Sony | XDR-V20D | Sony XDR-V20D Bærbar DAB/DAB+ clockradio med højttalere Betjeningsvejledning

4-691-621-11(1)
Kom godt i gang
1
DIGITAL RADIO DAB/FM
Betjeningsvejledning
Når du bruger denne enhed første gang, skal du sørge for at tilslutte enheden til en
stikkontakt ved brug af AC-adapteren (medfølger). Ellers kan du ikke tænde enheden.
2
Tilslut enheden til en stikkontakt, og oplad
enheden.
Det indbyggede batteri vil være fuldt opladet ("
til 6 timer.
Sådan sættes enheden i standbytilstand
3
Træk antennen ud.
Slukning af enheden
Tænd enheden.
Når du tænder for enheden for første gang
Automatisk DAB-indstilling starter automatisk, når enheden tændes
første gang. Når automatisk DAB-indstilling er gennemført, modtager
enheden den første station på DAB-stationslisten, der er lagret af
automatisk DAB-indstilling. Hvis du vil annullere den automatiske
DAB-indstillingsproces, skal du trykke på BACK.
") i op
Stikkontakt
©2017 Sony Corporation
Printed in China
Sådan slukkes der helt for strømmen
(slukket tilstand)
Hvis du vil annullere
den automatiske
indstillingsproces,
mens den er i gang,
skal du trykke på
BACK.
Tip
AC-adapter
(medfølger)
Enheden skifter til standbytilstand, og uret vises på
displayet.
Tryk på , og hold den
nede i omkring 2 sekunder.
Der lukkes for strøm til enheden, og displayet er tomt.
Sæt enheden i slukket tilstand, når du ikke bruger den,
for at spare på strømmen.
Hvis du vil udføre automatisk indstilling igen senere, kan
du se "Oprettelse af en ny DAB/FM-stationsliste"
nedenfor.
Til DC IN
XDR-V20D
Brug af radioen
1
Tænd enheden.
Se "Punkter i indstillingsmenuen" for at få oplysninger om manuel indstilling.
2
3
Vælg funktionen "DAB" eller "FM".
Vælg den ønskede station eller tjeneste.
Tryk flere gange.
Når du vælger FM-funktionen for første gang
Automatisk FM-indstilling starter automatisk, når FMfunktionen vælges for første gang.
Station, der aktuelt
modtages
Enheden skifter
automatisk til den
valgte funktion efter
ca. 2 sekunder.
Sekundær tjeneste (efter "L"-mærket)
Rullende tekst (DLS: dynamisk
tekstsegment på op til 128 tegn)
Valgt station
Tips
• Selv hvis du vælger "Later" på "Get FM station name"-displayet, bliver
navnene på FM-stationerne modtaget og gemt i enheden, mens du lytter
til udsendelser.
• FM-stationsnavne transmitteres muligvis ikke. Dette afhænger af stationen.
Når du trykker på FUNCTION én
gang, kan du også vælge en
funktion ved at dreje
TUNE-hjulet og trykke på
ENTER.
"SC" lyser, når der modtages en
sekundær tjeneste.
Valgt station
Station, der aktuelt
modtages
Stationens navn*
Rullende tekst
(RT: radiotekst på op til 64 tegn)*
Stationens navn*
* Vises kun, når der er modtaget RDS-data.
Forudindstilling af stationer (5 DAB og 5 FM)
Lytte til en fast station
1
1
Stil ind på den station, du
vil forudindstille.
Følg trinene i "Brug af radioen"
ovenfor.
2
Tryk på, og hold den ønskede forvalgsknap nede (1–5), indtil der vises
"Stored to [PRESET x]." på displayet.
Vælg funktionen "DAB"
eller "FM".
Eksempel: Forudindstilling af en indstillet station til forvalgsknappen 3
Om den automatiske FM-indstillingsproces
2
Eksempel: Når der trykkes på forvalgsknappen 3
Tryk flere gange.
Tips
Hvis du vil annullere
den automatiske
indstillingsproces,
mens den er i gang,
skal du trykke på
BACK.
Bemærk!
• Hvis du forsøger at lagre en anden station med det samme
forvalgsnummer, erstattes den tidligere station med den nye
station.
• De faste stationer forbliver i enhedens hukommelse, selv
efter der er udført en automatisk indstilling.
• Forvalgsknappen 3 på enheden er en
blindfingermarkeringsknap. Brug
blindfingermarkeringsknappen som referencepunkt, når du
betjener enheden.
Justering af lydstyrken
Du kan annullere den automatiske FM-indstillingsproces, der
begynder, efter at FM-funktionen er valgt for første gang.
Hvis du vil stille ind på stationer ud fra stationslisten, bliver
du dog nødt til at udføre automatisk FM-indstilling.
For at få oplysninger om hvordan du udfører automatisk
FM-indstilling senere, skal du se ”Oprettelse af en ny DAB/
FM-stationsliste".
Vælg den ønskede faste station.
For at undgå utilsigtet ændring af
forudindstillingerne skal du ikke holde
forvalgsknappen nede.
Forbedring af DAB/FM-radiomodtagelse
Oprettelse af en ny DAB/FM-stationsliste
Hvis du er flyttet til et andet område, eller hvis radioen er nulstillet, skal du gennemføre automatisk DAB- og FM-indstilling igen.
Vælg "DAB"- eller ”FM"-funktionen, og tryk derefter på AUTO TUNE.
Enheden modtager den første
station på den nye stationsliste.
Bemærk!
Når du justerer antennen, skal
du altid holde i den nederste
del. Antennen kan blive
beskadiget, hvis du bevæger
den for voldsomt, mens du
holder i den øverste del.
Bemærkninger
• Den aktuelt lagrede stationsliste bliver slettet, når den
automatiske indstillingsproces starter.
• Når indstillingsmenuen vises, udføres der ikke automatisk
indstilling. Heller ikke selvom der trykkes på AUTO TUNE.
Tips
Enheden modtager den
første station på den nye
stationsliste.
Bemærkning om automatisk FM-indstilling
• Den sidst indstillede lydstyrke er lagret i enhedens hukommelse.
• VOL + på enheden er en blindfingermarkeringsknap. Brug
blindfingermarkeringsknappen som referencepunkt, når du
betjener enheden.
Sørg for at vælge "By station list" i "FM tune mode", før du starter
automatisk FM-indstilling. Når "Manual tune" er valgt, starter
scanningsindstilling i stedet. Se "Punkter i indstillingsmenuen" for
at få flere oplysninger.
Sådan lytter du til musik fra en ekstern enhed
1
Tilslut den eksterne enhed til enheden.
2
Tænd enheden.
3
Vælg funktionen "AUDIO IN".
Tryk flere gange.
Stereoministik
2 ringe
Enheden skifter
automatisk til den
valgte funktion efter
ca. 2 sekunder.
Bærbar digital
musikafspiller osv.
Lydtilslutningskabel
uden modstand
(medfølger ikke)
Til AUDIO IN
Når du trykker på FUNCTION
én gang, kan du også vælge
en funktion ved at dreje
TUNE-hjulet og trykke på
ENTER.
4
Start afspilning på den tilsluttede enhed.
Justering af lydstyrken
Vælg den ønskede lydstyrke på den tilsluttede enhed, og
juster den derefter på enheden med knapperne VOL + og −.
Indstilling af timerfunktion
1
2
Indstil et tidspunkt for timerfunktionen.
Tryk og hold nede i
ca. 2 sekunder.
Minut
Time
3
Indstil den station, der skal modtages på det indstillede tidspunkt.
4
Reguler lydstyrken.
Aktiver timeren.
Hold ikke knappen nede, ellers skifter displayet
til menuen "Timer setting".
Hvis der indstilles på den sidst modtagne station
Tryk på SETTINGS
for at afslutte
indstillingsmenuen.
Tryk på BACK, indtil
skærmen vender tilbage til
"Wake-up timer"-menuen.
SETTINGS
BACK
" " vises på displayet.
Radioen tændes på det
indstillede tidspunkt.
Hvis du vælger fra listen over faste stationer
Deaktivering af timeren
Bemærk!
Tip
Tryk på WAKE-UP TIMER igen.
Hvis du vælger fra listen med
faste stationer, skal du først
indstille stationerne. Se
"Forudindstilling af stationer
(5 DAB og 5 FM)" for at få flere
oplysninger.
Du kan også indstille timerfunktionen fra indstillingsmenuen.
Se "Punkter i indstillingsmenuen" for at få flere oplysninger.
Indstilling af sleep-timeren
Bemærk!
Timerfunktionen er deaktiveret i slukket tilstand.
Indstilling af lysstyrken på displayet
Tryk på SLEEP TIMER flere gange for at vælge den
ønskede tid (i minutter).
Brug af hovedtelefoner
Tryk på flere gange for at vælge den
ønskede lysstyrke.
High (default)
Middle
Tilslut hovedtelefoner, der har et stereo- eller et monoministik (medfølger ikke).
Bemærkninger
Low
• For at beskytte din hørelse bør du undgå for høj lydstyrke, når du bruger hovedtelefoner.
• Brug hovedtelefoner med et stereoministik (3-polet) eller et monostik (2-polet). Hvis du bruger
hovedtelefoner med en anden type stik, kan der opstå støj eller interferens, eller måske kan
ingen lyd høres.
Off
Når sleep-timeren er indstillet, vises der "SLEEP"
på displayet.
Enheden skifter til standbytilstand, når der er
gået et angivet tidsrum.
Monoministik*
Bemærk!
Kompatible stiktyper
Når enheden får strøm fra det indbyggede batteri, slukkes displayets
baggrundslys ca. et halvt minut efter sidste betjening.
1 ring
Stereoministik
2 ringe
Tips
• Den sidst indstillede tid lagres i enhedens hukommelse.
• Du kan kontrollere, hvor lang tid der er tilbage, til enheden skifter til standbytilstand,
ved at trykke på SLEEP TIMER igen efter indstilling af sleep-timeren.
Til  (hovedtelefoner)
Der kan ikke bruges
andre typer stik.
3 ringe eller mere
* Når du lytter til stereolyd gennem monohovedtelefoner, hører du kun
lyd fra den venstre kanal.
Punkter i indstillingsmenuen
Grundlæggende betjening:
Radioindstillinger
Information
FM tune mode
Du kan redigere FM-stationslisten.
Channel: Kanal og frekvens (se DAB-
By station list: Du kan vælge den
frekvenstabellen i "Specifikationer").
ønskede station på listen over FM-stationer,
der er gemt ved automatisk indstilling.
Get FM station name: Udfør denne
Multiplex name: Gruppebetegnelse (op
Manual tune: Du kan manuelt stille ind
PTY: PTY-betegnelse (se "PTY
(programtype)" i "Specifikationer").
Bit rate: Bit rate
Signal level: Viser signalniveauet for
på den ønskede FM-frekvens i trin på
0,05 MHz. Drej TUNE-hjulet for at vælge
frekvensen.
Scanningsindstilling i
"Manual tune"-tilstand
Tryk på AUTO TUNE (SCAN) for at begynde at
scanne efter FM-stationer.
Hvis DAB-modtagelse med automatisk DABindstilling er dårlig, kan du prøve manuel
indstilling.
Bemærkninger
• Indstil "FM tune mode" til "By station list", før du
foretager denne handling.
• De aktuelt gemte RDS-oplysninger bliver slettet,
når den automatiske scanning starter.
• Det kan tage lang tid at modtage alle de
tilgængelige RDS-data.
1Drej TUNE-hjulet for at vælge den
Hvis der ikke er nogen ensemblebetegnelse eller
noget stationsnavn, vil pladsen til betegnelsen
eller navnet være tom. Hvis der ikke er nogen
PTY-betegnelse, vises "No PTY" på displayet.
DAB manual tune
betjening, når du ønsker at modtage
RDS-oplysninger, f.eks. stationsnavne.
Vælg "OK" for at scanne efter RDS-data.
uønskede stationer på listen over
FM-stationer.
Bemærk!
Tryk på SETTINGS igen.
Timer setting: Indstil et tidspunkt for
Delete FM station: Du kan slette
den DAB-station, du lytter til, rangerende
fra 0 (intet signal) til 100 (maksimalt signal).
Lukning af indstillingsmenuen
Wake-up timer
Vælg indstillingstilstanden for FM.
Service name: Stationsnavn
Tryk på BACK.
Edit FM station list
Viser forskellige oplysninger om den station,
du lytter til.
til 16 tegn lang)
Sådan vender du tilbage til det øverste menuniveau
Andre indstillinger
Radioindstillinger kan angives, når "DAB" eller "FM"-funktionen er valgt.
station, du vil slette, og tryk derefter på
ENTER.
2Drej TUNE-hjulet for at vælge "OK", og
tryk derefter på ENTER.
Hvis der bliver fundet en station, der kan
modtages, vises der "[ENTER]:Select" på skærmen.
Tryk på ENTER for at modtage stationen. (Hvis du
ikke trykker på ENTER inden for 3 sekunder,
genstarter søgningen).
Drej TUNE-hjulet for at vælge den ønskede
DAB-kanal, og tryk derefter på ENTER.
Add FM station: Når du lytter til en
manuelt indstillet station, kan du tilføje
stationen på FM-stationslisten. Vælg "OK"
for at tilføje stationen på listen. Sørg for at
indstille "FM tune mode" til "Manual tune",
før du bruger denne mulighed.
timerfunktionen.
Wake station: Vælg den station, du vil
modtage på det indstillede tidspunkt.
Volume setting: Juster lydstyrken for
timeren.
Se også "Indstilling af timerfunktion".
Sound
Du kan også justere lydniveauet.
Treble: Justerer niveauet for diskantlyd.
Bass: Justerer niveauet for baslyd.
Time
Beep
Vælg "On" for at aktivere biplyden, når du
betjener enheden.
Auto power off
Når "Auto power off" er indstillet til
"Enable (15min)", skifter enheden
automatisk til standbytilstand efter ca.
15 minutter, hvis der ikke er nogen
handling eller noget lydsignaloutput.
Initialize
Vælg "OK" for at nulstille enheden til
standardindstillingerne fra fabrikken. Alle
indstillinger, DAB- og FM-stationslister og
faste stationer slettes.
Set time: "Auto (DAB)" indstilles som
standard. Dette gør det muligt for uret at
synkronisere med de DAB-data, der
modtages. Vælg "Time setting" for at
indstille uret manuelt.
12H/24H: Vælg urvisningstilstand,
12-timers ur eller 24-timers ur.
Bemærk!
Uret nulstilles, hvis AC-adapteren tages ud, og det
indbyggede batteri er fuldstændigt afladet.
Tips
Radioen starter scanning efter stationer, der
kan modtages i den valgte kanal.
Tip
• Hvis du vil ændre scanningsretning, skal du dreje
TUNE-hjulet med uret eller mod uret.
• Tryk på BACK for at stoppe med at søge efter
FM-stationer.
Den nye station, der modtages ved manuel
indstilling, bliver gemt på DAB-stationslisten.
Forholdsregler
• Betjen kun enheden på de strømkilder, der er
angivet i "Specifikationer". Til
vekselstrømsbetjening skal du bruge den
medfølgende AC-adapter. Brug ikke nogen
anden type AC-adapter.
• Hvis du ikke bruger den medfølgende
AC-adapter, kan enheden blive beskadiget, da
stikkenes polaritet kan være anderledes hos
andre producenter.
• Undlad at bruge hovedtelefonerne i situationer,
hvor det kan være farligt ikke at kunne høre lyde
fra omgivelserne, som f.eks. ved
jernbaneoverskæringer, på togstationer
og på byggepladser.
• Kraftigt lydtryk fra øreproptelefoner og
hovedtelefoner kan forårsage tab af hørelse.
Kontakt nærmeste Sony-forhandler, hvis du
har spørgsmål eller problemer i forbindelse
med enheden.
Fejlfinding
• Undgå at udsætte enheden for ekstreme
temperaturer, direkte sollys, fugtighed, sand,
støv og mekanisk stød. Efterlad aldrig radioen i
en parkeret bil, der står i solen.
• Udsæt ikke enheden for et kraftigt tryk eller
hårdhændet behandling. På nogle modeller er
der brugt glasmateriale til displayet. Hvis glasset
splintres eller revner, kan det medføre
beskadigelse. I denne situation skal du straks
stoppe med at bruge enheden og lade være
med at røre ved de beskadigede dele.
• Hvis der kommer faste genstande eller væske
ned i enheden, skal du frakoble AC-adapteren
og få enheden kontrolleret af en kvalificeret
tekniker, før den bruges igen.
• Da der bruges en stærk magnet i højttalerne,
skal du holde kreditkort med magnetisk kodning
eller fjederure væk fra enheden for at forhindre
mulig beskadigelse fra magneten.
• Rengør enheden med en blød tør klud. Anvend
ikke skuresvampe, skurepulver eller
opløsningsmidler, som sprit eller rensebenzin,
der kan beskadige finishen.
• Betjen ikke enheden med våde hænder, da det
kan medføre kortslutning.
• Pas på ikke at sprøjte vand på enheden.
Enheden er ikke vandtæt.
• Når du ikke bruger enheden i en længere
periode, skal du oplade batteriet hver 6. måned.
• Under visse omstændigheder, især når luften er
meget tør, er det ikke usædvanligt, at der
forekommer statisk elektricitet, eller at du får stød,
når du kommer i kontakt med andre genstande. I
dette tilfælde når ørepuderne berører dine ører.
Energien fra denne naturlige afladning er utrolig
lille og udsendes ikke af dit produkt, men er
snarere et resultat af de naturlige omgivelser.
• Lytning ved høj lydstyrke over længere perioder
kan skade din hørelse. Vær særligt forsigtig ved
brug af hovedtelefoner.
• Pludseligt højt lydstyrke kan skade dine ører. Øg
lydstyrken gradvist. Vær særligt forsigtig ved
brug af hovedtelefoner.
• Brug ikke hovedtelefoner under gang, bil- eller
motorcykelkørsel, cykling osv. Det kan føre til
trafikuheld.
Kontakt nærmeste Sony-forhandler, hvis et
problem fortsætter, efter du har udført
følgende kontroller.
Generelt
Enheden bipper, og der tændes ikke for
strømmen.
• Hvis du trykker på , når batteriniveauet er lavt,
vil enheden ikke blive tændt. Oplad enheden
ved at tilslutte AC-adapteren (medfølger).
Displayet er utydeligt, eller der vises
ingen oplysninger.
• Enheden bruges i ekstremt høje eller lave
temperaturer eller på et sted med megen fugt.
Der kan ikke skrues op for lydstyrken,
når enheden får strøm fra det
indbyggede batteri.
Radio
Meget svag eller afbrudt lyd eller
utilfredsstillende modtagelse.
• Hvis du er i en bygning, så stil dig hen til et
vindue.
• Træk antennen ud, og juster længden og vinklen
for at opnå den bedste modtagelse.
• Hvis der er placeret en mobiltelefon tæt på
enheden, høres der en høj støj fra enheden.
Hold telefonen væk fra enheden.
En ønsket station kan ikke modtages,
når der trykkes på en forvalgsknap.
• Kontroller, at du har valgt det ønskede bånd
(DAB eller FM), før du trykker på
forvalgsknappen. Der kan indstilles en station
for hvert bånd på hver knap.
• Du kan have holdt forvalgsknappen på stationen
nede, hvilket medfører, at stationen erstattes af
en anden. Tildel den ønskede station igen.
• Forvalgsknapper kan ikke bruges, når
indstillingsmenuen vises.
• Hvis du er flyttet til et andet område, skal du
udføre automatisk indstilling igen. (Se
"Oprettelse af en ny DAB/FM-stationsliste" for at
få flere oplysninger). Tildel derefter den nye
station til en forvalgsknap.
Hvis enheden stadig ikke fungerer
korrekt
Prøv at trykke på RESET i bunden med en tynd
pind. Enheden genstartes med de
brugerkonfigurerede indstillinger.
• Når batteriniveauet er lavt (når batteri-ikonet er
tomt), er det maksimale lydstyrkeniveau
begrænset til "22". Oplad enheden ved at
tilslutte AC-adapteren (medfølger).
Lydstyrkeniveauet er lavt ved
”AUDIO IN"-funktionen sammenlignet
med lydstyrkeniveauet, når du lytter til
radioen.
• Som standard er denne enhed indstillet til at
skifte automatisk til standbytilstand efter ca. 15
minutter, hvis der ikke er nogen handling eller
noget lydsignaloutput. Se "Auto power off” i
“Punkter i indstillingsmenuen" for at få
yderligere oplysninger.
Specifikationer
No preset
Driftstemperaturområde
• Der blev ingen station i det valgte bånd (DAB
eller FM) forudindstillet på den knap, der blev
trykket på.
5 °C-35°C
Service not available
• Den valgte station eller tjeneste udsendes ikke i
øjeblikket.
24-timers system eller 12-timers system
Frekvensområde
DAB (Bånd-III): 174,928 MHz-239,200 MHz
FM: 87,5 MHz – 108 MHz
(i trin på 0,05 MHz)
PTY (programtype)
RDS (Radio Data System), som blev
introduceret af EBU (European Broadcasting
Union) i 1987, tillader modtagelse af
oplysninger, f.eks. stationsnavne, via 57 kHzunderbærebølgesignalet i FM-udsendelser.
Men tilgængeligheden af RDS-data varierer
afhængigt af området. Det er derfor måske ikke
altid muligt at modtage RDS-oplysninger.
Denne funktion angiver tjenester efter
programtype, f.eks. nyheder eller sport, der
transmitteres i DAB.
Hvis den modtagne tjeneste eller station ikke
transmitterer programtypen, vises der
"No PTY".
Tænd/sluk
DC 5,8 V 2,0 A (ved brug af den medfølgende
AC-adapter tilsluttet til strømforsyning med
AC 100 V-240 V, 50 Hz/60 Hz) eller ved brug af
det indbyggede litiumionbatteri
Programtype
Display
Ingen programtype
None
Brug af RDS-funktionerne
Nyheder
News
Radioen understøtter følgende RDS-funktioner.
Aktuelle begivenheder
Current Affairs
Information
Information
Sport
Sport
Undervisning
Education
Drama
Drama
Kultur
Arts
Videnskab
Science
Forskelligt
Talk
Popmusik
Pop Music
Rockmusik
Rock Music
Populærmusik
Easy Listening
Let klassisk
Light Classical
Seriøs klassisk
Classical Music
Anden musik
Other Music
Vejr
Weather
Finans
Finance
Børneprogrammer
Children’s
Sociale anliggender
Factual
Religion
Religion
Lytterprogrammer
Phone In
Rejser
Travel
Fritid
Leisure
Jazzmusik
Jazz and Blues
Countrymusik
Country Music
National musik
National Music
Ældre musik
Oldies Music
Folkmusik
Folk Music
Dokumentar
Documentary
Alarmtest
Alarm Test
Alarm
Alarm – Alarm !
Anvendelsestid for litiumionbatteri
Mellemfrekvens
DAB: Ca. 17 timer*
FM: Ca. 17,5 timer*1
1
DAB (Bånd-III): 1.750 kHz
FM: 350 kHz
DAB-frekvenstabel (bånd-III) (MHz)
Kanal
Frekvens
Kanal
Frekvens
5A
5B
5C
5D
6A
6B
6C
6D
7A
7B
7C
7D
8A
8B
8C
8D
9A
9B
9C
9D
174,928
176,640
178,352
180,064
181,936
183,648
185,360
187,072
188,928
190,640
192,352
194,064
195,936
197,648
199,360
201,072
202,928
204,640
206,352
208,064
10A
10B
10C
10D
11A
11B
11C
11D
12A
12B
12C
12D
13A
13B
13C
13D
13E
13F
209,936
211,648
213,360
215,072
216,928
218,640
220,352
222,064
223,936
225,648
227,360
229,072
230,784
232,496
234,208
235,776
237,488
239,200
Lydudgangseffekt
Alle brugerkonfigurerede indstillinger, f.eks.
forudindstillede radiostationer, timer og ur, kan
blive nulstillet.
Noter dine indstillinger ned, så du har dem, hvis du
får brug for at konfigurere dem igen.
Hvad er RDS?
AUDIO IN stik
(ø 3,5 mm, stereoministik)
 (hovedtelefoner) stik
(ø 3.5 mm, stereo ministik)
Tidsvisning
Ca. 45 mm dia., 4 Ω, stereo
Hvis der udføres vedligeholdelse.
Indgang
Udgang
Højttaler
• Reguler først lydstyrken på den tilsluttede
enhed.
Enheden skifter automatisk til
standbytilstand.
Meddelelser
2,5 watt + 2,5 watt (når enheden får strøm fra
den medfølgende AC-adapter)
1,5 watt + 1,5 watt (når enheden får strøm fra
det indbyggede batteri)
*1 Når den angivne musikkilde anvendes, og
lydstyrkeniveauet på enheden er indstillet til
følgende
—— DAB: 20
—— FM: 25
DAB: Ca. 11,5 timer*2
FM: Ca. 15,5 timer*2
*2 Når den angivne musikkilde anvendes, og
lydstyrkeniveauet på enheden er indstillet til
maksimum
Strømforbrug
Ved standbytilstand
0,6 W eller mindre
Ved slukket tilstand
0,2 watt eller mindre
Mål
Ca. 106 mm x 157 mm x 117 mm (B/H/D)
inklusive fremstikkende dele og kontroller
Vægt
ca. 720 g
Medfølgende tilbehør
AC-adapter (AC-E5820) (1)
Garanti (1)
Der tages forbehold for ændring af design og
specifikationer uden varsel.
RDS-funktion
Beskrivelse
Visning af
stationsnavn
Viser navnet på den station,
du lytter til.
RT (radiotekst)
Viser tekstoplysninger i frit
format.
Bemærkninger
• RDS-funktionerne bliver ikke aktiveret, hvis
den station, der modtages, ikke transmitterer
RDS-data. De fungerer måske heller ikke korrekt
i områder, hvor RDS-transmissioner er på
eksperimenteringsstadiet.
• Hvis det radiosignal, der modtages, er svagt, kan
det tage noget tid at modtage RDS-data.
Download PDF

advertising