Sony | DVP-NS300 | Sony DVP-NS300 Betjeningsvejledning

3-069-727-71(1)
CD/DVD Player
Betjeningsinsvejleadning
DVP-NS300
© 2001 Sony Corporation
ADVARSEL
Undlad at udsætte apparatet for
regn eller fugt, så risiko for
brand eller stød undgås.
Undlad at åbne kabinettet for at
undgå elektrisk stød. Overlad
alt reparationsarbejde til
kvalificeret servicepersonale.
Nedledningen må kun skiftes af
en kvalificeret forhandler.
Dette apparat er klassificeret som et
KLASSE 1 LASER-produkt. KLASSE
1 LASER PRODUKTMÆRKATET
findes på bagsiden.
ADVARSEL
Brug af optiske instrumenter sammen
med dette produkt forøger risikoen
for øjenskader. Da den laserstråle, der
bruges i denne CD-/DVD-afspiller, er
skadelig for øjnene, bør du undgå at
skille kabinettet ad.
Overlad alt reparationsarbejde til
kvalificeret servicepersonale.
Forholdsregler
Sikkerhed
• Denne enhed fungerer ved 220-240
V vekselstrøm, 50/60 Hz.
Kontroller, at enhedens
driftsspænding er den samme som
den lokale strømforsyning.
• Hvis der tabes noget i kabinettet,
skal strømmen afbrydes, og
enheden bør kontrolleres af
faguddannet personale, før den
tages i brug igen.
• Strømmen til enheden er ikke
afbrudt, så længe den er tilsluttet
stikkontakten, heller ikke hvis
selve enheden er blevet slukket.
• Tag stikket ud af stikkontakten,
hvis du ikke vil bruge enheden i en
længere periode. Du skal tage
stikket ud ved at trække i stikket,
aldrig i ledningen.
2
Velkommen!
Installation
• Sørg for rigelig luftcirkulation for
at forhindre, at produktet bliver
overophedet.
• Placer ikke enheden på overflader
(tæpper og lign.) eller tæt på
materialer (gardiner og lign.), der
kan blokere ventilationsspalterne.
• Anbring ikke enheden tæt på
varmekilder, f.eks. radiatorer eller
ventilationskanaler eller på steder
med direkte sollys, meget støv,
mekaniske vibrationer eller
rystelser.
• Anbring ikke enheden i en skrå
stilling. Den er kun beregnet til at
blive betjent i vandret stilling.
• Anbring ikke enheden og discs i
nærheden af udstyr med stærke
magneter, f.eks. mikrobølgeovne
eller store højttalere.
• Anbring ikke tunge genstande på
enheden.
• Hvis enheden flyttes direkte fra et
koldt til et varmt sted, kan der
dannes kondens på laser-pickuppen
i CD-/DVD-afspilleren. Når du
installerer enheden første gang,
eller når du flytter den fra et koldt
til et varmt sted, bør du vente cirka
30 minutter, før du tager den i brug.
Tak, fordi du har købt en Sony
CD-/DVD-afspiller. Før du tager
denne afspiller i brug, bør du læse
denne manual grundigt og beholde
den til fremtidig brug.
Om justering af lydstyrken
Forholdsregler
Om sikkerhed
• Advarsel - Brug af optiske instrumenter sammen
med dette produkt forøger risikoen for
øjenskader.
• Hvis der tabes en genstand eller væske i
kabinettet, skal strømmen afbrydes, og enheden
bør kontrolleres af faguddannet personale, før
den igen tages i brug.
Om strømkilder
• Strømmen til afspilleren er ikke afbrudt, så længe
den er tilsluttet stikkontakten, heller ikke hvis
selve afspilleren er blevet slukket.
• Hvis du ikke skal anvende afspilleren i et længere
stykke tid, skal du tage stikket ud af
stikkontakten. Du skal tage stikket ud ved at
trække i selve stikket, aldrig i ledningen.
• Hvis netledningen skal udskiftes, må dette kun
udføres af faguddannet personale.
Om placering
• Anbring afspilleren på et sted med rigelig
ventilation for at undgå overophedning af
afspilleren.
• Anbring ikke afspilleren på en blød overflade,
f.eks. et tæppe, der kan blokere
ventilationshullerne i bunden.
• Anbring ikke afspilleren på et sted nær
varmekilder eller på et sted med direkte sollys,
meget støv eller mekaniske vibrationer.
Skru ikke op for lyden, mens du lytter til et ajsnit
med meget lave eller ingen lydsignaler. Hvis du
gør det, kan højttalerne ødelægges, når du spiller
en del med kraftige lydniveauer.
Om rengøring
Rengør kabinettet, panelet og kontrolknapperne
med en blød klud, der er fugtet let med et mildt
rengøringsmiddel. Brug ikke skuresvampe,
skurepulver eller opløsningsmidler åsom sprit eller
rensebenzin.
Kontakt venligst din Sony forhandler, hvis du har
spørgsmål eller problemer med afspilleren.
Om rengøring af plader
Anvend ikke de CD-/DVD-renseplader, der kan
købes. Dette kan forårsage fejlfunktion.
VIGTIG BEMÆRKNING
Forsigtig: En DVD-afspiller kan vise et stillvideobillede eller et billede på TV-skærmen
uendeligt. Hvis du viser still-videobilledet eller
et billede på TV-skærmen gennem længere tid,
risikerer du at beskadige TV-skærmen.
Projektions-TV særlig følsomme over for
dette.
Om betjeningen
• Hvis afspilleren flyttes direkte fra et koldt til et
varmt sted eller placeres i et rum med høj
luftfugtighed, kan der dannes kondensvand på
linserne i afspilleren. Hvis dette forekommer,
fungerer afspilleren muligvis ikke korrekt. I dette
tilfælde skal du fjerne discen og lade afspilleren
stå tændt i en halv time, indtil fugten er
fordampet.
• Når du flytter afspilleren, skal du fjerne
eventuelle discs. Discen kan blive beskadiget,
hvis den ikke fjernes.
3
Indholdsfortegnelse
ADVARSEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Velkommen! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Forholdsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Om denne manual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Denne afspiller kan afspille følgende discs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Bemærkninger om discs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Stikordsregister til dele og kontrolknapper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Vejledning til skærmdisplays (Statuslinje, Kontrollinje, Kontrolmenu) . . . . . . . 12
Introduktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Hurtigt overblik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Trin 1: Udpakning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Trin 2: Isættelse af batterier i fjernbetjeningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Trin 3: TV-tilslutninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Trin 4: Afspilning af en disc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Tilslutninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Tilslutning af afspilleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Trin 1: Tilslutning af videokabler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Trin 2: Tilslutning af lydkabler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Trin 3: Tilslutning af netledningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Trin 4: Hurtig installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Afspilning af discs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Afspilning af discs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Genoptagelse af afspilningen fra det punkt, hvor du stoppede discen
(Genoptag afspilning) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Brug af DVD’ens menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Afspilning af VIDEO-CD’er med PBC-funktioner (PBC-afspilning) . . . . . . . . . 34
Forskellige afspilningsjunktioner (Programmeret afspilning, Tilfældig i afspilning
rækkefølge, Gentaget afspilning, A-B Gentaget afspilning) . . . . . . . . . . . 35
Søgning efter en scene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Søgning efter et bestemt punkt på en disc (Scan, Slow motion) . . . . . . . . . . 40
Søgning efter en titel/et kapitel/et spor/et indeks/en scene (Søgning) . . . . . . 41
Visning af oplysninger om discen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Visning af spilletiden og resterende spilletid i displayet på frontpanelet . . . . . 42
Visning af spilletiden og den resterende spilletid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
4
Lydindstilinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Ændring af Lyden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Indstillinger for TV Virtual Surround Sound (TVS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Afspilning af Jilm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Ændring af kamera-vinkel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Visning af undertekster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Justering af billedkvaliteten (BNR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Brug af forskellige Junktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Låsning af discs (Brugerdefineret børnesikring, Børnesikring) . . . . . . . . . . . . 50
Betjeningsaktiverede lydeffekter (lyd-feedback) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Betjening af TV’et med den medfølgende fjernbetjening . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Indstillinger og Jjusteringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Brug af klargøringsdisplayet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indstilling af sproget for displayet eller lydsporet (SPROG-INDSTILLING) . .
Indstillinger for displayet (SKÆRMINDSTILLING) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Brugerdefinerede indstillinger (BRUGERDEFINERET INDSTILLING) . . . . .
Indstillinger for lyden (LYDINDSTILLING) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56
57
58
59
61
Yderligere oplysninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Fejlfinding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Selvdiagnosefunktion (Når der vises tal/bogstaver i displayet) . . . . . . . . . . .
Ordliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Liste over sprogkoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Liste over menupunkter i klargøringsdisplay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64
66
67
69
70
71
73
5
Områdekode
Om denne manual
• Instruktionerne i denne manual beskriver
knapperne på fjernbetjeningen. Du kan
også anvende knapperne på afspilleren,
hvis de har de samme eller lignende navne
som dem på fjernbetjeningen.
• Betydningen af de ikoner, der anvendes i
denne manual, er beskrevet nedenfor:
Ikon
Betydning
Ikon
Betydning
Funktioner til
DVD-Video
afspilning
Funktioner til
musik CD
afspilning
Funktioner til
VIDEO CD
afspilning
Flere
praktiske
funktioner
z
DVD-afspilleren har en regionkode på
bagsiden, og der kan kun afspilles DVD’er,
der er mærket med en tilsvarende
regionkode.
DVD’er med mærket ALL kan også afspilles
på denne afspiller.
Hvis du forsøger at afspille andre DVD’er,
vises meddelelsen “Afspilning af denne
plade er ikke tilladt i denne geografiske
region” på TV-skærmen. Afhængigt af
DVD’en er der muligvis ikke angivet nogen
regionkode, selvregionom afspilning af
DVD’en ikke er mulig i den pågældende
geografiske region.
X
Regionkode
MODEL NO.
DVP–XXXX
CD/DVD PLAYER
AC 00V 00Hz
NO.
00W
SONY CORPORATION
MADE IN JAPAN
0-000-000-00
Eksmpel på plader, afspilleren ikke
kan afspille
Denne afspiller kan
afspille følgende discs
Disc-type
DVD-VIDEO
VIDEO CD
MUSIK CD
“DVD VIDEO”-logoet er et varemærke.
6
Afspilleren kan ikke afspille følgende discs:
• CD-ROM (herunder PHOTO CD’er)
• CD-R
• Datasektioner på CD-EXTRA’er
• DVD-ROM
• DVD-Audio
• HD-lag på SACD
Afspilleren kan heller ikke afspille følgende
discs:
• En DVD med en anden regionkode (side
67).
• En disc i en afvigende form (f.eks. stjerneeller hjerteformet).
• En disc med papir eller klistermærker.
• En disc, der stadig har lim fra cellofantape
eller et klistermærke på.
Bemærkning om
afspilningsfunktioner for DVD’er og
video-cd’er.
Nogle afspilningsfunktioner på DVD’er og
VIDEO CD’er kan være bevidst fastsat af
softwareproducenter. Da denne afspiller
afspiller DVD’er og VIDEO CD’er i
overensstemmelse med det discndhold,
softwareproducenterne har udviklet, er nogle
af afspilningsfunktionerne muligvis ikke
tilgængelige. Se også de instruktioner, der
fulgte med DVD’erne eller VIDEO CD’erne.
Ophavsret
Dette produkt anvender teknologi til
beskyttelse af ophavsret, der er beskyttet af
metodekrav i bestemte amerikanske patenter
og andre immaterielle ejendomsrettigheder,
der ejes af Macrovision Corporation og andre
rettighedshavere. Brug af denne teknologi til
beskyttelse af ophavsret skal autoriseres af
Macrovision Corporation og er kun beregnet
til privatbrug og andre former for begrænset
visning, med mindre andet er autoriseret af
Macrovision Corporation. Reverse
engineering eller demontering er forbudt.
Bemærkninger om discs
Om håndtering af disc
• Tag fat i discens kant for ikke at tilsmudse
den. Berør ikke overfladen.
• Udsæt ikke discens for direkte sollys eller
varmekilder, f.eks. varmluftskanaler, og
efterlad den ikke i en bil parkeret i direkte
sollys, da temperaturen i bilen kan stige
voldsomt.
• Anbring discens i hylsteret efter afspilning.
Om rengøring
• Rengør discens med en renseklud før
afspilning.
Aftør discens fra midten og ud.
• Undlad at bruge opløsningsmidler, såsom
rensebenzin, fortynder, rensemidler eller
antistatisk spray beregnet til LP’er.
7
Stikordsregister til dele og kontrolknapper
Se de sider, der er angivet i parentes, hvis du ønsker yderligere oplysninger.
Frontpanel
1 POWER (tænd)-knap/indikator (30)
2 BNR (Block Noise Reduction)-knap/
indikator (49)
3 SURROUND-knap/indikator (46)
4 Discskuffe (30)
5 A (åbnen/luk)-knap (30)
6 ./> (forrige/næste)-knapper (31)
7 C/X/x/c/ENTER-knapper (26)
8 TITLE (titel)-knap (33)
9 DVD MENU-knap (33)
8
q;
qa
qs
qd
qf
qg
qh
O RETURN (retur)-knap (34)
DISPLAY-knap (12)
x (stop)-knap (30)
X (pause)-knap (31, 54)
H (afspil)-knap (30)
Display (9)
(fjernbetjeningsmodtager) (14)
Frontpanel
Ved afspilning af en DVD
Afspilningsstatus
Lyser, når afspilleren udsender signalet i NTSC-format
Disctype
Aktuelt kapitel (42)
DVD
NTSC
MPEG PGM SHUFFLE
DTS ANGLE REPEAT1
Digital A-B
TITLE
CHAP
HOUR
SEC
Spilletid (42)
Aktuel
Aktuel titel (42)
afspilningsfunktion
(35)
Aktuelt lydsignalformat
(45)
MIN
Lyser, når du ændrer vinklen
(48)
Ved afspilningen af en VIDEO-CD (PBC)
Disctype
AfspilningsLyser, når afspilleren udsender signalet i NTSC-format
status
NTSC
VIDEO CD
CD
MIN
SEC
A-B PBC
Aktuel afspilningsfunktion
(35)
Aktuel sekvens (42)
Spilletid (42)
Lyser ved afspilning af en VIDEO-CD med PBC (34)
Ved afspilning af en CD eller VIDEO-CD (uden PBC)
Afspilningsstatus
VIDEO CD
CD
Disctype
Lyser, når afspilleren udsender signalet i NTSC-format
NTSC
PGM SHUFFLE
REPEAT1
A-B
Aktuel afspilningsfunktion
(35)
TRACK
INDEX
Aktuelt spor- og
indeks (42)
MIN
SEC
Spilletid (42)
fortsat
9
Bagpanel
DIGITAL OUT
LINE (RGB)-TV
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
COAXIAL
LINE OUT
R-AUDIO-L
S VIDEO OUT
VIDEO
1 DIGITAL OUT (COAXIAL)-stik (21,
22, 24)
2 LINE (RGB)-TV (line (RGB)television)-bøsning (15, 17)
10
3 S VIDEO OUT-bøsning (17)
4 LINE OUT (VIDEO)-bøsning (17)
5 LINE OUT L/R (AUDIO)-bøsning (20,
21, 22)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
q;
qa
qs
qd
qf
qg
qh
qj
qk
ql
w;
wa
ws
wd
wf
wg
wh
wj
wk
wl
e;
Z (åbnen/luk)-knap (31)
BNR (Block Noise Reduction)-knap (49)
SURROUND-knap (46)
TIME/TEXT (ur/tekst)-knap (42)
REPEAT (gentaget)-knap (38)
SHUFFLE (tilfældig)-knap (37)
PROGRAM (program)-knap (38)
(kameravinkel)-knap (48)
(lyd)-knap (45)
./> (forrige/næste)-knapper (31)
/ y (scan/slow)-knapper (40)
H (afspil)-knap (30)
X (pause)-knap (31)
TITLE (titel)-knap (33)
DISPLAY (display)-knap (56)
TV [/1 (television tænd/standby)-knap
(55)
[/1 (tænd/standby)-knap (54)
(wide screen)-knap (55)
A - B-knap (38)
t (TV/VIDEO)-knap (55)
2 (lydstyrke) +/– knap (55)
CLEAR (slet)-knap (35)
(undertekst)-knap (48)
SEARCH MODE (søgning)-knap (41)
TV/DVD (televisìon/DVD)-knap (55)
x (stop)-knap (30)
DVD MENU (DVD menu)-knap (33)
C/X/x/c-knapper (26)
ENTER (enter)-knap (26)
O RETURN (retur)-knap (34)
y
Fjernbetjeningen
11
Vejledning til skærmdisplays (Statuslinje, Kontrollinje,
Kontrolmenu)
I det følgende forklares de tre typer skærmdisplays, der anvendes med denne afspiller:
Statuslinje, Kontrollinje og Kontrolmenu.
Statuslinje
Viser den aktuelle afspilningsstatus.
Denne vises, når DISPLAY-knappen trykkes ind flere gange under afspilningen.
Tallene i parentes er henvisninger til sidetal.
DVD’ens kapitelnummer
eller VIDEO-CD’ens
eller cd’ens
indeksnummer (67).
Type disc, der afspilles.
DVD T41 – 8
T
DVD’ens
titelnummer eller
VIDEO-CD’ens
eller cd’ens
spornummer (67).
Afspilningsstatus
(BAfspilning, XPause
xStop, osv.).
0:08:41
Spilletid eller
tilbageværende tid
(42).
(Kun DVD-afspilning)
DOLBY DIGITAL 3/2.1
Formatet på det aktuelle
lydsignal (45).
Lyser grønt under Afspilning
i tilfældig rækkefølge.
Den enhed, der gentages.
Lyser grønt under
Programmeret
afspilning (35).
12
KAPITEL
Lyser under Gentaget
afspilning (38).
Eksempel på valg
af Gentaget
afspilning.
Displayet skifter,
når der er angivet
A-B Gentaget
afspilning.
Kontrollinje
Kontrollinjen vises, når du vælger en afspilningsfunktion ved at trykke på funktionens knap på
fjernbetjeningen.
Ikon for afspilningsfunktion.
Lyser grønt, når du har
valgt en afspilningsfunktion.
2(7)
Valgt menupunkt eller enhed.
Eksempel på, hvordan
displayet ser ud, når
du har trykket på
(rameravvinkel) på
fjernbetjeningen.
Kontrolmenu
Kontrolmenuen vises, når du har trykket på DISPLAY-knappen, når afspilleren er stoppet.
Tallet i parentes er henvisninger til sidetal.
INSTALLATION (57)
• Vælg HURTIG for at foretage det mindst mulige antal grundlæggende
justeringer før brug af afspilleren.
• Vælg BRUGERDEFINERET for at foretage en hel række justeringer.
• Vælg NULSTIL for at stille justeringerne tilbage til standardindstillingerne.
HURTIG
Lyser grønt under
Programmeret afspilning.
BRUGERDEFINERET
BØRNESIKRING (50)
• Angives for at begrænse
afspilningen af udvalgte
discs.
PROGRAM (35)
• Gør det muligt at afspille titler, kapitler
eller spor i en ønsket rækkefølge.
13
Introduktion
Hurtigt overblik
I dette kapitel får du et hurtigt overblik, der giver dig nok oplysninger til at begynde at bruge
afspilleren. Hvis du vil anvende denne afspillers surround sound-funktioner, kan du se
“Tilslutninger” på side 17.
Bemærk
Du kan ikke tilslutte denne afspiller til et TV, der ikke har enten en SCART (EURO AV)- eller
videoindgangsbøsning.
Sørg for at slukke for strømmen til hver enkelt komponent, før tilslutningen foretages.
Trin 1: Udpakning
Kontroller, at du har følgende dele:
• Lyd-/videokabel (phono-stik × 3 y phono-stik × 3) (1)
• Fjernbetjening RMT-D126P (1)
• R6-batterier (størrelse AA) (2)
Trin 2: Isættelse af batterier i fjernbetjeningen
Du kan fjernbetjene afspilleren ved hjælp af den medfølgende fjernbetjening. Isæt to R6-batterier
(størrelse AA), så 3 og # på batterierne svarer til diagrammet i batterirummet. Når du bruger
fjernbetjeningen, skal du rette den mod fjernbetjeningsmodtageren på afspilleren.
Bemærk
• Efterlad ikke fjernbetjeningen på et meget varmt eller fugtigt sted.
• Tab ikke fremmedlegemer ned i fjernbetjeningens batterirum, f.eks. under udskiftning af batterier.
• Udsæt ikke fjernbetjeningsmodtageren for direkte lys fra soleu eller lamper. Dette kan medføre fejlfunktion.
• Hvis du ikke anvender fjernbetjeningen i længere tid, bør du fjerne batterierne for at undgå skade fra lækkende
batterier og korrosion.
14
Trin 3: TV-tilslutninger
Tilslut et SCART (EURO AV)-rabel (medfølger ikke) og en netledning i den rækkefølge
(1~3), som er vist nedenfor. Sørg for at tilslutte netledningen sidst.
Introduktion
til SCART (EURO
AV)-indgang
1 SCART (EURO AV)-kabel
(medfølger ikke)
TV
til T LINE (RGB)-TV
LINE (RGB)-TV
2 Strømkilde
CD/DVD-afspiller
DIGITAL OUT
LINE (RGB)-TV
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
COAXIAL
LINE OUT
R-AUDIO-L
S VIDEO OUT
VIDEO
l: Signalretning
3 Strømkilde
Ved tilslutning til et standard-TV med 4:3-skærm
Afhængigt af discen passer billedet muligvis ikke til TV-skærmen.
Hvis du vil ændre formatforholdet, skal du se side 58.
Hvis dit TV ikke har en SCART (EURO AV)-bøsning
Se under B i “Trin 1: Tilslutning af videokabler” (side 17).
15
Trin 4: Afspilning af en disc
1 Tænd for TV’et.
2 Indstil indgangsvælgeren på TV’et til afspilleren.
Med afspilningssiden nedad
3 Tryk på POWER på afspilleren.
4 Tryk på A på afspilleren for at åbne discskuffen.
5 Ilæg discen med afspilningssiden nedad i pladeskuffen.
6 Tryk på H.
Discskuffen lukkes, og afspilleren påbegynder afspilningen af discen.
Efter Trin 6
Der kan vises en menu på TV-skærmen afhængigt af discen. I så fald skal du vælge det ønskede
emne i menuen og afspille DVD’en (side 33) eller VIDEO-CD’en (side 34).
Sådan stoppes afspilningen
Tryk på x.
Sådan tages discen ud
Tryk på A.
Sådan slukkes afspilleren
Tryk på {/1 på fjernbetjeningen. Afspilleren er indstillet til standby, og POWER-indikatoren
lyser rødt. Tryk på POWER på afspilleren for at slukke fuldstændigt.
16
Tilslutninger
Tilslutning af afspilleren
Følg Trin 1 til 4 for at tilslutte og justere indstillingerne for afspilleren.
Før du starter, skal du slukke for strømmen, kontrollere, at du har alt det medfølgende tilbehør og
indsætte batterierne i fjernbetjeningen (side 14).
Tilslutninger
Bemærk
• Tilslut kablerne forsvarligt for at undgå uønsket støj.
• Se de instruktioner, der følger med de komponenter, der skal tilsluttes.
Trin 1: Tilslutning af videokabler
Tilslut CD-/DVD-afspilleren til TV’et, projektoren eller AV-forstærkeren (receiveren) ved hjælp
af et videokabel. Vælg en af måderne A til C, afhængigt af, hvordan den passer med
indgangsbøsning på TV’et, projektoren eller AV-forstærkeren (receiveren).
A
C
S VIDEO-kabel
(medfølger ikke)
LINE (RGB)-TV
INPUT
S VIDEO
SCART (EURO
AV)-kabel
(medfølger ikke)
TV
TV, projektor, AV-forstærker
(receiveren)
CD-/DVD-afspiller
DIGITAL OUT
LINE (RGB)-TV
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
COAXIAL
LINE OUT
R-AUDIO-L
S VIDEO OUT
VIDEO
(gul)
INPUT
VIDEO
(gul)
L
AUDIO
Lyd-/videokabel (medfølger)
R
TV, projektor, AVforstærker (receiveren)
l: Signalretning
B
fortsat
17
A Hvis du tilslutter til en SCART (EURO AV) indgangsbøsning
Tilslut SCART (EURO AV)-kablet (medfølger ikke). Sørg for, at stikkene sidder korrekt for at
undgå brum og støj. Når du tilslutter ved hjælp af SCART (EURO AV)-kablet, skal du
kontrollere, at TV’et er tilpasset til S VIDEO- eller RGB-signaler. Se betjeningsveiledninger,
som følger med det TV, der skal tilsluttes.
Når du angiver “LINE” til “S VIDEO” eller “RGB” under “BRUGERDEFINERET
INDSTILLING” i klargøringsdisplayet (side 59), skal du anvende et fuldt monteret SCART
(EURO AV) kabel.
B Hvis du tilslutter til en videoindgangsbøsing
Tilslut de gule stik på lyd-/videokablet (medfølger) til de gule (video)bøsninger. Du kan se
billeder i standardkvalitet.
Gul (video)
Gul (video)
Hvid (L)
Hvid (L)
Rød (R)
Rød (R)
Tilslut de røde og hvide stikti til lydbøsninger (side 17).
C Hvis du tilslutter til en S VIDEO indgangsbøsning
Tilslut S VIDEO-kablet (medfølger ikke). Du kan se billeder i høj kvalitet.
Bemærk
• Tilslut ikke afspilleren til en videobåndoptager. Du kan muligvis ikke få et klart billede på TV-skærmen, hvis du
fører afspillerens signaler gennem videobåndoptageren.
Videobåndoptager
CD-/DVD-afspiller
TV
Tilslut direkte
• Når du tilslutter TV’et via SCART (EURO AV)-bøsninger, bøsningerne, omskiftes TV’ets indgang automatisk til
gengivelse fra CD/DVD-afspilleren, når du starter afspilning eller trykker på en hvilken som helst knap, dog ikke
POWER på afspilleren eller [/1 på fjernbetjeningen. Hvis du vil se TV, skal du trykke på TV/DVD på
fjernbetjeningen for at returnere indgangen til TV’et.
Når du afspiller en disc, der er optaget i NTSC-farvesystemet, viser afspilleren videosignalet eller
klargøringsdisplayet osv. i NTSC-farvesystemet, og billedet vises muligvis ikke på et TV med PALfarvesystem. I så fald skal du åbne skuffen og fjerne discen.
18
Trin 2: Tilslutning af lydkabler
Se nedenstående diagram for at vælge den tilslutning, der passer bedst til dit system. De opnåede
surround-effekter afhænger af de tilslutninger og komponenter, du anvender.
Tilslutninger
Vælg en tilslutning
Vælg en af følgende tilslutninger,
Tilslutning
A
til
D
.
Komponenter, der skal tilsluttes
A
(side 20)
• TV (stereo)
B
(side 21)
• Stereoforstærker (receirver)
(med kun V og H, eller med en digital indgang)
• 2 højttalere
(front V og H)
B
(side 21)
• MD/DAT-optager
C
(side 22)
• AV forstærker (receiver) med Dolby* Surround (Pro Logic) dekoder
(med kun V og H, eller med en digital indgang)
• 3 højttalere
(for V og H, og bag (monolyd))
• 6 højttalere
(for V og H, center, bag V og H, subwoofer)
D
(side 24)
• AV-forstærker (receiver) med en Dolby Digital-, MPEG-lyd- eller DTS**dekoder (for og en digital indgang)
• 6 højttalere
(for V og H, bag V og H, center, subwoofer)
* Produceret under licens fra Dolby Laboratories. “Dolby”, “Pro Logic” og det dobbelte D-symbol er varemærker
tilhørende Dolby Laboratories. Fortrolige ikke-udgivede værker. © 1992-1997 Dolby Laboratories. Alle
rettigheder forbeholdes.
** “DTS” er varemærker tilhørende Digital Theater Systems, Inc.
fortsat
19
Tilslutning til dit TV
A
Denne tilslutning anvender TV’ets højttalere til lyd. Hvis du anvender SCART (EURO AV)kablet i “Trin 1: Tilslutning af videokabler A” (side 17), behøver du ikke at tilslutte lydkabler til
TV’et.
xAnbefalede surround sound-effekter til denne tilslutning
•TVS-DYNAMISK (side 46)
•TVS-BRED (side 46)
CD-/DVD-afspiller
DIGITAL OUT
LINE (RGB)-TV
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
LINE OUT
COAXIAL
R-AUDIO-L
A
S VIDEO OUT
VIDEO
(gul)
(gul)
LINE OUT
TV
(hvid)
(hvid)
R-AUDIO-L
VIDEO
(rød)
Lyd-/videokabel
(medfølger)
l: Signalretning
Det gule stik anvendes til videosignaler (side 17).
20
(rød)
til lydsignal
B Tilslutning til stereoforstærker (receiver) og 2 højttalere/Tilslutning til MD/
DAT optager
xAnbefalede surround-effekter til tilslutningen
•TVS-STANDARD (side 46)
z I tilslutning
B-1
Tilslutninger
Denne tilslutning anvender de to jronth højttalere, der er tilsluttet stereoforstærkeren (receiveren)
til lyd. Hvis stereoforstærkeren (receiveren) kun har lydindgangsbøsningerve L og R, skal du
anvende B-1 . Hvis forstærkeren (receiveren) har en digital indgangsbøsning, skal du anvende
B-2 . Når du tilslutter til en MD-optager eller DAT-afspiller, skal du anvende B-2 . I så fald
kan du også tilslutte afspilleren direkte til MD-optageren eller DAT-afspilleren ved hjælp af
stereoforstærkeren (receiveren).
B-1 kan du anvende det medfølgende lyd-/videokabel i stedet for et separat lydkabel.
z Hvis du vil opnå bedre surround sound-effekter, bør din lytteposition være lige langt fra de to højttalere.
Bemærk
Hvis du vælger en af TVS-effekterne, mens du afspiller en DVD, kommer der ingen lyd fra højttalerne med tilslutningen B-2 .
CD-/DVD-afspiller
DIGITAL OUT
LINE (RGB)-TV
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
LINE OUT
COAXIAL
R-AUDIO-L
S VIDEO OUT
VIDEO
B-2
B-1
Stereolydkabel
(medfølger ikke)
DIGITAL OUT
(hvid)
LINE OUT
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
Koaksialt digitalt kabel
(medfølger ikke)
COAXIAL
(rød)
R-AUDIO-L
VIDEO
eller
(hvid)
(rød)
til koaksial digital indgang
[Højttalere]
til lydindgang
Stereoforstærker (receiver)
Front
(V)
Front
(H)
l: Signalretning
MD-optager/DAT-optager
fortsat
21
C Tilslutning til en forstærker (receiver) med Dolby* Surround (Pro Logic)
dekoder og 3 til 6 højttalere
Denne tilslutning gør det muligt at opnå surround-effekter fra Pro-Logic-dekoderen på
forstærkeren (receiveren). Hvis du har en AV-forstærker (receiver), der er udstyret med en Dolby
Digital-, MPEG-lyd- eller DTS-dekoder, skal du se side 24.
Du kan kun opnå Dolby-Surround-effekter, når du spiller discs med Dolby-Surround-lyd eller
multi-kauallyd (Dolby Digital).
Pro-Logic anvender mindst 3 højttalere (front H og V, og bag (monolyd)). Surround-effekterne
forbedres, hvis der anvendes 6 højttalere (front H og V, center, bag H og V og subwoofer).
Hvis forstærkeren (receiveren) kun har H og V lydindgangsbøsninger, skal du anvende C-1 .
Hvis forstærkeren (receiveren) har en digitalt indgangsbøsning, skal du anvende C-2 .
xAnbefalede surround sound-effekter ved brug af denne tilslutning med forstærkeren
(receiveren)
•Dolby Surround (Pro Logic) (side 67)
z Se i betjeningsvejledningen til forstærkeren (receiveren), hvordan højttalerne bør placeres.
22
CD-/DVD-afspiller
DIGITAL OUT
LINE (RGB)-TV
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
LINE OUT
COAXIAL
R-AUDIO-L
S VIDEO OUT
VIDEO
Tilslutninger
C-2
C-1
Stereolydkabel
(medfølger ikke)
DIGITAL OUT
(hvid)
LINE OUT
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
Koaksialt digitalt kabel
(medfølger ikke)
COAXIAL
(rød)
R-AUDIO-L
VIDEO
eller
(hvid)
til koaksial digital indgang
(rød)
til lydindgand
[Højttalere]
[Højttalere]
Dolby Surround-forstærker (modtager)
Bag
(V)
Front
(V)
Bag
(H)
Subwoofer
Center
Front
(H)
Bag*
(mono)
l: Signalretning
∗ Når du tilslutter 6 højttalere, skal du erstatte den bageste monohøjttaler med en højttaler, to baghøjttalere og en
subwoofer.
fortsat
23
D AV forstærker (receiver) med digital indgangsbøsning og Dolby Digital,
MPEG-lyd eller DTS dekoder samt 6 højttalere
Denne tilslutning gør det muligt at anvende Dolby Digital-, MPEG-lyd- eller DTSdekoderfunktionen i AV-forstærkeren (modtageren) Du kan ikke anvende afspillerens TVSlydeffekter.
xAnbefalede surround sound-effekter ved brug af denne tilslutning med forstærkeren
(modtageren)
•Dolby Digital (5,1-kanals) (side 67)
•DTS (5,1 kanals) (side 67)
•MPEG-lyd (5,1-kanals) (side 67)
z Se i betjeningsvejledningen til forstærkeren (receiveren), hvordan højttalerne bør placeres, for at du kan opleve
surround sound effekterne bedst muligt.
Bemærk
Når du har udført tilslutningen, skal du sørge for at sotte “DOLBY DIGITAL” til “DOLBY DIGITAL” (side 26).
Hvis AV-forstærkeren (receiveren) har en DTS-dekoder, skal du sotte “DTS” til “TIL” (side 26). Hvis AVforstærkeren (receiveren) har en MPEG-dekoder, skal du sotte “MPEG” til “MPEG” (side 62). I modsat fald kommer
der ingen lyd eller en krajtig støj fra højttalerne.
24
CD-/DVD-afspiller
DIGITAL OUT
LINE (RGB)-TV
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
LINE OUT
COAXIAL
R-AUDIO-L
S VIDEO OUT
VIDEO
Tilslutninger
D
DIGITAL OUT
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
COAXIAL
Koaksialt digitalt kabel
(medfølger ikke)
til koaksial digital indgang
[Højttalere]
[Højttalere]
AV-forstærker (receiver) med en dekoder
Bag
(V)
Subwoofer
Bag
(H)
Front (V)
Center
Front (H)
l: Signalretning
25
Trin 3: Tilslutning af netledningen
Sæt afspillerens og TV’ets netledninger i stikkontakten.
Tilslut ikke afspillerens netledning i det “tændte” strømstik på en forstærker (receiver). Når du
slukker for strømmen på forstærkeren (receiver), kan du miste afspillerens indstillinger.
Trin 4: Hurtig installation
Følg nedenstående trin for at foretage det mindst mulige antal grundlæggende justeringer på
afspilleren. Hvis du vil springe et trin over, skal du trykke på >. Hvis du vil vende tilbage til
det foregående trin, skal du trykke på ..
+/1
ENTER
./>
POWER
./> X/x
X/x
ENTER
A Tænd for TV’et.
B Skift indgangsvælgeren på TV’et til afspilleren.
C Tryk på POWER på afspilleren, og tryk på [/1 på fjernbetjeningen.
“Press [ENTER] to run QUICK SETUP” vises nederst på skærmen. Dette vises nederst på
skærmen. Hvis denne meddelelse ikke vises, skal du vælge “HURTIG” under INSTALLATION
i kontrolmenuen (side 13) for at køre Hurtig installation.
D Tryk på ENTER uden at ilægge en disc.
Klargøringsdisplayet til indstilling af de sprog, som bruges i displayet på skærmen, vises.
De tilgængelige sprog varierer alt efter afspillermodellen.
LANGUAGE SETUP
OSD:
DVD MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
26
ENGLISH
ENGLISH
ITALIANO
ESPAÑOL
DANSK
SVENSKA
SUOMI
NORSK
PORTUGUÊS
E Tryk på X/x for at vælge et sprog.
Afspilleren anvender det sprog, der er valgt her til at vise DVD-menuen og undertitlerne.
F Tryk på ENTER.
Klargøringsdisplayet for formatforholdet på det TV, der skal tilsluttes, vises .
16:9
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 BESKÅRET
Tilslutninger
SKÆRMINDSTILLING
TV TYPE:
PAUSESKÆRM:
BAGGRUNDS:
G Tryk på X/x for at vælge menupunktet.
TV-type
Du vælger
Side
Et Widescreen-TV eller et 4:3 standard-TV
med Widescreen-indstilling
16:9
58
4:3-standard-TV
4:3 LETTER BOX eller 4:3
BESKÅRET
58
H Tryk på ENTER.
Klargøringsdisplayet til valg af videoudgangssignal fra LINE (RGB)-TV-stikket vises.
BRUGERDEFINERET INDSTILLING
LINE:
VIDEO
AUTO AFSPILNING:
VIDEO
DISPLAYLYS:
S VIDEO
PAUSETILSTAND:
RGB
BØRNESIKRING
VALG AF SPOR:
FRA
I Tryk på X/x for at vælge emnet.
Signal-type
Du vælger
Side
Videosignaler
STANDARD
59
S video-signaler
S-VIDEO
59
RGB-signaler
RGB
59
J Tryk på ENTER.
Klargøringsdisplayet til valg af udgangs-bøsning til brug sammen med forstærkeren
(receiveren) vises.
Er denne afspiller tilsluttet til en
forstærker el. reciever ? Vælg den type
tilslutning, du bruger.
JA
LINE OUTPUT L/R (AUDIO)
DIGITAL OUTPUT
NEJ
fortsat
27
K Tryk på X/x for at vælge menuponktet, og tryk derefter på ENTER.
• Når der ikke er valgt “NEJ” eller “LINE OUTPUT L/R (AUDIO)”, afsluttes Hurtig
installation, og tilslutningerne er færdige.
• Når du vælger “DIGITAL OUTPUT” vises klargøringsdisplayet for “DOLBY
DIGITAL”. Gå videre til Trin qs.
L Tryk på X/x for at vælge menupunktet.
Vælg det emne, som stemmer overens med den lydtilslutning, du valgte på siderne 21 til 24
( B til D ).
LYDINDSTILLING
FRA
AUDIO ATT:
AUDIO DRC:
STANDARD
DOWN MIX:
DOLBY SURROUND
DIGITAL UDGANG:
TIL
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
D-PCM
MPEG:
DOLBY DIGITAL
DTS:
Tilslutningstype for lydkabel
B-2
C-2
D
Du vælger
Side
D-PCM
62
DOLBY DIGITAL (kun hvis
forstærkeren (receiveren) har
en Dolby Digital-dekoder)
62
qd Tryk på ENTER.
DTS fremhæves.
LYDINDSTILLING
FRA
AUDIO ATT:
AUDIO DRC:
STANDARD
DOWN MIX:
DOLBY SURROUND
DIGITAL UDGANG:
TIL
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
MPEG:
PCM
DTS:
FRA
FRA
TIL
qf Tryk på X/x for at vælge menupunktet.
Vælg det emne, som stemmer overens med den lydtilslutning, du valgte på siderne 21 til 24
( B til D ).
Tilslutningstype for lydkabel
B-2
C-2
D
A
Du vælger
Side
FRA
63
TIL (kun hvis forstærkeren/
receiveren har en DTSdekoder)
63
qg Tryk på ENTER.
Hurtig installation er gennemført. Alle tilslutninger og klargøringshandlinger er udført.
Hvis AV-forstærkeren (receiveren) har en MPEG-dekoder, skal du sotte “MPEG” til
“MPEG” (side 62)
28
Bemærk
Du kan kun starte Hurtig installation direkte, når du kører den for første gang.
Hvis du vil køre Hurtig installation en anden gang, skal du vælge “HURTIG” under INSTALLATION i
kontrolmenuen (side 56).
Surround sound-effekter
Lydtilslutning (side 19 til 25)
Tilslutninger
Hvis du vil anvende denne afspillers eller forstærkerens (receiverens) surround sound-effekter,
skal du anvende de indstillinger, der er beskrevet nedenfor, til den lydtilslutning, du valgte på
siderne 21 til 24 ( B til A
D ). Disse er standardindstillinger og skal ikke justeres, når du
første gang tilslutter afspilleren. Se side 56 vedrørende brug af klargøringsdisplayet.
A
Yderligere indstillinger er ikke nødvendige.
B-1
C-1
Menupunkt
Du vælger
Side
DOWN MIX
DOLBY SURROUND
61
• Hvis lyden forvrænges, selv når du skruer ned for lyden, skal du sotte “AUDIO ATT” til “TIL”
(side 61).
B-2
C-2
D
Menupunkt
Du vælger
Side
DOWN MIX
DOLBY SURROUND
61
DIGITAL UDGANG
TIL
62
29
Afspilning af discs
4
Afspilning af discs
Tryk på A på afspilleren, og
anbring en disc i discskuffen.
Afspilleren tændes automatisk, og
strømindikatoren lyser grønt.
Afhængigt af DVD’en eller VIDEO-CD’en
er nogle af handlingerne muligvis anderledes
eller begrænsede.
Se i vejledningen til discren.
POWER
Strømindikator
H
Med afspilningssiden nedad
x
A
5
[/1
(lyd)
H
x
1
2
Tænd for TV’et.
Indstil indgangsvælgeren på TV’et
til afspilleren.
Ved brug af en forstærker
(reciever)
Tænd for forstærkeren (receiveren), og
vælg den korrekte kanal.
3
Tryk på POWER på afspilleren.
Afspilleren går i standby, og
strømindikatoren lyser rødt.
30
Tryk på H.
Discskuffen lukkes, og afspilleren
starter afspilningen (fortsat afspilning).
Juster lydstyrken på TV’et eller
forstærkeren (receiveren).
Efter Trin 5
Der kan vises en menu på TV-skærmen
afhængigt af discen. Du kan afspille discen
interaktivt ved at følge vejledningen i
menuen. DVD (side 33), VIDEO-CD (side
34).
Sådan tændes afspilleren
Tryk på POWER på afspilleren. Afspilleren
går i standby, og strømindikatoren lyser rødt.
Tryk på [/1 på fjernbetjeningen. Afspilleren
tændes, og strømindikatoren lyser grønt. Når
afspilleren er i standby, kan den også tændes
ved hjælp af A på afspilleren eller med et
tryk på H.
Sådan slukkes afspilleren
Tryk på [/1 på fjernbetjeningen. Afspilleren
går i standby, og strømindikatoren lyser rødt.
Tryk på POWER på afspilleren for at slukke
helt for afspilleren. Når du afspiller en disc,
skal du ikke slukke for afspilleren ved at
trykke på POWER. Dette kan annullere
menuindstillingerne. Når du slukker for
afspilleren, skal du først trykke på x for at
stoppe afspilning og derefter trykke på [/1
på fjernbetjeningen.
Bemærkning om afspilning af DVD’er med
DTS-lydspor
• DTS-lydsignaler udsendes kun gennem
DIGITAL OUT COAXIAL-bøsningen.
• Hvis du tilslutter afspilleren til lydudstyr
uden en DTS-dekoder, skal du ikke angive
“DTS” til “TIL” i “LYDINDSTILLING”
(side 61). Der kan komme en høj støj fra
højttalerne, der generer dine ører eller
beskadiger højttalerne.
• Når du afspiller en DVD med DTS-lydspor,
skal du sotte “DTS” til “TIL” i
“LYDINDSTILLING” (side 61).
Yderligere betjening
Z
./>
H
X
Hvis du vil
x
Betjening
Stoppe
Tryk på x
Holde pause
Tryk på X
Genoptage afspilning
efter pause
Tryk på X eller H
Gå til næste kapitel,
spor eller scene under
Fortsat afspilning
Tryk på >
Afspilning af discs
Bemærkninger om afspilning af DTSlydsporene på en CD
• Når du afspiller DTS-kodede CD’er, høres
der støj fra de analoge stereobøsninger.
Hvis du vil undgå at beskadige lydsystemet,
skal du tage de nødvendige forholdsregler,
når afspillerens analoge stereobøsninger er
tilsluttet et forstærkersystem. Hvis du vil
anvende DTS Digital Surround™afspilning, skal der tilsluttes et eksternt 5.1kanals dekodersystem til afspillerens
digitale bøsning.
• Sot lyden til “STEREO” ved hjælp af
(lyd)knappen på fjernbetjeningen, når du
afspiller DTS-lydspor på en CD (side 45).
• Afspil ikke DTS-lydspor uden først at
tilslutte afspilleren til en lydkomponent
med en indbygget DTS-dekoder.
Afspilleren udsender DTS-signalet via
DIGITAL OUT (COAXIAL)-stikkene,
selvom “DTS” i “LYDINDSTILLING” er
sat til “OFF” i klargøringsdisplayet (side
62). Dette kan genere dine ører eller
beskadige højttalerne.
Tryk på .
Gå til foregående
kapitel, spor eller scene
under Fortsat
afspilning
Stoppe afspilningen og Tryk på Z
fjerne discen
Bemærk
Hvis du ikke anvender afspilleren eller
fjernbetjeningen i mere end 30 minutter, og der ikke
afspilles en disc, går afspilleren automatisk i standby
(funktionen Auto Power Off).
31
Genoptagelse af
afspilningen fra det
punkt, hvor du stoppede
discen (Genoptag afspilning)
Når du stopper pladen, husker afspilleren det
punkt, hvor du trykkede på x, og
“RESUME” vises i displayet på frontpanelet.
Genoptag afspilning fungerer, så længe du
ikke åbner pladeskuffen, selv hvis afspilleren
går i standby, ved at du trykker på [/1 på
fjernbetjeningen.
H
x
1
Når du afspiller en plade, skal du
trykke på x for at stoppe
afspilningen.
“RESUME” vises i displayet på
frontpanelet, og du kan genstarte discen
fra det punkt, hvor du stoppede discen.
Hvis “RESUME” ikke vises, er
Genoptag afspilning ikke tilgængelig.
2
Tryk på H.
Afspilleren starter afspilningen fra det
punkt, hvor du stoppede discen i Trin 1.
z Hvis du vil afspille fra begyndelsen af discen, skal
du trykke på x to gange og derefter trykke på H.
32
Bemærk
• Afhængigt af hvor du stoppede discen, genoptager
afspilleren muligvis ikke afspilningen fra nøjagtigt
det samme punkt.
• Det punkt, hvor du har stoppet afspilningen, slettes,
når
— du slukker for strømmen ved at trykke på
POWER på afspilleren.
— du skifter afspilningsjunktion.
— du ændrer indstillinger i klargøringsdisplayet.
Brug af DVD’ens menu
Nogle plader har en “ titelmenu” eller en
“DVD-menu”. På visse DVD’er kaldes dette
blot en “menu” eller en “titel”.
Brug af DVD-menuen
På nogle DVD’er kan du vælge indholdet af
pladen ved hjælp af en menu. Når du
afspiller disse DVD’er, kan du vælge sproget
for underteksterne og lyden ved hjælp af
DVD-menuen.
DVD MENU
ENTER
En DVD er inddelt i lange afsnit med en film
eller et musikstykke, der kaldes “titler”. Når
du afspiller en DVD, der indeholder flere
titler, kan du vælge den ønskede titel ved
hjælp af titelmenuen.
TITLE
1
Tryk på DVD MENU.
DVD-menuen vises på TV-skærmen.
Indholdet af menuen varierer fra disc til
disc.
2
Tryk på C/X/x/c for at vælge det
menupunkt, du vil ændre.
3
Gentag Trin 2 for at ændre andre
menupunkter.
4
Tryk på ENTER.
C/X/x/c
ENTER
1
C/X/x/c
Tryk på TITLE.
Titelmenuen vises på TV-skærmen.
Indholdet af menuen varierer fra disc til
plade.
2
Tryk på C/X/x/c for at vælge den
ønskede titel.
3
Tryk på ENTER.
Afspilleren starter afspilningen af den
ønskede titel.
Afspilning af discs
Brug af titelmenuen
z Du kan også få vist DVD-menuen ved at trykke på
DVD MENU på afspilleren.
z Du kan også få vist titelmenuen ved at trykke på
TITLE på afspilleren.
33
Afspilning af VIDEO-CD’er
med PBC-funktioner (PBCafspilning)
Ved afspilning af video-cd’er med PBCfunktioner (afspilningskontrol) kan du udføre
enkle handlinger, søge efter funktioner og
lignende.
Ved PBC-afspilning er det muligt at afspille
VIDEO-CD’er interaktivt ved at følge
menuen på TV-skærmen.
./>
H
x
X/x
ENTER
ORETURN
1
Start afspilningen af en VIDEO-CD
med PBC-funktioner.
Valgmenuen vises.
2
3
4
Vælg nummeret på det ønskede
menupunkt ved at trykke på X/x.
Tryk på ENTER.
Følg anvisningerne i menuen, når
du skal udføre interaktive
handlinger.
Se vejledningen til discen, da
betjeningen kan variere alt efter
VIDEO-CD’en.
Sådan vender du tilbage til menuen
Tryk på O RETURN.
34
z Tryk på ./> mens afspilleren er stoppet for
at vælge et spor, og tryk derefter på H eller ENTER
for at afspille uden brug af PBS. “Afspilning uden
PBC” vises på TV-skærmen, og afspilleren starter
Fortsat afspilning. Du kan ikke afspille still-billeder,
som f.eks. en menu.
Hvis du vil vende tilbage til PBC-afspilningen, skal du
trykke på x to gange og derefter trykke på H.
Bemærk
Afhængigt af VIDEO-CD’en kan “Tryk på ENTER” i
Trin 3 vises som “Tryk på SELECT” i de
instruktioner, der følger med discen. I så fald skal du
trykke på H.
Forskellige
afspilningsjunktioner
(Programmeret afspilning, Tilfældig
SHUFFLE
afspilning, Gentaget afspilning, A-B
PROGRAM
REPEAT
CLEAR
Gentaget afspilning)
H
Du kan anvende følgende
afspilningsjunktioner
• Programmeret afspilning (side 35)
• Tilfældig afspilning (side 37)
• Gentaget afspilning (side 38)
• A- B Gentaget afspilning (side 38)
ENTER
DISPLAY
1
Tryk på DISPLAY, mens afspilleren er
stoppet.
Kontrolmenuen vises.
2
Tryk på X/x for at vælge
(PROGRAM), og tryk på ENTER.
Bemærk
• Programmeret annulleres, når:
— du åbner eller lukker discskuffen.
— afspilleren går i standby, ved at du trykker på [/1
på fjernbetjeningen.
— du slukker for strømmen ved at trykke på Tænd
på afspilleren.
• Hvis du afspiller en VIDEO-CD med PBC, skal du
først annullere PBC-afspilning, før du kan volge en
afspilningsjunktion (gælder dog ikke, når du vil
angive A-B gentaget afspilning for levende
billeder).
Oprettelse af dit eget program
(Programmeret afspilning)
Du kan afspille indholdet af en disc i den
ønskede rækkefølge ved at ændre på
rækkefølgen af titler, kapitler eller spor på
discen og lave dit eget program. Du kan
programmere op til 99 titler, kapitler og spor.
Afspilning af discs
X/x/c
FRA
FRA
START
TIL
3
Tryk på X/x for at vælge “START t”,
og tryk på ENTER.
Displayet for programmeringen vises.
Spor eller titler optaget på en disc
PROGRAM
SLET ALLE
1. TITEL
2. TITEL – –
3. TITEL – –
4. TITEL – –
5. TITEL – –
6. TITEL – –
7. TITEL – –
T
––
01
02
03
04
05
“SPOR” vises, når du afspiller en
VIDEO-CD eller en CD.
fortsat
35
4
xVed afspilning af en VIDEO-CD
eller CD
Vælg f.eks. spor “02”.
Tryk på X/x for at vælge “02” under “T”,
og tryk derefter på ENTER.
Tryk på c.
Markøren flytter til titlen eller sporet (i
dette tilfælde “01”).
PROGRAM
SLET ALLE
1. TITEL – –
2. TITEL – –
3. TITEL – –
4. TITEL – –
5. TITEL – –
6. TITEL – –
7. TITEL – –
T
C
––
01
02
03
04
05
++
01
02
03
04
05
06
Valgte spor
PROGRAM
SLET ALLE
1. SPOR 0 2
2. SPOR – –
3. SPOR – –
4. SPOR – –
5. SPOR – –
6. SPOR – –
7. SPOR – –
Kapitler optaget på en plade
5
Vælg den titel, det kapitel eller det spor,
du vil programmere.
xVed afspilning af en DVD
Vælg f.eks. kapitel “03” i titel “02”.
Tryk på X/x for at vælge “02” under “T”,
og tryk derefter på ENTER.
PROGRAM
SLET ALLE
1. TITEL – –
2. TITEL – –
3. TITEL – –
4. TITEL – –
5. TITEL – –
6. TITEL – –
7. TITEL – –
T
––
01
02
03
04
05
C
++
01
02
03
04
05
06
Tryk derefter på X/x for at vælge “03”
under “C”, og tryk derefter på ENTER.
PROGRAM
SLET ALLE
1. TITEL 0 2 – 0 3
2. TITEL – –
3. TITEL – –
4. TITEL – –
5. TITEL – –
6. TITEL – –
7. TITEL – –
T
––
01
02
03
04
05
Det valgte kapitel og den valgte titel.
36
0:15:30
T
––
01
02
03
04
05
Total tid for de programmerede spor
6
Gentag Trin 4 og 5 for at programmere
andre titler, kapitler eller spor.
De programmerede titler, kapitler og spor
vises i den valgte rækkefølge.
7
Tryk på H for at starte Programmeret
afspilning.
Programmeret afspilning begynder.
Når programmet slutter, kan du genstarte
det samme program ved at trykke på H.
Sådan vender du tilbage til normal
afspilning
Tryk på CLEAR på fjernbetjeningen, eller
vælg “FRA” i Trin 3.
Hvis du vil afspille det samme program igen
i Trin 3, skal du vælge “TIL” og trykke på
H.
Sådan Jjerner du kontrolmenuen
Tryk på DISPLAY, indtil kontrolmenuen
deaktiveres flere gange.
Sådan ændres programmet
1
2
Vælg det ønskede programnummer for
den titel, det kapitel eller det spor, du vil
ændre, i Trin 4 ved hjælp af X/x, og tryk
derefter på c.
Følg Trin 5, hvis du vil foretage en ny
programmering.
z Du kan foretage Gentaget afspilning eller
Afspilning i tilfældig rækkefølge for de
programmerede titler, kapitler eller spor ved at trykke
på REPEAT eller SHUFFLE under den
programmerede afspilning.
z Du kan vælge “PROGRAM” direkte ved at trykke
PROGRAM.
Bemærk
Antallet af viste titler, kapitler eller spor er det samme
antal titler, kapitler eller spor, der er optaget på en disc.
Afspilning i tilfældig rækkefølge
(Tilfældig afspilning)
Afspilleren kan indstilles til at springe
mellem titler, kapitel eller spor og afspille
dem i tiljoldig rækkefølge. Efterfølgende
blanding kan give en anden
afspilningsrækkefølge.
Tryk på SHUFFLE under afspilningen.
Kontrollinjen vises.
TITEL
2
Tryk på SHUFFLE flere gange for at
vælge det ønskede menupunkt.
xVed afspilning af en DVD
(Programmeret afspilning sat til
FRA)
•TITEL: Blander titler og afspiller dem
i tiljoldig rækkefølge.
• KAPITEL: Blander kapitler og
afspiller dem i tiljoldig rækkefølge.
Afspilning af discs
Sådan annulleres programmeringen
Hvis du vil annullere alle titlerne, kapitlerne
eller sporene i den programmerede
rækkefølge, skal du trykke på X og vælge
“SLET ALLE” i Trin 4. Hvis du vil annullere
det valgte program, skal du vælge
programmet ved hjælp af X/x i Trin 4 og
derefter trykke på CLEAR eller vælge “--” i
Trin 5 og derefter trykke på ENTER.
1
xVed afspilning af en video-cd
eller cd (Programermet afspilning
sat til FRA)
• SPOR: Blander spor og afspiller
dem i tiljoldig rækkefølge.
xVed afspilning af en VIDEO-CD,
CD eller DVD (Programmeret
afspilning sat til TIL)
• TIL: Blander de valgte titler eller spor
i Programmeret afspilning og
afspiller dem i tiljoldig rækkefølge.
Sådan vender du tilbage til normal
afspilning
Tryk på CLEAR på fjernbetjeningen, eller
vælg “FRA” i Trin 2.
z Du kan også indstille afspilleren til “tilifældig”,
når den er stoppet. Når du har trykket på SHUFFLE for
at vælge det ønskede menupunkt, skal du trykke på
H. Tilfældig afspilning starter.
Bemærk
SHUFFLE
CLEAR
Der kan afspilles op til 200 kapitler i vilkårlig
rækkefølge, når du har valgt “KAPITEL”.
H
fortsat
37
xNår Programmeret afspilning
eller Afspilning i tilfældig
rækkefølge er sat til til
•TIL: Gentager Programmeret
afspilning eller Afspilning i tilfældig
rækkefølge.
Afspilning flere gange (Gentaget
afspilning)
Du kan afspille alle titlerne eller sporene på en
plade eller en enkelt titel, kapitel eller spor
flere gange.
Du kan anvende en kombination af
Afspilning i tilfældig rækkefølge og
Programmeret afspilning.
REPEAT
CLEAR
H
1
Tryk på REPEAT under afspilningen.
Kontrollinjen vises.
Sådan vender du tilbage til normal
afspilning
Tryk på CLEAR, eller vælg “FRA” i Trin 2.
z Du kan også indstille afspilleren til gentaget, når
den er stoppet. Når du har trykket på REPEAT for at
vælge det ønskede menupunkt, skal du trykke på H.
Gentaget afspilning starter.
Gentagelse af en bestemt del (A-B
Gentaget afspilning)
Du kan afspille en bestemt del af en titel,
kapitel eller spor flere gange. (Denne
funktion er praktisk, når du vil lære en
passage udenad, osv.)
KAPITEL
A-B
2
Tryk på REPEAT flere gange for at vælge
det ønskede menupunkt.
xVed afspilning af en DVD
(Programmeret afspilning og
Afspilning i tilfældig rækkefølge
sat til FRA)
• PLADE: Gentager alle titlerne.
• TITEL: Gentager den aktuelle titel på
en plade.
• KAPITEL: Gentager det aktuelle
kapitel.
xVed afspilning af en VIDEO-CD
eller CD (Programmeret afspilning
og Afspilning i tilfældig
rækkefølge sat til FRA)
• PLADE: Gentager alle sporene på en
plade.
• SPOR: Gentager det aktuelle spor.
38
CLEAR
1
Når du under afspilningen finder
startpunktet (punkt A) for den del, der
skal gentages, skal du trykke på A-B.
Kontrollinjen vises.
Startpunktet (punkt A) er angivet.
A13 – 0:27:34 B
2
Når du når slutpunktet (punkt B), skal du
trykke på A-B igen.
Indstillingspunkterne vises, og
afspilleren starter.
“A-B” vises i displayet på frontpanelet
under A-B Gentaget afspilning.
Bemærk
• Du kan kun volge A-B Gentaget afspilning for én
bestemt del.
• Når du volger A-B Gentaget afspilning, bliver
indstillingerne for Afspilning i tilfældig rækkefølge,
Gentaget afspilning og Programmet afspilning
annulleret.
Afspilning af discs
Sådan vender du tilbage til normal
afspilning
Tryk på CLEAR.
39
Søgning efter en scene
Søgning efter et bestemt
punkt på en disc (Scan, Slow
Afspilningshastigheden ×2B/×2b er
omkring dobbelt så høj som den normale
hastighed. Afspilningshastigheden 2M/
2m er hurtigere end 1M/1m.
motion)
Du kan finde et bestemt punkt på en disc
hurtigt ved at overvåge billedet eller afspille
langsomt.
Søgning efter et punkt ved at
betragte skærmen (afspilning i slow
motion)
Du kan kun anvende denne funktion til
DVD’er eller VIDEO-CD’er. Tryk på
eller y, når afspilleren er i pause. Hvis du
vil vende tilbage til normal hastighed, skal du
trykke på H.
Hver gang du trykker på
eller y
under afspilning i slow motion, ændres
afspilningshastigheden. Der er to
tilgængelige hastigheder. Med hvert tryk
ændres angivelsen således:
y
y
Tryk på
eller y, mens du afspiller
en disc. Når du finder det ønskede punkt, skal
du trykke på H for at vende tilbage til
normal hastighed. Hver gang du trykker på
eller y under scanningen, ændres
afspilningshastigheden. Der er tre
tilgængelige hastigheder. Med hvert tryk
ændres visningen således:
y
y
Afspilningsretning
×2B (kun DVD/CD) / t 1M t 2M
Modsat retning
×2b (kun DVD) / t 1m t 2m
40
Modsat retning (kun DVD)
2
y1
Afspilningshastigheden 2y/2
langsommere end 1y/1 .
y
Søgning efter et punkt hurtigt ved at
afspille en disc ved hurtig fremeller tilbagespoling (Scan)
Afspilningsretning
2y y 1y
y
y
Bemærk
Afhængigt af DVD/VIDEO-CD’en kan du ikke udføre
nogle af de beskrevne handlinge.
y
y
H
y
/
er
Søgning efter en titel/et
kapitel/et spor/et indeks/
en scene (Søgning)
2
xVed afspilning af en DVD skal
du vælge
(TITEL),
(KAPITEL),
(KLOKKEN/TEKST) eller
(NUMMERINPUT)
Vælg “KLOKKEN /TEKST” til at søge
efter et startpunkt ved at indtaste
tidskoden.
xVed afspilning af en VIDEO-CD
skal du vælge
(SPOR) eller
(INDEKS)
xVed afspilning af en VIDEO-CD
med PBC-afspilning skal du
vælge
(SCENE)
CLEAR
SEARCH
MODE
X/x/c
xVed afspilning af en CD
(SPOR) eller
(INDEKS).
ENTER
3
Tryk på SEARCH MODE under
afspilning.
Søgning efter en scene
Du kan søge på en DVD efter titel eller
kapitel, og du kan søge på en video-cd eller
CD efter spor, indeks eller scene.
Eftersom titler og spor tildeles entydige
numre på discen, kan du vælge det ønskede
ved at angive nummeret. Eller du kan søge
efter en scene ved hjælp af tidskoden.
1
Tryk på SEARCH MODE flere gange
for at vælge søgemetode.
Vælg det ønskede titel-, kapitel-,
spor-, scenesnummer osv. ved at
trykke på X/x for at vælge cifret,
efterfulgt af c for at flytte
markøren.
Hvis du f.eks. vil finde scenen 2 timer,
10 minutter og 20 sekunder efter
begyndelsen, skal du vælge
“KLOKKEN/TEKST” i Trin 2, og
indtaste “2:10:20”.
Kontrollinjen vises.
“– –(**)” vises ved siden af ikonet på
kontrollinjen (
** henviser til et tal).
Tallet i parentes scener det samlede
antal titler, spor, discen osv. på pladen.
Hvis du laver en fejl
Annuller nummeret ved at trykke på
CLEAR, og vælg derefter et andet tal.
-(10)
4
Tryk på ENTER.
Afspilleren starter afspilningen fra det
valgte nummer.
z Hvis du afspiller en disc, og det er nødvendigt at
indtaste et nummer, skal du vælge
“NUMMERINPUT” i Trin 2.
41
Visning af oplysninger om discen
Ved afspilning af en DVD
Visning af spilletiden og
resterende spilletid i
displayet på
frontpanelet
Spilletid og nummer for den aktuelle titel
TITLE
CHAP
MIN
SEC
Resterende spilletid for den aktuelle titel
TITLE
Du kan få vist oplysninger om discen, f.eks.
den resterende spilletid, det samlede antal
titler på en DVD eller spor på en CD eller
VIDEO-CD ved hjælp af displayet på
frontpanelet (side 9).
HOUR
CHAP
HOUR
MIN
SEC
Spilletid og nummer for det aktuelle
kapitel
CHAP
HOUR
MIN
SEC
HOUR
MIN
SEC
Resterende spilletid
for det aktuelle kapitel
CHAP
Tekst
TIME/TEXT
Ved afspilning af en VIDEO-CD (uden
PBC-funktion) eller cd
Spilletid og aktuelt spornummer
TRACK
INDEX
MIN
SEC
Resterende spilletid for det aktuelle spor
TRACK
INDEX
MIN
SEC
MIN
SEC
Tryk på TIME/TEXT.
Hver gang du trykker på TIME/TEXT under
afspilning af en disc, ændres visningen som
vist i det følgende diagram:
Discens spilletid
Resterende spilletid for discen
MIN
SEC
Tekst
z Ved afspilning af VIDEO-CD’er ned PBCfunktioner, vises sekvensnummeret og spilletid.
42
z Spilletiden og den resterende spilletid for det
aktuelle kapitel, titel, spor, scene eller disc vises også
på TV-skærmen. Se afsnittet “Visning af spilletid og
resterende spilletid” for at få anvisninger til, hvordan
disse oplysninger læses.
Visning af spilletiden og
den resterende
spilletid
Bemærk
Afhængigt af den type disc, der afspilles, og
afspilningsjunktion, vises de ovennævnte
discoplysninger muligvis ikke.
Du kan få vist spilletiden og den resterende
spilletid for den aktuelle titel, det aktuelle
kapitel eller spor og den samlede spilletid
eller resterende spilletid for discen. Du kan
desuden få vist den DVD-/CD-tekst, der er
optaget på discen.
Visning af oplysninger om discen
TIME/TEXT
DISPLAY
1
Tryk på DISPLAY én gang under
afspilningen.
Statuslinjen vises.
Titelnummer
DVD T41 – 8
Disctype
T 1:01:57
Tidsoplysninger
fortsat
43
2
Tryk på TIME/TEXT flere gange for
at ændre tidsoplysningerne.
Visningen og de tidsangivelser, du kan
ændre, afhænger af den disc, du
afspiller.
xVed afspilning af en DVD
:
:
•T
Spilletid for den aktuelle titel
:
:
• T–
Resterende spilletid for den aktuelle
titel
:
:
•C
Spilletid for det aktuelle kapitel
:
:
• C–
Resterende spilletid for det aktuelle
kapitel
** ** **
** ** **
** ** **
** ** **
xVed afspilning af en VIDEO-CD
med PBC-funktioner
•
:
Spilletid for den aktuelle scene
** **
xVed afspilning af en VIDEO-CD
(uden PBC-funktioner) eller CD
•T
:
Spilletid for det aktuelle spor
:
• T–
Resterende spilletid for det aktuelle
spor
•D
:
Spilletid for den aktuelle disc
• D–
:
Resterende spilletid for den aktuelle
disc
** **
** **
** **
** **
Sådan vender du tilbage til
kontrolmenuen
Tryk på DISPLAY indtil Statuslinjen slås fra
flere gange.
Visning af DVD-/cd-teksten
Tryk på TIME/TEXT flere gange i Trin 2 for
at få vist den tekst, der er optaget på DVD’en/
CD’en.
44
DVD-/
CD-teksten
BRAHMS SYMPHONY
z Hvis DVD-/CD-teksten ikke kan være på en enkelt
linje, kan du se hele teksten, når den ruller hen over
displayet på frontpanelet.
z Du kan vælge tiden og teksten direkte ved at
trykke på TIME/TEXT.
Bemærk
• Kun bogstaver i alfabetet kan vises.
• Afspilleren kan kun vise det første niveau af DVD-/
CD-tekst, f.eks. discens navn eller titel.
Lydindstilinger
Ændring af Lyden
Tryk på
(lyd) flere gange for at
vælge det ønskede lydsignal.
xVed afspilning af en DVD
Valget af sprog afhænger af DVD’en.
Når der vises 4 cifre, repræsenterer de
sprogkoden. Se listen over sprogkoder
på side 70 for at se, hvilket sprog koden
repræsenterer. Når det samme sprog
vises to eller flere gange, er DVD’en
optaget i flere lydformater.
xVed afspilning af en VIDEO-CD
eller CD
• STEREO: Standardstereolyd
• 1/V: Lyden fra den venstre kanal
(monolyd)
• 2/H: Lyden fra den højre kanal
(monolyd)
Bemærk
• Du kan ikke ændre lyden for disc med i flere
lydformater.
• Ved afspilning af en DVD kan lyden ændre sig
automatisk.
Lydindstilinger
Hvis DVD’en er optaget med spor på flere
sprog, kan du vælge det ønskede sprog, mens
du afspiller DVD’en.
Hvis DVD’en er optaget i flere lydformater
(PCM, Dolby Digital, MPEG-lyd eller DTS),
kan du vælge det ønskede lydformat under
afspilning af DVD’en.
Med stereo CD’er eller VIDEO-CD’er kan
du vælge lyden fra den højre eller venstre
kanal og lytte til lyden på den valgte kanal
gennem både højre og venstre højttaler. (I så
fald mister lyden stereoeffekten.) Ved
afspilning af en disc, der indeholder musik
med sangen på den højre kanal og
instrumenterne på den venstre kanal, kan du
f.eks. vælge den venstre kanal og høre
instrumenterne fra begge højttalere.
2
Visning af lydsignalformatet
(lyd)
Hvis du trykker på DISPLAY to gange under
afspilning, vises formatet for det aktuelle
lydsignal (Dolby Digital, MPEG, DTS, PCM
osv.), som vist nedenfor.
DISPLAY
1
Tryk på
Eksempel
• Dolby Digital 5.1 kanaler
Bag (V/H)
(lyd) under afspilning.
Kontrollinjen vises.
Tallet i parentes angiver det samlede
antal tilgængelige lydsignaler.
1(4):ENGELSK
DOLBY DIGITAL
Front (V/H) +
center
3 / 2 .1
LFE (Low Frequency
Effect)
fortsat
45
• Dolby Digital 3 kanaler
DOLBY DIGITAL
2/1
For (V/H)
Bag
(monolyd)
• PCM (Stereo)
sampling-sfrekvens
PCM 96kHz 24bit
Kvantiseret bithastighed
Om lydsignaler
Lydsignaler, der er optaget på en plade,
indeholder de lydelementer (kanaler), som er
vist nedenfor. Hver kanal udsendes fra en
separat højttaler.
• For (V)
• For (H)
• Midt
• Bag (V)
• Bag (H)
• Bag (monolyd): Dette signal kan enten være
Dolby Surround Sound-behandlede
signaler eller Dolby Digital-lydens bageste
monolydsignaler.
• LFE-signal (Low Frequency Effect)
Indstillinger for TV Virtual
Surround Sound (TVS)
Når du tilslutter et stereo-TV eller 2
fronthøjttalere, gør TV Virtual Surround det
muligt at opnå surround sound-effekter ved at
anvende til at skabe virtuelle baghøjttalere ud fra
lyden jra de forreste højttalere (L: venstre, R: højre
(uden brug af de faktiske bageste højttalere.
Denne funktion er udviklet til at fungere sammen
med LINE OUT L/R (AUDIO) det LINE
(RGB)-TV-bøsningerne.
Bemærk, at hvis du vælger en af TVSindstillingerne, mens du afspiller en DVD,
udsender afspilleren ikke følgende signaler fra
DIGITAL OUT (COAXIAL)-bøsningerne.
• Dolby Digital-signaler (når du sotter
“DOLBY DIGITAL” i
“LYDINDSTILLING” til “D-PCM”) (side
62)
• MPEG-lydsignaler
SURROUND
1
Bemærk
Tryk på SURROUND under
afspilningen.
Kontrollinjen vises.
Hvis “DTS” er sat til “FRA” i “LYDINDSTILLING”,
vises DTS-sporvalget ikke på skærmen, selvom discen
indeholder DTS-spor (side 63).
TVS-DYNAMISK
2
Tryk på SURROUND flere gange for
at vælge en af TVS-lydene (TV
Virtual Surround).
Se i den forklaring, som er givet for
hvert element.
•TVS-DYNAMISK
•TVS-BRED
•TVS-NAT
•TVS-STANDARD
46
Sådan nulstilles TVS-indstillingen
TVS (TV Virtual Surround)-STANDARD
Vælg “FRA” i Trin 2.
Anvender lyd til at danne virtuelle
baghøjttalere ud fra lyden fra de forreste
højttalere (V, H) uden brug af faktiske
baghøjttalere. De virtuelle højttalere
gengives som vist i illustrationen nedenfor.
Brug denne indstilling, når du vil bruge TVS
med 2 separate højttalere og beholde
lydkvaliteten.
TVS (TV Virtual Surround)-DYNAMISK
Anvender lyd til at danne virtuelle
baghøjttalere ud fra lyden fra de forreste
højttalere (V, H) uden brug af faktiske
baghøjttalere. Lydeffekterene er adskilte og
gengiver klart hver enkelt lydelement i
lydsporet.
Denne indstilling er effektiv, når afstanden
mellem de forreste L- og R-højttalere er kort,
som f.eks. ved indbyggede højttalere på et
stereo-TV.
L
(V)
R
(H)
TV
Anvender lyd til at danne virtuelle
baghøjttalere ud fra lyden fra de forreste
højttalere (V, H) uden brug af faktiske
baghøjttalere. De virtuelle højttalere
gengives som vist i illustrationen nedenfor.
Dette giver lyden en udvidet effekt, der
udfylder rummet omkring den lyttende.
Denne indstilling er effektiv, når afstanden
mellem de forreste V- og H-højttalere er kort,
som f.eks. ved indbyggede højttalere på et
stereo-TV.
TV
TVS (TV Virtual Surround)-NAT
De krajtiga lyde, som f.eks. eksplosioner,
komprimeres, men de mere stille lyde er
upåvirkede. Denne funktion er nyttig, når du
ikke vil forstyrre andre, men stadig vil høre
dialogen og surround sound-effekterne i
TVS-BRED.
V: Venstre fronthøjttale
H: Højre fronthøjttaler
: Virtuel højttaler
z Du kan også ændre TVS-indstilliugerne ved at
trykke på SURROUND på afspilleren. Hvis du vælge
en anden TVS-indstilling end “FRA”, lyser angivelsen
på afspilleren.
Lydindstilinger
TVS (TV Virtual Surround)-BRED
Bemærk
• Når du vælger en effekt, afskæres lyden et øjeblik.
• Når afspilningen ikke indeholder et signal for de
bageste højttalere (side 46), kan surround-effekterne
være svære at høre.
• Når du vælger én af TVS-indstilliugerne, skal du
deaktivere surround-indstillingen for det tilsluttede
TV eller en forstærker (receiver).
• Sørg for, at lyttepositionen er mellem dine
højttalere, og med lige stor afstand fra højttalerrne,
og at højttalerne er anbragt i lignende omgivelser.
• TVS-NAT fungerer kun sammen med Dolby
Digital- og MPEG-lydplader. Det er imidlertid ikke
alle plader, som reagerer på TVS-NAT-funktionen
på samme måde.
• Hvis du bruger DIGITAL OUT (COAXIAL)bøsningen og sotter “DOLBY DIGITAL” til
“DOLBY DIGITAL” i “LYDINDSTILLING”,
kommer der lyd fra højttalerne, men der er ingen
TVS-effekt.
47
Afspilning af Jilm
Ændring af kameravinkel
Visning af undertekster
Hvis der er optaget forskellige (flere) vinkler
for en scene på DVD’en, dvs. hvis “ANGLE”
vises på frontpanelet og displayet, kan du
ændre visningsvinklen.
Mens du afspiller en scene med et tog i
bevægelse, kan du f.eks. få vist visningen fra
enten forenden af toget, togets venstre vindue
eller fra det højre vindue uden at få togets
bevægelse afbrudt.
Hvis der er optaget undertekster på discen,
kan du slå underteksterne til og fra, når du
ønsker det under afspilningen. Hvis der er
optaget undertekster på flere sprog på discen,
kan du ændre underteksternes sprog under
afspilningen og slå dem til og fra, når du
ønsker det. Du kan f.eks. vælge det ønskede
sprog for at øve dig og slå underteksterne til
for at opnå bedre forståelse.
(kameravinkel)
1
Tryk på
(vinkel) under
afspilning af discen.
(undertekst)
1
Kontrollinjen vises.
Tallet i parentes angiver det samlede
antal tilgængelige undertekster.
Kontrollinjen vises.
Tallet i parentes angiver det samlede
antal tilgængelige vinkler.
1(8):ENGELSK
2(7)
2
Tryk på
(vinkel) flere gange for
at vælge vinkelnummeret.
Scenen skiter til den valgte vinkel.
Bemærk
Afhængigt af DVD’en kan du muligvis ikke ændre
vinklerne, selv hvis der er optaget flere vinkler på
DVD’en.
48
Tryk på
(undertekst) under
afspilning af discen.
2
Tryk på
(undertekst) flere
gange for at vælge sproget.
Valget af sprog afhænger af DVD’en.
Når der vises 4 cifre, angiver de
sprogkoden. Se listen over sprogkoder
på side side 70 for at se, hvilket sprog
koden repræsenterer.
Sådan slås underteksterne fra
Vælg “FRA” i Trin 2.
Bemærk
Afhængigt af DVD’en kan du muligvis ikke ændre
underteksterne, selv hvis der er optaget flere
undertekster på den.
Justering af
billedkvaliteten
(BNR)
BNR-funktionen (Block Noise Reduction)
justerer billedkvaliteten ved at reducere
“elektrisk støj” eller mosaiklignende
mønstre, der vises på TV-skærmen.
BNR
1
Tryk på BNR under afspilning af en
disc.
Kontrollinjen vises.
2
Tryk på BNR flere gange for at
vælge et niveau.
Som værdien stiger, formindskes de
mosaiklignende mønstre på TVskærmen også.
• 1: reducerer den “elektriske støj”.
• 2: reducerer den “elektriske støj”
mere end 1.
• 3: reducerer den “elektriske støj”
mere end 2.
Afspilning af Jilm
1
Sådan nulstilles BNR-indstillingen
Vælg “FRA” i Trin 2.
z Du kan også angive BNR-værdien ved at trykke på
BNR på afspilleren. Hvis du vælger en anden
indstilling end “FRA”, lyser indikatoren på
afspilleren.
Bemærk
• Hvis kanterne på billedet på skærmen bliver slørede,
skal du sotte BNR til “FRA”.
• Afhængigt af discen eller den scene, der afspilles,
kan BNR-effekten være svær at se.
49
Brug af forskellige Junktioner
3
Låsning af discs
(Brugerdefineret børnesikring,
Børnesikring)
Du kan angive to typer
afspilningsrestriktioner for den ønskede disc.
• Brugerdefineret børnesikring
Du kan angive afspilningsrestriktioner, så
afspilleren ikke afspiller upassende discs.
• Børnesikring
Afspilning af visse DVD’er kan begrænses
efter et foruddefineret niveau, som f.eks.
brugernes alder.
Den samme adgangskode anvendes til både
Børnesikring og Brugerdefineret
børnesikring.
Brugerdefineret børnesikring
Du kan angive den samme adgangskode til
Brugerdefineret børnesikring for op til 50
discs. Når du angiver den 51. discs,
annulleres den første discs.
x
X/x/c
ENTER
DISPLAY
50
ORETURN
1
Ilæg den disc, du vil låse.
Hvis discen afspilles, skal du trykke på x
for at stoppe afspilningen.
2
Tryk på DISPLAY, mens afspilleren er
stoppet.
Kontrolmenuen vises.
Tryk på X/x for at vælge
(BRUGERDEFINERET BØRNESIKRING),
og tryk derefter på ENTER.
“BRUGERDEFINERET
BØRNESIKRING” er valgt.
FRA
TIL
KODEORD
4
Tryk på X/x for at vælge “ON t”, og
tryk derefter på ENTER.
xHvis du ikke har angivet en
adgangskode
Displayet til registrering af en ny
adgangskode vises.
BRUGERDEFINERET BØRNESIKRING
Indtast en ny firecifret
adgangskode, og tryk derefter på
ENTER
.
Angiv en 4-cifret adgangskode ved at
trykke på X/x for at vælge cifret,
efterfulgt af c for at flytte markøren.
Tryk derefter på ENTER.
Displayet til bekræftelse af adgangskode
vises.
xNår du allerede har registreret en
adgangskode
Displayet til angivelse af adgangskoden
vises.
BRUGERDEFINERET BØRNESIKRING
Indtast kodeord og tryk derefter
på ENTER .
5
Angiv en 4-cifret adgangskode ved at
trykke på X/x for at vælge cifret,
efterfulgt af c for at flytte markøren. Og
tryk derefter på ENTER.
“Brugerdefineret børnesikring er
angivet.” vises, og skærmbilledet vender
tilbage til kontrolmenudisplayet.
Afspilning af en disc, som der er
angivet Brugerdefineret
børnesikring for
1
Hvis du laver en fejl under angivelsen
af adgangskoden
Tryk på C, og skriv det korrekte tal.
BRUGERDEFINERET BØRNESIKRING
Brugerdefineret børnesikring er
allerede angivet. Indtast kodeord og
tryk derefter på ENTER .
Sådan vender du tilbage til
kontrolmenuen
Tryk på O RETURN, og gentag fra Trin 3.
Sådan deaktiveres funktionen
Tryk på O RETURN og derefter DISPLAY
flare gange, indtil Kontrolmenuen deaktiveres.
Brugerdefineret børnesikring
2
Vælg “FRA t”, i Trin 4, og tryk
derefter på ENTER.
Angiv en 4-cifret adgangskode ved hjælp
af X/x for at vælge cifret, efterfulgt af c
for at flytte markøren. Tryk derefter på
ENTER.
Sådan ændres adgangskoden
1
2
3
4
Tryk på X/x i Trin 4 for at vælge
“KODEORD t”, og tryk derefter på
ENTER.
Displayet til angivelse af adgangskoden
vises.
Angiv en 4-cifret adgangskode ved hjælp
af X/x for at vælge cifret, efterfulgt af c
for at flytte markøren. Tryk derefter på
ENTER.
Angiv en 4-cifret adgangskode ved hjælp
af X/x for at vælge cifret, efterfulgt af c
for at flytte markøren. Tryk derefter på
ENTER.
Hvis du vil bekræfte adgangskoden, skal
du genindtaste den ved hjælp af X/x for
at vælge cifret, efterfulgt af c for at flytte
markøren. Tryk derefter på ENTER.
2
Angiv en 4-cifret adgangskode ved hjælp
af X/x for at vælge cifret, efterfulgt af c
for at flytte markøren. Tryk derefter på
ENTER.
Afspilleren er klar til afspilning.
z Hvis du glemmer adgangskoden, skal du skrive det
6-cifrede nummer “199703”, når displayet
BRUGERDEFINERET BØRNESIKRING beder dig
om adgangskoden, og derefter trykke på ENTER. (Tryk
på c efter det 4. ciffer for at gøre det muligt at angive hele
det 6-cifrede tal.) Du bliver bedt om at angive en ny 4cifret adgangskode.
Begrænsning af afspilning for børn
(Børnesikring)
Brug af forskellige Junktioner
1
Ilæg den disc, som der er angivet
Brugerdefineret børnesikring for.
Displayet BRUGERDEFINERET
BØRNESIKRING vises.
Afspilning af visse DVD’er kan begrænses
efter et foruddefineret niveau, som f.eks.
brugernes alder. Funktionen “Børnesikring”
gør det muligt at angive et niveau for
afspilningsbegrænsningen.
En scene, der er begrænset, afspilles ikke,
eller den erstattes af en anden scene.
fortsat
51
H
5
X/x/c
xHvis du ikke har angivet en
adgangskode
Displayet til registrering af en ny
adgangskode vises.
ENTER
DISPLAY
Tryk på X/x for at vælge
“BØRNESIKRING t”, og tryk derefter
på ENTER.
ORETURN
BRUGERDEFINERET INDSTILLING
BØRNESIKRING
1
2
Tryk på X/x for at vælge
(INSTALLATION), og tryk på ENTER.
3
Tryk på X/x for at vælge
“BRUGERDEFINERET”, og tryk derefter
på ENTER.
Klargøringsdisplayet vises.
4
Indtast en ny firecifret
adgangskode, og tryk derefter på
Tryk på DISPLAY, mens afspilleren er
stoppet.
Kontrolmenuen vises.
ENTER
.
Angiv en 4-cifret adgangskode ved at
trykke på X/x for at vælge cifret,
efterfulgt af c for at flytte markøren.
Tryk derefter på ENTER.
Displayet til bekræftelse af adgangskode
vises.
xNår du allerede har registreret en
adgangskode
Displayet til angivelse af adgangskoden
vises.
Tryk på X/x for at vælge
“BRUGERDEFINERET INDSTILLING”, og
tryk derefter på ENTER.
Menuen “BRUGERDEFINERET
INDSTILLING” vises.
BRUGERDEFINERET INDSTILLING
BØRNESIKRING
BRUGERDEFINERET INDSTILLING
LINE:
STANDARD
AUTO AFSPILNING:
FRA
DISPLAYLYS:
LYS
PAUSETILSTAND:
AUTO
BØRNESIKRING
VALG AF SPOR:
FRA
Indtast kodeord og tryk derefter
på ENTER .
6
Angiv en adgangskode ved hjælp af X/x
for at vælge cifret, efterfulgt af c for at
flytte markøren. Tryk derefter på ENTER.
Displayet til indstilling af niveauet for
afspilningsbegrænsning og ændring af
adgangskode vises.
BRUGERDEFINERET INDSTILLING
BØRNESIKRING
NIVEAU:
STANDARD:
SKIFT KODEORD
52
FRA
USA
7
Tryk på X/x for at vælge “STANDARD”,
og tryk derefter på ENTER.
Valgmulighederne for “STANDARD”
vises.
BRUGERDEFINERET INDSTILLING
BØRNESIKRING
NIVEAU:
STANDARD:
SKIFT KODEORD
8
Tryk på X/x for at vælge et geografisk
område som niveauet for
afspilningsbegrænsningen, og tryk
derefter på ENTER.
Området vælges.
Når du vælger “ANDRE t”, skal du
vælge og angive standardkoden i tabellen
på page 54 ved hjælp af X/x.
Sådan vender du tilbage til
kontrolmenuen
Tryk på DISPLAY flere gange, indtil
kontrolmenuen deaktiveres.
Sådan aktiverer du funktionen
Børnesikring og afspiller DVD’en efter
angivelse af adgangskoden
Angiv “NIVEAU” til “FRA” i Trin 10.
Sådan ændres adgangskoden
1
2
Tryk på ENTER.
Menupunkterne for “NIVEAU” vises.
Afspilning af en disc, som der er
angivet Børnesikring for
BRUGERDEFINERET INDSTILLING
BØRNESIKRING
NIVEAU:
STANDARD:
SKIFT KODEORD
Vælg “SKIFT KODEORD t” i Trin 7
ved hjælp af x, og tryk derefter på
ENTER.
Displayet til angivelse af adgangskoden
vises.
Følg Trin 6 for at angive en ny
adgangskode.
FRA
FRA
8:
7:
6:
5:
NC17
R
1
Ilæg discen, og tryk på H.
Kontrollinjedisplayet vises.
KODEORD
10 Vælg det ønskede niveau ved hjælp af
X/x, og tryk derefter på ENTER.
Indstillingen Børnesikring er udført.
2
BRUGERDEFINERET INDSTILLING
BØRNESIKRING
NIVEAU:
STANDARD:
SKIFT KODEORD
4:
PG13
USA
Brug af forskellige Junktioner
9
FRA
USA
USA
ANDRE
Hvis du laver en fejl
Tryk på O RETURN for at gå tilbage til det
foregående skærmbillede.
Angiv en 4-cifret adgangskode ved hjælp
af X/x for at vælge cifret, efterfulgt af c
for at flytte markøren. Tryk derefter på
ENTER.
Afspilleren starter afspilning.
Jo lavere værdien er, desto større er
begrænsningen.
fortsat
53
z Hvis du glemmer adgangskoden, så tag discen ud
og gentag Trin 1 til 5 i “Begrænsning af afspilning for
børn (Børnesikring)”. Når du bliver bedt om at angive
din adgangskobe, skal du skrive “199703” og derefter
trykke på ENTER. (Tryk på c efter det 4. ciffer for at
gøre det muligt at angive hele det 6-cifrede tal.)
Displayet beder dig om at indtaste en ny 4-cifret
adgangskode. Når den nye 4-cifrede adgangskode er
indtastet i Trin 6, skal du erstatte pladen i afspilleren
og trykke på H. Når Kontrollinjen vises, skal du
indtaste den nye adgangskode.
Bemærk
Når du afspiller DVD’er, som ikke har funktionen
Børnesikring, kan afspilning ikke begrænses på denne
afspiller.
Betjeningsaktiverede
lydeffekter (lyd-feedback)
Afspilleren bipper, når følgende handlinger
udføres.
Standardindstillingen for funktionen Lydfeedback er slået fra.
Betjening
Betjeningsaktiv
eret lyd
Strømmen tændes
Et bip
Strømmen slukkes
To bip
Der trykkes på H
Et bip
Områdekode
Der trykkes på X
To bip
Standard
Kodenummer
Afspilningen stopper
Et langt bip
Betjening er ikke mulig
Tre bip
Argentina
2044
Korea
2304
Australien
2047
Malaysia
2363
Belgien
2057
Mexico
2362
Brasilien
2070
New Zealand
2390
Canada
2079
Norge
2379
Chile
2090
Østrig
2046
Danmark
2115
Pakistan
2427
Filippinerne
2424
Portugal
2436
Finland
2165
Rusland
2489
Frankrig
2174
Schweiz
2086
Holland
2376
Singapore
2501
Hongkong`
2219
Spanien
2149
Indien
2248
Storbritannien
2184
Indonesien
2238
Sverige
2499
Italien
2254
Taiwan
2543
Japan
2276
Thailand
2528
Kina
2092
Tyskland
2109
Standard
Kodenummer
Sådan aktiveres lyd-feedback
POWER
54
A
strømindikator
X
[/1
1
Tryk på POWER på afspilleren, og tryk
derefter på [/1 på fjernbetjeningen.
Strømindikatoren lyser grønt.
Når der er en disc i afspilleren, skal du
trykke på A og fjerne discen. Tryk
derefter på A igen for at lukke
discskuffen.
2
Tryk på og hold X på afspilleren nede i
mere end to sekunder.
Du hører et bip, og funktionen Lydfeedback aktiveres.
Sådan deaktiveres funktionen Lydfeedback
Når der ikke er nogen disc i afspilleren, skal
du trykke på og holde X nede på afspilleren i
mere end to sekunder. Du hører to bip, og
funktionen Lyd-feedback deaktiveres.
Betjening af TV’et med
den medfølgende
fjernbetjening
Du kan justere lydniveauet, indgangskilden
og tond/sluk på Sony-TV’ med den
medfølgende fjernbetjening.
TV [/1
t
2 +/–
TV/DVD*
Du kan betjene TV’et med knapperne
nedenfor.
Ved at trykke på Kan du
Slukke eller tænde for TV’et
(Tænd for TV’et ved hjælp af
fjernbetjeningen)
2 (lydstyrke) +/– Justere lydstyrken på TV’et
knap
(widescreen)
Slå widescreen på Sony Wide
TV’et til eller fra
t (televisìon/
VIDEO)
Skifte mellem TV’et og andre
indgangskilder
TV/DVD*
Skifte mellem TV’et og CD-/
DVD-afspilleren
∗ Hvis du tilslutter afspilleren til TV’et via SCART
(EURO AV)-bøsningerne, omskiftes TV’ets
indgang automatisk til gengivelse fra CD/DVDafspilleren, når du starter afspilningen eller trykker
på en knap, undtagen [/1. I dette tilfælde skal du
trykke på TV/DVD for at returnere indgangen til
TV’et.
Brug af forskellige Junktioner
TV [/1
Bemærk
Afhængigt af de enheder, der tilsluttes, kan du ikke
betjene TV’et eller anvende nogle af knapperne.
55
Indstillinger og Jjusteringer
Brug af
klargøringsdisplayet
Ved hjælp af klargøringsdisplayet kan du
foretage forskellige justeringer af f.eks.
billede og lyd. Du kan bl.a. også angive et
sprog for underteksterne og
klargøringsdisplayet. Hvis du ønsker flere
detaljer om de enkelte menupunkter i
klargøringsdisplayet, kan du se side 57. Hvis
du ønsker en overordnet liste over
menupunkter i klargøringsdisplayet, kan du
se side 71.
3
Tryk på X/x for at vælge
“BRUGERDEFINERET”, og tryk på
ENTER.
Klargøringsdisplayet vises
SPROG-INDSTILLING
DISPLAYSPROG:
DVD-MENU:
LYD:
UNDERTEKST:
4
Sådan anvendes
klargøringsdisplayet
DANSK
ENGLISH
ORIGINAL
FØLG LYD
Tryk på X/x for at vælge
hovedmenupunktet på den viste liste:
“SPROG-INDSTILLING”,
“SKÆRMINDSTILLING”,
“BRUGERDEFINERET INDSTILLING”
eller “LYDINDSTILLING”. Tryk derefter
på ENTER.
Det valgte emne vises.
Eksempel: SKÆRMINDSTILLING
X/x
SKÆRMINDSTILLING
TV TYPE:
PAUSESKÆRM:
BAGGRUNDS:
ENTER
DISPLAY
1
Tryk på DISPLAY på fjernbetjeningen,
når afspilleren er stoppet.
Kontrolmenuen vises.
HURTIG
Hovedmenupunkt
5
Vælg hovedmenupunktet ved hjælp af X/
x, og tryk derefter på ENTER.
Indstillingerne for det valgte punkt vises.
Eksempel: TV TYPE
SKÆRMINDSTILLING
TV TYPE:
PAUSESKÆRM:
BAGGRUNDS:
2
56
Tryk på X/x for at vælge
(INSTALLATION), og tryk derefter på
ENTER.
16:9
TIL
STILL-BILLEDE
16:9
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 BESKÅRET
6
Vælg indstillingen ved hjælp af X/x, og
tryk derefter på ENTER.
Indstillingen er valgt, og klargøringen er
udført.
Eksempel: 4:3 BESKÅRET
SKÆRMINDSTILLING
TV TYPE:
PAUSESKÆRM:
BAGGRUNDS:
4:3 BESKÅRET
TIL
STILL-BILLEDE
Sådan Jjernes klargøringsdisplayet
Tryk på DISPLAY flere gange, indtil
klargøringsdisplayet er deaktiveret.
z Hvis du vælger “HURTIG” i Trin 3, kommer du til
Hurtig installation (side 26).
Følg trinene fra Trin 5 i forklaringen til Hurtig
installation for at foretage de grundlæggende
justeringer.
(SPROG-INDSTILLING)
“SPROG-INDSTILLING” gør det muligt at
volge forskellige sprog for displayet på
skærmen eller lydsporet.
Vælg “SPROG-INDSTILLING” i
klargøringsdisplayet. Hvis du ønsker detaljer
om brug af displayet, skal du se “Brug af
klargøringsdisplayet” (side 56).
SPROG-INDSTILLING
DISPLAYSPROG:
DVD-MENU:
LYD:
UNDERTEKST:
DANSK
DANSK
ORIGINAL
FØLG LYD
xDISPLAYSPROG (Display på
skærmen)
Skifter mellem displaysprogene på skærmen.
Vælg sproget fra den viste liste.
xDVD-MENU (kun DVD)
Du kan vælge det ønskede sprog for DVDmenuen.
xLYD (kun DVD)
Ændrer sproget for lydsporet.
Vælg sproget fra den viste liste.
Når du vælger “ORIGINAL”, vælges det
sprog, der har første prioritet på discen.
Indstillinger og Jjusteringer
z Hvis du vælger “NULSTIL” i Trin 3, kan du
nulstille alle “INSTALLATION”-indstillingerne på
siderne 71 til 72 (undtagen “BØRNESIKRING”) til
standardindstillingerne. Når du har valgt “NULSTIL”
og trykker på ENTER, skal du vælge “JA” og derefter
trykke på ENTER for at nulstille indstillingerne (det
tager et par sekunder) eller vælge “NEJ” og trykke på
ENTER for at vende tilbage til kontrolmenuen. Tryk
ikke på POWER eller [/1 ved nulstilling af
afspilleren.
Indstilling af sproget for
displayet eller lydsporet
xUNDERTEKST (kun DVD)
Ændrer sproget for den undertekst, der er
optaget på DVD’en.
Vælg sproget fra den viste liste.
Når du vælger “FØLG LYD”, ændres sproget
for underteksterne i overensstemmelse med
det sprog, du har valgt for lydsporet.
fortsat
57
z Hvis du vælger “ANDRE t” i “DVD-MENU”,
“UNDERTEKST” og “LYD”, skal du vælge og
angive sprogkoden fra listen ved hjælp af X/x for at
vælge cifferet, efterfulgt af c for at flytte markøren
(side 70).
Når du har truffet et valg, vises sprogkoden (4 cifre)
næste gang, du vælger “ANDRE t.”
Bemærk
Når du vælger et sprog, der ikke er optaget på
DVD’en, vælges et af de optagede sprog automatisk
(undtagen “DISPLAYSPROG”).
Indstillinger for displayet
(SKÆRMINDSTILLING)
Vælg indstillinger i overensstemmelse med
det TV, der skal tilsluttes.
Vælg “SKÆRMINDSTILLING” i
klargøringsdisplayet. Hvis du ønsker detaljer
om brug af displayet, skal du se “Brug af
klargøringsdisplayet” (side 56).
Standardindstillingerne er understregede.
SKÆRMINDSTILLING
TV TYPE:
PAUSESKÆRM:
BAGGRUNDS:
16:9
TIL
STILL-BILLEDE
xTV TYPE (kun DVD)
Vælg formatforholdet for det tilsluttede TV
(4:3 standard eller widescreen).
58
16:9
Vælg denne indstilling, når du
tilslutter et widescreen-TV eller
et TV med widescreen.
4:3
LETTER
BOX
Vælg denne indstilling, når du
tilslutter et 4:3-skærm-TV. Viser
et bredt billede med striber i den
øverste og nederste del af
skærmen.
4:3
BESKÅRET
Vælg denne indstilling, når du
tilslutter et 4:3-skærm-TV. Viser
automatisk det brede billede på
hele skærmen og skærer de dele
af, der ikke passer.
16:9
Brugerdefinerede
indstillinger (BRUGERDEFINERET
INDSTILLING)
4:3 LETTER BOX
4:3 BESKÅRET
Bemærk
Afhængigt af DVD’en kan “4:3 LETTER BOX”
vælges i stedet for “4:3 BESKÅRET” eller omvendt.
TIL
Slår pauseskærmen til.
FRA
Slår pauseskærmen fra.
xBAGGRUNDS
Vælger baggrundsfarven eller billedet på TVskærmen i stop eller under afspilning af en
CD.
STILLBILLEDE
Still-billedet vises i baggrunden,
men kun når still-billedet
allerede er optaget på discen
(CD-EXTRA osv.). Hvis discen
ikke indeholder et still-billede,
vises billedet “GRAFIK”.
GRAFIK
Et forudangivet billede, der er
lagret i afspilleren, vises i
baggrunden.
BLÅ
Baggrundsfarven er blå.
SORT
Baggrundsfarven er sort.
BRUGERDEFINERET INDSTILLING
STANDARD
LINE:
FRA
AUTO AFSPILNING:
LYS
DISPLAYLYS:
AUTO
PAUSETILSTAND:
BØRNESIKRING
FRA
VALG AF SPOR:
xLINE
Vælg metode til udsendelse af videosignaler
fra LINE (RGB)-TV-bøsningen på
afspillerens bagpanel.
STANDARD Udsender videosignalerne.
S-VIDEO
Udsender S-videosignalerne.
RGB
Udsender RGB-signalerne.
Bemærk
• Hvis TV’et ikke er tilpasset S video- eller RGBsignalerne, vises der intet billede på TV-skærmen,
selv ikke hvis du vælger “S-VIDEO” eller “RGB”.
Se i vejledningen, der følger med TV’et.
• Hvis TV’et kun har ét SCART (EURO AV)-stik,
skal du ikke vælge “S-VIDEO”.
Indstillinger og Jjusteringer
xPAUSESKÆRM
Slår pauseskærmen til eller fra, så
pauseskærmens billede vises, når du
efterlader afspilleren i pause- eller stop i 15
minutter, eller når du afspiller en CD i mere
end 15 minutter. Pauseskærmen hjælper dig
med at forebygge, at skcermen bliver ødelagt
(skyggebilleder). Tryk på H for at slå
pauseskærmen fra.
Gør det muligt at angive Børnesikring og
andre indstillinger.
Vælg “BRUGERDEFINERET
INDSTILLING” i klargøringsdisplayet. Hvis
du ønsker detaljer om brug af displayet, skal
du se “Brug af klargøringsdisplayet” (side
56).
Standardindstillingerne er understregede.
fortsat
59
xAUTO AFSPILNING
Vælg indstillingen Auto afspilning, når du
tænder for afspilleren.
FRA
Anvender ikke “TIMER”,
“DEMO1” eller “DEMO2” til at
starte afspilningen.
TIMER
Starter afspilningen, når
afspilleren er tændt. Afspilleren
kan spille på et hvilket som helst
tidspunkt, når den er tilsluttet en
timer (følger ikke med). Indstil
timeren, når afspilleren er i
standby (strømindikatoren lyser
rødt).
DEMO1
Starter afspilning af den første
demonstration automatisk.
DEMO2
Starter afspilning af den anden
demonstration automatisk.
xDISPLAYLYS
Justerer lyset i displayet på frontpanelet.
LYS
Gør displayet på frontpanelet lyst.
MØRK
Gør displayet på frontpanelet
mørkt.
FRA
Slukker lyset i displayet på
frontpanelet.
xPAUSETILSTAND (kun DVD)
Vælger billedet i pausetilstand.
AUTO
Billedet, herunder motiver, der
bevæger sig dynamisk, visas
uden rystelser. Normalt skal
denne position vælges.
BILLEDE
Billedet, herunder motiver, der
ikke bevæger sig dynamisk, visas
i en højere opløsning.
xBØRNESIKRING t (kun DVD)
Angiver en adgangskode og et niveau for
afspilningsbegrænsning for DVD’er med
afspilningsbegrænsning for børn. Hvis du
ønsker flere detaljer, kan du se “Begrænsning
af afspilning for børn (Børnesikring)” (side
51).
60
xVALG AF SPOR (kun DVD)
Giver det lydspor, der indeholder det højeste
antal kanaler, første prioritet, når du afspiller
en DVD, hvor der er optaget flere
lydformater (PCM, MPEG-lyd, DTS eller
Dolby Digital).
FRA
Der er ikke angivet nogen første
prioritet.
AUTO
Der er angivet en første prioritet.
Bemærk
• Når du sotter menupunktet til “AUTO”, kan sproget
ændres. Indstillingen “VALG AF SPOR” har højere
prioritet end indstillingen “LYD” i “SPROGINDSTILLING” (side 57).
• Hvis du sotter “DTS” til “FRA” (side 63), afspilles
DTS-lydsporet ikke, selv når du angiver “VALG AF
SPOR” til “AUTO”.
• Hvis PCM-, DTS-, MPEG-lyd- og Dolby Digitallydsporene har det samme antal kanaler, vælger
afspilleren PCM-, DTS-, Dolby Digital- og MPEGlydspor i denne rækkefølge.
• Afhængigt af DVD’en kan lydkanalen med prioritet
være foruddefineret. I så fald kan du ikke give første
prioritet til DTS-, Dolby Digital- eller MPEGlydformatet ved at vælge “AUTO”.
Indstillinger for lyden
(LYDINDSTILLING)
“LYDINDSTILLING” gør det muligt at
indstille lyden i overensstemmelse med
vilkårene for afspilningen og tilslutningen.
Vælg “LYDINDSTILLING” i
klargøringsdisplayet. Hvis du ønsker flere
detaljer eller oplysninger om brug af
displayet, kan du se “Sådan anvendes
klargøringsdisplayet” (side 56).
Standardindstillingerne er understregede.
LYDINDSTILLING
AUDIO ATT:
FRA
AUDIO DRC:
STANDARD
DOWN MIX:
DOLBY SURROUND
DIGITAL UDGANG:
TIL
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
MPEG:
PCM
DTS:
FRA
FRA
Slår lyddæmpning fra.
Normalt skal denne position vælges.
TIL
Reducerer niveauet for den udsendte
lyd, så der ikke opstår forvrængning.
Vælg denne indstilling, når den
afspillede lyd fra højttalerene
forvrænges.
xAUDIO DRC (Dynamic Range
Control) (kun DVD)
Gør lyden tydelig, når lydstyrken sænkes ved
afspilning af en DVD, der har AUDIO DRCfunktionen. Dette påvirker
udgangssignalerne fra følgende stik:
— LINE OUT (AUDIO)-bøsninger
STANDARD
Normalt skal denne position
vælges.
TV
Gør de svage lyde tydelige, selv
hvis du skruer ned for lyden. Det
anbefales især, når du lytter til
lyden ved hjælp af højttalerne i
TV’et.
WIDE
RANGE
Giver dig fornemmelsen af at
overvære en live-optræden.
Dette er endnu mere effektivt,
når du anvender højttalere af høj
kvalitet.
xDOWN MIX (kun DVD)
Ændrer metoderne til mixing, når du afspiller
en DVD, som der er optaget
bagsignalkomponenter på, f.eks. LS, RS eller
S i Dolby Digital-format. Hvis du ønsker flere
detaljer om bagsignalkomponenter, skal du se
“Ændring af Lyden” (side 45). Denne funktion
påvirker udgangssignalerne for følgende stik:
— LINE OUT L/R (AUDIO)-bøsninger
— DIGITAL OUT (COAXIAL)-bøsningen,
når “DOLBY DIGITAL” er sat til “DPCM” i “DIGITAL UDGANG” (side 62).
DOLBY
Vælg denne indstilling, når
SURROUND afspilleren er tilsluttet en
lydkomponent, der er tilpasset
Dolby Surround (Pro Logic).
Det udgangssignal, der
gengiver Dolby Surroundeffekten, mixes ned til 2
kanaler.
NORMAL
Indstillinger og Jjusteringer
xAUDIO ATT (dæmpning)
Hvis afspilningslyden er forvrænget, skal du
sotte dette menupunkt til “TIL”. Afspilleren
reducerer niveauet for den udsendte lyd.
Denne funktion påvirker udgangssignalerne
for følgende bøsninger:
— LINE OUT L/R (AUDIO)-bøsninger
— LINE (RGB)-TV-bøsning
— Kun DIGITAL OUT (COAXIAL)bøsningen, når “DOLBY DIGITAL” er
indstillet til “D-PCM”, og “MPEG” er
indstillet til “PCM” i “DIGITAL
UDGANG” (side 62).
Vælg denne indstilling, når
afspilleren er tilsluttet en
lydkomponent, der ikke er
tilpasset Dolby Surround (Pro
Logic). Alle udgangssignaler
bliver mixet ned til 2 kanaler
uden Dolby Surround (Pro
Logic)-effekt.
fortsat
61
xDIGITAL UDGANG
Vælger, om lydsignaler udsendes via
DIGITAL OUT (COAXIAL)-bøsningen.
TIL
FRA
Normalt skal denne position vælges.
Når du vælger “TIL”, skal du angive
“DOLBY DIGITAL”, “MPEG” og
“DTS”. Hvis du ønsker flere detaljer om
indstilling af disse menupunkter, skal du
se “Indstilling af det digitale
udgangssignal”.
Afspilleren udsender ikke lydsignalerne
via DIGITAL OUT (COAXIAL)
bøsningen. Påvirkningerne fra det
digitale til det analoge kredsløb bliver
minimale.
xDOLBY DIGITAL
Vælger de Dolby Digital-signaler, der skal
udsendes via DIGITAL OUT (COAXIAL)bøsningen.
D-PCM
Vælg denne indstilling, når
afspilleren er tilsluttet en
lydkomponent uden en
indbygget Dolby Digitaldekoder. Du kan vælge, om
signalerne skal tilpasses Dolby
Surround (Pro Logic) ved at
foretage justeringer af “DOWN
MIX” i “LYDINDSTILLING”
(side 61).
DOLBY
DIGITAL
Vælg denne indstilling, når
afspilleren er tilsluttet en
lydkomponent med en indbygget
Dolby Digital-dekoder.
Hvis afspilleren er tilsluttet en
lydkomponent uden en
indbygget Dolby Digitaldekoder, skal du ikke angive
dette. I modsat fald kommer der
kraf tig støg (eller ingen lyd) fra
højttalerne, når du afspiller
Dolby Digital-lydsporet, der kan
genere dine ører eller beskadige
højttalerne.
Indstilling af det digitale
udgangssignal
Ændrer metoden for udsendelse af
lydsignaler, når du tilslutter følgende
komponenter ved hjælp af et koaksialt
digitalt kabel via DIGITAL OUT
(COAXIAL)-bøsningen.
— Forstærker (modtager) med digital
indgangsbøsning
— Forstærker (receiver) med en indbygget
DTS-, MPEG-lyd eller DOLBY
DIGITAL-dekoder
— MD- eller DAT-optoger
Yderligere oplysninger om tilslutning findes
på side 19.
Vælg “DOLBY DIGITAL”, “MPEG” og
“DTS”, efter at “DIGITAL UDGANG” er
angivet til “TIL”.
LYDINDSTILLING
AUDIO ATT:
FRA
AUDIO DRC:
STANDARD
DOWN MIX:
DOLBY SURROUND
DIGITAL UDGANG:
TIL
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
MPEG:
PCM
DTS:
FRA
62
xMPEG
Vælger de MPEG-lyd-signaler, der skal
udsendes via DIGITAL OUT (COAXIAL)bøsningen.
PCM
Vælg denne indstilling, når
afspilleren er tilsluttet en
lydkomponent uden en
indbygget MPEG-dekoder. Hvis
du afspiller MPEG-lydspor,
udsender afspilleren
stereosignaler via DIGITAL
OUT (COAXIAL)-bøsninger.
MPEG
Vælg denne indstilling, når
afspilleren er tilsluttet en
lydkomponent med en indbygget
MPEG-dekoder. Hvis afspilleren
er tilsluttet en lydkomponent
uden en indbygget MPEGdekoder, skal du ikke angive
dette.
I modsat fald kommer der krajtig
støj (eller ingen lyd) fra
højttalerne, når du afspiller
MPEG-lydsporet, der kan genere
dine ører eller beskadige
højttalerne.
xDTS
Vælger, om DTS-signaler udsendes via
DIGITAL OUT (COAXIAL)-bøsningen.
Vælg denne indstilling, når
afspilleren er tilsluttet en
lydkomponent uden en
indbygget DTS-dekoder.
Bemærk imidlertid, at de DTSsignaler, der findes på en CD,
udsendes, selv hvis du vælger
“FRA”.
TIL
Vælg denne indstilling, når
afspilleren er tilsluttet en
lydkomponent med en indbygget
DTS-dekoder.
Hvis afspilleren er tilsluttet en
lydkomponent uden en
indbygget DTS-dekoder, skal du
ikke angive dette. I modsat fald
kommer der krajtig støj (eller
ingen lyd) fra højttalerne, når du
afspiller DTS-lydsporet, der kan
genere dine ører eller beskadige
højttalerne.
Indstillinger og Jjusteringer
FRA
Bemærk
• Bemærk, at hvis du vælger en af TVSindstillingerne, mens du afspiller en DVD, udsender
afspilleren ikke følgende signaler fra DIGITAL
OUT (COAXIAL)-bøsningerne.
• Dolby Digital-signaler (når du sotter “DOLBY
DIGITAL” i “LYDINDSTILLING” til “D-PCM”)
(side 62)
• MPEG-lydsignaler
63
Yderligere oplysninger
Fejlfinding
Hvis der opstår nogen af følgende problemer
under CD-/DVD-afspilningen, kan du bruge
denne fejlfindingsvejledning til at udbedre
problemet. Hvis problemet fortsætter, skal du
kontakte den nærmeste Sony-forhandler.
Strøm
Der er ingen strøm.
, Kontroller, at netledningen er korrekt
tilsluttet.
Billede
Billedet er sort/hvid.
, I klargøringsdisplayet skal “LINE” i
“BRUGERDEFINERET INDSTILLING”
angives for det relevante emne, så det stemmer
overens med TV’et. (side 59).
, Afhængigt af TV’et, bliver billedet på
skærmen sort/hvid, når du afspiller en disc,
som er optaget i NTSC-farvesystemet.
Selvom du angiver formatforholdet
“TV TYPE” i “SKÆRMINDSTILLING”,
udfylder billedet ikke skærmen.
, Formatforholdet for discen er fastsat på
DVD’en.
Lyd
Der er ikke noget billede.
, Ledningerne er ikke korrekt tilsluttet.
, Ledningerne er beskadigede.
, CD-/DVD-afspilleren er ikke tilsluttet det
bøsningkorrekte TV-indgangsn (side 17).
, Videoindgangen på TV’et er ikke indstillet, så
du kan få vist billeder på CD-/DVDafspilleren.
, I klargøringsdisplayet skal “LINE” i
“BRUGERDEFINERET INDSTILLING”
angives for det relevante emne, så det stemmer
overens med systemet (side 59).
Der forekommer billedstøj.
, Pladen er beskidt eller fejlbehæftet.
, Hvis billedsignalet fra CD-/DVD-afspilleren
skal gennem videobåndoptageren for at nå
TV’et, kan nogle DVD-programmers
kopibeskyttelse påvirke billedkvaliteten. Hvis
du stadig har problemer, når du har
kontrolleret forbindelserne, skal du prøve at
tilslutte CD-/DVD-afspilleren direkte til
TV’ets S-video (side 17).
Der er ingen lyd.
, Ledningen er ikke korrekt tilsluttet.
, Ledningen er beskadiget.
, CD-/DVD-afspilleren er tilsluttet det forkerte
indgangsbøsning på forstærkeren (receiveren)
(side 21, 22, 24).
, Forstærkerens (receiverens) indgang er ikke
ændret, så du kan lytte til CD-/DVDafspilleren.
, CD-/DVD-afspilleren er i pause eller i slow
motion.
, CD/DVD-afspilleren søger hurtigt frem eller
tilbage.
, Hvis lydsignalet ikke går gennem DIGITAL
OUT (COAXIAL)- bøsningen, skal du
kontrollere lydindstillingerne (side 61).
Der er støj på lyden.
, Pladen er beskidt eller fejlbehæftet.
, Når du afspiller en CD med DTS-lydspor,
kommer der støj fra LINE OUT L/R
(AUDIO)-bøsningerne (side 31).
Der opstår lydforvrængning.
, Indstil “AUDIO ATT” under
“LYDINDSTILLING” til “TIL” (side 61).
64
Betjening
Fjernbetjeningen virker ikke.
, Der er forhindringer mellem fjernbetjeningen
og CD-/DVD-afspilleren.
, Afstanden mellem fjernbetjeningen og
CD-/DVD-afspilleren er for stor.
, Fjernbetjeningen er ikke rettet mod
fjernbetjeningsmodtageren på CD-/DVDafspilleren.
, Batterierne i fjernbetjeningen er for svage.
Discen spiller ikke.
, Der er ingen plade i.
, Discen er vendt forkert.
Ilæg discen med afspilningssiden nedad i
discskuffen.
, Discen ligger skævt.
, CD-/DVD-afspilleren kan ikke afspille CDROM’er osv. (side 6).
, Regionkoden på DVD’en passer ikke til
CD-/DVD-afspilleren.
, Der er fugt i CD-/DVD-afspilleren. Fjern
discen, og lad CD-/DVD-afspilleren stå tændt
i ca. en halv time. Tænd for strømmen igen, før
du afspiller discen (side 3).
, Der er valgt Programmeret afspilning,
Afspilning i tilfældig rækkefølge, Gentaget
afspilning eller A-B Gentaget afspilning (side
35).
Tryk på CLEAR for at annullere disse
funktioner, før discen afspilles.
, Der er valgt Genoptag CD-/DVD-afspilning.
Tryk på x på afspilleren eller fjernbetjeningen
under stop, og afspil derefter (side 32).
, Der vises automatisk en titelmenu, DVD- eller
PBC-menu på TV-skærmen.
, DVD’en har en automatisk
afspilningsfunktion.
, “AUTO AFSPILNING” i
“BRUGERDEFINERET INDSTILLING” er
angivet til “TIMER” (side 59).
Afspilningen stopper automatisk.
, Discen kan indeholde et autopausesignal. Når
du afspiller en sådan disc, stopper CD-/DVDafspilleren afspilningen ved signalet.
Du kan ikke udføre visse funktioner,
f.eks. Stop, Scan, Afspilning i
slowmotion, Gentaget afspilning,
Afspilning i tilfældig rækkefølge eller
Programmeret afspilning.
, Afhængigt af pladen kan du ikke udføre nogle
af handlingerne ovenfor. Se den vejledning,
der følger med discen.
Meddelelserne vises ikke på skærmen
på det ønskede sprog.
, Vælg det ønskede sprog på skærmen i
klargøringsdisplayet i “DISPLAYSPROG”
under “SPROG-INDSTILLING” (side 57).
Sproget for lydsporet kan ikke
ændres.
, Der er ikke optaget spor på flere sprog på den
DVD, der afspilles.
, Det er ikke tilladt at ændre sproget for
lydsporet på DVD’en.
Yderligere oplysninger
Discen afspilles ikke fra begyndelsen.
Afspilleren begynder automatisk at
afspille discen.
Sproget for underteksterne kan ikke
ændres.
, Der er ikke optaget undertekster på flere sprog
på den DVD, der afspilles.
, Det er ikke tilladt at ændre underteksterne på
DVD’en.
fortsat
65
Underteksterne kan ikke slås fra.
, Det er ikke tilladet at slå underteksterne fra på
DVD’en.
Kameravinklene kan ikke ændres.
, Der er ikke optaget flere vinkler på den DVD,
der afspilles. Vinklen kan ændres, når
“ANGLE”-indikatoren lyser på
frontpaneldisplayet (side 9).
, Det er ikke tilladt at ændre vinklerne på
DVD’en.
Selvdiagnosefunktion (Når
der vises tal/bogstaver i displayet)
Hvis selvdiagnosefunktionen er aktiveret og
forhindrer fejlfunktion i afspilleren, vises et
servicenummer på fem tegn (f.eks. C 13 00)
med en kombination af et bogstav og tal på
skærmen og i displayet på frontpanelet. I det
tilfælde skal du kontrollere følgende tabel.
C:13:00
Afspilleren fungerer ikke korrekt.
, Statisk elektricitet osv. kan påvirke CD-/
DVD-afspillerens funktion. Tryk på POWER
på afspilleren for at slukke CD-/DVDafspilleren og tænde den igen.
Der vises intet i displayet på
frontpanelet.
, “DISPLAYLYS” i “BRUGERDEFINERET
INDSTILLING” er sot til “FRA”. Sot
“DISPLAYLYS” til “LYS” eller “MØRK”
(side 59).
5 tal eller bogstaver vises på skærmen
og i displayet på frontpanelet.
, Selvdiagnosefunktionen blev aktiveret. (Se
tabellen på side 66.)
Discskuffen åbnes ikke, og
“LOCKED” vises i displayet på
frontpanelet.
, Kontakt din Sony-forhandler eller det lokale
autoriserede Sony-servicecenter.
66
Første tre
Årsag og/eller udbedring
tegn i
servicenummeret
C 13
Discen er snavset.
, Aftør discen med en blød
klud (side 7).
C 31
Discen er ikke lagt korrekt i.
, Aben discskuffen, og læg
discen korrekt i.
E XX
(xx står for
et tal)
Afspilleren har udført
selvdiagnosefunktionen for at
forhindre fejlfunktion.
, Kontakt den nærmeste
Sony-forhandler eller det
lokale autoriserede Sonyservicecenter, og oplys
servicenummeret bestående
af fem tegn.
Eksempel: E61 10
Ordliste
Børnesikring (side 50)
En funktion i DVD’en til begrænsning af
afspilningen af pladen efter brugerens alder i
henhold til bestemmelserne i hvert enkelt
land. Begrænsningen varierer fra disc til disc.
Når den aktiveres, forbydes afspilningen,
voldelige sekvenser springes over eller
erstattes med andre sekvenser osv.
Dolby Digital (side 24, 62)
Digital lydkomprimeringsteknologi udviklet
af Dolby Laboratories. Denne teknologi er
tilpasset 5.1-kanal surround sound.
Bagkanalen er i stereo, og der er en separat
subwooferkanal i dette format. Dolby Digital
giver de samme separate 5.1-kanaler med
digitallyd i høj kvalitet, som findes i Dolby
Digital-biograflydsystemer. Den gode
kanaladskillelse opnås ved, at alle kanalernes
data optages separat, og den minimale
forvrængning sby ldes, at kanalernes data
behandles digitalt.
Teknologi til lydsignalbehandling, som
Dolby Laboratories har udviklet til surround
sound. Når indgangssignalet har en
surroundkomponent, udsender Pro Logicprocessen front-, center- og bagsignaler. Den
bageste kanal har monolyd.
Jo større bithastigheden er, desto større er
datamængden. Dette betyder imidlertid ikke
altid, at du kan få højere billed- og
lydkvalitet.
Digital lydkomprimeringsteknologi udviklet
af Digital Theater Systems, Inc. Denne
teknologi er tilpasset 5.1-kanals surround
sound. Bagkanalen er i stereo, og der er en
separat subwooferkanal i dette format. Med
DTS får du separate 5.1-kanaler med
digitallyd af høj kvalitet.
Den gode kanaladskillelse opnås ved, at alle
kanalernes data optages separat, og den
minimale forvrængning skyldes, at
kanalernes data behandles digitalt.
DVD (side 6)
En disc, der indeholder op til 8 timers levende
billeder, selvom den har samme diameter
som en CD.
Datakapaciteten for en enkeltsidet DVD med
ét lag er 4,7 Gb (gigabyte), hvilket er 7 gange
så meget som for en cd. Datakapaciteten for
en enkeltsidet DVD med to lag er 8,5 Gb, en
dobbeltsidet DVD med ét lag er 9,4 Gb, og
dobbeltsidet DVD med to lag er 17 Gb.
Billeddataene anvender MPEG 2-formatet,
der er en af de mest udbredte standarder for
digital komprimering. Billeddataene
komprimeres til omkring 1/40 (gennemsnit)
af den oprindelige størrelse. DVD’en
anvender også komprimering med variabel
bithastighed, der ændrer dataene, så de
placeres i henhold til billedets status.
Lyddataene optages i Dolby Digital samt
PCM, hvilket giver mulighed for en mere
realistisk lydgengivelse.
Desuden har DVD’en forskellige avancerede
funktioner, f.eks. flere kameravinkler, flere
sprog og børnesikring.
Yderligere oplysninger
Dolby Surround (Pro Logic) (side 22)
DTS (side 24, 63)
Indeks (cd)/videoindeks (video-cd) (side 9)
Et nummer, der opdeler et spor i afsnit, så du
let kan finde det ønskede sted på en VIDEOCD eller CD. Nogle plader har ikke optaget
indekser.
fortsat
67
Kapitel (side 9)
TVS (TV Virtual Surround) (side 46)
Dele af en film eller et musikstykke, der er
mindre end titler. En titel består af flere
kapitler. Nogle plader har ikke optaget
kapitler.
Teknologi fra Sony, der er udviklet til at
gengive surround sound til privatbrug
udelukkende ved hjælp af et stereo-TV.
Denne teknologi, der er udviklet til at fungere
sammen med TV’ets lydegenskaber, giver
dig den fantastiske surround sound til
privatbrug udelukkende ved hjælp af dit
stereo-TVs interne højttalere. Der findes
desuden flere forskellige TVS-indstillinger.
TVS-BRED anvender f.eks. blot to højttalere
til at danne et virtuelt lydmiljø, der giver dig
fornemmelsen af at være omgivet af flere
højttalere.
MPEG-lyd (side 24, 62)
Et internationalt standardkodningssystem,
der anvendes til at komprimere de digitale
lydsignaler, der er autoriseret af ISO/ICE.
MPEG 1 er tilpasset til op til 2-kanal stereo.
MPEG 2 anvendt på DVD’er er tilpasset til
op til 7.1-kanal surround.
Regionkobe (side 6)
Dette system anvendes til beskyttelse af
ophavsretten. Regionkoden findes på hver
enkelt DVD-afspiller eller DVD-disc i
overensstemmelse med salgsområdet. Hver
områdekode vises på afspilleren samt på
pladens emballage. Afspilleren kan afspille
de plader, der har en tilsvarende områdekode.
Afspilleren kan også afspille discs med
“ ALL ”-mærket. Selv når regionkoden ikke
vises på DVD’en, kan begrænsningen stadig
være aktiveret.
Scene (side 9)
På en VIDEO-CD med PBC-funktioner
(afspilningskontrol), er
menuskærmbillederne, levende billeder og
still-billeder opdelt i sektioner, der kaldes
“scener”.
Spor (side 9)
Dele af en film eller et musikstykke på en
VIDEO-CD eller CD (længden af en sang).
Titel (side 9)
Den længste del af en film eller et
musikstykke på en DVD, en spillefilm osv. i
et videoprogram eller hele albummet.
68
Specifikationer
System
TV-system
Laser
PAL/(NTSC)
Halvlederlaser
Lydegenskaber
Frekvensgang
DVD (PCM 96 kHz): 2 Hz til 44 kHz (±1,0 dB)
DVD (PCM 48 kHz): 2Hz til 22kHz (±0,5dB)
CD : 2 Hz til 20 kHz (±0,5 dB)
115 dB (kun LINE OUT L/R (AUDIO) bøsninger)
0,003 %
DVD: 103 dB
CD: 99 dB
Under en påviselig værdi (±0,001% W SPIDSVÆRDI)
Signal/støjforhold
Harmonisk forvrængning
Dynamikområde
Wow og flutter
Signalerne fra LINE OUT L/R (AUDIO)-bøsningerne måles. Når du afspiller PCM-lydsporene med en
sampling-sfrekvens på 96 kHz, konverteres udgangssignalerne fra DIGITAL OUT (COAXIAL) til 48 kHz
(sampling-sfrekvens).
Udgange
Navn på bøsning
Stiktype
Maks. udgangsniveau
Belastningsimpedans
DIGITAL OUT (COAXIAL) Phono
0,5 Vp-p
75 ohm termineret
LINE OUT (AUDIO)
2 Vms (50 kilohm)
Over 10 kilohm
75 ohm negativ synk.
Phono
Phono
1,0 Vp-p
S VIDEO OUT
Mini DIN med 4 ben
Luminanssignal: 1,0 Vp-p
75 ohm negativ synk.
Farvesignal: 0,3 Vp-p (PAL) 75 ohm termineret
0,286 Vp-p (NTSC)
Generelt
Strømjorsyning
Ejjektforbrug
Mål (ca.)
Vægt (ca.)
Drijtstemperatur
Drijtsluftfugtighed
220 til 240 V vekselstrøm, 50/60 Hz
12 W
430 × 74 × 256 mm (bredde/højde/dybde) inkl. fremspringende dele
2,7 kg
5°C til 35°C
25% til 80%
Yderligere oplysninger
LINE OUT (VIDEO)
Medfølgende tilbehør
Se side 14.
Ret til ændringer i specifikationer og design uden forudgående varsel forbeholdes.
69
Liste over sprogkoder
Yderligere oplysninger findes på side 46, 48, 57.
Sprogenes stavemåde er i overensstemmelse med ISO 639: 1988 (E/F) standard.
Kode Sprog
Kode Sprog
Kode Sprog
Kode Sprog
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1345
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1436
1463
1481
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
70
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian; Lettish
Malagasy
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto; Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
Serbo-Croatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1703 Ikke angivet
Liste over menupunkter i klargøringsdisplay
Standardindstillingerne er understregede.
SPROG-INDSTILLING (side 57)
ENGLISH
FRANÇAIS
DEUTSCH
ITALIANO
NEDERLANDS
ENGLISH
ITALIANO
ESPAÑOL
DANSK
SVENSKA
SUOMI
NORSK
PORTUGUÊS
PYCCKИЙ
ENGLISH
DVD-MENU
Standardindstillingen er enten
“ENGLISH” eller
“PYCCKИЙ”.
ENGLISH
FRANÇAIS
DEUTSCH
ITALIANO
ESPAÑOL
NEDERLANDS
DANSK
SVENSKA
SUOMI
NORSK
PORTUGUÊS
PYCCKИЙ
CHINESE
JAPANESE
ANDRE t
ENGLISH
FRANÇAIS
DEUTSCH
ITALIANO
ESPAÑOL
NEDERLANDS
DANSK
SVENSKA
SUOMI
NORSK
PORTUGUÊS
PYCCKИЙ
CHINESE
JAPANESE
ANDRE t
PYCCKИЙ
ENGLISH
FRANÇAIS
DEUTSCH
ITALIANO
ESPAÑOL
NEDERLANDS
DANSK
SVENSKA
SUOMI
NORSK
PORTUGUÊS
CHINESE
JAPANESE
ANDRE t
LYD
ORIGINAL
(Alle andre valg er de samme som sproget i DVD-menuen.)
UNDERTEKST
FØLG LYD
(Alle andre valg er de samme som sproget i DVD-menuen.)
SKÆRMINDSTILLING (side 58)
TV TYPE
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 BESKÅRET
PAUSESKÆRM
TIL
FRA
BAGGRUNDS
STILL-BILLEDE
GRAFIK
BLÅ
SORT
Yderligere oplysninger
DISPLAYSPROG
(De tilgængelige sprog varierer
alt efter afspillermodellen)
fortsat
71
BRUGERDEFINERET INDSTILLING (side 59)
LINE
STANDARD
S-VIDEO
RGB
AUTO AFSPILNING
FRA
TIMER
DEMO1
DEMO2
DISPLAYLYS
LYS
MØRK
FRA
PAUSETILSTAND
AUTO
BILLEDE
BØRNESIKRING t
VALG AF SPOR
FRA
AUTO
LYDINDSTILLING (side 61)
AUDIO ATT
FRA
TIL
AUDIO DRC
STANDARD
TV
WIDE RANGE
DOWN MIX
DOLBY SURROUND
NORMAL
DIGITAL UDGANG
TIL
FRA
72
DOLBY DIGITAL D-PCM
DOLBY DIGITAL
MPEG
PCM
MPEG
DTS
FRA
TIL
Indeks
Tal
16:9 58
4:3 LETTER BOX 58
4:3 BESKÅRET 58
5.1 kanal surround 24
A
A-B Gentaget afspilning 38
Afspilning i tilfældig
rækkefølge 37
Afspilning in slowmotion 39
AUDIO ATT 61
AUDIO DRC 61
AUTO AFSPILNING 60
B
BAGGRUNDS 59
Batterier 14
BNR 48
BØRNESIKRING 51, 60
Brugbare discs 6
BRUGERDFINERET 13
BRUGERDEFINERET
BØRNESIKRING 51
BRUGERDEFINERET
INDSTILLING 52
C
CD 30
CD/VIDEO CD
DVD 30
D
DIGITAL UDGANG 62
Digital udgang 62
Display
Frontpaneldisplay 9
Kontrolmenuendisplay 13
Klargøringsdisplay 56
DISPLAYLYS 60
Display på skærmen
Kontrolmenudisplay 13
Klargøringsdisplay 56
DISPLAYSPROG 71
DOLBY DIGITAL 22, 45, 62
DOWN MIX 61
DTS 24, 63
DVD 30, 66
DVD-menu 33
F
Fejlfinding 64
Fjernbetjening 14, 55
Fortsat afspilning
Frontpaneldisplay 9
G
Genoptag afspilning 32
GENTAG 35
H
Håndtering af discs 7
Højttalere
tilslutning 21
Hurtig installation 26
Hurtig fremspoling 31
Hurtig tilbagespoling 31
I
Indeks 41
INDEKS 41
K
KAPITEL 41
Kapitel 41, 68
Klargøringsdisplay 56
KLOKKEN/TEKST 41
Kontrollinjen 13
Kontrolmenuen 13
L
LINE 59
LYD 72
LYDINDSTILLING 61
M
P
PAUSESKÆRM 59
PAUSETILSTAND 60
PBC-afspilning 34
PROGRAM 35
Programmeret afspilning 35
S
SCENE 41
Scene 41, 68
SHUFFLE 37
SKÆRMINDSTILLING 58
Søgning efter
et bestemt punkt
ved at se på TV-skærmen
39
SPOR 41
Spor 68
SPROG-INDSTILLING 57
Statuslinje 12
SURROUND 45
S-VIDEO-udgang 17
U
UNDERTEKST 57
Undertitler 47
T
Tilslutning 17
TITEL 41
Titel 68
Titel menu 33
TVS (TV Virtual Surround) 46
TV TYPE 58
V
VALG AF SPOR 60
VIDEO CD 6, 30
VINKEL 47
MPEG 62
N
NULSTIL 57
Nummerinput 41
73
Sony Corporation
Download PDF

advertising