Sony | DVP-F250 | Sony DVP-F250 Betjeningsvejledning

3-083-975-81(1)
CD/DVD
Player
Betjeningsvejledning
DVP-F250
© 2003 Sony Corporation
ADVARSEL!
Udsæt ikke afspilleren for
regn eller fugt, så risiko for
brand eller stød undgås.
Åbn ikke kabinettet, da det
kan give elektrisk stød.
Overlad alt
reparationsarbejde til
faguddannet personale.
Netledningen må kun
udskiftes af faguddannet
servicepersonale.
Denne afspiller er klassificeret som
et LASER KLASSE 1-produkt.
KLASSE 1 LASER
PRODUKTMÆRKATET findes
på ydersiden.
ADVARSEL!
Brug af optiske instrumenter
sammen med dette produkt forøger
risikoen for øjenskader. Eftersom
den laserstråle, der anvendes i
denne CD/DVD-afspiller, er
skadelig for øjnene, må du ikke
skille kabinettet ad.
Overlad alt reparationsarbejde til
faguddannet personale.
2
Velkommen!
Forholdsregler
Sikkerhed
• Denne afspiller bruger
110 – 240 V vekselstrøm, 50/60
Hz. Kontroller, at afspillerens
driftsspænding er den samme
som den lokale strømforsyning.
• Anbring ikke objekter, der er
fyldt med væsker, f.eks. vaser, på
apparatet, da det kan medføre
risiko for brand eller stød.
Installation
• Anbring ikke afspilleren i en skrå
stilling. Den er beregnet til at
blive betjent i lodret eller vandret
stilling.
• Anbring ikke afspilleren og discs
i nærheden af udstyr med stærke
magneter, f.eks. mikrobølgeovne
eller store højttalere.
• Anbring ikke tunge genstande på
afspilleren.
• Navnepladen er placeret på
ydersiden.
Tak, fordi du har købt denne Sony
CD/DVD-afspiller. Inden du tager
afspilleren i brug, bør du læse
denne betjeningsvejledning
grundigt igennem og gemme den
til senere brug.
Lydstyrkeregulering
Forholdsregler
Sikkerhed
• Advarsel – Brug af optiske instrumenter
sammen med dette produkt øger risikoen for
øjenskader.
• Hvis der tabes en genstand eller spildes
væske i kabinettet, skal strømmen afbrydes
og afspilleren kontrolleres af en
servicetekniker, før den igen tages i brug.
Strømkilder
• Strømmen til afspilleren er ikke afbrudt, så
længe afspilleren er tilsluttet stikkontakten.
Dette gælder også, selvom selve afspilleren
er slukket.
• Hvis du ikke skal anvende afspilleren i
længere tid, skal du tage stikket ud af
stikkontakten. Hvis du vil tage stikket ud af
stikkontakten, skal du trække i selve stikket,
aldrig i ledningen.
Placering
• Anbring afspilleren på et sted med rigelig
ventilation for at undgå overophedning af
afspilleren.
• Anbring ikke afspilleren på en blød
overflade, f.eks. et tæppe, da dette kan
blokere ventilationshullerne.
• Anbring ikke afspilleren på et sted nær
varmekilder eller på et sted med direkte
sollys, meget støv eller mekaniske
vibrationer.
• Anbring ikke afspilleren i et trangt rum,
som f.eks. en bogreol eller et indbygget
skab.
Skru ikke op for lyden, mens du lytter til en
sektion med meget lave eller ingen
lydsignaler. Hvis du skruer op, kan
højttalerne blive ødelagt, hvis du afspiller en
sektion med kraftige lydsignaler.
Rengøring
Rengør kabinettet, panelet og
kontrolknapperne med en blød klud, der er
fugtet let med et mildt rengøringsmiddel.
Anvend ikke skuresvampe, skurepulver eller
opløsningsmidler, såsom sprit eller
rensebenzin.
Rengøring af discs
Anvend ikke rense-discs. Dette kan forårsage
fejlfunktion.
VIGTIG BEMÆRKNING
Advarsel! Denne afspiller kan vise et
stillvideobillede eller et billede på TVskærmen uendeligt. Hvis du viser stillvideobilledet eller billedet på TV-skærmen
gennem længere tid, er der risiko for
permanent beskadigelse af TV-skærmen.
Plasma Display Panel-TV'er og
projektions-TV'er er følsomme over for
dette.
Kontakt nærmeste Sony-forhandler, hvis du
har spørgsmål eller problemer i forbindelse
med afspilleren.
Betjening
• Hvis afspilleren flyttes direkte fra et koldt til
et varmt sted eller placeres i et rum med høj
luftfugtighed, er der risiko for, at der dannes
kondensvand på linserne inde i afspilleren.
Hvis dette sker, fungerer afspilleren
muligvis ikke korrekt. I så fald skal du
fjerne disc'en og lade afspilleren stå tændt i
ca. en halv time, indtil fugten er fordampet.
• Når du flytter afspilleren, skal du fjerne
eventuelle discs. Den pågældende disc kan
blive beskadiget, hvis den ikke fjernes.
3
Indholdsfortegnelse
ADVARSEL!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Velkommen! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Forholdsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Om denne betjeningsvejledning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Denne afspiller kan afspille følgende discs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Bemærkninger om disc'ene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Stikordsregister til dele og kontrolknapper. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Vejledning til kontrolmenudisplayet (Magic Pad) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Tilslutninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Tilslutning af afspilleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trin 1: Udpakning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trin 2: Isættelse af batterier i fjernbetjeningen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trin 3: Tilslutning af videokabler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trin 4: Tilslutning af lydkabler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trin 5: Fastgørelse af stander . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trin 6: Tilslutning af netledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trin 7: Hurtig installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
16
16
17
20
25
26
26
Afspilning af discs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Afspilning af discs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Genoptage afspilningen fra det punkt, hvor du stoppede disc'en
(Genoptag multi-disc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Brug af DVD'ens menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vælg "ORIGINAL" eller "PLAY LIST" på en DVD-RW. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Afspilning af VIDEO CD'er med PBC-funktioner (PBC-afspilning) . . . . . . . .
Afspilning af et MP3-lydspor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Forskellige afspilningsfunktioner (Programmeret afspilning, Afspilning i
tilfældig rækkefølge, Gentaget afspilning, A-B Gentaget afspilning) . . . .
29
31
32
33
34
35
37
Søgning efter en sekvens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Søgning efter et bestemt punkt på en disc (Scan, Afspilning i slowmotion,
Søgning, Frysning af billede) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Søgning efter titel/kapitel/spor/sekvens osv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Søgning efter sekvens (BILLEDNAVIGATION) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Visning af oplysninger om disc'en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Visning af spilletid og resterende spilletid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Kontrol af afspilningsoplysninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Lydjusteringer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Ændring af lyden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Indstillinger for TV Virtual Surround (TVS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
4
Afspilning af film . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Ændring af vinkler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Visning af undertekster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Justering af billedkvaliteten (BNR). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Justering af afspilningsbilledet (BRUGERDEFINERET BILLEDE) . . . . . . . .
Forbedring af afspilningsbilledet (DIGITAL VIDEOFORBEDRING). . . . . . . .
54
54
55
56
57
Yderligere funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Låsning af discs (BRUGERDEFINERET BØRNESIKRING,
BØRNESIKRING) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Betjening af TV'et med den medfølgende fjernbetjening . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Indstillinger og justeringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Brug af klargøringsdisplayet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indstilling af sproget til displayet eller lydsporet (SPROG-INDSTILLING) . . .
Displayindstillinger (SKÆRMINDSTILLING) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Brugerdefinerede indstillinger (BRUGERDEFINERET INDSTILLING) . . . . .
Lydindstillinger (LYDINDSTILLING). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63
64
65
66
67
Yderligere oplysninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Fejlfinding. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Selvdiagnosefunktion (Når der vises bogstaver/tal i displayet) . . . . . . . . . . .
Ordliste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Liste over sprogkoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70
72
73
75
76
77
5
Om denne
betjeningsvejledning
• Funktioner og displays varierer en smule alt
efter, hvor modellen sælges. Europæiske
modeller bruges til illustration, medmindre
andet står angivet. Alle forskelle i betjening
og drift er tydeligt markeret i teksten, f.eks.
"(Kun europæiske modeller)".
• Instruktionerne i denne
betjeningsvejledning beskriver knapperne
på fjernbetjeningen. Du kan også anvende
knapperne på afspilleren, hvis de har de
samme eller lignende navne som dem på
fjernbetjeningen.
• "DVD" anvendes også som
fællesbetegnelse for DVD VIDEO'er,
DVD-RW'er/DVD R'er og DVD+RW'er/
DVD+R'er.
• Betydningen af de ikoner, der anvendes i
denne betjeningsvejledning, er beskrevet
nedenfor:
Ikoner
Betydninger
Funktioner, der er tilgængelige
for DVD VIDEO'er og DVDRW'er/DVD-R'er i
videotilstand eller
DVD+RW'er/DVD+R'er
Funktioner, der er tilgængelige
for DVD-RW'er i VR-tilstand
(Video Recording –
videooptagelse)
Funktioner, der er tilgængelige
for VIDEO CD'er, SuperVCD'er eller CD-R'er/CDRW'er i VIDEO CD-format
eller Super-VCD-format
Funktioner, der er tilgængelige
for musik-CD'er eller CD-R'er/
CD-RW'er i musik-CD-format
Funktioner, der er tilgængelige
for DATA CD'er (CD-rom'er/
CD-R'er/CD-RW'er
indeholdende MP3*-lydspor)
* MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) er et
standardformat defineret af ISO/MPEG, og som
komprimerer lyddata.
6
Denne afspiller kan
afspille følgende discs
Disc-type
DVD VIDEO
(side 73)
DVD-RW
(side 73)
VIDEO CD
Musik-CD
"DVD VIDEO" og "DVD-RW" er
varemærker.
Områdekode
Afspilleren er forsynet med en områdekode,
og der kan kun afspilles DVD-videoer (kun
afspilning), der er mærket med en tilsvarende
områdekode. Dette system anvendes til
beskyttelse af ophavsretten.
DVD VIDEO-discs med mærket
også afspilles på denne afspiller.
ALL
kan
Hvis du forsøger at afspille andre DVD
VIDEO-discs, vises meddelelsen "Afspilning
af denne plade er ikke tilladt i denne
geografiske region" på TV-skærmen.
Afhængigt af den valgte DVD VIDEO er der
muligvis ikke angivet nogen områdekode,
selvom afspilning af DVD VIDEO-discs ikke
er mulig i den pågældende geografiske
region.
X
DVP–XXXX
00V 00Hz
00W
NO.
0-000-000-00
Områdekode
Eksempler på discs, som
afspilleren ikke kan afspille
Afspilleren kan ikke afspille følgende discs:
• Alle andre CD-rom'er (herunder fotoCD'er)/CD-R'er/CD-RW'er end dem, der er
indspillet i følgende formater:
– Musik-CD-format
– VIDEO CD-format
– MP3-format, der er i overensstemmelse
med ISO9660* Level 1/Level 2, eller det
udvidede Joliet-format.
• Datasektioner på CD-EXTRA'er
• DVD-rom'er
• DVD-lyd-discs
• HD-lag på Super Audio-CD'er
* Et logisk format af filer og mapper på CD'er som
defineret af ISO (International Standard
Organization).
Afspilleren kan desuden ikke afspille
følgende discs:
• En DVD VIDEO-disc med en anden
områdekode.
• En disc i en afvigende form (f.eks. korteller hjerteformet).
• En disc med papir eller klistermærker på.
• En disc, der stadig har lim fra cellofantape
eller et klistermærke på.
Bemærk
• Bemærkninger om DVD-RW'er/DVD-R'er,
DVD+RW'er/DVD+R'er eller CD-R'er/CDRW'er
Bemærk, at nogle DVD-RW'er/DVD-R'er,
DVD+RW'er/DVD+R'er eller CD-R'er/CDRW'er ikke kan afspilles på denne afspiller på
grund af indspilningskvaliteten, disc'ens tilstand
eller optagerens og det tilknyttede programs
egenskaber.
Discs kan ikke afspilles, hvis de ikke er korrekt
afsluttet. Billeder i DVD-RW-discs med CPRM*beskyttelse kan måske heller ikke afspilles, hvis
de er kopibeskyttede. "Copyright-lås" vises på
skærmen. Se betjeningsvejledningen til
optageren, hvis du ønsker yderligere oplysninger.
Bemærk, at discs, der er oprettet i Packet Writeformatet, ikke kan afspilles.
* CPRM (Content Protection for Recordable
Media) er en kodningsteknologi, der beskytter
billeders ophavsret.
• Musik-discs, som er kodet med teknologi til
beskyttelse af ophavsret
Dette produkt er udviklet til afspilning af discs,
der er i overensstemmelse med Compact Discstandarden (CD).
På det seneste har nogle pladeselskaber
markedsført forskellige discs med teknologi til
beskyttelse af ophavsret. Vær opmærksom på, at
der blandt disse findes discs, som ikke er i
overensstemmelse med CD-standarden. Disse
discs kan muligvis ikke afspilles på dette produkt.
Bemærkning om
afspilningsfunktioner for DVD'er
og VIDEO CD'er
Nogle afspilningsfunktioner på DVD'er og
VIDEO CD'er kan være bevidst fastsat af
softwareproducenter. Da denne afspiller
afspiller DVD'er og VIDEO CD'er i
overensstemmelse med det discindhold,
softwareproducenterne har udviklet, er nogle
af afspilningsfunktionerne muligvis ikke
tilgængelige. Se også de vejledninger, der
hører til DVD'erne eller VIDEO CD'erne.
Ophavsret
Dette produkt anvender teknologi til
beskyttelse af ophavsret, der er beskyttet af
metodekrav i bestemte amerikanske patenter
og andre immaterielle ejendomsrettigheder,
der ejes af Macrovision Corporation og andre
rettighedshavere. Brug af denne teknologi til
beskyttelse af ophavsret skal autoriseres af
Macrovision Corporation og er kun beregnet
til privatbrug og andre former for begrænset
visning, medmindre andet er autoriseret af
Macrovision Corporation. Reverse
engineering eller demontering er forbudt.
7
Bemærkninger om
disc'ene
• Tag fat i disc'ens kant for ikke at tilsmudse
den. Undgå at berøre overfladen.
• Udsæt ikke disc'en for direkte sollys eller
varmekilder, f.eks. varmluftskanaler, og
efterlad den ikke i en bil, der er parkeret i
direkte sollys, da temperaturen i bilen kan
stige voldsomt.
• Anbring disc'en i coveret efter afspilning.
• Aftør disc'en med en renseklud.
Aftør disc'en fra midten og ud.
• Anvend ikke opløsningsmidler, såsom
rensebenzin, fortynder, rensemidler eller
antistatisk spray, der er beregnet til LP'er af
vinyl.
8
Stikordsregister til dele og kontrolknapper
Se siderne i parentes, hvis du ønsker yderligere oplysninger.
Frontpanel
DISPLAY
POSITION
A Frontpaneldisplay (10)
B
(fjernbetjeningsmodtager) (16)
C DISPLAY POSITION
(displayposition) knap (10)
D N-knap (afspil) (29)
E x-knap (stop) (30)
F ./>-knapper (forrige/næste)
(30)
G [/1-knap (tænd/standby) (29)
H Z-knap (åbn/luk) (29)
I Disc-skuffe (29)
J Understøtning (25)
,fortsat
9
Frontpaneldisplay
Du kan skifte frontpaneldisplayet alt efter placeringen af afspilleren.
Når du trykker på knappen DISPLAY POSITION på afspilleren, skifter displayet mellem (A
og B).
A Når afspilleren står på højkant
DVD VCD MP3
D
1
B Når den ligger ned
DVD
VCD
MP3
D
1
A Aktuel titel/kapitel/spor/spilletid eller
andre discoplysninger (47)
B Disctype
C Lyser under afspilning af MP3-lydspor
(35)
D Lyser, hvis du ændrer vinklen (54)
E Aktuelt lydsignal (50)
F Afspilningsstatus
G Afspilningsfunktion (Lyser under
Gentaget afspilning eller A-B Gentaget
afspilning) (37)
z Tip!
Du kan regulere lyset i frontpaneldisplayet ved at
indstille "DISPLAYLYS" i
"BRUGERDEFINERET INDSTILLING"
(side 66).
10
Bagpanel
DIGITAL OUT
COMPONENT VIDEO OUT
Y
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
CB
CR
S VIDEO
OUT
OPTICAL COAXIAL
LINE OUT
R
AUDIO
L
VIDEO
A DIGITAL OUT (OPTICAL) (optisk
digital udgang) (22) (23) (24)
B DIGITAL OUT (COAXIAL) (coaxial
digital udgang) (22) (23) (24)
C COMPONENT VIDEO OUT
(komponentvideoudgang) (17)
D S VIDEO OUT (s-videoudgang) (17)
E LINE OUT (VIDEO) (line out-,
videoudgang) (17)
F LINE OUT L/R (AUDIO) (line out L/
R-udgange (audio)) (21) (22) (23)
,fortsat
11
Fjernbetjening
A TV [/1-knap (tænd/standby) (62)
B Z-knap (åbn/luk) (29)
C Nummerknapper (32)
Nummerknap 5 er forsynet med et
berøringspunkt.*
D CLEAR-knap (sletteknap) (37)
E
-knap (undertekst) (54)
F
-knap (lyd) (50)
G ./>-knapper (forrige/næste)
(30)
H
m/M
-knapper (scan/
langsom) (42)
I X-knap (pause) (30)
J H-knap (afspil) (29)
Knappen H er forsynet med et
berøringspunkt.*
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
wj
wk
C/X/x/c-knapper (32)
DISPLAY-knap (display) (13)
TOP MENU-knap (topmenu) (32)
[/1-knap (tænd/standby) (29)
2 (lydstyrke) +/–-knapper (62)
Knappen + er forsynet med et
berøringspunkt.*
t-knap (TV/video) (62)
TIME/TEXT-knap (klokken/tekst)
(46)
PICTURE MODE-knap
(billedtilstand) (56)
-knap (vinkel) (54)
SUR-knap (surround) (52)
PICTURE NAVI-knap
(billednavigation) (45)
REPEAT-knap (gentagelse) (39)
-knap (hurtig søgning/trin)
(30, 42)
-knap (hurtig afspilning/trin)
(30, 42)
x-knap (stop) (30)
ENTER-knap (26)
O RETURN-knap (retur) (34)
MENU-knap (32, 35)
* Brug berøringspunktet som reference, når du
betjener afspilleren.
12
Vejledning til kontrolmenudisplayet (Magic Pad)
Brug kontrolmenuen til at vælge en funktion og til at få vist relaterede oplysninger. Tryk flere
gange på DISPLAY for at aktivere eller ændre kontrolmenudisplayet på følgende måde:
, Kontrolmenudisplay 1
m
Kontrolmenudisplay 2 (kun DVD/VIDEO CD)
m
AVANCERET-display (kun DVD. Se side 48).
m
Kontrolmenudisplay fra
z Tip!
Du kan springe over AVANCERET-displayet ved
at angive "FRA" under "AVANCERET" i
kontrolmenuen (side 48).
Kontrolmenudisplay
Kontrolmenudisplay 1 og 2 viser forskellige menupunkter afhængigt af typen af disc.
Oplysninger om de enkelte menupunkter finder du på de sider, der er anført i parentes.
Eksempel: Kontrolmenudisplay 1 under afspilning af en DVD VIDEO-disc.
Aktuelt kapitelnummer**
Aktuelt kapitelnummer*
Samlet antal titler*
Samlet antal kapitler**
Kontrolmenupunkter
Disctype, der
afspilles
12(27)
18(34)
T
1:32:55
Valgt menupunkt
Funktionsnavn for
det valgte
kontrolmenupunkt
Betjeningsmeddelelse
DVD VIDEO
Spilletid
Aktuel indstilling
FRA
FRA
1: ENGELSK
2: FRANSK
3: SPANSK
UNDERTEKST
Vælg:
Afspilningsstatus
(N Afspilning,
X Pause,
x Stop osv.)
Valgmuligheder
ENTER
Annuller:
RETURN
*
Viser sekvensnummeret for VIDEO CD'er
(PBC er aktiveret), spornummeret for VIDEO
CD'er/CD'er, albumnummer for DATA CD'er.
** Viser indeksnummeret for VIDEO CD'er/CD'er
og MP3-lydspornummer for DATA CD'er.
,fortsat
13
Liste over kontrolmenupunkter
Menupunkt Menupunkt, Funktion, Relevant disktype
TITEL (side 43)/SEKVENS (side 43)/SPOR (side 43)
Vælger den titel, den sekvens eller det spor, der skal afspilles.
KAPITEL (side 43)/INDEKS (side 43)
Vælger det kapitel eller det indeks, der skal afspilles.
ALBUM (side 35)
Vælger det album, der skal afspilles.
SPOR (side 43)
Vælger det spor, der skal afspilles.
INDEKS (side 43)
Vælger det indeks, der skal afspilles.
ORIGINAL/PLAY LIST (side 33)
Vælger den type titel (DVD-RW), der skal afspilles, den originale
afspilningsliste (ORIGINAL) eller en redigeret afspilningsliste (PLAY LIST).
KLOKKEN/TEKST (side 43)
Kontrollerer den forløbne og den resterende spilletid.
Skriv en tidskode ved søgning efter billeder og musik.
Viser DVD'ens/CD'ens tekst eller DATA CD'ens spornavn.
LYD (side 50)
Regulerer lydindstillingerne.
UNDERTEKST (side 54)
Viser underteksterne
Ændrer sproget for underteksterne.
VINKEL (side 54)
Ændrer vinklen.
TVS (TV Virtual Surround) (side 52)
Vælger surround-funktionerne.
AVANCERET (side 48)
Kontrollerer disc'ens oplysninger (bithastighed eller lag) under afspilning.
BØRNESIKRING (side 58)
Forhindrer afspilning på denne afspiller.
INSTALLATION (side 63)
HURTIG installation (side 26)
Anvend funktionen Hurtig installation til at vælge det ønskede sprog til
displayet på skærmen, TV'ets formatforhold og den udsendte lyd.
BRUGERDEFINERET installation
Det er muligt at justere flere andre indstillinger ved Hurtig installation.
NULSTIL
Ændrer indstillingerne under "INSTALLATION" til standardindstillingen.
14
PROGRAM (side 37)
Vælger titel, kapitel eller spor i den rækkefølge, som du vil afspille i.
SHUFFLE (side 39)
Afspiller en titel, et kapitel eller et spor i vilkårlig rækkefølge.
GENTAG (side 39)
Afspiller hele disc'en (alle titler/spor/albummer) flere gange eller en titel/et
kapitel/et spor flere gange.
A-B GENTAG (side 40)
Angiver de dele, du vil afspille flere gange.
BNR (side 55)
Justerer billedkvaliteten ved at reducere "elektrisk støj" eller de mosaiklignende
mønstre, der vises på TV-skærmen.
BRUGERDEFINERET BILLEDE (side 56)
Justerer afspillerens videosignal. Du kan vælge den billedkvalitet, der bedst
egner sig til det program, du ser.
DIGITAL VIDEOFORBEDRING (side 57)
Forstærker billedets omrids for at give et skarpere billede.
BILLEDNAVIGATION (side 45)
Opdeler skærmen i ni mindre skærme, som hjælper dig med hurtigt at finde den
sekvens, du søger.
z Tip!
Kontolmenuikonets indikator lyser grønt,
når du vælger et andet
t
menupunkt end "FRA" (gælder kun "TVS",
"PROGRAM", "SHUFFLE", "GENTAG", "A-B
GENTAG", "BNR" og "DIGITAL
VIDEOFORBEDRING"). "VINKEL"-indikatoren
lyser kun grønt, når vinklerne kan ændres.
Indikatoren "BRUGERDEFINERET BILLEDE"
lyser grønt, når der vælges en anden indstilling end
"STANDARD".
15
Tilslutninger
Tilslutning af afspilleren
Følg Trin 1 til 7 for at tilslutte og justere indstillingerne for afspilleren.
Bemærk
•
•
•
•
Tilslut kablerne korrekt for at undgå uønsket støj.
Se den vejledning, der følger med de komponenter, der skal tilsluttes.
Du kan ikke slutte denne afspiller til et TV, der ikke har et SCART-stik (EURO AV) eller en videoindgang.
Sørg for at tage stikket til de enkelte komponenter ud af stikkontakten, før du foretager tilslutning.
Trin 1: Udpakning
Kontroller, at du har følgende dele:
• Lyd-/videokabel (bananstik × 3 y bananstik × 3) (1)
• Fjernbetjening (1)
• R6-batterier (størrelse AA) (2)
• Stander (1)
• Skrue (1)
• En EURO AV-adapter følger med de europæiske modeller.
Trin 2: Isættelse af batterier i fjernbetjeningen
Du kan fjernbetjene afspilleren ved hjælp af den medfølgende fjernbetjening. Isæt to R6batterier (størrelse AA), så 3 og # på batterierne svarer til diagrammet i batterirummet. Når du
bruger fjernbetjeningen, skal du rette den mod fjernbetjeningsmodtageren
på afspilleren.
Bemærk
• Efterlad ikke fjernbetjeningen på et meget varmt eller fugtigt sted.
• Tab ikke fremmedlegemer ned i fjernbetjeningens batterirum, f.eks. under udskiftning af batterier.
• Udsæt ikke fjernbetjeningsmodtageren for direkte lys fra solen eller lysapparaturer. Dette kan medføre
fejlfunktion.
• Hvis du ikke anvender fjernbetjeningen i en længere periode, skal du fjerne batterierne for at undgå skade
forårsaget af lækkende batterier og korrosion.
16
Trin 3: Tilslutning af videokabler
Tilslut denne afspiller til TV-skærmen, projektoren eller AV-forstærkeren (modtageren) ved
hjælp af et videokabel. Alt efter indgangen på TV-skærmen, projektoren eller AV-forstærkeren
(modtageren) skal du vælge én af tilslutningerne fra A til D.
Tilslutninger
Komponentvideo S VIDEO-kabel
kabel (medfølger (medfølger
ikke)
ikke)
(grøn)
(grøn)
(blå)
TV-, projektor- eller AVforstærker (modtager)
(blå)
(rød)
TV-, projektor- eller AVforstærker (modtager)
(grøn)
(rød)
(blå)
(rød)
til S VIDEO OUT
til COMPONENT
VIDEO OUT
CD/DVD-afspiller
DIGITAL OUT
COMPONENT VIDEO OUT
Y
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
CB
CR
S VIDEO
OUT
OPTICAL COAXIAL
LINE OUT
R
(gul)
AUDIO
L
VIDEO
til LINE
OUT
(VIDEO)
(gul)
(gul)
(gul)
TV-, projektor- eller AVforstærker (modtager)
Lyd-/videokabel
(medfølger)
(gul)
TV
l: Signalretning
Lyd-/videokabel
(medfølger)
EURO AV-adapter
(følger med de
europæiske modeller)
,fortsat
17
A Hvis du slutter afspilleren til en videoindgang
Tilslut det gule stik på lyd-/videokablet (medfølger) i den gule (video)jackstik. Dette giver
billeder i standardkvalitet.
Gul (video)
Gul (video)
Hvid (V)
Hvid (V)
Rød (H)
Rød (H)
Tilslut de røde og hvide stik til lydindgangene (side 21). (Gør kun dette, hvis du tilslutter til et
TV).
B Hvis du slutter afspilleren til en S VIDEO-indgang
Tilslut et S VIDEO-kabel (medfølger ikke). Dette giver billeder i høj kvalitet.
C Hvis du slutter afspilleren til en SCART-indgang (EURO AV) (kun europæiske
modeller)
Tilslut EURO AV-adapteren (følger med europæiske modeller) til TV’ets SCART (EURO AV)indgang, og tilslut afspilleren og EURO AV-adapteren vha. lyd-/videokablet (medfølger). Tilslut
det gule stik på lyd-/videokablet i det gule (video)jackstik. Tilslut de røde og hvide stik til
lydindgangene (side 21).
Gul (video)
Gul (video)
Hvid (V)
TV
Rød (H)
Hvid (V)
EURO AV-adapter
Rød (H)
D Hvis du foretager tilslutning til en skærm, projektor eller AV-forstærker
(modtager) med komponentvideoindgange (Y, CB, CR)
Tilslut komponenten via COMPONENT VIDEO OUT-udgangene ved hjælp af et
komponentvideokabel (medfølger ikke) eller tre videokabler (medfølger ikke) af samme type og
med samme længde. Dette giver nøjagtig farvegengivelse og høj billedkvalitet.
Grøn
Grøn
Blå
Blå
Rød
Rød
Ved tilslutning til et standard-TV med en 4:3-skærm
Afhængigt af den valgte disc passer billedet muligvis ikke til TV-skærmen. Hvis du vil ændre
målforholdet, se side 65.
18
Ændring af farvesystemet (kun asiatiske/oceaniske modeller)
Hvis afspillerens skærmmenu ikke vises på det tilsluttede TV, skal du ændre afspillerens
farvesystem, så det passer til TV’ets farvesystem (NTSC eller PAL).
Sluk først afspilleren ved at trykke på @/1, og tryk derefter igen på @/1, mens du holder x på
afspilleren nede. Afspilleren tændes, og navnet på farvesystemet ruller hen over
frontpaneldisplayet.
Tilslutninger
Bemærk
Tilslut ikke afspilleren til en videobåndoptager. Hvis du fører afspillerens signaler gennem
videobåndoptageren, kan det resultere i uklare billeder på TV-skærmen. Hvis TV'et kun har en audio-/videoindgang, skal du slutte afspilleren til denne indgang.
Videobåndoptager
CD/DVD-afspiller
TV
Tilslut
direkte
For europæiske modeller:
Hvis du afspiller en disc, der er optaget i NTSC-farvesystemet, udsender afspilleren
videosignalet eller klargøringsdisplayet osv. i NTSC-farvesystemet, og billedet vises
muligvis ikke på TV'er med PAL-farvesystemet. I så fald skal du åbne skuffen og fjerne
disc'en.
19
Trin 4: Tilslutning af lydkabler
Se nedenstående oversigt for at vælge den tilslutning, der bedst passer til dit system. Husk også
at se vejledningen til de komponenter, der skal tilsluttes.
Vælg en tilslutning
Vælg én af følgende tilslutninger,
A
til
D
Komponenter, der skal tilsluttes
Tilslutning
TV
• Surround-effekter: TVS-DYNAMISK (side 52),
TVS-BRED (side 52)
A
(side 21)
Stereoforstærker (modtager) og to højttalere
• Surround-effekter: TVS-STANDARD (side 53)
eller
MD/DAT-afspiller
• Surround-effekter: TVS-STANDARD (side 53).
B
(side 22)
AV-forstærker (modtager) med Dolby *
Surround-dekoder (Pro Logic) og 3 til 6
højttalere
• Surround-effekter: Dolby Surround (Pro Logic)
(side 73)
C
(side 23)
AV-forstærker (modtager) med digitale
indgange med Dolby Digital-, DTS-** eller
MPEG-dekoder og 6 højttalere
• Surround-effekter:
– Dolby Digital (5.1-kanal) (side 73)
– DTS (5.1-kanal) (side 73)
– MPEG (5.1 kanaler) (side 74)
D
(side 24)
*
Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories.
"Dolby", "Pro Logic" og det dobblte D-symbol
er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.
** "DTS" og "DTS Digital Out" er varemærker
tilhørende Digital Theater Systems, Inc.
20
.
Din opstilling
(eksempel)
A
Tilslutning til TV'et
Ved hjælp af denne tilslutning anvendes TV'ets højttalere til lyd.
CD/DVD-afspiller
Tilslutninger
DIGITAL OUT
COMPONENT VIDEO OUT
Y
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
CB
CR
S VIDEO
OUT
OPTICAL COAXIAL
LINE OUT
R
AUDIO
L
VIDEO
A
LINE OUT
R
AUDIO
(rød)
L
VIDEO
(hvid)
(gul)*
til lydindgang
til LINE OUT
L/R (AUDIO)
TV
(rød)
(hvid)
Lyd-/videokabel
(medfølger)
(gul)*
l: Signalretning
For europæiske modeller:
Brug EURO AV-adapteren
(medfølger) for tilslutning til SCART
(EURO AV)-indgangen på TV’et.
* Det gule stik anvendes til videosignaler (side 17).
z Tip!
Når du tilslutter til et mono-TV, skal du bruge et
stereo-mono-konverteringskabel (medfølger ikke).
Slut LINE OUT L/R-stik (AUDIO) til TV'ets
lydindgang.
,fortsat
21
B Tilslutning til stereoforstærker (modtager) og to højttalere/Tilslutning til
MD- eller DAT-afspiller
Hvis stereoforstærkeren (modtageren) kun har L- og R-lydindgange, skal du anvende B-1 .
Brug B-2 , hvis forstærkeren (modtageren) har en digital indgang, eller når du tilslutter til en
MD- eller DAT-afspiller. I så fald kan du også slutte afspilleren direkte til MD- eller DATafspilleren uden brug af stereoforstærkeren (modtageren).
CD/DVD-afspiller
DIGITAL OUT
COMPONENT VIDEO OUT
Y
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
CB
CR
S VIDEO
OUT
OPTICAL COAXIAL
LINE OUT
R
AUDIO
L
VIDEO
B-2
DIGITAL OUT
B-1
Optisk digitalt kabel
(medfølger ikke)
LINE OUT
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
R
OPTICAL COAXIAL
L
AUDIO
til LINE OUT L/R (AUDIO)
ell
(rød)
til DIGITAL OUT
(COAXIAL eller OPTICAL)
VIDEO
(hvid)
eller
Koaksialt digitalt kabel
(medfølger ikke)
Stereolydkabel
(medfølger ikke)
(rød)
(hvid)
til koaksial eller optisk
digital indgang
til lydindgang
[Højttalere]
Stereoforstærker (modtager)
Front (V)
MD/DAT-afspiller
Front (H)
l: Signalretning
z Tip!
Ved anvendelse af tilslutning B-1 kan du
anvende det medfølgende lyd-/videokabel i stedet
for et separat lydkabel.
22
C Tilslutning til en AV-forstærker (modtager) med Dolby Surround-dekoder
(Pro Logic) og tre til seks højttalere
CD/DVD-afspiller
DIGITAL OUT
Tilslutninger
Du kan kun opnå Dolby Surround-effekter, når du afspiller discs med Dolby Surround-lyd eller
flerkanalslyd (Dolby Digital).
Hvis forstærkeren (modtageren) kun har L og R-lydindgange (audio input L og R), skal du
anvende C-1 . Hvis forstærkeren (modtageren) har en digital indgang, skal du anvende C-2 .
COMPONENT VIDEO OUT
Y
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
CB
CR
S VIDEO
OUT
OPTICAL COAXIAL
LINE OUT
R
C-2
DIGITAL OUT
AUDIO
L
VIDEO
C-1
Optisk digitalt kabel
(medfølger ikke)
LINE OUT
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
R
OPTICAL COAXIAL
AUDIO
VIDEO
til LINE OUT L/R (AUDIO)
eller
(rød)
til DIGITAL OUT
(COAXIAL eller OPTICAL)
L
(hvid)
eller
Stereolydkabel
(medfølger ikke)
Koaksialt digitalt kabel
(medfølger ikke)
(rød)
(hvid)
til koaksial eller optisk
digital indgang
til lydindgang
[Højttalere]
[Højttalere]
Forstærker (modtager) med
Dolby Surround-dekoder
Bag (V)
Bag (H)
Subwoofer
Center
Bag (mono)
Front (V)
Front (H)
l: Signalretning
z Tip!
Ved anvendelse af tilslutning C-1 kan du
anvende det medfølgende lyd-/videokabel i stedet
for et separat lydkabel.
Bemærk
Når du tilslutter seks højttalere, skal du erstatte
baghøjttaleren (mono) med en centerhøjttaler, to
baghøjttalere og en subwoofer.
,fortsat
23
D Tilslutning til en AV-forstærker (modtager) med Dolby Digital-, MPEGlyd- eller DTS-dekoder og seks højttalere
Denne tilslutning gør det muligt at anvende Dolby Digital-, MPEG- eller DTSdekoderfunktionerne i AV-forstærkeren (modtageren).
CD/DVD-afspiller
DIGITAL OUT
COMPONENT VIDEO OUT
Y
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
CB
CR
S VIDEO
OUT
OPTICAL COAXIAL
LINE OUT
R
D
AUDIO
L
VIDEO
til DIGITAL OUT
(COAXIAL eller OPTICAL)
DIGITAL OUT
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
OPTICAL COAXIAL
Koaksialt digitalt kabel
(medfølger ikke)
eller
Optisk digitalt kabel
(medfølger ikke)
Bag (V)
Front (H)
til koaksial digital indgang
til optisk digital indgang
[Højttalere]
[Højttalere]
AV-forstærker (modtager) med dekoder
Bag (H)
Front (V)
Subwoofer
Center
l: Signalretning
z Tip!
Brug tilslutning D , når du tilslutter til 7 eller
flere højttalere (6.1 kanaler eller flere).
24
Bemærk
Når du har foretaget tilslutningen, skal du sørge for
at indstille "DOLBY DIGITAL" til "DOLBY
DIGITAL" og "DTS" til "TIL" i Hurtig installation
(side 26). Hvis AV-forstærkeren (modtageren) har
en MPEG-dekoder, skal du indstille "MPEG" til
"MPEG" (side 68). I modsat fald udsender
højttalerne ingen lyd eller kraftig støj.
Trin 5: Fastgørelse af stander
1 Fastgør standeren i hullet på afspilleren ved hjælp af den medfølgende
skrue.
Tilslutninger
Du kan bruge afspilleren, når den ligger ned, eller når den står på højkant. Sørg for at fastgøre
den medfølgende stander, når afspilleren står på højkant. Hvis afspilleren skal bruges liggende,
gå til "Trin 6: Tilslutning af netledning" (side 26).
2 Anbring afspilleren på standeren.
z Tip!
Du kan skifte frontpaneldisplayet ved at trykke på
DISPLAY POSITION på afspilleren. Indholdet
vises vandret eller lodret (side 10).
Bemærk
• Anvend kun den medfølgende stander, når du
bruger afspilleren på højkant. Fastgør ikke
standeren, når afspilleren ligger ned.
• Hvis du ønsker at flytte afspilleren, tag fat i
afspilleren. Hvis du griber fat i standeren, kan du
ødelægge den.
• Brug ikke afspilleren på højkant uden at fastgøre
standeren. Afspilleren vil i så fald stå usikkert og
kan vælte.
• Opbevar skruerne uden for børns rækkevidde, da
de kan sluge dem.
25
Trin 6: Tilslutning af netledning
Når du er færdig med at tilslutte alle komponenterne, skal du sætte afspillerens og TV'ets
netledninger i stikkontakten.
Trin 7: Hurtig installation
Følg nedenstående anvisninger for at foretage mindst mulig grundlæggende justering, inden du
anvender afspilleren.
Tryk på >, hvis du vil springe et punkt over. Hvis du vil vende tilbage til det foregående
punkt, skal du trykke på ..
Skærmdisplayene varierer alt efter afspillermodellen. Der er brugt europæiske modeller til
illustration, medmindre andet står angivet.
ENTER
1 Tænd TV'et.
4 Tryk på ENTER uden at ilægge en
disc.
2 Tryk på [/1.
Klargøringsdisplayet, hvor du kan vælge
sprog til displayet på skærmen, vises.
3 Indstil indgangsknappen på TV'et,
De tilgængelige sprog afhænger af
så signalet fra afspilleren vises på
TV-skærmen.
"Press [ENTER] to run QUICK SETUP"
(Tryk på ENTER for at køre HURTIG
INSTALLATION) vises nederst på
skærmen. Hvis denne meddelelse ikke
vises, skal du vælge "QUICK"
(HURTIG) under "SETUP"
(INSTALLATION) i kontrolmenuen for
at foretage Hurtig installation
(side 64).
afspillermodellen.
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
ENGLISH
ENGLISH
FRANÇAIS
DEUTSCH
ITALIANO
ESPAÑOL
NEDERLANDS
DANSK
SVENSKA
5 Tryk på X/x for at vælge et sprog.
Afspilleren benytter også det valgte
sprog til at vise menu og undertekster.
26
6 Tryk på ENTER.
B-1
Klargøringsdisplayet, hvor du kan vælge
formatforhold for det TV, der skal
tilsluttes, vises.
B-2
16:9
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 BESKÅRET
C-2
D
• Vælg "DIGITAL OUTPUT".
Klargøringsdisplayet for "DOLBY
DIGITAL" vises.
10Tryk på X/x for at vælge den type
7 Tryk på X/x for at vælge den
indstilling, der passer til TV-typen.
◆ Hvis du har et widescreen-TV eller et
4:3 standard-TV med widescreenfunktion
• 16:9 (side 65)
Dolby Digital-signal, der skal
sendes til forstærkeren
(modtageren).
Vælg det signal, der passer til den valgte
lydtilslutning, på side 22 til 24 ( B til
D ).
LYDINDSTILLING
FRA
AUDIO ATT:
STANDARD
AUDIO DRC:
DOWN MIX:
DOLBY SURROUND
DIGITAL UDGANG:
TIL
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
D-PCM
MPEG:
DOLBY DIGITAL
DTS:
◆ Hvis du har et 4:3 standard-TV
• 4:3 LETTER BOX eller 4:3
BESKÅRET (side 65)
8 Tryk på ENTER.
Klargøringsdisplayet, hvor du kan vælge
stiktype til tilslutning af forstærkeren
(modtageren), vises.
Er denne afspiller tilsluttet til en
forstærker el. reciever ? Vælg den type
tilslutning, du bruger.
JA
LINE OUTPUT L/R (AUDIO)
DIGITAL OUTPUT
NEJ
9 Tryk på X/x for at vælge en
eventuel stiktype, der bruges til
tilslutning til en forstærker
(modtager), og vælg derefter
ENTER.
Vælg det punkt, der passer til den valgte
lydtilslutning, på side 21 til 24 ( A til
D ).
Tilslutninger
SKÆRMINDSTILLING
TV TYPE:
PAUSESKÆRM:
BAGGRUNDS:
C-1
• Vælg "LINE OUTPUT L/R (AUDIO)".
Hurtig installation er afsluttet og
tilslutningerne udført.
B-2
C-2
• D-PCM (side 68)
D
• DOLBY DIGITAL (kun hvis
forstærkeren (modtageren) har en
Dolby Digital-dekoder) (side 68)
11Tryk på ENTER.
"DTS" er valgt.
LYDINDSTILLING
FRA
AUDIO ATT:
STANDARD
AUDIO DRC:
DOWN MIX:
DOLBY SURROUND
DIGITAL UDGANG:
TIL
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
MPEG:
PCM
DTS:
FRA
FRA
TIL
A
• Hvis der kun tilsluttes et TV og ikke
andet, skal du vælge "NEJ". Hurtig
installation afsluttes, og tilslutningerne
er dermed udført.
,fortsat
27
12Tryk på X/x for at vælge, om der
skal sendes et DTS-signal til
forstærkeren (modtageren).
Vælg det punkt, der passer til den valgte
lydtilslutning, på side 22 til 24 ( B til
D ).
B-2
C-2
• FRA (side 69)
D
• TIL (kun hvis forstærkeren
(modtageren) har en DTS-dekoder)
(side 69)
13Tryk på ENTER.
Hurtig installation er udført. Alle
tilslutninger og klargøringshandlinger er
udført.
Hvis AV-forstærkeren (modtageren) har
en MPEG-dekoder, skal du indstille
"MPEG" til "MPEG" (side 68).
Surround sound-effekter
Hvis du vil anvende afspillerens eller
forstærkerens (modtagerens) surround soundeffekter, skal følgende menupunkter
indstilles, som beskrevet nedenfor, for den
lydtilslutning, du har valgt på side 22 til 24
( B til D ). Disse indstillinger er
standardindstillinger og skal ikke justeres, når
du første gang tilslutter afspilleren. Se side 63
for yderligere oplysninger om brug af
klargøringsdisplayet.
Lydtilslutning (sider 21 tíl 24)
A
• Yderligere indstillinger er ikke nødvendige.
B-1
C-1
• Indstil "DOWNMIX" til "DOLBY
SURROUND" (side 68)
• Hvis lyden forvrænges, selv når du skruer
ned for lyden, skal du indstille "AUDIO
ATT" til "TIL" (side 67).
B-2
C-2
D
• Indstil "DOWNMIX" til "DOLBY
SURROUND" (side 68)
• Indstil "DIGITAL UDGANG" til "TIL"
(side 68)
28
3 Indstil indgangsknappen på TV'et,
så signalet fra afspilleren vises på
TV-skærmen.
Afspilning af discs
Afspilning af discs
Se den betjeningsvejledning, der følger
med disc'en.
4 Tryk på Z på afspilleren, og
anbring en disc i disc-skuffen.
Kontroller, at disc'en holdes på plads af
rillen i skuffen.
Afspilning af discs
Afhængigt af den valgte DVD eller VIDEO
CD er nogle af handlingerne muligvis
anderledes eller begrænsede.
◆ Ved brug af en forstærker (modtager)
Tænd forstærkeren (modtageren), og
vælg den foretrukne kanal, så du kan høre
lyd fra afspilleren.
Z
DISPLAY
POSITION
Afspilningssiden
vender ned mod discskuffen.
N
[/1
Kontroller, at disc'en også bliver liggende
i rillen i skuffen, når afspilleren bruges på
højkant.
5 Tryk på H.
Discskuffen lukkes, og afspilleren starter
afspilningen (fortsat afspilning). Juster
lydstyrken på TV'et eller forstærkeren
(modtageren).
Afhængigt af den valgte disc vises der en
menu på TV-skærmen. Se side 32 for at
få oplysninger om DVD VIDEO'er. Se
side 34 for at få oplysninger om VIDEO
CD'er.
Sådan slukker du afspilleren
1 Tænd TV'et.
2 Tryk på [/1.
Afspilleren tændes.
Tryk på [/1. Afspilleren går i standby.
z Tip!
For europæiske modeller
Afspilleren slukkes automatisk, hver gang du lader
den være i stop-tilstand i mere end 30 minutter
(funktionen Auto Power Off) (side 66).
,fortsat
29
D:\##sagyou\04 Apr\0416\823174S DVPF250_DK\3083975811 DVPF250\01DK06PLY1-CEK.fm
For asiatiske/oceaniske modeller
Du kan få afspilleren til at slukke automatisk, hver
gang du lader den være i stop-tilstand i mere end 30
minutter. Aktiver denne funktion ved at indstille
"AUTOMATISK SLUKNING" i
"BRUGERDEFINERET INDSTILLING" til "TIL"
(standardindstillingen er "FRA") (side 66).
master page=left
Yderligere funktioner
Bemærkninger om afspilning af DTSlydspor på en cd
• Under afspilning af DTS-kodede cd'er høres
meget støj fra de analoge stereoudgange.
Brugeren skal tage de nødvendige
forholdsregler, når afspillerens analoge
stereoudgange er tilsluttet et
forstærkningssystem, for at undgå at
beskadige lydsystemet. Der skal tilsluttes et
eksternt 5.1-kanals dekodersystem til
afspillerens digitale indgang, før DTS
Digital Surround™-afspilning kan benyttes.
• Indstil lyden til "STEREO" ved hjælp af
-knappen (lyd), når du afspiller DTSlydspor på en CD (side 50).
• Afspil ikke DTS-lydspor uden først at
tilslutte afspilleren til en lydkomponent
med en indbygget DTS-dekoder.
Afspilleren udsender også DTS-signalet via
DIGITAL OUT (COAXIAL eller
OPTICAL), hvis "DTS" i
"LYDINDSTILLING" er indstillet til
"FRA" i klargøringsdisplayet (side 69), og
dette kan påvirke din hørelse eller føre til, at
højttalerne beskadiges.
Bemærkninger om afspilning af DTSlydspor på en DVD VIDEO
• DTS-lydsignalerne udsendes via DIGITAL
OUT (OPTICAL eller COAXIAL).
• Når en DVD VIDEO med DTS-lydspor
afspilles, skal du indstille "DTS" i
"LYDINDSTILLING" til "TIL" (side 69).
• Hvis du slutter afspilleren til lydudstyret
uden en DTS-dekoder, skal du ikke indstille
"DTS" i "LYDINDSTILLING" til "TIL"
(side 69). Der lyder måske en høj lyd fra
højttalerne, der kan påvirke din hørelse eller
forårsage, at højttalerne bliver beskadiget.
Bemærk
• Du skal bruge en adapter (medfølger ikke), når du
afspiller en 8 cm CD på afspilleren, og denne står
på højkant.
• Undgå at bruge en adapter for at afspille en 8 cm
DVD, og afspil, når afspilleren ligger fladt.
(hurtig
afspilning)
(instant replay)
(hurtig
(instant search)
søgning)
Hvis du vil
Betjening
Stoppe
Tryk på x
Holde pause
Tryk på X
Genoptage afspilning
efter pause
Tryk på X eller H
Gå til næste kapitel,
spor eller sekvens
under fortsat
afspilning
Tryk på >
Gå til forrige kapitel,
spor eller sekvens
under fortsat
afspilning
Tryk på .
Stoppe afspilningen
og fjerne disc'en
Tryk på Z
Afspille den
foregående sekvens
igen*
Tryk på
(hurtig afspilning)
under afspilning
Foretage hurtig
fremspoling af den
aktuelle sekvens**
Tryk på
(hurtig søgning) under
afspilning
* Kun DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R
** Kun DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R/
DVD+RW
z Tip!
• Brug funktionen Instant Replay, når du vil have
vist en sekvens eller dialog, som du ikke fik set i
første omgang.
• Brug funktionen Instant Search, når du vil springe
en sekvens over, du ikke vil se.
Bemærk
Du kan måske ikke bruge funktionen Instant Replay
eller Instant Search på alle sekvenser.
30
DVP-F250
3-083-975-81(1)
Låsning af discskuffen
(Børnesikringslås)
Du kan låse discskuffen for at forhindre børn
i at åbne den.
Genoptage afspilningen
fra det punkt, hvor du
stoppede disc'en (Genoptag
multi-disc)
Afspilning af discs
Afspilleren husker det punkt, hvor du
stoppede disc'en, for op til 6 discs, og
genoptager afspilning, næste gang du ilægger
den samme disc. Når du gemmer et punkt til
genoptagelse af afspilning for den syvende
disc, slettes punktet for den første disc.
ENTER
RETURN
Når afspilleren er i standby, skal du trykke
på O RETURN, ENTER og derefter på [/1
på fjernbetjeningen.
Afspilleren tændes, og meddelelsen
"LOCKED" vises i frontpaneldisplayet.
Knappen Z på afspilleren eller
fjernbetjeningen fungerer ikke, mens
børnesikringslåsen er aktiveret.
Sådan låses discskuffen op
Når afspilleren er i standby, skal du trykke på
O RETURN, ENTER og derefter på [/1
igen. "UNLOCKED" vises i
frontpaneldisplayet.
Bemærk
Selv hvis du valgte "NULSTIL" under
"INSTALLATION" i kontrolmenuen (side 64),
forbliver discskuffen låst.
1 Når du afspiller en disc, skal du
trykke på x for at stoppe
afspilningen.
Meddelelsen "RESUME" vises i
frontpaneldisplayet.
2 Tryk på H.
Afspilleren starter afspilningen fra det
punkt, hvor du stoppede disc'en i trin 1.
z Tip!
• Hvis du vil afspille fra begyndelsen af disc'en,
skal du trykke to gange på x og derefter trykke på
H.
• Ved DVD-RW'er i VR-tilstand, CD'er og DATA
CD'er husker afspilleren punktet til genoptagelse
af afspilning for den aktuelle disc, medmindre
discskuffen åbnes, netledningen kobles fra, eller
(kun ved DATA CD'er) afspilleren går i
standbytilstand.
,fortsat
31
Bemærk
• "GENOPTAGET AFSPILNING" under
"BRUGERDEFINERET INDSTILLING" skal
være indstillet til "TIL" (standard), for at denne
funktion virker (side 67).
• Det punkt, hvor du stopper afspilningen, slettes,
hvis:
– Du skifter afspilningsfunktion.
– Du ændrer indstillingerne i klargøringsdisplayet.
• Denne funktion fungerer måske ikke med nogle
discs.
• Genoptagelse af afspilning virker ikke under
Tilfældig afspilning og Programmeret afspilning.
• Hvis "GENOPTAGET AFSPILNING" under
"BRUGERDEFINERET INDSTILLING " er
angivet til "TIL", og du afspiller en optaget disc
(f.eks. en DVD-RW) afspiller afspilleren
muligvis andre optagne discs fra samme
genoptagelsespunkt. Hvis du vil afspille fra
begyndelsen, skal du trykke to gange på x og
derefter trykke på H.
Brug af DVD'ens menu
En DVD er inddelt i lange sektioner af en film
eller et musikstykke, der kaldes "titler". Når
du afspiller en DVD, der indeholder flere
titler, kan du vælge den ønskede titel ved
hjælp af TOP MENU-knappen.
Når du afspiller visse DVD'er, kan du bl.a.
vælge sproget for underteksterne og lyden
ved hjælp af MENU-knappen.
Nummer
knapper
ENTER
TOP MENU
MENU
1 Tryk på TOP MENU eller MENU.
Disc'ens menu vises på TV-skærmen.
Menuindholdet afhænger af den valgte
disc.
2 Tryk på C/X/x/c eller
nummerknapperne for at vælge
det punkt, du vil afspille eller
ændre.
Hvis du trykker på nummertasterne, vises
følgende display.
Tryk på nummerknapperne for at vælge
det ønskede menupunkt.
1
3 Tryk på ENTER.
32
Vælg "ORIGINAL" eller
"PLAY LIST" på en DVDRW
indstillingen.
• PLAY LIST: afspiller de titler, der er
oprettet fra "ORIGINAL", til
redigering.
• ORIGINAL: afspiller de titler, der
oprindeligt blev indspillet.
4 Tryk på ENTER.
Sådan deaktiveres kontrolmenuen
Tryk på DISPLAY, indtil kontrolmenuen
deaktiveres.
Afspilning af discs
På nogle DVD-RW'er i VR-tilstand (Video
Recording – videooptagelse) kan der afspilles
to typer titler: oprindeligt indspillede titler
(ORIGINAL) og titler, som kan oprettes på
DVD-afspillere, der kan optages på, til
redigering (PLAY LIST). Du kan vælge den
type titel, du vil afspille.
3 Tryk på X/x for at vælge
ENTER
DISPLAY
1 Tryk på DISPLAY, mens
afspilleren er i stop-tilstand.
Kontrolmenuen vises.
2 Tryk på X/x for at vælge
(ORIGINAL/PLAY LIST), og tryk
derefter på ENTER.
Valgmulighederne for "ORIGINAL/
PLAY LIST" vises.
12(27)
18(34)
PLAY LIST
PLAY LIST
ORIGINAL
DVD-RW
33
Afspilning af VIDEO CD'er
med PBC-funktioner (PBCafspilning)
Ved PBC-afspilning (Playback Control) kan
du afspille VIDEO CD'er interaktivt ved at
følge vejledningen i menuen på TV-skærmen.
z Tip!
Hvis du vil foretage afspilning uden PBCfunktioner, skal du trykke på ./> eller
nummerknapperne, mens afspilleren er stoppet, for
at vælge et spor. Tryk derefter på H eller ENTER.
Meddelelsen "Afspilning uden PBC" vises på TVskærmen, og afspilleren starter fortsat afspilning.
Du kan ikke afspille still-billeder, f.eks. en menu.
Hvis du vil vende tilbage til PBC-afspilning, skal du
trykke på x to gange og derefter trykke på H.
Bemærk
• Afhængigt af den valgte VIDEO CD vises
meddelelsen "Tryk på ENTER" i trin 3 muligvis
som "Tryk på SELECT" i den vejledning, der
følger med disc'en. I så fald skal du trykke på H.
• PBC-funktionerne for Super VCD'er virker ikke
sammen med denne afspiller. Super VCD'er kan
kun afspilles normalt.
Nummer
knapper
ENTER
RETURN
1 Start afspilningen af en VIDEO CD
med PBC-funktioner.
Valgmenuen vises.
2 Tryk på X/x eller
nummerknapperne for at vælge
det ønskede menupunkt.
3 Tryk på ENTER.
4 Følg vejledningen i menuen, når
du skal udføre interaktive
handlinger.
Se den vejledning, der følger med disc'en,
da betjeningen afhænger af den valgte
VIDEO CD.
Sådan vender du tilbage til menuen
Tryk på O RETURN.
34
1( 30)
Afspilning af et MP3lydspor
ROCK BEST HIT
KARAOKE
JAZZ
R&B
MY FAVORITE SONGS
CLASSICAL
SALSA OF CUBA
BOSSANOVA
Du kan afspille DATA CD'er (CD-rom'er/
CD-R'er/CD-RW'er), der er optaget i MP3format (MPEG 1 Audio Layer 3).
Tryk på X/x for at vælge et album, og
tryk derefter på ENTER.
Listen over spor på albummet vises.
JAZZ
1(90)
0
0
0
0
0
0
0
ENTER
RETURN
MENU
1 Tryk på Z, og læg en DATA CD i
3
1
2
3
4
5
6
7
Afspilning af discs
2
SHE IS SPECIAL
ALL YOU NEED IS ...
SPICY LIFE
HAPPY HOUR
RIVER SIDE
5
TAKE TIME,TAKE TIME
Tryk på X/x for at vælge et spor, og
tryk derefter på ENTER.
Afspilningen af det valgte spor eller
album starter. Når sporet er afspillet,
nedtones titlen.
discskuffen.
2 Tryk på H.
Discskuffen lukker, og afspilleren starter
afspilning af det første MP3-lydspor i
første album på disc'en.
Sådan går du til næste eller forrige side
Tryk på c eller C.
Sådan kommer du tilbage til forrige
display
Tryk på O RETURN.
Sådan deaktiveres displayet
Bemærk
• Afspilleren kan afspille MP3-lydspor, der er
optaget i følgende samplingfrekvenser: 32 kHz,
44,1 kHz, 48 kHz.
• Afspilningsrækkefølgen kan være forskellig fra
den redigerede rækkefølge. Hvis du ønsker
yderligere oplysninger, se
"Afspilningsrækkefølgen for MP3-lydspor" på
side 36.
Valg af et album og et spor
1
Tryk på MENU.
Listen over MP3-albummer, der er
optaget på DATA CD'en, vises.
Tryk på MENU.
Bemærk
• Det er kun bogstaverne i alfabetet og tal, der kan
bruges til navne på albummer og spor. Alt andet
vises som en "*".
• ID3-koder kan ikke vises.
Om MP3-lydspor
Du kan afspille MP3-lydspor på CD-ROM'er
eller CD-RW'er. Disse discs skal dog være
optaget i henhold til ISO9660 Level 1/Level
2 eller Joliet, for at afspilleren kan genkende
sporene.
Du kan også afspille discs, der er optaget med
flere sessioner.
,fortsat
35
Se vejledningen til CD-R'en/CD-RW'en eller
optagelsessoftwaren (medfølger ikke) for at
få yderligere oplysninger om
optagelsesformatet.
Sådan afspilles en CD med flere sessioner
Denne afspiller kan afspille flersessionsCD'er, hvis der findes et MP3-lydspor i første
session. Alle efterfølgende MP3-lydspor, der
er optaget i senere sessioner, kan også
afspilles.
Når lydspor og billeder i musik-CD-format
eller VIDEO CD-format er optaget i første
session, afspilles kun den første session.
Bemærk
• Hvis du føjer filtypenavnet ".MP3" til data, der
ikke er i MP3-format, kan afspilleren ikke
genkende dataene korrekt og genererer en høj lyd,
der kan beskadige højttalerne.
• Afspilleren kan ikke afspille lydspor i MP3PROformat.
Afspilningsrækkefølgen for MP3-lydspor
Afspilningsrækkefølgen for albummer og
spor optaget på en DATA CD er følgende.
◆Struktur af discindhold
Træ 1
Træ 2
ROOT
album
spor
36
Træ 3
Træ 4
Træ 5
Når en DATA CD indsættes, og der trykkes
på H, afspilles de nummererede spor i
rækkefølge fra 1 til 7. Alle under-album/
spor, der findes i et aktuelt valgt album, har
større prioritet end næste album i samme træ.
(Eksempel: C indeholder D, så 4 afspilles
før 5.)
Når du trykker på MENU, og listen over
MP3-albummer vises (side 35), arrangeres
albummene i følgende rækkefølge: A t B
t C t D t F t G. Albummer, der
ikke indeholder spor (f.eks. album E), vises
ikke på listen.
z Tip!
• Hvis du tilføjer numrene (01, 02, 03 osv.) forrest
i sporenes filnavne, afspilles sporene i den
pågældende rækkefølge.
• Da det tager længere tid at starte afspilningen af
en disc med mange træer, bør du kun oprette
albummer med højst to træer.
Bemærk
• Afhængigt af det program, du bruger til at oprette
DATA CD'en med, kan afspilningsrækkefølgen
være forskellig fra ovenstående illustrationen.
• Afspilningsrækkefølgen ovenfor er måske ikke
korrekt, hvis der samlet er mere end 999
albummer og spor på DATA CD'en.
• Afspilleren kan genkende op til 499 albummer
(afspilleren tæller kun albummer, herunder
albummer, der ikke indeholder MP3-lydspor).
Afspilleren afspiller ingen albummer ud over de
første 499. Ud af de første 499 albummer vil
afspilleren ikke afspille mere end sammenlagt
999 albummer og spor.
Forskellige
afspilningsfunktioner
2
"PROGRAM"-indstillingerne vises.
(Programmeret afspilning, Afspilning
12(27)
18(34)
T
1:32:55
FRA
FRA
START
TIL
i tilfældig rækkefølge, Gentaget
afspilning, A-B Gentaget afspilning)
3
Tryk på X/x for at vælge "START t",
og tryk derefter på ENTER.
"SPOR" vises, når du afspiller
en VIDEO CD eller CD.
Bemærk
PROGRAM
Afspilningsfunktionen annulleres, hvis:
– du åbner disc-skuffen.
– Afspilleren går i standby, hvis du trykker på [/1.
SLET ALLE
1. TITEL
2. TITEL – –
3. TITEL – –
4. TITEL – –
5. TITEL – –
6. TITEL – –
7. TITEL – –
Oprettelse af dit eget program
(Programmeret afspilning)
Du kan afspille indholdet af en disc i den
ønskede rækkefølge ved at ændre på
rækkefølgen af titler, kapitler eller spor på
disc'en for at oprette dit eget program. Du kan
programmere op til 99 titler, kapitler og spor.
DVD VIDEO
Afspilning af discs
Du kan indstille følgende
afspilningsfunktioner:
• Programmeret afspilning (side 37)
• Afspilning i tilfældig rækkefølge (side 39)
• Gentaget afspilning (side 39)
• A-B Gentaget afspilning (side 40)
Tryk på X/x for at vælge
(PROGRAM), og tryk derefter på
ENTER.
T
––
01
02
03
04
05
Titler eller spor, der er
optaget på en disc
4
Tryk på c.
Markøren flytter til titlen eller sporrække
"T" (i dette tilfælde "01").
PROGRAM
SLET ALLE
1. TITEL – –
2. TITEL – –
3. TITEL – –
4. TITEL – –
5. TITEL – –
6. TITEL – –
7. TITEL – –
Nummer
knapper
CLEAR
T
C
––
01
02
03
04
05
++
01
02
03
04
05
06
Kapitler, der er optaget på en disc
ENTER
DISPLAY
1
Tryk to gange på DISPLAY (kun én
gang, hvis du afspiller en CD).
5
Vælg den titel, det kapitel eller det
spor, du vil programmere.
◆ Ved afspilning af en DVD VIDEO
Vælg f.eks. kapitel "03" i titel "02".
Tryk på X/x eller nummerknapperne for
at vælge "02" under "T", og tryk derefter
på ENTER.
Kontrolmenuen vises.
,fortsat
37
PROGRAM
SLET ALLE
1. TITEL – –
2. TITEL – –
3. TITEL – –
4. TITEL – –
5. TITEL – –
6. TITEL – –
7. TITEL – –
T
––
01
02
03
04
05
C
++
01
02
03
04
05
06
Sådan vender du tilbage til normal
afspilning
Tryk på CLEAR, eller vælg "FRA" i trin 3.
Hvis du vil afspille det samme program igen,
skal du vælge "TIL" i trin 3 og trykke på
ENTER.
Sådan deaktiveres displayet
Tryk dernæst på X/x eller
nummerknapperne for at vælge "03"
under "C", og tryk derefter på ENTER.
PROGRAM
SLET ALLE
1. TITEL 0 2 – 0 3
2. TITEL – –
3. TITEL – –
4. TITEL – –
5. TITEL – –
6. TITEL – –
7. TITEL – –
T
––
01
02
03
04
05
Tryk på DISPLAY, indtil displayet er
deaktiveret.
Sådan ændrer eller annullerer du et
program
1
Udfør trin 1-3 under "Oprettelse af dit
eget program (Programmeret
afspilning)".
2
Vælg programnummeret for den titel, det
kapitel eller det spor, du vil ændre eller
annullere, ved hjælp af X/x eller
nummerknapperne, og tryk derefter på c.
3
Udfør trin 5, hvis du vil foretage en ny
programmering. Hvis du vil annullere et
program, skal du vælge "--" under "T" og
derefter trykke på ENTER.
Den valgte titel og det valgte kapitel
◆ Ved afspilning af en VIDEO CD eller
CD
Vælg f.eks. spor "02".
Tryk på X/x eller nummerknapperne for
at vælge "02" under "T", og tryk derefter
på ENTER.
Det valgte spor
0:15:30
T
PROGRAM
SLET ALLE
1. SPOR
2. SPOR
3. SPOR
4. SPOR
5. SPOR
6. SPOR
7. SPOR
02
––
––
––
––
––
––
––
01
02
03
04
05
Samlet tid for de programmerede spor
6
Gentag trin 4 og 5 for at programmere
andre titler, kapitler eller spor.
De programmerede titler, kapitler og spor
vises i den valgte rækkefølge.
7
Tryk på H for at starte Programmeret
afspilning.
Programmeret afspilning begynder.
Når programmet slutter, kan du genstarte
det samme program ved at trykke på H.
38
Sådan annullerer du alle titler, kapitler
eller spor i den programmerede
rækkefølge
1
Udfør trin 1-3 under "Oprettelse af dit
eget program (Programmeret
afspilning)."
2
3
Tryk på X, og vælg "SLET ALLE".
Tryk på ENTER.
z Tip!
Du kan anvende Gentaget afspilning eller
Afspilning i tilfældig rækkefølge for de
programmerede titler, kapitler eller spor. Under
Programmeret afspilning skal du følge trinnene i
"Gentaget afspilning" (side 39) eller "Tilfældig
afspilning" (side 39).
Bemærk
• Når du afspiller Super VCD'er, vises den samlede
tid for de programmerede spor ikke på skærmen.
• Du kan ikke bruge denne funktion med VIDEO
CD'er med PBC-afspilning.
• TIL: Afspiller de titler, kapitler eller
spor, der er valgt i Programmeret
afspilning.
Afspilning i tilfældig rækkefølge
(Tilfældig afspilning)
4
Du kan få afspilleren til at "blande" titler,
kapitler eller spor. Efterfølgende "tilfældige
afspilning" kan give en anden
afspilningsrækkefølge.
Tryk på ENTER.
Afspilning i tilfældig rækkefølge starter.
Tryk på CLEAR, eller vælg "FRA" i trin 3.
Sådan deaktiveres kontrolmenuen
Tryk på DISPLAY, indtil kontrolmenuen
deaktiveres.
CLEAR
ENTER
DISPLAY
1
Tryk to gange på DISPLAY under
afspilning (kun én gang, hvis du
afspiller en CD).
Kontrolmenuen vises.
2
Tryk på X/x for at vælge
(SHUFFLE), og tryk derefter på ENTER.
Afspilning af discs
Sådan vender du tilbage til normal
afspilning
z Tip!
• Du kan indstille Afspilning i tilfældig rækkefølge,
når afspilleren er stoppet. Når du har valgt
indstillingen "SHUFFLE", skal du trykke på H.
Afspilning i tilfældig rækkefølge starter.
• Du kan afspille op til 200 kapitler på en disc i
vilkårlig rækkefølge, hvis du vælger indstillingen
"KAPITEL".
Bemærk
Du kan ikke bruge denne funktion med VIDEO
CD'er med PBC-afspilning.
Afspilning flere gange (Gentaget
afspilning)
"SHUFFLE"-indstillingerne vises.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
DVD VIDEO
FRA
FRA
TITEL
KAPITEL
3
Du kan afspille alle titler eller spor på en disc
eller en enkelt titel, et enkelt kapitel eller et
enkelt spor flere gange.
Du kan anvende en kombination af
funktionerne Afspilning i tilfældig
rækkefølge og Programmeret afspilning.
Tryk på X/x for at vælge det spor, der
skal afspilles.
◆ Ved afspilning af en DVD VIDEO
• TITEL
• KAPITEL
CLEAR
REPEAT
◆ Ved afspilning af en VIDEO CD eller
CD
• SPOR
◆ Når Programmeret afspilning er
aktiveret
,fortsat
39
1
Tryk på REPEAT under afspilning.
Følgende display vises.
Bemærk
Du kan ikke bruge denne funktion med VIDEO
CD'er med PBC-afspilning.
DISC
Gentagelse af en bestemt del (AB Gentaget afspilning)
2
Tryk på REPEAT flere gange for at
vælge det punkt, der skal gentages.
◆ Ved afspilning af en DVD VIDEO
• DISC: gentager alle titlerne.
• TITEL: gentager den aktuelle titel på en
disc.
• KAPITEL: gentager det aktuelle
kapitel.
Du kan afspille en bestemt del af en titel, et
kapitel eller et spor flere gange (denne
funktion er f.eks. praktisk, hvis du vil lære en
passage udenad).
◆ Ved afspilning af en DVD-RW (VRfunktion)
• DISC: gentager alle titler for den valgte
type.
• TITEL: gentager den aktuelle titel på en
disc.
• KAPITEL: gentager det aktuelle
kapitel.
◆ Ved afspilning af en VIDEO CD eller
CD
• DISC: gentager alle sporene.
• SPOR: gentager det aktuelle spor.
◆ Ved afspilning af en DATA CD (MP3lydspor)
• DISC: gentager alle albummene.
• ALBUM: gentager det aktuelle album.
• SPOR: gentager det aktuelle spor.
◆ Når Programmeret afspilning eller
Tilfældig afspilning er aktiveret
• TIL: gentager Programmeret afspilning
eller Afspilning i tilfældig rækkefølge.
Sådan vender du tilbage til normal
afspilning
Tryk på CLEAR, eller vælg "FRA" i trin 2.
z Tip!
• Du kan angive Gentaget afspilning, når
afspilleren er stoppet. Når du har valgt
indstillingen "GENTAG", skal du trykke på H.
Gentaget afspilning starter.
• Du kan også vælge "GENTAG" i kontrolmenuen
(side 13).
40
CLEAR
ENTER
DISPLAY
1
Tryk to gange på DISPLAY under
afspilning (kun én gang, hvis du
afspiller en CD).
Kontrolmenuen vises.
2
Tryk på X/x for at vælge
(A-B
GENTAG), og tryk derefter på ENTER.
"A-B GENTAG"-indstillingerne vises.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
FRA
START
FRA
DVD VIDEO
3
Tryk på X/x for at vælge "START t",
og tryk derefter på ENTER.
Displayet for "A-B GENTAG"indstillingen vises.
A-B GENTAG
Indstil punkt A med
Når du under afspilningen finder
startpunktet (punkt A) i den del, som
skal afspilles flere gange, skal du
trykke på ENTER.
Afspilning af discs
4
ENTER .
Bemærk
• Når du angiver A-B Gentaget afspilning,
annulleres indstillingerne for Afspilning i
vilkårlig rækkefølge, Gentaget afspilning og
Programmeret afspilning.
• Funktionen A-B Gentaget afspilning er ikke
tilgængelig for titler, der indeholder stillbilleder,
på en DVD-RW i VR-tilstand.
• A-B Gentaget afspilning virker ikke ved flere
titler på en DVD-RW i VR-tilstand.
Dermed er startpunktet (punkt A)
angivet.
A-B GENTAG
Indstil punkt B med
ENTER
.
KAPITEL KLOKKEN
A: 18 – 1 : 32 : 55
5
Når du når til slutpunktet (punkt B),
skal du trykke på ENTER igen.
Indstillingspunkterne vises, og
afspilleren begynder at gentage
afspilningen af den ønskede del.
12(27)
18(34)
T
1 : 34 : 30
DVD VIDEO
TIL
KAPITEL KLOKKEN
A: 18 – 1 : 32 : 55
B: 18 – 1 : 34 : 30
Sådan vender du tilbage til normal
afspilning
Tryk på CLEAR, eller vælg "FRA" i trin 3.
Sådan deaktiveres kontrolmenuen
Tryk på DISPLAY, indtil kontrolmenuen
deaktiveres.
41
Søgning efter en sekvens
Søgning efter et bestemt
punkt på en disc (Scan,
Afspilning i slowmotion, Søgning,
Frysning af billede)
Du kan hurtigt finde et bestemt punkt på en
disc ved at afspille billedet eller foretage
langsom afspilning.
Sådan finder du hurtigt et punkt
ved at afspille en disc med
hurtig fremspoling eller hurtig
tilbagespoling (Scan)
Tryk på
m eller M
, mens du
afspiller en disc. Når du finder det ønskede
punkt, skal du trykke på H for at vende
tilbage til normal hastighed. Hver gang du
trykker på
m eller M
under
scanningen, ændres afspilningshastigheden.
(Den egentlige hastighed varierer afhængigt
af disc-typen). Ved hvert tryk ændres
angivelsen således:
Afspilningsretning
× 2B t 1M t 2M t 3M
(trin)
(step)
(trin)
(step)
3M (kun DVD VIDEO/DVD-RW/
VIDEO CD)
× 2B (kun DVD VIDEO/CD)
Modsat retning
× 2b t 1m t 2m t 3m
3m (kun DVD VIDEO/DVD-RW/
VIDEO CD)
× 2b (kun DVD-video)
DISPLAY
POSITION
N
./>
Bemærk
Det afhænger af den valgte DVD/VIDEO CD, om
du kan udføre de handlinger, der beskrives i det
følgende.
42
Afspilningshastigheden "× 2B"/"× 2b" er ca.
dobbelt så høj som den normale hastighed.
Afspilningshastigheden "3M"/"3m" er
højere end "2M"/"2m", og
afspilningshastigheden "2M"/"2m" er
højere end "1M"/"1m".
Visning af billede efter billede
(Afspilning i slowmotion)
2
y1
Modsat retning (kun DVD)
2
y1
Afspilningshastigheden "2
"/"2
langsommere end "1
"/"1
".
" er
Sådan finder du hurtigt et punkt
ved hjælp af knappen forrige/
næste (Søgning)
Du kan søge efter et bestemt punkt på en disc
via ./> på afspilleren.
Under afspilningen skal du holde > på
afspilleren nede for at finde et punkt i
afspilningsretningen eller holde . nede
for at finde et punkt i den modsatte retning.
Når du finder det punkt, du søger efter, skal
du slippe knappen for at vende tilbage til
normal afspilningshastighed.
Sådan afspilles et billede ad
gangen (Frysning af billede)
Du kan søge på en DVD efter titel eller
kapitel, og du kan søge på en VIDEO CD/CD/
DATA CD efter spor, indeks eller sekvens.
Eftersom titler og spor tildeles entydige
numre på disc'en, kan du vælge det ønskede
ved at angive det pågældende nummer. Du
kan også søge efter en sekvens ved hjælp af
tidskoden.
Søgning efter en sekvens
Tryk på
m eller M
, når afspilleren
er i pausetilstand. Hvis du vil vende tilbage til
normal hastighed, skal du trykke på H.
Hver gang du trykker på
m eller M
under Afspilning i slowmotion, ændres
afspilningshastigheden. Der findes to
hastigheder. Ved hvert tryk ændres
angivelsen således:
Afspilningsretning
Søgning efter titel/
kapitel/spor/sekvens
osv.
Nummer
knapper
CLEAR
ENTER
DISPLAY
1 Tryk på DISPLAY.
Kontrolmenuen vises.
2 Tryk på X/x for at vælge
søgemetode.
Når afspilleren er i pausetilstand, skal du
trykke på
(trin) for at gå til næste
billede. Tryk på
(trin) for at gå til
foregående billede (kun DVD). Hvis du
holder knappen nede, kan du se billederne et
efter et. Hvis du vil vende tilbage til normal
afspilning, skal du trykke på H.
◆ Ved afspilningen af en DVD VIDEO/
DVD-RW
TITEL
KAPITEL
KLOKKEN/TEKST
Vælg "KLOKKEN/TEKST" for at søge
efter et startpunkt ved at indtaste
tidskoden.
,fortsat
43
◆ Ved afspilning af en VIDEO CD uden
PBC-afspilning
SPOR
INDEKS
◆ Ved afspilning af en VIDEO CD med
PBC-afspilning
SEKVENS
Hvis du laver en fejl
Annuller nummeret ved at trykke på
knappen CLEAR, og vælg derefter et
andet nummer.
5 Tryk på ENTER.
Afspilleren starter afspilningen fra det
valgte nummer.
INDEKS
Sådan deaktiveres kontrolmenuen
◆ Ved afspilning af en CD
SPOR
Tryk på DISPLAY, indtil kontrolmenuen
deaktiveres.
INDEKS
◆ Ved afspilning af en DATA CD (MP3lydspor)
ALBUM
Søgning efter en sekvens ved hjælp af en
tidskode (kun DVD VIDEO/DVD-RW)
1
Vælg
KLOKKEN/TEKST i
trin 2.
"T **:**:**" (aktuelle titels spilletid)
vælges.
2
Tryk på ENTER.
"T **:**:**" ændres til "T --:--:--".
Angiv tidskoden ved hjælp af
nummerknapperne, og tryk derefter på
ENTER.
Hvis du f.eks. vil finde den sekvens, der
finder sted efter 2 timer, 10 minutter og
20 sekunder, skal du blot indtaste
"2:10:20".
SPOR
Eksempel: Hvis du vælger
KAPITEL,
"vælges **(**)" (** henviser til et
nummer).
Tallet i parentes angiver det samlede
antal titler, kapitler, spor, indekser eller
sekvenser.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
DVD VIDEO
Valgt række
3 Tryk på ENTER.
"** (**)" ændres til "-- (**)".
12(27)
(34)
T
1:32:55
DVD VIDEO
3
z Tip!
• Når kontrolmenudisplayet er deaktiveret, kan du
søge efter et kapitel (DVD VIDEO/DVD-RW)
eller et spor (CD) ved at trykke på
nummerknapperne og ENTER.
• Du kan få vist den første sekvens af titler, kapitler
eller spor, som er optaget på disc'en, på en skærm,
der er opdelt i ni sektioner. Du kan starte
afspilning direkte ved at vælge en af sekvenserne.
Yderligere oplysninger findes på “Søgning efter
sekvens (BILLEDNAVIGATION)”, på side 45.
Bemærk
4 Tryk på X/x eller på
nummerknapperne for at vælge
den titel, det kapitel, det spor, det
indeks eller den sekvens, du vil
søge efter.
44
• Det viste titel-, kapitel- eller spornummer er det
samme nummer, som er optaget på disc'en.
• Det er ikke muligt at søge efter et stillbillede på en
DVD-RW i VR-tilstand.
• Det er ikke muligt at søge efter en sekvens på en
DVD+RW via tidskoden.
Søgning efter sekvens
(BILLEDNAVIGATION)
Du kan opdele skærmen i ni mindre
skærme og hurtigt finde den ønskede
sekvens.
Bemærk
• Hvis du afspiller en VIDEO CD (med aktivering
af PBC) med Billednavigation, og du trykker på
O RETURN, afbrydes PBC-afspilningen, og
disc’en starter forfra uden PBC.
• "BILLEDNAVIGATION" er ikke tilgængelig
under afspilning af Super VCD'er.
• Det afhænger af den valgte disc, om du kan vælge
alle funktioner.
• Lyden forsvinder, når du bruger denne funktion.
PICTURE
NAVI
Du kan opdele skærmen i ni mindre skærme
og vise den første sekvens af titler, kapitler
eller spor.
ENTER
RETURN
1 Tryk på PICTURE NAVI under
afspilning.
Følgende display vises.
KAPITEL VISNING
ENTER
Søgning efter en sekvens
Scanning af titel, kapitel eller
spor (TITELVISNING,
KAPITELVISNING, SPORVISNING)
Du kan også afspille fra den valgte titel, det
valgte kapitel eller det valgte spor. Når du har
udført trin 3 i "Søgning efter sekvens
(BILLEDNAVIGATION)" herover, skal du
vælge sekvensen ved hjælp af C/X/x/c og
trykke på ENTER.
z Tip!
Hvis der er mere end ni titler, kapitler eller spor,
vises V nederst til højre.
Hvis du vil have vist yderligere titler, kapitler eller
spor, skal du vælge sekvensen nederst til højre
(position 9) og trykke på x. Du kan vende tilbage til
den forrige sekvens ved at vælge sekvensen øverst
til venstre (position 1) og trykke på X.
2 Tryk på PICTURE NAVI flere gange
for at vælge punktet.
Se de forklaringer, der er givet til det
enkelte menupunkt, i følgende afsnit.
• KAPITELVISNING (kun DVD-video)
• TITELVISNING (kun DVD-video)
• SPORVISNING (kun VIDEO CD)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3 Tryk på ENTER.
Sådan vender du tilbage til normal
afspilning
Tryk på O RETURN.
z Tip!
Du kan også vælge "BILLEDNAVIGATION" i
kontrolmenuen (side 13).
45
Visning af oplysninger om
disc'en
Visning af spilletid og
resterende spilletid
Du kan kontrollere spilletid og resterende
spilletid af den aktuelle titel, det aktuelle
kapitel eller det aktuelle spor. Du kan også
kontrollere DVD/CD-teksten eller
spornavnet (MP3-lydspor), der er optaget på
disc'en.
TIME/TEXT
◆ Ved afspilning af en DVD VIDEO eller
en DVD-RW
• T *:*:* (timer: minutter: sekunder)
Spilletid for den aktuelle titel
• T–*:*:*
Resterende spilletid for den aktuelle titel
• C *:*:*
Spilletid for det aktuelle kapitel
• C–*:*:*
Resterende spilletid for det aktuelle
kapitel
◆ Ved afspilning af en VIDEO CD (med
PBC-funktioner)
• *:* (minutter: sekunder)
Spilletid for den aktuelle sekvens
◆ Ved afspilning af en VIDEO CD (uden
PBC-funktioner) eller cd
• T *:* (minutter: sekunder)
Spilletid for det aktuelle spor
• T–*:*
Resterende spilletid for det aktuelle
spor
• D *:*
Spilletid for den aktuelle disc
• D –*:*
Resterende spilletid for den aktuelle
disc
◆ Ved afspilning af en DATA CD (MP3lydspor)
• *:* (minutter: sekunder)
Spilletid for det aktuelle spor
1 Tryk på TIME/TEXT under
afspilning.
Følgende display vises.
T 1:01:57
Tidsoplysninger
2 Tryk på TIME/TEXT flere gange for
◆ Ved afspilning af en Super VCD
• T *:* (minutter: sekunder)
Spilletid for det aktuelle spor
Sådan kontrolleres DVD/CD-tekst eller spornavn (MP3-lydspor)
Tryk på TIME/TEXT flere gange i trin 2 for
at få vist den tekst, der er optaget på DVD
VIDEO/CD'en/DATA CD'en.
DVD/CD-teksten vises kun, når teksten er
optaget på disc'en. Du kan ikke ændre
teksten. Hvis disc'en ikke indeholder tekst,
vises meddelelsen "NO TEXT".
at ændre tidsoplysningerne.
Visningen og de tidsangivelser, du kan
ændre, afhænger af den disc, du afspiller.
BRAHMS SYMPHONY
Ved DATA CD'er vises kun spor- og
albumnavnet for MP3-lydsporet (side 49).
46
Visning af oplysningerne i
frontpaneldisplayet
Du kan også få vist de tidsoplysninger og den
tekst, der vises på TV-skærmen, i
frontpaneldisplayet. Oplysningerne i
frontpaneldisplayet ændres på følgende vis,
når du ændrer tidsoplysningerne på TVskærmen.
Ved afspilning af en VIDEO CD (uden PBCfunktioner) eller cd
Spilletid og nummer på det
aktuelle spor
Resterende spilletid for det
aktuelle spor
Ved afspilning af en DVD VIDEO eller en
DVD-RW
Disc'ens spilletid
Spilletid for den aktuelle titel
Resterende spilletid for disc'en
Tekst
Spilletid for det aktuelle kapitel
Resterende spilletid for det
aktuelle kapitel
Visning af oplysninger om disc'en
Resterende spilletid for den
aktuelle titel
Aktuelt spor og indeksnummer
(returnerer automatisk til toppen)
Tekst
Aktuel titel og aktuelt
kapitelnummer
(returnerer automatisk til toppen)
Ved afspilning af en DATA CD (MP3lydspor)
Spilletid og nummer for det
aktuelle spor
z Tip!
• Ved afspilning af VIDEO CD'er med PBCfunktioner vises sekvensnummeret eller spilletiden.
• Lange tekstsegmenter, der ikke kan være på en
enkelt linje, ruller hen over frontpaneldisplayet.
• Du kan også få vist tidsoplysningerne og teksten
ved hjælp af kontrolmenuen (side 13).
Bemærk
• Afhængigt af den afspillede disctype, vises DVD/
CD-teksten eller -spornavnet måske ikke.
• Afspilleren kan kun vise det første niveau af
DVD/CD-teksten, f.eks. disc'ens navn eller titel.
• Spilletid på MP3-lydspor vises måske ikke
korrekt.
Spornavn
47
Kontrol af
afspilningsoplysninger
4
Tryk på ENTER.
Sådan deaktiveres AVANCERET-display
Vælg "FRA" i trin 3.
Du kan få vist forskellige oplysninger, f.eks.
bit-hastighed eller det disc-lag, der afspilles.
Sådan deaktiveres kontrolmenuen
Tryk på DISPLAY, indtil kontrolmenuen
deaktiveres.
Visning af alle menupunkter
TIME/TEXT
Hvis du trykker på DISPLAY flere gange,
kan du enten vise "BIT-HASTIGHED" eller
"LAG", hvilket afhænger af den valgte
indstilling under "AVANCERET".
◆BIT-HASTIGHED
BIT-HASTIGHED
384kbps
Lyd
ENTER
DISPLAY
0
5
10
Mbps
Video
Ved afspilning af MPEG-lydspor
BIT-HASTIGHED
Kontrol af
afspilningsoplysninger for en
DVD (AVANCERET)
1
Tryk på DISPLAY under afspilning.
Kontrolmenuen vises.
2
Tryk på X/x for at vælge
(AVANCERET), og tryk derefter på
ENTER.
"AVANCERET"-indstillingerne vises.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
BIT-HASTIGHED
FRA
BIT-HASTIGHED
LAG
3
DVD VIDEO
0
5
10
Mbps
Lyd
Video
Bit-hastigheden henviser til mængden af
video-/lyddata pr. sekund på en disc. Når du
afspiller en disc, vises den omtrentlige bithastighed for afspilningsbilledet som Mbps
(megabit pr. sekund) og lyden som kbps
(kilobit pr. sekund). Jo højere bithastighed,
desto større mængde data. Dette betyder
imidlertid ikke altid, at du får en bedre billedeller lydkvalitet.
◆LAG
Vises, hvis DVD'en har
dobbeltlag
BIT-HASTIGHED
384 kbps
0
5
10
Mbps
Tryk på X/x for at vælge det ønskede
menupunkt.
Se afsnittet "Visninger af alle
menupunkter" nedenfor, hvis du vil se
samtlige menupunkter.
• BIT-HASTIGHED: viser bithastigheden.
• LAG: viser lag og det sted, hvor
afspilningen skal genoptages.
48
kbps
1000
0
Angiver det omtrentlige punkt, hvor disc'en
afspilles.
Hvis der er tale om en DVD med dobbeltlag,
angiver afspilleren, hvilket lag der aflæses
("Layer 0" eller "Layer 1").
Se se side 73 (DVD VIDEO) for at få
yderligere oplysninger om lag.
Kontrol af
afspilningsoplysninger for en
DATA CD
Ved at trykke på TIME/TEXT under
afspilning af MP3-lydspor på en DATA CD
kan du vise lydbithastigheden (mængden af
data pr. sekund for den aktuelle lyd).
Bithastighed
T
17:30
128k
Albumnavn
Spornavn
Visning af oplysninger om disc'en
JAZZ
RIVER SIDE
49
Lydjusteringer
Ændring af lyden
Under afspilning af en DVD VIDEO, der er
optaget i flere lydformater (PCM, Dolby
Digital, MPEG-lyd eller DTS), kan du ændre
lydformatet. Hvis DVD VIDEO'en er optaget
med flersprogede spor, kan du også ændre
sprog.
Ved CD'er, DATA CD'er eller VIDEO CD'er
kan du vælge lyden fra den højre eller venstre
kanal og lytte til lyden fra den valgte kanal
gennem både højre og venstre højttaler. Ved
afspilning af en disc, der indeholder musik
med sangen på den højre kanal og
instrumenterne på den venstre kanal, kan du
f.eks. vælge den venstre kanal og høre
instrumenterne fra begge højttalere.
◆ Ved afspilning af en DVD-RW (VRfunktion)
De lydsporstyper, som er optaget på
disc'en, vises. Standardindstillingen er
understreget.
Eksempel:
• 1: NETLEDNING (hovedlyd)
• 1: SUB (sub-lyd)
• 1: NETLEDNING+SUB (hoved- og
sub-lyd)
◆ Ved afspilning af en VIDEO CD, CD
eller DATA CD (MP3-lydspor)
Standardindstillingen er understreget.
• STEREO: Standardstereolyd
• 1/V: Lyden fra den venstre kanal
(monolyd)
• 2/H: Lyden fra den højre kanal
(monolyd)
◆ Ved afspilning af en Super VCD
Standardindstillingen er understreget.
• 1:STEREO: Stereolyden fra lydspor 1
• 1:1/V: Lyden fra venstre kanal i lydspor
1 (mono)
• 1:2/H: Lyden fra højre kanal i lydspor 1
(mono)
• 2:STEREO: Stereolyden fra lydspor 2
• 2:1/V: Lyden fra venstre kanal i lydspor
2 (mono)
• 2:2/H: Lyden fra højre kanal i lydspor 2
(mono)
DISPLAY
1 Tryk på
◆ Ved afspilning af en DVD VIDEO
Valgmulighederne for sprog afhænger af
den valgte DVD VIDEO.
Når der vises fire cifre, angiver disse en
sprogkode. Se "Liste over sprogkoder" på
side 76 for at se, hvilket sprog koden
repræsenterer. Hvis det samme sprog
vises to eller flere gange, er DVD
VIDEO'en optaget i flere lydformater.
(lyd) under afspilning.
Følgende display vises.
1:ENGELSK
z Tip!
Du kan også vælge "LYD" i kontrolmenuen
(side 13).
Bemærk
2 Tryk på
(lyd) flere gange for at
vælge det foretrukne lydsignal.
50
Under afspilning af en Super VCD, som lydspor 2
ikke er optaget på, udsendes der ingen lyde, når du
vælger "2:STEREO", "2:1/V" eller "2:2/H".
Visning af disc'ens lyddata
Tryk på DISPLAY under afspilning for at få
vist kontrolmenuen. Vælg "LYD" ved hjælp
af X/x. De kanaler, der afspilles, vises på
skærmen.
I Dolby Digital-format er det f.eks. muligt at
optage flere signaler i et interval fra monolyd
til 5.1-kanals signaler på en DVD VIDEO.
Antallet af optagne kanaler afhænger af den
valgte DVD VIDEO.
z Tip!
"LFE" er altid omgivet af en ubrudt linje ved
afspilning af Dolby Digital- og DTS-lydspor,
uanset hvilket LFE-signal der udsendes.
Bemærk
Hvis "DTS" i "LYDINDSTILLING" er stillet til
"FRA", vises indstillingen DTS-sporvalg ikke på
skærmen, selv om disc'en indeholder DTS-spor
(side 69).
Aktuelt lydformat*
12(27)
18(34)
T
1:32:55
1: ENGELSK
DVD VIDEO
PROGRAM FORMAT
DOLBY DIGITAL 3/2.1
C
R
LFE
LS
RS
Det programformat, der aktuelt afspilles**
Lydjusteringer
L
* "PCM", "MPEG", "DTS" eller "DOLBY
DIGITAL" vises.
I forbindelse med "DOLBY DIGITAL" vises
kanalerne i afspilningssporet efter nummer på
følgende måde:
Dolby Digital 5.1 kanaler:
Bagkomponent 2
DOLBY DIGITAL 3 / 2 . 1
LFE (Low Frequency
Frontkomponent 2 +
Effect)-komponent 1
centerkomponent 1
** Bogstaverne i programformatdisplayet angiver
følgende lydkomponenter:
L:
R:
C:
LS:
RS:
S:
Front (venstre)
Front (højre)
Center
Bag (venstre)
Bag (højre)
Bag (mono): Bagkomponenten til
det Dolby Surround-behandlede
signal og Dolby Digital-signalet.
LFE: LFE (Low Frequency Effect)signal
51
Indstillinger for TV
Virtual Surround (TVS)
Når du tilslutter et stereo-TV eller to
fronthøjttalere, giver TVS (TV Virtual
Surround) dig mulighed for at nyde surround
sound-effekter ved at bruge lydbilleder til at
danne virtuelle baghøjttalere ud fra lyden fra
fronthøjttalerne (L: venstre, R: højre) uden
brug af reelle baghøjttalere. TVS blev
udviklet af Sony til at gengive surround sound
til privatbrug ved hjælp af et stereo-TV.
Hvis afspilleren er indstillet til at udsende
signalet fra DIGITAL OUT (COAXIAL eller
OPTICAL), kan surround-effekten kun høres,
når "DOLBY DIGITAL" er indstillet til "DPCM", og "MPEG" er indstillet til "PCM" i
"LYDINDSTILLING" (side 68).
SUR
2 Tryk på SUR flere gange for at
vælge en af TVS-lydene.
Se forklaringerne til de enkelte
menupunkter nedenfor.
• TVS-DYNAMISK
• TVS-BRED
• TVS-NAT
• TVS-STANDARD
Sådan annullerer du indstillingen
Vælg "FRA" i trin 2.
◆TVS-DYNAMISK
Danner virtuelle baghøjttalere ud fra lyden fra
fronthøjttalerne (L: venstre, R: højre) uden
brug af reelle baghøjttalere (vist nedenfor).
Denne funktion er praktisk, hvis afstanden
mellem venstre og højre (L og R)
fronthøjttaler er kort, f.eks. i forbindelse med
indbyggede højttalere i et stereo-TV.
TV
◆TVS-BRED
Danner virtuelle baghøjttalere ud fra lyden fra
fronthøjttalerne (L: venstre, R: højre) uden
brug af reelle baghøjttalere. De virtuelle
højttalere gengives som vist på illustrationen
nedenfor.
Denne funktion er praktisk, hvis afstanden
mellem venstre og højre (L og R)
fronthøjttaler er kort, f.eks. i forbindelse med
indbyggede højttalere i et stereo-TV.
TV
1 Tryk på SUR under afspilning.
Følgende display vises.
TVS DYNAMISK
◆TVS-NAT
Kraftige lyde, f.eks. eksplosioner,
undertrykkes, mens de mere stille lyde ikke
påvirkes. Denne funktion er nyttig, når du vil
høre dialogen og nyde surround soundeffekter i "TVS-BRED" ved lav lydstyrke.
52
◆TVS-STANDARD
Danner virtuelle baghøjttalere ud fra lyden fra
fronthøjttalerne (L: venstre, R: højre) uden
brug af reelle baghøjttalere. De virtuelle
højttalere gengives som vist på illustrationen
nedenfor. Brug denne indstilling, når du vil
bruge TVS med to separate højttalere.
L
R
z Tip!
Du kan også vælge "TVS" i kontrolmenuen
(side 13).
Lydjusteringer
L: Fronthøjttaler (venstre)
R: Fronthøjttaler (højre)
:Virtuel højttaler
Bemærk
• Når afspilningssignalet ikke indeholder et signal
for baghøjttalerne, vil surround-effekterne være
svære at høre.
• Når du vælger en TVS-tilstand, skal du deaktivere
surround-indstillingen for det tilsluttede TV eller
forstærkeren (modtageren).
• Kontroller, at lyttepositionen befinder sig mellem
og i lige stor afstand fra højttalerne, og at
højttalerne er placeret i ens omgivelser.
• Alle discs reagerer ikke på "TVS-NAT"funktionen på samme måde.
• Når du bruger DIGITAL OUT (COAXIAL eller
OPTICAL) til at lytte til MPEG-lydsignaler og
indstiller "MPEG" i "LYDINDSTILLING" til
"MPEG", udsendes der ingen lyde fra højttalerne,
hvis du vælger en af TVS-tilstandene.
53
Afspilning af film
Ændring af vinkler
Hvis der er optaget flere forskellige vinkler af
en sekvens på DVD VIDEO'en, vises
meddelelsen " " i frontpaneldisplayet.
Dette betyder, at du kan ændre
visningsvinklen.
Visning af undertekster
Hvis der er optaget undertekster på disc'ene,
kan du ændre dem eller slå dem til og fra, når
du ønsker det under afspilning af en DVD.
1 Tryk på
(undertekst) under
afspilning.
Følgende display vises.
1 Tryk på
(vinkel) under
1:ENGELSK
afspilning.
Nummeret på vinklen vises i displayet.
2
2 Tryk på
(vinkel) flere gange for
at vælge vinkelnummeret.
Sekvensen ændres til den valgte vinkel.
z Tip!
Du kan også vælge "VINKEL" i kontrolmenuen
(side 13).
Bemærk
Afhængigt af den valgte DVD VIDEO kan du
muligvis ikke ændre vinklerne, selv hvis der er
optaget flere vinkler på DVD VIDEO'en.
2 Tryk på
(undertekst) flere
gange for at vælge indstillingen.
◆ Ved afspilning af en DVD VIDEO
Vælg det ønskede sprog.
Valgmulighederne for sprog afhænger af
den valgte DVD VIDEO.
Når der vises fire cifre, angiver disse en
sprogkode. Se "Liste over sprogkoder" på
side 76 for at se, hvilket sprog koden
repræsenterer.
◆ Ved afspilning af en DVD-RW
Vælg "TIL".
Sådan deaktiveres undertitler
Vælg "FRA" i trin 2.
z Tip!
Du kan også vælge "UNDERTEKST" i
kontrolmenuen (side 13).
Bemærk
Afhængigt af den valgte DVD VIDEO kan du
muligvis ikke ændre underteksterne, selvom der er
optaget undertekster på flere sprog på DVD
VIDEO'en. Du kan måske heller ikke deaktivere
dem.
54
Justering af
billedkvaliteten (BNR)
4 Tryk på ENTER.
Disc'en afspilles med den valgte
indstilling.
Sådan annulleres "BNR"-indstillingen
Funktionen BNR (Block Noise Reduction)
justerer billedkvaliteten ved at reducere
"elektrisk støj" eller de mosaiklignende
mønstre, der vises på TV-skærmen.
Vælg "FRA" i trin 3.
Sådan deaktiveres kontrolmenuen
Tryk på DISPLAY, indtil kontrolmenuen
deaktiveres.
Bemærk
• Hvis omridset af billedet på skærmen bliver
sløret, skal du indstille "BNR" til "FRA".
• Afhængigt af den valgte disc eller den sekvens,
der afspilles, kan "BNR"-effekten være helt væk
eller svær at få øje på.
Afspilning af film
ENTER
DISPLAY
1 Tryk på DISPLAY to gange under
afspilningen.
Kontrolmenuen vises.
2 Tryk på X/x for at vælge
(BNR), og tryk derefter på ENTER.
"BNR"-indstillingerne vises.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
FRA
1
2
3
FRA
DVD VIDEO
3 Tryk på X/x for at vælge et niveau.
• 1: reducerer "elektrisk støj".
• 2: reducerer "elektrisk støj" mere end 1.
• 3: reducerer "elektrisk støj" mere end 2.
55
Justering af
afspilningsbilledet
(BRUGERDEFINERET BILLEDE)
For at opnå den ønskede billedkvalitet kan du
justere DVD'ens eller VIDEO CD'ens
videosignal fra afspilleren. Vælg den
indstilling, der bedst passer til det program,
du ser.
PICTURE
MODE
1 Tryk på PICTURE MODE under
afspilning.
Følgende display vises.
DYNAMISK 1
2 Tryk flere gange på PICTURE
MODE for at vælge den ønskede
indstilling.
Standardindstillingen er understreget.
• STANDARD: viser et standardbillede.
• DYNAMISK 1: frembringer et stærkt
dynamisk billede ved at øge
billedkontrasten og farveintensiteten.
• DYNAMISK 2: frembringer et mere
dynamisk billede end DYNAMISK 1
ved at øge billedkontrasten og
farveintensiteten yderligere.
56
• BIOGRAFEFFEKT 1: forbedrer
detaljer i mørke områder ved at øge det
sorte niveau.
• BIOGRAFEFFEKT 2: hvide farver
bliver lysere, sorte farver gøres
kraftigere, og farvekontrasten øges.
z Tip!
• Det anbefales at benytte "BIOGRAFEFFEKT 1"
eller "BIOGRAFEFFEKT 2" ved afspilning af
film.
• Du kan også vælge "BRUGERDEFINERET
BILLEDE" i kontrolmenuen (side 13).
Forbedring af
afspilningsbilledet (DIGITAL
VIDEOFORBEDRING)
3 Tryk på X/x for at vælge et niveau.
•
•
•
•
1: forbedrer omridset.
2: forbedrer omridset mere end 1.
3: forbedrer omridset mere end 2.
SOFT: gør billedet blødere (kun DVD).
4 Tryk på ENTER.
Funktionen Digital videoforbedring (DVE)
gør billedet klart og skarpt ved at forbedre
omridset på de billeder, der vises på TVskærmen. Denne funktion kan også gøre
billederne på skærmen blødere.
Disc'en afspilles med den valgte
indstilling.
Sådan annulleres indstillingen "DIGITAL
VIDEOFORBEDRING"
Vælg "FRA" i trin 3.
Sådan deaktiveres kontrolmenuen
Tryk på DISPLAY, indtil kontrolmenuen
deaktiveres.
ENTER
DISPLAY
Afspilning af film
Bemærk
Afhængigt af den valgte disc eller den afspillede
sekvens kan støjen på disc'en blive tydeligere. Hvis
dette sker, anbefales det at anvende BNRfunktionen (side 55) med DVF-funktion. Hvis
problemet stadig ikke er afhjulpet, kan du forsøge at
reducere niveauet for digital videoforbedring eller
vælge indstillingen "SOFT" (kun DVD) i trin 3.
1 Tryk på DISPLAY to gange under
afspilningen.
Kontrolmenuen vises.
2 Tryk på X/x for at vælge
(DIGITAL VIDEOFORBEDRING), og
tryk derefter på ENTER.
"DIGITAL VIDEOFORBEDRING"indstillingerne vises.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
DVD VIDEO
FRA
1
2
3
SOFT
FRA
57
2
Yderligere funktioner
Låsning af discs
Kontrolmenuen vises.
3
(BRUGERDEFINERET BØRNESIKRING,
Brugerdefineret børnesikring
Tryk på X/x for at vælge
(BØRNESIKRING), og tryk derefter på
ENTER.
"BØRNESIKRING"-indstillingerne
vises.
BØRNESIKRING)
Du kan angive to typer
afspilningsbegrænsninger for en disc.
• Brugerdefineret børnesikring
Du kan angive afspilningsbegrænsning, så
afspilleren ikke afspiller visse discs.
• Børnesikring
Afspilning af visse DVD VIDEO'er kan
begrænses i overensstemmelse med et
foruddefineret niveau, f.eks. brugernes
alder. Sekvenser kan blokeres eller
udskiftes med andre sekvenser.
Det samme kodeord anvendes til både
Børnesikring og Brugerdefineret
børnesikring.
Tryk på DISPLAY, mens afspilleren er
i stop-tilstand.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
DVD VIDEO
TIL
AFSPILLER
KODEORD
FRA
4
Tryk på X/x for at vælge "TILt", og
tryk derefter på ENTER.
◆ Hvis du ikke har angivet et kodeord
Displayet til registrering af et nyt
kodeord vises.
BØRNESIKRING
Indtast en ny firecifret
adgangskode, og tryk derefter på
ENTER
Du kan angive det samme kodeord til
Brugerdefineret børnesikring for op til 40
discs. Når du angiver disc nummer 41,
annulleres den første disc.
Nummer
knapper
ENTER
DISPLAY
1
Ilæg den disc, du vil låse.
Hvis disc'en afspilles, skal du trykke på
x for at stoppe afspilningen.
58
.
Indtast en 4-cifret adgangskode ved
hjælp af nummerknapperne, og tryk
derefter på ENTER.
Displayet til bekræftelse af kodeordet
vises.
◆ Hvis du allerede har registreret et
kodeord
Displayet til angivelse af adgangskoden
vises.
BØRNESIKRING
Indtast kodeord og tryk derefter
på ENTER .
5
Indtast eller genindtast det fircifrede
kodeord ved hjælp af
nummerknapperne, og tryk derefter på
ENTER.
Meddelelsen "Brugerdefineret
børnesikring er angivet" vises, og
skærmbilledet vender derefter tilbage til
kontrolmenuen.
Sådan deaktiverer du funktionen
Brugerdefineret børnesikring
1
Udfør trin 1-3 under "Brugerdefineret
børnesikring".
2
Tryk på X/x for at vælge "FRAt", og
tryk derefter på ENTER.
3
Angiv det 4-cifrede kodeord ved hjælp af
nummerknapperne, og tryk derefter på
ENTER.
Bemærk
Når du har indstillet Brugerdefineret børnesikring
til en optaget disc, f.eks. en DVD-RW, vises
displayet til indtastning af adgangskoden muligvis
igen, når du sætter en anden optaget disc i. Angiv
adgangskoden for at afspille disc'en.
Børnesikring (begrænset
afspilning)
Afspilning af visse DVD VIDEO'er kan
begrænses i overensstemmelse med et
foruddefineret niveau, f.eks. brugernes alder.
Funktionen "BØRNESIKRING" gør det
muligt for dig at angive et niveau for
afspilningsbegrænsningen.
Nummer
knapper
1
Ilæg den disc, som der er angivet
Brugerdefineret børnesikring for.
Displayet "BRUGERDEFINERET
BØRNESIKRING" vises.
ENTER
DISPLAY
Yderligere funktioner
Afspilning af en disc, som der er angivet
Brugerdefineret børnesikring for
BRUGERDEFINERET BØRNESIKRING
Brugerdefineret børnesikring er
allerede angivet. Indtast kodeord og
tryk derefter på ENTER .
1
Tryk på DISPLAY, mens afspilleren er
i stop-tilstand.
Kontrolmenuen vises.
2
2
Angiv det 4-cifrede kodeord ved hjælp af
nummerknapperne, og tryk derefter på
ENTER.
Afspilleren er klar til afspilning
z Tip!
Hvis du glemmer kodeordet, skal du angive det
sekscifrede nummer "199703" ved hjælp af
nummerknapperne, når du bliver bedt om at angive
kodeordet i displayet "BRUGERDEFINERET
BØRNESIKRING". Tryk derefter på ENTER. Du
bliver bedt om at angive et nyt fircifret kodeord i
displayet.
Tryk på X/x for at vælge
(BØRNESIKRING), og tryk derefter på
ENTER.
"BØRNESIKRING"-indstillingerne
vises.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
DVD VIDEO
TIL
AFSPILLER
KODEORD
FRA
3
Tryk på X/x for at vælge "AFSPILLER
t", og tryk derefter på ENTER.
◆ Hvis du ikke har angivet et kodeord
Displayet til registrering af et nyt
kodeord vises.
,fortsat
59
6
BØRNESIKRING
Indtast en ny firecifret
adgangskode, og tryk derefter på
ENTER
Området vælges.
Hvis du vælger "ANDRE t", skal du
vælge og angive en standardkode fra
tabellen på side 61 ved hjælp af
nummerknapperne.
.
Indtast en 4-cifret adgangskode ved
hjælp af nummerknapperne, og tryk
derefter på ENTER.
Displayet til bekræftelse af kodeordet
vises.
◆ Hvis du allerede har registreret et
kodeord
Displayet til angivelse af adgangskoden
vises.
Tryk på X/x for at vælge et geografisk
område som niveau for
afspilningsbegrænsningen, og tryk
derefter på ENTER.
7
Tryk på X/x for at vælge "NIVEAU", og
tryk derefter på ENTER.
Menupunkterne for "NIVEAU" vises.
BØRNESIKRING
NIVEAU:
STANDARD:
FRA
8:
7:
6:
5:
BØRNESIKRING
Indtast kodeord og tryk derefter
på ENTER .
FRA
8
NC17
R
Vælg det ønskede niveau ved hjælp af
X/x, og tryk derefter på ENTER.
Indstillingen af Børnesikring er udført.
4
Indtast eller genindtast det fircifrede
kodeord ved hjælp af
nummerknapperne, og tryk derefter på
ENTER.
BØRNESIKRING
NIVEAU:
STANDARD:
4:
PG13
USA
Displayet til indstilling af niveauet for
afspilningsbegrænsning vises.
Jo lavere værdien er, desto større er
begrænsningen.
BØRNESIKRING
NIVEAU:
STANDARD:
FRA
USA
Sådan deaktiverer du funktionen
Børnesikring
Indtil "NIVEAU" til "FRA" i trin 8.
5
Tryk på X/x for at vælge "STANDARD",
og tryk derefter på ENTER.
Menupunkterne for "STANDARD"
vises.
BØRNESIKRING
NIVEAU:
STANDARD:
60
FRA
USA
USA
ANDRE
Afspilning af en disc, som der er angivet
Børnesikring for
1
Ilæg disc'en, og tryk på H.
Displayet til angivelse af kodeordet vises.
2
Angiv det 4-cifrede kodeord ved hjælp af
nummerknapperne, og tryk derefter på
ENTER.
Afspilleren starter afspilning.
z Tip!
Hvis du glemmer kodeordet, skal du fjerne disc'en
og gentage trin 1-3 i "Børnesikring (begrænset
afspilning)". Indtast "199703" ved hjælp af
nummerknapperne, når du bliver bedt om at angive
kodeordet, og tryk derefter på ENTER. Du bliver
bedt om at angive et nyt fircifret kodeord i
displayet. Når du har angivet et nyt fircifret
kodeord, skal du udskifte disc'en i afspilleren og
trykke på H. Indtast det nye kodeord, når displayet
til indtastning af kodeord vises.
Bemærk
• Når du afspiller discs, der ikke har funktionen
Børnesikring, kan afspilningen ikke begrænses på
denne afspiller.
• Afhængigt af den valgte dics bliver du muligvis
bedt om at ændre børnesikringens niveau, mens
disc'en afspilles. I så fald skal du indtaste dit
kodeord og derefter ændre niveauet. Hvis du
annullerer indstillingen Genoptag afspilning,
vender niveauet tilbage til det foregående niveau.
Standard
Kodenummer
Rusland
2489
Schweiz
2086
Singapore
2501
Spanien
2149
Storbritannien
2184
Sverige
2499
Thailand
2528
Tyskland
2109
Ændring af kodeord
1
Kontrolmenuen vises.
2
Områdekode
Kodenummer
Argentina
2044
Australien
2047
Belgien
2057
Brasilien
2070
Canada
2079
Chile
2090
Danmark
2115
Filippinerne
2424
Finland
2165
Frankrig
2174
Holland
2376
Indien
2248
Indonesien
2238
Italien
2254
Japan
2276
Kina
2092
Korea
2304
Malaysia
2363
Tryk på X/x for at vælge
(BØRNESIKRING), og tryk derefter på
ENTER.
"BØRNESIKRING"-indstillingerne
vises.
3
Tryk på X/x for at vælge
"KODEORD t", og tryk derefter på
ENTER.
Displayet til angivelse af adgangskoden
vises.
4
Angiv det fircifrede kodeord ved hjælp
af nummerknapperne, og tryk derefter
på ENTER.
5
Indtast en ny fircifret adgangskode ved
hjælp af nummerknapperne, og tryk
derefter på ENTER.
6
Hvis du vil bekræfte dit kodeord, skal
du genindtaste det ved hjælp af
nummerknapperne og derefter trykke
på ENTER.
Yderligere funktioner
Standard
Tryk på DISPLAY, mens afspilleren er
i stop-tilstand.
Hvis du laver en fejl under angivelsen af
kodeordet
Tryk på C, inden du trykker på ENTER, og
angiv derefter den korrekte kode.
Mexico
2362
Hvis du laver en fejl
New Zealand
2390
Tryk på O RETURN.
Norge
2379
Østrig
2046
Pakistan
2427
Portugal
2436
Sådan deaktiveres displayet
Tryk på DISPLAY, indtil displayet er
deaktiveret.
61
Betjening af TV'et med
den medfølgende
fjernbetjening
Du kan kontrollere lydniveau, indgangskilde
og strømafbryder på Sony TV'et med den
medfølgende fjernbetjening.
TV
Hold TV [/1 nede, og indtast TV'ets
producentkode (se tabellen nedenfor)
ved hjælp af nummerknapperne.
2
Slip TV [/1.
Kodenumre til brugerstyrede TV
Hvis der er vist mere end én kode, skal du
forsøge at indtaste dem én af gangen, indtil du
finder den kode, som fungerer sammen med
dit TV.
Producent
Kodenummer
Sony (standard)
01
Aiwa (standard)
01
Grundig
11
Hitachi
24
JVC
33
LG
06
Loewe*
06
Panasonic
17, 49
Philips
06, 08
Du kan styre TV'et med knapperne nedenfor.
Samsung
06
Ved at trykke
på
Sanyo
25
Nummer
knapper
TV [/1
2 (lydstyrke)
+/–
t (TV/video)
Kan du
Sharp
29
Slukke eller tænde TV'et
Thomson
43
Regulere TV'ets lydstyrke
Toshiba
38
Skifte mellem TV'ets
indgangskilde og andre
indgangskilder
Bemærk
Det afhænger af den enhed, der tilsluttes, om du kan
betjene TV'et ved hjælp af nedenstående knapper.
Betjening af TV'et med
fjernbetjeningen
Du kan også kontrollere lydniveau,
indgangskilde og strømafbryder på andre
TV'er end Sony TV'et.
Hvis TV'et findes på nedenstående liste, skal
du indstille den korrekte producentkode.
62
1
* Kun europæiske modeller.
Bemærk
• Afhængigt af TV’et, fungerer ingen eller nogle af
knapperne på TV’et ikke, selv efter at du har
indtastet den korrekte producentkode.
• Hvis du indtaster et nyt kodenummer, slettes det
forrige kodenummer.
• Når du udskifter batterierne i fjernbetjeningen, er
det muligt, at det angivne kodenummer nulstilles
til standardindstillingen. Indstil det korrekte
kodenummer igen.
( 47 )
Indstillinger og justeringer
Brug af
klargøringsdisplayet
Ved hjælp af klargøringsdisplayet kan du
foretage forskellige justeringer af f.eks.
billede og lyd. Du kan bl.a. også angive et
sprog til underteksterne og
klargøringsdisplayet. Se side 64 til 69, hvis du
ønsker oplysninger om de enkelte
menupunkter i klargøringsdisplayet.
Skærmdisplayene varierer alt efter
afspillermodellen. Bemærk forskellene
markeret i teksten, f.eks. "Kun asiatiske
modeller".
:
DVD VIDEO
:
HURTIG
BRUGERDEFINERET
NULSTIL
HURTIG
3 Tryk på X/x for at vælge
"BRUGERDEFINERET", og tryk
derefter på ENTER.
Klargøringsdisplayet vises.
SPROG-INDSTILLING
DISPLAYSPROG:
MENU:
LYD:
UNDERTEKST:
DANSK
DANSK
ORIGINAL
DANSK
Bemærk
Afspilningsindstillinger på disc'en har højere
prioritet end indstillingerne i klargøringsdisplayet,
og det er muligt, at ikke er alle de beskrevne
funktioner virker.
4 Tryk på X/x for at vælge det
Klargøringsmenupunktet vælges.
Eksempel: "SKÆRMINDSTILLING"
ENTER
DISPLAY
1 Tryk på DISPLAY, når afspilleren
Indstillinger og justeringer
ønskede menupunkt på den viste
liste: "SPROG-INDSTILLING",
"SKÆRMINDSTILLING",
"BRUGERDEFINERET
INDSTILLING" eller
"LYDINDSTILLING". Tryk derefter
på ENTER.
Valgt menupunkt
SKÆRMINDSTILLING
TV TYPE:
PAUSESKÆRM:
BAGGRUNDS:
16:9
TIL
STILL-BILLEDE
Klargøringsmenupunkter
er i stop-tilstand.
Kontrolmenuen vises.
2 Tryk på X/x for at vælge
(INSTALLATION), og tryk derefter
på ENTER.
"INSTALLATION"-indstillingerne
vises.
5 Tryk på X/x for at vælge et
menupunkt, og tryk derefter på
ENTER.
Indstillingerne for det valgte menupunkt
vises.
Eksempel: "TV TYPE"
,fortsat
63
SKÆRMINDSTILLING
TV TYPE:
PAUSESKÆRM:
BAGGRUNDS:
16:9
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 BESKÅRET
Indstilling af sproget til
displayet eller lydsporet
(SPROG-INDSTILLING)
Valgmuligheder
6 Tryk på X/x for at vælge en
indstilling, og tryk derefter på
ENTER.
Indstillingen er valgt, og klargøringen er
udført.
Eksempel: "4:3 BESKÅRET"
"SPROG-INDSTILLING" gør det muligt at
angive forskellige sprog til displayet på
skærmen eller lydsporet.
Vælg "SPROG-INDSTILLING" i
klargøringsdisplayet. Se "Brug af
klargøringsdisplayet" (side 63) for at bruge
displayet.
SPROG-INDSTILLING
DISPLAYSPROG:
MENU:
LYD:
UNDERTEKST:
Valgt indstilling
SKÆRMINDSTILLING
TV TYPE:
PAUSESKÆRM:
BAGGRUNDS:
DANSK
DANSK
ORIGINAL
DANSK
4:3 BESKÅRET
TIL
STILL-BILLEDE
◆ DISPLAYSPROG (skærmdisplay)
Ændrer displaysproget på skærmen.
◆ MENU (kun DVD VIDEO)
Sådan deaktiveres displayet
Tryk på DISPLAY, indtil displayet er
deaktiveret.
Sådan aktiveres funktionen Hurtig
installation
Vælg "HURTIG" i trin 3. Følg vejledningen
fra trin 5 i forklaringen til Hurtig installation
for at foretage grundlæggende justeringer
(side 26).
Sådan nulstilles alle "INSTALLATION"indstillingerne
64
1
Vælg "NULSTIL" i trin 3, og tryk på
ENTER.
2
Vælg "JA" ved hjælp af X/x.
Du kan også afslutte og vende tilbage til
kontrolmenuen ved at vælge "NEJ" her.
3
Tryk på ENTER.
Alle de indstillinger, der forklares på
sider 64 til 69, nulstilles til
standardindstillingerne. Tryk ikke på [/1
ved nulstilling af afspilleren, der tager et
par sekunder at udføre.
Du kan vælge det ønskede sprog til disc'ens
menu.
◆ LYD (kun DVD VIDEO)
Ændrer sproget for lydsporet.
Hvis du vælger "ORIGINAL", vælges det
sprog, der har førsteprioritet på disc'en.
◆ UNDERTEKST (kun DVD VIDEO)
Ændrer sproget for de undertekster, der er
optaget på DVD VIDEO.
Hvis du vælger "FØLG LYD", ændres
underteksternes sprog i overensstemmelse
med det sprog, du har valgt til lydsporet.
z Tip!
Hvis du vælger "ANDRE t" under "MENU",
"UNDERTEKST" eller "LYD", skal du vælge og
indtaste en sprogkode fra “Liste over sprogkoder"
på side 76 ved hjælp af nummerknapperne.
Bemærk
Når du vælger et sprog i "MENU",
"UNDERTEKST" eller "LYD", der ikke er optaget
på DVD VIDEO, vælges der automatisk et af de
indspillede sprog.
Displayindstillinger
16:9
(SKÆRMINDSTILLING)
Vælg indstillinger i overensstemmelse med
det TV, der skal tilsluttes.
Vælg "SKÆRMINDSTILLING" i
klargøringsdisplayet. Se "Brug af
klargøringsdisplayet" (side 63) for at bruge
displayet.
Standardindstillingerne er understregede.
SKÆRMINDSTILLING
TV TYPE:
PAUSESKÆRM:
BAGGRUNDS:
16:9
TIL
STILL-BILLEDE
4:3 LETTER BOX
4:3 BESKÅRET
Bemærk
Afhængigt af den valgte DVD vælges "4:3
LETTER BOX" automatisk i stedet for "4:3
BESKÅRET" eller omvendt.
◆ FARVESYSTEM (kun VIDEO CD) (Kun
asiatiske/oceaniske modeller)
◆ TV TYPE
Vælger formatforholdet for det tilsluttede TV
(4:3-standard eller widescreen).
Vælg denne indstilling, hvis du
tilslutter et widescreen-TV eller
et TV med widescreenfunktion.
4:3
LETTER
BOX
Vælg denne indstilling, hvis du
tilslutter et TV med 4:3-skærm.
Viser et bredt billede med et
bånd øverst og nederst på
skærmen.
4:3
Vælg denne indstilling, hvis du
BESKÅRET tilslutter et TV med 4:3-skærm.
Viser automatisk det brede
billede på hele skærmen og
skærer de dele af, der ikke
passer.
AUTO
Udsender videosignalet i
systemet på VIDEO CD’en,
hvad enten det er PAL eller
NTSC. Hvis TV’et har dobbelt
system, skal du vælge AUTO.
PAL
Ændrer videosignalet fra en
NTSC VIDEO CD og udsender
det i PAL-systemet.
NTSC
Ændrer videosignalet fra en
PAL VIDEO CD og udsender
det i NTSC-systemet.
Indstillinger og justeringer
16:9
Vælger farvesystem, når du afspiller en
VIDEO CD.
Bemærk
• Det er ikke muligt at ændre farvesystemet for
DVD’er.
• Det er muligt at ændre afspillerens farvesystemet,
så det passer til det tilsluttede TV (side 17).
,fortsat
65
◆ PAUSESKÆRM
Pauseskærmens billede vises, når du efterlader
afspilleren i pause- eller stop-tilstand i 15
minutter, eller hvis du afspiller en CD eller
DATA CD (MP3-lydspor) i mere end 15
minutter. Pauseskærmen hjælper dig med at
forebygge, at visningsenheden bliver ødelagt
(ghosting). Tryk på H for at slå
pauseskærmen fra.
TIL
Slår pauseskærmen til.
FRA
Slår pauseskærmen fra.
◆ BAGGRUNDS
Vælger baggrundsfarven eller -billedet på
TV-skærmen i stop-tilstand eller under
afspilning af en CD eller en DATA CD
(MP3-lydspor).
STILLBILLEDE
Stillbilledet vises, men kun når
stillbilledet allerede er optaget
på disc'en (CD-EXTRA osv.).
Hvis disc'en ikke indeholder et
stillbillede, vises billedet
"GRAFIK".
GRAFIK
Der vises et foruddefineret
billede, der er gemt i afspilleren.
BLÅ
Baggrundsfarven er blå.
SORT
Baggrundsfarven er sort.
Brugerdefinerede
indstillinger
(BRUGERDEFINERET INDSTILLING)
Anvendes til angivelse af
afspilningsrelaterede og andre indstillinger.
Vælg "BRUGERDEFINERET
INDSTILLING" i klargøringsdisplayet. Se
"Brug af klargøringsdisplayet" (side 63) for at
bruge displayet.
Standardindstillingerne er understregede.
BRUGERDEFINERET INDSTILLING
AUTOMATISK SLUKNING:
TIL
AUTO AFSPILNING:
FRA
LYS
DISPLAYLYS:
AUTO
PAUSETILSTAND:
FRA
VALG AF SPOR:
TIL
GENOPTAGET AFSPILNING:
◆ AUTOMATISK SLUKNING
Aktiverer eller deaktiverer indstillingen
Automatisk slukning. For asiatiske/oceaniske
modeller er standardindstillingen "FRA".
TIL
Afspilleren går i standby, når
den efterlades i stop-tilstand i
mere end 30 minutter.
FRA
Deaktiverer denne funktion.
◆ AUTO AFSPILNING
Aktiverer eller deaktiverer indstillingen Auto
afspilning. Denne funktion kan med fordel
anvendes, når afspilleren er tilsluttet en timer
(medfølger ikke).
FRA
Deaktiverer denne funktion.
TIL
Starter automatisk afspilningen,
når afspilleren er tændt.
◆ DISPLAYLYS
Justerer lyset i frontpaneldisplayet.
66
LYS
Gør lyset lysere.
MØRK
Gør lyset mørkere.
FRA
Slukker lyset.
◆ PAUSETILSTAND (kun DVD VIDEO/DVDRW)
Vælger billedet i pausetilstand.
Lydindstillinger
AUTO
(LYDINDSTILLING)
BILLEDE
Billedet, herunder motiver, der
bevæger sig dynamisk,
udsendes uden rystelser. Vælg
denne indstilling under normale
omstændigheder.
Billedet, herunder emner, der
ikke bevæger sig dynamisk,
udsendes i en højere opløsning.
◆ VALG AF SPOR (kun DVD VIDEO)
Giver det lydspor, der indeholder det højeste
antal kanaler, førsteprioritet, når du afspiller
en DVD VIDEO, hvor der er optaget flere
lydformater (PCM, MPEG, DTS eller Dolby
Digital).
FRA
Der er ikke angivet nogen første
prioritet.
AUTO
Der er angivet en første
prioritet.
Bemærk
◆ GENOPTAGET AFSPILNING (kun DVD
VIDEO/VIDEO CD)
Aktiverer eller deaktiverer indstillingen
Genoptag multi-disc. Genoptagne
afspilninger kan gemmes i hukommelsen for
seks forskellige DVD VIDEO-/VIDEO CDdiscs (side 31).
TIL
FRA
Gemmer indstillingen for
genoptaget afspilning i
hukommelsen for op til seks
discs. (Indstillingen bliver i
hukommelsen, selv om du
vælger FRA).
Gemmer ikke indstillingerne for
genoptaget afspilning i
hukommelsen. Afspilningen
starter kun ved
genoptagelsespunktet for den
aktuelle disc i afspilleren.
Vælg "LYDINDSTILLING" i
klargøringsdisplayet. Se "Brug af
klargøringsdisplayet" (side 63) for at bruge
displayet.
Standardindstillingerne er understregede.
LYDINDSTILLING
FRA
AUDIO ATT:
STANDARD
AUDIO DRC:
DOWN MIX:
DOLBY SURROUND
DIGITAL UDGANG:
TIL
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
MPEG:
PCM
DTS:
FRA
◆ AUDIO ATT (dæmpning)
Hvis afspilningslyden er forvrænget, skal du
indstille dette menupunkt til "TIL".
Afspilleren reducerer niveauet for den
udsendte lyd.
Denne funktion påvirker udgangssignalerne
for LINE OUT L/R (AUDIO)-stikkene.
FRA
Vælg denne indstilling under normale
omstændigheder.
TIL
Vælg denne indstilling, hvis den
afspillede lyd fra højttalerne
forvrænges.
Indstillinger og justeringer
• Hvis du indstiller menupunktet til "AUTO", er det
muligt, at sproget ændres. Indstillingen "VALG
AF SPOR" har højere prioritet end indstillingen
"LYD" under "SPROG-INDSTILLING"
(side 64).
• Hvis du indstiller "DTS" i "LYDINDSTILLING"
til "FRA" (side 69), afspilles DTS-lydsporet ikke,
selv om du indstiller "VALG AF SPOR" til
"AUTO".
• Hvis PCM-, DTS-, MPEG- og Dolby Digitallydsporene har det samme antal kanaler, vælger
afspilleren følgende lydsporsrækkefølge: PCM,
DTS, Dolby Digital og MPEG.
"LYDINDSTILLING" gør det muligt at
indstille lyden i overensstemmelse med
vilkårene for afspilning og tilslutning.
◆ AUDIO DRC (Dynamic Range Control)
(kun DVD VIDEO/DVD-RW)
Gør lyden tydelig, når du skruer ned for
lydstyrken under afspilning af en DVD, der er
i overensstemmelse med "AUDIO DRC".
Dette påvirker udgangssignalerne fra
følgende stik:
– LINE OUT L/R (AUDIO)-udgange
– DIGITAL OUT (OPTICAL eller
COAXIAL), kun når "DOLBY DIGITAL"
er indstillet til "D-PCM" (side 68).
STANDARD Vælg denne indstilling under
normale omstændigheder.
TV
Gør de lave lyde tydelige, selv
hvis du skruer ned for lyden.
WIDE
RANGE
Giver dig fornemmelsen af at
overvære en live-optræden.
,fortsat
67
◆ DOWN MIX (kun DVD VIDEO/DVD-RW)
LYDINDSTILLING
AUDIO ATT:
FRA
AUDIO DRC:
STANDARD
DOWN MIX:
DOLBY SURROUND
DIGITAL UDGANG:
TIL
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
MPEG:
PCM
DTS:
FRA
Ændrer metoderne til mixning til to kanaler,
når du afspiller en DVD med
bagsignalkomponenter (kanaler) på, eller
som er optaget i Dolby Digital-format.
Yderligere oplysninger om
bagsignalkomponenter finder du i "Visning af
disc'ens lyddata" (side 51). Denne funktion
påvirker udgangssignalerne for udgange:
– LINE OUT L/R (AUDIO)-udgange
– DIGITAL OUT (OPTICAL eller
COAXICAL), hvis "DOLBY DIGITAL" er
indstillet til "D-PCM" (side 68).
Hvis du tilslutter en komponent, der ikke er i
overensstemmelse med det valgte lydsignal,
lyder der en høj lyd (eller ingen lyd) fra
højttalerne, der kan skade din hørelse eller
højttalerne.
DOLBY
SURROUND
Vælg denne indstilling under
normale omstændigheder.
Flerkanalslydsignaler udsendes
til to kanaler, så du kan lytte til
surround-lyde.
◆ DOLBY DIGITAL (kun DVD VIDEO/DVDRW)
NORMAL
Flerkanalslydsignaler mixes ned
til to kanaler, så de kan bruges i
stereo.
Vælger Dolby Digital-signaltype.
D-PCM
Vælg denne indstilling, når
afspilleren er tilsluttet en
lydkomponent uden indbygget
Dolby Digital-dekoder. Du kan
vælge, om signalerne skal
tilpasses Dolby Surround (Pro
Logic) ved at foretage
justeringer af menupunktet
"DOWN MIX" under
"LYDINDSTILLING"
(side 67).
DOLBY
DIGITAL
Vælg denne indstilling, når
afspilleren er tilsluttet en
lydkomponent med indbygget
Dolby Digital-dekoder.
◆ DIGITAL UDGANG
Vælges, hvis lydsignalerne udsendes via
DIGITAL OUT (OPTICAL eller
COAXIAL).
TIL
Vælg denne indstilling under normale
omstændigheder. Se "Indstilling af det
digitale udgangssignal", hvis du
vælger "TIL" for at se yderligere
indstillinger.
FRA
Det analoge kredsløb påvirkes kun
minimalt af det digitale kredsløb.
◆ MPEG (kun DVD VIDEO/DVD-RW)
Vælger MPEG-lydsignaltype.
Indstilling af det digitale
udgangssignal
Ændrer metoden for udsendelse af
lydsignaler, hvis du tilslutter en komponent,
f.eks. en forstærker (modtager) eller en MDafspiller med en digital udgang.
Yderligere oplysninger om tilslutning findes
på side 20.
Vælg "DOLBY DIGITAL", "MPEG" og
"DTS", når du har stillet "DIGITAL
UDGANG" til "TIL".
68
PCM
Vælg denne indstilling, hvis
afspilleren er tilsluttet en
lydkomponent uden en
indbygget MPEG-dekoder.
Hvis du afspiller MPEGlydspor, udsender afspilleren
stereosignaler via DIGITAL
OUT (OPTICAL eller
COAXIAL)-stikket.
MPEG
Vælg denne indstilling, hvis
afspilleren er tilsluttet en
lydkomponent med indbygget
MPEG-dekoder.
◆ DTS (kun DVD VIDEO)
Vælger, om der skal udsendes DTS-signaler.
FRA
Vælg denne indstilling, hvis
afspilleren er tilsluttet en
lydkomponent uden en
indbygget DTS-dekoder.
TIL
Vælg denne indstilling, når
afspilleren er tilsluttet en
lydkomponent med indbygget
DTS-dekoder.
Bemærk
Når du bruger DIGITAL OUT (COAXIAL eller
OPTICAL) til at lytte til MPEG-lydsignaler og
indstiller "MPEG" til MPEG i
"LYDINDSTILLING", udsendes der ingen lyde fra
højttalerne, hvis du vælger en af TVS-tilstandene.
Indstillinger og justeringer
69
Lyd
Yderligere oplysninger
Fejlfinding
Hvis et eller flere af følgende problemer
opstår ved anvendelse af afspilleren, kan du
anvende denne fejlfindingsvejledning til at
forsøge at afhjælpe problemet, inden du
sender afspilleren til reparation. Kontakt den
nærmeste Sony-forhandler, hvis problemet
fortsætter.
Strøm
Der er ingen strøm.
, Kontroller, at netledningen er forsvarligt
tilsluttet.
Billede
Der er ikke noget billede/der forekommer
billedstøj.
, Tilslut ledningen korrekt igen.
, Ledningerne er beskadigede.
, Kontroller forbindelsen til TV'et (side 17),
og indstil indgangsknappen på TV'et, så
signalet fra afspilleren vises på TVskærmen.
, Disc'en er beskidt eller fejlbehæftet.
, Hvis billedsignalet fra afspilleren skal
igennem videobåndoptageren for at nå
TV'et, eller er tilsluttet en kombineret TV/
video-afspiller, er det muligt, at nogle
DVD-programmers kopibeskyttelse
påvirker billedkvaliteten. Hvis du også har
problemer, når du har sluttet afspilleren
direkte til TV'et, kan du prøve at slutte
afspilleren til TV'ets S-video-indgang
(side 17).
, (For asiatiske/oceaniske modeller). Hvis
afspillerens farvesystem ikke stemmer
overens med TV'ets farvesystem, skal du
ændre afspillerens farvesystem. Yderligere
oplysninger findes på side 18. (Du kan ikke
ændre DVD-disc’ens farvesystem.)
Billedet udfylder ikke skærmen, selvom du
angiver formatforholdet i ”TV TYPE” under
”SKÆRMINDSTILLING.”
, Formatforholdet for disc'en er fastsat på
DVD'en.
70
Der er ingen lyd.
, Tilslut ledningen korrekt igen.
, Ledningen er beskadiget.
, Afspilleren er tilsluttet den forkerte indgang
på forstærkeren (modtageren) (side 22, 23,
24).
, Forstærkerens (modtagerens) indgang er
ikke korrekt indstillet.
, Afspilleren er i pausetilstand eller i slow
motion-tilstand.
, Afspilleren er ved at foretage hurtig fremeller tilbagespoling.
, Hvis lydsignalet ikke går gennem DIGITAL
OUT (OPTICAL eller COAXIAL), skal du
kontrollere lydindstillingerne
(side 68).
, Under afspilning af en Super VCD, som
lydspor 2 ikke er optaget på, udsendes der
ingen lyde, når du vælger "2:STEREO",
"2:1/V" eller "2:2/H".
Lyden indeholder støj.
, Under afspilning af en CD med DTSlydspor kommer der støj fra LINE OUT L/
R (AUDIO)-udgangene eller DIGITAL
OUT (OPTICAL eller COAXIAL)
(side 30).
Der forekommer lydforvrængning.
, Indstil "AUDIO ATT" under
"LYDINDSTILLING" til "TIL" (side 67).
Lydstyrken er lav.
, Lydstyrken er lav på nogle DVD'er.
Lydstyrken bliver måske bedre, hvis du
indstiller "AUDIO DRC" til "TV" (side 67)
, Indstil "AUDIO ATT" under
"LYDINDSTILLING" til "FRA" (side 67).
Betjening
Fjernbetjeningen virker ikke.
, Batterierne i fjernbetjeningen er for svage.
, Der er forhindringer mellem
fjernbetjeningen og afspilleren.
, Afstanden mellem fjernbetjeningen og
afspilleren er for stor.
, Fjernbetjeningen er ikke rettet mod
fjernbetjeningsmodtageren på afspilleren.
, Fjernbetjeningsmodtageren på afspilleren
udsættes for stærk lys.
Disc'en afspilles ikke.
, Disc'en er vendt forkert.
Ilæg disc'en med afspilningssiden mod discskuffen (side 29).
, Disc'en ligger skævt.
, Afspilleren kan ikke afspille bestemte discs
(side 7).
, Områdekoden på DVD'en passer ikke til
afspilleren (side 6).
, Der er fugt i afspilleren (side 3).
, Afspilleren kan ikke afspille en optaget
disc, der ikke er korrekt afsluttet (side 7).
MP3-lydsporet kan ikke afspilles
(side 35).
, DATA CD'en er ikke indspillet i et MP3format, der er i overensstemmelse med ISO
9660 Level 1/Level 2 eller Joliet.
, MP3-lydsporet har ikke filtypenavnet
".MP3".
, Data er ikke formateret som MP3, selv om
det har filtypenavnet ".MP3".
, Data er ikke MPEG1 Audio Layer 3-data.
, Afspilleren kan ikke afspille lydspor i
MP3PRO-format.
"Copyright-lås" vises, og skærmen bliver
blå, når en DVD-RW afspilles.
Titlen på MP3-lydalbummet eller -sporet
vises ikke korrekt.
, Afspilleren kan kun vise numre og alfabetet.
Andre tegn vises som "*".
, Disc'en har en automatisk
afspilningsfunktion.
, "AUTO AFSPILNING" i
"BRUGERDEFINERET INDSTILLING"
er indstillet til "TIL" (side 66).
Afspilningen stopper automatisk.
, Under afspilning af discs med
autopausesignal stopper afspilleren
afspilningen ved autopausesignalet.
Nogle funktioner, f.eks. Stop, Søgning,
Afspilning i slowmotion, Gentaget
afspilning, Tilfældig afspilning eller
Programmeret afspilning, kan ikke
udføres.
, Afhængigt af disc'en kan du ikke udføre
nogle af handlingerne ovenfor. Se den
betjeningsvejledning, der følger med
disc'en.
Sproget for lydsporet kan ikke ændres.
, Prøv at bruge DVD'ens menu i stedet for
den direkte valgknap på fjernbetjeningen
(side 32).
, Der er ikke optaget spor på flere sprog på
den DVD, der afspilles.
, Det er ikke muligt at ændre sproget for
lydsporet på DVD'en.
Sproget for underteksterne kan ikke
ændres eller deaktiveres.
, Prøv at bruge DVD'ens menu i stedet for
den direkte valgknap på fjernbetjeningen
(side 32).
, Der er ikke optaget undertekster på flere
sprog på den DVD, der afspilles.
, Det er ikke muligt at ændre underteksterne
på den valgte DVD.
Yderligere oplysninger
, Billeder, der hentes fra digitale udsendelser
osv., kan indeholde
kopibeskyttelsessignaler, f.eks.
fuldstændige kopibeskyttelsessignaler og
enkelte kopisignaler samt signaler uden
begrænsning. Når der afspilles billeder med
kopibeskyttelse, vises en blå skærm
muligvis i stedet for billederne. Det tager
muligvis nogen tid, når der søges efter
billeder, der kan afspilles.
Afspilleren begynder automatisk at
afspille disc'en.
Vinklerne kan ikke ændres.
Disc'en afspilles ikke fra begyndelsen.
, Der er valgt Programmeret afspilning,
Afspilning i tilfældig rækkefølge, Gentaget
afspilning eller A-B Gentaget afspilning
(side 37).
, Genoptaget afspilning er gået i gang
(side 31).
, Prøv at bruge DVD'ens menu i stedet for
den direkte valgknap på fjernbetjeningen
(side 32).
, Der er ikke optaget flere vinkler på den
DVD, der afspilles.
, Vinklen kan kun ændres, når "
"indikatoren lyser i frontpaneldisplayet
(side 10).
, Det er ikke muligt at ændre vinklerne på den
valgte DVD.
,fortsat
71
Afspilleren fungerer ikke korrekt.
, Afbryd strømmen til afspilleren, hvis statisk
elektricitet osv. påvirker afspillerens
funktion.
Der vises fem tal eller bogstaver på
skærmen og i frontpaneldisplayet.
, Selvdiagnosefunktionen blev aktiveret.
(Se tabellen på side 72.)
Discskuffen kan ikke åbnes, og
meddelelsen "LOCKED" vises i
frontpaneldisplayet .
Selvdiagnosefunktion (Når
der vises bogstaver/tal i displayet)
Hvis selvdiagnosefunktionen er aktiveret for
at forhindre fejlfunktion i afspilleren, vises
der et servicenummer på fem tegn (f.eks. C 13
50) bestående af en kombination af et bogstav
og fire tal på skærmen og i
frontpaneldisplayet. Se følgende oversigt,
hvis dette er tilfældet.
C:13:50
, Børnesikringslås er indstillet (side 31).
Discskuffen kan ikke åbnes, og
meddelelsen "TRAY LOCKED" vises i
frontpaneldisplayet.
, Kontakt din Sony-forhandler eller den
lokale autoriserede Sony-serviceafdeling.
Første tre tegn Årsag og/eller
i serviceafhjælpning
nummeret
C 13
Disc'en er snavset.
, Aftør disc'en med en blød
klud (side 8).
C 31
Disc'en er ikke lagt korrekt i.
, Læg disc'en korrekt i.
Meddelelsen "Datafejl" vises på TVskærmen under afspilning af en DATA CD.
, Det MP3-lydspor, du vil afspille, er ødelagt.
, Data er ikke MPEG1 Audio Layer 3-data.
E XX
Afspilleren har udført
(xx står for et tal) selvdiagnosticeringsfunktion
en for at forhindre
fejlfunktion.
, Kontakt nærmeste Sonyforhandler eller den
lokale autoriserede Sonyserviceafdeling, og angiv
servicenummeret, der
består af fem tegn.
Eksempel: E 61 10
72
Ordliste
Dolby Digital (side 20, 68)
Digital lydkomprimeringsteknologi, der er
udviklet af Dolby Laboratories. Denne
teknologi er tilpasset flerkanals surround
sound. Bagkanalen er i stereo, og der er en
separat subwoofer-kanal i dette format.
Dolby Digital giver de samme separate
multikanaler med digitallyd af høj kvalitet,
som findes i Dolby Digitalbiograflydsystemer. Den gode
kanaladskillelse opnås ved, at alle kanalernes
data optages separat, og eftersom kanalernes
data behandles digitalt, er forvrængningen
minimal.
Billeddataene anvender MPEG 2-formatet,
der en af de mest udbredte standarder for
digital komprimering. Billeddataene
komprimeres til omkring 1/40 (gennemsnit)
af den oprindelige størrelse. DVD'en
anvender også komprimering med variabel
bit-hastighed, der ændrer dataene, så de
allokeres i henhold til billedets status.
Lyddataene optages i et flerkanalsformat,
f.eks. Dolby Digital, hvilket giver en mere
realistisk lydgengivelse.
Desuden har DVD'en forskellige avancerede
funktioner, f.eks. flere vinkler, flere sprog og
børnesikring.
DVD-RW (side 6)
DTS (side 20, 69)
DVD+RW (side 6)
Digital lydkomprimeringsteknologi udviklet
af Digital Theater Systems, Inc. Denne
teknologi er tilpasset flerkanals surround
sound. Bagkanalen er i stereo, og der er en
separat subwoofer-kanal i dette format. Med
DTS får du de samme separate multikanaler
med digitallyd af høj kvalitet.
Den gode kanaladskillelse opnås ved, at alle
kanalernes data optages separat, og eftersom
kanalernes data behandles digitalt, er
forvrængningen minimal.
En DVD+RW (plus RW) er en disc, der kan
optages og skrives på. DVD+RW'er anvender
et optageformat, der er lig DVD VIDEOformatet.
Dolby Surround (Pro Logic) (side 20)
DVD VIDEO (side 6)
En disc, der indeholder op til otte timers
levende billeder, selvom den har samme
diameter som en cd.
Datakapaciteten for en enkeltsidet DVD med
ét lag er 4,7 GB (gigabyte), hvilket er syv
gange så meget som for en cd.
Datakapaciteten for en enkeltsidet DVD med
to lag er 8,5 GB, en dobbeltsidet DVD med ét
lag er 9,4 GB, og en dobbeltsidet DVD med
to lag er 17 GB.
Indeks (CD)/videoindeks (VIDEO CD)
(side 13)
Yderligere oplysninger
Teknologi til lydsignalbehandling, som
Dolby Laboratories har udviklet til surround
sound. Når indgangssignalet indeholder en
surround-komponent, udsender Pro Logicprocessen front-, center- og bagsignalerne.
Bagkanalen har monolyd.
En DVD-RW er en disc, der kan optages og
skrives på, og som har samme størrelse som
en DVD VIDEO. DVD-RW'en har to
forskellige tilstande: VR-tilstand og
videotilstand. DVD-RW'er, der er oprettet i
videotilstand, har samme format som en
DVD VIDEO, hvorimod indholdet på discs,
der er oprettet i VR-tilstand (Video
Recording), kan programmeres eller
redigeres.
Et nummer, der opdeler et spor i sektioner, så
du let kan finde et bestemt sted på en cd eller
en VIDEO CD. På nogle discs er der ikke
optaget indekser.
Kapitel (side 10)
Sektioner af en film eller et musikstykke, som
er mindre end titler. En titel består af flere
kapitler. På nogle discs er der ikke optaget
kapitler.
,fortsat
73
MPEG-lyd (side 20, 68)
Et internationalt standardkodningssystem,
der anvendes til at komprimere de digitale
lydsignaler, som er autoriseret af ISO/IEC.
MPEG 1 er tilpasset op til 2-kanals stereo.
MPEG 2 anvendt på DVD'er er tilpasset op til
7.1-kanals surround sound.
Sekvens (side 10)
På en VIDEO CD med PBC-funktioner
(afspilningskontrol), er menuskærmbilleder,
levende billeder og stillbilleder opdelt i
sektioner, der kaldes "sekvenser".
Spor (side 10)
Sektioner af en film eller et musikstykke på
en CD eller VIDEO CD (længden af en sang).
Titel (side 10)
Den længste del af en film eller et
musikstykke på en DVD, en spillefilm osv. i
et videoprogram eller hele albummet i
lydsoftware.
74
Specifikationer
System
Generelt
Laser: Halvlederlaser
Signalformatsystem: PAL/NTSC
Strømkrav:
110 – 240 V vekselstrøm, 50/60 Hz
Strømforbrug: 10 W
Mål (ca.):
55 × 215 × 305 mm (bredde/højde/
dybde) inkl. fremspringende dele;
130 × 233 × 305 mm (bredde/højde/
dybde), når standeren er fastgjort;
Vægt (ca.):
2,0 kg; 2,2 kg, når understøtningen er
fastgjort
Driftstemperatur: 5 ° C til 35 ° C
Luftfugtighed (drift): 25% til 80%
Lydkarakteristika
Frekvensovergang: DVD VIDEO (PCM
96 kHz): 2 Hz til 44 kHz (±1,0 dB)/DVD
VIDEO (PCM 48 kHz): 2 Hz til 22 kHz
(±0,5 dB)/CD: 2 Hz til 20 kHz (±0,5 dB)
Signal/støj-forhold: 115 dB (kun LINE
OUT L/R (AUDIO)-udgange)
Harmonisk forvrængning: 0,003 %
Dynamikområde: DVD VIDEO: 103 dB/
CD: 99 dB
Wow og flutter: Under en påviselig værdi
(±0,001% W SPIDSVÆRDI)
Signalerne fra LINE OUT L/R (AUDIO)udgangene måles. Når du afspiller PCMlydspor med en samplingsfrekvens på
96 kHz, konverteres udgangssignalerne fra
DIGITAL OUT (OPTICAL eller COAXIAL)
til en samplingsfrekvens på 48 kHz.
Medfølgende tilbehør
Se side 16.
Ret til ændringer i specifikationer og design
uden forudgående varsel forbeholdes.
Udgange
Yderligere oplysninger
(Navn på stik: Stiktype/Udgangsniveau/
Belastningsimpedans)
LINE OUT (AUDIO): Phono-udgang/
2 Vrm/Over 10 kiloohm
DIGITAL OUT (OPTICAL): Optisk
udgang/–18 dBm (bølgelængde 660 nm)
DIGITAL OUT (COAXIAL): Phonoudgang/0,5 Vp-p/75 ohm
COMPONENT VIDEO OUT (Y, CB , CR):
Phono-stik/Y: 1,0 Vp-p/CB , CR :
0,7 Vp-p/75 ohm
LINE OUT (VIDEO): Phono-udgang/
1,0 Vp-p/75 ohm
S VIDEO OUT: Mini DIN-stik med 4 ben/
Y: 1,0 Vp-p/C: 0,3 Vp-p (PAL),
0,286 Vp-p (NTSC)/75 ohm
75
Liste over sprogkoder
Yderligere oplysninger findes på side 50, 54 og 64.
Sprogenes stavemåde er i overensstemmelse med ISO 639: 1988 (E/F) standard.
Kode Sprog
Kode Sprog
Kode Sprog
Kode Sprog
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
76
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian;
Lettish
1345 Malagasy
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
SerboCroatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1703 Ikke angivet
Indeks
Tal
16:9 65
4:3 BESKÅRET 65
4:3 LETTER BOX 65
5.1-kanals surround sound 20
A
A-B GENTAG 40
afspille i slowmotion 43
ALBUM 43
album 35
AUDIO ATT 67
AUDIO DRC 67
AUTO AFSPILNING 66
AUTOMATISK SLUKNING
66
AVANCERET 48
B
DVD+RW 6, 30, 73
DVD-RW 6, 33, 73
MPEG 24, 50, 68, 74
F
NULSTIL 64
FARVESYSTEM 65
fejlfinding 70
finde
et bestemt punkt ved
overvågning af TVskærmen 42
fjernbetjening 16, 62
fortsat afspilning
CD/VIDEO CD 29
DVD 29
frontpaneldisplay 10
fryse billede 43
PAUSESKÆRM 66
PAUSETILSTAND 67
PBC-afspilning 34
PLAY LIST 33
PRO LOGIC 23, 73
PROGRAM 37
programmeret afspilning 37
G
S
GENOPTAGET
AFSPILNING 67
GENTAG 39
gentaget afspilning 39
GRAFIK 66
BAGGRUNDS 66
batterier 16
BILLEDNAVIGATION 45
BILLEDTILSTAND 56
BIT-HASTIGHED 48
BNR 55
BØRNESIKRING 59
børnesikringslås 31
BRUGERDEFINERET 63
BRUGERDEFINERET
BILLEDE 56
BRUGERDEFINERET
BØRNESIKRING 58
BRUGERDEFINERET
INDSTILLING 66
håndtere discs 8
højttalere
tilslutte 20
HURTIG 64
hurtig afspilning 30
hurtig fremspoling 42
Hurtig installation 26, 64
hurtig søgning 30
hurtig tilbagespoling 42
C
I
D
INDEKS 44
indeks 73
INDSTILLING 63
CD 6, 29
DATA-CD 6, 35
DIGITAL UDGANG 68
digital udgang 68
DIGITAL
VIDEOFORBEDRING 57
display
frontpaneldisplay 10
klargøringsdisplay 63
kontrolmenudisplay 13
DISPLAYLYS 66
DISPLAYSPROG 64
DOLBY DIGITAL 24, 50,
68, 73
DOWN MIX 68
DTS 24, 50, 69, 73
DVD 6, 29, 73
DVD'ens menu 32
N
H
K
KAPITEL 43
kapitel 73
KAPITELVISNING 45
klargøringsdisplay 63
KLOKKEN/TEKST 43, 46
kontrolmenu 13
O
ORIGINAL 33
ORIGINAL/PLAY LIST 33
P
scanne 42
SEKVENS 43
sekvens 74
SHUFFLE 39
skærmdisplay
klargøringsdisplay 63
kontrolmenudisplay 13
SKÆRMINDSTILLING 65
søge 42
Spilbare discs 6
SPOR 44
spor 35, 74
SPORVISNING 45
SPROG-INDSTILLING 64
stander 25
STILL-BILLEDE 66
SURROUND 20, 52
T
Tilfældig afspilning 39
tilslutte 16, 17
TITEL 43
titel 74
TITELVISNING 45
TOP MENU 32
TV TYPE 65
TVS (TV Virtual Surround)
52
L
U
LAG 48
LYD 50, 64
LYDINDSTILLING 67
V
M
MENU 64
MP3 6, 35
UNDERTEKST 54, 64
VALG AF SPOR 67
VIDEO-CD 6, 29
VINKEL 54
Visning af disc'ens lyddata 51
77
78
79
Trykt på 100% genbrugspapir med
planteoliebaseret tryksværte uden VOC
(flygtige organiske forbindelser).
Sony Corporation
Download PDF

advertising