Sony | ICF-C7IP | Sony ICF-C7iP Betjeningsvejledning

4-139-836-41(1)
ADVARSEL
For at mindske risikoen for brand eller
elektrisk stød må enheden ikke udsættes for
regn eller fugt.
For at mindske risikoen for brand må enhedens
ventilationsåbninger ikke være tildækket af aviser,
duge, gardiner el.lign. Anbring ikke tændte
stearinlys på enheden.
For at mindske risikoen for brand eller elektrisk
stød må enheden ikke udsættes for dryp eller
stænk, og der må ikke anbringes væskefyldte
genstande, f.eks. vaser, på enheden.
Monter ikke apparatet et indelukket sted, som f.
eks. et bogskab eller et indbygget skab.
FM/AM
Clockradio
Udsæt ikke batterierne (batteri eller isatte
batterier) for kraftig varme som f.eks. direkte
sollys, åben ild eller lignende i længere tid.
Da lysnetstikket bruges til at afbryde enheden fra
lysnettet, skal enheden tilsluttes til en let
tilgængelig stikkontakt. Hvis du bemærker noget
unormalt ved enheden, skal du straks afbryde
lysnetstikket fra stikkontakten.
FORSIGTIG
Betjeningsvejledning
Der er eksplosionsfare, hvis batteriet udskiftes
forkert. Udskift kun med den samme eller
lignende type.
Bemærkning til kunder: følgende
information gælder kun for udstyr solgt i
lande, hvor EU-direktiver er gældende
Producenten af dette produkt er Sony
Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo,
Japan. Den autoriserede repræsentant for EMC og
produktsikkerhed er Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland.
For alle forhold omkring service eller garanti
henvises der til adresserne i de særskilte serviceeller garantidokumenter.
ICF-C7iP
Dream Machine er et varemærke, der tilhører Sony Corporation.
Funktioner
© 2009 Sony Corporation
Printed in China
Vågn op og fald i søvn til iPod/radio
Dobbelt alarm
FM/AM 2-bånds digital synthesized tuner
30 forvalgte stationer (20 FM, 10 AM)
Lysstyrkekontrol (Høj/Mellem/Lav)
• Slumretiden kan vare fra 10 til 60 min.
•
•
•
•
•
Forsigtighedsregler
• Brug enheden med strømkilden angivet i
"Specifikationer".
• Træk lysnetledningen ud ved stikket, når du vil
•
•
•
•
•
•
•
afbryde den. Træk aldrig i selve ledningen.
Enheden er ikke afbrudt fra lysnetkilden, så
længe den er tilsluttet stikkontakten, selv om
selve enheden er blevet slukket.
Der er en stærk magnet i højttaleren. Kreditkort
med magnetisk kodning og fjederoptrukne
armbåndsure må derfor ikke komme i nærheden
af enheden for at forhindre eventuelle skader fra
magneten.
Undgå at placere enheden i nærheden af en
varmekilde som f.eks. en radiator eller luftkanal
eller på et sted med direkte sollys, meget støv,
mekaniske vibrationer eller stød.
Der skal være tilstrækkelig luftcirkulation
omkring enheden for at hindre varmedannelse i
dens indre. Enheden må ikke placeres på et
underlag (et gulvtæppe, et tæppe el.lign.) eller
nær materialer (f.eks. et gardin), der kan
blokere ventilationshullerne.
Hvis der kommer en genstand eller væske ind i
enheden, skal den afbrydes og kontrolleres af
fagkyndige, inden den bruges igen.
Rengør kabinettet med en blød klud, der er let
fugtet med et mildt rensemiddel.
Den eksterne FM-antennes tråd må aldrig
berøres under tordenvejr. Endvidere skal
lysnetledningen straks afbrydes fra radioen.
BEMÆRKNINGER OM LITIUMBATTERIET
• Aftør batteriet med en tør klud, så kontakten
bliver god.
• Sørg for at batteriets poler vender rigtigt, når
det sættes i.
• Batteriet må ikke holdes med en metalpincet,
da der kan opstå kortslutning.
ICF-C7iP_4-139-836-41(1)_CEF
Bortskaffelse af gammelt
elektrisk og& elektronisk udstyr
(gældende i EU og andre
europæiske lande med separate
indsamlingssystemer).
Dette symbol på produktet eller på dets emballage
angiver, at produktet ikke må behandles som
husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres til
et indsamlingssted for genbrug af elektrisk og
elektronisk udstyr. Ved at sikre, at dette produkt
bortskaffes korrekt, hindres eventuelle negative
følger for miljø og mennesker, som ellers kunne
forårsages af forkert affaldsbehandling for
produktet. Genbrug af materialer bidrager til
bevaring af naturens ressourcer. For nærmere
oplysninger om genbrug af dette produkt kan du
henvende dig til dine lokale myndigheder,
husholdningsaffaldsservice eller den butik, hvor
du købte produktet.
Bortskaffelse af udtjente
batterier (gældende i EU og
andre europæiske lande med
separate indsamlingssystemer).
Specifikationer
Tilslutte antennen
iPod
Sådan tilsluttes
AM-rammeantennen
DC-udgang (jævnstrøm): 5 V
Max.: 500 mA
Radio
Antennens form og længde er designet til at
modtage AM-signaler. Antennen må ikke skilles
ad eller rulles sammen.
Frekvensområde
Bånd
Frekvens
Kanaltrin:
FM
87,5 – 108 MHz
0,05 MHz
AM
531 – 1.602 kHz
9 kHz
1 Tag kun rammedelen af plaststativet.
2 Sæt AM-rammeantennen op.
Generelt
Højttaler
Ca. 3,8 cm dia., 8 Ω
Indgang
AUDIO IN-stik (Ø 3,5 mm stereo-ministik)
Udgangseffekt
0,8 W (ved 10 % harmonisk forvrængning)
Strømkrav
230 V vekselstrøm, 50 Hz
Nødstrøm til uret: 3 V jævnstrøm, 1 CR2032-batteri
Dette symbol på batteriet eller på
emballagen angiver, at det batteri,
der leveres med produktet, ikke må behandles
som husholdningsaffald.
På nogle batterier anvendes dette symbol i
kombination med et kemisk symbol. De kemiske
symboler for kviksølv (Hg) eller bly (Pb) tilføjes,
hvis batteriet indeholder mere end 0,0005 %
kviksølv eller 0,004 % bly.
Ved at sikre, at disse batterier bortskaffes korrekt,
hindres eventuelle negative følger for miljø og
mennesker, som ellers kunne forårsages af forkert
affaldsbehandling for batteriet. Genbrug af
materialerne bidrager til bevaring af naturens
ressourcer.
Mål
For produkter, der af hensyn til sikkerhed, ydelse
eller dataintegritet kræver en permanent
tilslutning med et indbygget batteri, må dette
batteri kun udskiftes af en kvalificeret reparatør.
For at sikre, at batteriet bliver behandlet korrekt,
skal du ved afslutningen af produktets levetid
indlevere det til et indsamlingssted for genbrug af
elektrisk og elektronisk udstyr.
Kompatible
iPod-modeller
Ca. 115 × 124,7 × 97,1 mm (b/h/d) ekskl.
fremspring og knapper
Vægt
Ca. 900 g inkl. strømforsyningsenhed
Medfølgende tilbehør
Fjernbetjening (1)
AM-rammeantenne (1)
Lydkabel (1)
Universal dock adapter til iPhone (1)
Universal dock adapter til iPhone 3G (1)
Design og tekniske data kan ændres uden
forudgående varsel.
3 Forbind kablerne til AM-antennestikkene.
Kabel (A) eller kabel (B) kan tilsluttes til begge
stik.
Indsæt kablet, mens
du trykker
stikklemmen ned.
Only insert up
to here.
A
B
Følgende iPod-modeller er kompatible. Opdater din
iPod med den nyeste software, før du bruger den.
iPod touch
2. generation
iPhone 3G
Vide, hvornår batteriet skal
udskiftes
Når batteriet bliver svagt, vises "" på displayet.
Hvis der opstår en strømafbrydelse, mens
batteriet er svagt, bliver aktuel tid og alarm
nulstillet.
Udskift batteriet med et Sony CR2032-litiumbatteri.
Brug af et andet batteri kan forårsage brand eller
eksplosion.
1 Hold lysnetstikket tilsluttet til
4 Kontroller, at AM-rammeantennen er
sluttet godt fast ved at tække let i den.
Justere AM-rammeantennen
Tips
Juster AM-rammeantennens retning for at få den
bedste mulige AM-radiolyd.
Klargøring af
fjernbetjeningen
iPod nano
4. generation
(video)
For at uret altid kan vise korrekt klokkeslæt, har
denne enhed et CR2032-batteri som nødstrømkilde.
Batteriet holder uret i gang i tilfælde af en
strømafbrydelse.
Bemærkning til kunder i Europa
Uret er forindstillet på fabrikken, og dets
hukommelse strømforsynes af det præinstallerede
Sony CR2032-batteri. Hvis "0:00" vises på
displayet, når enheden tilsluttes til stikkontakten
første gang, kan batteriet være svagt. Henvend dig
i så fald til en Sony-forhandler. Det
præinstallerede CR2032-batteri betragtes som en
del af produktet og er dækket af garantien.
Det kræves, at du foreviser "Bemærkning til
kunder i Europa" (i denne vejledning) til en Sonyforhandler for at kunne gøre garantien for dette
produkt gældende.
Udskifte batteriet
Find et sted og en retning, der giver en god
modtagelse.
• AM-rammeantennen må ikke placeres nær
enheden eller andet AV-udstyr, da det kan
medføre støj.
For alle andre batterier henvises til afsnittet om,
hvordan batteriet fjernes sikkert fra produktet.
Indlever batteriet til et indsamlingssted for
genbrug af udtjente batterier.
For nærmere oplysninger om genbrug af dette
produkt eller batteri kan du henvende dig til dine
lokale myndigheder, husholdningsaffaldsservice
eller den butik, hvor du købte produktet.
Om nødstrømsbatteriet
2
3
4
stikkontakten, skru den skrue, der holder
batteriholderen fast på enhedens
underside, ud med en skruetrækker, og
fjern batteriholderen.
Sæt et nyt batteri i batteriholderen med
-siden vendende opad.
Sæt batteriholderen tilbage i enheden, og
skru den fast med skruen.
Tryk på iPod&iPhone, RADIO BAND,
AUDIO IN eller SNOOZE/DATE/SLEEP
OFF for at slå "" fra på displayet.
Bemærk
Når du udskifter batteriet, må stikket ikke
afbrydes fra stikkontakten. Ellers bliver kalender,
aktuel tid, alarm og forvalgte stationer nulstillet.

Før kort-fjernbetjeningen bruges første gang, skal
isoleringsfilmen fjernes.
Hvis du har spørgsmål om eller problemer med
enheden, bedes du henvende dig til den nærmeste
Sony-forhandler.
iPod nano
3. generation (video)
Fejlsøgning
Hvornår skal batteriet udskiftes
iPod classic
iPod touch
Henvend dig til nærmeste Sony-forhandler, hvis
et problem ikke løses, efter du har kontrolleret
følgende.
"0:00" blinker på uret som følge af en
strømafbrydelse.
• Batteriet er næsten opbrugt. Udskift batteriet.
Tag det gamle batteri ud og sæt et nyt i.
Radio-, iPod- eller summeralarmen går ikke i
gang på det forvalgte alarmtidspunkt.
• Kontroller, at alarm "A" eller alarm "B" er vist
korrekt.
Radio- eller iPod-alarmen er aktiveret, men
der kommer ingen lyd på det forvalgte
alarmtidspunkt.
• Kontroller indstillingen af alarmens lydstyrke.
Der kommer ingen lyd fra iPod'en.
• Kontroller, at iPod'en er ordentligt tilsluttet.
• Juster VOLUME.
iPod'en kan ikke betjenes med denne enhed.
• Kontroller, at iPod'en er ordentligt tilsluttet.
iPod'en kan ikke oplades.
• Kontroller, at iPod'en er ordentligt tilsluttet.
Når sommertid begynder, anvender uret ikke
sommertid automatisk.
• Kontroller, at uret er indstillet korrekt.
• Tryk samtidig på CLOCK og SNOOZE/DATE/
SLEEP OFF og hold i mindst 2 sekunder for at
aktivere funktionen automatisk justering af
sommertid.
iPhone
iPod nano
2. generation
(aluminium)
iPod 5. generation
(video)
Ved normal brug holder batteriet (CR2025) i ca.
seks måneder. Udskift batteriet med et nyt, når
fjernbetjeningen ikke længere kan betjene enheden.

CR2032

CR2025
iPod nano
1. generation

iPod 4. generation
(farvedisplay)
iPod
4. generation
iPod mini
Bemærkninger
• I denne betjeningsvejledning bruges "iPod" som
en generel betegnelse for iPod-funktionerne på
iPod og iPhone, med mindre andet er angivet i
teksten eller på illustrationerne.
• Enhedens stik er udelukkende til brug med en
iPod. Hvis du bruger enheder, der ikke passer
til stikket, skal de tilsluttes til AUDIO IN-stikket
på denne enhed med det medfølgende lydkabel.
• Sony accepterer intet ansvar i tilfælde af, at
data, der er optaget på iPod'en, går tabt eller
beskadiges, når du bruger en iPod tilsluttet til
denne enhed.
Bemærkninger
• Forsøg ikke at oplade batteriet.
• Hvis du ikke skal bruge fjernbetjeningen i
længere tid, skal batteriet tages ud for at undgå
beskadigelse fra eventuelle utætheder og tæring.
Hvis tiden på displayet er
forkert, efter batteriet er
skiftet (nulstilling)
Tryk på nulstillingsknappen med en spids
genstand. Nulstillingsknappen findes i det lille hul
nær batteriholderen.
ICF-C7iP_4-139-836-41(1)_CEF
Områdenummer 1:
• Sommertid begynder kl. 02:00 den sidste
søndag i marts.
• Standardtid begynder kl. 03:00 den sidste
søndag i oktober.
Områdenummer 2:
• Sommertid begynder kl. 03:00 den sidste
søndag i marts.
• Standardtid begynder kl. 04:00 den sidste
søndag i oktober.
Sådan annulleres automatisk justering af
sommertid i løbet sommertidsperioden
FM-trådantenne
Lysnetledning
Automatisk justering af sommertid kan annulleres.
Tryk samtidig på CLOCK og SNOOZE/DATE/
SLEEP OFF og hold i mindst 2 sekunder, mens
uret vises.
" " og "OFF" vises på displayet for at angive, at
automatisk justering af sommertid er annulleret.
Displayet viser igen uret.
Bemærkninger
• Den automatiske justering af sommertid, som
enheden anvender (se ovenfor), varierer alt
efter forhold og lovgivning i hvert enkelt land/
region. I så fald skal du annullere automatisk
justering af sommertid og om nødvendigt
indstille visningen af sommertid manuelt.
Kunder, der bor i et land/region, som ikke har
indført sommertid, skal annullere automatisk
justering af sommertid, før enheden bruges.
• For at aktivere automatisk justering af
sommertid igen skal du trykke samtidigt på
CLOCK og SNOOZE/DATE/SLEEP OFF og
holde i mindst 2 sekunder. " " og "On" vises
på displayet for at angive, at automatisk
justering af sommertid er aktiveret. Displayet
viser igen uret.
Stille ind på en station
Enheden søger automatisk efter AM- eller
FM-stationer.
1 Tryk på RADIO BAND for at tænde
2
radioen, og vælg AM- eller FM-båndet.
Tryk på TUNING + eller – og hold.
+: søger opad gennem frekvensbåndene.
–: søger nedad gennem frekvensbåndene.
Søgning starter fra den frekvens, der er stillet
ind på nu. Når en station modtages, standser
søgning.
3 Juster lydstyrken med VOLUME + eller –.
– Forvalgsindstilling
Du kan forvælge 20 stationer for FM og 10
stationer for AM.
Forvælge en station
1 Følg trin 1 og 2 i "Manuel indstilling" for
at stille ind på den frekvens, du vil
forvælge.
2 Tryk på DISPLAY/MEMORY og hold i
mindst 2 sekunder.
3 Tryk på PRESET + eller – for at vælge det
ønskede forvalgsnummer, og tryk
derefter på DISPLAY/MEMORY.
Frekvensen gemmes med det valgte
forvalgsnummer.
Eksempel: Følgende display vises, når du
forvælger FM 105,8 MHz på forvalgsnummer
1 for FM.
Betjene en iPod
Du kan lytte til iPod'en ved at tilslutte til denne
enhed. Se brugervejledningen til din iPod
vedrørende brug af iPod.
Hvis du bruger en iPhone eller iPhone 3G, skal
den medfølgende universal dock adapter til
iPhone eller iPhone 3G sættes på, før den
indsættes i stikket.
Adapternummeret,  eller , står nederst på
bagsiden af de medfølgende universal dock
adaptere.  er for iPhone, og  er for iPhone
3G. Kontroller adapternummeret før brug.
Universal dock adapter


Bemærkninger
• Når du indsætter en iPod i enheden, skal du
sørge for at bruge den universal dock adapter,
der fulgte med din iPod eller en universal dock
adapter fra Apple Inc., der fås i almindelig
handel.
• Enhedens stik er udelukkende til brug med
en iPod. Hvis du bruger en enhed, der ikke
passer til stikket, skal den tilsluttes til
AUDIO IN-stikket på denne enhed med det
medfølgende lydkabel.
• Sony accepterer intet ansvar i tilfælde af, at
data, der er optaget på iPod'en, går tabt eller
beskadiges, når du bruger en iPod tilsluttet til
denne enhed.
• For nærmere oplysninger om miljøforhold for
betjening af din iPod kan du kontrollere Apple
Inc.'s websted.
1 Tryk på PUSH OPEN.
Docking-skuffen skydes halvvejs ud.
Indstille uret manuelt
1 Slut enheden til.
2 Tryk på CLOCK og hold i mindst

4
5
Indstilling af uret
første gang
Enheden er forindstillet til den aktuelle dato og
tid på fabrikken, og strømforsynes af
nødstrømsbatteriet. Første gang skal du bare
slutte den til og vælge din tidszone.
1 Slut enheden til.
Den aktuelle centraleuropæiske tid
vises på displayet.
2 Tryk på BRIGHTNESS/ TIME ZONE og
hold i mindst 2 sekunder.
Områdenummer "1" blinker på displayet.
3 Tryk gentagne gange på ALARM TIME
SET + eller – for at vælge nummeret som
følger:
Områdenummer
Tidszone
1
Centraleuropæisk tid/
Centraleuropæisk
sommertid
(standardindstilling)
2
Østeuropæisk tid/
Østeuropæisk
sommertid
ICF-C7iP_4-139-836-41(1)_CEF
at indstille.
Når sommertid begynder
SET + eller – for at indstille året.
Tryk på CLOCK.
Gentag trin 3 og 4 for at indstille måned,
dag, time og minut, og tryk derefter på
CLOCK.
Indstilling af displayets
lysstyrke
Der kan vælges mellem tre lysstyrkeniveauer ved
at trykke på BRIGHTNESS/ TIME ZONE.
Betjene radioen
– Manuel indstilling
1 Tryk på RADIO BAND for at tænde
radioen, og vælg AM- eller FM-båndet.
Tryk på TUNING + eller – for at stille ind
på en ønsket frekvens.
Juster lydstyrken med VOLUME + eller –.
Denne model justerer automatisk for sommertid.
" " vises, når sommertid begynder, og forsvinder
automatisk, når sommertid slutter.
3
Automatisk justering af sommertid er baseret på
Greenwich Mean Time.
FM-frekvensvisningen hæves eller sænkes
med et interval på 0,1 MHz. Frekvens 88,00
og 88,05 MHz vises f.eks. som "88.0 MHz".
Områdenummer 0:
• Sommertid begynder kl. 01:00 den sidste
søndag i marts.
• Standardtid begynder kl. 02:00 den sidste
søndag i oktober.
Indstilling af alarmen
Denne clockradio er udstyret med 3
alarmindstillinger: iPod, radio og summer. Sørg
for at indstille uret, før du indstiller alarmen. (Se
"Indstilling af uret første gang".)
"WAKE UP" vises, og timen blinker på
displayet.
Displayet viser frekvensen i ca. 10 sekunder og
viser derefter den aktuelle tid igen.
2 Træk docking-skuffen helt ud.
Bemærk
2 Tryk gentagne gange på ALARM TIME
SET + eller –, indtil den ønskede time
vises.
For at forvælge en anden station skal du gentage
disse trin.
For at rykke hurtigt gennem timerne skal du
trykke på ALARM TIME SET + eller – og
holde.
Bemærk
Hvis du forsøger at gemme en anden station med
det samme forvalgsnummer, udskiftes den
tidligere gemte station.
Stille ind på en forvalgt station
1 Tryk på RADIO BAND for at tænde
radioen, og vælg AM- eller FM-båndet.
2 Tryk på PRESET + eller – for at vælge det
ønskede forvalgsnummer.
3 Juster lydstyrken med VOLUME + eller –.
– Automatisk
forvalgsindstilling
1 Tryk på RADIO BAND for at tænde
2
3
radioen, og vælg AM- eller FM-båndet.
Tryk på RADIO BAND og hold, indtil
"AP" vises på displayet.
Tryk på DISPLAY/MEMORY.
3 Tryk på ALARM TIME SET A eller B.
Minuttet blinker.
4 Gentag trin 2 for at indstille minuttet.
5 Tryk på ALARM TIME SET A eller B.
Ugedagene blinker.
3 Sæt adapteren til din iPod/iPhone på.
4 Indsæt din iPod/iPhone i stikket på
Forbedre modtagelsen
FM:
Slå FM-trådantennen helt ud for at forbedre
modtagelsen.
AM:
Forbind den medfølgende AM-rammeantenne
til enheden. Drej antennen vandret, så
modtagelsen bliver bedst mulig.
Bemærkninger om radiomodtagelse
• Hold digitale musikafspillere og mobiltelefoner
væk fra AM-rammeantennen og FM-antennen,
da de kan forårsage forstyrrelser på
modtagelsen.
• Når du lytter til radioen med en iPhone
tilsluttet til enheden, kan der forekomme
forstyrrelser på radiomodtagelsen.
• Når du lytter til radioen, mens en iPod oplades,
kan der forekomme forstyrrelser på
radiomodtagelsen.
6 Gentag trin 2 for at indstille ugedagene.
Du kan vælge dagene blandt følgende tre
valgmuligheder:
Hver dag: SUN MON TUE WED THU FRI
SAT
Ugedag: MON TUE WED THU FRI
Weekend: SUN SAT
enheden.
5 Tryk på iPod & iPhone .
iPod'en begynder automatisk at afspille.
Du kan betjene den tilsluttede iPod med
knapperne på denne enhed eller på iPod'en.
6 Juster lydstyrken med VOLUME + eller –.
For at
Slukke iPod'en
Holde pause i afspilningen
Enheden forvælger automatisk de tilgængelige
kanaler i rækkefølge.
2
registreret i USA og andre lande.
• iPhone er et varemærke, der tilhører Apple Inc.
• Alle andre varemærker og registrerede
varemærker tilhører deres respektive
indehavere. I denne vejledning er mærkerne ™
og ® ikke angivet.
hold i mindst 2 sekunder.
4 Tryk på BRIGHTNESS/ TIME ZONE for
Bemærk
Selv om uret er korrekt indstillet på fabrikken,
kan der opstå afvigelser under transport eller
opbevaring. Hvis det er nødvendigt, indstilles uret
til det korrekte klokkeslæt som beskrevet under
"Indstille uret manuelt".
• iPod er et varemærke, der tilhører Apple Inc.,
1 Tryk på ALARM TIME SET A eller B og
Tryk en gang på SNOOZE/DATE/SLEEP OFF for
datoen, og tryk på den igen for at vælge året.
Efter et stykke tid skifter displayet automatisk
tilbage til den aktuelle tid.
Vesteuropæisk tid/
Vesteuropæisk
sommertid
Om ophavsrettigheder
Året begynder at blinke på displayet.
Sådan vises år og dato
0
Du kan bruge enheden som batterioplader.
Opladning begynder, når iPod'en tilsluttes til
enheden.
Status for opladning vises på iPod-displayet. Se
brugervejledingen til din iPod for nærmere
oplysninger.
Sådan indstilles alarmen
Sekunderne starter fra nul.
Bemærkninger
• Hvis du ikke trykker på en knap i ca. 1 minut,
mens uret indstilles, bliver indstilling af uret
annulleret.
• Der er installeret en kalender i enheden. Når
datoen er indstillet, vises ugedagen automatisk.
SUN = søndag, MON = mandag, TUE = tirsdag,
WED = onsdag, THU = torsdag, FRI = fredag,
SAT = lørdag
 og VOL + knapperne har en
berøringsprik.
Sådan bruges enheden som batterioplader
2 sekunder.
3 Tryk gentagne gange på ALARM TIME
Knapperne iPod & iPhone  og VOLUME + har en berøringsprik.
* Under afspilning får denne betjening
afspilningen til at gå tilbage til begyndelsen af
det aktuelle spor. For at gå tilbage til det
foregående spor skal du trykke to gange.
** Denne betjening kan kun anvendes, når du
bruger den medfølgende fjernbetjening.
Bemærkninger
• Når du sætter iPod'en på eller tager den af, skal
iPod'en holdes i den samme vinkel som stikket
på denne enhed. Undgå at vride eller bøje
iPod'en, da det kan beskadige stikket.
• Enheden må ikke bæres med en iPod sat på
stikket. Det kan forårsage funktionsfejl.
• Når iPod'en sættes i eller tages ud, skal du holde
docking-skuffen godt fast med en hånd. Pas på
ikke at komme til at trykke på iPod'ens knapper.
• Før iPod'en afbrydes, skal der holdes pause i
afspilning.
Tryk på
OFF, eller tryk på
iPod & iPhone og
hold 
iPod & iPhone

For at genoptage
afspilningen, skal
du trykke på den
igen.
7 Tryk på ALARM TIME SET A eller B.
Indstillingen af alarmen er indført.
8 Tryk gentagne gange på ALARM TIME
SET + eller –, indtil den ønskede
alarmindstilling blinker.
Du kan vælge en af tre indstillinger: "iPod",
"RADIO" eller "BUZZER". Sæt
alarmindstillingen som følger:
– iPod: se " Indstilling af iPod-alarmen".
– RADIO: se " Indstilling af radioalarmen".
– BUZZER: se " Indstilling af
summeralarmen".
Gå til det næste spor

 Indstilling af iPod-alarmen
Gå tilbage til det
foregående spor
Finde et punkt, mens du
lytter til lyden
*
1 Udfør trin 1 til 8 i "Sådan indstilles
Finde et punkt, mens du
ser på displayet
Gå tilbage til den
foregående menu
Vælge et menupunkt eller
et spor til afspilning
Udføre den valgte menu
eller begynde afspilning
 (fremad)
eller  (bagud)
ved afspilning, og
hold indtil du
finder punktet.
 (fremad)
eller  (bagud)
i pause, og hold
indtil du finder
punktet.
MENU**
/**
ENTER**
2
alarmen".
Tryk på ALARM TIME SET A eller B for
at vælge "iPod"-alarmindstilling.
"VOL" vises på displayet.
3 Tryk på ALARM TIME SET + eller – for
at justere lydstyrken.
4 Tryk på ALARM TIME SET A eller B.
Indstillingen er indført.
5 Hvis "A" eller "B" ikke vises på displayet,
skal du trykke på ALARM TIME SET A
eller B igen.
iPod'en lyder på det indstillede tidspunkt.
Når du bruger en iPod touch/iPhone
• For at vågne op til musik, der er gemt på en
iPod touch/iPhone, skal du først tilslutte iPod
touch'en/iPhonen til enheden, følge
fremgangsmåden ovenfor for at indstille
alarmtidspunktet, og derefter vælge
musikfunktionen.
• Selv om indstilling af iPod-alarm er
gennemført, virker iPod-alarmen ikke, hvis du
slår strømmen på iPod touch'en/iPhonen fra før
enheden.
 Indstilling af radioalarmen
1 Udfør trin 1 til 8 i "Sådan indstilles
2
alarmen".
Tryk på ALARM TIME SET A eller B for
at vælge "RADIO"-alarmindstilling.
Indstilling af
sleep-timeren
Du kan falde i søvn til musik, osv. vha. den
indbyggede sleep-timer, der slukker enheden
automatisk efter et forvalgt tidsrum.
1 Tryk på SLEEP, mens enheden er tændt.
"SLEEP" vises, og sleep-tiden blinker på
displayet.
2 Tryk på SLEEP for at indstille
sleep-timer-tidsrummet.
Hver gang du trykker på SLEEP, skifter
tidsrummet (i minutter) som følger.
90
60
"VOL" vises på displayet.
3 Tryk på ALARM TIME SET + eller – for
4
at justere lydstyrken.
Tryk på ALARM TIME SET A eller B.
Bånd ("FM" eller "AM") eller "– –" blinker.
"– –" er den sidste station, der er modtaget.
5 Tryk på ALARM TIME SET + eller – for at
vælge det ønskede bånd eller "– –".
Hvis du vælger "– –", skal du gå videre til trin 8.
6 Tryk på ALARM TIME SET A eller B.
Forvalgsnummeret blinker.
7 Tryk på ALARM TIME SET + eller – for
at vælge det ønskede forvalgsnummer.
Indstillingen er indført.
8 Hvis "A" eller "B" ikke vises på displayet,
skal du trykke på ALARM TIME SET A
eller B igen.
Radioen tændes på det indstillede tidspunkt.
 Indstilling af summeralarmen
1 Udfør trin 1 til 8 i "Sådan indstilles
alarmen".
2 Tryk på ALARM TIME SET A eller B for
at vælge "BUZZER"-alarmindstilling.
Indstillingen er indført.
3 Hvis "A" eller "B" ikke vises på displayet,
skal du trykke på ALARM TIME SET A
eller B igen.
Summeren lyder på det indstillede tidspunkt.
Bemærk
Lydstyrken kan ikke indstilles for summeralarmen.
30
15
OFF
Displayet viser igen ur-indstilling i ca.
4 sekunder, efter du er klar med at indstille
tidsrummmet og har sluppet SLEEP. Derefter
starter sleep-timeren.
Enheden afspiller i det indstillede tidsrum, og
slukker derefter.
Sådan slukkes enheden før den
forvalgte tid
Tryk på SNOOZE/DATE/SLEEP OFF eller
OFF/ALARM RESET.
Sådan ændres indstillingen af
sleep-timer
Du kan trykke gentagne gange på SLEEP for at
vælge den ønskede indstilling af sleep-timer, også
efter sleep-timeren er aktiveret.
Sådan deaktiveres sleep-timeren
Tryk gentagne gange på SLEEP for at indstille
sleep-timeren på "OFF" i trin 2.
Tilslutte eksternt
udstyr
Sådan lytter du til lyden
1 Forbind enhedens AUDIO IN-stik til linjeudgangsstikket eller hovedtelefonstikket
på det eksterne udstyr med brug af
lydkablet (medfølger).
Sådan bekræftes en indstilling af alarmtidspunkt
Tryk på ALARM TIME SET + eller –. Indstillingen
bliver vist i ca. 4 sekunder.
Sådan ændres en alarmindstilling
Tryk på ALARM TIME SET + og hold i mindst
2 sekunder for at rykke alarmtidspunktet fremad.
Tryk på ALARM TIME SET – og hold i mindst
2 sekunder for at rykke alarmtidspunktet bagud.
Når du slipper knappen, bliver det ændrede
tidspunkt vist i ca. 2 sekunder. For at ændre
alarmtidspunktet igen skal du trykke på ALARM
TIME SET + eller – inden for disse 2 sekunder, ellers
bliver ændringen af indstillingen fastsat som vist.
Sådan kan du slumre lidt længere
Tryk på SNOOZE/DATE/SLEEP OFF.
Lyden slås fra, men slås automatisk til igen efter
ca. 10 minutter.
Du kan ændre slumretiden ved at trykke gentagne
gange på SNOOZE/DATE/SLEEP OFF inden for
4 sekunder.
Den maksimale varighed for slumretiden er
60 minutter.
Sådan standses alarmen
Lydkabel (medfølger)
Til
eksterntudstyr
2 Tryk på AUDIO IN, så "AUDIO IN"
vises.
3 Afspil udstyret, der er tilsluttet til
AUDIO IN-stikket.
4 Juster lydstyrken med VOLUME + eller –.
Sådan vender du tilbage til radioen
Tryk på RADIO BAND.
Frekvensen vises på displayet.
Sådan vender du tilbage til iPod'en
Tryk på iPod & iPhone .
Tryk på OFF/ALARM RESET for at slå alarmen fra.
Alarmen lyder igen på det samme tidspunkt den
næste dag.
Sådan holder du op med at lytte
Sådan deaktiveres alarmen
Bemærkninger
• Se også vejledningen til det tilsluttede udstyr.
• Det medfølgende lydkabel kan muligvis ikke
bruges sammen med alt eksternt udstyr. I så
fald skal du bruge et kabel, der er egnet til det
eksterne udstyr, du bruger.
• Når du lytter til radioen med eksternt udstyr
tilsluttet, skal du slukke for det tilsluttede
udstyr for at forhindre støj. Hvis der opstår støj,
selvom udstyret er slukket, skal du afbryde det
eksterne udstyr og placere det på afstand af
enheden.
Tryk på ALARM TIME SET A eller B for at slå
ALARM A- eller B-indikatoren på displayet fra.
Bemærkning om alarmen i tilfælde af en
strømafbrydelse
I tilfælde af en strømafbrydelse virker alarmen,
indtil batteriet er helt afladet. Men visse
funktioner vil blive påvirket som følger:
• Baggrundsbelysningen tændes ikke.
• Hvis alarmindstillingen er sat til iPod eller
radio, ændres den automatisk til summer.
• Hvis der opstår en strømafbrydelse, mens
alarmen lyder, standser alarmen.
• Hvis der ikke trykkes på OFF/ALARM RESET,
lyder alarmen i ca. 5 minutter.
• Hvis "" vises på displayet, lyder alarmen ikke
i tilfælde af strømafbrydelse. Udskift batteriet,
hvis "" vises.
• Slumrefunktionen virker ikke.
• Under en strømafbrydelse lyder alarmen kun
én gang på det indstillede tidspunkt.
Tryk på OFF, og stands afspilning på den
tilsluttede enhed.
ICF-C7iP_4-139-836-41(1)_CEF
Download PDF

advertising