Sony | RDR-HX820 | Sony RDR-HX820 Betjeningsvejledning

2-886-041-21(1)
DVD Recorder
Betjeningsvejledning
Du kan finde gode råd, tip og oplysninger om Sony produkter og
tjenester på: www.sony-europe.com/myproduct
RDR-HX820
© 2006 Sony Corporation
Forholdsregler
ADVARSEL!
For at reducere risikoen for brand
eller elektrisk stød må du ikke
udsætte dette apparat for regn eller
fugt.
Undlad at åbne kabinettet for at
undgå elektrisk stød. Overlad alt
reparationsarbejde til autoriseret
servicepersonale.
Netledningen må kun udskiftes af
faguddannet servicepersonale.
Dette apparat er klassificeret som
et KLASSE 1 LASER-produkt.
Etiketten med KLASSE 1
LASERPRODUKT er placeret på
det laserbeskyttende hus
indvendigt.
• Denne enhed kører ved 220240 V vekselstrøm, 50/60 Hz.
Kontroller, at apparatets
driftsspænding er identisk med
den lokale strømforsyning.
• Anbring ikke objekter, der er
fyldt med væsker, f.eks. vaser, på
apparatet, så risiko for brand
eller stød undgås.
• Installer dette system, så
netledningen straks kan trækkes
ud af stikkontakten i væggen,
hvis der opstår problemer.
SHOWVIEW er et af Gemstar
Development Corporation
registreret varemærke. SHOWVIEW
Systemet fremstilles på licens af
Gemstar Development
Corporation.
Denne etiket findes på det
laserbeskyttede hus indvendigt.
2
Dette udstyr er afprøvet og
fundet i overensstemmelse med
grænserne, der er angivet i
EMC-direktivet, ved brug af et
forbindelseskabel, som er
kortere end 3 meter.
Om sikkerhed
Hvis der er spildt væske i
kabinettet, eller hvis der er faldet
genstande ned i det, skal du
afbryde strømforsyningen og
lade optageren efterse af
kvalificerede teknikere, inden du
anvender den igen.
Om harddisken
FORSIGTIG
Brugen af optiske instrumenter i
dette produkt øger risikoen for
øjenskader. Da laserstrålerne, der
anvendes i denne DVD-optager, er
skadelige for øjnene, må kabinettet
ikke skilles ad.
Overlad alt reparationsarbejde til
autoriseret servicepersonale.
Forholdsregler
Håndtering af udtjente
elektriske og elektroniske
produkter (Gælder for
den Europæiske Union
og andre europæiske
lande med separate
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller
emballagen angiver, at produktet
ikke må behandles som
husholdningsaffald. Det skal i
stedet indleveres på en
deponeringsplads specielt indrettet
til modtagelse og oparbejdning af
elektriske og elektroniske
produkter. Ved at sikre at
produktet bortskaffes korrekt,
forebygges de eventuelle negative
miljø- og sundhedsskadelige
påvirkninger, som en ukorrekt
affaldshåndtering af produktet kan
forårsage. Genindvinding af
materialer vil medvirke til at
bevare naturens ressourcer.
Yderligere information om
genindvindingen af dette produkt
kan fås hos myndighederne, det
lokale renovationsselskab eller
butikken, hvor produktet blev købt.
Harddisken har en høj
lagringstæthed, hvilket giver
optagelser med lang varighed og
hurtig adgang til de skrevne
data. Den kan dog let blive
beskadiget af rystelser,
vibrationer og støv og skal ikke
placeres i nærheden af magneter.
Overhold følgende
forholdsregler for at undgå, at
vigtige data går tabt.
• Udsæt ikke optageren for
voldsomme rystelser.
• Undlad at placere optageren et
ustabilt sted eller et sted, hvor
den udsættes for mekaniske
vibrationer.
• Undlad at placere optageren på
en varm overflade, f.eks. en
videobåndoptager eller
forstærker (receiver).
• Anvend ikke optageren steder
med store temperaturudsving
(temperaturgradient under
10 °C/time).
• Flyt ikke optageren, mens
netkablet er tilsluttet.
• Tag ikke netkablet ud af
stikkontakten, mens optageren
er tændt.
• Når du trækker stikket ud af
stikkontakten, skal du slukke
for strømmen og kontrollere,
at harddisken ikke er i brug
(uret vises på
frontdisplaypanelet i mindst
30 sekunder, og al optagelse
eller dubbing er stoppet).
Om placering
Ophavsret
• Harddiskens indhold kan
kontrolleres under reparation
eller eftersyn i forbindelse
med fejl eller redigering.
Indholdet sikkerhedskopieres
eller gemmes dog ikke af
Sony.
• Hvis harddisken skal
formateres eller udskiftes,
yder Sony fuld diskretion. Alt
indholdet på harddisken
slettes, herunder indhold, som
er i strid med lovgivningen om
ophavsret.
• Placer optageren et sted med
tilstrækkelig ventilation for at
forhindre varmeophobning i
den.
• Placer ikke optageren på en
blød overflade som f.eks. et
tæppe, hvor
ventilationshullerne kan blive
blokeret.
• Optageren må ikke placeres i
et lukket rum, f.eks. på en
hylde i en bogreol el.lign.
• Optageren må ikke placeres i
nærheden af varmekilder eller
i omgivelser med direkte
sollys, meget støv eller
mekaniske rystelser.
• Optageren må ikke placeres
skråt. Den er kun beregnet til
brug i vandret position.
• Optageren og diske må ikke
opbevares i nærheden af
udstyr med høj magnetisme
som f.eks. mikrobølgeovne og
store højttalere.
• Undlad at placere tunge
genstande på optageren.
Om strømkilder
Om optagelse
• Optageren er ikke koblet fra
strømforsyningen
(stikkontakten), så længe den
er tilsluttet en stikkontakt på
væggen. Dette gælder også,
selvom selve optageren er
blevet slukket.
• Hvis du ikke vil bruge
optageren i længere tid, skal
du tage stikket ud af
stikkontakten. Hvis du vil tage
netkablet ud af stikkontakten,
skal du tage fat i selve stikket.
Du må aldrig trække i
ledningen.
Foretag prøveoptagelser forud
for den faktiske optagelse.
• Tv-programmer, film,
videobånd, diske og andet
materiale kan være
ophavsretligt beskyttet.
Uautoriseret optagelse af
ophavsretligt beskyttet
materiale er i strid med
bestemmelserne i lovene om
ophavsret. Brug af denne
optager i forbindelse med
kabel-tv-transmissioner kan
desuden kræve autorisation fra
kabel-tv-udbyderen og/eller
programindehaveren.
• Dette produkt indeholder
teknologi til beskyttelse af
ophavsrettigheder, og er
beskyttet af USA patenter og
andre intellektuelle
ophavsrettigheder.
Anvendelse af denne teknologi
til beskyttelse af
ophavsrettigheder skal være
autoriseret af Macrovision, og
teknologien er beregnet til
hjemmebrug og anden
begrænset fremvisning, med
mindre Macrovision har givet
tilladelse til andet. Reverse
engineering og
disassemblering er forbudt.
• Undlad at flytte optageren i ét
minut, efter at du har taget
netkablet ud af stikkontakten.
• Forsøg ikke selv at erstatte
eller opgradere harddisken, da
dette kan forårsage fejl.
Hvis der opstår fejl i harddisken,
kan du ikke gendanne mistede
data. Harddisken er kun til
midlertidig lagring.
Om reparation af
harddisken
Om kompensation for
mistede optagelser
Sony er ikke ansvarlig for og vil
ikke give kompensation for
mistede optagelser eller
relevante tab, inklusive når
optagelse ikke finder sted af
årsager, som omfatter fejl på
optageren, eller når indholdet i
en optagelse mistes eller
beskadiges som følge af fejl på
optageren eller reparation af
optageren. Sony vil under ingen
omstændigheder gendanne,
genoprette eller kopiere det
optagede indhold.
,fortsættes
3
Kopisikringsfunktion
Da optageren har en
kopisikringsfunktion, kan
programmer, der modtages via
en ekstern tuner (medfølger
ikke), indeholde
kopibeskyttelsessignaler
(kopisikringsfunktion) og kan
derfor ikke optages, afhængigt
af signaltypen.
VIGTIG MEDDELELSE
Advarsel: Med denne
optager kan du bevare et
stillvideobillede eller et
skærmbillede på tv-skærmen
uendeligt. Hvis du lader
stillvideobilledet eller
skærmbilledet forblive på tvskærmen i lang tid, kan tvskærmen blive permanent
beskadiget.
Plasmadisplaypaneler og
projektions-tv- er særlig
udsatte.
Hvis du har spørgsmål eller
problemer i forbindelse med
optageren, skal du kontakte den
nærmeste Sony-forhandler.
4
Om denne
betjeningsvejledning
• I denne vejledning beskrives
den interne harddisk som
"HDD", og "disk" bruges som
generel henvisning til
HDD'en, DVD'er eller CD'er,
medmindre andet angives i
teksten eller illustrationerne.
• Ikoner som f.eks. DVD , der
er vist over hver forklaring,
angiver, hvilken type medie
der kan anvendes sammen
med den funktion, der
beskrives.
• I instruktionerne i denne
vejledning beskrives
betjeningsknapperne på
fjernbetjeningen. Du kan også
bruge betjeningsknapperne på
optageren, hvis de har de
samme eller næsten de samme
navne som knapperne på
fjernbetjeningen.
• Illustrationerne på
skærmdisplayet i denne
vejledning er muligvis ikke
helt magen til den grafik, der
vises på din tv-skærm.
• Beskrivelserne til DVD'er i
denne vejledning henviser til
DVD'er, der oprettes på denne
optager. Beskrivelserne
gælder ikke for DVD'er, der er
oprettet på andre optagere og
senere afspilles på denne
optager.
Indholdsfortegnelse
ADVARSEL! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Forholdsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Introduktion til disktyper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Diske, der kan indspilles på og afspilles fra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Diske, der kan afspilles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Tilslutninger og indstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Tilslutning af optageren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Trin 1: Tilslutning af antennekablet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Trin 2: Tilslutning af videokablerne/HDMI-kablet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Om SMARTLINK-funktionerne
(kun i forbindelse med SCART-forbindelser). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Trin 3: Tilslutning af lydkablerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Trin 4: Tilslutning af netkablet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Trin 5: Klargøring af fjernbetjeningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Styring af tv-apparater med fjernbetjeningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Hvis du har en Sony DVD-afspiller eller mere end én
Sony DVD-optager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Ændring af programpositioner på optageren med fjernbetjeningen . . . . 21
Trin 6: Lynopsætning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Tilslutning af en videobåndoptager eller en lignende enhed . . . . . . . . . . . . 23
Tilslutning til LINE 3/DECODER-stikket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Tilslutning til LINE 2 IN-stikkene på frontpanelet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Tilslutning til en satellit eller en digital tuner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Tilslutning af en analog PAY-TV/Canal Plus-dekoder . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Tilslutning af en dekoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Indstilling af analoge PAY-TV/Canal Plus-programpositioner . . . . . . . . . 27
Otte grundlæggende betjeninger — Lær din DVD-optager at kende
1. Indsættelse af en disk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
2. Optagelse af et program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Kontrol af diskstatus under optagelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3. Afspilning af et optaget program (Titelliste) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
4. Visning af afspilningstid/resterende tid og afspilningsoplysningerne . . . . 33
Kontrol af afspilningstiden/den resterende tid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Kontrol af resterende diskplads . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
5. Ændring af navnet på et optaget program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
6. Navngivning og beskyttelse af en disk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Navngivning af en disk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Beskyttelse af en disk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
7. Afspilning af disken på andet DVD-udstyr (færdiggørelse) . . . . . . . . . . . 38
Færdiggørelse af disken vha. knappen Z (åbn/luk) . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Færdiggørelse af disken vha. displayet "Diskoplysninger" . . . . . . . . . . . 39
Ophævelse af færdiggørelse af en disk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
8. Omformatering af en disk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
,fortsættes
5
Timeroptagelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Før optagelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Optagetilstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Optagelse af stereoprogrammer og tosprogede programmer. . . . . . . . . 43
Billeder, der ikke kan optages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Timeroptagelse (Standard/ShowView) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Manuel indstilling af timeren (Standard) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Optagelse af tv-programmer ved hjælp af ShowView-systemet . . . . . . . 46
Brug af Quick Timer-funktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Justering af optagelsesbilledets kvalitet og størrelse . . . . . . . . . . . . . . . 48
Oprettelse af kapitler i en titel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Kontrol/ændring/annullering af timerindstillinger (Timerliste) . . . . . . . . . . . . 49
Optagelse fra tilsluttet udstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Optagelse fra tilsluttet udstyr med en timer
(Synkroniseret optagelse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Optagelse fra tilsluttet udstyr uden en timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Afspilning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
Afspilning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Afspilningsindstillinger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Justering af billedkvaliteten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Justering af forsinkelsen mellem billede og lyd (AV-synkronisering) . . . . . . 58
Midlertidigt stop af en tv-udsendelse (TV Pause/Pause Live TV) . . . . . . 58
Afspilning fra begyndelsen af det program, du er ved at optage
(Følg afspilning) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Afspilning af en tidligere optagelse, mens du optager
(Samtidig optagelse og afspilning) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Søgning efter titel/kapitel/spor osv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Afspilning af MP3-lydspor, JPEG-billedfiler eller DivX®-videofiler . . . . . . . . 61
Om MP3-lydspor, JPEG-billedfiler og DivX-videofiler . . . . . . . . . . . . . . . 62
MP3-lydspor, JPEG-billedfiler eller DivX-videofiler, som
optageren kan afspille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Om afspilningsrækkefølgen af album, spor og filer. . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Sletning og redigering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
Før redigering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Sletning og redigering af en titel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Sletning af flere titler (Slet titler) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Sletning af en sektion på en titel (Slet A til B) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Opdeling af en titel (Opdel titel). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Oprettelse af kapitler manuelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Oprettelse og redigering af en afspilningsliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Flytning af en afspilningsliste (Rediger ræk.flg.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Kombinering af flere afspilningslistetitler (Kombiner titler) . . . . . . . . . . . 72
Opdeling af en afspilningsliste (Opdel titel). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
6
Overførsel (HDD y DVD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
Inden overførsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Om "Overfør.tilst." . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Overførsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Overførsel af en enkelt titel (Titeloverførsel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Overførsel af flere titler (Overfør valgte titler) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
DV Overførsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
Inden DV overførsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Forberedelse til DV-overførsel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Optagelse af et helt DV format-bånd (Direkte overførsel) . . . . . . . . . . . . . . 81
Programredigering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Indstillinger og justeringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84
Indstillinger for antennemodtagelse og sprog (Basis) . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Programindstilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Programsortering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Automatisk navngivning af programtitler (Tv-oversigt) . . . . . . . . . . . . . . 87
Klokkeslæt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Displaysprog (skærmdisplay) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Videoindstillinger (Video) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Lydindstilling (Lyd) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Indstillinger for optagelse (Optagelse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Diskindstillinger (DVD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Indstillinger for fjernbetjening/fabriksindstillinger (Andre) . . . . . . . . . . . . . . . 98
Lynopsætning (Nulstilling af optageren) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Yderligere oplysninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Fejlfinding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Funktionen til selvdiagnosticering
(når der vises bogstaver og tal i displayet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Bemærkninger om optageren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Om i.LINK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Guide til dele og kontroller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Oversigt over sprogkoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Områdekode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
7
Introduktion til disktyper
Diske, der kan indspilles på og afspilles fra
Type
Disklogo
HDD (intern)
DVD+RW
VRtilstand
Ikon i denne Formatering
vejledning
(nye diske)
HDD
Der kræves
ingen
formatering
Overfør indhold fra HDD'en
til en DVD, så det kan
afspilles på andre DVDafspillere
+RW
Automatisk
formateret i
+VR-tilstand
(DVD+RW
VIDEO)
Kan afspilles på DVD+RWkompatible afspillere
(automatisk færdiggørelse)
-RWVR
Kan kun afspilles på
afspillere, der er kompatible
Formater i VRmed VR-tilstand
tilstand (side 29)
(færdiggørelse er ikke
nødvendig)
-RWVideo
Formater i
video-tilstand
(side 29)
Kan afspilles på de fleste
DVD-afspillere
(færdiggørelse er nødvendig)
(side 38)
+R
Automatisk
formateret i
+VR-tilstand
(DVD+R
VIDEO)
Kan afspilles på de fleste
DVD-afspillere
(færdiggørelse er nødvendig)
(side 38)
-RVR
Formater i VRtilstand
(side 29)*1
Formatering
udføres vha.
displayet
"Diskoplysninger".
Kan kun afspilles på
afspillere, der er kompatible
med DVD-R i VR-tilstand
(færdiggørelse er nødvendig)
(side 38)
-RVideo
Formateres
automatisk i
video-tilstand
Kan afspilles på de fleste
DVD-afspillere
(færdiggørelse er nødvendig)
(side 38)
DVDRW
Videotilstand
DVD+R
DVD+R DL
VRtilstand
DVD-R
Videotilstand
8
Kompatibilitet med andre
DVD-afspillere
(færdiggørelse)
Brugbare diskversioner (fra august 2006)
• DVD+RW'er med 8x-hastighed eller
langsommere
• DVD-RW'er med 6x-hastighed eller
langsommere (ver. 1.1, ver. 1.2 med
CPRM*2)
• DVD+R'er med 16x-hastighed eller
langsommere
• DVD-R'er med 16x-hastighed eller
langsommere (ver. 2.0, ver. 2.1 med
CPRM*2)
• DVD+R DL-diske (dobbeltlagsdiske) med
8x-hastighed eller langsommere
"DVD+RW", "DVD-RW", "DVD+R", "DVD+R
DL" og "DVD-R" er varemærker.
*1
Når en uformateret DVD-R indsættes i
optageren, formateres den automatisk i videotilstand. Hvis du vil formatere en ny DVD-R i
VR-tilstand, skal du formatere vha. displayet
"Diskoplysninger" (side 29).
*2 CPRM (Content Protection for Recordable
Media) er en kodningsteknologi, der beskytter
ophavsretten til billeder.
Diske, der ikke kan optages på
• 8 cm diske
• DVD-R DL-diske (dobbeltlagsdiske)
• DVD-RAM'er
,fortsættes
9
Diske, der kan afspilles
Type
Disklogo
Ikon i denne
vejledning
DVD VIDEO
DVD
Diske som f.eks. film, der kan købes
eller lejes
Denne optager genkender også DVDRAM- og DVD-R-dobbeltlagsdiske
(video-tilstand) som kompatible med
DVD-videodiske. Hvis DVD-RAM'en
har en aftagelig kassette, skal du fjerne
kassetten før afspilning.
VIDEO CD
VCD
VIDEO CD'er eller CD-R'er/CD-RW'er
i VIDEO CD-/Super VIDEO CDformat
CD
Musik-CD'er eller CD-R'er/CD-RW'er i
musik-CD-format
CD
DATA DVD
—
DATA DVD
DVD+RW'er/DVD+R'er/DVD-RW'er/
DVD-R'er/DVD-ROM'er indeholder
enten JPEG-billedfiler eller DivXvideofiler
DATA CD
—
DATA CD
CD-ROM'er/CD-R'er/CD-RW'er, som
indeholder enten MP3-lydspor, JPEGbilledfiler eller DivX-videofiler
—
8 cm DVD+RW, DVD-RW og
DVD-R, der er optaget med et DVDvideokamera
(Stillbilleder, der optages med et DVDvideokamera, kan ikke afspilles.)
8 cm DVD+RW/
DVD-RW/DVD-R
—
"DVD VIDEO" og "CD" er varemærker.
DivX, DivX Certified og tilknyttede logoer er
varemærker tilhørende DivX, Inc. og bruges under
licens.
DivX® er en kompressionsteknologi for videofiler,
som er udviklet af DivX, Inc.
Diske, der ikke kan afspilles
• PHOTO CD'er
• CD-ROM'er/CD-R'er/CD-RW'er, som er
optaget i et andet format end de formater,
der angives i tabellen ovenfor.
• Datadel på CD-Extras
10
Kendetegn
• DVD-ROM'er/DVD+RW'er/DVD-RW'er/
DVD+R'er/DVD-R'er, der ikke indeholder
DVD-video, DivX-video eller JPEGbilledfiler.
• DVD-lyddiske
• DVD-RAM'er, som kun rummer kassetter,
og/eller DVD-RAM'er, som ikke
indeholder DVD-video.
• HD-lag på Super Audio CD'er
• DVD VIDEO'er med en anden områdekode
(side 11).
• DVD'er, som er optaget på en anden
optager og som ikke er korrekt færdiggjort.
Maks. antal titler, der kan optages
Disk
Antal titler*
HDD
300
DVD-RW/DVD-R
99
DVD+RW/DVD+R
49
DVD+R DL
49
* Den maksimale længde for en enkelt titel er otte
timer.
Bemærkning til afspilningsfunktioner for
DVD VIDEO'er/VIDEO CD'er
Nogle afspilningsfunktioner for DVD
VIDEO'er/VIDEO CD'er er muligvis
forudindstillet af softwareproducenten. Da
denne optager afspiller DVD VIDEO'er/
VIDEO CD'er afhængigt af det diskindhold,
der er udviklet af softwareproducenterne, er
nogle afspilningsfunktioner muligvis ikke
tilgængelige. Se instruktionsvejledningen,
der følger med DVD VIDEO'erne/VIDEO
CD'erne.
Områdekode (kun DVD VIDEO)
Optageren har en områdekode trykt bag på
enheden og kan kun afspille DVD VIDEO'er
(kun afspilning), der er afmærket med
identiske områdekoder. Dette system bruges
til beskyttelse af ophavsretten.
DVD VIDEO'er, der er afmærket med ALL ,
kan også afspilles på denne optager.
Hvis du prøver at afspille en anden DVD
VIDEO, vises meddelelsen "Regionskoden
tillader ikke afspilning." på tv-skærmen.
Afhængigt af DVD VIDEO'en, er der
muligvis ikke afmærket en områdekode,
selvom afspilning af DVD VIDEO'en ikke er
mulig på grund af områdebegrænsninger.
Områdekode
Musikdiske kodet med teknologi til
beskyttelse af ophavsret
Dette produkt er beregnet til at afspille diske,
der følger CD-standarden (Compact Disc).
Nogle pladeselskaber har her på det seneste
lanceret forskellige musikdiske kodet med
teknologi til beskyttelse af ophavsret. Vær
opmærksom på, at der blandt disse diske er
nogle, der ikke følger CD-standarden, og de
kan muligvis ikke afspilles på dette produkt.
Bemærkninger om DualDiscs
En DualDisc er en tosidet disk, der
kombinerer dvd-indhold på den ene side med
digitalt lydindhold på den anden.
Da materialet på lydsiden imidlertid ikke
stemmer overens med cd-standarden
(Compact Disc), kan afspilning på dette
produkt ikke garanteres.
b Bemærkninger
• Nogle DVD+RW'er/DVD+R'er, DVD-RW'er/
DVD-R'er, DVD-RAM'er eller CD-RW'er/CDR'er kan ikke afspilles på denne optager på grund
af diskens optagekvalitet eller fysiske tilstand
eller på grund af optageenhedens egenskaber og
optagesoftware. Disken kan ikke afspilles, hvis
den ikke er blevet korrekt færdiggjort. Du kan
finde flere oplysninger i betjeningsvejledningen
til optageenheden.
• Du kan ikke blande VR-tilstand og video-tilstand
på den samme DVD-RW. Hvis du vil ændre
diskformatet, kan du omformatere disken
(side 40). Bemærk, at diskens indhold slettes efter
omformatering.
• Du kan ikke afkorte den tid, der skal bruges til
optagelse, heller ikke med højhastighedsdiske.
• Det anbefales, at du bruger diske, hvor "For
Video" (Til video) er trykt på pakken.
• Du kan ikke føje nye optagelser til DVD+R'er,
DVD-R'er eller DVD-RW'er (video-tilstand), der
indeholder optagelser, som er udført på andet
DVD-udstyr.
• I nogle tilfælde kan du ikke føje nye optagelser til
DVD+RW'er, der indeholder optagelser, som er
udført på andet DVD-udstyr. Bemærk, at denne
optager overskriver DVD-menuen, hvis du
tilføjer en ny optagelse.
• Du kan ikke redigere optagelser, på DVD+RW'er,
DVD-RW'er (video-tilstand), DVD+R'er eller
DVD-R'er, der er udført på andet DVD-udstyr.
• Hvis disken indeholder pc-data, der ikke kan
genkendes af denne optager, slettes dataene
muligvis.
• Afhængigt af disken kan du muligvis ikke optage
på nogle diske, der ellers kan optages på.
11
Tilslutninger og indstillinger
Tilslutning af optageren
Følg trin 1 til 6 for at tilslutte optageren og justere indstillingerne. Tilslut ikke netkablet, før du
når "Trin 4: Tilslutning af netkablet" på side 17.
b Bemærkninger
•
•
•
•
•
I afsnittet "Specifikationer" (side 108) findes en liste over medfølgende tilbehør.
Fastgør ledningerne omhyggeligt for at forhindre uønsket støj.
Se instruktionerne, der følger med de komponenter, som skal tilsluttes.
Du kan ikke tilslutte denne optager til et tv, der ikke har et SCART- eller videoindgangsstik.
Sørg for at tage netkablet til hver enkelt komponent ud før tilslutning.
Trin 1: Tilslutning af antennekablet
Tilslut antennekablet ved at benytte fremgangsmåden nedenfor.
til AERIAL IN
DVD-optager
til AERIAL OUT
TV
Antennekabel (medfølger)
: Signalretning
1
2
12
Tag antennekablet ud af tv'et, og tilslut det til AERIAL IN på optagerens bagpanel.
Tilslut AERIAL OUT på optageren til antenneindgangen på tv'et ved hjælp af det
medfølgende antennekabel.
Trin 2: Tilslutning af videokablerne/HDMI-kablet
Vælg en af følgende metoder A til E, afhængigt af indgangsstikket på tv-skærmen,
projektoren eller AV-forstærkeren (receiveren). Det vil gøre det muligt at se billeder.
D
COMPONENT
VIDEO IN
INPUT
VIDEO
Komponentvideoledning
(medfølger ikke)
Lyd/videoledning
(medfølger ikke)
Y
(grøn)
PB/CB
L
(blå)
PR/CR
AUDIO
(rød)
Tilslutninger og indstillinger
B
R
Tv, projektor eller
AV-forstærker
(receiver)
Tv, projektor eller AVforstærker (receiver)
(gul)
til COMPONENT
VIDEO OUT
(grøn)
(blå)
(rød)
til LINE 2 OUT (VIDEO)
DVD-optager
til HDMI OUT
HDMI-kabel
(medfølger
ikke)
til LINE 2 OUT (S VIDEO)
S-videoledning
(medfølger ikke)
E
til i LINE 1 – TV
SCART-kabel
(medfølger ikke)
C
HDMI IN
Tv, projektor eller AVforstærker (receiver)
A
S VIDEO
INPUT
Tv, projektor eller AVforstærker (receiver)
TV
: Signalretning
,fortsættes
13
A SCART-indgangsstik
Når du indstiller "Lynopsætning - Line 1udgang" til "S-video" eller "RGB" (side 21),
skal du bruge et SCART-kabel, der er i
overensstemmelse med det valgte signal.
B Videoindgangsstik
Du vil kunne nyde billeder af
standardkvalitet.
C S VIDEO indgangsstik
Du vil kunne nyde billeder af høj kvalitet.
D Indgangsstik på komponentvideo
(Y, PB/CB, PR/CR)
Du vil kunne nyde nøjagtig farvegengivelse
og billeder af høj kvalitet.
Hvis det anvendte tv accepterer progressive
signaler i 525p/625p-format, skal du bruge
denne forbindelse og indstille
"Komponentudgang" under "Video"opsætningen til "Til" (side 90). Indstil
derefter "Progressivt output" til "Til" under
"Video"-opsætningen til at sende progressive
videosignaler. For flere oplysninger, se
"Progressivt output" på side 90.
E HDMI indgangsstik
Brug et godkendt HDMI-kabel (medfølger
ikke) for at benytte digitale billeder og lyd i
høj kvalitet gennem HDMI OUT-stikket.
Ved afspilning af "wide screen"-billeder
Nogle optagne billeder passer muligvis ikke
til tv-skærmen. Se side 89 for oplysninger om
ændring af billedstørrelsen.
b Bemærkninger
• Tilslut ikke mere end én type videoledning
mellem optageren og tv'et samtidigt.
• Når du tilslutter optageren til tv'et via SCARTstikkene, indstilles tv'ets indgangskilde
automatisk til optageren, når du starter afspilning.
Tryk evt. på TV t for at indstille
indgangskilden til tv'et igen.
• Du skal bruge et SCART-kabel med samtlige 21
ben for at få en korrekt SMARTLINKforbindelse. Se betjeningsvejledningen til tv'et for
at få oplysninger om denne forbindelse.
• Hvis du tilslutter denne optager til et tv med
SMARTLINK, skal du indstille "Lynopsætning Line 1-udgang" til "Video".
• Du kan ikke tilslutte HDMI OUT-stikket
(forbindelse E) til DVI-stik, som ikke er HDCPkompatible (f.eks. DVI-stik på PC-display).
* Denne DVD-optager indeholder HDMI™teknologi (High-Definition Multimedia
Interface).
HDMI, HDMI-logoet og High-Definition
Multimedia Interface er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende HDMI
Licensing LLC.
Om SMARTLINK-funktionerne
(kun i forbindelse med SCARTforbindelser)
Hvis det tilsluttede tv (eller andet tilsluttet
udstyr som f.eks. en internetboks) er
kompatibelt med SMARTLINK, NexTView
Link*3, MEGALOGIC*1, EASYLINK*2,
CINEMALINK*2, Q-Link*3, EURO VIEW
LINK*4 eller T-V LINK*5, kan du bruge
følgende-SMARTLINK-funktioner.
Hvis du tilslutter til en videobåndoptager
Tilslut videobåndoptageren til LINE 3/
DECODER-stikket på optageren (side 23).
14
Til optagelse
• Direkte optagelse fra tv
Du kan let optage det, du ser på tv'et
(side 30).
• Direkte timer
Du kan tænde for optageren og tv'et,
indstille tv'et til optagerens
programposition og få vist menuen til
programmering af timeren med et enkelt
tryk på TIMER-knappen (side 46).
Til afspilning
Til indstillinger
• Forudindstillet download
Du kan overføre de forudindstillede
tunerdata fra dit tv til denne optager og
indstille optageren efter de pågældende data
i "Lynopsætning". Derved forenkles
"Lynopsætning"-proceduren betydeligt.
• Automatisk slukning
Optageren slukkes automatisk, hvis den
ikke bruges, efter at du har slukket for tv'et.
• NexTView Download
Du kan let indstille timeren vha. NexTView
Download-funktionen på tv'et.
Se betjeningsvejledningen til tv'et.
Tilslutninger og indstillinger
• Direkte afspilning
Du kan tænde for optageren og tv'et,
indstille tv'ets indgang til optageren og
starte afspilning ved blot at trykke på
knappen H (afspil) en enkelt gang
(side 55).
• Direkte menu
Du kan tænde for optageren og tv'et,
indstille tv'et til optagerens
programposition og få vist menuen
Titelliste med et enkelt tryk på TITLE
LIST-knappen (side 55).
*1
"MEGALOGIC" er et registreret varemærke
tilhørende Grundig Corporation.
"EASYLINK" og "CINEMALINK" er
varemærker tilhørende Philips Corporation.
*3 "Q-Link" og "NexTView Link" er varemærker
tilhørende Panasonic Corporation.
*4 "EURO VIEW LINK" er et varemærke
tilhørende Toshiba Corporation.
*5 "T-V LINK" er et varemærke tilhørende JVC
Corporation.
*2
z Tip
SMARTLINK fungerer også sammen med tvapparater eller andet udstyr med EPG-timerstyring,
EPG-titeloverførsel og direkte optagefunktioner.
Se betjeningsvejledningen, der følger med tv'et
eller det andet udstyr, for at få flere oplysninger.
b Bemærkninger
• SMARTLINK-funktionerne er kun tilgængelige,
når "Video" vælges i "Line 1-udgang".
• Der skal være tændt for strømmen, for at du kan
bruge alle SMARTLINK-funktionerne, undtagen
Direkte afspilning, Direkte menu og Direkte
timer.
• Ikke alle tv-apparater kan bruges med
ovennævnte funktioner.
15
Trin 3: Tilslutning af lydkablerne
Vælg en af følgende metoder A eller B, afhængigt af indgangsstikket på tv-skærmen,
projektoren eller AV-forstærkeren (receiveren). Det vil gøre det muligt at lytte til lyd.
[Højttalere]
[Højttalere]
Bageste (V)
Bageste (H)
AV-forstærker (receiver)
med en dekoder
Forreste (V)
Forreste (H)
Center
Subwoofer
eller
HDMI-kabel
(medfølger ikke)
A
eller
Digital
koaksialkabel
(medfølger ikke)
til koaksial eller optisk/
HDMI digitalindgang
Optisk digitalkabel
(medfølger ikke)
til DIGITAL OUT (COAXIAL eller OPTICAL)
til HDMI OUT
DVD-optager
til LINE 2 OUT
(R-AUDIO-L)
INPUT
Lyd/videoledning
(medfølger ikke)
B
VIDEO
(hvid)
(gul)
(rød)
(hvid)
(gul)*
(rød)
L
AUDIO
R
Tv, projektor eller AVforstærker (receiver)
: Signalretning
* Det gule stik bruges til videosignaler (side 13).
16
A Digitalt lydindgangsstik
B L/R (venstre/højre)-lydindgangsstik
Hvis AV-forstærkeren (receiveren) har en
Dolby*1 Digital-, DTS*2- eller MPEGlyddekoder og et digitalt indgangsstik, skal
du bruge denne forbindelse. Du kan benytte
Dolby Digital (5.1-kanal), DTS (5.1-kanal)
og MPEG (5.1-kanal) lydsurroundeffekter.
Med denne forbindelse bruges tv'ets eller
stereoforstærkerens (receiverens) to
højttalere til lyd.
z Tip
Du finder oplysninger om korrekt placering af
højttalerne i betjeningsvejledningen, der følger med
de tilsluttede komponenter.
Tilslut det medfølgende netkabel i AC INstikket på optageren. Sæt derefter netkablet
til optageren og tv'et i stikkontakten. Når du
har tilsluttet netkablet, skal du vente et
kort øjeblik, før du betjener optageren.
Du kan betjene optageren, når displayet på
frontpanelet lyser, og optageren er i standby.
Hvis du tilslutter yderligere udstyr til
optageren (side 23), skal du sikre dig, at du
først tilslutter netkablet, efter alle
tilslutninger er fuldført.
1
Tilslutninger og indstillinger
b Bemærkninger
• Du må ikke tilslutte tv'ets lydudgangsstik til
LINE IN (R-AUDIO-L)-stikkene samtidigt.
Derved opstår der uønsket støj fra tv'ets
højttalere.
• I forbindelse B må du ikke tilslutte LINE IN (RAUDIO-L)- og LINE 2 OUT (R-AUDIO-L)stikkene i tv'ets lydudgangsstik samtidig. Derved
opstår der uønsket støj fra tv'ets højttalere.
• I forbindelse A skal du efter tilslutning angive de
korrekte indstillinger under "Lynopsætning Lydtilslutning" (side 21). Hvis ikke du gør dette,
høres der ingen lyd eller høj støj fra højttalerne.
• Når du tilslutter optageren til en AV-forstærker
(receiver) med et HDMI-kabel, skal du gøre et af
følgende:
– Tilslut AV-forstærkeren (receiveren) til tvapparatet med HDMI-kablet.
– Tilslut optageren til tv-apparatet med en anden
videoledning end HDMI-kablet
(komponentvideoledning, S VIDEO-ledning
eller lyd/videoledning).
Trin 4: Tilslutning af
netkablet
til AC IN
2
*1
Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories.
"Dolby" og det dobbelte D-symbol er
varemærker tilhørende Dolby Laboratories.
*2 "DTS" og "DTS Digital Out" er varemærker
tilhørende Digital Theater Systems, Inc.
til stikkontakten
17
Trin 5: Klargøring af
fjernbetjeningen
Du kan styre optageren med den
medfølgende fjernbetjening. Indsæt to R6batterier (størrelse AA), så 3- og #-enden
på batterierne passer til markeringerne inde i
batterirummet. Når du bruger
fjernbetjeningen, skal du rette den mod
modtagesensoren
på optageren.
Styring af tv-apparater med
fjernbetjeningen
Du kan justere fjernbetjeningens signal, så du
kan styre tv'et med den.
b Bemærkninger
• Afhængigt af den tilsluttede enhed, kan du
muligvis ikke styre tv'et med nogle af eller alle
knapperne nedenfor.
• Hvis du indtaster et nyt kodenummer, slettes det
tidligere indtastede kodenummer.
Talknapper
TV/DVD
b Bemærkninger
• Hvis den medfølgende fjernbetjening forstyrrer
en anden Sony DVD-optager eller -afspiller, kan
du ændre kommandonummeret for denne optager
(side 19).
• Brug batterierne korrekt for at undgå evt.
utætheder og ætsning. Rør ikke ved væsken, uden
at hænderne er beskyttet, i tilfælde af utætheder.
Bemærk følgende:
– Brug ikke et nyt batteri sammen med et
gammelt batteri, og brug ikke batterier fra
forskellige producenter.
– Forsøg ikke at oplade batterierne.
– Hvis du ikke vil bruge fjernbetjeningen i en
længere periode, skal du tage batterierne ud.
– Hvis der opstår utæthed i batterierne, skal du
aftørre evt. væske i batterirummet og indsætte
nye batterier.
• Sørg for, at modtagesensoren (afmærket med
på frontpanelet) ikke udsættes for stærkt lys,
f.eks. direkte sollys eller lysudstyr. Optageren
reagerer muligvis ikke på fjernbetjeningen.
• Når du udskifter batterierne på fjernbetjeningen,
nulstilles kodenummeret og kommandotilstanden
muligvis til standardindstillingen. Angiv de
korrekte værdier for kodenummer og
kommandotilstand igen.
18
TV 2 +/–
TV [/1
TV t
TV PROG
+/–
1
Hold TV [/1-knappen nederst på
fjernbetjeningen nede.
Tryk ikke på [/1-knappen øverst på
fjernbetjeningen.
2
Hold TV [/1-knappen på tv'et trykket
ind, og indtast tv'ets fabrikatkode ved
hjælp af talknapperne.
For f.eks. at indtaste "09" skal du trykke på
"0" og derefter "9". Slip TV [/1-knappen
på tv'et, når du har tastet det sidste tal.
Hvis der er angivet mere end ét
kodenummer, skal du indtaste ét ad
gangen, indtil du finder det kodenummer,
der fungerer sammen med tv'et.
Fabrikat
Kodenummer
Sony
01 (standard)
Hitachi
24
JVC
33
Panasonic
17, 49
Philips
06, 08
Samsung
71
Sanyo
25
Thomson
43
Toshiba
38
Fjernbetjeningen udfører følgende
handlinger:
Knapper
Betjening
TV [/1
Tænder eller slukker
for tv'et
Knappen TV/DVD bruges til at skifte mellem
optageren og den senest valgte indgangskilde
på tv'et. Ret fjernbetjeningen mod optageren,
når du bruger denne knap.
Når du tilslutter optageren til tv'et via
SCART-stikkene, indstilles tv'ets
indgangskilde automatisk til optageren, når
du starter afspilning. Hvis du vil se en anden
kilde, skal du trykke på knappen TV/DVD for
at skifte tv'ets indgangskilde.
Hvis du har en Sony DVDafspiller eller mere end én Sony
DVD-optager
Tilslutninger og indstillinger
Kodenumre for tv-apparater, der kan
fjernbetjenes
Sådan betjenes knappen TV/DVD
(kun for SCART-tilslutninger)
Hvis den medfølgende fjernbetjening
forstyrrer den anden Sony DVD-optager eller
-afspiller, skal du indstille nummeret for
kommandotilstanden for denne optager og
den medfølgende fjernbetjening til et andet
nummer end det, der gælder for den anden
Sony DVD-optager eller -afspiller, når du har
afsluttet "Trin 6: Lynopsætning".
Standardindstillingen til
kommandotilstanden for denne optager og
den medfølgende fjernbetjening er DVD3.
Talknapper
TV 2 (lydstyrke) Justerer lydstyrken
+/–
på tv'et
TV PROG +/–
Vælger
programpositionen
på tv'et
TV t
Skifter tv'ets
indgangskilde
SYSTEM
MENU
M/m,
ENTER
1
Kontroller, at "Lynopsætning"
(side 21) er blevet afsluttet. Hvis
"Lynopsætning" ikke er blevet
afsluttet, skal du først udføre
"Lynopsætning".
,fortsættes
19
2
Tryk på SYSTEM MENU.
Systemmenuen vises.
3
4
Vælg "OPSÆTNING", og tryk på
ENTER.
Vælg "Andre", og tryk på ENTER.
7
Indstil kommandotilstanden for
fjernbetjeningen, så den passer til
kommandotilstanden for den optager,
du indstillede ovenfor.
Følg nedenstående trin for at indstille
kommandotilstanden på
fjernbetjeningen.
1 Hold ENTER nede.
2 Angiv koden for kommandotilstand
med talknapperne, mens du holder
ENTER nede.
Kommandotilstand
Kodenummer
DVD1
talknap 1
DVD2
talknap 2
DVD3
talknap 3
3 Hold både talknappen og ENTERknappen nede samtidig i mere end tre
sekunder.
5
6
20
Vælg "Kommandotilstand", og tryk på
ENTER.
Vælg en kommandotilstand (DVD1,
DVD2 eller DVD3), og tryk på ENTER.
Sådan kontrolleres kommandotilstanden
for optageren
Tryk på x på optageren, når optageren er
slukket. Optagerens kommandotilstand vises
på frontdisplaypanelet.
Hvis kommandotilstanden for optageren
ikke er blevet ændret, skal
kommandotilstanden for fjernbetjeningen
indstilles til standardindstillingen for
DVD3. Hvis kommandotilstand for
fjernbetjeningen er ændret til DVD1 eller
DVD2, kan du ikke betjene optageren.
Ændring af programpositioner
på optageren med
fjernbetjeningen
Foretag de grundlæggende justeringer ved at
følge instruktionerne på skærmen i
"Lynopsætning".
Pas på ikke at tage kablerne ud eller afslutte
"Lynopsætning"-funktionen under denne
procedure.
Talknapper
[/1
Tilslutninger og indstillinger
Du kan ændre programpositioner på
optageren med talknapperne.
Trin 6: Lynopsætning
ENTER
</M/m/,,
ENTER
O RETURN
Eksempel: for kanal 50
Tryk på "5", "0", og tryk derefter på ENTER.
TV [/1
1
Tænd for optageren og tv'et. Skift
derefter indstillingen for input på
tv'et, så signalet fra optageren vises
på tv-skærmen.
Meddelelsen om de oprindelige
indstillinger vises.
• Hvis denne meddelelse ikke vises, skal
du vælge "Lynopsætn." under
"OPSÆTNING" i systemmenuen
(side 99).
2
Tryk på ENTER.
Følg instruktionerne på skærmen for at
foretage følgende indstillinger.
Lynopsætning - Displaysprog
Vælg et sprog for skærmmeddelelserne.
,fortsættes
21
Lynopsætning - Tunersystem
Vælg dit land/område eller sprog.
Programpositionens rækkefølge
indstilles, afhængigt af det valgte land/
område.
Du kan indstille programpositionerne
manuelt ved at se side 84.
• Hvis du bor i et fransktalende land, som
ikke er angivet på displayet, skal du
vælge "ELSE - English".
Lynopsætning - Klokkeslæt
Optageren søger automatisk efter et
ursignal. Hvis der ikke blev fundet et
ursignal, skal du indstille uret manuelt
med </M/m/,, og trykke på ENTER.
Lynopsætning - Tv-type (side 89)
Hvis du har et widescreen-tv, skal du
vælge "16:9". Hvis du har et standard-tv,
skal du enten vælge "4:3 Letter box"
(formindsk for at tilpasse) eller "4:3 Pan
Scan" (stræk for at tilpasse). Dette
bestemmer, hvordan "widescreen"billeder vises på tv'et.
Lynopsætning - Komponentudgang
Hvis du bruger COMPONENT VIDEO
OUT-stikket, skal du vælge "Til".
Lynopsætning - Line 3-indgang
Hvis du vil tilslutte en dekoder som f.eks.
en analog PAY-TV/Canal Plus-dekoder
til LINE 3/DECODER-stikket, skal du
vælge "Ja".
Lynopsætning - Line 1-udgang
Hvis der skal sendes videosignaler, skal
du vælge "Video".
Hvis der skal sendes S-videosignaler,
skal du vælge "S-video".
Hvis der skal sendes RGB-signaler, skal
du vælge "RGB".
Vælg "Video" for at benytte
SMARTLINK-funktionerne (side 14).
• Hvis du indstiller "Lynopsætning Komponentudgang" til "Til", kan du
ikke vælge "RGB".
• Hvis du indstiller "Lynopsætning Line 3-indgang" til "Ja", kan du ikke
vælge "S-video".
Lynopsætning - Lydtilslutning
Hvis du har tilsluttet en AV-forstærker
(receiver) ved hjælp af en digital optisk
ledning eller koaksialledning, skal du
vælge "Ja : DIGITAL OUT" og indstille
det digitale udgangssignal (side 92).
22
3
Tryk på ENTER når "Afslut" vises.
"Lynopsætning" er afsluttet.
Sådan vender du tilbage til det forrige trin
Tryk på O RETURN.
z Tips
• Hvis AV-forstærkeren (receiveren) har en
MPEG-lyddekoder, skal du indstille "MPEG" til
"MPEG" (side 92).
• Hvis du vil køre "Lynopsætning" igen, skal du
vælge "Lynopsætn." under "OPSÆTNING" i
systemmenuen (side 99).
Tilslutning af en videobåndoptager eller en lignende
enhed
Tilslutning til LINE 3/DECODER-stikket
Tilslut en videobåndoptager eller en lignende optageenhed til LINE 3/DECODER-stikket på
denne optager.
Tilslutninger og indstillinger
Når du har taget optagerens netkabel ud af stikket, skal du tilslutte en videobåndoptager eller
en lignende optageenhed til LINE IN-stikkene på denne optager.
Brug DV IN-stikket på frontpanelet, hvis udstyret har et DV-udgangsstik (i.LINK-stik) (side 79).
Du kan finde yderligere oplysninger i betjeningsvejledningen, der fulgte med det tilsluttede udstyr.
Du kan optage på denne optager ved at se "Optagelse fra tilsluttet udstyr uden en timer" på side 53.
TV
Videobåndoptager
SCART-kabel (medfølger ikke)
til i LINE 3/DECODER
til SCARTindgangen
til i LINE 1 – TV
DVD-optager
b Bemærkninger
• Billeder, der indeholder kopibeskyttede signaler, som forhindrer kopiering, kan ikke optages.
• Hvis du sender optagelsessignalerne via videobåndoptageren, modtager du muligvis ikke et tydeligt
billede på tv-skærmen.
DVD-optager
Videobåndoptager
TV
Sørg for at tilslutte videobåndoptageren til DVD-optageren og tv'et i den rækkefølge, der vises nedenfor.
Hvis du vil se videobånd, skal du se båndene via en anden line indgang på tv'et.
Line indgang 1
Videobåndoptager
DVD-optager
TV
Line indgang 2
• SMARTLINK-funktionerne er ikke tilgængelige i forbindelse med enheder, der tilsluttes via DVDoptagerens LINE 3/DECODER-stik.
• Når du optager til en videobåndoptager fra denne DVD-optager, skal du undlade at skifte indgangskilden
til tv ved at trykke på TV/DVD-knappen på fjernbetjeningen.
• Hvis du tager netkablet ud af optageren, kan du ikke se signalerne fra den tilsluttede videobåndoptager.
,fortsættes
23
Tilslutning til LINE 2 IN-stikkene på frontpanelet
Tilslut en videobåndoptager eller en lignende optageenhed til LINE 2 IN-stikkene på denne
optager. Hvis udstyret har et S-videostik, kan du bruge en S-videoledning i stedet for en lyd/
video-ledning.
Videobåndoptager osv.
OUTPUT
S VIDEO
VIDEO
AUDIO
L
S-videoledning
(medfølger ikke)
R
Lyd/videoledning
(medfølger ikke)
til LINE 2 IN
DVD-optager
: Signalretning
z Tip
Når det tilsluttede udstyr kun udsender monofonisk lyd, skal du kun tilslutte indgangsstikkene L(MONO)
og VIDEO på optagerens forside. Tilslut ikke R-indgangsstikket.
b Bemærkninger
• Tilslut ikke det gule LINE IN (VIDEO)-stik, når du bruger en S-videoledning.
• Undlad at tilslutte udgangsstikket på denne optager til andet udstyrs indgangsstik, når det andet udstyrs
udgangsstik er tilsluttet til indgangsstikket på denne optager. Dette kan forårsage støj (feedback).
• Tilslut ikke mere end én type videoledning mellem optageren og tv'et samtidigt.
24
Tilslutning til en satellit eller en digital tuner
Satellittuner,
CanalSat osv.
TV
SCART-kabel (medfølger ikke)
til SCARTindgangen
til i LINE 3/DECODER
Tilslutninger og indstillinger
Tilslut en satellit eller en digital tuner til denne optager ved hjælp af LINE 3/DECODERstikket. Tag optagerens netkabel ud af stikkontakten, når du tilslutter tuneren.
Se nedenfor for at få oplysninger om brug af funktionen synkroniseret optagelse. Indstil IKKE
"Line 3-indgang" under "Scart-indstilling" to "Dekoder" i "Video"-opsætningen, når du
foretager denne tilslutning.
til i LINE 1 – TV
DVD-optager
Hvis satellittuneren kan sende RGBsignaler
Hvis du vil bruge funktionen synkroniseret
optagelse
Denne optager accepterer RGB-signaler.
Hvis satellittuneren kan sende RGB-signaler,
skal du tilslutte TV-SCART-stikket på
satellittuneren til LINE 3/DECODER-stikket
og indstille "Line 3-indgang" under "Scartindstilling" til "Video/RGB" i "Video"opsætningen (side 91). Bemærk, at med
denne forbindelse og opsætning deaktiverer
SMARTLINK-funktionen. Hvis du vil bruge
SMARTLINK-funktionen sammen med en
kompatibel internetboks, skal du se
vejledningen, der fulgte med internetboksen.
Denne tilslutning er nødvendig for at bruge
funktionen synkroniseret optagelse. Se
"Optagelse fra tilsluttet udstyr med en timer
(Synkroniseret optagelse)" på side 51.
Indstil "Line 3-indgang" under "Scartindstilling" i "Video"-opsætningen (side 91) i
overensstemmelse med specifikationerne til
satellittuneren. Se vejledningen til
satellittuneren for at få flere oplysninger.
b Bemærkninger
• Synkroniseret optagelse fungerer ikke sammen
med visse tunere. Du finder flere oplysninger i
betjeningsvejledningen til tuneren.
• Hvis du tager netkablet ud af optageren, kan du
ikke se signalerne fra den tilsluttede tuner.
25
Tilslutning af en analog PAY-TV/Canal Plus-dekoder
Du kan se eller optage analoge PAY-TV/Canal Plus-dekoderprogrammer, hvis du tilslutter en
dekoder (medfølger ikke) til optageren. Tag optagerens netkabel ud af stikkontakten, når du
tilslutter dekoderen. Bemærk, at når du indstiller "Line 3-indgang" til "Dekoder" i trin 5 under
"Indstilling af analoge PAY-TV/Canal Plus-programpositioner" (side 27), vil du ikke kunne
vælge "L3", fordi Line 3 bliver en dedikeret linje for dekoderen.
Tilslutning af en dekoder
Analog PAY-TV/
Canal Plus-dekoder
TV
Antennekabel (medfølger)
til AERIAL IN
til SCART-indgang
SCART-kabel
(medfølger ikke)
SCART-kabel
(medfølger ikke)
til AERIAL OUT
til i LINE 1 – TV
til i LINE 3/DECODER
DVD-optager
26
Indstilling af analoge PAY-TV/
Canal Plus-programpositioner
Vælg "Scart-indstilling", og tryk på
ENTER.
5
Tryk på M/m for at vælge "Video" eller
"RGB" for "Line 1-udgang", "Dekoder"
for "Line 3-indgang", og "Video" for
"Line 3-udgang", og tryk på ENTER.
Talknapper
"Video"-opsætningsdisplayet vises igen.
SYSTEM
MENU
6
Tryk på O RETURN for at placere
markøren i venstre kolonne igen.
7
Vælg "Basis", og tryk på ENTER.
8
Vælg "Programindstilling", og tryk på
ENTER.
9
Tryk på M/m for at vælge den ønskede
programposition, og tryk på ENTER.
Tilslutninger og indstillinger
Hvis du vil se eller optage analoge PAY-TV/
Canal Plus-programmer, skal du indstille
optageren til at modtage
programpositionerne ved hjælp af
skærmdisplayet.
Sørg for at følge alle trinene nedenfor, så
programpositionerne indstilles korrekt.
4
</M/m/,,
ENTER
O RETURN
1
Tryk på SYSTEM MENU.
Systemmenuen vises.
2
3
Vælg "OPSÆTNING", og tryk på
ENTER.
Vælg "Video", og tryk på ENTER.
,fortsættes
27
10 Vælg "System" vha. </,.
11 Tryk på M/m for at vælge et
tilgængeligt tv-system, BG, DK, I eller
L.
Vælg "L" for at modtage udsendelser i
Frankrig.
12 Vælg "Kanal" vha. </,.
13 Vælg den analoge PAY-TV/Canal Plusprogramposition vha. M/m eller
talknapperne.
14 Vælg "PAY-TV/CANAL+" vha. </,.
15 Vælg "Til" vha. M/m, og tryk på
ENTER.
Sådan vender du tilbage til det forrige trin
Tryk på O RETURN.
b Bemærk
Hvis du tager netkablet ud af optageren, kan du ikke
se signalerne fra den tilsluttede dekoder.
28
Otte grundlæggende betjeninger
— Lær din DVD-optager at kende
1. Indsættelse af en disk
+RW
-RVideo
-RWVR -RWVideo
DVD
VCD
+R
-RVR
CD
DATA DVD
Z (åbn/luk)
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
+R
Dette afsnit beskriver de grundlæggende
betjeninger for at optage et aktuelt tvprogram på harddisken (HDD) eller på en
disk (DVD). Se side 42 for en forklaring på,
hvordan du foretager timeroptagelser.
DVD
HDD
DVD
PROG +/–
TV/DVD
1
2
Tryk på DVD.
DISPLAY
Tryk på Z (åbn/luk), og placer en disk
i diskskuffen.
z REC
REC MODE
x REC
STOP
Med siden til optagelse/afspilning nedad
3
Tryk på Z (åbn/luk) for at lukke
diskskuffen.
Vent til "LOAD" forsvinder fra displayet
på frontpanelet.
Ubrugte DVD'er formateres automatisk.
• For DVD-RW-diske
DVD-RW'er formateres i det
optageformat (VR-tilstand eller videotilstand), der er bestemt af "Formatér
DVD-RW" i "DVD"-opsætning.
• For DVD-R-diske
DVD-R'er formateres automatisk i
video-tilstand. Hvis du vil formatere en
ubrugt DVD-R i VR-tilstand, skal du
formatere disken ved hjælp af
"Diskoplysninger"-displayet (side 40),
før du foretager en optagelse.
Hvis der kan optages på disken i denne
optager, kan du manuelt omformatere
disken for at fremstille en tom disk
(side 40).
Otte grundlæggende betjeninger — Lær din DVD-optager at kende
DATA CD
2. Optagelse af et
program
TV t
1
Tryk på HDD eller DVD.
Hvis du vil optage på en DVD, skal du
indsætte en DVD, der kan optages på.
2
Tryk på PROG +/– for at vælge den
ønskede programposition eller
indgangskilde.
3
Tryk gentagne gange på REC MODE for
at vælge optagetilstanden.
Hver gang du trykker på knappen,
ændres displayet på tv'et på følgende
måde:
Du finder flere oplysninger om
optagetilstanden ved at se side 42.
,fortsættes
29
4
Tryk på z REC.
Om tekst-tv-funktionen
Optagelsen går i gang.
Optagelsen stopper automatisk efter 8
timers kontinuerlig optagelse, eller når
HDD'en eller DVD'en er fuld.
Nogle udsendelsessystemer tilbyder en teksttv-tjeneste*, hvor komplette
programoversigter, herunder de tilknyttede
oplysninger (titel, dato, kanal, starttidspunkt
for optagelse osv.) gemmes hver dag. Når du
optager et program, hentes programnavnet
automatisk fra siderne med tekst-tv og
gemmes som titelnavnet. Der er flere
oplysninger under "Automatisk navngivning
af programtitler (Tv-oversigt)" på side 87.
Bemærk, at tekst-tv-oplysningerne ikke vises
på tv-skærmen. Hvis du vil se tekst-tvoplysningerne på tv-skærmen, skal du trykke
på TV/DVD på fjernbetjeningen for at skifte
indgangskilden til tv'et (side 18).
Sådan stoppes optagelsen
Tryk på x REC STOP.
Bemærk, at det kan tage et par sekunder, før
optagelsen stoppes.
Sådan ser du et andet tv-program under
optagelse
Hvis tv'et er tilsluttet til i LINE 1 – TVstikket, skal du indstille tv'et til tv-indgangen
ved hjælp af TV/DVD-knappen og vælge det
program, du vil se. Hvis tv'et er tilsluttet til
LINE 2 OUT- eller COMPONENT VIDEO
OUT-stikket, skal du indstille tv'et til tvindgangen ved hjælp af TV t-knappen
(side 18).
Direkte optagelse fra tv
Hvis du bruger SMARTLINK-forbindelsen,
og "Direkte optagelse fra tv" er indstillet til
"Til" (side 96), kan du let optage det, du er
ved at se i tv.
Tryk på z REC, når tv'et og optageren er
tændt. Optageren begynder at optage det, du
ser på tv'et.
b Bemærk
Hvis "TV" vises på displayet på frontpanelet, kan
du ikke slukke for tv'et eller ændre
programpositionen under Direkte optagelse fra TV.
Hvis du vil slå funktionen fra, skal du indstille
"Direkte optagelse fra tv" til "Fra" i "Optagelse"opsætningen (side 96).
* ikke til rådighed i nogle områder
b Bemærkninger
• Når du har trykket på z REC, kan det tage lidt
tid, før optagelsen går i gang.
• Du kan ikke ændre optagetilstanden under
optagelse.
• Hvis der opstår strømsvigt, kan det program, du er
ved at optage, blive slettet.
• Du kan ikke se et PAY-TV/Canal Plus-program,
mens du optager et andet PAY-TV/Canal Plusprogram.
• Hvis du vil bruge funktionen Direkte optagelse
fra TV, skal du først indstille optagerens ur
korrekt.
Kontrol af diskstatus under
optagelse
Du kan kontrollere optagelsesoplysninger
som f.eks. optagetid eller disktype.
Tryk på DISPLAY under optagelse.
Optagelsesoplysningerne vises.
A Disktype/-format
B Optagelsesstatus
C Optagetilstand
D Optagetid
Tryk på DISPLAY for at slå displayet fra.
30
Titelliste med miniaturebilleder
(eksempel: DVD+RW)
3. Afspilning af et
optaget program
(Titelliste)
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
+R
HDD
DVD
m
Udvidet titelliste
TITLE LIST
</M/m/,,
ENTER
OPTIONS
/
mc
A Disktype:
CM
x
Viser medietypen, HDD eller DVD.
Viser også titeltypen (Original eller
Playlist) for disktitler på HDD'en eller
DVD-RW/DVD-R (VR-tilstand).
B Diskplads (resterende/i alt)
Otte grundlæggende betjeninger — Lær din DVD-optager at kende
Afspil en optaget titel ved at vælge titlen fra
titellisten.
C Titeloplysninger:
1
Tryk på HDD eller DVD.
Hvis du vælger DVD, skal du indsætte en
DVD (se "1. Indsættelse af en disk" på
side 29).
Afspilningen går automatisk i gang,
afhængigt af disken.
2
Tryk på TITLE LIST.
Hvis du vil se den udvidede titelliste, skal
du trykke på OPTIONS for at vælge "Vis
liste" og derefter trykke på ENTER.
Viser titelnummeret, titelnavnet og
datoen for optagelsen. Titelstørrelse
vises på titellisten for miniaturer.
z (rød): Angiver, at titlen er ved at blive
optaget.
: Angiver, at titlen er ved at blive
overført.
: Angiver den beskyttede titel.
"NEW": Angiver, at titlen lige er blevet
optaget (ikke afspillet) (kun HDD).
: Angiver titler, der indeholder
"Copy-Once"-kopibeskyttelsessignaler
(kun HDD) (side 75).
D Rullepanel:
Vises, når alle titlerne ikke kan være på
listen. Du kan se de skjulte titler ved at
trykke på M/m.
E Miniaturebilledet for titlen:
Stillbillederne for hver titel vises.
,fortsættes
31
3
Vælg en titel, og tryk på ENTER.
Sådan ændres titelrækkefølgen (Sorter)
Undermenuen vises.
I undermenuen vises indstillinger, der
kun gælder for det valgte punkt. De viste
indstillinger varierer, afhængigt af
modellen, situationen og disktypen.
Mens menuen titelliste er aktiveret, skal du
trykke på OPTIONS for at vælge "Sorter
titler". Tryk på M/m for at vælge punktet, og
tryk på ENTER.
Undermenu
4
Rækkefølge
Sorteret
Efter dato
I rækkefølge efter, hvornår
titlerne blev optaget. Den titel,
der senest er optaget, vises
øverst.
Efter titel
I alfabetisk rækkefølge.
Efter nr.
I rækkefølge efter optaget
titelnummer.
Ikke vist titel
(kun HDD)
I rækkefølge efter, hvornår
titlerne blev optaget. Den titel,
der senest er optaget, og ikke
afspillet, vises øverst. Titler
for afspilningslister vises
ikke.
Vælg "Afspil", og tryk på ENTER.
Afspilningen begynder fra den valgte
titel.
Sådan stoppes afspilningen
Tryk på x (stop).
Sådan ruller du gennem listen side for
side (side-tilstand)
Tryk på
/
, mens listen er aktiveret.
Hver gang du trykker på
/
, ændres
hele titellisten til den næste/forrige side med
titler.
Om titellisten for HDD/DVD-RW'er/DVDR'er (VR-tilstand)
Du kan skifte titellisten til at vise Originaleller Playlist-titler.
Mens menuen Titelliste er aktiveret, skal du
trykke på </,.
32
Hvis du vil ændre et titelminiaturebillede
(Miniature) (kun HDD/DVD-RW/DVD-R i
VR-tilstand)
Du kan vælge en foretrukket scene til det
miniaturebillede, der vises i menuen titelliste.
1
Tryk på TITLE LIST.
Tryk på </, for at skifte mellem
titellisterne, hvis nødvendigt.
2
Vælg en titel, og tryk på ENTER.
Undermenuen vises.
3
Vælg "Vælg miniature", og tryk på
ENTER.
Displayet til indstilling af
miniaturepunktet vises, og afspilningen
af titlen begynder.
4
Mens du ser det afspillede billede, skal
du trykke på m/M for at vælge den
scene, du vil angive for
miniaturebilledet, og trykke på ENTER.
Afspilningen stopper midlertidigt.
5
Tryk på ENTER, hvis det er den korrekte
scene.
Hvis scenen ikke er korrekt, skal du
trykke på c/C for at vælge den
scene, du vil angive for
miniaturebilledet, og trykke på ENTER.
Du bliver bedt om at bekræfte valget.
• Tryk på M for at ændre miniaturen.
6
Vælg "OK", og tryk på ENTER.
Scenen er angivet for titlens
miniaturebillede.
Sådan slås titellisten fra
Tryk på TITLE LIST.
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
DVD
VCD
+R
CD
DATA DVD DATA CD
b Bemærkninger
• Titelnavnene vises muligvis ikke for DVD'er, der
er oprettet på andre DVD-optagere.
• Det kan tage nogle sekunder, før
miniaturebillederne vises.
• Efter redigering ændres titelminiaturebilledet
muligvis til den første scene i optagelsen (titlen).
• Efter overførsel annulleres det
titelminiaturebillede, der er angivet på
kildeoptagelsen.
Du kan kontrollere afspilningstiden og den
resterende tid for den aktuelle titel, det
aktuelle kapitel, det aktuelle spor eller
disken. Du kan også kontrollere det disknavn,
der er optaget på DVD'en/CD'en.
DISPLAY
ENTER
OPTIONS
Otte grundlæggende betjeninger — Lær din DVD-optager at kende
z Tips
• Efter optagelsen angives den første scene i
optagelsen (titlen) automatisk som
miniaturebilledet.
• Du kan vælge "TITELLISTE" i systemmenuen.
4. Visning af
afspilningstid/
resterende tid og
afspilningsoplysningerne
TIME/TEXT
Tryk på DISPLAY.
Displayet varierer, afhængigt af disktypen og
afspilningsstatus.
,fortsættes
33
A Titelnummer/-navn
(Viser spornummeret, spornavnet,
scenenummeret eller filnavnet for
CD'er, VIDEO CD'er, DATA DVD'er
eller DATA CD'er.)
B Tilgængelige funktioner for DVD
VIDEO'er (
vinkel/
lyd/
undertekster osv.), eller
afspilningsdata for DATA DVD'er og
DATA CD'er
C Den aktuelt valgte funktion eller
lydindstilling (vises kun midlertidigt)
Eksempel: Dolby Digital 5.1 ch
Bageste (V/H)
z Tips
• Hvis "DTS" under "Lydtilslutning" indstilles til
"Fra" i "Lyd"-opsætningen, vises indstillingen til
valg af DTS-spor ikke på skærmen, heller ikke
selvom disken indeholder DTS-spor (side 92).
• Når "Automatisk visning" er indstillet til "Til"
(standard) i "Video"-opsætningen (side 91), vises
oplysningerne automatisk, når optageren tændes.
b Bemærk
Afspilningstiden for MP3-lydspor kan muligvis
ikke vises korrekt.
Kontrol af afspilningstiden/den
resterende tid
Du kan se oplysninger om afspilning eller tid
i displayet på frontpanelet.
Tryk gentagne gange på TIME/TEXT.
Displayet varierer, afhængigt af disktypen og
afspilningsstatus.
Forreste (V/H) +
Center
LFE
(Lavfrekvenseffekt)
D Den aktuelt valgte kameravinkel
Eksempel: DVD-afspilning
Afspilningstiden og nummeret på den
aktuelle titel
E Disktype*1/-format (side 8)
F Titeltype (vises kun for
afspilningslister)
Resterende tid på den aktuelle titel
G Afspilningstilstand
H Optagelsestilstand (side 42)
I Statuslinje for afspilning*2
J Titelnummer (kapitelnummer*3) (side 60)
(Viser spornummeret, scenenummeret,
albumnummeret*3 eller filnummeret
for CD'er, VIDEO CD'er, DATA
DVD'er eller DATA CD'er.)
K Albumnavnet vises for DATA DVD'er
eller DATA CD'er.
For CD'er med CD-tekst skal du trykke
på TIME/TEXT.
L Afspilningstid (resterende tid*3)
*1
Viser Super VIDEO CD'er som "SVCD", DATA
CD'er som "CD" og DATA DVD'er som "DVD".
*2 Vises ikke sammen med VIDEO CD'er, DATA
DVD'er og DATA CD'er.
*3 Vises, når du trykker på TIME/TEXT gentagne
gange.
34
Afspilningstiden og nummeret på det
aktuelle kapitel
Resterende tid på det aktuelle kapitel
Eksempel: VIDEO CD-afspilning
Afspilningstiden og nummeret på den
aktuelle scene eller det aktuelle spor
Eksempel: CD-afspilning
Afspilningstiden for sporet og det aktuelle spor-/
indeksnummer
m
Resterende tid på det aktuelle spor
m
Afspilningstiden for disken
m
Resterende tid for disken
m
Eksempel: Afspilning af et MP3-lydspor
Afspilningstiden og nummeret på det aktuelle spor
m
Det aktuelle albumnummer
Du kan kontrollere den resterende diskplads
vha. "Diskoplysninger"-displayet.
1
Indsæt en disk.
Se "1. Indsættelse af en disk" på side 29.
2
Tryk på OPTIONS for at vælge
"Diskoplysninger", og tryk på ENTER.
"Diskoplysninger"-displayet vises. De
tilgængelige indstillinger varierer,
afhængigt af disktypen.
Eksempel: Når en DVD+RW indsættes.
Eksempel: Visning af JPEG-billede
Det aktuelle filnummer og det samlede antal filer i
det aktuelle album
m
Det aktuelle albumnummer og det samlede antal
albummer
Eksempel: Afspilning af en DivX-videofil
Det aktuelle filnummer og afspilningstiden på den
aktuelle fil
m
Det aktuelle albumnummer
b Bemærkninger
• Optageren kan kun vise det første niveau af
teksten på en CD, f.eks. disknavnet.
• Afspilningstiden for MP3-lydspor kan muligvis
ikke vises korrekt.
"Restplads" (anslået)
• Den resterende optagetid i hver enkelt
optagelsestilstand
• Indikator for diskplads
• Den resterende diskplads/den samlede
diskplads
z Tip
Se under "Sådan frigøres diskplads" (side 66) for
oplysninger om, hvordan du øger diskpladsen.
Otte grundlæggende betjeninger — Lær din DVD-optager at kende
CD-tekst (når den er tilgængelig)
Kontrol af resterende diskplads
35
5. Ændring af navnet på
et optaget program
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
5
Det valgte tegn vises øverst i displayet.
Eksempel: Indtast titelnavn
+R
Du kan navngive en DVD, en titel eller et
program ved at indtaste tegn. Du kan indtaste
op til 64 tegn for en titel eller et disknavn,
men det faktiske antal tegn, der vises i
menuerne, f.eks. på titellisten, varierer. Ved
hjælp af trinene nedenfor beskrives, hvordan
du ændrer navnet på et optaget program.
Talknapper
Tryk på </M/m/, for at vælge det
tegn, du vil indtaste, og tryk på
ENTER.
Typen af tegn ændres, afhængigt af det
sprog, du vælger i "Lynopsætning". I
forbindelse med visse sprog kan du
indtaste et accenttegn.
Hvis du vil indtaste et bogstav med et
accenttegn, skal du vælge accenten
efterfulgt af bogstavet.
Eksempel: Vælg " ` ", og vælg derefter
"a" for at indtaste "à".
Hvis du vil indsætte et mellemrum, skal
du vælge "Plads".
INPUT
SELECT
TITLE LIST
</M/m/,,
ENTER
6
Gentag trin 4 og 5 for at indtaste de
resterende tegn.
Indtastningsrække
1
2
Tryk på TITLE LIST.
Vælg en titel, og tryk på ENTER.
Undermenuen vises.
3
Vælg "Titelnavn", og tryk på ENTER.
Hvis du vil slette et tegn, skal du flytte
markøren til højre for tegnet i
indtastningsrækken. Vælg "Tilbage", og
tryk på ENTER.
Hvis du vil indsætte et tegn, skal du flytte
markøren til højre for det punkt, hvor du
vil indsætte tegnet. Vælg tegnet, og tryk
på ENTER.
Hvis du vil slette alle tegnene, skal du
vælge "Slet alt" og trykke på ENTER.
Displayet til indtastning af tegn vises.
4
Tryk på </M/m/, for at flytte
markøren til højre på displayet, og
vælg "A" (store bogstaver), "a" (små
bogstaver) eller "Symbol", og tryk på
ENTER.
Tegnene for den valgte type vises.
7
Vælg "Afslut", og tryk på ENTER.
Vælg "Annuller" for at annullere
indstillingen.
36
Sådan bruges talknapperne
Du kan også bruge talknapperne til at indtaste
tegnene med. Der henvises til nummeret ud
for hver række bogstaver på tv-skærmen.
1
Du kan angive indstillinger, der gælder for
hele disken, vha. displayet
"Diskoplysninger".
Tryk på ENTER, og vælg det næste tegn.
Vælg "Afslut", og tryk på ENTER.
z Tip
Du kan skifte mellem "A" (store bogstaver), "a"
(små bogstaver) eller "Symbol", hvis du trykker på
INPUT SELECT.
</M/m/,,
ENTER
OPTIONS
Navngivning af en disk
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-RVR
-RVideo
1
Otte grundlæggende betjeninger — Lær din DVD-optager at kende
2
3
I trin 5 ovenfor skal du trykke på en
talknap gentagne gange for at vælge et
tegn.
Eksempel:
Tryk på talknap 3 en enkelt gang for at
indtaste "D".
Tryk på talknap 3 tre gange for at indtaste
"F".
6. Navngivning og
beskyttelse af en disk
Indsæt en disk.
Se "1. Indsættelse af en disk" på side 29.
2
Tryk på OPTIONS for at vælge
"Diskoplysninger", og tryk på ENTER.
"Diskoplysninger"-displayet vises. De
tilgængelige indstillinger varierer,
afhængigt af disktypen.
Eksempel: Når den indsatte disk er en
DVD+RW.
3
Vælg "Disknavn", og tryk på ENTER.
Indtast disknavnet i "Indtast disknavn"displayet (side 36).
,fortsættes
37
b Bemærk
Du kan indtaste op til 64 tegn til et DVD-disknavn.
Disknavnet vises muligvis ikke, når disken afspilles
på andet DVD-udstyr.
Beskyttelse af en disk
-RWVR
-RVR
7. Afspilning af disken
på andet DVD-udstyr
(færdiggørelse)
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-RVR
-RVideo
1
Indsæt en disk.
Se "1. Indsættelse af en disk" på side 29.
2
Tryk på OPTIONS for at vælge
"Diskoplysninger", og tryk på ENTER.
"Diskoplysninger"-displayet vises. De
tilgængelige indstillinger varierer,
afhængigt af disktypen.
Eksempel: Når den indsatte disk er en
DVD-RW (VR-tilstand).
Det er nødvendigt at bruge færdiggørelse, når
du afspiller diske, der er optaget ved hjælp af
denne optager på andet DVD-udstyr.
Når du færdiggør en DVD+RW, DVD-RW
(video-tilstand), DVD+R eller DVD-R
(video-tilstand), oprettes der automatisk en
DVD-menu, der kan vises på andet DVDudstyr.
Før du bruger færdiggørelse, skal du
kontrollere forskellene mellem disktyperne i
tabellen nedenfor.
Forskelle mellem disktyper
+RW
A
"Til"/"Fra": Angiver, om
beskyttelse er indstillet (kun DVDRW/DVD-R i VR-tilstand)
-RWVR
B "Beskyt disk"
3
4
Vælg "Beskyt disk", og tryk på ENTER.
Vælg "Beskyt", og tryk på ENTER.
Sådan annulleres beskyttelsen
Vælg "Ubeskyttet" i trin 4.
z Tip
Du kan angive beskyttelse for særskilte titler
(side 66).
38
-RWVideo
Diske færdiggøres automatisk, når
de tages ud af optageren. Det kan
dog være nødvendigt at færdiggøre
disken i forbindelse med bestemt
DVD-udstyr, eller hvis optagetiden
er kort. Du kan redigere eller
optage på disken efter
færdiggørelse.
Det er ikke nødvendigt at
færdiggøre disken, når du afspiller
en disk på udstyr, der er
kompatibelt med VR-formatet.
Det kan også være nødvendigt at
færdiggøre disken, selv hvis det
andet DVD-udstyr er kompatibelt
med VR-formatet, særligt hvis
optagetiden er kort. Du kan
redigere eller optage på disken efter
færdiggørelse.
Færdiggørelse er nødvendig ved
afspilning på andet udstyr end
denne optager.
Du kan ikke redigere eller optage
på disken efter færdiggørelse. Hvis
du vil optage på disken igen, skal
du ophæve færdiggørelsen
(side 40) eller omformatere disken
(side 40). Hvis du omformaterer
disken, slettes alt optaget indhold
dog.
-RVR
+R
Færdiggørelse er nødvendig ved
afspilning på andet udstyr end
denne optager.
Efter færdiggørelse kan du ikke
redigere eller optage på disken.
Færdiggørelse af disken vha.
displayet "Diskoplysninger"
1
Indsæt en disk.
Se "1. Indsættelse af en disk" på side 29.
2
Tryk på OPTIONS for at vælge
"Diskoplysninger", og tryk på ENTER.
"Diskoplysninger"-displayet vises.
3
Vælg "Færdiggør", og tryk på ENTER.
I displayet vises den omtrentlige tid, der
skal bruges til færdiggørelsen, og du
bliver bedt om at bekræfte handlingen.
(eksempel: DVD+RW)
Z (åbn/luk)
</M/m/,,
ENTER
OPTIONS
4
Vælg "OK", og tryk på ENTER.
Færdiggørelsen går i gang.
Færdiggørelse af disken vha.
knappen Z (åbn/luk)
1
2
Foretag en optagelse.
b Bemærkninger
Se "2. Optagelse af et program" på
side 29.
• Afhængigt af diskens tilstand, optagelsen eller
DVD-udstyret, kan diske muligvis ikke afspilles,
selvom de er færdiggjort.
• Optageren kan ikke færdiggøre disken, hvis den
er blevet optaget på andet udstyr.
Tryk på Z (åbn/luk).
I displayet vises den omtrentlige tid, der
skal bruges til færdiggørelsen, og du
bliver bedt om at bekræfte handlingen.
Ved DVD+RW'er starter optageren
automatisk færdiggørelsen af disken.
Efter færdiggørelse skubbes disken ud
automatisk.
3
z Tip
Du kan kontrollere, om disken er blevet færdiggjort
eller ej. Hvis du ikke kan vælge "Færdiggør" i trin
3 ovenfor, er disken allerede færdiggjort.
Otte grundlæggende betjeninger — Lær din DVD-optager at kende
-RVideo
Færdiggørelse er nødvendig.
Disken kan kun afspilles på udstyr,
som understøtter DVD-R i VRtilstand.
Du kan ikke redigere eller optage
på disken med denne optager efter
færdiggørelse.
Vælg "OK", og tryk på ENTER.
Færdiggørelsen går i gang.
Efter færdiggørelse skubbes disken ud
automatisk.
,fortsættes
39
Ophævelse af færdiggørelse af
en disk
8. Omformatering af en
disk
-RWVR -RWVideo
DVD-RW'er (video-tilstand)
Du kan ophæve færdiggørelsen for DVDRW'er (video-tilstand), der er færdiggjort til
beskyttelse mod yderligere optagelse eller
redigering, så du kan redigere eller optage på
dem igen.
DVD-RW'er (VR-tilstand)
Hvis du ikke kan redigere eller optage på en
DVD-RW (VR-tilstand), der er færdiggjort
med andet DVD-udstyr, kan du ophæve
færdiggørelsen af disken.
+RW
-RWVR -RWVideo
Nye diske formateres automatisk, når de
indsættes. Du kan evt. manuelt omformatere
en DVD+RW- eller DVD-RW-disk for at
oprette en tom disk. I forbindelse med DVDRW'er kan du vælge et optagelsesformat
(VR-tilstand eller video-tilstand), afhængigt
af formålet (side 65).
b Bemærk
Optageren kan ikke ophæve færdiggørelsen af
DVD-RW'er (Video-tilstand), som er blevet
færdiggjort på en anden optager.
1
Indsæt en disk.
</M/m/,,
ENTER
OPTIONS
Se "1. Indsættelse af en disk" på side 29.
2
Tryk på OPTIONS for at vælge
"Diskoplysninger", og tryk på ENTER.
"Diskoplysninger"-displayet vises.
3
Vælg "Af-færdigg.", og tryk på ENTER.
Ophævelsen af færdiggørelsen går i
gang.
Det kan tage flere minutter at ophæve
færdiggørelsen.
1
Indsæt en disk.
Se "1. Indsættelse af en disk" på side 29.
2
Tryk på OPTIONS for at vælge
"Diskoplysninger", og tryk på ENTER.
Eksempel: Når en DVD+RW indsættes.
3
4
Vælg "Formater", og tryk på ENTER.
Vælg "OK", og tryk på ENTER.
Vælg "VR" eller "Video" i forbindelse
med DVD-RW'er og DVD-R'er (videotilstand), der ikke er optaget på, og tryk
på ENTER.
Alt diskindhold slettes.
40
z Tip
Ved hjælp af omformatering kan du ændre
optagelsesformatet på DVD-RW'er, eller du kan
optage igen på DVD-RW'er, der er færdiggjort.
b Bemærk
På denne model svarer 1 GB ("gigabyte") til
1 milliard byte. Jo større tal, desto mere diskplads.
Otte grundlæggende betjeninger — Lær din DVD-optager at kende
41
Timeroptagelse
Før optagelse
Før du begynder at optage...
• Kontroller, at der er nok plads på disken til
optagelsen (side 35). I forbindelse med
HDD'en, DVD+RW'er og DVD-RW'er kan
du frigøre diskplads ved at slette titler
(side 66).
• Juster kvaliteten og størrelsen for
optagelsesbilledet efter behov (side 48).
Tryk gentagne gange på REC MODE for at
skifte optagetilstanden.
For at vælge tilstanden HQ+ skal du indstille
"HQ-indstilling" under "HDDoptagelsesindstillinger" til "HQ+" under
opsætning for "Optagelse" (side 95). "HQ+"
optager billeder af højere kvalitet end HQ på
HDD'en. Bemærk, at HQ+ vises som HQ på
frontpaneldisplayet og i displayene på
skærmen.
Optagetilstand
Omtrentlig
optagetid (timer)
HDD
20
–
z Tip
Timeroptagelser udføres, uanset om optageren er
tændt eller slukket. Du kan slukke for optageren,
uden at det påvirker optagelsen, selv efter at
optagelsen er gået i gang.
HQ
R
32
1
HSP
R
46
1 t. 30 min.
LSP
r
77
2 t. 30 min.
b Bemærk
ESP
r
93
3
LP
r
124
4
EP
r
187
6
SLP (Lang varighed) 249
8
Hvis du vil afspille en optaget disk på andet DVDudstyr, skal du færdiggøre disken (side 38).
Optagetilstand
Ligesom med standard-×3-optagetilstandene
for videobånd kan du vælge den ønskede
optagetilstand vha. knappen REC MODE.
Optagetilstande med højere kvalitet giver en
pænere optagelse, men den store
datamængde betyder også kortere optagetid.
Omvendt giver længere varighed en længere
optagetid, men den lavere datamængde
betyder en mere kornet billedkvalitet.
HQ+ (Høj kvalitet)
DVD*
SP (Standardtilstand) 61
2
* Optagetiden for DVD+R DL-diske
(dobbeltlagsdiske) er følgende:
HQ: 1 timer 48 minutter
HSP: 2 timer 42 minutter
SP: 3 timer 37 minutter
LSP: 4 timer 31 minutter
ESP: 5 timer 25 minutter
LP: 7 timer 14 minutter
EP: 10 timer 51 minutter
SLP: 14 timer 28 minutter
b Bemærkninger
• Den maksimale kontinuerlige optagetid for en
enkelt titel er otte timer.
• Omstændighederne nedenfor kan føre til
unøjagtigheder i forbindelse med optagetiden.
– Optagelse af et program med dårlig modtagelse
eller et program eller en videokilde med lav
billedkvalitet
– Optagelse på en disk, der allerede er blevet
redigeret
– Optagelse af udelukkende et stillbillede eller
lyd
42
Optagelse af
stereoprogrammer og
tosprogede programmer
Billeder med kopibeskyttelse kan ikke
optages på denne optager.
Når optageren modtager et
kopisikringssignal, fortsættes optagelsen,
men der optages kun et tomt, gråt
skærmbillede.
Kopisikrings- Diske, der kan
signaler
indspilles på
Copy-Free
HDD
+RW
-RWVR
-RWVideo
+R
-RVR
Timeroptagelse
Optageren modtager og optager automatisk
stereoprogrammer og tosprogede
programmer baseret på ZWEITON-systemet
eller NICAM-systemet.
Der kan optages både basislyd og sub-lyd på
HDD'en og en DVD-RW (VR-tilstand) eller
DVD-R (VR-tilstand). Du kan skifte mellem
basislyd og sub-lyd ved afspilning af disken.
I forbindelse med HDD'en kan du vælge
lydsporet inden optagelse. Vælg "Main",
"Sub" eller "Main+Sub" i "Tosproget
optagelse" under "HDDoptagelsesindstillinger" i "Optagelse"opsætningen (side 95).
En DVD+RW, DVD-RW (video-tilstand),
DVD+R eller DVD-R (video-tilstand) kan
kun optage ét lydspor (basislyd eller sub-lyd)
ad gangen. Vælg lydsporet ved hjælp af
opsætningsdisplayet, før optagelsen startes.
Indstil "Tosproget optagelse" i "DVDoptagelsesindstillinger" til "Main" (standard)
eller "Sub" i "Optagelse"-opsætningen
(side 95).
Billeder, der ikke kan optages
-RVideo
Copy-Once
HDD
-RWVR (CPRM*)
-RVR
Copy-Never
(CPRM*)
Ingen (der optages et tomt
skærmbillede)
* Den optagne disk kan kun afspilles med CPRMkompatibelt udstyr (side 8).
ZWEITON-system (tysk stereosystem)
Når et stereobaseret program modtages, vises
"Stereo".
Når et tosproget ZWEITON-baseret program
modtages, vises "Main", "Sub" eller "Main/
Sub".
NICAM-system
Når et NICAM-baseret tosproget program
eller -stereoprogram modtages, vises
"NICAM" i displayet på frontpanelet.
Hvis du vil optage et NICAM-program, skal
du sørge for at indstille "Lyd" under
"Programindstilling" i "Basis"-opsætningen
til "NICAM" (standard). Hvis lyden ikke er
tydelig, når du lytter til NICAM-udsendelser,
skal du indstille "Lyd" til "Standard" (se
"Programindstilling" på side 84).
z Tip
Du kan vælge lyden (basislyd eller sub-lyd), mens
du optager tosprogede programmer, ved hjælp af
AUDIO-knappen. Dette påvirker ikke den optagne
lyd.
43
Timeroptagelse
(Standard/ShowView)
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
Manuel indstilling af timeren
(Standard)
TIMER
</M/m/,,
ENTER
OPTIONS
44
Tryk på TIMER.
2
Tryk på M/m for at vælge rækken "Dato
og klokkeslæt" eller "Tilst.". Tryk
derefter på ENTER.
3
Vælg et punkt ved hjælp af </,, og
foretag justering ved hjælp af M/m.
Tryk derefter på ENTER.
+R
Du kan indstille timeren til i alt 40
programmer (8 programmer ved brug af
PDC/VPS-funktionen) op til 30 dage i
forvejen.
Du kan indstille timeren ved hjælp af to
metoder: standardmetoden og ShowView.
• Standard: Indstil datoen, tiden og
programpositionen for programmet
manuelt.
• ShowView: Indtast det ShowViewnummer, der er tildelt hvert enkelt tvprogram (side 46).
x REC
STOP
1
Vend tilbage til trin 2 for at ændre andre
punkter i forskellige rækker. Punkter, der
kan justeres, vises nedenfor.
"Dato og klokkeslæt":
Indstiller datoen, starttidspunktet og
stoptidspunktet og vælger
programpositionen eller indgangskilden.
Datoen ændres på følgende måde:
I dag y …… y Lør 28.10 (30 dage
senere) y Søn (hver søndag) y ……
y Lør (hver lørdag) y Man - Fre
(mandag til fredag) y Man - Lør
(mandag til lørdag) y Dagligt y I dag
"Tilst.":
Vælger optagetilstanden (side 42).
"Medie":
Vælger mediet, HDD eller DVD.
"PDC/VPS":
Indstiller PDC/VPS-funktionen. Se "Om
PDC/VPS-funktionen" nedenfor.
"Forlæng tid":
Indstiller varigheden i intervaller på 10
minutter i maksimalt 60 minutter, når en
timeroptagelse er i gang. Hvis det
program, der indstilles til optagelse
dagligt eller ugentligt, forlænges, vil den
manuelt forlængede tid, der angives her,
føjes til optagetiden for den efterfølgende
timer.
Bemærk, at når "PDC/VPS" er indstillet
til "Til", kan du ikke foretage
indstillingen "Forlæng tid".
• Hvis du kommer til at lave en fejl, skal
du vælge punktet og ændre
indstillingen.
4
Vælg "OK", og tryk på ENTER.
Slet titel automatisk (kun HDD)
"TIMERLISTE"-displayet (side 49)
vises. TIMER REC indikatoren begynder
at lyse på frontpanelet, og optageren er
klar til optagelse.
Du behøver ikke at slukke for optageren,
før timeroptagelsen starter, som det er
tilfældet med en videobåndoptager.
Hvis der ikke er nok plads til en
timeroptagelse, slettes gamle titler, der er
optaget på HDD'en, automatisk. De ældste,
afspillede titler slettes. Indstil "Slet titel
automatisk" i "Timerindstillinger" til "Til" i
"Optagelse"-opsætning (side 95). Beskyttede
titler slettes ikke.
Tryk på x REC STOP.
Bemærk, at det kan tage et par sekunder, før
optagelsen stoppes.
Hvis timerindstillingerne overlapper
hinanden
Overlappende timerindstillinger vises på
følgende måde.
Timeroptagelse
Sådan stoppes optagelse under
timeroptagelse
Om PDC/VPS-funktionen
PDC/VPS-signaler sendes sammen med tvprogrammer i nogle udsendelsessystemer.
Signalerne sikrer, at timeroptagelser udføres
uanset udsendelsesforsinkelser, tidlig
udsendelsesstart eller afbrydelse af
udsendelsen.
Sådan bruges PDC/VPS-funktionen
Indstil "PDC/VPS" til "Til" i trin 3 ovenfor.
Når du aktiverer denne funktion, går
optageren i gang med at scanne kanalerne, før
timeroptagelsen starter. Hvis du ser tv, når
scanningen går i gang, vises en meddelelse på
tv-skærmen. Hvis du vil se tv, skal du skifte
til tv'ets tuner eller slå PDC/VPSkanalscanningsfunktionen fra.
Bemærk, at hvis du afbryder PDC/VPSkanalscanningsfunktionen, starter
timeroptagelsen ikke.
Sådan slås PDC/VPS-kanalscanningen
midlertidigt fra
Tryk på OPTIONS, og vælg "PDC/VPSscan. Fra".
Hvis du vil sikre, at PDC/VPS-funktionen
fungerer korrekt, skal du slukke for
optageren, før timeroptagelsen starter.
Derved slås PDC/VPSkanalscanningsfunktionen automatisk til,
mens optageren fortsat er slukket.
Hvis du vil gemme indstillingen som vist,
skal du vælge "OK". Programmet, som er
markeret med et
-mærke, har laveste
prioritet og vil ikke blive fuldstændigt
optaget.
Hvis du vil annullere den overlappende
indstilling, skal du vælge "Annuller".
Sådan bekræftes, ændres eller annulleres
timeroptagelsen
Se "Kontrol/ændring/annullering af
timerindstillinger (Timerliste)" på side 49.
Sådan forlænges optagelsesvarigheden
under optagelse
1
Tryk på OPTIONS under optagelse for at
vælge "Forlæng optagetid", og tryk på
ENTER.
2
Tryk på M/m for at vælge varigheden.
Du kan indstille varigheden i intervaller
på 10 minutter i maksimalt 60 minutter.
3
Vælg "OK", og tryk på ENTER.
Juster optag.tilstand
Hvis der ikke er nok tilgængelig diskplads til
optagelsen, justerer optageren automatisk
optagetilstanden, så hele programmet kan
optages. Indstil "Juster optag.tilstand" i
"Timerindstillinger" til "Til" i "Optagelse"opsætning (side 95).
,fortsættes
45
Direkte timer
Hvis du bruger SMARTLINK-forbindelsen,
kan du let få vist menuen til
timerprogrammering.
Når tv'et er tændt eller i standby-tilstand, skal
du trykke på TIMER. Optageren tændes
automatisk, og inputtet til tv'et skiftes til
optageren. Menuen til timerprogrammering
vises.
z Tip
Hvis du optager på HDD'en eller en DVD-RW
(VR-tilstand) i en optagetilstand, som er SP eller
lavere, på en disk med hastigheden 2x eller højere,
kan du afspille titlen, efterhånden som den optages,
ved at vælge programtitlen på titellisten (side 59).
b Bemærkninger
• Hvis en meddelelse på skærmen angiver, at
disken er fuld, skal du udskifte disken eller gøre
plads tilgængelig på disken til optagelsen (kun
HDD/DVD+RW/DVD-RW) (side 67).
• Kontroller, at uret er korrekt indstillet, før du
indstiller timeroptagelsen. Hvis det ikke er
tilfældet, kan optagelsen ikke udføres.
• Hvis du vil optage et satellitprogram, skal du
tænde for satellittuneren og vælge det
satellitprogram, du vil optage. Lad satellittuneren
være tændt, indtil optageren afslutter optagelsen.
Hvis du tilslutter udstyr med en timerfunktion,
kan du bruge funktionen Synkroniseret optagelse
(side 51).
• Selv hvis timeren indstilles til det samme daglige
eller ugentlige program, kan timeroptagelsen ikke
udføres, hvis den overlapper med et program, der
har høj prioritet. "
" vises ud for den
overlappede indstilling på timerlisten. Kontroller
prioriteringsrækkefølgen for indstillingerne.
• Selv hvis timeren er indstillet, kan
timeroptagelser ikke udføres, mens et program
med høj prioritet optages.
• Funktionen Juster optagelsestilstand fungerer kun
sammen med en timeroptagelse, og når PDC/
VPS-funktionen er slået fra. Funktionen fungerer
ikke sammen med Quick Timer eller
Synkroniseret optagelse. Funktionen Juster
optagelsestilstand fungerer desuden ikke ved
optagelse til HDD'en, når "Slet titel automatisk" i
"Timerindstillinger" er indstillet til "Til" i
"Optagelse"-opsætningen.
• Begyndelsen af visse optagelser går muligvis tabt
ved brug af PDC/VPS-funktionen.
• Du kan ikke forlænge optagelsesvarigheden, når
"PDC/VPS" er indstillet til "Til".
46
Optagelse af tv-programmer
ved hjælp af ShowViewsystemet
ShowView-systemet er en funktion, der gør
det nemmere at indstille timeren. Indtast blot
det ShowView-programmeringsnummer, der
er angivet i tv-programguiden. Datoen,
tidspunktet og programpositionen for
programmet indstilles automatisk.
Kontroller, at programpositionerne er
indstillet korrekt i "Programindstilling" i
"Basis"-opsætningen (side 84).
Talknapper
TIMER
</M/m/,,
ENTER
z REC
x REC
STOP
1
Tryk på TIMER.
2
Vælg "ShowView-nr." vha. M/m, og
tryk på ENTER.
3
Tryk på talknapperne for at indtaste
ShowViewprogrammeringsnummeret, og tryk på
ENTER.
z Tip
Funktionen Juster optagelsestilstand fungerer også
sammen med denne timermetode (side 45).
Indstillingen for datoen, start- og
stoptidspunkt, programposition,
optagetilstand osv. (side 44) vises.
• Hvis du taster forkert, inden du trykker
på ENTER, kan du trykke på </, og
indtaste det korrekte nummer.
Brug af Quick Timer-funktionen
Du kan indstille optageren til at optage i
intervaller på 30 minutter.
Hver gang du trykker på knappen, rykker
tiden frem i intervaller på 30 minutter. Den
maksimale varighed er seks timer.
Timeroptagelse
Tryk gentagne gange på z REC for at
indstille varigheden.
(normal optagelse)
• Hvis du vil ændre indstillingen, skal du
trykke på </, for at vælge punktet
og trykke på M/m for at ændre
indstillingen.
• Hvis du vil indtaste ShowViewprogrammeringsnummeret igen, skal
du vælge "ShowView-nr." og trykke på
ENTER. Indtast derefter ShowViewprogrammeringsnummeret igen.
4
Vælg "OK", og tryk på ENTER.
TIMER REC indikatoren begynder at
lyse på frontpanelet, og optageren er klar
til optagelse.
Sådan stoppes optagelse under
timeroptagelse
Tidstælleren mindskes for hvert minut indtil
0:00, og derefter stoppes optagelsen
(optageren slukkes ikke). Selv hvis du
slukker for optageren under optagelse,
fortsættes optagelsen, indtil tidstælleren
udløber.
Bemærk, at Quick Timer-funktionen ikke
fungerer, hvis "Direkte optagelse fra tv"
indstilles til "Til" i "Optagelse"-opsætningen
(side 96).
Sådan annulleres Quick Timer
Tryk gentagne gange på z REC, indtil
tælleren vises i displayet på frontpanelet.
Optageren vender tilbage til normal
optagetilstand.
Tryk på x REC STOP.
Bemærk, at det kan tage et par sekunder, før
optagelsen stoppes.
Hvis timerindstillingerne overlapper
hinanden
Se side 45.
Sådan forlænges optagelsesvarigheden
under optagelse
Se side 45.
Sådan bekræftes, ændres eller annulleres
timeroptagelsen
Se "Kontrol/ændring/annullering af
timerindstillinger (Timerliste)" på side 49.
,fortsættes
47
"Format for HDD-optag."/"Format for
DVD-optag.":
Indstiller billedstørrelsen for det
program, der skal optages.
• 4 : 3 (standard): Indstiller
billedstørrelsen til 4:3.
• 16 : 9: Indstiller billedstørrelsen til
16:9 (bredformat).
• Auto (kun HDD): Vælger automatisk
den faktiske billedstørrelse.
Justering af
optagelsesbilledets kvalitet og
størrelse
Du kan justere optagelsesbilledets kvalitet og
størrelse.
"Format for DVD-optag." fungerer
sammen med DVD-RW'er/DVD-R'er
(video-tilstand), når optagetilstanden
indstilles til HQ, HSP, SP, LSP eller
ESP. For alle andre optagetilstande er
skærmstørrelsen fastsat til "4 : 3".
For DVD-R'er/DVD-RW'er (VRtilstand) optages den faktiske
billedstørrelse, uafhængigt af
indstillingen. Hvis der f.eks. modtages et
billede med størrelsen 16:9, optager
disken billedet som 16:9, selv hvis
"Format for DVD-optag." er indstillet til
"4 : 3".
For DVD+RW'er/DVD+R'er er
skærmstørrelsen fastsat til "4 : 3".
</M/m/,,
ENTER
OPTIONS
1
Tryk på OPTIONS, inden optagelsen
startes, for at vælge "Indstil. for
optagelse" og tryk på ENTER.
"Støjreduk. for optag." (støjreduktion):
Reducerer støj i videosignalet.
2
Vælg det punkt, der skal justeres, og
tryk på ENTER.
Justeringsdisplayet vises.
Eksempel: Støjreduktion for optagelse
"Optagelsestilstand":
Vælger optagetilstanden for den ønskede
optagetid og billedkvalitet. Du finder
flere oplysninger ved at se
"Optagetilstand" på side 42.
48
"Equalizer for optag.": Justerer billedet
mere detaljeret.
Tryk på M/m for at vælge det punkt, du
vil justere, og tryk derefter på ENTER.
• Kontrast: Ændrer kontrasten.
• Lysstyrke: Ændrer den overordnede
lysstyrke.
• Farve: Gør farverne dybere eller lysere.
3
Juster indstillingen ved hjælp af </
M/m/,, og tryk på ENTER.
Standardindstillingen er understreget.
"Støjreduktion for optagelse":
(svag) Fra 1 ~ 2 ~ 3 (kraftig)
"Videoequalizer for optagelse":
• Kontrast: (svag) –3 ~ 0 ~ 3 (kraftig)
• Lysstyrke: (mørk) –3 ~ 0 ~ 3 (lys)
• Farve: (lys) –3 ~ 0 ~ 3 (dyb)
Gentag trin 2 og 3 for at justere evt. andre
punkter.
Kontrol/ændring/
annullering af
timerindstillinger
(Timerliste)
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
+R
Du kan kontrollere, ændre eller annullere
timerindstillinger ved hjælp af timerlisten.
Timeroptagelse
b Bemærkninger
• Hvis et program indeholder to billedstørrelser,
optages den valgte størrelse. Hvis 16:9-signalet
ikke kan optages som 16:9, optages det dog som
4:3.
• Når du afspiller et billede med størrelsen 16:9, der
er optaget som 4:3, fastsættes billedet til 4:3
("letter box"), uanset indstillingen i "Tv-type"
under "Video"-opsætningen (side 89).
• Billedrester vises muligvis på skærmen ved brug
af "Støjreduk. for optag.".
• "Equalizer for optag." påvirker ikke inputtet for
DV IN-stikket og fungerer ikke sammen med
RGB-signaler.
Oprettelse af kapitler i en titel
Optageren kan automatisk inddele en
optagelse (en titel) i kapitler ved at indsætte
kapitelmærker med intervaller på cirka 6
minutter under optagelsen. Hvis du vil slå
denne funktion fra, skal du indstille "Autom.
Kapitelinddeling" i "Optagelse"-opsætningen
til "Fra" (side 96).
Ved optagelse på HDD'en, en DVD-R (VRtilstand) eller en DVD-RW (VR-tilstand) kan
du indsætte og slette kapitelmærker manuelt
(side 69).
b Bemærk
Under overførsel (side 73) bevares
kapitelmærkerne i overførselskilden ikke i den
overførte titel.
TIMER LIST
</M/m/,,
ENTER
O RETURN
/
1
Tryk på TIMER LIST.
Timerlisten vises.
Timeroplysninger viser
optagelsesdatoen, optagetiden,
optagetilstanden osv.
:
Angiver, at indstillingen overlappes af en
anden indstilling.
z (rød):
Angiver, at indstillingen er ved at blive
optaget.
,fortsættes
49
:
Angiver, at timeroptagelsen ikke kan
foretages som indstillet, f.eks. at en
timeroptagelse ikke kan optages i den
valgte optagetilstand.
:
Angiver, at indstillingen er ved at blive
optaget på HDD'en.
:
Angiver, at indstillingen er ved at blive
optaget på en DVD.
Hvis ikke alle timerindstillingerne kan
være på listen, vises rullepanelet.
Du kan se de skjulte timerindstillinger
ved at trykke på M/m.
2
Vælg den timerindstilling, du vil
kontrollere/ændre/annullere, og tryk
på ENTER.
Undermenuen vises.
3
Vælg en indstilling, og tryk på ENTER.
"Rediger":
Ændrer timerindstillingen.
Vælg et punkt ved hjælp af </,, og
foretag justering ved hjælp af M/m. Vælg
"OK", og tryk på ENTER.
"Tjek overlap.":
Kontrollerer for overlappende
indstillinger.
Timerindstillingen uden markeringen
prioriteres før andre indstillinger.
Vælg "Luk" for at vende tilbage til
timerlisten.
Hvis du vil ændre eller annullere
indstillingen, skal du gentage trin 2 og 3
ovenfor.
Når timerindstillingerne overlapper
hinanden
Det program, der starter først, har højst
prioritet, og det andet program optages først,
når det første program er afsluttet.
skæres fra
Når optagelserne starter på samme tid
Det program, der er indstillet sidst, har højst
prioritet. I dette eksempel indstilles
timerindstilling B efter A, så den første del af
timerindstilling A optages ikke.
"Slet":
Sletter timerindstillingen. Vælg "OK",
og tryk på ENTER.
Når sluttidspunktet for en optagelse og
starttidspunktet for en anden optagelse er
det samme
Når den forrige optagelse er afsluttet, kan den
anden optagelse muligvis blive forsinket.
50
Sådan ruller du gennem listen side for
side (side-tilstand)
Tryk på
/
, mens listen er aktiveret.
Hver gang du trykker på
/
, ændres
hele timerlisten til den næste/forrige side med
timerindstillinger.
Optagelse fra tilsluttet
udstyr
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
+R
Sådan slås timerlisten fra
Tryk på TIMER LIST eller O RETURN.
HDD
DVD
INPUT
SELECT
b Bemærkninger
• Når "PDC/VPS" indstilles til "Til" for én eller
flere timeroptagelser, ændres starttidspunktet
muligvis i tilfælde af en udsendelsesforsinkelse
eller tidlig udsendelsesstart.
• Selv hvis timeren er indstillet, kan
timeroptagelser ikke udføres, mens et program
med høj prioritet optages.
• Selv hvis timeren indstilles til det samme daglige
eller ugentlige program, kan timeroptagelsen ikke
udføres, hvis den overlapper med et program, der
har høj prioritet. "
" vises ud for den
overlappede indstilling på timerlisten. Kontroller
prioriteringsrækkefølgen for indstillingerne.
Timeroptagelse
z Tip
Under optagelse kan du ikke redigere
timerindstillingen for den aktuelle optagelse, men
du kan forlænge varigheden af optagetiden
(side 45).
</M/m/,,
ENTER
OPTIONS
z REC
x REC
STOP
REC MODE
cz
SYNCHRO
REC
Optagelse fra tilsluttet udstyr
med en timer (Synkroniseret
optagelse)
Du kan indstille optageren til automatisk at
optage programmer fra tilsluttet udstyr, der
har en timerfunktion (f.eks. en satellittuner).
Tilslut udstyret til LINE 3/DECODERstikket på optageren (side 25).
Når det tilsluttede udstyr tændes, går
optageren i gang med at optage et program fra
LINE 3/DECODER-stikket.
1
Vælg HDD eller DVD før optagelsen.
Hvis du vælger DVD, skal du indsætte en
DVD, der kan optages på (se "1.
Indsættelse af en disk" på side 29).
2
Indstil "Synkroniseret optagelse" til
"Optag til HDD" eller "Optag til DVD" i
"Optagelse"-opsætningen (side 96).
,fortsættes
51
3
Tryk gentagne gange på INPUT
SELECT for at vælge "L3".
4
Vælg det ønskede lydsignal ved
optagelse af et tosproget program på
HDD'en eller DVD-RW'er/DVD-R'er
(VR-tilstand).
Tryk på OPTIONS for at vælge "Linelydindgang", og tryk på ENTER. Vælg
derefter "Main/sub", og tryk på ENTER.
Du finder oplysninger om tosproget
optagelse på side 43.
5
Tryk gentagne gange på REC MODE for
at vælge optagetilstanden.
Du finder flere oplysninger om
optagetilstanden på side 42.
6
Indstil timeren på det tilsluttede
udstyr til klokkeslættet for det
program, du vil optage, og sluk
derefter for det.
7
Tryk på c z SYNCHRO REC.
Indikatoren SYNCHRO REC begynder
at lyse på frontpanelet. Optageren er klar
til at starte Synkroniseret optagelse.
Optageren går automatisk i gang med at
optage, når den modtager et
indgangssignal fra det tilsluttede udstyr.
Optageren stopper optagelsen, når det
tilsluttede udstyr slukkes.
Sådan stoppes optagelsen
Tryk på x REC STOP eller c z SYNCHRO
REC.
52
b Bemærkninger
• Optageren går først i gang med at optage efter
registrering af et særligt kontrolsignal fra det
tilsluttede udstyr. Programmets begyndelse
optages muligvis ikke, uanset om optageren er
tændt eller ej.
• Under Synkroniseret optagelse kan andre
handlinger som f.eks. normal optagelse ikke
udføres.
• Hvis du vil bruge det tilsluttede udstyr, mens
optageren afventer Synkroniseret optagelse, kan
du annullere Synkroniseret optagelse ved at
trykke på c z SYNCHRO REC. Sørg for at
slukke for det tilsluttede udstyr, og tryk på c z
SYNCHRO REC for at nulstille Synkroniseret
optagelse, før timeroptagelsen går i gang.
• Funktionen Synkroniseret optagelse fungerer
ikke, når "Line 3-indgang" under "Scartindstilling" er indstillet til "Dekoder" i "Video"opsætningen (side 91).
• Funktionen Synkroniseret optagelse fungerer
ikke sammen med visse tunere. Du finder flere
oplysninger i betjeningsvejledningen til tuneren.
• Mens optageren afventer Synkroniseret
optagelse, fungerer funktionen automatisk
indstilling af uret (side 88) ikke.
• Hvis du vil bruge funktionen Synkroniseret
optagelse, skal du først indstille optagerens ur
korrekt.
Hvis timerindstillingerne til en
Synkroniseret optagelse og en anden
timeroptagelse overlapper hinanden
Uanset om programmet er et Synkroniseret
optagelse-program eller ej, har det program,
der starter først, højst prioritet, og det andet
program optages først, når det første program
er afsluttet.
Sådan annulleres Synkroniseret
optagelse
Det første
program
Tryk på c z SYNCHRO REC.
SYNCHRO REC-indikatoren på optageren
slukkes.
Det andet
program
skæres fra
Optagelse fra tilsluttet udstyr
uden en timer
1
2
Det tilsluttede udstyr begynder
afspilningen, og afspilningsbilledet
optages af denne optager.
Hvis du vil stoppe optagelsen, skal du
trykke på x REC STOP på denne
optager.
Tryk på HDD eller DVD.
Hvis du tilslutter et digitalt videokamera
ved hjælp af et DV IN-stik
Hvis du vælger DVD, skal du indsætte en
DVD, der kan optages på (se "1.
Indsættelse af en disk" på side 29).
Se "DV Overførsel" på side 79 for en
beskrivelse af, hvordan du optager fra DV
IN-stikket.
Tryk på INPUT SELECT for at vælge en
indgangskilde, der passer til den
valgte tilslutning.
Displayet på frontpanelet ændres på
følgende måde:
programposition
3
Tryk på knappen pause (eller
afspilningsknappen) på det tilsluttede
udstyr for at annullere pausestatus for
afspilningen.
Vælg det ønskede lydsignal ved
optagelse af et tosproget program på
HDD'en eller DVD-RW'er/DVD-R'er
(VR-tilstand).
Timeroptagelse
Du kan optage fra en tilsluttet
videobåndoptager eller en lignende enhed.
Du kan tilslutte en videobåndoptager eller en
lignende enhed ved at se "Tilslutning af en
videobåndoptager eller en lignende enhed" på
side 23. Brug DV IN-stikket på frontpanelet,
hvis udstyret har et DV-udgangsstik (i.LINKstik).
7
z Tip
Du kan justere indstillingerne for optagelsesbilledet
før optagelse. Se "Justering af optagelsesbilledets
kvalitet og størrelse" på side 48.
b Bemærkninger
• Når du optager et billede i et videospil, ser
skærmen muligvis ikke tydelig ud.
• Programmer med Copy-Never-kopibeskyttelse
kan ikke optages. Optagelsen fortsættes, men der
optages et tomt skærmbillede.
Tryk på OPTIONS for at vælge "Linelydindgang", og tryk på ENTER. Vælg
derefter "Main/sub", og tryk på ENTER.
Du finder oplysninger om tosproget
optagelse på side 43.
4
Tryk gentagne gange på REC MODE for
at vælge optagetilstanden.
Du finder flere oplysninger om
optagetilstanden på side 42.
5
Indsæt kildebåndet i det tilsluttede
udstyr, og indstil det til
afspilningspause.
6
Tryk på z REC.
Denne optager begynder optagelsen.
53
3
Undermenuen vises.
Afspilning
4
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
DVD
VCD
+R
CD
DATA DVD DATA CD
HDD
Z (åbn/luk)
DVD
AUDIO
TOP MENU
MENU
SUBTITLE
TITLE LIST
</M/m/,,
ENTER
OPTIONS
/
.
H
X
>
x
Tryk på HDD eller DVD.
• Hvis du vælger DVD, skal du indsætte
en disk (se "1. Indsættelse af en disk" på
side 29).
• Hvis du indsætter en DVD VIDEO,
VIDEO CD, CD, DATA DVD eller
DATA CD, skal du trykke på H.
Afspilningen begynder.
2
Tryk på TITLE LIST.
Du finder flere oplysninger om titellisten
ved at se "3. Afspilning af et optaget
program (Titelliste)" på side 31.
Eksempel: DVD+RW
54
Sådan bruges DVD'ens menu
Når du afspiller en DVD VIDEO eller en
færdiggjort DVD+RW, DVD-RW (videotilstand), DVD+R eller DVD-R (videotilstand), kan du få vist diskens menu ved at
trykke på TOP MENU eller MENU.
Sådan afspilles VIDEO CD'er med PBCfunktioner
Talknapper
1
Vælg "Afspil", og tryk på ENTER.
Afspilningen begynder fra den valgte
titel.
Afspilning
HDD
Vælg titlen, og tryk på ENTER.
Med PBC (Playback Control) kan du afspille
VIDEO CD'er interaktivt ved hjælp af
menuen på tv-skærmen.
Når du begynder at afspille en VIDEO CD
med PBC-funktioner, vises menuen.
Vælg et punkt ved hjælp af talknapperne, og
tryk på ENTER. Følg derefter instruktionerne
i menuen (tryk på H, når "Tryk på
SELECT" vises).
PBC-funktionen til Super VIDEO CD'er
fungerer ikke sammen med denne optager.
Super VIDEO CD'er kan kun afspilles i
fortsat afspilningstilstand.
Sådan ændres kameravinklerne
Hvis der er optaget forskellige kameravinkler
(flere kameravinkler) til en scene på disken,
vises "
" i displayet på frontpanelet. Tryk
på OPTIONS under afspilning for at vælge
"Skift vinkel" og tryk på ENTER.
Sådan stoppes afspilningen
Tryk på x.
Sådan afspilles hurtigt med lyd (Scan lyd)
Når du trykker på M under afspilning af en
titel, der er optaget i HDD'en, kan du afspille
hurtigt med dialog eller lyd ("x1.3" vises).
Der høres ingen lyd, når du trykker to eller
flere gange på M for at ændre
søgehastigheden.
Sådan genoptages afspilning fra det
punkt, hvor du stoppede (Genoptaget
afspilning)
Når du trykker på H igen efter stoppet
afspilning, genoptages afspilningen fra det
punkt, hvor du trykkede på x.
Hvis du vil starte fra begyndelsen, skal du
trykke på OPTIONS for at vælge "Afspil
start" og trykke på ENTER. Afspilningen
starter fra begyndelsen af titlen/sporet/
scenen.
b Bemærk
Du kan ikke genoptage afspilning under TV-pause.
Sådan afspilles DVD'er med
begrænsninger (Børnesikring)
Du kan låse diskskuffen for at forhindre, at
børn tager disken ud.
Hold x nede, mens optageren er tændt, indtil
"LOCKED" vises i displayet på frontpanelet.
Z (åbn/luk)-knappen fungerer ikke, når
Børnelås er indstillet.
Hold x nede for at låse diskskuffen op, indtil
"UNLOCKED" vises i displayet på
frontpanelet, når optageren er tændt.
Direkte afspilning
Hvis du bruger SMARTLINK-forbindelsen,
kan du let starte afspilning.
Tryk på H. Optageren og tv'et tændes
automatisk, og inputtet til tv'et skiftes til
optageren. Afspilningen går automatisk i
gang.
Afspilning
Det punkt, hvor du stoppede afspilningen,
nulstilles, når:
– du åbner diskskuffen (gælder ikke for
HDD).
– du afspiller en anden titel (gælder ikke for
HDD).
– du skifter menuen Titelliste til Original
eller Playlist (kun HDD/DVD-RW'er/
DVD-R'er i VR-tilstand).
– du redigerer titlen efter afspilningsstop.
– du ændrer indstillingerne på optageren.
– du slukker for optageren (kun VIDEO CD/
CD/ DATA DVD/DATA CD).
– du optager (gælder ikke for HDD/DVDRW'er/DVD-R'er i VR-tilstand).
– du trækker stikket ud.
Sådan låses diskskuffen (Børnelås)
Direkte menu
Hvis du bruger SMARTLINK-forbindelsen,
kan du let få vist titellisten.
Tryk på TITLE LIST. Optageren og tv'et
tændes automatisk, og inputtet til tv'et skiftes
til optageren. Titellisten vises.
z Tips
• Du kan også bruge H-knappen i trin 3 (side 54)
til at starte afspilningen.
• Selv hvis du vælger "Standardopsætning" i
"Andre"-opsætningen (side 99), bevares
indstillingen af Børnelås.
Hvis du afspiller en DVD med
begrænsninger, vises meddelelsen "Vil du
midlertidigt ændre niveau for børnesikring
til* ?" på tv-skærmen.
1
Vælg "OK", og tryk på ENTER.
Displayet til indtastning af din
adgangskode vises.
2
Indtast din firecifrede adgangskode ved
hjælp af talknapperne.
3
Tryk på ENTER for at vælge "OK".
Afspilningen begynder.
Du kan registrere eller ændre adgangskoden
ved at se "Børnesikring (kun DVD VIDEO)"
på side 96.
,fortsættes
55
Afspilningsindstillinger
Du kan kontrollere placeringen af knapperne nedenfor ved at se illustrationen på side 54.
Se under "Afspilning af MP3-lydspor, JPEG-billedfiler eller DivX®-videofiler" på side 61 for
oplysninger om MP3-, JPEG- eller DivX-funktioner.
Knapper
Betjening
AUDIO
Vælger et af de lydspor, der er optaget på disken ved gentagne
tryk på knappen i normal afspilningstilstand.
HDD -RWVR
-RVR
DVD
CD
VCD
DVD : Vælger sproget.
HDD -RWVR
VCD
lydspor.
SUBTITLE
CD
-RVR : Vælger basislyden eller sub-lyden.
: Vælger stereolydspor eller monofoniske
Vælger undertekstsproget ved gentagne tryk på knappen.
DVD
/
(øjeblikkelig
afspilning/øjeblikkelig
fremadspoling)
HDD
+RW
-RWVR
-RWVideo
+R
-RVR
-RVideo
DVD
. (forrige)/
> (næste)
Afspiller scenen/hurtig forlæns sceneafspilning.
Går til begyndelsen af forrige/næste titel/kapitel/scene/spor.
For HDD'en kan du ikke gå til begyndelsen af den forrige/næste
titel.
(hurtig baglæns søgning/hurtig
forlæns søgning)
Afspiller hurtigt disken baglæns/forlæns ved tryk på knappen
under afspilning.
Søgehastigheden ændres på følgende måde:
hurtig baglæns søgning hurtig forlæns søgning
m1 T t 1M*1
m2 T T t t 2M
m3*2 T T T t t t 3M*2
Når du trykker på knappen og holder den nede, fortsætter hurtig
forlæns søgning/hurtig baglæns søgning med den valgte
hastighed, indtil du slipper knappen.
*1
Når du trykker en enkelt gang på M under afspilning af en titel,
der er optaget i HDD'en, kan du afspille hurtigt med lyd ("x1.3"
vises).
*2 m3 og 3M er kun tilgængelige for HDD'en og DVD'er.
(langsom, frys billede)
HDD
+RW
-RWVR
-RWVideo
+R
-RVR
-RVideo
DVD
Afspiller langsomt ved tryk på knappen i mere end ét sekund
under pause.
Afspiller ét billede ad gangen ved et hurtigt tryk på knappen
under pause.
VCD *
* Kun afspilningsretning
X (pause)
Stopper afspilning midlertidigt.
Tryk på H for at genoptage normal afspilning.
56
b Bemærkninger
• Vinkler og undertekster kan ikke ændres på titler,
der er optaget på denne optager.
• Diasshow, som er oprettet med en DVDcamcorder, kan kun afspilles. Andre
afspilningsfunktioner som f.eks. hurtig forlæns
søgning kan ikke anvendes.
2
• Ved afspilning af DTS-kodede CD'er høres der
meget støj fra LINE1-TV/LINE 3/DECODER/
LINE 2 OUT (R-AUDIO-L)-stikkene. Du kan
undgå mulig beskadigelse af lydsystemet ved at
være forsigtig, når LINE1-TV/LINE 3/
DECODER/LINE 2 OUT (R-AUDIO-L)stikkene på optageren er tilsluttet et
forstærkersystem. Hvis du vil benytte afspilning
med DTS Digital Surround™, skal du tilslutte en
ekstern DTS-dekoder til DIGITAL OUT-stikket
på optageren.
• Indstil lyden til "Stereo" ved hjælp af AUDIO knappen, når du afspiller DTS-lydspor på en CD
(side 56).
Bemærkninger om afspilning af DVD'er
med et DTS-lydspor
Justering af billedkvaliteten
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
DVD
+R
VCD DATA DVD *
DATA CD *
* Kun DivX-videofil
1
Tryk på OPTIONS under afspilning for
at vælge "Indstil. for video" og tryk på
ENTER.
3
Afspilning
Justeringsdisplayet vises.
"FNR" (reduktion af billedrammestøj):
Reducerer støj i videosignalets
luminanselement.
"B-STØJREDUKTION"
(blokstøjreduktion):
Reducerer "blokstøj" eller
mossaikmønstre i billedet.
"MNR" (moskitostøjreduktion):
Reducerer den svage støj, der vises
omkring billedkonturer. Effekterne af
støjreduktionen justeres automatisk
inden for hvert enkelt indstillingsområde,
afhængigt af bithastigheden for video og
andre faktorer.
"Skarphed":
Gør billedkonturerne skarpere.
"Equalizer for afspilning" (Equalizer til
videoafspilning):
Justerer billedet mere detaljeret.
Vælg et punkt, og tryk på ENTER.
• Kontrast: ændrer kontrasten.
• Lysstyrke: ændrer den overordnede
lysstyrke.
• Farve: gør farverne dybere eller lysere.
• Nuance: ændrer farvebalancen.
Bemærkninger om afspilning af DTS-lyd
på en CD
DTS-lydsignaler sendes kun via DIGITAL OUT
(COAXIAL eller OPTICAL)-stikket.
Når du afspiller en DVD med DTS-lydspor, skal du
indstille "DTS" til "Til" i "Lyd"-opsætningen
(side 92).
Vælg et punkt, og tryk på ENTER.
Tryk på </, for at justere
indstillingen, og tryk på ENTER.
Standardindstillingerne er understreget.
"FNR": (svag) Fra 1 2 3 (kraftig)
"B-STØJREDUKTION": (svag) Fra
1 2 3 (kraftig)
"MNR": (svag) Fra 1 2 3 (kraftig)
2 3
"Skarphed"*: (svag) Fra 1
(kraftig)
"Videoequalizer for afspilning":
• Kontrast: (svag) –3 ~ 0 ~ 3 (kraftig)
• Lysstyrke: (mørk) –3 ~ 0 ~ 3 (lys)
• Farve: (light) –3 ~ 0 ~ 3 (dyb)
• Nuance: (rød) –3 ~ 0 ~ 3 (grøn)
Gentag trin 2 og 3 for at justere evt. andre
punkter.
* "1" gør billedkonturerne blødere. "2"
forbedrer konturerne, og "3" forbedrer dem i
højere grad end "2".
,fortsættes
57
b Bemærkninger
• Hvis billedkonturerne på skærmen bliver uklare,
skal du indstille "B-STØJREDUKTION" og/eller
"MNR" til "Fra".
• Afhængigt af den afspillede disk eller scene, kan
det være svært at skelne ovennævnte BSTØJREDUKTION, MNR-, eller FNR effekter.
Disse funktioner fungerer desuden ikke sammen
med visse skærmstørrelser.
• Når du bruger "Skarphed"-funktionen, bliver støj
i titlen mere tydelig. I dette tilfælde anbefales det,
at du bruger B-STØJREDUKTION-funktionen
sammen med "Skarphed"-funktionen. Hvis
problemet statig ikke er løst, kan du indstille
"Skarphed"-niveauet til "Fra".
Midlertidigt stop af en tvudsendelse (TV Pause/Pause
Live TV)
Du kan stoppe en aktuel tv-udsendelse
midlertidigt og derefter fortsætte med at se
programmet senere. Dette er praktisk, når du
modtager et uventet telefonopkald eller får
uventet besøg, mens du ser tv.
1
Billedet stoppes midlertidigt. Du kan
stoppe billedet midlertidigt i op til tre
timer.
Justering af forsinkelsen
mellem billede og lyd (AVsynkronisering)
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
DVD
Tryk på X, mens du ser en tvudsendelse med denne optager.
+R
VCD DATA DVD
DATA CD
1
Tryk på OPTIONS under afspilning for
at vælge "Indstil. for lyd" og tryk på
ENTER.
2
Vælg "AV-synkronisering", og tryk på
ENTER.
"AV-synkronisering":
Når videoen er forsinket, forsinker denne
funktion lyden for synkronisering med
videoen (0 til 120 millisekunder). Større
tal angiver længere lydforsinkelse for
synkronisering med videoen. Når du
overfører til en videobåndoptager eller
andet videooptagelsesudstyr, skal du
sørge for at sætte denne indstilling
tilbage til 0 ms (standard).
3
58
Tryk på </, for at justere
indstillingen, og tryk på ENTER.
TV-pause
2
Tryk på X eller H igen for at
fortsætte med at se programmet.
b Bemærkninger
• Titler, der er stoppet midlertidigt, gemmes ikke
på HDD'en.
• Denne funktion annulleres når:
– du trykker på x (stop).
– du trykker på PROG +/–.
– du trykker på DVD.
– du trykker på Z (åbn/luk).
– du trykker på TITLE LIST.
– du trykker på INPUT SELECT.
– optageren er slukket.
– en timeroptagelse eller synkroniseret optagelse
går i gang.
– PDC/VPS-funktionen indstilles til "Til", og en
kanalscanning går i gang.
– DV-overførsel eller almindelig overførsel
startes.
• Det kan tage et minut eller mere, før afspilningen
af det midlertidigt stoppede program genoptages.
• Selv hvis du bruger hurtig forlæns søgning til det
optagne program, vil der altid være en tidsforskel
på et minut eller mere mellem det optagne
program og den aktuelle tv-udsendelse.
Afspilning fra begyndelsen af
det program, du er ved at
optage (Følg afspilning)
HDD
-RWVR
"Følg afspilning" giver dig mulighed for at se
den optagne del af et program, mens
optagelsen udføres. Du behøver ikke at vente,
indtil optagelsen afsluttes.
Afspilning går i gang fra begyndelsen af det
program, du er ved at optage.
Når du bruger hurtig forlæns søgning til det
punkt, hvor du optager, vender Følg
afspilning tilbage til normal afspilning.
b Bemærkninger
• I forbindelse med DVD-RW'er (VR-tilstand)
fungerer denne funktion ikke under optagelse:
– på en DVD-RW med 1x-hastighed.
– i HQ- eller HSP-optagetilstand.
• DVD'ens billede på tv-skærmen fryser i nogle få
sekunder, når du bruger hurtig forlæns søgning/
hurtig baglæns søgning eller øjeblikkelig
afspilning/øjeblikkelig fremadspoling.
• Du kan bruge Følg afspilning i et minut eller
mere, efter at optagelsen er gået i gang.
• Selv hvis du bruger hurtig forlæns søgning til det
optagne program, vil der altid være en tidsforskel
på et minut eller mere mellem det optagne
program og den aktuelle tv-udsendelse.
Afspilning af en tidligere
optagelse, mens du optager
(Samtidig optagelse og
afspilning)
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
DVD
VCD
+R
CD
DATA DVD DATA CD
"Samtidig optagelse og afspilning" giver dig
mulighed for at se et tidligere optaget
program, mens du optager et andet program.
Afspilningen fortsætter, selv hvis en
timeroptagelse går i gang. Brug denne
funktion på følgende måde:
• Under optagelse på HDD'en:
Afspil en anden titel på HDD'en.
Afspil et tidligere optaget program på en
DVD ved at trykke på DVD.
*1
Samtidig optagelse og afspilning fungerer ikke,
når du optager følgende:
– på en DVD-RW med 1x-hastighed.
– i HQ- eller HSP-optagetilstand.
*2 Der kan vises billedstøj, afhængigt af
optageforholdene eller ved afspilning af en titel,
der er optaget i HQ- eller HSP-optagetilstand.
Billedet fryser i nogle få sekunder, når du bruger
hurtig forlæns/hurtig baglæns søgning eller
øjeblikkelig afspilning/fremadspoling.
Afspilning
Tryk på OPTIONS under optagelse for at
vælge "Følg afspilning", og tryk på ENTER.
• Under optagelse på en DVD:
Afspil et tidligere optaget program på
HDD'en ved at trykke på HDD.
• Under optagelse på en DVD-RW (VRtilstand)*1:
Afspil en anden titel på den samme DVDRW-disk (VR-tilstand).*2
Du kan også afspille en DVD VIDEO,
VIDEO CD, Super VIDEO CD, CD, DATA
DVD eller DATA CD mens du optager på
HDD'en.
Eksempel: Afspil en anden titel på
HDD'en, mens du optager på HDD'en.
1
Tryk på TITLE LIST under optagelse for
at få vist HDD-titellisten.
2
Vælg den titel, du vil afspille, og tryk på
ENTER.
3
Vælg "Afspil" i undermenuen, og tryk på
ENTER.
Afspilningen begynder fra den valgte
titel.
Eksempel: Afspil en DVD, mens du
optager på HDD'en.
1
Tryk på DVD under optagelse, og indsæt
DVD'en i optageren.
2
Tryk på TITLE LIST for at få vist DVDtitellisten.
3
Vælg den titel, du vil afspille, og tryk på
ENTER.
4
Vælg "Afspil" i undermenuen, og tryk på
ENTER.
Afspilningen begynder fra den valgte
titel.
b Bemærk
Du kan ikke afspille en DVD, DivX-video eller
VIDEO CD, der er optaget med NTSCfarvesystemet, mens du optager på HDD'en. Ved
afspilning af en DivX-video eller VIDEO CD skal
du indstille "Farvesystem" til "PAL" under
"Video"-opsætningen (side 91).
59
Displayet til indtastning af numrene
vises.
Eksempel: Søg efter titel
Søgning efter titel/
kapitel/spor osv.
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
DVD
VCD
+R
CD
Tallet i parentes angiver det samlede
antal titler, spor osv.
DATA DVD DATA CD
Du kan gennemsøge en disk efter titel,
kapitel, scene eller spor. Alle titler og spor er
tildelt et individuelt nummer, og du kan
vælge en titel eller et spor ved indtaste det
tilhørende nummer. Du kan også søge efter
en scene ved hjælp af tidskoden.
2
Eksempel: Søg efter tid
Indtast "21020", hvis du vil finde en
scene på 2 timer, 10 minutter og 20
sekunder.
Indtast et andet nummer, hvis du taster
forkert.
3
Talknapper
Tryk på talknapperne for at vælge
nummeret på titlen, kapitlet, sporet,
tidskoden osv.
Tryk på ENTER.
Optageren starter afspilningen fra det
valgte nummer.
ENTER
OPTIONS
1
Tryk på OPTIONS under afspilning for
at vælge en søgemetode, og tryk på
ENTER.
"Søg efter titel" (for DVD'er)
"Søg efter kapitel" (for HDD'en/DVD'er)
"Søg efter spor" (for CD'er/DATA
CD'er)
"Søg" (for VIDEO CD'er)
"Søg efter album" (for DATA DVD'er/
DATA CD'er)
"Søg efter tid" (for HDD'en/DVD'er/
DATA DVD'er*/DATA CD'er*): Søger
efter et startpunkt ved indtastning af
tidskoden.
* Kun DivX-videofil
"Søg efter fil" (for DATA DVD'er/
DATA CD'er)
60
b Bemærk
"Søg efter titel" gælder ikke for HDD'en.
Afspilning af MP3lydspor, JPEG-billedfiler
eller DivX®-videofiler
DATA DVD DATA CD
Tryk på H.
I forbindelse med MP3-diske starter
afspilning fra det første MP3-lydspor på
disken.
I forbindelse med JPEG-filer begynder et
diasshow med billederne på disken.
For DivX-videofiler starter afspilningen
fra den første DivX-videofil på disken.
Hvis disken indeholder MP3-lydspor,
JPEG-billedfiler og DivX-videofiler,
afspilles kun DivX-videofilerne, når der
trykkes på H.
Hvis disken indeholder MP3-lydspor og
JPEG-billedfiler, afspilles kun JPEGbilledfilerne, når der trykkes på H.
Afspilning
Du kan afspille MP3-lydspor, JPEGbilledfiler og DivX-videofiler på DATA
CD'er (CD-ROM'er/CD-R'er/CD-RW'er)
eller JPEG-billedfiler og DivX-videofiler på
DATA-DVD'er (DVD-ROM'er/
DVD+RW'er/DVD+R'er/DVD-RW'er/
DVD-R'er).
2
Sådan stoppes afspilningen eller
diasshowet
Tryk på x.
AUDIO
SUBTITLE
Sådan stoppes afspilningen eller
diasshowet midlertidigt
Tryk på X.
DISPLAY
/
.
m
H
TIME/
TEXT
</M/m/,,
ENTER
OPTIONS
>
x
X
Sådan afspilles begyndelsen af MP3lydsporet eller DivX-videofilen
Tryk på OPTIONS for at vælge "Afspil start",
og tryk på ENTER.
Sådan bruges hurtig forlæns søgning eller
hurting baglæns søgning af et MP3lydspor eller en DivX-videofil
Tryk på m/M under afspilning.
Gå til næste eller forrige MP3-lydspor,
JPEG-billedfil eller DivX-videofil
1
Indsæt en disk.
Se "1. Indsættelse af en disk" på side 29.
Tryk på . eller > under afspilning.
Hvis du trykker flere gange på . eller
>, går du til det næste eller forrige album.
(Undtagen JPEG-billedfil)
Sådan afspilles DivX-videofiler i
slowmotion/et billede af gangen (kun i
afspilningsretningen)
Tryk på y/C i pausetilstand.
Sådan går du til det næste eller forrige
album (undtagen DivX-videofiler)
Tryk på
diasshow.
/
under afspilning eller
,fortsættes
61
Sådan vises registreringskoden for denne
optager
Vælg "Registreringskode" i "Andre"opsætningen (side 98).
Sådan roteres et billede
Tryk på OPTIONS, mens JPEG-billedet
vises, for at vælge "Roter til højre" eller
"Roter til venstre", og tryk på ENTER.
z Tips
• Tryk på AUDIO for at skifte mellem stereo- eller
monolydspor ved afspilning af MP3-lydspor.
• Du kan ændre lydsporet ved afspilning af MP3eller MPEG-lyd fra DivX-videofiler vha.
knappen AUDIO.
• Du kan få vist undertekster under afspilning af
DivX-videofiler med SUBTITLE-knappen.
• Du kan rotere et JPEG-billede vha. </,knapperne, når billedet vises.
• Tryk flere gange på DISPLAY for at få vist
oplysninger om JPEG-albummet eller billedet på
tv-skærmen. Tryk derefter på TIME/TEXT for at
skifte mellem det aktuelt markerede
billednummer og albumnummer.
b Bemærkninger
• Nogle JPEG-filer, særligt filer med tre millioner
pixel eller mere, kan forlænge diasshowets
varighed.
• Roterede JPEG-billeder gemmes ikke, når du
skifter til en anden mappe.
• Billeder, der er større end 720 × 480, reduceres til
720 × 480, når de vises.
• Følgende billeder vises ikke:
– progressive JPEG-billedfiler
– gråtone JPEG-billedfiler
– 4:1:1 JPEG-billedfiler
• Når du forsøger at afspille en beskadiget fil eller
en fil, der ikke opfylder betingelserne for
afspilning, vises
, men optageren kan ikke
afspille filen.
• Optageren kan ikke afspille en DivX-videofil
med en størrelse, som overstiger 720 (bredde) ×
576 (højde)/4 GB.
62
Om MP3-lydspor, JPEGbilledfiler og DivX-videofiler
MP3 er en lydkomprimeringsteknologi, der
opfylder bestemte ISO/MPEG-regler. JPEG
er en billedkomprimeringsteknologi.
Du kan afspille lydspor i MP3-format
(MPEG1 Audio Layer 3) og JPEG-billedfiler
på DATA CD'er (CD-ROM'er/CD-R'er/CDRW'er) eller JPEG-billedfiler på DATA
DVD'er (DVD-ROM'er/DVD+RW'er/
DVD+R'er/DVD-RW'er/DVD-R'er).
DATA-CD'er og DATA DVD'er skal være
optaget i overensstemmelse med ISO9660
Niveau 1-, Niveau 2- eller Joliet-format, for
at optageren kan genkende DivX-videofiler
og JPEG-billedfiler.
DATA-CD'er skal være optaget i
overensstemmelse med ISO9660 Niveau 1-,
Niveau 2- eller Joliet-format, for at optageren
kan genkende MP3-spor. DivX® er en
kompressionsteknologi for videofiler, som er
udviklet af DivX, Inc. Dette produkt er et
officielt DivX® -certificeret produkt. Du kan
afspille DATA CD'er og DATA DVD'er, som
indeholder DivX-videofiler.
Du kan også afspille diske, der er optaget i
MultiSession/Border.
Se instruktionerne, der leveres sammen med
diskdrevene og optagesoftwaren (medfølger
ikke) for at få oplysninger om
optageformatet.
Bemærkning om MultiSession/Borderdiske
Hvis lydspor og billeder i Music CD-format
eller Video CD-format kun er optaget i den
første session/grænse, afspilles kun den
første session/grænse.
b Bemærk
Optageren kan muligvis ikke afspille visse DATA
CD'er/DATA DVD'er, som er oprettet i Packet
Write-format.
MP3-lydspor, JPEG-billedfiler
eller DivX-videofiler, som
optageren kan afspille
Albummer afspilles i følgende rækkefølge:
Struktur for diskindhold
Træ 1
Træ 2
Træ 3
Træ 4
Træ 5
ROOT
Afspilning
Optageren kan afspille følgende spor og filer:
– MP3-lydspor med filtypenavnet ".mp3".
– JPEG-billedfiler med filtypenavnet ".jpeg"
eller ".jpg".
– JPEG-billedfiler, der opfylder DCF*billedfilformatet.
– DivX-videofil med filtypenavnet ".avi"
eller ".divx".
Om afspilningsrækkefølgen af
album, spor og filer
* "Design rule for Camera File system":
Billedstandarder for digitale kameraer, der
reguleres af JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries Association).
b Bemærkninger
• Optageren kan afspille alle data med
filtypenavnet ".mp3", ".jpeg", ".jpg", ".avi" eller
".divx", selvom de ikke er i MP3-, JPEG- eller
DivX-format. Afspilning af disse data kan
forårsage høj støj, der kan beskadige
højttalersystemet.
• Optageren opfylder ikke lydspor i mp3PROformat.
• Optageren kan muligvis ikke afspille en DivXvideofil, når filen er kombineret af to eller flere
DivX-videofiler.
• Afhængigt af disken kan normal afspilning
muligvis ikke udføres. Billedet kan f.eks. være
uklart, afspilningen kan virke ujævn, der kan
være huller i lyden osv.
• Afhængigt af disken kan det tage lidt tid, før
afspilningen begynder.
• Nogle filer kan ikke afspilles.
Album
MP3-lydspor/
JPEG-billedfiler/
DivX-videofiler
Når du indsætter en DATA CD/DATA DVD
og trykker på H, afspilles de nummererede
spor (eller filer) i rækkefølge fra 1 til 7. For
JPEG-billedfiler skal du trykke på
for at
gå til det næste album. (Hvis du f.eks. vil gå
fra 1 til 2.) Underalbummer/-spor (eller
underfiler) i et aktuelt valgt album har højere
prioritet end det næste album i det samme
træ. (Eksempel: C indeholder D, så 4
afspilles før 5.)
z Tips
• Hvis du tilføjer numre (01, 02, 03, osv.) i
begyndelsen af spor- eller filnavnene, når du
gemmer sporene (eller filerne) på en disk,
afspilles sporene og filerne i den pågældende
rækkefølge.
• Da en disk med mange træer tager længere tid at
afspille, anbefales det at oprette albummer, der
ikke har mere end to træer.
,fortsættes
63
b Bemærkninger
• Afhængigt af den software, du bruger til at oprette
DATA DVD'en/DATA CD'en med, kan
afspilningsrækkefølgen være anderledes end den
vist i illustrationen ovenfor.
• Der kan højst afspilles 999 individuelle mapper.
(Også mapper, som ikke indeholder JPEG/MP3/
DivX-filer, tælles med).
• Der kan højst afspilles 999 mapper eller 9999
filer. (Også andre filer end JPEG/MP3/DivX-filer
og mapper, som ikke indeholder JPEG/MP3/
DivX-filer, tælles med).
• Der kan højst genkendes 999 mapper og filer i en
enkelt mappe. (Også mapper, som ikke
indeholder JPEG/MP3/DivX-filer, tælles med).
• Det kan tage noget tid at fortsætte til det næste
eller et andet album.
• Denne optager understøtter MP3-lydbithastigheder op til 320 kbps.
64
Sletning og redigering
Før redigering
Med denne optager kan du benytte forskellige
redigeringsindstillinger til forskellige
disktyper.
HDD
Redigeringsfunktioner
Sletning og redigering
b Bemærkninger
• Redigeret indhold kan gå tabt, hvis du tager
disken ud, eller hvis en timeroptagelse går i gang,
mens du redigerer.
• DVD-diske, der er oprettet med DVDvideokameraer, kan ikke redigeres på denne
optager.
• Hvis der vises en meddelelse, hvor det angives, at
der ikke er plads til flere diskkontroloplysninger,
skal du slette eller redigere unødvendige titler.
• Når du redigerer en DVD+R eller DVD-R, skal
du afslutte redigeringen, før du færdiggør disken.
Du kan ikke redigere en færdiggjort disk.
-RWVR
+RW
-RVR
-RWVideo
AfspilOprindelig
ningstitel
listetitel
AfspilOprindelig
ningstitel
listetitel
Slet (side 66)
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Beskyt titel (side 66)
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Titelnavn (side 66)
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Slet A til B (side 68)
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja*
+R
-RVideo
Slet titler (side 67)
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Opdel titel (side 69)
Ja
Ja
Nej
Ja
Nej
Vælg miniature (side 66)
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Kapitelmærke (side 69)
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Oprettelse og redigering af Ja
en afspilningsliste (side 70)
Ja
Ja
Ja
Nej
Rediger ræk.flg. (side 72)
Nej
Nej
Nej
Ja
Nej
Kombiner titler (side 72)
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
* kun DVD+RW
,fortsættes
65
Sådan frigøres diskplads
Du kan frigøre diskplads på en DVD+RW
eller DVD-RW (video-tilstand) ved at slette
titlen med det højeste tal på titellisten.
Sletning og redigering af
en titel
Største titelnummer
For HDD'en og DVD-RW'er (VR-tilstand)
kan du slette enhver titel.
Den tilgængelige plads på disken øges ikke,
selvom du sletter titler på DVD+R'er og
DVD-R'er.
Se "Sletning og redigering af en titel" på
side 66 eller "Sletning af flere titler (Slet
titler)" på side 67.
Sådan skifter du mellem afspilningslisten
og den oprindelige titelliste
Du kan få vist afspilningslistens titler på
titellisten (afspilningsliste) eller de
oprindelige titler på titellisten (den
oprindelige). Hvis du vil skifte mellem to
titellister, skal du trykke på </, mens en
titelliste vises. Om oprettelse og redigering af
en afspilningsliste se side 70.
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
+R
Dette afsnit forklarer de grundlæggende
redigeringsfunktioner. Bemærk, at redigering
ikke kan annulleres. Hvis du vil redigere
HDD'en eller DVD-RW'er/DVD-R'er (VRtilstand) uden at ændre de oprindelige
indspilninger, skal du oprette en titel for en
afspilningsliste (side 70).
CHAPTER
MARK
O RETURN
.
mc
CHAPTER
MARK
ERASE
TITLE LIST
</M/m/,,
ENTER
OPTIONS
>
CM
X
1
Tryk på TITLE LIST.
Ved titler på HDD'en eller DVD-RW'er/
DVD-R'er i VR-tilstand skal du trykke på
</, for at skifte mellem titellisterne,
hvis nødvendigt.
2
Vælg en titel, og tryk på ENTER.
Undermenuen vises.
3
Vælg en indstilling, og tryk på ENTER.
Du kan foretage følgende redigeringer af
titlen.
"Slet": Sletter den markerede titel. Vælg
"OK", når du bliver bedt om bekræftelse.
"Beskyt titel": Beskytter titlen. " " vises
efter den beskyttede titel.
"Titelnavn": Giver dig mulighed for at
indtaste eller genindtaste et titelnavn
(side 36).
66
"Slet A til B": Sletter en sektion af titlen
(side 68).
"Opdel titel": Inddeling af én titel i to
titler (side 69).
"Vælg miniature": Ændrer titlens
miniaturer, som vises i titellisten
(side 32).
"Opret Playlist": Tilføjer hele titlen til
afspilningslistetitlen som én sekvens
(side 71).
Titler på afspilningslister for DVD-RW/DVD-R
(VR-tilstand) kan ikke beskyttes.
Sletning af flere titler (Slet
titler)
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
+R
Du kan markere og slette mere end en titel ad
gangen med menuen OPTIONS.
1
Der vises en markering i markeringsfeltet
ved siden af den valgte titel.
• Tryk på ENTER igen for at fjerne
markeringen.
• Vælg "Nulstil" for at fjerne alle
markeringerne.
4
Gentag trin 3 for at vælge alle de titler,
du ønsker at slette.
5
Vælg "OK", og tryk på ENTER, når du er
færdig med at vælge titler.
Listen over titlerne, der skal slettes, vises
til bekræftelse.
• Vælg "Rediger" for at ændre
markeringen, og fortsæt fra trin 3.
6
Vælg "OK", og tryk på ENTER.
Titlerne slettes.
b Bemærk
HDD
Vælg en titel, og tryk på ENTER.
Sådan slettes alle titler på disken
Du kan omformatere HDD'en, en DVD+RW
eller DVD-RW for at oprette en tom disk eller
et tomt drev.
Formatering af HDD'en, se "Formatér" på
side 99.
Formatering af en DVD+RW- eller DVDRW-disk, se "8. Omformatering af en disk"
på side 40.
Sletning og redigering
z Tips
• Du kan slette flere titler på én gang (side 67).
• Du kan automatisk slette titler, som allerede er
afspillet (side 95).
• Du kan give DVD'er en etiket eller ændre
etiketten (side 37).
3
Tryk på TITLE LIST.
Ved titler på HDD'en eller DVD-RW'er/
DVD-R'er i VR-tilstand skal du trykke på
</, for at skifte mellem titellisterne,
hvis nødvendigt.
2
Tryk på OPTIONS for at vælge "Slet
titler", og tryk på ENTER.
Displayet til valg af titler, der skal slettes,
vises.
,fortsættes
67
Sletning af en sektion på en
titel (Slet A til B)
HDD
+RW
-RWVR
5
Hvis punkt B ikke er korrekt, skal du
vælge punkt B vha. c/C og trykke på
ENTER. Du bliver bedt om at bekræfte
valget.
• Tryk på M og O RETURN for at
indstille punkt A igen, og gå til trin 2.
• Tryk på M for at indstille punkt B igen,
og gentag trin 4.
• For at få vist titlen uden de sekvenser,
der skal slettes, skal du vælge
"Eksempel" (undtagen for
DVD+RW'er).
-RVR
Du kan vælge en sektion (sekvens) i en titel
og slette den. Bemærk, at sletning af
sekvenser i en titel ikke kan fortrydes.
1
Efter trin 2 i "Sletning og redigering af
en titel", skal du vælge "Slet A til B" og
trykke på ENTER.
Displayet til indstilling af punkt A vises.
Afspilningen af titlen begynder.
• Hvis du vil vende tilbage til
begyndelsen af titlen, skal du trykke på
X og derefter trykke på ..
Tryk på ENTER, hvis punkt B er
korrekt.
6
Vælg "OK", og tryk på ENTER.
Scenen slettes. Displayet til indstilling af
punkt A vises.
• Gå til trin 2 for at fortsætte.
• Vælg "Afslut" for at afslutte.
z Tip
Et kapitelmærke indsættes, efter at sekvensen blev
slettet. Kapitelmærket deler titlen op i separate
afsnit på hver side af mærket.
Afspilningspunkt
2
Vælg punkt A vha. m/M, og tryk på
ENTER.
Afspilningen stopper midlertidigt.
3
Tryk på ENTER, hvis punkt A er
korrekt.
Hvis punkt A ikke er korrekt, skal du
vælge punkt A vha. c/C og trykke på
ENTER. Displayet til indstilling af punkt
B vises.
4
Vælg punkt B vha. m/M, og tryk på
ENTER.
Afspilningen stopper midlertidigt.
68
b Bemærkninger
• Billeder eller lyd afbrydes muligvis midlertidigt
på det sted, hvor du sletter en sektion af en titel.
• Sektioner på under fem sekunder kan ikke slettes.
• For DVD+RW'er kan den slettede sektion afvige
lidt fra de punkter, du valgte.
Opdeling af en titel (Opdel titel)
Oprettelse af kapitler manuelt
HDD -RWVR *
HDD
-RVR
*
Hvis du vil overføre en lang titel til en disk,
men du ikke ønsker at forringe
billedkvaliteten, kan du opdele titlen i to
kortere titler. Bemærk, at opdeling af en titel
ikke kan fortrydes.
* Kun titler på afspilningslister kan opdeles for
DVD-RW'er/DVD-R'er (VR-tilstand).
1
Tryk på TITLE LIST.
Tryk på </, for at skifte mellem
-RWVR
-RVR
Du kan manuelt indsætte et kapitelmærke
hvor som helst under afspilning eller
optagelse.
Tryk på CHAPTER MARK på det sted, hvor
du vil opdele titlen i kapitler.
Hver gang du trykker på knappen, vises
"Indsætter mærke ...." på skærmen, og
sekvenserne til venstre og højre for mærket
bliver separate kapitler.
2
Vælg en titel, og tryk på ENTER.
Undermenuen vises.
3
Vælg "Opdel titel", og tryk på ENTER.
Displayet til indstilling af
opdelingspunktet vises, og afspilningen
af titlen begynder.
• Hvis du vil vende tilbage til
begyndelsen af titlen, skal du trykke på
X og derefter trykke på ..
Sådan slettes kapitelmærker
Du kan kombinere to kapitler ved at slette
kapitelmærket under afspilning.
Tryk på ./> for at søge efter et
kapitelnummer, og under visning af kapitlet
med det kapitelmærke, du vil slette, skal du
trykke på CHAPTER MARK ERASE.
Det aktuelle kapitel kombineres med det
forrige kapitel.
Sletning og redigering
titellisterne, hvis nødvendigt.
b Bemærkninger
• Under overførsel slettes alle kapitelmærker, du
har angivet.
• Hvis du under optagelse vil indsætte et
kapitelmærke manuelt, indstilles "Autom.
Kapitelinddeling" i "Fra"-opsætningen til
"Optagelse" (side 96).
4
Vælg opdelingspunktet ved at trykke
på m/M, og tryk på ENTER.
Afspilningen stopper midlertidigt.
5
Tryk på ENTER, hvis delingspunktet er
korrekt.
Hvis delepunktet ikke er korrekt, skal du
vælge delepunktet vha. c/C og
trykke på ENTER. Du bliver bedt om at
bekræfte valget.
• Tryk på M for at ændre
opdelingspunktet.
6
Vælg "OK", og tryk på ENTER.
Titlen opdeles i to dele.
z Tip
Når en titel er delt, bliver titelnavnet inden delingen
tildelt både den første og den anden del.
69
Oprettelse og redigering
af en afspilningsliste
HDD -RWVR
1
Tryk på TITLE LIST.
Hvis titellisten (den oprindelige) vises,
skal du trykke på <.
2
Tryk på OPTIONS for at vælge "Opret
en Playlist", og tryk på ENTER.
3
Vælg "Vælg", og tryk på ENTER.
4
Vælg den titel, du vil medtage i
afspilningslistetitlen, og tryk på
ENTER.
-RVR
Redigering af afspilningslister giver dig
mulighed for at redigere og genredigere uden
at ændre de faktiske optagelser. Du kan
oprette op til 97 titler for afspilningslister.
Eksempel: Du har optaget
afslutningskampene af en fodboldturnering
på en DVD-RW/DVD-R (VR-tilstand). Du
ønsker at oprette et uddrag med målscenerne
og andre højdepunkter, men du ønsker også at
bevare den oprindelige optagelse.
Oprindelig
Afspilningsliste
I dette tilfælde kan du samle scenerne med
højdepunkter som en afspilningslistetitel. Du
kan også omarrangere scenerækkefølgen i
afspilningslistetitlen.
Afspilningslistetitlen henter dataene fra de
oprindelige titler til afspilning. Når en
oprindelig titel bruges som
afspilningslistetitel, kan den oprindelige titel
ikke redigeres eller slettes.
Displayet til indstilling af startpunktet
(IN) vises. Afspilningen af titlen
begynder.
• Hvis du vil vende tilbage til
begyndelsen af titlen, skal du trykke på
X og derefter trykke på ..
b Bemærk
Afspilningslistetitler, der indeholder titler, som er
optaget med "Copy-Once"kopibeskyttelsessignalet, kan ikke overføres eller
flyttes (side 75).
5
Vælg IN-punktet vha. m/M, og
tryk på ENTER.
Afspilningen stopper midlertidigt.
6
Tryk på ENTER, hvis IN-punktet er
korrekt.
Hvis IN-punktet ikke er korrekt, skal du
vælge IN-punktet vha. c/C og
trykke på ENTER.
Displayet til indstilling af slutpunktet
(OUT) vises.
70
7
Vælg OUT-punktet vha. m/M, og
tryk på ENTER.
11 Vælg "OK", når du er færdig med at
redigere sekvenslisten, og tryk på
ENTER.
Afspilningen stopper midlertidigt.
8
Hvis OUT-punktet ikke er korrekt, skal
du vælge OUT-punktet vha. c/C og
trykke på ENTER.
Den valgte sekvens føjes til
sekvenslisten.
• For at tilføje flere sekvenser, gå til
trin 5.
9
Titlen på den oprettede afspilningsliste
føjes til titellisten (afspilningslisten).
Titelnavnet er titelnavnet på den første
sekvens.
Tryk på ENTER, hvis OUT-punktet er
korrekt.
b Bemærk
Billedet stopper måske midlertidigt, når den
redigerede sekvens afspilles.
Sådan føjes hele titlen til
afspilningslistetitlen som én sekvens
(Opret Playlist)
A Samlet varighed for den valgte
sekvens
1
Tryk på TITLE LIST. Hvis titellisten
(afspilningslisten) vises, skal du trykke
på ,.
2
Vælg titlen, og tryk på ENTER.
Undermenuen vises.
3
Vælg "Opret Playlist", og tryk på
ENTER.
Den valgte titel føjes til titellisten
(afspilningslisten).
Titelnavnet er det samme som det
oprindelige titelnavn.
B Samlet antal sekvenser
C Valgt sekvens
10 Vælg den sekvens, du vil genredigere,
og tryk på ENTER.
Sådan afspilles afspilningslisten
Undermenuen vises.
"Flyt": Ændrer rækkefølgen af sekvenser
vha. </,. Tryk derefter på ENTER.
"Slet": Sletter sekvensen. Når du bliver
bedt om at bekræfte, skal du vælge "OK".
• Tryk på M for at tilføje flere sekvenser,
og gå til trin 5.
• Vælg "Vælg" for at tilføje flere
sekvenser fra en anden titel, og gå til
trin 4.
• Vælg "Eksempel" for at få vist alle de
hentede sekvenser i den viste
rækkefølge.
1
Tryk på TITLE LIST. Hvis titellisten
(den oprindelige) vises, skal du trykke på
<.
2
Vælg en titel, og tryk på ENTER.
Undermenuen vises.
3
Vælg "Afspil", og tryk på ENTER.
,fortsættes
Sletning og redigering
Når du er færdig med at tilføje
sekvenser, skal du trykke på m.
z Tip
Når en afspilningslistetitel oprettes, bliver IN- og
OUT-punkterne til kapitelmærker, og hver sekvens
bliver til et kapitel.
71
Flytning af en afspilningsliste
(Rediger ræk.flg.)
-RWVR
3
Vælg en titel, og tryk på ENTER.
Der vises et tal, som angiver, i hvilken
rækkefølge du har valgt titlerne.
Tryk igen på ENTER for at annullere
markeringen.
-RVR
Du kan redigere rækkefølgen af titlerne på
afspilningslisten inden for titellisten
(afspilningslisten).
1
Tryk på TITLE LIST.
Hvis titellisten (den oprindelige) vises,
skal du trykke på <.
2
Tryk på OPTIONS for at vælge
"Rediger ræk.flg.", og tryk på ENTER.
4
Gentag trin 3 for at vælge alle de titler,
du ønsker at kombinere.
Vælg "Nulstil" for at annullere alle
markeringer.
5
Vælg "OK", og tryk på ENTER.
Listen over titler, der skal kombineres,
vises.
Vælg "Rediger" for at redigere
markeringen, og gå til trin 3.
3
Vælg den titel, du vil flytte, og tryk på
ENTER.
4
Vælg en ny placering til titlen vha.
M/m, og tryk på ENTER.
Titlen flyttes til den nye placering.
• Gå til trin 3 for at flytte flere titler.
• Vælg "Afslut" for at afslutte og tryk på
ENTER.
Kombinering af flere
afspilningslistetitler
(Kombiner titler)
HDD -RWVR
1
-RVR
Tryk på TITLE LIST.
Hvis menuen titelliste (den oprindelige)
vises, skal du trykke på <.
2
Tryk på OPTIONS for at vælge
"Kombiner titler", og tryk på ENTER.
6
Vælg "OK", og tryk på ENTER.
Titlerne kombineres.
z Tip
Når titler kombineres, er titelnavnet navnet på den
første titel, før titlerne blev kombineret.
b Bemærk
Når antallet af kapitler i titlen, der skal kombineres,
overstiger grænsen, kombineres de sidste kapitler
til et enkelt kapitel.
Opdeling af en afspilningsliste
(Opdel titel)
Displayet til valg af titler vises.
HDD -RWVR
-RVR
Du kan opdele en afspilningslistetitel. For
betjening, se side 69.
72
b Bemærkninger
Overførsel (HDD y DVD)
Inden overførsel
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
+R
Hvis du vil optage fra et digitalt videokamera,
som er tilsluttet til DV IN-stikket se "DV
Overførsel" på side 79. Hvis du vil optage fra
udstyr, som er tilsluttet til LINE IN-stikkene,
se "Optagelse fra tilsluttet udstyr uden en
timer" på side 53.
Før du begynder...
• Du kan ikke optage både basislyden og sublyden på DVD+RW'er, DVD-RW'er
(video-tilstand), DVD+R'er eller DVD-R'er
(video-tilstand). Ved tosprogede
programmer skal du indstille "Tosproget
optagelse" under "DVDoptagelsesindstillinger" til enten "Main"
(standard) eller "Sub" i "Optagelse"opsætningen (side 95).
• Kapitelmærkerne i overførselskilden
bevares ikke i den overførte titel. Når
"Autom. Kapitelinddeling" er indstillet til
"Til" i "Optagelse"-opsætningen (side 96),
indsættes kapitelmærker automatisk med
cirka 6 minutters mellemrum.
z Tips
• Når du overfører en afspillingslistetitel, optages
den som en oprindelig titel.
• Ved overførsel fra en DVD til HDD'en, bevares
den billedstørrelse og lydtype, der oprindeligt
blev indspillet.
Om "Overfør.tilst."
Med denne optager vises optageindstillingen
for overførsel som "Overfør.tilst.". Tre
overførselsmetoder er tilgængelige:
Overførsel ved høj hastighed (High-speed
Dubbing), overførsel af oprindeligt materiale
(Original Dubbing) og overførsel med
konvertering af optagetilstand (Rec Mode
Conversion Dubbing). Læs følgende
beskrivelse, og vælg tilstand i henhold til den
krævede tid, diskpladsen og billedkvaliteten.
Overførsel (HDD y DVD)
I dette afsnit referer "overførsel" til
"kopiering af en indspillet titel på den interne
harddisk (HDD) til en anden disk, eller
omvendt". Du kan vælge at overføre én titel
ad gangen (titeloverførsel – se "Overførsel af
en enkelt titel (Titeloverførsel)" på side 76),
eller flere titler på samme tid (overførsel af
flere titler – se "Overførsel af flere titler
(Overfør valgte titler)" på side 77).
Begynd med at læse følgende
sikkerhedsregler, som gælder for begge
overførselsmetoder.
• Du kan ikke foretage en optagelse, mens en
overførsel er i gang.
• Hvis du vil afspille en overført disk på andet
DVD-udstyr, skal du færdiggøre disken (side 38).
• Du kan ikke overføre fra DVD VIDEO'er til
HDD'en.
• Miniaturer, som du har indstillet for den
oprindeligt indspillede titel (side 32), bevares
ikke i den overførte titel.
• Ved overførsel til en DVD+R DL-disk afbrydes
videoen muligvis midlertidigt på det punkt, hvor
lagene skifter.
Overførsel ved høj hastighed (High-speed
Dubbing)
HDD , +RW / -RWVR / -RWVideo /
/ -RVR / -RVideo
+R
Giver dig mulighed for at overføre det, du har
gemt på HDD'en, til en højhastigheds-DVD
(8x-hastighed DVD+RW'er/6x-hastighed
DVD-RW'er/16x-hastighed DVD+R'er/16xhastighed DVD-R'er eller langsommere
versioner af hver disktype) uden at ændre
optagetilstanden.
Indstil "Overfør.tilst." til "Kvik" under
trinene i "Overførsel af en enkelt titel
(Titeloverførsel)" (side 76) eller "Overførsel
af flere titler (Overfør valgte titler)" (side 77).
Ved overførsel af flere titler kan du vælge
"Kvik", hvis der er en eller flere titler, som
kan overføres med høj hastighed blandt de
valgte titler. Titler, som ikke kan overføres
med høj hastighed, overføres imidlertid med
Original Dubbing-metoden.
Den påkrævede minimumtid er følgende
(omtrentlig).
,fortsættes
73
Påkrævet tid til højhastighedsoverførsel fra
HDD til DVD (for 60-minutters program)*1
Hastig6x
hed*2
6x
8x
8x
2,4x
Højhas- Højhas- Højhas- Højhas- DVD+R
Optagetigheds- tigheds- tigheds- tigheds- (dobbelt
tilstand
DVD-RW DVD+RW DVD-R DVD+R lag)
HQ
Cirka Cirka Cirka Cirka Cirka
10 min. 10 min. 8 min. 8 min. 25 min.
HSP
Cirka Cirka Cirka Cirka Cirka
6 min. 6 min. 5 min. 5 min. 16 min.
40 sek. 40 sek.
40 sek.
SP
Cirka Cirka Cirka Cirka Cirka
5 min. 5 min. 3 min. 3 min. 12 min.
45 sek. 45 sek. 30 sek.
LSP
Cirka Cirka Cirka Cirka Cirka
4 min. 4 min. 3 min. 3 min. 10 min.
ESP
Cirka Cirka Cirka Cirka Cirka
3 min. 3 min. 2 min. 2 min. 8 min.
20 sek. 20 sek. 30 sek. 30 sek. 20 sek.
LP
Cirka Cirka Cirka Cirka Cirka
2 min. 2 min. 2 min. 2 min. 6 min.
30 sek. 30 sek.
15 sek.
EP
Cirka Cirka Cirka Cirka Cirka
1 min. 60
1 min. 60
60
40 sek. min.*3 15 sek. min.*3 min.*3
SLP
*1
Cirka Cirka Cirka Cirka Cirka
1 min. 60
56 sek. 60
60
15 sek. min.*3
min.*3 min.*3
Værdierne i ovenstående tabel er kun
vejledende. Den faktiske tid til overførsel
omfatter også tid til oprettelse af diskens
kontroloplysninger og andre data.
*2 Dette er den maksimale optagehastighed for
denne optager. Optagehastigheden kan ikke
overstige den værdi, der er angivet i tabellen
ovenfor, selvom der bruges diske, som
understøtter højere optagetilstande. Afhængigt
af diskens tilstand vil optageren desuden
muligvis ikke være i stand til at optage med den
maksimale optagehastighed, der er angivet i
tabellen.
*3 Højhastighedsoverførsel er ikke tilgængelig ved
overførsel af titler, som er optaget i EP- og SLPtilstand til DVD+RW'er og DVD+R'er.
74
b Bemærkninger
• Højhastighedsoverførsel er ikke tilgængelig for
følgende titler:
– Titler, der er optaget i HQ+.
– Titler, som indeholder både basislyd og sub-lyd
(undtagen DVD-RW'er/DVD-R'er (VRtilstand)).
– Titler, der er optaget med blandet
billedstørrelse (4:3 og 16:9 osv.), (undtagen
DVD-RW'er/DVD-R'er (VR-tilstand)).
– Overførsel fra DVD til HDD
– Overførsel af titler i størrelsen 16:9 fra HDD til
DVD+RW/DVD+R
– Ved overførsel af en titel med en billedstørrelse
på 16:9, som er optaget i LP-, EP- eller SLPtilstand, til en DVD-RW eller DVD-R i Videotilstand.
• Ved overførsel til en DVD-RW (Video-tilstand)/
DVD+RW/DVD+R/DVD-R (Video-tilstand)
forbliver "samlingerne" fra redigeringen muligvis
på disken. Hvis du redigerer en titel, skal du bruge
Original Dubbing- eller Rec Mode Conversionoverførselsmetoden. Dette vil udjævne
"samlingerne".
Overførsel af oprindeligt materiale
(Original Dubbing)
HDD n +RW / -RWVR / -RWVideo /
/ -RVR / -RVideo
+R
Original Dubbing giver dig mulighed for at
foretage jævne overførsler ved at nedtone
"samlingerne" fra redigeringen. I dette
tilfælde indstilles optagetilstanden til den
samme, som kildetitlen blev optaget i.
For at indstille "Overfør.tilst." til "Original",
skal du foretage valget fra "Overfør valgte
titler"-displayet (side 77).
Bemærk, at du ikke kan vælge "Original", når
du bruger den overførselsmetode, der
beskrives under "Overførsel af en enkelt titel
(Titeloverførsel)" (side 76).
b Bemærk
Hvis optagetilstanden for den kildetitel, der
overføres, er ukendt, når den overføres fra en DVD
til HDD'en, er "Overfør.tilst." automatisk indstillet
til "SP" i "Overfør valgte titler"-displayet (side 77).
z Tip
Overførsel i samme optagetilstand som kildetitlen
udjævner de "samlinger", som stammer fra
redigeringen.
b Bemærkninger
• For en titel, hvor billedformatet (16:9 eller 4:3) er
blandet:
– Under overførsel fra HDD'en til DVD-RW/
DVD-R (video-tilstand) bestemmes
billedstørrelsen af indstillingen i "Format for
DVD-optag." (side 48).
– Når der overføres fra HDD til DVD-RW'er/
DVD-R'er (Video-tilstand) i LP-, EP- eller
SLP-tilstand, er billedstørrelsen altid 4:3.
– Ved overførsel fra HDD til DVD+RW eller
DVD+R er billedstørrelsen altid 4:3.
• Billedkvaliteten bliver ikke bedre, selvom en titel
konverteres til en optagetilstand med bedre
billedkvalitet.
Du kan ikke overføre film og andre DVDVideoer til HDD'en. Ved overførsel fra en
DVD til HDD'en, indspilles desuden et gråt,
tomt skærmbillede for sekvenser, som
indeholder kopibeskyttelsessignal.
Kopibeskyttelsessignaler
Overførsel
Copy-Free
(Intet
kopibeskyttel- HDD
sessignal)
Copy-Once
HDD
,
+RW
-RWVR
-RWVideo
+R
-RVR
-RVideo
,
-RWVR
-RVR
*
*
* Kun CPRM-kompatible DVD-RW'er/DVD-R'er
(VR-tilstand)
CPRM (Content Protection for Recordable
Media) er en kodningsteknologi, der beskytter
ophavsretten til billeder.
Flyt
HDD , -RWVR / -RVR
Titler, som indeholder
kopibeskyttelsessignalet "Copy-Once", kan
kun flyttes fra HDD'en til en DVD-RW/
DVD-R (VR-tilstand)* (når titlen er flyttet,
slettes den oprindelige titel på HDD'en).
Funktionen "Flyt" udføres med samme
fremgangsmåde som overførsel (side 76).
Titler, som indeholder
kopibeskyttelsessignalet "Copy-Once",
angives med
.
Overførsel (HDD y DVD)
Giver dig mulighed for at overføre fra
HDD'en til en DVD eller omvendt i en
overførselstilstand, som afviger fra de
oprindelige optagelser. Når du f.eks.
overfører en HQ-titel (datastørrelse er stor) i
SP-tilstand, kan du reducere datastørrelsen
og på den måde gemme flere titler på mindre
plads.
Vælg en tilstand, som afviger fra den
oprindelige optagelse, i "Overfør.tilst." i
trinene under "Overførsel af en enkelt titel
(Titeloverførsel)" (side 76) eller "Overførsel
af flere titler (Overfør valgte titler)" (side 77).
Når der overføres flere titler, optages alle de
valgte titler i samme optagetilstand.
Begrænsninger for overførsel
,
Rec Mode Conversion Dubbing
HDD n +RW / -RWVR / -RWVideo /
/ -RVR / -RVideo
+R
b Bemærkninger
• Følgende titler på HDD'en kan ikke flyttes.
– Beskyttede titler
– Afspilningslistetitler
– Oprindelige titler, der henvises til fra
afspilningslisten
• Når overførsel (flytning) stoppes undervejs,
flyttes ingen del af titlen til destinationen for
overførslen. Dette vil dog formindske den ledige
diskplads på DVD+R'er/DVD-R'er.
• Selv hvis du sletter en scene, som indeholder et
kopibeskyttelsessignal, bevares
optagerestriktionerne for denne titel.
* Kun CPRM-kompatible DVD-RW'er/DVD-R'er
(VR-tilstand).
75
E Overførselstilstand og den plads,
der er tilbage efter overførsel
(omtrentlig)
Overførsel
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
+R
6
7
Indsæt den DVD, som du vil overføre
til eller fra.
2
Tryk på HDD eller DVD for at vælge
kilden.
3
Tryk på TITLE LIST.
4
* Kun fra HDD'en til en DVD.
Vises, når overførsel ved høj hastighed er
tilgængelig for titlen (side 73).
8
Vælg "Start", og tryk på ENTER.
Den resterende overførselstid vises på
frontdisplaypanelet.
Tryk på </, for at skifte mellem
titellisterne, hvis nødvendigt.
Sådan justeres overførselsmetoden
automatisk
Vælg en titel, og tryk på ENTER.
Hvis der ikke er tilstrækkelig tilgængelig
plads på måldisken, vælger optageren
automatisk en overførselstilstand med lavere
billedkvalitet i henhold til den tilgængelige
plads. Hvis der ikke er tilstrækkelig diskplads
i den valgte overførselstilstand, vises
følgende display efter trin 8.
Undermenuen vises.
5
Vælg en overførselstilstand med M/m.
Kvik*
Overførsel af en enkelt titel
(Titeloverførsel)
1
Vælg "Overfør.tilst.".
Vælg "Overførsel", og tryk på ENTER.
Displayet til valg af overførselstilstand
vises.
Hvis en titel med
(side 75) vælges
på titellisten, vises et skærmbillede til
bekræftelse.
Vælg "OK" for at "flytte".
Vælg "OK", og gå til trin 8.
Vælg "Annuller" for at vælge en anden
overførselstilstand manuelt, og gå til trin 7.
A Titlens størrelse (omtrentlig)
Denne vises med rød skrift, når
størrelsen overstiger den
tilgængelige plads på
destinationsmediet for overførslen.
B Overførslens retning
C Tilgængelig plads på disken, der
skal overføres (omtrentlig)
D Oplysninger om titlen, der skal
overføres
76
Sådan stoppes overførsel
Tryk på OPTIONS for at vælge "Stop
overførsel", og tryk på ENTER. Når du bliver
bedt om at bekræfte, skal du vælge "OK" og
trykke på ENTER.
Når overførsel (flytning) stoppes undervejs,
flyttes ingen del af titlen til destinationen for
overførslen. Dette vil dog formindske den
ledige diskplads på DVD+R'er/DVD-R'er.
z Tip
Du kan slukke optageren under overførsel.
Optageren gennemfører overførslen, selv efter den
er slukket.
E
Overførsel af flere titler
(Overfør valgte titler)
Der kan højst overføres 30 valgte titler på én
gang.
: Angiver titler, der
indeholder "Copy-Once"kopibeskyttelsessignaler (side 75).
Når du vælger en titel med
,
bliver du bedt om at bekræfte.
Vælg "OK" for at "flytte".
1
Indsæt den DVD, som du vil overføre
til eller fra.
2
6
Tryk på HDD eller DVD for at vælge
kilden.
Gentag trin 5 for at vælge alle de titler,
du ønsker at overføre.
7
Vælg "OK", og tryk på ENTER.
3
F Overførslens rækkefølge
Displayet til valg af overførselstilstand
vises.
Tryk på TITLE LIST.
Tryk på </, for at skifte mellem
titellisterne, hvis nødvendigt.
Tryk på OPTIONS for at vælge "Overfør
valgte titler", og tryk på ENTER.
5
Vælg titler i den rækkefølge, de skal
overføres i, og tryk på ENTER.
Titlerne nummereres i den valgte
rækkefølge.
• Tryk igen på ENTER for at annullere
markeringen.
• Vælg "Nulstil" for at annullere alle
markeringer.
Vælg en overførselstilstand med M/m.
Kvik*
Original
* Kun fra HDD'en til en DVD.
Vises, når den er tilgængelig til titlen
(side 73).
9
Vælg "Start", og tryk på ENTER.
Den resterende overførselstid vises på
frontdisplaypanelet.
Overførsel (HDD y DVD)
4
8
Sådan justeres overførselsmetoden
automatisk
A Samlet størrelse for de valgte titler
Denne vises med rød skrift, når
størrelsen overstiger den
tilgængelige plads på
destinationsmediet for overførslen.
Hvis der ikke er tilstrækkelig tilgængelig
plads på måldisken, vælger optageren
automatisk en overførselstilstand med lavere
billedkvalitet i henhold til den tilgængelige
plads. Den samme overførselstilstand
indstilles for alle titlerne. Hvis der ikke er
tilstrækkelig diskplads i den valgte
overførselstilstand, vises følgende display
efter trin 9 under "Overførsel af flere titler
(Overfør valgte titler)" på side 77.
B Overførslens retning
C Tilgængelig plads på disken, der
skal overføres (omtrentlig)
D "PL": Angiver titlen på en
afspilningsliste.
Vælg "OK", og gå til trin 9.
Vælg "Annuller" for at vælge en anden
overførselstilstand manuelt, og gå til trin 8.
,fortsættes
77
Sådan stoppes overførsel
Tryk på OPTIONS for at vælge "Stop
overførsel", og tryk på ENTER. Når du bliver
bedt om at bekræfte, skal du vælge "OK" og
trykke på ENTER.
Når overførsel (flytning) stoppes undervejs,
flyttes ingen del af titlen til destinationen for
overførslen. Dette vil dog formindske den
ledige diskplads på DVD+R'er/DVD-R'er.
z Tip
Du kan slukke optageren under overførsel.
Optageren gennemfører overførslen, selv efter den
er slukket.
78
b Bemærkninger
DV Overførsel
Inden DV overførsel
Dette afsnit beskriver overførsel med et
digitalt videokamera via DV IN-stikket på
frontpanelet. Hvis du vil overføre med LINE
IN-stikkene, se "Optagelse fra tilsluttet
udstyr uden en timer" på side 53.
DV IN-stikket på denne optager er
kompatibelt med i.LINK-standarden.
Følg instruktionerne under "Forberedelse til
DV-overførsel", og fortsæt derefter til
afsnittet om overførsel. For flere oplysninger
om i.LINK, se "Om i.LINK" på side 110.
Tilslutninger
DVD-optager
Du kan tilslutte et digitalt videokamera til DV
IN-stikket på optageren for at optage eller
redigere fra et DV/Digital8 format-bånd.
Denne betjening er ukompliceret, fordi
optageren vil spole båndet frem og tilbage for
dig – du behøver ikke betjene det digitale
videokamera. Gør følgende for at begynde at
bruge "DV redigering"-funktionerne i denne
optager.
Se også i instruktionsvejledningen, som
fulgte med det digitale videokamera, inden
du begynder tilslutningen.
til DV IN
DV Overførsel
Forberedelse til DV-overførsel
• Du kan ikke foretage en optagelse, mens en DVoverførsel er i gang.
• DV IN-stikket er kun til input. Det sender ikke
signaler ud.
• Du kan ikke bruge DV IN-stikket, når:
– signalinput til DV IN-stikket på frontpanelet
eller op optageren ikke kan foretages korrekt
ved brug af et digitalt videokamera (se "Om
i.LINK" på side 110). Tilslut kameraet til LINE
IN-stikket, og følg instruktionerne under
"Optagelse fra tilsluttet udstyr uden en timer"
på side 53.
– inputsignalet ikke er i DVC-SD-format. Tilslut
ikke et MICRO MV-format digitalt
videokamera, selvom det har et i.LINK-stik.
– billedet på båndet indeholder kopibeskyttelsessignaler, som begrænser optagelsen.
• Hvis du vil afspille disken på andet DVD-udstyr,
skal du færdiggøre disken (side 38).
i.LINK-kabel (medfølger ikke)
DV-output
z Tip
Hvis du har tænkt dig at foretage yderligere
redigering på en disk efter den indledende
overførsel, skal du bruge DV IN-stikket og optage
på en DVD-RW/DVD-R (VR-tilstand) eller HDD.
Digitalt videokamera
: Signalretning
1
Tryk på HDD eller DVD for at vælge
destinationen for optagelsen.
Hvis du vælger DVD, skal du indsætte en
disk (se "1. Indsættelse af en disk" på
side 29).
2
Indsæt kildebåndet i DV/Digital8format i det digitale videokamera.
Hvis optageren skal optage eller
redigere, skal det digitale videokamera
være indstillet til videoafspilning.
,fortsættes
79
3
Tryk flere gange på INPUT SELECT på
fjernbetjeningen for at vælge "DV".
Displayet på frontpanelet ændres på
følgende måde:
programposition
4
Tryk gentagne gange på REC MODE på
fjernbetjeningen for at vælge
optagetilstand.
Optagetilstanden skifter efter følgende
mønster:
Du finder flere oplysninger om
optagetilstanden på side 42.
5
Tryk på OPTIONS på fjernbetjeningen
for at vælge "DV-lydindgang", og tryk
på ENTER. Vælg derefter indstillingen
for lydinput.
"Stereo 1" (standard): Optager kun
oprindelig lyd. Denne indstilling skal
normalt vælges ved overførsel af et DVformat-bånd.
"Miks": Optager både stereo 1 og 2.
"Stereo 2": Optager kun ekstra lyd.
Vælg kun "Miks" eller "Stereo 2", hvis
du har tilføjet en anden lydkanal under
optagelse med det digitale videokamera.
Du er parat til at begynde overførslen.
Vælg en af overførselsmetoderne på de
følgende sider.
6
Juster det overførte billedes kvalitet
og størrelse.
Tryk på OPTIONS, inden overførslen
begynder, for at vælge "Indstil. for
optagelse", og juster
optageindstillingerne (side 48).
z Tip
Du kan slukke optageren under overførsel.
Optageren gennemfører overførslen, selv efter den
er slukket.
80
b Bemærkninger
• Du kan ikke tilslutte mere end et digitalt
videoudstyr til optageren.
• Du kan ikke kontrollere optageren med en anden
enhed eller en anden optager af samme model.
• Du kan ikke optage dato, klokkeslæt eller
indholdet af kassettehukommelsen på disken.
• Hvis du optager fra et DV/Digital8-format-bånd,
som er indspillet med flere lydspor, f.eks. et bånd
med flere samplingfrekvenser (48 kHz, 44,1 kHz
eller 32 kHz), udsendes der ingen lyd eller en
unaturlig lyd under afspilning af
samplingfrekvensens skiftepunkt på disken.
• For at bruge denne optagers "Autom.
Kapitelinddeling"-funktion (side 81) skal du
sørge for, at uret på det digitale videokamera er
korrekt indstillet inden optagelse.
• Det optagede billede kan midlertidigt blive
påvirket, eller en titels start- og slutpunkter kan
afvige fra, hvad du har indstillet, hvis DV/
Digital8 format-kildebåndet er i en af følgende
tilstande. I dette tilfælde, se "Optagelse fra
tilsluttet udstyr uden en timer" (side 53).
– Der er et tomt område på den indspillede del af
båndet.
– Båndets tidskode er ikke sekventiel.
– Hvis billedstørrelsen eller optagetilstanden på
det bånd, der overføres til, ændres.
Optagelse af et helt DV
format-bånd (Direkte
overførsel)
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
+R
Du kan optage hele indholdet af et DV/
Digital8 format-bånd på en disk med et enkelt
tryk på ONE-TOUCH DUB-knappen på
optageren. Optageren kontrollerer det
digitale videokamera under hele processen og
gennemfører optagelsen.
Følg trin 1 til 6 under "Forberedelse til DVoverførsel" på side 79, og tryk på ONETOUCH DUB på optageren.
Optageren spoler båndet tilbage og begynder
derefter optagelsen af båndets indhold.
Når optagelsen er afsluttet, spoler optageren
båndet tilbage i det digitale videokamera.
Sådan stoppes under optagelsen
Tryk på x REC STOP.
Bemærk, at det kan tage et par sekunder, før
optagelsen stoppes.
z Tips
• Hvis du indstiller "Færdiggør disk" under
"Direkte overførsel" til "Auto" i "DVD"opsætningen (side 98), færdiggøres den optagede
disk automatisk (undtagen DVD-RW (VRtilstand)), når optagelsen er færdig.
• Du kan afspille en tidligere optaget titel på
HDD'en, mens direkte overførsel er i gang.
b Bemærkninger
• Når et tomt område mellem optagelserne på
båndet strækker sig over mere end fem minutter,
afsluttes direkte overførsel automatisk.
• Optageren optager et tomt område i fem minutter,
inden den holder op med at overføre. Tryk på
x REC STOP for at stoppe optagelsen af det
tomme område.
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
+R
Du kan vælge sekvenser fra et DV/Digital8
format-bånd og derefter automatisk optage de
valgte sekvenser på HDD'en eller en DVD.
Gør følgende for at bruge denne funktion:
Tilslut det digitale videokamera, og gør klar
til optagelse
m
Vælg og rediger de sekvenser, du ønsker at
overføre
Brug optagerens fjernbetjening til at spole
båndet frem eller tilbage og vælge
sekvenserne. På dette tidspunkt kopieres de
valgte sekvenser ikke til disken. Optageren
husker kun IN- og OUT-punkterne for de
sekvenser, du har valgt til overførsel. Du kan
også slette eller ændre rækkefølgen af
sekvenser.
m
DV Overførsel
Sådan oprettes kapitler
Det indhold, der overføres til HDD'en eller
DVD'en, bliver en enkelt titel. Når "Autom.
Kapitelinddeling" indstilles til "Til" i
"Optagelse"-opsætningen, opdeles denne titel
i kapitler. Ved overførsel til HDD'en eller en
DVD-RW/DVD-R (VR-tilstand) bliver hver
optagelse på båndet et kapitel på disken. På
andre diske opdeler optageren titlen i kapitler
med intervaller på cirka 6 minutter.
Programredigering
Overfør de markerede sekvenser
Når du har valgt sekvenser, spoler optageren
automatisk båndet frem og tilbage for at
optage sekvenserne til HDD'en eller en DVD.
Sådan oprettes kapitler
Det indhold, der overføres til HDD'en eller
DVD'en, bliver en enkelt titel. Når "Autom.
Kapitelinddeling" indstilles til "Til" i
"Optagelse"-opsætningen, opdeles denne
titel i kapitler. Ved overførsel til HDD'en
eller en DVD-RW/DVD-R (VR-tilstand)
bliver hver optagelse på båndet og hver
valgte sekvens et kapitel på disken. For andre
diske inddeler optageren titlen i kapitler med
intervaller på cirka 6 minutter.
1
Følg trin 1 til 6 under "Forberedelse til
DV-overførsel" på side 79, og tryk på
SYSTEM MENU.
,fortsættes
81
2
Vælg "DV-REDIG", og tryk på ENTER.
7
Du bliver spurgt, om du vil starte valget
af sekvenser.
Hvis OUT-punktet ikke er korrekt, skal
du vælge OUT-punktet vha. c/C og
trykke på ENTER.
Den valgte sekvens føjes til blokken med
sekvensoplysninger.
• For at tilføje flere sekvenser, gå til
trin 4.
8
• Hvis du tidligere har gemt et program,
bliver du spurgt, om du vil redigere et
eksisterende program eller oprette et
nyt program. Vælg "Gemte data" for at
fortsætte redigeringen af det
eksisterende program, og gå til trin 9.
3
Tryk på ENTER, hvis OUT-punktet er
korrekt.
Når du er færdig med at tilføje
sekvenser, skal du trykke på m.
Sekvenslisten vises.
Vælg "Start", og tryk på ENTER.
Displayet til indstilling af IN-punktet
(sekvensens begyndelse) vises.
Afspilningen af sekvensen begynder.
A Sekvensens samlede varighed
B Samlet antal sekvenser
C Blok med sekvensoplysninger
9
4
Vælg IN-punktet vha. m/M, og
tryk på ENTER.
Afspilningen stopper midlertidigt.
5
Tryk på ENTER, hvis IN-punktet er korrekt.
Hvis IN-punktet ikke er korrekt, skal du
vælge IN-punktet vha. c/C og
trykke på ENTER.
Displayet til indstilling af OUT-punktet
(sekvensens slutning) vises.
6
Vælg OUT-punktet vha. m/M, og
tryk på ENTER.
Afspilningen stopper midlertidigt.
82
Vælg den blok med
sekvensoplysninger, du vil redigere,
vha. </,, og tryk på ENTER.
Undermenuen vises.
"Flyt": Ændrer rækkefølgen af sekvenser
vha. </, og ENTER.
"Slet": Sletter sekvensen. Når du bliver
bedt om at bekræfte, skal du vælge "OK".
"Eksempel": Afspiller den valgte
sekvens.
• Tryk på M for at tilføje flere sekvenser,
og gå til trin 4.
10 Vælg "OK", når du er færdig med at
redigere sekvenslisten, og tryk på
ENTER.
Displayet til angivelse af navn på titlen
vises. Vælg "Indtast" for at angive et nyt
navn, og følg fremgangsmåden på
side 36.
Sådan justeres overførselsmetoden
automatisk
Hvis der ikke er tilstrækkelig tilgængelig
plads på måldisken, vælger optageren
automatisk en overførselstilstand med lavere
billedkvalitet i henhold til den tilgængelige
plads. Den samme overførselstilstand
indstilles for alle titlerne. Hvis der ikke er
tilstrækkelig diskplads i den valgte
overførselstilstand, vises følgende display
efter trin 12.
11 Vælg "OK", og tryk på ENTER.
Påkrævet datakapacitet til overførslen.
Denne vises med rød skrift, når størrelsen
overstiger den tilgængelige plads på
destinationsmediet for overførslen.
Vælg "OK", og gå til trin 12.
Vælg "Annuller", hvis du ikke ønsker at
ændre overførselstilstanden. Bemærk
imidlertid, at overførslen vil blive afsluttet,
før titlen er afsluttet.
DV Overførsel
Titelnavnet er fast, og du bliver spurgt,
om du vil begynde optagelsen.
Vælg "Medie" for at ændre diskmedie,
og tryk på M/m. Vælg "Overfør.tilst." for
at ændre overførselstilstand, og tryk på
M/m.
b Bemærkninger
• Hvis du angiver begyndelsen af båndet som INpunktet og slutpunktet som OUT-punktet, flytter
IN- og OUT-punkterne sig måske en smule under
overførslen.
• Du kan ikke indstille en sekvens til at være
kortere end et sekund.
12 Vælg "Start", og tryk på ENTER.
Optageren begynder at optage båndets
indhold som programmeret.
Sådan stoppes under optagelsen
Tryk på x REC STOP.
Bemærk, at det kan tage et par sekunder, før
optagelsen stoppes.
83
1
Vælg "Programindstilling" i "Basis", og
tryk på ENTER.
2
Tryk på M/m for at vælge den ønskede
programposition, og tryk på ENTER.
3
Vælg det punkt, som du vil ændre, vha.
</,, og rediger indstillingerne med
M/m. Tryk derefter på ENTER.
4
Gentag fra trin 2 for at indstille endnu en
programposition.
Indstillinger og justeringer
Indstillinger for
antennemodtagelse og
sprog (Basis)
"Basis"-opsætningen hjælper dig med at
foretage indstillinger af tuner, ur og
programpositioner for optageren.
1
Tryk på SYSTEM MENU, mens
optageren er stoppet.
2
Vælg "OPSÆTNING", og tryk på
ENTER.
3
Vælg "Basis", og tryk på ENTER.
"Basis"-opsætningen vises med følgende
muligheder. Standardindstillingerne er
understreget.
Tryk flere gange på SYSTEM MENU for
at slå displayet fra.
System
Vælg et tilgængeligt tv-system (side 85).
Programindstilling
Manuel indstilling af programpositioner.
Hvis nogle programpositioner ikke kunne
indstilles med "Lynopsætning"-funktionen,
kan du indstille dem manuelt.
Hvis der ikke er nogen lyd, eller hvis billedet
er forvrænget, er der måske blevet indstillet et
forkert tunersystem under "Lynopsætning".
Indstil det korrekte manuelt ved at følge
trinene nedenfor.
84
BG
Vælg dette i vesteuropæiske
lande, undtagen lande, der er
angivet under "Kanaler, der
kan modtages" på side 85.
DK
Vælg dette i østeuropæiske
lande.
I
Vælg dette i Storbritannien/
Irland.
L
Vælg dette i Frankrig.
Kanal
AFT
Tryk flere gange på M/m, indtil den ønskede
programposition vises.
Programpositionerne scannes i den
rækkefølge, der vises i tabellen nedenfor.
• Hvis du kender nummeret på den ønskede
programposition, kan du trykke på
talknapperne. For programposition 5 skal
du f.eks. først trykke på "0" og derefter på
"5".
• Tast "00" for at deaktivere en
programposition. Den deaktiverede
programposition ignoreres, når du trykker
på PROG +/–.
• Hvis du vil vælge en programposition fra
kabel-tv eller en satellitstation, skal du
trykke på M/m , indtil den ønskede
programposition vises.
Vælg "Til" for at slå AFT til.
Navn
Slår funktionen automatisk
finjustering til.
Dette skal normalt vælges.
Fra
Giver dig mulighed for at
justere billederne manuelt.
• Hvis funktionen til automatisk finjustering
ikke virker effektivt, skal du vælge "Fra" og
trykke på ,. Tryk på M/m, for at opnå et
klarere billede, og tryk på <.
Kanaler, der kan modtages
Tv-system
Kanaldækning
BG (vesteuropæiske E2 – E12 VHF
lande, undtagen lande
Italien A – H VHF
på listen nedenfor)
E21 – E69 UHF
S1 – S20 CATV
S21 – S41 HYPER
S01 – S05 CATV
DK (østeuropæiske
lande)
R1 – R12 VHF
R21 – R69 UHF
S1 – S20 CATV
S21 – S41 HYPER
S01 – S05 CATV
For indtastning af tegn, se side 36.
I (Storbritannien/
Irland)
PAY-TV/CANAL+
Irland A – J VHF
Sydafrika 4 – 13 VHF
Indstiller PAY-TV/Canal Plus-kanaler.
For flere oplysninger, se side 27.
B21 – B69 UHF
Lyd
S21 – S41 HYPER
Vælg "NICAM" eller "Standard".
S01 – S05 CATV
NICAM
Standard
Dette skal normalt vælges.
Vælg dette, hvis lyden fra
NICAM-udsendelser ikke er
klar.
Indstillinger og justeringer
Ændrer eller angiver et nyt stationsnavn (op
til 5 tegn). Optageren skal modtage
kanaloplysninger (f.eks. SMARTLINKoplysninger), for at stationsnavnet vises
automatisk.
Til
S1 – S20 CATV
L* (Frankrig)
F2 – F10 VHF
F21 – F69 UHF
B – Q CATV
S21 – S41 HYPER
* Vælg "L" for at modtage udsendelser i Frankrig.
,fortsættes
85
Indstilling af franske CATV-kanaler
Denne optager kan skanne CATV-kanalerne
B til Q og HYPER frequency-kanalerne S21
til S41. I menuen Kanalindstilling er
kanalerne angivet som S1 til S44. Kanal B er
f.eks. angivet med
kanalindstillingsnummeret S1 og kanal Q er
angivet med kanalindstillingsnummeret S23
(se tabellen nedenfor). Hvis den CATVkanal, du ønsker at indstille, er angivet med
dens frekvens (f.eks. 152,75 MHz), kan du
finde det tilhørende kanalnummer i tabellen
nedenfor.
Tilhørende Kanalind- Frekvensinterval,
kanal
stillingsder kan
nummer modtages (MHz)
Tilhørende Kanalind- Frekvensinterval,
kanal
stillingsder kan
nummer modtages (MHz)
86
B
S1
116,75–124,75
C
S2
124,75–132,75
D
S3
132,75–140,75
D
S4
140,75–148,75
E
S5
148,75–156,75
F
S6
156,75–164,75
F
S7
164,75–172,75
G
S8
172,75–180,75
H
S9
180,75–188,75
H
S10
188,75–196,75
I
S11
196,75–204,75
J
S12
204,75–212,75
J
S13
212,75–220,75
K
S14
220,75–228,75
L
S15
228,75–236,75
L
S16
236,75–244,75
M
S17
244,75–252,75
N
S18
252,75–260,75
N
S19
260,75–268,75
O
S20
268,75–276,75
P
S21
276,75–284,75
P
S22
284,75–292,75
Q
S23
292,75–300,75
S21
S24
299,25–307,25
S22
S25
307,25–315,25
S23
S26
315,25–323,25
S24
S27
323,25–331,25
S25
S28
331,25–339,25
S26
S29
339,25–347,25
S27
S30
347,25–355,25
S28
S31
355,25–363,25
S29
S32
363,25–371,25
S30
S33
371,25–379,25
S31
S34
379,25–387,25
S32
S35
387,25–395,25
S33
S36
395,25–403,25
S34
S37
403,25–411,25
S35
S38
411,25–419,25
S36
S39
419,25–427,25
S37
S40
427,25–435,25
S38
S41
435,25–443,25
S39
S42
443,25–451,25
S40
S43
451,25–459,25
S41
S44
459,25–467,25
Programsortering
Når programpositionerne er blevet indstillet,
kan du ændre rækkefølgen for hver
programposition på den viste liste.
1
Vælg "Programsortering" i "Basis", og
tryk på ENTER.
2
Tryk på M/m for at vælge den række, der
indeholder den programposition, du
ønsker at flytte, og tryk på ENTER.
• Tryk flere gange på M/m for at få vist
andre sider for programpositionerne
4 til 99.
3
Tryk på M/m, indtil den valgte række
med programpositioner flytter til den
ønskede programposition.
Den valgte programposition indsættes på
den nye programposition.
4
Tryk på ENTER for at bekræfte
indstillingen.
5
Gentag fra trin 2 for at ændre
programpositionen for en anden station.
2
Vælg den programposition, for hvilken
du vil indstille eller ændre Tvoversigtssiden, vha. PROG +/– eller
talknapperne.
• Sidenumrene for TV-oversigt (f.eks.
P301) vises automatisk, når optageren
registrerer dem.
• Hvis der ikke registreres nogle
sidenumre (P000), skal du indstille det
pågældende sidenummer for TVoversigt manuelt.
Automatisk navngivning af
programtitler (Tv-oversigt)
* Ikke tilgængelig i nogle områder.
1
3
Vælg det sidenummer for TV-oversigt,
du vil redigere, og tryk på ENTER.
4
Tryk på talknapperne eller </M/m/,
for at angive sidenummeret for TVoversigt, og tryk på ENTER for at
bekræfte indstillingen.
• Hvis du taster forkert, kan du
genindtaste det korrekte nummer.
• Tryk på O RETURN for at vende
tilbage til den oprindelige indstilling.
5
Gentag trin 3 og 4 ovenfor for at indstille
eller ændre endnu et sidenummer for TVoversigt.
Vælg "Tv-oversigt" i "Basis", og tryk på
ENTER.
Menuen TV-oversigt vises.
Indstillinger og justeringer
Nogle udsendelsessystemer tilbyder en teksttv-tjeneste*, hvor komplette
programoversigter, herunder de tilknyttede
oplysninger (titel, dato, programposition,
optagelsesstarttidspunkt osv.), gemmes hver
dag. Der vises en TV-oversigt for hver dag i
ugen. Når du optager et program, hentes
programnavnet automatisk fra siderne med
tekst-tv og gemmes som titelnavnet.
Sidenumrene i TV-oversigt afhænger
fuldstændigt af selve udsendelsen og kan
ændres. I dette tilfælde skal du manuelt
indstille sidetallene for TV-oversigt i menuen
TV-oversigt.
z Tip
Hvis du vil se tekst-tv-oplysninger på TV-skærmen
under en udsendelse, skal du skifte til TVapparatets tuner ved at trykke på TV/DVD.
,fortsættes
87
b Bemærkninger
• Indtast "000" i trin 4 ovenfor, hvis du ikke vil
bruge sidenummeret i TV-oversigt til automatisk
mærkning. Optageren gemmer i stedet et
standardnavn for titlen (programposition,
starttidspunkt - stoptidspunkt).
• Du kan se under tekst-tv-oplysninger på TVskærmen for at finde sidenummeret til TVoversigt med programtitler og starttidspunkter.
• Hvis TV-oversigt på tekst-tv har en side, som
altid viser programmerne for den aktuelle dag,
skal denne side angives for alle dage.
• Hvis du begynder at optage mere end tre minutter
inden programmet skal begynde ifølge
programoversigten, overføres de korrekte
mærkeoplysninger muligvis ikke.
• Bemærk, at denne funktion muligvis ikke
fungerer korrekt med programmer, der sendes fra
visse stationer.
• Hvis udsendelsessystemet opdaterer tekst-tvoplysningerne i det øjeblik, optagelsen begynder,
svarer titelmærket muligvis ikke til det optagede
program. I dette tilfælde skal du manuelt angive
den korrekte titel (side 36).
Klokkeslæt
Automatisk justering (Automatisk
indstilling af ur)
z Tip
Hvis du indstiller "Automatisk justering" til "Til",
aktiveres funktionen automatisk indstilling af ur,
hver gang optageren slukkes.
b Bemærk
Automatisk indstilling af ur virker ikke, når
optageren er i standby til synkroniseret optagelse.
Sådan indstilles uret manuelt
Hvis uret ikke blev indstillet korrekt for dit
lokalområde med automatisk indstilling af ur,
kan du forsøge med en anden station til
automatisk indstilling af uret, eller du kan
indstille uret manuelt.
1
Vælg "Klokkeslæt" i "Basis", og tryk på
ENTER.
2
Vælg "Automatisk justering", og tryk på
ENTER.
3
4
Vælg "Fra", og tryk på ENTER.
5
Tryk på M/m for at indstille ugedagen, og
tryk på ,.
Indstil måneden, årstallet, timetallet og
minuttallet i rækkefølge. Tryk på </,
for at vælge den post, der skal indstilles,
og tryk derefter på M/m for at indstille
tallene. Ugedagen indstilles automatisk.
Vælg "Aktuelt klokkeslæt", og tryk på
ENTER.
Slår funktionen til automatisk indstilling af uret
til, når en programposition i lokalområdet
sender et tidssignal.
1
Vælg "Klokkeslæt" i "Basis", og tryk på
ENTER.
2
Vælg "Automatisk justering", og tryk på
ENTER.
3
4
Vælg "Til", og tryk på ,.
Tryk flere gange på M/m, indtil
programpositionen for den station, som
sender et tidssignal, vises, og tryk på
ENTER.
Numrene ændres ved at trykke på < for
at vende tilbage til den post, der skal
ændres, og trykke på M/m.
6
• Hvis optageren ikke modtager et
tidssignal fra nogen station, vender
"Automatisk justering" automatisk
tilbage til "Fra", og menuen til manuel
indstilling af uret vises på skærmen.
88
Tryk på ENTER for at starte uret.
Displaysprog (skærmdisplay)
Ændrer displaysproget på skærmen.
Videoindstillinger
(Video)
4:3 Pan
Scan
Vælg dette ved tilslutning til
et 4:3-format tv. Viser
automatisk et bredt billede på
hele skærmen og skærer den
del væk, som ikke kan være
der.
Videoindstillinger justerer elementer
vedrørende billedet, f.eks. størrelse og farve.
Vælg indstillinger i henhold til den type tv,
tuner eller dekoder, der er tilsluttet DVDoptageren.
16 : 9
1
Tryk på SYSTEM MENU, mens
optageren er stoppet.
4:3 Letter box
2
Vælg "OPSÆTNING", og tryk på
ENTER.
3
4:3 Pan Scan
Vælg "Video", og tryk på ENTER.
"Video"-opsætningen vises med
følgende muligheder.
Standardindstillingerne er understreget.
b Bemærk
HDMI-opløsning
Videooutput
Tv-type
Angiver billedstørrelsen under afspilning af
en titel, der er optaget fra en 16:9-størrelses
video (side 48) eller en 16:9-størrelses
kommerciel DVD-video.
Angiver billedstørrelsen for afspilning
afhængig af den type tv, der er tilsluttet
(wide-screen/bredformat-tv eller traditionelt
4:3-format tv-apparat).
16 : 9
4:3 Letter
box
Vælg dette ved tilslutning til
et wide-screen-tv eller tv med
en bredformatsfunktion.
Vælg dette ved tilslutning til
et 4:3-format tv. Viser et
bredt billede med bjælker på
den øverste og nederste del af
skærmen.
Vælger den type videosignaler, der udsendes
fra HDMI OUT-stikket. Når du vælger
"Auto" (standard), udsender optageren
videosignaler i den højeste opløsning, der kan
accepteres af tv'et. Hvis billedet ikke er klart,
naturligt eller tilfredsstillende, kan du
forsøge en anden indstilling, som passer til
disken og tv-apparatet/projektoren osv. Du
kan finde flere oplysninger i
betjeningsvejledningen til tv'et/projektoren
osv.
Auto
Indstillinger og justeringer
Afhængigt af disken vælges "4:3 Letter box"
muligvis automatisk i stedet for "4:3 Pan Scan",
eller omvendt.
Dette skal normalt vælges.
1920×1080i Sender 1920×1080ivideosignaler.
1280×720p
Sender 1280×720pvideosignaler.
720×480/
576p
Sender 720×480/576pvideosignaler.
b Bemærk
Selv når en anden indstilling end "Auto" vælges, og
det tilsluttede tv ikke kan modtage opløsningen,
justerer optageren automatisk de videosignaler,
som er egnet til tv'et.
,fortsættes
89
4:3-udgang
Denne indstilling er kun effektiv, når du har
indstillet "Tv-type" under "Videooutput" til
"16 : 9" under "Video"-opsætning.
Juster denne indstilling for at se signaler i
bredde-højde-forholdet 4:3. Hvis du kan
ændre bredde-højde-forholdet på tv'et, skal
du ændre indstillingen på tv'et, ikke på
optageren.
Bemærk, at denne indstilling kun er effektiv
for HDMI-forbindelser.
Fuld
Vælg dette, når du kan ændre
bredde-højde-forholdet på
tv'et.
Normal
Vælg dette, når du ikke kan
ændre bredde-højdeforholdet på tv'et. Viser en
video i størrelsen 4:3 med
bredde-højde-forholdet, som
det er.
Tv med bredde-højde-forhold 16:9
Komponentudgang
Vælger, om videosignaler skal udsendes fra
COMPONENT VIDEO OUT-stikkene.
Til
Udsender komponentvideosignalerne. Vælg dette,
når du ønsker at se
progressive signaler.
Fra
Udsender ingen signaler.
b Bemærkninger
• Når du indstiller "Line 1-udgang" under "Scartindstilling" til "RGB", kan du ikke indstille
"Komponentudgang" til "Til".
• Når du tilslutter optageren til en monitor eller
projektor kun via COMPONENT VIDEO OUTstikkene, skal du ikke vælge "Fra". Hvis du
vælger "Fra" i dette tilfælde, vises billedet
muligvis ikke.
90
Progressivt output
Hvis det anvendte tv accepterer progressive
signaler i (525p/625p)-format, skal
"Progressivt output" indstilles til "Til". Du
nyde nøjagtig farvegengivelse og billeder af
høj kvalitet.
1
Vælg "Progressivt output", og tryk på
ENTER.
2
Vælg "Til", og tryk på ENTER.
Du bliver bedt om at bekræfte valget.
3
Vælg "Start", og tryk på ENTER.
Videoen skifter til et progressivt signal i
fem sekunder.
4
Hvis videosignalet ser ud til at være i
orden, skal du vælge "Ja" og trykke på
ENTER.
Hvis billedet er forvrænget, skal du
vælge "Nej" og trykke på ENTER.
Progressiv tilstand
DVD-software kan inddeles i to typer:
filmbaseret software og videobaseret
software. Videobaseret software kommer fra
tv og vises med 25 billeder/50 felter
(30 billeder/60 felter) pr. sekund. Filmbaseret
software kommer fra film og vises med
24 billeder pr. sekund. Visse typer DVDsoftware indeholder både video og film.
Hvis disse billeder skal vises naturligt på
skærmen, når de udsendes i Progressiv
tilstand (50 eller 60 billeder pr. sekund), skal
de progressive videosignaler konverteres, så
de passer til den type DVD-software, som du
kigger på.
Du kan finjustere det progressive 525p/625pvideosignal, som udsendes, når du indstiller
"Progressivt output" til "Til".
Bemærk, at du skal tilslutte til et tv med
progressive format vha. COMPONENT
VIDEO OUT-stikkene (side 13).
Auto
Registrerer automatisk
softwaretypen (filmbaseret
eller videobaseret), og vælger
den korrekte
konverteringsindstilling.
Denne position skal normalt
vælges.
Video
Fastsætter
konverteringsindstillingen til
indstillingen for videobaseret
software.
b Bemærk
Når billedstøj vises, efter at du har indstillet
optageren til progressivt format, skal du holde x
nede og trykke på PROGRAM – (minus) på
apparatet.
Scart-indstilling
Indstiller metoden for input/output af signaler
fra SCART-stikkene på optagerens bagpanel.
Vælg en indstilling for hvert punkt nedenfor i
henhold til den kombination af stik og
metoder, som du vil bruge.
Line 3-udgang
Vælger en metode til output af videosignaler
for LINE 3/DECODER-stikket.
Video
Udsender videosignaler.
S-video
Udsender S-video-signaler.
Pausetilstand (kun HDD/DVD'er)
Vælger billedkvaliteten under pause.
Auto
Billedet, inklusive emner,
som bevæger sig dynamisk,
udsendes uden dirren. Denne
position skal normalt vælges.
Billede
Billedet, inklusive emner,
som ikke bevæger sig
dynamisk, udsendes i høj
opløsning.
Line 1-udgang
Vælger en metode til output af videosignaler
for LINE 1 – TV-stikket.
RGB
Udsender RGB-signaler.
Video
Udsender videosignaler.
S-video
Udsender S-video-signaler.
Farvesystem
b Bemærkninger
Line 3-indgang
Vælger en metode til input af videosignaler
for LINE 3/DECODER-stikket. Billedet
bliver ikke klart, hvis denne indstilling ikke
passer til signaltypen for videoinput.
Video/
RGB
Sender videosignaler eller
RGB-signaler ind.
Dekoder
Vælg dette, når du tilslutter til
en analog PAY-TV/Canal
Plus-dekoder. Hvis du
tilslutter til en kabelboks/
satellitmodtager som f.eks.
CanalSat, skal du ikke vælge
denne indstilling.
S-video
Sender S-video-signaler ind.
Vælger farvesystemet ved afspilning af
VIDEO CD'er (inklusive Super VIDEO
CD'er)/DivX-videofiler.
PAL
Afspiller en disk i PALfarvesystemet.
NTSC
Afspiller en disk i NTSCfarvesystemet.
Automatisk visning
Til
Viser automatisk oplysninger
på skærmen, når optageren er
tændt osv.
Fra
Viser kun oplysninger, når
DISPLAY trykkes ned.
Indstillinger og justeringer
• Hvis tv-apparatet ikke kan modtage S-video- eller
RGB-signaler, vises der ikke noget billede med
den valgte metode på tv-skærmen, selvom du
vælger "S-video" eller "RGB". Se
instruktionsvejledningen, der følger med TVapparatet.
• Du kan ikke vælge "RGB", når
"Komponentudgang" ovenfor er indstillet til
"Til".
• SMARTLINK er kun tilgængelig, når "Video" er
valgt.
Pauseskærm
Pauseskærmen vises, når du ikke bruger
optageren i mere end 10 minutter, mens et
skærmdisplay som f.eks. systemmenuen
vises på tv-skærmen. Pauseskærmen hjælper
med at forhindre, at skærmenheden bliver
beskadiget (skygger).
Til
Slår pauseskærmfunktionen
til.
Fra
Slår funktionen fra.
91
Lydtilslutning
Lydindstilling (Lyd)
"Lyd"-opsætningen giver dig mulighed for at
justere lyden i henhold til afspilnings- og
tilslutningsforholdene.
1
Tryk på SYSTEM MENU, mens
optageren er stoppet.
2
Vælg "OPSÆTNING", og tryk på
ENTER.
3
Vælg "Lyd", og tryk på ENTER.
"Lyd"-opsætningen vises med følgende
muligheder. Standardindstillingerne er
understreget.
Følgende opsætningspunkter ændrer
metoden for udsendelse af lydsignaler, når du
tilslutter en komponent, f.eks. en forstærker
(receiver) med et digitalt indgangsstik.
For oplysninger om tilslutning, se "Trin 3:
Tilslutning af lydkablerne" på side 16.
Vælg "Dolby Digital", "MPEG", "DTS",
"48kHz/96kHz PCM" og "Lyd(HDMI)" efter
indstilling af "Digitaludgang" til "Til".
Hvis du tilslutter en komponent, som ikke
kan modtage det valgte lydsignal, kommer
der en høj lyd (eller ingen lyd) fra højttalerne,
og det kan skade dine ører eller beskadige
højttalerne.
1
Vælg "Lydtilslutning" i "Lyd", og tryk på
ENTER.
2
Vælg "Digitaludgang", og tryk på
ENTER.
Lyddæmpning (dæmpning)
Hvis den afspillede lyd er forvrænget, skal
dette punkt stilles til "Til". Optageren
reducerer outputniveauet for lyd.
Denne funktion berører output fra følgende
stik:
– LINE 2 OUT R-AUDIO-L-stik
– LINE 1 – TV-stik
– LINE 3/DECODER-stik
92
Til
Vælg dette, når lyden fra
højttalerne er forvrænget
under afspilning.
Fra
Denne position skal normalt
vælges.
3
4
Til
Denne position skal
normalt vælges.
Fra
Det digitale kredsløbs
påvirkning af det analoge
kredsløb er minimal.
Vælg "Til", og tryk på ENTER.
Indstil det digitale outputsignal.
• Dolby Digital (kun HDD/DVD'er)
Vælger typen af Dolby Digital-signal.
D-PCM
Dolby
Digital
Vælg dette, når optageren er
tilsluttet en lydkomponent,
som ikke har en indbygget
Dolby Digital-dekoder.
Surroundeffekterne for
udgangssignalerne
bestemmes af "Downmix"indstillingen i "Lyd"opsætningen.
Vælg dette, når optageren er
tilsluttet en lydkomponent,
som har en indbygget Dolby
Digital-dekoder.
b Bemærk
Hvis HDMI OUT-stikket er forbundet med udstyr,
som ikke er kompatibelt med DOLBY DIGITALsignaler, udsendes der automatisk "D-PCM"signaler, selv når du vælger "Dolby Digital".
PCM
MPEG
Vælg dette, når optageren er
tilsluttet en lydkomponent,
som ikke har en indbygget
MPEG-dekoder. Hvis du
afspiller MPEG-lydspor,
udsender optageren
stereosignaler via DIGITAL
OUT (COAXIAL eller
OPTICAL)-stikket.
Vælg dette, når optageren er
tilsluttet en lydkomponent,
som har en indbygget MPEGdekoder.
b Bemærk
Hvis HDMI OUT-stikket er forbundet med udstyr,
som ikke er kompatibelt med MPEG-lydsignaler,
udsendes der automatisk "PCM"-signaler, selv når
du vælger "MPEG".
Til
Vælg dette, når optageren er
tilsluttet en lydkomponent,
som har en indbygget DTSdekoder.
Fra
Vælg dette, når optageren er
tilsluttet en lydkomponent,
som ikke har en indbygget
DTS-dekoder.
b Bemærk
Når der sendes HDMI til udstyr, som ikke er
kompatibelt med DTS-signaler, sendes signalerne
ikke, uanset "DTS"-indstillingen.
• 48kHz/96kHz PCM (kun DVD VIDEO)
Vælger samplingfrekvensen for lydsignalet.
48kHz/
16bit
Lydsignalerne fra DVD
VIDEO'er konverteres til
48 kHz/16 bit og udsendes.
96kHz/
24bit
Alle signaler, som indeholder
96 kHz/24 bit, udsendes uden
konvertering. Signalerne
udsendes dog ved
48 kHz/16 bit, hvis de
indeholder ophavsretligt
beskyttede signaler.
b Bemærkninger
• "48kHz/96kHz PCM"-indstillingen har ingen
effekt, når lydsignaler udsendes fra LINE 2 OUTstikkene (R-AUDIO-L) eller LINE 1 – TV/LINE
3/DECODER stikket. Hvis samplingfrekvensen
er 96 kHz, konverteres signalerne blot til analoge
signaler, når de udsendes.
• Hvis HDMI OUT-stikket er forbundet med
udstyr, som ikke er kompatibelt med 96 kHzsignaler, udsendes der automatisk 48 kHz PCM,
selv når du vælger "96kHz/24bit".
,fortsættes
Indstillinger og justeringer
• MPEG (kun DVD VIDEO)
Vælger typen af MPEG-lydsignal.
• DTS (kun DVD VIDEO)
Vælger, om DTS-signaler skal udsendes.
93
• Lyd(HDMI)
Vælger den type lydsignaler, der udsendes fra
HDMI OUT-stikket.
Auto
Denne position skal normalt
vælges. Udsender de
optimale lydsignaler, der kan
modtages af tv'et ud fra
"Digitaludgang"indstillingen (side 92).
PCM
Konverterer Dolby Digitaleller 96 kHz PCM-signaler til
48 kHz/16-bit PCM.
b Bemærkninger
• Der udsendes en høj støj (eller ingen lyd), hvis du
forbinder optageren med et tv, som ikke er
kompatibelt med DOLBY DIGITAL/DTSsignaler, og "Auto" vælges. I dette tilfælde skal
du vælge "PCM".
• Sæt "Digitaludgang" til "Til", når der udsendes
komprimerede lydsignaler til et HDMIkompatibelt tv.
Lyd-DRC (Dynamic Range Control) (kun
DVD'er)
Vælger indstillingen for dynamisk område
(forskellen mellem bløde og høje lyde) ved
afspilning af en DVD, som stemmer overens
med "Lyd-DRC". Dette berører output fra
følgende stik:
– LINE 2 OUT R-AUDIO-L-stik
– LINE 1 – TV-stik
– LINE 3/DECODER-stik
– DIGITAL OUT (COAXIAL- eller
OPTICAL)/HDMI OUT-stik, kun når
"Dolby Digital" er indstillet til "D-PCM"
(side 92).
94
Standard
Denne position skal normalt
vælges.
Tvtilstand
Gør de lave lyde klare, selv
når du skruer ned for
lydstyrken.
Bredde
Giver dig fornemmelsen af at
være til stede under
forestillingen.
Downmix (kun DVD'er)
Skifter metoden for downmix til to kanaler,
når du afspiller en DVD, som har
lydelementer (kanaler) bagest eller er optaget
i Dolby Digital-format. For oplysninger om
de bageste signalkomponenter, se "4. Visning
af afspilningstid/resterende tid og
afspilningsoplysningerne" på side 33. Denne
funktion berører output fra følgende stik:
– LINE 2 OUT R-AUDIO-L-stik
– LINE 1 – TV-stik
– LINE 3/DECODER-stik
– DIGITAL OUT (COAXIAL- eller
OPTICAL)/HDMI OUT-stik, når "Dolby
Digital" er indstillet til "D-PCM" (side 92).
Dolby
Surround
Denne position skal normalt
vælges.
Flerkanalslydsignaler
udsendes til to kanaler så der
kan lyttes til surroundlyde.
Normal
Flerkanalslydsignaler
downmixes til to kanaler til
brug sammen med din stereo.
Indstillinger for
optagelse (Optagelse)
"Optagelse"-opsætningen giver dig mulighed
for at justere indstillingerne for optagelse.
1
Tryk på SYSTEM MENU, mens
optageren er stoppet.
2
Vælg "OPSÆTNING", og tryk på
ENTER.
3
Vælg "Optagelse", og tryk på ENTER.
"Optagelse"-opsætningen vises med
følgende muligheder.
Standardindstillingerne er understreget.
HQ-indstilling
Vælger den HQ-indstilling, der bruges til
optagelse på HDD'en (side 42).
HQ+
Optager i højere kvalitet
(cirka 15 Mbps).
HQ
Optager i standard HQtilstanden.
DVD-optagelsesindstillinger
Tosproget optagelse (for alle optagbare
diske, undtagen DVD-RW'er/DVD-R'er i VRtilstand)
Vælger den lyd, der skal optages på den
optagbare disk. Denne indstilling er ikke
nødvendig, når der optages på DVD-RW/
DVD-R'er (VR-tilstand), som optager både
basis- og sub-lydene.
Optager basislyden fra det
tosprogede program.
Sub
Optager sub-lyden fra det
tosprogede program.
Timerindstillinger
Juster optag.tilstand
HDD-optagelsesindstillinger
Til
Justerer automatisk
optagetilstanden, så hele
programmet kan optages
(side 45).
Fra
Slår funktionen fra.
Tosproget optagelse
Vælger den lyd, der skal optages på HDD'en.
Main
Optager basislyden fra det
tosprogede program.
Sub
Optager sub-lyden fra det
tosprogede program.
Til
Main+Sub
Optager både basis- og sublyden fra det tosprogede
program.
Sletter automatisk gamle
titler, som er optaget på
HDD'en (side 45).
Fra
Slår funktionen fra.
Indstillinger og justeringer
Main
Slet titel automatisk (kun HDD)
b Bemærk
Hvis du ændrer optageindstillingen under
overførsel fra en DVD til HDD'en, anvendes den
lyd, der er optaget på kilden (DVD'en) uanset denne
indstilling.
,fortsættes
95
Direkte optagelse fra tv (kun HDD/
DVD+RW/DVD-RW/DVD+R/DVD-R)
Vælger, om optagelsen skal startes direkte
vha. SMARTLINK-funktionen (side 30).
Denne indstilling er kun effektiv, når du
tilslutter optageren til tv'et vha. SCARTstikket.
Diskindstillinger (DVD)
"DVD"-opsætningen giver dig mulighed for
at justere indstillingerne for børnesikring,
sprog og andre DVD-relaterede indstillinger.
Til
Giver dig mulighed for let at
optage det, som du ser på tv.
1
Tryk på SYSTEM MENU, mens
optageren er stoppet.
Fra
Slår funktionen Direkte
optagelse fra TV fra.
2
Vælg "OPSÆTNING", og tryk på
ENTER.
3
Vælg "DVD", og tryk på ENTER.
Synkroniseret optagelse
Vælger optagedestinationen for
synkroniseret optagelse (side 51).
Optag til
HDD
Optager til HDD'en.
Optag til
DVD
Optager til DVD'er.
"DVD"-opsætningen vises med følgende
muligheder. Standardindstillingerne er
understreget.
Autom. Kapitelinddeling
Vælger, om en optagelse (en titel) automatisk
skal inddeles i kapitler under optagelse eller
overførelse.
Til
Indsætter kapitelmærker med
cirka 6 minutters mellemrum.
Fra
Der er ikke indsat noget
kapitelmærke.
b Bemærkninger
• Det faktiske interval for kapitelmærker kan
variere afhængigt af mængden af oplysninger i
den video, der skal optages.
• Kapitelmærker indsættes automatisk, hvor
optagelsen begynder på båndet, når "Autom.
Kapitelinddeling" indstilles til "Til" under DVoverførsel til HDD'en eller en DVD-RW/DVD-R
(VR-tilstand).
96
Børnesikring (kun DVD VIDEO)
Afspilning af nogle DVD VIDEO'er kan
være begrænset i henhold til et forudbestemt
niveau, f.eks. brugerens alder. Scener kan
være blokeret eller erstattet med andre
scener.
1
Vælg "Børnesikring" i "DVD", og tryk
på ENTER.
• Hvis du ikke har angivet en
adgangskode, vises displayet til
registrering af ny adgangskode.
• Hvis du allerede har registreret en
adgangskode, vises displayet til
angivelse af adgangskoden.
2
3
Angiv den firecifrede adgangskode vha.
talknapperne, vælg derefter "OK", og
tryk på ENTER.
Vælg "Niveau", og tryk på ENTER.
Valgpunkterne for "Niveau" vises.
Jo lavere værdien er, desto strengere er
begrænsningen.
Diske, som er mærket højere end det
valgte niveau, begrænses.
6
Vælg niveauet, og tryk på ENTER.
Indstillingen for børnesikring er afsluttet.
Indstillingen for børnesikring annulleres
for disken ved at indstille "Niveau" til
"Fra" i trin 6.
Vælg "Adgangskode" i trin 3 for at ændre
adgangskoden, og tryk på ENTER. Når
displayet til registrering af en
adgangskode vises, skal du indtaste en ny
firecifret adgangskode med
talknapperne. Vælg derefter "OK", og
tryk på ENTER.
b Bemærkninger
4
Vælg et geografisk område som
begrænsningsniveau for afspilning, og
tryk på ENTER.
Området er valgt.
• Når du vælger "Andre", skal du trykke
på talknapperne for at vælge og angive
en områdekode i tabellen (side 114).
Vælg derefter "OK", og tryk på
ENTER.
• Hvis du glemmer din adgangskode, skal du
genindstille den ved at vælge "Børnesikring" for
"Standardopsætning" i "Andre"-opsætningen
(side 99).
• Når du afspiller diske, som ikke har
børnesikringsfunktionen, kan afspilning ikke
begrænses på denne optager.
• Afhængig af disken bliver du muligvis bedt om at
ændre niveauet for børnesikring under afspilning
af disken. I dette tilfælde skal du angive din
adgangskode og derefter ændre niveauet.
Indstillinger og justeringer
Vælg "Standard", og tryk på ENTER.
Valgpunkterne for "Standard" vises.
5
Sprog (kun DVD VIDEO)
DVD-menu
Ændrer sproget for DVD-menuen.
Lyd
Ændrer sproget for lydsporet.
Når du vælger "Original", vælges det sprog,
der er givet højest prioritet på disken.
Undertekster
Ændrer sproget for de undertekster, der er
indspillet på disken.
Når du vælger "Følg lyd", ændres sproget på
underteksterne i henhold til det sprog, du har
valgt for lydsporet.
,fortsættes
97
z Tip
Hvis du vælger "Andre" i "DVD-menu",
"Undertekster" eller "Lyd", skal du vælge og angive
en sprogkode fra "Oversigt over sprogkoder" på
side 114 ved hjælp af talknapperne.
b Bemærk
Hvis du vælger et sprog i "DVD-menu",
"Undertekster" eller "Lyd", som ikke er indspillet
på DVD VIDEO'en, vil et af de indspillede sprog
automatisk blive valgt.
Indstillinger for
fjernbetjening/
fabriksindstillinger
(Andre)
"Andre" opsætningen giver dig mulighed for
at konfigurere andre betjeningsindstillinger.
Formatér DVD-RW (kun DVD-RW)
Optageren begynder automatisk at formatere
i VR-tilstand eller Video-tilstand, afhængigt
af hvad der er valgt nedenfor, når en ny,
uformateret DVD-RW indsættes.
VR
Formaterer automatisk
disken i VR-tilstand.
Video
Formaterer automatisk
disken i Video-tilstand.
1
Tryk på SYSTEM MENU, mens
optageren er stoppet.
2
Vælg "OPSÆTNING", og tryk på
ENTER.
3
Vælg "Andre", og tryk på ENTER.
"Andre"-opsætningen vises med
følgende muligheder.
Standardindstillingerne er understreget.
Direkte overførsel
Viser følgende muligheder for funktionen
direkte overførsel.
Færdiggør disk (for alle diske, der kan
optages på, undtagen DVD-RW i VR-tilstand)
Vælger, om disken skal færdiggøres
automatisk efter direkte overførsel (side 81).
Auto
Færdiggør automatisk disken
efter direkte overførsel.
Manuelt
Giver dig mulighed for at
færdiggøre disken manuelt.
Displaylys
Justerer frontdisplaypanelets belysning.
Normal
Klar belysning.
Spar
energi
Svag belysning. Slukker
lyset, når strømmen afbrydes.
Kommandotilstand
Ændrer optagerens kommandotilstand, hvis
andet DVD-udstyr er tildelt den samme
kommandotilstand. For flere oplysninger, se
"Hvis du har en Sony DVD-afspiller eller
mere end én Sony DVD-optager" på side 19.
Registreringskode
Viser registreringskoden for DivX-videofiler
for denne optager.
Du kan finde flere oplysninger på http://
www.divx.com/vod på internettet.
98
Standardopsætning
Giver dig mulighed for at vælge opsætningsindstillingerne efter gruppe og gendanne
deres standardindstillinger. Bemærk, at alle
dine tidligere indstillinger mistes.
1
2
3
4
Vælg "Standardopsætning" i "Andre", og
tryk på , eller ENTER.
Displayet til valg af en gruppe
indstillinger vises.
Vælg den gruppe indstillinger, som du vil
ændre til standardindstillingerne, fra
"Basis", "Video", "Lyd", "Optagelse",
"DVD", "Andre", "Børnesikring" og
"Alle" og tryk på , eller ENTER.
Vælg "Start", og tryk på ENTER.
De valgte indstillinger ændres til
standardindstillingerne.
Lynopsætning
(Nulstilling af
optageren)
Vælg dette for at køre "Lynopsætning"programmet.
1
Tryk på SYSTEM MENU, mens
optageren er stoppet.
2
Vælg "OPSÆTNING", og tryk på
ENTER.
3
Vælg "Lynopsætn.", og tryk på ENTER.
4
5
Vælg "Start".
Tryk på ENTER når "Afslut" vises.
Formatér
Følg instruktionerne for
"Lynopsætning" (side 21) fra trin 2.
Indstillinger og justeringer
Du kan slette alle titler, som er optaget på
HDD'en.
99
Der er støj i billedet.
Yderligere oplysninger
Fejlfinding
Hvis du kommer ud for nogen af følgende
problemer i forbindelse med brugen af
optageren, skal du benytte denne
fejlfindingsguide til at forsøge at afhjælpe
problemet, før du anmoder om reparation.
Kontakt den nærmeste Sony-forhandler, hvis
problemet ikke kan løses.
Strøm
Der tændes ikke for strømmen.
, Kontroller, at stikket sidder korrekt i
stikkontakten.
Billede
Der er ikke noget billede.
,
,
,
,
,
,
,
,
Forbind alle tilslutningsledninger korrekt.
Tilslutningsledningerne er beskadiget.
Kontroller forbindelsen til TV'et (side 12).
Skift valg af indgang på TV'et (f.eks. til
"VCR"), så signalet fra optageren vises på
TV-skærmen.
Kontroller, at "Scart-indstilling" i "Video"opsætningen er indstillet til det punkt, der
svarer til systemet (side 91).
Hvis du kun slutter optageren til tv'et via
COMPONENT VIDEO OUT-stikkene,
skal "Komponentudgang" i "Videooutput"
under "Video"-opsætningen indstilles til
"Til" (side 90).
Denne optager kan ikke indspille NTSCsignaler.
Ved afspilning af en dobbeltlags-DVD
afbrydes videoen og lyden muligvis
midlertidigt på det punkt, hvor lagene
skifter.
, Hvis billedudgangssignalet fra optageren
passerer gennem videobåndoptageren på
vej til TV'et, eller hvis du er sluttet til en
kombineret TV/VIDEO-afspiller, kan det
kopibeskyttelsessignal, der anvendes på
nogle DVD-programmer, påvirke
billedkvaliteten. Hvis problemet stadig
opstår, selvom du slutter optageren direkte
til TV'et, skal du prøve at slutte optageren
til TV'ets S-VIDEO-indgang.
, Du har indstillet optageren til progressivt
format, men TV'et kan ikke modtage det
progressive signal. I dette tilfælde skal du
holde x nede og trykke på PROGRAM –
(minus) på apparatet.
, Selvom TV'et er kompatibelt med signaler i
progressivt format (525p/625p), kan
billedet blive forringet, når du indstiller
optageren til progressivt format. I dette
tilfælde skal du holde x nede og trykke på
PROGRAM – (minus) på apparatet.
Herefter er optageren indstillet til normalt
(interlace) format.
, Du afspiller en DVD, der er optaget på et
farvesystem, som er forskelligt fra systemet
i dit tv.
, Der kan opstå støj i billeder, som optages på
HDD'en. Dette skyldes HDD'ens
egenskaber og er ikke en fejl.
, Ved afspilning af en dobbeltlags-DVD
afbrydes videoen og lyden muligvis
midlertidigt på det punkt, hvor lagene
skifter.
Der er ikke noget billede, eller
billedstøjen vises, når apparatet er
tilsluttet DV IN-stikket.
, Prøv følgende: 1Sluk optageren, og tænd
den igen. 2Sluk det tilsluttede udstyr, og
tænd det igen. 3Fjern i.LINK-kablet, og
tilslut det igen.
Der er ikke noget billede, eller billedstøjen
vises, når apparatet er tilsluttet HDMI OUTstikket.
, Prøv følgende: 1Sluk optageren, og tænd
den igen. 2Sluk det tilsluttede udstyr, og
tænd det igen. 3Fjern HDMI-kablet, og
tilslut det igen.
100
, Hvis HDMI OUT-stikket bruges til
udsendelse af videosignaler, kan det løse
problemet at ændre indstillingen for
"HDMI-opløsning" under "Videooutput" i
"Video"-opsætningen (side 89). Forbind
tv'et og optageren med et andet videostik
end HDMI OUT, og skift tv'ets indgang til
det tilsluttede videoindgangssignal, så du
kan se skærmmeddelelserne. Skift
indstillingen af "HDMI-opløsning" under
"Videooutput" under "Video"-opsætning,
og sæt tv'ets indgang tilbage til HDMI. Hvis
billedet stadig ikke vises, skal du gentage
trinene og forsøge andre indstillinger.
, Optageren er tilsluttet en indgangsenhed,
som ikke er HDCP-kompatibel (side 13).
, Afhængigt af kombinationen af
indstillinger for "Tv-type" og "4:3-udgang"
kan kanten af skærmen være skjult eller
blive vist med sorte kanter, eller venstre og
højre side af billedet kan flimre. I dette
tilfælde skal du ændre indstillingerne på
tv'et, ikke på denne optager.
, Ved tilslutning af DVI-udstyret, udsendes
720×480/576p-videosignaler, også selvom
en anden indstilling end 720×480/576p er
valgt.
, Ved tilslutning af DVI-udstyret og en pcskærm, som er HDCP-kompatibel,
udsendes muligvis kun 720×480/576pvideosignaler.
TV-programmodtagelsen udfylder ikke
skærmen.
, Vælg kanalen manuelt i
"Programindstilling" i "Basis"-opsætningen
(side 84).
, Vælg den korrekte kilde ved hjælp af
INPUT SELECT-knappen, eller vælg en
kanal for et vilkårligt tv-program ved hjælp
af PROG +/–-knapperne.
TV-programbillederne er forvrænget.
, Flyt TV-antennen.
, Indstil billedet (se i betjeningsvejledningen
til TV'et).
, Placer optageren og TV'et længere fra
hinanden.
Der kan ikke skiftes kanal på TV'et.
, Kanalen er deaktiveret (side 85).
, Der er startet en timer-optagelse, som har
skiftet kanalen.
Billedet fra det udstyr, der er sluttet til
optagerens indgangsjackstik, vises ikke
på skærmen.
, Hvis udstyret er sluttet til LINE 1 – TVjackstikket, skal du vælge "L1" på
frontdisplaypanelet ved at trykke på PROG
+/– eller INPUT SELECT.
Hvis udstyret er sluttet til LINE 2 INjackstikkene, skal du vælge "L2" på
frontdisplaypanelet ved at trykke på PROG
+/– eller INPUT SELECT.
Hvis udstyret er sluttet til LINE 3/
DECODER-jackstikket, skal du vælge "L3"
på frontdisplaypanelet ved at trykke på
PROG +/– eller INPUT SELECT.
Hvis udstyret er sluttet til DV IN-stikket
(hvilket er normalt ved tilslutning af et
digitalt videokamera), skal du vælge "DV"
på frontdisplaypanelet ved at trykke på
INPUT SELECT.
Det afspillede billede eller tv-programmet
fra det udstyr, der er tilsluttet via
optageren, er forvrænget.
Yderligere oplysninger
Afhængigt af det tilsluttede udstyr bliver
videosignalerne for den valgte HDMIopløsning muligvis ikke udsendt.
, Placer TV'et og eventuelle antennekabler
længere fra hinanden.
, Antennekablet er sat i AERIAL OUTjackstikket på optageren. Sæt kablet i
AERIAL IN-jackstikket.
, Hvis det afspillede billedudgangssignal fra
en DVD-afspiller, videobåndoptager eller
tuner passerer gennem optageren, før det
kommer frem til TV'et, kan det
kopibeskyttelsessignal, der benyttes til
visse programmer, påvirke billedkvaliteten.
Frakobl det pågældende afspilningsudstyr,
og slut det direkte til TV'et.
Billedet udfylder ikke skærmen.
, Indstil "Tv-type" under "Videooutput" i
"Video"-opsætningen i overensstemmelse
med tv'ets skærmstørrelse (side 89).
,fortsættes
101
Billedet udfylder ikke skærmen, selvom
billedformatet er angivet i "Tv-type" under
"Videooutput" i "Video"-opsætningen.
Lyden er forvrænget.
, Indstil "Lyddæmpning" i "Lyd"opsætningen til "Til" (side 92).
, Titlens bredde-højde-forhold er fast.
Der er støj i lyden.
Billedet er i sort-hvid.
, Kontroller, at "Line 1-udgang" for "Scartindstilling" i "Video"-opsætningen er
indstillet til det korrekte punkt, der svarer til
systemet (side 91).
, Hvis du benytter et SCART-kabel, skal du
sikre dig, at alle dets punkter (21 stik) har
forbindelse.
Lyd
Der er ikke nogen lyd.
, Forbind alle tilslutningsledninger korrekt.
, Tilslutningsledningen er beskadiget.
, Indstillingen for indgangskilde på
forstærkeren eller forbindelsen til
forstærkeren er forkert.
, Optageren er i indstillingen for
tilbagespoling, forlæns spoling, slowmotion eller pause.
, Hvis lydsignalet ikke kommer fra
DIGITAL OUT (COAXIAL eller
OPTICAL)/HDMI OUT-stikkene, skal du
kontrollere indstillingerne for
"Lydtilslutning" i "Lyd"-opsætningen
(side 92).
, Optageren understøtter kun MP3-lyd og
MPEG-lyd for DivX-videofiler. Tryk på
AUDIO, og vælg MP3-lyd eller MPEG-lyd.
Der udsendes ingen lyd fra HDMI OUTstikket.
, Prøv følgende: 1Sluk optageren, og tænd
den igen. 2Sluk det tilsluttede udstyr, og
tænd det igen. 3Fjern HDMI-ledningen,
og tilslut den igen.
, HDMI OUT-stikket er tilsluttet en DVIenhed (DVI-stik kan ikke bruges til
lydsignaler).
, Det udstyr, som er tilsluttet HDMI OUTstikket, stemmer ikke overens med
lydsignalformatet. I dette tilfælde skal
"Lyd(HDMI)" under "Lydtilslutning"
indstilles til "PCM " i "Lyd"-opsætningen
(side 94).
102
, Når der afspilles en CD med DTS-lydspor,
kommer der støj fra LINE 2 OUT RAUDIO-L-jackstikkene, LINE 1 – TVjackstikket eller LINE 3/DECODERjackstikket (side 57).
Lydstyrken er lav.
, Lydstyrken er lav på nogle DVD'er.
Lydstyrken kan blive bedre, hvis du
indstiller "Lyd-DRC" i "Lyd"-opsætningen
til "Tv-tilstand" (side 94).
, Indstil "Lyddæmpning" i "Lyd"opsætningen til "Fra" (side 92).
Der kan ikke optages eller afspilles et
andet lydspor.
, Ved optagelse fra tilsluttet udstyr skal du
indstille "Line-lydindgang" i menuen
OPTIONS til "Main/sub" (side 53).
, Der kan ikke optages flersprogede spor
(basis og sub) på DVD+RW'er, DVDRW'er (video-tilstand), DVD+R'er eller
DVD-R'er (video-tilstand). For at optage
sproget skal du indstille "Tosproget
optagelse" i "DVD-optagelsesindstillinger"
i "Optagelse"-opsætningen til "Main" eller
"Sub" inden optagelse (side 95). Hvis du vil
optage både basislyd og sub-lyd, skal du
optage på en DVD-RW/DVD-R (VRtilstand).
, Der kan ikke benyttes andre diske end
HDD'en eller DVD-RW'er/DVD-R'er (VRtilstand) til optagelse af både basislyd og
sub-lyd. Hvis du vil optage på HDD'en, skal
du indstille "Tosproget optagelse" under
"HDD-optagelsesindstillinger" i
"Optagelse"-opsætningen til "Main+Sub"
(side 95).
, Hvis du har sluttet en AV-forstærker til
DIGITAL OUT (COAXIAL eller
OPTICAL)-stikkene, og du vil skifte
lydspor på en HDD/DVD-RW/DVD-R
(VR-tilstand) under afspilningen, skal du
indstille "Dolby Digital" under
"Lydtilslutning" i "Lyd"-opsætningen til
"D-PCM" (side 92).
Afspilning
Optageren kan ikke afspille nogen type
disk (undtagen HDD'en).
, Disken vender på hovedet. Indsæt disken
med etiketsiden opad.
, Disken er ikke sat korrekt i.
, Der er trængt fugt ind i optageren. I så fald
skal du lade optageren stå tændt, hvis den
allerede er tændt (undlad at tænde den, hvis
den er slukket) i cirka en time, indtil fugten
er fordampet.
, Hvis disken er optaget på en anden optager
og ikke blev færdiggjort (side 38), kan
denne optager ikke afspille disken.
Optageren starter ikke afspilningen fra
starten.
, Genoptaget afspilning er aktiveret
(side 55).
, Du har indsat en DVD, hvor titelmenuen
eller DVD-menuen vises automatisk på tvskærmen, når den sættes i. Brug menuen til
at starte afspilningen.
, DVD VIDEO'en har en funktion til
automatisk afspilning.
Afspilningen stopper automatisk.
, Hvis DVD'en har et signal for automatisk
pause, stoppes afspilningen ved signalet for
automatisk pause.
Nogle funktioner, f.eks. stop, søg eller
slow-motion, kan ikke udføres.
, Afhængigt af DVD'en kan du muligvis ikke
udføre visse af ovennævnte betjeninger. Se
den betjeningsvejledning, der fulgte med
disken.
, Der er ikke indspillet undertekster på flere
sprog på DVD VIDEO'en.
, DVD VIDEO'en tillader ikke, at du skifter
underteksterne.
, Prøv at skifte underteksterne i DVD
VIDEO'ens menu.
, Underteksterne kan ikke skiftes for titler,
der er indspillet med denne optager.
Kameravinklerne kan ikke ændres.
, Der er ikke indspillet flere kameravinkler
på den DVD VIDEO, der afspilles.
, Du forsøger at skifte kameravinkler på et
tidspunkt, hvor "
" ikke vises på
frontdisplaypanelet (side 54).
, DVD VIDEO'en tillader ikke skift af
kameravinkler.
, Prøv at skifte kameravinkel i DVD
VIDEO'ens menu.
, Kameravinklerne kan ikke skiftes for titler,
der er indspillet med denne optager.
, Kameravinklen kan ikke ændres under
afspilning i slowmotion, eller når
afspilningen er stoppet midlertidigt.
DivX-videofilerne kan ikke afspilles.
, Filen er ikke oprettet i DivX-format.
, Filen har et andet filtypenavn end ".avi"
eller ".divx".
, DATA CD'en (DivX-video)/DATA
DVD'en (DivX-video) oprettes ikke i et
DivX-format, som stemmer overens med
ISO9660 niveau 1/niveau 2 eller Joliet.
, DivX-videofilen er større end 720 (bredde)
× 576 (højde).
Yderligere oplysninger
Optageren starter afspilningen
automatisk.
Sproget i underteksterne kan ikke skiftes
eller deaktiveres.
MP3-lydspor afspilles ikke.
, MP3-lydspor er indspillet i et format, som
optageren ikke kan afspille (side 61).
JPEG-billedfiler afspilles ikke.
Sproget i lydsporet kan ikke skiftes.
, Der er ikke indspillet flere sprog på den
DVD, du afspiller.
, DVD VIDEO'en tillader ikke, at du skifter
sproget i lydsporet.
, Prøv at ændre sproget i DVD VIDEO'ens
menu.
, JPEG-billedfiler er indspillet i et format,
som optageren ikke kan afspille (side 61).
, Progressive JPEG-billeder kan ikke
afspilles.
TV-pausefunktionen fungerer ikke.
, Du indspiller til HDD'en, eller HDD'en er
full.
,fortsættes
103
Optagelse/Timer-optagelse/
Redigering
Programpositionen kan ikke ændres fra
den programposition, du optager.
, Indstil tv'ets indgangskilde til "TV".
Optagelsen starter ikke med det samme,
når du trykker på z REC.
, Undlad at betjene optageren, før "LOAD",
"FORMAT" eller "INFOWRITE"
forsvinder fra frontdisplaypanelet.
Der blev ikke optaget noget, selvom
timeren var indstillet korrekt.
, Der indtraf en strømafbrydelse under
optagelsen.
, Optagerens interne ur stoppede på grund af
en strømafbrydelse, der varede mere end 1
time. Genindstil uret (side 88).
, Kanalen blev deaktiveret efter indstillingen
af timer-optagelsen. Se
"Programindstilling" på side 84.
, Tag stikket ud af stikkontakten, og sæt det i
igen.
, "PDC/VPS-scan. Fra" er valgt i menuen
OPTIONS (side 45).
, Programmet indeholder kopibeskyttelsessignaler, der begrænser kopiering.
, En anden timerindstilling overlappede
denne timerindstilling (side 50).
, Der er ikke sat en DVD i optageren.
, Der er ikke tilstrækkelig diskplads til
optagelsen.
, Optageren var i gang med en overførsel
(HDDyDVD).
, Optageren var ved at udføre en DVoverførsel.
Optagelsen stopper ikke med det samme,
når du trykker på x REC STOP.
, Det tager nogle sekunder for optageren at
indlæse diskdata, før optagelsen kan stoppe.
Optagelsen stopper ikke, når du trykker på
x.
, Tryk på x REC STOP.
104
Timer-optagelsen er ikke færdig, eller den
startede ikke fra begyndelsen.
, Der indtraf en strømafbrydelse under
optagelsen. Hvis strømmen kommer
tilbage, mens en timer-optagelse er i gang,
genoptages optagelsen.
Genindstil uret (side 88), hvis
strømafbrydelsen varer mere end 1 time.
, En anden timerindstilling overlappede
denne timerindstilling (side 50).
, Der var ikke tilstrækkelig diskplads.
, PDC/VPS-funktionen kører.
Indhold, som er optaget tidligere, blev
slettet.
, Data, som ikke kan afspilles på denne
optager, men som er optaget på en DVD ved
hjælp af en pc, slettes fra disken, når disken
sættes i.
, "Slet titel automatisk" under
"Timerindstillinger" i "Optagelse"opsætningen er indstillet til "Til" (side 95).
PDC/VPS-funktionen kører ikke.
, Kontroller, at uret og datoen er indstillet
korrekt.
, Kontroller, at den PDC/VPS-tid, du har
indstillet, er korrekt (der kan være fejl i TVprogramguiden). Hvis den udsendelse, du
ville optage, ikke udsendte gode PDC/VPSoplysninger, starter optageren ikke
indspilningen.
, Hvis modtagelsen er dårlig, er PDC/VPSsignalet muligvis forvrænget, så optageren
ikke starter indspilningen.
, "PDC/VPS-scan. Fra" er valgt (side 45).
Optagelse fra udstyret med en
timer
Der blev ikke optaget noget, selvom
indstillingen for synkroniseret optagelse
var angivet korrekt.
, Du glemte at slukke for det tilsluttede
udstyr. Sluk for det tilsluttede udstyr, og sæt
optageren i standby-tilstand for
synkroniseret optagelse (side 51).
, Optageren var ikke sat i standby-tilstand for
synkroniseret optagelse. Tryk på
c z SYNCHRO REC for at sætte
optageren i standby for optagelse.
Kontroller, at indikatoren SYNCHRO REC
lyser på frontpanelet (side 51).
, Udstyret er ikke sluttet til LINE 3/
DECODER-stikket på optageren.
, Optageren er sat i tv-udgangsstikket på det
tilsluttede udstyr.
Synkroniseret optagelse fuldføres ikke.
, Timerindstillingen for det tilsluttede udstyr
overlappede med optagerens
timerindstilling (side 52).
, Der indtraf en strømafbrydelse under
optagelsen.
Optageren begynder automatisk at
optage, når der tændes for
satellittuneren.
, Funktionen til synkroniseret optagelse er
aktiveret. Sluk for satellittuneren, og
annuller funktionen til synkroniseret
optagelse (side 51).
Du har overført en titel, men titlen blev
ikke vist på HDD'ens titelliste.
, Titlen indeholder et kopibeskyttelsessignal,
så den blev flyttet (side 75).
Højhastighedsoverførsel er ikke mulig.
, Titlen kan ikke overføres ved høj hastighed
(side 74). Selv hvis der udføres A-Bsletning, så en titel ikke indeholder
blandede billedstørrelser, behandles den
stadig som en titel med blandede
billedstørrelser.
Display
Uret er stoppet.
, Indstil uret igen (side 88).
, Uret stoppede på grund af en
strømafbrydelse, der varede mere end 1
time. Genindstil uret (side 88).
, Der er ikke tilstrækkelig plads på disken.
, Sæt en disk, der kan optages på, i optageren.
, Den indsatte DVD er beskyttet (side 38).
Indikatoren for optageindstilling er
forkert.
, Når optagelsen eller overspilningen varer
mindre end ti minutter, eller når der vises et
billede med begrænset bevægelse i mere
end ti minutter, vises der muligvis en
forkert indikator for optageindstilling.
Bemærk, at den faktiske optagelse eller
overspilning er oprettet korrekt med den
valgte optageindstilling.
, Når titler, der er optaget med EP- og SLPindstilling, er afspillet, ændres indikatoren
muligvis afhængigt af det optagede
program.
Uret vises ikke på frontdisplaypanelet, når
optageren er slukket.
, "Displaylys" i "Andre"-opsætningen er
indstillet til "Spar energi" (side 98).
Fjernbetjening
Fjernbetjeningen fungerer ikke.
, Batterierne er flade.
, Fjernbetjeningen er for langt fra optageren.
, Fjernbetjeningens producentkode blev
gendannet til standardindstillingen, da du
udskiftede batterierne. Genindstil koden
(side 18).
, Fjernbetjeningen er ikke rettet mod
fjernbetjeningssensoren på optageren.
, Der er angivet forskellige
kommandotilstande på optageren og
fjernbetjeningen. Angiv den samme
kommandotilstand (side 19).
Standardindstillingen til
kommandotilstanden for denne optager og
den medfølgende fjernbetjening er DVD3.
, Tryk på x (stop) på apparatet, når
optageren er slukket, for at kontrollere den
aktuelle kommandotilstand.
,fortsættes
Yderligere oplysninger
Overførsel
Indikatoren TIMER REC blinker.
105
Andet
Optageren fungerer ikke korrekt.
, Start optageren igen. Tryk på [/1 på
optageren i mindst ti sekunder, indtil
"WELCOME" vises på displayet på
frontpanelet.
, Hvis statisk elektricitet osv. får optageren
til at fungere unormalt, skal du slukke for
optageren og vente, indtil uret vises i
displayet på frontpanelet. Tag derefter
optagerens stik ud af stikkontakten, og sæt
det i igen efter et stykke tid.
Der vises fem tal eller bogstaver på
displayet på frontpanelet.
, Funktionen til selvdiagnosticering er
aktiveret (se tabellen på side 107).
Diskskuffen åbnes ikke, når du trykker på
Z (åbn/luk).
, Det kan tage nogle sekunder, før
diskskuffen åbnes, efter at du har indspillet
eller redigeret en DVD. Det skyldes at
optageren skriver diskdata på disken.
Diskskuffen åbnes ikke, og "LOCKED"
vises på frontdisplaypanelet.
, Diskskuffen er låst. Annuller børnelåsen
(side 55).
Diskskuffen åbnes ikke, og "TRAY
LOCKED" vises på frontdisplaypanelet.
, Kontakt din Sony-forhandler eller et
autoriseret Sony-serviceværksted.
Diskskuffen åbnes ikke, og disken kan
ikke fjernes efter at der er trykket på
Z (åbn/luk).
, Sluk for optageren. Tag stikket ud af
stikkontakten, når uret vises i displayet på
frontpanelet. (Hvis optageren ikke slukker,
eller hvis uret ikke vises på displayet, skal
du trække stikket ud alligevel.) Sæt stikket i
igen, mens du trykker på A på optageren.
Slip knappen, når diskskuffen åbnes. Hold
derefter [/1 på optageren trykket ind i cirka
ti sekunder, indtil "WELCOME" vises i
displayet på frontpanelet.
106
"RECOVERY" vises i displayet på
frontpanelet.
, Optagerens gendannelsesfunktion blev
aktiveret, da der blev tændt for optageren,
fordi der blev slukket for strømmen, eller
der indtraf en strømafbrydelse under
optagelsen. Lad optageren stå tændt, indtil
"RECOVERY" forsvinder fra
frontdisplaypanelet.
"HDD ERROR" vises i displayet på
frontpanelet.
, Der opstod en fejl på HDD'en. Tryk på [/1
på optageren i ti sekunder, indtil
"WELCOME" vises på frontdisplaypanelet.
Hvis det ikke løser problemet, skal du
formatere optagerens HDD ved at trykke på
knappen HDD på optageren i mindst ti
sekunder, indtil "FORMAT" vises i
displayet på frontpanelet. Bemærk, at alt
indhold, som er indspillet på HDD'en,
bliver slettet. Kontakt din Sony-forhandler,
hvis det ikke løser problemet.
"FAN ERROR" vises i displayet på
frontpanelet.
, Kontroller, at ventilatoren på bagsiden af
optageren ikke er blokeret. Træk derefter
straks stikket ud af kontakten. Lad
optageren være slukket et stykke tid, sæt
derefter stikket i kontakten igen, og tryk på
[/1 på optageren.
Der høres en mekanisk lyd, når der er
slukket for optageren.
, Når optageren indstiller uret til den
automatiske urindstilling eller søger efter
programpositionerne til PDC/VPSfunktionen, høres der muligvis driftslyde
(f.eks. den interne ventilator), selvom der er
slukket for strømmen. Dette er ikke en fejl.
Funktionen til
selvdiagnosticering
(når der vises bogstaver
og tal i displayet)
Når funktionen til selvdiagnosticering
aktiveres for at forhindre fejlfunktion i
optageren, vises der et servicenummer med
fem tegn (f.eks. C 13 00) bestående af et
bogstav og fire tal i displayet på frontpanelet.
I så fald skal du se i følgende tabel.
Første tre
Årsag og/eller
tegn i service- afhjælpning
nummeret
C 13
C 31
DVD'en eller CD'en er ikke
sat korrekt i.
, Sæt disken korrekt i.
E XX
(xx er et tal)
Optageren har udført
selvdiagnosticering for at
forhindre fejlfunktion.
, Kontakt din Sonyforhandler eller et
autoriseret Sonyserviceværksted, og oplys
de fem tegn i
servicenummeret.
Eksempel: E 61 10
Om betjening
• Hvis optageren flyttes direkte fra kolde
omgivelser til varme omgivelser, eller hvis
den placeres i et meget fugtigt lokale, kan
fugt kondenseres på linserne inde i
optageren. Sker dette, fungerer optageren
muligvis ikke korrekt. I så fald skal du lade
optageren stå tændt, hvis den allerede er
tændt (undlad at tænde den, hvis den er
slukket) i cirka en time, indtil fugten er
fordampet.
• Når du flytter optageren, skal du tage alle
diske ud og være forsigtig med, at HDD'en
ikke udsættes for stød eller vibration. I
modsat fald kan disken eller HDD'en blive
beskadiget (side 2).
Om justering af lydstyrken
Skru ikke op for lyden, mens du lytter til et
afsnit med meget lave indgangsniveauer eller
helt uden lydsignaler. Hvis du gør det, kan
højttalerne blive beskadiget, når der afspilles
et afsnit med høj lyd.
Om rengøring
Rengør kabinettet, panelet og knapperne med
en blød klud fugtet med en mild
renseopløsning. Anvend ikke nogen form for
slibemidler, skurepulver eller
opløsningsmidler som f.eks. alkohol eller
rensebenzin.
Yderligere oplysninger
Der er et problem med
HDD'en.
, Kontakt din Sonyforhandler eller et
autoriseret
serviceværksted.
DVD'en er beskidt.
, Rengør disken med en
blød klud.
Bemærkninger om
optageren
Om rengøringsdiske, disk/linserengøringsmidler
Brug ikke en rengøringsdisk eller et disk/
linse-rengøringsmiddel (flydende eller som
spray). De kan forårsage funktionsfejl i
optageren.
,fortsættes
107
Bemærkninger vedrørende diske
• For at holde disken ren må den kun
håndteres ved kanten. Du må ikke berøre
overfladen. Støv, fingeraftryk eller ridser på
disken kan medføre fejl.
• Udsæt ikke disken for direkte sollys eller
varmekilder som varme luftkanaler, og lad
den ikke ligge i en bil, som er parkeret i
direkte sollys, da temperaturen inden i bilen
kan stige betydeligt.
• Opbevar disken i kassetten, når den er
afspillet.
• Rens disken med en rengøringsklud. Aftør
disken fra midten og udefter.
• Anvend ikke opløsningsmidler som
rensebenzin, fortynder, kommercielt
tilgængelige rengøringsmidler eller
antistatiske sprays beregnet til vinylplader.
• Brug ikke følgende diske.
– Diske, som ikke har standardfacon (f.eks.
kort, hjerte).
– Diske med etiketter eller mærkater på.
– Diske med cellofantape eller
klistermærker på.
Om udskiftning af dele
Hvis dette apparat repareres, kan reparerede
dele muligvis blive indsamlet til genbrug
eller genanvendelse.
108
Specifikationer
System
Laser: Halvlederlaser
Kanaldækning:
PAL/SECAM (B/G, D/K, I, L)
VHF: E2 til E12, R1 til R12, F2 til F10,
Italien A til H, Irland A til J, Sydafrika
4 til 13
UHF: E21 til E69, R21 til R69, B21 til
B69, F21 til F69
CATV: S01 til S05, S1 til S20,
Frankrig B til Q
HYPER: S21 til S41
Ovenstående kanaldækning garanterer kun
kanalmodtagelsen inden for disse intervaller.
Den garanterer ikke muligheden for at
modtage signaler under alle omstændigheder.
Se "Kanaler, der kan modtages" (side 85) for
flere oplysninger.
Videomodtagelse:
Frekvenssyntetiseringssystem
Lydmodtagelse: Delt bærebølgesystem
Antenneudgang: 75-ohm asymmetrisk
antennestik
Timer: Ur: Kvartslåst/Timer-indikation:
24 timers cyklus (digital)/
backupstrøm: 1 time
Videooptageformat: MPEG-2,
MPEG-1
Lydoptageformat/anvendelig
bithastighed: Dolby Digital 2 kanal
256 kbps/128 kbps (i EP- og SLPtilstand)
Tilbehør:
Netledning (1)
Antennekabel (1)
Fjernbetjening (1)
R6-batterier (størrelse AA) (2)
Specifikationer og design kan ændres uden
varsel.
Kompatible farvesystemer
Optageren er udviklet til at optage i PALfarvesystemet og afspille i PAL- eller NTSCfarvesystemet.
Signaler i SECAM-farvesystemet kan
modtages eller optages, men kan kun
afspilles i PAL-farvesystemet. Optagelse af
videokilder baseret på andre farvesystemer
kan ikke garanteres.
Yderligere oplysninger
Indgange og udgange
LINE 2 OUT
(AUDIO): Phonojackstik/2 Vrms/
10 kiloohm
(VIDEO): Phonojackstik/1,0 Vp-p
(S VIDEO): 4-stiks mini-DIN/
Y: 1,0 Vp-p, C: 0,3 Vp-p (PAL)
LINE 2 IN
(AUDIO): Phonojackstik/2 Vrms/mere
end 22 kiloohm
(VIDEO): Phonojackstik/1,0 Vp-p
(S VIDEO): 4-stiks mini-DIN/
Y: 1,0 Vp-p, C: 0,3 Vp-p (PAL)
LINE 1 – TV: 21-stik
CVBS IN/OUT
S-Video/RGB OUT (modstrøm)
LINE 3/DECODER: 21-stik
CVBS IN/OUT
S-Video/RGB IN
S-Video OUT (medstrøm)
Dekoder
DV IN: 4-stik/i.LINK S100
DIGITAL OUT (OPTICAL):
Optisk udgangsjackstik/–18 dBm
(bølgelængde: 660 nm)
DIGITAL OUT (COAXIAL):
Phonojackstik/0,5 Vp-p/75 ohm
COMPONENT VIDEO OUT
(Y, PB/CB, PR/CR):
Phonojackstik/Y: 1,0 Vp-p,
PB/CB: 0,7 Vp-p, PR/CR: 0,7 Vp-p
HDMI OUT: HDMI 19stikstandardtilslutning
Generelt
Strømforsyning:
220-240 V vekselstrøm, 50/60 Hz
Strømforbrug: 46 W
Dimensioner (cirka):
430 × 73 × 328 mm (bredde/højde/
dybde) inkl. udstikkende dele
Harddiskkapacitet: 160 GB
Vægt (cirka): 4,7 kg
Driftstemperatur: 5ºC til 35ºC
Luftfugtighed ved brug: 25 % til 80 %
109
Om i.LINK
DV IN-stikket på denne optager er i.LINKkompatibelt for digitale videokameraer.
Dette afsnit beskriver i.LINK-standarden og
dens funktioner.
Hvad er i.LINK?
i.LINK er en digital seriel grænseflade til
håndtering af digital video, digital lyd og
andre data i to retninger mellem udstyr, der
har et i.LINK-jackstik, og til kontrol af andet
udstyr.
i.LINK-kompatibelt udstyr kan
sammenkobles med et enkelt i.LINK-kabel.
Mulige anvendelser er betjening og
datatransaktioner med forskelligt digitalt
AV-udstyr. Når der sluttes to eller flere
i.LINK-kompatible apparater til denne
optager i en kæde, er betjening og
datatransaktioner mulige, ikke kun med det
udstyr, som optageren er sluttet til, men også
med andre enheder via det direkte tilsluttede
udstyr.
Bemærk dog, at betjeningsmetoden kan
variere afhængigt af egenskaberne og
specifikationerne for det tilsluttede udstyr, og
at betjeningerne og datatransaktionerne ikke
altid er mulige på visse tilsluttede apparater.
b Bemærk
Normalt kan der sluttes ét apparat til denne optager
ved hjælp af i.LINK-kablet (DV-tilslutningskabel).
Når optageren sluttes til i.LINK-kompatibelt udstyr
med to eller flere i.LINK-jackstik (DV-jackstik),
skal du se i betjeningsvejledningen til det udstyr,
der skal tilsluttes.
Om navnet "i.LINK"
i.LINK er det almindeligt kendte navn for
IEEE 1394-datatransportbussen, som blev
foreslået af SONY, og som er et varemærke,
der er godkendt af mange firmaer.
IEEE 1394 er en international standard, som
er fastlagt af Institute of Electrical and
Electronics Engineers.
i.LINK bithastighed
i.LINK's maksimale bithastighed varierer
afhængigt af udstyret. Der er defineret tre
maksimale bithastigheder:
S100 (cirka 100 Mbps*)
S200 (cirka 200 Mbps)
S400 (cirka 400 Mbps)
Bithastigheden er angivet under
"Specifikationer" i betjeningsvejledningen til
de enkelte apparater. Den er også angivet ved
siden af i.LINK-jackstikket på noget udstyr.
Den maksimale bithastighed på udstyr, hvor
hastigheden ikke er angivet, f.eks. dette
apparat, er "S100".
Når der sluttes apparater til udstyr med en
anden bithastighed, kan bithastigheden
afvige fra den angivne bithastighed.
* Hvad betyder Mbps?
Mbps er en forkortelse for megabit pr. sekund
eller den mængde data, der kan sendes eller
modtages på ét sekund. En bithastighed på
100 Mbps betyder for eksempel, at der kan sendes
100 megabit data på ét sekund.
i.LINK-funktioner på denne
optager
For oplysninger om overførsel, når optageren
er sluttet til andet videoudstyr med DVjackstik, se side 79.
DV-jackstikket på denne optager kan kun
modtage DVC-SD-signaler. Det kan ikke
udsende signaler. DV-jackstikket modtager
ikke MICRO MV-signaler fra udstyr som
f.eks. et MICRO MV-digitalt videokamera
med et i.LINK-jackstik.
For yderligere sikkerhedsforskrifter henvises
til bemærkningerne på side 79.
For oplysninger om sikkerhedsforskrifter ved
tilslutning af optageren henvises desuden til
betjeningsvejledningerne for det udstyr, der
skal tilsluttes.
Nødvendigt i.LINK-kabel
Benyt Sony i.LINK 4-stik-til-4-stik-kablet
(ved DV-overførsel).
i.LINK og
110
er varemærker.
Guide til dele og kontroller
For yderligere oplysninger henvises til sidetallene i parentes.
Fjernbetjening
J TV/DVD-knap
K TOP MENU-knap (54)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
L CHAPTER MARK-knap (69)
CHAPTER MARK ERASE-knap (69)
M SYSTEM MENU-knap (81, 84)
TITLE LIST-knap (31, 54, 66)
TIMER-knap (44, 46)
N TIMER LIST-knap (49)
O DISPLAY-knap (33)
P </M/m/,/ENTER-knap (21)
Q O RETURN-knap (49)
R OPTIONS-knap (40)
S
T ./> (forrige/næste)-knapper
(56)
U mc / CM (søg/langsom/
frys billede)-knapper (56)
A HDD-knap (29)
DVD-knap (29)
B [/1 (til/standby)-knap (21)
V H (afspil)-knap (54)
X (pause)-knap (56)
x (stop)-knap (54)
H-knappen har et justeringspunkt*.
W TIME/TEXT-knap (33)
D PROG (program) +/–-knapper (29)
+-knappen har et justeringspunkt*.
X z REC-knap (29)
x REC STOP-knap (29)
c z SYNCHRO REC-knap (51)
REC MODE-knap (29)
E Talknapper (46, 60)
Y TV 2 (lyd) +/–-knapper (18)
C Z (åbn/luk)-knap (29)
Talknappen 5 har et justeringspunkt*.
F INPUT SELECT-knap (53, 79)
G AUDIO-knap (56)
AUDIO-knappen har et justeringspunkt*.
H SUBTITLE-knap (56)
I MENU-knap (54)
Yderligere oplysninger
(øjeblikkelig afspilning)/
(øjeblikkelig fremadspoling)-knapper
(31, 61)
Z TV [/1 (til/standby)-knap (18)
wj TV PROG (program) +/–-knapper (18)
+-knappen har et justeringspunkt*.
wk TV t-knap (18)
* Brug justeringspunktet som reference ved
betjening af optageren.
,fortsættes
111
Frontpanel
A [/1 (til/standby)-knap (21)
B Display på frontpanelet (112)
K HDD knap/indikator (29)
DVD knap/indikator (29)
C Diskskuffe (29)
L
D A (åbn/luk)-knap (29)
M ONE-TOUCH DUB-knap (81)
E TIMER REC-indikator (44)
SYNCHRO REC-indikator (51)
N PROGRAM +/–-knapper (29)
F H (afspil)-knap (54)
G x (stop)-knap (54)
H
(fjernbetjeningssensor) (18)
I z REC-knap (29)
J x REC STOP-knap (29)
DV IN-stik (79)
+-knappen har et justeringspunkt*.
O INPUT SELECT-knap (51, 79)
P REC MODE-knap (29)
Q LINE 2 IN (S VIDEO/VIDEO/
L(MONO) AUDIO R)-stik (24)
* Brug justeringspunktet som reference ved
betjening af optageren.
Display på frontpanelet
HDD
DVD
SMARTLINK
DVD NICAM
VCD TV
A HDD/DVD-indikatorer
Viser det valgte medie og status for
afspilning/optagelse.
• Ur
• Programposition
• Indikator for direkte tv-optagelse (29):
"TV" angives af de to cifre, der står
længst til højre.
B Indikator for overførselsretning
C SMARTLINK-indikator (14)
E NICAM-indikator (43)
D Viser følgende:
F TV-indikator (29)
• Afspilningstid/resterende tid
• Aktuel(t) titel/kapitel/spor/
indeksnummer
• Optagetid/optageindstilling
* Viser DATA CD'er som "CD".
112
G Disktype*
H
(kameravinkel)-indikator (54)
Bagpanel
A AERIAL IN/OUT-stik (12)
E LINE 2 OUT (S VIDEO)-stik (13)
B HDMI OUT-stik (high-definition
multimedia interface out) (13, 16)
F COMPONENT VIDEO OUT
(Y, PB/CB, PR/CR)-stik (13)
C DIGITAL OUT (COAXIAL/
OPTICAL)-stik (16)
G LINE 3/DECODER-stik (23)
D LINE 2 OUT (R-AUDIO-L/VIDEO)stik (13, 16)
I LINE 1 – TV-stik (13)
H AC IN terminal (17)
Yderligere oplysninger
113
Oversigt over sprogkoder
For flere oplysninger, se side 97.
Sprognavnene overholder ISO 639: 1988 (E/F)-standarden.
Kode Sprog
Kode Sprog
Kode Sprog
Kode Sprog
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian;
Lettish
1345 Malagasy
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
SerboCroatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volap k
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1703 Ikke angivet
Områdekode
For flere oplysninger, se side 96.
114
Kode Område
Kode Område
Kode Område
Kode Område
2044
2047
2046
2057
2070
2079
2090
2092
2115
2165
2174
2109
2248
2238
2254
2276
2304
2363
2362
2376
2390
2379
2427
2424
2436
2489
2501
2149
2499
2086
2528
2184
Argentina
Australien
Østrig
Belgien
Brasilien
Canada
Chile
Kina
Danmark
Finland
Frankrig
Tyskland
Indien
Indonesien
Italien
Japan
Korea
Malaysia
Mexico
Holland
New Zealand
Norge
Pakistan
Filippinerne
Portugal
Rusland
Singapore
Spanien
Sverige
Schweiz
Thailand
Storbritannien
Indeks
Ord i anførselstegn vises i
displayene på skærmen.
Tal
16:9 22, 89
4:3 Letter box 22, 89
4:3 Pan Scan 22, 89
"48kHz/96kHz PCM" 93
A
"Af-færdigg." 40
"Afspil start" 55, 61
Afspilning 10, 54
DivX-videofiler 61
frys billede 56
genoptaget afspilning
55
hurtig baglæns
søgning 56
hurtig forlæns
søgning 56
JPEG-billedfiler 61
langsom afspilning
56
MP3-lydspor 61
scanne lyd 54
øjeblikkelig
afspilning 56
øjeblikkelig
fremadspoling
56
Afspilningstilstand 34
"AFT" 85
"Aktuelt klokkeslæt" 88
Album 34, 63
Albumnummer 34
"Andre" 98
Antenne 12
AUDIO 56
"Autom. Kapitelinddeling"
96
Automatisk indstilling af
ur 88
"Automatisk justering" 88
"Automatisk visning" 91
"AV-synkronisering" 58
B
Bagpanel 113
"Basis" 84
Basislyd 43, 95
Batterier 18
"Beskyt disk" 38
"Beskyt titel" 66
Beskyttelse
disk 38
titel 66
Billedkvalitet 48, 57
Billedstørrelse 48
"B-STØJREDUKTION"
57
Børnelås 55
Børnesikring 55, 96
C
Canal Plus 26
CD 10
CHAPTER MARK 69
CHAPTER MARK
ERASE 69
COMPONENT VIDEO
OUT 14
Copy-Free 43
Copy-Never 43
Copy-Once 43
CPRM 9
D
DATA CD 10
"Dekoder" 27
Dele og kontroller 111
Digitalt videokamera 79
"Digitaludgang" 92
Direkte afspilning 15, 55
Direkte menu 15, 55
"Direkte optagelse fra tv"
14, 30, 96
Direkte overførsel 81, 98
Direkte timer 14, 46
Diske, der kan afspilles 10
Diske, der kan bruges 8,
10
Diske, der kan indspilles
på 8
Diskindstillinger 37, 40,
96
"Diskoplysninger" 35, 37,
40
Diskplads 35, 66
Disktyper 8, 65
Display på frontpanelet
34, 112
"Displaylys" 98
"Displaysprog" 21, 88
DivX-videofiler 61
Dolby Digital 16, 93
"Downmix" 94
DTS 93
DV IN 79
"DVD" 96
DVD VIDEO 10
DVD+R 8, 65
DVD+RW 8, 65
"DVD-menu" 97
"DVDoptagelsesindstillinger" 95
DVD-R 8, 65
DVD-RAM 10
DVD-RW 8, 65
"DV-lydindgang" 80
DV-overførsel 79
Direkte overførsel 81,
98
Programredigering 81
"DV-REDIG" 82
E
"Eksempel" 71, 82
"Equalizer for afspilning"
57
"Equalizer for optag." 48
F
"Farve" 48, 57
"Farvesystem" 91
Farvesystemer 109
Fejlfinding 100
Fjernbetjening 18, 111
"Flyt" 71, 82
"FNR" 57
"Forlæng optagetid" 45
"Format for DVD-optag."
48
"Format for HDD-optag."
48
,fortsættes
115
"Formater" 40
Formatering 40
"Formatér" 99
"Formatér DVD-RW" 98
Frontpanel 112
Frys billede 56
"Færdiggør" 39
"Færdiggør disk" 98
Færdiggørelse 38
Følg afspilning 59
G
GB 41
Genoptaget afspilning 55
H
"HDDoptagelsesindstillinger" 95
HDMI
"HDMI-opløsning"
89
"Lyd(HDMI)" 94
HDMI OUT 13, 16
"HQ-indstilling" 95
Håndtering af diske 108
I
i.LINK 110
"Indstil. for lyd" 58
"Indstil. for optagelse" 48
"Indstil. for video" 57
Indtastning af tegn 36
INPUT SELECT 53, 80
Introduktion til disktyper 8
J
JPEG-billedfiler 61
"Juster optag.tilstand" 45,
95
Justere
afspilningslyd 58
gengive billede 57
optagelsesbillede 48
K
Kameravinkel 54
"Kanal" 85
Kapitel 34, 49, 69
116
Kapitelnummer 34, 69
"Kombiner titler" 72
"Kommandotilstand" 20,
98
Komponentudgang 22, 90
"Kontrast" 48, 57
Kontrol/ændring/
annullering af
timerindstillinger
(Timerliste) 49
Kopisikringssignaler 43
L
Langsom afspilning 56
"Line 1-udgang" 91
LINE 2 IN 24
LINE 3/DECODER 23
"Line 3-indgang" 91
"Line 3-udgang" 91
"Line-lydindgang" 52, 53
"Lyd" 92, 97
"Lyd-DRC" 94
"Lyddæmpning" 92
Lydkabel 16
"Lydtilslutning" 22, 92
Lynopsætning 21, 99
"Lysstyrke" 48, 57
M
"Main/sub" 52, 53
Manuel indstilling af uret
88
MENU 54
Menu
DVD-menu 54
Topmenu 54
"Miks" 80
Miniaturebillede 32
"MNR" 57
MP3-lydspor 61
MPEG 93
N
"Navn" 85
Navngivning 37
Netkabel 17
NICAM 43, 85
"Nuance" 57
Nulstilling af optageren 99
O
Områdekode 11, 114
"Opdel titel" 69
Ophævelse af
færdiggørelse 40
"Opret en Playlist" 70
"Opret Playlist" 71
Oprettelse af kapitler 69
"Optagelse" 95
Optagelse 42
billedjustering 48
mens du ser et andet
program 30
optagelsesformat 8
optagetid 30, 42
optagetilstand 30, 42
"Optagelsestilstand" 48
Optagetid 42
Original 32, 65
"Overfør.tilst." 73, 83
Overførsel
High-speed Dubbing
73
"Overfør.tilst." 73
Overførsel af
oprindeligt
materiale
(Original
Dubbing) 74
Rec Mode
Conversion
Dubbing 75
P
Pause Live TV 58
"Pauseskærm" 91
"Pausetilstand" 91
PAY-TV 26
"PAY-TV/CANAL+" 85
PBC 54
PDC 45
Playlist 32, 65, 70
"Programindstilling" 84
Programredigering 81
"Programsortering" 86
"Progressiv tilstand" 90
"Progressivt output" 90
Q
Quick Timer 47
R
REC 30
REC STOP 30, 81
"Rediger" 50
"Rediger ræk.flg." 72
Redigering 65, 70
DV-redigering 79
"Registreringskode" 98
Resterende tid 34
"RGB" 22, 91
S
S VIDEO 14
Samtidig optagelse og
afspilning 59
Satellitmodtager 25
Scan lyd 54
"Scart-indstilling" 91
Sekvensliste 71
ShowView 46
Side-tilstand 32, 51
"Skarphed" 57
"Skift vinkel" 54
"Slet" 50, 66, 71, 82
"Slet A til B" 68
Slet alle titler 67
"Slet titel automatisk" 45,
95
"Slet titler" 67
SMARTLINK 14
Sorter 32
"Sprog" 97
"Standardopsætning" 99
Statuslinje for afspilning
34
"Stereo 1" 80
"Stereo 2" 80
Styring af tv-apparater
med fjernbetjeningen 18
"Støjreduk. for optag." 48
Sub-lyd 43, 95
SUBTITLE 56
Super VIDEO CD 10
"S-video" 22, 91
Synkroniseret optagelse 51
"System" 84
"Søg" 60
"Søg efter album" 60
"Søg efter fil" 60
"Søg efter kapitel" 60
"Søg efter spor" 60
"Søg efter tid" 60
"Søg efter titel" 60
Søge
finde begyndelsen af
titlen/kapitlet/
sporet 56
hurtig baglæns
søgning/hurtig
forlæns søgning
56
scanne lyd 54
T
Talknapper 37, 47
Tekst-tv 30, 87
Tilslutning
antennekablet 12
lydkablerne 16
videokablerne 13
TIME/TEXT 34
TIMER 44
"Timerindstillinger" 95
Timerliste 49
Timeroptagelse
"Juster optag.tilstand"
45
kontrollere/ændre/
annullere 49
manuel indstilling 44
ShowView 46
"Slet titel automatisk"
45
Synkroniseret
optagelse 51
Titel 34
Titelliste 31, 54
Miniature 32
Sorter 32
"Titelnavn" 66
Titelnummer 34
TITLE LIST 54
"Tjek overlap." 50
TOP MENU 54
"Tosproget optagelse" 95
Tosproget optagelse 43
Tunersystem 22
TV t 18, 30
TV/DVD 19, 30
"Tv-oversigt" 87
TV-pause 58
Tv-system 84
"Tv-type" 22, 89
U
"Undertekster" 97
Ur 22, 88
V
"Video" 22, 89, 91
VIDEO CD 10
Videoindgang 14
Videoledning 13
"Videooutput" 89
Video-tilstand 8
VPS 45
VR-tilstand 8
"Vælg miniature" 67
Z
ZWEITON 43
117
118
119
Trykt på 70% eller derover genbrugspapir.
*I-2886041210*
Sony Corporation Printed in Hungary
Download PDF

advertising