Sony | DVP-F35P | Sony DVP-F35P Betjeningsvejledning

2-021-510-42(1)
CD/DVD
Player
Betjeningsvejledning
DVP-F35P
© 2004 Sony Corporation
ADVARSEL!
Udsæt ikke afspilleren for
regn eller fugt, så risiko for
brand eller stød undgås.
Åbn ikke kabinettet for at
undgå elektrisk stød. Overlad
alt reparationsarbejde til
faguddannet personale.
Netledningen må kun
udskiftes af faguddannet
servicepersonale.
Velkommen!
Forholdsregler
Sikkerhed
• Denne afspiller bruger 100–
240 V vekselstrøm, 50/60 Hz.
Kontroller, at afspillerens
driftsspænding er den samme
som den lokale strømforsyning.
• Anbring ikke objekter, der er
fyldt med væsker, f.eks. vaser, på
apparatet, så risiko for brand
eller stød undgås.
Installation
• Tilslut ikke afspilleren i en bil.
Dens funktion garanteres ikke.
• Navnepladen er placeret
udvendig i bunden.
Denne afspiller er klassificeret som
et LASER KLASSE 1-produkt.
Mærkaten CLASS 1 LASER
PRODUCT er anbragt i bunden.
ADVARSEL!
Brug af optiske instrumenter
sammen med dette produkt forøger
risikoen for øjenskader. Eftersom
den laserstråle, der anvendes i
denne CD/DVD-afspiller, er
skadelig for øjnene, må du ikke
skille kabinettet ad.
Overlad alt reparationsarbejde til
faguddannet personale.
2
Tak, fordi du har købt denne Sony
CD/DVD-afspiller. Inden du tager
afspilleren i brug, skal du læse
denne betjeningsvejledning
grundigt igennem og gemme den
til senere brug.
Forholdsregler
Sikkerhed
• Hvis der tabes en genstand eller spildes
væske i kabinettet, skal strømmen afbrydes
og afspilleren kontrolleres af en
servicetekniker, før den igen tages i brug.
Strømkilder
• Strømmen til afspilleren er ikke afbrudt, så
længe afspilleren er tilsluttet stikkontakten.
Dette gælder også, selvom selve afspilleren
er slukket.
• Hvis du ikke skal anvende afspilleren i
længere tid, skal du tage stikket ud af
stikkontakten. Hvis du vil tage stikket ud af
stikkontakten, skal du trække i selve stikket,
aldrig i ledningen.
Placering
• Anbring afspilleren på et sted med rigelig
ventilation for at undgå overophedning af
afspilleren.
• Anbring ikke afspilleren på en blød
overflade, f.eks. et tæppe, da dette kan
blokere ventilationshullerne.
• Anbring ikke afspilleren på et sted nær
varmekilder eller på et sted med direkte
sollys, meget støv eller mekaniske
vibrationer.
• Anbring ikke afspilleren i en skrå stilling.
Den er beregnet til at blive betjent i lodret
eller vandret stilling.
• Anbring ikke afspilleren og discs i
nærheden af udstyr med stærke magneter,
f.eks. mikrobølgeovne eller store højttalere.
• Anbring ikke tunge genstande på
afspilleren.
• Anbring ikke afspilleren i et trangt rum,
som f.eks. en bogreol eller et indbygget
skab.
• Læg ikke en disc med afvigende form
(f.eks. kort- eller hjerteformet) i afspilleren.
Disc'en kan muligvis ikke fjernes fra
afspilleren, hvilket kan medføre en
fejlfunktion.
• Når du flytter afspilleren, skal du fjerne
eventuelle discs. Den pågældende disc kan
blive beskadiget, hvis den ikke fjernes.
Lydstyrkeregulering
Skru ikke op for lyden, mens du lytter til en
sektion med meget lave eller ingen
lydsignaler. Hvis du skruer op, kan
højttalerne blive ødelagt, hvis du afspiller en
sektion med kraftige lydsignaler.
Rengøring
Rengør kabinettet, panelet og
kontrolknapperne med en blød klud, der er
fugtet let med et mildt rengøringsmiddel.
Anvend ikke skuresvampe, skurepulver eller
opløsningsmidler, såsom sprit eller
rensebenzin.
Rengøring af discs
Anvend ikke rense-discs. Dette kan forårsage
fejlfunktion.
VIGTIG BEMÆRKNING
Advarsel!: Denne afspiller kan vise et
stillvideobillede eller et billede på TVskærmen uendeligt. Hvis du viser
stillvideobilledet eller billedet på TVskærmen gennem længere tid, er der risiko
for permanent beskadigelse af TVskærmen. Plasma Display Panel-TV er og
projektions-TV'er er følsomme over for
dette.
Kontakt nærmeste Sony-forhandler, hvis du
har spørgsmål eller problemer i forbindelse
med afspilleren.
Betjening
• Hvis afspilleren flyttes direkte fra et koldt til
et varmt sted eller placeres i et rum med høj
luftfugtighed, er der risiko for, at der dannes
kondensvand på linserne inde i afspilleren.
Hvis dette sker, fungerer afspilleren
muligvis ikke korrekt. I så fald skal du
fjerne disc'en og lade afspilleren stå tændt i
ca. en halv time, indtil fugten er fordampet.
3
Indholdsfortegnelse
ADVARSEL! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Velkommen! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Forholdsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Om denne betjeningsvejledning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Denne afspiller kan afspille følgende discs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Bemærkninger om discs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Stikordsregister til dele og kontrolknapper. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Vejledning til kontrolmenudisplayet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Tilslutninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Tilslutning af afspilleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trin 1: Udpakning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trin 2: Isættelse af batterier i fjernbetjeningen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trin 3: Tilslutning af videokabler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trin 4: Tilslutning af lydkabler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trin 5: Tilslutning af netledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trin 6: Hurtig installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fastgørelse af stander . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
16
16
17
20
25
25
27
Afspilning af discs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Afspilning af discs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Genoptag afspilningen fra det punkt, hvor du stoppede disc'en
(Genoptag multi-disc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Brug af DVD'ens menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Vælg "ORIGINAL" eller "PLAY LIST" på en DVD-RW. . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Afspilning af VIDEO CD'er med PBC-funktioner (PBC-afspilning) . . . . . . . . 33
Forskellige afspilningsfunktioner (Programmeret afspilning, Afspilning i tilfældig
rækkefølge, Gentaget afspilning, A-B Gentaget afspilning). . . . . . . . . . . 34
Søgning efter en sekvens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Søgning efter et bestemt punkt på en disc
(Søgning, Scan, Afspilning i slowmotion, Frysning af billede) . . . . . . . . . 40
Søgning efter titel/kapitel/spor/sekvens osv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Søgning efter sekvens (BILLEDNAVIGATION) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Visning af oplysninger om disc'en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Visning af spilletid og resterende spilletid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Lydjusteringer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Ændring af lyden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Indstillinger for TV Virtual Surround (TVS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
4
Afspilning af film . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Ændring af vinkler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Visning af undertekster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Justering af afspilningsbilledet
(BRUGERDEFINERET BILLEDE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sådan gøres billedet skarpere (SKARPHED) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
50
51
52
Afspilning af en DATA CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Om MP3-lydspor og JPEG-billedfiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Afspilning af en DATA CD med MP3-lydspor eller JPEG-billedfiler. . . . . . . . 54
Afspilning af JPEG-billeder som et diasshow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Yderligere funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Låsning af discs (BRUGERDEFINERET BØRNESIKRING,
BØRNESIKRING) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Betjening af TV'et med den medfølgende fjernbetjening . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Indstillinger og justeringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Brug af klargøringsdisplayet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indstilling af sproget til displayet eller lydsporet (SPROG-INDSTILLING) . . .
Displayindstillinger (SKÆRMINDSTILLING) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Brugerdefinerede indstillinger (BRUGERDEFINERET INDSTILLING) . . . . .
Lydindstillinger (LYDINDSTILLING). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67
68
69
71
72
Yderligere oplysninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Fejlfinding. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Selvdiagnosefunktion (Når der vises bogstaver/tal i displayet) . . . . . . . . . . .
Ordliste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Liste over sprogkoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74
77
77
80
81
82
5
Om denne
betjeningsvejledning
• Funktioner og displays varierer en smule alt
efter, hvor modellen sælges. Europæiske
modeller bruges til illustration, medmindre
andet står angivet. Alle forskelle i betjening
og drift er tydeligt markeret i teksten, f.eks.
"(Kun europæiske modeller)".
• Instruktionerne i denne
betjeningsvejledning beskriver knapperne
på fjernbetjeningen. Du kan også anvende
knapperne på afspilleren, hvis de har de
samme eller lignende navne som dem på
fjernbetjeningen.
• "DVD" anvendes også som
fællesbetegnelse for DVD VIDEO'er,
DVD+RW'er/DVD+R'er og DVD-RW'er/
DVD-R'er.
• Betydningen af de ikoner, der anvendes i
denne betjeningsvejledning, er beskrevet
nedenfor:
Ikoner
Betydninger
Funktioner, der er tilgængelige
for DVD VIDEO'er og
DVD+RW'er/DVD+R'er eller
DVD-RW'er/DVD-R'er i
videotilstand
Funktioner, der er tilgængelige
for DVD-RW'er i VR-tilstand
(Video Recording –
videooptagelse)
Funktioner, der er tilgængelige
for VIDEO CD'er, SuperVCD'er eller CD-R'er/CDRW'er i video-CD-format eller
Super-VCD-format
Funktioner, der er tilgængelige
for musik-CD'er eller CD-R'er/
CD-RW'er i musik-CD-format
Funktioner, der er tilgængelige
for DATA CD'er (CD-ROM'er/
CD-R'er/CD-RW'er
indeholdende MP3*-lydspor
og JPEG-billedfiler)
* MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) er et
standardformat defineret af ISO (International
Organization for Standardization)/MPEG, som
komprimerer lyddata.
6
Denne afspiller kan
afspille følgende discs
Disc-type
DVD VIDEO
(side 78)
DVD-RW
(side 78)
VIDEO CD
Musik-CD
"DVD VIDEO" og "DVD-RW" er
varemærker.
Bemærkning om CD'er
Apparatet kan afspille CD-ROM'er/CD-R'er/
CD-RW'er, der er optaget i følgende
formater:
– Musik-CD-format
– Video-CD-format
– MP3-lydspor og JPEG-billedfiler, der er i
overensstemmelse med ISO9660* Level 1/
Level 2, eller det udvidede format Joliet.
– KODAK Picture CD-format
* Et logisk format af filer og mapper på CD'er som
defineret af ISO (International Organization for
Standardization).
Eksempler på discs, som
afspilleren ikke kan afspille
Afspilleren kan ikke afspille følgende discs:
• CD-ROM'er/CD-R'er/CD-RW'er optaget i
andre formater end formaterne på forrige
sides liste.
• CD-ROM'er optaget i PHOTO CD-format.
• Datasektioner på CD-Extra'er
• DVD-ROM'er
• DVD Audio-CD'er
• HD-lag på Super Audio-CD'er
Afspilleren kan desuden ikke afspille
følgende discs:
• En DVD VIDEO-disc med en anden
områdekode.
• En disc i en afvigende form (f.eks. korteller hjerteformet).
• En disc med papir eller klistermærker på
• En disc, der stadig har lim fra cellofantape
eller et klistermærke på.
Områdekode
Afspilleren har en områdekode på bagsiden,
og afspilleren kan kun afspille DVD VIDEOdiscs (kun afspilning), der er mærket med en
tilsvarende områdekode. Dette system
anvendes til beskyttelse af ophavsretten.
DVD VIDEO-discs med mærket
også afspilles på denne afspiller.
ALL
kan
Hvis du forsøger at afspille andre DVD
VIDEO-discs, vises meddelelsen "Afspilning
af denne plade er ikke tilladt i denne
geografiske region." på TV-skærmen.
Afhængigt af den enkelte DVD VIDEO er der
muligvis ikke angivet nogen områdekode,
selvom afspilning af DVD VIDEO-discs ikke
er mulig i det pågældende geografiske
område.
DVP–XXXX
X
00V 00Hz
NO.
00W
0-000-000-00
Områdekode
Bemærk
• Bemærkninger om DVD+RW'er/DVD+R'er,
DVD-RW'er/DVD-R'er eller CD-R'er/CDRW'er
Bemærk, at nogle DVD+RW'er/DVD+R'er,
DVD-RW'er/DVD-R'er eller CD-R'er/CD-RW'er
ikke kan afspilles på denne afspiller på grund af
indspilningskvaliteten, disc'ens tilstand eller
optagerens og det tilknyttede programs
egenskaber.
Discs kan ikke afspilles, hvis de ikke er korrekt
afsluttet. Yderligere oplysninger findes i
betjeningsvejledningen til optageren. Bemærk, at
nogle afspilningsfunktioner muligvis ikke virker
med visse DVD+RW'er/DVD+R'er, selvom de er
korrekt afsluttet. I dette tilfælde skal du se disc'en
ved normal afspilning. Endvidere kan visse
DATA CD'er oprettet i Packet Write-formatet
ikke afspilles.
• Musik-discs kodet ved hjælp af teknologi til
beskyttelse af ophavsret
Dette produkt er udviklet til afspilning af discs,
der er i overensstemmelse med Compact Discstandarden (CD).
På det seneste har nogle pladeselskaber
markedsført forskellige discs med teknologi til
beskyttelse af ophavsret. Bemærk, at der blandt
disse discs er nogle, der ikke overholder CDstandarden og muligvis ikke kan afspilles på dette
apparat.
• For ikke-europæiske modeller
Billeder på DVD-RW’er med CPRM*beskyttelse kan måske heller ikke afspilles, hvis
de er kopibeskyttede. "Copyright-lås" vises på
skærmen.
* CPRM (Content Protection for Recordable
Media) er en kodningsteknologi, der beskytter
billeders ophavsret.
Bemærkning om
afspilningsfunktioner for DVD'er
og VIDEO CD'er
Nogle afspilningsfunktioner på DVD'er og
VIDEO CD'er kan være bevidst fastsat af
softwareproducenter. Da denne afspiller
afspiller DVD'er og VIDEO CD'er i
overensstemmelse med det discindhold,
softwareproducenterne har udviklet, er nogle
af afspilningsfunktionerne muligvis ikke
tilgængelige. Se også de vejledninger, der
hører til DVD'erne eller VIDEO CD'erne.
,fortsat
7
Ophavsret
Dette produkt anvender teknologi til
beskyttelse af ophavsret, der er beskyttet af
amerikanske patenter og andre immaterielle
ejendomsrettigheder. Brug af denne
teknologi til beskyttelse af ophavsret skal
autoriseres af Macrovision og er kun beregnet
til privatbrug og andre former for begrænset
visning, medmindre andet er autoriseret af
Macrovision. Reverse engineering eller
demontering er forbudt.
Bemærkninger om discs
• Tag fat i disc'ens kant for ikke at tilsmudse
den. Undgå at berøre overfladen.
• Udsæt ikke disc'en for direkte sollys eller
varmekilder, f.eks. varmluftskanaler, og
efterlad den ikke i en bil, der er parkeret i
direkte sollys, da temperaturen i bilen kan
stige voldsomt.
• Du skal fjerne disc'en helt, når du har
trykket på Z. Fjern disc'en helt fra
afspilleren.
• Anbring disc'en i coveret efter afspilning.
• Hvis der er lim på disc'ens yderside, skal du
køre siden af en blyant eller en kuglepen
langs disckanten, så limen spredes jævnt
langs kanten, inden disc'en lægges i
afspilleren. Rør ikke disc'ens
afspilningsside, når kanten aftørres.
• Hvis der stadig er ujævnheder på disc'ens
yderkant, skal du fjerne dem med siden af
en blyant eller kuglepen. Hvis
ujævnhederne ikke fjernes, indføres discs
muligvis ikke korrekt i afspilleren.
Plaststykker, der sidder fast på disc'ens
afspilningsside, kan medføre spring i lyden.
• Aftør disc'en med en renseklud.
Aftør disc'en fra midten og ud.
• Anvend ikke opløsningsmidler, såsom
rensebenzin, fortynder, rensemidler eller
antistatisk spray, der er beregnet til LP'er af
vinyl.
• Hvis du har udskrevet en disc's etiket, skal
etiketten tørre før afspilning.
8
Stikordsregister til dele og kontrolknapper
Se siderne angivet i parentes, hvis du ønsker yderligere oplysninger.
Frontpanel
A [/1-knap (tænd/standby) (29)
F
B Disc-åbning (29)
G Frontpaneldisplay (10)
C Z-knap (skub ud) (30)
H PROGRESSIVE-indikator
(progressiv) (18)
Lyser, når afspilleren udsender
progressive signaler.
D x-knap (stop) (30)
E N/./>-knap (afspil/forrige/
næste) (29, 40)
(fjernbetjeningsmodtager) (16)
,fortsat
9
Frontpaneldisplay
Ved afspilningen af en DVD VIDEO/DVD-RW
Disctype
Afspilningsstatus Lyser, hvis du ændrer vinklen (50)
Lyser under Gentaget Aktuelt lydsignal (48)
afspilning (37)
Nuværende titel/kapitel eller
spilletid (44)
Ved afspilningen af en VIDEO CD med afspilningskontrol (PBC) (33)
Disctype
Afspilningsstatus
Lyser under A-B Gentaget afspilning (38)
Nuværende sekvens eller spilletid (44)
Ved afspilning af en CD, DATA CD (MP3-audio) eller VIDEO CD (uden PBC)
Afspilningsstatus
Disctype
Lyser under Gentaget
Aktuelt spor (44)
afspilning (37)
Lyser under afspilning af MP3-lydspor (53)
z Tip!
Du kan regulere lyset i frontpaneldisplayet ved at
indstille "DISPLAYLYS" i
"BRUGERDEFINERET INDSTILLING".
(side 71)
10
Spilletid (44)
Bagpanel
COMPONENT
VIDEO OUT
DIGITAL OUT
Y
PB/CB
PR/CR
VIDEO OUT
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
NORMAL
PROGRESSIVE
OPTICAL
A COMPONENT VIDEO OUT (Y, PB/
CB, PR/CR) (komponentvideoudgang,
Y, PB/CB, PR/CR) stik** (17)
B VIDEO OUT (videoudgang) stik* (17)
C NORMAL/PROGRESSIVE (normal/
progressiv)** (19)
D S VIDEO OUT (s-videoudgang)* (17)
E AUDIO OUT L/R-udgange (audio ud
V/H)- (21) (22) (23)
COAXIAL
R-AUDIO OUT-L
S VIDEO OUT
F DIGITAL OUT (COAXIAL) (koaksial
digital udgang) (22) (23) (24)
G DIGITAL OUT (OPTICAL) (optisk
digital udgang) (22) (23) (24)
* Indstil ikke NORMAL/PROGRESSIVEknappen til PROGRESSIVE, hvis du har
tilsluttet TV'et til disse indgange (side 19).
** Indstil kun NORMAL/PROGRESSIVEknappen på bagpanelet til PROGRESSIVE, hvis
du har tilsluttet et TV, der er kompatibelt med
progressive signaler, til afspilleren. (side 19).
,fortsat
11
Fjernbetjening
A TV [/1-knap (tænd/standby) (65)
B Z-knap (skub ud) (30)
C Nummerknapper (32)
Nummerknap 5 er forsynet med et
berøringspunkt.*
D CLEAR-knap (sletteknap) (34)
E
-knap (undertekst) (50)
F
-knap (lyd) (47)
G ./>-knapper (forrige/næste)
(30)
H
m/M
-knapper (scan/
langsom) (41)
I X-knap (pause) (30)
J H-knap (afspil) (29)
Knappen H er forsynet med et
berøringspunkt.*
K
L
M
N
O
C/X/x/c-knapper (32)
DISPLAY-knap (display) (13)
TOP MENU-knap (topmenu) (32)
[/1-knap (tænd/standby) (29)
2-knapper (lydstyrke) +/– (65)
Knappen + er forsynet med et
berøringspunkt.*
P t-knap (TV/video) (65)
Q TIME/TEXT-knap (klokken/tekst)
(44)
R PICTURE MODE-knap
(billedtilstand) (51)
S
-knap (vinkel) (50)
T SUR-knap (surround) (48)
U PICTURE NAVI-knap
(billednavigation) (43, 56)
V ZOOM-knap (zoom) (30, 56)
W
-knap (hurtig fremadsøgning/
trin) (30, 41)
X
-knap (hurtig afspilning/trin)
(30, 41)
Y x-knap (stop) (30)
Z ENTER-knap (25)
wj O RETURN-knap (retur) (30)
wk MENU-knap (32) (54)
* Brug berøringspunktet som reference, når du
betjener afspilleren.
12
Vejledning til kontrolmenudisplayet
Brug kontrolmenuen til at vælge en funktion og til at få vist relaterede oplysninger. Tryk flere
gange på DISPLAY for at aktivere eller ændre kontrolmenudisplayet på følgende måde:
, Kontrolmenudisplay 1
m
Kontrolmenudisplay 2 (kun DATA CD)
m
Kontrolmenudisplay fra
Kontrolmenudisplayet
Kontrolmenudisplay 1 og 2 viser forskellige menupunkter afhængigt af typen af disc.
Oplysninger om de enkelte menupunkter finder du på de sider, der er anført i parentes.
Eksempel: Kontrolmenudisplay 1 under afspilning af en DVD VIDEO-disc.
Aktuelt kapitelnummer**
Aktuelt afspillet kapitelnummer*
Samlet antal titler*
Samlet antal kapitler**
Kontrolmenupunkter
12(27)
18(34)
T
1:32:55
FRA
FRA
START
TIL
Valgt menupunkt
Funktionsnavn for
det valgte
kontrolmenupunkt
Betjeningsmeddelelse
PLAY
DVD VIDEO
Afspilningsstatus
(N Afspilning,
X Pause,
x Stop osv.)
Disctype, der
afspilles***
Spilletid****
Aktuel indstilling
Valgmuligheder
PROGRAM
ENTER
AFSLUT: DISPLAY
*
Viser sekvensnummeret for VIDEO CD'er
(PBC er aktiveret), spornummeret for
VIDEO CD'er/CD'er, albumnummer for
DATA CD'er.
**
Viser indeksnummeret for VIDEO CD'er,
MP3-lydspornummer eller JPEGbilledfilnummer for DATA CD'er.
*** Viser Super VCD som "SVCD".
**** Viser datoen for JPEG-filer.
Sådan deaktiveres displayet
Tryk på DISPLAY.
,fortsat
13
Liste over kontrolmenupunkter
Menupunkt Menupunkt, Funktion, Relevant disktype
TITEL (side 41)/SEKVENS (side 41)/SPOR (side 41)
Vælger den titel, den sekvens eller det spor, der skal afspilles.
KAPITEL (side 41)/INDEKS (side 41)
Vælger det kapitel eller det indeks, der skal afspilles.
SPOR (side 41)
Vælger det spor, der skal afspilles.
ORIGINAL/PLAY LIST (side 32)
Vælger den type titel (DVD-RW), der skal afspilles, den oprindelige afspilningsliste
(ORIGINAL) eller en redigeret afspilningsliste (PLAY LIST).
KLOKKEN/TEKST (side 41)
Kontrollerer den forløbne og den resterende spilletid.
Skriv en tidskode ved søgning efter billeder og musik.
Viser DVD'ens/CD'ens tekst eller DATA CD'ens spornavn.
PROGRAM (side 34)
Vælger titel, kapitel eller spor i den rækkefølge, som du vil afspille i.
SHUFFLE (side 36)
Afspiller en titel, et kapitel eller et spor i vilkårlig rækkefølge.
GENTAG (side 37)
Afspiller hele disc'en (alle titler/spor/albummer) flere gange eller en titel/et kapitel/et
spor flere gange.
A-B GENTAG (side 38)
Angiver de dele, du vil afspille flere gange.
SKARPHED (side 52)
Forstærker billedets omrids for at give et skarpere billede.
BØRNESIKRING (side 61)
Forhindrer afspilning på denne afspiller.
INSTALLATION (side 67)
HURTIG installation (side 25)
Anvend funktionen Hurtig installation til at vælge det ønskede sprog til displayet på
skærmen, TV'ets formatforhold og den udsendte lyd.
BRUGERDEFINERET installation
Det er muligt at justere flere andre indstillinger ved Hurtig installation.
NULSTIL
Ændrer indstillingerne under "INSTALLATION" til standardindstillingen.
ALBUM (side 53)
Vælger det album, der skal afspilles.
FIL (side 41)
Vælger den JPEG-billedfil, der skal afspilles.
DATO (side 56)
Viser datoen, hvor billedet blev taget med et digitalkamera.
INTERVAL (side 59)
Angiver det tidsrum, hvor dias vises på skærmen.
EFFEKT (side 59)
Vælger de effekter, der skal anvendes ved diasskift under et af diasshow.
14
MODE (MP3, JPEG) (side 58)
Vælger datatypen: MP3-lydspor (LYD), JPEG-billedfil (BILLEDE) eller begge
(AUTO), der skal afspilles ved afspilning af en DATA CD.
z Tip!
Kontolmenuikonets indikator lyser grønt,
når du vælger et andet
t
menupunkt end "FRA" (gælder kun "PROGRAM",
"SHUFFLE", "GENTAG", "A-B GENTAG",
"SKARPHED"). Indikatoren "ORIGINAL/PLAY
LIST" lyser grønt, når der vælges en anden
indstilling end "PLAY LIST".
15
Tilslutninger
Tilslutning af afspilleren
Følg trin 1-6 for at tilslutte og justere indstillingerne for afspilleren.
Bemærk
•
•
•
•
Tilslut kablerne korrekt for at undgå uønsket støj.
Se den vejledning, der følger med de komponenter, der skal tilsluttes.
Du kan ikke slutte denne afspiller til et TV, der ikke har et SCART-stik (EURO AV) eller en videoindgang.
Sørg for at tage stikket til de enkelte komponenter ud af stikkontakten, før du foretager tilslutning.
Trin 1: Udpakning
Kontroller, at du har følgende dele:
• Lyd-/videokabel (bananstik × 3 y bananstik × 3) (1)
• Fjernbetjening (1)
• R6-batterier (størrelse AA) (2)
• Stander (1)
• Skrue (2)
• EURO AV-adapter (kun europæiske modeller)
Trin 2: Isættelse af batterier i fjernbetjeningen
Du kan fjernbetjene afspilleren ved hjælp af den medfølgende fjernbetjening. Isæt to R6batterier (størrelse AA), så 3 og # på batterierne svarer til diagrammet i batterirummet. Når du
bruger fjernbetjeningen, skal du rette den mod fjernbetjeningsmodtageren på afspilleren.
Bemærk
• Efterlad ikke fjernbetjeningen på et meget varmt eller fugtigt sted.
• Tab ikke fremmedlegemer ned i fjernbetjeningens batterirum, f.eks. under udskiftning af batterier.
• Udsæt ikke fjernbetjeningsmodtageren for direkte lys fra solen eller lysapparaturer. Dette kan medføre
fejlfunktion.
• Hvis du ikke anvender fjernbetjeningen i en længere periode, skal du fjerne batterierne for at undgå skade
forårsaget af lækkende batterier og korrosion.
16
Trin 3: Tilslutning af videokabler
C
TV
B
Tilslutninger
Tilslut denne afspiller til TV-skærmen, projektoren eller AV-forstærkeren (receiveren) ved
hjælp af et videokabel. Alt efter indgangen på TV-skærmen, projektoren eller AV-forstærkeren
(receiveren) skal du vælge én af tilslutningerne fra A til D.
Hvis du vil have vist billeder med progressivt signal (525p eller 625p) med et kompatibelt TV,
en projektor eller en skærm, skal du bruge tilslutning A.
INPUT
Lyd-/videokabel
(medfølger)
VIDEO
L
EURO AV-adapter
(følger med de europæiske
modeller)
AUDIO
R
TV, projektor eller AVforstærker (receiver)
(gul)
til VIDEO OUT
COMPONENT
VIDEO OUT
DIGITAL OUT
Y
PB/CB
PR/CR
VIDEO OUT
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
NORMAL
PROGRESSIVE
OPTICAL
COAXIAL
R-AUDIO OUT-L
A
til VIDEO
OUT
Lyd-/videokabel
(medfølger)
CD-/DVD-afspiller
S VIDEO OUT
NORMAL/PROGRESSIVEknappen
til S VIDEO OUT
til COMPONENT
VIDEO OUT
(grøn)
(gul)
(gul)
(blå)
(rød)
S VIDEO-kabel
(medfølger ikke)
TV, projektor eller
AV-forstærker
(receiver)
D
COMPONENT
VIDEO IN
INPUT
S VIDEO
Y
(grøn)
PB/CB
(blå)
PR/CR
(rød)
Komponentvideokabel
(medfølger ikke)
TV, projektor eller AVforstærker (receiver)
l : Signalretning
,fortsat
17
A Hvis du foretager tilslutning til en skærm, projektor eller AV-
forstærker (receiver) med komponentvideoindgange (Y, PB/CB, PR/CR)
Tilslut komponenten via COMPONENT VIDEO OUT-udgangene ved hjælp af et
komponentvideokabel (medfølger ikke) eller tre videokabler (medfølger ikke) af samme type og
med samme længde. Dette giver nøjagtig farvegengivelse og høj billedkvalitet.
Hvis TV'et accepterer progressive signaler i 525p/625p-format, skal du bruge denne tilslutning
og indstille NORMAL/PROGRESSIVE-knappen på bagpanelet til PROGRESSIVE for at
acceptere progressive videosignaler. Se "Brug af NORMAL/PROGRESSIVE-knappen"
(side 19).
Grøn
Grøn
Blå
Blå
Rød
Rød
B Hvis du slutter afspilleren til en SCART-indgang (EURO AV) (kun
europæiske modeller)
Tilslut EURO AV-adapteren (følger med europæiske modeller) til TV’ets SCART (EURO AV)indgang, og tilslut afspilleren og EURO AV-adapteren vha. lyd-/videokablet (medfølger).
Tilslut det gule stik på lyd-/videokablet i det gule (video) jackstik. Tilslut de røde og hvide stik
til lydindgangene (side 21).
Indstil knappen NORMAL/PROGRESSIVE på bagsiden af afspilleren til "NORMAL", når du
bruger denne tilslutning.
Gul (video)
Gul (video)
Hvid (L)
TV
Hvid (L)
EURO AV-adapter
Rød (R)
Rød (R)
C Hvis du slutter afspilleren til en videoindgang
Tilslut det gule stik på et lyd-/videokabel (medfølger) i det gule (video) jackstik. Dette giver
billeder i standardkvalitet.
Indstil knappen NORMAL/PROGRESSIVE på bagsiden af afspilleren til "NORMAL", når du
bruger denne tilslutning.
Gul
Gul
Hvid (L)
Hvid (L)
Rød (R)
Rød (R)
D Hvis du slutter afspilleren til en S VIDEO-indgang
Tilslut et S VIDEO-kabel (medfølger ikke). Dette giver billeder i høj kvalitet.
Indstil knappen NORMAL/PROGRESSIVE på bagsiden af afspilleren til "NORMAL", når du
bruger denne tilslutning.
18
Ved tilslutning til et widescreen-TV
Afhængigt af den valgte disc passer billedet muligvis ikke til TV-skærmen. Hvis du vil ændre
formatforholdet, se side 69.
Ændring af farvesystemet (kun ikke-europæiske modeller)
Tilslutninger
Hvis afspillerens skærmmenu ikke vises på det tilsluttede TV, skal du ændre afspillerens
farvesystem, så det passer til TV’ets farvesystem (NTSC eller PAL).
Sluk først afspilleren ved at trykke på @/1, og tryk derefter igen på @/1, mens du holder x på
afspilleren nede. Afspilleren tændes, og navnet på farvesystemet ruller hen over
frontpaneldisplayet.
Bemærk
• Tilslut ikke en videobåndoptager osv. mellem TV'et og afspilleren. Hvis du fører afspillerens signaler
gennem videobåndoptageren, kan det resultere i uklare billeder på TV-skærmen. Hvis TV'et kun har en lyd/
video-indgang, skal du slutte afspilleren til denne indgang.
Videobåndoptager
CD/DVD-afspiller
TV
Tilslut
direkte
• Brugeren skal være opmærksom på, at ikke alle high definition-TV-apparater er helt kompatible med dette
produkt og kan forårsage fejl på billedet. I tilfælde af problemer i forbindelse med 525 eller 625 ved
progressiv scanning af billeder, anbefales det, at du ændrer tilslutningen til 'standarddefinitionsudgangen'.
Hvis du har spørgsmål vedrørende TV'ets kompatibilitet med denne DVD-afspiller (525p og 625p), skal du
kontakte vores servicecenter.
Hvis du afspiller en disc, der er optaget i NTSC-farvesystemet, udsender afspilleren
videosignalet eller klargøringsdisplayet osv. i NTSC-farvesystemet, og billedet vises
muligvis ikke på TV'er med PAL-farvesystemet. I så fald skal du trykke på Z og fjerne
disc’en.
Brug af NORMAL/PROGRESSIVE-knappen
Ved brug af NORMAL/PROGRESSIVE-knappen kan du vælge det signalformat, som
afspilleren udsender videosignaler i: interlace eller progressive.
Tilslut afspilleren ved hjælp af COMPONENT VIDEO OUT-jackstikkene (som vist for A
ovenfor), og indstil NORMAL/PROGRESSIVE-knappen til NORMAL (interlace) eller
PROGRESSIVE. Indikatoren PROGRESSIVE lyser, når afspilleren udsender progressive
signaler.
◆PROGRESSIVE
Indstil i denne stilling, når:
– dit TV accepterer progressive signaler, og
– TV'et tilsluttet COMPONENT VIDEO OUT-jackstikkene.
Bemærk, at billederne ikke vil være tydelige, eller at der ikke vises noget billede, hvis du har
indstillet knappen NORMAL/PROGRESSIVE til PROGRESSIVE, når nogen af ovenstående
betingelser ikke er opfyldt.
◆NORMAL (interlace)
Indstil i denne stilling, når:
– dit TV ikke accepterer progressive signaler, eller
– dit TV er tilsluttet andre jackstik end COMPONENT VIDEO OUT-jackstikkene (VIDEO
OUT (VIDEO) eller S VIDEO OUT).
19
Trin 4: Tilslutning af lydkabler
Se nedenstående oversigt for at vælge den tilslutning, der bedst passer til dit system. Husk også
at se vejledningen til de komponenter, der skal tilsluttes.
Vælg en tilslutning
Vælg én af følgende tilslutninger,
A
til
D
Komponenter, der skal tilsluttes
Tilslutning
TV
• Surround-effekter:
– TVS-DYNAMISK (side 48)
– TVS-BRED (side 48)
A
(side 21)
Stereoforstærker (receiver) og to højttalere
• Surround-effekter:
– TVS-STANDARD (side 48)
eller
MD-afspiller/DAT-afspiller
• Surround-effekter:
– TVS-STANDARD (side 48)
B
(side 22)
AV-forstærker (receiver) med Dolby *
Surround-dekoder (Pro Logic) og 3 til 6
højttalere
• Surround-effekter:
– Dolby Surround (Pro Logic) (side 77)
C
(side 23)
AV-forstærker (receiver) med digitale indgange
med Dolby Digital-, DTS-** eller MPEGdekoder og 6 højttalere
• Surround-effekter:
– Dolby Digital (5.1 kanaler) (side 77)
– DTS (side 77)
– MPEG (5.1 kanaler) (side 77)
D
(side 24)
z Tip!
Hvis du tilslutter en AV-forstærker (receiver), der
er kompatibel med samplingsfrekvensen på 96 kHz,
skal du bruge tilslutning D .
20
.
*
Din opstilling
(eksempel)
Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories.
"Dolby", "Pro Logic" ogdetdobbelte D-symbol
er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.
** "DTS" og "DTS Digital Out" er varemærker
tilhørende Digital Theater Systems, Inc.
A
Tilslutning til TV'et
Med denne tilslutning anvendes TV'ets højttalere til lyden.
CD/DVD-afspiller
COMPONENT
VIDEO OUT
Y
PB/CB
PR/CR
VIDEO OUT
Tilslutninger
DIGITAL OUT
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
NORMAL
PROGRESSIVE
OPTICAL
COAXIAL
R-AUDIO OUT-L
S VIDEO OUT
A
R-AUDIO OUT-L
til AUDIO OUT L/R
(rød)
TV
(hvid)
(gul)*
(rød)
(hvid)
Lyd-/videokabel
(medfølger)
(gul)*
l: Signalretning
For europæiske modeller:
Brug EURO AV-adapteren
(medfølger) for tilslutning til SCART
(EURO AV)-indgangen på TV’et.
* Det gule stik anvendes til videosignaler (side 17).
z Tip!
Når du tilslutter til et mono-TV, skal du bruge et
stereo/mono-konverteringskabel (medfølger ikke).
Slut AUDIO OUT L/R-stik til TV'ets lydindgang.
,fortsat
21
B Tilslutning til stereoforstærker (receiver) og to højttalere/Tilslutning til
MD- eller DAT-afspiller
Hvis stereoforstærkeren (receiveren) kun har L- og R-lydindgange, skal du anvende B-1 . Brug
B-2 , hvis forstærkeren (receiveren) har en digital indgang, eller når du tilslutter til en MDeller DAT-afspiller. I så fald kan du også slutte afspilleren direkte til MD- eller DAT-afspilleren
uden brug af stereoforstærkeren (receiveren).
CD/DVD-afspiller
COMPONENT
VIDEO OUT
DIGITAL OUT
Y
PB/CB
PR/CR
VIDEO OUT
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
NORMAL
PROGRESSIVE
OPTICAL
B-2
COAXIAL
R-AUDIO OUT-L
S VIDEO OUT
B-1
Optisk digitalt kabel Stereolydkabel
(medfølger ikke)
(medfølger ikke) (hvid)
Fjern stikafdækningen inden tilslutning
DIGITAL OUT
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
(rød)
eller
OPTICAL
eller
R-AUDIO OUT-L
COAXIAL
til DIGITAL OUT
(COAXIAL eller OPTICAL)
til AUDIO OUT L/R
Koaksialt digitalt kabel
(medfølger ikke)
(hvid)
til koaksial eller optisk digital
indgang
[Højttalere]
(rød)
til lydsignal
Stereoforstærker (receiver)
Front (L)
MD-afspiller/
DAT-afspiller
Front (R)
l: Signalretning
22
C Tilslutning til en AV-forstærker (receiver) med Dolby Surround-dekoder
(Pro Logic) og tre til seks højttalere
CD/DVD-afspiller
COMPONENT
VIDEO OUT
DIGITAL OUT
Y
PB/CB
PR/CR
Tilslutninger
Du kan kun opnå Dolby Surround-effekter, når du afspiller discs med Dolby Surround-lyd eller
flerkanalslyd (Dolby Digital).
Hvis forstærkeren (receiveren) kun har L og R-lydindgange, skal du anvende C-1 . Hvis
forstærkeren (receiveren) har en digital indgang, skal du anvende C-2 .
VIDEO OUT
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
NORMAL
PROGRESSIVE
OPTICAL
C-2
COAXIAL
R-AUDIO OUT-L
S VIDEO OUT
C-1
Optisk digitalt kabel Stereolydkabel
(medfølger ikke)
(medfølger ikke) (hvid)
Fjern stikafdækningen inden tilslutning
DIGITAL OUT
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
(rød)
eller
OPTICAL
eller
R-AUDIO OUT-L
COAXIAL
til DIGITAL OUT (COAXIAL
eller OPTICAL)
til AUDIO OUT L/R
Koaksialt digitalt kabel
(medfølger ikke)
(hvid)
til koaksial eller optisk digital
indgang
(rød)
til lydsignal
[Højttalere]
[Højttalere]
Forstærker (receiver) med
Dolby Surround-dekoder
Bag (L)
Front (L)
Bag (R)
Subwoofer
Center
Front (R)
Bag (mono)
l: Signalretning
Bemærk
Når du tilslutter seks højttalere, skal du erstatte
baghøjttaleren (mono) med en centerhøjttaler, to
baghøjttalere og en subwoofer.
,fortsat
23
D Tilslutning til en AV-forstærker (receiver) med digital indgang, dekoder
(Dolby Digital, MPEG eller DTS) og seks højttalere
Denne tilslutning gør det muligt at anvende Dolby Digital-, MPEG- eller DTSdekoderfunktionen i AV-forstærkeren (receiveren).
CD/DVD-afspiller
COMPONENT
VIDEO OUT
DIGITAL OUT
Y
PB/CB
PR/CR
VIDEO OUT
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
NORMAL
PROGRESSIVE
OPTICAL
COAXIAL
S VIDEO OUT
D
DIGITAL OUT
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
OPTICAL
R-AUDIO OUT-L
COAXIAL
til DIGITAL OUT
(COAXIAL eller OPTICAL)
Optisk digitalt kabel
(medfølger ikke) Fjern
stikafdækningen inden
tilslutning
til optisk digital indgang
[Højttalere]
Bag (L)
eller
Koaksialt digitalt kabel
(medfølger ikke)
til koaksial digital indgang
AV-forstærker (receiver) med
dekoder
Subwoofer
Bag (R)
[Højttalere]
Front (L)
Center
Front (R)
l: Signalretning
z Tip!
Brug tilslutning D , når du tilslutter til 7 eller
flere højttalere (6.1 kanaler eller flere).
Bemærk
• Når du har foretaget tilslutningen, skal du sørge
for at indstille "DOLBY DIGITAL" til "DOLBY
DIGITAL" og "DTS" til "TIL" i Hurtig
installation (side 25). Hvis AV-forstærkeren
(receiveren) har en MPEG-dekoder, skal du
24
indstille "MPEG" til "MPEG" (side 73). I modsat
fald udsender højttalerne ingen lyd eller kraftig
støj.
• Du skal bruge denne tilslutning, hvis du vil lytte
til DTS-lydspor. DTS-lydspor udsendes ikke via
AUDIO OUT L/R-stikkene, selv hvis du indstiller
"DTS" til "TIL" i Hurtig installation (side 25).
• Hvis du tilslutter en forstærker (receiver), der er
kompatibel med samplingsfrekvensen på 96 kHz,
skal du indstille "48kHz/96kHz PCM" til "96kHz/
24bit" under "LYDINDSTILLING" (side 73).
Trin 5: Tilslutning af netledning
Tilslut afspillerens og TV'ets netledning til stikkontakten.
Følg nedenstående anvisninger for at foretage den mindst mulige grundlæggende justering,
inden du anvender afspilleren.
Tryk på >, hvis du vil springe et punkt over. Hvis du vil vende tilbage til det foregående
punkt, skal du trykke på ..
Skærmdisplayene varierer alt efter afspillermodellen. Der er brugt europæiske modeller til
illustration, medmindre andet står angivet.
Tilslutninger
Trin 6: Hurtig installation
[/1
./>
X/x
ENTER
1 Tænd TV'et.
4 Tryk på ENTER uden at ilægge en
disc.
2 Tryk på [/1.
Klargøringsdisplayet, hvor du kan vælge
sprog til displayet på skærmen, vises.
De tilgængelige sprog afhænger af
3 Indstil indgangsknappen på TV'et,
så signalet fra afspilleren vises på
TV-skærmen.
"Press [ENTER] to run QUICK SETUP."
(Tryk på [ENTER] for at køre HURTIG
INSTALLATION.) vises nederst på
skærmen. Hvis denne meddelelse ikke
vises, skal du vælge "QUICK"
(HURTIG) under "SETUP"
(INSTALLATION) i kontrolmenuen for
at foretage Hurtig installation (side 68).
afspillermodellen.
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
ENGLISH
ENGLISH
FRANÇAIS
DEUTSCH
ITALIANO
ESPAÑOL
NEDERLANDS
DANSK
SVENSKA
5 Tryk på X/x for at vælge et sprog.
Afspilleren viser menuen og
underteksten på det valgte sprog.
,fortsat
25
6 Tryk på ENTER.
A
Klargøringsdisplayet, hvor du kan vælge
formatforhold for det TV, der skal
tilsluttes, vises.
SKÆRMINDSTILLING
TV TYPE:
PAUSESKÆRM:
BAGGRUNDS:
MODE (PROGRESSIVE):
16:9
16:9
TIL
4:3 LETTER BOX
AUTO
4:3 BESKÅRET
• Hvis der kun tilsluttes et TV og ikke
andet, skal du vælge "NEJ". Hurtig
installation afsluttes, og tilslutningerne
er dermed udført.
B-1
B-2
7 Tryk på X/x for at vælge den
indstilling, der passer til TVtypen.
◆ Hvis du har et widescreen-TV eller et
4:3 standard-TV med widescreenfunktion
• 16:9 (side 69)
◆ Hvis du har et 4:3 standard-TV
• 4:3 LETTER BOX eller 4:3
BESKÅRET (side 69)
8 Tryk på ENTER.
Klargøringsdisplayet, hvor du kan vælge
stiktype til tilslutning af forstærkeren
(receiveren), vises.
C-1
• Vælg "AUDIO OUTPUT L/R". Hurtig
installation afsluttes, og tilslutningerne
er dermed udført.
C-2
D
• Vælg "DIGITAL OUTPUT".
Klargøringsdisplayet for "DOLBY
DIGITAL" vises.
10Tryk på X/x for at vælge den type
Dolby Digital-signal, der skal
sendes til forstærkeren
(receiveren).
Vælg det signal, der passer til den valgte
lydtilslutning, på side 22 til 24 ( B til
D ).
LYDINDSTILLING
FRA
AUDIO ATT:
AUDIO DRC:
STANDARD
DOWNMIX:
DOLBY SURROUND
DIGITAL UDGANG:
TIL
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
D-PCM
MPEG:
DOLBY DIGITAL
DTS:
48kHz/16bit
48kHz/96kHz PCM:
Er denne afspiller tilsluttet til en
forstærker el. reciever ? Vælg den
type tilslutning, du bruger.
B-2
JA
AUDIO OUTPUT L/R
DIGITAL OUTPUT
NEJ
9 Tryk på X/x for at vælge en
eventuel stiktype, der bruges til
tilslutning til en forstærker
(receiver), og vælg derefter
ENTER.
Vælg det punkt, der passer til den valgte
lydtilslutning, på side 21 til 24 ( A til
D ).
26
C-2
• D-PCM (side 73)
D
• DOLBY DIGITAL (kun hvis
forstærkeren (receiveren) har en Dolby
Digital-dekoder) (side 73)
11Tryk på ENTER.
"DTS" er valgt.
LYDINDSTILLING
AUDIO ATT:
FRA
AUDIO DRC:
STANDARD
DOWNMIX:
DOLBY SURROUND
DIGITAL UDGANG:
TIL
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
MPEG:
PCM
DTS:
FRA
48kHz/96kHz PCM:
FRA
TIL
12Tryk på X/x for at vælge, om der
skal sendes et DTS-signal til
forstærkeren (receiveren).
B-2
C-2
• FRA (side 73)
Du kan bruge afspilleren, når den ligger ned,
eller når den står på højkant. Sørg for at
fastgøre den medfølgende stander, når
afspilleren står på højkant.
1 Sæt fremspringet på standeren i
åbningen i siden af afspilleren.
D
Tilslutninger
Vælg det punkt, der passer til den valgte
lydtilslutning, på side 22 til 24 ( B til
D ).
Fastgørelse af stander
• TIL (kun hvis forstærkeren (receiveren)
har en DTS-dekoder) (side 73)
13Tryk på ENTER.
Hurtig installation er udført. Alle
tilslutninger og klargøringshandlinger er
udført.
Hvis AV-forstærkeren (receiveren) har
en MPEG-dekoder, skal du indstille
"MPEG" til "MPEG" (side 73).
Surround sound-effekter
Hvis du vil anvende afspillerens eller
forstærkerens (receiverens) surround soundeffekter, skal følgende menupunkter
indstilles, som beskrevet nedenfor, for den
lydtilslutning, du har valgt på side 22 til 24
( B til D ). Disse indstillinger er
standardindstillinger og skal ikke justeres, når
du tilslutter afspilleren første gang. Se side 67
for yderligere oplysninger om brug af
klargøringsdisplayet.
2 Lad standeren glide frem og
tilbage for at rette skruehullerne
ind.
Vælg to skruehuller for at bestemme
fodens position.
3 Fastgør de to medfølgende skruer.
Lydtilslutning (side 22 tíl 24)
A
• Yderligere indstillinger er ikke nødvendige.
B-1
4 Stil afspilleren op.
C-1
• Indstil "DOWNMIX" til "DOLBY
SURROUND" (side 72)
• Hvis lyden forvrænges, selv når du skruer
ned for lyden, skal du indstille "AUDIO
ATT" til "TIL" (side 72).
B-2
C-2
D
• Indstil "DOWNMIX" til "DOLBY
SURROUND" (side 72)
• Indstil "DIGITAL UDGANG" til "TIL"
(side 72)
,fortsat
27
z Tip!
Når du ønsker at rette afspillerens front ind efter
andet stående udstyr, kan du justere fodens
placering ved at vælge to skruehuller i trin 2.
Bemærk
• Fastgør ikke standeren, når afspilleren ligger ned.
Sørg også for at fastgøre standeren, når afspilleren
er i opretstående stilling, da den i modsat fald kan
vælte.
• Hvis flytter afspilleren, tag fat i afspilleren. Hvis
du griber fat i standeren, kan du ødelægge den.
• Opbevar skruerne uden for børns rækkevidde, da
de kan sluge dem.
28
4 Indsæt langsomt disc'en lige ind i
disc-åbningen.
Afspilning af discs
Afspilning af discs
[/1
N
Etiketsiden (siden,
der ikke skal
afspilles) opad
5 Tryk på H.
Afspilleren starter afspilning (fortsat
afspilning). Juster lydstyrken på TV'et
eller forstærkeren (receiveren).
Afhængigt af den valgte disc vises der en
menu på TV-skærmen. Se side 32 for at
få oplysninger om DVD VIDEO'er. Se
side 33 for at få oplysninger om VIDEO
CD'er.
Afspilning af discs
Afhængigt af den valgte DVD eller VIDEO
CD er nogle af handlingerne muligvis
anderledes eller begrænsede.
Se den betjeningsvejledning, der følger med
disc'en.
[/1
Sådan slukker du afspilleren
Tryk på [/1. Afspilleren går i standby.
Ved afspilning af 8 cm discs
Du kan afspille en 8 cm disc uden behov for
en adapter. En adapter kan medføre
fejlfunktion.
H
1 Tænd TV'et.
2 Tryk på [/1.
Afspilleren tændes.
3 Indstil indgangsknappen på TV'et,
z Tip!
Du kan få afspilleren til at slukke automatisk, hver
gang du lader den være i stop-tilstand i mere end
30 minutter. Aktiver eller deaktiver funktionen ved
at indstille "AUTOMATISK SLUKNING" i
"BRUGERDEFINERET INDSTILLING" til "TIL"
eller "FRA" (side 71).
Bemærk
Når du håndterer en disc, skal du passe på ikke at
røre ved afspilningssiden. Når en disc bliver
snavset, skal den tørres af fra midten og ud efter
med en blød klud (side 8).
så signalet fra afspilleren vises på
TV-skærmen.
◆ Ved brug af en forstærker (receiver)
Tænd forstærkeren (receiveren), og vælg
den foretrukne kanal, så du kan høre lyd
fra afspilleren.
,fortsat
29
Yderligere funktioner
Z
z Tip!
• Brug funktionen til hurtig genafspilning, når du
vil have vist en sekvens eller høre dialog, som du
ikke fik set/hørt i første omgang.
• Brug funktionen til hurtig fremsøgning, når du vil
springe en sekvens over, du ikke vil se.
Bemærk
CLEAR
./>
X
H
ZOOM
(hurtig
genafspilning)
(hurtig
fremsøgning)
x
Du kan måske ikke bruge funktionen til hurtig
genafspilning eller hurtig fremsøgning på alle
sekvenser.
Låsning af discåbningen
(Børnesikringslås)
Du kan låse discåbningen for at forhindre
børn i at fjerne disc'en.
[/1
Hvis du vil
Betjening
Stoppe
Tryk på x
Holde pause
Tryk på X
Genoptage afspilning
efter pause
Tryk på X eller H
Gå til næste kapitel,
spor eller sekvens
under fortsat
afspilning
Tryk på >
Gå til forrige kapitel,
spor eller sekvens
under fortsat
afspilning
Tryk på .
Stoppe afspilningen
og fjerne disc'en
Tryk på Z
Afspille den
foregående sekvens
igen*
Tryk på
(hurtig genafspilning)
under afspilning
Foretage hurtig
fremsøgning af den
aktuelle sekvens**
Tryk på
(hurtig fremsøgning)
under afspilning
Forstørre billedet***
Tryk på ZOOM
gentagne gange. Tryk
på CLEAR for at
annullere.
ENTER
* Kun DVD VIDEO'er/DVD-RW'er/DVD-R'er
** Kun DVD VIDEO'er/DVD-RW'er/DVD-R'er/
Kun DVD+RW'er
***Kun video og JPEG-billeder (undtagen
BAGGRUNDS-billeder). Du kan flytte det
forstørrede billede med C/X/x/c. Afhængigt
af disc'ens indhold kan zoomfunktionen blive
annulleret automatisk, når billedet flyttes.
30
O RETURN
Når afspilleren er i standby, skal du trykke
på O RETUR, ENTER og derefter på [/1
på fjernbetjeningen.
Afspilleren tændes, og meddelelsen
"LOCKED" vises i frontpaneldisplayet.
Knappen Z på afspilleren eller
fjernbetjeningen fungerer ikke, mens
børnesikringslåsen er aktiveret.
Sådan låses discåbningen op
Når afspilleren er i standby, skal du trykke på
O RETURN, ENTER og derefter på [/1
igen.
z Tip!
Du kan sætte en disc i, selv om børnesikringslåsen
er aktiveret.
Bemærk
Selv hvis du valgte "NULSTIL" under
"INSTALLATION" i kontrolmenuen (side 68),
forbliver discåbningen låst.
Genoptag afspilningen
fra det punkt, hvor du
stoppede disc'en (Genoptag
multi-disc)
H
x
Afspilning af discs
Afspilleren husker det punkt, hvor du
stoppede disc'en, for op til 6 discs, og
genoptager afspilning, næste gang du ilægger
den samme disc. Når du gemmer et punkt til
genoptagelse af afspilning for den syvende
disc, slettes punktet for den første disc.
Bemærk
• "GENOPTAGET AFSPILNING" under
"BRUGERDEFINERET INDSTILLING" skal
være indstillet til "TIL" (standard), for at denne
funktion virker (side 71).
• Det punkt, hvor du stopper afspilningen, slettes,
hvis:
– Du skifter afspilningsfunktion.
– Du ændrer indstillingerne i klargøringsdisplayet.
• Ved DVD-RW'er i VR-tilstand, CD'er og DATA
CD'er husker afspilleren punktet til genoptagelse
af afspilning for den aktuelle disc.
Genoptagelsespunktet slettes, når:
– du fjerner disc'en.
– du tager netledningen ud af afspilleren eller
stikkontakten.
– afspilleren går i standby-tilstand (kun DATA
CD).
• Genoptagelse af afspilning virker ikke under
Tilfældig afspilning og Programmeret afspilning.
• Denne funktion fungerer måske ikke med nogle
discs.
• Hvis "GENOPTAGET AFSPILNING" under
"BRUGERDEFINERET INDSTILLING" er
indstillet til "TIL", og du afspiller en optaget disc
(f.eks. en DVD-RW) afspiller afspilleren
muligvis andre optagne discs fra samme
genoptagelsespunkt. Hvis du vil afspille fra
begyndelsen, skal du trykke to gange på x og
derefter trykke på H.
1 Når du afspiller en disc, skal du
trykke på x for at stoppe
afspilningen.
Meddelelsen "RESUME" vises i
frontpaneldisplayet.
2 Tryk på H.
Afspilleren starter afspilningen fra det
punkt, hvor du stoppede disc'en i trin 1.
z Tip!
Hvis du vil afspille fra begyndelsen af disc'en, skal
du trykke to gange på x og derefter trykke på H.
31
Brug af DVD'ens menu
En DVD er inddelt i lange sektioner af en film
eller et musikstykke, der kaldes "titler". Når
du afspiller en DVD, der indeholder flere
titler, kan du vælge den ønskede titel ved
hjælp af TOP MENU-knappen.
Når du afspiller visse DVD'er, kan du bl.a.
vælge sproget for underteksterne og lyden
ved hjælp af MENU-knappen.
Vælg "ORIGINAL" eller
"PLAY LIST" på en DVDRW
På nogle DVD-RW'er i VR-tilstand (Video
Recording – videooptagelse) kan der afspilles
to typer titler: oprindeligt indspillede titler
(ORIGINAL) og titler, som kan oprettes på
DVD-afspillere, der kan optages på, til
redigering (PLAY LIST). Du kan vælge den
type titel, du vil afspille.
Nummerknapper
ENTER
C/X/x/c
TOP MENU
MENU
1 Tryk på TOP MENU eller MENU.
Disc'ens menu vises på TV-skærmen.
Menuindholdet afhænger af den valgte
disc.
2 Tryk på C/X/x/c eller
nummerknapperne for at vælge
det punkt, du vil afspille eller
ændre.
Hvis du trykker på nummertasterne, vises
følgende display.
Tryk på nummerknapperne for at vælge
det ønskede menupunkt.
1
3 Tryk på ENTER.
32
X/x
ENTER
DISPLAY
1 Tryk på DISPLAY, når afspilleren
er i stop-tilstand.
Kontrolmenuen vises.
2 Tryk på X/x for at vælge
(ORIGINAL/PLAY LIST), og tryk
derefter på ENTER.
Valgmulighederne for "ORIGINAL/
PLAY LIST" vises.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
PLAY LIST
PLAY LIST
ORIGINAL
DVD-RW
3 Tryk på X/x for at vælge en
indstilling.
• PLAY LIST: afspiller de titler, der er
oprettet fra "ORIGINAL", til
redigering.
• ORIGINAL: afspiller de titler, der
oprindeligt blev indspillet.
(PBC-afspilning)
Ved PBC-afspilning (Playback Control) kan
du afspille VIDEO CD'er interaktivt ved at
følge vejledningen i menuen på TV-skærmen.
Nummerknapper
Afspilning af discs
4 Tryk på ENTER.
Afspilning af VIDEO CD'er
med PBC-funktioner
./>
H
x
ENTER
O RETURN
1 Start afspilningen af en VIDEO CD
med PBC-funktioner.
Valgmenuen vises.
2 Tryk på nummerknapperne for at
vælge det ønskede menupunkt.
3 Tryk på ENTER.
4 Følg vejledningen i menuen, når
du skal udføre interaktive
handlinger.
Se den vejledning, der følger med disc'en,
da betjeningen afhænger af den valgte
VIDEO CD.
Sådan vender du tilbage til menuen
Tryk på O RETURN.
,fortsat
33
z Tip!
Hvis du vil foretage afspilning uden PBCfunktioner, skal du trykke på ./> eller
nummerknapperne, mens afspilleren er stoppet, for
at vælge et spor. Tryk derefter på H eller ENTER.
Meddelelsen "Afspilning uden PBC." vises på
TV-skærmen, og afspilleren starter fortsat
afspilning. Du kan ikke afspille stillbilleder, f.eks.
en menu.
Hvis du vil vende tilbage til PBC-afspilning, skal du
trykke på x to gange og derefter trykke på H.
Bemærk
Afhængigt af den valgte VIDEO CD vises
meddelelsen "Tryk på ENTER" i trin 3 muligvis
som "Tryk på SELECT" i den vejledning, der følger
med disc'en. I så fald skal du trykke på H.
Forskellige
afspilningsfunktioner
(Programmeret afspilning, Afspilning
i tilfældig rækkefølge, Gentaget
afspilning, A-B Gentaget afspilning)
Du kan indstille følgende
afspilningsfunktioner:
• Programmeret afspilning (side 34)
• Afspilning i tilfældig rækkefølge (side 36)
• Gentaget afspilning (side 37)
• A-B Gentaget afspilning (side 38)
Bemærk
Afspilningsfunktionen annulleres, hvis:
– du fjerner disc'en.
– afspilleren går i standby, når du trykker på [/1.
Oprettelse af dit eget program
(Programmeret afspilning)
Du kan afspille indholdet af en disc i den
ønskede rækkefølge ved at ændre på
rækkefølgen af titler, kapitler eller spor på
disc'en for at oprette dit eget program. Du kan
programmere op til 99 titler, kapitler og spor.
CLEAR
H
ENTER
X/x/c
DISPLAY
1
Tryk på DISPLAY.
Kontrolmenuen vises.
34
2
Tryk på X/x for at vælge
(PROGRAM), og tryk derefter på
ENTER.
PROGRAM
SLET ALLE
1. TITEL – –
2. TITEL – –
3. TITEL – –
4. TITEL – –
5. TITEL – –
6. TITEL – –
7. TITEL – –
"PROGRAM"-indstillingerne vises.
PLAY
DVD VIDEO
Tryk dernæst på X/x for at vælge "03"
under "C", og tryk derefter på ENTER.
PROGRAM
3
SLET ALLE
1. TITEL 0 2 – 0 3
2. TITEL – –
3. TITEL – –
4. TITEL – –
5. TITEL – –
6. TITEL – –
7. TITEL – –
Tryk på X/x for at vælge "START t",
og tryk derefter på ENTER.
"SPOR" vises, når du afspiller
en VIDEO CD eller CD.
PROGRAM
SLET ALLE
1. TITEL
2. TITEL – –
3. TITEL – –
4. TITEL – –
5. TITEL – –
6. TITEL – –
7. TITEL – –
T
◆ Ved afspilning af en VIDEO CD eller
CD
Vælg f.eks. spor "02".
Tryk på X/x for at vælge "02" under "T",
og tryk derefter på ENTER.
Det valgte spor
Tryk på c.
SLET ALLE
1. SPOR
2. SPOR
3. SPOR
4. SPOR
5. SPOR
6. SPOR
7. SPOR
Markøren flytter til titlen eller sporrække
"T" (i dette tilfælde "01").
SLET ALLE
1. TITEL – –
2. TITEL – –
3. TITEL – –
4. TITEL – –
5. TITEL – –
6. TITEL – –
7. TITEL – –
T
C
––
01
02
03
04
05
ALLE
01
02
03
04
05
06
Vælg den titel, det kapitel eller det
spor, du vil programmere.
◆ Ved afspilning af en DVD VIDEO
Vælg f.eks. kapitel "03" i titel "02".
Tryk på X/x for at vælge "02" under "T",
og tryk derefter på ENTER.
02
––
––
––
––
––
––
––
01
02
03
04
05
Samlet tid for de programmerede spor
6
Gentag trin 4 og 5 for at programmere
andre titler, kapitler eller spor.
De programmerede titler, kapitler og spor
vises i den valgte rækkefølge.
Kapitler, der er optaget på en disc
5
0:15:30
T
PROGRAM
PROGRAM
T
––
01
02
03
04
05
Den valgte titel og det valgte kapitel
––
01
02
03
04
05
Titler eller spor, der er
optaget på en disc
4
C
ALLE
01
02
03
04
05
06
Afspilning af discs
12(27)
18(34)
T
1:32:55
FRA
FRA
START
TIL
T
––
01
02
03
04
05
7
Tryk på H for at starte Programmeret
afspilning.
Programmeret afspilning begynder.
Når programmet slutter, kan du genstarte
det samme program ved at trykke på H.
,fortsat
35
Sådan vender du tilbage til normal
afspilning
Tryk på CLEAR, eller vælg "FRA" i trin 3.
Hvis du vil afspille det samme program igen,
skal du vælge "TIL" i Trin 3 og trykke på
ENTER.
Sådan ændrer eller annullerer du et
program
1
Udfør trin 1-3 under "Oprettelse af dit
eget program (Programmeret
afspilning)".
2
Vælg det ønskede programnummer for
den titel, det kapitel eller det spor, du vil
ændre eller annullere, ved hjælp af X/x,
og tryk derefter på c.
3
Afspilning i tilfældig rækkefølge
(Tilfældig afspilning)
Du kan få afspilleren til at "blande" titler,
kapitler eller spor. Efterfølgende "tilfældige
afspilning" kan give en anden
afspilningsrækkefølge.
CLEAR
Udfør trin 5, hvis du vil foretage en ny
programmering. Hvis du vil annullere et
program, skal du vælge "--" under "T" og
derefter trykke på ENTER.
H
ENTER
X/x
DISPLAY
Sådan annullerer du alle titler, kapitler
eller spor i den programmerede
rækkefølge
1
1
Udfør trin 1-3 under "Oprettelse af dit
eget program (Programmeret afspilning)".
2
2
3
Tryk på X, og vælg "SLET ALLE".
Kontrolmenuen vises.
Tryk på X/x for at vælge
(SHUFFLE), og tryk derefter på ENTER.
"SHUFFLE"-indstillingerne vises.
Tryk på ENTER.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
z Tip!
Du kan anvende Gentaget afspilning eller Tilfældig
afspilning for de programmerede titler, kapitler
eller spor. Under Programmeret afspilning skal du
følge trinnene i Gentaget afspilning (side 37) eller
Tilfældig afspilning (side 36).
Bemærk
Tryk på DISPLAY under afspilningen.
PLAY
DVD VIDEO
FRA
FRA
TITEL
KAPITEL
3
Når du programmerer spor på en Super VCD, vises
den totale afspilningstid ikke.
Tryk på X/x for at vælge det emne, der
skal afspilles.
◆ Ved afspilning af en DVD VIDEO
• TITEL
• KAPITEL
◆ Ved afspilning af en VIDEO CD eller
CD
• SPOR
◆ Når Programmeret afspilning er
aktiveret
• TIL: Afspiller de titler, kapitler eller
spor, der er valgt i Programmeret
afspilning.
4
Tryk på ENTER.
Afspilning i tilfældig rækkefølge starter.
36
Sådan vender du tilbage til normal
afspilning
Afspilning flere gange (Gentaget
afspilning)
z Tip!
• Du kan indstille Afspilning i tilfældig rækkefølge,
når afspilleren er stoppet. Når du har valgt
indstillingen "SHUFFLE", skal du trykke på H.
Afspilning i tilfældig rækkefølge starter.
• Du kan afspille op til 200 kapitler på en disc i
vilkårlig rækkefølge, hvis du vælger indstillingen
"KAPITEL".
Du kan afspille alle titlerne eller sporene på
en disc eller en enkelt titel, kapitel eller spor
flere gange.
Du kan anvende en kombination af
funktionerne Afspilning i tilfældig
rækkefølge og Programmeret afspilning.
Bemærk
Du kan ikke bruge denne funktion med VIDEO
CD'er og Super VCD med PBC-afspilning.
Afspilning af discs
Tryk på CLEAR, eller vælg "FRA" i trin 3.
CLEAR
H
ENTER
X/x
DISPLAY
1
Tryk på DISPLAY under afspilningen.
Kontrolmenuen vises.
2
Tryk på X/x for at vælge
(GENTAG), og tryk derefter på ENTER.
"GENTAG"-indstillingerne vises.
1(12)
1(28)
T
0:00:02
PLAY
DVD VIDEO
FRA
FRA
DISC
TITEL
KAPITEL
◆ Ved afspilning af en DVD VIDEO
• DISC: gentager alle titlerne.
• TITEL: gentager den aktuelle titel på en
disc.
• KAPITEL: gentager det aktuelle
kapitel.
,fortsat
37
◆ Ved afspilning af en DVD-RW
• DISC: gentager alle titler for den valgte
type.
• TITEL: gentager den aktuelle titel på en
disc.
• KAPITEL: gentager det aktuelle
kapitel.
◆ Ved afspilning af en VIDEO CD eller
CD
• DISC: gentager alle sporene.
• SPOR: gentager det aktuelle spor.
Gentagelse af en bestemt del (AB Gentaget afspilning)
Du kan afspille en bestemt del af en titel, et
kapitel eller et spor flere gange. (denne
funktion er f.eks. praktisk, hvis du vil lære en
passage udenad).
◆ Ved afspilning af en DATA CD med
MP3-lydspor eller JPEG-billedfiler
• DISC: gentager alle albummerne.
• ALBUM: gentager det aktuelle album.
• SPOR (kun MP3-lydspor): gentager det
aktuelle spor.
CLEAR
◆ Når Programmeret afspilning eller
Tilfældig afspilning er aktiveret
• TIL: gentager Programmeret afspilning
eller Afspilning i tilfældig rækkefølge.
3
ENTER
X/x
DISPLAY
Tryk på X/x for at vælge en indstilling,
og tryk på ENTER.
1
Sådan vender du tilbage til normal
afspilning
Kontrolmenuen vises.
2
Tryk på CLEAR, eller vælg "FRA" i trin 2.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
DVD VIDEO
FRA
START
FRA
Bemærk
38
Tryk på X/x for at vælge
(A-B
GENTAG), og tryk derefter på ENTER.
"A-B GENTAG"-indstillingerne vises.
z Tip!
Du kan angive Gentaget afspilning, når afspilleren
er stoppet. Når du har valgt indstillingen
"GENTAG", skal du trykke på H. Gentaget
afspilning starter.
• Du kan ikke bruge denne funktion med VIDEO
CD'er og Super VCD med PBC-afspilning.
• Når du gentager afspilning af en DATA CD, der
indeholder MP3-lydspor og JPEG-billedfiler med
uoverensstemmende afspilningstid, svarer lyden
ikke til billedet.
• Når "MODE (MP3, JPEG)" er indstillet til
"BILLEDE (JPEG)" (side 58), kan du ikke vælge
"SPOR".
Tryk på DISPLAY under afspilningen.
3
Tryk på X/x for at vælge "START t",
og tryk derefter på ENTER.
Displayet for "A-B GENTAG"indstillingen vises.
A 18 - 1:32:30
B
4
Når du under afspilningen finder
startpunktet (punkt A) i den del, som
skal afspilles flere gange, skal du
trykke på ENTER.
Dermed er startpunktet (punkt A)
angivet.
A 18 - 1:32:55
Når du når til slutpunktet (punkt B),
skal du trykke på ENTER igen.
Indstillingspunkterne vises, og
afspilleren begynder at gentage
afspilningen af den ønskede del.
A 18 - 1:32:55
Afspilning af discs
5
B 18 - 1:33:05
B 18 - 1:34:30
Sådan vender du tilbage til normal
afspilning
Tryk på CLEAR, eller vælg "FRA" i trin 3.
Bemærk
• Når du angiver A-B Gentaget afspilning,
annulleres indstillingerne for Afspilning i
vilkårlig rækkefølge, Gentaget afspilning og
Programmeret afspilning.
• A-B Gentaget afspilning virker ikke ved flere
titler.
39
Søgning efter en sekvens
Søgning efter et bestemt
punkt på en disc (Søgning,
Scan, Afspilning i slowmotion,
Frysning af billede)
Du kan hurtigt finde et bestemt punkt på en
disc ved at afspille billedet eller foretage
langsom afspilning.
Sådan finder du hurtigt et punkt
ved hjælp af knappen Forrige/
Næste
Du kan søge efter næste eller forrige kapitel,
spor eller sekvens ved hjælp af ./> på
afspilleren.
Tryk én gang kortvarigt på > eller .
under afspilning for at gå til næste eller
forrige kapitel/spor/sekvens. Eller tryk på
> eller ., og hold den nede for at søge
fremad eller tilbage, og slip knappen, når du
finder det sted, hvor du vil fortsætte med
normal afspilning. (Søg)
Søgning efter et punkt hurtigt
ved at afspille en disc ved hurtig
frem- eller tilbagesøgning (Scan)
m/
M
H
(trin)
(trin)
Tryk på
m eller M
, mens du
afspiller en disc. Når du finder det ønskede
punkt, skal du trykke på H for at vende
tilbage til normal hastighed. Hver gang du
trykker på
m eller M
under
scanningen, ændres søgehastigheden. Med
hvert tryk ændres angivelsen som vist i det
nedenstående: Den egentlige hastighed kan
variere ved nogle discs.
Afspilningsretning
×2B t 1M t 2M t 3M
3M (kun DVD VIDEO/DVD-RW/VIDEO CD)
×2B (kun DVD VIDEO/CD)
N/./>
Modsat retning
Bemærk
• Det afhænger af den valgte DVD/VIDEO CD, om
du kan udføre de handlinger, der beskrives i det
følgende.
• I forbindelse med DATA CD'er kan du kun søge
efter et bestemt punkt i et MP3-lydspor.
40
×2b t 1m t 2m t 3m
3m (kun DVD VIDEO/DVD-RW/VIDEO CD)
×2b (kun DVD VIDEO)
Afspilningshastigheden "×2B"/"×2b" er ca.
dobbelt så høj som den normale hastighed.
Afspilningshastigheden "3M"/"3m" er
højere end "2M"/"2m", og
afspilningshastigheden "2M"/"2m" er
højere end "1M"/"1m".
Visning af billede efter billede
(Afspilning i slowmotion)
Afspilningsretning
2
y1
Du kan søge på en DVD efter titel eller
kapitel, og du kan søge på en VIDEO CD/CD/
DATA CD efter spor, indeks eller sekvens.
Eftersom titler og spor tildeles entydige
numre på disc'en, kan du vælge det ønskede
ved at angive det pågældende nummer. Du
kan også søge efter en sekvens ved hjælp af
tidskoden.
Modsat retning (kun DVD)
2
y1
Afspilningshastigheden "2 y"/"2
langsommere end "1 y"/"1
".
" er
Søgning efter en sekvens
Tryk på
m eller M
, når
afspilleren er i pausetilstand. Hvis du vil
vende tilbage til normal hastighed, skal du
trykke på H.
Hver gang du trykker på
m eller M
under Afspilning i slowmotion, ændres
afspilningshastigheden. Der findes to
hastigheder. Ved hvert tryk ændres
angivelsen således:
Søgning efter titel/
kapitel/spor/sekvens
osv.
Nummerknapper
CLEAR
Sådan afspilles et billede ad
gangen (Frysning af billede)
ENTER
Når afspilleren er i pausetilstand, skal du
trykke på
(trin) for at gå til næste
billede. Tryk på
(trin) for at gå til
foregående billede (kun DVD). Hvis du vil
vende tilbage til normal afspilning, skal du
trykke på H.
Bemærk
Det er ikke muligt at søge efter et stillbillede på en
DVD-RW i VR-tilstand.
X/x
DISPLAY
1 Tryk på DISPLAY (tryk to gange
ved afspilning af en DATA CD med
JPEG-billedfiler).
Kontrolmenuen vises.
2 Tryk på X/x for at vælge
søgemetode.
◆ Ved afspilning af en DVD VIDEO/DVDRW
TITEL
KAPITEL
KLOKKEN/TEKST
Vælg "KLOKKEN/TEKST" for at søge
efter et startpunkt ved at indtaste
tidskoden.
,fortsat
41
◆ Ved afspilning af en VIDEO CD eller en
Super VCD uden PBC-afspilning
4 Tryk på nummerknapperne for at
vælge den titel, det kapitel, det
spor, det indeks eller det
sekvensnummer, du vil søge efter.
SPOR
INDEKS
◆ Ved afspilning af en VIDEO CD eller en
Super VCD med PBC-afspilning
◆ Hvis du laver en fejl
Annuller nummeret ved at trykke på
knappen CLEAR, og vælg derefter et
andet nummer.
SEKVENS
◆ Ved afspilning af en CD
SPOR
◆ Ved afspilning af en DATA CD (MP3lydspor)
5 Tryk på ENTER.
Afspilleren starter afspilningen fra det
valgte nummer.
ALBUM
SPOR
◆ Ved afspilning af en DATA CD (JPEGfil)
ALBUM
FIL
Eksempel: Hvis du vælger
KAPITEL
vælges "**(**)" (** henviser til et
nummer).
Tallet i parentes angiver det samlede
antal titler, kapitler, spor, indekser eller
sekvenser.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
PLAY
DVD VIDEO
Valgt række
3 Tryk på ENTER.
"** (**)" ændres til "-- (**)".
12(27)
(34)
T
1:32:55
PLAY
DVD VIDEO
Søgning efter en sekvens ved hjælp af en
tidskode (kun DVD VIDEO/DVD-RW)
1
Vælg
KLOKKEN/TEKST i trin
2.
"T **:**:**" (aktuelle titels spilletid)
vælges.
2
Tryk på ENTER.
"T **:**:**" ændres til "T --:--:--".
3
Angiv tidskoden ved hjælp af
nummerknapperne, og tryk derefter på
ENTER.
Hvis du f.eks. vil finde den sekvens, der
finder sted efter 2 timer, 10 minutter og
20 sekunder, skal du blot indtaste
"2:10:20".
z Tip!
• Når kontrolmenudisplayet er deaktiveret, kan du
søge efter et kapitel (DVD VIDEO/DVD-RW)
eller et spor (CD) ved at trykke på
nummerknapperne og ENTER.
• Du kan få vist den første sekvens af titler, kapitler
eller spor, som er optaget på disc'en, på en skærm,
der er opdelt i ni sektioner. Du kan starte
afspilning direkte ved at vælge en af sekvenserne.
Se "Søgning efter sekvens
(BILLEDNAVIGATION)" på næste side for at få
yderligere oplysninger.
Bemærk
• Det viste titel-, kapitel- eller spornummer er det
samme nummer, som er optaget på disc'en.
• Det er ikke muligt at søge efter en sekvens på en
DVD+RW via tidskoden.
42
Søgning efter sekvens
(BILLEDNAVIGATION)
Du kan opdele skærmen i ni mindre skærme
og hurtigt finde den ønskede sekvens.
3 Tryk på ENTER.
Den første sekvens i hvert kapitel, hver
titel eller hvert spor vises som følger.
2
3
4
5
6
7
8
9
4 Tryk på C/X/x/c for at vælge et
PICTURE
NAVI
C/X/x/c
ENTER
kapitel, en titel eller et spor, og
tryk på ENTER.
Afspilningen starter fra den valgte
sekvens.
Søgning efter en sekvens
1
O RETURN
1 Tryk på PICTURE NAVI under
Sådan vender du tilbage til normal
afspilning
afspilning.
Tryk på O RETURN.
Følgende display vises.
z Tip!
Hvis der er mere end ni kapitler, titler eller spor,
vises V nederst til højre.
Hvis du vil have vist yderligere kapitler, titler eller
spor, skal du vælge sekvenserne nederst og trykke
på x. Du kan vende tilbage til den forrige sekvens
ved at vælge sekvenserne øverst og trykke på X.
KAPITELVISNING
ENTER
2 Tryk på PICTURE NAVI flere gange
for at vælge punktet.
• KAPITELVISNING (kun DVD
VIDEO): viser den første sekvens i
hvert kapitel.
• TITELVISNING (kun DVD VIDEO):
viser den første sekvens i hver titel.
• SPORVISNING (kun VIDEO CD):
viser den første sekvens i hvert spor.
Bemærk
Det afhænger af den valgte disc, om du kan vælge
alle funktioner.
43
Visning af oplysninger om
disc'en
Visning af spilletid og
resterende spilletid
Du kan kontrollere spilletid og resterende
spilletid for den aktuelle titel, det aktuelle
kapitel eller det aktuelle spor. Du kan også
kontrollere DVD/CD-teksten eller
spornavnet (MP3-lydspor), der er optaget på
disc'en.
TIME/TEXT
1 Tryk på TIME/TEXT under
afspilning.
Følgende display vises.
T 1:01:57
Tidsoplysninger
2 Tryk på TIME/TEXT flere gange for
at ændre tidsoplysningerne.
De tilgængelige tidsoplysninger
afhænger af den aktuelt afspillede
disctype.
◆ Ved afspilning af en DVD VIDEO eller
en DVD-RW
• T *:*:* (timer: minutter: sekunder)
Spilletid for den aktuelle titel
• T–*:*:*
Resterende spilletid for den aktuelle
titel
• C *:*:*
Spilletid for det aktuelle kapitel
• C–*:*:*
Resterende spilletid for det aktuelle
kapitel
◆ Ved afspilning af en VIDEO CD eller en
Super VCD (med PBC-funktioner)
• *:* (minutter: sekunder)
Spilletid for den aktuelle sekvens
◆ Ved afspilning af en VIDEO CD (uden
PBC-funktioner) eller CD
• T *:* (minutter: sekunder)
Spilletid for det aktuelle spor
• T–*:*
Resterende spilletid for det aktuelle
spor
• D *:*
Spilletid for den aktuelle disc
• D –*:*
Resterende spilletid for den aktuelle
disc
◆ Ved afspilning af en Super VCD (uden
PBC-funktioner)
• T *:* (minutter: sekunder)
Spilletid for det aktuelle spor
◆ Ved afspilning af en DATA CD (MP3lydspor)
• T *:* (minutter: sekunder)
Spilletid for det aktuelle spor
Visning af disc'ens
afspilningsoplysninger
Sådan kontrolleres DVD/CD-teksten
Tryk på TIME/TEXT flere gange i trin 2 for
at få vist den tekst, der er optaget på DVD/
CD.
DVD/CD-teksten vises kun, når teksten er
optaget på disc'en. Du kan ikke ændre
teksten. Hvis disc'en ikke indeholder tekst,
vises meddelelsen "NO TEXT".
BRAHMS SYMPHONY
44
Sådan vises teksten for DATA CD (MP3lydspor)
Spor- og albumnavnet vises, hvis du trykker
på TIME/TEXT under afspilning af MP3lydspor på en DATA CD. Du kan også få vist
lydbithastigheden (mængden af data pr.
sekund for den aktuelle lyd) på TV-skærmen.
Bithastighed
T
17:30
128k
Visning af oplysningerne i
frontpaneldisplayet
Du kan også få vist de tidsoplysninger og den
tekst, der vises på TV-skærmen, i
frontpaneldisplayet. Oplysningerne i
frontpaneldisplayet ændres på følgende vis,
når du ændrer tidsoplysningerne på TVskærmen.
Ved afspilning af en DVD VIDEO eller en
DVD-RW
Spilletid for den aktuelle titel
Albumnavn
Spornavn
Visning af oplysninger om disc'en
JAZZ
RIVER SIDE
Resterende spilletid for den
aktuelle titel
Spilletid for det aktuelle kapitel
Resterende spilletid for det
aktuelle kapitel
Tekst
Aktuel titel og aktuelt
kapitelnummer
(returnerer automatisk til toppen)
Ved afspilning af en DATA CD (MP3lydspor)
Spilletid og nummer for det
aktuelle spor
Spornavn
,fortsat
45
Ved afspilning af en VIDEO CD (uden PBCfunktioner) eller en CD
Spilletid og nummer på det
aktuelle spor
Resterende spilletid for det
aktuelle spor
Disc'ens spilletid
Resterende spilletid for disc'en
Tekst
z Tip!
• Ved afspilning af VIDEO CD'er uden PBCfunktioner vises spornummeret og
indeksnummeret efter teksten.
• Ved afspilning af VIDEO CD'er med PBCfunktioner vises sekvensnummeret eller
spilletiden.
• Lange tekstsegmenter, der ikke kan være på en
enkelt linje, ruller hen over frontpaneldisplayet.
• Du kan også få vist tidsoplysningerne og teksten
ved hjælp af kontrolmenuen (side 13).
Bemærk
• Afhængigt af den afspillede disctype, vises DVD/
CD-teksten eller -spornavnet måske ikke.
• Afspilleren kan kun vise det første niveau af
DVD/CD-teksten, f.eks. disc'ens navn eller titel.
• Spilletid på MP3-lydspor vises måske ikke
korrekt.
• Hvis du afspiller en disc, som kun indeholder
JPEG-billedfiler, vises "NO AUDIO DATA", når
"MODE (MP3, JPEG)" er indstillet til "AUTO",
og "JPEG" vises, når "MODE (MP3, JPEG)" er
indstillet til "BILLEDE (JPEG)" i
frontpaneldisplayet.
46
Lydjusteringer
Ændring af lyden
◆ Ved afspilning af en DVD-RW
De lydsporstyper, som er optaget på
disc'en, vises. Standardindstillingen er
understreget.
Eksempel:
• 1: NETLEDNING (hovedlyd)
• 1: SUB (sub-lyd)
• 1: NETLEDNING+SUB (hoved- og
sub-lyd)
◆ Ved afspilning af VIDEO CD, CD eller
DATA CD (MP3-lydspor)
Standardindstillingen er understreget.
• STEREO: Standardstereolyd
• 1/V: Lyden fra den venstre kanal
(monolyd)
• 2/H: Lyden fra den højre kanal
(monolyd)
Lydjusteringer
Under afspilning af en DVD VIDEO, der er
optaget i flere lydformater (PCM, Dolby
Digital, MPEG-lyd eller DTS), kan du ændre
lydformatet. Hvis DVD VIDEO'en er optaget
med flersprogede spor, kan du også ændre
sprog.
Ved CD'er, DATA CD'er eller VIDEO CD'er
kan du vælge lyden fra enten den højre eller
venstre kanal og lytte til lyden fra den valgte
kanal gennem både højre og venstre højttaler.
Ved afspilning af en disc, der indeholder
musik med sangen på den højre kanal og
instrumenterne på den venstre kanal, kan du
f.eks. vælge den venstre kanal og høre
instrumenterne fra begge højttalere.
◆ Ved afspilning af en DVD VIDEO
Valgmulighederne for sprog afhænger af
den valgte DVD VIDEO.
Når der vises fire cifre, angiver disse en
sprogkode. Se "Liste over sprogkoder" på
side 81 for at se, hvilket sprog en bestemt
kode repræsenterer. Hvis det samme
sprog vises to eller flere gange, er DVD
VIDEO'en optaget i flere lydformater.
◆ Ved afspilning af en Super VCD
Standardindstillingen er understreget.
• 1:STEREO: Stereolyden fra lydspor 1
• 1:1/V: Lyden fra venstre kanal i lydspor
1 (mono)
• 1:2/H: Lyden fra højre kanal i lydspor 1
(mono)
• 2:STEREO: Stereolyden fra lydspor 2
• 2:1/V: Lyden fra venstre kanal i lydspor
2 (mono)
• 2:2/H: Lyden fra højre kanal i lydspor 2
(mono)
1 Tryk på
(lyd) under afspilning.
Følgende display vises.
1:ENGELSK DOLBY DIGITAL 3/2.1
Bemærk
Under afspilning af en Super VCD, som lydspor 2
ikke er optaget på, udsendes der ingen lyde, når du
vælger "2:STEREO", "2:1/V" eller "2:2/H".
2 Tryk på
(lyd) flere gange for at
vælge det foretrukne lydsignal.
,fortsat
47
Kontrol af lydsignalets format
Du kan kontrollere lydsignalformatet ved at
trykke på
flere gange under afspilningen.
Formatet af det aktuelle lydsignal (Dolby
Digital, DTS, PCM osv.) vises som beskrevet
herunder.
Eksempel:
Dolby Digital 5.1-kanal
Bag (L/R)
1:ENGELSK DOLBY DIGITAL 3 / 2 .1
Front (L/R)
+ Center
LFE (Low Frequency
Effect)-signal
Eksempel:
Dolby Digital 3-kanal
Indstillinger for TV
Virtual Surround (TVS)
Når du tilslutter et stereo-TV eller to
fronthøjttalere, giver TVS (TV Virtual
Surround) dig mulighed for at nyde surround
sound-effekter ved at bruge lydbilleder til at
danne virtuelle baghøjttalere ud fra lyden fra
fronthøjttalerne (L: venstre, R: højre) uden
brug af reelle baghøjttalere. TVS blev
udviklet af Sony til at gengive surround sound
til privatbrug ved hjælp af et stereo-TV.
Dette fungerer kun ved afspilning af et
flerkanals Dolby-lydspor. Hertil kommer, at
hvis afspilleren er indstillet til at udsende
signalet fra DIGITAL OUT (COAXIAL eller
OPTICAL), kan surround-effekten kun høres,
når "DOLBY DIGITAL" er indstillet til "DPCM" i "LYDINDSTILLING" (side 73).
2:DANSK DOLBY DIGITAL 2 / 1
Front (L/R)
Bag
(Mono)
Om lydsignaler
Lydsignaler optaget på en disc indeholder de
lydelementer (kanaler), der ses nedenfor.
Hver kanal udsendes fra en separat højttaler.
• Front (L)
• Front (R)
• Center
• Bag (L)
• Bag (R)
• Bag (Mono): Dette signal kan enten være
Dolby Surround Sound-behandlede signaler
eller Dolby Digital Sounds baglydsignaler i
mono.
• LFE-signal (Low Frequency Effect)
Bemærk
• Hvis "DTS" i "LYDINDSTILLING" er stillet til
"FRA", vises indstillingen DTS-sporvalg ikke på
skærmen, selv om disc'en indeholder DTS-spor
(side 73).
• MPEG-lydsignaler med mere end to kanaler vises
som angivet ovenfor (3/2.1, 2/1), men kun
signalerne Front (L) og Front (R) sendes ud i de to
fronthøjttalere.
48
SUR
1 Tryk på SUR under afspilning.
Følgende display vises.
TVS-DYNAMISK
2 Tryk på SUR flere gange for at
vælge en af TVS-lydene.
Se de forklaringer, der er givet til det
enkelte menupunkt, i følgende afsnit.
• TVS-DYNAMISK
• TVS-BRED
• TVS-NAT
• TVS-STANDARD
Sådan annullerer du indstillingen
L
R
Vælg "FRA" i trin 2.
◆TVS-DYNAMISK
Danner et sæt virtuelle baghøjttalere ud fra
lyden fra fronthøjttalerne (L: venstre, R:
højre) uden brug af reelle baghøjttalere (vist
nedenfor).
Denne funktion er praktisk, hvis afstanden
mellem venstre og højre (L og R)
fronthøjttaler er kort, f.eks. i forbindelse med
indbyggede højttalere i et stereo-TV.
TV
L: Fronthøjttaler (venstre)
R: Fronthøjttaler (højre)
: Virtuel højttaler
Bemærk
Lydjusteringer
◆TVS-BRED
Danner fem sæt virtuelle baghøjttalere ud fra
lyden fra fronthøjttalerne (L: venstre, R:
højre) uden brug af reelle baghøjttalere (vist
nedenfor).
Denne funktion er praktisk, hvis afstanden
mellem venstre og højre (L og R)
fronthøjttaler er kort, f.eks. i forbindelse med
indbyggede højttalere i et stereo-TV.
• Når afspilningssignalet ikke indeholder et signal
til baghøjttalerne, vil surround-effekterne være
svære at høre.
• Når du vælger en TVS-tilstand, skal du deaktivere
surround-indstillingen for det tilsluttede TV eller
forstærkeren (receiveren).
• Kontroller, at lyttepositionen befinder sig mellem
og i lige stor afstand fra højttalerne, og at
højttalerne er placeret i ens omgivelser.
• Alle discs reagerer ikke på "TVS-NAT"funktionen på samme måde.
TV
◆TVS-NAT
Kraftige lyde, f.eks. eksplosioner,
undertrykkes, mens de mere stille lyde ikke
påvirkes. Denne funktion er nyttig, når du vil
høre dialogen og nyde surround soundeffekter i "TVS-BRED" ved lav lydstyrke.
◆TVS-STANDARD
Danner tre sæt virtuelle baghøjttalere ud fra
lyden fra fronthøjttalerne (L: venstre,
R: højre) uden brug af reelle baghøjttalere
(vist nedenfor). Brug denne indstilling, når du
vil bruge TVS med to separate højttalere.
49
Afspilning af film
Ændring af vinkler
Hvis der er optaget flere forskellige vinkler af
en sekvens på DVD VIDEO'en, vises
meddelelsen " " i frontpaneldisplayet.
Dette betyder, at du kan ændre
visningsvinklen.
Visning af undertekster
Hvis der er optaget undertekster på disc'ene,
kan du ændre dem eller slå dem til og fra, når
du ønsker det under afspilning af en DVD.
1 Tryk på
(undertekst) under
afspilning.
1 Tryk på
(vinkel) under
Følgende display vises.
afspilning.
Nummeret på vinklen vises i displayet.
1:ENGELSK
2
2 Tryk på
2 Tryk på
(vinkel) flere gange for
at vælge vinkelnummeret.
Sekvensen ændres til den valgte vinkel.
Bemærk
Afhængigt af den valgte DVD VIDEO kan du
muligvis ikke ændre vinklerne, selv hvis der er
optaget flere vinkler på DVD VIDEO'en.
(undertekst) flere
gange for at vælge en indstilling.
◆ Ved afspilning af en DVD VIDEO
Vælg det ønskede sprog.
Valgmulighederne for sprog afhænger af
den valgte DVD VIDEO.
Når der vises fire cifre, angiver disse en
sprogkode. Se "Liste over sprogkoder" på
side 81 for at se, hvilket sprog en bestemt
kode repræsenterer.
◆ Ved afspilning af en DVD-RW
Vælg "TIL".
Sådan deaktiveres undertekster
Vælg "FRA" i trin 2.
50
Bemærk
Afhængigt af den valgte DVD VIDEO kan du
muligvis ikke ændre underteksterne, selvom der er
optaget undertekster på flere sprog på DVD
VIDEO'en. Du kan måske heller ikke deaktivere
dem.
Justering af
afspilningsbilledet
(BRUGERDEFINERET BILLEDE)
For at opnå den ønskede billedkvalitet kan du
justere videosignalet fra afspilleren for DVD,
VIDEO CD eller DATA CD i JPEG-format.
Vælg den indstilling, der bedst passer til det
program, du ser.
Afspilning af film
PICTURE
MODE
1 Tryk på PICTURE MODE under
afspilning.
Følgende display vises.
DYNAMISK 1
2 Tryk flere gange på PICTURE
MODE for at vælge den ønskede
indstilling.
Standardindstillingen er understreget.
• STANDARD: viser et standardbillede.
• DYNAMISK 1: frembringer et stærkt
dynamisk billede ved at øge
billedkontrasten og farveintensiteten.
• DYNAMISK 2: frembringer et mere
dynamisk billede end DYNAMISK 1
ved at øge billedkontrasten og
farveintensiteten yderligere.
,fortsat
51
• BIOGRAFEFFEKT 1: forbedrer
detaljer i mørke områder ved at øge det
sorte niveau.
• BIOGRAFEFFEKT 2: hvide farver
bliver lysere, sorte farver gøres
kraftigere, og farvekontrasten øges.
z Tip!
Det anbefales at benytte "BIOGRAFEFFEKT 1"
eller "BIOGRAFEFFEKT 2" ved afspilning af film.
Sådan gøres billedet
skarpere (SKARPHED)
Forstærker billedets omrids for at frembringe
et skarpere billede.
ENTER
X/x
DISPLAY
1 Tryk på DISPLAY under
afspilningen.
Kontrolmenuen vises.
2 Tryk på X/x for at vælge
(SKARPHED), og tryk derefter på
ENTER.
"SKARPHED"-indstillingerne vises.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
DVD VIDEO
FRA
FRA
1
2
3 Tryk på X/x for at vælge et niveau.
• 1: forbedrer omridset.
• 2: forbedrer omridset mere end 1.
4 Tryk på ENTER.
Den valgte indstilling træder i kraft.
Sådan annulleres "SKARPHED"indstillingen
Vælg "FRA" i trin 3.
52
Afspilning af en DATA CD
Om MP3-lydspor og
JPEG-billedfiler
Hvad er MP3/JPEG?
MP3 er en teknologi til lydkomprimering, der
overholder ISO/MPEG-regulativerne. JPEG
er en teknologi til billedkomprimering.
DATA CD'er, som afspilleren kan
afspille
* "Design rule for Camera File system":
Billedstandarder for digitale kameraer, som er
bestemt af JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries Association).
Bemærk
• Afspilleren vil afspille data med filtypenavnet
".MP3", ".JPG" eller ".JPEG", selv hvis dataene
ikke er i MP3- eller JPEG-formatet. Afspilning af
disse data kan generere en høj lyd, der kan
beskadige højttalersystemet.
• Afspilleren er ikke kompatibel med lydspor i
MP3PRO-formatet.
• Nogle JPEG-filer kan ikke afspilles.
Afspilningsrækkefølge af MP3lydspor eller JPEG-billedfiler
Albummer, der indeholder MP3-lydspor eller
JPEG-billedfiler, afspilles i følgende
rækkefølge:
◆Struktur af discindhold
Træ 1
Træ 2
Træ 3
Træ 4
Træ 5
ROOT
Bemærkning om discs, der er optaget med
flere sessioner
Afspilning af en DATA CD
Du kan afspille DATA CD'er (CD-ROM'er/
CD-R'er/CD-RW'er), der er optaget i MP3format (MPEG1 Audio Layer 3) og JPEGformat. Disse discs skal dog være optaget i
henhold til ISO9660 Level 1/Level- 2 eller
Joliet-formatet, for at afspilleren kan
genkende sporene (eller filerne). Du kan også
afspille discs, der er optaget med flere
sessioner.
Se vejledningen til CD-R-/CD-RW-drevet og
optagelsessoftwaren (medfølger ikke) for at
få yderligere oplysninger om optageformatet.
– JPEG-billedfiler med filtypenavnet
".JPEG" eller ".JPG".
– JPEG-billedfiler, der er i overensstemmelse
med DCF*-billedfilformatet.
Hvis MP3-lydspor eller JPEG-billedfiler er
optaget i den første session, afspiller
afspilleren også MP3-lydspor eller JPEGbilledfiler i andre sessioner. Hvis lydspor og
billeder i musik-CD-format eller video-CDformat er optaget i første session, afspilles
kun den første session.
Bemærk
Afspilleren kan muligvis ikke afspille nogle DATA
CD'er, der er oprettet i Packet Write-formatet. I så
fald kan du ikke få vist de optagne JPEG-billeder.
MP3-lydspor eller JPEGbilledfiler, som afspilleren kan
afspille
Afspilleren kan afspille følgende spor og
filer:
– MP3-lydspor med filtypenavnet ".MP3".
Album
Spor (MP3-lyd) eller
fil (JPEG-billede)
,fortsat
53
Når en DATA CD indsættes, og der trykkes
på H, afspilles de nummererede spor (eller
filer) sekventielt fra 1 til 7. Alle underalbum/spor (eller filer), der findes i et aktuelt
valgt album, har større prioritet end næste
album i samme træ. (Eksempel: C
indeholder D så 4 afspilles før 5.)
Når du trykker på MENU, og listen over
albumnavne vises (side 55), arrangeres
albumnavnene i følgende rækkefølge:
A t B t C t D t F t G.
Albummer, der ikke indeholder spor (eller
filer) (f.eks. album E), vises ikke på listen.
z Tip!
• Hvis du tilføjer numre (01, 02, 03 osv.) forrest i
sporenes/filernes filnavne, afspilles sporene (eller
filerne) i den rækkefølge.
• Da det tager længere tid at starte afspilningen af
en disc med mange træer, bør du kun oprette
albummer med højst to træer.
Bemærk
• Afhængigt af det program, du bruger til at oprette
DATA CD'en med, kan afspilningsrækkefølgen
være forskellig fra ovenstående illustrationen.
• Afspilningsrækkefølgen ovenfor er måske ikke
korrekt, hvis der er mere end 200 albummer og
300 spor/filer på hvert album.
• Afspilleren kan genkende op til 200 albummer
(afspilleren tæller kun albummer, herunder
albummer, der ikke indeholder MP3-lydspor og
JPEG-billedfiler). Afspilleren afspiller ingen
albummer ud over album 200.
• Det kan tage lidt tid at gå videre til det næste eller
et andet album.
54
Afspilning af en DATA CD
med MP3-lydspor eller
JPEG-billedfiler
Du kan afspille MP3-lydspor og JPEGbilledfiler på DATA CD'er (CD-ROM'er/
CD-R'er/CD-RW'er).
CLEAR
./>
H
C/X/x/c
DISPLAY
ZOOM
PICTURE NAVI
x
ENTER
O RETURN
MENU
z Tip!
Du kan få vist discoplysningerne under afspilning
af MP3-lydspor og JPEG-billedfiler (side 44).
Bemærk
• DATA CD'er, der er optaget i KODAK Picture
CD-formatet, afspilles automatisk, når de
indsættes.
• Hvis der ikke er optaget MP3-lydspor eller JPEGbilledfiler på DATA CD'en, vises "Ingen lyddata"
eller "Ingen billeddata" på skærmen.
Valg af et album fra en DATA CD
Valg af et MP3-lydspor
1
1
Tryk på MENU.
Listen over albummer på DATA CD'en
vises.
Når et album afspilles, nedtones titlen.
Efter trin 2 af "Valg af et album fra en
data-CD", skal du trykke på ENTER.
Listen over spor på albummet vises.
MY FAVOURITE SONG
1(256)
3( 30)
WALTZ FOR DEBBY
MY ROMANCE
MILES TONES
MY FUNNY VALENTINE
AUTUM LEAVES
ALL BLUES
S O M E D A Y M Y P R I N C E W ...
ROCK BEST HIT
KARAOKE
MY FAVOURITE SONG
R&B
JAZZ
CLASSIC
SALSA OF CUBA
BOSSA NOVA
2
3
2
Tryk på X/x for at vælge det ønskede
album.
Tryk på X/x for at vælge et spor, og
tryk på ENTER.
Afspilningen starter fra de valgte album.
Tryk på H.
Sådan stoppes afspilningen
Tryk på x.
Sådan går du til næste eller forrige side
Tryk på c eller C.
Sådan tændes eller slukkes displayet
Tryk på MENU flere gange.
z Tip!
Du kan vælge kun at afspille MP3-lydsporene,
JPEG-billedfilerne eller begge dele på et album via
indstillingen "MODO (MP3, JPEG)" (side 58).
Sådan stoppes afspilningen
Tryk på x.
Sådan går du til næste eller forrige side
Tryk på c eller C.
Sådan kommer du tilbage til forrige
display
Tryk på O RETURN.
Sådan går du til det næste eller forrige
MP3-lydspor
Afspilning af en DATA CD
Afspilningen starter fra de valgte album.
Hvis du vil vælge MP3-lydspor, se "Valg
af et MP3-lydspor" (side 55).
Hvis du vil vælge JPEG-billedfiler, se
"Valg af en JPEG-billedfil" (side 56).
Tryk på > eller . under afspilning. Du
kan vælge det første spor på det næste album
ved at trykke på > under afspilningen af
det sidste spor på det aktuelle album.
Bemærk, at du ikke kan vende tilbage til det
forrige album ved at bruge ., og at du skal
vælge det forrige album fra albumlisten.
,fortsat
55
Valg af en JPEG-billedfil
1
Efter trin 2 af "Valg af et album fra en
DATA CD", skal du trykke på PICTURE
NAVI.
Billedfilerne i albummet vises på 16
mindre skærme. Der vises en rulleboks i
højre side.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Du kan få vist yderligere billedfiler ved at
markere de nederste billeder og trykke på
x. Du kan vende tilbage til den forrige
billedfil ved at vælge billederne øverst og
trykke på X.
2
Tryk på C/X/x/c for at vælge det
billede, du vil se, og tryk på ENTER.
Det valgte billede vises.
Eksempel
Sådan roteres et JPEG-billede
Tryk på X/x, mens du får vist billedet. Hver
gang du trykker på X, roteres billedet 90
grader i retning mod uret.
Hvis du vil vende tilbage til normal visning,
skal du trykke på CLEAR. Bemærk, at
visningen også vender tilbage til normal, hvis
du trykker på C/c for at gå til næste eller
forrige billede.
Eksempel: når der trykkes én gang på X.
Rotationsretning
Sådan forstørres et JPEG-billede (ZOOM)
Tryk på ZOOM ved visning af et billede. Du
kan forstørre billedet til op fire gange den
oprindelige størrelse, og rulle med C/X/x/c.
Hvis du vil vende tilbage til normal visning,
skal du trykke på CLEAR.
◆Når der trykkes én gang (x2)
Billedet bliver dobbelt så stort som
oprindeligt.
Sådan går du til næste eller forrige JPEGbilledfil
Tryk på C eller c under afspilning. Du kan
vælge den første fil på det næste album ved at
trykke på c under afspilningen af den sidste
fil på det aktuelle album.
Bemærk, at du ikke kan vende tilbage til det
forrige album ved at bruge C, og at du skal
vælge det forrige album fra albumlisten.
56
◆Når der trykkes to gange (x4)
Billedet bliver fire gange så stort som
oprindeligt.
Afspilning af JPEGbilleder som et diasshow
Du kan afspille JPEG-billedfiler på en DATA
CD løbende som et diasshow.
Sådan stoppes visningen af JPEG-billedet
Tryk på x.
Bemærk
H
x
X/x
MENU
1 Tryk på MENU.
Listen over albummer på DATA CD'en
vises.
PICTURE NAVI virker ikke, hvis "LYD (MP3)" er
valgt i "MODO (MP3, JPEG)" (side 58).
3( 30)
ROCK BEST HIT
KARAOKE
MY FAVOURITE SONG
R&B
JAZZ
CLASSIC
SALSA OF CUBA
BOSSA NOVA
Afspilning af en DATA CD
z Tip!
• Mens du ser JPEG-billedfiler, kan du angive
indstillinger som "INTERVAL" (side 59),
"EFFEKT" (side 59) og "SKARPHED" (side 52).
• Du kan se JPEG-billedfiler uden MP3-lyd ved at
indstille "MODO (MP3, JPEG)" til "BILLEDE
(JPEG)" (side 58).
• Den dato, billedet blev taget, vises ved siden af
“DATO” i kontrolmenuen (side 13). Bemærk, at
der muligvis ikke vises nogen dato, afhængigt af
det digitale kamera.
2 Tryk på X/x for at vælge et album.
3 Tryk på H.
JPEG-billederne i det valgte album
afspilles som et diasshow.
Sådan stoppes afspilningen
Tryk på x.
Bemærk
• Diasshowet stopper, når der trykkes på X/x eller
ZOOM. Tryk på H for at genoptage diasshowet.
• Denne funktion virker ikke, hvis "MODO (MP3,
JPEG)" er indstillet til "LYD (MP3)" (side 58).
,fortsat
57
Visning af et diasshow med lyd
(MODO (MP3, JPEG))
4
Listen over albummer på DATA CD'en
vises.
Når JPEG-billedfiler og MP3-lydspor er
placeret i samme album, kan du afspille et
diasshow med lyd.
H
X/x
DISPLAY
1
ENTER
MENU
Tryk på DISPLAY i STOP-tilstand.
Kontrolmenuen vises.
2
Tryk på X/x for at vælge
(MODO (MP3, JPEG)), og tryk derefter
på ENTER.
"MODO (MP3, JPEG)"-indstillingerne
vises.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
AUTO
AUTO
LYD (MP3)
BILLEDE (JPEG)
3
DATA CD MP3
Tryk på X/x for at vælge "AUTO"
(standard), og tryk derefter på ENTER.
• AUTO: afspiller både JPEG-billedfiler
og MP3-lydspor i samme album som et
diasshow.
• LYD (MP3): afspiller kun MP3-lydspor
uafbrudt.
• BILLEDE (JPEG): afspiller kun JPEGbilledfiler uafbrudt.
58
Tryk på MENU.
3( 30)
ROCK BEST HIT
KARAOKE
MY FAVOURITE SONG
R&B
JAZZ
CLASSIC
SALSA OF CUBA
BOSSA NOVA
5
Tryk på X/x for at vælge det album,
der indeholder både MP3-lydspor og
JPEG-billeder, som skal afspilles.
6
Tryk på H.
Et diasshow starter med lyd.
z Tip!
• Hvis du vil gentage både MP3-lydspor og JPEGbilledfiler i et enkelt album, skal du gentage det
samme MP3-lydspor eller album, når "MODE
(MP3, JPEG)" er indstillet til "AUTO". Se
"Afspilning flere gange (Gentaget afspilning)"
(side 37) for at gentage sporet eller albummet.
• Afspilleren genkender maks. 200 albummer
uanset den valgte tilstand. På hvert album
genkender afspilleren op til 300 MP3-lydspor og
300 JPEG-billedfiler, når "AUTO" er valgt, 600
MP3-lydspor, når "LYD (MP3) er valgt, og 600
JPEG-billedfiler, når "BILLEDE (JPEG) er valgt.
Bemærk
• Denne funktion virker ikke, hvis MP3-lydspor og
JPEG-billedfiler ikke er placeret i samme album.
• Hvis afspilningstiden for enten JPEG-billedet
eller MP3-lyden er længere, fortsætter
afspilningen af det længste uden lyd eller billede.
• Hvis du afspiller store MP3-filer og JPEGbilledfiler samtidig, kan der forekomme spring i
lyden. Det anbefales, at du indstiller MP3bithastigheden til 128 kbps eller lavere, når du
opretter filen. Hvis der fortsat er spring i lyden,
skal du reducere størrelsen af JPEG-filen.
Indstilling af hastighed for et
diasshow (INTERVAL)
Du kan angive det tidsrum, hvor dias vises på
skærmen.
4
Tryk på ENTER.
Bemærk
Nogle JPEG-filer, særligt progressive JPEG-filer
eller JPEG-filer med 3.000.000 pixel eller mere,
kan være længere tid om at blive vist end andre, og
dette kan få varigheden til at synes længere end den
indstilling, du valgte.
Valg af udseende for diasshowet
(EFFEKT)
Du kan vælge måden, hvorpå dias vises under
et diasshow.
X/x
ENTER
DISPLAY
1
Kontrolmenuen vises.
ENTER
Tryk på X/x for at vælge
(INTERVAL), og tryk derefter på
ENTER.
X/x
DISPLAY
"INTERVAL"-indstillingerne vises.
3 ( 12)
4)
1(
29/10/2004
NORMAL
NORMAL
HURTIG
LANGSOM1
LANGSOM2
1
Tryk to gange på DISPLAY, mens du
ser et JPEG-billede, eller når
afspilleren er i stop-tilstand.
2
Tryk på X/x for at vælge
(EFFEKT), og tryk derefter på ENTER.
DATA CD JPEG
Afspilning af en DATA CD
2
Tryk to gange på DISPLAY, mens du
ser et JPEG-billede, eller når
afspilleren er i stop-tilstand.
"EFFEKT"-indstillingerne vises.
INTERVAL
3
Tryk på X/x for at vælge en indstilling.
Standardindstillingen er understreget.
• NORMAL: angiver tidsrummet til
mellem seks og ni sekunder.
• HURTIG: angiver en varighed kortere
end NORMAL.
• LANGSOM1: angiver en varighed
længere end NORMAL.
• LANGSOM2: angiver en varighed
længere end LANGSOM1.
3 ( 12)
4)
1(
23/10/2004
DATA CD JPEG
TYPE1
TYPE1
TYPE2
TYPE3
TYPE4
TYPE5
FRA
EFFECT
,fortsat
59
3
Tryk på X/x for at vælge en indstilling.
Standardindstillingen er understreget.
• TYPE1: Billedet kommer ind fra
toppen mod bunden.
• TYPE2: Billedet kommer ind fra
venstre til højre.
• TYPE3: Billedet strækkes ud fra
midten af skærmen.
• TYPE4: Billederne går gennem alle
effekterne i vilkårlig rækkefølge.
• TYPE5: Det næste billede glider hen
over det forrige billede.
• FRA: Deaktiverer denne funktion.
4
60
Tryk på ENTER.
2
Tryk på DISPLAY, mens afspilleren er
i stop-tilstand.
Kontrolmenuen vises.
Yderligere funktioner
3
Låsning af discs
(BRUGERDEFINERET BØRNESIKRING,
"BØRNESIKRING"-indstillingerne
vises.
BØRNESIKRING)
Du kan angive to typer
afspilningsbegrænsninger for en disc.
• Brugerdefineret børnesikring
Du kan angive afspilningsbegrænsning, så
afspilleren ikke afspiller visse discs.
• Børnesikring
Afspilning af visse DVD VIDEO'er kan
begrænses i overensstemmelse med et
foruddefineret niveau, f.eks. brugernes
alder. Sekvenser kan blokeres eller
udskiftes med andre sekvenser.
Det samme kodeord anvendes til både
Børnesikring og Brugerdefineret
børnesikring.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
DVD VIDEO
TIL
AFSPILLER
KODEORD
FRA
4
Tryk på X/x for at vælge "TILt", og
tryk derefter på ENTER.
◆ Hvis du ikke har angivet et kodeord
Displayet til registrering af et nyt
kodeord vises.
BØRNESIKRING
Indtast en ny firecifret
adgangskode, og tryk derefter på
ENTER
Du kan angive det samme kodeord til
Brugerdefineret børnesikring for op til 40
discs. Når du angiver disc nummer 41,
annulleres den første disc.
Nummerknapper
.
Indtast en 4-cifret adgangskode ved
hjælp af nummerknapperne, og tryk
derefter på ENTER.
Displayet til bekræftelse af kodeordet
vises.
Yderligere funktioner
Brugerdefineret børnesikring
Tryk på X/x for at vælge
(BØRNESIKRING), og tryk derefter på
ENTER.
◆ Hvis du allerede har registreret et
kodeord
Displayet til angivelse af kodeordet vises.
ENTER
x
X/x
BØRNESIKRING
Indtast kodeord og tryk derefter
på ENTER .
DISPLAY
1
Indsæt den disc, du vil låse.
Hvis disc'en afspilles, skal du trykke på
x for at stoppe afspilningen.
,fortsat
61
5
Indtast eller genindtast det 4-cifrede
kodeord ved hjælp af
nummerknapperne, og tryk derefter på
ENTER.
Meddelelsen "Brugerdefineret
børnesikring er angivet" vises, og
skærmbilledet vender derefter tilbage til
kontrolmenuen.
Børnesikring (begrænset
afspilning)
Afspilning af visse DVD VIDEO'er kan
begrænses i overensstemmelse med et
foruddefineret niveau, f.eks. brugernes alder.
Funktionen "BØRNESIKRING" gør det
muligt for dig at angive et niveau for
afspilningsbegrænsningen.
Sådan deaktiverer du funktionen
Brugerdefineret børnesikring
1
Udfør trin 1-3 under "Brugerdefineret
børnesikring".
2
Tryk på X/x for at vælge "FRAt", og
tryk derefter på ENTER.
3
Angiv det 4-cifrede kodeord ved hjælp af
nummerknapperne, og tryk derefter på
ENTER.
Nummerknapper
H
ENTER
X/x
Afspilning af en disc, der er angivet
Brugerdefineret børnesikring for
1
Indsæt den disc, der er angivet
Brugerdefineret børnesikring for.
Displayet "BRUGERDEFINERET
BØRNESIKRING" vises.
DISPLAY
1
Tryk på DISPLAY, mens afspilleren er
i stop-tilstand.
Kontrolmenuen vises.
BRUGERDEFINERET BØRNESIKRING
2
Brugerdefineret børnesikring er
allerede angivet. Indtast kodeord og
tryk derefter på ENTER .
2
62
"BØRNESIKRING"-indstillingerne
vises.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
Angiv det 4-cifrede kodeord ved hjælp af
nummerknapperne, og tryk derefter på
ENTER.
Afspilleren er klar til afspilning.
z Tip!
Hvis du glemmer kodeordet, skal du angive det
sekscifrede nummer "199703" ved hjælp af
nummerknapperne, når du bliver bedt om at angive
kodeordet i displayet "BRUGERDEFINERET
BØRNESIKRING". Tryk derefter på ENTER. Du
bliver bedt om at angive et nyt 4-cifret kodeord i
displayet.
Tryk på X/x for at vælge
(BØRNESIKRING), og tryk derefter på
ENTER.
DVD VIDEO
TIL
AFSPILLER
KODEORD
FRA
3
Tryk på X/x for at vælge "AFSPILLER
t", og tryk derefter på ENTER.
◆ Hvis du ikke har angivet et kodeord
Displayet til registrering af et nyt
kodeord vises.
6
BØRNESIKRING
Indtast en ny firecifret
adgangskode, og tryk derefter på
ENTER
Området vælges.
Hvis du vælger "ANDRE t", skal du
vælge og angive en standardkode fra
tabellen på side 64 ved hjælp af
nummerknapperne.
.
Indtast en 4-cifret adgangskode ved
hjælp af nummerknapperne, og tryk
derefter på ENTER.
Displayet til bekræftelse af kodeordet
vises.
Tryk på X/x for at vælge et geografisk
område som niveau for
afspilningsbegrænsningen, og tryk
derefter på ENTER.
7
Tryk på X/x for at vælge "NIVEAU", og
tryk derefter på ENTER.
Menupunkterne for "NIVEAU" vises.
◆ Hvis du allerede har registreret et
kodeord
Displayet til angivelse af kodeordet vises.
BØRNESIKRING
NIVEAU:
STANDARD:
FRA
FRA
8:
7:
6:
5:
BØRNESIKRING
Indtast kodeord og tryk derefter
på ENTER .
8
NC17
R
Vælg det ønskede niveau ved hjælp af
X/x, og tryk derefter på ENTER.
Indstillingen af Børnesikring er udført.
Indtast eller genindtast det 4-cifrede
kodeord ved hjælp af
nummerknapperne, og tryk derefter på
ENTER.
BØRNESIKRING
NIVEAU:
STANDARD:
4:
PG13
USA
Displayet til indstilling af niveauet for
afspilningsbegrænsning vises.
BØRNESIKRING
NIVEAU:
STANDARD:
Yderligere funktioner
4
Jo lavere værdien er, desto større er
begrænsningen.
FRA
USA
Sådan deaktiverer du funktionen
Børnesikring
Indstil "NIVEAU" til "FRA" i trin 8.
5
Tryk på X/x for at vælge "STANDARD",
og tryk derefter på ENTER.
Afspilning af en disc, der er angivet
Børnesikring for
Menupunkterne for "STANDARD"
vises.
1
Indsæt disc'en, og tryk på H.
Displayet til angivelse af kodeordet vises.
2
Angiv det 4-cifrede kodeord ved hjælp af
nummerknapperne, og tryk derefter på
ENTER.
Afspilleren starter afspilning.
BØRNESIKRING
NIVEAU:
STANDARD:
FRA
USA
USA
ANDRE
,fortsat
63
z Tip!
Hvis du glemmer kodeordet, skal du fjerne disc'en
og gentage trin 1-3 i "Børnesikring (begrænset
afspilning)". Indtast "199703" ved hjælp af
nummerknapperne, når du bliver bedt om at angive
kodeordet, og tryk derefter på ENTER. Du bliver
bedt om at angive et nyt 4-cifret kodeord i displayet.
Når du har angivet et nyt fircifret kodeord, skal du
udskifte disc'en i afspilleren og trykke på H.
Indtast det nye kodeord, når displayet til indtastning
af kodeord vises.
Bemærk
• Når du afspiller discs, der ikke har funktionen
Børnesikring, kan afspilningen ikke begrænses på
denne afspiller.
• Afhængigt af den valgte disc bliver du muligvis
bedt om at ændre børnesikringens niveau, mens
disc'en afspilles. I så fald skal du indtaste dit
kodeord og derefter ændre niveauet. Hvis du
annullerer indstillingen Genoptag afspilning,
vender niveauet tilbage til det foregående niveau.
64
Områdekode
Standard
Kodenummer
Argentina
2044
Australien
2047
Belgien
2057
Brasilien
2070
Canada
2079
Chile
2090
Danmark
2115
Filippinerne
2424
Finland
2165
Frankrig
2174
Holland
2376
Indien
2248
Indonesien
2238
Italien
2254
Japan
2276
Kina
2092
Korea
2304
Malaysia
2363
Mexico
2362
New Zealand
2390
Norge
2379
Østrig
2046
Pakistan
2427
Portugal
2436
Rusland
2489
Schweiz
2086
Singapore
2501
Spanien
2149
Storbritannien
2184
Sverige
2499
Thailand
2528
Tyskland
2109
Ændring af kodeord
1
Tryk på DISPLAY, mens afspilleren er
i stop-tilstand.
Kontrolmenuen vises.
2
Tryk på X/x for at vælge
(BØRNESIKRING), og tryk derefter på
ENTER.
"BØRNESIKRING"-indstillingerne
vises.
3
Tryk på X/x for at vælge "KODEORD
t", og tryk derefter på ENTER.
Displayet til angivelse af kodeordet vises.
Angiv det 4-cifrede kodeord ved hjælp
af nummerknapperne, og tryk derefter
på ENTER.
5
Indtast et nyt fircifret kodeord ved
hjælp af nummerknapperne, og tryk
derefter på ENTER.
6
Hvis du vil bekræfte dit kodeord, skal
du genindtaste det ved hjælp af
nummerknapperne og derefter trykke
på ENTER.
Hvis du laver en fejl under angivelsen af
kodeordet
Tryk på C, inden du trykker på ENTER, og
angiv derefter den korrekte kode.
Du kan kontrollere lydniveau, indgangskilde
og strømafbryder på et Sony-TV med den
medfølgende fjernbetjening.
TV [/1
2 +/–
Nummerknapper
t
Du kan styre TV'et med knapperne nedenfor.
Ved at trykke på Kan du
TV [/1
Slukke eller tænde TV'et
2 (lydstyrke) +/– Regulere TV'ets lydstyrke
t (TV/video)
Yderligere funktioner
4
Betjening af TV'et med
den medfølgende
fjernbetjening
Skifte mellem TV'ets
indgangskilde og andre
indgangskilder
,fortsat
65
Betjening af TV'et med
fjernbetjeningen
Du kan også kontrollere lydniveau,
indgangskilde og strømafbryder på andre
TV-apparater end Sony.
Hvis TV'et findes på nedenstående liste, skal
du indstille den korrekte producentkode.
1
Hold TV [/1 nede, og indtast TV'ets
producentkode (se tabellen nedenfor)
ved hjælp af nummerknapperne.
2
Slip TV [/1.
Kodenumre til brugerstyret TV
Hvis der er vist mere end én kode, skal du
forsøge at indtaste dem én af gangen, indtil du
finder den kode, som fungerer sammen med
dit TV.
66
Producent
Kodenummer
Sony
01 (standard)
Aiwa
01 (standard)
Grundig
11
Hitachi
24
JVC
33
LG
06
Loewe
06
Panasonic
17, 49
Philips
06, 08
Samsung
06, 71
Sanyo
25
Sharp
29
Thomson
43
Toshiba
38
Bemærk
• Det afhænger af den enhed, der tilsluttes, om du
kan betjene TV'et ved hjælp af alle eller nogle af
knapperne på den medfølgende fjernbetjening.
• Hvis du indtaster et nyt kodenummer, slettes det
forrige kodenummer.
• Når du udskifter batterierne i fjernbetjeningen, er
det muligt, at det angivne kodenummer nulstilles
til standardindstillingen. Indstil det korrekte
kodenummer igen.
2 Tryk på X/x for at vælge
Indstillinger og justeringer
Brug af
klargøringsdisplayet
(INSTALLATION), og tryk derefter
på ENTER.
"INSTALLATION"-indstillingerne
vises.
( 47 )
DVD VIDEO
Ved hjælp af klargøringsdisplayet kan du
foretage forskellige justeringer af f.eks.
billede og lyd. Du kan bl.a. også angive et
sprog til underteksterne og
klargøringsdisplayet.
Se 68 til 73 for at få oplysninger om de
enkelte menupunkter i klargøringsdisplayet.
Skærmdisplayene varierer alt efter
afspillermodellen. Bemærk forskellene
markeret i teksten, f.eks. "Kun europæiske
modeller".
HURTIG
BRUGERDEFINERET
NULSTIL
HURTIG
3 Tryk på X/x for at vælge
"BRUGERDEFINERET", og tryk
derefter på ENTER.
Klargøringsdisplayet vises.
Bemærk
Afspilningsindstillinger på disc'en har højere
prioritet end indstillingerne i klargøringsdisplayet,
og det er muligt, at ikke alle de beskrevne
funktioner virker.
SPROG-INDSTILLING
DISPLAYSPROG:
MENU:
LYD:
UNDERTEKST:
DANSK
DANSK
ORIGINAL
DANSK
ENTER
X/x
DISPLAY
1 Tryk på DISPLAY, når afspilleren
er i stop-tilstand.
Kontrolmenuen vises.
ønskede menupunkt på den viste
liste: "SPROG-INDSTILLING",
"SKÆRMINDSTILLING",
"BRUGERDEFINERET
INDSTILLING" eller
"LYDINDSTILLING". Tryk derefter
på ENTER.
Indstillinger og justeringer
4 Tryk på X/x for at vælge det
Klargøringsmenupunktet vælges.
Eksempel: "SKÆRMINDSTILLING"
Valgt menupunkt
SKÆRMINDSTILLING
TV TYPE:
SCREEN SAVER:
BAGGRUNDS:
MODE (PROGRESSIVE):
16:9
TIL
STILL-BILLEDE
AUTO
Klargøringsmenupunkter
,fortsat
67
5 Tryk på X/x for at vælge et
menupunkt, og tryk derefter på
ENTER.
Indstilling af sproget til
displayet eller lydsporet
Indstillingerne for det valgte menupunkt
vises.
Eksempel: "TV TYPE"
(SPROG-INDSTILLING)
SKÆRMINDSTILLING
TV TYPE:
PAUSESKÆRM:
BAGGRUNDS:
MODE (PROGRESSIVE):
16:9
16:9
TIL
4:3 LETTER BOX
4:3 BESKÅRET
AUTO
Valgmuligheder
"SPROG-INDSTILLING" gør det muligt at
angive forskellige sprog til displayet på
skærmen eller lydsporet.
Vælg "SPROG-INDSTILLING" i
klargøringsdisplayet. Se "Brug af
klargøringsdisplayet" (side 67) for at bruge
displayet.
6 Tryk på X/x for at vælge en
SPROG-INDSTILLING
DISPLAYSPROG:
MENU:
LYD:
UNDERTEKST:
indstilling, og tryk derefter på
ENTER.
DANSK
DANSK
ORIGINAL
DANSK
Indstillingen er valgt, og klargøringen er
udført.
Eksempel: "4:3 BESKÅRET"
Valgt indstilling
◆ DISPLAYSPROG (skærmdisplay)
SKÆRMINDSTILLING
TV TYPE:
PAUSESKÆRM:
BAGGRUNDS:
MODE (PROGRESSIVE):
4:3 BESKÅRET
TIL
STILL-BILLEDE
AUTO
Ændrer displaysproget på skærmen.
◆ MENU (kun DVD VIDEO)
Du kan vælge det ønskede sprog til disc'ens
menu.
◆ LYD (kun DVD VIDEO)
Ændrer sproget for lydsporet.
Hvis du vælger "ORIGINAL", vælges det
sprog, der har førsteprioritet på disc'en.
Sådan aktiveres funktionen Hurtig
installation
Vælg “HURTIG” i trin 3. Følg vejledningen
fra Trin 5 i forklaringen til Hurtig installation
for at foretage grundlæggende justeringer
(side 25).
Sådan nulstilles alle "INDSTILLING"indstillingerne
1
Vælg "NULSTIL" i trin 3, og tryk på
ENTER.
2
Vælg "JA" ved hjælp af X/x.
Du kan også afslutte og vende tilbage til
kontrolmenuen ved at vælge "NEJ" her.
3
68
Tryk på ENTER.
Alle de indstillinger, der forklares på
sider 68 til 73, nulstilles til
standardindstillingerne. Tryk ikke på [/1
ved nulstilling af afspilleren, der tager et
par sekunder at udføre.
◆ UNDERTEKST (kun DVD VIDEO)
Ændrer sproget for de undertekster, der er
optaget på DVD VIDEO.
Hvis du vælger "FØLG LYD", ændres
underteksternes sprog i overensstemmelse
med det sprog, du har valgt til lydsporet.
z Tip!
Hvis du vælger "ANDRE t" under "MENU",
"UNDERTEKST" eller "LYD", skal du vælge og
indtaste en sprogkode fra "Liste over sprogkoder"
on side 81 ved hjælp af nummerknapperne.
Bemærk
Når du vælger et sprog i "MENU",
"UNDERTEKST" eller "LYD", der ikke er optaget
på DVD VIDEO, vælges et af de indspillede sprog
automatisk.
Displayindstillinger
Bemærk
(SKÆRMINDSTILLING)
Afhængigt af den valgte DVD vælges "4:3
LETTER BOX" automatisk i stedet for "4:3
BESKÅRET" eller omvendt.
Vælg indstillinger i overensstemmelse med
det TV, der skal tilsluttes.
◆ FARVESYSTEM (kun VIDEO CD) (kun
ikke-europæiske modeller)
Vælg "SKÆRMINDSTILLING" i
klargøringsdisplayet. Se "Brug af
klargøringsdisplayet" (side 67) for at bruge
displayet.
Standardindstillingerne er understregede.
SKÆRMINDSTILLING
TV TYPE:
PAUSESKÆRM:
BAGGRUNDS:
MODE (PROGRESSIVE):
16:9
TIL
STILL-BILLEDE
AUTO
Vælger farvesystem, når du afspiller en
VIDEO CD.
AUTO
Udsender videosignalet i
systemet på VIDEO CD’en,
hvad enten det er PAL eller
NTSC. Hvis TV’et har dobbelt
system, skal du vælge AUTO.
PAL
Ændrer videosignalet fra en
NTSC VIDEO CD og udsender
det i PAL-systemet.
NTSC
Ændrer videosignalet fra en
PAL VIDEO CD og udsender
det i NTSC-systemet.
◆ TV TYPE
Vælger formatforholdet for det tilsluttede TV
(4:3-standard eller widescreen).
16:9
Bemærk
• Det er ikke muligt at ændre farvesystemet for
DVD’er.
• Det er muligt at ændre afspillerens farvesystem,
så det passer til det tilsluttede TV (side 17).
◆ PAUSESKÆRM
Pauseskærmens billede vises, når du
efterlader afspilleren i pause- eller stoptilstand i 15 minutter, eller hvis du afspiller en
CD eller DATA CD (MP3-lyd) i mere end 15
minutter. Pauseskærmen hjælper dig med at
forebygge, at skærmenheden bliver ødelagt
(skyggebilleder). Tryk på H for at slå
pauseskærmen fra.
TIL
Slår pauseskærmen til.
FRA
Slår pauseskærmen fra.
Indstillinger og justeringer
Vælg denne indstilling, hvis du
tilslutter et widescreen-TV eller
et TV med widescreenfunktion.
4:3
Vælg denne indstilling, hvis du
LETTER
tilslutter et TV med 4:3-skærm.
BOX
Viser et bredt billede med
bjælker øverst og nederst på
skærmen.
4:3
Vælg denne indstilling, hvis du
BESKÅRET tilslutter et TV med 4:3-skærm.
Viser automatisk det brede
billede på hele skærmen og
skærer de dele af, der ikke
passer.
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 BESKÅRET
,fortsat
69
◆ BAGGRUNDS
Vælger baggrundsfarven eller -billedet på
TV-skærmen, når afspilleren er i stop-tilstand
eller under afspilning af en CD eller en
DATA CD (MP3-lyd).
STILLBILLEDE
GRAFIK
Stillbilledet vises, men kun når
stillbilledet allerede er optaget
på disc'en (CD-EXTRA osv.).
Hvis disc'en ikke indeholder et
stillbillede, vises billedet
"GRAFIK".
Der vises et foruddefineret
billede, som er gemt i
afspilleren.
BLÅ
Baggrundsfarven er blå.
SORT
Baggrundsfarven er sort.
◆ MODE (PROGRESSIVE)
(konverteringstilstande)
Du kan fintune det progressive 525p/625pvideosignal, når du indstiller NORMAL/
PROGRESSIVE-knappen til
PROGRESSIVE (indikatoren
PROGRESSIVE lyser) og tilslutter
afspilleren ved hjælp af COMPONENT
VIDEO OUT-udgangene til et TV, der kan
modtage videosignal i progressivt format.
DVD-softwaren kan deles i to typer:
filmbaseret software og videobaseret
software. Videobaseret software stammer fra
TV, f.eks. drama og sitcoms, og viser billeder
med 30 billeder/60 felter (25 billeder/50
felter) pr. sekund. Filmbaseret software
stammer fra film og viser billeder med 24
billeder pr. sekund. Noget DVD-software
indeholder både video og film.
Hvis disse billeder skal fremstå naturligt på
skærmen, når signalet udsendes i tilstanden
PROGRESSIVE (50 eller 60 billeder pr.
sekund), skal det progressive videosignal
konverteres, så det passer til den type DVDsoftware, du ser.
70
AUTO
Registrerer automatisk
softwaretypen (film-baseret
eller Video-baseret) og vælger
den relevante
konverteringsmetode. Vælg
denne indstilling under
normale omstændigheder.
STANDARD Fastlåser
konverteringsfunktionen til
funktionen for Video-baseret
software.
Bemærk
Hvis du afspiller videobaseret software med
progressive signaler, ser visse typer af billeder
unaturlige ud pga. konverteringsprocessen, når
signalet udsendes via COMPONENT VIDEO
OUT-udgangen.
Brugerdefinerede
indstillinger
◆ PAUSETILSTAND (kun DVD VIDEO/
DVD-RW)
Vælger billedet i pausetilstand.
AUTO
Billedet, herunder motiver, der
bevæger sig dynamisk,
udsendes uden rystelser. Vælg
denne indstilling under normale
omstændigheder.
BILLEDE
Billedet, herunder emner, der
ikke bevæger sig dynamisk,
udsendes i høj opløsning.
(BRUGERDEFINERET INDSTILLING)
Anvendes til angivelse af
afspilningsrelaterede indstillinger og andre
indstillinger.
Vælg "BRUGERDEFINERET
INDSTILLING" i klargøringsdisplayet. Se
"Brug af klargøringsdisplayet" (side 67) for
at bruge displayet.
Standardindstillingerne er understregede.
BRUGERDEFINERET INDSTILLING
AUTOMATISK SLUKNING :
TIL
AUTO AFSPILNING:
FRA
DISPLAYLYS:
LYS
AUTO
PAUSETILSTAND:
VALG AF SPOR:
FRA
TIL
GENOPTAGET AFSPILNING:
◆ AUTOMATISK SLUKNING
Aktiverer eller deaktiverer indstillingen for
automatisk slukning. For ikke-europæiske
modeller er standardindstillingen "FRA".
Afspilleren går i standby, når
den efterlades i stop-tilstand i
mere end 30 minutter.
FRA
Deaktiverer denne funktion.
◆ AUTO AFSPILNING
Aktiverer eller deaktiverer indstillingen Auto
afspilning. Denne funktion kan med fordel
anvendes, når afspilleren er tilsluttet en timer
(medfølger ikke).
FRA
Deaktiverer denne funktion.
TIL
Starter automatisk afspilning,
når afspilleren tændes af en
timer (medfølger ikke).
Giver det lydspor, der indeholder det højeste
antal kanaler, førsteprioritet, når du afspiller
en DVD VIDEO, hvor der er optaget flere
lydformater (PCM, MPEG, DTS eller Dolby
Digital).
FRA
Der er ikke angivet nogen
førsteprioritet.
AUTO
Der er angivet en førsteprioritet.
Bemærk
• Hvis du indstiller menupunktet til "AUTO", er det
muligt, at sproget ændres. Indstillingen "VALG
AF SPOR" har højere prioritet end indstillingen
"LYD" under "SPROG-INDSTILLING"
(side 68).
• Hvis du indstiller "DTS" til "FRA" (side 73),
afspilles DTS-lydsporet ikke, selv om du
indstiller "VALG AF SPOR" til "AUTO".
• Hvis PCM-, DTS-, MPEG- og Dolby Digitallydsporene har det samme antal kanaler, vælger
afspilleren følgende lydsporsrækkefølge: PCM,
DTS, Dolby Digital og MPEG.
◆ GENOPTAGET AFSPILLING (kun DVD
VIDEO/VIDEO CD)
Aktiverer eller deaktiverer indstillingen
Genoptag multi-disc. Genoptagne
afspilninger kan gemmes i hukommelsen for
seks forskellige DVD VIDEO'er/VIDEO
CD'er (side 31).
TIL
Gemmer indstillingen for
genoptaget afspilning i
hukommelsen for op til seks
discs.
FRA
Gemmer ikke indstillingerne for
genoptaget afspilning i
hukommelsen. Afspilningen
starter kun ved
genoptagelsespunktet for den
aktuelle disc i afspilleren.
◆ DISPLAYLYS
Justerer lyset i frontpaneldisplayet.
LYS
Gør lyset lysere.
MØRK
Gør lyset mørkere.
Indstillinger og justeringer
TIL
◆ VALG AF SPOR (kun DVD VIDEO)
71
◆ DOWN MIX (kun DVD VIDEO/DVD-RW)
Lydindstillinger
(LYDINDSTILLING)
"LYDINDSTILLING" gør det muligt at
indstille lyden i overensstemmelse med
vilkårene for afspilning og tilslutning.
Vælg "LYDINDSTILLING" i
klargøringsdisplayet. Se "Brug af
klargøringsdisplayet" (side 67) for at bruge
displayet.
Standardindstillingerne er understregede.
LYDINDSTILLING
FRA
AUDIO ATT:
STANDARD
AUDIO DRC:
DOWN MIX:
DOLBY SURROUND
DIGITAL UDGANG:
TIL
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
MPEG:
PCM
DTS:
FRA
48kHz/96kHz PCM:
48kHz/16bit
◆ AUDIO ATT (dæmpning)
Hvis afspilningslyden er forvrænget, skal du
indstille dette menupunkt til "TIL".
Afspilleren reducerer niveauet for den
udsendte lyd.
Denne funktion påvirker udgangssignalerne
for følgende udgange:
– AUDIO OUT L/R-udgange
FRA
Vælg denne indstilling under normale
omstændigheder.
TIL
Vælg denne indstilling, hvis den
afspillede lyd fra højttalerne
forvrænges.
◆ AUDIO DRC (Dynamic Range Control)
(kun DVD VIDEO/DVD-RW)
Gør lyden tydelig, når du skruer ned for
lydstyrken under afspilning af en DVD, der er
i overensstemmelse med "AUDIO DRC".
Dette påvirker udgangssignalerne fra
følgende stik:
– AUDIO OUT L/R-udgange
– DIGITAL OUT (OPTICAL eller
COAXIAL), kun når "DOLBY DIGITAL"
er indstillet til "D-PCM" (side 73).
STANDARD Vælg denne indstilling under
normale omstændigheder.
72
TV
Gør lave lyde tydelige, selv
hvis du skruer ned for lyden.
WIDE
RANGE
Giver dig fornemmelsen af at
overvære en live-optræden.
Ændrer metoderne til mixning til to kanaler,
når du afspiller en DVD med
bagsignalkomponenter (kanaler) på, eller
som er optaget i Dolby Digital-format. Hvis
du ønsker flere oplysninger om
bagsignalkomponenter, skal du se "Kontrol af
lydsignalets format" (side 48). Denne
funktion påvirker udgangssignalerne for
følgende udgange:
– AUDIO OUT L/R-udgange
– DIGITAL OUT (OPTICAL eller
COAXIAL), hvis "DOLBY DIGITAL" er
indstillet til "D-PCM" (side 73).
DOLBY
Vælg denne indstilling under
SURROUND normale omstændigheder.
Flerkanalslydsignaler
udsendes til to kanaler, så du
kan nyde surround-lydspor.
NORMAL
Flerkanalslydsignaler mixes
ned til to kanaler, så de kan
bruges i stereo.
◆ DIGITAL UDGANG
Vælges, hvis lydsignalerne udsendes via
DIGITAL OUT (OPTICAL eller
COAXIAL).
TIL
Vælg denne indstilling under normale
omstændigheder. Se "Indstilling af det
digitale udgangssignal", hvis du
vælger "TIL" for at se yderligere
indstillinger.
FRA
Det analoge kredsløb påvirkes kun
minimalt af det digitale kredsløb.
Indstilling af det digitale
udgangssignal
Ændrer metoden for udsendelse af
lydsignaler, hvis du tilslutter en komponent,
f.eks. en forstærker (receiver) eller en MDafspiller med en digital udgang.
Yderligere oplysninger om tilslutning findes
på side 20.
Vælg "DOLBY DIGITAL", "MPEG", "DTS"
og "48kHz/96kHz PCM", når du har indstillet
"DIGITAL UDGANG" til "TIL".
◆ DTS
LYDINDSTILLING
AUDIO ATT:
FRA
AUDIO DRC:
STANDARD
DOWN MIX:
DOLBY SURROUND
DIGITAL UDGANG:
TIL
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
MPEG:
PCM
DTS:
FRA
48kHz/96kHz PCM:
48kHz/16bit
Hvis du tilslutter en komponent, der ikke er
kompatibel med det valgte lydsignal, lyder
der en høj lyd (eller ingen lyd) fra højttalerne,
der kan skade dine ører eller højttalerne.
◆ DOLBY DIGITAL (kun DVD VIDEO/
DVD-RW)
Vælger Dolby Digital-signaltype.
D-PCM
DOLBY
DIGITAL
Vælg denne indstilling, når
afspilleren er tilsluttet en
lydkomponent uden indbygget
Dolby Digital-dekoder. Du kan
vælge, om signalerne skal
tilpasses Dolby Surround (Pro
Logic) ved at foretage
justeringer af menupunktet
"DOWN MIX" under
"LYDINDSTILLING"
(side 72).
◆ MPEG (kun DVD VIDEO/DVD-RW)
Vælger MPEG-lydsignaltype.
PCM
Vælg denne indstilling, hvis
afspilleren er tilsluttet en
lydkomponent uden en
indbygget MPEG-dekoder.
Hvis du afspiller MPEGlydspor med flere kanaler, vil
kun signalerne Front (L) og
Front (R) blive udsendt fra dine
højttalere.
MPEG
Vælg denne indstilling, hvis
afspilleren er tilsluttet en
lydkomponent med indbygget
MPEG-dekoder.
FRA
Vælg denne indstilling, hvis
afspilleren er tilsluttet en
lydkomponent uden en
indbygget DTS-dekoder.
TIL
Vælg denne indstilling, når
afspilleren er tilsluttet en
lydkomponent med indbygget
DTS-dekoder.
◆ 48kHz/96kHz PCM (kun DVD VIDEO)
Vælger samplingsfrekvens for lydsignalet.
48kHz/16 bit DVD VIDEO’ens lydsignaler
konverteres altid til 48kHz/
16bit.
96kHz/24 bit Alle signaltyper, også 96kHz/
24bit, udsendes i deres
oprindelige format. Hvis
signalet er krypteret med
henblik på beskyttelse af
ophavsret, udsendes signalet
dog kun med 48kHz/16bit.
Bemærk
De analoge lydsignaler fra AUDIO OUT L/Rudgangene påvirkes ikke af denne indstilling og
beholder deres oprindelige niveau for
samplingsfrekvensen.
Indstillinger og justeringer
Vælg denne indstilling, når
afspilleren er tilsluttet en
lydkomponent med indbygget
Dolby Digital-dekoder.
Vælger, om der skal udsendes DTS-signaler.
73
Yderligere oplysninger
Fejlfinding
Hvis et eller flere af følgende problemer
opstår ved anvendelse af afspilleren, kan du
anvende denne fejlfindingsvejledning til at
forsøge at afhjælpe problemet, inden du
sender afspilleren til reparation. Kontakt den
nærmeste Sony-forhandler, hvis problemet
fortsætter.
Strøm
Der er ingen strøm.
, Kontroller, at netledningen er forsvarligt
tilsluttet.
Billede
Der er ikke noget billede/der forekommer
billedstøj.
, Tilslut ledningen korrekt igen.
, Ledningerne er beskadigede.
, Kontroller forbindelsen til TV'et (side 17),
og indstil indgangsknappen på TV'et, så
signalet fra afspilleren vises på TVskærmen.
, Disc'en er beskidt eller fejlbehæftet.
, Hvis billedsignalet fra afspilleren skal
gennem videobåndoptageren for at nå
TV'et, eller er tilsluttet en kombineret TV/
VIDEO-afspiller, er det muligt, at nogle
DVD-programmers kopibeskyttelse
påvirker billedkvaliteten. Hvis du også har
problemer, når du har sluttet afspilleren
direkte til TV'et, kan du prøve at slutte
afspilleren til TV'ets S VIDEO-indgang
(side 17).
, Du afspiller en disc, der er optaget med et
farvesystem, som ikke passer til dit TV.
, For ikke-europæiske modeller: Hvis
afspillerens farvesystem ikke stemmer
overens med TV'ets farvesystem, skal du
ændre afspillerens farvesystem. Yderligere
oplysninger findes på side 19. (Du kan ikke
ændre DVD-disc’ens farvesystem.)
, Du har indstillet NORMAL/
PROGRESSIVE-knappen til
PROGRESSIVE på bagsiden
(PROGRESSIVE-indikatoren lyser),
selvom TV'et ikke kan modtage det
progressive signal. indstil i så fald
74
NORMAL/PROGRESSIVE-knappen til
NORMAL på bagsiden, så
PROGRESSIVE-indikatoren slukkes.
, Du har indstillet NORMAL/
PROGRESSIVE-knappen til
PROGRESSIVE på bagsiden
(PROGRESSIVE-indikatoren lyser), men
tilsluttede ikke TV'et til afspillerens
COMPONENT VIDEO OUT-udgange ved
hjælp af et komponentvideokabel. indstil
kun til PROGRESSIVE, når du tilslutter
TV'et til afspillerens COMPONENT
VIDEO OUT-udgang ved hjælp af et
komponentvideokabel (side 17).
, Selvom TV'et er kompatibelt med
progressive signaler i 525p/625p-format,
påvirkes billedet muligvis, når afspilleren
indstilles til progressivt format. I dette
tilfælde skal du indstille NORMAL/
PROGRESSIVE-knappen til NORMAL, så
indikatoren PROGRESSIVE slukkes, og
afspilleren indstilles til normalt (interlace)
format.
Billedet udfylder ikke skærmen, selvom du
angiver formatforholdet i "TV TYPE" under
"SKÆRMINDSTILLING".
, Formatforholdet for disc'en er fastsat på
DVD'en.
Billedet er sort og hvidt.
, Afhængigt af TV'et bliver billedet på
skærmen sort og hvidt, når du afspiller en
disc, der er optaget i NTSC-farvesystemet.
Lyd
Der er ingen lyd.
, Tilslut ledningen korrekt igen.
, Ledningen er beskadiget.
, Afspilleren er tilsluttet den forkerte indgang
på forstærkeren (receiveren) (side 22, 23,
24).
, Forstærkerens (receiverens) indgang er ikke
korrekt indstillet.
, Afspilleren er i pausetilstand eller i slow
motion-tilstand.
, Afspilleren er ved at foretage hurtig fremeller tilbagesøgning.
, Hvis lydsignalet ikke går gennem DIGITAL
OUT (OPTICAL eller COAXIAL), skal du
kontrollere lydindstillingerne (side 72).
, Når du afspiller MPEG-lydspor med flere
kanaler, vil kun signalerne Front (L) og
Front (R) blive udsendt fra dine højttalere.
, Under afspilning af en Super VCD, som
lydspor 2 ikke er optaget på, udsendes der
ingen lyde, når du vælger "2:STEREO",
"2:1/V" eller "2:2/H".
Der forekommer lydforvrængning.
, Indstil "AUDIO ATT" under
"LYDINDSTILLING" til "TIL" (side 72).
Lydstyrken er lav.
, Lydstyrken er lav på nogle DVD'er.
Lydstyrken bliver måske bedre, hvis du
indstiller "AUDIO DRC" i
"LYDINDSTILLING" til "TV" (side 72)
, Indstil "AUDIO ATT" under
"LYDINDSTILLING" til "FRA" (side 72).
Betjening
Fjernbetjeningen virker ikke.
, Batterierne i fjernbetjeningen er for svage.
, Der er forhindringer mellem
fjernbetjeningen og afspilleren.
, Afstanden mellem fjernbetjeningen og
afspilleren er for stor.
, Fjernbetjeningen er ikke rettet mod
fjernbetjeningsmodtageren på afspilleren.
Disc'en afspilles ikke.
"Copyright-lås" vises, og skærmen bliver
blå, når en DVD-RW afspilles.
(Kun ikke-europæiske modeller)
, Billeder, der hentes fra digitale udsendelser
osv., kan indeholde
kopibeskyttelsessignaler, f.eks.
fuldstændige kopibeskyttelsessignaler og
enkelte kopisignaler samt signaler uden
begrænsning. Når der afspilles billeder med
kopibeskyttelse, vises en blå skærm
muligvis i stedet for billederne. Det tager
muligvis nogen tid, når der søges efter
billeder, der kan afspilles.
, DATA CD'en er ikke indspillet i et MP3format, der er i overensstemmelse med ISO
9660 Level 1/Level 2 eller Joliet.
, MP3-lydsporet har ikke filtypenavnet
".MP3".
, Data er ikke formateret som MP3, selv om
det har filtypenavnet ".MP3".
, Data er ikke MPEG1 Audio Layer 3-data.
, Afspilleren kan ikke afspille lydspor i
MP3PRO-format.
, "MODE (MP3, JPEG)" er indstillet til
"BILLEDE (JPEG)" (side 56).
JPEG-billedfilen kan ikke afspilles
(side 54).
, DATA CD'en er ikke optaget i et JPEGformat, der er i overensstemmelse med
ISO9660 Level 1/Level 2 eller Joliet.
, Filen har et andet filtypenavn end ".JPEG"
eller ".JPG".
, Billedet er større end 3072 (bredde) × 2048
(højde) i normal tilstand, eller mere end
3.300.000 pixel i progressiv JPEG. Nogle
progressive JPEG-filer kan ikke vises, selv
hvis filstørrelsen er inden for den
specificerede kapacitet.
, Billedet passer ikke til skærmen (billedet
reduceres).
, "MODE (MP3, JPEG)" er indstillet til
"LYD (MP3)" (side 58).
MP3-lydsporene og JPEG-billedfilerne
afspilles samtidigt.
, "MODE (MP3, JPEG)" er indstillet til
"AUTO" (side 58).
Album-/spor-/filnavnene vises ikke
korrekt.
Yderligere oplysninger
, Disc'en er vendt forkert.
Indsæt disc'en med afspilningssiden nedad.
, Disc'en ligger skævt.
, Afspilleren kan ikke afspille bestemte discs
(side 7).
, Områdekoden på DVD'en passer ikke til
afspilleren.
, Der er fugt i afspilleren (side 3).
, Afspilleren kan ikke afspille en optaget
disc, der ikke er korrekt afsluttet (side 7).
MP3-lydsporet kan ikke afspilles
(side 54).
, Afspilleren kan kun vise numre og alfabetet.
Andre tegn vises som "*".
Disc'en afspilles ikke fra begyndelsen.
, Der er valgt Programmeret afspilning,
Afspilning i tilfældig rækkefølge, Gentaget
afspilning eller A-B Gentaget afspilning
(side 34).
, Genoptaget afspilning er gået i gang
(side 31).
,fortsat
75
Afspilleren begynder automatisk at
afspille disc'en.
, Disc'en har en automatisk
afspilningsfunktion.
, "AUTO AFSPILNING" i
"BRUGERDEFINERET INDSTILLING"
er indstillet til "TIL" (side 71).
Afspilningen stopper automatisk.
, Under afspilning af discs med
autopausesignal stopper afspilleren
afspilningen ved autopausesignalet.
Nogle funktioner, f.eks. Stop, Søgning,
Afspilning i slowmotion, Gentaget
afspilning, Tilfældig afspilning eller
Programmeret afspilning, kan ikke
udføres.
, Afhængigt af disc'en kan du ikke udføre
nogle af handlingerne ovenfor. Se den
betjeningsvejledning, der følger med
disc'en.
Sproget for lydsporet kan ikke ændres.
, Prøv at bruge DVD'ens menu i stedet for
den direkte valgknap på fjernbetjeningen
(side 32).
, Der er ikke optaget spor på flere sprog på
den DVD, der afspilles.
, Det er ikke muligt at ændre sproget for
lydsporet på DVD'en.
Sproget for underteksterne kan ikke
ændres eller deaktiveres.
, Prøv at bruge DVD'ens menu i stedet for
den direkte valgknap på fjernbetjeningen
(side 32).
, Der er ikke optaget undertekster på flere
sprog på den DVD, der afspilles.
, Det er ikke muligt at ændre underteksterne
på den valgte DVD.
Vinklerne kan ikke ændres.
, Prøv at bruge DVD'ens menu i stedet for
den direkte valgknap på fjernbetjeningen
(side 32).
, Der er ikke optaget flere vinkler på den
DVD, der afspilles.
, Vinklen kan kun ændres, når "
"indikatoren lyser i frontpaneldisplayet
(side 10).
, Det er ikke muligt at ændre vinklerne på den
valgte DVD.
76
Afspilleren fungerer ikke korrekt.
, Afbryd strømmen til afspilleren, hvis statisk
elektricitet osv. påvirker afspillerens
funktion.
Der vises fem tal eller bogstaver på
skærmen og i frontpaneldisplayet.
, Selvdiagnosefunktionen blev aktiveret. (Se
tabellen på side 77.)
Disc'en kan ikke fjernes, og meddelelsen
"LOCKED" vises på displayet.
, Børnesikringslåsen er indstillet (side 30).
Disc'en kan ikke fjernes, og meddelelsen
"DISC LOCKED" vises på displayet.
, Kontakt din Sony-forhandler eller den
lokale autoriserede Sony-serviceafdeling.
Meddelelsen "Datafejl." vises på TVskærmen under afspilning af en DATA CD.
, Det MP3-lydspor eller den JPEG-billedfil,
du vil afspille, er beskadiget.
, Data er ikke MPEG1 Audio Layer 3-data.
, JPEG-billedfilformatet er ikke i
overensstemmelse med DCF (side 53).
, JPEG-billedfilen har filtypenavnet ".JPG"
eller ".JPEG", men er ikke i JPEG-formatet.
Disc'en kan ikke indsættes eller fjernes.
, Der er fugt i afspilleren (side 3).
, Disc'en har en afvigende form (side 3).
, Der kan ikke indsættes en disc, hvis der
allerede sidder en anden disc i afspilleren.
Selvdiagnosefunktion (Når
der vises bogstaver/tal i displayet)
Hvis selvdiagnosefunktionen er aktiveret for
at forhindre fejlfunktion i afspilleren, vises
der et servicenummer på fem tegn (f.eks. C 13
50) bestående af en kombination af et bogstav
og fire tal på skærmen og i
frontpaneldisplayet. Se følgende oversigt,
hvis dette er tilfældet.
C:13:50
Første tre tegn i Årsag og/eller
servicenummer afhjælpning
et
C 13
C 31
Disc'en er snavset eller
optaget i et format, som
denne afspiller ikke kan
afspille (side 7).
, Aftør disc'en med en
blød klud, eller
kontroller dens format
(side 8).
E XX
Afspilleren har udført
(xx står for et tal) selvdiagnosticeringsfunktionen for at forhindre
fejlfunktion.
, Kontakt nærmeste Sonyforhandler eller den
lokale autoriserede
Sony-serviceafdeling, og
angiv servicenummeret,
der består af fem tegn.
Eksempel: E 61 10
Album (side 53, 55)
En enhed til lagring af JPEG-billedfiler eller
MP3-lydspor på en DATA CD. "Album" er
udelukkende en definition for denne afspiller.
Dolby Digital (side 20, 73)
Digital lydkomprimeringsteknologi, der er
udviklet af Dolby Laboratories. Denne
teknologi er tilpasset flerkanals-surround
sound. Bagkanalen er i stereo, og der er en
separat subwoofer-kanal i dette format.
Dolby Digital giver de samme separate
kanaler med digital lyd i høj kvalitet, som
findes i "Dolby Digital"-biograflydsystemer.
Den gode kanaladskillelse opnås ved, at alle
kanalernes data optages separat, og eftersom
kanalernes data behandles digitalt, er
forvrængningen minimal.
Dolby Surround (Pro Logic) (side 20)
Teknologi til lydsignalbehandling, som
Dolby Laboratories har udviklet til surround
sound. Når indgangssignalet indeholder en
surround-komponent, udsender Pro Logicprocessen front-, center- og bagsignalerne.
Bagkanalen har monolyd.
DTS (side 20, 73)
Digital lydkomprimeringsteknologi udviklet
af Digital Theater Systems, Inc. Denne
teknologi er tilpasset flerkanals-surround
sound. Bagkanalen er i stereo, og der er en
separat subwoofer-kanal i dette format. Med
DTS får du de samme separate kanaler med
digital lyd af høj kvalitet.
Den gode kanaladskillelse opnås ved, at alle
kanalernes data optages separat, og eftersom
kanalernes data behandles digitalt, er
forvrængningen minimal.
,fortsat
Yderligere oplysninger
Pladen er ikke lagt korrekt i.
, Sæt disc'en korrekt i.
Ordliste
77
DVD VIDEO (side 6)
En disc, der indeholder op til otte timers
levende billeder, selvom den har samme
diameter som en CD.
Datakapaciteten for en enkeltsidet DVD med
ét lag er 4,7 GB (gigabyte), hvilket er syv
gange så meget som for en CD.
Datakapaciteten for en enkeltsidet DVD med
to lag er 8,5 GB, en dobbeltsidet DVD med ét
lag er 9,4 GB, og en dobbeltsidet DVD med
to lag er 17 GB.
Billeddataene anvender MPEG 2-formatet,
der er en global standard for digital
komprimering. Billeddataene komprimeres
til omkring 1/40 (gennemsnit) af den
oprindelige størrelse. DVD'en anvender også
komprimering med variabel bithastighed, der
ændrer dataene, så de allokeres i henhold til
billedets status. Lyddata optages i et
flerkanalsformat, f.eks. Dolby Digital, hvilket
giver en mere realistisk lydgengivelse.
Desuden har DVD'en forskellige avancerede
funktioner, f.eks. flere vinkler, flere sprog og
børnesikring.
DVD-RW (side 6)
En DVD-RW er en disc, der kan optages og
skrives på, og som har samme størrelse som
en DVD VIDEO. DVD-RW'en har to
forskellige tilstande: VR-tilstand og
videotilstand. DVD-RW'er, der er oprettet i
videotilstand, har samme format som en
DVD VIDEO, hvorimod indholdet på discs,
der er oprettet i VR-tilstand (Video
Recording), kan programmeres eller
redigeres.
DVD+RW (side 6)
En DVD+RW (plus RW) er en disc, der kan
optages og skrives på. DVD+RW'er anvender
et optageformat, der er lig DVD VIDEOformatet.
Fil (side 53, 56)
Et JPEG-billede, der er optaget på en DATA
CD ("fil" er udelukkende en definition for
denne afspiller). En enkelt fil består af et
enkelt billede.
78
Filmbaseret software, Videobaseret
software (side 19)
DVD'er kan klassificeres som filmbaseret
eller videobaseret software. Filmbaserede
DVD'er indeholder de samme billeder (24
billeder pr. sekund), som vises i biografer.
Videobaserede DVD'er, f.eks. drama og
sitcoms, viser billeder med 30 billeder/60
felter (24 billeder/50 felter) pr. sekund.
Formatet Normal (Interlace) (side 74)
Formatet Normal (Interlace) viser hver anden
linje i billedet som et enkelt "felt" og er
standardmåden til at vise billeder på fjernsyn.
Felterne med lige numre viser billedets linjer
med lige numre, og felterne med de ulige
numre viser billedets linjer med ulige numre.
Kapitel (side 10)
Sektioner af en film eller et musikstykke, som
er mindre end titler. En titel består af flere
kapitler. På nogle discs er der ikke optaget
kapitler.
MPEG-lyd (side 20, 73)
Et internationalt standardkodningssystem,
der anvendes til at komprimere de digitale
lydsignaler, som er autoriseret af ISO/ICE.
MPEG 1 er tilpasset op til 2-kanals stereo.
MPEG 2, som anvendes på DVD'er, er
tilpasset op til 7.1-kanals surround sound.
Progressivt format (side 18)
Sammenlignet med interlace-formatet, der
alternativt viser hver anden linje i et billede
(felt) for at oprette et billede, viser det
progressive format hele billedet på én gang
som et enkelt billede. Det betyder, at
interlace-formatet kan vise 25 eller 30
billeder (50-60 felter) på et sekund, og det
progressive format kan vise 50-60 billeder på
et sekund. Den generelle billedkvalitet øges,
og stillbilleder, tekst og vandrette linjer bliver
skarpere. Denne afspiller er kompatibel med
det progressive 525- eller 625-format.
Progressiv JPEG
Progressive JPEG-filer anvendes for det
meste på internettet. De er forskellige fra
andre JPEG-filer forstået på den måde, at de
gradvist "toner ind" i stedet for at blive tegnet
fra top til bund ved visning i en browser.
Dette gør det muligt at se billedet, mens det
hentes.
Sekvens (side 10)
På en VIDEO CD med PBC-funktioner
(afspilningskontrol), er menuskærmbilleder,
levende billeder og stillbilleder opdelt i
sektioner, der kaldes "sekvenser".
Spor (side 10)
Dele af en film eller et musikstykke på en
VIDEO CD, CD eller DATA CD (længden af
en sang). ("Spor" på en DATA CD er
udelukkende en definition for denne
afspiller).
Titel (side 10)
Den længste del af en film eller et
musikstykke på en DVD, en spillefilm osv. i
et videoprogram eller hele albummet i
lydsoftware.
Videoindeks (VIDEO CD) (side 13)
Yderligere oplysninger
Et tal, der opdeler et spor i sektioner, så du let
kan finde et bestemt sted på en VIDEO CD.
På nogle discs er der ikke optaget indekser.
79
Specifikationer
System
Generelt
Laser: Halvlederlaser
Signalformatsystem: PAL/NTSC
Strømkrav:
100 – 240 V vekselstrøm, 50/60 Hz
Strømforbrug: 12 W
Mål (ca.):
215 × 63 × 294 mm
(bredde/højde/dybde) inkl.
fremspringende dele
Vægt (ca.): 2,2 kg
Driftstemperatur: 5 °C til 35 °C
Luftfugtighed (drift): 25% til 80%
Lydkarakteristika
Frekvensovergang: DVD VIDEO (PCM 96
kHz): 2 Hz til 44 kHz (±1,0 dB)/DVD
VIDEO (PCM 48 kHz): 2 Hz til 22 kHz
(±0,5 dB)/CD: 2 Hz til 20 kHz (±0,5 dB)
Signal/støj-forhold: 115 dB (kun AUDIO
OUT L/R-udgange)
Harmonisk forvrængning: 0,003 %
Dynamikområde: DVD VIDEO: 103 dB/
CD: 99 dB
Wow og flutter: Under en påviselig værdi
(±0,001% W SPIDSVÆRDI)
Udgange
(Navn på stik: Stiktype/Udgangsniveau/
Belastningsimpedans)
AUDIO OUT L/R: Phono-udgang/2 Vrms/
10 kilohm
DIGITAL OUT (OPTICAL): Optisk
udgang/–18 dBm (bølgelængde 660 nm)
DIGITAL OUT (COAXIAL): Phonoudgang/0,5 Vp-p/75 ohm
VIDEO OUT: Phono-udgang/1,0 Vp-p/
75 ohm
S VIDEO OUT: Mini DIN/Y-stik med fire
ben: 1,0 Vp-p, C: 0,3 Vp-p (PAL),
0,286 Vp-p (NTSC)/75 ohm
COMPONENT VIDEO OUT (Y, PB/CB,
PR/CR): Phono-stik/Y: 1,0 Vp-p, PB/CB,
PR/ CR: 0,7 Vp-p/75 ohm
80
Medfølgende tilbehør
Se side 16.
Ret til ændringer i specifikationer og design
uden forudgående varsel forbeholdes.
Liste over sprogkoder
Yderligere oplysninger findes på side 47, 50 og 68.
Sprogenes stavemåde er i overensstemmelse med ISO 639: 1988 (E/F) standard.
Kode Sprog
Kode Sprog
Kode Sprog
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian;
Lettish
1345 Malagasy
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
SerboCroatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
Yderligere oplysninger
Kode Sprog
1703 Ikke angivet
81
Indeks
Tal
16:9 69
4:3 BESKÅRET 69
4:3 LETTER BOX 69
48 kHz/96 kHz PCM 73
5.1-kanals surround sound 20,
48
E
EFFEKT 59
F
A-B GENTAG 38
Afspilning i slowmotion 41
ALBUM 42
Album 53, 77
Anvendelige discs 6
AUDIO ATT 72
AUDIO DRC 72
AUTO AFSPILNING 71
AUTOMATISK SLUKNING
71
FARVESYSTEM 69
Fejlfinding 74
FIL 42
Fil 78
Filmbaseret software 78
Fjernbetjening 16, 65
Formatet Normal (Interlace) 78
Fortsat afspilning
CD/VIDEO-CD 29
DVD 29
Frontpaneldisplay 10
Frysning af billede 40
B
G
A
BAGGRUND 70
Batterier 16
BILLEDNAVIGATION 43,
56
BØRNESIKRING 61
Børnesikringslås 30
BRUGERDEFINERET 67
BRUGERDEFINERET
BILLEDE 51
BRUGERDEFINERET
BØRNESIKRING 61
BRUGERDEFINERET
INDSTILLING 71
C
CD 6, 29
D
DATA CD 6, 53
DATO 57
Diasshow 57
DIGITAL UDGANG 72
Digital udgang 72
Display
Frontpaneldisplay 10
Klargøringsdisplay 67
Kontrolmenudisplay 13
Display på skærmen
Klargøringsdisplay 67
Kontrolmenudisplay 13
DISPLAYLYS 71
DISPLAYSPROG 68
DOLBY DIGITAL 24, 47,
73, 77
DOWN MIX 72
DTS 24, 47, 73, 77
DVD 6, 29, 78
DVD'ens menu 32
82
DVD+RW 30, 78
DVD-RW 6, 32, 78
GENOPTAG MULTI-DISC
31, 71
GENTAG 37
Gentaget afspilning 37
H
Håndtering af discs 8
Højttalere
Tilslutning 20
HURTIG 68
Hurtig fremsøgning 30, 40
Hurtig genafspilning 30
Hurtig installation 25, 68
Hurtig tilbagesøgning 40
I
INDEKS 42
Indeks 79
INSTALLATION 67
Interlace-format 78
INTERVAL 59
J
M
MENU 68
MODE (MP3, JPEG) 58
MODE (PROGRESSIVE) 70
MP3 6, 53
MPEG 47, 73, 78
N
NULSTIL 68
O
ORIGINAL 32
ORIGINAL/PLAY LIST 32
P
PAUSESKÆRM 69
PAUSETILSTAND 71
PBC-afspilning 33
PICTURE MODE 51
PLAY LIST 32
PRO LOGIC 23, 77
PROGRAM 34
Programmeret afspilning 34
Progressivt format 78
S
Scan 40
SEKVENS 41
Sekvens 79
SHUFFLE 36
SKÆRMINDSTILLING 69
SKARPHED 52
Søgning 40
Søgning efter
et bestemt punkt ved
overvågning af TVskærmen 40
SPOR 42
Spor 79
SPORVISNING 43
SPROG-INDSTILLING 68
stander 27
SURROUND 20, 48
JPEG 53
T
K
KAPITEL 41
Kapitel 78
KAPITELVISNING 43
Klargøringsdisplay 67
KLOKKEN/TEKST 41, 44
Kontrolmenu 13
Tilfældig afspilning 36
Tilslutning 16, 17
TITEL 41
Titel 79
TITELVISNING 43
TOP MENU 32
TV TYPE 69
TVS (TV Virtual Surround) 48
L
U
LYD 47, 68
LYDINDSTILLING 72
UNDERTEKST 68
V
VALG AF SPOR 71
VIDEO CD 6, 29
Videobaseret software 78
VINKEL 50
Z
ZOOM 30, 56
Yderligere oplysninger
83
Sony Corporation
Download PDF

advertising