Sony | DVP-PQ1 | Sony DVP-PQ1 Betjeningsvejledning

3-075-714-71(1)
Blå side
Tilslutning af
afspilleren
ccc
Afspilning af
discs
Undsæt ikke afspilleren for regn eller fugt for at
undgå risiko for brand eller stød.
Åbn ikke kabinettet, så elektrisk stød undgås.
Overlad alt reparationsarbejde til faguddannet
personale.
Netledningen må kun skiftes af en kvalificeret
forhandler.
ADVARSEL!
• Brug af optiske instrumenter sammen med dette
produkt forøger risikoen for øjenskader. Eftersom
den laserstråle, der anvendes i denne cd-/DVDafspiller, er skadelig for øjnene, må du ikke skille
kabinettet ad.
Overlad alt reparationsarbejde til faguddannet
personale.
• FØR DEN BREDE ENDE AF STIKKET TIL DEN
BREDE BØSNING, OG INDSÆT DEN HELT FOR
AT UNDGÅ ELEKTRISK STØD.
DVD/video-cd/cd/MP3
Brug af
fjernbetjeningen
TILF ÆLDIG AFSPILNING/
GENTAG/LYD/VINKEL/
UNDERTEKST/TVS (surround)
FORHOLDSREGLER
• Navnepladen er placeret på afspillerens underside.
• Anbring ikke objekter, der er fyldt med væsker,
f.eks. vaser, på apparatet, så risiko for brand eller
stød undgås.
Indstillinger
og justeringer
For europæiske kunder
Bemærk!
ADVARSEL!
Udstyret er gennemprøvet og fundet at være i
overensstemmelse med grænseværdierne for en
digital enhed i Klasse B i henhold til Afsnit 15 i FCCreglerne. Disse værdier er udarbejdet for at give en
rimelig beskyttelse mod skadelig interferens ved
installation i beboelse. Dette udstyr genererer, bruger
og udstråler radiofrekvensenergi, og hvis det ikke
installeres og bruges i henhold til vejledningen, kan
det forårsage skadelig interferens med
radiokommunikation. Der er dog ikke nogen garanti
for, at interferens ikke vil forekomme ved en bestemt
installation. Hvis dette udstyr faktisk forårsager
skadelig interferens med radio- eller tv-modtagelse,
hvilket kan afgøres ved at slukke og tænde udstyret,
opfordres brugeren til at forsøge at fjerne
interferensen via en eller flere af følgende
foranstaltninger:
– Juster modtagerantennen, eller flyt den.
– Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren.
– Slut udstyret til en udgang på et andet kredsløb
end det, hvortil modtageren er tilsluttet.
– Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/tvreparatør for at få hjælp.
For amerikanske og canadiske kunder
For amerikanske kunder.
Afspilning af MP3-lydspor
fra en liste
Betjeningsvejledning
Model- og serienumre findes på afspillerens
underside. Skriv serienummeret på den tomme linje
nedenfor. Oplys det, hver gang du ringer til Sonyforhandleren om dette produkt.
Modelnr. DVP-PQ1
Serienr. ___________________
Afspillelige discs og
specialudtryk
Brun side
CD/DVD Player
Oplysninger til brug for ejeren
Bemærk, at enhver ændring, der ikke udtrykkeligt er
godkendt i denne betjeningsvejledning, kan gøre din
ret til at benytte dette udstyr ugyldig.
Brug af designarket
ccc
Tilslutning af andre
komponenter
Forholdsregler
DVP-PQ1
Afspillelige
discs og
specialudtryk
Dette apparat er klassificeret som et KLASSE 1
LASER-produkt. Mærkningen KLASSE 1
LASERPRODUKT findes på afspillerens underside.
Bemærkning til kunder i England og Irland
Et støbt stik, som er i overensstemmelse med BS1363,
er monteret på dette udstyr. Hvis sikringen i det
medfølgende stik skal udskiftes, skal du bruge en 5
amp-sikring, der er godkendt af ASTA eller BSI til
BS1362 (dvs. mærket med
- eller -mærket). Hvis
det stik, der leveres med dette udstyr, har det et
dækslet, når du har udskiftet sikringen. Brug aldrig
stikket uden dæksel. Hvis du mister dækslet, skal du
kontakte den nærmeste Sony-forhandler.
Om denne betjeningsvejledning
Tak, fordi du har købt denne Sony cd-/DVDafspiller. Inden du tager afspilleren i brug, skal du
læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem
og gemme den til senere brug. I denne
betjeningsvejledning findes der grundlæggende
oplysninger om tilslutning, betjening og indstillinger
på bagsiden (blå side). De avancerede oplysninger
om tilslutning og indstillinger samt yderligere
oplysninger findes på denne side (brun side).
Identifikation af disc’ene
Afspillelige discs
DVD-video’er:
Musik-cd’er:
Video-cd’er:
“DVD VIDEO”-logoet er et varemærke.
Ikke-afspillelige discs
• Cd-r’er/cd-rw’er/cd-rom’er (herunder foto-cd’er)
(undtaget discs, der er optaget i formatet musik-cd
eller video-cd, og MP3-lydspor)
• Dataafsnit på CD-EXTRA’er
• HD-lag (high density) på Super Audio CD’er
• DVD-rom’er, DVD-lyddiscs, DVD-rw’er (VRfunktion)
• DVD’er med områdekoder, der ikke kan afspilles
på afspilleren.
• Unormalt formede discs, f.eks. hjerte- eller
stjerneformede.
• En disc med klistermærker eller lim.
For amerikanske/canadiske modeller:
• En disc optaget under andet farvesystem end
NTSC.
Bemærk!
Video-cd/cd
Disc
Områdekode
Afspilleren har en områdekode på undersiden (se
“Forholdsregler” for at få oplyst den nøjagtige
placering) og kan kun afspille DVD’er, mærket med
identiske områdekoder eller mærket ALL .
Copyright
For europæiske/asiatiske modeller:
• En disc optaget under NTSC-farvesystemet, som
tilsluttes et PAL-tv.
• En disc optaget under PAL-farvesystemet, som
tilsluttes et NTSC-tv.
Dette symbol har til formål at advare
brugeren om tilstedeværelsen af ikkeisoleret “farlig spænding” i produktet,
der kan være kraftig nok til at udgøre en
risiko for elektrisk stød.
Dette symbol har til formål at advare
brugeren om tilstedeværelsen af vigtige
betjenings- og
vedligeholdelsesanvisninger, der fulgte
med enheden.
Begrænsning af afspilning
Mere om afspillelige DVD’er
Dette produkt anvender teknologi til beskyttelse af
ophavsret, der er beskyttet af metodekrav i bestemte
amerikanske patenter og andre immaterielle
ejendomsrettigheder, der ejes af Macrovision
Corporation og andre rettighedshavere. Brug af
denne teknologi til beskyttelse af ophavsret skal
autoriseres af Macrovision Corporation og er kun
beregnet til privatbrug og andre former for
begrænset visning, medmindre andet er autoriseret
af Macrovision Corporation. Reverse engineering
eller demontering er forbudt.
Mere om afspillelige data-cd’er
Formater
Du kan afspille MP3-lydspor, der er optaget på cdr’er/cd-rw’er/cd-rom’er i henhold til ISO9660*formaterne Level1/Level2/Joliet.
MP3-lydspor optaget i flersessionsformat (et format,
hvor data føjes til disc’en) kan også afspilles, hvis der
er optaget et MP3-lydspor i første session.
*Et logisk cd-rom-filformat formaliseret af ISO (International
Organization for Standardization).
❢ Tip!
Se bemærkningerne om “Afspilning af MP3-lydspor
fra en liste” på betjeningsvejledningens blå side for at
få yderligere oplysninger om, hvilke MP3-lydspor
der kan afspilles.
Spor*2
*2 Afsnit af et billede eller en musikfunktion på en video-cd eller
en cd.
På en VIDEO CD med PBC-funktion, bliver en disc
opdelt i “sekvenser”.
Data-cd (cd-r/cd-rw/cd-rom)
Album*3
Spor*4
Disc
*3 Mapper lavet til indspilning af MP3-lydspor på en disc.
*4 Lyddata optaget i MP3-format (MP3-filer).
Om specialudtryk
Dolby* Digital
Digital lydkomprimeringsteknologi, der er udviklet
af Dolby Laboratories. Svarer til 5.1-kanals surround
tilstand.
* Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories. “Dolby”, “Pro
Logic” og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende
Dolby Laboratories.
Om disc-strukturer
En disc er struktureret i sektioner, som vist nedenfor.
DVD
Disc
Du kan tilslutte afspilleren til en forstærker og højttalere for at få bedre
lyd. Se, hvordan der tilsluttes til en forstærker i forbindelsesdiagrammet
nedenfor.
For at opnå bedre billeder
Hvis dit tv* har en S VIDEO-indgang, skal du tilslutte afspilleren til tv’et
med et S VIDEO-kabel for at opnå billeder med højere kvalitet.
TV
S VIDEO-kabel
(medfølger ikke) Til S VIDEO-indgang
INPUT
S VIDEO
VIDEO OUT
Til AUDIO OUT L/R
Hvid
Hvid
Inden betjening af afspilleren skal du justere afspillerens indstillinger
“DIGITAL UDGANG”/“DOLBY DIGITAL”/“DTS”/“MPEG”) i henhold
til de tilsluttede komponenter (f.eks. forstærker). Se “Indstillinger og
justeringer” på den blå side i denne betjeningsvejledning for at få
yderligere oplysninger.
Tilslutning af en forstærker med et stereolydkabel
Til lydindgang
(R)
Til videoindgang
L(Hvid)
R(Rød)
Rød
Lyd-/videokabel
(medfølger)
TV
Lyd-/videokabel
(medfølger)
AUDIO
(L)
AUDIO OUT
S-VIDEO OUT
DIGITAL OUT(COAXIAL)
Afspillerens strømkrav, strømforbrug og
områdekode er angivet på afspillerens underside.
Kontroller, at afspillerens driftsspænding er den
samme som den lokale strømforsyning.
INPUT
Afspiller
VIDEO
Rød
X
DVP-XXXX
00V 00Hz
00W
Tilslutning til tv’et med et S VIDEO-kabel
Til S VIDEO OUT
(S VIDEO-UDGANG)
– En stereoforstærker: Brug et stereolydkabel.
– En AV-forstærker med DTS-, Dolby Digital- eller MPEG-lyddekoder:
Brug et koaksialt digitalkabel*. Du kan nyde DVD’ens DTS-, Dolby
Digital- eller MPEG-lyd.
– En AV-forstærker med Dolby Surround (Pro Logic)-dekoder: Brug et
stereolydkabel eller et koaksialt digitalkabel*. Du kan nyde DVD’ens
Dolby Surround sound.
* Hvis du tilslutter et koaksialt digitalkabel, kan du ikke bruge afspillerens TVSfunktion.
* Du kan også bruge skærme og projektorer.
Afspiller
Forholdsregler
Til VIDEO OUT
Gul
Gul
VIDEO OUT
Hvid
Til lydindgang
INPUT
Hvid
(R)
L(Hvid)
AUDIO
(L)
AUDIO OUT
S-VIDEO OUT
DIGITAL OUT(COAXIAL)
Rød
Til AUDIO OUT L/R
R(rød)
Stereolydkabel
(medfølger ikke)
Rød
Forstærker
Tilslutning af en forstærker med et koaksialt
digitalkabel
Til videoindgang
TV
Afspiller
Til VIDEO OUT
INPUT
Lyd-/videokabel
(medfølger)
VIDEO
VIDEO OUT
Gul
Gul
Til koaksial
digitalindgang
DIGITAL IN
COAXIAL
AUDIO OUT
S-VIDEO OUT
DIGITAL OUT(COAXIAL)
Til DIGITAL OUT (COAXIAL)
(DIGITAL UDGANG
(KOAKSIAL))
Koaksialt
digitalkabel
(medfølger ikke)
Forstærker
NO.
0-000-000-00
Områdekode
Strømkrav og
strømforbrug
Lydstyrkeregulering
Skru ikke op for lyden, mens du lytter til en del med
meget lave eller ingen lydsignaler. Hvis du skruer
op, kan højttalerne blive ødelagt, hvis du afspiller en
sektion med kraftige lydsignaler.
Sikkerhed
Rengøring
• Advarsel! - Brug af optiske instrumenter sammen
med dette produkt øger risikoen for øjenskader.
• Hvis der tabes en genstand eller spildes væske i
kabinettet, skal strømmen afbrydes, og afspilleren
skal kontrolleres af en servicetekniker, før den igen
tages i brug.
Rengør kabinettet, panelet og kontrolknapperne med
en blød klud, der er fugtet let med et mildt
rengøringsmiddel. Brug ikke skuresvampe,
skurepulver eller opløsningsmidler, såsom sprit eller
rensebenzin.
Om strømkilder(netledninger)
• Strømmen til afspilleren er ikke afbrudt, så længe
afspilleren er tilsluttet stikkontakten. Dette gælder
også, selvom selve afspilleren er slukket.
• Hvis du ikke skal anvende afspilleren i længere tid,
skal du tage stikket ud af stikkontakten. Hvis du
vil tage stikket ud af stikkontakten, skal du trække
i selve stikket, aldrig i ledningen.
Placering
• Anbring ikke afspilleren i en skrå stilling. Den er
kun beregnet til at blive betjent i vandret stilling.
• Anbring afspilleren på et sted med rigelig
ventilation for at undgå overophedning af
afspilleren.
• Anbring ikke afspilleren på en blød overflade,
f.eks. et tæppe, der kan blokere
ventilationshullerne.
• Anbring ikke afspilleren på et sted nær
varmekilder eller på et sted med direkte sollys,
meget støv eller mekaniske vibrationer.
• Anbring ikke afspilleren og disc’ene i nærheden af
udstyr med stærke magneter, f.eks.
mikrobølgeovne eller store højttalere.
Om rengøring af discs
Anvend ikke rense-discs. Dette kan forårsage
fejlfunktion.
VIGTIG BEMÆRKNING
Fejlfinding
Kapitel
Formatforholdet er fast på DVD’en.
Lyd
Strøm
Afspilleren tændes ikke.
1
1
Tilslut netledningen korrekt.
Luk afspillerens låg, indtil der lyder et klik.
1
1
1
1
1
1
Display
Der er ikke noget billede.
Billedet er forvrænget.
1
1
Hvis du har spørgsmål eller problemer i forbindelse
med afspilleren, skal du kontakte den nærmeste
Sony-forhandler.
1
1
Bemærkninger om disc’ene
1
Kontroller, om afspilleren er korrekt
tilsluttet.
Kontroller, om tilslutningskablet er
beskadiget.
Kontroller tilslutningen, og omstil
videoindgangen på tv’et, så det billede, der
overføres fra afspilleren, vises på tvskærmen.
Hvis videosignalet fra DVD-afspilleren
sendes til tv’et via en videobåndoptager,
kan kopibeskyttelsessignalet i nogle DVDprogrammer påvirke billedkvaliteten. Hvis
du stadig har problemer, efter at have
sluttet afspilleren direkte til tv’et, kan du
forsøge at tilslutte til S VIDEO-udgangen
på tv’et, hvis det har en.
Kun for asiatiske modeller:
Hvis afspillerens menudisplay eller
klargøringsdisplayet er forvrænget, skal du
ændre afspillerens farvesystem til PAL eller
NTSC.
Hold ?/1 nede, mens du trykker på x på
afspilleren. Standardindstillingen er NTSC.
4
for at få vist klargøringsdisplayet.
Vælg “BRUGERDEFINERET INDSTILLING”
via V/v, og tryk på ENTER.
Vælg “BØRNESIKRING c” via V/v, og tryk
på ENTER.
Angiv et 4-cifret kodeord, og tryk på
ENTER.
Vælg numrene via V/v. Tryk på b for at gå til
næste ciffer. Når du første gang angiver
adgangskode, skal du gentage dette trin for at
bekræfte adgangskoden.
* “DTS” og “DTS Digital Out” er varemærker tilhørende Digital
Theater Systems, Inc.
<Tv-skærm>
Dolby Surround (Pro Logic)
Teknologi til lydsignalbehandling, udviklet af Dolby
Laboratories til surround sound.
BØRNESIKRING
Indtast kodeord og tryk derefter
p å ENTER .
MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) er et standardformat
defineret af ISO/MPEG, og som komprimerer
lyddata. Denne afspiller er tilpasset en
samplingfrekvens på 32 kHz, 44,1 kHz og 48 kHz.
Navn på et udvalg, der udarbejder internationale
standarder for digital video- og
lydkomprimeringssystemet. Standarden er også
godkendt af udvalget. MPEG1 er tilpasset til op til 2kanals stereo. MPEG2, bruges på DVD’er, er tilpasset
til op til 7.1-kanals surround.
1
Betjening
Fjernbetjeningen virker ikke.
1
1
Der er ingen lyd.
Advarsel! Denne afspiller kan vise et still-videobillede
eller et billede på TV-skærmen uendeligt. Hvis du
viser still-videobilledet eller et billede på TV-skærmen
gennem længere tid, risikerer du at beskadige TVskærmen.
Projektions-TV’er er særligt følsomme over for dette.
• Tag fat i disc’ens kant for ikke at tilsmudse den.
Undgå at berøre overfladen.
• Udsæt ikke disc’en for direkte sollys eller
varmekilder, f.eks. varmluftskanaler, og efterlad
den ikke i en bil, der er parkeret i direkte sollys, da
temperaturen i bilen kan stige voldsomt.
• Anbring disc’en i coveret efter afspilning.
• Aftør disc’en med en renseklud. Aftør disc’en fra
midten og ud.
• Anvend ikke opløsningsmidler, såsom
rensebenzin, fortynder, rensemidler eller antistatisk
spray, der er beregnet til LP’er af vinyl.
Billedet fylder ikke hele skærmen, selv
ikke efter justering af “TV TYPE” under
“BRUGERDEFINERET INDSTILLING”.
1
Hvis der opstår nogen af følgende problemer
under brug af afspilleren, kan du bruge denne
fejlfindingsvejledning til at udbedre problemet.
Kontakt den nærmeste Sony-forhandler, hvis
problemet fortsætter.
3
Digital lydkomprimeringsteknologi, der er udviklet
af Digital Theater Systems. Svarer til 5.1-kanals
surround-tilstand.
© 2002 Sony Corporation
Tilslutning af
andre
komponenter
2
DTS*
MPEG
Titel*1
*1 Svarer til en film, et album eller en sang.
• Hvis afspilleren flyttes direkte fra et koldt til et
varmt sted eller placeres i et rum med høj
luftfugtighed, er der risiko for, at der dannes
kondens på linserne inde i afspilleren. Hvis dette
sker, fungerer afspilleren muligvis ikke korrekt. I så
fald skal du fjerne disc’en og lade afspilleren stå
tændt i ca. en halv time, indtil fugten er fordampet.
• Berør ikke disc’en, hvis den stadig roterer, når låget
åbnes.
• Når du flytter afspilleren, skal du fjerne eventuelle
discs. Den pågældende disc kan blive beskadiget,
hvis den ikke fjernes.
Indstilling af niveau for
afspilningsbegrænsning
1 Tryk på DISPLAY flere gange i stoptilstand
MP3
Nogle cd-r’er, cd-rw’er, DVD-r’er eller DVD-rw’er (i
VR-tilstand) kan måske ikke afspilles pga.
optagelsesbetingelserne (f.eks. ikke færdiggjort etc.).
Betjening
Du kan angive en adgangskode og vælge et
niveau for afspilningsbegrænsning for DVD’er
med funktionen afspilningsbegrænsning.
Sekvenser, der begrænses med denne funktion,
kan låses eller udskiftes med andre sekvenser.
Kontroller, om afspilleren er korrekt
tilsluttet.
Kontroller, om tilslutningslydkablet er
beskadiget.
Kontroller, om afspilleren er korrekt
tilsluttet forstærkeren.
Juster forstærkerens indstillinger for
lydindgang, så du kan høre lyden fra
afspilleren.
Afspilleren er i tilstanden pause, afspilning
i slowmotion eller scan.
Kontroller lydindstillingerne, hvis der ikke
udsendes lyd fra udgangen DIGITAL OUT
(COAXIAL). (Se “Indstillinger og
justeringer” på den blå side).
Tryk gentagne gange på AUDIO, og vælg
“STEREO” for at afspille DTS-lydspor på
en cd.
1
1
Disc’en afspilles ikke.
1
1
1
1
Når du afspiller en cd med DTS-lydspor,
kommer der støj fra AUDIO OUT L/Rudgangene.
1
1
Vælg “TIL” for “AUDIO ATT” under
lydindstillinger. (Se “Indstillinger og
justeringer” på den blå side).
Kun for asiatiske modeller:
Hvis der afspilles en Super VCD, der ikke
indeholder et andet lydspor, lyder der intet,
hvis der vælges “2: STEREO,” “2: 1/V,”
eller “2: 2/H” ved at trykke gentagne
gange på AUDIO.
Afspilleren er i tilstanden Gentaget
afspilning, Tilfældig afspilning eller
Genoptag afspilning. Tryk på CLEAR, eller
tryk to gange på x for at vende tilbage til
normal afspilningstilstand.
Afspilningen stopper automatisk.
1
Lydstyrken er lav.
1
Luk afspillerens låg, indtil der lyder et klik.
Anbring disc’en i disc-skuffen med den
indspillede side nedad, og tryk på midten
af den, indtil disc’en klikker på plads.
Disc-typen er ikke kompatibel med
afspilleren.
Der er fugt i afspilleren. (Se
“Forholdsregler” for at få yderligere
oplysninger).
Afspilleren starter ikke afspilningen fra
starten af disc’en.
Der lyder en høj lyd.
1
Fjern alle forhindringer mellem
fjernbetjeningen og afspilleren.
Brug fjernbetjeningen i nærheden af
afspilleren.
Ret fjernbetjeningen mod
fjernbetjeningsmodtageren på afspilleren.
Udskift alle batterier i fjernbetjeningen.
En disc med autopausesignal stopper
afspilningen ved signalet.
Det er ikke muligt at udføre visse
funktioner, f.eks. Stop, Scan, Afspilning i
slowmotion, Gentaget afspilning eller
Afspilning i tilfældig rækkefølge.
1
Nogle discs forhindrer udførelsen af disse
funktioner.
Indtast nummeret med start herfra.
5
6
Vælg “STANDARD” via V/v, og tryk på
ENTER.
Vælg et område som standardniveau for
afspilningsbegrænsning (f.eks. “USA”) via
V/v, og tryk på ENTER.
Tryk på ENTER.
Angiv begrænsningsniveau (f.eks.
“4:PG13”) via V/v, og tryk på ENTER.
Kodenummer
Argentina
2044
Sådan gås tilbage til forrige vindue
Tryk på O.
Australien
2047
Belgien
2057
Sådan slukkes displayet
Tryk på DISPLAY.
Brasilien
2070
Canada
2079
Chile
2090
Danmark
2115
Filippinerne
2424
Finland
2165
Frankrig
2174
Holland
2376
Indien
2248
Indonesien
2238
Italien
2254
Japan
2276
Kina
2092
Korea
2304
Jo lavere værdien er, jo større er
begrænsningen.
Sådan ændres adgangskoden
DVælg “SKIFT KODEORD c” via V/v, og tryk
på ENTER, når du har udført trin 4 i
“Indstilling af niveauet for
afspilningsbegrænsning”. Angiv det 4-cifrede
kodeord via B/V/v/b, og tryk derefter på
ENTER. Displayet til ændring af kodeordet
vises. Angiv et nyt kodeord, og tryk på
ENTER. Indtast det nye kodeord igen for at
bekræfte det, og tryk derefter på ENTER.
Afspilning af discs med
afspilningsbegrænsninger
1 Anbring disc’en i disc-skuffen, og tryk
låget ned, indtil der lyder et klik. Tryk
derefter på H.
Displayet til angivelse af kodeordet vises.
Malaysia
2363
Mexico
2362
Afspilningen starter.
New Zealand
2390
Sådan annulleres afspilningsbegrænsningen
Vælg “FRA” for “NIVEAU” i trin 8 af
“Indstilling af niveauet for
afspilningsbegrænsning”.
Norge
2379
Østrig
2046
Pakistan
2427
Hvis du glemmer adgangskoden
Åbn låget, og udfør trin 1-3 af “Indstilling af
niveauet for afspilningsbegrænsning”. Indtast
det 6-cifrede nummer “199703” i trin 4, og tryk
på ENTER. Når du har angivet et nyt kodeord
og har trykket på ENTER, skal du gentage hele
fremgangsmåden i trin 1 i “Afspilning af discs
med afspilningsbegrænsninger”.
Portugal
2436
Rusland
2489
Schweiz
2086
Singapore
2501
Spanien
2149
Storbritannien
2184
Sverige
2499
Thailand
2528
Tyskland
2109
1
1
1
1
I stedet for at trykke på AUDIO, ANGLE
eller SUBTITLE skal du trykke på MENU
for at få vist DVD’ens menu og vælge den
ønskede indstilling B/V/v/b og ENTER.
Der er ikke optaget nogen flersprogede
spor, undertekster eller flere vinkler på
DVD’en.
Der er ikke optaget andre vinkler for den
scene, der vises.
Ændring af sprog, vinkel eller undertekster
er ikke tilladt på DVD’en.
Afspilleren fungerer ikke korrekt.
1
Statisk elektricitet osv. kan påvirke
afspillerens drift.
Frakobl netledningen, og slut den derefter
til igen.
Fejlmeddelelser
Der vises et servicenummer med fem tegn
(kombination af ét bogstav og cifre (f.eks.
“E:61:10”)) på skærmen.
1
1
1
Gør følgende, hvis de tre første cifre er
“C13”:
Aftør disc’en med en renseklud.
Gør følgende, hvis de tre første cifre er
“C31”:
Anbring disc’en korrekt i disc-skuffen.
Gør følgende, hvis cifrene starter med “E”:
Kontakt den nærmeste Sony-forhandler.
Specifikationer
System
Laser: Halvlederlaser
Signalformatsystem:
For amerikanske/canadiske modeller:
NTSC
Europæiske modeller: PAL/NTSC
Asiatiske modeller: NTSC/PAL (Se
afsnittet “Display” under “Fejlfinding”
for at skifte systemer).
Udgange
(Navn på bøsning: Bøsningstype/Udgangsniveau/
Belastningsimpedans)
AUDIO OUT L/R: Phonobøsning/2 Vrm/10 kΩ
DIGITAL OUT (COAXIAL):
Phonobøsning/0,5 Vp-p/75 Ω
VIDEO OUT: Phonobøsning/1,0 Vp-p/75 Ω
S VIDEO OUT:
Mini DIN-stik med 4 ben/
Y: 1,0 Vp-p,
C: 0,3 Vp-p (PAL), 0,286 Vp-p (NTSC)/
75 Ω
Generelt
Strømkrav: Amerikanske/canadiske modeller: 120
V, 60 Hz
Europæiske/asiatiske modeller: 220-240
V, 50/60 Hz
Strømforbrug: 9W
Dimensioner (ca.): 190×135×235mm (b/h/d)
Vægt (ca.): 1.3kg
Driftstemperatur: 5°C to 35°C
Luftfugtighed (drift): 25-80%
Medfølgende tilbehør
Betjeningsvejledning (1)
Lyd-/video-kabel (1)
Fjernbetjening (1)
R6-batterier (størrelse AA) (2)
EURO AV-adapter (kun europæiske modeller) (1)
Designark
Ret til ændringer i specifikationer og design uden
forudgående varsel forbeholdes.
Brug af
designarket
Du kan åbne det klare, vifteformede dæksel på
afspillerens låg og indlægge det leverede
“designark” eller dine foretrukne billeder og
fotografier.
1
2
Tryk på ZPUSH for at åbne afspillerens
låg.
Skub låsen (1) på lågets bagside, og
frigør krogen (2).
2
Angiv det 4-cifrede kodeord via B/V/v/b,
og tryk på ENTER.
2
Når du vælger “ANDRE c”, skal du via B/V/
v/b vælge og angive et kodenummer fra
områdekodelisten, der findes til sidst i dette
afsnit.
Jeg kan ikke skifte lydsprog eller vinkel.
Jeg kan ikke skifte sprog i undertekster
eller annullere undertekster.
Områdekodeliste
Standard
Indeks
Fejlfinding
For at opnå bedre lyd
Begrænsning
af afspilning
7
8
1
3
4
5
Luk låget, og fjern dækslet.
Anbring et designark på låget.
Juster de to huller på dækslet med
tappene på låget (1). Indsæt krogen i
hullet i låget (2), indtil der lyder et klik.
1
1
2
Designark
Bemærkninger
• Indsæt ikke noget, der er større end designarket
eller tykkere end et fotografi, under dækslet.
• Afhængigt af den papirtype, du bruger, eller
udskriftsbetingelserne, bliver forsiden måske
indsmurt i blæk.
Sprogkodeliste
Sprogenes stavemåde er i overensstemmelse med ISO 639:1988 (E/F) standard.
Kode
Sprog
Kode
Sprog
Kode
Sprog
Kode
Sprog
1027
Afar
1183
Irish
1349
Macedonian
1509
Somali
1028
Abkhazian
1186
Scots Gaelic
1350
Malayalam
1511
Albanian
1032
Afrikaans
1194
Galician
1352
Mongolian
1512
Serbian
1039
Amharic
1196
Guarani
1353
Moldavian
1513
Siswati
1044
Arabic
1203
Gujarati
1356
Marathi
1514
Sesotho
1045
Assamese
1209
Hausa
1357
Malay
1515
Sundanese
1051
Aymara
1217
Hindi
1358
Maltese
1516
Swedish
1052
Azerbaijani
1226
Croatian
1363
Burmese
1517
Swahili
1053
Bashkir
1229
Hungarian
1365
Nauru
1521
Tamil
1057
Byelorussian
1233
Armenian
1369
Nepali
1525
Telugu
1059
Bulgarian
1235
Interlingua
1376
Dutch
1527
Tajik
1060
Bihari
1239
Interlingue
1379
Norwegian
1528
Thai
1061
Bislama
1245
Inupiak
1393
Occitan
1529
Tigrinya
1066
Bengali;
Bangla
1248
Indonesian
1403
(Afan)Oromo
1531
Turkmen
1253
Icelandic
1408
Oriya
1532
Tagalog
1067
Tibetan
1254
Italian
1417
Punjabi
1534
Setswana
1070
Breton
1257
Hebrew
1428
Polish
1535
Tonga
1079
Catalan
1261
Japanese
1435
1538
Turkish
1093
Corsican
1269
Yiddish
Pashto;
Pushto
1539
Tsonga
1097
Czech
1283
Javanese
1436
Portuguese
1540
Tatar
1103
Welsh
1287
Georgian
1463
Quechua
1543
Twi
1105
Danish
1297
Kazakh
1481
Ukrainian
German
1298
Greenlandic
RhaetoRomance
1557
1109
1130
Bhutani
1299
Cambodian
1142
Greek
1300
Kannada
1144
English
1301
Korean
1145
Esperanto
1305
Kashmiri
1149
Spanish
1307
Kurdish
1150
Estonian
1311
Kirghiz
1151
Basque
1313
Latin
1157
Persian
1326
Lingala
1165
Finnish
1327
Laothian
1166
Fiji
1332
Lithuanian
1171
Faroese
1334
1174
French
Latvian;
Lettish
1181
Frisian
1345
Malagasy
1347
Maori
1482
Kirundi
1483
Romanian
1489
Russian
1491
Kinyarwanda
1495
Sanskrit
1498
Sindhi
1501
Sangho
1502
SerboCroatian
1503
Singhalese
1505
Slovak
1506
Slovenian
1507
Samoan
1508
Shona
1564
Urdu
1572
Uzbek
1581
Vietnamese
1587
Volapük
1613
Wolof
1632
Xhosa
1665
Yoruba
1684
Chinese
1697
Zulu
1703
Ikke angivet
Tilslutning til tv
Tilslutning
af
afspilleren
Grundlæggende trin og tip til
afspilning
Afspilning
af discs
Du kan se billeder og lyd i standardkvalitet ved at bruge denne
forbindelse. Kontroller, at tv’et er slukket, inden tilslutning.
Se den brune side i denne betjeningsvejledning for at få optimal
billede og lyd. Se også betjeningsvejledningerne, der følger med de
komponenter, der skal tilsluttes.
Sådan får du vist næste eller forrige side i et
album eller en sporliste
Tryk på b eller B.
Afspilning af
MP3-lydspor
fra e n liste
Du kan afspille DVD’er, video-cd’er, musik-cd’er samt MP3-lydspor
optaget på en data-cd*.
Knapper, der på afspilleren har samme symbol som knapper på
fjernbetjeningen, har også samme funktion.
Sådan gås tilbage til forrige vindue
Tryk på O.
Sådan deaktiveres menuen
Tryk én gang på MENU.
*En cd-r/cd-rw/cd-rom med MP3-lydspor optaget på disc’en kaldes en “data-cd” i denne
betjeningsvejledning.
Du kan vælge og afspille MP3-lydspor fra
listen, der vises i menuen.
Bemærkninger om tilslutning til tv
Hovedtilslutning
• Slut ikke afspilleren direkte til en
komponent, f.eks. en videobåndoptager. Hvis
du gør det, kan der forekomme billedstøj.
• Når du tilslutter afspilleren til et mono-TV,
skal du bruge et stereo-monokonverteringskabel (medfølger ikke).
Stikkontakt
(netforsyning)
På tv’et:
Tænd tv’et, og vælg
videoindgang.
Stikkontakt
(netforsyning)
Gul
Rød
Lyser, når den
tændes.
Tilslutning af EURO AV-adapter
(kun europæiske modeller)
Hvid
Tryk på ZPUSH (tryk), og
løft forsigtigt låget, indtil
der lyder et klik.
indikatoren
?/1
Gul
Rød
. (forrige)
Tænd afspilleren
ved at trykke på ?/1
(til/standby)
Tilslut med EURO
AV-adapteren
(medfølger).
Slut Euro AV-adapteren (medfølger) til tv’et.
Slut derefter lyd-/videokablet til de
tilsvarende bøsninger på Euro AV-adapteren.
REPEAT
=/1
SUR
?/1
SHUFFLE
AUDIO
SUBTITLE
ANGLE
TV VOL
+
TV VOL (lydstyrke) +/–
−
./ >
PREV
NEXT
.
>
CLEAR
SCAN/SLOW
TV
m
Sådan afspilles næste eller forrige
kapitel eller spor
Gør følgende, hvis der vises et
menudisplay, når du trykker på H
• Ret fjernbetjeningen mod
fjernbetjeningsmodtageren . Anvend
fjernbetjeningen nærmere på
fjernbetjeningsmodtageren , hvis den ikke
virker.
• Udsæt ikke fjernbetjeningsmodtageren for
direkte sollys eller lysapparater. Dette kan
medføre fejlfunktion.
Tryk på > eller . under afspilning.
Med nogle DVD’er og video-cd’er vises der en
menu, når der trykkes på H. Menuen giver
typisk mulighed for at vælge emner, f.eks. titel
(film eller album), lydsprog eller undertekster,
via anvendelse af B/V/v/b og ENTER. Ved
video-cd’er kaldes denne funktion PBC
(Afspilningskontrol).
Kun asiatiske modeller:
PBC-funktionerne på Super VCD’er fungerer
ikke med afspilleren.
Anbring en disc i discskuffen.
Anbring den med den trykte side
opad (den indspillede side nedad),
og tryk på midten af disc’en, indtil
den klikker på plads.
Sådan stoppes afspilning
Tryk på x.
Næste gang du trykker på H, starter
afspilningen fra samme sted (Genoptag
afspilning).
Sådan afspilles fra disc’ens
begyndelse
Tryk to gange på x, og tryk derefter på H.
Sådan udtages disc’en
Hold fast på kanterne af disc’en, og træk, mens
du trykker på midten af disc’en.
REPLAY
H
PAUSE
X
TOP MENU
STOP
x
Luk låget, indtil der
lyder et klik.
x
MENU
DISPLAY
RETURN
O
Tilslut lyd-/videokabel (medfølger).
Denne funktion er måske ikke tilgængelig afhængigt
af det tilsluttede tv.
Tryk på ?/1.
Hvis der ikke trykkes på nogen knapper i 15
minutter, aktiveres pauseskærmen. Tryk på H
for at vende tilbage til normal skærm.
Afspilleren slukkes automatisk efter yderligere
45 minutter.
M
PLAY
H
Betjening af fjernbetjeningen
Bemærk!
> (næste)
Kun for
europæiske
modeller:
Hvid
Tryk på H (afspil).
(fjernbetjeningsmodtager)
Skub dækslet åbent. Indsæt to R6-batterier
(størrelse AA), så + og - på batterierne svarer til
diagrammet i batterirummet, og luk derefter
dækslet.
Sådan slukkes afspilleren
Tryk på TV VOL +/-.
x (stop)
Sådan indsættes batterier i
fjernbetjeningen
TV
Sådan justeres tv-lydstyrken (kun
Sony-produkter)
ENTER
O
Slut derefter afspilleren og tv’et til netforsyningen.
Under “TV TYPE” i skærmindstillingen skal
du vælge den indstilling, der passer til tv’et.
(Se “Indstillinger og justeringer” for at få
yderligere oplysninger).
Tryk på MENU.
Der vises albummer, der indeholder MP3lydspor.
<Tv-skærm>
Valgt albumnummer
Antal afspillelige albummer på
disc’en
1( 30)
ROCK BEST HIT
KARAOKE
JAZZ
R&B
MY FAVORITE SONGS
CLASSICAL
SALSA OF CUBA
BOSSANOVA
2
albumliste
Vælg et album via V/v, og tryk på ENTER.
<Tv-skærm>
Sådan vender du tilbage til menudisplayet
under afspilning af en disc med PBCfunktion
Tryk på O.
Det album eller spor, der netop afspilles, er nedtonet
på listen.
Bemærkninger
De MP3-lydspor, der findes på albummet,
vises.
Valgt spornummer
Antal afspillelige spor i
albummet
Om afspilning
• Kun de MP3-lydspor, der vises på listen, kan
afspilles på afspilleren (maksimalt 100 albummer
eller 200 spor).
• MP3-lydspor afspilles i den rækkefølge, hvormed
de vises på listen. Dette er ikke nødvendigvis
indspilningsrækkefølgen.
• Følgende lydformatfiler kan ikke afspilles.
– MP3-lydspor, der ikke er oprettet i henhold til
ISO9660 Level1/Level2/Joliet.
– MP3-lydspor, der ikke har filtypenavnet “.MP3”.
– Filer med filtypenavnet “.MP3”, der ikke er MP3lydspor.
– Lydspor, der er optaget i MP3PRO-format.
– MP3-lydfiler, der er optaget i Packet Writeformat.
– Data, der ikke er MPEG1 Audio Layer 3.
Om displaymetoden
• Kun alfabetet og tal kan vises. Andre tegn vises
som en “*” (stjerne).
• Afspilleren kan ikke vise ID3-koder.
JAZZ
1( 90)
Sådan afspilles en disc uden brug af PBCfunktionen
Tryk på > eller ., mens afspilleren er
stoppet for at vælge et spor (billede eller
musik), som du vil afspille, og tryk på H eller
ENTER.
0
0
0
0
0
0
0
3
Se “Brug af fjernbetjeningen” i nederste halvdel af denne side
for at få yderligere oplysninger om fjernbetjeningen.
lydindgang (H)
lydindgang (V)
1
Gør følgende, hvis
formatforholdet af billedet ikke
passer til tv-typen
Sådan vendes tilbage til PBC-afspilning
Tryk to gange på x, og tryk derefter på H.
B/V/v/b/ENTER
Valg af et MP3-lydspor
❢ Tip!
1
2
3
4
5
6
7
SHE IS SPECIAL
ALL YOU NEED IS ...
SPICY LIFE
HAPPY HOUR
RIVER SIDE
5
TAKE TIME,TAKE TIME
sporliste
Vælg et album via V/v, og tryk på ENTER.
Afspilningen starter.
videoindgang
Funktioner
Brug af
fjernbetjeningen
Bemærk!
Nogle afspilningsfunktioner på DVD’er og video-cd’er, som beskrevet efterfølgende, er måske
ikke tilladte af softwareproducenterne. Se vejledningen til DVD’erne eller video-cd’erne.
Grundlæggende funktioner (A)
✎
✎
Sådan ændres afspilningstilstand,
lydeffekt og skærm, eller bruges
DVD’ens menu.
For at
Tryk på
afspille
H
c “Funktioner”
stoppe
pause
Sådan læses disc-oplysninger på
skærmen.
c “Aflæs af skærmen”
Fjernbetjening
Nedenstående bogstaver svarer til bogstaverne
under “Funktioner”. Brug bogstaverne til
hurtigt at finde de nødvendige knapper til hver
handling.
Tryk her for
at tænde
afspilleren.
C
B
REPEAT
SHUFFLE
=/1
SUR
AUDIO
TV VOL
+
D
SUBTITLE
ANGLE
PREV
NEXT
.
>
CLEAR
SCAN/SLOW
m
A
−
REPLAY
M
PLAY
H
PAUSE
X
TOP MENU
STOP
Tryk her for
at justere
lydstyrken
af et Sonytv.
Tryk her for
at annullere
den
aktuelle
tilstand.
x
RETURN
EF
ENTER
Du kan ændre sprog, hvis DVD’en er optaget med flersprogede spor. Du kan
deaktivere sang under lytning til en Karaoke-video-cd. Du kan også nyde
afspillerens surround-effektfunktion.
Du kan vælge billedvinkler, hvis der er optaget flere billeder (vinkler) på disc’en,
eller ændre sprog i undertekster på flersprogede DVD’er.
Hvis du vil ændre Tryk på
sprog/lyd
X
gå til næste/
forrige titel* eller
spor*
> NEXT (næste) eller .PREV (forrige) under afspilning.
scanne frem eller
tilbage
My eller m y under afspilning.
Tryk på knappen gentagne gange for at ændre hastighed.
Tryk på H for at vende tilbage til normal afspilning.
afspille frem
eller tilbage i
slowmotion
My eller m y under pause (kun DVD/video-cd.Virker kun
i fremad-retning for video-cd’er). Tryk på knappen gentagne
gange for at ændre afspilningshastighed.Tryk på H for at
vende tilbage til normal afspilning.
afspil igen
REPLAY (afspil igen) under afspilning (kun DVD).
* Yderligere oplysninger findes i “Om disc-strukturer” under “Afspillelige discs og
specialudtryk” på betjeningsvejledningens brune side.
Valg af afspilningstilstand (B)
En valgt titel eller et valgt spor kan afspilles tilfældigt eller gentagne gange.
Tryk på følgende knap gentagne gange for at vælge “FRA”, eller tryk på CLEAR
(ryd) for at annullere handlingen.
For at
Tryk på
shuffle
SHUFFLE (tilfældig afspilning) under afspilning (kun DVD/
vide-cd/cd).
gentage
REPEAT (gentag) under afspilning.
Hvis Gentaget afspilning vælges under Tilfældig afspilning,
gentages den tilfældige afspilning.
O
Ændring af visningsvinkel og undertekster (D)
x
MENU
DISPLAY
Ændring af lyden (C)
AUDIO (lyd) gentagne gange under afspilning for at vælge
indstilling.
På DVD’er: Vælg et sprog via indstillingerne på skærmen
(Når der vises et 4-cifret nummer, skal du kontrollere nummeret
på “Sprogkodelisten” på betjeningsvejledningens brune side).
På video-cd’er, cd’er og data-cd’er:
• STEREO: For at høre stereolyd.
• 1/V: For at høre lyden fra venstre kanal i begge højttalere.
• 2/H: For at høre lyden fra højre kanal i begge højttalere.
På Super VCD’er (kun asiatiske modeller):
(Nummeret foran kolon viser antallet af lydspor, der afspilles. Se
ovenfor for en forklaring af kolonet).
• 1: STEREO
• 2: STEREO
• 1: 1/V
• 2: 1/V
• 1: 2/H
• 2: 2/H
SUR (surround) gentagne gange under afspilning for at vælge
mellem følgende. (kun DVD)
Tryk på SUR gentagne gange for at vælge “FRA” og annullere
Bemærkninger surround-indstillingerne.
•TVS-DYNAMISK: Hvis du vil nyde surround-effekten med
• Surround-signaler
tv’ets højttalere. De adskilte lydeffekter virker som om, du har
udsendes kun, når
et ekstra sæt højttalere ved siden af dig.
afspilleren er
tilsluttet via
• TVS-BRED: Hvis du vil nyde surround-effekten med tv’ets
bøsningen AUDIO
højttalere. Lydeffekten virker som om, du havde fem sæt
OUT L/R.
virtuelle højttalere placeret i området omkring dig.
• Sæt surroundindstillingerne af de
• TVS-NAT: Hvis du vil nyde surround sound ved lavere
tilsluttede
lydstyrke (kun Dolby Digital lyd DVD).
komponenter (f.eks.
tv) til fra.
• TVS-STANDARD: Hvis du vil nyde surround sound med et sæt
• Surround fungerer
fronthøjttalere tilsluttet afspilleren. Lydeffekten virker som
ikke, når en disc ikke
om, der er tre ekstra sæt højttalere omkring dig.
har noget bagsignal.
For at
Tryk på
ændre vinkler
ANGLE (vinkel) gentagne gange under afspilning for at vælge
nummeret på den vinkel, du vil afspille (kun DVD).
vise eller ændre
undertekster
SUBTITLE (undertekst) flere gange for at vælge sprog i
undertekst. (kun DVD)
(Når der vises et 4-cifret nummer, skal du kontrollere nummeret
på “Sprogkodelisten” på betjeningsvejledningens brune side).
Tryk på SUBTITLE flere gange for at vælge “FRA” og annullere
underteksterne.
Aflæsning af skærmen
Du kan få vist tid eller lydformat i den øverste
del af tv-skærmen under afspilning.
Tidsdisplay
Brug af DVD’ens menu (E)
Når en menu optages på DVD’en, kan du normalt vælge emmer, f.eks. titel,
lydsprog eller undertekster.
DVD’ens menu
Indstillinger for
TV Virtual
Surround
Tryk på
TOP MENU (topmenu) eller MENU. Vælg et emne via B/V/v/
b, og tryk på ENTER (kun DVD)
TOP MENU: Viser en menu med tilgængelige film- og
musiktitler.
MENU: Viser en menu med undertitler og lydsprog.
Visning af oplysninger på skærmen (F)
Du kan få vist oplysninger, f.eks. spilletid eller disc’ens tekst på tv-skærmen.
Tryk på DISPLAY flere gange for at vende tilbage til normal skærm.
For at vise
tid/tekst
aktuelt
lydformat
DISPLAY to gange under afspilning (kun DVD)
(se “Lyddisplay” i næste afsnit for at få yderligere oplysninger).
Tidsdisplay
• D: disc, T: titel eller spor,
C: kapitel
• Intet bogstav: Spilletid
med - : resterende tid
Lyddisplay
Du kan markere og ændre indstillingerne for
afspilleren, så den opfylder dine behov og
passer til afspilningsmiljøet.
✎
✎
✎
<Eksempel*>
Aktuelt lydformat (Dolby
Digital, DTS, PCM etc.)
Antal
bagkomponenter
DOLBY DIGITAL 3 /2 .1
Tryk på
DISPLAY under afspilning. Tryk derefter på ENTER flere gange
for at skifte visning fra samlet spilletid til resterende spilletid og
omvendt (se “Tidsdisplay” i næste afsnit).
Efter visning af tid vises DVD-/cd-tekst eller MP3-spornavn,
hvis det er indspillet på disc’en (kun bogstaver i alfabetet vises).
T 1:01:57
*Her afspilles kapitel 8 af den 11. titel på disc’en. Den har spillet i
1 time, 1 minut og 57 sekunder.
Antal front- og
midterkomponenter
Du kan ændre displaysprog (skærmdisplay) og
lyd og justere video- og lydsignalet i forhold til
de komponenter (f.eks. tv), som afspilleren er
tilsluttet.
Tallene svarer til trinnene i nedenstående fremgangsmåde.
Aktuelt album-/
titelnummer
• T: titel, A: album
T11 — 8
Sprog/skærm/lydindstilling
Valg af sprogindstillinger
Antal LFEkomponenter (Low
Frequency Effect)
*Her er lydformatet på den angivne disc 5.1-kanals Dolby Digital.
5.1-kanals:
3 (forreste venstre/højre/midt) +
2 (bageste venstre/højre) +
0.1 (LFE)
Bemærk
Når “DTS” er indstillet til “FRA” under
lydindstillingerne, vises DTS-displayet ikke, selv om
disc’en har et DTS-signal. (Se “Indstillinger og
justeringer” for at få yderligere oplysninger).
✎
2
Emne
DISPLAYSPROG
SPROG-INDSTLLING
DISPLAYSPROG:
MENU:
LYD:
UNDERTEKST:
Ændring af sprog brugt i undertekster,
lyd eller skærmdisplay:
MENU*
(kun DVD)
3
DANSK
ENGLISH
ORIGINAL
FØLG LYD
c “Sprog/Skærm/Lydindstilling”
Valg af lydindstillinger ved tilslutning til
en forstærker:
2
SPROG-INDSTILLING: Bruges til at ændre
sprogindstilling.
BRUGERDEFINERET INDSTILLING: Bruges
til at ændre andre indstillinger end sprog.
c “Sprog/Skærm/Lydindstilling”
Indstilling af niveau for
afspilningsbegrænsning (f.eks.
begrænsning af voldelige scener):
3
c “Begrænsning af afspilning” (se
den brune side i denne
betjeningsvejledning).
Vælg et menupunkt (f.eks.
“DISPLAYSPROG”) via V/v, og tryk på
ENTER.
Se listen i højre side for at få yderligere
oplysninger.
4
Sprog i undertekster.
(FØLG LYD: Sprog i undertekster ændres i
overensstemmelse med lydsproget).
Emne
Vælg
AUDIO ATT
• FRA: Standardindstilling.
• TIL: Når den afspillede lyd er forvrænget.
(lyddæmpning)
DIGITAL UDGANG
(Skal kun justeres
ved benyttelse af
koaksialt
digitalkabel).
DOLBY DIGITAL
(Justeres kun, når
“DIGITAL UDGANG”
er stillet til “TIL”).
* Hvis det her valgte sprog ikke er indspillet på disc’en, vælges der automatisk et
andet sprog fra disc’en.
❢ Tip!
Når du vælger “ANDRE”, skal du indtaste sprogkoden fra listen på den brune
side i denne betjeningsvejledning via V/v/b.
Emne
Vælg
TV TYPE*
• 16:9
MPEG
(Kun europæiske/
asiatiske modeller)
(Justeres kun, når
“DIGITAL UDGANG”
er stillet til “TIL”).
Valg af skærmindstillinger
DTS
(Juster denne, så
billedet passer til
tv’et).
Vælg en indstilling (f.eks. “ENGELSK”) via
V/v, og tryk på ENTER.
Til et bredformat-tv eller et tv
med widescreen-funktion.
(Justeres kun, når
“DIGITAL UDGANG”
er stillet til “TIL”).
• 4:3 LETTER BOX
Til et almindeligt tv. Viser et bredt
billede, der passer til bredden af
skærmen, mens formatforholdet
bevares.
Se listen i højre side for at få yderligere
oplysninger.
Sådan slukkes klargøringsdisplayet:
Tryk på DISPLAY flere gange, indtil displayet
forsvinder.
• 4:3 BESKÅRET
Til et almindeligt tv. Beskærer
dele af et bredt billede, så det
passer til bredden af skærmen.
FARVESYSTEM
(Kun asiatiske modeller)
(Ved afspilning af en
video-cd).
Knappen H og knappen “+” på TV VOL er forsynet
med et berøringspunkt.
Foretrukket sprog i menuen, der er indspillet på
disc’en.
UNDERTEKST*
4
Tryk på DISPLAY flere gange i stoptilstand
for at få vist klargøringsdisplayet.
Vælg menupunkt via V/v, og tryk på
ENTER.
Foretrukket sprog i afspillermenuen og i
klargøringsdisplayet.
Foretrukket sprog til lyden.
(ORIGINAL: Det prioriterede sprog på disc’en vælges
automatisk).
(kun DVD)
1
Vælg
LYD* (kun DVD)
c “Sprog/Skærm/Lydindstilling”
Justering af formatforhold, så billedet
passer til tv’et:
Valg af lydindstillinger
Vælg sprog for følgende emner via Sproglisten, der vises på skærmen.
Klargøringsdisplay
<Eksempel*>
Aktuelt kapitel-/
spor-/indeksnummer
For at vise
Indstillinger
og
justeringer
•AUTO: Til et tv med dobbelt farvesystem
(standardindstilling).
• PAL: Til et tv med PAL-farvesystem.
•NTSC: Til et tv med NTSC-farvesystem.
* Indstillingen indspillet på disc’en har forrang.
(Se “Tilslutning af andre komponenter” på
betjeningsvejledningens brune side for at få yderligere
oplysninger om denne udgang).
• FRA: Ved tilslutning af tv eller forstærker til
AUDIO OUT L/R.
• TIL: Når en forstærker tilsluttes med et digitalt
indgangsstik etc. til DIGITAL OUT (COAXIAL).
(Se “Tilslutning af andre komponenter” på den brune
side for at få yderligere oplysninger om denne
udgang).
• D-PCM: Standardindstilling.
• DOLBY DIGITAL: Ved tilslutning af forstærker med
indbygget Dolby Digital-dekoder.
(Se “Tilslutning af andre komponenter” på den brune
side for at få yderligere oplysninger om denne
udgang).
• PCM: Standardindstilling.
• MPEG: Ved tilslutning til en forstærker med
indbygget MPEG-lyddekoder.
(Se “Tilslutning af andre komponenter” på den brune
side for at få yderligere oplysninger om denne
udgang).
• FRA: Standardindstilling.
• TIL: Ved tilslutning til en forstærker med
indbygget DTS-dekoder.
❢ Tip!
De understregede indstillinger er standardindstillingerne.
Download PDF

advertising