Sony | DVP-NS330 | Sony DVP-NS330 Betjeningsvejledning

3-080-581-72(1)
CD/DVD
Player
Betjeningsvejledning
DVP-NS330
DVP-NS333
DVP-NS430
DVP-NS433
© 2003 Sony Corporation
ADVARSEL!
Udsæt ikke afspilleren for
regn eller fugt, så risiko for
brand eller stød undgås.
Åbn ikke kabinettet for at
undgå elektrisk stød. Overlad
alt reparationsarbejde til
faguddannet personale.
Netledningen må kun
udskiftes af faguddannet
servicepersonale.
Denne afspiller er klassificeret som
et LASER KLASSE 1-produkt.
LASER KLASSE 1PRODUKTMÆRKET findes på
bagsiden.
ADVARSEL!
Brug af optiske instrumenter
sammen med dette produkt forøger
risikoen for øjenskader. Eftersom
den laserstråle, der anvendes i
denne CD/DVD-afspiller, er
skadelig for øjnene, må du ikke
skille kabinettet ad.
Overlad alt reparationsarbejde til
faguddannet personale.
2
Velkommen!
Forholdsregler
Sikkerhed
• Denne afspiller bruger 220 – 240
V vekselstrøm, 50/60 Hz.
Kontroller, at afspillerens
driftsspænding er den samme
som den lokale strømforsyning.
• Anbring ikke objekter, der er
fyldt med væsker, f.eks. vaser, på
apparatet, så risiko for brand
eller stød undgås.
Installation
• Anbring ikke afspilleren i en skrå
stilling. Den er kun beregnet til at
blive betjent i vandret stilling.
• Anbring ikke afspilleren og discs
i nærheden af udstyr med stærke
magneter, f.eks. mikrobølgeovne
eller store højttalere.
• Anbring ikke tunge genstande på
afspilleren.
Tak, fordi du har købt denne Sony
CD/DVD-afspiller. Inden du tager
afspilleren i brug, skal du læse
denne betjeningsvejledning
grundigt igennem og gemme den
til senere brug.
Lydstyrkeregulering
Forholdsregler
Sikkerhed
• Advarsel – Brug af optiske instrumenter
sammen med dette produkt øger risikoen for
øjenskader.
• Hvis der tabes en genstand eller spildes
væske i kabinettet, skal strømmen afbrydes
og afspilleren kontrolleres af en
servicetekniker, før den igen tages i brug.
Strømkilder
• Strømmen til afspilleren er ikke afbrudt, så
længe afspilleren er tilsluttet stikkontakten.
Dette gælder også, selvom selve afspilleren
er slukket.
• Hvis du ikke skal anvende afspilleren i
længere tid, skal du tage stikket ud af
stikkontakten. Hvis du vil tage stikket ud af
stikkontakten, skal du trække i selve stikket,
aldrig i ledningen.
Placering
• Anbring afspilleren på et sted med rigelig
ventilation for at undgå overophedning af
afspilleren.
• Anbring ikke afspilleren på en blød
overflade, f.eks. et tæppe, da dette kan
blokere ventilationshullerne.
• Anbring ikke afspilleren på et sted nær
varmekilder eller på et sted med direkte
sollys, meget støv eller mekaniske
vibrationer.
Skru ikke op for lyden, mens du lytter til en
sektion med meget lave eller ingen
lydsignaler. Hvis du skruer op, kan
højttalerne blive ødelagt, hvis du afspiller en
sektion med kraftige lydsignaler.
Rengøring
Rengør kabinettet, panelet og
kontrolknapperne med en blød klud, der er
fugtet let med et mildt rengøringsmiddel.
Anvend ikke skuresvampe, skurepulver eller
opløsningsmidler, såsom sprit eller
rensebenzin.
Rengøring af discs
Anvend ikke rense-discs. Dette kan forårsage
fejlfunktion.
VIGTIG BEMÆRKNING
Advarsel! Denne afspiller kan vise et
stillvideobillede eller et billede på TVskærmen uendeligt. Hvis du viser
stillvideobilledet eller billedet på TVskærmen gennem længere tid, er der risiko
for permanent beskadigelse af TVskærmen. Plasma Display Panel-TV er og
projektions-TV'er er følsomme over for
dette.
Kontakt nærmeste Sony-forhandler, hvis du
har spørgsmål eller problemer i forbindelse
med afspilleren.
Betjening
• Hvis afspilleren flyttes direkte fra et koldt til
et varmt sted eller placeres i et rum med høj
luftfugtighed, er der risiko for, at der dannes
kondensvand på linserne inde i afspilleren.
Hvis dette sker, fungerer afspilleren
muligvis ikke korrekt. I så fald skal du
fjerne disc'en og lade afspilleren stå tændt i
ca. en halv time, indtil fugten er fordampet.
• Når du flytter afspilleren, skal du fjerne
eventuelle discs. Den pågældende disc kan
blive beskadiget, hvis den ikke fjernes.
3
Indholdsfortegnelse
ADVARSEL!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Velkommen! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Forholdsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Om denne betjeningsvejledning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Denne afspiller kan afspille følgende discs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Discs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Oversigt over dele og kontrolknapper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Vejledning til kontrolmenudisplayet (Magic Pad) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Tilslutninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Tilslutning af afspilleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trin 1: Udpakning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trin 2: Isættelse af batterier i fjernbetjeningen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trin 3: Tilslutning af videokabler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trin 4: Tilslutning af lydkabler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trin 5: Tilslutning af netledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trin 6: Hurtig installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
15
15
16
18
23
23
Afspilning af discs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Afspilning af discs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Genoptagelse af afspilningen fra det punkt, hvor du stoppede disc'en
(Genoptag afspilning/Genoptaget afspilning). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Brug af DVD'ens menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Vælg "ORIGINAL" eller "PLAY LIST" på en DVD-RW-disc . . . . . . . . . . . . . . 30
Afspilning af VIDEO CD'er med PBC-funktioner (PBC-afspilning) . . . . . . . . 31
Afspilning af et MP3-lydspor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Forskellige afspilningsfunktioner (Programmeret afspilning, Tilfældig afspilning,
Gentaget afspilning, A-B Gentaget afspilning). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Søgning efter en sekvens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Søgning efter et bestemt punkt på en disc (Scan, Afspilning i slowmotion,
Søgning, Frysning af billede) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Søgning efter titel/kapitel/spor/sekvens osv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Søgning efter sekvens (BILLEDNAVIGATION) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Visning af oplysninger om disc'en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Visning af spilletid og resterende spilletid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Kontrol af afspilningsoplysninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Lydjusteringer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Ændring af lyden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Indstillinger for TV Virtual Surround (TVS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
4
Afspilning af film . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Ændring af vinkler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Visning af undertekster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Justering af billedkvaliteten (BNR). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Justering af afspilningsbilledet (BRUGERDEFINERET BILLEDE) . . . . . . . .
Forbedring af afspilningsbilledet (DIGITAL VIDEOFORBEDRING). . . . . . . .
51
51
52
53
54
Yderligere funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Låsning af discs (BRUGERDEFINERET BØRNESIKRING,
BØRNESIKRING) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Betjening af TV'et med den medfølgende fjernbetjening . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Indstillinger og justeringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Brug af klargøringsdisplayet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indstilling af sproget til displayet eller lydsporet
(SPROG-INDSTILLING) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Displayindstillinger (SKÆRMINDSTILLING) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Brugerdefinerede indstillinger (BRUGERDEFINERET INDSTILLING) . . . . .
Lydindstillinger (LYDINDSTILLING). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
61
62
63
64
Yderligere oplysninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Fejlfinding. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Selvdiagnosefunktion (Når der vises bogstaver/tal i displayet) . . . . . . . . . . .
Ordliste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Liste over sprogkoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67
69
70
72
73
74
5
Om denne
betjeningsvejledning
Denne afspiller kan
afspille følgende discs
Disctype
Kontroller modelnavnet
Instruktionerne i denne
betjeningsvejledning er til fire modeller:
DVP-NS330, DVP-NS333, DVP-NS430
og DVP-NS433. Kontroller modelnavnet på
afspillerens frontpanel.
DVD Video
(side 70)
DVD-RW
(side 70)
VIDEO CD
• Instruktionerne i denne
betjeningsvejledning beskriver knapperne
på fjernbetjeningen. Du kan også anvende
knapperne på afspilleren, hvis de har de
samme eller lignende navne som dem på
fjernbetjeningen.
• "DVD" anvendes også som
fællesbetegnelse for DVD Video'er, DVDRW'er/DVD-R'er og DVD+RW'er/
DVD+R'er.
• Displayene på skærmen er lidt forskellige,
afhængigt af hvor modellen er solgt.
• Betydningen af de ikoner, der anvendes i
denne betjeningsvejledning, er beskrevet
nedenfor:
Ikon
Betydning
Funktioner, der er tilgængelige
for DVD Video'er og DVDRW'er/DVD-R'er i
videotilstand eller
DVD+RW'er/DVD+R'er
Funktioner, der er tilgængelige
for DVD-RW'er i VR-tilstand
(Video Recording –
videooptagelse)
Funktioner, der er tilgængelige
for VIDEO CD'er, Super
VCD'er eller CD-R'er/CDRW'er i VIDEO CD-format
eller Super VCD-format
Funktioner, der er tilgængelige
for musik-CD'er eller CD-R'er/
CD-RW'er i musik-CD-format
Funktioner, der er tilgængelige
for DATA CD'er (CD-rom'er/
CD-R'er/CD-RW'er
indeholdende MP3*-lydspor)
* MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) er et
standardformat defineret af ISO/MPEG, og som
komprimerer lyddata.
6
Musik-CD
"DVD Video" og "DVD-RW" er varemærker.
Områdekode
Afspilleren har en områdekode på bagsiden,
og afspilleren kan kun afspille DVD Videodiscs (kun afspilning), der er mærket med en
tilsvarende områdekode. Dette system
anvendes til beskyttelse af ophavsretten.
DVD Video-discs med mærket
afspilles på denne afspiller.
ALL
kan også
Hvis du forsøger at afspille andre DVD
Video-discs, vises meddelelsen "Afspilning af
denne plade er ikke tilladt i denne geografiske
region." på TV-skærmen. Afhængigt af den
valgte DVD Video er der muligvis ikke
angivet nogen områdekode, selvom afspilning
af DVD Video-discs ikke er mulig i den
pågældende geografiske region.
X
Områdekode
DVP–XXXX
00V 00Hz
00W
NO.
0-000-000-00
Eksempler på discs, som
afspilleren ikke kan afspille
Afspilleren kan ikke afspille følgende discs:
• Alle andre CD-rom'er (herunder fotoCD'er)/CD-R'er/CD-RW'er end dem, der er
indspillet i følgende formater:
– Musik-CD-format
– VIDEO CD-format
– MP3-format, der er i overensstemmelse
med ISO9660* Level 1/Level 2, eller det
udvidede Joliet-format.
•
•
•
•
Datasektioner på CD-EXTRA'er
DVD-rom'er
DVD-lyd-discs
HD-lag på Super Audio CD'er
* Et logisk format af filer og mapper på CD'er som
defineret af ISO (International Standard
Organization).
Afspilleren kan desuden ikke afspille
følgende discs:
• En DVD Video-disc med en anden
områdekode.
• En disc i en afvigende form (f.eks. korteller hjerteformet)
• En disc med papir eller klistermærker på
• En disc, der stadig har lim fra cellofantape
eller et klistermærke på.
Bemærk
• Bemærkning til DVD-RW'er/DVD-R'er,
DVD+RW'er/ DVD+R'er eller CD-Rs/CDRW'er
Bemærk, at nogle DVD-RW'er/DVD-R'er,
DVD+RW'er/DVD+R'er eller CD-R'er/CDRW'er ikke kan afspilles på denne afspiller på
grund af indspilningskvaliteten, disc'ens tilstand
eller optagerens og det tilknyttede programs
egenskaber.
Discs kan ikke afspilles, hvis de ikke er korrekt
afsluttet. Billeder i DVD-RW-discs med CPRM*beskyttelse kan måske heller ikke afspilles, hvis
de er kopibeskyttede. "Copyright-lås" vises på
skærmen. Se betjeningsvejledningen til
optageren, hvis du ønsker yderligere oplysninger.
Bemærk, at discs, der er oprettet i Packet Writeformatet, ikke kan afspilles.
* CPRM (Content Protection for Recordable
Media) er en kodningsteknologi, der beskytter
billeders ophavsret.
• Musikdisc'e kodet med teknologi til
beskyttelse af ophavsret
Dette produkt er beregnet til at afspille disc'e, der
følger cd-standarden (Compact Disc). Nogle
pladeselskaber har her på det seneste lanceret
forskellige musikdisc'e kodet med teknologi til
beskyttelse af ophavsret. Vær opmærksom på, at
der blandt disse disc'e er nogle, der ikke følger cdstandarden, og de kan muligvis ikke afspilles på
dette produkt.
Bemærkning om
afspilningsfunktioner for DVD'er
og VIDEO CD'er
softwareproducenterne. Eftersom denne
afspiller kan afspille DVD'er og VIDEO
CD'er i overensstemmelse med det
discindhold, som softwareproducenterne har
udviklet, er nogle af afspilningsfunktionerne
muligvis ikke tilgængelige. Se også de
vejledninger, der hører til DVD'erne eller
VIDEO CD'erne.
Ophavsret
Dette produkt anvender teknologi til
beskyttelse af ophavsret, der er beskyttet af
metodekrav i bestemte amerikanske patenter
og andre immaterielle ejendomsrettigheder,
der ejes af Macrovision Corporation og andre
rettighedshavere. Brug af denne teknologi til
beskyttelse af ophavsret skal autoriseres af
Macrovision Corporation og er kun beregnet
til privatbrug og andre former for begrænset
visning, medmindre andet er autoriseret af
Macrovision Corporation. Reverse
engineering eller demontering er forbudt.
Discs
• Tag fat i disc'ens kant for ikke at tilsmudse
den. Undgå at berøre overfladen.
• Udsæt ikke disc'en for direkte sollys eller
varmekilder, f.eks. varmluftskanaler, og
efterlad den ikke i en bil, der er parkeret i
direkte sollys, da temperaturen i bilen kan
stige voldsomt.
• Anbring disc'en i coveret efter afspilning.
• Aftør disc'en med en renseklud.
Aftør disc'en fra midten og ud.
• Anvend ikke opløsningsmidler, såsom
rensebenzin, fortynder, rensemidler eller
antistatisk spray, der er beregnet til lp'er af
vinyl.
Nogle afspilningsfunktioner på DVD'er og
VIDEO CD'er kan være bevidst fastsat af
7
Oversigt over dele og kontrolknapper
Se de sider, der er angivet i parentes, hvis du ønsker yderligere oplysninger.
Frontpanel
DVP-NS330/NS333
A
B
C
D
E
F
[/1-knap (tænd/standby) (26)
Discskuffe (26)
Frontpaneldisplay (9)
(fjernbetjeningsmodtager) (15)
A-knap (åbn/luk) (26)
Afspilningsknap (39)
G
H
I
J
X-knap (pause) (27)
x-knap (stop) (27)
SURROUND-knap (49)
PICTURE MODE-knap
(billedtilstand) (53)
DVP-NS430/NS433
A
B
C
D
E
F
G
8
[/1-knap (tænd/standby) (26)
Discskuffe (26)
Frontpaneldisplay (9)
(fjernbetjeningsmodtager) (15)
A-knap (åbn/luk) (26)
H-knap (afspil) (26)
X-knap (pause) (27)
H x-knap (stop) (27)
I ./>-knapper (forrige/næste)
(39)
J SURROUND-knap (49)
K PICTURE MODE-knap
(billedtilstand) (53)
Frontpaneldisplay
Ved afspilningen af en DVD Video-/DVD-RW-disc
Disctype
Afspilningsstatus Lyser, hvis du ændrer vinklen (51)
Lyser under
Gentaget afspilning
(37)
Aktuelt lydsignal (47)
Nuværende titel/kapitel eller
spilletid (44)
Ved afspilningen af en VIDEO CD med PBC (afspilningskontrol) (31)
Disctype
Afspilningsstatus
Lyser under A-B Gentaget afspilning
(38)
Nuværende sekvens eller
spilletid (44)
Ved afspilning af en CD, DATA CD (MP3-audio) eller VIDEO CD (uden PBC)
Afspilningsstatus
Disctype
Lyser under Gentaget
Aktuelt spor (44)
afspilning (37)
Lyser under afspilning af MP3-lydspor (32)
Spilletid (44)
,fortsat
9
Bagpanel
DVP-NS330/NS333
DIGITAL OUT
LINE OUT
L
CENTER
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
R-AUDIO-L
COAXIAL
LINE
(RGB)
-TV
VIDEO
A DIGITAL OUT (COAXIAL)-udgang
(koaksial digital udgang) (20) (21) (22)
B LINE OUT L/R (AUDIO)-udgange
(venstre og højre lydudgang) (19) (20)
(21)
C LINE OUT (VIDEO)-udgang
(videoudgang) (16)
D LINE (RGB)-TV-stik (16)
DVP-NS430/NS433
DIGITAL OUT
LINE OUT
L
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
COAXIAL
OPTICAL
R-AUDIO-L
LINE
(RGB)
-TV
VIDEO
A DIGITAL OUT (COAXIAL)-udgang
(koaksial digital udgang) (20) (21) (22)
B DIGITAL OUT (OPTICAL)-udgang
(optisk digital udgang) (20) (21) (22)
C LINE OUT L/R (AUDIO)-udgange
(venstre og højre lydudgang) (19) (20)
(21)
10
CENTER
D LINE OUT (VIDEO)-udgang
(videoudgang) (16)
E LINE (RGB)-TV-stik (16)
Fjernbetjening
A TV [/1-knap (tænd/standby) (59)
B Z-knap (åbn/luk) (26)
C Nummerknapper (30)
Nummerknap 5 er forsynet med en
berøringsknap.*
D CLEAR-knap (slet) (34)
E
-knap (undertekst) (51)
F
-knap (lyd) (47)
G ./>-knapper (forrige/næste)
(27)
H
m/M
-knapper (scan/
langsom) (39)
I X-knap (pause) (27)
J H-knap (afspil) (26)
Knappen H er forsynet med et
berøringspunkt.*
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
wj
wk
C/X/x/c-knapper (30)
DISPLAY-knap (12)
TOP MENU-knap (30)
[/1-knap (tænd/standby) (26)
2 (lydstyrke) +/–-knapper (59)
Knappen + er forsynet med et
berøringspunkt.*
t-knap (TV/video) (59)
TIME/TEXT-knap (klokken/tekst)
(43)
PICTURE MODE-knap
(billedtilstand) (53)
-knap (vinkel) (51)
SUR-knap (surround) (49)
PICTURE NAVI-knap
(billednavigation) (42)
REPEAT-knap (gentag) (37)
-knap (hurtig søgning/trin)
(27, 39)
-knap (hurtig afspilning/trin)
(27, 39)
x-knap (stop) (27)
ENTER-knap (23)
O RETURN-knap (retur) (31)
MENU-knap (30, 32)
* Brug berøringspunktet som reference, når du
betjener afspilleren.
11
Vejledning til kontrolmenudisplayet (Magic Pad)
Brug kontrolmenuen til at vælge en funktion og til at få vist relaterede oplysninger. Tryk flere
gange på DISPLAY for at aktivere eller ændre kontrolmenudisplayet på følgende måde:
, Kontrolmenudisplay 1
m
Kontrolmenudisplay 2 (kun DVD/VIDEO CD)
m
AVANCERET-display (kun DVD. Se side 45).
m
Kontrolmenudisplay fra
z Tip!
Du kan springe over AVANCERET-displayet ved
at angive "FRA" under "AVANCERET" i
kontrolmenuen (side 45).
Kontrolmenudisplay
Kontrolmenudisplay 1 og 2 viser forskellige menupunkter afhængigt af typen af disc.
Oplysninger om de enkelte menupunkter finder du på de sider, der er anført i parentes.
Eksempel: Kontrolmenudisplay 1 under afspilning af en DVD Video-disc.
Aktuelt kapitelnummer**
Aktuelt spilles titelnummer*
Samlet antal titler*
Samlet antal kapitler**
Kontrolmenupunkter
Disctype, der
afspilles
12(27)
18(34)
T
1:32:55
Valgt menupunkt
Funktionsnavn for
det valgte
kontrolmenupunkt
Betjeningsmeddelelse
*
Viser sekvensnummeret for VIDEO CD'er
(PBC er aktiveret), spornummeret for VIDEO
CD'er/CD'er, albumnummer for DATA CD'er.
** Viser indeksnummeret for VIDEO CD'er/CD'er
og MP3-lydspornummer for DATA CD'er.
12
DVD VIDEO
Spilletid
Aktuel indstilling
FRA
FRA
1: ENGELSK
2: FRANSK
3: SPANSK
UNDERTEKST
Vælg:
Afspilningsstatus
(N Afspilning,
X Pause,
x Stop osv.)
Valgmuligheder
ENTER
Annuller:
RETURN
Liste over kontrolmenupunkter
Menupunkt Menupunkt, Funktion, Relevant disktype
TITEL (side 40)/SEKVENS (side 40)/SPOR (side 40)
Vælger den titel, den sekvens eller det spor, der skal afspilles.
KAPITEL (side 40)/INDEKS (side 40)
Vælger det kapitel eller det indeks, der skal afspilles.
ALBUM (side 32)
Vælger det album, der skal afspilles.
SPOR (side 40)
Vælger det spor, der skal afspilles.
INDEKS (side 40)
Vælger det indeks, der skal afspilles.
ORIGINAL/PLAY LIST (side 30)
Vælger den type titel (DVD-RW), der skal afspilles, den originale
afspilningsliste (ORIGINAL) eller en redigeret afspilningsliste
(PLAY LIST).
KLOKKEN/TEKST (side 40)
Kontrollerer den forløbne og den resterende spilletid.
Viser tidskode ved søgning efter billeder og musik.
Viser DVD'ens/CD'ens tekst eller DATA CD'ens spornavn.
LYD (side 47)
Regulerer lydindstillingerne.
UNDERTEKST (side 51)
Viser underteksterne.
Ændrer sproget for underteksterne.
VINKEL (side 51)
Ændrer vinklen.
TVS (TV Virtual Surround) (side 49)
Vælger surround-funktionerne.
AVANCERET (side 45)
Kontrollerer disc'ens oplysninger (bithastighed eller lag) under afspilning.
BØRNESIKRING (side 55)
Forhindrer afspilning på denne afspiller.
INSTALLATION (side 60)
HURTIG installation (side 23)
Anvend funktionen Hurtig installation til at vælge det ønskede sprog til
displayet på skærmen, TV'ets formatforhold, samt det udsendte lydsignal.
BRUGERDEFINERET installation
Det er muligt at justere flere andre indstillinger ved Hurtig installation.
NULSTIL
Ændrer indstillingerne under "INSTALLATION" til standardindstillingen.
,fortsat
13
PROGRAM (side 34)
Vælger titel, kapitel eller spor i den rækkefølge, som du vil afspille i.
SHUFFLE (side 36)
Afspiller en titel, et kapitel eller et spor i vilkårlig rækkefølge.
GENTAG (side 37)
Afspiller hele disc'en (alle titler/spor/albummer) flere gange eller en titel/et
kapitel/et spor flere gange.
A-B GENTAG (side 38)
Angiver de dele, du vil afspille flere gange.
BNR (side 52)
Justerer billedkvaliteten ved at reducere "elektrisk støj" eller de mosaiklignende
mønstre, der vises på TV-skærmen.
BRUGERDEFINERET BILLEDE (side 53)
Justerer afspillerens videosignal. Du kan vælge den billedkvalitet, der bedst
egner sig til det program, du ser.
DIGITAL VIDEOFORBEDRING (side 54)
Forstærker billedets omrids for at frembringe et skarpere billede.
BILLEDNAVIGATION (side 42)
Opdeler skærmen i ni mindre skærme, som hjælper dig med hurtigt at finde den
sekvens, du søger.
z Tip!
Kontolmenuikonets indikator lyser
grønt,
når du vælger et
t
andet menupunkt end "FRA" (gælder kun "TVS",
"PROGRAM", "SHUFFLE", "GENTAG", "A-B
GENTAG", "BNR" og "DIGITAL
VIDEOFORBEDRING"). "VINKEL"-indikatoren
lyser kun grønt, når vinklerne kan ændres.
Indikatoren "BRUGERDEFINERET BILLEDE"
lyser grønt, når der vælges en anden indstilling end
"STANDARD".
14
Tilslutninger
Tilslutning af afspilleren
Bemærk
• Tilslut kablerne korrekt for at undgå uønsket støj.
• Se den vejledning, der følger med de komponenter, der skal tilsluttes.
• Du kan ikke slutte denne afspiller til et TV, der ikke har et SCART (EURO AV)-bøsning eller en
videoindgang.
• Sørg for at tage stikket til de enkelte komponenter ud af stikkontakten, før du foretager tilslutning.
Tilslutninger
Udfør trin 1-6 for at foretage tilslutning og justere indstillingerne for afspilleren.
Trin 1: Udpakning
Kontroller, at du har følgende dele:
• Fjernbetjening (1)
• R6-batterier (størrelse AA) (2)
Trin 2: Isættelse af batterier i fjernbetjeningen
Du kan fjernbetjene afspilleren ved hjælp af den medfølgende fjernbetjening. Isæt to R6batterier (størrelse AA), så 3 og # på batterierne svarer til diagrammet i batterirummet. Når du
bruger fjernbetjeningen, skal du rette den mod fjernbetjeningsmodtageren
på afspilleren.
Bemærk
• Efterlad ikke fjernbetjeningen på et meget varmt eller fugtigt sted.
• Tab ikke fremmedlegemer ned i fjernbetjeningens batterirum, f.eks. under udskiftning af batterier.
• Udsæt ikke fjernbetjeningsmodtageren for direkte lys fra solen eller lysapparaturer. Dette kan medføre
fejlfunktion.
• Hvis du ikke anvender fjernbetjeningen i en længere periode, skal du fjerne batterierne for at undgå skade
forårsaget af lækkende batterier og korrosion.
15
Trin 3: Tilslutning af videokabler
Tilslut denne afspiller til TV-skærmen, projektoren eller AV-forstærkeren (modtageren) ved
hjælp af et videokabel. Alt efter indgangen på TV-skærmen, projektoren eller AV-forstærkeren
(modtageren) skal du vælge én af tilslutningerne fra A til B.
til SCART (EURO AV)-indgang
TV
A
INPUT
(gul)
B
Lyd-/videokabel
(medfølger ikke)
VIDEO
L
AUDIO
R
SCART (EURO
AV)-kabel
(medfølger ikke)
TV-, projektor- eller AVforstærker (modtager)
(gul)
til t LINE (RGB)- TV
til LINE OUT (VIDEO)
DIGITAL OUT
LINE OUT
LINE
(RGB)
-TV
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
COAXIAL
OPTICAL
R-AUDIO-L
VIDEO
CD/DVD-afspiller
l : Signalretning
A Hvis du slutter afspilleren til en videoindgang
Tilslut de gule stik på lyd-/videokablet (medfølger ikke) til de gule videostik. Dette giver
billeder i standardkvalitet.
Gul (video)
Hvid (V)
Rød (H)
Gul (video)
Hvid (V)
Rød (H)
Tilslut de røde og hvide stik til lydindgangene (side 19). (Gør kun dette, hvis du tilslutter til et
TV).
B Hvis du slutter afspilleren til en SCART (EURO AV)-indgang
Tilslut SCART (EURO AV)-kablet (medfølger ikke). Sørg for, at tilslutningen foretages korrekt
for at undgå brummen og støj. Når du tilslutter afspilleren ved hjælp af SCART (EURO AV)kablet, skal du kontrollere, at TV'et er tilpasset S-video- eller RGB-signaler. Se den
betjeningsvejledning, der følger med det TV, der skal tilsluttes. Hvis du indstiller "LINE" til
"S-VIDEO" eller "RGB" under "SKÆRMINDSTILLING" i klargøringsdisplayet (side 62), skal
du anvende et SCART (EURO AV)-kabel , der er tilpasset de enkelte signaler.
16
Ved tilslutning til et standard-TV med en 4:3-skærm
Bemærk
• Tilslut ikke afspilleren til en videobåndoptager. Hvis du fører afspillerens signaler gennem
videobåndoptageren, kan det resultere i uklare billeder på TV-skærmen. Hvis TV'et kun har en audio-/
video-indgang, skal du slutte afspilleren til denne indgang.
Tilslutninger
Afhængigt af den valgte disc passer billedet muligvis ikke til TV-skærmen. Se side 62, hvis du
vil ændre formatforholdet.
Videobåndoptager
CD/DVD-afspiller
TV
Tilslut
direkte
• Når du slutter afspilleren til TV'et via SCART (EURO AV)-stikkene, indstilles TV'ets indgangskilde
automatisk til afspilleren, når du starter afspilningen. I så fald skal du trykke på t TV/DVD-knappen på
fjernbetjeningen for at returnere indgangen til TV'et.
Hvis du afspiller en disc, der er optaget i NTSC-farvesystemet, udsender afspilleren
videosignalet eller klargøringsdisplayet osv. i NTSC-farvesystemet, og billedet vises
muligvis ikke på TV'er med PAL-farvesystemet. I så fald skal du åbne skuffen og fjerne
disc'en.
17
Trin 4: Tilslutning af lydkabler
Se nedenstående oversigt for at vælge den tilslutning, der bedst passer til dit system. Husk også
at se vejledningen til de komponenter, der skal tilsluttes.
Vælg en tilslutning
Vælg én af følgende tilslutninger,
A
til
D
Komponenter, der skal tilsluttes
Tilslutning
TV
• Surround-effekter: TVS-DYNAMISK (side 49),
TVS-BRED (side 49)
A
(side 19)
Stereoforstærker (modtager) og to højttalere
• Surround-effekter: TVS-STANDARD (side 50)
eller
MD/DAT-afspiller
• Surround-effekter: TVS-STANDARD (side 50).
B
(side 20)
AV-forstærker (modtager) med Dolby *
Surround (Pro Logic)-dekoder og 3 til 6
højttalere
• Surround-effekter: Dolby Surround (Pro Logic)
(side 70)
C
(side 21)
AV-forstærker (modtager) med digitale
indgange med Dolby Digital-, DTS-** eller
MPEG-dekoder og 6 højttalere
• Surround-effekter:
– Dolby Digital (5.1-kanal) (side 70)
– DTS (5.1-kanal) (side 70)
– MPEG (5.1 kanaler) (side 70)
D
(side 22)
* Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories.
"Dolby", "Pro Logic" ogdetdobbelte D-symbol
er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.
** "DTS" og "DTS Digital Out" er varemærker
tilhørende Digital Theater Systems, Inc.
18
.
Din opstilling
(eksempel)
A
Tilslutning til TV'et
Ved hjælp af denne tilslutning anvendes TV'ets højttalere til lyd. Hvis du anvender SCART
(EURO AV)-kablet i B i "Trin 3: Tilslutning af videokabler" (side 16), er det ikke nødvendigt
at slutte lydkabler til TV'et.
Tilslutninger
CD/DVD-afspiller
DIGITAL OUT
LINE OUT
L
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
COAXIAL
OPTICAL
R-AUDIO-L
CENTER
LINE
(RGB)
-TV
VIDEO
A
LINE OUT
R-AUDIO-L
VIDEO
(gul)*
(gul)*
(hvid)
(hvid)
(rød)
til LINE OUT L/R
(AUDIO)
Lydvideokabel
(medfølger ikke)
TV
(rød)
til lydindgang
l : Signalretning
* Det gule stik anvendes til videosignaler (side 16).
z Tip!
Når du tilslutter til et mono-TV, skal du bruge et
stereo-mono-konverteringskabel (medfølger ikke).
Slut LINE OUT L/R (AUDIO)-stik til TV'ets
lydindgang.
,fortsat
19
B Tilslutning til stereoforstærker (modtager) og to højttalere/Tilslutning til
MD- eller DAT-afspiller
Hvis stereoforstærkeren (modtageren) kun har L- og R-lydindgange, skal du anvende B-1 .
Brug B-2 , hvis forstærkeren (modtageren) har en digital indgang, eller når du tilslutter til en
MD- eller DAT-afspiller. I så fald kan du også slutte afspilleren direkte til MD- eller DATafspilleren uden brug af stereoforstærkeren (modtageren).
CD/DVD-afspiller
DIGITAL OUT
LINE OUT
L
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
COAXIAL
B-2
DIGITAL OUT
OPTICAL
R-AUDIO-L
CENTER
LINE
(RGB)
-TV
VIDEO
Koaksialt
digitaltkabel
(medfølger ikke)
B-1
Stereolydkabel
(medfølger ikke)
LINE OUT
(hvid)
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
eller
COAXIAL
eller
OPTICAL
til DIGITAL OUT
(COAXIAL eller OPTICAL*)
Optisk digitalt kabel
(medfølger ikke)
Fjern stikafdækningen
inden tilslutning
(kun DVP-NS430/NS433)
(hvid)
(rød)
til lydindgang
Stereoforstærker (modtager)
Front (V)
MD/DAT-afspiller
Front (H)
l : Signalretning
* kun DVP-NS430/NS433
20
VIDEO
til LINE OUT L/R (AUDIO)
til koaksial eller optisk digital
indgang
[Højttalere]
R-AUDIO-L
(rød)
C Tilslutning til en AV-forstærker (modtager) med Dolby Surround (Pro
Logic)-dekoder og tre til seks højttalere
CD/DVD-afspiller
DIGITAL OUT
LINE OUT
L
CENTER
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
COAXIAL
R-AUDIO-L
OPTICAL
VIDEO
Koaksialt
digitalt kabel
(medfølger
ikke)
C-2
DIGITAL OUT
LINE
(RGB)
-TV
Tilslutninger
Du kan kun opnå Dolby Surround-effekter, når du afspiller discs med Dolby Surround-lyd eller
flerkanalslyd (Dolby Digital).
Hvis forstærkeren (modtageren) kun har L og R-lydindgange (audio input L og R), skal du
anvende C-1 . Hvis forstærkeren (modtageren) har en digital indgang, skal du anvende C-2 .
C-1
Stereo-lydkabel
(medfølgerikke)
LINE OUT
(hvid)
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
eller
COAXIAL
eller
OPTICAL
R-AUDIO-L
(rød)
til DIGITAL OUT
(COAXIAL eller OPTICAL*)
VIDEO
til LINE OUT L/R (AUDIO)
Optisk digitalt kabel
(medfølger ikke)
Fjern stikafdækningen
inden tilslutning
(kun DVP-NS430/NS433)
(hvid)
til koaksial eller optisk
digital indgang
(rød)
til lydindgang
[Højttalere]
[Højttalere]
Forstærker (modtager) med
Dolby Surround-dekoder
Bag (V)
Front (V)
Bag (H)
Subwoofer
Center
Front (H)
Bag (mono)
l: Signalretning
* kun DVP-NS430/NS433
Bemærk
Når du tilslutter seks højttalere, skal du erstatte
baghøjttaleren (mono) med en centerhøjttaler, to
baghøjttalere og en subwoofer.
,fortsat
21
D Tilslutning til en AV-forstærker (modtager) med Dolby Digital-, MPEGlyd- eller DTS-dekoder og seks højttalere
Denne tilslutning gør det muligt at anvende Dolby Digital-, MPEG-lyd- eller DTSdekoderfunktionerne i AV-forstærkeren (modtageren).
CD/DVD-afspiller
DIGITAL OUT
LINE OUT
L
CENTER
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
COAXIAL
OPTICAL
R-AUDIO-L
LINE
(RGB)
-TV
VIDEO
D
DIGITAL OUT
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
COAXIAL
OPTICAL
til DIGITAL OUT
(COAXIAL eller OPTICAL*)
Koaksialt digitalt kabel
(medfølger ikke)
til koaksial digital indgang
[Højttalere]
Bag (V)
eller
Optisk digitalt kabel
(medfølger ikke)
Fjern stikafdækningen inden
tilslutning
(kun DVP-NS430/NS433)
til optisk digital indgang
AV-forstærker (modtager)
med dekoder
Subwoofer
[Højttalere]
Front (V)
Bag (H)
Center
Front (H)
l: Signalretning
* kun DVP-NS430/NS433
Bemærk
Når du har foretaget tilslutningen, skal du sørge for
at indstille "DOLBY DIGITAL" til "DOLBY
DIGITAL" og "DTS" til "TIL" i Hurtig installation
(side 23). Hvis AV-forstærkeren (modtageren) har
en MPEG-dekoder, skal du indstille "MPEG" til
"MPEG" (side 66). I modsat fald udsender
højttalerne ingen lyd eller kraftig støj.
22
Trin 5: Tilslutning af netledning
Tilslut afspillerens og TV'ets netledning til stikkontakten.
Følg nedenstående vejledning for at foretage mindst mulig grundlæggende justering, inden du
anvender afspilleren.
Tryk på >, hvis du vil springe et punkt over. Hvis du vil vende tilbage til det foregående
punkt, skal du trykke på ..
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
Tilslutninger
Trin 6: Hurtig installation
ENGLISH
ENGLISH
FRANÇAIS
DEUTSCH
ITALIANO
ESPAÑOL
NEDERLANDS
DANSK
SVENSKA
5 Tryk på X/x for at vælge et sprog.
ENTER
1 Tænd TV'et.
2 Tryk på [/1.
3 Indstil indgangsknappen på TV'et,
så signalet fra afspilleren vises på
TV-skærmen.
Meddelelsen "Press [ENTER] to run
QUICK SETUP" (Tryk på [ENTER] for
at kore HURTIG INSTALLATION)
vises nederst på skærmen. Hvis denne
meddelelse ikke vises, skal du vælge
"QUICK" (HURTIG) under "SETUP"
(INSTALLATION) i kontrolmenuen for
at foretage Hurtig installation (side 61).
4 Tryk på ENTER uden at ilægge en
disc.
Klargøringsdisplayet, hvor du kan vælge
sprog til displayet på skærmen, vises.
De tilgængelige sprog afhænger af
afspillermodellen.
Afspilleren benytter også det valgte
sprog til at vise menu og undertekster.
6 Tryk på ENTER.
Klargøringsdisplayet, hvor du kan vælge
formatforhold for det TV, der skal
tilsluttes, vises.
SKÆRMINDSTILLING
TV TYPE:
PAUSESKÆRM:
BAGGRUNDS:
LINE:
16:9
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 BESKÅRET
7 Tryk på X/x for at vælge den
indstilling, der passer til TVtypen.
◆ Hvis du har et widescreen-TV eller et
4:3 standard-TV med widescreenfunktion
• 16:9 (side 62)
◆ Hvis du har et 4:3 standard-TV
• 4:3 LETTER BOX eller 4:3
BESKÅRET (side 62)
,fortsat
23
8 Tryk på ENTER.
B-1
Klargøringsdisplayet, hvor du kan vælge
den type videosignal, der udsendes fra
LINE (RGB)-TV-stikket, vises.
SKÆRMINDSTILLING
TV TYPE:
PAUSESKÆRM:
BAGGRUNDS:
LINE:
16:9
TIL
STILL-BILLEDE
STANDARD
STANDARD
S VIDEO
RGB
9 Tryk på X/x for at vælge den
signaltype, der skal udsendes fra
LINE (RGB)-TV-stikket.
C-1
• Vælg "LINE OUTPUT L/R (AUDIO)".
Hurtig installation er afsluttet og
tilslutningerne udført.
B-2
C-2
D
• Vælg "DIGITAL OUTPUT".
Klargøringsdisplayet for "DOLBY
DIGITAL" vises.
12Tryk på X/x for at vælge den type
Dolby Digital-signal, der skal
sendes til forstærkeren
(modtageren).
Vælg det signal, der passer til den valgte
lydtilslutning, på side 20 til 22 ( B til
D ).
◆ Videosignaler
• STANDARD (side 62)
LYDINDSTILLING
FRA
AUDIO ATT:
STANDARD
AUDIO DRC:
DOWN MIX:
DOLBY SURROUND
DIGITAL UDGANG:
TIL
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
D-PCM
MPEG:
DOLBY DIGITAL
DTS:
◆ S-video-signaler
• S-VIDEO (side 62)
◆ RGB-signaler
• RGB (side 62)
10Tryk på ENTER.
Klargøringsdisplayet, hvor du kan vælge
stiktype til tilslutning af forstærkeren
(modtageren), vises.
Er denne afspiller tilsluttet til en
forstærker el. reciever ? Vælg den type
tilslutning, du bruger.
JA
LINE OUTPUT L/R (AUDIO)
DIGITAL OUTPUT
NEJ
11Tryk på X/x for at vælge en
eventuel stiktype, der bruges til
tilslutning til en forstærker
(modtager), og vælg derefter
ENTER.
Vælg det punkt, der passer til den valgte
lydtilslutning, på side 19 til 22 ( A til
D ).
A
• Hvis der kun tilsluttes et TV og ikke
andet, skal du vælge "NEJ". Hurtig
installation afsluttes, og tilslutningerne
er dermed udført.
24
B-2
C-2
• D-PCM (side 65)
D
• DOLBY DIGITAL (kun hvis
forstærkeren (modtageren) har en
Dolby Digital-dekoder) (side 65)
13Tryk på ENTER.
"DTS" er valgt.
LYDINDSTILLING
FRA
AUDIO ATT:
STANDARD
AUDIO DRC:
DOWN MIX:
DOLBY SURROUND
DIGITAL UDGANG:
TIL
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
MPEG:
PCM
DTS:
FRA
FRA
TIL
14Tryk på X/x for at vælge, om der
skal sendes et DTS-signal til
forstærkeren (modtageren).
Vælg det punkt, der passer til den valgte
lydtilslutning, på side 20 til 22 ( B til
D ).
B-2
C-2
• FRA (side 66)
D
• TIL (kun hvis forstærkeren
(modtageren) har en DTS-dekoder)
(side 66)
Hurtig installation er udført. Alle
tilslutninger og klargøringshandlinger er
udført.
Hvis AV-forstærkeren (modtageren) har
en MPEG-dekoder, skal du indstille
"MPEG" til "MPEG" (side 66).
Tilslutninger
15Tryk på ENTER.
Surround sound-effekter
Hvis du vil anvende afspillerens eller
forstærkerens (modtagerens) surround soundeffekter, skal følgende menupunkter
indstilles, som beskrevet nedenfor, for den
lydtilslutning, du har valgt på side 20 til 22
( B til D ). Disse indstillinger er
standardindstillinger og skal ikke justeres, når
du første gang tilslutter afspilleren. Se side 60
vedrørende brug af klargøringsdisplayet.
Lydtilslutning (side 19 til 22)
A
• Yderligere indstillinger er ikke nødvendige.
B-1
C-1
• Indstil "DOWN MIX" til "DOLBY
SURROUND" (side 65)
• Hvis lyden forvrænges, selv når du skruer
ned for lyden, skal du indstille "AUDIO
ATT" til "TIL" (side 64).
B-2
C-2
D
• Indstil "DOWN MIX" til "DOLBY
SURROUND" (side 65)
• Indstil "DIGITAL UDGANG" til "TIL"
(side 65)
25
4 Tryk på A på afspilleren, og
anbring en disc i discskuffen.
Afspilning af discs
Afspilning af discs
Afhængigt af den valgte DVD eller VIDEO
CD kan nogle af handlingerne være
anderledes eller begrænsede.
Se den betjeningsvejledning, der følger
med disc'en.
H/Afspilningsknap
(kun DVP-NS330/NS333)
[/1
A
Afspilningssiden skal vende nedad
5 Tryk på H.
Discskuffen lukkes, og afspilleren starter
afspilningen (fortsat afspilning). Juster
lydstyrken på TV'et eller forstærkeren
(modtageren).
Afhængigt af den valgte disc vises der en
menu på TV-skærmen. Se side 30 for at
få oplysninger om DVD Video'er. Se side
31 for at få oplysninger om VIDEO
CD'er.
Sådan slukkes afspilleren
Tryk på [/1. Afspilleren går i standby.
Du kan få afspilleren til at slukke automatisk,
hver gang du lader den være i stop-tilstand i
mere end 30 minutter. Aktiver denne funktion
ved at indstille "AUTOMATISK
SLUKNING" i "BRUGERDEFINERET
INDSTILLING" til "TIL" (side 63).
Bemærkninger om afspilning af DTSlydspor på en CD
1 Tænd TV'et.
2 Tryk på [/1.
Afspilleren tændes.
3 Indstil indgangsknappen på TV'et,
så signalet fra afspilleren vises på
TV-skærmen.
◆ Ved brug af en forstærker (modtager)
Tænd forstærkeren (modtageren), og
vælg den foretrukne kanal, så du kan høre
lyd fra afspilleren.
26
• Under afspilning af DTS-kodede CD'er
høres meget støj fra de analoge
stereoudgange. Brugeren skal tage de
nødvendige forholdsregler, når afspillerens
analoge stereoudgange er tilsluttet et
forstærkningssystem, for at undgå at
beskadige lydsystemet. Der skal tilsluttes et
eksternt 5.1-kanals dekodersystem til
afspillerens digitale indgang, før DTS
Digital Surround™-afspilning kan benyttes.
• Indstil lyden til "STEREO" ved hjælp af
-knappen (lyd), når du afspiller DTSlydspor på en CD (side 47).
• Afspil ikke DTS-lydspor uden først at slutte
afspilleren til en lydkomponent med
indbygget DTS-dekoder.
Afspilleren udsender også DTS-signalet via
DIGITAL OUT (COAXIAL eller
OPTICAL), hvis "DTS" i
"LYDINDSTILLING" er indstillet til
"FRA" i klargøringsdisplayet (side 66), og
dette kan påvirke dine ører eller føre til, at
højttalerne beskadiges.
Bemærkninger om afspilning af DTSlydspor på en DVD Video
Yderligere funktioner
Betjening
Tryk på ., eller
drej
Afspilningsknappen*
på afspilleren mod
uret (kun DVPNS330/NS333).
Stoppe afspilningen
og fjerne disc'en
Tryk på Z
Afspille den
foregående sekvens
igen**
Tryk på
(hurtig afspilning)
under afspilning
Foretage hurtig
fremspoling af den
aktuelle sekvens***
Tryk på
(hurtig søgning)
under afspilning
Afspilning af discs
• DTS-lydsignalerne udsendes via DIGITAL
OUT (COAXIAL eller OPTICAL).
• Når en DVD Video med DTS-lydspor
afspilles, skal du indstille "DTS" til "TIL" i
"LYDINDSTILLING" (side 66).
• Hvis du slutter afspilleren til lydudstyret
uden en DTS-dekoder, skal du ikke indstille
"DTS" til "TIL" i "LYDINDSTILLING"
(side 66). Der lyder måske en høj lyd fra
højttalerne, der kan påvirke dine ører eller
forårsage, at højttalerne bliver beskadiget.
Hvis du vil
Gå til forrige kapitel,
spor eller sekvens
under fortsat
afspilning
* Se side 39 for at få yderligere oplysninger om
Afspilningsknappen. (kun DVP-NS330/NS333)
** Kun DVD Video'er og DVD-RW'er/DVD-R'er
***Kun DVD Video'er og DVD-RW'er/DVD-R'er
eller DVD+RW'er
z Tip!
• Brug funktionen hurtig afspilning, når du vil have
vist en sekvens eller dialog, som du ikke fik set i
første omgang.
• Brug funktionen hurtig søgning, når du vil springe
en sekvens over, du ikke vil se.
Bemærk
(hurtig afspilning)
(hurtig søgning)
Du kan måske ikke bruge funktionen hurtig
afspilning eller hurtig søgning på alle sekvenser.
Låsning af discskuffen
(Børnesikringslås)
Du kan låse discskuffen for at forhindre børn
i at åbne den.
Hvis du vil
Betjening
Stoppe
Tryk på x
Holde pause
Tryk på X
Genoptage afspilning
efter pause
Tryk på X eller H
Gå til næste kapitel,
spor eller sekvens
under fortsat
afspilning
Tryk på >, eller
drej
Afspilningsknappen*
på afspilleren i urets
retning (kun DVPNS330/NS333)
ENTER
RETURN
,fortsat
27
Når afspilleren er i standby, skal du trykke
på O RETURN, ENTER og derefter på [/1
på fjernbetjeningen.
Afspilleren tændes, og meddelelsen
"LOCKED" vises i frontpaneldisplayet.
Knappen Z på afspilleren eller
fjernbetjeningen fungerer ikke, mens
børnesikringslåsen er aktiveret.
Sådan låses discskuffen op
Når afspilleren er i standby, skal du trykke på
O RETURN, ENTER og derefter på [/1
igen.
Genoptagelse af
afspilningen fra det
punkt, hvor du stoppede
disc'en (Genoptag afspilning/
Genoptaget afspilning)
Afspilleren husker det punkt, hvor du
stoppede disc'en.
Bemærk
Selv hvis du valgte "NULSTIL" under
"INSTALLATION" i kontrolmenuen (side 61),
forbliver discskuffen låst.
Genoptagelse af afspilning af
den aktuelle disc (Genoptag
afspilning)
Afspilleren husker det punkt, hvor du
stoppede disc'en, selv hvis afspilleren går i
standby, hvis du trykker på [/1.
1
Når du afspiller en disc, skal du trykke
på x for at stoppe afspilningen.
Meddelelsen "RESUME" vises i
frontpaneldisplayet.
2
Tryk på H.
Afspilleren starter afspilningen fra det
punkt, hvor du stoppede disc'en i trin 1.
z Tip!
Hvis du vil afspille fra begyndelsen af disc'en, skal
du trykke to gange på x og derefter trykke på H.
28
Bemærk
Lagring af det punkt, hvor du
stoppede disc'en (Genoptaget
afspilning) (kun DVP-NS333/
NS430/NS433)
Bemærk
• "GENOPTAGET AFSPILNING" under
"BRUGERDEFINERET INDSTILLING" skal
være indstillet til "TIL" (standard), for at denne
funktion virker (side 63).
• Det punkt, hvor du stopper afspilningen, slettes,
hvis:
– Du skifter afspilningsfunktion.
– Du ændrer indstillingerne i klargøringsdisplayet.
• Denne funktion fungerer måske ikke med nogle
discs.
• Genoptagelse af afspilning virker ikke under
Tilfældig afspilning og Programmeret afspilning.
• Hvis "GENOPTAGET AFSPILNING" under
"BRUGERDEFINERET INDSTILLING" er
angivet til "TIL", og du afspiller en optaget disc,
f.eks. en DVD-RW, afspiller afspilleren muligvis
andre optagne discs fra samme
genoptagelsespunkt. Hvis du afspille fra
begyndelsen, skal du trykke to gange på x og
derefter trykke på H.
Afspilning af discs
• Punktet til genoptagelse af afspilning for den
aktuelle disc slettes, når:
– Du skifter afspilningsfunktion.
– Du ændrer indstillingerne i klargøringsdisplayet.
– Du åbner discskuffen (kun DVP-NS330).
– Du frakobler netledningen.
• Under afspilning af en CD fjernes det punkt, hvor
du stoppede, når discskuffen åbnes, eller
netledningen frakobles.
• Under afspilning af en DATA CD fjernes det
punkt, hvor du stoppede, når afspilleren går i
standby, discskuffen åbnes, eller netledningen
frakobles.
• Denne funktion fungerer måske ikke med nogle
discs.
• Genoptagelse af afspilning virker ikke under
Tilfældig afspilning og Programmeret afspilning.
Afspilleren husker det punkt, hvor du
stoppede disc'en, for op til 6 discs, og
genoptager afspilning, næste gang du ilægger
den samme disc. Når du gemmer et punkt til
genoptagelse af afspilning for den syvende
disc, slettes punktet for den første disc.
z Tip!
• Hvis du vil afspille fra begyndelsen af disc'en,
skal du trykke to gange på x og derefter trykke på
H.
• Slå funktionen Genoptaget afspilning fra ved at
indstille "GENOPTAGET AFSPILNING" i
"BRUGERDEFINERET INDSTILLING" til
"FRA" (side 63). Afspilningen starter kun ved
genoptagelsespunktet for den aktuelle disc i
afspilleren.
• Ved DVD-RW'er i VR-tilstand, CD'er og DATA
CD'er husker afspilleren punktet til genoptagelse
af afspilning for den aktuelle disc, medmindre
discskuffen åbnes, netledningen kobles fra, eller
(kun ved DATA CD'er) afspilleren går i
standbytilstand.
29
Brug af DVD'ens menu
En DVD er inddelt i lange sektioner af en film
eller et musikstykke, der kaldes "titler". Når
du afspiller en DVD, der indeholder flere
titler, kan du vælge den ønskede titel ved
hjælp af TOP MENU-knappen.
Når du afspiller visse DVD'er, kan du bl.a.
vælge sproget for underteksterne og lyden
ved hjælp af MENU-knappen.
Vælg "ORIGINAL" eller
"PLAY LIST" på en DVDRW-disc
På nogle DVD-RW-discs i VR-tilstand
(Video Recording – videooptagelse) kan der
afspilles to typer titler: oprindeligt indspillede
titler (ORIGINAL) og titler, som kan oprettes
på DVD-afspillere, der kan optages på, til
redigering (PLAY LIST). Du kan vælge den
type titel, du vil afspille.
Nummerknapper
ENTER
ENTER
TOP MENU
MENU
DISPLAY
1 Tryk på TOP MENU eller MENU.
Disc'ens menu vises på TV-skærmen.
Menuindholdet afhænger af den valgte
disc.
2 Tryk på C/X/x/c eller
nummerknapperne for at vælge
det punkt, du vil afspille eller
ændre.
Hvis du trykker på nummerknapperne,
vises følgende display.
Tryk på nummerknapperne for at vælge
det emne, du ønsker.
1
3 Tryk på ENTER.
30
1 Tryk på DISPLAY i stop-tilstand.
Kontrolmenuen vises.
2 Tryk på X/x for at vælge
(ORIGINAL/PLAY LIST), og tryk
derefter på ENTER.
Valgmulighederne for "ORIGINAL/
PLAY LIST" vises.
12(27)
18(34)
PLAY LIST
PLAY LIST
ORIGINAL
STOP
DVD-RW
3 Tryk på X/x for at vælge
indstillingen.
• PLAY LIST: afspiller de titler, der er
oprettet fra "ORIGINAL", til
redigering.
• ORIGINAL: afspiller de titler, der
oprindeligt blev indspillet.
afspilning)
Ved PBC-afspilning (Playback Control) kan
du afspille VIDEO CD'er interaktivt ved at
følge vejledningen i menuen på TV-skærmen.
Sådan deaktiveres kontrolmenuen
Tryk på DISPLAY, indtil kontrolmenuen
deaktiveres.
Nummerknapper
Afspilning af discs
4 Tryk på ENTER.
Afspilning af VIDEO CD'er
med PBC-funktioner (PBC-
ENTER
RETURN
1 Start afspilningen af en VIDEO CD
med PBC-funktioner.
Valgmenuen vises.
2 Vælg nummeret på det ønskede
menupunkt ved at trykke på X/x
eller nummerknapperne.
3 Tryk på ENTER.
4 Følg vejledningen i menuen, når
du skal udføre interaktive
handlinger.
Se den vejledning, der følger med disc'en,
da betjeningen afhænger af den valgte
VIDEO CD.
Sådan vender du tilbage til menuen
Tryk på O RETURN.
,fortsat
31
z Tip!
Hvis du vil foretage afspilning uden PBCfunktioner, skal du trykke på ./> eller
nummerknapperne, mens afspilleren er stoppet, for
at vælge et spor. Tryk derefter på H eller ENTER.
Meddelelsen "Afspilning uden PBC" vises på TVskærmen, og afspilleren starter fortsat afspilning.
Du kan ikke afspille stillbilleder, f.eks. en menu.
Hvis du vil vende tilbage til PBC-afspilning, skal du
trykke på x to gange og derefter trykke på H.
Afspilning af et MP3lydspor
Du kan afspille DATA CD'er (CD-rom'er/
CD-R'er/CD-RW'er), der er optaget i MP3format (MPEG 1 Audio Layer 3).
Bemærk
• Afhængigt af den valgte VIDEO CD vises
meddelelsen "Tryk på ENTER" i trin 3 muligvis
som "Tryk på SELECT" i den vejledning, der
følger med disc'en. I så fald skal du trykke på H.
• PBC-funktionerne for Super VCD'er virker ikke
sammen med denne afspiller. Super VCD'er kan
kun afspilles under fortsat afspilning.
ENTER
RETURN
MENU
1 Tryk på Z, og læg en DATA CD i
discskuffen.
2 Tryk på H.
Discskuffen lukker, og afspilleren starter
afspilning af det første MP3-lydspor i
første album på disc'en.
Bemærk
• Afspilleren kan afspille MP3-lydspor, der er
optaget i følgende samplingfrekvenser: 32 kHz;
44,1 kHz; 48 kHz.
• Afspilningsrækkefølgen kan være forskellig fra
den redigerede rækkefølge. Se
"Afspilningsrækkefølgen for MP3-lydspor" på
næste side for at få yderligere oplysninger.
Valg af et album og et spor
1
Tryk på MENU.
Listen over MP3-albummer, der er
optaget på DATA CD'en, vises.
32
1( 30)
ROCK BEST HIT
KARAOKE
JAZZ
R&B
MY FAVORITE SONGS
CLASSICAL
SALSA OF CUBA
BOSSANOVA
Vælg et album ved hjælp af X/x, og
tryk derefter på ENTER.
Listen over spor på albummet vises.
JAZZ
1(90)
0
0
0
0
0
0
0
3
1
2
3
4
5
6
7
SHE IS SPECIAL
ALL YOU NEED IS ...
SPICY LIFE
HAPPY HOUR
RIVER SIDE
5
TAKE TIME,TAKE TIME
Vælg et spor ved hjælp af X/x, og tryk
derefter på ENTER.
Afspilningen af det valgte spor eller
album starter. Når sporet er afspillet,
nedtones titlen.
Sådan afspilles en CD med flere sessioner
Denne afspiller kan afspille flersessionsCD'er, hvis der findes et MP3-lydspor i første
session. Alle efterfølgende MP3-lydspor, der
er optaget i senere sessioner, kan også
afspilles.
Når lydspor og billeder i musik-CD-format
eller VIDEO CD-format er optaget i første
session, afspilles kun den første session.
Bemærk
• Hvis du føjer filtypenavnet ".MP3" til data, der
ikke er i MP3-format, kan afspilleren ikke
genkende dataene korrekt og genererer en høj lyd,
der kan beskadige højttalerne.
• Afspilleren kan ikke afspille lydspor i MP3PROformat.
Afspilningsrækkefølgen for MP3-lydspor
Afspilningsrækkefølgen for albummer og
spor optaget på en DATA CD er følgende.
◆Struktur af discindhold
Træ 1
Sådan går du til næste eller forrige side
Tryk på c eller C.
Afspilning af discs
2
Se vejledningen til CD-R'en/CD-RW'en eller
optagelsessoftwaren (medfølger ikke) for at
få yderligere oplysninger om
optagelsesformatet.
Træ 2
Træ 3
Træ 4
Træ 5
ROOT
Sådan kommer du tilbage til forrige
display
Tryk på O RETURN.
Sådan slukkes displayet
Tryk på MENU.
Bemærk
• Det er kun bogstaverne i alfabetet og tal, der kan
bruges til navne på albummer og spor. Alt andet
vises som en stjerne "*".
• ID3-koder kan ikke vises.
Om MP3-lydspor
Du kan afspille MP3-lydspor på CD-ROM'er
eller CD-R/CD-RW'er. Disse discs skal dog
være optaget i henhold til ISO9660 Level 1/
Level 2 eller Joliet, for at afspilleren kan
genkende sporene.
Du kan også afspille discs, der er optaget med
flere sessioner.
album
spor
,fortsat
33
Når en DATA CD indsættes, og der trykkes
på H, afspilles de nummererede spor i
rækkefølge fra 1 til 7. Alle under-album/
spor, der findes i et aktuelt valgt album, har
større prioritet end næste album i samme træ.
(Eksempel: C indeholder D, så 4 afspilles
før 5.)
Når du trykker på MENU, og listen over
MP3-albummer vises (side 32), arrangeres
albummene i følgende rækkefølge: A t B
t C t D t F t G. Albummer, der
ikke indeholder spor (f.eks. album E), vises
ikke på listen.
z Tip!
• Hvis du tilføjer numrene (01, 02, 03 osv.) forrest
i sporenes filnavne, afspilles sporene i den
pågældende rækkefølge.
• Da det tager længere tid at starte afspilningen af
en disc med mange træer, bør du kun oprette
albummer med højst to træer.
Bemærk
• Afhængigt af det program, du bruger til at oprette
DATA CD'en med, kan afspilningsrækkefølgen
være forskellig fra ovenstående illustrationen.
• Afspilningsrækkefølgen ovenfor er måske ikke
korrekt, hvis der samlet er mere end 999
albummer og spor på DATA CD'en.
• Afspilleren kan genkende op til 499 albummer
(afspilleren tæller kun albummer, herunder
albummer, der ikke indeholder MP3-lydspor).
Afspilleren afspiller ingen albummer ud over de
først 499. Ud af de første 499 albummer vil
afspilleren ikke afspille mere end sammenlagt
999 albummer og spor.
Forskellige
afspilningsfunktioner
(Programmeret afspilning, Tilfældig
afspilning, Gentaget afspilning, A-B
Gentaget afspilning)
Du kan indstille følgende
afspilningsfunktioner:
• Programmeret afspilning (side 34)
• Tilfældig afspilning (side 36)
• Gentaget afspilning (side 37)
• A-B Gentaget afspilning (side 38)
Bemærk
Afspilningsfunktionen annulleres, hvis:
– Du åbner discskuffen.
– Afspilleren går i standby, hvis du trykker på [/1.
Oprettelse af dit eget program
(Programmeret afspilning)
Du kan afspille indholdet af en disc i den
ønskede rækkefølge ved at ændre på
rækkefølgen for titler, kapitler eller spor på
disc'en for at oprette dit eget program. Du kan
programmere op til 99 titler, kapitler og spor.
Nummerknapper
CLEAR
ENTER
DISPLAY
1
Tryk to gange på DISPLAY (kun én
gang, hvis du afspiller en CD).
Kontrolmenuen vises.
34
2
Tryk på X/x for at vælge
(PROGRAM), og tryk derefter på
ENTER.
PROGRAM
SLET ALLE
1. TITEL – –
2. TITEL – –
3. TITEL – –
4. TITEL – –
5. TITEL – –
6. TITEL – –
7. TITEL – –
"PROGRAM"-indstillingerne vises.
3
DVD VIDEO
PROGRAM
SLET ALLE
1. TITEL 0 2 – 0 3
2. TITEL – –
3. TITEL – –
4. TITEL – –
5. TITEL – –
6. TITEL – –
7. TITEL – –
"SPOR" vises, når du afspiller
en VIDEO CD eller CD.
SLET ALLE
1. TITEL
2. TITEL – –
3. TITEL – –
4. TITEL – –
5. TITEL – –
6. TITEL – –
7. TITEL – –
Den valgte titel og det valgte kapitel
◆ Ved afspilning af en VIDEO CD eller
CD
Vælg f.eks. spor "02".
Tryk på X/x eller nummerknapperne for
at vælge "02" under "T", og tryk derefter
på ENTER.
Det valgte spor
Tryk på c.
SLET ALLE
1. TITEL – –
2. TITEL – –
3. TITEL – –
4. TITEL – –
5. TITEL – –
6. TITEL – –
7. TITEL – –
T
C
––
01
02
03
04
05
++
01
02
03
04
05
06
SLET ALLE
1. SPOR
2. SPOR
3. SPOR
4. SPOR
5. SPOR
6. SPOR
7. SPOR
6
Vælg den titel, det kapitel eller det
spor, du vil programmere.
◆ Ved afspilning af en DVD Video
Vælg f.eks. kapitel "03" i titel "02".
Tryk på X/x eller nummerknapperne for
at vælge "02" under "T", og tryk derefter
på ENTER.
02
––
––
––
––
––
––
––
01
02
03
04
05
Samlet tid for de programmerede spor
Kapitler, der er optaget på en disc
5
0:15:30
T
PROGRAM
Markøren flytter til titlen eller sporrække
"T" (i dette tilfælde "01").
PROGRAM
T
––
01
02
03
04
05
T
––
01
02
03
04
05
Titler eller spor, der er
optaget på en disc
4
++
01
02
03
04
05
06
Tryk dernæst på X/x eller
nummerknapperne for at vælge "03"
under "C", og tryk derefter på ENTER.
Tryk på X/x for at vælge "START t",
og tryk derefter på ENTER.
PROGRAM
C
Afspilning af discs
12(27)
18(34)
T
1:32:55
FRA
FRA
START
TIL
T
––
01
02
03
04
05
Gentag trin 4 og 5 for at programmere
andre titler, kapitler eller spor.
De programmerede titler, kapitler og spor
vises i den valgte rækkefølge.
7
Tryk på H for at starte Programmeret
afspilning.
Programmeret afspilning begynder.
Når programmet slutter, kan du genstarte
det samme program ved at trykke på H.
,fortsat
35
Sådan vender du tilbage til normal
afspilning
Tryk på CLEAR, eller vælg "FRA" i trin 3.
Hvis du vil afspille det samme program igen,
skal du vælge "TIL" i trin 3 og trykke på
ENTER.
Sådan slukkes displayet
Tryk på DISPLAY, indtil displayet er deaktiveret.
Afspilning i tilfældig rækkefølge
(Tilfældig afspilning)
Du kan få afspilleren til at "blande" titler,
kapitler eller spor. Efterfølgende "tilfældige
afspilning" kan give en anden
afspilningsrækkefølge.
Sådan ændres eller annulleres et program
1
Udfør trin 1-3 under "Oprettelse af dit
eget program (Programmeret
afspilning)".
2
Vælg programnummeret for den titel, det
kapitel eller det spor, du vil ændre eller
annullere, ved hjælp af X/x eller
nummerknapperne, og tryk derefter på c.
3
Udfør trin 5, hvis du vil foretage en ny
programmering. Hvis du vil annullere et
program, skal du vælge "--" under "T" og
derefter trykke på ENTER.
Sådan annulleres alle titler, kapitler eller
spor i den programmerede rækkefølge
1
Udfør trin 1-3 under "Oprettelse af dit
eget program (Programmeret
afspilning)".
2
3
Tryk på X, og vælg "SLET ALLE".
CLEAR
ENTER
DISPLAY
1
Tryk to gange på DISPLAY under
afspilning (kun én gang, hvis du
afspiller en CD).
Kontrolmenuen vises.
2
Tryk på ENTER.
Tryk på X/x for at vælge
(SHUFFLE), og tryk derefter på ENTER.
"SHUFFLE"-indstillingerne vises.
z Tip!
Du kan anvende Gentaget afspilning eller Tilfældig
afspilning for de programmerede titler, kapitler
eller spor. Under Programmeret afspilning skal du
følge trinnene i "Gentaget afspilning" (side 37) eller
"Tilfældig afspilning" (side 36).
12(27)
18(34)
T
1:32:55
DVD VIDEO
FRA
FRA
TITEL
KAPITEL
Bemærk
• Når du afspiller Super VCD'er, vises den samlede
tid for de programmerede spor ikke på skærmen.
• Du kan ikke bruge denne funktion med VIDEO
CD'er med PBC-afspilning.
3
Tryk på X/x for at vælge det spor, der
skal afspilles.
◆ Ved afspilning af en DVD Video
• TITEL
• KAPITEL
◆ Ved afspilning af en VIDEO CD eller
CD
• SPOR
36
◆ Når Programmeret afspilning er
aktiveret
• TIL: Afspiller de titler, kapitler eller
spor, der er valgt i Programmeret
afspilning.
4
1
Tryk på REPEAT under afspilning.
Følgende display vises.
DISC
Tryk på ENTER.
Tilfældig afspilning starter.
Tryk på CLEAR, eller vælg "FRA" i trin 3.
Sådan deaktiveres kontrolmenuen
Tryk på DISPLAY, indtil kontrolmenuen
deaktiveres.
z Tip!
• Du kan indstille Tilfældig afspilning, når
afspilleren er stoppet. Når du har valgt
indstillingen "SHUFFLE", skal du trykke på H.
Tilfældig afspilning starter.
• Du kan afspille op til 200 kapitler på en disc i
vilkårlig rækkefølge, hvis du vælger indstillingen
"KAPITEL".
Bemærk
Du kan ikke bruge denne funktion med VIDEO
CD'er med PBC-afspilning.
Afspilning flere gange (Gentaget
afspilning)
Du kan afspille alle titler eller spor på en disc
eller en enkelt titel, et enkelt kapitel eller et
enkelt spor flere gange.
Du kan anvende en kombination af
funktionerne Tilfældig afspilning og
Programmeret afspilning.
Tryk på REPEAT flere gange for at
vælge det punkt, der skal gentages.
◆ Ved afspilning af en DVD Video
• DISC: gentager alle titlerne.
• TITEL: gentager den aktuelle titel på en
disc.
• KAPITEL: gentager det aktuelle
kapitel.
Afspilning af discs
2
Sådan vender du tilbage til normal
afspilning
◆ Ved afspilning af en DVD-RW
• DISC: gentager alle titler for den valgte
type.
• TITEL: gentager den aktuelle titel på en
disc.
• KAPITEL: gentager det aktuelle
kapitel.
◆ Ved afspilning af en VIDEO CD eller
CD
• DISC: gentager alle sporene.
• SPOR: gentager det aktuelle spor.
◆ Ved afspilning af en DATA CD (MP3lydspor)
• DISC: gentager alle albummene.
• ALBUM gentager det aktuelle album.
• SPOR: gentager det aktuelle spor.
◆ Når Programmeret afspilning eller
Tilfældig afspilning er aktiveret
• TIL: gentager Programmeret afspilning
eller Tilfældig afspilning.
Sådan vender du tilbage til normal
afspilning
Tryk på CLEAR, eller vælg "FRA" i trin 2.
CLEAR
REPEAT
z Tip!
• Du kan angive Gentaget afspilning, når
afspilleren er stoppet. Når du har valgt
indstillingen "GENTAG", skal du trykke på H.
Gentaget afspilning starter.
• Du kan også vælge "GENTAG" i kontrolmenuen
(side 12).
Bemærk
Du kan ikke bruge denne funktion med VIDEO
CD'er med PBC-afspilning.
,fortsat
37
Gentagelse af en bestemt del (AB Gentaget afspilning)
4
Når du under afspilningen finder
startpunktet (punkt A) i den del, som
skal afspilles flere gange, skal du
trykke på ENTER.
Dermed er startpunktet (punkt A)
angivet.
Du kan afspille en bestemt del af en titel, et
kapitel eller et spor flere gange (Denne
funktion er f.eks. praktisk, hvis du vil lære en
passage udenad).
A-B GENTAG
Indstil punkt B med
ENTER
.
KAPITEL KLOKKEN
A: 18 – 1 : 32 : 55
CLEAR
5
ENTER
Indstillingspunkterne vises, og
afspilleren begynder at gentage
afspilningen af den ønskede del.
12(27)
18(34)
T
1 : 34 : 30
DISPLAY
1
Når du når til slutpunktet (punkt B),
skal du trykke på ENTER igen.
Tryk to gange på DISPLAY under
afspilning (kun én gang, hvis du
afspiller en CD).
TIL
KAPITEL KLOKKEN
A: 18 – 1 : 32 : 55
B: 18 – 1 : 34 : 30
Kontrolmenuen vises.
2
Tryk på X/x for at vælge
(A-B
GENTAG), og tryk derefter på ENTER.
"A-B GENTAG"-indstillingerne vises.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
DVD VIDEO
DVD VIDEO
Sådan vender du tilbage til normal
afspilning
Tryk på CLEAR, eller vælg "FRA" i trin 3.
Sådan deaktiveres kontrolmenuen
Tryk på DISPLAY, indtil kontrolmenuen
deaktiveres.
FRA
START
FRA
Bemærk
3
Tryk på X/x for at vælge "START t",
og tryk derefter på ENTER.
Displayet for "A-B GENTAG"indstillingen vises.
A-B GENTAG
Indstil punkt A med
38
ENTER .
• Når du angiver A-B Gentaget afspilning,
annulleres indstillingerne for Afspilning i
vilkårlig rækkefølge, Gentaget afspilning og
Programmeret afspilning.
• Funktionen A-B Gentaget afspilning er ikke
tilgængelig for titler, der indeholder stillbilleder,
på en DVD-RW i VR-tilstand.
• A-B Gentaget afspilning virker ikke ved flere
titler på en DVD-RW i VR-tilstand.
Afspilning i slowmotion, Søgning,
Tryk på
m eller M
, mens du
afspiller en disc. Når du finder det ønskede
punkt, skal du trykke på H for at vende
tilbage til normal hastighed. Hver gang du
trykker på
m eller M
under
scanningen, ændres afspilningshastigheden.
Hver gang du trykker ændres indikationen
som vist nedenfor. Den egentlige hastighed
kan være for skellig afhængig af cd'en.
Frysning af billede)
Afspilningsretning
Søgning efter en sekvens
Søgning efter et bestemt
punkt på en disc (Scan,
×2B t 1M t 2M t 3M
Søgning efter en sekvens
Du kan hurtigt finde et bestemt punkt på en
disc ved at afspille billedet eller foretage
langsom afspilning.
3M (kun DVD Video/DVD-RW/
VIDEO CD)
×2B (kun DVD Video/CD)
Modsat retning
×2b t 1m t 2m t 3m
3m (kun DVD Video/DVD-RW/
VIDEO CD)
×2b (kun DVD Video)
(trin)
(trin)
Afspilningsknap (kun DVP-NS330/
NS333)
./> (kun DVP-NS430/NS433)
Bemærk
Det afhænger af den valgte DVD/VIDEO CD, om
du kan udføre de handlinger, der beskrives i det
følgende.
Sådan finder du hurtigt et punkt
ved at afspille en disc med
hurtig fremspoling eller hurtig
tilbagespoling (Scan)
Afspilningshastigheden "×2B"/"×2b" er ca.
dobbelt så høj som den normale hastighed.
Afspilningshastigheden "3M"/"3m" er
højere end "2M"/"2m", og
afspilningshastigheden "2M"/"2m" er
højere end "1M"/"1m".
Visning af billede efter billede
(Afspilning i slowmotion)
Tryk på
m eller M
, når afspilleren
er i pausetilstand. Hvis du vil vende tilbage til
normal hastighed, skal du trykke på H.
Hver gang du trykker på
m eller
M
under Afspilning i slowmotion,
ændres afspilningshastigheden. Der findes to
hastigheder. Ved hvert tryk ændres
angivelsen således:
Afspilningsretning
2
y1
Modsat retning (kun DVD)
2
y1
Afspilningshastigheden "2
"/"2
langsommere end "1
"/"1
".
" er
,fortsat
39
Brug af Afspilningsknappen på
afspilleren (kun DVP-NS330/
NS333)
Søgning efter titel/
kapitel/spor/sekvens
osv.
Du kan søge efter et bestemt punkt på en disc
på forskellige måder via Afspilningsknap.
Sådan går du til næste kapitel/spor/
sekvens
Under afspilning skal du kort dreje
Afspilningsknap med uret for at hoppe til
næste kapitel/spor/sekvens, eller mod uret for
at hoppe til forrige.
Sådan finder du hurtigt et punkt (Søgning)
Under afspilning skal du kort dreje og holde
Afspilningsknap med uret for at finde et
punkt i afspilningsretningen eller mod uret
for at finde et punkt i modsatte retning. Når
du finder det punkt, du søger efter, skal du
slippe knappen for at vende tilbage til normal
afspilningshastighed.
Du kan søge på en DVD efter titel eller
kapitel, og du kan søge på en VIDEO CD/CD/
DATA CD efter spor, indeks eller sekvens.
Eftersom titler og spor tildeles entydige
numre på disc'en, kan du vælge det ønskede
ved at angive det pågældende nummer. Du
kan også søge efter en sekvens ved hjælp af
tidskoden.
Nummerknapper
CLEAR
Sådan finder du hurtigt et punkt
via knappen forrige/næste
(Søgning) (kun DVP-NS430/
NS433)
ENTER
DISPLAY
Du kan søge efter et bestemt punkt på en disc
via . / > på afspilleren.
Under afspilningen skal du holde > på
afspilleren nede for at finde et punkt i
afspilningsretningen eller holde . nede
for at finde et punkt i den modsatte retning.
Når du finder det punkt, du søger efter, skal
du slippe knappen for at vende tilbage til
normal afspilningshastighed.
1 Tryk på DISPLAY.
Sådan afspilles et billede ad
gangen (Frysning af billede)
◆ Ved afspilningen af en DVD Video/DVDRW
Kontrolmenuen vises.
2 Tryk på X/x for at vælge
søgemetode.
TITEL
Når afspilleren er i pausetilstand, skal du
trykke på
(trin) for at gå til næste
billede. Tryk på
(trin) for at gå til
foregående billede (kun DVD). Hvis du
holder knappen nede, kan du se billederne et
efter et. Hvis du vil vende tilbage til normal
afspilning, skal du trykke på H.
40
KAPITEL
KLOKKEN/TEKST
Vælg "KLOKKEN/TEKST" for at søge efter
et startpunkt ved at indtaste tidskoden.
◆ Ved afspilning af en VIDEO CD uden
PBC-afspilning
Hvis du laver en fejl
Annuller nummeret ved at trykke på
knappen CLEAR, og vælg derefter et
andet nummer.
SPOR
INDEKS
◆ Ved afspilning af en VIDEO CD med
PBC-afspilning
5 Tryk på ENTER.
Afspilleren starter afspilningen fra det
valgte nummer.
SEKVENS
INDEKS
◆ Ved afspilning af en CD
Sådan deaktiveres kontrolmenuen
Tryk på DISPLAY, indtil kontrolmenuen
deaktiveres.
INDEKS
◆ Ved afspilning af en DATA CD (MP3lydspor)
ALBUM
Søgning efter en sekvens ved hjælp af en
tidskode (kun DVD Video/DVD-RW)
1
Vælg
KLOKKEN/TEKST i trin
2.
"T **:**:**" (den aktuelle titels spilletid)
vælges.
2
Tryk på ENTER.
"T **:**:**" ændres til "T --:--:--".
3
Angiv tidskoden ved hjælp af
nummerknapperne, og tryk derefter på
ENTER.
Hvis du f.eks. vil finde den sekvens, der
finder sted efter 2 timer, 10 minutter og
20 sekunder, skal du blot indtaste
"2:10:20".
SPOR
Eksempel: Hvis du vælger
KAPITEL,
vælges "** (**)" (** henviser til et tal).
Tallet i parentes angiver det samlede antal
titler, kapitler, spor, indekser eller sekvenser.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
DVD VIDEO
Valgt række
3 Tryk på ENTER.
"** (**)" ændres til "-- (**)".
12(27)
(34)
T
1:32:55
DVD VIDEO
4 Tryk på X/x eller på
nummerknapperne for at vælge
den titel, det kapitel, det spor, det
indeks eller den sekvens, du vil
søge efter.
Søgning efter en sekvens
SPOR
z Tip!
• Når kontrolmenudisplayet er deaktiveret, kan du
søge efter et kapitel (DVD Video/DVD-RW) eller
et spor (CD) ved at trykke på nummerknapperne
og ENTER.
• Du kan få vist den første sekvens af titler, kapitler
eller spor, som er optaget på disc'en, på en skærm,
der er opdelt i ni sektioner. Du kan starte
afspilning direkte ved at vælge en af sekvenserne.
Se "Søgning efter sekvens
(BILLEDNAVIGATION)" på næste side for at få
yderligere oplysninger.
Bemærk
• Det viste titel-, kapitel- eller spornummer er det
samme nummer, som er optaget på disc'en.
• Det er ikke muligt at søge efter et stillbillede på en
DVD-RW i VR-tilstand.
• Det er ikke muligt at søge efter en sekvens på en
DVD+RW via tidskoden.
41
Søgning efter sekvens
(BILLEDNAVIGATION)
z Tip!
Du kan også vælge "BILLEDNAVIGATION" i
kontrolmenuen (side 12).
Bemærk
Du kan opdele skærmen i ni mindre
skærme og hurtigt finde den ønskede
sekvens.
• "BILLEDNAVIGATION" er ikke tilgængelig
under afspilning af Super VCD'er.
• Det afhænger af den valgte disc, om du kan vælge
alle funktioner.
• Lyden forsvinder, når du anvender denne
funktion.
Scanning af titel, kapitel eller
spor (TITELVISNING,
KAPITELVISNING, SPORVISNING)
PICTURE
NAVI
Du kan opdele skærmen i ni mindre skærme
og vise den første sekvens af titler, kapitler
eller spor.
ENTER
RETURN
1 Tryk på PICTURE NAVI under
afspilning.
Følgende display vises.
KAPITELVISNING
ENTER
Du kan også afspille fra den valgte titel, det
valgte kapitel eller det valgte spor. Når du har
udført trin 3 i "Søgning efter sekvens
(BILLEDNAVIGATION)" herover, skal du
vælge sekvensen ved hjælp af C/X/x/c og
trykke på ENTER.
z Tip!
Hvis der er mere end ni titler, kapitler eller spor,
vises V nederst til højre.
Hvis du vil have vist yderligere titler, kapitler eller
spor, skal du vælge sekvensen nederst til højre
(position 9) og trykke på x. Du kan vende tilbage til
den forrige sekvens ved at vælge sekvensen øverst
til venstre (position 1) og trykke på X.
2 Tryk på PICTURE NAVI flere gange
for at vælge punktet.
Se de forklaringer, der er givet til det
enkelte menupunkt, i følgende afsnit.
• KAPITELVISNING (kun DVD Video)
• TITELVISNING (kun DVD Video)
• SPORVISNING (kun VIDEO CD)
3 Tryk på ENTER.
Sådan vender du tilbage til normal
afspilning
Tryk på O RETURN.
42
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Visning af oplysninger om
disc'en
Visning af spilletid og
resterende spilletid
TIME/TEXT
◆ Ved afspilning af en VIDEO CD (med
PBC-funktioner)
• *:* (minutter: sekunder)
Spilletid for den aktuelle sekvens
◆ Ved afspilning af en VIDEO CD (uden
PBC-funktioner) eller en CD
• T *:* (minutter: sekunder)
Spilletid for det aktuelle spor
• T–*:*
Resterende spilletid for det aktuelle
spor
• D *:*
Spilletid for den aktuelle disc
• D –*:*
Resterende spilletid for den aktuelle
disc
Visning af oplysninger om disc'en
Du kan kontrollere spilletid og resterende
spilletid af den aktuelle titel, det aktuelle
kapitel eller det aktuelle spor. Du kan også
kontrollere DVD/CD-teksten eller
spornavnet (MP3-lydspor), der er optaget på
disc'en.
◆ Ved afspilning af en DVD Video eller
en DVD-RW
• T *:*:* (timer: minutter: sekunder)
Spilletid for den aktuelle titel
• T–*:*:*
Resterende spilletid for den aktuelle
titel
• C *:*:*
Spilletid for det aktuelle kapitel
• C–*:*:*
Resterende spilletid for det aktuelle
kapitel
◆ Ved afspilning af en DATA CD (MP3lydspor)
• *:* (minutter: sekunder)
Spilletid for det aktuelle spor
1 Tryk på TIME/TEXT under
◆ Ved afspilning af en Super VCD
• T *:* (minutter: sekunder)
Spilletid for det aktuelle spor
afspilning.
Følgende display vises.
T 1:01:57
Tidsoplysninger
2 Tryk på TIME/TEXT flere gange for
Sådan kontrolleres DVD/CD-tekst eller spornavn (MP3-lydspor)
Tryk på TIME/TEXT flere gange i trin 2 for
at få vist den tekst, der er optaget på DVD
Video/CD'en/DATA CD'en.
DVD/CD-teksten vises kun, når teksten er
optaget på disc'en. Du kan ikke ændre
teksten. Hvis disc'en ikke indeholder tekst,
vises meddelelsen "NO TEXT".
at ændre tidsoplysningerne.
Visningen og de tidsangivelser, du kan
ændre, afhænger af den disc, du afspiller.
BRAHMS SYMPHONY
Ved DATA CD'er vises kun spor- og
albumnavnet for MP3-lydsporet (side 46).
,fortsat
43
Visning af oplysningerne i
frontpaneldisplayet
Du kan også få vist de tidsoplysninger og den
tekst, der vises på TV-skærmen, i
frontpaneldisplayet. Oplysningerne i
frontpaneldisplayet ændres på følgende vis,
når du ændrer tidsoplysningerne på TVskærmen.
Ved afspilning af en VIDEO CD (uden PBCfunktioner) eller en CD
Spilletid og nummer på det
aktuelle spor
Resterende spilletid for det
aktuelle spor
Ved afspilning af en DVD Video eller en
DVD-RW
Disc'ens spilletid
Spilletid for den aktuelle titel
Resterende spilletid for den
aktuelle titel
Resterende spilletid for disc'en
Tekst
Spilletid for det aktuelle kapitel
Resterende spilletid for det
aktuelle kapitel
Aktuelt spor og indeksnummer
(returnerer automatisk til toppen)
Tekst
Aktuel titel og aktuelt kapitelnummer
(returnerer automatisk til toppen)
Ved afspilning af en DATA CD (MP3lydspor)
Spilletid og nummer på det
aktuelle spor
Spornavn
44
z Tip!
• Ved afspilning af VIDEO CD'er med PBCfunktioner vises sekvensnummeret eller spilletiden.
• Lange tekstsegmenter, der ikke kan være på en
enkelt linje, ruller hen over frontpaneldisplayet.
• Du kan også få vist tidsoplysningerne og teksten
ved hjælp af kontrolmenuen (side 12).
Bemærk
• Afhængigt af den afspillede disctype, vises DVD/
CD-teksten eller -spornavnet måske ikke.
• Afspilleren kan kun vise det første niveau af
DVD/CD-teksten, f.eks. disc'ens navn eller titel.
• Spilletid på MP3-lydspor vises måske ikke
korrekt.
Kontrol af
afspilningsoplysninger
4
Tryk på ENTER.
Sådan deaktiveres vinduet AVANCERET
Vælg "FRA" i trin 3.
Du kan få vist forskellige oplysninger, f.eks.
bithastighed eller det disclag, der afspilles.
Sådan deaktiveres kontrolmenuen
Tryk på DISPLAY, indtil kontrolmenuen
deaktiveres.
Visning af alle menupunkter
TIME/TEXT
◆BIT-HASTIGHED
BIT-HASTIGHED
384kbps
ENTER
0
DISPLAY
5
10
Mbps
Lyd
Video
Ved afspilning af MPEG-lydspor
BIT-HASTIGHED
Kontrol af
afspilningsoplysninger for en
DVD (AVANCERET)
1
Tryk på DISPLAY under afspilning.
Kontrolmenuen vises.
2
Tryk på X/x for at vælge
(AVANCERET), og tryk derefter på
ENTER.
"AVANCERET"-indstillingerne vises.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
BIT-HASTIGHED
FRA
BIT-HASTIGHED
LAG
3
DVD VIDEO
kbps
1000
0
0
5
10
Mbps
Lyd
Visning af oplysninger om disc'en
Hvis du trykker på DISPLAY flere gange,
kan du enten vise "BIT-HASTIGHED" eller
"LAG", hvilket afhænger af den valgte
indstilling under "AVANCERET".
Video
Bithastigheden henviser til mængden af
video-/lyddata pr. sekund på en disc. Når du
afspiller en disc, vises den omtrentlige
bithastighed for afspilningsbilledet som
Mbps (megabit pr. sekund) og lyden som
kbps (kilobit pr. sekund). Jo højere
bithastighed, desto større mængde data. Dette
betyder imidlertid ikke altid, at du får en
bedre billed- eller lydkvalitet.
◆LAG
Vises, hvis DVD'en har
dobbeltlag
BIT-HASTIGHED
384 kbps
0
5
10
Mbps
Tryk på X/x for at vælge det ønskede
menupunkt.
Se afsnittet "Visninger af alle
menupunkter", hvis du vil se samtlige
menupunkter.
• BIT-HASTIGHED: viser
bithastigheden.
• LAG: viser lag og det sted, hvor
afspilningen skal genoptages.
Angiver det omtrentlige punkt, hvor disc'en
afspilles.
Hvis der er tale om en DVD med dobbeltlag,
angiver afspilleren, hvilket lag der aflæses
("Layer 0" eller "Layer 1").
Se se side 70 (DVD Video) for at få
yderligere oplysninger om lag.
,fortsat
45
Kontrol af
afspilningsoplysninger for en
DATA CD
Ved at trykke på TIME/TEXT under
afspilning af MP3-lydspor på en DATA CD
kan du vise lydbithastigheden (mængden af
data pr. sekund for den aktuelle lyd).
Bithastighed
T
17:30
128k
JAZZ
RIVER SIDE
Albumnavn
46
Spornavn
Lydjusteringer
Ændring af lyden
◆ Ved afspilning af en VIDEO CD, CD
eller DATA CD (MP3-lydspor)
Standardindstillingen er understreget.
• STEREO: Standardstereolyd
• 1/V: Lyden fra den venstre kanal
(monolyd)
• 2/H: Lyden fra den højre kanal
(monolyd)
◆ Ved afspilning af en Super VCD
Standardindstillingen er understreget.
• 1:STEREO: Stereolyden fra lydspor 1
• 1:1/V: Lyden fra venstre kanal i lydspor
1 (mono)
• 1:2/H: Lyden fra højre kanal i lydspor 1
(mono)
• 2:STEREO: Stereolyden fra lydspor 2
• 2:1/V: Lyden fra venstre kanal i lydspor
2 (mono)
• 2:2/H: Lyden fra højre kanal i lydspor 2
(mono)
DISPLAY
1 Tryk på
◆ Ved afspilning af en DVD-RW
De lydsporstyper, som er optaget på
disc'en, vises. Standardindstillingen er
understreget.
Eksempel:
• 1: NETLEDNING (hovedlyd)
• 1: SUB (sub-lyd)
• 1: NETLEDNING+SUB (hoved- og
sub-lyd)
Lydjusteringer
Under afspilning af en DVD Video, der er
optaget i flere lydformater (PCM, Dolby
Digital, MPEG-lyd eller DTS), kan du ændre
lydformatet. Hvis DVD Video'en er optaget
med flersprogede spor, kan du også ændre
sprog.
Ved CD'er, DATA CD'er eller VIDEO CD'er
kan du vælge lyden fra den højre eller venstre
kanal og lytte til lyden fra den valgte kanal
gennem både højre og venstre højttaler. Ved
afspilning af en disc, der indeholder musik
med sangen på den højre kanal og
instrumenterne på den venstre kanal, kan du
f.eks. vælge den venstre kanal og høre
instrumenterne fra begge højttalere.
◆ Ved afspilning af en DVD Video
Valgmulighederne for sprog afhænger af
den valgte DVD Video.
Når der vises fire cifre, angiver disse en
sprogkode. Se "Liste over sprogkoder" på
side 73 for at se, hvilket sprog en bestemt
kode repræsenterer. Hvis det samme
sprog vises to eller flere gange, er DVD
Video'en optaget i flere lydformater.
(lyd) under afspilning.
z Tip!
Du kan også vælge "LYD" i kontrolmenuen (side
12).
Følgende display vises.
Bemærk
1:ENGELSK
Under afspilning af en Super VCD, som lydspor 2
ikke er optaget på, udsendes der ingen lyde, når du
vælger "2:STEREO", "2:1/V" eller "2:2/H".
2 Tryk på
(lyd) flere gange for at
vælge det foretrukne lydsignal.
,fortsat
47
Visning af disc'ens lyddata
Tryk på DISPLAY under afspilning for at få
vist kontrolmenuen. Vælg "LYD" ved hjælp
af X/x. De kanaler, der afspilles, vises på
skærmen.
I Dolby Digital-format er det f.eks. muligt at
optage flere signaler i et interval fra monolyd
til 5.1-kanals signaler på en DVD Video.
Antallet af optagne kanaler afhænger af den
valgte DVD Video.
Aktuelt lydformat*
12(27)
18(34)
T
1:32:55
1: ENGELSK
DVD VIDEO
PROGRAM FORMAT
DOLBY DIGITAL 3/2.1
L
C
R
LFE
LS
RS
Det programformat, der aktuelt afspilles**
*"PCM", "MPEG", "DTS" eller "DOLBY
DIGITAL" vises.
I forbindelse med "DOLBY DIGITAL"
vises kanalerne i afspilningssporet efter
nummer på følgende måde:
Dolby Digital 5.1 kanaler:
Bagkomponent 2
DOLBY DIGITAL 3 / 2 . 1
Frontkomponent 2 +
centerkomponent 1
LFE-komponent (Low
Frequency Effect) 1
**Bogstaverne i programformatdisplayet
angiver følgende lydkomponenter:
L: Front (venstre)
R: Front (højre)
C: Center
LS: Bag (venstre)
RS: Bag (højre)
S:
Bag (mono): Bagkomponenten til
det Dolby Surround-behandlede
signal og Dolby Digital-signalet.
LFE: LFE-signal (Low Frequency
Effect)
48
z Tip!
"LFE" er altid omgivet af en ubrudt linje ved
afspilning af Dolby Digital- og DTS-lydspor,
uanset hvilket LFE-signal der udsendes.
Bemærk
Hvis "DTS" er stillet til "FRA" i
"LYDINDSTILLING", vises indstillingen DTSsporvalg ikke på skærmen, selv om disc'en
indeholder DTS-spor (side 66).
Indstillinger for TV
Virtual Surround (TVS)
•
•
•
•
TVS-DYNAMISK
TVS-BRED
TVS-NAT
TVS-STANDARD
Sådan annulleres indstillingen
Vælg "FRA" i trin 2.
◆TVS-DYNAMISK
Danner virtuelle baghøjttalere ud fra lyden fra
fronthøjttalerne (L: venstre, R: højre) uden
brug af reelle baghøjttalere (vist nedenfor).
Denne funktion er praktisk, hvis afstanden
mellem venstre og højre (L og R)
fronthøjttaler er kort, f.eks. i forbindelse med
indbyggede højttalere i et stereo-TV.
TV
Lydjusteringer
Når du tilslutter et stereo-TV eller to
fronthøjttalere, giver TVS (TV Virtual
Surround) dig mulighed for at nyde surround
sound-effekter ved at bruge lydbilleder til at
danne virtuelle baghøjttalere ud fra lyden fra
fronthøjttalerne (L: venstre, R: højre) uden
brug af reelle baghøjttalere. TVS blev
udviklet af Sony til at gengive surround sound
til privatbrug ved hjælp af et stereo-TV.
Hvis afspilleren er indstillet til at udsende
signalet fra DIGITAL OUT (COAXIAL eller
OPTICAL*), kan surround-effekten kun
høres, når "DOLBY DIGITAL" er indstillet
til "D-PCM", og "MPEG" er indstillet til
"PCM" i "LYDINDSTILLING" (side 65).
* Kun DVP-NS430/NS433.
SUR
◆TVS-BRED
Danner virtuelle baghøjttalere ud fra lyden fra
fronthøjttalerne (L: venstre, R: højre) uden
brug af reelle baghøjttalere. De virtuelle
højttalere gengives som vist på illustrationen
nedenfor.
Denne funktion er praktisk, hvis afstanden
mellem venstre og højre (L og R)
fronthøjttaler er kort, f.eks. i forbindelse med
indbyggede højttalere i et stereo-TV.
TV
1 Tryk på SUR under afspilning.
Følgende display vises.
TVS-DYNAMISK
2 Tryk på SUR flere gange for at
◆TVS-NAT
Kraftige lyde, f.eks. eksplosioner,
undertrykkes, mens de mere stille lyde ikke
påvirkes. Denne funktion er nyttig, når du vil
høre dialogen og nyde surround soundeffekter i "TVS-BRED" ved lav lydstyrke.
vælge en af TVS-lydene.
Se forklaringerne til de enkelte
menupunkter nedenfor.
,fortsat
49
◆TVS-STANDARD
Danner virtuelle baghøjttalere ud fra lyden fra
fronthøjttalerne (L: venstre, R: højre) uden
brug af reelle baghøjttalere. De virtuelle
højttalere gengives som vist på illustrationen
nedenfor. Brug denne indstilling, når du vil
bruge TVS med to separate højttalere.
L
R
L: Fronthøjttaler (venstre)
R: Fronthøjttaler (højre)
:Virtuel højttaler
z Tip!
• Du kan vælge "TVS" ved at trykke på
SURROUND-knappen på afspilleren.
• Du kan også vælge "TVS" i kontrolmenuen (side
12).
Bemærk
• Når afspilningssignalet ikke indeholder et signal
for baghøjttalerne, vil surround-effekterne være
svære at høre.
• Når du vælger en TVS-tilstand, skal du deaktivere
surround-indstillingen for det tilsluttede TV eller
forstærkeren (modtageren).
• Kontroller, at lyttepositionen befinder sig mellem
og i lige stor afstand fra højttalerne, og at
højttalerne er placeret i ens omgivelser.
• Alle discs reagerer ikke på "TVS-NAT"funktionen på samme måde.
• Når du bruger DIGITAL OUT (COAXIAL eller
OPTICAL) til at lytte til MPEG-lydsignaler og
indstiller "MPEG" til MPEG i
"LYDINDSTILLING", udsendes der ingen lyde
fra højttalerne, hvis du vælger en af TVStilstandene.
50
Afspilning af film
Ændring af vinkler
Hvis der er optaget flere forskellige vinkler af
en sekvens på DVD Video'en, vises
meddelelsen " " i frontpaneldisplayet.
Dette betyder, at du kan ændre
visningsvinklen.
Visning af undertekster
Hvis der er optaget undertekster på disc'ene,
kan du ændre dem eller slå dem til og fra, når
du ønsker det under afspilning af en DVD.
1 Tryk på
(undertekst) under
1 Tryk på
(vinkel) under
1:ENGELSK
afspilning.
Nummeret på vinklen vises i displayet.
2
2 Tryk på
(vinkel) flere gange for
at vælge vinkelnummeret.
Sekvensen ændres til den valgte vinkel.
z Tip!
Du kan også vælge "VINKEL" i kontrolmenuen
(side 12).
Bemærk
Afhængigt af den valgte DVD Video kan du
muligvis ikke ændre vinklerne, selv hvis der er
optaget flere vinkler på DVD Video'en.
Afspilning af film
afspilning.
Følgende display vises.
2 Tryk på
(undertekst) flere
gange for at vælge indstillingen.
◆ Ved afspilning af en DVD Video
Vælg det ønskede sprog.
Valgmulighederne for sprog afhænger af
den valgte DVD Video.
Når der vises fire cifre, angiver disse en
sprogkode. Se "Liste over sprogkoder" på
side 73 for at se, hvilket sprog en bestemt
kode repræsenterer.
◆ Ved afspilning af en DVD-RW
Vælg "TIL".
Sådan deaktiveres undertekster
Vælg "FRA" i trin 2.
z Tip!
Du kan også vælge "UNDERTEKST" i
kontrolmenuen (side 12).
Bemærk
Afhængigt af den valgte DVD Video kan du
muligvis ikke ændre underteksterne, selvom der er
optaget undertekster på flere sprog på DVD
Video'en. Du kan måske heller ikke deaktivere dem.
51
Justering af
billedkvaliteten (BNR)
4 Tryk på ENTER.
Disc'en afspilles med den valgte
indstilling.
Sådan annulleres "BNR"-indstillingen
Funktionen BNR (Block Noise Reduction)
justerer billedkvaliteten ved at reducere
"elektrisk støj" eller de mosaiklignende
mønstre, der vises på TV-skærmen.
Vælg "FRA" i trin 3.
Sådan deaktiveres kontrolmenuen
Tryk på DISPLAY, indtil kontrolmenuen
deaktiveres.
Bemærk
• Hvis omridset af billedet på skærmen bliver
sløret, skal du indstille "BNR" til "FRA".
• Afhængigt af den valgte disc eller den sekvens,
der afspilles, kan "BNR"-effekten være helt væk
eller svær at få øje på.
ENTER
DISPLAY
1 Tryk på DISPLAY to gange under
afspilningen.
Kontrolmenuen vises.
2 Tryk på X/x for at vælge
(BNR), og tryk derefter på ENTER.
"BNR"-indstillingerne vises.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
FRA
1
2
3
FRA
DVD VIDEO
3 Tryk på X/x for at vælge et niveau.
• 1: reducerer "elektrisk støj".
• 2: reducerer "elektrisk støj" mere end 1.
• 3: reducerer "elektrisk støj" mere end 2.
52
Justering af
afspilningsbilledet
(BRUGERDEFINERET BILLEDE)
For at opnå den ønskede billedkvalitet kan du
justere DVD'ens eller VIDEO CD'ens
videosignal fra afspilleren. Vælg den
indstilling, der bedst passer til det program,
du ser.
z Tip!
• Det anbefales at benytte "BIOGRAFEFFEKT 1"
eller "BIOGRAFEFFEKT 2" ved afspilning af
film.
• Du kan også justere billedet ved at trykke på
PICTURE MODE-knappen på afspilleren.
• Du kan også vælge "BRUGERDEFINERET
BILLEDE" i kontrolmenuen (side 12).
Afspilning af film
PICTURE
MODE
• BIOGRAFEFFEKT 1: forbedrer
detaljer i mørke områder ved at øge det
sorte niveau.
• BIOGRAFEFFEKT 2: hvide farver
bliver lysere, sorte farver gøres
kraftigere, og farvekontrasten øges.
1 Tryk på PICTURE MODE under
afspilning.
Følgende display vises.
DYNAMISK 1
2 Tryk flere gange på PICTURE
MODE for at vælge den ønskede
indstilling.
Standardindstillingen er understreget.
• STANDARD: viser et standardbillede.
• DYNAMISK 1: frembringer et stærkt
dynamisk billede ved at øge
billedkontrasten og farveintensiteten.
• DYNAMISK 2: frembringer et mere
dynamisk billede end DYNAMISK 1
ved at øge billedkontrasten og
farveintensiteten yderligere.
53
Forbedring af
afspilningsbilledet (DIGITAL
VIDEOFORBEDRING)
3 Tryk på X/x for at vælge et niveau.
•
•
•
•
1: forbedrer omridset.
2: forbedrer omridset mere end 1.
3: forbedrer omridset mere end 2.
SOFT: gør billedet blødere (kun DVD).
4 Tryk på ENTER.
Funktionen Digital videoforbedring (DVE)
gør billedet klart og skarpt ved at forbedre
omridset på de billeder, der vises på TVskærmen. Denne funktion kan også gøre
billederne på skærmen blødere.
Disc'en afspilles med den valgte
indstilling.
Sådan annulleres indstillingen "DIGITAL
VIDEOFORBEDRING"
Vælg "FRA" i trin 3.
Sådan deaktiveres kontrolmenuen
Tryk på DISPLAY, indtil kontrolmenuen
deaktiveres.
Bemærk
Afhængigt af den valgte disc eller den afspillede
sekvens kan støjen på disc'en blive tydeligere. Hvis
dette sker, anbefales det at anvende BNRfunktionen (side 52) sammen med DVE-funktion.
Hvis problemet stadig ikke er afhjulpet, kan du
forsøge at reducere niveauet for digital
videoforbedring eller vælge indstillingen "SOFT"
(kun DVD) i trin 3 ovenfor.
ENTER
DISPLAY
1 Tryk på DISPLAY to gange under
afspilningen.
Kontrolmenuen vises.
2 Tryk på X/x for at vælge
(DIGITAL VIDEOFORBEDRING), og
tryk derefter på ENTER.
"DIGITAL VIDEOFORBEDRING"indstillingerne vises.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
FRA
1
2
3
SOFT
FRA
54
DVD VIDEO
2
Yderligere funktioner
Låsning af discs
Kontrolmenuen vises.
3
(BRUGERDEFINERET BØRNESIKRING,
Tryk på X/x for at vælge
(BØRNESIKRING), og tryk derefter på
ENTER.
"BØRNESIKRING"-indstillingerne
vises.
BØRNESIKRING)
12(27)
18(34)
T
1:32:55
DVD VIDEO
TIL
AFSPILLER
KODEORD
FRA
4
Tryk på X/x for at vælge "TIL t", og
tryk derefter på ENTER.
◆ Hvis du ikke har angivet et kodeord
Displayet til registrering af et nyt
kodeord vises.
Brugerdefineret børnesikring
Yderligere funktioner
Du kan angive to typer
afspilningsbegrænsninger for en disc.
• Brugerdefineret børnesikring
Du kan angive afspilningsbegrænsning, så
afspilleren ikke afspiller visse discs.
• Børnesikring
Afspilning af visse DVD Video'er kan
begrænses i overensstemmelse med et
foruddefineret niveau, f.eks. brugernes
alder. Sekvenser kan blokeres eller
udskiftes med andre sekvenser.
Det samme kodeord anvendes til både
Børnesikring og Brugerdefineret
børnesikring.
Tryk på DISPLAY, mens afspilleren er
i stop-tilstand.
BØRNESIKRING
Indtast en ny firecifret
adgangskode, og tryk derefter på
ENTER
Du kan angive det samme kodeord til
Brugerdefineret børnesikring for op til 40
discs. Når du angiver disc nummer 41,
annulleres den første disc.
.
Angiv et fircifret kodeord ved hjælp af
nummerknapperne, og tryk derefter på
ENTER.
Displayet til bekræftelse af kodeordet
vises.
Nummerknapper
◆ Hvis du allerede har registreret et
kodeord
Displayet til angivelse af kodeordet vises.
BØRNESIKRING
ENTER
Indtast kodeord og tryk derefter
på ENTER .
DISPLAY
1
Ilæg den disc, du vil låse.
Hvis disc'en afspilles, skal du trykke på
x for at stoppe afspilningen.
5
Indtast eller genindtast det fircifrede
kodeord ved hjælp af
nummerknapperne, og tryk derefter på
ENTER.
,fortsat
55
Meddelelsen "Brugerdefineret
børnesikring er angivet" vises, og
skærmbilledet vender derefter tilbage til
kontrolmenuen.
Sådan deaktiveres funktionen
Brugerdefineret børnesikring
1
Udfør trin 1-3 under "Brugerdefineret
børnesikring".
2
Tryk på X/x for at vælge "FRA t", og
tryk derefter på ENTER.
3
Angiv det fircifrede kodeord ved hjælp af
nummerknapperne, og tryk derefter på
ENTER.
Børnesikring (begrænset
afspilning)
Afspilning af visse DVD Video'er kan
begrænses i overensstemmelse med et
foruddefineret niveau, f.eks. brugernes alder.
Funktionen "BØRNESIKRING" gør det
muligt for dig at angive et niveau for
afspilningsbegrænsningen.
Nummerknapper
Afspilning af en disc, der er angivet
Brugerdefineret børnesikring for
1
Ilæg den disc, der er angivet
Brugerdefineret børnesikring for.
Displayet "BRUGERDEFINERET
BØRNESIKRING" vises.
BRUGERDEFINERET BØRNESIKRING
ENTER
DISPLAY
1
Brugerdefineret børnesikring er
allerede angivet. Indtast kodeord og
tryk derefter på ENTER .
Kontrolmenuen vises.
2
2
Angiv det fircifrede kodeord ved hjælp af
nummerknapperne, og tryk derefter på
ENTER.
Afspilleren er klar til afspilning.
z Tip!
Hvis du glemmer kodeordet, skal du angive det
sekscifrede nummer "199703" ved hjælp af
nummerknapperne, når du bliver bedt om at angive
kodeordet i displayet "BRUGERDEFINERET
BØRNESIKRING". Tryk derefter på ENTER. Du
bliver bedt om at angive et nyt fircifret kodeord i
displayet.
Bemærk
Når du har indstillet Brugerdefineret børnesikring
til en optaget disc, f.eks. en DVD-RW, vises
displayet til indtastning af adgangskoden muligvis
igen, når du sætter en ny optaget disc i. Indtast
adgangskoden for at afspille disc'en.
56
Tryk på DISPLAY, mens afspilleren er
i stop-tilstand.
Tryk på X/x for at vælge
(BØRNESIKRING), og tryk derefter på
ENTER.
"BØRNESIKRING"-indstillingerne
vises.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
DVD VIDEO
TIL
AFSPILLER
KODEORD
FRA
3
Tryk på X/x for at vælge "AFSPILLER
t", og tryk derefter på ENTER.
◆ Hvis du ikke har angivet et kodeord
Displayet til registrering af et nyt
kodeord vises.
6
BØRNESIKRING
Indtast en ny firecifret
adgangskode, og tryk derefter på
ENTER
Området vælges.
Hvis du vælger "ANDRE t", skal du
vælge og angive en standardkode fra
tabellen på side 58 ved hjælp af
nummerknapperne.
.
Angiv et fircifret kodeord ved hjælp af
nummerknapperne, og tryk derefter på
ENTER.
Displayet til bekræftelse af kodeordet
vises.
Tryk på X/x for at vælge et geografisk
område som niveau for
afspilningsbegrænsningen, og tryk
derefter på ENTER.
7
Tryk på X/x for at vælge "NIVEAU", og
tryk derefter på ENTER.
Menupunkterne for "NIVEAU" vises.
◆ Hvis du allerede har registreret et
kodeord
Displayet til angivelse af kodeordet vises.
BØRNESIKRING
NIVEAU:
STANDARD:
FRA
FRA
8:
7:
6:
5:
BØRNESIKRING
Indtast kodeord og tryk derefter
på ENTER .
8
NC17
R
Indstillingen af Børnesikring er udført.
4
Indtast eller genindtast det fircifrede
kodeord ved hjælp af
nummerknapperne, og tryk derefter på
ENTER.
BØRNESIKRING
NIVEAU:
STANDARD:
4:
PG13
USA
Yderligere funktioner
Vælg det ønskede niveau ved hjælp af
X/x, og tryk derefter på ENTER.
Displayet til indstilling af niveauet for
afspilningsbegrænsning vises.
BØRNESIKRING
NIVEAU:
STANDARD:
Jo lavere værdien er, desto større er
begrænsningen.
FRA
USA
Sådan deaktiveres funktionen
Børnesikring
Indtil "NIVEAU" til "FRA" i trin 8.
5
Tryk på X/x for at vælge "STANDARD",
og tryk derefter på ENTER.
Afspilning af en disc, der er angivet
Børnesikring for
Menupunkterne for "STANDARD"
vises.
1
Ilæg disc'en, og tryk på H.
Displayet til angivelse af kodeordet vises.
2
Angiv det fircifrede kodeord ved hjælp af
nummerknapperne, og tryk derefter på
ENTER.
Afspilleren starter afspilning.
BØRNESIKRING
NIVEAU:
STANDARD:
FRA
USA
USA
ANDRE
,fortsat
57
z Tip!
Hvis du glemmer kodeordet, skal du fjerne disc'en
og gentage trin 1-3 i "Børnesikring (begrænset
afspilning)". Indtast "199703" ved hjælp af
nummerknapperne, når du bliver bedt om at angive
kodeordet, og tryk derefter på ENTER. Du bliver
bedt om at angive et nyt fircifret kodeord i
displayet. Når du har angivet et nyt fircifret
kodeord, skal du udskifte disc'en i afspilleren og
trykke på H. Indtast det nye kodeord, når displayet
til indtastning af kodeord vises.
Bemærk
• Når du afspiller discs, der ikke har funktionen
Børnesikring, kan afspilningen ikke begrænses på
denne afspiller.
• Afhængigt af den valgte dics bliver du muligvis
bedt om at ændre børnesikringens niveau, mens
disc'en afspilles. I så fald skal du indtaste dit
kodeord og derefter ændre niveauet. Hvis du
annullerer indstillingen Genoptag afspilning,
vender niveauet tilbage til det foregående niveau.
Standard
Kodenummer
Rusland
2489
Schweiz
2086
Spanien
2149
Storbritannien
2184
Sverige
2499
Singapore
2501
Tyskland
2109
Thailand
2528
Ændring af kodeord
1
Kontrolmenuen vises.
2
Områdekode
58
Standard
Kodenummer
Argentina
2044
Australien
2047
Belgien
2057
Brasilien
2070
Canada
2079
Chile
2090
Danmark
2115
Finland
2165
Frankrig
2174
Filippinerne
2424
Holland
2376
Indonesien
2238
Indien
2248
Italien
2254
Japan
2276
Kina
2092
Korea
2304
Mexico
2362
Tryk på DISPLAY, mens afspilleren er
i stop-tilstand.
Tryk på X/x for at vælge
(BØRNESIKRING), og tryk derefter på
ENTER.
"BØRNESIKRING"-indstillingerne
vises.
3
Tryk på X/x for at vælge "KODEORD
t", og tryk derefter på ENTER.
Displayet til angivelse af kodeordet vises.
4
Angiv det fircifrede kodeord ved hjælp
af nummerknapperne, og tryk derefter
på ENTER.
5
Angiv et nyt fircifret kodeord ved hjælp
af nummerknapperne, og tryk derefter
på ENTER.
6
Hvis du vil bekræfte dit kodeord, skal
du genindtaste det ved hjælp af
nummerknapperne og derefter trykke
på ENTER.
Hvis du laver en fejl under angivelsen af
kodeordet
Tryk på C, inden du trykker på ENTER, og
angiv derefter den korrekte kode.
Malaysia
2363
Hvis du laver en fejl
Norge
2379
Tryk på O RETURN.
New Zealand
2390
Sådan deaktiveres displayet
Østrig
2046
Pakistan
2427
Tryk på DISPLAY, indtil displayet er
deaktiveret.
Portugal
2436
Betjening af TV'et med
den medfølgende
fjernbetjening
Du kan kontrollere lydniveau, indgangskilde
og strømafbryder på Sony TV'et med den
medfølgende fjernbetjening.
Betjening af TV'et med
fjernbetjeningen
Du kan også kontrollere lydniveau,
indgangskilde og strømafbryder på andre
TV'er end Sony TV'et.
Hvis TV'et findes på nedenstående liste, skal
du indstille den korrekte producentkode.
1
Hold TV [/1 nede, og indtast TV'ets
producentkode (se tabellen nedenfor)
ved hjælp af nummerknapperne.
2
Slip TV [/1.
TV
Nummerknapper
Kodenumre for TV'er, der kan
fjernbetjenes
Hvis der er vist mere end ét kodenummer,
skal du forsøge at indtaste dem ét ad gangen,
indtil du finder det kodenummer, der passer
til dit TV.
Ved at trykke
på
TV [/1
Kan du
Slukke eller tænde TV'et
Kodenummer
Sony (standard)
01
Aiwa (standard)
01
Grundig
11
Hitachi
24
JVC
33
LG
06
2 (lydstyrke) +/–Regulere TV'ets lydstyrke
Loewe
06
t (TV/video)
Panasonic
17, 49
Philips
06, 08
Samsung
06
Sanyo
25
Sharp
29
Thomson
43
Toshiba
38
Skifte mellem TV'ets
indgangskilde og andre
indgangskilder
Bemærk
Det afhænger af den enhed, der tilsluttes, om du kan
betjene TV'et ved hjælp af nedenstående knapper.
Yderligere funktioner
Du kan betjene TV'et med nedenstående
knapper.
Producent
Bemærk
• Hvis du indtaster et nyt kodenummer, slettes det
forrige kodenummer.
• Når du udskifter batterierne i fjernbetjeningen, er
det muligt, at det angivne kodenummer nulstilles
til standardindstillingen. Indstil det korrekte
kodenummer igen.
59
( 47 )
Indstillinger og justeringer
Brug af
klargøringsdisplayet
Ved hjælp af klargøringsdisplayet kan du
foretage forskellige justeringer af f.eks.
billede og lyd. Du kan bl.a. også angive et
sprog til underteksterne og
klargøringsdisplayet. Se side 61 til side 66 for
at få oplysninger om de enkelte menupunkter
i klargøringsdisplayet.
Bemærk
Afspilningsindstillinger på disc'en har højere
prioritet end indstillingerne i klargøringsdisplayet,
og det er muligt, at ikke alle de beskrevne
funktioner virker.
:
DVD VIDEO
:
HURTIG
BRUGERDEFINERET
NULSTIL
HURTIG
3 Tryk på X/x for at vælge
"BRUGERDEFINERET", og tryk
derefter på ENTER.
Klargøringsdisplayet vises.
SPROG-INDSTILLING
DISPLAYSPROG:
MENU:
LYD:
UNDERTEKST:
DANSK
DANSK
ORIGINAL
DANSK
4 Tryk på X/x for at vælge det
ENTER
DISPLAY
ønskede menupunkt på den viste
liste: "SPROG-INDSTILLING",
"SKÆRMINDSTILLING",
"BRUGERDEFINERET
INDSTILLING" eller
"LYDINDSTILLING". Tryk derefter
på ENTER.
Klargøringsmenupunktet vælges.
Eksempel: "SKÆRMINDSTILLING"
Valgt menupunkt
1 Tryk på DISPLAY, når afspilleren
er i stop-tilstand.
Kontrolmenuen vises.
2 Tryk på X/x for at vælge
(INSTALLATION), og tryk derefter
på ENTER.
"INSTALLATION"-indstillingerne
vises.
SKÆRMINDSTILLING
TV TYPE:
PAUSESKÆRM:
BAGGRUNDS:
LINE:
16:9
TIL
STILL-BILLEDE
STANDARD
Klargøringsmenupunkter
5 Vælg et menupunkt ved hjælp af
X/x, og tryk derefter på ENTER.
Indstillingerne for det valgte menupunkt
vises.
Eksempel: "TV TYPE"
60
SKÆRMINDSTILLING
TV TYPE:
PAUSESKÆRM:
BAGGRUNDS:
LINE:
16:9
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 BESKÅRET
Indstilling af sproget til
displayet eller lydsporet
(SPROG-INDSTILLING)
Valgmuligheder
6 Vælg en indstilling ved hjælp af
X/x, og tryk derefter på ENTER.
Indstillingen er valgt, og klargøringen er
udført.
Eksempel: "4:3 BESKÅRET"
"SPROG-INDSTILLING" gør det muligt at
angive forskellige sprog til displayet på
skærmen eller lydsporet.
Vælg "SPROG-INDSTILLING" i
klargøringsdisplayet. Se "Brug af
klargøringsdisplayet" (side 60) for at bruge
displayet.
Valgt indstilling
SKÆRMINDSTILLING
TV TYPE:
PAUSESKÆRM:
BAGGRUNDS:
LINE:
SPROG-INDSTILLING
DISPLAYSPROG:
MENU:
LYD:
UNDERTEKST:
4:3 BESKÅRET
TIL
STILL-BILLEDE
STANDARD
DANSK
DANSK
ORIGINAL
DANSK
◆ DISPLAYSPROG (skærmdisplay)
Ændrer displaysproget på skærmen.
◆ MENU (kun DVD Video)
Vælger det ønskede sprog til disc'ens menu.
Tryk på DISPLAY, indtil displayet er
deaktiveret.
◆ LYD (kun DVD Video)
Sådan aktiveres funktionen Hurtig
installation
Ændrer sproget for lydsporet.
Hvis du vælger "ORIGINAL", vælges det
sprog, der har førsteprioritet på disc'en.
Vælg "HURTIG" i trin 3. Følg vejledningen
fra trin 5 i forklaringen til Hurtig installation
for at foretage grundlæggende justeringer
(side 23).
Sådan nulstilles alle "INSTALLATION"indstillingerne
1
Vælg "NULSTIL" i trin 3, og tryk på
ENTER.
2
Vælg "JA" ved hjælp af X/x.
Du kan også afslutte og vende tilbage til
kontrolmenuen ved at vælge "NEJ" her.
3
Tryk på ENTER.
Alle de indstillinger, der forklares på side
61 til side 66, nulstilles til
standardindstillingerne. Tryk ikke på [/1
ved nulstilling af afspilleren, der tager et
par sekunder at udføre.
◆ UNDERTEKST (kun DVD Video)
Ændrer sproget for de undertekster, der er
optaget på DVD Video.
Hvis du vælger "FØLG LYD", ændres
underteksternes sprog i overensstemmelse
med det sprog, du har valgt til lydsporet.
Indstillinger og justeringer
Sådan deaktiveres displayet
z Tip!
Hvis du vælger "ANDRE t" under "MENU",
"UNDERTEKST" eller "LYD", skal du vælge og
indtaste en sprogkode fra "Liste over sprogkoder"
på side 73 ved hjælp af nummerknapperne.
Bemærk
Når du vælger et sprog i "MENU",
"UNDERTITEL" eller "LYD", der ikke er optaget
på DVD Video, vælges der automatisk et af de
indspillede sprog.
61
Displayindstillinger
(SKÆRMINDSTILLING)
Vælg indstillinger i overensstemmelse med
det TV, der skal tilsluttes.
Vælg "SKÆRMINDSTILLING" i
klargøringsdisplayet. Se "Brug af
klargøringsdisplayet" (side 60) for at bruge
displayet.
Standardindstillingerne er understregede.
SKÆRMINDSTILLING
TV TYPE:
PAUSESKÆRM:
BAGGRUNDS:
LINE:
16:9
TIL
STILL-BILLEDE
STANDARD
Bemærk
Afhængigt af den valgte DVD vælges "4:3
LETTER BOX" automatisk i stedet for "4:3
BESKÅRET" eller omvendt.
◆ PAUSESKÆRM
Pauseskærmens billede vises, når du efterlader
afspilleren i pause- eller stop-tilstand i 15
minutter, eller hvis du afspiller en CD eller
DATA CD (MP3-lydspor) i mere end 15
minutter. Pauseskærmen hjælper dig med at
forebygge, at visningsenheden bliver ødelagt
(ghosting). Tryk på H for at slå
pauseskærmen fra.
TIL
Aktiverer pauseskærmen.
FRA
Deaktiverer pauseskærmen.
◆ BAGGRUNDS
◆ TV TYPE
Vælger formatforholdet for det tilsluttede TV
(4:3-standard eller widescreen).
16:9
Vælg denne indstilling, hvis du
tilslutter et widescreen-TV eller
et TV med widescreenfunktion.
4:3
LETTER
BOX
Vælg denne indstilling, hvis du
tilslutter et TV med 4:3-skærm.
Viser et bredt billede med et
bånd øverst og nederst på
skærmen.
4:3
Vælg denne indstilling, hvis du
BESKÅRET tilslutter et TV med 4:3-skærm.
Viser automatisk det brede
billede på hele skærmen og
skærer de dele af, der ikke
passer.
16:9
Vælger baggrundsfarven eller -billedet på
TV-skærmen i stop-tilstand eller under
afspilning af en CD eller en DATA CD
(MP3-lydspor).
STILLBILLEDE
Stillbilledet vises, men kun når
stillbilledet allerede er optaget
på disc'en (CD-EXTRA osv.).
Hvis disc'en ikke indeholder et
stillbillede, vises billedet
"GRAFIK".
GRAFIK
Der vises et foruddefineret
billede, der er gemt i afspilleren.
BLÅ
Baggrundsfarven er blå.
SORT
Baggrundsfarven er sort.
◆ LINE
Vælg metoden til udsendelse af videosignaler
fra LINE (RGB)-TV-stikket på afspillerens
bagpanel.
STANDARD Udsender videosignaler.
S-VIDEO
Udsender S-videosignaler.
RGB
Udsender RGB-signaler.
4:3 LETTER BOX
Bemærk
4:3 BESKÅRET
62
• Hvis TV'et ikke er tilpasset S-video- eller RGBsignalerne, vises der intet billede på TV-skærmen,
selv ikke hvis du vælger "S-VIDEO" eller "RGB".
Se den vejledning, der følger med TV'et.
• Hvis TV'et kun har ét SCART (EURO AV)-stik ,
skal du ikke vælge "S-VIDEO".
Brugerdefinerede
indstillinger
◆ PAUSETILSTAND (kun DVD Video/DVDRW)
Vælger billedet i pausetilstand.
AUTO
Billedet, herunder motiver, der
bevæger sig dynamisk,
udsendes uden rystelser. Vælg
denne indstilling under normale
omstændigheder.
BILLEDE
Billedet, herunder motiver, der
ikke bevæger sig dynamisk,
udsendes i en højere opløsning.
(BRUGERDEFINERET INDSTILLING)
Anvendes til angivelse af
afspilningsrelaterede indstillinger og andre
indstillinger.
Vælg "BRUGERDEFINERET
INDSTILLING" i klargøringsdisplayet. Se
"Brug af klargøringsdisplayet" (side 60) for at
bruge displayet.
Standardindstillingerne er understregede.
BRUGERDEFINERET INDSTILLING
AUTOMATISK SLUKNING:
TIL
AUTO AFSPILNING:
FRA
LYS
DISPLAYLYS:
AUTO
PAUSETILSTAND:
FRA
VALG AF SPOR:
TIL
GENOPTAGET AFSPILNING:
◆ AUTOMATISK SLUKNING
TIL
Afspilleren går i standby, når
den efterlades i stop-tilstand i
mere end 30 minutter.
FRA
Deaktiverer denne funktion.
◆ AUTO AFSPILNING
Aktiverer eller deaktiverer indstillingen Auto
afspilning. Denne funktion kan med fordel
anvendes, når afspilleren er tilsluttet en timer
(medfølger ikke).
FRA
Deaktiverer denne funktion.
TIL
Starter automatisk afspilningen,
når afspilleren er tændt.
◆ DISPLAYLYS
Giver det lydspor, der indeholder det højeste
antal kanaler, førsteprioritet, når du afspiller
en DVD Video, hvor der er optaget flere
lydformater (PCM, MPEG, DTS eller Dolby
Digital).
FRA
Der er ikke angivet nogen
prioritet.
AUTO
Prioritet er angivet.
Bemærk
• Hvis du indstiller menupunktet til "AUTO", er det
muligt, at sproget ændres. Indstillingen "VALG
AF SPOR" har højere prioritet end indstillingen
"LYD" under "SPROG-INDSTILLING" (side
61).
• Hvis du indstiller "DTS" til "FRA" (side 66),
afspilles DTS-lydsporet ikke, selv om du
indstiller "VALG AF SPOR" til "AUTO".
• Hvis PCM-, DTS-, MPEG- og Dolby Digitallydsporene har det samme antal kanaler, vælger
afspilleren følgende lydsporsrækkefølge: PCM,
DTS, Dolby Digital og MPEG.
Indstillinger og justeringer
Aktiverer eller deaktiverer indstillingen
Automatisk slukning.
◆ VALG AF SPOR (kun DVD Video)
◆ GENOPTAGET AFSPILNING (kun DVD
Video/VIDEO CD) (kun DVP-NS333/NS430/
NS433)
Aktiverer eller deaktiverer indstillingen
Genoptag multi-disc. Genoptagne
afspilninger kan gemmes i hukommelsen for
seks forskellige DVD Video-/VIDEO CDdiscs (side 28).
Justerer lyset i frontpaneldisplayet.
TIL
LYS
Gør lyset lysere.
MØRK
Gør lyset mørkere.
Gemmer indstillingen for
genoptaget afspilning i
hukommelsen for op til seks
discs. (Indstillingen bliver i
hukommelsen, selv om du
vælger FRA).
,fortsat
63
FRA
Gemmer ikke indstillingerne for
genoptaget afspilning i
hukommelsen. Afspilningen
starter kun ved
genoptagelsespunktet for den
aktuelle disc i afspilleren.
Lydindstillinger
(LYDINDSTILLING)
"LYDINDSTILLING" gør det muligt at
indstille lyden i overensstemmelse med
vilkårene for afspilning og tilslutning.
Vælg "LYDINDSTILLING" i
klargøringsdisplayet. Se "Brug af
klargøringsdisplayet" (side 60) for at bruge
displayet.
Standardindstillingerne er understregede.
LYDINDSTILLING
FRA
AUDIO ATT:
STANDARD
AUDIO DRC:
DOWN MIX:
DOLBY SURROUND
DIGITAL UDGANG:
TIL
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
MPEG:
PCM
DTS:
FRA
◆ AUDIO ATT (dæmpning)
Hvis afspilningslyden er forvrænget, skal du
indstille dette menupunkt til "TIL".
Afspilleren reducerer niveauet for den
udsendte lyd.
Denne funktion påvirker udgangssignalerne
for følgende udgange:
– LINE OUT L/R (AUDIO)-udgange
– LINE (RGB)-TV-udgang
FRA
Vælg denne indstilling under normale
omstændigheder.
TIL
Vælg denne indstilling, hvis den
afspillede lyd fra højttalerne
forvrænges.
◆ AUDIO DRC (Dynamic Range Control)
(kun DVD Video/DVD-RW)
Gør lyden tydelig, når du skruer ned for
lydstyrken under afspilning af en DVD, der er
i overensstemmelse med "AUDIO DRC".
Dette påvirker udgangssignalerne fra
følgende udgange:
– LINE OUT L/R (AUDIO)-udgange
– LINE (RGB)-TV-udgang
– DIGITAL OUT (OPTICAL eller
COAXIAL), kun når "DOLBY DIGITAL"
er indstillet til "D-PCM" (side 65).
64
STANDARD Vælg denne indstilling under
normale omstændigheder.
TV
Gør de lave lyde tydelige, selv
hvis du skruer ned for lyden.
WIDE
RANGE
Giver dig fornemmelsen af at
overvære en live-optræden.
◆ DOWN MIX (kun DVD Video/DVD-RW)
Ændrer metoderne til mixning til to kanaler,
når du afspiller en DVD med
bagsignalkomponenter (kanaler) på, eller
som er optaget i Dolby Digital-format.
Yderligere oplysninger om
bagsignalkomponenter finder du i "Visning af
disc'ens lyddata" (side 48). Denne funktion
påvirker udgangssignalerne for følgende
udgange:
– LINE OUT L/R (AUDIO)-udgange
– LINE (RGB)-TV-udgang
– DIGITAL OUT (OPTICAL eller
COAXIAL), hvis "DOLBY DIGITAL" er
indstillet til "D-PCM" (side 65).
Vælg denne indstilling under
normale omstændigheder.
Flerkanalslydsignaler udsendes
til to kanaler, så du kan lytte til
surround-lyde.
NORMAL
Flerkanalslydsignaler mixes ned
til to kanaler, så de kan bruges i
stereo.
Ændrer metoden for udsendelse af
lydsignaler, hvis du tilslutter en komponent,
f.eks. en forstærker (modtager) eller en MDafspiller med en digital udgang.
Yderligere oplysninger om tilslutning findes
på side 18.
Vælg "DOLBY DIGITAL", "MPEG" og
"DTS", når du har stillet "DIGITAL
UDGANG" til "TIL".
LYDINDSTILLING
AUDIO ATT:
FRA
AUDIO DRC:
STANDARD
DOWN MIX:
DOLBY SURROUND
DIGITAL UDGANG:
TIL
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
MPEG:
PCM
DTS:
FRA
Hvis du tilslutter en komponent, der ikke er i
overensstemmelse med det valgte lydsignal,
lyder der en høj lyd (eller ingen lyd) fra
højttalerne, der kan skade dine ører eller
højttalerne.
◆ DOLBY DIGITAL (kun DVD Video/DVDRW)
Vælger Dolby Digital-signaltype.
D-PCM
Vælg denne indstilling, når
afspilleren er tilsluttet en
lydkomponent uden indbygget
Dolby Digital-dekoder. Du kan
vælge, om signalerne skal
tilpasses Dolby Surround (Pro
Logic) ved at foretage
justeringer af menupunktet
"DOWN MIX" under
"LYDINDSTILLING" (side
64).
DOLBY
DIGITAL
Vælg denne indstilling, når
afspilleren er tilsluttet en
lydkomponent med indbygget
Dolby Digital-dekoder.
◆ DIGITAL UDGANG
Vælges, hvis lydsignalerne udsendes via
DIGITAL OUT (OPTICAL eller
COAXIAL).
TIL
FRA
Vælg denne indstilling under normale
omstændigheder. Se "Indstilling af det
digitale udgangssignal", hvis du
vælger "TIL" for at se yderligere
indstillinger.
Det analoge kredsløb påvirkes kun
minimalt af det digitale kredsløb.
,fortsat
Indstillinger og justeringer
DOLBY
SURROUND
Indstilling af det digitale
udgangssignal
65
◆ MPEG (kun DVD Video/DVD-RW)
Vælger MPEG-lydsignaltype.
PCM
Vælg denne indstilling, hvis
afspilleren er tilsluttet en
lydkomponent uden en
indbygget MPEG-dekoder.
Hvis du afspiller MPEGlydspor, udsender afspilleren
stereosignaler via DIGITAL
OUT (OPTICAL eller
COAXIAL).
MPEG
Vælg denne indstilling, hvis
afspilleren er tilsluttet en
lydkomponent med indbygget
MPEG-dekoder.
◆ DTS (kun DVD Video)
Vælger, om der skal udsendes DTS-signaler.
FRA
Vælg denne indstilling, hvis
afspilleren er tilsluttet en
lydkomponent uden en
indbygget DTS-dekoder.
TIL
Vælg denne indstilling, når
afspilleren er tilsluttet en
lydkomponent med indbygget
DTS-dekoder.
Bemærk
Når du bruger DIGITAL OUT (COAXIAL eller
OPTICAL) til at lytte til MPEG-lydsignaler og
indstiller "MPEG" til MPEG i
"LYDINDSTILLING", udsendes der ingen lyde fra
højttalerne, hvis du vælger en af TVS-tilstandene.
66
Billedet er sort og hvidt.
Yderligere oplysninger
Fejlfinding
Hvis et eller flere af følgende problemer
opstår ved anvendelse af afspilleren, kan du
anvende denne fejlfindingsvejledning til at
forsøge at afhjælpe problemet, inden du
sender afspilleren til reparation. Kontakt den
nærmeste Sony-forhandler, hvis problemet
fortsætter.
Strøm
Der er ingen strøm.
, Kontroller, at netledningen er korrekt
tilsluttet.
Billede
Der er ikke noget billede/der forekommer
billedstøj.
Lyd
Der er ingen lyd.
, Tilslut ledningen korrekt igen.
, Ledningen er beskadiget.
, Afspilleren er tilsluttet den forkerte indgang
på forstærkeren (modtageren) (side 20, 21,
22).
, Forstærkerens (modtagerens) indgang er
ikke korrekt indstillet.
, Afspilleren er i pausetilstand eller indstillet
til Afspilning i slowmotion.
, Afspilleren er ved at foretage hurtig fremeller tilbagespoling.
, Hvis lydsignalet ikke går gennem DIGITAL
OUT (OPTICAL eller COAXIAL), skal du
kontrollere lydindstillingerne (side 65).
, Under afspilning af en Super VCD, som
lydspor 2 ikke er optaget på, udsendes der
ingen lyde, når du vælger "2:STEREO",
"2:1/V" eller "2:2/H".
Lyden indeholder støj.
, Under afspilning af en CD med DTS-lydspor kommer der støj fra LINE OUT L/Rudgangene (AUDIO) eller DIGITAL OUT
(OPTICAL eller COAXIAL) (side 26).
Der forekommer lydforvrængning.
Yderligere oplysninger
, Tilslut ledningen korrekt igen.
, Ledningerne er beskadigede.
, Kontroller forbindelsen til TV'et (side 16),
og indstil indgangsknappen på TV'et, så
signalet fra afspilleren vises på TVskærmen.
, Indstil "LINE" under
"SKÆRMINDSTILLING" i
klargøringsdisplayet til det menupunkt, der
passer til systemet (side 62).
, Disc'en er snavset eller fejlbehæftet.
, Hvis billedsignalet fra afspilleren skal
igennem videobåndoptageren for at nå
TV'et, eller er tilsluttet en kombineret TV/
video-afspiller, er det muligt, at nogle
DVD-programmers kopibeskyttelse
påvirker billedkvaliteten. Hvis du også har
problemer, når du har sluttet afspilleren
direkte til TV'et, kan du prøve at slutte
afspilleren til TV'ets S VIDEO-indgang
(side 16).
, Du afspiller en disc, der er optaget med et
farvesystem, der ikke passer til dit TV.
, Indstil "LINE" under
"SKÆRMINDSTILLING" i
klargøringsdisplayet til det menupunkt, der
passer til dit TV (side 62).
, Hvis du bruger et SCART (EURO AV)kabel, skal det have et 21-bens stik.
, Indstil "AUDIO ATT" under
"LYDINDSTILLING" til "TIL" (side 64).
Lydstyrken er lav.
, Lydstyrken er lav på nogle DVD'er.
Lydstyrken bliver måske bedre, hvis du
indstiller "AUDIO DRC" til "TV" (side 64)
, Indstil "AUDIO ATT" under
"LYDINDSTILLING" til "FRA" (side 64).
Selvom du angiver formatforholdet i "TV
TYPE" under "SKÆRMINDSTILLING",
udfylder billedet ikke skærmen.
, Formatforholdet for disc'en er fastsat på
DVD'en.
,fortsat
67
Betjening
Fjernbetjeningen virker ikke.
, Batterierne i fjernbetjeningen er for svage.
, Der er forhindringer mellem
fjernbetjeningen og afspilleren.
, Afstanden mellem fjernbetjeningen og
afspilleren er for stor.
, Fjernbetjeningen er ikke rettet mod
fjernbetjeningsmodtageren på afspilleren.
Disc'en afspilles ikke.
, Disc'en er vendt forkert.
Ilæg disc'en med afspilningssiden nedad i
discskuffen.
, Disc'en ligger skævt.
, Afspilleren kan ikke afspille bestemte discs
(side 6).
, Områdekoden på DVD'en passer ikke til
afspilleren.
, Der er fugt i afspilleren (side 3).
, Afspilleren kan ikke afspille en optaget
disc, der ikke er korrekt afsluttet (side 6).
MP3-lydsporet kan ikke afspilles (side
32).
, DATA CD'en er ikke indspillet i et MP3format, der er i overensstemmelse med ISO
9660 Level 1/Level 2 eller Joliet.
, MP3-lydsporet har ikke filtypenavnet
".MP3".
, Data er ikke formateret som MP3, selv om
det har filtypenavnet ".MP3".
, Data er ikke MPEG1 Audio Layer 3-data.
, Afspilleren kan ikke afspille lydspor i
MP3PRO-format.
"Copyright-lås" vises, og skærmen bliver
blå, når en DVD-RW-disc afspilles.
, Billeder, der hentes fra digitale udsendelser
osv., kan indeholde
kopibeskyttelsessignaler, f.eks.
fuldstændige kopibeskyttelsessignaler og
enkelte kopisignaler samt signaler uden
begrænsning. Når der afspilles billeder med
kopibeskyttelse, vises en blå skærm
muligvis i stedet for billederne. Det tager
muligvis nogen tid, når der søges efter
billeder, der kan afspilles.
Titlen på MP3-lydalbummet eller -sporet
vises ikke korrekt.
, Afspilleren kan kun vise numre og alfabetet.
Andre tegn vises som stjerner "*".
68
Disc'en afspilles ikke fra begyndelsen.
, Der er valgt Programmeret afspilning,
Tilfældig afspilning, Gentaget afspilning
eller A-B Gentaget afspilning (side 34).
, Genoptaget afspilning er gået i gang (side
28).
Afspilleren begynder automatisk at
afspille disc'en.
, Disc'en har en automatisk
afspilningsfunktion.
, "AUTO AFSPILNING" i
"BRUGERDEFINERET INDSTILLING"
er indstillet til "TIL" (side 63).
Afspilningen stopper automatisk.
, Under afspilning af discs med
autopausesignal stopper afspilleren
afspilningen ved autopausesignalet.
Det er ikke muligt at udføre visse
funktioner, f.eks. Stop, Søgning,
Afspilning i slowmotion, Gentaget
afspilning, Tilfældig afspilning eller
Programmeret afspilning.
, Det afhænger af den valgte disc, om du kan
udføre ovennævnte handlinger. Se den
betjeningsvejledning, der følger med
disc'en.
Sproget for lydsporet kan ikke ændres.
, Prøv at bruge DVD'ens menu i stedet for
den direkte valgknap på fjernbetjeningen
(side 30).
, Der er ikke optaget spor på flere sprog på
den DVD, der afspilles.
, Det er ikke muligt at ændre sproget for
lydsporet på DVD'en.
Sproget for underteksterne kan ikke
ændres eller deaktiveres.
, Prøv at bruge DVD'ens menu i stedet for
den direkte valgknap på fjernbetjeningen
(side 30).
, Der er ikke optaget undertekster på flere
sprog på den DVD, der afspilles.
, Det er ikke muligt at ændre underteksterne
på den valgte DVD.
Vinklerne kan ikke ændres.
, Prøv at bruge DVD'ens menu i stedet for
den direkte valgknap på fjernbetjeningen
(side 30).
, Der er ikke optaget flere vinkler på den
DVD, der afspilles.
, Vinklen kan kun ændres, når "
"indikatoren lyser i frontpaneldisplayet
(side 9).
, Det er ikke muligt at ændre vinklerne på den
valgte DVD.
Selvdiagnosefunktion (Når
der vises bogstaver/tal i displayet)
Hvis selvdiagnosefunktionen er aktiveret for
at forhindre fejlfunktion i afspilleren, vises
der et servicenummer på fem tegn (f.eks. C 13
50) bestående af en kombination af et bogstav
og fire tal på skærmen og i
frontpaneldisplayet. Se følgende oversigt,
hvis dette er tilfældet.
Afspilleren fungerer ikke korrekt.
, Afbryd strømmen til afspilleren, hvis statisk
elektricitet osv. påvirker afspillerens
funktion.
Der vises fem tal eller bogstaver på
skærmen og i frontpaneldisplayet.
, Selvdiagnosefunktionen blev aktiveret. (Se
tabellen på side 69.)
Discskuffen kan ikke åbnes, og
meddelelsen "LOCKED" vises i
frontpaneldisplayet .
, Børnesikringslås er indstillet (side 27).
, Kontakt Sony-forhandleren eller den lokale
autoriserede Sony-serviceafdeling.
Meddelelsen "Datafejl" vises på TVskærmen under afspilning af en DATA CD.
Første tre tegn i Årsag afhjælpning
og/eller
servicenummeret
C 13
Pladen er snavset.
, Aftør disc'en med en blød
klud (side 7).
C 31
Pladen er ikke lagt korrekt i.
, Læg disc'en korrekt i.
E XX
Afspilleren har udført
(xx står for et tal) selvdiagnosticeringsfunktion
en for at forhindre
fejlfunktion.
, Kontakt nærmeste Sonyforhandler eller den
lokale autoriserede Sonyserviceafdeling, og angiv
servicenummeret, der
består af fem tegn.
Eksempel: E 61 10
Yderligere oplysninger
Discskuffen kan ikke åbnes, og
meddelelsen "TRAY LOCKED" vises i
frontpaneldisplayet.
C:13:50
, Det MP3-lydspor, du vil afspille, er ødelagt.
, Data er ikke MPEG1 Audio Layer 3-data.
69
Ordliste
Dolby Digital (side 18, 65)
Digital lydkomprimeringsteknologi, der er
udviklet af Dolby Laboratories. Denne
teknologi er tilpasset 5.1-kanals surround
sound. Bagkanalen er i stereo, og der er en
separat subwooferkanal i dette format. Med
Dolby Digital får du de samme diskrete 5.1kanaler af høj digital lydkvalitet, som du får
med "Dolby Digital"-surround systemer. Den
gode kanaladskillelse opnås ved, at alle
kanalernes data optages separat, og eftersom
kanalernes data behandles digitalt, er
forvrængningen minimal.
Dolby Surround (Pro Logic) (side 18)
Teknologi til lydsignalbehandling, som
Dolby Laboratories har udviklet til surround
sound. Når indgangssignalet indeholder en
surround-komponent, udsender Pro Logicprocessen front-, center- og bagsignalerne.
Bagkanalen har monolyd.
DTS (side 18, 66)
Digital lydkomprimeringsteknologi, der er
udviklet af Digital Theater Systems, Inc.
Denne teknologi er tilpasset 5.1-kanals
surround sound. Bagkanalen er i stereo, og
der er en separat subwooferkanal i dette
format. Med DTS får du de samme separate
5.1-kanaler med digitallyd af høj kvalitet.
Den gode kanaladskillelse opnås ved, at alle
kanalernes data optages separat, og eftersom
kanalernes data behandles digitalt, er
forvrængningen minimal.
DVD Video (side 6)
En disc, der indeholder op til otte timers
levende billeder, selvom den har samme
diameter som en CD.
Datakapaciteten for en enkeltsidet DVD med
ét lag er 4,7 GB (gigabyte), hvilket er syv
gange så meget som for en CD.
Datakapaciteten for en enkeltsidet DVD med
to lag er 8,5 GB, en dobbeltsidet DVD med ét
lag er 9,4 GB, og en dobbeltsidet DVD med
to lag er 17 GB.
Billeddataene anvender MPEG 2-formatet,
der en af de mest udbredte standarder for
digital komprimering. Billeddataene
70
komprimeres til omkring 1/40 (gennemsnit)
af den oprindelige størrelse. DVD'en
anvender også komprimering med variabel
bithastighed, der ændrer dataene, så de
allokeres i henhold til billedets status.
Lyddataene optages i et flerkanalsformat,
f.eks. Dolby Digital, hvilket giver en mere
realistisk lydgengivelse.
Desuden har DVD'en forskellige avancerede
funktioner, f.eks. flere vinkler, flere sprog og
børnesikring.
DVD-RW (side 6)
En DVD-RW er en disc, der kan optages og
skrives på, og som har samme størrelse som
en DVD Video. DVD-RW'en har to
forskellige tilstande: VR-tilstand og
videotilstand. DVD-RW'er, der er oprettet i
videotilstand, har samme format som en
DVD Video, hvorimod indholdet på discs,
der er oprettet i VR-tilstand (Video
Recording), kan programmeres eller
redigeres.
DVD+RW (side 6)
En DVD+RW (plus RW) er en disc, der kan
optages og skrives på. DVD+RW'er anvender
et optagelsesformat, der kan sammenlignes
med DVD Video-formatet.
Indeks (CD)/videoindeks (VIDEO CD) (side
12)
Et nummer, der opdeler et spor i sektioner, så
du let kan finde et bestemt sted på en CD eller
en VIDEO CD. På nogle discs er der ikke
optaget indekser.
Kapitel (side 9)
Sektioner af en film eller et musikstykke, som
er mindre end titler. En titel består af flere
kapitler. På nogle discs er der ikke optaget
kapitler.
MPEG-lyd (side 18, 66)
Et internationalt standardkodningssystem,
der anvendes til at komprimere de digitale
lydsignaler, som er autoriseret af ISO/IEC.
MPEG 1 er tilpasset op til 2-kanals stereo.
MPEG 2 anvendt på DVD'er er tilpasset op til
7.1-kanals surround sound.
Sekvens (side 9)
På en VIDEO CD med PBC-funktioner
(afspilningskontrol), er menuskærmbilleder,
levende billeder og stillbilleder opdelt i
sektioner, der kaldes "sekvenser".
Spor (side 9)
Sektioner af en film eller et musikstykke på
en CD eller VIDEO CD (længden af en sang).
Titel (side 9)
Den længste sektion af en film eller et
musikstykke på en DVD, en film osv. i et
videoprogram eller et helt album i
lydsoftware.
Yderligere oplysninger
71
Specifikationer
System
Generelt
Laser: Halvlederlaser
Signalformatsystem: NTSC/PAL
Strømkrav:
220 – 240 V vekselstrøm, 50/60 Hz
Strømforbrug: 13 W
Mål (ca.):
DVP-NS330/NS333:
430 × 55,5 × 244 mm (bredde/højde/
dybde) inkl. fremspringende dele
DVP-NS430/NS433:
430 × 55,5 × 237 mm (bredde/højde/
dybde) inkl. fremspringende dele
Vægt (ca.):
2,15 kg
Driftstemperatur: 5 °C til 35 °C
Luftfugtighed (drift): 25% til 80%
Lydkarakteristika
Frekvensovergang: DVD Video (PCM 96
kHz): 2 Hz til 44 kHz (±1,0 dB)/DVD
Video (PCM 48 kHz): 2 Hz til 22 kHz
(±0,5 dB)/CD: 2 Hz til 20 kHz (±0,5 dB)
Signal/støj-forhold: 115 dB (kun LINE
OUT L/R (AUDIO))-udgange
Harmonisk forvrængning: 0,003 %
Dynamikområde: DVD Video: 103 dB/CD:
99 dB
Wow og flutter: Under en påviselig værdi
(±0,001% W SPIDSVÆRDI)
Signalerne fra LINE OUT L/R (AUDIO)udgangene måles. Når du afspiller PCMlydspor med en samplingsfrekvens på
96 kHz, konverteres udgangssignalerne fra
DIGITAL OUT (OPTICAL eller COAXIAL)
til en samplingsfrekvens på 48 kHz.
Udgange
(Navn på stik: Stiktype/Udgangsniveau/
Belastningsimpedans)
LINE OUT (AUDIO): Phono-udgang/
2 Vrm/Over 10 kiloohm
DIGITAL OUT (OPTICAL)*: Optisk
udgang/–18 dBm (bølgelængde 660 nm)
DIGITAL OUT (COAXIAL): Phonoudgang/0,5 Vp-p/75 ohm
LINE OUT (VIDEO): Phono-udgang/
1,0 Vp-p/75 ohm
* kun DVP-NS430/NS433
72
Medfølgende tilbehør
Se side 15.
Ret til ændringer i specifikationer og design
uden forudgående varsel forbeholdes.
Liste over sprogkoder
Yderligere oplysninger findes på side 47, 51 og 61.
Sprogenes stavemåde er i overensstemmelse med ISO 639: 1988 (E/F) standard.
Kode Sprog
Kode Sprog
Kode Sprog
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian;
Lettish
1345 Malagasy
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
SerboCroatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
Yderligere oplysninger
Kode Sprog
1703 Ikke angivet
73
Indeks
Tal
16:9 62
4:3 BESKÅRET 62
4:3 LETTER BOX 62
5.1-kanals surround sound 18
A
A-B GENTAG 38
afspille i slowmotion 39
afspilningsknap 39
ALBUM 40
album 32
anvendelige discs 6
AUDIO ATT 64
AUDIO DRC 64
AUTO AFSPILNING 63
AUTOMATISK SLUKNING
63
AVANCERET 45
B
MP3 6, 32
MPEG 22, 47, 66, 70
F
NULSTIL 61
fejlfinding 67
finde
et bestemt punkt ved
overvågning af TVskærmen 39
fjernbetjening 15, 59
fortsat 26
fortsat afspilning
CD/VIDEO CD 26
DVD 26
frontpaneldisplay 9
fryse billede 40
G
genoptage afspilning 28
GENOPTAGET
AFSPILNING 29, 63
GENTAG 37
gentaget afspilning 37
N
O
ORIGINAL 30
ORIGINAL/PLAY LIST 30
P
PAUSESKÆRM 62
PAUSETILSTAND 63
PBC-afspilning 31
PICTURE MODE 53
PLAY LIST 30
PRO LOGIC 21, 65, 70
PROGRAM 34
programmeret afspilning 34
S
BAGGRUNDS 62
batterier 15
BILLEDNAVIGATION 42
BIT-HASTIGHED 45
BNR 52
BØRNESIKRING 56
børnesikringslås 27
BRUGERDEFINERET 60
BRUGERDEFINERET
BILLEDE 53
BRUGERDEFINERET
BØRNESIKRING 55
BRUGERDEFINERET
INDSTILLING 63
håndtere discs 7
højttalere
tilslutte 18
HURTIG 61
hurtig afspilning 27
hurtig fremspoling 39
Hurtig installation 23, 61
hurtig søgning 27
hurtig tilbagespoling 39
scanne 39
SEKVENS 40
sekvens 9, 71
SHUFFLE 36
skærmdisplay
klargøringsdisplay 60
kontrolmenudisplay 12
SKÆRMINDSTILLING 62
søge 39
SPOR 41
spor 9, 32, 71
SPORVISNING 42
SPROG-INDSTILLING 61
SURROUND 18, 49
C
I
T
INDEKS 41
indeks 70
INDSTILLING 60
Tilfældig afspilning 36
tilslutte 15, 16
TITEL 40
titel 9, 71
TITELVISNING 42
TOP MENU 30
TV TYPE 62
TVS (TV Virtual Surround)
49
CD 6, 26
D
DATA CD 6, 32
DIGITAL UDGANG 65
digital udgang 65
DIGITAL
VIDEOFORBEDRING 54
display
frontpaneldisplay 9
klargøringsdisplay 60
kontrolmenudisplay 12
DISPLAYLYS 63
DISPLAYSPROG 61
DOLBY DIGITAL 22, 47,
65, 70
DOWN MIX 65
DTS 22, 47, 66, 70
DVD 6, 26, 70
74
DVD'ens menu 30
DVD+RW 6, 27, 70
DVD-RW 6, 30, 70
H
K
KAPITEL 40
kapitel 9, 70
KAPITELVISNING 42
klargøringsdisplay 60
KLOKKEN/TEKST 40, 43
kontrolmenu 12
L
LAG 45
LINE 62
LYD 47, 61
LYDINDSTILLING 64
M
MENU 61
U
UNDERTEKST 51, 61
V
VALG AF SPOR 63
VIDEO CD 6, 26
VINKEL 51
Visning af disc'ens lyddata 48
75
Trykt på 100% genbrugspapir.
Sony Corporation
Download PDF

advertising