Sony | ICF-C414 | Sony ICF-C414 Vækkeur med radio Betjeningsvejledning



FM/AM
CLOCKRADIO
Betjeningsvejledning
ICF-C414
Dream Machine er et varemærke, der tilhører Sony Corporation.
©2009 Sony Corporation
Om nødstrømsbatteriet

Forsigtighedsregler
Brug enheden med strømkilden angivet i
“Specifikationer”.
Træk lysnetledningen ud ved stikket, når du vil
afbryde den. Træk aldrig i selve ledningen.
Enheden er ikke afbrudt fra lysnetkilden, så
længe den er tilsluttet stikkontakten, selv om
selve enheden er blevet slukket.
Navnepladen og vigtige informationer om
sikkerhed står på undersiden.
Undgå at placere enheden i nærheden af en
varmekilde som f.eks. en radiator eller luftkanal
eller på et sted med direkte sollys, meget støv,
mekaniske vibrationer eller stød.
Der skal være tilstrækkelig luftcirkulation
omkring enheden for at hindre varmedannelse i
dens indre. Enheden må ikke placeres på en
overflade (et gulvtæppe, et tæppe el.lign.) eller
nær materialer (f.eks. et gardin), der kan
blokere ventilationshullerne.
Hvis der kommer en genstand eller væske ind i
enheden, skal den afbrydes og kontrolleres af
fagkyndige, inden den bruges igen.
Rengør kabinettet med en blød klud, der er let
fugtet med et mildt rensemiddel.
Den eksterne FM-antennes tråd må aldrig
berøres under tordenvejr. Endvidere skal
lysnetledningen straks afbrydes fra radioen.
BEMÆRKNINGER OM LITIUMBATTERIET
Trykt i Kina
ADVARSEL
For at mindske risikoen for brand eller
elektrisk stød må enheden ikke udsættes for
regn eller fugt.
For at mindske risikoen for brand må enhedens
ventilationsåbninger ikke være tildækket af aviser,
duge, gardiner el.lign. Anbring ikke tændte
stearinlys på enheden.
For at mindske risikoen for brand eller elektrisk
stød må enheden ikke udsættes for dryp eller
stænk, og der må ikke anbringes væskefyldte
genstande, f.eks. vaser, på enheden.
Monter ikke apparatet et indelukket sted, som f.eks.
et bogskab eller et indbygget skab.
Udsæt ikke batterierne (batteri eller isatte
batterier) for kraftig varme som f.eks. direkte
sollys, åben ild eller lignende i længere tid.
Da lysnetstikket bruges til at afbryde enheden fra
lysnettet, skal enheden tilsluttes til en let
tilgængelig stikkontakt. Hvis du bemærker noget
unormalt ved enheden, skal du straks afbryde
lysnetstikket fra stikkontakten.
FORSIGTIG
Der er eksplosionsfare, hvis batteriet udskiftes
forkert. Udskift kun med den samme eller
lignende type.
Bemærkning til kunder: følgende
information gælder kun for udstyr solgt i
lande, hvor EU-direktiver er gældende
Producenten af dette produkt er Sony
Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo,
Japan. Den autoriserede repræsentant for EMC og
produktsikkerhed er Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland.
For alle forhold omkring service eller garanti
henvises der til adresserne i de særskilte serviceeller garantidokumenter.
Aftør batteriet med en tør klud, så kontakten
bliver god.
Sørg for at batteriets poler vender rigtigt, når
det sættes i.
Batteriet må ikke holdes med en metalpincet,
da der kan opstå kortslutning.
Funktioner
Stort, letaflæseligt, 1,4" grønt LED-display.
FM/AM-clockradio med dobbelt alarm.
Forskellige alarmtyper: summer, radio og
melodi.
Automatisk indstilling af tid — Når du slutter
uret til for første gang, bliver den aktuelle tid
vist på displayet (kun model til Storbritannien).
Automatisk justering af sommertid (kun model
til Storbritannien).
DST-knap til at justere sommertid.
Datoknap til at vise måned, dag og år.
Lysstyrkekontrol (Høj/Mellem/Lav).
Alarmsystemet No Power No Problem™ holder
uret og alarmen gående under en
strømafbrydelse med et CR2032-batteri sat i
(kun model til Storbritannien).
Det medfølgende CR2032-batteri til
nødstrømsforsyning holder uret og alarmen
gående under en strømafbrydelse (kun model
til Australien og New Zealand).
Forlænget slumren – slumretiden kan forlænges
fra 10 op til 60 minutter.
Stigende alarmhastighed (kun summer).
Bortskaffelse af gammelt elektrisk og
elektronisk udstyr (gældende i EU og andre
europæiske lande med separate
indsamlingssystemer).
Dette symbol på produktet eller på
dets emballage angiver, at produktet
ikke må behandles som
husholdningsaffald. Det skal i stedet
indleveres til et indsamlingssted for
genbrug af elektrisk og elektronisk
udstyr. Ved at sikre, at dette produkt bortskaffes
korrekt, hindres eventuelle negative følger for
miljø og mennesker, som ellers kunne forårsages
af forkert affaldsbehandling for produktet.
Genbrug af materialer bidrager til bevaring af
naturens ressourcer. For nærmere oplysninger om
genbrug af dette produkt kan du henvende dig til
dine lokale myndigheder,
husholdningsaffaldsservice eller den butik, hvor
du købte produktet.
Bortskaffelse af udtjente batterier
(gældende i EU og andre europæiske lande
med separate indsamlingssystemer).
Dette symbol på batteriet eller på
emballagen angiver, at det batteri,
der leveres med produktet, ikke
må behandles som
husholdningsaffald.
Ved at sikre, at disse batterier
bortskaffes korrekt, hindres eventuelle negative
følger for miljø og mennesker, som ellers kunne
forårsages af forkert affaldsbehandling for
batteriet. Genbrug af materialerne bidrager til
bevaring af naturens ressourcer.

For produkter, der af hensyn til sikkerhed, ydelse
eller dataintegritet kræver en permanent
tilslutning med et indbygget batteri, må dette
batteri kun udskiftes af en kvalificeret reparatør.
For at sikre, at batteriet bliver behandlet korrekt,
skal du ved afslutningen af produktets levetid
indlevere det til et indsamlingssted for genbrug af
elektrisk og elektronisk udstyr.
For alle andre batterier henvises til afsnittet om,
hvordan batteriet fjernes sikkert fra produktet.
Indlever batteriet til et indsamlingssted for
genbrug af udtjente batterier.
For nærmere oplysninger om genbrug af dette
produkt eller batteri kan du henvende dig til dine
lokale myndigheder, husholdningsaffaldsservice
eller den butik, hvor du købte produktet.
Hvis du har spørgsmål om eller problemer med
enheden, bedes du henvende dig til den nærmeste
Sony-forhandler.
For at holde uret i gang har enheden ud over
lysnetstrømmen et CR2032-batteri som
nødstrømsforsyning. (Batteriet medfølger
enheden for model til Australien og New
Zealand.)
Batteriet holder uret og alarmen i gang i tilfælde
af en strømafbrydelse.
Bemærkning til kunder i Storbritannien
Uret er forindstillet på fabrikken, og dets
hukommelse strømforsynes af det præinstallerede
Sony CR2032-batteri. Hvis "AM12:00" vises på
displayet, når enheden tilsluttes til stikkontakten
for første gang, kan batteriet være svagt. Henvend
dig i så fald til en Sony-forhandler. Det
præinstallerede CR2032-batteri betragtes som en
del af produktet og er dækket af garantien.
Det kræves, at du foreviser “Bemærkning til
kunder i Storbritannien” (i denne vejledning) til
en Sony-forhandler for at kunne gøre garantien
for dette produkt gældende.
Vide, hvornår batteriet skal
udskiftes
Når batteriet bliver svagt, vises ""-indikatoren
på displayet.
Hvis der opstår en strømafbrydelse, når batteriet
er svagt, bliver aktuel tid og alarm nulstillet.
Udskift batteriet med et Sony CR2032litiumbatteri. Brug af et andet batteri kan medføre
fare for brand eller eksplosion.
Isætte og udskifte
nødstrømsbatteriet
1 Hold lysnetstikket tilsluttet til
Fejlsøgning
Hvis der skulle opstå nogen problemer med
enheden, kan du foretage følgende enkle
kontroller for at afgøre, om det er nødvendigt at
udføre servicearbejde på enheden.
Henvend dig til nærmeste Sony-forhandler, hvis
problemet ikke løses.
Uret blinker "AM12:00".
Der har været en strømafbrydelse, og
nødstrømsbatteriet er næsten opbrugt. Udskift
batteriet. Tag det gamle batteri ud og sæt et nyt i.
Summer-, radio- eller melodialarmen går
ikke i gang på det forvalgte alarmtidspunkt.
Kontroller, at summer-, radio- eller
melodialarmen er aktiveret (ALARM A (eller B)
-indikatoren lyser).
Radioalarmen aktiveres, men der kommer
ingen lyd på det forvalgte alarmtidspunkt.
Kontroller, at lydstyrken ikke er indstillet til
minimum.
Specifikationer
Tidsvisning
12-timers system
Frekvensområde
Bånd
Frekvens
FM
87,5 – 108 MHz
AM
530 – 1,710 kHz
Højttaler
Ca. 6,6 cm dia., 8 Ω
Udgangseffekt
180 mW (ved 10 % harmonisk forvrængning)
Strømkrav
230 V vekselstrøm, 50 Hz Til nødstrømsforsyning:
3 V jævnstrøm, 1 CR2032-batteri
Mål
Ca. 178,9 × 121,8 × 88,5 mm (b/h/d)
(7 1/8 × 4 7/8 × 3 1/2 inkl.) fremspring og knapper
Vægt
Model til Storbritannien:
Ca. 663 g inkl. CR2032-batteri
Model til Australien og New Zealand:
Ca. 651 g inkl. CR2032-batteri
Design og tekniske data kan ændres uden
forudgående varsel.
2
3
4
stikkontakten, skru den skrue, der holder
batterirummet fast på enhedens bagside,
ud med en skruetrækker, og fjern
batterirummet. (Se fig. -).
Sæt et nyt batteri i batterirummet med
-siden vendende opad.
For at tage batteriet ud af batterirummet
skal du skubbe det ud fra den side, der er
mærket PUSH. (Se fig. -).
Sæt batterirummet tilbage i enheden, og
skru det fast med skruen (Se fig. -).
Når du udskifter batteriet, skal du trykke
på RADIO ON for at slå ""-indikatoren
fra på displayet.
Bemærkninger
Hvis du udskifter batteriet, må lysnetstikket
ikke afbrydes fra stikkontakten.
Ellers bliver aktuel tid og alarm nulstillet.
Sørg for at batteriets poler vender rigtigt, når
det sættes i.
Indstilling af ur og
dato
Følg fremgangsmåden fra trin 1 for model til
Australien og New Zealand. For at ændre
indstillingen for model til Storbritannien skal du
følge fremgangsmåden fra trin 2.
Forbedre modtagelsen
FM:
Slå FM-trådantennen helt ud for at forbedre
modtagelsen.
1 Slut enheden til.
"AM12:00" blinker på displayet.
2 Tryk på CLOCK i mindst 2 sekunder.
Du hører et bip, og året begynder at blinke på
displayet.
3 Tryk på + eller –, indtil det korrekte år
vises på displayet.
4 Tryk på CLOCK.
5 Gentag trin 3 og 4 for at indstille måned,
AM:
Drej enheden vandret, så modtagelsen bliver
bedst mulig. Der er indbygget en ferritantenne
(AM) i enheden.
dag og tid.
Efter indstilling af tiden høres to korte bip, og
uret går i gang fra 0 sekunder.
Hvis du trykker på + eller – og holder, ændres
år, måned eller dag hurtigt. Når du indstiller
den aktuelle tid, ændres tiden hurtigt i
intervaller på 1 minut, op til 10 minutter, og
derefter i intervaller på 10 minutter.
Mens uret indstilles, skal du udføre hvert trin
inden for 65 sekunder, ellers bliver funktionen
indstilling af ur annulleret.
Batterirum
Lysnetledning
Sådan vises år og dato
FM-trådantenne
Der er en berøringsprik
over VOLUMEdrejeknappen, som
angiver, hvilken vej der
skrues op for lydstyrken.
Tryk en gang på SNOOZE/DATE/SLEEP OFF for
datoen, og tryk på den igen inden for ca. 3 sekunder
for at vælge året.
Displayet viser dato eller år i ca. 3 sekunder og
skifter derefter tilbage til den aktuelle tid.
Hvis du forbinder lysnetstikket til en stikkontakt,
mens enheden strømforsynes fra
nødstrømsforsyningen, vises den aktuelle dato og
tid som følger (dette gælder også, når enheden
tændes igen efter en strømafbrydelse).
“måned og dato” (ca. 1 sekund)  “år”
(ca. 1 sekund)  “aktuel tid”
Sådan skiftes til sommertid på displayet
Skift justeringen af sommertid efter følgende
fremgangsmåde, hvis:
– du har model til Australien og New Zealand.
– du har annulleret automatisk justering af
sommertid.
Tryk på DST.
DST-indikatoren vises på displayet, og
tidsangivelsen skifter til sommertid.
For at deaktivere justering af sommertid skal du
trykke på DST igen.
Indstilling af uret første
gang (kun model til
Storbritannien)
Enheden er forindstillet til den aktuelle dato og
tid på fabrikken, og strømforsynes af
nødstrømsbatteriet. Du skal bare slutte den til.
Slut enheden til.
Først vises måned og dato, derefter året, og
derefter den aktuelle tid på displayet.
Bemærk
Ved forsendelsen og din første brug kan der
forekomme fejl på uret. Se i så fald “Indstilling af
ur og dato” for at indstille den korrekte tid.
Når sommertid begynder
Denne enhed anvender automatisk justering af
sommertid. Displayets DST-indikator vises, når
sommertiden begynder, og forsvinder, når den
slutter.
Automatisk justering af sommertid er baseret på
Greenwich Mean Time.
Sommertid begynder kl. 01:00 den sidste
søndag i marts.
Standardtid begynder kl. 02:00 den sidste
søndag i oktober.
Sådan kan du annullere automatisk
justering af sommertid og indstille
DST-displayet (sommertid) manuelt
Automatisk justering af sommertid kan
annulleres.
Tryk på DST og hold i mindst 3 sekunder, mens
uret vises.
Der høres et bip, og "Aut  OFF" vises på
displayet for at angive, at automatisk justering af
sommertid er annulleret. Displayet viser igen uret.
Bemærkninger
Sommertid afhænger af lovgivningen i hvert
enkelt land/region - den anvendes muligvis ikke
i dit område. I så fald skal du annullere
automatisk justering af sommertid, før enheden
bruges, og om nødvendigt indstille tiden
manuelt.
For at aktivere automatisk justering af
sommertid igen skal du trykke på DST og holde
i mindst 3 sekunder. Der høres et bip, og "Aut
 On" vises på displayet for at angive, at
automatisk justering af sommertid er aktiveret.
Displayet viser igen uret.
For at skifte displayet til sommertid manuelt, se
“Sådan skiftes til sommertid på displayet”.
Indstilling af displayets
lysstyrke
Der kan vælges mellem tre lysstyrkeniveauer ved
at trykke på BRIGHTNESS.
Betjene radioen
1
2
3
4
Tryk på RADIO ON, så radioen tændes.
Juster lydstyrken med VOLUME.
Vælg BAND.
Stil ind på en station med TUNING.
Undgå at bruge enheden over et metalbord eller
en metaloverflade, da det kan medføre afbrydelser
i modtagelsen.
ALARM A (eller B) -indikatoren blinker på
displayet, mens:
– Alarmtidspunktet vises på displayet.
– Alarmen lyder.
– Slumrefunktionen er slået til.
Indstillingen af alarmtidspunktet kan ikke
ændres, hvis ALARM A (eller B) er indstillet på
OFF. Hvis du trykker på ALARM TIME SET A
(eller B) + eller –, vises “OFF” på displayet i
ca. 0,5 sekund.
Hvis der lyder en anden alarm under en første
alarm (eller slumrefunktionen er aktiveret), får
den anden alarm forrang.
CLOCK og DST er ikke til rådighed, mens
alarmen lyder, eller når slumrefunktionen er
slået til.
Alarmfunktionen virker som sædvanligt på den
første og sidste dag i sommertiden. Hvis
automatisk justering af sommertid er indstillet
(kun model til Storbritannien), springes
alarmen derfor over, hvis alarmen er indstillet
til et tidspunkt, der springes over, når
sommertiden begynder. Hvis alarmen er
indstillet til et tidspunkt, der overlapper, når
sommertiden slutter, lyder alarmen to gange.
Hvis det samme alarmtidspunkt er indstillet for
både ALARM A og B, får ALARM A forrang.
Sådan kan du slumre lidt længere
Indstilling af alarmen
Med den dobbelte alarmfunktion kan du indstille
to alarmprogrammer (ALARM A og ALARM B).
Alarmtidspunktet kan indstilles for hvert
program, og alarmlyden kan vælges blandt
summer, radio eller melodi.
Bemærkninger
Sørg for at indstille uret, før du indstiller
alarmen. (Se “Indstilling af ur og dato”.)
Det fabriksindstillede alarmtidspunkt er
"PM12:00".
For at indstille radioalarmen skal du først stille
ind på en station og justere lydstyrken (se
"Betjene radioen").
Sådan indstilles alarmtidspunktet
1 Indstil ALARM A (eller B) på den
ønskede alarmlyd (
(summer),
RADIO eller MELODY).
Alarmtidspunktet vises i et par sekunder, og
derefter lyser ALARM A (eller B) -indikatoren
på displayet. (Den vises ikke, når kontakten er
indstillet på OFF.)
Når du indstiller alarmen til MELODY,
afspiller alarmen melodien "Forår" fra "De Fire
Årstider" af Antonio Lucio Vivaldi.
2 Tryk på ALARM TIME SET A (eller B) +
eller – for at indstille det ønskede
tidspunkt.
Hvert tryk på ALARM TIME SET A (eller B) +
eller – ændrer indikationen med 1 minut. Hvis
du trykker på ALARM TIME SET A (eller B) +
eller – og holder, går alarmtidspunktet fremad
(eller bagud) med 1 minut op til 10 minutter,
og derefter med intervaller på 10 minutter.
Mens alarmtidspunktet indstilles, blinker
ALARM A (eller B) -indikatoren på displayet.
Følgende eksempel er, når ALARM A
indstilles.
Sådan slukkes radioen
Tryk på RADIO OFF/ALARM RESET.
Når indstillingen af alarmtidspunkt er
gennemført, viser displayet uret efter et par
sekunder, og ALARM A (eller B) -indikatoren
skifter fra at blinke til at være tændt.
Mens ALARM A (eller B) er indstillet på
,
RADIO eller MELODY, kan indstillingen af
alarmtidspunkt ændres med ALARM TIME SET A
(eller B) + eller –. Med et tryk på ALARM TIME
SET A (eller B) + eller – vises alarmtidspunktet i
ca. 4 sekunder. Ved at trykke på ALARM TIME
SET A (eller B) + eller – , mens alarmtidspunktet
vises på displayet, bliver alarmtidspunktet ændret.
Summeralarmen bipper gradvist hurtigere i tre
stigende trin på hver nogle få sekunder.
Tryk på SNOOZE/DATE/SLEEP OFF.
Alarmlyden standser, men slås automatisk til igen
efter ca. 10 minutter. Hver gang du trykker på
SNOOZE/DATE/SLEEP OFF, ændres slumretiden
som følger:
Den maksimale slumretid er 60 minutter.
Displayet viser slumretiden i ca. 4 sekunder og
viser så den aktuelle tid igen. Når du trykker på
SNOOZE/DATE/SLEEP OFF, efter den aktuelle
tid er vist, begynder slumretiden fra 10 minutter
igen.
Sådan standses alarmen
Tryk på RADIO OFF/ALARM RESET for at slå
alarmen fra.
Alarmen aktiveres igen på samme tidspunkt den
næste dag.
Hvis der ikke trykkes på RADIO OFF/ALARM
RESET, lyder summeralarmen uafbrudt i ca.
60 minutter og standser derefter automatisk.
Sådan desaktiveres alarmen
Indstil ALARM A (eller B) til OFF.
ALARM A (eller B) -indikatoren forsvinder fra
displayet.
Bemærkning om alarm i tilfælde af en
strømafbrydelse
I tilfælde af en strømafbrydelse virker
alarmfunktionerne, indtil batteriet er tømt.
Følgende funktioner er dog forskellige:
Der vises intet på displayet.
Når alarmlyden er indstillet til radio, ændres
den automatisk til summer.
Hvis strømmen kommer igen, mens alarmen
lyder, lyder alarmen uafbrudt i ca. 60 minutter
(eller indtil den slås fra).
Alarmen summer i ca. et minut, standser
midlertidigt, og summer igen efter ca. fem
minutter, hvis der hverken trykkes på
SNOOZE/DATE/SLEEP OFF eller RADIO OFF/
ALARM RESET, mens alarmen summer. Hvis
alarmen summer og standser (enten automatisk
efter 1 minut eller ved at trykke på SNOOZE/
DATE/SLEEP OFF) fem gange, nulstilles
alarmen automatisk i tilfælde af en
strømafbrydelse. Alarmen summer i
30 minutter (eller indtil den slås fra), efter
strømmen er kommet igen, hvis strømmen
kommer igen inden for 60 minutter fra
alarmtidspunktet.
Hvis du trykker på SNOOZE/DATE/SLEEP
OFF, mens alarmen lyder, indstilles slumretiden
til 10 minutter. Under en strømafbrydelse kan
slumretiden ikke indstilles til mere end
10 minutter.
Hvis ""-indikatoren vises på displayet, virker
alarmen ikke i tilfælde af en strømafbrydelse.
Udskift batteriet, hvis ""-indikatoren vises.
Indstilling af sleep-timeren
Du kan falde i søvn til radioen vha. den
indbyggede sleep-timer, der slukker radioen
automatisk efter et forvalgt tidsrum.
Tryk på SLEEP.
Radioen tændes. Du kan indstille sleep-timeren
til 90, 60, 30 eller 15 minutter. Hvert tryk skifter
displayet som følger:
90
60
30
15
OFF
Der høres to korte bip, når displayet igen
viser “90”.
Radioen afspiller i det indstillede tidsrum, og
slukker derefter.
Sådan slukkes radioen før den forvalgte
tid
Tryk på RADIO OFF/ALARM RESET eller
SNOOZE/DATE/SLEEP OFF.
Sådan bruges både sleep-timer og
alarm
Du kan falde i søvn til radioen og blive vækket af
summeren, radioen eller melodialarmen på det
forvalgte tidspunkt.
1 Indstil alarmen. (Se “Indstilling af
alarmen”.)
2 Indstil sleep-timeren. (Se “Indstilling af
sleep-timeren”.)
Download PDF

advertising