Sony | DVP-NS305 | Sony DVP-NS305 Betjeningsvejledning

3-074-263-71(1)
CD/DVD
Player
Betjeningsvejledning
DVP-NS305
DVP-NS310
DVP-NS405
DVP-NS410
© 2002 Sony Corporation
ADVARSEL!
Udsæt ikke afspilleren for
regn eller fugt, så risiko for
brand eller stød undgås.
Åbn ikke kabinettet for at
undgå elektrisk stød. Overlad
alt reparationsarbejde til
faguddannet personale.
Netledningen må kun
udskiftes af faguddannet
servicepersonale.
Denne afspiller er klassificeret som
et LASER KLASSE 1-produkt.
LASER KLASSE 1PRODUKTMÆRKET findes på
bagsiden.
ADVARSEL!
Brug af optiske instrumenter
sammen med dette produkt forøger
risikoen for øjenskader. Eftersom
den laserstråle, der anvendes i
denne CD/DVD-afspiller, er
skadelig for øjnene, må du ikke
skille kabinettet ad.
Overlad alt reparationsarbejde til
faguddannet personale.
Forholdsregler
Sikkerhed
• Denne afspiller bruger 220 – 240
V vekselstrøm, 50/60 Hz.
Kontroller, at afspillerens
driftsspænding er den samme
som den lokale strømforsyning.
• Anbring ikke objekter, der er
fyldt med væsker, f.eks. vaser, på
apparatet, så risiko for brand
eller stød undgås.
2
Velkommen!
Installation
• Anbring ikke afspilleren i en skrå
stilling. Den er kun beregnet til at
blive betjent i vandret stilling.
• Anbring ikke afspilleren og discs
i nærheden af udstyr med stærke
magneter, f.eks. mikrobølgeovne
eller store højttalere.
• Anbring ikke tunge genstande på
afspilleren.
Tak, fordi du har købt denne Sony
CD/DVD-afspiller. Inden du tager
afspilleren i brug, skal du læse
denne betjeningsvejledning
grundigt igennem og gemme den
til senere brug.
Lydstyrkeregulering
Forholdsregler
Sikkerhed
• Advarsel – Brug af optiske instrumenter
sammen med dette produkt øger risikoen for
øjenskader.
• Hvis der tabes en genstand eller spildes
væske i kabinettet, skal strømmen afbrydes,
og afspilleren kontrolleres af en
servicetekniker, før den igen tages i brug.
Strømkilder
• Strømmen til afspilleren er ikke afbrudt, så
længe afspilleren er tilsluttet stikkontakten.
Dette gælder også, selvom selve afspilleren
er slukket.
• Hvis du ikke skal anvende afspilleren i
længere tid, skal du tage stikket ud af
stikkontakten. Hvis du vil tage stikket ud af
stikkontakten, skal du trække i selve stikket,
aldrig i ledningen.
Placering
• Anbring afspilleren på et sted med rigelig
ventilation for at undgå overophedning af
afspilleren.
• Anbring ikke afspilleren på en blød
overflade, f.eks. et tæppe, da dette kan
blokere ventilationshullerne i bunden af
afspilleren.
• Anbring ikke afspilleren på et sted nær
varmekilder eller på et sted med direkte
sollys, meget støv eller mekaniske
vibrationer.
Skru ikke op for lyden, mens du lytter til en
sektion med meget lave eller ingen
lydsignaler. Hvis du skruer op, kan
højttalerne blive ødelagt, hvis du afspiller en
sektion med kraftige lydsignaler.
Rengøring
Rengør kabinettet, panelet og
kontrolknapperne med en blød klud, der er
fugtet let med et mildt rengøringsmiddel.
Anvend ikke skuresvampe, skurepulver eller
opløsningsmidler, såsom sprit eller
rensebenzin.
Kontakt nærmeste Sony-forhandler, hvis du
har spørgsmål eller problemer i forbindelse
med afspilleren.
Rengøring af discs
Anvend ikke rense-discs. Dette kan forårsage
fejlfunktion.
VIGTIG BEMÆRKNING
Advarsel! Denne afspiller kan vise et stillvideobillede eller et billede på TV-skærmen
uendeligt. Hvis du viser still-videobilledet
eller billedet på TV-skærmen gennem
længere tid, er der risiko for permanent
beskadigelse af TV-skærmen. ProjektionsTV’er er særligt følsomme over for dette.
Betjening
• Hvis afspilleren flyttes direkte fra et koldt til
et varmt sted eller placeres i et rum med høj
luftfugtighed, er der risiko for, at der dannes
kondensvand på linserne inde i afspilleren.
Hvis dette sker, fungerer afspilleren
muligvis ikke korrekt. I så fald skal du
fjerne disc’en og lade afspilleren stå tændt i
ca. en halv time, indtil fugten er fordampet.
• Når du flytter afspilleren, skal du fjerne
eventuelle discs. Den pågældende disc kan
blive beskadiget, hvis den ikke fjernes.
3
Indholdsfortegnelse
ADVARSEL!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Velkommen! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Forholdsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Om denne betjeningsvejledning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Denne afspiller kan afspille følgende discs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Discs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Oversigt over dele og kontrolknapper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Vejledning til skærmdisplay (kontrollinje). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Vejledningen Enkel start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Hurtigt overblik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trin 1: Udpakning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trin 2: Isættelse af batterier i fjernbetjeningen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trin 3: TV-tilslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trin 4: Afspilning af en disc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
15
15
16
17
Tilslutninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Tilslutning af afspilleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trin 1: Tilslutning af videokabler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trin 2: Tilslutning af lydkabler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trin 3: Tilslutning af netledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trin 4: Hurtig installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
18
20
25
25
Afspilning af discs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Afspilning af discs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Søgning efter et bestemt punkt på en disc
(Scan, Afspilning i slowmotion, Søgning, Frysning af billede) . . . . . . . . . 30
Genoptagning af afspilning fra det punkt, hvor disc’en blev stoppet
(Genoptag afspilning/Genoptag multi-disc) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Brug af DVD’ens menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Afspilning af video-cd’er med PBC-funktioner (PBC-afspilning) . . . . . . . . . . 34
Afspilning af et MP3-lydspor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Forskellige afspilningsfunktioner (Programmeret afspilning, Tilfældig afspilning,
Gentaget afspilning, A-B Gentaget afspilning). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Søgning efter en sekvens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Søgning efter titel/kapitel/spor/indeks/sekvens (Søgetilstand) . . . . . . . . . . . 41
Visning af oplysninger om disc’en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Visning af spilletid og resterende spilletid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Lydjusteringer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Ændring af lyden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Indstillinger for TV Virtual Surround (TVS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
4
Afspilning af film . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Ændring af vinkler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Visning af undertekster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Justering af billedkvaliteten (BNR). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Justering af afspilningsbilledet (BRUGERDEFINERET BILLEDE) . . . . . . . .
Forbedring af afspilningsbilledet
(DIGITAL VIDEOFORBEDRING) (kun DVP-NS405/NS410). . . . . . . . . .
48
48
49
50
51
Yderligere funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Låsning af discs
(BRUGERDEFINERET BØRNESIKRING, BØRNESIKRING). . . . . . . . . 52
Betjening af TV’et med den medfølgende fjernbetjening . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Indstillinger og justeringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Brug af klargøringsdisplayet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indstilling af sproget til displayet eller lydsporet (SPROG-INDSTILLING) . . .
Displayindstillinger (SKÆRMINDSTILLING) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Brugerdefinerede indstillinger (BRUGERDEFINERET INDSTILLING) . . . . .
Lydindstillinger (LYDINDSTILLING). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58
59
60
61
62
Yderligere oplysninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Fejlfinding. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Selvdiagnosefunktion (Når der vises bogstaver/tal i displayet) . . . . . . . . . . .
Ordliste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Liste over sprogkoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64
66
67
68
69
70
5
Om denne
betjeningsvejledning
Kontroller modelnavnet
Instruktionerne i denne manual gælder for
følgende fire modeller: DVP-NS305,
DVP-NS310, DVP-NS405 og
DVP-NS410. Kontroller modelnavnet ved
at se på afspillerens forside. DVP-NS405 er
den model, der anvendes til illustration.
Alle forskelle i betjening og drift er tydeligt
markeret i teksten, f.eks. “kun
DVP-NS405”.
• Instruktionerne i denne
betjeningsvejledning beskriver knapperne
på fjernbetjeningen. Du kan også anvende
knapperne på afspilleren, hvis de har de
samme eller lignende navne som dem på
fjernbetjeningen.
• Betydningen af de ikoner, der anvendes i
denne betjeningsvejledning, er beskrevet
nedenfor:
Ikon
Betydning
Funktioner, der er tilgængelige
for DVD-videoer eller DVDR’er/DVD-RW’er i
videotilstand
Funktioner, der er tilgængelige
for video-cd’er eller cd-R’er/
cd-RW’er i video-cd-format
Funktioner, der er tilgængelige
for data-cd’er (cd’er/cd-R’er/
cd-RW’er indeholdende
MP3*-lydspor)
Denne afspiller kan
afspille følgende discs
Disc-type
DVD-video
Video-cd
Musik-cd
Logoet “DVD VIDEO” er et varemærke.
Områdekode
Afspilleren har en områdekode på bagsiden,
og afspilleren kan kun afspille DVD-videodiscs (kun afspilning), der er mærket med en
tilsvarende områdekode. Dette system
anvendes til beskyttelse af ophavsretten.
DVD’er med mærket
på denne afspiller.
ALL
kan også afspilles
Hvis du forsøger at afspille andre DVD’er,
vises meddelelsen “Afspilning af denne plade
er ikke tilladt i denne geografiske region” på
TV-skærmen. Afhængigt af den valgte DVD
er der muligvis ikke angivet nogen
områdekode, selvom afspilning af DVD’en
ikke er mulig i den pågældende geografiske
region.
X
Områdekode
DVP–XXXX
Funktioner, der er tilgængelige
for musik-cd’er eller cd-R’er/
cd-RW’er i musik-cd-format
* MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) er et
standardformat defineret af ISO/MPEG, og som
komprimerer lyddata.
00V 00Hz
00W
NO.
0-000-000-00
Eksempler på discs, som
afspilleren ikke kan afspille
Afspilleren kan ikke afspille følgende discs:
• Alle andre cd-rom’er (herunder foto-cd’er)/
cd-R’er/cd-RW’er end dem, der er
indspillet i følgende formater:
– Musik-cd-format
– Video-cd-format
– MP3-format, der er i overensstemmelse
med ISO9660* Level 1/Level 2, eller det
udvidede format Joliet.
6
•
•
•
•
•
Datasektioner på cd-EXTRA’er
DVD-RW’er i VR-tilstand
DVD-rom’er
DVD-lyd-discs
HD-lag på Super Audio CD’er
* Et logisk format af filer og mapper på cd’er som
defineret af ISO (International Standard
Organization).
Afspilleren kan desuden ikke afspille
følgende discs:
• En DVD med en anden områdekode.
• En disc i en afvigende form (f.eks. korteller hjerteformet)
• En disc med papir eller klistermærker på
• En disc, der stadig har lim fra cellofantape
eller et klistermærke på.
Bemærk
Nogle cd-R’er, cd-RW’er, DVD-R’er eller DVDRW’er (i videotilstand) ikke kan afspilles på denne
afspiller afhængigt af indspilningskvaliteten,
disc’ens tilstand eller optagerens egenskaber.
Discs kan desuden ikke afspilles, hvis de ikke er
korrekt afsluttet. Se betjeningsvejledningen til
optageren, hvis du ønsker yderligere oplysninger.
Bemærk, at der ikke kan afspilles plader, der er
oprettet i Packet Write-format.
Bemærkning om
afspilningsfunktioner for DVD’er
og video-cd’er
Nogle afspilningsfunktioner på DVD’er og
video-cd’er kan være bevidst fastsat af
softwareproducenterne. Eftersom denne
afspiller afspiller DVD’er og video-cd’er i
overensstemmelse med det disc-indhold, som
softwareproducenterne har udviklet, er nogle
af afspilningsfunktionerne muligvis ikke
tilgængelige. Se også de vejledninger, der
hører til DVD’erne eller video-cd’erne.
Ophavsret
Dette produkt anvender teknologi til
beskyttelse af ophavsret, der er beskyttet af
metodekrav i bestemte amerikanske patenter
og andre immaterielle ejendomsrettigheder,
der ejes af Macrovision Corporation og andre
rettighedshavere. Brug af denne teknologi til
beskyttelse af ophavsret skal autoriseres af
Macrovision Corporation og er kun beregnet
til privatbrug og andre former for begrænset
visning, medmindre andet er autoriseret af
Macrovision Corporation. Reverse
engineering eller demontering er forbudt.
Discs
• Tag fat i disc’ens kant for ikke at tilsmudse
den. Undgå at berøre overfladen.
• Udsæt ikke disc’en for direkte sollys eller
varmekilder, f.eks. varmluftskanaler, og
efterlad den ikke i en bil, der er parkeret i
direkte sollys, da temperaturen i bilen kan
stige voldsomt.
• Anbring disc’en i coveret efter afspilning.
• Aftør disc’en med en renseklud.
Aftør disc’en fra midten og ud.
• Anvend ikke opløsningsmidler, såsom
rensebenzin, fortynder, rensemidler eller
antistatisk spray, der er beregnet til LP’er af
vinyl.
7
Oversigt over dele og kontrolknapper
Se de sider, der er angivet i parentes, hvis du ønsker yderligere oplysninger.
Frontpanel
DVP-NS305/NS310
DVP-NS405/NS410
A [/1-knap/indikator (tænd/standby)
(28)
Lyser grønt, når strømmen er tilsluttet, og
lyser rødt, når afspilleren er på standby.
B Disc-skuffe (28)
C A-knap (åbn/luk) (28)
D Frontpaneldisplay (9)
E
(fjernbetjeningsmodtager) (15)
8
F Afspilningsknap (DVP-NS305/
NS310) (29) (31)
Afspilningsknap til flere tilstande
(DVP-NS405/NS410) (29) (31)
G MODE CHANGE-knap (modusskifte)
(kun DVP-NS405/NS410) (31)
H x-knap (stop) (29)
I X-knap (pause) (29)
J SURROUND-knap (45)
K PICTURE MODE-knap
(billedtilstand) (50)
Frontpaneldisplay
Ved afspilning af en DVD
Disc-type
Afspilningsstatus
Lyser under
Gentaget afspilning
(39)
Lyser, hvis du ændrer vinklen (48)
Aktuelt lydsignal (44)
Nuværende titel/kapitel eller
spilletid (43)
Ved afspilningen af en video-cd med afspilningskontrol (PBC) (34)
Disc-type
Afspilningsstatus
Lyser under A-B Gentaget afspilning (40)
Nuværende sekvens eller spilletid (43)
Ved afspilning af en cd, data-cd (MP3-audio) eller video-cd (uden PBC)
Afspilningsstatus
Disc-type
Lyser under Gentaget
Aktuelt spor (43)
afspilning (39)
Lyser under afspilning af MP3-lydspor (35)
Spilletid (43)
,fortsat
9
Bagpanel
DVP-NS305/NS310
DIGITAL OUT
L
CENTER
LINE (RGB) - TV
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
COAXIAL
LINE OUT
R -AUDIO- L
VIDEO
DVP-NS405/NS410
DIGITAL OUT
L
CENTER
LINE (RGB) - TV
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
COAXIAL OPTICAL
LINE OUT
R -AUDIO- L
S VIDEO OUT
VIDEO
A DIGITAL OUT-udgang (COAXIAL,
koaksial digital) (22) (23) (24)
B DIGITAL OUT-udgang (OPTICAL,
optiske digital) (kun DVP-NS405/
NS410) (22) (23) (24)
C LINE-tv-bøsning (RGB) (16) (18)
10
D S VIDEO OUT-udgang (kun
DVP-NS405/NS410) (18)
E LINE OUT-udgang (VIDEO,
linjeudgang) (18)
F LINE OUT L/R-udgang (AUDIO,
(venstre og højre linjeudgang) (21)
(22) (23)
Fjernbetjening
DVP-NS305
A
B
C
D
E
F
G
Z-knap (åbn/luk) (29)
SUR-knap (surround) (45)
-knap (undertekst) (48)
-knap (lyd) (44)
-knap (vinkel) (48)
CLEAR-knap (slet) (37)
./>-knapper (forrige/næste)
(29)
H
m/M -knapper (scan/
langsom) (30)
I X-knap (pause) (29)
J H-knap (afspil) (28)
Knappen H er forsynet med et
berøringspunkt.*
K
L
M
N
O
P
C/X/x/c-knapper (33)
DISPLAY-knap (13)
TOP MENU-knap (33)
TV [/1-knap (tænd/standby) (56)
[/1-knap (tænd/standby) (28)
PICTURE MODE-knap
(billedtilstand) (50)
Q 2-knapper (lydstyrke + /–) (56)
Knappen + er forsynet med et
berøringspunkt.*
R TV/DVD-knap (56)
S SEARCH MODE-knap (søgefunktion)
(41)
T REPLAY-knap (genafspil) (29)
U x-knap (stop) (29)
V ENTER-knap (25)
W O RETURN-knap (retur) (34)
X MENU-knap (33) (35)
* Brug berøringspunktet som reference, når du
betjener afspilleren.
,fortsat
11
DVP-NS310/NS405/NS410
A TV [/1-knap (tænd/standby) (56)
B Z-knap (åbn/luk) (29)
C Nummerknapper (33)
Nummerknap 5 er forsynet med et
berøringsknap.*
D CLEAR-knap (slet) (37)
E -knap (undertekst) (48)
F
-knap (lyd) (44)
G ./>-knapper (forrige/næste)
(29)
H
m/M -knapper (scan/
langsom) (30)
I X-knap (pause) (29)
J H-knap (afspil) (28)
Knappen H er forsynet med et
berøringspunkt.*
K
L
M
N
O
C/X/x/c-knapper (33)
DISPLAY-knap (13)
TOP MENU-knap (33)
[/1-knap (tænd/standby) (28)
2-knapper (lydstyrke + /–) (56)
Knappen + er forsynet med et
berøringspunkt.*
P TV/DVD-knap (56)
Q ENTER-knap (udfører samme
funktion som Z)
R PICTURE MODE-knap
(billedtilstand) (50)
S
-knap (vinkel) (48)
T SUR-knap (surround) (45)
U TIME/TEXT-knap (klokken/tekst)
(42)
V REPEAT-knap (gentag) (39)
W REPLAY-knap (genafspil) (29)
X SEARCH MODE-knap (søgefunktion)
(41)
Y x-knap (stop) (29)
Z ENTER-knap (25)
wj O RETURN-knap (retur) (34)
wk MENU-knap (33) (35)
* Brug berøringspunktet som reference, når du
betjener afspilleren.
12
Vejledning til
skærmdisplay (kontrollinje)
◆Display 2
Følgende funktioner G~J kan vælges.
Indikatoren lyser blåt, når tilstanden er
aktiveret.
Eksempel: Når “TVS”er valgt.
I det følgende forklares kontrollinjen.
Kontrollinjen bruges til at foretage
justeringer af indstillinger eller til visning af
oplysninger om afspilning.
Det viste indhold varierer alt efter den disctype, der afspilles.
Numrene i parentes angiver referencesider.
Sådan vises kontrollinjen under
afspilning
De følgende display’er vises, når der trykkes
flere gange på knappen DISPLAY under
afspilning. Du kan vælge den indstilling, der
passer til det aktuelle afspilningsmenupunkt
og få vist de relaterede oplysninger.
◆Display 1
Følgende afspilningstilstande A~D kan
angives. Indikatoren lyser blåt, når tilstanden
er aktiveret.
Eksempel: Når Gentaget afspilning er valgt.
(Displayet ser anderledes ud, når A-B
Gentaget afspilning vælges).
KAPITEL
A
B
C
D
E
F
Gentaget afspilning (39)
Tilfældig afspilning (38)
Programmeret afspilning (37)
A-B Gentaget afspilning (40)
Enhed, der gentages i dette eksempel.
Afspilningstatus (NAfspilning,
XPause, xStop osv.)
m
G TVS (45)
H BNR (49)
I BRUGERDEFINERET BILLEDE
(50)
J DIGITAL VIDEOFORBEDRING
(51) (kun DVP-NS405/NS410)
m
◆Display 3
Følgende afspilningsoplysninger vises.
Eksempel: Ved afspilning af en DVD.
T41 – 8
K
L
M
N
T 1:01:57
KLOKKEN/TEKST-ikon
Titelnummer på DVD’en (41)
Kapitelnummer på DVD’en (41)
Spilletid eller resterende tid (42)
m
◆Display 4 (kun DVD-afspilning)
DOLBY DIGITAL 3 / 2 .1
O Format for det aktuelle lydsignal (44)
m
◆Intet display
m
◆Gå tilbage til Display 1
,fortsat
13
Sådan vises kontrollinjen i stoptilstand
De følgende display’er vises, når der trykkes
flere gange på knappen DISPLAY i stoptilstand. Du kan foretage grundlæggende
justeringer og tilpasse afspilleren, som du vil.
◆Display 4
Viser samme oplysninger som Display 3
under afspilning.
T41 – 8
◆Display 1
Følgende indstillinger kan foretages.
T 1:01:57
m
◆Intet display
m
HURTIG
◆Gå tilbage til Display 1
A
INSTALLATION (58)
• Vælg HURTIG for at foretage mindst mulig
grundlæggende justering, inden du
anvender afspilleren.
• Vælg BRUGERDEFINERET for at
foretage en komplet række justeringer.
• Vælg NULSTIL for at gendanne
justeringerne af INSTALLATION til
standardindstillinger.
B
BØRNESIKRING (52)
• Indstil dette for at begrænse afspilning af
udvalgte discs på afspilleren.
m
◆Display 2
Viser samme oplysninger som Display 1
under afspilning.
KAPITEL
m
◆Display 3
Viser samme oplysninger som Display 2
under afspilning.
m
14
Vejledningen Enkel start
Hurtigt overblik
Du kan fjernbetjene afspilleren ved hjælp af
den medfølgende fjernbetjening. Isæt to R6batterier (størrelse AA), så 3 og # på
batterierne svarer til diagrammet i
batterirummet. Når du bruger
fjernbetjeningen, skal du rette den mod
fjernbetjeningsmodtageren
på afspilleren.
Vejledningen Enkel start
Denne vejledning indeholder en oversigt, der
hurtigt giver dig nok oplysninger til, at du kan
begynde at bruge afspilleren. Se
“Tilslutninger” på side 18, hvis du vil
anvende denne afspillers surround soundfunktioner.
Trin 2: Isættelse af
batterier i
fjernbetjeningen
Bemærk
• Du kan ikke slutte denne afspiller til et TV, der
ikke har en SCART (EURO AV)-bøsning eller en
videoindgang.
• Sørg for at tage stikket til hver enkelt komponent
ud af stikkontakten, før du foretager tilslutning.
Trin 1: Udpakning
Kontroller, at du har følgende dele:
• Lyd-/videokabel (bananstik × 3 y
bananstik × 3) (1)
• Fjernbetjening (1)
• R6-batterier (størrelse AA) (2)
Bemærk
• Efterlad ikke fjernbetjeningen på et meget varmt
eller fugtigt sted.
• Tab ikke fremmedlegemer ned i fjernbetjeningens
batterirum, f.eks. under udskiftning af batterier.
• Udsæt ikke fjernbetjeningsmodtageren for direkte
lys fra solen eller lysapparaturer. Dette kan
medføre fejlfunktion.
• Hvis du ikke anvender fjernbetjeningen i en
længere periode, skal du fjerne batterierne for at
undgå skade forårsaget af lækkende batterier og
korrosion.
15
Trin 3: TV-tilslutning
Tilslut et SCART (EURO AV)-kabel (medfølger ikke) og en netledning i den rækkefølge
(1~3), der er vist nedenfor. Sørg for at tilslutte netledningen til sidst.
til SCART (EURO AV)-indgangen
1 SCART (EURO AV)kabel (medfølger ikke)
til T LINE
(RGB)-TV
LINE (RGB) - TV
TV
2 netledning
CD/DVD-afspiller
DIGITAL OUT
LINE (RGB) - TV
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
COAXIAL OPTICAL
LINE OUT
R -AUDIO- L
S VIDEO OUT
VIDEO
l: Signalretning
Ved tilslutning til et standard-TV med en
4:3-skærm
Afhængigt af den valgte disc passer billedet
muligvis ikke til TV-skærmen.
Se side 60, hvis du vil ændre formatforholdet.
Hvis dit TV ikke har et SCART (EURO AV)stik
Se B i “Trin 1: Tilslutning af videokabler”
(side 18).
16
3 netledning
Trin 4: Afspilning af en disc
Vejledningen Enkel start
Afspilningssiden skal vende nedad
A Tænd TV’et.
B Tryk på [/1 på afspilleren.
C Indstil indgangsvælgeren på
TV’et, så signalet fra afspilleren
vises på TV-skærmen.
Efter Trin 6
Afhængigt af den valgte disc vises der
muligvis en menu på TV-skærmen. I så fald
skal du vælge det ønskede menupunkt og
afspille DVD- (side 33) eller video-cd’en
(side 34).
Sådan stoppes afspilningen
D Tryk på A på afspilleren for at
åbne disc-skuffen.
Tryk på x.
E Læg disc’en med afspilningssiden
nedad i disc-skuffen.
Tryk på A.
F Tryk på H.
Tryk på [/1. Afspilleren går i standby, og
strømindikatoren lyser rødt.
Disc-skuffen lukkes, og afspilleren
begynder at afspille disc’en.
Sådan tages cd’en ud
Sådan slukkes afspilleren
17
Tilslutninger
Tilslutning af afspilleren
Udfør Trin 1 til 4 for at foretage tilslutning og justere indstillingerne for afspilleren.
Inden du starter, skal du tage stikket ud af stikkontakten, kontrollere, at du har alt det
medfølgende tilbehør og sætte batterierne i fjernbetjeningen (side 15).
Bemærk
• Tilslut kablerne korrekt for at undgå uønsket støj.
• Se den vejledning, der følger med de komponenter, der skal tilsluttes.
Trin 1: Tilslutning af videokabler
Tilslut denne afspiller til TV-skærmen, projektoren eller AV-forstærkeren (modtageren) ved
hjælp af et videokabel. Alt efter indgangen på TV-skærmen, projektoren eller AV-forstærkeren
(modtageren) skal du vælge én af tilslutningerne fra A til C. (Tilslutning C er kun til
DVP-NS405/NS410).
A
C
S VIDEO-kabel
(medfølger ikke)
INPUT
S VIDEO
SCART (EURO
AV)- kabel
(medfølger ikke)
TV
TV, projektor eller AVforstærker (modtager)
(Kun DVP-NS405/NS410)
til S VIDEO
CD/DVD-afspiller
OUT
til LINE (RGB)-TV
DIGITAL OUT
LINE (RGB) - TV
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
COAXIAL OPTICAL
LINE OUT
R -AUDIO- L
S VIDEO OUT
VIDEO
til LINE OUT (VIDEO)
(gul)
INPUT
VIDEO
(gul)
L
AUDIO
Lyd-/videokabel
(medfølger)
l: Signalretning
18
R
TV, projektor eller AVforstærker (modtager)
B
A Hvis du slutter afspilleren til en SCART (EURO AV)-indgang
Tilslutninger
Tilslut SCART (EURO AV)-kablet (medfølger ikke). Sørg for, at tilslutningen foretages korrekt
for at undgå brummen og støj. Når du tilslutter afspilleren ved hjælp af SCART (EURO AV)kablet, skal du kontrollere, at TV’et er tilpasset S-video- eller RGB-signaler. Se den
betjeningsvejledning, der følger med det TV, der skal tilsluttes. Hvis du indstiller “LINE” til “SVIDEO” eller “RGB” under “SKÆRMINDSTILLING” i klargøringsdisplayet (side 60), skal du
anvende et SCART (EURO AV)-kabel, der er tilpasset hvert signal.
B Hvis du slutter afspilleren til en videoindgang
Tilslut de gule stik på lyd-/videokablet (medfølger) til de gule videobøsninger. Dette giver
billeder i standardkvalitet.
Gul (video)
Gul (video)
Hvid (V)
Hvid (V)
Rød (H)
Rød (H)
Tilslut de røde og hvide stik til lydindgangene (side 21). (Gør kun dette, hvis du tilslutter til et
TV).
C Hvis du slutter afspilleren til en S VIDEO-indgang (kun DVP-NS405/NS410)
Tilslut S VIDEO-kablet (medfølger ikke). Dette giver billeder i høj kvalitet.
Bemærk
• Tilslut ikke afspilleren til en videobåndoptager. Hvis du fører afspillerens signaler gennem
videobåndoptageren, kan det resultere i uklare billeder på TV-skærmen. Hvis TV’et kun har en audio-/
video-indgang, skal du slutte afspilleren til denne indgang.
Videobåndoptager
CD/DVD-afspiller
TV
Tilslut
direkte
• Når du slutter afspilleren til TV’et via SCART (EURO AV)-bøsningerne, indstilles TV’ets indgangskilde
automatisk til afspilleren, når du starter afspilningen eller trykker på en knap undtagen \/1. I så fald skal
du trykke på TV/DVD-knappen på fjernbetjeningen for at returnere indgangen til TV’et.
Hvis du afspiller en disc, der er optaget i NTSC-farvesystemet, udsender afspilleren
videosignalet eller klargøringsdisplayet osv. i NTSC-farvesystemet, og billedet vises
muligvis ikke på TV’er med PAL-farvesystemet. I så fald skal du åbne skuffen og fjerne
disc’en.
19
Trin 2: Tilslutning af lydkabler
Se nedenstående oversigt for at vælge den tilslutning, der bedst passer til dit system. Husk også
at se vejledningen til de komponenter, der skal tilsluttes.
Vælg en tilslutning
Vælg én af følgende tilslutninger,
A
til
D
.
Komponenter, der skal tilsluttes
TV
A
(side 21)
Stereoforstærker (modtager)
(kun med venstre og højre (L og R) lydindgang eller med en digital indgang)
• To højttalere
(venstre og højre (L og R) fronthøjttaler)
B
(side 22)
MD/DAT-afspiller
B
(side 22)
AV-forstærker (modtager) med Dolby* Surround (Pro Logic)dekoder
(kun med venstre og højre (L og R) lydindgang eller med en digital indgang)
• Tre højttalere
(venstre og højre (L og R) fronthøjttaler og baghøjttaler (mono))
eller
• Seks højttalere
(venstre og højre (L og R) fronthøjttaler, centerhøjttaler, venstre og højre
(L og R) baghøjttaler, subwoofer)
C
(side 23)
AV-forstærker (modtager) med Dolby Digital-, MPEG-lyd- eller
DTS**-dekoder og digital indgang
• Seks højttalere
(venstre og højre (L og R) fronthøjttaler, centerhøjttaler, venstre og højre
(L og R) baghøjttaler, subwoofer)
D
(side 24)
* Produceret under licens fra Dolby Laboratories.
“Dolby”, “Pro Logic” og det dobbelte Dsymbol er varemærker tilhørende Dolby
Laboratories.
** “DTS” og “DTS Digital Out” er varemærker
tilhørende Digital Theater Systems, Inc.
20
Tilslutning
A
Tilslutning til TV’et
Ved hjælp af denne tilslutning anvendes TV’ets højttalere til lyd. Hvis du anvender SCART
(EURO AV)-kablet i A i “Trin 1: Tilslutning af videokabler” (side 18), er det ikke nødvendigt
at slutte lydkabler til TV’et.
DIGITAL OUT
Tilslutninger
CD/DVD-afspiller
LINE (RGB) - TV
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
COAXIAL OPTICAL
LINE OUT
R -AUDIO- L
S VIDEO OUT
VIDEO
A
LINE OUT
R -AUDIO- L
(gul)*
(gul)
(hvid)
(hvid)
TV
VIDEO
(rød)
til LINE OUT L/R (AUDIO)
(rød)
Lyd-/videokabel
(medfølger)
til lydindgang
l: Signalretning
* Det gule stik anvendes til videosignaler (side 18).
◆Anbefalede surround sound-effekter til
denne tilslutning
• TVS-DYNAMISK (side 46)
• TVS-BRED (side 46)
z Tip!
Når du tilslutter til et mono-TV, skal du bruge et
stereo-mono-konverteringskabel (medfølger ikke).
Slut LINE OUT L/R (AUDIO)-bøsningerne til
TV’ets lydindgang.
,fortsat
21
B Tilslutning til stereoforstærker (modtager) og to højttalere/Tilslutning til
MD- eller DAT-afspiller
Hvis stereoforstærkeren (modtageren) kun har L- og R-lydindgange, skal du anvende B-1 .
Brug B-2 , hvis forstærkeren (modtageren) har en digital indgang, eller når du tilslutter til en
MD- eller DAT-afspiller. I så fald kan du også slutte afspilleren direkte til MD- eller DATafspilleren uden brug af stereoforstærkeren (modtageren).
CD/DVD-afspiller
DIGITAL OUT
LINE (RGB) - TV
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
COAXIAL OPTICAL
R -AUDIO- L
B-2
DIGITAL OUT
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
S VIDEO OUT
LINE OUT
VIDEO
Koaksialt digitalt kabel Stereolydkabel
(medfølger ikke)
(medfølger ikke)
B-1
(hvid)
LINE OUT
COAXIAL OPTICAL
eller
eller
(rød)
til DIGITAL OUT (COAXIAL
eller OPTICAL)
VIDEO
til LINE OUT L/R (AUDIO)
Optisk digitalt kabel
(medfølger ikke)
Fjern bøsningsafdækningen
inden tilslutning (kun
DVP-NS405/NS410)
(hvid)
(rød)
til lydindgang
til koaksial eller optisk digital
indgang
[Højttalere]
R -AUDIO- L
Stereoforstærker (modtager)
Front (V)
MD/DAT-afspiller
Front (H)
l: Signalretning
◆Anbefalede surround sound-effekter
udelukkende til B-1 tilslutningen
• TVS-STANDARD (side 46)
z Tip!
Ved anvendelse af tilslutning B-1 kan du
anvende det medfølgende lyd-/videokabel i stedet
for et separat lydkabel.
22
Bemærk
Hvis du vælger en af TVS-effekterne (side 45)
under afspilning af en cd, udsender højttalerne
ingen lyd fra forbindelsen B-2 .
C Tilslutning til en AV-forstærker (modtager) med Dolby Surround (Pro
Logic)-dekoder og tre til seks højttalere
CD/DVD-afspiller
DIGITAL OUT
LINE (RGB) - TV
Tilslutninger
Du kan kun opnå Dolby Surround-effekter, når du afspiller discs med Dolby Surround-lyd eller
flerkanalslyd (Dolby Digital).
Hvis forstærkeren (modtageren) kun har L og R-lydindgange (audio input L og R), skal du
anvende C-1 . Hvis forstærkeren (modtageren) har en digital indgang, skal du anvende C-2 .
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
COAXIAL OPTICAL
LINE OUT
R -AUDIO- L
C-2
S VIDEO OUT
VIDEO
DIGITAL OUT
C-1
Stereolydkabel
(medfølger
ikke)
Koaksialt digitalt kabel
(medfølger ikke)
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
(hvid)
LINE OUT
COAXIAL OPTICAL
eller
eller
(rød)
til DIGITAL OUT (COAXIAL
eller OPTICAL)
R -AUDIO- L
VIDEO
til LINE OUT L/R (AUDIO)
Optisk digitalt kabel
(medfølger ikke)
Fjern bøsningsafdækningen
inden tilslutning (kun
DVP-NS405/NS410)
(hvid)
(rød)
til lydindgang
til koaksial eller optisk
digital indgang
[Højttalere]
[Højttalere]
Forstærker (modtager) med
Dolby Surround-dekoder
Bag (V)
Front (V)
Bag (H)
Subwoofer
Center
Front (H)
Bag (mono)
l: Signalretning
Bemærk
Når du tilslutter seks højttalere, skal du erstatte
baghøjttaleren (mono) med en centerhøjttaler, to
baghøjttalere og en subwoofer.
,fortsat
23
D Tilslutning til en AV-forstærker (modtager) med Dolby Digital-, MPEG-lydeller DTS-dekoder og seks højttalere
Denne tilslutning gør det muligt at anvende Dolby Digital-, MPEG-lyd- eller DTSdekoderfunktionerne i AV-forstærkeren (modtageren). Det er ikke muligt at anvende
afspillerens surround sound-effekter.
CD/DVD-afspiller
DIGITAL OUT
LINE (RGB) - TV
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
COAXIAL
OPTICAL
LINE OUT
R -AUDIO- L
S VIDEO OUT
VIDEO
D
DIGITAL OUT
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
COAXIAL
OPTICAL
til DIGITAL OUT
(COAXIAL eller
OPTICAL)
eller
Koaksialt digitalt
kabel (medfølger
ikke)
til koaksial digital indgang
[Højttalere]
Bag (V)
til optisk digital indgang
AV-forstærker (modtager)
med dekoder
Subwoofer
Bag (H)
l: Signalretning
Bemærk
Når du har foretaget tilslutningen, skal du huske at
indstille “DOLBY DIGITAL” til “DOLBY
DIGITAL” og “DTS” til “TIL” i Hurtig installation
(side 25). Hvis AV-forstærkeren (modtageren) har
en MPEG-dekoder, skal du indstille “MPEG” til
“MPEG” (side 63). I modsat fald udsender
højttalerne ingen lyd eller kraftig støj.
24
Optisk digitalt kabel
(medfølger ikke)
Fjern bøsningsafdækningen
inden tilslutning (kun
DVP-NS405/NS410)
[Højttalere]
Front (V)
Center
Front (H)
Trin 3: Tilslutning af netledning
Tilslut afspillerens og TV’ets netledning til stikkontakten.
Følg nedenstående vejledning for at foretage mindst mulig grundlæggende justering, inden du
anvender afspilleren.
Tryk på >, hvis du vil springe et punkt over. Hvis du vil vende tilbage til det foregående
punkt, skal du trykke på ..
DVP-NS305
DVP-NS310/405/410
Tilslutninger
Trin 4: Hurtig installation
4 Tryk på ENTER uden at ilægge en
disc.
Klargøringsdisplayet, hvor du kan vælge
sprog til displayet på skærmen, vises.
De tilgængelige sprog afhænger af
afspillermodellen.
ENTER
1 Tænd TV’et.
2 Tryk på [/1.
3 Indstil indgangsvælgeren på
TV’et, så signalet fra afspilleren
vises på TV-skærmen.
Meddelelsen “Press [ENTER] to run
QUICK SETUP” (Tryk på [ENTER] for
at køre HURTIG INSTALLATION)
vises nederst på skærmen. Hvis denne
meddelelse ikke vises, skal du vælge
“QUICK” (HURTIG) under “SETUP”
(INSTALLATION) i kontrollinjen for at
foretage Hurtig installation (side 59).
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
ENGLISH
ENGLISH
ITALIANO
ESPAÑOL
DANSK
SVENSKA
SUOMI
NORSK
PORTUGUÊS
5 Tryk på X/x for at vælge et sprog.
Afspilleren benytter også det valgte
sprog til at vise menu og undertekster.
6 Tryk på ENTER.
Klargøringsdisplayet, hvor du kan vælge
formatforhold for det TV, der skal
tilsluttes, vises.
SKÆRMINDSTILLING
TV TYPE:
PAUSESKÆRM:
BAGGRUNDS:
LINE:
16:9
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 BESKÅRET
,fortsat
25
7 Tryk på X/x for at vælge den
indstilling, der passer til TVtypen.
◆ Hvis du har et widescreen-TV eller et
4:3 standard-TV med widescreenfunktion
• 16:9 (side 60)
◆ Hvis du har et 4:3 standard-TV
• 4:3 LETTER BOX eller 4:3
BESKÅRET (side 60)
8 Tryk på ENTER.
Klargøringsdisplayet, hvor du kan vælge
den type videosignal, der udsendes fra
LINE (RGB)-TV-bøsningen, vises.
SKÆRMINDSTILLING
TV TYPE:
PAUSESKÆRM:
BAGGRUNDS:
LINE:
16:9
TIL
STILL-BILLEDE
STANDARD
STANDARD
S-VIDEO
RGB
9 Tryk på X/x for at vælge den
signaltype, der skal udsendes fra
LINE (RGB)-TV-bøsningen.
◆ Videosignaler
• STANDARD (side 60)
◆ S-video-signaler
• S-VIDEO (side 60)
11Tryk på X/x for at vælge den
bøsningstype (hvis der er nogen),
der bruges til tilslutning til en
forstærker (modtager), og vælg
derefter ENTER.
Vælg det punkt, der passer til den valgte
lydtilslutning, på side 21 til 24 ( A til
D ).
A
• Hvis der kun tilsluttes et TV og ikke
andet, skal du vælge “NEJ”. Hurtig
installation afsluttes, og tilslutningerne
er dermed udført.
B-1
B-2
C-2
D
• Vælg “DIGITAL OUTPUT”.
Klargøringsdisplayet for “DOLBY
DIGITAL” vises.
12Tryk på X/x for at vælge den type
Dolby Digital-signal, der skal
sendes til forstærkeren
(modtageren).
Vælg det signal, der passer til den valgte
lydtilslutning, på side 22 til 24 ( B til
D ).
◆ RGB-signaler
• RGB (side 60)
LYDINDSTILLING
AUDIO ATT:
FRA
AUDIO DRC:
STANDARD
DOWN MIX:
DOLBY SURROUND
DIGITAL UDGANG:
TIL
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
D-PCM
MPEG:
DOLBY DIGITAL
DTS:
10Tryk på ENTER.
Klargøringsdisplayet, hvor du kan vælge
bøsningstype til tilslutning af
forstærkeren (modtageren), vises.
Er denne afspiller tilsluttet til en
forstærker el. reciever ? Vælg den type
tilslutning, du bruger.
C-1
• Vælg “LINE OUTPUT L/R (AUDIO)”.
Hurtig installation afsluttes, og
tilslutningerne er dermed udført.
B-2
C-2
• D-PCM (side 63)
JA
LINE OUTPUT L/R (AUDIO)
DIGITAL OUTPUT
NEJ
26
D
• DOLBY DIGITAL (kun hvis
forstærkeren (modtageren) har en
Dolby Digital-dekoder) (side 63)
13Tryk på ENTER.
“DTS” er valgt.
14Tryk på X/x for at vælge, om der
skal sendes et DTS-signal til
forstærkeren (modtageren).
Vælg det punkt, der passer til den valgte
lydtilslutning, på side 22 til 24 ( B til
D ).
B-2
A
• Yderligere indstillinger er ikke nødvendige.
B-1
C-1
• Indstil “DOWN MIX” til “DOLBY
SURROUND” (side 62)
• Hvis lyden forvrænges, selv når du skruer
ned for lyden, skal du indstille “AUDIO
ATT” til “TIL” (side 62).
B-2
C-2
Tilslutninger
LYDINDSTILLING
AUDIO ATT:
FRA
AUDIO DRC:
STANDARD
DOWN MIX:
DOLBY SURROUND
DIGITAL UDGANG:
TIL
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
MPEG:
PCM
DTS:
FRA
FRA
TIL
Lydtilslutning (side 21 til 24)
D
• Indstil “DOWN MIX” til “DOLBY
SURROUND” (side 62)
• Indstil “DIGITAL UDGANG” til “TIL”
(side 62)
C-2
• FRA (side 63)
D
• TIL (kun hvis forstærkeren
(modtageren) har en DTS-dekoder)
(side 63)
15Tryk på ENTER.
Hurtig installation er udført. Alle
tilslutninger og klargøringshandlinger er
udført.
Hvis AV-forstærkeren (modtageren) har
en MPEG-dekoder, skal du indstille
“MPEG” til “MPEG” (side 63).
Surround sound-effekter
Hvis du vil anvende afspillerens eller
forstærkerens (modtagerens) surround soundeffekter, skal følgende menupunkter
indstilles, som beskrevet nedenfor, for den
lydtilslutning, du har valgt på side 22 til 24
( B til D ). Disse indstillinger er
standardindstillinger og skal ikke justeres, når
du første gang tilslutter afspilleren. Se side 58
vedrørende brug af klargøringsdisplayet.
27
4 Tryk på A på afspilleren, og
Afspilning af discs
anbring en disc i disc-skuffen.
Afspilning af discs
Afhængigt af den valgte DVD eller video-cd
er nogle af handlingerne muligvis anderledes
eller begrænsede.
Se den betjeningsvejledning, der følger
med disc’en.
[/1 Strømindikator A H/Afspilningsknap
MODE CHANGE
(kun DVP-NS405/NS410)
DVP-NS305
DVP-NS310/405/410
Afspilningssiden skal vende nedad
5 Tryk på H.
Disc-skuffen lukkes, og afspilleren
starter afspilningen (fortsat afspilning).
Juster lydstyrken på TV’et eller
forstærkeren (modtageren).
Afhængigt af den valgte disc vises der en
menu på TV-skærmen. Se side 33 for
DVD’er. Se side 34 for video-cd’er.
Sådan slukkes afspilleren
Tryk på [/1. Afspilleren går i standby.
Bemærkninger om afspilning af DTSlydspor på en cd
1 Tænd TV’et.
2 Tryk på [/1.
Afspilleren tændes, og strømindikatoren
lyser grønt.
3 Indstil indgangsvælgeren på
TV’et, så signalet fra afspilleren
vises på TV-skærmen.
◆ Ved brug af en forstærker (modtager)
Tænd forstærkeren (modtageren), og
vælg den foretrukne kanel, så du kan høre
lyd fra afspilleren.
28
• Under afspilning af DTS-kodede cd’er
høres meget støj fra de analoge
stereoudgange. Brugeren skal tage de
nødvendige forholdsregler, når afspillerens
analoge stereoudgange er tilsluttet et
forstærkningssystem, for at undgå at
beskadige lydsystemet. Der skal tilsluttes et
eksternt 5.1-kanals dekodersystem til
afspillerens digitale indgang, før DTS
Digital Surround™-afspilning kan benyttes.
• Indstil lyden til “STEREO” ved hjælp af
-knappen (lyd), når du afspiller DTSlydspor på en cd (side 44).
• Afspil ikke DTS-lydspor uden først at slutte
afspilleren til en lydkomponent med
indbygget DTS-dekoder.
Afspilleren udsender også DTS-signalet via
DIGITAL OUT-udgangen (COAXIAL
eller OPTICAL), hvis “DTS” i
“LYDINDSTILLING” er sat til “FRA” i
klargøringsdisplayet (side 63), og dette kan
påvirke dine ører eller føre til, at højttalerne
beskadiges.
Bemærkninger om afspilning af DVD’er
med DTS-lydspor
Bemærk
Hvis du ikke anvender afspilleren eller
fjernbetjeningen i mere end 30 minutter, og der ikke
afspilles en disc, går afspilleren automatisk i
standby (funktionen Automatisk slukning Fra).
Deaktiver funktionen ved at indstille
“AUTOMATISK SLUKNING” i
“BRUGERDEFINERET INDSTILLING” til
“FRA” (side 61).
Yderligere funktioner
DVP-NS305
DVP-NS310/405/410
Betjening
Gå til næste kapitel,
spor eller sekvens
under fortsat
afspilning
Tryk på > på
fjernbetjeningen, eller
drej
Afspilningsknappen*
på afspilleren i urets
retning.
Gå til forrige kapitel,
spor eller sekvens
under fortsat
afspilning
Tryk på . på
fjernbetjeningen, eller
drej
Afspilningsknappen*
på afspilleren mod
urets retning.
Stoppe afspilningen
og fjerne disc’en
Tryk på Z
Afspille den
foregående sekvens
igen (kun DVD)
Tryk på REPLAY
Afspilning af discs
• DTS-lydsignalerne udsendes via DIGITAL
OUT-udgangen (OPTICAL eller
COAXIAL).
• Når en DVD med DTS-lydspor afspilles,
skal du indstille “DTS” til “TIL” i
“LYDINDSTILLING” (side 63).
• Hvis du slutter afspilleren til lydudstyret
uden en DTS-dekoder, skal du ikke indstille
“DTS” til “TIL” i “LYDINDSTILLING”
(side 63). Der lyder måske en høj lyd fra
højttalerne, der kan påvirke dine ører eller
forårsage, at højttalerne bliver beskadiget.
Hvis du vil
* Kan betjenes, når indikatoren MODE CHANGE
lyser grønt eller slukkes. Se side 31 (kun
DVP-NS405/NS410) for at få yderligere
oplysninger om Afspilningsknap til flere
tilstande.
z Tip!
Replay-funktionen er nyttig, hvis du vil vise en
sekvens eller en dialog, som du ikke fik set i første
omgang.
Bemærk
Du kan muligvis ikke anvende Replay-funktionen i
forbindelse med visse sekvenser.
REPLAY
Hvis du vil
Betjening
Stoppe
Tryk på x
Holde pause
Tryk på X
Genoptage afspilning
efter pause
Tryk på X eller H
,fortsat
29
Låsning af disc-skuffen
(Børnesikringslås)
Du kan låse disc-skuffen for at forhindre børn
i at åbne den.
DVP-NS305
DVP-NS310/405/410
Søgning efter et bestemt
punkt på en disc (Scan,
Afspilning i slowmotion, Søgning,
Frysning af billede)
Du kan hurtigt finde et bestemt punkt på en
disc ved at afspille billedet eller foretage
langsom afspilning.
DVP-NS305
DVP-NS310/405/410
ENTER
RETURN
Når afspilleren er i standby, skal du trykke
på O RETURN, ENTER, og derefter på
[/1 på fjernbetjeningen.
Afspilleren tændes, og meddelelsen
“LOCKED” vises i frontpaneldisplayet.
Knappen Z på afspilleren eller
fjernbetjeningen fungerer ikke, mens
børnesikringslåsen er aktiveret.
Afspilningsknap (DVP-NS305/NS310)
Afspilningsknap til flere tilstande
(DVP-NS405/NS410)
MODE CHANGE
(kun DVP-NS405/NS410)
Sådan låses disc-skuffen op
Når afspilleren er i standby, skal du trykke på
O RETURN, ENTER og derefter på [/1
igen.
Bemærk
Selv hvis du valgte “NULSTIL” under
“INSTALLATION” på kontrollinjen (side 59),
forbliver disc-skuffen låst.
Bemærk
Det afhænger af den valgte DVD/video-cd, om du
kan udføre de handlinger, der beskrives i det
følgende.
Sådan finder du hurtigt et punkt
ved at afspille en disc med
hurtig fremspoling eller hurtig
tilbagespoling (Scan)
Tryk på
m eller M
, mens du
afspiller en disc. Når du finder det ønskede
punkt, skal du trykke på H for at vende
tilbage til normal hastighed. Hver gang du
30
trykker på
m eller M
under
scanningen, ændres afspilningshastigheden.
Der er tre tilgængelige hastigheder. Ved hvert
tryk ændres angivelsen således:
Afspilningsretning
× 2B (kun DVD/cd) t 1M t 2M
Brug af Afspilningsknap til flere
tilstande på afspilleren (kun
DVP-NS405/NS410)
× 2b (kun DVD) t 1m t 2m
Afspilningshastigheden “× 2B”/“× 2b” er
omkring dobbelt så høj som den normale
hastighed. Afspilningshastigheden “2M”/
“2m” er højere end “1M”/“1m”.
Visning af billede efter billede
(Afspilning i slowmotion)
Tryk på
m eller M
, når afspilleren
er i pausetilstand. Hvis du vil vende tilbage til
normal hastighed, skal du trykke på H.
Hver gang du trykker på
m eller
M
under Afspilning i slowmotion,
ændres afspilningshastigheden. Der er to
tilgængelige hastigheder. Ved hvert tryk
ændres angivelsen således:
Afspilningsretning
2
y1
Modsat retning (kun DVD)
2
y1
Afspilningshastigheden “2
lavere end “1
”/“1
”.
”/“2
Under afspilning skal du kort dreje og holde
Afspilningsknap med uret for at finde et
punkt i afspilningsretningen eller mod uret
for at finde et punkt i modsatte retning. Når
du finder det punkt, du søger efter, skal du
slippe knappen for at vende tilbage til normal
afspilningshastighed.
” er
Brug af Afspilningsknappen på
afspilleren (kun DVP-NS305/
NS310)
Du kan søge efter et bestemt punkt på en disc
på forskellige måder via Afspilningsknap.
Sådan går du til næste kapitel/spor/
sekvens
Du kan søge efter et bestemt punkt på en disc
på forskellige måder via knappen MODE
CHANGE.
Afspilning af discs
Modsat retning
Sådan finder du hurtigt et punkt (Søgning)
Sådan går du til næste kapitel/spor/
sekvens
Under afspilning og med indikatoren MODE
CHANGE slået fra, skal du kort dreje
Afspilningsknap til flere tilstande med uret
for at hoppe til næste kapitel/spor/sekvens,
eller mod uret for at hoppe til de forrige. (Det
samme kan udføres, når indikatoren MODE
CHANGE lyser grønt).
Sådan finder du hurtigt et punkt (Søgning)
Under afspilning og med indikatoren MODE
CHANGE slået fra, skal du kort dreje og
holde Afspilningsknap til flere tilstande med
uret for at finde et punkt i
afspilningsretningen, eller mod uret for at
finde et punkt i modsatte retning. Når du
finder det punkt, du søger efter, skal du slippe
knappen for at vende tilbage til normal
afspilningshastighed.
Sådan finder du en bestemt titel/et
bestemt kapitel/spor
1
Tryk på MODE CHANGE flere gange,
så indikatoren lyser grønt.
2
Under afspilning skal du dreje og holde
Afspilningsknap til flere tilstande med
uret for at finde efterfølgende titler/
kapitler/spor eller mod uret for at finde de
forrige.
Under afspilning skal du kort dreje
Afspilningsknap med uret for at hoppe til
næste kapitel/spor/sekvens, eller mod uret for
at hoppe til forrige.
,fortsat
31
Sådan afspilles et billede ad gangen
(Frysning af billede)
1
Tryk på MODE CHANGE flere gange,
så indikatoren lyser gult.
2
Under afspilning skal du dreje
Afspilningsknap til flere tilstande med
uret for at gå til næste billede eller mod
uret for at gå til forrige billede. Hvis du
drejer og holder knappen nede, kan du se
billederne et efter et.
Genoptagning af
afspilning fra det punkt,
hvor disc’en blev stoppet
(Genoptag afspilning/Genoptag multidisc)
Afspilleren husker det punkt, hvor du
stoppede disc’en.
DVP-NS305
DVP-NS310/405/410
Genoptagelse af afspilning af
den aktuelle disc (Genoptag
afspilning)
Afspilleren husker det punkt, hvor du
stoppede disc’en, selv hvis afspilleren går i
standby, ved at trykke på [/1.
1
Når du afspiller en disc, skal du trykke
på x for at stoppe afspilningen.
Meddelelsen “RESUME” vises i
frontpaneldisplayet.
2
Tryk på H.
Afspilleren starter afspilningen fra det
punkt, hvor du stoppede disc’en i Trin 1.
z Tip!
Hvis du vil afspille fra begyndelsen af disc’en, skal
du trykke to gange på x og derefter trykke på H.
32
Bemærk
Lagring af det punkt, hvor du
stoppede disc’en (Genoptag
multi-disc) (kun DVP-NS405/
NS410)
Afspilleren gemmer det punkt, hvor du
stoppede disc’en, og fortsætter afspilning fra
det samme punkt, næste gang du indsætter
den samme disc. Punkter til genoptaget
afspilning gemmes i hukommelsen for op til
seks forskellige DVD/video-cd’er, selv om
du frakobler netledningen. Når du gemmer et
punkt til genoptaget afspilning for den
syvende disc, slettes punktet for den første
disc.
z Tip!
• Hvis du vil afspille fra begyndelsen af disc’en,
skal du trykke to gange på x og derefter trykke på
H.
• Slå funktionen Genoptag multi-disc fra ved at
indstille “GENOPTAGET AFSPILNING” i
“BRUGERDEFINERET INDSTILLING” til
“FRA” (side 61). Afspilningen starter kun ved
genoptagelsespunktet for den aktuelle disc i
afspilleren.
Bemærk
• Det punkt, hvor du stopper afspilningen, slettes,
hvis:
– Du skifter afspilningsfunktion.
– Du ændrer indstillingerne i klargøringsdisplayet.
• Denne funktion fungerer måske ikke med nogle
discs.
Brug af DVD’ens menu
En DVD er inddelt i lange sektioner af en film
eller et musikstykke, der kaldes “titler”. Når
du afspiller en DVD, der indeholder flere
titler, kan du vælge den ønskede titel ved
hjælp af TOP MENU-knappen.
Når du afspiller visse DVD’er, kan du bl.a.
vælge sproget for underteksterne og lyden
ved hjælp af MENU-knappen.
DVP-NS305
DVP-NS310/405/410
Afspilning af discs
• Det punkt, hvor du stopper afspilningen, slettes,
hvis:
– du skifter afspilningsfunktion.
– du ændrer indstillingerne i klargøringsdisplayet.
– du åbner disc-skuffen (kun DVP-NS305/NS310).
– du frakobler netledningen.
• Under afspilning af en cd fjernes det punkt, hvor
du stoppede, når disc-skuffen åbnes, eller
netledningen frakobles.
• Under afspilning af en data-cd fjernes det punkt,
hvor du stoppede, når afspilleren går i standby,
disc-skuffen åbnes, eller netledningen frakobles.
• Denne funktion fungerer måske ikke med nogle
discs.
Nummerknapper
ENTER
MENU
TOP MENU
1 Tryk på TOP MENU eller MENU.
Disc’ens menu vises på TV-skærmen.
Menuindholdet afhænger af den valgte
disc.
2 Tryk på C/X/x/c for at vælge det
element, du vil afspille eller
ændre.
Du kan også bruge nummertasterne til at
indtaste emnet (kun DVP-NS310/NS405/
NS410).
3 Tryk på ENTER.
33
Sådan returneres til menuen
Afspilning af video-cd’er
med PBC-funktioner (PBCafspilning)
Ved PBC-afspilning (Playback Control) er
det muligt at afspille video-cd’er interaktivt
ved at følge vejledningen i menuen på TVskærmen.
DVP-NS305
Tryk på O RETURN.
z Tip!
Hvis du vil foretage afspilning uden PBCfunktioner, skal du trykke på ./> , mens
afspilleren er stoppet, for at vælge et spor. Tryk
derefter på H eller ENTER.
Meddelelsen “Afspilning uden PBC” vises på TVskærmen, og afspilleren starter fortsat afspilning.
Du kan ikke afspille still-billeder, f.eks. en menu.
Hvis du vil vende tilbage til PBC-afspilning, skal du
trykke på x to gange og derefter trykke på H.
DVP-NS310/405/410
Bemærk
Nummerknapper
ENTER
RETURN
1 Start afspilningen af en video-cd
med PBC-funktioner.
Valgmenuen vises.
2 Vælg nummeret på det ønskede
menupunkt ved at trykke på X/x.
Du kan også bruge nummertasterne til at
indtaste nummer og spor for emnet (kun
DVP-NS310/NS405/NS410).
3 Tryk på ENTER.
4 Følg vejledningen i menuen, når
du skal udføre interaktive
handlinger.
Se den vejledning, der følger med
disc’en, da betjeningen afhænger af den
valgte video-cd.
34
Afhængigt af den valgte video-cd vises
meddelelsen “Tryk på ENTER” i Trin 3 muligvis
som “Tryk på SELECT” i den vejledning, der følger
med disc’en. I så fald skal du trykke på H.
Afspilning af et MP3lydspor
1( 30)
ROCK BEST HIT
KARAOKE
JAZZ
R&B
MY FAVORITE SONGS
CLASSICAL
SALSA OF CUBA
BOSSANOVA
Du kan afspille data-cd’er (cd-rom’er/cdR’er/cd-RW’er), der er optaget i MP3-format
(MPEG 1 Audio Layer 3).
DVP-NS310/405/410
2
Vælg et album ved hjælp af X/x, og
tryk derefter på ENTER.
Listen over spor på albummet vises.
JAZZ
1(90)
0
0
0
0
0
0
0
ENTER
RETURN
MENU
1 Tryk på Z, og læg en data-cd i
3
1
2
3
4
5
6
7
Afspilning af discs
DVP-NS305
SHE IS SPECIAL
ALL YOU NEED IS ...
SPICY LIFE
HAPPY HOUR
RIVER SIDE
5
TAKE TIME,TAKE TIME
Vælg et spor ved hjælp af X/x, og tryk
derefter på ENTER.
Afspilning af det valgte spor eller album
starter. Når sporet er afspillet, nedtones
titlen.
disc-skuffen.
2 Tryk på H.
Disc-skuffen lukker, og afspilleren
starter afspilning af det første MP3lydspor i første album på disc’en.
Sådan går du til næste eller forrige side
Tryk på c eller C.
Sådan kommer du tilbage til forrige
display
Tryk på O RETURN.
Bemærk
• Denne afspiller kan afspille MP3-lydspor, der er
optaget i følgende samplingfrekvenser: 32 kHz,
44,1 kHz, 48 kHz.
• Afspilningsrækkefølgen kan være anderledes end
den redigerede rækkefølge. Se
“Afspilningsrækkefølgen for MP3-lydspor”
nedenfor for at få yderligere oplysninger.
Valg af et album og et spor
1
Tryk på MENU.
Listen over MP3-albummer, der er
optaget på data-cd’en, vises.
Sådan slukkes displayet
Tryk på MENU.
Bemærk
• Det er kun bogstaverne i alfabetet og tal, der kan
bruges til navne på albummer og spor. Alt andet
vises som en stjerne (*).
• ID3-koder kan ikke vises.
Om MP3-lydspor
Du kan afspille MP3-lydspor på cd-rom’er,
cd-R’er eller cd-RW’er. Disse discs skal dog
være optaget i henhold til ISO9660 Level 1/
Level 2 eller Joliet, for at afspilleren kan
genkende sporene.
Du kan også afspille discs, der er optaget med
flere sessioner.
,fortsat
35
Se vejledningen til CD-R/RW-enheden eller
afspilningsprogrammet (medfølger ikke) for
at få yderligere oplysninger om
optageformatet.
Sådan afspilles en cd med flere sessioner
Denne afspiller kan afspille flersessionscd’er,
hvis der findes et MP3-lydspor i første session.
Alle efterfølgende MP3-lydspor, der er optaget i
senere sessioner, kan også afspilles.
Når lydspor og billeder i lyd-cd-format eller
video-cd-format optages i første session, er det
kun den første session, der bliver afspillet.
Bemærk
• Hvis du føjer filtypenavnet “.MP3” til data, der
ikke er i MP3-format, kan afspilleren ikke
genkende dataene korrekt og genererer en høj lyd,
der kan beskadige højttalerne.
• Afspilleren kan ikke afspille lydspor i MP3PROformat.
Afspilningsrækkefølgen for MP3-lydspor
Afspilningsrækkefølgen for albummer og
spor optaget på en data-cd er følgende:
◆Struktur af disc-indhold
Træ 1
Træ 2
ROOT
album
spor
36
Træ 3
Træ 4
Træ 5
Når en data-cd indsættes, og der trykkes på
H, afspilles de nummererede spor
sekventielt fra 1 til 7. Alle under-album/
spor, der findes i et aktuelt valgt album, har
større prioritet end næste album i samme træ.
(Eksempel: C indeholder D, så 4 afspilles
før 5.)
Når du trykker på MENU, og listen over
MP3-albummer vises (side 35), arrangeres
albummene i følgende rækkefølge: A t B
t C t D t F t G. Albummer, der
ikke indeholder spor (f.eks. album E), vises
ikke på listen.
z Tip!
• Hvis du tilføjer numrene (01, 02, 03, osv.) forrest
i sporenes filnavne, afspilles sporene i den
rækkefølge.
• Da det tager længere at starte afspilningen af en
disc med mange træer, bør du anbringe
albummerne i de første to træer.
Bemærk
• Afhængigt af det program, du bruger til at oprette
data-cd’en med, kan afspilningsrækkefølgen
variere fra ovenstående illustration.
• Afspilningsrækkefølgen ovenfor er måske ikke
korrekt, hvis der samlet er mere end 200
albummer og spor på data-cd’en.
• Afspilleren kan genkende op til 100 albummer
(afspilleren tæller kun albummer, herunder
albummer, der ikke indeholder MP3-lydspor).
Afspilleren afspiller ingen albummer ud over de
først 100. Ud af de første 100 albummer, vil
afspilleren ikke afspille mere end sammenlagt
200 albummer og spor.
Forskellige
afspilningsfunktioner
(Programmeret afspilning, Tilfældig
afspilning, Gentaget afspilning, A-B
2
Gentaget afspilning)
PROGRAM
SLET ALLE
1. TITEL
2. TITEL – –
3. TITEL – –
4. TITEL – –
5. TITEL – –
6. TITEL – –
7. TITEL – –
Bemærk
Titler eller spor, der er
optaget på en disc
3
PROGRAM
SLET ALLE
1. TITEL – –
2. TITEL – –
3. TITEL – –
4. TITEL – –
5. TITEL – –
6. TITEL – –
7. TITEL – –
Du kan afspille indholdet af en disc i den
ønskede rækkefølge ved at ændre på
rækkefølgen for titler, kapitler eller spor på
disc’en for at oprette dit eget program. Du kan
programmere op til 99 titler, kapitler og spor.
DVP-NS310/405/410
ENTER
1
Tryk på DISPLAY to gange, mens
afspilleren er i stop-tilstand.
C
++
01
02
03
04
05
06
Vælg den titel, det kapitel eller det
spor, du vil programmere.
◆ Ved afspilning af en DVD
Vælg f.eks. kapitel “03” i titel “02”.
Tryk på X/x for at vælge “02” under “T”,
og tryk derefter på ENTER. Du kan også
bruge nummertasterne til at indtaste
nummeret (kun DVP-NS310/NS405/
NS410).
PROGRAM
DISPLAY
T
––
01
02
03
04
05
Kapitler, der er optaget på en disc
4
Nummerknapper
CLEAR
Tryk på c.
Markøren flytter til titlen eller sporrække
“T” (i dette tilfælde “01”).
Sådan opretter du dit eget
program (Programmeret
afspilning)
DVP-NS305
T
––
01
02
03
04
05
Afspilning af discs
Meddelelsen “SPOR” vises, når du
afspiller en video-cd eller en cd.
Du kan indstille følgende
afspilningsfunktioner:
• Programmeret afspilning (side 37)
• Tilfældig afspilning (side 38)
• Gentaget afspilning (side 39)
• A-B Gentaget afspilning (side 40)
Afspilningsfunktionen annulleres, hvis:
– Du åbner disc-skuffen.
– Afspilleren går i standby, ved at du trykker på
[/1.
Tryk på C/c for at vælge
(PROGRAM), og tryk derefter på
ENTER.
SLET ALLE
1. TITEL – –
2. TITEL – –
3. TITEL – –
4. TITEL – –
5. TITEL – –
6. TITEL – –
7. TITEL – –
T
––
01
02
03
04
05
C
++
01
02
03
04
05
06
Følgende kontrollinje vises.
,fortsat
37
Tryk dernæst på X/x for at vælge “03”
under “C”, og tryk derefter på ENTER.
Du kan også bruge nummertasterne til at
indtaste nummeret (kun DVP-NS310/
NS405/NS410).
PROGRAM
SLET ALLE
1. TITEL 0 2 – 0 3
2. TITEL – –
3. TITEL – –
4. TITEL – –
5. TITEL – –
6. TITEL – –
7. TITEL – –
Sådan ændres eller annulleres et program
1
Udfør Trin 1 til 2 i “Sådan opretter du dit
eget program (Programmeret afspilning)”.
2
Vælg det ønskede programnummer for
den titel, det kapitel eller det spor, du vil
ændre eller annullere, ved hjælp af X/x,
og tryk derefter på c. Du kan også bruge
nummertasterne til at indtaste nummeret
(kun DVP-NS310/NS405/NS410).
3
Udfør Trin 4, hvis du vil foretage en ny
programmering. Hvis du vil annullere et
program, skal du vælge “--” under “T” og
derefter trykke på ENTER.
T
––
01
02
03
04
05
Den valgte titel og det valgte kapitel
◆ Ved afspilning af en video-cd eller cd
Vælg f.eks. spor “02”.
Tryk på X/x for at vælge “02” under “T”,
og tryk derefter på ENTER.
Det valgte spor
0:15:30
T
PROGRAM
SLET ALLE
1. SPOR
2. SPOR
3. SPOR
4. SPOR
5. SPOR
6. SPOR
7. SPOR
02
––
––
––
––
––
––
––
01
02
03
04
05
Samlet tid for de programmerede spor
5
Gentag Trin 3 og 4 for at programmere
andre titler, kapitler eller spor.
De programmerede titler, kapitler og spor
vises i den valgte rækkefølge.
6
Tryk på H for at starte Programmeret
afspilning.
Programmeret afspilning begynder.
Når programmet slutter, kan du genstarte
det samme program ved at trykke på H.
Sådan stoppes Programmeret afspilning
Tryk på CLEAR.
Sådan annulleres alle titler, kapitler eller
spor i den programmerede rækkefølge
1
Udfør Trin 1 til 2 i “Sådan opretter du dit
eget program (Programmeret afspilning)”.
2
3
Tryk på X, og vælg “SLET ALLE”.
Tryk på ENTER.
z Tip!
Du kan anvende Gentaget afspilning eller Tilfældig
afspilning for de programmerede titler, kapitler
eller spor. Under Programmeret afspilning skal du
følge trinnene i “Gentaget afspilning” (side 39) eller
“Tilfældig afspilning” (side 38).
Afspilning i tilfældig rækkefølge
(Tilfældig afspilning)
Du kan få afspilleren til at “blande” titler,
kapitler eller spor. Efterfølgende “tilfældig
afspilning” kan give en anden
afspilningsrækkefølge.
DVP-NS305
DVP-NS310/405/410
CLEAR
Sådan slukkes displayet
Tryk på DISPLAY, indtil displayet er
deaktiveret.
ENTER
DISPLAY
38
1
Tryk på DISPLAY under afspilning.
Følgende kontrollinje vises.
Du kan anvende en kombination af
funktionerne Tilfældig afspilning og
Programmeret afspilning.
DVP-NS305
2
Tryk på C/c for at vælge
(SHUFFLE), og tryk derefter på ENTER
flere gange for at vælge det emne, der
skal afspilles i tilfældig rækkefølge.
DVP-NS310/405/410
Afspilning af discs
CLEAR
REPEAT
TITEL
ENTER
DISPLAY
◆ Ved afspilning af en DVD
• TITEL
• KAPITEL
1
Følgende kontrollinje vises.
◆ Ved afspilning af en video-cd eller cd
• SPOR
◆ Når Programmeret afspilning er
aktiveret
• TIL: afspiller de titler, kapitler eller
spor, der er valgt i Programmeret
afspilning.
Sådan vender du tilbage til normal
afspilning
Tryk på CLEAR, eller vælg “FRA” i Trin 2.
Tryk på DISPLAY under afspilning.
2
Tryk på C/c for at vælge
(GENTAG), og tryk derefter på ENTER
flere gange for at vælge det emne, der
skal gentages.
KAPITEL
Sådan deaktiveres kontrollinjen
Tryk på DISPLAY flere gange, indtil
kontrollinjen deaktiveres.
z Tip!
• Du kan indstille Tilfældig afspilning, når
afspilleren er stoppet. Når du har valgt
indstillingen “SHUFFLE”, skal du trykke på H.
Tilfældig afspilning starter.
• Du kan afspille op til 200 kapitler på en disc i
vilkårlig rækkefølge, hvis du vælger indstillingen
“KAPITEL”.
Afspilning flere gange (Gentaget
afspilning)
Du kan afspille alle titler eller spor på en disc
eller en enkelt titel, et enkelt kapitel eller et
enkelt spor flere gange.
◆ Ved afspilning af en DVD
• DISC: gentager alle titlerne.
• TITEL: gentager den aktuelle titel på en
disc.
• KAPITEL: gentager det aktuelle
kapitel.
◆ Ved afspilning af en video-cd eller cd
• DISC: gentager alle sporene.
• SPOR: gentager det aktuelle spor.
◆ Ved afspilning af en data-cd (MP3lyspor)
• DISC: gentager alle albummerne.
• ALBUM: gentager det aktuelle album.
• SPOR: gentager det aktuelle spor.
,fortsat
39
◆ Når Programmeret afspilning eller
Tilfældig afspilning er aktiveret
• TIL: gentager Programmeret afspilning
eller Tilfældig afspilning.
2
Tryk på C/c for at vælge
GENTAG).
3
Når du under afspilningen finder det
startpunkt (punkt A) i den del, som
skal afspilles flere gange, skal du
trykke på ENTER.
Sådan vender du tilbage til normal
afspilning
(A-B
Dermed er startpunktet (punkt A)
angivet.
Tryk på CLEAR, eller vælg “FRA” i Trin 2.
Sådan deaktiveres kontrollinjen
A13 – 0:27:34 B
Tryk på DISPLAY flere gange, indtil
kontrollinjen deaktiveres.
z Tip!
• Du kan angive Gentaget afspilning, når
afspilleren er stoppet. Når du har valgt
indstillingen “GENTAG”, skal du trykke på H.
Gentaget afspilning starter.
• Du kan vælge “GENTAG” direkte ved at trykke
på REPEAT (kun DVP-NS310/NS405/NS410).
Gentagelse af en bestemt del (AB Gentaget afspilning)
4
Når du når til slutpunktet (punkt B),
skal du trykke på ENTER igen.
Indstillingspunkterne vises, og
afspilleren begynder at gentage
afspilningen af den ønskede del.
Sådan vender du tilbage til normal
afspilning
Tryk på CLEAR.
Du kan afspille en bestemt del af en titel, et
kapitel eller et spor flere gange (denne
funktion er f.eks. praktisk, hvis du vil lære en
passage udenad).
DVP-NS305
DVP-NS310/405/410
Sådan deaktiveres kontrollinjen
Tryk på DISPLAY flere gange, indtil
kontrollinjen deaktiveres.
Bemærk
Når du angiver A-B Gentaget afspilning, annulleres
indstillingerne for Tilfældig afspilning, Gentaget
afspilning og Programmeret afspilning.
CLEAR
ENTER
DISPLAY
1
Tryk på DISPLAY under afspilning.
Følgende kontrollinje vises.
40
2 Tryk på SEARCH MODE flere gange
Søgning efter en sekvens
Søgning efter titel/
kapitel/spor/indeks/
sekvens (Søgetilstand)
DVP-NS305
DVP-NS310/405/410
◆ Ved afspilning af en DVD
(TITEL),
(KAPITEL),
(KLOKKEN/TEKST) eller
(NUMMERINPUT)
Vælg “KLOKKEN/TEKST” for at søge
efter et startpunkt ved at indtaste
tidskoden.
◆ Ved afspilning af en video-cd
(SPOR) eller
(INDEKS)
◆ Ved afspilning af en video-cd med
PBC-afspilning
(SEKVENS)
◆ Ved afspilning af en cd
(SPOR) eller
(INDEKS)
◆ Ved afspilning af en data-cd (MP3lyspor)
(ALBUM) eller
(SPOR)
Søgning efter en sekvens
Du kan søge på en DVD efter titel eller
kapitel, og du kan søge på en video-cd/cd
efter spor, indeks eller sekvens. Eftersom
titler og spor tildeles entydige numre på
disc’en, kan du vælge det ønskede ved at
angive det pågældende nummer. Du kan også
søge efter en sekvens ved hjælp af tidskoden.
for at vælge søgemetode.
3 Vælg nummeret på den titel, det
Nummerknapper
CLEAR
SEARCH
MODE
ENTER
1 Tryk på SEARCH MODE.
Følgende displayet vises.
“-- (**)” vises ved siden af ikonet (**
refererer til et tal).
Tallet i parentes angiver det samlede
antal titler, spor, indekser, sekvenser osv.
på disc’en.
– –(10)
spor, den sekvens, den tidskode
osv., du foretrækker, ved at trykke
på X/x for at vælge ciffer efterfulgt
af C/c for at bevæge markøren.
Hvis du f.eks. vil finde den sekvens, der
finder sted efter 2 timer, 10 minutter og
20 sekunder, skal du blot vælge
“KLOKKEN/TEKST” i trin 2 og indtaste
“2:10:20”. Du kan også bruge
nummertasterne til at indtaste nummeret
(kun DVP-NS310/NS405/NS410).
Hvis du laver en fejl
Annuller nummeret ved at trykke på
knappen CLEAR, og vælg derefter et
andet nummer.
4 Tryk på ENTER.
Afspilleren starter afspilningen fra det
valgte nummer.
z Tip!
• Vælg “NUMMERINPUT” i trin 2, hvis du
afspiller en disc, og det er nødvendigt at indtaste
et nummer.
• Når displayet er deaktiveret, kan du søge efter et
kapitel (DVD) eller et spor (cd) ved at trykke på
nummerknapperne og ENTER (kun DVP-NS310/
NS405/NS410).
41
Visning af oplysninger om
disc’en
Visning af spilletid og
resterende spilletid
Du kan kontrollere spilletid og resterende
spilletid af den aktuelle titel, det aktuelle
kapitel eller spor. Du kan også kontrollere
DVD/cd-teksten eller spornavnet (MP3lydspor), der er optaget på disc’en.
DVP-NS305
DVP-NS310/405/410
TIME/TEXT
ENTER
DISPLAY
1 Tryk på DISPLAY flere gange
under afspilning, indtil
(KLOKKEN/TEKST) vises.
Titel, spor (cd/video-cd), sekvens eller
albumnummer
T41 – 8
T 1:01:57
Kapitel, indeks eller
spor (data-cd)
Tidsoplysninger
2 Tryk på ENTER flere gange for at
ændre tidsoplysningerne.
Visningen og de tidsangivelser, du kan
ændre, afhænger af den disc, du afspiller.
42
◆ Ved afspilning af en DVD
• T **:**:**
Spilletid for den aktuelle titel
• T–**:**:**
Resterende spilletid for den aktuelle
titel
• C **:**:**
Spilletid for det aktuelle kapitel
• C–**:**:**
Resterende spilletid for det aktuelle
kapitel
◆ Ved afspilning af en video-cd (med
PBC-funktioner)
• **:**
Spilletid for den aktuelle sekvens
◆ Ved afspilning af en video-cd (uden
PBC-funktioner) eller en cd
• T **:**
Spilletid for det aktuelle spor
• T–**:**
Resterende spilletid for det aktuelle
spor
• D **:**
Spilletid for den aktuelle disc
• D –**:**
Resterende spilletid for den aktuelle
disc
◆ Ved afspilning af en data-cd (MP3lydspor)
• ****:**
Spilletid for det aktuelle spor
Sådan deaktiveres kontrollinjen
Tryk på DISPLAY flere gange, indtil
kontrollinjen deaktiveres.
Sådan kontrolleres DVD/cd-tekst eller spornavn (MP3-lydspor)
Tryk på ENTER flere gange i Trin 2 for at
vise den tekst, der er optaget på DVD’en/
cd’en/data-cd’en. DVD/cd-teksten vises kun,
når teksten er optaget på disc’en. Du kan ikke
ændre teksten. Hvis disc’en ikke indeholder
tekst, vises meddelelsen “NO TEXT”.
Ved data-cd’er vises kun spornavnet på MP3lydsporet.
BRAHMS SYMPHONY
Visning af oplysningerne i
frontpaneldisplayet
Du kan også få vist de tidsoplysninger og den
tekst, der vises på TV-skærmen, i
frontpaneldisplayet. Oplysningerne i
frontpaneldisplayet ændres på følgende vis,
når du ændrer tidsoplysningerne på TVskærmen.
Ved afspilning af en video-cd (uden PBCfunktioner) eller en cd
Spilletid og nummer på det
aktuelle spor
Resterende spilletid for det
aktuelle spor
Ved afspilning af en DVD
Disc’ens spilletid
Resterende spilletid for den
aktuelle titel
Resterende spilletid for disc’en
Spilletid for det aktuelle kapitel
Resterende spilletid for det
aktuelle kapitel
Tekst
Aktuelt spor og indeksnummer
Visning af oplysninger om disc’en
Spilletid for den aktuelle titel
(returnerer automatisk til toppen)
Tekst
Aktuel titel og aktuelt
kapitelnummer
(returnerer automatisk til toppen)
Ved afspilning af en data-cd (MP3lydspor)
Spilletid og nummer for det aktuelle spor
z Tip!
• Ved afspilning af video-cd’er med PBC-funktioner
vises sekvensnummeret eller spilletiden.
• Lange tekstsegmenter, der ikke kan være på en
enkelt linje, ruller hen over frontpaneldisplayet.
• Du kan også få vist tidsoplysningerne og teksten
ved at trykke på TIME/TEXT flere gange (kun
DVP-NS310/NS405/NS410).
Bemærk
• Afhængigt af den afspillede disc-type, vises
DVD/cd-teksten eller -spornavnet måske ikke.
• Afspilleren kan kun vise det første niveau af
DVD/cd-teksten, f.eks. disc’ens navn eller titel.
• Spilletid på MP3-lydspor vises måske ikke
korrekt.
Spornavn
43
2 Tryk på
(lyd) flere gange for at
vælge det foretrukne lydsignal.
Lydjusteringer
Ændring af lyden
Under afspilning af en DVD, der er optaget i
flere lydformater (PCM, Dolby Digital,
MPEG-lyd eller DTS), kan du ændre
lydformatet. Hvis DVD’en er optaget med
flersprogede spor, kan du også ændre sprog.
Ved cd’er, data-cd’er eller video-cd’er kan du
vælge lyden fra den højre eller venstre kanal
og lytte til lyden fra den valgte kanal gennem
både højre og venstre højttaler. Ved
afspilning af en disc, der indeholder musik
med sangen på den højre kanal og
instrumenterne på den venstre kanal, kan du
f.eks. vælge den venstre kanal og høre
instrumenterne fra begge højttalere.
DVP-NS305
◆ Ved afspilning af en DVD
Valgmulighederne for sprog afhænger af
den valgte DVD.
Når der vises fire cifre, angiver disse en
sprogkode. Se “Liste over sprogkoder”
på side 69 for at se, hvilket sprog en
bestemt kode repræsenterer. Hvis det
samme sprog vises to eller flere gange, er
DVD’en optaget i flere lydformater.
◆ Ved afspilning af en video-cd, cd,
eller data-cd (MP3-lydspor)
Standardindstillingen er understreget.
• STEREO: Standardstereolyd
• 1/V: Lyden fra den venstre kanal
(monolyd)
• 2/H: Lyden fra den højre kanal
(monolyd)
Kontrol af lydsignalets format
DVP-NS310/405/410
Hvis du trykker på DISPLAY flere gange
under afspilning, vises formatet af det
aktuelle lydsignal (Dolby Digital, MPEG,
DTS, PCM osv.) som vist nedenfor.
Eksempel:
Dolby Digital 5.1 kanaler
Bag (V/H)
DOLBY DIGITAL
DISPLAY
1 Tryk på
(lyd) under afspilning.
Følgende displayet vises.
Tallet i parentes angiver det samlede
antal tilgængelige lydsignaler.
1(4):ENGELSK
44
Front (V/H)
+ Center
3 / 2 .1
LFE-signal (Low
Frequency Effect)
Om lydsignaler
Lydsignaler optaget på en disc indeholder de
lydelementer (kanaler), der ses nedenfor.
Hver kanal udsendes fra en separat højttaler.
• Front (V)
• Front (H)
• Center
• Bag (V)
• Bag (H)
• Bag (Mono): Dette signal kan enten være
Dolby Surround Sound-behandlede signaler
eller Dolby Digital Sounds baglydsignaler i
mono.
• LFE-signal (Low Frequency Effect)
Bemærk
Hvis “DTS” er stillet til “FRA” i
“LYDINDSTILLING”, vises indstillingen DTSsporvalg ikke på skærmen, selv om disc’en
indeholder DTS-spor (side 63).
Indstillinger for TV
Virtual Surround (TVS)
DVP-NS305
Lydjusteringer
Når du tilslutter et stereo-TV eller to
fronthøjttalere, giver TVS (TV Virtual
Surround) dig mulighed for at nyde surround
sound-effekter ved at bruge lydbilleder til at
danne virtuelle baghøjttalere ud fra lyden fra
fronthøjttalerne (L: venstre, R: højre) uden
brug af reelle baghøjttalere. TVS blev
udviklet af Sony til at gengive surround sound
til privatbrug ved hjælp af et stereo-TV.
Denne funktion er beregnet til at fungere med
LINE OUT L/R (AUDIO)- og LINE (RGB)TV-udgange.
Bemærk, at hvis du vælger en af TVSindstillingerne, udsender afspilleren ikke
følgende signaler fra DIGITAL OUTudgangen (OPTICAL eller COAXIAL).
• Dolby Digital-signaler (når du indstiller
“DOLBY DIGITAL” i
“LYDINDSTILLING” til “D-PCM”) (side
63)
• MPEG-lydsignaler
DVP-NS310/405/410
SUR
ENTER
DISPLAY
1 Tryk på DISPLAY to gange under
afspilningen.
Følgende kontrollinje vises.
,fortsat
45
2 Tryk på C/c for at vælge
TV
(SURROUND), og tryk derefter på
ENTER flere gange for at vælge en
af TVS-lydene.
Se forklaringerne til de enkelte
menupunkter nedenfor.
• TVS-DYNAMISK
• TVS-BRED
• TVS-NAT
• TVS-STANDARD
TVS-DYNAMISK
Sådan annulleres indstillingen
Vælg “FRA” i Trin 2.
Sådan deaktiveres kontrollinjen
◆TVS-NAT
Kraftige lyde, f.eks. eksplosioner,
undertrykkes, mens de mere stille lyde ikke
påvirkes. Denne funktion er nyttig, når du vil
høre dialogen og nyde surround soundeffekter i “TVS-BRED” ved lav lydstyrke.
◆TVS-STANDARD
Danner virtuelle baghøjttalere ud fra lyden fra
fronthøjttalerne (L: venstre, R: højre) uden
brug af reelle baghøjttalere. De virtuelle
højttalere gengives som vist på illustrationen
nedenfor. Brug denne indstilling, når du vil
bruge TVS med to separate højttalere.
Tryk på DISPLAY flere gange, indtil
kontrollinjen deaktiveres.
◆TVS-DYNAMISK
Danner virtuelle baghøjttalere ud fra lyden fra
fronthøjttalerne (L: venstre, R: højre) uden
brug af reelle baghøjttalere (vist nedenfor).
Denne funktion er praktisk, hvis afstanden
mellem venstre og højre (L og R)
fronthøjttaler er kort, som f.eks. i forbindelse
med indbyggede højttalere i et stereo-TV.
TV
◆TVS-BRED
Danner virtuelle baghøjttalere ud fra lyden fra
fronthøjttalerne (L: venstre, R: højre) uden
brug af reelle baghøjttalere. De virtuelle
højttalere gengives som vist på illustrationen
nedenfor.
Denne funktion er praktisk, hvis afstanden
mellem venstre og højre (L og R)
fronthøjttaler er kort, f.eks. i forbindelse med
indbyggede højttalere i et stereo-TV.
46
L
R
L: Fronthøjttaler (venstre)
R: Fronthøjttaler (højre)
: Virtuel højttaler
z Tip!
Du kan også ændre indstillingen ved at trykke på
SUR (eller SURROUND på afspilleren) flere
gange.
Bemærk
• Når afspilningssignalet ikke indeholder et signal
for baghøjttalerne, vil surround-effekterne være
svære at høre.
• Når du vælger en TVS-tilstand, skal du deaktivere
surround-indstillingen for det tilsluttede TV eller
forstærkeren (modtageren).
• Kontroller, at lyttepositionen befinder sig mellem
og i lige stor afstand fra højttalerne, og at
højttalerne er placeret i ens omgivelser.
• “TVS-NAT” fungerer kun med Dolby Digitaldiscs. Alle discs reagerer dog ikke på “TVSNAT”-funktionen på samme måde.
• Hvis du anvender DIGITAL OUT-udgangen
(OPTICAL eller COAXIAL) og indstiller
“DOLBY DIGITAL” til “DOLBY DIGITAL”
eller “DTS” til “TIL” under
“LYDINDSTILLING”, udsendes der lyd uden
TVS-effekt fra højttalerne.
Lydjusteringer
47
Visning af undertekster
Afspilning af film
Ændring af vinkler
Hvis der er optaget flere forskellige vinkler af
en sekvens på DVD’en, vises meddelelsen
“ ” i frontpaneldisplayet. Dette betyder, at
du kan ændre visningsvinklen.
DVP-NS305
Hvis der er optaget undertekster på disc’ene,
kan du ændre dem eller slå dem til og fra, når
du ønsker det under afspilning af en DVD.
DVP-NS305
DVP-NS310/405/410
1 Tryk på
1 Tryk på
DVP-NS310/405/410
(undertekst) under
afspilning.
(vinkel) under
afspilning.
Nummeret på vinklen vises i displayet.
Tallet i parentes angiver det samlede
antal vinkler.
Følgende displayet vises.
Tallet i parentes angiver det samlede
antal tilgængelige undertekster.
1(8):ENGELSK
2(7)
2 Tryk på
2 Tryk på
(vinkel) flere gange for
at vælge vinkelnummeret.
Sekvensen ændres til den valgte vinkel.
(undertekst) flere
gange for at vælge sprog.
Valgmulighederne for sprog afhænger af
den valgte DVD.
Når der vises fire cifre, angiver disse en
sprogkode. Se “Liste over sprogkoder”
på side 69 for at se, hvilket sprog en
bestemt kode repræsenterer.
Bemærk
Afhængigt af DVD’en kan du muligvis ikke ændre
vinklerne, selv hvis der er optaget flere vinkler på
DVD’en.
Sådan deaktiveres undertekster
Vælg “FRA” i Trin 2.
Bemærk
Afhængigt af den valgte DVD kan du muligvis ikke
ændre underteksterne, selvom der er optaget
undertekster på flere sprog på DVD’en. Du kan
måske heller ikke deaktivere dem.
48
Sådan annulleres “BNR”-indstillingen
Justering af
billedkvaliteten (BNR)
Vælg “FRA” i Trin 2.
Sådan deaktiveres kontrollinjen
Tryk på DISPLAY flere gange, indtil
kontrollinjen deaktiveres.
Funktionen BNR (Block Noise Reduction)
justerer billedkvaliteten ved at reducere
“elektrisk støj” eller de mosaiklignende
mønstre, der vises på TV-skærmen.
DVP-NS305
DVP-NS310/405/410
DISPLAY
Afspilning af film
ENTER
Bemærk
• Hvis omridset af billedet på skærmen bliver
sløret, skal du indstille “BNR” til “FRA”.
• Afhængigt af den valgte disc eller den sekvens,
der afspilles, kan “BNR”-effekten være svær at få
øje på.
1 Tryk på DISPLAY to gange under
afspilningen.
Følgende kontrollinje vises.
2 Tryk på C/c for at vælge
(BNR), og tryk derefter på ENTER
flere gange for at vælge et niveau.
1
• 1: reducerer “elektrisk støj”.
• 2: reducerer “elektrisk støj” mere end 1.
• 3: reducerer “elektrisk støj” mere end 2.
49
Justering af
afspilningsbilledet
(BRUGERDEFINERET BILLEDE)
For at opnå den ønskede billedkvalitet kan du
justere DVD’ens eller video-cd’ens
videosignal fra afspilleren. Vælg den
indstilling, der bedst passer til det program,
du ser.
DVP-NS305
• STANDARD: viser et standardbillede.
• DYNAMISK 1: frembringer et stærkt
dynamisk billede ved at øge
billedkontrasten og farveintensiteten.
• DYNAMISK 2: frembringer et mere
dynamisk billede end DYNAMISK 1
ved at øge billedkontrasten og
farveintensiteten yderligere.
• BIOGRAFEFFEKT 1: forbedrer
detaljer i mørke områder ved at øge det
sorte niveau.
• BIOGRAFEFFEKT 2: hvide farver
bliver lysere, sorte farver gøres
kraftigere, og farvekontrasten øges.
DVP-NS310/405/410
Sådan deaktiveres kontrollinjen
Tryk på DISPLAY flere gange, indtil
kontrollinjen deaktiveres.
PICTURE
MODE
ENTER
DISPLAY
1 Tryk på DISPLAY to gange under
afspilningen.
Følgende kontrollinje vises.
2 Tryk på C/c for at vælge
(BRUGERDEFINERET BILLEDE), og
tryk derefter på ENTER flere gange
for at vælge den foretrukne
indstilling.
Standardindstillingen er understreget.
DYNAMISK 1
50
z Tip!
• Det anbefales at benytte “BIOGRAFEFFEKT 1”
eller “BIOGRAFEFFEKT 2” ved afspilning af
film.
• Du kan også vælge indstillingen
“BRUGERDEFINERET BILLEDE” ved at
trykke på PICTURE MODE flere gange.
Forbedring af
afspilningsbilledet (DIGITAL
•
•
•
•
1: forbedrer omridset.
2: forbedrer omridset mere end 1.
3: forbedrer omridset mere end 2.
SOFT: gør billedet blødere (kun DVD).
VIDEOFORBEDRING) (kun DVP-NS405/
Sådan annulleres indstillingen “DIGITAL
VIDEOFORBEDRING”
NS410)
Funktionen Digital videoforbedring (DVE)
gør billedet klart og skarpt ved at forbedre
omridset på de billeder, der vises på TVskærmen. Denne funktion kan også gøre
billederne på skærmen blødere.
DVP-NS405/NS410
Vælg “FRA” i Trin 2.
Sådan deaktiveres kontrollinjen
Tryk på DISPLAY flere gange, indtil
kontrollinjen deaktiveres.
Bemærk
ENTER
Afspilning af film
Afhængigt af den valgte disc eller den afspillede
sekvens kan støjen på disc’en blive tydeligere. Hvis
dette sker, anbefales det at anvende BNRfunktionen (side 49) med DVE-funktion. Hvis
problemet stadig ikke er afhjulpet, kan du forsøge at
reducere niveauet for digital videoforbedring eller
vælge indstillingen “SOFT” (kun DVD) i Trin 2
ovenfor.
DISPLAY
1 Tryk på DISPLAY to gange under
afspilningen.
Følgende kontrollinje vises.
2 Tryk på C/c for at vælge
(DIGITAL VIDEOFORBEDRING), og
tryk derefter på ENTER flere gange
for at vælge et niveau.
1
51
2
Yderligere funktioner
Tryk på DISPLAY, mens afspilleren er
i stop-tilstand.
Følgende kontrollinje vises.
Låsning af discs
HURTIG
(BRUGERDEFINERET BØRNESIKRING,
BØRNESIKRING)
Du kan angive to typer
afspilningsbegrænsninger for en disc.
• Brugerdefineret børnesikring
Du kan angive afspilningsbegrænsning, så
afspilleren ikke afspiller visse discs.
• Børnesikring
Afspilning af visse DVD’er kan begrænses
i overensstemmelse med et foruddefineret
niveau, f.eks. brugernes alder. Sekvenser
kan blokeres eller udskiftes med andre
sekvenser.
Det samme kodeord anvendes til både
Børnesikring og Brugerdefineret
børnesikring.
Brugerdefineret børnesikring
Du kan angive det samme kodeord til
Brugerdefineret børnesikring for op til 40
discs. Når du angiver disc nummer 41,
annulleres den første disc.
DVP-NS305
DVP-NS310/405/410
3
Tryk på X/x for at vælge
(BØRNESIKRING), og tryk derefter på
ENTER.
“BØRNESIKRING”-indstillingerne
vises.
FRA
TIL
AFSPILLER
KODEORD
4
Tryk på X/x for at vælge “TILt”, og
tryk derefter på ENTER.
◆ Hvis du ikke har angivet et kodeord
Displayet til registrering af et nyt
kodeord vises.
BØRNESIKRING
Indtast en ny firecifret
adgangskode, og tryk derefter på
ENTER
.
Nummerknapper
ENTER
DISPLAY
1
Ilæg den disc, du vil låse.
Hvis disc’en afspilles, skal du trykke på
x for at stoppe afspilningen.
52
Indtast et kodeord med fire cifre ved at
trykke på X/x for at vælge cifferet,
efterfulgt af C/c for at bevæge markøren,
og tryk derefter på ENTER. Du kan også
bruge nummertasterne til at indtaste
kodeord (kun DVP-NS310/NS405/
NS410).
Displayet til bekræftelse af kodeordet
vises.
◆ Hvis du allerede har registreret et
kodeord
Displayet til angivelse af kodeordet vises.
2
BØRNESIKRING
Indtast kodeord og tryk derefter
på ENTER .
5
Indtast et kodeord med fire cifre, eller
indtast den igen ved at trykke på X/x
for at vælge cifferet, efterfulgt af C/c
for at bevæge markøren, og tryk
derefter på ENTER.
Du kan også bruge nummertasterne til at
indtaste kodeord (kun DVP-NS310/
NS405/NS410).
“Brugerdefineret børnesikring er
angivet” vises, når du indtaster
kodeordet.
1
Udfør Trin 1 til 3 i “Brugerdefineret
børnesikring”.
2
Tryk på X/x for at vælge “FRAt”, og
tryk derefter på ENTER.
3
Indtast det firecifrede kodeord vha. X/x
for at vælge cifferet, efterfulgt af C/c for
at bevæge markøren, og tryk derefter på
ENTER. Du kan også bruge
nummertasterne til at indtaste kodeord
(kun DVP-NS310/NS405/NS410).
z Tip!
Hvis du glemmer kodeordet, skal du indtaste det
sekscifrede nummer “199703” vha. X/x for at
vælge cifferet, efterfulgt af C/c for at bevæge
markøren, når displayet “BRUGERDEFINERET
BØRNESIKRING” beder om kodeordet, og tryk
derefter på ENTER. (Tryk på c efter det fjerde
ciffer for at give mulighed for indtastning af hele det
sekscifrede nummer). Du bliver bedt om at angive
et nyt 4-cifret kodeord i displayet. Du kan også
bruge nummertasterne til at indtaste cifrene (kun
DVP-NS310/NS405/NS410).
Børnesikring (begrænsning af
børns afspilning )
Afspilning af visse DVD’er kan begrænses i
overensstemmelse med et foruddefineret
niveau, f.eks. brugernes alder. Funktionen
“BØRNESIKRING” gør det muligt for dig at
angive et niveau for
afspilningsbegrænsningen.
DVP-NS305
DVP-NS310/405/410
Yderligere funktioner
Sådan deaktiveres funktionen
Brugerdefineret børnesikring
Indtast det firecifrede kodeord vha. X/x
for at vælge cifferet, efterfulgt af C/c for
at bevæge markøren, og tryk derefter på
ENTER. Du kan også bruge
nummertasterne til at indtaste kodeord
(kun DVP-NS310/NS405/NS410).
Afspilleren er klar til afspilning.
Nummerknapper
Afspilning af en disc, der er angivet
Brugerdefineret børnesikring for
1
Ilæg den disc, der er angivet
Brugerdefineret børnesikring for.
Displayet “BRUGERDEFINERET
BØRNESIKRING” vises.
ENTER
DISPLAY
BRUGERDEFINERET BØRNESIKRING
Brugerdefineret børnesikring er
allerede angivet. Indtast kodeord og
tryk derefter på ENTER .
,fortsat
53
1
◆ Hvis du allerede har registreret et
kodeord
Displayet til angivelse af kodeordet vises.
Tryk på DISPLAY, mens afspilleren er
i stop-tilstand.
Følgende kontrollinje vises.
HURTIG
BØRNESIKRING
Indtast kodeord og tryk derefter
på ENTER .
2
Tryk på X/x for at vælge
(BØRNESIKRING), og tryk derefter på
ENTER.
4
“BØRNESIKRING”-indstillingerne
vises.
Du kan også bruge nummertasterne til at
indtaste kodeordet (kun DVP-NS310/
NS405/NS410).
Displayet til indstilling af niveauet for
afspilningsbegrænsning vises.
FRA
TIL
AFSPILLER
KODEORD
3
BØRNESIKRING
NIVEAU:
STANDARD:
Tryk på X/x for at vælge “AFSPILLER
t”, og tryk derefter på ENTER.
◆ Hvis du ikke har angivet et kodeord
Displayet til registrering af et nyt
kodeord vises.
5
BØRNESIKRING
FRA
USA
Tryk på X/x for at vælge
“STANDARD”, og tryk derefter på
ENTER.
Menupunkterne for “STANDARD”
vises.
Indtast en ny firecifret
adgangskode, og tryk derefter på
ENTER
Indtast et kodeord med fire cifre, eller
indtast den igen ved at trykke på X/x
for at vælge cifferet, efterfulgt af C/c
for at bevæge markøren, og tryk
derefter på ENTER.
.
BØRNESIKRING
NIVEAU:
STANDARD:
Indtast det firecifrede kodeord ved hjælp
af X/x for at vælge cifferet, efterfulgt af
C/c for at bevæge markøren, og tryk
derefter på ENTER. Du kan også bruge
nummertasterne til at indtaste kodeordet
(kun DVP-NS310/NS405/NS410).
Displayet til bekræftelse af kodeordet
vises.
6
FRA
USA
USA
ANDRE
Tryk på X/x for at vælge et geografisk
område som niveau for
afspilningsbegrænsningen, og tryk
derefter på ENTER.
Området vælges.
Hvis du vælger “ANDRE t”, skal du
vælge og angive en standardkode fra
tabellen på side 55.
54
7
Tryk på X/x for at vælge “NIVEAU”, og
tryk derefter på ENTER.
Menupunkterne for “NIVEAU” vises.
BØRNESIKRING
NIVEAU:
STANDARD:
FRA
FRA
8:
7:
6:
5:
8
NC17
R
Vælg det ønskede niveau ved hjælp af
X/x, og tryk derefter på ENTER.
Indstillingen af Børnesikring er udført.
BØRNESIKRING
NIVEAU:
STANDARD:
z Tip!
Hvis du glemmer kodeordet, skal du fjerne disc’en
og gentage Trin 1 til 3 i “Børnesikring
(begrænsning af børns afspilning )”. Når du bliver
bedt om at indtaste kodeordet, skal du indtaste
“199703” vha. X/x for at vælge cifferet, efterfulgt
af C/c for at bevæge markøren, og derefter trykke
på ENTER. (Tryk på c efter det fjerde ciffer for at
give mulighed for indtastning af hele det
sekscifrede nummer). Du bliver bedt om at angive
et nyt 4-cifret kodeord i displayet. Når du har
angivet et nyt 4-cifret kodeord i Trin 4, skal du
udskifte disc’en i afspilleren og trykke på H.
Indtast det nye kodeord, når displayet til indtastning
af kodeord vises. Du kan også bruge
nummertasterne til at indtaste cifrene (kun
DVP-NS310/NS405/NS410).
Bemærk
4:
PG13
USA
Når du afspiller DVD’er, der ikke har funktionen
Børnesikring, kan afspilningen ikke begrænses på
denne afspiller.
Områdekode
Sådan deaktiveres funktionen
Børnesikring
Indtil “NIVEAU” til “FRA” i Trin 8.
Afspilning af en disc, som der er angivet
Børnesikring for
1
Ilæg disc’en, og tryk på H.
Displayet til angivelse af kodeordet vises.
2
Indtast det firecifrede kodeord vha. X/x
for at vælge cifferet, efterfulgt af C/c for
at bevæge markøren, og tryk derefter på
ENTER. Du kan også bruge
nummertasterne til at indtaste kodeordet
(kun DVP-NS310/NS405/NS410).
Afspilleren starter afspilning.
Standard
Kodenummer
Standard
Argentina
2044
Korea
Australien
2047
Malaysia
2363
Belgien
2057
Mexico
2362
Brasilien
2070
New Zealand
2390
Canada
2079
Norge
2379
Chile
2090
Østrig
2046
Danmark
2115
Pakistan
2427
Filippinerne
2424
Portugal
2436
Finland
2165
Rusland
2489
Frankrig
2174
Schweiz
2086
Holland
2376
Singapore
2501
Indien
2248
Spanien
2149
Indonesien
2238
Storbritannien
2184
Italien
2254
Sverige
2499
Japan
2276
Thailand
2528
Kina
2092
Tyskland
2109
Kodenummer
2304
,fortsat
Yderligere funktioner
Jo lavere værdien er, desto større er
begrænsningen.
55
Ændring af kodeord
1
Tryk på DISPLAY, mens afspilleren er
i stop-tilstand.
Kontrollinjen vises.
2
Tryk på X/x for at vælge
(BØRNESIKRING), og tryk derefter på
ENTER.
“BØRNESIKRING”-indstillingerne
vises.
3
Betjening af TV’et med
den medfølgende
fjernbetjening
Du kan kontrollere lydniveau, indgangskilde
og strømafbryder på Sony TV’et med den
medfølgende fjernbetjening.
DVP-NS305
Tryk på X/x for at vælge “KODEORD
t”, og tryk derefter på ENTER.
DVP-NS310/405/410
TV
Displayet til angivelse af kodeordet vises.
4
Nummerknapper
Indtast det firecifrede kodeord vha.
X/x for at vælge cifferet, efterfulgt af
C/c for at bevæge markøren, og tryk
derefter på ENTER.
TV/DVD
Du kan også bruge nummertasterne til at
indtaste kodeordet (kun DVP-NS310/
NS405/NS410).
5
Indtast et nyt firecifret kodeord vha.
X/x for at vælge cifferet, efterfulgt af
C/c for at bevæge markøren, og tryk
derefter på ENTER.
Du kan også bruge nummertasterne til at
indtaste kodeordet (kun DVP-NS310/
NS405/NS410).
6
Indtast det firecifrede kodeord igen for
at bekræfte det vha. X/x for at vælge
cifferet efterfulgt af C/c for at bevæge
markøren, og tryk derefter på ENTER.
Du kan også bruge nummertasterne til at
indtaste kodeordet (kun DVP-NS310/
NS405/NS410).
Hvis du laver en fejl under angivelsen af
kodeordet
Tryk på C, inden du trykker på ENTER, og
angiv derefter den korrekte kode.
Du kan betjene TV’et med nedenstående
knapper.
Ved at trykke
på
Kan du
TV [/1
Slukke eller tænde TV’et
2 (lydstyrke)
+/–
Regulere TV’ets lydstyrke
TV/DVD*
Skifte mellem TV og afspiller
som TV-indgangskilde.
* Hvis du slutter afspilleren til TV’et via SCART
(EURO AV)-bøsningerne, indstilles TV’ets
indgangskilde automatisk til afspilleren, når du
starter afspilningen eller trykker på en knap
(undtagen [/1). I så fald skal du trykke på TV/
DVD for at indstille indgangen til TV’et igen.
Bemærk
Hvis du laver en fejl
Tryk på O RETURN.
Sådan slukkes displayet
Tryk på DISPLAY, indtil displayet er
deaktiveret.
56
Det afhænger af den enhed, der tilsluttes, om du kan
betjene TV’et ved hjælp af nedenstående knapper.
Betjening af andre TV’er med
fjernbetjeningen (kun
DVP-NS310/NS405/NS410)
Du kan også kontrollere lydniveau,
indgangskilde og strømafbryder på andre
TV’er end Sony TV’et.
Hvis TV’et findes på nedenstående liste, skal
du indstille den korrekte producentkode.
1
Hold TV [/1 nede, og indtast TV’ets
producentkode (se tabellen nedenfor)
ved hjælp af nummerknapperne.
2
Slip TV [/1.
Kodenumre for TV’er, der kan
fjernbetjenes
Producent
Kodenummer
Sony (standard)
01
Grundig
11
Hitachi
24
Loewe
06
Panasonic
17, 49
Philips
06
Samsung
06
Sanyo
25
Sharp
29
Thomson
43
Toshiba
38
Yderligere funktioner
Hvis der er vist mere end ét kodenummer,
skal du forsøge at indtaste dem ét ad gangen,
indtil du finder det kodenummer, der passer
til dit TV.
Bemærk
• Hvis du indtaster et nyt kodenummer, slettes det
forrige kodenummer.
• Når du udskifter batterierne i fjernbetjeningen, er
det muligt, at det angivne kodenummer nulstilles
til standardindstillingen. Indstil det korrekte
kodenummer igen.
57
3 Tryk på X/x for at vælge
Indstillinger og justeringer
Brug af
klargøringsdisplayet
Ved hjælp af klargøringsdisplayet kan du
foretage forskellige justeringer af f.eks.
billede og lyd. Du kan bl.a. også angive et
sprog til underteksterne og
klargøringsdisplayet. Se siderne fra 59 til 63,
hvis du ønsker oplysninger om de enkelte
menupunkter i klargøringsdisplayet.
Bemærk
Afspilningsindstillinger på disc’en har højere
prioritet end indstillingerne i klargøringsdisplayet,
og det er muligt, at ikke alle de beskrevne
funktioner virker.
DVP-NS305
DVP-NS310/405/410
“BRUGERDEFINERET”, og tryk
derefter på ENTER.
Klargøringsdisplayet vises.
SPROG-INDSTILLING
DISPLAYSPROG:
MENU:
LYD:
UNDERTEKST:
DANSK
DANSK
ORIGINAL
DANSK
4 Tryk på X/x for at vælge det
ønskede menupunkt på den viste
liste: “SPROG-INDSTILLING”,
“SKÆRMINDSTILLING”,
“BRUGERDEFINERET
INDSTILLING” eller
“LYDINDSTILLING”. Tryk derefter
på ENTER.
Klargøringsmenupunktet vælges.
Eksempel: “SKÆRMINDSTILLING”
Valgt
ENTER
SKÆRMINDSTILLING
TV TYPE:
PAUSESKÆRM:
BAGGRUNDS:
LINE:
16:9
TIL
STILL-BILLEDE
STANDARD
Klargøringsmenupunkter
DISPLAY
1 Tryk på DISPLAY, når afspilleren
er i stop-tilstand.
Følgende kontrollinje vises.
5 Vælg et menupunkt ved hjælp af
X/x, og tryk derefter på ENTER.
Indstillingerne for det valgte menupunkt
vises.
Eksempel: “TV TYPE”
HURTIG
2 Tryk på X/x for at vælge
(INSTALLATION), og tryk derefter
på ENTER.
58
SKÆRMINDSTILLING
TV TYPE:
PAUSESKÆRM:
BAGGRUNDS:
LINE:
16:9
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 BESKÅRET
Valgmuligheder
6 Vælg en indstilling ved hjælp af
X/x, og tryk derefter på ENTER.
Indstillingen er valgt, og klargøringen er
udført.
Eksempel: “4:3 BESKÅRET”
Indstilling af sproget til
displayet eller lydsporet
(SPROG-INDSTILLING)
Valgt indstilling
SKÆRMINDSTILLING
TV TYPE:
PAUSESKÆRM:
BAGGRUNDS:
LINE:
4:3 BESKÅRET
TIL
STILL-BILLEDE
STANDARD
“SPROG-INDSTILLING” gør det muligt at
angive forskellige sprog til displayet på
skærmen eller lydsporet.
Vælg “SPROG-INDSTILLING” i
klargøringsdisplayet. Se “Brug af
klargøringsdisplayet” (side 58) for at bruge
displayet.
SPROG-INDSTILLING
DISPLAYSPROG:
MENU:
LYD:
UNDERTEKST:
Sådan slukkes displayet
Tryk på DISPLAY, indtil displayet er
deaktiveret.
DANSK
DANSK
ORIGINAL
DANSK
Sådan aktiveres funktionen Hurtig
installation
Vælg “HURTIG” i Trin 3. Følg vejledningen
fra Trin 5 i forklaringen til Hurtig installation
for at foretage grundlæggende justeringer
(side 25).
◆ DISPLAYSPROG (skærmdisplay)
Sådan nulstilles alle indstillinger for
“INSTALLATION”
◆ LYD (kun DVD)
◆ MENU (kun DVD)
Vælger det ønskede sprog til disc’ens menu.
Ændrer sproget for lydsporet.
Hvis du vælger “ORIGINAL”, vælges det
sprog, der har førsteprioritet på disc’en.
◆ UNDERTEKST (kun DVD)
Ændrer sproget for de undertekster, der er
optaget på DVD’en.
Hvis du vælger “FØLG LYD”, ændres
underteksternes sprog i overensstemmelse
med det sprog, du har valgt til lydsporet.
Indstillinger og justeringer
Hvis du vælger “NULSTIL” i Trin 3, kan du
nulstille alle “INSTALLATION”indstillingerne på 59 til 63 til
standardindstillingerne. Når du vælger
“NULSTIL” og trykker på ENTER, skal du
vælge “JA” og trykke på ENTER for at
nulstille indstillingerne (dette tager et par
sekunder). Hvis du vil vende tilbage til
kontrollinjen, skal du vælge “NEJ” og trykke
på ENTER. Tryk ikke på "/1 ved nulstilling
af afspilleren.
Ændrer displaysproget på skærmen.
z Tip!
Hvis du vælger “ANDRE t” i “MENU”,
“UNDERTEKST” og “LYD”, skal du vælge og
indtaste en sprogkode fra “Liste over sprogkoder”
på side 69 vha. X/x for at vælge cifferet, efterfulgt
af C/c for at bevæge markøren. Du kan også bruge
nummertasterne til at indtaste cifrene (kun
DVP-NS310/NS405/NS410).
Bemærk
Når du vælger et sprog i “MENU”, “UNDERTEKST”
eller “LYD”, der ikke er optaget på DVD’en, vælges
der automatisk et af de indspillede sprog.
59
Displayindstillinger
(SKÆRMINDSTILLING)
Vælg indstillinger i overensstemmelse med
det TV, der skal tilsluttes.
Vælg “SKÆRMINDSTILLING” i
klargøringsdisplayet. Se “Brug af
klargøringsdisplayet” (side 58) for at bruge
displayet.
Standardindstillingerne er understregede.
SKÆRMINDSTILLING
TV TYPE:
PAUSESKÆRM:
BAGGRUNDS:
LINE:
16:9
TIL
STILL-BILLEDE
STANDARD
Bemærk
Afhængigt af den valgte DVD vælges “4:3
LETTER BOX” automatisk i stedet for “4:3
BESKÅRET” eller omvendt.
◆ PAUSESKÆRM
Pauseskærmens billede vises, når du
efterlader afspilleren i pause- eller stoptilstand i 15 minutter, eller hvis du afspiller en
cd eller data-cd (MP3-lydspor) i mere end 15
minutter. Pauseskærmen hjælper dig med at
forebygge, at visningsenheden bliver ødelagt
(ghosting). Tryk på H for at slå
pauseskærmen fra.
TIL
Aktiverer pauseskærmen.
FRA
Deaktiverer pauseskærmen.
◆ BAGGRUNDS
Vælger baggrundsfarven eller -billedet på TVskærmen i stop-tilstand eller under afspilning
af en cd eller en data-cd (MP3-lydspor)
◆ TV TYPE
Vælger formatforholdet for det tilsluttede TV
(4:3-standard eller widescreen).
16:9
Vælg denne indstilling, hvis du
tilslutter et widescreen-TV eller
et TV med widescreenfunktion.
4:3
LETTER
BOX
Vælg denne indstilling, hvis du
tilslutter et TV med 4:3-skærm.
Viser et bredt billede med et
bånd øverst og nederst på
skærmen.
4:3
Vælg denne indstilling, hvis du
BESKÅRET tilslutter et TV med 4:3-skærm.
Viser automatisk det brede
billede på hele skærmen og
skærer de dele af, der ikke
passer.
STILLBILLEDE
Still-billedet vises, men kun når
still-billedet allerede er optaget
på disc’en (cd-EXTRA osv.).
Hvis disc’en ikke indeholder et
still-billede, vises billedet
“GRAFIK”.
GRAFIK
Der vises et forudangivet billede,
der er gemt i afspilleren.
BLÅ
Baggrundsfarven er blå.
SORT
Baggrundsfarven er sort.
◆ LINE
Vælg metoden til udsendelse af videosignaler
fra LINE (RGB)-TV-bøsningen på
afspillerens bagpanel.
STANDARD Udsender videosignaler.
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 BESKÅRET
60
S-VIDEO
Udsender S-videosignaler.
RGB
Udsender RGB-signaler.
Bemærk
• Hvis TV’et ikke er tilpasset S-video- eller RGBsignalerne, vises der intet billede på TV-skærmen,
selv ikke hvis du vælger “S-VIDEO” eller
“RGB”. Se den vejledning, der følger med TV’et.
• Hvis TV’et kun har én SCART (EURO AV)bøsning, skal du ikke vælge “S-VIDEO”.
◆ PAUSETILSTAND (kun DVD)
Brugerdefinerede
indstillinger
Vælger billedet i pausetilstand.
AUTO
Billedet, herunder motiver, der
bevæger sig dynamisk,
udsendes uden rystelser. Vælg
denne indstilling under normale
omstændigheder.
BILLEDE
Billedet, herunder motiver, der
ikke bevæger sig dynamisk,
udsendes i en højere opløsning.
(BRUGERDEFINERET INDSTILLING)
Anvendes til angivelse af
afspilningsrelaterede indstillinger og andre
indstillinger.
Vælg “BRUGERDEFINERET
INDSTILLING” i klargøringsdisplayet. Se
“Brug af klargøringsdisplayet” (side 58) for
at bruge displayet.
Standardindstillingerne er understregede.
BRUGERDEFINERET INDSTILLING
AUTOMATISK SLUKNING:
TIL
AUTO AFSPILNING:
FRA
LYS
DISPLAYLYS:
AUTO
PAUSETILSTAND:
FRA
VALG AF SPOR:
TIL
GENOPTAGET AFSPILNING:
◆ VALG AF SPOR (kun DVD)
Giver det lydspor, der indeholder det højeste
antal kanaler, førsteprioritet, når du afspiller
en DVD, hvor der er optaget flere lydformater
(PCM, MPEG, DTS eller Dolby Digital).
FRA
Der er ikke angivet nogen
prioritet.
AUTO
Prioritet er angivet.
Bemærk
◆ AUTOMATISK SLUKNING
TIL
Afspilleren går i standby, når
den efterlades i stop-tilstand i
mere end 30 minutter.
FRA
Deaktiverer denne funktion.
◆ AUTO AFSPILNING
Aktiverer eller deaktiverer indstillingen Auto
afspilning. Denne funktion er nyttet, når
afspilleren er tilsluttet en timer (medfølger
ikke).
FRA
Deaktiverer denne funktion.
TIL
Starter automatisk afspilningen,
når afspilleren er tændt.
◆ GENOPTAGET AFSPILNING (kun
DVP-NS405/NS410) (kun DVD/video-cd)
Aktiverer eller deaktiverer indstillingen
Genoptag multi-disc. Genoptagne
afspilninger kan gemmes i hukommelsen for
seks forskellige DVD/video-cd’er (side 33).
TIL
Gemmer indstillingen for
genoptaget afspilning i
hukommelsen for op til seks
discs. (Indstillingen bliver i
hukommelsen, selv om du
vælger FRA).
FRA
Gemmer ikke indstillingerne for
genoptaget afspilning i
hukommelsen. Afspilningen
starter kun ved
genoptagelsespunktet for den
aktuelle disc i afspilleren.
◆ DISPLAYLYS
Justerer lyset i frontpaneldisplayet .
LYS
Gør lyset lysere.
MØRK
Gør lyset mørkere.
FRA
Slukker lyset.
Indstillinger og justeringer
Aktiverer eller deaktiverer indstillingen
Automatisk sluk.
• Hvis du indstiller menupunktet til “AUTO”, er det
muligt, at sproget ændres. Indstillingen “VALG
AF SPOR” har højere prioritet end indstillingen
“LYD” under “SPROG-INDSTILLING” (side
59).
• Hvis du indstiller “DTS” til “FRA” (side 63),
afspilles DTS-lydsporet ikke, selv om du
indstiller “VALG AF SPOR” til “AUTO”.
• Hvis PCM-, DTS-, MPEG- og Dolby Digitallydsporene har det samme antal kanaler, vælger
afspilleren følgende lydsporsrækkefølge: PCM,
DTS, Dolby Digital og MPEG.
61
Lydindstillinger
STANDARD Vælg denne indstilling under
normale omstændigheder.
(LYDINDSTILLING)
TV
Gør de lave lyde tydelige, selv
hvis du skruer ned for lyden.
WIDE
RANGE
Giver dig fornemmelsen af at
overvære en live-optræden.
“LYDINDSTILLING” gør det muligt at
indstille lyden i overensstemmelse med
vilkårene for afspilning og tilslutning.
◆ DOWN MIX (kun DVD)
Vælg “LYDINDSTILLING” i
klargøringsdisplayet. Se “Brug af
klargøringsdisplayet” (side 58) for at bruge
displayet.
Standardindstillingerne er understregede.
LYDINDSTILLING
AUDIO ATT:
FRA
AUDIO DRC:
STANDARD
DOWN MIX:
DOLBY SURROUND
DIGITAL UDGANG:
TIL
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
MPEG:
PCM
DTS:
FRA
◆ AUDIO ATT (dæmpning)
Hvis afspilningslyden er forvrænget, skal du
indstille dette menupunkt til “TIL”.
Afspilleren reducerer niveauet for den
udsendte lyd.
Denne funktion påvirker udgangssignalerne
for følgende udgange:
– LINE OUT L/R-udgange (AUDIO)
– LINE (RGB)-TV-udgang
FRA
Vælg denne indstilling under normale
omstændigheder.
TIL
Vælg denne indstilling, hvis den
afspillede lyd fra højttalerne
forvrænges.
◆ AUDIO DRC (Dynamic Range Control)
(kun DVD)
Gør lyden tydelig, når du skruer ned for
lydstyrken under afspilning af en DVD, der er
i overensstemmelse med “AUDIO DRC”.
Dette påvirker udgangssignalerne fra
følgende udgange:
– LINE OUT L/R-udgange (AUDIO)
– LINE (RGB)-TV-udgang
– DIGITAL OUT-udgangen (OPTICAL eller
COAXIAL) kun når “DOLBY DIGITAL” er
indstillet til “D-PCM” (side 63).
62
Ændrer metoderne til mixing til to kanaler,
når du afspiller en DVD med
bagsignalkomponenter (kanaler) på, eller
som er optaget i Dolby Digital-format. Se
“Kontrol af lydsignalets format” (side 44),
hvis du ønsker yderligere oplysninger om
bagsignalkomponenter. Denne funktion
påvirker udgangssignalerne for følgende
udgange:
– LINE OUT L/R-udgange (AUDIO)
– LINE (RGB)-TV-udgang
– DIGITAL OUT-udgangen (OPTICAL eller
COAXIAL) hvis “DOLBY DIGITAL” er
indstillet til “D-PCM” (side 63).
DOLBY
SURROUND
Vælg denne indstilling, når
afspilleren er tilsluttet en
lydkomponent, som er
tilpasset Dolby Surround
(Pro Logic).
NORMAL
Vælg denne indstilling, når
afspilleren er sluttet til en
lydkomponent, som ikke er
tilpasset Dolby Surround
(Pro Logic).
◆ DIGITAL UDGANG
Vælges, hvis lydsignalerne udsendes via
DIGITAL OUT-udgangen (OPTICAL eller
COAXIAL).
TIL
Vælg denne indstilling under normale
omstændigheder. Se “Indstilling af det
digitale udgangssignal”, hvis du
vælger “TIL” for at se yderligere
indstillinger.
FRA
Det analoge kredsløb påvirkes kun
minimalt af det digitale kredsløb.
Indstilling af det digitale
udgangssignal
Ændrer metoden for udsendelse af
lydsignaler, hvis du tilslutter en komponent,
f.eks. en forstærker (modtager) eller en MDafspiller med en digital udgang.
Yderligere oplysninger om tilslutning findes
på side 20.
Vælg “DOLBY DIGITAL”, “MPEG” og
“DTS”, når du har stillet “DIGITAL
UDGANG” til “TIL”.
LYDINDSTILLING
AUDIO ATT:
FRA
AUDIO DRC:
STANDARD
DOWN MIX:
DOLBY SURROUND
DIGITAL UDGANG:
TIL
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
MPEG:
PCM
DTS:
FRA
Hvis du tilslutter en komponent, der ikke er i
overensstemmelse med det valgte lydsignal,
lyder der en høj lyd (eller ingen lyd) fra
højttalerne, der kan påvirke dine ører eller
beskadige højttalerne.
◆ MPEG (kun DVD)
Vælger MPEG-lydsignaltype.
PCM
Vælg denne indstilling, hvis
afspilleren er tilsluttet en
lydkomponent uden indbygget
MPEG-dekoder. Hvis du
afspiller MPEG-lydspor,
udsender afspilleren
stereosignaler via DIGITAL
OUT-udgangen (OPTICAL
eller COAXIAL).
MPEG
Vælg denne indstilling, hvis
afspilleren er tilsluttet en
lydkomponent med indbygget
MPEG-dekoder.
◆ DTS (kun DVD)
Vælger, om der skal udsendes DTS-signaler.
Vælg denne indstilling, når
afspilleren er tilsluttet en
lydkomponent uden indbygget
DTS-dekoder.
TIL
Vælg denne indstilling, når
afspilleren er tilsluttet en
lydkomponent med indbygget
DTS-dekoder.
◆ DOLBY DIGITAL (kun DVD)
Vælger Dolby Digital-signaltype.
D-PCM
DOLBY
DIGITAL
Vælg denne indstilling, når
afspilleren er tilsluttet en
lydkomponent uden indbygget
Dolby Digital-dekoder. Du kan
vælge, om signalerne skal
tilpasses Dolby Surround (Pro
Logic) ved at foretage
justeringer af menupunktet
“DOWN MIX” under
“LYDINDSTILLING” (side
62).
Bemærk
Hvis du vælger en af TVS-indstillingerne under
afspilning af en DVD, udsender afspilleren ikke
følgende signaler fra DIGITAL OUT-udgangen
(OPTICAL eller COAXIAL).
– Dolby Digital-signaler (når du indstiller “DOLBY
DIGITAL” i “LYDINDSTILLING” til “DPCM“) (side 63).
– MPEG-lydsignaler.
Indstillinger og justeringer
FRA
Vælg denne indstilling, når
afspilleren er tilsluttet en
lydkomponent med indbygget
Dolby Digital-dekoder.
63
Billedet er sort og hvidt.
Yderligere oplysninger
Fejlfinding
Hvis et eller flere af følgende problemer
opstår ved anvendelse af afspilleren, kan du
anvende denne fejlfindingsvejledning til at
forsøge at afhjælpe problemet, inden du
sender afspilleren til reparation. Kontakt den
nærmeste Sony-forhandler, hvis problemet
fortsætter.
Strøm
Der er ingen strøm.
, Kontroller, at netledningen er korrekt
tilsluttet.
Billede
Der er ikke noget billede/der forekommer
billedstøj.
, Tilslut ledningen korrekt igen.
, Ledningerne er beskadigede.
, Kontroller forbindelsen til TV’et (side 18),
og indstil indgangsvælgeren på TV’et, så
signalet fra afspilleren vises på TVskærmen.
, Indstil “LINE” under
“SKÆRMINDSTILLING” i
klargøringsdisplayet til det menupunkt, der
passer til dit system (side 60).
, Disc’en er beskidt eller fejlbehæftet.
, Hvis billedsignalet fra afspilleren skal
igennem videobåndoptageren for at nå
TV’et, eller er tilsluttet en kombineret TV/
video-afspiller, er det muligt, at nogle
DVD-programmers kopibeskyttelse
påvirker billedkvaliteten. Hvis du også har
problemer, når du slutter afspilleren direkte
til TV’et, kan du prøve at slutte afspilleren
til TV’ets video-indgang (side 18) (kun
DVP-NS405/NS410).
Selvom du angiver formatforholdet i “TV
TYPE” under “SKÆRMINDSTILLING”,
udfylder billedet ikke skærmen.
, Formatforholdet for disc’en er fastsat på
DVD’en.
64
, Indstil “LINE” under
“SKÆRMINDSTILLING” i
klargøringsdisplayet til det menupunkt, der
passer til dit TV (side 60).
, Afhængigt af TV’et bliver billedet på
skærmen sort og hvidt, når du afspiller en
disc, der er optaget i NTSC-farvesystemet.
Lyd
Der er ingen lyd.
, Tilslut ledningen korrekt igen.
, Ledningen er beskadiget.
, Afspilleren er tilsluttet den forkerte indgang
på forstærkeren (modtageren) (side 22, 23,
24).
, Forstærkerens (modtagerens) indgang er
ikke korrekt indstillet.
, Afspilleren er i pausetilstand eller indstillet
til Afspilning i slowmotion.
, Afspilleren er ved at foretage hurtig fremeller tilbagespoling.
, Hvis lydsignalet ikke går gennem DIGITAL
OUT-udgangen (OPTICAL eller
COAXIAL), skal du kontrollere
lydindstillingerne (side 62).
Lyden indeholder støj.
, Under afspilning af en cd med DTS-lydspor
kommer der støj fra LINE OUT L/Rudgangene (AUDIO) eller DIGITAL OUTudgangen (OPTICAL eller COAXIAL)
(side 28).
Der forekommer lydforvrængning.
, Indstil “AUDIO ATT” under
“LYDINDSTILLING” til “TIL” (side 62).
Lydstyrken er lav.
, Lydstyrken er lav på nogle DVD’er.
Lydstyrken bliver måske bedre, hvis du
indstiller “AUDIO DRC” til “TV” (side 62)
, Indstil “AUDIO ATT” under
“LYDINDSTILLING” til “FRA” (side 62).
Betjening
Fjernbetjeningen virker ikke.
, Der er forhindringer mellem
fjernbetjeningen og afspilleren.
, Afstanden mellem fjernbetjeningen og
afspilleren er for stor.
, Fjernbetjeningen er ikke rettet mod
fjernbetjeningsmodtageren på afspilleren.
, Batterierne i fjernbetjeningen er for svage.
Disc’en afspilles ikke.
, Disc’en er vendt forkert.
Ilæg disc’en med afspilningssiden nedad i
disc-skuffen.
, Disc’en ligger skævt.
, Afspilleren kan ikke afspille bestemte discs
(side 6).
, Områdekoden på DVD’en passer ikke til
afspilleren.
, Der er fugt i afspilleren (side 3).
, Afspilleren kan ikke afspille cd-R’er, cdRW’er, DVD-R’er eller DVD-RW’er
(videotilstand), der ikke er afsluttet (side 6).
MP3-lydsporet kan ikke afspilles (side
35).
Titlen på MP3-lydalbummet eller -sporet
vises ikke korrekt.
, Afspilleren kan kun vise numre og alfabetet.
Andre tegn vises som stjerner (*).
, Under afspilning af discs med
autopausesignal stopper afspilleren
afspilningen ved autopausesignalet.
Det er ikke muligt at udføre visse
funktioner, f.eks. Stop, Søgning,
Afspilning i slowmotion, Gentaget
afspilning, Tilfældig afspilning eller
Programmeret afspilning.
, Det afhænger af den valgte disc, om du kan
udføre ovennævnte handlinger. Se den
betjeningsvejledning, der følger med
disc’en.
Sproget for lydsporet kan ikke ændres.
, Prøv at bruge DVD’ens menu i stedet for
den direkte valgknap på fjernbetjeningen
(side 33).
, Der er ikke optaget spor på flere sprog på
den DVD, der afspilles.
, Det er ikke muligt at ændre sproget for
lydsporet på DVD’en.
Sproget for underteksterne kan ikke
ændres eller deaktiveres.
, Prøv at bruge DVD’ens menu i stedet for
den direkte valgknap på fjernbetjeningen
(side 33).
, Der er ikke optaget undertekster på flere
sprog på den DVD, der afspilles.
, Det er ikke muligt at ændre underteksterne
på den valgte DVD.
Vinklerne kan ikke ændres.
Disc’en afspilles ikke fra begyndelsen.
, Der er valgt Programmeret afspilning,
Tilfældig afspilning, Gentaget afspilning
eller A-B Gentaget afspilning (side 37).
, Genoptaget afspilning er gået i gang (side
32).
Afspilleren begynder automatisk at
afspille disc’en.
, Disc’en har en automatisk
afspilningsfunktion.
, “AUTO AFSPILNING” i
“BRUGERDEFINERET INDSTILLING”
er indstillet til “TIL” (side 61).
Yderligere oplysninger
, Data-cd’en er ikke indspillet i et MP3format, der er i overensstemmelse med ISO
9660 Level 1/Level 2 eller Joliet.
, MP3-lydsporet har ikke filtypenavnet
“.MP3”.
, Data er ikke formateret som MP3, selv om
det har filtypenavnet “.MP3”.
, Data er ikke MPEG1 Audio Layer 3-data.
, Afspilleren kan ikke afspille lydspor i
MP3PRO-format.
Afspilningen stopper automatisk.
, Prøv at bruge DVD’ens menu i stedet for
den direkte valgknap på fjernbetjeningen
(side 33).
, Der er ikke optaget flere vinkler på den
DVD, der afspilles.
, Vinklen kan kun ændres, når “
”indikatoren lyser i frontpaneldisplayet (side
9).
, Det er ikke muligt at ændre vinklerne på den
valgte DVD.
Afspilleren fungerer ikke korrekt.
, Afbryd strømmen til afspilleren, hvis statisk
elektricitet osv. påvirker afspillerens
funktion.
,fortsat
65
Der står ingenting i frontpaneldisplayet.
, “DISPLAYLYS” under
“BRUGERDEFINERET INDSTILLING”
er indstillet til “FRA”. Indstil
“DISPLAYLYS” til “LYS” eller “MØRK”
(side 61).
Der vises fem tal eller bogstaver på
skærmen og i frontpaneldisplayet.
, Selvdiagnosefunktionen blev aktiveret. (Se
tabellen på side 66.)
Selvdiagnosefunktion (Når
der vises bogstaver/tal i displayet)
Hvis selvdiagnosefunktionen er aktiveret for
at forhindre fejlfunktion i afspilleren, vises
der et servicenummer på fem tegn (f.eks. C 13
50) bestående af en kombination af et bogstav
og fire tal på skærmen og i
frontpaneldisplayet. Se følgende oversigt,
hvis dette er tilfældet.
Disc-skuffen kan ikke åbnes, og
meddelelsen “LOCKED” vises i
frontpaneldisplayet .
C:13:50
, Børnesikringslås er indstillet (side 30).
Disc-skuffen kan ikke åbnes, og
meddelelsen “TRAY LOCKED” vises i
frontpaneldisplayet.
Første tre tegn i Årsag afhjælpning
og/eller
servicenummeret
, Kontakt din Sony-forhandler eller den
lokale autoriserede Sony-serviceafdeling.
C 13
Disc’en er snavset.
, Aftør disc’en med en
blød klud (side 7).
Meddelelsen “Datafejl” vises på TVskærmen under afspilning af en data-cd.
C 31
Disc’en er ikke lagt
korrekt i.
, Læg disc’en korrekt i.
E XX
(xx står for et tal)
Afspilleren har udført
selvdiagnosefunktionen
for at forhindre
fejlfunktion.
, Kontakt nærmeste
Sony-forhandler eller
den lokale autoriserede
Sony-serviceafdeling,
og angiv
servicenummeret, der
består af fem tegn.
Eksempel: E 61 10
, Det MP3-lydspor, du vil afspille, er ødelagt.
, Data er ikke MPEG1 Audio Layer 3-data.
66
Ordliste
Dolby Digital (side 24, 63)
Digital lydkomprimeringsteknologi, der er
udviklet af Dolby Laboratories. Denne
teknologi er tilpasset 5.1-kanals surround
sound. Bagkanalen er i stereo, og der er en
separat subwoofer-kanal i dette format.
Dolby Digital giver de samme separate 5.1kanaler med digitallyd af høj kvalitet, som
findes i Dolby Digital-biograflydsystemer.
Den gode kanaladskillelse opnås ved, at alle
kanalernes data optages separat, og eftersom
kanalernes data behandles digitalt, er
forvrængningen minimal.
komprimeres til omkring 1/40 (gennemsnit)
af den oprindelige størrelse. DVD’en
anvender også komprimering med variabel
bit-hastighed, der ændrer dataene, så de
allokeres i henhold til billedets status.
Lyddataene optages i et flerkanalsformat,
f.eks. Dolby Digital, hvilket giver en mere
realistisk lydgengivelse.
Desuden har DVD’en forskellige avancerede
funktioner, f.eks. flere vinkler, flere sprog og
børnesikring.
Indeks (cd)/videoindeks (video-cd) (side
9)
Et nummer, der opdeler et spor i sektioner, så
du let kan finde et bestemt sted på en cd eller
en video-cd. På nogle discs er der ikke
optaget indekser.
Dolby Surround (Pro Logic) (side 23)
Teknologi til lydsignalbehandling, som
Dolby Laboratories har udviklet til surround
sound. Når indgangssignalet indeholder en
surround-komponent, udsender Pro Logicprocessen front-, center- og bagsignalerne.
Bagkanalen har monolyd.
DTS (side 24, 63)
DVD (side 6)
En disc, der indeholder op til otte timers
levende billeder, selvom den har samme
diameter som en cd.
Datakapaciteten for en enkeltsidet DVD med
ét lag er 4,7 GB (gigabyte), hvilket er syv
gange så meget som for en cd.
Datakapaciteten for en enkeltsidet DVD med
to lag er 8,5 GB, en dobbeltsidet DVD med ét
lag er 9,4 GB, og en dobbeltsidet DVD med
to lag er 17 GB.
Billeddataene anvender MPEG 2-formatet,
der en af de mest udbredte standarder for
digital komprimering. Billeddataene
Sektioner af en film eller et musikstykke, som
er mindre end titler. En titel består af flere
kapitler. På nogle discs er der ikke optaget
kapitler.
MPEG-lyd (side 24, 63)
Et internationalt standardkodningssystem,
der anvendes til at komprimere de digitale
lydsignaler, som er autoriseret af ISO/IEC.
MPEG 1 er tilpasset op til 2-kanals stereo.
MPEG 2 anvendt på DVD’er er tilpasset op til
7.1-kanals surround sound.
Sekvens (side 9)
På en video-cd med PBC-funktioner
(afspilningskontrol) er menuskærmbilleder,
levende billeder og still-billeder opdelt i
sektioner, der kaldes “sekvenser”.
Yderligere oplysninger
Digital lydkomprimeringsteknologi, der er
udviklet af Digital Theater Systems, Inc.
Denne teknologi er tilpasset 5.1-kanals
surround sound. Bagkanalen er i stereo, og
der er en separat subwoofer-kanal i dette
format. Med DTS får du de samme separate
5.1-kanaler med digitallyd af høj kvalitet.
Den gode kanaladskillelse opnås ved, at alle
kanalernes data optages separat, og eftersom
kanalernes data behandles digitalt, er
forvrængningen minimal.
Kapitel (side 9)
Spor (side 9)
Sektioner af en film eller et musikstykke på
en cd eller video-cd (længden af en sang).
Titel (side 9)
Den længste sektion af en film eller et
musikstykke på en DVD, en film osv. i et
videoprogram eller et helt album i
lydsoftware.
67
Specifikationer
System
Generelt
Laser: Halvlederlaser
Signalformatsystem: PAL/(NTSC)
Strømkrav: 220 – 240 V vekselstrøm,
50/60 Hz
Strømforbrug: 13 W
Mål (ca.): 430 × 62 × 255 mm (b/h/d) inkl.
fremspringende dele
Vægt (ca.): 2,3 kg
Driftstemperatur: 5 ° C til 35 ° C
Luftfugtighed (drift): 25% til 80%
Lydkarakteristika
Frekvensovergang: DVD-video (PCM
96 kHz): 2 Hz til 44 kHz (±1,0 dB)/
DVD-video (PCM 48 kHz): 2 Hz til
22 kHz (±0,5 dB)/cd: 2 Hz til 20 kHz
(±0,5 dB)
Signal/støj-forhold: 115 dB (kun LINE
OUT L/R (AUDIO)-udgange)
Harmonisk forvrængning: 0,003 %
Dynamikområde: DVD-video: 103 dB/cd:
99 dB
Wow og flutter: Under en påviselig værdi
(±0,001% W SPIDSVÆRDI)
Signalerne fra LINE OUT L/R-udgange
(AUDIO) måles. Når du afspiller PCMlydspor med en samplingsfrekvens på
96 kHz, konverteres udgangssignalerne fra
DIGITAL OUT-udgangen (OPTICAL eller
COAXIAL) til en samplingsfrekvens på
48 kHz.
Udgange
(Navn på bøsning: Bøsningstype/
Udgangsniveau/Belastningsimpedans)
LINE OUT (AUDIO): Phono-udgang/
2 Vrm/Over 10 kiloohm
DIGITAL OUT (OPTICAL)*: Optisk
udgang/–18 dBm (bølgelængde 660 nm)
DIGITAL OUT (COAXIAL): Phonoudgang/0,5 Vp-p/75 ohm
LINE OUT (VIDEO): Phono-udgang/
1,0 Vp-p/75 ohm
S VIDEO OUT*: Mini DIN-stik med fire
ben/Y: 1,0 Vp-p, C: 0,3 Vp-p (PAL),
0,286 Vp-p (NTSC)/75 ohm
* kun DVP-NS405/NS410
68
Medfølgende tilbehør
Se side 15.
Ret til ændringer i specifikationer og design
uden forudgående varsel forbeholdes.
Liste over sprogkoder
Yderligere oplysninger findes på siderne 44, 48, 59.
Sprogenes stavemåde er i overensstemmelse med ISO 639: 1988 (E/F) standard.
Kode Sprog
Kode Sprog
Kode Sprog
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian;
Lettish
1345 Malagasy
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
SerboCroatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
Yderligere oplysninger
Kode Sprog
1703 Ikke angivet
69
Indeks
Tal
F
N
16:9 60
4:3 BESKÅRET 60
4:3 LETTER BOX 60
5.1-kanals surround sound 44
fejlfinding 64
finde
efter et bestemt punkt ved
overvågning af TVskærmen 30
fjernbetjening 15, 56
fortsat afspilning
cd/video-cd 28
DVD 28
frontpaneldisplay 9
NULSTIL 59
NUMMERINPUT 41
A
A-B GENTAG 40
afspilning i slowmotion 31
afspilningsknap 31
afspilningsknap til flere
tilstande 31
album 35
anvendelige discs 6
AUDIO ATT 62
AUDIO DRC 62
AUTO AFSPILNING 61
AUTOMATISK SLUKNING
61
B
BAGGRUNDS 60
batterier 15
BNR 49
BØRNESIKRING 52
børnesikringslås 30
BRUGERDEFINERET 58
BRUGERDEFINERET
BILLEDE 50
BRUGERDEFINERET
BØRNESIKRING 52
BRUGERDEFINERET
INDSTILLING 61
C
cd 28
D
DATA-cd 6, 35
DIGITAL UDGANG 62
digital udgang 63
DIGITAL
VIDEOFORBEDRING 51
display
frontpaneldisplay 9
klargøringsdisplay 58
kontrollinjedisplay 13
DISPLAYLYS 61
DISPLAYSPROG 59
DOLBY DIGITAL 24, 44,
63, 67
DOWN MIX 62
DTS 24, 44, 63, 67
DVD 6, 28, 67
70
G
genoptage afspilning 32
GENOPTAGET
AFSPILNING 33, 61
GENTAG 39
gentaget afspilning 39
H
håndtere discs 7
højttalere
tilslutte 20
HURTIG 59
hurtig fremspoling 30
hurtig installation 25, 59
hurtig tilbagespoling 30
I
INDEKS 41
indeks 67
INDSTILLING 58
K
KAPITEL 41
kapitel 9, 67
klargøringsdisplay 58
KLOKKEN/TEKST 41, 42
kontrollinje 13
L
LINE 60
LYD 44, 59
LYDINDSTILLING 62
M
MENU 59
menu
DVD’ens menu 33
topmenu 33
MODE CHANGE 31
MP3 6, 35
MPEG 24, 44, 63, 67
P
PAUSESKÆRM 60
PAUSETILSTAND 61
PBC-afspilning 34
PRO LOGIC 23, 62, 67
PROGRAM 37
programmeret afspilning 37
R
REPLAY 29
S
S VIDEO-udgang 18
SEKVENS 41
sekvens 9, 67
SHUFFLE 38
skærmdisplay
klargøringsdisplay 58
kontrollinjedisplay 13
SKÆRMINDSTILLING 60
søge 30
SPOR 41
spor 9, 67
SPROG-INDSTILLING 59
SURROUND 21, 22, 45
T
Tilfældig afspilning 38
tilslutte 18
TITEL 41
titel 9, 67
TOP MENU 33
TV TYPE 60
TVS (TV Virtual Surround)
45
U
UNDERTEKST 48, 59
V
VALG AF SPOR 61
video-cd 6, 28
vinkel 48
71
Trykt på 100% genbrugspapir.
Sony Corporation
Download PDF

advertising