Sony | DVP-NS400D | Sony DVP-NS400D Betjeningsvejledning

3-067-121-31(1)
CD/DVD Player
Betjeningsvejledning
DVP-NS400D
© 2001 Sony Corporation
ADVARSEL
Undlad at udsætte apparatet for
regn eller fugt, så risiko for
brand eller stød undgås.
Undlad at åbne kabinettet for at
undgå elektrisk stød. Overlad
alt reparationsarbejde til
kvalificeret servicepersonale.
Netledningen må kun skiftes af
en kvalificeret forhandler.
Dette apparat er klassificeret som et
KLASSE 1 LASER-produkt.
KLASSE 1 LASER
PRODUKTMÆRKATET findes på
bagsiden.
ADVARSEL
Brug af optiske instrumenter sammen
med dette produkt forøger risikoen
for øjenskader. Da den laserstråle, der
bruges i denne CD-/DVD-afspiller, er
skadelig for øjnene, bør du undgå at
skille kabinettet ad.
Overlad alt reparationsarbejde til
kvalificeret servicepersonale.
Forholdsregler
Sikkerhed
• Denne enhed fungerer ved 220-240
V vekselstrøm, 50/60 Hz.
Kontroller, at enhedens
driftsspænding er den samme som
den lokale strømforsyning.
• Hvis der tabes noget i kabinettet,
skal strømmen afbrydes, og
enheden bør kontrolleres af
faguddannet personale, før den
tages i brug igen.
• Strømmen til enheden er ikke
afbrudt, så længe den er tilsluttet
stikkontakten, heller ikke hvis
selve enheden er blevet slukket.
• Tag stikket ud af stikkontakten,
hvis du ikke vil bruge enheden i en
længere periode. Du skal tage
stikket ud ved at trække i stikket,
aldrig i ledningen.
2
Velkommen!
Installation
• Sørg for rigelig luftcirkulation for
at forhindre, at produktet bliver
overophedet.
• Placer ikke enheden på overflader
(tæpper og lign.) eller tæt på
materialer (gardiner og lign.), der
kan blokere ventilationsspalterne.
• Anbring ikke enheden tæt på
varmekilder, f.eks. radiatorer eller
ventilationskanaler eller på steder
med direkte sollys, meget støv,
mekaniske vibrationer eller
rystelser.
• Anbring ikke enheden i en skrå
stilling. Den er kun beregnet til at
blive betjent i vandret stilling.
• Anbring ikke enheden og discs i
nærheden af udstyr med stærke
magneter, f.eks. mikrobølgeovne
eller store højttalere.
• Anbring ikke tunge genstande på
enheden.
• Hvis enheden flyttes direkte fra et
koldt til et varmt sted, kan der
dannes kondens på laser-pickuppen
i CD/DVD-afspilleren, så den ikke
kan læse discens information. Når
du installerer enheden første gang,
eller når du flytter den fra et koldt
til et varmt sted, bør du vente cirka
30 minutter, før du tager den i brug.
Tak, fordi du har købt en Sony CD/
DVD-afspiller. Før du tager enheden
i brug, bør du læse denne manual
grundigt og beholde den til fremtidig
brug.
Om justering af lydstyrken
Forholdsregler
Om sikkerhed
• Advarsel – Brug af optiske instrumenter sammen
med dette produkt forøger risikoen for
øjenskader.
• Hvis der tabes en genstand eller væske i
kabinettet, skal strømmen afbrydes, og enheden
bør kontrolleres af faguddannet personale, før
den igen tages i brug.
Om strømkilder
• Strømmen til afspilleren er ikke afbrudt, så længe
den er tilsluttet stikkontakten, heller ikke hvis
selve afspilleren er blevet slukket.
• Hvis du ikke skal anvende afspilleren i et længere
stykke tid, skal du tage stikket ud af
stikkontakten. Du skal tage stikket ud ved at
trække i selve stikket, aldrig i ledningen.
• Hvis netledningen skal udskiftes, må dette kun
udføres af faguddannet personale.
Om placering
• Anbring afspilleren på et sted med rigelig
ventilation for at undgå overophedning af
afspilleren.
• Anbring ikke afspilleren på en blød overflade,
f.eks. et tæppe, der kan blokere
ventilationshullerne i bunden.
• Anbring ikke afspilleren på et sted nær
varmekilder eller på et sted med direkte sollys,
meget støv eller mekaniske vibrationer.
Skru ikke op for lyden, mens du lytter til et afsnit
med meget lave eller ingen lydsignaler. Hvis du
gør det, kan højttalerne ødelægges, når du spiller et
afsnit med kraftige lydniveauer.
Om rengøring
Rengør kabinettet, panelet og kontrolknapperne
med en blød klud, der er fugtet let med et mildt
rengøringsmiddel. Brug ikke skuresvampe,
skurepulver eller opløsningsmidler, såsom sprit
eller rensebenzin.
Kontakt venligst din Sony forhandler, hvis du har
spørgsmål eller problemer med afspilleren.
Om rengøring af discs
Anvend ikke de CD/DVD-renseplader, der kan
købes. Dette kan forårsage fejlfunktion.
VIGTIG BEMÆRKNING
Forsigtig: En afspiller kan vise et stillvideobillede eller et billede på TV-skærmen
uendeligt. Hvis du viser still-videobilledet eller
et billede på TV-skærmen gennem længere tid,
risikerer du at beskadige TV-skærmen.
Projektions-TV er særligt følsomme over for
dette.
Om betjeningen
• Hvis afspilleren flyttes direkte fra et koldt til et
varmt sted eller placeres i et rum med høj
luftfugtighed, kan der dannes kondensvand på
linserne i afspilleren. Hvis dette forekommer,
fungerer afspilleren muligvis ikke korrekt. I dette
tilfælde skal du fjerne disc’en og lade afspilleren
stå tændt i en halv time, indtil fugten er
fordampet.
• Når du flytter afspilleren, skal du fjerne
eventuelle discs. disc’en kan blive beskadiget,
hvis den ikke fjernes.
3
Indholdsfortegnelse
ADVARSEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Velkommen! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Forholdsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Om denne manual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Denne afspiller kan afspille følgende discs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Bemærkninger om pladerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Stikordsregister til dele og kontrolknapper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Vejledning til kontrolmenudisplayet (Magic Pad) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Introduktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Hurtigt overblik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Trin 1: Udpakning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Trin 2: Isættelse af batterier i fjernbetjeningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Trin 3: TV-tilslutninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Trin 4: Afspilning af en disc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Tilslutninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Tilslutning af afspilleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Trin 1: Tilslutning af videokabler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Trin 2: Tilslutning af lydkabler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Trin 3: Tilslutning af netledningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Trin 4: Hurtig installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Afspilning af discs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Afspilning af discs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Genoptagelse af afspilningen fra det punkt, hvor du stoppede disc’en
(Genoptag afspilning) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Brug af DVD’ens menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Afspilning af VIDEO-CD’er med PBC-funktioner (PBC-afspilning) . . . . . . . . . 38
Forskellige afspilningsfunktioner (Programmeret afspilning, Afspilning i tilfældig
rækkefølge, Gentaget afspilning, A-B Gentaget afspilning) . . . . . . . . . . . 39
Søgning efter en sekvens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Søgning efter et bestemt punkt på en disc (Søgning, Scan, Afspilning i slow
motion, Frysning af enkeltbillede) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Søgning efter en titel/et kapitel/et spor/et indeks/en sekvens . . . . . . . . . . . . . 45
Afspilning af den sekvens, du vil se (VISNING) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
4
Visning af oplysninger om disc’en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Visning af spilletiden og resterende spilletid i displayet på frontpanelet . . . . . 49
Kontrol af spilletiden og den resterende spilletid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Kontrol af afspilningsoplysninger (AVANCERET) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Lydjusteringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Ændring af lyden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
SURROUND-funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Afspilning af film . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Ændring af vinklerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Visning af undertekster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Justering af billedkvaliteten (BNR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Forbedring af afspilningsbilledet (DIGITAL VIDEOFORBEDRING) . . . . . . .
61
62
63
64
Brug af yderligere funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Låsning af discs (BRUGERDEFINERET BØRNESIKRING,
BØRNESIKRING) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Betjeningsaktiverede lydeffekter (lyd-feedback) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Betjening af TV’et eller AV-forstærkeren (receiveren) med den medfølgende
fjernbetjening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Indstillinger og justeringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Brug af klargøringsdisplayet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indstilling af sproget for displayet eller lydsporet (SPROG-INDSTILLING) . .
Indstillinger for displayet (SKÆRMINDSTILLING) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Brugerdefinerede indstillinger (BRUGERDEFINERET INDSTILLING) . . . . .
Indstillinger for lyden (LYDINDSTILLING) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Højttalernes indstillinger (HØJTTALEROPSÆTNING) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73
74
75
76
78
81
Yderligere oplysninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Fejlfinding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Selvdiagnosefunktion (Når der vises tal/bogstaver i displayet) . . . . . . . . . . .
Ordliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Liste over sprogkoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Liste over menupunkter i klargøringsdisplay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85
88
88
91
92
93
96
5
Områdekode
Om denne manual
• Instruktionerne i denne manual beskriver
knapperne på fjernbetjeningen. Du kan
også anvende knapperne på afspilleren,
hvis de har de samme eller lignende navne
som dem på fjernbetjeningen.
• Betydningen af de ikoner, der anvendes i
denne manual, er beskrevet nedenfor:
Ikon
Betydning
Ikon
Betydning
Funktioner til
DVD-Video
afspilning
Funktioner til
musik CD
afspilning
Funktioner til
VIDEO-CD
afspilning
Flere
praktiske
funktioner
Afspilleren har en områdekode på bagsiden,
og der kan kun afspilles DVD’er, der er
mærket med en tilsvarende områdekode.
DVD’er med mærket ALL kan også afspilles
på denne afspiller.
Hvis du forsøger at afspille andre DVD’er,
vises meddelelsen “Afspilning af denne disc
er ikke tilladt i denne geografiske region” på
TV-skærmen. Afhængigt af DVD’en er der
muligvis ikke angivet nogen områdekode,
selvom afspilning af DVD’en ikke er mulig i
den pågældende geografiske region.
X
Områdekode
MODEL NO.
DVP–XXXX
z
Denne afspiller kan
afspille følgende discs
Disc-type
DVD-Video
VIDEO-CD
Lyd-CD
“DVD VIDEO”-logoet er et varemærke.
CD/DVD PLAYER
AC 00V 00Hz
NO.
00W
SONY CORPORATION
MADE IN JAPAN
0-000-000-00
Eksempler på discs, afspilleren ikke
kan afspille
Afspilleren kan ikke afspille følgende discs:
• Cd-rom’er (herunder foto-CD’er)
• Alle andre CD-R’er end CD-R’er i VCDformat og musik-CD-R’er
• Datasektioner på CD-EXTRA’er
• DVD-rom’er
• DVD-lyddiscs
• HD-lag på Super Audio-CD’er
Afspilleren kan heller ikke afspille følgende
discs:
• En DVD med en anden områdekode (side
89).
• En disc i en afvigende form (f.eks. stjerneeller hjerteformet).
• En disc med papir eller klistermærker.
• En disc, der stadig har lim fra cellofantape
eller et klistermærke på.
Bemærk
Bemærk, at nogle CD-R eller CD-RW discs ikke kan
spilles på denne afspiller, afhængigt af
indspilningskvaliteten, discens tilstand eller
afspillerens egenskaber. Disse discs kan desuden ikke
afspilles, hvis de ikke er korrekt afsluttet (finalized).
Se også betjeningsvejledningen til CD-optageren.
6
Bemærkning om
afspilningsfunktioner for DVD’er og
VIDEO-CD’er
Nogle afspilningsfunktioner på DVD’er og
VIDEO-CD’er kan være bevidst fastsat af
softwareproducenter. Da denne afspiller
afspiller DVD’er og VIDEO-CD’er i
overensstemmelse med det pladeindhold,
softwareproducenterne har udviklet, er nogle
af afspilningsfunktionerne muligvis ikke
tilgængelige. Se også de instruktioner, der
fulgte med DVD’erne eller VIDEO-CD’erne.
Ophavsret
Dette produkt anvender teknologi til
beskyttelse af ophavsret, der er beskyttet af
metodekrav i bestemte amerikanske patenter
og andre immaterielle ejendomsrettigheder,
der ejes af Macrovision Corporation og andre
rettighedshavere. Brug af denne teknologi til
beskyttelse af ophavsret skal autoriseres af
Macrovision Corporation og er kun beregnet
til privatbrug og andre former for begrænset
visning, medmindre andet er autoriseret af
Macrovision Corporation. Reverse
engineering eller demontering er forbudt.
Bemærkninger om
pladerne
Om håndtering af discs
• Tag fat i disc’ens kant for ikke at tilsmudse
den. Berør ikke overfladen.
• Udsæt ikke disc’en for direkte sollys eller
varmekilder, f.eks. varmluftkanaler, og
efterlad den ikke i en bil parkeret i direkte
sollys, da temperaturen i bilen kan stige
voldsomt.
• Anbring disc’en i hylsteret efter afspilning.
Om rengøring
• Rengør disc’en med en renseklud før
afspilning.
Aftør disc’en fra midten og ud.
• Undlad at bruge opløsningsmidler, såsom
rensebenzin, fortynder, rensemidler eller
antistatisk spray beregnet til LP’er.
7
Stikordsregister til dele og kontrolknapper
Se de sider, der er angivet i parentes, hvis du ønsker yderligere oplysninger.
Frontpanel
A POWER (tænd)-knap/-indikator (34)
2 MULTICHANNEL-indikator
Lyser, når:
- discs, som afspilles, indeholder mere
end tre Dolby Digital-kanaler eller
MPEG-lydsignaler
- disc’en er ikke lagt i.
3 BNR (Block Noise Reduction) (Bloker
lydreduktion)-knap/indikator (63)
4 SURROUND-knap/indikator (56)
5 Pladeskuffe (34)
6 A (åbn/luk)-knap (34)
7 ./> (forrige/næste) knapper (35)
8 C/X/x/c/ENTER-knapper (28)
9 TITLE (titel)-knap (37)
q; DVD MENU-knap (37)
8
qa
qs
qd
qf
qg
qh
qj
O RETURN (retur)-knap (38)
DISPLAY-knap (12)
x (stop)-knap (34)
X (pause)-knap (35, 70)
H (afspil)-knap (34)
Frontpaneldisplay (9)
(fjernbetjeningsmodtager) (14)
Frontpaneldisplay
Ved afspilning af en DVD
Afspilningsstatus
Lyser, når afspilleren udsender signalet i NTSC-format
Disctype
Aktuelt kapitel (49)
DVD
NTSC
MPEG PGM SHUFFLE
DTS ANGLE REPEAT1
Digital A-B
TITLE
CHAP
HOUR
MIN
SEC
Spilletid (49)
Aktuel titel(49)
Aktuelt lydsignal Aktuel
afspilningsfunktion
(55)
(39)
Lyser, når du ændrer vinklen
(61)
Ved afspilning af en VIDEO-CD (PBC)
AfspilningsLyser, når afspilleren udsender signalet i NTSC-format
status
Disctype
NTSC
VIDEO CD
CD
MIN
SEC
A-B PBC
Aktuel afspilningsfunktion
(39)
Aktuel sekvens (49)
Spilletid (49)
Lyser ved afspilning af en VIDEO-CD med PBC (38)
Ved afspilning af en CD eller VIDEO-CD (uden PBC)
Afspilningsstatus
VIDEO CD
CD
Disctype
Lyser, når afspilleren udsender signalet i NTSC-format
NTSC
MPEG PGM SHUFFLE
REPEAT1
A-B
Aktuel
afspilningsfunktion
(39)
TRACK
INDEX
Aktuelt spor og
indeks (49)
MIN
SEC
Spilletid (49)
fortsat
9
Bagpanel
DIGITAL OUT
LINE 1 (RGB)-TV
LINE 2
COAXIAL OPTICAL
REAR CENTER
L
LINE OUT
R-AUDIO-L
S VIDEO OUT
VIDEO
1 DIGITAL OUT (COAXIAL) (DIGITAL
UDGANG (COAXIAL))-bøsning (23,
25, 26)
2 DIGITAL OUT (OPTICAL) (DIGITAL
UDGANG (OPTICAL))-bøsning (23,
25, 26)
3 LINE 1 (RGB)-TV (line 1 (RGB)television)-bøsning (15, 18)
4 LINE 2 (linje 2)-bøsning (15, 18)
10
5.1CH OUTPUT
FRONT
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
R
WOOFER
5 5.1CH OUTPUT (5.1 kanal udgangs)bøsning (23)
6 S VIDEO OUT (S VIDEOUDGANG)bøsning (18)
7 LINE OUT (VIDEO) (LNJEUDGANG
V/H (LYD))-bøsning (18)
8 LINE OUT L/R (AUDIO)-bøsning (22,
25, 26)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
A
B
C
D
5
6
7
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
wj
wk
wl
e;
Z (åbn/luk)-knap (35)
Nummerknapper
CLEAR (slet)-knap (39)
(kameravinkel)-knap (61)
(lyd)-knap (54)
PROGRAM-knap (39)
SHUFFLE (tilfældig)-knap (41)
./> (forrige/næste) knapper (35)
c / C (søge/spring) knapper (44)
H (afspil)-knap (34)
TITLE (titel)-knap (37)
DISPLAY-knap (73)
TV +/1 (tænd/standby)-knap (71)
+/1 (tænd/standby)-knap (34)
(Widescreen)-knap (71)
t (TV/VIDEO) (television/VIDEO)knap (71)
2 (lydstyrke) +/– knapper (71)
ENTER-knap
(undertekst)-knap (62)
BNR (Block Noise Reduction) (Bloker
lydreduktion)-knap (63)
REPEAT (gentagnet)-knap (42)
TIME/TEXT (klokken/tekst)-knap (49)
TV/DVD (television/DVD)-knap (71)
/ y (scan/langsom)-knapper
(44)
X (pause)-knap (35)
x (stop)-knap (34)
DVD MENU-knap (37)
C/X/x/c-knapper (28)
ENTER-knap
O RETURN (retur)-knap (38)
y
Fjernbetjeningen
11
Vejledning til kontrolmenudisplayet (Magic Pad)
Brug kontrolmenuen til at vælge den funktion, du vil anvende. Kontrolmenuen vises, når der
trykkes på knappen DISPLAY. Se den side, der er angivet i parentes, hvis du ønsker yderligere
oplysninger.
Kontrolmenu
Samlet antal optagne
Samlet antal optagne titler eller spor
kapitler eller indeks
Titelnummer, som afspilles (VIDEO-CD/
CD: Spornummer)
Aktuelt nummer på kapitel,
som afspilles (VIDEO-CD/
12(27)
CD: Indeksnummer)
18(34)
DVD
Spilletid
T
1:32:55
Ikon for valgt
kontrolmenupunkt
Kontrolmenupunk
ter
Funktionsnavn for valgt
kontrolmenupunkt
Type disc, der afspilles
Aktuel indstilling
FRA
FRA
1: ENGELSK
2: FRANSK
3: SPANSK
UNDERTEKST
Vælg:
Afspilningsstatus
(NAfspilning,
XPause, xStop, osv.)
Valgmuligheder
ENTER
Annuller:
RETURN
Betjeningsmeddelelse
Liste over menupunkter i kontrolmenudisplayet
TITEL (kun DVD) (side 45)/
SEKVENS (kun VIDEO-CD i PBCafspilning) (side 45)/SPOR (kun VIDEOCD) (side 45)
Vælger den titel (DVD), den sekvens (VIDEOCD i PBC-afspilning) eller det spor (VIDEOCD), som skal afspilles.
KAPITEL (kun DVD) (side 45)/ Vælger det kapitel (DVD) eller indeks
(VIDEO-CD), som skal afspilles.
INDEKS (kun VIDEO-CD) (side 45)
SPOR (kun CD) (side 45)
Vælger det spor (CD), som skal afspilles.
INDEKS (kun CD) (side 45)
Vælger det Indeks (CD), som skal afspilles.
KLOKKEN/TEKST (side 45)
Kontrollerer spilletiden og den resterende
afspilningstid.
Skriv en tidskode ved søgning efter billeder og
musik.
Viser DVD- eller CD-teksten.
LYD (side 54)
Justerer lydindstillingerne.
UNDERTEKST (kun DVD)
Viser underteksterne.
Ændrer sproget for underteksterne.
VINKEL (kun DVD) (side 61)
Ændrer vinklen.
SURROUND (side 56)
Vælger surroundfunktionerne.
(side 62)
12
AVANCERET (kun DVD) (side
52)
BRUGERDEFINERET
BØRNESIKRING (side 65)
Kontrollerer disc’ens oplysninger (bithastighed
og side) under afspilning af en DVD.
Indstiller disc’en, så den ikke kan afspilles.
INSTALLATION (side 73)
HURTIG installation (side 28)
Brug Hurtig installation til at vælge det
ønskede sprog til displayet på skærmen, format
på TV-skærmen, den udsendte lyd samt de
højttalere, som er tilsluttet afspilleren.
BRUGERDEFINERET installation
Ud over indstillingen Hurtig installation kan du
justere billed- og lydkvaliteten, børnesikringen
og en række andre indstillinger.
NULSTIL
Ændrer indstillingerne i “INSTALLATION”
til standardindstillingen.
PROGRAM (side 39)
Vælger titlen, kapitlet eller sporet, så en DVD
kan afspilles i den ønskede rækkefølge.
SHUFFLE (side 41)
Afspiller kapitler eller spor i vilkårlig
rækkefølge.
GENTAG (side 42)
Afspiller hele disc’en (alle titler/alle spor) flere
gange eller en titel/et kapitel/et spor flere gange.
A-B GENTAG (side 43)
Angiver de dele, du vil have afspillet gentagne
gange.
BNR (side 63)
Justerer billedkvaliteten ved at reducere
“elektrisk støj” eller de mosaiklignende
mønstre, som vises pa TV-skærmen.
(side 64)
DIGITAL VIDEOFORBEDRING Forstærker billedets omrids for at give et
skarpere billede.
(side 47)
VISNING (kun DVD/VIDEO-CD) Opdeler skærmen i 9 små skærme, som hjælper
dig med hurtigt at finde den sekvens, du søger.
z Hver gang du trykker pa DISPLAY, ændres kontrolmenuen således:
, Kontrolmenudisplay 1
m
Kontrolmenudisplay 2
(Punkterne undtagen de første tre punkter fra toppen ændres til andre punkter).
m
AVANCERET-display (Vises, hvis du vælger en anden indstilling end “FRA”. Se side 52).
m
Kontrolmenudisplay fra
Du kan få vist kontrolmenudisplay 1 ved afspilning af en CD. Kontrolmenupunkterne varierer alt efter disc’en.
t
z Kontrolmenu-ikonets indikator lyser grønt
, når du vælger et andet element end “FRA”.
(gælder kun “SURROUND”, “PROGRAM”, “SHUFFLE”, “GENTAG”, “A-B GENTAG”, “BNR” og “DIGITAL
VIDEOFORBEDRING”). “VINKEL”-indikatoren lyser kun grønt, når vinklerne kan ændres.
13
Introduktion
Hurtigt overblik
I dette kapitel får du et hurtigt overblik, der giver dig nok oplysninger til at begynde at bruge
afspilleren. Hvis du vil anvende denne afspillers surround sound-funktioner, kan du se
“Tilslutninger” på side 18.
Bemærk
Du kan ikke tilslutte denne afspiller til et TV, der ikke har enten en SCART (EURO AV)-kabel eller en video
indgangsbøsning.
Sørg for at slukke for strømmen til hver enkelt komponent, før tilslutningen foretages.
Trin 1: Udpakning
Kontroller, at du har følgende dele:
• Lyd-/videokabel (phono-stik × 3 y phono-stik × 3) (1)
• Fjernbetjening RMT-D128P (1)
• R6-batterier (størrelse AA) (2)
Trin 2: Isættelse af batterier i fjernbetjeningen
Du kan fjernbetjene afspilleren ved hjælp af den medfølgende fjernbetjening. Isæt to R6-batterier
(størrelse AA), så 3 og # på batterierne svarer til diagrammet i batterirummet. Når du bruger
fjernbetjeningen, skal du rette den mod fjernbetjeningsmodtageren
på afspilleren.
Bemærk
• Efterlad ikke fjernbetjeningen på et meget varmt eller fugtigt sted.
• Tab ikke fremmedlegemer ned i fjernbetjeningens batterirum, f.eks. under udskiftning af batterier.
• Udsæt ikke fjernbetjeningsmodtageren for direkte lys fra solen eller lamper. Dette kan medføre fejlfunktion.
• Hvis du ikke anvender fjernbetjeningen i længere tid, skal du fjerne batterierne for at undgå skade fra lækkende
batterier og korrosion.
14
Trin 3: TV-tilslutninger
Tilslut et SCART (EURO AV)-kabel (medfølger ikke) og en netledning i den rækkefølge,
(1~3), der er vist herunder. Tilslut SCART (EURO AV)-ledningen til LINE 1 (RGB)-TVstikket på afspilleren. Sørg for at tilslutte netledningen sidst.
Introduktion
CD/DVD-afspiller
DIGITAL OUT
LINE 1 (RGB)-TV
LINE 2
5.1CH OUTPUT
FRONT
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
REAR CENTER
L
COAXIAL OPTICAL
LINE OUT
R-AUDIO-L
S VIDEO OUT
VIDEO
R
WOOFER
2 til en stikkontakt
LINE 1 (RGB)-TV
LINE 2
til T LINE1
(RGB)-TV
til t LINE2
Videobåndoptager
til SCART (EURO AV)-udgang
1 SCART (EURO AV)kabel (medfølger ikke)
3 til en stikkontakt
TV
til SCART (EURO AV)-indgang
Ved tilslutning til et TV med en 4:3-skærm
Afhængigt af disc’en passer billedet muligvis ikke til TV-skærmen.
Hvis du vil ændre målforholdet, skal du se side 75.
fortsat
15
Hvis dit TV ikke har et SCART (EURO AV)-kabel
Se B “Trin 1: Tilslutning af videokabler” (side 18).
Hvis du tilslutter til en videobåndoptager
Tilslut videobåndoptageren til LINE 2-kablet på afspilleren. Videobåndoptageren kan kun optage
signalet fra TV.
16
Trin 4: Afspilning af en disc
1 Tænd for TV’et.
2 Indstil indgangsvælgeren på TV’et til afspilleren.
Introduktion
Med afspilningssiden nedad
3 Tryk på POWER på afspilleren.
4 Tryk på A på afspilleren for at åbne pladeskuffen.
5 Ilæg disc’en med afspilningssiden nedad i pladeskuffen.
6 Tryk på H.
Pladeskuffen lukkes, og afspilleren påbegynder afspilningen af disc’en.
Efter trin 6
Der kan vises en menu på TV-skærmen afhængigt af disc’en. I så fald skal du vælge det ønskede
menupunkt i menuen og afspille DVD’en (side 37) eller VIDEO-CD’en (side 38).
Sådan stoppes afspilningen
Tryk på x.
Sådan tages disc’en ud
Tryk på A.
Sådan slukkes afspilleren
Tryk på ^/1 på fjernbetjeningen. Afspilleren sættes på standby, og strømindikatoren lyser rødt.
Tryk på POWER på afspilleren for at slukke fuldstændigt.
17
Tilslutninger
Tilslutning af afspilleren
Følg Trin 1 til 4 for at tilslutte afspilleren og justere indstillingerne.
Før du starter, skal du slukke for strømmen, kontrollere, at du har alt det medfølgende tilbehør og
isætte batterierne i fjernbetjeningen (side 14).
Bemærk
• Sæt kablerne forsvarligt fast for at undgå uønsket støj.
• Se de instruktioner, der følger med de komponenter, der skal tilsluttes.
Trin 1: Tilslutning af videokabler
Tilslut denne afspiller til TV’et, projektoren eller AV-forstærkeren (receiveren) ved hjælp af et
videokabel. Vælg en metode fra A til C, alt efter indgangsbøsningen på TV’et, projektoren eller
AV-forstærkeren (receiveren).
tilslutning af
videobåndoptager
A
TV
Videobåndoptager
SCART (EURO AV)-kabel
(medfølger ikke)
DIGITAL OUT
LINE 1 (RGB)-TV
LINE 2
CD-/DVD-afspiller
5.1CH OUTPUT
FRONT
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
REAR CENTER
L
LINE OUT
COAXIAL OPTICAL
R-AUDIO-L
S VIDEO OUT
VIDEO
R
WOOFER
(gul)
INPUT
(gul)
VIDEO
INPUT
S VIDEO
L
AUDIO
R
B
18
TV, projektor eller
forstærker (receiver)
l: Signalretning
Lyd-/videokabel
(medfølger)
S VIDEO-kabel
(medfølger ikke)
TV, projektor eller
forstærker (receiver)
C
A Hvis dit TV eller din videobåndoptager har en SCART (EURO AV)
indgangsbøsning
Tilslut SCART (EURO AV)-kablet (medfølger ikke). Sørg for, at stikkene sidder korrekt for at
undgå brummen og støj. Når du tilslutter ved hjælp af SCART (EURO AV)-kablet, skal du
kontrollere, at TV’et er tilpasset til S VIDEO- eller RGB-signaler. Se den betjeningsvejledning,
der følger med det TV, der skal tilsluttes. Når du angiver “LINE” til “S-VIDEO” eller “RGB”
under “BRUGERDEFINERET INDSTILLING” i klargøringsdisplayet (side 73), skal du anvende
et fuldt monteret SCART (EURO AV)-kabel.
Tilslutninger
B Hvis dit TV har en video indgangsbøsning
Tilslut det gule stik på lyd-/videokablet (medfølger) til den gule (video) bøsning. Du kan se
billeder i standardkvalitet.
Gul (video)
Gul (video)
Hvid (L)
Hvid (L)
Rød (R)
Rød (R)
Tilslut de røde og hvide stik til lydstikkene (side 18).
C Hvis dit TV en S VIDEO indgangsbøsning
Tilslut S VIDEO-kablet (medfølger ikke). Du kan se billeder i høj kvalitet.
Hvis du tilslutter en videobåndoptager
Tilslut videobåndoptageren til LINE 2-kablet på afspilleren. Videobåndoptageren kan kun optage
signalet fra TV.
Bemærk
• Tilslut ikke afspilleren til en video, så dens signaler overføres til TV’et via videobåndoptageren. Du får muligvis
ikke et tydeligt billede på TV-skærmen.
Videobåndoptager
CD-/DVD-afspiller
TV
Tilslut direkte
• Hvis du ikke kan få vist billeder fra en videobåndoptager via denne afspiller, som er tilsluttet et TV med RGBsignaler, skal du indstille
til t (Audio/Video) på dit TV. Hvis du vælger
(RGB), kan TV’et ikke
modtage signalet fra videobåndoptageren.
fortsat
19
• Hvis du vil bruge videobåndoptagerens SmartLink-funktion, skal du tilslutte videobåndoptageren til TV’ets
SmartLink-bøsning og tilslutte afspilleren til TV’et med et andet stik.
• SmartLink-funktionen fungerer måske ikke korrekt, hvis videobåndoptageren er tilsluttet til tv'et via SCART
(EURO AV)-kabel på afspilleren.
• Hvis du tilslutter afspilleren til TV’et med SCART (EURO AV)-kabel, indstilles TV’ets indgangskilde automatisk
til afspilleren, når du starter afspilningen eller trykker på alle knapper undtagen POWER på afspilleren eller \/1
på fjernbetjeningen. I så fald skal du trykke på TV/DVD på fjernbetjeningen for at skifte indgang til TV’et.
Når du afspiller en disc, der er optaget i NTSC-farvesystemet, viser afspilleren videosignalet
eller klargøringsdisplayet osv. i NTSC-farvesystemet, og billedet vises muligvis ikke på et
TV med PAL-farvesystemet. I så fald skal du åbne skuffen og fjerne disc’en.
20
Trin 2: Tilslutning af lydkabler
Se nedenstående skema for at vælge den tilslutning, der passer bedst til dit system. De opnåede
surround-effekter afhænger af de tilslutninger og komponenter, du anvender.
Vælg en tilslutning
Tilslutning
A
til
D
.
Tilslutninger
Vælg en af følgende tilslutninger,
Komponenter, der skal tilsluttes
A
(side 22)
• TV (stereo)
B
(side 23)
• AV-forstærker (receiver) med 5.1-kanal indgang
• 4 højttalere
(front L og R, surround L og R)
• 6 højttalere
(front L og R, center, surround L og R, subwoofer)
B
(side 23)
• AV-forstærker (receiver) med en Dolby* Digital-, MPEG-lyd- eller DTS**dekoder og en digital indgang
• 6 højttalere
(front L og R, center, surround L og R, subwoofer)
C
(side 25)
• Stereoforstærker (receiver)
(med kun L- og R-lydindgange, eller med en digital indgang)
• 2 højttalere
(front L og R)
C
(side 25)
• MD/DAT-optager
D
(side 26)
• AV-forstærker (receiver) med Dolby Surround (Pro Logic) dekoder
(med kun L- og R-lydindgange, eller med en digital indgang)
• 3 højttalere
(front L og R, og surround (monolyd))
• 6 højttalere
(front L og R, center, surround L og R, subwoofer)
* Produceret under licens fra Dolby Laboratories.
“Dolby”, “Pro Logic” og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories. Fortrolige ikkeudgivede værker. © 1992-1997 Dolby Laboratories. Alle rettigheder forbeholdes.
** “DTS” er et varemærke tilhørende Digital Theater Systems, Inc.
fortsat
21
A
Tilslutning til dit TV
Denne tilslutning anvender TV’ets højttalere til lyd. Hvis du anvender SCART (EURO AV)kablet i A “Trin 1: Tilslutning af videokabler” (side 18), behøver du ikke at tilslutte lydkabler til
TV’et.
xAnbefalede surround sound-effekter til denne tilslutning
•TVS-DYNAMISK (side 56)
•TVS-BRED (side 56)
CD/DVD-afspiller
DIGITAL OUT
LINE 1 (RGB)-TV
LINE 2
5.1CH OUTPUT
FRONT
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
REAR CENTER
L
LINE OUT
COAXIAL OPTICAL
R-AUDIO-L
S VIDEO OUT
VIDEO
R
WOOFER
A
LINE OUT
(gul)
(gul)
(hvid)
(hvid)
TV
R-AUDIO-L
VIDEO
(rød)
(rød)
Lyd-/videokabel
(medfølger)
l: Signalretning
Det gule stik anvendes til videosignaler (side 18).
22
til lydsignal
B Tilslutning til en AV-forstærker (med 5.1-kanal indgang eller en digital
indgangsbøsning) og 4 til 6 højttalere
Hvis på AV-forstærkeren (receiveren) har 5.1-kanal indgang, skal du anvende B-1 .
Hvis du vil anvende Dolby Digital-, MPEG-lyd- eller DTS-dekoderfunktionen på forstærkeren
(receiveren) ved at bruge den digitale bøsning, skal du anvende B-2 . Med følgende tilslutninger,
så du kan opnå en mere realistisk lyd i dine egne omgivelser.
: Tilslutning til 5.1-kanal indgangen
Du kan opnå 5.1-kanal surround sound ved hjælp af afspillerens interne Dolby Digital-dekoder.
Du kan også lytte til Dolby Surround (Pro Logic) eller surround ved hjælp af en række
SURROUND-indstillinger (side 56).
B-1
Når du har tilsluttet de 6 højttalere.
•Dolby Digital (5.1-kanal) (side 88)
(Skal du indstille “SURROUND” til “FRA”.)
Tilslutninger
xAnbefalede surround sound-effekter til denne tilslutning
: Tilslutning til en digital bøsning
Denne tilslutning gør det muligt at anvende Dolby Digital-, MPEG-lyd- eller DTSdekoderfunktionen i AV-forstærkeren (receiveren) Du kan ikke anvende afspillerens
SURROUND-lydeffekter.
B-2
xAnbefalede surround sound-effekter ved brug af denne tilslutning til forstærkeren (receiveren)
•Dolby Digital (5.1-kanal) (side 88)
•DTS (5.1-kanal) (side 88)
•MPEG-lyd (5.1-kanal) (side 88)
Bemærk
Når du har udført tilslutningen, skal du sørge for at angive “DOLBY DIGITAL” til “DOLBY DIGITAL” (side 30).
Hvis AV-forstærkeren (receiveren) har en DTS-dekoder, skal du angive “DTS” til “TIL” (side 30). Hvis AVforstærkeren (receiveren) har en MPEG-dekoder-funktion, skal du angive “MPEG” til “MPEG” (side 80). I modsat
fald kommer der ingen lyd fra højttalerne eller høj støj.
fortsat
23
CD/DVD-afspiller
DIGITAL OUT
LINE 1 (RGB)-TV
LINE 2
5.1CH OUTPUT
FRONT
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
REAR CENTER
L
S VIDEO OUT
LINE OUT
COAXIAL OPTICAL
R-AUDIO-L
VIDEO
R
WOOFER
B-2
B-1
5.1CH OUTPUT
DIGITAL OUT
FRONT
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
REAR CENTER
L
COAXIAL OPTICAL
Optisk digitalt kabel
(medfølger ikke)
Fjern stikafdækningen
før tilslutning
WOOFER
R
Stereolydkabel
(medfølger ikke)
eller
eller
Koaksialt digitalt kabel
(medfølger ikke)
Monolydkabel
(medfølger ikke)
til koaksial eller optisk digital
indgang
til lydsignal
[Højttalere]
[Højttalere]
med 5.1-kanal indgang og/
eller en dekoder
Center
Subwoofer
Front (R)
Front (L)
Surround
(L)
l: Signalretning
z Hvis du vil forbedre surround sound-effekterne, skal du:
• Anvende højttalere med en høj ydeevne.
• Anvende front-, surround- og centerhøjttalere med samme mål og ydeevne.
• Anbringe en subwoofer mellem højre og venstre fronthøjttaler.
• Se betjeningsvejledningen til forstærkeren (receiveren) for at se, hvordan højttalerne placeres bedst.
24
Surround
(R)
C Tilslutning til stereoforstærker (receiver) og to højttalere/Tilslutning til MD/
DAT-optager
Denne tilslutning anvender de to forreste højttalere, der er tilsluttet stereoforstærkeren
(receiveren) til lyd. Hvis stereoforstærkeren (receiveren) kun har R- og L-indgangsbøsninger,
skal du anvende C-1 . Hvis forstærkeren (receiveren) har en digital indgangsbøsning, kan du
også anvende C-2 . Når du tilslutter til en MD-eller DAT-optager, skal du anvende C-2 . I så
fald kan du også tilslutte afspilleren direkte til MD-eller DAT-optageren ved hjælp af
stereoforstærkeren (receiveren).
z I tilslutning
C-1
C-1 kan du anvende det medfølgende lyd-/videokabel i stedet for et separat lydkabel.
z Hvis du vil opnå bedre surround sound-effekter, bør din lytteposition være lige langt fra de to højttalere.
Tilslutninger
xAnbefalede surround-effekter til tilslutningen
•TVS-STANDARD (side 56)
CD-/DVD-afspiller
DIGITAL OUT
LINE 1 (RGB)-TV
LINE 2
5.1CH OUTPUT
FRONT
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
COAXIAL OPTICAL
REAR CENTER
L
LINE OUT
R-AUDIO-L
S VIDEO OUT
VIDEO
R
WOOFER
C-2
DIGITAL OUT
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
C-1
Stereolydkabel
Koaksialt digitalt kabel (medfølger ikke)
(medfølger ikke)
COAXIAL OPTICAL
eller
Optisk digitalt kabel
(medfølger ikke)
Fjern stikafdækningen
før tilslutning
til koaksial eller optisk digital
indgang
[Højttalere]
(hvid)
LINE OUT
(rød)
R-AUDIO-L
VIDEO
eller
(hvid)
(rød)
til lydsignal
Stereoforstærker (receiver)
Front
(L)
Front
(R)
MD/DAT-optager
l: Signalretning
fortsat
25
D Tilslutning til en AV-forstærker (receiver) med Dolby Surround (Pro Logic)
dekoder og 3 til 6 højttalere
Denne tilslutning gør det muligt at opnå surround-effekter fra Pro Logic-dekoderen på
forstærkeren (receiveren). Hvis du har en AV-forstærker (receiver), der er udstyret med en Dolby
Digital-, MPEG-lyd- eller DTS-dekoder, skal du se side 23.
Du kan kun opnå Dolby Surround-effekter, når du spiller discs med Dolby Surround-lyd eller
flerkanalslyd (Dolby Digital).
Pro-Logic anvender mindst 3 højttalere (front R og L, og surround (monolyd)). Surroundeffekterne forbedres, hvis der anvendes 6 højttalere (front R og L, center, surround R og L og
subwoofer).
Hvis forstærkeren (receiveren) kun har R- og L- indgangsbøsninger, skal du anvende D-1 . Hvis
forstærkeren (receiveren) har en digital indgangsbøsning, skal du anvende D-2 .
xAnbefalede surround sound-effekter ved brug af denne tilslutning med forstærkeren
(receiveren)
•Dolby Surround (Pro Logic) (side 88)
z Se i betjeningsvejledningen til forstærkeren (receiveren), hvordan højttalerne bør placeres.
26
CD-/DVD-afspiller
DIGITAL OUT
LINE 1 (RGB)-TV
LINE 2
5.1CH OUTPUT
FRONT
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
REAR CENTER
L
S VIDEO OUT
LINE OUT
COAXIAL OPTICAL
R-AUDIO-L
VIDEO
R
WOOFER
D-2
D-1
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
Koaksialt digitalt
kabel
(medfølger ikke)
(hvid)
LINE OUT
COAXIAL OPTICAL
(rød)
eller
Optisk digitalt kabel
(medfølger ikke)
Fjern stikafdækningen
før tilslutning
til koaksial eller optisk digital indgang
Tilslutninger
DIGITAL OUT
Stereolydkabel
(medfølger ikke)
R-AUDIO-L
VIDEO
eller
(hvid)
(rød)
til lydsignal
[Højttalere]
[Højttalere]
Dolby Surround-forstærker (receiver)
Surround
(L)
Front
(L)
Surround
(R)
Subwoofer
Center
Front
(R)
Surround*
(mono)
l: Signalretning
∗Når du tilslutter 6 højttalere, skal du erstatte den bageste surround-højttaler (mono) med en centerhøjttaler, to
surround-højttalere og en subwoofer.
27
Trin 3: Tilslutning af netledningen
Sæt afspillerens og TV’ets netledninger i stikkontakten.
Tilslut ikke afspillerens netledning i de “tændte” strømstik på en forstærker (receiver). Når du
slukker for strømmen på forstærkeren eller modtageren, kan du miste menuindstillingerne til
afspilleren, f.eks. afspilningshukommelse.
Trin 4: Hurtig installation
Følg nedenstående trin for at foretage det mindst mulige antal grundlæggende justeringer, før du
kan anvende afspilleren. Hvis du vil springe et trin over, skal du trykke på >. Hvis du vil vende
tilbage til det foregående trin, skal du trykke på ..
[/1
ENTER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
./>
POWER
./> X/x
X/x
ENTER
A Tænd for TV’et.
B Skift indgangsvælgeren på TV’et til afspilleren.
C Tryk på POWER på afspilleren, og tryk på [/1 på fjernbetjeningen.
“Press [ENTER] to run QUICK SETUP” vises nederst på skærmen. Hvis denne meddelelse
ikke vises, skal du vælge “HURTIG” under “INSTALLATION” i kontrolmenuen for at
køre Hurtig installation (side 73).
D Tryk på ENTER uden at ilægge en disc.
Klargøringsdisplayet til indstilling af de sprog, som bruges i displayet på skærmen, vises.
LANGUAGE SETUP
OSD:
DVD MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
28
ENGLISH
ENGLISH
FRANÇAIS
DEUTSCH
ITALIANO
ESPAÑOL
NEDERLANDS
DANSK
SVENSKA
E Tryk på X/x for at vælge et sprog.
Afspilleren bruger det sprog, du vælger, til at vise DVD-menuen samt undertekster.
F Tryk på ENTER.
Klargøringsdisplayet til valg af formatforholdet på det TV, der skal tilsluttes, vises.
SKÆRMINDSTILLING
TV TYPE:
PAUSESKÆRM:
BAGGRUNDS:
16:9
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 BESKÅRET
Tilslutninger
G Tryk på X/x for at vælge menupunktet.
TV-type
Du vælger
Side
Et Widescreen-TV eller et 4:3standard-TV med Widescreen-indstilling
16:9
75
4:3-standard-TV
4:3 LETTER BOX eller 4:3
BESKÅRET
75
H Tryk på ENTER.
Klargøringsdisplayet til valg af video udgangssignal fra LINE 1 (RGB)-TV bøsningen
vises.
BRUGERDEFINERET INDSTILLING
STANDARD
LINE:
STANDARD
AUTO AFSPILNING:
DISPLAYLYS:
S-VIDEO
PAUSETILSTAND:
RGB
BØRNESIKRING
ANGIV HUKOMMELSE:
TIL
VALG AF SPOR:
FRA
I Tryk på X/x for at vælge menupunktet.
Signal
Du vælger
Side
Videosignaler
STANDARD
76
S-videosignaler
S-VIDEO
76
RGB-signaler
RGB
76
J Tryk på ENTER.
Klargøringsdisplayet til valg af udgangsbøsning til brug sammen med forstærkeren
(receiveren) vises.
Er denne afspiller tilsluttet til en
forstærker el. reciever ? Vælg den type
tilslutning, du bruger.
JA
LINE OUTPUT L/R (AUDIO)
DIGITAL OUTPUT
5.1CH OUTPUT
NEJ
fortsat
29
K Tryk på X/x for at vælge menupunktet, og tryk derefter på ENTER.
• Når “NEJ” eller “LINE OUTPUT L/R (AUDIO)” er valgt, afsluttes Hurtig installation, og
tilslutningerne er færdige.
• Når du vælger “DIGITAL OUTPUT”, vises klargøringsdisplayet for “DOLBY
DIGITAL”.
• Når du vælger “5.1CH OUTPUT” vises klargøringsdisplayet for
“HØJTTALEROPSÆTNING”.
Hvis DIGITAL OUTPUT vælges
1
Tryk på X/x for at vælge menupunktet.
Vælg det punkt, som stemmer overens med den lydtilslutning, du valgte på siderne 23 til 26
( B til D ).
LYDINDSTILLING
AUDIO ATT:
FRA
AUDIO DRC:
STANDARD
CENTERHØJTTALER - EQ.:
FLAD
DOWN MIX:
DOLBY SURROUND
DIGITAL UDGANG:
TIL
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
D-PCM
MPEG:
DOLBY DIGITAL
DTS:
48kHz/96kHz PCM:
48kHz/16bit
Tilslutningstype for lydkabel
C-2
D-2
B-2
2
Du vælger
D-PCM
79
DOLBY DIGITAL (kun hvis
forstærkeren (receiveren) har en
Dolby Digital-dekoder)
79
Tryk på ENTER.
DTS fremhæves.
LYDINDSTILLING
AUDIO ATT:
FRA
AUDIO DRC:
STANDARD
CENTERHØJTTALER - EQ.:
FLAD
DOWN MIX:
DOLBY SURROUND
DIGITAL UDGANG:
TIL
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
MPEG:
PCM
DTS:
FRA
48kHz/96kHz PCM:
FRA
TIL
30
Side
3
Tryk på X/x for at vælge menupunktet.
Vælg det punkt, som stemmer overens med den lydtilslutning, du valgte på siderne 23 til 26
( B til D ).
Tilslutningstype for lydkabel
C-2
D-2
B-2
Side
FRA
79
TIL (kun hvis forstærkeren
(receiveren) har en DTS-dekoder)
79
Tryk på ENTER.
Hurtig installation er gennemført. Alle tilslutninger og klargøringshandlinger er udført.
Hvis AV-forstærkeren (receiveren) har en MPEG-dekoder, skal du angive “MPEG” til
“MPEG” (side 80).
Tilslutninger
4
Du vælger
Hvis 5.1 CH OUTPUT vælges
1
Tryk på X/x for at vælge størrelsen på centerhøjttaleren.
Hvis du ikke har tilsluttet en centerhøjttaler, skal du vælge “INGEN”. Se side 81 for at få vist
alle valgmulighederne.
HØJTTALEROPSÆTNING
STØRRELSE:
AFSTAND:
BALANCE:
NIVEAU:
FRA
TESTTONE:
FRONT:
CENTER:
BAG:
SUBWOOFER:
2
Tryk på ENTER.
Klargøringsdisplayet til valg af størrelsen på surround-højttalerne vises.
HØJTTALEROPSÆTNING
STØRRELSE:
AFSTAND:
BALANCE:
NIVEAU:
FRA
TESTTONE:
FRONT:
CENTER:
BAG:
SUBWOOFER:
3
STOR
INGEN
INGEN
STOR
LILLE
STOR
STOR
INGEN
INGEN
STOR(BAG)
Tryk på X/x for at vælge menupunktet.
Hvis du ikke har tilsluttet surround-højttalerne, skal du vælge “INGEN”.
“SIDE” og “BAG” henviser til din lytteposition i forhold til højttalerne.
Se side 81 for at få vist alle valgmulighederne.
fortsat
31
4
Tryk på ENTER.
Klargøringsdisplayet, hvor du kan vælge, om du vil have tilsluttet en subwoofer.
HØJTTALEROPSÆTNING
STØRRELSE:
AFSTAND:
BALANCE:
NIVEAU:
FRA
TESTTONE:
FRONT:
CENTER:
BAG:
SUBWOOFER:
STOR
STOR
STOR (BAG)
INGEN
INGEN
JA
5
Tryk på X/x for at vælge menupunktet.
6
Tryk på ENTER.
Hurtig installation er gennemført. Alle tilslutninger og klargøringshandlinger er udført.
Bemærk
Du kan kun starte Hurtig installation direkte, når du kører den for første gang.
Hvis du vil køre Hurtig installation en anden gang, skal du vælge “HURTIG” under “INSTALLATION” i
kontrolmenuen (side 73).
Surround sound-effekter
Hvis du vil anvende denne afspillers eller forstærkerens (receiverens) surround sound-effekter,
skal følgende menupunkter angives som beskrevet nedenfor, for den lydtilslutning, du har valgt
på side 23 til 26 ( B til D ). Disse er standardindstillinger og skal ikke justeres, når du første
gang tilslutter afspilleren. Se side 73 vedrørende brug af klargøringsdisplayet.
Lydtilslutning (sider 23 tíl 26)
A
Yderligere indstillinger er ikke nødvendige.
B-1
Menupunkt
Du vælger
AFSTAND
BALANCE
NIVEAU
Vælg i overensstemmelse med de 81
tilsluttede højttalere
Side
• Hvis lyden forvrænges, selv når du skruer ned for lyden, skal du angive “AUDIO ATT” til
“TIL” (side 78).
• Hvis du vælger “UDVIDET” eller “SOFT” i “CENTERHØJTTALER-EQ.”, gøres dialoglydsporet tydeligere (side 78).
32
B-2
C-2
D-2
Menupunkt
Du vælger
Side
DOWN MIX
DOLBY SURROUND
78
DIGITAL UDGANG
TIL
78
• Angiv kun “48kHz/96kHz PCM” til “96kHz/24 bit”, hvis du tilslutter en forstærker (receiver),
der passer til samplingfrekvensen på 96 kHz (side 81).
D-1
Menupunkt
Du vælger
Side
DOWN MIX
DOLBY SURROUND
78
• Hvis lyden forvrænges, selv når du skruer ned for lyden, skal du angive “AUDIO ATT” til
“TIL” (side 78).
Tilslutninger
C-1
33
Afspilning af discs
4
Afspilning af discs
Tryk på A på afspilleren, og
anbring en disc i pladeskuffen.
Afspilleren tændes automatisk, og
strømindikatoren lyser grønt.
Afhængigt af DVD’en eller VIDEO-CD’en
er nogle af handlingerne muligvis anderledes
eller begrænsede.
Se i vejledningen til disc’en.
POWER
H
A
x
Med afspilningssiden nedad
Strømindikator
5
|/1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
(lyd)
H
1
2
x
Tænd for TV’et.
Skift indgangsvælgeren på TV’et til
afspilleren.
Ved brug af en forstærker
(receiver)
Tænd for forstærkeren (receiveren), og
vælg den korrekte indgang.
3
Tryk på POWER på afspilleren.
Afspilleren går i standby, og
strømindikatoren lyser rødt.
34
Tryk på H.
Pladeskuffen lukkes, og afspilleren
starter afspilningen (Fortsat afspilning).
Juster lydstyrken på TV’et eller
forstærkeren (receiveren).
Efter Trin 5
Der kan vises en menu på TV-skærmen,
afhængigt af disc’en. Du kan afspille disc’en
interaktivt ved at følge vejledningen i
menuen. DVD (side 37), VIDEO-CD (side
38).
Sådan tændes afspilleren
Tryk på POWER på afspilleren. Afspilleren
går i standby, og strømindikatoren lyser rødt.
Tryk på [/1 på fjernbetjeningen. Afspilleren
tændes, og strømindikatoren lyser grønt. Når
afspilleren er i standby, kan den også tændes
ved hjælp af A på afspilleren eller med et
tryk på H.
Sådan slukkes afspilleren
Tryk på [/1 på fjernbetjeningen. Afspilleren
går i standby, og strømindikatoren lyser rødt.
Tryk på POWER på afspilleren for at slukke
helt for afspilleren. Når du afspiller en disc,
skal du ikke slukke for afspilleren ved at
trykke på POWER-knappen. Dette kan
annullere menuindstillingerne. Når du
slukker for afspilleren, skal du først trykke på
x for at stoppe afspilningen og derefter
trykke på [/1 på fjernbetjeningen.
Bemærkninger om afspilning af
DVD’er med DTS-lydspor
• DTS-lydsignaler udsendes kun gennem
DIGITAL OUT-udgangen (OPTICAL og
COAXIAL).
• Hvis du tilslutter afspilleren til lydudstyr
uden en DTS-dekoder, skal du ikke angive
“DTS” til “TIL” i “LYDINDSTILLING”
(side 79). Der kan komme en høj støj fra
højttalerne, der generer dine ører eller
beskadiger højttalerne.
• Når du afspiller en DVD med DTS-lydspor,
skal du angive “DTS” til “TIL” i
“LYDINDSTILLING” (side 78).
Yderligere betjening
Z
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
./>
X
H
x
Hvis du vil
Betjening
Stoppe
Tryk på x
Holde pause
Tryk på X
Genoptage afspilning
efter pause
Tryk på X eller H
Gå til næste kapitel,
spor eller sekvens
under Fortsat
afspilning
Tryk på >
Gå til foregående
kapitel, spor eller
sekvens under Fortsat
afspilning
Tryk på .
Afspilning af discs
Bemærkninger om afspilning af DTSlydsporene på en CD
• Når du afspiller DTS-kodede CD’er, høres
der støj fra de analoge stereo
udgangsbøsninger. Hvis du vil undgå at
beskadige lydsystemet, skal du tage de
nødvendige forholdsregler, når afspillerens
analoge stereo udgangsbøsninger er
tilsluttet et forstærkersystem. Hvis du vil
anvende DTS Digital Surround™afspilning, skal der tilsluttes et eksternt 5.1kanals dekodersystem til afspillerens
digitale bøsning.
• Angiv lyden til “STEREO” ved hjælp af
(lyd)-knappen på fjernbetjeningen, når
du afspiller DTS-lydspor på en CD (side
54).
• Afspil ikke DTS-lydspor uden først at
tilslutte afspilleren til en lydkomponent
med en indbygget DTS-dekoder.
Afspilleren udsender DTS-signalet via
DIGITAL OUT-stikkene (OPTICAL og
COAXIAL), selvom “DTS” i
“LYDINDSTILLING” er angivet til
“FRA” i klargøringsdisplayet (side 79).
Dette kan genere dine ører eller beskadige
højttalerne.
Stoppe afspilningen og Tryk på Z
fjerne disc’en
Bemærk
Hvis du ikke anvender afspilleren eller
fjernbetjeningen i mere end 30 minutter, og der ikke
afspilles en disc, går afspilleren automatisk i standby
(funktionen Auto Power Off).
35
Genoptagelse af
afspilningen fra det punkt,
hvor du stoppede disc’en
(Genoptag afspilning)
Når du stopper disc’en, husker afspilleren det
punkt, hvor du trykkede på x, og
“RESUME” vises i displayet på frontpanelet.
Genoptag afspilning fungerer, så længe du
ikke åbner pladeskuffen, selv hvis afspilleren
går i standby, ved at du trykker på [/1.
H
1
x
Når du afspiller en disc, skal du
trykke på x for at stoppe
afspilningen.
“RESUME” vises i displayet på
frontpanelet, og du kan genstarte
disc’en fra det punkt, hvor du stoppede
disc’en.
Hvis “RESUME” ikke vises, er
Genoptag afspilning ikke tilgængelig.
2
Tryk på H.
Afspilleren starter afspilningen fra det
punkt, hvor du stoppede disc’en i Trin
1.
z Hvis du vil afspille fra begyndelsen af disc’en, skal
du trykke to gange på x og derefter trykke på H.
36
Bemærk
• Afhængigt af hvor du stoppede disc’en, genoptager
afspilleren muligvis ikke afspilningen fra nøjagtig
det samme punkt.
• Det punkt, hvor du har stoppet afspilningen, slettes,
når:
- Du slukker for strømmen ved at trykke på
POWER på afspilleren.
- Du skifter afspilningsfunktion.
- Du ændrer indstillinger i klargøringsdisplayet.
Brug af DVD’ens menu
Nogle discs har en “titelmenu” eller en
“DVD-menu”. På visse DVD’er kaldes dette
blot en menu eller en titel.
Brug af DVD-menuen
På nogle DVD’er kan du vælge indholdet af
disc’en ved hjælp af en menu. Når du
afspiller disse DVD’er, kan du vælge sproget
for underteksterne og lyden ved hjælp af
DVD-menuen.
Nummerknapper
Brug af titelmenuen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Nummerknapper
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DVD MENU
C/X/x/c
ENTER
0
TITLE
1
Tryk på DVD MENU.
DVD-menuen vises på TV-skærmen.
Indholdet af menuen varierer fra disc til
disc.
2
Tryk på C/X/x/c eller
nummerknapperne for at vælge det
menupunkt, du vil ændre.
3
Gentag Trin 2 for at ændre andre
menupunkter.
4
Tryk på ENTER.
C/X/x/c
ENTER
1
Tryk på TITLE.
Titelmenuen vises på TV-skærmen.
Indholdet af menuen varierer fra disc til
disc.
2
Tryk på C/X/x/c eller
nummerknapperne for at vælge den
ønskede titel.
3
Tryk på ENTER.
Afspilleren starter afspilningen af den
ønskede titel.
Afspilning af discs
En DVD er inddelt i lange afsnit med en film
eller et musikstykke, der kaldes titler. Når du
afspiller en DVD, der indeholder flere titler,
kan du vælge den ønskede titel ved hjælp af
titelmenuen.
z Du kan ogsa få vist DVD-menuen ved at trykke på
DVD MENU på afspilleren.
z Du kan ogsa få vist titelmenuen ved at trykke på
TITLE på afspilleren.
37
Afspilning af VIDEO-CD’er
med PBC-funktioner (PBCafspilning)
Ved afspilning af VIDEO-CD’er med PBCfunktioner (afspilningskontrol) kan du udføre
enkle handlinger, søge efter funktioner og
lignende.
Ved PBC-afspilning er det muligt at afspille
VIDEO-CD’er interaktivt ved at følge
menuen på TV-skærmen.
Nummerknapper
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
./>
H
x
X/x
ENTER
ORETURN
1
Start afspilningen af en VIDEO-CD
med PBC-funktioner.
Valgmenuen vises.
2
3
4
Vælg nummeret på det ønskede
menupunkt ved at trykke på X/x
eller nummerknapperne.
Tryk på ENTER.
Følg anvisningerne i menuen, når
du skal udføre interaktive
handlinger.
Se vejledningen til disc’en, da
betjeningen kan variere alt efter
VIDEO-CD’en.
38
Sådan vender du tilbage til menuen
Tryk på O RETURN.
z Hvis du vil annullere PBC-afspilning af en
VIDEO-CD, mens afspilleren er stoppet, skal du
trykke på ./> eller nummerknapperne og
derefter trykke på H eller ENTER.
“Afspilning uden PBC” vises på TV-skærmen, og
afspilleren starter Fortsat afspilning. Du kan ikke
afspille still-billeder, som f.eks. en menu. Hvis du vil
vende tilbage til PBC-afspilningen, skal du trykke på
x to gange og derefter trykke på H.
Bemærk
Afhængigt af VIDEO-CD’en kan “Tryk på ENTER” i
Trin 3 vises som “Tryk på SELECT” i den vejledning,
der følger med disc’en. I så fald skal du trykke på H.
Forskellige
afspilningsfunktioner
Nummerknapper
CLEAR
(Programmeret afspilning, Afspilning i
tilfældig rækkefølge, Gentaget
afspilning, A-B Gentaget afspilning)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
SHUFFLE
PROGRAM
REPEAT
H
Bemærk
• Afspilningsfunktionen annulleres, når:
— Du åbner disc-skuffen.
— Afspilleren går i standby, når du trykker på |/1 på
fjernbetjeningen
— Du slukker for strømmen ved at trykke på POWERknappen på afspilleren.
• Hvis du afspiller en VIDEO-CD med PBC, skal du
først annullere PBC-afspilningen, før du kan
indstille en afspilningsfunktion (undtagen, når du vil
indstille A-B Gentaget afspilning af levende
billeder).
Oprettelse af dit eget program
(Programmeret afspilning)
Du kan afspille indholdet af en disc i den
ønskede rækkefølge ved at ændre på
rækkefølgen af titler, kapitler eller spor på
disc’en og lave dit eget program. Du kan
programmere op til 99 titler, kapitler og spor.
X/x/c
ENTER
DISPLAY
1
Tryk to gange på DISPLAY (kun én gang,
hvis du afspiller en CD).
Kontrolmenuen vises.
2
Tryk på X/x for at vælge
(PROGRAM), og tryk derefter på ENTER.
Indstillingerne for PROGRAM vises.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
FRA
FRA
START
TIL
3
Afspilning af discs
Du kan anvende følgende
afspilningsfunktioner:
• Programmeret afspilning (side 39)
• Afspilning i tilfældig rækkefølge (side 41)
• Gentaget afspilning (side 42)
• A- B Gentaget afspilning (side 43)
DVD
Tryk på X/x for at vælge “STARTt”, og
tryk på ENTER.
Displayet for programmeringen vises.
“SPOR” vises, når du afspiller en VIDEOCD eller en CD.
PROGRAM
SLET ALLE
1. TITEL
2. TITEL – –
3. TITEL – –
4. TITEL – –
5. TITEL – –
6. TITEL – –
7. TITEL – –
T
––
01
02
03
04
05
Spor eller titler optaget på en disc
fortsat
39
4
xVed afspilning af en VIDEO-CD
eller CD
Vælg f.eks. spor “02”.
Tryk på X/x eller nummerknapperne for
at vælge “02” under “T”, og tryk derefter
på ENTER.
Tryk på c.
Markøren flytter til titlen eller sporet (i
dette tilfælde “01”).
PROGRAM
SLET ALLE
1. TITEL – –
2. TITEL – –
3. TITEL – –
4. TITEL – –
5. TITEL – –
6. TITEL – –
7. TITEL – –
T
C
––
01
02
03
04
05
++
01
02
03
04
05
06
Det valgte spor
PROGRAM
SLET ALLE
1. SPOR 0 2
2. SPOR – –
3. SPOR – –
4. SPOR – –
5. SPOR – –
6. SPOR – –
7. SPOR – –
Kapitler optaget på
en disc
5
Vælg den titel, det kapitel eller det spor,
du vil programmere.
xVed afspilning af en DVD
Vælg f.eks. kapitel “03” i titel “02”.
Tryk på X/x eller nummerknapperne for
at vælge “02” under “T”, og tryk derefter
på ENTER.
PROGRAM
SLET ALLE
1. TITEL – –
2. TITEL – –
3. TITEL – –
4. TITEL – –
5. TITEL – –
6. TITEL – –
7. TITEL – –
T
––
01
02
03
04
05
Tryk derefter på X/x eller
nummerknapperne for at vælge “03”
under “C”, og tryk derefter på ENTER.
PROGRAM
SLET ALLE
1. TITEL 0 2 – 0 3
2. TITEL – –
3. TITEL – –
4. TITEL – –
5. TITEL – –
6. TITEL – –
7. TITEL – –
T
––
01
02
03
04
05
6
Gentag Trin 4 og 5 for at programmere
andre titler, kapitler eller spor.
De programmerede titler, kapitler og spor
vises i den valgte rækkefølge.
7
Tryk på H for at starte Programmeret
afspilning.
Programmeret afspilning begynder.
Når programmet slutter, kan du genstarte
det samme program ved at trykke på H.
Sådan vender du tilbage til normal
afspilning
Tryk på CLEAR, eller vælg “FRA” i Trin 3.
Hvis du vil afspille det samme program igen i
Trin 3, skal du vælge “TIL” og trykke på H.
Sådan fjerner du kontrolmenuen
Tryk på DISPLAY, indtil kontrolmenuen
deaktiveres.
Sådan ændres programmet
1
Den valgte titel og det valgte kapitel
2
40
––
01
02
03
04
05
Samlet tid for de programmerede spor
C
++
01
02
03
04
05
06
0:15:30
T
Valg det ønskede programnummer for
den titel, det kapitel eller det spor, du vil
ændre, i Trin 4 ved hjælp af X/x eller
talknapperne, og tryk derefter på c.
Følg Trin 5, hvis du vil foretage en ny
programmering.
Sådan annulleres programmeringen
Hvis du vil annullere alle titlerne, kapitlerne
eller sporene i den programmerede
rækkefølge, skal du trykke på X og vælge
“SLET ALLE” i Trin 4. Hvis du vil annullere
det valgte program, skal du vælge
programmet ved hjælp af X/x i Trin 4 og
derefter trykke på CLEAR eller vælge “--” i
Trin 5 og derefter trykke på ENTER.
2
Tryk på X/x for at vælge
(SHUFFLE), og tryk derefter på ENTER.
Indstillingerne for SHUFFLE vises.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
DVD
FRA
FRA
TITEL
KAPITEL
z Du kan anvende Gentaget afspilning eller
3
xVed afspilning af en DVD
(Programmeret afspilning sat til
FRA)
• TITEL: blander titler og afspiller
dem i tilfældig rækkefølge.
• KAPITEL: blander kapitler og
afspiller dem i tilfældig rækkefølge.
z Du kan vælge PROGRAM direkte ved at trykke på
PROGRAM.
Bemærk
Antallet af viste titler, kapitler eller spor er det samme
antal titler, kapitler eller spor, der er optaget på en disc.
xVed afspilning af en VIDEO-CD
eller CD (Programmet afspilning
sat til FRA)
• SPOR: blander spor og afspiller dem
i tilfældig rækkefølge.
Afspilning i tilfældig rækkefølge
(Tilfældig afspilning)
Afspilleren kan indstilles til at springe mellem
titler eller spor og afspille dem i tilfældig
rækkefølge. En efterfølgende blanding kan
give en anden afspilningsrækkefølge.
7
CLEAR
8
xVed afspilning af en VIDEO-CD,
CD eller DVD (Programmet
afspilning sat til TIL)
• TIL: blander de titler eller spor i
Programmeret afspilning og afspiller
dem i tilfældig rækkefølge.
9
0
SHUFFLE
4
H
Tryk på X/x for at vælge menupunktet.
Afspilning af discs
Afspilning i tilfældig rækkefølge for de
programmerede titler under Programmeret afspilning.
Tryk på REPEAT eller SHUFFLE på
fjernbetjeningen, eller angiv “GENTAG” eller
“SHUFFLE” til i kontrolmenudisplayet.
Tryk på ENTER.
X/x
ENTER
DISPLAY
1
Tryk to gange på DISPLAY under
afspilningen (kun én gang, hvis du
afspiller en CD).
Kontrolmenuen vises.
Sådan vender du tilbage til normal
afspilning
Tryk på CLEAR, eller vælg “FRA” i Trin 3.
Sådan fjerner du kontrolmenuen
Tryk på DISPLAY, indtil kontrolmenuen
deaktiveres.
fortsat
41
z Du kan indstille Afspilning i tilfældig rækkefølge,
når afspilleren er stoppet. Når du har valgt
indstillingen “SHUFFLE”, skal du trykke på H.
Afspilning i tilfældig rækkefølge starter.
3
xVed afspilning af en DVD
(Programmet afspilning og
Afspilning i tilfældig rækkefølge
sat til FRA)
• DISC: gentager alle titlerne.
• TITEL: gentager den aktuelle titel på
en disc.
• KAPITEL: gentager det aktuelle
kapitel.
z Du kan vælge “SHUFFLE” direkte ved at trykke
på SHUFFLE.
Bemærk
Der kan afspilles op til 200 kapitler i tilfældig
rækkefølge, når du har valgt “KAPITEL”.
Afspilning flere gange (Gentaget
afspilning)
xVed afspilning af en VIDEO-CD
eller CD (Programmet afspilning
og Afspilning i tilfældig
rækkefølge sat til FRA)
• DISC: gentager alle sporene på en
disc.
• SPOR: gentager det aktuelle spor.
Du kan afspille alle titlerne eller sporene på
en disc eller en enkelt titel, kapitel eller spor
flere gange.
Du kan anvende en kombination af
Afspilning i tilfældig rækkefølge og
Programmeret afspilning.
7
CLEAR
8
xNår Programmeret afspilning
eller Afspilning i tilfældig
rækkefølge er aktiveret
• TIL: gentager Programmeret
afspilning eller Afspilning i tilfældig
rækkefølge.
9
0
REPEAT
H
X/x
ENTER
Tryk på X/x for at vælge menupunktet.
4
Tryk på ENTER.
DISPLAY
1
2
Tryk to gange på DISPLAY under
afspilningen (kun én gang, hvis du
afspiller en CD).
Kontrolmenuen vises.
Vælg
(GENTAG) ved hjælp af
X/x, og tryk på ENTER.
Indstillingerne for GENTAG vises.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
FRA
FRA
PLADE
TITEL
KAPITEL
42
DVD
Sådan vender du tilbage til normal
afspilning
Tryk på CLEAR på fjernbetjeningen, eller
vælg “FRA” i Trin 3.
Sådan fjerner du kontrolmenuen
Tryk på DISPLAY, indtil kontrolmenuen
deaktiveres.
z Du kan indstille Gentaget afspilning, når
afspilleren er stoppet. Når du har valgt indstillingen
“GENTAG”, skal du trykke på H. Gentaget
afspilning starter.
z Du kan valge GENTAG direkte ved at trykke pa
REPEAT.
Gentagelse af en bestemt del
(A-B Gentaget afspilning)
4
Du kan afspille en bestemt del af en titel, et
kapitel eller et spor flere gange. (Denne
funktion er praktisk, når du vil lære en passage
udenad, osv.)
7
CLEAR
8
Når du under afspilningen finder
startpunkt (punkt A) for den del, som
skal afspilles flere gange, skal du trykke
på ENTER.
Startpunktet (punkt A) er angivet.
9
A-B GENTAG
0
Indstil punkt B med
ENTER
.
X/x
ENTER
DISPLAY
1
Tryk to gange på DISPLAY under
afspilningen (kun én gang, hvis du
afspiller en CD).
Kontrolmenuen vises.
5
Når du når slutpunktet (punkt B), skal du
trykke på ENTER igen.
Indstillingspunkterne vises, og
afspilleren starter.
“A-B” vises i displayet på frontpanelet
under A-B Gentaget afspilning.
12(27)
18(34)
T
1 : 34 : 30
Afspilning af discs
KAPITEL KLOKKEN
A: 18 – 1 : 32 : 55
DVD
TIL
2
Tryk på X/x for at vælge
(A-B
GENTAG), og tryk derefter på ENTER.
Indstillingerne for A-B GENTAG vises.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
DVD
FRA
START
FRA
3
Sådan vender du tilbage til normal
afspilning
Tryk på CLEAR, eller vælg “FRA” i Trin 3.
Sådan fjerner du kontrolmenuen
Tryk på DISPLAY, indtil kontrolmenuen
deaktiveres.
Tryk på X/x for at vælge “STARTt”, og
tryk på ENTER.
Skærmbilledet for indstillingen A-B
GENTAG vises.
A-B GENTAG
Indstil punkt A med
KAPITEL KLOKKEN
A: 18 – 1 : 32 : 55
B: 18 – 1 : 34 : 30
Bemærk
• Du kan kun angive A-B Gentaget afspilning for en
bestemt del.
• Når du angiver A-B Gentaget afspilning, annulleres
indstillingerne for Afspilning i tilfældig rækkefølge,
Gentaget afspilning og Programmeret afspilning.
ENTER .
43
Søgning efter en sekvens
Søgning efter et bestemt
punkt på en disc (Søgning,
Scan, Afspilning i slow motion,
Søgning efter et punkt ved at
afspille en disc ved hurtig fremeller tilbagespoling (Scan)
Tryk på
eller y, mens du afspiller
en disc. Når du finder det ønskede punkt, skal
du trykke på H for at vende tilbage til
normal hastighed. Hver gang du trykker på
eller y under scanningen, ændres
afspilningshastigheden. Der er tre
tilgængelige hastigheder. Med hvert tryk
ændres visningen således:
y
Frysning af enkeltbillede)
y
Du kan finde et bestemt punkt på en disc
hurtigt ved at overvåge billedet eller afspille
langsomt.
3
5
6
7
8
9
Modsat retning
×2b (kun DVD) t 1m t 2m
0
/
C
H
y
c
/
y
Bemærk
Afhængigt af DVD/VIDEO-CD’en kan du ikke udføre
nogle af de beskrevne handlinger.
Søgning efter et punkt (Søgning)
Når du afspiller en disc, skal du blive ved
med at trykke på C for at søge efter et
punkt i afspilningsretningen på 1M*hastighed eller blive ved med at trykke på
c for at søge efter et punkt i den
modsatte retning på 1m* -hastighed. Når
du finder det punkt, du søger efter, skal du
slippe knappen for at vende tilbage til normal
afspilningshastighed.
∗ Afspilningshastigheden 1M/1m er den samme,
som scanningshastigheden, der er beskrevet
nedenfor.
Afspilningshastigheden ×2B/×2b er
omkring dobbelt så høj som den normale
hastighed. Afspilningshastigheden 2M/
2m er hurtigere end 1M/1m.
Visning af enkeltbillede efter
enkeltbillede (afspilning i slow-motion)
Du kan kun anvende denne funktion til
DVD’er eller VIDEO-CD’er. Tryk på
eller y, når afspilleren er i pausetilstand.
Hvis du vil vende tilbage til normal
hastighed, skal du trykke på H.
Hver gang du trykker på
eller y
under afspilning i slow motion, ændres
afspilningshastigheden. Der er to
tilgængelige hastigheder. Med hvert tryk
ændres angivelsen således:
y
2
4
y
1
Afspilningsretning
×2B (kun DVD/CD) t 1M t 2M
Afspilningsretning
2y y 1y
Modsat retning (kun DVD)
2
y1
y
y
44
y
Afspilningshastigheden 2y/2
langsommere end 1y/1 .
er
y
Afspilning af ét enkeltbillede ad
gangen
Du kan kun anvende denne funktion til
DVD’er eller VIDEO-CD’er. Når afspilleren
er i pausetilstand, skal du trykke på C for
at gå til næste enkeltbillede. Tryk på c
for at gå til det forrige enkeltbillede (kun
DVD). Hvis du vil vende tilbage til normal
afspilning, skal du trykke på H.
Søgning efter en titel/et
kapitel/et spor/et indeks/
en sekvens
Du kan søge på en DVD-disc efter titel eller
kapitel, og du kan søge på en VIDEO-CD
eller CD efter spor, indeks eller sekvens.
Eftersom titler og spor tildeles entydige
numre på disc’en, kan du vælge det ønskede
ved at angive nummeret. Eller du kan søge
efter en sekvens ved hjælp af tidskoden
(TIDSSØGNING).
CLEAR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
X/x
ENTER
DISPLAY
1
Søgning efter en sekvens
Nummerknapper
Tryk på DISPLAY
Kontrolmenuen vises.
2
Tryk på X/x for at vælge
søgemetode.
xVed afspilning af en DVD
(TITEL),
(KAPITEL) eller
(KLOKKEN/TEKST)
KLOKKEN/TEKST til
TIDSSØGNING (Se nedenfor).
xVed afspilning af en VIDEO-CD
(SPOR) eller
(INDEKS).
fortsat
45
xVed afspilning af en VIDEO-CD
med PBC-afspilning
(SEKVENS)
Sådan fjerner du kontrolmenuen
Tryk på og hold DISPLAY nede, indtil
kontrolmenuen deaktiveres.
xVed afspilning af en CD
(SPOR) eller
(INDEKS).
Til søgning efter en sekvens ved
hjælp af tidskoden (TIDSSØGNING)
(Kun DVD)
Eksempel: Når du vælger
(KAPITEL)
“**(**)” er markeret (** henviser til et
nummer).
Tallet i parentes angiver det samlede
antal titler, kapitler, spor indeks eller
sekvenser.
1
12(27)
18(34)
T
1:32:55
DVD
Valgt række
3
Tryk på ENTER.
“** (**)” skifter til “-- (**)”.
12(27)
– –(34)
T
1:32:55
DVD
2
3
Vælg
(KLOKKEN/TEKST)
under Trin 2.
“T **:**:**” (spilletid for den aktuelle
titel) vælges.
Tryk pa ENTER.
“T **:**:**” ændres til “T --:--:--”.
Angiv tidskoden ved hjælp af
nummerknapperne, og tryk derefter på
ENTER.
Du kan også søge efter en sekvens ved
hjælp af tidskoden. Hvis du f.eks. vil
finde sekvensen 2 timer, 10 minutter og
20 sekunder efter begyndelsen, skal du
blot skrive “2:10:20”.
z Du kan få vist den første sekvens af titler, kapitler
eller spor, der er optaget på disc’en på en skærm, der
er opdelt i 9 sekvenser. Du kan starte afspilning direkte
ved at vælge én af sekvenserne. Yderligere
oplysninger findes på se side 47 .
Bemærk
Titlen, kapitlet eller spornummeret viser det samme
nummer, som er optaget på disc’en.
4
Tryk på X/x eller på
nummerknapperne for at vælge
den titel, det kapitel, det spor, det
indeks eller det sekvensnummer,
du vil søge efter.
Hvis du laver en fejl
Annuller nummeret ved at trykke på
CLEAR, og vælg derefter et andet tal.
5
Tryk på ENTER.
Afspilleren starter afspilningen fra det
valgte nummer.
46
Afspilning af den
sekvens, du vil se (VISNING)
Du kan opdele skærmen i ni små skærme og
hurtigt finde den sekvens, du vil se.
0
X
O RETURN
Tryk på ENTER.
Sådan vender du tilbage til normal
afspilning
Tryk på O RETURN.
Sådan fjerner du kontrolmenuen
Tryk på DISPLAY, indtil kontrolmenuen
deaktiveres.
Bemærk
• Afhængigt af disc’en, kan du eventuelt ikke vælge
alle funktioner.
• Lyden forsvinder, når du bruger denne funktion.
Opdeling af et spor i ni dele
(STROBEAFSP.)
1
Tryk på DISPLAY to gange under
afspilningen.
Du kan få vist 9 på hinanden følgende
levende billeder på skærmen. Når du trykker
på X, standser det levende billede.
Kontrolmenuen vises.
2
Tryk på X/x for at vælge
(VISNING), og tryk derefter på
ENTER.
Vælg “STROBEAFSP.” i Trin 3, og tryk
derefter på ENTER i Trin 4.
Søgning efter en sekvens
ENTER
C/X/x/c
DISPLAY
4
Scanning af titel, kapitel eller spor
Indstillingerne for VISNING vises.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
DVD
STROBEAFSP.
TITELVISNING
KAPITELVISNING
VINKELVISNING
STROBEAFSP.
3
Tryk på X/x for at vælge
menupunktet.
Se de forklaringer, der er givet til hvert
enkelt menupunkt i følgende afsnit.
• STROBEAFSP.
• TITELVISNING (kun til DVD)
• KAPITELVISNING (kun til DVD)
• SPORVISNING (kun til VIDEO-CD)
• VINKELVISNING (kun til DVD)
Du kan opdele skærmen i ni små skærme og
få vist den første sekvens af titler, kapitler
eller spor. Du kan også afspille fra den valgte
titel, det valgte kapitel eller det valgte spor.
Vælg det ønskede punkt i Trin 3, og tryk på
ENTER i Trin 4.
xVed afspilning af en DVD
Vælg “TITELVISNING” eller
“KAPITELVISNING”.
fortsat
47
x Ved afspilning af en VIDEO-CD
Vælg “SPORVISNING”.
De indledende sekvenser af titler, kapitler
eller spor vises.
Start afspilning fra den valgte sekvens
Vælg en sekvens ved hjælp af C/X/x/c , og
tryk på ENTER. Afspilningen starter fra den
valgte sekvens.
z Hvis der er over 9 titler, kapitler eller spor, vises V
nederst til højre.
Hvis du vil have vist yderligere titler, kapitler eller
spor, skal du vælge sekvensen nederst til højre
(position 9) og trykke på x. Hvis du vil vende tilbage
til den forrige sekvens, skal du vælge sekvensen øverst
til venstre (position 1) og trykke på X.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Visning af forskellige vinkler
samtidig
Hvis der er optaget en række vinkler (flere) i
en sekvens på DVD’en, kan du få vist alle de
optagne vinkler på disc’en på den samme
skærm og starte afspilningen i funktionen
Fortsat afspilning ved den valgte vinkel.
Vinklerne vises på en skærm, som er opdelt i
ni dele.
Vælg “VINKELVISNING” i Trin 3, og tryk
derefter på ENTER i Trin 4.
Sådan vender du tilbage til normal
afspilning
Tryk på O RETURN.
48
Visning af oplysninger om disc’en
Ved afspilning af en DVD
Visning af spilletiden og
resterende spilletid i
displayet på
frontpanelet
Spilletid og nummer for den aktuelle titel
TITLE
CHAP
CHAP
HOUR
3
5
6
7
8
9
MIN
SEC
CHAP
HOUR
MIN
SEC
Resterende spilletid for det aktuelle
kapitel
HOUR
MIN
SEC
Tekst
0
TIME/TEXT
Ved afspilning af en VIDEO-CD (uden
PBC-funktioner) eller CD
Spilletid og aktuelt spornummer
TRACK
INDEX
MIN
SEC
Resterende spilletid for det aktuelle spor
Tryk på TIME/TEXT.
Hver gang du trykker på TIME/TEXT under
afspilning af en disc, ændres visningen som
vist i det følgende diagram.
TRACK
INDEX
MIN
SEC
MIN
SEC
Visning af oplysninger om disc’en
2
4
SEC
Spilletid og nummer for det aktuelle kapitel
CHAP
1
MIN
Resterende spilletid for den aktuelle titel
TITLE
Du kan få vist oplysninger om disc’en, f.eks.
den resterende spilletid, det samlede antal
titler på en DVD eller spor på en CD eller
VIDEO-CD ved hjælp af displayet på
frontpanelet (side 9).
HOUR
disc’ens spilletid
Resterende spilletid for disc’en
MIN
SEC
Tekst
z Ved afspilning af VIDEO-CD’er med PBCfunktioner vises sekvensnummeret og spilletiden.
fortsat
49
z Spilletiden og den resterende spilletid for det
aktuelle kapitel, titel, spor, sekvens eller disc vises
også på TV-skærmen. Se afsnittet “Kontrol af
spilletiden og den resterende spilletid” for at få
anvisninger til, hvordan disse oplysninger læses.
Kontrol af spilletiden og
den resterende spilletid
Bemærk
Afhængigt af den type disc, der afspilles, og
afspilningsfunktionen, vises de ovennævnte
pladeoplysninger muligvis ikke.
Du kan få vist spilletiden og den resterende
spilletid for den aktuelle titel det aktuelle
kapitel eller spor og den samlede spilletid
eller resterende spilletid for disc’en. Du kan
desuden få vist den DVD/CD-tekst, der er
optaget på disc’en.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
TIME/TEXT
DISPLAY
1
Tryk på DISPLAY under
afspilningen.
Kontrolmenuen vises.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
DVD
Disctype
Tidsoplysninger
2
Tryk på TIME/TEXT flere gange for
at ændre tidsoplysningerne.
Visningen og de tidsangivelser, du kan
ændre, afhænger af den disc, du
afspiller.
50
xVed afspilning af en DVD
• T **:**:**
Spilletid for den aktuelle titel
• T–**:**:**
Resterende spilletid for den aktuelle
titel
• C **:**:**
Spilletid for det aktuelle kapitel
• C–**:**:**
Resterende spilletid for det aktuelle
kapitel
xVed afspilning af en VIDEO-CD
(med PBC-funktioner)
• **:**
Spilletid for den aktuelle sekvens
Sådan fjerner du kontrolmenuen
Tryk på DISPLAY, indtil kontrolmenuen
deaktiveres.
KLOKKEN/TEKST
BRAHMS SYMPHONY NO – 4
DVD/CD-teksten
z Hvis DVD/CD-teksten ikke kan være på en enkelt
linje, kan du se hele teksten, når den ruller hen over
frontpanelet.
z Du kan vælge tiden og teksten ved at trykke på
TIME/TEXT.
Bemærk
• Kun bogstaver i alfabetet kan vises.
• Afspilleren kan kun vise det første niveau af DVD/
CD-tekst, f.eks. disc’ens navn eller titel.
Visning af oplysninger om disc’en
xVed afspilning af en VIDEO-CD
(uden PBC-funktion) eller CD
• T **:**
Spilletid for det aktuelle spor
• T–**:**
Resterende spilletid for det aktuelle
spor
• D **:**
Spilletid for den aktuelle disc
• D–**:**
Resterende spilletid for den aktuelle
disc
Visning af DVD/CD-teksten
Tryk på TIME/TEXT flere gange i Trin 2 for
at få vist den tekst, der er optaget på DVD’en/
CD’en. DVD/CD-teksten vises kun, når
teksten er optaget på disc’en. Du kan ikke
ændre teksten.
51
Kontrol af
afspilningsoplysninger
• LAG: viser lag og det sted, hvor
afspilningen skal genoptages.
4
Tryk på ENTER.
(AVANCERET)
Du kan få vist oplysninger som
bithastigheden eller det pladelag, som
afspilles.
Når du afspiller en disc, vises den omtrentlige
bithastighed for af afspilningsbilledet altid
som Mbps (Mega bit per sekund) og lyden
som kbps (kilo bit per sekund).
Lukning af vinduet AVANCERET
Vælg “FRA” i Trin 3.
Sådan fjerner du kontrolmenuen
Tryk på DISPLAY, indtil kontrolmenuen
deaktiveres.
Visning af hvert menupunkt
X/x
ENTER
DISPLAY
Hvis du trykker på DISPLAY-knappen flere
gange, kan du få vist enten “BITHASTIGHED” eller “LAG”, afhængigt af,
hvad du valgte i “AVANCERET”.
BIT-HASTIGHED
BIT-HASTIGHED
384kbps
0
1
Tryk på DISPLAY under
afspilningen.
Indstillingerne for AVANCERET
vises.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
3
DVD
BIT-HASTIGHED
384 kbps
0
5
10
Mbps
Tryk på X/x for at vælge punkter.
Hvis du vil se samtlige punkter, skal du
se “Visning af hvert menupunkt”.
• BIT-HASTIGHED: viser
bithastigheden.
52
Mbps
Standard
BIT-HASTIGHED
Tryk på X/x for at vælge
(AVANCERET), og tryk derefter på
ENTER.
BIT-HASTIGHED
FRA
BIT-HASTIGHED
LAG
10
Ved afspilning af MPEG-lydspor
Kontrolmenuen vises.
2
5
Lyd
kbps
1000
0
0
5
10
Mbps
Lyd
Standard
Bithastigheden henviser til mængden af
video-/lyddata pr. sekund på en disc. Jo
højere bithastighed, desto større mængde
data. Hvis niveauet for bithastigheden er høj,
er der en stor mængde data. Dette betyder
imidlertid ikke altid, at du kan få bedre billedog lydkvalitet.
LAG
Vises, når DVD’en har
dobbeltlag
Angiver det omtrentlige punkt, hvor disc’en
afspilles.
Hvis der er tale om en DVD med dobbeltlag,
angiver afspilleren, hvilket lag der aflæses
(“Layer 0” eller “Layer 1”).
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om
lag, skal du se side 89 (DVD).
Visning af oplysninger om disc’en
53
Lydjusteringer
Ændring af lyden
12(27)
18(34)
T
1:32:55
1: ENGELSK
1: ENGELSK
2: ENGELSK
3: FRANSK
Hvis DVD’en er optaget med spor på flere
sprog, kan du vælge det ønskede sprog, mens
du afspiller DVD’en.
Hvis DVD’en er optaget i flere lydformater
(PCM, Dolby Digital, MPEG-lyd eller DTS),
kan du vælge det ønskede lydformat under
afspilning af DVD’en.
Med stereo-CD’er eller VIDEO-CD’er kan du
vælge lyden fra den højre eller venstre kanal og
lytte til lyden på den valgte kanal gennem både
højre og venstre højttaler. (I så fald mister lyden
stereoeffekten). Ved afspilning af en disc, der
indeholder musik med sangen på den højre
kanal og instrumenterne på den venstre kanal,
kan du f.eks. vælge den venstre kanal og høre
instrumenterne fra begge højttalere.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DVD
PROGRAM FORMAT
DOLBY DIGITAL 3/2.1
L
C
R
LFE
LS
3
RS
Tryk på X/x for at vælge det
ønskede lydsignal.
xVed afspilning af en DVD
Valget af sprog afhænger af DVD’en.
Når der vises 4 cifre, repræsenterer de
sprogkoden. Se listen over sprogkoder
på side side 92 for at se, hvilket sprog
koden repræsenterer. Når det samme
sprog vises to eller flere gange, er
DVD’en optaget i flere lydformater.
xVed afspilning af en VIDEO-CD
eller CD
Standardindstillingen er understreget.
• STEREO: Standardstereolyd
• 1/V: Lyden fra den venstre kanal
(monolyd)
• 2/H: Lyden fra den højre kanal
(monolyd)
0
(lyd)
4
Tryk på ENTER.
X/x
ENTER
DISPLAY
1
Tryk på DISPLAY under
afspilningen.
Kontrolmenuen vises.
2
Tryk på X/x for at vælge
(LYD), og tryk derefter på ENTER.
Indstillingerne for LYD vises.
54
Sådan fjerner du kontrolmenuen
Tryk på DISPLAY, indtil kontrolmenuen
deaktiveres.
.
z Du kan vælge LYD direkte ved at trykke på
Hver gang du trykker på knappen, ændres menupunktet.
Bemærk
• Du kan ikke ændre lyden for discs i flere
lydformater.
• Under afspilning af en DVD kan lyden ændre sig
automatisk.
Der er følgende displayeksempler:
• PCM (stereo)
Visning af pladens lyddata
Hvis du vælger “LYD”, vises de kanaler, som
afspilles, på skærmen.
I et Dolby Digital-format kan flere signaler i
et interval fra monolyd til 5.1-kanals signaler
f.eks. optages på en DVD. Afhængigt af
DVD’en, kan antallet af optagne kanaler
variere.
Aktuelt lydformat*
12(27)
18(34)
T
1:32:55
1: ENGELSK
PROGRAM FORMAT
PCM 48kHz 24bit
• Dolby Surround
PROGRAM FORMAT
DOLBY DIGITAL 2/0
DOLBY SURROUND
L
C
R
DVD
PROGRAM FORMAT
DOLBY DIGITAL 3/2.1
L
C
R
S
LFE
LS
RS
Aktuelt afspilningsformat**
PROGRAM FORMAT
DOLBY DIGITAL 3/2.1
Med Dolby Digital 5.1-kanal
lydkomponent:
L
Front-komponent 2 +
Center-komponent 1
LFE-komponent 1 (Low
Frequency Effect)
**Bogstaverne i programformatdisplayet står
for følgende lydkomponenter:
L : Front (venstre)
R : Front (højre)
C : Center
LS : Surround (venstre)
RS : Surround (højre)
S : Surround (monolyd): Surroundkomponenten til Dolby Surroundbehandlede stereosignaler og
Dolby Digital-signaler.
LFE : LFE (Lav frekvenseffekt)
R
LFE
Surround-komponent 2
DOLBY DIGITAL 3 / 2 . 1
C
Lydjusteringer
* “PCM”, “MPEG”, “DTS” eller “DOLBY
DIGITAL” vises.
Ved “DOLBY DIGITAL” vises kanalerne i
afspilningssporet i følgende
nummerrækkefølge:
• Dolby Digital 5.1-kanal
Hvis der udsendes LFEsignalkomponenter, er “LFE” rammet ind
af en ubrudt linje. Hvis der ikke udsendes
LFE-signalkomponenter, er “LFE” rammet
ind af en brudt linje.
LS
RS
• MPEG
PROGRAM FORMAT
MPEG 2/2
L
R
LS
RS
• DTS
“LFE” er altid rammet ind af en ubrudt
linje, uanset om der udsendes en LFEsignalkomponent.
PROGRAM FORMAT
DTS 3/2.1
L
C
R
LFE
LS
RS
fortsat
55
Bemærk
• Hvis signaler indeholder surround-komponenten
som LS, RS eller S, forstærkes Surround-effekten
(side 56).
• Hvis “DTS” er indstillet til “FRA” i
“LYDINDSTILLING” (side 79), vises indstillingen
til valg af DTS-spor ikke på skærmen, selv om
disc’en indeholder DTS-spor.
SURROUND-funktioner
Du kan høre surround-lyde ved afspilning af
discs, herunder Dolby Digital- og MPEGlyd-DVD’er, selv om du kun har to eller fire
højttalere. Vælg den surround-funktion, som
passer bedst til din højttaleropsætning.
X/x
ENTER
DISPLAY
1
Tryk på DISPLAY under
afspilningen.
Kontrolmenuen vises.
2
Tryk på X/x for at vælge
(SURROUND), og tryk derefter på
ENTER.
Indstillingerne for SURROUND vises.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
FRA
FRA
TVS-DYNAMISK
TVS-BRED
56
DVD
3
“LYDINDSTILLING” (side 79).
Tryk på X/x for at vælge én af
SURROUND-lydene.
Se de forklaringer, der er givet til hvert
menupunkt på den næste side.
Med to højttalere
•TVS-DYNAMISK
•TVS-BRED
•TVS-NAT
•TVS-STANDARD
Med fire (eller flere) højttalere
(Hvis du vælger “INGEN” ved
indstilling af “BAG” i
“HØJTTALEROPSÆTNING” (side
95), kan du ikke vælge disse tilstande).
4
Tryk på ENTER.
Hvis du vil annullere indstillingen
Vælg “FRA” i Trin 3.
Sådan fjerner du komtrolmenuen
Tryk på DISPLAY, indtil kontrolmenuen
deaktiveres.
Med to højttalere
Hvis du kun tilslutter 2 fronthøjttalere, gør
TVS (TV Virtual Surround) det muligt at
opnå surround sound-effekter ved at anvende
sound imaging til at skabe virtuelle
baghøjttalere fra lyden fra de forreste
højttalere (L: venstre, R: højre) uden brug af
rigtige baghøjttalere. Vælg én af følgende
tilstande:
Hvis afspilleren er indstillet til at udsende
signalet fra DIGITAL OUT-stikket
(OPTICAL eller COAXIAL), kan surroundeffekten kun høres, når du indstiller du
“DOLBY DIGITAL” til “D-PCM” i
Anvender sound imaging til at danne
virtuelle baghøjttalere ud fra lyden fra de
forreste højttalere (L, R) uden brug af
faktiske baghøjttalere. Lydeffekterne er
adskilte og gengiver klart hver enkelt
lydelement i lydsporet.
Denne funktion er effektiv, når afstanden
mellem de forreste V- og H-højttalere er kort,
som f.eks. ved indbyggede højttalere på et
stereo-TV.
TV
TVS (TV Virtual Surround)-BRED
Anvender sound imaging til at danne
virtuelle baghøjttalere ud fra lyden fra de
forreste højttalere (L, R) uden brug af
faktiske baghøjttalere. De virtuelle højttalere
gengives som vist i illustrationen nedenfor.
Dette giver lyden en udvidet effekt, der
udfylder rummet omkring den lyttende.
Denne funktion er effektiv, når afstanden
mellem de forreste V- og H-højttalere er kort,
som f.eks. ved indbyggede højttalere på et
stereo-TV.
Lydjusteringer
•NORMAL SURROUND
•ENHANCED SURROUND
•VIRTUAL REAR SHIFT
•VIRTUAL MULTI REAR
•VIRTUAL MULTI DIMENSION
TVS (TV Virtual Surround)-DYNAMISK
TV
TVS (TV Virtual Surround)-NAT
De høje lyde, som eksplosioner,
komprimeres, men de mere stille lyde er
upåvirkede. Denne funktion er nyttig, når du
ikke vil forstyrre andre, men stadig vil høre
dialogen og surround sound-effekterne i
TVS-BRED.
fortsat
57
TVS (TV Virtual Surround)-STANDARD
NORMAL SURROUND
Anvender sound imaging til at danne
virtuelle baghøjttalere ud fra lyden fra de
forreste højttalere (V, H) uden brug af
faktiske baghøjttalere. De virtuelle højttalere
gengives som vist i illustrationen nedenfor.
Brug denne indstilling, når du vil bruge TVS
med 2 separate højttalere og beholde
lydkvaliteten.
Software med 2-kanals lydsignaler afkodes
af Dolby Surround (Pro Logic) for at skabe
surround-effekter. Surround-højttalerne
udsender identiske monolyde. Hvis du har en
centerhøjttaler, danner Dolby Surround (Pro
Logic) også passende lyde til
centerhøjttaleren.
L
L
R
R
LS
RS
ENHANCED SURROUND
L: Fronthøjttaler (venstre)
R: Fronthøjttaler (højre)
: Virtuel højttaler
Med fire (eller flere) højttalere
Du kan hore folgende surround-effekter ved
hjalp af to fronthøjttalere og to surroundhøjttalere.
Tilslut afspilleren til forstærkeren (receiveren)
ved hjælp af B-1 -bøsningerne (side 23).
Du kan høre Dolby Surround (Pro Logic)
eller Digital Cinema Sound (DCS). DCS
anvender sound imaginge til at flytte lyden
fra surround-højttalerne fra den faktiske
højttalerposition eller danner hele sæt af
virtuelle surround-højttalere ud fra et sæt
faktiske surround-højttalere. “VIRTUAL
REAR SHIFT”, “VIRTUAL MULTI
REAR” og “VIRTUAL MULTI
DIMENSION” gør brug af denne teknologi.
Giver en større fornemmelse af, at du faktisk
er til stede, ved hjælp af en Dolby Surround
(Pro Logic)-kilde med surround-signaler
monolyd. Skaber en stereolignende effekt i
surround-højttaleren.
VIRTUAL REAR SHIFT
Anvender sound imaging til at flytte lyden fra
surround-højttalerne væk fra den faktiske
højttalerposition.
Den position, der flyttes til, afhanger af
indstillingen “BAG” eller “SIDE” for
baghojttalerne (side 81).
BAG
L
R
LS
RS
SIDE
L
LS
58
R
RS
VIRTUAL MULTI REAR
VIRTUAL MULTI DIMENSION
Anvender sound imaging til at skabe en vifte
af virtuelle surround-højttalere ud fra et
enkelt sæt faktiske surround-højttalere. De
virtuelle højttalere gengives som vist i
illustrationen nedenfor. De virtuelle
surround-højttaleres position afhænger af
indstillingen af “BAG” eller “SIDE” for
surround-højttalerne (side 81).
Anvender sound imaging til at skabe en vifte
af virtuelle surround-højttaler positioner,
placeret højere end den lyttende, ud fra et
enkelt sæt faktiske surround-højttalere.
Denne indstilling skaber fem sæt virtuelle
højttalere, som omgiver den lyttende i en
elevationsvinkel på ca. 30°. Effekten
afhanger af indstillingen “BAG” eller
“SIDE” for surround-højttalerne (side 81).
BAG
L
BAG
R
L
LS
R
RS
SIDE
LS
L
R
Lydjusteringer
L
LS
RS
SIDE
R
RS
LS
RS
L : Fronthøjttaler (venstre)
R : Fronthøjttaler (højre)
LS : Surround-højttaler (venstre)
RS :Surround-højttaler (højre)
: Virtuel højttaler
z Du kan vælge SURROUND direkte ved at trykke
pa SURROUND på fjernbetjeningen eller afspilleren.
Hver gang du trykker på knappen, ændres
menupunktet. Hvis du vælger en anden indstilling end
“FRA”, lyser indikatoren på afspilleren.
fortsat
59
Bemærk
• Hvis du vil høre lyde fra flere kanaler via 5.1CH
OUTPUT-bøsning, skal du indstille hver
højttalerposition og-afstand korrekt. Hvis du ønsker
yderligere oplysninger om indstilling af hver
højttaler, skal du se side 78
• Når du vælger et menupunkt, afbrydes lyden et
øjeblik.
• Når afspilningen ikke indeholder et signal for de
bageste højttalere (side 55), kan surround-effekterne
være svære at høre.
• Hvis du vælger “TVS-DYNAMISK”, “TVSBRED”, “TVS-NAT” eller “TVS-STANDARD”,
udsender afspilleren ikke lyden fra centerhøjttaleren.
• Når du vælger én af SURROUND-funktionerne,
skal du deaktivere surround-indstillingen for det
tilsluttede TV eller den tilsluttede forstærker
(receiver).
• Hvis afspilleren er indstillet til at udsende signalet
via DIGITAL OUT (OPTICAL eller COAXIAL)bøsningerne, kan du ikke høre surround-effekten,
når du afspiller en CD.
• Sørg for, at lyttepositionen er mellem dine
højttalere, og med lige stor afstand fra højttalere, og
at højttalerne er anbragt i lignende omgivelser.
Ellers kan TVS-effekten være svær at høre.
• TVS NAT fungerer kun med Dolby Digital- og
MPEG-lydplades. Det er dog ikke alle discs, som
reagerer på samme måde på TVS-NAT-funktionen.
• Hvis du bruger DIGITAL OUT (OPTICAL eller
COAXIAL)-bøsningen og angivet “DOLBY
DIGITAL” til “DOLBY DIGITAL” og “MPEG” til
“MPEG” i “LYDINDSTILLING” kommer der lyd
fra højttalerne, men der er ingen TVS-effekt.
60
Afspilning af film
Ændring af vinklerne
3
Tryk på c eller ENTER.
Antallet af vinkler ændres til “-”.
Hvis der er optaget en række forskellige
vinkler (flere vinkler) i en sekvens på
DVD’en, vises “ANGLE” i frontpanelets
display. Det betyder, at du kan ændre
visningsvinklen.
Mens du afspiller en sekvens af et tog i
bevægelse, kan du f.eks. få vist sekvensen fra
enten forenden af toget, togets venstre vindue
eller fra det højre vindue uden at få togets
bevægelse afbrudt.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
–
4
DVD
(9)
Vælg vinkel ved hjælp af
nummerknapperne eller X/x, og
tryk derefter på ENTER.
Vinklen ændres til den valgte vinkel.
Nummerknapper
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
(kameravinkel)
DISPLAY
1
Tryk på DISPLAY under
afspilningen.
Kontrolmenuen vises.
2
z Du kan vælge “vinkel” direkte ved at trykke på
Hver gang du trykker på knappen, ændres vinklen.
.
z Du kan få vist alle optagne vinkler på disc’en på
den samme skærm og starte afspilningen direkte i
tilstanden Fortsat afspilning fra den valgte vinkel.
Vinklerne vises på en skærm, som er opdelt i ni 9 dele.
Yderligere oplysninger findes på side 47.
Bemærk
Afspilning af film
X/x
ENTER
Sådan fjerner du kontrolmenuen
Tryk på DISPLAY, indtil kontrolmenuen
deaktiveres.
Afhængigt af DVD’en kan du muligvis ikke ændre
vinklerne, selv hvis der er optaget flere vinkler på
DVD’en.
Tryk på X/x for at vælge
(VINKEL).
Nummeret på vinklen vises.
Tallet i parentes angiver det samlede
antal vinkler.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
DVD
1(9)
61
Visning af undertekster
Hvis der er optaget undertekster på en film,
kan du slå underteksterne til og fra, når du
ønsker det under afspilningen. Hvis der er
optaget undertekster på flere sprog på
disc’en, kan du ændre undertekstens sprog
under afspilningen og slå dem til og fra, når
du ønsker det. Du kan f.eks. vælge det
ønskede sprog for at øve dig og slå
underteksterne til for at opnå bedre
forståelse.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3
Tryk på X/x for at vælge sprog.
Valget af sprog afhænger af DVD’en.
Når der vises 4 cifre, angiver de
sprogkoden. Se listen over sprogkoder
på side side 92 for at se, hvilket sprog
koden repræsenterer.
4
Tryk på ENTER.
Annullering af indstillingen
UNDERTEKST
Vælg “FRA” i Trin 3.
Sådan fjerner du kontrolmenuen
Tryk pa DISPLAY, indtil kontrolmenuen
deaktiveres.
(undertekst)
z Du kan vælge UNDERTEKST direkte ved at
trykke på
. Hver gang du trykker på knappen,
ændres menupunktet.
X/x
ENTER
Afhængigt af DVD’en kan du muligvis ikke ændre
underteksterne, selv hvis der er optaget flere
undertekster på den.
0
Bemærk
DISPLAY
1
Tryk på DISPLAY under
afspilningen.
Kontrolmenuen vises.
2
Tryk på X/x for at vælge
(UNDERTEKST), og tryk derefter på
ENTER.
Indstillingerne for UNDERTEKST
vises.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
FRA
FRA
1: ENGELSK
2: FRANSK
3: SPANSK
62
DVD
Justering af
billedkvaliteten (BNR)
3
Som værdien stiger, formindskes de
mosaiklignende mønstre på TVskærmen også.
• 1: reducerer den “elektriske støj”.
• 2: reducerer den “elektriske støj”
mere end 1.
• 3: reducerer den “elektriske støj”
mere end 2.
BNR-funktionen (Block Noise Reduction)
justerer billedkvaliteten ved at reducere
“elektrisk støj” eller mosaiklignende
mønstre, der vises på TV-skærmen.
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tryk på X/x for at vælge et niveau.
Tryk på ENTER.
disc’en afspilles med den indstilling, du
valgte.
0
BNR
Annullering af indstillingen BNR
Vælg “FRA” i Trin 3.
X/x
ENTER
Sådan fjerner du kontrolmenuen
Tryk på og hold DISPLAY nede, indtil
kontrolmenuen deaktiveres.
z Du kan indstille BNR, når afspilleren er stoppet.
1
Tryk på DISPLAY to gange under
afspilningen.
Kontrolmenuen vises.
2
Tryk på X/x for at vælge
(BNR), og tryk derefter på ENTER.
Indstillingerne for BNR vises.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
FRA
1
2
3
FRA
DVD
z Du kan vælge BNR direkte ved at trykke på BNR
på fjernbetjeningen eller afspilleren. Hver gang du
trykker på knappen, ændres menupunktet. Hvis du
vælger en anden indstilling end “FRA”, lyser
indikatoren på afspilleren.
Afspilning af film
DISPLAY
Bemærk
• Hvis kanterne på billedet på skærmen bliver slørede,
skal du sætte “BNR” til “FRA”.
• Afhængigt af disc’en eller den sekvens, der afspilles,
kan BNR-effekten være svær at få øje på.
63
Forbedring af
afspilningsbilledet (DIGITAL
3
Efterhånden som værdien stiger, bliver
billedkanterne på TV-skærmen
skarpere.
• 1: forbedrer kanten.
• 2: forbedrer kanten mere end 1.
• 3: forbedrer kanten mere end 2.
• SOFT: gør billedet mere udvisket
(kun DVD)
VIDEOFORBEDRING)
Funktionen Digital Video Enhancer gør
billedet klart og skarpt ved at forbedre
kanterne på billederne på TV-skærmen.
Denne funktion kan også gøre billederne på
skærmen mere udvisket.
Tryk på X/x for at vælge et niveau.
4
Tryk på ENTER.
disc’en afspilles med den indstilling, du
valgte.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Annullering af indstillingen DIGITAL
VIDEOFORBEDRING
Vælg “FRA” i Trin 3.
0
X/x
ENTER
DISPLAY
1
Tryk to gange på DISPLAY.
Kontrolmenuen vises.
2
Indstillingerne for DIGITAL
VIDEOFORBEDRING vises.
64
z Du kan indstille DIGITAL
VIDEOFORBEDRING, når afspilleren er stoppet.
Bemærk
Tryk på X/x for at vælge
(DIGITAL VIDEOFORBEDRING), og
tryk derefter på ENTER.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
FRA
1
2
3
SOFT
FRA
Sådan fjerner du kontrolmenuen
Tryk på DISPLAY, indtil kontrolmenuen
deaktiveres.
DVD
Afhængigt af DVD/VIDEO-CD’en eller den
afspillede sekvens, kan støjen på disc’en blive
tydeligere. Hvis det sker, skal du reducere niveauet for
indstillingen Digital Video Enhancer.
Brug af yderligere funktioner
Låsning af discs
2
Tryk på DISPLAY, mens afspilleren er
stoppet.
Kontrolmenuen vises.
3
Tryk på X/x for at vælge
(BRUGERDEFINERET BØRNESIKRING),
og tryk derefter på ENTER.
“BRUGERDEFINERET
BØRNESIKRING” er valgt.
(BRUGERDEFINERET BØRNESIKRING,
BØRNESIKRING)
Du kan angive to typer
afspilningsrestriktioner for den ønskede disc.
• Brugerdefineret børnesikring
Du kan angive afspilningsrestriktioner, så
afspilleren ikke afspiller upassende discs.
• Børnesikring
Afspilning af visse DVD’er kan begrænses
efter et foruddefineret niveau, som f.eks.
brugernes alder.
Den samme adgangskode anvendes til både
Børnesikring og Brugerdefineret
børnesikring.
Brugerdefineret børnesikring
DVD
FRA
TIL
KODEORD
4
Tryk på X/x for at vælge “TILt”, og
tryk på ENTER.
xHvis du ikke har angivet en
adgangskode
Displayet til registrering af en ny
adgangskode vises.
BRUGERDEFINERET BØRNESIKRING
Nummerknapper
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Indtast en ny firecifret
adgangskode, og tryk derefter på
ENTER
.
0
x
C/X/x
ENTER
DISPLAY
1
ORETURN
Indtast en 4-cifret adgangskode ved
hjælp af nummerknapperne, og tryk
derefter på ENTER.
Displayet til bekræftelse af adgangskode
vises.
Brug af yderligere funktioner
Du kan angive den samme adgangskode til
Brugerdefineret børnesikring for op til 50
discs. Når du angiver den 51. disc, annulleres
den første disc.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
Ilæg den disc, du vil låse.
Hvis disc’en afspilles, skal du trykke på
x for at stoppe afspilningen.
fortsat
65
xNår du allerede har registreret en
adgangskode
Displayet til angivelse af adgangskoden
vises.
Sådan ændres adgangskoden
1
BRUGERDEFINERET BØRNESIKRING
Indtast kodeord og tryk derefter
på ENTER .
2
3
5
Indtast eller genindstast din 4-cifrede
adgangskode ved hjælp af
nummerknapperne, og tryk derefter på
ENTER.
“Brugerdefineret børnesikring er
angivet.” vises, og skærmbilledet vender
tilbage til kontrolmenudisplayet.
Hvis du laver en fejl under angivelsen
af adgangskoden
Tryk på C, før du trykker på ENTER, og
skriv det korrekte tal.
4
Tryk på X/x i Trin 4 for at vælge
“KODEORD t”, og tryk derefter på
ENTER.
Displayet til angivelse af adgangskoden
vises.
Indtast en 4-cifret adgangskode ved
hjælp af nummerknapperne, og tryk
derefter på ENTER.
Indtast en ny 4-cifret adgangskode ved
hjælp af nummerknapperne, og tryk
derefter på ENTER.
Hvis du vil bekræfte din adgangskode,
skal du genindtaste den ved hjælp af
nummerknapperne og derefter trykke på
ENTER.
Afspilning af en disc, som der er
angivet Brugerdefineret
børnesikring for
1
Hvis du laver en fejl
Tryk på O RETURN, og start igen fra Trin
3.
Sådan fjerner du kontrolmenuen
Tryk på O RETURN, og tryk på og hold
DISPLAY nede, indtil kontrolmenuen
deaktiveres.
Ilæg den disc, som der er angivet
Brugerdefineret børnesikring for.
Displayet BRUGERDEFINERET
BØRNESIKRING vises.
BRUGERDEFINERET BØRNESIKRING
Brugerdefineret børnesikring er
allerede angivet. Indtast kodeord og
tryk derefter på ENTER .
Sådan deaktiveres funktionen
Brugerdefineret børnesikring
1
2
66
Vælg “FRA t”, i Trin 4, og tryk
derefter på ENTER.
Indtast en 4-cifret adgangskode ved
hjælp af nummerknapperne, og tryk
derefter på ENTER.
2
Indtast en 4-cifret adgangskode ved
hjælp af nummerknapperne, og tryk
derefter på ENTER.
Afspilleren er klar til afspilning.
z Hvis du glemmer adgangskoden, skal du skrive det
6-cifrede nummer “199703” ved hjælp af
nummerknappen, når displayet
BRUGERDEFINERET BØRNESIKRING beder dig
om adgangskoden, og derefter trykke på ENTER. Du
bliver bedt om at angive en ny 4-cifret adgangskode.
4
Tryk på X/x for at vælge
“BRUGERDEFINERET INDSTILLING”, og
tryk derefter på ENTER.
“BRUGERDEFINERET
INDSTILLING” vises.
Begrænsning af børns afspilning
(Børnesikring)
Afspilning af visse DVD’er kan begrænses
efter et foruddefineret niveau, som f.eks.
brugernes alder. Funktionen “Børnesikring”
gør det muligt at angive et niveau for
afspilningsbegrænsningen.
En sekvens, der er begrænset, afspilles ikke,
eller den erstattes af en anden sekvens.
Nummerknapper
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5
Tryk på X/x for at vælge
“BØRNESIKRING t”, og tryk derefter
på ENTER.
xHvis du ikke har angivet en
adgangskode
Displayet til registrering af en ny
adgangskode vises.
0
BRUGERDEFINERET INDSTILLING
H
X/x
ORETURN
1
Tryk på DISPLAY, mens afspilleren er
stoppet.
Kontrolmenuen vises.
2
Tryk på X/x for at vælge
(INSTALLATION), og tryk derefter på
ENTER.
3
Tryk på X/x for at vælge
“BRUGERDEFINERET”, og tryk derefter
på ENTER.
Klargøringsdisplayet vises.
BØRNESIKRING
Indtast en ny firecifret
adgangskode, og tryk derefter på
ENTER
.
Indtast en 4-cifret adgangskode ved
hjælp af nummerknapperne, og tryk
derefter på ENTER.
Displayet til bekræftelse af adgangskode
vises.
xNår du allerede har registreret en
adgangskode
Displayet til angivelse af adgangskoden
vises.
Brug af yderligere funktioner
ENTER
DISPLAY
BRUGERDEFINERET INDSTILLING
STANDARD
LINE:
FRA
AUTO AFSPILNING:
LYS
DISPLAYLYS:
AUTO
PAUSETILSTAND:
BØRNESIKRING
TIL
ANGIV HUKOMMELSE:
FRA
VALG AF SPOR:
BRUGERDEFINERET INDSTILLING
BØRNESIKRING
Indtast kodeord og tryk derefter
på ENTER .
fortsat
67
6
Indtast eller genindtast adgangskoden
ved hjælp af nummerknapperne, og tryk
derefter på ENTER.
Displayet til indstilling af niveauet for
afspilningsbegrænsning og ændring af
adgangskode vises.
10 Vælg det ønskede niveau ved hjælp af X/
x, og tryk derefter på ENTER.
Indstillingen Børnesikring er udført.
BRUGERDEFINERET INDSTILLING
BØRNESIKRING
NIVEAU:
STANDARD:
SKIFT KODEORD
BRUGERDEFINERET INDSTILLING
BØRNESIKRING
NIVEAU:
STANDARD:
SKIFT KODEORD
4:
PG13
USA
FRA
USA
Jo lavere værdien er, desto større er
begrænsningen.
7
Tryk på X/x for at vælge “STANDARD”,
og tryk derefter på ENTER.
Valgmulighederne for “STANDARD”
vises.
BRUGERDEFINERET INDSTILLING
BØRNESIKRING
NIVEAU:
STANDARD:
SKIFT KODEORD
8
9
FRA
USA
USA
ANDRE
Tryk på X/x for at vælge et geografisk
område som niveauet for
afspilningsbegrænsningen, og tryk
derefter på ENTER.
Området vælges.
Når du vælger “ANDRE t”, skal du
vælge og angive standardkoden i tabellen
på næste side ved hjælp af X/x.
Tryk på ENTER.
Menupunkterne for “NIVEAU” vises.
BRUGERDEFINERET INDSTILLING
BØRNESIKRING
NIVEAU:
STANDARD:
SKIFT KODEORD
68
FRA
FRA
8:
7:
6:
5:
NC17
R
Hvis du laver en fejl
Tryk på O RETURN for at gå tilbage til det
foregående skærmbillede.
Sådan fjerner du kontrolmenuen
Tryk på DISPLAY flere gange, indtil
klargøringsdisplayet er deaktiveret.
Sådan aktiverer du funktionen
Børnesikring, og afspiller DVD’en
efter angivelse af adgangskoden
Angiv “NIVEAU” til “FRA” i Trin 10.
Sådan ændres adgangskoden
1
2
Vælg “SKIFT KODEORD t” i Trin 7
ved hjælp af x, og tryk derefter på
ENTER.
Displayet til angivelse af adgangskoden
vises.
Følg Trin 6 for at angive en ny
adgangskode.
Afspilning af en disc, som der er
angivet Børnesikring for
1
2
Ilæg disc’en, og tryk på H.
Displayet BØRNESIKRING vises.
Indtast en 4-cifret adgangskode ved
hjælp af nummerknapperne, og tryk
derefter på ENTER.
Afspilleren starter afspilning.
z Hvis du glemmer adgangskoden, skal du fjerne
disc’en og gentage Trin 1 til 5 under “Begrænsning af
børns afspilning (Børnesikring)”. Indtast “199703”
ved hjælp af nummerknapperne, og tryk derefter på
ENTER, når du bliver bedt om en adgangskode. Du
bliver bedt om at angive en ny 4-cifret adgangskode.
Placer discen i afspilleren igen, og tryk på H, når du
har indtastet en ny 4-cifret adgangskode i Trin 6.
Indtast din nye adgangskode, når displayet
BØRNESIKRING vises.
Bemærk
Standard
Kodenummer
Standard
Kodenummer
Argentina
2044
Korea
2304
Australien
2047
Malaysia
2363
Belgien
2057
Mexico
2362
Brasilien
2070
New Zealand
2390
Canada
2079
Norge
2379
Chile
2090
Østrig
2046
Danmark
2115
Pakistan
2427
Filippinerne
2424
Portugal
2436
Finland
2165
Rusland
2489
Frankrig
2174
Schweiz
2086
Holland
2376
Singapore
2501
Hongkong`
2219
Spanien
2149
Indien
2248
Storbritannien
2184
Indonesien
2238
Sverige
2499
Italien
2254
Taiwan
2543
Japan
2276
Thailand
2528
Kina
2092
Tyskland
2109
Brug af yderligere funktioner
• Når du afspiller DVD’er, som ikke har funktionen
Børnesikring, kan afspilning ikke begrænses på
denne afspiller.
• Afhængigt af DVD’en, kan du blive bedt om at
ændre børnesikringens begrænsning, mens disc’en
afspilles. I så fald skal du indtaste din adgangskode
og derefter ændre begrænsningen. Hvis du
annullerer indstillingen Genoptag afspilning, vender
begrænsningen tilbage til det oprindelige niveau.
Områdekode
69
Betjeningsaktiverede
lydeffekter (lyd-feedback)
Afspilleren bipper, når følgende handlinger
udføres.
Funktionen Lyd-feedback er som standard
deaktiveret.
Betjening
Betjeningsaktiveret lyd
Strømmen tændes
Et bip
Strømmen slukkes
To bip
Der trykkes på H
Et bip
Der trykkes på X
To bip
Afspilningen stopper
Et langt bip
Betjening er ikke mulig
Tre bip
Sådan aktiveres lyd-feedback
A
POWER
Strømindikator
X
\/1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
70
1
Tryk på POWER på afspilleren, og tryk
derefter på [/1 på fjernbetjeningen.
Strømindikatoren lyser grønt.
Når der er en disc i afspilleren, skal du
trykke på A og fjerne disc’en. Tryk
derefter på A igen for at lukke
pladeskuffen.
2
Tryk på og hold X på afspilleren nede i
mere end to sekunder.
Du hører et bip, og funktionen Lydfeedback aktiveres.
Sådan deaktiveres funktionen Lydfeedback
Når der ikke er nogen disc i afspilleren, skal
du trykke og holde X nede på afspilleren i
mere end to sekunder. Du hører to bip, og
funktionen Lyd-feedback deaktiveres.
Betjening af TV’et eller
AV-forstærkeren
(receiveren) med den
medfølgende
fjernbetjening
Ved at justere fjernbetjeningens signal kan du
styre TV’et eller AV-forstærkeren
(receiveren) med den medfølgende
fjernbetjening.
Hvis du tilslutter enheden med en AVforstærker (receiver), kan du justere
lydstyrken med den medfølgende
fjernbetjening.
Bemærk
Betjening af TV’et med
fjernbetjeningen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Kodenummer
Sony (standard)
01
Grundig
11
Hitachi
24
Loewa
45
Nokia
15, 16, 69
Panasonic
17, 49
Philips
06, 07, 08
Saba
12, 13
Samsung
22, 23
Sanyo
25
Sharp
29
Telefunken
36
Thomson
43
Toshiba
38
Betjening af TV’et
Du kan betjene TV’et med knapperne
nedenfor.
Ved at trykke på Kan du
TV [/1
Nummerknapper*
Producent
TV [/1
Slukke for TV’et
2 (lydstyrke) +/–
Justere lydstyrken på TV’et
(Widescreen)
Slå Widescreen på Sony Wide TV’et til
eller fra
t (TV/VIDEO)
Skifte mellem TV’ets og andre
indgangskilder
2 +/–
TV/DVD**
Skifte mellem TV’ets og afspilleren
TV/DVD
∗ Brug kun nummerknapperne til at indtaste
kodenumre til brugerstyrede TV.
∗∗ Hvis du tilslutter afspilleren til TV’et med SCART
(EURO AV)-kabel, indstilles TV’ets indgangskilde
automatisk til afspilleren, når du starter
afspilningen eller trykker på alle knapper undtagen
\/1. I så fald skal du trykke på TV/DVD for at
skifte indgang på TV’et.
t
Hold knappen TV [/1 nede, og indtast TV’ets
producentkode (se i tabellen) ved hjælp af
nummerknapperne. Slip derefter knappen
TV [/1.
Brug af yderligere funktioner
• Afhængigt af de enheder, der tilsluttes, kan du ikke
betjene TV’et eller AV-forstærkeren (receiveren)
ved hjælp af nedenstående knapper.
• Hvis du indtaster et nyt kodenummer, slettes det
forrige kodenummer.
• Når du skifter batterierne i fjernbetjeningen,
nulstilles kodenummeret eventuelt til
standardindstillingen. Indstil det korrekte
kodenummer.
Kodenumre til brugerstyrede TV’er
Hvis der er vist mere end én kode, skal du
forsøge at indtaste dem én af gangen, indtil
du finder den kode, som fungerer sammen
med dit TV.
fortsat
71
Betjening af AV-forstærkere
(receivere) med fjernbetjeningen
TV [/1
Nummerknapper
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2 +/–
0
Hold knappen TV [/1nede, og indtast AVforstærkerens (receiverns) producentkode
(se i tabellen) ved hjælp af
nummerknapperne. Slip derefter knappen
TV [/1.
Kodenumre til brugerstyrede AVforstærkere (receivere)
Hvis der er vist mere end én kode, skal du
forsøge at indtaste dem én af gangen, indtil
du finder den kode, som fungerer sammen
med AV-forstærkeren (receiveren).
Producent
Kodenummer
Sony
91, 89
Denon
84, 85, 86
Kenwood
92, 93
Onkyo
81, 82, 83
Pioneer
99
Sansui
87
Technics
97, 98
Yamaha
94, 95, 96
Betjening af AV-forstærkeren
(receiveren)
Du kan ændre lydstyrken på AVforstærkeren (receiveren) ved hjælp af 2 +/
–.
72
Indstillinger og justeringer
Brug af
klargøringsdisplayet
Ved hjælp af klargøringsdisplayet kan du
foretage forskellige justeringer af f.eks.
billede og lyd. Du kan bl.a. også angive et
sprog for underteksterne og
klargøringsdisplayet. Hvis du ønsker
oplysninger om hvert menupunkt i
klargøringsdisplayet, skal du se side 74. Hvis
du ønsker en overordnet liste over
menupunkter i klargøringsdisplayet, skal du
se side 93.
3
Tryk på X/x for at vælge
“BRUGERDEFINERET”, og tryk derefter
på ENTER.
Klargøringsdisplayet vises.
SPROG-INDSTILLING
DISPLAYSPROG:
DVD-MENU:
LYD:
UNDERTEKST:
4
Sådan anvendes
klargøringsdisplayet
X/x
ENTER
DANSK
ENGLISH
DANSK
DANSK
Tryk på X/x for at vælge menupunktet på
den viste liste: “SPROG-INDSTILLING”,
“SKÆRMINDSTILLING”,
“BRUGERDEFINERET INDSTILLING”,
“LYDINDSTILLING” eller
“HØJTTALEROPSÆTNING”. Tryk
derefter på ENTER.
Det valgte klargøringsmenupunkt vises.
Eksempel: “SKÆRMINDSTILLING”
Valgt punkt
DISPLAY
1
Tryk på DISPLAY, når afspilleren er
stoppet.
Kontrolmenuen vises.
2
Tryk på X/x for at vælge
(INSTALLATION), og tryk derefter på
ENTER.
Indstillingerne for INSTALLATION
vises.
( 47 )
:
HURTIG
BRUGERDEFINERET
NULSTIL
HURTIG
:
DVD
5
16:9
TIL
STILL-BILLEDE
Vælg hovedmenupunktet ved hjælp af X/
x, og tryk derefter på ENTER.
Indstillingerne for det valgte menupunkt
vises.
Eksempel: “TV TYPE”
SKÆRMINDSTILLING
TV TYPE:
PAUSESKÆRM:
BAGGRUNDS:
Indstillinger og justeringer
Klar
gøringsmenupunkt
SKÆRMINDSTILLING
TV TYPE:
PAUSESKÆRM:
BAGGRUNDS:
16:9
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 BESKÅRET
Valgmuligheder
fortsat
73
6
Vælg en indstilling ved hjælp af X/x, og
tryk derefter på ENTER.
Indstillingen er valgt, og klargøringen er
udført.
Eksempel: “4:3 BESKÅRET”
Indstilling af sproget for
displayet eller lydsporet
(SPROG-INDSTILLING)
Valgt indstilling
SKÆRMINDSTILLING
TV TYPE:
PAUSESKÆRM:
BAGGRUNDS:
4:3 BESKÅRET
TIL
STILL-BILLEDE
“SPROG-INDSTILLING” gør det muligt at
vælge forskellige sprog for displayet på
skærmen eller lydsporet.
Vælg “SPROG-INDSTILLING” i
klargøringsdisplayet. Hvis du ønsker
oplysninger om brug af displayet, skal du se
“Brug af klargøringsdisplayet” (side 73).
Sådan fjerner du klargøringsdisplayet
Tryk på DISPLAY flere gange, indtil
klargøringsdisplayet er deaktiveret.
SPROG-INDSTILLING
DISPLAYSPROG:
DVD-MENU:
LYD:
UNDERTEKST:
DANSK
ENGLISH
DANSK
DANSK
z Hvis du vælger “HURTIG” i Trin 3, kommer du til
Hurtig installation (side 28). Følg trinene fra Trin 5 i
forklaringen til Hurtig installation for at foretage de
grundlæggende justeringer.
z Hvis du vælger “NULSTIL” i Trin 3, kan du
nulstille alle indstillingerne “INSTALLATION” på
side 93 til 95 (undtagen BØRNESIKRING) til
standardindstillingerne. Når du har valgt “NULSTIL”
og trykker på ENTER, skal du vælge “JA” for at
nulstille indstillingerne (det tager et par sekunder)
eller vælge “NEJ” og trykke på ENTER for at komme
tilbage til kontrolmenuen. Tryk ikke på POWER eller
[/1 ved nulstilling af afspilleren.
xDISPLAYSPROG (Display på
skærmen)
Skifter mellem displaysprogene på skærmen.
Vælger sproget fra den viste liste.
xDVD-MENU (kun DVD)
Du kan vælge det ønskede sprog for DVDmenuen.
xLYD (kun DVD)
Ændrer sproget for lydsporet.
Vælg sproget fra den viste liste.
Når du vælger “ORIGINAL”, vælges det
sprog, der har førsteprioritet på disc’en.
xUNDERTEKST (kun DVD)
Ændrer sproget for underteksterne.
Vælg sproget fra den viste liste.
Når du vælger “FØLG LYD”, ændres sproget
for underteksterne i overensstemmelse med
det sprog, du har valgt for lydsporet.
74
z Hvis du vælger “ANDRE t” i “DVD-MENU”,
“UNDERTEKST” og “LYD”, skal du vælge og
indtaste sprogkoden fra listen ved hjælp af
nummerknapperne (side 92).
Når du har truffet et valg, vises sprogkoden (4 cifre)
næste gang, du vælger “ANDRE t”.
Bemærk
Hvis du vælger et sprog, som ikke er optaget på
DVD’en, vælges ét af de optagne sprog automatisk
(undtagen for “DISPLAYSPROG”).
Indstillinger for displayet
(SKÆRMINDSTILLING)
Vælg indstillinger i overensstemmelse med
det TV, der skal tilsluttes.
Vælg “SKÆRMINDSTILLING” i
klargøringsdisplayet. Hvis du ønsker
oplysninger om brug af displayet, skal du se
“Brug af klargøringsdisplayet” (side 73).
Standardindstillingerne er understregede.
SKÆRMINDSTILLING
TV TYPE:
PAUSESKÆRM:
BAGGRUNDS:
16:9
TIL
STILL-BILLEDE
xTV TYPE (kun DVD)
Vælg formatforholdet for det tilsluttede TV
(4:3-standard eller Widescreen).
Vælg denne indstilling, når du
tilslutter et Widescreen-TV eller
et 4:3 standard-TV med
Widescreen-indstilling.
4:3
LETTER
BOX
Vælg denne indstilling, når du
tilslutter et 4:3-skærm-TV. Viser
et bredt billede med striber i den
øverste og nederste del af
skærmen.
4:3
BESKÅRET
Vælg denne indstilling, når du
tilslutter et 4:3-skærm-TV. Viser
automatisk det brede billede på
hele skærmen og skærer de dele
af, der ikke kan være der.
Indstillinger og justeringer
16:9
fortsat
75
16:9
Brugerdefinerede
indstillinger
(BRUGERDEFINERET INDSTILLING)
4:3 LETTER BOX
4:3 BESKÅRET
Bemærk
Afhængigt af DVD’en kan “4:3 LETTER BOX”
vælges i stedet for “4:3 BESKÅRET” eller omvendt.
xPAUSESKÆRM
Slår pauseskærmen til eller fra, så
pauseskærmens billede vises, når du
efterlader afspilleren i pause- eller
stoptilstand i 15 minutter, eller når du
afspiller en CD i mere end 15 minutter.
Pauseskærmen hjælper dig med at forebygge,
at skærmen bliver ødelagt (skyggebilleder).
Tryk på H for at slå pauseskærmen fra.
TIL
Slår pauseskærmen til.
FRA
Slår pauseskærmen fra.
xBAGGRUNDS
Vælg baggrundsfarven eller billedet på TVskærmen i stoptilstand eller under afspilning
af en CD.
76
STILLBILLEDE
Still-billedet vises i baggrunden,
men kun når still-billedet
allerede er optaget på disc’en
(CD-EXTRA osv.). Hvis disc’en
ikke indeholder et still-billede,
vises billedet “GRAFIK”.
GRAFIK
Et billede, der er lagret i
afspilleren, vises i baggrunden.
BLÅ
Baggrundsfarven er blå.
SORT
Baggrundsfarven er sort.
Gør det muligt at angive børnesikring og
andre indstillinger.
Vælg “BRUGERDEFINERET
INDSTILLING” i klargøringsdisplayet. Hvis
du ønsker oplysninger om brug af displayet,
skal du se “Brug af klargøringsdisplayet”
(side 73).
Standardindstillingerne er understregede.
BRUGERDEFINERET INDSTILLING
STANDARD
LINE:
FRA
AUTO AFSPILNING:
LYS
DISPLAYLYS:
AUTO
PAUSETILSTAND:
BØRNESIKRING
TIL
ANGIV HUKOMMELSE:
FRA
VALG AF SPOR:
xLINE
Vælg metode til udsendelse af videosignaler
fra LINE 1 (RGB)-TV-bøsningen på
afspillerens bagpanel.
STANDARD Udsender videosignalerne.
S-VIDEO
Udsender S-videosignalerne.
RGB
Udsender RGB-signalerne.
Bemærk
• Hvis TV’et ikke er tilpasset S video- eller RGBsignalerne, vises der intet billede på TV-skærmen,
selv ikke hvis du vælger “S-VIDEO” eller “RGB”.
Se i vejledningen, der følger med TV’et.
• Hvis TV’et kun har én SCART (EURO AV)bøsning, skal du ikke vælge “S-VIDEO”.
xAUTO AFSPILNING
Vælg indstillingen Auto afspilning, når du
tænder for afspilleren.
FRA
Anvender ikke “TIMER”,
“DEMO1” eller “DEMO2” til at
starte afspilningen.
TIMER
Starter afspilningen, når
afspilleren er tændt. Afspilleren
kan spille på et hvilket som helst
tidspunkt, når den er tilsluttet en
timer (følger ikke med). Indstil
timeren, når afspilleren er i
standby (strømindikatoren lyser
rødt).
DEMO1
Starter afspilning af den første
demonstration automatisk.
DEMO2
Starter afspilning af den anden
demonstration automatisk.
xDISPLAYLYS
Juster lyset i displayet på frontpanelet.
LYS
Gør displayet på frontpanelet lyst.
MØRK
Gør displayet på frontpanelet
mørkt.
FRA
xPAUSETILSTAND (kun DVD)
Vælg billedet i pausetilstand.
AUTO
Billedet, herunder motiver, der
bevæger sig dynamisk, vises
uden rystelser. Normalt skal
denne position vælges.
BILLEDE
Billedet, herunder motiver, der
ikke bevæger sig dynamisk, vises
i en højere opløsning.
TIL
Gemmer indstillingerne i
hukommelsen, når du fjerner
disc’en fra afspilleren.
FRA
Gemmer ikke indstillingerne i
hukommelsen.
Følgende indstillinger gemmes i
hukommelsen med funktionen
Afspilningshukommelse.
— LYD (side 54)*
— BNR (side 63)
— DIGITAL VIDEOFORBEDRING (side
64)
— UNDERTEKST(side 62)*
— SURROUND (side 56)
∗Kun DVD
Bemærk
• Afspilleren kan gemme indstillingerne på op til 50
discs. Når du gemmer indstillingen til pladenummer
51, annulleres indstillingen for den første disc.
• Afhængigt af DVD’en, har de oplysninger, som
gemmes på disc’en, en højere prioritet end
indstillingerne i afspilningshukommelsen, og
funktionen virker ikke.
• Under afspilningen skal du ikke slukke for
afspilleren ved at trykke på knappen POWER på
afspilleren. Dette kan annullere indstillingerne. Når
du slukker for afspilleren, skal du først trykke på x
for at stoppe afspilningen og derefter trykke på [/1
på fjernbetjeningen. Når strømindikatoren lyser
rødt, og afspilleren er i standby, skal du trykke på
POWER på afspilleren.
Indstillinger og justeringer
Slukker lyset i displayet på
frontpanelet.
xANGIV HUKOMMELSE
Afspilleren kan gemme indstillingen for
UNDERTEKST samt andre indstillinger på
hver disc på op til 50 discs
(Afspilningshukommelse).
Tænd eller sluk for funktionen
Afspilningshukommelse.
xBØRNESIKRING t (kun DVD)
Angiver en adgangskode og et niveau for
afspilningsbegrænsning for DVD’er med
afspilningsbegrænsning for børn. Hvis du
ønsker flere oplysninger, skal du se
“Begrænsning af børns afspilning
(Børnesikring)” (side 67).
fortsat
77
xVALG AF SPOR (kun DVD)
Giver det lydspor, der indeholder det højeste
antal kanaler, førsteprioritet, når du afspiller
en DVD, hvor der er optaget flere
lydformater (PCM, MPEG-lyd, DTS eller
Dolby Digital).
FRA
Der er ikke angivet nogen
førsteprioritet.
AUTO
Der er angivet en førsteprioritet.
Bemærk
• Når du angiver menupunktet til “AUTO”, kan
sproget ændres. Indstillingen “VALG AF SPOR”
har højere prioritet end indstillingen “LYD” i
“SPROG-INDSTILLING”(side 74).
• Hvis du angiver “DTS” til “FRA” (side 79), afspilles
DTS-lydsporet ikke, selv når du angiver “VALG AF
SPOR” til “AUTO”.
• Hvis PCM-, DTS-, MPEG-lyd- og Dolby Digitallydsporene har det samme antal kanaler, vælger
afspilleren PCM-, DTS-, Dolby Digital- og MPEGlydspor i denne rækkefølge.
• Afhængigt af DVD’en kan lydkanalen med prioritet
være foruddefineret. I så fald kan du ikke give første
prioritet til DTS-, Dolby Digital- eller MPEGlydformatet ved at vælge “AUTO”.
Indstillinger for lyden
(LYDINDSTILLING)
“LYDINDSTILLING” gør det muligt at
indstille lyden i overensstemmelse med
vilkårene for afspilningen og tilslutningen.
Vælg “LYDINDSTILLING” i
klargøringsdisplayet. Hvis du ønsker flere
oplysninger om brug af displayet, skal du se
“Brug af klargøringsdisplayet” (side 73).
Standardindstillingerne er understregede.
LYDINDSTILLING
AUDIO ATT:
FRA
AUDIO DRC:
STANDARD
CENTERHØJTTALER - EQ.:
FLAD
DOWN MIX:
DOLBY SURROUND
DIGITAL UDGANG:
TIL
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
MPEG:
PCM
DTS:
FRA
48kHz/96kHz PCM:
48kHz/16bit
xAUDIO ATT (dæmpning)
Hvis afspilningslyden er forvrænget, skal du
angive dette menupunkt til “TIL”.
Afspilleren reducerer niveauet for den
udsendte lyd.
Denne funktion påvirker udgangssignalerne
for følgende bøsninger:
— LINE OUT L/R (AUDIO)-bøsninger
— LINE 1 (RGB)-TV-bøsning
— 5.1CH OUTPUT-bøsninger
FRA
Slår lyddæmpning fra.
Normalt skal denne position vælges.
TIL
Reducerer niveauet for den udsendte
lyd, så der ikke opstår forvrængning.
Vælg denne indstilling, når lyden fra de
indbyggede TV-højttalere forvrænges.
xAUDIO DRC (Dynamic Range Control)
(kun DVD)
Gør lyden tydelig, når lydstyrken sænkes ved
afspilning af en DVD, der har AUDIO DRCfunktionen. Dette påvirker
udgangssignalerne fra følgende bøsninger:
— LINE OUT L/R (AUDIO)-bøsninger
78
— 5.1CH OUTPUT-bøsning
— DIGITAL OUT-bøsning (OPTICAL eller
COAXIAL), kun når “DOLBY
DIGITAL” er indstillet til “D-PCM” og
“MPEG” er indstillet til “PCM” (side 79).
STANDARD
Normalt skal denne position
vælges.
TV
Gør de svage lyde tydelige, selv
hvis du skruer ned for lyden. Det
anbefales især, når du lytter til
lyden ved hjælp af højttalerne i
TV’et.
WIDE
RANGE
Giver dig fornemmelsen af at
overvære en live-optræden.
Dette er endnu mere effektivt,
når du anvender højttalere af høj
kvalitet.
xCENTERHØJTTALER-EQ.
(equalizer)
Gør det talte lydspor tydeligere, når det er
svært at høre det talte. Denne funktion
påvirker signalet til centerhøjttaleren, som er
tilsluttet til 5.1CH OUTPUT.
Udsender det talte lysspor, som
det blev optaget.
UDVIDET
Forstærker kun det talte lydspor.
SOFT
Gør lyden blødere ved at
dæmpe frekvenser over 8 kHz.
Vælges, hvis talelydsporet lyder
skingrende.
xDOWN MIX (kun DVD)
Ændrer metoderne til mixing, når du afspiller
en DVD, som der er optaget surroundsignaler på, f.eks. LS, RS eller S i Dolby
Digital- format. Hvis du ønsker flere
oplysninger om surround-signaler, skal du se
“Ændring af lyden” (side 54). Denne
funktion påvirker udgangssignalerne for
følgende bøsninger:
— LINE OUT L/R (AUDIO)-bøsninger
— DIGITAL OUT-bøsning (OPTICAL eller
COAXIAL), kun når “DOLBY DIGITAL”
er indstillet til “D-PCM” (side 79).
Vælg denne indstilling, når
afspilleren er tilsluttet en
lydkomponent, der er tilpasset
Dolby Surround (Pro Logic). Det
udgangssignal, der gengiver
Dolby Surround-effekten, mixes
ned til 2 kanaler.
NORMAL
Vælg denne indstilling, når
afspilleren er tilsluttet en
lydkomponent, der ikke er
tilpasset Dolby Surround (Pro
Logic). Alle udgangssignalerne
bliver mixet ned til 2 kanaler uden
Dolby Surround (Pro Logic)effekt.
xDIGITAL UDGANG
Vælges, hvis signalerne udsendes via
DIGITAL OUT-bøsningen (OPTICAL eller
COAXIAL).
TIL
Normalt skal denne position vælges.
Når du vælger “TIL”, skal du angive
“DOLBY DIGITAL”, “MPEG”, “DTS”
og “48kHz/96kHz PCM”. Hvis du
ønsker flere oplysninger om indstilling
af disse menupunkter, skal du se
“Indstilling af det digitale
udgangssignal”.
FRA
Nå afspilleren ikke leverer
lydsignalerne via DIGITAL OUT
bøsningen (OPTICAL eller
COAXIAL), påvirkes de analoge
kredsløb kun minimalt af de digitale.
Indstilling af det digitale
udgangssignal
Ændrer metoden for udsendelse af
lydsignaler, når du tilslutter følgende
komponenter ved hjælp af et optisk eller
koaksialt digitalt kabel via DIGITAL OUT
(OPTICAL eller COAXIAL)-bøsning.
— Forstærker (receiver) med digital
indgangsbøsning
— Forstærker (receiver) med en indbygget
DTS-, MPEG-lyd eller DOLBY
DIGITAL-dekoder
Indstillinger og justeringer
FLAD
DOLBY
SURROUND
fortsat
79
— MD- eller DAT-optager
Yderligere oplysninger om tilslutning findes
på side 21.
Vælg “DOLBY DIGITAL”, “MPEG”, “DTS”
og “48kHz/96kHz PCM”, efter at “DIGITAL
UDGANG” er angivet til “TIL”.
xMPEG
Vælger de MPEG-lyd-signaler, der skal
udsendes via DIGITAL OUT-bøsningen
(OPTICAL eller COAXIAL).
PCM
Vælg denne indstilling, når
afspilleren er tilsluttet en
lydkomponent uden en
indbygget MPEG-dekoder. Hvis
du afspiller MPEG-lydspor,
udsender afspilleren
stereosignaler via DIGITAL
OUT-bøsningen(OPTICAL eller
COAXIAL).
MPEG
Vælg denne indstilling, når
afspilleren er tilsluttet en
lydkomponent med en indbygget
MPEG-dekoder. Hvis afspilleren
er tilsluttet en lydkomponent
uden en indbygget MPEGdekoder, skal du ikke angive
dette. I modsat fald kommer der
kraftig støj (eller ingen lyd) fra
højttalerne, når du afspiller
MPEG-lydsporet, der kan genere
dine ører eller beskadige
højttalerne.
LYDINDSTILLING
FRA
AUDIO ATT:
AUDIO DRC:
STANDARD
CENTERHØJTTALER - EQ.:
FLAD
DOWN MIX:
DOLBY SURROUND
DIGITAL UDGANG:
TIL
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
MPEG:
PCM
DTS:
FRA
48kHz/96kHz PCM:
48kHz/16bit
xDOLBY DIGITAL
Vælger de Dolby Digital-signaler, som skal
udsendes via DIGITAL OUT-bøsningen
(OPTICAL eller COAXIAL).
80
D-PCM
Vælg denne indstilling, når
afspilleren er tilsluttet en
lydkomponent uden en indbygget
Dolby Digital-dekoder. Du kan
vælge, om signalerne skal
tilpasses Dolby Surround ved at
foretage justeringer af “DOWN
MIX” i “LYDINDSTILLING”
(side 78).
DOLBY
DIGITAL
Vælg denne indstilling, når
afspilleren er tilsluttet en
lydkomponent med en indbygget
Dolby Digital-dekoder.
Hvis afspilleren er tilsluttet en
lydkomponent uden en
indbygget Dolby Digitaldekoder, skal du ikke angive
dette. I modsat fald kommer der
kraftig støj (eller ingen lyd) fra
højttalerne, når du afspiller
Dolby Digital-lydsporet, der kan
genere dine ører eller beskadige
højttalerne.
xDTS
Vælges, hvis DTS-lydsignalerne udsendes
via DIGITAL OUT-bøsningen (OPTICAL
eller COAXIAL).
FRA
Vælg denne indstilling, når
afspilleren er tilsluttet en
lydkomponent uden en
indbygget DTS-dekoder.
Bemærk imidlertid, at de DTSsignaler, der findes på en CD,
udsendes, selv hvis du vælger
“FRA”.
TIL
Vælg denne indstilling, når
afspilleren er tilsluttet en
lydkomponent med en indbygget
DTS-dekoder.
Hvis afspilleren er tilsluttet en
lydkomponent uden en
indbygget DTS-dekoder, skal du
ikke angive dette. I modsat fald
kommer der kraftig støj (eller
ingen lyd) fra højttalerne, når du
afspiller DTS-lydsporet, der kan
genere dine ører eller beskadige
højttalerne.
x48kHz/96kHz PCM (kun DVD)
Vælger den samplingfrekvens på lydsignalet,
der skal udsendes via DIGITAL OUTbøsningen (OPTICAL eller COAXIAL).
DVD’ens lydsignaler
konverteres altid til 48kHz/
16bit.
96kHz/24bit
Alle signaltyper, også 96kHz/
24bit, er udgangssignaler i deres
oprindelige format. Hvis signalet
imidlertid er krypteret på grund
af beskyttelse af ophavsret,
udsendes signalet kun med
48kHz/16bit.
Hvis en forstærker (receiver),
som ikke kan acceptere 96kHz,
tilsluttes afspilleren, skal du ikke
foretage denne indstilling. Hvis
du gør det, kan der komme
kraftig støj fra højttalerne.
Bemærk
• Selv om du indstiller “48kHz/96kHz PCM” i
“LYDINDSTILLING” til “96kHz/24bit”,
konverteres samplingfrekvensen til 48kHz/16bit,
når tilstanden SURROUND (side 56) vælges.
• De analoge signaler fra LINE OUT L/R (AUDIO)bøsningerne påvirkes ikke af denne indstilling og
beholder deres oprindelige kvalitet.
(HØJTTALEROPSÆTNING)
Hvis du vil opnå den bedst mulige surround
sound, skal du indtaste størrelsen på de
højttalere, du har tilsluttet, og deres afstand
fra lyttepositionen. Derefter skal du bruge
testtonen til at justere lydstyrken og balancen
i højttalerne til samme niveau.
Denne indstilling er nyttig, når du tilslutter
bruger 5.1 CH OUTPUT-bøsningerne (side
23).
Vælg “HØJTTALEROPSÆTNING” i
klargøringsdisplayet. Hvis du ønsker
oplysninger om “Brug af
klargøringsdisplayet”, skal du se (side 73).
Standardindstillingerne er understregede.
HØJTTALEROPSÆTNING
STØRRELSE:
AFSTAND:
BALANCE:
NIVEAU:
FRA
TESTTONE:
FRONT:
CENTER:
BAG:
SUBWOOFER:
STOR
STOR
STOR(BAG)
JA
Sådan vender du tilbage til
standardindstillingen
Vælg menupunktet, og tryk derefter på
CLEAR.
xSTØRRELSE
Angiver størrelsen af de højttalere, som skal
tilsluttes.
• FRONT
STOR
Normalt skal denne position vælges.
LILLE
Vælg denne indstilling, hvis lyden
smælder, eller hvis det er svært at høre
surround sound-effekterne. Dermed
aktiverer du Dolby Digital dekoderens
basfordelingskredsløb og udsender
fronthøjttalernes basfrekvenser fra
subwooferen.
Indstillinger og justeringer
48kHz/16bit
Højttalernes indstillinger
fortsat
81
• CENTER
INGEN
Vælg denne indstilling, hvis du ikke
tilslutter en centerhøjttaler.
STOR
Normalt skal denne position vælges.
LILLE
Vælg denne indstilling, hvis lyden
smælder eller, hvis det er svært at høre
surround sound-effekterne. Dermed
aktiverer du Dolby Digital dekoderens
basfordelingskredsløb og udsender
centerhøjttalerens basfrekvenser fra
andre højttalere.
• BAG
INGEN
Vælg denne indstilling, hvis du ikke
tilslutter surround-højttalere.
STOR
(BAG/SIDE): Normalt skal denne
position vælges. Vælg én af disse
indstillinger, afhængigt af surroundhøjttalernes placering*.
LILLE
(BAG/SIDE): Vælg denne indstilling,
hvis lyden smælder eller, hvis det er
svært at høre surround soundeffekterne.
Vælg én af disse indstillinger,
afhængigt af surround-højttalernes
placering*.
Dermed aktiverer du Dolby Digital
dekoderens basfordelingskredsløb og
udsender basfrekvenserne via
surround-højttalerne fra andre
højttalere.
∗ Surround-højttalernes position (BAG/
SIDE)
Du skal angive den korrekte placering af surroundhøjttalerne for at kunne høre SURROUNDeffekten.
• Indstilles til “SIDE”, hvis placeringen af surroundhøjttalerne svarer til afsnit A.
• Indstilles til “BAG”, hvis placeringen af surroundhøjttalerne svarer til afsnit B.
Denne indstilling påvirker kun “VIRTUAL REAR
SHIFT”, “VIRTUAL MULTI REAR” og
“VIRTUAL MULTI DIMENSION”(side 56).
82
90
45
20
• SUBWOOFER
INGEN
Vælg denne indstilling, hvis du ikke
tilslutter en subwoofer. Dermed
aktiverer du Dolby Digital dekoderens
basfordelingskredsløb og udsender
LFE-signalerne fra fronthøjttalerne så
længe, deres størrelse er indstillet til
“STOR”.
JA
Hvis du tilslutter en subwoofer, skal
du vælge denne indstilling for at
udsende LFE-kanalen (low frequency
effect) fra subwooferen.
Når du angiver de andre
højttalerindstillinger til “LILLE”,
udligner subwooferen for manglende
basfrekvenser i surround-højttalerne.
Bemærk
• Delefrekvensen er fastsat til 120 Hz.
• Hvis dine højttalere er for små til at kunne udsende
lave basfrekvenser, skal du angive alle
højttalerindstillinger til “LILLE” og anvende en
subwoofer til lavfrekvent lyd.
• Selv om du har færre end seks højttalere, fordeler
afspilleren lydsignalkomponenterne ligeligt mellem
front- og surround-højttalerne.
xAFSTAND
Standardindstillingen for højttalerne i forhold
til lyttepositionen er vist nedenfor.
FRONT
(0dB)
Justerer balancen mellem
venstre og højre fronthøjttaler (–
6 dB [L] til +6 dB [R], intervaller
på 0,5 dB).
BAG (0dB)
Justerer balancen mellem
venstre og højre surroundhøjttaler (–6 dB [L] til +6 dB [R],
intervaller på 0,5 dB).
3,6m
3,6m
3,6m
xNIVEAU
3,0m
3,0m
Husk at ændre værdien i
klargøringsdisplayet, når du flytter
højttalerne. Standardindstillingerne vises i
parentes.
FRONT
(3,6m)
CENTER
(3,6m)
Afstanden fra centerhøjttaleren
kan flyttes 0,6 meter tilbage fra
fronthøjttalerne eller 1,6 meter
frem mod lyttepositionen i
intervaller på 0,2 meter.
Afstanden fra surroundhøjttalerne kan flyttes op til 5
meter tættere på lyttepositionen
fra fronthøjttalernes placering i
intervaller på 0,2 meter.
Bemærk
• Hvis hver front- eller surround-højttaler ikke
placeres lige langt fra lyttepositionen, skal du
indstille afstanden i forhold til den tætteste højttaler.
• Anbring ikke surround-højttalerne længere væk fra
lyttepositionen end fronthøjttalerne.
xBALANCE
Du kan justere balancen for venstre og højre
højttaler på følgende måde. Husk at indstille
“TESTTONE” til “TIL” for lettere at kunne
justere balancen.
Standardindstillingerne vises i parentes.
CENTER
(0dB)
Justerer niveauet for
centerhøjttaleren (–6 dB til +6
dB, i intervaller på 0,5 dB).
BAG (0dB)
Justerer niveauet for surroundhøjttalerne (–6 dB til +6 dB, i
intervaller på 0,5 dB).
SUBWOOFER
(0dB)
Justerer niveauet for subwooferen
(–10 dB til +10 dB, i intervaller på
0,5 dB).
Sådan justeres lydstyrken for alle
højttalere på én gang
Brug forstærkerens (receiverens)
lydstyrkeknap.
xTESTTONE
Højttalerne udsender en testtone. Brug denne
indstilling, hvis du anvender 5.1CH
OUTPUT-bøsninger, og juster “BALANCE”
og “NIVEAU”.
FRA
Testtonen udsendes ikke fra
højttalerne.
TIL
Testtonen udsendes fra hver højttaler
i rækkefølge, mens du justerer
balancen eller niveau.
Hvis du vælger ét af
menupunkterne i
“HØJTTALEROPSÆTNING”,
udsendes testtonen fra både venstre
og højre højttaler samtidigt.
Indstillinger og justeringer
BAG (3m)
Afstanden fra fronthøjttalerne til
lyttepositionen kan indstilles i
intervaller på 0,2 meter fra 1 til
15 meter.
Du kan justere niveauet for hver højttaler på
følgende måde. Husk at indstille
“TESTTONE” til “TIL” for lettere at kunne
justere balancen.
Standardindstillingerne vises i parentes.
fortsat
83
Justering af højttalernes lydstyrke og
niveau
1
Når du har stoppet afspilningen, skal du
vælge “HØJTTALEROPSÆTNING” i
klargøringsdisplayet.
2
Vælg “TESTTONE”, og indstil
“TESTTONE” til “TIL”.
Du hører derefter testtonen fra hver
højttaler i rækkefølge.
3
Fra lyttepositionen skal du vælge
“BALANCE” eller “NIVEAU” og justere
værdien for “BALANCE” ved hjælp af C/
c og “NIVEAU” ved hjælp af X/x.
Testtonen udsendes fra både venstre og
højre højttaler samtidigt.
4
Vælg “TESTTONE”, og indstil
“TESTTONE” til “FRA” for at slukke for
testtonen.
Bemærk
Når du justerer højttalerindstillingerne, afbrydes lyden
et øjeblik.
84
Yderligere oplysninger
Fejlfinding
Hvis der opstår nogen af følgende problemer
under afspilningen, kan du bruge denne
fejlfindingsvejledning til at udbedre
problemet. Hvis problemet fortsætter, skal du
kontakte den nærmeste Sony-forhandler.
Strøm
Billedet er sort og hvidt.
, I klargøringsdisplayet skal du indstille
“LINE” i “BRUGERDEFINERET
INDSTILLING” til det punkt, som er i
overensstemmelse med dit TV (side 76).
, Afhængigt af TV’et, bliver billedet på
skærmen sort og hvidt, når du afspiller en disc,
som er optaget i NTSC-farvesystemet.
Lyd
Der er ingen strøm.
Der er ingen lyd.
, Kontroller, at netledningen er forsvarligt
tilsluttet.
, Ledningen er ikke korrekt tilsluttet.
, Ledningen er beskadiget.
, Afspilleren er tilsluttet de forkerte
indgangsbøsninger på forstærkeren
(receiveren) (side 23, 25, 26).
, Forstærkerens (receiverens) indgang er ikke
ændret, så du kan lytte til afspilleren.
, Afspilleren er i pause eller i slow motion.
, Afspilleren søger hurtigt frem eller tilbage.
, Hvis lydsignalet ikke går gennem DIGITAL
OUT-bøsningen (OPTICAL eller
COAXIAL), skal du kontrollere
lydindstillingerne (side 78).
Billede
Der er ikke noget billede.
, Ledningerne er ikke korrekt tilsluttet.
, Ledningerne er beskadigede.
, Afspilleren er ikke tilsluttet den korrekte TVindgangsbøsning (side 18).
, Videoindgangen på TV’et er ikke indstillet, så
du kan få vist billeder på afspilleren.
, I klargøringsdisplayet skal du indstille
“LINE” i “BRUGERDEFINERET
INDSTILLING” til det punkt, som er i
overensstemmelse med dit system (side 76).
, Disc’en er beskidt eller fejlbehæftet.
, Hvis billedsignalet fra afspilleren skal gennem
videobåndoptageren for at nå TV’et, kan nogle
DVD-programmers kopibeskyttelse påvirke
billedkvaliteten. Hvis du stadig har problemer,
når du har kontrolleret forbindelserne, skal du
prøve at tilslutte afspilleren direkte til TV’ets
S-indgang (side 18).
Selvom du angiver formatforholdet
“TV TYPE” i “SKÆRMINDSTILLING”,
udfylder billedet ikke skærmen.
, Disc’en er beskidt eller fejlbehæftet.
, Når du afspiller en CD med DTS-lydspor,
kommer der støj fra LINE OUT L/R
(AUDIO)-bøsningerne (side 35).
Der opstår lydforvrængning.
, Indstil “AUDIO ATT” under
“LYDINDSTILLING” til “TIL” (side 78).
Surroundeffekten er vanskelig at
høre, når du afspiller et Dolby Digitaleller MPEG-lydspor.
Yderligere oplysninger
Der forekommer billedstøj.
Der er støj på lyden.
, Kontroller højttalertilslutningerne ogindstillingen (side 23, 31, 79).
, Formatforholdet for disc’en er fastsat på
DVD’en.
fortsat
85
, Udgangssignalet er måske ikke alle 5.1kanalerne. Dette afhænger af DVD'en. Det kan
være mono- eller stereolyd, selvom lydsporet
er optaget i Dolby Digital- eller MPEGlydformat.
Lyden kommer kun ud af den
centerhøjttaleren.
, Afhængigt af disc’en, kommer lyden kun ud af
centerhøjttaleren.
, Indstil “SURROUND” til “FRA” i
kontrolmenudisplayet (side 56).
Betjening
Fjernbetjeningen virker ikke.
, Der er forhindringer mellem fjernbetjeningen
og afspilleren.
, Afstanden mellem fjernbetjeningen og
afspilleren er for stor.
, Fjernbetjeningen er ikke rettet mod
fjernbetjeningsmodtageren på afspilleren.
, Batterierne i fjernbetjeningen er for svage.
Disc’en spiller ikke.
, Der er ingen disc i.
, Disc’en er vendt forkert.
Ilæg disc’en med afspilningssiden nedad i
pladeskuffen.
, Disc’en ligger skævt.
, Afspilleren kan ikke afspille CD-ROM osv.
(side 6).
, Områdekoden på DVD’en passer ikke til
afspilleren.
, Der er fugt i afspilleren. Fjern disc’en, og lad
afspilleren stå tændt i ca. en halv time. Tænd
for strømmen igen, før du afspiller disc’en
(side 3).
Disc’en afspilles ikke fra
begyndelsen.
, Der er valgt Programmeret afspilning,
Afspilning i tilfældig rækkefølge, Gentaget
afspilning eller A-B Gentaget afspilning (side
39).
Tryk på CLEAR for at annullere disse
funktioner, før disc’en afspilles.
, Der er valgt Genoptag afspilning.
Tryk på x på afspilleren eller fjernbetjeningen
under stop, og afspil derefter en DVD (side
36).
, Der vises automatisk en titelmenu, DVD- eller
PBC-menu på TV-skærmen.
Afspilleren begynder automatisk at
afspille disc’en.
, DVD’en har en automatisk
afspilningsfunktion.
, “AUTO AFSPILNING” i
“BRUGERDEFINERET INDSTILLING” er
angivet til “TIMER” (side 76).
Afspilningen stopper automatisk.
, Disc’en kan indeholde et autopausesignal. Når
du afspiller en sådan disc, stopper afspilleren
afspilningen ved signalet.
Du kan ikke udføre visse funktioner,
f.eks. Stop, Søgning, Afspilning i
slowmotion, Gentaget afspilning,
Afspilning i tilfældig rækkefølge eller
Programmeret afspilning.
, Afhængigt af disc’en kan du ikke udføre nogle
af handlingerne ovenfor. Se den vejledning,
der følger med disc’en.
Meddelelserne vises ikke på skærmen
på det ønskede sprog.
, Vælg det ønskede sprog på skærmen i
klargøringsdisplayet i “DISPLAYSPROG”
under “SPROG-INDSTILLING” (side 74).
86
Sproget for lydsporet kan ikke
ændres.
, Der er ikke optaget spor på flere sprog på den
DVD, der afspilles.
, Det er ikke tilladt at ændre sproget for
lydsporet på DVD’en.
Pladeskuffen åbnes ikke, og
“LOCKED” vises i displayet på
frontpanelet.
, Kontakt din Sony-forhandler eller det lokale
autoriserede Sony-servicecenter.
Sproget for underteksterne kan ikke
ændres.
, Der er ikke optaget undertekster på flere sprog
på den DVD, der afspilles.
, Det er ikke tilladt at ændre underteksterne på
DVD’en.
Underteksterne kan ikke slås fra.
, Det er ikke tilladt at slå underteksterne fra på
DVD’en.
Vinklerne kan ikke ændres.
, Der er ikke optaget flere vinkler på den DVD,
der afspilles. Vinklen kan ændres, når
“ANGLE”-indikatoren lyser grønt på
frontpanelets display (side 9).
, Det er ikke tilladt at ændre vinklerne på
DVD’en.
, Statisk elektricitet osv. kan påvirke
afspillerens funktion. Tryk på POWER på
afspilleren for at slukke afspilleren og tænde
den igen.
Der vises intet i displayet på
frontpanelet.
, “DISPLAYLYS” i “BRUGERDEFINERET
INDSTILLING” er sat til “FRA”. Sæt
“DISPLAYLYS” til “LYS” eller “MØRK”
(side 76).
Yderligere oplysninger
Afspilleren fungerer ikke korrekt.
5 tal eller bogstaver vises på skærmen
og i displayet på frontpanelet.
, Selvdiagnosefunktionen blev aktiveret. (Se
tabellen til højre).
87
Selvdiagnosefunktion (Når
Ordliste
der vises tal/bogstaver i displayet)
Børnesikring (side 65)
Hvis selvdiagnosefunktionen er aktiveret og
forhindrer fejlfunktion i afspilleren, vises et
servicenummer på fem tegn (f.eks. C 13 00)
med en kombination af et bogstav og tal på
skærmen og i displayet på frontpanelet. I det
tilfælde skal du kontrollere følgende tabel.
En funktion i DVD’en til begrænsning af
afspilningen af disc’en efter brugerens alder i
henhold til bestemmelserne i hvert enkelt
land. Begrænsningen varierer fra disc til disc.
Når den aktiveres, forbydes afspilningen,
voldelige sekvenser springes over eller
erstattes med andre sekvenser osv.
C:13:00
Digital Cinema Sound (DCS) (side 58)
Første tre tegn i Årsag og/eller udbedring
servicenummeret
C 13
C 31
Disc’en er snavset.
, Aftør disc’en med en blød
klud (side 7).
Disc’en er ikke lagt korrekt i.
, Åbn pladeskuffen, og læg
disc’en korrekt i.
E XX
Afspilleren har udført
(xx står for et tal) selvdiagnosefunktionen for at
forhindre fejlfunktion.
, Kontakt den nærmeste
Sony-forhandler eller det
lokale autoriserede Sonyservicecenter, og oplys
servicenummeret bestående
af fem tegn.
Eksempel: E 61 10
En teknologi som Sony har udviklet til
afspilning af surround til privatbrug ved
hjælp af fire eller flere højttalere.
Teknologien efterligner lyden fra et
redigeringsstudie i stedet for lyden fra en
koncertsal, så du kan nyde surroundlyden fra
en biograf hjemme hos dig selv.
Dolby Digital (side 23, 79)
Digital lydkomprimeringsteknologi udviklet
af Dolby Laboratories. Denne teknologi er
tilpasset 5.1-kanal surround sound.
Bagkanalen er i stereo, og der er en separat
subwooferkanal i dette format. Dolby Digital
giver de samme separate 5.1-kanaler med
digitallyd i høj kvalitet, som findes i Dolby
Digital-biograflydsystemer. Den gode
kanaladskillelse opnås ved, at alle kanalernes
data optages separat, og den minimale
forvrængning opnås ved, at kanalernes data
behandles digitalt.
Dolby Surround (Pro Logic) (side 26)
Teknologi til lydsignalbehandling, som
Dolby Laboratories har udviklet til surround
sound. Når indgangssignalet har en
surroundkomponent, udsender Pro Logicprocessen front-, center- og bagsignaler.
88
DTS (side 23, 78)
Kapitel (side 9)
Digital lydkomprimeringsteknologi udviklet
af Digital Theater Systems, Inc. Denne
teknologi er tilpasset 5.1-kanal surround
sound. Bagkanalen er i stereo, og der er en
separat subwooferkanal i dette format. Med
DTS får du de samme separate 5.1-kanaler
med digitallyd af høj kvalitet.
Den gode kanaladskillelse opnås ved, at alle
kanalernes data optages separat, og den
minimale forvrængning opnås ved, at
kanalernes data behandles digitalt.
Dele af en film eller et musikstykke, der er
mindre end titler. En titel består af flere
kapitler. Nogle discs har ikke optaget
kapitler.
MPEG-lyd (side 23, 80)
Et internationalt standardkodningssystem,
der anvendes til at komprimere de digitale
lydsignaler, der er autoriseret af ISO/IEC.
MPEG 1 er tilpasset til op til 2-kanal stereo.
MPEG 2 anvendt på DVD’er er tilpasset til
op til 7.1-kanal surround.
DVD (side 6)
Indeks (CD)/videoindeks (VIDEO-CD) (side
9)
Et nummer, der opdeler et spor i afsnit, så du
let kan finde det ønskede sted på en VIDEOCD eller CD. Nogle discs har ikke optaget
indekser.
Områdekode (side 6)
Dette system anvendes til beskyttelse af
ophavsretten. Områdekoden findes på hver
enkelt DVD-afspiller eller DVD-disc i
overensstemmelse med salgsområdet. Hver
områdekode vises på afspilleren samt på
pladens emballage. Afspilleren kan afspille
de discs, der har en tilsvarende områdekode.
CD’en/DVD’en kan også afspille discs med
mærket “ ”. Selv når områdekoden ikke
vises på DVD’en, kan områdebegrænsningen
stadig vare aktiveret.
ALL
Sekvens (side 9)
På en VIDEO-CD med PBC-funktioner
(afspilningskontrol), er
menuskærmbillederne, levende billeder og
still-billeder opdelt i sektioner, der kaldes
“sekvenser”.
Spor (side 9)
Dele af en film eller et musikstykke på en
VIDEO-CD eller CD (længden af en sang).
Titel (side 9)
Den længste del af en film eller et
musikstykke på en DVD, en spillefilm osv. i
et videoprogram eller hele albummet i
lydsoftware.
Yderligere oplysninger
En disc, der indeholder op til 8 timers levende
billeder, selv om den har samme diameter
som en CD.
Datakapaciteten for en enkeltsidet DVD med
ét lag er 4,7 GB (gigabyte), hvilket er 7 gange
så meget som for en CD. Datakapaciteten for
en enkeltsidet DVD med to lag er 8,5 Gb, en
dobbeltsidet DVD med ét lag er 9,4 Gb, og
dobbeltsidet DVD med to lag er 17 Gb.
Billeddataene anvender MPEG 2-formatet,
der er en af de mest udbredte standarder for
digital komprimering. Billeddataene
komprimeres til omkring 1/40 (gennemsnit)
af den oprindelige størrelse. DVD’en
anvender også komprimering med variabel
bithastighed, der ændrer dataene, så de
placeres i henhold til billedets status.
Lyddataene optages i Dolby Digital samt
PCM, hvilket giver mulighed for en mere
realistisk lydgengivelse.
Desuden har DVD’en forskellige avancerede
funktioner, f.eks. flere vinkler, flere sprog og
børnesikring.
fortsat
89
TVS (TV Virtual Surround) (side 56)
Teknologi fra Sony, der er udviklet til at
gengive surround sound til privatbrug ved
hjælp af et stereo-TV. Denne teknologi, der
er udviklet til at fungere sammen med TV’ets
lydegenskaber, giver dig den fantastiske
surround sound til privatbrug udelukkende
ved hjælp af stereo-TV’ets interne højttalere.
Der findes desuden flere forskellige TVSindstillinger. TVS-BRED anvender f.eks.
blot to højttalere til at danne et virtuelt
lydmiljø, der giver dig fornemmelsen af at
være omgivet af flere højttalere.
90
Specifikationer
System
Laser
TV-system
Halvlederlaser
PAL/(NTSC)
Lydegenskaber
Frekvensgang
DVD (PCM 96 kHz): 2 Hz til 44 kHz (±1,0 dB)
DVD (PCM 48 kHz): 2 Hz til 22 kHz (±0,5 dB)
CD : 2 Hz til 20 kHz (±0,5 dB)
115 dB (LINE OUT L/R (AUDIO) bøsninger)
0,003 %
DVD: 103 dB
CD : 99 dB
Under en påviselig værdi (±0,001% W SPIDSVÆRDI)
Signal/støjforhold
Harmonisk forvrængning
Dynamikområde
Wow og flutter
Udgange
Navn på bøsning
Stiktype
Maks. udgangsniveau
LINE OUT L/R (AUDIO)
Phono
2 Vrms (50 kohm belastning) Over 10 kohm
Belastningsimpedans
DIGITAL OUT (OPTICAL)
Optisk
–18 dBm
Bølgelængde: 660 nm
DIGITAL OUT (COAXIAL) Phono
0,5 Vp-p
75 ohm termineret
LINE OUT (VIDEO)
Phono
1,0 Vp-p
75 ohm negativ synk.
S VIDEO OUT
Mini DIN med 4 ben
Y: 1,0 Vp-p
C: 0,3 Vp-p (PAL)
0,286 Vp-p (NTSC)
75 ohm negativ synk.
75 ohm termineret
5.1CH OUTPUT
Phono
2 Vrms (50 kohm belastning) Over 10 kohm
Strømforsyning
Effektforbrug
Mål (ca.)
Vægt (ca.)
Driftstemperatur
Driftsluftfugtighed
220-240 V vekselstrøm, 50/60 Hz
14 W
430 × 74 × 256 mm (bredde/højde/dybde) inkl. fremspringende dele
2,7 kg
5°C til 35°C
25% til 80%
Medfølgende tilbehør
Se side 14.
Yderligere oplysninger
Generelt
Ret til ændringer i specifikationer og design uden forudgående varsel forbeholdes.
91
Liste over sprogkoder
Yderligere oplysninger findes på siderne 54, 62, 74.
Sprogenes stavemåde er i overensstemmelse med ISO 639: 1988 (E/F) standard.
Kode Sprog
Kode Sprog
Kode Sprog
Kode Sprog
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1345
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1436
1463
1481
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
92
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian; Lettish
Malagasy
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto; Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
Serbo-Croatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1703 Ikke angivet
Liste over menupunkter i klargøringsdisplay
Standardindstillingerne er understregede.
SPROG-INDSTILLING (side 74)
ENGLISH
FRANÇAIS
DEUTSCH
ITALIANO
ESPAÑOL
NEDERLANDS
DANSK
SVENSKA
SUOMI
NORSK
PORTUGUÊS
DVD-MENU
ENGLISH
FRANÇAIS
DEUTSCH
ITALIANO
ESPAÑOL
NEDERLANDS
DANSK
SVENSKA
SUOMI
NORSK
PORTUGUÊS
PYCCKИЙ
CHINESE
JAPANESE
ANDRE t
LYD
ORIGINAL
(Alle andre valg er de samme som sproget i DVD-MENU.)
UNDERTEKST
FØLG LYD
(Alle andre valg er de samme som sproget i DVD-MENU.)
Yderligere oplysninger
DISPLAYSPROG
SKÆRMINDSTILLING (side 75)
TV TYPE
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 BESKÅRET
PAUSESKÆRM
TIL
FRA
BAGGRUNDS
STILL-BILLEDE
GRAFIK
BLÅ
SORT
fortsat
93
BRUGERDEFINERET INDSTILLING (side 76)
LINE
STANDARD
S-VIDEO
RGB
AUTO AFSPILNING
FRA
TIMER
DEMO1
DEMO2
DISPLAYLYS
LYS
MØRK
FRA
PAUSETILSTAND
AUTO
BILLEDE
BØRNESIKRING t
ANGIV HUKOMMELSE
TIL
FRA
VALG AF SPOR
FRA
AUTO
LYDINDSTILLING (side 78)
AUDIO ATT
FRA
TIL
AUDIO DRC
STANDARD
TV
WIDE RANGE
CENTERHØJTTALER-EQ.
FLAD
UDVIDET
SOFT
DOWN MIX
DOLBY SURROUND
NORMAL
DIGITAL UDGANG
TIL
FRA
94
DOLBY
DIGITAL
D-PCM
DOLBY DIGITAL
MPEG
PCM
MPEG
DTS
FRA
TIL
48kHz/96kHz
PCM
48kHz/16bit
96kHz/24bit
HØJTTALEROPSÆTNING (side 81)
STØRRELSE
AFSTAND
(Afstanden til højttalerne
i forhold til
lyttepositionen.)
BALANCE
NIVEAU
TESTTONE
FRONT
STOR
LILLE
CENTER
INGEN
STOR
LILLE
BAG
INGEN
STOR (BAG)
STOR (SIDE)
LILLE (BAG)
LILLE (SIDE)
SUBWOOFER
INGEN
JA
FRONT
1,0 m ~ 15 m
CENTER
0m ~ 15,6m
(Varierer i forhold til afstanden fra fronthøjttalerne.)
BAG
0 m ~ 15,0 m
(Varierer i forhold til afstanden fra fronthøjttalerne.)
FRONT
- 6 dB ~ + 6 dB
BAG
- 6 dB ~ + 6 dB
CENTER
- 6 dB ~ + 6 dB
BAG
- 6 dB ~ + 6 dB
SUBWOOFER
- 10 dB ~ + 10 dB
FRA
TIL
Yderligere oplysninger
95
Indeks
Tal
16:9 75
4:3 BESKÅRET 75
4:3 LETTER BOX 75
48kHz/96kHz PCM 81
5.1-kanal surround 23
A
A-B GENTAG 43
Afspilning i slow motion 44
Afspilning i tilfældig
rækkefølge 41
AFSTAND 82
ANGIV HUKOMMELSE 77
Anvendelige plader 6
AUDIO ATT 78
AUDIO DRC 78
AUTO AFSPILNING 77
AVANCERET 52
B
BAGGRUNDS 76
BALANCE 83
Batterier 14
BNR 63
BØRNESIKRING 65
BRUGERDEFINERET 73
BRUGERDEFINERET
BØRNESIKRING 65
BRUGERDEFINERET
INDSTILLING 76
96
Klargøringsdisplay 73
Kontrolmenudisplayet 12
DISPLAYLYS 77
DISPLAYSPROG 93
DOLBY DIGITAL 23, 56, 80
DOWN MIX 79
DTS 26, 56, 89
DVD 34, 89
DVD-MENU 93
DVD-menu 37
F
Fejlfinding 85
Fjernbetjeningen 14, 71
Fortsat afspilning
CD/VIDEO-CD
DVD 34
Frontpaneldisplay 9
G
Genoptag afspilning 36
GENTAG 42
H
Håndtering af plader 7
HØJTTALEROPSÆTNING
81
HURTIG 74
Hurtig fremspoling 44
Hurtig installation 28, 73
Hurtig tilbagespoling 44
C
I
CD 34
CENTERHØJTTALER-EQ.
79
INDEKS 45
Indeks 89
INSTALLATION 73
D
K
DCS (Digital Cinema Sound)
58, 88
DIGITAL UDGANG 79
Digital udgang 79
DIGITAL
VIDEOFORBEDRING 64
Display
Frontpaneldisplay 9
Klargøringsdisplay 73
Kontrolmenudisplay 12
Display på skærmen
KAPITEL 45
Kapitel 89
KAPITELVISNING 47
Klargøringsdisplay 73
KLOKKEN/TEKST 45, 49, 50
Kontrolmenu 12
L
LINE 76
LYD 54, 74
LYDINDSTILLING 78
M
MPEG 23, 56, 89
N
NIVEAU 83
NULSTIL 74
P
PAUSESKÆRM 76
PAUSETILSTAND 77
PBC-afspilning 38
PRO LOGIC 26, 79
PROGRAM 39
Programmeret afspilning 39
S
S VIDEO-udgang 18
SEKVENS 46
Sekvens 89
SHUFFLE 41
SKÆRMINDSTILLING 75
Søgning
efter et bestemt punkt 44
visning på TV-skærmen 44
SPOR 45
Spor 89
SPROG-INDSTILLING 74
STØRRELSE 81
STROBEAFSP. 47
SURROUND 56
T
TESTTONE 83
TIDSSØGNING 45
Tilslutning 18
Tilslutning af højttalere 21
TITEL 45
Titel 89
Titelmenu 37
TITELVISNING 47
TVS (TV Virtual Surround)
57, 90
U
UNDERTEKST 62, 74
V
VALG AF SPOR 78
VIDEO-CD 34
VINKEL 61
VINKELVISNING 47
VISNING 47
97
Sony Corporation
Download PDF

advertising