Sony | ICF-C717PJ | Sony ICF-C717PJ Vækkeur med radio og projektion af klokkeslæt Betjeningsvejledning

4-180-721-31(1)
Om nødstrømsbatteriet
For at uret altid kan vise korrekt klokkeslæt, har
denne enhed et CR2032-batteri som
nødstrømkilde i tilfælde af en strømafbrydelse.
(Batteriet leveres med enheden for model til
Østeuropa.).
FM/AM Clock Radio
Betjeningsvejledning
Dansk
ICF-C717PJ
ADVARSEL
For at mindske risikoen for brand eller
elektrisk stød må enheden ikke udsættes for
regn eller fugt.
For at mindske risikoen for brand må enhedens
ventilationsåbninger ikke være tildækket af aviser,
duge, gardiner el.lign. Anbring ikke tændte
stearinlys på enheden.
For at mindske risikoen for brand eller elektrisk
stød må enheden ikke udsættes for dryp eller
stænk, og der må ikke anbringes væskefyldte
genstande, f.eks. vaser, på enheden.
Dream Machine er et varemærke, der tilhører Sony Corporation.
No Power No Problem er et varemærke, der tilhører Sony Corporation.
©2010 Sony Corporation
Bemærkning til kunder i
Europa (undtagen
Østeuropa)
Printed in China
Monter ikke apparatet et indelukket sted, som
f.eks. et bogskab eller et indbygget skab.
Udsæt ikke batterierne (batteri eller isatte
batterier) for kraftig varme som f.eks. direkte
sollys, åben ild eller lignende i længere tid.
Da lysnetstikket bruges til at afbryde enheden fra
lysnettet, skal enheden tilsluttes til en let
tilgængelig stikkontakt. Hvis du bemærker noget
unormalt ved enheden, skal du straks afbryde
lysnetstikket fra stikkontakten.
Enheden er ikke afbrudt fra lysnetkilden, så længe
den er tilsluttet stikkontakten, selvom selve
enheden er blevet slukket.
Navnepladen og vigtige informationer om
sikkerhed står på undersiden.
Modeller til Europa
(undtagen model til Østeuropa):
Uret er forindstillet på fabrikken, og dets
hukommelse strømforsynes af det præinstallerede
Sony CR2032-batteri. Hvis "0:00" blinker på
displayet, når enheden tilsluttes til stikkontakten
for første gang, kan batteriet være svagt. Henvend
dig i så fald til en Sony-forhandler. Det
præinstallerede CR2032-batteri betragtes som en
del af produktet og er dækket af garantien. Det
kræves, at du foreviser "Bemærkning til kunder i
Europa (undtagen Østeuropa)" (i denne
vejledning) til en Sony-forhandler for at kunne
gøre garantien for dette produkt gældende.
Vide, hvornår batteriet skal
udskiftes
Når batteriet bliver svagt, bliver "" vist på
displayet.
Hvis der opstår en strømafbrydelse, mens
batteriet er svagt, bliver aktuel tid og alarm
nulstillet.
Udskift batteriet med et Sony CR2032-litiumbatteri.
Brug af et andet batteri kan forårsage brand eller
eksplosion.
Isætte og udskifte batteriet
1 Hold lysnetstikket tilsluttet til
FORSIGTIG
Der er eksplosionsfare, hvis batteriet udskiftes
forkert. Udskift kun med den samme type.
Bemærkning til kunder: følgende
information gælder kun for udstyr solgt i
lande, hvor EU-direktiver er gældende
Producenten af dette produkt er Sony
Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo,
108-0075 Japan. Den autoriserede repræsentant
for EMC og produktsikkerhed er Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Tyskland. For alle forhold
omkring service eller garanti henvises der til
adresserne i de særskilte service- eller
garantidokumenter.
Model til andre lande/regioner:
Lysnetledning
Funktioner
• FM/AM synthesized clockradio med dobbelt
FM-trådantenne
•
•
Temperaturføler
Indbygget
lydkabel
•
•
•
•
•
VOL + knappen har en berøringsprik.
DATE/TIME ZONE- og DATE/DST-knappens udseende varierer fra land til land.

•
•
•
•
•

alarm.
Naturlyde (havbølger, fugle, regn, bæk, under
havet)
Temperaturvisning (celsius/fahrenheit) –15 °C
– 50 °C (5 °F – 122 °F)
Indbygget lydkabel til digital musikafspiller
10 forvalgte stationer (5 FM/5 AM)
Forskellige alarmtyper: radio, summer og
naturlyde (5).
Automatisk indstilling af tid: Når du slutter uret
til for første gang, bliver den aktuelle tid vist på
displayet (undtagen model til Østeuropa).
Automatisk justering af sommertid (undtagen
model til Østeuropa).
100 års kalender og DATE/TIME ZONE
(DATE/DST) -knap viser år, måned og dato
Lysstyrkekontrol (Høj/Lav/Fra)
Alarmsystemet No Power - No Problem holder
uret og alarmen gående under en
strømafbrydelse med et CR2032-batteri sat i
Slumrefunktion - Slumretiden kan vare fra
10 til 60 min.
Stigende alarmhastighed (kun summer)
For at tage batteriet ud af batteriholderen skal
du skubbe det ud fra den side, der er mærket
PUSH. (Se fig. -)
3 Sæt batteriholderen tilbage i enheden, og
4
skru den fast med skruen. (Se fig. -)
Når du vil udskifte batteriet, skal du
trykke på en af følgende knapper:
RADIO BAND, AUDIO IN, eller
NATURE SOUND/PRESET for at slukke
"" på displayet.
Bemærk
Når du udskifter batteriet, må lysnetstikket ikke
afbrydes fra stikkontakten. Ellers bliver 100 års
kalender, aktuel tid, alarm og forvalgte stationer
nulstillet
Indstilling af uret
første gang (undtagen
model til Østeuropa)
Enheden er forindstillet til den aktuelle dato og
tid på fabrikken, og strømforsynes af
nødstrømsbatteriet. Første gang skal du bare
slutte den til og vælge din tidszone.
1 Slut enheden til.
"år" (ca. 4 sekunder)  "måned og dato" (ca.
4 sekunder)  "aktuel centraleuropæisk tid"
vises på displayet efter hinanden.
2 Tryk på DATE/TIME ZONE og hold i
mindst 2 sekunder.
Områdenummer "1" blinker på displayet.
3 Tryk gentagne gange på TIME SET +


2
stikkontakten, skru den skrue, der holder
batteriholderen fast på enhedens
underside, ud med en skruetrækker, og
træk batteriholderen mærket PULL
OPEN. (Se fig. -)
Sæt et nyt batteri i batteriholderen med
-siden vendende opad.
CR2032
eller – for at vælge tidszonen som følger:
Tilslutte antennen
Sådan tilsluttes
AM-rammeantennen
Antennens form og længde er designet til at
modtage AM-signaler. Antennen må ikke skilles
ad eller rulles sammen.
1 Tag kun rammedelen af plaststativet.
2 Sæt AM-rammeantennen op.

Områdenummer Tidszone
1 (standard)
Centraleuropæisk tid/
Centraleuropæisk
sommertid
2
Østeuropæisk tid/
Østeuropæisk
sommertid
0
Vesteuropæisk tid/
Vesteuropæisk
sommertid
4 Tryk på DATE/TIME ZONE for at



indstille.
3 Forbind ledningerne til

AM-antennestikkene.
Ledning (A) eller ledning (B) kan tilsluttes
begge veje.
Indsæt kablet, mens
du trykker
stikklemmen ned.

Bemærkninger
• Selv om uret er korrekt indstillet på fabrikken,
kan der opstå afvigelser under transport eller
opbevaring. Hvis det er nødvendigt, indstilles
uret til det korrekte klokkeslæt som beskrevet
under "Indstilling af uret".
• Mens tidszonen indstilles, skal du udføre hvert
trin inden for 65 sekunder. Ellers bliver
funktionen indstilling af tidszone annulleret.
Når sommertid begynder
Indbygget
lydkabel
Only insert up
to here.
A
B
Denne model justerer automatisk for sommertid.
" " vises, når sommertid begynder, og forsvinder
automatisk, når sommertid slutter.
Sådan annulleres automatisk justering
af sommertid i løbet sommertidsperioden
Automatisk justering af sommertid kan
annulleres.
Tryk samtidig på DISPLAY/CLOCK og SNOOZE/
BRIGHTNESS og hold i mindst 2 sekunder, mens
uret vises.
" " og "OFF" vises på displayet for at angive, at
automatisk justering af sommertid er annulleret.
Displayet viser igen uret.
Bemærkninger
• Tiden for automatisk justering af sommertid (se
ovenfor) varierer alt efter forhold og lovgivning
i hvert enkelt land/region. Annuller automatisk
justering af sommertid og indstil om
nødvendigt visningen af sommertid manuelt.
Kunder, der bor i et land/region, som ikke har
indført sommertid, skal annullere automatisk
justering af sommertid, før enheden bruges.
• For at aktivere automatisk justering af
sommertid igen skal du trykke samtidigt på
DISPLAY/CLOCK og SNOOZE/BRIGHTNESS
og holde i mindst 2 sekunder. " " og "On" vises
på displayet for at angive, at automatisk
justering af sommertid er aktiveret. Displayet
viser igen uret.
Forvalgsindstilling
 Indstille alarm med naturlyd
Du kan forvælge 5 stationer for FM og 5 stationer
for AM.
1 Udfør trin 1 til 5 i "Sådan indstilles
Forvælge en station
1 Følg trin 1 og 2 i "Manuel tuning" for at
stille ind på den frekvens, du vil
forvælge.
2 Hold ned på den ønskede NATURE
SOUND/PRESET 1 til 5-knap, indtil du
hører to bip.
2
Eksempel: Følgende display vises, når du
forvælger FM 105,7 MHz på forvalgsnummer
3 for FM.
4
Indstillingen er indført.
5 Tryk på ALARM ON/OFF A eller B. ""
1 Slut enheden til.
2 Tryk på DISPLAY/CLOCK og hold i
mindst 2 sekunder.
Året begynder at blinke på displayet.
3 Tryk gentagne gange på TIME SET +
eller – for at indstille året.
4 Tryk på DISPLAY/CLOCK.
5 Gentag trin 3 og 4 for at indstille måned,
dag, time og minut, og tryk derefter på
DISPLAY/CLOCK.
Sekunderne starter fra nul.
Bemærkninger
• Mens uret indstilles, skal du udføre hvert trin
inden for 65 sekunder, ellers bliver funktionen
indstilling af ur annulleret.
• Når du trykker på en af knapperne på bagsiden,
skal du holde enheden godt fast, så den ikke
glider.
Sådan vises år og dato
Tryk én gang på DATE/TIME ZONE for året, og
tryk igen for datoen.
Efter et stykke tid skifter displayet automatisk
tilbage til den aktuelle tid.
Naturlyden høres på det indstillede tidspunkt.
 Indstilling af radioalarmen
1 Udfør trin 1 til 5 i “Sådan indstilles
Displayet viser frekvensen i et par sekunder og
skifter derefter til den aktuelle tid igen. For at
ændre den forvalgte station skal du stille ind
på den ønskede station og holde ned på
NATURE SOUND/PRESET 1 til 5-knappen,
indtil du hører to bip.
For at forvælge en anden station skal du gentage
disse trin.
Det indbyggede lydkabel
kan indsættes i åbningen på
enheden.
4 Kontroller, at AM-rammeantennen er
Til hovedtelefonstik
eller linje-udgangstik
sluttet godt fast ved at tække let i den.
Justere AM-rammeantennen
Find et sted og en retning, der giver en god
modtagelse.
• AM-rammeantennen må ikke placeres nær
enheden eller andet AV-udstyr, da det kan
medføre støj.
Tips
Juster AM-rammeantennens retning for at få den
bedste mulige AM-radiolyd.
3
Stille ind på en forvalgt station
1 Tryk på RADIO BAND for at tænde
radioen, og vælg AM- eller FM-båndet.
2 Tryk på NATURE SOUND/PRESET 1 til
5, hvor den ønskede station er gemt.
3 Juster lydstyrken med VOL + eller –.
Skift justeringen af sommertid efter følgende
fremgangsmåde, hvis:
– du har en model til Østeuropa.
– du har annulleret automatisk justering af
sommertid.
Tryk på DATE/DST og hold.
" " vises på displayet, og tidsangivelsen skifter til
sommertid. For at deaktivere justering af
sommertid skal du trykke på DATE/DST igen.
4 Tryk på TIME SET + eller – for at vælge
5
Forbedre modtagelsen
FM: Slå FM-trådantennen helt ud for at forbedre
modtagelsen.
AM: Forbind den medfølgende AM-rammeantenne
til enheden. Drej antennen vandret, så
modtagelsen bliver bedst mulig.
Bemærkning om radiomodtagelse
Hold digitale musikafspillere og mobiltelefoner
væk fra AM-rammeantennen og FM-antennen,
da de kan forårsage forstyrrelser på modtagelsen.
Vælge en naturlyd
Denne enhed har fem typer naturlyde (havbølger,
fugle, regn, bæk og under havet)
Du kan vælge en af dem ved at trykke på den
tilsvarende knap.
Ikoner
Lydtype
Havbølger
6 Tryk på ALARM ON/OFF A eller B. ""
eller "" vises på displayet efter ca.
4 sekunder.
Radioen lyder på det indstillede tidspunkt.
 Indstilling af summeralarmen
1 Udfør trin 1 til 5 i “Sådan indstilles
alarmen”.
2 Tryk på TIME SET + eller – for at vælge
Bemærkninger
• Projektor-funktionen kan ikke bruges, med
mindre uret er indstillet.
• Kig ikke direkte ind i objektivet.
• Nogle vægge viser måske ikke projektionen
korrekt.
• Projektoren kan drejes 90° mod venstre eller
højre fra opret position. Den klikker, når den
stilles tilbage til opret position.
• Hvis projektoren roteres ud over dens
begrænsning, kan den beskadiges.
• Projektoren slukker automatisk efter 10 timer.
Indstilling af displayets
lysstyrke
Der kan vælges mellem tre lysstyrkeniveauer ved
at trykke på på SNOOZE/BRIGHTNESS.
Bemærk
Når alarmen lyder, kan lysstyrkefunktionen ikke
bruges.
Regn
Bemærk
Når andre funktioner er i brug, er naturlyd ikke
tilgængelig.
Indstilling af alarmen
Med den dobbelte alarmfunktion kan du indstille
to alarmprogrammer (ALARM ON/OFF A og
ALARM ON/OFF B).
Alarmtidspunktet kan indstilles for hvert
program, og alarmlyden kan vælges blandt
"NATURE SOUND", "RADIO" og "BUZZER".
Bemærkninger
• Inden alarmen indstilles, skal du sørge for at
indstille uret. (Se "Indstilling af uret")
• Det fabriksindstillede alarmtidspunkt er
"12:00".
• For at indstille radioalarmen skal du først
forvælge din yndlingsstation. (Se "Forvælge en
station")
• Mens alarmen indstilles, skal du udføre hvert
trin inden for 65 sekunder. Ellers bliver
funktionen indstilling af alarm annulleret.
3
Stille ind på en station
Enheden søger automatisk efter AM- eller
FM-stationer.
1 Tryk på RADIO BAND for at tænde
radioen, og vælg AM- eller FM-båndet.
2 Tryk på TUNING + eller – og hold.
+: søger opad gennem frekvensbåndene.
–: søger nedad gennem frekvensbåndene.
Søgning starter fra den frekvens, der er stillet
ind på nu. Når en station modtages, standser
søgning.
3 Juster lydstyrken med VOL + eller –.
•
•
•
•
lyden fra den radiostation, der sidst var stillet
ind på, før strømmen blev slået fra. Når du
indstiller radioalarmen, skal du vælge den
ønskede radiostation, før strømmen slås fra.
ALARM "" (eller "") -indikatoren blinker
på displayet, når alarmen lyder.
Hvis der lyder en anden alarm under en første
alarm (eller slumrefunktionen er aktiveret), får
den anden alarm forrang.
Alarmfunktionen virker som sædvanligt på den
første og sidste dag i sommertiden. Mens
automatisk justering af sommertid er indstillet,
springes alarmen derfor over, hvis alarmen er
indstillet til et tidspunkt, der springes over, når
sommertiden begynder. Hvis alarmen er
indstillet til et tidspunkt, der overlappes, når
sommertiden slutter, lyder alarmen to gange.
Hvis det samme alarmtidspunkt indstilles for
begge alarmer (ALARM A og B), får ALARM A
forrang.
Sådan bekræftes en indstilling af
alarmtidspunkt
Slå ALARM ON/OFF "" eller "" -indikatoren
på displayet fra, og tryk på ALARM ON/OFF Aeller B-knappen igen.
Du kan bekræfte alarmtidspunktet ved at trykke
på TIME SET + eller –, efter alarmtidspunktet er
indstillet.
Sådan ændres en alarmindstilling
1 Tryk på ALARM ON/OFF A eller B og
Alarmen kan indstilles på to måder:
hold i et par sekunder.
Tryk på TIME SET + eller – for at
indstille den ønskede time, og tryk på
ALARM ON/OFF A eller B.
Tryk på TIME SET + eller – for at
indstille det ønskede minut, og tryk på
ALARM ON/OFF A eller B.
 Ændre alle alarmindstillinger
Indstil alarmen igen.
2
3
4 Tryk på TIME SET + eller – for at
* I tilfælde af hver dag vises både
"WEEKDAY" (ugedag) og "WEEKEND".
på en ønsket frekvens.
Juster lydstyrken med VOL + eller –.
• Når du bruger radioalarmen, bliver alarmen
Sådan indstilles alarmen
Manuel tuning
radioen, og vælg AM- eller FM-båndet.
Når indstillingen af alarmen er afsluttet, vises
indstillingen af alarmtidspunkt.
Når både ALARM "" og ALARM "" er slået
til, kan du skifte ALARM A- og ALARM
B-displayet ved at trykke på DISPLAY/CLOCK.
Under havet
Betjene radioen
2 Tryk på TUNING + eller – for at stille ind
Summeren lyder på det indstillede tidspunkt.
Bæk
indstille den ønskede alarmperiode
("WEEKDAY" (ugedag), "WEEKEND"
eller hver dag*), og tryk på ALARM ON/
OFF A eller B.
1 Tryk på RADIO BAND for at tænde
3
alarmindstillingen "BUZZER", og tryk på
ALARM ON/OFF A eller B. Indstillingen
er indført.
Tryk på ALARM ON/OFF A eller B. ""
eller "" vises på displayet efter ca.
4 sekunder.
Bemærkninger
Bruge projektorfunktionen
Sådan bruges funktionen
1 Slut enheden til.
2 Vælg placering og højde.
3 Tryk på PROJECTION
ON/OFF-knappen.
4 For at justere fokus skal du dreje
PROJECTION FOCUS.
5 Hvis du trykker gentagne gange på
PROJECTION ROTATE-knappen,
ændres den drejningsvinkel, som uret og
alarmen vises med . (Se fig. )
stationen, og tryk på ALARM ON/OFF A
eller B.
Tryk på TIME SET + eller – for at justere
lydstyrken, og tryk på ALARM ON/OFF
A eller B.
Indstillingen er indført.
Fugle
Med projektor-funktionen kan du vise ur og
alarm på en væg i nærheden, op til en afstand på
2 meter.
Hvis du trykker gentagne gang-e på
PROJECTION ROTATE-knappen, ændres den
drejningsvinkel, som uret og alarmen vises med.
alarmindstillingen "RADIO", og tryk på
ALARM ON/OFF A eller B. "RADIO"
vises på displayet.
Tryk på TIME SET + eller – for at vælge
AM-båndet, FM-båndet eller den sidste
station, og tryk på ALARM ON/OFF A
eller B.
5 Tryk på TIME SET + eller – for at
indstille den ønskede alarmindstilling
("NATURE SOUND", "RADIO" eller
"BUZZER"), og tryk på ALARM ON/
OFF A eller B.
Du kan vælge en af tre indstillinger:
"NATURE SOUND", "RADIO" eller
"BUZZER". Sæt alarmindstillingen som følger:
– NATURE SOUND: se " Indstille alarm
med naturlyd".
- RADIO: se " Indstilling af radioalarmen".
- BUZZER: se " Indstilling af
summeralarmen".
Indstilling af
sleep-timeren
Du kan falde i søvn til "NATURE SOUND",
"RADIO" eller "AUDIO IN" med brug af den
indbyggede sleep-timer, der automatisk slukker
"NATURE SOUND", "RADIO" eller "AUDIO IN"
efter et forvalgt tidsrum.
1 Tryk på SLEEP, mens enheden er tændt.
"SLEEP" vises, og sleep-tiden blinker på
displayet.
2 Tryk på SLEEP for at indstille
sleep-timer-tidsrummet.
90
60
30
OFF
Displayet viser igen ur-indstilling i ca.
4 sekunder, efter du er klar med at indstille
tidsrummmet og har sluppet SLEEP. Derefter
starter sleep-timeren.
Enheden afspiller i det indstillede tidsrum, og
slukker derefter.
Bemærk
Selvom sleep-timeren er indstillet, kan den ikke
slå strømmen fra på ekstra komponenter, der er
tilsluttet AUDIO IN-stikket på denne afspiller.
Sådan slukkes enheden før den
forvalgte tid
Tryk på OFF ALARM RESET.
Sådan ændres indstillingen af
sleep-timer
Tryk på ALARM ON/OFF A eller B for at slå
ALARM ""- eller ""-indikatoren fra på
displayet.
"0:00" blinker på uret som følge af en
strømafbrydelse.
• Batteriet er næsten opbrugt. Udskift batteriet.
Tag det gamle batteri ud og sæt et nyt i.
Radio-, naturlyd- eller summeralarmen går
ikke i gang på det forvalgte alarmtidspunkt.
• Kontroller, at alarm "" eller alarm "" er
indstillet/vises korrekt.
Frekvensområde
Alarmindstillingerne er aktiveret, men der er
ingen lyd på det forvalgte alarmtidspunkt.
• Kontroller indstillingen af alarmens lydstyrke.
Når sommertid begynder, anvender uret ikke
sommertid automatisk.
• Kontroller, at uret er indstillet korrekt.
• Tryk samtidig på DISPLAY/CLOCK og
SNOOZE/BRIGHTNESS og hold i mindst
2 sekunder for at aktivere funktionen
automatisk justering af sommertid.
Forsigtighedsregler
• Brug enheden med strømkilden angivet i
"Specifikationer".
• Træk lysnetledningen ud ved stikket, når du vil
•
•
•
•
•
•
afbryde den. Træk aldrig i selve ledningen.
Der er en stærk magnet i højttaleren. Kreditkort
med magnetisk kodning og fjederoptrukne
armbåndsure må derfor ikke komme i
nærheden af enheden, så eventuel beskadigelse
fra magneten undgås.
Undgå at placere enheden i nærheden af en
varmekilde som f.eks. en radiator eller luftkanal
eller på et sted med direkte sollys, meget støv,
mekaniske vibrationer eller stød.
Der skal være tilstrækkelig luftcirkulation
omkring enheden for at hindre varmedannelse i
dens indre. Enheden må ikke placeres på et tykt
underlag (gulvtæppe, tæppe el.lign.) eller nær
materialer der kan blokere ventilationshullerne
(f.eks. et gardin).
Hvis der kommer en genstand eller væske ind i
enheden, skal den afbrydes og kontrolleres af
fagkyndige, inden den bruges igen.
Rengør kabinettet med en blød klud, der er let
fugtet med et mildt rensemiddel.
Den eksterne FM-antennes tråd må aldrig
berøres under tordenvejr. Endvidere skal
lysnetstikket straks afbrydes fra stikkontakten.
Sådan deaktiveres sleep-timeren
• Sørg for at batteriets poler vender rigtigt, når
Tryk gentagne gange på SLEEP for at indstille
sleep-timeren på "OFF" i trin 2.
• Batteriet må ikke holdes med en metalpincet,
24-timers system
Radio
Bånd
FM
AM
Frekvens
Kanaltrin:
87,5 – 108 MHz 0,05 MHz
531 – 1.602 kHz 9 kHz
Generelt
Højttaler
Ca. 3,6 cm dia., 8 Ω
Indgang
Indbygget lydkabel med stereo-ministik
(Ø 3,5 mm)
Udgangseffekt
0,7 W (ved 10% harmonisk forvrængning)
Strømkrav
230 V vekselstrøm, 50 Hz
Nødstrøm til uret: 3 V jævnstrøm,
1 CR2032-batteri
Naturlyd
Havbølger, fugle, regn, bæk og under havet
Temperaturområde
–15 °C – 50 °C (5 °F – 122 °F)
Temperaturopløsning
1 °C (1 °F)
Mål
Ca. 217 mm × 67 mm × 62 mm (b/h/d) ekskl.
fremspring og knapper
Vægt
Ca. 670 g inkl. strømforsyningsenhed og
CR2032-batteri
Medfølgende tilbehør
AM-rammeantenne (1)
CR2032-litiumbatteri (1) (kun model til
Østeuropa)
Design og tekniske data kan ændres uden
forudgående varsel
• Aftør batteriet med en tør klud, så kontakten
bliver god.
det sættes i.
da der kan opstå kortslutning.
Bruge temperaturfunktionen
Enheden er udstyret med en ekstern
temperaturføler, som giver dig mulighed for at
kontrollere temperaturen i omgivelserne.
Temperaturen vises i celsius eller fahrenheit.
For at skifte mellem celsius og fahrenheit skal du
trykke på SNOOZE/BRIGHTNESS og
DATE/TIME ZONE (SNOOZE/BRIGHTNESS og
DATE/DST) -knapperne og holde i mindst
2 sekunder.
Bemærkninger
• I eksemplet viser displayet celsius, men
fahrenheit kan også vises.
• Må ikke bruges i vand.
• Træk ikke kraftigt i den eksterne
temperaturføler. Forkert brug af den eksterne
temperaturføler kan medføre funktionsfejl.
• Den viste temperatur og den faktiske
temperatur kan være forskellig, afhængigt af
omgivelserne enheden bruges i.
• Undgå at placere temperaturføleren i nærheden
af gulvet, en varmekilde som f.eks. en radiator
eller luftkanal, eller på et sted med direkte
sollys.
Temperaturfølerens læsning kan være forskellig
fra den faktiske temperatur i omgivelserne.
• Driftstemperaturområdet er –15 °C (5 °F) til
50 °C (122 °F). I tilfælde af, at temperaturen er
lavere end –15 °C (5 °F) eller højere end 50 °C
(122 °F), vises "Lo"- eller "Hi"-indikatoren.
• Når du tilslutter enheden, eller den går i gang
igen efter en strømafbrydelse, blinker "--" som
temperaturvisning på enheden. Temperaturen
bliver vist efter 20 sekunder.
Tilslutte eksternt
udstyr (Se fig. )
Sådan lytter du til lyden
4
Sådan deaktiveres alarmen
Tidsvisning
BEMÆRKNINGER OM LITIUMBATTERIET
Sådan kan du slumre lidt længere
Tryk på OFF ALARM RESET for at slå alarmen
fra.
Alarmen lyder igen på det samme tidspunkt,
afhængigt af indstillingen for den næste dag.
Henvend dig til nærmeste Sony-forhandler, hvis
et problem ikke løses, efter du har kontrolleret
følgende.
Du kan trykke gentagne gange på SLEEP for at
vælge den ønskede indstilling af sleep-timer, også
efter sleep-timeren er aktiveret.
1 Tilslut det indbyggede lydkabel med
Sådan standses alarmen
Specifikationer
15
 Kun ændre et alarmtidspunkt
Når du indstiller alarmen (ALARM "" eller
ALARM "" vises), er denne funktion
tilgængelig.
Tryk på TIME SET + og hold i mindst 2 sekunder
for at rykke alarmtidspunktet fremad. Tryk på
TIME SET – og hold i mindst 2 sekunder for at
rykke alarmtidspunktet bagud. Når du slipper
knappen, bliver det ændrede tidspunkt vist i ca.
2 sekunder. For at ændre alarmtidspunktet skal du
trykke på TIME SET + eller – inden for disse
2 sekunder, ellers bliver ændringen af
indstillingen fastsat som vist.
Tryk på SNOOZE/BRIGHTNESS.
Lyden slås fra, men slås automatisk til igen efter
ca. 10 minutter.
Du kan ændre slumretiden ved at trykke gentagne
gange på SNOOZE/BRIGHTNESS inden for
4 sekunder.
Den maksimale slumretid er 60 minutter.
Fejlfinding
Hver gang du trykker på SLEEP, skifter
tidsrummet (i minutter) som følger.
Hvis du vælger den sidste station, skal du gå
videre til trin 5.
Sådan skiftes til sommertid på displayet
Bemærk
FM-frekvensvisningen hæves eller sænkes i trin
på 0,1 MHz. For eksempel vises frekvens 88,00 og
88,05 MHz som "88,0."
ICF-C717PJ_4-180-721-31(1)_CEF/7CET
alarmen”.
2 Tryk på TIME SET + eller – for at vælge
Bemærk
Hvis du forsøger at gemme en anden station med
det samme forvalgsnummer, udskiftes den
tidligere gemte station.
Automatisk justering af sommertid er baseret på
Greenwich Mean Time.
Områdenummer 1:
• Sommertid begynder kl. 02:00 den sidste
søndag i marts.
• Standardtid begynder kl. 03:00 den sidste
søndag i oktober.
Områdenummer 2:
• Sommertid begynder kl. 03:00 den sidste
søndag i marts
• Standardtid begynder kl. 04:00 den sidste
søndag i oktober.
Områdenummer 0:
• Sommertid begynder kl. 01:00 den sidste
søndag i marts.
• Standardtid begynder kl. 02:00 den sidste
søndag i oktober.
eller "" vises på displayet efter ca.
4 sekunder.

Indstilling af uret
Følg fremgangsmåden fra trin 1 for model til
Østeuropa. For at ændre indstillingen for andre
modeller skal du følge fremgangsmåden fra
trin 2.
3
alarmen".
Tryk på TIME SET + eller – for at vælge
alarmindstillingen "NATURE SOUND",
og tryk på ALARM ON/OFF A eller B.
"NATURE SOUND" vises på displayet.
Tryk på TIME SET + eller – for at vælge
NATURE SOUND/PRESET 1 til 5, og
tryk på ALARM ON/OFF A eller B.
Tryk på TIME SET + eller – for at justere
lydstyrken, og tryk på ALARM ON/OFF
A eller B.
Bemærkning om alarmen i tilfælde af en
strømafbrydelse
I tilfælde af en strømafbrydelse virker alarmen,
indtil det indbyggede batteri er helt afladet. Men
visse funktioner kan blive påvirket som følger:
• Baggrundsbelysningen tændes ikke.
• Hvis alarmindstillingen er sat til naturlyd eller
radio, ændres den automatisk til summer.
• Hvis der opstår en strømafbrydelse, mens
alarmen lyder, standser alarmen.
• Hvis der ikke trykkes på OFF ALARM RESET,
lyder alarmen i ca. 5 minutter.
• Hvis "" vises på displayet, lyder alarmen ikke
i tilfælde af strømafbrydelse. Udskift batteriet,
hvis "" vises.
• Slumrefunktionen virker ikke.
• Under en strømafbrydelse lyder alarmen kun
én gang på det indstillede tidspunkt.
2
3
stereo-ministik på enhedens underside
til linje-udgangstikket eller
hovedtelefonstikket på den ekstra
komponent (f.eks. en bærbar
musikafspiller).
Tryk på AUDIO IN. "AUDIO IN" vises på
displayet.
Afspil den ekstra komponent, der er
tilsluttet til enhedens indbyggede
lydkabel.
Juster lydstyrken med VOL + eller – og
den tilsluttede komponents
lydstyrke-knap.
Bortskaffelse af gammelt
elektrisk og elektronisk udstyr
(gældende i EU og andre
europæiske lande med separate
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller på dets emballage
angiver, at produktet ikke må behandles som
husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres til
et indsamlingssted for genbrug af elektrisk og
elektronisk udstyr. Ved at sikre, at dette produkt
bortskaffes korrekt, hindres eventuelle negative
følger for miljø og mennesker, som ellers kunne
forårsages af forkert affaldsbehandling for
produktet. Genbrug af materialer bidrager til
bevaring af naturens ressourcer. For nærmere
oplysninger om genbrug af dette produkt kan du
henvende dig til dine lokale myndigheder,
husholdningsaffaldsservice eller den butik, hvor
du købte produktet.
Bortskaffelse af udtjente
batterier (gældende i EU og
andre europæiske lande med
separate indsamlingssystemer)
Dette symbol på batteriet eller på
emballagen angiver, at det batteri, der leveres med
produktet, ikke må behandles som
husholdningsaffald.
På nogle batterier anvendes dette symbol i
kombination med et kemisk symbol. De kemiske
symboler for kviksølv (Hg) eller bly (Pb) tilføjes,
hvis batteriet indeholder mere end 0,0005%
kviksølv eller 0,004% bly.
Ved at sikre, at disse batterier bortskaffes korrekt,
hindres eventuelle negative følger for miljø og
mennesker, som ellers kunne forårsages af forkert
affaldsbehandling for batteriet. Genbrug af
materialerne bidrager til bevaring af naturens
ressourcer.
For produkter, der af hensyn til sikkerhed, ydelse
eller dataintegritet kræver en permanent
tilslutning med et indbygget batteri, må dette
batteri kun udskiftes af en kvalificeret reparatør.
For at sikre, at batteriet bliver behandlet korrekt,
skal du ved afslutningen af produktets levetid
indlevere det til et indsamlingssted for genbrug af
elektrisk og elektronisk udstyr.
For alle andre batterier henvises til afsnittet om,
hvordan batteriet fjernes sikkert fra produktet.
Indlever batteriet til et indsamlingssted for
genbrug af udtjente batterier.
For nærmere oplysninger om genbrug af dette
produkt eller batteri kan du henvende dig til dine
lokale myndigheder, husholdningsaffaldsservice
eller den butik, hvor du købte produktet.
Hvis du har spørgsmål om eller problemer med
enheden, bedes du henvende dig til den nærmeste
Sony-forhandler.
Sådan vender du tilbage til radioen
Tryk på RADIO BAND.
Frekvensen vises på displayet.
Sådan holder du op med at lytte
Tryk på OFF ALARM RESET, og stands
afspilning på den tilsluttede enhed.
Sådan slås lyden på den ekstra
komponent fra
Tryk på OFF ALARM RESET, og sluk derefter
den ekstra komponent.
Bemærkninger
• Se også vejledningen til det tilsluttede udstyr.
• Slut lydkablet godt til for at undgå funktionsfejl.
• Digitale musikafspillere må ikke komme i
nærheden af højttaleren.
• Hvis du hæver lydstyrken for meget, kan der
komme kraftig støj, når du skifter til radioen.
• Kontroller lydstyrken, når du fjerner den
•
•
tilsluttede komponent fra enheden for at lytte
gennem hovedtelefoner. Ellers kan høj lydstyrke
beskadige din hørelse.
AUDIO IN kan ikke indstilles for alarmlyd.
Når du lytter til radioen med eksternt udstyr
tilsluttet, skal du slukke for det tilsluttede
udstyr for at forhindre støj. Hvis der opstår støj,
selvom udstyret er slukket, skal du afbryde det
eksterne udstyr og placere det på afstand af
enheden.
ICF-C717PJ_4-180-721-31(1)_CEF/7CET
Download PDF