Sony | HDR-SR1E | Sony HDR-SR1E Instrukcja obsługi

2-889-914-PL(1)
Cyfrowa kamera wideo HDV
Instrukcja obsługi
Posługiwanie się
kamerą
14
Czynności wstępne
25
Zdjęcia 34
Odtwarzanie 42
HDR-SR1E
PL
Edycja
53
Kopiowanie / drukowanie
59
Operacje na nośnikach
danych
63
Zmienianie ustawień
kamery
66
Użycie komputera
86
Rozwiązywanie
problemów
92
Informacje
113
dodatkowe
Podręczny
128
skorowidz
Dodatkowe informacje o tym produkcie
i odpowiedzi na najczęstsze pytania można znaleźć
na stronach www naszego Centrum obsługi klienta.
http://www.sony.net/
© 2006, Sony Corporation
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\01REG_E.fm
Przeczytaj przed u¿yciem kamery
Przed rozpoczęciem eksploatacji kamery
prosimy o dokładne zapoznanie się
z niniejszą instrukcją. Prosimy ponadto
o pozostawienie instrukcji do
wykorzystania w przyszłości.
OSTRZE¯ENIE
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub
porażenia prądem, nie wystawiać
urządzenia na deszcz i chronić je
przed wilgocią.
OSTRZE¯ENIE
W przypadku wymiany akumulatora,
użyć tylko akumulatora wskazanego
typu. W przeciwnym razie istnieje
ryzyko pożaru lub obrażeń.
DLA KLIENTÓW W EUROPIE
UWAGA
Na obraz i dźwięk z tego urządzenia mogą
wpływać pola elektromagnetyczne o określonej
częstotliwości.
Usuwanie zu¿ytego
sprzêtu elektrycznego
i elektronicznego (dotyczy
krajów Unii Europejskiej
i innych krajów europejskich z wydzielonymi
systemami zbierania
odpadów)
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu
oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany
do odpadów domowych. Należy go przekazać do
odpowiedniego punktu, który zajmuje się
zbieraniem i recyklingiem urządzeń
elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe
usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym
negatywnym konsekwencjom dla środowiska
naturalnego i zdrowia ludzkiego, których
przyczyną mogłoby być niewłaściwe usuwanie
produktu. Recykling materiałów pomaga
w zachowaniu surowców naturalnych.
Aby uzyskać szczegółowe informacje
o recyklingu tego produktu, należy się
skontaktować z władzami lokalnymi, firmą
świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem,
w którym produkt ten został kupiony.
Akcesoria, których dotyczy powyższe: pilot
Urządzenie zostało przebadane i uznane za
zgodne z wymaganiami dyrektywy EMC, o ile
długość używanych przewodów połączeniowych
nie przekracza 3 metrów.
Uwaga
Jeśli ładunki statyczne albo pola
elektromagnetyczne spowodują przerwanie
transmisji danych, należy na nowo uruchomić
używany program albo odłączyć i z powrotem
podłączyć przewód połączeniowy (USB itp.)
2
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\01REG_E.fm
Uwagi eksploatacyjne
Adapter na karty Memory Stick Duo
Kamera jest dostarczana w komplecie
z dwoma instrukcjami obs³ugi:
– „Instrukcja obsługi” (ta instrukcja)
– „Pierwsze kroki”: krótka instrukcja
obsługi kamery podłączonej do komputera
(znajdująca się na dostarczonym dysku
CD-ROM)
Pos³ugiwanie siê kamer¹
• Nie chwytać kamery za następujące
elementy:
Rodzaje kart „Memory Stick”, których
mo¿na u¿ywaæ w kamerze
Karty „Memory Stick” występują w dwóch
odmianach różniących się wielkością.
W kamerze można używać tylko kart
Memory Stick Duo z oznaczeniem
lub
(str. 117).
„Memory Stick Duo”
(rozmiar karty używanej w kamerze)
„Memory Stick”
(brak możliwości użycia w kamerze)
• Kamera nie współpracuje z żadnymi
kartami pamięci oprócz „Memory Stick
Duo”.
• Kart „Memory Stick PRO” i „Memory
Stick PRO Duo” można używać tylko
w urządzeniach zgodnych z systemem
„Memory Stick PRO”.
Korzystanie z kart „Memory Stick
Duo” w urz¹dzeniach na karty
„Memory Stick”
Wizjer
Ekran LCD
Akumulator
• Kamera nie jest odporna na pył ani
kontakt z wodą. Patrz podrozdział
„Konserwacja i zalecenia eksploatacyjne”
(str. 120).
• Ze względu na ryzyko uszkodzenia dysku
twardego lub utraty nagranego obrazu,
kiedy pali się lampka ACCESS (str. 34)
lub jedna z lampek związanych
z przełącznikiem POWER (str. 30), nie
należy:
– odłączać od kamery zasilacza sieciowego
lub akumulatora,
– narażać kamery na uderzenie lub
wibrację.
• Podłączając kamerę przewodem HDMI,
komponentowym przewodem wideo lub
przewodem USB do innego urządzenia,
należy się upewnić, że wtyk przewodu jest
włączany we właściwym kierunku.
Siłowe wciskanie w gniazdo niewłaściwie
ułożonego wtyku grozi uszkodzeniem
gniazda lub awarią kamery.
Należy włożyć kartę „Memory Stick Duo”
do adaptera na karty Memory Stick Duo.
3
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\01REG_E.fm
Przeczytaj przed u¿yciem kamery (cd.)
ZawartoϾ menu, ekran LCD, wizjer
i obiektyw
• Szary kolor wariantu w menu oznacza, że
nie można go wybrać w obecnych
warunkach nagrywania lub odtwarzania.
• Produkcja ekranu LCD i wizjera odbywa
się z użyciem bardzo precyzyjnych
technologii, dzięki czemu ponad 99,99%
punktów działa normalnie. Mimo to, na
ekranie LCD i w wizjerze mogą się na
stałe pojawiać maleńkie czarne i / lub
jasne punkty (białe, czerwone, niebieskie
lub zielone). Występowanie tych punktów
jest normalnym efektem procesu
produkcyjnego i w żaden sposób nie
wpływa na nagranie.
Czarny punkt
Punkt biały,
czerwony, niebieski
• Jeśli ekran LCD, wizjer albo obiektyw
będą przez dłuższy czas wystawione na
bezpośrednie oświetlenie słoneczne, grozi
to ich uszkodzeniem.
• Nie kierować obiektywu kamery w stronę
słońca. Grozi to awarią. Słońce można
fotografować i filmować tylko wtedy, gdy
jego światło jest słabe, na przykład
o świcie.
Nagrywanie
• Przed przystąpieniem do nagrywania
należy przetestować działanie funkcji
nagrywania i upewnić się, że nagrywanie
obrazu i dźwięku przebiega bez usterek.
• Nie ma możliwości uzyskania
odszkodowania za zawartość nagrania,
nawet jeśli nagrywanie albo odtwarzanie
okaże się niemożliwe ze względu na
niewłaściwe działanie kamery, wadę
nośnika nagrania itp.
• W różnych krajach i regionach
obowiązują różne standardy telewizji
kolorowej. Do wyświetlenia nagrań na
ekranie telewizora należy użyć telewizora
pracującego w systemie PAL.
• Programy telewizyjne, filmy, kasety
wideo i inne materiały mogą być
chronione prawami autorskimi.
Nagrywanie takich materiałów bez
zezwolenia może stanowić naruszenie
praw autorskich.
ZawartoϾ instrukcji
• Wykorzystane w instrukcji obrazy
z ekranu LCD i wizjera zostały
zarejestrowane cyfrowym aparatem
fotograficznym i dlatego mogą wyglądać
inaczej niż faktyczny obraz na ekranie lub
w wizjerze.
• Zastrzega się prawo do wprowadzenia
zmian w konstrukcji i parametrach
nośników nagrań i akcesoriów.
• Do ilustracji obsługi kamery używane są
ekrany w języku angielskim. W razie
potrzeby można wybrać w kamerze inny
język (str. 20).
Obiektyw Carl Zeiss
Kamera jest wyposażona w obiektyw Carl
Zeiss, umożliwiający precyzyjną
reprodukcję obrazów. Obiektyw do tej
kamery został wyprodukowany wspólnie
przez niemiecką firmę Carl Zeiss oraz Sony
Corporation. Dzięki zastosowaniu systemu
pomiarowego MTF dla kamer wideo,
obiektyw zapewnia wysoką jakość,
właściwą przyrządom optycznym Carl
Zeiss. Jest ponadto pokryty powłoką T ,
która usuwa niepożądane odbicia światła
i wiernie reprodukuje barwy.
MTF = Funkcja przeniesienia modulacji.
Podana wartość określa ilość światła ze
sceny trafiającą do obiektywu.
4
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\01REG_E.fm
Uwagi dotycz¹ce pos³ugiwania siê kamer¹
Handycam z dyskiem twardym
Zapisuj wszystkie nagrania
Temperatury podczas pracy
• Aby uniknąć utraty danych o obrazie, należy
zapisywać wszystkie nagrania na zewnętrznych
nośnikach. Zaleca się zapis danych o obrazie na
płycie, przy użyciu komputera. (Szczegóły
podano w instrukcji „Pierwsze kroki” znajdującej się na dostarczonym dysku CD-ROM.)
Zapisu można też dokonać na magnetowidzie,
nagrywarce DVD lub nagrywarce z dyskiem
twardym (str. 60).
• Zaleca się okresowe zapisywanie dokonanych
nagrań.
• Kiedy temperatura kamery bardzo wzrośnie albo
spadnie, może się włączyć funkcja ochronna
uniemożliwiająca nagrywanie i odtwarzanie. Na
ekranie LCD pojawi się wówczas odpowiedni
komunikat (str. 108).
Chroñ kamerê przed uderzeniami,
wstrz¹sami i wibracj¹
• Uderzenie kamery, wstrząs lub wibracja mogą
sprawić, że kamera przestanie rozpoznawać
dysk twardy albo że niemożliwe stanie się
nagrywanie lub odtwarzanie.
• Ochrona przed uderzeniami i wstrząsami jest
szczególnie istotna w czasie nagrywania
i odtwarzania. Po nagraniu należy chronić
kamerę przed uderzeniami, wstrząsami
i wibracją aż do zgaśnięcia lampki ACCESS.
• Uważać, aby nie uderzyć kamerą noszoną na
pasie na ramię (wyposażenie dodatkowe) o inny
przedmiot.
Czujnik upadku
• Kamera jest wyposażona w czujnik upadku
(str. 78), który chroni wewnętrzny dysk twardy
przed wstrząsem wywołanym upadkiem.
Upadek kamery lub wystąpienie stanu
nieważkości może spowodować zakłócenia
blokowe w nagraniu. Wielokrotne wykrycie
upadku przez czujnik może spowodować
zatrzymanie nagrywania lub odtwarzania.
Akumulator / zasilacz sieciowy
• Ze względu na ryzyko awarii, nie należy
wykonywać następujących czynności, gdy pali
się lampka ACCESS :
– odłączać akumulatora,
– odłączać zasilacza sieciowego (jeśli kamera
jest zasilana przez zasilacz).
• Przed odłączeniem akumulatora albo zasilacza
sieciowego zawsze należy wyłączyć kamerę
przełącznikiem POWER.
Kiedy kamera jest pod³¹czona do
komputera
• Nie należy próbować formatować dysku
twardego kamery przy użyciu komputera. Grozi
to niewłaściwym działaniem kamery.
U¿ycie kamery na znacznych
wysokoœciach
• Kamery nie można używać w warunkach
obniżonego ciśnienia atmosferycznego, między
innymi na wysokości większej niż 3 000 m npm.
Grozi to uszkodzeniem dysku twardego kamery.
Wyrzucanie / przekazywanie kamery
• Sformatowanie dysku twardego kamery przy
użyciu komputera albo funkcji [
FORMAT]
(str. 64) nie powoduje całkowitego usunięcia
danych z dysku twardego. Przed przekazaniem
kamery nowemu użytkownikowi / właścicielowi
zaleca się użycie komputerowego programu do
wymazywania danych, a następnie funkcji
[
FORMAT]. Utrudni to odtworzenie
danych.
W razie braku dostępu do programu do
wymazywania danych, należy sformatować
dysk przy użyciu funkcji [
FORMAT],
następnie zapełnić go nagraniem ciemności
(przez przykrycie nagrywającej kamery
pudełkiem itp.), a na zakończenie ponownie
sformatować dysk za pomocą funkcji
[
FORMAT]. Utrudni to odzyskanie
wcześniejszych nagrań.
Jeśli kamera ma być wyrzucona, zaleca się
ponadto fizyczne zniszczenie jej obudowy.
Może to zapobiec odzyskaniu danych z dysku
twardego kamery.
5
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\01REG_E.fm
Uwagi dotycz¹ce pos³ugiwania siê kamer¹ Handycam z dyskiem
twardym (cd.)
W razie problemów z nagrywaniem /
odtwarzaniem nagrañ u¿yj funkcji
[ FORMAT]
• Wielokrotne nagrywanie / kasowanie nagrań
prowadzi do fragmentacji dysku, która czasem
uniemożliwia dokonywanie nagrań. W takim
przypadku należy zapisać nagrania na
zewnętrznym nośniku, po czym sformatować
dysk przy użyciu funkcji [
FORMAT]
(str. 64).
Fragmentacja 1 Słowniczek (str. 136)
6
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\01US00BOOKTOC.fm
Spis treœci
Instrukcja „Przeczytaj w pierwszej
kolejności” (dostarczona)
Zawiera informacje, z którymi należy się
zapoznać przed użyciem kamery.
Przeczytaj przed użyciem kamery ............................................................2
Uwagi dotyczące posługiwania się kamerą Handycam
z dyskiem twardym .........................................................................5
Tematy zdjęć i funkcje kamery – przykłady ............................................12
Pos³ugiwanie siê kamer¹
Przebieg operacji.................................................................................... 14
Odkryj piękno obrazu HD (o wysokiej rozdzielczości) ............................16
„
HOME” i „ OPTION”
– Korzystanie z dwóch rodzajów menu ........................................ 18
Czynnoœci wstêpne
Krok 1: sprawdzanie dostarczonego wyposażenia ................................25
Krok 2: ładowanie akumulatora ..............................................................26
Krok 3: włączanie zasilania ....................................................................30
Krok 4: regulowanie panelu LCD i wizjera ..............................................31
Krok 5: nastawianie daty i godziny .........................................................32
Zdjêcia
Nagrywanie obrazu ................................................................................34
U¿ycie zoomu
Nagrywanie bardziej intensywnego dŸwiêku (5.1 kana³ów dŸwiêku
przestrzennego)
U¿ycie lampy b³yskowej
Zapisywanie fotografii o wysokiej jakoœci w czasie nagrywania filmu (Dual
Rec)
Nagrywanie w ciemnych miejscach (NightShot)
Korygowanie ekspozycji obiektów oœwietlonych od ty³u (kompensacja
œwiat³a w tle)
Nagrywanie w trybie lustra
Nagrywanie szybkiej akcji w celu jej odtworzenia w zwolnionym tempie
(SMTH SLW REC)
Rêczne zmienianie ustawieñ obrazu pierœcieniem steruj¹cym
7
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\01US00BOOKTOC.fm
Odtwarzanie
Wyświetlanie nagrań .............................................................................. 42
Powiêkszanie wyœwietlanego obrazu
Wyœwietlanie serii fotografii (pokaz slajdów)
Wyświetlanie nagrania na telewizorze ................................................... 46
Zapisywanie nagrań ............................................................................... 52
Edycja
Kategoria
(OTHERS) ....................................................................... 53
Kasowanie nagrań ................................................................................. 53
Kopiowanie fotografii .............................................................................. 55
Tworzenie playlisty ................................................................................. 56
Kopiowanie / drukowanie
Kategoria
(SELECT DEVICES) ...................................................... 59
Kopiowanie nagrań ................................................................................ 59
Kopiowanie na magnetowid, nagrywarkę DVD lub nagrywarkę
z dyskiem twardym ....................................................................... 60
Drukowanie nagranych obrazów (na drukarce zgodnej z PictBridge) ... 61
Operacje na noœnikach danych
Kategoria
(MANAGE HDD/MEMORY) ........................................... 63
Kasowanie wszystkich scen z nośnika nagrań (Formatowanie) ............ 64
Wyświetlanie informacji o dysku twardym .............................................. 65
8
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\01US00BOOKTOC.fm
Zmienianie ustawieñ kamery
Jakie możliwości daje kategoria
U¿ycie menu HOME
Lista wariantów w kategorii
(SETTINGS) w menu HOME .........66
(SETTINGS)
MOVIE SETTINGS .................................................................................68
(Warianty dotycz¹ce nagrywania filmu)
PHOTO SETTINGS ................................................................................71
(Warianty dotycz¹ce zapisu fotografii)
VIEW IMAGES SET ................................................................................74
(Warianty s³u¿¹ce do regulacji g³oœnoœci i sposobu wyœwietlania)
SOUND/DISP SET .................................................................................75
(Warianty s³u¿¹ce do regulacji sygnalizacji dŸwiêkowej i ekranu)
OUTPUT SETTINGS ..............................................................................76
(Warianty zwi¹zane z pod³¹czaniem dodatkowych urz¹dzeñ)
CLOCK/
LANG ....................................................................................77
(Warianty dotycz¹ce zegara i jêzyka)
GENERAL SET ......................................................................................77
(Inne ustawienia)
Włączanie funkcji przy użyciu menu
OPTION ...................................79
U¿ycie menu OPTION
Warianty w menu OPTION dotyczące nagrywania ................................80
PROGRAM AE, FADER, SPOT METER itp.
Warianty w menu OPTION dotyczące wyświetlania ..............................85
VOLUME, SLIDE SHOW, SLIDE SHOW SET itp.
U¿ycie komputera
Użycie komputera z Windows ................................................................86
Instalacja instrukcji „Pierwsze kroki” i oprogramowania .........................88
Wyświetlanie instrukcji „Pierwsze kroki” .................................................91
9
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\01US00BOOKTOC.fm
Rozwi¹zywanie problemów
Rozwiązywanie problemów .................................................................... 92
Wskaźniki i komunikaty ostrzegawcze ................................................. 107
Informacje dodatkowe
Korzystanie z kamery za granicą ......................................................... 113
Struktura plików i folderów na dysku twardym ..................................... 115
Format AVCHD .................................................................................... 116
Karty „Memory Stick” ........................................................................... 117
Akumulator „InfoLITHIUM” ................................................................... 119
Konserwacja i zalecenia eksploatacyjne .............................................. 120
Dane techniczne .................................................................................. 123
Podrêczny skorowidz
Wykaz elementów ................................................................................ 128
Wskaźniki wyświetlane w czasie nagrywania / odtwarzania ................ 133
Słowniczek ........................................................................................... 136
Skorowidz ............................................................................................ 138
10
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\01US00BOOKTOC.fm
11
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\01TOC2.fm
Tematy zdjêæ i funkcje kamery – przyk³ady
Zdjêcia
Sprawdzanie wymachu w golfie
B P³ynne nagrywanie
w zwolnionym tempie................40
Kwiaty w zbli¿eniu
B Miêkki portret............................82
B OstroϾ......................................80
B Teleobiektyw makro .................. 81
Nastawianie ostroœci na psa z lewej
strony kadru
B OstroϾ......................................80
B Nastawianie ostroœci
na wybrany punkt......................81
Nastawianie ostroœci na odleg³e
obiekty
B Krajobraz...................................82
B OstroϾ......................................80
Wykonywanie fotografii w czasie
filmowania
B Funkcja Dual Rec.......................39
Uzyskiwanie dobrych zdjêæ na œniegu
albo pla¿y
B Kompensacja œwiat³a w tle ........ 40
B Pla¿a i narty............................... 82
12
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\01TOC2.fm
Dziecko na scenie w œwietle
reflektorów
B Reflektory.................................. 82
Ognie sztuczne w pe³nej krasie
B Zmierzch i ksiê¿yc ..................... 82
B OstroϾ ..................................... 80
Œpi¹ce dziecko w s³abym œwietle
B NightShot.................................. 39
B D³uga ekspozycja w kolorze ...... 83
Odtwarzanie
Wyœwietlanie na ekranie telewizora
..................................46
Edycja, inne
Zapisywanie nagrañ na zewnêtrznych
noœnikach
..................................52
Kasowanie niepotrzebnych nagrañ
..................................53
Nagrywanie p³yt dla znajomych
..................................59
Z kamer¹ na wycieczce
................................113
13
HDR-UX1E
2-696-729-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\02HD.fm
Pos³ugiwanie siê kamer¹
Przebieg operacji
B Wykonaj przygotowania.
• Przed użyciem kamery przeczytaj dostarczoną instrukcję
„Przeczytaj w pierwszej kolejności”.
• Przygotuj nagrywanie zgodnie z opisem ze strony 25.
B Filmuj kamer¹ (str. 34).
• Filmy są nagrywane na dysk twardy, a fotografie na dysk
albo na kartę „Memory Stick Duo”.
• Można wybrać jakość obrazu filmowego: HD (wysoka
rozdzielczość) lub SD (standardowa rozdzielczość).
B Odtwarzaj nagrania.
x Wyœwietlanie nagrañ na ekranie
LCD kamery (str. 42).
x Wyœwietlanie nagrañ na
telewizorze pod³¹czonym do
kamery (str. 46).
W przypadku użycia telewizora
o wysokiej rozdzielczości (HD), można
uzyskać pełną jakość nagrań
dokonanych w trybie HD.
z Wskazówki
• Jeśli używany telewizor nie obsługuje standardu HD, filmy nagrane w trybie HD będą wyświetlane
w formacie SD (standardowej rozdzielczości).
• Aby uzyskać informacje o łączeniu kamery z telewizorem, można skorzystać z ekranu [TV
CONNECT Guide] (str. 46).
• Nagrań dokonanych w trybie SD nie można przekształcać na format HD (wysokiej rozdzielczości).
14
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\02HD.fm
Zapisywanie i kasowanie nagrañ dokonanych kamer¹
Pos³ugiwanie siê kamer¹
B Zapisuj swoje nagrania.
x Zapisywanie nagrañ na p³ycie przy u¿yciu komputera
t Patrz instrukcja „Pierwsze kroki” na dostarczonym
dysku CD-ROM.
x Kopiowanie nagrañ do komputera
t Patrz instrukcja „Pierwsze kroki” na dostarczonym
dysku CD-ROM.
x Kopiowanie nagrañ na magnetowid, nagrywarkê DVD lub
nagrywarkê z dyskiem twardym (str. 60)
B Kasuj obrazy.
Kiedy dysk twardy kamery jest pełny, nie można dokonywać nowych nagrań. Skasuj dane
o obrazie, które zostały zapisane w komputerze albo na płytach. Zwolnione na dysku
miejsce można wykorzystać na nowe nagrania.
x Kasowanie wybranych nagrañ (str. 53)
x Kasowanie wszystkich nagrañ (str. 64)
15
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\02HD.fm
Odkryj piêkno obrazu HD
(o wysokiej rozdzielczoœci)
B Kamera mo¿e nagrywaæ zarówno w formacie HD (wysokiej rozdzielczoœci), jak
i SD (standardowej rozdzielczoœci).
Nagrań dokonanych w trybie SD nie można przekształcać na format HD
(wysokiej rozdzielczości).
Wybierz format zapisu przed rozpoczęciem filmowania (str. 68).
B Obraz HD (wysoka rozdzielczoϾ)
Format AVCHD
B Obraz SD (standardowa
rozdzielczoϾ)
Format MPEG2
Rozdzielczość obrazu:
Ok. 3,75 raza większa niż w formacie SD (standardowej rozdzielczości)
Nagrywany obraz ma wysoką
rozdzielczość. Zalecany bez względu na
rodzaj używanego telewizora (HD /
inny).
Nagrywany obraz ma standardową
rozdzielczość. Zalecany, gdy ważna jest
zgodność przy odtwarzaniu.
z Wskazówki
• Nagrania AVCHD można wyświetlać także
na telewizorach, które nie obsługują
standardu HD. Obraz ma wówczas jakość SD
(standardową rozdzielczość).
16
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\02HD.fm
Czas nagrywania filmów
Format AVCHD
Tryb nagrywania
AVC HD 15M (XP) (najwyższa jakość)
AVC HD 9M (HQ) (wysoka jakość)
AVC HD 7M (SP) (standardowa jakość)
AVC HD 5M (LP) (długi czas)
Przybliżony czas nagrywania
(godziny minuty)
4h
7h
8 h 30 min
Pos³ugiwanie siê kamer¹
Obraz HD (wysoka rozdzielczość)
11 h
Obraz SD (standardowa rozdzielczość)
Format MPEG2
Tryb nagrywania
Przybliżony czas nagrywania
(godziny minuty)
SD 9M (HQ) (wysoka jakość)
7 h 20 min
SD 6M (SP) (standardowa jakość)
10 h 50 min
SD 3M (LP) (długi czas)
20 h 50 min
z Wskazówki
• Zamieszczone w tabeli oznaczenia 15M, 9M itp. oznaczają przeciętną przepływność. M oznacza Mb/s.
• W formacie HD można nagrać maksymalnie 3 999 scen, a w formacie SD – maksymalnie 9 999 scen.
• Na dysku twardym można nagrać maksymalnie 9 999 fotografii. Pojemności kart „Memory Stick Duo” –
patrz strona 72.
Kamera wykorzystuje system kodowania VBR (Variable Bit Rate – zmienna przepływność) i automatycznie
dostosowuje jakość obrazu do nagrywanej sceny. Rozwiązanie to jest przyczyną niestałości czasu
nagrywania na dysku twardym.
Filmy zawierające szybko zmieniające się i złożone obrazy są nagrywane przy większej przepływności, co
skraca ogólny czas nagrywania.
17
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\03MENU.fm
Pos³ugiwanie siê kamer¹
„ HOME” i „ OPTION”
– Korzystanie z dwóch rodzajów menu
Menu „
HOME” – punkt wyjœcia przy ka¿dej czynnoœci
Kiedy chcesz zmienić sposób działania kamery, wyświetl „menu HOME”. To menu
umożliwia dostęp do wszystkich funkcji kamery. Szczegóły – patrz strona 20.
Przykład: kasowanie filmów HD (o wysokiej rozdzielczości)
Nie chcę trzymać tych filmów.
Co mam zrobić?
Spróbuj wybrać z menu HOME
wariant [EDIT]. Możesz wtedy
wybrać i skasować filmy.
(HELP)
Wyświetlanie opisu wybranego wariantu (str. 22)
(HOME)
(HOME)
Kategoria (str. 23)
18
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\03MENU.fm
Menu „
OPTION” – gdy chcesz szybko wybraæ funkcjê
Przykład: kasowanie filmu HD (o wysokiej rozdzielczości)
Chcę mieć pewność, że kasuję
właściwy film. Co mam zrobić?
Pos³ugiwanie siê kamer¹
W czasie filmowania lub odtwarzania wystarczy jedno dotknięcie ekranu, by pojawiły się na
nim dostępne w danej chwili funkcje. To menu upraszcza wybieranie różnych ustawień.
Szczegóły – patrz strona 24.
Podczas oglądania filmu
wyświetl menu OPTION, a potem
wybierz [DELETE]. Możesz
wtedy usunąć wyświetlane
nagranie.
(OPTION)
Aha, zawartość menu OPTION
zależy od tego, co robię.
19
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\03MENU.fm
x Uwagi o pos³ugiwaniu siê menu
Podeprzyj palcami tył panelu LCD (panelu
dotykowego), aby go podtrzymywać.
Następnie dotykaj kciukiem przycisków
wyświetlanych na ekranie.
Zmienianie jêzyka
Można zmienić język, w jakim będą się
pojawiały ekrany i komunikaty. Aby
wybrać język, dotknij kolejno przycisków
(SETTINGS) t [CLOCK/ LANG] t
[ LANGUAGE SET] (str. 77).
U¿ycie menu HOME
Tytułem przykładu omówimy wybieranie
i kasowanie filmów HD (o wysokiej
rozdzielczości) na ekranie edycji.
Tak samo należy postępować przy
naciskaniu przycisków na ramce panelu
LCD.
• Uważać, aby przy korzystaniu z panelu
dotykowego nie nacisnąć przypadkowo
przycisków na ramce ekranu.
• Jeśli przyciski na panelu dotykowym
działają niewłaściwie, należy skorygować
jego działanie (CALIBRATION)
(str. 121).
1 Włącz zasilanie. W tym celu przy-
trzymaj wciśnięty zielony przycisk
na środku przełącznika POWER
i przesuń przełącznik w kierunku
wskazywanym przez strzałkę.
20
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\03MENU.fm
2 Naciśnij przycisk
(HOME) A
(lub B).
5 Dotknij przycisku [
DELETE].
(HOME) B
DELETE].
Pos³ugiwanie siê kamer¹
6 Dotknij przycisku [
(HOME) A
Menu HOME
7 Dotknij obrazu, który chcesz
skasować.
Kategoria (str. 23)
3 Dotknij przycisku
(OTHERS).
8 Dotknij kolejno przycisków
t [YES] t
.
4 Dotknij przycisku [EDIT].
21
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\03MENU.fm
B Aby dowiedzieæ siê czegoœ
o funkcjach wariantów w menu
HOME – HELP
1 Naciśnij przycisk
Jak wy³¹czyæ pomoc
Podczas wykonywania czynności 2 dotknij
przycisku
(HELP).
(HOME).
Pojawi się menu HOME.
2 Dotknij przycisku
(HELP).
Kolor dołu przycisku
(HELP)
zmieni się na pomarańczowy.
3 Dotknij elementu, o którym
chcesz uzyskać informacje.
Na ekranie pojawi się informacja
o wybranym elemencie.
Jeśli chcesz użyć wybranej funkcji,
dotknij przycisku [YES]; w przeciwnym
razie dotknij przycisku [NO].
22
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\03MENU.fm
B Kategorie i warianty w menu HOME
Wariant
CAMERA
MOVIE (str. 35)
PHOTO (str. 36)
SMTH SLW REC (str. 40)
VIEW IMAGES
VISUAL INDEX (str. 42)
PLAYLIST (str. 56)
OTHERS
EDIT (str. 53)
PLAYLIST EDIT (str. 56)
PRINT (str. 61)
SELECT DEVICES
COMPUTER (str. 59)
TV CONNECT Guide (str. 46)
PRINTER (str. 61)
MANAGE HDD/MEMORY
SETTINGS
Pos³ugiwanie siê kamer¹
Kategoria
FORMAT (str. 64)
FORMAT (str. 64)
INFO (str. 65)
Warianty służące do zmieniania ustawień kamery (str. 66).
23
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\03MENU.fm
U¿ycie menu OPTION
Tytułem przykładu omówimy kasowanie
wyświetlanego filmu.
3 Dotknij kolejno przycisków
[DELETE] t [YES] t
.
1 Podczas wyświetlania filmu, który
chcesz skasować, dotknij na
ekranie przycisku
(OPTION).
ZawartoϾ menu OPTION
Patrz strona 80 i 85.
Kiedy ekran nie zawiera ¿¹danego
wariantu
Dotknij innej zakładki. Brak wariantu na
innych zakładkach oznacza, że funkcja
skojarzona z tym wariantem nie jest
aktualnie dostępna.
(OPTION)
b Uwagi
• Pojawiające się na ekranie zakładki i warianty
zależą od bieżącego stanu nagrywania /
odtwarzania kamery.
• Niektóre warianty pojawiają się bez zakładek.
Menu OPTION
Zakładki
2 Dotknij przycisku
.
24
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\03GET.fm
Czynnoœci wstêpne
Krok 1: sprawdzanie dostarczonego
wyposa¿enia
Prosimy o sprawdzenie, czy kamerze
towarzyszy wymienione poniżej
wyposażenie.
Akumulator NP-FM50 (1 szt.) (str. 26, 119)
Zasilacz sieciowy (1 szt.) (str. 26)
Przewód zasilający (1 szt.) (str. 26)
Instrukcja „Przeczytaj w pierwszej
kolejności” (1 szt.)
Instrukcja obsługi (ta instrukcja) (1 szt.)
Czynnoœci wstêpne
CD-ROM „Handycam Application
Software” (1 szt.) (str. 86)
b Uwagi
• Wyposażenie kamery nie obejmuje karty
„Memory Stick Duo”.
Komponentowy przewód wideo (1 szt.)
(str. 47)
Przewód połączeniowy A/V (1 szt.)
(str. 47, 60)
Przewód USB (1 szt.) (str. 61)
Bezprzewodowy pilot (1 szt.)
(str. 132)
W pilocie jest fabrycznie zainstalowana bateria
litowa.
25
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\03GET.fm
Krok 2: ³adowanie akumulatora
Można ładować akumulator
„InfoLITHIUM” (z serii M) (str. 119)
zainstalowany na kamerze.
Gniazdo DC
IN
Przełącznik POWER
3 Podłącz zasilacz sieciowy do
gniazda DC IN kamery.
Otwórz osłonę gniazd i podłącz wtyk
zasilacza sieciowego.
Osłona gniazd
Lampka
CHG
Akumulator
Wtyk zasilający
Osłona gniazd
Przewód
zasilający
Zasilacz sieciowy
Do gniazdka sieciowego
1 Przesuń przełącznik POWER
w kierunku wskazywanym przez
strzałkę, w położenie OFF (CHG).
Obróć wtyk
zasilający tak, aby
znak v znalazł się
u góry, po stronie
znaku v na
kamerze.
4 Podłącz przewód zasilający do
zasilacza i do gniazdka
sieciowego.
Zapali się lampka CHG i rozpocznie się
ładowanie. Po pełnym naładowaniu
akumulatora lampka CHG zgaśnie.
2 Zainstaluj akumulator, wsuwając
go w kierunku wskazywanym
przez strzałkę aż do
zablokowania.
5 Odłącz wówczas zasilacz od
gniazda DC IN kamery.
26
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\03GET.fm
b Uwagi
• W czasie odłączania zasilacza od gniazda DC IN
należy trzymać zarówno kamerę, jak i wtyk
zasilający.
z Wskazówki
Sprawdzanie stanu akumulatora
(Battery Info)
Przestaw przełącznik POWER w położenie
OFF (CHG), po czym naciśnij przycisk
DISP/BATT INFO.
Zdejmowanie akumulatora
Przestaw przełącznik POWER w położenie
OFF (CHG). Przesuń suwak zdejmowania
akumulatora BATT i zdejmij akumulator.
Suwak BATT
(zdejmowania
akumulatora)
Po chwili, na mniej więcej 7 sekund pojawi
się przybliżony czas nagrywania
w wybranym formacie i informacje
o akumulatorze. Czas ten można wydłużyć
do maksymalnie 20 sekund, ponownie
naciskając przycisk DISP/BATT INFO
w czasie wyświetlania informacji.
Czynnoœci wstêpne
• W przypadku podłączenia akumulatora lub
zasilacza, gdy przełącznik POWER znajduje się
w położeniu OFF (CHG), kamera włączy się,
a po kilku sekundach z powrotem wyłączy.
Stan naładowania
b Uwagi
• Zdejmując akumulator należy się upewnić, że
nie pali się lampka
(filmu) ani
(fotografii) (str. 30).
Przechowywanie akumulatora
Czas nagrywania
Przed długotrwałym przechowywaniem
należy wyładować akumulator.
(Szczegółowe informacje
o przechowywaniu – patrz strona 119).
U¿ycie zewnêtrznego Ÿród³a zasilania
Należy wykonać takie same połączenia jak
przy ładowaniu akumulatora. Akumulator
nie będzie się wtedy wyładowywał.
27
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\03GET.fm
Krok 2: ³adowanie akumulatora (cd.)
Czas ³adowania
Przybliżony czas trwania (w minutach)
pełnego ładowania całkowicie
wyładowanego akumulatora.
Akumulator
Akumulator
NP-QM91D
Czas ³adowania
NP-FM50
(dostarczony)
150
NP-QM71D
260
NP-QM91D
360
D³ugoœæ
Czas ci¹g³ego
typowego
nagrywania
nagrania*
430
235
455
250
455
250
* Długość typowego nagrania oznacza czas przy
wielokrotnym rozpoczynaniu / zatrzymywaniu
nagrywania, włączaniu / wyłączaniu zasilania
i korzystaniu z funkcji regulacji zoomu.
Czas nagrywania
b Uwagi
Przybliżony czas pracy (w minutach)
akumulatora po pełnym cyklu ładowania.
• Poszczególne czasy zmierzono w następujących
warunkach:
U góry: przy włączonym podświetleniu ekranu
LCD
W środku: przy wyłączonym podświetleniu
ekranu LCD
U dołu: przy nagrywaniu z użyciem wizjera,
przy zamkniętym panelu LCD
Format HD (wysoka rozdzielczość), tryb
nagrywania [SP]
Akumulator
NP-FM50
(dostarczony)
NP-QM71D
NP-QM91D
D³ugoœæ
Czas ci¹g³ego
typowego
nagrywania
nagrania*
100
55
Czas odtwarzania
105
55
105
55
Przybliżony czas pracy (w minutach)
akumulatora po pełnym cyklu ładowania.
250
135
265
145
265
145
380
205
400
220
400
220
Format SD (standardowa rozdzielczość),
tryb nagrywania [HQ]
Akumulator
NP-FM50
(dostarczony)
NP-QM71D
D³ugoœæ
Czas ci¹g³ego
typowego
nagrywania
nagrania*
Obraz HD (wysoka rozdzielczość)
Akumulator
Panel LCD
otwarty*
Panel LCD
zamkniêty
NP-FM50
(dostarczony)
160
165
NP-QM71D
390
400
NP-QM91D
585
605
Obraz SD (standardowa rozdzielczość)
Akumulator
Panel LCD
otwarty*
Panel LCD
zamkniêty
185
60
NP-FM50
(dostarczony)
170
115
120
65
NP-QM71D
415
445
120
65
NP-QM91D
625
670
285
155
300
165
300
165
* Przy włączonym podświetleniu ekranu LCD.
28
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\03GET.fm
OSTRZEŻENIE
• Jeśli do kamery jest podłączony zasilacz
sieciowy włączony do gniazdka sieciowego, to
kamera pozostaje pod napięciem nawet
wówczas, gdy jest wyłączona.
Czynnoœci wstêpne
Uwagi o akumulatorze
• Przed wymianą akumulatora należy przesunąć
przełącznik POWER w położenie OFF (CHG)
i wyłączyć lampkę
(filmu) /
(fotografii).
• Podczas ładowania, w następujących
przypadkach miga lampka CHG albo nie
pojawiają się prawidłowe informacje
o akumulatorze (Battery Info, str. 27):
– akumulator jest niewłaściwie zainstalowany,
– akumulator jest uszkodzony,
– akumulator jest zupełnie wyładowany
(dotyczy tylko informacji o akumulatorze).
• Kiedy do gniazda DC IN kamery jest
podłączony zasilacz sieciowy, kamera nie
będzie zasilana z akumulatora, nawet jeśli
przewód zasilający jest wyłączony z sieci.
• W przypadku korzystania z oferowanej
oddzielnie lampy wideo, zaleca się użycie
akumulatora NP-QM71D lub NP-QM91D.
• Nie zaleca się zasilania kamery z akumulatora
NP-FM30, który umożliwia nagrywanie /
odtwarzanie tylko przez krótki czas.
Czas ładowania / nagrywania /
odtwarzania
• Podane wartości czasowe zostały zmierzone
w temperaturze 25 °C (zalecany zakres
temperatur: 10 °C do 30 °C).
• Czas nagrywania i odtwarzania zmniejsza się
w niskiej temperaturze.
• Czas nagrywania i odtwarzania może się
zmniejszyć w pewnych warunkach pracy
kamery.
Zasilacz sieciowy
• Włączyć zasilacz sieciowy do pobliskiego
gniazdka sieciowego. W razie niewłaściwego
działania natychmiast wyłączyć zasilacz
sieciowy z sieci.
• Nie używać zasilacza sieciowego
umieszczonego w ciasnym miejscu, na przykład
między ścianą a meblem.
• Nie zwierać metalowymi przedmiotami styków
na wtyku zasilającym zasilacza sieciowego.
Grozi to awarią.
29
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\03GET.fm
Krok 3: w³¹czanie zasilania
Aby nagrywać, należy przesuwać
przełącznik POWER, tak aby zapaliła się
właściwa lampka.
Przy pierwszym uruchomieniu kamery
pojawia się ekran [CLOCK SET] (str. 32).
Przykrywka
Aby nagrywać, przesuwaj przełącznik
POWER w kierunku wskazywanym przez
strzałkę, aż zapali się lampka żądanego
trybu pracy.
(film): nagrywanie filmu
(fotografie): nagrywanie
fotografii
Przełącznik
Wy³¹czanie zasilania
Aby włączyć zasilanie, trzymaj
wciśnięty zielony przycisk na środku
przełącznika POWER i przesuwaj
przełącznik w kierunku
wskazywanym przez strzałkę.
Zielony przycisk
Przestaw przełącznik POWER w położenie
OFF (CHG).
b Uwagi
• Między włączeniem kamery a osiągnięciem
przez nią gotowości do nagrywania upływa
kilka sekund. W tym czasie nie można używać
kamery.
• Po włączeniu zasilania otwiera się przykrywka
obiektywu. Zamknie się ona po wybraniu
ekranu odtwarzania lub po wyłączeniu zasilania.
• Nowo kupiona kamera będzie się automatycznie
wyłączać, jeśli w ciągu mniej więcej 5 minut nie
zostanie wykonana żadna czynność. Chroni to
akumulator przed wyładowaniem ([A.SHUT
OFF], str. 78).
z Wskazówki
• Po nastawieniu daty i godziny ([CLOCK SET],
str. 32), przy kolejnych uruchomieniach kamery
przełącznikiem POWER na ekranie LCD na
kilka sekund będą się pojawiały bieżąca data
i godzina.
30
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\03GET.fm
Krok 4: regulowanie panelu LCD i wizjera
z Wskazówki
Panel LCD
Otwórz panel LCD pod kątem prostym
w stosunku do kamery (1), po czym obróć
go do położenia zapewniającego najlepsze
warunki nagrywania lub odtwarzania (2).
DISP/BATT INFO
Wizjer
W celu oszczędzania akumulatora lub gdy
obraz na ekranie LCD jest słabo widoczny
możliwe jest wyświetlanie obrazu
w wizjerze.
2Maks.
180 stopni
190 stopni
względem kamery
Wy³¹czanie podœwietlenia ekranu LCD
w celu wyd³u¿enia czasu pracy
akumulatora
Na kilka sekund naciśnij przycisk DISP/
BATT INFO, tak aby pojawił się wskaźnik
.
Ustawienie to jest praktyczne, gdy kamera
pracuje w silnym świetle albo gdy chce się
zaoszczędzić energię w akumulatorze. Nie
wpływa ono na nagrywany obraz. Aby
włączyć podświetlenie ekranu LCD, na
kilka sekund naciśnij przycisk DISP/BATT
INFO, tak aby zniknął wskaźnik
.
Ukrywanie wskaŸników ekranowych
Czynnoœci wstêpne
2Maks.
90 stopni
• Po otwarciu panelu LCD pod kątem prostym do
kamery i obróceniu go o 180 stopni w stronę
obiektywu można zamknąć panel w taki sposób,
że ekran będzie zwrócony na zewnątrz. Jest to
wygodne przy odtwarzaniu.
• Aby wyregulować jasność ekranu LCD,
wyświetl menu HOME i dotknij kolejno
przycisków
(SETTINGS) t [SOUND/
DISP SET] t [LCD BRIGHT] (str. 75).
Wizjer
Dźwignia
regulacji
soczewki wizjera
Poruszaj nią, aż
obraz będzie
wyraźny.
z Wskazówki
• Można regulować jasność podświetlenia
celownika. W tym celu wyświetl menu HOME
i dotknij kolejno przycisków
(SETTINGS)
t [SOUND/DISP SET] t [VF B.LIGHT]
(str. 75).
Aby na przemian wyświetlać i ukrywać
wskaźniki ekranowe (kod czasowy itp.),
naciskaj przycisk DISP/BATT INFO.
b Uwagi
• Uważać, aby przy otwieraniu lub regulowaniu
panelu LCD nie nacisnąć przypadkowo
przycisków znajdujących się pod ekranem LCD.
31
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\03GET.fm
Krok 5: nastawianie daty i godziny
Używając kamery po raz pierwszy, należy
nastawić datę i godzinę. Jeśli data i godzina
nie zostaną nastawione, przy każdym
włączeniu kamery i po każdej zmianie
położenia przełącznika POWER będzie się
pojawiał ekran [CLOCK SET].
2 Dotknij przycisku
(SETTINGS).
b Uwagi
• Jeśli kamera nie będzie używana przez mniej
więcej 4 miesiące, wyładuje się wewnętrzny
akumulator kamery, co spowoduje skasowanie
ustawień daty i godziny. Trzeba wtedy
naładować wewnętrzny akumulator kamery
(str. 122) i ponownie nastawić datę i godzinę.
(HOME) B
Przełącznik
POWER
3 Przyciskami v/V wyświetl wariant
[CLOCK/
dotknij.
LANG], po czym go
(HOME) A
4 Dotknij przycisku [CLOCK SET].
W przypadku pierwszej regulacji zegara
przejdź do czynności 5.
5 Przyciskami v/V wskaż żądaną
1 Naciśnij przycisk
(HOME) A
(lub B), aby wyświetlić menu
HOME.
strefę geograficzną, po czym
dotknij przycisku [NEXT].
6 Wybierz ustawienie parametru
[SUMMERTIME] (czas letni), po
czym dotknij przycisku [NEXT].
7 Przyciskami v/V nastaw parametr
[Y] (rok).
32
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\03GET.fm
8 Przyciskami b/B wskaż parametr
[M], po czym nastaw miesiąc.
9 W ten sam sposób nastaw
Czynnoœci wstêpne
parametr [D] (dzień), godzinę
i minuty, po czym dotknij
przycisku [NEXT].
10Upewnij się, że zegar jest
właściwie nastawiony, i dotknij
przycisku
.
Zegar rozpocznie pracę.
Można nastawić dowolny rok do 2037
włącznie.
z Wskazówki
• Data i godzina nie pojawiają się w czasie
nagrywania, ale są automatycznie zapisywane
na dysku twardym i można je wyświetlić
w czasie odtwarzania (informacje o parametrze
[DATA CODE] – patrz strona 74).
• Informacje o strefach czasowych na świecie –
patrz strona 114.
33
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\04BAS1.fm
Zdjêcia
Nagrywanie obrazu
(HOME) D
(HOME) C
PHOTO
Przykrywka obiektywu
Otwiera się odpowiednio do
trybu wybranego
przełącznikiem POWER.
START/STOP B
Przełącznik POWER
START/STOP A
Lampka
ACCESS
(dysk twardy)
b Uwagi
• Jeśli mimo zakończenia nagrywania pali się albo
miga lampka ACCESS, oznacza to, że nie
zakończył się jeszcze zapis danych na dysk
twardy lub kartę „Memory Stick Duo”. Chronić
kamerę przed uderzeniem i wibracją. Nie
odłączać zasilacza sieciowego.
Mocowanie paska na d³oñ
Wk³adanie karty „Memory Stick
Duo”
Otwórz panel LCD. Wsuń kartę „Memory
Stick Duo” właściwą stroną do gniazda
„Memory Stick Duo”, tak aby rozległ się
lekki trzask.
Lampka dostępu
(„Memory Stick Duo”)
34
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\04BAS1.fm
Nagrywanie filmów
Przesuwając przełącznik POWER w kierunku wskazywanym
przez strzałkę, włącz lampkę
(filmu).
Jeśli przełącznik POWER znajduje się w położeniu OFF
(CHG), to w celu przesunięcia go w kierunku
wskazywanym przez strzałkę trzeba przytrzymać zielony
przycisk.
Zdjêcia
Naciśnij przycisk START/STOP A (lub B).
[REC]
[STBY]
Aby zatrzymać nagrywanie, ponownie naciśnij przycisk START/STOP.
b Uwagi
• Nie jest możliwe nagrywanie filmu na karcie „Memory Stick Duo”.
Zapisywanie fotografii o dużej rozdzielczości w czasie nagrywania filmu (Dual
Rec)
t Patrz strona 39.
Wybieranie trybu nagrywania filmu przyciskiem
1 Kiedy kamera jest włączona, naciśnij przycisk
2 Dotknij w menu HOME przycisku
(HOME)
(HOME) C (lub D).
(CAMERA).
3 Dotknij przycisku [MOVIE].
35
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\04BAS1.fm
Nagrywanie obrazu (cd.)
Nagrywanie fotografii
Przy standardowych ustawieniach kamery fotografie są zapisywane na dysku twardym. Aby
zapisywać fotografie na karcie „Memory Stick Duo”, zmień nośnik nagrań (str. 37).
Przesuwając przełącznik POWER w kierunku wskazywanym
przez strzałkę, włącz lampkę
(fotografii).
Jeśli przełącznik POWER znajduje się w położeniu OFF
(CHG), to w celu przesunięcia go w kierunku
wskazywanym przez strzałkę trzeba przytrzymać zielony
przycisk.
Lekko naciśnij i przytrzymaj przycisk PHOTO, aby nastawić
ostrość (A), po czym do końca wciśnij przycisk (B).
Liczba obrazów, które można zapisać
Piknięcie
Klik
Miga b Zapala się
Rozlegnie się dźwięk migawki. Obraz jest zapisany, kiedy zniknie wskaźnik
Wybieranie trybu nagrywania fotografii przyciskiem
1 Kiedy kamera jest włączona, naciśnij przycisk
2 Dotknij w menu HOME przycisku
.
(HOME)
(HOME) C (lub D).
(CAMERA).
3 Dotknij przycisku [PHOTO].
36
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\05BAS2.fm
Zdjêcia
Nagrywanie obrazu
Zmienianie miejsca zapisu fotografii
Przed naciśnięciem przycisku PHOTO
wybierz nośnik w następujący sposób:
1 Dotknij przycisku
(OPTION) t
zakładki
t przycisku [STILL
MEDIA].
Używając dźwigni zoomu lub
umieszczonych pod ekranem LCD
przycisków zoomu, można powiększyć
obraz od około 1,1 raza do 10 razy
w stosunku do pierwotnej wielkości.
Zdjêcia
2 Wskaż nośnik, na który chcesz
nagrywać fotografie, po czym dotknij
przycisku
.
Kamera powróci do trybu gotowości do
nagrywania. Jeśli wybierzesz wariant
[MEMORY STICK], na ekranie pojawi
się wskaźnik
.
U¿ycie zoomu
Szersze pole widzenia:
(obiektyw szerokokątny)
Liczba obrazów, które można zapisać
Zbliżenie: (teleobiektyw)
Wyjmowanie karty „Memory Stick
Duo”
Otwórz panel LCD i lekko wciśnij kartę
„Memory Stick Duo”.
b Uwagi
• Przy wkładaniu i wyjmowaniu karty „Memory
Stick Duo” należy uważać, aby karta nie
wyskoczyła i nie upadła.
z Wskazówki
• Liczba możliwych do nagrania obrazów zależy
od jakości i wielkości obrazu. Szczegóły – patrz
strona 72.
Lekko przesuń dźwignię zoomu, aby zoom
zmieniał się powoli. Przesuń ją mocniej,
aby przyspieszyć zmianę zoomu.
b Uwagi
• Nie zdejmować palca z dźwigni zoomu. Zdjęcie
palca z dźwigni może spowodować nagranie
odgłosu użycia dźwigni zoomu.
• Nie można zmieniać szybkości zoomu
przyciskami zoomu pod ekranem LCD.
• Minimalna odległość między kamerą
a obiektem wymagana do uzyskania stabilnej
ostrości wynosi około 1 cm dla obiektywu
szerokokątnego i około 80 cm dla
teleobiektywu.
z Wskazówki
• Chcąc uzyskać zoom przekraczający 10×,
można użyć funkcji [DIGITAL ZOOM]
(str. 69).
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
37
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\05BAS2.fm
Nagrywanie obrazu (cd.)
Nagrywanie bardziej intensywnego dŸwiêku (5.1 kana³ów
dŸwiêku przestrzennego)
Dźwięk rejestrowany przez wbudowany
mikrofon 4-kanałowy jest przekształcany
na 5.1 kanałów dźwięku przestrzennego
i nagrywany.
Stopka aktywnego
interfejsu
Wbudowany
mikrofon
4-kanałowy
Nagrywanie z użyciem mikrofonu
bezprzewodowego
Jeśli do stopki aktywnego interfejsu
(str. 129) zostanie podłączony mikrofon
bezprzewodowy (wyposażenie
dodatkowe*), będzie można nagrywać
dźwięk z większej odległości.
Tak dźwięk jest nagrywany jako przedni
kanał centralny w dźwięku przestrzennym
złożonym z 5.1 kanałów, po zmiksowaniu
z dźwiękiem zarejestrowanym przez
wbudowany mikrofon 4-kanałowy. Przy
odtwarzaniu filmu w urządzeniu obsługującym 5.1 kanałów dźwięku przestrzennego
będzie można uzyskać realistyczny dźwięk.
Szczegółów należy szukać w instrukcji
obsługi mikrofonu bezprzewodowego.
* Mikrofon bezprzewodowy nie jest oferowany
w pewnych krajach i regionach.
U¿ycie lampy b³yskowej
System Dolby Digital 5.1 Creator
w kamerze umożliwia nagrywanie
5.1 kanałów dźwięku przestrzennego. Przy
odtwarzaniu filmu w urządzeniu obsługującym 5.1 kanałów dźwięku przestrzennego
będzie można uzyskać realistyczny dźwięk.
Lampa błyskowa
Dolby Digital 5.1 Creator, dźwięk przestrzenny
5.1 kanałów
Słowniczek (str. 136)
Lampka ładowania
lampy błyskowej
b Uwagi
• Przy odtwarzaniu w kamerze dźwięk
przestrzenny 5.1 kanałów jest redukowany do
dwóch kanałów.
• Do odtwarzania 5.1 kanałów dźwięku przestrzennego nagranych z obrazem w formacie
HD potrzebne jest urządzenie AVCHD obsługujące 5.1 kanałów dźwięku przestrzennego.
• Dostarczone oprogramowanie pozwala na
nagrywanie płyt z filmami nakręconymi kamerą.
Odtwarzając takie płyty w urządzeniu
obsługującym 5.1 kanałów dźwięku
przestrzennego, będzie można uzyskać
realistyczny dźwięk.
• Podczas nagrywania lub odtwarzania w trybie
5.1 kanałów na ekranie widać wskaźnik
.
Naciskając przycisk (lampy błyskowej),
wybierz odpowiednie ustawienie.
Brak wskazania (tryb automatyczny):
automatyczne wyzwalanie lampy przy
niedostatecznej jasności w otoczeniu.
r
(wymuszona praca lampy): lampa
błyska zawsze, bez względu na jasność
otoczenia.
r
(lampa wyłączona): zapis obrazu bez
użycia lampy błyskowej.
b Uwagi
• Zalecana odległość od obiektu przy korzystaniu
z wbudowanej lampy błyskowej wynosi od 0,5
do 2,5 m.
38
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\05BAS2.fm
• Przed użyciem lampy błyskowej należy usunąć
kurz z jej powierzchni. Jeśli kurz zasłania
światło lub zmienia barwę światła z lampy
błyskowej, lampa może działać niewłaściwie.
• Podczas ładowania lampy błyskowej miga
wskaźnik ładowania. Po zakończeniu ładowania
lampy wskaźnik zapala się na stałe.
• Jeśli lampa jest używana w jasnym miejscu, na
przykład podczas zdjęć pod światło, jej
działanie może być mało skuteczne.
• Lampa błyskowa nie działa po założeniu
konwertera (wyposażenie dodatkowe) lub filtra
(wyposażenie dodatkowe).
3 Aby zatrzymać filmowanie, naciśnij
przycisk START/STOP.
Wykonane fotografie pojawią się kolejno
i zostaną zapisane. Obraz jest zapisany,
kiedy zniknie wskaźnik
.
b Uwagi
• Nie wyjmować karty „Memory Stick Duo” aż
do zakończenia nagrywania i zapisu fotografii
na karcie „Memory Stick Duo”.
• W trybie Dual Rec nie można używać lampy
błyskowej.
z Wskazówki
• Do zmieniania siły błysku lampy błyskowej
służy parametr [FLASH LEVEL] (str. 73). Na
uniknięcie efektu czerwonych oczu pozwala
parametr [REDEYE REDUC] (str. 73).
Zapisywanie fotografii
o wysokiej jakoœci w czasie
nagrywania filmu (Dual Rec)
Kiedy trwa nagrywanie filmu na dysku
twardym, można wykonywać fotografie
o wysokiej jakości.
• Kiedy przełącznikiem POWER wybrany jest
tryb
(filmu), fotografie mają wielkość
2.3M (16:9) lub 1.7M (4:3).
• W trybie gotowości do nagrywania fotografie
wykonuje się tak jak wówczas, gdy przełącznikiem POWER wybrany jest tryb
(fotografii). Wtedy można też użyć lampy błyskowej.
Zdjêcia
z Wskazówki
Nagrywanie w ciemnych
miejscach (NightShot)
Port podczerwieni
1 Naciśnij przycisk START/STOP, aby
rozpocząć filmowanie.
2 Do końca wciśnij przycisk PHOTO.
Podczas filmowania jednego ujęcia można
zapisać maksymalnie 3 fotografie.
Pomarańczowe
pola wskazują
liczbę zapisanych
fotografii. Po
zapisie kolor pola
zmienia się na
pomarańczowy.
Przestaw przełącznik NIGHTSHOT w położenie ON. (Pojawi się wskaźnik
.)
b Uwagi
• Funkcje NightShot i Super NightShot
wykorzystują promienie podczerwone. Nie
należy więc zasłaniać promiennika
podczerwieni palcami ani innymi przedmiotami.
Jeśli jest zainstalowany konwerter (wyposażenie
dodatkowe), to należy go zdjąć.
• W razie problemów z automatyką ostrości
nastaw ostrość ręcznie ([FOCUS], str. 80).
• Nie należy używać funkcji NightShot i Super
NightShot w jasnych miejscach. Grozi to
awarią.
39
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\05BAS2.fm
Nagrywanie obrazu (cd.)
z Wskazówki
• Aby uzyskać jaśniejszy obraz, użyj funkcji
Super NightShot (str. 83). Aby uzyskać
możliwie wierną kolorystykę nagrywanego
obrazu, użyj funkcji długiej ekspozycji
w kolorze (Color Slow Shutter) (str. 83).
Korygowanie ekspozycji
obiektów oœwietlonych od ty³u
(kompensacja œwiat³a w tle)
Nagrywanie szybkiej akcji
w celu jej odtworzenia
w zwolnionym tempie (SMTH
SLW REC)
Szybko poruszający się obiekt lub szybką
akcję, których nie dałoby się uchwycić przy
normalnym filmowaniu, można przez mniej
więcej 3 sekundy nagrywać w sposób
umożliwiający płynne odtworzenie
nagrania w zwolnionym tempie.
Funkcja ta pozwala na sfilmowanie
wymachu w golfie, serwisu w tenisie itp.
(HOME) B
Aby skorygować ekspozycję obiektu
oświetlonego od tyłu, naciśnij przycisk
BACK LIGHT w celu wyświetlenia
wskaźnika .. Aby wyłączyć tę funkcję,
ponownie naciśnij przycisk BACK LIGHT.
Nagrywanie w trybie lustra
Otwórz panel LCD pod kątem prostym
w stosunku do kamery (1), po czym obróć
go o kąt 180 stopni w stronę obiektywu
(2).
z Wskazówki
• Na ekranie LCD będzie widoczny obraz
w lustrzanym odbiciu, ale kamera nagra
normalny obraz.
(HOME) A
1 Włącz kamerę, przesuwając przełącznik
POWER.
2 Naciśnij przycisk
(HOME) A (lub
B), aby wyświetlić menu HOME.
3 Dotknij przycisku
(CAMERA).
4 Dotknij przycisku [SMTH SLW REC].
5 Naciśnij przycisk START/STOP.
Przez mniej więcej 3 sekundy nagrywany
będzie film przeznaczony do odtworzenia
jako 12-sekundowy film w zwolnionym
tempie.
Nagrywanie jest zakończone, gdy zniknie
napis [Recording···].
Aby przerwać płynne nagrywanie
w zwolnionym tempie, dotknij przycisku
.
40
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\05BAS2.fm
Wybieranie punktu pocz¹tkowego
Standardowym ustawieniem jest [3sec
AFTER].
1 Dotknij przycisku
(OPTION) na
ekranie [SMTH SLW REC].
2 Dotknij przycisku
.
3 Dotknij przycisku [TIMING].
Wybierz żądany punkt początkowy
nagrywanego fragmentu.
2 Obracając pierścień sterujący kamery,
nastaw żądaną ostrość.
Parametry, które mo¿na przypisaæ do
pierœcienia steruj¹cego
– [FOCUS] (str. 80)
– [EXPOSURE] (str. 81)
– [AE SHIFT] (str. 68)
– [WB SHIFT] (str. 69)
Przypisywanie parametru z menu do
pierœcienia steruj¹cego
Zdjêcia
[3sec AFTER]
1 Na kilka sekund naciśnij przycisk
MANUAL.
Pojawi się ekran [RING SETTING].
[3sec BEFORE]
b Uwagi
• Nie można nagrywać dźwięku.
Rêczne zmienianie ustawieñ
obrazu pierœcieniem steruj¹cym
Do pierścienia sterującego można przypisać
jeden często zmieniany parametr z menu.
Ponieważ przy standardowych
ustawieniach kamery pierścień sterujący
reguluje ostrość, poniżej opisano użycie
pierścienia do regulacji ostrości.
Pierścień sterujący kamery
2 Obracając pierścień sterujący kamery,
wskaż żądany parametr.
3 Naciśnij przycisk MANUAL.
z Wskazówki
• Parametr przypisany do pierścienia sterującego
pełni tę samą funkcję co jego odpowiednik
w menu.
• Jeśli w czasie ręcznej regulacji parametru
wybierzesz wariant [RESET], ustawienia
wszystkich ręcznie nastawionych parametrów
zmienią się na domyślne.
• Przypisania parametru z menu do pierścienia
sterującego można też dokonać przy użyciu
menu HOME, dotykając przycisków
(SETTINGS) t [MOVIE SETTINGS]/
[PHOTO SETTINGS] t [RING SETTING]
(str. 71).
1 Naciśnij przycisk MANUAL, aby włączyć
tryb ręcznej regulacji.
Naciskanie przycisku MANUAL przełącza
tryb regulacji między ręcznym
a automatycznym.
41
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\06BAS3.fm
Odtwarzanie
Wyœwietlanie nagrañ
Przykrywka obiektywu
Zamyka się po wybraniu trybu
VIEW IMAGES.
Przełącznik POWER
(HOME) D
(HOME) C
(VIEW IMAGES) B
(VIEW IMAGES) A
Włącz kamerę, przesuwając przełącznik POWER.
Naciśnij przycisk
(VIEW IMAGES) A (lub B).
Na ekranie LCD pojawi się ekran indeksu wizualnego. (Miniatury mogą się pojawiać
z pewnym opóźnieniem.)
Pojawia się na ostatnio dokonanym / odtwarzanym nagraniu z obecnej zakładki
(w przypadku fotografii z karty „Memory Stick Duo” pojawia się symbol B).
Powoduje powrót na
ekran nagrywania
Wyszukiwanie
nagrań na
podstawie dat
Poprzednich
12 nagrań
Następnych
12 nagrań
(OPTION)
Powoduje powrót na
ekran nagrywania
1
: wyświetlanie filmów w formacie
HD (wysokiej rozdzielczości).
3
: wyświetlanie fotografii z dysku
twardego.
2
: wyświetlanie filmów w formacie
SD (standardowej rozdzielczości).
4
: wyświetlanie fotografii z karty
„Memory Stick Duo”.
42
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\06BAS3.fm
Odtwarzanie filmów
Dotknij na ekranie indeksu wizualnego zakładki
a następnie żądanego filmu.
lub
,
Odtwarzanie / pauza
Powrót (na ekran
indeksu wizualnego)
Początek sceny /
poprzednia scena
(OPTION)
Wyszukiwanie w tył / w przód
Odtwarzanie
Zatrzymywanie
(przejście na indeksu
wizualnego)
Następna scena
Aby odtwarzaæ film w zwolnionym tempie
Włącz pauzę w odtwarzaniu i dotknij przycisku
/
.
Regulacja g³oœnoœci
Dotknij przycisku
(OPTION) t zakładki
głośność przyciskami
/
.
t przycisku [VOLUME], po czym nastaw
z Wskazówki
• Pierwsze dotknięcie przycisku
/
powoduje, że wyszukiwanie w tył / w przód odbywa się
z prędkością około 5 razy większą od normalnej, drugie – z prędkością około 10 razy większą, trzecie –
30 razy większą, a czwarte – 60 razy większą.
• Ostatnio odtwarzany film jest wyróżniany symbolem i. Po dotknięciu takiego filmu odtwarzanie
rozpocznie się od miejsca, w którym poprzednio zostało zatrzymane.
43
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\06BAS3.fm
Wyœwietlanie nagrañ (cd.)
Wyœwietlanie fotografii
Dotknij na ekranie indeksu wizualnego zakładki
a następnie żądanej fotografii.
lub
,
Powrót (na ekran
indeksu wizualnego)
Pokaz slajdów
(str. 45)
Przejście na ekran
indeksu wizualnego
(OPTION)
Poprzednia / następna
Wybieranie trybu odtwarzania przyciskiem
(HOME)
1 Kiedy kamera jest włączona, naciśnij przycisk
(HOME) C (lub D).
2 Dotknij w menu HOME przycisku
(VIEW IMAGES).
3 Dotknij przycisku [VISUAL INDEX].
44
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\07BAS4.fm
Odtwarzanie
Powiêkszanie wyœwietlanego
obrazu
Wyœwietlanie serii fotografii
(pokaz slajdów)
Można powiększać fotografie od około
1,1 raza do 5 razy w stosunku do pierwotnej
wielkości.
Współczynnik powiększenia można
zmieniać dźwignią zoomu lub przyciskami
zoomu pod ekranem LCD.
2 Powiększ obraz, zwiększając zoom
w stronę T (teleobiektyw).
Na ekranie pojawi się ramka.
3 Dotknij na ekranie miejsca, które ma się
pojawić na środku wyświetlanej ramki.
4 Nastaw żądane powiększenie, regulując
zoom w stronę W (szeroki kąt) / T
(teleobiektyw).
z Wskazówki
Odtwarzanie
1 Wyświetl fotografię, którą chcesz
powiększyć.
Dotknij przycisku
na ekranie
wyświetlania fotografii.
Pokaz slajdów rozpocznie się od
wybranego obrazu.
Aby zatrzymać pokaz, dotknij przycisku
. Ponownie dotknij przycisku
,
aby wznowić pokaz.
• Parametr [SLIDE SHOW SET] w menu
(OPTION) umożliwia wybór trybu ciągłego
wyświetlania pokazu. Standardowym
ustawieniem jest [ON] (ciągłe wyświetlanie).
b Uwagi
• Podczas pokazu slajdów nie działa funkcja
powiększania wyświetlanego obrazu.
Aby wyłączyć tę funkcję, dotknij przycisku
.
b Uwagi
• Nie można zmieniać szybkości zoomu
przyciskami zoomu pod ekranem LCD.
45
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\07BAS4.fm
Wyœwietlanie nagrania na telewizorze
Sposób podłączania i jakość wyświetlanego
obrazu zależą od użytego telewizora
i gniazd.
Jako źródła zasilania należy użyć dostarczonego zasilacza sieciowego (str. 26).
Należy się ponadto zapoznać z instrukcją
obsługi podłączanego urządzenia.
Przebieg operacji
W razie wątpliwości co do właściwego
sposobu podłączenia telewizora, można
skorzystać z ekranu [TV CONNECT
Guide] wyświetlanego na ekranie LCD.
Wybieranie najlepszego
po³¹czenia – ekran TV CONNECT
Guide
Kamera może doradzić najlepszy sposób
podłączenia telewizora.
1 Włącz kamerę i naciśnij przycisk
(HOME).
2 Dotknij przycisku
(SELECT
DEVICES).
Wybierz w telewizorze wejście
odpowiadające użytemu złączu.
Szczegółów szukaj w instrukcji obsługi
telewizora.
r
Korzystając z ekranu [TV
CONNECT Guide], podłącz kamerę
do telewizora.
r
Wybierz w kamerze odpowiednie
ustawienia (strona 47).
3 Dotknij przycisku [TV CONNECT
Guide].
4 Dotknij na ekranie właściwego
przycisku.
Gniazda na kamerze
Otwórz osłonę gniazd i podłącz przewód.
W tym samym czasie możesz
odpowiednio połączyć kamerę
z telewizorem.
46
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\07BAS4.fm
Pod³¹czanie do telewizora o wysokiej rozdzielczoœci
Nagrania w formacie HD (wysokiej rozdzielczości) będą wyświetlane w jakości HD.
Nagrania w formacie SD (standardowej rozdzielczości) będą wyświetlane w jakości SD.
Gniazda wejściowe w telewizorze
t (str. 48)
Przewód
Telewizor
: Przepływ sygnału
Typ
Kamera
Komponentowy przewód
wideo (dostarczony)
(Zielony) Y
Odtwarzanie
t (str. 47)
Ustawienie w menu HOME
(SETTINGS) t
[OUTPUT SETTINGS]
t [COMPONENT] t
[1080i/576i] (str. 76)
(Niebieski)
(Czerwony)
Przewód połączeniowy A/V
(dostarczony)
(Czerwony)
(Biały)
(Żółty)
b Uwagi
• Do reprodukcji sygnałów audio potrzebny jest także przewód połączeniowy A/V. Podłącz biały
i czerwony wtyk przewodu połączeniowego A/V do gniazda wejścia audio telewizora.
47
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\07BAS4.fm
Wyœwietlanie nagrania na telewizorze (cd.)
: Przepływ sygnału
Typ
Kamera
Przewód
Telewizor
Ustawienie w menu HOME
Przewód HDMI
b Uwagi
• Użyj przewodu HDMI z logo HDMI.
• Jeśli obraz zawiera sygnał ochrony przed kopiowaniem, nie jest możliwa jego reprodukcja przez gniazdo
HDMI OUT.
• Po wykonaniu połączenia w ten sposób niektóre telewizory mogą działać niewłaściwie (np. nie będzie
obrazu albo dźwięku).
• Nie należy łączyć przewodem HDMI gniazda HDMI OUT kamery z gniazdem HDMI OUT zewnętrznego
urządzenia. Grozi to awarią.
48
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\07BAS4.fm
Pod³¹czanie do telewizora 16:9 (panoramicznego) lub 4:3, który nie
obs³uguje standardu HD
Nagrania w formacie HD (wysokiej rozdzielczości) są zamieniane na format SD
(standardowej rozdzielczości) i odtwarzane. Nagrania w formacie SD (standardowej
rozdzielczości) będą wyświetlane w jakości SD.
Gniazda wejściowe w telewizorze
t (str. 50)
t (str. 50)
Odtwarzanie
t (str. 50)
Wybieranie wspó³czynnika kszta³tu obrazu w³aœciwego dla pod³¹czonego
telewizora (16:9/4:3)
W zależności od podłączonego telewizora, zmień ustawienie parametru [TV TYPE] na [16:9]
lub [4:3] (str. 76).
b Uwagi
• Jeśli film nagrywany w formacie SD (standardowej rozdzielczości) ma być odtwarzany na telewizorze
4:3, który nie obsługuje sygnału 16:9, to przed filmowaniem należy wyświetlić menu HOME, po czym
wybrać kolejno warianty
(SETTINGS) t [MOVIE SETTINGS] t [WIDE SELECT] t [4:3]
(str. 69).
49
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\07BAS4.fm
Wyœwietlanie nagrania na telewizorze (cd.)
: Przepływ sygnału
Typ
Kamera
Przewód
Telewizor
Komponentowy przewód
wideo (dostarczony)
(Zielony) Y
Ustawienie w menu HOME
(SETTINGS) t
[OUTPUT SETTINGS]
t [COMPONENT] t
[576i] (str. 76)
(Niebieski)
(Czerwony)
Przewód połączeniowy A/V
(dostarczony)
(Czerwony)
(SETTINGS) t
[OUTPUT SETTINGS]
t [TV TYPE] t [16:9]/
[4:3] (str. 76)
(Biały)
(Żółty)
b Uwagi
• Do reprodukcji sygnałów audio potrzebny jest także przewód połączeniowy A/V. Podłącz biały
i czerwony wtyk przewodu połączeniowego A/V do gniazda wejścia audio telewizora.
Przewód połączeniowy A/V
z wtykiem S VIDEO
(SETTINGS) t
[OUTPUT SETTINGS]
t [TV TYPE] t [16:9]/
[4:3] (str. 76)
(Czerwony)
(Biały)
(Żółty)
b Uwagi
• Jeśli do połączenia zostanie użyty tylko wtyk S VIDEO (kanał S VIDEO), nie są reprodukowane sygnały
fonii. Aby reprodukować sygnał dźwiękowy, oprócz wtyku S VIDEO należy podłączyć do gniazd wejścia
audio telewizora biały i czerwony wtyk przewodu połączeniowego A/V.
• To połączenie zapewnia wyższą rozdzielczość obrazu niż połączenie z użyciem przewodu
połączeniowego A/V (typ
).
Przewód połączeniowy A/V
(dostarczony)
(Czerwony)
(Biały)
(Żółty)
(SETTINGS) t
[OUTPUT SETTINGS]
t [TV TYPE] t [16:9]/
[4:3] (str. 76)
50
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\07BAS4.fm
Pod³¹czanie do telewizora za poœrednictwem magnetowidu
Używając przewodu połączeniowego A/V, podłącz kamerę do wejścia LINE IN
magnetowidu. Wybierz w magnetowidzie wejście LINE (VIDEO 1, VIDEO 2 itp.).
Jeœli u¿ywany telewizor jest monofoniczny (ma tylko jedno gniazdo wejœcia audio)
Podłącz żółty wtyk przewodu połączeniowego A/V do gniazda wejścia wideo, a wtyk biały
(lewego kanału) albo czerwony (prawego kanału) do gniazda wejścia audio telewizora albo
magnetowidu. Aby odtwarzać dźwięk w trybie monofonicznym, użyj odpowiedniego
przewodu połączeniowego.
Jeœli telewizor lub magnetowid ma 21-stykowe z³¹cze (EUROZ£¥CZE)
Aby wyświetlić odtwarzany obraz, użyj 21-stykowej przejściówki (wyposażenie dodatkowe).
b Uwagi
z Wskazówki
• Jeśli kamera jest podłączona do telewizora za pomocą więcej niż jednego przewodu służącego do
reprodukcji obrazu, to wyjściowe sygnały mają następujące priorytety:
HDMI t komponentowy sygnał wideo t S VIDEO t audio/wideo.
• Interfejs HDMI (High Definition Multimedia Interface) umożliwia przesyłanie zarówno sygnałów wizji,
jak i fonii. Gniazdo HDMI OUT reprodukuje obraz o wysokiej jakości i cyfrowy dźwięk.
Odtwarzanie
• Jeśli do reprodukcji obrazu służy przewód połączeniowy A/V, reprodukowany obraz ma jakość SD
(standardową rozdzielczość).
51
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\07BAS4.fm
Zapisywanie nagrañ
Nagrania są zapisywane na wewnętrznym dysku twardym kamery. Ze względu na ograniczoną
pojemność tego dysku, należy zapisywać dane o obrazie na zewnętrzny nośnik, taki jak płyta
DVD-R albo komputer.
Zapisu nagrań z kamery można dokonać w opisany tu sposób.
Zapisywanie nagrañ z u¿yciem komputera
Używając oprogramowania z dostarczonego dysku CD-ROM, można zachować niezmienioną
jakość obrazu nawet przy zapisie nagrania na płycie.
W razie potrzeby, zapisany w komputerze film w formacie HD można z powrotem przesłać do
kamery.
Nagrywanie p³yt przez naciœniêcie jednego przycisku
(funkcja One Touch Disc Burn)
Można w prosty sposób zapisać nagrania z kamery na płycie. Rodzaj
danych, które mają być nagrane na płycie, można wybrać w menu
HOME (str. 78).
Zapisywanie nagrañ w komputerze
(funkcja Easy PC Back-up)
Nagrania z kamery można zapisać na dysku twardym komputera.
Tworzenie p³yty z wybranymi nagraniami
Można zapisać na płycie nagrania skopiowane do komputera. Można
też poddawać nagrania edycji.
Patrz instrukcja „Pierwsze kroki” na dostarczonym
dysku CD-ROM.
Zapisywanie nagrañ przez pod³¹czenie kamery do innego urz¹dzenia
Kopiowanie na magnetowid,
nagrywarkê DVD lub nagrywarkê z dyskiem twardym
Patrz podrozdział
„Kopiowanie na
magnetowid, nagrywarkę
DVD lub nagrywarkę
z dyskiem twardym” na
stronie 60.
52
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\08ADV1.fm
Edycja
Kategoria
(OTHERS)
Kasowanie nagrañ
Ta kategoria umożliwia edycję nagrań na
dysku twardym lub karcie „Memory Stick
Duo”.
Kategoria
(OTHERS)
Lista wariantów
EDIT
Umożliwia edycję nagrań na dysku
twardym lub karcie „Memory Stick Duo”
(str. 53, 54).
Kasowanie nagrañ z dysku
twardego
Można kasować nagrania z dysku twardego
kamery, zwalniając w ten sposób miejsce na
nowe nagrania.
Sprawdzenie ilości miejsca na dysku
kamery umożliwia wariant [
INFO]
(str. 65).
b Uwagi
• Ważne dane należy zapisywać na zewnętrznych
nośnikach (str. 52).
• Nie należy próbować usuwać plików z dysku
twardego kamery przy użyciu komputera.
1 Włącz kamerę, po czym naciśnij
przycisk
(HOME).
Umożliwia utworzenie i edycję playlisty
(str. 56).
2 Dotknij kolejno przycisków
Edycja
PLAYLIST EDIT
(OTHERS) t [EDIT].
PRINT
Umożliwia drukowanie fotografii na
podłączonej drukarce PictBridge (str. 61).
3 Dotknij przycisku [
DELETE].
4 W zależności od nagrania, które
chcesz skasować, dotknij
przycisku [
DELETE],
[
DELETE] lub [ DELETE].
53
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\08ADV1.fm
Kasowanie nagrañ (cd.)
5 Dotknij nagrania, które chcesz
skasować.
Kasowanie fotografii z karty
„Memory Stick Duo”
1 Włącz kamerę, po czym naciśnij
przycisk
Wybrana scena zostanie oznaczona
symbolem .Aby sprawdzić nagranie,
przytrzymaj je na ekranie LCD.
Aby sprawdzić nagranie, przytrzymaj je
na ekranie LCD.
Aby powrócić do poprzedniego ekranu,
dotknij przycisku
.
6 Dotknij kolejno przycisków
t [YES] t
.
(HOME).
2 Dotknij kolejno przycisków
(OTHERS) t [EDIT].
3 Dotknij przycisku [
DELETE].
4 Dotknij przycisku [
DELETE].
Równoczesne kasowanie wszystkich
nagrañ jednego typu (z jednej
zak³adki)
Podczas wykonywania czynności 4 dotknij
kolejno przycisków [
DELETE ALL]/
[
DELETE ALL]/[ DELETE ALL]
t [YES] t [YES] t
.
b Uwagi
• Skasowanych nagrań nie można odzyskać.
• Jeśli kasowany film jest umieszczony na
playliście (str. 56), zostanie usunięty także
z playlisty.
• Chcąc skasować z dysku wszystkie nagrania
i odzyskać całą jego pojemność, należy
sformatować dysk (str. 64).
z Wskazówki
• Można wybrać maksymalnie 100 nagrań.
• Można skasować aktualnie wyświetlane
nagranie. W tym celu należy wybrać z menu
(OPTION) wariant [DELETE].
54
5 Dotknij fotografii, którą chcesz
skasować.
Wybrana fotografia zostanie oznaczona
symbolem .
Przytrzymaj naciśniętą fotografię na
ekranie LCD, aby potwierdzić jej
wybór.
Aby powrócić do poprzedniego ekranu,
dotknij przycisku
.
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\08ADV1.fm
Kopiowanie fotografii
6 Dotknij kolejno przycisków
t [YES] t
.
Kasowanie wszystkich fotografii
z karty „Memory Stick Duo”
Podczas wykonywania czynności 4 dotknij
kolejno przycisków [ DELETE ALL] t
[YES] t [YES] t
.
Można kopiować fotografie z dysku
twardego na kartę „Memory Stick Duo”.
Najpierw należy włożyć do kamery kartę
„Memory Stick Duo”.
1 Włącz kamerę, po czym naciśnij
przycisk
2 Dotknij kolejno przycisków
(OTHERS) t [EDIT].
b Uwagi
• Skasowanych fotografii nie można odzyskać.
• Fotografii nie można skasować, gdy karta
„Memory Stick Duo” jest wyposażona
w przełącznik ochrony przed zapisem
i przełącznik ten znajduje się w położeniu
ochrony (str. 117) lub gdy wybrany obraz jest
objęty ochroną.
3 Dotknij przycisku
[
t
COPY].
4 Dotknij fotografii, którą chcesz
skopiować.
Edycja
z Wskazówki
(HOME).
• Można wybrać maksymalnie 100 fotografii.
• Można skasować aktualnie wyświetlaną
fotografię. W tym celu należy wybrać z menu
(OPTION) wariant [DELETE].
• Chcąc skasować z karty „Memory Stick Duo”
wszystkie nagrania, należy sformatować kartę
(str. 64).
Wybrana fotografia zostanie oznaczona
symbolem .
Aby sprawdzić nagranie, przytrzymaj je
na ekranie LCD.
Aby powrócić do poprzedniego ekranu,
dotknij przycisku
.
5 Dotknij przycisków
t [YES].
Rozpocznie się kopiowanie.
6 Kiedy pojawi się komunikat
[Completed.], dotknij przycisku
.
55
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\08ADV1.fm
Kopiowanie fotografii (cd.)
Tworzenie playlisty
b Uwagi
Playlista to lista zawierająca miniatury wybranych filmów. Montaż i kasowanie scen
umieszczonych na playliście nie powoduje
zmiany oryginalnych nagrań na płycie.
• Do zasilania kamery należy użyć zasilacza
sieciowego. Zapobiegnie to wyczerpaniu się
źródła zasilania w trakcie kopiowania.
• Podczas kopiowania należy chronić kamerę
przed uderzeniem i wibracją. Nie odłączać
zasilacza sieciowego.
• Kopiowanie dużej liczby fotografii może zająć
dużo czasu.
• Nie można kopiować fotografii z karty
„Memory Stick Duo” na dysk twardy.
z Wskazówki
• Można wybrać maksymalnie 100 fotografii.
• Można skopiować aktualnie wyświetlaną
fotografię. W tym celu należy wybrać z menu
(OPTION) wariant [COPYt
].
Playlista
Słowniczek (str. 137)
b Uwagi
• Nagrania w formacie HD (wysokiej
rozdzielczości) i w formacie SD (standardowej
rozdzielczości) są umieszczane na osobnych
playlistach.
1 Włącz kamerę, po czym naciśnij
przycisk
(HOME).
2 Dotknij kolejno przycisków
(OTHERS) t [PLAYLIST
EDIT].
3 Dotknij przycisku [
[
ADD] lub
ADD].
4 Dotknij sceny, którą chcesz
dodać do playlisty.
.
Wybrana scena zostanie oznaczona
symbolem .
Aby sprawdzić nagranie, przytrzymaj je
na ekranie LCD.
Aby powrócić do poprzedniego ekranu,
dotknij przycisku
.
56
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\08ADV1.fm
5 Dotknij kolejno przycisków
t [YES] t
4 Dotknij sceny, od której chcesz
.
rozpocząć odtwarzanie.
Playlista zostanie odtworzona od
wybranej sceny do końca. Następnie
z powrotem pojawi się ekran playlisty.
b Uwagi
• Podczas montażu playlisty nie należy odłączać
od kamery akumulatora ani zasilacza sieciowego. Grozi to uszkodzeniem dysku twardego.
• Na playlistach nie można umieszczać fotografii.
z Wskazówki
przycisk
(HOME).
2 Dotknij kolejno przycisków
(OTHERS) t [PLAYLIST
EDIT].
3 Dotknij przycisku [
Odtwarzanie playlisty
[
1 Włącz kamerę, po czym naciśnij
przycisk
1 Włącz kamerę, po czym naciśnij
(HOME).
Edycja
• Na playliście można umieścić maksymalnie 999
filmów w formacie HD (wysokiej
rozdzielczości) i 99 filmów w formacie SD
(standardowej rozdzielczości).
• Można dodać do playlisty aktualnie
wyświetlany film. W tym celu należy wybrać
z menu
(OPTION) wariant [
ADD] lub
[
ADD].
• Używając dostarczonego oprogramowania,
można nagrać zawartość playlisty na płycie
(str. 86).
Usuwanie z playlisty zbêdnych
scen
ERASE] lub
ERASE].
4 Wskaż scenę, którą chcesz
usunąć z playlisty.
2 Dotknij kolejno przycisków
(VIEW IMAGES) t
[PLAYLIST].
Pojawi się ekran playlisty.
Wybrana scena zostanie oznaczona
symbolem .
Aby sprawdzić nagranie, przytrzymaj je
na ekranie LCD.
3 Dotykając zakładki
lub
wybierz rodzaj obrazu, który
chcesz odtwarzać.
Aby powrócić do poprzedniego ekranu,
dotknij przycisku
.
,
57
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\08ADV1.fm
Tworzenie playlisty (cd.)
5 Dotknij kolejno przycisków
t [YES] t
Aby powrócić do poprzedniego ekranu,
dotknij przycisku
.
.
5 Dotknij przycisku
Kasowanie z playlisty wszystkich scen
Podczas wykonywania czynności 3 dotknij
kolejno przycisków [
ERASE ALL] lub
[
ERASE ALL] t [YES] t [YES]
t
.
.
6 Przyciskami [T]/[t] wybierz
miejsce docelowe.
z Wskazówki
• Usunięcie sceny z playlisty nie powoduje
zmiany oryginału sceny.
Zmienianie kolejnoœci na
playliœcie
1 Włącz kamerę, po czym naciśnij
przycisk
(HOME).
2 Dotknij kolejno przycisków
(OTHERS) t [PLAYLIST
EDIT].
3 Dotknij przycisku [
[
MOVE] lub
Pasek miejsca docelowego
Aby sprawdzić nagranie, przytrzymaj je
na ekranie LCD.
7 Dotknij kolejno przycisków
t [YES] t
.
z Wskazówki
• W przypadku wybrania wielu scen, sceny są
przenoszone w takiej kolejności, w jakiej
występują na playliście.
MOVE].
4 Wskaż scenę, którą chcesz
przenieść.
Wybrana scena zostanie oznaczona
symbolem .
58
Aby sprawdzić nagranie, przytrzymaj je
na ekranie LCD.
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\09ADV2.fm
Kopiowanie / drukowanie
Kategoria
(SELECT DEVICES)
Ta kategoria umożliwia posługiwanie się
kamerą podłączoną do innych urządzeń.
Kopiowanie nagrañ
Można podłączyć kamerę do magnetowidu,
nagrywarki DVD, nagrywarki z dyskiem
twardym lub komputera i kopiować
nagrania.
Jakość kopiowanego obrazu (HD lub SD)
zależy od podłączonego urządzenia.
b Uwagi
• Nagrania dokonanego w trybie SD nie można
przekształcić na format HD (wysokiej
rozdzielczości).
Kategoria
(SELECT DEVICES)
Lista wariantów
COMPUTER
Służy do łączenia kamery z komputerem
(str. 86).
TV CONNECT Guide
Kamera doradza najlepszy sposób
podłączenia telewizora (str. 46).
Umożliwia drukowanie fotografii na
podłączonej drukarce PictBridge (str. 61).
Przy kopiowaniu nagrań na magnetowid,
nagrywarkę DVD lub nagrywarkę
z dyskiem twardym (str. 60):
JakoϾ obrazu
Ÿród³owego
JakoϾ obrazu
w kopii
HD
t
SD
SD
t
SD
Jakoœæ nagrañ kopiowanych do
komputera
W komputerze musi być zainstalowany
program „Picture Motion Browser” z dysku
CD-ROM (dostarczonego) (str. 88).
Nagrywanie p³yt jednym przyciskiem
(funkcja One Touch Disc Burn)
JakoϾ obrazu
Ÿród³owego
Kopiowanie / drukowanie
PRINTER
Jakoœæ nagrañ kopiowanych na
inne urz¹dzenie
JakoϾ obrazu na
tworzonej p³ycie
HD
t
HD
SD
t
SD
Tworzenie p³yty z nagraniami
zmontowanymi w komputerze
JakoϾ obrazu
Ÿród³owego
JakoϾ obrazu na
tworzonej p³ycie
HD
t
HD albo SD
SD
t
SD
HD: wysoka rozdzielczość
SD: standardowa rozdzielczość
59
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\09ADV2.fm
Kopiowanie na magnetowid, nagrywarkê DVD
lub nagrywarkê z dyskiem twardym
Obraz odtwarzany przez kamerę można kopiować na inne urządzenie nagrywające (takie jak
magnetowid, nagrywarka DVD lub nagrywarka z dyskiem twardym). Wybierz jeden
z przedstawionych poniżej sposobów podłączenia.
Jako źródła zasilania kamery należy użyć dostarczonego zasilacza sieciowego włączonego do
ściennego gniazdka sieciowego (str. 26). Należy się ponadto zapoznać z instrukcjami obsługi
podłączanych urządzeń.
b Uwagi
• Filmy nagrane w formacie HD (wysokiej rozdzielczości) zostaną skopiowane w jakości SD
(standardowej rozdzielczości).
• Aby skopiować film w formacie HD, należy zainstalować w komputerze dostarczone oprogramowanie
(str. 88) i skopiować nagrania na płytę w komputerze.
• Kopiowane sygnały mają postać analogową i dlatego jakość obrazu może się pogorszyć.
Gniazdo A/V
IN
(Żółty)
S VIDEO
(Biały)
VIDEO
(Czerwony)
IN
AUDIO
60
B Przewód połączeniowy A/V
z wtykiem S VIDEO (wyposażenie
dodatkowe)
Jeśli podłączane urządzenie jest wyposażone w gniazdo S VIDEO, to użycie
przewodu połączeniowego A/V
z wtykiem S VIDEO (wyposażenie
dodatkowe) pozwoli na uzyskanie
wierniejszego obrazu niż przewód A/V.
Podłącz białe i czerwone wtyki (lewego
/ prawego kanału dźwięku) oraz wtyk
S VIDEO (kanału S VIDEO) przewodu
połączeniowego A/V z wtykiem
(Biały)
VIDEO
(Czerwony)
AUDIO
Magnetowid, nagrywarka
DVD lub nagrywarka
z dyskiem twardym
: Przepływ obrazu / sygnału
A Przewód połączeniowy A/V
(dostarczony)
Należy go podłączyć do gniazda
wejściowego drugiego urządzenia.
(Żółty)
S VIDEO (wyposażenie dodatkowe).
Nie trzeba wówczas podłączać żółtego
wtyku. Podłączenie samego wtyku
S VIDEO nie pozwala na reprodukcję
dźwięku.
b Uwagi
• Nie można kopiować nagrań na nagrywarki
podłączone przewodem HDMI.
• Aby usunąć wskaźniki ekranowe (licznik taśmy
itp.) z ekranu urządzenia służącego do podglądu
obrazu, należy wyświetlić menu HOME, po
czym kolejno wybrać warianty
(SETTINGS) t [OUTPUT SETTINGS]
t [DISP OUTPUT] t [LCD PANEL]
(standardowy, str. 76).
• Aby nagrać datę i godzinę oraz dane
o ustawieniach kamery, trzeba je wyświetlić na
ekranie (str. 74).
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\09ADV2.fm
Drukowanie
nagranych obrazów
• Jeśli kamera jest łączona z urządzeniem
monofonicznym, to żółty wtyk przewodu
połączeniowego A/V należy podłączyć do
gniazda wejścia wideo, a wtyk czerwony
(prawego kanału) albo biały (lewego kanału) do
gniazda wejścia audio urządzenia.
(na drukarce zgodnej
z PictBridge)
Fotografie można w łatwy sposób drukować na drukarce zgodnej z PictBridge, nie
podłączając kamery do komputera.
1 Włącz kamerę i naciśnij przycisk
(VIEW IMAGES).
Dostosuj ustawienie parametru [TV
TYPE] do urządzenia służącego do
wyświetlania obrazu (str. 76).
2 Włóż nośnik nagrań do
urządzenia nagrywającego.
Jeśli urządzenie nagrywające pozwala
na wybór wejścia, należy wybrać
odpowiednie wejście.
wego A/V (dostarczonego) 1 lub
przewodu połączeniowego A/V
z wtykiem S VIDEO (wyposażenie
dodatkowe) 2, połącz kamerę
z urządzeniem nagrywającym
(magnetowidem, nagrywarką DVD
lub nagrywarką z dyskiem
twardym).
Kamerę należy podłączyć do gniazd
wejściowych urządzenia nagrywającego.
4 Włącz odtwarzanie w kamerze
Pod³¹czanie kamery do drukarki
1 Włącz kamerę.
2 Używając przewodu USB, połącz
gniazdo (USB) kamery
z drukarką.
Na ekranie automatycznie pojawi się
wariant [USB SELECT].
3 W zależności od nośnika,
z którego chcesz drukować,
dotknij przycisku [
tPRINT]
lub [
tPRINT].
Kopiowanie / drukowanie
3 Używając przewodu połączenio-
Podłącz kamerę do zasilacza sieciowego,
aby zasilać ją z sieci (str. 26). Włącz
drukarkę.
Aby drukować fotografie z karty „Memory
Stick Duo”, włóż do kamery odpowiednią
kartę.
Po nawiązaniu połączenia na ekranie pojawia
się wskaźnik
(połączenia PictBridge).
i zacznij nagrywać obraz na
urządzenie nagrywające.
Szczegółów należy szukać w instrukcji
obsługi urządzenia nagrywającego.
5 Po zakończeniu kopiowania
Możesz wybrać fotografię z ekranu.
zatrzymaj urządzenie
nagrywające i kamerę.
61
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\09ADV2.fm
Drukowanie nagranych obrazów (na drukarce zgodnej z PictBridge) (cd.)
b Uwagi
Koñczenie drukowania
• Nie gwarantuje się działania modeli
niezgodnych z PictBridge.
Dotknij przycisku
obrazów.
Drukowanie
b Uwagi
1 Dotknij fotografii, którą chcesz
wydrukować.
Wybrana fotografia zostanie oznaczona
symbolem .
Aby sprawdzić nagranie, przytrzymaj je
na ekranie LCD.
Aby powrócić do poprzedniego ekranu,
dotknij przycisku
.
2 Wybierz w menu OPTION
ustawienia następujących
parametrów, po czym dotknij
przycisku
.
[COPIES]: określ liczbę drukowanych
odbitek. Można wydrukować do 20
odbitek.
[DATE/TIME] (nadruk daty / godziny):
wybierz ustawienie [DATE] (data),
[DAY&TIME] (data i godzina) lub
[OFF] (bez daty ani godziny).
[SIZE]: wybierz wielkość papieru.
Jeśli nie chcesz zmieniać ustawień,
przejdź do czynności 3.
3 Dotknij kolejno przycisków
[EXEC] t [YES] t
na ekranie wyboru
.
Ponownie pojawi się ekran wyboru
obrazów.
• Należy się także zapoznać z instrukcją obsługi
używanej drukarki.
• Ze względu na możliwe błędy w działaniu nie
należy wykonywać następujących czynności,
gdy na ekranie widać wskaźnik
:
– używać przełącznika POWER,
– naciskać przycisku
(VIEW IMAGES),
– odłączać przewodu USB od kamery lub
drukarki,
– wyjmować z kamery karty „Memory Stick
Duo” (dotyczy wariantu [
tPRINT]).
• Jeśli drukarka przestanie działać, należy
odłączyć przewód USB, wyłączyć i włączyć
drukarkę, po czym od nowa zacząć całą
procedurę.
• Można wybierać tylko formaty papieru, na
których drukarka może drukować.
• Niektóre modele drukarek mogą powodować
obcięcie górnego, dolnego, prawego i lewego
brzegu obrazu. Jeśli drukowana fotografia ma
współczynnik kształtu 16:9, może być mocno
obcinany lewy i prawy brzeg obrazu.
• Niektóre drukarki mogą nie obsługiwać funkcji
drukowania daty. Szczegółów należy szukać
w instrukcji obsługi drukarki.
• Nie gwarantuje się możliwości wydrukowania
obrazów zarejestrowanych przez urządzenie
inne niż ta kamera.
• Nie można drukować fotografii zarejestrowanych przez inne urządzenia, których wymiary są
większe niż 2 304 × 1 728 pikseli albo których
pliki mają powyżej 2 MB objętości.
z Wskazówki
• PictBridge jest standardem przemysłowym
stworzonym przez Camera & Imaging Products
Association. Standard ten umożliwia
drukowanie fotografii bez komputera, po
podłączeniu drukarki bezpośrednio do cyfrowej
kamery wideo lub cyfrowego aparatu
fotograficznego dowolnej marki.
• Można wydrukować aktualnie wyświetlaną
fotografię. W tym celu należy wybrać z menu
(OPTION) wariant [PRINT].
62
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\10ADV3.fm
Operacje na noœnikach danych
Kategoria
(MANAGE HDD/MEMORY)
Ta kategoria umożliwia wykorzystanie
dysku twardego lub karty „Memory Stick
Duo” do różnych celów.
Kategoria
MEMORY)
(MANAGE HDD/
Lista wariantów
FORMAT
Umożliwia sformatowanie dysku twardego
i odzyskanie całej jego pojemności na
nagrania (str. 64).
FORMAT
Umożliwia sformatowanie karty „Memory
Stick Duo” i odzyskanie całej jej
pojemności na nagrania (str. 64).
Operacje na noœnikach danych
INFO
Umożliwia wyświetlenie pojemności dysku
twardego (str. 65).
63
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\10ADV3.fm
Kasowanie wszystkich scen z noœnika nagrañ
(Formatowanie)
Formatowanie dysku twardego
Można skasować z dysku twardego kamery
wszystkie nagrania, odzyskując w ten
sposób pełną pojemność na zapis.
Formatowanie karty „Memory
Stick Duo”
Formatowanie usuwa wszystkie obrazy
z karty „Memory Stick Duo”.
b Uwagi
• Aby uniknąć utraty ważnych nagrań, przed
użyciem funkcji [
FORMAT] należy je
zapisać (str. 52).
1 Włącz kamerę, po czym naciśnij
przycisk
(HOME).
2 Dotknij kolejno przycisków
[
(MANAGE HDD/MEMORY) t
FORMAT].
1 Włącz kamerę.
2 Włóż do kamery kartę „Memory
Stick Duo”, którą chcesz
sformatować.
3 Naciśnij przycisk
(HOME).
4 Dotknij kolejno przycisków
[
(MANAGE HDD/MEMORY) t
FORMAT].
3 Dotknij kolejno przycisków [YES]
t [YES].
4 Kiedy pojawi się komunikat
[Completed.], dotknij przycisku
.
b Uwagi
5 Dotknij kolejno przycisków [YES]
t [YES].
6 Kiedy pojawi się komunikat
[Completed.], dotknij przycisku
.
• Po uruchomieniu funkcji [
FORMAT] nie
należy odłączać zasilacza sieciowego ani
akumulatora.
64
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\10ADV3.fm
b Uwagi
• Skasowane zostaną nawet fotografie, które
zostały objęte ochroną przed kasowaniem
w innym urządzeniu.
• Kiedy na ekranie widać komunikat
[Executing...], nie należy wykonywać
następujących czynności:
– przesuwać przełącznika POWER ani używać
jakichkolwiek przycisków,
– wyjmować karty „Memory Stick Duo”.
Wyœwietlanie
informacji o dysku
twardym
Wyświetlając informacje o dysku twardym
kamery, można sprawdzić przybliżoną ilość
wolnego miejsca.
1 Włącz kamerę, po czym naciśnij
przycisk
(HOME).
2 Dotknij kolejno przycisków
[
(MANAGE HDD/MEMORY) t
INFO].
Ukrywanie informacji
Dotknij przycisku
.
• Przy obliczaniu ilości miejsca na dysku
twardym przyjmuje się przelicznik 1 MB =
1 048 576 bajtów. Przy wyświetlaniu ilości
miejsca odrzucane są ułamkowe części MB.
Wyświetlane wskazania ilości wolnego
i wykorzystanego miejsca zawsze są mniejsze
od 30 000 MB.
• Ze względu na miejsce zajmowane przez pliki
systemowe, nawet po użyciu funkcji
[
FORMAT] (str. 64) wskazanie
wykorzystanego miejsca będzie większe od
0 MB.
Operacje na noœnikach danych
b Uwagi
65
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\11SET.fm
Zmienianie ustawieñ kamery
Jakie mo¿liwoœci daje kategoria
w menu HOME
Można dostosowywać działanie funkcji
nagrywania i ustawienia kamery do
własnych upodobań lub potrzeb.
U¿ycie menu HOME
(SETTINGS)
3 Dotknij żądanego wariantu.
Jeśli żądany wariant nie pojawia się na
ekranie, zmień wyświetlaną stronę
przyciskiem v/V.
1 Włącz kamerę, po czym naciśnij
przycisk
(HOME).
(HOME)
4 Dotknij żądanego wariantu.
Jeśli żądany wariant nie pojawia się na
ekranie, zmień wyświetlaną stronę
przyciskiem v/V.
(HOME)
Kategoria
(SETTINGS)
5 Zmień ustawienie, po czym
2 Dotknij przycisku
dotknij przycisku
.
(SETTINGS).
66
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\11SET.fm
Lista wariantów w kategorii
(SETTINGS)
MOVIE SETTINGS (str. 68)
Warianty
/
Strona
REC SET
68
VIEW IMAGES SET (str. 74)
Warianty
Strona
VOLUME
74
DATA CODE
74
SOUND/DISP SET (str. 75)
REC MODE
68
Warianty
Strona
REC MODE
68
BEEP
75
AE SHIFT
68
LCD BRIGHT
75
WB SHIFT
69
LCD BL LEVEL
75
NS LIGHT
69
LCD COLOR
75
WIDE SELECT
69
VF B.LIGHT
75
DIGITAL ZOOM
69
STEADYSHOT
70
EXP.FOCUS
70
Warianty
Strona
GUIDEFRAME
70
TV TYPE
76
ZEBRA
70
DISP OUTPUT
76
70
COMPONENT
76
REMAINING
RING SETTING
71
PHOTO SETTINGS (str. 71)
OUTPUT SETTINGS (str. 76)
CLOCK/
LANG (str. 77)
Strona
CLOCK SET
32
IMAGE SIZE
71
AREA SET
77
QUALITY
73
SUMMERTIME
77
LANGUAGE SET
FILE NO.
73
AE SHIFT
68
WB SHIFT
69
NS LIGHT
69
Warianty
Strona
70
DEMO MODE
77
70
REC LAMP
77
70
CALIBRATION
121
73
A.SHUT OFF
78
73
REMOTE CTRL
78
71
DISC BURN SET
78
37
DROP SENSOR
78
EXP.FOCUS
GUIDEFRAME
ZEBRA
FLASH LEVEL
REDEYE REDUC
RING SETTING
STILL MEDIA
77
GENERAL SET (str. 77)
Zmienianie ustawieñ kamery
Warianty
Strona
Warianty
67
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\11SET.fm
MOVIE SETTINGS
(Warianty dotycz¹ce nagrywania filmu)
HD LP
Wydłużanie czasu nagrywania (Long Play).
(AVC HD 5M (LP))
b Uwagi
Dotknij przycisku 1, a następnie 2.
Jeśli żądany wariant nie pojawia się na
ekranie, zmień wyświetlaną stronę
przyciskiem v/V.
Jak wybieraæ ustawienia
(menu HOME) t strona 66
(menu OPTION) t strona 79
Symbol B oznacza ustawienie standardowe.
/
REC SET
Można wybrać format nagrywania filmu.
B
HD QUALITY
Nagrywanie w formacie HD (wysokiej
rozdzielczości).
SD QUALITY
Nagrywanie w formacie SD (standardowej
rozdzielczości).
REC MODE
Można wybrać tryb nagrywania filmów
w formacie HD (wysokiej rozdzielczości).
Do wyboru są 4 ustawienia jakości obrazu.
HD XP
Nagrywanie w trybie najwyższej jakości.
(AVC HD 15M (XP))
HD HQ
Nagrywanie w trybie wysokiej jakości.
(AVC HD 9M (HQ))
B HD SP
Nagrywanie w trybie standardowej
jakości.
(AVC HD 7M (SP))
68
• Przy odtwarzaniu dynamicznych scen
nagranych w trybie LP występujące w nich
szczegóły mogą być niedokładne.
z Wskazówki
• Przewidywany czas nagrywania w każdym
trybie nagrywania – patrz strona 17.
REC MODE
Można wybrać tryb nagrywania filmów
w formacie SD (standardowej rozdzielczości). Do wyboru są 3 ustawienia jakości
obrazu.
B SD HQ
Nagrywanie w trybie wysokiej jakości.
(SD 9M (HQ))
SD SP
Nagrywanie w trybie standardowej
jakości.
(SD 6M (SP))
SD LP
Wydłużanie czasu nagrywania (Long Play).
(SD 3M (LP))
b Uwagi
• Nagrywanie w trybie LP może skutkować
pogorszeniem jakości scen, a przy odtwarzaniu
scen z szybkim ruchem mogą się pojawiać
zakłócenia blokowe.
z Wskazówki
• Przewidywany czas nagrywania w każdym
trybie nagrywania – patrz strona 17.
AE SHIFT
Wybierz ustawienie [ON], aby kompensować ekspozycję przyciskami
(ciemniej) /
(jaśniej). Po zmianie
ustawienia parametru [AE SHIFT] na
niestandardowe pojawi się wskaźnik
i nastawiona wartość.
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\11SET.fm
z Wskazówki
• Kiedy obiekt jest biały albo ma jasne tło, użyj
przycisku
. W przypadku ciemnego obiektu lub słabego światła użyj przycisku
.
• Automatycznie nastawioną ekspozycję można
kompensować, gdy dla parametru [EXPOSURE]
wybrane jest ustawienie [AUTO].
• Ustawienie to można także regulować ręcznie,
przy użyciu pierścienia sterującego kamery
(str. 41).
WB SHIFT (kompensacja
balansu bieli)
Wybierz ustawienie [ON], aby następnie
korygować punkt bieli przyciskami
/
.
Po zmianie ustawienia parametru [WB
SHIFT] na niestandardowe pojawi się
wskaźnik
i nastawiona wartość.
z Wskazówki
• Zmniejszenie wartości nadaje obrazowi
niebieskawy odcień, a zwiększenie –
czerwonawy odcień.
• Ustawienie to można także regulować ręcznie,
przy użyciu pierścienia sterującego kamery
(str. 41).
Jeśli nagrywanie odbywa się z użyciem
funkcji NightShot (str. 39) lub [SUPER NS]
(str. 83), to wyraźniejszy obraz uzyskuje się
przy wybranym ustawieniu [ON]
(standardowym) parametru [NS LIGHT].
Promiennik NightShot emituje wówczas
promienie podczerwone (niewidoczne).
b Uwagi
• Nie zasłaniać promiennika podczerwieni
palcami ani innymi przedmiotami (str. 39).
• Jeśli jest zainstalowany konwerter (wyposażenie
dodatkowe), to należy go zdjąć.
• Promiennik podczerwieni związany
z parametrem [NS LIGHT] ma mniej więcej
3 metry zasięgu.
Przy nagrywaniu w formacie SD
(standardowej rozdzielczości) można
określić współczynnik kształtu ekranu
podłączanego telewizora. Należy się także
zapoznać z instrukcją obsługi telewizora.
B 16:9 WIDE
Nagrywanie obrazu przeznaczonego do
wyświetlenia na ekranie 16:9
(panoramicznym).
4:3 (
)
Nagrywanie obrazu przeznaczonego do
wyświetlenia na ekranie 4:3.
b Uwagi
• Ustawienie parametru [TV TYPE] należy
dostosować do telewizora używanego do
wyświetlania obrazu (str. 76).
DIGITAL ZOOM
Jeśli przy nagrywaniu przewiduje się
wykorzystywanie zbliżeń większych niż
10 × (ustawienie standardowe), to można
określić maksymalny poziom zoomu.
Zwracamy uwagę, że użycie funkcji zoomu
cyfrowego pogarsza jakość obrazu.
Na prawo od kreski znajduje się strefa
zoomu cyfrowego. Strefa ta pojawia się
po określeniu maksymalnego poziomu
zoomu cyfrowego.
B OFF
Zmienianie ustawieñ kamery
NS LIGHT (promiennik
NightShot)
WIDE SELECT
Zbliżenia do 10 × są uzyskiwane
technikami optycznymi.
20 ×
Zbliżenia do 10 × są uzyskiwane
technikami optycznymi, a od 10 do 20 × –
technikami cyfrowymi.
69
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\11SET.fm
MOVIE SETTINGS (cd.)
80 ×
Zbliżenia do 10 × są uzyskiwane
technikami optycznymi, a od 10 do 80 × –
technikami cyfrowymi.
STEADYSHOT
Ta funkcja umożliwia kompensowanie
drgań kamery. Standardowo jest ona
włączona ([ON]). Ustawienie to należy
zmienić na [OFF] ( ) w przypadku
korzystania ze statywu (wyposażenie
dodatkowe). Obraz będzie wówczas
bardziej naturalny.
EXP.FOCUS
(rozszerzona ostroϾ)
Wybierz ustawienie [ON], aby przy ręcznej
regulacji ostrości obraz był powiększany
mniej więcej 2 razy (str. 80). Po nastawieniu ostrości automatycznie zostanie
przywrócona pierwotna wielkość obrazu.
Aby wyłączyć tę funkcję, dotknij przycisku
[OFF].
b Uwagi
• Funkcji tej nie można włączyć w czasie
nagrywania.
• Funkcja ta wyłącza się po użyciu zoomu.
GUIDEFRAME
Po zmianie ustawienia parametru
[GUIDEFRAME] na [ON] pojawi się
ramka umożliwiająca sprawdzenie, czy
obiekt w kadrze jest poziomy albo
pionowy.
Ramka nie jest nagrywana. Aby ramka
znikła, naciśnij przycisk DISP/BATT
INFO.
z Wskazówki
• Umieszczenie centralnego obiektu w punkcie
przecięcia w ramce zapewni zrównoważoną
kompozycję ujęcia.
ZEBRA
W obszarach ekranu, w których jasność
przekracza określony poziom, mogą się
pojawiać ukośne paski („zebra”).
Funkcja ta przydaje się przy nastawianiu
jasności. Po wybraniu ustawienia innego
niż domyślne pojawi się wskaźnik .
Wzór zebry nie jest nagrywany.
B OFF
Wzór zebry nie pojawia się.
70
Wzór zebry pojawia się w obszarach
o jasności około 70 IRE.
100
Wzór zebry pojawia się w obszarach
o jasności około 100 IRE lub większej.
b Uwagi
• Fragmenty obrazu, w których jasność wynosi
około 100 IRE, mogą ulegać prześwietleniu.
z Wskazówki
• IRE oznacza jasność ekranu.
REMAINING
B AUTO
Czas, przez jaki można jeszcze nagrywać
filmy, pojawi się na mniej więcej 8 sekund
w następujących przypadkach:
– kiedy przełącznikiem POWER zapalona
zostanie lampka
(filmu) i kamera
określi pozostałą ilość miejsca na dysku
twardym;
– kiedy przy zapalonej lampce
(filmu)
i ukrytych wskaźnikach ekranowych
zostanie naciśnięty przycisk DISP/BATT
INFO;
– kiedy z menu HOME wybrany zostanie
tryb nagrywania filmu.
ON
Wskazanie ilości pozostałego miejsca na
dysku twardym jest stale widoczne.
70
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\11SET.fm
PHOTO SETTINGS
(Warianty dotycz¹ce zapisu fotografii)
b Uwagi
• Kiedy nagrywanie filmu jest możliwe przez
mniej niż 5 minut, wskaźnik pozostaje stale
widoczny.
S
RING SETTING
Można wybrać parametr z menu, do
którego ręcznej regulacji będzie można
użyć pierścienia sterującego kamery.
B FOCUS
Pierścień sterujący będzie zmieniał
ustawienie parametru [FOCUS] (str. 80).
EXPOSURE
Pierścień sterujący będzie zmieniał
ustawienie parametru [EXPOSURE]
(str. 81).
AE SHIFT
Pierścień sterujący będzie zmieniał
ustawienie parametru [AE SHIFT]
(str. 68).
WB SHIFT
Pierścień sterujący będzie zmieniał
ustawienie parametru [WB SHIFT]
(str. 69).
z Wskazówki
Jak wybieraæ ustawienia
(menu HOME) t strona 66
(menu OPTION) t strona 79
Symbol B oznacza ustawienie standardowe.
IMAGE SIZE
B 4.0M (
4.0M )
Zapis maksymalnie wyraźnych fotografii.
3.0M (
3.0M )
Nagrywanie wyraźnych fotografii
w formacie 16:9 (panoramicznym).
1.9M (
)
Możliwość zapisania większej liczby
stosunkowo wyraźnych obrazów.
VGA (0.3M) (
)
Zapis maksymalnej liczby fotografii.
b Uwagi
• Ustawienie parametru [ IMAGE SIZE]
można zmieniać tylko podczas pauzy
w nagrywaniu.
Zmienianie ustawieñ kamery
• To ustawienie można też zmienić, trzymając
wciśnięty przycisk MANUAL (str. 41).
• Więcej informacji o pierścieniu sterującym
kamery – patrz strona 41.
• Zmiana parametru skojarzonego z pierścieniem
sterującym kamery nie powoduje zmiany
ręcznie wybranego ustawienia. Jeśli jednak
zmienisz ustawienie parametru [EXPOSURE]
po ręcznym nastawieniu parametru [AE
SHIFT], to wybrane ustawienie parametru
[EXPOSURE] zastąpi ustawienie [AE SHIFT].
Dotknij przycisku 1, a następnie 2.
Jeśli żądany wariant nie pojawia się na
ekranie, zmień wyświetlaną stronę
przyciskiem v/V.
71
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\11SET.fm
PHOTO SETTINGS (cd.)
Pojemnoœci kart „Memory Stick Duo”
(MB) i liczby obrazów, które mo¿na
zapisaæ
Kiedy przełącznikiem POWER
wybrany jest tryb
(fotografii)
4.0M
2304 ×
1728
3.0M
2304 ×
1296
4.0M
3.0M
1.9M
1600 ×
1200
VGA
640 ×
480
16 MB
7
18
10
24
16
37
96
240
32 MB
15
37
20
48
32
75
190
485
64 MB
31
75
41
98
65
150
390
980
128 M
B
63
150
83
195
130
300
780
1970
256 M
B
110
270
150
355
235
540
1 400
3 550
512 M
B
230
550
305
720
480
1 100
2 850
7 200
1 GB
475
1 100
620
1 450
980 5 900
2 250 14 500
2 GB
970
2 300
1 250
3 000
2 000 12 000
4 650 30 000
Kiedy przełącznikiem POWER
wybrany jest tryb
(filmu)*
2.3M
2016 × 1134
2.3M
2016 × 1134
1.7M
1512 × 1134
1.7M
1 GB
820
1 950
1 050
2 450
2 GB
1 650
4 000
1 800
4 300
* Wielkość obrazu jest stała i w zależności od
formatu nagrywania wynosi:
–[
2.3M] przy wybranym formacie
nagrywania HD (wysokiej rozdzielczości),
– [
2.3M] przy wybranym formacie
nagrywania SD (standardowej rozdzielczości)
i współczynniku kształtu 16:9,
– [1.7M] przy wybranym formacie nagrywania
SD (standardowej rozdzielczości)
i współczynniku kształtu 4:3.
b Uwagi
• Podane wartości uzyskano przy następujących
ustawieniach:
U góry: przy wybranej jakości obrazu [FINE].
U dołu: przy wybranej jakości obrazu
[STANDARD].
• Wartości dotyczą kart „Memory Stick Duo”
wyprodukowanych przez Sony Corporation.
Liczba możliwych do zapisania obrazów zależy
od warunków zapisu.
• Na dysku twardym można nagrać maksymalnie
9 999 fotografii.
Przybli¿one objêtoœci obrazów (kB)
1.7M
1512 × 1134
Obraz 4:3
4.0M
1.9M
1.7M
VGA
16 MB
13
32
17
40
1 980
830
960
420
860
370
150
60
32 MB
27
65
36
85
Obraz 16:9
64 MB
54
130
72
170
128 MB
105
260
145
340
256 MB
195
470
260
590
512 MB
400
960
530
1 200
1.7M
3.0M
2.3M
1 500
640
1 150
480
• Podane wartości uzyskano przy następujących
ustawieniach:
U góry: przy wybranej jakości obrazu [FINE].
U dołu: przy wybranej jakości obrazu
[STANDARD].
72
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\11SET.fm
zewnętrzna lampa błyskowa (wyposażenie
dodatkowe) współpracująca z kamerą.
QUALITY
B FINE (
)
Zapis fotografii o wysokiej jakości.
STANDARD (
)
Zapis fotografii o standardowej jakości.
FILE NO.
B SERIES
Przydzielanie plikom kolejnych numerów.
Jeśli obraz zostanie skasowany, numer
jego pliku będzie pomijany.
RESET
Przydzielanie plikom kolejnych numerów,
począwszy od numeru następującego po
największym na obecnym nośniku.
AE SHIFT
Patrz strona 68.
WB SHIFT (kompensacja
balansu bieli)
Patrz strona 69.
Patrz strona 69.
EXP.FOCUS
Patrz strona 70.
GUIDEFRAME
Patrz strona 70.
ZEBRA
Patrz strona 70.
FLASH LEVEL
)
Lampa błyska silniej.
B NORMAL( )
LOW(
)
Lampa błyska słabiej.
REDEYE REDUC
Ustawień z tej grupy można używać, gdy
jest wykorzystywana wbudowana lub
zewnętrzna lampa błyskowa (wyposażenie
dodatkowe) współpracująca z kamerą.
W celu osłabienia efektu czerwonych oczu
lampa może błysnąć przed nagraniem obrazu.
Zmień ustawienie parametru [REDEYE
REDUC] na [ON], po czym wybierz żądane
ustawienie, naciskając przycisk (lampy
błyskowej) (str. 38).
(automatyczne osłabianie efektu
czerwonych oczu): przy niedostatecznej
jasności w otoczeniu automatyczny błysk
lampy poprzedzany jest przedbłyskiem, który
osłabia efekt czerwonych oczu.
r
(wymuszone osłabianie efektu
czerwonych oczu): lampa błyska bez względu
na jasność otoczenia i wykonuje przedbłysk,
który osłabia efekt czerwonych oczu.
r
(lampa wyłączona): zapis obrazu bez
użycia lampy błyskowej.
• W zależności od cech osobniczych i innych
warunków, funkcja osłabiania efektu
czerwonych oczu może nie zapewniać
oczekiwanych wyników.
Zmienianie ustawieñ kamery
NS LIGHT (promiennik
NightShot)
HIGH(
RING SETTING
Patrz strona 71.
STILL MEDIA
Patrz strona 37.
Ustawień z tej grupy można używać, gdy
jest wykorzystywana wbudowana lub
73
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\11SET.fm
VIEW IMAGES SET
(Warianty s³u¿¹ce do regulacji g³oœnoœci
i sposobu wyœwietlania)
CAMERA DATA
Film
Dotknij przycisku 1, a następnie 2.
Jeśli żądany wariant nie pojawia się na
ekranie, zmień wyświetlaną stronę
przyciskiem v/V.
Fotografia
Jak wybieraæ ustawienia
(menu HOME) t strona 66
(menu OPTION) t strona 79
Symbol B oznacza ustawienie standardowe.
VOLUME
Aby wyregulować głośność, dotykaj
przycisków
/
(str. 43).
DATA CODE
Podczas odtwarzania wyświetla informacje
zapisane automatycznie w czasie
nagrywania (kod danych).
B OFF
Kod danych nie jest wyświetlany.
DATE/TIME
Wyświetlanie daty i godziny.
CAMERA DATA (patrz ni¿ej)
Wyświetlanie danych o ustawieniach
kamery.
CWyłączona funkcja SteadyShot
DJasność
EBalans bieli
FWzmocnienie
GCzas otwarcia migawki
HWartość przysłony
I Ekspozycja
z Wskazówki
• Jeśli obraz został zapisany z użyciem lampy
błyskowej, pojawia się symbol .
• Kiedy kamera jest podłączona do telewizora,
kod danych pojawia się także na ekranie
telewizora.
• Naciskanie przycisku DATA CODE na pilocie
powoduje następujące zmiany wskazania:
[DATE/TIME] t [CAMERA DATA] t
[OFF] (brak wskazania).
• W zależności od stanu dysku twardego, mogą
się pojawiać kreski ([--:--:--]).
DATE/TIME
74
A Data
B Godzina
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\11SET.fm
SOUND/DISP SET
(Warianty s³u¿¹ce do regulacji sygnalizacji
dŸwiêkowej i ekranu)
Dotknij przycisku 1, a następnie 2.
Jeśli żądany wariant nie pojawia się na
ekranie, zmień wyświetlaną stronę
przyciskiem v/V.
Jak wybieraæ ustawienia
b Uwagi
• Kiedy kamera jest podłączona do zewnętrznego
źródła zasilania, następuje automatyczny wybór
ustawienia [BRIGHT].
• Przy wybranym ustawieniu [BRIGHT]
nieznacznie maleje wydajność akumulatora
w czasie nagrywania.
• Po otwarciu ekranu LCD o kąt 180 stopni, tak
aby ekran był zwrócony na zewnątrz,
i przyłożeniu ekranu do korpusu kamery,
ustawienie automatycznie zmienia się na
[NORMAL].
z Wskazówki
• Ustawienie to nie wpływa na nagrywany obraz.
(menu HOME) t strona 66
(menu OPTION) t strona 79
Symbol B oznacza ustawienie standardowe.
LCD COLOR
Dotykając przycisków
/
, można
wyregulować kolorystykę ekranu LCD.
BEEP
Małe nasycenie
B ON
W momencie rozpoczęcia / zatrzymania
nagrywania i użycia panelu dotykowego
słychać melodyjkę.
OFF
• Ustawienie to nie wpływa na nagrywany obraz.
Dotykając przycisków
/
, można
wyregulować jasność ekranu LCD.
Jaśniej
z Wskazówki
• Ustawienie to nie wpływa na nagrywany obraz.
LCD BL LEVEL
Można regulować jasność podświetlenia
ekranu LCD.
B NORMAL
Standardowa jasność.
BRIGHT
Rozjaśnianie ekranu wizjera.
b Uwagi
• Kiedy kamera jest podłączona do zewnętrznego
źródła zasilania, następuje automatyczny wybór
ustawienia [BRIGHT].
• Przy wybranym ustawieniu [BRIGHT]
nieznacznie maleje wydajność akumulatora
w czasie nagrywania.
Zmienianie ustawieñ kamery
Można regulować jasność podświetlenia
wizjera.
LCD BRIGHT
B NORMAL
z Wskazówki
VF B.LIGHT
Wyłączanie melodyjki.
Ciemniej
Duże nasycenie
z Wskazówki
• Ustawienie to nie wpływa na nagrywany obraz.
Standardowa jasność.
BRIGHT
Rozjaśnianie ekranu LCD.
75
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\11SET.fm
OUTPUT SETTINGS
(Warianty zwi¹zane z pod³¹czaniem
dodatkowych urz¹dzeñ)
b Uwagi
• Obraz nagrany w formacie HD (wysokiej
rozdzielczości) ma współczynnik kształtu 16:9.
DISP OUTPUT
B LCD PANEL
Dotknij przycisku 1, a następnie 2.
Jeśli żądany wariant nie pojawia się na
ekranie, zmień wyświetlaną stronę
przyciskiem v/V.
Jak wybieraæ ustawienia
(menu HOME) t strona 66
(menu OPTION) t strona 79
Symbol B oznacza ustawienie standardowe.
TV TYPE
V-OUT/PANEL
Wskaźniki (takie jak kod czasowy)
pojawiają się na ekranie telewizora,
ekranie LCD i w wizjerze.
COMPONENT
Ustawienie parametru [COMPONENT] jest
istotne, gdy kamera ma być podłączona do
telewizora z wejściami komponentowymi.
576i
W zależności od podłączanego telewizora
należy wybrać odpowiednią konwersję
sygnału. Nagrany obraz będzie wyglądał
w sposób pokazany na ilustracjach.
B 16:9
To ustawienie należy wybrać, aby
wyświetlać obraz na ekranie
panoramicznego telewizora 16:9.
Obraz panoramiczny (16:9)
Wskaźniki (takie jak kod czasowy)
pojawiają się na ekranie LCD i w wizjerze.
To ustawienie należy wybrać, podłączając
kamerę do telewizora z wejściami
komponentowymi.
B 1080i/576i
To ustawienie należy wybrać, podłączając
kamerę do telewizora z wejściami
komponentowymi, które umożliwiają
wyświetlanie sygnału 1080i.
Obraz 4:3
4:3
To ustawienie należy wybrać, aby
wyświetlać obraz na ekranie
standardowego telewizora 4:3.
Obraz panoramiczny (16:9)
Obraz 4:3
76
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\11SET.fm
CLOCK/ LANG
GENERAL SET
(Warianty dotycz¹ce zegara i jêzyka)
(Inne ustawienia)
Dotknij przycisku 1, a następnie 2.
Jeśli żądany wariant nie pojawia się na
ekranie, zmień wyświetlaną stronę
przyciskiem v/V.
Dotknij przycisku 1, a następnie 2.
Jeśli żądany wariant nie pojawia się na
ekranie, zmień wyświetlaną stronę
przyciskiem v/V.
Jak wybieraæ ustawienia
Jak wybieraæ ustawienia
(menu HOME) t strona 66
(menu OPTION) t strona 79
CLOCK SET
Patrz strona 32.
AREA SET
SUMMERTIME
Zmiana tego ustawienia nie powoduje
zatrzymania zegara.
Wybierz ustawienie [ON], aby przestawić
zegar o godzinę do przodu.
LANGUAGE SET
Można wybrać język, w którym będą
wyświetlane informacje na ekranie LCD.
z Wskazówki
• Jeśli lista języków nie zawiera języka
ojczystego, można wybrać wariant
[ENG[SIMP]] (uproszczony angielski).
Symbol B oznacza ustawienie standardowe.
DEMO MODE
Standardowym ustawieniem tego parametru
jest [ON]. Przy tym ustawieniu, po mniej
więcej 10 minutach od zapalenia
przełącznikiem POWER lampki
(filmu) będzie się włączał pokaz
funkcji kamery.
z Wskazówki
• Pokaz zostanie przerwany:
– po naciśnięciu przycisku START/STOP lub
PHOTO,
– po dotknięciu ekranu (pokaz zacznie się na
nowo po mniej więcej 10 minutach),
– po wyjęciu albo włożeniu karty „Memory
Stick Duo”,
– po przestawieniu przełącznika POWER
w położenie
(fotografii),
– po naciśnięciu przycisku
(HOME)/
(VIEW IMAGES).
Zmienianie ustawieñ kamery
Dostosowanie zegara kamery do innej
strefy czasowej nie wymaga jego
zatrzymania.
Kiedy kamera jest używana za granicą,
wybierz lokalną strefę czasową przyciskami
v/V.
Różnice czasu między poszczególnymi
strefami – patrz strona 114.
(menu HOME) t strona 66
(menu OPTION) t strona 79
REC LAMP (lampka
nagrywania)
Po zmianie ustawienia tego parametru na
[OFF] w czasie nagrywania nie będzie się
paliła lampka nagrywania. (Standardowym
ustawieniem jest [ON].)
77
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\11SET.fm
GENERAL SET (cd.)
CALIBRATION
Patrz strona 121.
A.SHUT OFF
(automatyczne
wy³¹czanie)
B 5 min
Kamera będzie się automatycznie
wyłączać, jeśli nie zostanie użyta przez
mniej więcej 5 minut.
NEVER
Kamera nie będzie się automatycznie
wyłączać.
z Wskazówki
• Po podłączeniu kamery do gniazdka sieciowego
ustawienie parametru [A.SHUT OFF]
automatycznie zmienia się na [NEVER].
REMOTE CTRL (pilot)
Standardowym ustawieniem tego parametru
jest [ON]. Przy tym ustawieniu można
używać dostarczonego pilota (str. 132).
b Uwagi
• Zmień ustawienie na [OFF], aby zapobiec
reagowaniu kamery na sygnały z pilota od
innego urządzenia.
i
Zapis filmów HD (o wysokiej
rozdzielczości) i fotografii.
i
Zapis filmów SD (o standardowej
rozdzielczości) i fotografii.
DROP SENSOR
Standardowo funkcja [DROP SENSOR]
jest włączona [ON]. Kiedy czujnik upadku
wykryje upadek kamery (pojawi się
wskaźnik ), w celu ochrony dysku
twardego blokowana jest możliwość
nagrywania / odtwarzania obrazu.
b Uwagi
• W normalnych warunkach pracy kamery należy
wybierać ustawienie [ON] (standardowe).
W przeciwnym razie upuszczenie kamery może
spowodować uszkodzenie dysku twardego.
• Czujnik upadku uaktywnia się w warunkach
nieważkości. W przypadku dokonywania
nagrań podczas jazdy kolejką górską lub
skoków spadochronowych, należy zmienić
ustawienie parametru [DROP SENSOR] na
[OFF] (
), aby wyłączyć czujnik upadku.
• Jeśli źródło zasilania kamery zostanie odłączone
na co najmniej 12 godzin, ustawienie parametru
[DROP SENSOR] zmieni się na [ON].
DISC BURN SET
Można wybrać rodzaj danych
zapisywanych na płycie przy użyciu funkcji
One Touch Disc Burn. Szczegółowe
informacje o posługiwaniu się funkcją One
Touch Disc Burn podano w instrukcji
„Pierwsze kroki” na dostarczonym dysku
CD-ROM.
B ALL
Zapis wszystkich filmów (zarówno HD
(o wysokiej rozdzielczości), jak i SD
(o standardowej rozdzielczości)) oraz
fotografii.
78
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\11SET.fm
W³¹czanie funkcji przy u¿yciu menu
Menu OPTION można porównać do okna
podręcznego, która pojawia się w komputerze po kliknięciu prawym przyciskiem
myszy.
Wyświetlane funkcje zależą od
wykonywanej operacji.
OPTION
2 Dotknij żądanego wariantu.
Jeśli nie można znaleźć żądanego
wariantu, dotknij innej zakładki, aby
zmienić stronę.
U¿ycie menu OPTION
b Uwagi
• Pojawiające się na ekranie zakładki i warianty
zależą od bieżącego stanu nagrywania /
odtwarzania kamery.
• Niektóre warianty pojawiają się bez zakładek.
1 Podczas posługiwania się kamerą
dotknij na ekranie przycisku
(OPTION).
3 Zmień ustawienie, po czym
dotknij przycisku
.
Kiedy ekran nie zawiera ¿¹danego
wariantu
Dotknij innej zakładki. Brak wariantu na
innych zakładkach oznacza, że skojarzona
z nim funkcja nie jest aktualnie dostępna.
(OPTION)
Zmienianie ustawieñ kamery
Zakładki
79
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\11SET.fm
Warianty w menu OPTION dotycz¹ce nagrywania
Informacje o wybieraniu funkcji –
patrz strona 79.
Warianty
*
Strona
Zak³adka
FOCUS
-
80
SPOT FOCUS
-
81
EXP.FOCUS
a
70
TELE MACRO
-
81
EXPOSURE
-
81
SPOT METER
-
82
AE SHIFT
a
68
PROGRAM AE
-
82
WHITE BAL.
-
83
WB SHIFT
a
69
COLOR SLOW S
-
83
SUPER NS
-
83
FADER
-
84
D.EFFECT
-
84
PICT.EFFECT
-
84
Zak³adka
Zak³adka
/
REC SET
a
68
REC MODE
a
68
REC MODE
a
68
MICREF LEVEL
-
85
GUIDEFRAME
a
70
ZEBRA
a
70
FLASH LEVEL
a
73
REDEYE REDUC
a
73
QUALITY
a
73
IMAGE SIZE
a
71
SELF-TIMER
-
85
STILL MEDIA
a
37
TIMING
-
41
* Warianty znajdujące się także w menu HOME.
Poniżej opisano parametry, których ustawienie można zmienić tylko w menu OPTION.
Symbol B oznacza ustawienie standardowe.
FOCUS (OstroϾ)
Ten parametr pozwala na ręczne
nastawienie ostrości. Można go także użyć
do celowego nastawienia ostrości na
określony obiekt.
1 Dotknij przycisku [MANUAL].
Pojawi się wskaźnik 9.
2 Dotykaj przycisku
(nastawianie ostrości na bliższe obiekty) /
(nastawianie
ostrości na dalsze obiekty) aż do uzyskania
ostrego obrazu. Kiedy ostrości nie można
nastawić na mniejszą odległość, pojawia
się wskaźnik , a gdy ostrości nie można
nastawić na większą odległość – wskaźnik
.
3 Dotknij przycisku
.
Aby przywrócić tryb automatycznej regulacji ostrości, podczas wykonywania czynności 1 dotknij przycisków [AUTO] t
.
• Przy nastawianiu ostrości przydaje się funkcja
regulacji zoomu. Najpierw należy przesunąć
dźwignię regulacji zoomu w stronę T (teleobiektyw) i nastawić właściwą ostrość,
a następnie przesunąć dźwignię w stronę W
(szeroki kąt), aby nastawić żądany poziom
zoomu. Rejestrując obraz z małej odległości
należy nastawiać ostrość po przesunięciu dźwigni regulacji zoomu w stronę W (szeroki kąt).
• Minimalna odległość między kamerą a obiektem
wymagana do uzyskania stabilnej ostrości
wynosi około 1 cm dla obiektywu szerokokątnego i około 80 cm dla teleobiektywu.
• Przestawienie przełącznika POWER w położenie OFF (CHG) na co najmniej 12 godzin
spowoduje przywrócenie ustawienia [AUTO].
• Ostrość można także regulować ręcznie, przy
użyciu pierścienia sterującego kamery (str. 41).
80
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\11SET.fm
SPOT FOCUS
(Nastawianie ostroœci na
wybrany punkt)
Można wybrać obiekt, który nie znajduje się
na środku kadru, i nastawić na niego ostrość.
1 Dotknij obiektu na ekranie.
Pojawi się wskaźnik 9.
2 Dotknij przycisku [END].
Aby przywrócić tryb automatycznej
regulacji ostrości, podczas wykonywania
czynności 1 dotknij przycisków [AUTO]
t [END].
• Po dotknięciu przycisku [SPOT FOCUS]
ustawienie parametru [FOCUS] automatycznie
zmienia się na [MANUAL].
• Przestawienie przełącznika POWER w położenie OFF (CHG) na co najmniej 12 godzin
spowoduje przywrócenie ustawienia [AUTO].
Ta funkcja przydaje się podczas zdjęć
małych obiektów, takich jak kwiaty czy
owady. Umożliwia rozmycie tła i wyraźne
uchwycenie pierwszego planu.
Po zmianie ustawienia parametru [TELE
MACRO] na [ON] ( ), ustawienie zoomu
(str. 37) automatycznie zmienia się na
maksymalne zbliżenie (strona T) i możliwe
stają się zdjęcia obiektów z małej
odległości (minimalnie 37 cm).
EXPOSURE (Ekspozycja)
Można ręcznie nastawić jasność obrazu.
Podczas zdjęć w pomieszczeniach albo
w pogodny dzień można na przykład
nastawić ekspozycję na ścianę pomieszczenia i dzięki temu uniknąć nadmiernego
ściemnienia osób stojących przy oknie.
1 Dotknij przycisku [MANUAL].
Pojawi się wskaźnik
.
2 Wyreguluj ekspozycję przyciskami
.
3 Dotknij przycisku
.
/
Aby przywrócić tryb automatycznej
regulacji ekspozycji, podczas wykonywania
czynności 1 dotknij przycisków [AUTO]
t
.
• Przestawienie przełącznika POWER w położenie OFF (CHG) na co najmniej 12 godzin
spowoduje przywrócenie ustawienia [AUTO].
• Ustawienie to można także regulować ręcznie,
przy użyciu pierścienia sterującego kamery
(str. 41).
Zmienianie ustawieñ kamery
TELE MACRO
(Teleobiektyw makro)
• Podczas nagrywania obiektu z większej
odległości nastawianie ostrości może się
odbywać z problemami i opóźnieniami.
• W razie problemów z automatyką ostrości
nastaw ostrość ręcznie ([FOCUS], str. 80).
Aby wyłączyć tę funkcję, dotknij przycisku
[OFF] lub nastaw szerszy kąt obiektywu
(strona W).
81
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\11SET.fm
Warianty w menu OPTION dotycz¹ce nagrywania (cd.)
PORTRAIT (miêkki portret) (
SPOT METER
(Uniwersalny
œwiat³omierz punktowy)
Można nastawić ekspozycję na wybrany
obiekt, który będzie wówczas miał właściwą jasność nawet w przypadku silnego kontrastu między obiektem a tłem (przykład:
osoba oświetlona reflektorami teatralnymi).
1 Dotknij na ekranie miejsca, na które chcesz
nastawić ekspozycję.
Pojawi się wskaźnik
.
2 Dotknij przycisku [END].
Aby przywrócić tryb automatycznej
regulacji ekspozycji, podczas wykonywania
czynności 1 dotknij przycisków [AUTO]
t [END].
• Po dotknięciu przycisku [SPOT METER]
ustawienie parametru [EXPOSURE]
automatycznie zmienia się na [MANUAL].
• Przestawienie przełącznika POWER w położenie OFF (CHG) na co najmniej 12 godzin
spowoduje przywrócenie ustawienia [AUTO].
PROGRAM AE
Funkcja [PROGRAM AE] umożliwia
efektywną rejestrację obrazu w różnych
sytuacjach.
B AUTO
To ustawienie należy wybrać, aby
nagrywać obraz w trybie automatycznym,
bez użycia funkcji [PROGRAM AE].
SPOTLIGHT* (reflektory) (
)
)
To ustawienie należy wybrać, aby
wyeksponować pierwszy plan, taki jak
osoba czy kwiat, i stworzyć miękkie tło.
BEACH&SKI* (pla¿a i narty)(
)
To ustawienie należy wybrać, aby uniknąć
nadmiernego ściemnienia twarzy osób
w silnym świetle bezpośrednim albo
odbitym, na przykład na plaży latem albo
na stoku narciarskim.
SUNSET&MOON** (zmierzch i ksiê¿yc)
( )
To ustawienie należy wybrać, aby
zachować klimat zachodu słońca, widoku
nocnego czy pokazu ogni sztucznych.
LANDSCAPE** (krajobraz) (
)
To ustawienie należy wybrać, aby wyraźnie uchwycić odległe obiektów. Zapobiega
ono ponadto nastawieniu przez kamerę
ostrości na szkło albo metalową siatkę
znajdujące się między kamerą a obiektem.
• W trybach oznaczonych jedną gwiazdką (*)
ostrość jest nastawiana tylko na niezbyt odległe
obiekty. W trybach oznaczonych dwiema
gwiazdkami (**) ostrość jest nastawiana na
bardziej odległe obiekty.
• Przestawienie przełącznika POWER w położenie OFF (CHG) na co najmniej 12 godzin
spowoduje przywrócenie ustawienia [AUTO].
To ustawienie należy wybrać, aby uniknąć
nadmiernego rozjaśnienia twarzy osób
oświetlonych silnym światłem.
82
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\11SET.fm
WHITE BAL. (Balans
bieli)
Można dostosować balans barw do
oświetlenia w miejscu nagrywania.
B AUTO
Regulacja balansu bieli odbywa się
automatycznie.
OUTDOOR (
)
Balans bieli jest dostosowywany do zdjęć
w następujących warunkach:
– w plenerze,
– widoki nocne, neony lub ognie sztuczne,
– wschód lub zachód słońca,
– lampy jarzeniowe symulujące światło
dzienne.
INDOOR (n)
Balans bieli jest dostosowywany do zdjęć
w następujących warunkach:
– w pomieszczeniach,
– na scenach klubowych lub w studio, gdzie
warunki oświetlenia szybko się zmieniają,
– w świetle lamp wideo w studio, a także pod
lampami sodowymi i świetlówkami.
ONE PUSH (
)
•W czasie szybkiego migania wskaźnika
należy unikać potrząsania kamerą.
•Wolne miganie wskaźnika
oznacza,
że nie udało się wyregulować balansu
bieli.
•Jeśli wskaźnik
nie przestaje migać
pomimo dotknięcia przycisku
, to
należy zmienić ustawienie parametru
[WHITE BAL.] na [AUTO].
COLOR SLOW S (D³uga
ekspozycja w kolorze)
Kiedy dla parametru [COLOR SLOW S]
wybrane jest ustawienie [ON], w słabym
oświetleniu uzyskuje się bardziej kolorowy
obraz.
Na ekranie widać wskaźnik
.
Aby wyłączyć tę funkcję, dotknij przycisku
[OFF].
• W razie problemów z automatyką ostrości
nastaw ostrość ręcznie ([FOCUS], str. 80).
• Czas otwarcia migawki kamery zależy od
jasności sceny. Z tego powodu ruch obrazu
może ulec spowolnieniu.
SUPER NS (Super
NightShot)
Kiedy dla parametru [SUPER NS] wybrane
jest ustawienie [ON], a przełącznik
NIGHTSHOT (str. 39) znajduje się
w położeniu ON, czułość kamery jest
maksymalnie 16 razy większa niż przy
nagrywaniu w trybie NightShot.
Na ekranie widać wskaźnik
.
W celu przywrócenia normalnego
ustawienia zmień ustawienie parametru
[SUPER NS] na [OFF].
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
Zmienianie ustawieñ kamery
Balans bieli jest dostosowywany do
światła w otoczeniu.
1 Dotknij przycisku [ONE PUSH].
2 W warunkach oświetlenia
identycznych z warunkami zapisu
obrazu skieruj kamerę na biały obiekt
w całości wypełniający kadr, na
przykład białą kartkę papieru.
3 Dotknij przycisku [
].
Wskaźnik
zacznie szybko migać.
Po nastawieniu balansu bieli
i umieszczeniu go w pamięci, wskaźnik
przestanie migać.
• Zaleca się, aby po wymianie akumulatora przy
wybranym ustawieniu [AUTO], a także po
wyniesieniu kamery z pomieszczenia w plener
lub na odwrót wybrać ustawienie [AUTO] i na
10 sekund skierować kamerę na pobliski biały
obiekt. Zapewni to lepsze nastawienie balansu
bieli.
• Zaleca się, aby po zmianie trybu [PROGRAM
AE], a także po przeniesieniu kamery z pomieszczenia w plener lub na odwrót powtórzyć
procedurę przewidzianą do wykonania po
wybraniu ustawienia [ONE PUSH].
• Pod lampami jarzeniowymi wytwarzającymi
białe albo zimne, białe światło należy wybrać
dla parametru [WHITE BAL.] ustawienie
[AUTO] albo [ONE PUSH].
• Przestawienie przełącznika POWER w położenie OFF (CHG) na co najmniej 12 godzin
spowoduje przywrócenie ustawienia [AUTO].
83
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\11SET.fm
Warianty w menu OPTION dotycz¹ce nagrywania (cd.)
• Funkcji [SUPER NS] nie należy używać
w jasnych miejscach. Grozi to awarią.
• Nie zasłaniać promiennika podczerwieni
palcami ani innymi przedmiotami (str. 39).
• Jeśli jest zainstalowany konwerter (wyposażenie
dodatkowe), to należy go zdjąć.
• W razie problemów z automatyką ostrości
nastaw ostrość ręcznie ([FOCUS], str. 80).
• Czas otwarcia migawki kamery zależy od
jasności sceny. Z tego powodu ruch obrazu
może ulec spowolnieniu.
Przejścia między ujęciami można
urozmaicać opisanymi tu efektami.
1 Wybierz żądany efekt w trybie gotowości
do nagrywania (wprowadzanie) lub
w czasie nagrywania (wygaszanie), po
czym dotknij przycisku
.
2 Naciśnij przycisk START/STOP.
Po zakończeniu wprowadzania obrazu
znika migający wskaźnik wybranego trybu.
Aby zrezygnować z użycia tej funkcji,
podczas wykonywania czynności 1
dotknij przycisku [OFF].
Wybrane ustawienie jest kasowane po
naciśnięciu przycisku START/STOP.
STBY
WHITE FADER
BLACK FADER
Można wzbogacać nagrania różnymi efektami cyfrowymi. Pojawi się wskaźnik
.
1 Dotknij żądanego efektu.
2 W przypadku trybu [LUMI. KEY],
wyreguluj poziom efektu, dotykając
przycisków
/
, po czym
dotknij przycisku
.
Obraz widoczny w momencie dotknięcia
przycisku
zostanie zapisany jako
fotografia.
FADER (Wprowadzanie
i wygaszanie obrazu)
Wygaszanie
D.EFFECT (Efekt cyfrowy)
REC
Wprowadzanie
3 Dotknij przycisku
Pojawi się wskaźnik
.
.
Aby wyłączyć efekt cyfrowy, podczas
wykonywania czynności 1 dotknij
przycisku [OFF].
LUMI. KEY
Można zastąpić filmem jasne fragmenty
zapisanej wcześniej fotografii.
OLD MOVIE
Można nadać nagraniu klimat starego filmu.
Obraz będzie nagrywany w trybie 16:9
(panoramicznym).
• Po wybraniu efektu [OLD MOVIE] nie można
zmienić współczynnika kształtu obrazu.
PICT.EFFECT (Efekty
w obrazie)
Nagrywany albo odtwarzany obraz można
przetwarzać za pomocą efektów
specjalnych. Pojawi się wskaźnik
.
B OFF
To ustawienie należy wybrać, aby nie
używać trybu [PICT.EFFECT].
SEPIA
Obraz w odcieniach sepii.
84
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\11SET.fm
B&W
Obraz czarno-biały.
PASTEL*
Warianty w menu
OPTION zwi¹zane
z wyœwietlaniem
Informacje o wybieraniu funkcji –
patrz strona 79.
Warianty
*
Strona
Zak³adka
Obraz wyglądający jak delikatny pastel.
MICREF LEVEL
Można określić poziom dźwięku
nagrywanego przez mikrofon.
Ustawienie [LOW] należy wybrać, aby
nagrywać mocny, intensywny dźwięk
w sali koncertowej itp.
B NORMAL
Nagrywanie różnych dźwięków z otoczenia
na określonym poziomie.
LOW (
)
Wierne nagrywanie dźwięków z otoczenia.
To ustawienie nie nadaje się do
nagrywania rozmów.
• Przestawienie przełącznika POWER
w położenie OFF (CHG) na co najmniej 12
godzin spowoduje przywrócenie ustawienia
[NORMAL].
Samowyzwalacz opóźnia wykonanie
zdjęcia o mniej więcej 10 sekund.
Kiedy dla parametru [SELF-TIMER]
wybrane jest ustawienie [ON] i widać
wskaźnik , naciśnij przycisk PHOTO.
Jeśli chcesz przerwać odliczanie, dotknij
przycisku [RESET].
Aby wyłączyć samowyzwalacz, wybierz
ustawienie [OFF].
a
53
DELETE ALL
a
54
ERASE
a
57
ERASE ALL
a
58
MOVE
a
58
COPYt
-
55
Zak³adka
-- (Zak³adka zale¿y od sytuacji)
ADD
a
57
ADD
a
57
PRINT
a
61
SLIDE SHOW
-
45
VOLUME
a
74
DATA CODE
a
74
SLIDE SHOW SET
-
45
ADD
a
56
ADD
a
56
COPIES
-
62
DATE/TIME
-
62
SIZE
-
62
-- (Brak zak³adki)
* Warianty znajdujące się także w menu HOME.
Zmienianie ustawieñ kamery
SELF-TIMER
(Samowyzwalacz)
DELETE
• Samowyzwalacz można także wyzwolić
przyciskiem PHOTO na pilocie (str. 132).
85
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\12PC.fm
U¿ycie komputera
U¿ycie komputera z Windows
Po zainstalowaniu w komputerze
z Windows programu „Picture Motion
Browser” znajdującego się na dostarczonym dysku CD-ROM można korzystać
z funkcji opisanych w tym podrozdziale.
z Wskazówki
• Dostarczone oprogramowanie „Picture Motion
Browser” nie współpracuje z komputerami
Macintosh.
w postaci miniatur, pozwalających na
szybkie znalezienie żądanego filmu lub
fotografii. Miniatury można także
powiększać i wyświetlać w formie pokazu
slajdów.
x Tworzenie p³yty z playlisty
Można nagrać płytę na podstawie playlisty
utworzonej w kamerze.
x Tworzenie p³yty ze zmontowanym
nagraniem
Zaimportowane do komputera nagrania
można poddawać edycji, a następnie
utworzyć płytę zawierającą tylko wybrane
nagrania.
x Ponowny zapis w kamerze
zaimportowanych do komputera
filmów w formacie HD (wysokiej
rozdzielczoœci)
Filmy zaimportowane z kamery do
komputera można z powrotem przesyłać
do kamery.
G³ówne funkcje
x One Touch Disc Burn
Naciskając na kamerze przycisk DISC
BURN, można automatycznie zapisać
nagrania na płycie, bez zmiany jakości
obrazu. Tworzenie płyty jest łatwe. Filmy
nagrane w formacie HD (wysokiej
rozdzielczości) są kopiowane
w niezmienionej postaci.
x Importowanie nagrañ z kamery do
komputera
Nagrania wykonane kamerą można
w prosty sposób ściągnąć do komputera.
Filmy nagrane w formacie HD (wysokiej
rozdzielczości) są importowane z kamery
w niezmienionej postaci.
x Ogl¹danie zaimportowanych
nagrañ na komputerze
x Odtwarzanie p³yty z nagraniami
w formacie HD (wysokiej
rozdzielczoœci)
t Player for AVCHD
Płytę z filmami w formacie HD (wysokiej
rozdzielczości) można odtworzyć
w napędzie DVD komputera.
x Kopiowanie p³yty
t Video Disc Copier
Można wykonać wierną kopię utworzonej
płyty.
b Uwagi
• Standardowe odtwarzacze / nagrywarki DVD
nie obsługują formatu AVCHD i dlatego nie
należy do nich wkładać płyt z nagraniami
w formacie HD (wysokiej rozdzielczości).
Odtwarzacz / nagrywarka DVD może nie
pozwolić na wyjęcie takiej płyty albo bez
ostrzeżenia skasować jej zawartość.
Można wyświetlać datę i godzinę nagrania
poszczególnych filmów i fotografii.
Nagrania można także wyświetlać
86
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\12PC.fm
Informacja o instrukcji
„Pierwsze kroki”
„Pierwsze kroki” to instrukcja obsługi,
z której można korzystać na komputerze.
Zawiera ona opis podstawowych operacji,
od pierwszego łączenia kamery z komputerem i wybierania ustawień do ogólnego
opisu postępowania przy pierwszym użyciu
pakietu „Picture Motion Browser”
znajdującego się na dostarczonym dysku
CD-ROM.
Na podstawie opisu z podrozdziału „Instalacja instrukcji „Pierwsze kroki”” (str. 88)
uruchom instrukcję „Pierwsze kroki”, po
czym wykonuj wyświetlane polecenia.
Informacja o systemie pomocy
do oprogramowania
System pomocy zawiera pełny opis funkcji
wszystkich programów. Po starannym
zapoznaniu się z instrukcją „Pierwsze
kroki”, dalszych informacji należy szukać
w systemie pomocy.
Aby wyświetlić pomoc, należy kliknąć na
znaku [?] na ekranie.
Wymagania systemowe
System operacyjny: Microsoft Windows
2000 Professional, Windows XP Home
Edition, Windows XP Professional lub
Windows XP Media Center Edition
Wymagana jest standardowa instalacja
systemu.
Nie gwarantuje się działania w środowisku
aktualizowanym ani w środowisku
z wieloma systemami.
Procesor: Intel Pentium 4 2,8 GHz lub
szybszy (zaleca się Intel Pentium 4
3,6 GHz lub szybszy, Intel Pentium D
2,8 GHz lub szybszy, Intel Core Duo
1,66 GHz lub szybszy)
Do przetwarzania obrazu w formacie SD
(standardowej rozdzielczości) wystarcza
Intel Pentium III 1 GHz lub szybszy.
b Uwagi
• Nawet jeśli środowisko komputerowe spełnia
powyższe wymagania, przy odtwarzaniu filmów
w formacie HD (wysokiej rozdzielczości) może
występować „wypadanie klatek” powodujące
brak płynności obrazu. Zjawisko to nie wpływa
jednak na importowane nagrania ani na nagrania
dokonywane później na płytach.
• Nie gwarantuje się działania funkcji
i oprogramowania, nawet na komputerach
spełniających powyższe wymagania.
Przykładowo, wydajność produktu mogą
obniżać uruchomione równolegle albo pracujące
w tle aplikacje.
• Pakiet Picture Motion Browser nie pozwala na
reprodukcję 5.1 kanałów dźwięku
przestrzennego. Reprodukowany jest dźwięk
dwukanałowy.
• Niektóre komputery nie współpracują z płytami
o średnicy 8 cm (takimi jak DVD+R DL
(dwuwarstwowe)).
U¿ycie komputera
U¿ycie pakietu Picture Motion Browser
Elementy oprogramowania: DirectX 9.0c
lub nowszy (Program opiera się na
technologii DirectX. Musi być
zainstalowany DirectX.)
.Net Framework 1.1 (instalowany
z programem Picture Motion Browser
w zależności od środowiska
komputerowego)
System dźwięku: karta dźwiękowa zgodna
z Direct Sound
Pamięć: co najmniej 512 MB (zaleca się co
najmniej 1 GB)
Do przetwarzania obrazu w formacie SD
(standardowej rozdzielczości) wystarcza
256 MB pamięci.
Miejsce na dysku twardym:
Ilość miejsca na dysku potrzebna do
instalacji: około 800 MB (przy tworzeniu
płyt w formacie AVCHD może być
wymagane 10 GB lub więcej.)
Wyświetlacz: Karta graficzna zgodna
z DirectX 7 lub nowszym, co najmniej
1024 × 768 pikseli, High Color (kolor
16-bitowy)
Inne: port USB (stanowiący standardowe
wyposażenie komputera, zaleca się HiSpeed USB (zgodny z USB 2.0),
nagrywarka DVD (do instalacji potrzebny
jest napęd CD-ROM)
87
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\12PC.fm
U¿ycie komputera z Windows
(cd.)
• Jeśli do wyświetlania i edycji filmów
w formacie HD (wysokiej rozdzielczości) jest
używany notebook, należy podłączyć go do
zasilacza sieciowego. W przeciwnym razie
systemy oszczędzania energii komputera będą
powodowały niewłaściwą pracę
oprogramowania.
• Użycie funkcji One Touch Disc Burn może
spowodować podział długiej sceny pomiędzy
kilka płyt lub na kilka scen. W takim przypadku
między podzielonymi scenami mogą
występować przerwy w dźwięku.
Wyœwietlanie na komputerze fotografii
z karty „Memory Stick Duo”
System operacyjny: Microsoft Windows
2000 Professional, Windows XP Home
Edition, Windows XP Professional lub
Windows XP Media Center Edition
Wymagana jest standardowa instalacja
systemu.
Nie gwarantuje się działania w środowisku
aktualizowanym.
Procesor: MMX Pentium 200 MHz lub
szybszy
Inne: port USB (stanowiący standardowe
wyposażenie komputera)
z Wskazówki
• Jeśli komputer jest wyposażony w gniazdo
„Memory Stick”, to w celu skopiowania
fotografii do komputera należy włożyć kartę
Memory Stick Duo z nagranymi obrazami do
adaptera na karty Memory Stick Duo
(wyposażenie dodatkowe), a następnie włożyć
adapter do gniazda Memory Stick komputera.
• Jeśli używana jest karta „Memory Stick PRO
Duo”, a komputer z nią nie współpracuje, to nie
należy używać gniazda Memory Stick
komputera, tylko podłączyć kamerę przy użyciu
przewodu USB.
Instalacja instrukcji
„Pierwsze kroki”
i oprogramowania
Instrukcję „Pierwsze kroki”
i oprogramowanie należy zainstalować
w komputerze z systemem Windows
przed podłączeniem kamery do
komputera. Instalacja jest wymagana
tylko za pierwszym razem.
Instalowane elementy oprogramowania
i sposób postępowania zależą od systemu
operacyjnego.
Instalacja instrukcji „Pierwsze
kroki”
1 Upewnij się, że kamera nie jest
podłączona do komputera.
2 Uruchom komputer.
• Aby wykonać instalację, zaloguj się jako
administrator.
• Przed instalacją oprogramowania zamknij
wszystkie uruchomione programy.
3 Włóż dostarczony dysk CD-ROM
do napędu komputera.
Pojawi się ekran instalacji.
Jeśli ekran nie pojawia się
1 Kliknij na przycisku [Start], a następnie
na wariancie [My Computer (Mój
komputer)]. (W systemie Windows
2000, dwukrotnie kliknij na ikonie [My
Computer (Mój komputer)].)
2 Dwukrotnie kliknij na napędzie
[SONYPICTUTIL (E:)] (CD-ROM).*
88
* Literowe oznaczenie napędu ((E:) itp.)
zależy do komputera.
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\12PC.fm
4 Kliknij na przycisku
Instalacja oprogramowania
[FirstStepGuide].
1 Wykonaj czynności 1 do 3
z punktu „Instalacja instrukcji
„Pierwsze kroki”” (str. 88).
5 Wybierz z rozwijanego menu
żądany język.
2 Kliknij na przycisku [Install].
6 Kliknij na przycisku [First Step
Guide (HTML)].
3 Wybierz język instalacji, po czym
kliknij na wariancie [Next].
Kiedy pojawi się komunikat [Save is
complete], kliknij na przycisku [OK],
aby zakończyć instalację.
4 Kliknij na przycisku [Next].
U¿ycie komputera
Rozpocznie się instalacja.
Instalacja instrukcji „Pierwsze kroki”
w formacie PDF
Podczas wykonywania czynności 6, kliknij
na przycisku [First Step Guide (PDF)].
Instalacja programu „Adobe Reader”
do wyœwietlania plików PDF
Podczas wykonywania czynności 6, kliknij
na przycisku [Adobe(R) Reader(R)].
89
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\12PC.fm
Instalacja instrukcji „Pierwsze kroki” i oprogramowania (cd.)
5 Zapoznaj się z umową licencyjną
i jeśli zgadzasz się na jej warunki,
zaznacz pole [I accept the terms
of the license agreement]. Kliknij
na wariancie [Next].
6 Wybierz system kamery wideo, po
czym kliknij na wariancie [Next].
8 Kiedy pojawi się komunikat
[Ready to Install the Program],
kliknij na wariancie [Install].
Rozpocznie się instalacja pakietu
Picture Motion Browser.
9 W zależności od środowiska
komputerowego pojawi się jeden
z poniższych ekranów
instalacyjnych. Zainstaluj
wymagane oprogramowanie,
wykonując wyświetlane
polecenia.
x Sonic UDF Reader
7 Wybierz miejsce instalacji
oprogramowania, po czym kliknij
na wariancie [Next].
Oprogramowanie umożliwiające
rozpoznawanie płyt w formacie
AVCHD
x Windows Media Format 9 Series
Runtime (tylko Windows 2000)
Oprogramowanie potrzebne do tworzenia
płyt DVD
x Microsoft .NET Framework 1.1
Oprogramowanie potrzebne do
tworzenia płyt AVCHD
x Microsoft DirectX 9.0c
Oprogramowanie potrzebne do obsługi
filmów
90
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\12PC.fm
10Upewnij się, że jest zaznaczone
pole wyboru [Yes, I want to restart
my computer now.] (uruchom
ponownie komputer), po czym
kliknij na wariancie [Finish].
Komputer automatycznie uruchomi się
na nowo (restart).
Na pulpicie pojawią się ikony, takie jak
[ ] (Picture Motion Browser).
11Wyjmij dysk CD-ROM z napędu
Zaleca się wyświetlanie instrukcji
„Pierwsze kroki” przy użyciu programu
Microsoft Internet Explorer Ver.6.0 lub
nowszego.
Dwukrotnie kliknij na ikonie [HDR-SR1E
First Step Guide (HTML)].
• W celu uruchomienia instrukcji można też
wybrać polecenia [Start], [Programs
(Programy)] ([All Programs (Wszystkie
programy)] w Windows XP), [Sony Picture
Utility], [First Step Guide], [HDR-SR1E]
i [HDR-SR1E First Step Guide.html].
• Aby wyświetlić instrukcję „Pierwsze kroki”
w wersji HTML bez użycia automatycznej
instalacji, należy skopiować folder wybranego
języka z folderu [FirstStepGuide] na dysku CDROM, po czym dwukrotnie kliknąć na pliku
[index.html].
• Z pliku „FirstStepGuide(pdf)” należy korzystać
w następujących sytuacjach:
– przy drukowaniu wybranych tematów
z instrukcji „Pierwsze kroki”,
– kiedy przeglądarka niewłaściwie wyświetla
instrukcję „Pierwsze kroki” mimo
właściwego środowiska pracy,
– kiedy nie można zainstalować wersji HTML
instrukcji „Pierwsze kroki”.
Po zainstalowaniu oprogramowania na
pulpicie jest tworzona ikona skrótu do
strony www rejestracji klienta.
U¿ycie komputera
komputera.
Wyœwietlanie
instrukcji „Pierwsze
kroki”
Rejestracja na tej stronie upewnia do
korzystania z pomocy technicznej.
http://www.sony.net/registration/di/
91
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\13TBS1.fm
Rozwi¹zywanie problemów
Rozwi¹zywanie problemów
Jeśli wystąpi jakiś problem z kamerą, należy spróbować go rozwiązać, wykorzystując
przedstawione poniżej rozwiązania. Jeżeli nie uda się wyeliminować problemu, należy
odłączyć źródło zasilania i skontaktować się z autoryzowaną stacją serwisową Sony.
Przed dostarczeniem kamery do naprawy
• W zależności od natury problemu, konieczna może być inicjalizacja lub wymiana dysku
twardego w kamerze. W takim przypadku skasowane zostaną dane z dysku kamery. Przed
dostarczeniem kamery do naprawy należy wykonać zapis (zapasową kopię) danych
z kamery na innym nośniku (str. 52). Ewentualna utrata danych z dysku twardego nie daje
prawa do odszkodowania.
• W celu ustalenia przyczyn problemu, podczas naprawy kamery konieczne może być
sprawdzenie minimalnej ilości danych zapisanych na dysku twardym. Autoryzowane stacje
serwisowe Sony nie będą kopiowały ani przechowywały danych z kamery.
Dzia³anie kamery
Kamera nie działa pomimo włączenia zasilania.
• Między włączeniem kamery a osiągnięciem przez nią gotowości do nagrywania upływa kilka
sekund. Nie świadczy to o uszkodzeniu.
• Wyłącz zasilacz sieciowy z gniazdka sieciowego albo odłącz akumulator. Po mniej więcej
minucie z powrotem podłącz źródło zasilania. Jeśli to nie pomoże, spiczastym przedmiotem
naciśnij przycisk RESET (str. 130). (Naciśnięcie przycisku RESET spowoduje skasowanie
wszystkich ustawień, w tym zegara.)
• Kamera ma bardzo wysoką temperaturę. Wyłącz kamerę i na pewien czas pozostaw ją
w chłodnym miejscu.
• Kamera ma bardzo niską temperaturę. Pozostaw kamerę na chwilę z włączonym
przełącznikiem POWER. Jeśli kamera nadal nie działa, wyłącz ją i przenieś w ciepłe miejsce.
Po pewnym czasie ponownie włącz kamerę.
Nie włącza się pokaz działania funkcji kamery [DEMO MODE].
• Przestaw przełącznik POWER w położenie
(filmu).
Pracująca kamera wibruje w ręce lub wydaje cichy dźwięk.
• Nie świadczy to o uszkodzeniu.
Kamera nagrzewa się.
• Przyczyną nagrzewania się kamery jest jej długotrwała praca. Nie świadczy to
o uszkodzeniu. Wyłącz kamerę i na pewien czas pozostaw ją w chłodnym miejscu.
92
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\13TBS1.fm
Akumulatory / Ÿród³a zasilania
Nie włącza się zasilanie.
• Na kamerze nie został zainstalowany akumulator. Zainstaluj na kamerze naładowany
akumulator (str. 26).
• Akumulator jest wyładowany albo bliski wyładowania. Naładuj akumulator (str. 26).
• Wtyczka zasilacza sieciowego jest wyłączona z gniazdka sieciowego. Włącz wtyczkę do
gniazdka (str. 26).
Kamera nagle wyłącza się.
• Kamera automatycznie się wyłączy, jeśli przez mniej więcej 5 minut nie zostanie użyta żadna
funkcja (A.SHUT OFF). Zmień ustawienie parametru [A.SHUT OFF] (str. 78), ponownie
włącz zasilanie lub użyj zasilacza sieciowego.
• Akumulator jest wyładowany albo bliski wyładowania. Naładuj akumulator (str. 26).
Kamera szybko się wyłącza.
• W przypadku podłączenia akumulatora lub zasilacza, gdy przełącznik POWER znajduje się
w położeniu OFF (CHG), kamera włączy się, a po kilku sekundach z powrotem wyłączy. Nie
świadczy to o uszkodzeniu.
Podczas ładowania akumulatora nie pali się lampka CHG.
•
•
•
•
Przestaw przełącznik POWER w położenie OFF (CHG) (str. 26).
Prawidłowo zainstaluj akumulator na kamerze (str. 26).
Starannie podłącz przewód zasilający do gniazdka sieciowego.
Ładowanie akumulatora jest zakończone (str. 26).
Podczas ładowania akumulatora miga lampka CHG.
• Prawidłowo zainstaluj akumulator na kamerze (str. 26). Jeśli problem nie zniknie, wyłącz
zasilacz sieciowy z gniazdka sieciowego i skontaktuj się z autoryzowaną stacją serwisową
Sony. Istnieje podejrzenie uszkodzenia akumulatora.
• Problem wiąże się ze wskazaniem pozostałego czasu pracy akumulatora albo akumulator nie
jest dostatecznie naładowany. Ponownie naładuj akumulator w pełnym cyklu, aby
skorygować wskazanie (str. 26).
Błędne wskazania pozostałego czasu pracy akumulatora.
• Akumulator pracuje w zbyt niskiej albo zbyt wysokiej temperaturze. Nie świadczy to
o uszkodzeniu.
• Akumulator nie jest dostatecznie naładowany. Ponownie naładuj akumulator w pełnym
cyklu. Jeśli problem nie zniknie, wymień akumulator na nowy (str. 26).
• W zależności od warunków pracy może być wyświetlany niewłaściwy czas. Po otwarciu lub
zamknięciu ekranu LCD właściwy czas pojawia się z mniej więcej minutowym opóźnieniem.
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
Rozwi¹zywanie problemów
Zasilanie często się wyłącza, mimo że wskaźnik pozostałego czasu pracy
akumulatora informuje o wystarczającym zapasie energii.
93
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\13TBS1.fm
Rozwi¹zywanie problemów (cd.)
Akumulator szybko się wyczerpuje.
• Akumulator pracuje w zbyt niskiej albo zbyt wysokiej temperaturze. Nie świadczy to
o uszkodzeniu.
• Akumulator nie jest dostatecznie naładowany. Ponownie naładuj akumulator w pełnym
cyklu. Jeśli problem nie zniknie, wymień akumulator na nowy (str. 26).
Kiedy kamera jest podłączona do zasilacza sieciowego, występują problemy.
• Wyłącz kamerę i odłącz zasilacz sieciowy od ściennego gniazdka sieciowego. Ponownie
podłącz zasilacz.
Ekran LCD / wizjer
Na ekranie LCD lub w wizjerze pojawia się nieznany obraz.
• Kamera pracuje w trybie pokazu ([DEMO MODE]) (str. 77). Aby wyłączyć tryb [DEMO
MODE], dotknij ekranu LCD.
Na ekranie pojawia się nieznany wskaźnik.
• Na ekranie wyświetlony został wskaźnik albo komunikat ostrzegawczy (str. 107).
Na ekranie LCD pozostaje widoczny obraz.
• Zjawisko to występuje po wyłączeniu zasilacza sieciowego z sieci lub po odłączeniu
akumulatora, gdy kamera pracuje. Nie świadczy to o uszkodzeniu.
Na panelu dotykowym nie pojawiają się przyciski.
• Lekko dotknij panelu LCD.
• Naciśnij przycisk DISP/BATT INFO na kamerze (lub DISPLAY na pilocie) (str. 31).
Przyciski na panelu dotykowym działają niewłaściwie albo nie działają w ogóle.
• Skoryguj działanie panelu dotykowego ([CALIBRATION]) (str. 121).
Niewyraźny obraz w wizjerze.
• Poruszaj dźwignią regulacji soczewki wizjera, aż obraz stanie się wyraźny (str. 31).
Zniknął obraz z wizjera.
• Zamknij panel LCD. Kiedy panel LCD jest otwarty, nie pojawia się obraz w wizjerze
(str. 31).
94
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\13TBS1.fm
„Memory Stick Duo”
Nie można używać funkcji związanych z kartą „Memory Stick Duo”.
• Włóż do kamery kartę „Memory Stick Duo” (str. 34).
• Jeśli używana karta „Memory Stick Duo” została sformatowana w komputerze, trzeba ją
ponownie sformatować w kamerze (str. 64).
Nie można kasować obrazów.
• Jeśli karta „Memory Stick Duo” jest wyposażona w przełącznik ochrony przed zapisem,
przestaw go w położenie umożliwiające zapis (str. 117).
• W ramach jednej operacji z ekranu indeksu można usunąć maksymalnie 100 obrazów.
• Nie można kasować obrazów, które zostały objęte ochroną w innym urządzeniu. Wyłącz
ochronę obrazów w urządzeniu użytym do objęcia obrazów ochroną.
Nie można skasować wszystkich obrazów naraz.
• Jeśli karta „Memory Stick Duo” jest wyposażona w przełącznik ochrony przed zapisem,
przestaw go w położenie umożliwiające zapis (str. 117).
Nie można sformatować karty „Memory Stick Duo”.
• Jeśli karta „Memory Stick Duo” jest wyposażona w przełącznik ochrony przed zapisem,
przestaw go w położenie umożliwiające zapis (str. 117).
Nazwa pliku z danymi jest wyświetlana niewłaściwie.
• Jeśli struktura katalogów nie jest zgodna z ogólnym standardem, pojawia się tylko nazwa
pliku.
• Plik jest uszkodzony.
• Kamera nie obsługuje plików w tym formacie (str. 117).
Miga nazwa pliku z danymi.
Rozwi¹zywanie problemów
• Plik jest uszkodzony.
• Kamera nie obsługuje plików w tym formacie (str. 117).
95
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\13TBS1.fm
Rozwi¹zywanie problemów (cd.)
Nagrywanie
Zapoznaj się także z punktem „Korygowanie obrazu w czasie nagrywania” (str. 98).
Naciśnięcie przycisku START/STOP lub PHOTO nie powoduje zapisu obrazu.
• Wyświetlany jest ekran odtwarzania. Przestaw przełącznik POWER w położenie
(filmu)
lub
(fotografii) (str. 35, 36).
• Kamera nagrywa na dysk twardy dopiero co zarejestrowaną scenę. W tym czasie nie można
dokonywać nowych nagrań (str. 36).
• Dysk twardy kamery jest pełny. Skasuj niepotrzebne obrazy (str. 53) lub użyj funkcji
[
FORMAT] (str. 64).
• Liczba scen filmowych lub fotografii przekracza dozwolone dla kamery maksimum (str. 17).
Skasuj niepotrzebne nagrania (str. 53).
• Filmów i fotografii nie można nagrywać, gdy włączy się czujnik upadku (str. 78).
Nie można nagrać fotografii.
• Wyświetlany jest ekran odtwarzania. Przełącz kamerę w tryb gotowości do nagrywania
(str. 36).
• W czasie filmowania można wykonać tylko 3 fotografie.
• Jeśli karta „Memory Stick Duo” jest wyposażona w przełącznik ochrony przed zapisem,
przestaw go w położenie umożliwiające zapis (str. 117).
• Zabrakło miejsca na karcie „Memory Stick Duo”. Użyj nowej karty „Memory Stick Duo” lub
sformatuj kartę (str. 64). Można także skasować zbędne obrazy (str. 54).
• Fotografii nie można nagrać, gdy działają następujące funkcje:
– [SMTH SLW REC]
– [FADER]
– [D.EFFECT]
– [PICT.EFFECT]
Mimo zatrzymania nagrywania pali się albo miga lampka ACCESS.
• Kamera nagrywa na dysk twardy dopiero co zarejestrowaną scenę.
Kąt obiektywu zależy od trybu pracy wybranego przełącznikiem POWER.
• Podczas wykonywania fotografii obiektyw ma szerszy kąt niż przy filmowaniu.
Podczas zapisu fotografii nie słychać dźwięku migawki.
• Zmień ustawienie parametru [BEEP] na [ON] (str. 75).
• Dźwięk migawki nie rozlega się przy korzystaniu z funkcji Dual Rec.
96
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\13TBS1.fm
Nie działa lampa błyskowa.
• Lampy błyskowej nie można używać razem z następującymi funkcjami i akcesoriami:
– wykonywaniem fotografii podczas filmowania
– [SMTH SLW REC]
– [FADER]
– [D.EFFECT]
– [PICT.EFFECT]
– konwerterem (wyposażenie dodatkowe)
• Nawet jeśli jest wybrany automatyczny tryb lampy błyskowej lub tryb
(automatyczna
redukcja efektu czerwonych oczu), wbudowana lampa błyskowa nie działa, gdy są używane
następujące tryby i funkcje:
– NightShot
– [SUPER NS]
– [SPOTLIGHT], [SUNSET&MOON] lub [LANDSCAPE] z grupy [PROGRAM AE]
– ustawienie [MANUAL] parametru [EXPOSURE]
– [SPOT METER]
Nie działa zewnętrzna lampa błyskowa (wyposażenie dodatkowe).
• Lampa błyskowa nie została włączona albo jest niewłaściwie zainstalowana.
Nie można nagrać serii fotografii.
• Kamera nie pozwala na nagrywanie serii fotografii.
Faktyczny czas nagrywania filmu na dysk twardy jest krótszy od oczekiwanego,
przybliżonego czasu.
• Przy filmowaniu szybko poruszających się obiektów itp. czas nagrywania może się okazać
krótszy (str. 17, 68).
Nagrywanie zatrzymuje się.
Między momentem naciśnięcia przycisku START/STOP a momentem
rozpoczęcia nagrania występuje pewna różnica czasów.
• Między momentem naciśnięcia przycisku START/STOP a faktycznym momentem
rozpoczęcia nagrania może występować pewna różnica czasów. Nie świadczy to
o uszkodzeniu.
Rozwi¹zywanie problemów
• Kamera ma bardzo wysoką temperaturę. Wyłącz kamerę i na pewien czas pozostaw ją
w chłodnym miejscu.
• Kamera ma bardzo niską temperaturę. Wyłącz kamerę i przenieś ją w ciepłe miejsce. Po
pewnym czasie ponownie włącz kamerę.
• W kamerze skropliła się wilgoć. Wyłącz kamerę i pozostaw ją w chłodnym miejscu na mniej
więcej godzinę (str. 121).
Nie można zmienić współczynnika kształtu obrazu filmowego (16:9/4:3).
• Film nagrany w formacie HD (wysokiej rozdzielczości) ma współczynnik kształtu 16:9.
97
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\13TBS1.fm
Rozwi¹zywanie problemów (cd.)
Korygowanie obrazu w czasie nagrywania
Zapoznaj się także z punktem „Menu” (str. 101).
Nie działa system autofokus (automatycznej regulacji ostrości).
• Zmień ustawienie parametru [FOCUS] na [AUTO] (str. 80).
• Warunki nagrywania uniemożliwiają automatyczną regulację ostrości. Nastaw ostrość
ręcznie (str. 80).
Nie działa stabilizator obrazu [STEADYSHOT].
• Zmień ustawienie parametru [STEADYSHOT] na [ON] (str. 70).
• Stabilizator obrazu [STEADYSHOT] nie będzie w stanie skompensować nadmiernej
wibracji.
Nie działa funkcja kompensacji światła w tle (BACK LIGHT).
• Funkcja BACK LIGHT wyłącza się:
– po zmianie ustawienia parametru [EXPOSURE] na [MANUAL] (str. 81)
– po wybraniu trybu [SPOT METER] (str. 82).
Obiekty przemieszczające się w kadrze ulegają deformacji.
• Występuje zjawisko „płaszczyzny ogniskowej”. Nie świadczy to o uszkodzeniu. Ze względu
na sposób, w jaki przetwornik obrazu (przetwornik CMOS) odczytuje dane o obrazie,
w pewnych warunkach nagrywania szybko przemieszczające w kadrze obiekty mogą ulegać
deformacji.
Na ekranie pojawiają się białe, czerwone, niebieskie albo zielone punkciki.
• Punkciki te pojawiają się podczas nagrywania w trybie [SUPER NS] lub [COLOR SLOW S].
Nie świadczy to o uszkodzeniu.
Niewłaściwa kolorystyka obrazu.
• Przestaw przełącznik NIGHTSHOT w położenie OFF (str. 39).
Obraz na ekranie jest za jasny i nie widać na nim sceny.
• Przestaw przełącznik NIGHTSHOT w położenie OFF (str. 39).
Obraz na ekranie jest za ciemny i nie widać na nim sceny.
• Na kilka sekund naciśnij przycisk DISP/BATT INFO, aby włączyć podświetlenie ekranu
(str. 31).
98
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\13TBS1.fm
Obraz na ekranie jest jasny, miga albo występują przekłamania barw.
• Zjawisko to występuje podczas nagrywania obrazu, gdy scena jest oświetlona świetlówką,
lampą sodową albo lampą rtęciową. Aby je osłabić, należy wyłączyć funkcję [PROGRAM
AE] (str. 82).
Na ekranie telewizora albo komputera pojawiają się czarne pasy.
• Zmień ustawienie parametru [STEADYSHOT] na [OFF] (str. 70).
Pilot
Nie działa dostarczony pilot.
• Zmień ustawienie parametru [REMOTE CTRL] na [ON] (str. 78).
• Włóż baterię do oprawki na baterię, dopasowując bieguny +/– do oznaczeń na oprawce
(str. 123).
• Usuń wszelkie przeszkody z linii między pilotem a czujnikiem zdalnego sterowania.
• Chroń czujnik zdalnego sterowania przed oddziaływaniem silnego światła (bezpośrednim
oświetleniem słonecznym lub światłem reflektorów). W przeciwnym razie pilot może działać
niewłaściwie.
• Zdejmij konwerter (wyposażenie dodatkowe), gdyż może on zasłaniać czujnik zdalnego
sterowania.
Pilot zakłóca pracę innego urządzenia DVD.
• Zmień tryb sterowania urządzeniem DVD na inny niż DVD 2 lub zasłoń czujnik zdalnego
sterowania urządzenia DVD czarnym papierem.
Odtwarzanie nagrañ w kamerze
Fotografie z karty „Memory Stick Duo” nie są wyświetlane w rzeczywistej
wielkości.
• Fotografie zapisane przez inne urządzenia nie zawsze są wyświetlane w rzeczywistej
wielkości. Nie świadczy to o uszkodzeniu.
• Fotografii nie można wyświetlić po zmianie nazwy pliku albo folderu i po przetworzeniu
obrazu w komputerze. (W takim przypadku miga nazwa pliku.) Nie świadczy to
o uszkodzeniu (str. 118).
• Nie zawsze można wyświetlić fotografie wykonane innymi urządzeniami. Nie świadczy to
o uszkodzeniu (str. 118).
Rozwi¹zywanie problemów
Nie można wyświetlić fotografii z karty „Memory Stick Duo”.
99
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\13TBS1.fm
Rozwi¹zywanie problemów (cd.)
Nagranie na ekranie indeksu wizualnego jest oznaczone symbolem „
”.
• Nie udało się wczytać danych. Spróbuj wyłączyć zasilanie i włączyć je na nowo lub
kilkakrotnie wyjąć i włożyć kartę „Memory Stick Duo”.
• Symbol ten może się pojawiać na fotografiach zapisanych przez inne urządzenia,
przetworzonych w komputerze itp.
• Zasilacz sieciowy lub akumulator został odłączony, zanim po nagrywaniu zgasła lampka
ACCESS. Mogło to spowodować uszkodzenie danych i wówczas pojawia się wskaźnik
Nagranie na ekranie indeksu wizualnego jest oznaczone symbolem „
• Dane o obrazie są uszkodzone. Skasuj nagranie z oznaczeniem
.
”.
(str. 53).
Podczas odtwarzania nie słychać dźwięku albo dźwięk jest bardzo cichy.
• Zwiększ głośność (str. 43).
• Kamera nie reprodukuje dźwięku, gdy jest zamknięty ekran LCD. Otwórz ekran LCD.
• Nagrywanie dźwięku przy wybranym ustawieniu [LOW] parametru [MICREF LEVEL]
(str. 85) może sprawić, że nagrany dźwięk będzie trudno słyszalny.
• Dźwięk nie jest nagrywany przy korzystaniu z funkcji [SMTH SLW REC].
Dane o obrazie
Miga nazwa pliku z danymi.
• Plik jest uszkodzony.
• Kamera nie obsługuje plików w tym formacie (str. 115).
Wyœwietlanie na telewizorze
Nie można wyświetlić obrazu lub odtworzyć dźwięku na telewizorze
podłączonym za pomocą przewodu komponentowego przewodu wideo.
• Dostosuj ustawienie parametru [COMPONENT] do podłączonego urządzenia (str. 76).
• Kiedy jest używany komponentowy przewód wideo, muszą być również podłączone
czerwone i białe wtyki przewodu połączeniowego A/V (str. 47, 49).
Nie można wyświetlić obrazu lub odtworzyć dźwięku na telewizorze
podłączonym za pomocą przewodu HDMI.
• Jeśli obraz zawiera sygnał ochrony przed kopiowaniem, nie jest możliwa jego reprodukcja
przez gniazdo HDMI OUT.
Nie słychać dźwięku.
• Kiedy jest używany komponentowy przewód wideo, muszą być również podłączone
czerwone i białe wtyki przewodu połączeniowego A/V (str. 47, 49).
• Kiedy jest używany wtyk S VIDEO, muszą być również podłączone czerwone i białe wtyki
przewodu połączeniowego A/V (str. 50).
100
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\13TBS1.fm
Kiedy kamera jest podłączona do telewizora, odtwarzany obraz ma niewłaściwy
współczynnik kształtu.
• Dostosuj ustawienie parametru [TV TYPE] do używanego telewizora (str. 76).
Obraz na ekranie telewizora 4:3 jest zniekształcony.
• Dzieje się tak, gdy obraz nagrany w trybie 16:9 jest odtwarzany na ekranie telewizora 4:3.
Wybrać właściwe ustawienie parametru [TV TYPE] (str. 76) i wyświetlić obraz. Przy
wyświetlaniu obrazu na telewizorze 4:3 u góry i u dołu ekranu mogą się pojawiać czarne
pasy. Nie świadczy to o uszkodzeniu.
Menu
Warianty w menu mają szary kolor.
• W bieżących warunkach nagrywania / odtwarzania nie można wybrać wariantów
oznaczonych szarym kolorem.
• Niektórych funkcji nie można włączyć równocześnie. Poniżej zamieszczono listę
wykluczających się funkcji i wariantów z menu.
Brak mo¿liwoœci u¿ycia
Ze wzglêdu na nastêpuj¹ce ustawienia
[PROGRAM AE]
NightShot, [SUPER NS], [COLOR SLOW S],
[OLD MOVIE]
[SPOT METER]
NightShot, [SUPER NS]
[EXPOSURE]
NightShot, [SUPER NS]
[WHITE BAL.]
NightShot, [SUPER NS]
Ustawienie [ONE PUSH]
parametru [WHITE BAL.]
[SMTH SLW REC]
[PROGRAM AE]
[SUPER NS]
[FADER], [D.EFFECT]
[COLOR SLOW S]
[FADER], [D.EFFECT], [PROGRAM AE]
[FADER]
[SUPER NS], [COLOR SLOW S], [D.EFFECT]
[D.EFFECT]
[SUPER NS], [COLOR SLOW S], [FADER]
[OLD MOVIE]
[PROGRAM AE], [PICT.EFFECT]
[PICT.EFFECT]
[OLD MOVIE]
[STEADYSHOT]
[SMTH SLW REC]
[EXP.FOCUS]
[SMTH SLW REC], [DIGITAL ZOOM]
[TELE MACRO]
[PROGRAM AE]
Nie można użyć funkcji [SUPER NS].
Rozwi¹zywanie problemów
[SPOT FOCUS]
• Przestaw przełącznik NIGHTSHOT w położenie ON.
101
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\13TBS1.fm
Rozwi¹zywanie problemów (cd.)
Funkcja długiej ekspozycji w kolorze (COLOR SLOW S) działa niewłaściwie.
• Funkcja długiej ekspozycji w kolorze (COLOR SLOW S) może działać niewłaściwie
w zupełnej ciemności. Należy wtedy używać funkcji NightShot albo [SUPER NS].
Nie można zmienić poziomu podświetlenia ekranu LCD [LCD BL LEVEL].
• Poziomu podświetlenia ekranu LCD nie można zmienić, gdy:
– panel LCD jest przyłożony do korpusu kamery z ekranem LCD zwróconym na zewnątrz,
– zasilanie odbywa się z zasilacza sieciowego.
Nie można użyć funkcji [WIDE SELECT].
• Funkcji [WIDE SELECT] nie można łączyć z formatem obrazu HD (wysokiej
rozdzielczości).
Monta¿ nagrañ w kamerze
Nie jest możliwa edycja.
• Nie ma żadnych nagrań.
• Stan obrazu nie pozwala na dokonanie edycji.
Nie można kopiować fotografii.
• Na karcie „Memory Stick Duo” nie ma wystarczającej ilości miejsca na skopiowanie
obrazów. Skasuj niepotrzebne obrazy (str. 54)
• Jeśli karta „Memory Stick Duo” jest wyposażona w przełącznik ochrony przed zapisem,
przestaw go w położenie umożliwiające zapis (str. 117).
Nie można dodawać nagrań do playlisty.
• Do playlisty nie można dodać więcej niż 999 nagrań w formacie HD (wysokiej
rozdzielczości) i 99 nagrań w formacie SD (standardowej rozdzielczości). Usuń z playlisty
niepotrzebne nagrania (str. 57).
• Na playlistach nie można umieszczać fotografii.
Nie można kasować obrazów.
• Nie można kasować obrazów, które zostały objęte ochroną w innym urządzeniu. Wyłącz
ochronę obrazu w urządzeniu użytym do objęcia obrazu ochroną.
Kopiowanie / edycja / pod³¹czanie do innych urz¹dzeñ
Zapoznaj się także z punktem „Wyświetlanie na telewizorze” (str. 100).
Podczas odtwarzania nie słychać dźwięku.
• Dźwięk nie będzie reprodukowany, jeśli do podłączenia urządzenia zostanie użyty tylko
wtyk S VIDEO. Podłącz także białe i czerwone wtyki przewodu połączeniowego A/V
(str. 50).
102
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\13TBS1.fm
Kopiowanie z użyciem przewodu HDMI działa niewłaściwie.
• Nie można kopiować nagrań przy użyciu przewodu HDMI.
Kopiowanie z użyciem przewodu połączeniowego A/V działa niewłaściwie.
• Niewłaściwie podłączony przewód połączeniowy A/V. Upewnij się, że przewód
połączeniowy A/V jest podłączony do właściwego gniazda (gniazda wejścia urządzenia, na
które jest kopiowany obraz z kamery) (str. 60).
Nie można wykonać odbitek na drukarce zgodnej ze standardem PictBridge.
• Nie można wykonać odbitek z pewnych obrazów przetworzonych w komputerze lub
zarejestrowanych przez inne urządzenia. Nie świadczy to o uszkodzeniu.
Inne
Nie można zapisać jako fotografii kadru z filmu znajdującego się na dysku
kamery.
• Kamera nie pozwala zapisywać jako fotografii kadrów z filmu w kamerze.
Na 5 sekund włącza się sygnał dźwiękowy.
• Kamera ma bardzo wysoką temperaturę. Wyłącz kamerę i na pewien czas pozostaw ją
w chłodnym miejscu.
• Wystąpił jakiś problem z kamerą. Wyłącz i włącz kamerę, po czym ponów próbę jej użycia.
• Kamera ma bardzo niską temperaturę. Pozostaw kamerę na chwilę z włączonym
przełącznikiem POWER. Jeśli kamera nadal nie działa, wyłącz ją i przenieś w ciepłe miejsce.
Po pewnym czasie ponownie włącz kamerę.
Pod³¹czanie do komputera
Komputer nie rozpoznaje kamery.
Dostarczone oprogramowanie Picture Motion Browser nie działa w komputerze
Macintosh.
• Nie można używać programu Picture Motion Browser na komputerach Macintosh.
Rozwi¹zywanie problemów
• Zainstaluj pakiet Picture Motion Browser (str. 89).
• Przy pierwszym łączeniu kamery z komputerem jej rozpoznanie może nastąpić z pewnym
opóźnieniem. Trzeba chwilę poczekać.
• Odłącz od komputera urządzenia USB inne niż klawiatura, mysz i kamera.
• Odłącz przewód od komputera i kamery, ponownie uruchom komputer, po czym starannie
podłącz przewód.
103
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\13TBS1.fm
Rozwi¹zywanie problemów (cd.)
Nie można wyświetlić na monitorze komputera filmu odtwarzanego z dysku
twardego kamery.
• Zainstaluj pakiet Picture Motion Browser (str. 89).
• Upewnij się, że złącze przewodu USB jest prawidłowo ustawione i starannie podłącz
przewód do gniazda USB.
• Wybierz z menu HOME warianty
(SELECT DEVICES) t [COMPUTER] t
[
yCOMPUTER] (str. 59).
• Odłącz od komputera urządzenia USB inne niż klawiatura, mysz i kamera.
Nie można wyświetlać na komputerze fotografii z karty „Memory Stick Duo”.
• Starannie włóż kartę „Memory Stick Duo”.
• Wybierz z menu HOME warianty
(SELECT DEVICES) t [COMPUTER] t
[
yCOMPUTER] (str. 59).
• Komputer nie rozpoznaje karty „Memory Stick Duo” podczas działania funkcji kamery,
takich jak odtwarzanie czy edycja nagrań na dysku. Przed podłączeniem kamery do
komputera zatrzymaj jej działanie.
Na ekranie komputera nie pojawia się ikona „Memory Stick” ([Dysk wymienny]).
• Włóż do kamery kartę „Memory Stick Duo”.
• Odłącz od komputera urządzenia USB inne niż klawiatura, mysz i kamera.
• Wybierz z menu HOME warianty
(SELECT DEVICES) t [COMPUTER] t
[
yCOMPUTER] (str. 59).
• Komputer nie rozpoznaje karty „Memory Stick Duo” podczas działania funkcji kamery,
takich jak odtwarzanie czy edycja. Przed podłączeniem kamery do komputera zatrzymaj jej
działanie.
Pakiet Picture Motion Browser działa niewłaściwie.
• Zakończ pracę programu Picture Motion Browser, po czym ponownie uruchom komputer.
Podczas pracy programu Picture Motion Browser pojawia się komunikat
o błędzie.
• Zakończ pracę programu Picture Motion Browser, a następnie przełącznikiem POWER
zmień tryb pracy kamery.
Komputer niewłaściwie odtwarza film, fotografię lub dźwięk z kamery.
• Jeśli kamera jest podłączona do komputera niezgodnego z Hi-speed USB (USB2.0), filmy,
fotografie i dźwięk mogą być odtwarzane niewłaściwie. Nie wpływa to na kopiowanie
filmów, fotografii lub dźwięku do komputera.
• W zależności od komputera, odtwarzanie obrazu i dźwięku może się na pewien czas
zatrzymywać. Nie wpływa to na kopiowanie filmów lub dźwięku do komputera.
104
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\13TBS1.fm
Na komputerze nie pojawia się rozszerzenie pliku.
• Aby wyświetlić rozszerzenie, wykonaj następujące czynności:
1W oknie folderu wybierz z menu [Tool (Narzędzia)] polecenie [Folder option... (Opcje
folderów…)], po czym kliknij na zakładce [View (Widok)].
2W grupie Advanced Settings (Ustawienia zaawansowane) usuń zaznaczenie z pola
[Hide file extensions for known file types (Ukryj rozszerzenia plików znanych
typów)].
3Kliknij na przycisku [OK].
Mimo naciśnięcia na kamerze przycisku DISC BURN nie uruchamia się
odpowiednie oprogramowanie w komputerze.
• Zainstaluj pakiet Picture Motion Browser (str. 89).
• Uruchom w komputerze narzędzie [Media Check Tool]. (Patrz instrukcja „Pierwsze kroki”
na dostarczonym dysku CD-ROM.)
Podczas pracy funkcji Easy PC Back-up na ekranie komputera pojawia się
komunikat [Not enough space on destination hard disk.].
• Skasuj z dysku twardego komputera zbędne pliki, aby zwolnić miejsce na dysku.
Nie jest możliwe nagrywanie z komputera na dysk twardy kamery.
• Nagrywanie na dysk twardy kamery jest możliwe tylko z programu Picture Motion Browser.
• Na dysk twardy kamery nie można nagrywać filmów w formacie SD (standardowej
rozdzielczości) ani fotografii.
Przesyłany z komputera plik nie jest zapisany na karcie „Memory Stick Duo”
w kamerze.
• Przy odłączaniu przewodu USB (dostarczonego) nie była przestrzegana wymagana
procedura. Ponownie podłącz kamerę do komputera i prześlij dane.
• Sprawdź, czy środowisko komputera spełnia wymagania dotyczące odtwarzania filmów
(str. 87).
• Zamknij w komputerze wszystkie programy oprócz „Player for AVCHD”.
Nie można odtworzyć utworzonej płyty.
• Do odtwarzania płyty utworzonej w komputerze i zawierającej przesłane z kamery do
komputera nagrania w formacie HD (wysokiej rozdzielczości) trzeba użyć dostarczonego
programu „Player for AVCHD”. Nie można użyć zwykłego odtwarzacza. Jeśli po włożeniu
do komputera płyty z nagraniami w formacie HD (wysokiej rozdzielczości) uruchamia się
inny program, zamknij ten program.
Rozwi¹zywanie problemów
Przy odtwarzaniu na komputerze obraz zatrzymuje się albo występują w nim
zniekształcenia.
105
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\13TBS1.fm
Rozwi¹zywanie problemów (cd.)
Faktyczny wygląd wyświetlanego ekranu lub treść komunikatu są inne niż
wynika to z instrukcji „Pierwsze kroki”.
• Ekran lub komunikat mogą być inne.
106
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\14TBS2.fm
WskaŸniki i komunikaty ostrzegawcze
Ekran samoczynnej diagnostyki /
WskaŸniki ostrzegawcze
Jeśli na ekranie LCD albo w wizjerze
pojawiają się jakieś wskaźniki, należy
zapoznać się z tabelą.
Niektóre problemy można rozwiązać we
własnym zakresie. Jeśli problemu nie uda
się rozwiązać mimo kilkakrotnego
wypróbowania rozwiązania, należy się
skontaktować z lokalną autoryzowaną
stacją serwisową Sony.
C: (lub E:) ss:ss (ekran
samoczynnej diagnostyki)
C:04:ss
• Nie jest używany akumulator
„InfoLITHIUM”. Użyj akumulatora
„InfoLITHIUM” (str. 119).
• Starannie podłącz wtyk zasilacza
sieciowego do gniazda DC IN (str. 26).
C:13:ss / C:32:ss
• Odłącz źródło zasilania. Podłącz je
z powrotem i ponów próbę użycia
kamery.
E:20:ss / E:31:ss / E:61:ss /
E:62:ss / E:91:ss / E:94:ss
101-0001 (wskaźnik ostrzegawczy
dotyczący plików)
Wolne miganie
• Plik jest uszkodzony.
• Plik jest nieczytelny.
Szybkie miganie
• Podejrzenie wystąpienia błędu na
dysku twardym kamery.
(Ostrzeżenie dotyczące dysku
twardego kamery)*
Szybkie miganie
• Dysk twardy kamery jest pełny.
• Podejrzenie wystąpienia błędu na
dysku twardym kamery.
E (ostrzeżenie o stanie
akumulatora)
Wolne miganie
• Akumulator jest prawie wyczerpany.
• W zależności od warunków pracy
i stanu akumulatora wskaźnik E może
migać nawet wówczas, gdy akumulator
wystarczy jeszcze na 20 minut pracy.
(ostrzeżenie o wysokiej
temperaturze)
Wolne miganie
• Temperatura kamery wzrasta. Wyłącz
kamerę i na pewien czas pozostaw ją
w chłodnym miejscu.
Szybkie miganie*
• Kamera ma bardzo wysoką
temperaturę. Wyłącz kamerę i na
pewien czas pozostaw ją w chłodnym
miejscu.
(ostrzeżenie o niskiej
temperaturze)*
Szybkie miganie
• Kamera ma bardzo niską temperaturę.
Ogrzej kamerę.
Rozwi¹zywanie problemów
• Wystąpiła usterka, której nie można
usunąć we własnym zakresie.
Skontaktuj z lokalną autoryzowaną
stacją serwisową Sony. Przekaż
technikowi 5-znakowy kod
zaczynający się od „E”.
(Ostrzeżenie dotyczące dysku
twardego kamery)*
107
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\14TBS2.fm
WskaŸniki i komunikaty ostrzegawcze (cd.)
(wskaźnik ostrzegawczy
dotyczący karty „Memory Stick
Duo”)
• Karta „Memory Stick Duo” nie jest
włożona (str. 34).
(wskaźnik ostrzegawczy
dotyczący formatu karty „Memory
Stick Duo”)*
• Karta „Memory Stick Duo” jest
uszkodzona.
• Karta „Memory Stick Duo” jest
niewłaściwie sformatowana (str. 64,
117).
(wskaźnik ostrzegawczy
dotyczący niezgodności karty
„Memory Stick Duo”)*
• Włożona karta „Memory Stick Duo”
nie współpracuje z kamerą (str. 117).
- (wskaźnik ostrzegawczy
dotyczący ochrony karty „Memory
Stick Duo” przed zapisem)*
• Przełącznik ochrony przed zapisem na
karcie „Memory Stick Duo” znajduje
się w położeniu ochrony przed zapisem
(str. 117).
• Dostęp do karty „Memory Stick Duo”
został zablokowany przez inne
urządzenie.
(wskaźnik ostrzegawczy
dotyczący lampy błyskowej)
(wskaźnik ostrzegawczy
dotyczący ryzyka poruszenia
kamery)*
• Oświetlenie jest zbyt słabe, więc łatwo
o poruszenie obrazu. Użyj lampy
błyskowej.
• Kamera jest niestabilna, więc łatwo
o poruszenie obrazu. Pewnie chwyć
kamerę obiema rękami i filmuj obraz.
Nie spowoduje to wyłączenia się
wskaźnika.
(wskaźnik ostrzegawczy czujnika
upadku)
• Czujnik upadku (str. 78) wykrył
upuszczenie kamery. W związku z tym
wykonywane są czynności mające na
celu zabezpieczenie dysku twardego.
Kamera może więc zawiesić
nagrywanie / odtwarzanie.
• Czujnik upadku nie gwarantuje
ochrony dysku twardego we
wszystkich sytuacjach. Kamery należy
używać w stabilnych warunkach.
* W momencie pojawienia się na ekranie
wskaźnika ostrzegawczego włącza się
melodyjka (str. 75).
Opis komunikatów
ostrzegawczych
Jeśli na ekranie pojawiają się komunikaty,
należy zapoznać się z tabelą.
x Dysk twardy
Wolne miganie
• Trwa ładowanie.
Drive error. Turn on power again.
Szybkie miganie*
• Wystąpił problem z napędem dysku
twardego. Wyłącz i włącz kamerę.
• Występuje jakiś problem z lampą
błyskową.
Overheated. Cannot access HDD.
• Brak dostępu do dysku twardego
z powodu przegrzania.
108
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\14TBS2.fm
Low temperature. Cannot access
HDD.
• Brak dostępu do dysku twardego
z powodu niskiej temperatury.
HDD full. Cannot record.
• Skasuj niepotrzebne nagrania (str. 53).
No more still pictures during movie
recording.
• Podczas nagrywania ujęcia z użyciem
funkcji Dual Rec próbowano wykonać
więcej niż trzy fotografie (str. 39).
No applicable files available.
• Skasowane zostały pliki z nagraniami.
Number of HD movie scenes is
full. Cannot record HD movies.
Number of SD movie scenes is
full. Cannot record SD movies.
• Zbyt duża liczba nagranych scen.
Skasuj niepotrzebne nagrania (str. 53).
SD movie folder is full. Cannot
record SD movies.
• Skasuj niepotrzebne nagrania (str. 53)
lub użyj funkcji [
FORMAT]
(str. 64).
Number of still picture scenes is
full. Cannot record still pictures.
• Skasuj niepotrzebne nagrania (str. 53).
Still picture folder is full. Cannot
record still pictures.
HD movie recording disabled.
SD movie recording disabled.
• Ze względu na ograniczenia dysku
twardego nie można nagrywać filmów.
Kamera może jednak pozwalać na
zapis fotografii.
Still recording disabled.
• Ze względu na ograniczenia dysku
twardego nie można nagrywać
fotografii. Kamera może jednak
pozwalać na nagrywanie filmów.
• Format dysku twardego kamery różni
się od standardowego. Na użycie
kamery może pozwolić użycie funkcji
[
FORMAT] (str. 64). Z dysku
twardego zostaną wówczas skasowane
wszystkie dane.
Data error.
• Podczas odczytu danych z dysku
twardego lub zapisu na dysku wystąpił
błąd. Może się to zdarzyć, gdy kamera
jest stale narażona na wstrząsy.
Unable to access HDD.
• Podczas odczytu danych z dysku
twardego lub zapisu na dysku wystąpił
błąd. Może się to zdarzyć, gdy kamera
jest stale narażona na wstrząsy.
Management file damaged. Create
new file?
• Uszkodzony jest systemowy plik
z informacjami o nagraniach. Po
dotknięciu przycisku [YES] zostanie
utworzony nowy taki plik. Utworzenie
nowego pliku uniemożliwi odtwarzanie
z dysku twardego wcześniejszych
nagrań. (Pliki z nagraniami nie ulegają
uszkodzeniu.)
W takim przypadku należy skorzystać
z dostarczonego oprogramowania
i skopiować pliki z nagraniami do
komputera. Szczegóły podano
w instrukcji „Pierwsze kroki” na
dostarczonym dysku CD-ROM.
Rozwi¹zywanie problemów
• Skasuj niepotrzebne nagrania (str. 53)
lub użyj funkcji [
FORMAT]
(str. 64).
HDD format error.
109
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\14TBS2.fm
WskaŸniki i komunikaty ostrzegawcze (cd.)
HD movie management information
is damaged. Create new
information?
• Uszkodzony jest systemowy plik
z informacjami o filmach HD. Po
dotknięciu przycisku [YES] zostanie
utworzony nowy plik z informacjami
o filmach HD. Utworzenie nowego
pliku uniemożliwi odtwarzanie z dysku
twardego wcześniejszych nagrań. (Pliki
z nagraniami nie ulegają uszkodzeniu.)
W takim przypadku należy skorzystać
z dostarczonego oprogramowania
i skopiować pliki z nagraniami do
komputera. Szczegóły podano
w instrukcji „Pierwsze kroki” na
dostarczonym dysku CD-ROM.
Buffer overflow
• Czujnik upadku kamery stale wykrywa
upadek kamery i uniemożliwia zapis
obrazu. Jeśli stale występuje ryzyko
upadku kamery, dalsze nagrywanie
obrazu może stać się możliwe po
wyłączeniu czujnika upadku (str. 78).
Recovering data
• Kamera próbuje automatycznie
odzyskać dane, jeśli zapis danych
został dokonany niewłaściwie.
Cannot recover data.
• Nie udało się zapisać danych na dysk
twardy. Próby odzyskania danych
zakończyły się niepowodzeniem.
x „Memory Stick Duo”
This is a read-only Memory Stick.
• Włóż kartę „Memory Stick Duo”
umożliwiającą zapis.
Incompatible type of Memory
Stick.
• Włożona karta „Memory Stick Duo”
nie współpracuje z kamerą (str. 117).
This Memory Stick is not
formatted correctly.
• Sprawdź format karty „Memory Stick
Duo” i w razie potrzeby sformatuj kartę
w kamerze (str. 64, 117).
Cannot record. The Memory Stick is
full.
• Skasuj niepotrzebne obrazy (str. 54)
Cannot record still pictures.
• Nie jest możliwy zapis fotografii
(str. 96).
- The Memory Stick is locked.
Check the tab.
• Karta „Memory Stick” jest chroniona
przed zapisem. Sprawdź położenie
przełącznika ochrony przed zapisem
(str. 117).
Memory Stick has been removed.
Process canceled.
• Karta „Memory Stick” została wyjęta.
Spowodowało to przerwanie
wykonywanej czynności (str. 117).
Reinsert the Memory Stick.
• Kilkakrotnie wyjmij i włóż kartę
„Memory Stick Duo”. Jeśli komunikat
nie zniknie, karta może być
uszkodzona. Spróbuj użyć innej karty.
110
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\14TBS2.fm
Memory Stick folders are full.
• Po utworzeniu folderu 999MSDCF nie
można tworzyć następnych folderów.
Kamera nie pozwala na tworzenie ani
kasowanie folderów.
• Sformatuj kartę „Memory Stick Duo”
(str. 64) lub usuń je przy użyciu
komputera.
Do not eject the Memory Stick during
writing.
• Nie wyjmuj karty „Memory Stick”
w czasie zapisu.
Cannot save still picture.
• Po zakończeniu nagrywania z użyciem
funkcji Dual Rec nie wyjmuj z kamery
nośnika fotografii dotąd, aż zakończy
się nagrywanie i zapis fotografii
(str. 39).
No more still pictures during movie
recording.
• Podczas nagrywania ujęcia z użyciem
funkcji Dual Rec, na karcie „Memory
Stick Duo” próbowano zapisać więcej
niż trzy fotografie (str. 39).
x Drukarka zgodna z PictBridge
Check the connected device.
Not connected to PictBridge
compatible printer.
• Wyłącz i włącz drukarkę, po czym
odłącz i na nowo podłącz przewód
USB (dostarczony).
Error. Cancel the task.
• Sprawdź drukarkę.
• Wyłącz i włącz drukarkę, po czym
odłącz i na nowo podłącz przewód
USB (dostarczony).
x Lampa b³yskowa
Charging… Cannot record still
images.
• Próbowano nagrywać fotografię
w czasie ładowania zewnętrznej lampy
błyskowej.
Flash cannot charge. Not available.
• W zewnętrznej lampie błyskowej
wystąpił błąd. Ładowanie zostało
przerwane.
Lens accessory attached. Cannot
use flash.
• Na obiektyw są założone akcesoria. Nie
można użyć lampy.
x Inne
Please connect AC adaptor.
• Próbowano sformatować dysk twardy
kamery, gdy akumulator jest bliski
wyczerpania. Użyj zasilacza
sieciowego, aby zapobiec wyczerpaniu
się akumulatora w trakcie tej operacji.
Playback prohibited.
• Odtwarzać można tylko nagrania
dokonane kamerą.
No further selection is possible.
• Przy wykonywaniu niektórych
czynności nie można wybrać więcej niż
100 obrazów. Dotyczy to:
– kasowania nagrań,
– kopiowania fotografii,
– edycji playlisty z filmami HD
(o wysokiej rozdzielczości),
– drukowania fotografii.
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
Rozwi¹zywanie problemów
• Wyłącz i włącz drukarkę, po czym
odłącz i na nowo podłącz przewód
USB (dostarczony).
Cannot print. Check the printer.
111
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\14TBS2.fm
WskaŸniki i komunikaty ostrzegawcze (cd.)
Playlist full.
• Do playlisty nie można dodać więcej
niż 999 nagrań w formacie HD
(wysokiej rozdzielczości) i 99 nagrań
w formacie SD (standardowej
rozdzielczości).
Low temperature. Cannot
activate function. Wait a while and
try again later.
• Wybranej funkcji nie można włączyć
z powodu zbyt niskiej temperatury.
Odczekaj chwilę i ponów próbę.
Data protected.
• Próbowano skasować dane objęte
ochroną w innym urządzeniu. Wyłącz
ochronę danych w urządzeniu,
w którym objęto dane ochroną.
Drop sensor activated. USB
function ended.
• Uaktywnił się czujnik upadku, co
spowodowało zakończenie połączenia
USB.
Overheated. Ended USB
function.
• Połączenie USB zostało zakończone
z powodu przegrzania.
Low temperature. Ended USB
function.
• Połączenie USB zostało zakończone
z powodu niskiej temperatury.
Exit USB function.
• W czasie połączenia USB nie można
użyć funkcji One Touch Disc Burn.
Overheated. Cannot activate
function. Wait a while and try again
later.
• Wybranej funkcji nie można włączyć
z powodu przegrzania kamery.
Odczekaj chwilę i ponów próbę.
112
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\15ADD.fm
Informacje dodatkowe
Korzystanie z kamery za granic¹
Zasilanie
Systemy telewizji kolorowej
Dostarczonego zasilacza sieciowego można
używać do zasilania kamery w krajach,
w których napięcie przemienne w sieci
wynosi od 100 do 240 V, 50/60 Hz.
Kamera pracuje w systemie koloru PAL.
Aby można było wyświetlić obraz z kamery
na telewizorze, telewizor musi pracować
w systemie koloru PAL i mieć gniazda
wejścia AUDIO/VIDEO.
Wyœwietlanie nagrañ dokonanych
w formacie HD (wysokiej
rozdzielczoœci)
W krajach, w których obsługiwany jest
format 1080/50i, obraz można wyświetlać
w jakości HD – identycznej z jakością
nagrania. Należy użyć telewizora (lub
monitora) PAL zgodnego z formatem 1080/
50i i wyposażonego w wejścia
komponentowe i AUDIO/VIDEO. Do
połączenia urządzeń trzeba użyć zarówno
komponentowego przewodu wideo, jak
i przewodu połączeniowego A/V.
Wyœwietlanie nagrañ dokonanych
w formacie SD (standardowej
rozdzielczoœci)
PAL
Kraje, w których system jest
u¿ywany
Australia, Austria, Belgia,
Chiny, Czechy, Dania,
Finlandia, Hiszpania, Holandia,
Hongkong, Kuwejt, Malezja,
Niemcy, Norwegia, Nowa
Zelandia, Polska, Portugalia,
Singapur, Słowacja, Szwajcaria,
Szwecja, Tajlandia, Węgry,
Wielka Brytania, Włochy itd.
PAL - M
Brazylia
PAL - N
Argentyna, Paragwaj, Urugwaj
NTSC
Ameryka Środkowa, Boliwia,
Chile, Ekwador, Filipiny,
Jamajka, Japonia, Kanada,
Kolumbia, Korea, Meksyk,
Peru, Surinam, Tajwan, Stany
Zjednoczone, Wenezuela,
Wyspy Bahama itd.
SECAM
Bułgaria, Francja, Gujana, Irak,
Iran, Monako, Rosja, Ukraina
itd.
Informacje dodatkowe
Nagrania dokonane w formacie SD
(standardowej rozdzielczości) można
wyświetlać na telewizorze PAL
wyposażonym w wejścia AUDIO/VIDEO.
Konieczne jest podłączenie przewodu
połączeniowego A/V.
System
113
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\15ADD.fm
Korzystanie z kamery za granic¹ (cd.)
Nastawianie zegara na lokalny czas
Używając kamery za granicą, można z łatwością przestawić jej zegar na lokalny czas –
wystarczy wskazać różnicę czasów. Z menu HOME wybierz kolejno warianty
(SETTINGS) t [CLOCK/ LANG], a następnie odpowiednie ustawienia parametrów
[AREA SET] i [SUMMERTIME] (str. 32).
Ró¿nice czasu na œwiecie
Ró¿nica
strefy
czasowej
Miejsce obowi¹zywania
Ró¿nica
strefy
czasowej
Miejsce obowi¹zywania
GMT
Lizbona, Londyn
+11:00
Wyspy Salomona
+01:00
Berlin, Paryż
+12:00
Fidżi, Wellington
+02:00
Helsinki, Kair, Stambuł
–12:00
Eniwetok, Kwajalein
+03:00
Moskwa, Nairobi
–11:00
Wyspy Midway, Samoa
+03:30
Teheran
–10:00
Hawaje
+04:00
Abu Zabi, Baku
–09:00
Alaska
+04:30
Kabul
–08:00
Los Angeles, Tijuana
+05:00
Karaczi, Islamabad
–07:00
Denver, Arizona
+05:30
Kalkuta, New Delhi
–06:00
Chicago, Mexico City
+06:00
Ałma Ata, Dhaka
–05:00
Nowy Jork, Bogota
+06:30
Rangun
–04:00
Santiago
+07:00
Bangkok, Dżakarta
–03:30
St. John’s
+08:00
Hongkong, Singapur, Pekin
–03:00
Brasilia, Montevideo
+09:00
Seul, Tokio
–02:00
Fernando de Noronha
+09:30
Adelaide, Darwin
–01:00
Azory, Wyspy Zielonego Przylądka
+10:00
Melbourne, Sydney
114
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\15ADD.fm
Struktura plików i folderów na dysku twardym
Poniżej przedstawiono strukturę plików i folderów. Tym niemniej, aby użyć kamery do
nagrywania i odtwarzania, nie trzeba na ogół zaznajamiać się z tą strukturą. Chcąc wyświetlać
fotografie i filmy, można podłączyć kamerę do komputera (strona 86) i skorzystać
z dostarczonego oprogramowania.
A Pliki systemowe z informacjami
o nagraniach
Skasowanie tych plików uniemożliwia
prawidłowe nagrywanie / odtwarzanie.
Standardowo pliki te mają atrybut
„ukryte” i nie są wyświetlane.
C Pliki z filmami SD (pliki MPEG2)
Te pliki mają rozszerzenie „.MPG”. Ich
wielkość jest ograniczona do 2 GB.
Pliki, których wielkość przekroczyłaby
2 GB są automatycznie dzielone.
Numeracja plików rośnie automatycznie. Kiedy numer w nazwie pliku
miałby przekroczyć 9 999, tworzony
jest nowy folder na pliki z filmami.
Nazwy folderów rosną w następujący
sposób: [101PNV01] t [102PNV01]
D Pliki z fotografiami (pliki JPEG)
Te pliki mają rozszerzenie „.JPG”.
Numeracja plików rośnie automatycz-
• Po wybraniu z ekranu [USB SELECT] (str. 61)
ustawienia [
yCOMPUTER] dostęp do
dysku kamery będzie możliwy z komputera,
przez interfejs USB.
• Nie należy modyfikować plików i folderów
w kamerze za pośrednictwem komputera,
z pominięciem dostarczonego programu
komputerowego. Grozi to uszkodzeniem plików
z nagraniami i utratą możliwości ich
odtwarzania.
• Nie gwarantuje się działania kamery
w przypadku wykonywania jakichkolwiek
operacji z pominięciem dostarczonego
programu komputerowego.
• Informacje o kasowaniu plików z nagraniami
podano na stronie 53. Nie należy kasować
plików z nagraniami w kamerze bezpośrednio
z komputera.
• Nie należy formatować dysku twardego kamery
przy użyciu komputera. Kamera może działać
niewłaściwie.
• Jeśli komputer nie wyświetla rozszerzeń plików,
zapoznaj się z opisem ze strony 105.
• Nie należy kopiować plików z komputera na
dysk twardy kamery. Urządzenie może przestać
działać.
Informacje dodatkowe
B Folder z informacjami
systemowymi o filmach HD
W tym folderze znajdują się dane
o nagranych filmach w formacie HD
(wysokiej rozdzielczości). Nie należy
próbować otwierać tego folderu ani
uzyskiwać do niego dostępu
z komputera. Grozi to uszkodzeniem
plików z nagraniami i niemożnością ich
odtwarzania.
nie. Kiedy numer w nazwie pliku
miałby przekroczyć 9 999, tworzony
jest nowy folder na pliki z obrazami.
Nazwy folderów rosną w następujący
sposób: [101MSDCF] t [102MSDCF]
115
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\15ADD.fm
Format AVCHD
Kamera umożliwia nagrywanie w dwóch
formatach: AVCHD i MPEG2.
Co to jest format AVCHD?
AVCHD to format wykorzystywany
w cyfrowych kamerach wideo wysokiej
rozdzielczości do zapisu sygnału HD
(o wysokiej rozdzielczości) zgodnego ze
specyfikacją 1080i*1 lub 720p*2. Dzięki
efektywnej technologii kompresji
i kodowania danych, umożliwia on
nagrywanie na płytach DVD o średnicy
8 cm. Obraz jest poddawany kompresji do
formatu MPEG-4 AVC/H.264, natomiast
zapis dźwięku odbywa się w formacie
Dolby Digital lub Linear PCM.
Format MPEG-4 AVC/H.264 umożliwia
bardziej efektywną kompresję obrazu niż
standardowe rozwiązania. Pozwala na zapis
sygnału wideo o wysokiej rozdzielczości
z kamery cyfrowej na płycie DVD
o średnicy 8 cm, wewnętrznym dysku
twardym, w pamięci flash itp.
Nagrywanie i odtwarzanie w kamerze
Kamera jest oparta na formacie AVCHD
i pozwala na zapis obrazu HD (wysokiej
rozdzielczości) o wspomnianej wcześniej
jakości.
Umożliwia także nagrywanie sygnału SD
(o standardowej rozdzielczości)
w zwykłym formacie MPEG2.
Sygnał wideo:
Format AVCHD, 1440 × 1080/50i*3
Sygnał audio:
Dolby Digital 5.1 ch
Nośnik nagrań:
Wewnętrzny dysk twardy
*1: Specyfikacja 1080i
Specyfikacja obrazu o wysokiej rozdzielczości
złożonego z 1080 efektywnie analizowanych linii
wyświetlanych z przeplotem.
*2: Specyfikacja 720p
Specyfikacja obrazu o wysokiej rozdzielczości
złożonego z 720 efektywnie analizowanych linii
wyświetlanych kolejnoliniowo.
*3: Kamera nie pozwala na odtwarzanie danych
nagranych w formacie AVCHD innym niż
wymieniony powyżej.
116
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\15ADD.fm
Karty „Memory Stick”
Karta pamięci „Memory Stick” jest
miniaturowym, przenośnym,
półprzewodnikowym nośnikiem danych
o dużej pojemności.
Kamera współpracuje tylko z kartami
„Memory Stick Duo”, które są mniej więcej
o połowę mniejsze od zwykłych kart
„Memory Stick”. Nie gwarantuje się
działania w kamerze wszystkich rodzajów
kart „Memory Stick Duo”. (Więcej
informacji podano w poniższej tabeli.)
Rodzaje kart „Memory Stick”
Nagrywani
e/
odtwarzani
e
„Memory Stick”
(bez MagicGate)
–
„Memory Stick Duo”*1
(bez MagicGate)
a
– DSC00001.JPG: taka nazwa pliku pojawia się
na ekranie komputera.
• Nie gwarantuje się możliwości użycia
w kamerze karty „Memory Stick Duo”
sformatowanej w komputerze (z systemem
operacyjnym Windows / Mac OS).
• Prędkość odczytu i zapisu danych zależy od
kombinacji używanej karty „Memory Stick”
i współpracującego z nią urządzenia.
Karty „Memory Stick Duo”
z prze³¹cznikiem ochrony przed
zapisem
Można zapobiec przypadkowemu
skasowaniu obrazów z karty „Memory
Stick Duo”. W tym celu należy za pomocą
małego, spiczastego przedmiotu przestawić
przełącznik ochrony przed zapisem na
karcie w położenie ochrony przed zapisem.
–
Uwagi eksploatacyjne
„Memory Stick Duo”*1
(z MagicGate)
a*2*3
W następujących przypadkach może dojść
do uszkodzenia danych:
„MagicGate Memory Stick
Duo” *1
a*3
• po wyjęciu karty „Memory Stick Duo”,
wyłączeniu kamery lub odłączeniu akumulatora
w czasie odczytu danych z karty „Memory Stick
Duo” lub zapisu danych na karcie (kiedy pali się
albo miga lampka dostępu);
• kiedy karta „Memory Stick Duo” jest używana
blisko magnesów albo w polach
magnetycznych.
„Memory Stick PRO”
–
„Memory Stick PRO Duo” *1
a*2*3
*1 Karta „Memory Stick Duo” jest mniej więcej
o połowę mniejsza od zwykłej karty „Memory
Stick”.
*2 Rodzaje kart „Memory Stick” umożliwiające
szybkie przesyłanie danych. Szybkość
przesyłania danych zależy od używanego
urządzenia.
*3 „MagicGate” jest technologią ochrony przed
kopiowaniem, w której do nagrywania
i przesyłania danych wykorzystuje się
szyfrowanie. Kamera nie pozwala na zapis ani
odtwarzanie danych, które wymagają użycia
technologii „MagicGate”.
• Format fotografii: kamera poddaje kompresji
dane o obrazie i zapisuje je w formacie JPEG
(Joint Photographic Experts Group). Plik ma
rozszerzenie „.JPG”.
• Nazwy plików z fotografiami:
– 101- 0001: taka nazwa pliku pojawia się na
ekranie kamery;
Zaleca się wykonywanie kopii zapasowych
ważnych danych na dysku twardym
komputera.
Informacje dodatkowe
„MagicGate Memory Stick”
x Obchodzenie siê z kart¹ „Memory
Stick”
Używając karty „Memory Stick Duo”,
należy przestrzegać następujących zaleceń:
• Przy pisaniu w miejscu na notatki na karcie
„Memory Stick Duo” nie naciskać za mocno
karty.
• Nie naklejać nalepek na kartę „Memory Stick
Duo” ani na adapter na karty Memory Stick
Duo.
• Do przenoszenia i przechowywania karty
„Memory Stick Duo” służy jej osłona.
117
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\15ADD.fm
Karty „Memory Stick” (cd.)
• Nie dotykać styków na karcie rękami ani
metalowymi przedmiotami.
• Nie uderzać i nie zginać karty „Memory Stick
Duo”; chronić ją przed upuszczeniem.
• Nie rozbierać ani nie przerabiać karty „Memory
Stick Duo”.
• Nie narażać karty „Memory Stick Duo” na
oddziaływanie wody.
• Nie zostawiać kart „Memory Stick Duo”
w zasięgu małych dzieci. Grozi to
przypadkowym połknięciem karty.
• Nie wkładać do gniazda „Memory Stick Duo”
żadnych przedmiotów z wyjątkiem
odpowiedniej karty „Memory Stick Duo”. Grozi
to awarią.
x Miejsca pracy karty
Nie używać ani nie przechowywać kart
„Memory Stick Duo” w następujących
miejscach:
• narażonych na wystąpienie bardzo wysokiej
temperatury, na przykład w samochodzie
zaparkowanym latem na otwartej przestrzeni;
• bezpośrednio oświetlonych przez słońce;
• bardzo wilgotnych lub narażonych na
oddziaływanie gazów żrących.
Uwagi dotycz¹ce zgodnoœci danych
o obrazie
• Pliki z obrazem zapisywane przez kamerę na
karcie „Memory Stick Duo” są zgodne ze
standardem „Wytyczne projektowania
systemów plików dla aparatów i kamer”
opracowanym przez JEITA (Japońskie
Stowarzyszenie Przemysłu Elektronicznego
i Informatycznego).
• Kamera nie pozwala na wyświetlanie fotografii
zapisanych przez pewne urządzenia (DCRTRV900E i DSC-D700/D770), które nie są
zgodne z powszechnie przyjętym standardem.
(Te modele nie są sprzedawane w pewnych
krajach.)
• Jeśli nie można korzystać z karty „Memory
Stick Duo”, która była używana w innym
urządzeniu, to trzeba sformatować kartę
w kamerze (str. 64). Zwracamy uwagę, że
formatowanie powoduje usunięcie wszystkich
danych z karty „Memory Stick Duo”.
• Kamera może nie wyświetlić następujących
obrazów:
– przetworzonych w komputerze,
– zapisanych przez inne urządzenie.
x Adapter na karty Memory Stick Duo
Po włożeniu karty „Memory Stick Duo” do
adaptera na karty Memory Stick Duo
można jej używać w urządzeniach na
standardowe karty „Memory Stick”.
• Chcąc użyć karty „Memory Stick Duo”
w urządzeniu na karty „Memory Stick”, zawsze
należy umieścić ją w adapterze na karty
Memory Stick Duo.
• Upewnić się, że karta „Memory Stick Duo” jest
wkładana do adaptera we właściwym kierunku.
Do końca wsunąć kartę „Memory Stick Duo” do
adaptera na karty Memory Stick Duo.
Niewłaściwe użytkowanie grozi awarią. Użycie
siły przy wkładaniu niewłaściwie ustawionej
karty „Memory Stick Duo” do adaptera na karty
Memory Stick Duo grozi awarią.
• Nie wkładać adaptera na karty Memory Stick
Duo, w którym nie ma karty „Memory Stick
Duo”. Grozi to uszkodzeniem urządzenia.
x Uwaga dotycz¹ca kart „Memory Stick
PRO Duo”
Kamera współpracuje z kartami „Memory
Stick PRO Duo” o pojemności do 2 GB.
118
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\15ADD.fm
Akumulator „InfoLITHIUM”
Kamera może być zasilana tylko
z akumulatora „InfoLITHIUM” (z serii M).
Akumulatory „InfoLITHIUM” z serii M
noszą oznaczenie
.
Co to jest akumulator „InfoLITHIUM”?
„InfoLITHIUM” jest akumulatorem
litowym, który może wymieniać informacje
o warunkach pracy z kamerą
i z oferowanym oddzielnie zasilaczem
sieciowym / ładowarką.
Akumulator „InfoLITHIUM” oblicza pobór
mocy na podstawie warunków pracy
kamery i wyświetla pozostały czas pracy
(w minutach).
W przypadku oferowanego oddzielnie
zasilacza sieciowego / ładowarki, pojawia
się pozostały czas pracy akumulatora i czas
do końca ładowania.
Jak ³adowaæ akumulator
Efektywne wykorzystywanie
akumulatora
• Kiedy temperatura otoczenia jest mniejsza niż
10 °C, maleje wydajność akumulatora. Dlatego
też w miejscach zimnych akumulator będzie
działał krócej. W celu wydłużenia czasu pracy
akumulatora zalecamy:
– włożyć akumulator do kieszeni, aby trzymać
go w cieple, i przełożyć go do kamery
bezpośrednio przed rozpoczęciem zdjęć;
– użyć akumulatora o dużej pojemności:
NP-QM71D/QM91D (wyposażenie
dodatkowe).
• Częste używanie ekranu LCD oraz funkcji
odtwarzania i przewijania powoduje szybsze
zużycie akumulatora.
Wskazanie pozosta³ego czasu pracy
akumulatora
• Jeśli zasilanie wyłącza się, pomimo że
akumulator informuje o wystarczającym czasie
pracy, to należy naładować akumulator
w pełnym cyklu. Spowoduje to wyświetlenie
właściwego czasu pracy. Jeśli jednak
akumulator długo pracował w wysokiej
temperaturze, długo leżał po całkowitym
naładowaniu albo był często używany, to nie
uda się uzyskać właściwego wskazania czasu
pracy. Pozostały czas należy traktować jako
orientacyjną miarę czasu rejestracji.
• W zależności od warunków pracy i stanu
akumulatora wskaźnik E (ostrzeżenie o stanie
akumulatora) może migać nawet wówczas, gdy
akumulator wystarczy jeszcze na 5 do 10 minut
pracy.
Przechowywanie akumulatora
• Jeśli akumulator nie będzie długo używany, to
dla zachowania jego funkcji należy raz do roku
całkowicie go naładować, a następnie
wyładować w kamerze. Po wyładowaniu
akumulatora należy zdjąć go z kamery
i przechowywać w suchym, chłodnym miejscu.
• Aby wyładować akumulator w kamerze, dotknij
w menu HOME wariantów
(SETTINGS)
t [GENERAL SET] t [A.SHUT OFF] t
[NEVER] i pozostaw kamerę w trybie
gotowości do nagrywania na taśmę aż do jej
wyłączenia się (str. 78).
Informacje dodatkowe
• Przed rozpoczęciem użytkowania kamery trzeba
naładować akumulator.
• Zaleca się ładowanie akumulatora
w temperaturze od 10 °C do 30 °C aż do
zgaśnięcia lampki CHG. Ładowanie poza
zalecanym zakresem temperatur może spowodować obniżenie wydajności akumulatora.
• Po zakończeniu ładowania należy odłączyć
przewód od gniazda DC IN kamery lub zdjąć
akumulator.
Zaleca się użycie akumulatora o dużej
pojemności: NP-QM71D/QM91D.
• Kiedy kamera nie jest używana do nagrywania
ani odtwarzania, należy przestawiać przełącznik
POWER w położenie OFF (CHG). Akumulator
zużywa się nawet wówczas, gdy kamera
pozostaje w trybie gotowości do nagrywania lub
pauzy w odtwarzaniu.
• Zaleca się przygotowanie akumulatorów, które
wystarczą na czas dwa lub trzy razy dłuższy od
planowanego czasu nagrywania. Pozwoli to na
poprzedzenie ostatecznych zdjęć zdjęciami
próbnymi.
• Nie narażać akumulatora na działanie wody ani
wilgoci. Akumulator nie jest wodoodporny.
119
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\15ADD.fm
Trwa³oœæ akumulatora
• Upływ czasu i eksploatacja akumulatora
powodują stopniowy spadek jego pojemności.
Jeśli całkowicie naładowany akumulator pracuje
znacznie krócej niż dawniej, trzeba go
prawdopodobnie wymienić.
• Trwałość akumulatora zależy od różnych
czynników, takich jak warunki pracy czy sposób
przechowywania.
Konserwacja
i zalecenia
eksploatacyjne
W³aœciwe obchodzenie siê z kamer¹
• Nie używać ani nie przechowywać kamery
i akcesoriów w następujących miejscach:
– Bardzo gorących albo zimnych. Nigdy nie
narażać kamery na temperaturę wyższą niż
60 °C, która może wystąpić w pełnym słońcu,
w pobliżu grzejnika czy w samochodzie
zaparkowanym w słońcu. Grozi to awarią
albo deformacją kamery.
– W pobliżu silnych pól magnetycznych
i w miejscach narażonych na wibrację. Grozi
to awarią kamery.
– W pobliżu silnych źródeł fal radiowych lub
promieniowania. Kamera może niewłaściwie
zapisywać informacje.
– W pobliżu odbiorników sygnałów radiowych
w modulacji amplitudowej i sprzętu wideo.
Grozi to wystąpieniem zakłóceń.
– Na piaszczystej plaży i w miejscach
zapylonych. Przedostanie się do kamery
piasku albo kurzu grozi awarią. Awaria taka
bywa niemożliwa do usunięcia.
– W pobliżu okien lub w plenerze, gdy ekran
LCD, wizjer lub obiektyw mógłby się znaleźć
w pełnym słońcu. Grozi to uszkodzeniem
wnętrza wizjera albo ekranu LCD.
– W bardzo wilgotnych miejscach.
• Napięcie zasilania kamery wynosi 7,2 V
(akumulator) lub 8,4 V (zasilacz sieciowy).
• Do zasilania napięciem stałym i przemiennym
używać tylko akcesoriów zalecanych
w niniejszej instrukcji obsługi.
• Nie dopuścić do zamoczenia kamery przez
deszcz, wodę morską itp. Zamoczenie kamery
grozi awarią. Awaria taka bywa niemożliwa do
usunięcia.
• Jeśli do wnętrza kamery przedostanie się jakiś
przedmiot albo płyn, to przed dalszą
eksploatacją należy odłączyć od kamery źródło
zasilania i zlecić kontrolę autoryzowanej stacji
serwisowej Sony.
• Unikać nieostrożnego obchodzenia się
z kamerą. Nie rozbierać jej, nie przerabiać,
chronić ją przed uderzeniem, upuszczeniem
i nadepnięciem. Szczególnie należy chronić
obiektyw.
• Kiedy kamera nie jest używana, przełącznik
POWER powinien znajdować się w położeniu
OFF (CHG).
120
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\15ADD.fm
• Nie używać kamery owiniętej w ręcznik itp.
Grozi to przegrzaniem kamery.
• Przy odłączaniu przewodu zasilającego chwytać
za wtyczkę. Nigdy nie ciągnąć za sam przewód.
• Aby uniknąć uszkodzenia przewodu
zasilającego, nie stawiać na nim ciężkich
przedmiotów.
• Dbać, żeby metalowe styki były czyste.
• Przechowywać pilot i baterię pastylkową
w miejscu niedostępnym dla dzieci. W razie
przypadkowego połknięcia baterii bezzwłocznie
porozumieć się z lekarzem.
• W razie wycieku elektrolitu:
– skontaktuj się z lokalną autoryzowaną stacją
serwisową Sony,
– zmyj płyn, który ewentualnie przedostał się
na skórę,
– gdyby płyn dostał się do oczu, przemyj je
dużą ilością wody i zasięgnij porady lekarza.
x Jeœli kamera nie bêdzie u¿ywana przez
d³u¿szy czas
• Co jakiś czas należy włączyć kamerę
i uruchomić jej elementy. W tym celu można na
przykład na 3 minuty włączyć odtwarzanie.
• Przed przechowywaniem kamery całkowicie
wyładuj akumulator.
Jeśli kamera zostanie bezpośrednio
przeniesiona z zimnego do ciepłego
miejsca, w jej wnętrzu może się skroplić
para wodna. Grozi to uszkodzeniem
kamery.
x Kiedy w kamerze skropli siê wilgoæ
Pozostaw wyłączoną kamerę na mniej
więcej godzinę.
x Uwaga dotycz¹ca skraplania wilgoci
Przyczyną skroplenia wilgoci może być
przeniesienie kamery z zimnego do
ciepłego miejsca (lub na odwrót) albo
używanie kamery w wilgotnych miejscach.
Oto kilka przykładów:
• przeniesienie kamery ze stoku narciarskiego do
ogrzewanego pomieszczenia,
• wyniesienie kamery w czasie upału na otwarte
powietrze z klimatyzowanego pomieszczenia
lub pojazdu,
• korzystanie z kamery po burzy lub deszczu,
x Jak zapobiegaæ skropleniu siê wilgoci
Przenosząc kamerę z zimnego do ciepłego
miejsca, należy ją włożyć do torebki
foliowej i szczelnie zamknąć torebkę.
Torebkę można zdjąć, gdy temperatura
powietrza wewnątrz zrówna się
z temperaturą otoczenia (po mniej więcej
godzinie).
Ekran LCD
• Nie naciskaj mocno ekranu LCD, gdyż grozi to
jego uszkodzeniem.
• W niskiej temperaturze na ekranie LCD może
się utrzymywać ślad po obrazie. Nie świadczy
to o uszkodzeniu.
• Podczas pracy kamery może się nagrzewać tył
ekranu LCD. Nie świadczy to o uszkodzeniu.
x Czyszczenie ekranu LCD
Jeśli ekran LCD jest pobrudzony odciskami
palców lub zakurzony, to do jego
czyszczenia zaleca się użycie ściereczki
czyszczącej. W przypadku korzystania
z zestawu do czyszczenia ekranów LCD
(wyposażenie dodatkowe) nie należy
wylewać płynu czyszczącego bezpośrednio
na ekran LCD. Używać papieru
czyszczącego zwilżonego płynem.
x Regulacja panelu dotykowego
(CALIBRATION)
Zdarza się, że przyciski na panelu
dotykowym działają niewłaściwie. Należy
wówczas wykonać opisane tu czynności.
Zaleca się, aby podczas ich wykonywania
kamera była zasilana z sieci przez zasilacz
sieciowy.
Informacje dodatkowe
Skraplanie wilgoci
• korzystanie z kamery w gorącym, wilgotnym
miejscu.
1 Włącz kamerę, po czym naciśnij przycisk
(HOME).
2 Odłącz od kamery wszystkie przewody
poza przewodem zasilacza sieciowego,
a następnie wyjmij kartę „Memory Stick
Duo”.
121
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\15ADD.fm
Konserwacja i zalecenia eksploatacyjne (cd.)
3 Dotknij kolejno przycisków
(SETTINGS) t [GENERAL SET]
t [CALIBRATION].
4 Używając narożnika karty Memory Stick
Duo itp., dotykaj wyświetlanych na ekranie
znaków „×”. Znak „×” pojawi się za
każdym razem w innym miejscu.
Aby przerwać tę procedurę, dotknij
przycisku [CANCEL].
W razie dotknięcia niewłaściwego miejsca
zacznij kalibrację od nowa.
b Uwagi
• Nie używać do kalibracji ostro zakończonych
przedmiotów. Grozi to uszkodzeniem ekranu
LCD.
• Kalibracja ekranu LCD nie jest możliwa po
obróceniu lub zamknięciu go ekranem na
zewnątrz.
Obchodzenie siê z obudow¹
• Zabrudzoną obudowę kamery należy wyczyścić
miękką ściereczką zwilżoną wodą, a następnie
wytrzeć suchą, miękką ściereczką.
• Aby uniknąć uszkodzenia wykończenia
obudowy, nie należy:
– używać środków chemicznych, takich jak
rozcieńczalnik, benzyna czy spirytus,
ściereczek jednorazowych, płynów
odstraszających owady, środków do opalania
czy środków owadobójczych,
– dotykać kamery rękami pokrytymi jedną
z powyższych substancji,
– narażać obudowy na długotrwały kontakt
z gumą lub przedmiotami z winylu.
Obchodzenie siê z obiektywem i jego
przechowywanie
• W następujących sytuacjach należy wycierać
powierzchnię obiektywu czystą, miękką
ściereczką:
– kiedy na obiektywie widać odciski palców,
– w miejscach gorących albo wilgotnych,
– kiedy obiektyw jest narażony na
oddziaływanie zasolonego powietrza, na
przykład nad morzem.
• Przechowywać obiektyw w dobrze
wentylowanym miejscu, które nie jest narażone
na nadmierne zakurzenie lub zapylenie.
• Aby nie dopuścić rozwinięcia się pleśni,
okresowo czyścić obiektyw zgodnie
z powyższym opisem. Aby kamera przez długi
czas zachowała optymalny stan, zaleca się jej
uruchamianie nie rzadziej niż mniej więcej raz
na miesiąc.
£adowanie wewnêtrznego
akumulatora w kamerze
Kamera zawiera wewnętrzny akumulator,
który podtrzymuje ustawienia daty, godziny
itp. nawet po przestawieniu przełącznika
POWER w położenie OFF (CHG).
Akumulator ten ładuje się, gdy kamera jest
podłączona do sieci przez zasilacz sieciowy
albo gdy jest na niej zainstalowany
akumulator. Całkowite rozładowanie
wewnętrznego akumulatora nastąpi po
mniej więcej czteromiesięcznej
przerwie w eksploatacji kamery. Kamery
powinno się używać z naładowanym
wewnętrznym akumulatorem.
Kamera działa normalnie nawet po
wyładowaniu się wewnętrznego
akumulatora, nie pozwala jednak na zapis
właściwej daty i godziny.
x Postêpowanie
Używając dostarczonego zasilacza
sieciowego, podłącz kamerę do ściennego
gniazdka sieciowego, przestaw przełącznik
POWER w położenie OFF (CHG)
i pozostaw kamerę na co najmniej 24
godziny.
122
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\15ADD.fm
Dane techniczne
System
1 Wciskając występ, wsuń paznokieć
w szczelinę i wyciągnij oprawkę baterii.
2 Włóż nową baterię litową. Strona + ma się
znajdować u góry.
3 Z powrotem wsuń oprawkę baterii do
wnętrza pilota, tak aby rozległ się trzask.
System kompresji obrazu
AVCHD (HD) / MPEG2 (SD) / JPEG
(fotografie)
System kompresji dźwięku
Dolby Digital 2 / 5.1 kanałów
Dolby Digital 5.1 Creator
Sygnał wideo
System koloru PAL, standard CCIR
Specyfikacja 1080/50i
Dysk twardy
30 GB
Przy podawaniu pojemności nośnika,
1 GB oznacza 1 miliard bajtów. Część
pojemności jest wykorzystana na dane
systemowe.
Format zapisu
Film (HD): AVCHD 1080/50i
Film (SD): MPEG2-PS
Fotografie: Exif *1 Ver.2.2
Czas nagrywania / odtwarzania (HD)
AVC HD 15M (XP): około 240 min
AVC HD 9M (HQ): około 420 min
AVC HD 7M (SP): około 510 min
AVC HD 5M (LP): około 660 min
Czas nagrywania / odtwarzania (SD)
SD 9M (HQ): około 440 min
SD 6M (SP): około 650 min
SD 3M (LP): około 1 250 min
Maksymalna liczba obrazów / ujęć
Film (HD): 3 999
Film (SD): 9 999
Fotografie: 9 999
Wizjer
Wizjer elektroniczny (kolorowy)
Przetwornik obrazu
5,9 mm (typu 1/3"), CMOS
Liczba nagrywanych pikseli (fotografia
4:3):
Maks. 4,0 megapiksela (2 304 ×
1 728)*2
Brutto: około 2 100 000 pikseli
Występ
OSTRZE¯ENIE
Niewłaściwe obchodzenie się z baterią
grozi wybuchem. Nie ładować, nie
rozbierać ani nie palić baterii.
• Kiedy bateria litowa jest bliska wyczerpania,
może się zmniejszyć zasięg pilota albo pilot
będzie działał niewłaściwie. W takim przypadku
należy wymienić baterię na baterię litową Sony
CR2025. Użycie innej baterii stwarza ryzyko
pożaru lub wybuchu.
Informacje dodatkowe
Wymiana baterii w pilocie
123
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\15ADD.fm
Dane techniczne (cd.)
Efektywnie (film, 16:9):
1 430 000 pikseli
Efektywnie (film, 4:3):
1 080 000 pikseli
Efektywnie (fotografia, 16:9):
1 490 000 pikseli
Efektywnie (fotografia, 4:3):
1 990 000 pikseli
Obiektyw
Carl Zeiss Vario-Sonnar T ,
10× (zoom optyczny), 20×, 80× (zoom
cyfrowy)
Ogniskowa
f = 5,1 – 51 mm
W przeliczeniu na format 35 mm
Film*3: 41,3 – 485 mm (16:9), 50,5 –
594 mm (4:3)
Fotografia: 37 – 370 mm (4:3), 40,4 –
404 mm (16:9)
F1.8 – 2.9
Średnica filtra: 30 mm
Temperatura barwy
[AUTO], [ONE PUSH]
(zapamiętywanie po naciśnięciu),
[INDOOR] (pomieszczenie, 3 200 K),
[OUTDOOR] (plener, 5 800 K)
Minimalne oświetlenie
5 lx (luksów) (F 1.8)
0 lx (luksów) (po włączeniu funkcji
NightShot)
*1 „Exif” jest opracowanym przez JEITA
(Japońskie Stowarzyszenie Przemysłu
Elektronicznego i Informatycznego)
formatem pliku przeznaczonym do
zapisu obrazu fotograficznego. Pliki
w tym formacie mogą zawierać
dodatkowe informacje, na przykład
o ustawieniach kamery wybranych
w momencie zapisu obrazu.
*2Specjalna matryca pikseli
w przetworniku Sony ClearVid CMOS
i system przetwarzania obrazu (nowy
procesor Enhanced Imaging Processor)
umożliwiają uzyskanie fotografii
o rozdzielczości dwa razy większej od
efektywnej rozdzielczości
przetwornika.
*3 Wartości ogniskowej są wynikają
z szerokokątnego odczytu pikseli.
Z³¹cza wejœciowe i wyjœciowe
Wyjście audio / wideo
Złącze 10-stykowe
Sygnał wideo: 1 Vp-p, 75 Ω (omów),
niesymetryczny
Sygnał luminancji: 1 Vp-p, 75 Ω
(omów), niesymetryczny
Sygnał chrominancji: 0,3 Vp-p, 75 Ω
(omów), niesymetryczny
Sygnał audio: 327 mV (przy
impedancji obciążenia 47 kΩ
(kiloomów)), impedancja wyjściowa
mniejsza niż 2,2 kΩ (kilooma)
Gniazdo COMPONENT OUT
Y: 1 Vp-p, 75 Ω (omów),
niesymetryczny
PB/PR, CB/CR: +/- 350 mVp-p
Gniazdo HDMI OUT
Typ A (19-stykowe)
Gniazdo słuchawkowe
Stereo minijack (∅ 3,5 mm)
Gniazdo USB
mini-B
Gniazdo wejściowe MIC
Stereo minijack (∅ 3,5 mm)
Gniazdo REMOTE
Gniazdo stereo mini-minijack
(∅ 2,5 mm)
Ekran LCD
Obraz
8,8 cm (3,5", współczynnik kształtu
16:9)
Całkowita liczba punktów
211 200 (960 × 220)
124
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\15ADD.fm
Dane ogólne
Temperatura w warunkach
przechowywania
–20 °C do +60 °C
Wymiary (w przybliżeniu)
56 × 31 × 100 mm (szer. × wys. × gł.,
bez wystających elementów)
Waga (w przybliżeniu)
190 g, bez przewodu zasilającego
* Informacje o innych parametrach można
znaleźć na etykiecie na zasilaczu.
Akumulator (NP-FM50)
Maksymalne napięcie wyjściowe
Napięcie stałe 8,4 V
Napięcie wyjściowe
Napięcie stałe 7,2 V
Pojemność
8,5 Wh (1 180 mAh)
Wymiary (w przybliżeniu)
38,2 × 20,5 × 55,6 mm
(szer. × wys. × gł.)
Waga (w przybliżeniu)
76 g
Temperatura w środowisku pracy
0 °C do +40 °C
Typ
Litowy
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie.
Zasilacz sieciowy AC-L15A
Informacje dodatkowe
Zasilanie
Napięcie stałe 7,2 V (akumulator)
Napięcie stałe 8,4 V (zasilacz
sieciowy)
Przeciętny pobór mocy
Podczas filmowania kamerą z użyciem
wizjera o normalnej jasności:
4,5 W
Podczas filmowania kamerą z użyciem
ekranu LCD o normalnej jasności:
4,7 W
Temperatura w środowisku pracy
0 °C do +40 °C
Temperatura w warunkach
przechowywania
–20 °C do +60 °C
Wymiary (w przybliżeniu)
78 × 84 × 165 mm (szer. × wys. × gł.)
razem z wystającymi elementami
78 × 84 × 165 mm (szer. × wys. × gł.)
razem z wystającymi elementami
i założonym akumulatorem NP-FM50
Waga (w przybliżeniu)
640 g (sama kamera)
720 g (razem z akumulatorem
NP-FM50)
Dostarczane wyposażenie
Patrz strona 25.
Zasilanie
Napięcie przemienne 100 – 240 V, 50/
60 Hz
Pobór prądu
0,35 – 0,18 A
Pobór mocy
18 W
Napięcie wyjściowe
Napięcie stałe 8,4 V*
Temperatura w środowisku pracy
0 °C do +40 °C
125
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\15ADD.fm
Dane techniczne (cd.)
Znaki handlowe
Uwagi dotycz¹ce licencji
• „Handycam” i
są
zastrzeżonymi znakami handlowymi Sony
Corporation.
• „AVCHD” i logotyp „AVCHD” są znakami
handlowymi Matsushita Electric Industrial Co.,
Ltd. i Sony Corporation.
• „Memory Stick”, „
”, „Memory Stick
Duo”, „
”, „Memory Stick
PRO Duo”, „
”,
„MagicGate”, „
”,
„MagicGate Memory Stick” i „MagicGate
Memory Stick Duo” są znakami handlowymi
Sony Corporation.
• „InfoLITHIUM” jest znakiem handlowym Sony
Corporation.
• Dolby i symbol podwójnego D są znakami
handlowymi Dolby Laboratories.
• Dolby Digital 5.1 Creator jest znakiem
handlowym Dolby Laboratories.
• Microsoft, Windows i Windows Media są
znakami handlowymi lub zastrzeżonymi
znakami handlowymi Microsoft Corporation
w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
• Macintosh jest znakiem handlowym Apple
Computer Inc. w Stanach Zjednoczonych
i innych krajach.
• HDMI, logo HDMI i High-Definition
Multimedia Interface są znakami handlowymi
lub zastrzeżonymi znakami handlowymi HDMI
Licensing LLC.
• Intel, Intel Core i Pentium są znakami
handlowymi lub zastrzeżonymi znakami
handlowymi Intel Corporation w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach.
• Adobe i Adobe Reader są znakami handlowymi
Adobe Systems Incorporated.
DOWOLNE WYKORZYSTANIE TEGO
PRODUKTU, INNE NIŻ DOWOLNE
WYKORZYSTANIE PRZEZ NABYWCĘ DO
CELÓW PRYWATNYCH, ZGODNE ZE
STANDARDEM MPEG-2 KODOWANIA
INFORMACJI WIDEO W SPAKOWANYCH
PLIKACH MULTIMEDIÓW CYFROWYCH
JEST WYRAźNIE ZABRONIONE,
Z WYJĄTKIEM PRZYPADKU POSIADANIA
LICENCJI NA ODPOWIEDNIE PATENTY
Z PORTFELA PATENTOWEGO. LICENCJĘ
TAKĄ MOŻNA UZYSKAĆ Z FIRMY MPEG
LA. DANE TELEADRESOWE: MPEG LA,
L.L.C., 250 STEELE STREET, SUITE 300,
DENVER, COLORADO 80206.
Wszystkie pozostałe nazwy produktów mogą być
znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami
handlowymi odpowiednich firm. W instrukcji nie
są za każdym razem zamieszczane symbole ™
i „®”.
NINIEJSZY PRODUKT PODLEGA
WARUNKOM LICENCJI AVC PATENT
PORTFOLIO LICENSE UDZIELONEJ
KONSUMENTOWI I ZEZWALAJĄCEJ MU
NA OSOBISTE, NIEZAROBKOWE
WYKORZYSTANIE PRODUKTU DO
NASTĘPUJĄCYCH CELÓW:
(i) KODOWANIE OBRAZU FILMOWEGO
ZGODNIE ZE STANDARDEM AVC („AVC
VIDEO”) I / LUB
(ii) DEKODOWANIE FILMU AVC
ZAKODOWANEGO PRZEZ KONSUMENTA
WYKONUJĄCEGO OSOBISTE,
NIEZAROBKOWE DZIAŁANIA I / LUB
UZYSKANEGO OD PRODUCENTA FILMÓW
POSIADAJĄCEGO LICENCJĘ NA
DOSTARCZANIE FILMÓW AVC VIDEO. NIE
UDZIELA SIĘ ŻADNEJ LICENCJI NA
JAKIEKOLWIEK INNE RODZAJE
WYKORZYSTANIA I NIE NALEŻY
DOMNIEMYWAĆ ISTNIENIA TAKIEJ
LICENCJI.
DODATKOWE INFORMACJE MOŻNA
UZYSKAĆ OD FIRMY MPEG LA, L.L.C.
PATRZ <HTTP://MPEGLA.COM>
126
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\15ADD.fm
Kamera zawiera oprogramowanie „C Library”,
„Expat”, „zlib” i „libjpeg”. Oprogramowanie to
jest dostarczane na mocy umów licencyjnych
zawartych z posiadaczami odpowiednich praw
autorskich. Zgodnie z życzeniem posiadaczy praw
autorskich do tego oprogramowania, mamy
obowiązek przekazania poniższych informacji.
Prosimy o zapoznanie się z kolejnymi ustępami.
Prosimy o przeczytanie pliku „license1.pdf”,
który znajduje się w folderze „License” na dysku
CD-ROM. Plik ten zawiera licencje (w języku
angielskim) na oprogramowanie „C Library”,
„Expat”, „zlib” i „libjpeg”.
Oprogramowanie podlegaj¹ce licencji
GNU GPL/LGPL
Informacje dodatkowe
Kamera zawiera oprogramowanie podlegające
warunkom Powszechnej Licencji Publicznej GNU
(GNU General Public License, zwanej dalej
„GPL”) lub Mniejszej Powszechnej Licencji
Publicznej GNU (GNU Lesser General Public
License, zwanej dalej „LGPL”).
Oznacza to, że użytkownikowi przysługuje prawo
dostępu, modyfikowania i redystrybucji
odnoszące się do kodu źródłowego tego
oprogramowania na warunkach dostarczonej
licencji GPL / LGPL.
Kod źródłowy jest zamieszczony w Internecie.
Można go pobrać z następującego adresu URL:
http://www.sony.net/Products/Linux/
Uprzejmie prosimy o niekontaktowanie się z nami
w sprawach związanych z zawartością kodu
źródłowego.
Prosimy o przeczytanie pliku „license2.pdf”,
który znajduje się w folderze „License” na dysku
CD-ROM. Plik ten zawiera licencje GPL i LGPL
na oprogramowanie (w języku angielskim).
Do wyświetlania plików PDF potrzebny jest
program Adobe Reader. Jeśli nie jest on
zainstalowany w komputerze, można go pobrać
z witryny Adobe Systems znajdującej się pod
adresem:
http://www.adobe.com/
127
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\16QUI.fm
Podrêczny skorowidz
Wykaz elementów
W nawiasach podano numery stron z opisem danego elementu.
A Dźwignia zoomu (37, 45)
B Przycisk PHOTO (36)
C Okular
D Wizjer (31)
E Dźwignia regulacji soczewki wizjera
(31)
F Przełącznik POWER (30)
G Lampki trybu
(filmu) /
(fotografii) (30)
H Lampka CHG (26)
I Zaczepy na pas na ramię
Można do nich przymocować pas na
ramię (wyposażenie dodatkowe).
J Akumulator (26)
K Lampka ACCESS (dla dysku twardego)
(34)
L Gniazdo REMOTE
M Gniazdo i (słuchawkowe)
N Pasek na dłoń (34)
O Przycisk START/STOP (35)
128
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\16QUI.fm
• Kiedy jest podłączony zewnętrzny mikrofon
(wyposażenie dodatkowe), kamera
rejestruje dźwięk z podłączonego
mikrofonu (str. 38).
B Przycisk
(lampy błyskowej) (38)
C Gniazdo MIC (PLUG IN POWER)
Kiedy jest podłączony zewnętrzny
mikrofon (wyposażenie dodatkowe),
kamera rejestruje dźwięk
z podłączonego mikrofonu (str. 38).
Stopka aktywnego interfejsu ma zabezpieczenie gwarantujące niezawodne
zamocowanie podłączonego urządzenia.
Aby podłączyć dodatkowe urządzenie,
należy je docisnąć ku dołowi i do końca
wsunąć, po czym dokręcić śrubę. Aby
wyjąć urządzenie, trzeba odkręcić
śrubę, docisnąć urządzenie ku dołowi
i wysunąć je.
Podrêczny skorowidz
A Stopka aktywnego interfejsu
(38)
Stopka aktywnego interfejsu zapewnia
zasilanie dodatkowego wyposażenia
kamery, takiego jak lampa wideo, lampa
błyskowa czy mikrofon. Do włączania
i wyłączania akcesoriów można używać
przełącznika POWER kamery.
Szczegółów należy szukać w instrukcji
obsługi podłączanego urządzenia.
• Jeśli podczas filmowania jest używana
zewnętrzna lampa błyskowa (wyposażenie
dodatkowe) podłączona do stopki
akcesoriów, to w celu uniknięcia nagrania
odgłosu ładowania należy wyłączyć lampę
błyskową.
• Nie można równocześnie używać zewnętrznej lampy błyskowej (wyposażenie dodatkowe) i wbudowanej lampy błyskowej.
129
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\16QUI.fm
Wykaz elementów (cd.)
A Przycisk RESET
Przywraca fabryczne ustawienia
wszystkich parametrów, między innymi
daty i godziny.
B Przycisk DISP/BATT INFO (27, 31)
C Ekran LCD / panel dotykowy (18, 31)
D Przycisk START/STOP (35)
E Przyciski zoomu (37, 45)
F Przycisk
L Lampka dostępu („Memory Stick Duo”)
(34)
M Gniazdo DC IN (26)
N Gniazdo HDMI OUT (46)
O Gniazdo COMPONENT OUT (46)
P Gniazdo A/V OUT (46)
Otwieranie os³ony gniazd
(HOME) (20, 66)
G Przycisk DISC BURN (52)
H Suwak JACK COVER OPEN/CLOSE
(46)
I Głośnik
Umożliwia reprodukcję dźwięku.
Regulacja głośności – patrz strona 43.
J Gniazdo
(USB) (61)
K Gniazdo „Memory Stick Duo” (34)
130
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\16QUI.fm
A Wbudowany mikrofon 4-kanałowy (38)
Wyłącza się w przypadku podłączenia
do stopki aktywnego interfejsu
oferowanego oddzielnie mikrofonu.
B Lampa błyskowa (38)
L Czujnik zdalnego sterowania / Port
podczerwieni
Aby sterować kamerą za pomocą pilota
(str. 132), kieruj go w stronę czujnika
zdalnego sterowania.
C Obiektyw (Obiektyw Carl Zeiss) (4)
D Pierścień sterujący kamery (41)
F Przycisk
Podrêczny skorowidz
E Lampka nagrywania (77)
Pali się na czerwono w czasie
nagrywania. Miga, kiedy kończy się
miejsce na dysku twardym albo zapas
energii w akumulatorze.
(VIEW IMAGES) (42)
G Przycisk BACK LIGHT (40)
H Przycisk MANUAL (41)
I Przełącznik NIGHTSHOT (39)
J Suwak BATT (zdejmowania
akumulatora) (27)
K Gniazdo na statyw
Używając płytki statywu, przymocuj
statyw (wyposażenie dodatkowe,
długość gwintu nie może przekraczać
5,5 mm) do gniazda statywu.
131
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\16QUI.fm
Wykaz elementów (cd.)
Pilot
Wkładka izolacyjna
A Przycisk DATA CODE (74)
Naciskając go w czasie odtwarzania, można
wyświetlić datę i godzinę nagrania lub dane
o ustawieniach kamery.
B Przycisk PHOTO (36)
Po naciśnięciu tego przycisku obraz widoczny
na ekranie zostanie nagrany jako fotografia.
C Przyciski SCAN/SLOW (43)
D Przyciski . > (Poprzedni /
Następny) (43)
E Przycisk PLAY (43)
F Przycisk STOP (43)
G Przycisk DISPLAY (27)
H Nadajnik
I Przycisk START/STOP (35)
J Przyciski zoomu (37, 45)
K Przycisk PAUSE (43)
M Przyciski b / B / v / V / ENTER
Po naciśnięciu jednego z tych przycisków na
ekranie LCD pojawia się pomarańczowa
ramka. Przyciskami b / B / v / V wskaż
żądany przycisk lub wariant, po czym
potwierdź wybór przyciskiem ENTER.
b Uwagi
• Przed użyciem pilota należy wyjąć wkładkę
izolacyjną.
• Aby sterować kamerą za pomocą pilota, kieruj
go w stronę czujnika zdalnego sterowania
(str. 131).
• Jeśli przez pewien czas nie zostanie odebrane
żadne polecenie z pilota, pomarańczowa ramka
zniknie. Ponowne naciśnięcie przycisku b / B /
v / V lub ENTER spowoduje wyświetlenie
ramki w jej ostatnim położeniu.
• Przyciski b / B / v / V nie pozwalają na wybór
wszystkich przycisków na ekranie LCD.
• Wymiana baterii – patrz strona 123.
L Przycisk VISUAL INDEX (42)
Powoduje wyświetlenie ekranu indeksu
wizualnego.
132
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\16QUI.fm
WskaŸniki wyœwietlane w czasie nagrywania /
odtwarzania
Nagrywanie filmów
A Format nagrywania (HD / SD) (16)
i tryb nagrywania (XP / HQ / SP / LP)
(68)
Nagrywanie fotografii
J Jakość ([FINE] / [STD]) (73)
K Wielkość obrazu (71)
B Przycisk HOME (18)
L Pojawia się na chwilę w czasie
zapisywania fotografii.
C Stan naładowania akumulatora
(w przybliżeniu) (27)
M Folder, w którym odbywa się zapis
(„Memory Stick Duo”)
D Stan nagrywania ([STBY] (czuwanie)
lub [REC] (nagrywanie))
z Wskazówki
E Licznik (godziny / minuty / sekundy)
F Przycisk OPTION (19)
• Wraz ze wzrostem liczby fotografii nagranych
na karcie „Memory Stick Duo” automatycznie
tworzone są nowe foldery na te fotografie.
G Dual Rec (39)
H Przycisk VIEW IMAGES
Podrêczny skorowidz
I Nagrywanie 5.1 kanałów dźwięku
przestrzennego (38)
133
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\16QUI.fm
WskaŸniki wyœwietlane w czasie nagrywania / odtwarzania (cd.)
Wyœwietlanie filmów
Wyœwietlanie fotografii
A Format nagrywania (HD / SD) (16)
i tryb nagrywania (XP / HQ / SP / LP)
(68)
J Wielkość obrazu (71)
B Przycisk powrotu
L Przycisk pokazu slajdów (45)
C Stan naładowania akumulatora
(w przybliżeniu) (27)
M Przycisk Poprzedni / Następny (44)
D Tryb odtwarzania
E Numer bieżącej sceny / Liczba scen
F Licznik (godziny / minuty / sekundy)
G Przycisk Poprzedni / Następny (43)
H Przycisk OPTION (19)
I Przyciski sterowania odtwarzaniem (43)
K Numer bieżącej fotografii / Liczba
zapisanych fotografii
N Nazwa pliku z danymi
O Przycisk indeksu wizualnego (42)
Kod danych w czasie
nagrywania
Na dysku twardym i na karcie „Memory
Stick Duo” są automatycznie zapisywane
data i godzina nagrania. Informacje te nie
pojawiają się w czasie nagrywania. Można
je wyświetlić podczas odtwarzania,
wybierając z menu wariant [DATA CODE]
(str. 74).
134
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\16QUI.fm
U góry po prawej
WskaŸniki
Podczas nagrywania / odtwarzania mogą
się pojawiać następujące wskaźniki
informujące o ustawieniach kamery:
U góry po lewej
WskaŸnik
Znaczenie
Wygaszanie lub wprowadzanie obrazu (84)
Wyłączone podświetlenie
ekranu LCD (31)
Środek U góry po prawej
Wyłączony czujnik
upadku (78)
Uaktywnił się czujnik
upadku (78)
Dó³
Dół
WskaŸnik
U góry po lewej
WskaŸnik
Efekt w obrazie (84)
Znaczenie
Nagrywanie / odtwarzanie 5.1 kanałów dźwięku
przestrzennego (38)
Nagrywanie z użyciem
samowyzwalacza (85)
Efekt cyfrowy (84)
9
Ręczna regulacja ostrości
(80)
0,1m, 1,0m,
10m, ∞
Ogniskowa (80)
Zaprogramowana automatyka ekspozycji (82)
Lampa błyskowa (38)
Kompensacja światła
w tle (40)
.
Niski poziom MICREF
LEVEL (85)
Balans bieli (83)
NightShot (39)
Super NightShot (83)
Długa ekspozycja
w kolorze (83)
Połączenie PictBridge
(61)
Ostrzeżenie (107)
Wyłączona funkcja
SteadyShot (70)
Uniwersalny światłomierz punktowy (82) /
Ekspozycja (81)
Kompensacja ekspozycji
(68)
Podrêczny skorowidz
Znaczenie
Powtarzanie pokazu
slajdów (45)
E
n
Tryb panoramiczny (69)
Œrodek
WskaŸnik
Znaczenie
Kompensacja balansu
bieli (69)
Teleobiektyw makro (81)
Zebra (70)
135
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\17GLO.fm
Podrêczny skorowidz
S³owniczek
x Dolby Digital
x Indeks wizualny
System kodowania (kompresji) dźwięku
opracowany przez firmę Dolby Laboratories Inc.
Funkcja wyświetlania miniatur nagranych filmów
i fotografii. Umożliwia wybór sceny do
odtworzenia.
x Dolby Digital 5.1 Creator
Technologia kompresji dźwięku opracowana
przez firmę Dolby Laboratories Inc. Umożliwia
uzyskanie dużych współczynników kompresji
przy zachowaniu wysokiej jakości dźwięku.
Zapewnia lepsze wykorzystanie miejsca na dysku
twardym przy nagrywaniu dźwięku
przestrzennego 5.1 kanałów. Płyty nagrane przy
użyciu technologii Dolby Digital 5.1 Creator
można odtwarzać w zgodnym z dźwiękiem
przestrzennym sprzęcie DVD. Przy odtwarzaniu
filmu w urządzeniu obsługującym 5.1 kanałów
dźwięku przestrzennego będzie można uzyskać
realistyczny dźwięk.
x DŸwiêk przestrzenny 5.1 kana³ów
System reprodukcji dźwięku przez 6 głośników: 3
przednie (lewy, prawy i centralny), 2 tylne (lewy
i prawy) oraz dodatkowo głośnik basowy
(subwoofer) liczony jako 0,1 kanału i służący do
reprodukcji częstotliwości poniżej 120 Hz.
x JakoϾ nagrania
Przy nagrywaniu filmów można wybrać dwie
jakości (dwa formaty) nagrania: HD (wysoka
rozdzielczość) lub SD (standardowa
rozdzielczość). Im wyższa jakość, tym krótszy
czas nagrywania na dysk twardy.
x JPEG
JPEG to skrót utworzony od nazwy Joint
Photographic Experts Group. Oznacza standard
kompresji (zmniejszania objętości) danych
o obrazach fotograficznych. Kamera zapisuje
fotografie w formacie JPEG.
x Menu HOME
Menu HOME jest podstawowym ekranem,
pojawiającym się po naciśnięciu przycisku
(HOME). Zapewnia dostęp do wszystkich
funkcji kamery.
x Format AVCHD
x Menu OPTION
Format wykorzystywany w cyfrowych kamerach
wideo wysokiej rozdzielczości do zapisu sygnału
HD (o wysokiej rozdzielczości) w formacie
MPEG-4 AVC/H.264.
Menu OPTION pojawia się po naciśnięciu
przycisku
(OPTION). Umożliwia szybkie
wybieranie funkcji dostępnych w aktualnym
stanie roboczym kamery.
x Format MPEG2
x Miniatura
Format wykorzystywany przy nagrywaniu na
dysk twardy obrazu filmowego SD
(o standardowej rozdzielczości).
Obraz o zmniejszonych wymiarach. Miniatury
umożliwiają równoczesne wyświetlenie wielu
obrazów. Kamera wykorzystuje je przy
wyświetlaniu indeksu wizualnego.
x Formatowanie
Proces usuwania z dysku twardego wszystkich
nagrań, pozwalający na odzyskanie początkowej
pojemności nośnika i dokonywanie kolejnych
nagrań.
x Fragmentacja
Stan dysku twardego, w którym zapisane na nim
pliki są podzielone na kawałki i rozsiane po całym
dysku. Stan ten może nie pozwalać na
nagrywanie. W takim przypadku konieczne jest
użycie funkcji [
FORMAT] (str. 64).
x MPEG
MPEG to skrót utworzony od nazwy Moving
Picture Experts Group. Oznacza grupę
standardów służących do kodowania (kompresji)
obrazu filmowego i dźwięku. Standardy te
obejmują formaty MPEG1 i MPEG2. Filmowany
kamerą obraz o jakości SD (standardowej
rozdzielczości) jest nagrywany w formacie
MPEG2.
136
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\17GLO.fm
x MPEG-4 AVC/H.264
Najnowszy format kodowania obrazu
znormalizowany wspólnie w 2003 r. przez dwie
międzynarodowe organizacje normalizacyjne,
ISO-IEC i ITU-T. W porównaniu ze
standardowym formatem MPEG2, MPEG-4
AVC/H.264 odznacza się ponaddwukrotnie
większą efektywnością. Kamera zapisuje w tym
formacie filmy o wysokiej rozdzielczości.
x Orygina³
„Oryginałem” nazywa się film nagrany przez
kamerę na dysk twardy.
x Playlista
Lista zawierająca wybór oryginałów filmów.
x Rozszerzenie
Ostatnie trzy znaki w nazwie pliku, umieszczone
po kropce. Pliki z filmami nagrywane przez
kamerę mają rozszerzenie „.MPG”, a pliki
z fotografiami rozszerzenie „.JPG”. Jeśli nie
można wyświetlić rozszerzenia pliku – patrz
strona 105.
x VBR
Podrêczny skorowidz
VBR to skrót od angielskiego terminu Variable
Bit Rate oznaczającego zmienną przepływność.
Przy nagrywaniu w trybie VBR urządzenie
nagrywające automatycznie dostosowuje
przepływność (ilość danych nagrywanych
w jednostce czasu) do rodzaju sceny. Jeśli
w obrazie filmowym zachodzą dynamiczne
zmiany, to w celu zapewnienia wyraźnego
nagrania wykorzystywana jest duża ilość danych,
co powoduje skrócenie czasu nagrywania na dysk
twardy.
137
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\01US00BOOKIX.fm
Podrêczny skorowidz
Skorowidz
Liczby
1080i/576i.............................76
16:9 .......................................76
16:9 WIDE ...........................69
21-stykowa przejściówka .....51
4:3 ...................................69, 76
576i .......................................76
A
COMPONENT OUT
(gniazdo) .............................. 47
Czas ładowania .................... 28
Czas nagrywania .................. 28
Czas odtwarzania ................. 28
F
FADER.........................84, 101
FILE NO............................... 73
Film
Jakość obrazu ................16
Czujnik zdalnego
sterowania .......................... 131
Tryb nagrywania ........... 68
Filmy
D
Zdjęcia........................... 35
D.EFFECT (efekty
cyfrowe) ....................... 84, 101
FINE ..................................... 73
Dane techniczne ................. 123
FOCUS ........................... 80, 98
A/V OUT (gniazdo)........47, 60
DATA CODE ................ 32, 74
Folder .................................115
Adapter na karty Memory
Stick Duo ............................118
DATE/TIME .................. 32, 74
FORMAT
A.SHUT OFF (automatyczne
wyłączanie)...........................78
AE SHIFT.............................68
Akumulator
DC IN (gniazdo) .................. 26
AREA SET ...........................77
Dysk twardy ..................64
DELETE (kasowanie)
BATT INFO ..................27
Stan naładowania ..........27
FLASH LEVEL.................... 73
„Memory Stick Duo” .... 64
Dysk twardy.................. 53
Format kompresji ...............117
„Memory Stick Duo”.... 54
Format nagrywania......... 16, 68
DEMO MODE ............... 77, 92
Fotografie
DIGITAL ZOOM ................ 69
Format fotografii ......... 117
DISP OUTPUT .................... 76
IMAGE SIZE ................71
B
DISP/BATT INFO
(przycisk) ....................... 27, 31
QUALITY..................... 73
B&W ....................................85
Dolby Digital 5.1 Creator .... 38
BACK LIGHT ................40, 98
DROP SENSOR .................. 78
Bateria litowa .....................123
Drukowanie.......................... 61
BATT (suwak zdejmowania
akumulatora).........................27
Dual Rec .............................. 39
AVCHD (format) .16, 116, 136
BEACH&SKI .......................82
BEEP ....................................75
BLACK FADER ..................84
C
CALIBRATION .................121
CAMERA DATA.................74
CD-ROM ..............................86
CHG (lampka) ......................26
CLOCK SET ........................32
CLOCK/LANG ....................77
COLOR SLOW S (długa
ekspozycja w kolorze)
..............................83, 101, 102
COMPONENT .....................76
Duże wysokości ..................... 5
Dźwięk przestrzenny
5.1 kanałów .......................... 38
Dźwignia regulacji
soczewki wizjera.................. 31
Dźwignia zoomu .................. 37
E
Zdjęcia........................... 36
Fragmentacja ......................136
G
GENERAL SET ................... 77
Głośnik ...............................130
Gniazda.................................46
Gniazdko sieciowe ...............26
GUIDEFRAME.................... 70
H
HD (wysoka rozdzielczość) .16
Easy PC-Back-up ............. Patrz
instrukcja „Pierwsze kroki”
HD QUALITY ..................... 68
Edycja .................................. 53
HDD INFO........................... 65
Ekran indeksu (przycisk) ... 134
HDMI (przewód)..................48
Ekran LCD ........................... 31
HDMI OUT (gniazdo)..........47
EXP.FOCUS (rozszerzona
ostrość)......................... 70, 101
HQ ........................................68
HD REC MODE................... 68
EXPOSURE................. 81, 101
138
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\01US00BOOKIX.fm
I
Licznik ............................... 133
Ikona ......... Patrz Wskaźniki na
wyświetlaczu
LUMI. KEY ......................... 84
IMAGE SIZE........................71
Indeks wizualny ............42, 136
LP ......................................... 68
Lustro (tryb) ......................... 40
N
Nadajnik .............................132
Nagrywanie 5.1 kanałów
dźwięku przestrzennego .......38
Nastawianie daty i godziny. .32
INDOOR...............................83
£
„InfoLITHIUM” .................119
Ładowanie akumulatora ....... 26
NIGHTSHOT (przełącznik) .39
Install ....................................88
Akumulator ................... 26
J
Wewnętrzny akumulator
kamery ........................ 122
NS LIGHT
(promiennik NightShot)........69
Jakość nagrania.............16, 136
Jakość obrazu
Film ...............................16
Fotografie ......................73
JPEG ...................115, 117, 136
K
Kompensacja światła
w tle ................................40, 98
Komponentowy przewód
wideo ....................................47
Komputer ..............................86
Konserwacja .......................120
Kopia zapasowa ............... Patrz
Zapisywanie nagrań
Kopiowanie...........................60
M
Odtwarzanie..........................42
MANAGE HDD/MEMORY
(kategoria) ............................ 63
„Memory Stick” ................. 117
„Memory Stick Duo”
Lampka dostępu
Dysk twardy ..................34
„Memory Stick Duo”.....34
LANDSCAPE.......................82
Ognie sztuczne......................82
OLD MOVIE................84, 101
ONE PUSH...........................83
Liczba obrazów............. 72
One Touch Disc Burn ...... Patrz
instrukcja „Pierwsze kroki”
Przełącznik ochrony
przed zapisem ............. 117
Oprogramowanie ..................88
„Memory Stick Duo”
(gniazdo) .............................. 34
Ostrzeżenia (komunikaty) ..108
Menu HOME.......... 18, 66, 136
CLOCK/LANG............. 77
GENERAL SET............ 77
MOVIE SETTINGS ..... 68
OUTPUT SETTINGS... 76
PHOTO SETTINGS ..... 71
SOUND/DISP SET....... 75
Lampa błyskowa...................97
O
VIEW IMAGES SET.... 74
Menu OPTION....... 19, 79, 136
MICREF LEVEL ................. 85
Miniatura............................ 136
MOVIE SETTINGS............. 68
LANGUAGE SET ................77
MPEG................................. 136
LCD BL LEVEL (poziom
podświetlenia ekranu
LCD) .............................75, 102
MPEG2 (format) .......... 16, 136
MPEG2............................... 115
MPEG-4 AVC/H.264......... 137
Oryginał ........................56, 137
Ostrzeżenia (wskaźniki) .....107
OTHERS (kategoria) ............53
OUTDOOR...........................83
OUTPUT SETTINGS ..........76
P
PAL.....................................113
Panel dotykowy ....................20
Panel LCD ............................31
LCD BL LEVEL ...........75
LCD BRIGHT ...............75
LCD COLOR ................75
Pas na ramię........................128
Pasek na dłoń ........................34
PASTEL ...............................85
Pełny cykl ładowania............26
LCD BRIGHT ......................75
PHOTO SETTINGS .............71
LCD COLOR........................75
PICT.EFFECT (efekty
w obrazie) .....................84, 101
LCD PANEL ........................76
Liczba obrazów, które
można zapisać.......................72
Podrêczny skorowidz
L
NightShot..............................39
PictBridge .............................61
PictBridge PRINT ................61
139
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\01US00BOOKIX.fm
Skorowidz (cd.)
Pierścień sterujący kamery ...41
Przewód zasilający............... 26
Pierwsze kroki
(instrukcja)......................87, 91
Przycisk lampy błyskowej ... 38
Pilot ..............................99, 132
Kamera ......................... 25
Playlista
Komputer ...................... 86
ERASE (kasowanie)......57
Przygotowanie
Przykrywka obiektywu .. 30, 34
MOVE (przenoszenie) ..58
Odtwarzanie ..................57
Q
Tworzenie......................56
QUALITY............................ 73
Plik......................................115
Plik z informacjami systemowymi o filmach HD.......115
Pliki systemowe z informacjami o nagraniach.........115
Pliki z filmami SD ..............115
Pliki z fotografiami.............115
Podłączanie
Drukarka........................61
SPOT METER
(uniwersalny światłomierz
punktowy)..................... 82, 101
SPOTLIGHT ........................82
STANDARD ........................73
Statyw.................................131
STEADYSHOT...... 70, 98, 101
Stopka aktywnego interfejsu 38
Strefy czasu na świecie ......114
SUNSET&MOON ...............82
R
SUPER NS
(Super NightShot) ........83, 101
REC LAMP (lampka
nagrywania) ......................... 77
Sygnalizacja dźwiękowa
............................... Patrz BEEP
REC SET.............................. 68
REDEYE REDUC ............... 73
Systemy telewizji
kolorowej............................ 113
Regulacja głośności ............. 43
Szeroki kąt............................ 37
REMAINING (film) ............ 70
REMOTE CTRL (pilot)....... 78
T
RESET ............................... 130
TELE MACRO ............ 81, 101
RING SETTING .................. 71
Teleobiektyw........................37
Telewizor 4:3 ................49
Rozszerzenie ...... 105, 115, 137
Telewizor 4:3 TV .................49
Telewizor o wysokiej
rozdzielczości................47
S
Telewizor o wysokiej
rozdzielczości .......................47
Telewizor
panoramiczny ................49
S VIDEO (gniazdo) ............. 60
Telewizor panoramiczny ......49
S VIDEO (przewód) ............ 50
Trzymanie kamery................34
Podświetlenie ekranu LCD...31
Samoczynna diagnostyka... 107
TV CONNECT Guide..........46
Pomoc
TV TYPE.............................. 76
Menu HOME.................22
SD (standardowa
rozdzielczość) ...................... 16
Oprogramowanie...........87
SD QUALITY...................... 68
U
Poprzedni / Następny
(przyciski).............................44
SD REC MODE................... 68
USB (gniazdo).................... 130
USB (przewód)..................... 25
Port podczerwieni.........39, 131
SELECT DEVICES
(kategoria) ............................ 59
PORTRAIT ..........................82
SELF-TIMER ...................... 85
POWER (przełącznik) ..........30
SEPIA .................................. 84
V
Powiększanie wyświetlanego
obrazu ...................................45
SETTINGS........................... 66
VBR.............................. 17, 137
SETTINGS (kategoria) ........ 66
Prawa autorskie ..............4, 126
Skraplanie wilgoci ............. 121
VF B.LIGHT (jasność
wizjera).................................75
PROGRAM AE ............82, 101
SMTH SLW REC ................ 40
VIEW IMAGES SET ........... 74
Przełącznik ochrony przed
zapisem ...............................117
SOUND/DISP SET.............. 75
VOLUME............................. 74
Przewód połączeniowy
A/V .................................47, 60
SP ......................................... 68
V-OUT/PANEL ................... 76
SPOT FOCUS.............. 81, 101
Magnetowid...................60
Nagrywarka DVD /
z dyskiem twardym .......60
USB 2.0 ................................87
140
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-SR1\IM\01US00BOOKIX.fm
W
WB SHIFT (kompensacja
balansu bieli).........................69
Wbudowany mikrofon
4-kanałowy .........................131
Wewnętrzny akumulator
kamery ................................122
WHITE BAL. (balans
bieli)..............................83, 101
WHITE FADER ...................84
WIDE SELECT ............69, 102
Windows .........................86, 87
Wizjer ...................................31
Jasność...........................75
Wkładka izolacyjna ............132
Wskazanie stanu
Akumulator....................27
Dysk twardy ..................65
„Memory Stick Duo”.....37
Wskaźniki ...........................135
Wskaźniki na
wyświetlaczu.......................133
Wtyk zasilający.....................26
Wymagania systemowe ........87
Wyświetlanie nagrań na
telewizorze............................46
Podrêczny skorowidz
X
XP .........................................68
Z
Za granicą ...........................113
Zapisywanie nagrań ..............52
Zasilacz sieciowy..................26
Zdjęcia ..................................34
ZEBRA .................................70
Znaki handlowe ..................126
Zoom.....................................37
141
HDR-SR1E
2-889-914-11(1)
Download PDF

advertising