Sony | XDR-S20 | Sony XDR-S20 Betjeningsvejledning

ADVARSEL
For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød må enheden ikke
udsættes for regn eller fugt.
For at undgå elektrisk stød, må kabinettet ikke åbnes. Overlad alt
reparationsarbejde til fagkyndige.
Installer ikke enheden på et indelukket sted, f.eks. en bogreol eller et indbygget
skab.
For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød må der ikke anbringes
væskefyldte genstande, f.eks. vaser, på enheden.
DAB/FM DIGITAL
RADIO
Betjeningsvejledning
Trykt på 100 % genbrugspapir
med VOC (flygtig organisk
sammensætning) -fri sværte
baseret på vegetabilsk olie.
Valg af strømkilder
Betjene radioen
Isætning af batterier (se fig. A)
1 Åbn batterirummet bag på enheden.
2 Isæt 6 LR14 (størrelse C) alkalibatterier (medfølger ikke) med den
Enheden kan modtage DAB-programtilbud og FM-stationer, der begge har
indstillingerne FAVOURITE og MANUAL - DAB-programtilbud har også
indstillingerne ALPHABETICAL, NORMAL, ENSEMBLE og LATEST.
korrekte polaritet, og luk derefter låget.
Batterilevetid (Ca. timer)
(JEITA*)
DAB
FM
12
48
* Målt i henhold til JEITA (Japan Electronics and Information Technology
Industries Association) -standarden. Den faktiske batterilevetid kan variere
afhængigt af de forhold, som enheden anvendes under.
Hvornår skal batterierne udskiftes
SLEEP
OPERATE
OPERATE
DAB/FM
LIGHT
AUTO TUNE
Når batterierne bliver svage, bliver lyden svag og forvrænget.
Når batterierne er helt tomme, vises ”E” på displayet, og strømmen bliver slået
fra.
Når ”E” vises, skal du udskifte alle batterier med nye. Når du har udskiftet
batterierne, skal du trykke på OPERATE for at slå indikatoren fra.
CLOCK
CONTRAST
CLOCK
DISPLAY
”CLOCK ADJ ” lyser, og DAB-data justerer uret, når de modtages.
ALPHABETICAL: Til at vælge et lagret programtilbud i alfabetisk rækkefølge.
NORMAL: Til at vælge blandt de lagrede programtilbud.
ENSEMBLE: Til at vælge et ønsket ensemble blandt de lagrede programtilbud.
Ensemble-mærket vises på displayet.
FAVOURITE: Til at vælge dine lagrede foretrukne programtilbud/stationer. (Se
”Forvalg af dine foretrukne programtilbud eller stationer”).
Hvis du endnu ikke har registreret et foretrukkent programtilbud/station, kan du
ikke vælge et.
MANUAL: Til at justere frekvensen trinvis.
LATEST: Til at vælge blandt de 10 sidst lagrede programtilbud. Når der vælges
flere programtilbud, slettes tidligere lagrede programtilbud i kronologisk
rækkefølge. Hvis der ikke er en historik over modtagne programtilbud, er denne
indstilling ikke tilgængelig.
1
Tryk på OPERATE for at tænde radioen.
Når enheden tændes igen, modtages det sidste bånd, du lyttede til.
2
Tryk gentagne gange på DAB/FM for at vælge det ønskede bånd.
Hvert tryk skifter båndet som følger:
CONTRAST
FAVOURITE
ENTER/SC
DAB/FM
DISPLAY
ENTER/SC
AUTO TUNE
FAVOURITE
U/u -drejeknap
TUNE
DE
MO
Hovedtelefonstik
ME
VOLU
TUNE MODE
VOLUME
Bemærkninger vedrørende udskiftning af batterier
• Det må ikke tage mere end ca. 1 minut at udskifte batterierne. Ellers bliver uret,
alle lister over udsendelser, der kan modtages ved DAB-søgning, forvalgte
foretrukne stationer og alle andre indstillinger nulstillet. Hvis dette sker, skal du
indstille funktionerne på ny.
• Hvis batterierne udskiftes, mens strømmen er slået til, vender enheden muligvis
tilbage til fabriksindstillet tilstand.
DAB
3
DAB
C
Bærehåndtag
FAVOURITE
FAVOURITE
4
Drej U (op)/u (ned) for at stille ind på det ønskede programtilbud
eller station.
Når det sidste lagrede ensemble eller den laveste FM-frekvens nås under
indstilling, lyder der to korte bip.
5
Juster lydstyrken med VOLUME.
Bemærkning vedrørende brug af FM
For FM er kanaltrinnet indstillet til 0,05 MHz.
Bemærk
Hold antennens bund, mens du justerer dens retning.
Antennen kan beskadiges, hvis du flytter antennen med for
meget kraft.
Bemærkninger om brug af DAB
• Før der modtages DAB-udsendelser, skal et eller flere ensembler lagres i listen
af DAB-søgningen. (Se ”Indledende indstilling for DAB”).
• Hvis der ikke er nogen programtilbud, kan du kun vælge MANUAL-indstilling.
• ”< NO ENSEMBLE >” vises, når ensemblet for det valgte programtilbud ikke
kan modtages.
DAB BETA DIGITAL ONE
BETA 7
< NO ENSEMBLE >
• Hvis et valgt programtilbud slutter udsendelse, stopper lyden, og ”< NO
SERVICE >” vises. I så fald skal du dreje U (op)/u (ned) for at vælge et andet
programtilbud.
Indledende indstilling for DAB
Isæt batteriet med E-siden
først.
NORMAL
LATEST
DAB-bånd-III/FM:
Forlæng teleskopantennen og juster længde og vinkel, så modtagelsen bliver
bedst mulig.
1
MANUAL
Låget til batterirummet er fremstillet således, at det går af, når det åbnes med
magt. For at sætte det på igen skal du følge illustrationen.
(se fig. D)
2
ALPHABETICAL
MANUAL
Forbedre modtagelsen
LR14 (størrelse C) × 6
FM
ENSEMBLE
Tilslutning til lysnettet (se fig. C)
B
Drej TUNE MODE U (op) eller u (ned) for at vælge den ønskede
indstilling.
Hvis låget til batterirummet går af (se fig. B)
Sæt lysnetledningen (medfølger) godt fast i AC IN-stikket, og forbind det til en
lysnetstikkontakt.
FM
Hver indstilling skifter som følger:
Bemærkninger vedrørende batterier
• Forsøg ikke at genoplade tørbatterier.
• Bær ikke batterierne sammen med mønter eller andre metalgenstande. Det kan
medføre varmeudvikling, hvis batteriernes positive og negative poler ved et
uheld får kontakt med metalgenstande.
• Tag batterierne ud, hvis du ikke bruger enheden i længere tid, for at undgå
beskadigelser som følge af lækage og korrosion.
• Brug ikke forskellige typer batterier samtidigt.
• Når du udskifter batterier, skal du udskifte alle batterier med nye.
1 Isæt lågets højre hængsel i det højre hul på enheden.
2 Isæt det venstre hængsel i det venstre hul på enheden.
DAB BETA DIGITAL ONE
BETA 7
EUROPEAN EQUITIES WE
A
2
Tryk på CLOCK for at vise displayet til indstilling af
klokkeslættet.
Drej U (op)/u (ned) for at vælge ”ON”, og tryk på ENTER/SC.
Bemærkninger
• Denne funktion virker kun, når der modtages DAB-data.
• Hvis DAB ikke er tilgængelig (afhængigt af området), kan du desaktivere
denne funktion.
• Hvis denne funktion er aktiveret, mens uret justeres manuelt, justerer DAB-data
uret, næste gang enheden modtager dem.
• ”CLOCK ADJ ” vises kun, når der modtages DAB-data.
Sony alkali LR14 (størrelse C)
LIGHT
Denne funktion aktiverer enhedens indbyggede ur til automatisk at synkroniseres
med alle DAB-data, der modtages.
• DAB (bånd-III)/FM-digitalradio
• Stort, full-dot LCD-display med baggrundsbelysning og 3 linjers
tekstinformation.
• Enkel betjening ved valg af stationer
• Stationernes rækkefølge kan ændres
• Der kan forvælges 20 stationer eller programtilbud for DAB og 20 stationer for FM
• Søvn-timer og ur-display
• Stereo-hovedtelefonstik
• Kører på vekselstrøm (lysnet) og jævnstrøm (batterier)
Ved brug af
SLEEP
Indstilling af auto-justeringsfunktion for uret
1
Funktioner
XDR-S20
Bemærkninger
• Hvis du ikke trykker på en knap inden for 65 sekunder ved indstilling af uret,
bliver indstillingen annulleret.
• For at annullere indstillingen af uret halvvejs skal du trykke på CLOCK.
• For at vise det aktuelle klokkeslæt, mens DAB modtages, skal du trykke på
DISPLAY. (Se ”Ændre displayet”).
Om sekundær komponent
Når batterierne sættes i, eller når lysnetledningen forbindes første gang efter
købet (eller efter nulstilling), søger enheden automatisk og laver en liste over
udsendelser, der kan modtages.
Hvis du vil udføre en ny søgning efter DAB-udsendelser, eller hvis der blev
gennemført en nulstilling, skal du gøre følgende:
Hvis den ønskede primære komponent har en sekundær komponent, blinker
”SC” på displayet.
1
2
3
4
For at modtage den ønskede sekundære komponent skal du trykke på ENTER/
SC . ”SC ” vises, når den sekundære komponent modtages.
Juster antennen tilsvarende.
Tryk på OPERATE for at tænde radioen.
Tryk på DAB/FM for at vælge DAB-båndet.
Tryk på AUTO TUNE i mindst 2 sekunder.
DAB BETA DIGITAL ONE
BETA 7
EUROPEAN EQUITIES WE
Hvis du drejer U (op)/u (ned) eller trykker på ENTER/SC sker følgende:
U (up) or u (down)
”INIT SCAN INITIALIZE OK? PUSH ENTER KEY” vises på displayet.
5
Tryk på ENTER/SC.
Ensemble
Der høres ingen lyd, og ”<SCANNING>” vises på displayet. DAB-søgningen
tager ca. 30 - 90 sekunder. Når søgningen er gennemført, begynder enheden
at modtage det første programtilbud fra det ensemble, der blev gemt nederst
på resultatlisten.
Lysnetledning (medfølger)
Service 2
Service 3
Bemærkninger
• Hvis du ikke trykker på en knap inden for 65 sekunder, bliver den indledende
søgning annulleret.
• Hvis DAB-søgningen ikke finder nogen udsendelser, bliver ”SIGNAL NOT
FOUND” vist på displayet.
D
Component
Component
DAB INITIAL SCAN
<SCANNING>
--------
AC IN
Service 1
ENTER/SC
Component
Secondary Component
Service 4
Component
Secondary Component A
SIGNAL NOT FOUND
Secondary Component B
Antenne
• For at annullere DAB-søgningen halvvejs skal du trykke på AUTO TUNE. Alle
programtilbud, der blev fundet inden du annullerede søgningen, bliver gemt på
listen over tilgængelige programtilbud.
• Hvis batterierne tages ud i et stykke tid, bliver den modtagne historik-liste
slettet, så du er nødt til at søge igen.
• Hvis du indstiller den indledende indstilling, slettes alle DAB-programtilbud,
der er registreret som FAVOURITE .
• Hvis du ændrer enhedens brugssted eller vil tilføje et nyt programtilbud efter
den indledende indstilling, skal du trykke på og slippe AUTO TUNE. ”FULL
SCAN” vises på displayet, og enheden søger automatisk og laver en liste over
tilgængelige programtilbud.
E
Bemærk
Når den ønskede sekundære komponent afsluttes, vender enheden automatisk
tilbage til den primære komponent.
Indstilling af uret
”AM 12:00” (eller ”0:00”) blinker på displayet, når batterierne sættes i eller
lysnetledningen forbindes, og der derefter trykkes på OPERATE første gang
efter købet, eller efter nulstilling.
1
RESET-knap
2
Tryk på CLOCK for at vise displayet til indstilling af
klokkeslættet.
Drej U (op)/u (ned) for at vælge ”OFF”, og tryk på ENTER/SC.
Time-indikationen begynder at blinke.
Eksempel: 12-timers system.
TIME SET
AM 12:00
3
Drej U (op)/u (ned) for at indstille timen, og tryk derefter på
ENTER/SC.
Minut-indikationen begynder at blinke.
4
Drej U (op)/u (ned) for at indstille minuttet, og tryk derefter på
ENTER/SC.
Uret går i gang, og ””:” begynder at blinke.
Råd
• For at indstille det aktuelle klokkeslæt hurtigt, skal du holde U (op)/u (ned).
• For at indstille det aktuelle klokkeslæt præcist på sekundet skal du indstille
minutterne i trin 4, og derefter trykke på ENTER/SC for at synkronisere med
et tidssignal (f.eks. tidssignalet fra telefonen).
• Ur-systemet varierer afhængigt af den købte model. F.eks. angives ”0:00” i 24timers systemet som midnat, og ”12:00” angives som middag.
L105_da.p65
1
Black
06-11-02, 16.19
Fortsæt til næste side
Forvalg af dine foretrukne
programtilbud eller stationer
— Indstillingen Favorite
Du kan forvælge 20 DAB-programtilbud og 20 FM-stationer.
Forvalg af programtilbud eller stationer
1 Følg trin 1 til 4 i ”Betjene radioen”, og stil manuelt ind på den
2
3
Tidsdisplay
Storbritannien
12-timers system
Hvis du modtager et programtilbud som ikke udsender
programtypeinformationer, vises ”NO PTY Data”.
Andre lande/regioner
24-timers system
Frekvensområde
Programtype
Display
Bånd
Frekvens
None
DAB (bånd-III)
174,928 - 239,200 MHz
Nyheder
News
FM
87,5 - 108 MHz
Aktuelt
Current Affairs
Udefineret
”SAVE FAVOURITE” vises på displayet.
Drej U (op)/u (ned) for at vælge det foretrukne nummer, der skal
forvælges, og tryk derefter på ENTER/SC.
Information
Information
”STORED” vises i et sekund på displayet, og programtilbuddet eller stationen
lagres. (DAB-programtilbud lagres med et programtilbud-mærke.)
Sport
Sport
Undervisning
Drama
Sletning fra favoritmappen
1 Stil ind på det bånd, du vil slette.
2 Hold ned på FAVOURITE i mindst 2 sekunder.
”DELETE FAVOURITE” vises på displayet.
Tryk på ENTER/SC.
Når punktet er slettet, modtages det foregående foretrukne program eller
station på listen.
Stille ind på et forvalgt programtilbud eller
station
1 Drej TUNE MODE U (op) eller u (ned) for at vælge
2
Specifikationer
Denne funktion viser programtypen, såsom NEWS eller SPORTS fra
programtype-listen, til de DAB-programtilbud der modtages.
udsendelse, du vil forvælge.
Tryk på FAVOURITE.
Bemærk
For at forvælge et andet programtilbud eller station skal du gentage disse trin.
For at ændre det forvalgte programtilbud eller station, skal du stille ind på det
ønskede programtilbud eller station og gentage trin 2 og 3. Det nye
programtilbud eller station erstatter det tidligere programtilbud eller station.
3
PTY (Programtype)
”FAVOURITE”, og tryk på ENTER/SC.
Drej U (op)/u (ned) for at vælge den ønskede forvalgte foretrukne
station.
Bemærk
Hvis du ikke trykker på en knap inden for 65 sekunder under ovenstående
indstillingsproces, bliver den aktuelle indstilling annulleret.
DAB (bånd-III) frekvenstabel
Frekvens
Nr.
Education
1
5A
174.928
20
9D
208.064
Drama
2
5B
176.640
21
10A
209.936
Kultur
Cultures
3
5C
178.352
22
10B
211.648
Videnskab
Science
4
5D
180.064
23
10C
213.360
Afvekslende
Varied Speech
5
6A
181.936
24
10D
215.072
Popmusik
Pop Music
6
6B
183.648
25
11A
216.928
Rockmusik
Rock Music
7
6C
185.360
26
11B
218.640
Populærmusik
Easy Listening
8
6D
187.072
27
11C
220.352
Let klassisk
Light Classics M
9
7A
188.928
28
11D
222.064
Klassisk
Serious Classics
10
7B
190.640
29
12A
223.936
Anden musik
Other Music
11
7C
192.352
30
12B
225.648
Vejr
Weather & Metr
12
7D
194.064
31
12C
227.360
Finansinformation
Finance
13
8A
195.936
32
12D
229.072
Børneprogrammer
Children’s Progs
14
8B
197.648
33
13A
230.784
Samfundsforhold
Social Affairs
15
8C
199.360
34
13B
232.496
Religion
Religion
16
8D
201.072
35
13C
234.208
”Ring ind”-programmer
Phone In
17
9A
202.928
36
13D
235.776
Rejser
Travel & Touring
18
9B
204.640
37
13E
237.488
Fritid
Leisure & Hobby
19
9C
206.352
38
13F
239.200
Jazzmusik
Jazz Music
Countrymusik
Country Music
Nationalmusik
National Music
Evergreens
Oldies Music
Folk Music
Indstilling af søvn-timeren
Dokumentarprogrammer
Documentary
Du kan falde i søvn til radioen vha. den indbyggede søvn-timer, der slukker
radioen automatisk efter et forvalgt tidsrum.
Sådan nulstilles enheden
”SLEEP” og indstillingen af timer vises.
Hvis du trykker på SLEEP , mens enheden er slukket, tændes enheden.
2
(Se fig.
E)
SLEEP 60
Tryk gentagne gange på SLEEP for at vælge den ønskede
indstilling af søvn-timer.
Tryk på denne knap med en spids genstand, når radioen ikke fungerer korrekt.
Indstillinger af uret, de programtilbud og stationer du har forvalgt osv. indstilles
igen på standardforvalget.
Hvert tryk ændrer indstillingstiden som følger:
60
45
30
15
Forholdsregler
OFF
Der høres to korte bip, når displayet vender tilbage til ”SLEEP 60”.
Efter ca. 3 sekunder vises ” SLEEP ” på displayet, når tidsrummet er indstillet.
Enheden slukkes automatisk, når tidsrummet er forløbet.
Sådan ændres indstillingen af søvn-timer
Tryk gentagne gange på SLEEP for at vælge den ønskede indstilling af søvntimer, efter søvn-timeren allerede er blevet aktiveret.
Sådan desaktiveres søvn-timeren
Tryk på OPERATE for at slukke enheden inden indstillingstiden er forløbet,
eller tryk gentagne gange på SLEEP for at indstille søvn-timeren på ”SLEEP
OFF” i trin 2.
” SLEEP ” forsvinder fra displayet.
Sådan lyttes med hovedtelefoner (medfølger
ikke)
Tilslut hovedtelefoner til i (hovedtelefon) -stikket. Lyden gennem højttaleren
høres ikke.
Sådan justeres LCD-kontrasten
Du kan indstille displayet mellem 15 forskellige kontrastniveauer.
1
Tryk på CONTRAST.
”CONTRAST” og ”x” vises på displayet. For at øge kontrasten skal du dreje
”x” mod højre.
CONTRAST
--------------
2
Drej U (op)/u (ned) for at justere kontrasten, og tryk på ENTER/
SC.
Bemærk
Hvis du ikke trykker på en knap inden for 65 sekunder, bliver kontrastindstillingen annulleret.
Tænde lys på LCD-skærmen
• Tryk på LIGHT for at vælge baggrundsbelysning: høj, lav eller slukket.
• Første gang enheden tændes med vekselstrøm, indstilles baggrundsbelysningen
til høj (standardindstilling). Enhver ændring af denne indstilling bliver bibeholdt.
• Ved brug med jævnstrøm slukkes baggrundsbelysningen automatisk, hvis der
ikke udføres nogen betjening i 30 sekunder.
Stationssøgning (kun FM)
Enheden gennemsøger automatisk FM.
1
2
3
Tryk på OPERATE for at tænde radioen.
Tryk på DAB/FM for at vælge FM-båndet.
Tryk på AUTO TUNE.
Søgning begynder fra frekvensen, der er stillet ind på. Når en station
modtages, går søgning i pause i 3 sekunder og fortsætter derefter.
4
5
6
Når enheden stiller ind på den ønskede station, skal du trykke på
AUTO TUNE igen for at standse søgning.
Om nødvendigt kan du dreje U (op)/u (ned) for at stille mere
præcist ind på stationen.
Juster lydstyrken med VOLUME.
• Brug kun de strømkilder, der er angivet i ”Specifikationer”. Ved betjening med
batterier skal du bruge 6 LR14 (størrelse C) alkalibatterier. Ved betjening med
vekselstrøm må du kun bruge den medfølgende lysnetledning. Brug ikke en
anden type lysnetledning.
• Enheden er ikke afbrudt fra lysnetkilden, så længe den er tilsluttet
lysnetstikkontakten, selv om selve enheden er blevet slukket.
• Brug enheden ved temperaturer mellem 0 °C og 40 °C. Hvis den bruges ved en
højere temperatur, kan der muligvis vises tal på displayet, der ikke har noget at
gøre med den frekvens der modtages. Hvis enheden bruges ved en lavere
temperatur end der er angivet her, ændres de viste tal muligvis kun meget
langsomt. (Disse uregelmæssigheder forsvinder dog igen, uden at der opstår
skade, når enheden anvendes ved en temperatur inden for det angivne interval.)
• Pladen, der bl.a. angiver driftsspændingen, er anbragt på undersiden af
enheden.
• Undgå at udsætte enheden for ekstreme temperaturer, direkte sollys, fugt, sand,
støv eller mekaniske stød. Lad aldrig enheden ligge i en bil, der er parkeret i
solen.
• Hvis en fast genstand eller en væske skulle trænge ind i enheden, skal du
afbryde lysnetledningen og tage batterierne ud. Enheden skal kontrolleres af
kvalificerede fagfolk, før den tages i brug igen.
• I en bil eller en bygning kan radiomodtagelsen være vanskelig eller forstyrret af
støj. Prøv at bruge radioen i nærheden af et vindue.
• Der er en stærk magnet i højttalerne. Kreditkort med magnetisk kodning og
fjederoptrukne armbåndsure må derfor ikke komme i nærheden af enheden, så
eventuel beskadigelse fra magneten undgås.
• Rengør kabinettet med en blød klud, der er let fugtet med et mildt rensemiddel.
Kassering af gammelt elektrisk og elektronisk udstyr
(gældende i EU og andre europæiske lande med
separate indsamlingssystemer).
Dette symbol på produktet eller på emballagen angiver, at
produktet ikke må behandles som almindeligt
husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres til et
indsamlingssted for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr.
Ved at sikre, at dette produkt bortskaffes korrekt, hindres
eventuelle negative følger for miljø og mennesker, som ellers kunne forårsages af
forkert affaldsbehandling for produktet. Genbrug af materialer bidrager til
bevaring af naturens ressourcer. For nærmere oplysninger om genbrug af dette
produkt kan du henvende dig til dine lokale myndigheder,
husholdningsaffaldsservice eller den butik, hvor du købte produktet.
Hvis du har spørgsmål om eller problemer med enheden, bedes du
henvende dig til den nærmeste Sony-forhandler.
Fejlfinding
Henvend dig til nærmeste Sony-forhandler, hvis et problem ikke løses, efter du
har foretaget følgende kontroller.
Displayet er dæmpet, eller der er ingen visning.
• Enheden bruges ved meget høje eller lave temperaturer eller på et sted med for
meget fugt.
Meget svag eller afbrudt lyd, eller utilfredsstillende modtagelse.
• Lyt nær et vindue, hvis du opholder dig i en bygning.
Når du trykker på knappen FAVORITE, kan den ønskede station eller
programtilbud ikke modtages.
• Stationen eller programtilbuddet er ikke blevet forvalgt.
• En anden station eller programtilbud er forvalgt. Forvælg stationen eller
programtilbuddet igen.
De forvalgte programtilbud og stationer kan initialiseres, hvis der udføres en
vedligeholdelsesservice.
Bevar en kopi af dine indstillinger i tilfælde af, at du vil forvælge dem igen.
Ændre displayet (kun DAB)
For at ændre displayindstillingen skal du trykke på DISPLAY ved DABmodtagelse. Den valgte displayindstilling ændres ikke, selvom du tænder og
slukker enheden eller skifter bånd.
Et dynamisk mærke kan være på op til 128 tegn. PTY-, programtilbud- og
ensemble-mærker kan være på op til 16 tegn.
Hver gang du trykker på DISPLAY, ændres displayets nedre del som følger:
Dynamic label
PTY label
DAB BETA DIGITAL ONE
BETA 7
EUROPEAN EQUITIES WE
Signal level
DAB BETA DIGITAL ONE
BETA 7
News
Service label
DAB BETA DIGITAL ONE
BETA 7
SIGNAL LEVEL:100
BIT rate
DAB BETA DIGITAL ONE
BETA 7
BETA 7
Ensemble label
DAB BETA DIGITAL ONE
BETA 7
BIT RATE:192kbps
Clock
DAB BETA DIGITAL ONE
BETA 7
BETA DIGITAL ONE
Frequency
DAB BETA DIGITAL ONE
BETA 7
AM 12:00
DAB BETA DIGITAL ONE
BETA 7
5A 174.928MHz
Hvis du drejer U (op)/u (ned) for at ændre programtilbuddet, ændres displayet
ikke.
Bemærkninger
• Hvis programtilbuddet ikke har noget mærke, vises ingen meddelelse.
• Hvis der ikke er et bevægeligt mærke, vises ”<DO DLS>”.
L105_da.p65
2
Black
(MHz)
Kanal
Folkmusik
Tryk på SLEEP.
0,05 MHz
Nr.
Andre praktiske funktioner
1
Kanaltrin
06-11-02, 16.19
Kanal
Frekvens
Højttaler:
Ca. 9,2 cm dia. 8 Ω
Udgangseffekt:
0,8 W (ved 10 % harmonisk forvrængning)
Udgang:
i (hovedtelefon)-stik (ø 3,5 mm, stereo mini-jackstik)
Strømkrav:
230 V vekselstrøm, 50 Hz
9 V jævnstrøm, 6 LR14 (størrelse C) alkalibatterier
Mål:
Ca. 281 × 161 × 76,5 mm (b/h/d) inkl. fremspring og knapper
Vægt:
Ca. 1.750 g inkl. batterier
Medfølgende tilbehør:
Lysnetledning (1)
Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
Der er brugt blyfrit loddemetal til
lodning.
Der er ikke brugt halogenerede
flammehæmmende midler i trykte
kredsløb.
Download PDF