Sony | HDR-SR10E | Sony HDR-SR10E Instrukcja obsługi

3-286-599-13(1)
Cyfrowa kamera wideo z funkcją
nagrywania i twardym dyskiem
Podręcznik kamery
Handycam
HDR-SR10E
Korzystanie z kamery
11
Czynności wstępne
18
Nagrywanie/
29
odtwarzanie
Edycja
Korzystanie z nośników
nagrywania
Dostosowywanie
ustawień kamery
56
71
76
Rozwiązywanie
100
problemów
Informacje 114
dodatkowe
Podręczny
126
skorowidz
© 2008 Sony Corporation
Przed użyciem kamery należy przeczytać
poniższe informacje
Przed rozpoczęciem eksploatacji
urządzenia należy dokładnie przeczytać
niniejszy podręcznik oraz pozostawić go
do wykorzystania w przyszłości.
Informacje dotyczące
użytkowania
„Memory Stick”
(karty nie można używać w kamerze).
„Podręcznik kamery Handycam”
(ten podręcznik)
W tym podręczniku podano informacje
dotyczące działania i obsługi kamery.
Informacje na ten temat zawiera
również „Instrukcja obsługi” (oddzielna
broszura).
Posługiwanie się przy użyciu
komputera obrazami
zarejestrowanymi kamerą
Informacje na ten temat zawiera
instrukcja „PMB Guide” znajdująca się
na dostarczonej płycie CD-ROM.
Typy kart „Memory Stick”,
których można używać w
kamerze
• Do nagrywania filmów zaleca się
użycie karty „Memory Stick PRO
Duo” o pojemności co najmniej 1 GB,
oznaczonej:
–
(„Memory Stick
Korzystanie z kamery
(„Memory Stick
• Nie chwytaj kamery za poniższe części
ani za zatyczki gniazd.
PRO Duo”)*
–
• W niniejszym podręczniku zarówno
karta „Memory Stick PRO Duo” jak i
„Memory Stick PRO-HG Duo” są
wspólnie określane jako karta
„Memory Stick PRO Duo”.
• Nie może być używany żaden inny
rodzaj karty pamięci poza
wymienionymi wyżej.
• Karta pamięci „Memory Stick PRO
Duo” może być używana wyłącznie z
urządzeniami zgodnymi ze standardem
„Memory Stick PRO”.
• Na karcie „Memory Stick PRO Duo”
ani na adapterze karty Memory Stick
Duo nie należy przyklejać etykiet itp.
• Używając karty „Memory Stick PRO
Duo” z urządzeniem zgodnym ze
standardem „Memory Stick”, umieść
kartę „Memory Stick PRO Duo” w
adapterze Memory Stick Duo.
PRO-HG Duo”)
* Symbol Mark2 oznacza, że można
używać obu kart.
• Na str. 28 zawarto informacje na temat
czasu nagrywania kart „Memory Stick
PRO Duo”.
„Memory Stick PRO Duo”/„Memory Stick
PRO-HG Duo”
(Ten rozmiar może być używany w
kamerze)
2
Ekran LCD
Akumulator
• Kamera nie jest pyłoszczelna,
kroploszczelna ani wodoszczelna.
Patrz „Informacje o obsłudze kamery”
(str. 121).
• Jeżeli migają lampki trybów
(Film)/
(Zdjęcie) (str. 23) lub
lampka ACCESS (str. 34), nie
wykonuj wymienionych niżej
czynności. Grozi to uszkodzeniem
nośnika, utratą nagranych obrazów lub
innymi usterkami.
– Wyjmowanie karty „Memory Stick
PRO Duo” z kamery
– Wyjmowanie akumulatora bądź
odłączanie zasilacza sieciowego od
kamery
– Narażanie kamery na działanie
wstrząsów mechanicznych bądź
wibracji
• Zanim kamera zostanie podłączona do
innego urządzenia za pomocą kabla,
należy się upewnić, że jego wtyk został
włożony w prawidłowy sposób. Próba
włożenia wtyku do gniazda przy użyciu
siły może uszkodzić złącze lub
spowodować niepoprawną pracę
kamery.
• Jeśli kamera ma być podłączona do
urządzenia Handycam Station,
przewody należy podłączyć do gniazd
tego urządzenia. Przewodów nie
należy podłączać zarówno do
urządzenia Handycam Station, jak i
kamery.
• Zasilacz sieciowy należy odłączać od
podstawki Handycam Station,
trzymając podstawkę Handycam
Station oraz wtyk napięcia stałego.
• Przed położeniem kamery na
podstawce Handycam Station lub
przed zdjęciem z niej kamery należy
upewnić się, że przełącznik POWER
jest przekręcony w pozycję OFF
(CHG).
Informacje o opcjach menu,
panelu LCD i obiektywie
• Wyszarzone opcje menu nie są
dostępne w bieżących warunkach
nagrywania lub odtwarzania.
• Ekran LCD został wykonany przy
użyciu wyjątkowo precyzyjnej
technologii, dzięki czemu w
rzeczywistym użyciu jest ponad 99,99%
pikseli. Na ekranie LCD mogą jednak
pojawić się czasami małe czarne lub
jasne punkty (białe, czerwone,
niebieskie lub zielone). Punkty te są
normalnym zjawiskiem wynikającym z
procesu produkcyjnego i nie mają
żadnego wpływu na jakość
nagrywanego obrazu.
3
• Programy telewizyjne, filmy, taśmy
wideo i inne materiały mogą być
chronione prawami autorskimi.
Nieautoryzowane nagrywanie takich
materiałów może być niezgodne z
prawem autorskim.
Czarny punkt
Biały, czerwony, niebieski
lub zielony punkt
• Narażenie ekranu LCD lub obiektywu
na długotrwałe bezpośrednie działanie
promieni słonecznych może
spowodować ich uszkodzenie.
• Nie wolno kierować obiektywu kamery
bezpośrednio w stronę słońca. Może to
spowodować jej uszkodzenie. Słońce
można filmować wyłącznie w
warunkach słabego oświetlenia, na
przykład o zmierzchu.
Informacje o zmianie ustawienia
języka
• Czynności operacyjne zostały
zilustrowane informacjami
wyświetlanymi na ekranie w lokalnym
języku. Przed rozpoczęciem
korzystania z kamery należy w razie
potrzeby zmienić język napisów na
ekranie (str. 24).
Informacje o nagrywaniu
• Przed rozpoczęciem nagrywania należy
sprawdzić działanie tej funkcji, aby
upewnić się, że obraz i dźwięk zostaną
nagrane bez problemów.
• Nie można uzyskać rekompensaty za
utracone nagranie, nawet jeśli
nagrywanie lub odtwarzanie nie jest
możliwe z powodu uszkodzenia
kamery, nośnika itp.
• Telewizyjne systemy kodowania
kolorów różnią się w zależności od
kraju/regionu. Odtwarzanie nagrań z
kamery możliwe jest na ekranie
telewizora pracującego w systemie
PAL.
4
Informacje o odtwarzaniu
nagranych obrazów na innych
urządzeniach
• Kamera jest zgodna ze standardem
MPEG-4 AVC/H.264 High Profile, co
umożliwia nagrywanie obrazu o jakości
HD (w wysokiej rozdzielczości). Nie
można zatem odtwarzać nagranych
kamerą obrazów o jakości HD (w
wysokiej rozdzielczości) na
urządzeniach wymienionych niżej;
– Inne urządzenia obsługujące format
AVCHD, nie obsługujące jednak
standardu High Profile
– Urządzenia niezgodne z formatem
AVCHD
Informacje o niniejszym
podręczniku
• Obrazy wizjera ekranu LCD
wykorzystane w tym podręczniku do
celów ilustracyjnych zostały wykonane
za pomocą aparatu cyfrowego i z tego
powodu w rzeczywistości mogą
wyglądać inaczej.
• W niniejszym podręczniku dysk twardy
kamery i karta „Memory Stick PRO
Duo” są nazywane „nośnikami”.
• Konstrukcja oraz dane techniczne
kamery i jej akcesoriów mogą ulec
zmianie bez powiadomienia.
Informacje o obiektywie Carl
Zeiss
Kamera jest wyposażona w obiektyw
Carl Zeiss zaprojektowany wspólnie
przez niemiecką firmę Carl Zeiss oraz
firmę Sony Corporation, który zapewnia
doskonałą jakość rejestrowanego
obrazu. Zastosowano w nim system
pomiarowy MTF przeznaczony dla
kamer wideo, a ponadto cechuje się on
jakością typową dla obiektywów firmy
Carl Zeiss. Obiektyw kamery jest
również pokryty specjalną powłoką T ,
która pozwala na zminimalizowanie
niepożądanych odbić światła i wierne
odwzorowanie kolorów.
MTF= Modulation Transfer Function.
Wartość liczbowa oznacza ilość światła,
jaka dociera od filmowanego obiektu do
obiektywu.
5
Uwagi dotyczące używania kamery
Handycam z dyskiem twardym
Zapisuj wszystkie dane
nagranych obrazów
Uwagi na temat temperatury
pracy
• Aby zapobiec utracie danych obrazów,
należy co pewien czas zapisywać nagrane
obrazy na nośnikach zewnętrznych. Zaleca
się zapisywanie danych nagrań za pomocą
komputera np. na płytach DVD-R (str. 54).
Dane obrazów również można zapisywać za
pomocą magnetowidu lub nagrywarki DVD/
HDD (str. 66).
• Jeśli temperatura kamery bardzo wzrośnie
lub spadnie, może zostać włączony system
ochronny uniemożliwiający nagrywanie/
odtwarzanie. W takim przypadku na ekranie
LCD zostanie wyświetlony odpowiedni
komunikat (str. 109).
Nie wolno powodować
wstrząsów mechanicznych ani
wibracji kamery
• Dysk twardy kamery może nie zostać
wykryty lub odtwarzanie może nie być
możliwe.
• Wstrząsów nie należy powodować zwłaszcza
podczas nagrywania/odtwarzania. Po
zakończeniu nagrywania nie wolno
powodować wstrząsów, gdy świeci lampka
ACCESS.
• Podczas korzystania z paska na ramię
(opcja) należy uważać, aby nie uderzać
kamerą w inne przedmioty.
• Nie należy korzystać z kamery w bardzo
głośnych miejscach.
Czujnik upadku
• W celu ochrony wewnętrznego dysku
twardego przed wstrząsami kamera została
wyposażona w czujnik upadku (str. 91). Gdy
ta funkcja jest włączona, podczas upadku
(przy wystąpieniu sił bezwładności) kamery
może zostać też nagrany sygnał blokujący.
Jeśli czujnik wykryje powtarzające się
upadki, odtwarzanie/nagrywanie może
zostać zatrzymane.
Uwagi dotyczące akumulatora/
zasilacza sieciowego
• Należy upewnić się, że akumulator lub
zasilacz sieciowy został odłączony przed
wyłączeniem przełącznika POWER.
6
Gdy kamera jest podłączona do
komputera
• Nie wolno formatować dysku twardego
kamery za pomocą komputera. Po
przeprowadzeniu operacji formatowania
kamera może nie działać prawidłowo.
Uwaga dotycząca używania
kamery na dużych
wysokościach
• Nie wolno włączać kamery w warunkach
niskiego ciśnienia, na wysokości
przekraczającej 3 000 metrów. Może to
spowodować uszkodzenie dysku twardego
kamery.
Uwaga dotycząca utylizacji/
przekazywania
• Nawet po przeprowadzeniu operacji
[FORMAT.NOŚNIKA] (str. 72) lub
sformatowaniu dysku twardego kamery
może się zdarzyć, że nie wszystkie dane
zostaną całkowicie usunięte z dysku
twardego. Jeśli kamera jest przekazywana
innej osobie, zaleca się przeprowadzenie
operacji [
OPRÓŻNIJ] (str. 74)
uniemożliwiającej odzyskanie danych.
Przed utylizacją kamery zaleca się także
zniszczenie korpusu urządzenia.
Jeśli nie można nagrywać/
odtwarzać obrazów, należy
wykonać operację
[FORMAT.NOŚNIKA]
• W przypadku długotrwałego używania
kamery i częstego nagrywania/usuwania
obrazów dane na nośniku mogą ulec
fragmentacji. Nie można wówczas nagrywać
ani zapisywać obrazów. W takim przypadku
najpierw należy zapisać obrazy na nośniku
zewnętrznym, a następnie przeprowadzić
operację [FORMAT.NOŚNIKA] (str. 72).
Fragmentacja 1 Słownik (str. 135)
7
Spis treści
Przed użyciem kamery należy
przeczytać poniższe informacje ... 2
Uwagi dotyczące używania kamery
Handycam z dyskiem twardym .... 6
Przykładowe obiekty i
rozwiązania ................................ 10
Korzystanie z kamery
Procedura .................................... 11
„
HOME” i „ OPTION”
- zalety dwóch typów menu ....... 15
Czynności wstępne
Etap 1: sprawdzanie dostarczonego
wyposażenia .............................. 18
Etap 2: ładowanie akumulatora ... 19
Etap 3: włączanie zasilania oraz
ustawianie daty i godziny ........... 23
Zmiana ustawień języka ................. 24
Etap 4: dostosowywanie ustawień
przed rozpoczęciem
nagrywania ................................. 25
Punkt 5: wybór nośnika ................ 26
Nagrywanie/odtwarzanie
Łatwe nagrywanie i odtwarzanie
(obsługa Easy Handycam) .......... 29
Nagrywanie .................................. 34
Zbliżenie ....................................... 36
Nagrywanie dźwięku przestrzennego z
większym wrażeniem obecności
(nagrywanie 5,1-kanałowego dźwięku
przestrzennego) .......................... 36
Szybkie uruchamianie kamery (QUICK
ON)............................................. 37
Nagrywanie obrazów nieruchomych o
wysokiej jakości podczas filmowania
(Dual Rec) .................................. 37
8
Nagrywanie przy niewystarczającym
oświetleniu (NightShot) ................ 38
Regulacja ekspozycji w przypadku
filmowania obiektów
pod światło ................................. 38
Nagrywanie w trybie lustra .............. 38
Nagrywanie szybkich scen w
zwolnionym tempie
(PŁ.WOL.NAGR.) ........................ 39
Odtwarzanie ................................. 40
Wyszukiwanie żądanej sceny wg
zakładki (Indeks klatek filmu) ........ 43
Wyszukiwanie żądanej sceny wg twarzy
(Indeks twarzy) ............................ 43
Wyszukiwanie żądanych obrazów
według daty (Date Index) ............. 44
Korzystanie z funkcji zbliżenia podczas
odtwarzania ................................ 45
Odtwarzanie serii obrazów
nieruchomych (pokaz slajdów) ..... 45
Odtwarzanie obrazu na ekranie
telewizora ................................... 46
Zapisywanie obrazów .................. 54
Edycja
Kategoria
(INNE) ..................... 56
Usuwanie obrazów ....................... 57
Przechwytywanie obrazów
nieruchomych z filmu ................. 59
Kopiowanie obrazów na kartę
„Memory Stick PRO Duo” przy
pomocy kamery........................... 60
Dzielenie filmu .............................. 62
Tworzenie listy odtwarzania ......... 63
Kopiowanie na inne urządzenia ... 66
Drukowanie nagranych obrazów
nieruchomych (drukarka zgodna ze
standardem PictBridge) .............. 69
Korzystanie z nośników
nagrywania
Kategoria
(ZARZĄDZAJ
NOŚNIKIEM) ............................... 71
Sprawdzanie informacji o
nośniku ....................................... 71
Usuwanie wszystkich obrazów
(formatowanie) ............................ 72
Zapobieganie odzyskiwaniu danych z
dysku twardego kamery ............. 74
Naprawianie pliku bazy danych
obrazu ......................................... 75
Dostosowywanie
ustawień kamery
Ustawienia dostępne w kategorii
(USTAWIENIA) na ekranie
HOME MENU ........................ 76
Korzystanie z ekranu
HOME MENU ............................. 76
Lista elementów w kategorii
(USTAWIENIA) ...................... 77
UST.FILMU KAM. ......................... 78
(Elementy związane z nagrywaniem
filmów)
UST.ZDJĘCIA KAM. ..................... 84
(Elementy związane z zapisywaniem
obrazów nieruchomych)
WYŚW.UST.OBR. ......................... 85
(Elementy związane z wyświetlaniem)
UST.DŹW./WYŚW. ....................... 87
(Elementy związane z ustawieniami
dźwięku i ekranu)
UST.WYJŚCIA .............................. 88
(Elementy związane z podłączaniem
innych urządzeń)
UST.ZEG./
JĘZ. ........................ 89
(Elementy związane z ustawieniami
zegara i języka)
UST.OGÓLNE ............................... 90
Korzystanie z ekranu
OPTION MENU............................ 92
Elementy związane z nagrywaniem na
ekranie OPTION MENU ............... 93
Elementy związane z wyświetlaniem na
ekranie OPTION MENU ............... 93
Funkcje ustawiane na ekranie
OPTION MENU ......................94
Rozwiązywanie
problemów
Rozwiązywanie problemów ........100
Wyświetlanie informacji
diagnostycznych/wskaźniki
ostrzegawcze ........................... 109
Informacje dodatkowe
Używanie kamery za granicą ......114
Struktura plików/folderów na dysku
twardym kamery i karcie „Memory
Stick PRO Duo” ........................116
Konserwacja i środki
ostrożności ...............................118
Informacje o formacie
AVCHD .................................... 118
Informacje o karcie
„Memory Stick” ......................... 118
Informacje o akumulatorze
„InfoLITHIUM” ............................ 120
Informacje o
standardzie x.v.Color ................ 121
Informacje o obsłudze
kamery ..................................... 121
Podręczny skorowidz
Identyfikacja części i
regulatorów ...............................126
Wskaźniki wyświetlane podczas
nagrywania/odtwarzania ...........132
Słownik .......................................135
Indeks .........................................136
(Inne elementy ustawień)
Uaktywnianie funkcji na ekranie
OPTION MENU ...................... 92
9
Przykładowe obiekty i rozwiązania
Sprawdzenie
swojego
uderzenia w
golfie
B PŁ.WOL.NAGR. ...................39
Nagrywanie
obrazów
nieruchomych
podczas
nagrywania
filmu
B Dual Rec ..............................37
Kwiaty w
zbliżeniu
B PORTRET ............................96
B OSTROŚĆ ...........................94
B TELE MAKRO ......................95
Ustawienie
ostrości na
psie z lewej
strony ekranu
B OSTROŚĆ ...........................94
B OSTROŚĆ PKT. ..................94
10
Dobre ujęcia
ludzi na stoku
narciarskim lub
na plaży
B Podświetlenie...................... 38
B PLAŻA................................. 96
B ŚNIEG ................................. 96
Dziecko na
scenie
oświetlone
reflektorem
B LAMPA ................................ 96
Sztuczne ognie
w całej
okazałości
B FAJERWERKI...................... 96
B OSTROŚĆ........................... 94
Śpiące dziecko
w przyćmionym
świetle
B NightShot ............................ 38
B COLOR SLOW SHTR.......... 98
Korzystanie z kamery
Procedura
Możesz niezależnie wybrać nośnik (dysk twardy lub kartę „Memory Stick PRO Duo”)
do nagrywania filmów i obrazów nieruchomych (str. 26).
b Uwagi
B Wprowadzenie (str. 18).
x Wybór nośnika (str. 26)
Korzystanie z kamery
• Wybierając nośnik dla filmów, wybierz także jakość obrazu: HD (wysoką rozdzielczość) bądź SD
(rozdzielczość standardowa).
• Domyślne ustawienia są następujące:
– Filmy są nagrywane na dysku twardym w rozdzielczości HD (High Definition).
– Obrazy nieruchome są nagrywane na dysku twardym.
• Nośniki i jakość obrazu, jaką wybierzesz, stosowane są następnie przy nagrywaniu/odtwarzaniu/
edycji.
B Nagrywanie z jakością obrazu HD (wysoka
rozdzielczość), (str. 34).
Kamera obsługuje format AVCHD „1920 × 1080/
50i” (str. 118), zapewniający piękne obrazy o
wysokiej ilości szczegółów.
b Uwagi
• Domyślnym ustawieniem jest [HD SP], oznaczające format AVCHD „1440 × 1080/50i”
(str. 78).
• „AVCHD 1080i ” jest w tym podręczniku w skrócie nazywany „AVCHD”, z wyjątkiem
przypadków, gdy musi być opisany bardziej szczegółowo.
B Odtwarzanie obrazów.
x Przeglądanie na ekranie LCD kamery (str. 40)
x Wyświetlanie na ekranie telewizora o wysokiej
rozdzielczości (str. 48)
Użytkownik może oglądać szczegółowe, doskonałej
jakości filmy w rozdzielczości HD (High Definition).
z Porady
• Aby uzyskać więcej informacji, można skorzystać z opcji [OPIS POŁ.TV] (str. 46)
wyświetlanej na ekranie po podłączaniu kamery do telewizora.
• Obrazy można odtwarzać w telewizorze o jakości obrazu SD (standardowa rozdzielczość).
11
B Zapisywanie nagranych obrazów.
x Kopiowanie obrazów z wewnętrznego
twardego dysku na kartę „Memory Stick PRO
Duo” (str. 60)
x Kopiowanie na inne urządzenia (str. 66)
Jakość skopiowanych obrazów: HD (wysoka
rozdzielczość) lub SD (standardowa rozdzielczość)
zależy od podłączonego do kamery urządzenia. Aby uzyskać szczegółowe
informacje, patrz str. 66.
x Edycja na komputerze (str. 54)
Obrazy można zaimportować w jakości HD (wysoka rozdzielczość) na
komputer, bądź zapisać je na dysku. Patrz „PMB Guide”.
B Usuwanie obrazów.
Jeżeli nośnik zapełni się, nie będzie można
nagrywać nowych obrazów. Należy wówczas
usunąć dane, które zostały uprzednio zapisane w
komputerze lub na dysku. Po usunięciu obrazów
można ponownie nagrywać nowe obrazy,
korzystając z wolnego miejsca na nośnikach
kamery.
x Usuwanie wybranych obrazów (str. 57)
x Usuwanie wszystkich obrazów ([FORMAT.NOŚNIKA], str. 72)
12
Czas nagrywania filmów (wewnętrzny dysk twardy)
Format AVCHD
Tryb nagrywania
Przybliżony czas nagrywania (godziny:minuty)
AVC HD 16M (FH)
(najwyższa jakość)*
4 godz. 50 min.
AVC HD 9M (HQ)
(wysoka jakość)**
9 godz. 40 min.
AVC HD 7M (SP)
(standardowa jakość)**
11 godz. 50 min.
AVC HD 5M (LP)
(nagrywanie wydłużone)**
15 godz. 10 min.
Korzystanie z kamery
HD (obraz w wysokiej rozdzielczości)
* Filmy są nagrywane w formacie AVCHD 1920 × 1080/50i.
** Filmy są nagrywane w formacie AVCHD 1440 × 1080/50i.
SD (obraz w standardowej rozdzielczości)
Format MPEG2
Tryb nagrywania
SD 9M (HQ)
(wysoka jakość)
Przybliżony czas nagrywania (godziny:minuty)
9 godz. 40 min.
SD 6M (SP)
(standardowa jakość)
14 godz. 30 min.
SD 3M (LP)
(nagrywanie wydłużone)
27 godz. 40 min.
z Porady
• Wartości w tabeli, takie jak 16M, pokazują średnią szybkość transmisji. Skrót M oznacza Mbps
(megabity na sekundę).
• Aby uzyskać informacje na temat czasu nagrywania dla karty „Memory Stick PRO Duo”, patrz
str. 28.
• Film nagrany w formacie HD (wysoka rozdzielczość) może zawierać maksymalnie 3 999 scen,
natomiast film w formacie SD (standardowa rozdzielczość) może zawierać 9 999 scen.
• Na dysku twardym można nagrać maksymalnie 9 999 obrazów nieruchomych. Aby uzyskać
informacje na temat karty „Memory Stick PRO Duo”, patrzstr. 84.
• Maksymalny czas ciągłego nagrywania wynosi ok. 13 godzin.
13
Kamera używa formatu VBR (Variable Bit Rate) do automatycznej regulacji jakości obrazu w celu
dostosowania się do nagrywanej sceny. Zastosowanie tej technologii powoduje wahania czasu
nagrywania na nośniku.
Filmy zawierające szybko poruszające się i złożone obrazy są nagrywane z większą szybkością
transmisji, co skraca łączny czas nagrywania.
14
Korzystanie z kamery
„ HOME” i „ OPTION”
- zalety dwóch typów menu
Ekran „
HOME MENU” - początek pracy z kamerą
(HELP)
Wyświetla opis elementu (str. 16)
Korzystanie z kamery
Kategoria
B Kategorie i elementy menu HOME MENU
Kategoria
(FILMOWANIE)
Element
Strona
Element
Strona
POŁĄCZ.USB
56
FILM*
35
OPIS POŁ.TV*
47
ZDJĘCIE*
35
PŁ.WOL.NAGR.
39
Kategoria
(ZOBACZ OBRAZY)
Element
Strona
VISUAL INDEX*
INDEX*
43
INDEX*
43
LISTA ODTW.
Kategoria
40
63
Strona
USUŃ*
57
PRZECHWYĆ ZDJ.
59
PRZEŚLIJ FILM
60
KOPIUJ ZDJĘCIE
61
EDYC
62
ED.LISTY ODTW.
63
DRUKUJ
69
(ZARZĄDZAJ
Element
Strona
UST.NOŚN.FILM.*
26
UST.NOŚNIKA ZDJ.*
26
INFO O NOŚNIKU
71
FORMAT.NOŚNIKA*
72
NAP.PL.B.D.OBR.
75
Kategoria
(INNE)
Element
Kategoria
NOŚNIKIEM)
(USTAWIENIA)
Dostosowywanie kamery (str. 76)*.
* Elementy te można także ustawić w trybie
Easy Handycam (str. 29). Informacje
dotyczące elementów dostępnych w
kategorii
(USTAWIENIA) można
znaleźć na str. 77.
15
Korzystanie z ekranu
HOME MENU
4 Dotknij odpowiedniego elementu.
Przykład: [EDYC]
1 Aby włączyć zasilanie, naciskając
zielony przycisk w środku,
przekręć przełącznik POWER w
kierunku wskazywanym strzałką.
5 Postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie.
Ukrywanie ekranu HOME MENU
Dotknij przycisku
2 Naciśnij przycisk
(HOME) A
(lub B).
(HOME) B
.
B Uzyskiwanie informacji o
funkcjach poszczególnych
elementów na ekranie HOME
MENU - HELP
1 Naciskanie przycisku
(HOME).
Zostanie wyświetlony ekran HOME
MENU.
(HOME) A
3 Dotknij odpowiedniej kategorii.
Przykład: kategoria
16
(INNE)
2 Dotknij przycisku
(HELP).
Dolna część przycisku
(HELP)
zmieni kolor na pomarańczowy.
Korzystanie z ekranu
OPTION MENU
3 Dotknij opcji, o której chcesz
uzyskać informacje.
Korzystanie z kamery
Wystarczy dotknąć ekranu podczas
wykonywania zdjęć lub odtwarzania,
aby wyświetlić dostępne w danym
momencie funkcje. Wprowadzanie
różnych ustawień stanie się łatwe.
Więcej szczegółowych informacji można
znaleźć na str. 92.
(OPTION)
Po dotknięciu elementu na ekranie
zostanie wyświetlony jego opis.
Aby zastosować opcję, dotknij
przycisku [TAK], w przeciwnym
razie dotknij przycisku [NIE].
Wyłączanie funkcji HELP
Dotknij ponownie przycisku
(HELP) w punkcie 2.
17
Czynności wstępne
Etap 1: sprawdzanie dostarczonego
wyposażenia
Należy się upewnić, że razem z kamerą
zostało dostarczone poniższe
wyposażenie.
Wartość w nawiasach oznacza liczbę
dostarczonych elementów.
Zasilacz sieciowy (1) (str. 19)
Pilot bezprzewodowy (1) (str. 130)
Okrągła bateria litowa jest już zainstalowana.
Akumulator NP-FH60 (1) (str. 19, 120)
Przewód zasilający (1) (str. 19)
Adapter 21-stykowy (str. 52)
Dotyczy tylko modelu ze znakiem
umieszczonym na spodzie kamery.
Handycam Station (1) (str. 19, 129)
CD-ROM „Handycam Application
Software” (1)
– Picture Motion Browser
(oprogramowanie)
– PMB Guide
– Podręcznik kamery Handycam (ten
podręcznik)
Komponentowy kabel A/V (1) (str. 48)
Kabel połączeniowy A/V (1) (str. 51, 66)
Kabel USB (1) (str. 68, 69)
18
„Instrukcja obsługi” (1)
Etap 2: ładowanie akumulatora
5
Lampka /CHG
(ładowanie)
4
3
Akumulator
1
2
Gniazdo DC IN
Wtyk napięcia stałego
Zasilacz sieciowy
Przełącznik
POWER
Do gniazda sieci
elektrycznej
Czynności wstępne
5
Przewód zasilający
Akumulator „InfoLITHIUM” (z serii H)
(str. 120) ładuje się po podłączeniu
go do kamery.
3 Obróć przełącznik POWER w
kierunku wskazywanym strzałką
do pozycji OFF (CHG) (opcja).
b Uwagi
• Do kamery można podłączyć wyłącznie
akumulator „InfoLITHIUM” z serii H.
1 Podłącz zasilacz sieciowy do
gniazda DC IN w podstawce
Handycam Station.
Upewnij się, że symbol v na wtyku
napięcia stałego jest skierowany ku
górze.
2 Prawidłowo podłącz przewód
zasilający do zasilacza
sieciowego i do gniazda sieci
elektrycznej.
4 Włóż akumulator, wsuwając go w
kierunku wskazywanym strzałką,
aż zatrzaśnie się we właściwym
miejscu.
5 Umieść kamerę stabilnie w
podstawce Handycam Station,
wsuwając ją do oporu.
Zaświeci się lampka /CHG
(ładowanie) i rozpocznie się
ładowanie. Po całkowitym
naładowaniu akumulatora zgaśnie
lampka /CHG (ładowanie).
b Uwagi
• Umieszczając kamerę w podstawce
Handycam Station, należy zamknąć osłonę
gniazda DC IN.
19
Zdejmowanie kamery z
podstawki Handycam Station
Wyłącz zasilanie, a następnie zdejmij
kamerę z podstawki Handycam Station,
trzymając jedną ręką kamerę, a drugą
podstawkę Handycam Station.
Odłączanie akumulatora
Przekręć przełącznik POWER do
pozycji OFF (CHG). Przesuń dźwignię
zwalniającą akumulator BATT i wyjmij
akumulator.
Dźwignia zwalniająca
akumulator BATT
b Uwagi
Ładowanie akumulatora za
pomocą samego zasilacza
sieciowego
Należy wyłączyć zasilanie, a następnie
podłączyć zasilacz sieciowy do gniazda
DC IN kamery.
Przełącznik POWER
• Po wyjęciu akumulatora lub odłączeniu
zasilacza sieciowego należy sprawdzić, czy
lampki:
(film)/
(obraz nieruchomy)
(str. 23)/ACCESS (dostęp, str. 34) są
wyłączone.
• Jeśli akumulator ma być przechowywany
przez dłuższy czas bez używania, należy
przedtem całkowicie go rozładować
(szczegóły na temat przechowywania można
znaleźć na str. 121).
Zasilanie z gniazda sieci
elektrycznej
Należy ustanowić te same połączenia,
jak przy ładowaniu akumulatora. W
takim przypadku akumulator nie będzie
rozładowywany.
Sprawdzanie stanu naładowania
akumulatora (Battery Info)
Z oznaczeniem v
po prawej stronie
Wtyk napięcia
stałego
Gniazdo DC
IN
Otwórz
osłonę
gniazda
b Uwagi
• Zasilacz sieciowy należy odłączać od gniazda
DC IN, trzymając kamerę oraz wtyk
napięcia stałego.
20
Należy ustawić przełącznik POWER w
pozycji OFF (CHG), a następnie
nacisnąć przycisk DISP/BATT INFO.
Po chwili przez około 7 sekund będą
wyświetlane informacje o stanie
akumulatora oraz przybliżony czas
nagrywania. Przytrzymanie przycisku
DISP/BATT INFO umożliwia
przedłużenie czasu wyświetlania
informacji o stanie akumulatora do
maksymalnie 20 sekund.
Akumulator
Czas
Przeciętny
nagrywania czas
ciągłego
nagrywania*
Jakość obrazu
HD
SD
150
185
70
90
160
185
80
90
NP-FH70
NP-FH100
Czas ładowania
Przybliżony czas (w minutach)
wymagany do całkowitego naładowania
kompletnie rozładowanego
akumulatora.
Czas
ładowania
NP-FH50
135
NP-FH60 (w zestawie)
135
NP-FH70
170
NP-FH100
390
355
415
170
200
370
415
180
200
• Góra: Gdy jako nośnik ustawiono dysk
twardy
Dół: Gdy jako nośnik ustawiono kartę
„Memory Stick PRO Duo”
* Przeciętny czas nagrywania to czas przy
wielokrotnym rozpoczynaniu/kończeniu
nagrywania, włączaniu/wyłączaniu zasilania i
korzystaniu z funkcji zbliżenia.
Czas nagrywania (przybliżony)
Akumulator
SD
b Uwagi
• Wszystkie wartości zostały zmierzone w
następujących warunkach:
– [TRYB NAGRYW.]: SP
– Włącza się podświetlenie wyświetlacza
LCD.
Czas odtwarzania
Przybliżony czas działania (w minutach)
całkowicie naładowanego akumulatora.
„HD” oznacza obraz o wysokiej
rozdzielczości, zaś „SD” — obraz o
standardowej rozdzielczości.
Czas nagrywania
Akumulator
Przybliżony czas działania (w minutach)
całkowicie naładowanego akumulatora.
„HD” oznacza obraz o wysokiej
rozdzielczości, zaś „SD” — obraz o
standardowej rozdzielczości.
Jakość obrazu
Czas
odtwarzania*
HD
SD
NP-FH50
95
100
95
100
NP-FH60 (w zestawie)
130
130
130
130
Akumulator
Czas
Przeciętny
nagrywania czas
ciągłego
nagrywania*
NP-FH70
205
215
205
215
Jakość obrazu
HD
NP-FH100
470
485
470
485
NP-FH50
NP-FH60
(w zestawie)
70
SD
80
HD
30
Czynności wstępne
Czas pozostały do wyczerpania akumulatora (przybliżony)
HD
SD
40
75
80
30
40
100
110
50
50
100
110
50
50
• Góra: Gdy jako nośnik ustawiono dysk
twardy
Dół: Gdy jako nośnik ustawiono kartę
„Memory Stick PRO Duo”
21
* Przy włączonym podświetleniu ekranu LCD.
Akumulator
• Przed wyjęciem akumulatora lub
odłączeniem zasilacza należy przekręcić
przełącznik POWER do pozycji OFF CHG)
i wyłączyć lampki
(film)/
(obraz
nieruchomy) (str. 23)/ACCESS (dostęp)
(str. 34).
• W następujących sytuacjach podczas
ładowania miga lampka /CHG
(ładowanie) lub informacje Battery Info
(str. 20) nie będą prawidłowo wyświetlane:
– Akumulator nie został zainstalowany
prawidłowo.
– Akumulator jest uszkodzony.
– Akumulator jest zużyty (dotyczy tylko
informacji o stanie akumulatora Battery
Info).
• Kamera nie będzie zasilana z akumulatora,
jeśli do gniazda DC IN kamery lub
podstawki Handycam Station jest
podłączony zasilacz sieciowy, nawet jeśli
przewód zasilający jest odłączony od
gniazdka sieci elektrycznej.
• W przypadku podłączenia opcjonalnej
lampy zaleca się korzystanie z akumulatora
NP-FH70 lub NP-FH100.
• Nie zaleca się używania w kamerze
akumulatora NP-FH30, ponieważ zapewnia
on krótki czas nagrywania i odtwarzania.
Czas ładowania/nagrywania/odtwarzania
• Czas zmierzony podczas pracy kamery w
temperaturze 25°C (zalecane temperatury:
od 10°C do 30°C).
• W przypadku korzystania z kamery w
niskich temperaturach czas nagrywania i
odtwarzania będzie krótszy.
• W niektórych warunkach użytkowania
kamery czas nagrywania lub odtwarzania
może być krótszy.
22
Zasilacz sieciowy
• Zasilacz sieciowy należy podłączyć do łatwo
dostępnego gniazdka sieci elektrycznej.
Zasilacz należy odłączyć od gniazdka
natychmiast, gdy wystąpią jakiekolwiek
nieprawidłowości w pracy kamery.
• Zasilacza sieciowego nie należy podłączać
do gniazdka znajdującego się w ograniczonej
przestrzeni, na przykład za meblami.
• Nie wolno zwierać wtyku napięcia stałego
zasilacza sieciowego ani styków akumulatora
żadnymi metalowymi przedmiotami. Może
to spowodować nieprawidłowe
funkcjonowanie urządzenia.
• Gdy kamera jest podłączona do sieci
elektrycznej za pośrednictwem zasilacza
sieciowego, prąd dociera do kamery nawet,
gdy jest ona wyłączona.
Etap 3: włączanie zasilania oraz
ustawianie daty i godziny
Podczas pierwszego uruchomienia
kamery należy ustawić datę i godzinę.
Jeśli data ani godzina nie zostaną
ustawione, po każdym włączeniu
kamery lub zmianie położenia
przełącznika POWER będzie
wyświetlany ekran [USTAW ZEGAR].
/
wybierz żądany obszar
geograficzny, a następnie dotknij
przycisku [DALEJ].
4 Wybierz ustawienie [CZAS
LETNI], a następnie dotknij
przycisku [DALEJ].
Dotykaj przycisku
wyświetlonego na
ekranie LCD.
Przełącznik POWER
Czynności wstępne
3 Za pomocą przycisków
(HOME)
5 Ustaw [R] (rok) przy użyciu
przycisków
/
.
1 Naciskając zielony przycisk,
obróć kilkakrotnie przełącznik
POWER w kierunku
wskazywanym przez strzałkę, aż
zaświeci się odpowiednia lampka.
(film): aby nagrywać filmy
(obraz nieruchomy): aby
rejestrować obrazy nieruchome
Gdy włączysz kamerę po raz
pierwszy, przejdź do punktu 3.
2 Dotknij kolejno opcji
(HOME)
t
(USTAWIENIA) t
[UST.ZEG./ JĘZ.] t [USTAW
ZEGAR]
6 Wybierz [M] za pomocą
przycisków
/
, a następnie
ustaw miesiąc za pomocą
przycisków
/
.
7 W ten sam sposób ustaw [D]
(dzień), godzinę i minutę, a
następnie dotknij przycisku
[DALEJ].
Zostanie wyświetlony ekran
[USTAW ZEGAR].
23
Zmiana ustawień języka
8 Sprawdź, czy zegar jest
ustawiony prawidłowo, a
następnie dotknij przycisku
.
Zegar zacznie działać.
Istnieje możliwość ustawienia
dowolnego roku aż do 2037.
Wyłączanie zasilania
Przekręć przełącznik POWER do
pozycji OFF (CHG).
b Uwagi
• Jeśli kamera nie będzie używana przez
około 3 miesiące, wbudowany akumulator
ulegnie rozładowaniu, co spowoduje
usunięcie z pamięci informacji o dacie i
godzinie. W takim przypadku należy
naładować wbudowany akumulator, a
następnie ustawić ponownie datę i godzinę
(str. 124).
• Kamera jest gotowa do filmowania po
upływie kilku sekund od włączenia. W tym
czasie nie można używać kamery.
• Osłona obiektywu otwiera się automatycznie
po włączeniu kamery. Osłona jest zamykana,
gdy wybrany zostanie ekran odtwarzania lub
wyłączone zostanie zasilanie.
• W momencie zakupu kamera jest ustawiona
w taki sposób, aby pozostawiona bez obsługi
przez około 5 minut wyłączała się
automatycznie w celu uniknięcia
rozładowania akumulatora ([AUTO WYŁ.],
str. 90).
z Porady
• Data i godzina nie są wyświetlane podczas
nagrywania, lecz są automatycznie
nagrywane na nośniku i mogą zostać
wyświetlone podczas odtwarzania (zobacz
str. 85, aby uzyskać informacje o opcji [KOD
DANYCH]).
• Informacje na ten temat znajdują się na
str. 115 w tabeli „Różnice czasu na świecie”.
• Jeśli przyciski panelu dotykowego nie
działają prawidłowo, należy odpowiednio
wyregulować jego ustawienia
(KALIBRACJA), (str. 123).
24
Ustawienia ekranu można zmienić w
taki sposób, aby komunikaty były
wyświetlane w określonym języku. Aby
wybrać język napisów na ekranie,
(HOME) t
dotknij kolejno opcji
(USTAWIENIA) t [UST.ZEG./
JĘZ.] t [
UST.JĘZYKA] (str. 89).
Etap 4: dostosowywanie ustawień przed
rozpoczęciem nagrywania
Regulacja panelu LCD
Otwórz panel LCD pod kątem 90 stopni
względem kamery (1), a następnie
obróć go pod kątem zapewniającym
najlepszą widoczność podczas
nagrywania lub odtwarzania (2).
290 stopni
(maks.)
DISP/BATT INFO
2180 stopni
(maks.)
Wyłączanie podświetlenia
ekranu LCD w celu wydłużenia
czasu pracy na akumulatorze
• Należy uważać, aby przy otwieraniu lub
regulowaniu panelu LCD nie nacisnąć przez
przypadek przycisków na ramce ekranu
LCD.
z Porady
• Jeżeli odwrócisz panel LCD o 180 stopni,
możesz zamknąć go tak, że ekran pozostanie
widoczny, znajdując się po jego zewnętrznej
stronie. Jest to wygodne podczas
odtwarzania.
• Dotknij kolejno przycisków
(HOME)
t
(USTAWIENIA) t [UST.DŹW./
WYŚW.] t [JASNOŚĆ LCD] (str. 87) i
dostosuj jasność ekranu LCD.
• Informacje są wyświetlane lub ukrywane
(wyświetl y nie wyświetlaj) zawsze po
naciśnięciu przycisku DISP/BATT INFO.
Czynności wstępne
190 stopni
względem kamery
b Uwagi
Zapinanie paska na dłoń
Zapnij pasek i chwyć prawidłowo
kamerę.
Naciśnij i przytrzymaj przez kilka
sekund przycisk DISP/BATT INFO, aż
pojawi się symbol
.
Ustawienie to ma praktyczne
zastosowanie, gdy kamera używana jest
w warunkach jasnego oświetlenia lub
gdy konieczne jest oszczędzanie energii.
Ustawienie nie ma wpływu na
nagrywany obraz. Aby włączyć
podświetlenie ekranu LCD, należy
nacisnąć i przytrzymać przez kilka
sekund przycisk DISP/BATT INFO do
momentu zniknięcia symbolu
.
25
Punkt 5: wybór nośnika
Jako nośnik do nagrywania/
odtwarzania/edycji można wybrać dysk
twardy lub kartę „Memory Stick PRO
Duo”. Ustawienie to można określić
niezależnie dla filmów i obrazów
nieruchomych.
Domyślnie jako nośnik ustawiony dla
filmów i obrazów nieruchomych jest
dysk twardy.
2 Dotknięciem wybierz żądany
nośnik i jakość zapisywanych na
nim obrazów.
oznacza jakość obrazów HD
(wysoka rozdzielczość), zaś
oznacza jakość SD (standardowa
rozdzielczość).
Dysk twardy
3 Dotknij kolejno przyciski [TAK] t
.
„Memory Stick”
Film
Obraz
nieruchomy
b Uwagi
• Na wybranym nośniku można wykonywać
operacje nagrywania, odtwarzania i edycji.
Gdy zechcesz zmienić nośnik, ponownie
dokonaj jego wyboru.
z Porady
• Wskazówki na temat czasu pozostałego do
nagrania zawarto na str. 13 i 28.
• Na str. 60 opisano kopiowanie danych
między obydwoma nośnikami.
Nośnik dla filmów został zmieniony.
Wybór nośnika dla obrazów
nieruchomych
1 Na ekranie LCD kamery
dotknięciem wybierz kolejno
opcje
(HOME) t
(ZARZĄDZAJ NOŚNIKIEM) t
[UST.NOŚNIKA ZDJ.].
Pojawi się ekran ustawień nośnika
dla obrazów nieruchomych.
Wybór nośnika dla filmów
1 Na ekranie LCD kamery
dotknięciem wybierz kolejno
opcje
(HOME) t
(ZARZĄDZAJ NOŚNIKIEM) t
[UST.NOŚN.FILM.].
Pojawi się ekran ustawień nośnika
dla filmów.
26
2 Dotknięciem wskaż żądany
nośnik.
3 Dotknij kolejno przyciski [TAK] t
3 Zamknij pokrywę gniazda karty
Memory Stick Duo.
.
Nośnik dla obrazów nieruchomych
został zmieniony.
1 Zależnie od nośnika, który ma być
sprawdzony, ustaw przełącznik
POWER w pozycji, w której zacznie
świecić dioda
(Film)/
(obraz
nieruchomy).
2 Sprawdź, ikona którego nośnika będzie
wówczas widoczna na ekranie.
Ikona nośnika
Lampka ACCESS
(„Memory Stick PRO Duo”)
2 Jeżeli jako nośnik filmów
wybrano kartę „Memory Stick
PRO Duo”, obróć przełącznik
POWER, aż zacznie świecić się
lampka
(film).
Czynności wstępne
Sprawdzenie bieżących
ustawień nośników
Jeśli przełącznik POWER znajduje
się w położeniu OFF (CHG), obróć
go, naciskając jednocześnie zielony
przycisk.
: Dysk twardy
: „Memory Stick PRO Duo”
Wkładanie „Memory Stick
PRO Duo”
Jeżeli jako nośnik wybrano kartę
„Memory Stick PRO Duo”, przygotuj
kartę „Memory Stick PRO Duo”.
Typy kart „Memory Stick”, które można
używać w kamerze, wyszczególniono na
str. 2.
Gdy włożysz do gniazda nową kartę
„Memory Stick PRO Duo”, na
wyświetlaczu LCD pojawi się ekran
[Utwórz plik bazy danych obrazu.].
1 Włóż kartę pamięci „Memory
Stick PRO Duo”.
1 Otwórz pokrywę gniazda karty
Memory Stick Duo w kierunku
wskazanym strzałką.
2 Włóż kartę pamięci „Memory Stick
PRO Duo” do gniazda Memory
Stick Duo w odpowiednim kierunku,
aż usłyszysz kliknięcie.
3 Dotknij przycisku [TAK].
Aby nagrywać na karcie „Memory
Stick PRO Duo” wyłącznie obrazy
nieruchome, dotknij [NIE].
27
Wyjmowanie karty „Memory
Stick PRO Duo”
SD (obraz w standardowej rozdzielczości)
Otwórz pokrywę gniazda karty Memory
Stick Duo i lekko popchnij kartę.
b Uwagi
• Nie otwieraj gniazda kart Memory Stick
Duo w trakcie nagrywania.
• Włożenie karty „Memory Stick PRO Duo”
do gniazda na siłę niewłaściwą stroną może
spowodować uszkodzenie karty „Memory
Stick PRO Duo”, gniazda karty Memory
Stick Duo lub danych obrazów.
• W przypadku wyświetlenia komunikatu [Nie
udało się utworzyć nowego pliku bazy
danych obrazu. Prawdopodobnie nie ma
wystarczającej ilości wolnego miejsca.] w
punkcie 3, sformatuj kartę „Memory Stick
PRO Duo” (str. 72). Pamiętaj, że
formatowanie usunie wszystkie dane
zapisane na karcie „Memory Stick PRO
Duo”.
• Wkładając lub wyjmując kartę „Memory
Stick PRO Duo” uważaj, aby karta ta nie
wyskoczyła z aparatu i nie upadła.
Pojemność i przybliżony czas
nagrywania kart „Memory Stick
PRO Duo” (jednostka: min)
Liczba w nawiasie to minimalny czas
nagrywania.
HD (obraz w wysokiej rozdzielczości)
AVC
HD
16M
(FH)
28
AVC
HD
9M
(HQ)
AVC
HD
7M
(SP)
AVC
HD
5M
(LP)
1 GB
6
(6)
10
(9)
15
(10)
20
(15)
2 GB
10
(10)
25
(20)
30
(20)
40
(35)
4 GB
25
(25)
55
(40)
65
(45)
85
(70)
8 GB
55
(55)
115
(80)
140
(100)
180
(145)
SD 9M
(HQ)
SD 6M
(SP)
SD 3M
(LP)
1 GB
10
(10)
20
(10)
35
(25)
2 GB
25
(25)
40
(25)
80
(50)
4 GB
55
(50)
80
(50)
160
(105)
8 GB
115
(100)
170
(100)
325
(215)
b Uwagi
• Liczby w tabeli podano na podstawie użycia
karty „Memory Stick PRO Duo”
wyprodukowanej przez firmę Sony
Corporation. Czas nagrywania może być
inny w zależności od warunków, w jakich
przeprowadzane jest nagrywanie,
nagrywanego obiektu, trybu [TRYB
NAGRYW.] (str. 78) oraz typu karty
„Memory Stick”.
z Porady
• Informacje dotyczące liczby obrazów
nieruchomych, które można zapisać,
znajdują się na str. 84.
Nagrywanie/odtwarzanie
Łatwe nagrywanie i odtwarzanie
(obsługa Easy Handycam)
Podczas pracy w trybie Easy Handycam prawie wszystkie ustawienia są określane
automatycznie, co umożliwia nagrywanie i odtwarzanie bez konieczności wprowadzania
szczegółowych ustawień. Zwiększa się także rozmiar czcionki ekranowej, co ułatwia
czytanie napisów. Obrazy są zapisywane na wybranym nośniku (str. 26).
Nagrywanie filmów
1 Obracaj przełącznik
POWER G w kierunku
wskazywanym przez
strzałkę, aż zaświeci
lampka
(film).
2 Naciśnij przycisk EASY I.
EASY
Na ekranie LCD zostanie
wyświetlony wskaźnik
.
3 Naciśnij przycisk START/STOP H
(lub D), aby rozpocząć
nagrywanie.*
Nagrywanie obrazów
nieruchomych
1 Obracaj przełącznik
POWER G w kierunku
wskazywanym przez
strzałkę, aż zaświeci
lampka
(obraz nieruchomy).
Nagrywanie/odtwarzanie
Jeśli przełącznik POWER znajduje się
w położeniu OFF (CHG), obróć go,
naciskając jednocześnie zielony
przycisk.
2 Naciśnij przycisk EASY I.
EASY
Na ekranie LCD zostanie
wyświetlony wskaźnik
.
3 Naciśnij delikatnie przycisk
PHOTO F, aby ustawić ostrość
A (sygnał dźwiękowy), a
następnie naciśnij do końca
przycisk B (dźwięk migawki).
[OCZEK.] b [NAGRAJ]
Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij
ponownie przycisk START/STOP.
Miga b Świeci
* Ustawienie [TRYB NAGRYW.] ma wartość [HD SP] lub [SD SP] (str. 78).
29
z Porady
• W trakcie pracy w trybie Easy Handycam twarze są wykrywane i zaznaczane ramkami
([WYKRYW.TWARZY], str. 83).
30
Odtwarzanie zapisanych filmów/obrazów nieruchomych
1 Obróć przełącznik POWER G, aby włączyć kamerę.
2 Naciśnij przycisk
(ZOBACZ OBRAZY) A (lub E).
Na ekranie LCS pojawi się obraz VISUAL INDEX (może to potrwać kilka
sekund).
Wskaźnik wyświetlany w przypadku obrazów odtworzonych/nagranych ostatnim razem (w przypadku obrazów
nieruchomych zapisywanych na karcie „Memory Stick PRO Duo” jest to wskaźnik).
Poprzednie 6 obrazów
Następne 6 obrazów
HDD
Powrót do ekranu
nagrywania
1
2
3
4
Nagrywanie/odtwarzanie
Wyszukiwanie
żądanego obrazu
według daty (str. 44)
HOME MENU
: Przejście do ekranu Indeks klatek filmu.
: Przejście do ekranu Indeks twarzy.
: Wyświetlanie filmów o jakości obrazu HD (wysoka rozdzielczość).*
: Nagrywanie obrazów nieruchomych.
* Po wybraniu filmu jakości SD (rozdzielczość standardowa) w części [UST.NOŚN.FILM.]
pojawia się symbol
(str. 26).
31
3 Rozpocznij odtwarzanie.
Filmy:
Dotknij karty
lub
i wskaż dotknięciem film, który chcesz odtworzyć.
Dotknięcie powoduje przełączanie trybu odtwarzania i pauzy
Powrót (do ekranu
VISUAL INDEX)
Początek filmu/
poprzedni film
Następny film
Data/czas
nagrywania*
Stop (przejście do
ekranu VISUAL
INDEX)
Do tyłu/do przodu
* Ustawienie [KOD DANYCH] ma wartość [DATA/CZAS] (str. 85).
z Porady
• Gdy zostanie zakończone odtwarzanie ostatniego z wybranych filmów, ponownie będzie
wyświetlany ekran VISUAL INDEX.
• Szybkość odtwarzania można zmniejszyć, dotykając podczas pauzy przycisku
/
.
• Głośność można dostosować, dotykiem wybierając opcje
(HOME) t
(USTAWIENIA)
t [USTAW.DŹWIĘKU] t [GŁOŚNOŚĆ], a następnie
/
.
Obrazy nieruchome:
Dotknij karty
, a następnie wybierz żądany obraz nieruchomy do odtworzenia.
Pokaz slajdów (str. 45)
Powrót (do ekranu
VISUAL INDEX)
Data/czas
nagrywania*
Przejście do ekranu
VISUAL INDEX
Poprzednie/następne
* Ustawienie [KOD DANYCH] ma wartość [DATA/CZAS] (str. 85).
z Porady
• Aby zmienić nośnik, wybierz go w [UST.NOŚN.FILM.]/[UST.NOŚNIKA ZDJ.] (str. 26).
32
Anulowanie pracy w trybie Easy
Handycam
Naciśnij ponownie przycisk EASY I.
Wskaźnik
zniknie z ekranu LCD.
Ustawienia menu w trybie Easy
Handycam
Naciśnij przycisk
(HOME) C (lub
B), aby wyświetlić elementy menu, w
których można wprowadzać zmiany
konfiguracji (str. 15, 76).
b Uwagi
Nieprawidłowe przyciski
podczas pracy w trybie Easy
Handycam
Nagrywanie/odtwarzanie
• Większość elementów menu automatycznie
wraca do ustawień domyślnych. Ustawienia
niektórych elementów menu są stałe. Aby
uzyskać szczegółowe informacje, patrz
str. 101.
• Nie można użyć menu
(OPTION)
MENU.
• Aby dodać efekty do nagrywanych obrazów
lub zmienić ustawienia, należy anulować
pracę w trybie Easy Handycam.
W trybie Easy Handycam nie można
używać niektórych przycisków/funkcji,
ponieważ są one ustawiane
automatycznie (str. 101). Po wybraniu
niewłaściwej operacji może zostać
wyświetlony komunikat [Nieprawidłowe
podczas działania Easy Handycam.].
33
Nagrywanie
Obrazy są zapisywane na nośniku wybranym w ustawieniach nośnika (str. 26).
Przy ustawieniach domyślnych, zarówno filmy jak i obrazy nieruchome są zapisywane
na dysku twardym.
(HOME) A
(HOME) D
PHOTO E
Osłona obiektywu
Otwiera się
automatycznie po
włączeniu zasilania.
START/STOP B
Lampka ACCESS (dysk twardy)
Lampka /CHG
(ładowanie)
START/
STOP F
Lampka
(film)/
lampka
(obraz
nieruchomy)
Lampka ACCESS
(„Memory Stick PRO
Duo”)
Przełącznik POWER C
Jeśli przełącznik POWER znajduje się w położeniu OFF (CHG), obróć
go, naciskając zielony przycisk.
34
b Uwagi
z Porady
• Jeśli lampka ACCESS świeci lub miga po
zakończeniu nagrywania, oznacza to, że
proces zapisu danych na nośniku nadal trwa.
Nie wolno narażać kamery na wstrząsy
mechaniczne ani wibracje, jak również
odłączać akumulatora ani zasilacza
sieciowego.
• Gdy wielkość pliku filmowego przekroczy
2 GB, automatycznie tworzony jest kolejny
plik.
• Typy kart „Memory Stick”, które można
używać w kamerze, wyszczególniono na
str. 2.
• Dotykając przycisku
(HOME) A (lub
D) t
(ZARZĄDZAJ
NOŚNIKIEM) t [INFO O NOŚNIKU],
można sprawdzić czas nagrania i pozostały
czas (str. 71).
Nagrywanie filmów
Nagrywanie obrazów
nieruchomych
1 Obracaj przełącznik POWER C w
kierunku wskazywanym przez
strzałkę, aż zaświeci lampka
(film).
1 Obracaj przełącznik POWER C w
kierunku wskazywanym przez
strzałkę, aż zaświeci lampka
(obraz nieruchomy).
2 Naciśnij przycisk START/STOP F
2 Naciśnij lekko przycisk PHOTO
(lub B).
[OCZEK.] b [NAGRAJ]
Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij
ponownie przycisk START/STOP
F (lub B).
Nagrywanie/odtwarzanie
E, aby ustawić ostrość
A (słychać sygnał dźwiękowy), a
następnie naciśnij do końca
przycisk B (słychać dźwięk
migawki).
Miga b Świeci
Obok wskaźnika
lub
zostanie
wyświetlony symbol
. Zniknięcie
symbolu
oznacza, że obraz został
zapisany.
z Porady
• Sposób uzyskania informacji na temat
pozostałego do nagrania czasu i liczby
możliwych do nagrania obrazów
nieruchomych opisano na str. 13, 28 i 84.
• Istnieje też możliwość nagrywania obrazów
nieruchomych w trakcie nagrywania filmu.
W tym celu naciśnij PHOTO E ([Dual
Rec], str. 37).
• Na wykrytej twarzy pojawia się ramka, i
widok takiej twarzy jest automatycznie
optymalizowany (funkcja
[WYKRYW.TWARZY], str. 83).
• Jeśli twarz zostanie wykryta podczas
nagrywania filmu, na wyświetlaczu miga
symbol
, a obraz twarzy jest zapisywany w
indeksie. Według obrazu twarzy można
odszukać wybraną scenę podczas
odtwarzania ([Indeks twarzy], str. 43).
• Można też przechwytywać obrazy
nieruchome z nagranych już filmów (str. 59).
• Tryb nagrywania można przełączyć,
dotykając kolejno przycisków
(HOME)
A (lub D) t
(FILMOWANIE) t
[FILM] lub [ZDJĘCIE].
35
Zbliżenie
Obrazy można powiększyć nawet 15krotnie w stosunku do oryginalnego
rozmiaru za pomocą dźwigni regulacji
zbliżenia lub przycisków zbliżenia na
ramce ekranu LCD.
z Porady
• Istnieje możliwość użycia funkcji [ZOOM
CYFROWY] (str. 80), aby przy nagrywaniu
filmów uzyskać zbliżenie większe niż 15krotne.
Nagrywanie dźwięku
przestrzennego z większym
wrażeniem obecności
(nagrywanie
5,1-kanałowego dźwięku
przestrzennego)
Dźwięk przestrzenny Dolby Digital 5.1ch
można nagrywać za pomocą
wbudowanego mikrofonu. Zapewnia on
realistyczny dźwięk podczas odtwarzania
filmów w urządzeniach obsługujących
dźwięk 5,1-kanałowy.
Szerokie ujęcie:
(obiektyw szerokokątny)
Wbudowany mikrofon
Bliskie ujęcie: (teleobiektyw)
Przesuń nieco dźwignię regulacji
zbliżenia, jeśli ogniskowa ma się
zmieniać powoli. Przesuń dźwignię
dalej, aby ogniskowa zmieniała się
szybciej.
b Uwagi
• Palec trzeba przez cały czas trzymać na
dźwigni regulacji zbliżenia. W razie jego
odjęcia może również zostać nagrany dźwięk
działania dźwigni.
• Nie można zmieniać szybkości regulacji
zbliżenia za pomocą przycisków zbliżenia na
ramce ekranu LCD.
• Minimalna odległość kamery od obiektu
konieczna do uzyskania ostrego obrazu
wynosi około 1 cm w przypadku obiektywu
szerokokątnego i około 80 cm w przypadku
teleobiektywu.
36
Dolby Digital 5.1 Creator, 5,1-kanałowy
dźwięk przestrzenny
Słownik (str. 135)
b Uwagi
• Przy odtwarzaniu na kamerze dźwięku
zapisanego w standardzie 5,1 kanałów, jest
on automatycznie przekształcany na wyjściu
na dźwięk dwukanałowy.
• Aby odtwarzać 5,1-kanałowy dźwięk
przestrzenny nagrany przy ustawieniu
jakości obrazu HD (wysoka rozdzielczość),
trzeba skorzystać z urządzenia zgodnego z
formatem AVCHD i obsługującego dźwięk
5,1-kanałowy.
• Gdy kamera jest podłączona za pomocą
kabla HDMI (opcja), dźwięk w filmach o
jakości obrazu HD (wysoka rozdzielczość)
jest automatycznie emitowany w standardzie
5,1.
Dźwięk filmów o jakości obrazu
SD (standardowa rozdzielczość) jest
przekształcany na dwukanałowy.
• Za pomocą dostarczonego oprogramowania
można nagrać na komputerze płytę
zawierającą filmy nagrane z użyciem
kamery. Po odtworzeniu takiej płyty w 5,1kanałowym zestawie audio można uzyskać
realistyczny dźwięk.
• Standard nagrywanego dźwięku można
wybrać w [5.1ch SURROUND] (
) lub
[2ch STEREO] (
) ([TRYB AUDIO],
str. 79).
Szybkie uruchamianie
kamery (QUICK ON)
• W trybie uśpienia pobór energii z
akumulatora jest o ok. połowę niższy niż w
trakcie nagrywania, dzięki czemu oszczędza
się energię.
• Kamera wyłącza się automatycznie, jeśli nie
jest używana przez określony czas w trybie
uśpienia. Istnieje możliwość ustawienia
czasu, po którym kamera ma automatycznie
przełączyć się w tryb uśpienia ([SZYBKIE
WYŁĄCZ.], str. 90).
Nagrywanie obrazów
nieruchomych o wysokiej
jakości podczas filmowania
(Dual Rec)
Istnieje też możliwość nagrywania
wysokiej jakości obrazów nieruchomych
w trakcie nagrywania filmu. W tym celu
naciśnij PHOTO.
b Uwagi
• Podczas nagrywania filmu nie można używać
lampy błyskowej.
• Jeżeli pojemność nośnika, na którym
zapisywane są nagrywane dane, nie jest
wystarczająca lub jeżeli nagrywasz obrazy
nieruchome w sposób ciągły, może pojawić
się wskaźnik
. Gdy wyświetlany jest
wskaźnik
, nie można nagrywać obrazów
nieruchomych.
Naciśnięcie QUICK ON powoduje
zamiast wyłączenia przejście kamery w
tryb uśpienia (tryb oszczędzania
energii). W trybie uśpienia miga lampka
QUICK ON. Aby następnym razem
rozpocząć nagrywanie w ciągu ok.
1 sekundy, ponownie naciśnij przycisk
QUICK ON.
Nagrywanie/odtwarzanie
z Porady
z Porady
z Porady
• Po ustawieniu przełącznika POWER w
pozycji
(film) rozmiar obrazów
nieruchomych przyjmuje następujące
wartości: [
3,0M] (panoramiczny 16:9)
lub [2,2M] (4:3).
• W trybie gotowości do nagrywania można
zapisywać obrazy nieruchome w taki sam
sposób, jak w przypadku, gdy świeci lampka
(obraz nieruchomy). Można również
nagrywać z użyciem lampy błyskowej.
37
Nagrywanie przy
niewystarczającym
oświetleniu (NightShot)
Port podczerwieni
Po ustawieniu przełącznika
NIGHTSHOT w pozycji ON pojawia się
wskaźnik
. Można teraz nagrywać
obrazy w miejscach o słabym
oświetleniu.
Regulacja ekspozycji w
przypadku filmowania
obiektów pod światło
Aby wyregulować ekspozycję w
przypadku filmowania obiektów pod
światło, naciśnij przycisk . (filmowanie
pod światło), co spowoduje wyświetlenie
na ekranie wskaźnika .. Aby wyłączyć
funkcję filmowania pod światło, należy
ponownie nacisnąć przycisk
. (filmowanie pod światło).
Nagrywanie w trybie lustra
b Uwagi
• Funkcje NightShot i Super NightShot
korzystają ze światła w zakresie
podczerwieni. Dlatego nie należy zasłaniać
portu podczerwieni palcami ani innymi
przedmiotami.
• Należy zdjąć obiektyw wymienny (opcja).
• Jeśli występują kłopoty z automatycznym
ustawieniem ostrości, należy ustawić ją
ręcznie ([OSTROŚĆ], str. 94).
• Nie należy używać funkcji NightShot ani
Super NightShot w dobrze oświetlonych
miejscach. Może to spowodować
nieprawidłowe funkcjonowanie urządzenia.
z Porady
• Aby nagrać jaśniejszy obraz, użyj funkcji
Super NightShot (str. 98). Aby zapisać obraz
w kolorach najbardziej zbliżonych do
oryginalnych, użyj funkcji Color Slow
Shutter (str. 98).
38
Otwórz panel LCD pod kątem 90 stopni
względem kamery (1), a następnie
obróć go o 180 stopni w stronę
obiektywu (2).
z Porady
• Na ekranie LCD pojawi się lustrzane odbicie
obrazu, ale obraz na nagraniu będzie
wyglądał normalnie.
Nagrywanie szybkich scen
w zwolnionym tempie
(PŁ.WOL.NAGR.)
Szybko poruszające się obiekty i
dynamiczne sceny, których nie można
nagrać w normalnych warunkach
filmowania, mogą być nagrywane przez
ok. 3 sekundy w zwolnionym tempie.
Funkcja ta pozwala nagrać sceny
dynamiczne, takie jak uderzenie piłki
golfowej lub odbicie piłki tenisowej.
[3s PRZED]
• [NAGRAJ DŹWIĘK]
Wybierz opcję [WŁĄCZ] (
), aby
włączyć nakładanie na film dźwięków
(np. rozmów) podczas filmów w
zwolnionym tempie (ustawieniem
domyślnym jest [WYŁĄCZ]). Kamera
umożliwia nagrywanie dźwięków przez
ok. 12 sekund, gdy w punkcie 2
wyświetlany jest komunikat
[Nagrywanie…].
b Uwagi
2 Naciśnij przycisk START/STOP.
Około 3-sekundowy film zostanie
nagrany jako film 12-sekundowy w
zwolnionym tempie.
[Nagrywanie…] zniknie po zakończeniu
nagrywania.
• Podczas nagrywania filmów ok.
3-sekundowych dźwięk nie jest nagrywany.
• Jakość obrazu [PŁ.WOL.NAGR.] jest niższa
niż w przypadku normalnie nagrywanego
filmu.
• W trybie Easy Handycam nie można używać
funkcji [PŁ.WOL.NAGR.]. Najpierw należy
wyłączyć tryb Easy Handycam.
Nagrywanie/odtwarzanie
1 Dotknij kolejno przycisków
(HOME) t
(FILMOWANIE) t
[PŁ.WOL.NAGR.].
[3s PO]
Dotknij przycisku
, aby anulować
nagrywanie w zwolnionym tempie.
Zmiana ustawienia
Dotknij karty
(OPTION) t
,a
następnie wybierz ustawienie, które
chcesz zmienić.
• [CZAS]
Po naciśnięciu przycisku START/
STOP wybierz punkt rozpoczęcia
nagrywania. Domyślnym ustawieniem
jest [3s PO].
39
Nagrywanie/odtwarzanie
Odtwarzanie
Można odtwarzać obrazy zapisywane na nośniku wybranym w ustawieniach nośnika
(str. 26).
Zgodnie z ustawieniami domyślnymi, odtwarzane są obrazy zapisane na dysku
twardym.
Osłona obiektywu
Zamyka się po wyświetleniu ekranu INDEX.
(HOME) A
Dźwignia regulacji
zbliżenia D
Przełącznik
POWER E
(HOME) B
(ZOBACZ OBRAZY) C
(ZOBACZ
OBRAZY) F
1 Obróć przełącznik POWER E, aby włączyć kamerę.
2 Naciśnij przycisk
(ZOBACZ OBRAZY) F (lub C).
Na ekranie LCD pojawi się obraz VISUAL INDEX (może to potrwać kilka
sekund).
Wskaźnik wyświetlany w przypadku obrazów odtworzonych/nagranych ostatnim razem
(B w przypadku obrazów nieruchomych zapisanych na karcie „Memory Stick PRO Duo”)
HOME MENU
Wybór obrazów
według daty
(str. 44)
Poprzednie
6 obrazów
Następne
6 obrazów
HDD
Powrót do ekranu
nagrywania
1
2
3
4
40
(OPTION)
: Przejście do ekranu Indeks klatek filmu (str. 43).
: Przejście do ekranu Indeks twarzy (str. 43).
: Wyświetlanie filmów o jakości obrazu HD (wysoka rozdzielczość).*
: Nagrywanie obrazów nieruchomych.
* Po wybraniu filmu jakości SD (rozdzielczość standardowa) w części [UST.NOŚN.FILM.]
pojawia się symbol
(str. 26).
z Porady
• Poruszając dźwignią zbliżenia D, można zmienić liczbę obrazów nieruchomych na ekranie
VISUAL INDEX wynoszącą 6 y 12. Aby ustawić tę liczbę, naciśnij kolejno przyciski
(HOME) B (lub A) t
(USTAWIENIA) t [WYŚW.UST.OBR.] t [
WYŚWIETL] (str. 86).
3 Rozpocznij odtwarzanie.
Odtwarzanie filmów
lub
i wskaż dotknięciem film, który chcesz
Dotknięcie powoduje przełączanie trybu odtwarzania i pauzy
Powrót (do ekranu INDEX)
Początek filmu/poprzedni film
Następny film
Stop (przejście do
ekranu INDEX)
(OPTION)
Nagrywanie/odtwarzanie
Dotknij karty
odtworzyć.
Do tyłu/do przodu
z Porady
• Gdy zostanie zakończone odtwarzanie ostatniego z wybranych filmów, ponownie będzie
wyświetlany ekran INDEX.
/
w trybie pauzy, aby odtworzyć film w zwolnionym tempie.
• Dotknij przycisków
• Jedno dotknięcie przycisku
/
powoduje około 5-krotne zwiększenie szybkości
przewijania do tyłu/do przodu, dwa dotknięcia — około 10-krotne, trzy dotknięcia — około 30krotne, cztery dotknięcia — około 60-krotne.
41
Oglądanie obrazów nieruchomych
Dotknij karty
odtworzenia.
, a następnie wybierz żądany obraz nieruchomy do
Powrót (do ekranu
VISUAL INDEX)
Pokaz slajdów
(str. 45)
Przejście do ekranu
VISUAL INDEX
(OPTION)
Poprzednie/Następne
Regulacja głośności
Dotknij kolejno przycisków
(OPTION) t
karta t [GŁOŚNOŚĆ], a następnie
wyreguluj głośność za pomocą przycisków
/
.
42
z Porady
• Tryb odtwarzania można przełączyć,
dotykając kolejno przycisków
(HOME)
B (lub A) t
(ZOBACZ OBRAZY)
t [VISUAL INDEX].
Wyszukiwanie żądanej
sceny wg zakładki (Indeks
klatek filmu)
1 Obróć przełącznik POWER, aby
włączyć kamerę, po czym naciśnij
przycisk
(ZOBACZ OBRAZY).
Zostanie wyświetlony ekran
VISUAL INDEX.
2 Dotknij przycisku
/ , aby wyszukać
żądaną scenę, a następnie
dotknięciem wskaż scenę, którą
chcesz odtworzyć.
Odtwarzanie rozpoczyna się od
wybranej sceny.
z Porady
• Ekran [Indeks klatek filmu] można zmienić,
dotykając kolejno przycisków
(HOME)
t
(ZOBACZ OBRAZY) t [
INDEX].
Wyszukiwanie żądanej
sceny wg twarzy (Indeks
twarzy)
Obrazy twarzy rozpoznane w trakcie
nagrywania filmu są wyświetlane na
ekranie indeksu.
Odtwarzanie filmu można rozpocząć od
wybranego obrazu twarzy.
Najpierw wybierz nośnik zawierający
film, który chcesz odtworzyć (str. 26).
Nagrywanie/odtwarzanie
Filmy można dzielić na odcinki o
określonej długości. Pierwsza scena
każdego odcinka jest wyświetlana na
ekranie INDEX. Odtwarzanie filmu
można rozpocząć od wybranej
miniatury.
Najpierw wybierz nośnik zawierający
film, który chcesz odtworzyć (str. 26).
4 Dotknij
(Indeks
klatek filmu).
Powraca do ekranu VISUAL INDEX
1 Obróć przełącznik POWER, aby
włączyć kamerę, po czym naciśnij
przycisk
(ZOBACZ OBRAZY).
Zostanie wyświetlony ekran
VISUAL INDEX.
Ustawia odstępy, w jakich mają być
tworzone miniatury scen filmu.
2 Dotknij przycisku
(Indeks
twarzy).
Powraca do ekranu VISUAL INDEX
3 Dotknij
/ , aby wybrać
żądany film.
43
3 Dotknij
/ , aby wybrać
żądany film.
4 Dotknij
/ , a następnie
dotknij żądany obraz twarzy, aby
obejrzeć zawierającą ją scenę.
Odtwarzanie rozpoczyna się od
początku sceny z wybranym obrazem
twarzy.
b Uwagi
• Niekiedy kamerze nie uda się rozpoznać
twarzy ze względu na warunki, w jakich
dokonano nagrania.
Przykład: filmowane osoby mogą nosić
okulary przeciwsłoneczne lub kapelusze lub
nie być zwrócone twarzą w stronę kamery.
• Przed rozpoczęciem nagrywania wybierz dla
ustawienia [
USTAW INDEX] wartość
[WŁĄCZ], aby rozpocząć odtwarzanie od
ekranu [
INDEX] (str. 83). Podczas
nagrywania musi świecić dioda
, a obrazy
wykrywania twarzy muszą być
przechowywane w lokalizacji [Indeks
twarzy].
b Uwagi
• Funkcji Date Index nie można używać
względem obrazów nieruchomych
nagranych na karcie „Memory Stick PRO
Duo”.
1 Obróć przełącznik POWER, aby
włączyć kamerę, po czym naciśnij
przycisk
(ZOBACZ OBRAZY).
Zostanie wyświetlony ekran
VISUAL INDEX.
2 Aby wyszukiwać filmy, dotknij
karty
lub
. Aby
wyszukiwać obrazy nieruchome,
dotknij karty
.
3 Dotknij widoczną na ekranie datę.
Daty zapisania obrazów są
wyświetlane na ekranie.
Powrót do ekranu VISUAL INDEX
z Porady
• Ekran [Indeks twarzy] można zmienić,
dotykając kolejno przycisków
(HOME)
t
(ZOBACZ OBRAZY) t [
INDEX].
Wyszukiwanie żądanych
obrazów według daty (Date
Index)
Kamera umożliwia efektywne
wyszukiwanie żądanych obrazów
według daty.
Najpierw wybierz nośnik zawierający
obraz, który chcesz odtworzyć (str. 26).
44
4 Dotknij
/ , aby wybrać datę
żądanego obrazu nieruchomego,
a następnie dotknij
.
Obrazy dla danej daty są wyświetlane
na ekranie VISUAL INDEX.
z Porady
• Na ekranie [Indeks klatek filmu]/[Indeks
twarzy] można użyć funkcji Date Index,
wykonując czynności opisane w punktach od
3 do 4.
Odtwarzanie serii obrazów
nieruchomych (pokaz
slajdów)
Korzystanie z funkcji
zbliżenia podczas
odtwarzania
Dotknij przycisku
na ekranie
odtwarzania obrazów nieruchomych.
Pokaz slajdów rozpocznie się od
wybranego obrazu nieruchomego.
Dotknij przycisku
, aby zatrzymać
pokaz slajdów.
Aby uruchomić go ponownie, dotknij
jeszcze raz przycisku
.
b Uwagi
Nagrywanie/odtwarzanie
Obrazy nieruchome można powiększać
w zakresie od 1,1 do 5-krotnego
powiększenia rozmiaru oryginalnego.
Ustawienia powiększenia można
regulować za pomocą dźwigni regulacji
zbliżenia lub przycisków zbliżenia na
ramce ekranu LCD.
• Podczas wyświetlania pokazu slajdów nie
można korzystać z funkcji zbliżenia podczas
odtwarzania.
1 Odtwórz obraz nieruchomy, który
chcesz powiększyć.
2 Powiększ obraz nieruchomy za
pomocą przełącznika T
(teleobiektyw).
Ekran zostanie otoczony ramką.
3 Dotknij ekranu w miejscu, w którym
chcesz umieścić środek ramki.
4 Wyreguluj powiększenie, korzystając
z przycisków W (obiektyw
szerokokątny)/T (teleobiektyw).
Aby anulować, dotknij przycisku
z Porady
• Pokaz slajdów można także odtworzyć,
dotykając kolejno przycisków
(OPTION) t karta
t
[POK.SLAJDÓW] na ekranie VISUAL
INDEX.
• Ciągły pokaz slajdów można uruchomić,
wybierając ustawienie
(OPTION) t
karta
t [UST.POK.SLAJD.].
Ustawienie domyślne to [WŁĄCZ]
(odtwarzanie ciągłe).
.
45
Odtwarzanie obrazu na ekranie
telewizora
Sposób połączenia oraz jakość obrazu
(HD (wysoka rozdzielczość)/SD
(standardowa rozdzielczość))
oglądanego na ekranie telewizora zależy
od rodzaju telewizora i użytych złączy.
Podłącz dostarczony zasilacz sieciowy
jako źródło zasilania kamery (str. 19).
Dodatkowe informacje można znaleźć w
instrukcji obsługi podłączanego
urządzenia.
b Uwagi
• Podczas nagrywania ustaw opcję
[X.V.COLOR] na wartość [WŁĄCZ], aby
odtworzyć obraz na ekranie telewizora
zgodnego z standardem x.v.Color (str. 80).
Podczas odtwarzania niektóre ustawienia w
telewizorze mogą wymagać regulacji.
Szczegółowe informacje na ten temat można
znaleźć w instrukcji obsługi telewizora.
Zdalne
złącze A/V
Procedura
Postępując zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie LCD ([OPIS
POŁ.TV]), można z łatwością podłączyć
kamerę do telewizora.
Wybierz używane gniazdo jako
źródło sygnału w telewizorze.
Odpowiednie informacje można
znaleźć w instrukcji obsługi telewizora.
r
Podłącz kamerę do telewizora,
korzystając z instrukcji [OPIS
POŁ.TV].
r
Wprowadź odpowiednie ustawienia
wyjścia w kamerze (str. 48).
46
b Uwagi
• Zarówno kamera, jak i podstawka
Handycam Station są wyposażone w gniazdo
Zdalne złącze A/V lub A/V OUT (str. 126,
129). Podłącz kabel połączeniowy A/V lub
kabel A/V komponentowy do podstawki
Handycam Station lub bezpośrednio do
kamery. Kabli połączeniowych A/V ani
komponentowych kabli A/V nie należy
podłączać jednocześnie do podstawki
Handycam Station i kamery, ponieważ mogą
pojawić się zakłócenia obrazu.
Wybieranie najlepszej
metody połączenia kamery
z komputerem - OPIS
POŁ.TV
Kamera sugeruje najlepszą metodę
podłączenia do telewizora.
1 Włącz kamerę i dotknij kolejno
(HOME) t
POŁ.TV].
(INNE) t [OPIS
2 Dotknij odpowiedzi wyświetlonej
na ekranie.
Nagrywanie/odtwarzanie
Jeśli element nie jest wyświetlany na
ekranie, dotknij przycisk
/ , aby
zmienić stronę.
W tym samym czasie możesz
wykonać odpowiednie połączenie
kamery z telewizorem.
47
Podłączenie kamery do telewizora o wysokiej rozdzielczości
Obrazy nagrane z jakością obrazu HD (wysoka rozdzielczość) są odtwarzane z jakością
obrazu HD (wysoka rozdzielczość). Obrazy nagrane z jakością obrazu SD
(standardowa rozdzielczość) są odtwarzane z jakością obrazu SD (standardowa
rozdzielczość).
t (str. 48)
t (str. 49)
: Przepływ sygnału
Typ
A
Kamera
1
Kabel
Telewizor
Komponentowy kabel
A/V (w zestawie)
(Zielony) Y
Ustawienie HOME
MENU
(USTAWIENIA)
t [UST.WYJŚCIA] t
[ZŁOŻONY] t [1080i/
576i] (str. 88)
(Niebieski) PB/CB
(Czerwony) PR/CR
(Biały)
(Czerwony)
b Uwagi
• Jeżeli podłączony zostanie jedynie sygnał wideo, dźwięk nie będzie emitowany. Aby uzyskać
także sygnał dźwiękowy, podłącz także białe i czerwone wtyki.
48
: Przepływ sygnału
Typ
B
Kamera
2
Kabel
Telewizor
Kabel HDMI (opcja)
Ustawienie HOME
MENU
HDMI
IN
b Uwagi
Nagrywanie/odtwarzanie
• Użyj kabla HDMI z logo HDMI.
• Użyj kabla HDMI z wtykiem mini na jednym końcu (dla kamery) i z wtykiem odpowiednim do
połączenia z telewizorem na drugim końcu.
• Jeśli w obrazach nagrane są sygnały ochrony praw autorskich, gniazdo HDMI OUT w korpusie
kamery nie przesyła obrazów.
• Niektóre telewizory mogą nie działać prawidłowo (np. brak dźwięku lub obrazu) z tym
połączeniem.
• Nie należy łączyć kablem HDMI gniazda HDMI OUT kamery oraz gniazda HDMI OUT
urządzenia zewnętrznego. Może to spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie urządzenia.
• Jeżeli podłączone urządzenie obsługuje dźwięk przestrzenny 5,1-kanałowy, filmy nagrane w
jakości HD (wysoka rozdzielczość) są automatycznie emitowane z dźwiękiem przestrzennym w
standardzie 5,1. W przypadku filmów nagranych w jakości SD (standardowa rozdzielczość)
dźwięk jest przekształcany na dźwięk dwukanałowy.
Podłączenie kamery do telewizora 16:9 (panoramiczny) lub
4:3
Obrazy nagrane z jakością obrazu HD (wysoka rozdzielczość) są konwertowane na
(SD standardową rozdzielczość) i odtwarzane. Obrazy nagrane z jakością obrazu SD
(standardowa rozdzielczość) są odtwarzane z jakością obrazu SD (standardowa
rozdzielczość).
t (str. 50)
t (str. 50)
t (str. 51)
49
Ustawianie proporcji obrazu zgodnie z podłączonym telewizorem
(16:9/4:3)
Dla opcji [TYP TV] wybierz ustawienie [16:9] lub [4:3] odpowiednio do typu telewizora
(str. 88).
b Uwagi
• W przypadku odtwarzania nagranego filmu o jakości obrazu SD (standardowa rozdzielczość) na
ekranie telewizora 4:3, który nie jest zgodny z sygnałem 16:9, dotknij kolejno przycisków
(HOME) t
(USTAWIENIA) t [UST.FILMU KAM.] t [WYBÓR SZEROK] t [4:3]
podczas nagrywania obrazu na kamerze (str. 79).
: Przepływ sygnału
Typ
C
Kamera
1
Kabel
Telewizor
Komponentowy kabel A/
V (w zestawie)
(Zielony) Y
Ustawienie HOME
MENU
(USTAWIENIA)
t [UST.WYJŚCIA] t
[ZŁOŻONY] t [576i]
(str. 88)
(Niebieski) PB/CB
(Czerwony) PR/CR
(Biały)
(Czerwony)
(USTAWIENIA)
t [UST.WYJŚCIA] t
[TYP TV] t [16:9]/
[4:3]* (str. 88)
b Uwagi
• Jeżeli podłączony zostanie jedynie sygnał wideo, dźwięk nie będzie emitowany. Aby uzyskać
także sygnał dźwiękowy, podłącz także białe i czerwone wtyki.
D
(USTAWIENIA)
t [UST.WYJŚCIA] t
[TYP TV] t [16:9]/
[4:3]* (str. 88)
Kabel połączeniowy A/V ze
złączem S VIDEO (opcja)
1
(Biały)
(Czerwony)
(Żółty)
b Uwagi
• Gdy podłączony jest wtyk S VIDEO (kanał S VIDEO), sygnały audio nie są przesyłane. Aby
emitować także sygnał dźwiękowy, podłącz białe i czerwone wtyki do gniazd wejściowych audio w
telewizorze.
• Takie połączenie zapewnia wyższą rozdzielczość obrazu w porównaniu z kablem połączeniowym
A/V (typu
).
50
: Przepływ sygnału
Typ
E
Kamera
1
Kabel
Telewizor
Kabel połączeniowy A/V
(w zestawie)
(Żółty)
(Biały)
Ustawienie HOME
MENU
(USTAWIENIA)
t [UST.WYJŚCIA] t
[TYP TV] t [16:9]/
[4:3]* (str. 88)
(Czerwony)
* Dostosuj ustawienie opcji [TYP TV] do posiadanego telewizora.
Nagrywanie/odtwarzanie
51
W przypadku połączenia kamery
z telewizorem za pośrednictwem
magnetowidu
Podłącz kamerę do wejścia LINE IN w
magnetowidzie, używając kabla
połączeniowego A/V. Ustaw przełącznik
sygnału wejściowego w magnetowidzie
na pozycji LINE (VIDEO 1, VIDEO 2
itd.).
Gdy telewizor jest monofoniczny
(wyposażony tylko w jedno
gniazdo wejściowe audio)
Podłącz żółty wtyk kabla
połączeniowego A/V do gniazda wejścia
wideo magnetowidu, a biały lub
czerwony wtyk (lewy lub prawy kanał)
do gniazda wejścia audio w telewizorze
lub w magnetowidzie.
Gdy telewizor/magnetowid jest
wyposażony w adapter 21stykowy (EUROCONNECTOR)
Użyj adaptera 21-stykowego
dostarczonego z kamerą (dotyczy tylko
modeli ze znakiem
umieszczonym na
spodzie kamery). Adapter ten jest
przeznaczony tylko do wyprowadzania
sygnału.
b Uwagi
• Gdy do przesyłania obrazów jest używany
kabel połączeniowy A/V, obraz ma jakość
SD (standardowa rozdzielczość).
52
z Porady
• Jeżeli podłączysz kamerę do telewizora w
celu wyświetlania w nim zapisanych w niej
obrazów za pomocą więcej niż jednego
rodzaju kabli, gniazda wejściowe będą
traktowane przez urządzenie z zachowaniem
następującej kolejności ważności:
HDMI t komponentowy t S VIDEO t
wideo.
• Interfejs HDMI (High Definition
Multimedia Interface) służy do przesyłania
sygnałów audio/wideo. Gniazdo HDMI
OUT przesyła wysokiej jakości obrazy i
cyfrowy dźwięk.
„PhotoTV HD” - informacje
Kamera jest zgodna ze standardem
„PhotoTV HD”. Standard „PhotoTV
HD” umożliwia bardzo szczegółowy,
niemal fotograficzny, zapis ukrytych
faktur i barw. Podłączając urządzenia
Sony zgodne ze standardem PhotoTV
HD za pomocą kabla HDMI* lub kabla
komponentowego A/V**, można cieszyć
się całkiem nowym wymiarem fotografii
o jakości w pełni zgodnej ze standardem
HD.
* Wyświetlając zdjęcia, telewizor
automatycznie przełączy się na odpowiedni
tryb.
** Nie będzie konieczne wprowadzanie
jakichkolwiek ustawień w telewizorze.
Szczegółowe informacje na ten temat można
znaleźć w instrukcji obsługi telewizora
zgodnego ze standardem PhotoTV HD.
Korzystanie z „BRAVIA”
Sync
Odtwarzaniem można sterować za
pomocą pilota telewizora, podłączywszy
uprzednio kamerę do odbiornika TV
zgodnego ze standardem „BRAVIA”
Sync wprowadzonego na rynek w roku
2008 lub później przy użyciu kabla
HDMI.
1 Połącz kamerę z telewizorem*
zgodnym ze standardem
„BRAVIA” Sync przy użyciu kabla
HDMI (opcja).
Pozwala on wykonywać następujące
czynności:
– wyświetlać
(ZOBACZ OBRAZY) z
(HOME) za pomocą przycisku
SYNC MENU;
– wyświetlać ekran typu INDEX, na
przykład VISUAL INDEX, naciskając
przyciski w górę/w dół/w lewo/w prawo/
enter na pilocie telewizora, i odtwarzać
wybrane filmy lub zdjęcia;
b Uwagi
• Aby ustawić kamerę, dotknij przycisku
(HOME) t
(USTAWIENIA) t
[UST.OGÓLNE] t [STER.PRZEZ
HDMI] t [WŁĄCZ] (opcja).
• Ustaw również telewizor. Szczegółowe
informacje na ten temat można znaleźć w
instrukcji obsługi telewizora.
z Porady
• Wyłączenie telewizora spowoduje
jednoczesne wyłączenie kamery.
Nagrywanie/odtwarzanie
Kabel HDMI
3 Do obsługi użyj pilota telewizora.
2 Włącz kamerę.
Sygnał telewizyjny zostanie
automatycznie przełączony i na
ekranie telewizora zostanie
wyświetlony obraz z kamery.
53
Zapisywanie obrazów
Obrazy są zapisywane na nośniku wybranym w ustawieniach nośnika (str. 26). Ze względu
na ograniczoną pojemność nośników upewnij się, że dane obrazów są zapisywane na
nośniku zewnętrznym, np. na płycie DVD-R lub na komputerze.
z Porady
• Obrazy zapisane na dysku twardym można skopiować na kartę „Memory Stick PRO Duo” za
pomocą funkcji kamery (str. 60).
Zapisywanie obrazów za pomocą komputera
Za pomocą programu „Picture Motion Browser” dostarczonego na załączonym do
kamery dysku CD-ROM można zapisywać obrazy nagrywane kamerą w jakości HD
(wysoka rozdzielczość) lub w jakości SD (standardowa rozdzielczość).
W razie potrzeby obrazy o jakości HD (wysoka rozdzielczość) można ponownie
skopiować z komputera do kamery. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz „PMB
Guide”.
Tworzenie płyty za pomocą aplikacji One Touch
(One Touch Disc Burn)
Obrazy nagrane na dysku twardym kamery można bez
problemu zapisywać bezpośrednio na płytach DVD. Wystarczy
nacisnąć przycisk
(DISC BURN).
Zapisywanie obrazów na komputerze (Easy PC
Back-up)
Obrazy nagrane za pomocą kamery można zapisywać na dysku
twardym komputera.
Tworzenie płyty zawierającej wybrane obrazy
Obrazy skopiowane do komputera można zapisać na płycie.
Można je także edytować.
Zapoznaj się z załączoną broszurą „Instrukcja obsługi”.
54
Zapisywanie obrazów po podłączeniu kamery do innych
urządzeń
Podłączanie za pomocą kabla połączeniowego A/V
Istnieje możliwość kopiowania filmów zarejestrowanych z
jakością obrazu SD (standardowa rozdzielczość).
Podłączanie za pomocą kabla USB
Istnieje możliwość kopiowania filmów zarejestrowanych z
jakością obrazu HD (wysoka rozdzielczość) lub SD
(standardowa rozdzielczość).
Nagrywanie/odtwarzanie
Patrz str. 66.
55
Edycja
Kategoria
(INNE)
Ta kategoria pozwala edytować
zapisane na nośnikach obrazy. Możesz
też korzystać z kamery, podłączając ją
do innych urządzeń.
POŁĄCZ.USB
Podłączanie kamery do komputera itp.
za pomocą kabla USB.
Aby uzyskać informacje na temat
podłączania kamery do komputera,
patrz „Instrukcja obsługi”.
OPIS POŁ.TV
Kategoria
(INNE)
Lista elementów
USUŃ
Usuwanie obrazów zapisanych na
nośnikach (str. 57).
PRZECHWYĆ ZDJ.
Zapisywanie wybranej klatki nagranego
filmu jako nieruchomy obraz (str. 59).
PRZEŚLIJ FILM
Kopiowanie filmów zapisanych na
twardym dysku na kartę „Memory Stick
PRO Duo” (str. 60).
KOPIUJ ZDJĘCIE
Kopiowanie obrazów nieruchomych
zapisanych na twardym dysku na kartę
„Memory Stick PRO Duo” (str. 61).
EDYC
Edycja obrazów (str. 62).
ED.LISTY ODTW.
Tworzenie i edycja list odtwarzania
(str. 63).
DRUKUJ
Drukowanie obrazów nieruchomych za
pomocą podłączonej drukarki zgodnej
ze standardem PictBridge (str. 69).
56
Pomoc przy wyborze odpowiedniego
połączenia kamery z danym
urządzeniem (str. 46).
Usuwanie obrazów
Obrazy nagrane na nośnikach można
usunąć za pomocą funkcji kamery.
b Uwagi
• Przywrócenie usuniętych obrazów nie jest
możliwe.
• Podczas usuwania obrazów nie należy
odłączać od kamery akumulatora ani zasilacza
sieciowego. Może to spowodować
uszkodzenie nośnika.
• Nie wyjmuj karty „Memory Stick PRO Duo”
w trakcie usuwania z niej obrazów.
• Jeżeli obrazy na karcie „Memory Stick PRO
Duo” są chronione przed zapisem przez inne
urządzenie, nie można ich z niej usunąć.
3 Dotknij przycisku [
[
USUŃ] lub
USUŃ].
4 Dotknięciem wskaż film, który
chcesz usunąć.
z Porady
Wybrany film zostanie oznaczony
symbolem .
Naciśnij i przytrzymaj film na ekranie
LCD, aby potwierdzić jego wybór.
Dotknij przycisku
, aby wrócić do
poprzedniego ekranu.
5 Dotknij kolejno przycisków
Usuwanie filmów
[TAK] t
Miejsce na nośniku kamery można
zwolnić, usuwając z niego obrazy.
Aby sprawdzić, ile wolnego miejsca
pozostało na nośniku, należy użyć
polecenia [INFO O NOŚNIKU]
(str. 71).
Najpierw wybierz nośnik zawierający
film, który chcesz usunąć (str. 26).
b Uwagi
Usunięcie wszystkich filmów na
raz
W punkcie 3 dotknij kolejno opcji [
USUŃ WSZ.]/[
USUŃ WSZ.] t
[TAK] t [TAK] t
.
Jednoczesne usuwanie
wszystkich filmów nagranych
tego samego dnia
1 Dotknij kolejno przycisków
1 W punkcie 3, dotknij polecenie [
USUŃ wg daty]/[
USUŃ wg
daty].
(INNE) t [USUŃ].
2 Dotknij przycisku [
t
.
• Ważne dane należy przechowywać na
nośnikach zewnętrznych (str. 54).
(HOME) t
Edycja
• Jednocześnie można wybrać do 100 obrazów.
• Obraz wyświetlany na ekranie odtwarzania
można usunąć za pomocą MENU
(OPTION).
• Aby usunąć wszystkie obrazy zapisane na
nośniku i odzyskać całe znajdujące się na
nim miejsce, należy nośnik sformatować
(str. 72).
USUŃ].
57
2 Dotknij
/ , aby wybrać datę
nagrania żądanego filmu, a następnie
dotknij
.
Filmy nagrane w wybranym dniu
zostaną wyświetlone na ekranie.
Dotknij filmu na ekranie LCD, aby
potwierdzić jego wybór. Dotknij
przycisku
, aby wrócić do
poprzedniego ekranu.
3 Dotknij kolejno przycisków
[TAK] t
.
5 Dotknij kolejno przycisków
[TAK] t
t
.
t
b Uwagi
• Jeśli usuwany film znajduje się na liście
odtwarzania (str. 63), zostanie z niej
usunięty.
Usuwane obrazów
nieruchomych
Usunięcie wszystkich
nieruchomych obrazów na raz
W punkcie 3, dotknij przycisk [
USUŃ WSZ.] t [TAK] t [TAK] t
.
Najpierw wybierz nośnik zawierający
nieruchomy obraz, który chcesz usunąć
str. 26).
Jednoczesne usuwanie
wszystkich obrazów
nieruchomych zapisanych tego
samego dnia
1 Dotknij kolejno przycisków
Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy,
gdy jako nośnik wybrano wewnętrzny
dysk twardy.
(HOME) t
(INNE) t [USUŃ].
2 Dotknij przycisku [
USUŃ].
3 Dotknij przycisku [
USUŃ].
4 Dotknij obrazu nieruchomego,
który chcesz usunąć.
Wybrany obraz nieruchomy zostanie
oznaczony symbolem .
58
Naciśnij i przytrzymaj obraz
nieruchomy na ekranie LCD, aby
potwierdzić wybór.
Dotknij przycisku
, aby wrócić do
poprzedniego ekranu.
1 W punkcie 3, dotknij polecenie
[
USUŃ wg daty].
2 Dotknij
/ , aby wybrać datę
nagrania żądanego obrazu
nieruchomego, a następnie dotknij
.
Obrazy nieruchome nagrane w
wybranym dniu zostaną wyświetlone
na ekranie.
Dotknij wybrany obraz na ekranie
LCD, aby potwierdzić jego wybór.
Dotknij przycisku
, aby wrócić do
poprzedniego ekranu.
3 Dotknij kolejno przycisków
[TAK] t
.
t
Przechwytywanie obrazów
nieruchomych z filmu
Możesz zapisać wybraną klatkę
nagranego filmu jako nieruchomy obraz.
Najpierw wybierz nośnik zawierający
filmy oraz nośnik, na którym chcesz
zapisywać obrazy nieruchome (str. 26).
1 Dotknij kolejno przycisków
(HOME) t
(INNE) t
[PRZECHWYĆ ZDJ.].
Zostanie wyświetlony ekran
[PRZECHWYĆ ZDJ.].
Aby kontynuować
przechwytywanie
Dotknij
, a następnie wykonaj
czynności opisane w punktach od 3 do 4.
Aby przechwycić obraz nieruchomy z
innego filmu, dotknij
, a następnie
wykonaj czynności opisane w punktach
od 2 do 4.
Aby ukończyć przechwytywanie
Dotknij kolejno przyciski
t
.
b Uwagi
2 Dotknięciem wskaż film, z
Rozpocznie się odtwarzanie
wybranego filmu.
3 Dotknij
w miejscu, w którym
chcesz przechwycić obraz.
Odtwarzanie filmu zostanie
wstrzymane.
4 Dotknij przycisku
Edycja
którego chcesz przechwycić
obraz.
• Rozmiar obrazu jest ustalany w zależności
od jakości filmu:
–[
2,1M] z jakością obrazu w formacie
HD (wysoka rozdzielczość)
–[
0,2M] w formacie 16:9
(panoramiczny) z jakością obrazu SD
(rozdzielczość standardowa)
– [VGA(0,3M)] w formacie 4:3 z jakością
obrazu SD (rozdzielczość standardowa)
• Nośnik, na którym chcesz zapisywać
nieruchome obrazy, powinien mieć
wystarczająco dużo wolnego miejsca.
• Data i godzinia przechwyconych obrazów są
takie same, jak data i czas nagrania filmów, z
których pochodzą.
• Jeżeli film, z którego przechwytujesz, nie
posiada kodu daty, jako data i czas nagrania
obrazu nieruchomego ustawiona zostanie
data i czas jego przechwycenia.
.
Przechwycony obraz nieruchomy
zostanie zachowany na nośniku
wybranym w [UST.NOŚNIKA ZDJ.]
(str. 26).
Po zakończeniu przechwytywania na
ekranie ponownie pojawi się
wstrzymany film.
59
Kopiowanie obrazów na kartę „Memory
Stick PRO Duo” przy pomocy kamery
Kopiowanie filmów
Filmy zapisane na wewnętrznym
twardym dysku kamery można
kopiować na kartę „Memory Stick PRO
Duo”.
Przed rozpoczęciem operacji włóż do
kamery kartę „Memory Stick PRO
Duo”.
2 Dotknięciem wybierz jakość
filmu, jaki chcesz skopiować.
[
t
PRZEŚLIJ]: Aby
skopiować filmy o jakości obrazu HD
(wysoka rozdzielczość)
[
t
PRZEŚLIJ]: Aby
skopiować filmy o jakości obrazu SD
(standardowa rozdzielczość)
b Uwagi
• W wypadku nagrywania filmu na karcie
„Memory Stick PRO Duo” pierwszy raz
należy utworzyć plik bazy danych obrazów,
dotykając przycisku
(HOME) t
(ZARZĄDZAJ NOŚNIKIEM) t
[NAP.PL.B.D.OBR.] (str. 75).
• Podłącz kamerę do gniazda sieci
elektrycznej przy użyciu zasilacza sieciowego
znajdującego się w zestawie, aby nie
dopuścić do rozładowania się kamery w
trakcie kopiowania.
z Porady
• Po skopiowaniu film źródłowy nie zostaje
usunięty.
• Skopiowane zostaną wszystkie obrazy
znajdujące się na liście odtwarzania.
• Obrazy nagrane za pomocą tej kamery i
zapisane na nośniku są nazywane
„oryginałami”.
1 Dotknij kolejno przycisków
(HOME) t
(INNE) t
[PRZEŚLIJ FILM].
Zostanie wyświetlony ekran
[PRZEŚLIJ FILM].
60
3 Dotknięciem wybierz rodzaj
kopiowania.
[PRZESYŁANIE wybr.]: Wybór
filmów i kopiowanie
[PRZESYŁ.wg daty]: Kopiowanie
wszystkich filmów o określonej dacie
[
PRZESYŁ.WSZ.]: Kopiowanie
filmów o jakości obrazu HD (wysoka
rozdzielczość)
[
PRZESYŁ.WSZ.]: Kopiowanie
list odtwarzania o jakości obrazu SD
(standardowa rozdzielczość)
Gdy wybierzesz listę odtwarzania
jako źródło do skopiowania, postępuj
zgodnie ze wskazówkami
wyświetlanymi na ekranie w celu
rozpoczęcia kopiowania.
4 Wybierz film, który chcesz
skopiować.
[PRZESYŁANIE wybr.]: Wybierz
film, który chcesz skopiować.
Wybrany film zostanie oznaczony
symbolem . Możesz wybrać więcej
niż jeden film.
Przed rozpoczęciem operacji włóż do
kamery kartę „Memory Stick PRO
Duo”.
b Uwagi
Pozostała pojemność karty
„Memory Stick PRO Duo”
z Porady
• Naciśnij i przytrzymaj obraz na ekranie
LCD, aby potwierdzić wybór. Dotknij
przycisku
, aby wrócić do
poprzedniego ekranu.
1 Dotknij kolejno przycisków
(HOME) t
(INNE) t
[KOPIUJ ZDJĘCIE].
Zostanie wyświetlony ekran
[KOPIUJ ZDJĘCIE].
Edycja
[PRZESYŁ.wg daty]: Wybierz datę
nagrania filmu, których chcesz
skopiować, a następnie dotknij
przycisku
. Możesz wybrać więcej
niż jedną datę.
• Podłącz kamerę do gniazda sieci
elektrycznej przy użyciu zasilacza sieciowego
znajdującego się w zestawie, aby nie
dopuścić do rozładowania się kamery w
trakcie kopiowania.
2 Dotknięciem wybierz rodzaj
5 Dotknij kolejno przycisków
kopiowania.
t
[TAK].
Kopiowanie rozpoczyna się.
[KOPIUJ wybrane]: Wybór obrazów
i ich kopiowanie
[KOPIUJ wg daty]: Kopiowanie
wszystkich obrazów o określonej
dacie
z Porady
• Aby sprawdzić skopiowane filmy po
zakończeniu kopiowania, wybierz [
MEMORY STICK]/[
MEMORY
STICK] w [UST.NOŚN.FILM.], po czym
odtwórz je (str. 26).
Kopiowanie obrazów
nieruchomych
3 Wybierz obraz, który chcesz
skopiować.
[KOPIUJ wybrane]: Dotknij obraz,
który chcesz skopiować. Wybrany
obraz nieruchomy zostanie
oznaczony symbolem . Możesz
wybrać więcej niż jeden obraz.
Obrazy nieruchome z wewnętrznego
dysku twardego można kopiować na
kartę „Memory Stick PRO Duo”.
61
Dzielenie filmu
Najpierw wybierz nośnik zawierający
film, który chcesz podzielić (str. 26).
1 Dotknij kolejno przycisków
(HOME) t
[EDYC].
z Porady
• Naciśnij i przytrzymaj obraz na ekranie,
aby potwierdzić jego wybór. Dotknij
przycisku
, aby wrócić do
poprzedniego ekranu.
[KOPIUJ wg daty]: Wybierz datę
nagrania obrazu nieruchomego,
których chcesz skopiować, a
następnie dotknij przycisku
.
Możesz wybrać więcej niż jedną datę.
(INNE) t
2 Dotknij przycisku [PODZIEL].
3 Dotknięciem wskaż film, który
chcesz podzielić.
Rozpocznie się odtwarzanie
wybranego filmu.
4 Dotknij przycisku
w punkcie,
w którym chcesz podzielić film na
sceny.
Odtwarzanie filmu zostanie
wstrzymane.
4 Dotknij kolejno przycisków
t
[TAK].
Precyzyjna regulacja położenia
punktu podziału wybranego za
pomocą przycisku
Nastąpi rozpoczęcie kopiowania.
z Porady
• Aby sprawdzić skopiowane filmy po
zakończeniu kopiowania, w
[UST.NOŚNIKA ZDJ.] wybierz
[MEMORY STICK] i odtwórz je (str. 26).
Powrót do początku wybranego
filmu
Naciskanie przycisku
powoduje
przełączanie trybu odtwarzania i
pauzy.
5 Dotknij kolejno przycisków
[TAK] t
62
.
t
Tworzenie listy
odtwarzania
b Uwagi
• Scalenie podzielonych filmów nie jest
możliwe.
• Podczas dzielenia filmu nie należy odłączać
od kamery akumulatora ani zasilacza
sieciowego. Może to spowodować
uszkodzenie nośnika. Pamiętaj też, aby nie
wyjmować karty „Memory Stick PRO Duo”
w trakcie dzielenia zapisanych na niej
filmów.
• Może wystąpić nieznaczna różnica między
punktem, w którym zostanie dotknięty
przycisk
a rzeczywistym punktem
podziału, ponieważ kamera wybiera punkty
podziału w odstępach około
półsekundowych.
• Jeżeli dzielisz oryginał filmu, film dodany do
listy odtwarzania także zostanie podzielony.
Na liście odtwarzania są wyświetlane
miniatury wybranych filmów.
Oryginalne filmy nie zmieniają się nawet
po dokonaniu edycji lub usunięciu
filmów na liście odtwarzania.
Najpierw wybierz nośnik, na którym
chcesz utworzyć, odtworzyć lub
edytować listę odtwarzania (str. 26).
b Uwagi
• Obrazy o jakości HD (wysoka rozdzielczość)
i SD (standardowa rozdzielczość) dodawane
są do oddzielnych list odtwarzania.
1 Dotknij kolejno przycisków
2 Dotknij przycisku [
lub [
Edycja
(HOME) t
(INNE) t
[ED.LISTY ODTW.].
DODAJ]
DODAJ].
3 Dotknięciem wskaż film, który
chcesz dodać do listy
odtwarzania.
Wybrany film zostanie oznaczony
symbolem .
Naciśnij i przytrzymaj film na ekranie
LCD, aby potwierdzić jego wybór.
Dotknij przycisku
, aby wrócić do
poprzedniego ekranu.
63
z Porady
4 Dotknij kolejno przycisków
[TAK] t
t
.
Jednoczesne dodawanie
wszystkich filmów nagranych
tego samego dnia
1 W punkcie 2 dotknij polecenie [
DODAJ wg daty]/[
DODAJ wg
daty].
Daty nagrania filmów są wyświetlane
na ekranie.
• Do listy odtwarzania można dodać
maksymalnie 999 filmów w wysokiej
rozdzielczości HD lub 99 filmów w
standardowej rozdzielczości SD.
• Dotykając przycisku
(OPTION), można
dodać film do ekranu odtwarzania lub
ekranu INDEX .
• Gotową listę odtwarzania można skopiować
na płytę, używając oprogramowania
znajdującego się w zestawie.
Odtwarzanie listy
odtwarzania
Najpierw wybierz nośnik, na którym
chcesz utworzyć, odtworzyć lub
edytować listę odtwarzania (str. 26).
1 Dotknij kolejno przycisków
(HOME) t
(ZOBACZ
OBRAZY) t [LISTA ODTW.].
2 Dotknij
/ , aby wybrać datę
nagrania żądanego filmu.
3 Dotknij przycisku
, gdy wybrana
data jest podświetlona.
Filmy nagrane w wybranym dniu
zostaną wyświetlone na ekranie.
Dotknij filmu na ekranie LCD, aby
potwierdzić jego wybór. Dotknij
przycisku
, aby wrócić do
poprzedniego ekranu.
4 Dotknij kolejno przycisków
[TAK] t
.
t
b Uwagi
• Podczas dodawania pozycji do listy
odtwarzania nie należy odłączać od kamery
akumulatora ani zasilacza sieciowego. Może
to spowodować uszkodzenie nośnika.
Pamiętaj też, aby nie wyjmować karty
„Memory Stick PRO Duo” w trakcie edycji
zapisanych na niej filmów.
• Do listy odtwarzania nie można dodawać
obrazów nieruchomych.
• Nie można utworzyć listy odtwarzania
zawierającej zarówno obrazy o jakości HD
(wysoka rozdzielczość), jak i obrazy SD
(standardowa rozdzielczość).
64
Zostanie wyświetlony ekran listy
odtwarzania.
2 Dotknięciem wskaż film, który
chcesz odtworzyć.
Lista odtwarzania zostanie
odtworzona od wybranego filmu do
końca, a następnie zostanie
wyświetlony ekran listy odtwarzania.
Usuwanie niepotrzebnych
filmów z listy odtwarzania
Wybrany film zostanie oznaczony
symbolem .
Naciśnij i przytrzymaj film na ekranie
LCD, aby potwierdzić jego wybór.
1 Dotknij kolejno przycisków
(HOME) t
(INNE) t
[ED.LISTY ODTW.].
2 Dotknij przycisk [
USUŃ]/[
USUŃ].
Aby usunąć wszystkie filmy z listy
odtwarzania, dotknij kolejno
przycisków [
USUŃ WSZYST]/
[
USUŃ WSZYST] t [TAK] t
[TAK] t
.
Dotknij przycisku
, aby wrócić do
poprzedniego ekranu.
4 Dotknij przycisku
.
5 Wybierz miejsce docelowe za
pomocą przycisków
/
.
3 Wybierz film, który chcesz usunąć z
listy.
t
Edycja
Pasek miejsca docelowego
6 Dotknij kolejno przycisków
[TAK] t
.
z Porady
Wybrany film zostanie oznaczony
symbolem .
Naciśnij i przytrzymaj film na ekranie
LCD, aby potwierdzić jego wybór.
• Jeżeli wybrane zostanie wiele filmów, są one
przenoszone w kolejności, w jakiej znajdują
się na liście odtwarzania.
Dotknij przycisku
, aby wrócić do
poprzedniego ekranu.
4 Dotknij kolejno przycisków
[TAK] t
.
t
Zmiana kolejności na liście
odtwarzania
1 Dotknij kolejno przycisków
(HOME) t
(INNE) t
[ED.LISTY ODTW.].
2 Dotknij przycisk [
[
PRZENIEŚ].
PRZENIEŚ]/
3 Wybierz film, który chcesz przenieść.
65
Edycja
Kopiowanie na inne urządzenia
Podłączanie za pomocą kabla połączeniowego A/V
Obrazy odtwarzane za pomocą kamery można kopiować do innych urządzeń
nagrywających, takich jak magnetowid lub nagrywarka DVD/HDD. Sposoby
podłączania tych urządzeń przedstawiono poniżej.
Podłącz kamerę do gniazda sieci elektrycznej przy użyciu dostarczonego zasilacza
sieciowego (str. 19). Dodatkowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi
podłączanego urządzenia.
Najpierw wybierz nośnik zawierający obrazy, które chcesz skopiować (str. 26).
b Uwagi
• Filmy nagrane z jakością obrazu HD (wysoka rozdzielczość) zostaną skopiowane z
użyciem jakości obrazu SD (standardowa rozdzielczość).
• Aby skopiować film nagrany z jakością obrazu HD (wysoka rozdzielczość), należy zainstalować
na komputerze znajdujące się w zestawie oprogramowanie, a następnie skopiować dane na dysk
komputera.
• Ponieważ kopiowanie odbywa się za pośrednictwem analogowej transmisji danych, jakość obrazu
może ulec pogorszeniu.
Gniazdo A/V OUT
(Żółty)
(Biały) (Czerwony)
IN
IN
(Żółty)
S VIDEO
VIDEO
Urządzenia z gniazdem S VIDEO
: Przepływ sygnału/obrazu wideo
A A/V Kabel połączeniowy (w
zestawie)
Zarówno kamera, jak i podstawka
Handycam Station są wyposażone w
gniazdo Zdalne złącze A/V lub A/V
OUT (str. 126, 129). W zależności od
konfiguracji podłącz kabel A/V do
podstawki Handycam Station lub do
kamery.
66
AUDIO
(Biały)
VIDEO
(Czerwony)
AUDIO
Urządzenia bez
gniazda S VIDEO
Magnetowidy lub
nagrywarki DVD/HDD
B Kabel połączeniowy A/V z
wtykiem S VIDEO (opcja)
W przypadku podłączenia kamery do
innego urządzenia za pośrednictwem
gniazda S VIDEO przy użyciu kabla
połączeniowego A/V z wtykiem
S VIDEO (opcja) można uzyskać
wyższą jakość obrazu w porównaniu
z połączeniem za pomocą kabla A/V.
Połącz biały i czerwony wtyk (lewy/
prawy kanał audio) oraz wtyk
S VIDEO (kanał S VIDEO) kabla
A/V z kablem S VIDEO (opcja).
Podłączenie żółtego wtyku nie jest
konieczne. Jeśli zostanie wykonane
tylko połączenie S VIDEO, nie
będzie przesyłany sygnał audio.
b Uwagi
1 Włącz kamerę i naciśnij przycisk
nagrywającego (magnetowidu lub
nagrywarki DVD/HDD) za pomocą
kabla połączeniowego A/V (w
zestawie) 1 lub kabla
połączeniowego A/V z wtykiem
S VIDEO (opcja) 2.
Podłącz kamerę do gniazd
wejściowych urządzenia
nagrywającego.
4 Rozpocznij odtwarzanie za
pomocą kamery i nagrywanie za
pomocą urządzenia
nagrywającego.
Szczegółowe informacje na ten temat
zawiera instrukcja obsługi
dostarczona w zestawie z
urządzeniem nagrywającym.
Edycja
• Nie jest możliwe kopiowanie na nagrywarkę
przy użyciu kabla HDMI.
• Aby ukryć wskaźniki ekranowe (takie jak
licznik) na ekranie podłączonego monitora,
należy skonfigurować ustawienia
(HOME) t
(USTAWIENIA) t
[UST.WYJŚCIA] t [WY WYŚWIETL.]
t [PANEL LCD] (opcja) w menu HOME
MENU (str. 88).
Aby zapisywane były dane dotyczące daty/
godziny i ustawień kamery, należy włączyć
ich wyświetlanie na ekranie (str. 85).
• Jeśli kamera jest podłączana do urządzenia
monofonicznego, w gnieździe wejścia wideo
należy umieścić żółty wtyk kabla
połączeniowego A/V, a w gnieździe wejścia
audio urządzenia wtyk czerwony (kanał
prawy) albo biały (kanał lewy).
3 Podłącz kamerę do urządzenia
5 Po zakończeniu nagrywania
zatrzymaj urządzenie
nagrywające, a następnie
kamerę.
(ZOBACZ OBRAZY).
Wybierz ustawienie opcji [TYP TV]
zgodnie z podłączonym urządzeniem
wyświetlającym obraz (str. 88).
2 Włóż do urządzenia
nagrywającego nośnik
przeznaczony do nagrywania.
Jeśli urządzenie nagrywające jest
wyposażone w przełącznik wyboru
sygnału wejściowego, ustaw go w
odpowiedniej pozycji.
67
Podłączanie za pomocą
kabla USB
Podłącz kamerę do nagrywarki DVD
lub podobnego urządzenia,
umożliwiającego kopiowanie filmów
poprzez złącze USB. Pozwoli to uniknąć
strat na jakości obrazu przy kopiowaniu.
Podłącz kamerę do gniazda sieci
elektrycznej przy użyciu dostarczonego
zasilacza sieciowego (str. 19).
Dodatkowe informacje można znaleźć w
instrukcji obsługi podłączanego
urządzenia.
3 Dotknij [
POŁĄCZ.USB] lub
[
POŁĄCZ.USB] zależnie od
tego, na którym nośniku nagrany
jest film, których chcesz
skopiować.
4 Posługując się podłączonym
urządzeniem, rozpocznij na nim
nagrywanie.
Zapoznaj się także z instrukcją
obsługi podłączanego urządzenia.
5 Po zakończeniu kopiowania,
dotknij kolejno [KON] t [TAK],
po czym odłącz kabel USB.
Uwaga
1 Włącz kamerę.
2 Połącz gniazda
(USB) kamery i
nagrywarki DVD itp. za pomocą
fabrycznie załączonego do kamery
kabla USB (str. 126).
Zostanie automatycznie wyświetlony
ekran [WYBÓR USB].
Kamera rejestruje materiał w wysokiej
rozdzielczości w formacie AVCHD.
Materiał o wysokiej rozdzielczości może
zostać skopiowany na nośnik DVD.
Nośnik DVD zawierający materiał w
formacie AVCHD nie powinien być
używany w odtwarzaczach lub
nagrywarkach DVD, ponieważ mogą
one nie wysunąć nośnika i skasować jego
zawartość bez ostrzeżenia. Nośnik DVD
zawierający materiał w formacie
AVCHD może być odtworzony na
zgodnym odtwarzaczu lub nagrywarce
płyt Blu-ray Disc™ lub innym zgodnym
urządzeniu.
z Porady
• Jeżeli nie pojawia się ekran [WYBÓR USB],
dotknij kolejno opcji
(HOME) t
(INNE) t [POŁĄCZ.USB].
68
Drukowanie nagranych obrazów
nieruchomych (drukarka zgodna ze standardem
PictBridge)
Za pomocą drukarki zgodnej ze
standardem PictBridge można
drukować obrazy nieruchome bez
podłączania kamery do komputera.
Po nawiązaniu połączenia na ekranie zostanie
wyświetlony wskaźnik
(połączenie PictBridge).
Na ekranie można wybrać obraz.
5 Dotknij obrazu, który chcesz
wydrukować.
Edycja
Podłącz kamerę do gniazda sieci
elektrycznej za pomocą zasilacza
sieciowego (str. 19). Włącz drukarkę.
Najpierw wybierz nośnik zawierający
nieruchomy obraz, który chcesz
wydrukować (str. 26).
Aby wydrukować obrazy nieruchome z
karty „Memory Stick PRO Duo”, przed
rozpoczęciem operacji należy włożyć do
kamery zawierającą je kartę „Memory
Stick PRO Duo”.
4 Dotknij przycisku [DRUKUJ].
1 Podłącz podstawkę Handycam
Station do gniazda sieci
elektrycznej przy użyciu zasilacza
sieciowego znajdującego się w
zestawie.
2 Umieść poprawnie kamerę na
podstawce Handycam Station, a
następnie ją włącz.
3 Połącz gniazdo
(USB)
podstawki Handycam Station z
analogicznym gniazdem drukarki
przy użyciu kabla USB (str. 129).
Na ekranie zostanie automatycznie
wyświetlony wskaźnik [WYBÓR
USB].
Wybrany obraz nieruchomy zostanie
oznaczony symbolem .
Naciśnij i przytrzymaj obraz
nieruchomy na ekranie LCD, aby
potwierdzić wybór.
Dotknij przycisku
, aby wrócić do
poprzedniego ekranu.
6 Dotknij przycisku
(OPTION),
skonfiguruj poniższe opcje, a
następnie dotknij przycisku
.
[KOPIE]: Określ liczbę kopii obrazu,
które mają zostać wydrukowane.
Można ustawić do 20 kopii.
[DATA/CZAS]: Wybierz opcję
[DATA], [DATA I CZAS] lub
[WYŁĄCZ] (data i godzina nie będą
drukowane).
[ROZMIAR]: Wybierz rozmiar
papieru.
69
Jeśli nie chcesz zmieniać ustawienia,
przejdź do punktu 7.
7 Dotknij kolejno przycisków
[WYKON] t [TAK] t
.
Zostanie ponownie wyświetlony
ekran wyboru obrazów
nieruchomych.
Zakończenie drukowania
W kroku 4 na ekranie wyboru obrazu
wybierz opcję
.
b Uwagi
• Prawidłowe działanie jest gwarantowane
wyłącznie w przypadku modeli zgodnych ze
standardem PictBridge.
• Należy także skorzystać z informacji
zawartych w instrukcji obsługi drukarki.
• Jeśli na ekranie jest wyświetlany symbol
,
nie należy podejmować prób wykonania
poniższych czynności. Mogą one zakończyć
się niepowodzeniem.
– Używanie przełącznika POWER
– Naciskanie przycisku
(ZOBACZ
OBRAZY)
– Zdejmowanie kamery z podstawki
Handycam Station
– Odłączanie kabla USB od podstawki
Handycam Station lub od drukarki
– Wyjmowanie z kamery karty „Memory
Stick PRO Duo” w trakcie drukowania
obrazów nieruchomych zapisanych na
karcie „Memory Stick PRO Duo”
• Jeśli drukarka przestanie pracować, należy
odłączyć kabel USB, wyłączyć i włączyć
ponownie drukarkę, a następnie rozpocząć
procedurę od początku.
• Można wybierać wyłącznie rozmiary papieru
obsługiwane przez drukarkę.
• W przypadku niektórych modeli drukarek
krawędzie obrazów mogą zostać przycięte
na wydruku. W przypadku drukowania
obrazu nieruchomego o proporcjach 16:9
(panoramicznego), jego lewa i prawa
krawędź mogą zostać szeroko przycięte.
70
• Niektóre modele drukarek mogą nie
obsługiwać funkcji drukowania daty.
Szczegółowe informacje na ten temat
znajdują się w instrukcji obsługi drukarki.
• Obrazy nieruchome opisane poniżej mogą
nie dać się wydrukować:
– Obrazy edytowane za pomocą komputera
– Obrazy nieruchome zapisane za pomocą
innych urządzeń
– Pliki obrazów nieruchomych większe niż
4 MB
– Obrazy nieruchome o rozdzielczości
większej niż 3 680 × 2 760 pikseli
z Porady
• PictBridge to standard branżowy
opracowany przez organizację Camera &
Imaging Products Association (CIPA).
Umożliwia on drukowanie obrazów
nieruchomych bez pomocy komputera przez
podłączenie drukarki bezpośrednio do
cyfrowej kamery wideo lub cyfrowego
aparatu fotograficznego, bez względu na
model lub producenta urządzenia.
• Obraz nieruchomy można wydrukować za
pomocą poleceń ekranu odtwarzania
obrazów nieruchomych z menu MENU
(OPTION).
Korzystanie z nośników nagrywania
Kategoria
(ZARZĄDZAJ
NOŚNIKIEM)
Sprawdzanie
informacji o
nośniku
Ta kategoria pozwala na użycie dysku
twardego lub karty pamięci „Memory
Stick PRO Duo” do różnych celów.
Możesz sprawdzić pozostały czas
nagrywania dostępny w każdym trybie
dla nośnika wybranego w
[UST.NOŚN.FILM.] (str. 26) oraz
przybliżoną ilość wolnego i zajętego
miejsca na tym nośniku.
b Uwagi
Kategoria
(ZARZĄDZAJ
NOŚNIKIEM)
• Nie można sprawdzać informacji o nośniku
w trakcie pracy kamery Easy Handycam.
Najpierw należy wyłączyć tryb Easy
Handycam (str. 33).
Możesz wybrać nośnik dla filmów
(str. 26).
Wyświetlany jest pozostały czas
nagrywania w poszczególnych trybach.
UST.NOŚNIKA ZDJ.
Możesz wybrać nośnik dla obrazów
nieruchomych (str. 26).
z Porady
• Możesz sprawdzić wolne miejsce na
nagrywanie itp., dotykając
w prawej
dolnej części ekranu.
INFO O NOŚNIKU
Możesz wyświetlić informacje o nośniku,
np. czas nagrywania (str. 71).
Wyłączanie ekranu
Dotknij przycisku
FORMAT.NOŚNIKA
Możesz sformatować kartę pamięci i
odzyskać wolne miejsce na nagrywanie
(str. 72).
NAP.PL.B.D.OBR.
Możesz naprawić znajdujące się na
nośniku informacje służące do
zarządzania (str. 75).
.
b Uwagi
• Jednostką, w której podawana jest ilość
miejsca na nośniku, jest 1 MB = 1 048 576
bajtów. Przy wyświetlaniu informacji o
miejscu na nośniku części o wielkości
poniżej 1 MB są ignorowane.
Wyświetlana wielkość całego dysku
twardego będzie nieco mniejsza niż wielkość
pokazana poniżej, mimo że są wyświetlane
informacje zarówno o wolnym, jak i zajętym
miejscu na dysku twardym.
– HDR-SR10E
40 000 MB
Korzystanie z nośników nagrywania
UST.NOŚN.FILM.
Dotknij kolejno opcji
(HOME) t
(ZARZĄDZAJ NOŚNIKIEM) t
[INFO O NOŚNIKU].
Lista elementów
71
• Z uwagi na istnienie obszaru pliku
zarządzania, wykorzystana ilość miejsca nie
zostanie wyświetlona jako 0 MB nawet po
użyciu polecenia [FORMAT.NOŚNIKA]
(str. 72).
z Porady
• Wyświetlane są tylko informacje na temat
nośnika wybranego w [UST.NOŚN.FILM.].
W razie potrzeby możesz zmienić ustawienie
nośnika (str. 26).
Usuwanie
wszystkich
obrazów
(formatowanie)
Formatowanie powoduje usunięcie
wszystkich obrazów, odzyskując wolne
miejsce na nagrywanie.
Podłącz kamerę do gniazda sieci
elektrycznej przy użyciu dostarczonego
zasilacza sieciowego (str. 19).
b Uwagi
• Aby uniknąć utraty ważnych obrazów, należy
je zapisać (str. 54) przed użyciem funkcji
[FORMAT.NOŚNIKA].
• Po włączeniu opcji [FORMAT.NOŚNIKA]
nie należy odłączać zasilacza sieciowego.
Formatowanie dysku
twardego
1 Dotknij kolejno opcji
(HOME)
t
(ZARZĄDZAJ
NOŚNIKIEM) t [FORMAT.
NOŚNIKA] t [HDD].
2 Dotknij kolejno przycisków [TAK]
t [TAK].
3 Po wyświetleniu komunikatu
[Zakończono.] dotknij przycisku
.
72
Formatowanie karty
pamięci „Memory Stick
PRO Duo”
– Wyjmowania karty „Memory Stick PRO
Duo”
1 Włóż do kamery kartę pamięci
„Memory Stick PRO Duo”, która
ma zostać sformatowana.
2 Dotknij kolejno opcji
(HOME)
t
(ZARZĄDZAJ
NOŚNIKIEM) t
[FORMAT.NOŚNIKA] t
[MEMORY STICK].
t [TAK].
4 Po wyświetleniu komunikatu
[Zakończono.] dotknij przycisku
.
Korzystanie z nośników nagrywania
3 Dotknij kolejno przycisków [TAK]
b Uwagi
• Gdy świeci lampka ACCESS, nie wolno
wyjmować z kamery karty „Memory Stick
PRO Duo”.
• Usuwane są nawet obrazy nieruchome
zabezpieczone przed przypadkowym
usunięciem za pomocą innego urządzenia.
• Jeżeli na ekranie jest wyświetlany
komunikat [Wykonywanie…], nie należy
podejmować prób wykonania następujących
czynności:
– Korzystania z przełącznika POWER lub
przycisków
73
Zapobieganie odzyskiwaniu danych z
dysku twardego kamery
[
OPRÓŻNIJ] jest poleceniem
umożliwiającym zapis niezrozumiałych
danych na dysku twardym kamery. W
ten sposób odzyskanie oryginalnych
danych będzie trudniejsze. Użycie
polecenia [
OPRÓŻNIJ] jest
zalecane przed pozbyciem się kamery
lub przekazaniem jej innym osobom.
b Uwagi
• Jeśli zostanie użyte polecenie
[
OPRÓŻNIJ], wszystkie obrazy zostaną
usunięte. Aby uniknąć utraty ważnych
obrazów, należy je zapisać (str. 54) przed
uruchomieniem funkcji [
OPRÓŻNIJ].
• Nie można użyć polecenia
[
OPRÓŻNIJ] po odłączeniu zasilacza
sieciowego od gniazda sieci elektrycznej.
• Odłącz wszystkie kable oprócz kabla
zasilacza sieciowego. Nie odłączaj zasilacza
sieciowego podczas wykonywania tej
czynności.
• W czasie wykonywania funkcji
[
OPRÓŻNIJ] należy chronić kamerę
przed drganiami i wstrząsami.
4 Naciśnij i przytrzymaj przez kilka
sekund przycisk . (filmowanie
pod światło) (str. 128).
Zostanie wyświetlony ekran
[
OPRÓŻNIJ].
5 Dotknij kolejno przycisków [TAK]
t [TAK].
1 Podłącz zasilacz sieciowy do
gniazda DC IN w obudowie
kamery oraz do gniazda sieci
elektrycznej.
2 Włącz kamerę.
3 Dotknij kolejno opcji
(HOME)
t
(ZARZĄDZAJ
NOŚNIKIEM) t
[FORMAT.NOŚNIKA] t [HDD].
Zostanie wyświetlony ekran [
FORMAT].
74
6 Po wyświetleniu komunikatu
[Zakończono.] dotknij przycisku
.
b Uwagi
• Rzeczywisty czas wykonywania operacji
[
OPRÓŻNIJ] wynosi ok. 40 minut.
• Jeśli wykonywanie operacji [
OPRÓŻNIJ] zostanie przerwane podczas
wykonywania czynności [Wykonywanie…],
należy dokończyć operację, korzystając z
funkcji [FORMAT.NOŚNIKA] lub [
OPRÓŻNIJ] przy następnym użyciu
kamery.
Naprawianie pliku bazy danych obrazu
Ta funkcja sprawdza informacje służące
do zarządzania oraz spójność filmów i
obrazów nieruchomych zapisanych na
nośniku, a także usuwa wszelkie wykryte
niespójności.
1 Dotknij kolejno opcji
(HOME)
t
(ZARZĄDZAJ NOŚNIKIEM)
t [NAP.PL.B.D.OBR.] t [HDD]
lub [MEMORY STICK].
Rozpocznie się sprawdzanie pliku
zarządzania. Jeśli nie zostały wykryte
żadne niespójności, dotknij przycisku
i zakończ sprawdzanie pliku
zarządzania.
3 Dotknij przycisku [TAK].
• Nie wolno narażać kamery na wstrząsy
mechaniczne ani wibracje, ani też odłączać w
trakcie jej pracy zasilacza sieciowego bądź
akumulatora.
• W trakcie naprawiania pliku bazy danych
obrazu karty „Memory Stick PRO Duo”, nie
wolno wyjmować karty pamięci z kamery.
• Pliki bazy danych obrazu dysku twardego i
karty „Memory Stick PRO Duo” naprawia
się osobno.
Korzystanie z nośników nagrywania
2 Dotknij przycisku [TAK].
b Uwagi
4 Po wyświetleniu komunikatu
[Zakończono.] dotknij przycisku
.
75
Dostosowywanie ustawień kamery
Ustawienia dostępne w kategorii
(USTAWIENIA) na ekranie
HOME
MENU
Funkcje nagrywania i ustawienia
działania kamery można konfigurować
według potrzeb.
Korzystanie z ekranu
HOME MENU
3 Dotknij odpowiedniego elementu
ustawień.
Jeśli element nie jest wyświetlany na
ekranie, dotknij przycisk
/ , aby
zmienić stronę.
1 Włącz kamerę, a następnie
naciśnij przycisk
(HOME).
(HOME)
4 Dotknij odpowiedniego elementu.
Jeśli element nie jest wyświetlany na
ekranie, dotknij przycisk
/ , aby
zmienić stronę.
(HOME)
Kategoria
(USTAWIENIA)
5 Zmień ustawienie, a następnie
2 Dotknij przycisku
(USTAWIENIA).
76
dotknij przycisku
.
Lista elementów w
kategorii
(USTAWIENIA)
UST.FILMU KAM. (str. 78)
Elementy
Strona
OBIEKTYW
83
WYŚW.UST.OBR. (str. 85)
Elementy
Strona
TRYB NAGRYW.
78
TRYB AUDIO
79
ŚWIAT.NIGHTSHOT
79
WYBÓR SZEROK
79
ZOOM CYFROWY
80
STEADYSHOT
80
Elementy
Strona
AUT WOLN MIG
80
GŁOŚNOŚĆ*
87
80
SYGN.DŹWIĘK.*
87
80
JASNOŚĆ LCD
87
81
PODŚWIET.LCD
87
81
KOLOR LCD
87
X.V.COLOR
RAMKA PROW.
ZEBRA
POZOSTAŁO
Elementy
Strona
KOD DANYCH
85
WYŚWIETL
86
UST.DŹW./WYŚW.** (str. 87)
82
TRYB BŁYSKU*
82
POZ.BŁYSKU
82
Elementy
Strona
RED.CZER.OCZ
82
TYP TV
88
WYKRYW.TWARZY
83
WY WYŚWIETL.
88
83
ZŁOŻONY
88
USTAW INDEX*
OBIEKTYW
UST.WYJŚCIA (str. 88)
83
UST.ZEG./
UST.ZDJĘCIA KAM. (str. 84)
JĘZ. (str. 89)
Elementy
Strona
Strona
USTAW ZEGAR*
23
84
USTAW STREFĘ
89
NR PLIKU
84
CZAS LETNI
89
ŚWIAT.NIGHTSHOT
79
STEADYSHOT
80
RAMKA PROW.
80
ZEBRA
81
TRYB BŁYSKU*
82
POZ.BŁYSKU
82
RED.CZER.OCZ
82
WYKRYW.TWARZY
83
Elementy
ROZM.OBR.*
UST.JĘZYKA*
Dostosowywanie ustawień kamery
NAPISY-DATA
89
77
UST.FILMU KAM.
(Elementy związane z nagrywaniem
filmów)
UST.OGÓLNE (str. 90)
Elementy
Strona
TRYB DEMO
90
LAMPKA NAGR.
90
KALIBRACJA
123
AUTO WYŁ.
90
SZYBKIE WYŁĄCZ.
90
ZDALNE STER.
90
CZUJ.UPADKU
91
STER.PRZEZ HDMI
91
* Elementy te można także ustawić podczas
pracy w trybie Easy Handycam (str. 29).
** W trybie Easy Handycam nazwa menu
zmienia się na [USTAW.DŹWIĘKU].
Dotknij przycisku 1, a następnie
przycisku 2.
Jeśli element nie jest wyświetlany na
ekranie, dotknij przycisk
/ , aby
zmienić stronę.
Sposób wprowadzania ustawień
(HOME MENU) t str. 76
(OPTION MENU) t str. 92
Ustawienia domyślne są oznaczone
symbolem B.
TRYB NAGRYW.
(Tryb nagrywania)
Można wybrać tryb nagrywania
umożliwiający nagranie filmu w jednym
z 4 poziomów jakości obrazu w formacie
HD (wysoka rozdzielczość).
HD FH (
)
Nagrywanie w trybie najwyższej jakości
(AVC HD 16M (FH)).
HD HQ (
)
Nagrywanie w trybie wysokiej jakości
(AVC HD 9M (HQ)).
B HD SP (
)
Nagrywanie w trybie standardowej
jakości
(AVC HD 7M (SP)).
HD LP (
)
Wydłużenie czasu nagrywania (Long
Play)
(AVC HD 5M (LP)).
78
Można wybrać tryb nagrywania
umożliwiający nagranie filmu w jednym
z 3 poziomów jakości obrazu w formacie
SD (standardowa rozdzielczość).
SD HQ (
)
Nagrywanie w trybie wysokiej jakości
(SD 9M (HQ)).
B SD SP (
)
Nagrywanie w trybie standardowej
jakości
(SD 6M (SP)).
SD LP (
)
Wydłużenie czasu nagrywania (Long
Play)
(SD 3M (LP)).
ŚWIAT.NIGHTSHOT
Jeśli podczas nagrywania używana jest
funkcja NightShot (str. 38) lub [SUPER
NIGHTSHOT] (str. 98), wyraźniejsze
obrazy można uzyskać po wybraniu dla
opcji [ŚWIAT.NIGHTSHOT]
ustawienia [WŁĄCZ] (opcja).
Emitowane są wówczas promienie
podczerwone (niewidzialne).
b Uwagi
• Nie należy zasłaniać portu podczerwieni
palcami ani innymi przedmiotami (str. 38).
• Należy zdjąć obiektyw wymienny (opcja).
• Maksymalny zasięg filmowania, gdy
używana jest funkcja
[ŚWIAT.NIGHTSHOT] wynosi około 3 m.
b Uwagi
z Porady
• Aby uzyskać informacje na temat
oczekiwanego czasu nagrywania dla każdego
trybu, patrz str. 13 i 28.
• Możesz wybrać tryb [TRYB NAGRYW.]
dla każdego nośnika osobno.
TRYB AUDIO
Możesz zmienić format nagrywania
dźwięku.
B 5.1ch SURROUND (
)
Nagrywa dźwięk przestrzenny 5,1kanałowy.
2ch STEREO (
)
Nagrywa dźwięk stereofoniczny
dwukanałowy.
WYBÓR SZEROK
Podczas nagrywania z jakością obrazu
SD (standardowa rozdzielczość) można
wybrać proporcje obrazu, tak aby
pasowały do ekranu podłączonego
telewizora. Odpowiednie informacje na
ten temat znajdują się również w
instrukcji obsługi telewizora.
B SZEROKI 16:9
Nagrywanie w trybie pełnoekranowym
telewizora o proporcjach obrazu 16:9
(panoramicznego).
4:3 (
)
Nagrywanie w trybie pełnoekranowym
telewizora o proporcjach obrazu 4:3.
b Uwagi
Dostosowywanie ustawień kamery
• W przypadku nagrywania w trybie LP jakość
filmów może ulec pogorszeniu lub sceny
zawierające szybki ruch mogą być
wyświetlane z szumem przy ich odtwarzaniu.
• Ustawienia opcji [TYP TV] należy
skonfigurować odpowiednio do telewizora
podłączonego w celu odtwarzania (str. 88).
b Uwagi
•
pojawia się na chwilę bez względy na
wybrane ustawienie przy odtwarzaniu
filmów nagranych przy tym ustawieniu;
[NAGRAJ DŹWIĘK] ustawione jako
[WYŁĄCZ] w trybie [PŁ.WOL.NAGR.].
79
ZOOM CYFROWY
Aby nagrywać obraz ze zbliżeniem
większym niż 15-krotne, wybierz
maksymalną wartość zbliżenia. Należy
jednak pamiętać, że jakość obrazu
zmniejsza się przy korzystaniu ze
zbliżenia cyfrowego.
AUT WOLN MIG
(Automatyczna
wolna migawka)
Podczas nagrywania w miejscach o
słabym oświetleniu szybkość migawki
jest automatycznie zmniejszana do 1/25
sekundy (ustawienie domyślne to
[WŁĄCZ]).
X.V.COLOR
Po prawej stronie paska wyświetlany
jest współczynnik zbliżenia cyfrowego.
Strefa zbliżenia jest widoczna podczas
wybierania wartości zbliżenia.
B WYŁĄCZ
Zbliżenie o maksymalnej wartości 15×
jest realizowane optycznie.
30×
Zbliżenie o wartości nie większej niż
15× jest realizowane optycznie,
natomiast zbliżenie o wartości wyższej,
maksymalnie do 30×, jest realizowane
cyfrowo.
180×
Zbliżenie o wartości nie większej niż
15× jest realizowane optycznie,
natomiast zbliżenie o wartości wyższej,
maksymalnie do 180×, jest realizowane
cyfrowo.
STEADYSHOT
Funkcja ta eliminuje drgania kamery
(ustawienie domyślne to [WŁĄCZ]).
Jeśli używany jest statyw (opcja),
wybranie dla opcji [STEADYSHOT]
ustawienia [WYŁĄCZ] ( ) pozwala
na uzyskanie bardziej naturalnego
obrazu.
80
Podczas nagrywania ustawienie
[WŁĄCZ] umożliwia uchwycenie
szerszego zakresu kolorów. Pozwala to
wierniej odwzorować różne kolory, takie
jak intensywne kolory kwiatów lub
turkusowy odcień morza.
b Uwagi
• Jeżeli nagrywany materiał będzie
odtwarzany na ekranie telewizora zgodnego
ze standardem x.v.Color, funkcję
[X.V.COLOR] należy ustawić na
[WŁĄCZ].
• Podczas odtwarzania filmu nagranego z
ustawieniem [WŁĄCZ] na ekranie
telewizora niezgodnego ze standardem
x.v.Color, kolory obrazu mogą nie być
odwzorowane poprawnie.
• Dla opcji [X.V.COLOR] nie można ustawić
wartości [WŁĄCZ]:
– podczas nagrywania obrazu o jakości SD
(standardowa rozdzielczość),
– podczas nagrywania filmu.
RAMKA PROW.
Wybór ustawienia [WŁĄCZ] dla opcji
[RAMKA PROW.] umożliwia
wyświetlenie ramki i sprawdzenie, czy
obiekt jest poziomy, czy pionowy.
Ramka nie jest nagrywana. Aby ramka
zniknęła, należy nacisnąć opcję DISP/
BATT INFO (ustawienie domyślne to
[WYŁĄCZ]).
z Porady
• Ustawienie celownika ramki na obiekcie
umożliwia zbalansowanie kompozycji.
ZEBRA
W częściach ekranu, w których jasność
jest ustawiona na wstępnie zdefiniowany
poziom, pojawiają się ukośne paski.
Jest to użyteczne jako wskazówka
podczas regulowania jasności. Po
zmianie ustawienia domyślnego
wyświetlany jest symbol . Wzór zebry
nie jest nagrywany.
– gdy zostanie naciśnięty przycisk DISP/
BATT INFO w celu włączenia
wyłączonego wskaźnika, gdy zacznie
świecić lampka
(film)
– w przypadku wyboru trybu
nagrywania filmu na ekranie HOME
MENU
b Uwagi
• Jeśli pozostały czas nagrywania filmu jest
krótszy niż 5 minut, wskaźnik jest
wyświetlany na ekranie przez cały czas.
B WYŁĄCZ
Wzór zebry nie jest wyświetlany.
70
Wzór zebry jest wyświetlany na ekranie
przy poziomie jasności wynoszącym ok.
70 IRE.
Wzór zebry jest wyświetlany na ekranie
przy poziomie jasności ok. 100 IRE lub
wyższym.
b Uwagi
• Części ekranu o jasności ok. 100 IRE lub
wyższej mogą być prześwietlone.
z Porady
• Wskaźnik IRE przedstawia poziom jasności
ekranu.
POZOSTAŁO
B WŁĄCZ
Dostosowywanie ustawień kamery
100
Wskaźnik miejsca pozostałego na
nośniku jest wyświetlany przez cały
czas.
AUTO
Umożliwia wyświetlanie pozostałego
czasu nagrywania filmów przez około 8
sekund w opisanych poniżej sytuacjach.
– gdy kamera rozpozna pozostałą
pojemność nośnika w czasie, gdy
zacznie świecić lampka
(film)
81
NAPISY-DATA (Data
napisów)
Przy ustawionej opcji [WŁĄCZ]
(wartość domyślna), odtwarzając obraz
nagrany przy użyciu kamery na
zgodnym urządzeniu posiadającym
funkcję wyświetlania napisów można
wyświetlać datę i godzinę nagrania. W
tym celu należy także zapoznać się z
instrukcją takiego urządzenia.
b Uwagi
• Obrazy zapisane w jakości HD (wysoka
rozdzielczość) można odtwarzać wyłącznie
na urządzeniach obsługujących format
AVCHD.
• Nie można ustawić wskaźnika [NAPISYDATA] w przypadku filmów
zarejestrowanych z jakością obrazu SD
(standardowa rozdzielczość).
TRYB BŁYSKU
Ustawienie lampy błyskowej jest
dostępne w przypadku użycia
wbudowanej lub zewnętrznej lampy
błyskowej (opcja) zgodnej z kamerą.
B AUTO
Automatycznie włącza lampę błyskową,
jeżeli oświetlenie jest niewystarczające.
WŁĄCZ ( )
Lampa błyskowa jest włączana zawsze,
bez względu na oświetlenie.
WYŁĄCZ (
)
Nagrywa bez lampy błyskowej.
b Uwagi
• Zalecana odległość od obiektu nagrywanego
z użyciem lampy błyskowej wynosi od 0,3 do
2,5 metra.
• Przed użyciem lampy oczyść ją z kurzu.
Jakość oświetlenia lampą błyskową może
być niższa w przypadku wystąpienia
odbarwień temperaturowych lub
zalegającego kurzu.
82
• Lampka /CHG (ładowanie) miga podczas
ładowania lampy. Gdy lampa błyskowa jest
naładowana, lampka świeci światłem
ciągłym.
• Jeśli nagrywane są obiekty z dużą ilością
światła, np. podświetlone od tyłu, lampa
błyskowa może nie być użyteczna.
POZ.BŁYSKU
Funkcję tę można ustawić w przypadku
użycia wbudowanej lub zewnętrznej
lampy błyskowej (opcja) zgodnej z
kamerą.
WYSOKI(
)
Wyższy poziom błysku.
B NORMALNY( )
NISKI(
)
Niższy poziom błysku.
RED.CZER.OCZ
Funkcję tę można ustawić w przypadku
nagrywania obrazów nieruchomych przy
użyciu wbudowanej lub zewnętrznej
lampy błyskowej (opcja) zgodnej z
kamerą.
Jeżeli funkcja [RED.CZER.OCZ] jest
ustawiona na wartość [WŁĄCZ], a
[TRYB BŁYSKU] na wartość [AUTO]
lub [WŁĄCZ], pojawia się wskaźnik
. Efektu czerwonych oczu można
wyeliminować, jeżeli włączony zostanie
błysk poprzedzający rozpoczęcie
nagrywania.
b Uwagi
• W pewnych warunkach zastosowanie funkcji
redukcji efektu czerwonych oczu może nie
przynieść oczekiwanych rezultatów.
WYKRYW.TWARZY
Wykrywa twarze i automatycznie
dostraja ostrość, barwy i naświetlenie.
Ulepsza też wygląd obrazu twarzy.
B WŁĄCZ (
)
Identyfikuje twarz i wyświetla ją w
ramce. Wykryty obraz twarzy jest
automatycznie optymalizowany.
Ramka wykrywania twarzy
Ikony twarzy i ich znaczenie
: Po wybraniu ustawienia [WŁĄCZ]
: Ta ikona miga, gdy kamera wykryje
twarz. Przestaje migać, gdy twarz
zostanie zapisana w indeksie [Indeks
twarzy].
: Ta ikona jest wyświetlana, jeśli
twarzy nie można zapisać w indeksie
[Indeks twarzy].*
* Liczba możliwych do wykrycia twarzy jest
ograniczona.
OBIEKTYW
Znacznik wykrywania twarzy
WŁ.[BEZ RAMEK] (
)
WYŁĄCZ
Funkcja [WYKRYW.TWARZY] nie jest
używana.
b Uwagi
• W zależności od warunków nagrywania
twarze mogą nie zostać rozpoznane.
• Funkcja [WYKRYW.TWARZY] może nie
działać prawidłowo w niektórych
warunkach. Dla funkcji
[WYKRYW.TWARZY] wybierz w takim
przypadku ustawienie [WYŁĄCZ].
Dostosowywanie ustawień kamery
Identyfikuje twarz, nie wyświetla
jednak ramki. Wykryty obraz twarzy
jest automatycznie optymalizowany.
Gdy używany jest obiektyw (opcja), za
pomocą tej funkcji można
zoptymalizować niwelację wstrząsów
przy nagrywaniu dla każdego obiektywu
z osobna.
Dostępne ustawienia to
[OBIEKT.SZER.] ( ) i
[TELEOBIEKTYW] ( ). Domyślnym
ustawieniem jest [WYŁĄCZ].
USTAW INDEX
Domyślne ustawienie to [WŁĄCZ], co
pozwala automatycznie wyszukiwać
twarze i wyświetlać ekran [Indeks
twarzy] (str. 43).
83
UST.ZDJĘCIA
KAM.
(Elementy związane z zapisywaniem
obrazów nieruchomych)
Pojemność karty „Memory Stick
PRO Duo” i liczba możliwych do
nagrania obrazów nieruchomych
(jednostka: liczba obrazów)*
Jeśli przełącznik POWER zostanie
ustawiony w pozycji
(obraz
nieruchomy)
Dotknij przycisku 1, a następnie
przycisku 2.
Jeśli element nie jest wyświetlany na
ekranie, dotknij przycisk
/ , aby
zmienić stronę.
Sposób wprowadzania ustawień
(HOME MENU) t str. 76
(OPTION MENU) t str. 92
Ustawienia domyślne są oznaczone
symbolem B.
ROZM.OBR.
B 4,0M (
4,0M )
Umożliwia zapisywanie wyraźnych
obrazów nieruchomych (2 304 × 1 728).
3,0M (
3,0M )
Umożliwia zapisywanie wyraźnych
obrazów nieruchomych o proporcjach
16:9 (obraz panoramiczny, 2 304 ×
1 296).
1,9M (
1,9M)
Umożliwia zapisanie większej liczby
obrazów nieruchomych o względnie
dobrej jakości (1 600 × 1 200).
VGA(0,3M) (
)
Umożliwia zapisanie maksymalnej
liczby obrazów nieruchomych (640 ×
480).
b Uwagi
• Wybrany format obrazu jest uwzględniany,
gdy świeci dioda
(obraz nieruchomy).
4,0M
2304 × 1728
4,0M
1GB
475
2GB
970
4GB
1900
8GB
3850
* Podana liczba możliwych do nagrania
obrazów nieruchomych zakłada maksymalny
rozmiar obrazu obsługiwany przez kamerę.
Faktyczna liczba możliwych do nagrania
obrazów nieruchomych jest wyświetlana na
ekranie LCD w trakcie nagrywania
(str. 132).
b Uwagi
• Dotyczy kart „Memory Stick PRO Duo”
wyprodukowanych przez firmę Sony
Corporation. Liczba możliwych do nagrania
obrazów nieruchomych jest zmienna i zależy
od warunków wykonywania nagrań i typu
karty „Memory Stick”.
• Na dysku twardym można zapisać
maksymalnie 9 999 obrazów nieruchomych.
• Unikatowa matryca pikseli czujnika
ClearVid CMOS i system przetwarzania
obrazu firmy Sony (BIONZ) umożliwiają
uzyskanie obrazów nieruchomych o
rozdzielczości odpowiadającej opisanym
rozmiarom.
z Porady
• Kamera obsługuje też karty „Memory Stick
Duo” o pojemności poniżej 1 GB dla
potrzeb nagrywania obrazów nieruchomych.
NR PLIKU (Numer
pliku)
B SERIA
Umożliwia przypisywanie kolejnych
numerów do obrazów nieruchomych,
84
WYŚW.UST.OBR.
(Elementy związane z
wyświetlaniem)
nawet jeśli karta pamięci „Memory
Stick PRO Duo” zostanie wymieniona
na inną. Po utworzeniu nowego folderu
lub po zmianie folderu nagrywania
numeracja plików zostanie
wyzerowana.
ZERUJ
Umożliwia przypisywanie kolejnych
numerów do plików, począwszy od
najwyższego numeru pliku istniejącego
na bieżącym nośniku nagrywania.
ŚWIAT.NIGHTSHOT
Patrz str. 79.
STEADYSHOT
Patrz str. 80.
Dotknij przycisku 1, a następnie
przycisku 2.
Jeśli element nie jest wyświetlany na
ekranie, dotknij przycisk
/ , aby
zmienić stronę.
Sposób wprowadzania ustawień
(HOME MENU) t str. 76
(OPTION MENU) t str. 92
Ustawienia domyślne są oznaczone
symbolem B.
RAMKA PROW.
ZEBRA
Patrz str. 81.
TRYB BŁYSKU
Patrz str. 82.
KOD DANYCH
Umożliwia wyświetlanie podczas
odtwarzania informacji (kodów danych)
zapisanych automatycznie podczas
nagrywania.
B WYŁĄCZ
Kody danych nie są wyświetlane.
DATA/CZAS
Wyświetlana jest data i godzina.
POZ.BŁYSKU
Patrz str. 82.
DANE KAMERY
Wyświetlane są ustawienia kamery.
DATA/CZAS
RED.CZER.OCZ
Dostosowywanie ustawień kamery
Patrz str. 80.
Patrz str. 82.
WYKRYW.TWARZY
Patrz str. 83.
OBIEKTYW
A Data
B Godzina
Patrz str. 83.
85
DANE KAMERY
Film
WYŚWIETL
Można wybrać liczbę miniatur
wyświetlanych na ekranie VISUAL
INDEX.
Miniatura
Słownik (str. 135)
B ŁĄCZE ZOOM
Korzystając z dźwigni regulacji
zbliżenia kamery, można zmienić liczbę
wyświetlanych miniatur (6 lub 12).*
Obraz nieruchomy
6OBRAZÓW
Wyświetlanie miniatur 6 obrazów.
12OBRAZÓW
Wyświetlanie miniatur 12 obrazów.
* Można również użyć przycisków
zbliżenia na obudowie ekranu LCD lub
pilocie.
C Wyłączenie funkcji SteadyShot
D Jasność
E Balans bieli
F Wzmocnienie
G Szybkość migawki
H Wartość przysłony
I Ekspozycja
z Porady
• W przypadku obrazu nagranego z użyciem
lampy błyskowej wyświetlany jest symbol .
• W przypadku podłączenia kamery do
telewizora na jego ekranie wyświetlane są
kody danych.
• Naciśnięcie przycisku DATA CODE na
pilocie powoduje przełączanie wskaźnika w
następującej kolejności: [DATA/CZAS] t
[DANE KAMERY] t [WYŁĄCZ] (brak
wskazania).
• W zależności od stanu nośnika, mogą
pojawiać się paski [--:--:--].
86
UST.DŹW./WYŚW.
(Elementy związane z ustawieniami
dźwięku i ekranu)
PODŚWIET.LCD
(Poziom
podświetlenia
ekranu LCD)
Jasność podświetlenia ekranu LCD
można regulować.
Dotknij przycisku 1, a następnie
przycisku 2.
Jeśli element nie jest wyświetlany na
ekranie, dotknij przycisk
/ , aby
zmienić stronę.
Sposób wprowadzania ustawień
(HOME MENU) t str. 76
(OPTION MENU) t str. 92
Ustawienia domyślne są oznaczone
symbolem B.
Do dostosowywania głośności służą
przyciski
/
(str. 42).
Jasność standardowa.
JASNY
Umożliwia rozjaśnienie ekranu LCD.
b Uwagi
• Gdy kamera zostanie podłączona do gniazda
sieci elektrycznej przy użyciu dostarczonego
zasilacza sieciowego, automatycznie
wybierana jest opcja rozjaśnienia [JASNY].
• Wybranie ustawienia [JASNY] powoduje
nieco szybsze rozładowywanie się
akumulatora podczas nagrywania.
• Po otwarciu panelu LCD na zewnątrz
(obróceniu go o 180 stopni) i zamknięciu go
automatycznie wybierane jest ustawienie
[NORMALNY].
z Porady
• Dostosowanie tego ustawienia nie wpływa w
żaden sposób na nagrane obrazy.
SYGN.DŹWIĘK.
B WŁĄCZ
Odtwarzanie melodii po rozpoczęciu/
zakończeniu nagrywania lub dźwięków
podczas korzystania z panelu
dotykowego.
WYŁĄCZ
KOLOR LCD
Nasycenie barw ekranu LCD można
regulować za pomocą przycisków
.
/
Anulowanie melodii.
Małe nasycenie
JASNOŚĆ LCD
Duże nasycenie
Dostosowywanie ustawień kamery
GŁOŚNOŚĆ
B NORMALNY
z Porady
Jasność ekranu LCD można regulować
za pomocą przycisków
/
.
• Dostosowanie tego ustawienia nie wpływa w
żaden sposób na nagrane obrazy.
1 Wyreguluj jasność za pomocą
przycisków
/
.
2 Dotknij przycisku
.
z Porady
• Dostosowanie tego ustawienia nie wpływa w
żaden sposób na nagrane obrazy.
87
UST.WYJŚCIA
(Elementy związane z podłączaniem
innych urządzeń)
4:3
Umożliwia wyświetlanie obrazów na
ekranie standardowego telewizora o
proporcjach 4:3.
Obrazy o proporcjach Obrazy o
16:9 (panoramiczne) proporcjach 4:3
Dotknij przycisku 1, a następnie przycisku
2.
Jeśli element nie jest wyświetlany na
ekranie, dotknij przycisk
/ , aby
zmienić stronę.
b Uwagi
• Proporcje obrazu nagranego w formacie HD
(wysoka rozdzielczość) to 16:9.
Sposób wprowadzania ustawień
(HOME MENU) t str. 76
(OPTION MENU) t str. 92
Ustawienia domyślne są oznaczone
symbolem B.
WY WYŚWIETL.
B PANEL LCD
Powoduje wyświetlenie informacji,
takich jak kod czasu, na ekranie LCD.
WY V/PANEL
TYP TV
W przypadku odtwarzania obrazów na
ekranie niektórych telewizorów może
być wymagana konwersja sygnału.
Nagrane obrazy są odtwarzane w sposób
przedstawiony na poniższych
ilustracjach.
B 16:9
Umożliwia wyświetlanie obrazów na
ekranie telewizora o proporcjach 16:9
(obraz panoramiczny).
Obrazy o proporcjach Obrazy o
16:9 (panoramiczne) proporcjach 4:3
Powoduje wyświetlenie informacji,
takich jak kod czasu, na ekranie LCD i
w telewizorze.
ZŁOŻONY
W przypadku podłączania kamery do
telewizora przy użyciu
komponentowego gniazda wejściowego,
należy wybrać opcję [ZŁOŻONY].
576i
Tę opcję należy wybrać w przypadku
podłączania kamery do telewizora przy
użyciu komponentowego gniazda
wejściowego.
B 1080i/576i
Tę opcję należy wybrać, gdy kamera
jest podłączana do telewizora, który ma
komponentowe gniazdo wejściowe i
może wyświetlać sygnał 1080i.
88
UST.ZEG./ JĘZ.
(Elementy związane z ustawieniami
zegara i języka)
języka angielskiego (opcja
[ENG[SIMP]]).
Dotknij przycisku 1, a następnie
przycisku 2.
Jeśli element nie jest wyświetlany na
ekranie, dotknij przycisk
/ , aby
zmienić stronę.
Sposób wprowadzania ustawień
(HOME MENU) t str. 76
(OPTION MENU) t str. 92
USTAW ZEGAR
Patrz str. 23.
CZAS LETNI
To ustawienie można zmienić bez
zatrzymywania zegara.
Aby przesunąć czas o 1 godzinę do
przodu, należy wybrać ustawienie
[WŁĄCZ].
Dostosowywanie ustawień kamery
USTAW STREFĘ
Różnicę czasu można ustawić bez
zatrzymywania zegara.
W przypadku korzystania z kamery w
innych strefach czasowych ustaw strefę
lokalną za pomocą przycisków
/ .
W tym celu należy skorzystać z tabeli
różnic czasu na świecie na str. 115.
UST.JĘZYKA
Istnieje możliwość wybrania języka
używanego na ekranie LCD.
z Porady
• Jeśli wśród dostępnych opcji nie
możesz znaleźć języka ojczystego,
dostępna jest uproszczona wersja
89
UST.OGÓLNE
(Inne elementy ustawień)
KALIBRACJA
Patrz str. 123.
Dotknij przycisku 1, a następnie
przycisku 2.
Jeśli element nie jest wyświetlany na
ekranie, dotknij przycisk
/ , aby
zmienić stronę.
AUTO WYŁ.
(Automatyczne
wyłączanie)
B 5min
Kamera nieużywana przez ponad 5 min
jest automatycznie wyłączana.
NIGDY
Sposób wprowadzania ustawień
(HOME MENU) t str. 76
(OPTION MENU) t str. 92
Ustawienia domyślne są oznaczone
symbolem B.
Kamera nigdy nie wyłącza się
automatycznie.
b Uwagi
• W przypadku podłączenia kamery do
gniazda sieci elektrycznej opcja [AUTO
WYŁ.] automatycznie ustawia się na wartość
[NIGDY].
TRYB DEMO
Ustawienie domyślne [WŁĄCZ]
powoduje przejście kamery w tryb
demonstracyjny po około 10 minutach
od obrócenia przełącznika POWER do
pozycji
(film).
z Porady
• Tryb demonstracyjny zostaje zawieszony w
opisanych poniżej sytuacjach.
– po naciśnięciu przycisku START/STOP
lub PHOTO;
– po dotknięciu ekranu podczas
demonstracji (tryb demonstracyjny
zostanie uruchomiony ponownie po około
10 minutach);
– po ustawieniu przełącznika POWER w
pozycji
(obraz nieruchomy);
– po naciśnięciu przycisku
(HOME) lub
(ZOBACZ OBRAZY).
LAMPKA NAGR.
(Lampka
nagrywania)
Lampka nagrywania z przodu kamery
świeci, ponieważ ustawieniem
domyślnym jest [WŁĄCZ].
90
SZYBKIE WYŁĄCZ.
(Szybkie
uruchamianie się)
Istnieje możliwość ustawienia czasu, po
którym kamera ma przełączyć się w tryb
uśpienia (str. 37). Domyślnym
ustawieniem jest [10min].
b Uwagi
• [AUTO WYŁ.] nie działa, gdy kamera
znajduje się w trybie uśpienia.
ZDALNE STER.
(Pilot)
Ustawieniem domyślnym jest
[WŁĄCZ], dzięki czemu można używać
pilota (str. 130).
z Porady
• Wybranie ustawienia [WYŁĄCZ] pozwala
zapobiec reagowaniu kamery na sygnały
sterujące wysyłane przez pilota innego
magnetowidu.
CZUJ.UPADKU
Po wykryciu upadku kamery przez
czujnik nagrywanie i odtwarzanie może
zostać zablokowane w celu ochrony
wewnętrznego dysku twardego,
ponieważ ustawieniem domyślnym jest
[WŁĄCZ]. Po wykryciu upadku
wyświetlany jest symbol .
b Uwagi
STER.PRZEZ HDMI
(Pilot dla HDMI)
Domyślnym ustawieniem jest
[WŁĄCZ]. Pozwala ono sterować
odtwarzaniem za pomocą pilota
telewizora po uprzednim podłączeniu
kamery do odbiornika TV zgodnego ze
standardem „BRAVIA” Sync przy
użyciu kabla HDMI (str. 53).
Dostosowywanie ustawień kamery
• Podczas używania kamery należy wybrać dla
czujnika upadku ustawienie [WŁĄCZ]. W
przeciwnym razie upadek kamery może
spowodować uszkodzenie wewnętrznego
dysku twardego.
• Czujnik upadku uaktywnia się w przypadku
wystąpienia sił bezwładności. Podczas
nagrywania obrazów w sytuacjach takich, jak
przejażdżka kolejką górską lub skok ze
spadochronem można dla funkcji
[CZUJ.UPADKU] wybrać ustawienie
[WYŁĄCZ] (
), aby czujnik ruchu nie
został uaktywniony.
91
Uaktywnianie funkcji na ekranie
OPTION MENU
Ekran
(OPTION) MENU
przypomina menu podręczne,
wyświetlane na ekranie komputera po
kliknięciu prawym przyciskiem myszy.
Wyświetlane są w nim różne funkcje.
Korzystanie z ekranu
OPTION MENU
1 Podczas korzystania z kamery
dotknij na ekranie przycisku
(OPTION).
(OPTION)
Zabezpieczenie
2 Dotknij odpowiedniego elementu.
Jeśli nie możesz znaleźć
odpowiedniego elementu, dotknij
innej karty, aby zmienić stronę.
92
Jeśli nie możesz znaleźć elementu na
żadnej z kart, oznacza to, że nie
można wykonać danej czynności w
bieżącej sytuacji.
3 Zmień ustawienie, a następnie
dotknij przycisku
.
b Uwagi
• Karty i elementy wyświetlane na ekranie
różnią się w zależności od trybu nagrywania/
odtwarzania kamery w określonym
momencie.
• Niektóre elementy są wyświetlane poza
obszarem kart.
• W trybie Easy Handycam MENU
(OPTION) nie jest dostępne.
Elementy związane z
nagrywaniem na ekranie
OPTION MENU
Elementy związane z
wyświetlaniem na ekranie
OPTION MENU
Elementy
Elementy
*
Strona
Karta
*
Strona
Karta
OSTROŚĆ
–
94
USUŃ
a
57
OSTROŚĆ PKT.
–
94
USUŃ wg daty
a
57
TELE MAKRO
–
95
USUŃ WSZYST
a
57
EKSPOZYCJA
–
95
POMIAR PKT.
–
95
–
95
PODZIEL
a
WYBÓR MIEJSCA
62
a
BALANS BIELI
–
97
USUŃ WSZYST
65
a
COLOR SLOW SHTR
–
98
PRZENIEŚ
65
SUPER NIGHTSHOT
–
98
Karta
-- (Rodzaj wyświetlanej karty
zależy od sytuacji/brak karty)
DODAJ**
a
63
WPROWADZANIE
98
DODAJ**
a
63
98
DODAJ wg daty**
a
64
99
DODAJ wg daty**
a
64
DRUKUJ
a
69
Karta
POK.SLAJDÓW
–
45
TRYB NAGRYW.
a
78
GŁOŚNOŚĆ
a
87
WBUD.ZOOM MIC
–
99
KOD DANYCH
a
85
99
UST.POK.SLAJD.
–
45
a
63
EFEKT CYFR.
EFEKT OBRAZU
POZ.ODN.MIK.
ROZM.OBR.
SAMOWYZWAL.
TRYB BŁYSKU
CZAS
NAGRAJ DŹWIĘK
–
–
–
–
a
84
DODAJ
–
99
DODAJ
a
63
82
DODAJ wg daty
a
64
39
DODAJ wg daty
a
64
KOPIE
–
69
DATA/CZAS
–
69
ROZMIAR
–
69
USUŃ
a
65
a
–
–
39
* Elementy te znajdują się również na ekranie
HOME MENU.
Dostosowywanie ustawień kamery
Karta
* Elementy te znajdują się również na ekranie
HOME MENU.
** Elementy te znajdują się również na ekranie
HOME MENU, ale pod innymi nazwami.
93
Funkcje ustawiane na ekranie
MENU
Poniżej opisano elementy dostępne
wyłącznie na ekranie
(OPTION)
MENU.
Ustawienia domyślne są oznaczone
symbolem B.
OSTROŚĆ
Istnieje możliwość ręcznej regulacji
ostrości. Tę funkcję można również
wybrać, aby ustawić ostrość na
konkretnym obiekcie.
OPTION
stronę położenia W (obiektyw
szerokokątny), a następnie ustawić ostrość.
• W poniższych przypadkach na ekranie przez
kilka sekund wyświetlane są informacje
dotyczące ogniskowej (odległości od
obiektu, na którym ustawiona jest ostrość, w
warunkach słabego oświetlenia i w razie
trudności z ustawieniem ostrości).
Informacje te nie będą wyświetlane
prawidłowo w przypadku korzystania z
opcjonalnego obiektywu wymiennego.
– po zmianie trybu ostrości z
automatycznego na ręczny;
– w przypadku ręcznego ustawienia ostrości.
OSTROŚĆ PKT.
1 Dotknij przycisku [RĘCZNY].
Zostanie wyświetlony symbol 9.
2 Dotknij przycisku
(w przypadku
ustawiania ostrości na obiekty bliskie)
lub przycisku
(w przypadku
ustawiania ostrości na obiekty odległe),
aby wyregulować ostrość. Gdy nie
można bardziej wyregulować ostrości
obiektu znajdującego się blisko,
wyświetlany jest symbol . Gdy nie
można bardziej wyregulować ostrości
obiektu znajdującego się w większej
odległości, wyświetlany jest symbol .
3 Dotknij przycisku
.
Aby automatycznie wyregulować
ostrość, dotknij kolejno przycisków
[AUTO] t
w punkcie 1.
b Uwagi
• Minimalna odległość kamery od obiektu
konieczna do uzyskania ostrego obrazu
wynosi około 1 cm w przypadku obiektywu
szerokokątnego i około 80 cm w przypadku
teleobiektywu.
z Porady
• Łatwiej uzyskać ostry obraz filmowanego
obiektu, przesuwając dźwignię regulacji
zbliżenia w stronę położenia T
(teleobiektyw) w celu ustawienia ostrości, a
następnie w stronę położenia W (obiektyw
szerokokątny) w celu ustawienia zbliżenia.
Przy filmowaniu obiektu z bliska należy
przesunąć dźwignię regulacji zbliżenia w
94
W kamerze można wybrać punkt
ogniskowej i ustawić ostrość na obiekcie,
który nie znajduje się na środku ekranu.
1 Dotknij obiektu na ekranie.
Zostanie wyświetlony symbol 9.
2 Dotknij przycisku [KON].
Aby automatycznie wyregulować
ostrość, dotknij kolejno przycisków
[AUTO] t [KON] w punkcie 1.
b Uwagi
• Po wybraniu ustawienia [OSTROŚĆ PKT.]
dla opcji [OSTROŚĆ] jest automatycznie
wybierane ustawienie [RĘCZNY].
TELE MAKRO
Ta opcja jest przydatna podczas
filmowania niewielkich obiektów, takich
jak kwiaty czy owady. Umożliwia ona
rozmycie tła, tak aby filmowany obiekt
był wyraźniejszy.
Po wybraniu dla opcji [TELE MAKRO]
ustawienia [WŁĄCZ] ( ) przełącznik
zbliżenia (str. 36) zostaje automatycznie
ustawiony w skrajnej górnej pozycji
trybu T (teleobiektyw), co pozwala na
filmowanie obiektów z bliska w
odległości już od ok. 57 cm.
Aby wrócić do automatycznego
ustawiania ekspozycji, dotknij kolejno
przycisków [AUTO] t
w punkcie
1.
POMIAR PKT.
(Pomiar punktowy)
Parametry ekspozycji można ustawić w
taki sposób, aby odpowiadały
oświetleniu wybranego obiektu. W ten
sposób można poprawnie nagrać
kontrastowe sceny, w których między
wybranym obiektem a tłem występuje
duża różnica oświetlenia.
Aby anulować, dotknij przycisku
[WYŁĄCZ] lub przesuń zbliżenie w
stronę obiektywu szerokokątnego (W).
• W przypadku filmowania odległego obiektu
ustawienie ostrości może okazać się trudne i
nastąpić dopiero po pewnym czasie.
• Jeśli występują kłopoty z automatycznym
ustawieniem ostrości, należy ustawić ją
ręcznie ([OSTROŚĆ], str. 94).
EKSPOZYCJA
Jasność obrazu można ustalić ręcznie.
Należy ją wyregulować, gdy obiekt jest
za jasny lub za ciemny.
1 Dotknij miejsca na ekranie, w którym
chcesz zmienić ekspozycję.
Zostanie wyświetlony symbol
.
2 Dotknij przycisku [KON].
Aby wrócić do automatycznego
ustawiania ekspozycji, dotknij kolejno
przycisków [AUTO] t [KON] w
punkcie 1.
b Uwagi
• Po wybraniu ustawienia [POMIAR PKT.]
dla opcji [EKSPOZYCJA] jest
automatycznie wybierane ustawienie
[RĘCZNY].
Dostosowywanie ustawień kamery
b Uwagi
WYBÓR MIEJSCA
1 Dotknij przycisku [RĘCZNY].
Zostanie wyświetlony symbol
.
2 Wyreguluj ekspozycję, dotykając
przycisków
/
.
3 Dotknij przycisku
.
Obrazy można skutecznie nagrywać w
różnych sytuacjach.
B AUTO
Wybierz tę opcję, aby automatycznie
nagrywać obrazy bez użycia funkcji
[WYBÓR MIEJSCA].
95
ZMROK* (
)
PEJZAŻ*(
Wybierz tę opcję, aby zachować nastrój
zmierzchu odległego otoczenia w
scenach nagrywanych o zmroku.
PORTR.O ZMROKU (
)
Wybierz ten tryb, aby wyraźnie
filmować odległe obiekty. Wybór tego
trybu zapobiega również ustawianiu
ostrości przez kamerę na szybę lub
siatkę w oknie znajdującą się między
kamerą a filmowanym obiektem.
)
Wybierz tę opcję, aby uchwycić obiekt
na tle nocnego widoku.
PORTRET (Delikatny portret) (
)
Wybierz ten tryb, aby wyeksponować
obiekty znajdujące się na pierwszym
planie, np. osoby i kwiaty, oraz uzyskać
łagodne tło.
ŚWIECE ( )
Wybierz tę opcję, aby zachować
przyćmioną atmosferę sceny ze
świecami.
LAMPA**(
WSCHÓD&ZACHÓD* (
)
)
Wybierz tę opcję, aby uniknąć
nadmiernego rozjaśnienia twarzy osób
oświetlonych silnym światłem.
Wybierz tę opcję, aby odtworzyć
atmosferę wschodu lub zachodu słońca.
PLAŻA** (
FAJERWERKI* (
)
)
Wybierz ten tryb, aby uzyskać żywy
błękit oceanu lub jeziora.
Wybierz tę opcję, aby uzyskać
widowiskowe ujęcia sztucznych ogni.
ŚNIEG** (
)
Wybierz ten tryb, aby uzyskać wyraźne
zdjęcia białego krajobrazu.
* Ostrość ustawiona tylko dla obiektów
znajdujących się w większej odległości.
** Ostrość ustawiona dla obiektów innych
niż obiekty znajdujące się w niewielkiej
odległości.
96
b Uwagi
• Po wybraniu ustawienia [WYBÓR
MIEJSCA] ustawienie opcji [BALANS
BIELI] zostaje anulowane.
• Nawet, jeżeli przy świecącej się lampce
(obraz nieruchomy) wybrane zostanie
ustawienie [PORTR.O ZMROKU], zmieni
się ono na [AUTO], gdy tylko zacznie
świecić lampka
(film).
BALANS BIELI
2 Skieruj kamerę na biały przedmiot,
np. kartkę papieru, oświetlony tak
samo jak obiekt, który ma zostać
sfilmowany, w taki sposób, aby
wypełnił kadr.
3 Dotknij przycisku [
].
Wskaźnik
zacznie szybko migać.
Po ustawieniu i zapisaniu w pamięci
wartości balansu bieli wskaźnik
przestanie migać.
b Uwagi
Nasycenie barw można dostosować do
jasności otoczenia, w którym
wykonywane jest nagranie.
WEWNĄTRZ (n)
z Porady
Balans bieli zostanie ustawiony
odpowiednio do nagrywania w
następujących warunkach:
• Jeśli przy wybranym ustawieniu [AUTO]
nastąpiła wymiana akumulatora lub kamera
została wyniesiona z pomieszczenia na
zewnątrz (lub odwrotnie), należy wybrać
ustawienie [AUTO] i skierować kamerę na
znajdujący się w pobliżu biały obiekt, a
następnie odczekać około 10 sekund w celu
uzyskania lepszej regulacji balansu koloru.
• Gdy balans bieli został ustawiony przy
użyciu opcji [JEDNO NAC.] i zostały
zmienione ustawienia opcji [WYBÓR
MIEJSCA], kamera została wyniesiona z
pomieszczenia na zewnątrz lub wniesiona z
zewnątrz do pomieszczenia, procedurę
[JEDNO NAC.] należy powtórzyć w celu
ponownego dostosowania balansu bieli.
B AUTO
Balans bieli jest regulowany
automatycznie.
NA ZEWN. (
)
Balans bieli zostanie ustawiony
odpowiednio do nagrywania w
następujących warunkach:
– Filmowanie w pomieszczeniach
– Filmowanie na przyjęciach lub w
studiach, gdzie warunki oświetlenia
szybko się zmieniają
– Filmowanie przy oświetleniu lampami
studyjnymi, sodowymi lub lampami
emitującymi światło o barwie
przypominającej światło fluorescencyjne
JEDNO NAC. (
)
Balans bieli zostanie wyregulowany w
zależności od oświetlenia otoczenia.
Dostosowywanie ustawień kamery
– Filmowanie w plenerze
– Filmowanie w nocnej scenerii, w świetle
neonów i pokazów ogni sztucznych
– Filmowanie wschodu lub zachodu słońca
– Filmowanie w świetle jarzeniówki
imitującej światło dzienne
• Przy oświetleniu jarzeniówkami dającymi
światło białe lub o zimnym odcieniu dla opcji
[BALANS BIELI] należy wybrać
ustawienie [AUTO] lub dostosować kolor w
obszarze [JEDNO NAC.].
• Po wybraniu opcji [JEDNO NAC.] skadruj
białe obiekty, gdy wskaźnik
szybko
miga.
• Jeśli nie można ustawić trybu [JEDNO
NAC.], wskaźnik
miga powoli.
• Jeśli przy ustawionym trybie [JEDNO
NAC.] wskaźnik
nadal miga po
dotknięciu przycisku
, należy wybrać dla
opcji [BALANS BIELI] ustawienie
[AUTO].
• Po wybraniu ustawienia [BALANS BIELI]
dla opcji [WYBÓR MIEJSCA] jest
wybierane ustawienie [AUTO].
1 Dotknij przycisku [JEDNO NAC.].
97
COLOR SLOW SHTR
(Color Slow Shutter)
Po wybraniu dla opcji [COLOR SLOW
SHTR] ustawienia [WŁĄCZ]
wyświetlany jest wskaźnik
i można
nagrywać kolorowe obrazy nawet przy
słabym oświetleniu.
Aby anulować, dotknij przycisk
[WYŁĄCZ].
b Uwagi
• Jeśli występują kłopoty z automatycznym
ustawieniem ostrości, należy ustawić ją
ręcznie ([OSTROŚĆ], str. 94).
• Szybkość migawki kamery zmienia się w
zależności od jasności, co może spowodować
zwolnienie ruchu obiektów na obrazie.
WPROWADZANIE
Można zarejestrować przejście, dodając
określone efekty między scenami.
1 Wybierz odpowiedni efekt w trybie
[OCZEK.] (w celu wprowadzania) lub
w trybie [NAGRAJ] (w celu
wygaszania), a następnie dotknij
przycisku
.
2 Naciśnij przycisk START/STOP.
Wskaźnik wprowadzania lub
wygaszania obrazu przestanie migać i
zniknie po zakończeniu efektu przejścia.
Aby anulować wprowadzanie przed
rozpoczęciem operacji, w punkcie 1
dotknij przycisku [WYŁĄCZ].
Po naciśnięciu przycisku START/STOP
ustawienie zostanie anulowane.
SUPER NIGHTSHOT
Po wybraniu dla opcji [SUPER
NIGHTSHOT] ustawienia [WŁĄCZ] i
przesunięciu przełącznika
NIGHTSHOT (str. 38) do pozycji ON
obraz będzie nagrywany nawet z 16krotnie większą czułością niż w trybie
NightShot.
Na ekranie pojawi się wskaźnik
.
Wygaszanie
obrazu
Wprowadzanie
obrazu
WPROW.BIAŁE
WPROW.CZARNE
Aby anulować, dotknij przycisk
[WYŁĄCZ].
b Uwagi
• Funkcji [SUPER NIGHTSHOT] nie należy
używać w dobrze oświetlonych miejscach.
Może to spowodować nieprawidłowe
funkcjonowanie urządzenia.
• Nie należy zasłaniać portu podczerwieni
palcami ani innymi przedmiotami (str. 38).
• Należy zdjąć obiektyw wymienny (opcja), o
ile jest założony.
• Jeśli występują kłopoty z automatycznym
ustawieniem ostrości, należy ustawić ją
ręcznie ([OSTROŚĆ], str. 94).
• Szybkość migawki kamery zmienia się w
zależności od jasności, co może spowodować
zwolnienie ruchu obiektów na obrazie.
98
EFEKT CYFR. (Efekt
cyfrowy)
Po wybraniu opcji [STARY FILM]
zostanie wyświetlony wskaźnik
i do
obrazów będzie można dodać efekt
starego filmu.
Aby anulować opcję [EFEKT CYFR.],
dotknij przycisku [WYŁĄCZ].
EFEKT OBRAZU
(Efekt na obrazie)
Podczas nagrywania obrazu można
zastosować do niego efekty specjalne.
Zostanie wyświetlony symbol
.
B WYŁĄCZ
Ustawienie [EFEKT OBRAZU] nie
jest używane.
SEPIA
Obraz jest wyświetlany w odcieniach
sepii.
CZ-B (Czarno-biały)
Obraz jest wyświetlany jako czarnobiały.
PASTEL
WBUD.ZOOM MIC
(Wbudowany
mikrofon)
Gdy dla funkcji [WBUD.ZOOM MIC]
wybrano opcję [WŁĄCZ] ( ), możliwe
staje się nagrywanie filmów z
kierunkowym dźwiękiem. Ten tryb
nagrywania dźwięku uaktywnia się przy
przesuwaniu dźwigni regulacji zbliżenia i
przy naciskaniu przycisków regulacji
zbliżenia na ramce ekranu LCD
(domyślne ustawienie to [WYŁĄCZ]).
Można ustawić poziom czułości
mikrofonu nagrywającego dźwięk.
Aby rejestrować porywający, głośny
dźwięk na sali koncertowej lub
podobnym miejscu, wybierz ustawienie
[NISKI].
B NORMALNA
Nagrywanie różnych dźwięków
otoczenia i dostosowywanie ich do
odpowiedniego poziomu.
NISKI (
)
Wierne rejestrowanie dźwięków
otoczenia. To ustawienie nie jest
odpowiednie w przypadku nagrywania
rozmów.
SAMOWYZWAL.
Przycisk
pojawia się, gdy dla funkcji
[SAMOWYZWAL.] ustawiono opcję
[WŁĄCZ].
Aby rozpocząć odliczanie, naciśnij
przycisk PHOTO. Po upływie około 10
sekund rejestrowany jest obraz
nieruchomy.
Aby anulować nagrywanie, dotknij
przycisk [ZERUJ].
Aby anulować funkcję samowyzwalacza,
wybierz opcję [WYŁĄCZ].
z Porady
Dostosowywanie ustawień kamery
Obraz przyjmuje wygląd jasnego
pastelowego rysunku.
POZ.ODN.MIK.
(Poziom odniesienia
mikrofonu)
• Operację tę można także wykonać,
naciskając przycisk PHOTO na pilocie
(str. 130).
99
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów
Jeśli podczas użytkowania kamery
wystąpią problemy, należy podjąć próbę
ich rozwiązania, korzystając z poniższej
tabeli. Jeśli nie można usunąć problemu,
należy odłączyć źródło zasilania i
skontaktować się ze sprzedawcą
produktów firmy Sony.
• Czynności ogólne/działanie w trybie
Easy Handycam/pilot .......................100
• Akumulatory/źródła zasilania .........102
• Ekran LCD ........................................102
• „Memory Stick PRO Duo”..............103
• Nagrywanie ........................................103
• Odtwarzanie obrazów ...................105
• Odtwarzanie obrazów zapisanych na
karcie „Memory Stick PRO Duo” na
innych urządzeniach .........................106
• Edytowanie obrazów w kamerze ....106
• Wyświetlanie obrazu na ekranie
telewizora ..........................................107
• Kopiowanie/podłączanie do innych
urządzeń .............................................107
• Funkcje, których nie można używać
jednocześnie.......................................107
Uwagi przed wysłaniem kamery
do naprawy
• W zależności od problemu kamera
może wymagać inicjalizacji lub
wymiany dysku twardego. W takim
przypadku dane zapisane na dysku
twardym zostaną usunięte. Przed
wysłaniem kamery do naprawy należy
upewnić się, że dane znajdujące się na
wewnętrznym dysku twardym (str. 54)
zostały zapisane na innych nośnikach
(utworzono kopie zapasowe). Firma
Sony nie rekompensuje utraty
jakichkolwiek danych na dysku
twardym.
• Podczas naprawy w celu zbadania
problemu może zostać sprawdzona
minimalna ilość danych
przechowywanych na dysku twardym.
Jednak sprzedawca firmy Sony nie
100
będzie kopiował ani przechowywał
tych danych.
Czynności ogólne/działanie
w trybie Easy Handycam/
pilot
Nie można włączyć kamery.
• Włóż naładowany akumulator do
kamery (str. 19).
• Wtyczka zasilacza sieciowego została
odłączona od gniazda sieci elektrycznej.
Podłącz wtyczkę do gniazda sieci
elektrycznej (str. 19).
• Umieść starannie kamerę w podstawce
Handycam Station (str. 19).
Po włączeniu zasilania kamera nie
działa.
• Kamera jest gotowa do filmowania po
upływie kilku sekund od włączenia. Nie
oznacza to uszkodzenia.
• Odłącz zasilacz sieciowy od gniazda sieci
elektrycznej lub wyjmij akumulator, a
następnie podłącz ponownie po upływie
około 1 minuty. Jeśli funkcje kamery
nadal nie działają, naciśnij przycisk
RESET (str. 128), używając do tego celu
ostro zakończonego przedmiotu (po
naciśnięciu przycisku RESET wszystkie
ustawienia, w tym ustawienie zegara,
zostaną wyzerowane).
• Temperatura kamery jest bardzo
wysoka. Wyłącz kamerę i pozostaw ją na
chwilę w chłodnym miejscu.
• Temperatura kamery jest bardzo niska.
Pozostaw kamerę włączoną. Wyłącz
kamerę i przenieś ją do ciepłego
miejsca. Pozostaw kamerę na chwilę, a
następnie ją włącz.
Przyciski nie działają.
• W trybie Easy Handycam poniższe
przyciski/funkcje są niedostępne.
– Przycisk . (filmowanie pod światło)
(str. 38)
– Zbliżenie podczas odtwarzania
(str. 45)
– Włączanie i wyłączanie podświetlenia
ekranu LCD (przez naciśnięcie i
przytrzymanie przez kilka sekund
przycisku DISP/BATT INFO) (str. 25)
Przycisk
(OPTION) nie jest
wyświetlany.
• W trybie Easy Handycam nie można
używać ekranu OPTION MENU.
Ustawienia menu zostały zmienione
automatycznie.
Nawet naciśnięcie przycisku EASY
nie powoduje automatycznego
przywrócenia domyślnych wartości
ustawień menu.
Kamera się nagrzewa.
• Jest to spowodowane tym, że kamera
była włączona przez długi czas. Nie
oznacza to uszkodzenia.
Dostarczony pilot nie działa.
• Dla funkcji [ZDALNE STER.] wybierz
ustawienie [WŁĄCZ] (str. 90).
• Włóż akumulator do uchwytu
akumulatora, prawidłowo dopasowując
bieguny +/- do oznaczeń +/- (str. 130).
• Usuń wszystkie przeszkody znajdujące
się na drodze między pilotem a
czujnikiem zdalnego sterowania.
• Chroń czujnik zdalnego sterowania
przed silnymi źródłami światła, takimi
jak bezpośrednie światło słoneczne lub
sztuczne oświetlenie. W przeciwnym
razie pilot może nie działać prawidłowo.
Rozwiązywanie problemów
• W trybie Easy Handycam prawie
wszystkim elementom menu zostaną
automatycznie nadane wartości
domyślne.
• W trybie Easy Handycam niektóre
elementy menu zostaną ustawione na
stałe w następujący sposób.
– [TRYB NAGRYW.]: [HD SP] lub
[SD SP].
– [KOD DANYCH]: [DATA/CZAS]
• Następującym elementom menu zostaną
przywrócone ustawienia domyślne po
ustawieniu przełącznika POWER w
pozycji OFF (CHG) dłużej niż przez 12
godzin.
– [TRYB BŁYSKU]
– [OSTROŚĆ]
– [OSTROŚĆ PKT.]
– [EKSPOZYCJA]
– [POMIAR PKT.]
– [WYBÓR MIEJSCA]
– [BALANS BIELI]
– [COLOR SLOW SHTR]
– [SUPER NIGHTSHOT]
– [WBUD.ZOOM MIC]
– [POZ.ODN.MIK.]
– [CZUJ.UPADKU]
menu pozostają takie same jak przed
rozpoczęciem pracy w trybie Easy
Handycam.
– [UST.NOŚN.FILM.]
– [UST.NOŚNIKA ZDJ.]
– [TRYB AUDIO]
– [WYBÓR SZEROK]
– [X.V.COLOR]
– [NAPISY-DATA]
– [TRYB BŁYSKU]
–[
USTAW INDEX]
– [OBIEKTYW]
–[
ROZM.OBR.]
– [NR PLIKU]
–[
WYŚWIETL]
– [GŁOŚNOŚĆ]
– [SYGN.DŹWIĘK.]
– [TYP TV]
– [ZŁOŻONY]
– [USTAW ZEGAR]
– [USTAW STREFĘ]
– [CZAS LETNI]
–[
UST.JĘZYKA]
– [TRYB DEMO]
– [STER.PRZEZ HDMI]
• Podczas pracy w trybie Easy Handycam
następujące ustawienia elementów
101
Inne nieprawidłowości w
urządzeniach DVD podczas
korzystania z dostarczonego pilota.
• Dla urządzenia DVD wybierz tryb
pilota inny niż DVD 2 lub zasłoń czujnik
urządzenia DVD czarnym papierem.
Akumulatory/źródła
zasilania
Kamera niespodziewanie się
wyłącza.
• Użyj zasilacza sieciowego.
• Zgodnie z ustawieniami domyślnymi, po
upływie około 5 min przerwy w pracy
kamera automatycznie się wyłącza
(opcja AUTO WYŁ.). Zmień
ustawienie opcji [AUTO WYŁ.]
(str. 90) lub włącz ponownie zasilanie.
• Gdy kamera pozostanie w trybie
uśpienia przez czas wybrany w
[SZYBKIE WYŁĄCZ.], automatycznie
wyłączy się (str. 90). Włącz ją wówczas
ponownie.
• Naładuj akumulator (str. 19).
Podczas ładowania akumulatora
lampka /CHG (ładowanie) nie
świeci się.
• Obróć przełącznik POWER do pozycji
OFF (CHG) (str. 19).
• Włóż prawidłowo akumulator do
kamery (str. 19).
• Podłącz przewód zasilający do gniazda
sieci elektrycznej w sposób prawidłowy.
• Ładowanie akumulatora zostało
zakończone (str. 19).
• Umieść starannie kamerę w podstawce
Handycam Station (str. 19).
Podczas ładowania akumulatora
lampka /CHG (ładowanie) miga.
• Włóż prawidłowo akumulator do
kamery (str. 19). Jeśli problem nie został
usunięty, odłącz zasilacz od gniazda sieci
elektrycznej i skontaktuj się ze
102
sprzedawcą produktów firmy Sony.
Akumulator może być uszkodzony.
Wskazanie czasu pozostałego do
wyczerpania akumulatora nie jest
właściwe.
• Temperatura otoczenia jest zbyt niska
lub zbyt wysoka. Nie oznacza to
uszkodzenia.
• Akumulator nie jest wystarczająco
naładowany. Ponownie naładuj
całkowicie akumulator. Jeśli nie
rozwiąże to problemu, wymień
akumulator na nowy (str. 19).
• W określonych warunkach wskazanie
czasu pozostałego do wyczerpania
akumulatora może być nieprawidłowe.
Akumulator szybko się rozładowuje.
• Temperatura otoczenia jest zbyt niska
lub zbyt wysoka. Nie oznacza to
uszkodzenia.
• Akumulator nie jest wystarczająco
naładowany. Ponownie naładuj
całkowicie akumulator. Jeśli nie
rozwiąże to problemu, wymień
akumulator na nowy (str. 19).
Ekran LCD
Elementy menu są wyszarzone.
• Nie można wybrać wyszarzonych opcji
w bieżącym trybie nagrywania/
odtwarzania.
• Niektórych funkcji nie można
aktywować jednocześnie (str. 107).
Na panelu dotykowym nie są
wyświetlane przyciski.
• Dotknij lekko ekranu LCD.
• Naciśnij przycisk DISP/BATT INFO na
kamerze (lub przycisk DISPLAY na
pilocie) (str. 25, 130).
Przyciski na panelu dotykowym
działają nieprawidłowo lub nie
działają w ogóle.
• Skalibruj panel dotykowy
([KALIBRACJA]) (str. 123).
„Memory Stick PRO Duo”
Nie można używać funkcji kamery w
przypadku używania karty „Memory
Stick PRO Duo”.
• Jeśli używana karta „Memory Stick
PRO Duo” została sformatowana w
komputerze, sformatuj ją ponownie za
pomocą kamery (str. 73).
Nie można sformatować karty
„Memory Stick PRO Duo” ani usunąć
zapisanych na niej obrazów.
Nazwa pliku danych nie jest
wskazywana prawidłowo lub miga.
• Plik jest uszkodzony.
• Format pliku może nie być obsługiwany
przez kamerę (str. 118).
Nagrywanie
Zobacz też „Memory Stick PRO Duo”
(str. 103).
Naciśnięcie przycisku START/STOP
lub PHOTO nie powoduje
nagrywania obrazów.
Nie można zapisać obrazu
nieruchomego.
• Nie można zapisać obrazu
nieruchomego z włączonymi opcjami:
– [PŁ.WOL.NAGR.]
– [WPROWADZANIE]
– [EFEKT CYFR.]
– [EFEKT OBRAZU]
Lampka ACCESS świeci lub miga
nawet po zatrzymaniu nagrywania.
• Kamera zapisuje na nośniku sfilmowaną
przed chwilą scenę.
Rozwiązywanie problemów
• Maksymalna liczba obrazów
nieruchomych, które można
jednorazowo usunąć na ekranie
indeksu, wynosi 100.
• Nie można usunąć obrazów
nieruchomych chronionych na innym
urządzeniu.
• Nie można nagrywać obrazów, gdy
kamera znajduje się w trybie uśpienia.
Naciśnij przycisk QUICK ON (str. 37).
• Kamera zapisuje na nośniku sfilmowany
przed chwilą obraz. W tym czasie nie
można nagrywać nowych obrazów.
• Brak miejsca na nośniku. Usuń
niepotrzebne obrazy (str. 57).
• Całkowita liczba scen filmów lub
obrazów nieruchomych przekracza
pojemność nośnika (str. 13). Usuń
niepotrzebne obrazy (str. 57).
• Podczas włączania opcji
[CZUJ.UPADKU] (str. 91) nagrywanie
filmów/obrazów nieruchomych może
nie być możliwe.
• Temperatura kamery jest bardzo
wysoka. Wyłącz kamerę i pozostaw ją na
chwilę w chłodnym miejscu.
• Temperatura kamery jest bardzo niska.
Wyłącz kamerę i przenieś ją do ciepłego
miejsca. Pozostaw kamerę na chwilę, a
następnie ją włącz.
Kąt nagrywania wygląda inaczej.
• Kąt nagrywania może się zmieniać w
zależności od trybu działania kamery.
Nie oznacza to uszkodzenia.
• Wyświetlany jest ekran odtwarzania.
Ustaw przełącznik POWER w
położeniu
(film) lub
(obraz
nieruchomy) (str. 35).
103
Lampa błyskowa nie działa.
• Nagrywając obrazy nieruchome w
trakcie nagrywania filmów nie można
używać flesza.
• Nawet jeśli włączona jest automatyczna
lampa błyskowa lub funkcja
(redukcja efektu czerwonych oczu) nie
można używać lampy błyskowej z
następującymi ustawieniami:
– NightShot
– [SUPER NIGHTSHOT]
– [ZMROK], [ŚWIECE],
[WSCHÓD&ZACHÓD],
[FAJERWERKI], [PEJZAŻ],
[LAMPA], [PLAŻA] lub [ŚNIEG] w
menu [WYBÓR MIEJSCA]
– [RĘCZNY] w menu [EKSPOZYCJA]
– [POMIAR PKT.]
Rzeczywisty czas nagrywania filmów
jest krótszy niż oczekiwany
przybliżony czas nagrywania na
nośniku.
• W zależności od warunków nagrywania,
czas dostępny na nagranie może być
krótszy, na przykład, jeżeli nagrywany
jest szybko poruszający się obiekt itp.
(str. 13, 28).
Nagrywanie się zatrzymuje.
• Temperatura kamery jest bardzo
wysoka. Wyłącz kamerę i pozostaw ją na
chwilę w chłodnym miejscu.
• Temperatura kamery jest bardzo niska.
Wyłącz kamerę i przenieś ją do ciepłego
miejsca. Pozostaw kamerę na chwilę, a
następnie ją włącz.
• Jeśli kamera będzie narażana na
wstrząsy, nagrywanie może zostać
przerwane.
Między chwilą naciśnięcia przycisku
START/STOP a chwilą rozpoczęcia/
zatrzymania nagranego filmu istnieje
różnica czasowa.
• Między chwilą naciśnięcia przycisku
START/STOP na kamerze a chwilą
104
rozpoczęcia/zatrzymania nagranego
filmu może istnieć niewielka różnica
czasowa. Nie oznacza to uszkodzenia.
Nie można zmienić proporcji obrazu
w filmie (obraz panoramiczny 16:9/
obraz 4:3).
• Proporcje filmu nagranego z jakością
obrazu HD (wysoka rozdzielczość) to
16:9 (obraz panoramiczny).
Nie działa automatyczna regulacja
ostrości.
• Dla funkcji [OSTROŚĆ] wybierz
ustawienie [AUTO] (str. 94).
• Warunki nagrywania nie są
odpowiednie dla funkcji automatycznej
regulacji ostrości. Ustaw ostrość ręcznie
(str. 94).
Funkcja [STEADYSHOT] nie działa.
• Dla funkcji [STEADYSHOT] wybierz
ustawienie [WŁĄCZ] (str. 80).
• Funkcja [STEADYSHOT] może nie
eliminować zbyt dużych drgań.
Obiekty poruszające się bardzo
szybko przed obiektywem są
zniekształcone.
• To zjawisko jest związane z płaszczyzną
ostrości. Nie oznacza to uszkodzenia. Ze
względu na sposób odczytu sygnału
przez przetwornik obrazu (czujnik
CMOS) obiekty, które się bardzo
szybko przemieszczają przed
obiektywem, mogą być zniekształcone w
zależności od warunków nagrywania.
Na ekranie widoczne są niewielkie
punkty w kolorze białym,
czerwonym, niebieskim lub
zielonym.
• Punkty te pojawiają się w przypadku
nagrywania z włączoną funkcją [SUPER
NIGHTSHOT] lub [COLOR SLOW
SHTR]. Nie oznacza to uszkodzenia.
Kolory obrazu nie są wyświetlane
prawidłowo.
• Ustaw przełącznik NIGHTSHOT w
położeniu OFF (str. 38).
– Zasilanie jest dostarczane z zasilacza
sieciowego.
Odtwarzanie obrazów
Nie można odtworzyć obrazów.
Wyświetlany obraz jest zbyt jasny, a
filmowany obiekt nie jest widoczny
na ekranie.
• Ustaw przełącznik NIGHTSHOT w
położeniu OFF (str. 38).
Wyświetlany obraz jest zbyt ciemny,
a filmowany obiekt nie jest widoczny
na ekranie.
• Naciśnij i przytrzymaj przez kilka
sekund przycisk DISP/BATT INFO,
aby włączyć podświetlenie (str. 25).
Na obrazie pojawiają się poziome
pasy.
Funkcja [SUPER NIGHTSHOT] nie
działa.
• Ustaw przełącznik NIGHTSHOT w
pozycji ON.
[COLOR SLOW SHTR] nie działa
prawidłowo.
• [COLOR SLOW SHTR] może nie
działać prawidłowo w całkowitej
ciemności. Naciśnij przycisk NightShot
lub wybierz opcję [SUPER
NIGHTSHOT].
Nie można dostosować ustawienia
opcji [PODŚWIET.LCD].
• Ustawienia opcji [PODŚWIET.LCD]
nie można dostosować, gdy:
– Panel LCD kamery jest zamknięty, a
ekran LCD skierowany na zewnątrz.
Nie można odtworzyć obrazów
nieruchomych.
• Odtwarzanie obrazów nieruchomych
jest niemożliwe, jeśli za pomocą
komputera zmodyfikowano pliki lub
foldery bądź edytowano dane (w takim
przypadku nazwa pliku miga). Nie
oznacza to uszkodzenia (str. 120).
• Obrazy nieruchome nagrane przy użyciu
innych urządzeń mogą nie być
odtwarzane. Nie oznacza to uszkodzenia
(str. 120).
Na obrazie na ekranie VISUAL INDEX
wyświetlany jest wskaźnik „
”.
• Może się to zdarzyć w przypadku
obrazów nieruchomych nagranych na
innych urządzeniach, edytowanych na
komputerze itd.
• Odłączono zasilacz sieciowy lub
akumulator przed wyłączeniem lampki
ACCESS po dokonaniu nagrania. Może
to spowodować uszkodzenie danych;
wyświetlany jest wskaźnik
.
Rozwiązywanie problemów
• Migotanie występuje w przypadku
nagrywania obrazów w świetle lampy
fluorescencyjnej, sodowej lub rtęciowej.
Nie oznacza to uszkodzenia.
• Wybierz nośnik i jakość obrazu filmu,
który chcesz odtworzyć, dotykając
kolejno przycisków
(HOME) t
(ZARZĄDZAJ NOŚNIKIEM) t
[UST.NOŚN.FILM.]/[UST.NOŚNIKA
ZDJ.] (str. 26).
Na obrazie na ekranie VISUAL INDEX
wyświetlany jest wskaźnik „
”.
• Użyj funkcji [NAP.PL.B.D.OBR.]
(str. 75). Jeśli symbol
jest nadal
wyświetlany, usuń obraz oznaczony tym
symbolem (str. 57).
105
Brak dźwięku lub bardzo cichy
dźwięk podczas odtwarzania.
• Zwiększ głośność (str. 42).
• Dźwięk nie jest odtwarzany, jeśli ekran
LCD jest zamknięty. Otwórz ekran
LCD.
• Podczas nagrywania dźwięku z opcją
[POZ.ODN.MIK.] (str. 99) ustawioną
na wartość [NISKI] nagrany dźwięk
może być słabo słyszalny.
• Podczas ok. 3-sekundowego nagrywania
filmu z użyciem funkcji
[PŁ.WOL.NAGR.] dźwięk nie jest
nagrywany.
Podczas odtwarzania na
komputerach lub innych
urządzeniach dźwięki z lewego i
prawego kanału nie będą mieć
jednakowej głośności.
• Dzieje się tak, jeśli dźwięk nagrany w
5,1-kanałowym trybie przestrzennym
jest konwertowany przez komputer lub
inne urządzenie na dźwięk 2-kanałowy,
tj. typowy dźwięk stereofoniczny
(str. 36). Nie oznacza to uszkodzenia.
• Typ konwersji dźwięku (miksowanie)
można zmieniać podczas odtwarzania za
pomocą 2-kanałowych urządzeń
stereofonicznych. Szczegółowe
informacje na ten temat zawiera
instrukcja obsługi dostarczona w
zestawie z urządzeniem odtwarzającym.
• Podczas tworzenia płyty za pomocą
dostarczonego oprogramowania,
„Picture Motion Browser”, dźwięk jest
konwertowany na 2-kanałowy.
• Aby nagrywać dźwięk, dla opcji [TRYB
AUDIO] należy wybrać ustawienie [2ch
STEREO] (str. 79).
Odtwarzanie obrazów
zapisanych na karcie
„Memory Stick PRO Duo”
na innych urządzeniach
Obrazów nie można odtworzyć lub
karta „Memory Stick PRO Duo” nie
została rozpoznana.
• Nie można odtworzyć filmu nagranego
na karcie „Memory Stick PRO Duo” w
jakości HD (wysoka rozdzielczość) na
urządzeniu nie obsługującym formatu
AVCHD.
Edytowanie obrazów w
kamerze
Nie można edytować.
• Edycja nie jest możliwa ze względu na
jakość obrazu.
Nie można dodawać obrazów do
listy odtwarzania.
• Nie ma wolnego miejsca na nośniku.
• Do listy odtwarzania można dodać
maksymalnie 999 filmów o jakości HD
(wysoka rozdzielczość) lub 99 filmów o
jakości SD (standardowa rozdzielczość).
Należy usunąć niepotrzebne filmy z listy
odtwarzania (str. 65).
• Do listy odtwarzania nie można
dodawać obrazów nieruchomych.
Nie można podzielić filmu.
• Film jest zbyt krótki, aby można go było
podzielić.
• Nie można podzielić filmu
zabezpieczonego w innym urządzeniu.
Z filmu nie można przechwycić
nieruchomego obrazu.
• Nośnik, na którym mają być zapisane
nieruchome obrazy, jest pełny.
106
Wyświetlanie obrazu na
ekranie telewizora
Na ekranie telewizora nie można
wyświetlić obrazu ani odtwarzać
dźwięków.
• Jeśli używany jest komponentowy kabel
wideo A/V, należy ustawić opcję
[ZŁOŻONY] zgodnie z wymaganiami
podłączonego urządzenia (str. 88).
• W przypadku użycia komponentowego
kabla wideo należy się upewnić, że jest
podłączony czerwony i biały wtyk kabla
połączeniowego A/V (str. 48, 49).
• Jeśli w obrazie nagrane są sygnały
ochrony praw autorskich, gniazdo
HDMI OUT nie przesyła obrazów.
• Jeśli korzystasz z wtyku S VIDEO,
upewnij się, że jest także podłączony
czerwony i biały wtyk kabla
połączeniowego A/V (str. 49).
• Ten problem występuje w sytuacji, gdy
obraz nagrany w trybie 16:9 (obraz
panoramiczny) jest wyświetlany na
ekranie telewizora 4:3. Należy
poprawnie ustawić opcję [TYP TV]
(str. 88) i ponownie odtworzyć obraz.
Na górze i na dole ekranu telewizora
4:3 widoczne są czarne pasy.
• Ten problem występuje w sytuacji, gdy
obraz nagrany w trybie 16:9 (obraz
panoramiczny) jest wyświetlany na
ekranie telewizora 4:3. Nie oznacza to
uszkodzenia.
Kopiowanie/podłączanie
do innych urządzeń
Nie można poprawnie skopiować
nagrania.
Funkcje, których nie można
używać jednocześnie
Poniższa lista zawiera przykłady
niedziałających kombinacji funkcji i
elementów menu.
Nie można użyć
funkcji
Z powodu
następujących
ustawień
Podświetlenie
[POMIAR PKT.],
[FAJERWERKI],
[RĘCZNY] w menu
[EKSPOZYCJA]
[WYBÓR
MIEJSCA]
NightShot, [COLOR
SLOW SHTR],
[SUPER
NIGHTSHOT],
[WPROWADZANIE],
[STARY FILM],
[TELE MAKRO]
[POMIAR
PKT.]
NightShot, [SUPER
NIGHTSHOT]
[EKSPOZYCJA] NightShot, [SUPER
NIGHTSHOT]
[BALANS
BIELI]
NightShot, [SUPER
NIGHTSHOT]
[JEDNO NAC.]
w menu
[BALANS
BIELI]
[PŁ.WOL.NAGR.]
[OSTROŚĆ
PKT.]
[WYBÓR MIEJSCA]
[SUPER
NIGHTSHOT]
[WPROWADZANIE],
[EFEKT CYFR.]
[COLOR
SLOW SHTR]
[WPROWADZANIE],
[EFEKT CYFR.],
[WYBÓR MIEJSCA]
Rozwiązywanie problemów
Obraz wyświetlany na ekranie
telewizora 4:3 wydaje się
zniekształcony.
• Nie można kopiować obrazów przy
użyciu kabla HDMI.
• Kabel połączeniowy A/V nie został
prawidłowo podłączony. Upewnij się, że
kabel jest podłączony do gniazda
wejściowego drugiego urządzenia
(str. 46).
107
Nie można użyć
funkcji
Z powodu
następujących
ustawień
[WPROWADZA [COLOR SLOW
NIE]
SHTR], [SUPER
NIGHTSHOT],
[EFEKT CYFR.],
[ŚWIECE],
[FAJERWERKI]
[EFEKT
CYFR.]
Nie można użyć
funkcji
[WYKRYW.
TWARZY]
NightShot,
[PŁ.WOL.NAGR.],
[ZOOM
CYFROWY],
[OSTROŚĆ],
[OSTROŚĆ PKT.],
[EKSPOZYCJA],
[POMIAR PKT.],
[ZMROK],
[PORTR.O
ZMROKU],
[ŚWIECE],
[WSCHÓD&
ZACHÓD],
[FAJERWERKI],
[PEJZAŻ],
[LAMPA], [PLAŻA],
[ŚNIEG], [BALANS
BIELI], [COLOR
SLOW SHTR],
[SUPER
NIGHTSHOT],
[EFEKT CYFR.],
[EFEKT OBRAZU]
[WY
WYŚWIETL.]
[STER.PRZEZ
HDMI]
[COLOR SLOW
SHTR], [SUPER
NIGHTSHOT],
[WPROWADZANIE],
[WYBÓR MIEJSCA],
[EFEKT OBRAZU]
[STARY FILM] [WYBÓR
MIEJSCA], [EFEKT
OBRAZU]
[EFEKT
OBRAZU]
[STARY FILM]
[TELE
MAKRO]
[WYBÓR MIEJSCA]
[AUT WOLN
MIG]
[PŁ.WOL.NAGR.],
[WYBÓR MIEJSCA],
[COLOR SLOW
SHTR], [SUPER
NIGHTSHOT],
[WPROWADZANIE],
[EFEKT CYFR.]
[WYBÓR
SZEROK]
108
[STARY FILM]
Z powodu
następujących
ustawień
[POZ.ODN.MIK.] [WBUD.ZOOM
MIC]
Rozwiązywanie problemów
Wyświetlanie informacji
diagnostycznych/wskaźniki
ostrzegawcze
Jeśli na ekranie LCD pojawią się
wskaźniki, należy sprawdzić poniższe
przypadki.
Jeśli problem nie zostanie rozwiązany
mimo kilku prób, należy skontaktować
się ze sprzedawcą produktów firmy Sony
lub z autoryzowanym serwisem sprzętu
firmy Sony.
serwisu 5-cyfrowy kod błędu
zaczynający się literą „E”.
101-0001 (Ostrzeżenie związane z
plikami)
Wolne miganie
• Plik jest uszkodzony.
• Nie można odczytać pliku.
(Ostrzeżenie dotyczące dysku
twardego kamery)*
Szybkie miganie
C:04:00
• Mógł wystąpić błąd napędu dysku
twardego kamery.
(Ostrzeżenie dotyczące dysku
twardego kamery)*
C: (lub E:) ss:ss (Wyświetlanie
informacji diagnostycznych)
C:04:ss
C:13:ss / C:32:ss
• Odłącz źródło zasilania. Podłącz
ponownie zasilanie i spróbuj użyć
kamery.
E:20:ss / E:31:ss / E:61:ss /
E:62:ss / E:91:ss / E:94:ss
• Wystąpiła awaria niemożliwa do
usunięcia przez użytkownika.
Skontaktuj się z autoryzowanym
punktem sprzedaży produktów
firmy Sony lub lokalnym
autoryzowanym punktem
serwisowym firmy Sony. Podaj
sprzedawcy lub pracownikowi
E (Ostrzeżenie związane ze stanem
akumulatora)
Wolne miganie
• Akumulator jest prawie
rozładowany.
• W zależności od warunków pracy,
warunków zewnętrznych lub stanu
akumulatora wskaźnik E może
migać, nawet jeśli akumulator może
jeszcze pracować przez około 20
minut.
Rozwiązywanie problemów
• Używany akumulator nie jest
akumulatorem typu
„InfoLITHIUM” (serii H). Użyj
akumulatora typu „InfoLITHIUM”
(serii H) (str.120).
• Prawidłowo podłącz wtyk napięcia
stałego zasilacza sieciowego do
gniazda DC IN podstawki
Handycam Station lub kamery
(str.19).
Szybkie miganie
• Dysk twardy kamery jest pełny.
• Mógł wystąpić błąd napędu dysku
twardego kamery.
(Ostrzeżenie związane z wysoką
temperaturą)
Wolne miganie
• Temperatura kamery wzrasta.
Wyłącz kamerę i pozostaw ją na
chwilę w chłodnym miejscu.
109
Szybkie miganie*
• Temperatura kamery jest bardzo
wysoka. Wyłącz kamerę i pozostaw
ją na chwilę w chłodnym miejscu.
(Ostrzeżenie związane z niską
temperaturą)*
Szybkie miganie
• Temperatura kamery jest bardzo
niska. Ogrzej kamerę.
(Ostrzeżenie związane z kartą
„Memory Stick PRO Duo”)
Wolne miganie
• Kończy się wolne miejsce na
nagrywanie obrazów. Rodzaj karty
„Memory Stick” obsługiwany przez
kamerę podano na str. 2.
• Nie włożono karty „Memory Stick
PRO Duo” (str. 27).
Szybkie miganie
• Brak wystarczającej ilości miejsca na
nagrywanie obrazów. Usuń
niepotrzebne obrazy lub sformatuj
kartę „Memory Stick PRO Duo”,
zapisawszy najpierw znajdujące się
na niej obrazy na innym nośniku
(str. 54, 57, 73).
• Uszkodzony plik bazy danych
obrazów (str. 75).
(Ostrzeżenie związane z
formatowaniem karty „Memory Stick
PRO Duo”)*
• Karta „Memory Stick PRO Duo”
jest uszkodzona.
• Karta „Memory Stick PRO Duo”
nie jest sformatowana prawidłowo
(str. 73, 118).
(Ostrzeżenie związane z
niezgodną kartą „Memory Stick
Duo”)*
• Włożono niezgodną kartę „Memory
Stick Duo” (str. 118).
110
- (Ostrzeżenie związane z
zabezpieczeniem karty „Memory
Stick PRO Duo”)*
• Dostęp do karty „Memory Stick
PRO Duo” został ograniczony za
pomocą innego urządzenia.
(Ostrzeżenie związane z lampą
błyskową)
Szybkie miganie*
• Wystąpił problem dotyczący lampy
błyskowej.
(Ostrzeżenie związane z
poruszeniem kamery)
• Występują poruszenia kamery
wynikające z niewystarczającego
oświetlenia otoczenia. Użyj lampy
błyskowej.
• Występują poruszenia kamery
wynikające z jej niestabilności.
Podczas filmowania trzymaj kamerę
oburącz. Wskaźnik ostrzegawczy
informujący o poruszeniu kamery
nie zniknie.
(Ostrzeżenie związane czujnikiem
upadku)
• Funkcja czujnika upadku (str. 91)
jest aktywna i wykryła, że kamera
została upuszczona. Zostały więc
podjęte czynności chroniące dysk
twardy kamery. W rezultacie
nagrywanie/odtwarzanie mogło
zostać wyłączone.
• Funkcja czujnika upadku nie
gwarantuje ochrony dysku twardego
we wszystkich możliwych sytuacjach.
Należy używać kamery w stabilnych
warunkach.
(Ostrzeżenie dotyczące
nagrywania obrazów nieruchomych)
• Brak miejsca na nośniku.
• Podczas przetwarzania nie można
odtwarzać obrazów nieruchomych.
Zaczekaj chwilę, a następnie
rozpocznij nagrywanie.
* Gdy na ekranie wyświetlane są wskaźniki
ostrzegawcze, słychać melodię (str. 87).
Opis komunikatów
ostrzegawczych
Jeśli na ekranie wyświetlane są
komunikaty, należy postępować według
podanych instrukcji.
x Nośniki
Błąd formatu HDD.
W pliku bazy danych obrazu
znaleziono niespójności. Czy chcesz
naprawić plik bazy danych obrazu?
Plik bazy danych obrazu jest
uszkodzony. Czy chcesz naprawić
plik danych obrazu?
W pliku bazy danych obrazu
znaleziono niespójności. Nie można
nagr.i odtw.film.HD. Czy chcesz
naprawić plik bazy danych obrazu?
• Plik bazy danych obrazu jest
uszkodzony i nie można nagrywać
filmów lub obrazów nieruchomych.
Dotknij przycisku [TAK], aby
usunąć błędy.
• Na karcie „Memory Stick PRO
Duo” można nagrywać nieruchome
obrazy.
Błąd danych.
• Wystąpił błąd podczas odczytu lub
zapisu danych na dysku twardym
kamery. Może to nastąpić, gdy
kamera jest narażona na wstrząsy.
Plik bazy danych obrazu jest
uszkodzony. Czy chcesz utworzyć
nowy plik?
Informacje zarządzania filmami HD
są uszkodzone. Utworzyć nowe?
• Plik zarządzania obrazami jest
uszkodzony. Po dotknięciu
przycisku [TAK] zostanie
utworzony nowy plik zarządzania
Przepełnienie buforu
• Nie można nagrywać, ponieważ
czujnik upadku nieustannie
wykrywa upadek kamery. Jeśli
istnieje ryzyko ciągłego upuszczania
kamery, ustaw opcję
[CZUJ.UPADKU] na wartość
[WYŁĄCZ], aby można było
ponownie nagrać obraz (str. 91).
Rozwiązywanie problemów
• Dysk twardy kamery został
ustawiony na format inny niż
domyślny. Użycie funkcji
[
FORMAT] (str. 72) może
umożliwić korzystanie z kamery.
Spowoduje to usunięcie wszystkich
danych znajdujących się na dysku
twardym.
obrazami. Obrazy nagrane wcześniej
na nośnik nie mogą zostać
odtworzone (pliki obrazów nie są
uszkodzone). Możliwość
odtworzenia nagranych wcześniej
obrazów może zostać przywrócona
dzięki użyciu funkcji
[NAP.PL.B.D.OBR.] po utworzeniu
nowych informacji. W tym
przypadku należy skopiować pliki
obrazów za pomocą dostarczonego
oprogramowania.
Odzyskiwanie danych.
• Jeśli zapis danych nie został
przeprowadzony prawidłowo,
kamera automatycznie podejmuje
próbę odzyskania danych.
111
Nie można odzyskać danych.
• Zapisanie danych na dysku twardym
kamery nie powiodło się. Podjęto
próbę ich odzyskania, lecz
zakończyła się ona niepomyślnie.
Włóż ponownie kartę pamięci
Memory Stick.
• Kilkukrotnie wyjmij i ponownie
włóż kartę „Memory Stick PRO
Duo”. Nawet jeśli wskaźnik
zaświeci, karta „Memory Stick PRO
Duo” może być uszkodzona.
Spróbuj użyć innej karty „Memory
Stick PRO Duo”.
Karta Memory Stick nie jest
poprawnie sformatowana.
• Sprawdź standard formatowania, a
następnie w razie potrzeby
sformatuj kartę „Memory Stick
PRO Duo” za pomocą kamery
(str. 73, 118).
Foldery karty Memory Stick są
zapełnione.
• Nie można tworzyć folderów o
numerze większym niż 999MSDCF.
Korzystając z kamery, nie można
tworzyć folderów ani usuwać
utworzonych folderów.
• Sformatuj kartę „Memory Stick
PRO Duo” (str. 73) lub usuń foldery
za pomocą komputera.
Nie można zapisać zdjęcia.
• Podczas korzystania z funkcji Dual
Rec nie należy wyjmować karty
„Memory Stick PRO Duo” z
kamery, dopóki nagrywanie filmu
się nie zakończy, a obrazy
nieruchome nie zostaną zapisane
(str. 37).
112
Dla tej karty Memory Stick
nagrywanie i odtwarzanie może być
niemożliwe.
• Użyj karty „Memory Stick”
zalecanej do użycia w posiadanej
kamerze (str. 2).
Nagrywanie lub odtwarzanie na tej
karcie Memory Stick może nie być
możliwe.
• Występują pewne problemy z
działaniem karty „Memory Stick
PRO Duo”. Wyjmij i ponownie włóż
kartę „Memory Stick PRO Duo”.
Nie wyjmuj karty Memory Stick
podczas zapisu.
• Wyjmij i ponownie włóż kartę
„Memory Stick PRO Duo”, po czym
postępuj zgodnie ze wskazówkami
wyświetlanymi na ekranie LCD.
x Drukarka zgodna ze
standardem PictBridge
Nie podłączono do zgodnej drukarki
PictBridge.
• Wyłącz drukarkę i włącz ją
ponownie, a następnie odłącz kabel
USB (w zestawie) i podłącz go
ponownie.
Nie można drukować Sprawdź
drukarkę.
• Wyłącz drukarkę i włącz ją
ponownie, a następnie odłącz kabel
USB (w zestawie) i podłącz go
ponownie.
x Inne
Brak dalszych możliwości wyboru.
• Można wybrać tylko 100 obrazów
jednocześnie podczas:
– Usuwanie obrazów
– Kopiowanie filmów
– Kopiowanie obrazów
nieruchomych
– Edytowanie listy odtwarzania
filmów HD (o wysokiej
rozdzielczości)
– Drukowanie obrazów
nieruchomych
Dane zabezpieczone.
• Podjęto próbę usunięcia danych
zabezpieczonych za pomocą innego
urządzenia. Usuń zabezpieczenie
danych za pomocą urządzenia
użytego do ich zabezpieczenia.
Rozwiązywanie problemów
113
Informacje dodatkowe
Używanie kamery za granicą
Zasilanie
Kamery i dostarczonego wraz z nią
zasilacza sieciowego można używać w
dowolnym kraju/regionie, w którym
napięcie zasilania w sieci ma wartość z
zakresu od 100 V do 240 V (prąd
zmienny), a częstotliwość wynosi 50/60
Hz.
Wyświetlanie obrazów
nagranych z jakością HD
(wysoka rozdzielczość)
W krajach/regionach, w których
obsługiwany jest standard 1080/50i,
można wyświetlać obrazy z tą samą
jakością obrazu w formacie HD (wysoka
rozdzielczość), w której obrazy zostały
nagrane. Potrzebny jest telewizor (lub
monitor) oparty na systemie PAL i
zgodny ze standardem 1080/50i z
gniazdami wejściowymi:
komponentowym i AUDIO/VIDEO.
Wymagane jest podłączenie kabla typu
komponent A/V lub HDMI (opcja).
114
Informacje o telewizyjnych
systemach kodowania kolorów
Kamera działa w systemie PAL. Aby
możliwe było wyświetlenie obrazu na
ekranie telewizora, musi on pracować w
systemie PAL i być wyposażony w
gniazdo wejściowe AUDIO/VIDEO.
System
PAL
Używany w
Australia, Austria, Belgia,
Chiny, Czechy, Dania,
Finlandia, Hiszpania,
Hongkong, Holandia,
Kuwejt, Malezja, Niemcy,
Norwegia, Nowa Zelandia,
Polska, Portugalia, Singapur,
Słowacja, Szwecja,
Szwajcaria, Tajlandia, Węgry,
Wielka Brytania, Włochy itd.
PAL - M Brazylia
PAL - N
Argentyna, Paragwaj,
Urugwaj
Wyświetlanie obrazów
nagranych z jakością obrazu SD
(standardowa rozdzielczość)
NTSC
Do wyświetlania obrazów nagranych z
jakością obrazu SD (standardowa
rozdzielczość) potrzebny jest telewizor
oparty na systemie PAL z gniazdami
wejściowymi AUDIO/VIDEO.
Podłączony musi być kabel
połączeniowy A/V.
Ameryka Środkowa, Boliwia,
Chile, Ekwador, Filipiny,
Gujana, Jamajka, Japonia,
Kanada, Kolumbia, Korea,
Meksyk, Peru, Stany
Zjednoczone, Surinam,
Tajwan, Wenezuela, Wyspy
Bahama itd.
SECAM
Bułgaria, Francja, Gujana
Francuska, Irak, Iran,
Monako, Rosja, Ukraina itd.
Ustawianie czasu lokalnego
W przypadku używania kamery za granicą można łatwo ustawić na zegarze czas
lokalny, podając różnicę czasu. Dotknij kolejno opcji
(HOME) t
(USTAWIENIA) t [UST.ZEG./ JĘZ.] t [USTAW STREFĘ] i [CZAS
LETNI] (str. 89).
Różnica czasu na świecie
Różnice między
Ustawienie obszaru
strefami czasowymi
GMT
Lizbona, Londyn
+11:00
Wyspy Salomona
+01:00
Berlin, Paryż
+12:00
Fidżi, Wellington
+02:00
Helsinki, Kair, Istambuł
–12:00
Eniwetok, Kwajalein
+03:00
Moskwa, Nairobi
–11:00
Samoa
+03:30
Teheran
–10:00
Hawaje
Abu Zabi, Baku
–09:00
Alaska
+04:30
Kabul
–08:00
Los Angeles, Tijuana
+05:00
Karaczi, Islamabad
–07:00
Denver, Arizona
+05:30
Kalkuta, New Delhi
–06:00
Chicago, Meksyk
+06:00
Ałmaty, Dakka
–05:00
Nowy Jork, Bogota
+06:30
Rangun
–04:00
Santiago
+07:00
Bangkok, Dżakarta
–03:30
St.John’s
+08:00
Hongkong, Singapur, Pekin
–03:00
Brasilia, Montevideo
+09:00
Seul, Tokio
–02:00
Fernando de Noronha
+09:30
Adelaide, Darwin
–01:00
Azory, Wyspy Zielonego Przylądka
+10:00
Melbourne, Sydney
+04:00
Informacje dodatkowe
Różnice między
Ustawienie obszaru
strefami czasowymi
115
Struktura plików/folderów na dysku
twardym kamery i karcie „Memory Stick
PRO Duo”
Poniżej przedstawiono strukturę plików i folderów. Podczas odtwarzania i nagrywania
obrazów na kamerze zwykle nie trzeba znać struktury plików i folderów. Aby oglądać
obrazy nieruchome i filmy po połączeniu z komputerem, zapoznaj się z „PMB Guide”,
a następnie użyj aplikacji znajdującej się w zestawie.
* Tylko dla wewnętrznego dysku twardego
A Pliki zarządzania obrazami
Po skasowaniu tych plików nie
można poprawnie nagrywać/
odtwarzać obrazów. Pliki te są
domyślnie ukryte i zwykle nie są
wyświetlane.
Numery plików zwiększają się
automatycznie. Kiedy numery
plików przekroczą wartość 9999, na
potrzeby przechowywania nowych
plików filmowych zostanie
utworzony kolejny folder.
B HD folder z informacjami
dotyczącymi zarządzania filmami
Ten folder zawiera dane nagrywania
związane z filmami o jakości obrazu
HD (wysoka rozdzielczość). Nie
należy próbować otwierać tego
folderu ani uzyskiwać dostępu do
jego zawartości na komputerze. W
przeciwnym razie można uszkodzić
pliki obrazów lub uniemożliwić ich
odtwarzanie.
Nazwa folderu zostaje zwiększona:
[101PNV01] t [102PNV01]
C Pliki filmów w formacie SD (pliki
MPEG2)
Rozszerzenie tych plików to
„.MPG”. Maksymalny rozmiar
wynosi 2 GB. Jeśli objętość pliku
przekroczy 2 GB, plik zostaje
podzielony.
116
D Pliki obrazów nieruchomych (pliki
JPEG)
Rozszerzenie tych plików to „.JPG”.
Numery plików zwiększają się
automatycznie. Kiedy numery
plików przekroczą wartość 9999, na
potrzeby przechowywania nowych
plików obrazów nieruchomych
zostanie utworzony kolejny folder.
Nazwa folderu zostaje zwiększona:
[101MSDCF] t [102MSDCF]
• Wybór
(HOME) t
(INNE) t
[POŁĄCZ.USB] t [
POŁĄCZ.USB]/
[
POŁĄCZ.USB] pozwoli uzyskać
dostęp do nośnika z komputera przez
połączenie USB.
• Nie należy modyfikować plików ani
folderów w kamerze za pośrednictwem
komputera. Pliki obrazów mogą zostać
zniszczone lub nie będzie możliwe ich
odtwarzanie.
• Nie można zagwarantować poprawnego
działania, jeśli powyższe czynności zostaną
wykonane.
• W celu usunięcia plików obrazów wykonaj
czynności opisane na str. 57. Nie należy
usuwać plików obrazów z kamery
bezpośrednio przy użyciu komputera.
• Nie formatuj nośników za pomocą
komputera. Kamera może nie działać
poprawnie.
• Nie kopiuj plików na nośniki z komputera.
Nie można zagwarantować ich poprawnego
działania.
Informacje dodatkowe
117
Konserwacja i środki ostrożności
Informacje o formacie
AVCHD
Co to jest format AVCHD?
AVCHD to format obrazu o wysokiej
rozdzielczości używany w cyfrowych
kamerach wideo do nagrywania sygnału
HD (wysokiej rozdzielczości) zgodnego
ze specyfikacją 1080i*1 lub 720p*2 na
wewnętrznym dysku twardym z
zastosowaniem wydajnej technologii
kompresji danych. Do kompresji danych
wideo używany jest format MPEG-4
AVC/H.264, a do kompresji danych
audio wykorzystuje się system Dolby
Digital lub Linear PCM.
Format MPEG-4 AVC/H.264 umożliwia
kompresję obrazów z większą
wydajnością niż konwencjonalny format
kompresji obrazów. Format MPEG-4
AVC/H.264 pozwala na nagrywanie
sygnału wideo o wysokiej rozdzielczości
przy użyciu cyfrowej kamery wideo na
dyskach DVD o średnicy 8 cm, na
wewnętrznym dysku twardym, w
pamięci flash, kartach „Memory Stick
PRO Duo” itd.
Nagrywanie i odtwarzanie przy
użyciu kamery
W przypadku użycia formatu AVCHD
kamera umożliwia nagrywanie obrazu z
jakością HD (wysoka rozdzielczość), jak
opisano poniżej.
Oprócz jakości obrazu HD (wysoka
rozdzielczość) kamera obsługuje przy
nagrywaniu również jakość SD
(standardowa rozdzielczość) przy użyciu
konwencjonalnego formatu MPEG2.
Sygnał wizji*3:
MPEG-4 AVC/H.264 1920 × 1080/50i,
1440 × 1080/50i
Sygnał fonii:
Dolby Digital 5.1/2ch
118
Nośnik do zapisu:
Wewnętrzny dysk twardy, karta
„Memory Stick PRO Duo”
*1: specyfikacja 1080i
Specyfikacja obrazu o wysokiej rozdzielczości,
w którym wykorzystuje się 1 080 efektywnych
linii wybierania oraz system przeplotu.
*2: specyfikacja 720p
Specyfikacja obrazu o wysokiej rozdzielczości,
w którym wykorzystuje się 720 efektywnych
linii wybierania oraz system progresywny.
*3: dane nagrane w formacie AVCHD inne niż
wymienione powyżej nie mogą być
odtwarzane przy użyciu kamery.
Informacje o karcie
„Memory Stick”
Karta pamięci „Memory Stick” to
niewielki przenośny półprzewodnikowy
nośnik zapisu charakteryzujący się dużą
pojemnością.
Wraz z kamerą można stosować tylko
kartę pamięci „Memory Stick Duo”. Jej
pojemność jest o około połowę mniejsza
od pojemności standardowej karty
„Memory Stick”.
Nie możemy jednak zagwarantować, że
z kamerą będą współpracować wszystkie
typy karty „Memory Stick Duo”.
Typy kart „Memory Stick”
Nagrywanie/
odtwarzanie
„Memory Stick Duo”
(z technologią MagicGate)
–
„Memory Stick PRO Duo”
a
„Memory Stick PRO-HG
Duo”
a*
* Ten produkt nie obsługuje 8-bitowego
równoległego transferu danych, obsługuje
jednak 4-bitowy równoległy transfer
danych, tak jak w przypadku kart „Memory
Stick PRO Duo”.
• Do gniazda karty Memory Stick Duo nie
należy wkładać żadnych innych
przedmiotów oprócz karty „Memory Stick
PRO Duo”. Może to spowodować
uszkodzenie urządzenia.
• Karty „Memory Stick PRO Duo” nie należy
używać ani przechowywać w następujących
lokalizacjach:
– w miejscach narażonych na działanie
wysokich temperatur, np. w samochodzie
zaparkowanym latem w nasłonecznionym
miejscu;
– w miejscach narażonych na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych;
– w miejscach, w których występuje bardzo
duża wilgotność lub gazy korozyjne.
x Informacje o adapterze karty
Memory Stick Duo
• W przypadku używania karty „Memory
Stick PRO Duo” z urządzeniem
obsługującym karty „Memory Stick” należy
włożyć kartę „Memory Stick PRO Duo” do
adaptera Memory Stick Duo.
• Podczas wkładania karty „Memory Stick
PRO Duo” do adaptera Memory Stick Duo
należy upewnić się, że karta „Memory Stick
PRO Duo” jest zwrócona w prawidłową
stronę, a następnie wsunąć ją do adaptera do
oporu. Jeśli karta zostanie włożona w
nieprawidłowy sposób, może ulec
uszkodzeniu. Ponadto jeśli karta „Memory
Stick PRO Duo” zostanie na siłę wsunięta
do adaptera Memory Stick Duo
nieprawidłową stroną, może ulec
uszkodzeniu.
• Adaptera Memory Stick Duo nie należy
wkładać do urządzeń zgodnych ze
standardem „Memory Stick PRO Duo” bez
wsuniętej karty „Memory Stick”. Może to
spowodować uszkodzenie urządzenia.
Informacje dodatkowe
• Ten produkt nie może nagrywać ani
odtwarzać danych korzystających z
technologii „MagicGate”. „MagicGate” jest
technologią chronioną prawami autorskimi,
używaną do zapisu i przesyłu treści w postaci
zaszyfrowanej.
• Karta „Memory Stick PRO Duo”
sformatowana na komputerze (Windows
OS/Mac OS) może nie być zgodna z kamerą.
• Szybkości zapisu/odczytu danych mogą się
różnić w zależności od używanej kombinacji
karty „Memory Stick PRO Duo” i
urządzenia zgodnego z formatem „Memory
Stick PRO Duo”.
• W następujących przypadkach może dojść
do uszkodzenia lub utraty danych (za
uszkodzenie lub utratę danych nie są
przyznawane odszkodowania):
– Wyjęcie karty „Memory Stick PRO Duo”
lub wyłączenie kamery w trakcie
odczytywania lub zapisywania przez nią
plików obrazów na karcie „Memory Stick
PRO Duo” (gdy miga lampka ACCESS)
– Jeśli karta „Memory Stick PRO Duo” jest
używana w pobliżu magnesów lub źródeł
pola magnetycznego.
• Zalecane jest tworzenie kopii zapasowych
ważnych danych na dysku twardym
komputera.
• Nie należy używać zbyt dużej siły podczas
pisania na etykiecie informacyjnej karty
„Memory Stick PRO Duo”.
• Na karcie „Memory Stick PRO Duo” ani na
adapterze karty Memory Stick Duo nie
należy przyklejać etykiet itp.
• Przed przeniesieniem lub odłożeniem karty
„Memory Stick PRO Duo” należy ją
umieścić w przeznaczonym do tego celu
pudełku.
• Nie należy dotykać styków ani dopuszczać
do zetknięcia z nimi metalowych
przedmiotów.
• Nie należy zginać ani upuszczać karty
„Memory Stick PRO Duo”, ani też stosować
względem niej dużej siły.
• Nie należy demontować ani modyfikować
karty „Memory Stick PRO Duo”.
• Nie należy dopuszczać do zamoczenia karty
„Memory Stick PRO Duo”.
• Kartę „Memory Stick PRO Duo” należy
przechowywać w miejscu niedostępnym dla
dzieci. Dziecko mogłoby ją połknąć.
x Informacje o karcie „Memory
Stick PRO Duo”
• Maksymalna pojemność karty „Memory
Stick PRO Duo”, która może być używana z
kamerą, wynosi 8 GB.
119
Informacje o zgodności danych
obrazów
czas pozostały do wyczerpania
akumulatora.
• Pliki danych obrazów nagrywane przez
kamerę na karcie „Memory Stick PRO
Duo” są zgodne z uniwersalnym standardem
„Design rule for Camera File system”
ustanowionym przez stowarzyszenie JEITA
(Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
• Za pomocą kamery nie można odtwarzać
obrazów nieruchomych nagranych przy
użyciu innych urządzeń (DCR-TRV900E
lub DSC-D700/D770), które nie są zgodne z
tym standardem. (Modele te nie są
sprzedawane w niektórych regionach).
• Jeśli wykorzystanie karty „Memory Stick
PRO Duo”, która była używana w innym
urządzeniu, jest niemożliwe, należy
sformatować ją za pomocą kamery (str. 73).
Należy pamiętać, że formatowanie
powoduje usunięcie wszystkich informacji z
karty „Memory Stick PRO Duo”.
• Odtwarzanie obrazów za pomocą kamery
może nie być możliwe:
– w przypadku odtwarzania danych obrazów
zmodyfikowanych na komputerze;
– w przypadku odtwarzania danych obrazów
nagranych przy użyciu innych urządzeń.
Ładowanie akumulatora
Informacje o akumulatorze
„InfoLITHIUM”
Do zasilania kamery można używać
wyłącznie akumulatorów
„InfoLITHIUM” (z serii H).
Akumulatory „InfoLITHIUM” serii H
są oznaczone symbolem
.
Co to jest akumulator
„InfoLITHIUM”?
„InfoLITHIUM” to akumulator litowojonowy z funkcjami wymiany informacji
dotyczących warunków pracy
urządzenia między kamerą a
opcjonalnym zasilaczem sieciowym/
ładowarką.
Akumulator „InfoLITHIUM” oblicza
zużycie energii związane z warunkami
pracy kamery i wyświetla w minutach
120
• Przed rozpoczęciem korzystania z kamery
należy naładować akumulator.
• Zalecane jest ładowanie akumulatora w
temperaturze otoczenia od 10°C do 30°C,
dopóki nie zgaśnie lampka /CHG
(ładowanie). Jeśli akumulator jest ładowany
w temperaturze spoza tego zakresu,
ładowanie może nie być efektywne.
Efektywna eksploatacja
akumulatora
• Gdy temperatura otoczenia wynosi 10°C lub
mniej, wydajność akumulatora zmniejsza się,
a czas użytkowania ulega skróceniu. W
takim wypadku należy wykonać jedną z
poniższych czynności, aby przedłużyć czas
używania akumulatora.
– Akumulator należy przechowywać w
kieszeni blisko ciała w celu rozgrzania i
wkładać go do kamery bezpośrednio przed
rozpoczęciem filmowania.
– Należy używać akumulatora o dużej
pojemności: NP-FH70/FH100 (opcja).
• Częste korzystanie z ekranu LCD,
odtwarzanie, przewijanie do przodu i do tyłu
powoduje szybsze rozładowanie
akumulatora.
Zalecamy korzystanie z akumulatora o dużej
pojemności NP-FH70/FH100 (opcja).
• Jeśli kamera nie jest używana do nagrywania
ani odtwarzania, należy pamiętać o
ustawieniu przełącznika POWER w pozycji
OFF (CHG). Akumulator jest
rozładowywany także w trybie gotowości do
nagrywania oraz podczas pauzy w
odtwarzaniu.
• Warto mieć przygotowane zapasowe
akumulatory umożliwiające pracę w czasie
dwu- lub trzykrotnie dłuższym od
przewidywanego, a także warto wykonać
nagrania próbne przed rozpoczęciem
właściwego nagrywania.
• Nie należy narażać akumulatora na kontakt
z wodą. Akumulator nie jest odporny na
działanie wody.
Informacje o wskaźniku czasu
pozostałego do wyczerpania
akumulatora
• Jeśli zasilanie wyłącza się, mimo iż ze
wskazywanego czasu pozostałego do
wyczerpania akumulatora wynika, że w
akumulatorze pozostaje jeszcze zapas
energii do pracy, należy całkowicie
naładować akumulator. Wskazanie czasu
pozostałego do wyczerpania akumulatora
będzie wówczas prawidłowe. Należy jednak
zauważyć, że wskazania pozostałego czasu
pracy akumulatora nie zostaną odtworzone
w przypadku używania akumulatora przez
dłuższy czas w wysokich temperaturach,
pozostawienia całkowicie naładowanego
akumulatora lub przy częstym używaniu
akumulatora. Wskazanie czasu pozostałego
do wyczerpania akumulatora należy
traktować wyłącznie jako orientacyjne.
• W zależności od warunków zewnętrznych i
temperatury otoczenia wskaźnik E
sygnalizujący bliskość wyczerpania
akumulatora może migać nawet w
przypadku, gdy do całkowitego
rozładowania akumulatora pozostało jeszcze
20 min.
• Jeśli akumulator nie jest używany przez
dłuższy czas, należy przynajmniej raz do
roku całkowicie go naładować i użyć w
kamerze, aby zachować jego sprawność. W
celu przechowywania należy wyjąć
akumulator z kamery i umieścić go w
suchym, chłodnym miejscu.
• Aby całkowicie rozładować akumulator w
kamerze, należy dotknąć przycisku
(HOME) t
(USTAWIENIA) t
[UST.OGÓLNE] t [AUTO WYŁ.] t
[NIGDY] w menu HOME MENU i
pozostawić kamerę w trybie gotowości do
nagrywania do momentu wyłączenia
zasilania (str. 90).
Informacje o żywotności
akumulatora
• Pojemność akumulatora stopniowo
zmniejsza się w miarę eksploatacji oraz z
upływem czasu. Wyraźne skrócenie
Informacje o standardzie
x.v.Color
• x.v.Color to bardziej popularne określenie
standardu xvYCC opracowanego przez
firmę Sony, które jest należącym do niej
znakiem towarowym.
• xvYCC to międzynarodowy standard
określający przestrzeń kolorów w obrazie
wideo. Ten standard umożliwia
zastosowanie szerszego zakresu kolorów w
porównaniu z aktualnie stosowanym
standardem przekazu telewizyjnego.
Informacje o obsłudze
kamery
Informacje o użytkowaniu i
konserwacji
• Kamery i jej akcesoriów nie należy używać
ani przechowywać w następujących
lokalizacjach:
– W miejscach narażonych na nadmiernie
wysoką lub niską temperaturę, lub w
miejscach wilgotnych. Nie należy
pozostawiać ich w miejscach narażonych
na działanie temperatur przekraczających
60°C, np. w obszarze bezpośredniego
działania promieni słonecznych, w pobliżu
nawiewu gorącego powietrza lub w
samochodzie zaparkowanym w
nasłonecznionym miejscu. Może to
spowodować ich uszkodzenie lub
odkształcenie.
– W miejscach narażonych na działanie
silnych pól magnetycznych lub wibracji
mechanicznych. Mogą one spowodować
uszkodzenie kamery.
– W miejscach narażonych na działanie
silnych fal radiowych lub promieniowania.
W takich warunkach kamera może
nieprawidłowo nagrywać obraz.
– W pobliżu odbiorników AM i sprzętu
wideo. Mogą pojawić się zakłócenia
obrazu.
Informacje dodatkowe
Informacje o przechowywaniu
akumulatora
całkowitego czasu pracy akumulatora
najczęściej oznacza, że wymaga on wymiany.
• Żywotność akumulatora zależy od sposobu
przechowywania, warunków pracy i
otoczenia.
121
– Na piaszczystej plaży ani w innych
zapylonych miejscach. Jeśli do kamery
dostanie się piasek lub pył, może to
spowodować jej uszkodzenie. Niektóre
uszkodzenia tego typu mogą być trwałe.
– W pobliżu okien lub na otwartej
przestrzeni, gdzie ekran LCD lub
obiektyw mogą być narażone na
bezpośrednie działanie promieni
słonecznych. Może to uszkodzić wnętrze
ekranu LCD.
• Kamera powinna być zasilana napięciem
stałym 6,8 V/7,2 V (akumulator) lub 8,4 V
(zasilacz sieciowy).
• Do zasilania kamery prądem stałym lub
zmiennym należy używać akcesoriów
zalecanych w tej instrukcji obsługi.
• Nie wolno dopuścić do zamoczenia kamery,
np. przez deszcz lub wodę morską.
Zamoczenie kamery może spowodować jej
uszkodzenie. Niektóre uszkodzenia tego
typu mogą być trwałe.
• Jeśli do wnętrza obudowy kamery dostanie
się obcy przedmiot lub płyn, przed dalszym
użytkowaniem należy odłączyć kamerę od
źródła zasilania i dokonać przeglądu w
punkcie serwisowym firmy Sony.
• Z kamerą należy obchodzić się ostrożnie, a
w szczególności unikać jej demontowania,
modyfikowania, wstrząsów mechanicznych
oraz uderzeń (np. młotkiem); nie wolno jej
upuszczać ani na niej stawać. Szczególną
ostrożność należy zachować w stosunku do
obiektywu.
• Jeśli kamera nie jest używana, przełącznik
POWER powinien być ustawiony w pozycji
OFF (CHG).
• Nie należy używać kamery owiniętej np.
ręcznikiem. Grozi to jej przegrzaniem.
• Odłączając przewód zasilający (podłączany
do gniazda sieci elektrycznej), należy
ciągnąć za wtyk, a nie za przewód.
• Należy uważać, aby nie uszkodzić przewodu
zasilającego (sieciowego, podłączanego do
gniazda sieci elektrycznej), np. przez
umieszczanie na nim ciężkich przedmiotów.
• Metalowe styki należy utrzymywać w
czystości.
• Pilota oraz okrągłą baterię należy
przechowywać w miejscu niedostępnym dla
dzieci. W razie przypadkowego połknięcia
baterii należy natychmiast skonsultować się
z lekarzem.
122
• Jeśli z baterii wycieknie elektrolit, należy:
– skonsultować się z lokalnym
autoryzowanym serwisem firmy Sony;
– zmyć ciecz, która miała kontakt ze skórą;
– jeśli ciecz dostała się do oczu, przemyć
oczy dużą ilością wody i skonsultować się z
lekarzem.
x Jeśli kamera nie jest używana
przez długi czas
• Od czasu do czasu należy włączyć kamerę i
uruchomić ją, np. odtwarzając lub
nagrywając obrazy przez około 3 minuty.
• Przy przechowywaniu akumulatora należy
go wcześniej całkowicie rozładować.
Kondensacja wilgoci
Jeśli kamera zostanie przeniesiona
bezpośrednio z miejsca zimnego do
ciepłego, w jej wnętrzu może skroplić się
wilgoć. Może to spowodować
uszkodzenie kamery.
x Jeśli nastąpiła kondensacja
wilgoci
Kamerę należy pozostawić wyłączoną
przez około 1 godzinę.
x Uwaga dotycząca kondensacji
wilgoci
Wilgoć może się skondensować, jeśli
kamera zostanie przeniesiona z miejsca
zimnego do ciepłego (lub odwrotnie), a
także w następujących przypadkach, gdy
kamera jest używana w wilgotnym
miejscu:
• Kamera została przeniesiona ze stoku
narciarskiego do ogrzewanego
pomieszczenia.
• Kamera została przeniesiona z
klimatyzowanego pojazdu lub
pomieszczenia w gorące miejsce na
zewnątrz.
• Kamera jest używana po burzy lub po
deszczu.
• Kamera jest używana w ciepłym i wilgotnym
miejscu.
x Jak zapobiegać kondensacji
wilgoci
Przy przenoszeniu kamery z miejsca
zimnego do ciepłego należy włożyć ją do
plastikowej torby i szczelnie zamknąć.
Kamerę należy wyjąć z torby, gdy
temperatura w torbie osiągnie
temperaturę otoczenia (nastąpi to po
około 1 godzinie).
Ekran LCD
• Nie należy zbyt mocno naciskać ekranu
LCD, ponieważ może to spowodować jego
uszkodzenie.
• Jeśli kamera jest używana w chłodnym
miejscu, na ekranie LCD może pojawić się
szczątkowy obraz. Nie oznacza to
uszkodzenia.
• Podczas pracy kamery tylna strona ekranu
LCD może się rozgrzać. Nie oznacza to
uszkodzenia.
x Informacje o regulacji ustawień
panelu dotykowego (KALIBRACJA)
Przyciski na ekranie dotykowym mogą
działać nieprawidłowo. W takim
wypadku należy wykonać poniższe
czynności. Zaleca się, aby na czas
wykonywania tych czynności podłączyć
kamerę do gniazda sieci elektrycznej za
pośrednictwem dołączonego do zestawu
zasilacza sieciowego.
1 Włącz kamerę.
2 Dotknij kolejno opcji
(HOME) t
(USTAWIENIA) t
[UST.OGÓLNE] t [KALIBRACJA].
Jeśli ekran nie został naciśnięty we
właściwym miejscu, należy ponownie
przeprowadzić kalibrację.
b Uwagi
• Do przeprowadzenia kalibracji nie należy
używać ostro zakończonych przedmiotów.
Może to spowodować uszkodzenie ekranu
LCD.
• Nie można przeprowadzić kalibracji ekranu
LCD, jeśli jest on obrócony lub zamknięty i
skierowany na zewnątrz.
Informacje o obchodzeniu się z
obudową
• Jeśli obudowa kamery ulegnie zabrudzeniu,
należy ją oczyścić miękką ściereczką
zwilżoną wodą, a następnie wytrzeć suchą,
miękką szmatką.
• Aby nie uszkodzić obudowy, należy unikać:
– używania substancji chemicznych, np.
rozcieńczalnika, benzyny, alkoholu,
ściereczek nasączonych substancjami
chemicznymi, środków odstraszających
owady, środków owadobójczych i filtrów
przeciwsłonecznych;
– obsługiwania kamery rękami
zabrudzonymi powyższymi substancjami;
– narażania obudowy na długotrwały
kontakt z przedmiotami wykonanymi z
gumy lub winylu.
Informacje dodatkowe
x Czyszczenie ekranu LCD
Jeśli ekran LCD jest zakurzony lub
zabrudzony odciskami palców, zaleca się
oczyszczenie go za pomocą miękkiej
ściereczki. W przypadku korzystania z
zestawu do czyszczenia ekranów LCD
(opcja) nie należy bezpośrednio
spryskiwać ekranu LCD płynem
czyszczącym. Należy użyć papieru
czyszczącego zwilżonego płynem.
3 Trzykrotnie dotknij wyświetlanego na
ekranie symbolu „×” narożnikiem karty
„Memory Stick PRO Duo” lub
podobnym przedmiotem.
Dotknij przycisku [ANULUJ], aby
anulować.
Informacje o konserwacji i
przechowywaniu obiektywu
• W następujących sytuacjach należy przetrzeć
powierzchnię obiektywu miękką szmatką:
123
– gdy na powierzchni obiektywu widoczne
są odciski palców;
– w miejscach gorących i wilgotnych;
– gdy obiektyw jest narażony na działanie
soli zawartej w powietrzu, np. nad
morzem.
• Obiektyw należy przechowywać w dobrze
wentylowanym miejscu, które nie jest
narażone na działanie kurzu ani pyłu.
• Aby zapobiec występowaniu pleśni, należy
okresowo czyścić obiektyw w sposób
opisany powyżej. Zaleca się uruchamianie
kamery mniej więcej raz w miesiącu, aby
utrzymywać ją w optymalnym stanie przez
długi czas.
Informacje o ładowaniu
zamontowanego fabrycznie
akumulatora
Kamera jest wyposażona fabrycznie w
akumulator, który zapewnia zachowanie
daty, godziny i innych ustawień, nawet
po ustawieniu przełącznika POWER w
pozycji OFF (CHG). Akumulator
zamontowany fabrycznie jest ładowany
zawsze, gdy kamera jest podłączona do
gniazda sieci elektrycznej za pomocą
zasilacza sieciowego lub gdy jest zasilana
z akumulatora głównego. Akumulator
ten ulega całkowitemu rozładowaniu po
ok. 3 miesiącach nieużywania kamery.
Użytkowanie kamery zaleca się
rozpocząć po naładowaniu
zamontowanego fabrycznie
akumulatora.
Nawet jeśli zamontowany fabrycznie
akumulator nie jest naładowany, nie
będzie to miało żadnego wpływu na
działanie kamery, o ile nie będzie
zapisywana data nagrania.
x Czynności
Podłącz kamerę do gniazda sieci
elektrycznej za pośrednictwem
dostarczonego zasilacza sieciowego i
pozostaw ją na ponad 24 godziny z
przełącznikiem OFF (CHG)
ustawionym w pozycji POWER.
124
Informacje o znakach
towarowych
• „Handycam” i
są
zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy
Sony Corporation.
• Oznaczenie „AVCHD” i logotyp
„AVCHD” są znakami towarowymi firm
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. oraz
Sony Corporation.
• „Memory Stick,” „
,” „Memory Stick
Duo,” „
,” „Memory Stick
PRO Duo,” „
”,
„Memory Stick PRO-HG Duo”,
„
”, „MagicGate”,
„
”, „MagicGate Memory
Stick” i „MagicGate Memory Stick Duo” są
znakami towarowymi bądź zastrzeżonymi
znakami towarowymi firmy Sony
Corporation.
• „InfoLITHIUM” jest znakiem towarowym
firmy Sony Corporation.
• „x.v.Colour” jest znakiem towarowym firmy
Sony Corporation.
• „BIONZ” jest znakiem towarowym firmy
Sony Corporation.
• „BRAVIA” jest znakiem towarowym firmy
Sony Corporation.
• Dolby i symbol double-D są znakami
towarowymi firmy Dolby Laboratories.
• HDMI, logo HDMI i High-Definition
Multimedia Interface są znakami
towarowymi lub zastrzeżonymi znakami
towarowymi firmy HDMI Licensing LLC.
• Microsoft, Windows, Windows Media,
Windows Vista i DirectX są zastrzeżonymi
znakami towarowymi lub znakami
towarowymi firmy Microsoft Corporation w
Stanach Zjednoczonych i/lub w innych
krajach.
• Macintosh i Mac OS są zastrzeżonymi
znakami towarowymi firmy Apple Inc. w
Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
• Intel, Intel Core i Pentium są znakami
towarowymi lub zastrzeżonymi znakami
towarowymi firmy Intel Corporation w
Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
• Adobe, logo Adobe i Adobe Acrobat są
zastrzeżonymi znakami towarowymi lub
znakami towarowymi firmy Adobe Systems
Incorporated w Stanach Zjednoczonych i/
lub w innych krajach.
Wszystkie inne nazwy produktów przytoczone
w niniejszym dokumencie mogą być znakami
towarowymi lub zastrzeżonymi znakami
towarowymi innych firm. Ponadto znaki ™ i
„®” nie są przytaczane w niniejszym
podręczniku we wszystkich przypadkach
występowania nazwy.
Uwagi odnośnie licencji
UŻYTKOWANIE NINIEJSZEGO
PRODUKTU DO CELÓW INNYCH NIŻ
UŻYTEK WŁASNY, ZGODNY Z NORMĄ
KODOWANIA INFORMACJI
WIZUALNYCH MPEG-2 DLA
NOŚNIKÓW PAKIETOWYCH, BEZ
POSIADANIA LICENCJI WYDANEJ NA
MOCY OBOWIĄZUJĄCYCH
PATENTÓW MPEG-2, JEST WYRAŹNIE
ZABRONIONE. LICENCJĘ MOŻNA
OTRZYMAĆ W FIRMIE MPEG LA,
L.L.C., 250 STEELE STREET, SUITE 300,
DENVER, COLORADO 80206.
Informacje o zastosowanym
oprogramowaniu GNU GPL/
LGPL
Kamera zawiera oprogramowanie, którego
dotyczy poniższa licencja GNU General
Public License (nazywana dalej „GPL”) lub
GNU Lesser General Public License
(nazywana dalej „LGPL”).
Oznacza to, że użytkownik ma prawo do
dostępu, modyfikowania i redystrybucji kodu
źródłowego tych programów na warunkach
określonych w dostarczonej licencji GPL/
LGPL.
Kod źródłowy podano w Internecie. Można go
pobrać pod następującym adresem URL.
Podczas pobierania kodu źródłowego jako
model kamery należy podać DCR-DVD810.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Prosimy nie kontaktować się z nami w
sprawach dotyczących zawartości kodu
źródłowego.
Przeczytaj dokument „license2.pdf” w
folderze „License” na płycie CD-ROM.
Znajdują się w nim licencje (w języku
angielskim) dotyczące oprogramowania
„GPL” i „LGPL”.
Informacje dodatkowe
LICENCJA NA TEN PRODUKT JEST
UDZIELANA W RAMACH LICENCJI
PORTFELA PATENTÓW AVC DO
UŻYTKU OSOBISTEGO I
NIEKOMERCYJNEGO PRZEZ
UŻYTKOWNIKA W CELU:
(i) KODOWANIA OBRAZU WIDEO
ZGODNIE ZE STANDARDEM AVC
(„OBRAZ WIDEO AVC”) I/LUB
(ii) DEKODOWANIA WIDEO AVC
ZAKODOWANEGO PRZEZ
KONSUMENTA DZIAŁAJĄCEGO W
CELACH PRYWATNYCH I
NIEKOMERCYJNYCH I/LUB
NABYTEGO OD DOSTAWCY WIDEO
POSIADAJĄCEGO LICENCJĘ
UDOSTĘPNIANIA WIDEO AVC.
LICENCJA NIE OBEJMUJE WYRAŹNIE
LUB W SPOSÓB DOMNIEMANY
JAKIEGOKOLWIEK INNEGO
ZASTOSOWANIA.
DODATKOWYCH INFORMACJI
UDZIELA STOWARZYSZENIE MPEG
LA, L.L.C.
ZOBACZ <HTTP://MPEGLA.COM>
W kamerze zostało umieszczone
oprogramowanie „C Library”, „Expat”, „zlib”
i „libjpeg”. Oprogramowanie to jest
udostępniane na podstawie umowy licencyjnej
z właścicielami praw autorskich do niego. W
związku z żądaniami właścicieli praw
autorskich do tych aplikacji mamy obowiązek
przedstawić poniższe informacje. Prosimy
przeczytać poniższe sekcje.
Przeczytaj dokument „license1.pdf” w
folderze „License” na płycie CD-ROM.
Znajdują się w nim licencje (w języku
angielskim) dotyczące programów „C
Library”, „Expat”, „zlib” i „libjpeg”.
Do wyświetlenia pliku PDF potrzebny jest
program Adobe Reader. Jeśli nie został on
zainstalowany na komputerze, można go
pobrać ze strony internetowej firmy Adobe
Systems:
http://www.adobe.com/
125
Podręczny skorowidz
Identyfikacja części i regulatorów
Numery w nawiasie ( ) oznaczają strony z informacjami na dany temat.
A Dźwignia regulacji zbliżenia (36, 45)
B Przycisk PHOTO (35)
C Przycisk QUICK ON (37)
D Lampka
/CHG (ładowanie) (19)
E Lampka ACCESS (dysk twardy)
(34)
F Gniazdo DC IN (19)
G Haczyki paska na ramię
Służą do zamocowania paska na
ramię (opcja).
H Gniazdo HDMI OUT (mini) (48)
I Zdalne złącze A/V (48)
J Gniazdo (USB) (68, 69)
K Pasek na dłoń (25)
126
A Active Interface Shoe
Gniazdo Active Interface Shoe
umożliwia zasilanie akcesoriów
opcjonalnych, takich jak oświetlenie
wideo, lampa błyskowa lub
mikrofon. Akcesoria można włączać
i wyłączać przy użyciu przełącznika
POWER na kamerze. Szczegółowe
informacje na ten temat można
znaleźć w instrukcjach obsługi
dostarczonych z akcesoriami.
B Czujnik zdalnego sterowania/port
podczerwieni
W celu obsługi kamery za pomocą
pilota (str. 130) należy skierować go
w stronę czujnika zdalnego
sterowania.
C Lampka nagrywania (90)
Świeci na czerwono podczas
nagrywania. Miga, gdy pozostało
mało miejsca na dysku twardym lub
poziom naładowania akumulatora
jest niski.
Podręczny skorowidz
Gniazdo Active Interface Shoe jest
wyposażone w zatrzask
bezpieczeństwa zapewniający
staranne mocowanie akcesoriów.
Aby podłączyć dodatkowe
wyposażenie, należy nacisnąć
zatrzask i przesunąć go do końca, a
następnie dokręcić wkręt. Aby
odłączyć wyposażenie, należy
poluzować wkręt, a następnie
nacisnąć zatrzask i wysunąć
wyposażenie.
• Nie można używać zewnętrznej lampy
błyskowej (opcja) i wbudowanej lampy
błyskowej w tym samym czasie.
• Gdy podłączony jest mikrofon
zewnętrzny (opcja), ma on
pierwszeństwo przed wbudowanym
mikrofonem (str. 129).
• Jeśli do gniazda akcesoriów podłączona
jest zewnętrzna lampa błyskowa (opcja),
podczas nagrywania należy wyłączyć
zasilanie tej lampy, aby wyeliminować
szumy.
127
A Głośnik
Głośnik umożliwia odtwarzanie
dźwięku. Informacje na temat
regulacji głośności można znaleźć na
str. 42.
B Przycisk
(40)
(ZOBACZ OBRAZY)
C Przełącznik NIGHTSHOT (38)
D Przycisk
(HOME) (16, 76)
E Przyciski regulacji zbliżenia (36, 45)
F Przycisk START/STOP (35)
G Ekran LCD/panel dotykowy (25)
H Przycisk RESET
Zeruje wszystkie ustawienia, łącznie
z ustawieniami daty i godziny.
I Lampka ACCESS („Memory Stick
PRO Duo”) (27)
J Akumulator (19)
K Lampki trybów
(film)/
nieruchomy) (23)
(obraz
L Przełącznik POWER (23)
M Przycisk
(DISC BURN) (54)
N Gniazdo karty Memory Stick Duo
(27)
O Przycisk EASY (29)
128
P Przycisk DISP/BATT INFO (20, 25)
Q Przycisk . (filmowanie pod światło)
(38)
Handycam Station
A Wbudowany mikrofon (36)
Wyższy priorytet ma mikrofon
(opcja) podłączony do gniazda
Active Interface Shoe.
A Przycisk
B Lampa błyskowa (82)
C Gniazdo
C Obiektyw (Carl Zeiss Lens) (5)
D Gniazdo A/V OUT (48)
D Złącze interfejsu
Podłączanie kamery do podstawki
Handycam Station.
E Gniazdo DC IN (19)
F Gniazdo statywu
Zamontuj statyw (opcja) w gnieździe
mocowania statywu, przykręcając go
śrubą statywu (opcja; długość śruby
musi być mniejsza niż 5,5 mm).
(USB) (69)
Podręczny skorowidz
E Dźwignia zwalniająca BATT
(akumulator) (20)
(DISC BURN) (54)
B Złącze interfejsu
Podłączanie kamery do podstawki
Handycam Station.
129
Pilot
M Przyciski b/B/v/V/ENTER
Naciśnięcie dowolnego z tych przycisków
na ekranie [VISUAL INDEX]/[Indeks
klatek filmu]/[Indeks twarzy]/ekranie listy
odtwarzania powoduje wyświetlenie
pomarańczowej ramki na ekranie LCD.
Wybierz żądany przycisk lub element za
pomocą przycisków b/B/v/V, a następnie
naciśnij przycisk ENTER, aby zatwierdzić
wybór.
b Uwagi
• Przed użyciem pilota należy usunąć warstwę
izolacyjną.
Warstwa izolacyjna
A Przycisk DATA CODE (85)
Naciśnięcie tego przycisku podczas
odtwarzania powoduje wyświetlenie daty i
godziny nagranych obrazów lub danych
dotyczących ustawień kamery
obowiązujących w trakcie nagrywania
obrazów.
B Przycisk PHOTO (35)
Po naciśnięciu tego przycisku widoczny na
ekranie obraz zostanie zapisany jako obraz
nieruchomy.
C Przycisk SCAN/SLOW (41)
D Przyciski . > (poprzedni/
następny) (41)
E Przycisk PLAY (41)
F Przycisk STOP (41)
G Przycisk DISPLAY (20)
H Nadajnik
I Przycisk START/STOP (35)
J Przyciski regulacji zbliżenia (36, 45)
• W celu obsługi kamery (str. 127) za pomocą
pilota należy skierować pilota w stronę
czujnika zdalnego sterowania.
• Jeśli przez określony czas z pilota nie zostaną
wysłane żadne polecenia, pomarańczowa
ramka zniknie z ekranu. Ponowne naciśnięcie
dowolnego z przycisków b/B/v/V lub
ENTER powoduje wyświetlenie ramki w
miejscu, w którym znajdowała się ostatnio.
• Niektórych przycisków na ekranie LCD nie
można wybrać za pomocą przycisków b/B/v/
V.
Wymiana baterii pilota
1 Naciskając zabezpieczenie, włóż
paznokieć w szczelinę, aby wysunąć
pojemnik na baterię.
2 Włóż nową baterię biegunem dodatnim
+ do góry.
3 Włóż pojemnik na baterię z powrotem
do pilota tak, aby zatrzasnął się we
właściwym miejscu.
K Przycisk PAUSE (41)
L Przycisk VISUAL INDEX (40)
Naciśnięcie tego przycisku podczas
odtwarzania powoduje wyświetlenie
ekranu VISUAL INDEX.
130
Zabezpieczenie
OSTRZEŻENIE
Niewłaściwe obchodzenie się z baterią
może doprowadzić do jej eksplozji.
Baterii nie wolno ponownie ładować,
demontować ani wrzucać do ognia.
• W miarę rozładowywania się baterii zasięg
działania pilota może się zmniejszać lub pilot
może nie działać prawidłowo. W takim
przypadku należy wymienić baterię na
baterię litową Sony CR2025. Zastosowanie
innej baterii może spowodować ryzyko
pożaru lub wybuchu.
Podręczny skorowidz
131
Wskaźniki wyświetlane podczas
nagrywania/odtwarzania
Nagrywanie filmów
A Przycisk HOME (16)
B Czas pozostały do wyczerpania
akumulatora (przybliżony) (20)
C Stan nagrywania ([OCZEK.]
(oczekiwanie) lub [NAGRAJ]
(nagrywanie))
D Jakość nagrywania (HD/SD) i tryb
nagrywania (FH/HQ/SP/LP) (78)
E Nośniki do nagrywania/odtwarzania
Nagrywanie obrazów
nieruchomych
F Licznik (godzina/minuta/sekunda)
G Przybliżony pozostały czas
nagrywania
H Przycisk OPTION (17)
I WYKRYW.TWARZY (83)
J Przycisk ZOBACZ OBRAZY
K Ustawienie Indeks twarzy (83)
L Nagrywanie 5,1-kanałowego dźwięku
przestrzennego (36)
M Rozmiar obrazu (84)
Oglądanie filmów
N Przybliżona liczba pozostałych do
nagrania obrazów nieruchomych i
nośników/W trakcie nagrywania
obrazów nieruchomych
O Przycisk powrotu
P Tryb odtwarzania
Q Bieżący numer filmu/liczba
wszystkich filmów
R Przycisk Poprzedni/następny (41)
S Przyciski funkcji wideo (41)
Oglądanie obrazów
nieruchomych
T Numer bieżącego obrazu
nieruchomego/łączna liczba
zarejestrowanych obrazów
nieruchomych
U Folder odtwarzania
Ta informacja jest wyświetlana, tylko
jeśli zdjęcia są wyświetlane z karty
pamięci „Memory Stick PRO Duo”.
V Przycisk pokazu slajdów (45)
W Nazwa pliku danych
X Przycisk VISUAL INDEX (40)
132
Wskaźniki wyświetlane
podczas wprowadzania
zmian
Poniższe wskaźniki są wyświetlane
podczas nagrywania/odtwarzania,
informując o ustawieniach kamery.
Lewy górny róg
Środek
Wskaźnik
Opis
E
Ostrzeżenie (109)
Prawy górny róg
Wskaźnik
Prawy górny róg
Opis
Wygaszanie i
wprowadzanie obrazu
(98)
Wyłączone
podświetlenie ekranu
LCD (25)
Czujnik upadku
wyłączony (91)
Dół
Czujnik upadku
włączony (91)
Lewy górny róg
Wskaźnik
Nośniki na obrazy
nieruchome (26)
Opis
TRYB AUDIO (79)
Nagrywanie przy użyciu
samowyzwalacza (99)
Lampa błyskowa (82),
RED.CZER.OCZ (82)
Dół
Wskaźnik
Indeks twarzy (83)
WYKRYW.TWARZY
(83)
Niski POZ.ODN.MIK.
(99)
Efekt na obrazie (99)
Efekt cyfrowy (98)
Ręczne ustawianie
ostrości (94)
9
WYBÓR MIEJSCA
(95)
Środek
Wskaźnik
3,0M
Opis
1,9M
ROZM.OBR. (84)
Podświetlenie (38)
.
n
Balans bieli (97)
Przycisk ustawiania
pokazu slajdów (45)
Funkcja SteadyShot
wyłączona (80)
NightShot (38)
Super NightShot (98)
POMIAR PKT. (95)/
EKSPOZYCJA (95)
Color Slow Shutter (98)
Tele makro (95)
Połączenie PictBridge
(69)
Zebra (81)
Podręczny skorowidz
WBUD.ZOOM MIC
(99)
WYBÓR SZEROK
(79)
4,0M
Opis
X.V.COLOR (80)
133
Wskaźnik
Opis
OBIEKTYW (83)
z Porady
• Wskaźniki i ich położenie są przybliżone i
różnią się od tego, co faktycznie widać.
Kod danych podczas
nagrywania
Data i czas nagrywania są rejestrowane
automatycznie na nośnikach. Nie są one
wyświetlane podczas nagrywania.
Można jednak sprawdzić je jako [KOD
DANYCH] podczas odtwarzania
(str. 85).
134
Podręczny skorowidz
Słownik
x Dolby Digital
x Miniatura
System kodowania (kompresji) dźwięku
opracowany przez firmę Dolby Laboratories
Inc.
Obrazy o zmniejszonych rozmiarach
umożliwiające wyświetlenie wielu obrazów
naraz. [VISUAL INDEX]/[
INDEX]/
[
INDEX] to funkcje systemu wyświetlania
miniatur.
x Dolby Digital 5.1 Creator
Technologia kompresji dźwięku opracowana
przez firmę Dolby Laboratories Inc.,
zapewniająca skuteczną kompresję dźwięku
przy zachowaniu jego wysokiej jakości. Sygnał
jest efektywnie kompresowany przy
zachowaniu wysokiej jakości i pozwala na
odtwarzanie dźwięku przestrzennego 5,1kanałowego.
x Dźwięk 5,1-kanałowy
System odtwarzania dźwięku za pomocą 6
głośników: 3 z przodu (lewy, prawy i
środkowy), 2 z tyłu (prawy i lewy) oraz
dodatkowego dolnoprzepustowego
subwoofera dla częstotliwości 120 Hz lub
niższych liczonego jako kanał 0,1.
x Format AVCHD
Format stosowany w cyfrowych kamerach
wideo, pozwalający na nagrywanie sygnału z
jakością HD (wysoka rozdzielczość) z
wykorzystaniem formatu MPEG-4 AVC/
H.264.
x Fragmentacja
x JPEG
Akronim JPEG oznacza Joint Photographic
Experts Group, standard kompresji
(zmniejszenia objętości) danych obrazów
nieruchomych. Kamera rejestruje obrazy
nieruchome w formacie JPEG.
Akronim MPEG oznacza Moving Picture
Experts Group, grupę standardów kodowania
(kompresji) obrazu wideo (filmu) i dźwięku.
Są to formaty MPEG1 i MPEG2. Kamera
nagrywa filmy o jakości obrazu SD
(standardowa rozdzielczość) w formacie
MPEG2.
x MPEG-4 AVC/H.264
Najnowszy format kodowania obrazu
opracowany wspólnie przez dwie
międzynarodowe organizacje normalizujące
ISO-IEC oraz ITU-T w 2003 roku. W
porównaniu z tradycyjnym formatem MPEG2
format MPEG-4 AVC/H.264 charakteryzuje
się ponad dwukrotnie większą wydajnością.
Kodowanie filmów o wysokiej rozdzielczości
w kamerze odbywa się z użyciem formatu
MPEG-4 AVC/H.264.
x VBR
Akronim VBR oznacza Variable Bit Rate,
format nagrywania umożliwiający
automatyczną kontrolę szybkości transmisji
(objętości danych rejestrowanych w danym
przedziale czasu) w zależności od nagrywanej
sceny. W przypadku szybko poruszających się
scen wideo do uzyskania czystego obrazu
używana jest duża ilość miejsca na nośniku,
dlatego czas nagrywania na nośniku ulega
skróceniu.
Podręczny skorowidz
Stan nośnika, w którym pliki są podzielone na
fragmenty rozrzucone na całym jego obszarze.
Może to powodować nieprawidłowe
zapisywanie obrazów. Taką sytuację można
wyeliminować, używając funkcji
[FORMAT.NOŚNIKA] (str. 72).
x MPEG
135
Podręczny skorowidz
Indeks
Numeryczne
Dolby Digital 5.1 Creator
............................................. 36
Gniazdo USB....................129
Drukowanie........................ 69
H
Dual Rec............................. 37
Handycam Station.............. 19
Duże wysokości.................... 6
HD TV ................................ 48
Dysk twardy ................. 6, 116
HDD INFO ........................ 71
HOME MENU ............15, 76
Adapter 21-stykowy...........52
Dźwięk potwierdzający
wykonanie czynności
........ patrz SYGN.DŹWIĘK.
Adapter Memory Stick Duo
............................................119
E
Akumulator ........................19
Edycja ................................. 56
Akumulator
„InfoLITHIUM”..............120
EFEKT CYFR.
(Efekt cyfrowy).......... 98, 108
AUT WOLN MIG
(Automatyczna wolna
migawka).....................80, 108
EFEKT OBRAZU
(Efekt na obrazie) ..... 99, 108
UST.ZDJĘCIA KAM
.......................................84
Ekran LCD......................... 25
UST.ZEG./JĘZ........... 89
AUTO WYŁ.
(Automatyczne wyłączanie)
..............................................90
EKSPOZYCJA ......... 95, 107
1080i/576i.............................88
16:9 .......................................88
4:3 ...................................79, 88
576i.......................................88
A
UST.DŹW./WYŚW.... 87
F
FAJERWERKI ................. 96
BALANS BIELI
(Balans bieli)...............97, 107
FH........................................ 78
„BRAVIA” Sync ...............53
Kopiowanie filmów .... 60
Film
Nagrywanie ................. 35
C
Tryb nagrywania......... 78
COLOR SLOW SHTR
(Color Slow Shutter)
......................................98, 107
Folder................................ 116
Czas ładowania ...................21
Dysk twardy ................ 72
Czas nagrywania...........13, 21
„Memory Stick PRO
Duo” ............................ 73
Czas pozostały do
wyczerpania akumulatora
..............................................20
CZ-B (Czarno-biały) .........99
CZUJ.UPADKU ...............91
UST.FILMU KAM. ... 78
UST.OGÓLNE...........90
UST.WYJŚCIA .......... 88
WYŚW.UST.OBR...... 85
HQ .................................78, 79
B
Czas odtwarzania ...............21
USTAWIENIA,
kategoria ......................76
FORMAT
I
Ikona.......patrz Wskaźniki na
wyświetlaczu
Indeks klatek filmu ............ 43
Indeks twarzy......................43
INNE, kategoria................. 56
J
Jakość obrazu w formacie
HD (wysoka rozdzielczość)
.............................................. 11
Format AVCHD
............................. 13, 118, 135
Jakość obrazu w formacie SD
(standardowa rozdzielczość)
.............................................. 11
Fragmentacja.................... 135
JASNOŚĆ LCD ................. 87
JEDNO NAC. ............97, 107
G
JPEG ......................... 116, 135
GŁOŚNOŚĆ ...................... 87
136
D
Gniazdo A/V OUT...... 48, 66
K
DANE KAMERY .............85
Gniazdo DC IN.................. 19
Kabel HDMI ......................49
DATA/CZAS.............85, 134
Gniazdo HDMI OUT ....... 48
Date Index ..........................44
Gniazdo S VIDEO ............ 66
Kabel połączeniowy A/V
.................................. 18, 51, 66
DISPLAY ...........................86
Gniazdo sieci elektrycznej
(ścienne) ............................. 19
Kabel S VIDEO ................. 50
Kabel USB .......................... 18
KALIBRACJA ................123
MPEG2 ............................. 116
Pasek na dłoń ......................25
Kategoria ZARZĄDZAJ
NOŚNIKIEM......................71
MPEG-4 AVC/H.264 ...... 135
PASTEL ..............................99
KOD DANYCH ........85, 134
N
Pełne naładowanie .............19
KOLOR LCD.....................87
NA ZEWN. ........................ 97
PictBridge............................69
Komponentowy ............48, 50
Nagrywanie................... 29, 34
Pilot ............................101, 130
Komponentowy kabel A/V
..............................................18
Nagrywanie 5,1-kanałowego
dźwięku przestrzennego.... 36
PLAŻA ...............................96
Komputer ............................54
NAPISY-DATA (Data
napisów) .............................. 82
Plik zarządzania filmami w
formacie HD .....................116
NAP.PL.B.D.OBR. ........... 75
Pliki filmów w formacie SD
............................................116
Komunikaty ostrzegawcze
............................................111
PEJZAŻ ..............................96
Kondensacja wilgoci.........122
NightShot ............................ 38
Konserwacja......................118
Nośniki ................................ 26
Kopie zapasowe .............patrz
Zapisywanie obrazów
NR PLIKU (Numer pliku)
.............................................. 84
L
O
LAMPA...............................96
OBIEKTYW ...................... 83
Lampa błyskowa...............104
Obiektyw szerokokątny .... 36
LAMPKA NAGR.
(Lampka nagrywania)........90
Obraz nieruchomy
Plik .....................................116
Pliki zarządzania obrazami
............................................116
PŁ.WOL.NAGR. ...............39
PODŚWIET.LCD (Poziom
podświetlenia ekranu LCD)
..............................................87
PODZIEL ...........................62
Pokaz slajdów .....................45
Połączenie
LANGUAGE SET ............89
Kopiowanie obrazów
nieruchomych.............. 61
Liczba obrazów, które można
nagrać...................................84
Nagrywanie.................. 35
HD TV .........................48
Pliki obrazów
nieruchomych............ 116
Magnetowid .................66
Lista odtwarzania ...............63
LP ...................................78, 79
ROZMIAR OBRAZU
...................................... 84
Drukarka......................69
Nagrywarka DVD/HDD
.......................................66
Telewizor 4:3 ...............49
Odtwarzanie ................. 31, 40
Ładowanie akumulatora....19
Okrągła bateria litowa..... 131
Telewizor panoramiczny
.......................................49
Akumulator .................19
OPIS POŁ.TV .................... 47
POŁĄCZ.USB .................116
Zamontowany
fabrycznie akumulator
.....................................124
OPRÓŻNIJ ........................ 74
POMIAR PKT. (Pomiar
punktowy) ...................95, 107
ŁĄCZE ZOOM .................86
OPTION MENU ............... 92
Oryginał .............................. 60
Pomoc ..................................16
OSTROŚĆ .................. 94, 104
PORTRET (Tryb
delikatnego portretu).........96
M
OSTROŚĆ PKT......... 94, 107
PORTR.O ZMROKU.......96
„Memory Stick”............2, 118
P
„Memory Stick PRO Duo”
........................................2, 119
Podręczny skorowidz
Ł
Pozostało
Akumulator .................20
PAL ................................... 114
Dysk twardy.................71
„Memory Stick PRO-HG
Duo” ..............................2, 118
Panel LCD .......................... 25
JASNOŚĆ LCD.......... 87
„Memory Stick PRO
Duo” .............................71
Miniatura ...........................135
KOLOR LCD ............. 87
POZOSTAŁO (film) .........81
MPEG................................135
PODŚWIET.LCD ...... 87
POZ.BŁYSKU ...................82
137
POZ.ODN.MIK. (Poziom
odniesienia mikrofonu) .....99
Ś
V
Praca w trybie Easy
Handycam ...........................29
ŚNIEG ................................ 96
VBR............................. 14, 135
ŚWIAT.NIGHTSHOT ..... 79
VISUAL INDEX............... 40
PRZECHWYĆ ZDJ. ........59
Przewód zasilający .............19
Przycisk wyświetlania ekranu
indeksowego .....................132
Q
ŚWIECE ............................. 96
W
T
TELE MAKRO......... 95, 108
WBUD.ZOOM MIC
(Wbudowany mikrofon)....99
Teleobiektyw...................... 36
WEWNĄTRZ ....................97
Telewizor 4:3 ...................... 49
WPROWADZANIE
...................................... 98, 108
QUICK ON ........................37
Telewizor panoramiczny... 49
R
Telewizyjny system
kodowania kolorów ......... 114
RAMKA PROW. ..............80
TRYB AUDIO.................. 79
WSCHÓD&ZACHÓD ....96
RED.CZER.OCZ..............82
TRYB BŁYSKU ............... 82
Wskaźniki..........................133
Regulacja ekspozycji dla
funkcji filmowania pod
światło..................................38
TRYB DEMO ................... 90
Wskaźniki na wyświetlaczu
............................................132
Tryb lustra .......................... 38
WPROW.CZARNE.......... 98
TRYB NAGRYW............. 78
Wskaźniki ostrzegawcze
............................................109
Trzymanie kamery............. 34
Wtyk napięcia stałego........ 19
TYP TV .............................. 88
WY WYŚWIETL............... 88
U
WYBÓR MIEJSCA
...................................... 95, 107
USTAW STREFĘ............. 89
WYBÓR SZEROK ...79, 108
USTAW ZEGAR ............. 23
WYBÓR USB ..............68, 69
USTAWIENIA ................. 76
WYKRYW.TWARZY ..... 83
Ustawienia Indeksu twarzy
............................................. 83
Wyświetlanie informacji
diagnostycznych ...............109
STARY FILM ..................108
USTAWIENIA, kategoria
............................................. 76
Wyświetlanie obrazów na
ekranie telewizora.............. 46
Statyw ................................129
Ustawienie nośnika ........... 26
WYŚW.UST.OBR. ............ 85
STEADYSHOT.........80, 104
UST.DŹW./WYŚW........... 87
STER.PRZEZ HDMI
(Pilot dla HDMI) ...............91
UST.FILMU KAM. .......... 78
X
UST.OGÓLNE.................. 90
X.V.COLOR ..............80, 121
SUPER NIGHTSHOT ....98,
107
UST.POK.SLAJD. ............ 45
Regulacja głośności............42
RESET ..............................128
ROZM.OBR.......................84
Różnica czasu na świecie
............................................115
S
SAMOWYZWAL. ............99
SEPIA..................................99
SP ...................................78, 79
SYGN.DŹWIĘK. ..............87
SZEROKI 16:9...................79
SZYBKIE WYŁĄCZ.
(Szybkie uruchamianie się)
..............................................90
UST.WYJŚCIA ................. 88
UST.ZDJĘCIA KAM. ..... 84
UST.ZEG./JĘZ. ................ 89
USUŃ
Filmy ............................ 57
Obrazy nieruchome.... 58
Według daty .......... 57, 58
Używanie za granicą........ 114
138
WPROW.BIAŁE............... 98
Z
Zamontowany fabrycznie
akumulator ........................124
Zasilacz sieciowy ................19
Zbliżenie ..............................36
Zbliżenie podczas
odtwarzania .........................45
ZDALNE STER.
(Pilot) ..................................90
Zdalne złącze A/V ........46, 66
ZEBRA ...............................81
ZŁOŻONY .........................88
ZMROK ..............................96
Znaki towarowe................124
ZOOM CYFROWY ..........80
Podręczny skorowidz
139
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising