Sony | DCR-SX22E | Sony DCR-SX22E DCR-SX22: kamera Handycam®  Instrukcja obsługi

Kliknij
Spis treści
Podręcznik kamery „Handycam”
DCR-PJ6E/SX22E
Przydatne techniki nagrywania
Indeks
 2012 Sony Corporation
4-437-567-41(1)
PL
Korzystanie z Podręcznik kamery „Handycam”
Spis treści
Podręcznik kamery „Handycam” zawiera informacje, które pozwolą na wykorzystanie
wszystkich możliwości kamery. Podręcznik kamery „Handycam” i Instrukcja obsługi
(oddzielna książka) to dwa dokumenty, z którymi należy się zapoznać. Instrukcja obsługi i
pomoc „PMB Help” do dołączonego programu „PMB (Picture Motion Browser)” zawierają
informacje o sposobie obsługi kamery podłączonej do komputera.
Szybkie wyszukiwanie informacji
Kliknij wybrany element na prawym brzegu strony. Pozwoli to szybko przejść do
odpowiedniej strony.


Przydatne techniki nagrywania
 Kliknij tutaj.
W celu znalezienia elementu według słowa kluczowego można użyć programu Adobe Reader. Informacje
o sposobie obsługi programu Adobe Reader znajdują się w pomocy do programu Adobe Reader.
Podręcznik kamery „Handycam” można wydrukować.
Indeks
PL
Przeczytaj to najpierw
Informacje o opcjach menu, panelu
LCD i obiektywie

Elementy w zestawie

Spis treści
Cyfry w nawiasach ( ) oznaczają liczbę
elementów w zestawie.
 Zasilacz sieciowy (1)
 Przewód zasilający (1)
 Przewód połączeniowy A/V (1) 
 Przewód USB (1) 
 Akumulator NP-FV30 (1)
 CD-ROM „Handycam” Application
Software (1)
Wyszarzone opcje menu nie są dostępne
w danych warunkach nagrywania lub
odtwarzania.
Ekran LCD został wykonany z wykorzystaniem
technologii o najwyższej precyzji, dzięki której
efektywnie może zostać wykorzystane ponad
99,99% pikseli. Na ekranie LCD mogą jednak
być ciągle widoczne niewielkie czarne lub
jasne punkty (białe, czerwone, niebieskie albo
zielone). Punkty te są normalnym efektem
procesu produkcyjnego i nie mają żadnego
wpływu na jakość nagrywanego obrazu.
 „PMB”
(oprogramowanie, w tym „PMB
Help”)
 Podręcznik kamery „Handycam” (PDF)

„Instrukcja obsługi” (1)


Program „PMB Portable” jest fabrycznie
zapisany w kamerze (str. 46).
Na stronie 19 przedstawiono karty pamięci,
których można używać z tą kamerą.


Korzystanie z kamery

Kamery nie można trzymać za następujące
elementy ani za osłony gniazd.
Ekran LCD
Narażenie ekranu LCD lub obiektywu na
długotrwałe bezpośrednie działanie promieni
słonecznych może doprowadzić do ich
uszkodzenia.
Nie wolno kierować obiektywu kamery
bezpośrednio w stronę słońca. Można w ten
sposób uszkodzić kamerę. Słońce można
filmować wyłącznie w warunkach słabego
oświetlenia, na przykład o zmierzchu.
Przydatne techniki nagrywania
Czarne punkty
Białe, czerwone, niebieskie lub zielone punkty
Zmiana ustawień języka

Akumulator
Procedury obsługi zilustrowano informacjami
wyświetlanymi na ekranie w danym języku.
Przed rozpoczęciem korzystania z kamery
należy w razie potrzeby zmienić język napisów
na ekranie (str. 17).
Nagrywanie

Kamera nie jest pyłoszczelna, kroploszczelna
ani wodoszczelna. Informacje w części
„Informacje o obsłudze kamery” (str. 85).
PL
Podczas pierwszego użycia karty pamięci z
kamerą należy sformatować tę kartę przy użyciu
kamery (str. 67), aby zapewnić stabilność
działania.
Wszelkie dane zapisane na karcie pamięci
zostaną podczas formatowania usunięte i
nie będzie można ich przywrócić. Przed
rozpoczęciem formatowania należy zapisać
ważne dane na komputerze.
Indeks




Uwaga dotycząca temperatury kamery/
akumulatora

Gdy kamera jest podłączona do
komputera lub akcesoriów


Informacje o odtwarzaniu

Obrazy zarejestrowane na tej kamerze mogą
nie być poprawnie odtwarzane na innych
urządzeniach.
Także obrazy zapisane na innych urządzeniach
mogą nie być poprawnie odtwarzane przy
użyciu tej kamery.
Filmy zapisane na kartach pamięci SD nie mogą
być odtwarzane na urządzeniach A/V innych
producentów.

Jeżeli odtwarzanie lub zapis obrazów
jest niemożliwy, należy użyć funkcji
[FORMAT.NOŚNIKA]

Zapisuj wszystkie nagrane dane
obrazów

Aby zapobiec utracie danych obrazów, należy
regularnie zapisywać wszystkie nagrane obrazy
na nośnikach zewnętrznych. Po nagraniu zaleca
się zapisanie danych obrazu na płycie, np. DVDR, przy użyciu komputera. Nagrania można
również zapisywać za pomocą magnetowidu lub
nagrywarki DVD/HDD itd. (str. 51).
Uwagi dotyczące akumulatora/zasilacza
sieciowego

W wyniku powtarzanego przez dłuższy czas
zapisu i usuwania obrazów na nośniku zapisu
dochodzi do fragmentacji danych. Nie można
wówczas nagrywać ani zapisywać obrazów.
W takim przypadku należy najpierw zapisać
obrazy na nośniku zewnętrznym określonego
typu, a następnie wybrać polecenie [FORMAT.
(MENU)  [Pokaż
NOŚNIKA] w opcji
inne]  [FORMAT.NOŚNIKA] (w kategorii
[ZARZĄDZAJ NOŚN.])  [TAK] 
.
[TAK] 
Uwaga dotycząca akcesoriów
opcjonalnych
Akumulator lub zasilacz sieciowy można
odłączyć dopiero po wyłączeniu kamery.
Zasilacz sieciowy należy odłączać od kamery,
trzymając zarówno kamerę, jak i wtyk prądu
stałego.


PL
Zalecamy korzystanie z oryginalnych
akcesoriów Sony.
Dostępność takich produktów zależy od
kraju/regionu.
Indeks

Nie wolno formatować nośnika zapisu
kamery z komputera. Może to spowodować
nieprawidłowe działanie kamery.
Podłączając kamerę do innego urządzenia za
pomocą przewodu, należy upewnić się, czy wtyk
jest prawidłowo wkładany. Wkładanie wtyku do
gniazda na siłę grozi jego uszkodzeniem i może
spowodować nieprawidłowe działanie kamery.
Nie zamykaj ekranu LCD, gdy kamera jest
włączona i podłączona do portu USB. Może to
doprowadzić do utracenia zapisanych filmów
i zdjęć.
Przydatne techniki nagrywania

Jeżeli temperatura kamery lub akumulatora
będzie bardzo wysoka lub bardzo niska,
nagrywanie lub odtwarzanie może być
niemożliwe z powodu funkcji zabezpieczających
kamerę po włączeniu w takiej sytuacji. W
takim przypadku na ekranie LCD zostanie
wyświetlony wskaźnik (str. 76).
Spis treści

Przed rozpoczęciem nagrywania należy
sprawdzić działanie tej funkcji, aby mieć
pewność, że obraz i dźwięk zostaną prawidłowo
nagrane.
Za utracone nagrania nie przysługuje
odszkodowanie, nawet jeśli przyczyną
problemów z nagrywaniem lub odtwarzaniem
jest uszkodzenie kamery, karty itp.
W różnych krajach i regionach świata
stosowane są odmienne systemy kodowania
kolorów w sygnale telewizyjnym. Odtwarzanie
nagrań z kamery możliwe jest na ekranie
telewizora pracującego w systemie PAL.
Programy telewizyjne, filmy, taśmy wideo i
inne materiały mogą być chronione prawami
autorskimi. Nieautoryzowane nagrywanie
takich materiałów może być niezgodne z
prawem autorskim.
Informacje o rysunkach, ilustracjach i
obrazach ekranu w tym podręczniku


Użyte w niniejszym podręczniku przykładowe
ilustracje zostały wykonane przy użyciu
cyfrowego aparatu fotograficznego i mogą
wyglądać inaczej niż obrazy i wskaźniki
ekranowe wyświetlane przez kamerę. Elementy
ilustracji kamery oraz jej wskaźników
ekranowych zostały ponadto uwydatnione lub
uproszczone w celu zwiększenia przejrzystości.
W tym podręczniku karta pamięci nazywana
jest „nośnikiem nagrywania”.
Konstrukcja oraz dane techniczne kamery
i akcesoriów mogą ulec zmianie bez
powiadomienia.
Podczas używania paska naramiennego
(sprzedawany oddzielnie) należy unikać
uderzenia kamerą o inne obiekty.
Spis treści


Sprawdzanie nazwy modelu kamery

DCRSX22E
DCRPJ6E
Nośnik
zapisu
Pojemność
Projektor
wewnętrznego
nośnika
zapisu
Karta
pamięci

Przydatne techniki nagrywania

W niniejszym podręczniku nazwa kamery
jest podawana, kiedy pomiędzy modelami
występują różnice specyfikacji. Nazwę
modelu kamery można sprawdzić na spodzie
urządzenia.
Główne różnice w specyfikacjach tej serii są
następujące.

Uwaga dotycząca eksploatacji

Indeks
Nie należy wykonywać żadnej z poniższych
czynności. W przeciwnym razie może dojść
do uszkodzenia nośnika zapisu, można stracić
nagrane obrazy lub nie będzie można ich
odtworzyć, a ponadto mogą wystąpić inne
nieprawidłowości.
 Nie należy wysuwać karty pamięci, kiedy
lampka dostępu (str. 18) świeci lub miga.
 Nie należy wyjmować baterii z kamery,
odłączać zasilacza sieciowego ani narażać
kamery na wstrząsy lub wibracje, kiedy
lampka POWER (str. 15) lub lampka dostępu
(str. 18) świeci się lub mruga
PL
Kolejność działań
Czynności przygotowawcze (str. 12)
Nagrywanie filmów i robienie zdjęć (str. 20)
Spis treści
Przygotuj źródło zasilania i nośniki zapisu.
Nagrywanie filmów  str. 21
 Zmiana trybu nagrywania (str. 25)
 Oczekiwany czas nagrania (INFO O NOŚNIKU, str. 67)
Robienie zdjęć  str. 22
Odtwarzanie w kamerze  str. 27
Wyświetlanie obrazów na ekranie telewizora  str. 34
Zapisywanie obrazów
Przydatne techniki nagrywania
Wyświetlanie filmów i zdjęć
Zapisywanie filmów i zdjęć przy użyciu komputera
Zapisywanie filmów i zdjęć przy użyciu nośnika zewnętrznego 
str. 48
Zapisywanie obrazów przy użyciu nagrywarki  str. 51
Usuwanie filmów i zdjęć (str. 36)
PL
Indeks
Po usunięciu danych obrazów zapisanych na komputerze lub
dysku można zapisać w zwolnionej pamięci nośnika nowe obrazy.
Porady dotyczące dobrego nagrywania
 Aby uzyskać dobre nagrania, skorzystaj z następujących wskazówek
Stabilizowanie kamery
Spis treści
Trzymając kamerę, należy wyprostować górną część ciała, a
ramiona ułożyć blisko tułowia.
Funkcja SteadyShot eliminuje drgania kamery. Istotne jest
jednak, aby nią nie ruszać.
Płynne zbliżanie
Obraz należy przybliżać lub oddalać powoli i płynnie. Nie należy
też nadużywać tego efektu. Zbyt częste stosowanie zbliżeń może
spowodować u widzów wrażenie zmęczenia.
Uwydatnianie treści filmów przy użyciu narracji
Warto rozważyć zarejestrowanie ścieżki dźwiękowej filmów.
Omów temat nagrania lub porozmawiaj z filmowaną osobą.
Należy dążyć do wyrównania natężenia głosów, ponieważ osoba
nagrywająca znajduje się bliżej mikrofonu niż osoba nagrywana.
Przydatne techniki nagrywania
Wywoływanie wrażenia przestronności
Zastosuj technikę panoramiczną. Stojąc stabilnie, przesuwaj
kamerę w poziomie, obracając powoli górną część tułowia.
Kończąc ujęcie panoramiczne, należy przez chwilę stanąć
nieruchomo, aby scena wyglądała stabilnie.
Korzystanie z wyposażenia dodatkowego
PL
Indeks
Wykorzystaj wyposażenie dodatkowe kamery.
Statyw umożliwia nagrywanie poklatkowe lub nagrywanie
obiektu w przyćmionym świetle, na przykład rejestrowanie
fajerwerków lub ujęć nocnych. Posiadanie zapasowych
akumulatorów pozwoli nagrywać bez obawy o rozładowanie się
akumulatora.
 Przydatne techniki nagrywania
Rejestrowanie pięknych obrazów bez
skomplikowanych ustawień
Nagrywanie w słabo oświetlonym
pomieszczeniu
Zbliżenie kwiatów
Rejestrowanie fajerwerków lub
zachodu słońca w pełnej krasie
INTEL.FUNK.AUTO (24)
LAMPKA WIDEO (25)
Spis treści
PORTRET (58)
TELE MAKRO (61)
FAJERWERKI (58)
WSCHÓD&ZACHÓD (58)
Przydatne techniki nagrywania
Sprawdzenie swojego uderzenia w
golfie
SPORT (58)
Indeks
PL
Spis treści
Spis treści
Korzystanie z Podręcznik kamery „Handycam”.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Szybkie wyszukiwanie informacji.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Przeczytaj to najpierw.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Uwaga dotycząca eksploatacji.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Kolejność działań.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Porady dotyczące dobrego nagrywania.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Czynności przygotowawcze
Krok 1: Ładowanie akumulatora.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Krok 2: Włączanie zasilania oraz ustawianie daty i godziny.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Używanie wybieraka wielofunkcyjnego.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zmiana ustawień języka.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Krok 3: Przygotowanie nośnika zapisu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wkładanie karty pamięci.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
15
17
17
18
18
PL
20
21
22
24
24
24
25
25
26
27
29
29
29
30
31
32
34
Indeks
Nagrywanie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nagrywanie filmów.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fotografowanie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funkcje przydatne przy nagrywaniu filmów i zdjęć.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Praca z zoomem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Automatyczne nagrywanie lepszych obrazów (INTEL.FUNK.AUTO).. . . . . . . . . . . .
Wybór trybu nagrywania.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Korzystanie z LAMPKA WIDEO.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nagrywanie w trybie lustrzanym.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odtwarzanie z kamery.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funkcje przydatne przy odtwarzaniu filmów i zdjęć.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wyszukiwanie wybranych obrazów według daty (Indeks dat).. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wyszukiwanie scen poprzez wskazanie (Indeks klatek filmu).. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wyszukiwanie scen według twarzy (Indeks twarzy).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odtwarzanie serii zdjęć (Pokaz slajdów).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Używanie wbudowanego projektora (DCR-PJ6E).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odtwarzanie obrazów na ekranie telewizora.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Przydatne techniki nagrywania
Nagrywanie/odtwarzanie
Właściwe korzystanie z kamery
36
38
40
41
41
41
Zapisywanie filmów i zdjęć przy użyciu komputera
Nagrywanie płyty za dotknięciem jednego przycisku (One Touch Disc Burn).. . . . . . . .
Importowanie filmów i zdjęć do komputera.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nagrywanie płyty.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Przesyłanie obrazów do usługi multimedialnej.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uruchamianie programu „PMB Portable” (Windows).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uruchamianie programu „PMB Portable” (Mac).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uwagi dotyczące programu „PMB Portable”.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spis treści
Usuwanie filmów i zdjęć.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zabezpieczanie nagranych filmów i zdjęć (ochrona).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dzielenie filmu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Korzystanie z list odtwarzania filmów.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tworzenie listy odtwarzania .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odtwarzanie listy odtwarzania.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43
44
45
46
46
46
47
Zapisywanie obrazów przy użyciu urządzenia zewnętrznego
Dostosowywanie ustawień kamery
PL
10
53
53
54
55
56
58
61
64
65
66
66
67
68
Indeks
Korzystanie z menu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Korzystanie z menu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Korzystanie z funkcji [MOJE MENU].. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPTION MENU.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Korzystanie z
Listy menu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
USTAW.RĘCZNE (opcje ustawiane w zależności od warunków otoczenia).. . . . . .
UST.FILMOWANIA (opcje rejestracji niestandardowej).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UST.ZDJĘCIA KAM. (opcje związane z rejestrowaniem zdjęć).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ODTWARZANIE (opcje dotyczące odtwarzania).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EDYC (opcje dotyczące edycji).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INNE (opcje dotyczące innych ustawień).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ZARZĄDZAJ NOŚN. (opcje związane z nośnikiem zapisu).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UST.OGÓLNE (pozostałe opcje konfiguracyjne).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Przydatne techniki nagrywania
Zapisywanie obrazów na nośniku zewnętrznym (KOPIA BEZP.).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Tworzenie płyty przy użyciu nagrywarki.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Tworzenie płyty przy użyciu nagrywarki itp... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Informacje dodatkowe
71
76
79
79
79
80
81
83
83
84
85
Spis treści
Rozwiązywanie problemów.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Informacje diagnostyczne/wskaźniki ostrzegawcze.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Czas nagrywania filmów/liczba możliwych do zarejestrowania zdjęć.. . . . . . . . . . . . . . . . .
Przewidywany czas nagrywania i odtwarzania dla każdego akumulatora.. . . .
Przewidywany czas nagrywania filmów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Przewidywana liczba możliwych do zarejestrowania zdjęć.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Korzystanie z kamery za granicą.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Konserwacja i środki ostrożności.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Informacje o karcie pamięci.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Informacje o akumulatorze „InfoLITHIUM”.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Informacje o obsłudze kamery.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
W skrócie
Wskaźniki ekranowe.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Części i elementy sterujące.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Indeks.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Przydatne techniki nagrywania
Indeks
PL
11
Czynności przygotowawcze
Krok 1: Ładowanie akumulatora
Spis treści
Lampka CHG
(ładowanie)
Gniazdo DC IN
Zasilacz sieciowy
Akumulator
Przewód zasilający
Do gniazda
elektrycznego
Akumulator „InfoLITHIUM” (seria V) można ładować po włożeniu go do kamery.

Uwagi
Do kamery nie należy wkładać akumulatorów „InfoLITHIUM” innych niż serii V.
1
2
3
Wyłącz kamerę, zamykając ekran LCD.
Przydatne techniki nagrywania
Wtyk
prądu stałego
Włóż akumulator w kierunku wskazywanym przez strzałkę, aż zatrzaśnie
się na swoim miejscu.
Podłącz zasilacz i przewód zasilający do kamery i gniazda elektrycznego.
Dopasuj oznaczenie  na wtyku DC do oznaczenia na gnieździe DC IN.
Gdy akumulator zostanie naładowany, odłącz zasilacz od gniazda DC IN
kamery.
PL
12
Indeks
4

Zaświeci się lampka CHG (ładowanie) i rozpocznie się ładowanie. Po całkowitym
naładowaniu akumulatora lampka CHG (ładowanie) zgaśnie.



Wskazówki
Informacje o czasie nagrywania i odtwarzania podano na stronie 79.
Po włączeniu kamery przybliżony stan naładowania akumulatora można sprawdzić na wskaźniku
pozostałej energii akumulatora w górnym lewym rogu ekranu LCD.
Czas ładowania
Akumulator
NP-FV30 (w
zestawie)
NP-FV50
NP-FV70
NP-FV100

Czas ładowania
115
Spis treści
Orientacyjny czas (w minutach) wymagany do pełnego naładowania całkowicie
rozładowanego akumulatora.
155
195
390
Czas mierzony dla kamery używanej przy 25C.
Zalecany zakres temperatur 10C do 30C.
Wyjmowanie akumulatora
Przydatne techniki nagrywania
Zamknij ekran LCD. Przesuń dźwignię zwalniającą BATT (akumulator) (), a następnie
wyjmij akumulator ().
Używanie gniazda elektrycznego jako źródła zasilania
Podłącz kamerę tak samo jak w punkcie „Krok 1: Ładowanie akumulatora”. Nawet jeśli
akumulator jest włożony, nie będzie on rozładowywany.
Ładowanie akumulatora za granicą
Akumulator można ładować przy użyciu znajdującego się w zestawie zasilacza w dowolnym
kraju/regionie, w którym sieciowe napięcie zasilające mieści się w zakresie od 100 V do 240 V
(prąd zmienny), a częstotliwość wynosi 50 Hz/60 Hz.
Uwagi
Nie wolno używać elektronicznego przekładnika napięcia.
PL
13
Indeks

Uwagi dotyczące akumulatora


Spis treści

Po wyjęciu akumulatora lub odłączeniu zasilacza należy zamknąć ekran LCD i upewnić się, że lampka
POWER (str. 15) i lampka dostępu (str. 18) są wyłączone.
Lampka CHG (ładowanie) miga podczas ładowania akumulatora w następujących sytuacjach:
 Akumulator nie został prawidłowo włożony.
 Akumulator jest uszkodzony.
 Temperatura akumulatora jest zbyt niska.
Wyjmij akumulator z kamery i umieść w ciepłym miejscu.
 Temperatura akumulatora jest zbyt wysoka.
Wyjmij akumulator z kamery i umieść w chłodnym miejscu.
W momencie zakupu kamera jest ustawiona w taki sposób, aby po około 5 minutach bezczynności
wyłączała się automatycznie w celu uniknięcia rozładowania akumulatora ([AUTO WYŁ.], str. 69).
Uwagi dotyczące zasilacza sieciowego



Przydatne techniki nagrywania
Do podłączenia zasilacza sieciowego należy wykorzystać znajdujące się w pobliżu gniazdo elektryczne. W
przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości w pracy kamery należy niezwłocznie odłączyć
zasilacz od gniazda.
Nie należy używać zasilacza sieciowego w ograniczonej przestrzeni, na przykład podłączając go do
gniazda za meblami.
Nie wolno zwierać wtyku prądu stałego zasilacza sieciowego ani styków akumulatora metalowymi
przedmiotami. Grozi to awarią.
Indeks
PL
14
Krok 2: Włączanie zasilania oraz ustawianie daty i
godziny
1
Otwórz ekran LCD kamery.
Lampka POWER
Spis treści
Kamera zostanie włączona.
2
Wybierak wielofunkcyjny


3
Przydatne techniki nagrywania
Za pomocą symboli / na przyciskach / wybieraka
wielofunkcyjnego wybierz odpowiedni obszar geograficzny. Naciskaj
środek wybieraka wielofunkcyjnego, dopóki wybrany obszar
geograficzny nie zostanie podświetlony.
Aby uzyskać szczegółowe informacje o używaniu wybieraka wielofunkcyjnego, patrz str. 17.
Aby ponownie ustawić datę i godzinę, przy użyciu wybieraka wielofunkcyjnego wybierz opcję
(MENU)  [Pokaż inne]  [UST.ZEG./ JĘZ.] (w opcji
[UST.OGÓLNE]) 
/
, aż do
[USTAW ZEGAR]. Jeśli dana opcja nie jest widoczna na ekranie, wybierz polecenia
jej wyświetlenia.
Wybierz polecenie [DALEJ] przy użyciu przycisku  wybieraka
wielofunkcyjnego, a następnie naciśnij środek wybieraka.
Indeks
PL
15
4
Wybierz ustawienie [CZAS LETNI] przy użyciu przycisku / wybieraka
wielofunkcyjnego, a następnie naciśnij środek wybieraka.
Spis treści
5
6
Po ustawieniu opcji [CZAS LETNI] w pozycji [WŁĄCZ] wskazanie zegara przesunie się
o 1 godzinę do przodu.
Wybierz polecenie [DALEJ] przy użyciu przycisku  wybieraka
wielofunkcyjnego, a następnie naciśnij środek wybieraka.
Aby ustawić datę i godzinę, powtórz poniższą procedurę.
7
Przydatne techniki nagrywania
Podświetl wybraną pozycję przy użyciu przycisku / wybieraka wielofunkcyjnego.
Wybierz ustawienie przy użyciu przycisku / wybieraka wielofunkcyjnego, a następnie
naciśnij środek wybieraka.
przy użyciu przycisku  wybieraka
Wybierz polecenie [DALEJ] 
wielofunkcyjnego, a następnie naciśnij środek wybieraka.
Zegar zacznie działać.

PL
16
Indeks

Uwagi
Data i godzina nie są wyświetlane podczas nagrywania, lecz są automatycznie nagrywane na nośniku
zapisu i mogą zostać wyświetlone podczas odtwarzania. Aby wyświetlić datę i godzinę, wybierz opcję
(MENU)  [Pokaż inne]  [UST.ODTWARZ.] (w kategorii
[ODTWARZANIE])  [KOD


.
DANYCH]  [DATA/CZAS] 
(MENU)  [Pokaż
Sygnały dźwiękowe podczas pracy można wyłączyć, wybierając polecenie
[UST.OGÓLNE])  [SYGN.DŹWIĘK.]  [WYŁĄCZ] 
inne]  [UST.DŹW./WYŚW.] (w opcji


.
Wyłączanie zasilania
Zamknij ekran LCD. Lampka POWER będzie migać przez chwilę, po czym zostanie
wyłączone zasilanie.
Używanie wybieraka wielofunkcyjnego
Spis treści
Wybierak wielofunkcyjny
 Podświetl wybrane polecenie przy użyciu przycisku /// wybieraka
wielofunkcyjnego.
Zmiana ustawień języka
Można zmienić język, w jakim wyświetlane są na ekranie komunikaty.
(MENU)  [Pokaż inne]  [UST.ZEG./ JĘZ.] (w opcji
Wybierz polecenie


.
OGÓLNE])  [ UST.JĘZYKA]  wybrany język 
[UST.
Przydatne techniki nagrywania
 Aby potwierdzić wybór, naciśnij środek wybieraka wielofunkcyjnego.
Indeks
PL
17
Krok 3: Przygotowanie nośnika zapisu
Wkładanie karty pamięci

Po włożeniu karty zamknij osłonę.
Spis treści
Otwórz osłonę, dopasuj ścięty róg karty pamięci jak pokazano na ilustracji i włóż ją do
gniazda karty pamięci, tak aby wskoczyła na swoje miejsce.
Lampka dostępu
Zwróć uwagę na kierunek ściętego rogu.

Sprawdź kierunek karty pamięci. Wkładając kartę pamięci niewłaściwą stroną, można uszkodzić
samą kartę, gniazdo lub dane na karcie.
Aby wysunąć kartę pamięci
Przydatne techniki nagrywania
Po włożeniu nowej karty pamięci na wyświetlaczu kamery może pojawić się ekran
[Utwórz plik bazy danych obrazu.]. W takim przypadku wybierz polecenie [TAK]. Jeżeli
na karcie pamięci są zapisywane tylko zdjęcia, wybierz polecenie [NIE].
Otwórz osłonę i lekko naciśnij kartę pamięci.



Nie należy otwierać osłony podczas nagrywania.
Podczas wkładania i wyjmowania karty pamięci należy uważać, aby karta nie wyskoczyła z gniazda i nie
upadła.
Uwagi
Jeśli zostanie wyświetlony komunikat [Nie udało się utworzyć nowego pliku bazy danych obrazu.
Prawdopodobnie nie ma wystarczającej ilości wolnego miejsca.] zainicjuj kartę pamięci, wybierając opcję
(MENU)  [Pokaż inne]  [FORMAT.NOŚNIKA] (w kategorii
[ZARZĄDZAJ NOŚN.]) 
.
[TAK]  [TAK] 

PL
18
Indeks
Wskazówki
Informacje o dostępnym czasie nagrywania filmów można znaleźć na stronie 79.
Informacje o maksymalnej liczbie zdjęć, jakie można zapisać, znajdują się na stronie 80.


Typy kart pamięci, których można używać z kamerą



Spis treści

Z tą kamerą można używać tylko kart pamięci „Memory Stick PRO Duo”, „Memory Stick PRO-HG
Duo”, SD (klasy 2 lub szybszych), SDHC (klasy 2 lub szybszych) i SDXC (klasy 2 lub szybszych). Nie
gwarantujemy obsługi wszystkich kart pamięci.
Kamera została przetestowana pod kątem obsługi kart pamięci „Memory Stick PRO Duo” o pojemności
do 32 GB i kart pamięci SD o pojemności do 64 GB.
Do nagrywania filmów na kartach „Memory Stick PRO Duo” zaleca się korzystanie z kart „Memory Stick
PRO Duo” o pojemności 512 MB lub większej.
W tej instrukcji karty pamięci „Memory Stick PRO Duo” i „Memory Stick PRO-HG Duo” są nazywane
kartami pamięci „Memory Stick PRO Duo”, a karty pamięci SD, SDHC i SDXC są nazywane kartami
pamięci SD.
Uwagi
Karty pamięci MultiMediaCard nie mogą być używane.
 Obrazy zapisane na kartach pamięci SDXC nie mogą być importowane do lub odtwarzane na
komputerach, urządzeniach AV itd., które nie obsługują standardu exFAT*, a zostały podłączone
do kamery kablem USB. Sprawdź wcześniej, czy podłączone urządzenia obsługują standard exFAT.
Podłączenie urządzenia, które nie obsługuje standardu exFAT, może spowodować wyświetlenie
ekranu inicjalizacji. W żadnej sytuacji nie wykonuj jej. Doprowadziłoby to do utracenia całej zapisanej
zawartości.
* exFAT to system plików używany na kartach pamięci SDXC.



Mogą być używane tylko karty pamięci „Memory Stick Duo” (o połowę mniejsze niż standardowa karta
„Memory Stick”) oraz karty pamięci SD o standardowym rozmiarze.
Nie wolno przyklejać etykiet itp. do karty pamięci lub adaptera kart. W przeciwnym razie może dojść do
awarii.
Przydatne techniki nagrywania
Rozmiary kart pamięci, których można używać z kamerą
Wybieranie pozycji na ekranie LCD
Wybierz polecenie /// i naciśnij przycisk na środku wybieraka wielofunkcyjnego, aby potwierdzić
wybór.
Wybierak wielofunkcyjny
Indeks
PL
19
Nagrywanie/odtwarzanie
Nagrywanie
Aby otworzyć osłonę obiektywu
Ustaw przełącznik LENS COVER w pozycji „otwarte”.
Spis treści
Wskazówki
Po zakończeniu nagrywania lub podczas odtwarzania obrazów zamknij osłonę obiektywu.


1
Zapnij pasek.
Przydatne techniki nagrywania
2
Otwórz ekran LCD kamery.
Kamera zostanie włączona.

Tryby nagrywania można przełączać, naciskając przycisk MODE. Naciskaj przycisk MODE, aż
pojawi się ikona wybranego trybu.
Przycisk MODE
(Film): Podczas
nagrywania filmu
Indeks
PL
20
Nagrywanie filmów
Naciśnij przycisk START/STOP, aby rozpocząć nagrywanie.
Spis treści
Przycisk START/STOP

Ikony i wskaźniki na panelu LCD będą wyświetlane przez około 3 sekundy i znikną po włączeniu kamery
lub przełączeniu na tryb nagrywania (filmów/zdjęć)/odtwarzania. Aby ponownie wyświetlić ikony i
wskaźniki, naciśnij wybierak wielofunkcyjny.
Przydatne techniki nagrywania
[OCZEK.]  [NAGRAJ]
Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij ponownie przycisk START/STOP.
po upływie
około
3 sekund




PL
21
Indeks

Uwagi
Jeśli podczas nagrywania filmu zostanie zamknięty ekran LCD, kamera przerwie nagrywanie.
Maksymalny czas ciągłego nagrywania filmów wynosi około 13 godzin.
Gdy rozmiar pliku filmowego przekroczy 2 GB, automatycznie tworzony jest kolejny plik.
Po włączeniu kamery upłynie kilka sekund, zanim będzie możliwe rozpoczęcie nagrywania. W tym czasie
nie można obsługiwać kamery.
Jeżeli dane będą nadal zapisywane na nośniku zapisu po zakończeniu nagrywania, wskazywane będą
następujące stany. W tym czasie nie wolno narażać kamery na wstrząsy mechaniczne ani wibracje, jak
również odłączać akumulatora ani zasilacza sieciowego.
 Lampka dostępu (str. 18) świeci lub miga
 Ikona nośnika w prawym górnym rogu ekranu LCD miga.
Wskazówki
Po wykryciu twarzy wyświetlana jest dookoła niej biała ramka i automatycznie optymalizowana jest
jakość obrazu w tym obszarze ([WYKRYW.TWARZY], str. 62).
Informacje o czasie nagrywania filmów można znaleźć na stronie 79.
Maksymalny czas nagrywania, dostępną ilość pamięci itp. można sprawdzić, wybierając polecenie
(MENU)  [Pokaż inne]  [INFO O NOŚNIKU] (w opcji
[ZARZĄDZAJ NOŚN.]).
Ekran LCD kamery może wyświetlać rejestrowane obrazy na całej swojej powierzchni (wyświetlanie
pełnopikselowe). Może jednak dochodzić do lekkiego przycinania górnej, dolnej, prawej i lewej krawędzi
obrazu podczas odtwarzania na telewizorze, który nie ma możliwości wyświetlania pełnopikselowego.
W takim przypadku należy ustawić funkcję [RAMKA PROW.] na [WŁĄCZ] (str. 61) i nagrać obrazy z
użyciem ramki zewnętrznej wyświetlanej na ekranie jako pomocy.
Funkcja [ STEADYSHOT] jest domyślnie ustawiona na [WŁĄCZ].
Aby wyregulować ustawienie panelu LCD, otwórz go najpierw pod kątem 90 stopni w stosunku do
kamery (), a następnie ustaw właściwy kąt ().






Spis treści

 90 stopni (maks.)
 90 stopni względem
kamery
 180 stopni (maks.)
Na nośniku zapisu automatycznie rejestrowane są informacje o dacie, godzinie i warunkach
nagrywania. Nie są one wyświetlane podczas nagrywania. Można je jednak sprawdzić jako
(MENU)
[KOD DANYCH] podczas odtwarzania. Aby je wyświetlić, wybierz polecenie
[ODTWARZANIE])  wybrane
 [Pokaż inne]  [UST.ODTWARZ.] (w opcji


.
ustawienie 
Fotografowanie
Przydatne techniki nagrywania
Kod danych podczas nagrywania
 Naciśnij przycisk MODE, aż pojawi się ikona
(Zdjęcie).
Ekran LCD przełączy się na tryb rejestrowania zdjęć, a współczynnik proporcji zostanie
zmieniony na 4:3.
Przycisk MODE
(Zdjęcie): Podczas
robienia zdjęcia
Indeks
PL
22
 Naciśnij lekko przycisk PHOTO, aby ustawić ostrość, a następnie naciśnij go
do oporu.
Spis treści
Miga  Świeci
Wskazówki
Informacje o maksymalnej liczbie zdjęć, jakie można zapisać, znajdują się na stronie 80.
(MENU)  [Pokaż inne]  [ ROZM.OBR.]
Aby zmienić rozmiar obrazu, wybierz polecenie
[UST.ZDJĘCIA KAM.])  wybrane ustawienie 

.
(w opcji



sygnalizuje, że obraz został zapisany.
Przydatne techniki nagrywania
Zniknięcie wskaźnika
Indeks
PL
23
Funkcje przydatne
przy nagrywaniu
filmów i zdjęć
Za pomocą suwaka regulacji zbliżenia
można powiększyć obraz maksymalnie 70×
w stosunku do oryginalnego rozmiaru.
Po naciśnięciu przycisku
można
nagrywać obrazy przy użyciu funkcji
INTEL.FUNK.AUTO. Po zwróceniu
kamery ku obiektowi kamera rejestruje
dobry obraz przy użyciu optymalnej
kombinacji trzech trybów wykrywania:
wykrywania twarzy, sceny i drgań kamery.
Kiedy kamera wykryje stan obiektu,
wyświetlane są ikony odpowiadające
wykrytym warunkom.
Delikatne przesuwanie suwaka regulacji
zbliżenia zapewnia powolną zmianę zoomu.
Zoom zmienia się szybciej, gdy suwak
zostanie przesunięty dalej.

Wykrywanie scen
(Krajobraz),
 (Podświetlenie),
(Program nocny), (Lampa), (Makro)
Kamera automatycznie ustawia skuteczny
tryb nagrywania w zależności od sceny.
Uwagi
SteadyShot może w miarę potrzeb zmniejszyć
zamazanie obrazu, kiedy suwak regulacji
zbliżenia jest ustawiony na T (teleobiektyw).
Palec należy przez cały czas trzymać na suwaka
regulacji zbliżenia. Zdjęcie palca z suwaka
regulacji zbliżenia i zwolnienie jej może
spowodować zarejestrowanie również dźwięku
działania suwaka.
Minimalna odległość kamery od obiektu, przy
której można uzyskać ostry obraz, wynosi około
1 cm w przypadku obiektywu szerokokątnego i
około 150 cm w przypadku teleobiektywu.

Uwagi
W niektórych warunkach nagrywania kamera
może nie wykryć oczekiwanej sceny lub
obiektu.
Anulowanie trybu INTEL.FUNK.AUTO
Naciśnij
.
lub ikona trybu wykrywania zniknie
i będzie można nagrywać przy użyciu
preferowanych ustawień.
PL
24
Indeks

Przydatne techniki nagrywania
Wykrywanie twarzy
(Portret)
Kamera wykrywa twarze i automatycznie
ustawia ostrość, kolor oraz ekspozycję.
Szersze ujęcie
Zbliżenie
(Obiektyw szerokokątny) (Teleobiektyw)
Spis treści
Automatyczne nagrywanie
lepszych obrazów (INTEL.FUNK.
AUTO)
Praca z zoomem

Wskazówki
Istnieje możliwość ustawienia funkcji
[ ZOOM CYFR.] (str. 63), która pozwala na
uzyskanie większego zbliżenia.


 Wybierz ustawienie.
Ustawienie INTEL.FUNK.AUTO jest
ponadto anulowane, jeżeli zmienisz
następujące ustawienia:
 [WYBÓR MIEJSCA]
 [BALANS BIELI]
 [EKSPOZYCJA]
 [OSTROŚĆ]
 [TELE MAKRO]
STEADYSHOT]
[
 [POD ŚWIATŁO]
 [WYKRYW.TWARZY]
 Wybierz



Wybór trybu nagrywania
Wybór odpowiedniego trybu nagrywania
umożliwia nagrywanie filmów na
3 poziomach. W zależności od trybu
nagrywania zmienia się czas nagrania
na nośniku. Domyślnie opcja [ TRYB
NAGR.] jest ustawiona na [SP].
Długie nagranie
.
Uwagi
Filmy są nagrywane w formacie MPEG-2.
Można wybrać jedną z poniższych jakości
zdjęć. Wartość taka jak „9M” oznacza średnią
szybkość transmisji bitów, a „M” oznacza
„Mb/s”.
 [HQ] (9M (HQ))
 [SP] (6M (SP)) (ustawienie domyślne)
 [LP](3M (LP))
Jeśli nagrywasz w trybie LP, jakość filmów
może zostać obniżona, a sceny z szybko
odtwarzanymi obrazami mogą być wyświetlane
z występującymi blokowo zakłóceniami.
Korzystanie z LAMPKA WIDEO
Możesz używać funkcji LAMPKA WIDEO
zależnie od warunków nagrywania. Funkcja
LAMPKA WIDEO powinna być używana
dla odległości od około 30 do 150 cm od
obiektu.
Przydatne techniki nagrywania
Uwagi
Opcja INTEL.FUNK.AUTO jest ustawiona na
[WYŁĄCZ], gdy opcja [ STEADYSHOT] jest
ustawiona na [WYŁĄCZ]. [ STEADYSHOT]
jest ustawiona na WŁĄCZ, gdy opcja [INTEL.
FUNK.AUTO] jest ustawiona na [WŁĄCZ].
W innych przywróconych pozycjach zostaną
przywrócone ustawienia domyślne.

Spis treści

Aby nagrywać obrazy wysokiej jakości,
wybierz tryb HQ, a jeżeli chcesz
nagrywać dłuższe filmy, wybierz tryb
LP.
Nagranie wysokiej
jakości
Za każdym razem, kiedy naciśniesz opcję
LIGHT, wskaźnik zmienia się zgodnie z
poniższym opisem.
PL
25
Indeks
LAMPKA WIDEO LED
(MENU)
 Wybierz polecenie
 [Pokaż inne]  [ TRYB
NAGR.] (w opcji
[UST.
FILMOWANIA]).
Brak wskaźnika (Wyłącz.) 
(Auto) 
(Włącz.)  ...
Naciśnij LIGHT wiele razy, aby anulować
funkcję LAMPKA WIDEO.


Spis treści

Uwagi
LAMPKA WIDEO silnie świeci. Nie używaj
funkcji LAMPKA WIDEO blisko oczu.
Jeśli używana jest funkcja LAMPKA WIDEO,
czas pracy kamery na akumulatorze jest krótszy.
Jeśli filmy są nagrywane przy opcji LAMPKA
, lampka wideo
WIDEO ustawionej na
może włączać się lub wyłączać. W takim
przypadku naciśnij LIGHT wiele razy, aby
.
wybrać ustawienie
Nagrywanie w trybie lustrzanym
Przydatne techniki nagrywania
Otwórz panel LCD pod kątem 90 stopni
względem kamery (), a następnie obróć
go o 180 stopni w stronę obiektywu ().
Wskazówki
Na ekranie LCD wyświetlane będzie lustrzane
odbicie obrazu, ale nagrywany będzie normalny
obraz.


Indeks
PL
26
Odtwarzanie z kamery
1
2
Otwórz ekran LCD kamery.
Naciśnij przycisk
Przycisk
(ZOBACZ OBRAZY)
Po kilku sekundach pojawi się ekran VISUAL INDEX.
Dotknij polecenia
Dotknij polecenia
zdjęcie.
(Film) ()  żądany film (), aby odtworzyć film.
(Zdjęcie) ()  żądane zdjęcie (), aby wyświetlić
Filmy są wyświetlane i posortowane według daty rejestracji.

Przy ostatnio odtwarzanych lub nagrywanych filmach i zdjęciach wyświetlany jest symbol .
Po wybraniu filmu lub zdjęcia z symbolem  można kontynuować odtwarzanie od chwili jego
przerwania. (Wskaźnik  jest wyświetlany na zdjęciach zapisanych na karcie pamięci.)
PL
27
Indeks
 Przejście do ekranu MENU

/
: wyświetla filmy zarejestrowane wcześniej/później.

/
: wyświetla poprzedni/następny film.
 Powrót do ekranu nagrywania.
Przydatne techniki nagrywania
3
(ZOBACZ OBRAZY).
Spis treści
Kamera zostanie włączona.
Odtwarzanie filmów
Kamera rozpocznie odtwarzanie wybranego filmu.
Regulacja głośności
Następne
OPTION
Zatrzymanie
Przewijanie do przodu
Przewijanie do tyłu
Spis treści
Poprzednie
Wstrzymanie/
odtwarzanie
Wskazówki
Po zakończeniu odtwarzania ostatniego z wybranych filmów ponownie zostanie wyświetlony ekran
VISUAL INDEX.
/
w trybie pauzy, aby odtwarzać filmy w zwolnionym tempie.
Wybierz polecenie
/
podczas odtwarzania powoduje, że filmy będą odtwarzane w
Kolejne dotykanie przycisków
tempie ok. 5 razy  ok. 10 razy  ok. 30 razy  ok. 60 razy szybciej.
(MENU)  [Pokaż inne] 
Ekran VISUAL INDEX można wyświetlić, wybierając polecenie
[ODTWARZANIE]).
[VISUAL INDEX] (w opcji
Podczas nagrywania automatycznie rejestrowana jest informacja o dacie, godzinie i warunkach
filmowania. Informacje te nie są wyświetlane podczas nagrywania, można je jednak wyświetlić w trakcie
(MENU)  [Pokaż inne]  [UST.ODTWARZ.] (w opcji
odtwarzania, wybierając polecenie
[ODTWARZANIE])  [KOD DANYCH]  żądane ustawienie 


.





Regulacja głośności filmów
Podczas odtwarzania filmów wybierz polecenie
/

.

 ustaw przy użyciu przycisków
Głośność dźwięku można również ustawić za pomocą przycisków
/
w OPTION MENU.
Przydatne techniki nagrywania

Przeglądanie zdjęć
Kamera wyświetli wybrane zdjęcie.
Uruchomienie/
zatrzymanie pokazu
slajdów
Poprzednie
Wskazówki
Podczas przeglądania zdjęć zarejestrowanych na karcie pamięci na ekranie wyświetlany jest symbol
(folder odtwarzania).


PL
28
Indeks
Następne
OPTION
Do ekranu VISUAL
INDEX
Funkcje przydatne
przy odtwarzaniu
filmów i zdjęć
/
, aby
 Wybierz polecenie
wybrać datę nagrania wybranego
obrazu, a następnie wybierz
.
Spis treści
Wyszukiwanie wybranych obrazów
według daty (Indeks dat)
Kamera umożliwia efektywne
wyszukiwanie wybranych obrazów według
daty.
Obrazy odpowiadające wybranej
dacie zostaną wyświetlone na ekranie
VISUAL INDEX.
Wskazówki
Indeks dat można też wyświetlić, wybierając
(MENU)  [Pokaż
polecenie
inne]  [ZOBACZ OBRAZY] (na karcie
[ODTWARZANIE])  [INDEKS DATY].
Na ekranie [Indeks klatek filmu]/[Indeks
twarzy] można wyświetlić indeks dat,
wybierając polecenie w górnym prawym rogu
ekranu.


Uwagi
Z funkcji indeksu dat nie można korzystać w
przypadku zdjęć na karcie pamięci.
 Naciśnij przycisk
OBRAZY).

(ZOBACZ
Wyszukiwanie scen poprzez
wskazanie (Indeks klatek filmu)
Pojawi się ekran VISUAL INDEX.
 Wybierz
Przydatne techniki nagrywania

Filmy można dzielić na odcinki o
określonej długości. Pierwsza scena
każdego odcinka jest wyświetlana na
ekranie INDEX. Odtwarzanie filmu można
rozpocząć od wybranej miniatury.
 [INDEKS DATY].
Powrót do ekranu VISUAL INDEX
Indeks
PL
29
 Naciśnij przycisk
OBRAZY).
Wyszukiwanie scen według twarzy
(Indeks twarzy)
(ZOBACZ
 Wybierz
[
KLATKI FILMU].
Powrót do ekranu VISUAL INDEX
 Naciśnij przycisk
OBRAZY).
Ustawianie odstępu między tworzonymi
miniaturami scen z filmu.
(ZOBACZ
Pojawi się ekran VISUAL INDEX.
, aby
 Wybierz
 Wybierz polecenie
/ , aby wyszukać wybraną
scenę, następnie wybierz scenę,
którą chcesz odtworzyć.
[
TWARZ].
Powrót do ekranu VISUAL INDEX
Przydatne techniki nagrywania
/
 Wybierz polecenie
wybrać odpowiedni film.
Spis treści
Rozpoznane podczas nagrywania filmu
obrazy twarzy są wyświetlane na ekranie
INDEX.
Odtwarzanie filmu można rozpocząć od
wybranego obrazu twarzy.
Pojawi się ekran VISUAL INDEX.
Odtwarzanie rozpocznie się od
wybranej sceny.
/
 Wybierz polecenie
wybrać odpowiedni film.

, aby
 Wybierz polecenie
/ , aby wyszukać wybraną
twarz, a następnie wybierz obraz
wybranej twarzy, aby wyświetlić
daną scenę.
Odtwarzanie rozpocznie się od
początku sceny zawierającej wybrany
obraz twarzy.
PL
30
Indeks
Wskazówki
Ekran Indeks klatek filmu można też wyświetlić,
(MENU) 
wybierając polecenie
[Pokaż inne]  [ZOBACZ OBRAZY] (w opcji
[ODTWARZANIE])  [ KLATKI
FILMU].



Spis treści
Uwagi
W pewnych warunkach nagrywania mogą
wystąpić problemy z rozpoznawaniem twarzy.
Przykład: Osoby w okularach bądź kapeluszach
albo osoby, które nie patrzą w stronę kamery.
Pamiętaj, aby przed nagrywaniem ustawić
[WYKRYW.TWARZY] na [WŁĄCZ] (str. 62)
(ustawienie domyślne), aby wyszukać filmy w
indeksie twarzy.
Wskazówki
Ekran Indeks twarzy można też wyświetlić,
(MENU) 
wybierając polecenie
[Pokaż inne]  [ZOBACZ OBRAZY] (w opcji
[ODTWARZANIE])  [ TWARZ].


Odtwarzanie serii zdjęć (Pokaz
slajdów)
Przydatne techniki nagrywania
Wybierz polecenie
odtwarzania zdjęć.
na ekranie
Pokaz slajdów rozpocznie się od wybranego
zdjęcia.
Zatrzymanie pokazu slajdów
Wybierz
.
Wznowienie pokazu slajdów
Wybierz ponownie
.
Wskazówki
Można uruchomić ciągły pokaz slajdów,
wybierając podczas odtwarzania zdjęć opcje
(OPTION)  karta
 [UST.POK.
SLAJD.]. Ustawienie domyślne to [WŁĄCZ]
(odtwarzanie ciągłe).
Indeks


PL
31
3
Używanie
wbudowanego
projektora (DCR-PJ6E)
Wybierz obraz.
Spis treści
Filmy i zdjęcia można oglądać przy użyciu
wbudowanego projektora. Projektor może
być używany, gdy chcesz obejrzeć zapisaną
zawartość w miejscu, w którym nie ma
odpowiedniego urządzenia (np. telewizora).
Ramka
wyboru
Aby wyłączyć projektor
2
Aby wyświetlić za pomocą projektora
obrazy nagrane na innych urządzeniach
Wybierz polecenie
(MENU) 
[Pokaż inne]  [PROJEKTOR] (w
kategorii [INNE]).
Wybierz polecenie [ŹRÓDŁO] 
.
WEJŚCIE PROJEKT. 
Podłącz kamerę do innego urządzenia za
pomocą przewodu połączeniowego A/V.
Ekran LCD zostanie wyłączony i
zostanie uruchomiony wbudowany
projektor.
Przydatne techniki nagrywania
1
Naciśnij PROJECTOR.
Naciśnij przycisk PROJECTOR.
Wyreguluj wyświetlany obraz,
ustawiając ekran LCD i dźwignię
PROJECTOR FOCUS.
Indeks
PL
32
Gniazdo
PROJECTOR IN



Wyjście
VIDEO

(Żółty)

Naciśnij przycisk PROJECTOR.
Aby zmienić proporcje obrazu w trakcie
używania projektora
Wybierz polecenie
(MENU) 
[Pokaż inne]  [PROJEKTOR] (w
kategorii [INNE]).
Wybierz polecenie [FORMAT
EKRANU]  [16:9 SZEROKI] lub
[4:3].
Uwagi
Podczas korzystania z projektora należy
zachować ostrożność podczas następujących
operacji lub w następujących sytuacjach.
 Wyświetlanych obrazów nie należy kierować
na oczy.
 Nie należy dotykać obiektywu projektora.
 Ekran LCD i obiektyw projektora nagrzewają
się podczas używania.
 Korzystanie z projektora powoduje szybsze
rozładowywanie akumulatora.
Indeks

Przydatne techniki nagrywania
Kierunek przepływu sygnału
Spis treści

Po podłączeniu kamery do telewizora oraz
wywołaniu funkcji projektora do telewizora
będzie przesyłany dźwięk bez obrazu.
W czasie używania projektora poniższe funkcje
nie są dostępne.
 Wyświetlanie ekranu nagrywania
 Obsługa kamery przy zamkniętym ekranie
LCD
 Kilka innych funkcji
Umieść kamerę w odległości od ok. 0,5 do 3 m
od powierzchni, na której mają być wyświetlane
obrazy.
W przypadku wykonywania tej czynności
kamerę należy podłączyć do gniazda
elektrycznego przy użyciu dostarczonego
zasilacza sieciowego.
Nie można przesyłać do kamery dźwięku z
innych urządzeń.
W przypadku ustawienia opcji [WEJŚCIE
PROJEKT.] przyciski operacji nie będą
wyświetlane na obrazach z projektora.
Jeśli kamera nie jest podłączona do innego
urządzenia, będzie wyświetlany pusty niebieski
ekran.
Jeśli chcesz wyświetlać obrazy za pomocą
kamery, wykonaj następujące operacje.
 Najpierw naciśnij PROJECTOR, aby
zatrzymać wyświetlanie. Wybierz polecenie
(MENU)  [Pokaż inne] 
[PROJEKTOR] (w kategorii [INNE])
 [ŹRÓDŁO]  [KARTA PAMIĘCI] 
i naciśnij ponownie PROJECTOR.
 Wyłącz, a następnie włącz zasilanie kamery,
po czym naciśnij PROJECTOR.
PL
33
Odtwarzanie obrazów na ekranie telewizora
Telewizory
Spis treści
Podłącz kamerę do gniazda wejściowego telewizora lub magnetowidu przy użyciu przewodu
połączeniowego A/V (w zestawie). W przypadku wykonywania tej czynności kamerę należy
podłączyć do gniazda elektrycznego przy użyciu dostarczonego zasilacza sieciowego (str. 14).
Dodatkowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi podłączonego urządzenia.
Magnetowidy
(Czerwony)
AUDIO
IN (wejście)
(Biały)
VIDEO
Kierunek przepływu sygnału
Gniazdo A/V OUT
 Ustaw przełącznik wejścia telewizora na wejście, do którego będzie
podłączona kamera.
Szczegółowe informacje można znaleźć w dostarczonej instrukcji obsługi telewizora.
Przydatne techniki nagrywania
(Żółty)
 Podłącz kamerę do telewizora przy użyciu przewodu A/V (w zestawie).
Podłącz kamerę do gniazda wejściowego telewizora.
 Rozpocznij odtwarzanie filmów i zdjęć z kamery (str. 27).
Wybierz polecenie
(MENU)  [Pokaż inne]  [UST.WYJŚCIA] (w opcji


.
OGÓLNE])  [TYP TV]  [16:9] lub [4:3] 
[UST.
Podłączanie kamery do telewizora za pośrednictwem magnetowidu
Podłącz kamerę do gniazda wejściowego LINE IN magnetowidu, używając przewodu
połączeniowego A/V. Ustaw przełącznik wyboru sygnału wejściowego magnetowidu w pozycji
LINE (VIDEO 1, VIDEO 2 itd.).
PL
34
Indeks
Ustawianie proporcji obrazu zgodnie z podłączonym telewizorem (16:9/4:3)
W przypadku telewizora monofonicznego (wyposażonego tylko w jedno wejściowe
gniazdo audio)
Podłącz żółty wtyk przewodu połączeniowego A/V do wejściowego gniazda wideo
magnetowidu, a wtyk biały (lewy kanał) lub czerwony (prawy kanał) — do wejściowego
gniazda audio telewizora lub magnetowidu.
Aby wyświetlić obraz, użyj 21-stykowego adaptera (sprzedawany oddzielnie).
Spis treści
W przypadku telewizora/magnetowidu wyposażonego w adapter 21-stykowy
(EUROCONNECTOR)
Telewizor/magnetowid


Aby odtworzyć obraz zarejestrowany z współczynnikiem proporcji 16:9 (panoramicznym) na ekranie
telewizora 4:3 TV, który nie obsługuje sygnału 16:9 (panoramicznego), ustaw [TYP TV] na [4:3].
Przydatne techniki nagrywania

Uwagi
Po ustawieniu opcji [TYP TV] na [4:3] jakość obrazu może się pogorszyć. Po zmianie współczynnika
proporcji zarejestrowanego obrazu z 16:9 (panoramiczny) na 4:3 lub odwrotnie może także wystąpić
drżenie obrazu.
W przypadku niektórych telewizorów o ekranach 4:3 zdjęcia zarejestrowane w formacie 4:3 mogą nie być
wyświetlane w trybie pełnoekranowym. Nie świadczy to o usterce.
Wskazówki
(MENU) 
Aby sprawdzić informacje (licznik itp.) na ekranie monitora, wybierz polecenie
[UST.OGÓLNE])  [WY WYŚWIETL.]  [WY
[Pokaż inne]  [UST.WYJŚCIA] (w opcji


.
V/PANEL] 


Indeks
PL
35
Właściwe korzystanie z kamery
1
Usuwanie filmów i
zdjęć
Wybierz polecenie
(MENU)
 [Pokaż inne]  [USUŃ] (w
opcji
[EDYC]).
2
Aby usunąć filmy, wybierz
polecenie [ USUŃ] 
[ USUŃ].





Wybierz i zaznacz przy użyciu
symbolu filmy lub zdjęcia, które
mają zostać usunięte.
Uwagi
Nie ma możliwości przywrócenia usuniętych
obrazów. Ważne filmy i zdjęcia należy wcześniej
zapisać.
Podczas usuwania obrazów nie wolno odłączać
akumulatora ani zasilacza sieciowego od
kamery. Może to doprowadzić do uszkodzenia
nośnika nagrywania.
Nie wolno wyjmować karty pamięci podczas
usuwania z niej obrazów.
Nie można usunąć chronionych zdjęć i filmów.
Przed ich usunięciem należy wyłączyć ich
ochronę (str. 38).
Jeśli usuwany film znajduje się na liście
odtwarzania (str. 41), zostanie on usunięty
również z niej.

4


Aby potwierdzić ten obraz, naciśnij
przycisk LIGHT (str. 25) przy wybranej
, aby
miniaturce. Wybierz polecenie
wrócić do poprzedniego ekranu.
Wybierz polecenie

[TAK] 
Wskazówki
Obraz na ekranie odtwarzania można usunąć z
OPTION MENU.
menu
Aby usunąć wszystkie nagrane obrazy i zwolnić
całe dostępne miejsce na nośniku zapisu, należy
sformatować nośnik (str. 67).
Pomniejszone obrazy, które umożliwiają
jednoczesny podgląd wielu obrazów na ekranie
indeksu, są nazywane miniaturami.


Aby usunąć zdjęcia, wybierz polecenie
[ USUŃ]  [ USUŃ].

Przydatne techniki nagrywania

3
Spis treści
Można zwolnić miejsce na nośniku,
usuwając z niego filmy i zdjęcia.
.
Usuwanie wszystkich filmów/zdjęć
jednocześnie
W punkcie 2 wybierz polecenie [ USUŃ]
 [ USUŃ WSZ.]  [TAK]  [TAK]

.

PL
36
Aby usunąć jednocześnie wszystkie zdjęcia,
wybierz polecenie [ USUŃ]  [ USUŃ

WSZ.]  [TAK]  [TAK] 
.
Indeks

Jednoczesne usuwanie wszystkich
filmów/zdjęć nagranych tego samego
dnia

Uwagi
Zdjęć na karcie pamięci nie można usuwać
według dat zrobienia.

Spis treści
W punkcie 2 wybierz polecenie
[ USUŃ]  [ USUŃ wg daty].
Aby usunąć wszystkie zdjęcia wykonane
tego samego dnia, wybierz polecenie
[ USUŃ]  [ USUŃ wg daty].

Przydatne techniki nagrywania
Wybierz polecenie
/
, aby
wybrać datę nagrania filmów/zdjęć, a
.
następnie wybierz
Aby potwierdzić obraz, naciśnij przycisk
na środku wybieraka wielofunkcyjnego.
, aby wrócić do
Wybierz polecenie
poprzedniego ekranu.
Wybierz polecenie [TAK] 
.

Indeks
PL
37
4
Zabezpieczanie
nagranych filmów i
zdjęć (ochrona)
Wybierz polecenie
[TAK] 

Usuwanie zabezpieczenia filmów i
zdjęć
Wybierz film lub zdjęcie oznaczonego
symbolem  w punkcie 3.
Symbol  zniknie.
Spis treści
Zabezpieczenie zdjęć i filmów pozwala
uniknąć ich pomyłkowego usunięcia.

.
Jednoczesne zabezpieczanie
wszystkich filmów/zdjęć nagranych
tego samego dnia
Wskazówki
Na ekranie odtwarzania można zabezpieczyć
OPTION
zdjęcia i filmy przy użyciu
MENU.



W punkcie 2 wybierz polecenie
[OCHRONA ]  [OCHR. wg
daty].
Wybierz polecenie
(MENU)
 [Pokaż inne]  [OCHRONA]
(w opcji
[EDYC]).

2
Aby ochronić filmy, wybierz
polecenie [OCHRONA ] 
[OCHRONA ].

3
Aby ochronić zdjęcia, dotknij opcji
[OCHRONA ]  [OCHRONA
].
Aby ochronić wszystkie zdjęcia wykonane
tego samego dnia, wybierz polecenie
[OCHRONA ]  [OCHR. wg daty].
Wybierz polecenie
/
, aby
wybrać datę nagrania filmów/zdjęć, a
.
następnie wybierz
Wybierz filmy i zdjęcia, które mają
być chronione.

Na wybranych obrazach zostanie
wyświetlony symbol .
Aby potwierdzić obraz, naciśnij przycisk
na środku wybieraka wielofunkcyjnego.
, aby wrócić do
Wybierz polecenie
poprzedniego ekranu.
Aby potwierdzić ten obraz, naciśnij
przycisk LIGHT (str. 25) przy wybranej
, aby
miniaturce. Wybierz polecenie
wrócić do poprzedniego ekranu.
PL
38
Indeks
Wybierz polecenie [OCHRONA] 

.

Przydatne techniki nagrywania
1
Uwagi
Nie możesz wybrać [OCHR. wg daty] dla
danych zapisanych na karcie pamięci.
Jednoczesne usuwanie zabezpieczenia
wszystkich filmów/zdjęć nagranych
tego samego dnia
Spis treści
W punkcie  powyżej wybierz datę
nagrania wybranych zdjęć/filmów, a
 [NIE
następnie wybierz polecenie

.
CHROŃ] 
Przydatne techniki nagrywania
Indeks
PL
39
4
Dzielenie filmu
Wybierz polecenie
[TAK] 
.

1
Wybierz polecenie
 [Pokaż inne]  [
(w opcji
[EDYC]).

(MENU)
PODZIEL]
2

Wybierz film, który ma zostać
podzielony.

Wybierz polecenie
w
punkcie, w którym chcesz
podzielić film na sceny.

Odtwarzanie filmu zostanie
wstrzymane. Naciskanie przycisku
powoduje przełączanie trybu
odtwarzania i pauzy.
Wskazówki
Obraz na ekranie odtwarzania można podzielić
OPTION MENU.
z menu


Przydatne techniki nagrywania
3
Rozpocznie się odtwarzanie wybranego
filmu.
Uwagi
Nie ma możliwości scalenia podzielonych
filmów.
Nie można podzielić chronionych filmów. Aby
podzielić, anuluj ochronę (str. 38).
Podczas dzielenia filmu nie wolno odłączać
akumulatora ani zasilacza sieciowego od
kamery. Może to doprowadzić do uszkodzenia
nośnika nagrywania. Karty pamięci nie
wolno również wyjmować podczas dzielenia
zapisanych na niej filmów.
Może wystąpić nieznaczna różnica między
punktem, w którym zostanie wybrane polecenie
, a rzeczywistym punktem podziału,
ponieważ kamera wybiera punkty podziału w
odstępach mniej więcej półsekundowych.
Po podzieleniu oryginalnego filmu podzielony
zostanie również film dodany do listy
odtwarzania.
W kamerze można wykonywać tylko proste
operacje edycji. Aby korzystać z bardziej
zaawansowanych opcji edycji, użyj dołączonego
programu „PMB” w zestawie.
Spis treści


Po wybraniu punktu podziału można
precyzyjnie ustalić jego położenie za
pomocą przycisku
.
Indeks
Powrót na początek wybranego filmu
PL
40
Korzystanie z list
odtwarzania filmów
Jednoczesne dodawanie wszystkich
filmów nagranych tego samego dnia
W punkcie 2 wybierz [ DODAJ wg
daty].
Daty nagrania filmów zostaną
wyświetlone na ekranie.
Spis treści
Lista odtwarzania to lista z miniaturami
wybranych filmów.
W przypadku edycji lub usuwania filmów
z listy odtwarzania nie są wprowadzane
żadne zmiany w oryginalnych filmach.
Tworzenie listy odtwarzania
Wybierz polecenie
/
, aby
wybrać datę nagrania danego filmu, a
.
następnie wybierz


DODAJ].
 Wybierz film, który chcesz dodać
do listy odtwarzania.


Wskazówki
Do listy odtwarzania można dodać
maksymalnie 99 filmów.
Film na liście odtwarzania można dodać,
(OPTION).
wybierając polecenie
Odtwarzanie listy odtwarzania
Wybrany film zostanie oznaczony
symbolem .
Indeks
Aby potwierdzić ten obraz, naciśnij
przycisk LIGHT (str. 25) przy wybranej
, aby
miniaturce. Wybierz polecenie
wrócić do poprzedniego ekranu.
 Wybierz

.
Uwagi
Podczas dodawania filmów do listy odtwarzania
nie wolno odłączać akumulatora ani zasilacza
sieciowego od kamery. Może to doprowadzić
do uszkodzenia nośnika nagrywania. Karty
pamięci nie wolno również wyjmować podczas
edytowania zapisanych na niej filmów.
Do listy odtwarzania nie można dodawać zdjęć.




Przydatne techniki nagrywania
Wybierz polecenie [TAK] 
.
(MENU)
 Wybierz polecenie
 [Pokaż inne]  [ED.LISTY
ODTW.] (w opcji
[EDYC]).
 Wybierz [
Wybierz obraz na ekranie LCD, aby
zatwierdzić wybór. Wybierz polecenie
, aby wrócić do poprzedniego
ekranu.
 [TAK] 
PL
41
(MENU)
 Wybierz polecenie
 [Pokaż inne]  [LISTA ODTW.]
(w opcji
[ODTWARZANIE]).
Wybierz
.
 [TAK] 

Wskazówki
Film oryginalny nie jest usuwany mimo
usunięcia go z listy odtwarzania.

Pojawią się filmy dodane do listy
odtwarzania.

Wybierz polecenie
(MENU) 
[Pokaż inne]  [ED.LISTY ODTW.] (w
[EDYC]).
opcji
Wybierz [ PRZENIEŚ].
Wybierz film, który ma być
przeniesiony.
 Dotknij filmu, który chcesz
odtworzyć.
Lista odtwarzania zostanie odtworzona
od wybranego filmu do końca, po
czym zostanie wyświetlony ekran listy
odtwarzania.
Wybrany film zostanie oznaczony
symbolem .
Usuwanie niepotrzebnych filmów z listy
odtwarzania

Wybierz polecenie
(MENU) 
[Pokaż inne]  [ED.LISTY ODTW.] (w
[EDYC]).
opcji
Wybierz [ USUŃ].
Aby usunąć wszystkie filmy z listy
odtwarzania, wybierz polecenie
[ USUŃ WSZYST]  [TAK] 

.
[TAK] 
Wybierz film, który ma być usunięty z
listy.
Wybierz obraz na ekranie LCD, aby
zatwierdzić wybór. Wybierz polecenie
, aby wrócić do poprzedniego
ekranu.
Wybierz
.
Wybierz miejsce docelowe za pomocą
/
.
przycisków
Przydatne techniki nagrywania
Spis treści
Zmiana kolejności na liście odtwarzania
Pasek miejsca docelowego
Wybierz
.
Wybrany film zostanie oznaczony
symbolem .

Aby potwierdzić ten obraz, naciśnij
przycisk LIGHT (str. 25) przy wybranej
, aby
miniaturce. Wybierz polecenie
wrócić do poprzedniego ekranu.
PL
42
Indeks

Wskazówki
W przypadku zaznaczenia kilku filmów będą
one przenoszone w kolejności, w jakiej są
wyświetlane na liście odtwarzania.


 [TAK] 
Zapisywanie filmów i zdjęć przy użyciu komputera
Nagrywanie płyty za
dotknięciem jednego
przycisku

Spis treści
(One Touch Disc Burn)
Filmy i zdjęcia zarejestrowane na kamerze,
które nie zostały zapisane za pomocą
funkcji One Touch Disc Burn można
automatycznie nagrać na płycie.


Uwagi
Użycie funkcji One Touch Disc Burn nie
powoduje zapisania filmów ani zdjęć na
komputerze.
Zainstaluj wcześniej program „PMB”, ale jeszcze
go nie uruchamiaj.
W celu wykonania tej operacji podłącz
kamerę do gniazda elektrycznego za pomocą
dostarczonego zasilacza sieciowego (str. 13).
1

2
Przydatne techniki nagrywania
Włącz komputer i włóż
nieużywaną płytę do napędu
DVD komputera.
Jeżeli program inny niż „PMB” zostanie
uruchomiony automatycznie, zamknij go.
Włącz kamerę, a następnie
podłącz ją do komputera
za pomocą dostarczonego
przewodu USB.
3
Indeks
Wybierz polecenie [WYPALANIE
PŁYTY] w kamerze.
4
Postępuj według instrukcji
wyświetlanych na ekranie.
PL
43
3
Importowanie filmów
i zdjęć do komputera
Kliknij przycisk [Importuj].


Spis treści
Filmy i zdjęcia zarejestrowane na kamerze
można zaimportować do komputera.
Wcześniej włącz komputer.
Uwagi
W przypadku wykonywania tej czynności
kamerę należy podłączyć do gniazda
elektrycznego przy użyciu dostarczonego
zasilacza sieciowego (str. 13).
Szczegółowe informacje zawiera sekcja „PMB
Help”.
Zdjęcia i filmy zostaną zaimportowane
do komputera.
Po zakończeniu tej operacji zostanie
wyświetlony ekran „PMB”.
1
2
Przydatne techniki nagrywania
Włącz kamerę, a następnie
podłącz ją do komputera
za pomocą dostarczonego
przewodu USB.
Na wyświetlaczu kamery pojawi się
ekran [WYBÓR USB].
Wybierz nośnik zapisu
zawierający obrazy, które chcesz
zapisać na ekranie kamery.
[

POŁĄCZ.USB]: karta pamięci
Indeks
Jeśli ekran [WYBÓR USB] nie zostanie
wyświetlony, wybierz polecenie
(MENU)  [Pokaż inne] 
[POŁĄCZ.USB] (w opcji [INNE]).
Na ekranie zostanie wyświetlone okno
[Importuj].
PL
44
5
Nagrywanie płyty
Postępuj zgodnie z instrukcjami
na ekranie, aby nagrać płytę.

Kopiowanie płyty
1
Włącz komputer i włóż
nieużywaną płytę do napędu
DVD komputera.

Nagraną płytę można skopiować za pomocą
programu „Video Disc Copier”.
Kliknij kolejno [Start]  [All Programs]
 [PMB]  [PMB Launcher]  [Disc
creation]  [Video Disc Copier], aby
uruchomić oprogramowanie. Informacje
na temat obsługi zawiera pomoc programu
„Video Disc Copier”.
Jeżeli program inny niż „PMB” zostanie
uruchomiony automatycznie, zamknij go.
Uruchom program „PMB”.
Edycja filmów
Kliknij opcję [Kalendarz] lub
[Index] po lewej stronie okna
i wybierz folder lub datę,
a następnie zaznacz filmy.

4
Niepotrzebne fragmenty filmu można
wyciąć i zapisać go w innym pliku.
Kliknij dwukrotnie film, który chcesz
edytować w programie „PMB”, następnie
kliknij opcję [Show Edit Palette] po prawej
stronie ekranu  [Przytnij wideo] lub
wybierz menu [Manipulacja]  [Edit]
 [Przytnij wideo]. „PMB Help” zawiera
szczegółowe informacje.
Aby zaznaczyć kilka filmów, przytrzymaj
klawisz Ctrl i klikaj miniatury.
W górnej części okna kliknij opcję
 [Utwórz dyski DVD-Video
(STD)].
Przechwytywanie zdjęć z kadrów filmu
Klatkę filmu można zapisać jako plik
zdjęcia.
Kliknij dwukrotnie film, który chcesz
edytować w programie „PMB”, następnie
kliknij opcję [Show Edit Palette] po
prawej stronie ekranu  [Zapisz klatkę].
Pomoc „PMB Help” zawiera szczegółowe
informacje.
Zostanie wyświetlone okno
umożliwiające wybranie filmów.

Przydatne techniki nagrywania
2
3
Nagranie płyty może zająć dużo czasu.
Spis treści
Możliwe jest nagranie płyty po wybraniu
filmów wcześniej zaimportowanych do
komputera (str. 44).
Aby dodać filmy do wcześniej wybranych,
zaznacz je w oknie głównym, a następnie
przeciągnij i upuść do okna wybierania
filmów.
Indeks
PL
45
Przesyłanie
obrazów do usługi
multimedialnej
 Wybierz język i kliknij [OK].
Zostanie wyświetlony ekran wyboru
regionu.



Zostanie wyświetlony ekran umowy
użytkownika.
Przesyłanie obrazów na blogi lub do usług
sieciowych.
Przesyłanie obrazów z komputera podłączonego
do Internetu, nawet gdy jesteś poza domem lub
biurem.
Rejestracja w często używanych usługach
(takich jak blogi).
Spis treści
 Wybierz odpowiednie ustawienie
opcji [Region] i [Kraj/Rejon] i
kliknij polecenie [OK].
Aplikacja „PMB Portable” jest fabrycznie
zapisana w kamerze.
Przy użyciu aplikacji „PMB Portable”
można wykonać następujące czynności:
 Zapoznaj się dokładnie z
umową. Jeśli wyrażasz zgodę
na jej warunki, kliknij polecenie
[Zgadzam się].
Zostanie uruchomiony program „PMB
Portable”.
Uruchamianie programu „PMB
Portable” (Windows)
Uruchamianie programu „PMB
Portable” (Mac)
 Włącz kamerę, a następnie
podłącz ją do komputera za
pomocą przewodu USB.
 Włącz kamerę, a następnie
podłącz ją do komputera za
pomocą przewodu USB.
Na ekranie LCD kamery automatycznie
pojawi się ekran [WYBÓR USB].
Przydatne techniki nagrywania
Wyświetlenie szczegółowego opisu
użytkowania po kliknięciu przycisku
pomocy w górnym prawym rogu zaraz po
uruchomieniu programu „PMB Portable”.
 Wybierz nośnik nagrywania,
który ma być używany w
programie „PMB Portable”.
[

POŁĄCZ.USB]: karta pamięci
Na ekranie LCD kamery automatycznie
pojawi się ekran [WYBÓR USB].
 Wybierz nośnik nagrywania,
który ma być używany w
programie „PMB Portable”.
 Kliknij przycisk „PMB Portable”.
Zostanie wyświetlony ekran umowy
użytkownika.
Po nawiązaniu połączenia między
kamerą i komputerem na pulpicie
komputera pojawi się ikona
[PMBPORTABLE].
PL
46
Indeks
Jeśli ekran [WYBÓR USB] nie zostanie
wyświetlony, wybierz polecenie
(MENU)  [Pokaż inne] 
[POŁĄCZ.USB] (w opcji [INNE]).
 Kliknij polecenie [PMBP_Mac]
w folderze [PMBPORTABLE].
Uwagi dotyczące programu „PMB
Portable”
 Wybierz odpowiednie ustawienie
opcji [Region] i [Kraj/Rejon] i
kliknij polecenie [OK].
Zostanie wyświetlony ekran umowy
użytkownika.

 Zapoznaj się dokładnie z
umową. Jeśli wyrażasz zgodę
na jej warunki, kliknij polecenie
[Zgadzam się].




Uwagi
Aby przesłać zdjęcia przy użyciu programu
„PMB Portable”, należy mieć połączenie z siecią.
Gdy w Kreatorze automatycznego uruchamiania
nie pojawi się program [PMB Portable], kliknij
polecenie [Computer]  [PMBPORTABLE] i
kliknij dwukrotnie ikonę [PMBP_Win.exe].
Jeśli w programie „PMB Portable” wystąpi błąd
lub usuniesz przypadkiem program „PMB
Portable”, ze strony internetowej możesz pobrać
wersję instalacyjną programu „PMB Portable”.



Przydatne techniki nagrywania
Zostanie uruchomiony program „PMB
Portable”.
Niektóre witryny wymagają rejestracji i/lub
wniesienia określonych opłat. Używanie tych
usług jest uwarunkowane wyrażeniem zgody na
przedstawione na nich warunki i zasady.
Świadczenie usług może zostać zakończone
lub zmodyfikowane przez wyłączoną decyzję
operatora odpowiedniej witryny. Firma Sony
nie ponosi odpowiedzialności za problemy
zaistniałe między użytkownikami i podmiotami
zewnętrznymi w trakcie używania tych usług,
w szczególności za zaprzestanie ich świadczenia
lub wprowadzenie dowolnych zmian.
W celu wyświetlenia witryny użytkownik
zostanie przekierowany na nią z serwera
Sony. Dostęp do niektórych witryn może być
niemożliwy z powodu konserwacji serwera itd.
W sytuacji, w której będzie miało dojść
do wyłączenia serwera Sony, odpowiednia
informacja pojawi się wcześniej w witrynie
Sony i w innych miejscach.
Adresy URL wskazywane przez serwer Sony
oraz inne informacje mogą być zapisywane
w celu ulepszenia przyszłych produktów i
usług Sony. Nie będą zapisywane żadne dane
osobowe.
Spis treści
Program „PMB Portable” umożliwia
pobranie adresów URL różnych witryn z
serwera administrowanego przez firmę
Sony („serwer Sony”).
Aby użyć programu „PMB Portable” w celu
skorzystania z usług przesyłania obrazów
lub innych usług oferowanych przez tę
lub inne witryny, należy wyrazić zgodę na
poniższe warunki.
Zostanie wyświetlony ekran wyboru
regionu.
Indeks
PL
47
Zapisywanie obrazów przy użyciu urządzenia zewnętrznego

Filmy i zdjęcia można zapisywać na
nośnikach zewnętrznych (urządzenie
USB zapisu), takich jak zewnętrzny dysk
twardy. Obrazy można też odtworzyć przy
użyciu kamery lub innego urządzenia do
odtwarzania.




Wskazówki
Import obrazów zapisanych na nośniku
zewnętrznym jest także możliwy przy użyciu
dołączonego programu „PMB”.






Uwagi
Do tej operacji potrzebny jest przewód USB
VMC-UAM1 (sprzedawany oddzielnie).
W niektórych krajach i regionach przewód USB
VMC-UAM1 może być niedostępny.
Jako nośników zewnętrznych nie można używać
następujących urządzeń.
 nośników o pojemności przekraczającej 2 TB
 zwykłych napędów dysków, takich jak napęd
CD lub DVD
 nośników podłączonych przez koncentrator
USB
 nośników z wbudowanym koncentratorem
USB
 czytników kart
Niektórych nośników zewnętrznych nie można
używać z funkcją kodów.
1
Podłącz zasilacz i przewód
zasilający do gniazda DC IN
kamery i gniazda ściennego.
Przydatne techniki nagrywania
Kamery można używać z systemem plików FAT.
Jeśli nośnik zewnętrzny został sformatowany
zgodnie z systemem plików NTFS itd., przed
użyciem należy go sformatować za pomocą
kamery. Po podłączeniu nośnika zewnętrznego
do kamery zostanie wyświetlony ekran
formatowania. Ekran formatowania może
się pojawić nawet w przypadku nośnika
wykorzystującego system plików FAT.
Nie każde urządzenie, które można podłączyć,
można sformatować w ten sposób.
Podłącz kamerę do gniazda elektrycznego przy
użyciu zasilacza sieciowego znajdującego się w
zestawie (str. 13).
Informacje na ten temat można również znaleźć
w instrukcji obsługi nośnika zewnętrznego.
Aby poznać szczegółowe informacje o
obsługiwanych nośnikach zewnętrznych,
przejdź na witrynę pomocy technicznej Sony
dla danego kraju lub regionu.
Spis treści
Zapisywanie
obrazów na nośniku
zewnętrznym (KOPIA
BEZP.)
2
Jeśli nośnik zewnętrzny ma
zasilacz, podłącz go do gniazda
elektrycznego.
3
Podłącz przewód USB do nośnika
zewnętrznego.
Indeks
PL
48
4
Podłącz przewód USB do gniazda
 (USB) kamery.
Po podłączaniu nośnika zewnętrznego
Obrazy zapisane na nośniku zewnętrznym
zostaną wyświetlone na ekranie LCD.
Przyciski wyświetlania filmów i zdjęć na
ekranie VISUAL INDEX zmieniają się, jak
pokazano poniżej.
Kiedy wyświetli się ekran [Utwórz
plik bazy danych obrazu.], wybierz
polecenie [TAK].
Spis treści
Przewód USB
(sprzedawany
oddzielnie)
Można zmienić ustawienia menu nośnika
zewnętrznego dotyczące na przykład
usuwania zdjęć. Wybierz polecenie
(MENU)  [Pokaż inne] na ekranie
VISUAL INDEX.
Zapisywanie wybranych filmów i zdjęć

Filmy i zdjęcia, które nie zostały jeszcze
zapisane na nośniku zewnętrznym,
można zapisać.

6
Ten ekran wyświetli się tylko wtedy, gdy są
nowo nagrane obrazy.
Uwagi
Na nośniku zewnętrznym można zapisać
następującą liczbę scen.
Filmy: 9 999 filmów
Zdjęcia: 9 999 klatek × 899 folderów
Liczba scen może być mniejsza w zależności od
typu zarejestrowanych obrazów.
PL
49
Indeks
Wybierz polecenie [Odtwarzaj bez
kopiowania.] w punkcie 5 powyżej.
Zostanie wyświetlony ekran VISUAL
INDEX nośnika zewnętrznego.
(MENU) 
Wybierz polecenie
[Pokaż inne]  [PRZEŚLIJ FILM]
(podczas wybierania filmów)/[KOPIUJ
ZDJĘCIE] (podczas wybierania zdjęć).
Postępuj zgodnie z instrukcjami na
ekranie, aby wybrać metody wyboru
obrazu.
Po wybraniu opcji [PRZESYŁANIE
wybr.] wybierz obraz, który ma zostać
zapisany.
Zostanie wyświetlony symbol .
Po zakończeniu operacji wybierz
na ekranie kamery polecenie
.

Uwagi
Zdjęć na karcie pamięci nie można
przeszukiwać lub kopiować według dat
zrobienia.
Przydatne techniki nagrywania
5
Wybierz polecenie [Kopiuj.] na
ekranie kamery.

Po wybraniu opcji [PRZESYŁ.wg daty]
wybierz daty obrazów, które mają zostać
/
przeniesione przy użyciu
, a następnie wybierz
i przejdź
do polecenia .
Spis treści
Pozostała pojemność nośnika
zewnętrznego


Aby potwierdzić ten obraz, naciśnij
przycisk LIGHT (str. 25) przy wybranej
, aby
miniaturce. Wybierz polecenie
wrócić do poprzedniego ekranu.
Wybierając datę, można wyszukiwać
obrazy według daty.
Przydatne techniki nagrywania
Wybierz polecenie
 [TAK] 
na ekranie kamery.
Odtwarzanie obrazów z nośnika
zewnętrznego w kamerze
Wybierz polecenie [Odtwarzaj bez
kopiowania.] w punkcie 5 powyżej.
Zostanie wyświetlony ekran VISUAL
INDEX nośnika zewnętrznego.
Odtwórz obraz (str. 27).



Obrazy można też wyświetlać na ekranie
telewizora podłączonego do kamery
(str. 34).
Indeks
Uwagi
Nie można wyświetlić indeksu dat dla zdjęć.
Jeśli kamera nie rozpoznaje nośnika
zewnętrznego, spróbuj wykonać następujące
czynności.
 Ponownie podłącz przewód USB do kamery
 Jeśli nośnik zewnętrzny ma przewód
zasilacza, podłącz go do gniazda
elektrycznego
Kończenie połączenia z nośnikiem
zewnętrznym
Wybierz polecenie
na ekranie
VISUAL INDEX nośnika zewnętrznego.
Odłącz przewód USB.
PL
50
Tworzenie płyty przy
użyciu nagrywarki
 Włóż nośnik zapisu do urządzenia
nagrywającego.

Tworzenie płyty przy użyciu
nagrywarki itp.

 Podłącz kamerę do urządzenia
nagrywającego (nagrywarki
płyt itp.) przy użyciu przewodu
łączącego A/V (w zestawie).

Podłącz kamerę do gniazd wejściowych
urządzenia nagrywającego.
 Uruchom odtwarzanie z kamery
i nagrywanie z urządzenia
nagrywającego.
Gniazdo A/V OUT

Szczegółowe informacje na ten temat
zawiera instrukcja obsługi dostarczona z
urządzeniem nagrywającym.
 Po zakończeniu kopiowania
zatrzymaj urządzenie
nagrywające, a następnie
kamerę.
Wejście
VIDEO

(Żółty)
(Biały)

AUDIO
Kierunek przepływu sygnału
PL
51
Indeks
(Czerwony)
Uwagi
Ze względu na fakt, że kopiowanie odbywa
się za pośrednictwem analogowej transmisji
danych, jakość obrazu może ulec pogorszeniu.
Aby ukryć wskaźniki (np. licznik) wyświetlane
na ekranie podłączonego urządzenia, wybierz
(MENU)  [Pokaż inne]
polecenie
[UST.
 [UST.WYJŚCIA] (w kategorii
OGÓLNE])  [WY WYŚWIETL.]  [PANEL

LCD] (ustawienie domyślne) 

.
Przydatne techniki nagrywania
Uwagi
W przypadku wykonywania tej czynności
kamerę należy podłączyć do gniazda
elektrycznego przy użyciu dostarczonego
zasilacza sieciowego (str. 13).
Spis treści
Po podłączeniu kamery do nagrywarki płyt
przy użyciu przewodu połączeniowego A/V
(w zestawie) obrazy odtwarzane z kamery
można przenosić na płytę lub kasetę
wideo. Dodatkowe informacje można
znaleźć w instrukcji obsługi podłączonego
urządzenia.
Jeśli urządzenie nagrywające jest
wyposażone w przełącznik wyboru
sygnału wejściowego, ustaw go w
odpowiedniej pozycji.


Spis treści

Aby zapisać datę/godzinę, współrzędne lub
dane z ustawieniami kamery, wybierz polecenie
(MENU)  [Pokaż inne]  [UST.
[ODTWARZANIE])
ODTWARZ.] (w opcji
 [KOD DANYCH]  żądane ustawienie 


. Ponadto wybierz
(MENU)  [Pokaż inne] 
polecenie
[UST.OGÓLNE])
[UST.WYJŚCIA] (w opcji
 [WY WYŚWIETL.]  [WY V/PANEL] 


.
W przypadku urządzeń z ekranem (np.
odbiorników TV) o proporcjach 4:3 wybierz
(MENU)  [Pokaż inne] 
polecenie
[UST.OGÓLNE])
[UST.WYJŚCIA] (w opcji

 [TYP TV]  [4:3] 
.

W przypadku podłączania urządzenia
monofonicznego do wejścia wideo należy
podłączyć żółty wtyk przewodu połączeniowego
A/V, a do wejścia audio urządzenia — wtyk
biały (kanał lewy) lub czerwony (kanał prawy).
Przydatne techniki nagrywania
Indeks
PL
52
Dostosowywanie ustawień kamery
Korzystanie z menu
Za pomocą menu można korzystać z przydatnych funkcji i zmieniać różne ustawienia.
Właściwe korzystanie z menu zapewni zadowalające działanie kamery.
Kamera ma różne elementy menu w ośmiu kategoriach.
UST.FILMOWANIA (opcje rejestracji niestandardowej)  str. 61
Spis treści
USTAW.RĘCZNE (opcje ustawiane w zależności od warunków otoczenia) 
str. 58
UST.ZDJĘCIA KAM. (opcje związane z rejestrowaniem zdjęć)  str. 64
ODTWARZANIE (opcje dotyczące odtwarzania)  str. 65
EDYC (opcje dotyczące edycji)  str. 66
INNE (opcje dotyczące innych ustawień)  str. 66
ZARZĄDZAJ NOŚN. (opcje związane z nośnikiem zapisu)  str. 67
UST.OGÓLNE (pozostałe opcje konfiguracyjne)  str. 68
Przydatne techniki nagrywania
Korzystanie z menu
Wybierak wielofunkcyjny


Wybierz polecenie ///, a następnie naciśnij środek wybieraka wielofunkcyjnego, aby potwierdzić
wybór.
Przy wybranej pozycji pojawi się pomarańczowe obramowanie.
PL
53
Indeks
: aby zakończyć ustawianie menu.
/
: lista menu przechodzi od kategorii do kategorii.
/
: lista menu przechodzi co 4 elementy.
: aby wrócić do [MOJE MENU].
Wybierz
.
Wybierz polecenie [Pokaż inne] na ekranie MOJE MENU (str. 54).
Wybierz opcję menu, która wymaga zmiany.
.
Po zmianie ustawienia wybierz polecenie
.
Aby zakończyć ustawianie menu, wybierz przycisk
Aby powrócić do poprzedniego ekranu menu, wybierz przycisk


Przycisk
może się nie wyświetlać w zależności od elementu menu.
.
Uwagi
W zależności od warunków nagrywania lub odtwarzania ustawienie niektórych opcji menu może być
niemożliwe.
Wyszarzone opcje menu lub ustawienia są niedostępne.
Spis treści

Wskazówki
W zależności od zmienianych opcji menu kamera przełączy się między trybem odtwarzania lub
nagrywania (filmów/zdjęć).


Korzystanie z funkcji [MOJE MENU]
Przykład: usuwanie elementu [OSTROŚĆ] i rejestrowanie elementu [
WPROWADZ.]
PL
54
Indeks
Wybierz
.
Wybierz [UST.FUN.M.MENU].
Wybierz [FILM].
Wybierz [OSTROŚĆ].
.
Wybierz
[USTAW.RĘCZNE]).
Wybierz polecenie [ WPROWADZ.] (w opcji
.
Kiedy wyświetli się [MOJE MENU], wybierz polecenie
Przydatne techniki nagrywania
Korzystanie z menu będzie łatwiejsze po zarejestrowaniu najczęściej używanych elementów w
menu [MOJE MENU]. W każdym menu MOJE MENU można zarejestrować maksymalnie 6
elementów menu FILM, ZDJĘCIE i ODTWARZANIE.
Powtórz powyższe czynności, aby zarejestrować elementy menu w menu [MOJE MENU] i
ułatwić sobie korzystanie z kamery „Handycam”.
Wskazówki
Kiedy jest podłączone zewnętrzne urządzenie zapisu, pojawia się specjalny element [MOJE MENU].


Korzystanie z
OPTION MENU
Spis treści
OPTION MENU wygląda jak okno podręczne wyświetlane na komputerze po kliknięciu
,
prawym przyciskiem myszy. Kiedy w prawym dolnym rogu ekranu wyświetla się
wyświetlane są opcje menu,
można używać OPTION MENU. Po wybraniu polecenia
które można zmienić w danym kontekście.
Opcja menu



Karta
.
Uwagi
Wyszarzone opcje menu lub ustawienia są niedostępne.
Jeśli dana opcja nie jest wyświetlana na ekranie, wybierz inną kartę. (dana karta może nie być
wyświetlana).
Karty i elementy wyświetlane na ekranie zależą od stanu operacji nagrywania/odtwarzania wykonywanej
w danym momencie przez kamerę.
Przydatne techniki nagrywania
Wybierz
(OPTION).
Wybierz wybranej karty  opcji, aby zmienić ustawienie.
Po zakończeniu wprowadzania ustawień wybierz polecenie
Indeks
PL
55
Listy menu
Kategoria
25
61
62
62
62
POZ.ODN.MIK.
63
POD ŚWIATŁO
WYBÓR SZEROK
Kategoria
Kategoria
OCHRONA
OCHRONA
38
OCHRONA
38
PODZIEL
ED.LISTY ODTW.
DODAJ
Kategoria
62
USUŃ WSZYST
42
PRZENIEŚ
42
(INNE)
WYPALANIE PŁYTY
STAN AKUMULAT.
32
33
44
43
66
63
Kategoria
(ZARZĄDZAJ NOŚN.)
INFO O NOŚNIKU
FORMAT.NOŚNIKA
NAP.PL.B.D.OBR.
64
64
64
Kategoria
(ODTWARZANIE)
VISUAL INDEX
ZOBACZ OBRAZY
INDEKS DATY
41
42
POŁĄCZ.USB
POŁĄCZ.USB
63
41
USUŃ
FORMAT EKRANU
63
40
DODAJ wg daty
PROJEKTOR*
ŹRÓDŁO
(UST.ZDJĘCIA KAM.)
SAMOWYZWAL.
ROZM.OBR.
NR PLIKU
36
36
(UST.OGÓLNE)
UST.DŹW./WYŚW.
GŁOŚNOŚĆ
27
67
67
74, 77
28, 68
SYGN.DŹWIĘK.
68
29
JASNOŚĆ LCD
68
KLATKI FILMU
29
PODŚWIET.LCD
68
TWARZ
30
KOLOR LCD
68
41
UST.WYŚWIETL.
68
UST.WYJŚCIA
TYP TV
65
69
UST.ZEG./ JĘZ.
USTAW ZEGAR
15
USTAW STREFĘ
69
CZAS LETNI
69
UST.JĘZYKA
PL
56
34
WY WYŚWIETL.
69
Indeks
LISTA ODTW.
UST.ODTWARZ.
KOD DANYCH
Przydatne techniki nagrywania
TRYB NAGR.
RAMKA PROW.
STEADYSHOT
AUT WOLN MIG
WYKRYW.TWARZY
UST.NAG.AUDIO
WBUD.ZOOM MIC
USUŃ
USUŃ
Spis treści
58
59
59
60
60
61
(UST.FILMOWANIA)
UST.INNYCH NAG.
ZOOM CYFR.
(EDYC)
USUŃ
(USTAW.RĘCZNE)
WYBÓR MIEJSCA
WPROWADZ.
BALANS BIELI
EKSPOZYCJA
OSTROŚĆ
TELE MAKRO
Kategoria
Kategoria
USTAW.ENERGII
AUTO WYŁ.
INNE USTAWIENIA
TRYB DEMO
USTAW. USB LUN
69
69
70
Spis treści
* DCR-PJ6E
Przydatne techniki nagrywania
Indeks
PL
57
PEJZAŻ* (
USTAW.RĘCZNE
)
(opcje ustawiane w zależności
od warunków otoczenia)
Informacje na temat działania znajdziesz w
sekcji „Korzystanie z menu” (str. 53).
Ustawienia domyślne są oznaczone
symbolem .
PORTRET (Miękki
portret) ( )
Spis treści
Pozwala uzyskać wyraźny
obraz odległych obiektów.
Ustawienie to zapobiega
również ustawianiu ostrości
przez kamerę na szybie lub
siatce znajdującej się między
kamerą a obiektem.
Pozwala wyeksponować
obiekty znajdujące się na
pierwszym planie, np.
osoby i kwiaty, przez lekkie
rozmycie tła.
WYBÓR MIEJSCA
Obrazy można bez problemów nagrywać w
różnych sytuacjach.
 AUTO
LAMPA** ( )
Nagrywa obrazy o średniej jakości bez funkcji
[WYBÓR MIEJSCA].
NOCNY WIDOK* ( )
Pozwala zachować
przyciemnioną atmosferę
odległych obiektów w
ujęciach rejestrowanych o
zmierzchu.
SPORT** ( )
Wybierz, aby
zminimalizować wstrząsy
podczas robienia zdjęć
szybko poruszających się
obiektów.
ŚWIECE ( )
Utrzymuje atmosferę
zaciemnienia sceny
oświetlonej świecami.
PLAŻA** (
)
Pozwala uchwycić żywy
błękit oceanu lub jeziora.
WSCHÓD&ZACHÓD*
( )
Przydatne techniki nagrywania
Pozwala uniknąć
nadmiernego rozjaśnienia
twarzy osób oświetlonych
silnym światłem.
ŚNIEG** ( )
Pozwala uzyskać atmosferę
wschodu lub zachodu
słońca.
Pozwala uzyskać wyraźne
zdjęcia białego krajobrazu.
* Ustawianie ostrości tylko odległych obiektów.
** Bez ustawiania ostrości bliskich obiektów.
FAJERWERKI* ( )
Pozwala wykonać wspaniałe
zdjęcia fajerwerków.

Indeks
PL
58
Uwagi
Wybór opcji [WYBÓR MIEJSCA] anuluje
ustawienie [BALANS BIELI].
BALANS BIELI (Balans bieli)
WPROWADZ.
Nasycenie barw można dostosować do
jasności rejestrowanego otoczenia.
 WYŁĄCZ
Efekt nie będzie używany.
 AUTO
Balans bieli jest regulowany automatycznie.
WPROW.BIAŁE
Obraz wyłania się z białego ekranu lub zanika
na jego tle.
Wygaszanie
NA ZEWN. ( )
Obraz wyłania się lub zanika na tle czarnego
ekranu.
WEWNĄTRZ ()
Wprowadzanie
Ustawiony zostanie balans bieli odpowiedni
do nagrywania w następujących warunkach:
 W pomieszczeniach
 Na przyjęciach lub w studiach, gdzie
warunki oświetlenia szybko się
zmieniają
 Przy oświetleniu lampami studyjnymi,
sodowymi lub kolorowymi lampami
emitującymi światło o barwie zbliżonej
do światła żarówek
Aby anulować funkcję wprowadzania przed
jej uruchomieniem, wystarczy wybrać
polecenie [WYŁĄCZ].
Wskazówki
Po naciśnięciu przycisku START/STOP
ustawienie zostanie anulowane.
Film nagrany z użyciem funkcji [WPROW.
CZARNE] może być trudny do obejrzenia na
ekranie VISUAL INDEX.



JEDNO NAC. (
)
PL
Indeks
Balans bieli zostanie wyregulowany w
zależności od oświetlenia otoczenia.
Wybierz [JEDNO NAC.].
Skieruj kamerę na biały przedmiot w taki
sposób, aby wypełnił kadr, np. kartkę
papieru, oświetlony tak samo jak obiekt,
który będzie filmowany.
Wybierz [
].
zacznie szybko migać. Po
Wskaźnik
ustawieniu i zapisaniu w pamięci wartości
balansu bieli wskaźnik przestanie migać.
59
Przydatne techniki nagrywania
Ustawiony zostanie balans bieli odpowiedni
do nagrywania w następujących warunkach:
 Filmowanie w plenerze
 Filmowanie nocnej scenerii, świateł
neonów i pokazów ogni sztucznych
 Filmowanie wschodu lub zachodu słońca
 Filmowanie w świetle jarzeniówek
imitujących światło dzienne
Wprowadzanie
WPROW.CZARNE
Wygaszanie
Spis treści
Można zarejestrować przejście, dodając
określone efekty między scenami.
Należy wybrać odpowiedni efekt w trybie
[OCZEK.] (w celu wprowadzenia obrazu)
lub w trybie [NAGRAJ] (w celu wygaszenia
obrazu).




Istnieje możliwość ręcznej regulacji
ostrości. Funkcję tę można wybrać z
zamiarem ustawienia ostrości konkretnego
obiektu.
Spis treści

OSTROŚĆ
Uwagi
Przy oświetleniu jarzeniówkami dającymi
światło białe lub o zimnym odcieniu opcję
[BALANS BIELI] należy ustawić na [AUTO]
lub dostosować kolor w pozycji [JEDNO NAC.].
Po wybraniu opcji [JEDNO NAC.] białe obiekty
szybko
należy kadrować, gdy wskaźnik
miga.
Jeśli nie można ustawić trybu [JEDNO NAC.],
miga powoli.
wskaźnik
Jeżeli w trybie [JEDNO NAC.] wskaźnik
nadal miga po dotknięciu przycisku
, opcję [BALANS BIELI] należy ustawić
na [AUTO].
Wybór opcji [BALANS BIELI] powoduje
ustawienie opcji [WYBÓR MIEJSCA] na
[AUTO].
Wybierz polecenie
(obiekt w
(obiekt odległy), aby
pobliżu)/
dostosować ostrość.
Aby ostrość była ustawiana automatycznie,
należy wybrać polecenie [AUTO].



Uwagi
Po ustawieniu opcji [OSTROŚĆ] na [RĘCZNY]
zostanie wyświetlony wskaźnik .
Minimalna odległość kamery od obiektu, przy
której można uzyskać ostry obraz, wynosi około
1 cm w przypadku obiektywu szerokokątnego i
około 150 cm w przypadku teleobiektywu.

EKSPOZYCJA
Jasność obrazu można ustawić ręcznie.
Jasność należy wyregulować, gdy obiekt jest
zbyt jasny lub zbyt ciemny.

Wybierz polecenie
/
, aby
dostosować jasność.
Aby ekspozycja była ustawiana
automatycznie, należy wybrać polecenie
[AUTO].
PL
60
Indeks
Wskazówki
Wskaźnik pojawia się, gdy nie można ustawić
ostrości obiektów znajdujących się bliżej, a
wskaźnik — gdy nie można ustawić ostrości
obiektów znajdujących się dalej.
Łatwiej uzyskać ostry obraz obiektu,
przesuwając suwak regulacji zbliżenia w stronę
położenia T (teleobiektyw) w celu ustawienia
ostrości, a następnie w stronę położenia W
(obiektyw szerokokątny) w celu ustawienia
zbliżenia. Przy filmowaniu obiektu z bliska
należy przesunąć suwak regulacji zbliżenia w
stronę położenia W (obiektyw szerokokątny), a
następnie ustawić ostrość.
W następujących przypadkach na ekranie
przez kilka sekund wyświetlane są informacje
dotyczące ogniskowej (odległości od obiektu,
względem którego ustawiono ostrość; przydatne
w warunkach słabego oświetlenia i w razie
problemów z ustawieniem ostrości).
 Po zmianie trybu ustawiania ostrości z
automatycznego na ręczny
 W przypadku ręcznego ustawienia ostrości


Przydatne techniki nagrywania
Wskazówki
Jeśli po wybraniu ustawienia [AUTO] został
wymieniony akumulator lub jeśli kamera
została wyniesiona na zewnątrz po używaniu
jej wewnątrz pomieszczeń (lub vice versa),
należy na ok. 10 sekund skierować kamerę
na znajdujący się w pobliżu biały przedmiot.
Pomoże to lepiej dostosować ustawienia balansu
kolorów.
Jeśli balans bieli został ustawiony za pomocą
funkcji [JEDNO NAC.], po zmianie oświetlenia
przez przyniesienie kamery z pleneru do
pomieszczenia (lub odwrotnie) należy
powtórzyć procedurę [JEDNO NAC.], aby
ponownie wyregulować balans bieli.


TELE MAKRO
UST.FILMOWANIA
Funkcja ta jest przydatna podczas
filmowania małych obiektów, np. kwiatów
lub owadów. Umożliwia rozmycie tła i
uzyskanie wyraźniejszego obrazu obiektu.
(opcje rejestracji
niestandardowej)
Anuluje tryb TELE MAKRO (funkcja TELE
MAKRO zostanie również anulowana w
momencie przesunięcia suwaka regulacji
zbliżenia w stronę W.)
TRYB NAGR. (Tryb
nagrywania)
WŁĄCZ ( )
Wskaźnik zbliżenia (str. 24) zostaje
automatycznie przesunięty w górę w stronę
T (teleobiektyw), co pozwala na filmowanie
obiektów w zbliżeniu z odległości około
50 cm.
Informacje na stronie 25.
RAMKA PROW.
 WYŁĄCZ

Ramka prowadząca nie jest wyświetlana.
Uwagi
W przypadku filmowania odległego obiektu
ustawianie ostrości może okazać się trudne i
czasochłonne.
W przypadku problemów z automatycznym
ustawieniem ostrości należy ustawić ją ręcznie
([OSTROŚĆ], str. 60).
WŁĄCZ
Ramka prowadząca jest wyświetlana.
Wskazówki
Ustawienie celownika ramki na obiekcie
umożliwia zrównoważenie kompozycji.
Ramka zewnętrzna [RAMKA PROW.] wskazuje
obszar wyświetlany przez telewizor niezgodny z
trybem wyświetlania pełnopikselowego.
Przydatne techniki nagrywania
Można wyświetlić ramkę, aby sprawdzić,
czy obiekt jest ustawiony w poziomie czy
w pionie.
Ramka nie jest rejestrowana.

Spis treści
Informacje na temat działania znajdziesz w
sekcji „Korzystanie z menu” (str. 53).
Ustawienia domyślne są oznaczone
symbolem .
 WYŁĄCZ



Indeks
PL
61
STEADYSHOT



Funkcja SteadyShot jest używana.
WYŁĄCZ (
)
Funkcja SteadyShot nie jest używana.

Uwagi
Opcja INTEL.FUNK.AUTO jest ustawiona na
[WYŁĄCZ], gdy opcja [ STEADYSHOT] jest
ustawiona na [WYŁĄCZ].

Podczas nagrywania w ciemnych miejscach
szybkość migawki jest automatycznie
zmniejszana do 1/25 s.
UST.NAG.AUDIO
 WBUD.ZOOM MIC (Wbudowany
zoom mikrofonu)
 WYŁĄCZ
Funkcja Automatyczna wolna migawka nie
jest używana.
Przydatne techniki nagrywania
AUT WOLN MIG
(Automatyczna wolna
migawka)
Można nagrywać film z wyrazistym
dźwiękiem dostosowanym do ustawienia
zbliżenia.
WŁĄCZ
Funkcja Automatyczna wolna migawka jest
używana.
 WYŁĄCZ
Mikrofon nie będzie rejestrował dźwięków
zgodnie z pracą zoomu.
WYKRYW.TWARZY
WŁĄCZ ( )
Mikrofon będzie rejestrował dźwięki zgodnie
z pracą zoomu.
 WŁĄCZ
Twarze są wykrywane.
)
Twarze nie są wykrywane.
PL
62
Indeks
Funkcja powoduje wykrycie twarzy
obiektów i automatyczne ustawienie
ekspozycji.
WYŁĄCZ (
Wskazówki
W celu uzyskania większej skuteczności
wykrywania twarzy, obiekty należy
fotografować w następujących warunkach:
 Miejsce powinno być wystarczająco jasne
 Obiekty nie powinny mieć okularów, czapek
ani masek
 Twarze obiektów powinny być skierowane
do kamery
Wykryte twarze są zapisywane w indeksie
Indeks twarzy. Niektóre twarze mogą jednak
nie zostać zapisane. Liczba twarzy, które mogą
zostać zapisane w indeksie Indeks twarzy jest
ograniczona. Szczegółowe informacje na temat
odtwarzania zdjęć z indeksu Indeks twarzy
zawiera strona 30.

 WŁĄCZ
Spis treści
Istnieje możliwość kompensacji drgań
kamery
Gdy używany jest statyw (sprzedawany
oddzielnie), ustawienie opcji
[ STEADYSHOT] na [WYŁĄCZ] ( )
pozwala na uzyskanie bardziej naturalnego
obrazu.
Uwagi
W zależności od warunków nagrywania,
nagrywanych obiektów i ustawień kamery
twarze mogą nie być rozpoznawane.
Funkcja [WYKRYW.TWARZY] może nie
działać prawidłowo w niektórych warunkach
nagrywania. W takim wypadku opcję
[WYKRYW.TWARZY] należy ustawić na
[WYŁĄCZ].
 POZ.ODN.MIK. (Poziom odniesienia
mikrofonu)
POD ŚWIATŁO
Kamera dostosowuje ekspozycję w
przypadku filmowania obiektów pod
światło.
Można ustawić poziom czułości mikrofonu
nagrywającego dźwięk.
 NORMALNA
 WYŁĄCZ
Ekspozycja nie jest regulowana w przypadku
filmowania obiektów pod światło.
NISKI ( )
WŁĄCZ (
Wierne rejestrowanie dźwięków otoczenia.
Gdy zależy nam na zarejestrowaniu
mocnego i pełnego ekspresji dźwięku w hali
koncertowej lub podobnym miejscu, należy
wybrać ustawienie [NISKI] (to ustawienie nie
jest odpowiednie do nagrywania rozmów).

WYBÓR SZEROK
Współczynnik proporcji szerokości do
wysokości można ustawić zgodnie z
podłączonym telewizorem. Informacje
na ten temat można również znaleźć w
instrukcji obsługi telewizora.
UST.INNYCH NAG.
ZOOM CYFR.
 SZEROKI 16:9
Można ustawić maksymalny poziom
powiększenia. Należy jednak pamiętać,
że jakość obrazu ulega pogorszeniu, gdy
wykorzystywany jest zoom cyfrowy.
Nagrywanie filmów w trybie
pełnoekranowym pod kątem telewizora o
proporcjach obrazu 16:9 (panoramicznego).
4:3 (
)
Nagrywanie filmów w trybie
pełnoekranowym pod kątem telewizora o
proporcjach obrazu 4:3.
Strefa zbliżenia pojawia się w momencie
wybrania zoomu 1800×.

Przydatne techniki nagrywania

)
Umożliwia regulację ekspozycji w przypadku
filmowania obiektów pod światło.
Spis treści
Nagrywanie różnych dźwięków otoczenia z
ich konwersją do odpowiedniego poziomu.
Uwagi
Ustawienia opcji [TYP TV] należy dobrać w
zależności od telewizora, na ekranie którego
film będzie odtwarzany (str. 68).
 WYŁĄCZ
Zbliżenie o maksymalnej wartości 70× jest
realizowane optycznie.
1800×
Indeks
Zbliżenie o maksymalnej wartości 1800× jest
realizowane cyfrowo.
PL
63
NR PLIKU (Numer pliku)
UST.ZDJĘCIA KAM.
Istnieje możliwość wyboru sposobu
przypisywania zdjęciom numerów plików.
(opcje związane z
rejestrowaniem zdjęć)
 SERIA
SAMOWYZWAL.
ZERUJ
Pliki są numerowane kolejno, począwszy od
najwyższego numeru pliku na danym nośniku
zapisu.
Po zmianie karty pamięci na inną numery
plików są przydzielane oddzielnie dla każdej
karty.
Aby rozpocząć odliczanie, należy nacisnąć
przycisk PHOTO. Zdjęcie zostanie
zarejestrowane po upływie ok. 10 sekund.
 WYŁĄCZ
Anulowanie samowyzwalacza.
Przydatne techniki nagrywania
WŁĄCZ ( )
Uruchomienie nagrywania z użyciem
samowyzwalacza. Aby anulować nagrywanie,
należy wybrać polecenie [ZERUJ].
ROZM.OBR.
Istnieje możliwość wyboru rozmiaru
wykonywanego zdjęcia.
 VGA(0,3M) (
Spis treści
Zdjęciom są przypisywane kolejne numery
plików.
Każde zarejestrowane zdjęcie zwiększa numer
pliku.
Nawet po zmianie karty pamięci przydzielane
są kolejne numery.
Informacje na temat działania znajdziesz w
sekcji „Korzystanie z menu” (str. 53).
Ustawienia domyślne są oznaczone
symbolem .
)
Rejestruje zdjęcia o współczynniku proporcji
4:3 (640 × 480).
0,2M (
)
Rejestruje zdjęcia o współczynniku proporcji
16:9 (640 × 360).

Indeks
Uwagi
Informacje o maksymalnej liczbie zdjęć, jakie
można zapisać, znajdują się na stronie 80.
PL
64
DATA/CZAS
ODTWARZANIE
(opcje dotyczące odtwarzania)
Informacje na temat działania znajdziesz w
sekcji „Korzystanie z menu” (str. 53).
Informacje na stronie 27.
DANE KAMERY
Spis treści
 Data
 Godzina
VISUAL INDEX
Film
ZOBACZ OBRAZY
 INDEKS DATY
Informacje na stronie 29.

KLATKI FILMU
Informacje na stronie 29.
Zdjęcie
TWARZ
Informacje na stronie 30.
LISTA ODTW.
Informacje na stronie 41.
UST.ODTWARZ.
 Wyłączenie funkcji SteadyShot
 Jasność
 Balans bieli
 Wzmocnienie
 Czas otwarcia migawki
 Wartość przysłony
 Ekspozycja
 KOD DANYCH
Podczas odtwarzania kamera wyświetla
informacje (datę/godzinę, dane kamery)
zarejestrowane automatycznie w trakcie
nagrywania.
Wskazówki
Po podłączeniu kamery do telewizora kod
danych jest wyświetlany na jego ekranie.
W zależności od stanu nośnika zapisu mogą
pojawiać się kreski [--:--:--].
Przydatne techniki nagrywania


 WYŁĄCZ
Kod danych nie jest wyświetlany.

DATA/CZAS

DANE KAMERY
Wyświetlane są ustawienia kamery.
PL
65
Indeks
Wyświetlana jest data i godzina.
INNE
EDYC
(opcje dotyczące innych
ustawień)
(opcje dotyczące edycji)
Informacje na temat działania znajdziesz w
sekcji „Korzystanie z menu” (str. 53).
USUŃ
Informacje na stronie 36.
Spis treści
Informacje na temat działania znajdziesz w
sekcji „Korzystanie z menu” (str. 53).
Ustawienia domyślne są oznaczone
symbolem .
PROJEKTOR (DCR-PJ6E)
OCHRONA
Informacje na stronie 32.
Informacje na stronie 38.
POŁĄCZ.USB
PODZIEL
Informacje na stronie 51.
Informacje na stronie 40.
Istnieje możliwość sprawdzenia szacowanej
pozostałej pojemności akumulatora.
Informacje na stronie 41.
Przydatne techniki nagrywania
STAN AKUMULAT.
ED.LISTY ODTW.
Zamykanie ekranu z informacjami o
akumulatorze
Wybierz
.
Indeks
PL
66

ZARZĄDZAJ NOŚN.
(opcje związane z nośnikiem
zapisu)
NAP.PL.B.D.OBR.
Informacje na stronie 74, 77.
INFO O NOŚNIKU
Spis treści
Informacje na temat działania znajdziesz w
sekcji „Korzystanie z menu” (str. 53).
W czasie wyświetlania komunikatu
[Wykonywanie…] nie wolno zamykać ekranu
LCD, używać przycisków kamery, odłączać
zasilacza sieciowego ani wyjmować karty
pamięci z kamery (podczas formatowania karty
pamięci lampka dostępu świeci lub miga).
Istnieje możliwość sprawdzenia pozostałego
czas nagrywania filmów w każdym trybie
nagrywania dla danego nośnika zapisu
oraz orientacyjnej ilości wolnego i zajętego
miejsca na tym nośniku zapisu.
Wyłączanie wyświetlanej informacji
Wybierz
Przydatne techniki nagrywania

.
Uwagi
Ze względu na obszar zarządzania plikami
wykorzystana ilość miejsca nie jest nigdy
równa 0 %, nawet po użyciu funkcji [FORMAT.
NOŚNIKA] (str. 67).
FORMAT.NOŚNIKA
Formatowanie polega na usunięciu
wszystkich filmów i zdjęć w celu
odzyskania wolnego miejsca dostępnego
dla nagrywania.
.
Wybierz [TAK]  [TAK] 


Indeks

Uwagi
W przypadku wykonywania tej czynności
kamerę należy podłączyć do gniazda
elektrycznego przy użyciu dostarczonego
zasilacza sieciowego (str. 13).
Aby uniknąć utraty ważnych obrazów, przed
sformatowaniem nośnika zapisu należy je
zapisać.
Usunięte zostaną również chronione filmy i
zdjęcia.
PL
67
UST.OGÓLNE

(pozostałe opcje
konfiguracyjne)


UST.DŹW./WYŚW.
Spis treści
Informacje na temat działania znajdziesz w
sekcji „Korzystanie z menu” (str. 53).
Ustawienia domyślne są oznaczone
symbolem .
Uwagi
Po podłączeniu kamery do gniazda
elektrycznego przy użyciu dostarczonego
zasilacza sieciowego automatycznie zostanie
wybrane ustawienie [JASNY].
Wybranie ustawienia [JASNY] powoduje nieco
szybsze rozładowywanie akumulatora podczas
nagrywania.
Po otwarciu panelu LCD na zewnątrz
(obróceniu go o 180 stopni) i zamknięciu
go automatycznie wybierane jest ustawienie
[NORMALNY].
Wskazówki
Zmiana tego ustawienia nie ma w żaden sposób
wpływu na nagrywane obrazy.


 GŁOŚNOŚĆ
Głośność dźwięku podczas odtwarzania
można zmienić, wybierając polecenie
/
.
 KOLOR LCD
Kolor ekranu LCD można dostosować,
/
.
wybierając polecenie
 SYGN.DŹWIĘK.

Po rozpoczęciu lub zatrzymaniu nagrywania
albo po naciśnięciu środka wybieraka
wielofunkcyjnego zostanie odtworzona
melodia.
 UST.WYŚWIETL.
Istnieje możliwość ustawienia czasu
wyświetlania ikon i wskaźników na ekranie
LCD.
WYŁĄCZ
Anulowanie odtwarzania melodii.
 AUTO
 JASNOŚĆ LCD
Przydatne techniki nagrywania
Wskazówki
Zmiana tego ustawienia nie ma w żaden sposób
wpływu na nagrywane obrazy.

 WŁĄCZ
Wyświetlanie przez około 3 sekundy.
Jasność ekranu LCD można wyregulować,
/
.
wybierając polecenie
WŁĄCZ
Wyświetlanie ciągłe.
Wskazówki
Zmiana tego ustawienia nie ma w żaden sposób
wpływu na nagrywane obrazy.


UST.WYJŚCIA
 TYP TV
 PODŚWIET.LCD (Poziom
podświetlenia ekranu LCD)
Informacje na stronie 34.
Indeks
Jasność podświetlenia ekranu LCD można
wybrać.
 NORMALNY
Jasność standardowa.
JASNY
Rozjaśnienie ekranu LCD.
PL
68
 WY WYŚWIETL. (Wysyłanie
informacji)
Istnieje możliwość ustawienia, gdzie będą
wysyłane informacje wyświetlane na
ekranie.
USTAW.ENERGII
 PANEL LCD
 AUTO WYŁ. (Automatyczne
wyłączanie)
WY V/PANEL
Kamerę można ustawić, aby wyłączała
się automatycznie po około 5 minutach
bezczynności.
Powoduje wyświetlenie informacji, takich
jak kod czasu, na ekranie LCD i na ekranie
telewizora.
 5min
JĘZ.
Kamera będzie wyłączać się automatycznie.
NIGDY
 USTAW ZEGAR
Kamera nie będzie wyłączać się
automatycznie.
Informacje na stronie 15.
Uwagi
Po podłączeniu do gniazda elektrycznego opcja
[AUTO WYŁ.] jest automatycznie ustawiana
na [NIGDY].
Różnicę czasu można ustawić bez
zatrzymywania zegara. W przypadku
korzystania z kamery w innych strefach
czasowych należy ustawić lokalną strefę.
Tabele różnic czasu na świecie można
znaleźć na stronie 82.

 CZAS LETNI
 TRYB DEMO
Ustawienie można zmienić bez
zatrzymywania zegara. Wybierz ustawienie
[WŁĄCZ], aby przesunąć czas do przodu o
1 godzinę.
Po podłączeniu kamery do gniazda
elektrycznego, około 10 minut po
pojawieniu się ikony (Film)
przyciskiem MODE, wyświetlany jest film
demonstracyjny.
INNE USTAWIENIA
 WYŁĄCZ
Czas letni nie zostanie ustawiony.
Przydatne techniki nagrywania
 USTAW STREFĘ
 WŁĄCZ
WŁĄCZ
Zostanie wyświetlona demonstracja.
Czas letni zostanie ustawiony.
WYŁĄCZ
UST.JĘZYKA
Wskazówki
Po ustawieniu opcji na [WŁĄCZ] i wybraniu
zostanie odtworzona
polecenia
demonstracja.

Istnieje możliwość wyboru języka, w
którym wyświetlane są informacje na
ekranie LCD.

PL
69
Indeks
Nie zostanie wyświetlona demonstracja.

Spis treści
Powoduje wyświetlanie informacji, takich
jak kod czasu, na ekranie LCD.
UST.ZEG./
Wskazówki
Jeśli wśród dostępnych opcji nie można
znaleźć języka ojczystego, kamera oferuje
uproszczoną wersję języka angielskiego (opcja
[ENG[SIMP]]).



Spis treści
Demonstracja zostanie wstrzymana:
 Po naciśnięciu przycisku START/STOP
 Po użyciu w trakcie demonstracji wybieraka
wielofunkcyjnego (demonstracja rozpocznie
się od nowa po około 10 minutach)
 Po naciśnięciu przycisku MODE
 Po naciśnięciu przycisku
(ZOBACZ
OBRAZY)
 USTAW. USB LUN
Możesz ustawić poziom zgodności
kamery wybierany podczas korzystania z
połączenia USB.
 MULTI
Ustawienie domyślne.
POJEDYNCZY
Wybierz tę opcję, jeśli nawiązanie połączenia
nie jest możliwe.
Uwagi
Jeśli używasz połączenia PMB Portable, wybierz
opcję [MULTI].
Przydatne techniki nagrywania

Indeks
PL
70
Informacje dodatkowe
Rozwiązywanie
problemów
Czynności ogólne
Nie można włączyć kamery.


 Przejrzyj listę (str. 71 do 78) i sprawdź
kamerę.
Po włączeniu zasilania kamera nie działa.
 Odłącz źródło zasilania i podłącz
je ponownie po około 1 minuty, a
następnie włącz kamerę.



 Skontaktuj się z autoryzowanym
punktem sprzedaży produktów
firmy Sony lub miejscowym
autoryzowanym punktem
serwisowym firmy Sony.










Czynności ogólne...........................................str. 71
Akumulatory/źródła zasilania . ...................str. 72
Ekran LCD......................................................str. 72
Karta pamięci.................................................str. 72
Nagrywanie.....................................................str. 73
Odtwarzanie...................................................str. 74
Projektor (DCR-PJ6E)...................................str. 74
Odtwarzanie obrazów zapisanych na karcie
pamięci przy użyciu innych urządzeń.........str. 75
Edycja filmów/zdjęć z kamery.....................str. 75
Przesyłanie/podłączanie do innych urządzeń
..........................................................................str. 75
Podłączanie do komputera...........................str. 75
Przykłady funkcji, których nie można używać
jednocześnie...................................................str. 76
Ustawienia menu zostały zmienione
automatycznie.

PL
71
Poniższym opcjom menu są przywracane
ustawienia domyślne, gdy ekran LCD
pozostanie zamknięty przez czas dłuższy niż
12 godzin.
 [WYBÓR MIEJSCA]
 [BALANS BIELI]
 [EKSPOZYCJA]
 [OSTROŚĆ]
 [WBUD.ZOOM MIC]
 [POZ.ODN.MIK.]
 [POD ŚWIATŁO]
Indeks


Kamera jest gotowa do filmowania po upływie
kilku sekund od włączenia. Nie świadczy to
o usterce.
Odłącz zasilacz sieciowy od gniazda
elektrycznego lub wyjmij akumulator, a
następnie podłącz ponownie po upływie
około 1 minuty. Jeśli funkcje nadal nie
działają, naciśnij przycisk RESET (str. 92)
przy użyciu ostro zakończonego przedmiotu.
(Po naciśnięciu przycisku RESET zostaną
wyzerowane wszystkie ustawienia, łącznie z
ustawieniami zegara).
Temperatura kamery jest ekstremalnie wysoka.
Wyłącz kamerę i pozostaw ją na pewien czas w
chłodnym miejscu.
Temperatura kamery jest ekstremalnie niska.
Pozostaw kamerę z włączonym zasilaniem.
Wyłącz kamerę i przenieś ją do ciepłego
miejsca. Pozostaw tam kamerę przez pewien
czas, a następnie ją włącz.
Przydatne techniki nagrywania
 Naciśnij przycisk RESET (str. 92)
przy użyciu przedmiotu z cienkim
zakończeniem, a następnie włącz
kamerę.
Po naciśnięciu przycisku RESET
zostaną wyzerowane wszystkie
ustawienia, łącznie z ustawieniami
zegara.

Włóż do kamery naładowany akumulator
(str. 12).
Wtyczka zasilacza sieciowego nie jest
podłączona do gniazda elektrycznego. Podłącz
zasilacz do gniazda elektrycznego (str. 12).
Spis treści
Gdy podczas korzystania z kamery wystąpią
problemy, wykonaj poniższe czynności.

Po przełączeniu między trybem nagrywania
filmów, trybem rejestracji zdjęć a trybem
odtwarzania przywracane są ustawienia
domyślne następujących opcji menu.
[
WPROWADZ.]
 [TELE MAKRO]
[
SAMOWYZWAL.]
Wskazanie czasu pozostałego do
wyczerpania akumulatora nie jest
właściwe.



Kamera może rozgrzać się podczas pracy. Nie
świadczy to o usterce.

Akumulatory/źródła zasilania
Spis treści
Kamera nagrzewa się.
Temperatura otoczenia jest zbyt niska lub zbyt
wysoka. Nie świadczy to o usterce.
Akumulator nie został wystarczająco
naładowany. Ponownie naładuj całkowicie
akumulator. Jeśli nie rozwiąże to problemu,
wymień akumulator na nowy (str. 85).
W pewnych warunkach wskazanie czasu
pozostałego do wyczerpania akumulatora
może być nieprawidłowe.
Akumulator szybko się rozładowuje.
Kamera niespodziewanie się wyłącza.



Ekran LCD
Podczas ładowania akumulatora nie
świeci lampka CHG (ładowanie).




Opcje menu są wyszarzone.

Zamknij ekran LCD (str. 12).
Włóż prawidłowo akumulator do kamery
(str. 12).
Podłącz prawidłowo przewód zasilający do
gniazda elektrycznego.
Ładowanie akumulatora zostało zakończone
(str. 12).


Nie świadczy to o usterce. Te kropki nie są
nagrywane.
Ikony na ekranie LCD szybko znikają.
Jeżeli temperatura akumulatora będzie zbyt
wysoka lub zbyt niska, naładowanie go może
okazać się niemożliwe (str. 84).
Włóż prawidłowo akumulator do kamery
(str. 12). Jeśli problem nie został rozwiązany,
odłącz zasilacz od gniazda elektrycznego i
skontaktuj się ze sprzedawcą produktów firmy
Sony. Akumulator może być uszkodzony.

Ustaw opcję [UST.WYŚWIETL.] na [WŁĄCZ]
(str. 68).
Karta pamięci
Nie można wykonywać operacji przy
użyciu karty pamięci.

PL
72
Jeśli używana karta pamięci została
sformatowana na komputerze, sformatuj ją
ponownie przy użyciu kamery (str. 67).
Indeks

Nie można wybrać wyszarzonych opcji w
bieżącym trybie nagrywania/odtwarzania.
Niektóre funkcje nie mogą być jednocześnie
włączone (str. 76).
Na ekranie wyświetlana jest linia
składająca się z kropek.
Podczas ładowania akumulatora miga
lampka CHG (ładowanie).

Temperatura otoczenia jest zbyt niska lub zbyt
wysoka. Nie świadczy to o usterce.
Akumulator nie został wystarczająco
naładowany. Ponownie naładuj całkowicie
akumulator. Jeśli nie rozwiąże to problemu,
wymień akumulator na nowy (str. 85).
Przydatne techniki nagrywania


Użyj zasilacza sieciowego.
W konfiguracji domyślnej po około
5 minutach bezczynności kamera
automatycznie się wyłącza (funkcja AUTO
WYŁ.). Zmień ustawienie opcji [AUTO
WYŁ.] (str. 69) lub ponownie włącz kamerę.
Naładuj akumulator (str. 12).
Nie można usunąć obrazów
przechowywanych na karcie pamięci.


Rzeczywisty czas nagrywania filmów
jest krótszy niż przewidywany czas
nagrywania na nośniku zapisu.
Jednocześnie można usunąć maksymalnie 100
obrazów na ekranie indeksu.
Nie można usunąć chronionych obrazów.



Kamera przestaje działać.
Plik jest uszkodzony.
Dany format pliku nie jest obsługiwany przez
kamerę (str. 83).


Nagrywanie
Informacje na ten temat zawiera również
sekcja „Karta pamięci” (str. 72).







Między naciśnięciem przycisku
START/STOP a faktycznym momentem
rozpoczęcia lub zatrzymania nagrania
występuje różnica czasowa.
Zostanie wyświetlony ekran odtwarzania.
Naciśnij przycisk MODE, aby włączyć ikonę
(film) lub (zdjęcie).
Kamera nagrywa na nośniku zapisu właśnie
zarejestrowany obraz. W tym czasie nie można
nagrywać nowych obrazów.
Nośnik zapisu jest zapełniony. Usuń zbędne
obrazy (str. 36).
Całkowita liczba scen filmowych lub
zdjęć przekracza dostępną dla nagrywania
pojemność kamery (str. 79, 80). Usuń zbędne
obrazy (str. 36).
Temperatura kamery jest ekstremalnie wysoka.
Wyłącz kamerę i pozostaw ją na pewien czas w
chłodnym miejscu.
Temperatura kamery jest ekstremalnie niska.
Wyłącz kamerę i przenieś ją do ciepłego
miejsca. Pozostaw tam kamerę przez pewien
czas, a następnie ją włącz.

Nie działa automatyczna regulacja
ostrości.



Kamera nagrywa na karcie pamięci ujęcie
zarejestrowane przed chwilą.
Wygląd pola obrazowania zależy od stanu
kamery. Nie świadczy to o usterce.
PL
73
Ustaw opcję [ STEADYSHOT] na
[WŁĄCZ] (str. 62).
Nawet gdy funkcja [ STEADYSHOT] jest
ustawiona na [WŁĄCZ], kamera może nie być
w stanie wyeliminować nadmiernych drgań.
Indeks

Pole obrazowania wygląda inaczej.

Ustaw opcję [OSTROŚĆ] na [AUTO] (str. 60).
Warunki nagrywania nie są odpowiednie
dla funkcji automatycznej regulacji ostrości.
Ustaw ostrość ręcznie (str. 60).
Funkcja SteadyShot nie działa.
Lampka dostępu świeci lub miga nawet
po zatrzymaniu nagrywania.

W kamerze może występować niewielka
różnica czasowa między momentem
naciśnięcia przycisku START/STOP a chwilą
rozpoczęcia/zatrzymania nagrywanego filmu.
Nie świadczy to o usterce.
Przydatne techniki nagrywania
Obrazy nie są nagrywane mimo
naciśnięcia przycisku START/STOP lub
PHOTO.
Temperatura kamery jest ekstremalnie wysoka.
Wyłącz kamerę i pozostaw ją na pewien czas w
chłodnym miejscu.
Temperatura kamery jest ekstremalnie niska.
Wyłącz kamerę i przenieś ją do ciepłego
miejsca. Pozostaw tam kamerę przez pewien
czas, a następnie ją włącz.
Ciągłe poddawanie kamery wibracjom może
spowodować zatrzymanie nagrywania.
Spis treści
Nazwa pliku danych nie jest wskazywana
prawidłowo lub miga.
W pewnych warunkach czas nagrywania może
być krótszy. Może tak się dziać na przykład
podczas nagrywania szybko poruszającego się
obiektu itp. (str. 79).
Podczas nagrywania światła świec lub
światła elektrycznego w ciemności
wyświetlany jest pionowy pas.

Nie można odtwarzać zdjęć.

Dzieje się tak, gdy różnica między obiektem a
tłem jest zbyt duża. Nie świadczy to o usterce.

Na ekranie VISUAL INDEX wyświetlany jest
symbol .

To zjawisko jest związane z efektem
rozmazywania. Nie świadczy to o usterce.

Podczas nagrywania obrazu z ekranu
telewizora lub monitora widoczne są
czarne pasy.

Ustaw opcję [ STEADYSHOT] na
[WYŁĄCZ] (str. 62).
Widać niepożądane migotanie.
Na ekranie VISUAL INDEX wyświetlany jest
symbol
.
Zjawisko to występuje w przypadku
nagrywania obrazów w świetle lampy
fluorescencyjnej, sodowej lub rtęciowej. Nie
świadczy to o usterce.

Nie można wyregulować poziomu funkcji
[PODŚWIET.LCD].

Nie można zmieniać ustawienia funkcji
[PODŚWIET.LCD], gdy:
 Panel LCD kamery jest zamknięty, a ekran
LCD skierowany na zewnątrz.
 Kamera jest zasilana z zasilacza sieciowego.
Brak dźwięku lub bardzo cichy dźwięk
podczas odtwarzania.


Stopień powiększenia zmienia się, gdy
zostanie włączony tryb nagrywania.

Gdy kamera jest w trybie rejestrowania zdjęć,
nie można korzystać z zoomu cyfrowego.
Zwiększ głośność (str. 28).
W przypadku nagrywania dźwięku przy opcji
[POZ.ODN.MIK.] (str. 63) ustawionej na
[NISKI] nagrany dźwięk może być trudno
słyszalny.
Projektor (DCR-PJ6E)
Odtwarzanie
Mogą pojawić się problemy z odtwarzaniem
obrazów nagranych na innych urządzeniach.
Nie świadczy to o usterce.

PL
74
Gdy używasz projektora, ekran LCD nie jest
uruchomiony. Aby wyświetlić ekran, wyłącz
projektor, naciskając PROJECTOR.
Indeks
Gdy używasz projektora, ekran LCD
kamery zostanie wyłączony.
Nie można odtwarzać obrazów.

Plik bazy danych obrazu może być
uszkodzony. Sprawdź plik bazy danych,
wybierając polecenie
(MENU) 
[Pokaż inne]  [NAP.PL.B.D.OBR.] (w
kategorii
[ZARZĄDZAJ NOŚN.]). Jeśli
symbol jest nadal wyświetlany, usuń obraz z
symbolem
(str. 36).
Przydatne techniki nagrywania

Może on się pojawić w przypadku zdjęć, które
zostały nagrane na innych urządzeniach, były
edytowane na komputerze itp.
Akumulator został wyjęty lub zasilacz sieciowy
został odłączony, gdy w prawym górnym rogu
ekranu migała ikona nośnika zapisu lub zanim
po nagrywaniu zgasła lampka dostępu. Może
to spowodować uszkodzenie danych obrazu.
W takim wypadku jest wyświetlany symbol
.
Spis treści
Biała pionowa linia może być widoczna
na zdjęciu zrobionym przy jasnym
oświetleniu.
Zdjęć nie można odtworzyć, jeśli z komputera
zmodyfikowano pliki lub foldery bądź
edytowano dane (w takim przypadku nazwa
pliku miga). Nie świadczy to o usterce.
Przesyłanie/podłączanie do innych
urządzeń
Zostanie wyświetlony niebieski ekran.

Po naciśnięciu przycisku PROJECTOR bez
podłączenia innego urządzenia i ustawionej
opcji [WEJŚCIE PROJEKT.], zostanie
wyświetlony niebieski ekran.
Szczegóły na temat wyświetlania obrazów z
kamery znajdują się na str. 33.
Współczynnik proporcji podczas
odtwarzania jest niewłaściwy po
podłączeniu kamery do telewizora.

Temperatura projektora może być za wysoka.
Wyłącz kamerę i pozostaw ją na chwilę.
Górna, dolna, prawa i lewa krawędź
obrazu jest lekko obcięta na podłączonym
telewizorze.
Odtwarzanie obrazów zapisanych
na karcie pamięci przy użyciu
innych urządzeń

Nie można odtworzyć obrazów lub karta
pamięci nie jest rozpoznawana.
Urządzenie może nie obsługiwać karty
pamięci.

Edycja filmów/zdjęć z kamery
Obrazy nie są prawidłowo kopiowane.

Nie można edytować.

Edycja nie jest możliwa ze względu na stan
obrazu.
Nie można dodawać filmów do listy
odtwarzania.



Na nośniku zapisu nie ma wolnego miejsca.
Do listy odtwarzania można dodać
maksymalnie 99 filmów. Usuń niepotrzebne
filmy z listy odtwarzania (str. 42).
Do listy odtwarzania nie można dodawać
zdjęć.
Nie można wyregulować zainstalować
„PMB”.

„PMB” nie działa prawidłowo.

Film jest zbyt krótki, aby można go było
podzielić.
Nie można podzielić chronionego filmu.
Zakończ działanie programu „PMB” i
ponownie uruchom komputer.
Kamera nie jest rozpoznawana przez
komputer.
Nie można przechwycić zdjęcia z filmu.

Nośnik, na którym mają być zapisywane
zdjęcia, jest zapełniony.


Sprawdź środowisko komputerowe lub
procedurę instalacji „PMB”.
PL
75
Odłącz od komputera inne urządzenia USB
niż klawiatura, mysz i kamera.
Odłącz przewód USB od komputera i kamery,
a następnie uruchom komputer ponownie,
Indeks

Przewód połączeniowy A/V nie został
prawidłowo podłączony. Włóż wtyk przewodu
do gniazda wejściowego drugiego urządzenia
(str. 51).
Podłączanie do komputera
Nie można podzielić filmu.

Ekran LCD kamery może wyświetlać
rejestrowane obrazy na całej swojej
powierzchni (wyświetlanie pełnopikselowe).
Może jednak dochodzić do lekkiego
przycinania górnej, dolnej, prawej i lewej
krawędzi obrazu podczas odtwarzania
na telewizorze, który nie ma możliwości
wyświetlania pełnopikselowego.
Zalecane jest rejestrowanie obrazów z użyciem
ramki zewnętrznej [RAMKA PROW.] (str. 61).
Przydatne techniki nagrywania

Ustaw [TYP TV] odpowiednio do używanego
telewizora (str. 68).
Spis treści

Nie jest wyświetlany żaden obraz.
następnie jeszcze raz podłącz komputer do
kamery w prawidłowej kolejności.
C: (lub E:) : (Informacje
diagnostyczne)
Przykłady funkcji, których nie
można używać jednocześnie
Poniższa lista zawiera przykłady
niedziałających kombinacji funkcji i opcji
menu.
Nie można używać
Z powodu następujących ustawień
[POD ŚWIATŁO]
[RĘCZNY] w
[EKSPOZYCJA],
[FAJERWERKI]
[WYKRYW.
TWARZY]
C:06:
Temperatura akumulatora jest wysoka.
Wymień akumulator lub umieść go w
chłodnym miejscu.

[ ZOOM CYFR.],
[EKSPOZYCJA], [NOCNY
WIDOK], [ŚWIECE],
[WSCHÓD&ZACHÓD],
[FAJERWERKI], [PEJZAŻ],
[LAMPA], [PLAŻA],
[ŚNIEG]

[ WPROWADZ.], [TELE
MAKRO]

C:13: / C:32:
Odłącz źródło zasilania. Podłącz ponownie
kamerę do źródła zasilania i spróbuj ją
uruchomić.
E::
Wykonaj czynności od  do  na stronie 71.
 (Ostrzeżenie związane ze stanem
naładowania akumulatora)
Informacje diagnostyczne/
wskaźniki ostrzegawcze
Wolne miganie
 Akumulator jest prawie zużyty.
 W zależności od warunków pracy lub stanu
akumulatora wskaźnik  może migać, nawet
jeśli akumulator może jeszcze pracować przez
około 20 minut.
Jeśli na ekranie wizjera lub na ekranie LCD
są wyświetlane wskaźniki ostrzegawcze,
należy postępować według poniższych
wskazówek.
Jeśli problem nadal występuje pomimo
kilkakrotnych prób jego usunięcia,
skontaktuj się z punktem sprzedaży
produktów firmy Sony lub miejscowym
autoryzowanym punktem serwisowym
firmy Sony. W tym przypadku podczas
kontaktu podaj wszystkie kody błędów
rozpoczynające się od litery C lub E.
Przydatne techniki nagrywania
[WYBÓR
MIEJSCA]
Spis treści
C:04:
 Używany akumulator nie jest akumulatorem
typu „InfoLITHIUM” (seria V). Należy użyć
akumulatora typu „InfoLITHIUM” (seria V)
(str. 84).
 Prawidłowo podłącz wtyk prądu stałego
zasilacza sieciowego do gniazda DC IN
kamery (str. 12).
(Wskaźnik ostrzegawczy dotyczący
temperatury akumulatora)

Temperatura akumulatora jest wysoka.
Wymień akumulator lub umieść go w
chłodnym miejscu.
(Ostrzeżenie o wysokiej temperaturze)
Szybkie miganie
 Temperatura kamery jest ekstremalnie wysoka.
Wyłącz kamerę i pozostaw ją na pewien czas w
chłodnym miejscu.
PL
76
Indeks
Wolne miganie
 Temperatura kamery staje się coraz wyższa.
Wyłącz kamerę i pozostaw ją na pewien czas w
chłodnym miejscu.
(Wskaźnik ostrzegawczy dotyczący
drgań kamery)
(Ostrzeżenie o niskiej temperaturze)
Szybkie miganie
 Temperatura kamery jest ekstremalnie niska.
Ogrzej kamerę.

Wolne miganie
 Kończy się wolne miejsce do nagrywania
obrazów. Informacje o typach kart pamięci,
których można używać w kamerze, znajdują
się na stronie 19.
 Nie włożono karty pamięci (str. 18).
Opis komunikatów ostrzegawczych
Szybkie miganie
Brak wystarczającej ilości miejsca do
nagrywania obrazów. Po zapisaniu obrazów na
innych nośnikach (str. 48) usuń zbędne obrazy
lub sformatuj kartę pamięci (str. 67).
 Plik bazy danych obrazu może być
uszkodzony. Sprawdź plik bazy danych,
wybierając polecenie
(MENU) 
[Pokaż inne]  [NAP.PL.B.D.OBR.] (w
kategorii
[ZARZĄDZAJ NOŚN.]).
 Karta pamięci jest uszkodzona.

Jeśli na ekranie wyświetlane są komunikaty,
należy postępować zgodnie z podanymi
instrukcjami.
Błąd danych.



Plik bazy danych obrazu jest uszkodzony.
Czy chcesz utworzyć nowy plik?
Karta pamięci jest uszkodzona.
Karta nie jest poprawnie sformatowana
(str. 67).

(Wskaźnik ostrzegawczy dotyczący
niezgodnej karty pamięci)

Włożono niezgodną kartę pamięci (str. 19).
 (Wskaźnik ostrzegawczy dotyczący
ochrony karty pamięci przed zapisem)
Dostęp do karty pamięci został ograniczony z
innego urządzenia.
PL
77
Plik zarządzania jest uszkodzony. Po wybraniu
polecenia [TAK] zostanie utworzony nowy
plik zarządzania. Nie można odtworzyć
starych obrazów nagranych na nośniku (pliki
obrazów nie są uszkodzone). Stare obrazy
być może uda się odtworzyć po użyciu
funkcji [NAP.PL.B.D.OBR.] i utworzeniu
nowych informacji. Jeśli się to nie uda,
należy skopiować pliki obrazów za pomocą
dostarczonego programu „PMB”.
Indeks

Może się to stać w przypadku ciągłego
potrząsania kamerą.
Mogą pojawić się problemy z odtwarzaniem
filmów nagranych na innych urządzeniach.
Przydatne techniki nagrywania
Nośnik zapisu
(Wskaźniki ostrzegawcze dotyczące
formatowania karty pamięci)

Wskazówki
W momencie pojawienia się na ekranie
wskaźników ostrzegawczych może zostać
odtworzona melodia.


Spis treści
(Wskaźnik ostrzegawczy dotyczący
karty pamięci)
Występują poruszenia obrazu spowodowane
niestabilnym ustawieniem kamery. Podczas
filmowania trzymaj kamerę oburącz. Należy
przy tym pamiętać, że wskaźnik ostrzegawczy
dotyczący drgań kamery nie zniknie.
W pliku bazy danych obrazu znaleziono
niespójności. Czy chcesz naprawić plik
bazy danych obrazu?
Plik bazy danych obrazu jest uszkodzony.
Czy chcesz naprawić plik danych obrazu?


Plik zarządzania jest uszkodzony i nie można
nagrywać filmów ani zdjęć. Aby naprawić ten
plik, wybierz polecenie [TAK].
Zdjęcia można zapisać na karcie pamięci.

Dla tej karty pamięci nagrywanie
i odtwarzanie filmów może być
niemożliwe.
Przepełnienie buforu


Używana karta pamięci była stosowana do
zapisywania lub usuwania plików lub została
sformatowana na innych urządzeniach.
Skopiuj dane na komputer i sformatuj kartę
pamięci w kamerze (str. 67).
Szybkość zapisu na kartę pamięci jest za
mała w porównaniu z szybkością nagrywania
przez kamerę. Należy używać karty pamięci
zalecanej do kamery (str. 18).


Zapisanie danych na nośniku kamery nie
powiodło się. Podjęto próbę ich odzyskania,
lecz zakończyła się ona niepomyślnie.
Inne
Brak dalszych możliwości wyboru.
Ponownie włóż kilkakrotnie kartę pamięci.
Jeśli pomimo tego wskaźnik miga, karta
pamięci może być uszkodzona. Spróbuj użyć
innej karty pamięci.


Sformatuj kartę pamięci (str. 67). Po
sformatowaniu karty pamięci wszystkie
zapisane filmy i zdjęcia zostaną usunięte.
Do listy odtwarzania można dodać
maksymalnie 99 filmów.
Można wybrać maksymalnie 100 obrazów
jednocześnie w przypadku wykonywania
następujących czynności:
 Usuwanie filmów i zdjęć
 Zabezpieczanie filmów i zdjęć lub usuwanie
zabezpieczenia
 Przesyłanie filmów
 Kopiowanie zdjęć
Dane zabezpieczone.

PL
78
Podjęto próbę usunięcia zabezpieczonych
danych. Usuń zabezpieczenie danych.
Indeks
Karta pamięci nie jest poprawnie
sformatowana.

Włóż ponownie kartę pamięci i postępuj
zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na
ekranie LCD.
Przydatne techniki nagrywania

Włóż ponownie kartę pamięci.

Należy używać karty pamięci zalecanej do
kamery (str. 19).
Nie wyjmuj karty pamięci podczas zapisu.
Dane mogą być uszkodzone.
W przypadku nieprawidłowego przebiegu
operacji zapisu kamera automatycznie
podejmuje próbę odzyskania danych.
Nie można odzyskać danych.

Należy używać karty pamięci zalecanej do
kamery (str. 19).
Dla tej karty pamięci prawidłowe
nagrywanie i odtwarzanie zdjęć może być
niemożliwe.
Odzyskiwanie danych.

Nie można utworzyć folderów o numerze
większym niż 999MSDCF. Nie można tworzyć
folderów ani usuwać utworzonych folderów
z kamery.
Sformatuj kartę pamięci (str. 67) lub usuń
foldery z komputera.
Spis treści

Folder zdjęć pełny. Nie można
nagrywać zdjęć.
Czas nagrywania
filmów/liczba
możliwych do
zarejestrowania zdjęć
Czas odtwarzania
Orientacyjny czas pracy przy całkowicie
naładowanym akumulatorze.
(jednostka: minuty)
Akumulator
NP-FV30
(w zestawie)
NP-FV50
NP-FV70
NP-FV100
Czas nagrywania
280
565
1120
Przewidywany czas nagrywania
filmów
Orientacyjny czas pracy przy całkowicie
naładowanym akumulatorze.
(jednostka: minuty)
Akumulator





Typowy czas
nagrywania
50
200
415
830
95
195
395
(jednostka: minuty)
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
Gdy tryb [ TRYB NAGR.] jest ustawiony na
SP, mierzony będzie czas każdego nagrania.
Typowy czas nagrywania to czas przy
wielokrotnym rozpoczynaniu/przerywaniu
nagrywania, zmianie trybu filmów lub zdjęć i
korzystaniu z funkcji zbliżenia.
Czasy zmierzone w przypadku korzystania z
kamery w temperaturze 25C. 10C do 30C
(zalecana).
Gdy kamera pracuje w niskich temperaturach,
czas nagrywania i odtwarzania będzie krótszy.
W pewnych warunkach użytkowania kamery
czas nagrywania i odtwarzania może być
krótszy.
8 GB
16 GB
32 GB


PL
79
SP
9
(5)
20
(10)
40
(25)
80
(50)
165
(100)
330
(205)
LP
20
(10)
40
(25)
85
(55)
170
(110)
350
(225)
690
(445)
465
(415)
670
(415)
1405
(910)
Uwagi
Czas nagrywania podczas korzystania z karty
pamięci Sony.
Dostępny czas nagrywania może się różnić w
zależności od warunków nagrywania i ustawień
opcji [ TRYB NAGR.] (str. 61).
Liczba w ( ) wskazuje minimalny czas
nagrywania.
Indeks

HQ
6
(5)
10
(10)
25
(25)
55
(50)
115
(100)
230
(205)
Przydatne techniki nagrywania
NP-FV30
(w zestawie)
NP-FV50
NP-FV70
NP-FV100
Czas nagrywania
ciągłego
105
Spis treści
Przewidywany czas nagrywania
i odtwarzania dla każdego
akumulatora
145
Przewidywana liczba możliwych do
zarejestrowania zdjęć
VGA(0,3M)


Łączna liczba zdjęć podczas korzystania z karty
pamięci Sony.
Wskazana liczba możliwych do zarejestrowania
zdjęć jest podawana przy największym
rozmiarze obrazu w przypadku posiadanej
kamery. Rzeczywista liczba możliwych do
zarejestrowania zdjęć jest wyświetlana na
ekranie LCD podczas fotografowania (str. 89).
Maksymalna liczba możliwych do
zarejestrowania zdjęć na karcie pamięci może
zależeć od warunków nagrywania.
Przydatne techniki nagrywania

2800
5700
11500
22500
46500
91000
185000
Spis treści
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
Wskazówki
Zdjęcia można również zapisywać na kartach
pamięci o pojemności mniejszej niż 512 MB.
Na poniższej liście wymieniono średnią
szybkość transmisji, liczbę pikseli nagrania
i współczynnik proporcji w każdym trybie
nagrywania filmu.
HQ: ok. 9 Mb/s 720 × 576 pikseli/16:9, 4:3
SP: ok. 6 Mb/s 720 × 576 pikseli/16:9, 4:3
LP: ok.3 Mb/s 720 × 576 pikseli/16:9, 4:3
Liczba pikseli nagrywania zdjęć i współczynnik
proporcji.
 Tryb rejestrowania zdjęć:
640 × 480 punktów/ 4:3
640 × 360 punktów/ 16:9




Indeks
PL
80
Korzystanie z kamery
za granicą
Zasilanie
Spis treści
Kamery i dostarczonego wraz z nią
zasilacza sieciowego można używać w
dowolnym kraju/regionie, w którym
napięcie zasilania w sieci ma wartość z
zakresu od 100 V do 240 V (prąd zmienny),
a częstotliwość wynosi 50 Hz/60 Hz.
Informacje o telewizyjnych systemach
kodowania kolorów
Kamera działa w systemie PAL. Aby można
było wyświetlić odtwarzany obraz na
ekranie telewizora, musi on pracować w
systemie PAL i być wyposażony w gniazdo
wejściowe AUDIO/VIDEO.
PAL-M
PAL-N
NTSC
Używany w
Australia, Austria, Belgia,
Chiny, Czechy, Dania,
Finlandia, Hiszpania,
Hongkong, Holandia, Kuwejt,
Malezja, Niemcy, Norwegia,
Nowa Zelandia, Polska,
Portugalia, Singapur, Słowacja,
Szwecja, Szwajcaria, Tajlandia,
Węgry, Wielka Brytania,
Włochy itd.
Brazylia
Argentyna, Paragwaj, Urugwaj
Ameryka Środkowa,
Boliwia, Chile, Ekwador,
Filipiny, Gujana, Jamajka,
Japonia, Kanada, Kolumbia,
Korea, Meksyk, Peru, Stany
Zjednoczone, Surinam, Tajwan,
Wenezuela, Wyspy Bahama itd.
Bułgaria, Francja, Gujana
Francuska, Irak, Iran, Monako,
Rosja, Ukraina itd.
Indeks
SECAM
Przydatne techniki nagrywania
System
PAL
PL
81
Ustawianie czasu lokalnego
W przypadku korzystania z kamery za granicą można łatwo ustawić na zegarze czas lokalny,
(MENU)  [Pokaż inne]  [UST.ZEG./
podając różnicę czasu. Wybierz polecenie
JĘZ.] (w opcji [UST.OGÓLNE])  [USTAW STREFĘ] i [CZAS LETNI] (str. 69).
Różnica czasu na świecie
Ustawienie obszaru
Lizbona, Londyn
Berlin, Paryż
Helsinki, Kair, Istambuł
Nairobi
Teheran
Moskwa, Abu Zabi, Baku
Kabul
Karaczi, Islamabad
Kalkuta, New Delhi
Ałmaty, Dakka
Jangon
Bangkok, Dżakarta
Hongkong, Singapur, Pekin
Seul, Tokio
Adelaide, Darwin
Melbourne, Sydney
Wyspy Salomona
Fidżi, Wellington, Eniwetok,
Kwajalein
Ustawienie obszaru
Samoa
Hawaje
Alaska
Los Angeles, Tijuana
Denver, Arizona
Chicago, Meksyk
Nowy Jork, Bogota
Santiago
St.John’s
Brasilia, Montevideo
Fernando de Noronha
Azory, Wyspy Zielonego
Przylądka
Przydatne techniki nagrywania
Różnice między
strefami czasowymi
–11:00
–10:00
–09:00
–08:00
–07:00
–06:00
–05:00
–04:00
–03:30
–03:00
–02:00
–01:00
Spis treści
Różnice między
strefami czasowymi
GMT
+01:00
+02:00
+03:00
+03:30
+04:00
+04:30
+05:00
+05:30
+06:00
+06:30
+07:00
+08:00
+09:00
+09:30
+10:00
+11:00
+12:00
Indeks
PL
82
Konserwacja i środki
ostrożności
 w miejscach, gdzie panuje bardzo duża
wilgotność lub gdzie występują gazy korozyjne.
Na adapterze kart pamięci

Informacje o karcie pamięci












Pliki danych obrazu nagrane na karcie pamięci
za pomocą kamery są zgodne z uniwersalnym
standardem „Design rule for Camera File
system” wprowadzonym przez stowarzyszenie
JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
Przy użyciu tej kamery nie można odtwarzać
zdjęć nagranych na innych urządzeniach (DCRTRV900E lub DSC-D700/D770), które nie są
zgodne z tym uniwersalnym standardem (w
niektórych regionach modele te nie są dostępne
w sprzedaży).
Nie można używać kart pamięci, które zostały
użyte z innym urządzeniem. Kartę taką należy
sformatować przy użyciu kamery (str. 67).
Należy pamiętać, że formatowanie powoduje
skasowanie wszystkich informacji zapisanych
na karcie pamięci.
Problemy z odtwarzaniem obrazów za pomocą
tej kamery mogą wystąpić:
 w przypadku odtwarzania danych obrazów
zmodyfikowanych na komputerze,
 w przypadku odtwarzania danych obrazów
nagranych przy użyciu innych urządzeń.
Informacje o karcie „Memory Stick”
Typy kart „Memory Stick”
Nagrywanie/odtwarzanie
„Memory Stick Duo” (z

MagicGate)
„Memory Stick PRO

Duo”
„Memory Stick PRO-HG
*
Duo”
* To urządzenie nie obsługuje równoległego
przesyłania danych 8-bitowych, ale obsługuje
równoległe przesyłanie danych 4-bitowych, tak
samo jak karta „Memory Stick PRO Duo”.
PL
83
Indeks


Przydatne techniki nagrywania

Informacje dotyczące zgodności
danych obrazu
Spis treści

Nie można zagwarantować zgodności karty
sformatowanej z komputera z systemem
(Windows lub Mac OS).
Szybkość odczytu/zapisu danych zależy od karty
pamięci oraz używanego urządzenia zgodnego
z kartą pamięci.
Do uszkodzenia danych lub ich utraty może
dojść w następujących przypadkach (bez prawa
do odszkodowania):
 W przypadku wyjęcia karty pamięci lub
wyłączenia kamery podczas odczytywania
lub zapisywania plików obrazów na karcie
pamięci (gdy świeci lub miga lampka
dostępu)
 W przypadku używania karty pamięci w
miejscach o dużym poziomie elektryczności
statycznej lub szumu elektromagnetycznego
Wskazane jest tworzenie kopii zapasowych
ważnych danych na dysku twardym komputera.
Nie wolno przyklejać etykiet itp. do karty
pamięci lub adaptera kart.
Styków nie wolno dotykać. Należy je
chronić przed zetknięciem z metalowymi
przedmiotami.
Kart pamięci nie należy zginać, upuszczać ani
poddawać działaniu dużej siły.
Nie wolno demontować ani modyfikować karty
pamięci.
Kartę pamięci należy chronić przed
zamoczeniem.
Kartę pamięci należy przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci. Istnieje ryzyko, że
dziecko może połknąć kartę.
Do otworu kart pamięci nie wolno wkładać
innych elementów, niż karty pamięci
odpowiedniego rozmiaru. Może to spowodować
awarię.
Kart pamięci nie należy używać ani
przechowywać w następujących miejscach:
 w miejscach narażonych na działanie
wysokich temperatur, np. w samochodzie
zaparkowanym latem w nasłonecznionym
miejscu;
 w miejscach narażonych na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych;
Używając karty pamięci włożonej do adaptera
kart pamięci w urządzeniu zgodnym ze
standardami kart pamięci, należy upewnić się,
że karta pamięci została włożona prawidłową
stroną. W przeciwnym razie może dojść do
awarii.
Ładowanie akumulatora
Uwagi dotyczące używania karty
„Memory Stick Micro”
Efektywna eksploatacja akumulatora



Aby używać z kamerą karty „Memory Stick
Micro”, potrzebny jest adapter M2 o rozmiarze
Duo.
Włóż kartę „Memory Stick Micro” do adaptera
Duo M2, a następnie włóż adapter do gniazda
„Memory Stick Duo”.
Jeżeli włożysz kartę „Memory Stick Micro” do
kamery bez adaptera Duo M2, wyjęcie jej z
kamery może okazać się niemożliwe.
Kartę „Memory Stick Micro” należy
przechowywać w miejscu niedostępnym dla
dzieci. Mogą one ją przypadkowo połknąć.

Informacje o akumulatorze
„InfoLITHIUM”

Do zasilania kamery można używać
wyłącznie akumulatorów „InfoLITHIUM”
serii V.
Akumulatory „InfoLITHIUM” serii V są
.
oznaczone symbolem

Co to jest akumulator „InfoLITHIUM”?


W temperaturze otoczenia 10C lub niższej
wydajność akumulatora spada, a czas jego pracy
ulega skróceniu. W takim wypadku należy
wykonać jedną z poniższych czynności, aby
wydłużyć czas używania akumulatora.
 Akumulator należy przechowywać w kieszeni
blisko ciała, aby go ogrzać, i wkładać go do
kamery bezpośrednio przed rozpoczęciem
filmowania.
 Użyj akumulatora o dużej pojemności: NPFV70/NP-FV100 (sprzedawany oddzielnie).
Częste korzystanie z ekranu LCD, odtwarzanie,
przewijanie do przodu i do tyłu powoduje
szybsze rozładowanie akumulatora. Zalecane
jest użycie akumulatora o dużej pojemności:
NP-FV70/NP-FV100 (sprzedawany oddzielnie).
Jeśli nie jest wykonywana operacja nagrywania
ani odtwarzania, należy pamiętać o zamknięciu
ekranu LCD. Akumulator ulega rozładowaniu
także w trybie gotowości do nagrywania oraz
podczas pauzy w odtwarzaniu.
Warto mieć przygotowane zapasowe
akumulatory umożliwiające pracę w czasie
2- lub 3-krotnie dłuższym od przewidywanego.
Przed przystąpieniem do właściwego
nagrywania dobrze jest wykonać nagrania
próbne.
Nie należy narażać akumulatora na kontakt z
wodą. Akumulator nie jest odporny na działanie
wody.
Indeks

„InfoLITHIUM” to akumulator litowo-jonowy
z funkcjami wymiany informacji o warunkach
pracy. Informacje te wymieniane są pomiędzy
kamerą a zasilaczem sieciowym/ładowarką
(sprzedawane oddzielnie).
Akumulator „InfoLITHIUM” oblicza zużycie
energii w oparciu o warunki pracy kamery
i wyświetla w minutach czas pozostały do
wyczerpania akumulatora.
Przed przystąpieniem do eksploatacji kamery
należy naładować akumulator.
Zalecane jest ładowanie akumulatora przy
temperaturze otoczenia wynoszącej od 10C
do 30C aż do wyłączenia lampki CHG
(ładowanie). Ładowanie akumulatora w
temperaturze spoza tego zakresu może okazać
się nieefektywne.
Przydatne techniki nagrywania


Spis treści
To urządzenie nie może nagrywać ani
odtwarzać danych wykorzystujących
technologię „MagicGate”. „MagicGate” to
technologia ochrony praw autorskich, która
umożliwia nagrywanie i przesyłanie materiałów
w postaci zaszyfrowanej.
Produkt jest zgodny ze standardem „Memory
Stick Micro” („M2”). „M2” to skrót od
„Memory Stick Micro”.

PL
84
Informacje o wskaźniku czasu
pozostałego do wyczerpania
akumulatora

Informacje o użytkowaniu i konserwacji

Przechowywanie akumulatora


Jeśli akumulator nie jest używany przez
dłuższy czas, należy przynajmniej raz do roku
całkowicie go naładować i użyć w kamerze,
aby zachować jego sprawność. W celu
przechowywania akumulator należy wyjąć z
kamery i umieścić go w suchym, chłodnym
miejscu.
Aby całkowicie rozładować akumulator
w kamerze, należy wybrać polecenie
(MENU)  [Pokaż inne]  [USTAW.
[UST.OGÓLNE])
ENERGII] (w kategorii
 [AUTO WYŁ.]  [NIGDY] i pozostawić
kamerę w trybie gotowości do nagrywania do
momentu wyłączenia zasilania (str. 69).






Pojemność akumulatora stopniowo zmniejsza
się z upływem czasu i w miarę eksploatacji.
Wyraźne skrócenie całkowitego czasu pracy
akumulatora najczęściej oznacza, że wymaga
on wymiany.
Trwałość akumulatora zależy od sposobu jego
przechowywania, warunków pracy i otoczenia.
PL
85
Indeks
Informacje o okresie eksploatacji
akumulatora
Kamery i jej akcesoriów nie należy używać ani
przechowywać w następujących miejscach:
 W miejscach narażonych na nadmiernie
wysoką lub niską temperaturę albo w
miejscach wilgotnych. W miejscach
narażonych na działanie temperatur
przekraczających 60C, np. w miejscach
bezpośredniego działania promieni
słonecznych, w pobliżu nawiewu gorącego
powietrza lub w samochodzie zaparkowanym
w nasłonecznionym miejscu. Mogą one ulec
uszkodzeniu lub odkształceniu.
 W miejscach narażonych na działanie
silnych pól magnetycznych lub wibracji
mechanicznych. Kamera może ulec
uszkodzeniu.
 W sąsiedztwie silnych fal radiowych lub
promieniowania. W takich warunkach
kamera może nieprawidłowo nagrywać obraz.
 W pobliżu odbiorników AM i sprzętu wideo.
Mogą pojawić się zakłócenia.
 Na piaszczystej plaży ani w innych zapylonych
miejscach. Przedostanie się do kamery piasku
lub pyłu może spowodować jej uszkodzenie.
Niektóre uszkodzenia tego typu mogą być
trwałe.
 W pobliżu okien lub na otwartej przestrzeni,
gdzie ekran LCD lub obiektyw mogą być
narażone na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych. Może to uszkodzić ekran LCD.
Kamera powinna być zasilana napięciem stałym
o wartości 6,8 V/7,2 V (akumulator) lub 8,4 V
(zasilacz sieciowy).
Do zasilania kamery prądem stałym lub
zmiennym należy używać akcesoriów
zalecanych w niniejszej instrukcji obsługi.
Należy chronić kamerę przed wilgocią, np.
przed deszczem lub wodą morską. Zamoczenie
kamery grozi jej uszkodzeniem. Niektóre
uszkodzenia tego typu mogą być trwałe.
Jeśli do wnętrza obudowy kamery dostanie się
obcy przedmiot lub płyn, należy zaprzestać
użytkowania kamery, odłączyć ją od źródła
zasilania i zlecić jej przegląd w punkcie
sprzedaży produktów firmy Sony.
Przydatne techniki nagrywania
Jeśli zasilanie wyłącza się, mimo że podawany
czas pozostały do wyczerpania akumulatora
wskazuje, że w akumulatorze pozostaje jeszcze
zapas energii do pracy, należy całkowicie
naładować akumulator. Wskazanie czasu
pozostałego do wyczerpania akumulatora
będzie wówczas prawidłowe. Należy jednak
zauważyć, że wskazania pozostałego czasu
pracy akumulatora nie zostaną odtworzone w
przypadku używania akumulatora przez dłuższy
czas w wysokich temperaturach, pozostawienia
całkowicie naładowanego akumulatora lub przy
częstym używaniu akumulatora. Wskazanie
czasu pozostałego do wyczerpania akumulatora
należy traktować wyłącznie jako orientacyjne.
W zależności od warunków zewnętrznych
i temperatury otoczenia wskaźnik 
sygnalizujący niski poziom naładowania
akumulatora może migać, nawet jeśli do
całkowitego rozładowania akumulatora
pozostało jeszcze około 20 minut.
Spis treści

Informacje o obsłudze kamery







 po

Ekran LCD



Nie należy zbyt mocno naciskać ekranu
LCD, ponieważ może to spowodować
nierównomierne wyświetlanie kolorów i inne
uszkodzenia.
Jeśli kamera pracuje w niskiej temperaturze,
na ekranie LCD może pojawić się obraz
szczątkowy. Nie świadczy to o usterce.
Podczas pracy kamery tylna strona ekranu LCD
może się nagrzewać. Nie świadczy to o usterce.
Czyszczenie ekranu LCD

Aby zachować optymalny stan kamery przez
dłuższy czas, należy mniej więcej raz w
miesiącu włączyć ją i uruchomić z jej poziomu
nagrywanie i odtwarzanie obrazów.
Akumulator należy przechowywać po
uprzednim całkowitym rozładowaniu.

Kondensacja wilgoci
Jeśli kamera zostanie przeniesiona bezpośrednio
z miejsca zimnego do ciepłego, w jej wnętrzu
może dojść do kondensacji wilgoci. Grozi to
nieprawidłowym działaniem kamery.
 W przypadku wystąpienia kondensacji wilgoci
Kamerę należy pozostawić wyłączoną przez
około 1 godzinę.
 Uwaga dotycząca kondensacji wilgoci
Wilgoć może ulec kondensacji, jeśli kamera
zostanie przeniesiona z miejsca zimnego
do ciepłego (lub odwrotnie), jak również w
następujących przypadkach, gdy kamera jest
używana w wilgotnym miejscu:
Odciski palców lub kurz na ekranie LCD można
usunąć z jego powierzchni za pomocą miękkiej
ściereczki.
W przypadku korzystania z zestawu do
czyszczenia ekranów LCD (sprzedawany
oddzielnie) nie należy bezpośrednio spryskiwać
płynem czyszczącym powierzchni ekranu LCD.
Należy użyć papieru czyszczącego zwilżonego
płynem.
Przydatne techniki nagrywania

Jeśli kamera nie będzie używana przez
długi czas

przeniesieniu kamery ze stoku
narciarskiego do ogrzewanego pomieszczenia,
 po przeniesieniu kamery w upalny dzień z
klimatyzowanego pojazdu lub pomieszczenia
na zewnątrz,
 gdy kamera będzie używana po burzy lub po
deszczu,
 gdy kamera będzie używana w ciepłym i
wilgotnym miejscu.
Zapobieganie kondensacji wilgoci
Przenosząc kamerę z miejsca zimnego do
ciepłego, należy włożyć ją do plastikowej torby,
a torbę szczelnie zamknąć. Kamerę można
wyjąć z torby, gdy temperatura w torbie osiągnie
temperaturę otoczenia (nastąpi to po około
1 godzinie).
Spis treści

Z kamerą należy postępować ostrożnie. Nie
wolno jej demontować ani modyfikować.
Należy chronić ją przed wstrząsami
mechanicznymi i uderzeniami (np. młotkiem).
Należy uważać, aby jej nie upuścić lub
przypadkowo nie nadepnąć. Należy zachować
szczególną ostrożność w przypadku obiektywu.
Jeśli kamera nie jest używana, ekran LCD
powinien być zamknięty.
Nie należy używać kamery owiniętej na
przykład ręcznikiem. Grozi to jej przegrzaniem.
Odłączając przewód zasilający, należy ciągnąć
za wtyk, a nie za przewód.
Należy uważać, aby przewód zasilający nie
uległ uszkodzeniu, na przykład w wyniku
przygniecenia go ciężkim przedmiotem.
Nie wolno używać zdeformowanego lub
uszkodzonego akumulatora.
Metalowe styki należy utrzymywać w czystości.
W razie wycieku elektrolitu należy:
 zasięgnąć porady miejscowego
autoryzowanego punktu serwisowego firmy
Sony;
 zmyć ciecz, która miała kontakt ze skórą;
 jeśli ciecz przedostanie się do oczu, przemyć
je dużą ilością wody i zasięgnąć porady
lekarza.
Czyszczenie obiektywu projektora
(DCR-PJ6E)

PL
86
Indeks

Delikatnie oczyść obiektyw miękką szmatką,
taką jak szmatka do czyszczenia lub ściereczka
do czyszczenia szkła.
Uparte plamy można usunąć za pomocą takiej
miękkiej szmatki, jak szmatka do czyszczenia
lub ściereczka do czyszczenia szkła, delikatnie
zwilżonej wodą.

Nie wolno używać takich rozpuszczalników,
jak alkohol, benzen lub rozcieńczalnik, kwas,
zasada lub detergent ścierający, lub szmatki do
czyszczenia zwilżonej chemikaliami, ponieważ
mogą one uszkodzić powierzchnię obiektywu.
Ładowanie zamontowanego fabrycznie
akumulatora
Obchodzenie się z obudową


Jeśli obudowa kamery ulegnie zabrudzeniu,
należy ją oczyścić miękką ściereczką zwilżoną
wodą, a następnie wytrzeć suchą, miękką
szmatką.
Aby nie uszkodzić obudowy, należy unikać:
 używania substancji chemicznych, np.
rozcieńczalnika, benzyny, alkoholu,
ściereczek nasączonych substancjami
chemicznymi, środków odstraszających
owady, środków owadobójczych i kremów
przeciwsłonecznych;
 obsługi kamery rękami zabrudzonymi
powyższymi substancjami;
 narażania obudowy na długotrwały kontakt
z przedmiotami wykonanymi z gumy lub
winylu.
Ładowanie zamontowanego fabrycznie
akumulatora


Powierzchnię obiektywu należy przetrzeć
miękką szmatką:
 gdy na powierzchni obiektywu widoczne są
odciski palców,
 w miejscach gorących i wilgotnych,
 gdy obiektyw jest narażony na działanie soli
zawartej w powietrzu, np. nad morzem.
Obiektyw należy przechowywać w
dobrze wentylowanym, czystym miejscu,
zabezpieczonym przed dostępem kurzu.
Aby zapobiec tworzeniu się pleśni, należy co
pewien czas przeczyścić obiektyw w sposób
opisany powyżej.
Uwaga dotycząca pozbywania się/
przekazywania karty pamięci
Nawet w przypadku usunięcia danych z karty
pamięci lub sformatowania jej z kamery lub
komputera nie wszystkie dane zostaną całkowicie
usunięte. Przed przekazaniem karty pamięci
innej osobie wskazane jest całkowite usunięcie
danych z komputera przy użyciu specjalnego
oprogramowania do kasowania danych.
Dodatkowo przed przekazaniem karty pamięci
w celu jej utylizacji zaleca się zniszczenie jej
korpusu.
Przydatne techniki nagrywania
Kamerę należy podłączyć do gniazda
elektrycznego za pośrednictwem dostarczonego
zasilacza i pozostawić ją na ponad 24 godziny z
zamkniętym ekranem LCD.
Informacje o konserwacji i
przechowywaniu obiektywu

Spis treści
Kamera jest wyposażona fabrycznie w
akumulator, który zapewnia zachowanie daty,
godziny i innych ustawień, nawet po zamknięciu
ekranu LCD. Akumulator zamontowany
fabrycznie jest ładowany, zawsze gdy kamera
jest podłączona do gniazda elektrycznego za
pomocą zasilacza sieciowego lub gdy jest zasilana
z akumulatora głównego. Całkowite rozładowanie
akumulatora nastąpi po upływie około 3 miesięcy
nieużywania kamery. Przed rozpoczęciem
korzystania z kamery należy naładować
zamontowany fabrycznie akumulator.
Nawet jeśli zamontowany fabrycznie akumulator
nie jest naładowany, nie będzie to miało żadnego
wpływu na działanie kamery, o ile nie będzie
zapisywana data nagrania.
Indeks
PL
87
Uwagi odnośnie licencji
„Handycam” i
są
zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sony
Corporation.
 „Memory Stick”, „
”, „Memory Stick Duo”,
„
”, „Memory Stick PRO
Duo”, „
”, „Memory
Stick PRO-HG Duo”, „
”,
„Memory Stick Micro”, „MagicGate”,
„
”, „MagicGate Memory
Stick” i „MagicGate Memory Stick Duo” są
znakami towarowymi lub zastrzeżonymi
znakami towarowymi firmy Sony Corporation.
 „InfoLITHIUM” jest znakiem towarowym
firmy Sony Corporation.
 Dolby i symbol double-D są znakami
towarowymi firmy Dolby Laboratories.
 Microsoft, Windows, Windows Vista i DirectX
są zastrzeżonymi znakami towarowymi
lub znakami towarowymi firmy Microsoft
Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub
innych krajach.
 Mac i Mac OS są zastrzeżonymi znakami
towarowymi firmy Apple Inc. w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach.
 Intel, Intel Core i Pentium są znakami
towarowymi lub zastrzeżonymi znakami
towarowymi firmy Intel Corporation oraz jej
firm zależnych w Stanach Zjednoczonych i
innych krajach.
 Adobe, logo Adobe i Adobe Acrobat są
zastrzeżonymi znakami towarowymi lub
znakami towarowymi firmy Adobe Systems
Incorporated w Stanach Zjednoczonych i/lub
innych krajach.
 SDXC i SDHC to znaki towarowe SD-3C, LLC.
 MultiMediaCard to znak towarowy
stowarzyszenia MultiMediaCard Association.
Wszystkie inne nazwy produktów użyte
w niniejszej publikacji mogą być znakami
towarowymi lub zastrzeżonymi znakami
towarowymi odpowiednich firm. Ponadto znaki
 i  nie zawsze pojawiają się w niniejszej
instrukcji.
UŻYTKOWANIE NINIEJSZEGO PRODUKTU
DO CELÓW INNYCH NIŻ UŻYTEK
WŁASNY, ZGODNY Z NORMĄ KODOWANIA
INFORMACJI WIZUALNYCH MPEG-2
DLA NOŚNIKÓW PAKIETOWYCH, BEZ
POSIADANIA LICENCJI WYDANEJ NA MOCY
OBOWIĄZUJĄCYCH PATENTÓW MPEG-2,
JEST WYRAŹNIE ZABRONIONE. LICENCJĘ
MOŻNA OTRZYMAĆ W FIRMIE MPEG
LA, L.L.C., 250 STEELE STREET, SUITE 300,
DENVER, COLORO 80206.

Spis treści
Informacje o znakach towarowych
Informacje o oprogramowaniu na
licencji „GNU GPL/LGPL”
Przydatne techniki nagrywania
Kamera zawiera oprogramowanie, którego
dotyczy poniższa licencja GNU General Public
License (zwana dalej „GPL”) lub GNU Lesser
General Public License (zwana dalej „LGPL”).
Informuje ona, że użytkownik ma prawo do
wglądu, modyfikowania i redystrybucji kodu
źródłowego tych programów na warunkach
określonych w dołączonej licencji GPL/LGPL.
Kod źródłowy można pobrać z Internetu. Można
go pobrać pod następującym adresem URL.
Podczas pobierania kodu źródłowego należy
wybrać model kamery DCR-SX43.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Prosimy o niekontaktowanie się z nami w sprawie
zawartości kodu źródłowego.
Prosimy o przeczytanie dokumentu „license2.
pdf ” w folderze „License” na płycie CD-ROM.
Znajdują się w nim licencje (w języku angielskim)
dotyczące oprogramowania „GPL” i „LGPL”.
Do wyświetlenia pliku PDF potrzebny jest
program Adobe Reader. Jeśli nie został on
zainstalowany na komputerze, można go pobrać
ze strony internetowej firmy Adobe Systems:
http://www.adobe.com/
Indeks
PL
88
W skrócie
Wskaźniki ekranowe
W lewym
górnym rogu
Na środku
W prawym górnym rogu
Wskaźnik
0:00:00
Licznik (godzina:minuta:
sekunda)
[00min]
Orientacyjny pozostały
czas nagrywania
9999
W lewym górnym rogu
Opis
Przycisk MENU (53)
Nagrywanie przy użyciu
samowyzwalacza (64)
POZ.ODN.MIK. niski (63)
100/112
WYBÓR SZEROK (63)
WBUD.ZOOM MIC (62)
60 min
Na dole
Stan naładowania
akumulatora
Folder nagrywania karty
pamięci
VIDEO LIGHT (25)
Wskaźnik
Przycisk powrotu (53)
Opis
Opcja [WYKRYW.
TWARZY] ustawiona na
[WYŁĄCZ] (62)
Ręczne ustawianie ostrości
(60)

Na środku
Wskaźnik
Opis
[OCZEK.]/
[NAGRAJ]
Stan nagrywania (21)
WYBÓR MIEJSCA (58)
Balans bieli (59)
Wyłączanie funkcji
SteadyShot (62)

Rozmiar zdjęcia (64)
Ustawianie pokazu slajdów
(31)
Ostrzeżenie (76)

Tryb odtwarzania (28)
EKSPOZYCJA (60)
TELE MAKRO (61)
POD ŚWIATŁO (63)


INTEL.FUNK.AUTO (24)
Przycisk OPTION (55)
Przycisk ZOBACZ
OBRAZY (27)
Przycisk pokazu slajdów
(31)
PL
89
Indeks

Przydatne techniki nagrywania
WPROWADZANIE (59)
Orientacyjna liczba
możliwych do nagrania
zdjęć i nośnik zapisu (80)
Folder nagrywania karty
pamięci (28)
Numer aktualnie
odtwarzanego filmu lub
zdjęcia/Liczba wszystkich
zarejestrowanych filmów
lub zdjęć (79)
Spis treści
Na dole
Wskaźnik
Opis
Tryb nagrywania (HQ/SP/
LP) (25)
Nośnik zapisu/
odtwarzania/edycji (18)
W prawym
górnym rogu
Wskaźnik
101-0005

Opis
Nazwa pliku danych (28)
Obraz chroniony (38)
Przycisk indeksu (28)
Tryb filmów/zdjęć (20, 22)

Spis treści

Wygląd wskaźników oraz ich położenie są
jedynie orientacyjne i mogą one odbiegać od
stanu faktycznego.
W zależności od modelu kamery część
wskaźników może nie być wyświetlana.
Przydatne techniki nagrywania
Indeks
PL
90
Części i elementy
sterujące
DCR-PJ6E
Liczby w ( ) to numery odpowiednich
stron.
Spis treści
Obiektyw
Przełącznik LENS COVER
Wbudowany mikrofon
Przycisk LIGHT (25)
Naciśnij, aby zwiększyć jasność LIGHT.
Dioda LED VIDEO LIGHT (25)
Wybierak wielofunkcyjny (17)
Przycisk
DCR-SX22E
(ZOBACZ OBRAZY) (27)
Przycisk PROJECTOR (32)
Przydatne techniki nagrywania
Ekran LCD (26, 53)
Po obróceniu panelu LCD o 180 stopni można
go zamknąć w taki sposób, aby ekran LCD
pozostawał widoczny. Jest to wygodne podczas
odtwarzania.
Głośnik (DCR-PJ6E)
Obiektyw projektora
Dźwignia PROJECTOR FOCUS (32)
Indeks
Ekran LCD (26, 53)
Po obróceniu panelu LCD o 180 stopni można
go zamknąć w taki sposób, aby ekran LCD
pozostawał widoczny. Jest to wygodne podczas
odtwarzania.
Przycisk LIGHT (25)
Naciśnij, aby zwiększyć jasność LIGHT.
Wybierak wielofunkcyjny (17)
Przycisk
(ZOBACZ OBRAZY) (27)
PL
91
Lampka CHG (ładowanie) (12)
Pasek (20)
Gniazdo DC IN (12)
Lampka dostępu (karta pamięci) (18)
Jeśli lampka świeci lub miga, kamera
odczytuje lub zapisuje dane.
(akumulatora) (13)
Gniazdo statywu
Statyw (sprzedawany oddzielnie) należy
przytwierdzić do gniazda statywu przy użyciu
śruby statywowej (sprzedawana oddzielnie:
długość śruby musi być mniejsza niż 5,5 mm).
Głośnik (DCR-SX22E)
Gniazdo  (USB) (51)
Tylko wyjście
Gniazdo A/V OUT (34)
Spis treści
Dźwignia zwalniająca BATT
Gniazdo karty pamięci (18)
Gniazdo PROJECTOR IN (DCR-PJ6E) (33)
Przycisk MODE (20)
Przycisk
(INTEL.FUNK.AUTO) (24)
Przycisk RESET
Przydatne techniki nagrywania
Naciśnij przycisk RESET przy użyciu
przedmiotu z cienkim zakończeniem.
Przycisk RESET służy do zerowania
wszystkich ustawień z wyjątkiem ustawień
zegara.
Indeks
Suwak regulacji zbliżenia (24)
Przycisk PHOTO (23)
Lampka POWER
Przycisk START/STOP (21)
Akumulator (12)
PL
92
Indeks
Symbole
16:9................................................34
4:3..................................................34
B
BALANS BIELI............................59
C
D
DANE KAMERY.........................65
DATA/CZAS..........................16, 65
J
O
JASNOŚĆ LCD............................68
JEDNO NAC. ..............................59
Obiektyw szerokokątny..............24
OCHRONA..................................38
ODTWARZANIE........................65
Odtwarzanie.................................27
One Touch Disc Burn.................43
OPTION MENU.........................55
OSTROŚĆ.....................................60
K
Kabel USB.....................................43
Karta pamięci...............................19
KOD DANYCH.....................16, 65
Kolejność działań..........................6
KOLOR LCD................................68
Komunikaty ostrzegawcze..........77
Kondensacja wilgoci...................86
Konserwacja.................................83
Kopiowanie...................................48
Kopiowanie płyty.........................45
E
L
ED.LISTY ODTW. ......................66
Edycja filmów..............................45
EKSPOZYCJA..............................60
Elementy w zestawie.....................3
LAMPA.........................................58
LAMPKA WIDEO......................25
Lista odtwarzania........................41
LP...................................................25
Ł
Ładowanie akumulatora.............12
Ładowanie akumulatora za
granicą.....................................13, 81
G
„Memory Stick”.....................19, 83
„Memory Stick PRO Duo”
.................................................19, 83
„Memory Stick PRO-HG Duo”
.................................................19, 83
Menu.......................................53, 56
Miniatura......................................36
MOJE MENU...............................53
Głośność.................................28, 68
Gniazdo elektryczne....................12
H
HQ.................................................25
I
Indeks dat.....................................29
Indeks klatek filmu......................29
Indeks twarzy...............................30
INFO O NOŚNIKU....................67
M
N
NA ZEWN. ..................................59
Nagrywanie..................................21
Nagrywarka płyt..........................51
PL
93
R
RAMKA PROW. .........................61
RESET...........................................92
ROZM.OBR. ...............................64
Rozwiązywanie problemów.......71
S
SAMOWYZWAL. .......................64
SP...................................................25
SPORT..........................................58
STAN AKUMULAT. ..................66
Statyw............................................92
Indeks
F
FAJERWERKI..............................58
Filmy.......................................21, 27
FORMAT.NOŚNIKA..................67
Formatowanie..............................67
P
PAL................................................81
PEJZAŻ.........................................58
PLAŻA..........................................58
PMB Portable...............................46
POD ŚWIATŁO.....................63, 76
PODŚWIET.LCD.........................68
PODZIEL......................................40
Pokaz slajdów...............................31
POŁĄCZ.USB..............................44
PORTRET.....................................58
POZ.ODN.MIK. .........................63
Praca z zoomem...........................24
Projektor.......................................32
PRZEŚLIJ FILM...........................49
Przewód połączeniowy A/V
.................................................34, 51
Przydatne techniki nagrywania
CZAS LETNI...............................69
Czas nagrywania filmów/liczba
możliwych do zarejestrowania
zdjęć...............................................79
NAP.PL.B.D.OBR. .......................77
NOCNY WIDOK........................58
Nośnik zapisu...............................18
Nośniki zewnętrzne....................48
NR PLIKU....................................64
Spis treści
A
Akumulator..................................12
Akumulator „InfoLITHIUM”....84
AUT WOLN MIG.......................62
AUTO WYŁ. ...............................69
Informacje diagnostyczne/
wskaźniki ostrzegawcze..............76
INNE.............................................66
INNE USTAWIENIA..................69
INTEL.FUNK.AUTO.................24
Ś
ŚNIEG...........................................58
Środki ostrożności.......................83
ŚWIECE........................................58
T
U
Z
Za granicą.....................................81
Zapisywanie obrazów na nośniku
zewnętrznym................................48
ZARZĄDZAJ NOŚN. ................67
Zdjęcia.....................................22, 27
ZOBACZ OBRAZY...............27, 29
ZOOM CYFR. .............................63
Indeks
UST.DŹW./WYŚW. ....................68
UST.FILMOWANIA...................61
UST.FUN.M.MENU...................53
UST.INNYCH NAG. ..................63
UST.JĘZYKA..........................17, 69
UST.NAG.AUDIO.......................62
UST.ODTWARZ. ........................65
UST.OGÓLNE.............................68
UST.POK.SLAJD. .......................31
UST.WYJŚCIA.............................68
UST.WYŚWIETL. .......................68
UST.ZDJĘCIA KAM. .................64
UST.ZEG./JĘZ. ............................69
USTAW STREFĘ.........................69
USTAW ZEGAR..........................15
USTAW. USB LUN......................70
USTAW.ENERGII........................69
USTAW.RĘCZNE........................58
Ustawianie daty i godziny...........15
USUŃ............................................36
W
W pełni naładowany...................12
WBUD.ZOOM MIC...................62
WEWNĄTRZ...............................59
Włączanie.....................................15
Włączanie zasilania.....................15
WPROW.BIAŁE..........................59
WPROW.CZARNE.....................59
WPROWADZ. ............................59
WSCHÓD&ZACHÓD...............58
Wskaźniki ekranowe...................89
WY WYŚWIETL. .......................69
WYBÓR MIEJSCA...............58, 76
WYBÓR SZEROK.......................63
WYKRYW.TWARZY............62, 76
Przydatne techniki nagrywania
TELE MAKRO.............................61
Teleobiektyw................................24
Telewizyjne systemy kodowania
kolorów.........................................81
TRYB DEMO...............................69
Tryb lustrzany..............................26
TRYB NAGR. ..............................25
TV..................................................34
Tworzenie płyty...........................45
TYP TV.........................................34
V
VBR...............................................79
VISUAL INDEX..........................27
Spis treści
STEADYSHOT............................62
SYGN.DŹWIĘK. ........................68
Sygnały dźwiękowe podczas
pracy..............................................16
PL
94
Spis treści
Przydatne techniki nagrywania
Indeks
http://www.sony.net/
Download PDF