Sony | DVP-LS755P | Sony DVP-LS755P Betjeningsvejledning

2-021-509-62(1)
CD/DVD
Player
Betjeningsvejledning
DVP-LS755P
© 2004 Sony Corporation
ADVARSEL!
Udsæt ikke afspilleren for
regn eller fugt, så risiko for
brand eller stød undgås.
Åbn ikke kabinettet for at
undgå elektrisk stød. Overlad
alt reparationsarbejde til
faguddannet personale.
Netledningen må kun
udskiftes af faguddannet
servicepersonale.
Velkommen!
Forholdsregler
Sikkerhed
• Denne afspiller bruger 220 – 240
V vekselstrøm, 50/60 Hz.
Kontroller, at afspillerens
driftsspænding er den samme
som den lokale strømforsyning.
• Anbring ikke objekter, der er
fyldt med væsker, f.eks. vaser, på
apparatet, så risiko for brand
eller stød undgås.
Installation
• Anbring ikke afspilleren i en skrå
stilling. Den er kun beregnet til at
blive betjent i vandret stilling.
Denne afspiller er klassificeret som
et LASER KLASSE 1-produkt.
LASER KLASSE 1PRODUKTMÆRKET findes på
bagsiden.
ADVARSEL!
Brug af optiske instrumenter
sammen med dette produkt forøger
risikoen for øjenskader. Eftersom
den laserstråle, der anvendes i
denne CD/DVD-afspiller, er
skadelig for øjnene, må du ikke
skille kabinettet ad.
Overlad alt reparationsarbejde til
faguddannet personale.
2
Tak, fordi du har købt denne Sony
CD/DVD-afspiller. Inden du tager
afspilleren i brug, skal du læse
denne betjeningsvejledning
grundigt igennem og gemme den
til senere brug.
Forholdsregler
Sikkerhed
• Hvis der tabes en genstand eller spildes
væske i kabinettet, skal strømmen afbrydes
og afspilleren kontrolleres af en
servicetekniker, før den igen tages i brug.
Strømkilder
• Strømmen til afspilleren er ikke afbrudt, så
længe afspilleren er tilsluttet stikkontakten.
Dette gælder også, selvom selve afspilleren
er slukket.
• Hvis du ikke skal anvende afspilleren i
længere tid, skal du tage stikket ud af
stikkontakten. Hvis du vil tage stikket ud af
stikkontakten, skal du trække i selve stikket,
aldrig i ledningen.
Placering
• Anbring afspilleren på et sted med rigelig
ventilation for at undgå overophedning af
afspilleren.
• Anbring ikke afspilleren på en blød
overflade, f.eks. et tæppe, da dette kan
blokere ventilationshullerne.
• Anbring ikke afspilleren på et sted nær
varmekilder eller på et sted med direkte
sollys, meget støv eller mekaniske
vibrationer.
• Anbring ikke afspilleren og discs i
nærheden af udstyr med stærke magneter,
f.eks. mikrobølgeovne eller store højttalere.
• Anbring ikke tunge genstande på
afspilleren.
• Anbring ikke afspilleren i et trangt rum,
som f.eks. en bogreol eller et indbygget
skab.
Betjening
• Læg ikke en disc med afvigende form
(f.eks. kort- eller hjerteformet) i afspilleren.
Disc'en kan muligvis ikke fjernes fra
afspilleren, hvilket kan medføre en
fejlfunktion.
• Når du flytter afspilleren, skal du fjerne
eventuelle discs. Den pågældende disc kan
blive beskadiget, hvis den ikke fjernes.
Lydstyrkeregulering
Skru ikke op for lyden, mens du lytter til en
sektion med meget lave eller ingen
lydsignaler. Hvis du skruer op, kan
højttalerne blive ødelagt, hvis du afspiller en
sektion med kraftige lydsignaler.
Rengøring
Rengør kabinettet, panelet og
kontrolknapperne med en blød klud, der er
fugtet let med et mildt rengøringsmiddel.
Anvend ikke skuresvampe, skurepulver eller
opløsningsmidler, såsom sprit eller
rensebenzin.
Rengøring af discs
Anvend ikke rense-discs. Dette kan forårsage
fejlfunktion.
VIGTIG BEMÆRKNING
Advarsel!: Denne afspiller kan vise et
stillvideobillede eller et billede på TVskærmen uendeligt. Hvis du viser
stillvideobilledet eller billedet på TVskærmen gennem længere tid, er der risiko
for permanent beskadigelse af TVskærmen. Plasma Display Panel-TV er og
projektions-TV'er er følsomme over for
dette.
Kontakt nærmeste Sony-forhandler, hvis du
har spørgsmål eller problemer i forbindelse
med afspilleren.
• Hvis afspilleren flyttes direkte fra et koldt til
et varmt sted eller placeres i et rum med høj
luftfugtighed, er der risiko for, at der dannes
kondensvand på linserne inde i afspilleren.
Hvis dette sker, fungerer afspilleren
muligvis ikke korrekt. I så fald skal du
fjerne disc'en og lade afspilleren stå tændt i
ca. en halv time, indtil fugten er fordampet.
3
Indholdsfortegnelse
ADVARSEL! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Velkommen! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Forholdsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Om denne betjeningsvejledning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Denne afspiller kan afspille følgende discs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Bemærkninger om discs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Stikordsregister til dele og kontrolknapper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Vejledning til kontrolmenudisplayet (Magic Pad) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Tilslutninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Tilslutning af afspilleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trin 1: Udpakning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trin 2: Isættelse af batterier i fjernbetjeningen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trin 3: Tilslutning af videokabler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trin 4: Tilslutning af lydkabler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trin 5: Tilslutning af netledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trin 6: Hurtig installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
15
15
16
19
24
24
Afspilning af discs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Afspilning af discs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Genoptag afspilningen fra det punkt, hvor du stoppede disc'en
(Genoptag multi-disc) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Brug af DVD'ens menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vælg "ORIGINAL" eller "PLAY LIST" på en DVD-RW . . . . . . . . . . . . . . . . .
Afspilning af VIDEO CD'er med PBC-funktioner (PBC-afspilning) . . . . . . . .
Forskellige afspilningsfunktioner (Programmeret afspilning, Afspilning i
tilfældig rækkefølge, Gentaget afspilning, A-B Gentaget afspilning) . . . .
28
30
31
31
32
33
Søgning efter en sekvens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Søgning efter et bestemt punkt på en disc
(Søgning, Scan, Afspilning i slowmotion, Frysning af billede) . . . . . . . . . 39
Søgning efter titel/kapitel/spor/sekvens osv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Søgning efter sekvens (BILLEDNAVIGATION) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Visning af oplysninger om disc'en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Visning af spilletid og resterende spilletid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Lydjusteringer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Ændring af lyden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Indstillinger for TV Virtual Surround (TVS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Afspilning af film . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Ændring af vinkler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Visning af undertekster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Justering af afspilningsbilledet (BRUGERDEFINERET BILLEDE) . . . . . . . .
Sådan gøres billedet skarpere (SKARPHED) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
49
49
50
51
Afspilning af en DATA CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Om MP3-lydspor og JPEG-billedfiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Afspilning af en DATA CD med MP3-lydspor eller JPEG-billedfiler . . . . . . . 54
Afspilning af JPEG-billeder som et diasshow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Yderligere funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Låsning af discs
(BRUGERDEFINERET BØRNESIKRING, BØRNESIKRING). . . . . . . . . 61
Betjening af TV'et med den medfølgende fjernbetjening . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Indstillinger og justeringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Brug af klargøringsdisplayet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indstilling af sproget til displayet eller lydsporet (SPROG-INDSTILLING) . . .
Displayindstillinger (SKÆRMINDSTILLING) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Brugerdefinerede indstillinger (BRUGERDEFINERET INDSTILLING) . . . . .
Lydindstillinger (LYDINDSTILLING). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67
68
69
71
72
Yderligere oplysninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Fejlfinding. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Selvdiagnosefunktion (Når der vises bogstaver/tal i displayet) . . . . . . . . . . .
Ordliste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Liste over sprogkoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74
77
77
80
81
82
5
Om denne
betjeningsvejledning
• Instruktionerne i denne
betjeningsvejledning beskriver knapperne
på fjernbetjeningen. Du kan også anvende
knapperne på afspilleren, hvis de har de
samme eller lignende navne som dem på
fjernbetjeningen.
• "DVD" anvendes også som
fællesbetegnelse for DVD VIDEO'er,
DVD+RW'er/DVD+R'er og DVD-RW'er/
DVD-R'er.
• Betydningen af de ikoner, der anvendes i
denne betjeningsvejledning, er beskrevet
nedenfor:
Ikoner
Betydninger
Funktioner, der er tilgængelige
for DVD VIDEO'er og
DVD+RW'er/DVD+R'er eller
DVD-RW'er/DVD-R'er i
videotilstand
Funktioner, der er tilgængelige
for DVD-RW'er i VR-tilstand
(Video Recording –
videooptagelse)
Funktioner, der er tilgængelige
for VIDEO CD'er, SuperVCD'er eller CD-R'er/CDRW'er i VIDEO CD-format
eller Super-VCD-format
Funktioner, der er tilgængelige
for musik-CD'er eller CD-R'er/
CD-RW'er i musik-CD-format
Funktioner, der er tilgængelige
for DATA CD'er (CD-ROM'er/
CD-R'er/CD-RW'er
indeholdende MP3*-lydspor
og JPEG-billedfiler)
* MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) er et
standardformat defineret af ISO (International
Organization for Standardization)/MPEG, som
komprimerer lyddata.
6
Denne afspiller kan
afspille følgende discs
Disc-type
DVD VIDEO
(side 78)
DVD-RW
(side 78)
VIDEO CD
Musik-CD
"DVD VIDEO" og "DVD-RW" er
varemærker.
Bemærkning om CD'er
Apparatet kan afspille CD-ROM'er/CD-R'er/
CD-RW'er, der er optaget i følgende
formater:
– Musik-CD-format
– VIDEO CD-format
– MP3-lydspor og JPEG-billedfiler, der er i
overensstemmelse med ISO9660* Level 1/
Level 2, eller det udvidede format Joliet.
– KODAK Picture CD-format
* Et logisk format af filer og mapper på CD'er som
defineret af ISO (International Organization for
Standardization).
Eksempler på discs, som
afspilleren ikke kan afspille
Afspilleren kan ikke afspille følgende discs:
• CD-ROM'er/CD-R'er/CD-RW'er optaget i
andre formater end formaterne på forrige
sides liste.
• CD-ROM'er optaget i PHOTO CD-format.
• Datasektioner på CD-Extra'er.
• DVD-ROM'er.
• DVD Audio-CD'er.
• HD-lag på Super Audio-CD'er.
Afspilleren kan desuden ikke afspille
følgende discs:
• En DVD VIDEO-disc med en anden
områdekode.
• En disc i en afvigende form
(f.eks. kort- eller hjerteformet).
• En disc med papir eller klistermærker på.
• En disc, der stadig har lim fra cellofantape
eller et klistermærke på.
Områdekode
Afspilleren har en områdekode på bagsiden,
og afspilleren kan kun afspille DVD VIDEOdiscs (kun afspilning), der er mærket med en
tilsvarende områdekode. Dette system
anvendes til beskyttelse af ophavsretten.
DVD VIDEO-discs med mærket
også afspilles på denne afspiller.
ALL
kan
Hvis du forsøger at afspille andre DVD
VIDEO-discs, vises meddelelsen "Afspilning
af denne plade er ikke tilladt i denne
geografiske region" på TV-skærmen.
Afhængigt af den enkelte DVD VIDEO er der
muligvis ikke angivet nogen områdekode,
selvom afspilning af DVD VIDEO-discs ikke
er mulig i den pågældende geografiske
region.
DVP–XXXX
X
00V 00Hz
NO.
Bemærk
• Bemærkninger om DVD+RW'er/DVD+R'er,
DVD-RW'er/DVD-R'er eller CD-R'er/CDRW'er
Bemærk, at nogle DVD+RW'er/DVD+R'er,
DVD-RW'er/DVD-R'er eller CD-R'er/CD-RW'er
ikke kan afspilles på denne afspiller på grund af
indspilningskvaliteten, disc'ens tilstand eller
optagerens og det tilknyttede programs
egenskaber.
Discs kan ikke afspilles, hvis de ikke er korrekt
afsluttet. Yderligere oplysninger findes i
betjeningsvejledningen til optageren. Bemærk, at
nogle afspilningsfunktioner muligvis ikke virker
med visse DVD+RW'er/DVD+R'er, selvom de er
korrekt afsluttet. I dette tilfælde skal du se disc'en
ved normal afspilning. Endvidere kan visse
DATA CD'er oprettet i Packet Write-formatet
ikke afspilles.
• Musik-discs kodet ved hjælp af teknologi til
beskyttelse af ophavsret
Dette produkt er udviklet til afspilning af discs,
der er i overensstemmelse med Compact Discstandarden (CD).
På det seneste har nogle pladeselskaber
markedsført forskellige discs med teknologi til
beskyttelse af ophavsret. Bemærk, at der blandt
disse discs er nogle, der ikke overholder CDstandarden og muligvis ikke kan afspilles på dette
apparat.
Bemærkning om
afspilningsfunktioner for DVD'er
og VIDEO CD'er
Nogle afspilningsfunktioner på DVD'er og
VIDEO CD'er kan være bevidst fastsat af
softwareproducenter. Da denne afspiller
afspiller DVD'er og VIDEO CD'er i
overensstemmelse med det discindhold,
softwareproducenterne har udviklet, er nogle
af afspilningsfunktionerne muligvis ikke
tilgængelige. Se også de vejledninger, der
hører til DVD'erne eller VIDEO CD'erne.
Områdekode
00W
0-000-000-00
,fortsat
7
Ophavsret
Dette produkt anvender teknologi til
beskyttelse af ophavsret, der er beskyttet af
amerikanske patenter og andre immaterielle
ejendomsrettigheder. Brug af denne
teknologi til beskyttelse af ophavsret skal
autoriseres af Macrovision og er kun beregnet
til privatbrug og andre former for begrænset
visning, medmindre andet er autoriseret af
Macrovision. Reverse engineering eller
demontering er forbudt.
Bemærkninger om discs
• Tag fat i disc'ens kant for ikke at tilsmudse
den. Undgå at berøre overfladen.
• Udsæt ikke disc'en for direkte sollys eller
varmekilder, f.eks. varmluftskanaler, og
efterlad den ikke i en bil, der er parkeret i
direkte sollys, da temperaturen i bilen kan
stige voldsomt.
• Du skal fjerne disc'en helt, når du har
trykket på Z eller A. Fjern disc'en helt fra
afspilleren.
• Anbring disc'en i coveret efter afspilning.
• Hvis der er lim på disc'ens yderside, skal du
køre siden af en blyant eller en kuglepen
langs disckanten, så limen spredes jævnt
langs kanten, inden disc'en lægges i
afspilleren. Rør ikke disc'ens
afspilningsside, når kanten aftørres.
• Hvis der stadig er ujævnheder på disc'ens
yderkant, skal du fjerne dem med siden af
en blyant eller kuglepen. Hvis
ujævnhederne ikke fjernes, indføres discs
muligvis ikke korrekt i afspilleren.
Plaststykker, der sidder fast på disc'ens
afspilningsside, kan medføre spring i lyden.
• Aftør disc'en med en renseklud.
Aftør disc'en fra midten og ud.
• Anvend ikke opløsningsmidler, såsom
rensebenzin, fortynder, rensemidler eller
antistatisk spray, der er beregnet til LP'er af
vinyl.
• Hvis du har udskrevet en disc's etiket, skal
etiketten tørre før afspilning.
8
Stikordsregister til dele og kontrolknapper
Se siderne angivet i parentes, hvis du ønsker yderligere oplysninger.
Frontpanel
A [/1-knap (tænd/standby) (28)
G X-knap (pause) (29)
B Disc-åbning (28)
H x-knap (stop) (29)
C A-knap (skub ud) (29)
I ./>-knapper (forrige/næste)
(39)
D Frontpaneldisplay (9)
E
(fjernbetjeningsmodtager) (15)
F H-knap (afspil) (28)
J PROGRESSIVE-indikator
(progressiv) (17)
Lyser, når afspilleren udsender
progressive signaler.
Frontpaneldisplay
1
A Aktuel titel/kapitel/spor/spilletid eller
andre discoplysninger (44)
B Afspilningstilstand
Lyser under Gentaget afspilning eller
A-B Gentaget afspilning (36)
C Afspilningsstatus
z Tip!
Du kan regulere lyset i frontpaneldisplayet ved at
indstille "DISPLAYLYS" i
"BRUGERDEFINERET INDSTILLING".
(side 71)
,fortsat
9
Bagpanel
COMPONENT
VIDEO
OUT
Y
PB
PR
/
/
CB
CR
LINE OUT
LINE
(RGB)
VIDEO
NORMAL
PROGRESSIVE
PCM/
DTS/
MPEG/
DOLBY
DIGITAL
OPTICAL
DIGITAL OUT
COAXIAL
R AUDIO L
LINE OUT
TV
S VIDEO OUT
A COMPONENT VIDEO OUT
(Y, PB/CB, PR/CR)
(komponentvideoudgang, Y, PB/CB,
PR/CR)** (16)
F LINE OUT L/R (line out L/R-udgange
(audio)) (20) (21) (22)
B LINE OUT (VIDEO) (line out-,
videoudgang)* (16)
H DIGITAL OUT (OPTICAL)
(optisk digital udgang) (21) (22) (23)
C LINE (RGB) - TV (RGB – TV)* (16)
(25)
D NORMAL/PROGRESSIVE
(normal/progressiv)** (18)
E S VIDEO OUT (s-videoudgang)* (16)
10
G DIGITAL OUT (COAXIAL)
(coaxial digital udgang) (21) (22) (23)
* Indstil ikke NORMAL/PROGRESSIVEknappen til PROGRESSIVE, hvis du har
tilsluttet TV'et til disse indgange (side 18).
** Indstil kun NORMAL/PROGRESSIVEknappen på bagpanelet til PROGRESSIVE, hvis
du har tilsluttet et TV, der er kompatibelt med
progressive signaler, til afspilleren. (side 18).
Fjernbetjening
J H-knap (afspil) (28)
Knappen H er forsynet med et
berøringspunkt.*
K C/X/x/c-knapper (31)
L DISPLAY-knap (display) (12)
M TOP MENU-knap (topmenu) (31)
N [/1-knap (tænd/standby) (28)
O 2 (lydstyrke) +/– -knapper (65)
Knappen + er forsynet med et
berøringspunkt.*
P t-knap (TV/video) (65)
Q TIME/TEXT-knap (klokken/tekst)
(43)
R PICTURE MODE-knap
(billedtilstand) (50)
S
-knap (vinkel) (49)
T SUR-knap (surround) (47)
U PICTURE NAVI-knap
(billednavigation) (42, 56)
V ZOOM-knap (zoom) (29, 56)
W
-knap (hurtig fremadsøgning/
trin) (29, 40)
X
-knap (hurtig afspilning/trin)
(29, 40)
Y x-knap (stop) (29)
Z ENTER-knap (25)
A TV [/1-knap (tænd/standby) (65)
B Z-knap (skub ud) (29)
C Nummerknapper (31)
Nummerknap 5 er forsynet med et
berøringspunkt.*
wj O RETURN-knap (retur) (29)
wk MENU-knap (31) (54)
* Brug berøringspunktet som reference, når du
betjener afspilleren.
D CLEAR-knap (sletteknap) (33)
E
-knap (undertekst) (49)
F
-knap (lyd) (46)
G ./>-knapper (forrige/næste)
(29)
H
m/M
-knapper
(scan/langsom) (40)
I X-knap (pause) (29)
11
Vejledning til kontrolmenudisplayet (Magic Pad)
Brug kontrolmenuen til at vælge en funktion og til at få vist relaterede oplysninger. Tryk flere
gange på DISPLAY for at aktivere eller ændre kontrolmenudisplayet på følgende måde:
, Kontrolmenudisplay 1
m
Kontrolmenudisplay 2 (kun DATA CD)
m
Kontrolmenudisplay fra
Kontrolmenudisplayet
Kontrolmenudisplay 1 og 2 viser forskellige menupunkter afhængigt af typen af disc.
Oplysninger om de enkelte menupunkter finder du på de sider, der er anført i parentes.
Eksempel: Kontrolmenudisplay 1 under afspilning af en DVD VIDEO-disc.
Aktuelt kapitelnummer**
Aktuelt afspillet kapitelnummer*
Samlet antal titler*
Samlet antal kapitler**
Kontrolmenupunkter
12(27)
18(34)
T
1:32:55
FRA
FRA
START
TIL
Valgt menupunkt
Funktionsnavn for
det valgte
kontrolmenupunkt
Betjeningsmeddelelse
ENTER
Viser sekvensnummeret for VIDEO CD'er
(PBC er aktiveret), spornummeret for VIDEO
CD'er/CD'er, albumnummer for DATA CD'er.
** Viser indeksnummeret for VIDEO CD'er,
MP3-lydspornummer eller JPEGbilledfilnummer for DATA CD'er.
*** Viser Super VCD som "SVCD".
****Viser datoen for JPEG-filer.
Sådan deaktiveres displayet
12
Disctype, der
afspilles***
Spilletid****
Aktuel indstilling
Valgmuligheder
PROGRAM
*
Tryk på DISPLAY.
PLAY
DVD VIDEO
Afspilningsstatus
(N Afspilning,
X Pause,
x Stop osv.)
AFSLUT: DISPLAY
Liste over kontrolmenupunkter
Menupunkt Menupunkt, Funktion, Relevant disctype
TITEL (side 40)/SEKVENS (side 40)/SPOR (side 40)
Vælger den titel, den sekvens eller det spor, der skal afspilles.
KAPITEL (side 40)/INDEKS (side 40)
Vælger det kapitel eller det indeks, der skal afspilles.
SPOR (side 40)
Vælger det spor, der skal afspilles.
ORIGINAL/PLAY LIST (side 31)
Vælger den type titel (DVD-RW), der skal afspilles, den oprindelige afspilningsliste
(ORIGINAL) eller en redigeret afspilningsliste (PLAY LIST).
KLOKKEN/TEKST (side 40)
Kontrollerer den forløbne og den resterende spilletid.
Skriv en tidskode ved søgning efter billeder og musik.
Viser DVD'ens/CD'ens tekst eller DATA CD'ens spornavn.
PROGRAM (side 33)
Vælger titel, kapitel eller spor i den rækkefølge, som du vil afspille i.
SHUFFLE (side 35)
Afspiller en titel, et kapitel eller et spor i vilkårlig rækkefølge.
GENTAG (side 36)
Afspiller hele disc'en (alle titler/spor/albummer) flere gange eller en titel/et kapitel/et spor
flere gange.
A-B GENTAG (side 37)
Angiver de dele, du vil afspille flere gange.
SKARPHED (side 51)
Forstærker billedets omrids for at give et skarpere billede.
BØRNESIKRING (side 61)
Forhindrer afspilning på denne afspiller.
INSTALLATION (side 67)
HURTIG installation (side 24)
Anvend funktionen Hurtig installation til at vælge det ønskede sprog til displayet på
skærmen, TV'ets formatforhold og den udsendte lyd.
BRUGERDEFINERET installation
Det er muligt at justere flere andre indstillinger ved Hurtig installation.
NULSTIL
Ændrer indstillingerne under "INSTALLATION" til standardindstillingen.
ALBUM (side 53)
Vælger det album, der skal afspilles.
FIL (side 40)
Vælger den JPEG-billedfil, der skal afspilles.
DATO (side 56)
Viser datoen, hvor billedet blev taget med et digitalkamera.
INTERVAL (side 59)
Angiver det tidsrum, hvor dias vises på skærmen.
,fortsat
13
EFFEKT (side 59)
Vælger de effekter, der skal anvendes ved diasskift under et af diasshow.
MODE (MP3, JPEG) (side 56)
Vælger datatypen: MP3-lydspor (LYD), JPEG-billedfil (BILLEDE) eller begge (AUTO),
der skal afspilles ved afspilning af en DATA CD.
z Tip!
Kontolmenuikonets indikator lyser grønt,
når du vælger et andet
t
menupunkt end "FRA" (gælder kun "PROGRAM",
"SHUFFLE", "GENTAG", "A-B GENTAG",
"SKARPHED"). Indikatoren "ORIGINAL/PLAY
LIST" lyser grønt, når der vælges en anden
indstilling end "PLAY LIST".
14
Tilslutninger
Tilslutning af afspilleren
Bemærk
•
•
•
•
Tilslutninger
Følg trin 1-6 for at tilslutte og justere indstillingerne for afspilleren.
Tilslut kablerne korrekt for at undgå uønsket støj.
Se den vejledning, der følger med de komponenter, der skal tilsluttes.
Du kan ikke slutte denne afspiller til et TV, der ikke har et SCART-stik (EURO AV) eller en videoindgang.
Sørg for at tage stikket til de enkelte komponenter ud af stikkontakten, før du foretager tilslutning.
Trin 1: Udpakning
Kontroller, at du har følgende dele:
• Lyd-/videokabel (medfølger × 3 y 1 bananstik × 3) (1) (kun UK-modeller)
• Fjernbetjening (1)
• R6-batterier (størrelse AA) (2)
Trin 2: Isættelse af batterier i fjernbetjeningen
Du kan fjernbetjene afspilleren ved hjælp af den medfølgende fjernbetjening. Isæt to R6batterier (størrelse AA), så 3 og # på batterierne svarer til diagrammet i batterirummet. Når du
bruger fjernbetjeningen, skal du rette den mod fjernbetjeningsmodtageren
på afspilleren.
Bemærk
• Efterlad ikke fjernbetjeningen på et meget varmt eller fugtigt sted.
• Tab ikke fremmedlegemer ned i fjernbetjeningens batterirum, f.eks. under udskiftning af batterier.
• Udsæt ikke fjernbetjeningsmodtageren for direkte lys fra solen eller lysapparaturer. Dette kan medføre
fejlfunktion.
• Hvis du ikke anvender fjernbetjeningen i en længere periode, skal du fjerne batterierne for at undgå skade
forårsaget af lækkende batterier og korrosion.
15
Trin 3: Tilslutning af videokabler
Tilslut denne afspiller til TV-skærmen, projektoren eller AV-forstærkeren (receiveren) ved
hjælp af et videokabel. Alt efter indgangen på TV-skærmen, projektoren eller AV-forstærkeren
(receiveren) skal du vælge én af tilslutningerne fra A til D.
Hvis du vil have vist billeder med progressivt signal (525p eller 625p) med et kompatibelt TV,
en projektor eller en skærm, skal du bruge tilslutning A.
C
Lyd/video-kabel
(følger med
UK-modeller)
INPUT
VIDEO
S VIDEO-kabel
(medfølger ikke)
INPUT
D
S VIDEO
TV, projektor eller AVforstærker (receiver)
L
AUDIO
R
TV, projektor eller AVforstærker (receiver)
(gul)
til S VIDEO OUT
til LINE OUT (VIDEO)
COMPONENT
VIDEO
OUT
PB
Y
/
CB
LINE OUT
PR
/
OPTICAL
COAXIAL
DIGITAL OUT
R AUDIO L
LINE OUT
TV
S VIDEO OUT
til COMPONENT
VIDEO OUT
(grøn)
LINE
(RGB)
VIDEO
CR
NORMAL
PROGRESSIVE
PCM/
DTS/
MPEG/
DOLBY
DIGITAL
til LINE
(RGB)-TV
(blå)
CD-/DVD-afspiller
SCART-kabel
(EURO AV)
(medfølger ikke)
(rød)
NORMAL/
PROGRESSIVE-knappen
COMPONENT
VIDEO IN
Y
(grøn)
PB/CB
(blå)
(rød)
PR/CR
TV, projektor eller AVforstærker (receiver)
A
Komponentvideokabel
(medfølger ikke)
TV
B
l: Signalretning
Bemærk
Ved tilslutning til et progressivt TV anbefales det, at du kun bruger tilslutning A. Hvis du tilslutter TV'et
med både A og B kan et specielt kontrolsignal, der udsendes af SCART-kablet (EURO AV), forårsage at
signalet skifter til SCART-stikket (EURO AV).
16
A Hvis du foretager tilslutning til en skærm, projektor eller AV-
forstærker (receiver) med komponentvideoindgange (Y, PB/CB, PR/CR)
Grøn
Grøn
Blå
Blå
Rød
Rød
Tilslutninger
Tilslut komponenten via COMPONENT VIDEO OUT-udgangene ved hjælp af et
komponentvideokabel (medfølger ikke) eller tre videokabler (medfølger ikke) af samme type og
med samme længde. Dette giver nøjagtig farvegengivelse og høj billedkvalitet.
Hvis TV'et accepterer progressive signaler i 525p/625p-format, skal du bruge denne tilslutning og
indstille NORMAL/PROGRESSIVE-knappen på bagpanelet til PROGRESSIVE for at acceptere
progressive videosignaler. Se "Brug af NORMAL/PROGRESSIVE-knappen" (side 18).
B Hvis du slutter afspilleren til en SCART-indgang (EURO AV)
Tilslut et SCART-kabel (EURO AV) (medfølger ikke). Sørg for, at tilslutningen foretages
korrekt for at undgå brummen og støj. Når du tilslutter afspilleren ved hjælp af SCART-kablet
(EURO AV), skal du kontrollere, at TV'et er tilpasset S-video- eller RGB-signaler. Se den
betjeningsvejledning, der følger med det TV, der skal tilsluttes. Hvis du indstiller "LINE" til "SVIDEO" eller "RGB" under "SKÆRMINDSTILLING" i klargøringsdisplayet (side 69), skal du
anvende et SCART-kabel (EURO AV), der er tilpasset de enkelte signaler.
Indstil knappen NORMAL/ PROGRESSIVE på bagsiden af afspilleren til "NORMAL", når du
bruger denne tilslutning.
C Hvis du slutter afspilleren til en videoindgang
Tilslut det gule stik på lyd-/videokablet (følger med UK-modeller) i det gule (video)stik. Dette
giver billeder i standardkvalitet.
Indstil knappen NORMAL/ PROGRESSIVE på bagsiden af afspilleren til "NORMAL", når du
bruger denne tilslutning.
Gul
Gul
Hvid (L)
Hvid (L)
Rød (R)
Rød (R)
D Hvis du slutter afspilleren til en S VIDEO-indgang
Tilslut et S VIDEO-kabel (medfølger ikke). Dette giver billeder i høj kvalitet.
Indstil knappen NORMAL/ PROGRESSIVE på bagsiden af afspilleren til "NORMAL", når du
bruger denne tilslutning.
Ved tilslutning til et widescreen-TV
Afhængigt af den valgte disc passer billedet muligvis ikke til TV-skærmen. Hvis du vil ændre
formatforholdet, se side 69.
,fortsat
17
Bemærk
• Tilslut ikke en videobåndoptager osv. mellem TV'et og afspilleren. Hvis du fører afspillerens signaler
gennem videobåndoptageren, kan det resultere i uklare billeder på TV-skærmen. Hvis TV'et kun har en lyd/
video-indgang, skal du slutte afspilleren til denne indgang.
Videobåndoptager
CD/DVD-afspiller
TV
Tilslut
direkte
• Brugeren skal være opmærksom på, at ikke alle high definition-TV-apparater er helt kompatible med dette
produkt og kan forårsage fejl på billedet. I forbindelse med problemer ved progressiv scanning af billeder
(525 eller 625), anbefales det, at du skifter tilslutningen til standarddefinitionsudgangen. Hvis du har
spørgsmål vedrørende TV'ets kompatibilitet med denne DVD-afspiller (525p og 625p), skal du kontakte
vores servicecenter.
• Når du slutter afspilleren til TV'et via SCART (EURO AV)-stikkene, indstilles TV'ets indgangskilde
automatisk til afspilleren, når du starter afspilningen. I så fald skal du trykke på t (TV/video)-knappen
på fjernbetjeningen for at returnere indgangen til TV'et.
• Hvis du angiver "LINE" til "RGB" i SKÆRMINDSTILLING (side 25, 70), udsender afspilleren ingen
komponentvideosignaler.
Brug af NORMAL/PROGRESSIVE-knappen
Ved brug af NORMAL/PROGRESSIVE-knappen kan du vælge det signalformat, som
afspilleren udsender videosignaler i: interlace eller progressive. Knappen har større prioritet end
indstillingen i "KOMPONENTUDGANG".
Tilslut afspilleren ved hjælp af COMPONENT VIDEO OUT-jackstikkene (som vist for A ovenfor),
og indstil NORMAL/PROGRESSIVE-knappen til NORMAL (interlace) eller PROGRESSIVE.
Indikatoren PROGRESSIVE lyser, når afspilleren udsender progressive signaler.
◆PROGRESSIVE
Indstil i denne stilling, når:
– dit TV accepterer progressive signaler, og
– TV'et tilsluttet COMPONENT VIDEO OUT-jackstikkene.
Bemærk, at billederne ikke vil være tydelige, eller at der ikke vises noget billede, hvis du har
indstillet knappen NORMAL/PROGRESSIVE til PROGRESSIVE, når nogen af ovenstående
betingelser ikke er opfyldt.
◆NORMAL (interlace)
Indstil i denne stilling, når:
– dit TV ikke accepterer progressive signaler, eller
– dit TV er tilsluttet andre jackstik end COMPONENT VIDEO OUT-jackstikkene (LINE OUT
(VIDEO) eller S VIDEO OUT).
Bemærk
Når du indstiller knappen NORMAL/PROGRESSIVE til PROGRESSIVE, kan du ikke vælge "LINE" og
"KOMPONENTUDGANG" i "SKÆRMINDSTILLING".
18
Trin 4: Tilslutning af lydkabler
Se nedenstående oversigt for at vælge den tilslutning, der bedst passer til dit system. Husk også
at se vejledningen til de komponenter, der skal tilsluttes.
Tilslutninger
Vælg en tilslutning
Vælg én af følgende tilslutninger,
A
til
D
Komponenter, der skal tilsluttes
TV
.
Tilslutning
A
(side 20)
B
(side 21)
C
(side 22)
D
(side 23)
Din opstilling
(eksempel)
• Surround-effekter:
– TVS-DYNAMISK (side 47)
– TVS-BRED (side 47)
Stereoforstærker (receiver) og to højttalere
• Surround-effekter:
– TVS STANDARD (side 47)
eller
MD-afspiller/DAT-afspiller
• Surround-effekter:
– TVS STANDARD (side 47)
AV-forstærker (receiver) med Dolby *
Surround-dekoder (Pro Logic) og 3 til 6
højttalere
• Surround-effekter:
– Dolby Surround (Pro Logic) (side 77)
AV-forstærker (receiver) med digitale indgange
med Dolby Digital-, DTS-** eller MPEGdekoder og 6 højttalere
• Surround-effekter:
– Dolby Digital (5.1 kanaler) (side 77)
– DTS (side 77)
– MPEG (5.1 kanaler) (side 77)
z Tip!
Hvis du tilslutter en AV-forstærker (receiver), der
er kompatibel med samplingsfrekvensen på 96 kHz,
skal du bruge tilslutning D .
* Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories.
"Dolby", "Pro Logic" ogdetdobbelte D-symbol
er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.
** "DTS" og "DTS Digital Out" er varemærker
tilhørende Digital Theater Systems, Inc.
,fortsat
19
A
Tilslutning til TV'et
Med denne tilslutning anvendes TV'ets højttalere til lyden. Hvis du anvender SCART-kablet
(EURO AV) i tilslutning B i "Trin 3: Tilslutning af videokabler" (side 16), er det ikke
nødvendigt at slutte lydkabler til TV'et.
CD/DVD-afspiller
COMPONENT
VIDEO
OUT
PB
Y
/
CB
PR
/
CR
LINE OUT
LINE
(RGB)
VIDEO
NORMAL
PROGRESSIVE
PCM/
DTS/
MPEG/
DOLBY
DIGITAL
OPTICAL
DIGITAL OUT
COAXIAL
R AUDIO L
LINE OUT
TV
S VIDEO OUT
A
R AUDIO L
LINE OUT
til LINE OUT
L/R (AUDIO)
(gul)*
(gul)*
(hvid)
(hvid)
(rød)
(rød)
Lyd-/videokabel
(følger med
UK-modeller)
l: Signalretning
* Det gule stik anvendes til videosignaler (side 16).
z Tip!
Når du tilslutter til et mono-TV, skal du bruge et
stereo/mono-konverteringskabel (medfølger ikke).
Slut LINE OUT L/R-stik (AUDIO) til TV'ets
lydindgang.
20
TV
B Tilslutning til stereoforstærker (receiver) og to højttalere/Tilslutning til
MD- eller DAT-afspiller
CD/DVD-afspiller
COMPONENT
OUT
VIDEO
PB
Y
/
CB
LINE OUT
PR
/
CR
LINE
(RGB)
VIDEO
NORMAL
PROGRESSIVE
PCM/
DTS/
MPEG/
DOLBY
DIGITAL
OPTICAL
COAXIAL
DIGITAL OUT
R AUDIO L
LINE OUT
TV
S VIDEO OUT
Optisk digitalt kabel
(medfølger ikke)
Fjern stikafdækningen
Stereolydkabel
inden tilslutning
(medfølger ikke)
B-2
PCM/
DTS/
MPEG/
DOLBY
DIGITAL
OPTICAL
Tilslutninger
Hvis stereoforstærkeren (receiveren) kun har L- og R-lydindgange, skal du anvende B-1 . Brug
B-2 , hvis forstærkeren (receiveren) har en digital indgang, eller når du tilslutter til en MDeller DAT-afspiller. I så fald kan du også slutte afspilleren direkte til MD- eller DAT-afspilleren
uden brug af stereoforstærkeren (receiveren).
B-1
(hvid)
(rød)
COAXIAL
DIGITAL OUT
eller
eller
R AUDIO L
LINE OUT
til DIGITAL OUT
(COAXIAL eller OPTICAL)
til LINE OUT L/R (AUDIO)
Koaksialt digitalt kabel
(medfølger ikke)
(hvid)
(rød)
til koaksial eller optisk
digital indgang
[Højttalere]
til lydsignal
Stereoforstærker (receiver)
Front (L)
MD-afspiller/
DAT-afspiller
Front (R)
l: Signalretning
,fortsat
21
C Tilslutning til en AV-forstærker (receiver) med Dolby Surround-dekoder
(Pro Logic) og tre til seks højttalere
Du kan kun opnå Dolby Surround-effekter, når du afspiller discs med Dolby Surround-lyd eller
flerkanalslyd (Dolby Digital).
Hvis forstærkeren (receiveren) kun har L og R-lydindgange, skal du anvende C-1 . Hvis
forstærkeren (receiveren) har en digital indgang, skal du anvende C-2 .
CD/DVD-afspiller
COMPONENT
OUT
VIDEO
PB
Y
LINE OUT
PR
/
/
CB
CR
LINE
(RGB)
VIDEO
NORMAL
PROGRESSIVE
PCM/
DTS/
MPEG/
DOLBY
DIGITAL
OPTICAL
COAXIAL
DIGITAL OUT
R AUDIO L
LINE OUT
TV
S VIDEO OUT
Optisk digitalt kabel
(medfølger ikke)
Fjern stikafdækningen
Stereolydkabel
inden tilslutning
(medfølger ikke)
C-2
PCM/
DTS/
MPEG/
DOLBY
DIGITAL
OPTICAL
(rød)
COAXIAL
DIGITAL OUT
C-1
(hvid)
eller
R AUDIO L
LINE OUT
eller
til DIGITAL OUT (COAXIAL
eller OPTICAL)
til LINE OUT L/R (AUDIO)
Koaksialt digitalt kabel
(medfølger ikke)
(hvid)
til koaksial eller optisk
digital indgang
(rød)
til lydsignal
[Højttalere]
[Højttalere]
Forstærker (receiver) med
Dolby Surround-dekoder
Bag (L)
Front (L)
Bag (R)
Subwoofer
Center
l: Signalretning
Bemærk
Når du tilslutter seks højttalere, skal du erstatte
baghøjttaleren (mono) med en centerhøjttaler, to
baghøjttalere og en subwoofer.
22
Bag (mono)
Front (R)
D Tilslutning til en AV-forstærker (receiver) med digital indgang, dekoder
(Dolby Digital, MPEG eller DTS) og seks højttalere
Denne tilslutning gør det muligt at anvende Dolby Digital-, MPEG- eller DTSdekoderfunktionen i AV-forstærkeren (receiveren).
COMPONENT
OUT
VIDEO
PB
Y
/
CB
LINE OUT
PR
/
LINE
(RGB)
VIDEO
CR
NORMAL
PROGRESSIVE
PCM/
DTS/
MPEG/
DOLBY
DIGITAL
OPTICAL
COAXIAL
DIGITAL OUT
R AUDIO L
LINE OUT
Tilslutninger
CD/DVD-afspiller
TV
S VIDEO OUT
D
PCM/
DTS/
MPEG/
DOLBY
DIGITAL
OPTICAL
COAXIAL
DIGITAL OUT
til DIGITAL OUT
(COAXIAL eller OPTICAL)
Optisk digitalt kabel
(medfølger ikke) Fjern
stikafdækningen inden
tilslutning
til optisk digital indgang
[Højttalere]
Bag (L)
eller
Koaksialt digitalt kabel
(medfølger ikke)
til koaksial digital indgang
AV-forstærker (receiver) med
dekoder
Subwoofer
Bag (R)
[Højttalere]
Front (L)
Center
Front (R)
l: Signalretning
z Tip!
Brug tilslutning D , når du tilslutter til 7 eller
flere højttalere (6.1 kanaler eller flere).
Bemærk
• Når du har foretaget tilslutningen, skal du sørge
for at indstille "DOLBY DIGITAL" til "DOLBY
DIGITAL" og "DTS" til "TIL" i Hurtig
installation (side 24). Hvis AV-forstærkeren
(receiveren) har en MPEG-dekoder, skal du
indstille "MPEG" til "MPEG" (side 73).
I modsat fald udsender højttalerne ingen lyd eller
kraftig støj.
• Du skal bruge denne tilslutning, hvis du vil lytte
til DTS-lydspor. DTS-lydspor udsendes ikke via
LINE OUT L/R (AUDIO)-stikkene, selv hvis du
angiver "DTS" til "TIL" i Hurtig installation
(side 24).
• Hvis du tilslutter en forstærker (receiver), der er
kompatibel med samplingsfrekvensen på 96 kHz,
skal du indstille "48kHz/96kHz PCM" til "96kHz/
24bit" under "LYDINDSTILLING" (side 73).
23
Trin 5: Tilslutning af netledning
Tilslut afspillerens og TV'ets netledning til stikkontakten.
Trin 6: Hurtig installation
Følg nedenstående anvisninger for at foretage den mindst mulige grundlæggende justering,
inden du anvender afspilleren.
Tryk på >, hvis du vil springe et punkt over. Hvis du vil vende tilbage til det foregående
punkt, skal du trykke på ..
"/1
./>
X/x
ENTER
1 Tænd TV'et.
4 Tryk på ENTER uden at ilægge en
disc.
2 Tryk på [/1.
Klargøringsdisplayet, hvor du kan vælge
sprog til displayet på skærmen, vises.
3 Indstil indgangsknappen på TV'et,
så signalet fra afspilleren vises på
TV-skærmen.
"Press [ENTER] to run QUICK SETUP"
(Tryk på [ENTER] for at køre HURTIG
INSTALLATION) vises nederst på
skærmen. Hvis denne meddelelse ikke
vises, skal du vælge "QUICK"
(HURTIG) under "SETUP"
(INSTALLATION) i kontrolmenuen for
at foretage Hurtig installation
(side 68).
24
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
ENGLISH
ENGLISH
FRANÇAIS
DEUTSCH
ITALIANO
ESPAÑOL
NEDERLANDS
DANSK
SVENSKA
5 Tryk på X/x for at vælge et sprog.
Afspilleren viser menuen og
underteksten på det valgte sprog.
6 Tryk på ENTER.
10Tryk på ENTER.
Klargøringsdisplayet, hvor du kan vælge
den type videosignal, der udsendes fra
LINE (RGB)-TV-stikket, vises.
SKÆRMINDSTILLING
16:9
TV TYPE:
16:9
PAUSESKÆRM:
4:3 LETTER BOX
BAGGRUNDS:
4:3 BESKÅRET
LINE:
TIL
KOMPONENTUDGANG:
AUTO
MODE (PROGRESSIVE):
SKÆRMINDSTILLING
TV TYPE:
16:9
SCREEN SAVER:
TIL
BAGGRUNDS:
STILL-BILLEDE
STANDARD
LINE:
KOMPONENTUNDGANG: STANDARD
S-VIDEO
MODE (PROGRESSIVE):
RGB
7 Tryk på X/x for at vælge den
11Tryk på X/x for at vælge den
indstilling, der passer til TVtypen.
signaltype, der skal udsendes fra
LINE (RGB)-TV-stikket.
◆ Hvis du har et widescreen-TV eller et
4:3 standard-TV med widescreenfunktion
• 16:9 (side 69)
Hvis du indstiller "LINE" til "RGB", kan
du ikke vælge
"KOMPONENTUNDGANG".
Afspilleren udsender ingen
komponentvideosignaler.
◆ Hvis du har et 4:3 standard-TV
• 4:3 LETTER BOX eller 4:3
BESKÅRET (side 69)
8 Tryk på ENTER.
Klargøringsdisplayet, hvor du kan vælge
den type videosignal, der udsendes fra
COMPONENT VIDEO OUT-stikkene,
vises.
SKÆRMINDSTILLING
TV TYPE:
16:9
PAUSESKÆRM:
TIL
BAGGRUNDS:
STILL-BILLEDE
VIDEO
LINE:
KOMPONENTUDGANG:
TIL
TIL
MODE (PROGRESSIVE):
FRA
Tilslutninger
Klargøringsdisplayet, hvor du kan vælge
formatforhold for det TV, der skal
tilsluttes, vises.
◆ Videosignaler
• STANDARD (side 70)
◆ S-videosignaler
• S-VIDEO (side 70)
◆ RGB-signaler
• RGB (side 70)
12Tryk på ENTER.
Klargøringsdisplayet, hvor du kan vælge
stiktype til tilslutning af forstærkeren
(receiveren), vises.
Er denne afspiller tilsluttet til en
forstærker el. reciever ? Vælg den type
tilslutning, du bruger.
JA
LINE OUTPUT L/R (AUDIO)
DIGITAL OUTPUT
Hvis du vil angive "LINE" til "RGB" i
trin 11, skal du vælge "FRA".
NEJ
9 Tryk på X/x for at vælge, om du vil
modtage progressive
videosignaler.
Vælg kun "TIL", hvis du har foretaget
videotilslutning A (side 16) og ønsker at
få vist progressive videosignaler.
,fortsat
25
13Tryk på X/x for at vælge en
eventuel stiktype, der bruges til
tilslutning til en forstærker
(receiver), og vælg derefter
ENTER.
15Tryk på ENTER.
"DTS" er valgt.
LYDINDSTILLING
AUDIO ATT:
FRA
AUDIO DRC:
STANDARD
DOWNMIX:
DOLBY SURROUND
DIGITAL UDGANG:
TIL
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
MPEG:
PCM
DTS:
FRA
48kHz/96kHz PCM:
FRA
TIL
Vælg det punkt, der passer til den valgte
lydtilslutning, på side 20 til 23 ( A til
D ).
A
• Hvis der kun tilsluttes et TV og ikke
andet, skal du vælge "NEJ". Hurtig
installation afsluttes, og tilslutningerne
er dermed udført.
B-1
C-1
• Vælg "LINE OUTPUT L/R (AUDIO)".
Hurtig installation er afsluttet og
tilslutningerne udført.
B-2
C-2
D
16Tryk på X/x for at vælge, om der
skal sendes et DTS-signal til
forstærkeren (receiveren).
Vælg det punkt, der passer til den valgte
lydtilslutning, på side 21 til 23 ( B til
D ).
B-2
C-2
• FRA (side 73)
D
• Vælg "DIGITAL OUTPUT".
Klargøringsdisplayet for "DOLBY
DIGITAL" vises.
• TIL (kun hvis forstærkeren (receiveren)
har en DTS-dekoder) (side 73)
Dolby Digital-signal, der skal
sendes til forstærkeren
(receiveren).
tilslutninger og klargøringshandlinger er
udført.
Hvis AV-forstærkeren (receiveren) har
en MPEG-dekoder, skal du indstille
"MPEG" til "MPEG" (side 73).
Tryk på ENTER.
14Tryk på X/x for at vælge den type 17Hurtig
installation er udført. Alle
Vælg det signal, der passer til den valgte
lydtilslutning, på side 21 til 23 ( B til
D ).
LYDINDSTILLING
AUDIO ATT:
FRA
AUDIO DRC:
STANDARD
DOWNMIX:
DOLBY SURROUND
DIGITAL UDGANG:
TIL
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
D-PCM
MPEG:
DOLBY DIGITAL
DTS:
48kHz/16bit
48kHz/96kHz PCM:
B-2
C-2
• D-PCM (side 73)
D
• DOLBY DIGITAL (kun hvis
forstærkeren (receiveren) har en Dolby
Digital-dekoder) (side 73)
26
Surround sound-effekter
Tilslutninger
Hvis du vil anvende afspillerens eller
forstærkerens (receiverens) surround soundeffekter, skal følgende menupunkter
indstilles, som beskrevet nedenfor, for den
lydtilslutning, du har valgt på side 21 til 23
( B til D ). Disse indstillinger er
standardindstillinger og skal ikke justeres, når
du tilslutter afspilleren første gang. Se side 67
for yderligere oplysninger om brug af
klargøringsdisplayet.
Lydtilslutning (side 21 tíl 23)
A
• Yderligere indstillinger er ikke nødvendige.
B-1
C-1
• Indstil "DOWN MIX" til "DOLBY
SURROUND" (side 72)
• Hvis lyden forvrænges, selv når du skruer
ned for lyden, skal du indstille "AUDIO
ATT" til "TIL" (side 72).
B-2
C-2
D
• Indstil "DOWN MIX" til "DOLBY
SURROUND" (side 72)
• Indstil "DIGITAL UDGANG" til "TIL"
(side 72)
27
4 Indsæt langsomt disc'en lige ind i
disc-åbningen.
Afspilning af discs
Afspilning af discs
Afhængigt af den valgte DVD eller VIDEO
CD er nogle af handlingerne muligvis
anderledes eller begrænsede.
Se den betjeningsvejledning, der følger med
disc'en.
[/1
H
[/1
Etiketsiden (siden, der ikke
skal afspilles) opad
5 Tryk på H.
Afspilleren starter afspilning (fortsat
afspilning). Juster lydstyrken på TV'et
eller forstærkeren (receiveren).
Afhængigt af den valgte disc vises der en
menu på TV-skærmen. Se side 31 for at
få oplysninger om DVD VIDEO'er. Se
side 32 for at få oplysninger om VIDEO
CD'er.
Sådan slukker du afspilleren
Tryk på [/1. Afspilleren går i standby.
Ved afspilning af 8 cm disc'e
H
1 Tænd TV'et.
2 Tryk på [/1.
Afspilleren tændes.
3 Indstil indgangsknappen på TV'et,
så signalet fra afspilleren vises på
TV-skærmen.
◆ Ved brug af en forstærker (receiver)
Tænd forstærkeren (receiveren), og vælg
den foretrukne kanal, så du kan høre lyd
fra afspilleren.
28
Du kan afspille en 8 cm disc uden behov for
en adapter. En adapter kan medføre
fejlfunktion.
z Tip!
Du kan få afspilleren til at slukke automatisk, hver
gang du lader den være i stop-tilstand i mere end 30
minutter. Aktiver eller deaktiver funktionen ved at
indstille "AUTOMATISK SLUKNING" i
"BRUGERDEFINERET INDSTILLING" til "TIL"
eller "FRA" (side 71).
Bemærk
Når du håndterer en disc, skal du passe på ikke at
røre ved afspilningssiden. Når en disc bliver
snavset, skal den tørres af fra midten og ud efter
med en blød klud.
Yderligere funktioner
Z
z Tip!
• Brug funktionen til hurtig genafspilning, når du
vil have vist en sekvens eller høre dialog, som du
ikke fik set/hørt i første omgang.
• Brug funktionen til hurtig fremsøgning, når du vil
springe en sekvens over, du ikke vil se.
Bemærk
CLEAR
X
H
(hurtig genafspilning)
(hurtig fremsøgning)
x
Låsning af discåbningen
(Børnesikringslås)
Du kan låse discåbningen for at forhindre
børn i at fjerne disc'en.
Hvis du vil
[/1
Betjening
Stoppe
Tryk på x
Holde pause
Tryk på X
Genoptage afspilning
efter pause
Tryk på X eller H
Gå til næste kapitel,
spor eller sekvens
under fortsat
afspilning
Tryk på >
Gå til forrige kapitel,
spor eller sekvens
under fortsat
afspilning
Tryk på .
Stoppe afspilningen
og fjerne disc'en
Tryk på Z
Afspille den
foregående sekvens
igen*
Tryk på
(hurtig genafspilning)
under afspilning
Foretage hurtig
fremsøgning af den
aktuelle sekvens**
Tryk på
(hurtig fremsøgning)
under afspilning
Forstørre billedet***
Tryk gentagne gange
på ZOOM. Tryk på
CLEAR for at
annullere.
Afspilning af discs
./>
ZOOM
Du kan måske ikke bruge funktionen til hurtig
genafspilning eller hurtig fremsøgning på alle
sekvenser.
ENTER
* Kun DVD VIDEO'er/DVD-RW'er/DVD-R'er
** Kun DVD VIDEO'er/DVD-RW'er/DVD-R'er/
Kun DVD+RW'er
***Kun video og JPEG-billeder (undtagen
BAGGRUNDS-billeder). Du kan flytte det
forstørrede billede med C/X/x/c. Afhængigt
af disc'ens indhold kan zoomfunktionen blive
annulleret automatisk, når billedet flyttes.
O RETURN
Når afspilleren er i standby, skal du trykke
på O RETUR, ENTER og derefter på [/1
på fjernbetjeningen.
Afspilleren tændes, og meddelelsen
"LOCKED" vises i frontpaneldisplayet.
Knappen A og Z på afspilleren eller
fjernbetjeningen fungerer ikke, mens
børnesikringslåsen er aktiveret.
Sådan låses discåbningen op
Når afspilleren er i standby, skal du trykke på
O RETUR, ENTER og derefter på [/1 igen.
z Tip!
Du kan sætte en disc i, selv om børnesikringslåsen
er aktiveret.
Bemærk
Selv hvis du valgte "NULSTIL" under
"INSTALLATION" i kontrolmenuen (side 68),
forbliver discåbningen låst.
29
Genoptag afspilningen
fra det punkt, hvor du
stoppede disc'en
(Genoptag multi-disc)
Afspilleren husker det punkt, hvor du
stoppede disc'en, for op til 6 discs, og
genoptager afspilning, næste gang du ilægger
den samme disc. Når du gemmer et punkt til
genoptagelse af afspilning for den syvende
disc, slettes punktet for den første disc.
H
x
1 Når du afspiller en disc, skal du
trykke på x for at stoppe
afspilningen.
Meddelelsen "RESUME" vises i
frontpaneldisplayet.
2 Tryk på H.
Afspilleren starter afspilningen fra det
punkt, hvor du stoppede disc'en i trin 1.
z Tip!
Hvis du vil afspille fra begyndelsen af disc'en, skal
du trykke to gange på x og derefter trykke på H.
30
Bemærk
• "GENOPTAGET AFSPILNING" under
"BRUGERDEFINERET INDSTILLING" skal
være indstillet til "TIL" (standard), for at denne
funktion virker (side 71).
• Det punkt, hvor du stopper afspilningen, slettes,
hvis:
– Du skifter afspilningsfunktion.
– Du ændrer indstillingerne i klargøringsdisplayet.
• Ved DVD-RW'er i VR-tilstand, CD'er og DATA
CD'er husker afspilleren punktet til genoptagelse
af afspilning for den aktuelle disc.
Genoptagelsespunktet slettes, når:
– du fjerner disc'en.
– du tager netledningen ud af afspilleren eller
stikkontakten.
– afspilleren går i standby-tilstand (kun DATA
CD).
• Genoptagelse af afspilning virker ikke under
Tilfældig afspilning og Programmeret afspilning.
• Denne funktion fungerer måske ikke med nogle
discs.
• Hvis "GENOPTAGET AFSPILNING" under
"BRUGERDEFINERET INDSTILLING " er
angivet til "TIL", og du afspiller en optaget disc
(f.eks. en DVD-RW) afspiller afspilleren
muligvis andre optagne discs fra samme
genoptagelsespunkt. Hvis du vil afspille fra
begyndelsen, skal du trykke to gange på x og
derefter trykke på H.
Brug af DVD'ens menu
På nogle DVD-RW'er i VR-tilstand (Video
Recording – videooptagelse) kan der afspilles
to typer titler: oprindeligt indspillede titler
(ORIGINAL) og titler, som kan oprettes på
DVD-afspillere, der kan optages på, til
redigering (PLAY LIST). Du kan vælge den
type titel, du vil afspille.
Afspilning af discs
En DVD er inddelt i lange sektioner af en film
eller et musikstykke, der kaldes "titler". Når
du afspiller en DVD, der indeholder flere
titler, kan du vælge den ønskede titel ved
hjælp af TOP MENU-knappen.
Når du afspiller visse DVD'er, kan du bl.a.
vælge sproget for underteksterne og lyden
ved hjælp af MENU-knappen.
Vælg "ORIGINAL" eller
"PLAY LIST" på en DVDRW
Nummerknapper
ENTER
C/X/x/c
TOP MENU
MENU
1 Tryk på TOP MENU eller MENU.
Disc'ens menu vises på TV-skærmen.
Menuindholdet afhænger af den valgte
disc.
2 Tryk på C/X/x/c eller
nummerknapperne for at vælge
det punkt, du vil afspille eller
ændre.
Hvis du trykker på nummertasterne, vises
følgende display.
Tryk på nummerknapperne for at vælge
det ønskede menupunkt.
X/x
ENTER
DISPLAY
1 Tryk på DISPLAY, når afspilleren
er i stop-tilstand.
Kontrolmenuen vises.
2 Tryk på X/x for at vælge
(ORIGINAL/PLAY LIST), og tryk
derefter på ENTER.
Valgmulighederne for "ORIGINAL/
PLAY LIST" vises.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
PLAY LIST
PLAY LIST
ORIGINAL
DVD-RW
1
3 Tryk på ENTER.
,fortsat
31
3 Tryk på X/x for at vælge en
indstilling.
• PLAY LIST: afspiller de titler, der er
oprettet fra "ORIGINAL", til
redigering.
• ORIGINAL: afspiller de titler, der
oprindeligt blev indspillet.
4 Tryk på ENTER.
Afspilning af VIDEO CD'er
med PBC-funktioner
(PBC-afspilning)
Ved PBC-afspilning (Playback Control) kan
du afspille VIDEO CD'er interaktivt ved at
følge vejledningen i menuen på TV-skærmen.
Nummerknapper
./>
H
x
ENTER
O RETURN
1 Start afspilningen af en VIDEO CD
med PBC-funktioner.
Valgmenuen vises.
2 Tryk på nummerknapperne for at
vælge det ønskede menupunkt.
3 Tryk på ENTER.
4 Følg vejledningen i menuen, når
du skal udføre interaktive
handlinger.
Se den vejledning, der følger med disc'en,
da betjeningen afhænger af den valgte
VIDEO CD.
Sådan vender du tilbage til menuen
Tryk på O RETUR.
32
z Tip!
Hvis du vil foretage afspilning uden PBCfunktioner, skal du trykke på ./> eller
nummerknapperne, mens afspilleren er stoppet, for
at vælge et spor. Tryk derefter på H eller ENTER.
Meddelelsen "Afspilning uden PBC" vises på TVskærmen, og afspilleren starter fortsat afspilning.
Du kan ikke afspille stillbilleder, f.eks. en menu.
Hvis du vil vende tilbage til PBC-afspilning, skal du
trykke på x to gange og derefter trykke på H.
(Programmeret afspilning, Afspilning
i tilfældig rækkefølge, Gentaget
afspilning, A-B Gentaget afspilning)
Du kan indstille følgende
afspilningsfunktioner:
• Programmeret afspilning (side 33)
• Afspilning i tilfældig rækkefølge (side 35)
• Gentaget afspilning (side 36)
• A-B Gentaget afspilning (side 37)
Afspilning af discs
Bemærk
Afhængigt af den valgte VIDEO CD vises
meddelelsen "Tryk på ENTER" i trin 3 muligvis
som "Tryk på SELECT" i den vejledning, der følger
med disc'en. I så fald skal du trykke på H.
Forskellige
afspilningsfunktioner
Bemærk
Afspilningsfunktionen annulleres, hvis:
– du fjerner disc'en.
– afspilleren går i standby, når du trykker på [/1.
Oprettelse af dit eget program
(Programmeret afspilning)
Du kan afspille indholdet af en disc i den
ønskede rækkefølge ved at ændre på
rækkefølgen af titler, kapitler eller spor på
disc'en for at oprette dit eget program. Du kan
programmere op til 99 titler, kapitler og spor.
CLEAR
H
ENTER
X/x/c
DISPLAY
1
Tryk på DISPLAY.
Kontrolmenuen vises.
,fortsat
33
2
Tryk på X/x for at vælge
(PROGRAM), og tryk derefter på
ENTER.
PROGRAM
SLET ALLE
1. TITEL – –
2. TITEL – –
3. TITEL – –
4. TITEL – –
5. TITEL – –
6. TITEL – –
7. TITEL – –
"PROGRAM"-indstillingerne vises.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
FRA
FRA
START
TIL
PLAY
DVD VIDEO
SLET ALLE
1. TITEL 0 2 – 0 3
2. TITEL – –
3. TITEL – –
4. TITEL – –
5. TITEL – –
6. TITEL – –
7. TITEL – –
Tryk på X/x for at vælge "START t",
og tryk derefter på ENTER.
"SPOR" vises, når du afspiller
en VIDEO CD eller CD.
PROGRAM
SLET ALLE
1. TITEL
2. TITEL – –
3. TITEL – –
4. TITEL – –
5. TITEL – –
6. TITEL – –
7. TITEL – –
T
◆ Ved afspilning af en VIDEO CD eller
CD
Vælg f.eks. spor "02".
Tryk på X/x for at vælge "02" under "T",
og tryk derefter på ENTER.
Det valgte spor
SLET ALLE
1. SPOR
2. SPOR
3. SPOR
4. SPOR
5. SPOR
6. SPOR
7. SPOR
Markøren flytter til titlen eller sporrække
"T" (i dette tilfælde "01").
SLET ALLE
1. TITEL – –
2. TITEL – –
3. TITEL – –
4. TITEL – –
5. TITEL – –
6. TITEL – –
7. TITEL – –
T
C
––
01
02
03
04
05
ALLE
01
02
03
04
05
06
Vælg den titel, det kapitel eller det
spor, du vil programmere.
◆ Ved afspilning af en DVD VIDEO
Vælg f.eks. kapitel "03" i titel "02".
Tryk på X/x for at vælge "02" under "T",
og tryk derefter på ENTER.
34
02
––
––
––
––
––
––
––
01
02
03
04
05
Samlet tid for de programmerede spor
6
Gentag trin 4 og 5 for at programmere
andre titler, kapitler eller spor.
De programmerede titler, kapitler og spor
vises i den valgte rækkefølge.
Kapitler, der er optaget på en disc
5
0:15:30
T
PROGRAM
Tryk på c.
PROGRAM
T
––
01
02
03
04
05
Den valgte titel og det valgte kapitel
––
01
02
03
04
05
Titler eller spor, der
er optaget på en disc
4
C
ALLE
01
02
03
04
05
06
Tryk dernæst på X/x for at vælge "03"
under "C", og tryk derefter på ENTER.
PROGRAM
3
T
––
01
02
03
04
05
7
Tryk på H for at starte Programmeret
afspilning.
Programmeret afspilning begynder.
Når programmet slutter, kan du genstarte
det samme program ved at trykke på H.
Sådan vender du tilbage til normal
afspilning
Tryk på CLEAR, eller vælg "FRA" i trin 3.
Hvis du vil afspille det samme program igen,
skal du vælge "TIL" i trin 3 og trykke på
ENTER.
Sådan ændrer eller annullerer du et
program
Udfør trin 1-3 under "Oprettelse af dit
eget program (Programmeret
afspilning)".
2
Vælg det ønskede programnummer for
den titel, det kapitel eller det spor, du vil
ændre eller annullere, ved hjælp af X/x,
og tryk derefter på c.
3
Du kan få afspilleren til at "blande" titler,
kapitler eller spor. Efterfølgende "tilfældige
afspilning" kan give en anden
afspilningsrækkefølge.
Afspilning af discs
1
Afspilning i tilfældig rækkefølge
(Tilfældig afspilning)
CLEAR
Udfør trin 5, hvis du vil foretage en ny
programmering. Hvis du vil annullere et
program, skal du vælge "--" under "T" og
derefter trykke på ENTER.
H
ENTER
X/x
DISPLAY
Sådan annullerer du alle titler, kapitler
eller spor i den programmerede
rækkefølge
1
1
Udfør trin 1-3 under "Oprettelse af dit
eget program (Programmeret afspilning)".
2
2
3
Tryk på X, og vælg "SLET ALLE".
Kontrolmenuen vises.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
z Tip!
Du kan anvende Gentaget afspilning eller Tilfældig
afspilning for de programmerede titler, kapitler
eller spor. Under Programmeret afspilning skal du
følge trinnene i Gentaget afspilning (side 36) eller
Tilfældig afspilning (side 35).
Når du programmerer spor på en Super VCD, vises
den totale afspilningstid ikke.
Tryk på X/x for at vælge
(SHUFFLE), og tryk derefter på ENTER.
"SHUFFLE"-indstillingerne vises.
Tryk på ENTER.
Bemærk
Tryk på DISPLAY under afspilningen.
PLAY
DVD VIDEO
FRA
FRA
TITEL
KAPITEL
3
Tryk på X/x for at vælge det emne, der
skal afspilles.
◆ Ved afspilning af en DVD VIDEO
• TITEL
• KAPITEL
◆ Ved afspilning af en VIDEO CD eller
CD
• SPOR
◆ Når Programmeret afspilning er
aktiveret
• TIL: Afspiller de titler, kapitler eller
spor, der er valgt i Programmeret
afspilning.
,fortsat
35
4
Tryk på ENTER.
Afspilning i tilfældig rækkefølge starter.
Sådan vender du tilbage til normal
afspilning
Tryk på CLEAR, eller vælg "FRA" i trin 3.
z Tip!
• Du kan indstille Afspilning i tilfældig rækkefølge,
når afspilleren er stoppet. Når du har valgt
indstillingen "SHUFFLE", skal du trykke på H.
Afspilning i tilfældig rækkefølge starter.
• Du kan afspille op til 200 kapitler på en disc i
vilkårlig rækkefølge, hvis du vælger indstillingen
"KAPITEL".
Afspilning flere gange
(Gentaget afspilning)
Du kan afspille alle titlerne eller sporene på
en disc eller en enkelt titel, kapitel eller spor
flere gange.
Du kan anvende en kombination af
funktionerne Afspilning i tilfældig
rækkefølge og Programmeret afspilning.
CLEAR
Bemærk
Du kan ikke bruge denne funktion med VIDEO
CD'er og Super VCD med PBC-afspilning.
H
ENTER
X/x
DISPLAY
1
Tryk på DISPLAY under afspilningen.
Kontrolmenuen vises.
2
Tryk på X/x for at vælge
(GENTAG), og tryk derefter på ENTER.
"GENTAG"-indstillingerne vises.
1(12)
1(28)
T
0:00:02
PLAY
DVD VIDEO
FRA
FRA
DISC
TITEL
KAPITEL
◆ Ved afspilning af en DVD VIDEO
• DISC: gentager alle titlerne.
• TITEL: gentager den aktuelle titel på en
disc.
• KAPITEL: gentager det aktuelle
kapitel.
36
◆ Ved afspilning af en DVD-RW
• DISC: gentager alle titler for den valgte
type.
• TITEL: gentager den aktuelle titel på en
disc.
• KAPITEL: gentager det aktuelle
kapitel.
Du kan afspille en bestemt del af en titel, et
kapitel eller et spor flere gange. (denne
funktion er f.eks. praktisk, hvis du vil lære en
passage udenad).
◆ Ved afspilning af en DATA CD med
MP3-lydspor eller JPEG-billedfiler
• DISC: gentager alle albummene.
• ALBUM: gentager det aktuelle album.
• SPOR (kun MP3-lydspor): gentager det
aktuelle spor.
CLEAR
◆ Når Programmeret afspilning eller
Tilfældig afspilning er aktiveret
• TIL: gentager Programmeret afspilning
eller Afspilning i tilfældig rækkefølge.
3
Afspilning af discs
◆ Ved afspilning af en VIDEO CD eller
CD
• DISC: gentager alle sporene.
• SPOR: gentager det aktuelle spor.
Gentagelse af en bestemt del
(A-B Gentaget afspilning)
ENTER
X/x
DISPLAY
Tryk på X/x for at vælge en indstilling,
og tryk på ENTER.
1
Sådan vender du tilbage til normal
afspilning
Kontrolmenuen vises.
2
Tryk på CLEAR, eller vælg "FRA" i trin 2.
Tryk på X/x for at vælge
(A-B
GENTAG), og tryk derefter på ENTER.
"A-B GENTAG"-indstillingerne vises.
z Tip!
Du kan angive Gentaget afspilning, når afspilleren
er stoppet. Når du har valgt indstillingen
"GENTAG", skal du trykke på H. Gentaget
afspilning starter.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
DVD VIDEO
FRA
START
FRA
Bemærk
• Du kan ikke bruge denne funktion med VIDEO
CD'er og Super VCD med PBC-afspilning.
• Når du gentager afspilning af en DATA CD, der
indeholder MP3-lydspor og JPEG-billedfiler med
uoverensstemmende afspilningstid, svarer lyden
ikke til billedet.
• Når "MODE (MP3, JPEG)" er indstillet til
"BILLEDE (JPEG)" (side 58), kan du ikke vælge
"SPOR".
Tryk på DISPLAY under afspilningen.
3
Tryk på X/x for at vælge "START t",
og tryk derefter på ENTER.
Displayet for "A-B GENTAG"indstillingen vises.
A 18 - 1:32:30
B
,fortsat
37
4
Når du under afspilningen finder
startpunktet (punkt A) i den del, som
skal afspilles flere gange, skal du
trykke på ENTER.
Dermed er startpunktet (punkt A)
angivet.
A 18 - 1:32:55
5
B 18 - 1:33:05
Når du når til slutpunktet (punkt B),
skal du trykke på ENTER igen.
Indstillingspunkterne vises, og
afspilleren begynder at gentage
afspilningen af den ønskede del.
A 18 - 1:32:55
B 18 - 1:34:30
Sådan vender du tilbage til normal
afspilning
Tryk på CLEAR, eller vælg "FRA" i trin 3.
Bemærk
• Når du angiver A-B Gentaget afspilning,
annulleres indstillingerne for Afspilning i
vilkårlig rækkefølge, Gentaget afspilning og
Programmeret afspilning.
• A-B Gentaget afspilning virker ikke ved flere
titler.
38
Søgning efter en sekvens
Søgning efter et bestemt
punkt på en disc
(Søgning, Scan, Afspilning i
slowmotion, Frysning af billede)
Du kan søge efter næste eller forrige kapitel,
spor eller sekvens ved hjælp af ./> på
afspilleren.
Tryk én gang kortvarigt på > eller .
under afspilning for at gå til næste eller
forrige kapitel/spor/sekvens. Eller tryk på
> eller ., og hold den nede for at søge
fremad eller tilbage, og slip knappen, når du
finder det sted, hvor du vil fortsætte med
normal afspilning. (Søg)
Søgning efter et punkt hurtigt
ved at afspille en disc ved hurtig
frem- eller tilbagesøgning (Scan)
m/
M
Søgning efter en sekvens
Du kan hurtigt finde et bestemt punkt på en
disc ved at afspille billedet eller foretage
langsom afspilning.
Sådan finder du hurtigt et punkt
ved hjælp af knappen Forrige/
Næste
(trin)
(trin)
H
./>
H
Tryk på
m eller M
, mens du
afspiller en disc. Når du finder det ønskede
punkt, skal du trykke på H for at vende
tilbage til normal hastighed. Hver gang du
trykker på
m eller M
under
scanningen, ændres søgehastigheden. Med
hvert tryk ændres angivelsen som vist i det
nedenstående: Den egentlige hastighed kan
variere ved nogle discs.
Afspilningsretning
×2B t 1M t 2M t 3M
Bemærk
• Det afhænger af den valgte DVD/VIDEO CD, om
du kan udføre de handlinger, der beskrives i det
følgende.
• I forbindelse med DATA CD'er kan du kun søge
efter et bestemt punkt i et MP3-lydspor.
3M (kun DVD VIDEO/DVD-RW/VIDEO CD)
×2B (kun DVD VIDEO/CD)
Modsat retning
×2b t 1m t 2m t 3m
3m (kun DVD VIDEO/DVD-RW/VIDEO CD)
×2b (kun DVD VIDEO)
Afspilningshastigheden "×2B"/"×2b" er ca.
dobbelt så høj som den normale hastighed.
Afspilningshastigheden "3M"/"3m" er
højere end "2M"/"2m", og
afspilningshastigheden "2M"/"2m" er
højere end "1M"/"1m".
,fortsat
39
Visning af billede efter billede
(Afspilning i slowmotion)
Tryk på
m eller M
, når
afspilleren er i pausetilstand. Hvis du vil
vende tilbage til normal hastighed, skal du
trykke på H.
Hver gang du trykker på
m eller M
under Afspilning i slowmotion, ændres
afspilningshastigheden. Der findes to
hastigheder. Ved hvert tryk ændres
angivelsen således:
Afspilningsretning
2
y1
Søgning efter titel/
kapitel/spor/sekvens
osv.
Du kan søge på en DVD efter titel eller
kapitel, og du kan søge på en VIDEO CD/CD/
DATA CD efter spor, indeks eller sekvens.
Eftersom titler og spor tildeles entydige
numre på disc'en, kan du vælge det ønskede
ved at angive det pågældende nummer. Du
kan også søge efter en sekvens ved hjælp af
tidskoden.
Modsat retning (kun DVD)
2
y1
Afspilningshastigheden "2 y"/"2
langsommere end "1 y"/"1
".
" er
Nummerknapper
CLEAR
Sådan afspilles ét billede ad
gangen (Frysning af billede)
ENTER
Når afspilleren er i pausetilstand, skal du
trykke på
(trin) for at gå til næste
billede. Tryk på
(trin) for at gå til
foregående billede (kun DVD). Hvis du vil
vende tilbage til normal afspilning, skal du
trykke på H.
Bemærk
Det er ikke muligt at søge efter et stillbillede på en
DVD-RW i VR-tilstand.
X/x
DISPLAY
1 Tryk på DISPLAY (tryk to gange
ved afspilning af en DATA CD med
JPEG-billedfiler).
Kontrolmenuen vises.
2 Tryk på X/x for at vælge
søgemetode.
◆ Ved afspilning af en DVD VIDEO/
DVD-RW
TITEL
KAPITEL
KLOKKEN/TEKST
Vælg "KLOKKEN/TEKST" for at søge
efter et startpunkt ved at indtaste
tidskoden.
40
◆ Ved afspilning af en VIDEO CD eller en
Super VCD uden PBC-afspilning
4 Tryk på nummerknapperne for at
vælge den titel, det kapitel, det
spor, det indeks eller det
sekvensnummer, du vil søge efter.
SPOR
INDEKS
◆ Ved afspilning af en VIDEO CD eller en
Super VCD med PBC-afspilning
◆ Hvis du laver en fejl
Annuller nummeret ved at trykke på
knappen CLEAR, og vælg derefter et
andet nummer.
SEKVENS
◆ Ved afspilning af en CD
SPOR
5 Tryk på ENTER.
Afspilleren starter afspilningen fra det
valgte nummer.
ALBUM
SPOR
◆ Ved afspilning af en DATA CD (JPEGfil)
ALBUM
FIL
Eksempel: Hvis du vælger
KAPITEL,
vælges "**(**)" (** henviser til et
nummer).
Tallet i parentes angiver det samlede
antal titler, kapitler, spor, indekser eller
sekvenser.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
PLAY
DVD VIDEO
Valgt række
3 Tryk på ENTER.
"** (**)" ændres til "-- (**)".
12(27)
(34)
T
1:32:55
PLAY
DVD VIDEO
Søgning efter en sekvens ved hjælp af en
tidskode (kun DVD VIDEO/DVD-RW)
1
Vælg
KLOKKEN/TEKST i trin
2.
"T **:**:**" (aktuelle titels spilletid)
vælges.
2
Tryk på ENTER.
"T **:**:**" ændres til "T --:--:--".
Angiv tidskoden ved hjælp af
nummerknapperne, og tryk derefter på
ENTER.
Hvis du f.eks. vil finde den sekvens, der
starter ved 2 timer, 10 minutter og 20
sekunder, skal du blot indtaste "2:10:20".
3
Søgning efter en sekvens
◆ Ved afspilning af en DATA CD (MP3lydspor)
z Tip!
• Når kontrolmenudisplayet er deaktiveret, kan du
søge efter et kapitel (DVD VIDEO/DVD-RW)
eller et spor (CD) ved at trykke på
nummerknapperne og ENTER.
• Du kan få vist den første sekvens af titler, kapitler
eller spor, som er optaget på disc'en, på en skærm,
der er opdelt i ni sektioner. Du kan starte
afspilning direkte ved at vælge en af sekvenserne.
Se “Søgning efter sekvens
(BILLEDNAVIGATION)” på næste side for at få
yderligere oplysninger.
Bemærk
• Det viste titel-, kapitel- eller spornummer er det
samme nummer, som er optaget på disc'en.
• Det er ikke muligt at søge efter en sekvens på en
DVD+RW via tidskoden.
41
Søgning efter sekvens
(BILLEDNAVIGATION)
Du kan opdele skærmen i ni mindre skærme
og hurtigt finde den ønskede sekvens.
PICTURE
NAVI
C/X/x/c
ENTER
3 Tryk på ENTER.
Den første sekvens i hvert kapitel, hver
titel eller hvert spor vises som følger.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4 Tryk på C/X/x/c for at vælge et
kapitel, en titel eller et spor, og
tryk på ENTER.
Afspilningen starter fra den valgte
sekvens.
O RETURN
Sådan vender du tilbage til normal
afspilning
1 Tryk på PICTURE NAVI under
afspilning.
Følgende display vises.
KAPITELVISNING
ENTER
2 Tryk på PICTURE NAVI flere gange
for at vælge punktet.
• KAPITELVISNING (kun DVD VIDEO):
viser den første sekvens i hvert kapitel.
• TITELVISNING (kun DVD VIDEO):
viser den første sekvens i hver titel.
• SPORVISNING (Kun VIDEO CD/
Super VCD):
viser den første sekvens i hvert spor.
42
Tryk på O RETURN.
z Tip!
Hvis der er mere end ni kapitler, titler eller spor,
vises V nederst til højre.
Hvis du vil have vist yderligere kapitler, titler eller
spor, skal du vælge sekvenserne nederst og trykke
på x. Du kan vende tilbage til den forrige sekvens
ved at vælge sekvenserne øverst og trykke på X.
Bemærk
Det afhænger af den valgte disc, om du kan vælge
alle funktioner.
Visning af oplysninger om
disc'en
Visning af spilletid og
resterende spilletid
TIME/TEXT
1 Tryk på TIME/TEXT under
afspilning.
Følgende display vises.
◆ Ved afspilning af en VIDEO CD eller en
Super VCD (med PBC-funktioner)
• *:* (minutter: sekunder)
Spilletid for den aktuelle sekvens
◆ Ved afspilning af en VIDEO CD
(uden PBC-funktioner) eller CD
• T *:* (minutter: sekunder)
Spilletid for det aktuelle spor
• T–*:*
Resterende spilletid for det aktuelle
spor
• D *:*
Spilletid for den aktuelle disc
• D –*:*
Resterende spilletid for den aktuelle
disc
Visning af oplysninger om disc'en
Du kan kontrollere spilletid og resterende
spilletid af den aktuelle titel, det aktuelle
kapitel eller det aktuelle spor. Du kan også
kontrollere DVD/CD-teksten eller
spornavnet (MP3-lydspor), der er optaget på
disc'en.
◆ Ved afspilning af en DVD VIDEO eller
en DVD-RW
• T *:*:* (timer: minutter: sekunder)
Spilletid for den aktuelle titel
• T–*:*:*
Resterende spilletid for den aktuelle
titel
• C *:*:*
Spilletid for det aktuelle kapitel
• C–*:*:*
Resterende spilletid for det aktuelle
kapitel
◆ Ved afspilning af en Super VCD
(uden PBC-funktioner)
• T *:* (minutter: sekunder)
Spilletid for det aktuelle spor
◆ Ved afspilning af en DATA CD
(MP3-lydspor)
• T *:* (minutter: sekunder)
Spilletid for det aktuelle spor
T 1:01:57
Tidsoplysninger
2 Tryk på TIME/TEXT flere gange for
at ændre tidsoplysningerne.
De tilgængelige tidsoplysninger
afhænger af den aktuelt afspillede
disctype.
,fortsat
43
Visning af disc'ens
afspilningsoplysninger
Visning af oplysningerne i
frontpaneldisplayet
Sådan kontrolleres DVD/CD-teksten
Du kan også få vist de tidsoplysninger og den
tekst, der vises på TV-skærmen, i
frontpaneldisplayet. Oplysningerne i
frontpaneldisplayet ændres på følgende vis,
når du ændrer tidsoplysningerne på TVskærmen.
Tryk på TIME/TEXT flere gange i trin 2 for
at få vist den tekst, der er optaget på DVD'en/
CD'en.
DVD/CD-teksten vises kun, når teksten er
optaget på disc'en. Du kan ikke ændre
teksten. Hvis disc'en ikke indeholder tekst,
vises meddelelsen "NO TEXT".
Ved afspilning af en DVD VIDEO eller en
DVD-RW
Spilletid for den aktuelle titel
1
BRAHMS SYMPHONY
Resterende spilletid for den aktuelle titel
Sådan vises teksten for DATA CD
(MP3-lydspor)
Spor- og albumnavnet vises, hvis du trykker
på TIME/TEXT under afspilning af MP3lydspor på en DATA CD. Du kan også få vist
lydbithastigheden (mængden af data pr.
sekund for den aktuelle lyd) på TV-skærmen.
Bithastighed
T
17:30
1
Spilletid for det aktuelle kapitel
1
Resterende spilletid for det aktuelle kapitel
1
128k
Tekst
1
JAZZ
RIVER SIDE
Albumnavn
Aktuel titel og aktuelt kapitelnummer
1
Spornavn
(returnerer automatisk til toppen)
Ved afspilning af en DATA CD
(MP3-lydspor)
Spilletid og nummer på det
aktuelle spor
1
Spornavn
1
44
Ved afspilning af en VIDEO CD
(uden PBC-funktioner) eller en CD
Spilletid og nummer på det
aktuelle spor
1
Resterende spilletid for det aktuelle spor
1
Disc'ens spilletid
Resterende spilletid for disc'en
1
Tekst
1
Visning af oplysninger om disc'en
1
z Tip!
• Ved afspilning af VIDEO CD'er uden PBCfunktioner vises spornummeret og
indeksnummeret efter teksten.
• Ved afspilning af VIDEO CD'er med PBCfunktioner vises sekvensnummeret eller
spilletiden.
• Lange tekstsegmenter, der ikke kan være på en
enkelt linje, ruller hen over frontpaneldisplayet.
• Du kan også få vist tidsoplysningerne og teksten
ved hjælp af kontrolmenuen (side 12).
Bemærk
• Afhængigt af den afspillede disctype, vises DVD/
CD-teksten eller -spornavnet måske ikke.
• Afspilleren kan kun vise det første niveau af
DVD/CD-teksten, f.eks. disc'ens navn eller titel.
• Spilletid på MP3-lydspor vises måske ikke
korrekt.
• Hvis du afspiller en disc, som kun indeholder
JPEG-billedfiler, vises "NO AUDIO DATA", når
"MODE (MP3, JPEG)" er indstillet til "AUTO",
og "JPEG" vises, når "MODE (MP3, JPEG)" er
indstillet til "BILLEDE (JPEG)" i
frontpaneldisplayet.
45
Lydjusteringer
Ændring af lyden
Under afspilning af en DVD VIDEO, der er
optaget i flere lydformater (PCM, Dolby
Digital, MPEG-lyd eller DTS), kan du ændre
lydformatet. Hvis DVD VIDEO'en er optaget
med flersprogede spor, kan du også ændre
sprog.
Ved CD'er, DATA CD'er eller VIDEO CD'er
kan du vælge lyden fra enten den højre eller
venstre kanal og lytte til lyden fra den valgte
kanal gennem både højre og venstre højttaler.
Ved afspilning af en disc, der indeholder
musik med sangen på den højre kanal og
instrumenterne på den venstre kanal, kan du
f.eks. vælge den venstre kanal og høre
instrumenterne fra begge højttalere.
◆ Ved afspilning af en DVD VIDEO
Valgmulighederne for sprog afhænger af
den valgte DVD VIDEO.
Når der vises fire cifre, angiver disse en
sprogkode. Se “Liste over sprogkoder" på
side 81 for at se, hvilket sprog en bestemt
kode repræsenterer. Hvis det samme
sprog vises to eller flere gange, er DVD
VIDEO'en optaget i flere lydformater.
◆ Ved afspilning af en DVD-RW
De lydsporstyper, som er optaget på
disc'en, vises. Standardindstillingen er
understreget.
Eksempel:
• 1: NETLEDNING (hovedlyd)
• 1: SUB (underlyd)
• 1: NETLEDNING+SUB (hoved- og
underlyd)
◆ Ved afspilning af en VIDEO CD, CD
eller DATA CD (MP3-lydspor)
Standardindstillingen er understreget.
• STEREO: Standardstereolyd
• 1/V: Lyden fra den venstre kanal
(monolyd)
• 2/H: Lyden fra den højre kanal
(monolyd)
◆ Ved afspilning af en Super VCD
Standardindstillingen er understreget.
• 1:STEREO: Stereolyden fra lydspor 1
• 1:1/V: Lyden fra venstre kanal i lydspor
1 (mono)
• 1:2/H: Lyden fra højre kanal i lydspor 1
(mono)
• 2:STEREO: Stereolyden fra lydspor 2
• 2:1/V: Lyden fra venstre kanal i lydspor
2 (mono)
• 2:2/H: Lyden fra højre kanal i lydspor 2
(mono)
1 Tryk på
(lyd) under afspilning.
Følgende display vises.
1:ENGELSK DOLBY DIGITAL 3/2.1
2 Tryk på
(lyd) flere gange for at
vælge det foretrukne lydsignal.
46
Bemærk
Under afspilning af en Super VCD, som lydspor 2
ikke er optaget på, udsendes der ingen lyde, når du
vælger "2:STEREO", "2:1/V" eller "2:2/H".
Kontrol af lydsignalets format
Du kan kontrollere lydsignalformatet ved at
trykke på
flere gange under afspilningen.
Formatet af det aktuelle lydsignal (Dolby
Digital, DTS, PCM osv.) vises som beskrevet
herunder.
Eksempel:
Dolby Digital 5.1-kanal
Bag (L/R)
1:ENGELSK DOLBY DIGITAL 3 / 2 .1
LFE (Low Frequency
Effect)-signal
Eksempel:
Dolby Digital 3-kanal
Når du tilslutter et stereo-TV eller to
fronthøjttalere, giver TVS (TV Virtual
Surround) dig mulighed for at nyde surround
sound-effekter ved at bruge lydbilleder til at
danne virtuelle baghøjttalere ud fra lyden fra
fronthøjttalerne (L: venstre, R: højre) uden
brug af reelle baghøjttalere. TVS blev
udviklet af Sony til at gengive surround sound
til privatbrug ved hjælp af et stereo-TV.
Dette fungerer kun ved afspilning af et
flerkanals Dolby-lydspor. Hertil kommer, at
hvis afspilleren er indstillet til at udsende
signalet fra DIGITAL OUT (COAXIAL eller
OPTICAL), kan surround-effekten kun høres,
når "DOLBY DIGITAL" er indstillet til "DPCM" i "LYDINDSTILLING" (side 73).
Lydjusteringer
Front (L/R)
+ Center
Indstillinger for TV
Virtual Surround (TVS)
2:DANSK DOLBY DIGITAL 2 / 1
Front (L/R)
Bag
(Mono)
Om lydsignaler
Lydsignaler optaget på en disc indeholder de
lydelementer (kanaler), der ses nedenfor.
Hver kanal udsendes fra en separat højttaler.
• Front (L)
• Front (R)
• Center
• Bag (L)
• Bag (R)
• Bag (Mono): Dette signal kan enten være
Dolby Surround Sound-behandlede signaler
eller Dolby Digital-baglydsignaler i mono.
• LFE-signal (Low Frequency Effect)
SUR
1 Tryk på SUR under afspilning.
Følgende display vises.
TVS-DYNAMISK
Bemærk
• Hvis "DTS" i "LYDINDSTILLING" er stillet til
"FRA", vises indstillingen DTS-sporvalg ikke på
skærmen, selv om disc'en indeholder DTS-spor
(side 73).
• MPEG-lydsignaler med mere end to kanaler vises
som angivet ovenfor (3/2.1, 2/1), men kun
signalerne Front (L) og Front (R) sendes ud i de to
fronthøjttalere.
2 Tryk på SUR flere gange for at
vælge en af TVS-lydene.
Se de forklaringer, der er givet til det
enkelte menupunkt, i følgende afsnit.
• TVS-DYNAMISK
• TVS-BRED
• TVS-NAT
• TVS-STANDARD
,fortsat
47
Sådan annullerer du indstillingen
L
R
Vælg "FRA" i trin 2.
◆TVS-DYNAMISK
Danner et sæt virtuelle baghøjttalere ud fra
lyden fra fronthøjttalerne (L: venstre,
R: højre) uden brug af reelle baghøjttalere
(vist nedenfor).
Denne funktion er praktisk, hvis afstanden
mellem venstre og højre (L og R)
fronthøjttaler er kort, f.eks. i forbindelse med
indbyggede højttalere i et stereo-TV.
TV
L: Fronthøjttaler (venstre)
R: Fronthøjttaler (højre)
:Virtuel højttaler
Bemærk
◆TVS-BRED
Danner fem sæt virtuelle baghøjttalere ud fra
lyden fra fronthøjttalerne (L: venstre,
R: højre) uden brug af reelle baghøjttalere
(vist nedenfor).
Denne funktion er praktisk, hvis afstanden
mellem venstre og højre (L og R)
fronthøjttaler er kort, f.eks. i forbindelse med
indbyggede højttalere i et stereo-TV.
TV
◆TVS-NAT
Kraftige lyde, f.eks. eksplosioner,
undertrykkes, mens de mere stille lyde ikke
påvirkes. Denne funktion er nyttig, når du vil
høre dialogen og nyde surround soundeffekter i "TVS-BRED" ved lav lydstyrke.
◆TVS-STANDARD
Danner tre sæt virtuelle baghøjttalere ud fra
lyden fra fronthøjttalerne (L: venstre,
R: højre) uden brug af reelle baghøjttalere
(vist nedenfor).
Brug denne indstilling, når du vil bruge TVS
med to separate højttalere.
48
• Når afspilningssignalet ikke indeholder et signal
til baghøjttalerne, vil surround-effekterne være
svære at høre.
• Når du vælger en TVS-tilstand, skal du deaktivere
surround-indstillingen for det tilsluttede TV eller
forstærkeren (receiveren).
• Kontroller, at lyttepositionen befinder sig mellem
og i lige stor afstand fra højttalerne, og at
højttalerne er placeret i ens omgivelser.
• Alle discs reagerer ikke på "TVS-NAT"funktionen på samme måde.
Afspilning af film
Ændring af vinkler
(vinkel) under
afspilning.
Nummeret på vinklen vises i displayet.
Hvis der er optaget undertekster på disc'ene,
kan du ændre dem eller slå dem til og fra, når
du ønsker det under afspilning af en DVD.
1 Tryk på
Følgende display vises.
2
2 Tryk på
(vinkel) flere gange for
at vælge vinkelnummeret.
Sekvensen ændres til den valgte vinkel.
Bemærk
Afhængigt af den valgte DVD VIDEO kan du
muligvis ikke ændre vinklerne, selv hvis der er
optaget flere vinkler på DVD VIDEO'en.
(undertekst) under
afspilning.
Afspilning af film
1 Tryk på
Visning af undertekster
1:ENGELSK
2 Tryk på
(undertekst) flere
gange for at vælge en indstilling.
◆ Ved afspilning af en DVD VIDEO
Vælg det ønskede sprog.
Valgmulighederne for sprog afhænger af
den valgte DVD VIDEO.
Når der vises fire cifre, angiver disse en
sprogkode. Se “Liste over sprogkoder" på
side 81 for at se, hvilket sprog en bestemt
kode repræsenterer.
◆ Ved afspilning af en DVD-RW
Vælg "TIL".
,fortsat
49
Sådan deaktiveres undertekster
Vælg "FRA" i trin 2.
Bemærk
Afhængigt af den valgte DVD VIDEO kan du
muligvis ikke ændre underteksterne, selvom der er
optaget undertekster på flere sprog på DVD
VIDEO'en. Du kan måske heller ikke deaktivere
dem.
Justering af
afspilningsbilledet
(BRUGERDEFINERET BILLEDE)
For at opnå den ønskede billedkvalitet kan du
justere videosignalet fra afspilleren for DVD,
VIDEO CD eller DATA CD i JPEG-format.
Vælg den indstilling, der bedst passer til det
program, du ser.
PICTURE
MODE
1 Tryk på PICTURE MODE under
afspilning.
Følgende display vises.
DYNAMISK 1
2 Tryk flere gange på PICTURE
MODE for at vælge den ønskede
indstilling.
Standardindstillingen er understreget.
• STANDARD: viser et standardbillede.
• DYNAMISK 1: frembringer et stærkt
dynamisk billede ved at øge
billedkontrasten og farveintensiteten.
• DYNAMISK 2: frembringer et mere
dynamisk billede end DYNAMISK 1
ved at øge billedkontrasten og
farveintensiteten yderligere.
50
• BIOGRAFEFFEKT 1: forbedrer
detaljer i mørke områder ved at øge det
sorte niveau.
• BIOGRAFEFFEKT 2: hvide farver
bliver lysere, sorte farver gøres
kraftigere, og farvekontrasten øges.
z Tip!
Det anbefales at benytte "BIOGRAFEFFEKT 1"
eller "BIOGRAFEFFEKT 2" ved afspilning af film.
Sådan gøres billedet
skarpere (SKARPHED)
Forstærker billedets omrids for at frembringe
et skarpere billede.
ENTER
Afspilning af film
X/x
DISPLAY
1 Tryk på DISPLAY under
afspilningen.
Kontrolmenuen vises.
2 Tryk på X/x for at vælge
(SKARPHED), og tryk derefter på
ENTER.
"SKARPHED"-indstillingerne vises.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
DVD VIDEO
FRA
FRA
1
2
3 Tryk på X/x for at vælge et niveau.
• 1: forbedrer omridset.
• 2: forbedrer omridset mere end 1.
4 Tryk på ENTER.
Den valgte indstilling træder i kraft.
,fortsat
51
Sådan annulleres "SKARPHED"indstillingen
Vælg "FRA" i trin 3.
52
Afspilning af en DATA CD
Om MP3-lydspor og
JPEG-billedfiler
Hvad er MP3/JPEG?
MP3 er en teknologi til lydkomprimering, der
overholder ISO/MPEG-regulativerne. JPEG
er en teknologi til billedkomprimering.
DATA CD'er, som afspilleren kan
afspille
* "Design rule for Camera File system":
Billedstandarder for digitale kameraer, som er
bestemt af JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries Association).
Bemærk
• Afspilleren vil afspille data med filtypenavnet
".MP3", ".JPG" eller ".JPEG", selv hvis dataene
ikke er i MP3- eller JPEG-formatet. Afspilning af
disse data kan generere en høj lyd, der kan
beskadige højttalersystemet.
• Afspilleren er ikke kompatibel med lydspor i
MP3PRO-formatet.
• Nogle JPEG-filer kan ikke afspilles.
Afspilningsrækkefølge af MP3lydspor eller JPEG-billedfiler
Albummer, der indeholder MP3-lydspor eller
JPEG-billedfiler, afspilles i følgende
rækkefølge:
◆Struktur af discindhold
Træ 1
Træ 2
Træ 3
Træ 4
Træ 5
ROOT
Bemærkning om discs, der er optaget med
flere sessioner
Afspilning af en DATA CD
Du kan afspille DATA CD'er (CD-ROM'er/
CD-R'er/CD-RW'er), der er optaget i MP3format (MPEG1 Audio Layer 3) og JPEGformat. Disse discs skal dog være optaget i
henhold til ISO9660 Level 1/Level- 2 eller
Joliet-formatet, for at afspilleren kan
genkende sporene (eller filerne). Du kan også
afspille discs, der er optaget med flere
sessioner.
Se vejledningen til CD-R-/CD-RW-drevet og
optagelsessoftwaren (medfølger ikke) for at
få yderligere oplysninger om optageformatet.
– JPEG-billedfiler med filtypenavnet
".JPEG" eller ".JPG".
– JPEG-billedfiler, der er i overensstemmelse
med DCF*-billedfilformatet.
Hvis MP3-lydspor eller JPEG-billedfiler er
optaget i den første session, afspiller
afspilleren også MP3-lydspor eller JPEGbilledfiler i andre sessioner. Hvis lydspor og
billeder i musik-CD-format eller VIDEO CDformat er optaget i første session, afspilles
kun den første session.
Bemærk
Afspilleren kan muligvis ikke afspille nogle DATA
CD'er, der er oprettet i Packet Write-formatet. I så
fald kan du ikke få vist de optagne JPEG-billeder.
MP3-lydspor eller JPEGbilledfiler, som afspilleren kan
afspille
Afspilleren kan afspille følgende spor og
filer:
– MP3-lydspor med filtypenavnet ".MP3".
Album
Spor (MP3-lyd) eller
fil (JPEG-billede)
,fortsat
53
Når en DATA CD indsættes, og der trykkes
på H, afspilles de nummererede spor (eller
filer) sekventielt fra 1 til 7. Alle underalbum/spor (eller filer), der findes i et aktuelt
valgt album, har større prioritet end næste
album i samme træ. (Eksempel: C
indeholder D, så 4 afspilles før 5.)
Når du trykker på MENU, og listen over
albumnavne vises (side 55), arrangeres
albumnavnene i følgende rækkefølge:
A t B t C t D t F t G.
Albummer, der ikke indeholder spor (eller
filer) (f.eks. album E), vises ikke på listen.
z Tip!
• Hvis du tilføjer numre (01, 02, 03 osv.) forrest i
sporenes/filernes filnavne, afspilles sporene (eller
filerne) i den rækkefølge.
• Da det tager længere tid at starte afspilningen af
en disc med mange træer, bør du kun oprette
albummer med højst to træer.
Bemærk
• Afhængigt af det program, du bruger til at oprette
DATA CD'en med, kan afspilningsrækkefølgen
være forskellig fra ovenstående illustrationen.
• Afspilningsrækkefølgen ovenfor er måske ikke
korrekt, hvis der er mere end 200 albummer og
300 spor/filer på hvert album.
• Afspilleren kan genkende op til 200 albummer
(afspilleren tæller kun albummer, herunder
albummer, der ikke indeholder MP3-lydspor og
JPEG-billedfiler). Afspilleren afspiller ingen
albummer ud over album 200.
• Det kan tage lidt tid at gå videre til det næste eller
et andet album.
54
Afspilning af en DATA CD
med MP3-lydspor eller
JPEG-billedfiler
Du kan afspille MP3-lydspor og JPEGbilledfiler på DATA CD'er (CD-ROM'er/
CD-R'er/CD-RW'er).
CLEAR
./>
H
C/X/x/c
DISPLAY
ZOOM
PICTURENAVI
x
ENTER
O RETURN
MENU
z Tip!
Du kan få vist discoplysningerne under afspilning
af MP3-lydspor og JPEG-billedfiler (side 43).
Bemærk
• DATA CD'er, der er optaget i KODAK Picture
CD-formatet, afspilles automatisk, når de
indsættes.
• Hvis der ikke er optaget MP3-lydspor eller JPEGbilledfiler på data-CD'en, vises "Ingen lyddata"
eller "Ingen billeddata" på skærmen.
Valg af et album fra en DATA CD
Valg af et MP3-lydspor
1
1
Tryk på MENU.
Listen over albummer på DATA CD'en
vises.
Når et album afspilles, nedtones titlen.
Efter trin 2 af "Valg af et album fra en
DATA CD", skal du trykke på ENTER.
Listen over spor på albummet vises.
MY FAVOURITE SONG
1(256)
3( 30)
WALTZ FOR DEBBY
MY ROMANCE
MILES TONES
MY FUNNY VALENTINE
AUTUM LEAVES
ALL BLUES
S O M E D A Y M Y P R I N C E W ...
ROCK BEST HIT
KARAOKE
MY FAVOURITE SONG
R&B
JAZZ
CLASSIC
SALSA OF CUBA
BOSSA NOVA
2
3
2
Tryk på X/x for at vælge det ønskede
album.
Tryk på X/x for at vælge et spor, og
tryk på ENTER.
Afspilningen starter fra det valgte album.
Tryk på H.
Sådan stoppes afspilningen
Tryk på x.
Sådan går du til næste eller forrige side
Tryk på c eller C.
Sådan tændes eller slukkes displayet
Tryk på MENU flere gange.
z Tip!
Du kan vælge kun at afspille MP3-lydsporene,
JPEG-billedfilerne eller begge dele på et album via
indstillingen "MODE (MP3, JPEG)" (side 58).
Sådan stoppes afspilningen
Tryk på x.
Sådan går du til næste eller forrige side
Tryk på c eller C.
Sådan kommer du tilbage til forrige
display
Tryk på O RETURN.
Sådan går du til det næste eller forrige
MP3-lydspor
Afspilning af en DATA CD
Afspilningen starter fra det valgte album.
Hvis du vil vælge MP3-lydspor, se “Valg
af et MP3-lydspor” (side 55).
Hvis du vil vælge JPEG-billedfiler, se
“Valg af en JPEG-billedfil” (side 56).
Tryk på > eller . under afspilning. Du
kan vælge det første spor på det næste album
ved at trykke på > under afspilningen af
det sidste spor på det aktuelle album.
Bemærk, at du ikke kan vende tilbage til det
forrige album ved at bruge ., og at du skal
vælge det forrige album fra albumlisten.
,fortsat
55
Valg af en JPEG-billedfil
1
Efter trin 2 af "Valg af et album fra en
DATA CD", skal du trykke på PICTURE
NAVI.
Billedfilerne i albummet vises på 16
mindre skærme. Der vises en rulleboks i
højre side.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Du kan få vist yderligere billedfiler ved at
markere de nederste billeder og trykke på
x. Du kan vende tilbage til den forrige
billedfil ved at vælge billederne øverst og
trykke på X.
2
Tryk på C/X/x/c for at vælge det
billede, du vil se, og tryk på ENTER.
Det valgte billede vises.
Eksempel
Sådan roteres et JPEG-billede
Tryk på X/x, mens du får vist billedet. Hver
gang du trykker på X, roteres billedet 90
grader i retning mod uret.
Hvis du vil vende tilbage til normal visning,
skal du trykke på CLEAR. Bemærk, at
visningen også vender tilbage til normal, hvis
du trykker på C/c for at gå til næste eller
forrige billede.
Eksempel: når der trykkes én gang på X.
Rotationsretning
Sådan forstørres et JPEG-billede (ZOOM)
Tryk på ZOOM ved visning af et billede. Du
kan forstørre billedet til op til fire gange den
oprindelige størrelse, og rulle med C/X/x/c.
Hvis du vil vende tilbage til normal visning,
skal du trykke på CLEAR.
◆Når der trykkes én gang (x2)
Billedet bliver dobbelt så stort som
oprindeligt.
Sådan går du til næste eller forrige JPEGbilledfil
Tryk på C eller c under afspilning. Du kan
vælge den første fil på det næste album ved at
trykke på c under afspilningen af den sidste
fil på det aktuelle album.
Bemærk, at du ikke kan vende tilbage til det
forrige album ved at bruge C, og at du skal
vælge det forrige album fra albumlisten.
56
◆Når der trykkes to gange (x4)
Billedet bliver fire gange så stort som
oprindeligt.
Afspilning af JPEGbilleder som et diasshow
Du kan afspille JPEG-billedfiler på en DATA
CD løbende som et diasshow.
Sådan stoppes visningen af JPEG-billedet
Tryk på x.
x
H
X/x
MENU
1 Tryk på MENU.
Listen over albummer på DATA CD'en
vises.
Bemærk
PICTURE NAVI virker ikke, hvis "LYD (MP3)" er
valgt i "MODE (MP3, JPEG)" (side 58).
3( 30)
ROCK BEST HIT
KARAOKE
MY FAVOURITE SONG
R&B
JAZZ
CLASSIC
SALSA OF CUBA
BOSSA NOVA
Afspilning af en DATA CD
z Tip!
• Mens du ser JPEG-billedfiler, kan du angive
indstillinger som "INTERVAL" (side 59),
"EFFEKT" (side 59) og "SKARPHED"
(side 51).
• Du kan se JPEG-billedfiler uden MP3-lyd ved at
indstille "MODE (MP3, JPEG)" til "BILLEDE
(JPEG)" (side 58).
• Den dato, billedet blev taget, vises ved siden af
"DATO" i kontrolmenuen (side 12). Bemærk, at
der muligvis ikke vises nogen dato, afhængigt af
det digitale kamera.
2 Tryk på X/x for at vælge et album.
3 Tryk på H.
JPEG-billederne i det valgte album
afspilles som et diasshow.
Sådan stoppes afspilningen
Tryk på x.
,fortsat
57
3
Bemærk
• Diasshowet stopper, når der trykkes på X/x eller
ZOOM.Tryk på H for at genoptage diasshowet.
• Denne funktion virker ikke, hvis "MODE (MP3,
JPEG)" er indstillet til "LYD (MP3)" (side 58).
• AUTO: afspiller både JPEG-billedfiler
og MP3-lydspor i samme album som et
diasshow.
• LYD (MP3): afspiller kun MP3-lydspor
uafbrudt.
• BILLEDE (JPEG): afspiller kun JPEGbilledfiler uafbrudt.
Visning af et diasshow med lyd
(MODE (MP3, JPEG))
Når JPEG-billedfiler og MP3-lydspor er
placeret i samme album, kan du afspille et
diasshow med lyd.
Tryk på X/x for at vælge "AUTO"
(standard), og tryk derefter på ENTER.
4
Tryk på MENU.
Listen over albummer på DATA CD'en
vises.
3( 30)
ROCK BEST HIT
KARAOKE
MY FAVOURITE SONG
R&B
JAZZ
CLASSIC
SALSA OF CUBA
BOSSA NOVA
H
X/x
DISPLAY
1
MENU
Tryk på X/x for at vælge det album,
der indeholder både MP3-lydspor og
JPEG-billeder, som skal afspilles.
6
Tryk på H.
Et diasshow starter med lyd.
Tryk på DISPLAY i stop-tilstand.
Kontrolmenuen vises.
2
5
ENTER
Tryk på X/x for at vælge
(MODE (MP3, JPEG)), og tryk derefter
på ENTER.
"MODE (MP3, JPEG)"-indstillingerne
vises.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
AUTO
AUTO
LYD (MP3)
BILLEDE (JPEG)
DATA CD MP3
z Tip!
• Hvis du vil gentage både MP3-lydspor og JPEGbilledfiler i et enkelt album, skal du gentage det
samme MP3-lydspor eller album, når "MODE
(MP3, JPEG)" er indstillet til "AUTO". Se
"Afspilning flere gange (Gentaget afspilning)"
(side 36) for at gentage sporet eller albummet.
• Afspilleren genkender maks. 200 albummer uanset
den valgte tilstand. På hvert album genkender
afspilleren op til 300 MP3-lydspor og 300 JPEGbilledfiler, når "AUTO" er valgt, 600 MP3-lydspor,
når "LYD (MP3) " er valgt, og 600 JPEGbilledfiler, når "BILLEDE (JPEG) " er valgt.
Bemærk
• Denne funktion virker ikke, hvis MP3-lydspor og
JPEG-billedfiler ikke er placeret i samme album.
• Hvis afspilningstiden for enten JPEG-billedet
eller MP3-lyden er længere, fortsætter
afspilningen af det længste uden lyd eller billede.
• Hvis du afspiller store MP3-filer og JPEGbilledfiler samtidig, kan der forekomme spring i
lyden. Det anbefales, at du indstiller MP3bithastigheden til 128 kbps eller lavere, når du
opretter filen. Hvis der fortsat er spring i lyden,
skal du reducere størrelsen af JPEG-filen.
58
Indstilling af hastighed for et
diasshow (INTERVAL)
Du kan angive det tidsrum, hvor dias vises på
skærmen.
4
Tryk på ENTER.
Bemærk
Nogle JPEG-filer, særligt progressive JPEG-filer
eller JPEG-filer med 3.000.000 pixel eller mere,
kan være længere tid om at blive vist end andre, og
dette kan få varigheden til at synes længere end den
indstilling, du valgte.
Valg af udseende for diasshowet
(EFFEKT)
Du kan vælge måden, hvorpå dias vises under
et diasshow.
X/x
ENTER
DISPLAY
1
Kontrolmenuen vises.
ENTER
Tryk på X/x for at vælge
(INTERVAL), og tryk derefter på
ENTER.
X/x
DISPLAY
"INTERVAL"-indstillingerne vises.
3 ( 12)
4)
1(
29/10/2004
NORMAL
NORMAL
HURTIG
LANGSOM1
LANGSOM2
1
Tryk to gange på DISPLAY, mens du
ser et JPEG-billede, eller når
afspilleren er i stop-tilstand.
2
Tryk på X/x for at vælge
(EFFEKT), og tryk derefter på ENTER.
DATA CD JPEG
Afspilning af en DATA CD
2
Tryk to gange på DISPLAY, mens du
ser et JPEG-billede, eller når
afspilleren er i stop-tilstand.
"EFFEKT"-indstillingerne vises.
INTERVAL
3
Tryk på X/x for at vælge en indstilling.
Standardindstillingen er understreget.
• NORMAL: angiver tidsrummet til
mellem seks og ni sekunder.
• HURTIG: angiver en varighed kortere
end NORMAL.
• LANGSOM1: angiver en varighed
længere end NORMAL.
• LANGSOM2: angiver en varighed
længere end LANGSOM1.
3 ( 12)
4)
1(
23/10/2004
DATA CD JPEG
TYPE1
TYPE1
TYPE2
TYPE3
TYPE4
TYPE5
FRA
EFFECT
,fortsat
59
3
Tryk på X/x for at vælge en indstilling.
Standardindstillingen er understreget.
• TYPE1: Billedet kommer ind fra
toppen mod bunden.
• TYPE2: Billedet kommer ind fra
venstre til højre.
• TYPE3: Billedet strækkes ud fra
midten af skærmen.
• TYPE4: Billederne går gennem alle
effekterne i vilkårlig rækkefølge.
• TYPE5: Det næste billede glider hen
over det forrige billede.
• FRA: Deaktiverer denne funktion.
4
60
Tryk på ENTER.
2
Tryk på DISPLAY, mens afspilleren er
i stop-tilstand.
Kontrolmenuen vises.
Yderligere funktioner
3
Låsning af discs
(BRUGERDEFINERET BØRNESIKRING,
"BØRNESIKRING"-indstillingerne
vises.
BØRNESIKRING)
Du kan angive to typer
afspilningsbegrænsninger for en disc.
• Brugerdefineret børnesikring
Du kan angive afspilningsbegrænsning, så
afspilleren ikke afspiller visse discs.
• Børnesikring
Afspilning af visse DVD VIDEO'er kan
begrænses i overensstemmelse med et
foruddefineret niveau, f.eks. brugernes
alder. Sekvenser kan blokeres eller
udskiftes med andre sekvenser.
Det samme kodeord anvendes til både
Børnesikring og Brugerdefineret
børnesikring.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
DVD VIDEO
TIL
AFSPILLER
KODEORD
FRA
4
Tryk på X/x for at vælge "TILt", og
tryk derefter på ENTER.
◆ Hvis du ikke har angivet et kodeord
Displayet til registrering af et nyt
kodeord vises.
BØRNESIKRING
Indtast en ny firecifret
adgangskode, og tryk derefter på
ENTER
Du kan angive det samme kodeord til
Brugerdefineret børnesikring for op til 40
discs. Når du angiver disc nummer 41,
annulleres den første disc.
Nummer
knapper
ENTER
.
Indtast en 4-cifret adgangskode ved
hjælp af nummerknapperne, og tryk
derefter på ENTER.
Displayet til bekræftelse af kodeordet
vises.
Yderligere funktioner
Brugerdefineret børnesikring
Tryk på X/x for at vælge
(BØRNESIKRING), og tryk derefter på
ENTER.
◆ Hvis du allerede har registreret et
kodeord
Displayet til angivelse af kodeordet vises.
x
X/x
BØRNESIKRING
Indtast kodeord og tryk derefter
på ENTER .
DISPLAY
1
Indsæt den disc, du vil låse.
Hvis disc'en afspilles, skal du trykke på
x for at stoppe afspilningen.
,fortsat
61
5
Indtast eller genindtast det 4-cifrede
kodeord ved hjælp af
nummerknapperne, og tryk derefter på
ENTER.
Meddelelsen "Brugerdefineret
børnesikring er angivet" vises, og
skærmbilledet vender derefter tilbage til
kontrolmenuen.
Børnesikring (begrænset
afspilning)
Afspilning af visse DVD VIDEO'er kan
begrænses i overensstemmelse med et
foruddefineret niveau, f.eks. brugernes alder.
Funktionen "BØRNESIKRING" gør det
muligt for dig at angive et niveau for
afspilningsbegrænsningen.
Sådan deaktiverer du funktionen
Brugerdefineret børnesikring
1
Udfør trin 1-3 under "Brugerdefineret
børnesikring".
2
Tryk på X/x for at vælge "FRAt", og
tryk derefter på ENTER.
3
Angiv det 4-cifrede kodeord ved hjælp af
nummerknapperne, og tryk derefter på
ENTER.
Nummerknapper
H
ENTER
X/x
Afspilning af en disc, som der er angivet
Brugerdefineret børnesikring for
1
Indsæt den disc, som der er angivet
Brugerdefineret børnesikring for.
Displayet "BRUGERDEFINERET
BØRNESIKRING" vises.
DISPLAY
1
Tryk på DISPLAY, mens afspilleren er
i stop-tilstand.
Kontrolmenuen vises.
BRUGERDEFINERET BØRNESIKRING
2
Brugerdefineret børnesikring er
allerede angivet. Indtast kodeord og
tryk derefter på ENTER .
2
62
"BØRNESIKRING"-indstillingerne
vises.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
Angiv det 4-cifrede kodeord ved hjælp af
nummerknapperne, og tryk derefter på
ENTER.
Afspilleren er klar til afspilning.
z Tip!
Hvis du glemmer kodeordet, skal du angive det
sekscifrede nummer "199703" ved hjælp af
nummerknapperne, når du bliver bedt om at angive
kodeordet i displayet "BRUGERDEFINERET
BØRNESIKRING". Tryk derefter på ENTER. Du
bliver bedt om at angive et nyt 4-cifret kodeord i
displayet.
Tryk på X/x for at vælge
(BØRNESIKRING), og tryk derefter på
ENTER.
DVD VIDEO
TIL
AFSPILLER
KODEORD
FRA
3
Tryk på X/x for at vælge "AFSPILLER
t", og tryk derefter på ENTER.
◆ Hvis du ikke har angivet et kodeord
Displayet til registrering af et nyt
kodeord vises.
6
BØRNESIKRING
Indtast en ny firecifret
adgangskode, og tryk derefter på
ENTER
Området vælges.
Hvis du vælger "ANDRE t", skal du
vælge og angive en standardkode fra
tabellen på side 64 ved hjælp af
nummerknapperne.
.
Indtast en 4-cifret adgangskode ved
hjælp af nummerknapperne, og tryk
derefter på ENTER.
Displayet til bekræftelse af kodeordet
vises.
Tryk på X/x for at vælge et geografisk
område som niveau for
afspilningsbegrænsningen, og tryk
derefter på ENTER.
7
Tryk på X/x for at vælge "NIVEAU", og
tryk derefter på ENTER.
Menupunkterne for "NIVEAU" vises.
◆ Hvis du allerede har registreret et
kodeord
Displayet til angivelse af kodeordet vises.
BØRNESIKRING
NIVEAU:
STANDARD:
FRA
FRA
8:
7:
6:
5:
BØRNESIKRING
Indtast kodeord og tryk derefter
på ENTER .
8
NC17
R
Vælg det ønskede niveau ved hjælp af
X/x, og tryk derefter på ENTER.
Indstillingen af Børnesikring er udført.
Indtast eller genindtast det 4-cifrede
kodeord ved hjælp af
nummerknapperne, og tryk derefter på
ENTER.
BØRNESIKRING
NIVEAU:
STANDARD:
4:
PG13
USA
Displayet til indstilling af niveauet for
afspilningsbegrænsning vises.
BØRNESIKRING
NIVEAU:
STANDARD:
Yderligere funktioner
4
Jo lavere værdien er, desto større er
begrænsningen.
FRA
USA
Sådan deaktiverer du funktionen
Børnesikring
Indstil "NIVEAU" til "FRA" i trin 8.
5
Tryk på X/x for at vælge "STANDARD",
og tryk derefter på ENTER.
Afspilning af en disc, som der er angivet
Børnesikring for
Menupunkterne for "STANDARD"
vises.
1
Indsæt disc'en, og tryk på H.
Displayet til angivelse af kodeordet vises.
2
Angiv det 4-cifrede kodeord ved hjælp af
nummerknapperne, og tryk derefter på
ENTER.
Afspilleren starter afspilning.
BØRNESIKRING
NIVEAU:
STANDARD:
FRA
USA
USA
ANDRE
,fortsat
63
z Tip!
Hvis du glemmer kodeordet, skal du fjerne disc'en
og gentage trin 1-3 i "Børnesikring (begrænset
afspilning)". Indtast "199703" ved hjælp af
nummerknapperne, når du bliver bedt om at angive
kodeordet, og tryk derefter på ENTER. Du bliver
bedt om at angive et nyt 4-cifret kodeord i displayet.
Når du har angivet et nyt 4-cifret kodeord, skal du
udskifte disc'en i afspilleren og trykke på H.
Indtast det nye kodeord, når displayet til indtastning
af kodeord vises.
Bemærk
• Når du afspiller discs, der ikke har funktionen
Børnesikring, kan afspilningen ikke begrænses på
denne afspiller.
• Afhængigt af den valgte disc bliver du muligvis
bedt om at ændre børnesikringens niveau, mens
disc'en afspilles. I så fald skal du indtaste dit
kodeord og derefter ændre niveauet. Hvis du
annullerer indstillingen Genoptag afspilning,
vender niveauet tilbage til det foregående niveau.
64
Områdekode
Standard
Kodenummer
Argentina
2044
Australien
2047
Belgien
2057
Brasilien
2070
Canada
2079
Chile
2090
Danmark
2115
Filippinerne
2424
Finland
2165
Frankrig
2174
Holland
2376
Indien
2248
Indonesien
2238
Italien
2254
Japan
2276
Kina
2092
Korea
2304
Malaysia
2363
Mexico
2362
New Zealand
2390
Norge
2379
Østrig
2046
Pakistan
2427
Portugal
2436
Rusland
2489
Schweiz
2086
Singapore
2501
Spanien
2149
Storbritannien
2184
Sverige
2499
Thailand
2528
Tyskland
2109
Ændring af kodeord
1
Tryk på DISPLAY, mens afspilleren er
i stop-tilstand.
Kontrolmenuen vises.
2
Tryk på X/x for at vælge
(BØRNESIKRING), og tryk derefter på
ENTER.
"BØRNESIKRING"-indstillingerne
vises.
3
Betjening af TV'et med
den medfølgende
fjernbetjening
Du kan kontrollere lydniveau, indgangskilde
og strømafbryder på et Sony-TV med den
medfølgende fjernbetjening.
TV [/1
Tryk på X/x for at vælge "KODEORD
t", og tryk derefter på ENTER.
Displayet til angivelse af kodeordet vises.
Angiv det 4-cifrede kodeord ved hjælp
af nummerknapperne, og tryk derefter
på ENTER.
5
Indtast en ny 4-cifret adgangskode ved
hjælp af nummerknapperne, og tryk
derefter på ENTER.
6
Hvis du vil bekræfte dit kodeord, skal
du genindtaste det ved hjælp af
nummerknapperne og derefter trykke
på ENTER.
Hvis du laver en fejl under angivelsen af
kodeordet
Tryk på C, inden du trykker på ENTER, og
angiv derefter den korrekte kode.
t
Du kan styre TV'et med knapperne nedenfor.
Ved at trykke
på
Kan du
TV [/1
Slukke eller tænde TV'et
2 (lydstyrke)
+/–
Regulere TV'ets lydstyrke
t (TV/video)
Skifte mellem TV'ets
indgangskilde og andre
indgangskilder
,fortsat
Yderligere funktioner
4
2
Nummerknapper
65
Betjening af TV'et med
fjernbetjeningen
Du kan også kontrollere lydniveau,
indgangskilde og strømafbryder på andre TVapparater end Sony.
Hvis TV'et findes på nedenstående liste, skal
du indstille den korrekte producentkode.
1
Hold TV [/1 nede, og indtast TV'ets
producentkode (se tabellen nedenfor)
ved hjælp af nummerknapperne.
2
Slip TV [/1.
Kodenumre til brugerstyrede TV
Hvis der er vist mere end én kode, skal du
forsøge at indtaste dem én af gangen, indtil du
finder den kode, som fungerer sammen med
dit TV.
66
Producent
Kodenummer
Sony
01 (standard)
Aiwa
01 (standard)
Grundig
11
Hitachi
24
JVC
33
LG
06
Loewe
06
Panasonic
17, 49
Philips
06, 08
Samsung
06, 71
Sanyo
25
Sharp
29
Thomson
43
Toshiba
38
Bemærk
• Det afhænger af den enhed, der tilsluttes, om du
kan betjene TV'et ved hjælp af alle eller nogle af
knapperne på den medfølgende fjernbetjening.
• Hvis du indtaster et nyt kodenummer, slettes det
forrige kodenummer.
• Når du udskifter batterierne i fjernbetjeningen, er
det muligt, at det angivne kodenummer nulstilles
til standardindstillingen. Indstil det korrekte
kodenummer igen.
( 47 )
DVD VIDEO
Indstillinger og justeringer
Brug af
klargøringsdisplayet
Ved hjælp af klargøringsdisplayet kan du
foretage forskellige justeringer af f.eks.
billede og lyd. Du kan bl.a. også angive et
sprog til underteksterne og
klargøringsdisplayet.
Se 68 til 73 for at få oplysninger om de
enkelte menupunkter i klargøringsdisplayet.
Bemærk
Afspilningsindstillinger på disc'en har højere
prioritet end indstillingerne i klargøringsdisplayet,
og det er muligt, at ikke alle de beskrevne
funktioner virker.
HURTIG
BRUGERDEFINERET
NULSTIL
HURTIG
3 Tryk på X/x for at vælge
"BRUGERDEFINERET", og tryk
derefter på ENTER.
Klargøringsdisplayet vises.
SPROG-INDSTILLING
DISPLAYSPROG:
MENU:
LYD:
UNDERTEKST:
DANSK
DANSK
ORIGINAL
DANSK
4 Tryk på X/x for at vælge det
X/x
DISPLAY
Klargøringsmenupunktet vælges.
Eksempel: "SKÆRMINDSTILLING"
Valgt menupunkt
1 Tryk på DISPLAY, når afspilleren
er i stop-tilstand.
Kontrolmenuen vises.
2 Tryk på X/x for at vælge
(INSTALLATION), og tryk derefter
på ENTER.
"INSTALLATION"-indstillingerne
vises.
Indstillinger og justeringer
ENTER
ønskede menupunkt på den viste
liste: "SPROG-INDSTILLING",
"SKÆRMINDSTILLING",
"BRUGERDEFINERET
INDSTILLING" eller
"LYDINDSTILLING". Tryk derefter
på ENTER.
SKÆRMINDSTILLING
TV TYPE:
16:9
SCREEN SAVER:
TIL
BAGGRUNDS:
STILL-BILLEDE
LINE:
STANDARD
TIL
KOMPONENTUDGANG:
MODE (PROGRESSIVE):
AUTO
Klargøringsmenupunkter
5 Tryk på X/x for at vælge et
menupunkt, og tryk derefter på
ENTER.
Indstillingerne for det valgte menupunkt
vises.
Eksempel: "TV TYPE"
,fortsat
67
SKÆRMINDSTILLING
16:9
TV TYPE:
16:9
PAUSESKÆRM:
4:3 LETTER BOX
BAGGRUNDS:
4:3 BESKÅRET
LINE:
TIL
KOMPONENTADGANG:
MODE (PROGRESSIVE):
AUTO
Valgmuligheder
6 Tryk på X/x for at vælge en
indstilling, og tryk derefter på
ENTER.
Indstillingen er valgt, og klargøringen er
udført.
Eksempel: "4:3 BESKÅRET"
Indstilling af sproget til
displayet eller lydsporet
(SPROG-INDSTILLING)
"SPROG-INDSTILLING" gør det muligt at
angive forskellige sprog til displayet på
skærmen eller lydsporet.
Vælg "SPROG-INDSTILLING" i
klargøringsdisplayet. Se "Brug af
klargøringsdisplayet" (side 67) for at bruge
displayet.
SPROG-INDSTILLING
DISPLAYSPROG:
MENU:
LYD:
UNDERTEKST:
Valgt indstilling
SKÆRMINDSTILLING
TV TYPE:
4:3 BESKÅRET
TIL
PAUSESKÆRM:
STILL-BILLEDE
BAGGRUNDS:
LINE:
STANDARD
TIL
KOMPONENTADGANG:
MODE (PROGRESSIVE):
AUTO
DANSK
DANSK
ORIGINAL
DANSK
◆ DISPLAYSPROG (skærmdisplay)
Ændrer displaysproget på skærmen.
◆ MENU (kun DVD VIDEO)
Sådan aktiveres funktionen Hurtig
installation
Vælg "HURTIG" i trin 3. Følg vejledningen
fra trin 5 i forklaringen til Hurtig installation
for at foretage grundlæggende justeringer
(side 24).
Sådan nulstilles alle "INSTALLATION"indstillingerne
1
Vælg "NULSTIL" i trin 3, og tryk på
ENTER.
2
Vælg "JA" ved hjælp af X/x.
Du kan også afslutte og vende tilbage til
kontrolmenuen ved at vælge "NEJ" her.
3
68
Tryk på ENTER.
Alle de indstillinger, der forklares på
sider 68 til 73, nulstilles til
standardindstillingerne. Tryk ikke på [/1
ved nulstilling af afspilleren, der tager et
par sekunder at udføre.
Du kan vælge det ønskede sprog til disc'ens
menu.
◆ LYD (kun DVD VIDEO)
Ændrer sproget for lydsporet.
Hvis du vælger "ORIGINAL", vælges det
sprog, der har førsteprioritet på disc'en.
◆ UNDERTEKST (kun DVD VIDEO)
Ændrer sproget for de undertekster, der er
optaget på DVD VIDEO.
Hvis du vælger "FØLG LYD", ændres
underteksternes sprog i overensstemmelse
med det sprog, du har valgt til lydsporet.
z Tip!
Hvis du vælger "ANDRE t" under "MENU",
"UNDERTEKST" eller "LYD", skal du vælge og
indtaste en sprogkode fra “Liste over sprogkoder"
på side 81 ved hjælp af nummerknapperne.
Bemærk
Når du vælger et sprog i "MENU",
"UNDERTEKST" eller "LYD", der ikke er optaget
på DVD VIDEO, vælges et af de indspillede sprog
automatisk.
Displayindstillinger
16:9
(SKÆRMINDSTILLING)
Vælg indstillinger i overensstemmelse med
det TV, der skal tilsluttes.
Vælg "SKÆRMINDSTILLING" i
klargøringsdisplayet. Se "Brug af
klargøringsdisplayet" (side 67) for at bruge
displayet.
Standardindstillingerne er understregede.
SKÆRMINDSTILLING
TV TYPE:
16:9
PAUSESKÆRM:
TIL
BAGGRUNDS:
STILL-BILLEDE
LINE:
STANDARD
TIL
KOMPONENTUDGANG:
MODE (PROGRESSIVE):
AUTO
4:3 LETTER BOX
4:3 BESKÅRET
Bemærk
Afhængigt af den valgte DVD vælges "4:3
LETTER BOX" automatisk i stedet for "4:3
BESKÅRET" eller omvendt.
◆ PAUSESKÆRM
◆ TV TYPE
Vælger formatforholdet for det tilsluttede TV
(4:3-standard eller widescreen).
Vælg denne indstilling, hvis du
tilslutter et widescreen-TV eller
et TV med widescreenfunktion.
4:3
LETTER
BOX
Vælg denne indstilling, hvis du
tilslutter et TV med 4:3-skærm.
Viser et bredt billede med
bjælker øverst og nederst på
skærmen.
4:3
Vælg denne indstilling, hvis du
BESKÅRET tilslutter et TV med 4:3-skærm.
Viser automatisk det brede
billede på hele skærmen og
skærer de dele af, der ikke
passer.
TIL
Slår pauseskærmen til.
FRA
Slår pauseskærmen fra.
◆ BAGGRUNDS
Vælger baggrundsfarven eller -billedet på
TV-skærmen, når afspilleren er i stop-tilstand
eller under afspilning af en CD eller en
DATA CD (MP3-lyd).
STILLBILLEDE
Stillbilledet vises, men kun når
stillbilledet allerede er optaget
på disc'en (CD-EXTRA osv.).
Hvis disc'en ikke indeholder et
stillbillede, vises billedet
"GRAFIK".
GRAFIK
Der vises et foruddefineret
billede, der er gemt i
afspilleren.
BLÅ
Baggrundsfarven er blå.
SORT
Baggrundsfarven er sort.
,fortsat
Indstillinger og justeringer
16:9
Pauseskærmens billede vises, når du
efterlader afspilleren i pause- eller stoptilstand i 15 minutter, eller hvis du afspiller en
CD eller DATA CD (MP3-lyd) i mere end 15
minutter. Pauseskærmen hjælper dig med at
forebygge, at skærmenheden bliver ødelagt
(skyggebilleder). Tryk på H for at slå
pauseskærmen fra.
69
◆ LINE
Vælger udsendelse af videosignaler fra LINE
(RGB)-TV-stikket på afspillerens bagpanel.
STANDARD Udsender videosignaler.
S-VIDEO
Udsender S-video-signaler.
RGB
Udsender RGB-signaler.
Bemærk
• Hvis TV'et ikke accepterer S-video- eller RGBsignalerne, vises der intet billede på TV-skærmen,
selv hvis du vælger "S-VIDEO" eller "RGB". Se
den vejledning, der følger med TV'et.
• Hvis TV'et kun har ét SCART-stik (EURO AV),
skal du ikke vælge "S VIDEO".
• Når "LINE" angives til "RGB" i
"SKÆRMINDSTILLING", kan du ikke vælge
"KOMPONENTUDGANG" (afspilleren
udsender ingen komponentvideosignaler).
• Når "KOMPONENTUDGANG" angives til
"TIL", kan du ikke vælge "RGB".
◆ KOMPONENTUDGANG
Gør det muligt for TV'et at modtage signaler
fra COMPONENT VIDEO OUT-udgangene.
TIL
FRA
Vælg denne indstilling, hvis du
tilslutter TV'et til
COMPONENT VIDEO OUTudgangene på afspilleren.
Du kan fintune det progressive 525p/625pvideosignal, når du indstiller NORMAL/
PROGRESSIVE-knappen til
PROGRESSIVE (indikatoren
PROGRESSIVE lyser) og tilslutter
afspilleren ved hjælp af COMPONENT
VIDEO OUT-udgangene til et TV, der kan
modtage videosignal i progressivt format.
DVD-softwaren kan deles i to typer:
filmbaseret software og videobaseret
software. Videobaseret software stammer fra
TV, f.eks. drama og sitcoms, og viser billeder
med 30 billeder/60 felter (25 billeder/50
felter) pr. sekund. Filmbaseret software
stammer fra film og viser billeder med 24
billeder pr. sekund. Noget DVD-software
indeholder både video og film.
Hvis disse billeder skal fremstå naturligt på
skærmen, når signalet udsendes i tilstanden
PROGRESSIVE (50 eller 60 billeder pr.
sekund), skal det progressive videosignal
konverteres, så det passer til den type DVDsoftware, du ser.
AUTO
Afspilleren udsender ingen
komponentvideosignaler.
Bemærk
• Hvis du kun slutter afspilleren til en skærm eller
en projektor via COMPONENT VIDEO OUTudgangene, skal du ikke vælge "FRA". Hvis du
vælger "FRA", er det muligt, at billedet ikke
vises.
• Når du angiver knappen NORMAL/
PROGRESSIVE til PROGRESSIVE, kan du ikke
vælge "LINE" og "KOMPONENTUDGANG".
70
◆ MODE (PROGRESSIVE)
(konverteringstilstande)
Registrerer automatisk den
type software (film-baseret
eller Video-baseret) og vælger
den relevante
konverteringsmetode.Vælg
denne indstilling under
normale omstændigheder.
STANDARD Fastlåser
konverteringsfunktionen til
funktionen for Video-baseret
software.
Bemærk
Hvis du afspiller videobaseret software med
progressive signaler, ser visse typer af billeder
unaturlige ud pga. konverteringsprocessen, når
signalet udsendes via COMPONENT VIDEO
OUT-udgangen.
Brugerdefinerede
indstillinger
◆ PAUSETILSTAND
(kun DVD VIDEO/DVD-RW)
Vælger billedet i pausetilstand.
AUTO
Billedet, herunder motiver, der
bevæger sig dynamisk,
udsendes uden rystelser. Vælg
denne indstilling under normale
omstændigheder.
BILLEDE
Billedet, herunder emner, der
ikke bevæger sig dynamisk,
udsendes i høj opløsning.
(BRUGERDEFINERET INDSTILLING)
Anvendes til angivelse af
afspilningsrelaterede indstillinger og andre
indstillinger.
Vælg "BRUGERDEFINERET
INDSTILLING" i klargøringsdisplayet. Se
"Brug af klargøringsdisplayet" (side 67) for at
bruge displayet.
Standardindstillingerne er understregede.
BRUGERDEFINERET INDSTILLING
AUTOMATISK SLUKNING :
TIL
AUTO AFSPILNING:
FRA
DISPLAYLYS:
LYS
AUTO
PAUSETILSTAND:
VALG AF SPOR:
FRA
TIL
GENOPTAGET AFSPILNING:
◆ AUTOMATISK SLUKNING
Aktiverer eller deaktiverer indstillingen for
automatisk slukning.
Afspilleren går i standby, når
den efterlades i stop-tilstand i
mere end 30 minutter.
FRA
Deaktiverer denne funktion.
◆ AUTO AFSPILNING
Aktiverer eller deaktiverer indstillingen Auto
afspilning. Denne funktion kan med fordel
anvendes, når afspilleren er tilsluttet en timer
(medfølger ikke).
FRA
Deaktiverer denne funktion.
TIL
Starter automatisk afspilning,
når afspilleren tændes af en
timer (medfølger ikke).
Giver det lydspor, der indeholder det højeste
antal kanaler, førsteprioritet, når du afspiller
en DVD VIDEO, hvor der er optaget flere
lydformater (PCM, MPEG, DTS eller Dolby
Digital).
FRA
Der er ikke angivet nogen
førsteprioritet.
AUTO
Der er angivet en førsteprioritet.
Bemærk
• Hvis du indstiller menupunktet til "AUTO", er det
muligt, at sproget ændres. Indstillingen "VALG AF
SPOR" har højere prioritet end indstillingen "LYD"
under "SPROG-INDSTILLING" (side 68).
• Hvis du indstiller "DTS" til "FRA" (side 73),
afspilles DTS-lydsporet ikke, selv om du
indstiller "VALG AF SPOR" til "AUTO".
• Hvis PCM-, DTS-, MPEG- og Dolby Digitallydsporene har det samme antal kanaler, vælger
afspilleren følgende lydsporsrækkefølge: PCM,
DTS, Dolby Digital og MPEG.
◆ GENOPTAGET AFSPILNING
(kun DVD VIDEO/VIDEO CD)
Aktiverer eller deaktiverer indstillingen
Genoptag multi-disc. Genoptagne
afspilninger kan gemmes i hukommelsen for
seks forskellige DVD VIDEO'er/VIDEO
CD'er (side 30).
TIL
Gemmer indstillingen for
genoptaget afspilning i
hukommelsen for op til seks
discs.
FRA
Gemmer ikke indstillingerne for
genoptaget afspilning i
hukommelsen. Afspilningen
starter kun ved
genoptagelsespunktet for den
aktuelle disc i afspilleren.
◆ DISPLAYLYS
Justerer lyset i frontpaneldisplayet.
LYS
Gør lyset lysere.
MØRK
Gør lyset mørkere.
Indstillinger og justeringer
TIL
◆ VALG AF SPOR (kun DVD VIDEO)
71
Lydindstillinger
STANDARD Vælg denne indstilling under
normale omstændigheder.
(LYDINDSTILLING)
TV
Gør lave lyde tydelige, selv
hvis du skruer ned for lyden.
"LYDINDSTILLING" gør det muligt at
indstille lyden i overensstemmelse med
vilkårene for afspilning og tilslutning.
WIDE
RANGE
Giver dig fornemmelsen af at
overvære en live-optræden.
◆ DOWN MIX (kun DVD VIDEO/DVD-RW)
Vælg "LYDINDSTILLING" i
klargøringsdisplayet. Se "Brug af
klargøringsdisplayet" (side 67) for at bruge
displayet.
Standardindstillingerne er understregede.
LYDINDSTILLING
FRA
AUDIO ATT:
STANDARD
AUDIO DRC:
DOWN MIX:
DOLBY SURROUND
DIGITAL UDGANG:
TIL
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
MPEG:
PCM
DTS:
FRA
48kHz/96kHz PCM:
48kHz/16bit
◆ AUDIO ATT (dæmpning)
Hvis afspilningslyden er forvrænget, skal du
indstille dette menupunkt til "TIL".
Afspilleren reducerer niveauet for den
udsendte lyd.
Denne funktion påvirker udgangssignalerne
for følgende udgange:
– LINE OUT L/R (AUDIO)-udgange
– LINE (RGB)-TV-udgang
Ændrer metoderne til mixning til to kanaler,
når du afspiller en DVD med
bagsignalkomponenter (kanaler) på, eller
som er optaget i Dolby Digital-format. Hvis
du ønsker flere oplysninger om
bagsignalkomponenter, skal du se “Kontrol af
lydsignalets format" (side 47). Denne
funktion påvirker udgangssignalerne for
følgende udgange:
– LINE OUT L/R (AUDIO)-udgange
– LINE (RGB)-TV-udgang
– DIGITAL OUT (OPTICAL eller
COAXICAL), hvis "DOLBY DIGITAL" er
indstillet til "D-PCM" (side 73).
Vælg denne indstilling under
DOLBY
SURROUND normale omstændigheder.
Flerkanalslydsignaler
udsendes til to kanaler, så du
kan nyde surround-lydspor.
NORMAL
FRA
Vælg denne indstilling under normale
omstændigheder.
◆ DIGITAL UDGANG
TIL
Vælg denne indstilling, hvis den
afspillede lyd fra højttalerne
forvrænges.
Vælges, hvis lydsignalerne udsendes via
DIGITAL OUT (OPTICAL eller
COAXIAL).
TIL
Vælg denne indstilling under normale
omstændigheder. Se "Indstilling af det
digitale udgangssignal", hvis du
vælger "TIL" for at se yderligere
indstillinger.
FRA
Det analoge kredsløb påvirkes kun
minimalt af det digitale kredsløb.
◆ AUDIO DRC (Dynamic Range Control)
(kun DVD VIDEO/DVD-RW)
Gør lyden tydelig, når du skruer ned for
lydstyrken under afspilning af en DVD, der er
i overensstemmelse med "AUDIO DRC".
Dette påvirker udgangssignalerne fra
følgende stik:
– LINE OUT L/R (AUDIO)-udgange
– LINE (RGB)-TV-udgang
– DIGITAL OUT (OPTICAL eller
COAXIAL), kun når "DOLBY DIGITAL"
er indstillet til "D-PCM" (side 73).
72
Flerkanalslydsignaler mixes
ned til to kanaler, så de kan
bruges i stereo.
Indstilling af det digitale
udgangssignal
Ændrer metoden for udsendelse af
lydsignaler, hvis du tilslutter en komponent,
f.eks. en forstærker (receiver) eller en MDafspiller med en digital udgang.
Yderligere oplysninger om tilslutning findes
på side 19.
Vælg "DOLBY DIGITAL", "MPEG", "DTS"
og "48kHz/96kHz PCM", når du har indstillet
"DIGITAL UDGANG" til "TIL".
LYDINDSTILLING
AUDIO ATT:
FRA
AUDIO DRC:
STANDARD
DOWN MIX:
DOLBY SURROUND
DIGITAL UDGANG:
TIL
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
MPEG:
PCM
DTS:
FRA
48kHz/96kHz PCM:
48kHz/16bit
◆ MPEG (kun DVD VIDEO/DVD-RW)
Vælger MPEG-lydsignaltype.
PCM
Vælg denne indstilling, hvis
afspilleren er tilsluttet en
lydkomponent uden en
indbygget MPEG-dekoder.
Hvis du afspiller MPEGlydspor med flere kanaler, vil
kun signalerne Front (L) og
Front (R) blive udsendt fra dine
højttalere.
MPEG
Vælg denne indstilling, hvis
afspilleren er tilsluttet en
lydkomponent med indbygget
MPEG-dekoder.
◆ DTS
Vælger, om der skal udsendes DTS-signaler.
Vælg denne indstilling, hvis
afspilleren er tilsluttet en
lydkomponent uden en
indbygget DTS-dekoder.
Hvis du tilslutter en komponent, der ikke er
kompatibel med det valgte lydsignal, lyder
der en høj lyd (eller ingen lyd) fra højttalerne,
der kan skade dine ører eller højttalerne.
TIL
Vælg denne indstilling, når
afspilleren er tilsluttet en
lydkomponent med indbygget
DTS-dekoder.
◆ DOLBY DIGITAL (kun DVD VIDEO/DVDRW)
◆ 48kHz/96kHz PCM (kun DVD VIDEO)
Vælger Dolby Digital-signaltype.
D-PCM
DOLBY
DIGITAL
Vælg denne indstilling, når
afspilleren er tilsluttet en
lydkomponent uden indbygget
Dolby Digital-dekoder. Du kan
vælge, om signalerne skal
tilpasses Dolby Surround (Pro
Logic) ved at foretage
justeringer af menupunktet
"DOWN MIX" under
"LYDINDSTILLING"
(side 72).
Vælg denne indstilling, når
afspilleren er tilsluttet en
lydkomponent med indbygget
Dolby Digital-dekoder.
Vælger samplingsfrekvens for lydsignalet.
48kHz/16bit DVD VIDEOs lydsignaler
konverteres altid til 48kHz/16
bit.
96kHz/24bit Alle signaltyper, også 96kHz/
24bit, udsendes i deres
oprindelige format. Hvis
signalet er krypteret med
henblik på beskyttelse af
ophavsret, udsendes signalet
dog kun med 48kHz/16bit.
Indstillinger og justeringer
FRA
Bemærk
De analoge lydsignaler fra LINE OUT L/R
(AUDIO)-udgangene påvirkes ikke af denne
indstilling og beholder deres oprindelige niveau for
samplingsfrekvensen.
73
Yderligere oplysninger
Fejlfinding
Hvis et eller flere af følgende problemer
opstår ved anvendelse af afspilleren, kan du
anvende denne fejlfindingsvejledning til at
forsøge at afhjælpe problemet, inden du
sender afspilleren til reparation. Kontakt den
nærmeste Sony-forhandler, hvis problemet
fortsætter.
Strøm
Der er ingen strøm.
, Kontroller, at netledningen er forsvarligt
tilsluttet.
Billede
Der er ikke noget billede/der forekommer
billedstøj.
, Tilslut ledningen korrekt igen.
, Ledningerne er beskadigede.
, Kontroller forbindelsen til TV'et (side 16),
og indstil indgangsknappen på TV'et, så
signalet fra afspilleren vises på TVskærmen.
, Indstil "LINE" i "SKÆRMINDSTILLING"
til et passende punkt for systemet (side 69).
, Disc'en er beskidt eller fejlbehæftet.
, Hvis billedsignalet fra afspilleren skal
gennem videobåndoptageren for at nå
TV'et, eller er tilsluttet en kombineret TV/
video-afspiller, er det muligt, at nogle
DVD-programmers kopibeskyttelse
påvirker billedkvaliteten. Hvis du også har
problemer, når du har sluttet afspilleren
direkte til TV'et, kan du prøve at slutte
afspilleren til TV'ets S-VIDEO-indgang
(side 16).
, Du afspiller en disc, der er optaget med et
farvesystem, der ikke passer til dit TV.
, Du har indstillet NORMAL/
PROGRESSIVE-knappen til
PROGRESSIVE på bagsiden
(PROGRESSIVE-indikatoren lyser),
selvom TV'et ikke kan modtage det
progressive signal. Indstil i så fald
NORMAL/PROGRESSIVE-knappen til
NORMAL på bagsiden, så
PROGRESSIVE-indikatoren slukkes.
74
, Du har indstillet NORMAL/
PROGRESSIVE-knappen til
PROGRESSIVE på bagsiden
(PROGRESSIVE-indikatoren lyser), men
tilsluttede ikke TV'et til afspillerens
COMPONENT VIDEO OUT-udgange ved
hjælp af et komponentvideokabel. Indstil
kun til PROGRESSIVE, når du tilslutter
TV'et til afspillerens COMPONENT
VIDEO OUT-udgang ved hjælp af et
komponentvideokabel (side 16).
, Selvom TV'et er kompatibelt med
progressive signaler i 525p/625p-format,
påvirkes billedet muligvis, når afspilleren
indstilles til progressivt format. I dette
tilfælde skal du angive NORMAL/
PROGRESSIVE-knappen til NORMAL, så
indikatoren PROGRESSIVE slukkes, og
afspilleren indstilles til normalt (interlace)
format.
, Hvis du indstiller "LINE" til "RGB" i
SKÆRMINDSTILLING (side 25, 69),
udsender afspilleren ingen
komponentvideosignaler.
Billedet udfylder ikke skærmen, selvom du
angiver formatforholdet i "TV TYPE" under
"SKÆRMINDSTILLING".
, Formatforholdet for disc'en er fastsat på
DVD'en.
Billedet er sort og hvidt.
, Indstil "LINE" i "SKÆRMINDSTILLING"
til et passende punkt for TV'et (side 69).
, Afhængigt af TV'et bliver billedet på
skærmen sort og hvidt, når du afspiller en
disc, der er optaget i NTSC-farvesystemet.
, Hvis du bruger et SCART-kabel (EURO
AV), skal det have et 21-bens stik.
Lyd
Der er ingen lyd.
, Tilslut ledningen korrekt igen.
, Ledningen er beskadiget.
, Afspilleren er tilsluttet den forkerte indgang
på forstærkeren (receiveren) (side 21, 22,
23).
, Forstærkerens (receiverens) indgang er ikke
korrekt indstillet.
, Afspilleren er i pausetilstand eller i slow
motion-tilstand.
, Afspilleren er ved at foretage hurtig fremeller tilbagesøgning.
, Hvis lydsignalet ikke går gennem DIGITAL
OUT (OPTICAL eller COAXIAL), skal du
kontrollere lydindstillingerne (side 72).
, Under afspilning af en Super VCD, som
lydspor 2 ikke er optaget på, udsendes der
ingen lyde, når du vælger "2:STEREO",
"2:1/V" eller "2:2/H".
, Når du afspiller MPEG-lydspor med flere
kanaler, vil kun signalerne Front (L) og
Front (R) blive udsendt fra dine højttalere.
Der forekommer lydforvrængning.
, Indstil "AUDIO ATT" under
"LYDINDSTILLING" til "TIL" (side 72).
Lydstyrken er lav.
, Lydstyrken er lav på nogle DVD'er.
Lydstyrken bliver måske bedre, hvis du
indstiller "AUDIO DRC" i
"LYDINDSTILLING" til "TV" (side 72)
, Indstil "AUDIO ATT" under
"LYDINDSTILLING" til "FRA" (side 72).
, Afspilleren kan ikke afspille lydspor i
MP3PRO-format.
, "MODE (MP3, JPEG)" er indstillet til
"BILLEDE (JPEG)" (side 56).
JPEG-billedfilen kan ikke afspilles
(side 54).
, DATA CD'en er ikke optaget i et JPEGformat, der er i overensstemmelse med ISO
9660 Level 1/Level 2 eller Joliet.
, Filen har et andet filtypenavn end ".JPEG"
eller ".JPG".
, Billedet er større end 3072 (bredde) × 2048
(højde) i normal tilstand, eller mere end
3.300.000 pixel i progressiv JPEG. Nogle
progressive JPEG-filer kan ikke vises, selv
hvis filstørrelsen er inden for den
specificerede kapacitet.
, Billedet passer ikke til skærmen (billedet
reduceres).
, "MODE (MP3, JPEG)" er indstillet til
"LYD (MP3)" (side 58).
Betjening
MP3-lydsporene og JPEG-billedfilerne
afspilles samtidigt.
Fjernbetjeningen virker ikke.
, "MODE (MP3, JPEG)" er indstillet til
"AUTO" (side 58).
Album-/spor-/filnavnene vises ikke
korrekt.
, Afspilleren kan kun vise numre og alfabetet.
Andre tegn vises som "*".
Disc'en afspilles ikke.
Disc'en afspilles ikke fra begyndelsen.
, Disc'en er vendt forkert.
Indsæt disc'en med afspilningssiden nedad.
, Disc'en ligger skævt.
, Afspilleren kan ikke afspille bestemte discs
(side 7).
, Områdekoden på DVD'en passer ikke til
afspilleren.
, Der er fugt i afspilleren (side 3).
, Afspilleren kan ikke afspille en optaget
disc, der ikke er korrekt afsluttet (side 7).
, Der er valgt Programmeret afspilning,
Afspilning i tilfældig rækkefølge, Gentaget
afspilning eller A-B Gentaget afspilning
(side 33).
, Genoptaget afspilning er gået i gang
(side 30).
MP3-lydsporet kan ikke afspilles (side 54).
, DATA CD'en er ikke indspillet i et MP3format, der er i overensstemmelse med ISO
9660 Level 1/Level 2 eller Joliet.
, MP3-lydsporet har ikke filtypenavnet
".MP3".
, Data er ikke formateret som MP3, selv om
det har filtypenavnet ".MP3".
, Data er ikke MPEG1 Audio Layer 3-data.
Yderligere oplysninger
, Batterierne i fjernbetjeningen er for svage.
, Der er forhindringer mellem
fjernbetjeningen og afspilleren.
, Afstanden mellem fjernbetjeningen og
afspilleren er for stor.
, Fjernbetjeningen er ikke rettet mod
fjernbetjeningsmodtageren på afspilleren.
Afspilleren begynder automatisk at
afspille disc'en.
, Disc'en har en automatisk
afspilningsfunktion.
, "AUTO AFSPILNING" i
"BRUGERDEFINERET INDSTILLING"
er indstillet til "TIL" (side 71).
Afspilningen stopper automatisk.
, Under afspilning af discs med
autopausesignal stopper afspilleren
afspilningen ved autopausesignalet.
,fortsat
75
Nogle funktioner, f.eks. Stop, Søgning,
Afspilning i slowmotion, Gentaget
afspilning, Tilfældig afspilning eller
Programmeret afspilning, kan ikke
udføres.
Disc'en kan ikke fjernes, og meddelelsen
"DISC LOCKED" vises på displayet.
, Afhængigt af disc'en kan du ikke udføre
nogle af handlingerne ovenfor. Se den
betjeningsvejledning, der følger med
disc'en.
Meddelelsen "Datafejl" vises på TVskærmen under afspilning af en DATA CD.
Sproget for lydsporet kan ikke ændres.
, Prøv at bruge DVD'ens menu i stedet for
den direkte valgknap på fjernbetjeningen
(side 31).
, Der er ikke optaget spor på flere sprog på
den DVD, der afspilles.
, Det er ikke muligt at ændre sproget for
lydsporet på DVD'en.
Sproget for underteksterne kan ikke
ændres eller deaktiveres.
, Prøv at bruge DVD'ens menu i stedet for
den direkte valgknap på fjernbetjeningen
(side 31).
, Der er ikke optaget undertekster på flere
sprog på den DVD, der afspilles.
, Det er ikke muligt at ændre underteksterne
på den valgte DVD.
Vinklerne kan ikke ændres.
, Prøv at bruge DVD'ens menu i stedet for
den direkte valgknap på fjernbetjeningen
(side 31).
, Der er ikke optaget flere vinkler på den
DVD, der afspilles.
, Det er ikke muligt at ændre vinklerne på den
valgte DVD.
Afspilleren fungerer ikke korrekt.
, Afbryd strømmen til afspilleren, hvis statisk
elektricitet osv. påvirker afspillerens
funktion.
Der vises fem tal eller bogstaver på
skærmen og i frontpaneldisplayet.
, Selvdiagnosefunktionen blev aktiveret.
(Se tabellen på side 77.)
Disc'en kan ikke fjernes, og meddelelsen
"LOCKED" vises på displayet.
, Børnesikringslåsen er indstillet (side 29).
76
, Kontakt din Sony-forhandler eller den
lokale autoriserede Sony-serviceafdeling.
, Det MP3-lydspor eller den JPEG-billedfil,
du vil afspille, er beskadiget.
, Data er ikke MPEG1 Audio Layer 3-data.
, JPEG-billedfilformatet er ikke i
overensstemmelse med DCF (side 53).
, JPEG-billedfilen har filtypenavnet ".JPG"
eller "JPEG", men er ikke i JPEG-formatet.
Disc'en kan ikke indsættes eller fjernes.
, Der er fugt i afspilleren (side 3).
, Disc'en har en afvigende form (side 3).
, Der kan ikke indsættes en disc, hvis der
allerede sidder en anden disc i afspilleren.
Selvdiagnosefunktion (Når
der vises bogstaver/tal i displayet)
Hvis selvdiagnosefunktionen er aktiveret for
at forhindre fejlfunktion i afspilleren, vises
der et servicenummer på fem tegn (f.eks. C 13
50) bestående af en kombination af et bogstav
og fire tal på skærmen og i
frontpaneldisplayet. Se følgende oversigt,
hvis dette er tilfældet.
C:13:50
Første tre tegn i Årsag og/eller
servicenummeret afhjælpning
C 13
C 31
Disc'en er snavset eller
optaget i et format, som
denne afspiller ikke kan
afspille (side 7).
, Aftør disc'en med en blød
klud, eller kontroller dens
format (side 7).
Pladen er ikke lagt korrekt i.
, Sæt disc'en korrekt i.
Album (side 53, 55)
En enhed til lagring af JPEG-billedfiler eller
MP3-lydspor på en DATA CD. "Album" er
udelukkende en definition for denne afspiller.
Dolby Digital (side 19, 73)
Digital lydkomprimeringsteknologi, der er
udviklet af Dolby Laboratories. Denne
teknologi er tilpasset flerkanals-surround
sound. Bagkanalen er i stereo, og der er en
separat subwoofer-kanal i dette format.
Dolby Digital giver de samme separate
kanaler med digital lyd i høj kvalitet, som den
findes i "Dolby Digital"-biograflydsystemer.
Den gode kanaladskillelse opnås ved, at alle
kanalernes data optages separat, og eftersom
kanalernes data behandles digitalt, er
forvrængningen minimal.
Dolby Surround (Pro Logic) (side 19)
Teknologi til lydsignalbehandling, som
Dolby Laboratories har udviklet til surround
sound. Når indgangssignalet indeholder en
surround-komponent, udsender Pro Logicprocessen front-, center- og bagsignalerne.
Bagkanalen har monolyd.
DTS (side 19, 73)
Digital lydkomprimeringsteknologi udviklet
af Digital Theater Systems, Inc. Denne
teknologi er tilpasset flerkanals-surround
sound. Bagkanalen er i stereo, og der er en
separat subwoofer-kanal i dette format. Med
DTS får du de samme separate kanaler med
digital lyd af høj kvalitet.
Den gode kanaladskillelse opnås ved, at alle
kanalernes data optages separat, og eftersom
kanalernes data behandles digitalt, er
forvrængningen minimal.
,fortsat
Yderligere oplysninger
E XX
Afspilleren har udført
(xx står for et tal) selvdiagnosticeringsfunktion
en for at forhindre
fejlfunktion.
, Kontakt nærmeste Sonyforhandler eller den
lokale autoriserede Sonyserviceafdeling, og angiv
servicenummeret, der
består af fem tegn.
Eksempel: E 61 10
Ordliste
77
DVD-RW (side 6)
En DVD-RW er en disc, der kan optages og
skrives på, og som har samme størrelse som
en DVD VIDEO. DVD-RW'en har to
forskellige tilstande: VR-tilstand og
videotilstand. DVD-RW'er, der er oprettet i
videotilstand, har samme format som en
DVD VIDEO, hvorimod indholdet på discs,
der er oprettet i VR-tilstand (Video
Recording), kan programmeres eller
redigeres.
DVD'er kan klassificeres som filmbaseret
eller videobaseret software. Filmbaserede
DVD'er indeholder de samme billeder (24
billeder pr. sekund), som vises i biografer.
Videobaserede DVD'er, f.eks. drama og
sitcoms, viser billeder med 30 billeder/60
felter (24 billeder/50 felter) pr. sekund.
Formatet Normal (Interlace) (side 74)
En DVD+RW (plus RW) er en disc, der kan
optages og skrives på. DVD+RW'er anvender
et optageformat, der er lig DVD VIDEOformatet.
Formatet Normal (Interlace) viser hver anden
linje i billedet som et enkelt "felt" og er
standardmåden til at vise billeder på fjernsyn.
Felterne med lige numre viser billedets linjer
med lige numre, og felterne med de ulige
numre viser billedets linjer med ulige numre.
DVD VIDEO (side 6)
Kapitel (side 9)
En disc, der indeholder op til otte timers
levende billeder, selvom den har samme
diameter som en CD.
Datakapaciteten for en enkeltsidet DVD med
ét lag er 4,7 GB (gigabyte), hvilket er syv
gange så meget som for en CD.
Datakapaciteten for en enkeltsidet DVD med
to lag er 8,5 GB, en dobbeltsidet DVD med ét
lag er 9,4 GB, og en dobbeltsidet DVD med
to lag er 17 GB.
Billeddataene anvender MPEG 2-formatet,
der er en global standard for digital
komprimering. Billeddataene komprimeres
til omkring 1/40 (gennemsnit) af den
oprindelige størrelse. DVD'en anvender også
komprimering med variabel bithastighed, der
ændrer dataene, så de allokeres i henhold til
billedets status. Lyddata optages i et
flerkanalsformat, f.eks. Dolby Digital, hvilket
giver en mere realistisk lydgengivelse.
Desuden har DVD'en forskellige avancerede
funktioner, f.eks. flere vinkler, flere sprog og
børnesikring.
Sektioner af en film eller et musikstykke, som
er mindre end titler. En titel består af flere
kapitler. På nogle discs er der ikke optaget
kapitler.
DVD+RW (side 6)
Fil (side 53, 56)
Et JPEG-billede, der er optaget på en DATA
CD ("fil" er udelukkende en definition for
denne afspiller). En enkelt fil består af et
enkelt billede.
78
Filmbaseret software, Videobaseret
software (side 70)
MPEG-lyd (side 19, 73)
Et internationalt standardkodningssystem,
der anvendes til at komprimere de digitale
lydsignaler, som er autoriseret af ISO/ICE.
MPEG 1 er tilpasset op til 2-kanals stereo.
MPEG 2, som anvendes på DVD'er, er
tilpasset op til 7.1-kanals surround sound.
Progressivt format (side 17)
Sammenlignet med interlaceformatet, der
alternativt viser hver anden linje i et billede
(felt) for at oprette et billede, viser det
progressive format hele billedet på én gang
som et enkelt billede. Det betyder, at
interlace-formatet kan vise 25 eller 30
billeder (50-60 felter) på et sekund, og det
progressive format kan vise 50-60 billeder på
et sekund. Den generelle billedkvalitet øges,
og stillbilleder, tekst og vandrette linjer bliver
skarpere. Denne afspiller er kompatibel med
det progressive 525- eller 625-format.
Progressiv JPEG
Progressive JPEG-filer anvendes for det
meste på internettet. De er forskellige fra
andre JPEG-filer forstået på den måde, at de
gradvist "toner ind" i stedet for at blive tegnet
fra top til bund ved visning på en browser.
Dette gør det muligt at se billedet, mens det
hentes.
Sekvens (side 9)
På en VIDEO CD med PBC-funktioner
(afspilningskontrol), er menuskærmbilleder,
levende billeder og stillbilleder opdelt i
sektioner, der kaldes "sekvenser".
Spor (side 9)
Dele af en film eller et musikstykke på en
VIDEO CD, CD eller DATA CD (længden af
en sang). ("Spor" på en DATA CD er
udelukkende en definition for denne
afspiller).
Titel (side 9)
Den længste del af en film eller et
musikstykke på en DVD, en spillefilm osv. i
et videoprogram eller hele albummet i
lydsoftware.
Videoindeks (VIDEO CD) (side 12)
Yderligere oplysninger
Et tal, der opdeler et spor i sektioner, så du let
kan finde et bestemt sted på en VIDEO CD.
På nogle discs er der ikke optaget indekser.
79
Specifikationer
System
Generelt
Laser: Halvlederlaser
Signalformatsystem: PAL/NTSC
Strømkrav:
200 – 240 V vekselstrøm, 50/60 Hz
Strømforbrug: 12 W
Mål (ca.):
430 × 46,5 × 240 mm
(bredde/højde/dybde) inkl.
fremspringende dele
Vægt (ca.): 2,15 kg
Driftstemperatur: 5 °C til 35 °C
Luftfugtighed (drift): 25% til 80%
Lydkarakteristika
Frekvensovergang: DVD VIDEO (PCM
96 kHz): 2 Hz til 44 kHz (±1.0 dB)/DVD
VIDEO (PCM 48 kHz): 2 Hz til 22 kHz
(±0,5 dB)/CD: 2 Hz til 20 kHz (±0,5 dB)
Signal/støj-forhold: 115 dB (kun LINE
OUT L/R-udgange (AUDIO))
Harmonisk forvrængning: 0.003 %
Dynamikområde: DVD VIDEO: 103 dB/
CD: 99 dB
Wow og flutter: Under en påviselig værdi
(±0,001% W SPIDSVÆRDI)
Udgange
(Navn på stik: Stiktype/Udgangsniveau/
Belastningsimpedans)
LINE OUT (AUDIO): Phono-udgang/
2 Vrm/10 kiloohm
DIGITAL OUT (OPTICAL): Optisk
udgang/–18 dBm (bølgelængde 660 nm)
DIGITAL OUT (COAXIAL): Phonoudgang/0,5 Vp-p/75 ohm
LINE OUT (VIDEO): Phono-udgang/
1,0 Vp-p/75 ohm
S VIDEO OUT: Mini DIN-stik med fire ben:
1,0 Vp-p, C: 0,3 Vp-p (PAL), 0,286 Vp-p
(NTSC)/75 ohm
COMPONENT VIDEO OUT (Y, PB/CB,
PR/CR): Phono-stik/Y: 1,0 Vp-p, PB/CB,
PR/ CR: 0,7 Vp-p/75 ohm
80
Medfølgende tilbehør
Se side 15.
Ret til ændringer i specifikationer og design
uden forudgående varsel forbeholdes.
Liste over sprogkoder
Yderligere oplysninger findes på side 46, 49 og 68.
Sprogenes stavemåde er i overensstemmelse med ISO 639: 1988 (E/F) standard.
Kode Sprog
Kode Sprog
Kode Sprog
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian;
Lettish
1345 Malagasy
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
SerboCroatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
Yderligere oplysninger
Kode Sprog
1703 Ikke angivet
81
Indeks
Tal
16:9 69
4:3 BESKÅRET 69
4:3 LETTER BOX 69
48 kHz/96 kHz PCM 73
5.1-kanals surround sound 19,
47
A
A-B GENTAG 37
Afspilning i slowmotion 40
ALBUM 41
Album 53, 77
Anvendelige discs 6
AUDIO ATT 72
AUDIO DRC 72
AUTO AFSPILNING 71
AUTOMATISK SLUKNING
71
B
BAGGRUND 69
Batterier 15
BILLEDNAVIGATION 42,
56
BØRNESIKRING 61
Børnesikringslås 29
BRUGERDEFINERET 67
BRUGERDEFINERET
BILLEDE 50
BRUGERDEFINERET
BØRNESIKRING 61
BRUGERDEFINERET
INDSTILLING 71
E
EFFEKT 59
F
Fejlfinding 74
FIL 41
Fil 78
Filmbaseret software 78
Fjernbetjening 15, 65
Formatet Normal (Interlace) 78
Fortsat afspilning
CD/video-CD 28
DVD 28
Frontpaneldisplay 9
Frysning af billede 39
MENU 68
MODE (MP3, JPEG) 58
MODE (PROGRESSIVE) 70
MP3 6, 53
MPEG 46, 73, 78
N
NULSTIL 68
O
ORIGINAL 31
ORIGINAL/PLAY LIST 31
P
GENOPTAG MULTI-DISC
30, 71
GENTAG 36
Gentaget afspilning 36
H
S
G
Håndtering af discs 8
Højttalere
Tilslutning 19
HURTIG 68
Hurtig fremsøgning 29, 39
Hurtig genafspilning 29
Hurtig installation 24, 68
Hurtig tilbagesøgning 39
I
D
INDEKS 41
Indeks 78
INDSTILLING 67
Interlace-format 78
INTERVAL 59
DATA CD 6, 53
DATO 57
Diasshow 57
DIGITAL UDGANG 72
Digital udgang 73
Display
Frontpaneldisplay 9
Klargøringsdisplay 67
Kontrolmenudisplay 12
Display på skærmen
Klargøringsdisplay 67
Kontrolmenudisplay 12
DISPLAYLYS 71
DISPLAYSPROG 68
DOLBY DIGITAL 23, 46,
73, 77
DOWN MIX 72
DTS 23, 46, 73, 77
DVD 6, 28, 78
DVD'ens menu 31
M
PAUSESKÆRM 69
PAUSETILSTAND 71
PBC-afspilning 32
PICTURE MODE 50
PLAY LIST 31
PRO LOGIC 22, 77
PROGRAM 33
Programmeret afspilning 33
Progressivt format 79
C
CD 6, 28
82
DVD+RW 29, 78
DVD-RW 6, 31, 78
J
Scan 39
SEKVENS 40
Sekvens 79
SHUFFLE 35
SKÆRMINDSTILLING 69
SKARPHED 51
Søgning 39
Søgning efter
et bestemt punkt ved
overvågning af TVskærmen 39
SPOR 41
Spor 79
SPORVISNING 42
SPROG-INDSTILLING 68
SURROUND 19, 47
JPEG 53
T
K
KAPITEL 40
Kapitel 78
KAPITELVISNING 42
Klargøringsdisplay 67
KLOKKEN/TEKST 40, 43
Kontrolmenu 12
Tilfældig afspilning 35
Tilslutning 15, 16
TITEL 40
Titel 79
TITELVISNING 42
TOP MENU 31
TV TYPE 69
TVS (TV Virtual Surround) 47
L
U
LINE 70
LYD 46, 68
LYDINDSTILLING 72
UNDERTEKST 68
V
VALG AF SPOR 71
VIDEO CD 6, 28
Videobaseret software 78
VINKEL 49
Z
ZOOM 29, 56
83
Sony Corporation
Download PDF