Sony | DVP-FX730 | Sony DVP-FX730 Betjeningsvejledning

K:\Projects\Sony\Jobb\Pv\MP01S772\Layout\Da\01US01COV-CEK.fm
master page=right
01US01COV.book Page 1 Thursday, April 2, 2009 12:07 PM
4-126-490-11(1)
Bærbar
CD/DVDafspiller
Betjeningsvejledning
z
Du kan finde praktiske råd, tip og oplysninger om Sonys
produkter og tjenester på:
www.sony-europe.com/myproduct
DVP-FX730
© 2009 Sony Corporation
DVP-FX730
4-126-490-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Pv\MP01S772\Layout\Da\01US01WAR-CEK.fm
master page=left
01US01COV.book Page 2 Thursday, April 2, 2009 12:07 PM
ADVARSEL
For at mindske risikoen for
brand eller elektrisk stød
må enheden ikke udsættes
for regn eller fugt.
For at undgå elektrisk stød,
må kabinettet ikke åbnes.
Overlad alt
reparationsarbejde til
fagfolk.
Lysnetledningen må kun
udskiftes af en autoriseret
reparatør.
Batterier må ikke udsættes
for kraftig varme, f.eks.
sollys, åben ild eller
lignende.
Denne mærkat er placeret på
undersiden af enheden.
Dette apparat er klassificeret som
et KLASSE 1 LASER-produkt.
KLASSE 1 LASERPRODUKTMÆRKET er
placeret på undersiden af
enheden.
Kassering af gammelt elektrisk
og elektronisk udstyr (gældende i
EU og andre europæiske lande
med separate
indsamlingssystemer).
Dette symbol på produktet eller
på dets emballage angiver, at
produktet ikke må behandles som
husholdningsaffald. Det skal i
stedet indleveres til et
indsamlingssted for genbrug af
elektrisk og elektronisk udstyr.
Ved at sikre, at dette produkt
bortskaffes korrekt, hindres
eventuelle negative følger for
miljø og mennesker, som ellers
kunne forårsages af forkert
affaldsbehandling for produktet.
Genbrug af materialer bidrager til
bevaring af naturens ressourcer.
For nærmere oplysninger om
genbrug af dette produkt kan du
henvende dig til dine lokale
myndigheder,
renholdningsselskab eller den
butik, hvor du købte produktet.
FORSIGTIG
• Brug af optiske instrumenter
sammen med dette produkt
øger risikoen for øjenskade. Da
laserstrålen, som bruges i
denne CD/DVD-afspiller, er
farlig for øjnene, må du ikke
forsøge at adskille kabinettet.
Reparationsarbejde må kun
udføres af fagfolk.
• Der er eksplosionsfare, hvis
batteriet udskiftes forkert.
Udskift kun med den samme
eller lignende type batteri.
Bortskaffelse af udtjente batterier
(gældende i EU og andre
europæiske lande med separate
indsamlingssystemer).
Dette symbol på batteriet eller på
emballagen angiver, at det
batteri, der leveres med
produktet, ikke må behandles
som husholdningsaffald.
På nogle batterier anvendes dette
symbol i kombination med et
kemisk symbol. De kemiske
symboler for kviksølv (Hg) eller
bly (Pb) tilføjes, hvis batteriet
indeholder mere end 0,0005%
kviksølv eller 0,004% bly.
Ved at sikre, at disse batterier
bortskaffes korrekt, hindres
eventuelle negative følger for
miljø og mennesker, som ellers
kunne forårsages af forkert
affaldsbehandling for batteriet.
Genbrug af materialerne bidrager
til bevaring af naturens
ressourcer.
For produkter, der af hensyn til
sikkerhed, ydelse eller
dataintegritet kræver en
permanent tilslutning med et
indbygget batteri, må dette
batteri kun udskiftes af en
kvalificeret reparatør.
For at sikre, at batteriet bliver
behandlet korrekt, skal du ved
afslutningen af produktets levetid
indlevere det til et
indsamlingssted for genbrug af
elektrisk og elektronisk udstyr.
For alle andre batterier henvises
til afsnittet om, hvordan batteriet
fjernes sikkert fra produktet.
Indlever batteriet til et
indsamlingssted for genbrug af
udtjente batterier.
For nærmere oplysninger om
genbrug af dette produkt eller
batteri kan du henvende dig til
dine lokale myndigheder,
husholdningsaffaldsservice eller
den butik, hvor du købte
produktet.
Afspilleren må ikke skilles ad
eller ombygges. Det kan
forårsage elektrisk stød.
Henvend dig til nærmeste Sonyforhandler eller Sony
servicecenter for udskiftning af
genopladelige batterier, intern
kontrol eller reparation.
2
DVP-FX730
4-126-490-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Pv\MP01S772\Layout\Da\01US01WAR-CEK.fm
master page=right
01US01COV.book Page 3 Thursday, April 2, 2009 12:07 PM
Forsigtighedsregler
• Monter systemet, så
lysnetledningen straks kan
afbrydes fra stikkontakten i
tilfælde af vanskeligheder.
• Afspilleren er ikke afbrudt fra
vekselstrømkilden (lysnettet),
så længe den er tilsluttet en
stikkontakt, heller ikke hvis
selve afspilleren er slukket.
• For at undgå fare for brand
eller stød må der ikke
anbringes væskefyldte
genstande, f.eks. vaser, på
enheden.
• For kraftigt lydtryk fra
øretelefoner og hovedtelefoner
kan forårsage høretab.
Producenten af dette produkt er
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan. Den autoriserede
repræsentant for EMC og
produktsikkerhed er Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Tyskland. For alle spørgsmål
vedrørende service og garanti
henvises der til adresserne i de
særskilte service- eller
garantidokumenter.
VIGTIG BEMÆRKNING
Forsigtig: Afspilleren kan
fastholde et stillvideobillede
eller skærmdisplaybillede på
din tv-skærm på ubestemt tid.
Hvis du lader stillvideobilledet
eller skærmdisplaybilledet stå
på dit tv i længere tid, risikerer
du at beskadige din tv-skærm
permanent. Tv-apparater med
plasmaskærm er særligt
følsomme over for dette.
Henvend dig til nærmeste Sonyforhandler, hvis du har spørgsmål
om eller problemer med
afspilleren.
Ophavsret, licenser og
varemærker
• Dette produkt indeholder
teknologi til
ophavsretsbeskyttelse, der er
beskyttet af erstatningskrav af
visse patenter i USA og andre
intellektuelle
ejendomsrettigheder. Brug af
denne teknologi til
ophavsretsbeskyttelse skal
autoriseres af Macrovision
Corporation, og er beregnet til
fremvisning i private hjem og
anden begrænset brug, med
mindre Macrovision
Corporation har givet
autorisation til andet. Imitation
og demontering er forbudt.
• Fremstillet under licens fra
Dolby Laboratories.
Dolby og dobbelt-D-symbolet
er varemærker, der tilhører
Dolby Laboratories.
• Logoerne "DVD+RW",
"DVD-RW", "DVD+R",
"DVD+R DL", "DVD-R",
"DVD VIDEO" og "CD" er
varemærker.
• MPEG Layer-3
lydkodningsteknologi og
patenter på licens fra
Fraunhofer IIS og Thomson.
• DivX, DivX Certified og
tilknyttede logoer er
varemærker, der tilhører DivX,
Inc. De bruges under licens.
• DETTE PRODUKT ER
GIVET I LICENS I
HENHOLD TIL MPEG-4
VISUAL PATENT
PORTFOLIO LICENSE TIL
EN FORBRUGERS
PERSONLIGE OG IKKE
KOMMERCIELLE BRUG
TIL AFKODNING AF
VIDEO I
OVERENSSTEMMELSE
MED MPEG-4 VISUAL
STANDARD ("MPEG-4
VIDEO"), SOM ER KODET
AF EN FORBRUGER SOM
EN PERSONLIG OG IKKE
KOMMERCIEL HANDLING
OG/ELLER MODTAGET
FRA EN
VIDEOLEVERANDØR, DER
HAR FÅET LICENS AF
MPEG LA TIL AT LEVERE
MPEG-4-VIDEO. DER ER
IKKE GIVET NOGEN
LICENS, HVERKEN
DIREKTE ELLER
INDIREKTE, TIL NOGEN
ANDEN BRUG. DER KAN
INDHENTES FLERE
OPLYSNINGER,
INKLUSIVE
OPLYSNINGER OM
REKLAME-, INTERN OG
KOMMERCIEL BRUG OG
LICENS HERTIL, FRA
MPEG LA, LLC. SE HTTP: //
WWW.MPEGLA.COM
Om denne vejledning
• I denne vejledning bruges
"disk" som en generel
reference for DVD’er eller
CD’er med mindre andet er
angivet i teksten eller på
afbildningerne.
• Ikoner som f.eks.
, der
er anført øverst i hver
forklaring, angiver hvilken
typer medier, der kan bruges
med den funktion, som
forklares.
For nærmere oplysninger, se
"Medier der kan afspilles"
(side 27).
• "Nødvendigt at vide"
oplysninger (for at undgå
forkert betjening) er anført
under b-ikonen. "Rart at vide"
oplysninger (tips og andre
praktiske oplysninger) er
anført under z-ikonen.
3
DVP-FX730
4-126-490-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Pv\MP01S772\Layout\Da\01US01COV-CEKTOC.fm master page=left
01US01COV.book Page 4 Thursday, April 2, 2009 12:07 PM
Indholdsfortegnelse
ADVARSEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Vejledning til dele og knapper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Forberedelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Kontrollere tilbehøret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Opladning af det genopladelige batteri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Bruge bilbatteriadapteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Tilslutning til et tv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Afspilning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Afspille diske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Afspille MP3, JPEG og Videofiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Justere billedstørrelse og kvalitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Indstillinger og justeringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Bruge opsætningsdisplayet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Yderligere oplysninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Fejlsøgning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Forsigtighedsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Medier der kan afspilles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
24
27
29
30
4
DVP-FX730
4-126-490-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Pv\MP01S772\Layout\Da\01US02WAR-CEK.fm master page=Right_2
01US01COV.book Page 5 Thursday, April 2, 2009 12:07 PM
Vejledning til dele og
knapper
Se sidetallene angivet i parentes for flere
oplysninger.
Afspiller
A LCD-panel (side 12)
B Højttaler
C DISPLAY-knap
Viser afspilningsinformationen.
• Ved afspilning af en DVD: Viser
afspilningsinformtionen og ændrer
afspilningsindstillingen. Se side 14.
• Ved afspilning af en CD eller
videofil: Hver gang du trykker på
knappen, skifter tidsinformationen.
• Ved afspilning af en VIDEO CD:
Viser afspilningsinformationen.
D MENU-knap
INPUT
DISPLAY
MENU
ENTER
OPTIONS
RETURN
VOLUME
OPEN
PUSH CLOSE
POWER CHARGE
Viser menuen eller ændrer
afspilningsindstillingen.
• Ved afspilning af en DVD: Viser
menuen.
• Ved afspilning af en CD eller
VIDEO CD: Hver gang du trykker
på knappen, skifter gentaget
afspilning, vilkårlig afspilning og
afspilning. (Kun når "PBC" er
indstillet til "Off" for VIDEO CD.)
• Ved afspilning af en JPEG-fil: Viser
listen over miniaturebilleder og
afspiller et slideshow. Se side 16.
C/X/x/c knap
OPERATE
OFF ON
DC IN 9.5V
A PHONES B
AUDIO OUT
VIDEO OUT
Flytter fremhævelsen for at vælge et
vist punkt.
• Ved afspilning af en DVD eller CD
eller VIDEO CD: C/c på afspilleren
virker på samme måde som m/M
på fjernbetjeningen.
Knapperne C D E og F har den
samme funktion som de tilsvarende
knapper på fjernbetjeningen.
VOLUME+ og N (afspil)-knapperne har
en berøringsprik. Brug berøringsprikken
som reference ved betjening af afspilleren.
,fortsættes
DVP-FX730
4-126-490-11(1)
5
K:\Projects\Sony\Jobb\Pv\MP01S772\Layout\Da\01US02WAR-CEK.fm master page=Left_2
01US01COV.book Page 6 Thursday, April 2, 2009 12:07 PM
ENTER-knap
Indfører det valgte punkt.
• Ved afspilning af en DVD eller CD
eller VIDEO CD: ENTER på
afspilleren virker på samme måde
som N.
RETURN-knap
Går tilbage til det foregående display.
OPTIONS-knap
Viser menuen til justering af
LCD-skærmen (side 17) og brug af
opsætningsdisplayet (side 18).
E VOLUME (lydstyrke) +/– knap
Justerer lydstyrken.
F N (afspil)-knap (side 12)
Begynder afspilning eller genstarter
afspilning.
X (pause)-knap (side 12)
Holder pause i eller genstarter
afspilning.
x (stop)-knap (side 12)
Standser afspilning.
. (foregående)-knap
Springer til begyndelsen af det
aktuelle kapitel/spor/scene.
For at gå til begyndelsen af det
foregående kapitel/spor/scene skal du
trykke to gange.
> (næste)-knap
Springer til det næste kapitel/spor/
scene.
G Disklåg (side 12)
H OPEN-knap (side 12)
Åbner disklåget.
I PUSH CLOSE (side 12)
Lukker disklåget.
K CHARGE-indikator (side 9)
L
(fjernbetjeningssensor)
Ved betjening med fjernbetjeningen
skal den rettes mod
fjernbetjeningssensoren .
M OPERATE-kontakt (side 12)
Slår afspilleren til eller fra.
N HOLD-kontakt
For at undgå utilsigtet betjening af
knapperne på afspilleren skal HOLDkontakten indstilles i pilens retning.
Alle knapperne på afspilleren låses,
mens knapperne på fjernbetjeningen
stadig kan bruges til at betjene.
O PHONES (hovedtelefon)-stik A, B
P USB-stik (type A) (side 16)
Tilslut en USB-enhed til dette stik.
Q AUDIO OUT-stik (side 11)
R VIDEO OUT-stik (side 11)
S DC IN 9.5V-stik (side 9, 10)
Tilslut lysnetadapteren eller
bilbatteriadapteren.
T INPUT-knap (side 16)
Hver gang du trykker på knappen,
skifter LCD-skærmens billede som
følger:
• Disk-indstilling (standard): Ved
afspilning af en disk, der er sat i.
• USB-indstilling: Ved afspilning af
DATA-filer på en tilsluttet
USB-enhed. Vises som "USB" på
LCD-skærmen, når du vælger denne
indstilling.
J POWER-indikator (side 12)
6
DVP-FX730
4-126-490-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Pv\MP01S772\Layout\Da\01US02WAR-CEK.fm master page=Right_2
01US01COV.book Page 7 Thursday, April 2, 2009 12:07 PM
V TOP MENU-knap
Fjernbetjening
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Viser menuen eller ændrer
afspilningsindstillingen.
• Ved afspilning af en DVD VIDEO:
Viser topmenuen.
• Ved afspilning af en DVD VR:
Skifter mellem "Original" og
"Play List" på den playlist, der er
lavet på disken. Under afspilning kan
du ikke skifte. Tryk to gange på x,
og tryk på TOP MENU.
0
W m/ M (afsøg/langsom)
-knapper
Går hurtigt bagud/fremad, når der
trykkes under afspilning.
Tryk gentagne gange for at ændre
hastigheden.
• Ved afspilning af en DVD: Går
langsomt bagud/fremad, når der
trykkes under pause. Tryk gentagne
gange for at ændre hastigheden.
• Ved afspilning af en VIDEO CD
eller videofil: Går langsomt bagud/
langsomt fremad, når der trykkes
under pause. Tryk gentagne gange
for at ændre hastigheden.
Knapperne C D E og F har den
samme funktion som de tilsvarende
knapper på afspilleren.
Talknap 5, N og AUDIO-knapperne har
en berøringsprik. Brug berøringsprikken
som reference ved betjening af afspilleren.
U Talknapper
Indfører titel/kapitelnumre osv.
• Ved afspilning af en DVD VIDEO
eller CD eller VIDEO CD: Søg
direkte ved at indføre titel/kapitel/
spornummeret med talknapperne, og
tryk på ENTER.
For at skifte titel eller kapitel skal du
trykke på C/ c. (Kun når "PBC" er
indstillet til "Off" for VIDEO CD.)
CLEAR-knap
Rydder indtastningsfeltet.
X
ADVANCE-knap
Går kortvarigt hurtigt fremad i den
aktuelle scene (kun DVD).
Y AUDIO-knap
Ændrer lydsignalet.
• Ved afspilning af en DVD VIDEO:
Hver gang du trykker på knappen,
skifter sproget for lydsporet.
Afhængigt af disken kan udvalget af
sprog variere.
• Ved afspilning af en DVD VR: Hver
gang du trykker på knappen, skifter
typen af lydspor, der er optaget på en
disk mellem primær, sekundær og
primær/sekundær lyd.
,fortsættes
DVP-FX730
4-126-490-11(1)
7
K:\Projects\Sony\Jobb\Pv\MP01S772\Layout\Da\01US02WAR-CEK.fm master page=Left_2
01US01COV.book Page 8 Thursday, April 2, 2009 12:07 PM
• Ved afspilning af en CD eller
VIDEO CD: Hver gang du trykker
på knappen, skifter indstillingen
mellem stereo og mono (venstre/
højre).
• Ved afspilning af en DivX-videofil:
Hver gang du trykker på knappen,
skifter lydsignalet. Hvis "No Audio"
vises, understøtter afspilleren ikke
lydsignalet.
SUBTITLE-knap
Ændrer underteksterne.
• Ved afspilning af en DVD: Hver
gang du trykker på knappen, skifter
underteksterne. Afhængigt af disken
kan udvalget af sprog variere.
• Ved afspilning af en DivX-videofil:
Tryk på knappen under afspilning.
Tryk på X/x og ENTER, mens
undertekstinformation vises.
ANGLE-knap
Ændrer vinklen. Når "
" (Angle
Mark) vises, kan du ændre vinklen.
Afhængigt af disken vil du ikke altid
kunne ændre vinklen. (Kun DVD
VIDEO)
8
DVP-FX730
4-126-490-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Pv\MP01S772\Layout\Da\01US04GET-CEK.fm
master page=right
01US01COV.book Page 9 Thursday, April 2, 2009 12:07 PM
Forberedelser
Kontroller, at du har følgende dele:
• Lysnetadapter (1)
• Bilbatteriadapter (1)
• Lyd/videoledning (ministik × 2 y
phonostik × 3) (1)
• Fjernbetjening (med batteri) (1)
Sådan udskiftes fjernbetjeningens
batteri
Når batteriet er brugt op, er betjening ikke
mulig. Udskift batteriet.
1
Hav et nyt batteri klar (litiumbatteri
CR2025).
2
Træk batteriholderen (2) ud, mens du
trykker på knappen til låget (1).
Oplad det genopladelige batteri, før
afspilleren bruges for første gang, eller når
batteriet er brugt op.
1 Tilslut lysnetadapteren.
Forberedelser
Kontrollere tilbehøret
Opladning af det
genopladelige batteri
Når opladning begynder, lyser
CHARGE-indikatoren orange.
OPERATE
OFF ON
DC IN 9.5V
A PHONES B
AUDIO OUT
VIDEO OUT
DC IN 9.5V
Til en stikkontakt
Lysnetadapter (medfølger)
Når opladning slutter, slukkes
CHARGE-indikatoren.
Afbryd lysnetadapteren.
3
4
Tag det gamle batteri ud.
Sæt det nye batteri i batteriholderen
med 3 -siden opad, og skub derefter
holderen ind, så den klikker på plads.
z
Hvis POWER-indikatoren lyser i stedet for
CHARGE-indikatoren, er OPERATE-kontakten
indstillet til "ON". Indstil OPERATE-kontakten
til "OFF", og kontroller at
CHARGE-indikatoren lyser.
b
Oplad batteriet ved en temperatur i omgivelserne
på mellem 5 °C til 35 °C.
,fortsættes
DVP-FX730
4-126-490-11(1)
9
K:\Projects\Sony\Jobb\Pv\MP01S772\Layout\Da\01US04GET-CEK.fm
master page=left
01US01COV.book Page 10 Thursday, April 2, 2009 12:07 PM
Opladningstid og afspilningstid
Bruge
bilbatteriadapteren
Opladningstid: ca. 5 timer
Afspilningstid: ca. 5 timer
De angivne tider gælder under følgende
forhold:
– Moderat temperatur (20 °C)
– Der bruges hovedtelefon
– Baggrundslys er indstillet til minimum
Afhængigt af temperaturen i omgivelserne eller
det genopladelige batteris tilstand kan
opladningstiden være længere, eller
afspilningstiden kan blive kortere.
Sådan kontrolleres batteriniveauet
Når afspilleren er standset, vises batteriindikatoren. Når batteriet er tømt, vises
, eller CHARGE-indikatoren blinker.
Indstil OPERATE-kontakten til "OFF",
tilslut lysnetadapteren, og genoplad
batteriet.
Fyldt
Bilbatteriadapteren (medfølger) er
beregnet til et12V-bilbatteri, negativ
jordforbindelse (brug det ikke med et
24V-bilbatteri, positiv jordforbindelse).
1 Start motoren.
2 Tilslut bilbatteriadapteren.
OPERATE
OFF ON
DC IN 9.5V
A PHONES B
AUDIO OUT
VIDEO OUT
DC IN 9.5V
Tømt
Til cigarettænderudtag
Bilbatteriadapter (medfølger)
3 Tænd afspilleren.
b
• Føreren må ikke tilslutte eller afbryde
bilbatteriadapteren under kørsel.
• Læg ledningen, så den ikke forstyrrer føreren.
Placer ikke LCD-panelet, hvor føreren kan se
på det.
• Rengør cigarettænderudtaget. Hvis det er
beskidt, kan det forårsage problemer med
kontakten eller funktionsfejl.
• Brug bilbatteriadapteren med bilmotoren
kørende. Hvis den bruges med bilmotoren
slukket, kan bilbatteriet blive brugt op.
10
DVP-FX730
4-126-490-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Pv\MP01S772\Layout\Da\01US04GET-CEK.fm
master page=right
01US01COV.book Page 11 Thursday, April 2, 2009 12:07 PM
Efter at have brugt afspilleren i en bil
Sluk afspilleren.
Tilslutning til et tv
Afbryd bilbatteriadapteren.
Sluk motoren.
b
• Afbryd ikke bilbatteriadapteren og sluk ikke
bilmotoren, før du slukker afspilleren. Det kan
beskadige afspilleren.
• Afbryd bilbatteriadapteren efter brug. Hvis
den holdes tilsluttet, kan bilbatteriet blive
brugt op.
• Efterlad ikke afspilleren eller tilbehøret i bilen.
Ved at tilslutte afspilleren til dit tv eller din
skærm kan du udvide dine muligheder for
fremvisning.
1 Tilslut afspilleren til dit tv eller
din skærm med lyd/
videoledningen (medfølger).
OPERATE
OFF ON
Forberedelser
1
2
3
DC IN 9.5V
A PHONES B
AUDIO OUT
AUDIO OUT
VIDEO OUT
VIDEO OUT
Til AUDIO/VIDEOindgangsstikket på
et tv eller en skærm
Lyd/videoledning
(medfølger)
z
• Når du afspiller en disk efter at have set
billeder med "USB", skal du trykke på INPUT
for at vælge disk-indstillingen. Se side 6.
• Afspilleren kan tilsluttes til en AV-forstærker
på samme måde som et tv. Selvom tilslutning
er den samme som for et tv, bruges lyd/
videoledningens gule stik ikke.
b
• Se vejledningen til det udstyr, der skal
tilsluttes.
• Før du tilslutter, skal du slukke afspilleren og
det udstyr, der skal tilsluttes, og derefter
afbryde dem fra stikkontakterne.
11
DVP-FX730
4-126-490-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Pv\MP01S772\Layout\Da\01US05PLY1-CEK.fm
master page=left
01US01COV.book Page 12 Thursday, April 2, 2009 12:07 PM
4 Sæt den disk i, der skal
afspilles.
Afspilning
Læg den i med afspilningssiden nedad
og skub let til den, så den klikker på
plads.
Afspille diske
Afhængigt af disken kan nogle funktioner
være forskellige eller begrænsede. Se
betjeningsvejledningen til disken.
Tilslut lysnetadapteren.
N
Afspilningssiden nedad
INPUT
DISPLAY
MENU
X
ENTER
OPEN
PUSH
CLOSE
RETURN
OPTIONS
x
VOLUME
5 Skub til PUSH CLOSE på
disklåget for at lukke disklåget i.
OPEN
PUSH CLOSE
OPERATE
OFF ON
HOLD
6 Tryk på N.
Afspilleren begynder afspilning.
Afhængigt af disken kan en menu
vises. Tryk på C/X/x/c for at vælge
punktet, og tryk på ENTER.
OPERATE
Sådan standses afspilning
1 Åbn LCD-panelet.
2 Skyd OPERATE-kontakten til
"ON".
Afspilleren tændes, og
POWER-indikatoren lyser grønt.
3 Tryk på OPEN for at åbne
disklåget.
Tryk på x.
Sådan holdes pause i afspilningen
Tryk på X.
z
Når du afspiller en disk efter at have set billeder
med "USB", skal du trykke på INPUT for at
vælge disk-indstillingen. Se side 6.
b
• Diske lavet på DVD-optagere skal være
korrekt afsluttet for at kunne afspilles på
afspilleren. Se betjeningsvejledningen til
DVD-optageren for flere oplysninger om
afslutning.
• Disken kan stadig dreje rundt, når disklåget
åbnes. Vent, indtil den er holdt op med at dreje
rundt, før du tager disken ud.
12
DVP-FX730
4-126-490-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Pv\MP01S772\Layout\Da\01US05PLY1-CEK.fm
master page=right
01US01COV.book Page 13 Thursday, April 2, 2009 12:07 PM
Bemærkninger om screensaveren
Sådan fortsætter du afspilning fra
det sted, hvor du standsede
disken (fortsætte-afspilning)
Når du trykker på N igen, efter du har
standset afspilning, starter afspilleren
afspilning fra det punkt, hvor du trykkede
på x.
z
• For at afspille fra begyndelsen af disken skal
du trykke to gange på x, og trykke på N.
• Når strømmen slås til igen efter strømmen er
slået fra, begynder fortsætte-afspilning
automatisk.
b
• Afhængigt af stoppunktet begynder fortsætteafspilning ikke altid fra præcis det samme sted.
• Fortsætte-punktet slettes, når:
– Du slukker afspilleren (herunder standby)
for en DVD (VR-indstilling).
– Du åbner disklåget.
– Du trykker på INPUT.
Sådan afspilles VIDEO CD’er med
PBC-funktioner (PBC-afspilning)
Med PBC (Playback Control afspilningskontrol) kan du afspille VIDEO
CD’er interaktivt med en menu. Når du
begynder at afspille en VIDEO CD med
PBC-funktioner, vises menuen.
Vælg et punkt med talknapperne på
fjernbetjeningen, og tryk på ENTER. Følg
derefter instruktionerne i menuen (tryk på
N, når "Press SELECT." vises).
Om forskellig afspilningsbetjening
For at
Betjening
Ændre
LCD-billedstørrelsen
Tryk på
OPTIONS for at
vælge "LCD
Mode" (side 17).
Vise DVD-menuen
Tryk på MENU
(side 5) eller TOP
MENU (side 7).
Kontrollere DVD’ens Tryk på
afspilningsinformation DISPLAY
(side 14).
Afspille DVD’er*1
gentaget (gentaget
afspilning)
Tryk på
DISPLAY for at
vælge "Repeat"
(side 14).
Afspille DVD’er
hurtigt bagud/fremad
(scan-afspilning)
Tryk gentagne
gange på C/c på
afspilleren for at
vælge hastigheden
(side 5).
Afspilning
• Der vises et screensaver-skærmbillede,
når du lader afspilleren stå i pause eller
stop-indstilling uden at betjene i mere
end 15 minutter. Billedet forsvinder, når
du trykker på N. For opsætning af
"Screen Saver", se side 19.
• Afspilleren går i standby, 15 minutter
efter screensaver-funktionen starter.
Tryk på N for at komme ud af standby.
Skifte mellem original Tryk gentagne
gange på TOP
og playliste på DVD
MENU (side 7).
(VR-indstilling)
Tryk på
Kontrollere CD’ens
eller VIDEO CD’ens DISPLAY
afspilningsinformation (side 5).
Afspille CD’er eller
VIDEO CD’er*2
gentaget (Gentaget
Afspilning)
Tryk gentagne
gange på MENU
(side 5).
Afspille CD’er eller
VIDEO CD’er*2
vilkårligt (Vilkårlig
Afspilning)
Tryk gentagne
gange på MENU
(side 5).
*1 Kun DVD VIDEO
*2 Kun når "PBC" er indstillet til "Off".
,fortsættes
DVP-FX730
4-126-490-11(1)
13
K:\Projects\Sony\Jobb\Pv\MP01S772\Layout\Da\01US05PLY1-CEK.fm
master page=left
01US01COV.book Page 14 Thursday, April 2, 2009 12:07 PM
• T.Time: Tiden vises, mens en titel
afspilles. "00:00:00" vises, når der
trykkes på ENTER. Indtast den
ønskede tidskode med talknapperne.
• C.Time: Tiden vises, mens et kapitel
afspilles. "00:00:00" vises, når der
trykkes på ENTER. Indtast den
ønskede tidskode med talknapperne.
• Repeat: Vælg " Chapter",
" Title", " All" eller "Off" ved
at trykke på X/x.
• Time Disp.: "Title Elapsed" vises.
Vælg "Title Elapsed", "Title
Remain", "Chapter Elapsed" eller
"Chapter Remain" ved at trykke på
X/x.
Bruge afspilningsinformationdisplayet
Ved afspilning af en DVD kan du
kontrollere den aktuelle
afspilningsinformation. Med
afspilningsinformation-displayet kan du
også indstille en titel/kapitel eller ændre
lyd/undertekster osv.
Brug talknapperne på fjernbetjeningen til
at indføre tallene.
1
Tryk på DISPLAY, mens en DVD
afspilles.
Den aktuelle afspilningsinformation
vises.
Eksempel: Ved afspilning af en DVD
VIDEO
Punkter
Aktuel
afspilningsinformation*
Tryk på ENTER.
Sådan slås displayet fra
Tryk på DISPLAY eller RETURN.
b
Afhængigt af disken vil du ikke altid kunne
vælge alle punkter.
Menu
Title
02/07
Chapter
03/20
Audio
02 2CH DOLBY DIGITAL English
Subtitle
3
01 English
Title Elapsed 00:12:01
Batteristatus
Forløbet eller
resterende tid
* Når en DVD (VR-indstilling) afspilles, vises
"PL" (playliste) eller "ORG" (original) ved
siden af titelnummeret.
2
Tryk på X/x for at vælge punkter, og
tryk på ENTER.
• Title: Vælg titelnummeret ved at
trykke på X/x eller talknapperne.
• Chapter: Vælg kapitelnummeret ved
at trykke på X/x eller talknapperne.
• Audio: Vælg lyden ved at trykke på
X/x.
• Subtitle: Vælg underteksterne ved at
trykke på X/x.
• Angle: Vælg vinklen ved at trykke
på X/x.
14
DVP-FX730
4-126-490-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Pv\MP01S772\Layout\Da\01US05PLY1-CEK.fm
master page=right
01US01COV.book Page 15 Thursday, April 2, 2009 12:07 PM
Afspille MP3, JPEG og
Videofiler
C/X/x/c
ENTER
INPUT
DISPLAY
MENU
MENU
ENTER
RETURN
OPTIONS
./>
VOLUME
x
OPEN
PUSH CLOSE
X
N
1 Tryk på X/x for at vælge
albummet, og tryk på ENTER.
Listen over filer på albummet vises.
Eksempel: Listen over MP3-filer
Dir:001
MY BEST
..
01 Stardust
02 Fire
03 Wing
• For at gå til den næste eller
foregående side skal du trykke på
> eller ..
• For at vende tilbage til listen over
album skal du trykke på X/x for at
vælge
, og trykke på ENTER.
2 Tryk på X/x for at vælge filen,
og tryk på ENTER.
Tryk på > eller ..
Sådan standses afspilning
Tryk på x.
Displayet vender tilbage til listen over
filer.
Sådan holdes pause i afspilningen
(kun MP3)
Afspilning
Du kan afspille MP3-, JPEG- og
videofiler. For nærmere oplysninger om
filer der kan afspilles, se "Medier der kan
afspilles" (side 27).
Når du indstiller et DATA-medie, vises en
liste over album.
DATA CD’er optaget i KODAK Picture
CD-format begynder automatisk
afspilning, når de sættes i.
Sådan går du til den næste eller
foregående fil
Tryk på X.
For at starte afspilning igen skal du trykke
på X igen.
z
Hvis det antal af gange, der kan fremvises, er
forvalgt, kan du afspille DivX-videofilerne så
mange gange som det forvalgte antal. Følgende
bliver talt som en gang:
– Når der trykkes på x.
– Når der slukkes for afspilleren (herunder
standby).
– Når disklåget åbnes.
– Når en anden fil afspilles.
– Når der trykkes på INPUT.
– Når USB-enheden afbrydes.
b
Afhængigt af filen kan det tage nogen tid, før
afspilning starter, eller afspilning vil ikke altid
kunne starte. For nærmere oplysninger om filer
der kan afspilles, se "Medier der kan afspilles"
(side 27).
Vælge en JPEG-fil
Sådan roteres et JPEG-billede
Tryk på C/X/x/c, mens billedfilen
fremvises. Roter hver fil.
c: Roterer billedet 90 grader med uret.
C: Roterer billedet 90 grader mod uret.
X: Vender billedet lodret om (op og ned).
x: Vender billedet vandret om (venstre og
højre).
Afspilning begynder fra den valgte fil.
,fortsættes
DVP-FX730
4-126-490-11(1)
15
K:\Projects\Sony\Jobb\Pv\MP01S772\Layout\Da\01US05PLY1-CEK.fm
master page=left
01US01COV.book Page 16 Thursday, April 2, 2009 12:07 PM
Sådan vises listen over
miniaturebilleder
Afspille data på en USB-enhed
Tryk på MENU, når en billedfil vises.
Billedfilerne på albummet vises i
12 underskærmbilleder med den viste fil
forrest.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Du kan afspille DATA-filer på en
USB-enhed.
1
2
Tryk på INPUT for at vælge "USB".
Tilslut en USB-enhed til
USB-stikket.
12
T
U
P
IN
Next
Y
LA
P
Prev
IS
D
Slide Show
U
N
E
M
E
T
N
E
R
V
U
T
E
R
DC
N
R
P
O
E
M
LU
O
V
IN
INPUT
9.5
EO
VID
N
IO
T
• For at gå til den foregående eller
næste liste over miniaturebilleder
skal du vælge "bPrev" eller
"NextB" nederst på skærmbilledet,
og trykke på ENTER.
• For at forlade listen over
miniaturebilleder skal du trykke på
MENU.
DIO
AU
T
OU
IN/
B
A
ES
ON
PH
LD
HO
ATE
ON
ER
OP
F
OF
USB-stik
USB-enhed
Sådan afbrydes en USB-enhed
Afspille et slideshow
1
1
Tryk på INPUT for at fravælge
"USB".
2
Afbryd USB-enheden.
Tryk på MENU, mens den billedfil,
som skal begynde et slideshow,
vises.
Listen over miniaturebilleder vises.
2
Tryk på C/X/x/c for at vælge "Slide
Show" nederst på skærmbilledet,
og tryk på ENTER.
Et slideshow begynder fra den viste fil.
Sådan standses slideshow
Tryk på x for at vende tilbage til listen
over filer.
Tryk på MENU for at vende tilbage til
listen over miniaturebilleder.
Sådan holdes pause i slideshow
Tryk på X.
Om Sony USB-enheder, der
understøttes
Følgende Sony USB Memory Stick læser/
skriver og USB-flashdrev "Micro Vault"
understøttes: MSAC-US40, serie USM-J,
serie USM-JX, serie USM-J/B, serie
USM-L og serie USM-LX.
b
• Afbryd ikke USB-enheden, mens dens
adgang-indikator blinker. Det kan forårsage
dataforstyrrelser eller datatab.
• USB-enheder, der kan tilsluttes til afspilleren,
er flashhukommelse og multiple-kortlæser.
Andre enheder (digitalkamera, USB-hub og
lign.) kan ikke tilsluttes. Når der tilsluttes en
enhed, som ikke understøttes, vises en
fejlmeddelelse.
16
DVP-FX730
4-126-490-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Pv\MP01S772\Layout\Da\01US05PLY1-CEK.fm
master page=right
01US01COV.book Page 17 Thursday, April 2, 2009 12:07 PM
• Hue: Juster den røde/grønne
farvebalance ved at trykke på C/c.
• Color: Juster farvernes dybde ved at
trykke på C/c.
• Default: Alle indstillinger nulstilles
til fabriksindstillingerne.
Justere billedstørrelse
og kvalitet
INPUT
DISPLAY
MENU
ENTER
RETURN
OPTIONS
VOLUME
OPEN
PUSH CLOSE
1 Tryk på OPTIONS.
4
Tryk på ENTER.
* I "Normal" vises billeder i deres originale
konfiguration, og billedformatet bibeholdes.
C/X/x/c
4:3-billeder vises med sorte bånd på begge
ENTER
sider af skærmbilledet. 4:3-letterbox-billeder
vises med sorte bånd på alle sider af
OPTIONS
skærmbilledet.
RETURN
I "Full" justeres billeder til at udfylde hele
skærmen. 16:9-billeder vises i deres originale
konfiguration. (Sorte bånd der er optaget på et
16:9-billede kan ikke slettes.) 4:3-billeder ser
ud til at været strakt.
Menudisplayet vises.
2 Tryk på X/x for at vælge "LCD
Mode", og tryk på ENTER.
"LCD-indstilling"-displayet vises.
Punkter
Afspilning
Du kan justere det billede, der vises på
LCD-skærmen.
Sådan slås menudisplayet fra
Tryk to gange på OPTIONS eller
RETURN.
b
Afhængigt af disken er den skærmstørrelse, du
kan vælge, forskellig.
LCD Mode
LCD Aspect
Full
Backlight
10
Contrast
10
Hue
0
Color
10
Default
Select:
ENTER Cancel: RETURN
3 Tryk på X/x for at vælge
punkter, og tryk på ENTER.
• LCD Aspect: Billedstørrelsen skal
ændres. Vælg "Normal" eller "Full" ved
at trykke på X/x*.
• Backlight: Juster lysstyrken ved at
trykke på C/c.
• Contrast: Juster forskellen mellem
lyse og mørke områder ved at trykke
på C/c.
17
DVP-FX730
4-126-490-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Pv\MP01S772\Layout\Da\01US07ADV4-CEK.fm
master page=left
01US01COV.book Page 18 Thursday, April 2, 2009 12:07 PM
Indstillinger og justeringer
Bruge
opsætningsdisplayet
Ved at bruge opsætningsdisplayet kan du
lave forskellige indstillinger af punkter
som f.eks. billede og lyd.
Nogle diske har lagrede
afspilningsindstillinger, som har forrang.
INPUT
DISPLAY
MENU
C/X/x/c
ENTER
ENTER
RETURN
OPTIONS
OPTIONS
: General Setup (side 18)
Foretager afspillerrelaterede
indstillinger.
: Audio Setup (side 19)
Foretager lydindstillingerne i
overensstemmelse med
afspilningsforhold.
: Language Setup (side 20)
Foretager sprogindstillinger for
skærmdisplayet eller lydspor.
: Børnesikring (side 20)
Indstiller begrænsningen i
forbindelse med børnesikring.
4 Vælg og juster hvert af følgende
punkter ved at trykke på X/x og
ENTER.
VOLUME
RETURN
OPEN
Sådan slås opsætningsdisplayet fra
PUSH CLOSE
x
1 Tryk på OPTIONS, når
afspilleren er standset.
Menudisplayet vises.
Under fortsætte-afspilning kan du ikke
bruge opsætningsdisplayet. Tryk to
gange på x for at slette fortsætteafspilning, og tryk på OPTIONS.
2 Tryk på X/x for at vælge
Tryk to gange på OPTIONS eller
RETURN.
General Setup
Standardindstillingerne er understreget.
◆ TV Display (kun DVD)
Vælger billedformatet for det tilsluttede tv.
4:3
Pan Scan
Vælg denne indstilling, når du
tilslutter et 4:3-format-tv.
Viser automatisk et
bredformatbillede på hele
skærmen, og afskærer de
dele, der ikke er plads til.
4:3
Letter Box
Vælg denne indstilling, når du
tilslutter et 4:3-format-tv.
Viser et billede i bredformat
med bånd på de øverste og
nederste dele af skærmen.
16:9
Vælg denne indstilling, når du
tilslutter et bredformat-tv
eller et tv med
bredformatfunktion.
"Setup", og tryk på ENTER.
Opsætningsdisplayet vises.
Opsætningskategori
Punkter
General Setup
Select:
TV Display
16 : 9
Angle Mark
Screen Saver
PBC
DivX
Default
On
On
On
ENTER Cancel: RETURN
3 Tryk på X/ x for at vælge
opsætningskategorien, og tryk
på ENTER.
18
DVP-FX730
4-126-490-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Pv\MP01S772\Layout\Da\01US07ADV4-CEK.fm
master page=right
01US01COV.book Page 19 Thursday, April 2, 2009 12:07 PM
4:3 Pan Scan
4:3 Letter Box
On
Med PBC-funktionen kan du
afspille VIDEO CD’er via
menuskærmbilledet.
Off
Slå PBC-funktionen fra.
◆ DivX
Viser registreringskoden for afspilleren.
For flere oplysninger kan du gå til
http://www.divx.com på internettet.
16:9
Hver funktion nulstilles til dens originale
fabriksindstillinger. Bemærk, at alle dine
indstillinger går tabt.
b
Afhængigt af disken kan "4:3 Letter Box" blive
valgt automatisk i stedet for "4:3 Pan Scan" eller
omvendt.
◆ Angle Mark (kun DVD VIDEO)
Viser vinkelmærket, når du kan ændre
synsvinklerne under afspilning af DVD’er, hvor
der er optaget flervinkler.
Lydopsætning
Standardindstillingen er understreget.
◆ Audio DRC (Dynamic Range Control)
(kun DVD)
On
Vis vinkelmærket.
Gør lyden tydelig, når der er skruet ned for
lydstyrken ved afspilning af en DVD, der
overholder "Audio DRC".
Off
Skjul vinkelmærket.
Standard
Standardlyd.
TV Mode
Gør lave lyde mere tydelige,
selv om du skruer ned for
lydstyrken.
◆ Screensaver
Screensaver-billedet vises, når du lader
afspilleren stå i pause eller stop-indstilling
i 15 minutter. Screensaveren hjælper med
at forebygge beskadigelse af din skærm
(indbrænding). Tryk på N for at slå
screensaveren fra.
On
Aktiverer screensaverfunktionen
Off
Deaktiverer screensaverfunktionen
Indstillinger og justeringer
◆ Default
Wide Range Giver dig en fornemmelse af,
at du er til stede ved en
liveoptræden.
◆ PBC
Du kan afspille interaktive programmer
med PBC (Playback Control afspilningskontrol)-funktionen på en
VIDEO CD, hvis den findes på disken
(side 13).
,fortsættes
DVP-FX730
4-126-490-11(1)
19
K:\Projects\Sony\Jobb\Pv\MP01S772\Layout\Da\01US07ADV4-CEK.fm
master page=left
01US01COV.book Page 20 Thursday, April 2, 2009 12:07 PM
Sprogopsætning
◆ OSD (skærmdisplay)
Skifter det viste sprog på skærmen.
◆ Disc Menu (kun DVD VIDEO)
Skifter sprog for diskens menu.
Når du vælger "Original", vælges det
sprog, der har forrang på disken.
◆ Subtitle (kun DVD VIDEO)
Skifter undertekstsproget.
Når du vælger "Off", vises der ingen
undertekster.
◆ Audio (kun DVD VIDEO)
Skifter sprog for lydsporet.
Når du vælger "Original", vælges det
sprog, der har forrang på disken.
Børnesikring
Du kan begrænse afspilning af en DVD,
der har børnesikring-funktion.
Brug fjernbetjeningen til denne indstilling.
◆ Password (kun DVD VIDEO)
Indfør eller skift et password. Indstil
passwordet for børnesikring-funktionen.
Indfør dit 4-cifrede password med
talknapperne på fjernbetjeningen.
Sådan ændres passwordet
1
Tryk på X/x for at vælge "Password",
og tryk på ENTER.
2
Kontroller, at "Change" er valgt, og
tryk på ENTER.
Displayet til indtastning af passwordet
vises.
b
Hvis du vælger et sprog i "Disc Menu",
"Subtitle" eller "Audio", der ikke er optaget på
disken, bliver et af de optagede sprog automatisk
valgt.
Parental Control
Old Password
New Password
Verify Password
OK
Enter password, then press ENTER .
3
Indfør dit aktuelle password i
"Old Password", dit nye password i
"New Password" og "Verify
Password", og tryk på ENTER.
Hvis du indtaster passwordet forkert
Tryk på CLEAR, eller tryk på C for at
vende tilbage en efter en, før du trykker på
ENTER i trin 3, og indfør passwordet igen.
Hvis du glemmer dit password
Indfør "1369" i "Old Password", og indfør dit
nye password i "New Password" og "Verify
Password".
20
DVP-FX730
4-126-490-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Pv\MP01S772\Layout\Da\01US07ADV4-CEK.fm
master page=right
01US01COV.book Page 21 Thursday, April 2, 2009 12:07 PM
◆ Parental Control (kun DVD VIDEO)
Indstil niveauet for begrænsning. Desto
lavere nummer, desto strengere
begrænsning.
For at indstille børnesikring skal du først
indstille passwordet.
Sådan indstilles børnesikring
(begrænset afspilning)
Tryk på X/x for at vælge "Parental
Control", og tryk på ENTER.
2
Tryk på X/x for at vælge niveauet for
begrænsning, og tryk på ENTER.
Desto lavere nummer, desto strengere
begrænsning.
Displayet til indtastning af passwordet
vises.
Indstillinger og justeringer
1
Parental Control
Password
OK
Enter password, then press ENTER .
3
Indfør dit password, og tryk på
ENTER.
Sådan afspilles en disk, der er
børnesikret
Sæt disken i og tryk på N - displayet til at
indføre dit password vises. Indfør dit
password med talknapperne på
fjernbetjeningen, og tryk på ENTER.
b
• Når du afspiller diske, der ikke har
børnesikring-funktionen, kan afspilning ikke
begrænses på afspilleren.
• Afhængigt af disken kan du blive bedt om at
ændre niveauet for børnesikring ved afspilning
af disken. I så fald skal du indtaste dit
password, og derefter ændre niveauet. Hvis
fortsætte-afspilning-indstillingen annulleres,
indstilles niveauet på det tidligere niveau.
21
DVP-FX730
4-126-490-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Pv\MP01S772\Layout\Da\01US09ADD-CEK.fm
master page=left
01US01COV.book Page 22 Thursday, April 2, 2009 12:07 PM
Lyd
Yderligere oplysninger
Fejlsøgning
Brug denne fejlsøgningsvejledning til at
afhjælpe problemet, før du bringer
enheden til reparation, hvis du får nogen af
følgende problemer ved brug af
afspilleren. Henvend dig til nærmeste
Sony-forhandler, hvis et problem ikke kan
løses.
Der er ingen lyd.
, Afspilleren er indstillet på pause eller
langsom afspilning.
, Afspilleren er indstillet på hurtigt fremad
eller hurtigt bagud.
Lydstyrken er lav.
, Lydstyrken er lav på nogle DVD’er.
Lydstyrken kan forbedres, hvis du
indstiller "Audio DRC" i "Audio Setup"
på "TV Mode" (side 19).
Strøm
Betjening
Strømmen slås ikke til.
Der sker intet, når der trykkes på
knapperne.
, Kontroller, at lysnetadapteren er tilsluttet
forsvarligt (side 9).
, Kontroller, at det genopladelige batteri er
tilstrækkeligt opladet (side 9).
, HOLD-kontakten er indstillet ikke i pilens
retning (side 6).
Disken afspilles ikke.
Det genopladelige batteri kan ikke
oplades.
, Du kan ikke oplade det genopladelige
batteri, når strømmen er slået til. Indstil
OPERATE-kontakten til "OFF" (side 9).
Billede
Der er ikke noget billede/der er
billedforstyrrelser.
, Disken er beskidt eller defekt (side 26).
, Lysstyrken er indstillet til minimum.
Indstil lysstyrken i "LCD Mode"
(side 17).
, Når "USB" vises, skal du trykke på
INPUT (side 6).
Der ses sorte punkter, og røde, blå og
grønne punkter bliver stående på
LCD-skærmen.
, Dette er en egenskab ved LCD-skærmen,
det er ikke en funktionsfejl.
, Hvis disken er vendt om, vises
meddelelsen "No Disc" eller "Cannot
play this disc.". Sæt disken i med
afspilningssiden nedad (side 12).
, Disken er ikke sat i, før den klikker på
plads (side 12).
, Der er sat en disk i, som ikke kan
afspilles. Kontroller, at regionskoden
passer til afspilleren, og at disken er
blevet afsluttet (side 27).
, Når "USB" vises, skal du trykke på
INPUT (side 6).
, Parental Control (børnesikring) er
indstillet. Indstillingen skal ændres
(side 20).
, Der er dannet kondensvand inden i
afspilleren (side 25).
Afspilleren starter og standser
automatisk afspilning af disken.
, Disken har en automatisk
afspilningsfunktion.
, Ved afspilning af diske med et
automatisk pausesignal, standser
afspilleren ved det automatiske
pausesignal.
22
DVP-FX730
4-126-490-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Pv\MP01S772\Layout\Da\01US09ADD-CEK.fm
master page=right
01US01COV.book Page 23 Thursday, April 2, 2009 12:07 PM
afspilles. (For en afspiller, som ikke kan
afspille billeder, der kun indeholder en
kopi beskyttelse.)
Disken afspilles ikke fra begyndelsen.
, Gentaget afspilning eller blandet
afspilning er valgt (side 13).
, Fortsætte-afspilning er aktiveret
(side 13).
, Playlisten på den disk, der er lavet,
afspilles automatisk. For at afspille
originaltitler skal du trykke på TOP
MENU for at indstille "Original"
(side 7).
Det kan tage nogen tid, før afspilning
starter.
Afspilningen kører fast.
, Når afspilningslaget på en DVD+R
DL/-R DL-disk ændres, kan afspilning
kører fast.
Underteksterne forsvinder.
, Når du ændrer afspilningshastighed eller
springer scener over under afspilning,
kan underteksterne forsvinde
midlertidigt.
" " eller " " vises, og afspilleren
fungerer ikke i overensstemmelse med
den knap, der trykkes på.
, Afhængigt af disken vil du muligvis ikke
kunne udføre al betjening. Se
betjeningsvejledningen til disken.
"Copyright Lock" vises, og skærmen
bliver blå ved afspilning af en DVD
(VR-indstilling).
, Billeder hentet fra digitale udsendelser
og lign. kan indeholde
kopibeskyttelsessignaler, f.eks. hele
kopisignaler for komplet beskyttelse,
enkelte kopisignaler og restriktionsfri
signaler. Når der afspilles billeder, som
indeholder kopibeskyttelsessignaler, kan
en blå skærm blive vist i stedet for
billederne. Det kan tage et øjeblik, når
der søges efter billeder, som kan
, Afhængigt af disken, kan du muligvis
ikke bruge C/c på afspilleren for
diskmenuen. I så fald skal du bruge C/c
på fjernbetjeningen.
Fjernbetjeningen virker ikke.
, Batteriet i fjernbetjeningen er svagt.
, Der er forhindringer mellem
fjernbetjeningen og afspilleren.
, Afstanden mellem fjernbetjeningen og
afspilleren er for stor.
, Fjernbetjeningen rettes ikke imod
fjernbetjeningssensoren på afspilleren.
, Fjernbetjeningssensoren rammes af
direkte sollys eller stærk belysning.
, Når AUDIO/SUBTITLE/
ANGLE-knapperne ikke virker, skal du
vælge og betjene dem fra DVD-menuen.
Yderligere oplysninger
, Det kan tage nogen tid, før afspilning af
DVD (VR-indstilling) starter.
C/c virker ikke på menudisplayet.
MP3-, JPEG- eller videofilen kan ikke
afspilles (side 28).
,
,
,
,
,
Det er ikke det korrekte filformat.
Det er ikke det korrekte filtypenavn.
Filen er beskadiget.
Filstørrelsen er for stor.
Når den valgte fil ikke er understøttet,
vises "Data Error", og filen bliver ikke
afspillet.
, Pga. den komprimeringsteknologi, der
bruges til DivX/MPEG-4-videofiler, kan
det tage nogen tid, før afspilning starter.
Fil- eller albumnavne vises ikke
korrekt.
, Afspilleren kan kun vise tal og alfabetet.
Andre tegn vises som "*" (side 28).
Afspilleren virker ikke korrekt, eller
strømmen slås ikke fra.
, Når statisk elektricitet el. lign. får
afspilleren til at virke unormalt, skal du
indstille OPERATE-kontakten til "OFF",
,fortsættes
DVP-FX730
4-126-490-11(1)
23
K:\Projects\Sony\Jobb\Pv\MP01S772\Layout\Da\01US09ADD-CEK.fm
master page=left
01US01COV.book Page 24 Thursday, April 2, 2009 12:07 PM
afbryde adapteren og trykke på ENTER
på afspilleren.
Tilslutning
Der er ikke noget billede eller lyd på det
tilsluttede udstyr.
, Slut tilslutningskablet forsvarligt til igen
(side 11).
, Tilslutningskablet er beskadiget.
, Kontroller indstillingen af et tilsluttet tv
eller forstærker.
, Når "USB" vises, skal du trykke på
INPUT (side 6).
USB
Afspilleren genkender ikke en
USB-enhed, der er tilsluttet til
afspilleren.
, Slut USB-enheden forsvarligt til igen
(side 16).
, USB-enheden er beskadiget.
, Tryk på INPUT for at vælge "USB"
(side 16).
Forsigtighedsregler
Kørselssikkerhed
Brug ikke skærmen og hovedtelefonerne,
når du kører og cykler, eller når du styrer et
motorkøretøj/fartøj. Det kan forårsage en
trafikulykke, og det er ulovligt mange
steder. Det kan også være farligt at afspille
med hovedtelefonerne ved høj lydstyrke,
når du spadserer, især ved
fodgængerovergange. Udvis stor
forsigtighed, eller undgå helt at bruge
hovedtelefonerne i situationer hvor der kan
opstå fare.
Om sikkerhed
Hvis der skulle trænge en fast eller
flydende genstand ind i kabinettet, skal du
trække afspillerens stik ud og lade den
kontrollere af fagfolk, før du gør videre
brug af den.
Om strømkilder
• Træk afspillerens stik ud af
stikkontakten, hvis den ikke skal bruges i
længere tid. Afbryd lysnetadapteren ved
at tage fat om stikket. Træk aldrig i selve
ledningen.
• Rør ikke ved lysnetadapteren med våde
hænder. Det kan forårsage elektrisk stød.
• Tilslut ikke lysnetadapteren til en eltransformer - den kan udvikle varme og
forårsage funktionsfejl.
Om temperaturstigninger
Der kan danne sig varme inden i
afspilleren under opladning, eller hvis den
bruges i lang tid. Det er ikke en
funktionsfejl.
24
DVP-FX730
4-126-490-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Pv\MP01S772\Layout\Da\01US09ADD-CEK.fm
master page=right
01US01COV.book Page 25 Thursday, April 2, 2009 12:07 PM
Om placering
Om LCD-skærmen
• Placer ikke afspilleren på et indelukket
sted, f.eks. en reolhylde el. lign.
• Afspillerens ventilationshuller må ikke
tildækkes med aviser, duge, gardiner el.
lign. Placer heller ikke afspilleren på en
blød overflade, f.eks. et tæppe.
• Placer ikke afspilleren og adaptere i
nærheden af varmekilder, eller på et sted
hvor de udsættes for direkte sollys, meget
støv, sand, fugt, regn eller mekaniske
stød, eller i en bil med lukkede vinduer.
• Placer ikke afspilleren på skrå. Den er
kun beregnet til brug i vandret stilling.
• Hold afspilleren og diske væk fra udstyr
med kraftige magneter, f.eks.
mikrobølgeovne eller store højttalere.
• Pas på ikke at tabe afspilleren eller at
udsætte den for stærke stød.
Placer ikke tunge genstande på
afspilleren og tilbehøret.
• Selvom den er fremstillet med avanceret
teknologi, kan der af og til ses prikker i
forskellige farver på LCD-skærmen. Det
er ikke en funktionsfejl.
• Undgå at placere eller tabe genstande på
LCD-skærmens overflade. Udsæt ikke
skærmen for pres fra dine hænder eller
albuer.
• Pas på ikke at beskadige LCD-skærmens
overflade med et skarpt redskab.
• Hvis afspilleren bringes direkte fra kolde
til varme omgivelser eller placeres i et
meget fugtigt rum, kan der dannes
kondensvand på linserne inde i
afspilleren. Hvis det sker, virker
afspilleren muligvis ikke korrekt. I så
fald skal du tage disken ud og lade
afspilleren stå i ca. en halv time, indtil
fugten er fordampet. Tør fugt af
LCD-skærmens overflade med
køkkenrulle el. lign. Slå strømmen til
igen senere.
• Hold linsen på afspilleren ren, og rør den
ikke. Hvis du rører ved linsen, kan linsen
beskadiges og forårsage funktionsfejl på
afspilleren. Lad disklåget stå lukket,
undtagen når du sætter diske i eller tager
dem ud.
• Slå strømmen fra, før du afbryder
lysnetadapteren, bilbatteriadapteren.
Undladelse af dette kan forårsage
funktionsfejl.
• I nogle lande kan der gælde regler for
bortkastelse af det batteri, der bruges til
at forsyne produktet med strøm.
Henvend dig til de lokale myndigheder.
• Pga. batteriets begrænsede levetid,
forringes dets kapacitet gradvist over tid
og ved gentagen brug. Udskift med et nyt
batteri, når det kun holder ca. halvdelen
af den normale tid.
• Batteriet må ikke oplades til dets fulde
kapacitet, når det oplades for første gang,
eller når det ikke har været brugt i
længere tid. Kapaciteten gendannes, når
det har været opladet og afladet flere
gange.
Yderligere oplysninger
Om betjening
Om det genopladelige batteri
Om lysnetadapteren og
bilbatteriadapteren
• Brug de adaptere, der leveres med
afspilleren, da andre adaptere kan
forårsage funktionsfejl.
• Må ikke skilles ad eller demonteres.
• Rør ikke ved metaldelene, da det kan
forårsage en kortslutning, som kan
beskadige adapterne, særligt hvis de
berøres med andre metalgenstande.
Om justering af lydstyrken
Skru ikke op for lydstyrken, når du lytter til
en passage med meget lavt lydniveau eller
uden lydsignaler. Højttalerne kan
beskadiges, når der afspilles en passage
med meget højt lydstyrkeniveau.
,fortsættes
DVP-FX730
4-126-490-11(1)
25
K:\Projects\Sony\Jobb\Pv\MP01S772\Layout\Da\01US09ADD-CEK.fm
master page=left
01US01COV.book Page 26 Thursday, April 2, 2009 12:07 PM
Om hovedtelefonerne
Bemærkninger om diskene
• Undgå beskadigelse af hørelsen: Undgå
at bruge hovedtelefonerne med høj
lydstyrke. Hørespecialister fraråder at
afspille med vedvarende høj lydstyrke i
længere tid ad gangen. Hvis du får ringen
for ørerne, skal du skrue ned for
lydstyrken, eller helt undgå at bruge
hovedtelefonerne.
• Vis hensyn over for andre: Hold
lydstyrken på et moderat niveau. Så kan
du stadig høre, hvad der sker rundt om
dig, og vise hensyn over for andre
mennesker.
• Hold om diskens kanter, så den ikke
bliver beskidt. Berør ikke dens overflade.
Om rengøring
• Rengør kabinettet, panelet og knapperne
med en blød klud, der er let fugtet med et
mildt rengøringsmiddel. Brug ikke en
slibesvamp, skurepulver eller
opløsningsmidler som f.eks. sprit eller
rensebenzin.
• Tør LCD-skærmens overflade let af med
en blød klud. For at undgå opsamling af
snavs, skal den tørres af ofte.
LCD-skærmens overflade må ikke tørres
af med en våd klud. Hvis der trænger
vand ind i den, kan det medføre
funktionsfejl.
• Hvis billedet/lyden bliver forvrænget,
kan linsen blive dækket med støv. Hvis
det sker, skal du bruge en almindelig
blæser til kameralinser til at rengøre
linsen.
Linsen må ikke berøres direkte under
rengøring.
Om rengøring af diske, disk/
linse-rensere
Brug ikke rensediske eller disk/linserensere (af flydende eller spraytype). De
kan forårsage funktionsfejl.
• Udsæt ikke disken for direkte sollys eller
varmekilder, f.eks. varmluftskanaler, og
efterlad den ikke i en bil parkeret direkte
i solen, da der kan opstå betydelige
temperaturstigninger inde i bilen.
• Efter afspilning skal disken opbevares i
dens etui.
• Rens disken med en rengøringsklud.
Aftør disken fra midten og udad.
• Brug ikke opløsningsmidler, f.eks.
rensebenzin, fortynder, disk/linserensere eller antistatisk spray beregnet til
vinylplader.
• Hvis du har trykt diskens mærkat, skal
den tørres før afspilning.
• Brug ikke følgende diske:
– En disk, der ikke er af standardform
(f.eks. kort eller hjerte).
– En disk med etiket eller mærkat påsat.
– En disk hvor der er rester af
klæbemiddel fra cellofantape eller en
mærkat.
26
DVP-FX730
4-126-490-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Pv\MP01S772\Layout\Da\01US09ADD-CEK.fm
master page=right
01US01COV.book Page 27 Thursday, April 2, 2009 12:07 PM
Medier der kan afspilles
Type
Disk-logo
DVD
Ikon
Egenskaber
• Almindelig DVD
• DVD+RW/DVD+R/
DVD+R DL i +VR
-indstilling
• DVD-RW/DVD-R/
DVD-R DL i video
-indstilling
CD
• Musik-CD’er
• CD-R/CD-RW i musikCD-format
Yderligere oplysninger
DVD-RW/DVD-R/DVD-R
DL i VR (Video Recording)
-indstilling
• VIDEO CD, der
indeholder Super VCD
• CD-R/CD-RW i video
CD-format eller Super
VCD-format
DATA-disk
eller USB
—
b
• Bemærkninger om medier der kan optages
Nogle medier der kan optages, kan ikke
afspilles på afspilleren som følge af
optagelsens kvalitet, mediets fysiske tilstand,
eller egenskaber ved optageenheden og
authoring-softwaren.
Disken afspiller ikke, hvis den ikke er blevet
afsluttet korrekt. For mere information
henvises til betjeningsvejledningen til
optageenheden. Bemærk, at nogle
afspilningsfunktioner ikke altid virker med
visse DVD+RW/+R/+R DL, selvom de er
blevet afsluttet korrekt. I så fald skal disken
fremvises ved normal afspilning.
DATA CD/DATA DVD
eller USB-enheder, der
indeholder MP3, JPEG eller
videofiler.
• For en afspiller, der ikke kan afspille
billeder, som kun indeholder en
kopibeskyttelse
Billeder i DVD (VR-indstilling) med
CPRM*-beskyttelse kan ikke afspilles, hvis de
indeholder et kopibeskyttelsessignal.
"Copyright Lock" vises.
* CPRM (Content Protection for Recordable
Media) er en kodningsteknologi, der
beskytter ophavsretten for billeder.
,fortsættes
DVP-FX730
4-126-490-11(1)
27
K:\Projects\Sony\Jobb\Pv\MP01S772\Layout\Da\01US09ADD-CEK.fm
master page=left
01US01COV.book Page 28 Thursday, April 2, 2009 12:07 PM
Bemærkninger om MP3, JPEG
og videofiler
Afspilleren kan afspille følgende filer:
• MP3-filer med filtypenavnet ".mp3"*1.
• JPEG-filer med filtypenavnet ".jpg"*2.
• JPEG-billedfiler der overholder DCF
(Design rule for Camera File system)
-billedfilformatet.
• DivX-videofiler med filtypenavnet ".avi"
eller ".divx".
• MPEG-4-videofiler (Simple Profile) med
filtypenavnet ".mp4"*3.
• DATA CD’er skal være optaget i
overensstemmelse med ISO 9660
Level 1, eller det udvidede format Joliet.
• DATA DVD’er skal være optaget i
overensstemmelse med UDF (Universal
Disk Format).
*1 Filer i mp3PRO-format kan ikke afspilles.
*2 Filer med filtypenavnet ".jpe" eller ".jpeg"
kan afspilles ved at ændre filtypenavnet til
".jpg".
3 Filer med ophavsretsbeskyttelse (Digital
*
Right Management) kan ikke afspilles. Filer i
MPEG-4 AVC-format kan ikke afspilles.
z
• Det kan tage nogen tid at afspille et komplekst
hierarki af mapper. Lav album med højst to
hierarkier.
• Afspilleren afspiller filen i et album i den
rækkefølge, mediet blev optaget.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
b
• Afspilleren afspiller enhver fil i ovenstående
•
tabel, selvom filformatet er forskelligt.
Afspilning af disse data kan udvikle støj, som
kan medføre beskadigelse af højttalerne.
• Nogle DATA-diske, der er lavet i Packet
Write-format, kan ikke afspilles.
• Nogle DATA-diske, der er lavet i
multisession, kan muligvis ikke afspilles.
• Visse JPEG-filer kan ikke afspilles.
• Afspilleren kan ikke afspille en JPEG-billedfil,
der er større end 3078 (bredde) x 2048 (højde)
i normal indstilling, eller større end
2000 (bredde) x 1200 (højde) i progressive JPEG.
(Visse progressive JPEG-filer kan ikke vises,
selvom filstørrelsen ligger inden for denne
specificerede kapacitet.)
Afspilleren kan ikke afspille en kombination af
to eller flere DivX/MPEG-4-videofiler.
Afspilleren kan ikke afspille en DivX/MPEG4-videofil med en størrelse på mere end
720 (bredde) × 576 (højde)/2 GB.
Afspilleren kan muligvis ikke afspille visse
DivX/MPEG-4-videofiler, der er længere end
3 timer.
Afhængigt af DivX/MPEG-4-videofilen er
normal afspilning ikke altid mulig. Billedet
kan være utydeligt, afspilning ser muligvis
ikke jævn ud, lyden kan springe og lign. Det
anbefales at lave filen med en lavere
bithastighed. Hvis der stadig er støj på lyden,
skal du kontrollere lydformatet. (MP3
anbefales for DivX-videofiler, og MPEG4-videofilen skal være AAC LC.) Bemærk, at
afspilleren ikke overholder WMA (Windows
Media Audio) -formatet.
Afspilleren kan ikke afspille en videofil med
høj bithastighed på DATA CD’en jævnt. Det
anbefales at afspille med DATA DVD.
Afspilleren kan genkende op til 299 album.
Album, der kommer efter album nummer 299,
afspilles ikke.
Afspilleren kan genkende op til 648 filer og
album i alt. Filer eller album, der kommer efter
nummer 648, afspilles ikke.
Afhængigt af mediets optageforhold kan det
samlede antal filer og album, der kan
genkendes, være færre end 648.
Afspilleren kan vise et fil- eller albumnavn på
op til 14 tegn. Specialtegn vises som "*".
Afspilleren kan kun vise det albumnavn, der
afspilles nu. Alle album på det øvre lag vises
som "\\..\\".
Afspilningsinformation for visse filer vises
ikke altid korrekt.
28
DVP-FX730
4-126-490-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Pv\MP01S772\Layout\Da\01US09ADD-CEK.fm
master page=right
01US01COV.book Page 29 Thursday, April 2, 2009 12:07 PM
Bemærkninger om almindelige
diske
Specifikationer
Regionskode
System
Det er et system, som bruges til at beskytte
ophavsret. Regionskoden står på DVD
VIDEO-hylstret i overensstemmelse med
salgsområdet. DVD VIDEO’er mærket
"ALLE" eller "2" kan afspilles på
afspilleren.
Laser: Halvlederlaser
Signalformatsystem: PAL (NTSC)
ALL
En del afspilningsbetjening for DVD og
VIDEO CD kan være bevidst indstillet af
softwareproducenter. Da der kan afspilles
DVD’er og VIDEO CD’er i
overensstemmelse med det diskindhold,
som softwareproducenterne har udformet,
vil nogle afspilningsfunktioner ikke være
til rådighed. Se også den vejledning, der
følger med DVD’erne og VIDEO
CD’erne.
Musikdiske kodet med teknologi til
ophavsretsbeskyttelse
Dette produkt er beregnet til at afspille
diske, der overholder CD-standarden
(Compact Disc).
Nogle pladeselskaber udsender forskellige
musik-CD’er, der er kodet med teknologi
til ophavsretsbeskyttelse. Vær
opmærksom på, at der blandt disse diske
kan være nogle, der ikke overholder
CD-standarden, og som ikke kan afspilles
på dette produkt.
VIDEO (videoudgang):
Ministik
Udgang 1.0 Vp-p/75 ohm
AUDIO (lydudgang)
Stereo-ministik
Udgang 2.0 Vrms/47 kOhm
Anbefalet belastningsimpedans over
47 kOhm
PHONES (hovedtelefoner) A/B:
Stereo-ministik
USB:
USB-stik Type A (til tilslutning af
USB-hukommelse)
LCD-skærm
Panelstørrelse: Bredde 7" (diagonal)
Driversystem: TFT aktiv matrix
Opløsning: 480 × 234 (effektivt antal pixels:
mere end 99,99 %)
Yderligere oplysninger
Afspilningsbetjening for DVD og
VIDEO CD
Udgange
Generelt
Strømkrav:
9,5 V jævnstrøm (lysnetadapter/
bilbatteriadapter)
7,4 V jævnstrøm (genopladeligt batteri)
Strømforbrug (DVD VIDEO-afspilning):
7 W (ved brug med hovedtelefoner)
Mål (ca.):
200 × 39,5 × 155 mm (bredde/højde/dybde)
inkl. fremspring
Vægt (ca.): 840 g
Driftstemperatur: 5 °C til 35 °C
Luftfugtighed ved drift: 25 % til 80 %
Lysnetadapter: 110-240 V vekselstrøm,
50/60 Hz
Bilbatteriadapter: 12 V jævnstrøm
Medfølgende tilbehør
Se side 9.
Design og tekniske data kan ændres uden
forudgående varsel.
Lydmaterialesiden på DualDiscs
En DualDisc er en disk med to sider, som
forener optaget DVD-materiale på den ene
side med digitalt lydmateriale på den
anden side.
Da lydmaterialesiden ikke opfylder
Compact Disc (CD) -standarden,
garanteres afspilning på dette produkt dog
ikke.
29
DVP-FX730
4-126-490-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Pv\MP01S772\Layout\Da\01US01COVIX.fm
master page=left
01US01COV.book Page 30 Thursday, April 2, 2009 12:07 PM
Indeks
Tal
16:9 18
4:3 Letter Box 18
4:3 Pan Scan 18
A
Afspilningsinformation-display 14
Audio DRC 19
B
Børnesikring 20
C
CD 12, 27
D
R
Regionskode 29
S
Screensaver 13, 19
Slideshow 16
Sprogopsætning 20
T
TV Display 18
U
Undertekster 8, 20
USB 16
V
VIDEO CD 12, 27
Videofil (DivX/MPEG-4) 15, 28
Vilkårlig afspilning 13
Vinkelmærke 8, 19
DATA 15, 27
Diskmenu 20
DivX (videofil) 15, 28
DVD 12, 27
F
Fejlsøgning 22
Fjernbetjeningens batteri 9
Fortsætte-afspilning 13
G
General Setup 18
Gentaget afspilning 13
J
JPEG 15, 28
L
LCD-billedformat 17
LCD-indstilling 17
Lyd 7, 20
Lydopsætning 19
M
Medier der kan afspilles 27
MP3 15, 28
MPEG-4 (videofil) 15, 28
O
Opladningstid og afspilningstid 10
Opsætning 18
OSD (skærmdisplay) 20
P
Password 20
PBC 13, 19
30
DVP-FX730
4-126-490-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Pv\MP01S772\Layout\Da\01US01COVIX.fm master page=BLANK_R
01US01COV.book Page 31 Thursday, April 2, 2009 12:07 PM
DVP-FX730
4-126-490-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Pv\MP01S772\Layout\Da\01US10BCO-CEK.fm
master page=left
01US01COV.book Page 32 Thursday, April 2, 2009 12:07 PM
4-126-490-11(1)
Sony Corporation Trykt i Kina
DVP-FX730
4-126-490-11(1)
Download PDF

advertising