Sony | DVP-NS38 | Sony DVP-NS38 Betjeningsvejledning

2-895-899-12(2)
CD/DVD
Player
Betjeningsvejledning
DVP-NS38
DVP-NS39
© 2007 Sony Corporation
ADVARSEL!
For at reducere risikoen for
brand eller elektrisk stød må
dette apparat ikke udsættes
for regn eller fugt.
Åbn ikke kabinettet for at
undgå elektrisk stød. Overlad
alt reparationsarbejde til
faguddannet personale.
Netledningen må kun
udskiftes af faguddannet
servicepersonale.
Denne afspiller er klassificeret som
et LASER KLASSE 1-produkt.
LASER KLASSE 1PRODUKTMÆRKET findes på
bagsiden.
ADVARSEL!
Brug af optiske instrumenter
sammen med dette produkt forøger
risikoen for øjenskader. Eftersom
den laserstråle, der anvendes i
denne CD/DVD-afspiller, er
skadelig for øjnene, må du ikke
skille kabinettet ad.
Overlad alt reparationsarbejde til
faguddannet personale.
Håndtering af udtjente elektriske
og elektroniske produkter (Gælder
for den Europæiske Union og
andre europæiske lande med
separate indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller
emballagen angiver, at produktet
ikke må behandles som
husholdningsaffald. Det skal i
stedet indleveres på en
deponeringsplads specielt indrettet
til modtagelse og oparbejdning af
elektriske og elektroniske
produkter. Ved at sikre at
produktet bortskaffes korrekt,
forebygges de eventuelle negative
miljø- og sundhedsskadelige
påvirkninger, som en ukorrekt
affaldshåndtering af produktet kan
forårsage. Genindvinding af
2
materialer vil medvirke til at
bevare naturens ressourcer.
Yderligere information om
genindvindingen af dette produkt
kan fås hos myndighederne, det
lokale renovationsselskab eller
butikken, hvor produktet blev købt.
Bemærkninger
vedr. disks
• Hold i diskens kant for ikke at
gøre den beskidt. Rør ikke ved
overfladen. Støv, fingeraftryk
eller ridser på disken kan
forårsage funktionsfejl.
Forholdsregler
Sikkerhed
• Denne afspiller bruger 220 – 240
V vekselstrøm, 50/60 Hz.
Kontroller, at afspillerens
driftsspænding er den samme
som den lokale strømforsyning.
• Anbring ikke objekter, der er
fyldt med væsker, f.eks. vaser, på
apparatet, så risiko for brand
eller stød undgås.
Installation
• Anbring ikke afspilleren i en skrå
stilling. Den er kun beregnet til at
blive betjent i vandret stilling.
• Anbring ikke afspilleren og discs
i nærheden af udstyr med stærke
magneter, f.eks. mikrobølgeovne
eller store højttalere.
• Anbring ikke tunge genstande på
afspilleren.
• Udsæt ikke disken for direkte
sollys eller varmekilder, f.eks.
varmluftskanaler, og efterlad den
ikke i en bil, der er parkeret i
direkte sollys, da temperaturen i
bilen kan stige voldsomt.
• Anbring disken i coveret efter
afspilning.
• Rengør disken med en
rengøringsklud. Aftør disken fra
midten og ud.
• Anvend ikke opløsningsmidler,
såsom rensebenzin, fortynder,
rensemidler til eller antistatisk
spray, der er beregnet til LP'er af
vinyl.
• Hvis du har udskrevet og sat en
mærkat på disken, skal den være
helt tør, før du afspiller disken.
Lydstyrkeregulering
Forholdsregler
Sikkerhed
Hvis der tabes en genstand eller spildes væske
i kabinettet, skal strømmen afbrydes og
afspilleren kontrolleres af en servicetekniker,
før den igen tages i brug.
Strømkilder
• Strømmen til afspilleren er ikke afbrudt, så
længe afspilleren er tilsluttet stikkontakten.
Dette gælder også, selvom selve afspilleren
er slukket.
• Hvis du ikke skal anvende afspilleren i
længere tid, skal du tage stikket ud af
stikkontakten. Hvis du vil tage stikket ud af
stikkontakten, skal du trække i selve stikket,
aldrig i ledningen.
Placering
• Anbring afspilleren på et sted med god
ventilation for at undgå overophedning af
afspilleren.
• Anbring ikke afspilleren på en blød
overflade, f.eks. et tæppe.
• Anbring ikke afspilleren på et sted i
nærheden af varmekilder eller på et sted,
hvor den udsættes for direkte sollys, meget
støv eller mekaniske vibrationer.
• Installer afspilleren, så stikket straks kan
trækkes ud af stikkontakten i væggen, hvis
der opstår problemer.
Betjening
• Hvis afspilleren flyttes direkte fra et koldt til
et varmt sted eller placeres i et rum med høj
luftfugtighed, er der risiko for, at der dannes
kondensvand på linserne i afspilleren. Hvis
dette sker, fungerer afspilleren muligvis
ikke korrekt. I så fald skal du fjerne disken
og lade afspilleren stå tændt i ca. en halv
time, indtil fugten er fordampet.
• Når du flytter afspilleren, skal du fjerne
eventuelle disks. Den pågældende disk kan
gå i stykker, hvis den ikke fjernes.
Skru ikke op for lyden, når du lytter til en
sektion med meget lave lyde eller uden lyd.
Hvis du skruer op, kan højttalerne blive
ødelagt, hvis du afspiller en sektion med
kraftige lydsignaler.
Rengøring
Rengør kabinettet, betjeningspanelet og
kontrolknapperne med en blød klud, der er
fugtet let med et mildt rengøringsmiddel.
Brug ikke skuresvampe, skurepulver eller
opløsningsmidler, f.eks. sprit eller
rensebenzin.
Eller rense-CD'er, rensemidler til CD'er/
linser
Benyt ikke rense-CD'er eller rensemidler
til CD'er/linser (inklusive våd- eller
spraytyper). Dette kan resultere i, at der
opstår fejl i apparatet.
Udskiftning af dele
Hvis denne enhed skal repareres, bør
udskiftede dele muligvis indsamles til
genbrug eller recirkulering.
VIGTIGT!
Advarsel! Denne afspiller kan vise et
stillvideobillede eller et billede på TVskærmen uendeligt. Hvis stillvideobilledet
eller billedet på TV-skærmen vises i
længere tid, er der risiko for permanent
beskadigelse af TV-skærmen. Plasma- og
projektions-TV er særlig følsomme over for
dette.
Kontakt nærmeste Sony-forhandler, hvis du
har spørgsmål, eller der opstår problemer med
afspilleren.
3
Indholdsfortegnelse
ADVARSEL! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Bemærkninger vedr. disks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Forholdsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Om denne betjeningsvejledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Denne afspiller kan afspille følgende disc'e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Stikordsregister til dele og kontrolknapper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Vejledning til kontrolmenudisplayet (Magic Pad) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Tilslutninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Tilslutning af afspilleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trin 1: Udpakning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trin 2: Isættelse af batterier i fjernbetjeningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trin 3: Tilslutning til TV'et . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trin 4: Tilslutning til en AV-forstærker (modtager) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trin 5: Tilslutning af netledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trin 6: Hurtig installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
14
14
15
17
18
18
Afspilning af discs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Afspilning af discs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sådan genoptager du afspilningen fra det punkt, hvor du stoppede disc'en
(Genoptag afspilning/Genoptaget afspilning) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Brug af DVD-menuen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valg af "ORIGINAL" eller "PLAY LIST" i DVD-VR-tilstand . . . . . . . . . . . . . .
Afspilning af VIDEO-CD'er med PBC-funktioner (PBC-afspilning) . . . . . . . .
Forskellige afspilningsfunktioner (Programafspilning, Vilkårlig afspilning,
Gentag afspilning, A-B Gentag afspilning) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
23
24
25
25
26
Søgning efter en sekvens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Søgning efter et bestemt punkt på en disk (Scan, Afspilning i slowmotion,
Frys billede) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Søgning efter titel/kapitel/spor/sekvens osv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Søgning efter sekvens (BILLEDNAVIGATION) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Visning af oplysninger om disc'en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Visning af spilletid og resterende spilletid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Lydjusteringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Ændring af lyd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Indstillinger for TV Virtual Surround (TVS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Afspilning af film . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Ændring af vinkler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Visning af undertekster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Justering af afspilningsbilledet (BRUGERDEFINERET BILLEDE) . . . . . . . .
Et skarpere billede (SKARPHED) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43
43
44
46
MP3-lyd og JPEG-billeder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Om MP3-lydspor og JPEG-billedfiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Afspilning af MP3-lydspor og JPEG-billedfiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Afspilning af JPEG-billeder som et diasshow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
4
DivX®-videoer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Om DivX-videofiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Afspilning af DivX-videofiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Brug af yderligere funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Låsning af disks (BRUGERDEFINERET BØRNESIKRING,
BØRNESIKRING) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Betjening af TV'et med den medfølgende fjernbetjening . . . . . . . . . . . . . . . 60
Indstillinger og justeringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Brug af installationsmenuen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indstilling af sproget til displayet eller lydsporet (SPROG-INDSTILLING) . .
Displayindstillinger (SKÆRMINDSTILLING) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Brugerdefinerede indstillinger (BRUGERDEFINERET INDSTILLING) . . . . .
Lydindstillinger (LYDINDSTILLING) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62
63
64
65
67
Yderligere oplysninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Fejlfinding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Selvdiagnosticeringsfunktion (Når der vises bogstaver/tal i displayet) . . . . .
Ordliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Liste over sprogkoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Områdekodeliste til Børnesikring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69
72
72
74
75
75
76
Om denne betjeningsvejledning
• Anvisningerne i denne betjeningsvejledning beskriver knapperne på fjernbetjeningen. Du kan
også bruge knapperne på afspilleren, hvis de har de samme eller lignende navne som dem på
fjernbetjeningen.
• "DVD" kan bruges som en generel betegnelse for DVD, DVD+RW/DVD+R/DVD+R DL
(+VR-tilstand) og DVD-RW/DVD-R/DVD-R DL (VR-tilstand, videofunktion), som er
tilgængelige i almindelig handel.
• Nedenfor beskrives betydningen af de ikoner, der bruges i denne betjeningsvejledning:
Ikoner
Betydning
Funktioner, der er tilgængelige for DVD'er tilgængelige i almindelig
handel og DVD+RW'er/DVD+R'er/DVD+R DL'er i VR-tilstand eller
DVD-RW'er/DVD-R'er/DVD-R DL'er i videotilstand
Funktioner, der er tilgængelige for DVD-RW/DVD-R/DVD-R DL i
VR-tilstand (Video Recording – videooptagelse)
Funktioner, der er tilgængelige for VIDEO-CD'er (herunder Super VCD'er
eller CD-R/CD-RW i VIDEO-CD-format eller Super VCD-format)
Funktioner, der er tilgængelige for MUSIK-CD'er eller CD-R/CD-RW i
MUSIK-CD-format
Funktioner, der er tilgængelige for DATA-CD'er (CD-ROM/CD-R/CD-RW,
der indeholder MP3*1-lydspor, JPEG-billedfiler og DivX*2*3-videofiler)
Funktioner, der er tilgængelige for DATA-DVD'er (DVD-ROM/
DVD+RW/DVD+R/DVD+R DL/DVD-RW/DVD-R/DVD-R DL
indeholdende MP3*1-lydspor, JPEG-billedfiler, og DivX*2*3-videofiler)
*1 MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) er et standardformat defineret af ISO (International Organization for
Standardization)/IEC (International Electrotechnical Commission) MPEG, som komprimerer lyddata.
*2 DivX® er en videokomprimeringsteknologi, der er udviklet af DivX, Inc.
*3 DivX, DivX Certified og tilknyttede logoer er varemærker tilhørende DivX, Inc. og bruges under licens.
5
Denne afspiller kan
afspille følgende disc'e
Disctype
DVD tilgængelig i
almindelig handel
DVD-RW/-R
DVD+RW/+R/
+R DL
VIDEO CD/
MUSIK-CD
CD-RW/-R
Logoerne "DVD+RW", "DVD-RW",
"DVD+R", "DVD+R DL", "DVD-R",
"DVD-VIDEO" og "CD" er varemærker.
Bemærkning om CD'er/DVD'er
Afspilleren understøtter CD-ROM'er/CDR'er/CD-RW'er i følgende formater:
– MUSIK-CD-format
– VIDEO-CD-format
– MP3-lydspor, JPEG-billedfiler og DivXvideofiler i formater, der overholder
ISO 9660* niveau 1/niveau 2 eller det
udvidede format Joliet
– KODAK Picture CD-format
* Et logisk format af filer og mapper på CDROM'er som defineret af ISO (International
Organization for Standardization).
Afspilleren understøtter DVD-ROM'er/
DVD+RW'er/DVD+R'er/DVD+R DL'er/
DVD-RW'er/DVD-R'er/DVD-R DL'er i
følgende formater:
– MP3-lydspor, JPEG-billedfiler, og DivXvideofiler i formater, der overholder UDF
(Universal Disk Format).
6
Eksempler på disc’e, som
afspilleren ikke kan afspille
Afspilleren kan ikke afspille følgende disc’e:
• CD-ROM'er/CD-R'er/CD-RW'er optaget i
andre formater end formaterne på denne
sides liste.
• CD-ROM'er i PHOTO CD-format.
• Datasektioner på CD-Extra'er.
• Lyd-DVD'er.
• HD-lag på Super Lyd-CD'er.
• DATA DVD’er, der ikke indeholder MP3lydspor, JPEG-billedfiler eller DivXvideofiler.
Afspilleren kan desuden ikke afspille
følgende disc’e:
• En DVD tilgængelig i almindelig handel
med en anden områdekode.
• En disc med en afvigende form (f.eks. korteller hjerteformet).
• En disc med påklæbet papir eller
klistermærker.
• En disc med lim fra cellofantape eller
klistermærker.
Områdekode
På bagsiden af afspilleren findes en
områdekode, og den kan kun afspille DVD'er
tilgængelige i almindelig handel, der er
mærket med en tilsvarende områdekode.
Denne sikkerhedsforanstaltning bruges til at
beskytte ophavsretten.
DVD'er tilgængelige i almindelig handel med
mærket ALL kan også afspilles på denne
afspiller.
Hvis du forsøger at afspille andre DVD
tilgængelig i almindelig handel, vises
meddelelsen "Afspilning af denne plade er
ikke tilladt i denne geografiske region" på
TV-skærmen. Afhængigt af DVD tilgængelig
i almindelig handel der muligvis ikke angivet
en områdekode på DVD tilgængelig i
almindelig handel, selvom den ikke kan
afspilles i det pågældende område.
DVP–XXXX
X
00V 00Hz
NO.
00W
0-000-000-00
Områdekode
Bemærk
• Bemærkninger vedr. DVD+RW'er/
DVD+R'er/DVD+R DL'er, DVD-RW'er/
DVD-R'er/DVD-R DL'er eller CD-R/CD-RW
Bemærk, at nogle DVD+RW/DVD+R/
DVD+R DL, DVD-RW/ DVD-R/DVD-R DL
eller CD-R/CD-RW ikke kan afspilles på denne
afspiller på grund af optagelseskvaliteten eller
diskens fysiske tilstand, eller på grund af tilstande
i optageenheden eller den tilknyttede software.
En disc kan ikke afspilles, hvis den ikke er
afsluttet korrekt. Yderligere oplysninger findes i
betjeningsvejledningen til optageren. Bemærk, at
nogle afspilningsfunktioner muligvis ikke virker
med visse DVD+RW/DVD+R/DVD+R DL,
selvom de er korrekt afsluttet. I dette tilfælde skal
disc’en afspilles med normal afspilning.
Endvidere kan visse DATA-CD'er/DATADVD'er, der er oprettet i Packet Write-format ikke
afspilles.
• Musikdisks med teknologi til beskyttelse af
ophavsret
Dette produkt er beregnet til at afspille disks, der
følger CD-standarden (Compact Disc).
Nogle pladeselskaber er begyndt på at producere
disks med teknologi til beskyttelse af
ophavsretten. Vær opmærksom på, at der blandt
disse disks er nogle, der ikke følger CDstandarden, og de kan muligvis ikke afspilles på
dette produkt.
• Bemærkninger om DualDiscs
En DualDisc er en tosidet disk, der kombinerer
dvd-indhold på den ene side med digitalt
lydindhold på den anden.
Da materialet på lydsiden imidlertid ikke stemmer
overens med cd-standarden (Compact Disc), kan
afspilning på dette produkt ikke garanteres.
Ophavsret
Dette produkt anvender teknologi til
beskyttelse af ophavsret, der er beskyttet af
amerikanske patenter og andre immaterielle
ejendomsrettigheder. Brug af denne
teknologi til beskyttelse af ophavsret skal ske
med tilladelse fra Macrovision og er kun
beregnet til privatbrug og andre former for
begrænset visning, medmindre andet er
godkendt af Macrovision. Reverse
engineering eller disassemblering er forbudt.
Bemærkning vedr.
afspilningsfunktioner for DVD'er
og VIDEO-CD'er
Nogle afspilningsfunktioner for DVD'er og
VIDEO-CD'er kan være bevidst fastsat af
softwareproducenterne. Da denne afspiller
understøtter afspilning af DVD'er og VIDEOCD'er i overensstemmelse med det
diskindhold, softwareproducenterne har
udviklet, er nogle af afspilningsfunktionerne
muligvis ikke tilgængelige. Læs også de
anvisninger, der fulgte med DVD'erne eller
VIDEO-CD'erne.
7
Stikordsregister til dele og kontrolknapper
Se siderne angivet i parentes, hvis du ønsker yderligere oplysninger.
Frontpanel
A Knappen [/1 (tænd/standby) (21)
E Knappen A (åbn/luk) (21)
B Diskskuffe (21)
F Knappen H (afspil) (21)
C Frontpaneldisplay (9)
G Knappen x (stop) (22)
D
(fjernbetjeningsmodtager) (14)
Bagpanel
L
CENTER
COAXIAL
DIGITAL OUT
A DIGITAL OUT (COAXIAL)-stik
(digitaludgang, koaksial) (17)
8
B LINE-TV-bøsning (RGB) (15)
Frontpaneldisplay
Under afspilning af DVD
Aktuel titel/aktuelt kapitel eller spilletid (35)
Afspilningsstatus
Lyser, når du ændrer vinkel (43)
Lyser under Gentag
afspilning (29)
Under afspilning af VIDEO-CD med PBC-funktioner (Playback Control –
Afspilningskontrol) (25)
Aktuel sekvens eller spilletid (35)
Afspilningsstatus
Lyser under afspilning med A-B Gentag (30)
Under afspilning af en CD, DATA CD (MP3-lyd/DivX-video), DATA DVD (MP3 lyd/DivX
video) eller VIDEO CD (uden PBC)
Afspilningsstatus
Aktuelt spor* (35)
Lyser under Gentag
afspilning (29)
Spilletid (35)
* Der vises ikke aktuelt spor under afspilning af DivX-videofiler.
,fortsættes
9
Fjernbetjening
H Knappen
/
trin/frem/trin) (22, 32)
(afspilning/
I Knappen ./> (forrige/næste)
(22)
J Knappen
m/M
langsom) (32)
(scan/
K Knappen ZOOM (22, 50)
L Knappen SLOW PLAY/FAST PLAY
(langsom afspilning/hurtig afspilning)
(22)
M Knappen
N Knappen
(lyd) (39)
(undertekst) (43, 50)
O Knappen [/1 (tænd/standby) (21)
P Knappen 2 (lydstyrke) +/– (60)
Knappen + er forsynet med en indikator.*
Q Knappen t (TV/video) (60)
R Knappen PICTURE NAVI
(billednavigation) (34, 50)
S Knappen TIME/TEXT (tid/tekst) (35)
T Knappen MENU (24)
U Knappen ENTER (18)
V Knappen DISPLAY (display) (11)
W Knappen H (afspil) (21)
Knappen H er forsynet med en
indikator.*
X Knappen x (stop) (22)
Y Knappen X (pause) (22)
Z Knappen SUR (surround) (41)
A Knappen TV [/1 (tænd/standby) (60)
B Knappen Z (åbn/luk) (22)
C Nummerknapper (24)
Nummerknap 5 er forsynet med et
berøringspunkt.*
D Knappen CLEAR (slet) (26)
E Knappen TOP MENU (hovedmenu)
(24)
F Knapperne C/X/x/c (24)
G Knappen O RETURN (retur) (23)
10
wj Knappen
(vinkel) (43)
* Indikatoren kan bruges som reference under
betjening af afspilleren.
Vejledning til kontrolmenudisplayet (Magic Pad)
Brug kontrolmenuen til at vælge en funktion og til at få vist relaterede oplysninger. Tryk flere
gange på DISPLAY for at aktivere eller ændre kontrolmenudisplayet på følgende måde:
, Kontrolmenudisplay 1
m
Kontrolmenudisplay 2 (kun i forbindelse med DATA-CD'er/DATA-DVD'er uden DivX-videofiler)
m
Kontrolmenudisplay fra
Kontrolmenudisplayet
Kontrolmenudisplay 1 og 2 viser forskellige menupunkter, afhængigt af disktypen. Oplysninger
om de enkelte menupunkter findes på de sider, der er anført i parentes.
Eksempel: Kontrolmenudisplay 1 under afspilning af en DVD VIDEO'er.
Aktuelt kapitelnummer*2
Aktuelt titelnummer*1
Samlet antal titler*1
Samlet antal kapitler*2
Kontrolmenupunkter
Valgt menupunkt
Funktionsnavn for
det valgte
kontrolmenupunkt
Betjeningsmeddelelse
Afspilningsstatus
(N Afspilning,
X Pause,
x Stop, osv.)
Aktuel disktype*3
12(27)
18(34)
T
1:32:55
FRA
FRA
START
TIL
PLAY
DVD VIDEO
Spilletid*4
Aktuel indstilling
Indstillinger
PROGRAM
ENTER
*1 Viser sekvensnummeret for VIDEO CD'er (PBC
er aktiveret), spornummeret for VIDEO CD'er/
CD'er, albumnummer for DATA CD’er/DATA
DVD'er.
*2 Viser indeksnummeret for VIDEO CD'er, MP3lydspornummer, eller JPEG-billedfilnummer for
DATA CD'er/DATA DVD’er. Nummer på
DivX-videofil for DATA CD’er/DATA
DVD’er.
*3 Viser Super VCD som "SVCD".
*4 Viser dato for JPEG-filer.
Afslut:
DISPLAY
Sådan slukker du displayet
Tryk på DISPLAY.
,fortsættes
11
Liste over kontrolmenupunkter
Menupunkt Navn på menupunkt, funktion
TITEL (side 32)/SEKVENS (side 33)/SPOR (side 33)
Vælger den titel, den sekvens eller det spor, der skal afspilles.
KAPITEL (side 32)/INDEKS (side 33)
Vælger det kapitel eller det indeks, der skal afspilles.
SPOR (side 32)
Vælger det spor, der skal afspilles.
ORIGINAL/PLAY LIST (side 25)
Vælg den type titler (DVD-VR-tilstand), der skal afspilles, den oprindelige
afspilningsliste (ORIGINAL) eller en redigeret afspilningsliste (PLAY LIST).
KLOKKEN/TEKST (side 32)
Viser den forløbne og den resterende spilletid.
Indtast en tidskode ved søgning efter billeder og musik.
Viser DVD'ens/CD'ens tekst eller DATA CD'ens/DATA DVD’ens spornavn/filnavn.
PROGRAM (side 26)
Vælger titel, kapitel eller spor i den ønskede rækkefølge.
SHUFFLE (side 28)
Afspiller en titel, et kapitel eller et spor i vilkårlig rækkefølge.
GENTAG (side 29)
Afspiller hele disc’en (alle titler/alle spor/alle album) flere gange eller afspiller en
titel/et kapitel/et spor flere gange.
A-B GENTAG (side 30)
Angiver de dele, du vil afspille gentagne gange.
BRUGERDEFINERET BILLEDE (side 44)
Justerer afspillerens videosignal. Du kan vælge den billedkvalitet, der bedst egner sig
til det program, du ser.
SKARPHED (side 46)
Forstærker billedets kontur for at give et skarpere billede.
BØRNESIKRING (side 57)
Forhindrer afspilning på denne afspiller.
INSTALLATION (side 62)
HURTIG INSTALLATION (side 18)
Anvend funktionen Hurtig installation til at vælge det ønskede sprog til displayet på
skærmen, TV'ets formatforhold og den udsendte lyd.
BRUGERDEFINERET INDSTILLING
Ud over Hurtig installation kan du også angive andre indstillinger.
NULSTIL
Ændrer indstillingerne under "INSTALLATION" til standardindstillingerne.
ALBUM (side 33)
Vælger det album, som indeholder MP3-lydspor og JPEG-billedfiler, der skal
afspilles.
FIL (side 33)
Vælger den JPEG-billedfil, som skal afspilles.
ALBUM (side 33)
Vælger det album, som indeholder den DivX-vidiofil, som skal afspilles.
FIL (side 33)
Vælger den DivX-videofil, som skal afspilles.
12
DATO (side 50)
Viser dato for et billede, der er taget med et digitalkamera.
INTERVAL (side 53)
Angiver hvor længe et dias vises på skærmen.
EFFEKT (side 53)
Vælger de effekter, der skal bruges ved diasskift under et diasshow.
MODE (MP3, JPEG) (side 52)
Vælger datatypen: MP3-lydspor (LYD), JPEG-billedfil (BILLEDE), eller begge
(AUTO), der skal afspilles ved afspilning af en DATA CD/DATA DVD.
z Tip!
Indikatoren for kontolmenuen lyser grønt
når du vælger et andet
t
menupunkt end "FRA" (gælder kun "PROGRAM",
"SHUFFLE", "GENTAG", "A-B GENTAG",
"SKARPHED"). Indikatoren "ORIGINAL/PLAY
LIST" lyser grønt, når du vælger "PLAY LIST"
(standardindstilling). Indikatoren
"BRUGERDEFINERET BILLEDE" lyser grønt,
når enhver anden indstilling end "STANDARD"
vælges.
13
Tilslutninger
Tilslutning af afspilleren
Følg trin 1-6 for at tilslutte og justere indstillingerne for afspilleren.
Bemærk
•
•
•
•
Tilslut kablerne korrekt for at undgå støj.
Yderligere oplysninger findes i den vejledning, der fulgte med de komponenter, der skal tilsluttes.
Du kan ikke slutte denne afspiller til et TV, der ikke har et SCART-stik eller indgang.
Sørg for at afbryde strømmen til de enkelte komponenter, før du udfører tilslutningen.
Trin 1: Udpakning
Kontroller, at du har følgende dele:
• Fjernbetjening (1)
• R6-batterier (størrelse AA) (2)
Trin 2: Isættelse af batterier i fjernbetjeningen
Du kan fjernbetjene afspilleren ved hjælp af den medfølgende fjernbetjening. Isæt to R6batterier (størrelse AA), så 3 og # på batterierne svarer til diagrammet i batterirummet. Når du
bruger fjernbetjeningen, skal du rette den mod fjernbetjeningsmodtageren
på afspilleren.
Bemærk
•
•
•
•
14
Efterlad ikke fjernbetjeningen på et meget varmt eller fugtigt sted.
Tab ikke fremmedlegemer ned i fjernbetjeningens batterirum, f.eks. under udskiftning af batterier.
Udsæt ikke fjernbetjeningsmodtageren for direkte lys fra solen eller lysapparaturer. Dette kan medføre fejl.
Hvis du ikke bruger fjernbetjeningen i længere tid, skal du fjerne batterierne for at undgå skade forårsaget
af lækkende batterier og korrosion.
Trin 3: Tilslutning til TV'et
Tilslut denne afspiller til TV-skærmen, eller projektoren ved hjælp af et audio/videokabel
(SCART). Ved hjælp af denne tilslutning anvendes TV'ets højttalere til lyd.
Tilslutninger
TV
INPUT
SCART-kabel
(ekstraudstyr)
til LINE (RGB)-TV
L
CENTER
COAXIAL
DIGITAL OUT
CD/DVD-afspiller
l: Signalflow
Tilslutning til et SCART-indgangsstik
Tilslut et SCART-kabel (ekstraudstyr). Sørg for, at tilslutningen udføres korrekt for at undgå
summen og støj.
• Surround-effekt (side 41)
TV: Dynamisk Teater, Dynamisk, Bred, Nat
Når du tilslutter på denne måde, skal du kontrollere, at TV'et er tilpasset S-video- eller
RGBsignaler. Yderligere oplysninger findes i den betjeningsvejledning, der fulgte med det TV,
der skal tilsluttes. Når du indstiller "LINE" til "S-VIDEO" eller "RGB" under
"SKÆRMINDSTILLING" i installationsmenuen (side 64), skal du bruge et SCART-kabel, der
er tilpasset de enkelte signaler.
,fortsættes
15
Ved tilslutning til et standard-TV med en 4:3-skærm
Billedet kan muligvis ikke være på TV-skærmen, afhængigt af den valgte disk. Oplysninger om
ændring af formatforholdet findes på side 64.
Bemærk
• Du må ikke tilslutte en videobåndoptager, osv. mellem TV'et og afspilleren. Hvis du fører afspillerens
signaler gennem videobåndoptageren, kan det give utydelige billeder på TV-skærmen.
Videobåndoptager
CD/DVD-afspiller
TV
Tilslut
direkte
• Når du slutter afspilleren til dit TV via SCART-stikkene, indstilles TV'ets indgangskilde automatisk, når
du starter afspilningen. I dette tilfælde skal du trykke på knappen t (TV/Video) på fjernbetjeningen for
at skifte til TV'et.
Når du afspiller en disk, der er optaget med et NTSC-farvesystem, sender afspilleren
videosignaler eller installationsskærme, osv. i NTSC-farveformat, og billedet vises muligvis
ikke på TV, der bruger PAL-farvesystemet. I dette tilfælde skal du åbne diskskuffen og fjerne
disken.
16
Trin 4: Tilslutning til en AV-forstærker (modtager)
Hvis din AV-forstærker (receiver) har Dolby*1 Digital-, DTS*2 eller MPEG-dekoder og digital
indgang, skal du bruge denne tilslutning.
CENTER
til DIGITAL OUT (COAXIAL)
CD/DVD-afspiller
Tilslutninger
L
COAXIAL
DIGITAL OUT
COAXIAL
DIGITAL OUT
Digitalt koaksialkabel
(ekstraudstyr)
[Højttalere]
til koaksial
digital indgang
Bag (L)
Front (L)
Midten
[Højttalere]
Bag (R)
AV-forstærker
(receiver) med en
dekoder
Front (R)
Subwoofer
: Signalretning
z Tip!
Se den medfølgende betjeningsvejledning til de tilsluttede komponenter, hvis du vil vide, hvordan højttalerne
placeres korrekt.
• Surround-effekt
Dolby Digital- (5.1-kanal), DTS- (5.1-kanal), MPEG-lyd (5.1-kanal)
*1 Produceret under licens fra Dolby Laboratories.
"Dolby", "Pro Logic", og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.
*2 "DTS" og "DTS Digital Out" er varemærker tilhørende Digital Theater Systems, Inc.
Bemærk
• Når tilslutningen er fuldført, skal du foretage de relevante indstillinger i Hurtig installation (side 18). Hvis
AV-forstærkeren (receiveren) har en MPEG-dekoder, skal du indstille "MPEG" til "MPEG" i
Lydindstilling (side 68). I modsat fald udsender højttalerne ingen lyd eller kraftig støj.
• TVS-effekterne i denne afspiller kan ikke bruges sammen med denne tilslutning.
• Du skal bruge denne tilslutning, hvis du vil lytte til DTS-lydspor. DTS-lydspor udsendes ikke via LINE
(RGB)-TV (SCART) stikket, selv hvis du angiver "DTS" til "TIL" i Hurtig installation (side 18).
17
Trin 5: Tilslutning af netledning
Sæt netledningen til afspilleren og TV'et i stikkontakten.
Trin 6: Hurtig installation
Følg nedenstående trin for at vælge de grundindstillinger, der som minimum er nødvendige for
brug af afspilleren. Tryk på > for at springe en indstilling over. Tryk på . for at vende
tilbage til den forrige indstilling.
ENTER
1 Tænd TV'et.
2 Tryk på [/1.
3 Indstil indgangsvælgeren på
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
TV'et, så signalet fra afspilleren
vises på TV-skærmen.
"Press [ENTER] to run QUICK
SETUP"(Tryk på [ENTER] for at køre
HURTIG INSTALLATION) vises
nederst på skærmen. Hvis denne
meddelelse ikke vises, skal du vælge
"QUICK" (hurtig) under "SETUP"
(installation) i kontrolmenuen for at
foretage Hurtig installation (side 63).
4 Tryk på ENTER uden at lægge en
disk i afspilleren.
Installationsmenuen til valg af
skærmsprog vises.
18
ENGLISH
ENGLISH
FRANÇAIS
DEUTSCH
ITALIANO
ESPAÑOL
NEDERLANDS
DANSK
SVENSKA
5 Tryk på X/x for at vælge et sprog.
Afspilleren viser menuen og undertekster
på det valgte sprog.
6 Tryk på ENTER.
Installationsmenuen til valg af det
ønskede TV-format vises.
SKÆRMINDSTILLING
TV TYPE:
PAUSESKÆRM:
BAGGRUNDS:
LINE:
16:9
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 BESKÅRET
7 Tryk på X/x for at vælge den
indstilling, der passer til TVtypen.
◆ Hvis du har et 4:3 standard-TV
• 4:3 LETTER BOX eller 4:3
BESKÅRET (side 64)
8 Tryk på ENTER.
Installationsmenuen til valg af den type
videosignal, der udsendes fra LINE
(RGB)-TV-stikket, vises.
SKÆRMINDSTILLING
TV TYPE:
PAUSESKÆRM:
BAGGRUNDS:
LINE:
16:9
TIL
STILL-BILLEDE
STANDARD
STANDARD
S-VIDEO
RGB
9 Tryk på X/x for at vælge den
signaltype, der skal udsendes fra
LINE (RGB)-TV-stikket.
◆ Videosignaler
• STANDARD (side 65)
◆ S-videosignaler
• S-VIDEO (side 65)
◆ RGB-signaler
• RGB (side 65)
10Tryk på ENTER.
Installationsmenuen til valg af stiktype til
tilslutning af forstærkeren (receiver)
vises.
eventuel stiktype, der bruges til
tilslutning af en forstærker
(receiver), og tryk derefter på
ENTER.
Hvis du ikke tilsluttede en AV-forstærker
(receiver), skal du vælge "NEJ", og
derefter gå til trin 15.
Hvis du har tilsluttet en AV-forstærker
(receiver) ved hjælp af et digitalt
koaksialkabel, skal du vælge "JA:
DIGITAL OUTPUT".
Tilslutninger
◆ Hvis du har et widescreen-TV eller et
4:3 standard-TV med widescreenfunktion
• 16:9 (side 64)
11Tryk på X/x for at vælge en
12Tryk på X/x for at vælge den type
Dolby Digital-signal, der skal
sendes til forstærkeren (receiver).
Hvis AV-forstærkeren (receiver) har en
Dolby Digital-dekoder, skal du vælge
"DOLBY DIGITAL". I modsat fald skal
du vælge "D-PCM".
LYDINDSTILLING
AUDIO DRC:
STANDARD
DOWN MIX:
DOLBY SURROUND
DIGITAL UDGANG:
TIL
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
D-PCM
MPEG:
DOLBY DIGITAL
DTS:
48kHz/16bit
48kHz/96kHz PCM:
13Tryk på ENTER.
"DTS" vælges.
LYDINDSTILLING
AUDIO DRC:
STANDARD
DOWN MIX:
DOLBY SURROUND
DIGITAL UDGANG:
TIL
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
MPEG:
PCM
DTS:
FRA
48kHz/96kHz PCM:
FRA
TIL
Er denne afspiller tilsluttet til en
forstærker el. reciever ?
JA
DIGITAL OUTPUT
NEJ
,fortsættes
19
14Tryk på X/x for at vælge, om der
skal sendes et DTS-signal til
forstærkeren (receiver).
Hvis AV-forstærkeren (receiver) har en
DTS-dekoder, skal du vælge "TIL". I
modsat fald skal du vælge "FRA".
15Tryk på ENTER.
Hurtig installation afsluttes. Alle
tilslutninger og installationer er udført.
Hvis AV-forstærkeren (receiveren) har
en MPEG-dekoder, skal du indstille
"MPEG" til "MPEG" (side 68).
20
4 Tryk på A på afspilleren, og læg
en disk i diskskuffen.
Afspilning af discs
Afspilning af discs
Afspilningssiden skal vende nedad
5 Tryk på H.
Diskskuffen lukkes. Afspilleren starter
afspilning (fortsat afspilning). Juster
lydstyrken på TV'et eller forstærkeren
(receiver).
Afhængigt af den valgte disk vises der en
menu på TV-skærmen. Oplysninger om
DVD VIDEO'er findes på side 24.
Oplysninger om VIDEO-CD'er findes på
side 25.
Afspilning af discs
Afhængigt af den valgte DVD eller VIDEO
CD er nogle af handlingerne muligvis
anderledes eller begrænsede.
Yderligere oplysninger findes i den
betjeningsvejledning, der fulgte med disken.
Sådan slukker du afspilleren
Tryk på [/1. Afspilleren skifter til standby.
ENTER
RETURN
z Tip!
Du kan få afspilleren til at slukke automatisk, hver
gang du lader den være i stop-tilstand i mere end 30
minutter. Aktiver eller deaktiver funktionen ved at
indstille "AUTOMATISK SLUKNING" i
"BRUGERDEFINERET INDSTILLING" til "TIL"
eller "FRA" (side 65).
Bemærk
1 Tænd TV'et.
2 Tryk på [/1.
Afspilleren tændes.
3 Indstil indgangsvælgeren på
TV'et, så signalet fra afspilleren
vises på TV-skærmen.
◆ Ved brug af en forstærker (receiver)
Tænd forstærkeren (receiver), og vælg
den foretrukne kanal, så du kan høre lyd
fra afspilleren.
Disc'e, der oprettes med DVD-afspillere, skal
afsluttes korrekt, før de kan afspilles. Se den
betjeningsvejledning, der følger med DVDafspilleren, hvis du ønsker yderligere oplysninger
om afslutning.
Bemærkninger om afspilning af DTSlydspor på en DVD VIDEO
• DTS-lydsignalerne udsendes via DIGITAL OUT
(COAXIAL).
• Når en DVD VIDEO med DTS-lydspor afspilles,
skal du indstille "DTS" til "TIL" i
"LYDINDSTILLING" (side 68).
• Hvis du slutter afspilleren til lydudstyret uden en
DTS-dekoder, skal du ikke indstille "DTS" til
"TIL" i "LYDINDSTILLING" (side 68). Der
lyder måske en høj lyd fra højttalerne, der kan
påvirke din hørelse eller forårsage, at højttalerne
bliver beskadiget.
,fortsættes
21
*1 Alle DVD'er undtagen DVD+RW/DVD+R/
DVD+R DL. Knappen kan bruges undtagen i
forbindelse med DivX-videofiler.
*2 Kun DVD. Knappen kan bruges undtagen i
forbindelse med DivX-videofiler.
*3 Kun video og JPEG-billeder (undtagen
BAGGRUNDS-billeder). Du kan flytte det
forstørrede billede med C/X/x/c. Afhængigt
af diskens indhold kan zoomfunktionen blive
annulleret automatisk, når billedet flyttes.
Yderligere
betjeningsmuligheder
CLEAR
(genafspilning)
Bemærk
(fremad)
Afspil hurtigt eller langsomt med
lyd
ZOOM
SLOW PLAY
22
Du kan muligvis ikke anvende Genafspille- eller
Fremadsøgning-funktionen i forbindelse med visse
sekvenser.
FAST PLAY
Du kan lytte til dialog eller lyd, mens du
afspiller den aktuelle sekvens hurtigt eller
langsomt.
Hvis du vil
Betjening
Stoppe
Trykke på x
Holde pause
Trykke på X
Genoptage afspilning
efter pause
Trykke på X eller H
Hastigheden ændres når du trykker på enten FAST
PLAY eller SLOW PLAY.
Gå til næste kapitel,
spor eller sekvens
under fortsat
afspilning
Tryk på >
Sådan vender du tilbage til normal
afspilning
Gå til forrige kapitel,
spor eller sekvens
under fortsat
afspilning
Tryk på .
Stoppe afspilningen
og fjerne disken
Trykke på Z
Afspille den forrige
sekvens igen*1
Tryk på
(genafspilning) under
afspilning
Gå hurtigt frem i den
aktuelle sekvens*2
Tryk på
(fremad) under
afspilning
Forstørre billedet*3
Trykke flere gange på
ZOOM. Tryk på
SLET for at annullere.
Tryk på FAST PLAY eller SLOW PLAY
under afspilning.
Tryk på H.
Bemærk
• Du kan kun bruge denne funktion sammen med
DVD'er, VIDEO CD'er, eller Super VCD'er.
• ''Funktion ikke mulig'' vises, når den højeste eller
mindste hastighed er nået.
• Du kan ikke ændre vinkel (side 43), undertekst
(side 43) og lyden (side 39) under HURTIG
AFSPILNING og LANGSOM AFSPILNING.
Lyden kan kun ændres for VIDEO CD'er/Super
VCD'er.
• Funktionerne Hurtig afspilning og Langsom
afspilning fungerer ikke, når der afspilles DTSlydspor.
• Du kan ikke bruge Hurtig afspilning og Langsom
afspilning, når et stillbillede afspilles i DVD-VRtilstand.
Låsning af diskskuffen
(Børnesikringslås)
Du kan låse disc-skuffen for at forhindre børn
i at åbne den.
Når afspilleren er i standby, skal du trykke
på O RETURN, ENTER og derefter på [/1
på fjernbetjeningen.
Genoptaget afspilning)
Afspilleren husker det punkt, hvor du
stoppede disc'en.
Sådan låser du diskskuffen op
Afspilning af discs
Afspilleren tændes, og meddelelsen
"LOCKED" vises på frontpaneldisplayet.
Knappen A og Z kan ikke bruges, når
afspillerens børnesikringslås er aktiveret.
Sådan genoptager du
afspilningen fra det
punkt, hvor du stoppede
disc'en (Genoptag afspilning/
Tryk igen på O RETURN, ENTER og
derefter på [/1, når afspilleren er i standby.
Bemærk
Diskskuffen forbliver låst, selvom du valgte
"NULSTIL" under "INSTALLATION" i
kontrolmenuen (side 63).
Bemærk
• Ved DVD-VR-tilstand, CD'er, DATA CD'er
DATA DVD'er husker afspilleren punktet til
genoptagelse af afspilning for den aktuelle disc.
Genoptagelsespunktet slettes, når:
– du åbner disc-skuffen.
– du tager netledningen ud af afspilleren eller
stikkontakten.
– afspilleren går i standby-tilstand (kun DATA CD/
DATA DVD).
• Genoptag afspilning kan ikke bruges med
Vilkårlig afspilning og Programafspilning.
• Funktionen understøttes ikke af alle disks.
Genoptagelse af afspilning af
den aktuelle disc (Genoptag
afspilning)
Afspilleren husker det punkt, hvor du
stoppede disc'en, selv hvis afspilleren går i
standby, ved at trykke på [/1.
1
Tryk på x for at stoppe afspilningen af
en disk.
Meddelelsen "RESUME" vises på
frontpaneldisplayet.
,fortsættes
23
2
Tryk på H.
Afspilleren starter afspilningen fra det
punkt, hvor du stoppede disc'en i Trin 1.
z Tip!
Hvis du vil afspille disken fra begyndelsen, skal du
trykke to gange på x og derefter trykke på H.
Bemærk
• Punktet til genoptagelse af afspilning for den
aktuelle disc slettes, når:
– Du skifter afspilningstilstand.
– Du ændrer indstillingerne i installationsmenuen.
– Du afbryder strømmen
Lagring af det punkt, hvor du
stoppede disc'en (Genoptaget
afspilning) (kun DVP-NS39)
Afspilleren husker det punkt, hvor du
stoppede disc'en, for op til 6 discs, og
genoptager afspilning, næste gang du ilægger
den samme disc. Når du gemmer et punkt til
genoptagelse af afspilning for den syvende
disc, slettes punktet for den første disc.
z Tip!
• Hvis du vil afspille disken fra begyndelsen, skal
du trykke to gange på x og derefter trykke på H.
• Slå funktionen Genoptaget afspilning fra ved at
indstille "GENOPTAGET AFSPILNING" i
"BRUGERDEFINERET INDSTILLING" til
"FRA" (side 66). Afspilningen starter kun ved
genoptagelsespunktet for den aktuelle disk i
afspilleren.
Bemærk
• "GENOPTAGET AFSPILNING" i
"BRUGERDEFINERET INDSTILLING" skal
indstilles til "TIL" (standard) for at kunne bruge
denne funktion (side 65).
• Punktet, hvor du stoppede afspilningen, slettes,
når:
– Du skifter afspilningstilstand.
– Du ændrer indstillingerne i installationsmenuen.
• Hvis "GENOPTAGET AFSPILNING" under
"BRUGERDEFINERET INDSTILLING " er
indstillet til "TIL", og du afspiller en disk med
indhold, f.eks. en DVD-RW, kan det ske, at
afspilleren afspiller andre disks fra samme
genoptagelsespunkt.
Brug af DVD-menuen
En DVD VIDEO’er inddelt i lange
billedsektioner eller indeholder en
musikopdeling, der kaldes "titler". Når du
afspiller en DVD VIDEO’er, der indeholder
flere titler, kan du vælge den ønskede titel ved
hjælp af knappen TOP MENU.
Når du afspiller DVD VIDEO’er, hvor du kan
vælge indstillinger for f.eks. sprog til lyd og
undertekster, skal du vælge disse indstillinger
med knappen MENU.
Nummerknapper
TOP MENU
1 Tryk på TOP MENU eller MENU.
Diskmenuen vises på TV-skærmen.
Menuindholdet varierer, afhængigt af
den valgte disk.
2 Tryk på C/X/x/c eller
nummerknapperne for at vælge
det menupunkt, du vil afspille
eller ændre.
Hvis du trykker på nummerknapperne,
vises følgende display.
Tryk på nummerknapperne for at vælge
det ønskede menupunkt.
1
3 Tryk på ENTER.
24
MENU
ENTER
Afspilning af VIDEOCD'er med PBCfunktioner (PBC-afspilning)
Nogle DVD-VR-tilstand (Video Recording –
videooptagelse) kan afspille to typer titler:
Oprindeligt indspillede titler (ORIGINAL)
og titler, der kan oprettes og redigeres på
DVD-optagere (PLAY LIST). Vælg den
ønskede titeltype.
PBC (Playback Control – Afspilningskontrol)
gør det muligt at afspille VIDEO-CD'er
interaktivt ved at følge menuen på TVskærmen.
Afspilning af discs
Valg af "ORIGINAL" eller
"PLAY LIST" i DVD-VRtilstand
Nummerknapper
ENTER
ENTER
DISPLAY
RETURN
1 Stop en eventuel afspilning, og
tryk på DISPLAY.
Kontrolmenuen vises.
2 Tryk på X/x for at vælge
1 Start afspilningen af en VIDEO-CD
(ORIGINAL/PLAY LIST), og tryk
derefter på ENTER.
med PBC-funktioner (Playback
Control – Afspilningskontrol).
Valgmulighederne for "ORIGINAL/
PLAY LIST" vises.
Der vises en menu med menupunkter.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
PLAY LIST
PLAY LIST
ORIGINAL
DVD-VR
3 Tryk på X/x for at vælge en
indstilling.
• PLAY LIST: Afspiller de titler, der er
oprettet fra "ORIGINAL", til
redigering.
• ORIGINAL: Afspiller de titler, der
oprindeligt blev indspillet.
4 Tryk på ENTER.
2 Tryk på nummerknapperne for at
vælge det ønskede menupunkt.
3 Tryk på ENTER.
4 Følg anvisningerne i menuen for at
udføre interaktive handlinger.
Betjeningen kan variere, afhængigt af
den valgte VIDEO-CD, og du bør derfor
læse den vejledning, der fulgte med
disken.
Sådan vender du tilbage til menuen
Tryk på O RETURN.
,fortsættes
25
z Tip!
Hvis du vil afspille uden PBC, skal du stoppe en
eventuel afspilning og trykke på ./> eller
nummerknapperne for at vælge et spor. Tryk
derefter på H eller ENTER.
Meddelelsen "Afspilning uden PBC" vises på TVskærmen, og afspilleren starter fortsat afspilning.
Du kan ikke afspille stillbilleder, f.eks. en menu.
Tryk to gange på x og derefter H for at vende
tilbage til PBC-afspilning.
Bemærk
Afhængigt af den valgte VIDEO-CD vises
meddelelsen "Tryk på ENTER" i trin 3 muligvis
som "Tryk på SELECT" i den vejledning, der følger
med disken. Hvis dette er tilfældet, skal du trykke
på H.
Forskellige
afspilningsfunktioner
(Programafspilning, Vilkårlig
afspilning, Gentag afspilning, A-B
Gentag afspilning)
Du kan indstille følgende
afspilningsfunktioner:
• Programafspilning (side 26)
• Vilkårlig afspilning (side 28)
• Gentag afspilning (side 29)
• A-B Gentag afspilning (side 30)
CLEAR
ENTER
DISPLAY
Bemærk
Afspilningstilstanden annulleres, når:
– du fjerner disc'en.
– Du trykker på [/1, og afspilleren skifter til
standby.
Oprettelse af dit eget program
(Programmeret afspilning)
Du kan afspille indholdet af en disk i en
ønsket rækkefølge ved at ændre rækkefølgen
af titler, kapitler eller spor på disken for at
oprette dit eget program. Du kan
programmere op til 99 titler, kapitler og spor.
1
Tryk på DISPLAY.
Kontrolmenuen vises.
2
26
Tryk på X/x for at vælge
(PROGRAM). Tryk derefter på ENTER.
Tryk på X/x for at vælge "03" under "C".
Tryk derefter på ENTER.
Indstillingerne for "PROGRAM" vises.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
FRA
FRA
START
TIL
PROGRAM
SLET ALLE
1. TITEL 0 2 – 0 3
2. TITEL – –
3. TITEL – –
4. TITEL – –
5. TITEL – –
6. TITEL – –
7. TITEL – –
Tryk på X/x for at vælge "START t".
Tryk derefter på ENTER.
Den valgte titel og det valgte kapitel
◆ Ved afspilning af en VIDEO CD eller
CD
Vælg f.eks. spor "02".
Tryk på X/x for at vælge "02" under "T",
og tryk derefter på ENTER.
"SPOR" vises, når du afspiller
en VIDEO CD eller CD.
PROGRAM
SLET ALLE
1. TITEL
2. TITEL – –
3. TITEL – –
4. TITEL – –
5. TITEL – –
6. TITEL – –
7. TITEL – –
T
––
01
02
03
04
05
Det valgte spor
SLET ALLE
1. SPOR
2. SPOR
3. SPOR
4. SPOR
5. SPOR
6. SPOR
7. SPOR
Tryk på c.
Markøren flytter til rækken med titler
eller spor "T" (i dette tilfælde "01").
PROGRAM
SLET ALLE
1. TITEL – –
2. TITEL – –
3. TITEL – –
4. TITEL – –
5. TITEL – –
6. TITEL – –
7. TITEL – –
T
C
––
01
02
03
04
05
++
01
02
03
04
05
06
Kapitler på en disk
5
Vælg den titel, det kapitel eller det
spor, du vil programmere.
◆ Ved afspilning af en DVD VIDEO
Vælg f.eks. kapitel "03" i titel "02".
Tryk på X/x for at vælge "02" under "T",
og tryk derefter på ENTER.
PROGRAM
SLET ALLE
1. TITEL – –
2. TITEL – –
3. TITEL – –
4. TITEL – –
5. TITEL – –
6. TITEL – –
7. TITEL – –
T
––
01
02
03
04
05
0:15:30
T
PROGRAM
Titler eller spor på en disk
4
T
––
01
02
03
04
05
Afspilning af discs
3
PLAY
DVD VIDEO
02
––
––
––
––
––
––
––
01
02
03
04
05
Samlet tid for de programmerede spor
6
Gentag trin 4 og 5 for at programmere
andre titler, kapitler eller spor.
De programmerede titler, kapitler og spor
vises i den valgte rækkefølge.
7
Tryk på H for at starte
Programafspilning.
Programafspilningen begynder.
Når programmet slutter, kan du starte det
igen ved at trykke på H.
Sådan skifter du til normal afspilning
Tryk på CLEAR, eller vælg "FRA" i trin 3.
Hvis du vil afspille det samme program igen,
skal du vælge "TIL" i trin 3 og trykke på
ENTER.
C
++
01
02
03
04
05
06
,fortsættes
27
Sådan ændrer eller annullerer du et
program
1
2
3
Udfør trin 1 til 3 i afsnittet "Oprettelse af
dit eget program (Programmeret
afspilning)."
Vælg det ønskede programnummer for
den titel, det kapitel eller det spor, du vil
ændre eller annullere, ved hjælp af X/x,
og tryk derefter på c. Tryk på SLET for
at slette en titel, et kapitel eller spor fra
programmet.
Afspilning i tilfældig rækkefølge
(Vilkårlig afspilning)
Du kan få afspilleren til at "blande" titler,
kapitler eller spor. Efter denne "blanding"
afspilles numrene i en vilkårlig rækkefølge.
1
Kontrolmenuen vises.
2
2
3
Udfør trin 1 til 3 i afsnittet "Oprettelse af
dit eget program (Programmeret
afspilning)".
12(27)
18(34)
T
1:32:55
PLAY
DVD VIDEO
FRA
FRA
TITEL
KAPITEL
3
Tryk på X, og vælg "SLET ALLE".
Tryk på X/x for at vælge det emne, der
skal afspilles.
◆ Ved afspilning af en DVD VIDEO
• TITEL
• KAPITEL
◆ Ved afspilning af en VIDEO CD eller
CD
• SPOR
◆ Ved Programafspilning
• TIL: Afspiller valgte titler, kapitler eller
spor i Programafspilning i vilkårlig
rækkefølge.
Tryk på ENTER.
z Tip!
Du kan bruge Gentag afspilning eller Vilkårlig
afspilning til programmerede titler, kapitler eller
spor. Følg trinnene under Gentag afspilning (side
29) eller Vilkårlig afspilning (side 28), når du
bruger programafspilning.
Bemærk
• Når du programmerer spor på en Super VCD,
vises den samlede spilletid ikke.
• Du kan ikke bruge denne funktion med VIDEO
CD'er og Super VCD med PBC-afspilning.
Tryk på X/x for at vælge
(SHUFFLE), og tryk derefter på ENTER.
"SHUFFLE"-indstillingerne vises.
Udfør trin 5, hvis du vil oprette et nyt
program. Hvis du vil annullere et
program, skal du vælge "--" under "T" og
derefter trykke på ENTER.
Sådan annullerer du alle titler, kapitler
eller spor i den programmerede
rækkefølge
1
Tryk på DISPLAY under afspilningen.
4
Tryk på ENTER.
Afspilning i vilkårlig rækkefølge starter.
Sådan skifter du til normal afspilning
Tryk på CLEAR, eller vælg "FRA" i trin 3.
z Tip!
• Du kan indstille Vilkårlig afspilning, selvom
afspilningen er stoppet. Vælg indstillingen
"SHUFFLE", og tryk på H. Afspilning i
vilkårlig rækkefølge starter.
• Du kan afspille op til 200 kapitler på en disk i
vilkårlig rækkefølge, hvis du vælger indstillingen
"KAPITEL".
Bemærk
Du kan ikke bruge denne funktion med VIDEO
CD'er og Super VCD med PBC-afspilning.
28
◆ Når Programafspilning eller Vilkårlig
afspilning er aktiveret
• TIL: Gentager Programafspilning eller
Vilkårlig afspilning.
Afspilning flere gange (Gentag
afspilning)
1
Tryk på DISPLAY under afspilningen.
Kontrolmenuen vises.
2
Tryk på X/x for at vælge
(GENTAG), og tryk derefter på ENTER.
"GENTAG"-indstillingerne vises.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
PLAY
DVD VIDEO
FRA
FRA
DISC
TITEL
KAPITEL
3
Tryk på X/x for at vælge det punkt, der
skal gentages.
4
Tryk på ENTER.
Gentag afspilning starter.
Sådan skifter du til normal afspilning
Tryk på SLET, eller vælg "FRA" i trin 3.
z Tip!
Du kan indstille Gentag afspilning, selvom
afspilningen er stoppet. Vælg indstillingen
"GENTAG", og tryk på H. Gentag afspilning
starter.
Afspilning af discs
Du kan afspille alle titler eller spor på en disk
eller afspille én titel, ét kapitel eller spor flere
gange.
Du kan bruge en kombination af Vilkårlig
afspilning eller Programafspilning.
Bemærk
• Du kan ikke bruge denne funktion med VIDEO
CD'er og Super VCD med PBC-afspilning.
• Når du gentager afspilning af en DATA CD/
DATA DVD, der indeholder MP3-lydspor og
JPEG-billedfiler med uoverensstemmende
afspilningstid, svarer lyden ikke til billedet.
• Du kan ikke vælge "SPOR", når "MODE (MP3,
JPEG)" er indstillet til "BILLEDE (JPEG)"
(side 52).
◆ Ved afspilning af en DVD VIDEO
• DISC: Gentager alle titler.
• TITEL: Gentager den aktuelle titel på
en disk.
• KAPITEL: Gentager det aktuelle
kapitel.
◆ Ved afspilning af en DVD-VR-disc
• DISC: Gentager alle titler for den valgte
type.
• TITEL: Gentager den aktuelle titel på
en disk.
• KAPITEL: Gentager det aktuelle
kapitel.
◆ Ved afspilning af en VIDEO CD eller
CD
• DISC: Gentager alle spor.
• SPOR: Gentager det aktuelle spor.
◆ Ved afspilning af en DATA-CD/DATADVD
• DISC: Gentager alle album.
• ALBUM: Gentager det aktuelle album.
• SPOR (kun MP3-lydspor): Gentager
det aktuelle spor.
• FIL (kun DivX-videofiler): Gentager
den aktuelle fil.
,fortsættes
29
Gentagelse af en bestemt del
(A-B Gentag afspilning)
Sådan skifter du til normal afspilning
Tryk på START, eller vælg "FRA" i trin 3.
Bemærk
Du kan afspille en bestemt del af en titel, et
kapitel eller et spor flere gange. (Denne
funktion er nyttig, når du f.eks. vil lære en
passage udenad.)
1
Tryk på DISPLAY under afspilningen.
Kontrolmenuen vises.
2
Tryk på X/x for at vælge
(A-B
GENTAG), og tryk derefter på ENTER.
"A-B GENTAG"-indstillingerne vises.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
PLAY
DVD VIDEO
FRA
START
FRA
3
Tryk på X/x for at vælge "START t",
og tryk derefter på ENTER.
Displayet for "A-B GENTAG"indstillinger vises.
A 18 - 1:32:30
4
B
Tryk på ENTER under afspilningen, når
du finder startpunktet (punkt A) på den
del, som du vil have afspillet flere
gange.
Startpunktet (punkt A) registreres.
A 18 - 1:32:30
5
B 18 - 1:33:05
Tryk på ENTER igen, når du finder
slutpunktet (punkt B).
Indstillingspunkterne vises, og
afspilleren gentager afspilningen af den
ønskede del.
30
• Når du indstiller A-B Gentag afspilning,
annulleres indstillingerne for Vilkårlig afspilning,
Gentag afspilning og Programafspilning.
• A-B Gentag afspilning kan ikke bruges på tværs
af flere titler.
• Du kan muligvis ikke indstille A-B Gentag
afspilning for indhold i DVD-VR-tilstand, der
indeholder stillbilleder.
Søgning efter en sekvens
Søgning efter et bestemt
punkt på en disk (Scan,
Afspilning i slowmotion, Frys billede)
Tryk på
m eller M
under
afspilning af en disk. Tryk på H, når du
finder det ønskede punkt for at skifte til
normal hastighed. Scanningshastigheden
ændres, hver gang du trykker på
m eller
M
under en scanning. Ved hvert tryk
ændres angivelsen på følgende måde. Den
faktiske hastighed afhænger af disken.
Afspilningsretning
×2B t 1M t 2M t 3M
(trin)
(trin)
Søgning efter en sekvens
Du kan hurtigt finde et bestemt punkt på en
disk ved at afspille billedet eller afspille i
slowmotion.
Hurtig søgning efter et punkt ved
at afspille en disk under hurtig
fremspoling eller hurtig
tilbagespoling (Scan)
3M (kun DVD/VIDEO CD/DATA CD*/
DATA DVD*)
×2B (kun DVD VIDEO/CD)
Modsat retning
×2b t 1m t 2m t 3m
3m (kun DVD/VIDEO CD/DATA CD*/
DATA DVD*)
×2b (kun DVD VIDEO)
Bemærk
• Nogle funktioner kan ikke udføres, afhængigt af
disken.
• I forbindelse med DATA CD'er/DATA DVD’er
kan du kun søge efter et bestemt punkt på MP3lydspor eller DivX-videofil.
* Kun DivX-video
Afspilningshastigheden for "×2B"/"×2b" er
ca. to gange den normale hastighed.
Afspilningshastigheden for "3M"/"3m"
er hurtigere end "2M"/"2m", og
afspilningshastigheden for "2M"/"2m" er
hurtigere end "1M"/"1m".
,fortsættes
31
Visning billede for billede
(Afspilning i slowmotion)
Tryk eventuelt på pause, og tryk på
m
eller M
. Tryk på H for at skifte til
normal hastighed.
Afspilningshastigheden ændres, hver gang du
trykker på
m eller M
under
Afspilning i slowmotion. Der findes to
hastigheder. Ved hvert tryk ændres
angivelsen som følger:
Afspilningsretning
2
y1
Søgning efter titel/
kapitel/spor/sekvens
osv.
Du kan søge på en DVD efter titel eller
kapitel, og du kan søge på en VIDEO CD/CD/
DATA CD/DATA DVD efter spor, indeks,
filen, eller sekvens. Eftersom titler og spor
tildeles entydige numre på disken, kan du
vælge det ønskede ved at angive det
pågældende nummer. Du kan også søge efter
en sekvens ved hjælp af tidskoden.
Modsat retning (kun DVD)
2
y1
Afspilningshastigheden for "2 y"/"2
langsommere end "1 y"/"1
".
" er
Bemærk
Nummerknapper
CLEAR
DATA CD'er/DATA DVD'er: Denne funktion kan
kun bruges til DivX-videofiler.
ENTER
DISPLAY
Sådan afspilles ét billede ad
gangen (Frysning af billede)
Når afspilleren er i pausetilstand, skal du
trykke på
(trin) for at gå til næste
billede. Tryk på
(trin) for at gå til det
forrige billede (kun DVD). Tryk på H for at
vende tilbage til normal afspilning.
Bemærk
• Du kan ikke søge efter et stillbillede i DVD-VRtilstand.
• DATA CD'er/DATA DVD'er: Denne funktion
kan kun bruges til DivX-videofiler.
1 Tryk på DISPLAY (tryk to gange
ved afspilning af en DATA CD/
DATA DVD med JPEG-billedfiler).
Kontrolmenuen vises.
2 Tryk på X/x for at vælge
søgemetode.
◆ Ved afspilning af en DVD
TITEL
KAPITEL
KLOKKEN/TEKST
Vælg "KLOKKEN/TEKST", hvis du vil
søge efter et startpunkt ved at indtaste en
tidskode.
32
◆ Ved afspilning af en VIDEO-CD eller
en Super VCD uden PBC-funktioner
4 Tryk på nummerknapperne for at
vælge den titel, det kapitel, det
spor, det indeks, den sekvens
osv., du vil søge efter.
SPOR
INDEKS
◆ Ved afspilning af en VIDEO-CD eller
en Super VCD med PBC-funktioner
◆ Hvis du laver en fejl
Annuller det pågældende nummer ved at
trykke på SLET, og vælg derefter et andet
nummer.
SEKVENS
◆ Ved afspilning af en CD
SPOR
5 Tryk på ENTER.
Afspilleren starter afspilningen fra det
valgte nummer.
ALBUM
SPOR (kun MP3-lydspor)
FIL (kun JPEG-billedfiler)
◆ Ved afspilning af en DATA CD (DivXvideofiler)/DATA DVD (DivX-videofiler)
ALBUM
Søgning efter en sekvens ved hjælp af en
tidskode (kun DVD)
1
Vælg
KLOKKEN/TEKST i trin
2.
"T **:**:**" (aktuelle titels spilletid)
vælges.
2
Tryk på ENTER.
"T **:**:**" ændres til "T --:--:--".
Angiv tidskoden ved hjælp af
nummerknapperne, og tryk derefter på
ENTER.
Hvis du f.eks. vil finde den sekvens, der
finder sted efter 2 timer, 10 minutter og
20 sekunder, skal du blot indtaste
"2:10:20".
FIL
Eksempel: Hvis du vælger
KAPITEL
vælges "** (**)" (** henviser til et
nummer).
Nummeret i parentes angiver det samlede
antal titler, kapitler, spor, indekser eller
sekvenser, album, eller filer.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
PLAY
DVD VIDEO
Valgt række
3 Tryk på ENTER.
"** (**)" ændres til "-- (**)".
12(27)
(34)
T
1:32:55
PLAY
DVD VIDEO
3
Søgning efter en sekvens
◆ Ved afspilning af en DATA CD/DATA
DVD
z Tip!
• Når kontrolmenudisplayet er slået fra, kan du
søge efter et kapitel (DVD), et spor (CD/DATA
CD/DATA DVD) eller en fil (DATA CD(DivXvideo)/DATA DVD (DivX-video)) ved at trykke
på nummerknapperne og ENTER.
• Du kan få vist den første sekvens af titler, kapitler
eller spor på disken på en skærm, der er opdelt i 9
sektioner. Afspilningen kan startes direkte ved at
vælge en af sekvenserne. Yderligere oplysninger
findes i afsnittet "Søgning efter sekvens
(BILLEDNAVIGATION)" (side 34).
Bemærk
• Det viste titel-, kapitel- eller spornummer er det
samme nummer, som er optaget på disken.
• Du kan ikke bruge tidskoden til at søge efter en
sekvens på en DVD+RW/DVD+R/DVD+R DL.
33
Søgning efter sekvens
(BILLEDNAVIGATION)
Du kan opdele skærmen i 9 mindre skærme
og hurtigt finde den ønskede sekvens.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4 Tryk på C/X/x/c for at vælge et
PICTURE
NAVI
ENTER
RETURN
kapitel, en titel eller et spor, og
tryk på ENTER.
Afspilningen starter fra den valgte
sekvens.
DISPLAY
Sådan vender du tilbage til normal
afspilning
Tryk på O RETURN eller DISPLAY.
1 Tryk på PICTURE NAVI under
afspilningen.
Følgende display vises.
KAPITELVISNING
ENTER
z Tip!
Hvis der er mere end 9 kapitler, titler eller spor,
vises V nederst til højre.
Hvis du vil have vist flere kapitler, titler eller spor,
skal du vælge sekvenserne nederst og trykke på x.
Du kan vende tilbage til den forrige sekvens ved at
vælge sekvenserne øverst og trykke på X.
Bemærk
Det afhænger af den valgte disk, om du kan vælge
alle funktioner.
2 Tryk flere gange på PICTURE NAVI
for at vælge et menupunkt.
• KAPITELVISNING (kun DVD
VIDEO): Viser den første sekvens i
hvert kapitel.
• TITELVISNING (kun DVD VIDEO):
Viser den første sekvens i hver titel.
• SPORVISNING (kun VIDEO-CD/
Super VCD): Viser den første sekvens i
hvert spor.
3 Tryk på ENTER.
Den første sekvens i hvert kapitel, hver
titel eller hvert spor vises som følger.
34
Visning af oplysninger om
disc'en
Visning af spilletid og
resterende spilletid
TIME/TEXT
◆ Ved afspilning af en VIDEO-CD eller
Super VCD (med PBC-funktioner)
• *:* (minutter: sekunder)
Spilletid for den aktuelle sekvens
◆ Ved afspilning af en VIDEO CD (uden
PBC-funktioner) eller CD
• T *:* (minutter: sekunder)
Spilletid for det aktuelle spor
• T–*:*
Resterende spilletid for det aktuelle
spor
• D *:*
Spilletid for den aktuelle disk
• D –*:*
Resterende spilletid for den aktuelle
disk
Visning af oplysninger om disc'en
Du kan kontrollere spilletid og resterende
spilletid for den aktuelle titel, det aktuelle
kapitel eller det aktuelle spor. Du kan også
kontrollere teksten på DVD/CD'en,
spornavnet (MP3-lyd) eller filnavnet (DivXvideo).
◆ Ved afspilning af en DVD
• T *:*:* (timer: minutter: sekunder)
Spilletid for den aktuelle titel
• T–*:*:*
Resterende spilletid for den aktuelle
titel
• C *:*:*
Spilletid for det aktuelle kapitel
• C–*:*:*
Resterende tid for det aktuelle kapitel
◆ Ved afspilning af en Super VCD (uden
PBC-funktioner)
• T *:* (minutter: sekunder)
Spilletid for det aktuelle spor
1 Tryk på TIME/TEXT under
afspilningen.
Følgende display vises.
T 1:01:57
◆ Ved afspilning af en DATA CD (MP3lyd) eller DATA DVD (MP3-lyd)
• T *:* (minutter: sekunder)
Spilletid for det aktuelle spor
◆ Ved afspilning af en DATA CD (DivXvideo) eller DATA DVD (DivX-video)
• *:*:* (timer: minutter: sekunder)
Spilletid for den aktuelle fil
Tidsoplysninger
2 Tryk flere gange på TIME/TEXT for
at skifte mellem
tidsoplysningerne.
De tilgængelige tidsoplysninger
afhænger af den disk, der afspilles.
,fortsættes
35
Visning af
afspilningsoplysninger for
disc'en
Sådan kontrolleres DVD/CD-teksten
Tryk på TIME/TEXT flere gange i trin 2 for
at få vist den tekst, der er optaget på DVD'en/
CD'en.
DVD/CD-teksten vises kun, når teksten er
optaget på disc'en. Du kan ikke ændre
teksten. Hvis disken ikke indeholder tekst,
vises meddelelsen "NO TEXT" (Ingen tekst).
Visning af oplysningerne på
frontpaneldisplayet
Tidsoplysningerne og teksten, der vises på
TV-skærmen, kan også vises på
frontpaneldisplayet. Oplysningerne på
frontpaneldisplayet ændres som følger, når du
ændrer tidsoplysningerne på TV-skærmen.
Ved afspilning af en DVD
Spilletid for den aktuelle titel
Resterende spilletid for den
aktuelle titel
BRAHMS SYMPHONY
Sådan kontrollerer du albumnavn, osv. på
en DATA CD (MP3-lyd eller DivX-video)/
DATA DVD (MP3-lyd eller DivX-video)
Tryk på TIME/TEXT under afspilningen af
MP3-lydspor på en DATA CD/DATA DVD
eller DivX-videofiler på en DATA CD/
DATA DVD for at få vist navnet på
albummet/sporet/filen samt
lydbithastigheden (datamængden pr. sekund
for det aktuelle lydspor), på TV-skærmen.
Bithastighed*
T
17:30
Spilletid for det aktuelle
kapitel
Resterende spilletid for det
aktuelle kapitel
Tekst
128k
Aktuel titel og aktuelt
kapitelnummer
(skifter automatisk til den
første visning)
JAZZ
RIVER SIDE
Albumnavn
Spor-/filnavn
* Vises:
– under afspilning af et MP3-lydspor på en
DATA CD/DATA DVD.
– under afspilning af en DivX-videofil, der
indeholder MP3-lyd på en DATA CD/DATA
DVD.
36
Ved afspilning af en DATA CD (MP3-lyd)
DATA DVD (MP3-lyd)
Ved afspilning af en VIDEO CD (uden PBCfunktioner) eller en CD
Spilletid og nummer på det
aktuelle spor
Spilletid og nummer på det
aktuelle spor
Spornavn
Resterende spilletid for det
aktuelle spor
Aktuelt album- og spornummer
Spilletid for disken
Ved afspilning af en DATA-CD (DivXvideo) eller DATA-DVD (DivX-video)
Visning af oplysninger om disc'en
(skifter automatisk til den
første visning)
Resterende spilletid for
disken
Spilletid for den aktuelle fil
Tekst
Det aktuelle filnavn
Det aktuelle album og filnummer
Aktuelt spor- og
indeksnummer*
(skifter automatisk til den
første visning)
(skifter automatisk til den
første visning)
* Det aktuelle spor- og indeksnummer vises kun
under afspilning af en VIDEO CD.
z Tip!
• Ved afspilning af VIDEO CD'er uden PBCfunktioner vises spornummeret, og
indeksnummeret efter teksten.
• Ved afspilning af VIDEO CD'er med PBCfunktioner vises sekvensnummeret, eller
spilletiden.
• Lange tekstsegmenter, der ikke kan være på en
enkelt linje, ruller hen over frontpaneldisplayet.
• Du kan også få vist tidsoplysninger og tekst i
kontrolmenuen (side 11).
,fortsættes
37
Bemærk
• Afhængigt af den afspillede disctype, vises DVD/
CD-teksten eller spornavnet måske ikke.
• Afspilleren kan kun vise det første niveau af
DVD/CD-teksten, f.eks. disc'ens navn eller titel.
• Spilletid for MP3-lydspor og DivX-videofiler
vises muligvis ikke korrekt.
• Hvis du afspiller en disk, der kun indeholder
JPEG-billedfiler, vises "NO AUDIO DATA", når
"MODE (MP3, JPEG)" er indstillet til "AUTO" på
frontpaneldisplayet, og når "MODE (MP3, JPEG)"
er indstillet til "BILLEDE (JPEG)", vises "JPEG".
38
Lydjusteringer
Ændring af lyd
1 Tryk på
(lyd) under
afspilningen.
Følgende display vises.
1:ENGELSK DOLBY DIGITAL 3/2.1
2 Tryk flere gange på
(lyd) for at
vælge det ønskede lydsignal.
Lydjusteringer
Du kan ændre lydformatet, under afspilning
af en DVD VIDEO eller DATA CD (DivXvideofiler)/DATA DVD (DivX-videofiler),
som der er optaget flere lydformater for
(PCM, Dolby Digital, MPEG-lyd eller DTS).
Hvis DVD VIDEO'en er optaget med
flersprogede spor, kan du også ændre sprog.
Ved CD'er, DATA CD'er, DATA DVD’er
eller VIDEO CD'er kan du vælge lyden fra
enten den højre eller venstre kanal og lytte til
lyden fra den valgte kanal gennem både højre
og venstre højttaler. Ved afspilning af en disk,
der indeholder musik med sang på højre kanal
og instrumenter på venstre kanal, kan du
f.eks. vælge den venstre kanal for at høre
instrumenterne fra begge højttalere.
◆ Ved afspilning af en DVD VIDEO
Valgmulighederne for sprog afhænger af
den valgte DVD VIDEO.
De 4 cifre, der vises, angiver sprogkoden.
Oplysninger om de forskellige
sprogkoder findes på "Liste over
sprogkoder" på side 75. Hvis det samme
sprog vises to eller flere gange, er DVD
VIDEO'en optaget i flere lydformater.
◆ Ved afspilning i DVD-VR-tilstand
De lydsporstyper, som er optaget på
disken, vises. Standardindstillingen er
understreget.
Eksempel:
• 1: NETLEDNING (hovedlyd)
• 1: SUB (sub-lyd)
• 1: NETLEDNING+SUB (hoved- og
sub-lyd)
◆ Ved afspilning af en VIDEO CD, CD,
DATA CD (MP3-lyd), eller DATA DVD
(MP3-lyd)
Standardindstillingen er understreget.
• STEREO: Standardstereolyd
• 1/V: Lyd fra venstre kanal (mono)
• 2/H: Lyd fra højre kanal (mono)
◆ Ved afspilning af en DATA-CD (DivXvideo) eller DATA-DVD (DivX-video)
Vælg ét af de viste lydsignalformater.
Hvis “Ingen lyddata” vises, understøtter
afspilleren ikke lydsignalformatet på
disc'en.
◆ Ved afspilning af en Super VCD
Standardindstillingen er understreget.
• 1:STEREO: Stereolyd fra lydspor 1
• 1:1/V: Lyd fra venstre kanal i lydspor 1
(mono)
• 1:2/H: Lyd fra højre kanal i lydspor 1
(mono)
• 2:STEREO: Stereolyd fra lydspor 2
• 2:1/V: Lyd fra venstre kanal i lydspor 2
(mono)
• 2:2/H: Lyd fra højre kanal i lydspor 2
(mono)
Bemærk
• Hvis du afspiller en Super VCD, der ikke er
optaget lydspor 2 på, høres der ingen lyd, når du
vælger "2:STEREO", "2:1/V" eller "2:2/H".
• Ved afspilning i DVD-VR-tilstand: Hvis du har
tilslutning til en AV-forstærker (receiver) ved
hjælp af stikket DIGITAL OUT (COAXIAL) og
ønsker at skifte mellem lydsporene, skal du
indstille "DOLBY DIGITAL" til "D-PCM" i
"LYDINDSTILLING".
,fortsættes
39
Kontrol af lydsignalets format
Du kan kontrollere lydsignalformatet ved at
trykke på
(lyd) flere gange under
afspilningen. Formatet for det aktuelle
lydsignal (Dolby Digital, DTS, PCM, osv.)
vises som beskrevet nedenfor.
◆Ved afspilning af en DVD VIDEO
Eksempel:
Dolby Digital 5.1-kanal
Bag (V/H)
1:ENGELSK DOLBY DIGITAL 3 / 2 .1
Front (V/H)
+ Center
LFE-signal (Low
Frequency Effect)
Eksempel:
Dolby Digital 3-kanal
2:DANKS DOLBY DIGITAL
Front (V/H)
2/1
Bag (Mono)
◆Ved afspilning af en DivX-videofil på en
DATA-CD eller DATA-DVD
Eksempel:
MP3-lyd
1: MP3 128k
Bithastighed
40
Om lydsignaler
Lydsignaler på disken indeholder
lydelementer (kanaler) som følger. Hver
kanal høres fra en separat højttaler.
• Front (V)
• Front (H)
• Center
• Bag (V)
• Bag (H)
• Bag (Mono): Dette signal kan enten være
Dolby Surround Sound-behandlede signaler
eller Dolby Digital-baglydsignaler i mono.
• LFE-signal (Low Frequency Effect)
Bemærk
• Hvis "DTS" i "LYDINDSTILLING" er stillet til
"FRA", vises indstillingen DTS-sporvalg ikke på
skærmen, selv om disc'en indeholder DTS-spor
(side 68).
• MPEG-lydsignaler med mere end to kanaler vises
som angivet ovenfor (3/2.1, 2/1), men kun
signalerne Front (V) og Front (H) sendes ud i de
to fronthøjttalere.
Sådan annullerer du indstillingen
Indstillinger for TV
Virtual Surround (TVS)
SUR
◆TVS DYNAMISK TEATER
Danner et sæt STORE virtuelle baghøjttalere
og virtuel subwoofer ud fra lyden fra
fronthøjttalerne (V, H) uden brug af reelle
baghøjttalere og subwoofer (vist nedenfor).
Denne tilstand er effektiv, når der er kort
afstand mellem fronthøjttaler V og H, som det
f.eks. er tilfældet med indbyggede højttalere i
et stereo-TV.
TV
Sub
woofer
◆TVS-DYNAMISK
Opretter et sæt virtuelle baghøjttalere på
baggrund af lyden fra fronthøjttalerne (V, H),
uden at der findes reelle baghøjttalere (se
nedenfor).
Denne tilstand er effektiv, når der er kort
afstand mellem fronthøjttaler V og H, som det
f.eks. er tilfældet med indbyggede højttalere i
et stereo-TV.
Lydjusteringer
Når du tilslutter et stereo-TV eller to
fronthøjttalere, giver TVS (TV Virtual
Surround) dig mulighed for at nyde surround
sound-effekter ved at bruge lydbilleder til at
danne virtuelle baghøjttalere ud fra lyden fra
fronthøjttalerne (V: venstre, H: højre) uden
brug af reelle baghøjttalere. TVS blev
udviklet af Sony for at gøre det muligt for
privatbrugere at gengive surroundsound alene
ved hjælp af et stereo-TV.
Hvis afspilleren er indstillet til at udsende
signalet fra DIGITAL OUT (COAXIAL),
kan surround-effekten kun høres, når
"DOLBY DIGITAL" er indstillet til "DPCM", og "MPEG" er indstillet til "PCM" i
"LYDINDSTILLING" (side 68).
Vælg "FRA" i trin 2.
TV
1 Tryk på SUR under afspilning.
Følgende display vises.
TVS DYNAMISK TEATER
2 Tryk på SUR flere gange for at
vælge en af TVS-lydene.
◆TVS-BRED
Opretter fem sæt virtuelle baghøjttalere på
baggrund af lyden fra fronthøjttalerne (V, H),
uden at der findes reelle baghøjttalere (se
nedenfor).
Denne tilstand er effektiv, når der er kort
afstand mellem fronthøjttaler V og H, som det
f.eks. er tilfældet med indbyggede højttalere i
et stereo-TV.
TV
De enkelte menupunkter beskrives i
følgende afsnit.
• TVS DYNAMISK TEATER
• TVS-DYNAMISK
• TVS-BRED
• TVS-NAT
• TVS-STANDARD
,fortsættes
41
◆TVS-NAT
Kraftige lyde, f.eks. eksplosioner,
undertrykkes, uden at dette påvirker de mere
stille lyde. Denne funktion er nyttig, når du
vil høre dialogen og nyde
surroundsoundeffekter i "TVS-BRED" ved
lav lydstyrke.
◆TVS-STANDARD
Danner tre sæt virtuelle baghøjttalere ud fra
lyden fra fronthøjttalerne (V, H) uden brug af
reelle baghøjttalere (vist nedenfor). Brug
denne indstilling, når du vil bruge TVS med
to separate højttalere.
L
R
V: Fronthøjttaler (venstre)
H: Fronthøjttaler (højre)
: Virtuel højttaler
Bemærk
• Når afspilningssignalet ikke indeholder et signal
til baghøjttalerne, høres surround-effekter ikke.
• Når du vælger en TVS-tilstand, skal du deaktivere
surround-indstillingen for det tilsluttede TV eller
forstærkeren (receiveren).
• Kontroller, at lyttepositionen er placeret mellem
højttalerne, og at der er lige stor afstand til
højttalerne, og at højttalerne er placeret i ens
omgivelser.
• Funktionen "TVS-NAT" fungerer ikke ens for
alle disks.
• TVS-effekterne fungerer ikke, når du anvender
funktionerne Hurtig afspilning eller Langsom
afspilning, selv om du kan ændre TVStilstandene.
42
Afspilning af film
Ændring af vinkler
Visning af undertekster
Hvis der er optaget undertekster på disken,
kan du ændre underteksterne eller slå dem til
eller fra efter behov, når du afspiller diskene.
Hvis der er optaget flere vinkler af en sekvens
på en DVD VIDEO, vises "
" på
frontpaneldisplayet. Dette betyder, at du kan
ændre visningsvinklen.
(undertekst) under
afspilningen.
Følgende display vises.
1 Tryk på
(vinkel) under
afspilningen.
Afspilning af film
1 Tryk på
1ENGELSK
Nummeret på vinklen vises på displayet.
2
2 Tryk flere gange på
(vinkel) for
at vælge nummeret på vinklen.
Sekvensen skifter til den valgte vinkel.
Bemærk
Afhængigt af den valgte DVD VIDEO kan du
muligvis ikke ændre vinklerne, selvom der er
optaget flere vinkler på DVD VIDEO'en.
2 Tryk flere gange på
(undertekst) for at vælge en
indstilling.
◆ Ved afspilning af en DVD VIDEO
Vælg det ønskede sprog.
Valgmulighederne for sprog afhænger af
den valgte DVD VIDEO.
De 4 cifre, der vises, angiver sprogkoden.
Oplysninger om de forskellige
sprogkoder findes på "Liste over
sprogkoder" på side 75.
,fortsættes
43
◆ Ved afspilning i DVD-VR-tilstand
Vælg "TIL".
◆ Ved afspilning af en DATA-CD (DivXvideo) eller DATA-DVD (DivX-video)
Vælg det viste sprog.
Justering af
afspilningsbilledet
(BRUGERDEFINERET BILLEDE)
Sådan deaktiverer du undertekster
Vælg "FRA" i trin 2.
Bemærk
• Afhængigt af den valgte DVD VIDEO kan du
muligvis ikke ændre underteksterne, selvom der
er optaget undertekster på flere sprog på DVD
VIDEO'en. Du kan muligvis heller ikke
deaktivere dem.
• Du kan skifte undertekster, hvis DivX-videofilen
har filtypenavnet ".AVI" eller ".DIVX" og
indeholder flere undertekster på samme fil.
• Ved afspilning af en disc med undertitler, kan
disse forsvinde, når du trykker på knappen FAST
PLAY eller SLOW PLAY.
Du kan justere videosignalet for en DVD,
VIDEO CD, DATA CD/DATA DVD i
JPEG-format eller for en DATA CD/DATA
DVD, der indeholder DivX-videofiler for at
opnå den ønskede billedkvalitet. Vælg den
indstilling, der bedst passer til det program,
du ser. Når du vælger "HUKOMMELSE",
kan du vælge flere justeringer for hvert
billedelement (farve, lysstyrke, osv.).
ENTER
DISPLAY
RETURN
1 Tryk på DISPLAY under
afspilningen (Tryk to gange ved
afspilning af en DATA CD eller
DATA DVD med JPEG-billedfiler).
Kontrolmenuen vises.
2 Tryk på X/x for at vælge
(BRUGERDEFINERET BILLEDE), og
tryk derefter på ENTER.
Funktionen for "BRUGERDEFINERET
BILLEDE" vises.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
STANDARD
STANDARD
DYNAMISK 1
44
DVD VIDEO
3 Tryk på X/x for at vælge den
ønskede indstilling.
Standardindstillingen er understreget.
• STANDARD: Viser et standardbillede.
• DYNAMISK 1: Giver et stærkt
dynamisk billede ved at øge
billedkontrasten og farveintensiteten.
• DYNAMISK 2: Giver et mere
dynamisk billede end DYNAMISK 1
ved at øge billedkontrasten og
farveintensiteten yderligere.
• BIOGRAFEFFEKT 1: Gør detaljer i
mørke områder tydeligere ved at øge
det sorte niveau.
• BIOGRAFEFFEKT 2: Hvide farver
bliver lysere, sorte farver bliver
kraftigere, og farvekontrasten øges.
• HUKOMMELSE: Gør detaljerne i
billedet tydeligere.
Justering af billedelementer i
"HUKOMMELSE"
De enkelte billedelementer kan justeres hver
for sig.
• BILLEDE: Ændrer kontrasten.
• LYS: Ændrer den overordnede lysstyrke.
• FARVE: Gør farverne dybere eller lysere.
• NUANCE: Ændrer farvebalancen.
1
Justeringslinjen
for "BILLEDE" vises.
(
)
C
01:32:55
BILLEDE
2
Select :
0
ENTER
Cancel : RETURN
Tryk på C/c for at justere
billedkontrasten.
Tryk på X/x for at gå til næste eller
forrige billedelement uden at gemme den
aktuelle indstilling.
z Tip!
Det anbefales at bruge "BIOGRAFEFFEKT 1" eller
"BIOGRAFEFFEKT 2" under afspilning af film.
3
Afspilning af film
4 Tryk på ENTER.
Den valgte indstilling træder i kraft.
Vælg "HUKOMMELSE" i trin 3 i
"Justering af afspilningsbilledet", og
tryk på ENTER.
Tryk på ENTER.
Justeringen gemmes, og justeringslinjen
for "LYS" vises.
4
Gentag trin 2 og 3 for at justere "LYS",
"FARVE" og "NUANCE".
Sådan slukker du displayet
Tryk på O RETURN eller DISPLAY.
45
Et skarpere billede
4 Tryk på ENTER.
Den valgte indstilling træder i kraft.
(SKARPHED)
Sådan annullerer du indstillingen for
"SKARPHED"
Øger billedets kontur for at frembringe et
skarpere billede.
ENTER
DISPLAY
1 Tryk på DISPLAY under afspilning
(Tryk to gange ved afspilning af en
DATA CD eller DATA DVD med
JPEG-billedfiler).
Kontrolmenuen vises.
2 Tryk på X/x for at vælge
(SKARPHED), og tryk derefter på
ENTER.
Indstillingerne for "SKARPHED" vises.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
DVD VIDEO
FRA
1
2
FRA
3 Tryk på X/x for at vælge et niveau.
• 1: Øger konturen.
• 2: Øger konturen mere end 1.
46
Vælg "FRA" i trin 3.
Bemærk
MP3-lyd og JPEG-billeder
Om MP3-lydspor og
JPEG-billedfiler
MP3 er en lydkomprimeringsteknologi, der
opfylder ISO/IEC MPEG-kravene. JPEG er
billedkomprimeringsteknologi.
Du kan afspille DATA CD'er/DATA
DVD'er, der indeholder MP3-lydspor eller
JPEG-billedfiler.
Understøttede DATA CD'er/DATA
DVD'er
Om afspilningsrækkefølge for
album, spor og filer
Album afspilles i nedenstående rækkefølge:
◆Opbygning af diskindhold
Træ 1
Træ 2
Træ 3
Træ 4
Træ 5
ROOT
MP3-lyd og JPEG-billeder
Du kan afspille DATA CD'er eller DATA
DVD'er, der er optaget i MP3-format (MPEG
1 Audio Layer III) og JPEG-format.
Afspilleren understøtter kun afspilning af
DATA-CD'er hvis logiske format er ISO
9660 niveau 1/niveau 2 eller Joliet, og
DATA-DVD'er i formatet Universal Disk
Format (UDF).
Yderligere oplysninger om
optagelsesformatet findes i den vejledning,
der fulgte med diskdrevene og
optagesoftwaren (ekstraudstyr).
• Afspilleren kan afspille data med filtypenavnet
".MP3", ".JPG" eller ".JPEG" – også selvom
dataene ikke er i MP3- eller JPEG-format.
Afspilning af disse data kan generere en høj lyd,
der kan beskadige højttalersystemet.
• Afspilleren er ikke kompatibel med lydspor i
mp3PRO-formatet.
• Nogle JPEG-filer kan ikke afspilles.
• Du kan ikke afspille MP3-lydspor/JPEGbilledfiler på DATA CD'er/DATA DVD'er, der
indeholder DivX-videofiler.
Bemærk
Afspilleren kan muligvis ikke afspille DATACD'er/DATA-DVD'er, der er oprettet i Packet
Write-format.
Understøttede MP3-lydspor eller
JPEG-billedfiler
Afspilleren kan afspille følgende spor og
filer:
– MP3-lydspor med filtypenavnet ".MP3".
– JPEG-billedfiler med filtypenavnet
".JPEG" eller ".JPG".
– JPEG-billedfiler, der er i overensstemmelse
med billedfilformatet DCF*.
Album
Spor eller fil
* "Design rule for Camera File system":
Billedstandarder for digitale kameraer som
defineret af JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries Association).
,fortsættes
47
Når en DATA CD/DATA DVD indsættes, og
der trykkes på H, afspilles de nummererede
spor (eller filer) sekventielt fra 1 til 7. Alle
underalbum/-spor (eller filer), der findes i et
aktuelt valgt album, får prioritet over det
næste album i samme træ. (Eksempel: C
indeholder D, så 4 afspilles før 5).
Når du trykker på MENU, og listen over
albumnavne vises (side 49), vises
albumnavnene i nedenstående rækkefølge:
A t B t C t D t F t G. Album
uden spor (eller filer) (f.eks. album E), vises
ikke på listen.
z Tip!
• Hvis du tilføjer numre (01, 02, 03 osv.) forrest i
sporenes/filernes filnavne, afspilles sporene (eller
filerne) i den nummererede rækkefølge.
• Da det tager længere tid at starte afspilning af en
disk med mange træer, bør du kun oprette album
med to træer.
Bemærk
• Afhængigt af det program, du bruger til at oprette
DATA CD'en/DATA DVD'en med, kan
afspilningsrækkefølgen være forskellig fra
ovenstående illustration.
• Afspilningsrækkefølgen ovenfor gælder muligvis
ikke, hvis der er mere end 200 album og 300 spor/
filer i hvert album.
• Afspilleren kan genkende op til 200 albummer
(tæller kun album, herunder album uden MP3lydspor og JPEG-billedfiler). Afspilleren afspiller
ikke album ud over album 200.
• Der kan gå lidt tid, inden det næste eller et album
starter.
48
Afspilning af MP3lydspor og JPEGbilledfiler
Du kan afspille MP3-lydspor og JPEGbilledfiler på DATA CD'er eller DATA
DVD'er.
CLEAR
PICTURE
NAVI
MENU
ENTER
RETURN
ZOOM
z Tip!
Du kan få vist discoplysninger under afspilning af
MP3-lydspor (side 35).
Bemærk
• DATA-CD'er, der er optaget i KODAK Picture
CD-format, afspilles automatisk, når de lægges i
afspilleren.
• Hvis der ikke er optaget MP3-lydspor eller JPEGbilledfil på DATA CD'en/DATA DVD'en, vises
"Ingen lyddata" eller "Ingen billeddata" på
skærmen.
Valg af album
Valg af MP3-lydspor
1
1
Tryk på MENU.
Listen over album på disken vises.
Når et album afspilles, nedtones titlen.
Tryk på ENTER efter trin 2 i afsnittet
"Valg af album".
Listen over spor på albummet vises.
3( 30)
MY FAVOURITE SONG
1(256)
ROCK BEST HIT
KARAOKE
MY FAVOURITE SONG
R&B
JAZZ
CLASSIC
SALSA OF CUBA
BOSSA NOVA
2
Tryk på X/x for at vælge det ønskede
album.
3
Tryk på H.
Sådan stopper du afspilningen
Tryk på x.
Sådan går du til næste eller forrige side
Tryk på c eller C.
Sådan tænder eller slukker du displayet
Tryk flere gange på MENU.
z Tip!
Du kan vælge, at der kun skal afspilles MP3lydspor, JPEG-billedfiler eller begge, ved at vælge
"MODE (MP3, JPEG)" (side 52).
2
Tryk på X/x for at vælge et spor, og
tryk på ENTER.
Afspilningen starter fra det valgte spor.
Sådan stopper du afspilningen
Tryk på x.
Sådan går du til næste eller forrige side
Tryk på c eller C.
Sådan vender du tilbage til det forrige
display
Tryk på O RETURN.
Sådan går du til det næste eller forrige
MP3-lydspor
MP3-lyd og JPEG-billeder
Afspilningen starter fra det valgte album.
Oplysninger om valg af MP3-lydspor
findes i afsnittet "Valg af MP3-lydspor"
(side 49).
Oplysninger om valg af JPEG-billedfiler
findes i afsnittet "Valg af JPEG-billedfil"
(side 50).
WALTZ FOR DEBBY
MY ROMANCE
MILES TONES
MY FUNNY VALENTINE
AUTUM LEAVES
ALL BLUES
S O M E D A Y M Y P R I N C E W ...
Tryk på > eller . under afspilningen.
Du kan vælge det første spor på det næste
album ved at trykke på > under
afspilningen af det sidste spor i det aktuelle
album.
Bemærk, at du ikke kan vende tilbage til det
forrige album ved at bruge ., og at du skal
vælge det forrige album på listen over album.
,fortsættes
49
Sådan roterer du et JPEG-billede
Valg af JPEG-billedfil
1
Tryk på PICTURE NAVI efter trin 2 i
afsnittet "Valg af album".
Billedfilerne i albummet vises på 16 små
skærme. Der vises en rulleboks i højre
side.
Tryk på X/x, mens du får vist billedet. Hver
gang du trykker på X, roteres billedet 90
grader mod uret.
Tryk på CLEAR for at vende tilbage til
normal visning. Bemærk, at visningen også
skifter til normal, hvis du trykker på C/c for
at gå til næste eller forrige billede.
Eksempel: Hvis du trykker en enkelt gang på X.
Rotationsretning
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Du kan vise flere billedfiler ved at
markere et billede for neden og trykke på
x. Du kan vende tilbage til et tidligere
billede ved at vælge et billede foroven og
trykke på X.
2
Tryk på C/X/x/c for at vælge det
ønskede billede, og tryk på ENTER.
Det valgte billede vises.
Eksempel
Sådan forstørrer du et JPEG-billede
(ZOOM)
Tryk på ZOOM, mens du får vist billedet. Du
kan forstørre billedet op til fire gange den
oprindelige størrelse, og rulle med C/X/x/c.
Tryk på CLEAR for at vende tilbage til
normal visning.
◆Når der trykkes en enkelt gang (x2)
Billedet bliver dobbelt så stort som
oprindeligt.
◆Når du trykker to gange (x4)
Billedet bliver fire gange så stort som
oprindeligt.
Sådan viser du JPEG billedinformation
Sådan går du til næste eller forrige JPEGbilledfil
Tryk på C eller c under afspilningen. Du kan
vælge den første fil i det næste album ved at
trykke på c under afspilningen af den sidste
fil i det aktuelle album.
Bemærk, at du ikke kan vende tilbage til det
forrige album ved at bruge C, og at du skal
vælge det forrige album på listen over album.
50
Tryk på
(undertekst), mens du viser JPEG
billedfiler.
Filnavn, kameraproducent/model, dato,
tidspunkt, billedopløsning, filstørrelse,
oplysninger om kameraindstillinger (ISOhastighed, eksponeringstid, blændenummer,
eksponeringsprioritet, brændvidde) for det
billede, der vises på skærmen.
vises, når billedet er blevet optaget med
blitz.
vises, når billedet roteres automatisk.
(undertekst) for at skjule
Tryk på
oplysningerne.
Bemærk, ovenstående oplysninger muligvis
ikke vises, afhængigt af det digitale kamera.
Sådan stopper du en visning af et JPEGbillede
Tryk på x.
z Tip!
• Under visningen af JPEG-billedfiler kan du vælge
indstillinger for "INTERVAL" (side 53),
"EFFEKT" (side 53) og "SKARPHED" (side 46).
• Du kan få vist JPEG-billedfiler uden MP3-lyd ved
at indstille "MODE (MP3, JPEG)" til "BILLEDE
(JPEG)" (side 52).
• Datoen for billedets optagelse vises ved siden af
"DATO" i kontrolmenuen (side 11). Bemærk, at
datovisningen afhænger af det digitalkamera, som
billedet er taget med.
Afspilning af JPEGbilleder som et diasshow
Du kan afspille JPEG-billedfiler på en DATA
CD eller DATA DVD løbende som et
diasshow.
Bemærk
BILLEDNAVIGATION kan ikke bruges, hvis du
har valgt "LYD (MP3)" i "MODE (MP3, JPEG)"
(side 52).
MENU
ENTER
DISPLAY
Listen over albummer på DATA CD'en/
DATA DVD’en vises.
3( 30)
ROCK BEST HIT
KARAOKE
MY FAVOURITE SONG
R&B
JAZZ
CLASSIC
SALSA OF CUBA
BOSSA NOVA
MP3-lyd og JPEG-billeder
1 Tryk på MENU.
2 Tryk på X/x for at vælge et album.
3 Tryk på H.
JPEG-billederne i det valgte album
afspilles som et diasshow.
Sådan stopper du afspilningen
Tryk på x.
Bemærk
• Diasshowet stopper, når der trykkes på X/x eller
ZOOM. Tryk på H for at fortsætte diasshowet.
• Denne funktion kan ikke bruges, hvis "MODE
(MP3, JPEG)" er indstillet til "LYD (MP3)"
(side 52).
,fortsættes
51
Visning af diasshow med lyd
(MODE (MP3, JPEG))
Når JPEG-billedfiler og MP3-lydspor er
placeret i samme album, kan du afspille et
diasshow med lyd.
1
Stop en eventuel afspilning, og tryk på
DISPLAY.
Kontrolmenuen vises.
2
Tryk på X/x for at vælge
(MODE (MP3, JPEG)), og tryk derefter
på ENTER.
Indstillingerne for "MODE (MP3,
JPEG)" vises.
12(27)
18(34)
T
32:55
AUTO
AUTO
LYD (MP3)
BILLEDE(JPEG)
3
Tryk på X/x for at vælge "AUTO"
(standard), og tryk derefter på ENTER.
Tryk på MENU.
Listen over albummer på DATA CD'en/
DATA DVD’en vises.
3( 30)
ROCK BEST HIT
KARAOKE
MY FAVOURITE SONG
R&B
JAZZ
CLASSIC
SALSA OF CUBA
BOSSA NOVA
5
52
Tryk på H.
Diasshowet afspilles med lyd.
z Tip!
• Hvis du vil gentage både MP3-lydspor og JPEGbilledfiler i et enkelt album, skal du gentage det
samme MP3-lydspor eller album, når "MODE
(MP3, JPEG)" er indstillet til "AUTO".
Oplysninger om gentagelse af spor eller album
findes i afsnittet "Afspilning flere gange (Gentag
afspilning)" (side 29).
• Afspilleren genkender maks. 200 albummer
uanset den valgte tilstand. Afspilleren kan
genkende op til 300 MP3-lydspor og 300 JPEGbilledfiler i hvert album, når du har valgt
"AUTO". Den kan genkende 600 MP3-lydspor,
når du har valgt "LYD (MP3)", og 600 JPEGbilledfiler, når du har valgt "BILLEDE (JPEG)".
DATA CD MP3
• AUTO: Afspiller både JPEG-billedfiler
og MP3-lydspor i samme album som et
diasshow.
• LYD (MP3): Afspiller kun MP3lydspor.
• BILLEDE (JPEG): Afspiller kun
JPEG-billedfiler.
4
6
Tryk på X/x for at vælge det album,
der indeholder både MP3-lydspor og
JPEG-billeder, som skal afspilles.
Bemærk
• Denne funktion kan ikke bruges, hvis MP3lydspor og JPEG-billedfiler er placeret forskellige
album.
• Hvis JPEG-billedet eller MP3-lyden har
forskellige spilletider, fortsætter afspilningen af
den længstvarende uden lyd eller billede.
• Hvis du afspiller store MP3-filer og JPEGbilledfiler samtidig, kan der forekomme spring i
lyden. Det anbefales, at du indstiller MP3bithastigheden til 128 kbps eller lavere, når du
opretter filen. Hvis der fortsat er spring i lyden,
skal du reducere størrelsen af JPEG-filen.
Indstilling af visningsinterval for
diasshow (INTERVAL)
Valg af effekter ved
diasovergang (EFFEKT)
Du kan angive, hvor længe et dias skal vises
på skærmen.
Du kan vælge den måde, som diasshowet skal
vise et dias på.
1
1
Tryk to gange på DISPLAY, mens du
får vist et JPEG-billede, eller når
afspilleren har stoppet afspilningen.
2
Tryk på X/x for at vælge
(EFFEKT), og tryk derefter på ENTER.
Tryk to gange på DISPLAY, mens du
får vist et JPEG-billede, eller når
afspilleren har stoppet afspilningen.
Kontrolmenuen vises.
2
Tryk på X/x for at vælge
(INTERVAL), og tryk derefter på
ENTER.
Indstillingerne for "EFFEKT" vises.
3 ( 12)
4)
1(
23/10/2007
Indstillingerne for "INTERVAL" vises.
3 ( 12)
4)
1(
29/10/2007
NORMAL
NORMAL
HURTIG
LANGSOM 1
LANGSOM 2
TYPE
TYPE
TYPE
TYPE
TYPE
TYPE
FRA
DATA CD JPEG
3
Tryk på X/x for at vælge en indstilling.
Standardindstillingen er understreget.
• TYPE 1: billedet kommer ind fra
toppen mod bunden.
• TYPE 2: billedet kommer ind fra
venstre til højre.
• TYPE 3: billedet strækkes ud fra
midten af skærmen.
• TYPE 4: billederne går gennem alle
effekterne i vilkårlig rækkefølge.
• TYPE 5: det næste billede glider hen
over det forrige billede.
• FRA: deaktiverer denne funktion.
Tryk på X/x for at vælge en indstilling.
Standardindstillingen er understreget.
• NORMAL: Diaset vises mellem 6 til 9
sekunder.
• HURTIG: Diaset vises i kortere tid end
NORMAL.
• LANGSOM 1: angiver en varighed
længere end NORMAL.
• LANGSOM 2: angiver en varighed
længere end LANGSOM 1.
4
1
1
2
3
4
5
Tryk på ENTER.
4
MP3-lyd og JPEG-billeder
3
DATA CD JPEG
Tryk på ENTER.
Bemærk
Nogle JPEG-filer, særligt progressive JPEG-filer
eller JPEG-filer med 3.000.000 pixel eller mere,
kan være længere tid om at blive vist end andre, og
dette kan få visningsintervallet til at virke længere
end den indstilling, du valgte.
53
Understøttede DivX-videofiler
DivX®-videoer
Om DivX-videofiler
DivX® er en komprimeringsteknologi til
videofiler, der er udviklet af DivX, Inc. Dette
produkt er et officielt DivX®-certificeret
produkt.
Du kan afspille DATA-CD'er og DATADVD'er, der indeholder DivX-videofiler.
Understøttede DATA CD'er og
DATA DVD'er
Afspilning af DATA CD'er og DATA
DVD'er på denne afspiller afhænger af
bestemte forhold:
– Hvis DATA CD'er/DATA DVD'er
indeholder DivX-videofiler i stedet for
MP3-lydspor eller JPEG-billedfiler,
afspilles der kun DivX-videofiler.
Afspilleren understøtter kun afspilning af
DATA-CD'er hvis logiske format er ISO
9660 niveau 1/niveau 2 eller Joliet, og
DATA-DVD'er i formatet Universal Disk
Format (UDF).
Yderligere oplysninger om
optagelsesformatet findes i den vejledning,
der fulgte med diskdrevene og
optagesoftwaren (ekstraudstyr).
Om afspilningsrækkefølge for data på
DATA-CD'er eller DATA-DVD'er
Se "Om afspilningsrækkefølge for album,
spor og filer” (side 47). Bemærk, at
afspilningsrækkefølgen muligvis ikke
gælder, afhængigt af den software, der bruges
til at oprette DivX-videofiler med, eller hvis
der er mere end 200 album og 600 DivXvideofiler i hvert album.
Bemærk
Afspilleren kan muligvis ikke afspille DATACD'er/DATA-DVD'er, der er oprettet i Packet
Write-format.
54
Afspilleren understøtter data, der er optaget i
DivX-format, og som har filtypenavnet
".AVI" eller ".DIVX". Afspilleren
understøtter ikke afspilning af filer med
filtypenavnet ".AVI" eller ".DIVX", hvis de
ikke indeholder en DivX-video.
z Tip!
Yderligere oplysninger om understøttede MP3lydspor eller JPEG-billedfiler på DATA CD'er/
DATA DVD'er findes i afsnittet "DATA CD’er/
DATA DVD'er, som afspilleren kan afspille"
(side 47).
Bemærk
• Afspilleren kan ikke afspille DivX-videofiler, når
filerne er en kombination af to eller flere DivXvideofiler.
• Afspilleren kan ikke afspille DivX-videofiler, der
er større end 720 (bredde) × 576 (højde)/2 GB.
• Afhængigt af DivX-videofilen kan det ske, at
billedet er utydeligt, eller at lyden mangler.
• Afspilleren kan ikke afspille DivX-videofiler, der
varer længere end 3 timer.
Valg af album
Afspilning af DivXvideofiler
1
Tryk på MENU.
Listen over album på disken vises. Der
vises kun album, der indeholder DivXvideofiler.
Du kan afspille DivX-videofiler på DATA
CD'er og DATA DVD'er.
3( 3)
SUMMER 2003
NEW YEAR'S DAY
MY FAVOURITES
MENU
ENTER
RETURN
2
Tryk på X/x for at vælge det ønskede
album.
3
Tryk på H.
Afspilningen starter fra det valgte album.
Oplysninger om valg af DivX-videofiler
findes i afsnittet "Valg af DivX-videofil"
(side 56).
Sådan stopper du afspilningen
Tryk på x.
Bemærk
• Hvis der ikke er optaget DivX-videofiler på
DATA CD'en/DATA DVD'en, får du vist en
meddelelse om, at disc'en ikke kan afspilles.
• Afhængigt af DivX-videofilen kan det ske, at
billedet standser eller er utydeligt. Hvis dette sker,
anbefales det, at du opretter filen ved en lavere
bithastighed. Hvis der stadig høres støj, skal du
vælge MP3 som lydformat. Bemærk, at denne
afspiller ikke understøtter WMA-formatet
(Windows Media Audio).
• DivX-videofilernes komprimeringsteknologi kan
medføre, at billedet vises med en forsinkelse, efter
at du har trykket på H (afspil).
• Afhængigt af DivX-videofilen kan det ske, at
lyden ikke høres samtidig med, at billederne vises
på skærmen.
Sådan går du til næste eller forrige side
Tryk på C eller c.
DivX®-videoer
z Tip!
Du kan få vist diskoplysninger under afspilning af
en DivX-videofil (side 35).
Sådan tænder eller slukker du displayet
Tryk flere gange på MENU.
,fortsættes
55
Valg af DivX-videofil
1
Tryk på ENTER efter trin 2 i afsnittet
"Valg af album".
Listen over filer på albummet vises.
MY FAVOURITES
1(2 )
HAWAII 2004
VENUS
2
Tryk på X/x for at vælge en fil, og tryk
på ENTER.
Den valgte fil afspilles.
Sådan stopper du afspilningen
Tryk på x.
Sådan går du til næste eller forrige side
Tryk på C eller c.
Sådan vender du tilbage til det forrige
display
Tryk på O RETURN.
Sådan går du til næste eller forrige DivXvideofil uden at aktivere ovenstående liste
over filer
Tryk på > eller . for at vælge den
næste eller forrige DivX-videofil i samme
album.
Du kan vælge den første fil i det næste album
ved at trykke på > under afspilningen af
den sidste fil i det aktuelle album. Bemærk, at
du ikke kan bruge . til at gå tilbage til det
forrige album. Hvis du vil tilbage til det
forrige album, skal du vælge albummet på
listen.
z Tip!
Hvis antal visninger er begrænset, kan du afspille
DivX-videofilerne det forudindstillede antal gange.
Følgende handlinger tælles med:
– Når afspilleren slukkes. Dette omfatter også
automatisk slukning. Tryk på X i stedet for x, når
du vil stoppe en visning.
– Når diskskuffen åbnes.
– Når der afspilles en anden fil.
56
2
Brug af yderligere funktioner
Kontrolmenuen vises.
3
Låsning af disks
(BRUGERDEFINERET BØRNESIKRING,
Tryk på X/x for at vælge
(BØRNESIKRING), og tryk derefter på
ENTER.
Indstillingerne for "BØRNESIKRING"
vises.
BØRNESIKRING)
Du kan angive to typer
afspilningsbegrænsninger for en disk.
• Brugerdefineret børnesikring
Du kan angive afspilningsbegrænsninger,
så afspilleren ikke afspiller upassende disks.
• Børnesikring
Afspilning af bestemte DVD VIDEO'er kan
begrænses i overensstemmelse med et
foruddefineret niveau, f.eks. brugernes
alder. Sekvenser kan blokeres eller
udskiftes med andre sekvenser.
Kodeordet anvendes både til Børnesikring og
Brugerdefineret børnesikring.
Stop en eventuel afspilning, og tryk på
DISPLAY.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
STOP
DVD VIDEO
TIL
AFSPILLER
KODEORD
FRA
4
Tryk på X/x for at vælge "TIL t", og
tryk derefter på ENTER.
◆ Hvis du ikke har indtastet et kodeord
Displayet til registrering af et nyt
kodeord vises.
Nummerknapper
BØRNESIKRING
ENTER
DISPLAY
Indtast et 4-cifret kodeord ved hjælp af
nummerknapperne, og tryk derefter på
ENTER.
Displayet til bekræftelse af kodeordet
vises.
◆ Hvis du allerede har registreret et
kodeord
Displayet til indtastning af kodeordet
vises.
Brugerdefineret børnesikring
5
Du kan angive det samme kodeord til
brugerdefineret børnesikring for op til 40
disks. Når du angiver disk nummer 41,
annulleres den første disk.
1
Læg den disk i afspilleren, som du vil
låse.
Hvis disken starter, skal du trykke på x
for at stoppe afspilningen.
Brug af yderligere funktioner
Indtast en ny firecifret
adgangskode, og tryk derefter på
ENTER .
Indtast eller genindtast det 4-cifrede
kodeord ved hjælp af
nummerknapperne, og tryk derefter på
ENTER.
Meddelelsen "Brugerdefineret
børnesikring er angivet" vises, og
skærmbilledet vender derefter tilbage til
kontrolmenuen.
,fortsættes
57
Sådan slår du Brugerdefineret
børnesikring fra
1
Udfør trin 1 til 3 i afsnittet
"Brugerdefineret børnesikring".
2
Tryk på X/x for at vælge "FRA t", og
tryk derefter på ENTER.
3
Indtast det 4-cifrede kodeord ved hjælp af
nummerknapperne, og tryk derefter på
ENTER.
2
Indstillingerne for "BØRNESIKRING"
vises.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
Læg den disk i afspilleren, som der er
angivet brugerdefineret børnesikring for.
Displayet "BRUGERDEFINERET
BØRNESIKRING" vises.
STOP
DVD VIDEO
TIL
AFSPILLER
KODEORD
FRA
Sådan afspiller du en disk med
Brugerdefineret børnesikring
1
Tryk på X/x for at vælge
(BØRNESIKRING), og tryk derefter på
ENTER.
3
Tryk på X/x for at vælge "AFSPILLER
t", og tryk derefter på ENTER.
◆ Hvis du ikke har indtastet et kodeord
Displayet til registrering af et nyt
kodeord vises.
BRUGERDEFINERET BØRNESIKRING
Brugerdefineret børnesikring er
allerede angivet. Indtast kodeord og
tryk derefter på ENTER .
BØRNESIKRING
Indtast en ny firecifret
adgangskode, og tryk derefter på
ENTER .
2
Indtast det 4-cifrede kodeord ved hjælp af
nummerknapperne, og tryk derefter på
ENTER.
Afspilleren er klar til afspilning.
z Tip!
Hvis du glemmer kodeordet, skal du angive det
6-cifret nummer "199703" ved hjælp af
nummerknapperne, når du bliver bedt om at angive
kodeordet i displayet "BRUGERDEFINERET
BØRNESIKRING". Tryk derefter på ENTER. Du
bliver bedt om at indtaste et nyt 4-cifret kodeord.
Børnesikring (begrænset
afspilning)
Afspilning af bestemte DVD VIDEO'er kan
begrænses i overensstemmelse med et
foruddefineret niveau, f.eks. brugernes alder.
Funktionen "BØRNESIKRING" gør det
muligt at angive et niveau for
afspilningsbegrænsningen.
1
Stop en eventuel afspilning, og tryk på
DISPLAY.
Kontrolmenuen vises.
58
Indtast et 4-cifret kodeord ved hjælp af
nummerknapperne, og tryk derefter på
ENTER.
Displayet til bekræftelse af kodeordet
vises.
◆ Hvis du allerede har registreret et
kodeord
Displayet til indtastning af kodeordet
vises.
4
Indtast eller genindtast det 4-cifrede
kodeord ved hjælp af
nummerknapperne, og tryk derefter på
ENTER.
Displayet til indstilling af niveauet for
afspilningsbegrænsning vises.
BØRNESIKRING
NIVEAU:
STANDARD:
FRA
USA
5
Tryk på X/x for at vælge "STANDARD",
og tryk derefter på ENTER.
Sådan deaktiverer du funktionen
Børnesikring
Menupunkterne for "STANDARD"
vises.
Indstil "NIVEAU" til "FRA" i trin 8.
BØRNESIKRING
NIVEAU:
STANDARD:
6
FRA
USA
USA
ANDRE
Tryk på X/x for at vælge et geografisk
område for
afspilningsbegrænsningen, og tryk
derefter på ENTER.
Området vælges.
Hvis du vælger "ANDRE t", skal du
vælge og indtaste den standardkode, der
findes i skemaet på side 75 med
nummerknapperne.
7
Tryk på X/x for at vælge "NIVEAU", og
tryk derefter på ENTER.
Menupunkterne for "NIVEAU" vises.
FRA
FRA
8:
7:
6:
5:
8
NC17
R
1
Læg disken i afspilleren, og tryk på H.
Displayet til indtastning af kodeordet
vises.
2
Indtast det 4-cifrede kodeord ved hjælp af
nummerknapperne, og tryk derefter på
ENTER.
Afspilningen startes.
z Tip!
Hvis du glemmer kodeordet, skal du fjerne disken
og gentage trin 1-3 i afsnittet "Børnesikring
(begrænset afspilning)". Når du bliver bedt om at
indtaste dit kodeord, skal du indtaste nummeret
"199703" ved hjælp af nummerknapperne. Tryk
derefter på ENTER. Du bliver bedt om at indtaste et
nyt 4-cifret kodeord. Når du har indtastet et nyt 4cifret kodeord, skal du lægge disken i afspilleren og
trykke på H. Indtast det nye kodeord, når displayet
til indtastning af kodeord vises.
Bemærk
• Når du afspiller disks uden funktionen
Børnesikring, kan afspilningen ikke begrænses.
• Afhængigt af den valgte disk bliver du muligvis
bedt om at ændre børnesikringsniveau, mens
disken afspilles. I dette tilfælde skal du indtaste
dit kodeord og derefter ændre niveauet. Hvis du
annullerer indstillingen Genoptag afspilning,
skifter niveauet til det foregående niveau.
Vælg det ønskede niveau med X/x, og
tryk derefter på ENTER.
Indstillingen af Børnesikring er udført.
BØRNESIKRING
NIVEAU:
STANDARD:
4:
Brug af yderligere funktioner
BØRNESIKRING
NIVEAU:
STANDARD:
Sådan afspiller du en disk med
Børnesikring
PG13
USA
Jo lavere værdi, jo strengere
begrænsning.
,fortsættes
59
Ændring af kodeord
1
Stop en eventuel afspilning, og tryk på
DISPLAY.
Kontrolmenuen vises.
2
Tryk på X/x for at vælge
(BØRNESIKRING), og tryk derefter på
ENTER.
Indstillingerne for "BØRNESIKRING"
vises.
3
Tryk på X/x for at vælge "KODEORD
t", og tryk derefter på ENTER.
Displayet til indtastning af kodeordet
vises.
4
Indtast det 4-cifrede kodeord ved
hjælp af nummerknapperne, og tryk
derefter på ENTER.
5
Indtast et nyt 4-cifret kodeord ved
hjælp af nummerknapperne, og tryk
derefter på ENTER.
6
Indtast kodeordet igen ved hjælp af
nummerknapperne, og tryk derefter på
ENTER for at bekræfte koden.
Betjening af TV'et med
den medfølgende
fjernbetjening
Du kan kontrollere lydniveau, indgangskilde
og strømafbryder på Sony TV'et med den
medfølgende fjernbetjening.
TV
Nummerknapper
2 +/–
t
Du kan styre TV'et med knapperne nedenfor.
Hvis du laver en fejl, når du angiver
kodeordet
Ved at trykke
på
Kan du
Tryk på C, før du trykker på ENTER, og
indtast det korrekte tal.
TV [/1
Slukke eller tænde TV'et
2 (lydstyrke) +/– Justere lydstyrken for TV'et
t (TV/video)
Skifte indgangskilde mellem
TV og andre indgangskilder
Bemærk
Det afhænger af den tilsluttede enhed, om du kan
betjene TV'et ved hjælp af alle eller nogle af
knapperne på den medfølgende fjernbetjening.
60
Betjening af TV'et med
fjernbetjeningen
Du kan også kontrollere lydniveau,
indgangskilde og strømafbryder på andre
TV'er end Sony TV'et.
Hvis TV'et findes på nedenstående liste, skal
du indstille den korrekte producentkode.
1
Hold TV [/1 nede, og indtast TV'ets
producentkode (se tabellen nedenfor)
ved hjælp af nummerknapperne.
2
Slip TV [/1.
Kodenumre til TV, der kan fjernbetjenes
Hvis der er mere end ét kodenummer, skal du
indtaste et ad gangen, indtil du finder det, der
passer til dit TV.
Producent
Kodenummer
Sony
01 (standard)
Aiwa
01 (standard)
Grundig
11
Hitachi
24
33
LG
06
Loewe
06
Panasonic
17, 49
Philips
06, 08
Samsung
06, 71
Sanyo
25
Sharp
29
Thomson
43
Toshiba
38
Brug af yderligere funktioner
JVC
Bemærk
• Når du udskifter batterierne i fjernbetjeningen, er
det muligt, at det angivne kodenummer skifter til
standardindstillingen. Indstil det korrekte
kodenummer igen.
• Det afhænger af den enhed, der tilsluttes, om du
kan betjene TV'et ved hjælp af alle eller nogle af
knapperne på den medfølgende fjernbetjening.
61
( 47 )
Indstillinger og justeringer
Brug af
installationsmenuen
Installationsmenuen gør det muligt at
foretage forskellige justeringer, f.eks. af
billeder og lyd. Du kan også vælge det sprog,
som underteksterne eller installationsmenuen
skal vises på.
Yderligere oplysninger om menupunkter i
installationsmenuen findes på 63 til 68.
Bemærk
Afspilningsindstillinger på disken har prioritet over
indstillingerne i installationsmenuen, og de
beskrevne funktioner fungerer muligvis ikke som
beskrevet.
:
STOP
DVD VIDEO
:
HURTIG
BRUGERDEFINERET
NULSTIL
HURTIG
3 Tryk på X/x for at vælge
"BRUGERDEFINERET", og tryk
derefter på ENTER.
Installationsmenuen vises.
SPROG-INDSTILLING
DISPLAYSPROG:
MENU:
LYD:
UNDERTEKST:
DANSK
DANSK
ORIGINAL
DANSK
4 Tryk på X/x for at vælge det
ENTER
DISPLAY
ønskede menupunkt på den viste
liste: "SPROG-INDSTILLING",
"SKÆRMINDSTILLING",
"BRUGERDEFINERET
INDSTILLING" eller
"LYDINDSTILLING". Tryk derefter
på ENTER.
Menupunktet vælges.
Eksempel: "SKÆRMINDSTILLING"
1 Stop en eventuel afspilning, og
tryk på DISPLAY.
Kontrolmenuen vises.
2 Tryk på X/x for at vælge
(INSTALLATION), og tryk derefter
på ENTER.
Indstillingerne for "INSTALLATION"
vises.
Valgt menupunkt
SKÆRMINDSTILLING
TV TYPE:
PAUSESKÆRM:
BAGGRUNDS:
LINE:
16:9
TIL
STILL-BILLEDE
STANDARD
Menupunkter
5 Tryk på X/x for at vælge et
menupunkt, og tryk derefter på
ENTER.
62
Indstillingerne for det valgte menupunkt
vises.
Eksempel: "TV TYPE"
SKÆRMINDSTILLING
TV TYPE:
PAUSESKÆRM:
BAGGRUNDS:
LINE:
16:9
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 BESKÅRET
Indstilling af sproget til
displayet eller lydsporet
(SPROG-INDSTILLING)
"SPROG-INDSTILLING" gør det muligt at
angive forskellige sprog til displayet på
skærmen eller lydsporet.
Indstillinger
6 Tryk på X/x for at vælge en
indstilling, og tryk derefter på
ENTER.
Vælg "SPROG-INDSTILLING" i
installationsmenuen. Oplysninger om brug af
displayet findes i afsnittet "Brug af
installationsmenuen" (side 62).
SPROG-INDSTILLING
DISPLAYSPROG:
MENU:
LYD:
UNDERTEKST:
Indstillingen vælges, og installationen
udføres.
Eksempel: "4:3 BESKÅRET"
DANSK
DANSK
ORIGINAL
DANSK
Valgt indstilling
SKÆRMINDSTILLING
TV TYPE:
PAUSESKÆRM:
BAGGRUNDS:
LINE:
4:3 BESKÅRET
TIL
STILL-BILLEDE
STANDARD
◆ DISPLAYSPROG (OSD – On-Screen
Display)
Hvis du vil ændre det displaysprog, der vises
på skærmen.
◆ MENU (kun DVD VIDEO)
Vælg "HURTIG" i trin 3. Følg vejledningen
fra trin 5 i forklaringen til Hurtig installation
for at udføre grundlæggende indstillinger
(side 18).
Sådan nulstiller du alle indstillinger i
"INSTALLATION"
1
Vælg "NULSTIL" i trin 3, og tryk på
ENTER.
2
Vælg "JA" ved hjælp af X/x.
Vælg "NEJ" for at afslutte og vende
tilbage til kontrolmenuen.
3
Tryk på ENTER.
Alle indstillingerne, der blev beskrevet
på side 63 til 68, skifter til
standardindstillingerne. Du må ikke
trykke på [/1 under nulstilling af
afspilleren. Nulstillingen varer nogle få
sekunder.
◆ LYD (kun DVD VIDEO)
Hvis du vil ændre sprog for lydsporet.
Når du vælger "ORIGINAL", vælges det
sprog, der har førsteprioritet på disken.
◆ UNDERTEKST (kun DVD VIDEO)
Hvis du vil ændre sprog for de undertekster,
der er optaget på DVD VIDEO'en.
Når du vælger "FØLG LYD", ændres
underteksternes sprog i overensstemmelse
med det sprog, du har valgt til lydsporet.
Indstillinger og justeringer
Sådan får du adgang til Hurtig installation
Hvis du vil ændre det sprog, som diskmenuen
skal vises på.
z Tip!
Hvis du vælger "ANDRE t" i "MENU",
"UNDERTEKST" eller "LYD", skal du indtaste en
sprogkode findes på "Liste over sprogkoder" på
side 75 med nummerknapperne.
Bemærk
Når du vælger et sprog i "MENU",
"UNDERTEKST" eller "LYD", der ikke er optaget
på DVD VIDEO'en, vælges et af de indspillede
sprog automatisk.
63
16:9
Displayindstillinger
(SKÆRMINDSTILLING)
Vælg de indstillinger, der passer til det TV,
der skal tilsluttes.
Vælg "SKÆRMINDSTILLING" i
installationsmenuen. Oplysninger om brug af
displayet findes i afsnittet "Brug af
installationsmenuen" (side 62).
Standardindstillingen er understreget.
SKÆRMINDSTILLING
TV TYPE:
PAUSESKÆRM:
BAGGRUNDS:
LINE:
4:3 LETTER BOX
4:3 BESKÅRET
16:9
TIL
STILL-BILLEDE
STANDARD
Bemærk
Afhængigt af den valgte DVD vælges "4:3
LETTER BOX" automatisk i stedet for "4:3
BESKÅRET" eller omvendt.
◆ PAUSESKÆRM
◆ TV TYPE
Vælger formatforholdet for det tilsluttede TV
(4:3-standard eller bredformat).
16:9
Vælg denne indstilling, hvis du
tilslutter et bredformat-TV eller
et TV med bredformatfunktion.
4:3
LETTER
BOX
Vælg denne indstilling, hvis du
tilslutter et TV med en 4:3skærm. Viser et bredt billede
med bjælker øverst og nederst
på skærmen.
4:3
Vælg denne indstilling, hvis du
BESKÅRET tilslutter et TV med en 4:3skærm. Viser automatisk det
brede billede på hele TVskærmen og skærer den del
væk, der ikke er plads til.
64
Pauseskærmbilledet vises, når du efterlader
afspilleren i pause- eller stop-tilstand i 15
minutter, eller hvis du afspiller en CD eller
DATA CD (MP3-lyd)/DATA DVD (MP3lyd) i mere end 15 minutter. Pauseskærmen
forhindrer, at skærmenheden beskadiges på
grund af "ghosting". Tryk på H for at slå
pauseskærmen fra.
TIL
Slår pauseskærmen til.
FRA
Slår pauseskærmen fra.
◆ BAGGRUNDS
Vælger baggrundsfarven eller -billedet på
TV-skærmen, når afspilleren er i stop-tilstand
eller under afspilning af en CD eller en
DATA CD (MP3-lyd)/DATA DVD (MP3lyd).
STILLBILLEDE
Stillbilledet vises kun, hvis der
er optaget et sådant billede på
disken (CD-EXTRA, osv.).
Hvis disken ikke indeholder et
stillbillede, vises billedet
"GRAFIK".
GRAFIK
Der vises et foruddefineret
billede, der er gemt i
afspilleren.
BLÅ
Baggrundsfarven er blå.
SORT
Baggrundsfarven er sort.
◆ LINE
STANDARD Udsender videosignaler.
Brugerdefinerede
indstillinger
S-VIDEO
Udsender S-video-signaler.
(BRUGERDEFINERET INDSTILLING)
RGB
Udsender RGB-signaler.
Vælger videosignaler fra LINE (RGB)-TVstikket på afspillerens bagpanel.
Bemærk
• Hvis TV'et ikke understøtter S-video- eller RGBsignaler, vises der ingen billeder på TV-skærmen,
selvom du vælger "S-VIDEO" eller "RGB".
Yderligere oplysninger findes i den vejledning,
der fulgte med TV'et.
• Hvis TV'et kun har én SCART (EURO AV)bøsning, skal du ikke vælge "S-VIDEO".
Bruges til at vælge afspilningsindstillinger og
andre indstillinger.
Vælg "BRUGERDEFINERET
INDSTILLING" i installationsmenuen.
Oplysninger om brug af displayet findes i
afsnittet "Brug af installationsmenuen" (side
62).
Standardindstillingen er understreget.
BRUGERDEFINERET INDSTILLING
AUTOMATISK SLUKNING :
TIL
AUTO AFSPILNING:
FRA
LYS
DISPLAYLYS:
AUTO
PAUSETILSTAND:
VALG AF SPOR:
FRA
GENOPTAGET AFSPILNING:
TIL
Registreringskode
DivX:
◆ AUTOMATISK SLUKNING
Aktiverer eller deaktiverer indstillingen
Automatisk slukning.
Afspilleren går i standby, når
den efterlades i stop-tilstand i
mere end 30 minutter.
FRA
Slår funktionen fra.
◆ AUTO AFSPILNING
Slår indstillingen Auto afspilning til eller fra.
Denne funktion er nyttig, når afspilleren til
tilsluttet en timer (ekstraudstyr).
FRA
Slår funktionen fra.
TIL
Starter automatisk afspilning,
når afspilleren tændes af en
timer (ekstraudstyr).
Indstillinger og justeringer
TIL
◆ DISPLAYLYS
Justerer belysningen på frontpaneldisplayet.
LYS
Gør displayet lysere.
MØRK
Gør displayet mørkere.
,fortsættes
65
◆ PAUSETILSTAND (kun DVD’er)
Vælger billedet i pausetilstand.
AUTO
BILLEDE
Billedet, herunder motiver, der
bevæger sig dynamisk, vises
uden rystelser. Du skal normalt
vælge denne indstilling.
Billedet, herunder motiver, der
ikke bevæger sig dynamisk,
vises i høj opløsning.
◆ VALG AF SPOR (kun DVD VIDEO)
Giver førsteprioritet til det lydspor, der
indeholder det højeste antal kanaler, når du
afspiller en DVD VIDEO, hvor der er optaget
flere lydformater (PCM, MPEG, DTS eller
Dolby Digital).
FRA
Ingen prioritet.
AUTO
Prioritet.
Bemærk
• Hvis du indstiller menupunktet til "AUTO", er det
muligt, at sproget ændres. Indstillingen "VALG
AF SPOR" har højere prioritet end indstillingen
"LYD" under "SPROG-INDSTILLING" (side 63).
• Hvis du indstiller "DTS" til "FRA" (side 68),
afspilles DTS-lydsporet ikke, selv om du
indstiller "VALG AF SPOR" til "AUTO".
• Hvis PCM-, DTS-, MPEG-lyd og Dolby Digitallydsporene har det samme antal kanaler, vælger
afspilleren følgende lydsporsrækkefølge: PCM,
DTS, MPEG og Dolby Digital.
◆ GENOPTAGET AFSPILNING (kun DVD
VIDEO/VIDEO CD) (kun DVP-NS39)
Aktiverer eller deaktiverer indstillingen
Genoptaget afspilning. Genoptagne afspilninger
kan gemmes i hukommelsen for seks forskellige
DVD VIDEO'er/VIDEO CD'er (side 24).
66
TIL
Gemmer indstillingen for
genoptaget afspilning i
hukommelsen for op til 6 discs.
FRA
Gemmer ikke indstillingerne for
genoptaget afspilning i
hukommelsen. Afspilningen
starter kun ved
genoptagelsespunktet for den
aktuelle disk i afspilleren.
Bemærk
Hvis du kører Pika-Asennus, kan indstillingen
Monlevy Toistonjtk, der er gemt i hukommelsen,
muligvis gå tilbage til standardindstillingen.
◆ DivX
Viser registreringskoden for afspilleren. Hvis
du vil have flere oplysninger, gå til
http://www.divx.com/vod
på internettet.
Lydindstillinger
(LYDINDSTILLING)
"LYDINDSTILLING" gør det muligt at
indstille lyden i overensstemmelse med
afspilnings- og tilslutningsforholdene.
Vælg "LYDINDSTILLING" i
installationsmenuen. Oplysninger om brug af
displayet findes i afsnittet "Brug af
installationsmenuen" (side 62).
Standardindstillingen er understreget.
LYDINDSTILLING
AUDIO DRC:
STANDARD
DOWN MIX:
DOLBY SURROUND
DIGITAL UDGANG:
TIL
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
MPEG:
PCM
DTS:
FRA
48kHz/96kHz PCM:
48kHz/16bit
◆ AUDIO DRC (Dynamic Range Control)
(kun DVD’er)
STANDARD Du skal normalt vælge denne
indstilling.
TV
Gør lave lyde tydelige, også
når du skruer ned for lyden.
WIDE
RANGE
(bredt
lydområde)
Giver dig følelsen af at være
med til en liveforestilling.
Ændrer metoderne til downmix af 2 kanaler,
når du afspiller en DVD med
bagsignalkomponenter (kanaler), eller som
der er optaget i Dolby Digital-format.
Oplysninger om bagsignalkomponenter
findes i afsnittet “Kontrol af lydsignalets
format" (side 40). Denne funktion påvirker
udgangssignalerne for følgende stik:
– LINE (RGB)-TV-udgang
– DIGITAL OUT (COAXIAL), hvis
"DOLBY DIGITAL" er indstillet til "DPCM" (side 68).
DOLBY
Du skal som regel vælge denne
SURROUND indstilling.
Flerkanalslydsignaler sendes til
2 kanaler for at opnå
surroundsound.
NORMAL
Flerkanalslydsignaler mikses
ned til 2 kanaler, så de kan
bruges i stereo.
◆ DIGITAL UDGANG
Vælges, hvis lydsignalerne udsendes via
DIGITAL UDGANG (COAXIAL).
TIL
Du skal normalt vælge denne
indstilling. Se "Indstilling af det
digitale udgangssignal" for
flere indstillinger, hvis du
vælger "TIL" (side 68).
FRA
Det analoge kredsløb påvirkes
kun minimalt af det digitale
kredsløb.
,fortsættes
Indstillinger og justeringer
Gør lyden tydelig, når du skruer ned for
lydstyrken under afspilning af en DVD, der er
i overensstemmelse med "AUDIO DRC".
Denne funktion påvirker udgangssignalerne
fra følgende udgange:
– LINE (RGB)-TV-udgang
– DIGITAL OUT (COAXIAL)-udgang kun
når "DOLBY DIGITAL" er indstillet til "DPCM" (side 68).
◆ DOWN MIX (kun DVD’er)
67
Indstilling af det digitale
udgangssignal
Ændrer metoden for udsendelse af
lydsignaler, hvis du tilslutter en komponent,
f.eks. en forstærker (receiver) eller en MDafspiller med en digital udgang.
Yderligere oplysninger findes på side 17.
Vælg "DOLBY DIGITAL", "MPEG", "DTS"
og "48kHz/96kHz PCM", når du har indstillet
"DIGITAL UDGANG" til "TIL".
Hvis du tilslutter en komponent, der ikke er
kompatibel med det valgte lydsignal, høres en
høj lyd (eller ingen lyd) fra højttalerne, der
kan skade hørelsen eller højttalerne.
◆ DOLBY DIGITAL (kun DVD’er)
Vælger Dolby Digital-signaltype.
D-PCM
DOLBY
DIGITAL
Vælg denne indstilling, når
afspilleren er tilsluttet en
lydkomponent uden indbygget
Dolby Digital-dekoder. Du kan
vælge, om signalerne skal
tilpasses Dolby Surround (Pro
Logic) ved at foretage
justeringer af menupunktet
"DOWN MIX" under
"LYDINDSTILLING"
(side 67).
Vælg denne indstilling, når
afspilleren er tilsluttet en
lydkomponent med indbygget
Dolby Digital-dekoder.
◆ MPEG (kun DVD’er)
Vælger MPEG-lydsignaltype.
68
PCM
Vælg denne indstilling, hvis
afspilleren er tilsluttet en
lydkomponent uden en
indbygget MPEG-dekoder.
Hvis du afspiller MPEGlydspor, vil kun signalerne
Front (V) og Front (H) sendes
ud i dine to fronthøjttalere.
MPEG
Vælg denne indstilling, hvis
afspilleren er tilsluttet en
lydkomponent med indbygget
MPEG-dekoder.
◆ DTS
Vælger, om der skal udsendes DTS-signaler.
FRA
Vælg denne indstilling, hvis
afspilleren er tilsluttet en
lydkomponent uden en
indbygget DTS-dekoder.
TIL
Vælg denne indstilling, når
afspilleren er tilsluttet en
lydkomponent med indbygget
DTS-dekoder.
◆ 48kHz/96kHz PCM (kun DVD VIDEO)
Vælger samplingsfrekvens for lydsignalet.
48kHz/16bit DVD VIDEO'ernes lydsignaler
konverteres altid til 48 kHz/16
bit.
96kHz/24bit Alle signaltyper, også 96 kHz/
24 bit, udsendes i deres
oprindelige format. Hvis
signalet er krypteret med
henblik på beskyttelse af
ophavsret, udsendes signalet
dog kun med 48 kHz/16 bit.
Bemærk
De analoge lydsignaler fra LINE RGB-TV
(SCART) -udgangene påvirkes ikke af denne
indstilling og beholder deres oprindelige niveau for
samplingsfrekvensen.
Yderligere oplysninger
Fejlfinding
, Afhængigt af TV'et bliver billedet på
skærmen sort og hvidt, når du afspiller en
disk, der er optaget i farvesystemet NTSC.
, Hvis du bruger et SCART-kabel, skal det
have et stik med 21 ben.
Lyd
Hvis et eller flere af følgende problemer
opstår ved brug af afspilleren, kan du bruge
denne fejlfindingsvejledning til at forsøge at
afhjælpe problemet, inden du sender
afspilleren til reparation. Hvis problemet ikke
løses, skal du kontakte den nærmeste Sonyforhandler.
Strøm
Der er ingen strøm.
, Kontroller, at netledningen er tilsluttet
korrekt.
Billede
Der vises intet billede/der er støj på
billedet.
Billedet fylder ikke skærmen, selvom du
har angivet formatforhold i "TV TYPE"
under "SKÆRMINDSTILLING".
, Tilslut ledningen igen.
, Ledningen er beskadiget.
, Afspilleren er tilsluttet et forkert stik i
forstærkeren (receiveren) (side 17).
, Forstærkerens (receiverens) indgang er ikke
indstillet korrekt.
, Afspilleren er sat på pause eller afspiller i
slowmotion.
, Afspilleren er ved at spole hurtigt fremad
eller tilbage.
, Hvis lydsignalet ikke går gennem DIGITAL
OUT (COAXIAL), skal du kontrollere
lydindstillingerne (side 67).
, Hvis du afspiller en Super VCD, der ikke er
optaget lydspor 2 på, høres der ingen lyd,
når du vælger "2:STEREO", "2:1/V" eller
"2:2/H".
, Når du afspiller MPEG-lydspor med flere
kanaler, vil kun signalet Front (V) og Front
(H) blive udsendt fra dine to fronthøjttalere.
Lydstyrken er lav.
, Lydstyrken er lav på nogle DVD'er.
Lydstyrken bliver muligvis bedre, hvis du
indstiller "AUDIO DRC" i
"LYDINDSTILLING" til "TV" (side 67).
Betjening
Fjernbetjeningen virker ikke.
, Batterierne i fjernbetjeningen er ved at være
opbrugt.
, Der er hindringer mellem fjernbetjeningen
og afspilleren.
, Afstanden mellem fjernbetjeningen og
afspilleren er for stor.
, Fjernbetjeningen er ikke rettet mod
fjernbetjeningsmodtageren på afspilleren.
Yderligere oplysninger
, Tilslut ledningen igen.
, Ledningerne er beskadigede.
, Kontroller tilslutningen til TV'et (side 15),
og indstil indgangsvælgeren på TV'et, så
signalet fra afspilleren vises på TVskærmen.
, Indstil "LINE" i "SKÆRMINDSTILLING"
til en indstilling, der passer til systemet
(side 64).
, Disken er snavset eller i stykker.
, Hvis billedsignalet fra afspilleren skal
gennem videobåndoptageren for at nå
TV'et, eller er tilsluttet en kombineret TV/
VIDEO-afspiller, er det muligt, at nogle
DVD-programmers kopibeskyttelse
påvirker billedkvaliteten.
, Du afspiller en disk, der er optaget med et
farvesystem, der ikke understøttes af TV'et.
Der er ingen lyd.
, Diskens formatforhold findes på DVD'en.
Billedet er sort og hvidt.
, Indstil "LINE" i "SKÆRMINDSTILLING"
til en indstilling, der passer til TV'et
(side 64).
,fortsættes
69
Disken afspilles ikke.
, Disken vender forkert.
Læg disken i afspilleren med
afspilningssiden nedad.
, Disken ligger skævt.
, Visse disks kan ikke afspilles af afspilleren
(side 6).
, Områdekoden på DVD'en passer ikke til
afspilleren.
, Der er fugt i afspilleren (side 3).
, Afspilleren kan ikke afspille en disk, der
ikke er korrekt afsluttet (side 6).
MP3-lydsporet kan ikke afspilles
(side 48).
, DATA-CD'en er ikke optaget i MP3format, der er i overensstemmelse med ISO
9660 niveau 1/niveau 2 eller Joliet.
, DATA DVD’en er ikke optaget i MP3format, der er i overensstemmelse med UDF
(Universal Disk Format).
, MP3-lydsporet har ikke filtypenavnet
".MP3".
, Dataene er ikke formateret som MP3,
selvom det har filtypenavnet ".MP3".
, Data er ikke MPEG-1 Audio Layer III-data.
, Afspilleren kan ikke afspille lydspor i
mp3PRO-format.
, "MODE (MP3, JPEG)" er indstillet til
"BILLEDE (JPEG)" (side 52).
, DATA CD’en/DATA DVD’en indeholder
en DivX-videofil.
JPEG-billedfilen kan ikke afspilles
(side 48).
, DATA-CD'en er ikke optaget i JPEGformat, der er i overensstemmelse med ISO
9660 niveau 1/niveau 2 eller Joliet.
, DATA DVD'en er ikke optaget i JPEGformat, der er i overensstemmelse med UDF
(Universal Disk Format).
, Filen har et andet filtypenavn end ".JPEG"
eller ".JPG".
, Billedet er større end 3072 (bredde) × 2048
(højde) i normal tilstand, eller mere end
3.300.000 pixel i progressiv JPEG. (Nogle
progressive JPEG-filer kan ikke vises,
selvom filstørrelsen er inden for den
angivne kapacitet.)
, Billedet kan ikke være på skærmen (billedet
reduceres).
, "MODE (MP3, JPEG)" indstilles til "LYD
(MP3)" (side 52).
, DATA CD'en/DATA DVD’en indeholder
en DivX-videofil.
70
MP3-lydsporene og JPEG-billedfilerne
afspilles samtidigt.
, "MODE (MP3, JPEG)" er indstillet til
"AUTO" (side 52).
DivX-videofilen kan ikke afspilles.
, Filen er ikke oprettet i DivX-format.
, Filen har et andet filtypenavn end ".AVI"
eller ".DIVX".
, DATA CD'en (DivX-video)/DATA
DVD'en (DivX-video) er ikke oprettet i et
DivX-format, der er i overensstemmelse
med ISO 9660 niveau 1/niveau 2 eller
Joliet/UDF.
, DivX-videofilen er større end 720 (bredde)
× 576 (højde).
Album-/spor-/filnavnene vises ikke
korrekt.
, Afspilleren kan kun vise tal og bogstaver.
Andre tegn vises som "*".
Disken afspilles ikke fra begyndelsen.
, Der er valgt Programafspilning, Vilkårlig
afspilning, Gentag afspilning eller A-B
Gentag afspilning (side 26).
, Genoptag afspilning starter (side 23).
Afspilleren begynder automatisk at
afspille disken.
, Disken har en automatisk
afspilningsfunktion.
, Indstil "AUTO AFSPILNING" i
"BRUGERDEFINERET INDSTILLING"
til "TIL" (side 65).
Afspilningen stopper automatisk.
, Når der afspilles en disk med et automatisk
pausesignal, stoppes afspilningen ved det
automatiske pausesignal.
Nogle funktioner, f.eks. Stop, Hurtig
afspilning, Langsom afspilning,
Afspilning i slowmotion, Gentaget
afspilning, Tilfældig afspilning eller
Programmeret afspilning, kan ikke
udføres.
, Afhængigt af disken kan du muligvis ikke
udføre de ovenstående handlinger.
Oplysningerne findes i den
betjeningsvejledning, der fulgte med
disken.
Sproget til lydsporet kan ikke ændres.
, Prøv at bruge DVD-menuen i stedet for at
vælge direkte med knappen på
fjernbetjeningen (side 24).
, Der er ikke optaget spor på flere sprog på
den DVD, der afspilles.
, Det er ikke muligt at ændre sproget for
lydsporet på DVD'en.
Sproget for underteksterne kan ikke
ændres eller deaktiveres.
, Prøv at bruge DVD-menuen i stedet for at
vælge direkte med knappen på
fjernbetjeningen (side 24).
, Der er ikke optaget undertekster på flere
sprog på den DVD, der afspilles.
, Der kan ikke ændres undertekster på
DVD'en.
Meddelelsen "Datafejl" vises på TVskærmen under afspilning af en DATA CD
eller DATA DVD.
, MP3-lydsporet/JPEG-billedfilen/DivXvideofilen, som du vil afspille, er
beskadiget.
, Data er ikke MPEG-1 Audio Layer III-data.
, JPEG-billedfilformatet er ikke i
overensstemmelse med DCF (side 47).
, JPEG-billedfilen har filtypenavnet ".JPG"
eller ".JPEG", men er ikke i JPEG-format.
, Filen, som du vil afspille har filtypenavnet
".AVI" eller ".DIVX", men er ikke i DivXformat, eller filen er i DivX-format, men er
ikke i overensstemmelse med en DivXcertificeret profil.
Kameravinklerne kan ikke ændres.
, Prøv at bruge DVD-menuen i stedet for at
vælge direkte med knappen på
fjernbetjeningen (side 24).
, Der er ikke optaget flere vinkler på den
DVD, der afspilles.
, Der kan kun ændres vinkel, når indikatoren
"
" lyser på frontpaneldisplayet (side 9).
, Der kan ikke ændres vinkler på DVD'en.
Afspilleren fungerer ikke korrekt.
, Afbryd strømmen til afspilleren, hvis statisk
elektricitet osv. påvirker afspillerens
funktion.
, Selvdiagnosticeringsfunktionen blev
aktiveret. (se skemaet på side 72.)
Diskskuffen kan ikke åbnes, og "LOCKED"
vises på frontpaneldisplayet.
Yderligere oplysninger
Der vises 5 tal eller bogstaver på skærmen
og på frontpaneldisplayet.
, Børnesikringslåsen er slået til (side 23).
Diskskuffen kan ikke åbnes, og "TRAY
LOCKED" vises på frontpaneldisplayet.
, Kontakt din Sony-forhandler eller den
lokale Sony-serviceafdeling.
71
Selvdiagnosticeringsfun
ktion (Når der vises bogstaver/tal i
Ordliste
displayet)
En enhed til lagring af DivX-videofiler,
JPEG-billedfiler eller MP3-lydspor på en
DATA CD/DATA DVD. ("Album" er
udelukkende en definition for denne
afspiller.)
Hvis selvdiagnosticeringsfunktionen er
aktiveret for at forhindre fejlfunktion i
afspilleren, vises der et servicenummer på
fem tegn (f.eks. C 13 50) bestående af et
bogstav og fire tal på skærmen og på
frontpaneldisplayet. Kontroller følgende
skema.
C:13:50
Album (side 49, 55)
DivX® (side 54)
Digital videoteknologi, der er udviklet af
DivX, Inc. Videoer, der er kodet med DivXteknologi, er af den højeste kvalitet og har en
relativ lille filstørrelse.
Dolby Digital (side 17, 68)
Første tre tegn i Årsag og/eller løsning
servicenummeret
C 13
Disken er snavset eller
optaget i et format, der ikke
understøttes af denne
afspiller (side 6).
, Aftør disc'en med en
rengøringsklud, eller
kontroller dens format.
C 31
Pladen er ikke lagt korrekt i.
, Læg disken korrekt i
afspilleren.
E XX
Afspilleren har udført
(xx angiver et tal) selvdiagnosticering for at
forhindre, at der opstår fejl.
, Kontakt nærmeste Sonyforhandler eller den
lokale autoriserede Sonyserviceafdeling, og oplys
servicenummeret, der
består af 5 tegn.
Eksempel: E 61 10
72
Digital lydkomprimeringsteknologi, der er
udviklet af Dolby Laboratories. Denne
teknologi er tilpasset
flerkanalssurroundsound. Bagkanalen er i
stereo, og der er en separat subwooferkanal i
dette format. Dolby Digital giver de samme
separate kanaler med digital lyd i høj kvalitet,
som den findes i "Dolby Digital"biografernes surroundsoundsystemer. Den
gode kanaladskillelse opnås ved, at alle
kanalernes data optages separat, og eftersom
kanalernes data behandles digitalt, er
forvrængningen minimal.
DTS (side 17, 68)
Digital lydkomprimeringsteknologi udviklet
af Digital Theater Systems, Inc. Denne
teknologi er tilpasset
flerkanalssurroundsound. Bagkanalen er i
stereo, og der er en separat subwooferkanal i
dette format. Med DTS får du de samme
separate kanaler, der fås ved digital lyd af høj
kvalitet.
Den gode kanaladskillelse opnås ved, at alle
kanalernes data optages separat, og eftersom
kanalernes data behandles digitalt, er
forvrængningen minimal.
DVD VIDEO (side 5)
Kapitel (side 9)
En disk, der indeholder op til 8 timers levende
billeder, selvom den har samme diameter som
en CD.
Datakapaciteten for en enkeltsidet DVD med
ét lag er 4,7 GB (gigabyte) – 7 gange så meget
som for en CD. Datakapaciteten for en
enkeltsidet DVD med to lag er 8,5 GB,
kapaciteten for en dobbeltsidet DVD med ét
lag er 9,4 GB, og kapaciteten for en
dobbeltsidet DVD med to lag er 17 GB.
Billeddataene vises i MPEG 2-format, der er
en af de mest udbredte standarder til digital
komprimering. Billeddataene komprimeres
til omkring 1/40 (gennemsnit) af den
oprindelige størrelse. DVD'en bruger også en
kodningsteknologi med variabel hastighed,
der ændrer dataene, som skal allokeres, i
henhold til billedets status. Lyddataene
optages i flerkanalsformat, f.eks. Dolby
Digital, der giver en mere realistisk
lydgengivelse.
DVD'en har desuden forskellige avancerede
funktioner, f.eks. flere vinkler, flere sprog og
børnesikring.
Sektioner af et billede eller et stykke musik,
der er mindre end titler. En titel består af flere
kapitler. Ikke alle disks indeholder kapitler.
MPEG-lyd (side 17, 68)
International standardkodesystem, der bruges
til at komprimere digitale lydsignaler i
henhold til ISO/IEC. MPEG 1 tilpasser stereo
op til 2 kanaler. MPEG 2, der bruges af
DVD'er, tilpasser surround til op til 7.1
kanaler.
Titel (side 9)
Den længste sektion af et billede eller et
stykke musik på en DVD, en film, osv., i
videosoftware, eller et helt album i
lydsoftware.
DVD-RW (side 5)
DVD+RW (side 5)
En DVD+RW (plus rw) kan genbruges og
bruger et optageformat, der kan
sammenlignes med DVD VIDEO-formatet.
Yderligere oplysninger
En DVD-RW kan genbruges, og har samme
størrelse som en DVD VIDEO. En DVD-RW
indeholder to forskellige tilstande: Tilstanden
VR og Video. DVD-RW'er, der er oprettet i
tilstanden Video har samme format som en
DVD VIDEO, hvorimod disks, der er oprettet
i tilstanden VR (Video Recording) gør det
muligt ag programmere eller redigere
indholdet.
Fil (side 47, 50)
Et JPEG-billede, der er optaget på en DATA
CD/DATA DVD eller en DivX-video på en
DATA CD/DATA DVD ("Fil" er
udelukkende en definition for denne
afspiller). En enkelt fil består af et enkelt
billede eller en video.
73
Specifikationer
System
Generelt
Laser: Halvlederlaser
Signalformatsystem: PAL/(NTSC)
Strømkrav:
220 – 240 V vekselstrøm, 50/60 Hz
Strømforbrug: 8 W
Mål (ca.):
430 × 43 × 206,5 mm
(bredde/højde/dybde) inkl.
fremspringende dele
Masse (ca.): 1,70 kg
Driftstemperatur: 5 °C til 35 °C
Luftfugtighed (drift): 25% til 80%
Lydkarakteristika
Frekvensovergang: DVD VIDEO (PCM
48 kHz): 2 Hz til 22 kHz (±0,5 dB)/CD:
2 Hz til 20 kHz (±0,5 dB)
Harmonisk forvrængning: 0,01%
Dynamikområde: DVD VIDEO: 85 dB/CD:
85 dB
Wow og flutter: Under en påviselig værdi
(±0,001% W SPIDSVÆRDI)
Medfølgende tilbehør
Se side 14.
Udgange
(Navn på stik: Stiktype/udgangsniveau/
belastningsimpedans)
DIGITAL OUT (COAXIAL): Phonoudgang/0,5 Vp-p/75 ohm
LINE (RGB)-TV:
(AUDIO): SCART-udgang/2 Vrms/
10 kilohm
(VIDEO): SCART-udgang/1,0 Vp-p/
75 ohm
(S VIDEO): SCART-udgang/
Y: 1,0 Vp-p, C: 0,3 Vp-p (PAL),
0,286 Vp-p (NTSC)/75 ohm
(RGB): SCART-udgang/0,7 Vp-p/
75 ohm
74
Der tages forbehold for ændring af design og
specifikationer uden forudgående varsel.
Liste over sprogkoder
Yderligere oplysninger findes på side 39, 43, 63.
Sprogenes stavemåde er i henhold til ISO 639: 1988 (E/F).
Kode Sprog
Kode Sprog
Kode Sprog
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian;
Lettish
1345 Malagasy
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
SerboCroatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1703 Ikke angivet
Områdekodeliste til Børnesikring
Yderligere oplysninger
Kode Sprog
Yderligere oplysninger findes på side 58.
Kode Område
Kode Område
Kode Område
Kode Område
2044
2047
2046
2057
2070
2079
2090
2092
2115
2165
2174
2109
2248
2238
2254
2276
2304
2363
2362
2376
2390
2379
2427
2424
2436
2489
2501
2149
2499
2086
2528
2184
Argentina
Australien
Østrig
Belgien
Brasilien
Canada
Chile
Kina
Danmark
Finland
Frankrig
Tyskland
Indien
Indonesien
Italien
Japan
Korea
Malaysia
Mexico
Holland
New Zealand
Norge
Pakistan
Filippinerne
Portugal
Rusland
Singapore
Spanien
Sverige
Schweiz
Thailand
Storbritannien
75
Indeks
Tal
F
MPEG 39, 68, 73
16:9 64
4:3 BESKÅRET 64
4:3 LETTER BOX 64
48kHz/96kHz PCM 68
Fejlfinding 69
FIL 33
Fil 73
Fjernbetjening 10, 14, 60
Fortsætte afspilning
CD/VIDEO CD 21
DVD 21
FREMADSØGNING-knap
22
Frontpaneldisplay 9
Frys billede 32
N
A
A-B GENTAG 30
Afspilning i slowmotion 32
ALBUM 33
Album 47, 72
AUDIO DRC 67
AUTO AFSPILNING 65
AUTOMATISK SLUKNING
65
B
BAGGRUNDS 64
Batterier 14
BILLEDNAVIGATION 34,
50
BØRNESIKRING 57
Børnesikringslås 23
BRUGERDEFINERET 62
BRUGERDEFINERET
BILLEDE 44
BRUGERDEFINERET
BØRNESIKRING 57
BRUGERDEFINERET
INDSTILLING 65
GENAFSPIL-knap 22
Genoptag afspilning 23
GENOPTAGET
AFSPILNING 24, 66
GENTAG 29
Gentag afspilning 29
O
ORIGINAL 25
ORIGINAL/PLAY LIST 25
P
PAUSESKÆRM 64
PAUSETILSTAND 66
PBC-afspilning 25
PLAY LIST 25
PROGRAM 26
Programmeret afspilning 26
S
Højttalere
Tilslutning 17
HUKOMMELSE 45
HURTIG 63
HURTIG AFSPILNING 22
Hurtig fremspoling 31
Hurtig installation 18, 63
Hurtig tilbagespoling 31
Scan 31
SEKVENS 32
SHUFFLE 28
SKÆRMINDSTILLING 64
SKARPHED 46
Søgning 31
Søgning efter
et bestemt punkt ved hjælp af
TV-skærmen 31
SPOR 33
SPORVISNING 34
SPROG-INDSTILLING 63
Surround 41
C
I
T
D
INDEKS 33
INSTALLATION 62
Installationsmenu 62
INTERVAL 53
CD 6, 21
DATA CD 5, 47, 54
DATA DVD 5, 47, 54
DATA-CD 47
DATO 51
Diasshow 51
DIGITAL UDGANG 67
Digital udgang 68
Diskhåndtering 2
DISPLAYLYS 65
DISPLAYSPROG 63
DivX® 54, 66
DOLBY DIGITAL 39, 68,
72
DOWN MIX 67
DTS 39, 68, 72
DVD 21, 73
DVD+RW 5, 22, 73
DVD-MENU 24
DVD-RW 5, 73
E
EFFEKT 53
76
G
NULSTIL 63
H
J
JPEG 5, 47
K
KAPITEL 32
Kapitel 73
KAPITELVISNING 34
KLOKKEN/TEKST 32, 35
Kontrolmenu 11
L
LANGSOM AFSPILNING
22
LINE 65
LYD 39, 63
LYDINDSTILLING 67
M
MENU 63
MODE (MP3, JPEG) 52
MP3 5, 47
Tilslutning 14, 15
TITEL 32
Titel 73
TITELVISNING 34
TOP MENU 24
TV TYPE 64
TVS (TV Virtual Surround)
41
U
Understøttede disc’e 6
UNDERTEKST 50, 63
V
VALG AF SPOR 66
VIDEO CD 5, 21
Vilkårlig afspilning 28
VINKEL 43
Visning
Frontpaneldisplay 9
Installationsmenu 62
Kontrolmenudisplay 11
Visning på skærm
Installationsmenu 62
Kontrolmenudisplay 11
Z
ZOOM 22, 50
Yderligere oplysninger
77
Trykt på 70% eller derover genbrugspapir.
Sony Corporation Printed in Hungary
Download PDF

advertising