Sony | DVP-F25 | Sony DVP-F25 Betjeningsvejledning

3-077-371-71(2)
CD/DVD
Player
Betjeningvejledning
DVP-F25
© 2002 Sony Corporation
D:\projekty\Sony\dvpf25\dk\3077371711\01GB02WAR-CE.fm
ADVARSEL
Undlad at udsætte apparatet
for regn eller fugt, så risiko
for brand eller stød undgås.
Undlad at åbne kabinettet,
så elektrisk stød undgås.
Overlad alt
reparationsarbejde til
kvalificeret servicepersonale.
Nedledningen må kun skiftes
af en kvalificeret forhandler.
masterpage=left
Velkommen!
Installation
• Anbring ikke afspiller og discs
i nærheden af udstyr med stærke
magneter, f.eks. mikrobølgeovne
eller store højttalere.
• Anbring ikke enheden i en skrå
stilling. Den er kun beregnet til at
blive betjent i vandret eller lodret
stilling.
• Anbring ikke tunge genstande på
afspilleren.
• Mærkepladen er placeret på
bundens yderside.
Tak, fordi du købte denne Sony
CD-/DVD-afspiller. Før du
begynder at bruge afspilleren,
bedes du læse denne manual
grundigt igennem og opbevare den
til fremtidigt brug.
Dette apparat er klassificeret som
et KLASSE 1 LASER-produkt.
KLASSE 1 LASER
PRODUKTMÆRKATET findes
på bagsiden.
FORSIGTIG
Brug af optiske instrumenter
sammen med dette produkt forøger
risikoen for øjenskader. Da den
laserstråle, der bruges i denne
CD-/DVD-afspiller, er skadelig for
øjnene, bør du undgå at skille
kabinettet ad.
Overlad alt reparationsarbejde til
kvalificeret servicepersonale.
Følgende advarselmærkater findes
på laserens beskyttelseshus inden
i kabinettet (undtagen på asiatiske
modeller).
Forholdsregler
Sikkerhed
• Denne enhed virker på 220 –
240 V vekselstrøm, 50/60 Hz.
Kontrollér, at enhedens
driftsspænding er den samme
som den lokale strømforsyning.
• For at undgå brand eller elektrisk
stød må du ikke placere objekter
med væsker som f.eks. vaser på
apparatet.
2
DVP-F25
3-077-371-71(1)
D:\projekty\Sony\dvpf25\dk\3077371711\01GB03PRE1-CE.fm
Forholdsregler
Om sikkerhed
• Forsigtig – Brug af optiske instrumenter
sammen med dette produkt forøger risikoen
for øjenskader.
• Hvis du taber en genstand eller væske
i kabinettet, skal strømmen afbrydes, og
afspilleren bør kontrolleres af faguddannet
personale, før den tages i brug igen.
Om strømkilder
• Strømmen til afspilleren er ikke afbrudt, så
længe den er tilsluttet stikkontakten, heller
ikke hvis selve afspilleren er blevet slukket.
• Hvis du ikke skal anvende afspilleren i et
længere stykke tid, skal du tage stikket ud af
stikkontakten. Du skal tage stikket ud ved at
trække i selve stikket, aldrig i ledningen.
Om placering
• Anbring afspilleren på et sted med rigelig
ventilation for at undgå overophedning af
afspilleren.
• Anbring ikke afspilleren på et sted nær
varmekilder eller på et sted med direkte
sollys, meget støv eller mekaniske
vibrationer.
• Installér ikke apparatet på et sted med
begrænset plads, f.eks. i en reol eller i et
indbygningskabinet.
masterpage=right
Om betjeningen
• Hvis afspilleren flyttes direkte fra et koldt til
et varmt sted eller placeres i et rum med høj
luftfugtighed, kan der dannes kondensvand
på linserne i afspilleren. Hvis dette
forekommer, fungerer afspilleren måske
ikke korrekt. I dette tilfælde skal du fjerne
discen og lade afspilleren stå tændt i en halv
time, indtil fugten er fordampet.
• Ilæg ikke en disc med en anden form (f.eks.
firkantet eller hjerteformet) end standarden
i afspilleren. Skuffen med den ilagte disc
kan muligvis ikke køre ud, hvilket kan
medføre en fejlfunktion.
• Når du flytter afspilleren, skal du fjerne
eventuelle discs. Discen kan blive
beskadiget, hvis den ikke fjernes.
Om justering af lydstyrken
Skru ikke op for lyden, mens du lytter til et
afsnit med meget lave eller ingen lydsignaler.
Hvis du gør det, kan højttalerne ødelægges,
når du spiller en del med kraftige lydniveauer.
Ved installation af afspilleren på væggen
Hvis afspilleren falder ned, kan resultatet
være alvorlig beskadigelse. Overhold
følgende instruktioner for at forhindre
afspilleren i at falde ned.
• Installér den på en væg, der er stærk nok til
at bære afspilleren, ved at benytte to skruer,
der passer til væggens materiale og styrke.
Montér afspilleren på en lodret og flad væg,
der er forstærket. Hvis du ikke er sikker på
væggens eller skruernes styrke, kan du
kontakte byggemarkedet eller installatøren.
• Installér afspilleren lige.
• Den må ikke installeres i en skrå stilling.
• Hæng ikke på afspilleren, og læn dig ikke
op ad den.
• Anbring ikke objekter på afspilleren.
• Træk ikke i ledningerne, mens afspilleren
hænger på væggen.
• Sørg for, at du ikke træder på ledningerne.
• Når du bruger afspilleren, skal du ikke
bruge kræfter på at betjene den eller på at
indsætte eller fjerne discen.
• Når du rengør den, må du ikke lægge
hånden på den eller bruge kræfter.
3
DVP-F25
3-077-371-71(1)
D:\projekty\Sony\dvpf25\dk\3077371711\01GB03PRE1-CE.fm
masterpage=left
Om rengøring
Rengør kabinettet, panelet og knapperne med
en blød klud, der er fugtet let med et mildt
rengøringsmiddel. Brug ikke nogen form for
skuresvampe, skurepulver eller
opløsningsmidler såsom sprit eller
rensebenzin.
Om rengøring af discs
Anvend ikke de renseplader, der findes
i handelen. De kan forårsage fejlfunktion.
VIGTIG BEMÆRKNING
Forsigtig Med denne afspiller kan du vise et
still-videobillede eller et billede på TVskærmen i uendelig lang tid. Hvis du lader
still-videobilledet eller TV-billedet blive
stående på skærmen i længere tid, risikerer
du at beskadige TV-skærmen. ProjektionsTV’er er særligt følsomme over for dette.
Kontakt venligst din Sony forhandler, hvis du
har spørgsmål eller problemer med
afspilleren.
4
DVP-F25
3-077-371-71(1)
D:\projekty\Sony\dvpf25\dk\3077371711\01GB01COVCETOC.fm
master page=right
Indholdsfortegnelse
ADVARSEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Velkommen!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Forholdsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Om denne manual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Denne afspiller kan afspille følgende discs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Bemærkninger om discs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Stikordsregister til dele og kontrolknapper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Vejledning til skærmdisplays (Kontrollinje) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Enkel introduktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Hurtigt overblik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trin 1: Udpakning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trin 2: Isættelse af batterier i fjernbetjeningen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trin 3: TV-tilslutninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trin 4: Afspilning af en disc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
14
14
15
16
Tilslutninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Tilslutning af afspilleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trin 1: Tilslutning af videokabler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trin 2: Tilslutning af lydkabler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trin 3: Fastgørelse af bøsningsdækslet og Stativet . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trin 4: Tilslutning af strømkablet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trin 5: Hurtig installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
18
21
26
28
28
Afspilning af discs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Afspilning af discs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Søgning efter et bestemt punkt på en disc (Scan, Afspilning
i slow motion). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Genoptagelse af afspilningen fra det punkt, hvor du stoppede discen
(Genoptag Multi-disc) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Brug af DVD’ens menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Afspilning af VIDEO-CD’er med PBC-funktioner (PBC-afspilning) . . . . . . . .
Afspilning af MP3-lydspor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Forskellige afspilningsfunktioner (Programmeret afspilning, Tilfældig
afspilning, Gentaget afspilning, A-B Gentaget afspilning) . . . . . . . . . . . .
31
33
34
35
36
37
39
Søgning efter en scene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Søgning efter en titel/et kapitel/et spor/et indeks/en scene
(Søgning) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Visning af oplysninger om discen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Visning af spilletiden og den resterende spilletid
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Lydindstilinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Ændring af lyden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Indstillinger for TV Virtual Surround (TVS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
c fortsat
DVP-F25
3-077-371-71(1)
5
D:\projekty\Sony\dvpf25\dk\3077371711\01GB01COVCETOC.fm
master page=left
Afspilning af film . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Ændring af kamera-vinkel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Visning af underteksterne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Justering af billedkvaliteten (BNR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Justering af billedkvaliteten (BRUGERDEFINERET BILLEDE) . . . . . . . . . .
Forbedring af billedkvaliteten (DIGITAL VIDEOFORBEDRING) . . . . . . . . .
51
51
52
53
54
Brug af forskellige ekstrafunktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Låsning af discs (BRUGERDEFINERET BØRNESIKRING,
BØRNESIKRING) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Betjening af TV’et med den medfølgende fjernbetjening. . . . . . . . . . . . . . . . 60
Indstillinger og Justeringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Brug af Klargøringsdisplayet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indstilling af sproget for displayet eller lydsporet (SPROG-INDSTILLING) . .
Indstillinger for displayet (SKÆRMINDSTILLING). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Brugerdefinerede indstillinger (BRUGERDEFINERET INDSTILLING) . . . . .
Indstillinger for lyden (LYDINDSTILLING) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62
63
64
65
66
Yderligere oplysninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Fejlfinding. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Selvdiagnosefunktion (Når der vises tal/bogstaver i displayet) . . . . . . . . . . .
Ordliste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Liste over sprogkoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69
71
72
73
74
75
6
DVP-F25
3-077-371-71(1)
D:\projekty\Sony\dvpf25\dk\3077371711\01GB04PRE2-CE.fm
Om denne manual
• Instruktionerne i denne manual beskriver
knapperne på fjernbetjeningen. Du kan også
anvende knapperne på afspilleren, hvis de
har de samme som dem på fjernbetjeningen
eller lignende navne.
• Betydningen af de ikoner, der anvendes
i denne manual, er beskrevet nedenfor:
Ikon
masterpage=right
DVD’er med mærket ALL kan også afspilles
på denne afspiller.
Hvis du forsøger at afspille andre DVD’er,
vises meddelelsen “Afspilning af denne plade
er ikke tilladt i denne geografiske region.”
på TV-skærmen. Afhængigt af DVD’en er
der muligvis ikke angivet nogen regionkode,
selvom afspilning af DVD’en ikke er mulig
i den pågældende geografiske region.
Betydning
Funktioner til afspilning af
DVD-VIDEO’er eller DVD-R/
DVD-RW’er
X
Regionkode
DVP–XXXX
00V 00Hz
00W
NO.
0-000-000-00
Funktioner til afspilning af
VIDEO-CD’er eller CD-R’er/
CD-RW’er i video-CD-format
Eksmpel på discs, afspilleren
ikke kan afspille
Funktioner til afspilning af
DATA-CD’er (CD-ROM’er/
CD-R/CD-RW’er med MP3*lydspor)
Afspilleren kan ikke afspille følgende discs:
• Alle andre CD-ROM’er (herunder PHOTOCD’er)/CD-R’er/CD-RW’er end dem, der
er optaget i følgende format:
–Musik-CD-format
–Video-CD-format
–MP3-format, der er tilpasset ISO9660*
Niveau 1/Niveau 2 eller det udvidede
format, Joliet
• Datadel på CD-Extraer
• DVD-RW’er i VR-tilstand
• DVD-ROM’er
• DVD-Audio-discs
• HD-lag på Super Audio CD’er
Funktioner til afspilning af
musik-CD’er eller CD-R’er/
CD-RW’er i musik-CD-format
* MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) er et
standardformat, der er defineret af ISO
(International Standard Organization)/MPEG, til
komprimering af lyddata.
Denne afspiller kan
afspille følgende discs
Disc-type
DVD VIDEO
VIDEO CD
Musik-CD
“DVD VIDEO”-logoet er et varemærke.
Regionkode
Afspilleren har en regionkode på bagsiden, og
der kan kun afspilles DVD-VIDEO’er (kun
afspilning), der er mærket med en tilsvarende
regionkode. Dette system anvendes til
beskyttelse af ophavsretten.
* Et logisk format af filer og mapper på
CD-ROM’er, der er defineret af ISO
(International Standard Organization).
Desuden kan afspilleren ikke afspille
følgende discs:
• En DVD med en anden regionkode.
• En disc i en afvigende form (f.eks. stjerneeller hjerteformet).
• En disc med papir eller klistermærker.
• En disc, der stadig har lim fra cellofantape
eller et klistermærke på.
Bemærk
Nogle CD-R’er, CD-RW’er, DVD-R’er eller
DVD-RW’er (i video-tilstand) kan ikke afpilles på
denne afspiller, afhængigt af optagelseskvaliteten
eller de fysiske betingelser for discen eller
egenskaberne for optagelsesenheden.
Desuden kan discen ikke afspilles, hvis den ikke er
blevet korrekt færdiggjort. Hvis du ønsker flere
oplysninger, skal du se betjeningsvejledningen for
optagelsesenheden.
c fortsat
DVP-F25
3-077-371-71(1)
7
D:\projekty\Sony\dvpf25\dk\3077371711\01GB04PRE2-CE.fm
masterpage=left
Bemærk, at discs, der er oprettet i Packet Writeformatet, ikke kan afspilles.
• Hvis der er lim på kanten af discen, gnides
dens kant med siden af en pen eller blyant,
så limen fordeles jævnt på kanten, før
discen indsættes i afspilleren. Sørg for, at du
ikke berører afspilningssiden af discen, når
du gnider kanten.
• Hvis der er grat tilbage på kanten af discen,
fjerner du det ved at gnide med siden af
pennen eller blyanten. Hvis graten ikke
fjernes, kan discen have vanskeligt ved at
komme på plads i afspilleren, eller rester af
plastik, der klistrer til afspilningssiden af
discen, kan medføre overspringelser
i lyden.
• Aftør discen med en blød klud.
Aftør discen fra midten og ud.
Bemærkning om
afspilningsfunktioner for DVD’er
og VIDEO-CD’er
Nogle afspilningsfunktioner på DVD’er og
VIDEO-CD’er kan være bevidst fastsat af
softwareproducenter. Da denne enhed
afspiller DVD’er og VIDEO-CD’er
i overensstemmelse med det discindhold,
softwareproducenterne har udviklet, er nogle
af afspilningsfunktionerne muligvis ikke
tilgængelige. Se de instruktioner, der følger
med DVD’er eller VIDEO-CD’er.
Ophavsret
Dette produkt anvender teknologi til
beskyttelse af ophavsret, der er beskyttet af
metodekrav i bestemte amerikanske patenter
og andre immaterielle ejendomsrettigheder,
der ejes af Macrovision Corporation og andre
rettighedshavere. Brug af denne teknologi til
beskyttelse af ophavsret skal autoriseres af
Macrovision Corporation og er kun beregnet
til privatbrug og andre former for begrænset
visning, med mindre andet er autoriseret af
Macrovision Corporation. Reverse
engineering eller demontering er forbudt.
• Undlad at bruge opløsningsmidler, såsom
rensebenzin, fortynder, rensemidler eller
antistatisk spray beregnet til vinyl-LP’er.
Bemærkninger om discs
• Tag fat i discens kant for ikke at tilsmudse
den. Berør ikke overfladen.
• Udsæt ikke discen for direkte sollys eller
varmekilder, f.eks. varmluftkanaler, og
efterlad den ikke i en bil parkeret i direkte
sollys, da temperaturen i bilen kan stige
voldsomt.
• Efter at have trykket på A på afspilleren for
at køre skuffen ud, skal disc’en ikke
efterlades i skuffen. Tag den helt ud af
afspilleren.
• Anbring discen i hylsteret efter afspilning.
8
DVP-F25
3-077-371-71(1)
D:\projekty\Sony\dvpf25\dk\3077371711\01GB04PRE2-CE.fm
masterpage=right
Stikordsregister til dele og kontrolknapper
Se de sider, der er angivet i parentes, hvis du ønsker yderligere oplysninger.
Frontpanel
A
B
C
D
Discskuffe (31)
A (eject)-knap (32)
N (afspil)-knap (31)
[/1 (tænd/standby)-knap/indikator
(31)
Indikatoren lyser grønt, når der er tændt
for strømmen, og indikatoren lyser rødt,
når afspilleren er i standby.
E
(fjernbetjeningsmodtager) (14)
F
G
H
I
J
K
x (stop)-knap (32)
X (pause)-knap (32)
Skruehul til stativet (27)
Discskuffe (31)
(fjernbetjeningsmodtager) (14)
Belysning (65)
Lyser blåt, når der er tændt for strømmen.
c fortsat
DVP-F25
3-077-371-71(1)
9
D:\projekty\Sony\dvpf25\dk\3077371711\01GB04PRE2-CE.fm
masterpage=left
Bagpanel
A COMPONENT VIDEO OUT (Y, CB,
CR) (component video ud)-bøsninger
(18)
B AUDIO OUT L/R (audio ud V/H)bøsning (22) (23) (24)
C VIDEO OUT (video ud)-bøsning (18)
D S VIDEO OUT (S video ud)-bøsning
(18)
E DIGITAL OUT (OPTICAL) (digital
ud (optisk))-bøsning (23) (24) (25)
F CONTROL S IN (control S ind)bøsning (18)
Sådan fjernes bøsningsdækslet
Afspilleren sælges med bøsningsdækslet
fastgjort. Tryk på de to dele, der er markeret
med
for at fjerne bøsningsdækslet.
Bøsningerne og netledningen er illustreret
ovenfor.
Bøsningsdæksel
10
DVP-F25
3-077-371-71(1)
D:\projekty\Sony\dvpf25\dk\3077371711\01GB04PRE2-CE.fm
masterpage=right
Fjernbetjening
A TV [/1 (tænd/standby)-knap (60)
B Z EJECT-knap (32)
C Talknapper (35)
5-talsknappen har en berøringsprik.*
D CLEAR (slet)-knap (39)
E SUBTITLE (undertekst)-knap (51)
F AUDIO (lyd)-knap (48)
G ./> PREV/NEXT (forrige/
næste)-knapper (32)
H
m/M
SCAN/SLOW (scan/
langsom)-knapper (33)
I X PAUSE-knap (32)
J H PLAY (afspil)-knap (31)
H-knappen har en berøringsprik.*
K C/X/x/c-knapper (35)
L DISPLAY (skærm)-knap (12)
M TOP MENU (topmenu)-knap (35)
N [/1 (tænd/standby)-knap (31)
O VOL (lydstyrke) +/– knapper (60)
+ knappen har en berøringsprik.*
P TV/VIDEO-knap (60)
Q ENTER (skriv)-knap (33)
R PICTURE MODE (billedtilstand)knap (53)
S ANGLE (vinkel)-knap (51)
T SUR (surround)-knap (49)
U TIME/TEXT (klokken/tekst)-knap
(46)
V REPEAT (gentag)-knap (42)
W REPLAY (afspil igen)-knap (32)
X SEARCH MODE (søgetilstand)-knap
(45)
Y x STOP-knap (32)
Z ENTER (skriv)-knap (33)
wj O RETURN (gå tilbage)-knap (36)
wk MENU-knap (35) (37)
* Brug berøringsprikken som reference, når du
betjener afspilleren.
11
DVP-F25
3-077-371-71(1)
D:\projekty\Sony\dvpf25\dk\3077371711\01GB04PRE2-CE.fm
masterpage=left
◆Display 2
Vejledning til
skærmdisplays (Kontrollinje)
I det følgende forklares kontrollinjen.
Kontrollinjen bruges til at foretage
justeringer af indstillingerne eller vise
oplysninger under afspilning.
Det viste indhold afhænger af den type disc,
der afspilles. Tallene i parentes er
henvisninger til sidetal.
Visning af kontrollinjen under
afspilning
Nedenstående vises, når DISPLAY-knappen
trykkes ind flere gange under afspilning. Du
kan vælge den indstilling, der passer til den
aktuelle afspilning og få vist de relaterede
oplysninger.
◆Display 1
Du kan anvende følgende afspilningstilstande
1~4. Indikatoren lyser blå, når tilstanden
aktiveres.
Eksempel: Når gentaget afspilning vælges.
(Displayet skifter, når der er angivet A-B
Gentaget afspilning.)
Du kan anvende følgende afspilningstilstande
7~qs. Indikatoren lyser blå, når tilstanden
aktiveres.
Eksempel: Når “TVS” er angivet.
NTSC
G TVS (49)
H “BNR” (52)
I “BRUGERDEFINERET BILLEDE”
(53)
J “DIGITAL VIDEOFORBEDRING”
(54)
K “VINKEL” (51)
Indikatoren lyser blåt, når der er
optaget forskellige vinkler for en
scene.
L Vises, når afspilleren udsender signalet
i NTSC-format
m
◆Display 3
Følgende afspilningsoplysninger vises.
Eksempel: Ved afspilning af en DVD.
KAPITEL
DVD T41– 8
A
B
C
D
E
Gentaget afspilning (42)
Tilfældig afspilning (41)
Programmeret afspilning (39)
A-B Gentaget afspilning (43)
Den enhed, der gentages, i dette
eksempel.
F Afspilningsstatus (NAfspilning,
XPause, xStop osv.)
m
M
N
O
P
Q
T 1:01:57
KLOKKEN/TEKST-ikon (46)
Disctype
DVD’ens titelnummer (46)
DVD’ens kapitelnummer (46)
Spilletid eller resterende tid (46)
m
◆Display 4 (kun DVD-afspilning)
DOLBY DIGITAL 3 / 2 .1
qk
R Formatet på det aktuelle lydsignal (49)
12
DVP-F25
3-077-371-71(1)
D:\projekty\Sony\dvpf25\dk\3077371711\01GB04PRE2-CE.fm
masterpage=right
◆Display 3
Viser de samme oplysninger som i Display 2
under afspiling.
m
◆Tomt display
m
NTSC
◆Tilbage til Display 1
Visning af kontrollinjen, når
afspilleren er stoppet
Nedenstående vises, når DISPLAY-knappen
trykkes ind flere gange, når afspilleren er
stoppet. Du kan foretage grundlæggende
justeringer og tilpasse afspilleren til dine
afspilningspræferencer.
◆Display 1
Følgende indstillinger kan foretages.
m
◆Display 4
Viser de samme oplysninger som i Display 3
under afspiling.
DVD T41– 8
T 1:01:57
m
◆Tomt display
HURTIG
m
◆Tilbage til Display 1
A
INSTALLATION (62)
• Vælg HURTIG for at foretage det mindst
mulige antal grundlæggende justeringer før
brug af afspilleren.
• Vælg BRUGERDEFINERET for at
foretage en hel række justeringer.
• Vælg NULSTIL for at stille
INSTALLATION-justeringerne tilbage til
standardindstillingerne.
B
BØRNESIKRING (56)
• Angives for at begrænse afspilningen af
udvalgte discs på denne afspiller.
m
◆Display 2
Viser de samme oplysninger som i Display 1
under afspiling.
KAPITEL
m
13
DVP-F25
3-077-371-71(1)
D:\projekty\Sony\dvpf25\dk\3077371711\01GB05GET1-CE.fm
Enkel introduktion
Hurtigt overblik
Denne introduktion giver dig et hurtigt
overblik med nok oplysninger til at begynde
at bruge afspilleren. Hvis du vil anvende
denne afspillers surround sound-funktioner,
skal du se afsnittet “Tilslutninger” på side 17.
Bemærkninger
masterpage=left
Trin 2: Isættelse af
batterier
i fjernbetjeningen
Du kan betjene afspilleren ved hjælp af den
medfølgende fjernbetjening. Isæt to R6batterier (størrelse AA), så batterienderne 3
og # svarer til diagrammet i batterirummet.
Når du bruger fjernbetjeningen, skal du pege
den i retning af fjernbetjeningsmodtageren
på afspilleren.
• Du kan ikke tilslutte denne afspiller til et TV, der
ikke har enten en videoindgang eller en SCART
(EURO AV)-bøsning.
• Sørg for at slukke for strømmen til hver enkelt
komponent, før tilslutningen foretages.
Trin 1: Udpakning
Kontroller, at du har følgende dele:
• Lyd-/videokabel (phono-stik × 3 y
phono-stik × 3) (1)
• Fjernbetjening (1)
• R6-batterier (størrelse AA) (2)
• Stativ (1)
• Skrue (1)
• A EURO AV-adapter er inkluderet i nogle
modeller.
Bemærkninger
• Efterlad ikke fjernbetjeningen på et meget varmt
eller fugtigt sted.
• Tab ikke fremmedlegemer ned i fjernbetjeningens
batterirum, f.eks. under udskiftning af batterier.
• Udsæt ikke fjernbetjeningsmodtageren for direkte
lys fra solen eller lamper. Det vil kunne medføre
fejlfunktion.
• Hvis du ikke anvender fjernbetjeningen i længere
tid, bør du fjerne batterierne for at undgå skade fra
lækkende batterier og korrosion.
14
DVP-F25
3-077-371-71(1)
D:\projekty\Sony\dvpf25\dk\3077371711\01GB05GET1-CE.fm
masterpage=right
Trin 3: TV-tilslutninger
Enkel introduktion
Fjern bøsningslåget fra afspilleren (se fig. A og side 10).
Tilslut derefter det medfølgende lyd-/videokabel og netledningen i rækkefølgen (1~3) vist
nedenfor. Sørg for at tilslutte netledningen til sidst.
Sæt bøsningsdækslet på, når du har tilsluttet ledningerne (side 26).
CD/DVD-afspiller
(rød)(hvid)(gul)
(gul)
(rød)
til VIDEO OUT
til AUDIO OUT
L/R
(hvid)
3 Strømkilde
TV
til videoindgang
(gul)
(gul)
(hvid)
(hvid)
1 Lyd-/videokabel
(medfølger)
l: Signalretning
(rød)
(rød)
til lydindgang
Ved tilslutning til et standard-TV med 4:3skærm
Afhængigt af TV-typen, passer billedet
muligvis ikke til TV-skærmen.
Hvis du vil ændre formatforholdet, skal du se
side 64.
Hvis dit TV har en SCART (EURO AV)bøsning
Tilslut den medfølgende EURO AV-adapter
til TV’et, og tilslut den til den afspiller, der
benytter det medfølgende lyd-/videokabel.
Ved tilslutning til et mono-TV
Brug en stereo til mono-konverteringsledning
til (medfølger ikke) Tilslut VIDEO OUT-
2 Strømkilde
bøsningen på afspilleren til TV’ets
videoindgang, og tilslut AUDIO OUT L/Rbøsningerne til TV’ets lydindgang.
Kun asiatiske modeller
Sådan ændres farvesystemet
Farvesystemet på afspilleren er indstillet til
NTSC eller PAL. Hvis menuen på skærmen
ikke vises på TV-skærmen, skal du ændre
afspillerens farvesystem til det samme
farvesystem (PAL eller NTSC), som TV’et
benytter. For at ændre farvesystemet skal du
holde ?/1 nede i et par sekunder, samtidig
med at du trykker på X på afspilleren.
15
DVP-F25
3-077-371-71(1)
D:\projekty\Sony\dvpf25\dk\3077371711\01GB05GET1-CE.fm
masterpage=left
Trin 4: Afspilning af en disc
Siden med etiketten (ikke-afspilningssiden)
kan ses igennem discvinduet.
A Tænd for TV’et.
B Tryk på [/1 på afspilleren.
C Indstil indgangsvælgeren på
TV’et, så signalet fra afspilleren
vises på TV-skærmen.
D Ilæg discen med afspilningssiden
nedad i discskuffen, så etiketsiden
vises igennem discvinduet.
E Tryk på N.
Afspilleren begynder at afspille discen.
Efter Trin 5
Afhængigt af discen vises en menu muligvis
på TV-skærmen. I så fald skal du vælge det
ønskede emne i menuen og afspille DVD’en
(side 35) eller VIDEO-CD-discen (side 36).
Sådan stoppes afspilningen
Tryk på x.
Sådan fjernes discen
Tryk på A.
Tag discen ud af afspilleren.
Sådan slukkes afspilleren
Tryk på [/1. Afspilleren går i standby, og
strømindikatoren lyser rødt.
16
DVP-F25
3-077-371-71(1)
D:\projekty\Sony\dvpf25\dk\3077371711\01GB06GET2-CE.fm
masterpage=right
Tilslutninger
Tilslutning af afspilleren
Tilslutninger
Følg Trin 1 til 5 for at tilslutte og justere indstillingerne for afspilleren.
Før du starter, skal du slukke for strømmen, kontrollere, at du har alt det medfølgende tilbehør
og indsætte batterierne i fjernbetjeningen (side 14). Fjern bøsningsdækslet (side 10).
Bemærkninger
• Tilslut kablerne forsvarligt for at undgå uønsket støj.
• Se de instruktioner, der følger med de komponenter, der skal tilsluttes.
c fortsat
DVP-F25
3-077-371-71(1)
17
D:\projekty\Sony\dvpf25\dk\3077371711\01GB06GET2-CE.fm
masterpage=left
Trin 1: Tilslutning af videokabler
Tilslut afspilleren til TV-skærmen, projektoren eller AV-forstærkeren (receiveren) ved hjælp af
et videokabel. Vælg én af måderne A til C, afhængigt af, hvordan den passer med
indgangsbøsning på TV’et, projektoren eller AV-forstærkeren (receiveren).
Component
video-kabel
(medfølger
ikke)
S VIDEO
-kabel
(medfølger ikke)
(grøn)
(grøn)
(blå)
TV, projektor eller AVforstærker (receiveren)
(blå)
(rød)
TV, projektor eller AVforstærker (receiveren)
(grøn)
Control S-kabel
(medfølger ikke)
(rød)
(blå)
TV eller
videokomponent med
CONTROL S-bøsning
(rød)
til
S VIDEO OUT
til COMPONENT
VIDEO OUT
til CONTROL S IN
CD-/DVD-afspiller
(gul)
til VIDEO
OUT
(gul)
(gul)
(gul)
TV, projektor eller
AV-forstærker
(receiveren)
Lyd-/videokabel
(medfølger)
(gul)
TV
l: Signalretning
EURO AV-adapter
(inkluderet i nogle
modeller)
Lyd-/videokabel
(medfølger)
18
DVP-F25
3-077-371-71(1)
D:\projekty\Sony\dvpf25\dk\3077371711\01GB06GET2-CE.fm
masterpage=right
A Hvis du tilslutter til en videoindgangsbøsning
Tilslut de gule stik på lyd-/videokablet (medfølger) til de gule (video) bøsninger. Du kan se
billeder i standardkvalitet.
Gul (video)
Hvid (V)
Rød (H)
Tilslut de røde og hvide stik for at tilslutte til lydindgangsbøsninger (side 22). (Gør dette, hvis
du kun tilslutter til et TV.)
Tilslutninger
Gul (video)
Hvid (V)
Rød (H)
B Hvis du tilslutter til en S VIDEO-indgangsbøsning
Tilslut S VIDEO-kablet (medfølger ikke). Du kan se billeder i høj kvalitet.
C Hvis du tilslutter til en SCART (EURO AV)-indgangsbøsning
Tilslut den medfølgende EURO AV-adapter til SCART (EURO AV)-indgangsbøsningen på
TV’et, og tilslut afspilleren og EURO AV-adapteren ved hjælp af lyd-/videokablet (medfølger).
Tilslut de gule stik på lyd-/videokablet til de gule (video) bøsninger. Brug de røde og hvide stik
for at tilslutte til lydindgangsbøsningerne (side 22).
Gul (video)
Gul (video)
Hvid (V)
Rød (H)
TV
Hvid (V)
EURO AV-adapter
Rød (H)
D Hvis du tilslutter til en skærm, projector eller AV-forstærker (receiveren)
med component video-indgangsbøsninger (Y, CB, CR)
Tilslut komponenten via COMPONENT VIDEO OUT-bøsningerne ved hjælp af et component
video-kabel (medfølger ikke) eller tre videoledninger (medfølger ikke) af samme type og
længde. Du kan se billeder med nøjagtig farvegengivelse og billeder i høj kvalitet.
Grøn
Blå
Rød
Grøn
Blå
Rød
Hvis TV’et eller videokomponenten har et CONTROL S-stik
Du kan betjene afspilleren ved at pege fjernbetjeningen i retning af fjernbetjeningsmodtageren på TV’et eller
videokomponenten. Denne funktion er bekvem, når du har placeret afspilleren og TV’et eller
videokomponenten væk fra hinanden.
Tilslut TV’et eller videokomponenten via CONTROL S IN-stikkene ved hjælp af Control S-kablet
(medfølger ikke). Se de instruktioner, der følger med den komponent, der skal tilsluttes.
c fortsat
DVP-F25
3-077-371-71(1)
19
D:\projekty\Sony\dvpf25\dk\3077371711\01GB06GET2-CE.fm
masterpage=left
Bemærkninger
• Tilslutning af afspilleren direkte til TV’et. Du kan muligvis ikke få et klart billede på TV-skærmen, hvis du
fører afspillerens signaler gennem videobåndoptageren.
Videobåndoptager
CD-/DVD-afspiller
TV
Tilslut direkte
Når du afspiller en disc, der er optaget i NTSC-farvesystemet, viser afspilleren videosignalet
eller klargøringsdisplayet osv. i NTSC-farvesystemet, og billedet vises muligvis ikke på et
TV med PAL-farvesystem. Fjern discen, hvis dette er tilfældet.
• Kun asiatiske modeller
Du kan ændre farvesystemet på afspilleren, så det passer til farvesystemet på det tilsluttede TV-apparat
(side 15).
20
DVP-F25
3-077-371-71(1)
D:\projekty\Sony\dvpf25\dk\3077371711\01GB06GET2-CE.fm
masterpage=right
Trin 2: Tilslutning af lydkabler
Se nedenstående diagram for at vælge den tilslutning, der passer bedst til dit system. Læs
instruktionerne til de komponenter, der skal tilsluttes.
Tilslutninger
Vælg en tilslutning
Vælg en af følgende tilslutninger,
A
til
D
Komponenter, der skal tilsluttes
TV
• Surround-effekter: TVS-DYNAMISK (side 50),
TVS-BRED (side 50)
.
Tilslutning
Din installation
A
(side 22)
Eksempel
Stereoforstærker (receiveren) og to højttalere
• Surround-effekter: TVS-STANDARD (side 50)
eller
MD-optager/DAT-optager
• Surround-effekter: ingen
B
(side 23)
Eksempel
AV-forstærker (receiveren) med en Dolby*
Surround (Pro Logic)-dekoder og 3 til 6
højttalere
• Surround-effekter: Dolby Surround (Pro Logic)
(side 67)
C
(side 24)
Eksempel
AV-forstærker (receiveren) med digital
indgangsbøsning med Dolby Digital, MPEG-lyd
eller DTS**-dekoder samt 6 højttalere
• Surround-effekter: Dolby Digital (5.1-kanals)
(side 67), DTS (5.1-kanals) (side 68), MPEG-lyd
(5.1-kanals) (side 68)
D
(side 25)
Eksempel
* Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories.
“Dolby”, “Pro Logic” og det dobbelte
D-symbol er varemærker tilhørende Dolby
Laboratories.
** “DTS” og “DTS Digital Out” er varemærker
tilhørende Digital Theater Systems, Inc.
c fortsat
DVP-F25
3-077-371-71(1)
21
D:\projekty\Sony\dvpf25\dk\3077371711\01GB06GET2-CE.fm
A
masterpage=left
Tilslutning til dit TV
Denne tilslutning anvender TV’ets højttalere til lyd.
CD-/DVD-afspiller
(rød)(hvid)
(rød)
til AUDIO OUT
L/R
(hvid)
TV
(rød)
(hvid)
Lyd-/videokabel
(medfølger)
l: Signalretning
til lydindgang
(gul)*
(gul)*
EURO AV-adapter (medfølger nogle
modeller) for tilslutning til SCART (EURO
AV)-indgangsbøsningen
* Det gule stik anvendes til videosignaler (side 18).
z Tip!
Brug en stereo til mono-konverteringsledning ved
tilslutning til et mono-TV (medfølger ikke). Tilslut
AUDIO OUT L/R-bøsningerne til TV’ets
lydindgangsbøsning.
22
DVP-F25
3-077-371-71(1)
B Tilslutning til stereoforstærker (receiveren) og 2 højttalere/Tilslutning til
MD-/DAT-optager
CD-/DVD-afspiller
(hvid)
(rød)
Tilslutninger
Hvis stereoforstærkeren (receiveren) kun har lydindgangsbøsninger V og H, skal du anvende
B-1 . Hvis forstærkeren (receiveren) har digital indgangsbøsning, eller hvis du tilslutter til en
MD-/DAT-optager, skal du anvende B-2 . I så fald kan du også tilslutte afspilleren direkte til
MD-/DAT-optageren ved hjælp af stereoforstærkeren (receiveren).
Stereolydkabel
(medfølger
Optisk digital kabel
ikke)
(medfølger ikke)
(hvid)
eller
(rød)
til DIGITAL OUT
(OPTICAL)
til AUDIO OUT L/R
(hvid)
(rød)
til lydindgang
[Højttalere]
til optisk digital indgang
Stereoforstærker (receiveren)
Front (V)
MD-optager/DAT-optager
Front (H)
l: Signalretning
z Tip!
I tilslutning B-1 kan du anvende det
medfølgende lyd-/videokabel i stedet for et separat
lydkabel.
c fortsat
23
D:\projekty\Sony\dvpf25\dk\3077371711\01GB06GET2-CE.fm
masterpage=left
C Tilslutning af en AV-forstærker (receiveren) med en Dolby Surround
(Pro Logic)-dekoder og 3 til 6 højttalere
Du kan kun opnå Dolby Surround-effekter, når du spiller discs med Dolby Surround-lyd eller
multi-kanallyd (Dolby Digital).
Hvis forstærkeren (receiveren) kun har lydindgangsbøsninger V og H, skal du anvende C-1 .
Hvis forstærkeren (receiveren) har en digital indgangsbøsning, skal du anvende C-2 .
CD-/DVD-afspiller
(hvid)
(rød)
Stereolydkabel
Optisk digital kabel
(medfølger
(medfølger ikke)
ikke)
(hvid)
til AUDIO OUT L/R
eller
(rød)
til DIGITAL OUT
(OPTICAL)
(hvid)
(rød)
til lydindgang
til optisk digital indgang
[Højttalere]
[Højttalere]
Forstærker (receiveren) med
Dolby Surround-dekoder
Bag (V)
Front (V)
Bag (H)
Subwoofer
Midt
Front (H)
Bag (mono)
l: Signalretning
Bemærk
Når du tilslutter 6 højttalere, skal du erstatte den
bageste monohøjttaler med en centerhøjttaler,
to baghøjttalere og en subwoofer.
24
DVP-F25
3-077-371-71(1)
D:\projekty\Sony\dvpf25\dk\3077371711\01GB06GET2-CE.fm
masterpage=right
D Tilslutning til en AV forstærker (receiveren) med digital indgangsbøsning
med Dolby Digital, MPEG-lyd eller DTS-dekoder samt 6 højttalere
CD-/DVD-afspiller
Tilslutninger
Denne tilslutning gør det muligt at opnå Dolby Digital, MPEG-lyd eller DTS-dekoderfunktion
på AV forstærkeren (receiveren). Du vil i så fald måske ikke kunne betjene surround soundeffekterne fra afspilleren.
til DIGITAL OUT
(OPTICAL)
Optisk digital kabel
(medfølger ikke)
til optisk digital indgang
[Højttalere]
Bag (V)
AV-forstærker (receiveren)
med en dekoder
Subwoofer
Bag (H)
[Højttalere]
Front (V)
Midt
Front (H)
l: Signalretning
Bemærk
Når du har udført tilslutningen, skal du sørge for at
sætte “DOLBY DIGITAL” til “DOLBY
DIGITAL” og “DTS” til “TIL” i Hurtig Installation
(side 28). Hvis AV-forstærkeren (receiveren) har en
MPEG lyddekoder, skal du angive “MPEG” til
“MPEG” (side 68). I modsat fald kommer der ingen
lyd, men snarere en kraftig støj fra højttalerne.
25
DVP-F25
3-077-371-71(1)
D:\projekty\Sony\dvpf25\dk\3077371711\01GB06GET2-CE.fm
masterpage=left
Trin 3: Fastgørelse af bøsningsdækslet og Stativet
Du kan anvende afspilleren i liggende eller
i stående position ved at fastgøre det
medfølgende stativ til bagsiden eller siden af
afspilleren. Du kan også montere afspilleren
på væggen.
Fastgørelse af bøsningsdækslet
(ved brug af afspilleren i
liggende position)
1
Saml alle tilslutningskablerne, og før
dem igennem midten af åbningen på
afspillerens bagside.
• Tryk ikke ned på afspilleren med discvinduet
nedad. Dette kan medføre ridser eller
beskadigelse af afspilleren.
• Hvis du benytter ledninger, der kan fås i handelen,
anbefales det at anvende kabler af samme
dimensioner som de medfølgende ledninger. Hvis
de er for tykke eller stive, eller hvis stikket er for
stort, kan du måske ikke sætte bøsningslåget
ordentligt på. Hvis du ikke kan fastgøre
bøsningsdækslet, er det ikke nødvendigt.
Brug af afspilleren i stående
position
Sørg for at fastgøre det medfølgende stativ.
Sådan monteres stativet på afspillerens
bagside
1 Fastgør stativet til bøsningsdækslets
skruehul ved hjælp af den medfølgende
skrue.
2
Fastgør forsigtigt bøsningsdækslet,
så kablerne ikke klemmes.
2 Placér afspilleren stående på stativet.
3
Placér afspilleren fladt på en jævn
overflade.
Bemærkninger
• Sørg for, at ledningerne ikke kommer i klemme
i bøsningslåget.
26
DVP-F25
3-077-371-71(1)
D:\projekty\Sony\dvpf25\dk\3077371711\01GB06GET2-CE.fm
Sådan monteres stativet på afspillerens
side
1 Fastgør stativet til skruehullet på siden af
afspilleren ved hjælp af den medfølgende
skrue.
masterpage=right
Montering af afspilleren på
væggen
80 mm
Tilslutninger
Fastgør bøsningsdækslet (side 26).
Fastgør skruerne (medfølger ikke) til væggen
i samme højde 80 mm fra hinanden. Skruerne
skal stikke 5-6 mm ud.
2 Placér afspilleren på stativet.
5-6 mm
Fjern de forseglinger, der dækker
ophængningshullerne. Hæng afspilleren op
på skruerne. Tryk afspilleren tæt ind til
væggen.
4,2 mm
9,2 mm
Bemærkninger
• Brug kun det medfølgende stativ, når du skal
bruge afspilleren i stående position. Montér ikke
stativet, hvis du vil bruge afspilleren liggende.
• Hold på selve afspilleren, når du flytter den. Hvis
du holder på stativet, kan dette knække.
• Brug ikke afspilleren lodret uden at fastgøre
stativet. Hvis du ikke monterer det, står
afspilleren ustabilt, og den kan vælte.
Bemærkninger
• Brug skruer, der passer til væggens materiale og
styrke.
• Montér afspilleren på en lodret og flad væg, der er
forstærket. Montér ikke afspilleren, hvis væggen
ikke er lodret, flad eller stærk nok.
• Kontakt et byggemarked eller en installatør
angående væggens materialer eller de skruer, der
skal bruges.
• Når afspilleren har været brugt i lang tid på
væggen, kan væggen bagved eller over afspilleren
blive misfarvet eller skrælle af som følge af
varmestråling fra afspilleren, afhængigt af
vægmaterialet.
• Sony afstår fra ethvert ansvar for ulykker eller
skader, der sker som følge af ukorrekt installation,
væggens eller skruernes manglende holdbarhed,
ukorrekt betjening, naturkatastrofer osv.
27
DVP-F25
3-077-371-71(1)
D:\projekty\Sony\dvpf25\dk\3077371711\01GB06GET2-CE.fm
masterpage=left
Trin 4: Tilslutning af strømkablet
Sæt afspillerens og TV’ets netledinger i stikkontakten.
Trin 5: Hurtig installation
Følg nedenstående trin for at foretage det mindst mulige antal grundlæggende justeringer på
afspilleren.
Tryk på >, hvis du vil springe et trin over. Tryk på ., hvis du vil gå tilbage til forrige
justering.
Skærmdisplays varierer, alt efter afspillermodellen.
4 Tryk på ENTER uden at indsætte en
disc.
Klargøringsdisplayet til indstilling af de
sprog, som bruges i displayet på
skærmen, vises.
De tilgængelige sprog varierer, alt efter
afspillermodellen.
LANGUAGE SETUP
OSD:
DVD MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
1 Tænd for TV’et.
2 Tryk på [/1.
3 Indstil indgangsvælgeren på
TV’et, så signalet fra afspilleren
vises på TV-skærmen.
“Press [ENTER] to run QUICK SETUP.”
(Tryk på [ENTER] for at køre HURTIG
INSTALLATION.) vises nederst på
skærmen. Hvis denne meddelelse ikke
vises, skal du vælge “QUICK”
(HURTIG) under “SETUP”
(INSTALLATION) på kontrollinjen for
at køre Hurtig installation (side 63).
ENGLISH
ENGLISH
FRANÇAIS
DEUTSCH
ITALIANO
ESPAÑOL
NEDERLANDS
DANSK
SVENSKA
5 Tryk på X/x for at vælge et sprog.
Afspilleren anvender det sprog, der er
valgt her til at vise menuen og
underteksterne.
6 Tryk på ENTER.
Klargøringsdisplayet til valg af
formatforholdet på det TV, der skal
tilsluttes, vises.
SKÆRMINDSTILLING
TV TYPE:
PAUSESKÆRM:
BAGGRUNDS:
16:9
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 BESKÅRET
28
DVP-F25
3-077-371-71(1)
D:\projekty\Sony\dvpf25\dk\3077371711\01GB06GET2-CE.fm
masterpage=right
7 Tryk på X/x for at vælge de
LYDINDSTILLING
AUDIO ATT:
FRA
AUDIO DRC:
STANDARD
DOWN MIX:
DOLBY SURROUND
DIGITAL UDGANG:
TIL
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
D-PCM
MPEG:
DOLBY DIGITAL
DTS:
indstillinger, der passer til
TV-typen.
8 Tryk på ENTER.
Klargøringsdisplayet til valg af
bøsningstypen til brug sammen med
forstærkeren (receiveren) vises.
Er denne afspiller tilsluttet til en
forstærker el. reciever ? Vælg den type
tilslutning, du bruger.
B-2
D
• DOLBY DIGITAL (kun hvis
forstærkeren (receiveren) har en Dolby
Digital-dekoder) (side 67)
11Tryk på ENTER.
“DTS” vælges.
LYDINDSTILLING
AUDIO ATT:
FRA
AUDIO DRC:
STANDARD
DOWN MIX:
DOLBY SURROUND
DIGITAL UDGANG:
TIL
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
MPEG:
PCM
DTS:
FRA
FRA
TIL
AUDIO OUTPUT L/R
DIGITAL OUTPUT
NEJ
9 Tryk på X/x for at vælge
Vælg det punkt, der svarer til den
lydtilslutning, du valgte på siderne sider
22 til 25 ( A til D ).
A
• Hvis du kun skal tilslutte til et TVapparat, skal du vælge “NEJ”. Hurtig
installation afsluttes, og tilslutningerne
er færdige.
B-1
C-2
12Tryk på X/x for at vælge, om du
vil sende et DTS-signal til
forstærkeren (receiveren).
Vælg det punkt, der svarer til den
lydtilslutning, du valgte på siderne sider
23 til 25 ( B til D ).
B-2
C-2
• FRA (side 68)
D
C-1
• Vælg “AUDIO OUTPUT L/R”. Hurtig
installation afsluttes, og tilslutningerne
er færdige.
B-2
C-2
• D-PCM (side 67)
JA
bøsningstype (hvis der er nogen)
for tilslutning til forstærker
(receiveren), og tryk derefter på
ENTER.
Tilslutninger
◆ Hvis du har et Widescreen-TV eller et
4:3 standard-TV med Widescreenindstilling
• 16:9 (side 64)
◆ Hvis du har et 4:3 standard-TV
• 4:3 LETTER BOX eller 4:3
BESKÅRET (side 64)
D
• Vælg “DIGITAL OUTPUT”.
Klargøringsdisplayet “DOLBY
DIGITAL” vises.
10Tryk på X/x for at vælge den
• TIL (kun hvis forstærkeren (receiveren)
har en DTS-dekoder) (side 68)
13Tryk på ENTER.
Hurtig installation er færdig. Alle
tilslutninger og installationer er færdige.
Hvis AV-forstærkeren (receiveren) har
en MPEG lyddekoder, skal du angive
“MPEG”-indstillingen (side 68).
Dolby Digital-signaltype, som du
vil sende til forstærkeren
(receiveren).
Vælg det signal, der svarer til den
lydtilslutning, du valgte på siderne sider
23 til 25 ( B til D ).
c fortsat
DVP-F25
3-077-371-71(1)
29
D:\projekty\Sony\dvpf25\dk\3077371711\01GB06GET2-CE.fm
masterpage=left
Surround sound-effekter
Hvis du vil anvende afspillerens eller
forstærkerens (receiverens) surround soundeffekter, skal du anvende de indstillinger, der
er beskrevet nedenfor, til den lydtilslutning, du
valgte på sider 23 til 25 ( B til D ).
Disse er standardindstillinger og skal ikke
justeres, når du første gang tilslutter
afspilleren. Se side 62, hvis du ønsker
oplysninger om brugen af
Klargøringsdisplayet.
Lydtilslutning (sider 22 til 25)
A
• Yderligere indstillinger er ikke nødvendige.
B-1
C-1
• Angiv “DOWN MIX” til “DOLBY
SURROUND” (side 67).
• Hvis lyden forvrænges, selv når du skruer
ned for lyden, skal du sætte “AUDIO ATT”
til “TIL” (side 66).
B-2
C-2
D
• Angiv “DOWN MIX” til “DOLBY
SURROUND” (side 67).
• Angiv “DIGITAL UDGANG” til “TIL”
(side 67).
30
DVP-F25
3-077-371-71(1)
D:\projekty\Sony\dvpf25\dk\3077371711\01GB07PLY1-CE.fm
masterpage=right
4 Indsæt en disc i afspilleren.
Afspilning af discs
Afspilning af discs
?/1 (strøm)-knap/
-indikator
Siden med etiketten (ikke-afspilningssiden)
kan ses igennem discvinduet.
5 Tryk på H.
Afspilleren starter afspilning (Fortsat
afspilning). Juster volumen på TV’et
eller forstærkeren (receiveren).
Afhængigt af discen vises en menu
muligvis på TV-skærmen. Yderligere
oplysninger om DVD’er, finder du på
side 35. Yderligere oplysninger om
VIDEO-CD’er, finder du på side 36.
Afspilning af discs
Afhængigt af DVD eller VIDEO-CD’en kan
nogle funktioner være anderledes eller
begrænset.
Se brugervejledningen til discen.
Sådan slukkes afspilleren
Tryk på [/1. Afspilleren går i standby.
z Tip!
Afspilleren kan indstilles til at slukke automatisk,
hvis den er stoppet i mere end 30 minutter. Hvis du
vil aktivere denne funktion, skal du instille
“AUTOMATISK SLUKNING”
i “BRUGERDEFINERET INDSTILLING” til
“TIL” (side 65).
1 Tænd for TV’et.
2 Tryk på [/1.
Afspilleren tændes, og strøminikatoren
lyser grønt.
3 Indstil indgangsvælgeren på
TV’et, så signalet fra afspilleren
vises på TV-skærmen.
◆ Ved brug af en forstærker (receiveren)
Tænd for forstærkeren (receiveren), og
vælg den korrekte kanal, så du hører
lyden fra afspilleren.
Bemærkninger om afspilning af
DTS-lydsporene på en CD
• Når du afspiller DTS-kodede CD’er, høres
der støj fra de analoge stereobøsninger.
Hvis du vil undgå at beskadige lydsystemet,
skal du tage de nødvendige forholdsregler,
når afspillerens analoge stereobøsninger er
tilsluttet et forstærkersystem. Hvis du vil
anvende DTS Digital Surround™afspilning, skal der tilsluttes et eksternt 5.1kanals dekodersystem til afspillerens
digitale bøsning.
• Sæt lyden til “STEREO” ved hjælp af
AUDIO-knappen, når du afspiller DTSlydspor på en CD (side 48).
• Afspil ikke DTS-lydspor uden først at
tilslutte afspilleren til en lydkomponent
med en indbygget DTS-dekoder.
c fortsat
DVP-F25
3-077-371-71(1)
31
D:\projekty\Sony\dvpf25\dk\3077371711\01GB07PLY1-CE.fm
Afspilleren udsender DTS-signalet via
bøsningen DIGITAL OUT (OPTICAL),
selvom “DTS” i “LYDINDSTILLING” er
indstillet til “FRA” i Klargøringsdisplayet
(side 68). Dette kan genere dine ører eller
beskadige højttalerne.
masterpage=left
Yderligere betjening
Bemærkning om afspilning af DVD’er med
DTS-lydspor
• DTS-lydsignaler udsendes kun gennem
bøsningen DIGITAL OUT (OPTICAL).
• Når du afspiller en DVD med DTS-lydspor,
skal du sætte “DTS” til “TIL”
i “LYDINDSTILLING” (side 68).
• Hvis du tilslutter afspilleren til lydudstyret
uden en DTS-dekoder, skal du ikke sætte
“DTS” til “TIL”
i “LYDINDSTILLING” (side 68). Der kan
komme en høj støj fra højttalerne, der
generer dine ører eller beskadiger
højttalerne.
Bemærkninger
• Når du indsætter en 8 cm-disc, skal du ganske
langsomt lægge den i midten af discskuffen.
Kontakt den nærmeste Sony-forhandler, hvis du
ikke kan få discen ud.
• Det er ikke nødvendigt at bruge en adapter for at
afspille 8 cm-discs med denne afspiller. Hvis der
benyttes en adapter, kan afspilleren blive
beskadiget. Brug derfor aldrig en adapter, når du
afspiller 8 cm-discs.
Til
Betjening
Stop
Tryk på x
Holde pause
Tryk på X
Genoptage afspilning
efter pause
Tryk på X eller N
eller H
Gå til næste kapitel,
Tryk på >
spor eller scene under
Fortsat afspilning
Gå tilbage til
Tryk på .
foregående kapitel,
spor eller scene under
Fortsat afspilning
Stop afspilningen, og
fjern discen
Tryk på A eller Z
Afspil den foregående Tryk på REPLAY
scene igen (kun DVD)
z Tip!
Replay-funktionen er nyttig, når man ønsker at se en
scene eller en samtale igen, som man har mistet.
Bemærk
Du vil i så fald måske ikke kunne bruge Replayfunktionen til visse scener.
32
DVP-F25
3-077-371-71(1)
D:\projekty\Sony\dvpf25\dk\3077371711\01GB07PLY1-CE.fm
Låsning af diskskuffen
(Børnelås)
Du kan låse discskuffen for at undgå, at børn
tager discen ud.
masterpage=right
Søgning efter et bestemt
punkt på en disc (Scan,
Afspilning i slow motion)
Tryk på O RETURN når afspilleren er i
standby, og derefter på ENTER og derefter
på [/1 på fjernbetjeningen.
“Låst” vises på TV-skarmen, når du trykker
på knappen A/Z på afspilleren eller på
fjernbetjeningen.
Knappen A/Z på afspilleren og på
fjernbetjeningen fungerer ikke, mens
børnelåsen er aktiveret.
Sådan låses discskuffen op
Tryk på O RETURN når afspilleren er
i standby, og derefter på ENTER og derefter
på [/1 igen.
Bemærk
Selvom du vælger “NULSTIL” under
“INSTALLATION” på kontrollinjen (side 62),
forbliver discskuffen låst.
Afspilning af discs
Du kan finde et bestemt punkt på en disc
hurtigt ved at overvåge billedet eller afspille
langsomt.
Bemærk
Afhængigt af DVD/VIDEO-CD’en kan nogle af de
beskrevne handlinger ikke udføres.
Søgning efter et punkt hurtigt
ved at afspille en disc ved hurtig
frem- eller tilbagespoling
(Scan)
Tryk på
m eller M , mens du
afspiller en disc. Tryk på H, når du finder
det ønskede sted, for at vende tilbage til
normal hastighed. Hver gang du trykker
på
m eller M
under scanningen,
ændres afspilningshastigheden. Der er tre
tilgængelige hastigheder. Med hvert tryk
ændres angivelsen således:
Afspilningsretning
×2B (kun DVD/CD) t 1M t 2M
Modsat retning
×2b (kun DVD) t 1m t 2m
c fortsat
DVP-F25
3-077-371-71(1)
33
D:\projekty\Sony\dvpf25\dk\3077371711\01GB07PLY1-CE.fm
Afspilningshastigheden “×2B”/“×2b” er ca.
dobbelt så hurtig som den normale hastighed.
Afspilningshastigheden “2M”/“2m” er
hurtigere end “1M”/“1m”.
Søgning efter et punkt ved at
betragte skærmen (afspilning
i slow motion)
Tryk på
m eller M , når afspilleren
er i pause. Hvis du vil vende tilbage til normal
hastighed, skal du trykke på H.
Hver gang du trykker på
m eller M
under afspilning i slow motion, ændres
afspilningshastigheden. Der er to
tilgængelige hastigheder. Med hvert tryk
ændres angivelsen således:
masterpage=left
Genoptagelse af
afspilningen fra det
punkt, hvor du stoppede
discen (Genoptag Multi-disc)
Afspilleren gemmer det sted, hvor du
stoppede discen, for op til 6 discs og
genoptager afspilningen, næste gang du
indsætter samme disc. Når du gemmer et
genoptagelsessted for afspilning for den 7.
disc, slettes genoptagelsesstedet for den
første disc.
Afspilningsretning
2
y1
Modsat retning (kun DVD)
2
y1
Afspilningshastigheden “2 y”/“2
langsommere end “1 y”/“1 ”.
” er
1 Når du afspiller en disc, skal du
trykke på x for at stoppe
afspilningen.
“Pladen genopt. fra dette punkt.” vises på
TV-skærmen.
2 Tryk på H.
Afspilleren starter afspilningen fra det
punkt, hvor du stoppede discen i Trin 1.
z Tip!
• Hvis du vil afspille fra begyndelsen af discen, skal
du trykke på x to gange og derefter trykke på H.
• Afspilleren husker genoptagelsesstedet for
afspilning af CD’er og DATA-CD’er, medmindre
discen skubbes ud, strømmen afbrydes, eller
afspilleren går i standby (kun DATA-CD’er).
34
DVP-F25
3-077-371-71(1)
D:\projekty\Sony\dvpf25\dk\3077371711\01GB07PLY1-CE.fm
Bemærkninger
Brug af DVD’ens menu
En DVD er inddelt i lange afsnit med en film
eller et musikstykke, der kaldes “titler”. Når
du afspiller en DVD, der indeholder flere
titler, kan du vælge den ønskede titel ved
hjælp af knappen TOP MENU.
Når du afspiller DVD’er med mulighed for
valg af emner, kan du f.eks. vælge sproget til
underteksterne og lyden ved hjælp af knappen
MENU.
Afspilning af discs
• “GENOPTAGET AFSPILNING”
i “BRUGERDEFINERET INDSTILLING” skal
være indstillet til “TIL” (standard), hvis
funktionen skal fungere (side 66).
• Genoptagelsespunktet for afspilning af den
aktuelle disc slettes, når:
– Du skifter afspilningstilstand.
– Du ændrer indstillinger i Klargøringsdisplayet.
• Funktionen fungerer muligvis ikke med alle discs.
• Genoptag afspilning fungerer muligvis ikke under
Afspilning i tilfældig rækkefølge og
Programmeret afspilning.
masterpage=right
Talknapper
1 Tryk på TOP MENU eller MENU.
Discens menu vises på TV-skærmen.
Indholdet af menuen varierer fra disc til
disc.
2 Tryk på C/X/x/c eller
talknapperne for at vælge det
emne, du vil afspille eller ændre.
3 Tryk på ENTER.
35
DVP-F25
3-077-371-71(1)
D:\projekty\Sony\dvpf25\dk\3077371711\01GB07PLY1-CE.fm
Afspilning af VIDEOCD’er med PBCfunktioner (PBC-afspilning)
Med PBC (afspilningskontrol) er det muligt
at afspille VIDEO-CD’er interaktivt ved at
følge menuen på TV-skærmen.
Talknapper
masterpage=left
z Tip!
Hvis du vil afspille uden PBC, skal du trykke på
./> , mens afpilleren er stoppet, for at vælge
et spor og derefter trykke på H eller ENTER.
“Afspilning uden PBC.” vises på TV-skærmen, og
afspilleren starter Fortsat afspilning. Du kan ikke
afspille still-billeder, som f.eks. en menu.
Hvis du vil tilbage til PBC-afspilning, skal du
trykke på x to gange og derefter på H.
Bemærkninger
• Afhængigt af VIDEO-CD’en vil “Tryk på
ENTER” i Trin 3 måske blive vist som “Tryk på
SELECT” i de medfølgende instruktioner til
discen. Er dette tilfældet, skal du trykke på H.
• PBC-funktionerne i Super-VCD’er fungerer ikke
sammen med denne afspiller. Super-VCD’er kan
kun afspilles i Fortsat afspilning.
1 Start afspilningen af en VIDEO-CD
med PBC-funktioner.
Valgmenuen vises.
2 Vælg det ønskede emnenummer
og -spor med X/x eller
talknapperne.
3 Tryk på ENTER.
4 Følg anvisningerne i menuen, når
du skal udføre interaktive
handlinger.
Se vejledningen til discen, da betjeningen
kan variere, afhængigt af VIDEO-CD’en.
Sådan vender du tilbage til menuen
Tryk på O RETURN.
36
DVP-F25
3-077-371-71(1)
D:\projekty\Sony\dvpf25\dk\3077371711\01GB07PLY1-CE.fm
Afspilning af MP3lydspor
Du kan afspille DATA-CD’er (CD-ROM’er/
CD-R’er/CD-RW’er) optaget i MP3 (MPEG1
Audio Layer 3)-format.
masterpage=right
Valg af album og spor
1 Tryk på MENU.
Listen over de MP3-albummer, der er
optaget på DATA-CD’en vises.
1( 30)
2 Vælg et album med X/x, og tryk
Afspilning af discs
ROCK BEST HIT
KARAOKE
JAZZ
R&B
MY FAVORITE SONGS
CLASSICAL
SALSA OF CUBA
BOSSANOVA
på ENTER.
Listen over de spor, der findes i
albummet, vises.
JAZZ
1 ( 90 )
1 Indsæt en DATA-CD i afspilleren.
2 Tryk på H.
Afspilleren starter afspilning af det første
MP3-lydspor i det første album på
discen.
Bemærkninger
• Afspilningsrækkefølgen kan være anderledes end
den redigerede rækkefølge. Se
“Afspilningsrækkefølgen for MP3-lydfiler”
(side 38) for at få yderligere oplysninger.
• Denne afspiller kan afspille MP3-lydspor, der er
optaget med følgende samplingsfrekvenser:
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz.
0
0
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
SHE IS SPECIAL
ALL YOU NEED IS ...
SPICY LIFE
HAPPY HOUR
RIVER SIDE
5
TAKE TIME,TAKE TIME
3 Vælg et spor med X/x, og tryk på
ENTER.
Det valgte spor afspilles.
Når et spor eller et album afspilles,
nedtones titlen.
Sådan går du til næste eller forrige side
Tryk på c eller C.
Sådan vender du tilbage til forrige visning
Tryk på O RETURN.
Sådan slukkes displayet
Tryk på MENU.
Bemærkninger
• Navne på albummer og spor kan kun indeholde
bogstaver i alfabetet eller tal. Alt andet vises med
en stjerne (*).
• ID3-koder kan ikke vises.
c fortsat
DVP-F25
3-077-371-71(1)
37
D:\projekty\Sony\dvpf25\dk\3077371711\01GB07PLY1-CE.fm
Om MP3-lydspor
Du kan afspille MP3-lydspor på CDROM’er, CD-R’er eller CD-RW’er. Discene
skal dog være optaget i overensstemmelse
med ISO9660 niveau 1, niveau 2 eller Jolietformat, hvis afspilleren skal kunne genkende
sporene.
Discs, der er optaget med flere sessioner kan
også afspilles.
Se de instruktioner, der fulgte med CD-R/
RW-enheden eller optagelsessoftwaren
(medfølger ikke), for at få yderligere
oplysninger om optagelsesformatet.
masterpage=left
Afspilningsrækkefølgen for MP3-lydfiler
Afspilningsrækkefølgen for albummer og
spor, der er optaget på en DATA-CD, er
følgende:
◆Mappestruktur for discindholdet
Mappe- Mappe- Mappe- Mappe- Mappetræ 2 træ 3
træ 4 træ 5
træ 1
ROOT
Sådan afspilles en CD med flere sessioner
Denne afspiller kan afspille CD’er med flere
sessioner, hvis der er placeret et MP3-lydspor
i første session. Alle efterfølgende MP3lydspor, der er optaget i senere sessioner, kan
også afspilles.
Når lydspor og billeder i musik-CD- eller
video-CD-format optages i første session, kan
kun den første session afspilles.
Bemærkninger
• Hvis du anvender filtypenavnet “.MP3” for data,
der ikke er i MP3-format, kan afspilleren ikke
genkende dataene korrekt og vil generere en høj
lyd, der muligvis kan beskadige
højttalersystemet.
• Afspilleren kan ikke afspille lydspor i MP3PROformat.
album
spor
Når du indsætter en DATA-CD og trykker på
H, afspilles de nummererede spor i
rækkefølge fra 1 til 7. Alle underalbummer/
-spor, der findes i det aktuelt valgte album,
har prioritet over det næste album i det
samme mappetræ. (Eksempel: C indeholder
D, så 4 afspilles før 5.)
Når du trykker på MENU, og listen over
MP3-albummer vises (side 37), arrangeres
albummene i følgende rækkefølge: A t B
t C t D t F t G. Albummer, der
ikke indeholder spor (f.eks. album E), vises
ikke på listen.
z Tip!
• Hvis du tilføjer numre (01, 02, 03 osv.) foran
lydspornavnene, afspilles de i denne rækkefølge.
• Da det tager længere tid at starte afspilning af en
disc med mange træstrukturer, er det en god idé at
placere albummene i de første to mappetræer.
38
DVP-F25
3-077-371-71(1)
D:\projekty\Sony\dvpf25\dk\3077371711\01GB07PLY1-CE.fm
Bemærkninger
Forskellige
afspilningsfunktioner
(Programmeret afspilning, Tilfældig
afspilning, Gentaget afspilning, A-B
Gentaget afspilning)
Du kan anvende følgende
afspilningsfunktioner:
• Programmeret afspilning (side 39)
• Afspilning i tilfældig rækkefølge (side 41)
• Gentaget afspilning (side 43)
• A-B Gentaget afspilning (side 44)
Afspilning af discs
• Afspilningsrækkefølgen kan variere i forhold til
illustrationen ovenfor, afhængigt af den software
der anvendes til at oprette DATA-CD’en.
• Afspilningsrækkefølgen ovenfor er muligvis ikke
relevant, hvis der er mere end 200 albummer og
spor på DATA-CD’en.
• Afspilleren kan genkende op til 100 albummer
(afspilleren tæller kun albummer, herunder
albummer der ikke indeholder MP3-lydspor).
Afspilleren vil ikke afspille albummer efter de
første 100 albummer. Afspilleren vil ikke afspille
mere end en kombineret sum af 200 albummer og
lydspor fra de første 100 albummer.
masterpage=right
Bemærk
Afspilningsfunktionen annulleres, når:
– Afspilleren går i standby, ved at du trykker
på [/1.
– Du tager discen ud af discskuffen.
Oprettelse af dit eget program
(Programmeret afspilning)
Du kan afspille indholdet af en disc i den
ønskede rækkefølge ved at ændre på
rækkefølgen af titler, kapitler eller spor på
discen og lave dit eget program.
Du kan programmere op til 99 emner.
Talknapper
39
DVP-F25
3-077-371-71(1)
D:\projekty\Sony\dvpf25\dk\3077371711\01GB07PLY1-CE.fm
1
2
masterpage=left
Tryk på DISPLAY, mens afspilleren er
stoppet.
Kontrollinjen vises.
PROGRAM
Tryk på C/c for at vælge
(PROGRAM), og tryk derefter på
ENTER.
SLET ALLE
1. TITEL
2. TITEL – –
3. TITEL – –
4. TITEL – –
5. TITEL – –
6. TITEL – –
7. TITEL – –
PROGRAM
SLET ALLE
1. TITEL 0 2 – 0 3
2. TITEL – –
3. TITEL – –
4. TITEL – –
5. TITEL – –
6. TITEL – –
7. TITEL – –
T
––
01
02
03
04
05
SLET ALLE
1. TITEL – –
2. TITEL – –
3. TITEL – –
4. TITEL – –
5. TITEL – –
6. TITEL – –
7. TITEL – –
T
––
01
02
03
04
05
Valgt spor
PROGRAM
T
C
––
01
02
03
04
05
++
01
02
03
04
05
06
SLET ALLE
1. SPOR 0 2
2. SPOR – –
3. SPOR – –
4. SPOR – –
5. SPOR – –
6. SPOR – –
7. SPOR – –
Vælg den titel, det kapitel eller det
spor, du vil programmere.
◆ Ved afspilning af en DVD
Vælg f.eks. kapitel “03” i titel “02”.
Tryk på X/x eller talknapperne for at
vælge “02” under “ T”, og tryk derefter på
ENTER.
0:15:30
T
––
01
02
03
04
05
Total tid for de
programmerede spor
Kapitler optaget på en disc
4
++
01
02
03
04
05
06
◆ Ved afspilning af en VIDEO-CD eller
CD
Vælg f.eks. spor “02”.
Tryk på X/x eller talknapperne for at
vælge “02” under “T”, og tryk derefter på
ENTER.
Tryk på c.
Markøren flytter til titlen eller
sporrækken “ T ” (i dette tilfælde “01”).
PROGRAM
C
Den valgte titel og det
valgte kapitel
Titler eller spor optaget
på en disc
3
––
01
02
03
04
05
Tryk derefter på X/x eller på
talknapperne for at vælge “03” under
“C”, og tryk på ENTER.
“SPOR” vises, når du afspiller en
VIDEO-CD eller en CD.
PROGRAM
T
SLET ALLE
1. TITEL – –
2. TITEL – –
3. TITEL – –
4. TITEL – –
5. TITEL – –
6. TITEL – –
7. TITEL – –
5
6
Gentag Trin 3 og 4 for at programmere
andre titler, kapitler eller spor.
De programmerede titler, kapitler og spor
vises i den valgte rækkefølge.
Tryk på H for at starte Programmeret
afspilning.
Programmeret afspilning begynder.
Når programmet slutter, kan du genstarte
det samme program ved at trykke på H.
Sådan stoppes Programmeret afspilning
Tryk på CLEAR.
40
DVP-F25
3-077-371-71(1)
Sådan slukkes displayet
Tryk på DISPLAY flere gange, indtil
Klargøringsdisplayet er deaktiveret.
Sådan annullerer eller ændrer du et
program
Følg Trin 1 og 2 under “Oprettelse af dit
eget program (Programmeret
afspilning)”.
2
Vælg det ønskede programnummer for
den titel, det kapitel eller det spor, du vil
annullere eller ændre, ved hjælp af X/x
eller talknapperne, og tryk på c.
3
Følg Trin 5, hvis du vil foretage en ny
programmering. Hvis du vil annullere et
program, skal du vælge “--” under “ T ”.
Tryk derefter på ENTER.
Du kan indstille afspilleren til at blande titler,
kapitler eller spor i tilfældig rækkefølge.
Efterfølgende blanding kan give en anden
afspilningsrækkefølge.
Afspilning af discs
1
Afspilning i tilfældig rækkefølge
(Tilfældig afspilning)
Sådan annulleres alle titler, kapitler eller
spor i programmet
1
Følg Trin 1 og 2 under “Oprettelse af dit
eget program (Programmeret
afspilning).”
2
3
Tryk på X, og vælg “SLET ALLE”.
1
Tryk på DISPLAY under afspilning.
Kontrollinjen vises.
Tryk på ENTER.
z Tip!
Du kan foretage Gentaget afspilning eller
Afspilning i tilfældig rækkefølge for de
programmerede titler, kapitler eller spor. Under
Programmeret afspilning skal du følge trinene
under “Gentaget afspilning” (side 42) eller
“Afspilning i tilfældig rækkefølge” (side 41).
Bemærk
Ved afspilning af Super-VCD’er vil total tid for de
programmerede spor ikke blive vist på skærmen.
2
Tryk på C/c to select
(SHUFFLE),
og tryk derefter på ENTER flere gange
for at vælge det element, der skal
blandes.
TITEL
◆ Ved afspilning af en DVD
• TITEL
• KAPITEL
◆ Ved afspilning af en VIDEO-CD eller CD
• SPOR
◆ Når Programmeret afspilning er
aktiveret
• TIL: De titler, kapitler eller spor, der er
valgt i Programmeret afspilning,
blandes.
c fortsat
41
D:\projekty\Sony\dvpf25\dk\3077371711\01GB07PLY1-CE.fm
Sådan vender du tilbage til normal
afspilning
Tryk på CLEAR, eller vælg “FRA” under
Trin 2.
Sådan afbrydes kontrollinjen
Tryk på DISPLAY flere gange, indtil
kontrollinjen deaktiveres.
z Tip!
• Du kan indstille Afspilning i tilfældig rækkefølge,
når afspilleren er stoppet. Når du har valgt
indstillingen “SHUFFLE”, skal du trykke på H.
Afspilning i tilfældig rækkefølge starter.
• Der kan afspilles op til 200 kapitler i vilkårlig
rækkefølge, når du har valgt “KAPITEL”.
masterpage=left
Afspilning flere gange (Gentaget
afspilning)
Du kan afspille alle titlerne, albummerne eller
sporene på en disc eller en enkelt titel, et
kapitel, et album eller et spor flere gange.
Du kan anvende en kombination af
Afspilning i tilfældig rækkefølge og
Programmeret afspilning.
1
Tryk på REPEAT under afspilning.
Kontrollinjen vises.
DISC
2
Tryk på REPEAT gentagne gange for at
vælge det punkt, du ønsker at
indstille.
◆ Ved afspilning af en DVD
• DISC: Alle titlerne gentages.
• TITEL: Den aktuelle titel på en disc
gentages.
• KAPITEL: Det aktuelle kapitel
gentages.
◆ Ved afspilning af en VIDEO-CD eller CD
• DISC: Alle sporene gentages.
• SPOR: Det aktuelle spor gentages.
◆ Ved afspilning af en DATA-CD
(MP3-lyd)
• DISC: Alle albummerne gentages.
• ALBUM: Det aktuelle album gentages.
• SPOR: Det aktuelle spor gentages.
42
DVP-F25
3-077-371-71(1)
D:\projekty\Sony\dvpf25\dk\3077371711\01GB07PLY1-CE.fm
◆ Når Programmeret afspilning eller
Afspilning i tilfældig rækkefølge er
atkiveret
• TIL: Programmeret afspilning eller
Afspilning i tilfældig rækkefølge
gentages.
Gentagelse af en bestemt del
(A-B Gentaget afspilning)
Du kan afspille en bestemt del af en titel,
kapitel eller spor flere gange. (Denne funktion
er praktisk, når du vil lære en passage udenad,
osv.)
Afspilning af discs
Sådan vender du tilbage til normal
afspilning
Tryk på CLEAR, eller vælg “FRA” under
Trin 2.
masterpage=right
z Tip!
Du kan indstille Gentaget afspilning, når afspilleren
er stoppet. Når du har valgt indstillingen
“GENTAG”, skal du trykke på H. Gentaget
afspilning starter.
1
2
3
Tryk på DISPLAY under afspilning.
Kontrollinjen vises.
Tryk på C/c for at vælge
(A-B GENTAG).
Når du under afspilningen finder
startpunktet (punkt A) for den del, der
skal gentages, skal du trykke på
ENTER.
Startpunktet (punkt A) er angivet.
A13 – 0:27:34 B
4
Når du når slutpunktet (punkt B), skal
du trykke på ENTER igen.
Indstillingspunkterne vises, og
afspilleren starter, idet denne specifikke
del gentages.
c fortsat
DVP-F25
3-077-371-71(1)
43
D:\projekty\Sony\dvpf25\dk\3077371711\01GB07PLY1-CE.fm
masterpage=left
Sådan vender du tilbage til normal
afspilning
Tryk på CLEAR.
Sådan afbrydes kontrollinjen
Tryk på DISPLAY flere gange, indtil
kontrollinjen deaktiveres.
Bemærk
Når du vælger A-B Gentaget afspilning, bliver
indstillingerne for Afspilning i tilfældig
rækkefølge, Gentaget afspilning og Programmeret
afspilning annulleret.
44
DVP-F25
3-077-371-71(1)
Søgning efter en scene
Søgning efter en titel/et
kapitel/et spor/et
indeks/en scene (Søgning)
Talknapper
◆ Ved afspilning af en VIDEO-CD skal du
vælge
(SPOR)
(INDEKS)
◆ Ved afspilning af en VIDEO-CD med
PBC-afspilning skal du vælge
(SEKVENS)
(INDEKS)
◆ Ved afspilning af en CD
(SPOR)
(INDEKS)
Søgning efter en scene
Du kan søge på en DVD efter titel eller
kapitel, og du kan søge på en VIDEO-CD/
CD/DATA-CD efter spor, indeks eller scene.
Eftersom titler og spor tildeles entydige
numre på discen, kan du vælge det ønskede
ved at angive nummeret. Eller du kan søge
efter en scene ved hjælp af tidskoden.
◆ Ved afspilning af en DVD
(TITEL)
(KAPITEL)
(KLOKKEN/TEKST)
(NUMMERINPUT)
Vælg “KLOKKEN/TEKST” for at søge
efter et startpunkt ved at indtaste
tidskoden.
◆ Ved afspilning af en DATA-CD
(MP3-lyd)
(ALBUM)
(SPOR)
3 Vælg det ønskede nummer for
titel, spor, scene, tidskode osv.
ved hjælp af talknapperne.
1 Tryk på SEARCH MODE.
Følgende skærmbillede vises.
“-- (**)” vises ved siden af ikonet på
Kontrollinjen (** henviser til et tal).
Tallet i parentes angiver det samlede
antal tilgængelige titler, spor, indekser,
scener osv. på discen.
– –(10)
2 Tryk på SEARCH MODE flere gange
Hvis du f.eks. vil finde scenen 2 timer,
10 minutter og 20 sekunder efter
begyndelsen, skal du vælge
“KLOKKEN/TEKST” i Trin 2 og
indtaste “2:10:20”.
Hvis du laver en fejl
Annuller nummeret ved at trykke på
CLEAR, og vælg derefter et nyt tal.
4 Tryk på ENTER.
Afspilleren starter afspilningen fra det
valgte nummer.
z Tip!
Hvis du afspiller en disc, og det er nødvendigt at
indtaste et nummer, skal du vælge
“NUMMERINPUT” i Trin 2.
for at vælge søgemetode.
45
D:\projekty\Sony\dvpf25\dk\3077371711\01GB09PLY3-CE.fm
Visning af oplysninger om discen
Visning af spilletiden og
den resterende
spilletid
Du kan få vist spilletiden og den resterende
spilletid for den aktuelle titel, det aktuelle
kapitel eller spor. Du kan også få vist DVD-/
CD-teksten eller navnet på det spor (MP3lyd), der er optaget på discen.
1 Tryk på DISPLAY flere gange
under afspilning, indtil
(KLOKKEN/TEKST) vises.
Disctype
Titel, spor (CD/
VIDEO-CD), scene
eller albumnummer
DVD T41– 8
Kapitel, indeks
eller spor
(DATA-CD)
T 1:01:57
Tidsoplysninger
2 Tryk på ENTER flere gange for at
ændre tidsoplysningerne.
Visningen og de tidsangivelser, du kan
ændre, afhænger af den disc, du afspiller.
masterpage=left
◆ Ved afspilning af en DVD
• T *:*:* (timer:minutter:sekunder)
Spilletid for den aktuelle titel
• T–*:*:*
Resterende spilletid for den aktuelle
titel
• C *:*:*
Spilletid for det aktuelle kapitel
• C–*:*:*
Resterende spilletid for det aktuelle
kapitel
◆ Ved afspilning af en VIDEO-CD (med
PBC-funktioner)
• *:* (minutter:sekunder)
Spilletid for den aktuelle scene
◆ Ved afspilning af en VIDEO-CD (uden
PBC-funktioner) eller CD
• T *:* (minutter:sekunder)
Spilletid for det aktuelle spor
• T–*:*
Resterende spilletid for det aktuelle
spor
• D *:*
Spilletid for den aktuelle disc
• D–*:*
Resterende spilletid for den aktuelle
disc
◆ Ved afspilning af en DATA-CD
(MP3-lyd)
• *:* (minutter:sekunder)
Spilletid for det aktuelle spor
◆ Ved afspilning af en Super-VCD
• T *:* (minutter:sekunder)
Spilletid for det aktuelle spor
Sådan afbrydes kontrollinjen
Tryk på DISPLAY flere gange, indtil
kontrollinjen deaktiveres.
Sådan vises DVD-/CD-teksten eller navnet
på sporet (MP3-lyd)
Tryk på ENTER flere gange i Trin 2 for at få
vist den tekst, der er optaget på DVD-/CD-/
DATA-CD’en.
DVD-/CD-teksten vises kun, hvis der er
optaget tekst på discen. Du kan ikke ændre
teksten. Hvis discen ikke indholder tekst,
vises “NO TEXT”.
På DATA-CD’er vises kun navnet på MP3lydsporet.
BRAHMS SYMPHONY
46
DVP-F25
3-077-371-71(1)
D:\projekty\Sony\dvpf25\dk\3077371711\01GB09PLY3-CE.fm
masterpage=right
z Tip!
• Ved afspilning af VIDEO-CD’er med PBCfunktioner vises scenenummeret og spilletiden.
• Du kan også få vist oplysninger og tekst ved at
trykke på TIME/TEXT flere gange.
Bemærkninger
• Discens tekst eller navn på sporet vises muligvis
ikke, afhængigt af den disctype, der afspilles.
• Afspilleren kan kun vise det første niveau af
DVD-/CD-teksten, f.eks. discens navn eller titel.
• Spilletiden for MP3-lydspor vises muligvis ikke
korrrekt.
Visning af oplysninger om discen
47
DVP-F25
3-077-371-71(1)
D:\projekty\Sony\dvpf25\dk\3077371711\01GB10ADV1-CE.fm
masterpage=left
2 Tryk på AUDIO flere gange for at
Lydindstilinger
Ændring af lyden
Du kan ændre lydformatet, hvis du afspiller
en DVD, der er optaget med flere lydformater
(PCM, Dolby Digital, MPEG-lyd eller DTS).
Hvis DVD’en er optaget med spor på flere
sprog, kan du også ændre sproget.
Med stereo CD’er, DATA-CD’er eller
VIDEO-CD’er kan du vælge lyden fra den
højre eller venstre kanal og lytte til lyden på
den valgte kanal gennem både højre og
venstre højttaler. Ved afspilning af en disc,
der indeholder musik med sang i højre kanal
og instrumenter i venstre kanal, kan du f.eks.
vælge den venstre kanal og høre
instrumenterne fra begge højttalere.
AUDIO
vælge det ønskede lydsignal.
◆ Ved afspilning af en DVD
Valget af sprog afhænger af DVD’en.
Når der vises 4 cifre, repræsenterer de
sprogkoden. Se listen “Liste over
sprogkoder” på side 74 for at se, hvilket
sprog koden repræsenterer. Når det
samme sprog vises to eller flere gange, er
DVD’en optaget i flere lydformater.
◆ Ved afspilning af en VIDEO-CD, CD
eller DATA-CD (MP3-lyd)
Standardindstillingerne er understregede.
• STEREO: Standardstereolyd
• 1/V: Lyden fra den venstre kanal
(monolyd)
• 2/H: Lyden fra den højre kanal
(monolyd)
◆ Ved afspilning af en Super-VCD
Standardindstillingerne er understregede.
• 1:STEREO: Stereolyden fra lydspor 1
• 1:1/V: Lyden fra den venstre kanal
i lydspor 1 (monolyd)
• 1:2/H: Lyden fra den højre kanal
i lydspor 1 (monolyd)
• 2:STEREO: Stereolyden fra lydspor 2
• 2:1/V: Lyden fra den venstre kanal
i lydspor 2 (monolyd)
• 2:2/H: Lyden fra den højre kanal
i lydspor 2 (monolyd)
Bemærk
DISPLAY
Under afspilning af en Super VCD, hvor der ikke er
optaget på lydspor 2, kommer der ingen lyd, hvis du
vælger “2:STEREO”, “2:1/V” eller “2:2/H”.
1 Tryk på AUDIO under afspilning.
Følgende skærmbillede vises.
Tallet i parentes angiver det samlede
antal tilgængelige lydsignaler.
1(4):ENGELSK
48
DVP-F25
3-077-371-71(1)
D:\projekty\Sony\dvpf25\dk\3077371711\01GB10ADV1-CE.fm
Visning af lydsignalformatet
Hvis du trykker på DISPLAY flere gange
under afspilning, vises formatet for det
aktuelle lydsignal (Dolby Digital, MPEGkyd, DTS, PCM osv.) som vist nedenfor.
Eksempel:
Dolby Digital 5.1 kanaler
Bag (V/H)
DOLBY DIGITAL
Front (V/H)
+ midt
3 / 2 .1
LFE (Low Frequency
Effect)
Bemærk
Hvis “DTS” er sat til “FRA”
i “LYDINDSTILLING”, vises DTS-sporvalget
ikke på skærmen, selvom discen indeholder
DTS-spor (side 68).
Indstillinger for TV
Virtual Surround (TVS)
Når du tilslutter et stereo-TV eller 2
fronthøjttalere, gør TVS (TV Virtual
Surround) det muligt at opnå surround soundeffekter ved at anvende lydbilleder til at skabe
virtuelle baghøjttalere ud fra lyden fra de
forreste højttalere (L: venstre, H: højre) uden
brug af de faktiske bageste højttalere. TVS er
udviklet af Sony for at kunne gengive
surround sound til privatbrug udelukkende
ved hjælp af et stereo-TV.
Lydindstilinger
Om lydsignaler
Lydsignaler, der er optaget på en disc,
indeholder de lydelementer (kanaler), som er
vist nedenfor. Hver kanal udsendes fra en
separat højttaler.
• Front (V)
• Front (H)
• Midt
• Bag (V)
• Bag (H)
• Bag (monolyd): Dette signal kan enten være
Dolby Surround Sound-behandlede signaler
eller Dolby Digital-lydens bageste
monolydsignaler.
• LFE-signal (Low Frequency Effect)
masterpage=right
1 Tryk på SUR under afspilning.
Kontrollinjen vises.
TVS-DYNAMISK
2 Tryk på SUR flere gange for at
vælge en af TVS-lydeffekterne.
Se forklaringen til hvert element
nedenfor.
• TVS-DYNAMISK
• TVS-BRED
• TVS-NAT
• TVS-STANDARD
c fortsat
DVP-F25
3-077-371-71(1)
49
Sådan annulleres indstillingen
L
R
Vælg “FRA” i Trin 2.
◆TVS-DYNAMISK
Danner virtuelle baghøjttalere ud fra lyden fra
de forreste højttalere (V, H) uden brug af
faktiske baghøjttalere (vist nedenfor).
Denne indstilling er effektiv, når afstanden
mellem de forreste V- og H-højttalere er kort,
som f.eks. ved indbyggede højttalere på et
stereo-TV.
TV
L : Fronthøjttaler (venstre)
R : Fronthøjttaler (højre)
: Virtuel højttaler
Bemærkninger
◆TVS-BRED
Danner virtuelle baghøjttalere ud fra lyden fra
de forreste højttalere (V, H) uden brug af
faktiske baghøjttalere. De virtuelle højttalere
gengives som vist i illustrationen nedenfor.
Denne indstilling er effektiv, når afstanden
mellem de forreste V- og H-højttalere er kort,
som f.eks. ved indbyggede højttalere på et
stereo-TV.
TV
◆TVS-NAT
De kraftige lyde, f.eks. eksplosioner,
undertrykkes, men de mere stille lyde
påvirkes ikke. Denne funktion er nyttig, når
du vil høre dialog og samtidig anvende
surround sound-effekten “TVS-BRED” ved
lav lydstyrke.
◆TVS-STANDARD
Danner virtuelle baghøjttalere ud fra lyden fra
de forreste højttalere (V, H) uden brug af
faktiske baghøjttalere. De virtuelle højttalere
gengives som vist i illustrationen nedenfor.
Brug denne indstilling, når du vil anvende
TVS med 2 separate højttalere.
50
• Når afspilningssignalet ikke indeholder et signal
for de bageste højttalere, kan surround-effekterne
være svære at høre.
• Når du vælger én af TVS-indstilliugerne, skal du
deaktivere surround-indstillingen for det
tilsluttede TV eller en forstærker (receiveren).
• Sørg for, at lyttepositionen er mellem dine
højttalere, og med lige stor afstand fra
højttalerrne, og at højttalerne er anbragt i lignende
omgivelser.
• “TVS-NAT” fungerer kun sammen med Dolby
Digital-discs. Det er imidlertid ikke alle discs,
som reagerer på “TVS-NAT”-funktionen på
samme måde.
• Hvis du bruger DIGITAL OUT (OPTICAL)bøsningen til afspilning af MPEG-lydsignaler og
indstiller “MPEG” til “MPEG”
i “LYDINDSTILLING”, kommer der ingen
lyd fra højttalerne, når du vælger én af
TVS-indstillingerne.
D:\projekty\Sony\dvpf25\dk\3077371711\01GB11ADV2-CE.fm
Afspilning af film
Ændring af kameravinkel
Hvis der er optaget forskellige (flere) vinkler
for en scene på DVD’en, vil
-indikatoren
lyse blåt på kontrollinjen. Det betyder, at du
kan ændre visningsvinklen.
masterpage=right
Visning af
underteksterne
Hvis der er optaget undertekster på discen,
kan du skifte undertekster eller slå
underteksterne til og fra under afspilning af
en DVD.
SUBTITLE
Afspilning af film
1 Tryk på SUBTITLE under
afspilning.
1 Tryk på ANGLE under afspilning.
Kontrollinjen vises.
Tallet i parentes angiver det samlede
antal tilgængelige vinkler.
Følgende skærmbillede vises.
Tallet i parentes angiver det samlede
antal tilgængelige undertekster.
1(8):ENGELSK
2(7)
2 Tryk på SUBTITLE flere gange for
2 Tryk på ANGLE flere gange for at
vælge vinkelnummeret.
Scenen skifter til den valgte vinkel.
at vælge sprog.
Valget af sprog afhænger af DVD’en.
Når der vises 4 cifre, repræsenterer de
sprogkoden. Se listen “Liste over
sprogkoder” på side 74 for at se, hvilket
sprog koden repræsenterer.
Bemærk
Afhængigt af DVD’en kan du muligvis ikke ændre
vinklerne, selv hvis der er optaget flere vinkler på
DVD’en.
c fortsat
DVP-F25
3-077-371-71(1)
51
D:\projekty\Sony\dvpf25\dk\3077371711\01GB11ADV2-CE.fm
Sådan slås underteksterne fra
Vælg “FRA” i Trin 2.
Bemærk
Afhængigt af DVD’en kan du muligvis ikke ændre
underteksterne, selv hvis der er optaget undertekster
på flere sprog på den. Du kan muligvis heller ikke
slå underteksterne fra.
masterpage=left
Justering af
billedkvaliteten (BNR)
BNR-funktionen (Block Noise Reduction)
justerer billedkvaliteten ved at reducere
“elektrisk støj” eller mosaiklignende
mønstre, der vises på TV-skærmen.
1 Tryk på DISPLAY to gange under
afspilning.
Kontrollinjen vises.
2 Tryk på C/c for at vælge
(BNR), og tryk derefter på ENTER
flere gange for at vælge et niveau.
1
• 1: reducerer den “elektriske støj”.
• 2: reducerer den “elektriske støj” mere
end 1.
• 3: reducerer den “elektriske støj” mere
end 2.
52
DVP-F25
3-077-371-71(1)
D:\projekty\Sony\dvpf25\dk\3077371711\01GB11ADV2-CE.fm
Sådan annulleres “BNR”-indstillingen
Vælg “FRA” i Trin 2.
Sådan afbrydes kontrollinjen
Tryk på DISPLAY flere gange, indtil
kontrollinjen deaktiveres.
Bemærkninger
• Hvis kanterne på billedet på skærmen bliver
slørede, skal du indstille “BNR” til “FRA”.
• Afhængigt af discen eller den scene, der afspilles,
kan “BNR”-effekten være svær at skelne.
masterpage=right
Justering af
billedkvaliteten
(BRUGERDEFINERET BILLEDE)
Du kan justere DVD’ens eller VIDEOCD’ens videosignal fra afspilleren for at opnå
den ønskede billedkvalitet. Vælg den
indstilling, der bedst passer til det viste
program.
Afspilning af film
1 Tryk på PICTURE MODE under
afspilning.
Kontrollinjen vises.
DYNAMISK 1
2 Tryk på PICTURE MODE flere
gange for at vælge den ønskede
indstilling.
Standardindstillingerne er understregede.
• STANDARD: Viser et standardbillede.
• DYNAMISK 1: Producerer et fedt,
dynamisk billede ved at øge
billedkontrasten og farveintensiteten.
• DYNAMISK 2: Producerer et mere
dynamisk billede end DYNAMISK 1
ved at øge billedkontrasten og
farveintensiteten yderligere.
• BIOGRAFEFFEKT 1: Forbedrer
detaljer i mørke områder ved at forøge
sortniveauet.
c fortsat
DVP-F25
3-077-371-71(1)
53
D:\projekty\Sony\dvpf25\dk\3077371711\01GB11ADV2-CE.fm
• BIOGRAFEFFEKT 2: Hvide farver
bliver lysere, sorte farver bliver
kraftigere, og farvekontrasten øges.
z Tip!
Indstillingerne “BIOGRAFEFFEKT 1” eller
“BIOGRAFEFFEKT 2” anbefales til visning af
spillefilm.
masterpage=left
Forbedring af
billedkvaliteten (DIGITAL
VIDEOFORBEDRING)
DVE (Digital Video Enhancer)-funktionen
gør billedet klart og skarpt ved at forbedre
billedkanterne på TV-skærmen. Funktionen
kan også gøre billederne på skærmen blødere.
ENTER
DISPLAY
1 Tryk på DISPLAY to gange under
afspilning.
Kontrollinjen vises.
2 Tryk på C/c for at vælge
(DIGITAL VIDEOFORBEDRING), og
tryk derefter på ENTER flere gange
for at vælge et niveau.
1
• 1: Forbedrer kanterne.
• 2: Forbedrer kanterne mere end 1.
• 3: Forbedrer kanterne mere end 2.
• SOFT: Gør billedet blødere (kun
DVD).
54
DVP-F25
3-077-371-71(1)
D:\projekty\Sony\dvpf25\dk\3077371711\01GB11ADV2-CE.fm
masterpage=right
Sådan annulleres “DIGITAL
VIDEOFORBEDRING”-indstillingen
Vælg “FRA” i Trin 2.
Sådan afbrydes kontrollinjen
Tryk på DISPLAY flere gange, indtil
kontrollinjen deaktiveres.
Bemærk
Støj på discen bliver muligvis tydeligere, afhængigt
af den disc eller scene, der afspilles. Hvis dette sker,
anbefales det at anvende BNR-funktionen (side 52)
sammen med DVE-funktionen. Hvis tilstanden
stadig ikke forbedres, skal du reducere DVE
(Digital Video Enhancer)-niveauet eller vælge
“SOFT” (kun DVD) i Trin 2 ovenfor.
Afspilning af film
55
DVP-F25
3-077-371-71(1)
D:\projekty\Sony\dvpf25\dk\3077371711\01GB12ADV3-CE.fm
masterpage=left
Brug af forskellige
ekstrafunktioner
HURTIG
Låsning af discs
(BRUGERDEFINERET BØRNESIKRING,
3
BØRNESIKRING)
Du kan angive to typer afspilningsrestriktioner for den ønskede disc.
• Brugerdefineret børnesikring
Du kan angive afspilningsrestriktioner, så
afspilleren ikke afspiller upassende discs.
• Børnesikring
Afspilning af visse DVD’er kan begrænses
efter et foruddefineret niveau, som f.eks.
brugernes alder. Scener kan blokeres eller
udskiftes med andre scener.
Den samme adgangskode anvendes til både
Børnesikring og Brugerdefineret
børnesikring.
Brugerdefineret børnesikring
Du kan angive den samme adgangskode til
Brugerdefineret børnesikring til op til
40 discs. Når du angiver den 41. disc,
annulleres den første.
Tryk på X/x for at vælge
(BØRNESIKRING), og tryk derefter på
ENTER.
Indstillingerne for “BØRNESIKRING”
vises.
FRA
TIL
AFSPILLER
KODEORD
4
Tryk på X/x for at vælge
“TIL t”, og tryk derefter på ENTER.
◆ Hvis du ikke har angivet en
adgangskode
Displayet til registrering af en ny
adgangskode vises.
BØRNESIKRING
Indtast en ny firecifret
adgangskode, og tryk derefter på
ENTER
Talknapper
1
2
Ilæg den disc, du vil låse.
Hvis discen afspilles, skal du trykke på x
for at stoppe afspilningen.
.
Angiv en 4-cifret adgangskode ved at
trykke på talknapperne, og tryk derefter
på ENTER.
Displayet til bekræftelse af
adgangskoden vises.
◆ Når du allerede har registreret en
adgangskode
Displayet til angivelse af adgangskoden
vises.
BØRNESIKRING
Indtast kodeord og tryk derefter
på ENTER .
Tryk på DISPLAY, mens afspilleren er
stoppet.
Kontrollinjen vises.
56
DVP-F25
3-077-371-71(1)
D:\projekty\Sony\dvpf25\dk\3077371711\01GB12ADV3-CE.fm
5
Angiv den 4-cifrede adgangskode ved
at trykke på talknapperne, og tryk
derefter på ENTER.
“Brugerdefineret børnesikring er
angivet.” vises, når du indtaster
adgangskoden.
Sådan deaktiveres funktionen
Brugerdefineret børnesikring
masterpage=right
Børnesikring (begrænset
afspilning)
Afspilning af visse DVD’er kan begrænses
efter et foruddefineret niveau, som f.eks.
brugernes alder. Med funktionen
“BØRNESIKRING” kan du angive et niveau
for afspilningsbegrænsningen.
1 Følg Trin 1 til 3 under “Brugerdefineret
børnesikring”.
Talknapper
2 Tryk på X/x for at vælge
“FRA t”, og tryk derefter på ENTER.
3 Angiv den 4-cifrede adgangskode ved at
trykke på talknapperne, og tryk derefter
på ENTER.
Sådan afspilles en disc, som der er
angivet Brugerdefineret børnesikring for
1 Ilæg den disc, som der er angivet
1
BRUGERDEFINERET BØRNESIKRING
Tryk på DISPLAY, mens afspilleren er
stoppet.
Kontrollinjen vises.
HURTIG
Brugerdefineret børnesikring er
allerede angivet. Indtast kodeord og
tryk derefter på ENTER .
2 Angiv den 4-cifrede adgangskode ved at
trykke på talknapperne, og tryk derefter
på ENTER.
Afspilleren er klar til afspilning.
z Tip!
Hvis du glemmer adgangskoden, skal du skrive det
6-cifrede nummer “199703”, når displayet
“BRUGERDEFINERET BØRNESIKRING” beder
dig om adgangskoden, og derefter trykke på
ENTER. Displayet beder dig om at indtaste en ny
4-cifret adgangskode.
2
Brug af forskellige ekstrafunktioner
Brugerdefineret børnesikring for.
Skærmbilledet “BRUGERDEFINERET
BØRNESIKRING” vises.
Tryk på X/x for at vælge
(BØRNESIKRING), og tryk derefter på
ENTER.
Indstillingerne for “BØRNESIKRING”
vises.
FRA
TIL
AFSPILLER
KODEORD
c fortsat
DVP-F25
3-077-371-71(1)
57
D:\projekty\Sony\dvpf25\dk\3077371711\01GB12ADV3-CE.fm
3
masterpage=left
Tryk på X/x for at vælge “AFSPILLER
t”, og tryk derefter på ENTER.
BØRNESIKRING
NIVEAU:
STANDARD:
◆ Hvis du ikke har angivet en
adgangskode
Displayet til registrering af en ny
adgangskode vises.
6
BØRNESIKRING
Indtast en ny firecifret
adgangskode, og tryk derefter på
ENTER
.
Angiv en 4-cifret adgangskode ved at
trykke på talknapperne, og tryk derefter
på ENTER.
Displayet til bekræftelse af
adgangskoden vises.
◆ Når du allerede har registreret en
adgangskode
Displayet til angivelse af adgangskoden
vises.
7
Tryk på X/x for at vælge et geografisk
område som niveau for
afspilningsbegrænsningen, og tryk
derefter på ENTER.
Området vælges.
Når du vælger “ANDRE t”, skal du
vælge og angive standardkoden i tabellen
på side 59.
Tryk på X/x for at vælge “NIVEAU”, og
tryk derefter på ENTER.
Menupunkterne for “NIVEAU” vises.
BØRNESIKRING
NIVEAU:
STANDARD:
Indtast kodeord og tryk derefter
på ENTER .
5
8
Angiv den 4-cifrede adgangskode ved
at trykke på talknapperne, og tryk
derefter på ENTER.
Displayet til indstilling af niveauet for
afspilningsbegrænsning vises.
BØRNESIKRING
NIVEAU:
STANDARD:
FRA
FRA
8:
7:
6:
5:
BØRNESIKRING
4
FRA
USA
USA
ANDRE
FRA
USA
Tryk på X/x for at vælge
“STANDARD”, og tryk derefter på
ENTER.
Menupunkterne for “STANDARD”
vises.
NC17
R
Vælg det ønskede niveau ved hjælp af
X/x, og tryk derefter på ENTER.
Indstillingen Børnesikring er udført.
BØRNESIKRING
NIVEAU:
STANDARD:
4:
PG13
USA
Jo lavere værdien er, jo større er
begrænsningen.
Sådan deaktiveres funktionen
Børnesikring
Indstil “NIVEAU” til “FRA” i Trin 8.
58
DVP-F25
3-077-371-71(1)
D:\projekty\Sony\dvpf25\dk\3077371711\01GB12ADV3-CE.fm
masterpage=right
Sådan afspilles en disc, som der er
angivet Børnesikring for
Områdekode
1 Ilæg discen, og tryk på H.
Standard
Kodenummer
Standard
Displayet til angivelse af adgangskoden
vises.
Argentina
2044
Malaysia
2363
2 Angiv den 4-cifrede adgangskode ved at
Australien
2047
Mexico
2362
Belgien
2057
New Zealand
2390
Brasilien
2070
Norge
2379
Canada
2079
Pakistan
2427
Chile
2090
Philippinerne
2424
Danmark
2115
Portugal
2436
Finland
2165
Rusland
2489
Frankrig
2174
Schweiz
2086
Holland
2376
Singapore
2501
Indien
2248
Spanien
2149
Indonesien
2238
Sverige
2499
Italien
2254
Thailand
2528
Japan
2276
Tyskland
2109
Kina
2092
UK
2184
Korea
2304
Østrig
2046
trykke på talknapperne, og tryk derefter
på ENTER.
Afspilleren starter afspilning.
z Tip!
Hvis du glemmer adgangskoden, så tag discen ud og
gentag Trin 1 til 3 i “Børnesikring (begrænset
afspilning)”. Når du bliver bedt om at angive din
adgangskode, skal du skrive “199703” og derefter
trykke på ENTER. Displayet beder dig om at
indtaste en ny 4-cifret adgangskode. Når den nye
4-cifrede adgangskode er indtastet i Trin 4, skal du
erstatte discen i afspilleren og trykke på H. Indtast
den nye adgangskode, når displayet til angivelse af
adgangskoden vises.
Bemærk
Ændring af adgangskoden
1
2
3
4
5
6
Tryk på DISPLAY, mens afspilleren er
stoppet.
Kontrollinjen vises.
Tryk på X/x for at vælge
(BØRNESIKRING), og tryk derefter på
ENTER.
Indstillingerne for “BØRNESIKRING”
vises.
Brug af forskellige ekstrafunktioner
Når du afspiller DVD’er, som ikke har funktionen
Børnesikring, kan afspilning ikke begrænses på
denne afspiller.
Kodenummer
Tryk på X/x for at vælge “KODEORD
t”, og tryk derefter på ENTER.
Displayet til angivelse af adgangskoden
vises.
Angiv den 4-cifrede adgangskode ved
at trykke på talknapperne, og tryk
derefter på ENTER.
Angiv en ny 4-cifret adgangskode ved
at trykke på talknapperne, og tryk
derefter på ENTER.
Genindtast adgangskoden ved at
trykke på talknapperne for at bekræfte
den, og tryk derefter på ENTER.
c fortsat
DVP-F25
3-077-371-71(1)
59
D:\projekty\Sony\dvpf25\dk\3077371711\01GB12ADV3-CE.fm
Hvis du laver en fejl under angivelsen af
adgangskoden
Tryk på C, før du trykker på ENTER og
skriver det korrekte tal.
Hvis du laver en fejl
Tryk på O RETURN.
Sådan slukkes displayet
Tryk på DISPLAY flere gange, indtil
Klargøringsdisplayet er deaktiveret.
masterpage=left
Betjening af TV’et med
den medfølgende
fjernbetjening
Du kan betjene TV’ets lydstyrke,
indgangskilde og strømafbryder med den
medfølgende fjernbetjening. Angivelse af
korrekt producentkode.
Talknapper
1
2
Hold TV’ets [/1 nede, og brug
talknapperne til at angive TV’ets
producentkode (se tabellen nedenfor).
Slip TV’ets [/1.
60
DVP-F25
3-077-371-71(1)
D:\projekty\Sony\dvpf25\dk\3077371711\01GB12ADV3-CE.fm
masterpage=right
Kodenumre for TV-apparater, der kan
fjernbetjenes
Hvis der er vist mere end ét kodenummer, kan
du prøve at indtaste ét ad gangen, indtil du
finder et, der fungerer med TV-apparatet.
Producent
Kode-nummer
Sony (standard)
01
Grundig
11
Hitachi
24
JVC
33
LG
06
Panasonic
17, 49
Philips
06, 08
Samsung
06
25
Sharp
29
Thomson
43
Toshiba
38
Brug af forskellige ekstrafunktioner
Sanyo
Du kan betjene TV’et ved hjælp af knapperne
nedenfor.
Ved at trykke
på
Kan du
TV [/1
Tænde og slukke for TV’et
VOL +/–
Justere lydstyrken på TV’et
TV/VIDEO
Skifte mellem TV’et og andre
indgangskilder
Bemærkninger
• Afhængigt af den enhed, der tilsluttes, kan du
måske ikke betjene TV’et ved hjælp af nogle af
nedenstående knapper.
• Hvis du indtaster et nyt kode-nummer, slettes det
tidligere indtastede kode-nummer.
• Når du udskifter batterierne i fjernbetjeningen,
nulstilles det angivne kode-nummer muligvis til
standardindstillingen. Angiv det korrekte kodenummer igen.
61
DVP-F25
3-077-371-71(1)
D:\projekty\Sony\dvpf25\dk\3077371711\01GB13ADV4-CE.fm
masterpage=left
3 Tryk på X/x for at vælge
Indstillinger og Justeringer
Brug af
Klargøringsdisplayet
Ved hjælp af Klargøringsdisplayet kan du
foretage forskellige justeringer af f.eks.
billede og lyd. Du kan bl.a. også angive et
sprog for underteksterne og
Klargøringsdisplayet. Skærmdisplays
varierer, alt efter afspillermodellen.
Yderligere oplysninger om den enkelte
menupunkter i Klargøringsdisplayet finder du
på siderne fra 63 til 68.
Bemærk
Afspilningsindstillinger, der er gemt på discen, har
prioritet over indstillingerne i Klargøringsdisplayet,
og det er muligvis ikke alle de beskrevne
funktioner, der fungerer.
“BRUGERDEFINERET”, og tryk
derefter på ENTER.
Klargøringsdisplayet vises.
SPROG-INDSTILLING
DISPLAYSPROG:
MENU:
LYD:
UNDERTEKST:
DANSK
DANSK
ORIGINAL
DANSK
4 Tryk på X/x for at vælge
hovedmenupunktet på den viste
liste: “SPROG-INDSTILLING”,
“SKÆRMINDSTILLING”,
“BRUGERDEFINERET
INDSTILLING”, eller
“LYDINDSTILLING”. Tryk på
ENTER.
Hovedmenupunktet vælges.
Eksempel: “SKÆRMINDSTILLING”
Det valgte emne
SKÆRMINDSTILLING
TV TYPE:
PAUSESKÆRM:
BAGGRUNDS:
16:9
TIL
STILL-BILLEDE
Menupunkter
1 Tryk på DISPLAY, når afspilleren
er stoppet.
Kontrollinjen vises.
HURTIG
5 Vælg et menupunkt med X/x, og
tryk på ENTER.
Indstillingerne for det valgte punkt vises.
Eksempel: “TV TYPE”
SKÆRMINDSTILLING
TV TYPE:
PAUSESKÆRM:
BAGGRUNDS:
2 Tryk på X/x for at vælge
(INSTALLATION), og tryk derefter
på ENTER.
16:9
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 BESKÅRET
Funktioner
62
DVP-F25
3-077-371-71(1)
D:\projekty\Sony\dvpf25\dk\3077371711\01GB13ADV4-CE.fm
6 Vælg en indstilling med X/x, og
tryk på ENTER.
Indstillingen er valgt, og klargøringen er
udført.
Eksempel: “4:3 BESKÅRET”
Valgt indstilling
SKÆRMINDSTILLING
TV TYPE:
PAUSESKÆRM:
BAGGRUNDS:
4:3 BESKÅRET
TIL
STILL-BILLEDE
masterpage=right
Indstilling af sproget for
displayet eller lydsporet
(SPROG-INDSTILLING)
“SPROG-INDSTILLING” gør det muligt at
vælge forskellige sprog for displayet på
skærmen eller lydsporet.
Vælg “SPROG-INDSTILLING” i
Klargøringsdisplayet. Oplysninger om brug
af displayet finder du i “Brug af
Klargøringsdisplayet” (side 62).
SPROG-INDSTILLING
DISPLAYSPROG:
MENU:
LYD:
UNDERTEKST:
Sådan slukkes displayet
Tryk på DISPLAY flere gange, indtil
Klargøringsdisplayet er deaktiveret.
Sådan nulstilles alle “INSTALLATION”indstillinger
1 Vælg “NULSTIL” i Trin 3, og tryk på
ENTER.
2 Vælg “JA” med X/x.
Du kan også afslutte forløbet og vende
tilbage til kontrollinjen ved at vælge
“NEJ”.
3 Tryk på ENTER.
Alle indstillinger, der er forklaret på
siderne sider 63 til 68, vender tilbage til
standardindstillingerne. Tryk ikke på
[/1, mens afspilleren nulstilles, da det
tager et par sekunder.
◆ DISPLAYSPROG
Skifter mellem displaysprogene på skærmen.
◆ MENU (kun DVD)
Du kan vælge det ønskede sprog for discens
menu.
◆ LYD (kun DVD)
Ændrer sproget for lydsporet.
Når du vælger “ORIGINAL,” vælges det
sprog, der har første prioritet på discen.
Indstillinger og Justeringer
Sådan startes Hurtig installation
Vælg “HURTIG” i Trin 3.Følg trinene fra
Trin 5 i forklaringen til Hurtig installation for
at foretage de grundlæggende justeringer
(side 28).
DANSK
DANSK
ORIGINAL
DANSK
◆ UNDERTEKST (kun DVD)
Ændrer sproget for den undertekst, der er
optaget på DVD’en.
Når du vælger “FØLG LYD”, ændres sproget
for underteksterne i overensstemmelse med
det sprog, du har valgt for lydsporet.
z Tip!
Hvis du vælger “ANDRE t” i “MENU”,
“UNDERTEKST” og “LYD”, skal du vælge en
sprogkode fra “Liste over sprogkoder” på side 74
og indtaste den med talknapperne.
Bemærk
Når du vælger et sprog i “MENU”,
“UNDERTEKST” eller “LYD”, der ikke er optaget
på DVD’en, vælges et af de optagede sprog
automatisk.
63
DVP-F25
3-077-371-71(1)
D:\projekty\Sony\dvpf25\dk\3077371711\01GB13ADV4-CE.fm
masterpage=left
Indstillinger for
displayet (SKÆRMINDSTILLING)
16:9
Vælg indstillinger i overensstemmelse med
det TV, der skal tilsluttes.
4:3 LETTER BOX
Vælg “SKÆRMINDSTILLING” i
Klargøringsdisplayet. Oplysninger om brug
af displayet finder du i “Brug af
Klargøringsdisplayet” på side 62.
Standardindstillingerne er understregede.
Skærmdisplays varierer alt efter
afspillermodellen.
SKÆRMINDSTILLING
TV TYPE:
PAUSESKÆRM:
BAGGRUNDS:
Bemærk
16:9
TIL
STILL-BILLEDE
◆ TV TYPE
Vælg formatforholdet for det tilsluttede TV
(4:3 standard eller widescreen).
16:9
4:3 BESKÅRET
Vælg denne indstilling, når du
tilslutter et widescreen-TV eller
et TV med widescreen.
4:3 LETTER Vælg denne ved tilslutning til et
BOX
TV med 4:3-skærm. Viser et
bredt billede med striber i den
øverste og nederste del af
skærmen.
4:3
Vælg denne ved tilslutning til et
BESKÅRET TV med 4:3-skærm. Viser
automatisk det brede billede på
hele skærmen og skærer de dele
af, der ikke passer.
Afhængigt af DVD’en kan “4:3 LETTER BOX”
vælges automatisk i stedet for “4:3 BESKÅRET”
eller omvendt.
◆ FARVESYSTEM (kun VIDEO-CD og kun
asiatiske modeller)
Vælger farvesystem, når du afspiller en
VIDEO-CD.
AUTO
Udsender videosignalet
i VIDEO-CD-systemet, PAL
eller NTSC. Hvis TV’et er et
DUAL-system, skal du vælge
AUTO.
PAL
Ændrer videosignalet i NTSC
VIDEO-CD-systemet og
udsender i PAL.
NTSC
Ændrer videosignalet i PAL
VIDEO-CD-systemet og
udsender i NTSC.
Bemærkninger
• Du kan ikke ændre farvesystemet til DVD’er.
• Du kan ændre farvesystemet i denne afspiller
i overensstemmelse med det tilsluttede
TV-apparat. Se side 15.
64
DVP-F25
3-077-371-71(1)
D:\projekty\Sony\dvpf25\dk\3077371711\01GB13ADV4-CE.fm
◆ PAUSESKÆRM
Pauseskærmens billede vises, når du
efterlader afspilleren i pause- eller
stoptilstand i 15 minutter, eller når du
afspiller en CD eller DATA-CD (MP3-lyd)
i mere end 15 minutter. Pauseskærmen
hjælper dig med at forebygge, at skærmen
bliver ødelagt (skyggebilleder). Tryk på H
for at slå pauseskærmen fra.
TIL
Slår pauseskærmen til.
FRA
Slår pauseskærmen fra.
◆ BAGGRUNDS
Vælger baggrundsfarven eller billedet på
TV-skærmen i stop eller under afspilning af
en CD eller DATA-CD (MP3-lyd).
Still-billedet vises
i baggrunden, men kun når stillbilledet allerede er optaget på
discen (CD-EXTRA osv.). Hvis
discen ikke indeholder et stillbillede, vises billedet
“GRAFIK”.
GRAFIK
Et forudangivet billede, der er
lagret i afspilleren, vises.
BLÅ
Baggrundsfarven er blå.
SORT
Baggrundsfarven er sort.
Brugerdefinerede
indstillinger
(BRUGERDEFINERET INDSTILLING)
Brug disse til at angive afspilningsindstillinger og andre indstillinger.
Vælg “BRUGERDEFINERET
INDSTILLING” i Klargøringsdisplayet.
Oplysninger om brug af displayet finder du
i “Brug af Klargøringsdisplayet” (side 62).
Standardindstillingerne er understregede.
Skærmdisplays varierer alt efter
afspillermodellen.
BRUGERDEFINERET INDSTILLING
AUTOMATISK SLUKNING:
TIL
AUTO AFSPILNING:
FRA
DISPLAYLYS:
LYS
AUTO
PAUSETILSTAND:
FRA
VALG AF SPOR:
TIL
GENOPTAGET AFSPILNING:
◆ AUTOMATISK SLUKNING
Slår indstillingen Auto Power Off til eller fra.
Standardindstillingen for asiatiske modeller
er “FRA”.
TIL
Afspilleren går i standby, når
den er stoppet i mere end
30 minutter.
FRA
Slår denne funktion fra.
Indstillinger og Justeringer
STILLBILLEDE
masterpage=right
◆ AUTO AFSPILNING
Slår indstillingen Auto Play til eller fra.
Denne funktion er nyttig, hvis afspilleren er
tilsluttet en timer (medfølger ikke).
FRA
Slår denne funktion fra.
TIL
Starter afspilningen automatisk,
når afspilleren er tændt.
◆ DISPLAYLYS
Justerer afspillerens blå belysning.
LYS
Gør displayet lyst.
MØRK 1
Gør displayet mørkt.
MØRK 2
Gør displayet mørkere.
c fortsat
DVP-F25
3-077-371-71(1)
65
D:\projekty\Sony\dvpf25\dk\3077371711\01GB13ADV4-CE.fm
◆ PAUSETILSTAND (kun DVD)
Vælger billedet i pausetilstand.
AUTO
BILLEDE
Billedet, herunder motiver, der
bevæger sig dynamisk, vises
uden rystelser. Normalt skal
denne position vælges.
Billedet, herunder motiver, der
ikke bevæger sig dynamisk,
vises i en højere opløsning.
◆ VALG AF SPOR (kun DVD)
Giver det lydspor, der indeholder det højeste
antal kanaler, første prioritet, når du afspiller
en DVD, hvor der er optaget flere lydformater
(PCM, DTS, MPEG-lyd eller Dolby Digital).
FRA
Der er ikke angivet nogen første
prioritet.
AUTO
Der er angivet en første
prioritet.
Bemærkninger
• Når du sætter menupunktet til “AUTO”, kan
sproget ændres. Indstillingen “VALG AF SPOR”
har højere prioritet end indstillingen “LYD”
i “SPROG-INDSTILLING” (side 63).
• Hvis du sætter “DTS” til “FRA” (side 68),
afspilles DTS-lydsporet ikke, selv når du angiver
“VALG AF SPOR” til “AUTO”,
• Hvis PCM-, DTS-, MPEG-lyd- og Dolby Digitallydsporene har det samme antal kanaler, vælger
afspilleren PCM-, DTS-, Dolby Digital- og
MPEG-lydspor i denne rækkefølge.
◆ GENOPTAGET AFSPILNING (kun DVD/
VIDEO-CD)
Slår indstillingen Multi-disc Resume til eller
fra. Genoptagelse af afspilning kan gemmes
i hukommelsen for op til 6 forskellige DVD-/
VIDEO-CD’er (side 34).
TIL
FRA
Lagrer genoptagelsesindstillingerne i hukommelsen
for op til 6 discs (indstillingerne
gemmes i hukommelsen, selv
om du vælger “FRA”).
Gemmer ikke genoptagelsesindstillingerne i hukommelsen.
Afspilningen starter kun ved
genoptagelsespunktet for den
aktuelle disc i afspilleren.
masterpage=left
Indstillinger for lyden
(LYDINDSTILLING)
“LYDINDSTILLING” gør det muligt at
indstille lyden i overensstemmelse med
vilkårene for afspilningen og tilslutningen.
Vælg “LYDINDSTILLING” i
Klargøringsdisplayet. Oplysninger om brug
af displayet finder du i “Brug af
Klargøringsdisplayet” (side 62).
Standardindstillingerne er understregede.
LYDINDSTILLING
AUDIO ATT:
FRA
AUDIO DRC:
STANDARD
DOWN MIX:
DOLBY SURROUND
DIGITAL UDGANG:
TIL
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
MPEG:
PCM
DTS:
FRA
◆ AUDIO ATT (dæmpning)
Hvis afspilningslyden er forvrænget, skal du
sætte dette menupunkt til “TIL”. Afspilleren
reducerer niveauet for den udsendte lyd.
Denne funktion påvirker udgangssignalerne
for AUDIO OUT L/R-bøsningerne.
FRA
Normalt skal denne position vælges.
TIL
Vælg denne indstilling, når den
afspillede lyd fra højttalerene
forvrænges.
◆ AUDIO DRC (Dynamic Range Control)
(kun DVD)
Gør lyden tydelig, når lydstyrken sænkes ved
afspilning af en DVD, der er tilpasset
“AUDIO DRC”-funktionen. Denne funktion
påvirker udgangssignalerne for følgende
bøsninger:
– AUDIO OUT L/R-bøsninger
– DIGITAL OUT (OPTICAL)-bøsning, hvis
“DOLBY DIGITAL” er angivet til
“D-PCM” (side 67).
STANDARD
Normalt skal denne position
vælges.
TV
Gør de svage lyde tydelige,
selv hvis du skruer ned for
lyden.
WIDE RANGE Giver dig fornemmelsen af at
overvære en live-optræden.
66
DVP-F25
3-077-371-71(1)
D:\projekty\Sony\dvpf25\dk\3077371711\01GB13ADV4-CE.fm
◆ DOWN MIX (kun DVD)
Ændrer metoderne til mixing til 2 kanaler, når
du afspiller en DVD, der er optaget med
bagsignalkomponenter (kanaler) eller i Dolby
Digital. Se afsnittet “Visning af
lydsignalformatet” (side 49), hvis du ønsker
yderligere oplysninger om
bagsignalkomponenter. Denne funktion
påvirker udgangssignalerne for følgende
bøsninger:
– AUDIO OUT L/R-bøsninger
– DIGITAL OUT (OPTICAL)-bøsning, hvis
“DOLBY DIGITAL” er angivet til
“D-PCM” (side 67).
DOLBY
SURROUND
Vælg denne indstilling, når
afspilleren er tilsluttet en
lydkomponent, der er tilpasset
Dolby Surround (Pro Logic).
NORMAL
Vælg denne indstilling, når
afspilleren er tilsluttet en
lydkomponent, der ikke er
tilpasset Dolby Surround
(Pro Logic).
TIL
FRA
Normalt skal denne position vælges.
Se “Indstilling af det digitale
udgangssignal”, når du vælger
“TIL” for at få oplysninger om flere
indstillinger.
Indstilling af det digitale
udgangssignal
Ændrer metoden for udsendelse af
lydsignaler, når du tilslutter komponenter,
f.eks. en forstærker (receiveren) eller en
MD-optager, med digital indgangsbøsning.
Yderligere oplysninger om tilslutning finder
du på side 21.
Vælg “DOLBY DIGITAL”, “MPEG” og
“DTS” efter indstilling af “DIGITAL
UDGANG” til “TIL”.
LYDINDSTILLING
AUDIO ATT:
FRA
AUDIO DRC:
STANDARD
DOWN MIX:
DOLBY SURROUND
DIGITAL UDGANG:
TIL
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
MPEG:
PCM
DTS:
FRA
Hvis du tilslutter en komponent, der ikke er
tilpasset det valgte lydsignal, kommer der
kraftig støj (eller ingen lyd) fra højttalerne,
der kan genere dine ører eller beskadige
højttalerne.
◆ DOLBY DIGITAL (kun DVD)
Vælger Dolby Digital-signaltype.
D-PCM
Vælg denne indstilling, når
afspilleren er tilsluttet en
lydkomponent uden en
indbygget Dolby Digitaldekoder. Du kan vælge, om
signalerne skal tilpasses Dolby
Surround (Pro Logic) ved at
foretage justeringer af
“DOWN MIX” emnet i
“LYDINDSTILLING”
(side 67).
DOLBY
DIGITAL
Vælg denne indstilling, når
afspilleren er tilsluttet en
lydkomponent med en
indbygget Dolby Digitaldekoder.
Påvirkningerne fra det digitale til det
analoge kredsløb bliver minimale.
c fortsat
DVP-F25
3-077-371-71(1)
Indstillinger og Justeringer
◆ DIGITAL UDGANG
Vælger, om lydsignaler udsendes via
DIGITAL OUT (OPTICAL)-bøsningen.
masterpage=right
67
D:\projekty\Sony\dvpf25\dk\3077371711\01GB13ADV4-CE.fm
masterpage=left
◆ MPEG (kun DVD)
Vælger MPEG-lydsignaltype.
PCM
Vælg denne indstilling, når
afspilleren er tilsluttet en
lydkomponent uden en
indbygget MPEG-dekoder.
Hvis du afspiller MPEGlydspor, udsender afspilleren
stereosignaler via DIGITAL
OUT (OPTICAL)-bøsningen.
MPEG
Vælg denne indstilling, når
afspilleren er tilsluttet en
lydkomponent med en
indbygget MPEG-dekoder.
◆ DTS (kun DVD)
Vælger, om der skal udsendes et DTS-signal.
FRA
Vælg denne indstilling, når
afspilleren er tilsluttet en
lydkomponent uden en
indbygget DTS-dekoder.
TIL
Vælg denne indstilling, når
afspilleren er tilsluttet en
lydkomponent med en
indbygget DTS-dekoder.
Bemærk
Hvis du bruger DIGITAL OUT (OPTICAL)bøsningen til afspilning af MPEG-lydsignaler og
indstiller “MPEG” til “MPEG”
i “LYDINDSTILLING”, kommer der ingen lyd fra
højttalerne, når du vælger én af TVS-indstillingerne.
68
DVP-F25
3-077-371-71(1)
D:\projekty\Sony\dvpf25\dk\3077371711\01GB14ADD-CE.fm
Yderligere oplysninger
Fejlfinding
Hvis der opstår nogen af følgende problemer
under afspilningen, kan du bruge denne
fejlfindingsvejledning til at prøve at udbedre
problemet, før du kontakter en reparatør. Hvis
problemet fortsætter, skal du kontakte den
nærmeste Sony-forhandler.
Strøm
Der er ingen strøm.
, Kontroller, at netledningen er korrekt
tilsluttet.
Billede
Der er ikke noget billede/der forekommer
billedstøj.
Selvom du angiver formatforholdet i
“TV TYPE” på “SKÆRMINDSTILLING”,
udfylder billedet alligevel ikke skærmen.
, Formatforholdet for discen er fastsat på
DVD’en.
Lyd
Der er ingen lyd.
, Tilslut ledningen igen.
, Ledningen er beskadiget.
, Afspilleren er tilsluttet den forkerte
indgangsbøsning på forstærkeren
(receiveren) (side 23, 24, 25).
, Forstærkerens (receiveren) indgang er ikke
korrekt indstillet.
, Afspilleren er i pause eller i slow motion.
, Afspilleren søger hurtigt frem eller tilbage.
, Hvis lydsignalet ikke går igennem
DIGITAL OUT (OPTICAL)-bøsningen,
skal du kontrollere lydindstillingerne
(side 67).
, Under afspilning af en Super VCD, hvor der
ikke er optaget på lydspor 2, kommer der
ingen lyd, hvis du vælger “2:STEREO”,
“2:1/V” eller “2:2/H”.
Der er støj på lyden.
, Når du afspiller en CD med DTS-lydspor,
kommer der støj fra AUDIO OUT L/Rbøsningerne eller DIGITAL OUT
(OPTICAL)-bøsningen (side 31).
Der opstår lydforvrængning.
, Angiv “AUDIO ATT” i
“LYDINDSTILLING” til “TIL”
(side 66).
Lydstyrken er lav.
Yderligere oplysninger
, Tilslut ledningen igen.
, Ledningen er beskadiget.
, Kontroller forbindelsen til TV’et (side 18),
og indstil indgangsvælgeren på TV’et, så
signalet fra afspilleren vises på TVskærmen.
, Discen er beskidt eller fejlbehæftet.
, Hvis billedsignalet fra afspilleren skal
gennem videobåndoptageren for at nå
TV’et, eller hvis afspilleren er tilsluttet en
kombination af TV/VIDEO, kan nogle
DVD-programmers kopibeskyttelse påvirke
billedkvaliteten. Hvis du stadig har
problemer, selv når afspilleren tilsluttes
direkte til TV’et, kan du prøve at tilslutte
afspilleren til TV’ets S-VHS-indgang
(side 18).
, (Kun asiatiske modeller)
Hvis afspillerens farvesystem ikke passer til
TV’ets, skal du ændre afspillerens
farvesystem. Yderligere oplysninger finder
du på side 15. (Du kan ikke ændre
farvesystemet til selve DVD-discen.)
, Billedet på skærmen vises i sort/hvid, når du
afspiller en disc, der er optaget i et andet
farvesystem, end TV’ets.
masterpage=right
, Lydstyrken er lav på visse DVD’er.
Lydstyrken kan forbedres, hvis du angiver
“AUDIO DRC” til “TV” (side 66).
, Angiv “AUDIO ATT” i
“LYDINDSTILLING” til “FRA” (side 66).
Betjening
Fjernbetjeningen virker ikke.
, Der er forhindringer mellem
fjernbetjeningen og afspilleren.
, Afstanden mellem fjernbetjeningen og
afspilleren er for stor.
, Fjernbetjeningen er ikke rettet mod
fjernbetjeningsmodtageren på afspilleren.
c fortsat
DVP-F25
3-077-371-71(1)
69
D:\projekty\Sony\dvpf25\dk\3077371711\01GB14ADD-CE.fm
, Fjernbetjeningsmodtageren på afspilleren
udsættes for stærkt lys.
, Batterierne i fjernbetjeningen er for svage.
Discen spiller ikke.
, Der er ingen disc i.
, Discen er vendt forkert.
Indsæt discen med afspilningssiden nedad
i discskuffen, så etiketsiden vises igennem
discvinduet.
, Afspilleren kan ikke afspille bestemte discs
(side 7).
, Regionkoden på DVD’en passer ikke til
afspilleren.
, Der er kommet fugt i afspilleren (side 3).
, Afspilleren kan ikke afspille CD-R’er,
CD-RW’er, DVD-R’er eller DVD-RW’er
(videotilstand), der ikke er blevet korrekt
færdiggjort (side 7).
“Datafejl.” vises, når du afspiller en
DATA-CD.
, Det ønskede MP3-lydspor er ødelagt.
, Dataene er ikke MPEG1 Audio Layer 3data.
MP3-lydsporet kan ikke afspilles (side 38).
, DATA-CD’en er ikke optaget i MP3format, der er tilpasset ISO9660 Niveau 1/
Niveau 2 eller Joliet.
, MP3-lydsporet har ikke filtypenavnet
“.MP3”.
, Dataene er ikke formateret i MP3, selvom
de har filtypenavnet “.MP3”.
, Dataene er ikke MPEG1 Audio Layer 3data.
, Afspilleren kan ikke afspille lydspor
i MP3PRO-format.
Titlen for MP3-lydalbummet eller -sporet
vises ikke korrekt.
, Afspilleren kan kun vise tal og bogstaver.
Andre tegn vises som stjerner.
Discen afspilles ikke fra begyndelsen.
, Der er valgt Programmeret afspilning,
Afspilning i tilfældig rækkefølge, Gentaget
afspilning eller A-B Gentaget afspilning
(side 39).
, Der er valgt Genoptag afspilning (side 34).
masterpage=left
Afspilleren begynder at afspille discen
automatisk.
, Discen har en automatisk
afspilningsfunktion.
, “AUTO AFSPILNING” i
“BRUGERDEFINERET INDSTILLING”
er indstillet til “TIL” (side 65).
Afspilningen stopper automatisk.
, Når du afspiller discs med et automatisk
pausesignal, stopper afspilleren ved det
automatiske pausesignal.
Du kan ikke udføre visse funktioner, f.eks.
Stop, Søgning, Afspilning i slowmotion,
Gentaget afspilning, Tilfældig afspilning
eller Programmeret afspilning.
, Afhængigt af discen kan nogle af de
beskrevne handlinger ikke udføres. Se den
brugervejledning, der følger med discen.
Sproget for lydsporet kan ikke ændres.
, Prøv at benytte DVD’ens menu i stedet for
at vælge funktionen på fjernbetjeningen
(side 35).
, Der er ikke optaget spor på flere sprog på
den DVD, der afspilles.
, Det er ikke tilladt at ændre sproget for
lydsporet på DVD’en.
Sproget for underteksterne kan ikke
ændres eller er slået fra.
, Prøv at benytte DVD’ens menu i stedet for
at vælge funktionen på fjernbetjeningen
(side 35).
, Der er ikke optaget undertekster på flere
sprog på den DVD, der afspilles.
, Det er ikke tilladt at ændre underteksterne
på DVD’en.
Kameravinklerne kan ikke ændres.
, Prøv at benytte DVD’ens menu i stedet for
at vælge funktionen på fjernbetjeningen
(side 35).
, Der er ikke optaget undertekster på flere
sprog på den DVD, der afspilles.
, Vinklen kan kun ændres, hvis
indikatoren lyser på kontrollinjen (side 51).
, Det er ikke tilladt at ændre vinklerne på
DVD’en.
70
DVP-F25
3-077-371-71(1)
D:\projekty\Sony\dvpf25\dk\3077371711\01GB14ADD-CE.fm
Afspilleren fungerer ikke ordentligt.
, Afbryd strømmen til afspilleren, hvis statisk
elektricitet osv. påvirker afspillerens
funktion.
Fem tal eller bogstaver vises på skærmen.
, Selvdiagnosefunktionen blev aktiveret.
(Se tabellen på side 71.)
Discen kan ikke tages ud, og “Låst” vises
på TV-skærmen.
masterpage=right
Selvdiagnosefunktion (Når
der vises tal/bogstaver i displayet)
Hvis selvdiagnosefunktionen er aktiveret og
forhindrer fejlfunktion i afspilleren, vises et
servicenummer på fem tegn (f.eks. C 13 00)
med en kombination af et bogstav og tal på
skærmen. I det tilfælde skal du kontrollere
følgende tabel.
, Børnelåsen er aktiveret (side 33).
C:13:00
Discen kan ikke ilægges eller tages ud.
, Der er kommet fugt i afspilleren (side 3).
, Discen har en afvigende form (side 3).
, Discen kan ikke ilægges, hvis der allerede er
ilagt en disc.
Årsag og/eller
udbedring
C 13
Discen er snavset.
, Aftør discen med en
blød klud (side 8).
C 31
Discen er ikke lagt korrekt i.
, Åben discskuffen, og
læg discen korrekt i.
E XX
(xx er et tal)
Afspilleren har udført
selvdiagnosefunktionen
for at forhindre
fejlfunktion.
, Kontakt den nærmeste
Sony-forhandler eller
det lokale autoriserede
Sony-servicecenter, og
oplys servicenummeret
bestående af fem tegn.
Eksempel: E 61 10
Yderligere oplysninger
De første tre
tegn i servicenummeret
71
DVP-F25
3-077-371-71(1)
D:\projekty\Sony\dvpf25\dk\3077371711\01GB14ADD-CE.fm
Ordliste
Dolby Digital (side 25, 67)
Digital lydkomprimeringsteknologi udviklet
af Dolby Laboratories. Denne teknologi er
tilpasset 5.1-kanal surround sound.
Bagkanalen er i stereo, og der er en separat
subwooferkanal i dette format. Dolby Digital
giver de samme separate 5.1-kanaler med
digitallyd i høj kvalitet, som findes i Dolby
Digital-biograflydsystemer. Den gode
kanaladskillelse opnås ved, at alle kanalernes
data optages separat, og den minimale
forvrængning skyldes, at kanalernes data
behandles digitalt.
Dolby Surround (Pro Logic) (side 24, 67)
Teknologi til lydsignalbehandling, som
Dolby Laboratories har udviklet til surround
sound. Når indgangssignalet har en
surroundkomponent, udsender Pro Logicprocessen front-, center- og bagsignaler. Den
bageste kanal har monolyd.
DTS (side 25, 68)
Digital lydkomprimeringsteknologi udviklet
af Digital Theater Systems, Inc. Denne
teknologi er tilpasset 5.1-kanals surround
sound. Bagkanalen er i stereo, og der er en
separat subwooferkanal i dette format. DTS
giver de samme separate 5.1-kanaler med
digitallyd i høj kvalitet.
Den gode kanaladskillelse opnås ved, at alle
kanalernes data optages separat, og den
minimale forvrængning skyldes, at
kanalernes data behandles digitalt.
DVD (side 7)
En disc, der indeholder op til 8 timers levende
billeder, selvom den har samme diameter som
en CD.
Datakapaciteten for en enkeltsidet DVD med
ét lag er 4,7 Gb (gigabyte), hvilket er 7 gange
så meget som for en CD. Datakapaciteten for
en dobbeltsidet DVD med dobbelt lag er
8,5 Gb (gigabyte), en enkeltsidet og
dobbeltsidet DVD er 9,4 GB, og dobbeltsidet
DVD med dobbelt lag er 17 GB.
Billeddataene anvender MPEG 2-formatet,
der er en af de mest udbredte standarder for
digital komprimering. Billeddataene
masterpage=left
komprimeres til omkring 1/40 (gennemsnit)
af den oprindelige størrelse. DVD’en
anvender også komprimering med variabel
bithastighed, der ændrer dataene, så de
placeres i henhold til billedets status.
Lyddataene optages i et flerkanalsformat,
f.eks. Dolby Digital, hvilket giver mulighed
for en mere realistisk lydgengivelse.
Desuden har DVD’en forskellige avancerede
funktioner, f.eks. flere kameravinkler, flere
sprog og børnesikring.
Indeks (CD)/Videoindeks (VIDEO-CD)
(side 45)
Et nummer, der opdeler et spor i afsnit, så du
let kan finde det ønskede sted på en CD eller
VIDEO-CD. Afhængigt af discen kan det
forekomme, at ingen indekser optages.
Kapitel (side 45)
Afsnit af en film eller et musikstykke, der er
mindre end titler. En titel konstrueres af flere
kapitler. Afhængigt af discen kan det
forekomme, at ingen kapitler optages.
MPEG-lyd (side 25, 68)
International standard for kodningssystem,
der bruges til at komprimere digitale
lydsignaler, godkendt af ISO/IEC. MPEG 1
overholder op til 2-kanalers stereo. MPEG 2,
der benyttes på DVD’er, overholder op til
7.1-kanalers surround.
Sekvens (side 45)
På en VIDEO-CD med PBC-funktioner
(afspilningskontrol) er
menuskærmbillederne, levende billeder og
still-billeder opdelt i sektioner, der kaldes
“scener”.
Spor (side 45)
Dele af en film eller et musikstykke på en
CD eller VIDEO-CD (sangens længde).
Titel (side 45)
Den længste del af en film eller et
musikstykke på en DVD, en spillefilm osv.
i et videoprogram eller hele albummet.
72
DVP-F25
3-077-371-71(1)
D:\projekty\Sony\dvpf25\dk\3077371711\01GB14ADD-CE.fm
masterpage=right
Specifikationer
System
Laser: Halvleder-laser
Signalformatsystem: PAL/NTSC
Lydegenskaber
Frekvensgang: DVD-VIDEO (PCM
96 kHz): 2 Hz til 44 kHz (±1,0 dB)/
DVD-VIDEO (PCM 48 kHz): 2 Hz til
22 kHz (±0,5 dB)/CD: 2 Hz til 20 kHz
(±0,5 dB)
Signal/støjforhold (S/N-forhold): 115 dB
(kun AUDIO OUT L/R-bøsninger)
Harmonisk forvrængning: 0,003 %
Dynamikområde: DVD-VIDEO: 103 dB/
CD: 99 dB
Wow og flutter: Under påviselig værdi
(±0,001 % W SPIDSVÆRDI)
Generelt
Strømforsyning:
220 til 240 V vekselstrøm, 50/60 Hz
Effektforbrug: 9 W
Mål (ca.): 196 × 61 × 265 mm (bredde/højde/
dybde), herunder fremspringende dele.
Vægt (ca.): 1,8 kg
Driftstemperatur: 5° C til 35° C
Driftsluftfugtighed: 25 % til 80 %
Medfølgende tilbehør
Se side 14.
Ret til ændringer i specifikationer og design
uden forudgående varsel forbeholdes.
Når du afspiller PCM-lydspor med en
samplingsfrekvens på 96 kHz, konverteres
udgangssignalerne fra DIGITAL OUT
(OPTICAL)-bøsningen til 48 kHz
samplingsfrekvens.
Yderligere oplysninger
Udgange
(Navn på bøsning: Bøsningstype/
udgangsniveau/belastningsimpedans)
AUDIO OUT L/R: Phono-stik/2 Vms/
10 kilohm
DIGITAL OUT (OPTICAL): Optisk
udgangsbøsning/-18 dBm (bølgelængde:
660 nm)
COMPONENT VIDEO OUT (Y, CB, CR):
Phono-stik/Y: 1,0 Vp-p/CB, CR:
0,7 Vp-p/75 ohm
VIDEO OUT: Phono-stik/1,0 Vp-p/75 ohm
S VIDEO OUT: 4-bens mini-DIN/
Y: 1,0 Vp-p/C: 0,3 Vp-p (PAL),
0,286 Vp-p (NTSC)/75 ohm
73
DVP-F25
3-077-371-71(1)
D:\projekty\Sony\dvpf25\dk\3077371711\01GB14ADD-CE.fm
masterpage=left
Liste over sprogkoder
Yderligere oplysninger findes på siderne 48, 51, 63.
Sprogenes stavemåde er i overensstemmelse med ISO 639: 1988 (E/F) standard.
Kodesprog
Kodesprog
Kodesprog
Kodesprog
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian;
Lettish
1345 Malagasy
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
SerboCroatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1703 Ikke
angivet
74
DVP-F25
3-077-371-71(1)
D:\projekty\Sony\dvpf25\dk\3077371711\01GB01COVIX.fm
master page=right
Indeks
Nummerisk taster
16:9 64
4:3 BESKÅRET 64
4:3 LETTER BOX 64
5.1 kanal-surround 21
A
A-B GENTAG 43
Afspilning i slow motion 33
ALBUM 45
Album 37
ANGLE 51
Anvendelige discs 7
AUDIO 48
AUDIO ATT 66
AUDIO DRC 66
AUTO AFSPILNING 65
AUTOMATISK
SLUKNING 65
B
BAGGRUNDS 65
Batterier 14
BNR 52
Børnelås 33
BØRNESIKRING 57
Bøsningsdæksel
Fastgøre 26
Fjerne 10
BRUGERDEFINERET 62
BRUGERDEFINERET
BILLEDE 53
BRUGERDEFINERET
BØRNESIKRING 56
BRUGERDEFINERET
INDSTILLING 65
DOWN MIX 67
DTS 25, 48, 68, 72
DVD 7, 31, 72
DVD-/CD-tekst 46
F
FARVESYSTEM 64
Fejlfinding 69
Fjernbetjening 14, 60
Fortsat afspilning
CD/VIDEO-CD 31
DATA-CD 37
DVD 31
P
PAUSESKÆRM 65
PAUSETILSTAND 66
PBC-afspilning 36
PRO LOGIC 24, 72
PROGRAM 39
Programmeret afspilning 39
R
REPEAT 42
REPLAY 32
S
Håndtering af discs 8
Højttalere
Tilslutning 21
HURTIG 63
Hurtig installation 28, 63
Hurtigt fremad 33
Hurtigt tilbage 33
S VIDEO-udgang 18
SEKVENS 45
Scene 72
SHUFFLE 41
SKÆRMINDSTILLING 64
Søgning 33
efter et specifikt punkt ved
at se på TV-skærmen 33
SPOR 45
Spor 37, 72
SPROG-INDSTILLING 63
Stativ 26
SUBTITLE 51
SURROUND 49
I
T
G
GENOPTAGET
AFSPILNING 34, 66
Gentaget afspilning 42
H
INDEKS 45
Indeks 72
INSTALLATION 62
K
Tilslutning 17, 18
Tilfældig afspilning 41
TITEL 45
Titel 72
TOP MENU 35
TV TYPE 64
TVS (TV Virtual Surround) 49
CD 31
KAPITEL 45
Kapitel 72
Klargøringsdisplayet 62
KLOKKEN/TEKST 45, 46
Kontrollinje 12
D
L
V
LYD 63
LYDINDSTILLING 66
Lydsignalformat 49
Væginstallation 27
VALG AF SPOR 66
VIDEO-CD 7, 31
C
DATA-CD 7, 37
DIGITAL UDGANG 67
Digital udgang 67
DIGITAL
VIDEOFORBEDRING 54
Display
Display på kontrollinjen 12
Klargøringsdisplayet 62
Display på skærmen
Display på kontrollinjen 12
Klargøringsdisplayet 62
DISPLAYLYS 65
DISPLAYSPROG 63
DOLBY DIGITAL 24, 25,
48, 67, 72
U
UNDERTEKST 63
M
MENU 63
Menu
DVD’ens menu 35
Titelmenu 35
MP3 7, 37, 46
MPEG 25, 48, 68, 72
N
NULSTIL 63
NUMMERINPUT 45
75
DVP-F25
3-077-371-71(1)
D:\projekty\Sony\dvpf25\dk\3077371711\01GB15BCO-CE.fm
masterpage=left
Trykt på 100% genbrugspapir med
planteoliebaseret tryksværte uden VOC
(flygtige organiske forbindelser).
Sony Corporation Printed in Japan
DVP-F25
3-077-371-71(1)
Download PDF

advertising