Sony | XDR-DS21BT | Sony XDR-DS21BT Clockradio med Bluetooth Betjeningsvejledning

4-468-403-53(1)
ÔÔKom godt i gang
Sådan oprettes trådløs forbindelse til
BLUETOOTH-enheder
Indstilling af ur
Brug din enheds BLUETOOTH-funktion til at afspille musik og udføre håndfri
opkald via systemet.
Vælg den af følgende tre tilslutningsmetoder, der egner sig bedst til BLUETOOTHenheden. Du kan finde flere oplysninger om betjening af enheden i den
betjeningsvejledning, der fulgte med enheden.
Systemets højre side
Systemets bagside
Betjeningsvejledning
Første gang uret indstilles
Første gang systemet tages i brug, skal du gøre følgende:
Om batteriet som ekstra strømkilde
©2013 Sony Corporation Printed in China
Systemet indeholder et CR2032-batteri som backupstrømkilde, og uret og
alarmen forbliver dermed funktionsdygtige under en strømafbrydelse (systemet
No Power No Problem).
1 Fjern isoleringsfilmen fra backupbatteriet i bunden af
Kontrollér følgende, før du bruger systemet:
ˎˎAt både systemet og enheden er placeret inden for 1 meter fra hinanden.
ˎˎAt systemet er tilsluttet en strømkilde.
ˎˎAt den betjeningsvejledning, der fulgte med enheden, er lige ved hånden.
Metode A
Udførelse af parring og tilslutning af en
BLUETOOTH-enhed
Bemærk
ˎˎDette system er ikke specificeret til brug med en iPad via USB-forbindelse, og
der kan opstå fejl, hvis det bruges med en.
ˎˎI betjeningsvejledningen bruges "iPod" som en generel reference til funktioner
på en iPhone, iPad eller iPod, medmindre andet er anført i teksten eller
illustrationerne.
Forholdsregler
Bemærk ved brug af en mobiltelefon
ˎˎYderligere oplysninger om betjening af mobiltelefonen ved indgående opkald,
mens der sendes lyd via BLUETOOTH-forbindelsen, findes i den
betjeningsvejleding, der fulgte med mobiltelefonen.
Bemærk vedrørende strømstik
ˎˎSæt strømstikket i en stikkontakt tæt på. Træk det straks ud af stikkontakten i
tilfælde af et problem.
ˎˎVrid ikke strømkablet, og undgå at stille tunge ting på det.
ˎˎTag fat i selve stikket, ikke kablet, når stikket skal trækkes ud.
Om placering
ˎˎStil ikke højttaleren, så den står på skrå.
ˎˎEfterlad ikke systemet i nærheden af varmekilder eller på steder, hvor det
udsættes for direkte sollys, meget støv, fugt, regn eller mekaniske rystelser.
Om betjening
ˎˎFør ikke små dele osv. ind i stikkene. Systemet kan kortslutte, eller der kan opstå
fejl.
Om rengøring
ˎˎBrug ikke sprit, rensebenzin eller fortynder til rengøring af kabinettet.
Andet
ˎˎHvis du har spørgsmål eller oplever problemer med systemet, som ikke
beskrives i denne vejledning, skal du kontakte en Sony-forhandler.
Trådløs BLUETOOTH-teknologi er en trådløs teknologi med kort rækkevidde, der
gør det nemt at oprette trådløs datakommunikation mellem digitale enheder,
f.eks. en computer og et digitalkamera. Den trådløse BLUETOOTH-teknologi har
en rækkevidde på ca. 10 m.
Det er almindeligt at tilslutte to enheder, men nogle enheder understøtter
tilslutning af flere enheder på samme tid.
Du behøver ikke et kabel for at oprette forbindelsen, og du behøver heller ikke at
placere enhederne overfor hinanden, som det er tilfældet med infrarød teknologi.
Du kan f.eks. bruge en enhed, der ligger i en taske eller er i lommen.
BLUETOOTH-standarden er en international standard, der understøttes af
tusindvis af virksomheder over hele verden og bruges af flere forskellige
virksomheder verden over.
(BLUETOOTH)
blinker hurtigt
2 Træk antennen helt ud.
3 Udfør parringen på BLUETOOTH-enheden for at registrere
systemet.
"0:00" og "01-01-2013" blinker i omkring 2 sekunder i displayet, derefter starter
systemet automatisk scanning og opretter en liste over DAB-stationer, der
modtages. Stationer gemmes på listen i alfabetisk rækkefølge.
Interferens til andre enheder
Mikrobølger, der kommer fra en BLUETOOTH-enhed, kan påvirke brugen af
elektronisk medicinsk udstyr. Sluk systemet og andre BLUETOOTH-enheder på
følgende steder, da brugen kan medføre ulykker:
ˋˋI nærheden af brændbar gas, f.eks. på et sygehus, i et tog, om bord på fly
eller på en tankstation.
ˋˋI nærheden af automatiske døre eller brandalarmer.
ˎˎNogle enheder kan ikke vise en liste over registrerede enheder.
enhedens display.
5 Hvis der skal indtastes en adgangskode* i BLUETOOTHenhedens display, skal du indtaste "0000".
Når scanning er afsluttet, modtager systemet det aktuelle klokkeslæt fra
DAB-data fra den første station, der modtages. Klokkeslæt og dag vises i
displayet.
Tip
ˎˎNår uret er indstillet, og systemet modtager en DAB-station, synkroniseres tidsoplysningerne
med DAB-dataene.
Bemærk
ˎˎHvis der ikke findes nogen stationer ved DAB-scanningen, vises "No Station" i omkring 2
sekunder, derefter blinker "0:00" i displayet. I dette tilfælde skal uret indstilles manuelt (se
"Manuel indstilling af ur").
ˎˎHvis uret allerede er i gang (klokkeslættet blev indstillet manuelt eller hentet tidligere via
DAB-data), scanner systemet ikke automatisk efter DAB-stationer, når det tændes.
ˎˎUret kan ikke indstilles via DAB-data, hvis det aktuelle klokkeslæt er inden for en time før eller
efter starten eller slutningen af sommertid. I dette tilfælde skal systemet tændes på et andet
tidspunkt, eller uret skal indstilles manuelt (se "Manuel indstilling af ur").
Manuel indstilling af ur
Hvis DAB-stationer ikke kan modtages (afhængigt af modtageforholdene eller
sendeaktivitet), kan uret ikke indstilles via DAB-data.
Bemærk
ˎˎUret kan ikke indstilles, når du bruger BLUETOOTH, USB, AUDIO IN eller radio. Tryk på OFF 
for at deaktivere disse funktioner.
1 Sæt strømstikket i en stikkontakt.
2 Tryk på MENU .
Bemærk
ˎˎHvis du vil bruge BLUETOOTH-funktionen, skal systemets profil og BLUETOOTHenhedens profil være den samme.
Bemærk også, at enhedernes funktion kan være forskellige på grund af deres
specifikationer, selvom de har samme profil.
ˎˎDen trådløse BLUETOOTH-teknologis karakteristika er årsag til, at lyden på
systemet er en smule forsinket i forhold til den lyd, der afspilles på BLUETOOTHenheden under en telefonsamtale, eller når der afspilles musik.
ˎˎSystemet understøtter sikkerhedsfunktioner, der er i overensstemmelse med
BLUETOOTH-standarden, så der kan oprettes en sikker forbindelse, når du
bruger den trådløse BLUETOOTH-teknologi - sikkerheden er dog muligvis ikke
tilstrækkelig, afhængigt af indstillingen. Vær forsigtig, når du kommunikerer via
trådløs BLUETOOTH-teknologi.
ˎˎVi kan ikke holdes ansvarlige for lækage af oplysninger, der opstår under
BLUETOOTH-kommunikation.
ˎˎEn enhed med BLUETOOTH-funktion skal være i overensstemmelse med
BLUETOOTH-standarden, som defineret af Bluetooth SIG, og være godkendt.
Selvom en tilsluttet enhed er i overensstemmelse med ovenstående
BLUETOOTH-standard, er det ikke alle enheder, der kan tilsluttes eller bruges
korrekt, afhængigt af enhedens funktioner eller specifikationer.
ˎˎDer kan forekomme støj eller lydudfald, afhængigt af den BLUETOOTH-enhed,
der har oprettet forbindelse til systemet, kommunikationsmiljøet og
brugsmiljøet.
Bemærk
BLUETOOTH-forbindelsen oprettes, og indikatoren " (BLUETOOTH)" i
displayet forbliver tændt.
* Adgangskode bliver muligvis kaldt "Adgangsnøgle", "PIN-kode", "PINnummer" eller "Adgangskode".
Tip
ˎˎGentag trin 1 til 5 for hver enhed, hvis der skal udføres parring for andre BLUETOOTH-enheder.
Bemærk
ˎˎSystemets parringstilstand annulleres efter ca. 5 minutter, og indikatoren " (BLUETOOTH)"
blinker langsomt i displayet. Hvis parringstilstanden annulleres under en parring, skal du
begynde forfra fra trin 2.
ˎˎSystemets adgangskode er indstillet til "0000". Systemet kan kun parres med en BLUETOOTHenhed, hvis adgangskode er "0000".
ˎˎNår BLUETOOTH-enhederne er parret, skal de ikke parres igen. Dog skal parringen gentages i
følgende situationer:
ˋˋParringsoplysningerne er slettet efter reparation osv.
ˋˋSystemet er parret med 5 enheder eller mere.
Systemet kan parres med op til 4 BLUETOOTH-enheder. Hvis der skal parres endnu en
enhed efter parring af 4 enheder, erstattes den ældste forbindelse af de 4 parrede enheder
med den nye forbindelse.
ˎˎDet er muligt at parre mere end én enhed med systemet, men lyden høres kun fra én af
enhederne.
"BLUETOOTH" lyser
Parres med en enhed
"
(BLUETOOTH)" blinker hurtigt
Søger efter en enhed
"
(BLUETOOTH)" blinker
Sluttet til en enhed
"
(BLUETOOTH)" lyser
Funktioner kan variere, afhængigt af BLUETOOTH-enheden. Se også den
betjeningsvejledning, som fulgte med din BLUETOOTH-enhed.
Sekunder starter med at stige fra nul.
Bemærk
ˎˎHvis du ikke trykker på nogen knap i omkring 1 minut, mens uret indstilles, annulleres
indstillingen af uret.
ˎˎDer er installeret en 100-års kalender (2013 - 2112) i systemet. Når datoen er indstillet, vises
ugedagen automatisk.
MON = Mandag, TUE = Tirsdag, WED = Onsdag,
THU = Torsdag, FRI = Fredag, SAT = Lørdag, SUN = Søndag
ˎˎNår "Sync Time By" er indstillet til "None", kan uret ikke indstilles via DAB-data.
Ændring af tidsformat
Du kan indstille det viste tidsformat til 24-timersformat (standard) eller
12-timersformat.
1 Tryk på MENU .
2 Tryk på ALARM TIME SET +/–  for at vælge "Time Format",
og tryk derefter på ENTER  for at bekræfte.
3 Tryk på ALARM TIME SET +/–  for at vælge "12 H" eller
"24 H", og tryk derefter på ENTER  for at bekræfte.
Tidsformatet skifter mellem 12-timersformat ("AM 12:00" = midnat) og
24-timersformat ("0:00" = midnat).
Ændring af datoformat
1 Tryk på MENU .
2 Tryk på ALARM TIME SET +/–  for at vælge "Date Format",
og tryk derefter på ENTER  for at bekræfte.
3 Tryk på ALARM TIME SET +/–  for at vælge det ønskede
datoformat, og tryk derefter på ENTER  for at bekræfte.
Tryk flere gange på FUNCTION , indtil "AUDIO IN" lyser i displayet.
3 Start afspilning på den tilsluttede enhed, og justér derefter
lydstyrken.
Indstil den tilsluttede enheds lydstyrke til et moderat niveau, og tryk derefter
på knappen VOLUME –/+  på systemet.
Efter brug
Tryk på FUNCTION  eller OFF  for at deaktivere AUDIO IN-funktionen. Betjen
den tilsluttede enhed for at stoppe afspilning på den tilsluttede enhed.
Bemærk ved tilslutning af enheden via ledningstilsluttet
forbindelse
2 Start afspilning på BLUETOOTH-enheden, og justér derefter
lydstyrken.
Gør et af følgende for at afslutte BLUETOOTH-forbindelsen.
ˎˎDeaktivér BLUETOOTH-enhedens BLUETOOTH-funktion. Du kan finde flere
oplysninger i den betjeningsvejledning, der fulgte med enheden.
ˎˎSluk BLUETOOTH-enheden.
ˎˎRør systemet igen med smartphonen for at afbryde forbindelsen (kun
NFC-kompatible smartphones).
ˎˎDen nødvendige type kabel eller tilslutningsledning afhænger af enheden. Sørg for at bruge
den korrekte type kabel eller ledning.
ˎˎHvis du ser tv eller hører radio med en enhed, som er sluttet til systemet, kan modtagelsen
være dårlig.
ˎˎHvis du hører radio med en tilsluttet enhed, skal du slukke den tilsluttede enhed for at
forhindre støj. Hvis der opstår støj, selvom enheden er slukket, skal du fjerne enheden og
placere den væk fra systemet.
Funktioner
 (afspil/pause) 
Tryk en gang for pause/genoptag afspilning.
/ (frem/
tilbage) 
Tryk en gang for at springe til næste/forrige spor.
VOLUME –/+ 
Tryk for at justere lydstyrken.
6 Tryk på VOLUME –/+  for at justere lydstyrken.
Tip
ˎˎDu kan vælge "Tune Mode" ved at trykke på MODE/ENTER  i stedet for MENU  i
ovenstående trin 2. Tryk flere gange på MODE/ENTER , indtil "Preset Mode" vises på
displayet. "Preset Mode" vises i ca. 2 sekunder, før der skiftes til den gemte DAB-station eller
FM-radiofrekvens, og du kan derefter fortsætte til trin 5.
Indstilling af FM-radio via manuel indstilling
1 Tryk på knappen FUNCTION  for at vælge "FM".
Tryk flere gange på FUNCTION , indtil "FM" lyser i displayet.
2 Tryk på MODE/ENTER  for at vælge manuel indstilling.
Tryk flere gange på MODE/ENTER , indtil "Tuning Mode" vises på displayet.
"Tuning Mode" vises i ca. 2 sekunder, før der skiftes til FM-radiofrekvensen.
3 Tryk på PRESET/TUNE +/– , indtil frekvenscifrene hurtigt
begynder at skifte i displayet.
Systemet scanner automatisk FM-radiofrekvenser og stopper, når det finder
en klar station (automatisk tuning).
Hvis du ikke kan stille ind på en station ved hjælp af automatisk indstilling,
skal du trykke flere gange på PRESET/TUNE +/–  for at ændre frekvensen
trin for trin.
4 Tryk på VOLUME –/+  for at justere lydstyrken.
Betjening af radio
Systemet kan modtage DAB- og FM-radiostationer
ˋˋDAB-stationer: Når uret indstilles første gang, starter systemet automatisk
scanning og opretter derefter en liste over DAB-stationer, der kan modtages.
ˋˋFM-stationer: Det anbefales at gemme FM-stationer, der kan modtages i dit
område, via automatisk indstilling. Se "Sådan gemmes FM-radiostationer
automatisk - automatisk indstilling".
Sådan gemmes DAB- eller FM-radiostationer
manuelt
Du kan manuelt gemme op til 20 DAB-stationer og 20 FM-stationer.
1 Stil ind på en DAB- eller FM-station, som du vil gemme.
2 Tryk på MENU .
3 Tryk på PRESET/TUNE +/–  for at vælge "Manual Preset",
og tryk derefter på MODE/ENTER  for at bekræfte.
"PRESET" og det gemte nummer blinker, og DAB-stationen eller FMfrekvensen blinker i displayet.
Systemets højre side
4 Tryk på PRESET/TUNE +/–  for at vælge det gemte
nummer, og tryk derefter på MODE/ENTER  for at
bekræfte.
Stationen tildeles det valgte gemte nummer.
Eksempel: Følgende vises i displayet, når FM 98,3 MHz gemmes på nummer 2.
Afspilning af musik via ledningstilsluttet
forbindelse
Systemets bagside
Afspilning af musik via USB-forbindelse med en
iPhone/iPod
Ledningsantenne
Tip
Du kan afspille musik på en iPhone/iPod, der er sluttet til systemet via USB.
Opdater din enhed til den nyeste softwareversion før brug.
Afspilning af DAB-stationer
1 Tryk på knappen FUNCTION  for at vælge "DAB".
Tryk flere gange på FUNCTION , indtil "DAB" lyser i displayet.
ˎˎTryk på OFF  i stedet for MODE/ENTER  i trin 4 for at annullere lagring af stationer.
ˎˎDu kan slette alle gemte stationer på systemet fra DAB- eller FM-menuen. Vælg "Preset Clear"
i trin 3 ovenfor, tryk derefter på PRESET/TUNE +/–  for at vælge "Yes", og tryk derefter på
MODE/ENTER  for at slette alle gemte stationer.
Efter brug
Tryk på FUNCTION  eller OFF  for at deaktivere radiofunktionen.
Sådan forbedres modtagelsen
DAB-station
ˎˎHvis der er trykket på BLUETOOTH , forsøger systemet at oprette BLUETOOTHforbindelse til den BLUETOOTH-enhed, som sidst var tilsluttet systemet. BLUETOOTHforbindelsen oprettes, og indikatoren " (BLUETOOTH)" i displayet forbliver tændt.
ˎˎNår " (BLUETOOTH)" lyser i displayet, er systemet sluttet til en BLUETOOTH-enhed. Hvis
du vil tilslutte en anden BLUETOOTH-enhed, skal du først afslutte den aktuelle
BLUETOOTH-forbindelse ved at betjene den tilsluttede BLUETOOTH-enhed.
Hvis det er nødvendigt, skal du vælge en af følgende BLUETOOTH-profiler,
som systemet understøtter: A2DP, HSP eller HFP. Du kan finde flere
oplysninger om hver profil under "Afspilning af musik via BLUETOOTHforbindelse med en smartphone osv." eller "Håndfri opkald under afspilning af
musik".
ˎˎDette trin er muligvis ikke nødvendigt for alle enheder.
USB-kabel*
(medfølger ikke)
-port (USB) på systemets bagside
* USB-kabel: Brug det Lightning til USB-kabel eller Dock-stik til
USB-kabel, der fulgte med din iPhone/iPod.
1 Slut din iPhone/iPod til -porten (USB) bag på systemet.
Hvis systemet stadig ikke har oprettet en liste over DAB-stationer, der kan
modtages, scanner det automatisk efter DAB-stationer, der kan modtages, og
opretter en liste.
2 Tryk på MENU .
3 Tryk på PRESET/TUNE +/–  for at vælge "Tune Mode", og
tryk derefter på MODE/ENTER  for at bekræfte.
4 Tryk på PRESET/TUNE +/–  for at vælge "Tune", og tryk
derefter på MODE/ENTER  for at bekræfte.
5 Tryk på PRESET/TUNE +/–  for at vælge den ønskede
DAB-station.
2 Tryk på knappen FUNCTION  for at vælge "USB".
(BLUETOOTH)" i
6 Tryk på VOLUME –/+  for at justere lydstyrken.
Tip
Tilslutning med en smartphone via One touch
(NFC)
Ved blot at røre systemet med en NFC-kompatibel smartphone, parres systemet
og opretter forbindelse til din smartphone (når BLUETOOTH-forbindelsen er lavet,
skifter systemet automatisk til BLUETOOTH-funktionen).
Kompatible smartphones
ˎˎSmartphones med indbygget NFC-funktion
(OS: Android 2.3.3 eller senere, undtagen Android 3.x)
Kunder i Europa
Du kan finde flere oplysninger på følgende websted:
http://support.sony-europe.com
Om NFC
NFC (Near Field Communication) er en teknologi, der gør det muligt at etablere
trådløs kommunikation over korte afstande mellem forskellige enheder, f.eks.
mobiltelefoner og IC-tags. NFC-funktionen gør det nemt at opnå
datakommunikation ved blot at rør det relevante symbol eller den angivne
placering på NFC-kompatible enheder.
1 Aktivér BLUETOOTH-enhedens NFC-funktion.
Du kan finde flere oplysninger i den betjeningsvejledning, der fulgte med din
smartphone.
ˎˎHvis din smartphones styresystem er Android 2.3.3 eller nyere og lavere
version end Android 4.1: Fortsæt med trin 2.
ˎˎHvis din smartphones styresystem er Android 4.1 eller nyere: Fortsæt med
trin 4.
2 Download og installér app'en "NFC Nem Forbindelse" på
din smartphone.
"NFC Nem Forbindelse" er en original app fra Sony til Android-telefoner, som
er tilgængelig i Google Play Store.
Søg efter "NFC Nem Forbindelse", eller scan følgende QR-kode for at
downloade og installere den gratis app. Kommunikationsgebyrer kræves for
at downloade app'en.
App'en er muligvis ikke tilgængelig i alle lande og/eller områder.
Hvis en valgt DAB-station er færdig med at sende, vises "No Service" i
displayet, og der høres ingen lyd. I dette tilfælde vælges en anden station.
Tryk flere gange på FUNCTION , indtil "USB" lyser i displayet.
Metode C
3 Start afspilningen på den tilsluttede iPhone/iPod, og juster
lydstyrken.
Indstil lydstyrken på den tilsluttede iPhone/iPod til et moderat niveau, og tryk
på VOLUME –/+  på systemet.
Bemærk
ˎˎNår der sluttes en anden USB-enhed end en iPhone/iPod til systemet, er det kun
opladningen, der starter automatisk.
ˎˎDu må ikke slutte flere enheder til systemets -port (USB).
Efter brug
Tryk på FUNCTION  eller OFF  for at deaktivere USB-funktionen.
Systemets knapfunktioner under musikafspilning
Knapper
Funktioner
 (afspil/pause) 
Tryk en gang for pause/genoptag afspilning.
/ (frem/
tilbage) 
ˎˎTryk en gang for at springe til næste/forrige spor.
ˎˎTryk og hold nede for hurtigt frem/hurtigt tilbage.
VOLUME –/+ 
Tryk for at justere lydstyrken.
ˎˎDu kan vælge "Tune Mode" ved at trykke på MODE/ENTER  i stedet for MENU  i
ovenstående trin 2. Tryk flere gange på MODE/ENTER , indtil "Tuning Mode" vises på
displayet. "Tuning Mode" vises i ca. 2 sekunder, før der skiftes til DAB-stationen, og du kan
derefter fortsætte til trin 5.
ˎˎDu kan gemme op til 20 DAB-stationer. Se "Sådan gemmes DAB- eller FM-radiostationer
manuelt" for at få flere oplysninger.
ˎˎSystemet scannes automatisk, når du vælger "Auto Scan" i DAB-menuen. Du kan finde flere
oplysninger om "Auto Scan" under "Nyttige DAB-menufunktioner".
Bemærk
ˎˎModtagekvaliteten af DAB-udsendelser kan være dårlig, når der bruges automatisk scanning.
I dette tilfælde kan du udføre en manuel indstilling, der kan forbedre modtagekvaliteten.
Indstillingen sker manuelt, når du vælger "Manual Tune" i DAB-menuen. Du kan finde flere
oplysninger om "Manual Tune" under "Nyttige DAB-menufunktioner".
Om SC (sekundær komponent)
Hvis den valgte primære komponent har en sekundær komponent, blinker "SC" i
displayet.
Tryk på PRESET/TUNE +/–  for at modtage den ønskede sekundære
komponent. "SC" lyser, mens den sekundære komponent modtages.
Bemærk
ˎˎNår den valgte sekundære komponent er færdig, skifter systemet automatisk til den primære
komponent.
Sådan gemmes FM-radiostationer automatisk
- automatisk indstilling
Du kan automatisk gemme FM-radiostationer, der modtages i dit område, via
automatisk indstilling. Du kan gemme op til 20 FM-stationer.
1 Tryk på knappen FUNCTION  for at vælge "FM".
Tryk flere gange på FUNCTION , indtil "FM" lyser i displayet.
2 Tryk på MENU .
Tip
ˎˎVed nogle smartphones er One-touch connection muligvis tilgængelig, uden at du
behøver at downloade app'en "NFC Nem Forbindelse". I sådanne tilfælde kan
betjeningen og specifikationerne afvige fra det, der beskrives heri. Du kan finde flere
oplysninger i den betjeningsvejledning, der fulgte med din smartphone.
Ved QR-kode:
Brug en app, der kan læse QR-koder.
3 Tryk på PRESET/TUNE +/–  for at vælge "Auto Preset", og
tryk derefter på MODE/ENTER  for at bekræfte.
4 Tryk på PRESET/TUNE +/–  for at vælge "Yes", og tryk
derefter på MODE/ENTER  for at bekræfte.
FM-radiostationer, der kan modtages, gemmes automatisk i frekvensens
rækkefølge.
Tip
ˎˎTryk på OFF  for at annullere automatisk indstilling.
3 Start app'en "NFC Nem Forbindelse" på din smartphone.
Sørg for, at programskærmen vises.
for den ønskede DAB- eller FM-station.
Tip
Du kan betjene en BLUETOOTH-enhed, som understøtter AVRCP. Tilgængelige
funktioner kan variere afhængigt af BLUETOOTH-enheden. Se den
betjeningsvejledning, som fulgte med din BLUETOOTH-enhed.
Knapper
5 Tryk på PRESET/TUNE +/–  for at vælge det gemte nummer
ˎˎDu kan bruge håndfrit opkald, mens kablet eller tilslutningsledningen bruges med dette
system.
Tip
BLUETOOTH-forbindelsen oprettes, og indikatoren "
displayet forbliver tændt.
8 Gentag trin 7 for at indstille måned, dag, time og minut.
Gemt DAB-station
eller FM-radiofrekvens
2 Tryk på knappen FUNCTION  for at vælge "AUDIO IN".
Du kan finde flere oplysninger om BLUETOOTH-forbindelsen under "Sådan
oprettes trådløs forbindelse til BLUETOOTH-enheder". BLUETOOTHforbindelsen oprettes, og indikatoren " (BLUETOOTH)" i displayet forbliver
tændt.
BLUETOOTH-funktion
Gemt nummer
1 Aktivér BLUETOOTH-enhedens BLUETOOTH-funktion.
5 Tryk på MENU .
Hold ALARM TIME SET +/–  for at ændre årstallet hurtigt.
Når du bekræfter indstillingen ved at trykke på ENTER , begynder måneden
at blinke.
3 Tryk på PRESET/TUNE +/–  for at vælge "Tune Mode", og
tryk derefter på MODE/ENTER  for at bekræfte.
Tilslutning med en parret BLUETOOTH-enhed
Bemærk
7 Tryk på ALARM TIME SET +/–  for at vælge år, og tryk
derefter på ENTER  for at bekræfte.
2 Tryk på MENU .
Metode B
4 Tryk på ALARM TIME SET +/–  for at vælge "None", og tryk
derefter på ENTER  for at bekræfte.
Årstallet begynder at blinke i displayet.
Tryk flere gange på FUNCTION , indtil "DAB" eller "FM" lyser i displayet.
1 Slut enheden til AUDIO IN-stikket bag på systemet.
enhedens display.
6 Tryk på ALARM TIME SET +/–  for at vælge "Date & Time",
og tryk derefter på ENTER  for at bekræfte.
"FM".
AUDIO IN-stik (stereoministik) på
systemets bagside
2 Vælg "SONY: XDR-DS21BT", som vises i BLUETOOTH-
3 Tryk på ALARM TIME SET +/–  for at vælge "Sync Time By",
og tryk derefter på ENTER  for at bekræfte.
1 Tryk på knappen FUNCTION  for at vælge "DAB" eller
enheden.
Display
Du kan afspille en radiostation ved ganske enkelt et vælge et gemt nummer.
ˋˋDAB-stationer: Du kan gemme op til 20 DAB-stationer. Se "Sådan gemmes
DAB- eller FM-radiostationer manuelt" for at få flere oplysninger.
ˋˋFM-stationer: Det anbefales at gemme radiostationer, der kan modtages i dit
område, via automatisk indstilling. Du kan også gemme en radiostation
manuelt, som ikke kan gemmes automatisk. Se "Sådan gemmes DAB- eller
FM-radiostationer manuelt" for at få flere oplysninger.
Tilslutningsledning
(medfølger ikke)
1 Opret BLUETOOTH-forbindelse mellem systemet og
Status
Afspilning af gemte DAB- eller FM-radiostationer
4 Tryk på PRESET/TUNE +/–  for at vælge "Preset", og tryk
derefter på MODE/ENTER  for at bekræfte.
Systemets knapfunktioner under musikafspilning
Gentag fra trin 1, hvis "SONY: XDR-DS21BT" ikke vises.
4 Vælg "SONY: XDR-DS21BT", som vises i BLUETOOTH-
Maksimalt kommunikationsområde
Da BLUETOOTH-enheder og trådløst LAN (IEEE802.11b/g) bruger samme frekvens,
kan der forekomme mikrobølgeinterferens, der kan nedsætte
kommunikationshastigheden, forårsage støj eller ugyldig tilslutning, hvis
systemet bruges i nærheden af en trådløs LAN-enhed. I dette tilfælde skal du
gøre følgende:
ˋˋPlacér systemet mindst 10 m fra den trådløse LAN-enhed.
ˋˋSluk den trådløse LAN-enhed, hvis systemet bruges inden for 10 m af den
trådløse LAN-enhed.
Du kan afspille musik og bruge en BLUETOOTH-enheds grundlæggende
fjernbetjeningsfunktioner via BLUETOOTH-forbindelsen. BLUETOOTH-enheden
skal understøtte følgende BLUETOOTH-profiler.
ˎˎA2DP (Advanced Audio Distribution Profile): gør det muligt at nyde lydindhold
af høj kvalitet trådløst.
ˎˎAVRCP (Audio Video Remote Control Profile): gør det muligt at bruge en
BLUETOOTH-enheds grundlæggende fjernbetjeningsfunktioner (afspil, stop
osv.).
Efter brug
En profil er en standardisering af en funktion for hver enheds BLUETOOTHspecifikation. Systemet understøtter følgende BLUETOOTH-versioner og profiler:
Kommunikationssystem:
BLUETOOTH-specifikation version 3.0
Kompatible BLUETOOTH-profiler:
ˋˋA2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Sender eller modtager lydindhold
af høj kvalitet.
ˋˋAVRCP (Audio Video Remote Control Profile): Betjening af A/V-udstyr; sætter
på pause, stopper eller starter afspilning osv.
ˋˋHSP (Headset Profile): Tale/betjening af telefonen.
ˋˋHFP (Hands-free Profile): Håndfri tale/betjening af telefonen.
ˋˋSPP (Serial Port Profile): Oprettelse af seriel kommunikation med BLUETOOTHenhed.
Interferens fra andre enheder
Du kan høre lyden fra en ekstern enhed, f.eks. en bærbar digital musikafspiller,
gennem systemets højttaler. Sørg for at slukke enheden, før der udføres
tilslutninger.
Indstil BLUETOOTH-enhedens lydstyrke til et moderat niveau, og tryk derefter
på knappen VOLUME –/+  på systemet.
3 Sæt strømstikket i en stikkontakt.
Systemets kommunikationssystem og understøttede
BLUETOOTH-profiler
BLUETOOTH-enheder skal bruges inden for 10 m fra systemet (fri luftlinje).
Det maksimale kommunikationsområde kan være kortere under følgende forhold:
ˋˋNår der er forhindringer mellem systemet og BLUETOOTH-enheden, f.eks. en
person, metal eller en væg.
ˋˋNår der bruges en trådløs LAN-enhed i nærheden af systemet.
ˋˋNår der bruges en mikrobølgeovn i nærheden af systemet.
ˋˋNår der bruges en enhed, der genererer elektromagnetisk stråling, i
nærheden af systemet.
Indikationer på BLUETOOTH-funktion
BLUETOOTH PAIRING  på systemet,
og hold den nede, indtil der høres bip og " (BLUETOOTH)"
begynder at blinke hurtigt i displayet.
Hvad er trådløs BLUETOOTH-teknologi?
Afspilning af musik via BLUETOOTHforbindelse med en smartphone osv.
ˎˎHvis det er vanskeligt at oprette forbindelse, kan du prøve følgende:
ˋˋAktivér app'en "NFC Nem Forbindelse", og bevæg smartphonen en smule på den del af
systemet, der er mærket med N.
ˋˋHvis smartphonen er i et etui, skal du fjerne etuiet.
ˎˎRør systemet igen med smartphonen for at afbryde forbindelsen.
ˎˎHvis du har flere NFC-kompatible enheder, skal du blot røre en anden enhed med
smartphonen for at skifte forbindelse til den pågældende enhed. Hvis din smartphone
for eksempel er sluttet til NFC-kompatible høretelefoner, skal du røre systemet med
smartphonen for at skifte til systemets BLUETOOTH-forbindelse.
2 Tryk på knappen
ˎˎParringsoplysninger er ikke gemt i systemet fra fabrikken. I dette tilfælde skal du derfor
kun trykke på BLUETOOTH PAIRING  og ikke holde den nede, hvorefter
" (BLUETOOTH)" blinker hurtigt i displayet.
Afspilning af musik via ledningstilsluttet bærbar
lydenhed osv.
Tip
Du kan finde flere oplysninger i den betjeningsvejledning, der fulgte med
enheden.
Tip
ÔÔAfspilning af musik
Følg instruktionerne på skærmen for at oprette forbindelsen.
BLUETOOTH-forbindelsen oprettes, og indikatoren " (BLUETOOTH)" i
displayet forbliver tændt.
1 Aktivér BLUETOOTH-enhedens BLUETOOTH-funktion.
systemet.
XDR-DS21BT
BLUETOOTH®-ordmærket og logoer tilhører Bluetooth SIG, Inc. og enhver
anvendelse af disse mærker af Sony Corporation foregår under licens.
N-Mark er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende NFC Forum, Inc. i
USA og i andre lande.
Android og Google Play er varemærker tilhørende Google Inc.
iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch og Mac er varemærker
tilhørende Apple Inc. som registreret i USA og andre lande.
Lightning er et varemærke tilhørende Apple Inc.
"Made for iPod" og "Made for iPhone" betyder, at elektronisk tilbehør er udviklet
specifikt til hhv. iPod eller iPhone, og at det er certificeret af udvikleren til at
overholde Apples ydelsesstandarder. Apple er ikke ansvarlig for betjening af
denne enhed eller dens overensstemmelse med sikkerheds- og lovmæssige
standarder. Bemærk, at brug af dette tilbehør med iPod eller iPhone kan påvirke
den trådløse ydelse.
No Power No Problem er et varemærke tilhørende Sony Corporation.
Andre varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere.
(BLUETOOTH) lyser
Metode B
Hvis der skal afspilles musik med en parret BLUETOOTH-enhed, skal du vælge
denne metode.
Ledningsantenne
Om ophavsret og licenser
Smartphone reagerer (systemet er genkendt)
Tilslutning med en parret enhed: Se
Hvis du bruger en NFC-kompatibel smartphone, kan der oprettes BLUETOOTHforbindelse ved blot at røre systemet med enheden.
Du kan finde flere oplysninger om NFC i afsnittet "Om NFC" under
Metode C .
Læs denne betjeningsvejledning grundigt igennem, før du begynder at bruge
systemet, og gem den til senere brug.
Bemærk
ˎˎHvis skærmen på din smartphone er låst, fungerer smartphonen ikke. I dette tilfælde skal
du slå låsen fra og lade din smartphone røre den del, der er mærket med N, igen.
Metode A
BLUETOOTH-enheder skal "parres" med hinanden på forhånd.
One-touch connection med en smartphone (NFC):
Se Metode C
Audio system til personlig lyd
Sørg for, at din smartphone rører den del af systemet, der er markeret med N,
indtil den reagerer.
Udførelse af parring med en BLUETOOTH-enhed: Se
Personal Audio System
Dansk
4 Rør systemet med smartphonen.
ˎˎRet ledningsantennen helt ud for at forbedre modtagelsen.
ˎˎHold ledningsantennen væk fra strømkablet.
ˎˎHvis FM-stereomodtagelse er støjende, indstilles systemet til monomodtagelse.
Tryk på MENU , og tryk på PRESET/TUNE +/–  for at vælge "Mode", og tryk
derefter på ENTER . Tryk på PRESET/TUNE +/–  for at vælge "Mono", og
tryk derefter på ENTER . "MONO" lyser i displayet. Støjen reduceres, selvom
lyden bliver mono.
Bemærk vedrørende radiomodtagelse
ˎˎHold digitale musikafspillere eller mobiltelefoner væk fra ledningsantennen, da der ellers kan
opstå modtageforstyrrelser.
ˎˎHvis du hører radio med en BLUETOOTH-enhed eller USB-enhed sluttet til systemet, kan
radiomodtagelsen blive forstyrret. I dette tilfælde skal BLUETOOTH-forbindelsen afbrydes,
eller USB-enheden skal fjernes fra systemet.
Tip
ˎˎDu kan bruge håndfrit opkald, mens du hører radio på systemet.
ÔÔNyttige funktioner
1 Tryk på A , indtil timen begynder at blinke i displayet.
"" og "WAKE UP" lyser, og timen blinker i displayet.
Nyttige DAB-funktioner
Håndfri opkald under afspilning af
musik
Du kan foretage håndfri opkald via BLUETOOTH-forbindelsen med en
BLUETOOTH-mobiltelefon, der kan afspille musik og understøtter BLUETOOTHprofilen A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) og HFP (Hands-free Profile)
eller HSP (Headset Profile).
Indstil til HFP, hvis din BLUETOOTH-mobiltelefon både understøtter HFP og HSP.
DRC Value (KONTROL
AF DYNAMISK
OMRÅDE)
DRC kan gøre det nemmere at høre lave lyde, når
systemet bruges på steder med meget støj.
Hvis en DAB-udsendelse komprimerer det dynamiske
område, kan du justere det dynamiske område med
systemet.
2Tryk på PRESET/TUNE +/–  for at vælge DRCniveauet, og tryk derefter på ENTER  for at
bekræfte.
DRC-niveauet skifter som følger:
Systemets højre side
2 Tryk på ALARM TIME SET +/–  for at vælge følgende
indstillingspunkter, og tryk derefter på A  for at bekræfte.
3 Tryk på ALARM TIME SET +/–  for at vælge alarmtilstand,
og tryk derefter på A  for at bekræfte.
Vælg en af følgende:
ˎˎ"DAB", "FM": Indstil radioalarmen. Fortsæt med trin 4.
ˎˎ"USB": Indstil alarmen til lyden fra en iPhone/iPod, der er tilsluttet via
USB-forbindelsen. Spring over trin 4, og fortsæt til trin 5.
ˎˎ"BLUETOOTH": Indstil alarmen til lyden fra en BLUETOOTH-enhed, f.eks. en
smartphone, iPod osv., der er tilsluttet via BLUETOOTH-forbindelsen. Spring
over trin 4, og fortsæt til trin 5.
ˎˎ"BUZZER": Indstil summeralarm. Alarmindstillingen er fuldført. Displayet
vender tilbage til uret, og "" lyser i displayet. Du behøver ikke at udføre
trin 4 eller derefter.
Betjeningen kan variere afhængigt af BLUETOOTH-mobiltelefonen. Se også den
betjeningsvejledning, som fulgte med din mobiltelefon.
1 Opret BLUETOOTH-forbindelse mellem systemet og
mobiltelefonen.
Du kan finde flere oplysninger om BLUETOOTH-forbindelsen under "Sådan
oprettes trådløs forbindelse til BLUETOOTH-enheder". BLUETOOTHforbindelsen oprettes, og indikatoren " (BLUETOOTH)" i displayet forbliver
tændt.
4 Tryk på ALARM TIME SET +/–  for at vælge radiostationen,
2 Start afspilning på BLUETOOTH-mobiltelefonen, og justér
Vælg et ønskede gemte nummer eller "- -". "- -" er den sidste station, som du
har hørt.
Indstil BLUETOOTH-mobiltelefonens lydstyrke til et moderat niveau, og tryk
derefter på knappen VOLUME –/+  på systemet.
Når BLUETOOTH-enheden er sluttet til systemet (" (BLUETOOTH)" lyser), kan
du foretage håndfri opkald, selvom BLUETOOTH-funktionen ikke er aktiveret.
Systemet skifter automatisk til BLUETOOTH-funktionen, hvis der foretages eller
modtages til opkald.
Funktion og betjening
1 Tryk på PRESET/TUNE +/–  for at vælge "DRC
Value", og tryk derefter på ENTER  for at bekræfte.
Hver gang du trykker på ALARM TIME SET +/– , begynder det aktuelt valgte
punkt at blinke.
Når du bekræfter indstillingen ved at trykke på A , begynder følgende
indstillingspunkt at blinke.
ˎˎTime, minut: Hold ALARM TIME SET +/–  nede for at ændre time- og
minutcifrene hurtigt.
ˎˎUgedage: Vælg mellem følgende tre typer.
Hver dag: "MON TUE WED THU FRI SAT SUN"
Ugedage: "MON TUE WED THU FRI"
Weekend: "SAT SUN"
derefter lydstyrken.
Menupunkt
0
2
Ændring af displayet
Prune
Hvis du vil ændre displaytilstanden, skal du trykke på DISPLAY  under en
DAB-modtagelse.
Betjen BLUETOOTH-mobiltelefonen. Kontrollér, at klartonen høres på systemet, og
tal derefter i mikrofonen. Hvis der ikke høres en opkaldstone, skal du trykke på
(opkald)  på systemet og holde den nede i ca. 2 sekunder for at
knappen
skifte opkaldsenhed til systemet.
Hvis der ikke er oprettet forbindelse til en BLUETOOTH-enhed på alarmens
aktiveringstidspunkt, forsøger systemet at oprette BLUETOOTH-forbindelse til
den BLUETOOTH-enhed, som systemet sidst havde forbindelse til.
Hvis systemet ikke kan oprette forbindelse til BLUETOOTH-enheden eller ikke
er tilsluttet en iPhone/iPod via USB, aktiveres summeralarmen.
Hvis du vælger "USB" som alarmtilstand, og tilslutter en smartphone via USB,
aktiveres summeralarmen.
FORSIGTIG
ˎˎDen valgte displaytilstand bibeholdes, selvom du slukker systemet eller skifter station.
1 Tryk på DISPLAY .
"" lyser i displayet, når batteriet er ved at være opbrugt.
Hvis der opstår strømafbrydelse, når batteriet er ved at være opbrugt, slettes de
aktuelle tidsoplysninger og alarmindstillingerne.
Udskift batteriet med et Sony CR2032-litium-batteri. Brug af en anden type batteri
kan forårsage brand eller eksplosion.
1 Lad strømstikket sidde i stikkontakten, og åbn
batterirummet i bunden af systemet.
1 Løsn skruen helt.
Sletter automatisk stationer, som ikke længere er
tilgængelige.
2 Tryk tappen ind,
og træk låget op.
Hver gang du trykker på DISPLAY , ændres displayet som følger.
Komponentmærkat
Dato
PTY (programtype)
2 Fjern det gamle batteri, og læg et nyt i batterirummet med
Denne funktion angiver tjenester efter programtype, f.eks. NYHEDER, SPORT osv.
på PTY-listen, der sendes i en DAB-udsendelse.
Hvis den aktuelle DAB-udsendelse ikke indeholder nogen programtype, vises "NO
PTY Data".
-siden opad.
PTY-liste
Dynamisk
mærkat
PTY
(programtype)
Tip
ˎˎ"Dynamiske mærkater" i DAB-udsendelser viser nyttige oplysninger, f.eks.
programindhold, trafikopdateringer osv. En dynamisk mærkat kan indeholde op til 128
tegn. Op til 12 tegn kan vises ad gangen.
Bånd
Frekvens
DAB (bånd-III)
174,928 MHz til 239,200 MHz
FM
87,5 MHz til 108 MHz
Frekvenstrin
0,05 MHz
Nr.
Kanal
Frekvens
1
5A
174,928
2
5B
176,640
3
5C
178,352
4
5D
180,064
5
6A
181,936
6
6B
183,648
7
6C
185,360
8
6D
187,072
9
7A
188,928
10
7B
190,640
11
7C
192,352
12
7D
194,064
13
8A
195,936
14
8B
197,648
15
8C
199,360
16
8D
201,072
17
9A
202,928
18
9B
204,640
19
9C
206,352
Programtype
Display
20
9D
208,064
Ingen programtype
None
21
10A
209,936
Nyheder
News
22
10B
211,648
Aktuelle nyheder
Affairs
23
10C
213,360
Oplysninger
Info
24
10D
215,072
Sport
Sport
3 Sæt batterilåget på plads, og skru det fast med skruen.
25
11A
216,928
Uddannelse
Educate
4 Tryk på FUNCTION, BLUETOOTH eller SNOOZE/
26
11B
218,640
Drama
Drama
27
11C
220,352
Kultur
Arts
Bemærk
28
11D
222,064
ˎˎDu må ikke trække stikket ud af stikkontakten, mens batteriet udskiftes. Hvis du gør det,
slettes den aktuelle dato, de aktuelle tidsoplysninger, alarmindstillingerne og de gemte
stationer.
ˎˎHvis du ikke skal bruge systemet i længere tid, skal du tage batteriet ud for at undgå skader,
som kan forårsages af lækage eller korrosion.
29
12A
223,936
30
12B
225,648
31
12C
227,360
32
12D
229,072
CR2032
BRIGHTNESS på systemet, så "" forsvinder fra displayet.
Videnskab
Science
Varieret
Talk
Popmusik
Pop
Rockmusik
Rock
Let underholdningsmusik
Easy
Tryk på ALARM RESET  for at slå alarmen fra. Alarmen aktiveres igen dagen
efter på samme tidspunkt.
Let klassisk
Classics
Seriøs klassisk
Classics
35
13C
234,208
Andet musik
Other M
36
13D
235,776
Bemærk
Sådan udsættes alarmen nogle få minutter –
udsættelsesfunktion
Vejr
Weather
37
13E
237,488
ˎˎBrug din mobiltelefon mindst 50 cm væk fra systemet. Der kan forekomme støj, hvis systemet
og mobiltelefonen er placeret for tæt på hinanden.
1 Tryk på SNOOZE  en gang, når alarmen aktiveres.
Økonomi
Finance
38
13F
239,200
Hver gang du trykker på DISPLAY , ændres displayet som følger.
Børneprogrammer
Children
Kanal og frekvens
Socialt stof
Factual
Religion
Religion
Ring ind
Phone In
Rejser
Travel
Fritid
Leisure
Jazzmusik
Jazz
Countrymusik
Country
National musik
Nation M
Oldies
Oldies
Folkemusik
Folk
Dokumentar
Document
Sådan modtages et opkald
Ved indgående opkald stopper afspilningen midlertidigt, og ringetonen høres fra
(opkald)  på systemet, og tal derefter i
systemet. Tryk på knappen
mikrofonen.
Tip
ˎˎHvis der ikke høres en ringetone fra systemet ved indgående opkald, skal du stoppe
afspilningen og trykke på knappen
(opkald)  for at tale.
ˎˎDu kan foretage håndfri opkald, når afspilningen er udført.
ˎˎTryk på knappen VOLUME –/+  på systemet under et igangværende opkald for at justere
lydstyrken. Opkaldets lydstyrke og afspilningens lydstyrke indstilles separat.
Sådan afsluttes et opkald
Tryk på knappen
(opkald) . Hvis der blev afspillet musik, da det indgående
opkald blev modtaget, genoptages afspilningen, når opkaldet er afsluttet.
Gør et af følgende for at afslutte BLUETOOTH-forbindelsen.
ˎˎDeaktivér BLUETOOTH-enhedens BLUETOOTH-funktion. Du kan finde flere
oplysninger i den betjeningsvejledning, der fulgte med enheden.
ˎˎSluk BLUETOOTH-enheden.
ˎˎRør igen systemet med smartphonen for at afbryde forbindelsen (kun
NFC-kompatible smartphones).
Systemets knapfunktioner under et opkald
Tilgængelige funktioner kan variere afhængigt af BLUETOOTH-mobiltelefonen
eller de profiler, der understøttes af BLUETOOTH-mobiltelefonen. Se den
betjeningsvejledning, som fulgte med din BLUETOOTH-mobiltelefon.
Status
Standby
Udgående opkald
Indgående opkald
Under et opkald
Knappen
ˎˎTryk en enkelt gang på knappen for at annullere
udgående opkald.
ˎˎTryk og hold et par sekunder for at skifte
opkaldsenheden til og fra systemet og
mobiltelefonen.
ˎˎTryk en enkelt gang på knappen for at besvare et
opkald.
ˎˎTryk og hold et par sekunder for at afvise opkaldet.
ˎˎTryk en enkelt gang på knappen for at afslutte
opkaldet.
ˎˎTryk og hold et par sekunder for at skifte
opkaldsenheden til og fra systemet og
mobiltelefonen.
Håndfri opkald med en anden BLUETOOTH-mobiltelefon under
afspilning af musik
Du kan foretage håndfri opkald med en anden BLUETOOTH-mobiltelefon, mens
der afspilles musik på en BLUETOOTH-musikafspiller.
ˎˎOne-touch connection (NFC) understøttes ikke af denne metode.
ˎˎFunktioner kan variere afhængigt af BLUETOOTH-enheden. Denne type
BLUETOOTH-forbindelse kan muligvis ikke oprettes afhængigt af
kombinationen af BLUETOOTH-enheder. Se også den betjeningsvejledning,
som fulgte med dine BLUETOOTH-enheder.
1 Opret BLUETOOTH-forbindelser mellem systemet og en
BLUETOOTH-musikafspiller via A2DP og mellem systemet
og en BLUETOOTH-mobiltelefon via HFP eller HSP.
Du kan finde flere oplysninger om BLUETOOTH-forbindelsen under "Sådan
oprettes trådløs forbindelse til BLUETOOTH-enheder". BLUETOOTHforbindelsen oprettes, og indikatoren " (BLUETOOTH)" i displayet forbliver
tændt.
Systemets knapfunktioner ved alarmfunktionen
Funktion
Handling
Bekræfte en
indstilling for
alarmtidspunkt
Tryk på ALARM TIME SET +/– .
Indstillingen vises i ca. 4 sekunder.
Ændre en indstilling
for alarmtidspunkt
1 Tryk på ALARM TIME SET +/– , indtil
alarmtidspunktets cifre begynder at skifte i displayet.
Du kan ændre alarmtidspunktet trin for trin ved at
trykke flere gange på ALARM TIME SET +/– .
Udsætte alarmen en
gang
Tryk på SNOOZE  en gang, når alarmen aktiveres.
Slå alarmen fra
Tryk på ALARM RESET .
Deaktivér alarmen
Tryk på A  igen.
"" slukker for displayet, og alarmfunktionen
deaktiveres.
Tryk på A  igen for at aktivere alarmen igen.
Tip
ˎˎSelvom alarmen deaktiveres, aktiveres alarmen, hvis du ændrer alarmindstillingen.
Bemærk
ˎˎNår du har valgt "USB" eller "BLUETOOTH" som alarmtilstand, aktiveres summeralarmen i
følgende situationer: Hvis du har glemt at tilslutte en iPhone/iPod via USB, hvis der ikke er
oprettet forbindelse til en BLUETOOTH-enhed, hvis der ikke er gemt musik på enheden, eller
hvis enheden er slukket.
ˎˎSummerens lydstyrke kan ikke justeres.
ˎˎHvis det samme alarmtidspunkt er indstillet for både alarm A og B, prioriteres alarm A.
ˎˎHvis der ikke foretages handlinger, når alarmen aktiveres, stopper den efter ca. 60 minutter.
Bemærk vedrørende alarm under strømafbrydelse
I tilfælde af strømafbrydelse aktiveres summeralarmen i ca. 5 minutter, medmindre batteriet er
ved at være opbrugt. Bestemte funktioner påvirkes dog som følger:
ˎˎBaggrundsbelysningen lyser ikke.
ˎˎHvis alarmtilstanden er indstillet til "USB", "BLUETOOTH", "FM" eller "DAB", skifter den
automatisk til summer.
ˎˎHvis du ikke trykker på ALARM RESET , lyder alarmen i ca. 5 minutter.
ˎˎHvis "" lyser i displayet, aktiveres alarmen ikke i tilfælde af en strømafbrydelse. Udskift
batteriet, hvis "" lyser.
ˎˎUdsættelsesfunktionen kan ikke indstilles under en strømafbrydelse.
ˎˎUnder en strømafbrydelse aktiveres de enkelte alarmer kun en enkelt gang på det indstillede
alarmtidspunkt.
Indstilling af automatisk slukning
Brug den automatiske slukkefunktion, hvis du vil falde i søvn til musik. Systemet
stopper afspilningen eller slukker radioen efter en forudindstillet periode.
ˎˎHvis du kun vil bruge opkaldsfunktionen på en BLUETOOTH-mobiltelefon, der også
understøtter musikafspilning, skal du oprette en BLUETOOTH-forbindelse mellem
systemet via HFP eller HSP, ikke via A2DP.
ˎˎNår en BLUETOOTH-forbindelse oprettes via HFP eller HSP, kan der ske det, at også den
anden BLUETOOTH-forbindelse via A2DP - afhængigt af BLUETOOTH-mobiltelefonen - er
optaget af samme BLUETOOTH-mobiltelefon. I dette tilfælde kan en BLUETOOTHmusikafspiller ikke oprette forbindelse til systemet.
ˎˎHvis du vil oprette samme forbindelse med samme enheder, efter at du har slukket
systemet, skal du gentage proceduren.
Indstilling af alarm
Bemærk
ˎˎ"No Label" vises, hvis der ikke findes en komponentmærkat.
ˎˎ"No Label" vises, hvis der ikke findes en gruppemærkat.
ˎˎ"None" vises, hvis der ikke findes en programtype.
ˎˎDen nederste linje i displayet er tomt, hvis der ikke findes en dynamisk mærkat.
ˎˎTegn, der ikke understøttes, vises som "_".
ˎˎTegnene på dynamiske mærkater vises muligvis ikke korrekt, afhængigt af radiostationen.
1 Tryk på knappen FUNCTION  for at vælge "DAB".
Tryk flere gange på FUNCTION , indtil "DAB" lyser i displayet.
2 Tryk på MENU .
DAB-menuen vises.
3 Tryk på PRESET/TUNE +/–  for at vælge et punkt (se
oversigten nedenfor), og tryk derefter på ENTER  for at
bekræfte.
Menupunkt
Funktion og betjening
Stations
Gør det muligt for dig at vælge en station, mens du
lytter til en anden.
1 Tryk på PRESET/TUNE +/–  for at vælge "Stations",
og tryk derefter på ENTER  for at bekræfte.
2Tryk på PRESET/TUNE +/–  for at vælge den
ønskede station, og tryk derefter på ENTER  for at
bekræfte.
Manual Preset
Se "Sådan gemmes DAB- eller FM-radiostationer
manuelt".
Tune Mode
Se "Afspilning af DAB-stationer" og "Afspilning af
gemte DAB- eller FM-radiostationer".
Auto Scan
Scanner automatisk efter DAB-stationer, der kan
modtages, og opretter derefter en liste over disse
stationer.
1 Tryk på PRESET/TUNE +/–  for at vælge "Auto
Scan", og tryk derefter på ENTER  for at bekræfte.
2Tryk på PRESET/TUNE +/–  for at vælge "Yes", og
tryk derefter på ENTER  for at bekræfte.
Systemet begynder scanning og opretter derefter en
liste over DAB-stationer, der kan modtages.
Hver gang du trykker på SLEEP , ændres varigheden (i minutter) som følger:
Kun "OFF" blinker ikke.
Bemærk
Tryk på SLEEP . Du kan ændre varigheden for automatisk slukning, selvom den
automatiske slukning er trådt i kraft.
Sådan deaktiveres den automatiske slukning
Tryk på SLEEP  for at vælge "OFF".
Bemærk
ˎˎMusikafspilning på en enhed, som er sluttet til AUDIO IN, stopper ikke automatisk. Betjen
den tilsluttede enhed for at stoppe afspilning på den tilsluttede enhed.
ˎˎHvis alarmtidspunktet er indstillet under varigheden for automatisk slukning, deaktiveres den
automatiske slukning automatisk, når alarmen aktiveres.
Du kan ændre lysstyrkens fire niveauer som følger ved at trykke flere gange
på BRIGHTNESS .
Høj (standard)
Middel
Fra
Lav
Selvom lysstyrkeniveauet er indstillet til Fra, skifter det til Lav, når alarmen
aktiveres.
Hold BRIGHTNESS  nede for at slukke displayet direkte.
ˎˎNår automatisk scanning udføres, opdateres en eksisterende
liste, og gemte stationer slettes. Gem ønskede stationer igen,
hvis det er nødvendigt.
Manual Tune
Gør det muligt for dig at indstille og føje DAB
bånd-III-kanaler til din liste over stationer.
Kan bruges som hjælp til placering af systemet eller
antennen, så modtagelsen af en bestemt kanal/
frekvens optimeres.
1 Tryk på PRESET/TUNE +/–  for at vælge "Manual
Tune", og tryk derefter på ENTER  for at bekræfte.
2Tryk på PRESET/TUNE +/–  for at vælge den
ønskede DAB-kanal, og tryk derefter på ENTER  for
at bekræfte.
Systemet søger efter stationer og opretter derefter en
liste over alle stationer, som hører til kanalen.
3Tryk på PRESET/TUNE +/–  for at vælge den
ønskede station, og tryk derefter på ENTER  for at
bekræfte.
Bemærk
ˎˎTryk på MENU  for at vælge en anden kanal, hvis den
ønskede kanal, som du valgte i trin 2, ikke kan modtages.
Du kan ændre lydeffekten ved at trykke flere gange på SOUND .
Display
Lydeffekt
MEGA BASS
Baslyd af høj kvalitet.
MEGA BASS
MEGA Xpand
Både baslyd af høj kvalitet og surroundsound.
MEGA Xpand
Surroundsound.
Fra
Lydeffekten er deaktiveret.
230,784
232,496
Understøttede iPhone/iPad/iPod-modeller
Følgende iPhone/iPad/iPod-modeller understøttes.
Opdatér softwaren på din iPhone/iPad/iPod til den nyeste version, før du bruger
den med dette system.
Vælg HFP- eller HSP BLUETOOTHforbindelsen ved at betjene
BLUETOOTH-enheden.
Skru op for lydstyrken på systemet og
den tilsluttede enhed.
Kontrollér, at der afspilles på den
tilsluttede enhed.
Kontrollér, at begge stik på
tilslutningsledningen (medfølger ikke)
eller begge stik på USB-kablet
(medfølger ikke) er sat korrekt i
systemet og den tilsluttede enhed.
Hvis du tilslutter en pc til systemet,
skal du sørge for, at computerens
lydudgangsindstilling er angivet til en
BLUETOOTH-enhed.
Hvis den tilsluttede enhed er mono,
udsendes lyden kun fra den venstre
højttaler.
For BLUETOOTH-enheder:
One-touch connection
(NFC) er ikke mulig
Gentag parringen mellem systemet og
BLUETOOTH-enheden.
Hold din smartphone tæt hen til
systemet, indtil den reagerer. Hvis det
mislykkes, skal du bevæge
smartphonen en smule på den del af
systemet, der er mærket med N.
Kontrollér, at smartphonens
NFC-funktion er aktiveret.
Kontrollér, at app'en "NFC Nem
Forbindelse" vises på smartphonen.
Hvis smartphonen er i et etui, skal du
fjerne etuiet.
Kontrollér, at funktionen for den
tilsluttede enhed ("BLUETOOTH", "USB"
eller "AUDIO IN") er aktiveret.
Forvrænget lyd/summen
eller støj i systemets output
Højttaler
50 mm
KabinetBasrefleks
Forstærker
Kompatible modeller til trådløs musikstreaming
Referenceudgangseffekt
2 W + 2 W (10 % harmonisk forvrængning, 1 kHz, 5 Ω)
Indgang
Stereoministik × 1
iPhone 5s
iPhone 5c
iPhone 5
iPhone 4s
iPhone 4
iPhone 3GS
iPad Air
iPad mini med Retina-skærm
iPad (4. generation)
iPad mini
iPad (3. generation)
iPad 2
iPad
iPod touch (5. generation)
iPod touch (4. generation)
iPod touch (3. generation)
iPod nano (7. generation)
Specifikationer
Indgang
USB-port (type A)
Understøttede samplingfrekvenser/bit
USB-indgang: maks. 44,1 kHz/16 bit
Kommunikationssystem
BLUETOOTH-specifikation version 3.0
Udgang
BLUETOOTH-specifikation strømklasse 2
Maksimalt kommunikationsområde
I fri luftlinje ca. 10 m*1
Frekvensbånd 2,4 GHz bånd (2,4000 GHz til 2,4835 GHz)
Modulationsmetode
FHSS
Kompatible BLUETOOTH-profiler*2
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HSP (Headset Profile)
HFP (Hands-free Profile)
SPP (Serial Port Profile)
Understøttet codec*3
SBC*4
Transmissionsområde (A2DP)
20 Hz til 20.000 Hz (samplingfrekvens 44,1 kHz)
NFC-funktionens modtagefølsomhed
afhænger af enheden. Hvis det efter
gentagne forsøg på
berøringstilslutning mislykkes at
oprette forbindelse til en smartphone,
skal systemet tilsluttes ved at følge
vejledningen på skærmen.
Skru ned for lydstyrken på systemet
og den tilsluttede enhed.
Hvis den tilsluttede enhed har en
equalizerfunktion, skal den
deaktiveres.
Placér systemet på afstand af en
mikrobølgeovn, trådløst LAN osv.
Placér systemet tættere på
BLUETOOTH-enheden. Fjern
eventuelle hindringer mellem
systemet og BLUETOOTH-enheden.
USB understøttes af
iPhone 5s
iPhone 5c
iPhone 5
iPhone 4s
iPhone 4
iPod touch (5. generation)
iPod touch (4. generation)
iPod touch (3. generation)
iPod classic
iPod nano (7. generation)
iPod nano (6. generation)
iPod nano (5. generation)
iPod nano (4. generation)
BLUETOOTH
DAB-menuen indeholder flere nyttige funktioner. Gør følgende for at få vist
DAB-menuen:
den automatiske slukning aktiveres.
Sådan ændres indstillingen for automatisk slukning
Indstillingen for lydeffekt lyser i displayet.
Nyttige DAB-menufunktioner
2 Tryk på SLEEP  for at angive, hvor lang tid der skal gå, før
Sådan slukkes enheden før det forudindstillede tidspunkt
1 Tryk på BRIGHTNESS .
USB
1 Tryk på knappen SOUND  for at vælge en lydeffekt.
13A
13B
Kontrollér, at udgangen på
BLUETOOTH-mobiltelefonen er
indstillet til systemet.
Skru op for lydstyrken på systemet og
den tilsluttede enhed.
Strøm
230 V AC, 50 Hz, 18 W
Til backup af ur 3 V DC, CR2032-batteri (1)
Mål
Ca. 281 mm × 126 mm × 80 mm (b/h/d)
Vægt
Ca. 1,3 kg med batterier
Medfølgende tilbehør
BLUETOOTH startguide (1)
Betjeningsvejledning (dette dokument) (1)
Højttaler
Hvis du trykker på DISPLAY , mens signal-til-støj-forholdet vises, vender
displayet tilbage til trin 1, eller displayet vender automatisk tilbage efter nogle
få sekunder.
33
34
Kontrollér, at der er tændt for både
systemet og den tilsluttede enhed.
Kontrollér, at der er tændt for både
systemet og den tilsluttede enhed.
Generelt
Skifter mellem 24-timersformat (standard) og 12-timersformat.
"SLEEP" lyser, og tiden til automatisk slukning blinker i displayet.
Varigheden blinker nogle få sekunder, og derefter skifter displayet til uret.
Indstilling af automatisk slukning er fuldført, og automatisk slukning træder i
kraft.
"SLEEP" lyser i displayet, og systemet slukker automatisk radioen eller
afspilning af musik efter den indstillede varighed.
Indstilling af displayets lysstyrke
Visning af tid
1 Tryk på SLEEP , mens du hører radio eller afspiller musik.
Tryk på OFF .
Du kan indstille alarm A og B. Tryk på A  og ALARM TIME SET +/–  for at
indstille alarm A. Tryk på B  og ALARM TIME SET +/–  for at indstille alarm B.
I det følgende forklares, hvordan alarm A indstilles.
Sådan indstilles lydeffekten
Signal-til-støjforhold
Systemets højre side
Bemærk
Systemets højre side
Udsendelsens
codec og
bithastighed
2Slip ALARM TIME SET +/– , når det ønskede
alarmtidspunkt vises.
Tip
ˎˎDu kan vælge alarmtilstand blandt følgende:
ˋˋ" DAB", "FM": Indstil radioalarmen.
ˋˋ"USB": Indstil alarmen til lyden fra en iPhone/iPod, der er tilsluttet via
USB-forbindelsen.
ˋˋ"BLUETOOTH": Indstil alarmen til lyden fra en BLUETOOTH-enhed, f.eks. en
smartphone, iPod osv., der er tilsluttet via BLUETOOTH-forbindelsen.
ˋˋ"BUZZER": Indstil summeralarm.
ˎˎIndstil uret til det korrekte klokkeslæt, før du indstiller alarmen, så alarmen
aktiveres på det rigtige tidspunkt (se "Første gang uret indstilles").
3 Tryk på DISPLAY .
Tryk på ALARM RESET  for at annullere udsættelsen.
(opkald) 
ˎˎTryk en enkelt gang på knappen for at starte et
stemmeopkald (kun mobiltelefoner, der understøtter
stemmeopkald).
ˎˎTryk og hold et par sekunder for at ringe op igen til
det telefonnummer, du ringede til sidste gang.
Gruppemærkat
Sådan slås alarmen fra
Lyden slås fra, men aktiveres automatisk igen efter ca. 10 minutter.
Du kan ændre udsættelsestiden ved at trykke flere gange på SNOOZE .
Efter brug
2 Hold DISPLAY  nede.
Ingen lyd/der høres kun lyd
fra én højttaler/lavt
lydniveau
DAB (bånd-III) frekvenstabel (MHz)
Sådan finder du ud af, om batteriet skal udskiftes
For BLUETOOTHenheder: Der høres
ingen tale/
modtagerens stemme
høres svagt
Fejlfinding
Frekvensområde
Udskiftning af batteriet
1 Tryk på PRESET/TUNE +/–  for at vælge "Prune", og
tryk derefter på ENTER  for at bekræfte.
Systemet sletter utilgængelige stationer. Når
systemet er færdigt, vises "Finish!" i ca. et sekund, og
systemet vender tilbage til den aktuelle station.
Tip
6 Når du har valgt "USB" eller "BLUETOOTH" som
alarmtilstand, skal du tilslutte en iPhone/iPod via USB eller
oprette forbindelse til en BLUETOOTH-enhed, før alarmens
aktiveringstidspunkt.
Radio
ˎˎDRC er kun effektiv ved udsendelser, der komprimerer det
dynamiske område.
ˎˎLyden kan virke højere, når du justerer DRC-niveauet.
Alarmindstillingen er fuldført. Displayet vender tilbage til uret, og "" lyser i
displayet.
Sådan foretages et opkald
1 (standard)
Bemærk
og tryk derefter på A  for at bekræfte.
5 Tryk på ALARM TIME SET +/–  for at justere lydstyrken, og
tryk derefter på A  for at bekræfte.
1/2
ÔÔAndet
Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
Alarm aktiveres ikke
Kontrollér, at alarmindikatoren ""
eller "" vises korrekt.
Placér systemet på afstand af et tv.
Skift BLUETOOTH-forbindelse til A2DP
ved at bruge BLUETOOTH-enheden,
mens den er indstillet til HFP eller HSP.
Ur vises ikke korrekt
Hvis systemet er sluttet til en enhed
med indbygget radio eller tuner, kan
der muligvis ikke modtages
udsendelser, eller følsomheden kan
være reduceret. Placér systemet
længere væk fra enheden, og
kontrollér, at udsendelsen modtages i
den ønskede kvalitet.
For BLUETOOTH-enheder:
Der kan ikke udføres
parring
*1 Det aktuelle område kan variere, afhængigt af faktorer som hindringer mellem
enheder, magnetfelter omkring en mikrobølgeovn, statisk elektricitet,
modtagefølsomhed, antennens ydeevne, operativsystem, brug af software osv.
*2 BLUETOOTH-standardprofiler angiver formålet med BLUETOOTHkommunikation mellem enheder.
*3 Codec: Format til komprimering og konvertering af lydsignaler
*4 Subband Codec
Mikrofon
Type:
Electret condenser
Retning:Omnidirektionel
Effektivt frekvensområde:
200 Hz til 3.600 Hz
Kontrollér, at enheden, som er
indstillet for alarmen, er sluttet til
systemet.
Placér systemet og BLUETOOTHenheden inden for 1 meter fra
hinanden.
Hvis (BLUETOOTH)-indikatoren ikke
blinker hurtigt, skal du holde knappen
BLUETOOTH PAIRING på systemet
nede, indtil der høres bip.
Hvis uret blinker "AM 12:00" eller
"0:00" på grund af en
strømafbrydelse, skal batteriet
udskiftes med et nyt.
Download PDF