kan du bruge DV
IN-stikket og optage på en DVD-RW (VR-tilstand).
Du kan tilslutte et digitalt videokamera til DV INstikket på optageren for at optage eller redigere fra
et bånd i DV/Digital8-format. Betjeningen er
ligetil, da optageren spoler båndet hurtigt frem og
tilbage for dig – du behøver ikke betjene dit
digitale videokamera. Benyt følgende
fremgangsmåde for at starte med at bruge "DV
Edit"-funktionerne i denne optager.
Se også betjeningsvejledningen, der fulgte med
det digitale videokamera, før du tilslutter.
Bemærk
• DV IN-stikket anvendes kun som indgang. Den
udsender ingen signaler.
• Du kan ikke bruge DV IN-stikket, når:
– dit digitale videokamera ikke fungerer sammen med
denne optager. Tilslut kameraet til LINE IN-stikket,
og følg instruktionerne til "Optagelse fra tilsluttet
udstyr" (side 46).
– indgangssignalet ikke er i DVC-SD-format. Tilslut
ikke et digitalt videokamera i MICRO MV-format,
selvom det har et i.LINK-stik.
– billederne på båndet indeholder
kopibeskyttelsessignaler, hvilket begrænser
optagelse.
• Hvis du vil afspille disken på andet DVD-udstyr, skal
du færdigbehandle disken (side 35).
,fortsættes
DV Dubbing
DV IN-stikket på denne optager er i
overensstemmelse med i.LINK-standarden. Du
kan tilslutte et hvilket som helst andet udstyr, der
har et i.LINK-stik (DV) og optage digitale
signaler.
Følg instruktionerne i "Tilslutning af et digitalt
videokamera til DV IN-stikket", og flyt derefter til
afsnittet om dubbing. Hvis du ønsker yderligere
oplysninger om i.LINK, kan du se "Om i.LINK"
(side 86).
Tilslutning af et digitalt
videokamera til DV INstikket
67
Tilslutninger
DVD-optager
til DV IN
i.LINK-kabel
(ekstraudstyr)
DV-udgang
Dubbing fra et bånd i DV/
Digital8-format til en DVD
+RW
+R
-RWVR -RWVideo
-R
Du kan optage et bånd i DV/Digital8-format på
disken. Optageren styrer det digitale videokamera.
Du kan spole hurtigt frem og tilbage og stoppe
båndet for at vælge en sekvens ved hjælp af
optagerens fjernbetjening.
◆Sådan oprettes kapitler
Det dubbede indhold bliver til en titel, og titlen
opdeles i kapitler. Optageren opdeler titlen i
kapitler i henhold til indstillingen i opsætningen af
[Rec Setting] (5, 10 eller 15-minutters intervaller
eller opdeler overhovedet ikke) (side 79).
Digitalt videokamera
Z
: Signalflow
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
O RETURN
</M/m/,,
ENTER
m/M
H
X
x
z REC
REC MODE
INPUT
SELECT
SET UP
1
Tryk på Z (åbn/luk), og anbring en disk,
der kan optages på i skuffen.
Kontroller, at disken har tilstrækkelig ledig
diskplads til at optage indholdet af båndet.
Mærkatside opad
68
2
Tryk på Z (åbn/luk) for at lukke
diskskuffen.
Vent, indtil "LOADING" forsvinder fra
frontpaneldisplayet.
Hvis du ønsker flere oplysninger om, hvordan
du isætter og formaterer en ny disk, kan du se
"Isættelse og formatering af en disk" (side
27).
3
4
Isæt kildebåndet i DV/Digital8-format i dit
digitale videokamera.
båndet i DV/Digital8-format.
Afspilningsbilledet vises på skærmen.
12Mens du kigger på skærmen, kan du søge
efter det punkt, hvor du vil starte
optagelsen, ved at trykke på m/M.
Tryk på INPUT SELECT på fjernbetjeningen
flere gange for at vælge "DV".
14Tryk på z REC.
LINE1
LINE2
LINE4
LINE3
Tryk på REC MODE på fjernbetjeningen
flere gange for at vælge
optagelsestilstanden.
Optagelsestilstanden ændres således:
HQ
SP
EP
SLP
Hvis du ønsker detaljer om
optagelsestilstandene, kan du se side 37.
Tryk på SET UP på fjernbetjeningen.
Installationsmenuen vises.
Vælg
[Rec Setting], og tryk på ,.
Vælg [DV Audio Input], og tryk på ,.
Rec Setting
Rec Mode Set
Rec Aspect Ratio
DV Audio Input
Stereo 1
Auto Chapter
Stereo 2
[Stereo 1] (standard): Optager kun original
lyd. Denne skal normalt vælges ved dubbing
af et bånd i DV-format.
[Stereo 2]: Optager kun yderligere lyd. Vælg
kun denne, hvis du har tilføjet endnu en
lydkanal under optagelsen med dit digitale
videokamera.
trykke på X.
Afspilningen starter fra det valgte punkt, og
optageren starter optagelsen.
Sådan stoppes optagelsen
Tryk på x. Bemærk, at det kan tage nogle
sekunder, før optageren stopper optagelsen.
Bemærk
DV Dubbing
DV
7
8
11Tryk på H for at starte afspilningen af
13Når du finder det ønskede punkt, skal du
Programplacering
6
installationsmenuen.
Hvis optageren skal kunne optage eller
redigere, skal det digitale videokamera være
tændt og indstillet til videoafspilningstilstand.
Den valgte indgang ændres således:
5
9 Vælg en indstilling, og tryk på ENTER.
10Tryk på O RETURN for at deaktivere
• Hvis du vil afspille disken på andet DVD-udstyr, skal
du færdigbehandle disken (side 35).
• Du kan ikke tilslutte mere end ét stykke digitalt
videoudstyr til optageren.
• Du kan ikke styre optageren ved hjælp af en anden
enhed eller en anden optager af samme model.
• Du kan ikke optage dato, klokkeslæt eller indholdet af
kassettehukommelsen på disken.
• Ved dubbing fra et bånd i DV/Digital8-format ved
hjælp af DV IN-stikket begynder optageren at optage
omkring fem sekunder efter, at båndet begynder at
spille.
• Hvis du optager fra et bånd i DV/Digital8-format med
et lydspor, der er optaget i flere samplingfrekvenser
(48 kHz, 44,1 kHz eller 32 kHz), udsendes der ingen
lyd eller en unaturlig lyd, når skiftepunktet for
samplingfrekvensen på disken afspilles.
• Det optagne billede kan blive kortvarigt påvirket, hvis
billedstørrelsen på kildebilledet ændres, eller hvis der
ikke er noget optaget på båndet.
• Ved dubbing fra DV IN-stikket optages billeder kun i
4:3 størrelse uanset indstillingen i [Rec Aspect Ratio] i
opsætningen [Rec Setting] (side 78). Du kan kun vælge
billedstørrelsen for DVD-RW'er (VR-tilstand).
• Der kan forekomme støj, når du skifter til
lydsamplingstilstand (f.eks. 48 kHz/16 bit t 32 kHz/
12 bit).
• Billedet eller lyden kan falde ud under optagelsen af
start-/slutpunkter på båndet.
• Hvis der er et tomt rum på et sekund eller mere på
båndet, afsluttes DV-dubbing automatisk.
69
1
Indstillinger og justeringer
Tryk på SET UP, mens optageren er
stoppet.
Installationsmenuen vises.
Brug af
installationsmenuen
Settings
Auto Preset
Channel Settings
Clock
TV Aspect
Display Mode
Ved hjælp af installationsmenuen kan du foretage
forskellige justeringer af punkter, som f.eks.
billede og lyd samt vælge et sprog til
underteksterne.
Installationsmenuen består af flere niveauer, hvor
der kan angives indstillinger. Hvis du vil vælge det
næste niveau, skal du trykke på ,. Hvis du vil
vælge et foregående niveau, skal du trykke på <.
Line1 Decoder
Progressive Mode
PBC
Factory Setup
Installationsindstillinger:
[Settings], [Language], [Audio], [Parental
Control], [Rec Settings], [Disc Info]
Hvis du vil have detaljer om opsætningen
[Disc Info], kan du se "Grundlæggende
betjening" (side 27).
Bemærk
Afspilningsindstillinger på disken har prioritet over
indstillingerne i installationsmenuen, og de beskrevne
funktioner fungerer muligvis ikke som beskrevet.
2
Tryk på M/m for at vælge den indstilling,
du vil angive, og tryk på ,.
Settings
Auto Preset
Denmark
Channel Settings
1
2
3
Clock
4
5
6
TV Aspect
7
8
9
Display Mode
Start
Line1 Decoder
0
Progressive Mode
PBC
Factory Setup
</M/m/,,
ENTER
3
Tryk på M/m for at vælge det punkt, du vil
sætte op, og tryk på ,.
Der vises tilgængelige indstillinger for
punktet.
Eksempel: [TV Aspect]
Settings
Auto Preset
Channel Settings
SET UP
Clock
TV Aspect
4:3
Display Mode
16:9
Line1 Decoder
Progressive Mode
PBC
Factory Setup
70
4
Tryk på M/m for at vælge det punkt, du vil
sætte op, og tryk på ENTER for at anvende
det.
Nogle punkter kræver yderligere indstillinger.
Settings
Auto Preset
Indstilling af kanal og ur
Opsætningen [Settings] hjælper dig med at
foretage indstillinger af tuner, ur og kanaler for
optageren.
Channel Settings
Clock
TV Aspect
4:3
Display Mode
16:9
Line1 Decoder
Vælg
[Settings] i installationsmenuen.
Oplysninger om brug af displayet findes i afsnittet
"Brug af installationsmenuen" (side 70).
Progressive Mode
Settings
PBC
Factory Setup
Auto Preset
Denmark
Channel Settings
Clock
Start
TV Aspect
Display Mode
Sådan deaktiveres installationsmenuen
Line1 Decoder
Tryk på SET UP.
Progressive Mode
PBC
Factory Setup
[Auto Preset]
[Channel Settings]
Indstiller kanaler manuelt.
Hvis nogle kanaler ikke kunne indstilles ved hjælp
af funktionen Auto Preset, kan du indstille dem
manuelt.
Hvis der ikke er nogen lyd, eller hvis billedet er
forvrænget, kan det forkerte tunersystem være
indstillet under [Auto Preset]. Indstil det korrekte
tunersystem manuelt i nedenstående trin.
1
Indstillinger og justeringer
Indstiller alle modtagelige kanaler automatisk.
Vælg dit land. Vælg derefter [Start], og tryk på
ENTER.
Vælg [Channel Settings], og tryk på ,.
Settings
Auto Preset
Channel Settings
Setting
Clock
TV Aspect
Display Mode
Line1 Decoder
Progressive Mode
PBC
Factory Setup
,fortsættes
71
2
Tryk på ENTER, mens [Setting] er markeret.
Kanallistemenuen vises.
PR-01
3
NICAM
Ch.
C 12
C 23
C7
C 27
C 17
C 33
C 34
C 47
C 10
Fine
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Station
AWB1
AWB2
DTV
CH2
LHTV
CSN
PTGLE
PSG
TV2
1
NICAM
Channel Settings
Station Name
Move
Erase
Decoder On/Off
NICAM/Standard
PR
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Tryk på </, for at vælge punktet, og tryk
på M/m for at ændre indstillingen.
[PR] angiver den valgte programplacering.
PR
Seek
1
Tryk på M/m for at vælge den
programplacering, du vil indstille, og tryk på
ENTER.
PR-01
4
PR
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
◆Sådan indstilles kanalerne manuelt
Når du vælger [Channel Settings] i trin 4 ovenfor,
vises skærmbilledet til indstilling af kanaler.
Ch.
C 12
C 23
C7
C 27
C 17
C 33
C 34
C 47
C 10
Fine
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[Channel Settings]: Indstiller kanalen
manuelt. Se "Sådan indstilles kanalerne
manuelt" nedenfor.
[Station Name]: Ændrer stationsnavnet.
Displayet til indtastning af tegn vises. Hvis du
vil indtaste tegn, kan du se side 33.
[Move]: Sorterer programplaceringerne på
kanallisten. Tryk på M/m for at flytte den
valgte programplacering til et nyt sted.
[Erase]: Deaktiverer en programplacering, du
ikke har brug for.
[Decoder On/Off]: Indstiller kanalerne for
dekoderen. Du har brug for denne indstilling
til at se eller optage PAY-TV/Canal Plusprogrammer. Tryk på ENTER, så [Decoder]
vises på displayet. Tryk på ENTER igen for at
deaktivere indstillingen.
[NICAM/Standard]: Indstiller kanalerne for
NICAM-udsendelsen. Normalt er [NICAM]
tændt i displayet. Hvis lyden fra NICAMudsendelsen ikke er tydelig, kan du trykke på
ENTER, så [NICAM] forsvinder.
Fine
C2
0
OK
[Seek]: Søger efter kanalen automatisk.
Søgningen stopper, når optageren finder en
kanal.
[Ch.]: Ændrer kanalnummeret.
[Fine]: Finindstiller kanalen for at få et
tydeligere billede.
[PAL/SECAM]: Dette vises kun på udvalgte
modeller. Kunder i Frankrig kan skifte kanaler
fra PAL til SECAM, hvis modtagelsen er
dårlig.
Station
AWB1
AWB2
DTV
CH2
LHTV
CSN
PTGLE
PSG
TV2
Vælg en indstilling i undermenuen, og tryk på
ENTER.
Ch.
2
Vælg [OK], og tryk på ENTER.
Indstillingen gemmes, og skærmen vender
tilbage til kanallisten.
Hvis du vil forudindstille andre kanaler, skal
du følge trin 3 for kanallisteindstillingen
(side 71).
◆Kanaler, der kan modtages
TV-system
Kanaldækning
BG (vesteuropæiske E2 - E12 VHF
lande, undtaget de
lande der er angivet Italien A – H VHF
nedenfor)
E21 – E69 UHF
Farvesystem: PAL
S1 – S20 CATV
S21 – S41 HYPER
S01 – S05 CATV
DK (østeuropæiske
lande)
Farvesystem: PAL
R1 – R12 VHF
R21 – R69 UHF
S1 – S20 CATV
S21 – S41 HYPER
S01 – S05 CATV
Bemærk
Sørg for at vælge den programplacering, du vil slette,
korrekt. Hvis du deaktiverer den forkerte
programplacering ved en fejl, skal du genindstille denne
kanal manuelt.
72
TV-system
Kanaldækning
I (Storbritannien/
Irland)
Farvesystem: PAL
Irland A – J VHF
3
Sydafrika 4 – 13 VHF
B21 – B69 UHF
Tryk på M/m for at angive dagen, og tryk på
,.
Angiv måneden, året, timen og minutterne
efter hinanden. Tryk på </, for at vælge
det element, der skal indstilles, og tryk
derefter på M/m for at indstille numrene.
S1 – S20 CATV
Hvis du vil ændre numrene, skal du trykke på
< for at vende tilbage til det punkt, der skal
ændres og trykke på M/m.
S21 – S41 HYPER
S01 – S05 CATV
L (Frankrig)
Farvesystem:
SECAM
F2 – F10 VHF
4
Tryk på ENTER for at starte uret.
F21 – F69 UHF
B – Q CATV
S21 – S41 HYPER
[Clock]
◆[Auto Adjust]
Aktiverer funktionen Auto Clock Set, når en kanal i
dit lokale område sender et tidssignal.
1
Vælg [Clock], og tryk på ,.
Settings
Clock
TV Aspect
Display Mode
Auto Adjust On
Auto Adjust Off
Date
12 /
Progressive Mode
Year
2005
PBC
Time 12 :
04
Line1 Decoder
00
Factory Setup
2
Indstillinger og justeringer
Auto Preset
Channel Settings
Vælg [Auto Adjust On], og tryk på ENTER.
z Tip!
Hvis du vælger [Auto Adjust On], aktiveres funktionen
Auto Clock Set, når optageren er slukket.
◆Sådan indstilles uret manuelt
Hvis funktionen Auto Clock Set ikke indstillede
uret korrekt for dit lokale område, skal du indstille
uret manuelt.
1
2
Vælg [Clock], og tryk på ,.
Tryk på ,.
Settings
Auto Preset
Channel Settings
Clock
Auto Adjust On
TV Aspect
Auto Adjust Off
Display Mode
Date
12
Progressive Mode
Year
2005
PBC
Time 12 :
04
Line1 Decoder
00
Factory Setup
73
TV- og videoindstillinger
Disse indstillinger justerer punkter, der er relateret
til billedet, som f.eks. størrelse.
Vælg indstillingerne i overensstemmelse med den
type TV, tuner eller dekoder, der er tilsluttet til
optageren.
Vælg
[Settings] i installationsmenuen.
Oplysninger om brug af displayet findes i afsnittet
"Brug af installationsmenuen" (side 70).
Standardindstillingen er understreget.
[16:9]
[4:3 Letter Box]
[4:3 Pan Scan]
Settings
Auto Preset
Denmark
Channel Settings
Clock
Start
TV Aspect
Bemærk
Afhængigt af disken bliver [Letter Box] muligvis valgt
automatisk i stedet for [Pan Scan] eller omvendt.
Display Mode
Line1 Decoder
Progressive Mode
PBC
Factory Setup
[TV Aspect]
Vælger formatforholdet for det tilsluttede TV
(4:3-standard eller bredformat).
[ 4:3 ]
Vælg denne indstilling, hvis du
tilslutter et TV med en 4:3skærm. Når du vælger [4:3], skal
du indstille [Display Mode]
nedenfor.
[ 16:9 ]
Vælg denne indstilling, hvis du
tilslutter et bredformat-TV eller et
TV med bredformat-funktion.
[Display Mode]
Vælger, hvordan et bredt billede vises på
skærmen, når [4:3] er valgt i [TV Aspect].
74
[ Letter
Box ]
Viser et bredt billede med bjælker
øverst og nederst på skærmen.
[ Pan
Scan ]
Viser automatisk et bredt billede
på hele TV-skærmen og skærer
den del væk, der ikke er plads til.
[Line1 Decoder]
Indstiller LINE 1-TV-stikket til indføring af
kodede videosignaler.
[ Off ]
Indfører signalerne fra LINE 1TV-stikket. Dette skal normalt
vælges.
[ On ]
Signalet fra LINE 1-TV-stikket
udsendes til LINE 3/DECODERstikket til afkodning. Det
afkodede signal indføres derefter
gennem LINE 3/DECODERstikket igen, så du kan optage
eller få vist PAY-TV/Canal Plusprogrammer. I dette tilfælde skal
du vælge "LINE 1" ved at trykke
på INPUT SELECT.
[Progressive Mode] (Visning i progressivt
format)
Vælger, om COMPONENT VIDEO OUTstikkene udsender progressive signaler.
[ Off ]
Vælg dette, når dit TV ikke er
kompatibelt med progressive
signaler, eller TV'et er tilsluttet
andre stik end COMPONENT
VIDEO OUT-stikkene.
[ On ]
Vælg dette, når dit TV accepterer
progressive 625p format-signaler,
og TV'et er tilsluttet til
COMPONENT VIDEO OUTstikkene. Dette giver nøjagtig
farvegengivelse og høj
billedkvalitet.
Bemærk
• Du kan ikke vælge [On], hvis VIDEO OUT SELECTvælgeren på bagpanelet er sat til "RGB" (side 15).
Kontroller, at den er indstillet til "COMPONENT".
• Når der er valgt [On], vises der billeder på et
progressivkompatibelt TV eller skærm. Signaler
sendes kun til COMPONENT VIDEO OUT-stikkene i
progressiv tilstand. Tag disken ud, og luk diskskuffen
for at annullere indstillingen. Tryk derefter på x (stop)
på optageren, og hold den nede i fem sekunder.
• Hvis dit TV ikke accepterer progressive signaler,
indstilles [Progressive Mode] automatisk til [Off] efter
et par sekunder.
Sprogindstillinger
Med opsætningen [Language] kan du vælge et
sprog til optagerens display og disks.
Vælg
[Language] i installationsmenuen. Hvis
du vil bruge displayet, kan du se "Brug af
installationsmenuen" (side 70).
Standardindstillingen er understreget.
Language
[PBC] (Playback Control)
Aktiverer eller deaktiverer PBC-funktionen ved
afspilning af VIDEO-CD'er.
PBC-funktionen er ikke aktiveret.
VIDEO-CD'er med PBC bliver
afspillet på samme måde som lydCD'er.
[ On ]
PBC-funktionen aktiveres ved
afspilning af VIDEO-CD'er med
PBC.
English
Menu
Deutsch
Audio
Italiano
Subtitle
Español
Português
[OSD] (On-Screen Display)
Hvis du vil ændre det displaysprog, der vises på
skærmen.
[Menu] (kun DVD-VIDEO)
Ændrer sproget for DVD-menuen.
[Audio] (kun DVD-VIDEO)
Hvis du vil ændre sprog for lydsporet.
[Subtitle] (kun DVD-VIDEO)
Hvis du vil ændre sprog for de undertekster, der er
optaget på disken.
[ Original ]
Vælger det sprog, der er givet
prioritet på disken.
[ Other ]
Displayet til indtastning af en
sprogkode vises. Tryk på
nummerknapperne for at indtaste
et firecifret kodenummer fra
"Liste over sprogkoder" (side 93),
og tryk på ENTER.
Indstillinger og justeringer
[ Off ]
OSD
Bemærk
Når du vælger et sprog i [Menu], [Subtitle] eller [Audio],
der ikke er optaget på DVD-VIDEO'en, vælges et af de
indspillede sprog automatisk.
75
[MPEG] (kun DVD-VIDEO)
Lydindstillinger
Opsætningen [Audio] gør det muligt at justere
lyden i overensstemmelse med afspilnings- og
tilslutningsforholdene.
Vælger typen af MPEG-lydsignal ved brug af
DIGITAL OUT-stikket (OPTICAL eller
COAXIAL).
[ PCM ]
Vælg denne indstilling, når
optageren er tilsluttet en
lydkomponent uden indbygget
MPEG-dekoder. Hvis du afspiller
MPEG-lydspor, udsender
optageren stereosignaler via
DIGITAL OUT-stikket
(OPTICAL eller COAXIAL).
[ Bitstream ]
Vælg denne indstilling, når
optageren er tilsluttet en
lydkomponent med indbygget
MPEG-dekoder.
Vælg
[Audio] i installationsmenuen.
Oplysninger om brug af displayet findes i afsnittet
se "Brug af installationsmenuen" (side 70).
Standardindstillingen er understreget.
Audio
Dolby Digital
D-PCM
DTS
Dolby Digital
MPEG
Sampling Freq.
Audio DRC
Vocal
[Sampling Freq.] (kun DVD-VIDEO)
Vælger samplingsfrekvens for lydsignalet.
[ 48kHz ]
Lydsignalerne for DVDVIDEO'er konverteres altid til
48kHz/16bit.
[ 96kHz ]
Alle signaltyper herunder 96kHz/
24bit sendes i deres
originalformat.
[Dolby Digital] (kun DVD'er)
Vælger typen af Dolby Digital-signal ved brug af
DIGITAL OUT-stikket (OPTICAL eller
COAXIAL).
[ D-PCM ]
[ Dolby
Digital ]
Vælg denne indstilling, når
optageren er tilsluttet en
lydkomponent uden indbygget
Dolby Digital-dekoder.
Vælg denne indstilling, når
optageren er tilsluttet en
lydkomponent med indbygget
Dolby Digital-dekoder.
[DTS] (kun DVD-VIDEO)
Vælg, om DTS-signaler skal udsendes ved brug af
DIGITAL OUT-stikket (OPTICAL eller
COAXIAL).
[ Off ]
[ On ]
76
Vælg denne indstilling, når
optageren er tilsluttet en
lydkomponent uden indbygget
DTS-dekoder.
Vælg denne indstilling, når
optageren er tilsluttet en
lydkomponent med indbygget
DTS-dekoder.
[Audio DRC] (Dynamic Range Control) (Kun
Dolby Digital DVD'er)
Gør lyden tydelig, når du skruer ned for lydstyrken
under afspilning af en DVD, der er i
overensstemmelse med [Audio DRC]. Denne
påvirker udgangssignalerne fra følgende stik:
– LINE 2 OUT-stik (AUDIO L/R)
– LINE 1-TV-stik
– LINE 3/DECODER-stik
– DIGITAL OUT (OPTICAL eller COAXIAL)
(kun når [Dolby Digital] er indstillet til
[D-PCM] (side 76).
[ Off ]
Dette skal normalt vælges.
[ On ]
Gør lave lyde tydelige, også når
du skruer ned for lyden.
[Vocal] (kun Karaoke-DVD)
Blander karaoke-kanaler i normal stereo.
Denne funktion er kun effektiv til karaokeDVD'er med flere kanaler.
[ Off ]
Blander ikke karaoke-kanaler i
normal stereo. Du kan deaktivere
den ledende vokal på en DVD
med flere kanaler.
[ On ]
Dette skal normalt vælges.
Børnesikringsindstillinger
Afspilning af bestemte DVD VIDEO'er kan
begrænses i overensstemmelse med et
foruddefineret niveau, f.eks. brugernes alder.
Sekvenser kan blokeres eller udskiftes med andre
sekvenser.
Vælg
[Parental Control] i installationsmenuen.
Oplysninger om brug af displayet findes i afsnittet
"Brug af installationsmenuen" (side 70).
[Set Password]
Angiver eller ændrer adgangskoden for [Parental
Control].
1
Vælg [Set Password], og tryk på ,.
Hvis du ikke har indtastet en adgangskode,
vises displayet til indtastning af en ny
adgangskode.
Parental Control
Change
Parental Control
Delete
New Password
Area Code
OK
Indtast et firecifret kodeord ved hjælp af
nummerknapperne, og tryk på ENTER.
Indtast adgangskoden igen for at bekræfte, og
tryk på ENTER, mens [OK] er valgt.
Adgangskoden gemmes.
• Hvis du laver en fejl, kan du trykke på <
flere gange for at slette numrene ét efter ét
og derefter indtaste det igen.
2
Hvis du vil ændre adgangskoden, skal du
trykke på ENTER, mens [Change] er valgt.
[Erase]: Sletter adgangskoden. Indtast den
registrerede adgangskode, og tryk på ENTER.
3
Indtast den registrerede adgangskode, og tryk
på ENTER.
4
Indtast en ny firecifret adgangskode, og tryk
på ENTER.
5
Indtast adgangskoden igen for at bekræfte, og
tryk på ENTER.
,fortsættes
Indstillinger og justeringer
Set Password
77
z Tip!
Hvis du glemmer din adgangskode, skal du slette
adgangskoden og registrere en ny adgangskode.
Tryk på SET UP for at aktivere installationsmenuen.
Indtast det sekscifrede nummer 210499 ved hjælp af
nummerknapperne. Vælg [OK], og tryk på ENTER. Den
registrerede adgangskode slettes.
[Parental Control]
Vælger begrænsningsniveauet.
1
Vælg [Parental Control], og tryk på ,.
Optagelsesindstillinger
Opsætningen [Rec Setting] gør det muligt at
justere optagelsesbilledets kvalitet og størrelse.
Vælg
[Rec Setting] i installationsmenuen.
Oplysninger om brug af displayet findes i afsnittet
"Brug af installationsmenuen" (side 70).
Standardindstillingen er understreget.
Rec Setting
Parental Control
Set Password
No Limit
Rec Mode Set
HQ
Parental Control
Level 8 (Adult)
Rec Aspect Ratio
SP
Area Code
Level 7
DV Audio Input
EP
Level 6
Auto Chapter
SLP
Level 5
Level 4
Level 3
Level 2
Level 1 (Kids)
Du bliver bedt om at angive adgangskoden.
[Rec Mode Set]
2
Indtast det firecifrede kodeord ved hjælp af
nummerknapperne, og tryk på ENTER.
3
Vælg niveauet, og tryk på ENTER.
Jo lavere niveau, jo strengere begrænsning.
Hvis du vælger [No Limit], aktiveres
børnesikringsfunktionen ikke.
Vælg en af følgende optagelsestilstande: HQ
(High Quality), SP (Standard Play), EP (Extended
Play), SLP (Super Long Play).
[Area Code]
Vælger en kode for et geografisk område som
niveau for afspilningsbegrænsningen. Se
"Områdekodeliste" (side 94).
1
2
Vælg [Area Code], og tryk på ,.
3
Tryk på M/m for at indtaste det første tegn i
området, og tryk på ,.
4
[Rec Aspect Ratio] (kun DVD-RW (VRtilstand))
Vælger billedstørrelsen på det program, der skal
optages.
Ved optagelse på andre disks end DVD-RW'er
(VR-tilstand) er skærmformatet fastsat til 4:3.
[ 4:3 ]
Indstiller billedformatet til 4:3.
[ 16:9 ]
Indstiller billedformatet til 16:9
(wide-tilstand).
Indtast det firecifrede kodeord ved hjælp af
nummerknapperne, og tryk på ENTER.
Tryk på M/m for at indtaste et andet tegn, og
tryk på ENTER.
[DV Audio Input]
Vælger stereosporet ved optagelse fra et digitalt
videokamera, der er tilsluttet til DV IN-stikket på
frontpanelet.
[ Stereo 1 ]
Optager original lyd på
optagelsestidspunktet. Denne
skal normalt vælges ved dubbing
af et bånd i DV/Digital8-format.
[ Stereo 2 ]
Optager kun ekstra lyd overdubbed efter optagelse.
Bemærk
• Når du afspiller disks uden børnesikringsfunktionen,
kan afspilningen ikke begrænses på optageren.
• Afhængigt af den valgte disk bliver du muligvis bedt
om at ændre børnesikringsniveauet, mens disken
afspilles. I dette tilfælde skal du indtaste dit kodeord og
derefter ændre niveauet.
78
[Auto Chapter]
Opdeler automatisk en optagelse (en titel) i
kapitler ved at indsætte kapitelmærker med et
angivet interval. Mærkerne indsættes, mens
optagelsen foretages.
[ Off ]
Der er ikke indsat noget
kapitelmærke.
[ 5Min ]
Angiver intervallet til 5 minutter.
[ 10Min ]
Angiver intervallet til 10
minutter.
[ 15Min ]
Angiver intervallet til 15
minutter.
Bemærk
Genindstilling af optageren
(Fabriksopsætning)
Vælg denne for at nulstille optageren til dens
standardindstillinger. Indstillingerne [Parental
Control], [Auto Preset], [Clock], og [OSD]
forbliver som gemt.
1
Tryk på SET UP for at aktivere
installationsmenuen.
2
3
Vælg
[Settings], og tryk på ,.
Vælg [Factory Setup], og tryk på ,.
Settings
Afhængigt af størrelsen på optagelsen kan det faktiske
interval variere fra det interval, der er valgt i [Auto
Chapter]. Det valgte interval bør kun bruges som en
tilnærmelse for at oprette kapitler.
Auto Preset
Channel Settings
Clock
TV Aspect
Display Mode
Line1 Decoder
Progressive Mode
Factory Setup
4
Start
Tryk på ENTER, mens [Start] er markeret.
Du bliver bedt om en bekræftelse.
5
Vælg [OK], og tryk på ENTER.
Indstillinger og justeringer
PBC
79
Yderligere oplysninger
Fejlfinding
Hvis et eller flere af følgende problemer opstår
ved brug af optageren, kan du bruge denne
fejlfindingsvejledning til at forsøge at afhjælpe
problemet, inden du sender afspilleren til
reparation. Hvis problemet ikke løses, skal du
kontakte den nærmeste Sony-forhandler.
Strøm
Der er ingen strøm.
, Kontroller, at netledningen er tilsluttet korrekt.
Modtagelsen af TV-programmet fylder ikke
skærmen.
Billede
, Indstil kanalen manuelt i [Channel Settings] i
opsætningen [Settings] (side 71).
, Vælg den korrekte kilde ved hjælp af knappen
INPUT SELECT, eller vælg en kanal for et
hvilket som helst TV-program ved hjælp af
knapperne PROG +/–.
Der er intet billede.
,
,
,
,
,
,
,
,
Tilslut alle ledninger igen.
Ledningerne er beskadigede.
Kontroller tilslutningen til TV'et (side 13).
Indstil indgangsvælgeren på TV'et (som f.eks. til
"VCR"), så signalet fra optageren vises på TVskærmen.
Hvis du tilslutter optageren til dit TV via LINE 1TV-stikket, skal du indstille VIDEO OUT
SELECT-vælgeren på bagpanelet til "RGB"
(side 14).
Hvis du tilslutter optageren til dit TV via
COMPONENT VIDEO OUT-stikkene, skal du
indstille VIDEO OUT SELECT-vælgeren på
bagpanelet til "COMPONENT" (side 14).
Når [Progressive Mode] er indstillet til [On]
(side 74), sendes signaler kun til COMPONENT
VIDEO OUT-stikkene.
Denne optager kan ikke optage NTSC-signaler.
Der ses billedstøj.
, Hvis billedsignalet fra optageren overføres
gennem videobåndoptageren for at nå TV'et,
eller er tilsluttet en kombineret TV/ VIDEOafspiller, er det muligt, at nogle DVDprogrammers kopibeskyttelse påvirker
billedkvaliteten. Hvis der stadig er problemer,
når du slutter optageren direkte til TV'et, skal du
prøve at slutte optageren til TV'ets S VIDEOindgang.
80
, Du skal indstille optageren til progressivt format
(indikatoren PROGRESSIVE lyser op), selvom
TV'et ikke kan acceptere de progressive signaler.
I dette tilfælde skal du tage disken ud og lukke
diskskuffen. Tryk derefter på x (stop) på
optageren, og hold den nede i fem sekunder.
, Selvom TV'et er kompatibelt med progressive
signaler (625p), påvirkes billedet muligvis, når
optageren indstilles til progressivt format. I dette
tilfælde skal du tage disken ud og lukke
diskskuffen. Tryk derefter på x (stop) på
optageren, og hold den nede i fem sekunder.
, Du afspiller en disk, der er optaget i et
farvesystem, der ikke er det samme som på dit
TV.
TV-programmets billeder er forvrængede.
, Drej TV-antennen.
, Juster billedet (se betjeningsvejledningen til
TV'et).
, Anbring optageren og TV'et længere fra
hinanden.
, Anbring TV'et og eventuelle bundtede
antennekabler længere fra hinanden.
, RF-kablet er tilsluttet til AERIAL OUT-stikket
på optageren. Tilslut kablet til AERIAL INstikket.
TV-kanalerne kan ikke ændres.
, Kanalen er deaktiveret (side 71).
, En tidsindstillet optagelse er startet, hvilket
ændrer kanalerne.
Billedet fra udstyr, der er tilsluttet til
optagerens indgangsstik, vises ikke på
skærmen.
, Hvis udstyret er tilsluttet til LINE 1-TV-stikket,
skal du vælge "LINE 1" på frontpaneldisplayet
ved at trykke på INPUT SELECT.
Hvis udstyret er tilsluttet til LINE 2 IN-stikkene,
skal du vælge "LINE 2" på frontpaneldisplayet
ved at trykke på INPUT SELECT.
Hvis udstyret er tilsluttet til LINE 4 IN-stikkene,
skal du vælge "LINE 4" på frontpaneldisplayet
ved at trykke på INPUT SELECT.
Hvis udstyret er tilsluttet til LINE 3/DECODERstikket, skal du vælge "LINE 3" på
frontpaneldisplayet ved at trykke på INPUT
SELECT.
Hvis udstyret er tilsluttet til DV IN-stikket (dette
gælder normalt ved tilslutning af et digitalt
videokamera), skal du vælge "DV" på
frontpaneldisplayet ved at trykke på INPUT
SELECT.
Afspilningsbilledet eller TV-programmet fra
det udstyr, der er tilsluttet gennem optageren,
forvrænges.
, Indstillingen for indgangskilden på forstærkeren
eller tilslutningen til forstærkeren er forkert.
, Optageren spoler hurtigt frem eller tilbage, er i
slowmotion eller midlertidigt standset.
, Hvis lydsignalet ikke går gennem DIGITAL
OUT-stikkene (OPTICAL eller COAXIAL),
skal du kontrollere indstillingerne i opsætningen
[Audio] (side 76).
Der er støj på lyden.
, Når du afspiller en CD med DTS-lydspor,
kommer der støj fra LINE 2 OUT-stikkene
(AUDIO L/R), LINE 1-TV-stikket eller LINE 3/
DECODER-stikket (side 51).
Lydstyrken er lav.
, Lydstyrken er lav på nogle DVD'er.
Lydstyrken bliver muligvis bedre, hvis du
indstiller [Audio DRC] i opsætningen [Audio] til
[On] (side 76).
Der kan ikke optages eller afspilles et andet
lydspor.
Billedet fylder ikke skærmen.
Afspilning
, Indtil [TV Aspect] i opsætningen [Settings] i
overensstemmelse med TV'ets formatforhold
(side 74).
Billedet fylder ikke skærmen, selvom du har
angivet formatforholdet i opsætningen [TV
Aspect] i [Settings].
, Diskens formatforhold findes på DVD'en.
Billedet er sort og hvidt.
, Hvis du bruger et SCART-kabel, skal det have et
stik med 21 ben.
Lyd
Der er ingen lyd.
, Tilslut alle ledninger igen.
, Ledningen er beskadiget.
Yderligere oplysninger
, Hvis afspilningsbilledet, der udsendes fra en
DVD-afspiller, videobåndoptager eller tuner, går
gennem optageren, før det når dit TV, kan det
kopibeskyttelsessignal, der bruges på nogle
programmer, påvirke billedkvaliteten. Tag det
pågældende afspilningsudstyr fra, og tilslut det
direkte til TV'et.
, Hvis der vælges en anden lydkanal end
"Main+Sub", kan du ikke optage både hoved- og
underlyde. Kontroller den valgte lydkanal, før du
begynder at optage.
, Hvis du har tilsluttet en AV-forstærker til
DIGITAL OUT-stikket (OPTICAL eller
COAXIAL) og vil ændre lydsporet under
afspilningen, skal du indstille [Dolby Digital] i
opsætningen [Audio] til [D-PCM] (side 76).
Disken afspilles ikke.
, Disken vender på hovedet. Isæt disken med
afspilningssiden nedad.
, Disken er ikke lagt korrekt i.
, Der er fugt i optageren. Fjern disken, og lad
optageren stå tændt i en halv time, indtil fugten
er fordampet.
, Hvis disken blev optaget på en anden optager,
kan optageren ikke afspille disken, hvis den ikke
blev færdigbehandlet (side 35).
Disken afspilles ikke fra begyndelsen.
, Genoptag afspilning blev aktiveret (side 48).
, Du har isat en disk, hvis titelmenu eller DVDmenu automatisk vises på TV-skærmen, første
gang den sættes i. Brug menuen til at starte
afspilningen.
,fortsættes
81
Optageren begynder automatisk at afspille
disken.
MP3-lydsporene eller JPEG-billedfilerne
afspilles ikke.
, DVD-VIDEO'en har en automatisk
afspilningsfunktion.
, MP3-lydsporene eller JPEG-billedfilerne er ikke
optaget i et format, som optageren kan afspille
(side 10).
Afspilningen stopper automatisk.
, Hvis disken har et automatisk pausesignal,
stoppes afspilningen ved det automatiske
pausesignal.
Nogle funktioner, som f.eks. stop, søgning
eller afspilning i slowmotion kan ikke udføres.
Optagelse/tidsindstillet optagelse/
redigering
Programplaceringen kan ikke ændres fra den
kanal, du optager.
, Indstil TV'ets indgangskilde til "TV".
, Afhængigt af disken kan du muligvis ikke udføre
de ovenstående handlinger. Se de instruktioner,
der fulgte med disken.
Optagelsen starter ikke øjeblikket, efter du har
trykket på z REC.
Sproget til lydsporet kan ikke ændres.
, Betjen kun optageren, når "LOADING",
"INITIALIZE" eller "WRITE DISC" forsvinder
fra frontpaneldisplayet.
, Der er ikke optaget spor på flere sprog på den
disk, der afspilles.
, Det er ikke muligt at ændre sproget for lydsporet
på DVD-VIDEO'en.
, Prøv at ændre sproget ved hjælp af DVD
VIDEO'ens menu.
Sproget for underteksterne kan ikke ændres
eller deaktiveres.
, Der er ikke optaget undertekster på flere sprog på
DVD-VIDEO'en.
, DVD-VIDEO'en tillader ikke ændring af
undertekster.
, Prøv at ændre underteksterne ved hjælp af DVD
VIDEO'ens menu.
, Underteksterne kan ikke ændres for titler, der er
optaget på denne optager.
Kameravinklerne kan ikke ændres.
, Der er ikke optaget flere vinkler på den DVDVIDEO, der afspilles.
, Du prøver at ændre vinklerne, når "
" ikke
vises på frontpaneldisplayet (side 49).
, DVD-VIDEO'en tillader ikke ændring af vinkler.
, Prøv at ændre vinklen ved hjælp af DVD
VIDEO'ens menu.
, Vinklerne kan ikke ændres for titler, der er
optaget på denne optager.
Der er intet blevet optaget, selvom du har
indstillet timeren korrekt.
, Optageren blev slukket, da tidspunktet for den
tidsindstillede optagelse blev nået. Sæt optageren
i standby, før den tidsindstillede optagelse
starter.
, Der opstod et strømsvigt under optagelsen.
, Optagerens indvendige ur stoppede på grund af
et strømsvigt. Nulstil uret (side 73).
, Kanalen blev deaktiveret, efter at den
tidsindstillede optagelse blev angivet. Se
[Channel Settings] på side 71.
, Tag netledningen ud af stikkontakten, og sæt den
i igen.
, Programmet indeholder
kopibeskyttelsessignaler, der begrænser
kopiering.
, En anden timerindstilling overlappede
timerindstillingen (side 42).
, Der er ikke isat en disk, der kan optages på, i
optageren.
, Der er ikke tilstrækkelig diskplads til optagelsen.
, Disken er beskyttet (DVD+RW, DVD-RW,
DVD+R) (side 35).
, Optageren var i gang med DV Dubbing
(side 67).
Optagelsen stopper ikke øjeblikkeligt efter, du
har trykket på x.
, Det tager et par sekunder for optageren at
indsende diskdata, før optagelsen kan stoppe.
82
Den tidsindstillede optagelse er ikke komplet
eller startede ikke fra begyndelsen.
, Der opstod et strømsvigt før eller under
optagelsen. Nulstil uret (side 73).
, En anden timerindstilling overlappede
timerindstillingen (side 42).
, Der er ikke tilstrækkelig diskplads til optagelsen.
, PDC/VPS-funktionen virker (side 39).
Tidligere optaget indhold blev slettet.
, Tænd optageren.
, Fjernbetjeningen er ikke rettet mod
fjernbetjeningsmodtageren på optageren.
, Der er indstillet forskellige kommandotilstande
for optageren og fjernbetjeningen. Vælg den
samme kommandotilstand (side 20).
, Indstil TV/DVD-vælgeren til DVD (side 19).
Andet Sony-udstyr reagerer på
fjernbetjeningen.
, Data, der blev optaget på en DVD med en PC,
bliver slettet fra disken, når disken isættes.
, Den samme kommandotilstand er angivet for
både udstyret og optageren. Vælg en anden
kommandotilstand for optageren (side 20).
PDC/VPS-funktionen virker ikke.
Andre
, Kontroller, at uret og datoen er indstillet korrekt.
, Kontroller, at det PDC/VPS-tidspunkt, du
angiver, er det korrekte (der kan være en fejl i
TV-vejledningen). Hvis den udsendelse, du vil
optage, ikke sendte gode PDC/VPS-oplysninger,
begynder optageren ikke at optage.
, Hvis modtagelsen er dårlig, kan PDC/VPSsignalet blive ændret, og optageren begynder
muligvis ikke at optage.
, [PDC/VPS] er indstillet til [Off] (side 39).
Optageren fungerer ikke korrekt.
Skærm
Uret er stoppet.
, Indstil uret igen (side 73).
, Uret er stoppet på grund af et strømsvigt. Nulstil
uret (side 73).
Indikatoren TIMER REC blinker.
, Der er ikke tilstrækkelig plads på disken.
, Isæt en disk, der kan optages på, i optageren.
Indikationen af optagelsestilstanden er
forkert.
, Når optagelse eller dubbing varer mindre end tre
minutter, bliver indikationen af
optagelsestilstanden muligvis vist forkert. Den
faktiske optagelse er korrekt foretaget i den
valgte optagelsestilstand.
Diskskuffen åbner ikke, når du trykker på Z
(åbn/luk).
, Det kan tage nogle få sekunder, før diskskuffen
åbnes, når du har optaget eller redigeret en disk.
Dette skyldes, at optageren føjer diskdata til
disken.
Yderligere oplysninger
, Genstart optageren. Tryk "/1 ned på optageren i
mere end ti sekunder for at slukke for optageren.
Hvis der stadig er en disk i optageren, skal du
trykke på Z (åbn/luk) og tage disken ud.
, Når statisk elektricitet får optageren til at fungere
unormalt, skal du slukke for optageren og vente,
indtil uret vises på frontpaneldisplayet. Tag
derefter optageren fra, og lad den stå slukket et
stykke tid, for du sætter den i igen.
Der høres mekanisk lyd, når optageren er
slukket.
, Når optageren justerer uret med den automatiske
urindstillingsfunktion eller søger efter kanalerne
til PDC/VPS-funktionen, kan der høres støj,
mens optageren arbejder (som f.eks. den
indvendige blæser), selv når der er slukket for
strømmen. Dette er ikke en fejlfunktion.
Fjernbetjening
Fjernbetjeningen virker ikke.
, Batterierne er flade.
, Fjernbetjeningen er for langt fra optageren.
, Fjernbetjeningens producentkode vendte tilbage
til standardindstillingen, da du udskiftede
batterierne. Nulstil koden (side 19).
83
Bemærkninger om denne
optager
• Anbring disken i coveret efter afspilning.
• Rengør disken med en rengøringsklud. Aftør
disken fra midten og ud.
Betjening
• Hvis optageren flyttes direkte fra et koldt til et
varmt sted eller placeres i et rum med høj
luftfugtighed, er der risiko for, at der dannes
kondensvand på linserne i optageren. Hvis dette
sker, fungerer optageren muligvis ikke korrekt. I
så fald skal du fjerne disken og lade optageren
stå tændt i ca. en halv time, indtil fugten er
fordampet.
• Når du flytter optageren, skal du fjerne
eventuelle disks. Den pågældende disk kan gå i
stykker, hvis den ikke fjernes.
Lydstyrkeregulering
Skru ikke op for lyden, når du lytter til en sektion
med meget lave lyde eller uden lyd. Hvis du skruer
op, kan højttalerne blive ødelagt, hvis du afspiller
en sektion med kraftige lydsignaler.
Rengøring
Rengør kabinettet, betjeningspanelet og
kontrolknapperne med en blød klud, der er fugtet
let med et mildt rengøringsmiddel. Brug ikke
skuresvampe, skurepulver eller opløsningsmidler,
f.eks. sprit eller rensebenzin.
Diskrengøring
Brug ikke rensedisks, da sådanne kan forårsage
fejl.
Bemærkninger vedr. disks
• Hold i diskens kant for ikke at gøre den beskidt.
Rør ikke ved overfladen. Støv, fingeraftryk eller
ridser på disken kan forårsage fejlfunktion.
• Udsæt ikke disken for direkte sollys eller
varmekilder, f.eks. varmluftskanaler, og efterlad
den ikke i en bil, der er parkeret i direkte sollys,
da temperaturen i bilen kan stige voldsomt.
84
• Brug ikke opløsningsmidler, såsom rensebenzin,
fortynder, rensemidler eller antistatisk spray, der
er beregnet til vinyl-LP'er.
• Brug ikke følgende disks.
– En disk med en afvigende form (f.eks. korteller hjerteformet).
– En disk med en etiket eller et klistermærke på.
– En disk, der har cellofantape eller
klistermærkelim på.
Specifikationer
System
Laser: Halvlederlaser
Kanaldækning:
PAL/SECAM (B/G, D/K, I, L)
VHF: E2 to E12, R1 to R12, F1 til F10, Italien
A til H, Irland A til J, Sydafrika 4 til 13/UHF:
E21 til E69, R21 til R69, B21 til B69, F21 til
F69/CATV: S01 til S05, S1 til S20, Frankrig
B til Q/HYPER: S21 til S41
Ovenstående kanaldækning sikrer kun
kanalmodtagelsen inden for disse områder. Det
garanterer ikke for evnen til at modtage signaler
under alle forhold.
Videomodtagelse: Frekvenssynthesizersystem
Lydmodtagelse: Opdelt bærersystem
Aerial out: 75-ohm asymmetrisk antennestik
Timer: Ur: Quartz-låst/Timerangivelse:
24-timers cyklus (digital)
Videooptagelsesformat: MPEG Video
Lydoptagelsesformat: Dolby Digital/2-kanals
LINE 2 OUT
(AUDIO): Phono-stik/2 Vrms/600 ohm
(VIDEO): Phono-stik/1,0 Vp-p
(S VIDEO): Mini-DIN-stik med 4 ben/Y:
1,0 Vp-p, C: 0,3 Vp-p (PAL)
LINE 2 IN/LINE 4 IN
(AUDIO): Phono-stik /2 Vrms/mere end
47 kilohm
(VIDEO): Phono-stik/1,0 Vp-p
(S VIDEO): Mine-DIN-stik med 4 ben/Y:
1,0 Vp-p, C: 0,3 Vp-p (PAL)
LINE 1 -TV: 21 ben
CVBS IN/OUT
RGB OUT (upstream)
LINE 3/DECODER: 21 ben
CVBS IN/OUT
Dekoder
DV IN: 4 ben/i.LINK S100
DIGITAL OUT (OPTICAL): Optisk
udgangsstik /–18 dBm (bølgelængde:
660 nm)
DIGITAL OUT (COAXIAL): Phono-stik/
0,5 Vp-p/75 ohm
Generelt
Strømkrav: 220-240 V vekselstrøm, 50/60 Hz
Strømforbrug: 30W
Mål (ca.): 430 × 75 × 293 mm (bredde/højde/
dybde) inkl. fremspringende dele
Vægt (ca.): 4,0 kg
Driftstemperatur: 5 ºC til 35 ºC
Luftfugtighed (drift): 25 % til 80 %
Medfølgende tilbehør:
Lydkabel (1)
Videokabel (1)
Antennekabel (1)
Fjernbetjening (1)
R6-batterier (størrelse AA) (2)
Der tages forbehold for ændring af design og
specifikationer uden forudgående varsel.
Kompatible farvesystemer
Denne optager er udviklet til at optage og afspille
ved hjælp af PAL-farvesystemet.
Signalerne fra SECAM-farvesystemet kan
modtages eller optages, men afspilles kun i PALfarvesystemet. Optagelse af videokilder baseret på
andre farvesystemer kan ikke garanteres.
Yderligere oplysninger
Ind- og udgange
COMPONENT VIDEO OUT
(Y, PB/CB, PR/CR):
Phono-stik/Y: 1,0 Vp-p, PB/CB: 0,7 Vp-p,
PR/CR: 0,7 Vp-p
85
Om i.LINK
DV IN-stikket på denne optager er et i.LINKkompatibelt DV IN-stik. Dette afsnit beskriver
i.LINK-standarden og dens funktioner.
Hvad er i.LINK?
i.LINK er en digital seriel brugerflade til
håndtering af digital video, digital lyd og andre
data i to retninger mellem udstyr, der har i.LINKstikket, og til styring af andet udstyr.
i.LINK-kompatibelt udstyr kan tilsluttes med et
enkelt i.LINK-kabel. Mulige anvendelsesområder
er drift og dataoverførsler med forskelligt digitalt
AV-udstyr. Når der er tilsluttet to eller flere
i.LINK-kompatible enheder til denne optager i en
daisy chain, er drift og dataoverførsler muligt med
ikke blot det udstyr, som denne optager er
tilsluttet, men også med andre enheder via det
direkte tilsluttede udstyr.
Bemærk imidlertid, at driftsmetoden nogle gange
varierer i overensstemmelse med egenskaberne og
specifikationerne for det udstyr, der skal tilsluttes,
og at drift og dataoverførsler nogle gange ikke er
muligt på noget tilsluttet udstyr.
Bemærk
Der kan normalt kun tilsluttets én enhed til denne optager
ved hjælp af i.LINK-kablet (DV-tilslutningskabel). Når
denne optager tilsluttes til i.LINK-kompatibelt udstyr,
der har to eller flere i.LINK-stik (DV-stik), kan du se
betjeningsvejledningen til det udstyr, der skal tilsluttes.
Navnet "i.LINK"
i.LINK er et mere almindeligt udtryk for IEEE
1394 data transport bus fremsat af SONY og er et
varemærke, der er godkendt af mange
virksomheder.
IEEE 1394 er en international standard, der er
standardiseret af Institute of Electrical and
Electronics Engineers.
i.LINK baudhastighed
i.LINK's maksimale baudhastighed varierer alt
efter udstyret. Der er defineret tre maksimale
baudhastigheder:
S100 (ca. 100 Mbps*)
S200 (ca. 200 Mbps)
S400 (ca. 400 Mbps)
Baudhastigheden er angivet under
"Specifikationer" i betjeningsvejledningen til det
enkelte udstyr. Det er også angivet nær i.LINKstykket på noget udstyr.
Den maksimale baudhastighed på udstyr, hvor det
ikke er angivet, som f.eks. denne enhed, er
"S100".
Hvor enheder er tilsluttet til udstyr, der har en
anden maksimal baudhastighed, afviger
baudhastigheden nogle gange fra den angivne
baudhastighed.
*Hvad er Mbps?
Mbps står for megabit pr. sekund eller den mængde
data, der kan sendes eller modtages på et sekund. En
baudhastighed på 100 Mbps betyder f.eks., at der kan
sendes 100 megabit data på et sekund.
i.LINK-funktioner på denne optager
Hvis du vil have detaljer om, hvordan der dubbes,
når denne optager tilsluttes til andet videoudstyr
med DV-stik, kan du se side 67.
DV-stikket på denne optager kan kun indføre
DVC-SD-signaler. Det kan ikke udsende signaler.
DV-stikket accepterer ikke MICRO MV-signaler
fra udstyr, som f.eks. et MICRO MV digitalt
videokamera med et i.LINK-stik.
Du kan se bemærkningerne på side 67 for at se
yderligere forholdsregler.
Se også betjeningsvejledningen til det udstyr, der
skal tilsluttes, for at få detaljer om forholdsregler
ved tilslutning af denne optager.
Påkrævet i.LINK-kabel
Brug Sonys i.LINK-kabel, 4 ben til 4 ben (under
DV dubbing).
i.LINK og
86
er varemærker.
Vejledning til dele og kontrolknapper
Se siderne i parentes, hvis du ønsker yderligere oplysninger.
Frontpanel
Knapperne på optageren har samme funktion som knapperne på fjernbetjeningen, hvis de har samme eller
lignende navne.
A @/1 (on/standby)-knap (21, 27, 38, 40)
H Knappen z REC (28, 43, 46, 68)
B Frontpaneldisplay (32, 89)
I
C Diskskuffe (27)
D Indikatoren TIMER REC (38, 40)
J ./> (forrige/næste)-knapper
(20, 49, 54)
E Knappen A (åbn/luk) (27, 49, 54)
K Knappen PROGRAM +/– (28, 43)
F Indikatoren PROGRESSIVE (15)
L
G Knappen H (afspil) (47, 53)
M LINE 2 IN-stik (VIDEO, AUDIO L/R, S
VIDEO) (24)
DV IN-stik (67)
Knappen x (stop) (20, 28, 29, 74)
,fortsættes
Yderligere oplysninger
Knappen X (pause) (43, 49, 54, 57)
(fjernbetjeningsmodtager) (18)
87
Fjernbetjening
Knapperne på fjernbetjeningen har samme
funktion som knapperne på optageren, hvis de har
samme eller lignende navne. Knapper med en
orange prik ud for kan anvendes med TV'et, når
TV/DVD-vælgeren er indstillet til TV.
A TV/DVD-vælger (19, 20, 27)
B Knappen Z (åbn/luk) (27, 49, 54)
C Nummerknapper* (34, 40, 52)
Knappen SET (52)
Knap nr. 5 er forsynet med en indikator.
D Knappen CLEAR (slet)/-/-- (to cifre) (40,
42, 52)
E Knappen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
(lyd)* (49)
Knappen er forsynet med en indikator.
Knappen
(undertekst) (49)
Knappen
(vinkel) (49)
F Knappen TIME (32)
G Knappen DISPLAY (31, 44, 52)
H
Knappen (Billede-i-billede) (51)
I Knappen </M/m/,/ENTER (21, 29, 33)
J Knappen O RETURN (29, 38, 42, 53, 57)
K Knappen TOP MENU (47, 53, 57)
L . (forrige)/> (næste)
knapper (49, 54, 57)
M Knappen z REC (28, 43, 46, 68)
N Knappen INPUT SELECT (46, 68)
O Knappen REC MODE (28, 37, 46, 68)
P Knappen REPEAT (51, 54)
Q Knappen SET UP (21, 27, 70)
R Knappen A-B (51, 54)
S @/1 (on/standby)-knap (19, 21, 27, 38, 40)
T Knappen PROG (program) +/–* (28, 43)
Knappen + er forsynet med en indikator.
U
2 (lydstyrke) +/– knapper (19)
V Knappen t (TV/video), TV/DVD (19,
44)
W Knappen SUR (surround) (49, 54)
Knappen ZOOM (50)
X Knappen
(bredformat) (19)
Y Knappen TIMER (38, 40, 42)
Z Knappen TITLE LIST (29, 47, 60)
88
wj Knappen BOOKMARK (52)
Knappen SEARCH MODE (52)
wk Knappen
(hurtig afspilning)/
(hurtigt frem) (49)
wl Knappen MENU (47, 53)
e; Knappen m
/
M (søg) (49, 54)
ea Knappen H (afspil)* (47, 53)
Knappen er forsynet med en indikator.
Knappen X (pause) (43, 49, 54, 57)
Knappen x (stop) (28, 29)
es Knappen CHAPTER MARK (64)
Knappen PICTURE MARK (30)
ed Knappen RANDOM (51, 54)
ef Knappen PROGRAM (55)
eg COMMAND MODE-vælger (DVD 1, 2, 3)
(20)
* Indikatoren kan bruges som reference under betjening
af optageren.
Frontpaneldisplay
DVD
RW
V CD
PLAYLIST
D
VR TITLE TV TRK CHP NICAM
ST
BIL
HQ SP EP SLP
A Afspilnings-/optagelsesstatus (32, 44)
H Indikatoren
B Disktype*/optagelsesformat (8)
I Lydsignalindikatorer (31, 49, 53)
C TV-indikator (19)
J Indikatoren PLAYLIST (30, 59)
(vinkel) (49)
E ST (stereo)/BIL (tosproget) indikatorer
(37)
F Indikatorer for optagelsestilstand (28, 37,
46, 68)
Yderligere oplysninger
D NICAM-indikator (37)
G Viser følgende (32, 44, 52):
•
•
•
•
•
Spilletid/resterende tid
Aktuel titel/kapitel/spornummer
Optagelsestid/resterende tid
Ur
Programplacering
*Viser DATA-CD'er som "CD".
,fortsættes
89
Bagpanel
AERIAL
LINE 3 / DECODER
DIGITAL OUT
COMPONENT LINE 2 OUT
VIDEO OUT
LINE 4 IN
COAXIAL
IN
PCM/DTS/
MPEG/
DOLBY DIGITAL
LINE 1
- TV
VIDEO OUT LINE 2 OUT
SELECT
RGB
PB/CB
L
L
AUDIO
AUDIO
DIGITAL OUT
PR/CR
R
R
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
OUT
COMPONENT
90
OPTICAL
S VIDEO
Y
VIDEO
VIDEO
A AERIAL IN/OUT-stik (13)
F LINE 4 IN-stik (AUDIO L/R, VIDEO) (24)
B LINE 3/DECODER-stik (23, 25, 26)
G Netledning (18)
C DIGITAL OUT-stik (COAXIAL) (16)
H DIGITAL OUT-stik (OPTICAL) (16)
D COMPONENT VIDEO OUT-stik (PB/CB,
PR/CR, Y) (14)
I LINE 2 OUT-stik (S VIDEO) (14)
E LINE 2 OUT-stik (AUDIO L/R, VIDEO)
(14, 16)
K LINE 1 – TV-stik (14)
J VIDEO OUT SELECT-vælger (14)
Ordliste
Afspilningsliste (Playlist) (side 59)
Afspilningsoplysninger, der er oprettet ud fra de
faktiske optagelser på en DVD-RW (VR-tilstand).
En afspilningsliste efterlader originaltitlerne, som
de er, og indeholder kun de oplysninger, der er
nødvendige for at styre afspilningen. En
afspilningslistetitel optager kun meget lille plads.
DVD-RW (side 8)
En DVD-RW kan genbruges, og har samme
størrelse som en DVD-VIDEO. En DVD-RW
indeholder to forskellige tilstande: Tilstanden VR
og Video. DVD'er, der er oprettet i tilstanden
Video har samme format som en DVD-VIDEO,
hvorimod disks, der er oprettet i tilstanden VR
(Video Recording) gør det muligt at programmere
eller redigere indholdet.
DVD+R (side 8)
En enhed, hvor du kan gemme MP3-lydspor på en
DATA-CD. (Album er udelukkende en definition
for denne optager).
En DVD+R (læse "plus R") er en disk, der kan
optages på, der har samme størrelse som en DVDVIDEO. Indhold kan kun optages én gang på en
DVD+R og har samme format som en DVDVIDEO.
Dolby Digital (side 76)
DVD-R (side 8)
Digital lydkomprimeringsteknologi, der er
udviklet af Dolby Laboratories. Denne teknologi
er tilpasset flerkanalssurroundsound. Bagkanalen
er i stereo, og der er en separat subwooferkanal i
dette format. Dolby Digital giver de samme
separate kanaler med digital lyd i høj kvalitet, som
der findes i "Dolby Digital"-biografernes
surroundsoundsystemer.
Den gode kanaladskillelse opnås ved, at alle
kanalernes data optages separat, og eftersom
kanalernes data behandles digitalt, er
forvrængningen minimal.
En DVD-R er en disk, der kan optages på, der har
samme størrelse som en DVD VIDEO. Indhold
kan kun optages én gang på en DVD-R og har
samme format som en DVD-VIDEO.
Album (side 53)
Digital lydkomprimeringsteknologi af Digital
Theater Systems, Inc. Denne teknologi er tilpasset
flerkanalssurroundsound. Bagkanalen er i stereo,
og der er en separat subwooferkanal i dette format.
Med DTS får du de samme separate kanaler, der
fås ved digital lyd af høj kvalitet.
Den gode kanaladskillelse opnås ved, at alle
kanalernes data optages separat, og eftersom
kanalernes data behandles digitalt, er
forvrængningen minimal.
DVD+RW (side 8)
En DVD+RW (læse "plus RW") kan genbruges og
bruger et optagelsesformat, der kan sammenlignes
med DVD-VIDEO-formatet.
En disk, der indeholder op til otte timers
bevægelige billeder på en disk med samme
diameter som en CD.
Datakapaciteten for en enkeltsidet DVD med ét
lag er 4,7 GB (gigabyte) – 7 gange så meget som
for en CD. Datakapaciteten for en enkeltsidet
DVD med to lag er 8,5 GB, kapaciteten for en
dobbeltsidet DVD med ét lag er 9,4 GB, og
kapaciteten for en dobbeltsidet DVD med to lag er
17 GB.
Billeddataene vises i MPEG 2-format, der er en af
de mest udbredte standarder til digital
komprimering. Billeddataene komprimeres til
omkring 1/40 (gennemsnit) af den oprindelige
størrelse. DVD'en bruger også en
kodningsteknologi med variabel hastighed, der
ændrer dataene, som skal allokeres, i henhold til
billedets status. Lyddataene optages i
flerkanalsformat, f.eks. Dolby Digital, der giver
en mere realistisk lydgengivelse.
DVD'en har desuden forskellige avancerede
funktioner, f.eks. flere vinkler, flere sprog og
børnesikring.
Yderligere oplysninger
DTS (side 76)
DVD-VIDEO (side 10)
Fil (side 57)
Et JPEG-billede, der er optaget på en DATA-CD.
(Fil er udelukkende en definition for denne
optager). En enkelt fil består af et enkelt billede.
,fortsættes
91
Interlace-format (side 74)
Spor (side 52)
Interlace-formatet viser hver anden linje af et
billede, som et enkelt "felt". Dette er
standardmetoden til visning af billeder på TV.
Felter med lige numre viser linjer med lige numre
i et billede, og felter med ulige numre viser linjer
med ulige numre i et billede.
Sektioner af et billede eller et musikstykke på en
VIDEO-CD, CD eller DATA-CD (sanglængde).
(Spor er udelukkende en definition for denne
optager).
Kapitel (side 52)
Sektioner af et billede eller et stykke musik, der er
mindre end titler. En titel består af flere kapitler.
Ikke alle disks indeholder kapitler.
Kopibeskyttelsessignaler (side 38)
Kopibegrænsning, der er angivet af
copyrighthavere osv. Disse signaler er inkluderet i
nogle software- eller TV-programmer og
begrænser optagelse på denne optager.
Mappe (side 57)
En enhed, hvorpå der kan gemmes JPEGbilledfiler på en DATA-CD. (Fil er udelukkende
en definition for denne optager).
MPEG-lyd (side 76)
International standardkodesystem, der bruges til at
komprimere digitale lydsignaler i henhold til ISO/
IEC. MPEG 2, der bruges af DVD'er, tilpasser
surround til op til 7.1 kanaler.
Original (side 59)
Titler, der faktisk er optaget på en DVD-RW (VRtilstand). Sletning af originale titler frigør
diskplads.
Progressivt format (side 74)
Sammenlignet med Interlace-formatet, der
skiftevis viser hver anden linje i et billede (felt) for
at oprette en ramme, viser det progressive format
hele billedet på én gang som en enkelt ramme.
Dette betyder, at det progressive format kan vise
50/60 rammer i sekundet, hvorimod Interlaceformatet kun kan vise 25-30 rammer/50-60 felter i
sekundet. Den overordnede billedkvalitet øges, og
stillbilleder, tekst og vandrette streger syner
skarpere.
92
Titel (side 52)
Den længste sektion af et billede eller et stykke
musik på en DVD, en film, osv., i videosoftware,
eller et helt album i lydsoftware.
Liste over sprogkoder
Hvis du ønsker flere detaljer, kan du se side 75.
Sprogenes stavemåde er i henhold til ISO 639: 1988 (E/F).
Sprog
Kode
Kode
Sprog
Kode
Galician
Georgian
German
Greek
Greenlandic
Guarani
Gujarati
Hausa
Hebrew
Hindi
Hungarian
Icelandic
Indonesian
Interlingua
Irish
Italian
Japanese
Javanese
Kannada
Kashmiri
Kazakh
Kirghiz
Korean
Kurdish
Laothian
Latin
Latvian; Lettish
Lingala
Lithuanian
Macedonian
Malagasy
Malay
Malayalam
Maltese
Maori
7176
7565
6869
6976
7576
7178
7185
7265
7387
7273
7285
7383
7378
7365
7165
7384
7465
7487
7578
7583
7575
7589
7579
7585
7679
7665
7686
7678
7684
7775
7771
7783
7776
7784
7773
Marathi
7782
Moldavian
7779
Mongolian
7778
Nauru
7865
Nepali
7869
Norwegian
7879
Oriya
7982
Punjabi
8065
Pashto; Pushto 8083
Persian
7065
Polish
8076
Portuguese
8084
Quechua
8185
Rhaeto-Romance
8277
Romanian
8279
Russian
8285
Samoan
8377
Sanskrit
8365
Scots Gaelic
7168
Serbian
8382
Serbo-Croatian 8372
Shona
8378
Sindhi
8368
Singhalese
8373
Slovak
8375
Slovenian
8376
Somali
8379
Spanish
6983
Sundanese
8385
Swahili
8387
Swedish
8386
Tagalog
8476
Tajik
8471
Tamil
8465
Sprog
Kode
Tatar
Telugu
Thai
Tibetan
Tigrinya
Tonga
Turkish
Turkmen
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Welsh
Wolof
Xhosa
Yiddish
Yoruba
Zulu
8484
8469
8472
6679
8473
8479
8482
8475
8487
8575
8582
8590
8673
8679
6789
8779
8872
7473
8979
9085
Yderligere oplysninger
Abkhazian
6566
Afar
6565
Afrikaans
6570
Albanian
8381
Amharic
6577
Arabic
6582
Armenian
7289
Assamese
6583
Aymara
6588
Azerbaijani
6590
Bashkir
6665
Basque
6985
Bengali; Bangla 6678
Bhutani
6890
Bihari
6672
Breton
6682
Bulgarian
6671
Burmese
7789
Byelorussian 6669
Cambodian
7577
Catalan
6765
Chinese
9072
Corsican
6779
Croatian
7282
Czech
6783
Danish
6865
Dutch
7876
English
6978
Esperanto
6979
Estonian
6984
Faroese
7079
Fiji
7074
Finnish
7073
French
7082
Frisian
7089
Sprog
93
Områdekodeliste
Hvis du ønsker flere detaljer, kan du se side 78.
Område kode
Område kode
Område kode
Område kode
AF
AN
FI
FJ
FR
GB
GL
GR
HK
HM
LY
MA
MC
MN
MV
MX
MY
NG
NL
NO
NP
NZ
OM
PA
PH
PK
PL
PT
PY
RO
RU
SA
SE
SG
SI
SK
SN
SV
TH
TR
TW
UA
UG
US
UY
UZ
VN
ZA
ZW
AR
AT
AU
BE
BO
BR
BT
CA
CG
CH
CL
CN
CO
CR
CZ
DE
DK
EC
EG
ES
ET
94
Afghanistan
Holland
Antillerne
Argentina
Østrig
Australien
Belgien
Bolivia
Brasilien
Bhutan
Canada
Congo
Schweiz
Chile
Kina
Colombia
Costa Rica
Tjekkiet
Tyskland
Danmark
Ecuador
Egypten
Spanien
Etiopien
HR
HU
ID
IL
IN
IT
JM
JP
KE
KH
KR
KW
LK
LU
Finland
Fiji
Frankrig
Storbritannien
Grønland
Grækenland
Hong Kong
Heard and
McDonald
Islands
Kroatien
Ungarn
Indonesien
Israel
Indien
Italien
Jamaica
Japan
Kenya
Cambodja
Sydkorea
Kuwait
Sri Lanka
Luxembourg
Libyen
Marokko
Monaco
Mongoliet
Maldiverne
Mexico
Malaysia
Nigeria
Holland
Norge
Nepal
New Zealand
Oman
Panama
Filippinerne
Pakistan
Polen
Portugal
Paraguay
Rumænien
Rusland
Saudi Arabien
Sverige
Singapore
Slovenien
Slovakiet
Senegal
El Salvador
Thailand
Tyrkiet
Taiwan
Ukraine
Uganda
USA
Uruguay
Usbekistan
Vietnam
Sydafrika
Zimbabwe
Børnesikring 48, 77, 78
Indeks
C
[16:9] 22, 74, 78
[4:3] 22, 74, 78
[48kHz] 76
[96kHz] 76
Canal Plus 26
CD 10
[Channel Settings] 71
[Clock] 22, 73
[Combine] 63
COMPONENT VIDEO OUT
14
CPRM 8
A
D
Ord i firkantede parenteser
vises på skærmen.
Tal
[A-B Erase] 61
A-B Gentag 51, 55
Afspilning 47, 49, 53
A-B Gentag 51, 55
Afspilning i slowmotion
50
Genoptag afspilning 48
Gentag afspilning 51, 55
hurtig afspilning 50
hurtig fremspoling 49,
54
hurtig tilbagespoling 49,
54
hurtigt frem 50
Vilkårlig afspilning 51,
55
Afspilningsliste 30, 59, 64,
91
Album 53, 91
Antenne 13
[Audio DRC] 76
[Auto Adjust] 73
[Auto Chapter] 45, 79
[Auto Preset] 21, 71
Automatisk indstilling af ur
22, 73
DATA-CD 10
[Decoder On/Off] 72
Diasshow 57
DIGITAL OUT 16
Digitalt videokamera 67
[Disc Info] 27
[Disc Name] 34
Diskhåndtering 84
Diskplads 59
Disks, der kan afspilles 10
Disks, der kan optages på 8
Disktyper 8
[Display Mode] 74
[Divide] 62
Dolby Digital 17, 76, 91
[D-PCM] 76
DTS 76, 91
[DV Audio Input] 69, 78
DV Dubbing 67
DV IN 67
DVD+R 8, 91
DVD+RW 8, 91
DVD-R 8, 91
DVD-RW 8, 59, 91
DVD-VIDEO 10, 91
B
[Edit] 35, 61
[Erase] 61, 63, 72
Bagpanel 90
Batterier 18
Betjening af TV'et med
fjernbetjeningen 19
Billede-i-billede 51
[Bitstream] 76
Bogmærke 52
E
F
[Factory Setup] 79
Farvesystemer 85
Fejlfinding 80
Fil 57, 91
[Finalize] 36
[Fine] 72
Fjernbetjening 18, 88
[Format DVD] 28
Frontpanel 87
Frontpaneldisplay 32, 89
[Full Play] 48, 64
G
Genindstilling af optageren 79
Genoptag afspilning 48
Gentag afspilning 51, 55
H
[Hide] 64
Hurtigvejledning til disktyper
8
I
i.LINK 86
Indtast tegn 33
INPUT SELECT 46, 69
Installationsmenu 70
Interlace-format 92
J
JPEG-billedfiler 57
K
Kanalliste 72
Kapitel 45, 64, 92
Kapitelliste 30, 47, 63, 65
Kommandotilstand 20
Kopibeskyttelse 92
Kopier-aldrig 38
Kopier-én-gang 38
Kopifri 38
Kopikontrolsignaler 38
L
[Letter Box] 74
LINE 1-TV 14
LINE 2 IN 24
LINE 2 OUT 14, 16
LINE 3/DECODER 23, 25,
26
LINE 4 IN 24
[Line1 Decoder] 74
,fortsættes
95
Lyd 75, 76
Lydkabel 16
M
Manuel indstilling af ur 73
Mappe 57, 92
MENU 47
Menu 75
DVD'ens menu 47
Topmenu 47
Miniaturebillede 30
[Move] 65, 72
MP3-lydspor 53
MPEG 76, 92
N
Netledning 18
NICAM 37, 72
Nummerknapper 33, 40, 52
O
Områdekode 11, 78, 94
Oprettelse af kapitler 64
Optagelse 28, 37, 43, 46, 78
mens der ses et andet
program 44
Optagelsesformat 8
Optagelsestid 37
Optagelsestilstand 37,
78
Overskrivning af en
optaget titel 45
Original 30, 59, 92
P
[Pan Scan] 74
PAY-TV 26
PBC (Playback Control) 48,
75
[PCM] 76
PDC 39
Programafspilning 55
Progressiv tilstand 15, 74, 92
[Protect] 35, 62
Q
Quick Timer 44
96
R
REC 29, 43
[Rec Aspect Ratio] 78
Rec Mode Adjust 40
[Rec Mode Set] 78
[Rec Setting] 69, 78
Redigering 59
Rengøring af disks 84
Resterende tid 32
S
[Sampling Freq.] 76
SET 52
[Set Password] 77
[Show] 64
ShowView 40
Skærm
Frontpaneldisplay 32, 89
Installationsmenu 70
TV-skærm 31
Skærmsprog 21, 75
Søgning
finde begyndelsen af
titlen/kapitlet/
sporet 49, 54
hurtig fremspoling 49,
54
hurtig tilbagespoling 49,
54
Søgetilstand 52
Spilletid 32
Spor 53, 92
[Station Name] 72
[Stereo 1] 78
[Stereo 2] 78
Super VIDEO-CD 10
[SUR ON] 50, 55
Surround 17, 50, 51, 55
S-VIDEO 14, 15
T
Tidsindstillet optagelse
kontrollere/ændre/
annullere 42
manuel indstilling 38
Rec Mode Adjust 40
ShowView 40
Timerliste 42
Tilslutning 14
Tilslutning af
antennekablet 13
lydkablerne 16
videokablerne 14
TIME 32
TIMER 38, 40
Timerliste 42
Titel 29, 47, 92
Titelliste 29, 47, 60
TITLE LIST 29, 47
[Title Name] 33, 61
TOP MENU 47
Tosprogede optagelser 37
[TV Aspect] 22, 74
TV/DVD 44
TV/DVD-vælger 19, 27
TV-skærm 31
Installationsmenu 70
Undermenu 30
U
Undermenu 30
Understøttede disks 8, 10
Undertekst 50, 75
[Unfinalize] 36
V
VIDEO OUT-vælger 15
VIDEO-CD 10, 48
Videoindgang 15
Videokabel 14
Video-tilstand 8
Vilkårlig afspilning 51, 55
Vinkel 50
[Vocal] 77
VPS 39
VR-tilstand 8
Z
Zoom 50
ZWEITON 37
Trykt med planteoliebaseret tryksværte
uden VOC (flygtige organiske
forbindelser).
Sony Corporation Printed in China
Download PDF

advertising