Sony | ICF-S10MK2 | Sony ICF-S10MK2 Lommeradio med højttaler Betjeningsvejledning

Polski
English
Česky
Installing the Batteries Zakładanie baterii
FM/AM Radio
1
Operating Instructions
Instrukcja obsługi
Návod k obsluze
Használati útmutató
3
2
Работни инструкции
(Обратна страна)
Betjeningsvejledning (bagsiden)
ICF-S10MK2
Uwagi o bateriach
•
•
•
•
2
3
Align batteries correctly.
Do not mix new and used batteries.
The batteries cannot be charged.
To avoid damage from possible battery leakage,
remove the batteries when unit will not be used
for a long time.
Turn the Power switch/VOL (volume)
control to turn on the power and adjust the
volume.
When you have finished listening, turn the
control down to turn off the power.
Set the BAND selector to select FM or AM.
Turn the TUNING control to select a
station.
The TUNE indicator lights when a station
is received.
To turn off the radio
Turn the Power switch/VOL (volume) control downward to OFF until a click is heard.
To listen with earphones
Connect optional earphones to the v jack.
The speaker does not emit sound when earphones
are connected.
To improve reception
FM: Extend the telescopic antenna and adjust the
angle for the best reception.
AM: Rotate the unit horizontally for optimum
reception. A ferrite bar antenna is built in the
unit.
Precautions
• Operate the unit only on 3 V DC.
• Do not leave the unit in a location near heat
sources, or in a place subject to direct sunlight,
excessive dust, or mechanical shock.
• When the case becomes soiled clean it with a soft
cloth dampened with a mild detergent solution.
Never use abrasive cleansers or chemical solvents,
as they may mar the case.
• Do not leave magnetic bank cards, magnetic
train passes, or other cards containing magnetic
information near the speaker. The information on
the card may be erased by the magnetism inside
the speaker.
If you have any questions or problem concerning
your unit, please consult the nearest Sony dealer.
R6(AA)×2
3
Notes on the batteries
1
Rear
Tył
Zadní strana
2
Specifications
Frequency range
FM: 87.5 – 108 MHz
AM: 530 – 1605 kHz
Speaker
Approx. 5.7 cm dia., 8 ohms
Power output
100 mW (at 10% harmonic distortion)
Output
v jack (minijack)
Power requirements
3V DC, two R6 (size AA) batteries
Battery life
Using Sony SUM-3
(NS) batteries
FM: Approx. 40 hours
AM: Approx. 45 hours
Dimensions
Approx. 71 × 118.5 × 30 mm (w/h/d)
(2 / × 4 / × 1 / in)
Mass
Approx. 202 g (7 oz.) incl. batteries
7
8
3
4
3
16
Design and specifications are subject to change
without notice.
Vložení baterií
Otwórz pokrywę pomieszczenia baterii
z tyłu urządzenia.
Włóż dwie baterie R6 (AA), prawidłowo
umieszczając bieguny  i .
Zamknij pokrywę pomieszczenia baterii.
Kiedy wymieniać baterie
Listening to the Radio
Telescopic
antenna
Antena
teleskopowa
Teleskopick·
anténa
1
When to change the batteries
Change the batteries when the sound becomes weak
or distorted. Remove both of the old batteries and
insert new ones.
(a hátoldalon)
Power switch/VOL
(volume) control
Przełącznik zasilania/
regulator głośności
(VOL)
Hlavní vypínač/
ovladač VOL
(hlasitost)
Open the battery compartment lid at the
rear of the radio.
Insert two R6 (AA) batteries with the 
and  marks aligned correctly.
Close the battery compartment lid.
Wymień baterie gdy dźwięk osłabnie lub stanie się
zniekształcony. Wyjmij obie stare baterie i zastąp je
nowymi.
•
•
•
•
2
3
2
3
Otevřete kryt bateriového prostoru na
zadní straně rádia.
Vložte dvě baterie R6 (AA) podle
vyznačené polarity  a .
Zavřete kryt bateriového prostoru.
Kdy vyměnit baterie
Vyměňte baterie když je zvuk slabý nebo zkreslený.
Vyberte obě staré baterie a vložte nové.
Poznámky k bateriím
Prawidłowo umieść bieguny baterii.
Nie mieszaj nowych i starych baterii.
Nie możesz ładować baterii.
Aby uniknąć wycieku z baterii, wyjmuj je gdy nie
zamierzasz używać zestawu przez dłuższy czas.
Odbiór radiowy
1
1
•
•
•
•
Vložte baterie správně.
Nemíchejte staré a nové baterie.
Baterie nemohou být opětovně nabity.
Pro zabránění poškození způsobeného vytečením
baterií jej vyberte pokud přístroj nebude používán
delší dobu.
Poslech rádia
Aby włączyć zasilanie i wyregulować
głośność obróć Przełącznik zasilania/
regulator głośności (VOL).
Gdy zakończysz słuchanie radia, obróć
regulator z powrotem.
Selektorem BAND wybierz pasmo FM lub
AM.
Aby nastroić stację, obracaj regulator
TUNING.
Gdy nastroisz stację, zapali się wskaźnik
TUNE.
Aby wyłączyć radio
Aby wyłączyć zasilanie, obróć Przełącznik zasilania/regulator głośności (VOL) w dół do pozycji
OFF, aż usłyszysz lekkie zatrzaśnięcie.
1
2
3
Otočte vypínačem Hlavní vypínač/
ovladač VOL (hlasitost) k zapnutí přístroje
a nastavení hlasitosti.
Když skončíte poslech, otočte vypínačem
zpět a vypněte přístroj.
Nastavte přepínač BAND (pásmo) k
vyběru FM nebo AM pásma.
Otočte ovladačem TUNING (ladění)
a nalad'te stanici.
Při vyladění stanice svítí indikátor TUNE.
K vypnutí rádia
Otáčejte vypínačem Hlavní vypínač/ovladač VOL
(hlasitost) směrem k OFF dokud nebudete slyšet
kliknutí.
K poslechu přes sluchátka
Podłącz znajdujące się w wyposażeniu dodatkowym
słuchawki do gniazda v. Gdy podłączysz słuchawki,
dźwięk z głośnika zostanie odcięty.
Připojte sluchátka, která nejsou ve vybavení, ke
zdířce v.
Pokud jsou sluchátka připojena, není slyšet zvuk z
reproduktoru.
Aby polepszyć odbiór
Ke zlepšení příjmu
FM: Do uzyskania najlepszego odbioru, wyciągnij
antenę teleskopową i wyreguluj jej kąt.
AM: Do uzyskania najlepszego odbioru, obracaj
zestaw poziomo. Antena o rdzeniu ferrytowym
wbudowana jest w niniejszy odbiornik.
FM: Vytáhněte teleskopickou anténu a natočte ji
tak, aby byl příjem nejlepší.
AM: Otáčejte přístrojem ve vodorovné poloze,
dokud není příjem nejlepší. V přístroji je zabudována feritová anténa.
Środki ostrożności
Upozornění
Aby słuchać przez słuchawki
• Zasilaj zestaw tylko prądem stałym o napięciu 3 V.
• Nie pozostawiaj zestawu w miejscach
znajdujących się w pobliżu źródeł ciepła, w
miejscach narażonych na bezpośrednie światło
słoneczne, nadmiernie zakurzonych ani nie poddawaj go wstrząsom mechanicznym.
• Gdy obudowa zabrudzi się, wytrzyj ją ściereczką
zwilżoną łagodnym roztworem detergentu. Nigdy
nie używaj ściernych środków czyszczących, ani
rozcieńczalników chemicznych, gdyż mogą one
uszkodzić obudowę.
• Nie pozostawiaj w pobliżu głośników magnetycznych kart bankowych, magnetycznych kart kolejowych ani żadnych innych kart zawierających
dane w kodzie magnetycznym. Informacje
zapisane na tych kartach mogą ulec skasowaniu
polem magnetycznym panującym wewnątrz
głośnika.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub problemy dotyczące Twojego zestawu, prosimy, abyś
skonsultował się z najbliższym dealerem firmy Sony.
Dane techniczne
Zakres częstotliwości
FM: 87,5 – 108 MHz
AM: 530 – 1605 kHz
Głośnik
W przybl. 5,7 cm śr. 8 ohm
Moc wyjściowa
100 mW (przy zniekształceniu harmonicznym
10%)
Wyjście
Gniazdo v (mini)
Pobór mocy
3 V prądu stałego, dwie baterie R6 (AA)
Żywotność baterii
Używając baterii Sony SUM-3 (NS)
FM: W przybl. 40 godzin
AM: W przybl. 45 godzin
Wymiary
W przybl. 71 x 118,5 x 30 mm (szer./wys./głęb.)
Masa
W przybl. 202 g włącz. baterie
• Provozujte přístroj jenom na 3V baterie.
• Nepokládejte přístroj do blízkosti zdrojů tepla,
nebo na místa vystavená přímému slunečnímu
světlu, prachu, nebo mechanickým nárazům.
• Po zašpinění jej vyčistěte jemnou tkaninou
navlhčenou v čistícím roztoku.
Nikdy nepoužívejte drsných materiálů nebo
chemických roztoků, protože tyto mohou
poškodit povrch.
• Nepokládejte magnetické bankové karty, magetické jízdenky, nebo jiné karty s magnetickými
údaji do blízkosti reproduktoru. Informace na
kartě může být vymazána magnetem reproduktoru.
Když máte nějaké dotazy nebo problémy s Vaším
přístrojem, obrat'te sa na nejbližšího prodejce Sony.
Technické parametry
Frekvenční rozsah
FM: 87,5 – 108 MHz
AM: 530 – 1605 kHz
Reproduktor
Přibližně 5,7 cm průměr, 8 ohmů
Výstupní výkon
100 mW (při 10% harmonickém zkreslení)
Výstup
v zdířka (minizdířka)
Napájení
stejnosměrnż proud 3V, dvě baterie R6 (velikost
AA)
Životnost baterií
Při použití Sony SUM-3 (NS)
FM: Přibl. 40 hodin
AM: Přibl. 45 hodin
Rozměry
Přibl. 71 x 118,5 x 30 mm (š/v/h)
Hmotnost
Přibl. 202 g včetně baterií.
Vzhled a technické parametry se můžou změnit bez
oznámení.
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianom
bez uprzedzenia.
http://www.sony-europe.com
Sony Corporation Printed in Denmark
L126_magnus.indd 1
2006-11-30 11:25:03
Magyar
Az elemek behelyezése
1
Üzemkapcsoló/
VOL (hangerő) szabályozó
Енергийно включване/Звук
Выключатель питания/
регулятор VOL
(громкости)
2
Teleszkópantenna
Телескопична
антена
Телескопическая
антенна
3
A rádió hátoldalán nyissa ki az elemtartó
fedelét.
Helyezzen be két db. R6 (AA) – ceruza
– elemet, ügyelve a helyes  és 
polaritásillesztésre.
Zárja be az elemtartó fedelét.
Mikor kell elemet cserélni
Ha a hang halkká vagy torzzá válik, cserélje ki
az elemeket. Mindkét régi elemet távolítsa el és
helyezzen be új elemeket.
Az elemekkel kapcsolatos megjegyzések
Hátoldal
Задна част
Задняя панель
Isætning af batterier
1
2
2
3
Отвори гнездото на батериите
в задната част на радиото.
Сложи две R6 (AA) батерии правилно
ориентирани към знаците  и .
Затвори гнездото на батериите.
Смяна на батериите
Смени батериите, когато звукът отслабне или
започне да прекъсва. Извади двете изтощени
батерии и сложи две нови.
Забележки
•
•
•
•
Rádióhallgatás
Слушане на радиото
2
3
R6(AA)×2
Инсталиране на
батериите
• Ügyeljen az elemek helyes illesztésére.
• Ne tegyen a készülékbe egyszerre régi és új
elemet.
• Az elemeket nem lehet feltölteni.
• Ha a készüléket hosszú ideig nem használja,
az esetleges elemfolyásból eredő károsodás
elkerülése végett távolítsa el belőle az elemeket.
1
Az Üzemkapcsoló/VOL (hangerő)
szabályozó elforgatásával kapcsolja be a
készüléket és állítsa be a hangerőt.
A rádióhallgatás befejeztével a szabályozó
lefelé forgatásával kapcsolja ki a
készüléket.
A BAND hullámsávkapcsoló segítségével
válassza ki az FM (URH) vagy az AM (KH)
sávot.
A TUNING hangolótárcsa segítségével
válasszon ki egy állomást.
A TUNE indikátor kigyullad, ha egy
állomás vételre került.
A rádió kikapcsolása
Forgassa az Üzemkapcsoló/VOL (hangerő)
szabályozót lefelé egészen addig, amíg egy
kattanást nem hall.
Rádióhallgatás fülhallgatón keresztül
Csatlakoztassa az opcionális fülhallgatót a v
dugaljhoz. Amikor fülhallgató van csatlakoztatva a
készülékhez a hangszóró kikapcsol.
A rádióvétel minőségének javítása
FM (URH): Húzza ki a teleszkópantennát és a
legjobb vételnek megfelelően állítsa be
annak állásszögét.
AM (KH): A legjobb vétel érdekében vízszintes
síkban forgassa el a készüléket. A
ferritrúdantenna a készülék belsejébe
van beépítve.
Óvintézkedések
• A készüléket csak 3 V-os egyenárammal
üzemeltesse.
• Ne hagyja a készüléket hőforrások közelében, ne
tegye ki direkt napsugárzás, porszennyeződés,
ütés vagy vibráció hatásának.
• Ha a készülékdoboz beszennyeződött, enyhe
tisztítószerrel gyengén benedvesített puha
ruhával törölje le a készüléket. Ne használjon
súrolószert vagy kémiai oldószert, mert ezek
károsíthatják a készülékdobozt.
• Ne hagyja mágneses bankkártyáit, mágneses
vonatjegyeit vagy egyéb mágneses adathordozóit
a hangszóró közelében. A kártyán rögzített
adatok letörlődhetnek a hangszóróban lévő
mágnesesség miatt.
Ha bármilyen kérdése vagy problémája adódik
készülékével kapcsolatban, kérjük forduljon a
legközelebbi Sony márkabolthoz.
Műszaki adatok
Frekvenciatartomány
FM: 87,5 – 108 MHz
AM: 530 – 1605 kHz
Hangszóró
Kb. 5,7 cm átm., 8 ohmos
Kimenőteljesítmény
100 mW (10% harmonikus torzítás mellett)
Kimenet
v csatlakozó (minijack)
Tápfeszültség
3 V egyenáram, két R6 (AA) – ceruza – elem
Az elemek élettartama
Sony SUM-3 (NS) elem használata esetén
FM: kb. 40 óra
AM: kb. 45 óra
Méretek
Kb. 71 x 118,5 x 30 mm (sz/m/m)
Tömeg
Kb. 202 g elemekkel együtt
Dansk
Български
1
2
3
Положи батериите правилно.
Не смесвай нови и изтощени батерии.
Батериите не могат да се презареждат.
За да се избегне повреда от евентуално
изтичане на батериите, извади ги, когато
радиото няма да се ползува за по-дълго
време.
Премести Енергийно включване/Звук,
за да включиш радиото. Ако повече
няма да слушаш радио, премести
ЕнВкл/Звук нагоре, за да изключиш
радиото.
Премести ВЪЛНИ, за да избереш FM
или AM.
Настрой на дадена станция.
ИНДИКАТОР-ът на станциите свети,
докато се приема дадена станция.
Изключване на радиото
Придвижи Енергийно включване/Звук до OFF/
Изкл/докато чуеш изщракване.
Слушане със слушалки
Съедини подходящи слушалки с дака.
Говорителят не излъчва звук, когато слушалки те
са свързани.
За подобряване на приемането
FM: Удължи телескопичната антена и наклони
на подходящ ъгъл за чисто приемане.
АМ: Завърти антената хоризонтално за оп
тимално приемане. Феритна антена е
вградена в тялото на телескопичната
антена.
Предупреждения
• Радиото функционира само на 3V постоянен
ток.
• Не оставяй радиото на места, близо до из
точник на топлина или на пряка слънчева
светлина; на прекалено прашни места или на
места, подложении на механични сътресе ния.
• Когато кутията на радиото се замърси, по
чиствай с мека кърпа, навлажнена с мек
детергент. Никога не ползувай абразивни
очистители или химични разтворители, тъй
като те могат да повредят кутията.
• Не оставяй магнитни банкови карта,
магни тни пропуски или други карти,
съдържащи магнитна информация, близо
до радиоприемника. Информацията върху
картите може да бъде изтрита от магнетизма
вътре в ради ото:
Ако имаш някакви въпроси, отнасящи се до твоя
радиоприемник, обърни се към най-близкия
търговец на СОНИ-продукти.
Технически
характеристики
Диапазон на честотите
FМ: 87,5 – 108 MHz
AМ: 530 – 1605 kHz
Говорител
Приблизително 5,7 см в диаметър; 8 Ом
Мощност
100 mW (при 10% деформация)
Изход
v жак (минижак)
Мощностни ограничения
3V DC, две R6 (АА размер) батерии
Дълготрайност на батериите
Използувайки батерии Sony SUM-3 (NS)
FM: Приблизително 40 часа
АM: Приблизително 45 часа
Размери
Приблизително 71 x 118,5 x 30 мм (ширина x
височина x дебелина)
Тегло
Приблизително 202 грама с батериите.
1
3
Åbn låget til batterirummet på radioens
bagside.
Isæt to R6 (AA) -batterier med  og
-mærkerne rettet korrekt ind.
Luk låget til batterirummet.
Hvornår batterierne skal skiftes
Skift batterierne, når lyden bliver svag eller forvrænget. Fjern begge de gamle batterier, og isæt nye.
Bemærkninger om batterierne
•
•
•
•
Ret batterierne korrekt ind.
Bland ikke nye og brugte batterier.
Batterierne kan ikke oplades
For at undgå skade fra udsivende batterivæske
skal batterierne tages ud, når enheden ikke skal
bruges i lang tid.
Lytte til radioen
1
2
3
Drej Strømkontakten/VOL (lydstyrke)
-kontrolknappen for at slå strømmen til og
justere lydstyrken.
Når du er færdig med at lytte til radioen,
skal du dreje knappen ned for at slå
strømmen fra.
Indstil BAND-vælgeren for at vælge FM
eller AM.
Drej TUNING-knappen for at vælge en
station.
TUNE-indikatoren lyser, når der modtages
en station.
Sådan slukkes radioen
Drej Strømkontakten/VOL (lydstyrke) -kontrolknappen nedad til OFF, indtil der høres klik.
Sådan lytter du med øretelefoner
Tilslut ekstra øretelefoner til v-stikket.
Der kommer ikke lyd fra højttaleren, når der er
tilsluttet øretelefoner.
Sådan forbedres modtagelsen
FM: Slå teleskopantennen ud, og juster
vinklen, så modtagelsen bliver bedst mulig.
AM: Drej enheden vandret rundt, så modtagelsen
bliver bedst mulig. Der er indbygget en ferritstavantenne i enheden.
Forholdsregler
• Kør kun enheden på 3 V jævnstrøm (DC).
• Enheden må ikke efterlades i nærheden af varmekilder, eller på et sted hvor den kan blive udsat
for direkte sollys, støv eller mekaniske slag.
• Hvis kabinettet bliver beskidt, skal du rengøre det
med en blød klud, der er let fugtet med et mildt
rengøringsmiddel. Brug aldrig rengøringsmidler
med skurevirkning eller kemiske opløsningsmidler, da de kan beskadige kabinettet.
• Bankkort, togkort eller andre kort med magnetisk information må ikke ligge i nærheden af
højttaleren. Informationen på kortet kan slettes af
magnetismen inden i højttaleren.
Hvis du har spørgsmål om eller problemer med
enheden, bedes du henvende dig til den nærmeste
Sony-forhandler.
Specifikationer
Frekvensområde
FM: 87,5 - 108 MHz
AM: 530 - 1.605 kHz
Højttaler
Ca. 5,7 cm dia., 8 ohm
Udgangseffekt
100 mW (ved 10 % harmonisk forvrængning)
Udgang
v-stik (ministik)
Strømkrav
3 V jævnstrøm, 2 R6 (størrelse AA) batterier
Batterilevetid
Med brug af Sony SUM-3 (NS) -batterier
FM: Ca. 40 timer
AM: Ca. 45 timer
Mål
Ca. 71 × 118,5 × 30 mm (b/h/d)
Vægt
Ca. 202 g inkl. batterier
Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
Дизайнът и спесификациите могат да се
променят без предварително уведомяване на
клиентите.
A formaterv és a műszaki adatok változtatásának
jogát – minden külön értesítés nélkül – fenntartjuk.
L126_magnus.indd 2
2006-11-30 11:25:05
Download PDF

advertising