Sony | KDL-40BX440 | Sony KDL-40BX440 Instrukcja obsługi

A-E7Y-100-12(1)
Telewizor LCD
Instrukcja obsługi
Instrukcja podłączenia i
programowania
Odbiór audycji telewizyjnych
Korzystanie z dodatkowych
urządzeń
Korzystanie z funkcji MENU
Informacje dodatkowe
KDL-40BX440 / 32BX340
Nazwa produktu: cyfrowy telewizor
kolorowy LCD
Nadzór nad dystrybucją na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony
Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa
58.
Wprowadzenie
Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt
firmy Sony.
Przed przystąpieniem do eksploatacji
telewizora należy dokładnie zapoznać się
z treścią niniejszej instrukcji oraz
zachować ją do wykorzystania w
przyszłości.
Informacje dotyczące
funkcji Telewizji
Cyfrowej
• Wszystkie funkcje dotyczące Telewizji
Cyfrowej (
) dostępne są tylko w
krajach lub na obszarach, gdzie
nadawane są sygnały cyfrowej telewizji
naziemnej DVB-T (MPEG-2 i H.264/
MPEG-4 AVC) lub w miejscach, w
których istnieje dostęp do
kompatybilnych z urządzeniem
sygnałów kablowych DVB-C (MPEG-2 i
H.264/MPEG-4 AVC). Prosimy
skontaktować się z lokalnym
sprzedawcą, aby ustalić, czy w miejscu
Państwa zamieszkania można odbierać
sygnały DVB-T lub zwrócić się do
dostawcy usług kablowych o
informacje, czy oferowane przez niego
usługi DVB-C będą dostępne w
zakupionym odbiorniku TV.
• Państwa dostawca usług kablowych
może doliczyć dodatkową opłatę za
swoje usługi lub poprosić o podpisanie
stosownej umowy.
• Zakupiony model telewizora jest
dostosowany do odbioru sygnałów
telewizji naziemnej DVB-T oraz kablowej
DVB-C, nie można jednak
zagwarantować jego kompatybilności z
tworzonymi w przyszłości programami
w formacie DVB-T lub DVB-C.
• W niektórych krajach lub regionach
pewne funkcje Telewizji Cyfrowej lub
kablowej DVB-C mogą być
niedostępne.
Producentem tego produktu jest
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japonia. Upoważnionym
przedstawicielem producenta w Unii
Europejskiej, uprawnionym do
dokonywania i potwierdzania oceny
zgodności z wymaganiami
zasadniczymi, jest Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Niemcy. Nadzór
nad dystrybucją na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje
Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul.
Ogrodowa 58. W sprawach
serwisowych i gwarancyjnych należy
kontaktować się z podmiotami,
których adresy podano w osobnych
dokumentach gwarancyjnych lub
serwisowych, lub z najbliższym
sprzedawcą produktów Sony.
2 PL
~
• Ilustracje użyte w tej instrukcji
przedstawiają model serii
KDL-40BX440, chyba że
zaznaczono inaczej.
Informacje dot. znaków
towarowych
•
jest zastrzeżonym znakiem
towarowym projektu DVB.
• HDMI, logo HDMI i nazwa HighDefinition Multimedia Interface to znaki
towarowe lub zarejestrowane znaki
towarowe HDMI Licensing LLC na
terenie Stanów Zjednoczonych i innych
krajów.
• Wyprodukowano na licencji Dolby
Laboratories. Nazwa „Dolby” i symbol
podwójnej litery D są znakami
towarowymi firmy Dolby Laboratories.
• „BRAVIA” i
są znakami
towarowymi Sony Corporation.
Lokalizacja etykiety
identyfikacyjnej
Etykiety z numerem modelu, datą
produkcji (miesiąc/rok) i parametrami
zasilania (zgodne z odpowiednimi
przepisami) znajdują się z tyłu telewizora.
Spis treści
Instrukcja podłączenia i programowania
4
Informacje dotyczące bezpieczeństwa ........................................................................10
Środki ostrożności ..........................................................................................................11
Opis pilota........................................................................................................................13
Opis przycisków i wskaźników telewizora ...................................................................15
Odbiór audycji telewizyjnych
Odbiór audycji telewizyjnych .........................................................................................16
Korzystanie z cyfrowego przewodnika po programach (EPG)
..........................18
Obsługa funkcji Lista programów cyfrow.
..........................................................19
Korzystanie z dodatkowych urządzeń
Podłączanie dodatkowych urządzeń ............................................................................21
Oglądanie obrazów z podłączonych urządzeń ............................................................22
Odtwarzanie plików ze zdjęciami/muzyką/filmami poprzez złącze USB ..................23
Używanie opcji BRAVIA Sync z funkcją Sterowanie przez HDMI...............................26
Korzystanie z funkcji MENU
Przeglądanie opcji Menu telewizora .............................................................................27
Ustawienia .......................................................................................................................28
Informacje dodatkowe
Instalowanie elementów dodatkowych (uchwyt ścienny)...........................................39
Dane techniczne..............................................................................................................42
Rozwiązywanie problemów ...........................................................................................45
: tylko w przypadku kanałów cyfrowych
• Przed rozpoczęciem obsługi telewizora należy przeczytać „Informacje dotyczące bezpieczeństwa” (strona 10).
Należy zachować ten podręcznik do wykorzystania w przyszłości.
• Instrukcje dotyczące „instalowania uchwytu ściennego” są zawarte w podręczniku telewizora.
3 PL
Instrukcja podłączenia i programowania
1: Sprawdzanie
akcesoriów
2: Montaż
podstawy
Podstawa (1)
~
Śruby do podstawy (M5 × 16) (3)
• Aby zapewnić najlepszą jakość obrazu, nie należy
wystawiać ekranu na bezpośrednie oświetlenie lub
działanie promieni słonecznych.
Pilot RM-ED049 (1)
Baterie typu AA (2)
x Należy włożyć baterie do pilota
Naciśnij,
aby otworzyć
~
• Przy wkładaniu baterii do pilota zachować właściwą
biegunowość.
• Nie należy używać różnych typów baterii jednocześnie
ani łączyć starych baterii z nowymi.
• Zużyte baterie należy utylizować w sposób
nieszkodliwy dla środowiska naturalnego. W
niektórych regionach sposób utylizacji zużytych baterii
mogą regulować stosowne przepisy. Należy
skontaktować się w tej sprawie z lokalnymi władzami.
• Należy ostrożnie obchodzić się z pilotem. Nie należy
nim rzucać, chodzić po nim, ani wylewać na niego
żadnych płynów.
• Nie należy kłaść pilota w pobliżu źródeł ciepła lub w
miejscach narażonych na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych. Chronić je przed wilgocią.
Należy kolejno przejść etapy montażu wymagane
do zamocowania podstawy telewizora.
1
Prawidłowy sposób zamocowania do
niektórych modeli telewizorów można
znaleźć w broszurze podstawy.
2
Połóż telewizor ekranem do dołu na równej i
stabilnej powierzchni, na której została
położona gruba i miękka tkanina.
3
Zamocuj telewizor do podstawy zgodnie z
oznaczeniem strzałkami ,
przeprowadzając dostarczane śruby przez
otwory montażowe.
Gruba, miękka
tkanina
~
• Uważaj, aby podczas mocowania podstawy nie
uderzyć jej o brzeg powierzchni.
0
~
• Podczas mocowania podstawy przytrzymuj ją jedną
ręką. Pozwoli to uniknąć jej upuszczenia.
~
• Telewizor jest ciężki. W związku z tym powinien zostać
ustawiony na grubej, miękkiej tkaninie przez
przynajmniej dwie osoby.
4 PL
• W przypadku używania śrubokręta elektrycznego,
należy ustawić moment obrotowy na ok. 1,5 N·m
(15 kgf·cm).
• Pamiętaj, aby dobrze dokręcić trzy dołączone wkręty.
W przeciwnym razie telewizor może upaść.
• Użycie odpowiedniego śrubokrętu pozwoli na
prawidłowe dokręcenie wkrętów bez uszkadzania ich
główek.
• Przed instalacją podstawy upewnij się, czy przewód
zasilania znajduje się wystarczająco daleko od niej.
• Aby się nie skaleczyć, nie dotykaj wewnętrznej strony
podstawy telewizora.
3: Podłączanie
anteny/telewizji
kablowej/
magnetowidu/DVD
Sygnał telewizji naziemnej lub
kablowej
Kabel koncentryczny
Podłączanie anteny/telewizji
kablowej/magnetowidu/DVD przy
użyciu złącza SCART
Kabel koncentryczny
Sygnał telewizji
naziemnej lub
kablowej
Przewód
SCART
Kabel
koncentryczny
Magnetowid/DVD
(ciąg dalszy)
5 PL
Instrukcja podłączenia i programowania
Podłączanie tylko anteny/telewizji
kablowej
Podłączanie anteny/telewizji kablowej/
magnetowidu/DVD przy użyciu złącza
HDMI
4: Zabezpieczenie
telewizora przed
przewróceniem
Kabel
koncentryczny
Sygnał telewizji
naziemnej lub
kablowej
Kabel
HDMI
Kabel
koncentryczny
Magnetowid/DVD
1
Wkręcić wkręt do drewna (średnica 4 mm,
nie należy do wyposażenia) w podstawę
telewizora.
2
Wkręć śrubę (M4, nie należy do
wyposażenia) w otwór montażowy w
telewizorze.
3
Połącz wkręt do drewna i śrubę przy pomocy
mocnej linki (nie należy do wyposażenia).
Długość wkrętu maszynowego M4 zależy od
średnicy przewodu. Zapoznaj się z poniższą
ilustracją.
Wkręt M4
Przewód
6-8 mm
Podstawa pod
telewizor
z
• Do zabezpieczenia telewizora stosowany jest
opcjonalny zestaw pasków mocujących firmy Sony.
Aby nabyć zestaw, należy skontaktować się z
najbliższym serwisem firmy Sony. Należy przygotować
nazwę modelu telewizora.
6 PL
5: Wybór języka,
kraju/regionu i
miejsca
3
Naciśnij przycisk F/f, wybierz jeden z
języków menu ekranowych i naciśnij .
Language
Select language.
Select
Aby wybrać kraj/region, w którym telewizor
będzie używany, postępuj zgodnie z
instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Jeśli kraju/regionu, w którym telewizor będzie
używany, nie ma na liście, zamiast nazwy kraju/
regionu należy wybrać „-”.
5
Aby ustawić kod PIN, wykonaj instrukcje
wyświetlane na ekranie.
z
• Możesz użyć dowolnego kodu PIN poza 0000.
Aby później zmienić kod PIN, patrz 36.
6
3,4,5,6
1
Podłączyć telewizor do gniazdka sieciowego
(220-240 V AC, 50 Hz).
2
Nacisnąć przycisk "/1 umieszczony z boku
telewizora.
Aby wybrać typ miejsca, gdzie telewizor
będzie używany, postępuj zgodnie z
instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Ta opcja ustawia odpowiedni początkowy tryb
obrazu, dla typowych w tym środowisku
warunków oświetlenia.
W trybie Sklep niektóre ustawienia mogą być
okresowo resetowane.
Przy pierwszym włączeniu telewizora na
ekranie pojawia się menu Język.
~
• Po włączeniu telewizora wskaźnik zasilania zapali
się na zielono.
7 PL
Instrukcja podłączenia i programowania
4
Next
2 Za pomocą przycisku F/f, wybrać nowe
miejsce dla wybranego kanału, a następnie
nacisnąć .
Jeśli kolejność zapisanych w telewizorze
kanałów analogowych ma pozostać
niezmieniona, nacisnąć przycisk HOME, aby
przejść do następnego punktu.
6: Autoprogramowanie
TV
1
Nacisnąć przycisk G/g, aby wybrać menu
„Rozpocznij”, a następnie nacisnąć przycisk
.
~
• Ten krok zostanie wyświetlony, gdy zostanie
znaleziony dowolny kanał analogowy.
Na ekranie zostanie wyświetlony komunikat
„Ustawienia zostały skonfigurowane”.
Nacisnąć przycisk .
Telewizor jest teraz dostrojony do wszystkich
dostępnych kanałów.
z
2
Nacisnąć przycisk F/f, aby wybrać opcję
„Naziemna” lub „Kablowa”, a następnie
nacisnąć przycisk .
Wybierz opcję „Naziemna”, aby odbierać
sygnał telewizyjny z anteny zewnętrznej.
Wybierz opcję „Kablowa”, jeśli używasz telewizji
kablowej ale nie masz oddzielnego dekodera.
Po wybraniu opcji „Kablowa” pojawi się ekran
wyboru rodzaju przeszukiwania. Patrz „Aby
dostroić telewizor do odbioru telewizji kablowej”
(strona 8).
Telewizor rozpocznie wyszukiwanie wszystkich
dostępnych kanałów cyfrowych, a następnie
analogowych. Procedura ta zajmuje nieco
czasu, należy więc cierpliwie czekać i nie
naciskać jakichkolwiek przycisków telewizora
na telewizorze lub pilocie.
• Aktualizacja systemu z USB
System TV można zaktualizować przy użyciu pamięci
USB.
Informacje można uzyskać na poniższej stronie
internetowej.
http://support.sony-europe.com/TV/
x Aby dostroić telewizor do odbioru
telewizji kablowej
1
„Przeszukiwanie szybkie” : Kanały są
programowane zgodnie z informacją operatora
telewizji kablowej zawartą w nadawanym
sygnale.
Zalecane ustawienie dla opcji „Częstotliwość”
oraz „Identyfikator sieci” to „Automat.”.
Opcja ta jest polecana przy usłudze szybkiego
programowania, jeśli jest ona oferowana przez
operatora telewizji kablowej.
Jeśli opcja „Przeszukiwanie szybkie” nie
uruchamia programowania, należy użyć
poniższej metody „Przeszukiwanie pełne”.
„Przeszukiwanie pełne” : Wszystkie
dostępne kanały zostaną zaprogramowane i
zapamiętane. Procedura ta zajmuje nieco
czasu.
Opcja ta jest polecana wtedy, gdy operator
telewizji kablowej nie oferuje usługi
„Przeszukiwanie szybkie”.
~
• W niektórych krajach do odbioru telewizji kablowej
należy wybrać opcję „Naziemna”, a nie „Kablowa”.
Jeśli zostanie wyświetlony komunikat
żądający potwierdzenia podłączenia
anteny
Nie znaleziono żadnych kanałów cyfrowych ani
analogowych. Sprawdzić wszystkie połączenia
antenowe/telewizji kablowej, a następnie
nacisnąć , aby ponownie rozpocząć
automatyczne programowanie.
3
8 PL
2
Sortowanie programów (tylko w trybie
analogowym): Zmienia kolejność, w jakiej
kanały analogowe są zapisane w odbiorniku
TV.
1 Naciśnij przycisk F/f, aby wybrać kanał
do przesunięcia na inną pozycję, następnie
naciśnij przycisk g.
Nacisnąć przycisk
i F/f, aby wybrać
opcję „Przeszukiwanie szybkie” lub
„Przeszukiwanie pełne”, a następnie
nacisnąć przycisk .
Nacisnąć przycisk f, aby wybrać opcję
„Rozpocznij”.
Telewizor rozpoczyna wyszukiwanie kanałów.
Nie naciskać żadnych przycisków na
odbiorniku TV ani na pilocie.
~
• Niektórzy operatorzy telewizji kablowej nie świadczą
usługi „Przeszukiwanie szybkie”. Jeśli przy użyciu opcji
„Przeszukiwanie szybkie” nie zostaną znalezione żadne
kanały, należy wykonać operację „Przeszukiwanie
pełne”.
Odkręcanie
podstawy od
telewizora
~
• Podstawy nie można odkręcać od telewizora z innych
powodów niż montaż na ścianie.
Połóż telewizor ekranem do dołu na równej i
stabilnej powierzchni, na której została
położona gruba i miękka tkanina.
Instrukcja podłączenia i programowania
1
~
• Uważaj, aby podczas umieszczania telewizora
ekranem do dołu, nie uderzyć jego powierzchnią w
podstawę.
2
Odkręć śruby wskazywane strzałkami
i
z telewizora. Nie odkręcaj innych śrub.
Gruba, miękka
tkanina
~
• Podczas demontażu podstawy przytrzymuj ją jedną
ręką. Pozwoli to uniknąć jej upuszczenia.
z
• Przed włączeniem telewizora należy sprawdzić, czy
znajduje się on w pozycji pionowej. Nie można włączać
zasilania telewizora, jeśli ekran LCD jest skierowany na
dół, aby uniknąć zniekształcenia obrazu.
9 PL
Informacje
dotyczące
bezpieczeństwa
Obieg powietrza jest zablokowany.
Ściana
Sciana
Pamiętaj, aby trzymać panel
od spodu, nie od przodu.
Montaż i instalacja
Aby uniknąć ryzyka wybuchu pożaru,
porażenia prądem elektrycznym,
uszkodzenia sprzętu i/lub ewentualnych
obrażeń ciała, odbiornik TV należy
zainstalować zgodnie z instrukcjami
podanymi poniżej.
Instalacja
• Telewizor powinien być zainstalowany
w pobliżu łatwo dostępnego gniazdka.
• Odbiornik należy ustawić na stabilnej,
poziomej powierzchni.
• Montaż odbiornika na ścianie należy
zlecić wykwalifikowanemu instalatorowi.
• Ze względów bezpieczeństwa zaleca
się stosowanie akcesoriów Sony:
– Ściennego uchwytu mocującego
SU-WL500
• Do zamontowania haków na odbiorniku
TV należy użyć śrub dołączonych w
komplecie ze ściennym uchwytem
mocującym. Dołączone wkręty są
oznaczone zgodnie z ilustracją i zostały
zmierzone od powierzchni łączenia na
haku mocującym. Średnica i długość
śrub różnią się w zależności od modelu
ściennego uchwytu mocującego.
Stosowanie śrub innych niż
dostarczane w komplecie może
spowodować uszkodzenia wewnętrzne
w odbiorniku TV, jego upadek, itp.
8 mm-12 mm
Śruba (w komplecie ze
ściennym uchwytem
mocującym)
Hak
Mocowanie haka z tyłu
odbiornika TV
Transport
• Przed rozpoczęciem przenoszenia
odbiornika należy odłączyć od niego
wszystkie kable.
• Do przenoszenia dużego odbiornika TV
potrzeba dwóch lub trzech osób.
• Odbiornik należy przenosić w sposób
pokazany na ilustracji. Panelu LCD oraz
jego obramowania nie można
poddawać naprężeniom.
• Podnosząc lub przesuwając odbiornik,
należy mocno chwycić go od dołu.
10 PL
• Podczas transportu odbiornik nie
powinien być narażony na wstrząsy
mechaniczne i nadmierne wibracje.
• Na czas transportu odbiornika do
naprawy lub podczas przeprowadzki,
należy zapakować go w oryginalny
karton i elementy opakowania.
Wentylacja
• Nie wolno zasłaniać otworów
wentylacyjnych ani wkładać żadnych
rzeczy do obudowy.
• Wokół odbiornika TV należy pozostawić
trochę wolnej przestrzeni, tak jak to
pokazano na rysunku poniżej.
• Zaleca się stosowanie oryginalnego
ściennego uchwytu mocującego Sony,
aby zapewnić odpowiednią wentylację.
Instalacja na ścianie
30 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Pozostawić co najmniej tyle
miejsca wokół odbiornika TV.
Instalacja na podstawie
30 cm
10 cm
10 cm
6 cm
Pozostawić co najmniej tyle
miejsca wokół odbiornika TV.
• Aby zapewnić właściwą wentylację i
zapobiec osiadaniu brudu lub kurzu:
– Nie należy ustawiać odbiornika TV
ekranem do góry, montować go do
góry nogami, odwróconego tyłem
lub bokiem.
– Nie należy ustawiać odbiornika TV
na półce, dywanie, łóżku lub w
szafce.
– Nie należy przykrywać odbiornika
TV materiałami, np. zasłonami lub
innymi przedmiotami, takimi jak
gazety itp.
– Nie należy instalować odbiornika
tak, jak to pokazano na rysunkach
poniżej.
Przewód zasilający
Aby uniknąć ryzyka wybuchu pożaru,
porażenia prądem elektrycznym,
uszkodzenia sprzętu i/lub ewentualnych
obrażeń ciała, z przewodem zasilającym i
gniazdem sieciowym należy postępować
w następujący sposób:
– Należy używać wyłącznie przewodów
zasilających dostarczonych przez
Sony, a nie przez innych dostawców.
– Wtyczka powinna być całkowicie
włożona do gniazda sieciowego.
– Odbiornik TV jest przystosowany do
zasilania wyłącznie napięciem 220240 V AC.
– W celu zachowania bezpieczeństwa,
podczas dokonywania połączeń,
należy wyjąć wtyczkę przewodu
zasilającego z gniazdka oraz uważać,
aby nie nadepnąć na przewód.
– Przed przystąpieniem do
serwisowania lub przesuwania
odbiornika TV należy wyjąć wtyczkę
przewodu zasilającego z gniazdka.
– Przewód zasilający powinien
znajdować się z dala od źródeł ciepła.
– Należy regularnie wyjmować wtyczkę
z gniazdka i czyścić ją. Jeśli wtyczka
jest pokryta kurzem i gromadzi wilgoć,
jej własności izolujące mogą ulec
pogorszeniu, co może być przyczyną
pożaru.
Uwagi
• Dostarczonego w zestawie przewodu
zasilającego nie należy używać do
jakichkolwiek innych urządzeń.
• Należy uważać, aby nie przycisnąć, nie
zgiąć ani nie skręcić nadmiernie
przewodu zasilającego. Może to
spowodować uszkodzenie izolacji lub
urwanie żył przewodu.
• Nie należy przerabiać przewodu
zasilającego.
• Na przewodzie zasilającym nie należy
kłaść ciężkich przedmiotów.
• Podczas odłączania nie wolno ciągnąć
za sam przewód.
• Nie należy podłączać zbyt wielu
urządzeń do tego samego gniazda
sieciowego.
• Nie należy używać gniazd sieciowych
słabo trzymających wtyczkę.
Niedozwolone użycie
Odbiornika TV nie należy instalować oraz
eksploatować w miejscach, warunkach
lub okolicznościach, jakie opisano
poniżej. Niezastosowanie się do
poniższych zaleceń może prowadzić do
wadliwej pracy odbiornika, a nawet
pożaru, porażenia prądem elektrycznym,
uszkodzenia sprzętu i/lub obrażeń ciała.
Miejsce:
• Odbiornika TV nie należy montować na
zewnątrz pomieszczeń (w miejscach
narażonych na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych), nad morzem,
na statku lub innej jednostce
pływającej, w pojeździe, w instytucjach
ochrony zdrowia, w miejscach
niestabilnych lub narażonych na
działanie wody, deszczu, wilgoci lub
dymu.
• Telewizor znajdujący się w szatni jacuzzi
albo łaźni publicznej może zostać
uszkodzony przez unoszące się w
powietrzu cząsteczki siarki i inne.
Czyszczenie:
Odbiornika TV nie należy spryskiwać
bezpośrednio wodą ani detergentem.
Krople mogą kapać na dolną część
ekranu lub elementy zewnętrzne oraz
dostać się do środka odbiornika, co
może być przyczyną awarii.
Warunki:
• Nie należy umieszczać telewizora w
miejscach gorących, wilgotnych lub
nadmiernie zapylonych; w miejscach, w
których do wnętrza mogą dostawać się
owady; w miejscach, w których może
być narażony na działanie wibracji
mechanicznych lub w pobliżu
przedmiotów palnych (świeczek, itp.).
Odbiornik TV należy chronić przed
zalaniem i nie stawiać na nim żadnych
przedmiotów wypełnionych wodą, np.
wazonów.
• Nie wolno umieszczać telewizora w
miejscach wilgotnych lub zakurzonych
oraz miejscach wypełnionych oleistym
dymem lub parą (w pobliżu płyt
kuchennych lub nawilżaczy). Może to
spowodować pożar, porażenie prądem
lub odkształcenia obudowy.
Okoliczności:
• Odbiornika TV nie należy dotykać
mokrymi rękoma, przy zdjętej obudowie
lub z akcesoriami, które nie są zalecane
przez producenta. W czasie burz z
wyładowaniami atmosferycznymi należy
wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego
telewizora z gniazdka i odłączyć
przewód antenowy.
• Nie wolno instalować telewizora tak,
aby jego obudowa wystawała na
otwartą przestrzeń. Może to
powodować uderzanie w telewizor
przez osoby lub przedmioty oraz
doprowadzić do jego uszkodzenia.
Kawałki szkła lub
uszkodzenia:
• W odbiornik nie należy rzucać żadnymi
przedmiotami. Może to spowodować
uszkodzenie szkła ekranu i prowadzić
do poważnych obrażeń ciała.
• W przypadku pęknięcia powierzchni
ekranu lub obudowy telewizora, przed
dotknięciem odbiornika należy wyjąć
wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazdka. Niezastosowanie się do
powyższego zalecenia może
spowodować porażenie prądem
elektrycznym.
• Nie narażaj ekranu LCD na uderzenia
lub nadmierne wstrząsy. Może to
spowodować pęknięcie lub trzaśnięcie
szkła i obrażenia ciała.
Środki
ostrożności
Oglądanie telewizji
Gdy odbiornik TV nie jest
używany
• Mając na uwadze kwestie ochrony
środowiska i bezpieczeństwa, zaleca
się odłączenie odbiornika od źródła
zasilania, jeśli nie będzie on używany
przez kilka dni.
• Ponieważ wyłączenie odbiornika
telewizyjnego nie powoduje odcięcia
zasilania, w celu całkowitego
wyłączenia urządzenia należy
wyciągnąć wtyczkę przewodu
zasilającego z gniazda sieciowego.
• Niektóre odbiorniki mogą być jednak
wyposażone w funkcje wymagające
pozostawienia ich w trybie gotowości.
Zalecenia dot.
bezpieczeństwa dzieci
• Nie należy pozwalać, aby na odbiornik
TV wspinały się dzieci.
• Małe akcesoria należy przechowywać z
dala od dzieci tak, aby uniknąć ryzyka
ich przypadkowego połknięcia.
Co robić w przypadku
wystąpienia
problemów...
W przypadku wystąpienia jednego
z poniższych problemów należy
bezzwłocznie wyłączyć odbiornik
TV oraz wyjąć wtyczkę zasilającą
z gniazdka sieciowego.
Należy zwrócić się do punktu sprzedaży
lub punktu serwisowego firmy Sony z
prośbą o sprawdzenie odbiornika przez
wykwalifikowanego serwisanta.
W przypadku:
–
–
–
–
Uszkodzenia przewodu zasilającego.
Gniazd sieciowych słabo
trzymających wtyczkę.
Uszkodzenia odbiornika w wyniku
jego upuszczenia lub uderzenia przez
obiekt obcy.
Dostania się do wnętrza odbiornika
cieczy lub przedmiotów obcych.
Ostrzeżenie
Aby uniknąć ryzyka pożaru, świeczki i
inne źródła otwartego ognia należy
utrzymywać z dala od produktu.
• Program telewizyjny powinien być
oglądany w pomieszczeniu o
umiarkowanym oświetleniu, ponieważ
oglądanie go w słabym świetle lub
przez dłuższy czas jest męczące dla
oczu.
• Podczas korzystania ze słuchawek
należy unikać nadmiernego poziomu
głośności ze względu na ryzyko
uszkodzenia słuchu.
Ekran LCD
• Chociaż ekran LCD został wykonany z
wykorzystaniem technologii wysokiej
precyzji, dzięki której aktywnych jest
ponad 99,99% pikseli, na ekranie mogą
pojawiać się czarne plamki lub jasne
kropki (w kolorze czerwonym,
niebieskim lub zielonym). Jest to jednak
właściwość wynikająca z konstrukcji
ekranu LCD i nie jest objawem usterki.
• Nie wolno naciskać ani drapać
przedniego filtru, a także kłaść na
odbiorniku TV żadnych przedmiotów.
Może to spowodować zakłócenia
obrazu lub uszkodzenie ekranu LCD.
• Jeśli odbiornik TV jest używany w
zimnym miejscu, na obrazie mogą
wystąpić plamy lub obraz może stać się
ciemny. Nie jest to oznaką uszkodzenia
telewizora. Zjawiska te zanikają w miarę
wzrostu temperatury.
• Długotrwałe wyświetlanie obrazów
nieruchomych może spowodować
wystąpienie obrazów wtórnych (tzw.
zjawy). Mogą one zniknąć po krótkiej
chwili.
• Ekran i obudowa nagrzewają się
podczas pracy telewizora. Nie jest to
oznaką uszkodzenia urządzenia.
• Ekran LCD zawiera niewielką ilość
ciekłych kryształów. Niektóre lampy
fluorescencyjne umieszczone w
odbiorniku TV zawierają również rtęć
(nie dotyczy telewizorów LCD z
podświetleniem LED). Podczas
utylizacji należy przestrzegać lokalnych
zaleceń i przepisów.
Obchodzenie się z
powierzchnią ekranu/
obudową odbiornika TV i
ich czyszczenie
Przed przystąpieniem do czyszczenia
należy wyjąć wtyczkę przewodu
zasilającego z gniazdka.
Aby uniknąć pogorszenia stanu materiału
lub powłoki ekranu odbiornika, należy
postępować zgodnie z poniższymi
środkami ostrożności.
• Aby usunąć kurz z powierzchni ekranu/
obudowy, należy wytrzeć go delikatnie
za pomocą miękkiej ściereczki. Jeśli nie
można usunąć kurzu, należy wytrzeć
ekran za pomocą miękkiej ściereczki
lekko zwilżonej rozcieńczonym
roztworem delikatnego detergentu.
• Odbiornika TV nie należy spryskiwać
bezpośrednio wodą ani detergentem.
Krople mogą kapać na dolną część
ekranu lub elementy zewnętrzne, co
może być przyczyną awarii.
(ciąg dalszy)
11 PL
• Nie należy używać szorstkich gąbek,
środków czyszczących na bazie zasad
lub kwasów, proszków do czyszczenia
ani lotnych rozpuszczalników, takich jak
alkohol, benzyna, rozcieńczalnik czy
środek owadobójczy. Używanie takich
środków lub długotrwały kontakt z
gumą lub winylem może spowodować
uszkodzenie powierzchni ekranu lub
obudowy.
• Aby zapewnić właściwą wentylację,
zaleca się okresowo odkurzać otwory
wentylacyjne.
• Regulację kąta nachylenia odbiornika
należy wykonywać powolnym ruchem
tak, aby odbiornik nie spadł lub nie
zsunął się z podstawy pod telewizor.
Urządzenia dodatkowe
• W pobliżu odbiornika TV nie należy
umieszczać urządzeń dodatkowych lub
urządzeń emitujących promieniowanie
elektromagnetyczne. Może to
spowodować zakłócenia obrazu i/lub
dźwięku.
• To urządzenie zostało przetestowane i
uznane za zgodne z ograniczeniami
zawartymi w dyrektywie EMC przy
założeniu, że używany jest kabel o
długości 3 metrów lub krótszy.
Baterie
• Przy wkładaniu baterii do pilota
zachować właściwą biegunowość.
• Nie należy używać różnych typów
baterii jednocześnie ani łączyć starych
baterii z nowymi.
• Zużyte baterie należy utylizować w
sposób nieszkodliwy dla środowiska
naturalnego. W niektórych regionach
sposób utylizacji zużytych baterii mogą
regulować stosowne przepisy. Należy
skontaktować się w tej sprawie z
lokalnymi władzami.
• Należy ostrożnie obchodzić się z
pilotem. Nie należy nim rzucać, chodzić
po nim, ani wylewać na niego żadnych
płynów.
• Nie należy kłaść pilota w pobliżu źródeł
ciepła lub w miejscach narażonych na
bezpośrednie działanie promieni
słonecznych. Chronić je przed wilgocią.
Utylizacja telewizora
Pozbycie się
zużytego sprzętu
(stosowane w
krajach Unii
Europejskiej i w
pozostałych
krajach europejskich
stosujących własne
systemy zbiórki)
Ten symbol na produkcie lub jego
opakowaniu oznacza, że produkt nie
może być traktowany jako odpad
komunalny, lecz powinno się go
dostarczyć do odpowiedniego punktu
zbiórki sprzętu elektrycznego i
elektronicznego, w celu recyklingu.
Odpowiednie zadysponowanie zużytego
produktu zapobiega potencjalnym
negatywnym wpływom na środowisko
oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić
w przypadku niewłaściwego
zagospodarowania odpadów. Recykling
materiałów pomoże w ochronie
środowiska naturalnego. W celu
uzyskania bardziej szczegółowych
informacji na temat recyklingu tego
produktu, należy skontaktować się z
lokalną jednostką samorządu
terytorialnego, ze służbami
zagospodarowywania odpadów lub ze
sklepem, w którym zakupiony został ten
produkt.
Pozbywanie się
zużytych baterii
(stosowane w
krajach Unii
Europejskiej i w
pozostałych
krajach europejskich
mających własne systemy
zbiórki)
Ten symbol na baterii lub na jej
opakowaniu oznacza, że bateria nie może
być traktowana jako odpad komunalny.
Symbol ten dla pewnych baterii może być
stosowany w kombinacji z symbolem
chemicznym. Symbole chemiczne rtęci
(Hg) lub ołowiu (Pb) są dodawane, jeśli
bateria zawiera więcej niż 0,0005% rtęci
lub 0,004% ołowiu. Odpowiednio
gospodarując zużytymi bateriami, możesz
zapobiec potencjalnym negatywnym
wpływom na środowisko oraz zdrowie
ludzi, jakie mogłyby wystąpić w
przypadku niewłaściwego obchodzenia
się z tymi odpadami. Recykling baterii
pomoże chronić środowisko naturalne. W
przypadku produktów, w których ze
względu na bezpieczeństwo, poprawne
działanie lub integralność danych
wymagane jest stałe podłączenie do
baterii, wymianę zużytej baterii należy
zlecić wyłącznie wykwalifikowanemu
personelowi stacji serwisowej. Aby mieć
pewność, że bateria znajdująca się w
zużytym sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym będzie właściwie
zagospodarowana, należy dostarczyć
sprzęt do odpowiedniego punktu zbiórki.
W odniesieniu do wszystkich pozostałych
zużytych baterii, prosimy o zapoznanie się
z rozdziałem instrukcji obsługi produktu o
bezpiecznym demontażu baterii. Zużytą
baterię należy dostarczyć do właściwego
punktu zbiórki. W celu uzyskania bardziej
szczegółowych informacji na temat zbiórki
i recyklingu baterii należy skontaktować
się z lokalną jednostką samorządu
terytorialnego, ze służbami zajmującymi
się zagospodarowywaniem odpadów lub
ze sklepem, w którym zakupiony został
ten produkt.
Zalecamy ustawienie opcji
„Automat. info. dot. usług”
na „Wł.”. Pozwoli to na
automatyczne dodawanie
nowych usług cyfrowych.
Wybierz opcję „Ustawienia” t
„Ustawienia kanałów” t „Ustawienia
cyfrowe” t „Ustawienia techniczne” t
„Automat. info. dot. usług”.
z
• Zalecamy ustawienie opcji „Automat.
info. dot. usług” na „Wł.”. Pozwoli to na
automatyczne dodawanie nowych
usług cyfrowych. Po wybraniu opcji
„Wył.” nowe usługi cyfrowe nie zostaną
automatycznie dodane, lecz pojawi się
o nich informacja na ekranie.
Dostępność tej funkcji zależy od
regionu lub kraju. Gdy ta funkcja nie jest
dostępna, wykonaj polecenie
„Autoprogramowanie cyfrowe” w celu
dodania nowych usług.
12 PL
Opis pilota
1
/
– (Wybór wejścia)
• W trybie TV: Naciśnij, aby wyświetlić listę wejść.
2 SYNC MENU
Wyświetla menu urządzenia podłączonego przez złącze HDMI.
Podczas oglądania obrazów z innych wejść lub programów
telewizyjnych, gdy przycisk ten jest wciśnięty, wyświetlana jest opcja
„Wybór urządzeń HDMI”.
~
• Funkcja „Sterowanie przez HDMI” (BRAVIA Sync) jest dostępna pod
warunkiem, że podłączone urządzenie Sony ma logo BRAVIA Sync lub
BRAVIA Theatre Sync albo obsługuje funkcję Sterowanie przez HDMI.
3 BRAVIA Sync (strona 26)
./X/x/>/m/N/M: Można obsługiwać urządzenia
obsługujące funkcję BRAVIA Sync, które są podłączone do
telewizora.
4 Kolorowe przyciski (strona 17, 19)
5 GUIDE /
– EPG (cyfrowy przewodnik po programach)
(strona 18)
6 RETURN /
Powrót do poprzedniego ekranu w wyświetlanym menu.
7 HOME (strona 27)
8 DIGITAL – Tryb cyfrowy (strona 16)
ANALOG – Tryb analogowy (strona 16)
9
– Tryb Ustawienia ekranu (strona 17)
0 Przyciski z cyframi
• W trybie TV: Wybór kanałów. W przypadku kanałów o numerze 10
i powyżej, drugą i trzecią cyfrę należy wcisnąć szybko po
wciśnięciu poprzedniej.
• W trybie Tekst: Wybór strony poprzez wprowadzenie trzycyfrowego numeru strony.
qa / – Tekst (strona 17)
qs 2 +/– – Głośność
qd % – Wyciszenie głosu
qf "/1 – Tryb czuwania
Włączenie i wyłączenie trybu czuwania telewizora.
qg
/
– Informacje/Tekst wywołanie
• W trybie cyfrowym: Wyświetlanie podstawowych informacji o
aktualnie oglądanym programie.
• W trybie analogowym: Wyświetlanie informacji takich jak aktualny
numer kanału oraz format ekranu.
• W trybie Tekst (strona 17): Wywołanie ukrytych informacji (np.
odpowiedzi do pytań).
qh
F/f/G/g/
• W trybie cyfrowym: Naciśnij przycisk , aby dodać kanał do pustej
listy Ulubione lub aby wyświetlić listę Ulubione.
qj OPTIONS
Naciśnij, aby wyświetlić listę skrótów do niektórych ustawień menu.
Dostępne opcje zależą od bieżącego sygnału źródłowego i
zawartości.
(ciąg dalszy)
13 PL
qk AUDIO
Nacisnąć, aby zmienić tryb podwójnego dźwięku (strona 30).
ql SCENE – Tryb Wybór sceny (strona 17)
w;
– Ustawienia napisów
Nacisnąć, aby zmienić język napisów (strona 34) (tylko w trybie
cyfrowym).
wa PROG +/–/
/
• W trybie TV: Wybór następnego (+) lub poprzedniego (-) kanału.
• W trybie Tekst (strona 17): Wybór następnej ( ) lub poprzedniej
( ) strony.
ws
– Poprzedni kanał
Naciśnij, aby wrócić do ostatnio oglądanego (przez ponad pięć
sekund) kanału.
z
• Przyciski 5, N, PROG + i AUDIO mają wypukłe punkty wyczuwalne pod
palcami. Ułatwiają one orientację przy obsłudze telewizora.
14 PL
Opis przycisków i wskaźników
telewizora
1 "/1 – Zasilanie
Włączenie lub wyłączenie telewizora.
~
• W celu całkowitego odłączenia telewizora należy
wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego.
• Po włączeniu telewizora wskaźnik zasilania pali się
na zielono.
2 CH +/–/
/
• W trybie TV: Wybór następnego (+) lub
poprzedniego (-) kanału.
• W menu TV: Przewinięcie opcji w górę (
w dół ( ).
3 2 +/–/
) lub
/
• W trybie TV: Zwiększenie (+) lub zmniejszenie
(-) głośności.
• W menu TV: Przewinięcie opcji w prawo ( )
lub w lewo ( ).
4
/
– Wybór wejścia / OK
• W trybie TV: Wybór sygnału wejściowego z
urządzenia podłączonego do gniazd TV
(strona 22).
• W menu TV: Wybór menu lub opcji oraz
potwierdzenie wybranych ustawień.
5 HOME (strona 27)
6 Czujnik światła
Nie należy zasłaniać czujnika, ponieważ może to
wpływać na jego działanie (strona 38).
Czujnik zdalnego sterowania
• Odbiera sygnały podczerwone z pilota.
• W celu zapewnienia prawidłowej pracy
czujnika, nie należy go zasłaniać.
7
– Wskaźnik Bez obrazu / Timer
wyłączania
• Świeci się na zielono, gdy obraz jest wyłączony
(strona 38).
• Świeci się na pomarańczowo po ustawienia
timera wyłączania (strona 36).
8 1 – Wskaźnik czuwania
Świeci się na czerwono, gdy telewizor jest w
trybie czuwania.
9 " – Wskaźnik zasilania
Świeci się na zielono, gdy telewizor jest
włączony.
~
• Przed wyjęciem wtyczki przewodu zasilającego z
gniazdka telewizor należy wyłączyć. Wyjęcie wtyczki
przewodu zasilającego z gniazdka w czasie, gdy telewizor
jest włączony może spowodować dalsze świecenie
wskaźnika lub nieprawidłową pracę telewizora.
15 PL
Odbiór audycji telewizyjnych
Odbiór audycji
telewizyjnych
1
Nacisnąć przycisk "/1 umieszczony z boku
telewizora, aby go włączyć.
Aby włączyć telewizor, gdy jest on w trybie
czuwania (wskaźnik 1 (tryb czuwania)
znajdujący się na panelu przednim telewizora
świeci się na czerwono), należy wcisnąć
przycisk "/1 na pilocie.
2
Nacisnąć przycisk DIGITAL/ANALOG,
aby kolejno włączać tryb cyfrowy i
analogowy.
Dostępność kanałów zależy od wybranego
trybu.
3
Aby wybrać kanał telewizyjny, naciśnij
przyciski numeryczne lub PROG +/–.
Aby za pomocą przycisków numerycznych
wybrać numer kanału 10 lub wyższy, drugą i
trzecią cyfrę należy nacisnąć szybko po
wybraniu poprzedniej.
Aby wybrać kanał cyfrowy przy użyciu
cyfrowego przewodnika po programach (EPG),
strona 18.
W trybie cyfrowym
Na chwilę pojawia się baner informacyjny.
Mogą się na nim znajdować następujące
ikonki:
: Usługi danych (transmisja)
: Program radiowy
: Program zakodowany/dostępny po
wykupieniu abonamentu
: Dostępne różne wersje językowe audio
: Dostępne napisy u dołu ekranu
: Dostępne napisy u dołu ekranu dla osób
niesłyszących
: Zalecany minimalny wiek dla oglądania
aktualnego programu (od 3 do 18 lat)
: Ochrona przed dziećmi
: Blokada programu cyfrowego
2
3
Czynności dodatkowe
3
16 PL
Aby
Należy
Ustawić poziom
głośności
Nacisnąć przycisk 2 + (aby
zwiększyć poziom głośności)/
- (aby zmniejszyć poziom
głośności).
Uzyskać dostęp do
tabeli indeksów
programów (tylko w
trybie analogowym)
Nacisnąć przycisk
. Aby
wybrać kanał analogowy,
nacisnąć przycisk F/f,
następnie nacisnąć
.
x Aby uzyskać dostęp do opcji Tekst
Nacisnąć przycisk /. Po każdym naciśnięciu
przycisku /, ekran zmienia się w następujący
sposób:
Tekst t Tekst na obrazie TV (tryb mieszany) t Bez
Tekstu (wyjście z funkcji Tekst)
Aby wybrać stronę, naciskać przyciski numeryczne
lub
/ .
Aby pokazać na ekranie ukryte informacje, nacisnąć
przycisk
.
Rozszerzony*
Wyświetla
konwencjonalny obraz
telewizyjny 4:3 z
imitacją efektu
szerokoekranowego.
Obraz w formacie 4:3
wypełnia cały ekran.
Normalny
Wyświetla audycje TV w
konwencjonalnym
formacie 4:3 (np. telewizja
inna niż szeroko
ekranowa) w
prawidłowych
proporcjach.
z
• Jeśli u dołu strony tekstowej pojawiają się opcje w
czterech kolorach, dostępna jest funkcja Fastext.
Funkcja Fastext umożliwia szybki i łatwy dostęp do
stron. Aby wejść na stronę, nacisnąć przycisk w
kolorze odpowiadającym danej stronie.
14:9*
Wybranie sceny spowoduje automatyczne
ustawienie optymalnej jakości dźwięku i obrazu dla
wybranej sceny.
1
2
Naciśnij na pilocie przycisk SCENE.
Naciśnij przycisk F/f, wybierz tryb i naciśnij
przycisk .
„Automat.”: Zapewnia optymalny obraz i
dźwięk automatycznie ustawiany odpowiednio
do sygnału źródłowego. Przy niektórych
podłączonych urządzeniach opcja ta może nie
zadziałać.
„Ogólna”: Bieżące ustawienia użytkownika.
„Zdjęcia”: Zapewnia obraz będący wiernym
odzwierciedlaniem faktury i barwy odbitki
fotograficznej.
„Muzyka”: Zapewnia wyraźny, czysty dźwięk,
tak jak na koncercie.
„Kino”: Zapewnia obraz i dźwięk
przypominający jakością kino.
„Gra”: Zapewnia obraz i dźwięk pozwalający w
pełni cieszyć się grami komputerowymi.
„Grafika”: Zapewnia bardziej wyraźny i
szczegółowy obraz, co pozwala zmniejszyć
zmęczenie oczu po dłuższym czasie.
„Sport”: Zapewnia realistyczny obraz i dźwięk
surround, tak jak na stadionie.
~
• We wszystkich trybach poza „Automat.”, „Ogólna” i
„Muzyka” wybranie trybu sceny uniemożliwia
skorzystanie z wyboru trybu obrazu. Należy najpierw
zrezygnować z wyboru trybu.
x Aby ręcznie zmienić format ekranu
dla dopasowania do nadawanego
programu
Naciskać przycisk
formatu ekranu.
Pełny
Poszerza obraz 4:3 w
poziomie, aby
dopasować do ekranu
16:9.
Zoom*
Wyświetla obrazy kinowe
w prawidłowych
proporcjach.
Napisy*
Wyświetla obrazy kinowe
z napisami na ekranie.
* Obraz może być częściowo obcięty od góry i od dołu.
~
• W zależności od sygnału wybranie niektórych
formatów ekranu może być niemożliwe.
• W trybie „Rozszerzony” niektóre znaki i/lub litery
znajdujące się w górnej lub dolnej części ekranu mogą
być niewidoczne.
z
• Położenie obrazu można regulować w trybach „Zoom”,
„14:9” lub „Napisy”. Aby przesunąć obraz w górę lub w
dół (np. aby pokazać napisy dialogowe), należy
naciskać przyciski F/f.
, aż do wybrania żądanego
17 PL
Odbiór audycji telewizyjnych
Wyświetla audycje TV
formatu 14:9 w
prawidłowych
proporcjach. Wskutek
tego, na ekranie
widoczne są czarne
obszary na brzegach.
Tryb Wybór sceny
Korzystanie z cyfrowego
przewodnika po programach
(EPG)
*
GUIDE
003
Pt 16 Mar 11:35
Wprowadź numer programu
Pt 16 Mar
11:30
Wwwwwwwwwwwwww
12:00
Homes Under the ...
Nighbours
Ready Steady Cook
The Jermy Kyle ...
004
Channel 4
005
Five
006
ITV2
007
BBC TWO
No Event information
009
BBC FOUR
No Event information
010
ITV3
WWWWWWW
011
SETANTA
No Event information
012
BBC NEWS
No Event information
014
ABC NEWS
No Event information
015
MTV
i
12:30
House
The N...
Crime Hour: Midso...
1
W trybie cyfrowym nacisnąć przycisk
GUIDE.
2
Wykonać wybrane operacje zgodnie z
opisem w tabeli poniżej lub zgodnie z
instrukcjami na ekranie.
13:30
Afterlife
CSI NewYork: Crime Scene Investigations
Extraordinaly People: Britains Identity
Cracker
ER
No Event information
Poprzedni
Wybór
Następny
Dostrój
Informacja
-1 dzień
+1 dzień
TOOLS Opcje
Cyfrowy przewodnik po programach (EPG)
* W niektórych krajach lub regionach funkcja ta może nie być dostępna.
Aby
Należy
Obejrzeć wybrany program
Wybierz program, naciskając przyciski F/f/G/g lub wprowadzając
numer programu przy użyciu klawiszy z cyframi, a następnie naciśnij
przycisk .
Wyłączyć przewodnik EPG
Nacisnąć przycisk GUIDE.
~
• Jeśli wybrano ograniczenie wiekowe dla programów, na ekranie zostanie wyświetlony komunikat z prośbą o podanie
kodu PIN. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz część „Ochrona przed dziećmi” na strona 36.
18 PL
Obsługa funkcji Lista programów
cyfrow.
*
Funkcja Ulubione pozwala zdefiniować maksymalnie cztery listy ulubionych
programów.
Ulubione 1
001
BBC ONE
002
BBC TWO
003
1
ITV1
004
Channel 4
05
Five
006
BBC Three
007
ITV2
008
ABC
009
BBC NEWS
~
Poprzedni
• Jeśli lista Ulubione została już wcześniej wybrana, naciśnij
, aby do niej przejść.
Następny
Ustawienia
Wybór
W trybie cyfrowym naciśnij przycisk HOME i wybierz „Lista programów
cyfrow.”, a następnie naciśnij przycisk G/g, aby wybrać listę Ulubionych.
Dostrój
RETURN Cofnij
2
Wykonać wybrane operacje zgodnie z opisem w tabeli poniżej lub
zgodnie z instrukcjami na ekranie.
* W niektórych krajach lub regionach funkcja ta może nie być dostępna.
Aby
Należy
Po raz pierwszy stworzyć swoją
listę Ulubione
1 Naciśnij przycisk , aby wybrać opcję „Tak”.
2 Naciśnij żółty przycisk, aby wybrać listę Ulubione.
3 Naciśnij przycisk F/f, aby wybrać kanał do dodania, następnie
naciśnij przycisk .
4 Naciśnij przyciski F/f, aby wybrać pozycję zapisu, i naciśnij przycisk
.
5 Naciśnij przycisk
RETURN, aby zakończyć ustawianie.
Obejrzeć dany kanał
1 Naciśnij przycisk G/g, aby wybrać listę Ulubionych.
2 Nacisnąć przycisk F/f, aby wybrać kanał, następnie nacisnąć
przycisk .
Wyłączyć listę Ulubione
Naciśnij przycisk
Dodanie kanałów do
edytowanej listy Ulubione
1 Naciśnij niebieski przycisk, aby wyświetlić opcję Ustawienia
ulubionych.
2 Aby wybrać listę Ulubione, którą chcesz edytować, naciśnij żółty
przycisk.
3 Przy użyciu przycisków F/f wybierz kanał, który chcesz dodać, i
naciśnij przycisk .
4 Naciśnij przyciski F/f, aby wybrać pozycję zapisu, i naciśnij przycisk
.
Zmiana kolejności kanałów
zapisanych na liście Ulubione
1 Naciśnij niebieski przycisk, aby wyświetlić opcję Ustawienia
ulubionych.
2 Aby wybrać listę Ulubione, którą chcesz edytować, naciśnij żółty
przycisk.
3 Aby przejść do listy Ulubione, naciśnij przycisk lub g.
4 Przy użyciu przycisków F/f wybierz kanał, którego pozycję chcesz
zmienić, i naciśnij przycisk .
5 Naciśnij przyciski F/f, aby wybrać pozycję docelową, i naciśnij
przycisk .
RETURN.
(ciąg dalszy)
19 PL
Odbiór audycji telewizyjnych
Lista programów cyfrow.
Aby
Należy
Usuwanie kanałów z
edytowanej listy Ulubione
1 Naciśnij niebieski przycisk, aby wyświetlić opcję Ustawienia
ulubionych.
2 Naciśnij żółty przycisk, aby wybrać listę Ulubione, która ma być
edytowana.
3 Przy użyciu przycisków g i F/f wybierz kanał, który chcesz usunąć, i
naciśnij przycisk .
4 Aby usunąć kanał, naciśnij niebieski przycisk.
Usunąć wszystkie kanały z listy
Ulubione
1 Naciśnij niebieski przycisk, aby wyświetlić opcję Ustawienia
ulubionych.
2 Naciśnij żółty przycisk, aby wybrać listę Ulubione, która ma być
edytowana.
3 Naciśnij niebieski przycisk.
4 Naciśnij przycisk G/g, aby wybrać opcję „Tak”, następnie naciśnij
aby potwierdzić.
20 PL
,
Korzystanie z dodatkowych urządzeń
Podłączanie dodatkowych
urządzeń
Do telewizora można podłączyć cały szereg dodatkowych urządzeń. Przewody połączeniowe nie zostały
dostarczone w komplecie.
Odtwarzacz DVD
Dekoder
PC (wyjście HDMI)
Odtwarzacz Blu-ray
Sprzęt do gier wideo
Cyfrowa kamera wideo
Odtwarzacz DVD
A
B
C
Dekoder
Nagrywarka DVD
Magnetowid
Korzystanie z dodatkowych urządzeń
Sprzęt do gier wideo/
Kamera DVC
D
E
Sprzęt audio Hi-Fi z
optycznym wejściem
audio
G
F
Odtwarzacz DVD z wyjściem
komponentowym
PC
H Karta CAM
Cyfrowa kamera wideo/Aparat
I cyfrowy/Nośnik pamięci USB
J
Słuchawki/
urządzenia Hi-Fi
audio
21 PL
Oglądanie
obrazów z
podłączonych
urządzeń
Symbol na
ekranie
Component
HDMI1
lub
HDMI2
Włączyć podłączone urządzenie i wykonać
jedną z następujących czynności.
W przypadku magnetowidu z
automatycznym dostrajaniem
(strona 8)
W trybie analogowym kanał wideo można wybrać
naciskając przycisk PROG +/– lub przyciski
numeryczne.
W przypadku innego podłączonego
urządzenia
Nacisnąć
, aby wyświetlić listę podłączonych
urządzeń. Nacisnąć przycisk F/f, aby wybrać
żądane źródło sygnału wejściowego, następnie
nacisnąć przycisk . (Jeśli nie zostanie wykonana
żadna operacja, wyróżnione opcje zostaną
wybrane po upływie dwóch sekund po naciśnięciu
przycisku F/f.)
Aby zobaczyć urządzenie
podłączone do wejścia G.
HDMI IN 1 lub HDMI IN 2
Aby zobaczyć urządzenie
podłączone do wejścia A lub B.
Cyfrowe sygnały wideo lub audio
są dostarczane z podłączonego
sprzętu.
Jeśli urządzenie jest wyposażone w
gniazdo DVI, gniazdo DVI należy
połączyć z gniazdem HDMI IN 1 za
pomocą łączówki DVI-HDMI (nie
należy do wyposażenia), a gniazdo
wyjściowe audio podłączanego
urządzenia połączyć z gniazdami
wejściowymi audio HDMI IN 1.
Podłączyć do gniazda HDMI IN 2,
aby wyświetlać zdjęcia lub obrazy z
ekranu komputera lub cyfrowej
kamery wideo.
AV1
Aby zobaczyć urządzenie
podłączone do wejścia C.
PC
Aby zobaczyć urządzenie
podłączone do wejścia F.
z
• Zaleca się stosowanie przewodów
PC z rdzeniem ferrytowym, np.
„Złącze, D-sub 15” (nr ref. 1-793504-11, dostępny w serwisie Sony)
lub ekwiwalentne.
Wejścia
Cyfrowy
Analogowy
AV1
AV2
HDMI1
AV2
HDMI2
Component
PC
Urządzenie USB
Patrz strona 23.
Opis
Aby zobaczyć urządzenie
podłączone do wejścia D.
W przypadku podłączania sprzętu
monofonicznego należy podłączać
go do gniazda
AV2 L.
~
• Należy stosować wyłącznie przewody autoryzowane
HDMI oznaczone logo HDMI. Zalecamy stosowanie
kabli HDMI firmy Sony.
• W przypadku podłączenia urządzenia zgodnego ze
sterowaniem HDMI obsługiwana jest komunikacja z
tym urządzeniem. Patrz strona 26, aby ustawić
komunikację.
22 PL
Aby
podłączyć
Moduł CAM
(Moduł
Warunkowego
Dostępu) H
Należy
Opcja umożliwiająca korzystanie z
usług Pay Per View.
Więcej informacji można znaleźć w
instrukcji obsługi modułu CAM.
Przed włożeniem lub wyjęciem
modułu CAM należy wyłączyć
telewizor.
~
• Funkcja CAM jest nieobsługiwana w
niektórych krajach/regionach. Należy
zapytać autoryzowanego
sprzedawcę.
USB I
DIGITAL
AUDIO OUT
(OPTICAL) E
Podłączanie kabla audio lub
słuchawek. Dźwięku z telewizora
możesz słuchać także przy użyciu
systemu audio lub słuchawek.
Poziom głośności zewnętrznych
głośników można zmieniać
naciskając przyciski sterowania
głośnością na pilocie.
Pliki ze zdjęciami/muzyką/filmami zapisane w
pamięci cyfrowego aparatu fotograficznego lub
kamery firmy Sony można odtwarzać za pomocą
telewizora, używając przewodu USB lub nośnika
pamięci USB.
1
Podłączyć obsługiwane urządzenie USB do
telewizora.
2
3
Naciśnij przycisk HOME.
Zostanie wyświetlona lista plików lub folderów.
4
Użyć optycznego przewodu audio.
Czynności dodatkowe
Aby
Należy
Przywrócić
normalny tryb TV
Nacisnąć przycisk DIGITAL/
ANALOG.
Naciśnij przycisk F/f, aby wybrać opcję
„Zdjęcia”, „Muzyka” lub „Wideo”, następnie
naciśnij .
Nacisnąć przycisk F/f/G/g, aby wybrać plik
lub folder, następnie nacisnąć przycisk .
Po wybraniu folderu, wybrać plik, a następnie
nacisnąć .
Rozpocznie się odtwarzanie.
~
• Jakość obrazu może pogorszyć się podczas
korzystania z opcji „Zdjęcia”, ponieważ obrazy mogą
być powiększane zależnie od danego pliku. Ponadto,
zależnie od rozmiaru zdjęcia i jego stosunku wysokości
do szerokości, obraz może nie wypełniać całego
ekranu.
• Niektóre pliki zdjęciowe mogą być wyświetlane wolniej
podczas używania opcji „Zdjęcia”.
• Nazwa pliku i nazwa folderu może zawierać znaki z
zestawu UTF-8.
• Gdy telewizor odtwarza dane z urządzenia USB, należy
pamiętać o przestrzeganiu następujących zasad:
– Nie wyłączać telewizora ani podłączonego
urządzenia USB.
– Nie odłączać przewodu USB.
– Nie odłączać urządzenia USB.
– Dane na urządzeniu USB mogą zostać uszkodzone.
• Firma Sony nie będzie odpowiadać za żadne szkody
lub utratę danych na zewnętrznych nośnikach, jeśli
wynikają one z nieprawidłowej obsługi podłączonego
urządzenia lub telewizora.
(ciąg dalszy)
23 PL
Korzystanie z dodatkowych urządzeń
Słuchawki lub
urządzenia HiFi audio J
Można cieszyć się plikami ze
zdjęciami/muzyką/filmami
zapisanymi w aparacie cyfrowym lub
cyfrowej kamerze wideo firmy Sony
(strona 23).
Odtwarzanie
plików ze
zdjęciami/muzyką/
filmami poprzez
złącze USB
• Po podłączeniu cyfrowego aparatu firmy Sony, ustawić
tryb podłączenia USB w aparacie na Automat. lub
„Pamięć masowa”. Więcej informacji o trybie
podłączania USB podano w instrukcji dołączonej do
aparatu.
• Przeglądarka zdjęć USB obsługuje systemy plików
FAT16 i FAT32.
• Może obsłużyć maksymalnie 300 plików w folderze.
• W zależności od dokładnej specyfikacji pliku, niektóre
z plików, w tym zmodyfikowane na PC, nie mogą być
odtwarzane nawet wtedy, gdy dany format pliku jest
obsługiwany.
• W celu uzyskania aktualnych informacji na temat
kompatybilnych z odbiornikiem TV urządzeń USB
należy wejść na podaną niżej stronę internetową:
http://support.sony-europe.com/TV/compatibility/
x Podstawowa obsługa zdjęć, muzyki i
filmów
„Głośnik”: Wybiera głośniki (strona 30).
Ogólna
„Powtórz”: Powtarza odtwarzanie pliku.
„Sortuj wg”: Zmienia kolejność plików.
„Wybór urządzenia”: Wybiera urządzenie USB.
x Aby ustawić obraz (wideo)
Istnieje możliwość regulacji jakości obrazu wideo
przesyłanego z nośnika USB.
1
Wybierz wideo.
Patrz „Odtwarzanie plików ze zdjęciami/
muzyką/filmami poprzez złącze USB”
(strona 23).
2
Naciśnij w trakcie odtwarzana przycisk
OPTIONS , a następnie naciśnij przycisk
F/f, wybierz opcję „Obraz” i naciśnij
przycisk .
Podłączone urządzenie USB można kontrolować
przy użyciu pilota do telewizora.
Pozycja
Opis
3
m/M
Szybkie przewijanie pliku do tyłu/do
przodu po naciśnięciu w trakcie
odtwarzania.
Naciśnij przycisk F/f/G/g, aby wybrać
element, i naciśnij przycisk .
4
Naciśnij przycisk F/f/G/g, aby ustawić
element, i naciśnij przycisk .
./>
Przejścia na początek poprzedniego/
następnego pliku.
N
Rozpoczęcie odtwarzania.
X
Wstrzymanie odtwarzania.
x
Zatrzymanie odtwarzania.
x Aby użyć opcji odtwarzania
Naciśnij kolorowe przyciski, aby wyświetlić listę
skrótów do niektórych ustawień menu. Dostępne
opcje zależą od bieżącego sygnału źródłowego i
zawartości.
Zdjęcia
„Efekt przy pok. slajdów”: Wybór efektów do
pokazu slajdów.
„Prędkość pok. slajdów”: Wybór czasu trwania
pokazu slajdów.
„Losowo”: Odtwarza pliki w losowej kolejności.
„Zoom”: Powiększa obraz („1×”, „2×” lub „4×”).
Muzyka
„Odtwórz obiekt”: Wybór odtworzenia
wszystkich plików lub jednego, wybranego pliku.
„Losowo”: Odtwarza pliki w losowej kolejności.
„Głośnik”: Wybiera głośniki (strona 30).
Wideo
„Odtwórz obiekt”: Wybór odtworzenia
wszystkich plików lub jednego, wybranego pliku.
„Zoom”*: Powiększa obraz („1×”, „2×”, „4×” lub
„Pełny”).
24 PL
x Aby otworzyć zdjęcie jako pokaz
slajdów (Zdjęcie)
Istnieje możliwość odtworzenia zdjęć w formie
pokazu slajdów. Dodatkowo istnieje także
możliwość ustawienia opcji „Efekt przy pok.
slajdów” i „Prędkość pok. slajdów”.
1
Wybierz zdjęcie.
Patrz „Odtwarzanie plików ze zdjęciami/
muzyką/filmami poprzez złącze USB”
(strona 23).
2
Naciśnij zielony przycisk (w widoku miniatur)
lub naciśnij przycisk OPTIONS (przy
wyświetlanym zdjęciu), a następnie naciśnij
przycisk F/f i wybierz opcję „Pokaz slajdów”
i naciśnij przycisk .
Aby zatrzymać pokaz slajdów
Naciśnij przycisk
RETURN lub HOME.
Format wideo na nośniku USB
Rozszerzenie
.avi
Kontener
AVI
Kodek wideo
XviD
Kodek audio
MPEG1
PCM / MPEG1 Layer1, 2 / MP3 /
MPEG2 AAC (2ch) /
MPEG4 AAC (2ch) /
MPEG4 HE-AAC (2ch) /
Dolby Digital (2ch) / WMA v8
MPEG2 MP
H.264 BP/MP/HP
MPEG-4 SP/ASP
Motion JPEG
WMV v9
.wmv
.asf
ASF
XviD
MP3 / WMA v8
MPEG-4 SP/ASP
VC-1
H.264 BP/MP/HP
MP4
MPEG-4 SP/ASP
H.263
MPEG1 Layer1, 2 / MP3 / MPEG2
AAC / MPEG4 AAC / MPEG4 HE-AAC
Motion JPEG
H.264 BP/MP/HP
.mkv
MKV
MPEG-4 SP/ASP
WMV v9
VC-1
.mpg
.mpeg
.vob
.vro
PS
.ts, .m2ts
TS
PCM / MPEG1 Layer1, 2 / MP3 /
MPEG2 AAC (2ch) /
MPEG4 AAC (2ch) /
MPEG4 HE-AAC (2ch) /
Dolby Digital (2ch) / WMA v8
MPEG1
MPEG1 Layer1, 2 / MP3 /
Dolby Digital (2ch)
MPEG2 MP
MPEG2 MP
VC-1
H.264 BP/MP/HP
MPEG1 Layer1, 2 / MP3 /
MPEG2 AAC / MPEG4 AAC /
MPEG4 HE-AAC
Format muzyki na nośniku USB
Rozszerzenie
.mp3
Kodek audio
MP3
.wma
WMA v8
Format zdjęć na nośniku USB
Rozszerzenie
.jpg, .jpeg
Kodek obrazu
JPEG
Obsługa standardów DCF 2.0 i EXIF 2.21.
~
• Możliwość odtworzenia powyższych formatów plików nie jest gwarantowana.
25 PL
Korzystanie z dodatkowych urządzeń
.mp4
.mov
.3gp
Używanie opcji
BRAVIA Sync z
funkcją
Sterowanie przez
HDMI
Funkcja Sterowanie przez HDMI pozwala na
komunikowanie się telewizora z podłączonym
sprzętem obsługującym tę funkcję, dzięki
elektronicznemu sterowaniu klienta HDMI CEC
(Consumer Electronics Control).
Np. podłączając sprzęt firmy Sony obsługujący
funkcję Sterowanie przez HDMI (przy użyciu
przewodów HDMI), można jednocześnie sterować
dwoma urządzeniami.
Należy sprawdzić, czy sprzęt jest podłączony
prawidłowo i dokonać koniecznych ustawień.
Sterowanie przez HDMI
• Automatycznie wyłącza podłączony sprzęt po
przełączeniu telewizora w tryb czuwania za
pomocą pilota.
• Automatycznie włącza telewizor oraz włącza
wejścia do podłączonego sprzętu, gdy sprzęt
rozpoczyna odtwarzanie.
• Jeśli podłączony system audio zostanie
włączony, gdy telewizor jest włączony, gniazda
wyjściowe dźwięku przełączają się z głośników
TV na system audio.
• Reguluje głośność (2 +/–) oraz wyłącza dźwięk
(%) podłączonego systemu audio.
• Podłączony sprzęt firmy Sony, który jest
oznaczony logo BRAVIA Sync, można
obsługiwać pilotem TV naciskając:
– ./X/x/>/m/N/M aby bezpośrednio
obsługiwać podłączone urządzenie.
– SYNC MENU, aby wyświetlić menu podłączonego
urządzenia HDMI na ekranie.
Po wyświetleniu menu można obsługiwać ekran
menu przy użyciu przycisków F/f/G/g, ,
przycisków kolorowych oraz przycisku
RETURN.
– Wybrać opcję „Sterowanie urządzeniem”, następnie
wybrać żądaną opcję obsługi urządzenia.
– Dostępne sterowanie - patrz instrukcja obsługi
sprzętu.
– Wybrać opcję „Sterowanie telewizorem”, aby
otworzyć menu telewizora lub opcje menu
telewizora.
26 PL
• Jeśli opcja „Sterowanie przez HDMI” telewizora
jest ustawiona jako „Wł.”, ustawienie opcji
„Sterowanie przez HDMI” podłączonego
urządzenia zostanie również automatycznie
przełączone na „Wł.”.
x Aby podłączyć urządzenie zgodne z
funkcją Sterowanie przez HDMI
Połączyć zgodne urządzenie z odbiornikiem TV
przewodem HDMI. Podłączając system audio,
należy pamiętać o podłączeniu gniazda DIGITAL
AUDIO OUT (OPTICAL) telewizora z systemem
audio przy pomocy optycznego przewodu audio
(strona 21).
x Aby skonfigurować ustawienia
Sterowanie przez HDMI
Ustawienia funkcji Sterowanie przez HDMI należy
skonfigurować zarówno w odbiorniku TV, jak i
podłączonym urządzeniu. Informacje o konfiguracji
telewizora można znaleźć w części „Ustawienia
HDMI” strona 37. Ustawienia konfiguracji
urządzenia, patrz instrukcja obsługi danego
sprzętu.
Korzystanie z funkcji MENU
Przeglądanie opcji Menu
telewizora
Polecenie „MENU” pozwala korzystać z różnych dogodnych funkcji tego telewizora. Można łatwo wybierać
kanały lub źródła sygnałów wejściowych oraz zmieniać ustawienia telewizora.
1
Naciśnij przycisk HOME.
HOME
Lista programów cyfrow.
Cyfrowy EPG
Zdjęcia
Muzyka
Wideo
Ustawienia
2
Nacisnąć przycisk F/f, aby wybrać opcję, następnie nacisnąć przycisk
.
Aby wyjść z menu, naciśnij przycisk HOME.
Opis
Lista programów
cyfrow.
Możesz wybrać funkcję Lista programów cyfrow. (strona 19).
Cyfrowy EPG
Można wyświetlić cyfrowy przewodnik po programach (EPG)
(strona 18).
Zdjęcia
Można oglądać pliki zdjęć przy użyciu urządzeń USB (strona 23).
Muzyka
Można odtwarzać pliki muzyczne przy użyciu urządzeń USB
(strona 23).
Wideo
Można odtwarzać pliki wideo przy użyciu urządzeń USB
(strona 23).
Ustawienia
Można dokonywać zaawansowanych ustawień i regulacji
(strona 28).
~
• Opcje, które można ustawić zmieniają się w zależności od sytuacji.
• Opcje niedostępne są wyszarzone lub nie są wyświetlane.
27 PL
Korzystanie z funkcji MENU
Ikona kategorii mediów
Ustawienia
Obraz
Tryb obrazu
Wybiera tryb obrazu.
„Żywy”: Dla lepszego kontrastu i ostrości obrazu.
„Standardowy”: Dla standardowego obrazu. Ustawienie zalecane dla celów
kina domowego.
„Własny”: Pozwala zapisać własne preferowane ustawienia.
„Kinowy”: Dostosowany do zawartości filmowej. Odpowiedni do otoczenia
przypominającego kino.
„Zdjęcia”: Dostosowany do standardowego oglądania zdjęć.
„Sport”: Optymalizuje obraz pod kątem oglądania wydarzeń sportowych.
„Gra”: Dostosowuje obraz pod kątem gier.
„Grafika”: Optymalizuje obraz pod kątem oglądania grafiki.
~
• Ustawienie opcji „Tryb obrazu” zależy od ustawień opcji „Wybór sceny”.
Zerowanie
Przywraca fabryczne ustawienia opcji „Obraz” poza ustawieniem „Tryb obrazu”.
Podświetlenie
Reguluje jasność podświetlenia.
~
• Przy zmniejszonym podświetleniu zużycie energii jest mniejsze.
Kontrast
Zwiększa lub zmniejsza kontrast obrazu.
Jasność
Zwiększa lub zmniejsza jasność obrazu.
Nasycenie
Zwiększa lub zmniejsza intensywność kolorów.
Odcień
Zwiększa lub zmniejsza zawartość odcieni zielonych i czerwonych.
z
• „Odcień” można zmieniać tylko w przypadku kolorowego sygnału NTSC (np.
amerykańskie taśmy wideo).
Ostrość
Zwiększa lub zmniejsza ostrość obrazu.
Temperatura
barw
Reguluje biel obrazu.
„Zimne”: Nadaje białym kolorom niebieski odcień.
„Neutralne”: Nadaje białym kolorom neutralny odcień.
„Ciepłe”: Nadaje białym kolorom czerwony odcień.
Redukcja
zakłóceń
Zmniejsza zakłócenia obrazu (obraz zaśnieżony) w przypadku słabego sygnału
nadajnika TV.
„Automat.”: Automatycznie redukuje szum obrazów.
„Duża/Średnia/Mała”: Zmienia efekt redukcji zakłóceń.
„Wył.”: Wyłącza funkcję „Redukcja zakłóceń”.
28 PL
Redukcja
zakłóceń MPEG
Redukuje zakłócenia obrazu w skompresowanych plikach video MPEG.
Tryb filmu
Zapewnia lepszy ruch obrazu, przy odtwarzaniu obrazów filmu z odtwarzacza DVD
lub magnetowidu, zmniejszając rozmycie i ziarnistość obrazu.
„Automat.”: Zapewnia odtwarzanie filmu z oryginalnymi ustawieniami.
„Wył.”: Wyłącza funkcję „Tryb filmu”.
~
• Jeśli obraz zawiera nieregularne sygnały lub zbyt dużo zakłóceń, „Tryb filmu” zostanie
wyłączony automatycznie, nawet jeśli wybrano opcję „Automat.”.
Zaawansowane
ustawienia
~
• Opcja „Zaawansowane ustawienia” nie jest dostępna, gdy „Tryb obrazu” jest ustawiona na „Żywy”.
Dźwięk
Tryb dźwięku
Wybiera tryb dźwiękowy.
„Dynamiczny”: Wzmacnia czystość i jakość dźwięku dla lepszej zrozumiałości i
realizmu muzycznego.
„Standardowy”: Poprawia czystość, szczegółowość i jakość dźwięku.
„Czysty głos”: Sprawia, że dźwięk brzmi czyściej.
Zerowanie
Przywraca fabryczne ustawienia opcji „Dźwięk”.
Korektor
Reguluje ustawienia częstotliwości dźwięku.
Naciśnij przycisk G/g, aby wybrać częstotliwość dźwięku, a następnie naciśnij
F/f, aby dostosować ustawienia, i naciśnij przycisk . Zmienione ustawienia
zostaną odebrane po wybraniu opcji „Tryb dźwięku”. Wybranie opcji „Zerowanie”
spowoduje przywrócenie oryginalnych ustawień opcji „Korektor”.
~
• Regulacja wyższej częstotliwości ma wpływ na wyższe dźwięki, a regulacja niższej – na
dźwięki o niższej częstotliwości.
Balans
Zwiększa natężenie dźwięku z lewego lub prawego głośnika.
Automat.
głośność
Utrzymuje stały poziom głośności, nawet gdy występują zmiany głośności
poziomu nadawanego sygnału (np. reklamy są zazwyczaj głośniejsze od
programów).
Korekta
głośności
Ustawia głośność na niezależnym poziomie dla każdego urządzenia
podłączonego do telewizora.
(ciąg dalszy)
29 PL
Korzystanie z funkcji MENU
Bardziej szczegółowo dopasowuje funkcję Obraz.
„Zerowanie”: Przywraca fabryczne ustawienia wszystkich opcji
zaawansowanych.
„Zaaw. zwiększ. kontrastu”: Automatycznie dopasowuje optymalne
ustawienia, z punktu widzenia jasności obrazu, opcji „Podświetlenie” oraz
„Kontrast”. Ustawienie to jest szczególnie przydatne w przypadku scen z
ciemnymi obrazami i zwiększa kontrast w ciemnych scenach.
„Korekcja czerni”: Uwydatnia czarne obszary w celu zwiększenia kontrastu.
„Gamma”: Równoważy różnicę między jasnymi i ciemnymi obszarami obrazu.
„Czystość bieli”: Uwydatnia białe kolory.
„Żywy kolor”: Sprawia, że kolory są żywsze.
Dźwięk
przestrzenny
Wybiera tryb przestrzenny.
„Wł.”: Zapewnia wirtualny efekt surround przy użyciu wyłącznie dwóch
wbudowanych głośników telewizora.
„Symulacja stereo”: Dodaje efekty dźwięku przestrzennego do programów
monofonicznych.
„Kinowy”: Zapewnia efekt surround zbliżony do profesjonalnych systemów audio
instalowanych w kinach.
„Muzyka”: Zapewnia efekt surround, który pozwala poczuć się jak w sali
koncertowej.
„Sport”: Zapewnia efekt surround, który pozwala poczuć się jak na imprezie
sportowej.
„Gra”: Zapewnia efekt surround, który wzmacnia dźwięki w grach.
„Wył.”: Pozwala wybrać odbiór mono lub stereo.
~
• Ustawienie opcji „Dźwięk przestrzenny” zależy od ustawień opcji „Wybór sceny”.
Wzmacnianie
tonów niskich
Zapewnia silniejszy i mocniejszy dźwięk przez uwydatnienie basów.
Podwójny dźwięk Wybiera dźwięk z głośnika dla programu stereofonicznego lub dwujęzycznego.
„Stereo”, „Mono”: Dla programu stereofonicznego.
„A”/„B”/„Mono”: W przypadku programu dwujęzycznego należy wybrać
ustawienie „A” dla kanału dźwiękowego 1, „B” dla kanału dźwiękowego 2 lub
„Mono” dla kanału monofonicznego, jeśli jest dostępny.
z
• W przypadku wybrania innych urządzeń podłączonych do telewizora należy w opcji
„Podwójny dźwięk” ustawić „Stereo”, „A” lub „B”.
Głośnik
Włącza/wyłącza wewnętrzne głośniki telewizora.
„Głośnik TV”: Głośniki TV włączają się, aby możliwe było słuchanie dźwięku z
telewizora przez głośniki telewizora.
„System audio”: Głośniki telewizora wyłączają się, aby można było słuchać
dźwięku telewizora przez zewnętrzny sprzęt audio podłączony do gniazd wyjść
audio.
Wyjście audio
„Regulowane”: Przy użyciu pilota telewizora można sterować zewnętrznym
systemem audio, przez który jest emitowany dźwięk.
„Stałe”: Wyjście audio z telewizora zostanie ustawione jako stałe. Do regulacji
głośności w systemie audio (lub wybierania innych ustawień) użyj pilota systemu
audio.
Wył. głośn. po
podł. słuch.
Włącza lub wyłącza wewnętrzne głośniki telewizora po podłączeniu do niego
słuchawek.
Głośność w
słuchawkach
Reguluje głośność w słuchawkach.
~
• Ta opcja nie jest dostępna, gdy w opcji „Słuchawki/Wyjście audio” zostało wybrane
ustawienie „Wyjście audio”.
Źródło dźwięku
HDMI/DVI
30 PL
Przełącza sygnał audio na wejście HDMI po podłączeniu urządzenia DVI. Wybierz
opcję „Automat.”, „HDMI Audio” i „Dźwięk PC”.
Zaawansowane
ustawienia
„Zakres dynamiki”: Kompensuje różnice w poziomie audio między kanałami
(tylko w trybie Dolby Digital).
~
• Efekt może nie występować lub może być różny w zależności od programu, niezależnie
od ustawienia „Zakres dynamiki”.
„Cyfrowe wyjście audio”: Ustawia sygnał wyjściowy audio z gniazda DIGITAL
AUDIO OUT (OPTICAL) telewizora. Ustawić opcję „Automat.”, jeśli podłączono
urządzenie zgodne z systemem Dolby Digital. Ustawić opcję „PCM”, jeśli
podłączono urządzenie niezgodne z systemem Dolby Digital.
„Tryb konwersji do 2 kanałów.”: Ustawia metodę trybu downmix wielu
kanałów na dźwięk z dwóch kanałów.
• „Dźwięk przestrzenny”: Wybiera najlepszą jakość dźwięku przestrzennego lub w
przypadku urządzeń zewnętrznych system Pro Logic.
• „Stereo”: Wybiera wyjście stereo.
~
• Ustawienia „Tryb dźwięku”, „Zerowanie”, „Korektor”, „Balans”, „Automat. głośność”, „Korekta głośności”, „Dźwięk
przestrzenny” i „Wzmacnianie tonów niskich” nie są dostępne, gdy opcja „Głośnik” jest ustawiona na „System audio”.
Ustawienia ekranu
Zmienia format ekranu. Szczegółowe informacje na temat formatu ekranu można
znaleźć na stronie 17.
Format ekranu
(tylko w trybie
PC)
„Normalne”: Wyświetla obraz w oryginalnym rozmiarze.
„Pełny 1”: Powiększa obraz w pionie do obszaru wyświetlania, zachowując
oryginalne proporcje.
„Pełny 2”: Powiększa obraz, aby wypełnić obszar wyświetlania.
Autoformatowanie „Wł.”: Wybierz opcję „Wł.”, aby automatycznie zmienić ustawienie „Format
ekranu” odpowiednio do wyświetlanej zawartości.
„Wył.”: Jeśli częste zmiany ekranu są uciążliwe, wybierz opcję „Wył.”. Po
ustawieniu opcji „Wył.” należy wybrać jedną z opcji „Format ekranu”.
Domyślny tryb 4:3 Ustawia domyślnie format ekranu dla programów 4:3.
„Wł.”: Automatycznie ustawia obszar wyświetlania odpowiednio do zawartości.
Automatyczne
pole wyświetlania „Wył.”: Wyłącza funkcję „Automatyczne pole wyświetlania”. Wybierz jedną z opcji
„Pole wyświetlania”.
Pole wyświetlania Dopasowuje obszar wyświetlania obrazu.
„Wszystkie piksele”: Wyświetla obrazy w oryginalnym obszarze przy obcięciu
części obrazu.
„Normalne”: Wyświetla obrazy w ich zalecanym rozmiarze.
„+1”: Wyświetla obrazy w oryginalnym rozmiarze.
„-1”: Powiększa obraz, aby krawędzie znalazły się poza widocznym obszarem
wyświetlania.
~
• Ta opcja może być różna w zależności od źródła wejściowego wyświetlanego sygnału.
Przesunięcie
poziome
Reguluje położenie poziome obrazu.
(ciąg dalszy)
31 PL
Korzystanie z funkcji MENU
Format ekranu
Przesunięcie
pionowe
Dopasowuje pozycję w pionie obrazu, jeśli w opcji „Format ekranu” ustawiono
„Zoom”, „14:9” lub „Napisy”.
Rozmiar pionowy Dopasowuje rozmiar w pionie obrazu, jeśli w opcji „Format ekranu” ustawiono
„Rozszerzony”.
Regulacja PC
Dopasowuje ekran telewizora jak monitor PC.
z
• Ta opcja dostępna jest tylko, jeśli odbierany jest sygnał PC.
• „Regulacja automatyczna” może nie działać prawidłowo z pewnymi sygnałami
wejściowymi. W takim przypadku należy ręcznie dopasować opcje „Faza”, „Wielkość
piksela”, „Przesunięcie poziome”, oraz „Przesunięcie pionowe”.
„Format ekranu”: Wybierz opcję „Normalne”, aby wyświetlić obraz w jego
oryginalnym wymiarze. Wybierz opcję „Pełny 1”, aby powiększyć obraz do całego
ekranu, zachowując jego oryginalne proporcje. Wybierz opcję „Pełny 2”, aby
powiększyć obraz na cały ekran.
„Zerowanie”: Przywraca fabryczne ustawienia wszystkich opcji „Regulacja PC”
poza „Format ekranu”.
„Regulacja automatyczna”: Automatycznie dopasowuje pozycję wyświetlania
oraz fazę obrazu w trybie PC.
„Faza”: Dopasowuje ekran, jeśli część wyświetlanego tekstu lub obrazu nie jest
czytelna.
„Wielkość piksela”: Powiększa lub zmniejsza rozmiar ekranu w poziomie.
„Przesunięcie poziome”: Przesuwa ekran w lewo lub w prawo.
„Przesunięcie pionowe”: Przesuwa ekran w górę lub w dół.
Ustawienia kanałów
Ustawienia
analogowe
„Autoprogramowanie analogowe” (Tylko w trybie analogowym):
Dostraja wszystkie dostępne kanały analogowe. Zwykle nie trzeba wykonywać tej
czynności ponieważ kanały zostały już ustawione podczas pierwszej instalacji
telewizora. Opcja ta umożliwia jednak powtórzenie tego procesu (np. w celu
ponownego dostrojenia telewizora po zmianie mieszkania lub w celu wyszukania
nowych kanałów uruchomionych przez stacje telewizyjne).
„Programowanie ręczne” (Tylko w trybie analogowym): Zmienia dostępne
ustawienia kanałów analogowych.
Nacisnąć przycisk , aby wybrać program do zmiany.
System
Programuje ręcznie kanały programów.
1 Nacisnąć przycisk F/f, aby wybrać opcję „System” i nacisnąć przycisk
2 Nacisnąć przycisk F/f, aby wybrać jeden z następujących systemów
telewizji, następnie nacisnąć .
.
B/G: Dla krajów/regionów zachodnioeuropejskich
I: Dla Wielkiej Brytanii
D/K: Dla krajów/regionów wschodnioeuropejskich
L: Dla Francji
~
• Zależnie od kraju wybranego w ustawieniu „Kraj”, opcja ta może nie być dostępna.
Kanał
1 Nacisnąć przycisk F/f, aby wybrać opcję „Kanał” i nacisnąć przycisk .
2 Za pomocą przycisków F/f wybrać „S” (dla kanałów telewizji kablowej) lub
„C” (dla kanałów telewizji naziemnej), a następnie nacisnąć g.
32 PL
3
Aby wykonać strojenie kanałów, należy postępować w następujący sposób:
Jeśli numer kanału (częstotliwość) jest nieznany
Naciskać przycisk F/f, aby znaleźć następny dostępny kanał. Z chwilą znalezienia
kanału przeszukiwanie zostanie zatrzymane. Aby kontynuować przeszukiwanie,
nacisnąć przycisk F/f.
Jeśli numer kanału (częstotliwość) jest znany
Przyciskami numerycznymi wpisać numer żądanego kanału stacji telewizyjnej lub
numer kanału magnetowidu.
4
Naciśnij przycisk
.
, aby przejść do opcji „Potwierdź”, a następnie naciśnij
Ponownie wykonaj powyższe czynności, aby ręcznie zaprogramować inne kanały.
Nazwa
Przypisz do wybranego kanału nazwę składającą z maksymalnie siedmiu liter i cyfr.
ARC
Pozwala wykonać ręczne precyzyjne strojenie wybranego programu, jeśli
użytkownik uzna, że nieznaczna korekta dostrojenia poprawi jakość obrazu.
~
• „Filtracja dźwięku” jest niedostępna, jeśli w opcji „System” ustawiono „L”.
Pomiń
Pomija nieużywane kanały analogowe, gdy podczas wyboru kanałów naciśnie się
PROG +/-. (Można wciąż wybrać pominięty kanał przyciskami numerycznymi.)
Potwierdź
Zapisuje zmiany wprowadzone w ustawieniach „Programowanie ręczne”.
„Sortowanie programów” (Tylko w trybie analogowym): Zmienia
kolejność, w jakiej kanały analogowe są zapisane w odbiorniku TV.
1 Naciśnij przycisk F/f, aby wybrać kanał do przesunięcia na inną pozycję,
następnie naciśnij przycisk g.
2 Za pomocą przycisku F/f wybrać nowe miejsce dla wybranego kanału, a
następnie nacisnąć .
(ciąg dalszy)
33 PL
Korzystanie z funkcji MENU
Filtracja dźwięku
Polepsza jakość dźwięku na poszczególnych kanałach w przypadku zniekształceń
transmisji monofonicznej. W pewnych przypadkach niestandardowy sygnał
telewizyjny może powodować zniekształcenie dźwięku lub przejściowy zanik
dźwięku podczas oglądania programów emitowanych w mono.
Jeśli nie występują żadne zniekształcenia dźwięku, zalecamy pozostawienie
ustawienia fabrycznego „Wył.”.
Ustawienia
cyfrowe
„Programowanie cyfrowe”
• „Autoprogramowanie cyfrowe”:
Dostraja dostępne kanały cyfrowe.
Opcja ta umożliwia ponowne dostrojenie telewizora po przeprowadzce lub w
celu wyszukania nowych kanałów uruchomionych przez stacje telewizyjne.
Nacisnąć przycisk .
• „Zakres autoprogramowania”:
• „Domyślny”: Wyszukuje dostępne kanały w bieżącym regionie/kraju.
• „Pełny”: Wyszukuje dostępne kanały niezależnie od regionu/kraju.
~
• Funkcję „Autoprogramowanie cyfrowe” warto uruchomić po przeprowadzce, zmianie
dostawcy telewizji lub gdy chcesz ustawić nowe kanały.
• „Edycja listy programów”:
Usuwa wszystkie niepożądane kanały cyfrowe zapisane w pamięci telewizora
oraz zmienia kolejność, w jakiej zapisane są kanały.
1 Za pomocą przycisku F/f wybrać kanał, który ma być usunięty lub
przeniesiony w nowe miejsce.
Naciskać przyciski numeryczne, aby przejść do żądanego programu o znanym
numerze trzycyfrowym.
2 Usuwa lub zmienia kolejność, w jakiej zapisane są kanały cyfrowe:
Usuwanie kanału cyfrowego
Nacisnąć przycisk . Po pojawieniu się komunikatu potwierdzającego naciśnij G,
aby wybrać „OK”, a następnie naciśnij .
Zmiana kolejności kanałów cyfrowych
Nacisnąć przycisk g, a następnie F/f, aby wybrać nowe położenie dla danego
kanału, a następnie G.
3 Naciśnij przycisk
RETURN.
~
• Po wybraniu opcji „Kablowa” ta funkcja może być niedostępna w niektórych krajach.
• „Cyfrowe programow. ręczne”:
Umożliwia ręczne strojenie kanałów cyfrowych.
1 Wybierz opcję „Rodzaj przeszukiwania”, a następnie „Kanał” lub
„Częstotliwość”.
2 Ustaw odpowiednio pozostałe elementy.
3 Wybierz opcję „Przeszukiwanie do przodu” lub „Przeszukiwanie do tyłu” i
rozpocznij strojenie ręczne.
4 Po znalezieniu wybranego kanału wybierz opcję „Tak” lub „Nie”.
5 Aby zapisać program, wybierz opcję „Tak”. Na ekranie pojawi się komunikat
„Czy chcesz kontynuować przeszukiwanie?”. Po wybraniu opcji „Tak” zostanie
przeszukany następny kanał/następna częstotliwość. Po wybraniu opcji „Nie”
zostanie wyświetlony poprzedni ekran.
~
• Funkcja Cyfrowe programow. ręczne w opcji Kablowa jest dostępna tylko wtedy, gdy
oferowane są cyfrowe usługi kablowe znalezione przy użyciu pełnego przeszukiwania
DVB-C.
„Ustawienia napisów”
• „Tryb napisów”: Po wybraniu opcji „Dla słabo słyszących” wraz z napisami u
dołu ekranu mogą być wyświetlane dodatkowe znaki wizualne (jeśli na danym
kanale nadawane są takie informacje).
• „Preferowany podst. język”: Wybiera preferowany język wyświetlania
napisów.
• „Preferowany dodatk. język”: Wybiera drugi preferowany język
wyświetlania napisów.
34 PL
„Ustawienia audio”
• „Typ audio”: Włącza nadawanie dla osób niedosłyszących, gdy wybrano
opcję „Dla słabo słyszących”.
• „Preferowany podst. język”: Wybiera język używany w danym programie. W
przypadku niektórych kanałów cyfrowych dla danego programu dostępnych
może być kilka wersji językowych.
• „Preferowany dodatk. język”: Wybiera drugi język używany w danym
programie. W przypadku niektórych kanałów cyfrowych dla danego programu
dostępnych może być kilka wersji językowych.
• „Opis audio”: Zapewnia opis audio (narrację) informacji wizualnych, jeśli kanały
TV nadają takie informacje.
• „Poziom miksowania”: Reguluje poziom głównego wyjścia audio oraz
wyjścia Opis audio.
z
• Opcja ta jest dostępna jedynie wtedy, gdy funkcja „Opis audio” jest ustawiona jako „Wł.”.
• „Poziom dźwięku MPEG”: Reguluje poziom dźwięku plików audio MPEG.
„Ustawienia techniczne”
• „Automat. info. dot. usług”: Pozwala na wyszukanie i zapisanie nowych
usług cyfrowych, w miarę ich przybywania.
z
• „Aktualizacja oprogramowania”: Ten telewizor może odbierać aktualizacje
oprogramowania poprzez sygnał nadawczy. Aby odbierać aktualizacje w opcji
Aktualizacja systemu w menu Ustawienia techniczne należy ustawić „Wł.”. Po
znalezieniu aktualizacji użytkownik zostanie poinformowany poprzez
wyświetlenie na ekranie serii komunikatów z opisem sposobu przeprowadzenia
aktualizacji. Podczas procedury instalacji nie można odłączać odbiornika od
sieci.
• „Informacje o systemie”: Wyświetla aktualną wersję oprogramowania oraz
poziom sygnału.
• „Strefa czasu”: Pozwala ręcznie wybrać strefę czasową w kraju użytkownika,
jeśli nie jest to domyślne ustawienie czasu w danym kraju/regionie.
~
• Po wybraniu opcji „Kablowa” ta funkcja może być niedostępna w niektórych krajach.
• „Automat. czas letni/zimowy”: Ustawia opcję automatycznego
przełączania między czasem letnim a zimowym.
• „Wł.”: Automatycznie przełącza między czasem letnim a zimowym w zależności od
kalendarza.
• „Wył.”: Czas wyświetla się zgodnie z różnicą czasową ustawioną przez „Strefa
czasu”.
~
• Po wybraniu opcji „Kablowa” ta funkcja może być niedostępna w niektórych krajach.
• „Zamiana usług”: Wybierz opcję „Wł.”, aby automatycznie zmienić kanał przy
zmianie przez nadawcę transmisji oglądanego programu, aby oglądać go na
innym kanale.
„Ustawienia modułu CA”
Pozwala na dostęp do usług płatnej telewizji po uzyskaniu Modułu Dostępu Warunkowego
(CAM) i specjalnej karty. Patrz strona 21 w celu uzyskania informacji na temat położenia
gniazda
(PCMCIA).
35 PL
Korzystanie z funkcji MENU
• Zalecamy ustawienie opcji „Automat. info. dot. usług” na „Wł.”. Pozwoli to na
automatyczne dodawanie nowych usług cyfrowych. Po wybraniu opcji „Wył.” nowe usługi
cyfrowe nie zostaną automatycznie dodane, lecz pojawi się o nich informacja na ekranie.
Dostępność tej funkcji zależy od regionu lub kraju. Gdy ta funkcja nie jest dostępna,
wykonaj polecenie „Autoprogramowanie cyfrowe” w celu dodania nowych usług.
Ochrona przed dziećmi
Pozwala ograniczyć dostęp do programów w zależności od wieku. Programy, które przekraczają ustawione
ograniczenie wiekowe, mogą być oglądane tylko po wpisaniu poprawnego kodu PIN.
~
• W przypadku operatorów telewizji kablowej w Holandii kod PIN powinien być wprowadzany, jeśli kategoria wiekowa
programu jest zgodna lub wyższa niż określony wiek.
1 Przyciskami numerycznymi wpisać istniejący kod PIN.
Jeśli PIN nie został wcześniej ustawiony, pojawi się ekran, w którym należy wpisać kod PIN. Postępuj według
instrukcji „Kod PIN” podanych poniżej.
2 Naciśnij przycisk F/f, aby wybrać ograniczenie wiekowe lub „Brak” (oglądanie bez ograniczeń), a
następnie naciśnij .
3 Naciśnij przycisk
RETURN.
Kod PIN
Ustawianie kodu PIN po raz pierwszy
1 Przyciskami numerycznymi wpisać numer nowego kodu PIN.
2 Naciśnij przycisk
RETURN.
Zmiana kodu PIN
1 Przyciskami numerycznymi wpisać istniejący kod PIN.
2 Przyciskami numerycznymi wpisać numer nowego kodu PIN.
3 Naciśnij przycisk
RETURN.
z
• Kod PIN 9999 jest zawsze akceptowany.
Zmień kod PIN
Wybierz, aby zmienić kod PIN.
Ocena
rodzicielska
Wybierz wiek najmłodszego dziecka oglądającego telewizję (3–18). Wybierz opcję
„Brak”, aby nikogo nie rejestrować.
Elementy do wyboru zależą od ustawienia kraju.
Blokada
programów
cyfrowych
Zablokowanie/Odblokowanie i sprawdzenie statusu programów.
1 Przy użyciu przycisków numerycznych wprowadzić istniejący kod PIN lub
ustawić nowy.
2 Naciśnij przycisk F/f, aby przejść przez programy, i naciśnij , aby
przełączać między statusem „Zablokowany” i „Odblokowany”.
Blokada wejść
zewnętrznych
Blokuje możliwość oglądania obrazu z wejść zewnętrznych. Aby wyświetlić
zablokowane wejście wewnętrzne, wybierz opcję „Odblokowany”.
Ustawienia
Automat. start
urządzenia USB
Jeśli do portu USB włączanego telewizora jest podłączone urządzenie USB,
zostanie automatycznie włączony widok miniatur z ostatnio odtwarzanych zdjęć,
utworów lub filmów wideo.
Timer wyłączania Ustawia czas, po upływie którego telewizor automatycznie przełącza się w tryb
czuwania.
Po uruchomieniu funkcji „Timer wyłączania”, wskaźnik
panelu przednim telewizora świeci na pomarańczowo.
(Timer wyłączania) na
z
• Po wyłączeniu i ponownym włączeniu telewizora funkcja „Timer wyłączania” jest
resetowana do ustawienia „Wył.”.
• Komunikat powiadamiający zostanie wyświetlony na ekranie na jedną minutę przed
przełączeniem telewizora do trybu czuwania.
36 PL
Automat.
inicjalizacja
Uruchamia konfigurację wstępną w celu wyboru języka, kraju/regionu i lokalizacji,
a także dostrojenia wszystkich dostępnych kanałów cyfrowych i analogowych.
Zazwyczaj nie ma potrzeby wykonywania tej operacji, ponieważ język oraz kraj/
region zostały wybrane, a kanały dostrojone podczas pierwszej instalacji
telewizora. Ta opcja umożliwia jednak powtórzenie procesu (np., ponownego
strojenia telewizora po przeprowadzce).
Język
Wybiera język, w którym wyświetlane jest menu.
Logo przy
inicjalizacji
Aby odtwarzać dźwięk po włączeniu telewizora, wybierz opcję „Wł.”. Aby wyłączyć
tę funkcję, wybierz opcję „Wył.”.
Ustawienia AV
„Ustawienia AV”
Przypisuje nazwę każdemu urządzeniu podłączonemu do bocznych i tylnych
gniazd. Po wybraniu urządzenia nazwa ta będzie przez chwilę wyświetlana na
ekranie.
1 Nacisnąć przycisk F/f, aby wybrać żądane źródło sygnału wejściowego,
następnie nacisnąć przycisk .
2 Nacisnąć przycisk F/f, aby wybrać żądaną poniższą opcję, następnie
nacisnąć przycisk .
1 Nacisnąć przycisk F/f, aby wybrać żądaną literę lub cyfrę („_” dla
spacji), następnie nacisnąć przycisk g.
W razie wpisania błędnego znaku
Nacisnąć przycisk G/g, aby wybrać błędny znak. Następnie nacisnąć
przycisk F/f, aby wybrać poprawny znak.
2 Powtórzyć procedurę w punkcie 1, dopóki nazwa nie jest pełna
.
„Wejście AV2/Component”
Przełącza między wejściem Component i AV2. Po wybraniu opcji „Automat.”
telewizor sam wykryje źródło sygnał i automatycznie przełączy się na wejście
Component lub AV2.
~
• Nie jest możliwe jednoczesne używanie wejść Component i AV2.
„Słuchawki/Wyjście audio”
Ustawia wyjście dźwięku na słuchawki lub zewnętrzny system audio podłączony
do telewizora. Po wybraniu opcji „Wyjście audio” odłącz słuchawki od telewizora.
Ustawienia HDMI Umożliwia komunikację telewizora z urządzeniem zgodnym z funkcją sterowanie
przez HDMI i podłączonym do gniazd HDMI telewizora. Należy pamiętać, że
ustawienia komunikacji należy skonfigurować również w podłączonym urządzeniu.
„Sterowanie przez HDMI”: Ustawia powiązanie lub nie, obsługi telewizora i
podłączonego urządzenia, zgodnego z funkcją sterowanie przez HDMI.
„Automat. wyłącz. urządzeń”: Jeżeli ustawiono tę pozycję na „Wł.”,
podłączone urządzenie zgodne funkcją sterowania przez HDMI jest wyłączane po
przełączeniu pilotem telewizora do trybu czuwania.
„Automat. włączenie TV”: Jeśli ustawiono tę pozycję na „Wł.”, telewizor
zostanie włączony po włączeniu podłączonego urządzenia zgodnego z funkcją
sterowanie przez HDMI.
„Lista urządzeń HDMI”: Wyświetla listę podłączonych urządzeń zgodnych z
funkcją sterowanie przez HDMI.
„Klawisze sterowania urządzeniem”: Aby sterować podłączonym
urządzeniem, wybierz na pilocie telewizora funkcje przycisków.
(ciąg dalszy)
37 PL
Korzystanie z funkcji MENU
• AV1 (lub HDMI1/HDMI2/Component/PC), KABEL, SAT, WIDEO, DVD/BD, KINO
DOMOWE, GRA, KAMERA, APARAT CYFROWY, PC: Wykorzystuje jedną z
wstępnie ustawionych etykiet dla nadania nazw dla podłączonego sprzętu.
• „Edycja”: Tworzy własną etykietę.
• „Brak”: Wyłącza sterowanie z pilota telewizora.
• „Normalny tryb pracy”: Czynności podstawowe, takie jak nawigacja (w górę,
w dół, w lewo, w prawo itd).
• „Klawisze strojenia”: Podstawowe czynności i funkcje przycisków do
obsługi kanałów, takich jak PROG +/- lub (0-9). Przydatne podczas sterowania
z pilota tunerem lub dekoderem.
• „Klawisze menu”: Podstawowe czynności i funkcje przycisków HOME/
OPTIONS. Przydatne do wybierania z pilota menu odtwarzacza BD itd.
Aktualizacja
systemu z USB
Aktualizuje system TV przy użyciu pamięci USB.
Wsparcie dla
produktu
Wyświetla informacje o odbiorniku TV.
Ustawienia
fabryczne
Przywraca wszystkie ustawienia fabryczne. Po zakończeniu tego procesu
wyświetlany jest ekran ustawień początkowych.
Eco
Zerowanie
Przywraca fabryczne ustawienia opcji „Eco”.
Oszczędzanie
energii
Pozwala wybrać tryb oszczędzania energii tak, aby zmniejszyć zużycie energii
przez telewizor.
„Standardowy”: Ustawienia domyślne.
„Oszczędzanie”: Zmniejszenie zużycia energii przez telewizor.
„Obraz wyłączony”: Wyłącza obraz. Mimo wyłączonego obrazu można słuchać
dźwięków.
Tryb czuwania po Wybiera czas („1h”, „2h” lub „4h”) automatycznego przełączenia telewizora do
trybu czuwania, które nastąpi po wybranym czasie braku operacji w telewizorze.
bezczynności.
Czujnik światła
Automatycznie optymalizuje ustawienia obrazu do światła w pomieszczeniu.
~
• Nie należy zasłaniać czujnika, ponieważ może to wpływać na jego działanie. Sprawdzić
pozycję czujnika (strona 15).
Zarządzanie
energią PC
Jeśli ustawiono „Wł.”, zostanie przełączony w tryb czuwania, jeśli żaden sygnał PC
nie zostanie odebrany. Dostępne tylko dla wejścia PC .
~
• Sprawność energetyczna zmniejsza zużycie energii więc pomaga oszczędzać zmniejszając rachunki za elektryczność.
• Gdy odbiornik TV nie jest używany
– Mając na uwadze kwestie ochrony środowiska i bezpieczeństwa, zaleca się odłączenie odbiornika od źródła
zasilania, jeśli nie będzie on używany przez kilka dni.
– Ponieważ wyłączenie odbiornika telewizyjnego nie powoduje odcięcia zasilania, w celu całkowitego wyłączenia
urządzenia należy wyciągnąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda sieciowego.
– Niektóre odbiorniki mogą być jednak wyposażone w funkcje wymagające pozostawienia ich w trybie gotowości.
38 PL
Informacje dodatkowe
Instalowanie elementów
dodatkowych (uchwyt ścienny)
x Informacja dla Klientów:
Dla ochrony tego produktu i ze względów bezpieczeństwa Sony zaleca, aby instalacja telewizora
została wykonana przez dystrybutorów Sony lub przez licencjonowanych wykonawców. Nie
należy własnoręcznie wykonywać instalacji telewizora.
x Informacja dla dystrybutorów Sony i wykonawców:
Należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie wymogów bezpieczeństwa podczas
instalacji, okresowych przeglądów i konserwacji tego produktu.
Telewizor można zainstalować na uchwycie ściennym SU-WL500 (sprzedawany oddzielnie).
• Informacje na temat prawidłowego instalowania uchwytu ściennego znajdują się w jego
instrukcji obsługi.
• Zapoznaj się z rozdziałem „Odkręcanie podstawy od telewizora” (strona 9).
~
• Aby dokręcić hak, połóż telewizor ekranem do dołu na równej i stabilnej powierzchni, na której została położona gruba
i miękka tkanina.
Hak
Informacje dodatkowe
Śruba
(+PSW6 × 16)
Gruba, miękka tkanina
Otwór kwadratowy
Informacja dotycząca instalacji
Przy uchwycie ściennym SU-WL500 odstęp między ścianą i telewizorem wynosi 6 cm. Użyj tego miejsca,
aby poprowadzić kable do telewizora.
6 cm
Do instalacji tego produktu niezbędne są dostateczne kwalifikacje, aby określić, czy ściana wytrzyma
obciążenie związane z ciężarem zainstalowanego na niej telewizora. Przymocowanie tego produktu do
ściany należy powierzyć dystrybutorom firmy Sony lub licencjonowanym wykonawcom oraz zwracać
szczególną uwagę na wymogi bezpieczeństwa podczas instalacji. Sony nie ponosi odpowiedzialności za
jakiekolwiek uszkodzenia mienia lub ciała powstałe wskutek niewłaściwego obchodzenia się z produktem
lub nieprawidłowej instalacji.
39 PL
Tabela wymiarów instalacyjnych telewizora
Centralny punkt ekranu
Jednostka: cm
Wymiary monitora
Nazwa modelu
Długość dla każdego kąta montażu
Wymiar
środkowy ekranu
Kąt (0°)
Kąt (20°)
A
B
C
D
E
F
G
H
KDL-40BX440
98,0
60,1
12,2
42,7
15,1
33,3
57,0
46,1
KDL-32BX340
79,0
49,7
17,6
43,0
14,8
29,3
47,2
46,3
Wartości w powyższej tabeli mogą się nieco różnić, zależnie od sposobu instalacji.
OSTRZEŻENIE
Ściana, na której telewizor będzie zainstalowany powinna wytrzymać obciążenie co najmniej cztery razy
większe niż wynosi ciężar telewizora. Ciężar telewizora podany jest w rozdziale „Dane techniczne”
(strona 42).
40 PL
Schemat/tabela rozmieszczenia śrub i haków
Nazwa modelu
Rozmieszczenie śrub
Rozmieszczenie haków
KDL-40BX440
d, g
b
KDL-32BX340
e, g
c
Rozmieszczenie śrub
a*
b
c
Informacje dodatkowe
* Rozmieszczenie haków „a”
niemoże być wykorzystane w
tych modelach.
41 PL
Dane techniczne
System
System panelu
Panel z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym
System TV
Zależnie od wybranego kraju/regionu
Analogowe: B/G, D/K, L, I
Cyfrowe: DVB-T, DVB-C
System kodowania
kolorów
Analogowe: PAL, PAL60 (tylko wejście wideo), SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43 (tylko wejście wideo)
Cyfrowy: MPEG-2 MP@ML/HL, H.264/MPEG-4 AVC HP@L4.0, MP@L4.0
Zakres kanałów
Analogowe: 46,25 - 855,25 MHz
Cyfrowe: VHF/UHF
Wyjście dźwięku
8W + 8W
Gniazda wejść/wyjść
Antena
/
75-omowa antena zewnętrzna VHF/UHF
21-wtykowe złącze SCART, w tym wejście audio/wideo, wejście RGB, wejście S-Video i wyjście audio/
wideo TV.
AV1
COMPONENT IN/
AV2
COMPONENT IN/
AV2
COMPONENT IN
Obsługiwane formaty: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Y: 1 Vp-p, 75 omów, 0,3 V ujemna sync/PB/CB: 0,7 Vp-p, 75 omów/PR/CR: 0,7 Vp-p, 75 omów
AV2 Wejście wideo (gniazda foniczne)
Wejście audio (gniazda foniczne)
Wideo: 1080p, 1080/24p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Audio: Dwukanałowe liniowe PCM
32, 44,1 i 48 kHz, 16, 20 i 24 bity, Dolby Digital
PC (patrz strona 44)
Analogowe audio (minijack) (tylko HDMI 1)
HDMI IN 1, 2
DIGITAL AUDIO
OUT (OPTICAL)
Cyfrowe gniazdo optyczne (dwukanałowe, liniowe PCM, Dolby Digital)
AUDIO OUT, i
Wyjście audio (lewy/prawy), gniazdo słuchawek (minijack)
PC IN
Wejście PC (15 D-sub) (patrz strona 44)
G: 0,7 Vp-p, 75 omów, nie Sync na Zielony/B: 0,7 Vp-p, 75 omów/
R: 0,7 Vp-p, 75 omów, H/V Sync: Poziom TTL
Wejście audio PC (minijack)
Port USB
Gniazdo CAM (Moduł Warunkowego Dostępu)
Nazwa modelu KDL-
40BX440
32BX340
Zasilanie i inne
Wymagania dotyczące
zasilania
220–240 V AC, 50 Hz
Klasa wydajności
energetycznej
C
Wielkość ekranu (mierzona
po przekątnej)
ok. 101,6 cm / 40 cali
Zużycie
energii
ok. 80,0 cm / 32 cali
119 W
w trybie
„Dom”/
„Standardowy”
81,0 W
w trybie
„Sklep”/
„Żywy”
160 W
105 W
Średnie roczne zużycie
energii*1
165 kWh
112 kWh
Zużycie energii w trybie
czuwania*2
0,25 W
Rozdzielczość ekranu
1 920 punktów (w poziomie) × 1 080 linii (w pionie) 1 366 punkty (w poziomie) × 768 linii (w pionie)
42 PL
Nazwa modelu KDL-
40BX440
Wymiary
(z podstawą) 98,0 × 63,9 × 22,0 cm
(szer. × wys. × (bez
98,0 × 60,1 × 9,4 cm
gł.)
podstawy)
(ok.)
32BX340
Ciężar
(ok.)
(z podstawą) 13,5 kg
9,2 kg
(bez
podstawy)
8,5 kg
12,4 kg
79,0 × 53,4 × 19,3 cm
79,0 × 49,7 × 9,1 cm
Dostarczone wyposażenie
Patrz część „1: Sprawdzanie akcesoriów” na stronie 4.
Wyposażenie dodatkowe
Patrz „Instalowanie elementów dodatkowych (uchwyt ścienny)” na strona 39.
*1
Roczny pobór zużycia mocy podano dla telewizora działającego 4 godziny dziennie przez 365 dni. Rzeczywisty pobór
mocy zależy od sposobu używania telewizora.
*2 Podane zużycie energii w trybie czuwania jest osiągane po zakończeniu wykonywania przez telewizor wymaganych
procesów wewnętrznych.
Rozwiązania projektowe i dane technicznie mogą być zmieniane bez informowania.
Informacje dodatkowe
(ciąg dalszy)
43 PL
x Tabela sygnałów wejściowych PC dla złącz PC IN
i HDMI IN 1/2
Dla KDL-40BX440
Sygnały
W poziomie
(piksele)
W pionie (linie)
Częstotliwość Częstotliwość
Standard
pozioma (kHz) pionowa (Hz)
VGA
640
480
31,5
60
VGA
SVGA
800
600
37,9
60
Wytyczne VESA
XGA
1024
768
48,4
60
Wytyczne VESA
WXGA
1280
768
47,4
60
VESA
WXGA
1280
768
47,8
60
VESA
WXGA
1360
768
47,7
60
VESA
SXGA
1280
1024
64
60
VESA
HDTV
1920
1080
67,5
60
EIA
Dla KDL-32BX340
Sygnały
W poziomie
(piksele)
W pionie (linie)
Częstotliwość Częstotliwość
Standard
pozioma (kHz) pionowa (Hz)
VGA
640
480
31,5
60
VGA
SVGA
800
600
37,9
60
Wytyczne VESA
XGA
1024
768
48,4
60
Wytyczne VESA
WXGA
1280
768
47,4
60
VESA
WXGA
1280
768
47,8
60
VESA
WXGA
1360
768
47,7
60
VESA
• Niniejszy telewizor nie obsługuje funkcji Sync. na zielony oraz Sync. kompozytowej.
• Wejście PC niniejszego telewizora nie obsługuje sygnałów z przeplotem.
• Wejście PC niniejszego telewizora obsługuje sygnały opisane w powyższej tabeli o częstotliwości pionowej 60 Hz.
44 PL
Rozwiązywanie
problemów
Czarne i/lub jasne punkciki na ekranie
• Obraz na ekranie składa się z pikseli. Niewielkie czarne
plamki i/lub białe punkciki (piksele) występujące na
ekranie nie oznaczają defektu telewizora.
Brak koloru w programach
• Wybierz opcję „Zerowanie” (strona 28).
Sprawdzić, czy wskaźnik 1 (tryb czuwania)
nie miga w kolorze czerwonym.
Jeśli miga
Uruchomiona została funkcja autodiagnostyki.
Nacisnąć przycisk "/1 umieszczony z boku
telewizora, aby go wyłączyć, odłączyć przewód
sieciowy i poinformować sprzedawcę lub serwis
firmy Sony.
Jeśli nie miga
1
2
Sprawdzić problemy przedstawione w tabeli
poniżej.
Jeśli nie uda się wyeliminować problemu,
oddać telewizor do naprawy.
Brak koloru lub nieprawidłowy kolor przy sygnale
pochodzącym z gniazd
COMPONENT IN/
AV2
• Sprawdzić podłączenie gniazd
COMPONENT IN/
AV2 oraz skontrolować, czy każda wtyczka jest
dobrze włożona do odpowiedniego gniazda.
Dźwięk
Brak dźwięku, ale obraz jest dobry
• Nacisnąć 2 + lub % (Wyciszenie).
• Sprawdź, czy opcja „Głośnik” jest ustawiona na
„Głośnik TV” (strona 30).
• Jeśli jest używane wejście HDMI z Super Audio CD lub
DVD-Audio, przez wyjście DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL) może nie być przesyłany sygnał audio.
z
• Więcej informacji można uzyskać w centrum
informacyjnym firmy Sony, pod adresem lub numerem
telefonu podanym na dostarczanej gwarancji.
Brak obrazu (ekran jest ciemny), brak dźwięku
• Sprawdzić podłączenie anteny.
• Włożyć wtyczkę telewizora do gniazdka, a następnie
nacisnąć przycisk "/1 umieszczony z boku telewizora.
• Jeśli wskaźnik 1 (tryb czuwania) zapali się na
czerwono, należy nacisnąć przycisk "/1.
Brak obrazu lub brak w menu informacji
pochodzących z urządzeń podłączonych do
złącza SCART
• Nacisnąć przycisk
, aby wyświetlić listę
podłączonych urządzeń, a następnie wybrać żądany
sygnał wejściowy.
• Sprawdzić połączenie między urządzeniem
dodatkowym i telewizorem.
Podwójne obrazy lub zakłócenia
• Sprawdzić podłączenie anteny.
• Sprawdzić antenę i jej ustawienie.
Na ekranie pojawiają się tylko śnieżenie i
zakłócenia
• Sprawdzić, czy antena nie złamała się lub czy nie jest
wygięta.
• Sprawdzić, czy nie upłynął okres żywotności anteny
(3-5 lat w zwykłych warunkach, 1-2 lat w środowisku
nadmorskim).
Zakłócenia obrazu i dźwięku podczas oglądania
kanału telewizyjnego
• Wybrać opcję „ARC” (Automatyczna Regulacja
Częstotliwości) w celu uzyskania lepszego obrazu
(strona 33).
Nie można wybrać danego kanału
• Przełączyć między trybem cyfrowym i analogowym
oraz wybrać żądany kanał cyfrowy/analogowy.
Niektóre kanały są puste
• Kanał jest kodowany lub dostępny po wykupieniu
abonamentu. Wykupić abonament na usługi płatnej
telewizji.
• Na kanale pojawiają się tylko dane (brak obrazu lub
dźwięku).
• Skontaktować się z nadawcą audycji, aby uzyskać
informacje na temat transmisji.
Nie są wyświetlane kanały cyfrowe
• Skontaktować się z instalatorem, aby ustalić, czy na
danym terenie dostępna jest transmisja cyfrowa.
• Kupić antenę o większym wzmocnieniu.
Ogólne
Telewizor automatycznie wyłącza się (przełącza
się w tryb czuwania)
• Sprawdź, czy nie uruchomiono funkcji „Timer
wyłączania” (strona 36) lub „Tryb czuwania po
bezczynności.”(strona 38).
• Po 15 minutach bez odebrania sygnału i wykonania
dowolnej czynności telewizor automatycznie
przechodzi do trybu czuwania.
Zniekształcony obraz i/lub dźwięk
• Ustawić telewizor z dala od źródeł zakłóceń
elektrycznych takich jak pojazdy, motocykle, suszarki
do włosów lub innych urządzeń optycznych.
• Podczas podłączania dodatkowych urządzeń należy
zachować odpowiedni dystans od telewizora.
• Sprawdzić podłączenie anteny.
(ciąg dalszy)
45 PL
Informacje dodatkowe
Obraz
Kanały
• Kabel antenowy powinien znajdować się z dala od
innych kabli przyłączeniowych.
Pilot nie działa
• Wymienić baterie.
Urządzenie HDMI nie jest pokazane na liście
„Lista urządzeń HDMI”
• Sprawdzić, czy urządzenie jest zgodne ze
sterowaniem przez HDMI.
Jeśli wyświetlany jest na ekranie komunikat
„Tryb wystawowy: Włączony”
• Telewizor ustawiony jest w trybie „Sklep”. Należy
ponownie ustawić „Dom” w opcji „Lokalizacja” w
procedurze „Automat. inicjalizacja” (strona 7).
Gdy funkcja „Autoprogramowanie cyfrowe” nie
wykryje usług telewizji kablowej (programów).
• Sprawdź połączenie kablowe lub konfigurację
strojenia.
• Spróbuj wykonać funkcję „Autoprogramowanie
cyfrowe”, wybierając polecenie „Naziemna” zamiast
„Kablowa”.
46 PL
Szczegółowe informacje o produktach Sony
A-E7Y-100-12(1)
© 2012 Sony Corporation
Download PDF